Her yýl kiþiye Vatandaþlýk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk"

Transkript

1 Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ekim 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4691 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý OHÝ, 29 EKÝM VE CUMHURÝYET MATEMÝ 2. sayfada Kamuoyunda tartýþýlan yeni 'vatandaþlýk taslaðý'ný Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay açýkladý... Her yýl kiþiye Vatandaþlýk Uluçay'ýn yaptýðý açýklamalara göre, her yýl kiþiye vatandaþlýk verilmesi hesaplanýyor... Kýbrýs'ta doðmuþ tüm çocuklarýn anne ve babasýnýn vatandaþ olup olmamasýna bakýlmaksýzýn hepsine de vatandaþlýk verilecek... Evlilik yoluyla vatandaþlýklarýn süresi ise 1 yýldan 3 yýla çýkarýlýyor. Vatandaþlýk müracaatý için 3 yýl evli olmak þartý aranacak... Yeni yasa taslaðýna göre yatýrýmcýlar artýk Bakanlar Kurulu kararýyla vatandaþ olamayacak... Yatýrýmcýnýn vatandaþ olabilmesi için 3 milyon Euro'dan az yatýrým kabul edilmeyecek... 3 yýl boyunca toplamda 100 bin Euro ödemiþ olan bir yatýrýmcý da vatandaþ olabilecek sayfada MERS virüsü 6 kiþi tedavi altýnda Lefkoþa Devlet Hastanesi Baþhekimi Ramadan Kamiloðlu, halen tedavi altýna alýnan 6 kiþi dýþýnda 3 kiþinin daha yatýrýlabileceðini söyledi... Hacýlarýn tamamýna yakýný kontrole çaðrýldý, üç kiþiye ulaþýlamadý, onlar da Diyanet Ýþleri Dairesi aracýlýðý ile aranýyor... Veteriner Hekimler Birliði de açýklama yaparak, canlý hayvan ithalatýmýzýn olmamasý ve develerimizin bulunmamasý dolayýsýyla ülkemizin güvende olduðunu belirtti sayfada Suriyeli mülteciler 3 taksici tutuklandý Güneyde kötü muamele gördükleri için kuzeye kaçan Suriyelilerin geçiþ kapýlarýný nasýl aþtýklarý araþtýrýlýyor sayfada Lefkoþa maratonu 24 bin 96 TL gelir saðlandý LTB'den yapýlan açýklamaya göre, maratona 710 kiþi katýldý... Genel toplamda 34 bin 326 TL gelir elde edildi, 10 bin 230 TL masraf yapýldý sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... AV TUTMAYAN TAZI Ali Osman GERÇEK BAÞKAYMIÞ Dolgun Dalgýçoðlu HERKES KENDÝ YOLUNA GÝDERMÝÞ Mehmet Levent ÖLÜM Özgün Kutalmýþ TRÝBÜNLERE OYNAMAK Erdoðan Baybars Öðrenci eylemi Parasýz, bilimsel, demokratik eðitim hakkýmýzý alacaðýz sayfada

2 ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Bafra Trafo Merkezi'ndeki bakým onarým çalýþmalarý nedeni Perþembe günü Bafra'da Kaya Artemis, Nuh'un Gemisi, Tuzlu Su Arýtma ve bölgedeki su motorlarý ve tesislere elektrik enerjisi verilemeyecek. Kýb-Tek Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti saat 09:00-16:00 arasýnda yapýlacak. UYUÞTURUCUDAN 4 KÝÞÝ TUTUKLANDI Karaoðlanoðlu ve Gazimaðusa'da uyuþturucu madde tasarrufundan 4 kiþi tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre önceki gün saat sýralarýnda Karaoðlanoðlu'nda polis tarafýndan yapýlan operasyonda O.D. (E-17) ve O.Þ'nin (E-28) tasarrufunda yaklaþýk 21 gram "sentetik cannabinoid" türü uyuþturucu bulundu. Ayný saatlerde Gazimaðusa'da da 32 yaþýndaki H.S'nin tasarrufunda 107 paket içerisinde yaklaþýk 300 gram "sentetik cannabinoid" bulundu. Ayný kiþinin aracýnda yapýlan aramada da, sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan tütün ile karýþýk elle sarýlmýþ ucu yanýk sigara ve 7 gram uyuþturucu bulundu. H.S. ve olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan M.T. (E-29) tutuklandý. 16 YAÞINDA ÇANTA ÇALDI Lefke'de 16 yaþýndaki genç kafeteryada çanta çaldý. Polis bültenine göre, Yaren Erhan isimli kiþiye ait çantayý çalan M.M. isimli genç tutuklandý. ÝNSAN HAKLARI EÐÝTÝMLERÝ SÜRÜYOR Maðusa Gençlik Merkezi(MAGEM) ve iki toplumdan örgütlerin oluþturduðu Youth Power ortaklýðýnda yürütülen Youthopia projesi kapsamýnda Lefkoþa'da insan haklarý üzerinde eðitim veriliyor. MAGEM'den yapýlan açýklamada, Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilen Youthopia projesiyle insan haklarý ile ilgili çeþitli konularda farkýndalýk yaratmak ve projede yer alanlarýn kendi fikirlerini gerçekleþtirmesine olanak yaratmanýn amaçlandýðý ifade edildi. Açýklamada, eðitimler sonrasýnda, insan haklarý savunuculuðu yapacak olanlara bin Euro ile 4 bin Euro arasýnda hibeler verileceði belirtildi. Youthopia proje yöneticilerinden Sezis Thompson konuyla ilgili açýklamasýnda, Lefkoþa'daki eðitimin ilk gününde insan haklarý meselelerine yönelik temel ilkeler, ikinci gününde ise katýlýmcýlarýn belirlediði insan haklarý konularýna yönelik bilgi verildiðini; üçüncü günde de katýlýmcýlarýn insan haklarý savunuculuðu üzerine bilgilendirileceðini kaydetti. MÜZAKERE HEYETÝ AKADEMÝSYENLERLE TOPLANTI YAPTI Kýbrýs Türk tarafýnýn müzakerecisi M. Ergün Olgun baþkanlýðýndaki Müzakere Heyeti, bir grup akademisyenle toplantý yaptý. Cumhurbaþkanlýðý binasýndaki kütüphanede yer alan toplantýya, Danýþma Kurulu'nda yer alanlara ek olarak bazý üniversitelerden akademisyenler de yer aldý. Müzakereci M. Ergün Olgun, toplantý öncesi basýnda yaptýðý açýklamada, ortaklýk hedefine raðmen tek yanlý hareketlerin sýkýntýlar yaratmaya, iki taraf arasýndaki güveni sarsmaya ve müzakere sürecinin hedefine ters düþen adýmlar oluþturmaya baþladýðýný kaydetti. Güneyden kuzeye geçen Suriyeli mülteciler... 3 taksi þoförü gözaltýnda Gamze BAYKUR- Güneyde mülteci kampýndan kaçarak KKTC'ye yasa dýþý yollardan giriþ yapan 38 Suriyeli mülteciyi Lefkoþa'dan Maðusa'ya getiren 3 taksi þoförü gözaltýna alýndý. Suriyeli mültecilerden yapýlan sorgulamada, mültecileri Maðusa'ya getirdiði tespit edilen ve gözaltýna alýnarak sorgulanan N.J (E-31), A.L (E- 30) ve T.T'nin (E-32) olayla baðlantýlarý olup olmadýðý araþtýrýlýyor. Maðusa Polis Müdürlüðü ekiplerinin geniþ çaplý olarak yürüttüðü tahkikatta yeni tutuklamalarýn olmasý bekleniyor. Olay nasýl olmuþtu? Suriye'den Ýtalya'ya gitmek için "Abdullah" isimli balýkçý teknesi ile yola çýkan 345 Suriyeli mülteci, 25 Eylül 2014 tarihinde Baf'ýn 50 mil LEFKOÞA MARATONU'NA 710 KÝÞÝ KATILDI 24 BÝN 96 TL GELÝR ELDE EDÝLDÝ Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) KKTC Atletizm Federasyonu ile birlikte düzenlediði Lefkoþa Maratonu'nda hayvan barýnaðý tadilatýnda kullanýlmak üzere toplam 24 bin 96 TL gelir elde edildiði açýklandý. Lefkoþa Türk Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Kuzey Kýbrýs Turkcell'in ana sponsor olduðu Onbaþý Ltd, Necipoðlu Ltd, Kýbrýsonline, Bibliotheque, Saka Su, Ülker ve Kolan açýðýnda kötü hava koþullarýndan dolayý teknenin batma tehlikesi geçirmesi nedeniyle yardým istemek zorunda kalmýþtý. Baf açýklarýnda S.O.S sinyali gönderen balýkçý teknesindeki 345 kiþi "Salamis" isimli kruz gemisi mürettebatý tarafýndan kurtarýlmýþtý. Kurtarýlan Suriyeli mülteciler daha sonra Güney Lefkoþa'daki Kokkinotrimithia askeri kýþlasýna yerleþtirilmiþti. Güney Kýbrýs'ta kötü muamele gördükleri gerekçesiyle yerleþtirildikleri kamptan kaçarak yasa dýþý yollardan kuzeye giriþ yapan 38 Suriyeli mülteci, önceki gece Maðusa Polis Müdürlüðü ekipleri tarafýndan kaldýklarý Þadan Hotel ve Golden Set Hotel'de tespit edilerek gözaltýna alýnmýþtý. Hastanesi'nin katký koyduðu maratona toplam 710 kiþi katýldý. Açýklamada, "Tüm geliri hayvan barýnaðýnýn tadilatýna harcanacak maratonda toplanan rakam 24 bin 96 TL oldu. LTB Maliye Þubesi tarafýndan açýklanan rakamlara göre genel toplam 34 bin 326 TL oldu, 10 bin 230 TL masraf yapýldý, bunun da sponsor katkýlarý ile alakalý olmasý nedeni ve genel toplamdan düþürülmesi neticesinde toplam gelir 24 bin 96 TL oldu" ifadesine yer verildi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý OHÝ, 29 EKÝM VE CUMHURÝYET MATEMÝ Rum tarafý 'OHÝ' gününü kutladý dün... Bizde de 29 Ekim kutlanacak bugün... Kýbrýs'ýn bayramlarý deðil... Biri Yunanistan'ýn... Diðeri Türkiye'nin bayramý... Zaten biz burada onlarýn bayramlarýný kutlarýz daha çok... Kendimizinkileri deðil... Hem bizim kaç milli bayramýmýz var ki... Burada Kýbrýslý ulusu yok... Ortak bayram da yok... Bir tane vardý yalnýz... Cumhuriyet Bayramý... O da havaya uçuruldu... Artýk herkes yalnýz kendi zaferlerini kutluyor ve kendi anma günlerini düzenliyor... Kazanýlan öyle parlak zaferleri de yok ya... Anmalarla geçiyor hep... Aðlanacak günlerimiz gülünecek günlerimizden çok daha fazla... Rum tarafý EOKA'nýn kuruluþunu kutlar... Türk tarafý TMT'nin... Kalbimiz hala yeraltýnda Ekim Yunanlýlarýn 'OHÝ' günü yýl önce, 28 Ekim 1940'ta Yunanistan faþist Ýtalya'nýn ültimatomuna 'OHÝ' dedi... Ýtalya'nýn Hitler'le ittifak kuran faþist diktatörü Mussolini bu ültimatomunda askerlerinin Yunan sýnýrýndan serbestçe geçiþini talep etti... Ki bu da açýkça iþgal demekti. OHÝ yanýtý alýnýnca, Arnavutluk'ta konuþlanmýþ bulunan Ýtalyan kuvvetleri harekete geçti ve Yunanistan'ýn iþgali baþladý... Ýspanyollarýn 'No Pasaran'ý varsa, Yunanlýlarýn da 'OHÝ'si var... Ýkisi de dur diyor faþizme... Dün Yunanistan'da ve Kýbrýs'ta kutlanan gün böyle bir gün iþte... Bu gün de 29 Ekim... Türkiye Cumhuriyet Bayramý... Osmanlý Ýmparatorluðu'nun son kalan toprak parçasýný iþgalci kuvvetlerden temizledikten sonra Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurdu 91 yýl önce... Ýlk cumhurbaþkaný seçildi... Ve herkesin kafasýna artýk Osmanlý deðil, Türk olduðunu sokmak için "Ne mutlu Türküm diyene" dedi... Halifeliði yýktý... Latin alfabesini getirdi... Ve en önemlisi dini devletten ayýrarak laik bir cumhuriyet kurdu... Kadýnlara eþitlik ve seçme seçilme hakký verdi... Hiçbir Ýslam ülkesinde görülmeyen reformlar yaptý... Bu yüzden de nefretini kazandý Arap topluluklarýn... Hele Mýsýr büsbütün ona küstü... Türkiye neyi kutluyor ve biz neyi kutluyoruz bugün... Cumhuriyet Bayramý'ný mý? Hangi cumhuriyet? Öyle bir cumhuriyet mi kaldý? Mustafa Kemal'in cumhuriyeti mi bu cumhuriyet? Önce postallar yandý aðzýna... Sonra da takunyalar... Dümdüz ettiler... Faþist darbeci generallerin Ýslamcýlara açtýðý yol bakýn nerelere getirdi ülkeyi... Ne uçurumlara... Bu cumhuriyet yobazlarýn cumhuriyeti artýk... Baðnaz dincilerin... Kadýn-erkek eþitsizliðinde Türkiye kaçýncý sýrada bugün dünyada bilir misiniz? 142 ülke arasýnda 125. sýrada... Laikliðin canýna okudular... Kahkaha atan kadýnlara bile iffetsiz diyecek kadar, tangoyu zina sayacak kadar baðnazlaþan bir iktidar... Bu cumhuriyet onlarýn cumhuriyeti iþte þimdi... Ve ne yazýk onlarýn eline düþtük biz de... Faþist militaristlerden, faþist Ýslamcýlara... Deniz Gezmiþ'ler asýlýrken ve Kenan Evren "Asmayalým da besleyelim mi?" derken onlarýn yanýndaydýlar... Ve ne gariptir ki Deniz'lere hayranlýðý ile yanýp tutþanlarýmýz bile burada onlarýn safýnda yer aldý... Mustafa Kemal'e düþman ve Tayyip Erdoðan'a ise hayran... Kutlamayýn beyler... Sizin kutlayacaðýnýz cumhuriyet çoktan öldü... Tutarsanýz matem tutun!

3 AFRÝKA dan mektup... BU TARAFTA DAHA ÝYÝSÝNÝ MÝ BULACAKLARINI SANDILAR? Suriye trajedisi baþta Amerika olmak üzere batýlý devletler tarafýndan yaratýldý... Ýngiltere... Fransa... Ýtalya... Almanya.. Ve nihayet Ortadoðu'daki baþ jandarmalarý Türkiye... Hep birden çullandýlar bu ülkeye... Ýlkel ve barbar düzeni ile nam salan Suudi Arabistan, Katar... Paracýklarý ve paralý askerleriyle katkýda bulundular buna... Týpký Libya'da olduðu gibi... Gerekçeleri neydi? Suriye'de demokrasi ve özgürlük yokmuþ! Dünyanýn besleme medyasý çanak tuttu bu saçmalýða... Suriye'de Esad rejimine karþý ayaklanan, ancak iþlerin nereye varacaðýný kestiremeyen zavallý muhalefet de onlarla iþbirliðine girerek gafil avlandý... Ve iþte sonuç: 300 bin ölü... 4 milyon göçmen... Harabeye dönmüþ ve bölünmüþ bir memleket... Ki önemli bir kýsmý da IÞÝD denilen barbarlarýn elinde... Her taþýn altýnda Amerika'yý aramayýn diyenlere ithaf olunur 'te sonlanan Vietnam savaþýndan bu yana dünyada yaþanan en büyük trajedidir Suriye trajedisi... Ve bu da en baþta Obama'nýn hanesine yazýlacak kuþkusuz... Nobel Barýþ ödülü aldýktan sonra Ortadoðu'da bomba atmadýðý ülke ve kullanmadýðý silah kalmayan baþkan... Yalnýz Suriye'de 300 bin ölü var hesabýnda... * Bunlarý daha önce de çok yazdýk... Ama Suriyeli mülteciler yeniden misafirimiz olduktan sonra bir kere daha hatýrlatmak þart oldu... Baf açýklarýnda boðulacaklardý... Kurtarýldýlar... Rum tarafý nasýl davrandý onlara, ne yaptý, nasýl barýndýrdý bilemeyiz, ama kaçýp kuzeye geçtiklerine göre, pek memnun deðillermiþ demek... Yeniden riske girdiler ve kimbilir ne paralar ödeyerek sýnýrý aþtýlar... Güneyde bulamadýklarý hayatý kuzeyde bulacaklarýný mý umdular? Kýbrýs'ý hiç bilmiyorlar demek... Burada mülteciler için bir sýðýnma evi bile yok... Bunu anladýklarýnda yeniden güneye dönmek isteyecekler belki, ama iþ iþten geçmiþ olacak! * Bir de þu var ayrýca... Burada hiç emniyette sayýlmazlar... Kaçtýklarý IÞÝD belasý burada rahat bulur onlarý... Baþýmýzda IÞÝD'le aþna fiþne Türkiye var çünkü... Ve o barbarlarýn aramýzda olup olmadýðýndan biz bile emin deðiliz... Türkiye'ye tatile giderlermiþ... Kýbrýs'a da niye uðramasýnlar... Zavallý mülteciler... Zavallý Suriye halký! LÝSE ÖÐRENCÝLERÝ KONSEYÝ EYLEM YAPTI "Parasýz bilimsel demokratik eðitim hakkýmýzý alacaðýz" Lise Öðrencileri Konseyi, "parasýz bilimsel, demokratik eðitim hakký" talebiyle Bülent Ecevit Anadolu Lisesi önünde eylem yaptý. "Öðrenciyiz haklýyýz kazanacaðýz", "Parasýz bilimsel demokratik eðitim", "Adalet istiyoruz", "Müþteri deðil öðrenciyiz" pankartlarýyla ve "direne direne kazanacaðýz" sloganlarý atarak eylem yapan öðrenciler adýna konuþan Ali Evrim Kahraman, eðitim sisteminde bozukluklar olduðunu ve öðrencilerin haklarýnýn gasp edildiðini söyledi. Kahraman, adaletsiz uygulama ve eðitim sistemindeki yanlýþlarý protesto etmek için bu eylemi yaptýklarýný belirterek Eðitim Bakanlýðý'ný eleþtirdi. Parasýz eðitim hakkýnýn bilinçli bir þekilde öðrencilerin elinden alýnmaya çalýþýldýðýný, bazý kitaplarýn para ile satýldýðýný veya satýn almak zorunda býrakýldýklarýný anlatan Kahraman, parayla satýlan eðitim kitaplarýný temin edemeyen öðrencilerin de çeþitli zorluklarla karþý karþýya býrakýldýklarýný, bazý okullarda öðrencilerin derse alýnmadýðýný iddia etti. Kahraman, eðitim yýlý boyunca kayýt, tadilat, dergi, bilet, üniforma, modül, fotoðraf ve albüm gerekçesiyle okullarda para alýndýðýný anlattý. Okullarda birinci dönem sýnavlarýnýn yaklaþtýðýný ancak öðretmen ve hademe eksikliklerinin devam ettiðini de ifade eden Kahraman, hükümeti okullarýn sorunlarýný çözmeye, öðrencilerin çaðrýlarýna kulak vermeye çaðýrdý. Fenerbahçeliler Derneði'nden çadýr eylemcilerine gýda yardýmý KKTC Fenerbahçeliler Derneði, 95 gündür KTHY eski binasýnýn önünde çadýr eylemi yapan 64 eski KTHY çalýþanýna gýda yardýmýnda bulundu. KKTC Fenerbahçeliler Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, Dernek Baþkaný Erçin Çoban, Asbaþkan Tolga Ahmet Raþit, Yönetim Kurulu üyeleri Salim Ýsaoðullarý, Fatoþ Akýncý ve Ömer Ambar gýda yardýmý yapmak için çadýr eylemi yapan eski KTHY çalýþanlarýný ziyaret etti. Çoban, 95 gündür çadýr eylemi yapan eski KTHY çalýþanlarýnýn bir an önce iþlerine geri dönmesini temenni etti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Adil olan ödül vermekti Jabbari'ye Tecavüzcüye boyun eðmeyip öldürdü diye Oysa siz yobazlar onu idam ettiniz Bir daha uðrattýnýz adaleti sekteye Ali OSMAN Periyodik AV TUTMAYAN TAZI Yorgancýoðlu Baþbakan... Serdar yardýmcýsý... Geriye kalan parti baþkanlarý da muhalefetteki partilerin baþkanlarý... Onlarý meclis içi muhalefet diye ayýralým ki meclis dýþýnda kalanlara haksýzlýk etmiþ olmayalým... Geçenlerde Derviþ Eroðlu tüm part baþkanlarýný toplantýya çaðýrdý ve onlarla Kýbrýs sorununu görüþtü... Toplantýdan ayrýlan partilerin baþkanlarý veya sözcüleri üç aþaðý beþ yukarý Eroðlu ile ayný þekilde açýklamalarda bulundular... Konu, Davutoðlu'nun iki devlet esasýnda müzakerelerin baþlamasý çaðrýsý yapmasýydý. Özgürgün de, Serdar da Eroðlu gibi kesin bir dille vurguladýlar. "Ýki devlet" dediler... Baþkasý kabul edilmez... Rumlarýn bir devlet markasý varsa bizim de bir markamýz olmalý deðil mi ya? Markalar yarýþsýn da görelim malýmýzýn kalitesini! Kýbrýs Cumhuriyeti dünyada bir markaysa... KKTC nedir? Marka megapse! Hayrettin'in piç tazýsý... Sýrasý gelmiþken bundan biraz bahsedeyim. 90'lý yýllarýn baþý... Elyeli Hayrettin dayýmýz Sinde'den bir tazý satýn almýþ ama bir türlü tazýyý ava götürme fýrsatý bulamamýþtý! Birisi ovada bir tavþan gördüðünü ve tüfeði alýp onu vurmaya gideceðini söyleyince Hayrettin bu fýrsatý kaçýrmak istemedi. Tavþaný görene, tavþanýn yerini göstermek için kaç para istediðini sordu.. Vur aþaðý vur yukarý anlaþtýlar ve Hayrettin ovadaki tavþaný satýn aldý. Tazýsýný alýp tavþanýn "yataðý"na gittiler. Tavþaný satan yerini iþaret etti. Hayrettin bir taþ alýp attý, tavþan kaçmaya baþlayýnca da tazýsýný serbest býraktý. Tavþan önde, tazý arkada tepeleri devirdiler... Bir müddet sonra tazý geri geldi ama aðzýnda tavþan falan yok... Olayýn sonucunu merak edenler Hayrettin'e, -Paran da boþuna gitti, dediler... -Ne boþunasý, ben tazýnýn cins mi, piç mi olduðunu test etmek için verdim o parayý, diye cevapladý Hayrettin... Eroðlu, "Herkes kendi yoluna" dedi... Yorgancýoðlu Davutoðlu'nun açýklamasýný baþka türlü yorumlamýþ ama iki devlet ileride konuþulabilirmiþ de buyurmuþ! Diðerlerini söylemeye gerek yok sanýrým. Özyiðit'in taktiði daha farklý oldu bu konuda. Masaya iki devlet temelinde oturmak istiyorlarsa, Rumlar o masaya neden gelsinler ki? Hedef üst çatýda ortak bir federasyon veya Kýbrýs Cumhuriyeti çatýsý altýnda 60 haklarýna dönmek. Ýki devlet mümkün mü? Deðildir. Birisi cins tazý köpeðine benzer, diðeri de piç tazý köpeðine... Bizim masadaki duruþumuz Hayrettin'in tazýsýnýn duruþudur... Hiçbir þey elde etmemiz mümkün deðildir yani... Birileri verecek, biz de yiyeceðiz! Av tutmayan tazýdan beteriz anlayacaðýnýz... Avcýlýkta av tutmayan tazýnýn göreceði övgü ne kadarsa, bizim de dünyada göreceðimiz övgü o kadardýr! Kalay 116 hap ve 3 gram Hintkeneviri bulundu Gamze BAYKUR- Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri bir süredir takip ettiði Burak Ergin'in arabasýnda yaptýðý aramada 116 adet Extacy olduðuna inanýlan hap ile 3 gr Hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ele geçirdi. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Ergin, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Takip altýndaydý Meselenin tahkikat memuru Polis Çavuþu Fatih Kaleci, bir süredir takip ettikleri zanlý Burak Ergin'i 28 Ekim tarihinde Sosyal Konutlar bölgesindeki parkta aracý içerisinde tespit ettiklerini söyledi. Zanlý Ergin'in arabasýnda baskýn düzenlediklerini belirten Kaleci, zanlýnýn arabasýnda yapýlan aramada 116 adet Extacy olduðuna inanýlan hap ile 3 gr Hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulduklarýný açýkladý. Zanlý Ergin'in gönüllü ifade verdiðini belirten Kaleci, ifadesinde bazý beyanlarda bulunduðunu ve bir kiþinin ismini verdiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Kaleci, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 9 yýl sonra geri döndü! Güneyden dönünce Girne de yakalandý Abbas ELMAS yýlýnda iþlediði suçlar nedeniyle kimliðine el konulan ve sahtekarlýkla yeni kimlik kartý çýkararak ülkeden kaçan zanlý Cemal Bisikletçiler, 9 yýl sonra Girne'de suç iþlediði gerekçesiyle polis tarafýndan gözaltýna alýnarak dün mahkeme huzuruna çýkarýldý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Girne Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru, zanlý Cemali Bisikletçiler'in 'Sahte belge düzenleme' ve 'Sahtekarlýkla para temini' suçlarýndan methaldar olduðunu söyledi. Zanlýnýn 2005 yýlýnda 'Çek sirkati, çek sahteleme, sahtekarlýkla para temini, uyuþturucu tasarrufu' gibi toplam 10 davadan askýda davalarý bulunduðunu açýklayan polis, zanlýnýn Girne Merkez Karakolu'ndan sahtekarlýkla temin ettiði kimlik kartý kayýp belgesi ile yeni kimlik kartý çýkarttýðýný ve Güney'e kaçtýðýný açýkladý. Polis, zanlýnýn yine önceki gün polis tarafýndan baþlatýlan 'Sahte belge düzenleme ve Sahtekarlýkla para temini' soruþturmasýyla ilgili gözaltýna alýndýðýný belirterek, zanlý hakkýndaki soruþturmanýn tamamlandýðýný kaydetti. Zanlýnýn KKTC vatandaþý olduðunu, 2005 yýlýnda iþlediði suçlarla ilgili teminata baðlandýðýný ve sahte davranýþlarla yurt dýþýna kaçtýðýný ifade eden polis, zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi maksadý ile mahkemenin uygun göreceði teminat þartlarýna baðlanmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti deðerlendiren Girne Kaza Mahkemesi Yargýcý Fügen Ulutekin, zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunmasýný saðlamak 70 gündür TC'den gelecek ekibi bekliyor (Kamalý Haber)- Türkiye'de banka, PTT gibi kamu kurumlarýný dolandýrdýðý gerekçesi ile 3 yýl 4 ay hapis cezasýna çarptýrýlan ancak hüküm giymeden önce KKTC'ye geldiði tespit edilerek tutuklanan Hatice Özmeral 70 gün geçmesine raðmen Türkiye'ye iadesi, kendisini almak için gelecek ekibin gelmemesi üzerine gerçekleþtirilemedi. Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne dün dördüncü kez çýkarýlan zanlýnýn 20 gün daha tutuklu kalmasýna karar verildi. Mahkemede sanýk aleyhindeki olgularý aktaran Girne Adli Þube'de görevli polis memuru Türker Samancýoðlu zanlýnýn 2014 Aðustos ayý içerisinde Türkiye'de PTT, banka ve kamu kurumlarýný dolandýrdýðý gerekçesi ile hakkýnda 3 yýl 4 ay kesinleþmiþ hapis cezasý olduðuna dair Türkiye makamlarýndan bilgi aldýklarýný söyledi. Polis, alýnan bilgi üzerine zanlýnýn 21 Aðustos tarihinde Girne'de tespit edildiðini ve 3 kez Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlarak toplamda 70 gün tutukluluk emri aldýklarýný belirtti. Bu süre içerisinde iade iþlemlerinin tamamlanmadýðýný, zanlý hakkýnda son olarak ÝSLAM BU DEÐÝLSE, NEDÝR? IÞÝD'in kafa kesen videolarý yayýnlandýkça AKP sempatizanlarýndan "Ýslam bu deðil" savunmasý yükseliyor. AKP'ye sempati duyan ve özellikle de Tayyip Erdoðan ile Ahmet Davutoðlu'na toz kondurmayan Kýbrýslýlar da cýlýz sesleriyle bu koroya dahil oluyor. "Ýslam bu deðil" diyenler, Ýslam'ýn ne olduðunu söyleyemiyorlar ne yazýk ki!.. Ýslam'ýn nerede olduðunu da söyleyemiyorlar. Tecavüzcüsünü öldüren kadýný idam eden Ýran'da mýdýr Ýslam? Yoksa kadýnlarýn araba kullanmasýný yasaklayan ve bunu bir terör eylemi sayan Suudi Arabistan'da mý? 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Burak Ergin'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. adýna 2 ayý geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevi'ne hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesini emretti. alýnan 20 gün tutukluluk süresinin dolduðunu kaydederek zanlýnýn 20 gün daha tutuklu kalmasýný talep etti. Polis, Türkiye ile temasa geçtiklerini aldýklarý bilgide 8 gün içerisinde zanlýyý teslim alacaklarýna dair bilgi aldýklarýný ifade etti. Yargýç Gökhan Asafoðlularý huzurunda verilen þahadet üzerine sanýðýn, 20 gün daha tutuklu kalmasýna emir verdi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HERKES KENDÝ YOLUNA GÝDERMÝÞ Eroðlu, Ýstanbul'da katýldýðý bir etkinlikte konuþtu ve "Anastasiadis masaya dönmezse, herkes kendi yoluna gider" dedi. Sözde barýþ gazeteciliði ile ün salmýþ bir gazetemiz... "Sert uyarý" diye manþet attý! O kadar sert ki... Demirci çekici ile vursanýz çatlatamazsýnýz bile! Derviþ bey uyarýrsa böyle uyarýr iþte! Anastasiadis hiçbir ön koþul öne sürmeden masaya dönmezse herkes kendi yoluna gidermiþ! Rum tarafý için "No problem"... Onlarýn kendi yollarý var ve bu yolda zaten tökezlemeden gidiyorlar nasýl olsa... Bu yolun kilometre ve zemin taþlarýnýn da nelerle döþeli olduðu herkesin bildiði bir gerçek. Uluslararasý siyasi ve hukuki tanýnmýþlýklarý var. Dünya örgütü BM'nin üyesidirler. AB'ye tam üyedirler. Yani dünya örgütü BM'ye üye diðer bütün devletlerden eksik hiçbir yaný olmayan bir dünya devleti. Diyeceðim þu ki, zaten kendi yolunda yürüyor Rum tarafý. Baþka bir yola girmesi söz konusu deðil. Buna da ihtiyaçlarý yok zaten... Gelelim bize... Bizim de gittiðimiz ve gideceðimiz kendi yolumuz yok mu? Olmaz olur mu? Var tabii! En baþta da Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol! Gerçi bu yol BM üyeliði, AB üyeliði taþlarýyla döþenmiþ deðil! Uluslararasý en küçük siyasi ve hukuki tanýnmýþlýðý yok bu yolun! Ama ne var? Hukukdýþýlýk var! Korsanlýk var! Türkiye'nin alt yönetimi olarak beslemelik ve þamar oðlanlýðý var! Artýk jet-skilerle gelmeye baþlayan tetikçi, soyguncu, kaçakçý, tecavüzcüler var! Ýzolasyonlar, ambargolar var! Kötülük ve çirkinlik adýna ne ararsan var bizim kendi yolumuzda. "Gurvalardan" geçilmez! Güya gider gibi yapýp, düþe kalka gideriz biz bu yolda! Önümüzde gidebileceðimiz baþka bir yolumuz da yok! Saðolsun "Anavatanýmýz" Girne'den Anadolu'ya bize bu yolu baðlarken, bunun dýþýnda kalan bütün yollarý da týkayýp kapattý! Ve bizi bir mandraya mahkûm etti! Derviþ bey, "Masaya dönmezseniz herkes kendi yoluna gider" diye güya tehdit ediyor Rum tarafýný! Sanki bizim kendimize ait gidilecek baþka yolumuz varmýþ gibi onlarý korkutmaya çalýþýyor! Söyle Derviþ bey... Bizim bilmediðimiz bir yolumuz daha varsa göster. Göster ki Rumun içine biraz korku girsin! Ýþin ciddiyetini anlasýn! Keyfi kaçsýn! Belki o zaman týpýþ týpýþ masaya döner Anastasiadis! Yoksa bugüne kadar düþe kalka yürümeye çalýþtýðýmýz yolun bizi hiçbir zaman selâmete çýkarmayacaðýný bilmezler mi? Bilmezler mi ki Girne'den Anadolu'ya baðlanan bu yoldan þikâyet etmeyen, umutsuzluða düþmeyen kimse kalmadý? Rumlarýn yolu dünyanýn dört yanýna... Bizim yolumuz Girne'den Anadolu'ya! Var mý ötesi?

5 5 29 Ekim 2014 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Merak etmeyin Mercimeðin faydalarýný, ahtapot yahnisinin nasýl yapýldýðýný anlatacaðýmýz günler de gelecek. MÝÞ-MIÞLAR * Göç Yasasý'na karþý eylemler sürecekmiþ. - Boþ oturacak deðiller ya!.. Mutlaka bir iþ yapýyor görünmeleri gerekir. Bu kuru sýký eylemler bu yüzden. * Liderler müzakere masasýna dönüyormuþ. - Dönseler ne, dönmeseler ne bu saatten sonra Madem ki kafalarýna estikçe çekip gidebiliyorlar, ne anlamý var? * Askerlik Yasasý'nýn oylamasý ertelenmiþ. - Bu meclis, ikide bir erteleme yapacaðýna, neden vardiya usulü çalýþmaz anlayabilmiþ deðilim. * Organ nakli yasasý geçtikten sonra organ ticaretinin baþlayabileceði endiþesi doðmuþ. - Yasa geçmeden ticaret baþladý! Geçenlerde böbreðini satýlýða çýkaran birisi vardý ya gazetelerde Belki de çoktan satmýþtýr. * MERS önlemleri çerçevesinde, ziyaret saatleri saatleri arasýnda kýsýtlanmýþ. - 2 saat kadar kalýrsan risk yok mudur yani Bu uygulama o demek midir?.. Çok akýlcý bir önlem doðrusu. * ADSL sorunu giderilmiþ. - Þimdilik!.. Akþama sabaha ne olacaðý Allah'a kalmýþ. * Bulunacak çözümün "Federal Kýbrýs"ý öngörmesi gerekiyormuþ. - "Yoðurt süt ile yapýlmalýdýr" açýklamasý gibi bir þey oldu bu. * Emekli Cumhurbaþkaný Talat, favorisinin Siber olduðunu açýklamýþ. - "Müzakerecilik" sözü almýþ olabilir mi dersiniz? Neden olmasýn Ankara olsanýz; platform kurup petrol aramayý mý tercih edersiniz, masa baþýna oturup nafile görüþmeler yapmayý mý? TRÝBÜNLERE OYNAMAK Ve yüce meclisimiz bir iþ daha becerdi. Ýnsan Hücre, Doku ve Organ Nakliyle Ýlgili Kurallarý Düzenleyen Yasa tamam. Bu saatten sonra her þey serbest! Adamýný buldun mu, organýný da bulursun artýk! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Mustafa Arabacýoðlu meclisteki konuþmasýnda Bazý kiþiler, üçüncü ülkelerden gelenlere nasýl organ nakli yapabilirim peþinde koþuyor dedi. Annadýnýz ya! Ýþin ticarete döküleceðinden bahsediyor. Mafya falan karýþacak imalarý var Haksýz mý? Deðil. Doðuþ Derya da, konuþmasýnda;, keþke bu iþi sadece devlet yapsaydý gibilerden laflar etti. Ve her ikisi de, bu çekinceli konuþmalarýndan ötürü, izleyicilerden alkýþ aldý. Ben de alkýþlarým diyecektim, vazgeçtim. Alkýþlayamam! Söyledikleri ile yaptýklarý paralel deðil çünkü. Ya benim kafama binbir kuþku sokuyorsun, bu yasa þöyledir böyledir diyorsun, ya da el kaldýrýp evet diyorsun. Bu durumu beðenmedim. Bari çekimser kalsaydýnýz. O zaman alkýþlardým Tribünlere oynamýyorlar derdim! BAÞKASINI BEKLER GÝBÝ!.. Baþbakanýmýz, yeni yeni müþavirler yaratýlmasýna Bütçeyi emen sülüklerin artmasýna en az benim kadar karþýdýr. Bundan kesinlikle eminim. Ben de karþýyým derken, çýkardýðý sesteki samimiyete yürekten inanýyorum. Evet karþýdýr. Ama Ne yapsýn yani? Yasa var. Adamý bakan yapýyorsun O da, haklý olarak müþavir istiyor kendine. Git ambardan seç bir tane diyemezsin ki. Zaten bakanýn kendisi, bir taneyi kolundan tutup getiriyor Aha bu benim müþavirim diyor. Kimdir be bu, ma nerde buldun be bunu? da diyemezsin. Yasa var. Karýþamazsýn! Sizin anlayacaðýnýz baþbakan da bu yasadan çoooook þikayetçi. Keþke birileri gelse de bu yasayý deðiþtirse, demiyor ama Týpký öyle bir beklentisi var gibi Baþbakan olduðunu unutuyor galiba bazen!

6 Baflýnýn Köþesi GÜNLÜK GÜNLÜK Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GERÇEK BAÞKAYMIÞ IÞÝD RUS REHÝNEYÝ ÝDAM ETTÝ (Ýstanbul)- "Ne gerek var" demiþti Turgut Özal. Türkiye'nin faþist askeri darbesinden sonra sivil diye baþa gelendi. Ondan önce caddeler, sokaklar, okullar Kenan Evren'di Onunla caddeler, sokaklar, okullar Özal'laþmaya baþladý O, yani tonton adam, "Ne gerek var, Bakýrköy kadar bile deðilsiniz, gönderirim rahat rahat geçinirsiniz" demiþti. Bunu okuyamadýk. Alkýþladýlar. Sevindiler de. Ne olacak ki, dediler Koskoca anavatan gönderecek, biz de keyfini sürecektik. Dükkânlarý bir bir kapatmaya baþladýk. "O gönderecek biz yiyeceðiz" diyerek Bahçeleri sulasak ne olacaktý ki Alýnacak para, verilecek emeðe deðmeyecekti. Yan gelir yatardýk. "O gönderecek biz yiyeceðiz" diyerek Avrupa mý dedin? Kes bileti, git, gez, gel. Orada yani gurbette yaþayanlara hava at Onlar da bir zamanlar ellerinde radyolar, altýn bilezikler, bol parfümlerle gelip hava atýyorlardý. Biz ise ne yerimizden olduk, ne gurbete düþtük. Durduðumuz yerde zengin olduk. Hem ganimet bulduk hem anavatan hazýr gönderiyor Durduk yerde rahatýmýz çalýþan gurbettekilerden iyiydi Sað olsun anavatan, daha ne yapsýn, dedik durduk. Ýnanmak önemliydi. Dost elini sýkmak, havada býrakmak adetlerimizde yoktu. Hele el, yardým eli ise Raþonlar gelirdi, biz kapalý gettolarda yaþardýk Memurluk yoktu maaþ da gelmezdi. Ama iane ile tanýþtýk. Yani para yardýmý Ýane de fena deðildi hani. Baþlangýçta ayda 30 KL alan mücahitlerdik Harcamamýz zaten yoktu. Daracýk yollarý kýsaydý kasabalarýmýzýn. Taksiye para vermezdik. Benzine de öyle. Verdiðimiz sadece yemeðe idi Ýane de yeter, artardý. Þimdi güvenli eller sayesinde topraðýmýz bol, evlerimiz, caddelerimiz geniþ Bir de Özal gönderdi mi, çalýþmak gereksiz olurdu Görünüþ böyleydi. Hava öyle esiyordu. Ki pencereler açýldý, kapýlar gerildi Aydýnlýkla gerçeðin yüzü ortaya çýktý. Toz kalkýnca boyasý görünenin ne olduðunun ortaya çýkmasý gibi. Kar erdiðinde bembeyaz, pürüzsüz yüzeylerdeki paslarýn belli olmasý gibi Ýþte o zaman, "vay be" deriz Bunlar kötü örnekler deðil Özal'ýn niyetinin ne olduðunu, kalkan kar sonrasýndaki pas gibi görebildik Kar kalktý pas ortaya çýktý. Ve gördük ki Sanatçýmýz Avustralya'da Yapýcýmýz Kanada'da Bahçývanýmýz, tarýmcýmýz, çobanýmýz Ýngiltere'de Özal "Ne gerek var" derken aslýnda, "size ne gerek" var demek istemiþ Gerçeði okuyamadýk Þimdi anladýk. Geç mi oldu dersiniz? Rusya'yý þoke eden haber: The New York Times gazetesi, terör örgütü IÞÝD militanlarýnýn, ellerinde rehin tuttuklarý Rusmühendis Sergey Gorbunov'u idam edildiðini ileri sürdü. Militanlar, Gorbunov'u görüntüledikleri son videoyu Ekim 2013'te yayýnlanmýþtý. Mühendis videoda, "Bana iyi muamele yapýyorlar. Yemek veriyorlar. Ancak beþ gün sonra Suudi Arabistanlý Halid Süleyman ile takas edilmezsem beni kesecekler. Suriye ve Rusya baþkanlarý ile Kýzýlhaç'a sesleniyorum. Çok korkuyorum" ifadesini kullanmýþtý.the New York Times gazetesinin verdiði habere göre Gorbunov, Suriye'de IÞÝD baþkenti olarak gösterilen Rakka þehrinde tutuluyordu. Militanlarýn, Gorbunov'u kurþuna dizerek idam anýný videoya kaydettiði iddia edildi. Teröristlerin bu videoyu, diðer rehineleri korkutmak için kullandýðý belirtildi.haberi New York Times'a dayanarak Rusya'nýn Sesi Radyosu duyurdu. Ancak henüz baþka kaynaklardan habere dair doðrulama gelmedi. GÝRNE'DEKÝ ARAZÝSÝNÝ OKUL YAPILMASI ÝÇÝN HÝBE ETTÝ Dr. Ümit Sakallý, Girne Daðyolu'nda bulunan 3 dönüm 700 ayakkare büyüklüðündeki arazisini, okul yapýlmasý için Milli Eðitim Bakanlýðý'na hibe etti. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Dr. Ümit Sakallýya ait olan Girne Daðyolu'ndaki arazinin, Bakanlýða hibe edilmesi ile ilgili olarak, Bakanlýkta protokol imzalandý. Protokole, Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova ile Dr. Ümit Sakallý imza koydu. BÜYÜKKONUK'TA SORUN BÜYÜYOR ÇOCUKLAR OKULA GÖNDERÝLMEYECEK n OKUL AÝLE BÝRLÝÐÝ SORUNUN GÝDERÝLMEMESÝ HALÝNDE CUMA MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK Büyükkonuk Ýlkokulu Okul Aile Birliði'nin öðretmen eksikliði nedeniyle baþlatmýþ olduðu eylem sürüyor. Okul Aile Birliði Baþkaný Muhammet Damar, Milli Eðitim Bakanlýðý ile yapýlan görüþmelerin sonuçsuz kaldýðýný ve öðretmen eksikliðinden dolayý öðrencilerin birleþtirilmiþ sýnýflarda eðitim görmesi sorununun henüz giderilmediðini açýkladý. Damar, dün toplanana Okul Aile Birliði'nin çocuklarý okula göndermeme kararý aldýðýný belirterek, sorun giderilmediði takdirde Cuma günü Milli Eðitim Bakanlýðý önünde eylem yapacaklarýný bildirdi. TIBBÝ CÝHAZ BAÐIÞI- Cnser Charity Trust Derneði, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne týbbi cihaz baðýþýnda bulundu. Akçiçek Hastanesi'nde dün saat 11:00'de gerçekleþen ve Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin de hazýr bulunduðu törende, Endeskopi cihazýndan oluþan baðýþ, Cancer Charity Trust Derneði Baþkaný Angela Hasman tarafýndan, Baþhekim Vekili Dr. Salih Beyoðlu'na teslim edildi. KTÖS'ün uyarý grevleri devam edecek Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) Alasya Vakýf Anaokulu, Alasya Ýlkokulu, Gülenyüzler Anaokulu, Þht. Osman Ahmet Ýlkokulu ve Fikri Karayel Ýlkokulu'nda yaptýðý uyarý grevleri perþembe günü ile saatleri arasýnda devam edecek. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil tarafýndan yapýlan açýklamada, "Eðitim Bakanlýðý'nýn öðretmen eksikliðinden doðan fýrsat eþitsizliðini ortadan kaldýrmak adýna somut giriþimlerde bulunmamasý, eðitimi emin ellere teslim edilmediðinin kanýtýdýr. Sendikamýz, okullarýmýzdaki öðretmen eksikliðinin giderilmesi adýna baþlatmýþ olduðu uyarý grevleri ailelerin desteði ile devam ederken, Kýbrýslý Türkleri sadece seçim zamanlarýnda hatýrlayan siyasiler sorunlarý çözmek için adým atmýyor" ifadelerine yer verildi. SURÝYELÝ MÜLTECÝLER Mülteci Suriyelilerin yaþadýklarý trajedi sanýldýðýndan da büyük... Kýbrýs gibi sorunlu bir adacýða sýðýnmýþlar... Güneyde boðulmak üzereyken kurtarýlmýþlar... Ama barýnamamýþlar orda... Kuzeyde daha iyi bir hayat olduðunu düþünerek kalkýp bu tarafa geçmiþler... Hem de kendilerini yeni bir riske atarak... Þimdi daha da piþman olacaklarýna hiçbir þüphe yok deðil mi? Mülteci karnesi kötü iki taraf... Kendi kendilerine bakmaktan bile aciz de baþkalarýna mý bakacaklar? ÇOK YERÝNDE Tahir Gökçebel TDP'den meclisteki konularýn takipçisi olmalarýný istedi... Ýlk kez böyle bir amaçla bir ziyaret yapýldý galiba... Ama yerinde... Biz de katýlýyoruz... ENKAZ Dünyaca ünlü Reuters haber ajansý "Türk dýþ politikasý enkaza döndü" diyor... Bakalým bu enkazýn altýndan kalkabilecek mi? BAYRAM Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! Týrnak... "Eskiden, 'çözüm olmazsa, Türkiye AB üyesi olamaz' gerçeðinin, bu ülkeyi çok etkileyeceðini veya bu ülkenin bunu çok önemsediðini sanýyordum. Öyle olmadýðý gayet açýk. O zaman, lütfen 'çözüme ihtiyacý olan biziz dediðimizde elimiz zayýflýyor' gibi bir garibanlýk serzeniþinden vazgeçin. Gemilerini çekmesi için Türkiye'ye ricada bulunun. Ve masaya oturun. Ya da açýkça gönlünüzde yatan aslancýktan bahsedin!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Hep böyle yaðsa... Hani 'ahmak ýslatan' derler ya... Tam da bize uyar iþte... Yaðmur tatlý!.. Ama trafikte tam bir 'kaos'la baþlýyoruz, yeni haftaya, yeni güne... Tören provasý var!.. Baðýmsýz 'KKTC'nin 29 Ekim bayramý bu (!)" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Direniþ ruhu olsaydý Rumlar Ýngiliz'e karþý daðlara çýktýðýnda, Allah'ýn bir Kýbrýslý Türk'ü destek çýkmaz mýydý? Sonra, Ýngiliz 'bölyönet' yaptý. E, büyük ihtimal müsaittin..." Ahmet OKAN (Havadis) "Barack Houssein Obama'yý, Tanrýnýn dünyaya gönderdiði iyilik ve barýþ meleði olarak görenler, aslýnda, emperyalizmin olmadýðýný, dolarýn renginin ise yeþil olduðunu çok geç anladýlar." Kývanç BUHARA (Detay) Günün Kahramaný TEBERRÜKEN ULUÇAY LTB TEMSÝL EDÝLDÝ- Lefkoþa Türk Belediyesi'ni temsilen Dýþ Ýliþkiler Komisyonu Meclis Üyesi Mine Atlý ve Dýþ Ýliþkiler Görevlisi Zehra Zekai, "Geçiþ Dönemimdeki Þehirler Formu" na katýldý. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Formda Lefkoþa hakkýnda bilgi verme imkaný bulunurken; diðer þehirlerden gelen temsilcilerle de temas kurma imkaný elde edildi. Bu baðlamda, Belfast Belediyesi Asbaþkaný Maire Hendron ile görüþme yapýldý. Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay tarafýndan açýklanan yeni 'vatandaþlýk taslaðý' yazýlý basýnda tartýþýlmadan sosyal medyada tartýþýlmaya baþlandý... Uluçay'ýn yaptýðý açýklamalara göre Kýbrýs'ta doðmuþ olan tüm çocuklar anne ve babalarýnýn vatandaþ olup olmamalarýna bakýlmaksýzýn vatandaþlýk hakký kazanacak... Uluçay, yaptýklarý hesaplara göre her yýl kadar kiþiye vatandaþlýk hakký verileceðini söyledi... Neye göre yaptýlar acaba bu hesaplarý? Doðum oranýna göre mi? Eðer öyleyse yanýldýlar...

7 7 29 Ekim 2014 Çarþamba TURKCELL ÝLE YDÜ "ÝÞBÝRLÝÐÝ ANLAÞMASI"NI YENÝLEDÝ GÖR DUY KONUÞ Kuzey Kýbrýs Turkcell ile Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) arasýndaki iþbirliði anlaþmasýnýn üç yýllýðýna yenilendiði bildirildi. Kuzey Kýbrýs Turkcell'den verilen bilgiye göre, iki kurum arasýndaki iþbirliði anlaþmasýna Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca ve YDÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Doç. Dr. Ýrfan S. Günsel imza koydu. "YANINDAYIM" PROJESÝ TANITILACAK "Meme Kanseri Farkýndalýk Ayý" çerçevesinde gerçekleþtirilen "Yanýndayým" projesi Perþembe günü Girne Grand Pasha Hotel'de tanýtýlacak. Play FM tarafýndan gerçekleþtirilen etkinliðin tanýtým kokteyli saat 20.00'de baþlayacak. KARAMAN'DA MADEN ÝÞÇÝLERÝ MAHSUR KALDI Karaman'ýn Ermenek ilçesindeki bir maden ocaðýnda su baskýný nedeniyle 20 civarýnda iþçinin mahsur kaldýðý bildirildi. Ýlçeye baðlý Güneyyurt beldesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait ocakta meydana gelen olayýn ardýndan çok sayýda itfaiye, arama kurtarma ve saðlýk ekibinin bölgeye sevk edildiði belirtildi. KÜRTLER IÞÝD'E KARÞI PROTESTO DÜZENLÝYOR Kürtlerin bulunduðu her ülkede IÞÝD'e karþý karþý gerçekleþtirilecek mücadeleye destek amacýyla düzenlenecek protestolar kapsamýnda Güney Kýbrýs'ta da yürüyüþ düzenleneceði haber verildi. Fileleftheros gazetesi, Güney Kýbrýs'taki Kürklerin cumartesi günü Makarios Caddesi'nden Ledra Caddesi sonuna (Lokmacý sýnýr kapýsý karþýsýna) yürüyeceðini yazdý. MERKEZ BANKASI ESKÝ BAÞKANINA 5 AY HAPÝS CEZASI Maliye ve Ýçiþleri eski Bakaný, Rum Merkez Bankasý eski Baþkaný Hristodulos Hristodulu'nun, sahte gelir beyanýnda bulunma ve vergi kaçakçýlýðý yapma suçundan 5 aylýk hapis cezasýna çaptýrýldýðý haber verildi. Hristodulu'nun cezaevine götürüldükten sonra rahatsýzlanmasý üzerine hastaneye kaldýrýldýðý belirtildi. Hristodulu'nun, Rum Merkezi Cezaevi'ne götürüldükten sonra göðsünde aðrý þikayetiyle hastaneye kaldýrýldýðýný yazan gazete, Hristodulu'nun geceyi hastane geçirdiðini ve ne zaman hastaneden çýkacaðýna doktorlarýn karar vereceðini belirtti. ALO AFRÝKA HATTI GÖKÇEBEL'ÝN TDP'DEN ÝSTEÐÝ: Meclisteki konularýn takipçisi olun Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) yetkilileri, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)'yi ziyaret ederek, Parti Genel Baþkaný Cemal Özyiðit ve diðer yetkililerle görüþtü. Ziyaretleri sýrasýnda konulan KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, "geçmiþ UBP hükümetinin sakat icraatlarýnýn verdiði zararýn ardýndan, bugünkü CTP-DP hükümetinin sorunlara çözüm üretmenin aksine 'porselen dükkânýndaki fil' gibi her tarafý yýkýp geçtiðini" savundu. Gökçebel, hükümetin iþine gelen yasalarý yapýp, iþine gelmeyenleri yapmadýðýný iddia ederek, Kýbrýs sorunu konusunda da herhangi bir baþarýya imza atamayan bu hükümet döneminde çözüm momentinden bahsedilmesi yerine savaþ ortamýnýn doðduðunu ileri sürdü. Genel orta öðretimde ve mesleki teknik eðitimde 45'in üzerinde kadro açýðý bulunduðunu, öðretmen adaylarýnýn iþsiz olduðunu söyleyen Gökçebel, buna karþýn üçlü kararnamelerle yapýlan atamalar ve üst kademede oturanlarýn yaptýðý harcamalarýn devam ettiðini kaydetti. Çift kadro görev yaparak haftanýn 3 günü baþka yerde 2 gün baþka yerde öðretmenlik yapmaya zorlanan bir öðretmen kesimi olduðuna iþaret eden Gökçebel, bu öðretmenlerin ayda 10 bin kilometre yol kat ettiðini, yollarda çeþitli tehlikelerle baþ ettiklerini ve aldýklarý maaþlarýn yol masraflarýna ve akaryakýta gittiðini belirtti. Yaklaþýk bir yýldýr gerekli yasa önerilerini hazýrlayýp meclise sunduklarýný ve bunlarýn Anayasaya uygunluklarýný da teyit ettirdiklerini anlatan Gökçebel, TDP'den Meclis'te bu konularýn takipçisi olmasýný beklediklerini söyledi. Gökçebel tüm bu sorunlar konusunda hükümet partilerinin KTOEÖS'e hak verdiðini fakat henüz çözüm yönünde adým atýlmadýðýný savundu. Grev kýrýcýlýða Kamu-Sen tepkisi Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu Sen) Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Gelir ve Vergi Dairesi Gazi Maðusa Þubesi Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi'nde grev kýrýcýlýðý yapýldýðýný ileri sürerek, ilgili bakaný, bunu teþvik etmekle suçladý. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Özkardaþ, birimde yeterli eleman olmadýðý ve soruna çözüm bulunmasý yönünde hiçbir adým atýlmadýðý gerekçesiyle 13 Ekim'de baþlatýlan süresiz grev devam ederken, ayný birimde iþçi statüsünde olan iki kiþinin, 23 Ekim'den itibaren iþlem yapmaya baþladýklarýný söyledi. Özkardaþ, "Ýþçi statüsündeki kiþilerin bu birimlerde yaptýklarý iþlemler sonucunda oluþabilecek, kasa açýðý, belge kayýp olmasý, belgelerde silinti ve veya deðiþiklik gibi olaylarýn olmasý halinde kim sorumlu olacaktýr?" dedi. Ýki devletli çözüme BKP tepkisi Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel aþkaný Ýzzet Ýzcan müzakere sürecinin durmasýný fýrsat bilen Ankara ve Kýbrýs Türk tarafýnýn iki devletli çözümü gündeme getirmesinin samimiyetsizliðin bir göstergesi olduðunu savundu. Yaptýðý yazýlý açýklamada, müzakere sürecinin yeniden baþlamasý yönünde yapýcý adým atmak yerine, gerginliði sürekli týrmandýran Ankara ve Kýbrýs Türk tarafýnýn iki devletli çözümü gündeme getirerek müzakerelerin yeniden baþlama ihtimalini ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýný iddia eden Ýzcan, "Sayýn Anastasiadis ve Sayýn Eroðlu'nun 11 Þubat'ta imzaladýklarý ortak metin, çözüm zemini olarak tek egemenliði, tek vatandaþlýðý ve tek uluslararasý temsiliyeti olan siyasi eþitliðe dayalý iki toplumlu, iki bölgeli federal Kýbrýs'ý içermektedir. Kendi attýðýn imzaya ve BM kararlarýna raðmen sürekli iki devletli çözüm peþinde koþmak sonucu olmayan tehlikeli bir maceradýr" dedi. Gazetemize gelerek þikayette buluna ve fotoðraflar veren bir vatandaþýmýz Lefkoþa Trafik Þb. Amiri'ni göreve davet etti... "Bir müddet önce helmetsiz motosiklet kullandým. Trafik Þube Amiri beni görmüþ, plakamý aldý ve karakola çaðýrdý. Gidip özür diledim, ilk kez böyle bir þey yaptýðýmý anlatmaya çalýþtým, ancak amir yüksek sesle 'Suç iþlediniz ödeyeceksiniz' dedi. Gidip ödedim. 390 TL ve 50 puan... Ýkinci büyük suçmuþ trafikte. Ancak imam osurursa cemaat da sýçar diye bir laf var. Buradan sayýn trafik amirine çektiðim bazý fotoðraflarý gönderiyorum. Herþey ortada. Bunlarý da rapor edebilir mi acaba? Yoksa gücü yetene midir amirliði?" BÝZÝM DUVAR ÞEYT ANIN ÞEYTANIN DA ALLAHI VAR Bizim Mandra LARNAKA'DA EÞEK FESTÝVALÝ Larnaka'ya baðlý "Skarinu" (Skarino) köyünde ilk kez "Eþek festivali" düzenlendiði bildirildi. Haravgi gazetesinin haberine göre, 26 Ekim'de baþlayan ve dün sona eren festivalde, ziyaretçilere eþeklerle tur atma, çeþitli geleneksel oyunlar oynama, þarký söyleme ve dans etme imkaný tanýndý. Gazete, festivalde geleneksel yemekler, tatlýlar ve içkiler ikram edildiðini yazdý. AMÝR GÖREVE ATÖLYE VE STRES ODASI- Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'nde yapýlan Stres Odasý ve atölyelerin tanýtým törenine katýldý. Öðrencilerin ürettiði ürünlerin satýldýðý ve katkýda bulunanlarýn ödüllendirildiði törene, Meclis Baþkaný Sibel Siber yanýnda Gazimaðusa Kaymakamý Þifa Çolakoðlu ve farklý geliþen bireylerle ilgili eðitim alan bazý okullardan öðrenciler de katýldý. Mandrada uzun süreden beri tartýþýlan ve özellikle böbrek hastalarýnýn yana yana beklediði Organ Nakli Yasasý en nihayet meclisten oybirliðiyle geçer. Gözü kulaðý bu yasada olan böbrek hastalarý yasanýn geçmesini büyük memnuniyetle karþýlarken, gerek milletvekilleri gerekse toplum içinde, organ mafyasýnýn türemesi endiþeleri de gizlenmeden açýkça dile getirilmektedir. Mandrada dilediði gibi at oynatan çeþitli mafyanýn bu olaya da el atmamasý için yasanýn çok titizlikle uygulanmasý gerektiði dile getirilirken, sokaktaki adam "Mafya endiþelerinin giderilmesi tamamen yönetenlere baðlý" diye kendi kendine söylenir.

8 8 29 Ekim 2014 Çarþamba Arada Bir Ölüm Özgün Kutalmýþ Doðum ne kadar doðal bir olay ise, ölüm de o kadar doðal bir olaydýr. Ne var ki biz insanlar doðumu çoþku ile karþýlarken, ölümleri kolay kolay kabullenmek istemeyiz. Hele hele genç ölümleri isyan etmeden kabul etmek, nerdeyse imkânsýzdýr. Bana göre eðer söylendiði gibi ilâhi adalet varsa, ki ben olduðuna inanmýyorum, dünyalar iyisi genç insanlarýn 90 yaþýndaki dedeleri yaþarken ölmeleri kabul edilemezdir. Muhasebede stok kayýtlarý tutulurken ilk giren ilk, son giren de son çýkar diye bir kural vardýr. Niye Ýlâhi Adaleti temsil eden insanlarýn yarattýðý Tanrý da bu kurala uymuyor? 4 yaþýnda dünyalar güzeli bir çocuðun lösemiye yakalanmasý da ne demek oluyor? Bu dünyada insana, çevreye ve genelde tüm dünyadaki varlýklara zararý dokunan ve yok olmalarý gereken milyonlarca insan varken, neden hep iyiler ve zamansýz ölüyorlar? Silâh üreticileri, satýcýlarý, bu silâhlarý þahsi ve siyasi çýkarlarý için kullananlar refah içinde ve uzun süre yaþarlarken, neden pýrýl pýrýl gençler ölüyorlar? Uyuþturucu üreticileri ve uyuþturucu kaçakçýlarý refah içinde uzun süre yaþar ve saygý görürlerken, genç ve iyi insanlarýn erken vedalarý neden? Þimdi Tanrýya, Peygamberlerine ve Kitaplarýna körü körüne inananlar, kaderci ve teslimiyetçi bir analyýþla ecel diyecekler. Ayrýca Tanrý önce sevdiklerini alýrmýþ safsatasýný söyleyecekler. Yahu bu genç insanlarýn bu dünyada sevenleri çoktur. Ayrýca Tanrýnýn da onlarý sevmesi gerekmez. Varsa ve alacaksa, Tanrý önce kendi sevmediklerini alsýn ve olduðu söylenen cehenneminde onlarý yaksýn. Güzel ve iyi insanlar bu dünyayý daha da yaþanýr kýlmak için bu dünyada kalsýnlar. Þairin biri "Ölüm varsa, bu dünyada zûlüm vardýr" diyor. Ne kadar da doðru söylüyor. Hele de bu ölümler sýrasýz olursa. Bu zûlümü dünyadaki insanlara reva gören kimdir? Ayni þekilde bir baþka þair "Var git ölüm, bir baþka zamanda yine gel" diye yazmaktadýr. Baþka zaman ne olabilir ki? Elbette sýrayla olmasý demektir. Bu arada bazý insanlar ömürlerinin kalan son on veya yirmi senelerini yataða baðlý olarak veya alzheimer hastalýðý nedeniyle 2. çocukluk olarak geçirmektedirler. Ancak çocuklar her geçen yýl büyüyüp her bakýmdan geliþirken, alzheimer hastalarý ise kundaktaki çocuktan beter hallere gelmektedir. Bu mudur ilâhi adalet? Bu ise olmaz olsun bu ilâhi adalet. Biz "Her mihnet kabulüm/ Yeter ki gün eksilmesin penceremden" diyen þairlerden deðiliz. 90 yaþýna kadar asalak bir sürüngen gibi yaþamaktansa, 70 yaþýnda ölmeyi yeðleriz. Ama yok da 4 yaþýnda, yok da 25 yaþýnda veya 40 yaþýnda. MERS virüsü hakkýnda açýklama YDÜ HASTANESÝ ANABÝLÝM DALI DOKTORU PROF. DR. ÇAKIR'DAN MERS VÝRÜSÜ KONUSUNDA AÇIKLAMA Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý doktoru Prof. Dr. Nedim Çakýr, MERS virüsü tehlikesine dikkat çekti. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre Prof. Dr. Çakýr, MERS virüsünün 2012 yýlýnda Ortadoðu'da evcil hayvanlar üzerinde deðiþime uðrayarak salgýn yapmaya baþladýðýný kaydetti. "Aslýnda bu senaryo, bilim insanlarýnýn domuz gribi ve kuþ gribi salgýnlarýnda yaþadýklarý ile benzer bir bilimsel gerçekti. Bu kez özellikle develerde görülen deðiþim, yine insanlarý tehdit etmeye baþladý" diyen Çakýr açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Hastalýk, 2 haftaya kadar uzayabilen bir kuluçka dönemi sonunda üç temel belirti ile kendini gösteriyor; ateþ, öksürük ve nefes Kamiloðlu'ndan MERS ile ilgili açýklama "ALTI KÝÞÝ SERVÝSLERDE TEDAVÝ GÖRÜYOR ÜÇ KÝÞÝ DAHA YATIRILABÝLÝR" Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Ramadan Kamiloðlu, MERS virüsü þüphesiyle hastaneye yatanlar konusunda açýklama yaparak, þu anda altý kiþinin serviste yatýlý tedavi gördüðünü belirtti. Kamiloðlu, Perþembe gecesi ülkeye gelen hacýlarýn tamamýna yakýnýnýn kontrole çaðýrýldýðýný, sadece üç kiþiye ulaþýlamadýðýný, onlarýn da Diyanet Ýþleri Dairesi aracýlýðý ile buldurulmaya çalýþýldýðýný anlattý. Kontrol yapýlan uçak yolcularýndan en küçük þüphe uyandýranlarýn hastanede ayrýlan bölüme tektik ve tedavi için yatýrýldýðýný kaydeden Kamiloðlu, itibariyle bugün muayene edilen beþ kiþiden ikisinin ileri tektik ve tedavi için yatýrýldýðýný kaydetti. "Muayene bulgularýnda hastalýk tespit edilen VETERÝNER HEKÝMLER BÝRLÝÐÝ: KÝÞÝSEL HÝJYEN SAÐLANMALI Veteriner Hekim Burak Toksoy, MERS hastalýðýndan korunma amacýyla temel ve kiþisel hijyen saðlanmasý ve þüpheli durumlarda en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerektiðini belirtti. Toksoy, ülkede, tek saðlýk prensibine uygun olarak beþeri hekimlik, veteriner hekimlik ve vahþi yaþam biyologlarýný kapsayan bir epidemiyolojik bilgi paylaþýmý ve acil durumlarda müdahale yapabilecek bir yapýnýn oluþturulmasý gerektiðini vurguladý. Kýbrýs Türk Veteriner Hekimler Birliði Yönetim Kurulu adýna açýklama yapan Veteriner Hekim Burak Toksoy, ilk kez 2012 yýlýnda Suudi Arabistan'da rastlanan MERS'in (Middle East Respiratory Syndrome), coronaviruslar tarafýndan meydana getirilen ve solunum sisteminde rahatsýzlýða neden olan bir hastalýk olduðunu kaydetti. Toksoy, son dönemde develerden insanlara bulaþtýðý düþünülen ve hacý adaylarýnda meydana gelen hastalýktan sorumlu tutulan MERS virüsünün, henüz çok iyi tanýnmayan ve tedavisi üzerinde çalýþmalar süren bir etken olduðunu ifade etti. Etken virüse bugüne kadar yarasa, deve ve maymunlarda rastlandýðý ve insandan insana bulaþmanýn ancak çok ciddi vakalarda darlýðý. Hastalýða yakalananlarda karýn aðrýsý, ishal, bulantý ve kusma görülüyor. Saðlýklý ve genç eriþkinlerde daha hafif seyreden hastalýk, þeker hastalarý, kronik bronþit hastalarý, kalp yetmezliði ve/veya böbrek yetmezliði olanlar ile baðýþýklýk sistemi saðlýklý olmayan kiþilerde daha aðýr ve ölümcül sonuçlara yol açýyor. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), 24 Ekim 2014 tarihine kadar laboratuvar verileriyle kanýtlanmýþ toplam 883 hastanýn MERS enfeksiyonuna yakalandýðýný, bunlardan 319'unun yaþamýný MERS virüsü ve komplikasyonlarý sonucu kaybettiðini belirtiyor. DSÖ, kuþkulu hastalar ile grip benzeri belirtiler gösteren diðer hastalardan alýnan örneklerin kesin tanýsý için laboratuvar incelemesini þart koþuyor. Bu nedenle salgýn yaygýnlaþmadan tanýsý konulabilmesi için laboratuvar testlerine mutlaka ihtiyaç duyuluyor. Yine de MERS virüsü þüphesi taþýyan hastalara dikkatle yaklaþmak gerekiyor." diðer üç kiþinin ise ilk tahlil sonuçlarý beklenmektedir. O sonuçlara göre gerekli iþlemler yapýlacaktýr" diyen Kamiloðlu itibariyle daha önce MERS þüphesi ile servislerde yatan dört kiþinin saðlýk durumunun iyiye gittiðini belirtti. Kamiloðlu açýklamasýna þöyle devam etti: "Alýnan tedbirlere halkýmýzýn da riayet etmesinden son derece mutluyuz. Her ne kadar bazý kesimlerce 'aþýrý tedbir aldýðýmýz' eleþtirisi varsa da, büyük sýkýntýlar yaþamaktansa varsýn bir kaç hafta tedbirsel sýkýntý yaþayalým prensibimiz geçerlidir. Özet olarak þu an itibarý ile hastanemizde MERS þüphesi ile altý kiþi yatmaktadýr. Üç kiþi daha yatýrýlma ihtimali vardýr ki bu geliþmeler dahi aldýðýmýz tedbirlerin yerinde olduðunu göstermektedir. Bu vesile ile ilgili birimde büyük özveri ile çalýþan hekim ve hemþire arkadaþlarýma teþekkürü borç sayarým." görüldüðünün bildirildiðini anlatan Toksoy, "Bu açýdan zoonotik bir hastalýk olarak deðerlendirilmesi gereken MERS açýsýndan ülkemiz, canlý hayvan ithalatýmýzýn olmayýþý, deve nüfusunun bulunmamasý gibi nedenlerle güvenli sayýlabilir" ifadesini kullandý. Ciddi vakalarýnýn hospitalize edilerek ve ciddi olmayan vakalarýn ise evde tedavi edilebileceðine vurgu yapan Toksoy, korunma amacýyla temel ve kiþisel hijyen saðlanmasý ve þüpheli durumlarda en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerektiðinin altýný çizdi. Son yýllarda SARS, Kuþ Gribi, Domuz Gribi ve MERS gibi birçok zoonotik hastalýðýn vahþi veya evcil hayvanlardan insanlara bulaþýp yerel salgýnlar oluþturduðunu kaydeden Toksoy, yerel salgýnlarýn, insan hareketleri vasýtasýyla dünya çapýnda ciddi salgýnlar meydana getirdiðini belirtti. Toksoy, "Bu konuda dünyada olduðu gibi tek saðlýk prensibine uygun olarak beþeri hekimlik, veteriner hekimlik ve vahþi yaþam biyologlarýný kapsayan bir epidemiyolojik bilgi paylaþýmý ve acil durumlarda müdahale yapabilecek bir yapýnýn ülkemizde oluþturulmasý gerekmektedir" ifadesini kullandý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ALIM GARANTÝLÝ ÝÞ! Bir süredir bu yazýyý kaleme almak istiyordum... Bildiðiniz gibi yaklaþýk 10 gün önce "Aspir bitkisi"nin ne demek olduðunu ve ne iþe yaradýðýný öðrendik... Verilen bilgilere bakarsak gerçekten de çok faydalý bir bitki... Üstelik kuraklýða da bayaðý bir dayanýklý... Gerçi Türkiye'den getirilen "barýþ suyu" ile kuraklýk falan ortadan kalkacak ama neyse!.. Biz konumuzda kalmaya devam edelim... Öncelikle þunu söylemem gerekiyor, ben bizim siyasilerin elini attýðý her þeyin altýnda bir "Ali Cengiz oyunu" ararým... O nedenle bu olaya da temkinli ve sorgulayýcý bir þekilde yaklaþýyorum... Ancak yeni fikirlerin deðerlendirilmesi gerektiðini de düþünüyorum... Çünkü bu topraklarý kendi hallerine býraktýðýnýzda kendiliðinden bir þeyler yetiþmiyor... Ekmek, biçmek ve üretmek gerekiyor... Üretici kazansýn, Toplumun geneli bu tür olaylardan faydalansýn... Peki, Aspir bitkisinin üretimi bu anlamda topluma bir katký yapar mý? Doðrusu tekrarlamam gerekirse ben bizim siyasilerin parmaðýnýn deðdiði hiçbir þeye güvenmem... Ve çok bir þeyler de beklemem... Ancak burada baþka bir konu daha var!.. O da hükümetin özel bir þirket ile alým garantisi konusunda anlaþma saðlamasý... Üstelik o þirket bizlere çok da yabancý deðil... Ercan ihalesini kazanan ve hala bürokratik engelleri aþmakla uðraþan ama aþamayan Taþyapý Þirketi'nin sahibi olan Emrullah Turanlý'ya ait bir baþka þirket... Hani bazen bazý insanlarý anlamak pek mümkün deðil... Sanýrým bunlardan bir tanesi de Emrullah Turanlý olsa gerek... Adam çýkýp geliyor ve Ercan'ýn ihalesini kazanýp yatýrým yapmaya baþlýyor... Belki de birçok iþini bu yatýrým için yavaþlatýyor ancak bir de bakýyor ki hükümet verdiði sözlerin hiçbirini yerine getirmiyor... Ve doðal olarak da þirket bir türlü istediði yatýrýmý Ercan'a yapamýyor... Ýþin aksi, anlaþma yaptýðý hükümet gidiyor ve onun yerine gelen hükümette bu konuda laftan öteye bir adým bile atmýyor... Þimdi yeni bakan, yeni umut, bir bakarsýnýz olumlu yönde bir adým atýlýr... Üstelik þunu da üstüne basa basa dile getirmem gerekirse, Ercan'ýn þu anki hali bile beni büyülemeye yetti... Ve gerçekten hükümet yaptýðý anlaþmaya uyup þirketin önünü açarsa, neler yapabileceðini görmek istiyorum... Her neyse, Ercan'ý baþka bir yazýda kaleme alýrýz... Aspir bitkisi, kuraklýða dayanýklý olduðu kadar ekonomik geliri de çok yüksekmiþ... Üstelik bu bitkiyi yetiþtirmesi için üreticiye de destek verilecekmiþ... Hatta üretici ürününü sattýðý gün parasýný peþin alacakmýþ... Sakýn yanlýþ anlamayýnýz, üreticiye peþin parayý verecek olan hükümet deðil!.. Hükümet, Turanlý'nýn þirketi olan E&T Tarým ve Hayvancýlýk Þirketi'nin alým garantisi vermesine güveniyor... Yoksa bu ülkede hükümetin verdiði güvence ile iþ yapmak delilik olur... Turanlý düzenlenen basýn toplantýsýnda Türkiye'de aspirle ilgili 100 milyon dolar üzerinde yatýrým yaptýklarýný söylemiþti... Çok büyük bir rakam!.. Tabii ki Türkiye'nin konumuna göre bir miktar... Bizde ki yatýrýmý ne kadar olur bilinmez ama Turanlý'nýn iddiasýna bakarsak, üretici kar edecek, yatýrýmcý þirket ise zarar etmeyecek... Bana göre denemeye deðer... Sonuçta alým garantisini veren bir þirket var!.. Zarar ederse sonuçta kendi bileceði bir iþ!.. Doðru bir sözleþme ve yatýrýmcýya karþý dürüst bir yaklaþýmla bana göre bir þeyler baþarýlabilir... Aksi bir duruma zaten alýþkýn bir toplumuz... Yalnýz Turanlý'nýn cesaretine hayran kaldým... Umarým günün sonunda bizimkiler tarafýndan yine ortada býrakýlmaz...

9 29 Ekim 2014 Çarþamba 9 Tünel ALINTI "UTANÇ VERÝCÝ ÝÞLER, ALÇAKLIK" Ne Kürtler vardý, ne Aleviler vardý, ne de 1915 vardý bizim tarihimizde.benim öðrendiðim tarih böyleydi.ýþte aklým böyle bir tarih tarafýndan tutsak alýnmýþtý.cumhuriyet devleti kendi resmi tarihiyle beni 'yalanda yaþatmýþtý.'bizim tarih, gerçek deðil icat edilmiþ bir tarihti, tahrif edilmiþ bir tarihti.ermeniler, 1915 yoktu.kürtler yoktu.dersim yoktu.aleviler yoktu o tarihte.'varlýk vergisi, 6-7 Eylül yoktu o tarihte.1965'te Ankara'da, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduðum zaman bu konularýn gerçek boyutlarýndan bihaber 21 yaþýnda bir Türk genciydim. Kýsacasý:'Kepaze sayfalar'ýmýz yer almaz bizim 'resmi tarih'imizde.o derece tahrif edilmiþtir ki, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bile sansürlenmiþtir. Örneðin Mustafa Kemal, 24 Nisan 1920'de, Meclis kürsüsünden yaptýðý ilk konuþmada sözü 1915'e getirip þöyle der:"utanç verici iþler, alçaklýk!" Bu sözleri de bulamazsýnýz resmi tarihimizde, birçok gerçek gibi üstü örtülmüþtür. Hasan CEMAL (T24) DÝPNOT ABD'de bu ay yapýlan bir ankete göre"obama'nýn baþkanlýðýndan memnun musunuz?" sorusuna halkýn yüzde 45'i memnunum derken; yüzde 53 memnun deðilim cevabýný verdi. YASALARI BIRAK, ASGARÝ ÜCRETE BAK ARÞÝV TARÝH 3 EKÝM 2013 Bulutoðlularý döneminde Lefkoþa Belediyesi'ne yüklü borç veren Mehmet Çangar'dan bu kadar. Çangar borç peþin ödenirse faiz indirimi yapabileceðini söyledi. Usulsüz borç olduðu gerekçesiyle belediyenin açtýðý davanýn ilk ara emri duruþmasý dün yapýldý... Gözden kaçmayanlar... HANGÝ CUMHURÝYET? 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþu Haber bülteni gene 29 Ekim mesajlarýyla doldu taþtý. Türkiye hükümetine yalakalýk yapmak için altýn deðerinde fýrsatlardýr bunlar. Kutlayýn bakalým, kurtlanana kadar kutlayýn. Peki ama siz hangi cumhuriyetin kuruluþunu kutluyorsunuz? Atatürk'ün kurduðu laik cumhuriyetin kuruluþunu mu, yoksa Tayyip Erdoðangillerin yýkýp yerine getirdiði Ýslamcý cumhuriyetin kuruluþunu mu? E karar verin artýk Yoksa giden paþam, gelen hocam mý? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ayrý gayrý deðil, bütün Türkler biriz." AK Hataylýlar Derneði VÝRGÜL... HEM ÞEHÝTLER ÖLDÜ, HEM VATAN BÖLÜNDÜ Kýbrýslýtürk milliyetçiler de bir tuhaf doðrusu. Dünyada eþleri benzerleri yok. Kendi ülkelerinin bölünmesinden "zafer" yaratýrken, Türkiye'nin bölünme olasýlýðýndan "maraz" çýkarýyorlar. "Çirkin oyunlar Türkiye'yi bölemez" diyorlar. Çirkin oyunlar Kýbrýs'ý bölmüþ, gaylelerinde deðil. "Þehitler ölmez vatan bölünmez" derken de Türkiye'yi kastediyorlar zaten. Kýbrýs'ta hem þehitler öldü, hem vatan bölündü, farkýnda deðiller. "Halkýn yaþam standartlarýný yükseltecek yasalarý bir an önce geçirmek için hükümet ve AB Koordinasyon Merkezi ile iþbirliði içerisinde çalýþýyoruz." Armaðan CANDAN (CTP milletvekili) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar Bu ülke dinsizlere ya da dinlilere deðil; külliyen ecinnilere emanet Ýktidardan güç alan akýlsýzlar tarafýndan on yýldýr tedrici olarak kültürel bir karartmayla tehdit ediliyoruz. Her ýþýk söndüðünde zihinlerde bir cinayet. Dün kadýnlarýn o güzel saçlarý öldürüldü... Bugün tutku dolu tango sizlere ömür... Yarýn romantik balenin caný cehenneme. Þimdilerde elli yaþlarýnda olan bir arkadaþým, küçükken annesine sormuþ: "Anne seks nedir?" Annesi bu son derece net soru karþýsýnda klasik ebeveyn telaþýna kapýlmýþ. "Bir giyim tarzý yavrum" diye Her yokuþun bir iniþi vardýr... geçiþtirivermiþ küçük oðlunun büyük merakýný. Adana'daki Tango Festivali için baþlatýlan o cahil ve cüretkâr kampanyayý duyduðumda aklýma bu hikâye geldi hemen. "Anne tango nedir?" "Bir zina tarzý yavrum." Ülkeyi öyle bir iktidara emanet ettik ki, böylesine gülünç bir durumu bile devletin resmi kültür politikasý olarak bünyesinde göðsünü kabarta kabarta taþýmaya dünden hazýr. Þimdi iktidardan biri çýkýp þöyle dese hiçbirimiz þaþýrmayacaðýz: "Kadýnlarýn onun KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu bunun kucaðýna yatýpkalkmasý, affedersiniz bacaklarýný elin adamýnýnbacaklarýnýn arasýna sokmasý... Buna gözyumamayýz." Ýþte o an biz bile döner tangoya bir daha bakarýz. Bu iþ baleye kadar gider ki daha önce o cenaha yapýlmýþ ciddi hamleler var zaten. Her þey laikliði savunanlara küstahça "dinsiz", laikliðe saldýranlara da yine küstahça "dinli" etiketinin yapýþtýrýlmasýyla baþladý. Bu etiket iþi o kadar saçmaladý ki, gerçekten dinsiz olanlar bile laikliðe kötü gözle bakmazlarsa zinhar faþist sayýlmaktan korkar hale geldiler. Ardýndan ülkeyi doðal olarak ecinniler bastý. Bu ecinnilere göre: Gezi'dekiler zaten kafadan dinsiz imansýzdý. Çocuklarýnýn kýzlý erkekli gezmesine göz yuman ebeveynler edepsiz. Kurban Bayramý'nda kesilen hayvanlara üzülenler zýndýk. Kanunlara aykýrý yapýlaþma için direnenler mescit düþmaný. Tango festivali düzenleyenler zina meraklýsý. Bu ecinniler istiyorlar ki: Dini, bir inanç deðil felsefe olarak görmeye ve hakkýnda sorular sormaya kimse kat'a cüret edemesin. Herkes cümlesini kurarken artýk kimin dini duygularýný incitebileceðini bin kere düþünsün. Ýnançlarý uðruna kelle kesebilenlerin nefesi enselerinde olsun. Ülkenin neredeyse on yýldýr farkýnda olamamakta ýsrar ettiði o meþum tehlike buydu iþte. Ve artýk kapýmýzda deðil, bayaðý evin içinde. Tehlike, içeriye girmesine raðmen hâlâ tam olarak gerçekleþmemiþ gibi duruyor diye kendimizi belki bir süre daha oyalayabiliriz. Ama bir süre. Ýnsanlarý dinsiz-dinli diye ayýran bir dil belasýna fena bulaþtýk. Bu belayý baþýmýza açanlar cahil ve tehlikeli ve cüretkârlar. O yüzden artýk bu ülke dinsizlere ya da dinlilere deðil; külliyen ecinnilere emanet. (Mine Söðüt/ Dinsiz, Dinli, Ecinni/Cumhuriyet)

10 10 29 Ekim 2014 Çarþamba Semen Yönsel Saygun Biz kadýnlar cinsel suçlara karþý önlem almayan, bilakis kadýnlarý öldüren, onlarýn hayatlarýný zora sokan ülkelere turist olarak gitmeyelim. Oralardan gelen tüm davetleri kadýnlarý katlettiklerini duyurarak reddedelim. Sermaye sahibi kadýnlar bu ülkelere sermaye taþýmasýn. Devlet elli kadýn katliamlarýna susmayalým. En yüksek tonda konuþalým. Onlarýn katýlmak istedikleri uluslar arasý birliklere katýlmalarýný engellemek için sokaklara dökülelim. Kabuslarý olalým. Asla affetmeyelim. Asla unutmayalým. Serkan Mesutoðlu Vicdani ret hakkýnýn tartýþýldýðý bugünlerde aklýma þu sorular geliyor: Anayasanýn 74. maddesinden yola çýkarak yapýlan "Yurt ödevinin sadece silahlý kuvvetlerde yapýlabileceði" yorumu tartýþmasýz doðru mudur? Mevzuatýmýzda yurt ödevinin tanýmý yapýlmamýþ olmasýna raðmen yurt ödevi neden askerlik ödevi ile baðdaþtýrýlmaktadýr? Yurt ödevi kavramýnýn Askerlik Yasasý altýnda düzenlenmesi yurt ödevinin askerlik ödevine indirgenmesine sebep olmuyor mu? Yurt ödevi askerlik ödevinden daha geniþ bir kavram deðil midir? Her yurttaþ seçilme hakkýna sahiptir ancak bu hakkýn kullanýlabilmesi için yurt ödevini yerine getirmek bir koþuldur. Yurt ödevinden sadece askerlik ödevini anlamamýz gerekiyorsa; o halde bu durum kadýnlarýn askerlik ödevini yapmasýný bir zorunluluk haline getirmiyor mu? Hüseyin Emir Bir coþku var içimde bu gün kipýr kýpir Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum Gözlerim parke parke taþ duvarlarda. Açýlýyor hayal pencerelerim Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum Kekik kokulu koyaklardan aþarak Güvercinler ülkesinde dolaþýyor Bir çeþme baþý arýyorum Yarpuzlar arasýnda kendimi býrakýp Mis gibi nane_kokularý arasýnda Ruhumu,,dinlemek istiyorum Zikre dalmýþ her þey Güne gülümserken papatyalar Dualar gibi yükselir ümitlerim Güneþle kol kola kýrlarda koþarak Siz peygamber çiçekleri toplarken Ben çeþme baþýnda uzanmak istiyorum Huzur dolu içimde Ben sonsuzluðu düþünüyorum Ey sonsuzluðun sahibi, sana ulaþmak istiyorum Durun kapanmayýn pencerelerim Güneþimi kapatmayýn!.. Beton çok soðuk üþüyorum Ahmet Tolgay Facebook arkadaþ sayým bugün 3000'e ulaþtý... Birbuçuk yýl içinde... Bu 3000 dostun özelliði, arkadaþlýk önerisinin hep kendilerinden gelmiþ olmasý... Ben öneride bulunmuyorum... Geriye kalan 2000 kontenjanýmý da yine önerilerle tamamlayacaðým. Ýkinci 5000'lik tertibe gitme niyetim yok... Arkadaþlýk önerisi geldiðinde kayýt yapmadan önce mutlaka öneri sahibinin profiline bakarým. Bu da benim seçme hakkým arkadaþýmýn tümüne de sevgilerimi ve esenlik dileklerimi sunarým. Ben bir profesyonel iletiþimciyim ve facebook'un saðlýklý, dürüst, kaliteli, kalýcý ve yapýcý yayýnlar için kullanýlmasýný savunurum. Elimizin altýndaki, geleceðin medyasýnýn habercisi olan bu teknolojik olanaðý çok iyi ve sorumlulukla kullanmalýyýz. Armaðan Boyraz Tavþan korktuðu için kaçmaz, kaçtýðý için korkar demiþ Nazým Hikmet. Ýnsanýn insana kulluðu sosyolojik, ekonomik, kabaca muhtaç olduðu için deðildir çoðu zaman... Bazý insanlarýn mayasý bozuktur doðrudan ve kendilerini hayatta hep bu þekilde konumlandýrmayý tercih ederler. Profesör olurlar, vekil olurlar, bakan olurlar, müdür olurlar, doktor ama birey olamazlar... Özhan Derviþler- Arabayým ben isterim, gerisine karýþmam Hamza Irkad Askerler Bu zalimlere teslim olmayýn, sizi hor gören, eðiten, besleyen, köleleþtiren, hayatýnýzý yöneten, ne yapacaðýnýzý,ne düþüneceðinizi, ne hissedeceðinizi söyleyen, size sürü muamelesi yapanbu zalimlere teslim olmayýn. Teslim olmayýn sizi kendi savaþlarýna alet eden bu hasta ruhlu adamlara. Bu robot kalpli, robot kafalý, robot adamlara teslim olmayýn. Sizler robot deðilsiniz. Sizler sürü deðilsiniz. Ýnsansýnýz. Yüreklerinizde insanlýk sevgisi var. Nefret etmeyin -sadece sevilmeyenlernefret eder. Sevilmeyenler ve hasta ruhlular. Askerler! Kölelik için deðil, özgürlük için savaþýn. Tanrý insanýn gönlündedir, ne tek bir adamýn, ne de birkaç adamýn gönlündedir Tanrý, O bütün insanlarýn gönlündedir. Herbirinizin içindedir. Ey halk, güç sizde makineleri icat etme gücü de sizde, mutluluðu yaratma gücü de. Ey insanlar, hayatý özgür ve güzel kýlma gücü de, onu müthiþ bir serüvene dönüþtürme gücü de Meral Birinci Sonan ellerinizdedir. Öyleysedemokrasi adýna, bu gücü kullanalým - birleþelim. Yeni bir dünya için savaþverelim, adam gibi bir dünya, insanlara çalýþma olanaðý, gençlere gelecek,yaþlýlara da güvence veren bir dünya için. Zalimler de bunlarý vaat ederek baþa geldiler. Amaonlar yalan söyler. Sözlerini tutmazlar. Hiçbir zaman da tutmayacaklar. Diktatörler kendilerini özgürleþtirirlerken insanlarý köleleþtirirler. Þimdi bu dünyayý özgürleþtirmek için mücadele edelim, ulusal sýnýrlardan, açgözlülükten, nefretten ve hoþgörüsüzlükten kurtulalým - Saðduyulu bir dünya için, bilim ve geliþmenin herkesi mutlu kýlacaðý bir dünya için mücadele edelim. Ey, askerler, demokrasi adýna birleþelim! Güneþ çýktý. Karanlýktan ýþýða çýkýyoruz. Ýnsanlarýn nefret, zulüm ve açgözlülüklerindenarýnacaðý, daha þefkatli yeni bir dünyaya adým atýyoruz. Yukarýya bak Hannah! Artýk insan ruhunun kanatlarý var ve iþte nihayet uçmaya baþladý. Gökkuþaðýna doðru uçuyor, umut ýþýðýna doðru. Charlie Chaplin (1940) Derman Saraçoðlu ''Kulak asmadýklarýmýz''... Gülüp geçtiklerimiz vurdu bizi önce..! Bu delidir kulak asma... Bu öyledir, iþkembeden atar... Bunun söyledikleri hikaye... Aldýrma yahu buna... Ciddiye alma yahu bunun dediklerini sen da... Ama hiç iþin yok da bunun dediklerini dinlen, okun... Üþenmen da dinlen genni?... Peee, ya bu bizim mahallenin delisidir bilmen ama? Bu öyle delidoludur biraz. Ne yaptýðýný, ne dediðini bilmez, cesurlanýr sade. Bunun söyledikleri deli saçmasýdýr... Buna sade gülüp geçecen gardaþcýðým... ve 50 yýldýr ''güle güle'' bir hal olduk böylelikle! Böyle diye diye, böyle yapa yapa, bir baktýk, son elli yýlýmýzý baþlangýçta, etkilerini küçümsediklerimiz alýp götürmüþler hayatýmýzdan Kýbrýs'ta... Rumuyla Türkü ile, toplamda taþ patlasa bin binbeþyüz deli dediðimiz, baþýmýza bugünkü çoraplarý örmüþtür bu Kýbrýs ada'sýnda. Bunu da biliyor muyuz acaba? Bizi bugünlere alýþtýranlar, hep bu konuþtuklarý deli saçmasýdýr dediklerimiz oldu sonunda. Geç kalmýþ da olsak, bunun farkýna vardýk mý gerçekten? Hala bundan çok da emin deðilim ben. Oysa hep gülüp geçtiklerimiz vurdu bizi önce... En önde..! Ahmet Özsoy "Planýmýz þuydu, Galatasaray takýmýný analiz edince; Sneijder'in ortada topla buluþmasýný, Burak'ýn koþularýný ve Melo'nun pas trafiðinde bulunmasýný engellemekti. Bunlara çok iyi çalýþtýk, dikine toplarý oyuna çok sokmamaya çalýþtýk. Geçiþlerde, Mossoro'yu rakip beklerin arkasýna sokmak ve çabuk adamlarýmýzla sonuç almaktý." Sonuç 4-0 oldu. Evet bu sözlerin sahibi Abdullah Avcý. Bu adam TC milli takýmýn baþýndayken Selçuk'u 11'de oynatmadýðý için çok eleþtiriyordum. Kendisinden özür diliyorum ve o zamanki tüm sözlerimi geri alýyorum. Adam Sneijder ve Meloyu kilitledi, beklerimizin arkasýna top attý ve takýmý 4-0 kazandý. Ýþte tüm olay bu! Selçuk'a önlem bile aldýrtmadý. Hücumda kanat oyuncularýmýz olmadýðý için de planýn tutmasý hiç zor olmadý Mustafa Kortun BM Genel Sekreteri Eide 'askýya alýnan' görüþmeleri yeniden baþlatmak için formül arayýþýnda! Benim formülüm þu: AB yurttaþý Kýbrýslý Türk ve Rumlar bir araya gelir ve CHC yani 'Cyprus Hydrocarbon Company'ini kurarlar. Bu þirket adanýn tüm denizleri ve kara parçasýnda araþtýrmalarý düzenler denetler ve kaynaklarý çýkarma yetkisine sahip olur. Elde edilecek gelirler de adilane bir þekilde Kýbrýslýlar tarafýndan paylaþýlýr. Bu arada Kýbrýs sorununa çözüm müzakerelerine devam edilir. Ýki süreç de birbirini kesinlikle olumlu olarak etkiler. Haa CHC'nin kuruluþ yeri ve merkezi de pek ala BRÜKSEL Olabilir.. Hade bakalým Brüksel iþte sana bir Kýbrýs testi..(tüm Kýbrýs sevdalýlarýnýn bunu paylaþacaklarý umuduyla)

11 29 Ekim 2014 Çarþamba 11 Uðraþ Beratlý Twitter hisselerinin %11 düþmesi bekleniyormuþ... Kullaným sýklýðýnýn düþmesinden ötürü... Ýnternet duvarlarý yýkýyor, slogan yazacak yer kalmadý... Gece Abdurahman Çelebi yatýp, sabah Franz Kafka olarak kalkýlamýyormuþ... Ya da nasýldý? Gece gümrük memuru, sabah hamamböceði miydi? Neyse Franz anlatsýn ayrýntýlarýný... Hüseyin Bahca Ýþçi sýnýfýnýn içerisinde yokluklardan, varlýklar yaratmak için çabalayan bir ailenin çocuðu olarak geçti yaþadýðým güne dek hayatým. - Bizim buralarda babalar ve oðullarýnýn kaderleri kesiþir çoðu kez, meslekleri babadan miras kalýr geleceðe. - Adaletsizliklerin karþýsýnda vicdanýmla doðrudan yana hareket etmeyi öðretti bana ekmeði alnýnýn teriyle, elinin gücüyle kazanan ailem. Yedirtme hakkýný, sor hesabýný, nasihatý; insani boyutta olur diye fýsýldadýlar kulaðýma. Emeðin yüce bir deðer olduðunu da iyi öðrettiler ahaliden paramýzý alamadýðýmýz günlerde. En iyi üretimin insan sevgisi olduðunu söylerdi çocukken dedem. Aþkýn kutsal ve tek olduðunu ise ben keþfettim yaþarken ve biterken. Artýk ne þeriatýn kýlýcýndan korkar gönlüm, ne de keseceði parmaktan. Umut ekinimdir, eksilmez yüreðimin tarlasýndan. Ýnsaný sever dediler insan, ayýrýr dedi tapýnaklar. Ve her batan güneþin ardýndan, doðar baþka topraklarda tan... Osman Balýkçýoðlu Girdiðimde under the shower my keyif comes yerine. My ses da güzelleþir nedenisa. Put ederim over a few þarkýcýk baþlarým sing edeyim like a bülbül. Mostly da Barýþ Manço songs comes aklýma. Here is the ditch here is the camel, Mehmet aða with yellow boots, tomato, pepper, aubergine and my friend the donkey. Hepsini da sing ederim. Let Allah eylesin rahmet to him Barýþ Manço was my favourite þarkýcý. Some of the þarkýcýlar gibi he didn't become meþhur öldükten sonra. Bildiðiniz gibi our atalar said, the blind dies and he becomes almond eyed. Nasah Zabit Kimisi suya bastýrdýðý ekmeði yer, kimisi da önüne sunulan ballý gabirayý yer. Memlekette partizanlýk, faþistlik yaþadýðý sürece saygý duyacaðým kiþilerin sayýsý bir vücutta bulunan parmaklarýn sayýsý gadardýr. Hiçbir partinin dürüstlüðüne inanmýyorum! Hakký Celal Önen Belki bu MERS ve EBOLA salgýnlarý vesile olur da görüþtüðümüz herkes ile öpüþmekten veya tokalaþmaktan vazgeçeriz. Hiç olmazsa bu hastalýklarýn yaygýnlaþma eðilimi gösterdiði bu zamanlarda. Zaten bence gereksiz bir gösteri. Ýnsan sevgisini daha güzel de ifade edebilir. Halil Hanifi Taþseven Öyle çok bilmiþ kiþiler vardýr ki, kendi kendilerini solcu, devrimci, aydýn, herkesin görüþüne saygýlý vs vs görüyorlar. Ama bu kiþilerle tartýþmaya girdiðiniz zaman toplumun eski tabularýný hala üzerlerinden atamadýklarýný görürsünüz. Özellikle milliyet ve din konularýnda, týpký yobazlar gibi eleþtiri kaldýrmýyorlar. Örneðin, ezanýn yüksek sesle ve Arapça okunmasýna karþý kampanya baþlatanlara "geri zekalý" diyen ve duymak istemeyen "kulaklarýný kapasýn veya kaçsýn" diyen bir kiþi Aydýn, solcu veya devrimci olabilir mi? Hem laikliði savunacaksýn hem demokrat olacaksýn, hem de laiklik ilkelerine uygun olarak dini eleþtiri yapanlara "beðenmez iseniz kaçýn" diyeceksin! Olur mu caným? Eðer bu savunduklarýnýz bilinçli ve samimi ise siz demokrat bile olamazsýnýz, yok eðer bir yanlýþ anlaþýlma varsa lütfen özeleþtirinizi yapýn. Sevgiler. Rauf Kasimov / Öbür heykelden daha çok yakýþmadý mý? MAHMUT ANAYASA / MANDRA TIMES Merkezi Ankara'da bulunan Türk Dil Kurumu, Türkçe lisanýnýn geliþtirilmesi ve yabancý dillerden ayrýþmasý iddiasý ile bu kez Kýbrýstaki bazý kelimelere ve hatta yemek isimlerine taktý... Kurum Baþkaný Abdullah Bükey dün yaptýðý açýklamada, "Türkçenin lehçesi, yöreseli, off shor'u, Edirne dili, Kýbrýs aðzý olmaz, olamaz... Kýbrýs Türktür, Türk kalacaktýr" dedi... Bükey devamla, "Yavru vatan Kýbrýstaki yurttaþlarýmýz ne idüðü belirsiz, abuk subuk bir dil kullanmaktadýr, onlara güzel Türkçemizi öðretmek boynumuzun borcu, aylardýr dil uzmanlarýmýz birbirlerine dil uzatmakta (pardon) dil çalýþmakta ve bu iþ için müthiþ bir araþtýrma yapmaktadýr" diyerek þu ana kadar hazýrlanan listeyi basýn mensuplarýna daðýttý... Selçuk Garanti Galadya Ortaokulu Boru-Tampet Takýmý ÝÞTE LÝSTE: Yemekler 1- Bumbar - Ýçli Kokereç 2- Molehiya - Mola Otu 3- Gologaz - Kol Patates 4- Badadez Köftesi - Kýbrýs Köftesi 5- Hellim - Hellim Peyniri 6- Herse - Buðdaylý Piliç 7- Golifa - Nar Üstü Susamlý Buðday 8- Gullurukya - Keçi Boynuzlu Kremalý Hamur Dilimleri 9- Pilavuna - Üzümlü Poaça Sýk Kullanýlan Kelimeler 1- Gomma - Kanka 2- Durumcuklar? - Nasýl Gidiyo? 3- Goma da gider - Koymayýnýz, kaçýyo 4- Napang? - Nassýnýz? 5- Araycam ben seni - Döncem ben sana 6- Cayýrdattý genni - Arabayý kaydýrýyo 7- Yeme içme gýrla - Tam bir ziyafet 8- Full garý gancýk - Hep karý lan 9- Afa - Er kiþi Haber: Ajans Rogga Murat Kanatlý Uzun bir yol var önümüzde ama yürüyoruz... Bugün meclis kürsüsünden defalarca vicdani reddin bir insan hakký olduðu açýklamalarý yapýldý, güzeldi... Zeki Çeler bayaðý uðraþtý, Asým Akansoy, Tufan Erhürman, Doðuþ Derya, Mehmet Çakýcý, Hüseyin Angolemli, vicdani ret ve askerlik konusunda tümüne katýlmadýðýmýz ama sivilleþme ve demokratikleþme adýna önemli saydýðýmýz açýklamalar yaptýlar... UBP ve DP'nin çok ciddi karþý duruþunu görmedik... vicdani ret ile ilgili yeni bir öneri hazýrlandý, üzerinde çalýþacaðýz... Vicdani reddin genel prensipleri açýsýndan sýkýntýlý ve aslýnda bu hali ile "seçici" ya da "koþullu" vicdani ret (Selective conscientious objection) diyebileceðimiz bir düzenleme gibi duruyor. Özellikle Ýsrail ordusunda koþullu vicdani ret özellikle savaþ pilotlarý arasýnda yaygýn ve iþgal altýndaki bölgelerde operasyonlarda görev reddi þeklinde ortaya çýkýyor... Yeni vicdani ret önerisi de askerdeki bazý görevlerin reddedilmesi, yerine silahlý kuvvetlerde eðitim durumlarý ve meslekleri dikkate alýnarak sivil hizmet vermeyi olanaklý kýlmakta... Üzerine konuþmak, düþünmek tartýþmak gerekecek bir öneri... Pazartesi'ne kadar zaman var.. Yýltan Taþçý Bugün doðum günüm... Doðum günümü en içten dileklerle kutlayan tüm arkadaþlarýma çok teþekkür ediyorum. 57 yaþýndayým. 77 yaþýnda olduðumda fotoðraftaki görüntüde olacakmýþým.beni bu hâle getiren arkadaþýmýn da 77 yýl, hatta daha fazla yaþamasýný dilerim. Lila Hayri Eðer içinde bulunduðumuz bu gariplikten, kokuþmuþluktan, belirsizlikten ve yasasýzlýktan baþýboþluluktan memnunsak -ki öyle görünüyor- niye bu bitmez tükenmez görüþmelere devam ediyoruz, havanda su dövüyoruz? Yok memnun deðilsek bizi bu duruma getirenlere, Kýbrýs'ýn içine edenlere gün 24 saat yýl 12 ay þükran çekip tapýnýyoruz? Ne garip bir yaratýðýz! Allahým sen bize layýðýmýzý ver!

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý EMÝNE HÜR Unuttum anlayasýn Adýmý anmayasýn Bin parçaya bölünmüþ Kýrýk bir aynadasýn Ahmet Hamdi Tanpýnar Araþtýrmalarý Ömrün Gecesinde Sükut Dr. Murat Koç DERGAH YAYINLARI 29 Ekim 2014 Çarþamba TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Belâlar insanlarý biraraya getirir." Aristoteles Sen giderken, neler öðrettin bana bir bilsen Aþkýn kaç boðum olduðunu Ve son kertenin insaný nasýl boðduðunu öðrettin Sen giderken Aþkýn yalancý sancýlarýn ardýndan Asýl ayrýlýk acýsýnda doðduðunu öðrettin... Latif Þimþek "Sen giderken" adlý þiirinden Ölümden sonraki hayat "Tahtalýköye Rammi 2" Cumartesi akþamý gösterimde Maðusa Sanat Tiyatrosu Alper Susuzlu'nun yazýp Ýlke Susuzlu'nun yönettiði "TAHTALIKÖYE RAMMÝ 2" isimli fantastik komedisinin prömiyerini 1 Kasým Cumartesi akþamý saat 20:00'de Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapýyor. "TAHTALIKÖYE RAMMÝ 2", yedinci yaþýna merhaba diyen Maðusa Sanat Tiyatrosu'nun 20'inci oyunu. Yýllar önce sahnelenen Tahtalýköye Rammi isimli oyununun devamý niteliðinde olmayan Tahtalýköye Rammi 2, öte alemda geçen bir komedi. Yani Ölümden sonraki hayat ve dünyaya yeniden geliþi mizahi bir dille anlatan komedi yüklü bir oyun. Yönetmen Ýlke Susuzlu "Bu oyunda size aynalýk görevi yapýyoruz. Herkes hatalarýyla bir bir yüzleþecek. Ölüm hepimizin kapýsýnda. Öyleyse yaþamdan zevk alarak ve kimseyi ezmeyerek bir hayat sürmeliyiz." diyerek "Tahtalýköye Rammi 2"nin ölümden sonraki hayatýmýzý ve dünyaya yeniden geliþimizi merak edenler için kaçýrýlmamasý gereken bir oyun olduðunu belirtiyor. Noyanlar Ýnþaat Þirketi, Beerport ve X Reklam'ýn sponsorluðunu üstlendiði "TAHTALIKÖYE RAMMÝ 2" oyununda Tülin Susuzlu, Ýlke Susuzlu, Tutku Kahveci, Refet Þeker, Dilara Ersoy ve Alper Susuzlu rol alýrken, teknik yönetmenliði Güzay Susuzlu yapýyor. 1, 7, 8, 14, 15 Kasým tarihlerine Maðusa'da Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 20:00'de oynayacak oyun için ve numaralý telefonlardan yerinizi ayýrtabilirisiniz. ENDONEZYA'DA KÜLTÜR KARNAVALI GÜZELYURT BELEDÝYESÝ "TÝYATRO GÜNLERÝ" BAÞLADI- Güzelyurt Belediyesi'nin bu yýl 11'incisini düzenlediði "Tiyatro Günleri" çerçevesinde Ýzmir Gölge Oyuncularý Kültür Sanat Topluluðu'nun Karagöz-Hacivat gölge oyunu, Güzelyurt AKM'de seyirciyle buluþtu. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, önceki gün baþlayan Tiyatro Günleri 19 Aralýk tarihine kadar sürecek. Tüm oyunlara giriþ ücretsiz olacak. Endonezya'nýn Solo eyaletinde düzenlenen geleneksel kültür karnavalý, renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanýn en kalabalýk dördüncü ülkesi Endonezya'nýn Orta Jawa bölgesinde bulunan Solo eyaletindeki festivali, binlerce kiþi izledi. Yaklaþýk 2 bin kiþinin performans sergilediði festivalde, özellikle kostümler büyük ilgi gördü. Müzisyen ve dansçýlar, kültür geçidinde yerel çalgýlar ve danslarla izleyenleri eðlendirdi. Solo halký festivale yoðun ilgi gösterirken, bölgede bereket anlamýna gelen pirinçten yapýlmýþ semboller festival sonunda daðýtýlýrken izdiham oluþtu. Festivali organize eden Heru Tri Wibowo, etkinliðin Solo halký için çok önemli olduðunu belirtirken, "Biz Solo halký olarak kültürümüze çok baðlý bir toplumuz. Bu nedenle sýk sýk kültür aktiviteleri düzenliyoruz." diye konuþtu. KIFSAD "BELGESEL FOTOÐRAF SÖYLEÞÝSÝ" DÜZENLÝYOR Kýbrýs Fotoðraf Sanatý Derneði (KIFSAD) cuma günü Özcan Yurdalan ve Ýsmail Gökçe'nin konuþmacý olarak katýlacaðý "Belgesel Fotoðraf Söyleþisi" düzenliyor. KIFSAD'dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde saatleri arasýnda gerçekleþecek yýlýnda Adana'da doðan Özcan Yurdalan, AFSAD (Ankara Fotoðraf Sanatçýlarý Derneði) kurucularý arasýnda yer aldý. DÝSK-Genel Ýþ Sendikasý Foto Film Merkezi'nde ve 1999 Marmara Depremi'nden sonra Dayanýþma Gönüllüleri'nin Fotoðrafçý Çocuklar Atölyesi'nde çalýþtý. Serbest gazetecilik yapýyor. Yazýlarý ve foto röportajlarý yayýnlandý. Seyahatname kitaplarý ve son olarak da"belgesel Fotoðraf Kuramý" isimli kitabý yayýnlandý. TRT'ye belgesel senaryolar yazdý. Birçok kiþisel ve karma sergiler gerçekleþtirdi Kýbrýs doðumlu Ýsmail Gökçe, Marmara Üniversitesi Fotoðraf Bölümü'ndeki Yüksek Lisans eðitiminin ardýndan Ýstanbul'a yerleþti. Wilbert Skip Norman ve Coþkun Aral'ýn fotoðraf asistanlýðýný yaptý. Bir dergi için bazý Avrupa ülkelerini kapsayan gezi fotoðraflarý çekip gezi yazýlarý yazdý. Kýbrýslý Çingeneler ve Maronitler üzerine foto röportajlar gerçekleþtirdi. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sanatta Yeterlik yapmakta, Galata Fotoðrafhanesi Fotoðraf Akademisi'nde eðitmen, Yakýn Doðu Üniversitesi'nde yarý zamanlý Öðretim Görevlisi olarak çalýþmakta ve belgesel fotoðraf projeleri üretmeye devam etmektedir.

13 29 Ekim 2014 Çarþamba 13

14 14 29 Ekim 2014 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/ C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Handegül Günay Eczanesi: Þht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. 16 A (Ýstanbul Perde Yaný) Marmara Bölgesi Tel: Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 metre ilerisi Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 (Universal Bankasý ve Vakýflar Bankasý Karþýsý) Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Törensel Eczanesi: Beþparmaklar Cad. Nihat Baðcýer Stadý No:121/H Çatalköy (Tempo Süpermarket Yaný) Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Femen'den idam edilen Cabbari için eylem Tahran yönetiminin, öldürdüðü kiþinin tecavüzcüsü olduðunu söylemesine raðmen 26 yaþýndaki Reyhan Cabbari'yi idam etmesine tepki dinmiyor. Son olarak, siyasi eylemleriyle tanýnan kadýn örgütü Femen Berlin'deki Ýran Büyükelçiliði'nin önünde sahneye çýktý. Üstsüz bedenlerinde 'Þeriat Kanunu', 'Reyhan Jabbari' ve 'Ýnsan Haklarý' yazýlý olan Femen üyeleri, elçilik binasýnýn önünde temsili bir infaz gerçekleþtirdi. Kadýnlar, bu eylemin ardýndan gözaltýna alýndý. Femen, dünyanýn her yerinde insan ve kadýn haklarý konusunda gerçekleþtirdiði üstsüz sivil itaatsizlik eylemleriyle tanýnýyor. Jabbari'nin idamýndan önce annesine "Ýçime sevgisini ektiðin bu ülke beni hiçbir zaman istemedi" yazdýðý bir mektup ortaya çýkmýþtý BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Adýnýn ve soyadýnýn 1 2 yalnýz baþ harfleriyle imzalamak (iki 1 kelime). 2-Ekilecek yer, mezraa. Toplum 2 içindeki en küçük birlik. 3-Genellikle 3 tavþan avýnda 4 kullanýlan, uzun bacaklý, çekik karýnlý, 5 çok çevik bir köpek türü. Bazý taþýtlarýn 6 tekerleklerine geçirilen kauçuk 7 çember. 4-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. 8 Gökyüzü. Titan'ýn 9 kýsaltmasý. 5-Anlam bakýmýndan 10 birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine 11 baðlar. Bir ülkedeki halkýn bütünü, amme. 6-Kimlik belirlemede uygulanan en güvenilir test. Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. 7-Ýleri sürülerek savunulan düþünce, sav. Bir iþi doðru ve uygun bulma, tasvip etme. 8-Neon'un kýsaltmasý. Lefkoþa Türk Lisesi'nin kýsa yazýlýþý. Ýsim. 9-Uzaklýk bildirir. Altýn'ýn kýsaltmasý. Ýlgilendiren, ilgili. 10-Öðretmenin öðrencilere verdiði çalýþma. Gözde sarýya çalan kestane rengi. Selenyum'un kýsaltmasý. 11-KKTC Maliye Bakaný'nýn adý, soyadý. Dünkü bulmacanýn çözümü Reuters analizi: Türk dýþ politikasý enkaza döndü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Türk kadýn ses sanatçýsý. 2-Hemen ardýndan. Bulunma hali eki. 3-Menteþe. Ýsim. Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan renksiz, tuzlu sývý. 4-Hatýra. Ek. 5-Demir'in kýsaltmasý. Vücudunda hasta veya eksik bir yeri olan kimse. 6-Ýlave etme, ulama. Ters okunuþu "Eski dilde, anlam, kavram". 7-Ters okunuþu "Tahsil görme". Yüce. 8-Üzüntülü düþünce durumu, kaygý. Rumcada "Bir" sayýsý. En kýsa zaman. 9-Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Ters okunuþu "Karelere ayrýlmýþ zemin üzerinde onaltý taþla iki kiþi arasýnda oynanan oyun". 10-Seçkin. Ýlâç, merhem. Hristiyanlarýn peygamberi. 11-Çiçeði bahar gibi kullanýlan kokulu bir bitki. Boþlukta yayýlan elektromanyetik dalgalarý toplayarak bu dalgalarýn transmisyon hatlarý içerisinde yayýlmasýný saðlayan cihaz. Türkiye'nin iç savaþýn devam ettiði Suriye'de sürdürdüðü politikalara yönelik eleþtirilerin ardý arkasý kesilmiyor. Son analiz Reuters'ta Samia Nakhoul imzasýyla yayýmlandý. Türkiye'nin, 2011'de Suriye'de Esad'a karþý baþlayan ayaklanmalarýn 'Arap Baharý'nýn yaþandýðý diðer ülkelerden farklý olduðunu anlayamadýðý belirtilen yazýda, "Esad'ýn diðer liderlerden farklý olarak Rusya ile siyasi, Ýran ve Þii müttefiki Hizbullah'la da askeri ve ekonomik iþbirliði içinde' bulunduðunun gözden kaçýrýldýðý vurgulandý. Yazýda, Esad'ýn, "Suriye'deki mezhep savaþý Türkiye'yi yakacak" yolundaki sözleri da hatýrlatýlarak þu ifadelere yer verildi: "11 yýllýk baþbakanlýðýnýn ardýndan cumhurbaþkanlýðýna seçilen Tayyip Erdoðan'ýn kendine güvenine raðmen, Esad'ýn uyarýsý rahatsýz edici þekilde doðrulanmaya baþladý." Türkiye'nin dýþ politikasýný 'enkaz halinde' olarak tanýmlandýðý analizde, bir zamanlar Müslüman demokrasisi ve NATO müttefikleri içinde bölgesel güç olarak parlayan Türkiye'nin AB'deki imajýnýn da döküldüðü belirtildi. Analize göre Ortadoðu'da durum farký deðil: "Siyasi Ýslam'ýn bölgede geri tepmesine raðmen Erdoðan'ýn kendisini Arap komþularýna hala 'Sunni Ýslam'ýn lideri' olarak sunmasý da ziyadesiyle rahatsýzlýk yaratýyor." Uluslararasý kamuoyunun IÞÝD ile YPG güçleri arasýnda çatýþmalarýn devam ettiði Kobani'ye çevrildiðinin hatýrlatýldýðý yazýda, "Erdoðan'ýn Kürt direniþçilerin yerel güçlerini pekiþtirmektense IÞÝD cihatçýlarýnýn Suriye ve Irak'ta kontrol ettiði alaný geniþletmesini tercih eder görünmesi de Kürtleri kýzdýrýyor" denildi. Türk tanklarýnýn Kobani sýnýrýnda 'tembel tembel' oturduðu belirtilen yazýda, Erdoðan'ýn "Kobani düþtü düþecek" sözleri de hatýrlatýlarak, 'bir halkla iliþkiler felaketi' olarak tanýmlandý. Ayrýca bu tutumun Türkiye'de 40'tan fazla ölüme neden olduðuna da vurgu yapýldý. "Erdoðan'ýn Sünniliði öne çýkararak körüklediði Türkiye'deki etnik ve mezhepsel kutuplaþma, ülkenin yalnýzlýða itilmesine yol açtý" denilen analizde þu tespitte bulunuldu: "Erdoðan ve Türkiye'nin AB'den Doðu'ya yönelmesinin mimarý Davutoðlu, geçtiðimiz yýl Mýsýr'da devrilen ve Körfez ülkelerinde yasaklanan Müslüman Kardeþler'e destek olmaya devam ediyor." Türkiye'nin yalýnýzlýðýnýn bir nedeni de ikircikli IÞÝD politikasýna baðlandý: Türkiye'de kimileri IÞÝD'i üç bölgesel düþmana karþý bir güç olarak gördü: Esad rejimi, Þii Irak hükümeti ve Kürtler. (diken.com.tr) DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 29 Ekim 2014 Çarþamba 15

16 16 29 Ekim 2014 Çarþamba

17 29 Ekim 2014 Çarþamba 17 7

18 18 29 Ekim 2014 Çarþamba

19 29 Ekim 2014 Çarþamba 19 "Vatandaþlýk" taslaðý Her yýl 750 kiþiye vatandaþlýk KERMES- Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Kadýn Kollarý Derneði, SOS Çocukköyü Derneði yararýna kermes düzenledi. SOS Çocuk Köyü'nden verilen bilgiye göre, Sarayönü'nde düzenlenen kermesin geliri SOS'e baðýþlandý. UBP Lefkoþa Kadýn Kollarý Derneði Baþkaný Nükte Olgun, SOS Çocukköyü Derneði'ne yaptýklarý ufacýk katkýnýn, minik yüzleri güldürmesini umut ettiklerini kaydetti. Derneklerinin, SOS Çocukköyü Derneði ile iþbirliði içerisinde çalýþmaya her zaman hazýr olduðunu vurgulayan Olgun, korunmaya muhtaç çocuklarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý adýna SOS Çocukköyü'ne herkesin destek vererek, bu sorumluluðu paylaþmasý gerektiðini söyledi. Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5 (2) Maddesinin gereðince ilan Aþaðýda tarif edilen mallarýn, aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görülen Hüseyin Mustafa Ali Þiþman bu mallarý yeniden koçan almak için Güzelyurt Kaza Tapu Dairesine takrir/dilekçe vermiþtir. Takrir/Dilekçe No: D(ÖK) 405/14 bu mallar üzerinde hak iddia eden veya bu malýn/ mallarýn ipotek veya herhangi bir hacizle leyhine engelli olduðunu iddia edebilecek herhangi bir kiþi veya kiþilerin bu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten/bu günden itibaren 30 gün içinde, yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için daireye yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Tarih: 27/10/2014 Güzelyurt Tapu Dairesi MALIN TARÝFÝ Kasaba/Mahalle Kayýt No. Pafta/plan Mevki veya Malýn cinsi D.E.A.K. Veya köy ve tarihi parsel sokak ismi 1- Akçay 1453 XX/34 Homateros Akarsu /4/1949 Parsel:682 Hisse:14/48 53 dk 2- Akçay 212 XX/26 Kadakros üç zeytin aðacý /4/1943 Parsel:207 Hisse: 14/48 ARANIYOR Cafe-Bar da part-time çalýþacak bayan barmen aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: SATILIK 1- Elektrostatik Komple Konveyörlü Sac/Alüminyum Boyama Fabrikasý 2- Eksantrik Press Makineleri - 40 ton / 60 ton / 80 ton / 125 ton / 150 ton ton Hidrolik Sývama Press - Sac Rulo Açýcý - Plastik Enjeksiyon Makineleri Ton / 150 Ton - Plastik Kýrma Makinesi - Chiller - Clavemeneta 108 / 102 Kcal/h - Çift Kompresör Ýletiþim için telefon: ELEMAN ARANIYOR Kýbrýs Postasý - Vatan MEHMET Bir süredir hem tartýþýlan hem de son þekli merak edilen yeni vatandaþlýk yasa taslaðýný Ýçiþleri Bakaný Uluçay açýkladý. Taslaktaki çarpýcý özelliklerden biri "Kýbrýs'ta doðmuþ tüm çocuklarýn anne babasýnýn vatandaþ olmasýna bakýlmaksýzýn vatandaþlýðý" öngörülürken bir diðer çarpýcý özellik ise "evlilik yoluyla" elde edilen vatandaþlýklarýn 1 yýldan 3 yýla çýkarýlmasý Öte yandan yatýrýmcýlar için Bakanlar Kurulu yoluyla "vatandaþlýk" ise oldukça zor þartlara baðlanýyor. Yeni taslak çalýþmaya göre her yýl kadar kiþinin "vatandaþ" yapýlmasý öngörülüyor "Vatandaþlýk Yasasý" ile ilgili merak edilen detaylarý Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, Dilek Kýrýcý'nýn Kanal T'de hazýrladýðý "Açýk Oturum" programýnda açýkladý. Buna göre yeni çalýþma ile Her yýl kadar kiþinin vatandaþ yapýlmasý öngörülüyor Yeni yasada en dikkat çeken yeni özelliklerden biri ise "Kýbrýs'ta doðmuþ tüm çocuklar anne babasý vatandaþ olmasýna bakýlmaksýzýn vatandaþ yapýlacak. 18 yaþýný doldurmuþ olsa da doðup büyümüþ çocuklar bu kapsamda olacak. Ancak çocukken adaya gelmiþler için ise durum daha farklý Buna göre bu kapsamdakiler "anne babalarý vatandaþ olursa ve 18 yaþýný geçmemmiþse vatandaþ olabilecekler. Eðer anne baba vatandaþ deðil ve 18 yaþýný doldurmuþsa söz konusu kiþiye "Beyaz Kimlik" verilecek ve süreç Beyaz Kimlik üzerinden iþleyecek. Yýlbaþýndan önce Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, Yasa taslaðýnýn þu an Bakanlara incelemeleri için verildiðini, Bakanlar Kurulu'nda deðerlendirilip komiteye gönderileceðini kaydederek, yasanýn "yýlbaþýndan önce" yürürlüðe sokulmasýný hedeflediklerini açýkladý. Evlilik ile elde edilen vatandaþlýk" 1 yýldan 3 yýla Bakan Uluçay'ýn açýkladýðý yasa taslaðýna göre evlilikle ilgili yeni düzenlemeler de dikkat çekiyor Buna göre "Evlilik ile elde edilen vatandaþlýk" 1 yýldan 3 yýla çýkarýlýyor ve müracaatý için 3 yýl evli olmak þartý aranacak. "Yatýrýmcýya Bakanlar Kurulu ile vatandaþlýk yok" Yeni yasa taslaðýna göre yatýrýmcýlar, artýk Bakanlar Kurulu kararýyla vatandaþ olmayacak. Yeni taslaða göre yatýrýmcýnýn 3 Milyon Euro'dan az yatýrýmý kabul edilmeyecek. Bu miktar Kýbrýs'ta bir bankaya yatacak ve yatýrýmcý oradan yatýrýmý için parasýný kullanacak. 3 Milyon naktin 1 Milyon Euro'su ise eðitim veya saðlýkta somut bir projeye hibe edilecek. Uluçay'ýn açýkladýðýna göre yatýrýmcýlar, bu koþulla vatandaþ olabilecek. Yatýrýmcýya iliþkin bir baþka nokta ise, "3 yýl boyunca toplamda 100 Bin Euro vergi ödemiþ bir yatýrýmcý da vatandaþlýk hakký" alabilecek. Kýbrýs'ta doðmuþ olan tüm çocuklar Dilek Kýrýcý'nýn Kanal T'de hazýrlayýp sunduðu Açýk Otrum'da konuþan Bakan Uluçay "5 yýl çalýþma izni ile Kýbrýs'ta yaþayana 6. Yýlýnda Beyaz Kimlik verilecek. 11. Yýlýnda ise vatandaþlýk müracaatý sýraya konulacak. Her yýl kiþinin vatandaþ yapýlmasý öngörülüyor. Þimdi en önemli unsurun altýný kalýn kalýn çizelim. Kýbrýs'ta doðmuþ olan tüm çocuklar, anne ve babasýnýn vatandaþ olmasýna bakýlmaksýzýn vatandaþ yapýlacak. 18 yaþýný doldurmuþ olsa da doðup büyümüþ çocuklar vatandaþ olacak. Fakat çocukken adaya gelmiþ olanlar için durum farklý olacak. Onlarýn anne babalarý vatandaþ olursa ve 18 yaþýný geçmemiþse vatandaþ olabilecekler. Eðer anne baba vatandaþ deðil ve 18 yaþýný doldurmuþsa o kiþiye Beyaz Kimlik verilecek ve süreç oradan devam edecek.11. yýlýnda vatandaþlýða müracaat edecek. Bilim,spor,sanat alanýnda vatandaþ olmak isteyenler Meclis Genel Kurulu'nda görüþülüp oy çokluðuyla vatandaþ olabilecek" dedi. Vatandaþ olmak için sýra bekleyen insan sayýsýnýn çok olmadýðýný da kaydeden Uluçay, hak edenlere bekletmeden vatandaþlýklarýn verileceðini söyledi. DOÐUM VE TEÞEKKÜR Kýzýmýz Asya, 27 Ekim 2014 Pazartesi doðdu; Arda aðabey oldu. Doðumu gerçekleþtiren Dr. Kazým Olgu, yengemiz Dr. Beyhan Berova ve hemþirelere teþekkür ederiz. Gizem-Barýþ Arýkan BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz üyelerinden Erkan Tekeli'nin babasý ve Nilgün Tekeli'nin kayýnpederi ESAT TEKELÝ'nin vefatý camiamýzda üzüntü yaratmýþtýr. Merhuma Tanrý'dan rahmet,yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: Göçmenköy de Park Station Cafe de çalýþabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: SATILIK ARSALAR Girne Karmi de satýlýk dört arsa. Tel: SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel:

20 Canlý yayýnlanacak maçlar açýklandý K-Pet Süper Ligi'nde yayýncý kuruluþ olan Bayrak Radyon Televizyon Kurumu 6.Hafta karþýlaþmalarýnda naklen yayýnlayacaðý maçlarý açýkladý. BRT Kurumu'ndan yapýlan açýklamada hafta sonu Cumartesi günü oynanacak Yenicami - Doðan Türk Birliði ile Pazar günü oynanacak Küçük Kaymaklý - Serdarlý karþýlaþmalarý BRT-2 Kanalý'ndan canlý olarak yayýnlanacak. Son haftalarýn flaþ takýmý Doðan, lider Yenicami karþýlaþmasýna tam kadro çalýþtý Oshan: Yenicami bizden korksun Sezon öncesi hedeflerini ilk beþ olarak açýkladýklarýna dikkat çeken DTB Teknik Direktörü Caner Oshan, "Cumartesi oynayacaðýmýz karþýlaþma öncesi bizler çok rahatýz. Kaybedecek bir þeyimiz yok. Baþka bir deðiþle biz Yenicami'den korkmuyoruz. Ancak Yenicami bizden korkmalýdýr ve korksun da" þeklinde konuþtu. K-Pet Süper Lig'in güçlü takýmlarýndan Doðan Türk Birliði dün antrenmanda idi. DTB Teknik Direktörü Caner Oshan, "Yenicami'den korkmuyoruz" dedi. 20 Temmuz Antrenman Sahasý'nda saat 15:00'de baþlayan antrenmaný DTB Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Antrenmana tam kadro ile çýkan DTB kuvvet, çabukluk ve top çalýþmasý yaptý. Sarý lacivertli futbolcularýn hýrslý, istekli ve neþeli olduklarýnýn hemen fark edildiði antrenman boyunca Doðan Türk Birliði Teknik Direktörü Caner Oshan, futbolcularý ile tek tek ilgilendi ve "Aferin, çok güzel" diyerek çalýþmalarýna ivme kazandýrdý Sezon öncesi hedeflerini ilk beþ olarak açýkladýklarýna dikkat çeken DTB Teknik Direktörü Caner Oshan, "Cumartesi oynayacaðýmýz karþýlaþma öncesi bizler çok rahatýz. Kaybedecek bir þeyimiz yok. Baþka bir deðiþle biz Yenicami'den korkmuyoruz. Ancak Yenicami bizden korkmalýdýr ve korksun da" þeklinde konuþtu. Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve bir beraberlik ile 13 puan elde eden DTB; 15 puanlý lider YAK'ýn en yakýn iki takipçisinden biri durumunda bulunuyor. Yenicami'nin iki kardeþ futbolcusu DTB maçý öncesi ayni fikirde Önet kardeþler iddialý Geçtiðimiz hafta oynanan Lefke maçýnda öne geçmelerine raðmen bu üstünlüðü koruyamadýklarýný söyleyen Önet kardeþler daha sonra bulduklarý gollerle karþýlaþmayý kazandýklarýný söylerken; DTB karþýlaþmasýnýn da zor bir maç olacaðýnýn sinyalini verdiler. K-Pet Süper Lig lideri Yenicami'nin iki kardeþ futbolcusu, hafta sonu oynayacaklarý Doðan Türk Birliði (DTB) maçý öncesi ayni fikri seslendirdi. Yenicami'ýn tecrübeli futbolcularý Serhan ve Serkan Önet kardeþler, Lefke'den sonra DTB maçýný da kazanýp çýkýþlarýný sürdürmek istediklerini kaydettiler. Geçtiðimiz hafta oynanan Lefke maçýnda öne geçmelerine raðmen bu üstünlüðü koruyamadýklarýný söyleyen Önet kardeþler daha sonra bulduklarý gollerle karþýlaþmayý kazandýklarýný söylerken; DTB karþýlaþmasýnýn da zor bir maç olacaðýnýn sinyalini verdiler. Rakip DTB'yi 1 Kasým 2014, Cumartesi günü kedi sahalarýnda konuk edeceklerine de vurgu yapan Önet kardeþler, siyah beyazlý Yenicami taraftarlarýný yanlarýnda görmek arzusunda olduklarýný da kaydettiler. Yenicami'de geçtiðimiz hafta oynanan Lefke maçýnda sakatlanan Uður Sönmez'in dýþýnda takýmda sakat futbolcu bulunmuyor. Korineum Golf & Beach Resort Türkiye Golf Federasyonu Cumhuriyet Kupasi'na evsahipliði yapýyor. Cumhuriyet için yarýþýyorlar Türkiye Golf Federasyonu tarafýndan her yýl Türkiye'nin farklý golf sahalarýnda organize edilen Cumhuriyet Kupasý'na bu yýl Korineum Golf & Beach Resort evsahiði yapýyor Ekim tarhlerinde iki gün sürecek olan turnuvanýn ilk bölümü dün saat 06:30 itibariyle baþladý. KKTC Golf Federasyonu ve Korineum Golf & Beach Resort'un giriþimleri sonucunda Haziran ayýnda Korineum'u kulüp maçý için ziyaret eden ve sahada golf oynama imkaný bulan Türkiye Golf Federasyonu Baþkaný Ahmet Aðaoðlu ve Federasyon Yetkilileri'nin Korineum Þampiyonluk Golf Sahasý'nýn konumunu ve tasarýmýný çok beðenmeleri üzerinde 2014 Yýlý Cumhuriyet Kupasý'nýn Korineum'da gerçekleþtirilmesi kararý alýnmýþtý. Bugün saat 15:30'da baþlayacak "Ödül Töreni ve Kokteyl'de siz deðerli medya mensuplarýný da aramýzda görmekten memnuniyet duyacaðýz. Hentbolda yýldýz erkeklerde Korkuteli ve Yükseliþ galip geldi Hentbol yýldýzlar ligine önceki akþam erkeklerde oynanan iki müsabaka ile devam edildi. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ilk müsabakada Korkuteli Spor Kulübü ligin yeni ekibi olan ve yaþça küçük sporculardan kurulan Beþparmak Serdarlý Belediyesi ile karþýlaþtý. Üstün bir oyun sonunda rakibini 33-4 maðlup eden Korkuteli Spor Kulübü ilk galibiyetini almýþ oldu. Gecenin ikinci ve son karþýlaþmasýnda iki iddialý ekip olan Yükseliþ ile YDÜ(Yakýn Doðu Üniversitesi ) mücadele etti. Beklenen performansý gösteremeyen YDÜ karþýsýnda zorlanmayan Yükseliþ galip gelerek yenilmezliðini devam ettirdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Saldýrý otele deðilmiþ

Saldýrý otele deðilmiþ Yunan halký dürüst, iyiniyetli, gösteriþten uzak, yalan söylemeyen ve ezilenlerden yana olan bir liderin deðerini biliyor. Kýbrýs ta bizim de en çok ihtiyacýmýz olan þey bu deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Bu eþyalarý vergi ödemeden getirebilirsiniz! Salý, 04 Aðustos 2009

Bu eþyalarý vergi ödemeden getirebilirsiniz! Salý, 04 Aðustos 2009 Bu eþyalarý vergi ödemeden getirebilirsiniz! Salý, 04 Aðustos 2009 Yurt dýþýndan gelen bir yolcunun, 55 ekran LCD TV'den, 2,5 kilo kahveye, yelkenli sörf tamýndan, paraþüt gibi bir çok eþyayý vergi ödemeden

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ekim 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4690 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ekim 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4690 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Milletvekilleri organ mafyasýndan korka korka organ nakli yasasýný meclisten geçirdiler... Böbrek hastalarý için bir umuttur belki, ama mafya için daha da büyük bir umut! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı