T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7414, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 60 NUMBER: 2011/1 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7414, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN K L SES TAR H HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER) TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...155

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...199

9 000 GENEL KONULAR Çelik, Burçe. WikiLeaks'ten S zanlar, nternet Teknolojisi ve ktidar. 000 (1) Akgöz, Adnan. nternet Dünyas. Gümrük Dünyas (68) 2011, ss SB , 020 Alt nbaflak, pek - Eyüp Sinan Karaca. nternet Reklamc l ve nternet Reklam Ölçümlenmesi Üzerine Bir Uygulama. Ege Akademik Bak fl 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Birikim (261) , ss SB , (2) Ersöz, Y lmaz. nternet Alan Adlar. Türk Dili Dergisi 24(142) , 31. s SA (3) 2004 SB 85 nceo lu, Mustafa Murat - Aytek 650, 000 Koflar. BÖTE Ö rencilerindeki Yarat c l k ve Problem Çözme Aras, brahim - Ferruh Y ld z. Becerilerinin Karfl laflt r lmas. Ege nternet Tabanl CBS'nin Sivil ve E itim Dergisi (2) 2008, Askerî Amaçl Acil Durum ss. Türkçe ve ng. özet. Uygulamalar nda Kullan lmas nda Yeni Bir Yaklafl m. Harita Dergisi 2001 SB (145) , ss. Türkçe 000, 370 ve ng. özet SA , 000 Keskin, Yakup. DKAB Bölümleri Ball, Serkan - Aybars U ur - Serdar Koruko lu. nsan Kaynaklar Yönetiminde Performans De erlendirme için Bir Bulan k Uzman Sistem Gerçeklefltirimi. Ege Akademik Bak fl 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Barutçu, Süleyman - Sahavet Gürdal. Internet-Based Supply Chain Management: A Pilot Survey for Determining the Challenges in the Internet-Based Textile Supply Chain. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 Ö rencilerinin Bilgisayar ve nternet Kullanma Durumlar ve Yeterlikleri. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 K l ç, Ali. Sosyal A lar' n fl Dünyas ndaki Etkisi ve Sosyal Medya ile Hedef Kitleye Eriflim. Mimar ve Mühendis (58) , ss SB , 000 Koç, fianl Bahad r. Wikileaks Üzerine Notlar ve Yorumlar. 21. Yüzy l (25) , ss SA , 000 1

10 Polat, Fatih. Wikileaks Belgeleri ve Diplomasi Tarihinde K sa Bir Gezinti. Evrensel Kültür (229) , ss SB , (4) fiener, Bahar. Yüzy l n lk On Y l nda Dijital Ürün, Servis ve Teknolojiler. Arredamento Mimarl k (242) , ss SB Tözer, Ayhan. Geniflbant nternet Hizmetleri Piyasas nda Düzenleme, Rekabet ve Düzenleyici Kurum Politikalar n n De erlendirmesi. Rekabet Dergisi 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Turan, Aykut Hamit. Kiflisel Bilgisayarlar n flletmelerde Yayg nlaflmas ile Oluflan Avantaj, Dezavantaj ve Çözümler: Ayd n linde Ampirik Bir Çal flma. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi zleme A Veri Kalite Kontrol ve Yönetim Sistemi. Harita Dergisi 77(145) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Wikileaks, Diplomasinin 11 Eylül'ü mü? Varl k 78(1240) , ss SB , 000 Ye eno lu, Selen. An Analysis About Their History: Turkish Pharmaceutical Company Websites. Hacettepe Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Dergisi 31(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 94, KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Akgöz, Adnan. nternet Dünyas. Gümrük Dünyas (68) 2011, ss SB , (1) Sepehri, Abazar. ABD'de Ortado u ncelemeleri ve Ortado u Kütüphane Koleksiyonlar Bir Azeri-Türk Amerikal 'n n Kütüphanecilik Deneyimleri [Söylefli] Konuflan: Ali Utku, Ayraç (15) , ss SB (2) Y ld z, Asiye Kak rman. Türkiye'de Üniversite Kütüphanesi Bütçelerinin De iflimi zleme Yetkinli i: Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örne i. Öneri 9(35) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Ayan, Dursun. Türk Yurdu Üniversite D fl Bilim-Meclis D fl Siyaset. Türk Yurdu 31(281) , ss 1960 SB , 050 2

11 Ceylan, Ayfle Y lmaz. 050 (4) Muhafazakârl k, Liberalizm ve Yeni- Onat, Altan. Üstdüzey Muhafazakârl k: Fransa'dan Kardiyovasküler T p Makale Say s ve Commentaire, ABD'den Commentary Kalitesi 2010 Y l nda Çok Düfltü. Dergileri Üzerinden Karfl laflt rmal Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi Bir nceleme. Toplum ve Bilim 39(1) , ss. Türkçe ve (120) 2011, ss. ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , 320, (5) 050 (1) Özcan, Ömer. Benim Gözümle Türk Ifl n, Priscilla Mary. Sansür Yurdu. Türk Yurdu 31(281) , Kalk nca: Karagöz. Metro Gastro ss. (60) , ss SB SB , (2) Karaer, brahim. Türk Yurdu Dergisi Sahibi, Mesul Müdürleri, Genel Yay n Müdürleri ve Dergi Yönetiminde Görev Alanlar ( ) Türk Yurdu 31(281) , ss SB Özden, Mehmet. Entellektüel/Politik Bir Organ ve Cemaat Olarak Türk Yurdu Dergisi ( ) Türk Yurdu 31(281) , ss SB , 050 Özkan, Pelin. [MediaCat Pazarlama Dergisi Üzerine Söylefli] Standard 50(584) , ss SB (3) 380, 050 Küpçük, Selçuk. Genifl Zamanlar. Ayraç (15) , ss SB (6) 050 Saraç, Cem - Mehmet Boz. Türkiye'de Bilimsel Yay nc l n Geçirdi i Meder, Mehmet - Güney Çe in. Erkek ve Kad n Dergilerinde Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik Tart flmalar (Giddens-Eksenli Bir Çözümleme) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Süreçler, Geldi i Nokta, Bundan Sonra Yap lmas Gerekenler. Standard 50(584) , ss SB Tayfun, Recep - Mehmet Kul. Halkla liflkilerde Dergi Yay nc l n n Önemi. Standard 50(584) , ss SB , 050 3

12 050 (7) 070 (2) Tuncer, Hüseyin. Türk Yurdu'nun Kutbay, Elif Yenero lu - Onur K nl. Yüz Y ll k Panoramas. Türk Yurdu zmir'de Yay mlanm fl Türkçe 31(281) , ss. Gazetelere Verilmifl T bbi çerikli 1960 SB 27 lanlar Üzerine Bir De erlendirme 050 ( ) Ege Akademik Bak fl 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (8) 070 Türinay, Necmettin ile 1954 Aras nda Türk Yurdu'nun Mutavass t Dönemi. Türk Yurdu 31(281) , ss. 070 (3) 1960 SB , (9) Yeni Süreli Yay nlar: Nas l Oluflturulur ve Nas l Baflar l Hale Getirilir? Standard 50(584) , ss SB GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Öcalan, Hasan Basri. Bursa'da Abdullah Münzevî Dergâh Vakfiyesi. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(20) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Eldem, Edhem. Garip Bir Habercilik Anlay fl Bir Makale Nas l Tahrif Edilerek Haber Yap l r? Toplumsal Tarih (205) , ss SB Tahincio lu, A. Nevin Y ld z. Yaz l Bas nda Özellefltirme Haberlerinin Sunuluflu: Tekel Eylemi Örne inde Bir Karfl laflt rma. Atatürk letiflim Dergisi 1(1) , Türkçe ve ng. özet SA 3 070, 330 ss. Taflç o lu, Raci. Hilmi Ziya Ülken'in Türk letiflim Tarihine Katk lar. Atatürk letiflim Dergisi 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, (4) Umar, Ömer Osman - Füsun Kara. Türk Bas n nda 1973 Arap- srail Savafl. Orta Do u Araflt rmalar Dergisi 4(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, 950 Yurdigül, Yusuf. Kurgusal Gerçeklik Ba lam nda Haber ve Gerçeklik liflkisi. Atatürk letiflim Dergisi 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, 070 4

13 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 100 (1) 130 (1) Bayraktar, Levent. Türkiye'de Battal, Emine. [Haydar Ak n' n, Felsefe ve Sosyal Bilimlerde Ç r Açan Bir sim: Mustafa fiekip Tunç. Ortaça Avrupas 'nda Cad lar ve Cad Av Adl Kitap Tan t m ] Ondokuz Türk Yurdu 31(281) , May s Üniversitesi lahiyat ss. Fakültesi Dergisi (30) 2011, 1960 SB ss. 100, SA Kalayc o ullar, nan. Hans Reichenbach'tan Albert Einstein'a Bir Mektup. Bilim ve Ütopya 17(199) , ss SC , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Kaya, Mevlüt - Cüneyd Ayd n. Üniversite Ö rencilerinin Dini nanç ile Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 170 Tatar, Burhanettin - Hasan Ats z. Reflections on Some Basic Problems of Philosophy of Religion. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , PS KOLOJ Akkoç, Dervifl Ayd n. Hobbes'tan Freud'a ' nsan Do as ': Siyaset ve Kötülük. Birikim (261) , ss SB , 150 Akyüz, Ayflen. TV Reklamlar ndan Kaç nma: Davran flsal ve Mekanik Kaç nmaya Etki Eden Faktörler. Öneri 9(35) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 150 Aytafl, Özgür - fiükrü Kartalc - Süheyla Ünal. Bir Grup Hemflirenin Sosyodemografik Verileri ve Tükenmifllik Düzeyleri Ba lam nda Organ Ba fl na Bak fl Aç lar. nönü Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi 18(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB 238, 150 Bafler, Meral Uras - Fatma Çobano lu. lkö retim Denetmenlerinin Tükenmifllik Düzeyleri ve Nedenleri. Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (29) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 5

14 150 (1) Gazi E itim Fakültesi Dergisi 25(3) Bozkurt, Hakan. "Hayat n Silgisi 2005, ss. Türkçe ve ng. Yok, Hayat Vicdan ve Vefad r" [Söylefli] özet. Konuflan: Hasan Kurt, Mimar ve 1985 SA 20 Mühendis (58) , ss SB (5) Günel, Ö. Devrim. flletmelerde 150 (2) Y ld rma Olgusu ve Y ld rma Bulut, Serpil. Akl n ve Gönlün Beyin Ma durlar n n Kiflilik Özelliklerine Hâli Üzerine [Söylefli] Konuflanlar: liflkin Bir Araflt rma. Dokuz Eylül Begüm Soysal, Esra Serdaro lu, Üniversitesi Sosyal Bilimler Diyanet (241) , ss. Enstitüsü Dergisi 12(3) , 1969 SC ss. Türkçe ve ng. özet SA Denizli Devlet Hastanesi'nde Çal flan Hekim D fl Sa l k Personelinde Tükenmifllik Düzeyi ve liflkili Faktörler. Pamukkale T p Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 879, SA (3) 150, 370 Denizli, Serkan. Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme: Yaklafl m n Etkilili i ve Bugünkü Durumu. Ege E itim Dergisi (2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB Do an, Hulusi. A Comparative Study for Employee Job Sat sfaction in Ayd n Municipality and Nazilli Municipality. Ege Akademik Bak fl 9(2) , ss. ng. özet SB , (4) Duran, Ömer - Jale Eldeleklio lu. Öfke Kontrol Program n n Yafl Aras Ergenler Üzerindeki Etkinli inin Araflt r lmas. Gazi Üniversitesi (6) Günefl, Gönül - Aflk n Asan. Oluflturmac Yaklafl ma Göre Tasarlanan Ö renme Ortam n n Matematik Baflar s na Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 25(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (7) Güvenç, Hülya. Yans tma Materyalleriyle Desteklenen flbirlikli Ö renmenin Türkçe Ö retmeni Adaylar n n Özdüzenlemeli Ö renmelerine Etkileri. E itim ve Bilim 36(159) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Hat saru, Vesife - Güler Küçükturan. Probleme Dayal Ö renme Yönteminin Endüstri Meslek Lisesi Ö rencilerinin Matematik Dersi Baflar s na Etkisinin ncelenmesi. Ça dafl E itim 36(382) , ss. Türkçe ve ing. özet SA , 150

15 spir, Burçin - Ergin Aykol. MP , ss. ng. ve Türkçe özet. Çalar Kullan m n Güdüleyen Faktörler. Atatürk letiflim Dergisi 1976 SA 56 1(1) , ss. Türkçe ve 150, 370 ng. özet SA (10) 780, 150 K saç, brahim. Gençlerin Öfkelerini fade Ettikleri Hedef Kifliler. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 25(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (8) Karahan, fiükriye - Gülden Uyan k Balat. Özel E itim Okullar nda Çal flan E itimcilerin Öz-Yeterlik Alg lar n n ve Tükenmifllik Düzeylerinin ncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (29) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 370 Karc, Yasemin. letiflim Meslek Lisesi Ö rencilerinin Empatik letiflim Beceri Düzeylerinin ncelenmesi (Ankara l Örne i) Selçuk letiflim 6(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA Karsl, brahim Hilmi. Kibir: Psikolojik Bir Hastal k. Diyanet (241) , ss SA SC 6 370, , 150 Kaya, Esma Ülkü. Grup Proje Çal flmas nda Ö rencilerin Grup Becerileri ile Grup, Proje ve Kendileri Hakk nda Yapt klar De erlemeler Aras ndaki liflki. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (11) Sütcü, Serap Tekinsav - Arzu Ayd n. ki Farkl Öfke Ölçe inin Çocuk ve Ergenler için Psikometrik Özelliklerinin ncelenmesi. Ege E itim Dergisi (2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB Tuncer, Murat. ÖSYM Taraf ndan Yüksekö retim Programlar na Yap lan Yerlefltirmelerin Çoklu Zekâ Kuram Perspektifinden De erlendirilmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Tükenmiflli in Ö retmen Adaylar Aras ndaki Yayg nl, Demografik De iflkenler ve Akademik Baflar ile liflkisi. Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (29) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA , (12) Türnüklü, 150 (9) Keklik, brahim. Relationships of Attachment Styles and Gender, Personal Meaning Depressiveness and Trait-Anxiety Among College Students. E itim ve Bilim 36(159) Abbas. Peer Mediators' Perceptions of the Mediation Process. E itim ve Bilim 36(159) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 370 7

16 150 (13) 160 (1) Ustakara, Fuat. Kiflileraras Kayac k, Ahmet. Klasik Mant a letiflimle Ba lant l Renk Olgusunun Bireysel Ça r fl m Boyutuna Yönelik Göre [ brahim Emiro lu'nun Ayn Adl Kitap Tan t m ] slâm Araflt rmalar Bir Alan Araflt rmas : Gaziantep Dergisi (13) 2005, ss. Örne i. Selçuk letiflim 6(4) 1998 SB , ss. Türkçe ve ng. 160 özet SB Ülken, Filiz Bilgin. Televizyon zlemede Anne-Baba Arac l ile Çocuklar n Sald rgan Davran fllar Aras ndaki liflki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , (1) Yan kda, Yücel. I. Dünya Savafl 'nda Osmanl Askerlerinde Harp Nevrozu (Savafl Yorgunlu u) ve T bbi Yaklafl m. Toplumsal Tarih (198) , ss SB , (14) Yürür, fienay. Ö renilmifl Güçlülük, K dem ve Medeni Durumun Duygusal Tükenmedeki Rolü: Kaynaklar n Korunmas Teorisi Kapsam nda Bir Analiz. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 25(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, MANTIK Karaman, Hüseyin. Abu Bakr al- Razi (Rhazes) and Medical Ethics. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 160, ET K (AHLAK FELSEFES ) Aksaya, Orhan. Genel Yozlaflma Olgusu Karfl s nda Kamu Eti i Denetim Görevlileri Eti i ve Gümrük Görevlileri Eti inin Durumu. Gümrük Dünyas (68) 2011, ss SB 87 Bafl, Osman. Ahlâk Felsefesine Girifl [Lokman Çilingir'in Ayn Adl Kitap Tan t m ] slâm Araflt rmalar Dergisi (13) 2005, ss SB 278 Bikkina, Nalini. SDKK Ça r Merkezleri: Psikososyal Sorunlar ve Bunlarla liflkili Etik Muammalar. fl Ahlak Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Çapku, Ahmet. Cemil Sena'da Yeni Ahlâk Aray fl. slâm Araflt rmalar Dergisi (25) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SB , (2) Çelik, Sibel. fl Ahlak Uygulamalar n n Çal flan Memnuniyeti ile liflkisi. fl Ahlak Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 8

17 170 (3) 170 (5) E ri, Taha - Lütfi Sunar. Türkiye'de fl Ahlak Çal flmalar : Mevcut Durum Nurmakhamatuly, Arman. Kazak ve Türk Yöneticilerin fl Eti ine liflkin ve Yönelimler. fl Ahlak Dergisi Tutum ve Davran fllar. fl Ahlak 3(5) , ss. Türkçe ve ng. Dergisi 3(5) , ss. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , 650 Evren, Süreyya. Her Yönüyle Wikileaks. Varl k 78(1240) , ss 1964 SB , 170 Gürel, P nar Alt ok. Meslek Eti inin Muhasebeciler, Mali Müflavirler ve Denetim Meslek Mensuplar Taraf ndan Uygulanmas nda Sosyal Sorumluluk Anlay fl na liflkin Bir De erlendirme. Vergi Sorunlar Dergisi 34(268) , ss SA , 170 Serim, Nilgün - Nazmi Y. Ya ano lu. Ahlaki Duygu ve Tutumlar fiekillendiren D flsal Faktörlerin Kiflilerin Vergi Ahlak n Etkilemede Rolü. Vergi Dünyas 30(353) , ss. Türkçe özet SA , 170 Türkmen, Buket. Kemalist slâm' n Dönüflümü mü Yoksa Yeni Sünni Yurttafl Ahlâk m?: "Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi" Ders Kitaplar Üzerine Bir nceleme. Toplum ve Bilim (120) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170, (4) Karaman, Hüseyin. Abu Bakr al- Razi (Rhazes) and Medical Ethics. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 160, 920 Kaya, Mevlüt - Cüneyd Ayd n. Üniversite Ö rencilerinin Dini nanç ile Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Demiralp, Didem. lkça Anadolu Efsanelerinin "En Güzeli": Troyal Helena. Gazi Akademik Bak fl 4(7) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Tatar, Burhanettin - Hasan Ats z. Reflections on Some Basic Problems of Philosophy of Religion. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. 9

18 190 MODERN BATI FELSEFES 200 D N 190 (1) 200 (1) Günay, Mustafa. Nermi Uygur'u Aslan, Adnan. Ezelî Hikmet ve Hat rlamak. Varl k 78(1240) Dinler: Dinler Tarihinde Tradisyonel , ss. Perspektif [Hüseyin Y lmaz' n Ayn 1964 SB 152 Adl Kitap Tan t m ] slâm 190, 810 Araflt rmalar Dergisi (13) 2005, ss. Harmanc, Hasan. Maarri Neden 1998 SB 278 hmal Edilmifl? Bilim ve Ütopya (199) , ss SC , 190, (2) 190 (2) Kainz, Howard P. Büyük ve Küçük Evrenlerdeki Paradokslar. Çeviren: lyas Altuner, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA Çakmak, Mustafa. Postmodern Dünyada K bleyi Bulmak [T. J. Winter'in Ayn Adl Kitap Tan t m ] Çevirenler: Ömer Bald k, Muhammet fieviker, slâm Araflt rmalar Dergisi (13) 2005, ss SB , (3) Rifat, Mehmet. Elefltirinin Bir Seyfeli, Canan. Erken Ermeni "Vargel"i: Yazardan Yap ta Yap ttan Kaynaklar na Göre H ristiyanl k Yazara. Varl k 78(1240) , Öncesi Ermeni Tanr lar Panteonu ss. Ondokuz May s Üniversitesi 1964 SB 152 lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 840, , ss. ng. ve Türkçe özet. 190 (3) 1991 SA 67 fiimflek, Mehmet E. Ayd nlanman n 200, 390 Öteki Yüzü: Rouseau Üzerine. Ayraç (15) , ss SB 766 T naz, Nuri. A Social Analysis of 190 Religious Organisations: The Cases of Church, Sect, Denomination, Cult and New Religious Movements (NRMs) and Their Typologies. slâm Araflt rmalar Dergisi (13) 2005, ss. ng. özet. 190 (4) Y ld r m, Tamer. [Georges Markus, Sibel Özbudun ve Temel Demirel'in Yabanc laflma ve... Adl Kitap Tan t m ] Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (30) 2011, ss SA , SB ,

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ UNIVERSITY TURKISH FOLKLORE RESEARCH AND TRAINING CENTER (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı