Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi"

Transkript

1 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel atma töreninde Baþbakan Erdoðan'dan sonra kürsüye gelen Cumhurbaþkaný Gül þu ifadeleri kullandý: "Bu mutlu günde, temel atma töreninde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Fatih Sultan Mehmet i rahmetle anýyoruz. Bu þehri bizlere emanet etti. Ýstanbul sadece bizim deðil, bütün dünyanýn gözbebeði. Bu þehrin sorumluluðunu taþýmak hepimiz için mutluluktur. Çok þükür ülkemiz karanlýk günleri geride býraktý. Ülkemizle gurur duyuyor, övünüyoruz. Türkiye nin geleceðinin parlak olduðunu dost ve düþmanlar görüyor. Ýki kýta bu kadar yakýn olunca ulaþýmýný da düþünmek zorundayýz. Bunun için köprüler, deniz altý tünelleri yapýlýyor. Birinci köprü Mustafa Kemal Atatürk ün ismini, ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet in ismini taþýyor. Üçüncü köprünün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacaktýr. Hükümetimizin bütün üyelerine teþekkür ediyor, ayrý ayrý tebrik ediyorum. Bu iþi üstlenmek her babayiðidin harcý deðil. Çok ayrýcalýklý proje. Köprünün yapýmýný üstlenenlere teþekkür ediyorum, tebrik ediyorum." Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi Çankaya Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü nde çalýþan Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Ýþyeri Temsilcisi Mahmut KONUK un iþi isteði dýþýnda deðiþtirildi. 4 yýldýr geçici görev adý altýnda burada çalýþan KONUK a, görev tanýmý dýþýnda iþler yaptýrýldý ve bir gün görevini yapamadýðý ileri sürülerek bir baþka yere, Dikmen Toplum Saðlýðý Merkezine geçici görevle gönderildi. Görev tanýmý dýþýnda çalýþtýrýlan KONUK, Çankaya Ýlçe Saðlýk Müdürüne göre görevini yapmamýþ Ankara/Çankaya Ýlçe Saðlýk Müdürü Muhammet Fatih TAÞLIÇAY ýn, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Ýþyeri Temsilcisi Mahmut KONUK a görev tanýmý dýþýnda iþler vermesi, daha sonra da hiçbir hukuki iþleme gerek duymadan, görevini yapmadýðý ný ileri sürerek Saðlýk Müdürlüðüne geçici görevinin iptali için yazý göndermesi, yeni bir sürgünün de baþlangýcý oldu. Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa eden 11 gazeteci, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'ne üye oldu. Ayrýca her iki cemiyete daha önce üye olmayan 3 basýn mensubu da ilk kez Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'ne üye oldu. Böylece üç yýl önce sadece çalýþan gazetecilere yönelik olarak kurulan cemiyet, kýsa sürede Nevþehir'de basýn mensuplarýný çatýsý altýnda birleþtirme yolunda büyük bir adým daha atmýþ oldu. Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluþ amacý sadece faal gazetecileri bünyesinde bulundurarak sosyal, kültürel, sportif geliþimleri doðrultusunda çalýþmalar yapmak. Bu amacý benimseyen þu anda 41 faal üyesi ile hizmet veriyor. Ayrýca daha önce faal olarak basýn kuruluþlarýnda yer alan ancak þu anda baþka kurumlarda görev yapan basýn mensuplarýný da tüzüðü gereði fahri üye olarak kabul ediyor. Nevþehir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi tarafýndan `Adli Biliþim ve Bilgi Güvenliði konulu panel düzenlendi. Meslek Yüksekokulu Kazakistan Konferans Salonunda düzenlenen panele... Önümüzdeki günlerde ölümünün 50. yýl dönümünde Moskova'da anýlacak olan büyük Türk þairi Nâzým Hikmet'i tanýyan ve hayatta olan son arkadaþlarýndan Georgiy Ansimov Pavlovic, ünlü þairin o günlerini anlattý. Moskova'da oturan ve 1922 doðumlu olmasýna raðmen halen üniversitelerde derslere giren, araba kullanan ve dinçliði ile parmak ýsýrtan Prof. Georgiy Ansimov Pavlovic, Nâzým Hikmet'in çok yakýþýklý, etkileyici ve eþi ile birlikte müthiþ bir çift olduklarýný anlattý. Mersin de el konulan ton pirinç savcýlýðýn ithalatçý firma sahibi ve yöneticileri aleyhine, 5 ila 12 yýl hapis cezasý talebiyle hazýrladýðý iddianame

2 ÖSYM sýnavlarýna ait soru ve cevaplarla ilgili bilgi edinme hakkýný kaybediyoruz. TBMM de kabul edilen Torba Yasa nýn içine iki düðüm atýlarak konan ek düzenlemeyle ÖSYM sýnavlarýna ait soru ve cevaplar Bilgi Edinme Kanunu kapsamý dýþýna alýndý Kiþisel saðlýk verilerimizden statta oturduðumuz koltuk no suna, siyasi görüþümüzden, mezhebimize bizle ilgili fiþ bilgisine sahip devlet kitlesel sýnav organizatörü ÖSYM yi bu düzenlemeyle sýnava giren vatandaþýn her türlü soru ve itirazýndan muaf kýldý Yani hiç kimse girdiði sýnavýn soru ve cevaplarýný bir arada göremeyecek Zaten anayasa referandumuna iliþtirilmiþ bilgi edinme hakký sembolik ve kozmetik bir dilekçe verme hakký olarak kalmýþ, kadim devlet geleneðinin kamu kurumlarýnýn milli güvenlik-piyasa ekonomisi-iç asayiþ- devletin âli çýkarlarý bahanesiyle getirdiði sýnýrlanmalarla bir boþluða arzuhal yasasý olmanýn ötesine geçememiþti. Yeni düzenlemeyle KPSS, TUS, SBS, ALES, YGS gibi siyasi ve sosyal Türkiye mizanpajýnda stratejik öneme haiz kýrktan fazla sýnavýn soru ve cevaplarý kurcalanmazdý. Yakýn mazinin kopya, sýzýntý, þifre þüphe merkezi ÖSYM, artýk gizlilik zýrhýna bürünmüþ bir kamu kuruluþu olacaktý. Birgün Gazetesi nden Olgu Kundakçý nýn haberinin baþlýðý Sýnavlar artýk bir sýr gibi saklanacak manþetiyle verilmiþti. Yani ülkemizde devlet kurumlarýna bürokrasi, güvenlik, eðitim, saðlýk gibi kamusal insan sermayesini devþiren ÖSYM tepeden inme þüphe götürmez mutlakiyete kavuþturuluyor. Ve her sýnavda sorular çalýndý, daðýtýldý, bir sitede yayýmladý gibi adli inceleme ve soruþturmalara gerek kalmadan ÖSYM nin hakkaniyetinden sual edilememesi gerekiyordu ULUSAL SINAV SÝTEMÝ KARAKUTULAÞIYOR Tabii yýllardýr výr výr výr kafa ütüleyen, þeffaflýk, saydamlýk, iyi yönetiþim, sivil toplumcu liberal laf cambazlarý, demokrasimizin ve hukuk devletimizin evrildiði yerde kös kös önlerine mi bakýyorlardý. Yoksa STK larýn markalaþmasý ve STK nýn ekonomik deðer üretimi aþamasýnda mesaileriyle mi meþguldüler. Sözde milyonlarca genci sýnavda eþitlik ilkesiyle üniversiteye yerleþtiren, sýnav kapýlarýnda bekleterek çürüten kamu ve üniversite kadrolarýný belirleyen ÖSYM nin bu gizem perdesiyle kapatýlmasýný nasýl açýklarlardý. Kiþinin kendisini ilgilendiren bilgi, belge ve her türlü veriyi idareden ve kamusal yetkiyle donanmýþ kurumdan talep etmesini yasalarla engellemek yine Þarki-otoriter-sivil demokrasimize mi içkin bir zihniyetti? Binlerce sorudan oluþan soru havuzlarý ya da elektronik sýnav yöntemine geçilecek gerekçesiyle ÖSYM nin sýnavda sorduðu soru ve cevaplarý kimsenin yan yana görememesi ve sýnavda beklediði puaný alamayanýn itiraz hakkýnýn kalkmasý devletin bilgi verme görevinin bittiði yerdi Vatandaþýn itirazýna yasalarla geçirimsiz kýlýnan kamusal yetki kullanan kamu yönetiminin adý kapalý rejimdi ve gizlilik esasýna dayanan kitlesel sýnav icraatýnýn karakutulaþmasý da vatandaþtan ehemmiyetle saklanacak bilgiyi iþaret ederdi Bunu merak etmek de vatandaþa düþerdi (Akþam) Zeynep KURAY-Uður KOÇ Taksim Gezi Parký nýn yýkým giriþimi ve polisin sert müdahalesinin ardýndan parkta nöbet çadýrlarý kuran eylemcilerin nöbeti sürüyor. Bu daha baþlangýç mücadeleye devam diyen aktivistlerin bu kararlý tutumu karþýsýnda çevik kuvvet ekipleri geri çekilse de, her an müdahale hazýr bir biçimde gezi parkýnýn giriþ kýsmýnda bekliyorlar. AKP nin rant politikalarýna geçit vermeyeceklerini vurgulayan aktivistleri yalnýz býrakmayan BDP Ýstanbul Milletvekilli Sýrrý Süreyya Önder, CHP Ýstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öðüt, Ýstanbul Tabip Odasý Genel Sekreteri Ali Çerkezoðlu yaný sýra, DÝSK, KESK, TTB, Mimarlar Odasý temsilcileri ve sanatçýlar aktivistlerle saatlerce nöbet tuttu. Taksim bizimdir bizim kalacak, AKP elini Ýstanbul dan çek sloganlarý eþliðinde söz alan Ýstanbul Milletvekilli Sýrrý Süreyya Önder, neoliberal sistemin iþtahýný bütün ormaný kesse de yine doymayacaðýný vurguladý. Ýlk sözü Sýrrý Süreyya Önder aldý.bu yýkýmý kendisinin deðil 20 saattir burada direnen aktivistler durdurduðunu belirten Önder, kendisinin sadece aktivistlerin yaptýðý örgütlenmeye ve itiraza dahil olduðunu söyledi. Burasýnýn ikinci bölge olduðunu ve kendisinin sadece halkýn deðil aðaçlarýn da vekilli olduðunu ifade eden Önder, Bugün biz onlarý püskürttük ancak yarýn yine gelirler.bu neoliberal sistemin iþtahý bütün ormanlarý kesse de yine doymaz dedi. SABAH KUÞLARA TEKMÝL VERECEÐÝZ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç DANACI Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý 27 Mayýs 2013 Pazartesi günü düzenledikleri basýn toplantýsýyla 5 Haziran da grevde olacaklarýný açýkladý. TTB (Türk Tabipleri Birliði), TDB (Türk Diþhekimleri Birliði), SES (Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý), DEV SAÐLIK ÝÞ (Devrimci Saðlýk Ýþçileri Sendikasý), THD (Türk Hemþireler Derneði), Türk Ebeler Derneði, TÜMRAD-DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneði), SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði), Türk Psikologlar Derneði, TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneði), SÖZSEN (Saðlýk Çalýþanlarýnýn Sözü Sendikasý) tarafýndan yapýlan basýn toplantýsýnda tüm saðlýk emekçilerine çaðrýda bulunarak Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarýný 5 Haziran da Aktif Tutum Almaya Davet Ediyoruz denildi. Açýklama þöyle: Kamu Emekçilerinin Mücadelesi Bizim de Mücadelemizdir! Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarýný 5 Haziran da Aktif Tutum Almaya Davet Ediyoruz Türkiye de çalýþan, içlerinde saðlýk emekçilerinin de bulunduðu yaklaþýk 2,5 milyon kamu emekçisinin çözüm bekleyen sayýsýz sorunu varken sorunlara sorun katacak yeni düzenlemeler gündeme gelmeye devam etmektedir. Son olarak TBMM ye gönderilen, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu nda deðiþiklikler içeren Burada aslý olanýn bir farkýndalýk yaratmak olduðuna dikkat çeken Önder, Bugün bu farkýndalýðýnýn yaratýldý ancak büyükþehir belediyesi,bu usulsüz, gayri hukuki iþlemden vazgeçtiðini açýklayana kadar biz burada nöbet tutacaðýz.her birimiz bir aðacýn nöbetini tutacaðýz, sabah kuþlara tekmil vereceðiz diye konuþtu. Civarda betonlaþmayan tek yerin bu park olduðuna dikkat çeken Önder, fakir fukaranýn bir çay parasý ödemeden bir aðaç gölgesinde oturma imkanýný sadece bu parkta bulduðunu ancak bunun bile onlara fazla görüldüðünü belirti. Biz bize bu gazý atanlarýn da nefes hakkýný savunuyoruz diyen Önder, bu hakký savunmaya devam edeceklerini aktardý. Yarýn saat da parka Karadenizli sanatçýlarýn geleceðini duyuran Önder, bugün sökülen aðaçlarýn yerine fidan dikeceklerini aktardý. ÝBB YALAN SÖYLÜYOR! Bu fidanlarýn bugün sökülen aðalarýn durumuna gelmesi için en az 30 yýl gerektiðini hatýrlatan Önder, Bugün yapýlan doða katliamýnýn ne anlama geldiðini bu örnekle anlayabiliriz dedi. ÝBB nin yaptýðý, Biz aðaç kesmedik, 4 aðaç naklettik açýklamanýn tamamen yalan olduðunu da belirten Önder, aktivistlere dönerek, Bu kepçe kaç aðaç kesti? Hiç nakledilecek gibi bir durum var mýydý? diye sordu. Sonuna kadar burada duracaklarýný ve nefes alma haklarýný ve tüm hayvanlarýn hakkýný savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Önder, tüm Ýstanbul milletvekillerini Aðaç nöbetine katýlýn çaðrýsýnda bulundu. torba yasa ile kamu emekçilerinin durumlarý daha da zora sokulmaktadýr. Kamu Hastane Birlikleri ile saðlýk çalýþanlarýnýn hayatýna sokulan CEO düzeninin tüm kamu kurumlarýna yaygýnlaþtýrýlacaðý, hiç kamuda çalýþma, yöneticilik yapma tecrübesi olmayanlarýn bir çýrpýda genel müdürlük ve üzeri pozisyonlara atanabileceði görülmektedir. Kamudaki bürokratlarý büyük ölçüde güvencesiz birer hükümet memuruna dönüþtüren bu sürecin eninde sonunda tüm kamu çalýþanlarýnýn güvencesiz hale geldiði bir çalýþma rejimine dönüþmesi kaçýnýlmazdýr. AKP iktidarý her zaman kullandýðý taktikleri devlet memurlarý ile ilgili düzenlemelerde de uygulamaktadýr. Aylardýr kamuoyu memura rotasyon geliyor denerek meþgul edilirken kamuda kadrolaþmanýn önünün açýlýp memurun þiddetli baský altýnda çalýþtýrýlacaðý bir çalýþma rejimi dayatýlmaktadýr. Üstelik TBMM deki görüþme sürecinde daha önce pek çok yasalaþma sürecinde gördüðümüz gibi sürgün niteliðindeki rotasyon uygulamasýnýn getirilmeyeceðinin de hiçbir garantisi yoktur. Sürgün rotasyonlardan en çok saðlýk çalýþanlarýnýn, hekimlerin, hemþirelerin nasibini alacaðý da bizzat Çalýþma Bakaný tarafýndan dillendirilmiþtir. Hükümetin bu politikasýna ilginç bir örnek vermek istiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikler 17 Mayýs 2013 tarihinde resmi gazete yayýmlanarak yürürlüðe konulmuþtur. Bu yönetmelikte olduðu gibi rotasyon (sürgün) gibi uygulamalar bazen kanuna aykýrý bir þekilde yönetmelikle düzenlenmekte ve çalýþanlar baský altýna alýnmaktadýr. Yine bu torba yasada dikkat çekici bir konu da hukuk tanýmaz tavrýn sýradanlaþmasýdýr. Bir yanda 663 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname de yer alýp Anayasa Mahkemesi nin iptal ettiði meslekten men cezasýný neredeyse tümüyle Saðlýk Bakanlýðý nýn ve siyasi otoritenin kontrolündeki Saðlýk Meslekleri Kurulu na devreden madde, Diþ Hekimleri Birliði nin FÝDAN DÝKÝP HORON TEPECEÐÝZ Önder den sonra sözü Karmate sokak müzik grubunun solisti Oktay Üstün aldý. Karadeniz müziðini yaþatmanýn yanýnda doðayý da hep koruma peþinde olduklarýný vurgulayan Üstün, yarýn akþam fidan dikip,horon tepeceklerini duyurdu.taksim Dayanýþmasý adýna konuþan Akif Akbaþ ise, "Direndik direnmeye devam edeceðiz" diyerek ayný zamanda üçüncü köprüye karþý da burada bulunduklarýný ifade etti. Akbaþ, "Hukuksuzca parkýmýza saldýrýyorlar. Parkýmýzý kimseye býrakmayacaðýz" diye konuþtu. DÝSK adýna konuþan Serkan Öngel de, Taksim'de 1 Mayýs'ta uygulanan yasaða iþaret ederek "Taksim yüz binlerin buluþtuðu yerdir. Burada etiyle kanýyla direnenlerin ruhu var" diyerek direniþ çaðrýsýnda bulundu. Açýklamalardan sonra aktivistler Karadeniz ezgileri eþliðinde horon tepip halay çekti. Kaynak:BirGün asgari ücret belirleme yetkisini elinden alan madde, hastalarýn saðlýk verilerinin özel hayatýn gizliliðini ihlal eden biçimde paylaþýlmasýný zorunlu hale getiren madde yeniden torba ile yasalaþtýrýlmaktadýr. Diðer yanda ise kamu emekçilerinin fazla mesai ücretlerini ellerinden alan 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname nin Anayasa Mahkemesi nin iptal ettiði ilgili maddesi de yeniden yasalaþmaktadýr. Belli ki AKP Ýktidarý nýn Anayasa Mahkemesi nin emekçiler lehine, bu ülkede yaþayan insanlar lehine verdiði hiçbir karara tahammülü kalmamýþtýr, evirip çevirip, torbalara doldurup yeniden yasalaþtýrmakta kararlýdýr! Saðlýk ve sosyal hizmet alanýndaki emek ve meslek örgütlerinin iþ ve gelir güvencesi, saðlýklý çalýþma koþullarý ve saðlýk hakkýna sahip çýkma adýna yürüttüðü mücadele bugünlerde ülkenin dört bir yanýnda devam eden bildirge niteliðinde bir metnin gerek saðlýk çalýþanlarý gerekse yurttaþlar tarafýndan imzalandýðý bir aþamadadýr. Bu bildirgede öne çýkan talepler yerine gelmezse üretimden gelen gücümüzü kullanma kararlýlýðýnda olduðumuz dile getirilmiþtir. Ýþte böylesi bir süreçte Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) iþ ve gelir güvencesi, performansa dayalý ücrete hayýr, kamuda CEO istemiyoruz, hükümet memuru istemiyoruz baþlýklarýyla öne çýkan taleplerle 5 Haziran 2013 günü bir günlük uyarý grevi kararý almýþtýr. KESK in öne çýkardýðý talepler baþta biz saðlýk çalýþanlarý olmak üzere tüm kamu çalýþanlarýnýn ortak ve haklý talepleridir. Bu nedenle saðlýk alanýndaki emek ve meslek örgütleri olarak KESK in 5 Haziran daki uyarý grevinin yerinde ve meþru olduðunu belirtiriz. Saðlýk emekçilerini bu eylemde aktif olarak yer almaya çaðýrýyoruz. Zaman tam da büyük Alman Þair ve Oyun Yazarý Bertold Brecht in bir þiirinden alýnma dayanýþma söylemini öne çýkarma zamanýdýr: Kurtuluþ yok tek baþýna, Ya hep beraber ya hiç birimiz!

3 Skandal bir kitaptan bahsedeceðim; Bâtýnîlerin ve Karmatîlerin Ýçyüzü Kitabýn ilk baskýsýný 1948 yýlýnda devlet yapmýþ! Yayýnlayan; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýdýr. Yeni baskýsýný 2004 yýlýnda Ýslamý yayýnlarýyla meþhur, Sebil Yayýnlarý yapmýþ. Bu yayýnevleri günümüz ihanetlerini anlayýp deðerlendirmede çok müessir bir kýstas olarak rol oynayabilecek böyle bir eseri yayýnlamaktan þeref duymuþ! Skandal ve toplumsal barýþý zedeleyen kitapla þeref duyulur mu? Duyulur! Burasý Türkiye! Kitap günümüz ihanetçilerini þöyle tarif etmiþ; Bugün de bunlarýn bakiyeleri vardýr. Çünkü bunlar da týpký Sasaniler devrinde Mazdek in ortaya attýðý mal ve kadýnda herkesin ortak olduðunu, bunlarda temellük ve tasarruf olamayacaðýný da söylüyorlardý. Horasan da bunlara Talimiye ve Melâhide denildiði gibi;.. Þam da Nusayriye,Dürzü, Tayamine adýný alýr. Filistin de Bahaiye, Hint te Behere ve Ýsmailiye, Yemen de Yamiyye, Kürdistan da Aleviyye, Türkler arasýnda Bektaþi ve Kýzýlbaþ, Acemistan da Babiye diye anýlýrlar. Ýhanetçiler belli; Aleviler, Kýzýlbaþlar ve Bektaþiler! Peki, bu ihanetleri neymiþ? Kitap bunlarý da yazmýþ! Mal ve kadýný ortak kullanýrlar Haramý helal sayarlar, sapýklar Alevi dedelerine Ehli Beyte muhabbet iddia eden bu soysuzlar dan bir takýmlarý Ehli Beyt e muhabbet iddia eden soysuzlar..bunlardan kýz alýp vermek caiz olmadýðýný, kestiklerinin yenmez Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafir olduklarý ifade edilerek, Alevilerle birlikte gayri Müslimlerde hakarete ve aþaðýlamaya maruz býrakýlmýþ. Akþam karanlýðý basýp kadehler dolaþýr; baþlar kýzar; nefisler çakýr keyf olunca, bu mel ün tarikatýn bütün mensuplarý karýlarýný getirirler; her kapýdan erkeklerin yanlarýna girerler; çýralarý ve mumlarý söndürürler ve her biri eline geçeni tutar. Ýþte bu nedenle, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kötü emeller peþinde koþan bu Þeytan ruhlu kimselerin tuzaðýna düþmekten milleti korumak adýna bu kitaplarý basmayý vazife edinmiþler. SKANDAL KÝTABA SUÇ DUYURUSU Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna toplanmasý ve cezalandýrýlmasý talebinde bulunarak, kitabýn yayýnlayan Sebil Yayýnevi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hakkýnda suç duyurusunda bulunarak davacý oldum. Çünkü söz konusu kitap, düþünce ve ifade özgürlüðü ile açýklanamayacak derecede çirkin ifadelerde bulunarak, Alevilerin ve gayri Müslimlerin ve inançlarýna pervasýzca saldýrarak, iftira atarak, hakarete ve aþaðýlamaya maruz býrakmýþtýr. Dolaysýyla DÝB ve Sebil yayýnevi bu eylemlerinden dolayý toplumda infiali uyandýracak bir tepkiyi de meydana getirmeye sebep olduklarýndan, TCK 216/3. Madde kapsamýnda cezalandýrýlmalarý ve söz konusu kitabýn toplatýlmasý zorunludur. Dini deðerlere hakaret ve aþaðýlama, insanlarý kin ve düþmanlýða tahrik etmek suç olmasýna raðmen, söz konusu kitabýn suç iþlemeye devam ediyor olmasý diðer bir skandaldýr. Söz konusu kitap Alevi-Bektaþi inancýna, bu inanca mensup Alevi-Bektaþilere ve inanç önderi dedelerine yönelik iftira, itibarsýzlaþtýrma, hakaret, nefret ve aþaðýlama nitelikleri olan propaganda yayýnýdýr. AÝHM ne göre, ifade özgürlüðü kullanýlýrken, baþkalarýnýn dini, inançsal, felsefi hislerini veya örf ve âdetini yaralamaya ve kin ve düþmanlýðýn yaygýnlaþtýrýlmasý yol açmaya elveriþli durumlardan özellikle kaçýnýlmalýdýr. Oysa söz konusu kitap, Alevi, Sünni, Gayri Müslim ve Ateistlerin bir arada yaþama kültürünü zehirlemektedir. 21. Yüzyýl Türkiye sinde Alevilere-Bektaþilere, gayri Müslimlere ve Ateistlere adeta ihanetçiler ve ahlaksýzlar damgasý vurularak, hedef gösterilmektedir. Osmanlý bakiyesi, Alevi nefretinin ve iftiralarýnýn 21. Yüzyýl Türkiye sinde yaþatýlýyor olmasý, 76 Milyonun hükümeti olduðunu iddia eden AKP nin, tepkisini almýyor olmasý manidardýr. Kaynak:BirGün CHP ye yön veren ideoloji üç kaynaktan beslenmektedir. Bunlar : 1. Kemalizm (Atatürkçülük) 2. Sosyal demokrasinin evrensel deðerleri 3. Türkiye nin gerçekleridir. 1. ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük, Kurtuluþ Savaþý ndan bugüne kadar devam eden süreçte Türkiye ye yön veren düþünce ve deðerler sistemidir. Öðretide ise Atatürkçülük, Türk Milletinin bugün ve gelecekte tam baðýmsýzlýða, huzur ve gönence sahip olmasý, aklýn ve bilimin yol göstericiliðinde Türk Kültürü nün çaðdaþ uygarlýk düzeyine çýkarýlmasý amacý ile temel esaslarý Atatürk tarafýndan belirlenen gerçekçi fikirlere ve ilkelere denir. Atatürkçülük ya da Kemalizm 6 ilke ifade edilir. Bunlar : 1. Cumhuriyetçilik 2. Milliyetçilik 3. Halkçýlýk 4. Laiklik 5. Devletçilik 6. Devrimcilik Atatürkçülüðün 6 temel ilkesini anlayabilmek için bunlarýn kabul edildiði süreçte CHP ve Türkiye nin tarihi ile aynýdýr. TÜRKÝYE KURULURKEN CHP VARDI TÜRKÝYE VAROLDUKÇA CHP OLACAKTIR. A. CHP ÝDEOLOJÝSÝNÝN OLUÞUMU I. Dünya Savaþý nda Osmanlý yenilip Mondros Ateþkes Antlaþmasý ný imzaladý. Ýþgaller baþladý. Halk, aydýnlar ve bazý komutanlar Müdafai Hukuk dernekleri kurdular. Bunun yanýnda Kuvayý Milliye adý verilen direniþ kuvvetleri meydana getirdiler. Mustafa Kemal kongreler düzenledi. Düzenli ordu kuruldu. Bu ordu ile SEVGÝ NE? Sevgi belki çikolata, belki iki sohbet. Hayýr sevgi anne sevgisi. Annem bana; sevgili kýzým dese dünyalarý benim olur. Bana bir gülümse, yaþam sevincim akar deniz olur. Benim ilk dostum ilk arkadaþým annem. Ben ilk annemle gözümü açtým. Uyandým, aðladým, açýktým yanýmda Annem. Dersimden zayýf not alsam, kafamý masaya koyup aðlasam, üzülsem tesellim Annem. Derdim olsa Benim ilk aþkým sýrdaþým annem. Ben daha neyi kimi bilmiyorum! O, bazen tatlý ama bazen de benim aklýmýn ermeyeceði annem oluyor. Allah bana senin gibi anne vermiþ, beni seven, beni hiç aklýndan unutmayan, çýkarmayan birisin. Allah ýma bin þükür olsun rüyalarýmdaki o hep aklýmdaki anneyi verdi. doðuda Ermeniler, batýda Yunanlýlarla ve güneyde Fransýzlarla savaþtýk Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi nde bütün Müdafai Hukuk dernekleri Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Derneði adý altýnda birleþtirildi. Son Osmanlý Meclisi, Misaký Milli kararý ve Ýstanbul un resmen iþgal edilmesi 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara da TBMM nin toplanmasý TBMM de gruplar (Tesanüt, dayanýþma, ýslahat, halk) ve Mustafa Kemal, Müdafai Hukuk grubunu kurdu. 1 Nisan 1923 te TBMM seçim kararý aldý. 8 Nisan da 9 umde olarak adlandýrýlan seçim bildirgesini yayýnladý. Yapýlan seçimler sonucunda müdafai hukuk grubu üyelerinden yeni meclis oluþturuldu. Parti için tüzük hazýrlanmasýna baþlandý. Tüzük çalýþmalarý Eylül 1923 te bitti. 9 Eylül 1923 te Halk Fýrkasýnýn kuruluþu tamamlandý. Halk Partisi nin baþkanlýðýna Mustafa Kemal seçildi. 10 Kasým 1924 te Halk Partisi nin baþýna Cumhuriyet eklenerek partinin adý Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Halk Partisi nin 15 Ekim 1927 de toplanan ikinci kongresinde Cumhuriyetçilik, halkçýlýk, Milliyetçilik ve laiklik olmak üzere 4 temel ilke benimsendi. Mustafa Kemal in partinin sürekli genel baþkaný olduðu da bu kongrede benimsenmiþ ve nutuk bu kongrede okunmuþtur CHP kurultayýnda 4 ilkeye devletçilik ve devrimcilik eklendi. Partinin amblemi olan 6 okun her biri bir ilkeyi simgelemektedir. Bu kurultayda CHP nin ilk programý da kabul edilmiþtir de benimsenen programýn 1. ve 2. Bölümleri 1935 yýlýnda toplanan 4. Kurultayda Ýlk gördüðüm insan sensin. Annem ben sana her baktýðýmda; sanki ilk görüþte âþýk derler ya, iþte bende o oluyor. Annem, benim annem yemez içmez, gecelere kadar çalýþýr, bizim hastalandýðýmýzýn farkýnda olmadýðýmýz anlarda; yani hafif ateþimiz çýksa biz deðil sanki kendi hastalanmýþçasýna acý çeker. Geceleri sabaha kadar baþucumuzda melek gibi solmazcasýna bekler. Biz ondan bir þeyi istesek, parasý olmadýðýndan alamadýðýndan çok üzülür. Ali de, Ayþe de var. Fatma da Hüseyin de neden yok diye almaya çalýþýr. Hayatta hiç solma, hep taze taptaze kal. Anne Sen bizi, topraða ektiðin çiçek tohumu gibi bakýyorsun. Sevginle büyüyoruz. Artýk bizde büyüyoruz. Senden gördüðümüz þefkat ve sonsuz sabýrýn ile geleceðe yürüyoruz. Caným annem, hayat çiçeðim, solmaz meleðim. Kemalizm olarak adlandýrýlmýþtýr yýlýnda 6 ilke anayasa alýnarak yeni Türk Devletinin temel ilkeleri olarak benimsendi lý yýllarýn ortalarýnda CHP kendisini ortanýn solu olarak tanýmlarken 70 li yýllarda ideolojisini demokratik sol olarak açýkladý. Sosyalist Enternasyonale de katýlan CHP sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimsemiþtir. A. ATATÜRK ÝLKELERÝ 1. CUMHURÝYETÇÝLÝK : Cumhuriyet, devleti baþlýca temel organlarýnýn belli aralýklarla yinelenen seçimlerle göreve geldiði bir yönetim biçimidir. Türkiye de Cumhuriyet 29 Ekim 1923 te ilan edildi. Ancak fiili baþlangýcý 23 Nisan 1920 ye götürmek gerekir. Ancak o günün koþullarýnda rejimin adý konmamýþtý. Cumhuriyetçilik, cumhuriyet adý verilen yönetim biçiminin yönetime egemen kýlýnmasý devlet iktidarýnýn ve yönetiminin kiþilerin, ailelerin, gruplarýn tekeline býrakýlmamasý, vatandaþlarýn yönetime etkin bir biçimde katýlýmýný saðlanmasýdýr. CHP nin Cumhuriyetçilik anlayýþý, Türkiye Cumhuriyetinde yaþayan herkesin, Türk Ulusunun bütün yurttaþlarýnýn eþitliði ve bütünlüðüdür. Dolayýsýyla yurttaþlýk ve ulus tanýmlarý etnik, kültürel ve dinsel ayrýmlarýn dýþýndadýr. CHP nin en önemli görevi dün olduðu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaþatmak, geliþtirmek ve güçlendirmektir. (Devam edecek)

4 Yoksulluk insanlarýn temel ihtiyaçlarýný karþýlayamama durumu olarak tanýmlanmaktadýr. Bu anlamda ihtiyaçlar ve yoksulluk arasýnda temel bir iliþkinin olduðunu söylemek mümkündür. Bir þeyin var olduðunu bildiðiniz andan itibaren sizin için o þeyin yokluðu bir yoksunluk biçimi haline gelebilir. Cemal Süreya, Üvercinka þiirini bitirirken, Asýl yoksulluk ondan sonra baþlýyor/bütün kara parçalarýnda/afrika hariç deðil! diyerek ne kadar gerçek bir taným yapmaktadýr. Evet yoksulluðun baþladýðý bir yer vardýr. Dýþarý da býrakamayacaðýmýz. Hayatýmýza dokunan. O yüzden yoksulluðu bedenimize, ruhumuza býraktýðý izleri ile biliriz. Çocuðunuz büyürken onun iyi beslenemediðini bilmek böyle bir þeydir mesela. Cemal Süreya nýn tanýmladýðý ve ruhumuzu ezen biçiminden, en temel ihtiyaçlarýmýzýn yok sayýldýðý hallerine kadar, yaþadýðýmýz gerçeklik bir çeþit zorbalýktýr aslýnda. Evet yoksulluðun baþladýðý bir yer vardýr. Bunun ölçümünü bile kýsmen yapmak mümkündür. Nitekim emek ve meslek örgütleri çeþitli yöntemlerle açlýk ve yoksulluk sýnýrý açýklamaktadýr. TÜÝK, yoksulluðu dar ve geniþ anlamda olmak üzere iki türlü tanýmlamanýn mümkün olduðunu, dar anlamda yoksulluðun, açlýktan ölme ve barýnacak yeri olmama durumu iken, geniþ anlamda yoksulluðun, gýda, giyim ve barýnma gibi olanaklarý yaþamlarýný devam ettirmeye yettiði halde toplumun genel düzeyinin gerisinde kalmasýný ifade ettiðini söylemektedir. Açlýk ve yoksulluk sýnýrý bu kategoriler eksenin de açýða çýkmaktadýr. Bu hesaplarýn temelinde saðlýklý beslenmek için gereken kalori miktarý hesaplarý bulunmaktadýr. Örneðin DÝSK- AR olarak hazýrladýðýmýz açlýk ve yoksulluk sýnýrý hesaplarýnda çeþitli kaynaklardan derlediðimiz verilerden oluþturduðumuz kalýplar üzerinden kiþinin ihtiyacýna göre yapmasý gereken gýda harcamasýnýn tutarý tespit edilmektedir. 4 Kiþilik ailenin saðlýklý beslenmek için yapmasý gereken minimum aylýk gýda harcamasý AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalký tüketim harcamasýna daðýtýlmasý ile elde edilen veri ise bize YOKSULLUK SINIRINI vermektedir. (Bu hesaplarýn genel kabul görmesinde, istikrarlý ve özverili çabalarý ile yýllardýr açlýk ve yoksulluk sýnýrýný gündeme taþýyan Türk-Ýþ uzmaný Enis Baðdadioðlu nun çabalarýna dikkat çekmek isterim) DÝSK-AR olarak Son açýkladýðýmýz verilere göre 4 kiþilik bir aile için açlýk sýnýrý 1100, yoksulluk sýnýrý ise 3478 TL olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye de hanehalklarýnýn yaklaþýk 4 te 3 ünün geliri bizim tespit ettiðimiz yoksulluk sýnýrýnýn altýnda kalmaktadýr. TÜÝK ise bu hesaplamalarý (açlýk ve yoksulluk sýnýrý) son derece düþük düzeyde tespit etmektedir. Ancak TÜÝK in Yaþam Koþullarý araþtýrmasý, bizim verdiðimiz verilerin çok daha gerçekçi olduðunu ortaya koymaktadýr yýlý verilerine göre: Türkiye de evini yeteri derecede ýsýtamayanlarýn oraný % 35,4 yani 25 milyon 600 bin kiþi, yeni bir elbise alamayanlarýn oraný % 35,8 yani 25 milyon 900 bin kiþi, yýpranmýþ ve eskimiþ mobilyalarý yenileyemeyenlerin oraný % 80,3 yani 58 milyon 118 bin kiþi, evden gelirinden gýda için günlük ayýrdýðý 9,11 TL ile hem eþinin hem kendinin hem de çocuklarýnýn karnýný doyurmak zorundadýr. Özetle asgari ücretliden, öðün baþýna 76 kuruþla karnýný doyurmasý,1 buzdolabý için 26 ay çalýþmasý, 249 TL ye ýsýnmasý ve barýnmasý, çocuk baþýna 3 TL lik eðitim harcamasý ile çocuklarýný yetiþtirmesi beklenmektedir. Yoksulluk insanýn elini kolunu baðlayan bir þeydir. Hükümet yoksullukla mücadeleyi, kendisine, minnet duygusu üzerinden, maddi olarak baðýmlý geniþ bir kesim yaratarak sürdürebilir kýlmaya çalýþmaktadýr. Sonuç olarak sosyal yardýmlarýn bütçe içindeki payý hiç de az deðildir. Muhasebat Genel uzakta bir haftalýk tatili karþýlayamayanlarýn oraný % 86,5 yani 62 milyon 605 bin kiþi, iki günde bir et, tavuk yada balýk içeren yemek yiyemeyenlerin oraný % 60 yani 43 milyon 571 bin kiþidir.beklenmedik bir harcamayý karþýlayamayanlarý oraný % 67,6 yani 48 milyon 986 bin kiþidir.sýcak su sistemine sahip olmayanlarýn oraný % 20,8 yani 15 milyon 54 bin kiþidir. Bu tablo yoksuluðun, yani temel ihtiyaçlarýný karþýlayamayanlarýn, oranýnýn son derece yüksek olduðunu göstermektedir. Bir de görünen o ki resmi rakamlara göre bile yoksul insan sayýsý artmaktadýr. TÜÝK in yoksulluk araþtýrmasý medyan gelirin belli bir oranda altýnda olanlarýn göreli yoksul olarak ele alýnmasý gerektiðini söylemektedir yýlýnda Türkiye de gelir sýralamasýnda ortada (medyan) yer alan ailenin gelirinin % 40'ýna kadar gelire sahip olanlarýn sayýsý 6 milyon 335 bindir. Bu oran 2011 yýlýnda 7 Milyona 189 bin olarak gerçekleþmiþti yýlýnda medyan gelirin % 70'sine kadar gelire sahip olanlarýn sayýsý 20 milyon 320 bindir 2011 yýlýnda 21 milyon 519 bindir. Buna göre 4 yýlda 1 milyonu aþkýn kiþi daha yoksulluðun kollarýna itilmiþtir. Nitekim 2013 yýlý ilk altý ayý için eþi çalýþmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretlinin, asgari geçim indirimli aylýk 811 TL lik Müdürlüðü nün verilerine göre 2011 yýlýnda, Diðer Sosyal Amaçlý Transferler baþlýðý altýnda korunmaya, bakýma, yardýma muhtaç aile, özürlü, yaþlý ve diðer kiþiler için yapýlan yardýmlar ve eðitim amacý dýþýnda verilen harçlýklar toplamý 40 milyar TL dir. Diðer Sosyal Amaçlý Transferler baþlýðý altýndaki bu ödemeler hanehalklarýna yapýlan toplam transferlerin yaklaþýk yüzde 80 idir. Bu tutar iþsizlik fonundan ayný dönemde iþsizlere yapýlan yýllýk ödemelerin yaklaþýk 17 katýdýr. Hanehalklarýna yapýlan transferlerin toplamý yaklaþýk 5 milyon iþçi emeklisine yýllýk olarak ödenen tutara denktir. Kamu iþçilerine ödenen toplam tutarýn 4 katýndan fazladýr. Türkiye AKP eli ile sadaka toplumu haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Hak ve özgürlükler kýsýtlanýrken, ücretler baský altýnda tutulurken, kaynaklarýn bu biçimde siyasal iktidarýn kendi sürdürülebildiðini saðlamak üzere seferber edilmesine dikkat çekmek gerekiyor. Ancak biliyoruz ki esas olan yoksulluðun ve iþsizliðin girdabýndan insanlarý çýkartmak, onlarý birilerine muhtaç durumundan kurtarmak olmalýdýr. Ne diyordu þiirini giriþinde, Böylece bir kere daha boynunlayýz sayýlý yerlerinden/ En uzun boynun bu senin/ dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Dayanmak ve umudu kesmemek bu dönem en çok ihtiyacýmýz olan þey herhalde (Birgün)

5 Önümüzdeki günlerde ölümünün 50. yýl dönümünde Moskova'da anýlacak olan büyük Türk þairi Nâzým Hikmet'i tanýyan ve hayatta olan son arkadaþlarýndan Georgiy Ansimov Pavlovic, ünlü þairin o günlerini anlattý. Moskova'da oturan ve 1922 doðumlu olmasýna raðmen halen üniversitelerde derslere giren, araba kullanan ve dinçliði ile parmak ýsýrtan Prof. Georgiy Ansimov Pavlovic, Nâzým Hikmet'in çok yakýþýklý, etkileyici ve eþi ile birlikte müthiþ bir çift olduklarýný anlattý. Pavlovic, "Çok çekici, çok çabuk kontak kurabilen birisiydi. Ýnsanlarla hemen iliþki kuruyordu sanki eski bir tanýdýðýnýz olup çýkýyordu, çekingen deðildi. Elini uzatýr, Ben Nâzým derdi. Siz adýnýzý söylerdiniz ve o esnada dost olurdunuz" dedi. Nâzým Hikmet'in Türkiye ve Rusya 'yý birbirine yakýnlaþtýrdýðýný adeta iki ülke arasýnda köprü olduðunu da vurgulayan ünlü rejisör Ansimov Pavlovic, ünlü þairle bir piyesini sahnelemek için el sýkýþtýklarý ve o günkü küçük törende çektikleri fotoðrafý da ilk kez paylaþtý. Fotoðrafýn hikâyesi Fotoðraf karesine yansýyan o anýn 1962 yýlýnda Nâzým Hikmet ile Gorkova Caddesi üzerinde bulunan Aktörler Evi'nde buluþtuklarý bir zamanda olduðunu söyleyen Ansimov, fotoðrafýn hikayesini þöyle anlattý: "Nâzým Hikmet ile onun piyesinin sahnelenmesi üzerine anlaþmýþtýk yýlýydý ve Nâzým, o zamanlarki Aktörler Evi'ne gelmiþti. Ben 40 yaþýnda ve genç bir rejisördüm. Nâzým'ý oraya ünlü tiyatro rejisörü Komissarjevskiy arabasý ile getirmiþti. Ben onunla Komissarjevskiy aracýlýðýyla tanýþtým çünkü ilk onlar tanýþmýþ, buluþmuþ. Komissarjevskiy, ona yardýmcý olmuþ. Komissarjevskiy, büyük bir rejisördü o da çok rahat kontak kurabilen bir insandý. Bu yüzden onlar birbirlerini bulmuþlar ve beni de tanýþtýrmýþtý. Nâzým Hikmet ile onun piyesinin sahnelenmesi üzerine anlaþmýþtýk. Nâzým çok heyecanlanmýþtý, çünkü genç bir rejisördüm ve benimle çalýþmak Nâzým'a çok ilginç gelmiþti. Ben bizim 60'lýlar diye adlandýrdýðýmýz gruptan geliyordum bunlardan Lubimov, Simonov, Rodzensky... Bütün herkes oradaydý. Biz de fotoðrafta gözüktüðü gibi elimizdeki kadehleri kaldýrarak, 'Bakýn dostlar, biz anlaþma yaptýk, yapacaðýmýz bu iþ için þimdi kadeh kaldýrýyoruz' anlamýna gelen bu küçük kutlamayý yaptýk. Bu fotoðraf da o anýn ölümsüzleþmesi için çekildi. Zaten kýsa bir süre sonra da Nâzým vefat etti. Herkes için büyük bir kayýp ve büyük bir acý idi, böyle bir dostu, yetenekli bir insaný kaybetmek. Tabii o zamanlar herkes Nâzým'ýn peþinde ve oyununu sahneye koymak istiyordu. Birçok piyes yazmýþtý, hepsi de güzeldi. Böyle güzel eserleri Rusça'ya çevirip Moskova'da sahneye koymak büyük iþti. O zamana kadar sadece 'Ývan Ývanoviç Var mýydý, Yok muydu' çevrilmiþti. Diðerleri daha sonralarý çevrildi." "Nâzým ile hayallerimizi de kaybettim" Ansimov, el sýkýþmalarý ve çalýþmaya baþlamalarýna raðmen Nâzým Nikmet'in eserini sahneye koyamadýðýný anlatýrken, þöyle konuþtu, "Çalýþmalara baþlamýþtým ama devam edemedik. Piyesi okuduk, sanatçýlarý bulduk, her þey yolunda idi. Türk ve Rus sanatçýlarý harmanlamayý hayal ediyorduk. Ama hayata veda edince proje askýda kaldý. Kayýp çok büyüktü. Ben sadece Nâzým'ý deðil onunla hayal ettiklerimizi de kaybettim." Nasýl bir insandý? Nâzým Hikmet ile ilgili olarak edindiði izlenimleri de anlatan Ansimov, büyük þairi þöyle anlattý, "Biz onunla 'da tanýþtýk. Ýlk olarak çok yakýþýklý ve etkileyici idi. Eþi ile birlikte müthiþ bir çift idiler. Onlar Türk mü, Rus mu ya da baþka milleten mi... Hiç bir önemi yoktu. Onlar müthiþ bir çiftti. Nâzým, çok çekici biri idi ve insanlarla çok çabuk kontak kurabiliyordu. Hemen iliþki kuruyordu ve sanki eski bir tanýdýðýnýz olup çýkýyordu. Elini uzatýr, 'Ben Nâzým' derdi. Siz adýnýzý söylerdiniz ve o esnada dost olurdunuz. Bu yüzden onu çok çabuk kabullendik. Çok hoþtu Türkiye'den ünlü bir þair, yazar ile birlikte olmak. Karakteri hakkýnda çok derin bir analiz yapamam ama diyebilirim ki çok iyi niyetli, insanlara karþý açýk, þüphe duymayan, insanlara direkt yaklaþan biri idi ve biz de ona ayný þekilde yaklaþýyorduk. O çok iyi niyetli biri idi, yardýma hazýr, senin acýlarýný ve mutluluklarýný paylaþmaya hazýrdý. Hele ki sen onun sanatýna ilgili isen kendini tamamen ve büyük bir keyifle veriyordu. Hepimiz onun bir takým sanatsal ya da politik sorunlarýnýn olduðunu bilirdik. Türkiye'den de bu yüzden gelmiþti. Buraya gelmeye ihtiyacý vardý. Ben onu her zaman mutlu ve hayat dolu gördüm, tabii ki onun içini bilemem, içinde vatanseverlik vardýr. Biz onu bize gelen açýk kalpli biri olarak gördük ve onun arkasýnda tüm Türkiye'yi gördük. O Türkiye'nin temsilcisiydi. Nâzým Rusça konuþuyordu ama zorlukla... O Rusça öðrenmeye ve konuþmaya çabalýyordu bizim de hoþumuza gidiyordu. Rus olmadýðý hemen anlaþýlýrdý. Nâzým, genelde konuþmayý seven birisi idi, zevkle konuþurdu ve biz de onu dinlerdik, fotoðraftaki görüþmemizde de tercüman aracýlýðý ile konuþtu. O gün Nâzým'ýn konuþmalarýný Ýngilizce'den Rusça'ya Komissarjevskiy çevirdi. Nâzým, Rus tiyatrolarý hakkýnda, özellikle kendisinin bulunmuþ olduðu tiyatrolar hakkýnda konuþtu. Çok iyi bir espri anlayýþý vardý, sorduðumuz sorulara çok çarpýcý ve yaratýcý iyi cevaplar verirdi." "Nâzým, Türkiye'yi Rusya'ya yakýnlaþtýrdý" Nâzým Hikmet'in Türkiye ve Rusya'yý birbirine yakýnlaþtýrdýðýný vurgulayan ünlü rejisör, bunun çok önemli ve gerekli olduðunu, geliþinin kendileri için baþka ülke ve milletlerle arkadaþlýklarý konusunda bir ilerleme olduðunu, onun anlayýþý, þiirleri, eserleri, piyeslerinin milletler ve kültürler arasýnda güzel bir köprücük olduðunu söyledi. "Mezarý Rusya'da kalmalý" Pavlovic, Nâzým Hikmet'in mezarýnýn Türkiye'ye götürülme tartýþmalarý ile ilgili ise þunlarý söyledi: "Tabii ki biz Nâzým'ýn mezarýnýn burada kalmasýný isteriz. Son günlerinde burada idi, hatýrasý hâlâ burada yaþýyor ve onun mezarý bizim için deðerli. Eðer Türkiye istiyor ise onlarýn da hakký çünkü kendi yurduna dönmesi mantýklý. Biz onun burada olmasýndan mutluyuz, büyük bir mutlulukla onun burada olduðu günleri hatýrlýyoruz, ama o aramýzdan ayrýldý." "Türkiye'de üç yýl çalýþtým" yýllarýnda eser sahneye koymak için Türkiye'ye davet edildiðini ifade eden Ansimov, o günleri de þöyle anlattý: "Ankara Opera ve Balesi'nde çalýþtým. Ben oraya baþlangýçta benden onlarýn oynamakta olan ama iyi gitmeyen bir temsilini düzeltmem istendiði için gittim, biraz reji deðiþikliði yapýlmasý lazýmdý ve ben deðiþikliðe baþladým. Çok ilginçti ama baþardýk, daha sonra daha baþka bir temsile baþladýk. Ben oraya gittiðimde paskalya idi, bizim dini bayramýmýz, ben kiliseye gitmek istediðimi söyledim ama Ankara'da Ortodoks kilisesi sadece Bulgaristan elçiliðinde varmýþ ve oraya girmek için de önceden yazý ile izin alýnmasý gerekiyormuþ. Tabii biz bunun için geç kalmýþýz. Ben çok üzülmüþtüm ama tiyatronun yönetimi bana hoþ bir sürpriz yaptý. Beni Kapadokya'ya götürdüler. Beni, orada yeraltýndaki Ortodoks kilisesine götürmeleri benim için bayram deðil, çifte bayram olmuþtu." Pavloviç kimdir? 3 Haziran 1922'de Ladojskaya kasabasýnda doðdu yýlýnda babasýnýn görevli olduðu kilise kapatýlýnca ailesi ile Moskova'ya geldi yýlýnda babasýnýn tutuklanmasý ve kurþuna dizilmesinin ardýndan bir fabrikada çalýþmaya baþladý. Rahip olan ve tutuklanýp kurþuna dizilen babasý Rus Ortodoks Kilisesi tarafýndan 2005 yýlýnda aziz ilan edildi yýlýnda GÝTÝS (Devlet Sahne Sanatlarý Enstitüsü) sýnavlarýný geçerek müzik tiyatrosu bölümüne girdi. 2. Dünya Savaþý yýllarýnda cephe konser grubunda görev aldý yýlýnda GÝTÝS'i bitirdi arasýnda dünyaca ünlü Bolþoy Tiyatrosu'nda rejisör olarak çalýþtý arasýnda Moskova Operet Tiyatrosu'nda baþrejisör olarak görev yaptý yýlýndan bu yana da GÝTÝS' de ders veriyor. (DHA)

6 Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa eden 11 gazeteci, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'ne üye oldu. Ayrýca her iki cemiyete daha önce üye olmayan 3 basýn mensubu da ilk kez Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'ne üye oldu. Böylece üç yýl önce sadece çalýþan gazetecilere yönelik olarak kurulan cemiyet, kýsa sürede Nevþehir'de basýn mensuplarýný çatýsý altýnda birleþtirme yolunda büyük bir adým daha atmýþ oldu. Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluþ amacý sadece faal gazetecileri bünyesinde bulundurarak sosyal, kültürel, sportif geliþimleri doðrultusunda çalýþmalar yapmak. Bu amacý benimseyen þu anda 41 faal üyesi ile hizmet veriyor. Ayrýca daha önce faal olarak basýn kuruluþlarýnda yer alan ancak þu anda baþka kurumlarda görev yapan basýn mensuplarýný da tüzüðü gereði fahri üye olarak kabul ediyor. Bu kapsamda da 5 üyesi bulunuyor. Yeni üyeler Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olup istifa eden veya ilk defa üye olan isimler: Anadolu Ajansý Nevþehir Büro Müdürü Yücel Velioðlu, Anadolu Ajansý Nevþehir Muhabiri Murat Asil, TRT Nevþehir Muhabiri Uður Uzun, Yenigün Gazetesi Muhabiri ve Nevþehir Manþet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ali Çamur, Kanal K televizyonu Genel Müdürü Ýsmail Oral, Anadolu Ajansý Hacýbektaþ Muhabiri Yakup Polat, Anadolu Ajansý Gülþehir Muhabiri Dilaver Can, Esra Emral (Kanal K), Hakan Kankal (Sulucakarahöyük Gazetesi-Hacýbektaþ), Naci Danacý (Sulucakarahöyük Gazetesi-Hacýbektaþ), Cuma Onur Þahin (Sulucakarahöyük Gazetesi-Hacýbektaþ), Naci Özçelik (Sulucakarahöyük Gazetesi-Hacýbektaþ), Sertaç Danacý (Sulucakarahöyük Gazetesi- Hacýbektaþ), Hüseyin Kaim (Sulucakarahöyük Gazetesi- Hacýbektaþ).Ýstifalar gönderildi Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa eden 11 gazetecinin istifa dilekçeleri iadelitaahhütlü posta ile Cemiyetin adresine gönderildi. Bir çok üyemizin istifa dilekçeleri daha önce de gönderilmiþ, alýndý belgesine imza atýlmasýna karþýn Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti yönetimince gereði yerine getirilmemiþti. Ýkinci defa istifa dilekçelerini veren basýn mensuplarý " artýk Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'nde bulunmak istemiyoruz. Ýstifa dilekçelerimizi imzalayarak ayrýlmak isteðimizi belirtiyoruz. Cemiyet yönetiminin gereðini yapmasýný istiyoruz" dediler. Tüzük tek yerde üyeliði kabul ediyor Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti tüzüðü gereði üye kabul ederken iki þartýn da yerine gelmesini istiyor. Bunlardan birincisi, faal olarak basýn mesleðini icra etmek, ikincisi de Nevþehir il sýnýrlarý içerisinde ayný alanda faaliyet gösteren baþka bir cemiyete üye olmamak. Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'nde þu anda her iki Cemiyete de üye olan basýn mensuplarýndan kendi isteði ile ayrýlmayanlar, Yönetim Kurulu kararý ile tüzük gereði üyelikten düþürüldü. Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti böylece tüzüðünün gereði olan sadece "tek bir Cemiyette olunabilir" ilkesini yürürlüðe koydu. Cemiyet sadece hizmet için var Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti, tüm basýn çalýþanlarýnýn daha rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda çalýþmalarýna olanak saðlamak için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. 3 yýldan bu yana sadece basýn mensuplarýnýn sorunlarý ve çözüm yollarý için çaba gösterdi. Bu süre içerisinde tarihinde çözülemeyen sorunlar olarak kalan sarý basýn kartý sahibi basýn mensuplarýný toplu taþým araçlarýndan ve otoparklardan ücretsiz olarak yararlanmasýný saðladý. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü ile 24 Temmuz Basýn Bayramýný unutmadý, her iki özel günde de kurulduðu günden bu yana düzenlediði etkinliklerle basýn mensuplarýnýn birkaç gün bile olsa eþleri ve çocuklarý ile birlikte stres atma, kaynaþmalarýný saðlamaya çalýþtý. Basýn mensuplarýnýn acýlý, sevinçli her anýnda yanýnda oldu. Sadece basýn mensuplarýnýn sorun, sýkýntý ve dertlerini çözüme kavuþturmak amacýyla çalýþtý. Kesinlikle zorlaþtýrýcý deðil, hep kolaylaþtýrýcý oldu. Sorunlarý çözücü pozisyon aldý. Bunun sonucunda da faal olarak görev yapan basýn mensuplarýnýn tamamýna yakýný Cemiyetimiz üyesi oldu. Üyelerinin önemli bir bölümü istifa eden Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ise bunu saygý ile karþýlamasý, nedenlerini oturup düþünmesi gerekirken, istifa edenlerin geri dönmesi için zorlama yöntemlerine baþvurmaya baþladý. Bu davranýþýn hiçbir iþe yaramayacaðýný bile bile böyle davranýþlar sergilenmesi üzüntü vericidir. Bu gibi hiçbir þekilde yakýþýk almayan yöntemler kullanýlmasýnýn bir an evvel býrakýlarak, basýn mensuplarýnýn kararlarýna saygý duyulmasý gerekir. Faal çalýþan basýn mensuplarýnýn adresi olduk Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Osman Koca, üç yýl önce sadece çalýþan gazetecilere yönelik olarak kurulan cemiyetin kýsa sürede büyük teveccüh kazandýðýný söyledi. 20 Mart 2013 tarihinde yaptýklarý Genel Kurula aralarýna yeni katýlan deðerli basýn mensuplarý ile daha da güçlenerek girmenin mutluluðunu yaþadýðýný ifade eden Koca, " Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'ni tüm basýn çalýþanlarýnýn daha rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda çalýþmalarýna olanak saðlamak için çalýþmak üzere 2010 yýlý Þubat ayýnda arkadaþlarýmýzla birlikte kurduk. Bu zaman zarfýnda basýn organlarýnýn geliþmesi ve sorunlarýnýn çözümü yanýnda çalýþanlarýnýn da her türlü dert, sýkýntý, sevinç ve üzüntülerinde yanlarýnda bulunduk. Önemli günlerimizde zor þartlar altýnda kamu görevi olan halkýn tarafsýz ve objektif bilgilendirilmesi görevini yerine getiren arkadaþlarýmýza birkaç gün bile olsa eþleri ve çocuklarý ile birlikte stres atma, kaynaþmalarýný saðlamak üzere etkinlik düzenledik. Düzenlediðimiz etkinlikten bütün katýlanlarýn mutlu olduklarýný ifade etmelerine de çok sevindim. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çalýþmalarýmýzý, samimiyetimizi, yaptýklarýmýzý gören arkadaþlarýmýz dilekçe ile baþvurarak üyemiz oldu. Hepsine hoþ geldiniz diyorum. Yeni üyelerimiz diðer cemiyetteki üyelik ve görevlerinden istifa ederek gelmiþlerdir. Tüzüðümüzde de bu madde vardýr. Nevþehir il sýnýrlarý içerisinde üyemiz ise sadece bizde olabilir. Baþka bir cemiyete üye olacaksa bizden istifa edecek. Ýnþallah yenilenen yönetimimiz ve yeni katýlan üyelerimizle birlikte güzel çalýþmalara imza atacaðýz" dedi. Yönetim Kurulu Osman Koca Baþkan Mert Özpamuk Baþkan Yardýmcýsý Murat Asil Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Oral Baþkan Yardýmcýsý Murat Þiþman Genel Sekreter Mehmet Özdemir Genel Sekreter Yardýmcýsý Kemal Varýþ Sayman Uður Uzun Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çamur Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kurulu Taner Erdoðan Üstün Tuncer Ümit Oktay Ensari Veli Altýnkaya Denetim Kurulu Naci Ýþler Selahattin Þahin Muhammet Selman Belada Kaynak:Avanos Gazetesi Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi tarafýndan `Adli Biliþim ve Bilgi Güvenliði konulu panel düzenlendi. Meslek Yüksekokulu Kazakistan Konferans Salonunda düzenlenen panele; Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nesimi Aktaþ, öðretim üyeleri, akademik ve idari personeli ile öðrenciler katýldý. Düzenlenen panele konuþmacý olarak katýlan; Fýrat Üniversitesi Yazýlým Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Asaf Varol `Türkiye de Adli Biliþim Eðitimi, Sam Houston State Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Peter Alan Cooper `Building a Better Mousetrap: Forensics as a Service, Sam Houston State Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümünden Assist. Prof. Dr. Cihan Varol `Digital Forensics, VoIP Forensics, Sam Houston State Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði Bölümünden Assoc. Prof. Dr. Lei Chen `Network Security, Nevþehir Emniyet Müdürlüðü 4. Sýnýf Emniyet Müdürü Yakup Kýlýç `Biliþim Suç Türleri konularýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi.

7 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi Çankaya Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü nde çalýþan Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Ýþyeri Temsilcisi Mahmut KONUK un iþi isteði dýþýnda deðiþtirildi. 4 yýldýr geçici görev adý altýnda burada çalýþan KONUK a, görev tanýmý dýþýnda iþler yaptýrýldý ve bir gün görevini yapamadýðý ileri sürülerek bir baþka yere, Dikmen Toplum Saðlýðý Merkezine geçici görevle gönderildi. Görev tanýmý dýþýnda çalýþtýrýlan KONUK, Çankaya Ýlçe Saðlýk Müdürüne göre görevini yapmamýþ Ankara/Çankaya Ýlçe Saðlýk Müdürü Muhammet Fatih TAÞLIÇAY ýn, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Ýþyeri Temsilcisi Mahmut KONUK a görev tanýmý dýþýnda iþler vermesi, daha sonra da hiçbir hukuki iþleme gerek duymadan, görevini yapmadýðý ný ileri sürerek Saðlýk Müdürlüðüne geçici görevinin iptali için yazý göndermesi, yeni bir sürgünün de baþlangýcý oldu. Ayrýmcý uygulamalara tabi tutulan KONUK un sendikal haklarý da engelleniyor 18 Mart 2013 tarihinden bu yana geçici görevli olduðu yeni iþyerinde çalýþan KONUK, muhalif kimliðinden dolayý ayrýmcý uygulamalara tabii tutulduðunu, kendisine idare tarafýndan mobbing uygulandýðýný, sendika temsilcisine tanýnan hakkýn geçici uygulamalarla iþyerinden uzaklaþtýrýlarak ortadan kaldýrýldýðýný, SES temsilcisi olarak sendikal hak ve özgürlüklerin kýsýtlandýðýný ifade ediyor. Son yýllarda yapýlan yasal düzenlemeyle bugün binlerce kamu çalýþaný geçici görev adý altýnda süründürülüyor KONUK, sorunun sadece kendisini ilgilendiren bir sorun da olmadýðýný, sayýlarý yüzlerle, binlerle ifade edilen kamu çalýþanýnýn son yýllarda yapýlan yeni yasal düzenlemelerle birlikte geçici görev adý altýnda keyfi uygulamalarla onurlarýnýn kýrýldýðýný, sürüm sürüm süründürüldüklerini, yýllardýr kanýksanan, meþrulaþan bu uygulamaya karþý ciddi bir mücadele verilmesi gerektiðini vurguluyor. Saldýrýlardan yýlmayan KONUK her Pazartesi günü Çankaya Kaymakamlýðý önünde eylemde KONUK, kendisine reva görülenleri bir sendika üyesi, temsilcisi, bilinçli bir yurttaþ, muhalif kimliðe sahip bir insan olarak kabullenmiyor. Mücadelesini her Pazartesi saat: 16:30 da, Çankaya ilçe Saðlýk Müdürlüðü önüne taþýyarak yýldýrmaya dönük saldýrýlara boyun eðmeyeceðini göstermeye çalýþýyor. 26 Mayýs günü Ankara Düþünceye Özgürlük Giriþimi KONUK la dayanýþma içindeydi 26 Mayýs 2013 tarihinde, Ankara Düþünceye Özgürlük Giriþimi tarafýndan Mahmut KONUK la dayanýþmak amacýyla, IRKÇILIÐA, AYRIMCILIÐA, MOBBÝNGE, KADROLAÞMAYA, BASKI VE SÜRGÜNE KARÞI eylem çaðrýsýna, ÝHD Ankara Þube Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Düþünceye Özgürlük Giriþimi Aktivistleri, Alýnteri okurlarý, akademisyen Sibel ÖZBUDUN ve yazar Temel DEMÝRER katýldý. Önce oturma eylemi ve devamýnda basýn açýklamasý gerçekleþti. Yazar Temel DEMÝRER, Çankaya Kaymakamlýðý önünde KONUK için konuþtu Ankara Düþünceye Özgürlük Giriþimi adýna yazar Temel DEMÝRER in eylemi izleyen devletin resmi ve sivil silahlý güçlerine dönerek; notunuzu iyi alýn þeklinde uyarýsýyla baþladýðý konuþmasý, bir bütün olarak aþaðýdadýr; Mahmut KONUK un bugün karþýlaþtýðý uygulama bize hiç yabancý gelmiyor, hatta son derece aþina geliyor. Hayatýn deðiþik alanlarýna her gün binlercesiyle karþýlaþtýðýmýz deðiþik türlerden ayrýmcý uygulamalardan sadece bir tanesi. Bir sabah iþe geliyor ve ona deniyor ki; - Sen artýk burada, bu iþte çalýþmayacaksýn! - Neden? - Ben öyle uygun gördüm! - Görevimi mi savsakladým? Görevimi kötüye mi kullandým? Birine karþý bir suç mu iþledim? Yolsuzluk-hýrsýzlýk mý yaptým? - Hayýr ama benim takdir hakkým! Birileri sana sormadan, senin iradeni yok sayarak hangi iþi nerede yapacaðýna, ya da yapmayacaðýna karar veriyor. Biraz kurcalýyorsun; altýndan despotizm çýkýyor, keyfilik çýkýyor, kendi kadrosunu kurma (ýrkçý-gerici kadrolaþma) isteði çýkýyor, baský çýkýyor, mobbing çýkýyor, iþin ucu ýrkçýlýða ayrýmcýlýða kadar uzanýyor. 6 ay önce Çankaya Ýlçe saðlýk Müdürlüðüne atanan Muhammet Fatih TAÞLIÇAY gelir gelmez; ben sendi kadromu kuracaðým ve eski personele de; kendinize yer bulup tayin için dilekçe verin diye baský yapýyor. Sanki bir kamu kurumuna atanmýþ bir kamu yöneticisi deðil de özel malikanesi ya da ticari þirketini dizayn etmeye gelmiþ bir sahip! Neo-liberal politikalarla Saðlýk alanýný en uç noktaya kadar ticarileþtiren ve parçalara ayýran AKP Hükümeti Kamu Saðlýk Kurumlarýný yerli-yabancý sermaye gruplarýna peþkeþ çekerken yönetim kadrolarýný da cemaat tarikat kadrolarýna paylaþtýrmakta, bu kadrolar da babalarýnýn çiftliðine adam seçer gibi saðlýk emekçilerini diledikleri yere göndermektedirler. Mahmut KONUK u biz 20 yýlý aþkýn süredir Kamu Emekçilerinin fiili ve meþru sendikal mücadelesi içinden, insan haklarý ve düþünce özgürlüðü için verdiði mücadeleden, sokakta nerede bir mücadele varsa emekçileri ve ezilenlerin yanýnda-içinde saf tutmasýndan tanýyoruz. Ona yapýlanlarýn rastlantý olmadýðýný da biliyoruz. Mahmut KONUK yoldaþýmýzdýr, devrimci sosyalist fikirlere sahiptir ve hayatýn içinde her yerde dik durmasýný bilmiþtir. Ona yapýlan sýradan-olaðan karþýlayýp yapanýn yanýna kar býrakmayacaðýz. Biz onu üçbuçuk ýrkçý-gerici kadroya, cemaatçilere-tarikatçýlara yem etmeyeceðiz. Muhammet Fatih TAÞLIÇAY ve ýrkçýlýkayrýmcýlýk yapan diðer görevliler hakkýnda soruþturma açýlýp onlar görevden alýnana kadar dayanýþma eylemlerimiz devam edecektir. Mahmut KONUK yalnýz deðildir. Ayrýca buradan bugün grevde olan THY iþçilerine, iþten atýldýðý için direnen Trabzon daki ve diðer yerlerdeki taþeron saðlýk iþçilerine bütün devrimci dayanýþma duygularýmýzla güçlü bir selam. KAPÝTALÝZM VE FAÞÝZM YENÝLECEK DÝRENEN EMEKÇÝLER KAZANACAK MAHMUT KONUK YALNIZ DEÐÝLDÝR YAÞASIN DEVRÝMCÝ DAYANIÞMA YAÞASIN SINIF DAYANIÞMASI KONUK la dayanýþma eyleminden HAVA ÝÞ ve Dev. Saðlýk Ýþ üyelerine selam Gerçekleþtirilen dayanýþma eyleminde, DÝRENEN HAVA ÝÞ ÇALIÞANLARINI VE TRABZON DAKÝ TAÞERON SAÐLIK EMEKÇÝLERÝNÝ SELAMLIYORUZ, MÜCADELENÝZ MÜCADELEMÝZDÝR pankartý açýlmýþ, Mahmut KONUK la dayanýþmanýn yanýnda grevdeki HAVA ÝÞ üyeleri ile Trabzon da taþeron þirketin iþten attýðý için direniþe geçen Dev. Saðlýk Ýþ üyeleri de selamlandý. Sloganlar saldýrýlarý protesto etmek için haykýrýldý Pek çok dövizin taþýndýðý Mahmut KONUK la dayanýþma eyleminde, IRKÇI GERÝCÝ KADROLAÞMAYA HAYIR DÝRENE DÝRENE KAZANACAÐIZ ZAFER DÝRENEN EMEKÇÝNÝN OLACAK BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ SÖZ YETKÝ KARAR ÇALIÞANLARA sloganlarý haykýrýldý. Mahmut KONUK un sürgün öyküleri yeni deðil, 1995 lere kadar uzanýyor Þu anda ÝHD Ankara Þube Yönetim Kurulu Üyesi olan Saðlýkçý Mahmut KONUK un yaþadýðý sürgünler, uðradýðý saldýrýlar anlatýlanlarla ve geçtiðimiz birkaç ay ile de sýnýrlý deðil. Aslýnda anlatýlan öykünün geçmiþi 1995 lere dayanýyor. Kürtlerin yaþadýðý köylerin yakýldýðý, insanlarýn zorla göçettirilip yurdundan yuvasýndan uçurulduðu, faili meçhul adýyla seri cinayetlerin iþlendiði o karanlýk dönemi çoðumuz hatýrlarýz. O günlerde yine dostum Mahmut KONUK, konuðum olmuþ, Sürgünün öteki adý: Mahmut KONUK baþlýðýyla baþýndan geçenleri Dev. Maden Sen in yayýn organý, Maden Ýþçilerinin Sesi dergisine yansýtmýþtým. KONUK un yaþadýklarý binlerce KESK li kamu çalýþanlarýnýn yaþadýklarýdýr aslýnda 1 Ekim 1995 tarihini taþýyan KONUK la röportaj, KESK li muhalif bir kamu çalýþanýnýn baþýna gelenler açýsýndan önemliydi. Yaþanýlan bir tarih vardý ve bunu kayda geçirip görünür kýlmak gerekiyordu. Çünkü, bu öykü o dönemde inançla, kararlýca mücadele eden yüzlerce KESK kadrosunun ortak çalýþma yaþamý öyküsü sayýlabilecek bir özelliðe sahipti. Sürgünün öteki adý: Mahmut KONUK; KONUK un ilk sürgün yýllarýnda kýzý Evim 13, Rengin 11 ve Berfin 5 yaþýndaydý 1957 Siirt/Kurtalan doðumlu, Evin (13), Rengin (11) ve Berfin in (5) babasý. Van Saðlýk Kolejini bitirdikten sonra kamu çalýþaný olarak ilk defa 1975 yýlýnda açýktan atamasý kura ile Amasya ya çýkýyor. Beca iþ le Hakkari/Çukurca da göreve baþlýyor. 3.5 yýl Çukurca da görev yapýyor. Ýhtiyaca binaen Baðýþlý Bucaðýna atanýyor. Baðýþlý ya vardýðýnda yetkililer birden ihtiyaç olmadýðýný anlýyor ve Þemdinli de acil ihtiyaç var gerekçesiyle hemen Þemdinli ye gönderiyorlar. Orada çok az bir müddet kalýyor ve 1979 da Kurtalan ýn bir Köyünde KONUK a ihtiyaç duyuluyor, gönderiliyor. Daha bir ay dolmadan Sason da ihtiyaç hasýl oluyor ve Sason a gönderiliyor. 2.5 yýl Sason da görev yapan KONUK, 16 Eylül 1980 de gözaltýna alýnýyor. 33 gün sonra serbest býrakýlýr, ancak Sason da deðil Eruh un Fýndýk bucaðý nda görevlendirilir. Ankara Gazi Üniversitesi, Basýn-Yayýn da okuyan KONUK un öðrenimi aksamaktadýr. Daha sonra Ankara da 100. Yýl Ýþçi Sitesi Saðlýk Ocaðý nda 1983 yýlý baþýnda göreve baþlar te ANAP iktidarýnýn Saðlýk Bakanlýðý talimatýyla solcu avý baþlar. Ankara/Dikmen Öveçler Saðlýk Ýstasyonuna sürülür. Israrlý çabalarý sonucu tekrar bir önceki iþyerine döner yýlýnda Ankara/Balgat 12 Nolu AÇS/AP Merkezine sürülür. Kamu çalýþanlarýnýn sendikal örgütlenme çalýþmalarý baþlamýþtýr. KONUK buradaki yerini alýr. Tüm Saðlýk Sen Ankara Ýl Temsilcisidir. 25 Aralýk 19917de Çankýrý7ya sürgün edilir. Gerekçe, verimli çalýþmamak (!) 25 Aralýk 1991 günü Saðlýk Bakanlýðý önünde kiþiyle kitlesel basýn açýklamasý yapmasý, ardýndan fiili zorlama ve Saðlýk Bakaný Yýldýrým AKTUNA ile görüþme yapýlýr. Sürgün kararý iptal edilir Kasým ayý baþýnda Yozgat a sürülür. Gerekçe, sendikanýn duyurularýný iþyerine asmak. Tekrar Bakanla görüþülüp sürgün durdurulur. 6 Mayýs 1993 te Ankara Ýhtisas Hastanesi nin saðlýk memuruna acil ihtiyaç duymasý nedeniyle buraya sürülür. KONUK, artýk hem Tüm Saðlýk Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir, hem de iþyeri Temsilcisi. 23 Temmuz 1993 te iþyeri bahçesinde davullu zurnalý kitlesel basýn açýklamasý, yemekhane konuþmalarý, sendika propagandasý ve bildiriden sorumlu tutulur. Büyük suçlu ilan edilir ve tabii ki hastanenin anýnda KONUK a ihtiyacý da kalmamýþtýr. Nallýhan devlet Hastanesi nde acil ihtiyaç doðmuþtur günü artýk Nallýhan yolcusudur. Açtýðý davadan yürütmenin durdurulmasý kararýnýn çýkmasý, tebligatýn yapýlmasý ve geri dönüþü 6 ay ý geçer. Tebligatýn geldiði gün 10 gün öncesinden alýndýðý belli olan yeni bir atama kararý kendisini beklemektedir. Güya Mahkeme kararýyla geri döndüðü Ankara Yüksek Ýhtisas Hastanesinde 7 Mart 1994 günü bir dakika dahi çalýþtýrýlmadan baþlayýþ ve ayrýlýþ yazýlarý birlikte teblið edilir. Yeni görev yeri Ankara/Etimesgut Yapracýk Köyü Saðlýk Ocaðýdýr. (KONUK un sürgünlerinde süper bir hýzla çalýþan bürokrasi ve anlayýþ ne yazýk ki ayný hýzý Ozan Ruhi Su nun yurtdýþýnda tedavisi için gerekli izinin çýkarýlmasýnda göstermemiþ, haftalarca, aylarca sallayýp engelleyerek ölümüne neden olmuþtur.) Ankara ya 30 km. uzakta ulaþýmý olmayan bir köy. Bu esnada Etimesgut Sincan bölgesinde kolera patlak verir. Saðlýk Bakanlýðý bu terörist hastalýðý halktan gizleme telaþýndadýr. Kýrk yýllýk kani olmuþtur fani misali kolera da akut baðýrsak enfeksiyonu olmuþtur. Halka karþý sorumluluk duyanlar bunu kamuoyuna açýklar ve yetkililer tarafýndan vatan haini ve bölücü ilan edilir. Artýk görevlendirmeler illegal yapýlýr, yazýlý emir rafa kalkar, sözlü emirler uygulanýr. KONUK görev emrini ýsrarla yazýlý istediði için vatan haini dir. Saðlýk Bakanlýðý nýn politikalarýný eleþtirmek, savunmasýnda kolera dan söz etmek affedilmez bir suçtur. KONUK bu suçu iþlemiþtir. Geriye bakýldýðýnda dosyasýnýn bir hayli kabarýk olmasý da bunun nasýl bir vatan haini olduðunu ispatlamaktadýr. Bu nedenle iþten atýlmasý gerekir. Yüksek Disiplin Kurulu na verilir ve ifade için çaðrýlýr. Ancak aksilik bu ya, kamuoyu duyarlý kýlýnmýþtýr. Yüksek Disiplin Kurulu toplantý tarihleri kamu çalýþanlarýnýn eylem takvimi ile çakýþýr. 21 Nisan, 16 Haziran ve 20 Haziran 1995 gibi Sonuçta Saðlýk Bakanlýðý Yüksek Disiplin Kurulu KONUK un avukatý Oktay POLAT ýn hazýrladýðý savunmayý dinler. Aradan geçen günler içinde hala kendisine ulaþan bir karar yoktur. Mahmuk KONUK un hikayesi aslýnda KAMU ÇALIÞANLARININ GELÝÞÝMÝNÝN ÖYKÜSÜDÜR BU GÜNE Bizim yazmamýzýn nedeni de çalýþanlar iþyerlerinden, insanlar evlerinden, yurtlarýndan sürgün edilmesinler diyedir. Elbette bunun özlemden yaþama dönüþmesi gerekir. Bunun yolu da iþçi ve emekçilerin çözüme yönelik ortak politikalar üretip, hayata geçmesinde yatmaktadýr. Cezaevinden çýkan KONUK a iþi verilmedi, bir süre hükümlü kadrosuyla belediyede çalýþtý KONUK un öyküsü bunlarla da sýnýrlý deðil. Zira, insan haklarý savunucusu olmasýndan kaynaklý hakkýnda verilen hüküm ve yattýðý hapishane de var. Sonrasýnda Saðlýk Bakanlýðý iþe baþlatmayýnca Çankaya Belediyesi nde bir süre hükümlü iþçi kadrosu nda çalýþmasý söz konusu. Yýlmayýp mücadeleye devam edince, memnu haklarýn iadesi devreye giriyor ve yeniden kamu çalýþaný olarak Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde çalýþmaya baþlýyor. KONUK un çocuklarý sýkýntýyla geçen yýllar içinde büyüdü, baba ve annelerinin gurur duyduklarý birer evlat olarak yaþamdaki yerlerini aldý Evet, Mahmut KONUK un üç çocuðu vardý ve bu sürgün yýllarýnda eþi Sevin in sorumluluðu daha da arttý. Kendisi de bir saðlýk çalýþaný olan eþi, onlara hem ana hem baba oldu. Üstelik eþini her zaman doðru anladý, moral verdi, mücadelesinde hiç yalnýz býrakmadý. KONUK un çocuklarý hukukçu ve mühendis oldular, sosyolog olma yolundalar Çocuklarý merak edenler çýkabilir aramýzda. O günlerde 13 yaþýnda olan Evin þimdi bir hukukçu ve Ankara da Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) Þube Yönetim Kurulu Üyesi. 11 yaþýnda bir çocuk olan Rengin Jeoloji Mühendisliðini bitirdi, TMMOB / Jeoloji Mühendisleri Odasý nda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi. 5 yaþýndaki Berfin ise þu anda Ege Üniversitesinde Sosyoloji birinci sýnýfta öðrenci. Artýk insanlar sürülmesinler, çocuklar özgür bir ortamda güle oynaya büyüsünler, þekerde yiyebilsinler 18 yýldýr sürgün bir kamu çalýþaný Mahmut KONUK, hem de sürüm sürüm süründürülenlerinden. Artýk insanlar iþinden, evinden, köyünden, yaþadýðý kentinden sürülmesinler Çocuklar sürgün babalarýnýn, annelerinin özlemiyle deðil, özgür bir ortamda gülerek, oynayarak, þeker yiyerek büyüyebilsinler. Ýnsanlar insanca yaþayabilsinler

8 Mersin de el konulan ton pirinç savcýlýðýn ithalatçý firma sahibi ve yöneticileri aleyhine, 5 ila 12 yýl hapis cezasý talebiyle hazýrladýðý iddianame yeterli delil oluþturabilmek için o laboratuvardan bu laboratuvara gönderilen pirinç numuneleri Ýstanbul Teknik Üniversitesi nde görevden alýnan akademisyen yanlýþlanan analiz raporu en nihayetinde ÝTÜ ye vakadan tümüyle el çektiren bir süreç. Peki, gerçekte ne oldu? Yaþananlarýn üretici-tüketicinin gýda egemenliði ve halk saðlýðý açýsýndan önemi ne? Bilimsel özgürlük, akademik özerklik, baðýmsýz araþtýrma neden önemli? Gerçekte nelerin yaþandýðýný eksiksiz açýklayabilecek durumda olmasak da, kamuoyuna yansýyan geliþmeleri inceleyerek gerçeðe yakýn bir sonuca ve anlamlý deðerlendirmelere ulaþabiliriz. Bunun için konuyu baþtan alalým. Rivayete göre bir rakip firmanýn ihbarýyla analize gönderilen, STA özel gýda analiz laboratuvarýnýn GDO var bulgusuna rastladýðý, piyasa deðeri 150 milyon TL deðerindeki ton ithal pirince Kasým 2012 tarihinde Mersin limanýnda el kondu. Konu medyaya bundan aylar sonra 4 Nisan tarihinde, Mersin savcýlýðýnýn ithalatçý üç firma, Göze Tarým Ürünleri, TAT Bakliyat ve Tiryaki Argo nun sahibi ve yöneticileri hakkýnda açtýðý soruþturmayla yansýdý. Pirinç, Mersin limanýna ABD üzerinden gelmiþti. Firma yöneticileri savcýlýða ve kamuoyuna verdikleri savunmada princin GDO lu olmadýðýný fakat taþýnmasý esnasýnda GDO lu baþka bir ürün (soya küspesi) tarafýndan kirletilmiþ olabileceðini söylediler. STA nýn raporuna itirazlarý neticesinde, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn laboratuvarlarýnda ikinci, TÜBÝTAK laboratuvarlarýnda ise üçüncü bir test daha yapýldý. Bakanlýk analizi GDO-negatif, TUBÝTAK analizi ise GDO-pozitif sonucunu verdi. Daha sonra bakanlýk laboratuvarýnda yapýlan diðer bir analiz de pozitif sonucu üretti. Derken çeþitli laboratuvarlardan sayýlarý ona varan GDO-pozitif sonucu elde edildi. Yapýlan bu analizlerin genel niteliði hakkýnda þunu söylemeliyiz: Pekçok gýda analiz laboratuvarý tarafýndan kolaylýkla yapýlabilen 35-S, NOS testleriyle numunede gen transferi teknolojisi kullanýlarak iliþtirilmiþ birþey olup olmadýðý anlaþýlabiliyor. Sözkonusu numune üzerine yapýlan bu testlerin neredeyse tamamýnýn pozitif sonuç ürettiði görülüyor. Fakat bu bulgu firma yöneticilerinin bulaþýklýk iddiasýný yanlýþlayabilecek veri içermiyor. Çünkü saptanan iliþtirilmiþ gen, yüzeyden bulaþan GD ürüne ait olabilir. Dolayýsýyla ithal edilen pirincin GD olup olmadýðý sorusu henüz yanýtlanmamýþ oluyor. Bunun üzerine savcýlýk, iddialara delil oluþturabilmek için, aranan korsan GD pirinç genlerini tespit edebilecek bir analiz laboratuvarýna, ÝTÜ-MOBGAM a baþvuruyor. Burada bir parantez açýp bulaþýklýk hakkýndaki tartýþmalara deðinmekte yarar var. 11 Nisan dan sonra medyada üst düzey bir ABD tarým yetkilisi türedi ve bazý açýklamarda bulundu. Bu açýklamalara göre pirinç ABD de üretilmiþti ve GDO içermiyordu. Fakat daha önce GD ürünlerin taþýndýðý bir kargo ile taþýndýðý için bulaþýklýk ihtimali yüksekti. Demek ki Türkiye ya gýda ithalat prosedürlerini gözden geçirmeliydi veya GDO ya sýfýr tolerans uygulamasýndan vazgeçmeliydi. Biyogüvenlik sözkonusu olduðunda ABD ve Avrupa iki ayrý evrendir. GDO, ABD de tarýmsal üretime 1990 lardan itibaren Monsanto gibi kimya þirketleri tarafýndan sokulmuþ, Latin Amerika ve Uzak Doðu da büyük pazarlar yaratýlmýþ, 2000 lerden itibaren de Avrupa nýn kapýsý çalýnmýþtýr. Avrupa da tüketicinin risk algýsýný dikkate alan ihtiyatlýlýk ilkesi egemen olduðu için (diðer bir ifadeyle þirketlerin egemenliði ABD ye kýyasla sýnýrlý olduðu için), GDO tarýmýna izin verilmemiþ, gýdada ise etiketlenmek þartýyla belirli kotalar dahilinde kullanýmýna izin verilmiþtir. Türkiye de GDO larý düzenleyen 2010 tarihli 5977 sayýlý Biyogüvenlik Kanunu ABD dekini deðil Avrupa daki içtihadý takip etmektedir. Örneðin Türkiye de ayný kanunla oluþturulan Biyogüvenlik Kurulu nun izin verdiði genlerde hayvan yemi için GDO ithalatýna izin verilirken gýdada izin verilmemekte, sýfýr tolerans uygulanmaktadýr. (Bu arada hayvan yemindeki GDO nun hayvansal gýdayla insana geçtiðine dair bulgular ihmal edilmemeli). GD gýdanýn tarým tekelleri ve ulusalyerel gýda egemenliðini korumaya çalýþan güçler arasýnda sürekli bir mücadele konusu olduðu unutulmamaldýr. Üretici tarým tekelleri ve ABD gýda bürokrasisi tarafýndan, korsan yollardan veya yasal düzenlemeler marifetiyle tüm dünyanýn biyogüvenlik duvarlarý çökertilmeye çalýþýlmaktadýr. Latin Amerika tarýmýna GD soya tohumu önce de-facto sokulmuþ, yýllar sonra duruma uygun yasal düzenlemeler yapýlmýþtýr. ABD li yetkilinin uyarýsý da Türkiye nin sýfýr tolerans uygulamasýna ayar vermek þeklinde okunmalýdýr. Tabii, Türkiye deki seçilmiþlerin aþýrý bir özgüvenle, ciddi herhangi bir araþtýrma sonucuna ihtiyaç duymadan keyfi açýklamalar yapmaya haklarý vardýr. Nasýl olsa dünyada yasal GD-pirinç ticareti oldukça sýnýrlý. Soya ve mýsýr gibi GD gýda ticaretine konu esas ürünlerle kýyaslandýðýnda ABD de lisanslý GD pirinç üretimi pek az ve dolayýsýyla bunun ticareti pek olasý deðil. O halde Tarým Bakaný Mehdi Eker in henüz 10 Nisan da buyurduðu þekilde pirinçte GDO olmadýðýný söyleyebiliriz. Hatta onun tavsiyelerine kulak verip pilavýmýzý tereyaðlý piþirebiliriz. Ya geçmiþte örneðine rastlanan korsan GD-pirinç vakalarýna ne demeli? Bunlarýn araþtýrýlmasýna ihtiyaç yok mu? Nitekim Greenpeace Akdeniz in açýklamasýyla, AB de 2006 yýlýnda 344 yasa dýþý GD pirinç vakasýnýn yaþanmýþ olduðunu öðrendik. Bu vakalarýn 150 tanesi ABD, 169 tanesi ise Çin kökenli. Bu genlerden LLRICE601 in Bayer firmasýna ait ABD menþeli korsan bir tür olduðu, Bt63 ün ise Çin menþeli korsan bir tür olduðu biliniyor. Bu türler alerjik, toksik özellikleri nedeniyle GDO ya toleransýn yüksek olduðu ABD de lisans alamamýþ. Hatta LLRICE601 in ABD pirinçine tarlada bulaþmasý nedeniyle (buna kök bulaþýklýðý da deniyor) Bayer çiftçilere 750 milyon dolar tazminat ödemiþ. Mersin Cumhuriyet Savcýlýðý, ÝTÜ- MOBGAM ýn LLRICE601 ve Bt63 pirinç genlerinin tespit edildiðini beyan eden 22 Nisan 2013 tarihli raporuna dayanarak Mayýs in birinci haftasý TAT bakliyat firmasýyla ilgili hazýrladýðý iddianameyle, ikisi firmanýn sahibi ve birisi yetkili üç kiþi hakkýnda Biyogüvenik Kanunu na muhalefetten 5 ila 12 yýl hapis cezasý talebiyle dava açtý. Ýddianame basýna yansýdýðý þekliyle þöyle ayrýntýlar içeriyor: Bir STA gýda analiz þirketi çalýþanýnýn 20 bin dolar karþýlýðýnda GDO temiz raporu düzenlemeyi teklif ettiði; Bakanlýk analizini yapan Ulusal Gýda Referans Laboratuvarý Müdürlüðü yetkililerinin, ellerinde çeltik geni bulunmadýðý, gen tanýmlama suretiyle analiz yapma imkânlarý bulunmadýðý halde aksi yönde yanýltýcý raporlar düzenlemeleri nedeniyle yargý görevi yapanlarý etkilemeye teþebbüs suçu iþledikleri iddia ediliyor. Ýddianamenin ardýndan hikayemizde traji komik bir sayfa açýldý. ÝTÜ-MOBGAM raporunun yanlýþ düzenlendiði ÝTÜ den evvel bakan Mehdi Eker tarafýndan açýklanmýþtý. Bakanlýk laboratuvarlarýnda yapýlan bu tespitin ve bakanýn açýklamasýnýn ardýndan ÝTÜ rektörlüðü raporda usül ve deneysel kurgu hatalarý yapýldýðýný, sorumlu kiþinin açýða alýndýðýný ve hakkýnda soruþturma baþlatýldýðýný 7 Mayýs ta duyurdu. Bakanlýk ve üniversite arasýnda yaþanan bu rol karmaþasýnýn ardýndan ÝTÜ, baðýmsýz ve kapsamlý analiz sürecine devam etmek yerine, önce kendi bünyesinde oluþturduðu bir komisyon yardýmýyla bakanlýðýn tespitini doðruladý, iki hafta sonra 20 Mayýs tarihinde kamuoyunda daha fazla yýpratýlmamak gerekçesiyle analizden affýný talep etti. Yani ne oldu? Gýda tüccarlarýmýz GDO lu tonlarca gýdayý (ama bulaþýk ama deðil) ülkeye her zamanki gibi sokarlarken (mevcut biyogüvenlik kanunu karþýsýnda suç iþlerken), kýskanç rakip firmanýn ihbarýyla (diðer bir efsaneye göre cevval bir savcý grubunun iradesiyle) yakalandýlar fakat savcýlýk tespit edilen GDO nun niteliðine ve niceliðine dair delil oluþturamadý. GDO bulaþýklýðýný de-facto tolere eden bakanlýk, araþtýrmanýn daha fazla derinleþtirilmemesi yönünde irade oluþturdu. Savcýlýðýn bilirkiþilik talebine olumlu yanýt veren ÝTÜ-MOBGAM ciddi bir yanlýþa düþerek delil oluþturma fýrsatýný elinden kaçýrdý. ÝTÜ rektörlüðü üstlendiði analizi tamamlayýp kamuoyunu ikna eden ve kendi prestijini onaran bir sonuç üretmek yerine bakanlýðýn meselenin üstünü örtmek yönündeki iradesine teslim oldu. Ve biz henüz pirinçteki GDO nun ne cinsini ne de miktarýný biliyoruz. Demek ki baðýmsýz yargý nasýl yaþamsal toplumsal bir ihtiyaçsa, baðýmsýz araþtýrma da o kadar büyük bir toplumsal ihtiyaç. Mersin GDO vakasý gösterdi ki üniversiteler bu ihtiyacý karþýlayabilmekten çok uzak.

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı