T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 61 NUMBER: 2012/12 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar n bilimsel çal flmalar ve araflt rmalar s ras nda bilgi ve belgeye kolayca eriflilmesinde önemli bir yeri oldu u kuflkusuzdur. Türkiye Makaleler s, Milli Kütüphane'nin kurulufl kanunundaki amaçlar ve araflt rmac lar n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan itibaren haz rlanmakta ve periyodik olarak kullan c lara sunulmaktad r y l na kadar sadece bas l olarak sunulan bibliyografik künyeler sonraki y llarda elektronik ortamda yay nlanmaya bafllanm flt r. Türkiye Makaleler s, halen Baflkanl m zca CD ortam nda ve internette ( yay nlanmakta olup, tarama arayüzü ile kullan c n n hizmetine PDF format nda sunulmaktad r. Milli Kütüphane Baflkanl olarak bugün Türkiye Makaleler s 'n n yeni bir say s n yay nlaman n mutlulu u içerisindeyiz. Büyük bir özveri, dikkat ve itina ile haz rlanan bu çal flman n araflt rmac lar ve bilim çevreleri için gerekli ve güvenilir bir bilgi kayna olup olmad n n takdirlerini kullan c lara b rak rken bu konuda elefltiri ve önerilere de aç k oldu umuzu vurgulamak isterim. 60 y l aflk n bir süredir bibliyografya haz rlanmas ve sunulmas çal flmalar nda bugüne kadar eme i geçenlere ayr ayr teflekkür etmenin bir vefa borcunu ödemek oldu unu düflünüyor, Türkiye Makaleler s 'n n bu yeni say s n n da yararl olmas dile iyle sayg lar sunuyorum. Zülfi TOMAN Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PREFACE There is no doubt that bibliographies have played an important role for access to information and documents when conducting scholarly studies and researches. The Turkish Bibliography of Articles has been published and put to the service of users periodically since 1952, according to requirements of researchers and to the aims of establishment of the National Library of Turkey. Bibliographies which were available only in print form until 1995 have been published electronically in the following years. The Turkish Bibliography of Articles is now available in digital form and online ( accessible in PDF form through search interface to user. As the National Library of Turkey, we are pleased to publish the new volume of the Turkish Bibliography of Articles. I would like to emphasize that we are open to all criticism and suggestions in this field while we are giving the right to users to determine whether this volume, which is prepared with dedicated efforts, consideration and precession will be a useful and reliable source of information to researchers and scholarship. We owe a debt of gratitude to every person who has contributed their time and effort to prepare and present these bibliographies during the past 60 years. And I also hope today that this new volume of the Turkish Bibliography of Articles becomes helpful to all. Zülfi TOMAN Director iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 0000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N KUTSAL K TAP HIR ST YAN D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ROMAN D LLER FRANSIZCA DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER) TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER...186

8 660 K MYA MÜHEND SL BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...223

9 folklor/edebiyat 18(72) 2012, 000 GENEL KONULAR ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) 000, 300 Ako lu, Alp. K yamete Haz r m s n z? Bilim ve Teknik 46(541) , ss SA SA (2) 000, 600 Çabuk, Serap - Hatice Do an Südafl - Berna K ran Bulgurcu. Bulan k Bir Model ile Özel Al flverifl Sitelerinin De erlendirilmesi. Ça Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 000 (6) Ekici, Özlem K l ç. Üç Boyutlu Yaz c Teknolojisi. Bilim ve Teknik 46(541) , ss. 000 (7) Gönültafl, M. Burak. nternet, Bilgisayar Tabanl letiflim ve Çocuktaki "On-Line fiiddet" Davran fl. Adli Bilimler Dergisi 11(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (3) Kara, Yasemin - Ali Coflkun. Sosyal Daflk ran, Levent. Wikipedia A lar n Pazarlama Arac Olarak Dünyan n Bilgisini Dokuz Karaktere S d rmak. Bilim ve Teknik 46(541) Kullan m : Türkiye'deki Haz r Giyim Firmalar Örne i. Afyon Kocatepe , ss. Üniversitesi ktisadi ve dari 1968 SA 27 Bilimler Fakültesi Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Dincer, Caner - Banu Dincer. Sosyal Medya Kullan m, Alg ve Ç kar mlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (8) Kesim, Sevgi - Altan Kar. Alternatif Sosyalleflme Zemini Olarak Siber Alan ve Sanal Cemaatler. folklor/edebiyat 9(33) , ss. ng. özet SA (4) Ege, Börteçin. Bulut Biliflim. Bilim 000, 320 ve Teknik 46(541) , ss. 000 (9) 1968 SA 27 Malkoç, Nevin fiahin. "Oturdu u 000 Yerden Antropoloji": Doryo'larda Sibernetografiyi Düflünmek. 000 (5) folklor/edebiyat 18(72) 2012, Ege, Göknur Bostanc. Siber Kültür ss. Türkçe ve ng. özet. ve Sosyal Oyunlar: Karfl laflt rmal Örneklerle Sosyal Oyun Deneyimi 2000 SA 12 Üzerine Bir Çözümleme. 000, 300 1

10 010 (1) 000 (10) Bacanl, Hakan. Balkan Savafllar Kaynakças. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 12(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Mezkit, Gülperi. Mekânsal De iflim Ba lam nda nternete Tafl nan Çocuk Oyunlar n n Kaybolan fllevleri Üzerine Baz Tespitler. folklor/edebiyat 18(72) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (2) 000, 300 Prof. Dr. Berke Vardar' n Yay m Dizelgesi. Dilbilim 2(26) 2012, Örder, zzettin. Bilim Karfl s nda Bilginin Araçsallaflt r lmas. ktisat ve Toplum 3(26) 2012, ss SB (3) 330, 000 Ünsal, 000 (11) Say lgan, Özge Baydafl. Bir Siberdrama Biçimi Olarak Dijital Oyun: 'Alice Harikalar Diyar nda' Örne i. folklor/edebiyat 18(72) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Toplu, Mehmet. Bilim Eti i: nternetin Bilim Eti i Üzerine Etkileri. Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Tozal, Yunus Emre. Sosyal Medya'n n Varl, Sosyal Diyalog'a Ba l d r. Ayraç (38) , ss SB , 140, B BL YOGRAFYA Aydo an, Ülkü. fierif Baykurt Kaynakças. folklor/edebiyat 5(18) 1999, ss SA , ss SA , 400 Ahmet. mam Ebû Hanîfe Hakk nda Yaz lm fl Eserler s. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Al, Umut - rem Soydal. Dergi Kendine At f n n Etkisi: Energy Education Science and Technology Örne i. Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Çakmakç, Ertan. Bilgi Teknolojisi Kullan m n n Otel Performans ve Verimlili ine Etkisi. Verimlilik Dergisi (4) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Gholipour, Jahangir. Tebriz ( ran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyat Bölümü Ö rencilerinin Okuma Al flkanl klar Üzerine Bir Çal flma.

11 Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) K z löz, Tu ba. TDK Kampüs: Türk Kütüphaneciler Derne i'nin Gençlik Grubu. Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet 1987 SA SB (4) 050 Tonta, Yaflar. Dijital Ça da Dünya Belle i: Dijitallefltirme ve Koruma Konferans. Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet 1987 SA Y lmaz, Murat. Ahlak ve Meslek Ahlak na Elefltirel Bir Bak fl. Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Çiçek, Dönüfl - Nazmi Kozak. Anatolia: Turizm Araflt rmalar Dergisi'nde Yay mlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Deniztekin, Osman Çetin. Dergilerin Suyu Nereden? Varl k 80(1263) , ss. 050 (4) Kaçar, Turhan. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Problemleri ve Çözüm Önerileri. Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet 1987 SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 1987 SA , (5) Özel, Ça l Hale - Nazmi Kozak. Turizm Pazarlamas Alan n n Bibliyometrik Profili ( ) ve Bir At f Analizi Çal flmas. Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Al, Umut - rem Soydal. Dergi Kendine At f n n Etkisi: Energy 050 (6) Education Science and Technology Öztürk, H. Necmi. Synergies Turquie Örne i. Türk Kütüphanecili i 26(4) 4. Dilbilim 2(26) 2012, , ss. Türkçe ve ng ss. özet SA SA , (7) 050 (1) Soruflturma: Türkiye'de Dergicili in Avrupa'da Dergicili inin Son Durumu. Varl k 80(1263) , ss SB SB Son Durumu. Varl k 80(1263) , ss. 3

12 Evcin, Erol. Bolu Bas n nda Milli 060 GENEL KURULUfiLAR Mücadele. Belleten 76(277) , VE MÜZEC L K Türkçe ve ng. özet. 060 (1) 1956 SA 267 Akkent, Meral. Dünya'daki Kad n 956.1, 070 Müzeleri. Toplumsal Tarih (228) , ss SB 96 Göktürk, Turgay Bülent. Amerikan 060 Bas n nda zmir Yang n ve Yang n Sonras Durum (Eylül-Aral k 1922) Do an, Kenan. Konya Sahip Ata Ça dafl Türkiye Tarihi Külliyesi ve Vak f Müzesi. Vak flar Araflt rmalar Dergisi 12(24) 2012, Dergisi (38) , ss ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçe ve ng. özet SB SA , , 956.1, (2) Sar o lu, Halide - Melda Özdemir. Savunma Bilahlar ndan Deri Kalkanlar Harbiye Askeri Müzesi Koleksiyonu. Sanat Dergisi (22/Özel say : 20 Y l) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SB , 700 Sönmez, Sevengül. Mehmet Halit'in Bir Düflü: stanbul fiehir Müzesi. folklor/edebiyat 5(18) 1999, ss SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Dursun, Onur. Medyada Gerçekli in nflaas nda Okurun Rolü (Hürriyet Gazetesi Okur Yorumlar Üzerine Bir Analiz) Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Gülmez, Nurettin. Yeni Gün'de talya-yunanistan Gerginli i. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 12(24) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Keser, Ulvi Mücadele Sürecinde K br s'ta Bas n ve Nacak Gazetesi. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 12(24) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA Saka, Erkan. Siber Medya Sonras Kamusal Alan ve Gazetecilik Pratikleri. folklor/edebiyat 18(72) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Yerel Medya Çal flanlar n n Sosyo- Demografik Özellikleri ve Sektör Sorunlar na Bak fl : Kayseri ve Nevflehir Yerel Medyas na Yönelik 4

13 Alan Araflt rmas. Mustafa Kemal 100 (5) Üniversitesi Sosyal Bilimler Örs, Yaman. Godot' Kavram ve Enstitüsü Dergisi 9(19/Özel say : Yaflam Felsefesi: Yaflam n "Anlam " 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ktisat ve Toplum 3(26) 2012, ve ng. özet ss SA SB , , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Aksakal, Hasan. Eagleton'un Önerdi i Kitap: Gianni Vattimo'nun fieffaf Toplum'u. Ayraç (38) , ss SB , (2) Alt ntafl, M. Esat. Bireycilik ve Toplumculuk Tart flmalar Ba lam nda De erler E itimi Yaklafl mlar. De erler E itimi Dergisi 10(24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 100, SA 9 370, (6) Tezcan, Vedat. Whitehead'de Hakikat Güzellik liflkisi. Sanat Dergisi (22/Özel say : 20 Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Demir, Mehmet Kaan. lkö retim Bölümü Ö retmen Adaylar n n Epistemolojik nançlar n n ncelenmesi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 25(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 100 (3) Çalc, Sercan. Felsefi 120 (1) Soruflturmalar'da Oyun Kavram n n Koçak, Ali. Kurgu'dan Tasar m'a Kuruluflu Üzerine Wittgenstein. Bilgi. Ayraç (38) , 3-6. ss. Akdeniz Üniversitesi nsani 2009 SB 766 Bilimler Dergisi 2(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB 111 Taflk n, Çi dem fiahin. 100 Epistemolojik nançlar: Ö retmen Adaylar n n Ö renme Yaklafl mlar n 100 (4) Yorday c Bir De iflken. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Da, Ahmet. Bat Düflüncesinde Enstitüsü Dergisi 9(19/Özel say : Tarihine Yolculuk: "Bat Düflüncesinde Üçleme Sorunu" Ayraç (38) , ss. 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB ,

14 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Büyükokutan, Asl. Mu la'daki Kahve Fal na Bakma Gelene i Üzerine Bir De erlendirme. folklor/edebiyat 18(71) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Batan, S. Nazl - Öger Öktem Tanör - fiükriye Akça Kalem. Yönetici fllevlere Yönelik Davran fl De erlendirme Envanterinin (Y YDDE) Birlefltirilmifl Klinik Bir Türk Örnekleminde Psikometrik Geçerlili inin Ön De erlendirmesi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 25(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, BEL RL FELSEF OKULLAR Tozal, Yunus Emre. Sosyal Medya'n n Varl, Sosyal Diyalog'a Ba l d r. Ayraç (38) , ss SB SB , 140, , PS KOLOJ Ayd n, Orkun - Artuner Deveci - Ayflen Esen Danac. Kanser Tan s ntihara Yol Açar m? Risk Alg lama ve Azalt m Nas l Yap labilir? Üroonkoloji Bülten 11(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 271, (3) Bayar, Yusuf - Zehra Uçanok. Okul Sosyal klimi ile Geleneksel ve Sanal Zorbal k Aras ndaki liflkiler: Genellenmifl Akran Alg s n n Arac Rolü. Türk Psikoloji Dergisi 27(70) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bipolar Bozuklukta Cinsiyete Göre Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerin Karfl laflt r lmas. Gülhane T p Dergisi 54(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 51, (4) Boyac o lu, nci. Otobiyografik ve Öztan mlay c An lar n Fenomenolojik Özellikleri Üzerinde Ba lanma Boyutlar n n Etkisi. Türk Psikoloji Dergisi 27(70) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (1) 150 Balaban, Hale Ögel - Ayhan Aksu Koç -. Ercan Alp. Kaynak Belle i ile Ça lar, Mehmet - Sibel Dinçyürek - Dildeki Kaynak Göstergeleri Nihan Arsan. Üniversite Aras ndaki liflkinin 3-6 Yafl Ö rencilerinin Sosyal Kayg lar n n Çocuklar nda ncelenmesi. Türk Analizi. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Dergisi 27(70) , E itim Fakültesi Dergisi (43) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA , 150 6

15 Çak c, A. Celil - Banu Es Y lmaz. Mersin'deki Otel Çal flanlar n n Nükleer Kayg lar, Çevresel Yaklafl m ve Çevreci Tüketim E ilimleri Üzerine Bir Araflt rma. Ça Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Çal flkan, Abdullah - Köksal Haz r. Psikolojik Güçlendirmenin fl Tatminine Etkisinde Örgütsel Ba l l n Arac l k Rolü. Ça Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Çelik, lay. Zihin Da n kl ile Hücresel Yafllanma Aras nda Gizemli liflki. Bilim ve Teknik 46(541) , ss SA SA 3 150, 370 Ç nar, Orhan - Fatih Karc o lu. Büro Yönetimi Bölümü Ö rencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ve Kontrol Oda nançlar Üzerine Bir Araflt rma: Erzincan Üniversitesi MYO Uygulamas. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16(3) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (6) Duruflumuz Hayat m z De ifltiri mi? Bilim ve Teknik 46(541) , 71. s SA Erdemir, Burcu. Dünyada ve Türkiye'de Yüksekö retimde Psikolojik Taciz (Mobing) ve Mevzuat. Yüksekö retim Dergisi 2(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) F rat, Necla fiahin - Kemal Aç kgöz. Baz De iflkenler Aç s ndan Ö retmenlerin De er Sistemleri. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (43) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (8) Genç, Murat - Tülin Genç - Ahmet Volkan Yüzüak. Kavram Yan lg lar n n Oyunlarla Tespiti: Tabu Oyunu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(20/Özel say : 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Gökmen, Ahmet - Gülay Ekici. Ortaö retim Ö rencilerinin Biyoloji Öz-Yeterlik Alg Düzeyleri ile Ö renme Stilleri liflkisinin De erlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 32(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (9) Karabekiro lu, Koray. Ergenlik Dönemi ve Ailenin Ergenin Ruh Sa l na Etkisi. Standard 51(607) , ss 1962 SB Karada, Özay. Duygusal Zekâ Aç s ndan Türkçe Dersi Ö retim Program (6, 7, 8. S n flar) Mustafa

16 Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(20/Özel say : 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 370, (12) Mutlulu un Yüzdeki fadesinde ve Alg lanmas nda Hemisferik Asimetri. Türk Psikoloji Dergisi 27(70) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (10) Karakelle, Sema - Zehra Ertu rul. Zihin Kuram ile Çal flma Belle i, Dil 150 (13) Becerisi ve Yönetici fllevler Özmen, Erdo an. Sola Sald rmak. Aras ndaki Ba lant lar Küçük (36-48 Ay) ve Büyük (53-72 Ay) Çocuklarda Birikim (284) , ss. Farkl l k Gösterebilir mi? Türk 1975 SB 50 Psikoloji Dergisi 27(70) , 150, ss. Türkçe ve ng. özet SB (14) 150, 370 Tepe, Yeliz K ndap - Melike Say l. Karatafl, Zeynep. Ergenlerin Alg lanan Sosyal Destek ve Sürekli Kayg Düzeylerinin ncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(19/Özel say : 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, (11) Koçak, Canan - Ayflem Seda Önen. Günlük Yaflam Kimyas Tutuk Ölçe i Gelifltirme Çal flmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (43) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA Kuyumcu, Behire - Mehmet Güven. Türk ve ngiliz Üniversite Ö rencilerinin Duygular n Fark Etmeleri ve fade Etmeleri ile Psikolojik yi Olufllar Aras ndaki liflki. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 32(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Ebeveyn Kontrolü ve Ergenin Sosyal fllevselli i Aras ndaki Ba lant da liflkisel Sald rganl n Arac Rolü. Türk Psikoloji Dergisi 27(70) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA SA 3 370, , 170, 700 Ya c, Esed. Yönlendirilmifl Beyin F rt nas Tekni i: Scamper Konusunda Veli Görüflleri Üzerine Bir Çal flma. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (43) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) Dore, Fatma. Devlet'teki Bir Yasa a tiraz: Iris Murdoch ve Platon'un Sanatç Görüflüne tiraz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 8

17 170 (1) Karaca, Hasan. Kamu Görevlilerinin Etik Davran fl lkelerine Ba l l k Alg lar n n De erlendirilmesi ve Etik E itimi: Bitlis li Örne i. Türk dare Dergisi 84(475) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 3 180, 170, (2) Taflc, B. zzet. Türk Kamu Yönetiminde Hediye Alma ve Verme Sorunu. Türk dare Dergisi 84(475) , ss. Türkçe ve ng. özet. 180 (2) Dore, Fatma. Devlet'teki Bir Yasa a tiraz: Iris Murdoch ve Platon'un Sanatç Görüflüne tiraz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (1) 1961 SA 118 Cantek, Levent. Mizaha Muhafazakâr 170 Bir Yaklafl m: Mustafa fiek p Tunç. folklor/edebiyat 9(33) , 170 (3) ss. Toplu, Mehmet. Bilim Eti i: nternetin Bilim Eti i Üzerine Etkileri. Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (4) 1964 SB 152 Y lmaz, Murat. Ahlak ve Meslek 190 Ahlak na Elefltirel Bir Bak fl. Türk Kütüphanecili i 26(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 190 (2) Nietzsche, Friedrich. Seçme Mektuplar [Adl Eser Üzerine] Tan tan: Nuriye Bilici, Varl k 80(1263) , 107. s. 190 (3) Sunat, Halûk. Romansal/Yarat c Hakikat ve Spinoza Problemi. Varl k 80(1263) , ss SB D N 180 (1) Akyol, Aygün. Ahlâk- Nâs rî'de 200 (1) Ahlâk ve Siyaset liflkisi: Sevgi Erdemi Atun, Ata. Tarihin Derinliklerinde Merkezli Bir Okuma. De erler Kaybolmufl K br s'l Azize Katerina. E itimi Dergisi 10(24) , folklor/edebiyat 9(33) , ss. Türkçe ve ng. özet ss SA SA , 297 9

18 220 KUTSAL K TAP Kaplan, Ayten. Ozan Kavram na Bak fl. folklor/edebiyat 5(18) 1999, 220 (1) Ç, Muazzez lmiye. "Sumer'de Ataerki Köleci Topluma Geçiflle Bafllad " [Söylefli] Söylefli: Elif lhamo lu, Bilim ve Ütopya 18(222) , 4-6. ss SC , 290, (2) Dursun, Turan. Tevrat'ta ve Kur'an'da Kad n. Bilim ve Ütopya 18(222) , ss SC , 297, HIR ST YAN D NB L M 230 (1) Francesco Di Giorgio Martini'nin Çizimiyle Do um Sahnesi. Toplumsal Tarih (228) , ss SA SB , , ss SA , (2) Stern, David. Trans Ustalar. Foto raflar: Carolyn Drake, National Geographic Türkiye (140) , ss SB slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Akyol, Aygün. Ahlâk- Nâs rî'de Ahlâk ve Siyaset liflkisi: Sevgi Erdemi Merkezli Bir Okuma. De erler E itimi Dergisi 10(24) , ss. Türkçe ve ng. özet. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Çelebi, Binnur. Eski Ahit, Yeni Ahit ve Kur'an'daki Kutsal Metinlerle Benzerlikleri ve Farkl l klar Hitit Hukukunda Evlenme ve Boflanma. Bilim ve Ütopya 18(222) , ss SC , 300, (1) Alpman, Polat S. "Sol lahiyat" Ba lam nda Sol, lahiyat ve slamc l k liflkisi Üzerine Bir De erlendirme Kutsanmas Geciktirilmifl Bir Deneyimin De eri. Birikim (284) , ss SB , (2) Alt ntafl, Ramazan. Ebû Hanîfe'nin Kelam Metodu ve "el-f khu'l-ekber" Ç, Muazzez lmiye. "Sumer'de Adl Eserine Yönetilen Baz tirazlar. Ataerki Köleci Topluma Geçiflle slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel Bafllad " [Söylefli] Söylefli: Elif say : Ebû Hanîfe) 2002, lhamo lu, Bilim ve Ütopya 18(222) ss , 4-6. ss SB SC , 290,

19 297 (3) Boz, Hakan. "fiii Hilali"nden "Direnifl Alt ntafl, Samet. Medine'den Bir Er Ekseni"ne ran D fl Politikas nda Uçtu/Uçtu da Bursa'ya Düfltü. Ayraç (38) , ss SB 766 fiiilik. 21. Yüzy l 6(48) , ss SA , (4) 297 (8) Apayd n, H. Yunus. Bir Muhafazakar Bozkurt, Fuat. Dede Karg n'dan fiah Reycilik Teorisyeni: Ebu Hanîfe. brahim'e. folklor/edebiyat 9(33) slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel , ss. say : Ebû Hanîfe) 2002, 2000 SA ss. 297, SB (9) Camc, Halit Ömer. Özbekistan' n Arsel, lhan. "Kötü, Fitneci, U ursuz, Hilekâr, fieytan, Aklen ve Dinen Eksik"... fieriat'ta Kad n n Yeri. Bilim ve Ütopya 18(222) , ss. ki Taç fiehri: Semerkant ve Buhara. Diyanet (264/Özel say : slam fiehirleri) , ss SC SC , (10) 297 (5) Ayd n, brahim Hakk. stihsân Temelinde Ak l ve Ebû Hanîfe. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss. Çak r, Nurya. Kudüs'e Yolculuk. Diyanet (264/Özel say : slam fiehirleri) , ss SC (11) 1986 SB 156 Çankaya, Tülay. Aile, Sevgi, Huzur 297 ve Sükûnettir. Diyanet (264) , ss. 297 (6) 1969 SC 6 Bardako lu, Ali. Avrasya'da slam 297 Gelene i ve Yeni Alg lar. Diyanet (264) , ss. 297 (12) 1969 SC 6 Çelebi, lyas. Risaleleri ve tikadî 297 Görüflleri ile mam- Azam Ebû Hanîfe. slâmî Araflt rmalar 15(1-297 (7) 2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, Beroje, Sahip. slâm Hukukunda ss. Ehl-i Re'y ve Re'y Merkezli F k h Anlay fl (Ya da Ebû Hanîfe ve Arkadafllar n n F k hta Re'yi Kullanma Tarz ) slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB SB Çokefllilikten Cinselli e, Giyim- Kuflamdan Daya a, Eflitlikten badete slamc lar "Kad n"a Nas l Bak yor? Bilim ve Ütopya 18(222) , ss SC , 297

20 297 (18) 297 (13) Erbafl, Ali. Bat 'n n Son Bulmayan Demirci, Mustafa. slam' n ddias / ftiras : slam ve fiiddet. Medeniyet Baflkenti ve Ümran fiehri: Ba dat. Diyanet (264/Özel say : Diyanet (264) , ss SC 6 slam fiehirleri) , ss SC (19) Erdem, Elif. Konu: Komfluluk Hakk. Diyanet (264) , ss. 297 (14) 1969 SC 6 Durak, Yasin. "Sol lahiyat" 297 Tart flmalar ndaki Metin-Merkezci E ilimler Üzerine Bir Deneme Tanr n n Kahkahalar. Birikim (284) , ss SB , (15) 1986 SB 156 Durbilmez, Bayram. Muhyiddin 297 Abdal'a Göre Hac Bektafl ve Otman Baba. folklor/edebiyat 5(18) 1999, ss SA Dursun, Turan. Tevrat'ta ve Kur'an'da Kad n. Bilim ve Ütopya 18(222) , ss. 297 (20) Erdo an, Mehmet. mam Ebû Hanife ve Kad n n Nikâh Akdinde Taraf Olmas. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss. 297 (21) Eren, Halit. dil-ural Bölgesinde slam. Diyanet (264) , ss SC (22) 1995 SC 203 Gökmen, Ertan. 211 Numaral 220, 297, 300 Manisa fier'iyye Sicilindeki Vak f Muhasebe Kay tlar ( ) Vak flar Dergisi (38) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (16) Ebû Hanîfe Üzerine Bir Sohbet. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB (17) Emiro lu, brahim. mam- Âzam' n Befl Eseri Üzerine. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB , (23) Görgülü, Ülfet. çten D fla Temizlik: Abdest. Diyanet (264) , ss SC (24) 1986 SB 156 Güler, Mehmet Nuri. Ebû Hanife'nin 297 Hukuk Anlay fl n n Bat l (Avrupa) Hukuk Ekolleri Aras ndaki Yeri 12

21 -Çözümsel Karfl laflt rmal Hukuk Araflt rmas - slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB , (25) Güler, Mustafa. XVIII. Asr n Sonlar nda Mekke ve Medine'deki Su Vak flar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (30) Hac fierif Ahmet Reflid Pafla. Ebu Hanife'nin Siyaset Anlay fl (Hazret-i mam- Azam' n Siyasi Terceme-i Hali) Sadelefltiren: Mevlüt Uyan k, slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB (31) 1999 SA 3 Haçkal, Abdurrahman. Hanefî 297 Mezhebi ztihat Gelene inin Tümdengelimci Yönü Üzerine. slâmî 297 (26) Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Gündüz, fiinasi. Ehli Kitab n Kimli i Hanîfe) 2002, ss. Sorunu ve Ebû Hanife ile Ça dafllar n n "Kitâb" Terimi Merkezli 1986 SB 156 Yaklafl mlar. slâmî Araflt rmalar (1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB (32) 297 nanç, nsan n Parças d r [Söylefli] Söylefli: Halime Demireflik, Diyanet 297 (27) Gündüzöz, Soner. Allah Rasulünün fiehir Alg s Üzerinden fiehirleri Düflünmek. Diyanet (264/Özel say : slam fiehirleri) , 3-6. ss. (264) , ss SC (33) 1969 SC 6 slâm Hukuku ve Modern Hukuk 297 Ba lam nda fiahitlik Müessesesinin De erlendirilmesi. Hitit 297 (28) Üniversitesi Sosyal Bilimler Günefl, Adem. Çoçu un Karfl s nda Enstitüsü Dergisi 5(2) , Duru Bir Vicdan ile Var Olmak ss. Türkçe ve ng. özet. Diyanet (264) , ss SC 6 297, (29) Güray, Cenk. Vahdet-i Mevcut'tan Vahdet-i Vücud'a: Anadolu'da slam Dönemi Sonras ndaki Tanr Alg s n n Semah ve Sema Kavramlar Arac l yla ncelenmesi. folklor/edebiyat 18(71) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB SA (34) Kahraman, Abdullah. Ebû Hanife'nin çtihatlar nda nsan Hürriyetine ve Onuruna Verdi i Önemi Gösteren Bir Örnek -Sefihin Hacir Edilmemesi- slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss.

22 297 (35) Yaklafl m. slâmî Araflt rmalar Kahraman, Abdullah. Yaln zl k 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) Hastal na Dinî Bak fl. Diyanet 2002, ss. (264) , ss SB SC (36) Karaca, Hasan. Bölünen Direnifller. Diyanet (264) , ss SC SA (37) 297 Karahan, Fatma Bayraktar. Dua Günü. Diyanet (264) , ss SC (42) K z lkaya, Necmettin. slam Hukuk Tarihini bn Haldûn Üzerinden Okumak: bn Haldûn'un Modern Dönem slam Hukuk Tarihi Yaz c l na Etkileri. Belleten 76(277) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (43) Koç, Hasan. yilikler Denize At lmayacak. Diyanet (264) , ss SC (38) Karatafl, Mustafa. Rereading the Hadith from the Perspective of Observing the Crescent. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16(3) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , Korkmaz, Mehmet. lahiyat Fakültelerinin Yayg n Din E itimi Yeterlikleri: E itim-ö retim Alan. De erler E itimi Dergisi 10(24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 Kökdemir, Ahmet. Sözün "K ssa"s. 297 (39) Türk Yurdu 32(304) , Karsl, brahim Hilmi. As l Savafl ss. çimizde, Fark nda m y z? Diyanet 1960 SB 27 (264) , ss. 810, SC (44) Küçük, Raflit. Avrasya'da Birlikte 297 (40) Yaflama Tecrübesi. Diyanet (264) Kaya, Önder. stanbul: Bir slam , ss. Kenti. Diyanet (264/Özel say : 1969 SC 6 slam fiehirleri) , ss SC (45) 297 Küçükaflc, Mustafa S. Haremeyn 297 (41) Keskin, Hasan. Ebû Hanîfe'nin Befl Risâlesinde Baz Tefsir Problemlerine 14 fiehirleri. Diyanet (264/Özel say : slam fiehirleri) , ss SC 6 297

23 297 (51) 297 (46) Sakar, Ekrem. Kültür ve Medeniyet Mart, Huriye. Ac y nsana Dengesi. Ayraç (38) , Dönüfltürmemek. Diyanet (264) ss , ss SB SC , 300 Orbay, Kayhan. Orhan Gazi Vakf 'n n Malî Tarihinden Bir Kesit ( ) Vak flar Dergisi (38) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (52) Söylemez, M. Mahfuz. slam fiehirlerinin Kimli i. Diyanet (264/Özel say : slam fiehirleri) , 1-2. ss SC (53) 297 (47) Taflan, N. Cihan. Statükoya Karfl Ö üt, Salim. Ebu Yusuf ve Hanefili i. Hakikat [Ali fieriati "Dine Karfl Din" slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel Adl Eseri Üzerine] Ayraç (38) say : Ebû Hanîfe) 2002, , ss ss SB SB (54) 297 (48) Turan, Hayrunnisa Çakmakç. Öz, Mustafa. Mezhep Kavram Tavusla Düflüfl, Simurgla Yükselifl Üzerine. slâmî Araflt rmalar 15(1 - slam Ortaça 'na Damgas n Vuran 2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, Kufl Risaleleri ve Safir-i Simurg ss. Vak flar Dergisi (38) , 1986 SB ss. Türkçe ve ng. özet SB (49) 297, 740 Özünlü, Mesut. Dünyan n Annesi Denilen Kadim Metropol: Kahire. Diyanet (264/Özel say : slam fiehirleri) , ss SC (50) Pekcan, Ali. mam Ebû Hanîfe'nin F khî Metodolojisi. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB SC (55) Uzunpostalc, Mustafa. Ebu Hanife ve Nasslar De erlendirmesi. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB (56) Üçer, Cenksu. Hz. Hasan. Diyanet (264) , ss. 15

24 297 (57) 2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, Ünal, smail Hakk. Ebû Hanîfe ve ss. Hadis. slâmî Araflt rmalar 15( SB 156 2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB (63) 297 Yavuz, Yunus Vehbi. Ebu Hanife'yi 297 (58) Ünal, smail Hakk. man n Meyvesi. Diyanet (264) , ss. Tan mak. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB , SC (64) Ünsal, Ahmet. mam Ebû Hanîfe Hakk nda Yaz lm fl Eserler s. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SC SB , (65) 297 (59) Ünver, Mustafa. Ebû Hanîfe Düflüncesinin Arkaplan n Besleyen Âyetler. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB (60) Vural, Mehmet. Avrasya'da Kadim Bilgi ve Hikmetin Temelleri. Diyanet (264) , ss SC (61) Yaman, Ahmet. mamlar Günefli'nin zinde fiemsûl-eimme Serahsi ( ) Diyanet (264) , ss SC (62) Yaman, Ahmet. Siyaset-Hukuk liflkisi Ba lam nda Ebu Hanîfe Dönemi. slâmî Araflt rmalar 15(1-16 Yerebatmaz, Asiye. hmal Etti imiz Bakir Topraklar " slami Çocuk Edebiyat " Diyanet (264) , ss. Yeflilyurt, Temel. Ebû Hanîfe'de mân' n Kesinli i Meselesi. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB (66) Yeflilyurt, Temel. 'F khu'l-ekber'e Metodolojik Bir Bak fl. slâmî Araflt rmalar 15(1-2/Özel say : Ebû Hanîfe) 2002, ss SB (67) Y ld z, fievket. Kurtuba. (264/Özel say : slam , ss SC Diyanet fiehirleri) 297 (68) Z rh, Besim Can. Yerelden Merkeze Erdo an ktidar n n kinci On Y l nda Türkiye'de Cemevleri Sorunu. Birikim (284) , ss SB

25 300 TOPLUM B L MLER 300 (5) Arun, Özgür. Cultivated Citizens? 300 (1) Akcan, Funda - Nefise Bulgu. Spora Yönelik Sosyalizasyon Süreci: Lise Ö rencileri Üzerine Bir Uygulama. Spor Bilimleri Dergisi 23(4) 2012, ss. Türkçe ve ing. özet SA 5 300, (2) Akdede, Sacit Hadi. "Muhteflem Yüzy l' n" Politik Ekonomisi. ktisat ve Toplum 3(26) 2012, ss SB , (3) Ak nerdem, Feyza. Yerli Dizi Anlat lar ve zleyici Kat l m : Uçurum Dizisini Ekflisözlük ve Twitter'la Birlikte zlemek. folklor/edebiyat 18(72) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA Cultural Capital, Class, Gender and Generations in Contemporary Turkey. ODTÜ Geliflme Dergisi 39(3) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Aksakal, Hasan. Eagleton'un Önerdi i Kitap: Gianni Vattimo'nun fieffaf Toplum'u. Ayraç (38) , ss. 300 (6) 2009 SB , 300 Aktafl, Hayati - Ça la Tuna. KKTC'nin Türk ve slâm Dünyas na Aç l m. Akademik Orta Do u 6(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (4) Arsel, lhan. "Kötü, Fitneci, U ursuz, Hilekâr, fieytan, Aklen ve Dinen Eksik"... fieriat'ta Kad n n Yeri. Bilim ve Ütopya 18(222) , ss SC , Atasoy, Ahmet. Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Köy Yerleflmelerine Co rafi Bir Bak fl. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(20/Özel say : 20. Y l) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 910, 300 Aykaç, Necdet. Evaluation of Life Sciences and Social Sciences Course Books in Term of Societal Sexuality. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (43) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300 Aysever, R. Levent. Antigone'nin Muhalefeti ya da Muhalefet Etmenin Tarzlar Üzerine. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) Bahçe, Serdal - Ahmet Haflim Köse. Yoksulluk: Hüzün ve Disiplin. Mülkiye Dergisi 36(4) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 330

26 Bafltu, Muhammet - Hasan Ka an Bostanc, Meral. John Heartfield ve Keskin. Okuma Becerilerinin Okuma ronik Söylemi. Dilbilim 2(26) Ortam Aç s ndan Karfl laflt r lmas : 2012, ss. ng. özet. Ekran m Ka t m? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 1977 SA 26 Enstitüsü Dergisi 16(3) 2012, 700, 300, ss. Türkçe ve ng. özet SA 62 Boyac, Murat. Tar m ve letiflim. 370, 300 Türktar m (208) , ss SB (8) 630, 300 Baysal, Cihan Uzunçarfl l. Neoliberal Kentin K fllas : Taksim. 300 (11) Evrensel Kültür (252) , Bulgu, Nefise. Futbolda fiiddetin ss SB , 710 Bilge, Filiz. Bir Grup lkö retim Ö rencisinde Bilgisayara Yönelik Ba ml l k E ilimi De erlendirmesi. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (43) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Bilgin, Kerim. Kölelerin Tarih Yap c l : Haiti Devrimi. Mülkiye Dergisi 36(4) 2012, ss SA , SB , (13) 300 (9) Bora, Aksu. Bir Milli Vazife Olarak Spor ve Kad nlar. Spor Bilimleri Dergisi 23(4) 2012, ss. Türkçe ve ing. özet SA SC (10) 300 (14) Boratav, Korkut. Yoksulluk, Bölüflüm, Kriz: Baz Elefltirel Düflünceler. Mülkiye Dergisi 36(4) 2012, ss SB SA , Erkeklik Anlamlar. Spor Bilimleri Dergisi 23(4) 2012, ss. Türkçe ve ing. özet SA 5 300, (12) Cans z, Mustafa - Muhammed Bahaddin Kurt. Drive Test Yöntemi ile Elektromanyetik Kirlilik Haritas n n Ç kart lmas ve Ölçüm Sonuçlar n n De erlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 3(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. C b ro lu, Y ld z. Arkaik Dilde Kad n Önderler... Kad n Erkek Rekabeti ve... Kad nlar n Alt Bin Y l Süren kinci S n f Vatandafll! Bilim ve Ütopya 18(222) , ss. Cunningham, Keith. Etnografya. Çeviren: Çi dem Kara, folklor/edebiyat 5(18) 1999, ss. 18

27 300 (15) slamc lar "Kad n"a Nas l Bak yor? Çayl, P nar. Kad n n Toplumsal Bilim ve Ütopya 18(222) , Kimli i Tarihöncesinden Tek Tanr l ss. Dinlere Kad n. Bilim ve Ütopya 1995 SC (222) , ss. 300, SC (19) Çubukçu, Ayd n. Fethi Tamamlamak. Evrensel Kültür Çelebi, Binnur. Eski Ahit, Yeni Ahit (252) , ss. ve Kur'an'daki Kutsal Metinlerle 1992 SB 96 Benzerlikleri ve Farkl l klar Hitit 300, 710 Hukukunda Evlenme ve Boflanma. Bilim ve Ütopya 18(222) , ss SC , 300, (16) Çetin, Necat. Tiryanda Nahiyesi Çengele Karyesinde (Torbal - Ormanköy) 1321 (Miladi 1905) Y l Osmanl Nüfus Say m. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 12(24) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Ç, Muazzez lmiye. "Sumer'de Ataerki Köleci Topluma Geçiflle Bafllad " [Söylefli] Söylefli: Elif lhamo lu, Bilim ve Ütopya 18(222) , 4-6. ss. 300 (20) Dalk l ç, Mehmet - Ramazan Biçer - Ekrem Demirli. Balkanlarda Dini Afl r l klar ve Etnik Bar fl [Kitap De erlendirme] De erlendiren: Didem Çatalk l ç, Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 12(2) 2012, ss SA , 940 Demir, Okan - Zinnur Gözübüyük. Erzurum Yöresinde Çiftçi Ailelerinin Yaflam Standartlar n n ve Bunu Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Tespiti. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (21) 1995 SC 203 Demir, Remzi. Felsefe Sosyolojisi 220, 290, 300 Neden Gereklidir? Bilim ve Ütopya 18(222) , 84. s. 300 (17) 1995 SC 203 Çiçek, Nazan. Erken Cumhuriyet 300 Döneminde Modern Çocukluk Nosyonunun Görünümleri Üzerine Bir 300 (22) Analiz. Mülkiye Dergisi 36(4) 2012, Dincer, Caner - Banu Dincer. Sosyal ss. Türkçe ve ng. özet. Medya Kullan m, Alg ve Ç kar mlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi 1966 SB 16 ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 300 Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (18) 1999 SA 33 Çokefllilikten Cinselli e, Giyim- 300, 000 Kuflamdan Daya a, Eflitlikten badete 19

28 300 (23) F nd kl, Erhan Berat. Tek Parti Duran, Hac. Sakarya'da Yedi Döneminde Türkiye'de Halkevleri ve Yerleflim Merkezinde Halk Tababeti talya. Arredamento Mimarl k Uygulamalar. folklor/edebiyat (263) , ss. 9(33) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , Dursun, Onur. Medyada Gerçekli in nflaas nda Okurun Rolü (Hürriyet Gazetesi Okur Yorumlar Üzerine Bir Analiz) Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 300, 370 F rat, Necla fiahin - Kemal Aç kgöz. Baz De iflkenler Aç s ndan Ö retmenlerin De er Sistemleri. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (43) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Dursun, Turan. Tevrat'ta ve Kur'an'da Kad n. Bilim ve Ütopya 18(222) Fidan, Fatma - Dilek Nam. K rsal , ss. Turizmde Yeni Dinamikler: Kad n 1995 SC 203 Giriflimciler-Tarakl Örne i. 220, 297, 300 Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Ege, Göknur Bostanc. Siber Kültür Araflt rmalar Dergisi 14(23) ve Sosyal Oyunlar: Karfl laflt rmal , ss. Türkçe ve ng. Örneklerle Sosyal Oyun Deneyimi özet. Üzerine Bir Çözümleme SA 22 folklor/edebiyat 18(72) 2012, 330, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (24) 2000 SA 12 Gökmen, Ertan. Manisa Medreseleri 000, 300 Nüfus Yoklama Defteri. Tarih ncelemeleri Dergisi 27(2) Ekti, Meltem. Über die Übersetzung , ss. Türkçe ve ng. von Werbeslogans als Eine özet. Kommunikationsart. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 29(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (25) 1983 SB 128 Gül, Serkan. Arap Ulusal Kimli ini 650, 300 Oluflturmada slami Söylem. Akademik Orta Do u 6(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Er, Ayten. Pierre Loti'nin Hayal Kad nlar Adl Roman nda Baflkald ran Bir Türk Kad n : Cenan. folklor/edebiyat 9(33) , ss SA , SA (26) 840, 300 Günefl, Serkan. Organik Toplum Düflüncesi Ba lam nda Küresel Beyin Kavram ve Küresel Yarat c l k. 20

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL BÖTE :0-9: 9:0-0: :0 - : :0 - : :0 - : İngilizce Okuma ve Yazma II D GÜLİZ KURAL Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Türkçe II: Sözlü Anlatım BL YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/05 Türkiye

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 12. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 6 GİZEL İNAN 2 126 MERVE ARDAHANLI 10 SEÇMELİ GEOMETRİ 3 127 NAZLICAN AKPINAR 4 200 AHMET ADİL TETİK 10 COĞRAFYA 10 SEÇMELİ FİZİK 5 291 YAŞAR KAAN ÖZDAMUR 12 TÜRK

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yatay Geçiş İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yatay Geçiş İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yatay Geçiş İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fırat ÇİNİK Mecnun ADAKAN Mehdi AĞAR Gökhan EMRE Ercan ERTAŞ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN LİSTESİ VE OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 Güz yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı