Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi"

Transkript

1 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel atma töreninde Baþbakan Erdoðan'dan sonra kürsüye gelen Cumhurbaþkaný Gül þu ifadeleri kullandý: "Bu mutlu günde, temel atma töreninde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Fatih Sultan Mehmet i rahmetle anýyoruz. Bu þehri bizlere emanet etti. Ýstanbul sadece bizim deðil, bütün dünyanýn gözbebeði. Bu þehrin sorumluluðunu taþýmak hepimiz için mutluluktur. Çok þükür ülkemiz karanlýk günleri geride býraktý. Ülkemizle gurur duyuyor, övünüyoruz. Türkiye nin geleceðinin parlak olduðunu dost ve düþmanlar görüyor. Ýki kýta bu kadar yakýn olunca ulaþýmýný da düþünmek zorundayýz. Bunun için köprüler, deniz altý tünelleri yapýlýyor. Birinci köprü Mustafa Kemal Atatürk ün ismini, ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet in ismini taþýyor. Üçüncü köprünün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacaktýr. Hükümetimizin bütün üyelerine teþekkür ediyor, ayrý ayrý tebrik ediyorum. Bu iþi üstlenmek her babayiðidin harcý deðil. Çok ayrýcalýklý proje. Köprünün yapýmýný üstlenenlere teþekkür ediyorum, tebrik ediyorum." Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi Çankaya Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü nde çalýþan Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Ýþyeri Temsilcisi Mahmut KONUK un iþi isteði dýþýnda deðiþtirildi. 4 yýldýr geçici görev adý altýnda burada çalýþan KONUK a, görev tanýmý dýþýnda iþler yaptýrýldý ve bir gün görevini yapamadýðý ileri sürülerek bir baþka yere, Dikmen Toplum Saðlýðý Merkezine geçici görevle gönderildi. Görev tanýmý dýþýnda çalýþtýrýlan KONUK, Çankaya Ýlçe Saðlýk Müdürüne göre görevini yapmamýþ Ankara/Çankaya Ýlçe Saðlýk Müdürü Muhammet Fatih TAÞLIÇAY ýn, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Ýþyeri Temsilcisi Mahmut KONUK a görev tanýmý dýþýnda iþler vermesi, daha sonra da hiçbir hukuki iþleme gerek duymadan, görevini yapmadýðý ný ileri sürerek Saðlýk Müdürlüðüne geçici görevinin iptali için yazý göndermesi, yeni bir sürgünün de baþlangýcý oldu. Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa eden 11 gazeteci, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'ne üye oldu. Ayrýca her iki cemiyete daha önce üye olmayan 3 basýn mensubu da ilk kez Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'ne üye oldu. Böylece üç yýl önce sadece çalýþan gazetecilere yönelik olarak kurulan cemiyet, kýsa sürede Nevþehir'de basýn mensuplarýný çatýsý altýnda birleþtirme yolunda büyük bir adým daha atmýþ oldu. Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluþ amacý sadece faal gazetecileri bünyesinde bulundurarak sosyal, kültürel, sportif geliþimleri doðrultusunda çalýþmalar yapmak. Bu amacý benimseyen þu anda 41 faal üyesi ile hizmet veriyor. Ayrýca daha önce faal olarak basýn kuruluþlarýnda yer alan ancak þu anda baþka kurumlarda görev yapan basýn mensuplarýný da tüzüðü gereði fahri üye olarak kabul ediyor. Nevþehir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi tarafýndan `Adli Biliþim ve Bilgi Güvenliði konulu panel düzenlendi. Meslek Yüksekokulu Kazakistan Konferans Salonunda düzenlenen panele... Önümüzdeki günlerde ölümünün 50. yýl dönümünde Moskova'da anýlacak olan büyük Türk þairi Nâzým Hikmet'i tanýyan ve hayatta olan son arkadaþlarýndan Georgiy Ansimov Pavlovic, ünlü þairin o günlerini anlattý. Moskova'da oturan ve 1922 doðumlu olmasýna raðmen halen üniversitelerde derslere giren, araba kullanan ve dinçliði ile parmak ýsýrtan Prof. Georgiy Ansimov Pavlovic, Nâzým Hikmet'in çok yakýþýklý, etkileyici ve eþi ile birlikte müthiþ bir çift olduklarýný anlattý. Mersin de el konulan ton pirinç savcýlýðýn ithalatçý firma sahibi ve yöneticileri aleyhine, 5 ila 12 yýl hapis cezasý talebiyle hazýrladýðý iddianame

2 ÖSYM sýnavlarýna ait soru ve cevaplarla ilgili bilgi edinme hakkýný kaybediyoruz. TBMM de kabul edilen Torba Yasa nýn içine iki düðüm atýlarak konan ek düzenlemeyle ÖSYM sýnavlarýna ait soru ve cevaplar Bilgi Edinme Kanunu kapsamý dýþýna alýndý Kiþisel saðlýk verilerimizden statta oturduðumuz koltuk no suna, siyasi görüþümüzden, mezhebimize bizle ilgili fiþ bilgisine sahip devlet kitlesel sýnav organizatörü ÖSYM yi bu düzenlemeyle sýnava giren vatandaþýn her türlü soru ve itirazýndan muaf kýldý Yani hiç kimse girdiði sýnavýn soru ve cevaplarýný bir arada göremeyecek Zaten anayasa referandumuna iliþtirilmiþ bilgi edinme hakký sembolik ve kozmetik bir dilekçe verme hakký olarak kalmýþ, kadim devlet geleneðinin kamu kurumlarýnýn milli güvenlik-piyasa ekonomisi-iç asayiþ- devletin âli çýkarlarý bahanesiyle getirdiði sýnýrlanmalarla bir boþluða arzuhal yasasý olmanýn ötesine geçememiþti. Yeni düzenlemeyle KPSS, TUS, SBS, ALES, YGS gibi siyasi ve sosyal Türkiye mizanpajýnda stratejik öneme haiz kýrktan fazla sýnavýn soru ve cevaplarý kurcalanmazdý. Yakýn mazinin kopya, sýzýntý, þifre þüphe merkezi ÖSYM, artýk gizlilik zýrhýna bürünmüþ bir kamu kuruluþu olacaktý. Birgün Gazetesi nden Olgu Kundakçý nýn haberinin baþlýðý Sýnavlar artýk bir sýr gibi saklanacak manþetiyle verilmiþti. Yani ülkemizde devlet kurumlarýna bürokrasi, güvenlik, eðitim, saðlýk gibi kamusal insan sermayesini devþiren ÖSYM tepeden inme þüphe götürmez mutlakiyete kavuþturuluyor. Ve her sýnavda sorular çalýndý, daðýtýldý, bir sitede yayýmladý gibi adli inceleme ve soruþturmalara gerek kalmadan ÖSYM nin hakkaniyetinden sual edilememesi gerekiyordu ULUSAL SINAV SÝTEMÝ KARAKUTULAÞIYOR Tabii yýllardýr výr výr výr kafa ütüleyen, þeffaflýk, saydamlýk, iyi yönetiþim, sivil toplumcu liberal laf cambazlarý, demokrasimizin ve hukuk devletimizin evrildiði yerde kös kös önlerine mi bakýyorlardý. Yoksa STK larýn markalaþmasý ve STK nýn ekonomik deðer üretimi aþamasýnda mesaileriyle mi meþguldüler. Sözde milyonlarca genci sýnavda eþitlik ilkesiyle üniversiteye yerleþtiren, sýnav kapýlarýnda bekleterek çürüten kamu ve üniversite kadrolarýný belirleyen ÖSYM nin bu gizem perdesiyle kapatýlmasýný nasýl açýklarlardý. Kiþinin kendisini ilgilendiren bilgi, belge ve her türlü veriyi idareden ve kamusal yetkiyle donanmýþ kurumdan talep etmesini yasalarla engellemek yine Þarki-otoriter-sivil demokrasimize mi içkin bir zihniyetti? Binlerce sorudan oluþan soru havuzlarý ya da elektronik sýnav yöntemine geçilecek gerekçesiyle ÖSYM nin sýnavda sorduðu soru ve cevaplarý kimsenin yan yana görememesi ve sýnavda beklediði puaný alamayanýn itiraz hakkýnýn kalkmasý devletin bilgi verme görevinin bittiði yerdi Vatandaþýn itirazýna yasalarla geçirimsiz kýlýnan kamusal yetki kullanan kamu yönetiminin adý kapalý rejimdi ve gizlilik esasýna dayanan kitlesel sýnav icraatýnýn karakutulaþmasý da vatandaþtan ehemmiyetle saklanacak bilgiyi iþaret ederdi Bunu merak etmek de vatandaþa düþerdi (Akþam) Zeynep KURAY-Uður KOÇ Taksim Gezi Parký nýn yýkým giriþimi ve polisin sert müdahalesinin ardýndan parkta nöbet çadýrlarý kuran eylemcilerin nöbeti sürüyor. Bu daha baþlangýç mücadeleye devam diyen aktivistlerin bu kararlý tutumu karþýsýnda çevik kuvvet ekipleri geri çekilse de, her an müdahale hazýr bir biçimde gezi parkýnýn giriþ kýsmýnda bekliyorlar. AKP nin rant politikalarýna geçit vermeyeceklerini vurgulayan aktivistleri yalnýz býrakmayan BDP Ýstanbul Milletvekilli Sýrrý Süreyya Önder, CHP Ýstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öðüt, Ýstanbul Tabip Odasý Genel Sekreteri Ali Çerkezoðlu yaný sýra, DÝSK, KESK, TTB, Mimarlar Odasý temsilcileri ve sanatçýlar aktivistlerle saatlerce nöbet tuttu. Taksim bizimdir bizim kalacak, AKP elini Ýstanbul dan çek sloganlarý eþliðinde söz alan Ýstanbul Milletvekilli Sýrrý Süreyya Önder, neoliberal sistemin iþtahýný bütün ormaný kesse de yine doymayacaðýný vurguladý. Ýlk sözü Sýrrý Süreyya Önder aldý.bu yýkýmý kendisinin deðil 20 saattir burada direnen aktivistler durdurduðunu belirten Önder, kendisinin sadece aktivistlerin yaptýðý örgütlenmeye ve itiraza dahil olduðunu söyledi. Burasýnýn ikinci bölge olduðunu ve kendisinin sadece halkýn deðil aðaçlarýn da vekilli olduðunu ifade eden Önder, Bugün biz onlarý püskürttük ancak yarýn yine gelirler.bu neoliberal sistemin iþtahý bütün ormanlarý kesse de yine doymaz dedi. SABAH KUÞLARA TEKMÝL VERECEÐÝZ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç DANACI Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý 27 Mayýs 2013 Pazartesi günü düzenledikleri basýn toplantýsýyla 5 Haziran da grevde olacaklarýný açýkladý. TTB (Türk Tabipleri Birliði), TDB (Türk Diþhekimleri Birliði), SES (Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý), DEV SAÐLIK ÝÞ (Devrimci Saðlýk Ýþçileri Sendikasý), THD (Türk Hemþireler Derneði), Türk Ebeler Derneði, TÜMRAD-DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneði), SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði), Türk Psikologlar Derneði, TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneði), SÖZSEN (Saðlýk Çalýþanlarýnýn Sözü Sendikasý) tarafýndan yapýlan basýn toplantýsýnda tüm saðlýk emekçilerine çaðrýda bulunarak Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarýný 5 Haziran da Aktif Tutum Almaya Davet Ediyoruz denildi. Açýklama þöyle: Kamu Emekçilerinin Mücadelesi Bizim de Mücadelemizdir! Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarýný 5 Haziran da Aktif Tutum Almaya Davet Ediyoruz Türkiye de çalýþan, içlerinde saðlýk emekçilerinin de bulunduðu yaklaþýk 2,5 milyon kamu emekçisinin çözüm bekleyen sayýsýz sorunu varken sorunlara sorun katacak yeni düzenlemeler gündeme gelmeye devam etmektedir. Son olarak TBMM ye gönderilen, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu nda deðiþiklikler içeren Burada aslý olanýn bir farkýndalýk yaratmak olduðuna dikkat çeken Önder, Bugün bu farkýndalýðýnýn yaratýldý ancak büyükþehir belediyesi,bu usulsüz, gayri hukuki iþlemden vazgeçtiðini açýklayana kadar biz burada nöbet tutacaðýz.her birimiz bir aðacýn nöbetini tutacaðýz, sabah kuþlara tekmil vereceðiz diye konuþtu. Civarda betonlaþmayan tek yerin bu park olduðuna dikkat çeken Önder, fakir fukaranýn bir çay parasý ödemeden bir aðaç gölgesinde oturma imkanýný sadece bu parkta bulduðunu ancak bunun bile onlara fazla görüldüðünü belirti. Biz bize bu gazý atanlarýn da nefes hakkýný savunuyoruz diyen Önder, bu hakký savunmaya devam edeceklerini aktardý. Yarýn saat da parka Karadenizli sanatçýlarýn geleceðini duyuran Önder, bugün sökülen aðaçlarýn yerine fidan dikeceklerini aktardý. ÝBB YALAN SÖYLÜYOR! Bu fidanlarýn bugün sökülen aðalarýn durumuna gelmesi için en az 30 yýl gerektiðini hatýrlatan Önder, Bugün yapýlan doða katliamýnýn ne anlama geldiðini bu örnekle anlayabiliriz dedi. ÝBB nin yaptýðý, Biz aðaç kesmedik, 4 aðaç naklettik açýklamanýn tamamen yalan olduðunu da belirten Önder, aktivistlere dönerek, Bu kepçe kaç aðaç kesti? Hiç nakledilecek gibi bir durum var mýydý? diye sordu. Sonuna kadar burada duracaklarýný ve nefes alma haklarýný ve tüm hayvanlarýn hakkýný savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Önder, tüm Ýstanbul milletvekillerini Aðaç nöbetine katýlýn çaðrýsýnda bulundu. torba yasa ile kamu emekçilerinin durumlarý daha da zora sokulmaktadýr. Kamu Hastane Birlikleri ile saðlýk çalýþanlarýnýn hayatýna sokulan CEO düzeninin tüm kamu kurumlarýna yaygýnlaþtýrýlacaðý, hiç kamuda çalýþma, yöneticilik yapma tecrübesi olmayanlarýn bir çýrpýda genel müdürlük ve üzeri pozisyonlara atanabileceði görülmektedir. Kamudaki bürokratlarý büyük ölçüde güvencesiz birer hükümet memuruna dönüþtüren bu sürecin eninde sonunda tüm kamu çalýþanlarýnýn güvencesiz hale geldiði bir çalýþma rejimine dönüþmesi kaçýnýlmazdýr. AKP iktidarý her zaman kullandýðý taktikleri devlet memurlarý ile ilgili düzenlemelerde de uygulamaktadýr. Aylardýr kamuoyu memura rotasyon geliyor denerek meþgul edilirken kamuda kadrolaþmanýn önünün açýlýp memurun þiddetli baský altýnda çalýþtýrýlacaðý bir çalýþma rejimi dayatýlmaktadýr. Üstelik TBMM deki görüþme sürecinde daha önce pek çok yasalaþma sürecinde gördüðümüz gibi sürgün niteliðindeki rotasyon uygulamasýnýn getirilmeyeceðinin de hiçbir garantisi yoktur. Sürgün rotasyonlardan en çok saðlýk çalýþanlarýnýn, hekimlerin, hemþirelerin nasibini alacaðý da bizzat Çalýþma Bakaný tarafýndan dillendirilmiþtir. Hükümetin bu politikasýna ilginç bir örnek vermek istiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikler 17 Mayýs 2013 tarihinde resmi gazete yayýmlanarak yürürlüðe konulmuþtur. Bu yönetmelikte olduðu gibi rotasyon (sürgün) gibi uygulamalar bazen kanuna aykýrý bir þekilde yönetmelikle düzenlenmekte ve çalýþanlar baský altýna alýnmaktadýr. Yine bu torba yasada dikkat çekici bir konu da hukuk tanýmaz tavrýn sýradanlaþmasýdýr. Bir yanda 663 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname de yer alýp Anayasa Mahkemesi nin iptal ettiði meslekten men cezasýný neredeyse tümüyle Saðlýk Bakanlýðý nýn ve siyasi otoritenin kontrolündeki Saðlýk Meslekleri Kurulu na devreden madde, Diþ Hekimleri Birliði nin FÝDAN DÝKÝP HORON TEPECEÐÝZ Önder den sonra sözü Karmate sokak müzik grubunun solisti Oktay Üstün aldý. Karadeniz müziðini yaþatmanýn yanýnda doðayý da hep koruma peþinde olduklarýný vurgulayan Üstün, yarýn akþam fidan dikip,horon tepeceklerini duyurdu.taksim Dayanýþmasý adýna konuþan Akif Akbaþ ise, "Direndik direnmeye devam edeceðiz" diyerek ayný zamanda üçüncü köprüye karþý da burada bulunduklarýný ifade etti. Akbaþ, "Hukuksuzca parkýmýza saldýrýyorlar. Parkýmýzý kimseye býrakmayacaðýz" diye konuþtu. DÝSK adýna konuþan Serkan Öngel de, Taksim'de 1 Mayýs'ta uygulanan yasaða iþaret ederek "Taksim yüz binlerin buluþtuðu yerdir. Burada etiyle kanýyla direnenlerin ruhu var" diyerek direniþ çaðrýsýnda bulundu. Açýklamalardan sonra aktivistler Karadeniz ezgileri eþliðinde horon tepip halay çekti. Kaynak:BirGün asgari ücret belirleme yetkisini elinden alan madde, hastalarýn saðlýk verilerinin özel hayatýn gizliliðini ihlal eden biçimde paylaþýlmasýný zorunlu hale getiren madde yeniden torba ile yasalaþtýrýlmaktadýr. Diðer yanda ise kamu emekçilerinin fazla mesai ücretlerini ellerinden alan 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname nin Anayasa Mahkemesi nin iptal ettiði ilgili maddesi de yeniden yasalaþmaktadýr. Belli ki AKP Ýktidarý nýn Anayasa Mahkemesi nin emekçiler lehine, bu ülkede yaþayan insanlar lehine verdiði hiçbir karara tahammülü kalmamýþtýr, evirip çevirip, torbalara doldurup yeniden yasalaþtýrmakta kararlýdýr! Saðlýk ve sosyal hizmet alanýndaki emek ve meslek örgütlerinin iþ ve gelir güvencesi, saðlýklý çalýþma koþullarý ve saðlýk hakkýna sahip çýkma adýna yürüttüðü mücadele bugünlerde ülkenin dört bir yanýnda devam eden bildirge niteliðinde bir metnin gerek saðlýk çalýþanlarý gerekse yurttaþlar tarafýndan imzalandýðý bir aþamadadýr. Bu bildirgede öne çýkan talepler yerine gelmezse üretimden gelen gücümüzü kullanma kararlýlýðýnda olduðumuz dile getirilmiþtir. Ýþte böylesi bir süreçte Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) iþ ve gelir güvencesi, performansa dayalý ücrete hayýr, kamuda CEO istemiyoruz, hükümet memuru istemiyoruz baþlýklarýyla öne çýkan taleplerle 5 Haziran 2013 günü bir günlük uyarý grevi kararý almýþtýr. KESK in öne çýkardýðý talepler baþta biz saðlýk çalýþanlarý olmak üzere tüm kamu çalýþanlarýnýn ortak ve haklý talepleridir. Bu nedenle saðlýk alanýndaki emek ve meslek örgütleri olarak KESK in 5 Haziran daki uyarý grevinin yerinde ve meþru olduðunu belirtiriz. Saðlýk emekçilerini bu eylemde aktif olarak yer almaya çaðýrýyoruz. Zaman tam da büyük Alman Þair ve Oyun Yazarý Bertold Brecht in bir þiirinden alýnma dayanýþma söylemini öne çýkarma zamanýdýr: Kurtuluþ yok tek baþýna, Ya hep beraber ya hiç birimiz!

3 Skandal bir kitaptan bahsedeceðim; Bâtýnîlerin ve Karmatîlerin Ýçyüzü Kitabýn ilk baskýsýný 1948 yýlýnda devlet yapmýþ! Yayýnlayan; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýdýr. Yeni baskýsýný 2004 yýlýnda Ýslamý yayýnlarýyla meþhur, Sebil Yayýnlarý yapmýþ. Bu yayýnevleri günümüz ihanetlerini anlayýp deðerlendirmede çok müessir bir kýstas olarak rol oynayabilecek böyle bir eseri yayýnlamaktan þeref duymuþ! Skandal ve toplumsal barýþý zedeleyen kitapla þeref duyulur mu? Duyulur! Burasý Türkiye! Kitap günümüz ihanetçilerini þöyle tarif etmiþ; Bugün de bunlarýn bakiyeleri vardýr. Çünkü bunlar da týpký Sasaniler devrinde Mazdek in ortaya attýðý mal ve kadýnda herkesin ortak olduðunu, bunlarda temellük ve tasarruf olamayacaðýný da söylüyorlardý. Horasan da bunlara Talimiye ve Melâhide denildiði gibi;.. Þam da Nusayriye,Dürzü, Tayamine adýný alýr. Filistin de Bahaiye, Hint te Behere ve Ýsmailiye, Yemen de Yamiyye, Kürdistan da Aleviyye, Türkler arasýnda Bektaþi ve Kýzýlbaþ, Acemistan da Babiye diye anýlýrlar. Ýhanetçiler belli; Aleviler, Kýzýlbaþlar ve Bektaþiler! Peki, bu ihanetleri neymiþ? Kitap bunlarý da yazmýþ! Mal ve kadýný ortak kullanýrlar Haramý helal sayarlar, sapýklar Alevi dedelerine Ehli Beyte muhabbet iddia eden bu soysuzlar dan bir takýmlarý Ehli Beyt e muhabbet iddia eden soysuzlar..bunlardan kýz alýp vermek caiz olmadýðýný, kestiklerinin yenmez Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafir olduklarý ifade edilerek, Alevilerle birlikte gayri Müslimlerde hakarete ve aþaðýlamaya maruz býrakýlmýþ. Akþam karanlýðý basýp kadehler dolaþýr; baþlar kýzar; nefisler çakýr keyf olunca, bu mel ün tarikatýn bütün mensuplarý karýlarýný getirirler; her kapýdan erkeklerin yanlarýna girerler; çýralarý ve mumlarý söndürürler ve her biri eline geçeni tutar. Ýþte bu nedenle, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kötü emeller peþinde koþan bu Þeytan ruhlu kimselerin tuzaðýna düþmekten milleti korumak adýna bu kitaplarý basmayý vazife edinmiþler. SKANDAL KÝTABA SUÇ DUYURUSU Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna toplanmasý ve cezalandýrýlmasý talebinde bulunarak, kitabýn yayýnlayan Sebil Yayýnevi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hakkýnda suç duyurusunda bulunarak davacý oldum. Çünkü söz konusu kitap, düþünce ve ifade özgürlüðü ile açýklanamayacak derecede çirkin ifadelerde bulunarak, Alevilerin ve gayri Müslimlerin ve inançlarýna pervasýzca saldýrarak, iftira atarak, hakarete ve aþaðýlamaya maruz býrakmýþtýr. Dolaysýyla DÝB ve Sebil yayýnevi bu eylemlerinden dolayý toplumda infiali uyandýracak bir tepkiyi de meydana getirmeye sebep olduklarýndan, TCK 216/3. Madde kapsamýnda cezalandýrýlmalarý ve söz konusu kitabýn toplatýlmasý zorunludur. Dini deðerlere hakaret ve aþaðýlama, insanlarý kin ve düþmanlýða tahrik etmek suç olmasýna raðmen, söz konusu kitabýn suç iþlemeye devam ediyor olmasý diðer bir skandaldýr. Söz konusu kitap Alevi-Bektaþi inancýna, bu inanca mensup Alevi-Bektaþilere ve inanç önderi dedelerine yönelik iftira, itibarsýzlaþtýrma, hakaret, nefret ve aþaðýlama nitelikleri olan propaganda yayýnýdýr. AÝHM ne göre, ifade özgürlüðü kullanýlýrken, baþkalarýnýn dini, inançsal, felsefi hislerini veya örf ve âdetini yaralamaya ve kin ve düþmanlýðýn yaygýnlaþtýrýlmasý yol açmaya elveriþli durumlardan özellikle kaçýnýlmalýdýr. Oysa söz konusu kitap, Alevi, Sünni, Gayri Müslim ve Ateistlerin bir arada yaþama kültürünü zehirlemektedir. 21. Yüzyýl Türkiye sinde Alevilere-Bektaþilere, gayri Müslimlere ve Ateistlere adeta ihanetçiler ve ahlaksýzlar damgasý vurularak, hedef gösterilmektedir. Osmanlý bakiyesi, Alevi nefretinin ve iftiralarýnýn 21. Yüzyýl Türkiye sinde yaþatýlýyor olmasý, 76 Milyonun hükümeti olduðunu iddia eden AKP nin, tepkisini almýyor olmasý manidardýr. Kaynak:BirGün CHP ye yön veren ideoloji üç kaynaktan beslenmektedir. Bunlar : 1. Kemalizm (Atatürkçülük) 2. Sosyal demokrasinin evrensel deðerleri 3. Türkiye nin gerçekleridir. 1. ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük, Kurtuluþ Savaþý ndan bugüne kadar devam eden süreçte Türkiye ye yön veren düþünce ve deðerler sistemidir. Öðretide ise Atatürkçülük, Türk Milletinin bugün ve gelecekte tam baðýmsýzlýða, huzur ve gönence sahip olmasý, aklýn ve bilimin yol göstericiliðinde Türk Kültürü nün çaðdaþ uygarlýk düzeyine çýkarýlmasý amacý ile temel esaslarý Atatürk tarafýndan belirlenen gerçekçi fikirlere ve ilkelere denir. Atatürkçülük ya da Kemalizm 6 ilke ifade edilir. Bunlar : 1. Cumhuriyetçilik 2. Milliyetçilik 3. Halkçýlýk 4. Laiklik 5. Devletçilik 6. Devrimcilik Atatürkçülüðün 6 temel ilkesini anlayabilmek için bunlarýn kabul edildiði süreçte CHP ve Türkiye nin tarihi ile aynýdýr. TÜRKÝYE KURULURKEN CHP VARDI TÜRKÝYE VAROLDUKÇA CHP OLACAKTIR. A. CHP ÝDEOLOJÝSÝNÝN OLUÞUMU I. Dünya Savaþý nda Osmanlý yenilip Mondros Ateþkes Antlaþmasý ný imzaladý. Ýþgaller baþladý. Halk, aydýnlar ve bazý komutanlar Müdafai Hukuk dernekleri kurdular. Bunun yanýnda Kuvayý Milliye adý verilen direniþ kuvvetleri meydana getirdiler. Mustafa Kemal kongreler düzenledi. Düzenli ordu kuruldu. Bu ordu ile SEVGÝ NE? Sevgi belki çikolata, belki iki sohbet. Hayýr sevgi anne sevgisi. Annem bana; sevgili kýzým dese dünyalarý benim olur. Bana bir gülümse, yaþam sevincim akar deniz olur. Benim ilk dostum ilk arkadaþým annem. Ben ilk annemle gözümü açtým. Uyandým, aðladým, açýktým yanýmda Annem. Dersimden zayýf not alsam, kafamý masaya koyup aðlasam, üzülsem tesellim Annem. Derdim olsa Benim ilk aþkým sýrdaþým annem. Ben daha neyi kimi bilmiyorum! O, bazen tatlý ama bazen de benim aklýmýn ermeyeceði annem oluyor. Allah bana senin gibi anne vermiþ, beni seven, beni hiç aklýndan unutmayan, çýkarmayan birisin. Allah ýma bin þükür olsun rüyalarýmdaki o hep aklýmdaki anneyi verdi. doðuda Ermeniler, batýda Yunanlýlarla ve güneyde Fransýzlarla savaþtýk Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi nde bütün Müdafai Hukuk dernekleri Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Derneði adý altýnda birleþtirildi. Son Osmanlý Meclisi, Misaký Milli kararý ve Ýstanbul un resmen iþgal edilmesi 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara da TBMM nin toplanmasý TBMM de gruplar (Tesanüt, dayanýþma, ýslahat, halk) ve Mustafa Kemal, Müdafai Hukuk grubunu kurdu. 1 Nisan 1923 te TBMM seçim kararý aldý. 8 Nisan da 9 umde olarak adlandýrýlan seçim bildirgesini yayýnladý. Yapýlan seçimler sonucunda müdafai hukuk grubu üyelerinden yeni meclis oluþturuldu. Parti için tüzük hazýrlanmasýna baþlandý. Tüzük çalýþmalarý Eylül 1923 te bitti. 9 Eylül 1923 te Halk Fýrkasýnýn kuruluþu tamamlandý. Halk Partisi nin baþkanlýðýna Mustafa Kemal seçildi. 10 Kasým 1924 te Halk Partisi nin baþýna Cumhuriyet eklenerek partinin adý Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Halk Partisi nin 15 Ekim 1927 de toplanan ikinci kongresinde Cumhuriyetçilik, halkçýlýk, Milliyetçilik ve laiklik olmak üzere 4 temel ilke benimsendi. Mustafa Kemal in partinin sürekli genel baþkaný olduðu da bu kongrede benimsenmiþ ve nutuk bu kongrede okunmuþtur CHP kurultayýnda 4 ilkeye devletçilik ve devrimcilik eklendi. Partinin amblemi olan 6 okun her biri bir ilkeyi simgelemektedir. Bu kurultayda CHP nin ilk programý da kabul edilmiþtir de benimsenen programýn 1. ve 2. Bölümleri 1935 yýlýnda toplanan 4. Kurultayda Ýlk gördüðüm insan sensin. Annem ben sana her baktýðýmda; sanki ilk görüþte âþýk derler ya, iþte bende o oluyor. Annem, benim annem yemez içmez, gecelere kadar çalýþýr, bizim hastalandýðýmýzýn farkýnda olmadýðýmýz anlarda; yani hafif ateþimiz çýksa biz deðil sanki kendi hastalanmýþçasýna acý çeker. Geceleri sabaha kadar baþucumuzda melek gibi solmazcasýna bekler. Biz ondan bir þeyi istesek, parasý olmadýðýndan alamadýðýndan çok üzülür. Ali de, Ayþe de var. Fatma da Hüseyin de neden yok diye almaya çalýþýr. Hayatta hiç solma, hep taze taptaze kal. Anne Sen bizi, topraða ektiðin çiçek tohumu gibi bakýyorsun. Sevginle büyüyoruz. Artýk bizde büyüyoruz. Senden gördüðümüz þefkat ve sonsuz sabýrýn ile geleceðe yürüyoruz. Caným annem, hayat çiçeðim, solmaz meleðim. Kemalizm olarak adlandýrýlmýþtýr yýlýnda 6 ilke anayasa alýnarak yeni Türk Devletinin temel ilkeleri olarak benimsendi lý yýllarýn ortalarýnda CHP kendisini ortanýn solu olarak tanýmlarken 70 li yýllarda ideolojisini demokratik sol olarak açýkladý. Sosyalist Enternasyonale de katýlan CHP sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimsemiþtir. A. ATATÜRK ÝLKELERÝ 1. CUMHURÝYETÇÝLÝK : Cumhuriyet, devleti baþlýca temel organlarýnýn belli aralýklarla yinelenen seçimlerle göreve geldiði bir yönetim biçimidir. Türkiye de Cumhuriyet 29 Ekim 1923 te ilan edildi. Ancak fiili baþlangýcý 23 Nisan 1920 ye götürmek gerekir. Ancak o günün koþullarýnda rejimin adý konmamýþtý. Cumhuriyetçilik, cumhuriyet adý verilen yönetim biçiminin yönetime egemen kýlýnmasý devlet iktidarýnýn ve yönetiminin kiþilerin, ailelerin, gruplarýn tekeline býrakýlmamasý, vatandaþlarýn yönetime etkin bir biçimde katýlýmýný saðlanmasýdýr. CHP nin Cumhuriyetçilik anlayýþý, Türkiye Cumhuriyetinde yaþayan herkesin, Türk Ulusunun bütün yurttaþlarýnýn eþitliði ve bütünlüðüdür. Dolayýsýyla yurttaþlýk ve ulus tanýmlarý etnik, kültürel ve dinsel ayrýmlarýn dýþýndadýr. CHP nin en önemli görevi dün olduðu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaþatmak, geliþtirmek ve güçlendirmektir. (Devam edecek)

4 Yoksulluk insanlarýn temel ihtiyaçlarýný karþýlayamama durumu olarak tanýmlanmaktadýr. Bu anlamda ihtiyaçlar ve yoksulluk arasýnda temel bir iliþkinin olduðunu söylemek mümkündür. Bir þeyin var olduðunu bildiðiniz andan itibaren sizin için o þeyin yokluðu bir yoksunluk biçimi haline gelebilir. Cemal Süreya, Üvercinka þiirini bitirirken, Asýl yoksulluk ondan sonra baþlýyor/bütün kara parçalarýnda/afrika hariç deðil! diyerek ne kadar gerçek bir taným yapmaktadýr. Evet yoksulluðun baþladýðý bir yer vardýr. Dýþarý da býrakamayacaðýmýz. Hayatýmýza dokunan. O yüzden yoksulluðu bedenimize, ruhumuza býraktýðý izleri ile biliriz. Çocuðunuz büyürken onun iyi beslenemediðini bilmek böyle bir þeydir mesela. Cemal Süreya nýn tanýmladýðý ve ruhumuzu ezen biçiminden, en temel ihtiyaçlarýmýzýn yok sayýldýðý hallerine kadar, yaþadýðýmýz gerçeklik bir çeþit zorbalýktýr aslýnda. Evet yoksulluðun baþladýðý bir yer vardýr. Bunun ölçümünü bile kýsmen yapmak mümkündür. Nitekim emek ve meslek örgütleri çeþitli yöntemlerle açlýk ve yoksulluk sýnýrý açýklamaktadýr. TÜÝK, yoksulluðu dar ve geniþ anlamda olmak üzere iki türlü tanýmlamanýn mümkün olduðunu, dar anlamda yoksulluðun, açlýktan ölme ve barýnacak yeri olmama durumu iken, geniþ anlamda yoksulluðun, gýda, giyim ve barýnma gibi olanaklarý yaþamlarýný devam ettirmeye yettiði halde toplumun genel düzeyinin gerisinde kalmasýný ifade ettiðini söylemektedir. Açlýk ve yoksulluk sýnýrý bu kategoriler eksenin de açýða çýkmaktadýr. Bu hesaplarýn temelinde saðlýklý beslenmek için gereken kalori miktarý hesaplarý bulunmaktadýr. Örneðin DÝSK- AR olarak hazýrladýðýmýz açlýk ve yoksulluk sýnýrý hesaplarýnda çeþitli kaynaklardan derlediðimiz verilerden oluþturduðumuz kalýplar üzerinden kiþinin ihtiyacýna göre yapmasý gereken gýda harcamasýnýn tutarý tespit edilmektedir. 4 Kiþilik ailenin saðlýklý beslenmek için yapmasý gereken minimum aylýk gýda harcamasý AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalký tüketim harcamasýna daðýtýlmasý ile elde edilen veri ise bize YOKSULLUK SINIRINI vermektedir. (Bu hesaplarýn genel kabul görmesinde, istikrarlý ve özverili çabalarý ile yýllardýr açlýk ve yoksulluk sýnýrýný gündeme taþýyan Türk-Ýþ uzmaný Enis Baðdadioðlu nun çabalarýna dikkat çekmek isterim) DÝSK-AR olarak Son açýkladýðýmýz verilere göre 4 kiþilik bir aile için açlýk sýnýrý 1100, yoksulluk sýnýrý ise 3478 TL olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye de hanehalklarýnýn yaklaþýk 4 te 3 ünün geliri bizim tespit ettiðimiz yoksulluk sýnýrýnýn altýnda kalmaktadýr. TÜÝK ise bu hesaplamalarý (açlýk ve yoksulluk sýnýrý) son derece düþük düzeyde tespit etmektedir. Ancak TÜÝK in Yaþam Koþullarý araþtýrmasý, bizim verdiðimiz verilerin çok daha gerçekçi olduðunu ortaya koymaktadýr yýlý verilerine göre: Türkiye de evini yeteri derecede ýsýtamayanlarýn oraný % 35,4 yani 25 milyon 600 bin kiþi, yeni bir elbise alamayanlarýn oraný % 35,8 yani 25 milyon 900 bin kiþi, yýpranmýþ ve eskimiþ mobilyalarý yenileyemeyenlerin oraný % 80,3 yani 58 milyon 118 bin kiþi, evden gelirinden gýda için günlük ayýrdýðý 9,11 TL ile hem eþinin hem kendinin hem de çocuklarýnýn karnýný doyurmak zorundadýr. Özetle asgari ücretliden, öðün baþýna 76 kuruþla karnýný doyurmasý,1 buzdolabý için 26 ay çalýþmasý, 249 TL ye ýsýnmasý ve barýnmasý, çocuk baþýna 3 TL lik eðitim harcamasý ile çocuklarýný yetiþtirmesi beklenmektedir. Yoksulluk insanýn elini kolunu baðlayan bir þeydir. Hükümet yoksullukla mücadeleyi, kendisine, minnet duygusu üzerinden, maddi olarak baðýmlý geniþ bir kesim yaratarak sürdürebilir kýlmaya çalýþmaktadýr. Sonuç olarak sosyal yardýmlarýn bütçe içindeki payý hiç de az deðildir. Muhasebat Genel uzakta bir haftalýk tatili karþýlayamayanlarýn oraný % 86,5 yani 62 milyon 605 bin kiþi, iki günde bir et, tavuk yada balýk içeren yemek yiyemeyenlerin oraný % 60 yani 43 milyon 571 bin kiþidir.beklenmedik bir harcamayý karþýlayamayanlarý oraný % 67,6 yani 48 milyon 986 bin kiþidir.sýcak su sistemine sahip olmayanlarýn oraný % 20,8 yani 15 milyon 54 bin kiþidir. Bu tablo yoksuluðun, yani temel ihtiyaçlarýný karþýlayamayanlarýn, oranýnýn son derece yüksek olduðunu göstermektedir. Bir de görünen o ki resmi rakamlara göre bile yoksul insan sayýsý artmaktadýr. TÜÝK in yoksulluk araþtýrmasý medyan gelirin belli bir oranda altýnda olanlarýn göreli yoksul olarak ele alýnmasý gerektiðini söylemektedir yýlýnda Türkiye de gelir sýralamasýnda ortada (medyan) yer alan ailenin gelirinin % 40'ýna kadar gelire sahip olanlarýn sayýsý 6 milyon 335 bindir. Bu oran 2011 yýlýnda 7 Milyona 189 bin olarak gerçekleþmiþti yýlýnda medyan gelirin % 70'sine kadar gelire sahip olanlarýn sayýsý 20 milyon 320 bindir 2011 yýlýnda 21 milyon 519 bindir. Buna göre 4 yýlda 1 milyonu aþkýn kiþi daha yoksulluðun kollarýna itilmiþtir. Nitekim 2013 yýlý ilk altý ayý için eþi çalýþmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretlinin, asgari geçim indirimli aylýk 811 TL lik Müdürlüðü nün verilerine göre 2011 yýlýnda, Diðer Sosyal Amaçlý Transferler baþlýðý altýnda korunmaya, bakýma, yardýma muhtaç aile, özürlü, yaþlý ve diðer kiþiler için yapýlan yardýmlar ve eðitim amacý dýþýnda verilen harçlýklar toplamý 40 milyar TL dir. Diðer Sosyal Amaçlý Transferler baþlýðý altýndaki bu ödemeler hanehalklarýna yapýlan toplam transferlerin yaklaþýk yüzde 80 idir. Bu tutar iþsizlik fonundan ayný dönemde iþsizlere yapýlan yýllýk ödemelerin yaklaþýk 17 katýdýr. Hanehalklarýna yapýlan transferlerin toplamý yaklaþýk 5 milyon iþçi emeklisine yýllýk olarak ödenen tutara denktir. Kamu iþçilerine ödenen toplam tutarýn 4 katýndan fazladýr. Türkiye AKP eli ile sadaka toplumu haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Hak ve özgürlükler kýsýtlanýrken, ücretler baský altýnda tutulurken, kaynaklarýn bu biçimde siyasal iktidarýn kendi sürdürülebildiðini saðlamak üzere seferber edilmesine dikkat çekmek gerekiyor. Ancak biliyoruz ki esas olan yoksulluðun ve iþsizliðin girdabýndan insanlarý çýkartmak, onlarý birilerine muhtaç durumundan kurtarmak olmalýdýr. Ne diyordu þiirini giriþinde, Böylece bir kere daha boynunlayýz sayýlý yerlerinden/ En uzun boynun bu senin/ dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Dayanmak ve umudu kesmemek bu dönem en çok ihtiyacýmýz olan þey herhalde (Birgün)

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı