ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER"

Transkript

1 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise kesilmiyor. KCK den yargýlanan Kürt avukatlarýn sayýsý 55, bunlarýn 23 ü tutuklu. DHKP/C adý altýnda ÇHD ye yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanan avukat sayýsý 9, 5 avukat tutuksuz yargýlanýyor. Ergenekon da ise 3 avukat tutuklu. Avukatlarla ilgili gösterilen suç delileri ise mesleki faaliyetlerden oluþuyor. Avukatlar günü dolayýsýyla bir araya geldiðimiz avukatlar, Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) ve Özel Yetkili Mahkemeler de (ÖYM) dahi avukatlarýn adliyelerde þiddete uðramadýðýna ve hukuk dýþý gerekçelerle tutuklanmadýklarýna dikkat çekerek, gelinen noktanýn kaygý verici olduðuna vurgu yaptý. ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER Savunmanýn savunulduðu bir ülkede yaþýyoruz Muhalif kimliðe ile bilinen, hak ihlali ve siyasi davalarýn avukatlýðýný yapan Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) üyesi... Saðlýkta Dönüþüm Programý ve Kamu Hastane Birlikleri uygulamalarý ile iþ yükleri katlanan, hemen her gün þiddete maruz kalan saðlýk çalýþanlarý 17 Nisan 2013 Çarþamba günü tüm yurtta grev yapacak. 4 Nisan günü Dokuz Eylül Üniversitesi hastanesi önünde bir araya gelen saðlýk çalýþanlarý yaptýklarý basýn açýklamasý ile 17 Nisan 2012 de Gaziantep te bir hasta yakýnýnýn saldýrýsý sonucu hayatýný kaybeden Dr. Ersin Arslan ýn ölüm yýl dönümünde Böyle Saðlýk Sistemi Olmaz/Saðlýkta Þiddet Sona ERSÝN! temasýyla tüm yurtta bir günlük grev yapacaklarýný ilan ettiler. Nevþehir Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi tarafýndan düzenlenen `Mühendislik Günleri konulu panelin 4 üncüsü Nevþehir Meslek Yüksekokulu Kazakistan Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Panele; Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nesimi Aktaþ, Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Tahsin Aktaþ, Semra ve Vefa Küçük Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataþ, üniversite akademik ve idari personel ile öðrenciler katýldý. Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Feyza Kýroðlu Zorlugenç, `Gýdalarda Dioksin Varlýðý ve Saðlýk Açýsýndan Önemi konusunda yaptýðý sunumda, endüstrinin geliþmesi ve tarýmsal ilaçlamalarýn bilinçsizce yapýlmasý baþta olmak üzere birçok yolla çevreye yayýlan dioksinli bileþiklerin ciddi oranda çevresel... Nevþehir Belediyesi deðiþik müzik aletlerinin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak amacýyla Kültür ve Sanat Merkezi'nde açýlan eðitici kurslar ile, geleceðin müzisyenlerinin yetiþmesine imkan saðlýyor. Ýsveç te yaþayan dünyaca ünlü fotoðraf sanatçýsý Lütfi Özkök 90 yaþýnda. Yazar portreleriyle tanýnan Lütfi Özkök, 15 Mart ta Stockholm deki evinde dostlarýyla buluþarak doðum gününü kutladý. Fotoðraf sanatçýlýðýnýn yaný sýra þiirle de uðraþan Özkök, yazar portrelerinde ulaþtýðý estetik düzey ve sanatsal yaratýcýlýk nedeniyle sanat çevrelerinde fotoðrafýn ozaný olarak anýlýyor. Onun bir baþka özelliði de, fotoðrafýný çektiði yazarlarýn sonradan art arda Nobel Ödülü kazanmalarý. O yüzden de Ýsveç te, kendisi için Nobel i belirleyen adam! esprisi yapýlýyor. Lütfi Özkök ün arþivinde, 37 si Nobel kazanmýþ 1500 dolayýnda yazar portresi bulunuyor. Fotoðraf sergileri çok sayýda ülkeyi dolaþan Özkök ün, yazar Samuel Beckett portrelerinden oluþan koleksiyonu ise özel bir önem taþýyor. Akil Ýnsanlar Komisyonunda Alevi dernek ve federasyonlardan temsilcilere yer verilmemesine ilk tepki Pir Sultan Abdal Kültür Derneði (PSAKD) Genel Baþkaný Kemal Bülbül den geldi. Bülbül yaptýðý yazýlý açýklamada, Akil Ýnsanlar Heyeti nin gerekli olduðunu belirtirken, burada Alevi temsilcilerinin yok sayýldýðýný...

2 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Bir kamu spotu var. Þaþkýn genç bi kadýný konu alan. Adý Sinem. Þöyle bir saatine bakýyor Sinem. Dýþ ses dinamik bir müzik eþliðinde haykýrýyor: Yemek saati gelmiþ miþ. Salata mý yese imiþ. Peki karar vermek o kadar kolay mý? Yeþillikler taze mi? Kalýntý var mý? Nasýl yýkandý? Nerde yetiþti, hijyenik mi, saðlýklý mý? Kafasýnda binlerce soru. (hepimiz gibi) Sinem oflayýp pufluyor bi müddet. Ama sonunda daha güvenilir baþka bi ses çýkýp ikna ediyor saftirik Sinemi. Ýçiniz rahat olsun, güvenilir gýda için her adýmýn takipçisiyiz! Ekliyor güvenilir ses þaka gibi: Afiyet olsun Sinem Yani böyle için için gülen bi sesle. yedin yani! Diye tebrik ediyor sanki! Hah iþte o ses Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn sesi. Yani sonunda çýkan ambleme bakarak öyle olduðunu düþünüyoruz. Sað olsun bakanlýk zaten hakkýmýz olaný saðlýklý gýdayý saðladýðýný bizim paramýzla bize reklam etmeyi akýl etmiþ. Þimdi bu spot nereden aklýna geldi diye soracak olursan sevgili okuyucu söyleyeyim. Mersin Limaný üzerinden 23 bin ton GDO lu pirinç memlekete sokulurken yakalandý. Sokanlar kimler? Habere göre: Göze firmasý 21 bin ton, Tat bakliyat 1648 ton, Tiryaki Agro 360 ton GDO lu pirinci misler gibi Mersin Limanýndan sokmaya kalkýþmýþlar. Firmalara sorsan hepsi sütten çýkmýþ ak kaþýk. GDO lu pirinçlere sahip çýkan yok! Tiryaki ne alakasý var?! tadýnda göðe bakýp ýslýk çalýyor. Göze iddia var belge yok! diyor. Tat ise talihsizlikten dem vuruyor: bizden önce izinli GDO lu soya yem felan taþýnmýþ, toz tane bulaþmýþ diyor. Ancak durum þu: gemide yüklü pirinçlerden ürün örnekleri alýnmýþ. Laboratuarda test yapýlmýþ. Pirinçlerin genetiðinin deðiþtirilmiþ olduðu anlaþýlýnca örneklere el konulmuþ. Tat firmasý itiraz edince ayný örnekler Ankara da bulunan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk (GTH) Genel Müdürlüðüne baðlý ulusal laboratuara doðru yola çýkarýlmýþ. Yolda GDO yok olmuþ. Neden derseniz,bencileyin durum þudur: Tat firmasý sosyal sorumluluk adýna fakire fukaraya özellikle Kimse Yok mu derneði aracýlýðý ile yardýmlarda bulunuyor. Fakirin fukaranýn duasý iþe yaradý zaar. Zaten TMO özelleþtirilirken o dualar sayesinde deðil midir ki aslan paylarýnda biri Tat a düþtü. Hem bu bir ilk mi ki? Þimdi siz bu firmalarýn savunmalarýný okuyunca bu ilk kez baþlarýna geliyor sandýnýz deðil mi? Halbuki ayný talihsizlik daha evvel Tat firmasýnýn baþýna bir kez daha gelmiþ. Daha þubat ayýnda bir gemi de toplam ton genetiði deðiþtirilmiþ çeltik ele geçmiþ. Ama toplam yükün 5 bin tonu hala kayýp. Hah iþte bu pirinçleri getiren kim sevgili okur kim? Memiþoðlu gýda. Namý diðer Tat Bakliyat. Yine bu vakada da pirinçler GTH Genel Müdürülüðü ndeki laboratuarlara doðru yola çýkýnca deðiþtirilmiþ genler yolda yok oluyor. Ankara daki laboratuar týpký bu son vakadaki gibi bu pirinçte de GDO bulamýyor. Daha önce ayný firma o laboratuarýn raporuyla üç kez yüklü miktarda ithalat yapýp bu ürünleri piyasaya sürmüþ. Duanýn gücü iþte. Biz söyleyenlerin yalancýsýyýz. Dönelim son vakaya. Son ele geçen GDO lu pirinçlerin Ankara daki Genel Müdürülük laboratuarýnda GDO suz çýkmasýndan þüphelenen operasyon ekibi, Tübitak a getiriyor örnekleri. Orada bir kez daha GDO lu oldugu raporu çýkýyor. Sonra tekrar Ankara daki laboratuara geliyor pirinçler. Bu kez ayný laboratuarda bir önceki testte temiz çýkan pirinçler ne hikmetse GDO lu çýkýyor bu kez. Üstüne bir de hani þu Dilovasý nda bebelerin ana memesinden emdikleri kanserojen aðýr metal kadmiyum var ya, o da normal sýnýrýn 35 katý fazla çýkýyor. Ýþte bunlar yakalananlar. Sadece GDO lu yem giriyor, GDO lu gýda yasak giremez, yetiþtirilemez dediklerinde o yem nereye gidecek nasýl, hangi mekanizma ile denetlenecek diye sormuþtuk. Zira bu GDO nun bir þekilde girdiði yerde denetlenemediði ortada idi. Yukarýda bahsettiðimiz olay tümüyle yasak olan GDO lu gýda maddesinin Türkiye ye giriþinin nasýl denetlendiðini bize özetliyor. Varýn siz bir de yemleri düþünün. Nedir peki netice? Netice þu; Ýçiniz rahat olsun yani saftirik Sinem cim ve sevgili okur! Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýz güvenilir gýda için her adýmýn takipçisi Yalnýz bu öðlen payýmýza GDO lu pirinç pilavý düþtü, az kadmiyumlu. Ýstersen bakanýmýzý da çaðýralým birlikte tadýna bakalým. Saðlýkta Dönüþüm Programý ve Kamu Hastane Birlikleri uygulamalarý ile iþ yükleri katlanan, hemen her gün þiddete maruz kalan saðlýk çalýþanlarý 17 Nisan 2013 Çarþamba günü tüm yurtta grev yapacak. 4 Nisan günü Dokuz Eylül Üniversitesi hastanesi önünde bir araya gelen saðlýk çalýþanlarý yaptýklarý basýn açýklamasý ile 17 Nisan 2012 de Gaziantep te bir hasta yakýnýnýn saldýrýsý sonucu hayatýný kaybeden Dr. Ersin Arslan ýn ölüm yýl dönümünde Böyle Saðlýk Sistemi Olmaz/Saðlýkta Þiddet Sona ERSÝN! temasýyla tüm yurtta bir günlük grev yapacaklarýný ilan ettiler. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Türk Tabipleri Birliði (TTB), Devrimci Saðlýk Ýþçileri Sendikasý (DEV SAÐLIK ÝÞ), Türk Diþ hekimleri Birliði (TDB), Türk Hemþireler Derneði (THD), Türk Ebeler Derneði, Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneði(TÜM RAD DER), Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneði (TMRT DER), Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði (SHUD), Türk Psikologlar Derneði, Saðlýk Çalýþanlarýnýn Sözü Sendikasý (SÖZSEN) ve Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý Çalýþanlarý Derneði üyesi saðlýk çalýþanlarý adýna yapýlan ortak basýn açýklamasýný okuyan SES Ýzmir Þube Baþkaný Dr. Veli Atanur, Saðlýkta Dönüþüm Programý ve Kamu Hastane Birlikleri uygulamalarýnýn saðlýk emekçilerini gittikçe artan bir iþ yükü ve angarya ile karþý karþýya býraktýðýný vurguladý. Saðlýk çalýþanlarýnýn artan iþ yüküne raðmen ödeme güvencesini tamamen yitirmiþ performans uygulamasýna tabi tutulduðunu ifade eden Atanur, Birlik Hastaneleri arasýnda dama taþý gibi dolaþtýrýlan saðlýk çalýþanlarýnýn iþyeri güvencesinin tamamen ortadan kaldýrýldýðýna dikkat çekti. Saðlýk çalýþanlarýnýn 7/24 esnek, kuralsýz ve baský altýnda çalýþtýrýlmalarý yetmiyormuþ gibi gittikçe artan þiddetin hedefi haline getirildiðini ifade eden Atanur, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti kýþkýrtan uygulamalar; saðlýk hizmetine ulaþmak için her kademede ödenen katký-katýlým payý ve ilave ücretler giderek artýyor. Saðlýk çalýþanlarýný itibarsýzlaþtýrma ve þiddeti kýþkýrtan üslup deðiþmedi. Þiddeti engellemek adýna hiçbir adým atýlmýyor diye konuþtu. Atanur, saðlýk çalýþanlarýna yönelik artan þiddetin saðlýk hizmeti verilmesini kesintiye uðrattýðýný ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak, çalýþma isteðini yok ettiðini kaydederek Saðlýkta artan þiddeti araþtýrmak ve önlemek için kurulan TBMM Saðlýkta Þiddeti Araþtýrma Komisyonu henüz raporunu bile açýklayamamýþ durumda olup bu geliþmelere seyirci kalmaktadýr dedi. Saðlýk alanýndaki emek ve meslek örgütleri 14 Mart ta taleplerini Saðlýk Bakanlýðý na iletmiþ ancak bu konuda da herhangi bir geliþme saðlanamadýðýný ifade eden Atanur, 17 Nisan 2013 Çarþamba günü Türkiye nin her köþesinde, her hastane ve saðlýk biriminde tüm saðlýk çalýþanlarý artan þiddeti ve alýnmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükseltecek. Þiddete neden olan Saðlýkta Dönüþüm Programý na karþý mücadele kararlýlýðýný gösterecek. Dr. Ersin Arslan n ölümü ve artan saðlýkta þiddet ile ilgili anma ve toplantýlar yaparak hizmet veremeyecektir diye konuþtu. Atanur, saðlýk çalýþanlarýnýn mücadelesinin 17 Nisan grevi ile sýnýrlý kalmayacaðýný vurguladýðý konuþmasýný Taleplerimizle ilgili mücadele daha kararlý ve daha etkin biçimde, 17 Nisan 2013 sonrasýnda da sürdürülecektir. 17 Nisan 2013 günü, baþta saðlýk çalýþanlarý olmak üzere, tüm çalýþanlarý ve halkýmýzý yanýmýzda olmaya çaðýrýyoruz diyerek tamamladý. Basýn açýklamasý eyleminde konuþan SES Genel Baþkaný Dr. Çetin Erdolu, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin kaynaðýnda saðýlýðý piyasalaþtýran sistem olduðunu vurguladý. Hiç dinlenmeden saat mesai yapan saðlýk emekçilerinin onlarca sorunla boðuþurken bir de þiddete maruz kalmalarýnýn kabul edilemez olduðunu ifade eden Erdolu, tüm saðlýk personelini 17 Nisan da yapýlacak olan greve katýlmaya davet etti. TTB Genel Baþkaný Özdemir Aktan da, 17 Nisan grevinin hekime yönelik þiddete karþý mücadelenin baþlangýç tarihi olacaðýný söyleyerek, kazanacaklarýna inandýðýný belirtti. Ardýndan Ýzmir Tabip Odasý Þube Sekreteri Mete GÜZELANT ve Aile Hekimleri Derneði adýna konuþmalar yapýldý. Eyleme CHP Ýzmir Milletvekili Alaattin YÜKSEL'de destek verdi ve saðlýk emekçilerine yapýlan þiddeti kýnadý. Son olarak KESK Ýzmir Þubeler Platformu dönem yürütmesi Eðitim Sen 1 nolu þube baþkaný Abdullah TUNALI " Saðlýkta piyasalaþmanýn ve artan þiddetin karþýsýnda durmak gerektiðini ve hem saðlýk alanýnda yaþanan piyasalaþmaya ve þiddete karþý hem de 17 Nisan'da yapýlacak Greve KESK bütünlüðü içerisinde hareket edeceklerini söyledi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi deðiþik müzik aletlerinin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak amacýyla Kültür ve Sanat Merkezi'nde açýlan eðitici kurslar ile, geleceðin müzisyenlerinin yetiþmesine imkan saðlýyor. Nevþehir Belediyesi, 2006 yýlýndan beri müzik aletlerini kullanma konusunda beceri kazanmak isteyen her yaþ grubundan vatandaþlarýn yararlanmalarý amacýyla Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde, müzik aletleri içerisinde oldukça yaygýn bir kullanýma sahip Baðlama, Kanun, Ney, Gitar ve Keman eðitimi amacýyla kurslar düzenliyor. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirilen müzik aletleri kullanýmýna yönelik eðitim çalýþmalarýna her yýl,200'i aþkýn kiþi katýlýyor. Müzik aletleri kullanýmý konusunda bilgi ve becerilerini artýran kursiyerlerden bir bölümü ise,yýl içerisinde gerçekleþtirilen konserler kanalýyla kendi hünerlerini de sergileme imkaný buluyor. Son yýllarda kültür ve sanatýn tek adresi haline gelen Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde ayrýca Türk Halk Müziði ve Türk Sanat Müziði koro çalýþmalarý da aralýksýz devam ederken, güzel sese sahip olan gençler de,müzik eðitmenleri aracýlýðýyla nota eðitimine de alýnarak, bu alandaki bilgilerini daha da geliþtiriyorlar. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Akil Ýnsanlar Komisyonunda Alevi dernek ve federasyonlardan temsilcilere yer verilmemesine ilk tepki Pir Sultan Abdal Kültür Derneði (PSAKD) Genel Baþkaný Kemal Bülbül den geldi. Bülbül yaptýðý yazýlý açýklamada, Akil Ýnsanlar Heyeti nin gerekli olduðunu belirtirken, burada Alevi temsilcilerinin yok sayýldýðýný, üstelik Alevilerin barýþ karþýtý þeklinde gösterildiðini ifade etti. Komisyonun eksik bileþenlerden oluþtuðuna deðinen Bülbül, Alevi dernek ve federasyonlarýnýn Alevi toplumunu temsil eden bir irade olduðunu belirtti. EÞÝT YURTTAÞLIK TEMELÝNDE ÇÖZÜLSÜN Kürt sorununun demokratik, barýþçýl yöntemlerle, eþit yurttaþlýk temelinde çözüme kavuþmasýnýn önemine vurgu yapan Bülbül, Bu temel Alevi inancýnýn bir gereði ve demokratik Alevi hareketinin soruna bakýþýdýr. Ama egemen güçler tarafýndan Türkiye ve Ortadoðu da oluþturulmaya çalýþýlan Yeni Yüzyýl Projesinin 20.Yüzyýlýn cilalanmýþ bir tekrarý olacaðý kaygýsýný taþýyoruz. Bu nedenle ayný acýlarý ve katliamlarý yeniden yaþama olasýlýðýný dikkate alarak demokratik güç birliði çerçevesinde toplumsal barýþ ve eþit yurttaþlýk mücadelesini yükseltmek gerektiðine inanýyoruz dedi. Aleviliðin, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý veya geleneksel Osmanlý anlayýþýyla ifade edildiðini vurgulayan Bülbül, Türk-Ýslam inkarcýlýðýyla oluþan ýrkçý yapýnýn ortadan kaldýrýlmasýnýn toplumsal barýþýn ertelenemeyecek þartlarýndan biri olduðuna dikkat çekti. Bülbül, Akil Ýnsanlar Heyetinde bizleri yok sayan veya kendi Alevi sini akil kabul eden zihniyet, inkarcýdýr dedi.

3 Hükümet tarafýndan Akil Ýnsanlar listesi açýklandý ve barýþ sürecinde yeni bir aþamaya geçildi. Listede yer alan isimlerle ilgili tartýþma da olanca hýzýyla sürüyor. Ben de listenin tamamý üzerinden deðil de listede yer alan tek Alevi temsilcisi olan Sayýn Ýzzettin Doðan üzerinden bu tartýþmaya dahil olayým dedim. Amacým Ýzzettin Hoca yý hedef almak, kimilerinin yaptýðý gibi kýskançlýk psikolojisi ile eleþtirmek deðil, hocanýn siyaseten durduðu yerden bakarak Akil oluþunu irdelemek istiyorum. Ýzzettin Hoca soy olarak Dede olup, bir ocakzade ve ayný zamanda önemli bir ailenin ferdidir. Ýzzettin Hoca siyaseten ilk olarak 12 Eylül cuntacýlarýnýn kurdurduðu ve Turgut Sunalp faþistinin partisi olan horoz amblemli MDP nin kurucusu olarak karþýmýza çýktý. Daha sonra 2 Temmuz 1993 Madýmak Katliamýndan sonra Süleyman Demirel in söylemiyle Alevilerin saða sola savrulmamasý, özellikle de Kürt hareketiyle birleþmemesi için Alevilerin baþýna Devletin önerisi, daveti ve desteðiyle getirildi. Ýzzettin Hoca, Devletin desteðiyle 1995 yýlýnda Cem Vakfý (Cumhuriyetçi Eðitim Merkezi Vakfý) kurdu. Basýna, kamuoyuna Alevilerin tek lideri olarak sunulmaya baþlandý. Ötekileþtirilmeye, horlanmaya alýþmýþ olan Aleviler de bu yeni okumuþ, yazmýþ, düzgün konuþan ve Dede soylu Profesörü çok sevdiler, benimsediler. Devletin istediði olmuþtu. Aleviler bir kez daha Devletin yedeði, Cumhuriyetin bekçisi oldular. Ýzzettin Hoca, Alevi taleplerini ve Alevi mücadelesini hep devletin kabul edebileceði sýnýrlarda tutmaya çalýþtý. Madýmak a, Gazi ye, Maraþ a, Çorum a CHP Genel Baþkanýnýn ve Devletin yetkililerinin gelmediðini söyleyerek eleþtirenler, Ýzzetin Hocayý hiç sormadýlar. Çünkü onun yeri oraya gelmeyen devletin yanýydý. Biz Alevi Bektaþi Federasyonu ve baðlý kurumlar olarak mitingler yaptýðýmýzda Ýzzetin Hoca, O mitinglere gitmeyin çünkü o miting Kürtlerle Alevileri buluþturma mitingi diyordu. Hocaya göre Alevilik, Ýslam ýn Türk yorumu ve Türklere ait bir inançtý. Hocanýn bu konudaki tutumu ve görüþlerini uzun uzun yazsak bitmez. Kemalist, Ulusalcý bir Alevi temsilcisi olan Ýzzettin Hoca nýn, Hükümetin Akil insanlar listesinde bulunmasýný bugüne kadarki siyasi çizgisi açýsýndan eleþtirip, Nasýl bir katkýsý olabilir ki diye sorgulamakta haklýyýz. Ancak bu iþin bir hayýrlý tarafý olduðunun da bilinmesi gerekir. Alevilerin Ulusalcý, Kemalist çizgide olanlarý Hükümet-PKK görüþmelerine itiraz ediyorlar. Bu kanadýn en önemli temsilcisi olan Ýzzettin Doðan ýn bu sürece dahil olmasý son derece önemlidir. Zaten Akil Ýnsanlarýn görevi belli, süreci destekleyip toplumu bu konuda ikna etmek. Kemalist-Ulusalcý Alevi kesimini ancak kendileri gibi düþünen birisi en kolay bir þekilde ikna edebilirdi ki, bu konuda en iyi isim de Ýzzettin Doðan dý. Nasýl olsa Alevi Bektaþi Federasyonunun þu anki yöneticileri birlik, beraberlik adýna Ýzzetin Hoca yý baþ tacý yapmaktaydýlar, dolayýsýyla onlar açýsýndan da bir sýkýntý olamaz. Beni en çok sevindiren yönü de bu oldu, artýk tüm kamuoyu þunu görmeli ki Aleviler, Ulusalcý kanadý da dahil olmak üzere barýþa destek veriyor ve katký sunuyorlar. Umarýz bu sürecin sonunda Alevilerin hakký hukuku da göz ardý edilmez ve Ýzzettin Hoca nýn da sürece dahiliyle birlikte bu barýþ bir taraftan da Devlet ile Alevilerin de barýþý olur. Ancak bu barýþ Alevilere; Cami de bizim cemevi de bizim, ramazan da bizim, muharrem de bizim, camiye gidip namazýmý kýlar, sonra da cemevine giderim dedirterek olmamalý. Herkesin inancý kendine ama, eþit haklara ve hukuka sahip olarak. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünce, ülkemiz genelinde patates ihracatý ile uðraþan 20 ihracatçý firma temsilcisi ile Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda "Patates Ýhracatý Deðerlendirme Toplantýsý" yapýldý. Toplantýya; Nevþehir Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Okan Yýlmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube Müdürü Asým BAÞ, B.Ü ve B.Saðlýðý Þube Müdürlüðünde ihracattan sorumlu inspektörler, Ziraat Mühendisi Hüsnü BAÞ, Ziraat Mühendisi Yaþar BARIÞ ve patates ihracatý ile uðraþan 20 firma yöneticisi/temsilcisi katýldý. Patates Ýhracatý Deðerlendirme Toplantýsýnda; 2012 yýlý patates ihracatý verileri,2013 yýlýnda Ýlimizden yapýlan patates ihracat verileri, Ýlimizden ve baþka illerden özellikle Avrupa Birliði Ülkelerine yapýlacak olan patates ihracatýnda Bakanlýðýmýz Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü Bitki Saðlýðý ve Karantina Daire Baþkanlýðýnca yürütülmekte olan "ihracatta Alevi yurttaþlar olarak sosyal, kültürel, inançsal ve eþitlik baðlamýnda çok büyük sorun yaþýyoruz. Sorunlarýmýzla ilgilenmesi ve çözüm aramasý bir yana, varlýðýmýzdan dahi rahatsýz olan bir Baþbakanýmýz ve bir hükümetimiz var. Bizler, Sn. Baþbakanýn ve AKP Hükümetinin samimiyetine inanmadýðýmýzý ilan edeli yýllar oldu.barýþ ý, barýþ ýn önemini,barýþ ýn elzem olduðunu biliyor ve istiyoruz.ancak; inancýmýza, deðerlerimize, yaþam biçimimize, ibadetimize, demokrasiye, cumhuriyet deðerlerine düþman gibi davranan Baþbakanýn, barýþ konusundaki söylediklerine inanmýyoruz. Sn Baþbakan barýþ deðil, baþkanlýk istemektedir. Ne pahasýna olursa olsun baþkanlýðý kotarmak zorundadýr. Buna zorunlu olduðunu iliklerinde hissetmekte, yaptýðý tahribatýn hesabýnýn sorulacaðý korkusu, kendisini pervasýz kýlmaktadýr. Yargý ve yasamanýn esamesi dahi kalmamýþ, fiili diktatörlük bütün yetkileri kullanýr hale gelmiþtir. Akil Ýnsan dedikleri kiþilerin bizzat kendisi tarafýndan tayin edilmesi de diktatörlüðün en son örneðidir. Ýnsanýn bu gerçeði görmemesi için ya kör ya da cahil olmasý gerekir! Dünyanýn hiçbir coðrafyasýnda feodal deðerler ve mezhebi ilkeler üzerine barýþ inþa edildiði ve bunun sahici bir barýþa evrildiði görülmemiþtir. Kaldý ki, hem yasa dýþý, hem de demokratik olmayan, Öcalan ve Baþbakanýn kiþisel, ABD ve Ýsrail in emperyalist beklentilerinden ibaret olan önermelerle, murat edilen barýþýn saðlanacaðýna, akil insanlarýn ve yaðdanlýklar ýn bile inandýðýný sanmýyoruz. Sn. Baþbakana figüran gerekli olmuþ, Sn. Ýzzettin Doðan da Alevi Çalýþtayýnda yaþadýðýmýz hüsraný unutarak, bu görevi kabul etmiþtir. Abdullah Öcalan ve Baþbakan Ýslam Bayraðý altýnda ittifak yapmýþtýr. Alevilerin bu bayrak altýnda yeri var mýdýr? Bu bayrak altýnda birleþenlerin Yavuz Sultan zamanýndan beri kime savaþ açtýklarýný ve yakýn tarihimizdeki katliamlarýný görmedik mi? Alevilerin, demokrasinin, ülkenin bir kazanýmý söz konusu olmadýðýna göre, acaba bunca taviz neden ve ne adýna? Sn. Ýzzettin Doðan ýn bu atamayý kabul edip etmemesi, Fetullah yakýnlaþmasýndan sonra þimdi de Erdoðan ýn etkisine girmesi ve kiþiliðinin daha da tartýþýlýr duruma gelmesine rýza göstermesi kendi bileceði iþtir. Sn. Ýzzettin Doðan, demokrasiden nasibini almamýþ Arap devletlerinin ve þeyhliklerinin en son Suriye üzerinde yürüttükleri katliamlarýn, bizzat Türkiye nin de maþalýk yaptýðý emperyalist katliamlarýn farkýnda deðil mi? Ýsrail in özür dilemesi Türkiye nin bu konuda verdiði hizmetlerin karþýlýðý deðil midir? Ancak Sn. Baþbakan, bizlerin, bu atamaya, barýþ adý altýnda sürdürdüðü çalýþmalarýn samimiyetine inanmamýzý ve bu orta oyununa katkýmýzý beklememelidir. Sn. Baþbakanýn figüranlýk teklifini reddediyor, bu oyunun içinde rol alan Erdoðan ýn memurlarýný uyardýðýmýzý kamuoyuna ilan ediyoruz! Saygýlarýmla, Mustafa SELMANPAKOÐLU Pir Sultan Abdal (PSA) 2 Temmuz Kültür ve Eðitim Vakfý Baþkaný uyulmasý gereken kriter mevzuatlarý", inspektörlerce usulüne uygun alýnan numune örneklerinin yetkili laboratuarlara gönderilmesi prosedürü,ýlimizde yürütülmekte olan karantina çalýþmalarý ve diðer konular firma temsilcileri ile görüþüldü. Ayrýca, 2013 yýlý Mart ayý sonu itibariyle Ýlimizden; Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Bosna Hersek' e Toplam Ton patates ihraç edilmiþtir.

4 Leymann, mobbingin sebepleri konusunda birisini bir grup kuralýný kabul etmeye zorlamak, düþmanlýktan hoþlanmak, can sýkýntýsý içinde zevk arayýþý, önyargýlarý pekiþtirmek olmak üzere dört temel nedenden bahsetmektedir. Mobbing [1] kavramý, Türk iþ hukukuna yeni girmiþ bir kavramdýr. Henüz Ýþ Yasasý nda yerini almamakla birlikte, 1 Temmuz 2012 günü yürürlüðe giren 6098 sayýlý Türk Borçlar Yasasý nýn 417. maddesinde bu konuda yasal düzenleme yapýldýðý görülmektedir. Mobbing kavramý öðretide yaygýn olarak kullanýlmaya baþlanmýþ ve Yargýtay ýn kararlarýna da konu olmaya baþlamýþtýr. Mobbing kavramý yerine manevi taciz, duygusal saldýrý, psikolojik þiddet, psikolojik taciz, psikolojik yýldýrma, psikolojik terör gibi kavramlar da kullanýlmaktadýr. Yeni Borçlar Yasasý nýn 417. maddesinde psikolojik taciz kavramý tercih edilmiþtir. Kavramýn Ortaya Çýkmasý Konusundaki Tarihsel Süreç Latince kararsýz kalabalýk anlamýna gelen mobile vurgus sözcüklerinden türeyen mob sözcüðü, Ýngilizce kanun dýþý þiddet uygulayan düzensiz kalabalýk veya çete anlamýna gelmektedir. Mob kökünün Ýngilizce eylem biçimi olan mobbing ise; þiddet, kuþatma, taciz, rahatsýz etme veya sýkýntý verme anlamýna gelmektedir.[2] Alman çalýþma psikologu Harald Ege e göre mobbing, yuvalarýný korumak için saldýrganýn etrafýnda uçan kuþlarýn davranýþlarýný betimlemek amacýyla 19. yüzyýlda biyologlar tarafýndan kullanýlan Ýngilizce bir terimdir.[3] Mobbing kavramýnýn daha sonra 1960 larda, hayvan davranýþlarýný inceleyen Konrad Lorenz tarafýndan kullanýldýðý görülmektedir. Lorenz, mobbing kavramýný, küçük hayvan gruplarýnýn (örneðin kuþlar) daha güçlü ve yalnýz bir hayvan (örneðin tilki) toplu þekilde hücum ederek uzaklaþtýrmasý; ya da ayný kuluçkadan çýkan kuþlar arasýnda yaþanan ve diðer kuþlarýn, aralarýnda en zayýf kuþu yiyecek ve sudan uzak tutarak dýþlamasý, iyice güçsüz bir hale getirmesi ve en sonunda da fiziksel saldýrýlarla öldürerek grubun dýþýna atmasý durumunu ifade etmek amacýyla kullanýlmýþtýr.[4] Daha sonra bu kavramý, Ýsveçli hekim Peter-Paul Heinemann tarafýndan çocuklardan oluþan küçük gruplarýn, tek ve güçsüz bir çocuða karþý giriþtiði zarar verici saldýrgan davranýþlarý tanýmlamak amacýyla kullanýlmýþtýr.[5] Ýþ yaþamýnda ise mobbing kavramýný ilk kullanan 80 li yýllarda Ýsveçli çalýþma psikologu Heinz Leymann olmuþtur. Leymann ýn çalýþanlar arasýnda benzer tipte uzun dönemli düþmanca ve saldýrgan davranýþlarýn varlýðýna dair yaptýðý saptamalar sonucunda, bu kavramý kullandýðý görülmektedir.[6] Çalýþma yaþamýnda bu tarz davranýþlar, Leymann dan önce hiç kimse tarafýndan fark edilip tanýmlanmamýþtýr. Bu nedenle Leymann ýn görüþleri ve araþtýrmalarý, bütün dünyada iþyerlerindeki mobbing davranýþlarýna iliþkin araþtýrmalara temel oluþturmaktadýr. Leymann, mobbingi bir veya birkaç kiþi tarafýndan, bir diðer kiþiye yönelik (nedeni, düþünce ve inanç ayrýlýðýndan kýskançlýk ve cinsiyet ayrýmýna kadar çok çeþitli olabilen), sistematik bir biçimde, düþmanca ve ahlak dýþý bir iletiþim yöneltilmesi þeklinde ortaya çýkan bir çeþit psikolojik terör olarak tanýmlamaktadýr.[7] Mobbing konusunda araþtýrmalar yapan Tim Field, mobbing kavramýný hedef kiþilerin özgüvenlerine ve öz-saygýlarýna yönelik sürekli ve acýmasýz bir saldýrý þeklinde tanýmlamaktadýr.[8] Mobbing Hakkýnda Genel Bilgiler Ýþyeri çalýþanýnýn diðer çalýþanlar tarafýndan süreklilik arzedecek þekilde yýldýrýlmaya çalýþýlmasý þeklinde gerçekleþen mobbingin sebepleri konusunda Leymann, birisini bir grup kuralýný kabul etmeye zorlamak, düþmanlýktan hoþlanmak, can sýkýntýsý içinde zevk arayýþý, önyargýlarý pekiþtirmek olmak üzere dört temel nedenden bahsetmektedir.[9] Ýþyerinde manevi tacizin doðmasýna neden olarak iþyerinin kültürü ve yapýsý ile manevi tacizin iþletme stratejisi benimsenmiþ olmasý gösterilmektedir.[10] Mobbingte taraflar fail, maðdur ve olaylarý teþvik eden ya da olanlara göz yuman izleyiciler olarak kabul edilmektedir. Bu taciz, yöneticiler tarafýndan astlarýna yönelik olarak yapýlabileceði gibi (dikey), çalýþanlarýn çalýþana karþý da (yatay) yapabilecek bir davranýþtýr. Örneðin, geleneksel olarak erkeklerin çalýþtýðý meslek gruplarýnda kadýnlarýn çalýþmaya baþlamasý bu türden tacize uðramalarýna neden olabilmektedir. Kadýnlar kendilerini kabul ettirene kadar yaptýklarý iþlerin nazara alýnmamasý, küçümsenmesi, kaba þakalara maruz kalma, söyleyebilecekleri herhangi bir söz karþýsýnda hor görülme gibi çeþitli davranýþlarla karþýlaþabilmektedirler. Ýþçilerin meslektaþlarýný taciz etmesinin seksüel ve kýskançlýk gibi nedenleri de vardýr. Kendi iþlerinin devamýný saðlamak için de bu yola baþvurulduðu görülmektedir. Türkiye deki bir araþtýrmada %56 sý erkek, %44 ü kadýn olan 100 kiþinin katýldýðý anket sonucunda katýlýmcýlarýn %81 inin iþ yaþamýnda manevi tacizle karþýlaþtýklarý belirtilmiþtir.[11] Zeki ve çalýþkan olanlarýn önünü kesmek, çalýþanýn kendini göstermesini engellemek, sosyal iliþkilere saldýrmak, itibarý sarsmak, kiþinin mesleki konumuna saldýrmak, saðlýðý tehdit etmek gibi davranýþ kalýplarý þeklinde kendini gösteren mobbing sonucunda maðdurlarda baþ gösteren belirtilerin baþlýcalarý; nedensiz aðlama, uyku bozukluðu, alýnganlýk ve sinirlilik, konsantrasyon bozukluðu, iþ ortamýna antipati duymak, arkadaþlarýna olumsuz tavýr almanýn artmasý, tansiyon yükselmesi, mide-baðýrsak sorunlarý, alkol kullanýmýnýn artmasý, iþe isteksiz ve geç gitme, nedensiz ve alýþýlmadýk korkular yaþamak, depresyon, dalgýnlýk ve kazalara neden olmak, þiddet uygulama eðiliminin artmasý, panik ataklar, intihar etme düþüncesi, iþe tiksinti ile bakmak þeklinde hafiften aðýra doðru sýralanabilir.[12] Çalýþanda yaratýlan bu olumsuz sonucun þüphesiz iþyerine ve iþletmeye de olumsuz þekilde yansýyacaðý açýktýr. Ýþyerindeki mobbing olgususun taraflarýndan biri de izleyicilerdir. Bunlarý olaydaki tavýrlarý nedeniyle; ara bulucu/uzlaþmacý diplomatik izleyiciler, emir eri gibi davranan yardakçý izleyiciler, özel alanlara girmeye çalýþan fazla ilgili izleyiciler, korkak ve bir þeye karýþmayan izleyiciler ve hiçbir þeye karýþmýyormuþ gibi davranýp da gerektiðinde mobbingi yapana destek çýkabilen iki yüzlü yýlan izleyiciler olarak sýnýflandýrmak mümkündür.[13] Mobbing kavramýný bullying kavramý ile de karýþtýrmamak gerekir. Mobbing her türlü küçük düþürücü, incitici davranýþtan doðan manevi taciz þeklinde iken, bullying ise kaba davranýþ, kaba sözler ve zorbalýk þeklinde gerçekleþir.[14] Mobbingi cinsel tacizden[15] ayýran en önemli fark faildeki amaçtýr. Mobbingi yapan failin amacý iþ iliþkisi içinde bulunduðu maðdurdan kurtulmak veya ona zarar vermek iken, cinsel tacizde cinsel nitelikli bir amaç hedeflenmektedir. Cinsel tacizde maðdur tarafýndan istenmeyen hareket, failin anlýk bir hareketi þeklinde olabilir, mobbingde ise sistemli ve süreklilik arz eden bir davranýþtýr.[16] Cinsel tacizin maðdurlarý genellikle kadýnlardýr, mobbing maðdurlarýnda cinsiyet ön planda deðildir ve herkes maðdur olabilir.[17] Bu farklýlýklara karþýn, mobbingin (yýldýrma/bezdirme hareketinin) cinsel içerikli olmasý halinde mobbing ile cinsel taciz örtüþür duruma gelmektedir. Bu durumda bazý mobbing eylemlerinin ayný zamanda cinsel taciz olarak kabul edilebileceði sonucunu çýkarabiliriz.[18] Nitekim Yargýtay da bir kararýnda, iþyerinin müdürü konumundaki yöneticinin kadýn iþçiden cinsel taleplerde bulunmasý olayýnda, devamlýlýk arzeden cinsel tacizin maðdur üzerindeki psikolojik bozulmayý izah ederken, taciz olayýnýn etki ve sonuçlarýnýn temadi etmekte olduðundan bahsederek bir nevi mobbinge dönüþtüðü sonucuna ulaþmýþtýr (Yargýtay 9. HD T., E.2008/37500, K.2010/31544).[19] Yasal Düzenleme ve Yargý Yolu 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüðe giren 4857 sayýlý Ýþ Yasasý nda cinsel tacizle ilgili düzenleme yapýlmýþ olmakla birlikte, mobbingle ilgili bir düzenleme yapýlmamýþtýr. Yasadaki bu eksiklik öðretide eleþtiri konusu olmuþ ve bu geliþmelerden etkilenen yasa koyucu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüðe giren 6098 sayýlý Türk Borçlar Yasasý nýn Hizmet Sözleþmeleri kýsmýnda cinsel taciz ve psikolojik taciz konusunda yeni bir düzenleme yapmýþtýr. Yeni Borçlar Yasasý nýn 417/1. maddesinde iþveren, hizmet iliþkisinde iþçinin kiþiliðini korumak ve saygý göstermek ve iþyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni saðlamakla, özellikle iþçilerin psikolojik ve cinsel tacize uðramamalarý ve bu tür tacizlere uðramýþ olanlarýn daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür denildikten sonra ayný maddenin üçüncü fýkrasýnda iþverenin yukarýdaki hükümler dahil, kanuna ve sözleþmeye aykýrý davranýþý nedeniyle iþçinin ölümü, vücut bütünlüðünün zedelenmesi veya kiþilik haklarýnýn ihlaline baðlý zararlarýn tazmini, sözleþmeye aykýrýlýktan doðan sorumluluk hükümlerine tabidir þeklindeki hükümle mobbing konusunda zarar görenin zararýnýn tazmini konusu açýk bir þekilde düzenlenmiþtir. Yasada mobbing yerine psikolojik taciz kavramý kullanýlmýþ olmakla birlikte, maddenin gerekçesinde mobbing kavramýna açýkça yer verilmiþ ve mobbing de cinsel taciz gibi kiþilik deðerlerini ihlal eden sebepler kategorisinde sayýlmýþtýr.[20] Devam Edecek ********************************* [1] Mobbing ile ilgili olarak bak; Týnaz, Pýnar, Ýþyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Basýn Yayýn Daðýtým A.Þ., 1. Baský, Ýstanbul 2006; Týnaz, Pýnar Bayram, Fuat Ergin, Hediye, Çalýþma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarýyla Ýþyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Basýn Yayýn Daðýtým A.Þ., Ýstanbul 2008; Týnaz, Pýnar, Moobbing : Ýþyerinde Psikolojik Taciz, Çalýþma ve Toplum Dergisi, Sayý: 10 (2006/3), Týnaz, Pýnar, Ýþyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Çalýma ve Toplum Dergisi, Sayý: 11 (2006/4); Güzel, Ali, - Ertan, Emre, Ýþyerinde Psikolojik Tacize (Mobbinge) Hukuksal Bakýþ: Avrupa Hukuku ve Karþýlaþtýrmalý Hukuk, Legal Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayý: 2007/14; Bayram, Fuat, Türk Ýþ Hukuku Açýsýndan Ýþyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Legal Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayý: 2007/14; Tutar, Hasan, Ýþyerinde Psikolojik Þiddet, Platin Yayýnevi, 3. baský, Ankara 2004; Çobanoðlu, Þaban, Mobbing Ýþyerinde Duygusal Saldýrý ve Mücadele Yöntemleri, Timaþ Yayýnevi, Ýstanbul 2005; Savaþ, Fatma Burcu, Ýþyerinde Manevi Taciz, Beta Basým Yayýn daðýtým A.Þ., Ýstanbul 2007; Gökçe, Asiye Toker, Mobbing: Ýþyerinde Yýldýrma Nedenleri ve Baþa Çýkma Yöntemleri, 1. Baský, Ankara 2008; Sutton, Robert I, Ýþyerinde Pisliklere Hayýr Kuralý, Remzi Kitabevi, 1. Baský, Ankara 2008; Yaman, Erkan, Yönetim Psikolojisi Açýsýndan Ýþyerinde Psikoþiddet Mobbing- Nobel Yayýn Daðýtým, Ankara 2009 [2] Týnaz, age. sh. 7, Savaþ, age. sh. 5, Tutar, age. sh. 9 [3] Týnaz, age. sh. 10 [4] Týnaz, age. sh. 10, 11 [5] Týnaz, age. sh. 11 [6] Týnaz, age. sh. 11 [7] Týnaz, age, sh. 11, 12 [8] Týnaz, age. sh. 14 [9] Savaþ, age. sh. 9 [10] Savaþ, age. sh. 10 [11] Savaþ, age. sh. 15 [12] Çobanoðlu, age. sh ; Sutton, Robert I, age. sh. 45 vd. [13] Týnaz, [14] Bullying kavramý konusunda daha geniþ bilgi için bak: Çelik, Cemile, Ýþyerinde Fiziksel Saldýrý (Bullying), Nobel Kitabevi, Adana [15] Ýþyerinde cinsel taciz konusunda geniþ bilgi için bak; Bakýrcý, Kadriye, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ýþyerinde Cinsel Taciz, Yasa Yayýncýlýk, Ýstanbul 2000; Bilgili, Abbas, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ýþyerinde Cinsel Taciz, Karahan Yayýnevi, Adana 2010 [16] Evren, Öcal Kemal, Ýþ Hukukunda Cinsel Taciz, Terazi Aylýk Hukuk Dergisi, Sayý: 28, Aralýk 2008, sh. 23 [17] Savaþ, age. sh. 40 [18] Bilgili, [19] Karar kiþisel arþivimizdedir. [20] Baþöz, Lütfü Çakmakçý, Ramazan, Yeni Türk Borçlar Kanunu, Legal Yayýncýlýk, Birinci baský, Ýstanbul 2011, sh. 536 Kaynak:Bia Haber Merkezi

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı