Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Koordinasyon Kurulu LÝDERLÝK SEMÝNERÝ 30 Ekim 2008 tarihinde Sirkeci Erboy Otel de Ýlçeler arasý Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen organizasyonda Sayýn Fatma Betül Gemalmaz tarafýndan liderlik ve proje yönetimi konusunda bir seminer verildi. Seminere derneðimizin yönetim kurulu yaný sýra ilçe dernekleri ve vakýflarýnýn yönetim kurullarý da katýldý. Develi ve Yöresi Kültür Dayanýþma Derneði, Tomarzalýlar Vakfý, Genç Develililer Derneði, Sarýz Derneði, Kýzýlörenliler Derneði, Bünyan Büyük Bürüngüzlüler Derneði, Hacýlar Derneði üyeleri tarafýndan seminer ilgi ile izlendi. Dernek ve koordinasyon kurulu Baþkanýmýz Yasemin Aydoðan katýlýmcýlara teþekkür ederek, bu tür toplantýlarýn farklý mekanlarda ve farklý konularla devam ettirileceðini söyledi. TÜRK VERGÝ SÝSTEMÝ KONSERANSI Ýlçeler arasý koordinasyon kurulu tarafýndan düzenlenen seri konferanslar 22 Kasým da Develi ve Yöresi Kültür Dayanýþma Derneði nde yapýldý. Konferansýn konuþmacýsý, derneðimiz yönetim kurulu üyelerinden, Yeminli Mali Müþavir Hamit Öztaþkýn; konusu ise Türk vergi sistemi ve kriz dönemindeki vergi uygulamalarý idi. 40 Bizim Kayseri Þubat 2009

2 Koordinasyon Kurulu MASA TENÝSÝ TURNUVASI Koordinasyon kurulunun düzenlediði masa tenisi turnuvasý ( ) günü Ümraniye Haldun Alagaþ Spor Salonu nda yapýldý. Ýlçe dernekleri ile birlikte yapýlan organizasyonlarýn gayesi hemþehrilerimiz arasýnda tanýþmayý ve dayanýþmayý saðlamaktý. Koordinasyon kurulu baþkaný Yasemin Aydoðan, Baþkan yardýmcýsý Selman Yücel, Bünyan Büyük Bürüngüzlüler Dernek Baþkaný Þ. Duran Ertuðrul, Hacýlar Dernek baþkaný Mustafa Özsoy birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Bir Pazar günü vakit ayýrarak bizleri yalnýz býrakmayan katýlýmcýlara teþekkür etmelerinden sonra müsabakalara start verildi. Öðrenciler ve büyükler arasýnda düzenlenen müsabakalar katýlýmcýlar tarafýndan ligi ile izlendi. Gençler kategorisinde þampiyonluðu Özgür Karasu, ikinciliði Ahmet Ulus, üçüncülüðü Muhterem Yetkin kazanarak, madalya ve kupalarý koordinasyon kurulumuz tarafýndan kendilerine verildi. Katýlýmcýlara öðle yemeði olarak dürüm ve ayran ikram edildi. Baþkanlarýmýzýn da müsabakalara iþtirak etmeleri turnuvaya renk kattý. Saat da baþlayan turnuva saat 15:00 da sona erdi. Turnuva 1. si Özgür KARASU Turnuva 2. si Ahmet ULUS Turnuva 3. sü Muhterem YETKÝN Þubat 2009 Bizim Kayseri 41

3 Ýlçe Derneklerinden Haberler Ramazan SARI Tomarzalýlar Vakfý Baþkaný Tomarzalýlar Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý, kuruluþundan bu zamana kadar geçen 15 yýllýk süre zarfýnda Tomarzalý hemþehrilerimizin sosyal ve kültürel çalýþmalarýna öncülük etmiþtir. 90 lý yýllarda birkaç kiþinin önderliðinde yapýlan ev sohbetleri ve arkadaþ ziyaretleriyle oluþan samimi iliþkiler sonucunda baþlayan toplantýlar, kiþilik toplantýlara zemin hazýrlamýþtýr. Halkýmýzýn bu toplantýlara gösterdiði büyük ilgiyle 29 Mayýs 1993 tarihinde vakfýmýz resmen kurulmuþtur. Hemþehrilerimizin nüfus olarak en yoðun olduðu bölge olan Esenler deki merkezimiz, Esenler son durakta olup halkýmýzýn toplantý ihtiyaçlarýný da karþýlamaktadýr. Tomarza Kayseri nin en geri kalmýþ ilçesidir yýlýnda çýkarýlan bir kanunla Develi Ýlçesi nden ayrýlarak ilçe olan Tomarza nýn az geliþmiþ bir yer olmasý çok göç vermesine sebeb olmaktadýr. Tomarza ve civarýndan Ýstanbul a göç eden hemþehrilerimiz yýllardýr özlemini duyduðu örgütlenme ve yardýmlaþma hayallerine Tomarzalýlar Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý vesilesiyle kavuþmuþlardýr. Vakfýmýzýn öncelikli amaçlarý kýsaca; Tomarzalýlar (merkezde ve köylerde yaþayanlar) arasýndaki baðlarý kuvvetlendirmek, birlikteliði, yardýmlaþmayý ve dayanýþmayý saðlamak; kiþilerin maddî, manevî, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný karþýlamak; millî ve manevî deðerlere baðlý insan yetiþtirmek ve eðitmek; gurbetin tüm zorluklarýna raðmen kültüründen, gelenek ve göreneklerinden ödün vermeden sýladan uzak yaþayan hemþehrilerimizin ve diðer illerden gelen vatandaþlarýmýzýn maddî,manevî, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný karþýlamak, Tomarzalýlar arasýnda dostluk ve kardeþlik baðlarýný kuvvetlendirmektir.vakfýmýz bu doðrultuda çeþitli etkinlik ve organizasyonlar düzenlemektedir. Tomarzalýlar Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý, yapýlan bu organizasyonlarý Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu çalýþmalarýyla düzenlemektedir. Kurucu Baþkan Sn. Yaþar Karayel, 3 yýl gibi bir süre hem kurucu baþkanlýk hem de yönetim kurulu baþkanlýðý yapmýþtýr, daha sonra göreve gelen Ramazan SARI 10 yýl, Mehmet Yýldýz 1,5 yýl ve Davut Þahin 1 yýl yönetim kurulu baþkanlýðý yapmýþtýr. Þu anda Ramazan SARI nýn baþkanlýðýnda yönetim kurlumuz çalýþmalarýna devam etmektedir.tamamen kurumsal bir yapýda çalýþan yönetim kurulumuz, Ýstanbul da ikamet eden tüm hemþehrilerimizin çalýþmalarýmýza katýlýmlarýný, desteklerini ve katkýlarýný beklemektedir. Tomarzalýlar Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý nýn düzenlediði faaliyetleri kýsaca þu þekilde sýralanabilir: Yüksek öðrenime devam eden Tomarza doðumlu ve ihtiyaç sahibi öðrencilerimize burs verilmesi,(15 yýldýr, yýlda en az 60 öðrencimize) - Okul açýlmasý ve fakir kimsesiz örgencilerin barýnmalarýný saðlamak için öðrenci yurtlarý yapýlmasý - Ramazan ve Kurban Bayramý nda fakirlerimize, vakfýmýza baðýþlanan erzak ve kurban etlerinin daðýtýlmasý, Ramazan Ayý nda hemþehrilerimizin kaynaþmasý için iftar yemekleri organize edilmesi, - Ýstanbul da, Tomarza ve köylerinde toplu sünnet organizasyonlarý düzenlenmesi, - Senede bir de olsa hemþehrilerimizin kaynaþmalarýna yönelik kýr piknikleri düzenlenmesi, - Gençlerimizi askere uðurlama programlarý düzenlenmesi, - Çocuk Kulübümüz aracýlýðýyla çocuklarýmýzýn eðlenmesi için ayda bir çocuk programlarý organize edilmesi, - Yaz tatillerinde çocuklarýmýzýn eðitimlerine katkýda bulunmak için ücretsiz yaz kurslarý düzenlenmesi, - Millî ve dinî ehemmiyeti bulunan günlerde, çeþitli seminer ve konferanslarla halkýmýzý bilgilendirmek üzere programlar organize edilmesi, - Ýstanbul da bulunan Kayseri ortak paydasýnda birleþen dernek ve kuruluþlarla iþbirliði yaparak çeþitli sportif aktiviteler tertiplenmesi, - Tomarzalýlar Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý Kültür Merkezi nde hemþehrilerimizin düðün, niþan ve sünnet programlarýna mekan temin edilmesi, - Hemþehrilerimiz tarafýndan vakfýmýza baðýþlanan ve fakirlerimize ulaþtýrýlmasý gereken yardýmlarýn, yerlerine ulaþtýrýlýp ve ihtiyaç sahiplerine yardýmcý olunmasý vb. Ayrýca, Tomarza ve köylerindeki okullar deðiþik tarihlerde ziyaret edilmiþ, okullarýmýza bilgisayar temin edilmiþ, kýrtasiye ve giysi yardýmlarýnda bulunulmuþtur. Vakfýmýz fakir hastalarý tedavi için hastane, dispanser, poliklinik, doðumevi, açmakta; hastalara ilaç yardýmý yapmaktadýr. Bu amaç doðrultusunda hemþehrilerimizin katkýlarýyla Tomarza merkezde bulunan devlet hastanesinin kapasitesi arttýrýlarak yatak sayýsý kýrka çýkarýlmýþtýr. Vakfýmýz, Kayseri nin en fakir ve en çok göç veren bölgesi olan Tomarza ve köylerinin topyekün kalkýnmasý ve geliþmesi için fikirler üretilmesi ve toplantýlar organize edilmesi, geri kalmýþlýðýn bir kader olmadýðýný halkýmýza anlatýlarak projeler üretilmesi konusunda insanlarý teþvik etmekte, büyük þehirde gelenek ve göreneklerimizi yaþatmak için çeþitli yöresel etkinlikler tertip etmekte, yöresel güzellikleri ve yemeklerimizi tanýtmak için yapýlan organizasyonlara katýlmakta, hanýmlarýmýzýn kendi aralarýnda tanýþmasý ve kaynaþmasý için aile saðlýðý ve haným programlarý organize etmektedir. Cenazelerimizin defninde hemþehrilerimize yardýmcý olmakta,taziyeleri vakýf merkezinde organize ederek hemþehrilerimizin acý günlerinde de yanlarýnda olmayý hedeflemektedir. Kýsaca, Bir elin nesi var iki elin sesi var. atasözünü benimseyerek, insanlar arasýnda kardeþlik ve yardýmlaþma duygularýnýn geliþtirmek ve saðlamak için çaba sarf etmektedir. Unutmayýnýz ki vakfýmýz Ýstanbul ile Tomarza arasýnda bir köprü olmuþtur ve olmaya da devam edecektir. Güç birliði yaptýkça, birlik ve beraberliðimiz bozulmadýkça uzaklarý yakýnlaþtýrmak, hemþehrilerimizi kaynaþtýrmak bizim asli görevimiz olacaktýr. Buradan Ýstanbul da ikamet eden yaklaþýk Tomarzalý hemþehrimizi vakýf çalýþmalarýna katýlmaya ve destek olmaya çaðýrýyoruz. 42 Bizim Kayseri Þubat 2009

4 Ýlçe Derneklerinden Haberler BÜYÜK BÜRÜNGÜZLÜLER DERNEÐÝ Edip Þahin, Sayýn Ala Ertuðrul, Sayýn Sadettin Ateþ gençlere yer açmak adýna görevlerinden ayrýlýp yönetim kurulundan aflarýný istemiþlerdir. Hepsine ayrý ayrý teþekkürü bir borç biliriz. Þaban Duran ERTUÐRUL Büyük Bürüngüzlüler Dernek Baþkaný Derneðimiz þubat 2008'de olaðan kongresini yapmýþtýr. Tüm ýsrarlarýmýza raðmen kuruluþundan (1999) bu yana baþkanlýðýmýzý yapan Sayýn Selman Yücel, nöbeti arkadaþlarýna devretmiþtir. Kendisine teþekkürlerimizi ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. Kuruluþundan bu yana derneðimizde hizmet veren Sayýn Yaþar Alçiçek, Sayýn Yönetim kurulu tarafýndan baþkanlýða seçilen Sayýn Þaban Duran Ertuðrul eski ve yeni katýlan arkadaþlarýmýzla birlikte hizmete devam etmektedir. Öðrencilerimize burs, ihtiyaç sahibi hemþerilerimize yardým, iftar programlarý, kaplýca gezileri, sportif faaliyetler, seminer vb. faaliyetlerimiz devam etmektedir yýlý içerisinde Büyük Bürüngüz Belde Ýlköðretim Okulu na 5 adet bilgisayar yardýmý yapýlmýþtýr. Kayseri ili Yardým Derneði baþkaný Sayýn Yasemin Aydoðan'a yönetim kuruluna yaptýðý hizmetler, gösterdikleri örnek dayanýþmadan dolayý teþekkürlerimizi sunarýz. Derneðimizi temsilen Genç Develiler Derneði nin Edirnekapý Safa Vakfý nda düzenlediði iftar programýna katýldýk. Þubat 2009 Bizim Kayseri 43

5 Makale DR. ÂRÝF AKÞEHÝRLÝOÐLU NUN ARDINDAN Gençlerin ölümü bir baþka, yaþlýlarýn ölümü bir baþka acý veriyor. Ben hep, birinde geleceðimizi, diðerinde geçmiþimizi kaybetmiþ, zamanda yolculuðumuz ve devamlýlýðýmýz sekteye uðramýþ gibi hissederim. Sayýn Ârif Akþehirlioðlu nun vefatýný duyduðum zaman bir canlý tarihi kaybetmiþlik duygusuyla sarsýldým. Prof. Dr. Mehmet ÞAHÝN Erciyes Üniversitesi Eski Rektörü O ne güzel bir insandý, topraðýna, Anadolu insanýnýn özüne baðlý, tarih ve kültür varlýðýmýzýn derinlerine kök salmýþ bir ulu çýnar gibiydi. O, Cumhuriyet döneminin idealizmiyle ve memleket sevgisiyle dolu, tüm düþkünlere karþýlýksýz yardým eden bir doktor, makamýnýn önüne koyduðu nice fýrsatlarý asla þahsî çýkarý için kullanmayan bir yönetici ve gittikçe daha çok muhtaç olduðumuz asil bir insan idi yýlýnda doðdu, iki padiþah ve on bir cumhurbaþkaný dönemi yaþadýktan sonra 06 Þubat 2009 günü, yaklaþýk 92 yaþýnda vefat etti. Kendisini, her yaz geldiði, Kýranardý ndaki yarý harap bað evinde, amcasýnýn oðlu Sayýn Osman Akþehirlioðlu vasýtasýyla tanýmýþtým. Yýllardýr Ýstanbul da yaþýyor olmasýna raðmen, Kayseri ye ve Kýranardý na hasreti tükenmemiþti. Havalar ýsýnýnca, ileri yaþýna ve hastalýðýna raðmen duramýyor, her yaz, hiç olmazsa birkaç haftalýðýna Kýranardý na geliyordu. Belli ki orada, gençliðinin, göçüp gitmiþ atalarýnýn, arkadaþlarýnýn, dostlarýnýn hatýralarýný yaþýyor, bir ömrün muhasebesini yapýyor, Erciyes Daðý nýn geven ve keklik kokularýndan, bu dünyada bir yýl daha tutunmaya yetecek kadar hayat iksiri depolayýp, nerdeyse kimselere görünmeden, geldiði gibi sessizce gidiyordu. Zaten, hayat öylesine deðiþmiþti ki, ne kendisini tanýyan ve ne de kendisinin tanýdýðý, neredeyse kimsecikler kalmamýþ, ihtiras yoðunlaþmalarý da vefa ve kadirþinaslýk duygularýný buharlaþtýrmýþtý. Belki de Kýranardý nda, Bayburtlu Zihni güftesinde, Nevres Paþa dîvan bestesinin duygusallýðýný yaþýyordu: Vardým ki yurdumdan ayað göçürmüþ, Yavru gitmiþ ýssýz kalmýþ otaðý, Camlar þikest olmuþ, meyler dökülmüþ, Sâkîler meclisten çekmiþ ayaðý. 44 Bizim Kayseri Þubat 2009

6 Makale / Haber O nunla bahçesindeki çayýrlýkta, etrafa rast gele serpilmiþ, dili olsa diyeceðiniz tarihî taþlarýn arasýnda, kalýn gövdeli, ulu çam aðacýnýn altýnda defalarca sohbet ettik. Bu aðaç kaç yaþýnda? diye sordum. Ýnsanýn içini ýsýtan, gevrek ve her an bir muziplik, bir nükte yapacaðý intibaý veren gülüþüyle, onu ben diktim, daha genç sayýlýr, henüz 60 yaþýnda dedi. Ama bu, Kayseri deki en eski çam aðacýdýr. Biliyor musun, eskiden, Kayseri de iklim müsait deðil, çam aðacý yetiþmez, diye bir kanaat vardý lý yýllarýn baþýnda, ben Kayseri Belediyesi nde çalýþýrken, bu kanaati deðiþtirmek için birkaç kamyon çam aðacý getirip Cumhuriyet Meydaný nda halka bedava daðýtmayý düþündük. Kurur, emeðimiz boþa gider diye kimsecikler almak istemedi. Birkaç tanýdýða âdeta zorla verdik. Geri kalanýný da Vilâyet binasýnýn önüne, Mimarsinan ýn yaptýðý Kurþunlu Cami nin etrafýna ve þehrin çeþitli yerlerine diktik. Birkaç tanesini de ben Kýranardý na getirip buraya diktim. Ýþte bu çam aðacý onlardan biridir Yine O anlatýyor: 1936 yýlýnda, leylî meccanî (ücretsiz ve yatýlý) olarak týp fakültesine girdim öðrenciyiz. Hepimize lacivert elbise, siyah ayakkabý, beyaz gömlek ve kravat verdiler. Atatürk ün de doktoru olan Kayserili Âkil Muhtar Bey geldi ve bizi sýraya dizdi. Hepimiz pýrýl pýrýl donanmýþýz. Teker teker adýmýzý ve nereli olduðumuzu sordu. Kayserili, Yozgatlý, Erzurumlu, Diyarbakýrlý, Konyalý vs. Hepsi Müslüman, Türk, Anadolu çocuklarý. Doktor Âkil Muhtar aðladý ve Yarabbî çok þükür bu günleri bize gösterdin, dedi Yakýn dönem tarihimizin bütün acýlarýný ve Cumhuriyetle birlikte yeniden doðuþun bütün ümitlerini ve heyecanlarýný yaþamýþtý. Ýlâveten, bir doktor olarak, fukaralýðýn, veremin ve sýtmanýn toplumu nasýl çaresiz býraktýðýný ve ne büyük acýlara yol açtýðýný görmüþtü. Kardeþlerini vereme kurban vermiþ, kendisi de kýl payý kurtulmuþ ve bu nedenle týbbiyedeki öðrencilik hayatý uzamýþtý. Dr. Ârif Akþehirlioðlu, 1938 de Atatürk ün ölümüyle ve 1950 de Demokrat Parti nin iktidara geliþiyle yaþanan dönüþümlerin, 1960 ve 1980 ihtilallerinin canlý þahidiydi. O dönemlerde yaþadýklarý ve benim kendisinden dinlediklerim kitaplar doldurur. Bunlarýn bir kýsmýný banta kaydetmiþ olmaktan dolayý bahtiyarým. Yaþadýðý en acý olaylarý bile nüktelerle, kahkahalarla süsler, masalýmsý bir hayat oyun gibi anlatýrdý. Ýyimserliðini ve yaþama sevincini hiç kaybetmediðini hissederdiniz. Ýleri yaþýna raðmen, zekâsýnýn pýrýltýsýna ve hafýzasýnýn gücüne hayran kalýrdýnýz. Kayseri de, doktor sayýsýnýn son derece yetersiz, hastalýklarýn yaygýn ve çok ölümcül olduðu kýrklý ve ellili yýllarda bir tek hastayý dahî ücretle muayene ettiðini duymadým. Asri mezarlýk dâhil, þehrin modernleþmesi ve halk saðlýðý konularýnda çok deðerli katkýlarda bulunduktan sonra, 1960 ihtilâlinin hoyrat atmosferinde, biraz da kalbi kýrýlmýþ olarak, Kayseri den ayrýlýp Ýstanbul a gelmiþ, 1962 yýlýnda Belediye Baþkan Yardýmcýlýðý ve Saðlýk Müdürlüðü görevlerini üstlenmiþtir. Burada da, göçün ve hýzlý þehirleþmenin, rant ve çýkar fýrsatlarýna ve kavgalarýna bulaþmadan, sadece yarattýðý sorunlara çözümler getirmek için yýllarca ve sessizce uðraþmýþtýr yýlýnda eþini kaybetmiþ ve bir daha evlenmeyerek geri kalan ömrünü çocuklarýnýn yetiþmesine hasretmiþtir yýlýnda emekli olduktan sonra, çok iyi yetiþtirme imkâný bulduðu iki oðlu ile gelinlerinin ihtimamý ve torunlarýnýn sevgi halesi içinde mutlu ve asude bir hayat yaþamýþtýr. Saðlýðý, son birkaç yýldýr, çok sevdiði Kayseri ye ve Kýranardý ndaki bað evine gelmesine izin vermemiþ ve belki de, bu hasretle, bu dünyadan göçüp gitmiþtir. Onun gidiþiyle birlikte yakýn tarihimizin çok deðerli bir parçasý kopmuþtur. Kendisine Tanrý dan rahmet dilerim. Nur içinde yatsýn. Yakýnlarýnýn ve tanýyanlarýn, ondan dinlediklerini, bir an önce yazýya dökerek gelecek nesillere aktarmalarý (ki basýlmasý þart deðil, bir defterde veya bir dosyada kalmasý bile yeter), onun býraktýðý boþluðu kýsmen telâfi edecek, zamanýn kopan ipliðine bir düðüm atacak ve onun aziz hatýrasýna karþý en büyük saygý olacaktýr. Yâni, Þair Kâmi gibi, Güle gûþ ettiremez nâfile bülbül inler / Varak-ý mihr-i vefâyý kim okur kim dinler demeyelim Þubat 2009 Bizim Kayseri 45

7 Hukuk KURUMSAL YÖNETÝÞÝM VE TÜRK TÝCARET YASA TASARISINDAKÝ YERÝ Av. Ören ALTMIÞYEDÝOÐLU TARHANLI Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel olarak kurumsal yönetiþim Corporate Governance kavramý nesnel adalet, þeffaf, hesap verilebilirlik, kurumsal ve toplumsal sorumluluk baþta olmak üzere tüm kurallarýn iyi tanýmlandýðý kurumsal verimliliðin artýrýlmasýna yönelik bir anlayýþ olarak tanýmlanabilir. Kurumsal yönetiþim yalnýzca özel sektörü deðil, kamusal alaný da kapsayan bir anlayýþtýr. Bilindiði gibi þirketler, öncelikle kendi ortaklarýna, sonra çalýþanlarýna ve diðer iliþkide bulunduklarý çevrelere (müþterilerine, tedarikçilerine, vb) karþý sorumludurlar. Kurumsal yönetiþim anlayýþý ile þirketler, kendi sorumluluklarýnýn bilincinde verimliliklerini artýrarak, ortaklarýnýn elindeki hisselerin deðerini artýrabilir ve bu süreçte iliþkide bulunduklarý tüm kiþi ve kuruluþlarla olan iliþkilerini yasalara ve etik deðerlere uygun yürütebilirler. Son yýllarda gerek küresel düzeyde gerekse özellikle Türkiye gibi geliþmekte olan ülkelerde meydana gelen þirket birleþmeleri ile ekonomik krizler Kurumsal Yönetiþim (Corporate Governance) kavramýnýn önemini artýrmýþtýr. Küreselleþme akýmý kapsamýnda ve özellikle dünyada ve ülkemizde yaþanan krizlerden sonra þirketler kendilerine yeni ortak bulma arayýþýna girmiþlerdir. Bu baðlamda da iyi yönetiþimin önemi daha belirgin hale gelmiþtir. Çünkü iyi yönetiþim sahibi olmayan þirketle birleþmek büyük riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle sermaye ihtiyacý olan ve dünya þirketi olmak isteyen þirketler yönetiþim kavramýný kendi þirket kültürlerine dahil etme ihtiyacý hissetmeye baþlamýþlardýr. Uluslararasý kuruluþlarca bu konuda pek çok çalýþma yapýlmýþtýr. Uygulamada en çok dikkate alýnan metin olan OECD nin 1999 yýlýnda Kurumsal Yönetiþim Ýlkeleri ni yayýnlanmýþtýr. Bu ilkeler temel olarak; 1-Hissedar haklarýnýn korunmasý: Bu ilkeye göre temel hissedarlýk haklarý; mülkiyet haklarýnýn kaydedilmesi, hisse senedinin devredilmesi, þirketle ilgili zamanýnda ve düzenli bilgiye sahip olma, genel kurula katýlma ve oy kullanma, yönetim/ denetim kurullarýný seçme ve kardan pay alma hususlarýný içermektedir. 2-Hissedarlara eþit davranýlmasý: Azýnlýk paylarý ve yabancý hissedarlar dahil olmak üzere ayný sýnýftaki tüm hissedarlara eþit davranýlmalýdýr. Hissedar oy hakký konusunda hisse senedini almadan önce bilgi sahibi olabilmeli, bu hakla ilgili deðiþiklerde çýkarlarý doðrultusunda asaleten veya vekaleten oy kullanabilmelidir. 3-Diðer menfaat gruplarýnýn rolleri: Þirketle iliþkisi bulunan menfaat gruplarýnýn (Çalýþanlar, vb) yasalarla verilmiþ haklarý tanýnmalý, istihdamýn ve refahýn artýrýlmasý ve mali açýdan saðlýklý bir þirket oluþturulmasý amacýyla bu gruplarla þirket arasýndaki iþbirliði teþvik edilmelidir. 4-Kamunun aydýnlatýlmasý ve saydamlýk: Þirketin mali durumu, performansý, mülkiyeti ve yönetimi ile ilgili hususlar dahil olmak üzere þirketle ilgili tüm konularda zamanýnda ve doðru bilgilendirme yapýlmalýdýr. 5-Yönetim kurulunun görev ve sorumluluðu: Þirketin stratejik açýdan yönlendirilmesi, yönetim kurulunun þirket üzerinde etkin gözetimi ve hissedarlara karþý yönetim kurulunun hesap verebilirliði güvence altýna alýnmalýdýr. Türk Ticaret Yasa Tasarýsýnda; Türk Ticaret Yasa tasarýsýnda kurumsal yönetiþim anlayýþý, sadece borsa þirketleri için deðil, tüm anonim ve limited þirketler hukukunun olmazsa olmaz ilkesi haline getirilmiþtir. Bu ilkeler kurallarýn sýralanmasý haline dönüþtürülmemiþ içselleþtirilmiþtir. Menfaatler dengesinin nesnel adale baðlamýnda kurulmasý, þeffaflýðýn menfaat sahiplerinin hizmetine sunulmasý, þirket yönetiminin hesap verilebilirliðinin saðlanmasý, kurumsal sorumluluðu baðýmsýz denetim baðlamýnda düzenlenmesidir. Tasarý Kurumsal yönetim kurullarýný, pay sahiplerinin þirket yönetimi karþýsýndaki konumunu güçlendiren bir anlayýþý deðil þirkete menfaati olan herkesi koruyan bir yönetim biçiminin ilkeleri olduðu yaklaþýmýný tercih etmiþtir. Sermaye Piyasasý Kuruluna verilen tekel yetkisi, kurallarý sürekli deðiþtirme ve çok baþlýlýðý ortadan kaldýrmaya yardýmcý olacaktýr. Tasarý Kurumsal yönetim ilkelerini; Þeffaflýk, nesnel adalet, hesap verilebilirlik, sorumluluk ve eþit iþlemdir. Bu ilkelerin tümü yönetim ile ilgilidir. Yönetime iliþkin kurallar keyfi kararlar alýnmasýný önler, profesyonel sorumluluðu hakim kýlar, bilgi akýþýný önemli kýlar, yönetime güven duyulmasýný saðlar. Tasarýda þeffaflýk; þekli ve maddi kurallar yanýnda þirket internet sitesi ile gerçekleþmiþtir, elektronik ortamda genel kurul, Türk Muhasebe Standartlarý na göre çýkarýlan finansal tablolar ve Türkiye Denetleme Standartlarý na göre denetlenmesi ile gerçekleþtirilmiþtir. Nesnel adalet menfaat dengesinin gözetilmesi ile hakkaniyet yönünden düzenleme getirmiþtir. Hesap verilebilirlik; yeni muhasebe ve denetleme düzeni ile baðlýlýk raporlarý, þirketler topluluðuna iliþkin hükümler bildirim yükümlülükleri ile saðlanmýþtýr. 46 Bizim Kayseri Þubat 2009

8 Belgesel ANADOLU BACILARI / BACÝYAN-I RUM Nuh Mehmet DENÝZ Proje Yönetmeni 1996 yýlýnda Ahmet Yesevi Vakfý nda küçük bir araþtýrma yaparken Ahiliðin baþkentinin Kayseri olduðunu öðrenince çok þaþýrdým. Araþtýrmaya devam ettikçe, yýllar önce kafama takýlan sorularýn cevaplarýný bulmaya baþladým. Sorularýn cevaplarýný bulmaya baþladýkça da, hazineye ne kadar yakýn olduðumu fark ettim. Çünkü dünyada devlet örgütlenmelerinin bile tam oluþturulamadýðý bir dönemde, Müslüman Türkler, devlet kurabilen bir sivil toplum kuruluþu oluþturmuþlardý. Bacýyan-ý Rum da bu sivil toplum kuruluþunun bir alt koludur, bu kol dünya tarihinde ilk kez oluþan bir yapýydý. Birçok rivayet olmasýna raðmen, Baciyan-ý Rum, yazýlý kaynaklardaki ilk kadýn örgütlenmesi olarak karþýmýza çýktý. Ahiliðin altýnda oluþan Baciyan-ý Rum, bugünkü anlamý ile Anadolu bacýlarý. Baciyan-ý Rum un tarihi o kadar eskiye dayanýyor ki, Büyük Hun Ýmparatorluðu nda bile bu yapýlanmanýn izine rastlamak mümkündür. Çin kaynaklarýnda Türk Hakan ýn eþinin, bilinen ve tanýnan soydan olmasý mecbur kýlýnmýþtýr. Delhi Türk Sultanlýðý nda da, Sultan Þemsettin Ýltutmuþ, oðullarý olmasýna raðmen, büyük kýzý Raziye Hatun u veliahtý ilan ederek þehzadelik vermiþtir. Yine Büyük Selçuklu Devleti sýnýrlarýnda valilik yapan kadýnlarýn oluþu dikkatleri çekmektedir. Batýlý seyyahlar bu durumu tarih sayfalarýna geçirirken övgü ile aktarmýþlardýr. Ne yazýk ki bu gün bizim insanýmýz bu tarihi gerçekleri duyduðunda þaþkýnlýðýný gizleyememektedir lü yýllarda batý kadýnlarý cadý kazanlarýnda yakýlýrken Müslüman Türk toplumlarýnda kadýnlar sanatkâr, ilim adamý, vali ve sanayici olarak yetiþtirilmekteydi. Sanayici ve tüccar kadýnlar için Kayseri de Külahduzlar Çarþýsý, Örgücüler Çarþýsý gibi çarþýlar kurulmuþtu. Baciyan-ý Rum, yani Anadolu bacýsý olabilmek için ayný Ahilikteki gibi birçok vasfa haiz olmak gerekmekteydi. Bu vasýflarýn baþýnda Ýslam dinini iyi bilmek ve uygulamak gerekiyordu. Ayný zamanda yaptýðý iþi en iyi yapan olmak zorunluluðu vardý. Bu kadýnlarýn bir taraftan da þehrin savunulmasý için kýlýç kullanma, at binme, ok atmak gibi savunma sanatlarýný bilmeleri gerekmekteydi. Ayrýca bu kadýnlarýn okuma yazma bilmek, öksüz ve yetim çocuklara sahip çýkmak gibi sosyal sorumluluklarý vardý yýlý Anadolu Türklüðü için esaretin, zulmün ve var olma mücadelesinin baþladýðý yýldýr. Kösedað yenilgisi ile barbar Moðollar ýn katliamlarý, Bizans ýn entrikalarý, diðer taraftan da iþbirlikçi hainlerin her türlü ihanetleri ile karþý karþýya kalýnmýþtýr. Ahiliðin baþkenti Kayseri Moðol iþgaline karþý günlerce direnmiþtir. Ne yazýk ki içerideki bir hain tarafýndan Kayseri nin kale kapýlarý Moðollar a açýlmýþ ve 100 yýl süresince bitmek bilmeyen acýlar baþlamýþtýr. Arap ve Romalý tarihçiler bu iþgali þöyle tarif ediyorlar; Moðollar girdikleri yerlerde kedi ve köpeði bile kýlýçtan geçirmiþler, taþ üzerinde taþ býrakmamak üzere tüm kýymetleri talan etmiþlerdir Ahi Evren zindanda iken karýsý Fatma Bacý da Sivas a sürgüne gönderilmiþtir. Yaþanan acýlar tarif edilemez boyuttadýr. Yýllarca oluþturulan deðerler talan edilmiþ, çoluk çocuk demeden binlerce insan kýlýçtan geçirilmiþtir. Müslüman Türk yurdu iþgal altýndadýr. Tüm Ahi Babalarý Kýrþehir de toplanarak vatan için devlet kurulmasý kararý alýrlar. Þeyh Edibali, ailesi ile birlikte Söðüt e yerleþmek üzere yola çýkar. Ayný dönemde Ahi Evren, Moðol Komutaný ve Valisi Cacabey tarafýndan öldürtülür. Karýsý Fatma Bacý ise Moðol baskýsýndan kurtulmak için Suluca Karahöyük e yerleþen, Hacý Bektaþi Veli nin yanýna sýðýnýr ve orada ömrünün sonuna kadar yaþar. Böylesine onurlu bir mücadelenin belgeselini çekmek, her þeyden önce beni çok mutlu etti. Bir Kayserli olarak da bu konuyu incelemiþ olmaktan gurur duyuyorum. Bu belgeselin çekimlerinde benden hiçbir yardýmýný esirgemeyen baþta babam Dr. Rasim Deniz e, Prof. Dr. Mikail Bayram a, Kýrþehir Valisi, Belediye Baþkaný, Ahi Babamýz Mustafa Karagüllü ye teþekkürü bir borç bilirim. Bana ve aileme hiçbir zaman desteklerini esirgemeden sunan Yaþar Küçükçalýk aðabeyime ve Küçükçalýk Ailesi ne minnet ve teþekkürlerimi sunarým. Þubat 2009 Bizim Kayseri 47

9 Kültür KAYSERÝ EVLERÝ Yrd. Doç. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI Erciyes Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Dekan Yardýmcýsý ve Restorasyon Ana Bilim Dalý Baþkaný Anadolu nun kültürel coðrafyasý; Anadolu insaný olma ayrýcalýðýný tadan halklarýn býraktýðý izlerin, özenle saklandýðý özel bir mekâna sahiptir. Farklý inanç ve duyuþlarý Anadolu ya özgü bir sentezle yoðuran bu mekân, mimarlýk tarihi için önemli örneklerin ortaya çýkmasýna olanak saðlamýþtýr. Binlerce yýllýk geçmiþi içinde gelip geçen halklarýn yarattýðý uygarlýklar dizisi içinde Osmanlý Ýmparatorluðu nun yeri ve Anadolu topraðýna kazýdýðý izler yadsýnamaz bir öneme sahiptir. Anadolu nun kültürel ve mimari geleneði belki de en verimli çaðýný Osmanlý döneminin çok yönlü, kozmopolit toplumsal karakteri içinde yaþamýþtýr. Osmanlý deneyimi yalnýzca önceki kültürlerin býraktýðý mirasý deðerlendiren art zamanlý bir kazaným deðil, farklý kültürel renklerin ayný anda eþ zamanlý olarak kültürel deðer ürettikleri bir süreç olmuþtur. Anadolu nun mimarlýk kültürü bu sürecin kazandýrdýðý seçkin örneklerle beslenmiþ, geliþmiþtir. Osmanlý tebaasýnda bulunan Türklerin yaný sýra, Ermeni, Rum, Musevi ve daha birçok azýnlýk gruplarý imparatorluk sýnýrlarý içinde yoðunlaþtýklarý belirli bölgelerde yarattýklarý özgün yaþam çevreleri ile kültürel yelpazenin renkli parçalarýný oluþturmuþlar ve Anadolu kentlerinin kendine özgü kozmopolit ortamýný yaratmalarýnda etkili olmuþlardýr. Anadolu kültürel coðrafyasýný benzersiz kýlan bu mozaik içinde, tarih boyunca önemini korumuþ bir kent olan Kayseri'nin de özel bir yeri vardýr. Tarih boyunca önemli bir ticaret kenti olan Kayseri de anýtsal yapýlarýn yaný sýra mimarlýk kültürünün temel bileþenlerinden olan geleneksel konut yapýlarý da özgün örnekler olarak özel bir önem içermektedir. Farklý kültürel bileþenlerin sentezi sonucu oluþmuþ geleneksel Kayseri evleri, iþlevsel ve yapýsal özellikleri yanýnda, kozmopolit beðeninin ürünü olan biçimleri ile Kapadokya nýn merkezinde örnek bir yerleþim olarak seçkinleþmiþtir. Sosyal, kültürel ve ticari anlamda bölgesel bir merkez konumunda bulunan kentte yer alan geleneksel konutlar, Klimatik, jeolojik, topografik, demografik ve kültürel etkenlerin yöresel yapý gerecinde biçimlenmesiyle meydana gelmiþ bir ya da iki katlý, toprak damlý, saðlam ve masif etkili ev tipleridir. Yapýldýðý devirlerdeki kültürel olgular ve iklimsel koþullar çerçevesinde ev sahibinin ekonomik gücü, sosyal statüsü, gereksinim ve tercihleri doðrultusunda yapýlandýrýlan bu evlerin genel plan özelliklerini, önemli bir daðýtýcý ve düzenleyici mekân olarak avlu belirler. (Resim 1) Geleneksel Türk evlerinde de çoðunlukla formu belirleyen temel öðe olarak öne çýkan avlu mekâný, sonsuz çeþitlilikteki kombinasyonlarla birbirine eklemlenen tasarýmlara olanak verirken geleneksel Türk sokaklarýnýn organik dokusunun temel nüvesi olan parselasyona da gerçek bir uyum göstermektedir. Demografik yapýsý içinde farklý din ve etnik kökenli insanlar bulunduran Kayseri için de konut tipolojisini belirleyen temel mekân olan avlu, Kayseri evlerini plan özellikleri açýsýndan klasik Türk evleri ile benzer bir konuma getirmiþtir. Büyükmýhçý, G., 1997, S:180 Yerel malzeme kullanýmý ile yapýlandýrýlmýþ olan Kayseri evlerine kendine özgü bir kimlik kazandýran ana özellikler, cephe düzeninden ve yapým sisteminden kaynaklanmaktadýr. Yerel malzeme olan taþtan yapýlandýrýlmýþ, farklý yüksekliklerdeki kare ve dikdörtgen prizmalarýn yan yana gelmesi ile oluþturulan Kayseri evlerinin cephe düzeni, yakaladýðý mimari oranlar, özenli ve düzgün taþ iþçiliði, saðlamlýðý, estetik ve sanat deðerleri ile son derece yalýn, kararlý, saðlam ve masif etkili özgün bir görünüme sahiptir. Basit, sade, fakat çok düzgün bir taþ iþçiliði ile oluþturulan kübik birimlerin birbirine eklemlenmesi ile kurgulanan cephe düzeni aslýnda kuruluþ mantýðý açýsýndan son derece yalýndýr. Ancak, çýkmalar, pencere demirleri, tepe pencereleri, taþ konsollar, çörtenler, giriþ kapýlarý gibi mimari öðelerin yerinde ve etkili kullanýmlarý ile cephe düzeni hareketlendirilmiþ, çýkmalarýn oluþturduðu Resim-1 48 Bizim Kayseri Þubat 2009

10 Belgesel ýþýk ve gölge oyunlarý ile kübik etki kuvvetlendirilmiþ, pencere demirleri ile yapý süslenmiþ, giriþ kapýlarýnýn sade fakat etkili görünümleri ile Selçuklu kültürünün devamý saðlanmýþ ve yapýnýn mevkii vurgulanmýþ, pencereler ve tepe pencereleri ile yeknesak düzen bozularak dolu-boþ oranlarý dengelenmiþ, taþ konsollar ile yapý zarifleþtirilmiþ, çörtenler ile taþ iþçiliðinin boyutlarý zorlanmýþ fakat hiç bir zaman kendine özgü sert iklim koþullarý ile step topraklarýn yarattýðý o haþmetli ve masif etki bozulmamýþ sadece yumuþatýlmýþtýr Büyükmýhçý, G., 1997, S:180. Yapým tekniði açýsýndan da kendine özgü bir tarz sergileyen Kayseri evlerinde, sert ve saðlam bir bazalt türü olan ve yörede "kara taþ" adý verilen taþ ile yapýlan temel, toprak veya subasman seviyesine kadar sert ve geçirimsiz olan bu malzeme ile örüldükten sonra, duvarlar, iþlenmesi daha kolay olan ve yalýtým özelliði bulunan andezit esaslý düzgün kesilmiþ "yonu taþý" ile cm kalýnlýðýnda örülmüþtür. Yýðma duvarlarýn bu kadar ince olmasý, kesme taþ duvarýn ahþap tabanlar üzerine oturtulmasý Eldem, S.H., 1954, S:78 ve yýðma sistemlerde özellikle korunmasý gereken köþelerin iç mekâna geniþ bir görüþ açýsý saðlayan köþe pencereleri ile boþaltýlmýþ olmasý Kayseri ve civarýnýn kendine özgü yapým sisteminin özgün özelliklerini yansýtýrken dönemin yapým teknolojisinin ulaþtýðý noktayý da vurgulamaktadýr Büyükmýhçý, G., 1997, S:180. Özetle, genel plan oluþumlarý açýsýndan farklý kültürel etkenlere baðlý olarak kendi içinde çeþitlenmekle birlikte, geleneksel Türk evi olgusu ile büyük bir benzerlik içinde bulunan Kayseri evleri, yakaladýðý mimari oranlarý, taþ cumbalarýn hareketlendirdiði cephe düzeni, kendine özgü yapým sistemi, özenli ve düzgün taþ iþçiliði, saðlamlýðý, estetik ve sanat deðerleri yüksek mimari öðeleri, oluþturduðu sokak dokularý ile son derece özgün bir görünüme sahip sade ve mistik etkili ev tipleridir Büyükmýhçý, G., 1997, S:181. Geleneksel Kayseri evleri adý altýnda genelleþtirilerek kýsaca tanýtýlmaya çalýþýlan bu konutlarýn kent merkezinde ve merkezin etki alaný içinde yer alan küçük yerleþim birimlerinde günümüze ulaþabilen örnekleri incelendiðinde dört farklý konut tipi ile karþýlaþýlmaktadýr. BÝRÝNCÝ TÝP YAPILAR: Devlet yönetiminde yer alan veya ticaretle uðraþan, varlýklý Müslüman ailelerin oturduðu bu tip Resim-2 Resim-3 konutlar, Ýslam dini inançlarý ve Türk kültürüne baðlý olarak dýþa kapalý, içe dönük bir plan karakteri sergilemektedir. Genellikle iki katlý olarak yapýlandýrýlan ve harem-selamlýk bölümlerinden oluþan birinci tip konut örneklerinde evin sokak ile iliþkisi yüksek avlu duvarlarý ile kesilmiþ olup, plan; mahremiyetin saðlandýðý korunaklý bir avlu çevresinde kurgulanmýþtýr. Genellikle merkezi bir avlu çevresinde, oda, sofa, tokana, köþk gibi farklý iþlevlere yönlendirilmiþ mimari mekânlarýn yerleþtirilmesi ile oluþturulan plan, üreyebilme özelliðine sahip açýk sonlu bir mimari karakter sergilemektedir. Ýçe dönük plan þemalarýna yeni gereksinimler doðrultusunda yeni birimlerin eklenmesi ile geliþtirilen farklý büyüklük ve düzende yapýlandýrýlmýþ özgün örnekler olan bu tip konutlar, genellikle derece heybetli bir görünüme sahip, saðlam ve masif etkili ev tipleridir Büyükmýhçý, G., 1997, S:181. Geçmiþten günümüze kadar kentlerin fiziki yapýsýnýn oluþumunda birçok doðal ve kültürel etken birlikte etkili olmuþsa da bu etkenler içinde dini inançlar daima dominant bir unsur olarak ön plana çýkmýþtýr Büyükmýhçý, G., 1997, S:183. Kayseri kentinin demografik yapýsý içinde yer alan farklý din ve farklý kültüre sahip gruplarýn evleri de toplumlar arasýndaki kültürel etkileþimin yoðunluðuna raðmen dinsel inançlarýn yönlendirdiði güçlü bir etki altýnda þekillenmiþtir. Birinci tip yapýlar baþlýðý altýnda deðerlendirilen Müslüman evleri de Ýslam dini inançlarý çerçevesinde kurgulanmýþ dini motifler içeren bir yapý grubudur. Dýþ mekânda son derece sade, doðal ve gösteriþsiz bir yapý tipini simgeleyen, Müslüman evleri, iç mekânda ince bir zevkin ürünü olan bezeme elemanlarý ile içsel bir zenginlik kazanmýþtýr. Genellikle 18. yy sonlarýndan günümüze akabilen bu tip evlere ait örnekler Müslüman evleri adý altýnda resim 2,3,4 de verilmektedir. ÝKÝNCÝ TÝP YAPILAR: Orta gelir gruplarýnýn veya düþük gelir gruplarýnýn oturduðu tek katlý, daha küçük, daha sade ve daha mütevazý konut tipleridir. Bu tip konutlarda da ana yapý malzemesi taþ olup, mekân organizasyonu yine mahremiyetin saðlandýðý bir avlu çevresinde oda, sofa, tokana gibi mimari mekânlarýn yerleþtirilmesi ile oluþturulmuþtur. Ancak bu tip örneklerdeki mekânlar daha küçük, oda sayýsý daha az ve iç tezyinatlar daha sade ve daha az iþçiliklidir Büyükmýhçý, G., 1997, S:181. Resim-4 Þubat 2009 Bizim Kayseri 49

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı