ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KÖYDEN KIZ ALIRSAN SESÝN DE GÜZEL OLMALI 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR BU EKSÝKTÝ... Ali Osman YABANCILAR VE MUHACERET (DEÐÝÞÝKLÝK) YASA TASARISI Dolgun Dalgýçoðlu DÝKKAT! POSTADAN EBOLA ÇIKABÝLÝR! Mehmet Levent MESLEK OKULLARI Özgün Kutalmýþ ANIT YIKILIYOR MU? Erdoðan Baybars Organ ticareti konusunda beklenen kýyamet koptu Organ ticareti konusunda beklenen kýyamet koptu Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle YDÜ Hastanesi'nde organ nakli ticareti þüphesi saptandýðýný açýkladý ve Baþsavcýlýða suç duyurusunda bulundu... Gülle Ýnterpol'den de yardým istedi... Þimdi de Organ mafyasý Gülle, "YDÜ Hastanesi'nde organ nakli yapýlmaya çalýþýldýðý yönünde ciddi þüphelerimiz var... Baþsavcýlýk'tan soruþturma talep ettik" dedi... Þüphe üzerine denetim yapmak için giden saðlýk ekibine hastane yönetimi tarafýndan denetim izni verilmedi... Bir sonraki gün için denetçilere izin verildiðini, ancak hastaneye giden ekibin özellikle personel eksikliði saptadýðýný belirten Gülle, gerekli altyapýnýn olmadýðýnýn da gözlemlendiðini açýkladý... Gülle: Baþsavcýlýða yazý yazarak güvenlik güçlerinin soruþturma yapmasýný talep ettik... Ýnterpol'ün de bu soruþturmanýn içinde olmasýný istiyoruz... Gülle: Kimse devletin üzerinde deðildir. Herkes kurallara uymak zorundadýr. Kimse þüpheli bir iþi engellemek için kontrol yapmak isteyen denetçilerin görevini yapmasýna engel olamaz... Ülkenin þüpheli organ nakilleriyle kara listeye alýnmasýna izin vermeyeceðiz sayfada Doðuþ Derya YDÜ Hastanesi yetkilileri: 2012'de nakil izni aldýk Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin açýklamalarýný "talihsiz" olarak niteleyen Ahmet Savaþan, 2012 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý'ndan "organ nakli yapabilir belgesi" aldýklarýný söyledi... Savaþan ayrýca iki yabancýya henüz nakil yapýlmadýðýný ve bu durumu deðerlendirme Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Polise büyük görev düþüyor Tabipler Birliði, YDÜ'nün ilk denetime izin vermediðini, ikinci günkü denetimde ise nakil ekibinin deðiþtiðini, bundan dolayý da durumu polise bildirdiklerini açýkladý... "Meslektaþlarýmýzýn huzursuzluðu böbrek hastasý alýcýnýn Ýsrailli, böbrek vericisinin ise aþamasýnda olduklarýný Ukraynalý olmasý ile belirtti... ilgili idi..." 8. sayfada 3. sayfada YDÜ Hastanesi kendini devletin üstünde görüyorsa, sorun çok ciddi sayfada

2 Þener LEVENT AFRÝKA dan mektup... Açý DEVLETTEN ÜSTÜN OLAMAZ MI DEDÝNÝZ? Sanýrýz pek çoðu korsan bir devlette yaþadýðýmýzýn farkýnda deðil hala... Kýrk yýldýr bizi fiilen idare edenin Türkiye olduðunun da farkýnda deðil... Burada gerçek bir devlet, normal bir hukuk düzeni, normal bir meclis ve hükümet olduðunu sanýyor... Bunun için de olan biten pek çok þeye hayret ediyor... Nasýl oldu diye... Doðuþ Derya, -Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz, diyor mesela... Olamaz tabii... Ama hani? Burada öyle bir devlet mi var? Burada neyi ellerseniz altýndan bir çapanoðlu çýkar mutlaka... Bir bit yeniði... Bir usulsüzlük... Bir yolsuzluk... Bir rüþvet ve suistimal... Korsanlýðýn nimetleridir bunlar... Polis, mahkeme, savcýlýk ve yargýç var diye normal bir devlet mi sandýnýz siz burayý... Onlar düzenin aksesuarlarý... * Bakýn... Cinayet, karakolda ölüm ve pek çoklarýný hala güldüren banka soygunlarýndan sonra þimdi de organ nakli geldi önümüze... Ve bir süre de bunu tartýþýp yazacaðýz... Suat Bey!in hastanesi yasa masa tanýmýyor ve kendini devletin üstünde sayýyormuþ... Yeni bir þey mi yani bu? Burasý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti deðil, Yakýn Doðu Üniversitesi Cumhuriyeti... Anlamadýnýz mý siz daha? Anlamanýz için çok sebep vardý, ama hala anlamadýysanýz ne yapalým... Bu devletin Suat Bey'in parasý kadar parasý var mý? Yok! Devletin uçaðý var mý Suat Bey'in uçaðý gibi? Yok! Suat bey'in hastanesi gibi hastanesi var mý devletin? Yok! Devlette olmayan ne varsa Suat Bey'de var hepsi de... O halde neden þaþýp duruyorsunuz devletten üstün diye... Devletten üstün olmayan bir tarafýný gösterin... Sizin devletinizin kimlikleri ve pasaportlarý tanýnmaz hiçbir yerde... Ama Suat Bey'in diplomalarý tanýnýr... * Organ nakli yaptý diye mi þikayetiniz? Þimdi de organ mafyasý türeyecek diye mi korkuyorsunuz? Öteki mafya çetelerinden korkmuyorsunuz da bundan neden korktunuz? Yýllardýr bu diyarý idare edenlerin mafya çeteleri olduðunu siz bilmiyor musunuz hala? Bu uyuþturucu salgýnýnýn, bu altýn kaçakçýlýðýnýn, bu arazi yaðmasýnýn neden bir türlü sonunun gelmediðini de mi merak etmediniz hiç? Onu merak etmediyseniz, bir gecede köþeyi dönenlerin nasýl döndüklerini de mi merak etmediniz? KÖYDEN KIZ ALIRSAN SESÝN DE GÜZEL OLMALI EMEKLÝLER DERNEÐÝ'NE YENÝ BÝNA Kýbrýs Türk Emekliler Derneði'nin üyelerine daha iyi hizmet verme hedefiyle inþa ettireceði yeni merkez binasýnýn temelleri önceki gün atýldý. Lefkoþa'da "Metehan Yolu" olarak bilinen güzergâh yakýnýndaki alana, 5 kat olarak inþa edilecek binanýn temel atma törenine Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Maliye Bakaný Zeren Mungan, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Milletvekili Ersin Tatar, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Lefkoþa Bölge Müdürlüðü adýna Hüseyin Nebih, emekli derneklerinin yetkilileri ve emekliler katýldý. Törende sýrasýyla Kýbrýs Türk Emekliler Derneði Baþkaný Mustafa Tolga, UBP Milletvekili Ersin Tatar ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu birer konuþma yaptý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan temel atýldý. Erülkü'deki kaçak ürünler toplatýldý! GAZETE360- Erülkü Süpermarket tezgahýndan bin 700 kilogram domates ile 319 kilogram havuç toplatýldý. Devletin iligli birimleri ürünlerin ülkeye kaçak sokulduðunu tespit etti. Ticaret Dairesi, Gümrük Dairesi ve Tarým Bakanlýðý nýn aldýklarý bir ihbar üzerine düzenledikleri ortak operasyonda, 319 KG Havuç ve 1700 KG Domates Erülkü Süpermarket tezgahlarýndan toplatýldý. Gümrüksüz olarak ülkeye sokulduðu iddia edilen sebzelerden alýnan numuneler Devlet laboratuvarlarýna gönderildi. Konuyla ilgili haber Ticaret Dairesi'nin internet sayfasýndan yayýnlandý. Sayfada toplatýlan ürünlerin fotoðraflarý da paylaþýldý. Çiziktir di Çiziktirdi Ne yazýk bizim toplumumuz çok kapalý dünyaya... Baþka ülkelerde geçen olaylarla ilgili haberlere ve yazýlara katlanamýyor... Kýbrýs'la ilgili olmayan hiçbir þey duymak ve okumak istemiyor... Ben de eleþtiriler alýyorum zaman zaman bu yüzden... "Sana ne Irak'tan, Suriye'den, Ukrayna'dan... Biz kendi iþimize bakalým" diyenler var... Toplu katliam günlerini yaþadýðýmýz dünyada Kýbrýs'ta gazete çýkarmak ne büyük bir bedbahtlýk! Beþyüz kiþinin katledildiði bir günde, hem de yanýbaþýmýzdaki bir ülkede, yurdumuzdaki çöp, park, seçim veya basit bir hýrsýzlýk olayýný manþete çekmek çok aðýrýma gidiyor... Ýçine kapandýðýmýz bu kefeni yýrtabilir miyiz diye düþünüyorum sýk sýk... Bütünleþebilir miyiz bu dünyayla? Galiba çok zor... Millet yalnýz kendisiyle, partisiyle, belediyesiyle, köyüyle, sokaðýyla, maaþýyla, kredisiyle ilgili haberler görmek ister gazetede... Nefret ve kin duyduðu kiþilere karþý aðýr yazýlar ister... Yazýlarým içinde en az ilgi uyandýran yazýlarýn Kýbrýs'la ilgili olmayan yazýlar olduðunun farkýndayým... Sýk sýk da haber yollarlar: -Daha aðýr yaz! Yazmadýðým bir þey mi kaldý, daha ne yazayým, nasýl yazayým bilmem ki... Ýþin daha da kötüsü þu: Yalnýz dünyayla deðil, yurdunun diðer yarýsýndan da kopmuþ herkes... Her iki tarafta da... Güneydekiler kuzeyde olup bitenleri merak etmiyorlar, kuzeydekiler de güneyde olup bitenleri... Adanýn her iki yakasýnda daracýk bir alana hapsetmiþ kendini millet... Daha da küçülmüþ dünyamýz... Avuç içi kadar bir yer... Hepsi bu... Dön dolaþ, ayný þeyleri binlerce kere yaz... Buradan bunun için saðlam bir yazar çýkmaz... Gazeteci de çýkmaz... Kýbrýs taksim edildi... Kararýn okunmasý kaldý sadece... Taksime, iþgale ve istilaya karþý ciddi bir direniþ oldu mu? Þöyle tarihçilerin ileride yazabilecekleri adam gibi bir direniþ... Oldu mu? Olmadý... En sivri barýþçýlarýmýz bile beyinlerinde taksimi tescil ettiler... Yani adamýza hükmeden güçler henüz kararý okumadan bu iþ bitti... Kimsenin karþý yakada olup bitenlerle ilgilenmemesi taksimin kafalarda tescil edildiðini kendiliðinden kanýtlar zaten... Dünyaya kapalý... Yurdunun diðer yarýsýna kapalý... Yurdunu iþgal etmiþ olan ülkeye de kapalý! Türkiye'de olup bitenlerle de ilgilenmiyor... Onun için de "Bize ne" diyor... Koskoca, silahlý bir ordusu var adada... Buradaki elçisi elçi deðil, vali... Her yeri tellemiþ... Askeri bölge diyor... Kuzeydeki yönetim onun talimatlarýna tabi... Buna raðmen Türkiye'de olup bitenlerle ilgilenmeyi abes buluyor... Bu durumda bu memlekette gazete çýkarmak bedbahtlýk deðilse nedir? Taþradýr burasý taþra... Büyük bir taþra... Dedikoduyla beslenir tüm taþralar gibi... Banal filmleri sever... Ucuz ekran dizilerini... Belaltý fýkralarýna bayýlýr en çok... Facebook'ta "Bayramýnýz kutlu olsun" cümlesini beðendi diye ikiyüz kiþi týklar... Sen de bu cümlede ne gibi olaðanüstülük var diye düþünürsün aptal aptal... Karar verdim... Ýki günde bi "harikasýn" iltifatýný almak için deðiþtirilen profil resimlerine ben de yorum yazacaðým bundan sonra: -Seni sevmeyen ölsün! Ey dünyanýn sorunlarýna kulak týkamýþ olan Kýbrýslý milleti! Seni çok seviyorum yine de... Köyden kýz alan bir dostum ne demiþti: -Köyden kýz alacaksan sesin de güzel olmalý!

3 'YDÜ Hastanesinde organ nakli ticareti þüphesi' Organ mafyasý mý türedi? Bakan Gülle YDÜ Hastanesinin organ nakli ticareti yapmaya çalýþtýðý yönünde þüpheleri olduðunu açýkladý. Gülle:YDÜ Hastanesi'nde organ nakli ticareti yapýlmaya çalýþýldýðý yönünde ciddi süphelerimiz var. Baþsavcýlýktan soruþturma talep ettik. Gülle, K.T.Tabipleri Birliði'nin Saðlýk Bakanlýðýna Yakýn Doðu Hastanesi'nde yasa dýþý organ ticareti þüphesi olduðunu bildirdiðini aktardý. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde, Ýsrailli alýcýlar ile Ukraynalý vericiler arasýnda yasa dýþý organ ticareti yapýldýðýna dair þüpheler olduðu duyumlarý üzerine, denetim yapmak için giden bakanlýk ekibine, Hastane yönetimi tarafýndan denetim izni verilmediðini açýkladý. Gülle, Hastane yönetimi tarafýndan ekibe, sonraki gün gelmelerinin söylendiðini dile getirerek, sonraki gün kontrole giden ekibin özellikle personel yönünden eksikler olduðunu, organ nakli konusunda gerekli altyapýnýn olmadýðýný gözlediklerini bildirdi. Saðlýk Bakanlýðý olarak konuyla ilgili Baþsavcýlýða yazý yazarak güvenlik güçlerinin soruþturma yapmasýný talep ettiklerini anlatan Gülle, Interpol'ün de bu soruþturmanýn içinde olmasýný istediklerini kaydetti. Saðlýk Bakaný Gülle dün, saðlýktaki geliþmelerle ilgili basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda saðlýk alanýnda atýlan adýmlardan, YDÜ ile yapýlan protokole kadar pek çok konuda bilgi veren Gülle, YDÜ Hastanesi'nin faturalarýyla ilgili sýkýntýlar yaþandýðýný ve 2011 Kasým ayýndan bu yana Saðlýk Bakanlýðý'na faturalarýn gönderilmediðini anlattý. Gönderilmeyen faturalar üzerinden borç olduðu iddialarýnýn ortaya çýktýðýný ve konunun mahkemede olduðunu belirten Gülle, YDÜ'ye, net bir paket anlaþma yapýlmasý talebinde bulunduklarýný ancak üniversitenin bunu kabul etmediðini söyledi. Gülle, mevcut durumda protokolün sürdürülmesinin doðru olmadýðýný kaydederek, tüm saðlýk kuruluþlarýna iþbirliði çaðrýsý yaptý. Saðlýk Bakaný Gülle, protokolün sonlandýrýlmasý nedeniyle hastalarýn maðdur olmamasý için gereðinin yapýlacaðýný da ifade etti. Gülle ayrýca, 22 Aðustos'ta Onkoloji Merkezi'nin temel atma töreninin yapýlacaðýný ve törene TC Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun da katýlacaðýný açýkladý. Saðlýk Bakaný Gülle, basýn toplantýsýna yaptýklarý çalýþmalarý anlatarak baþladý. Saðlýktaki tüm paydaþlarla Saðlýk Çalýþtayý düzenlediklerini dile getiren Gülle, Genel Saðlýk Sigortasý Fonu'nun oluþturulmasý için önemli çalýþmalar yaptýklarýný kaydetti. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik ilgili taraflarla belirli noktalarda temaslarda bulunduklarýný söyleyen Gülle, Bakanlýk reorganizasyon çalýþmalarýnýn da devam ettiðini söyledi. Hastane'de otomasyon konusunda ciddi adýmlar atýldýðýný dile getiren Gülle, bu konuda Türkiye'deki kurumlarla da iþbirliði yaptýklarýný dile getirdi. Gülle, tamamen online çalýþma yöntemine geçmek için çalýþtýklarýný ifade ederek, ilerleyen dönemde özel saðlýk kurumlarýnýn da otomasyona geçmesini hedeflediklerini kaydetti. Hastalarýn daha iyi hizmet almasý için yaptýklarý çalýþmalarý anlatan Bakan Gülle, randevu sistemine geçildiðini hatýrlatarak, hastalarýn da bu konuda duyarlý olmasýný istedi. Eriþkin ve pediatrik acil hizmetlerinin ayrýldýðýný, acil kadrosunun güçlendirildiðini dile getiren Gülle, 112 ambulans aðýyla ilgili eðitimler düzenlediklerini aktardý. Çamlýbel'de 1-2 aya kadar bir saðlýk merkezinin hizmete gireceðini anlatan Gülle, Tatlýsu'da yeni bir 112 ambulans noktasý oluþturulduðunu kaydetti. Yeni Erenköy'de bir saðlýk merkezi için ihale aþamasýna gelindiðini belirten Gülle, bir yandan sistemi iyileþtirme çalýþmalarýna devam ederken, kamu ya da özel tüm hastanelerle iliþkilere önem verdiklerini anlattý. "YDÜ 2011 KASIM AYINDAN BU YANA BAKANLIÐA FATURALARINI GÖNDERMÝYOR" Daha sonra YDÜ Hastanesi'yle protokole deðinen Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, 2010 yýlýnda yapýlan protokolle ilgili en baþtan beri sýkýntýlar yaþandýðýný anlattý. YDÜ Hastanesi'nin faturalarýnda uyuþmazlýk yaþandýðýný, bunlarýn iyileþtirilmesi için çalýþmalar yapýldýðýný anlatan Gülle, bu konudaki yazýþmalarý da basýn mensuplarýyla paylaþtý. YDÜ Hastanesi'nin 2011 Kasým ayýndan itibaren faturalarýný göndermemeye baþladýðýný anlatan Gülle, þöyle devam etti: "Gönderilmeyen faturalar üzerinden, bir borç olduðu iddialarý ortaya çýkmaya baþladý. Daha sonra da borca karþýlýk, onun devlete olan borçlarýnýn mahsuplaþýlmasý gibi taleplerde bulunuldu." "SAYIÞTAY DA PAKET ANLAÞMA ÖNERDÝ" Protokolle ilgili uzlaþmazlýðýn ortada olduðunu, konuyla ilgili hukuksal sürecin devam ettiðini dile getiren Gülle, Sayýþtay'ýn paket anlaþma þeklinde yeni bir anlaþma yapýlmasýný öneren görüþü olduðunu da anlattý. Durum böyleyken, iþlemeyen ve sorunlarý büyüten bir protokolü devam ettirmelerinin mümkün olmadýðýný kaydeden Gülle, YDÜ'ye komite ve ortak çalýþma grubuyla sorunu çözme teklifinde bulunduklarýný ancak YDÜ'nün faturalarýný göndermemeye devam ettiðini ifade etti. Bakanlýðýn YDÜ'ye "madem faturalarý göndermiyorsunuz, madem hukuksal süreç var, yeni bir paket anlaþma protokolü yapalým" talebinde bulunduklarýný ancak buna da yanýt gelmediðini kaydeden Gülle, YDÜ'ye 9 Temmuz'da bu protokolün daha fazla sürdürülemeyeceðini bildirdiklerini ve 11 Aðustos itibariyle protokolün bittiðini aktardý. YASADIÞI ORGAN TÝCARETÝ ÞÜPHESÝ Konuþmasýna ülkedeki herkesin kanunlara uyma yükümlülüðü olduðunu, kimsenin kendini kanunlarýn üzerinde görmemesi gerektiðini hatýrlatarak devam eden Bakan Gülle, YDÜ Hastanesi'nde, Ýsrailli alýcýlar ile Ukraynalý vericiler arasýnda yasa dýþý organ ticareti yapýldýðýna dair þüphelerle ilgili Tabipler Birliði ve bazý hekimlerden bilgi geldiðini anlattý. Gülle, bu duyumlar üzerine denetim yapmak için, Saðlýk Bakanlýðý'nýn Tabipler Birliði'nden üyelerin de yer aldýðý bir ekip oluþturduðunu ve YDÜ Hastanesi'ne giderek denetim yapmak istediklerini ancak bu ekibin kontrol ve denetim yapmasýna izin verilmediðini açýkladý. Hastane'nin ekipten sonraki gün gelmelerini istediðini söyleyen Gülle, sonraki gün denetime giden ekibin organ nakli konusunda personel ve altyapý eksikliði gözlediðini aktardý. Öte yandan bu olaydan birkaç gün önce, YDÜ'nün periton diyalizi yapýlmasý için devlet hastanesinden personel istediðini; ancak bunu resmi þekilde deðil, telefonda ve araya "üst düzey Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði: insanlarý" koyarak yaptýklarýný aktaran Gülle, YDÜ'den bu talepleri resmi þekilde bildirmelerini istediklerini ancak yanýt alamadýklarýný kaydetti. Önce kontrole sonra da hasta ve hasta yakýnlarýyla görüþme yapýlmasýna izin verilmemesinin þüphelerini daha da artýrdýðýný dile getiren Gülle, Ýsrail'in saðlýk alanýnda geliþmiþ, organ naklinin ücretsiz yapýldýðý bir ülke olduðuna da iþaret etti. Saðlýk Bakanlýðý olarak konuyla ilgili Baþsavcýlýða yazý yazarak güvenlik güçlerinin soruþturma yapmasýný talep ettiklerini anlatan Gülle, bunun Türkiye'de de yapýlmaya çalýþýldýðýný, Interpol'ün devreye girmesiyle son bulduðunu söyleyerek, Interpol'ün de bu soruþturmaya dâhil olmasý için talepte bulunduklarýný dile getirdi. "KÝMSENÝN KARA LÝSTEYE ALINMAMIZA YOL AÇMA HAKKI YOK" YDÜ Hastanesi'ne de ekibin yaptýðý kontroller neticesinde personele dair eksiklikler olduðunu ve þüpheli çalýþmalar içine girmemeleri gerektiðine dair bildirim yaptýklarýný aktaran Gülle, kimsenin kendi çýkarlarý veya küçük menfaatleri uðruna, ülkenin þüpheli organ nakilleriyle ilgili kara listeye alýnmasýna yol açma hakký olmadýðýný söyledi. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle þöyle devam etti: "Kimse devletin üzerinde deðildir, kimse kurallarýn üzerinde deðildir. Herkes kurallara uymak zorundadýr. Kimse yapýlabilecek þüpheli bir iþi engelleme adýna kontrol ve denetim yapma adýna atacaðý adýmlarda, yetkilileri içeri almama, görevlerini yapmasýna engel olma hakkýna sahip deðildir. Bunu þiddetle kýnýyoruz ve bu anlayýþýn deðiþmesi adýna elimizden gelen her þeyi yapacaðýmýza emin olun." Kendilerinin hiçbir kurumla özel bir sorunu olmadýðýna iþaret eden Gülle, saðlýktaki sorunlarýn çözülmesi için iþbirliði yapýlmasý gerektiðini düþündüklerini anlattý. Güvenlik güçlerinin konuyla ilgili çalýþmaya baþladýðýný aktaran Bakan Gülle, kimsenin ülkenin geleceðini karartacak, kötü imajlar yaratacak adýmlar atmamasýný önerdiðini vurguladý. Polise büyük görev düþüyor Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, Saðlýk Bakaný Ahmet Gulle'nin de dün açýkladýðý gibi geçtiðimiz hafta baþýnda Yakýn Doðu Üniversitesi'nde yapýlacak olan organ nakli ile ilgili birtakým þüpheli duyumlar aldýklarýný; YDÜ'nün ilk denetim giriþimine izin vermediðini, ikinci günkü denetimde nakil ekibinin deðiþtiðini kaydederek, hassasiyetlerini polise bildirdiklerini; polise çok büyük görev düþtüðünü belirtti. Tabipler Birliði Yönetim Kurulu adýna yazýlý açýklama yapan Baþkan Filiz Besim, þüpheli duyumlar aldýklarýný aktararak, "meslektaþlarýmýzýn huzursuzluðu böbrek hastasý alýcýnýn Ýsrailli, böbrek vericisinin ise Ukraynalý olmasý ile ilgili idi" dedi. Organ ticaretinin dünyanýn baþýna bela olmuþ çok ciddi bir sorun olduðuna vurgu yapan Besim, geçtiðimiz yýllarda Türkiye'de de bu konuda çok ciddi denetimler yapýlmýþ ve hazýrlanan güçlü denetim tüzükleri ile konunun kontrol altýna alýnmýþ olduðunu anlattý ve dünyada ve Türkiye'de bu tür (canlýdan) yapýlan nakillerde akrabalýk iliþkisi arandýðýný, bunun da nedeninin organ ticaretini önlemek olduðunu kaydetti. Tabipler Birliði Baþkaný Besim, ülkedeki yasanýn da bu tür organ nakillerinde menfaat iliþkisi olmamasýný öngördüðüne iþaret ederek, "hal böyle iken Ýsrail- Ukrayna ikilisi bize göre de þüpheliydi ve Saðlýk Bakanlýðý'ný bu konuda hiç vakit kaybetmeden YDÜ hastanesini denetlemesi için uyardýk. Ýlk yapýlan denetim giriþiminde; ki komitede Tabipler Birliði temsilcisi de bulunmaktaydý; maalesef YDÜ yetkilileri denetime izin vermedi" dedi. KKTC'de bir doktorun muayene yapabilmesi için Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði üyesi olma veya Birliðin iznini alma zorunluluðu olduðuna dikkat çeken Dr. Filiz Besim, söz konusu vakada, gelen hocanýn, vakayý muayene etmekle ilgili izin almadýðýný öðrendiklerini aktardý. Bu tür vakalarda gerek hasta dosyalarýnýn gerekse nakil iþlemlerindeki ekibin hastane yetkilileri tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý ve Tabipler Birliði ile paylaþýlmasý gerektiðini vurgulayan Tabipler Birliði Baþkaný Besim, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Ertesi gün denetim ekibi YDÜ tarafýndan yeniden çaðrýldý. Ýlgili branþtan hekimlerimizin de bulunduðu ekip YDÜ hastanesinde ikinci kez gidiþlerinde detaylý bir denetleme yaptý ve Saðlýk Bakanlýðýna raporlarýný sundu. Ýkinci günkü denetimde nakil ekibi deðiþmiþti. Þikayetler gelmeye devam etti ve Ukrayna'dan baþka vericilerin de geldiði öðrenildi. Saðlýk Bakanlýðý olayla ilgili olarak polis soruþturmasý baþlattý. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði konu ile ilgili hassasiyetini polise de iletmiþtir. Olayla ilgili olarak Saðlýk Bakanlýðý ve Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði gerek buradaki hastalarý koruma, gerekse hekimleri koruma ama en önemlisi de ülkemizin bu tür þaibeli iþlemlerin yapýldýðý bir yer haline gelmemesi yani ülkemizi de koruma adýna üzerine düþeni yapmýþ ve yapmaya çalýþmaktadýr. Böylesine bir durumda YDÜ gibi donanýmlý ve saygýn bir hastanenin verilerini Saðlýk Bakanlýðý ve Tabipler Birliði ile þeffaf bir þekilde paylaþmasý gerekmektedir. Elbette ki burada polisimize de çok büyük görev düþmektedir. Çünkü hazýrlanacak olan sahte evraklarý ayýrt etmek polisin görevidir." existence Elvan Levent TAZE PASTA Yirmi yaþýndayken doðanýn size armaðan ettiði yüze sahipsiniz, otuzunuzda, hayatýn þekillendirdiði yüze, ellisinde ise hakkettiðiniz yüze, diyordu Coco Chanel. Modada sade zarafetin kraliçesi Baþka ne diyordu? "Eðer hiç sahip olmadýðýnýz bir þeye sahip olmak istiyorsanýz, hiç yapmadýðýnýz bir þey yapmanýz gerekiyor " Amerika'daki Ferguson þehrinde Michael Brown'un polis kurþunuyla öldürülmesinin ardýndan sokaða dökülen eylemciler ne diyorlardý peki? "Adalet olmadan, barýþ da olmaz." Doðru, bizim burada hiç anlayamadýðýmýz bir þey bu. Anlayamadýðýmýz için de adalet olmadan barýþ yapmaya uðraþýyoruz durmadan. Haksýzlýklarýn üstüne huzur dolu bir hayat inþa edebileceðimizi düþünüyoruz. Týpký toplu mezarlarýn üzerine beton binalar inþa ederek iþlenmiþ büyük suçlarýn ve geçmiþin üzerini örtebileceðimizi düþündüðümüz gibi, deðil mi? Öldüðünde kendi köyüne gömülmek isteyen adama bile izin vermemek adalet mi ki, 'barýþ' sözcüðünü dilimizden düþürmüyoruz halâ? Baþkasýnýn malýný kendi malý gibi alýp satmak adalet mi? Neredeyse yarým asýrdýr konuþup durup hiçbirþey söylememek, bir özür bile dilememek birbirinden yapýlan bütün kötülükler için ve üstüne üstlük halâ 'barýþ' istiyoruz demek nasýl mümkün? Adalet olmadan barýþ da olmaz. Olmaz elbette. Adaletten çok uzak olduðumuz için barýþa da hiç yakýn durmuyoruz bu yüzden. Bir zamanlar kendisine Rusya'da kalp nakli yapýlan, henüz otuzuna bile gelmemiþ bir kadýnýn hikayesini okumuþtum ve hikaye beni çok etkilemiþti. Kalbi kimsenin anlayamadýðý bir nedenden ötürü birdenbire büyümeye baþlamýþtý kadýnýn. Yaþamak için tek þansý kalp nakliydi. Birkaç yýl öncesine kadar Rusya'da kalp nakli yapýlan 130 kiþiden biriydi ama bir kadýn olarak kendisine bir erkeðin kalbi nakledilen ilk kiþiydi Ýlk baþlarda yeni kalbinin kendisinden ne istediðini anlamakta güçlük çektiðinden bahsediyordu; hýzla attýðý zaman ne yapacaðýný bilmediðinden. Ama sonradan sakinleþmiþ kalbi ve kadýn da huzur bulmuþ Huzur Herkesin bulmak istediði deðerli bir hazine gibiydi. Dün organ nakli ticareti ile ilgili haberi okuduðumda, aklýma ilk gelen bu kadýnýn hikayesi oldu iþte. Ama bizdeki hikaye 'huzur'la biter miydi, bundan pek de emin deðilim doðrusu. Sonuçta biz bu köyü uzaktan görmüþtük ve kýlavuza gerek kalmamýþtý. Ne diyorduk? Adalet olmayan yerde barýþ da yoktur. Adalet olmayan yerde saðlýk da yoktur. Adalet olmayan yerde hiçbir þey yoktur. Bu pasta taze pasta, yani bu daha baþlangýç Parayla kadýn da satýn satýlýyor burada nasýl olsa Çok ararsanýz çocuk da bulursunuz parayla satýlan Biraz yalan dolan, biraz statü ve marketten bir tutam maydanoz da satýn alabilirsiniz parayla. Biraz yumurtalýk, biraz da yumurta Þimdi artýk biraz da organ. Taze pasta. Afiyet olsun baylar, ama dikkat edin, yerken, beyaz önlükleriniz kirlenmesin.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Öyle bir huzur ve güvenlik içindeyiz ki Taþtý döküldü özürlü vatandaþa kadar Kaptýlar kaçtýlar çantasýný sýrtýndaki Girne'den Anadolu'ya baðlanan yollar Ali OSMAN Periyodik BÝR BU EKSÝKTÝ... Festivaller, panayýrlar listesine bir tane daha ilave edilmiþ, fena mý? Yeþilýrmak-Yedidalga 1. Verigo Festivali var Eylül tarihlerinde... Hayatýmýz trajikomik midir, dramatik midir ben bilmem... Biz öyle birþeyleri yaþarýz iþte... Siyasilerimiz demokrasiden bahsederler ama gerçekten söz etmezler... Tanklarý, tüfekleri, toplarý ve kýrk bini aþkýn Türk askerini görmezden gelirler... Rahatsýzlýk duyanlara da onlarýn kurþun asker olduklarýný söylerler... Ekonomik çöküþ yokuþ aþaðý hýzlandýkça, festival ve panayýr sayýlarýmýz da artýyor inadýna... Verigo Kýbrýs'a has bir üzümdür... Zamanýn birinde Ýngiliz valisi köyleri dolaþmaya çýkmýþ... Misafirperver köylüler de ellerinden gelen hürmeti ona gösteriyorlarmýþ... Köylüler kendi yetiþtirdikleri asmalarýn en iyi üzüm salkýmlarýný valiye ve etrafýndakilere sunuyorlarmýþ. Köylüler sadece üzüm diyorlarmýþ bu ürüne... Köylüler valinin üzümü beðenip beðenmediðini merak etmiþler... Tercüman sormuþ: -Efendim, köylüler üzümü beðendiniz mi diye soruyorlar... Vali, de baþýný sallayarak -Very good, very good demiþ... Köylüler üzümün ismini söylüyor zannetmiþler... Birisi diðerine "Üzümün veri go olduðunu söylüyor" demiþ ve verigo ismi de o zaman bu üzüme verilmiþ... Bana anlatýlan hikaye böyle... Dedim ya... Muluhiya'dan, patatese, karpuza, çakýstez, zeytin, gafgarýta, aklýnýza ne gelirse bir panayýr düzenlenir buralarda... Oysa panayýrýn, festivalin anlamýný bilsek yaptýklarýmýzdan utanç duyardýk. Tarihin bir döneminden bu yana böyle eðlenceler tertiplenir... Neden tertiplendiði de bellidir... Elde edilen kazançtan dolayý... Bolluktan, hasattan dolayý... Oysa kuraklýðýn kol gezdiði ürünlerin yetiþmediði ve ekonominin yerlerde süründüðü, insanlarýn batak durumuna düþtüðü bir diyarda ve zamanda festival üstüne festival, panayýr üstüne panayýr düzenlemek akýl iþi mi? Ýnsanoðlu eðlenmek isterse kendine birþeyler bulur... Yaratýr yani... Maksat istenen olsun... Yýllar önce gazetelere de çýkan bir doðum günü partisi yaþandý Elye'de... Köylülerden birisi sýnýrý geçip kuzeye gelen Alman cinsi iri bir köpek yakalamýþtý... Her fýrsatta köpeðe doðum günü düzenleyip yerler içerlerdi. Gazetelerde þiþelerin etrafa saçýldýðý bir fotoðraf karesini gördüðümde arkadaþý arayýp, -Bu ne iþ, diye sordum... -Akþamüstü baþladýk ertesi gün öðleye kadar içtik, dedi... -Gerekçeniz neydi, dedim... -Köpeðin doðum gününü kutladýk, dedi. Ardýndan beni de haftasonu içki içmeye davet etti. -Bu neyin kutlamasý, deyince... -Köpeðin doðum günü, dedi gülerek... -Geçenlerde kutlamadýnýz mý? -Maksat alem ahkam olduktan sonra, bize her gün doðum günü, cevabýný aldým... Bizim festivaller panayýrlarda da durum böyle... Caný sýkýlan festival düzenler... Maksat "Gitsin tas, gelsin Anastas"... Kalay Kaleburnu köyünde önceki gün meydana gelen kazada araç sürücüsü Ferhat Bozkurt tutuklandý 3 gün tutuklu kalacak Gamze BAYKUR- Kaleburnu köyünde önceki gün meydana gelen kazada Ahmet Küçüksev'in aðýr yaralanmasýna neden olan araç sürücüsü Ferhat Bozkurt tutuklandý. Dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Bozkurt aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Kazada aðýr yaralanan Ahmet Küçüksev ise Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yaþam mücadelesi veriyor. Elektrik direði ile araç kasasý arasýna sýkýþtý Meselenin tahkikat amiri Müfettiþ Muavini Derviþ Çimer, zanlý Ferhat Bozkurt'un 18 Aðustos tarihinde Kaleburnu köyünde kullanýmýndaki FU 071 plakalý van araç ile arkasýnda mutfak dolaplarý olduðu halde yokuþ üzeri geri geri giderken dikkatsizliði ve ihmalkarlýðý sonucu van aracýn arkasýnda bulunan arkadaþý Ahmet Küçüksev'i elektrik direði ile van aracýn kasasý arasýna sýkýþmasý sonucu trafik kazasý meydana geldiðini açýkladý. Maðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk tedavinin ardýndan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Küçüksev'in kaburgalarýnda kýrýk, karaciðerinde ve baðýrsaklarýnda yýrtýk meydana geldiðini belirten Çimer, Küçüksev'in yoðun bakýmda Paralar beyan edilmeden yurtdýþýna çýkartýlýyor (Kamalý Haber)- Son birkaç gündür KKTC gündemi yurt dýþýna beyan edilmeden çýkarýlmaya çalýþýlan yüklü miktarda para transferi ile meþgul. Ercan'dan üzerinde bulundurduðu 22 bin 500 Euro ve bin TL nakit parayý yasaya göre beyan etmesi gerekirken beyan etmeden çýkýþ yapmak isteyen Mehmet Altunbey teminata baðlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak baþlatýlan tahkikatý yürüten Meriç Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Ömer Ülger olayla ilgili bulgularý aktardý. Ülger, zanlý Mehmet Altunbey'in, 19 Aðustos'ta saat 03.45'de Ercan Devlet Havalimaný'ndan çýkýþ yapmak istediði sýrada, KKTC yasalarýna göre üzerinde 10 bin Euro'dan fazla para olduðunda beyan etmesi gerektiði halde, beyan etmeyip, toplam 22 bin 500 Euro ve bin TL nakit para ile çýkýþ yapmak istediðini mahkemeye aktardý. Ülger zanlýnýn konu para ile çýkýþ yapmak isterken tespit edilerek tutuklandýðýný, sözkonusu paranýn emare olarak alýndýðýný beyan etti. Polis memuru Ömer Ülger zanlýnýn TC vatandaþý olduðunu ve KKTC ile herhangi bir baðýnýn bulunmadýðýný ifade ederek, zanlýnýn ileride davalarýnda hazýr bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceði bir teminata Çalýþma Bakanlýðý berber ve kuaförlerin kapanýþ saatlerini açýkladý BERBER VE KUAFÖRLER YAZ DÖNEMÝNDE SAAT 21.30, KIÞ DÖNEMÝNDE ÝSE SAAT 20.30'DA KAPANACAK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Bakanlar Kurulu'nun berber ve kuaför salonu olarak faaliyet gösteren iþyerlerinin kapanýþ saatlerini 1 Nisan-30 Eylül arasý olan yaz döneminde saat 21.30, 1 Ekim-31 Mart arasý olan kýþ döneminde ise saat olarak belirlediðini duyurdu. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, bu iþyerlerinde hafta içi perþembe günü için kapanýþ saatinin saat olarak saptandýðýna dikkat çekilerek, ayný düzenlemede, berber (erkek kuaförü) salonlarýnýn pazar günleri kapalý olmasý, kuaför salonlarýnýn (kadýn kuaförlerinin) ise, Pazar günleri saat 13.00'ten sonra faaliyet göstermesinin kararlaþtýrýldýðý kaydedildi. Bakanlar Kurulu'nun berberlik ve kuaförlük mesleðini icra eden esnafýn dinlenme hakkýnýn korunmasý ve sosyal CTP'YÝ KÝMSE YIPRATAMAZ KENDÝNDEN BAÞKA Sevgili CTP'li arkadaþlar, býrakýn artýk o eski havayý. Geçin artýk o "CTP'yi yýpratmak istiyorlar" ayaklarýný Geçin, çünkü millet artýk partilerini tapýnak haline getirmiþ olan fanatik taraftarlara deðil, CTP yöneticilerinin konuþtuklarýna, yaptýklarýna bakýyor. Bununla da kalmýyor, onuþamadýklarýna ve yapamadýklarýna da bakýyor. CTP'yi kimse yýpratamaz artýk, CTP'nin kýlýna zarar veremez kimse, CTP'yi yönetenler fazlasýyla yapýyor zaten bunu tedavi altýnda oluðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Çimer, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Ferhat Bozkurt'un tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. baðlanmasýný talep etti. Yargýç Hale Ahmet Raþit, zanlýnýn davalarý görüþülene kadar yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna, tüm kimlik ve seyahat belgelerini polise teslim etmesi þartý ile serbest kalmasýna emir verdi. yaþamlarýnýn düzenlenmesine katkýda bulunulmasý amacýyla, iþyeri veya iþlerin açýlýþ ve kapanýþ gün ve saatlerini yeniden düzenlediði ifade edilen açýklamada, söz konusu kararýn 11 Aðustos tarihinden itibaren yürürlüðe girdiði anýmsatýldý. Açýklamada, iþyerlerinin açýlýþ kapanýþ gün ve saatleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararýnýn halen yürürlükte olup, söz konusu Bakanlr Kurulu kararý ile ilgili herhangi bir deðiþiklik yapýlmadýðý kaydedildi. Açýklamada, özel ihtiyaçlarýn geliþmesi durumunda; önceden Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na müracaat edilmesi ve müracaatýn Bakanlýkça uygun bulunmasý koþuluyla, berberlerin pazar günleri, Bakanlýk tarafýndan verilecek izinde belirtilecek saatler arasýnda çalýþabilmelerinin mümkün olacaðýna dikkat çekildi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÝKKAT! POSTADAN EBOLA ÇIKABÝLÝR! Rakam korkunç... Afrika'da bu yýl baþlarýnda ortaya çýkan Ebola salgýnýndan binden fazla kiþinin öldüðü söyleniyor. Tedavisi ve aþýsý henüz olmayan hastalýk için dünya alarmda. "Acý patlýcaný kýraðý çalmaz" diye mi düþünmüþlerdi ne, salgýn haberleri gelmeye baþladýðý günlerde bizim yetkililerden pek ciddiye alan olmamýþtý durumu. Dünya Saðlýk Örgütü devreye girip de tüm dünyaya uyarý mesajlarý göndermeye baþlayýnca... Ve Ýstanbul'da yurt dýþýndan gelen bir yolcuda Ebola'yý çaðrýþtýran belirtiler olduðu ve karantina uygulamasýna geçildiði açýklanýnca... Bizim yetkililer de durumun ciddiyetini farkettiler. Ebola'yý takip etmek ve ülkeye giriþini önlemek amacýyla bir komite oluþturuldu. Toplantýlar yapýldý... Konu görüþüldü... Ve Ebola'ya karþý tüm önlemlerin alýndýðý açýklandý. Ne var ki, alýnan önlemlerde önemli eksiklikler olduðu çýktý ortaya... Kaynaðýnda yaptýðýmýz bir araþtýrma, ülkemizde eðitim gören binlerce Afrikalý öðrenciye posta yoluyla gelen ve çoðu zaman yöresel yiyecek maddeleri de içeren paketlerin, herhangi bir saðlýk kontrolünden geçirilmeden ilk kez postanede açýlarak, alýcýlarýna teslim edildiðini öðrendik. Hiçbir önlem alýnmadan yapýlan bu uygulama posta görevlilerini büyük risk altýnda býrakýyor ve özellikle böylesi salgýn durumlarýnda haklý endiþelere neden oluyor. 14 Aðustos tarihli köþe yazýmda, tüm önlemler alýndý diyen yetkilileri uyarmak amacýyla bunlarý dile getirmiþtim. Bir kýsým basýnda da çýkan bu uyarýlardan sonra Posta Dairesi Müdürü bir açýklama yapmýþ, Ebola'nýn posta ve gýda yoluyla bulaþmadýðýný, esasen bu paketlerin daha önce Ýstanbul'da açýlýp ilâçlandýðýný söylemiþti. Posta paketleriyle ilgili durumun ilk kez bilgilerine geldiðini belirten Tabipler Birliði ise, konuya büyük bir duyarlýlýkla yaklaþmýþ ve Ebola'nýn gýda yoluyla da bulaþabileceðini, posta paketleri konusunun takipçisi olacaklarýný açýklamýþtý. Hal böyle iken, gerek Saðlýk Bakanlýðý, gerekse Posta Müdürlüðü, özellikle Afrikalý öðrencilere gelen posta paketlerinin kontrolüyle ilgili þu ana kadar hiçbir önlem almadýlar! Yani Ebola önlemleri arasýnda buna dair hiçbir þey yok! Bundan daha elim ve daha vahim olmak üzere, ulaþtýðým bazý bilgiler, endiþeleri daha da artýracak cinsten. Güvenilir kaynaklarýn verdiði bilgilere göre, Posta Dairesi Müdürü'nün dediði gibi paketler Ýstanbul'da da açýlmýyor ya da ilâçlanmýyor. Bu nedenle, bu iþlemden geçirilen paketler için paket sahibine verilmesi gereken belge de verilmiyor. Bu da, paketlerin, Posta Dairesi Müdürünün açýklamasýnýn aksine, Ýstanbul'da açýlmadýðý ve ilâçlanmadýðý sonucunu çýkarýyor ortaya. Görüldüðü gibi, Ebola için bütün tedbirler alýndý iddiasý doðru deðil. Hâlâ önemli eksikler var. Posta Dairesi Müdürü, "Gýda ile bulaþmaz. Zaten paketler ilk kez burada deðil, Ýstanbul'da açýlýr" deyip sorumluluðu üstünden atmak çabasýnda. Doktorlar ise "Gýda yoluyla da bulaþabilir" diyorlar. Siz olsanýz posta müdürüne mi, doktorlara mý inanýrsýnýz?

5 5 20 Aðustos 2014 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hade hayýrlýsý Yepyeni bir Verigo Festivalimiz oldu. MÝÞ-MIÞLAR * Ýslamcý kadýn yazar, televizyonlardaki dondurma reklamýný eleþtirmiþ. - O dondurma reklamýný eleþtirmenin Ýslamcýlýkla ilgisi yok ki Takýntýdýr Bazý aydýn kadýnlarýmýzýn Dikilitaþ'ý meydandan kaldýrtmak istemeleri gibi. * Hava engeli olmazsa, su projesi, Kasým sonunda tamamlanacakmýþ. - Hava ile su et ve týrnak gibidir. Niye engellesin ki siz iþinizi programlý yapýyorsanýz. * Ambulans 2 km uzaklýktaki hastaneden hastanýn yanýna 45 dakikada gelmiþ. - Canýnýn kýymetini biliyor, canýn kýymetini bilmiyor demek istemem! * Yazar Ahmet Sanver, "Savaþýn acýlarýný görerek yaþayanlarýn anlaþma istememesine olanak yoktur" demiþ. - Ben de imzalarým * Yeni beyinlere ihtiyaç varmýþ. - Fazlasý da zarardýr be abim Bir tane olsun, tam çalýþsýn yeter Ama o da yok. * Filistinli öðrenciler için yardým arayýþý sürüyormuþ. - Kendi öðrencilerinin burs parasýný ödeyemeyen devletin hovardalýðýna bak! * Emekli cumhurbaþkaný Talat, hükümetin yolsuzluklarýn üstüne gitmediðini söylemiþ. - Ýftira atýyor Çekememezlik yapýyor. Eðer hükümet yolsuzluklarýn üstüne gitmese, kim örterdi bunca yolsuzluðu. * Polis, Ercan'da yakalanan bir kilo altýnýn sahibini arýyormuþ. - Ma ne masgaralýkdýr be bu Altýný bulur, adamý bulmaz Adamý bulur, parayý bulmaz. Akýl sýr erer gibi deðil bu iþlere artýk. Bir banka patronu Bir gazete patronu Bir matbaa patronu Þeytan üçgeni Kimin eli kimin cebinde. ANIT YIKILIYOR MU? Çýkarma Plajý nýn yanýndan geçiyordum. Severim buradaki anýtý. Sade bir beton yýðýný deðildir. Anlamlýdýr, etkileyicidir Durdum ve þöyle bir dolaþayým dedim. Gördüðüm manzara karþýsýnda korktum, þok oldum! Yetiþin, bu anýt çöküyor galiba! Kolon dibinde açýlan bir delikten elimle çakýl çýkardým, üzerinde betonun zerresi yok. Zemin çöktü ve karpuz gibi yarýldý. Kolonlar çatladý, paslý demirler ortaya çýktý. Sývalar yer yer kabardý, birilerinin kafasýna ha düþtü, ha düþecek. Acil tamire ihtiyacý var Hem tehlike yönünden Hem saygý yönünden. BUBÝ TUZAÐI!.. Bu saatten sonra, ha Siber, ha Talat Hiç fark etmez. Ýkisi de kaybetmeye mahkum noktaya getirildiler. Kim bilir Belki de bile biledir. Bir de bakarsýnýz Ne sen, ne sen, ben der Yorgancýoðlu! Cuma günü yazdým bunlarý Bir dedikodu çýktý arkasýndan. Medyadan CTP ye bubi tuzaðý hazýrlanmýþ Talat ile Siber zayýflatýlacakmýþ ve daha zayýf olan Yorgancýoðlu nun aday olmasý saðlanacakmýþ. Vay vay vay Kendime de pay çýkarmam gerekir mi bilmiyorum. Ama benim bubi tuzaðý ise ortadaki merak etmeyin. Ýçi boþtur, patlamaz!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YABANCILAR VE MUHACERET (DEÐÝÞÝKLÝK) YASA TASARISI (Ýstanbul)- Açýkçasý "nüfusunuz ne ki", sorusu karþýsýnda tökezlerim 120 bin desem eskidendi öncesinde aklýmýzda kalan sayýmýzdý. Bir ara 200 bin sanýyordum, ama hiç olmamýþýz o kadar. Sonradan yani 1974 hemen ertesinde 100 binlere düþmüþtük. Derken biraz artar gibi olduk. Pantolon bol gelmeye baþladý. Kemer sýkamaz durumdaydýk. TC'nin aldýðý topraðý dolduramýyorduk! Daðýnýktý köylerimiz. Sessizdi. Sakindi. Azdýk. Herkes herkesi tanýyordu. Týpký aile gibiydik. Ki yukarýdan birileri, "Ekecek, biçecek nüfus lazým" yalanýyla ufak ufak adayý doldurmaya baþladý. Önce eksinler diye ekilecek topraðý olmayan Maraþ'a yerleþtirildi, getirilen köylüler. Ki adamlar keçiyi koyun sanýyorlardý. Sonra þehirler doldu. Köylere sýra geldi. Köyler dolmaya baþladý. Bu sefer doldurulacak köy kalmadý. Dolan köylere gelenleri sýðdýrmak için gelenlerden birileri "Dikine" dedi. Dikine binalar çýkmaya baþladý. Dikine binalar yükseldikçe, laðým arttý, su azaldý Beton arttý, dað azaldý. Boðaz arttý, sebze bitti, balýk gitti Kaos oldukça trafik, trafik arttýkça, kayýplar çoðaldý Derken cinayetler, ýrza geçmeler Ve esrar, eroin çeteleri Tek yol vardý bu kaosa karþý Kýbrýs'ta çözüm yapmak Çözüm yapmalý ki kim, ne, bilsin. Nüfus ne kadar olacak, köyler, þehirler nasýl düzenlenecek Bilinmeliydi. Çözüm önemli o yüzden. Çözüm olmadan yapýlan tüm iyileþtirmeler benim çatýya benzer Adam delinen, yaðmur geçiren bina için, odadaki sývayý boyamaya geldi. -Bu ne, dedim -Boya dedi. Peki, çatý ne olacak diye sorduðumda, "önce boya" dedi yeniden. Ýnansaydým boya diyecektim. Ýlk yaðmurda ev yine eskisi gibi olacaktý. Her neyse. Çözüm olmadan yapýlan iyileþtirmeler, týpasý kapatýlmamýþ sandalla denize açýlmaya benzer Ki hükümetin yaptýðý bu Doðal kaynaklarýn tükenmesine sebep olacak, çözüme engel teþkil edecek kadar fazla nüfus varken Þimdi de yeni bir yasa icat ettiler "Yabancýlar Ve Muhaceret (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý". Çözüm olmadan yol alamayacak bir gemide öncelikleri çözüm olmalýydý oysa Neymiþ? Parçalanmýþ aileler bir araya gelsinler Býrakýn parçalanmýþ dediðimiz aileler kendi ülkelerinde birleþsinler. Çünkü birleþmek onlarýn elinde, çünkü ülkeleri kapý gibi arkalarýnda ve ülkeleri orada... Ama çözüm bizim elimizde deðil Çünkü çözüme en büyük engeldir mülkiyet ve dolayýsýyla fazla nüfus. VERGÝ AFFI Ýzcan: Ödemeyenler ödüllendirildi Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan "vergi affýnýn hýrsýzlýk, yolsuzluk olduðunu" savundu. Partisinden yapýlan açýklamaya göre, BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan katýldýðý bir televizyon programýnda, ileri sürdüðü "vergi borcunu ödemeyenlerin ödüllendirildiði çarpýk yapýnýn" deðiþtirilmesinin þart olduðunu belirtti. "Hükümetin düzenle bütünleþerek hýrsýzlýða af uygulayarak, düzenin devamý için çaba harcadýðýný" iddia eden Ýzcan, tüm parlamentonun oy çokluðuyla referanduma sunduðu Anayasa deðiþikliðine halkýn yüzde 62'sinin hayýr dediðini ve bu hayýrýn aslýnda parlamentonun kendisine güvensizlik anlamýna geldiðini söyledi. Ýzcan dünyanýn hiçbir ülkesinde vatandaþlýðýn KKTC'deki KTÖS: ÇÖZÜM SÜRECÝSUÇLAMA OYUNUNA DÖNÜÞTÜ Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik devam eden sürecin Türkiye'nin izlediði dýþ siyaset ve görüþme masasýnda Türkiye'yi temsilen oturanlarýn tutumlarý sonucu tam bir suçlama oyununa dönüþtüðünü vurguladý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'deki AKP Hükümeti'ni eleþtirerek, Kýbrýs sorununda da "bir adým önde olacaðýz" demekle samimiyetsizliðin ifade edildiðini; izlenen siyasetin, Kýbrýs'ta statükonun kalýcýlaþmasýný saðlayarak, ortaklýk devleti olan 'Kýbrýs Cumhuriyeti'nin sahip olduðu coðrafyaya ve doðal CTP'de yeni tüzük taslaðý tartýþýlýyor Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleþik Güçler (CTP-BG) Güzelyurt örgütü parti yeni tüzük taslaðýný önceki gün Güzelyurt'ta tartýþtý. CTP-BG basýn ve halkla iliþkiler biriminden yapýlan açýklamaya göre, Güzelyurt Ýlçe binasýnda gerçekleþen ve partililerin yoðun ilgi gösterdiði toplantýya, CTP-BG MYK Üyeleri gibi daðýtýlmadýðýný belirterek, "Vatandaþlýk bir ülkenin hissedarý olmak demektir. KKTC'de vatandaþlýk verme kriteri bile yoktur. Bir ülkenin kaynaklarýna ortaklýk olan vatandaþlýk baþka bir ülkeye yaranmak, onun direktiflerine uymak için þuursuzca daðýtýlamaz" dedi yýlýnda gerçekleþecek Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgili görüþlerini açýklayan Ýzcan, muhtemel adaylarýn bir çoðunun siyasi olarak birbirindne farký olmadýðýný, Ankara'nýn çizdiði politikalarý uygulamakta olduklarýný ileri sürdü. Ýzcan, BKP'nin Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Birleþik Federal Kýbrýs'a inanan, Kýbrýs Türkü'nün çýkarýný koruyan bir adayýn belirlenmesi ve en geniþ güç birliði ile desteklenmesi için çaba harcayacaðýný belirtti. Tel-Sen: Telekomünikasyonun gelirinden yatýrýma da pay ayrýlmalý Telekomünikasyon Dairesi Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen), Telekomünikasyon Dairesi'nin ancak yatýrýmla kurtulabileceðini, dairenin saðladýðý gelirden yatýrýma da pay ayrýlmasý gerektiðini belirtti. Tel-Sen, son günlerde siyasilerin Telekomünikasyon Dairesi'yle ilgili açýklamalarýnýn dairenin geleceði açýsýndan umut verdiðini ancak bazý uygulamalarla ilgili yasal düzenleme gerektiðini kaydetti. Bazý uygulamalarda ise "adeta kapalý kapýlar ardýnda bazý þeylerin hazýrlandýðýný öðrendiklerini", bu gizlilikten ürktüklerini ve kaynaklara el koymak olduðunu belirtti. Þener Elcil, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun "altý ayda anlaþma, yýl sonunda da barýþ olacak" söylemleri yaparken, diðer yandan ise "Güzelyurt verilemez, Yeniboðaziçi verilemez, Maraþ verilemez" diyerek halký el altýndan kýþkýrtmaya devam ettiðini vurguladý. Elcil açýklamasýnda "Þu anda Kýbrýslý Türklerin masada olmadýðýný gören Kýbrýs Rum tarafý attýðý her adýmda Türkiye'yi taraf olarak görmektedir. Bu çerçevede Kýbrýslý Rumlarýn ve Türkiye'nin çýkarlarýnýn göz önünde tutulduðu bir süreçte Kýbrýs Türk toplumunun yok oluþu hazýrlanmaktadýr" ifadelerini kullandý. Þenay Ekingen, Emel Kiþi, Bilen Sayýlý, Parti Meclisi üyesi Aybike Yektaoðlu ve Ýlçe Baþkaný Doðan Þahali katýldý. CTP-BG Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Doðan Þahali toplantý açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, deðiþen ülke ve dünya koþullarýnda siyasi partilerin tüzüklerinin de zaman zaman bazý deðiþikliklere uðramasý gerektiðini belirtti. kamuoyuyla paylaþýlmasýný istediklerini belirten Tel-Sen, dairenin ancak yatýrýmla kurtulabileceðini; saðlanan gelirden yatýrýma pay ayrýlmasýný istediðini vurguladý. Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan, yazýlý açýklamasýnda, sendika yönetim kurulunun son günlerde basýnda Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili gerek Bayýndýrlýk Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kâþif gerekse Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn açýklamalarýnýn olumlu yanlarý olduðu gibi çeliþkili ve kabul edilemez yanlarýnýn da olduðunu deðerlendirdiklerini açýkladý. GÜNLÜK "FAKÝR SURÝYELÝLERÝ ÞÝKAYET EDEN ZENGÝN ARAPLARI GÖRMEK ÝSTEMÝYORUM" "Arap turist görmek istemiyorum" tweetiyle tepki çeken þarkýcý Leman Sam, "Yanlýþ anlamaya meyilli olanlaristedikleri gibi anladýlar. Hemen ýrkçý oldum. Benim gibi bir insanýn ýrkçý olabilme ihtimali sýfýr, ben hayatýmý bir hayal üzerine, 'Imagine' üzerine, Lennon'un þarkýsý üzerine kurmuþ bir insan olarak nasýl ýrkçý olabilirim" ifadelerini kullandý. Sam þöyle konuþtu: "Buyurun girin dediler. Bunlar arasýnda iki çeþit insan var. Çok parasý olan Suriyeli Araplar bir de gerçekten fakir olup hiçbir þeysiz gelip sýðýnanlar. Bizim etik olarak hiçbir þeysizlere yardým etmemiz gerekirken diðerleri geldiler yerleþtiler. Ticarethaneler açtýlar, þirketler kurdular. Ýstiklal Caddesi kafasý sarýlý Araplar ile dolu. Paralý Suriyelilerin parkta yatan Suriyelileri, o gariban çocuklarý, kadýnlarý valiliðe þikayet ettiklerini duydum. Ben çocukluðumdan bu yana adalet duygusundan kurtulamamýþým, kör olasý merhametimden. Böyle bir hassasiyeti olan bir insaným. Evet bu Araplarýn olmasýný istemiyorum. Bunlar her yere gidebilirler. Çok paralarý var." DEVRÝM Ýsrailli bir alýcý ile Ukraynalý bir vericinin böbrek nakli operasyonu üzerine beklenen fýrtýna koptu... Ahmet Gülle Ýnterpol'ü de göreve çaðýrýyor... Memlekette devrim mi oldu acaba? DEVLETÝN ÜSTÜNDE OLAMAZ MI? Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? YDÜ CUMHURÝYETÝ Elektrik Kurumu denetçilerini de, belediye ekiplerini de YDÜ'ye sokmayan Suat Bey'in Saðlýk Bakanlýðý ekibini de oraya sokmamasýna neden þaþtýnýz? YDÜ Cumhuriyeti dokunulmazlýðý olduðunu size ispat etmedi mi bugüne kadar? MAFYA Bu memlekette mafya sözünü ilk kez mi duydunuz? O halde siz hiçbir þeyin farkýnda deðilsiniz... Polis müdürleri, yargýç, savcý ve avukatlara sorun... Anlatsýnlar size! Týrnak... "Tüp bebek merkezlerinde de organize ekipler tarafýndan özellikle eski Doðu Bloku ülkelerinden getirilen gencecik kýzlarýn yumurtalarýnýn alýndýðý duyumlarý her gün bize ulaþmaktadýr." Filiz BESÝM (Yenidüzen) "Mevlit Kandili bizde tatil ya. Bunun övünülecek yaný mý var? Belki de bir inat uðruna kondu. Hani komþuyla ortaktýk; anayasa yapýlacaktý. Baktýk, Rum ne kadar bayramý varsa koymak istedi, biz de Müslüman ya, Mevlit Kandili dedik. Yanlýþ yaptýk, yanlýþ gidiyor..." Ahmet OKAN (Havadis) "Sayýn Bakýrcý, gelecek suyun maliyetinin pahalý olacaðýný ifade etmiþtir. Bunu neye göre hesaplamýþtýr? Daha da önemlisi, önceki yapýlan açýklamalarda suyun maliyetinin eskisinden daha fazla olmayacaðý defalarca tekrarlandýðý halde þimdi ne olmuþtur da maliyetlerin pahalý olacaðý ortaya çýkmýþtýr?" Levent ÖZADAM (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný AHMET GÜLLE Organ mafyasý ile ilgili kýyamet nihayet koptu... Bu konuda endiþesi olanlar haklý çýktý bir kez daha... Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle organ ticareti konusundaki ciddi bir þüphe üzerine dün baþsavcýlýða yazýlý baþvuruda bulundu ve güvenlik güçlerinin soruþturma yapmasýný talep etti... Ancak bundan daha da önemlisi, Gülle'nin Ýnterpol'ün, yani uluslararasý polisin de bu soruþturmaya dahil edilmesini istemesi... Hükümet kanadý ile Suat Günsel arasýnda ilk kez meydana gelen bu ciddi krizin nasýl çözümleneceðini çok merak ediyoruz...

7 20 Aðustos 2014 Çarþamba ALANÝÇÝ'NDE ÝKÝ EVDEN 25 BÝN TL PARA ÇALINDI Alaniçi'nde iki evden toplam 25 bin TL nakit para çalýndý. Olaylarla ilgili 22 yaþlarýnda iki þüpheli tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Aðustos tarihlerinde Þerife Kokmazlar'a ait ikametgahtan bir adet para cüzdaný ve içerisinde muhafaza edilen 10 bin TL nakit para, Dudu Özmani'ye ait ikametgahtan ise bir adet para cüzdaný ve içerisinde muhafaza edilen 15.bin TL nakit para çalýndý. Yapýlan ileri soruþturma neticesinde, olayda þüpheli olarak görülen U.Ç.(E-22) ve F.Ý. (E-22) tutuklandý. Para cüzdanlarý bulunarak emare alýndý. Girne'de bir araç otoparkýnda park halinde bulunan, Dinara Tohtamuradov'a ait GR 976 plakalý araç içerisinden 300 dolar nakit para, E.K.(E-24) tarafýndan çalýndý. Söz konusu þahýs tutuklandý. NORVEÇLÝ TURÝSTE AY NAPA'DA TOPLU TECAVÜZ Güney Kýbrýs'ta, Ay. Napa'da, tatil yapmakta olan 23 yaþýndaki Norveçli turist toplu tecavüze uðradý. Simerini ve diðer gazetelere göre, cumartesi günü sabahýn erken saatlerinde meydana gelen olayla ilgili yaþlarý arasýndaki 4 Rum genç toplu tecavüz suçlamasýyla yakalandý ve 2'si hakkýnda mahkemeden 5 gün tutukluluk emri alýndý. RUS ARTTI, ÝNGÝLÝZ AZALDI Güney Kýbrýs'a Ocak-Temmuz 2014 döneminde giden turistlerin sayýsýnda, 2013'e göre yüzde 5,9 artýþ yaþandýðý haber verildi. Politis gazetesinin haberine göre, Ocak-Temmuz 2013 döneminde Güney Kýbrýs'a 1 milyon 285 bin 577 turist gitti. Bu rakamýn bu yýlýn ayný döneminde 1 milyon 361 bin 794'e yükseldiðini yazan gazete, turist geliþlerindeki artýþýn özellikle Rus pazarýndan beslenmekte olduðuna dikkati çekti. Temmuz 2013'te Rusya'dan Güney Kýbrýs'a 96 bin 641 turistin gittiðini ve bu rakamýn bu yýlýn Temmuz ayýnda yüzde 20,6 artýþ göstererek, 116 bin 582'ye yükseldiðini kaydeden gazete, Ýngiltere'den Güney Kýbrýs'a giden turistlerin sayýsýnda ise geçen yýlýn Temmuz ayýna göre yüzde 4,1 düþüþ yaþandýðýný bildirdi. PARA BAÐIÞI KKTC Carlsberg Amatör Darts Birliði, Kýbrýs Türk Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne (KTKHYD) para baðýþýnda bulundu KTKHYD'den yapýlan açýklamaya göre, KKTC Amatör Darts Birliði, düzenlediði çeþitli etkinlik, çekiliþ ve yarýþmalardan elde ettiði 3 bin 725 TL tutarýnda geliri derneðe baðýþladý. AGM Jessic's Bar'da gerçekleþen etkinlikte, derneðe baðýþ çekini derneðin Ýngiliz üyeleri Susan Tilt ile Carol King'e takdim etti. UKÜ'DE HEMÞÝRELÝK BÖLÜMÜ AÇILDI Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi bünyesinde Hemþirelik Bölümü açýldý. UKÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Hemþirelik Bölümü Akademik Yýlý Güz Dönemi için öðrenci kabulüne baþladý. Eðitim dilinin Türkçe olduðu bölüme KKTC ve Türkiye uyruklu öðrenciler baþvuru yapabilecek. KTOEÖS'TEN HÜKÜMETE ELEÞTÝRÝ Gökçebel: Hükümet eðitime katký yapmýyor "ÝLAHÝYATA, CAMÝLERE, ÞÝRKETLERE, AYRICALIKLILARA HARCANAN PARALAR NEDEN DEVLET OKULLARI ÝÇÝN BULUNAMAMAKTADIR?" Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel, hükümet ile Eðitim Bakanlýðý'nýn biçim olarak eðitim ile öðretmene önem veriyor gibi gözükse de içerik olarak eðitime katký yapmaktan uzak olduðunu iddia etti. Özellikle devlet okullarýnýn, kamusal eðitimin niteliðini artýrmanýn niyetle alakalý olduðunu söyleyen Gökçebel, "Bu yüzden CTP-DP Hükümetinin, Eðitim, Maliye Bakanlýðýnýn yakalarýna velilerimizle, öðrencilerimizle, iþsiz öðretmen adaylarýmýzla birlikte yapýþmalýyýz. Devleti evlatlarýna, öðretmenlerine sýrt çevirerek yönettiðini sananlarýn yakalarýndan elimizi çekmemeliyiz" dedi. Tahir Gökçebel bugün yayýnladýðý açýklamada, devlet okullarýnda bilimsel, parasýz, demokratik eðitimi saðlama ve kamusal hizmetin niteliðini artýrmanýn önemine vurgu yaptý ve sendikaný bu yöndeki yoðun uðraþlar verdiðini söyledi. Gökçebel, þöyle devam etti: "Ýlahiyata, camilere, þirketlere, ayrýcalýklýlara harcanan gereksiz paralar LTB'nin bölge toplantýlarý sürüyor Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) bir süre önce baþlattýðý "Bölge Bölge Lefkoþa" toplantýlarýnýn dördüncüsü önceki akþam Göçmenköy'de gerçekleþtirildi. LTB Basýn Birimi'nden verilen bilgiye göre, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý ile birlikte LTB meclis üyeleri, LTB yöneticileri ve personelin de katýlýmýyla gerçekleþen toplantýda, vatandaþlar LTB Baþkaný Harmancý'ya ve belediye yetkililerine sýkýntýlarýný aktardý. Göçmenköy Belediye Parký'nda gerçekleþtirilen etkinlikte konuþan LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, LTB'nin neden devlet okullarý için bulunamamaktadýr? Büyük þirketlerin borcunu silenler, üçlü kararname ile atamaya devam edenler kaynak buluyor da neden öðretmen istihdamlarýna kaynak yok denilmektedir? 2008 ve 2011'den sonra istihdam edilen ve sefalete sürüklenen öðretmenlerin haklý olduðu sadece muhalefete düþülünce mi anlaþýlacaktýr? Bunun için ne yapýlacaktýr? Bu yýl yaklaþýk 102 öðretmen alýnmasý gerekirken neden sadece 40 Münhal ilan edilmiþ, ve neden bazý branþlar açýlmamýþtýr? Yoksa sýrada bekleyen yeðenler için münhal branþlar ayarlanmýþ mýdýr? Geçen yýl ilk sýnavlara yüzde 15 civarý öðrenci, öðretmeni olmadýðý için girememiþti, bu yýl kaç öðrenci maðdur olacaktýr? Öðretmenden, doktordan tasarruf edenler Marsilya'ya tatile gidecek parayý mý biriktirmektedir? Adaletsiz ve sakýncalý birçok maddeye sahip öðretmenler sýnav tüzüðü (atama ve terfileri düzenleyen) ne zaman deðiþecektir" içinde bulunduðu durumdan dolayý yaþanan düzensizlikleri ve bu sýkýntýlý yapýnýn giderilmesi için izleyecekleri yöntemleri Göçmenköy halkýna aktardý. LTB'nin mali ve idari yapýsý hakkýnda da bilgi veren Harmancý, LTB Meclisi ile uyum içinde çalýþarak eldeki olanaklarý en doðru, en verimli þekilde kullanmaya çalýþtýklarýný belirtti. Harmancý, Haspolat, Hamitköy ve Taþkýnköy'ün ardýndan dördüncüsü Göçmenköy'de gerçekleþen toplantýlarda, önemli sonuçlar çýktýðýný ve bu çýkan sonuçlar çerçevesinde hareket ettiklerini anlattý. "YERÝNDE SAÐLIK HÝZMETÝ PROJESÝ"- Büyükkonuk Belediyesi, "Yerinde Saðlýk Hizmeti Projesi" kapsamýnda, "belediye sýnýrlarý içerisinde yaþayan; 65 yaþ üzeri kronik rahatsýzlýðý olan, yatalak, zihinsel engeli olan tüm yardýma muhtaç vatandaþlara hizmet vermek için" çalýþma baþlattý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre "Tespit edilen yardýma muhtaç tüm vatandaþlara, yapýlan bu ön çalýþmanýn ardýndan evde bakým hizmeti verilecek. Ayrýca, vatandaþlarýn yaþam koþullarý yerinde görülerek, saðlýk açýsýndan elveriþsiz durumda olan haneler tespit edilerek, neler yapýlabileceði konusunda fikir sahibi olunmasýnýn ardýndan gerekli çalýþmalar baþlatýlacak. Yapýlacak olan bu çalýþmalara ek olarak, saðlýk sorunlarý nedeniyle kuaföre gitme imkâný olmayan hastalara gezici kuaför hizmeti verilecek." 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ULAÞTIRMA BAKANLIÐI AÇIKLAMA YAPMALIDIR Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýz Ercan Havaalaný'na cami yapýlacaðýný iþittiðini yazdý ve bu konuda yetkililerden doðru olup olmadýðýyla ilgili açýklama yapmalarýný istedi: "Bir vatandaþ olarak aldýðým bilgileri sizin vasýtanýzla kamuoyu ile paylaþmak istiyorum. Ercan Havaalaný bir özel þirkete kiralandý. Uzun bir süreliðine Yeni iþveren orayý istediði gibi dizayn ettirmeye baþladý. Ercan Havaalaný ile ilgisi olan, giriþ çýkýþ yapan, orada çalýþan herkes yeni düzenlemelere gördü. Ben uzun yýllar yurt dýþýnda da yaþayan birisiyim. Çeþitli ülkeleri gezdim dolaþtým. Ercan Havaalaný'ný kiralayan þirket ekstradan oraya bir de cami yaptýrýyormuþ Ben bir duyarlý vatandaþ olarak önce sormak istiyorum. Orada yapýlacak olan düzenlemeler veya cami inþaatý gibi yapý inþa etmeler ihale dosyasýnda da var mýydý? Yoksa Ercan Havaalaný'ný kiraladýktan sonra ihale þartlarýnda veya dosyasýnda olmasa da kiracý olan kiraladýð yerde istediðini yapma hakkýna mý sahiptir? Bir süre Ercan'ýn kiralanmasýyla ilgili sendikalar örgütler bildiriler yayýnladýlar, eylemler yaptýlar. Temelde özelleþtirmeye karþý çýktýlar ve bugün geriye kalan özelleþtirme kapsamýndaki kurum ve kuruluþlarla ilgili örnek gösterdikleri yer Ercan Havaalaný içerisinde görev yapan kiþilerdir. Ýlk etapta yüzlerce kiþi iþten durduruldu. Onlarý bir punduna getirip asgari ücrete devlete kapýlattýlar. Ancak yaþadýkalrý zorluklarý hiç umursamadýlar. Maaþlarýnýn bir anda kuþa çevrilmesi özelleþtirmeye imza koyan emir kulu hükümetin umurunda olmadý. O günlerde Serdar Denktaþ büyük iddialarla yola çýkmýþ ve hükümete geldiði takdirde hesap soracaðýný söylemiþti. Serdar Denktaþ hükümete geldi ama geldiði günden sonra bu konuda aðzýný açma cesareti gösteremedi. Ercan Havalimaný geçenlerde yüzlerce çalýþaný daha kapý önüne koydu Taþyap mýdýr nedir bu þirket Ercan Havalimaný'na bir cami yaptýracakmýþ Zaten Ercan Havalimaný içerisinde bazý bölümler mescit þekline sokuldu. Cami yaptýrmak ihale þartlarýnda yani ihale dosyasýnda var mý? Bunu Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný'ndan açýklamasýný talep ediyorum bir vatandaþ olarak. Cami yaptýrmakla neyi ispatlayacaklar anlamýyorum. Birisi çýkýp bana dünyanýn falan havaalanýnda kilise veya havra veya baþka bir ibadetle ilgili yapý var diyemez. Ben þahsen görmedim ve duymadým. Öyle bir þey yapýlmaya kalkýlsa hemen ayaða kalkarlar. Yaptýrtmazlar. Ýbadet edecek olan ibadethaneye gider. Düþünün bir havaalanýnda aniden kilise çanlarýnýn çalmasýný veya bir ezanýn okunmasýný düþünün Bizim Kýbrýslý Türkler seyretmekle kalýyorlar sadece tepki koyamýyorlar. Kukla olduðumuzun ispatýdýr bu. Býrakýn yapsýnlar býrakýn etsinler anlayýþýnýn ürünüdür. Bize ne kalacak yakýnda bilir misiniz? Yaþlýlarýmýz bu mezarlýkta ölmek için kalacaklar, gençlerimiz de terki diyar eyleyecekler. O kadar." BÝZÝM DUVAR "KAKATECE'YE BEYÝN NAKLÝ" HEMEN ÞÝMDÝ Bizim Mandra Maðusa'da Ýbrahim Turaç adlý kiþinin, özürlü aracý ile seyir halindeki özürlü vatandaþýn çantasýný alýp kaçmasý mandrada büyük tepki ve infial yaratýr. Olay, özürlü ve sakat vatandaþlarýn bile huzur ve güvenlik içinde olmadýklarýný ve her an her yerde saldýrýya uðrayabileceklerini en ibretamiz þekilde göstermektedir. Ülkeye kontrolsuz giriþler, güvenliði de, huzuru da iþte böyle sýfýrlamýþ, saldýrýlardan özürlü vatandaþlar bile nasibini almýþtýr. Sokaktaki adam "Bir yol yetmez... Girne'den bir yol daha baðlayalým Anadolu'ya" diye imalý imalý söylenir.

8 8 20 Aðustos 2014 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Meslek okullarý Pazartesi günkü bir yerel gazetede 12 meslek okulunda yerleþtirme iþlemlerine göre ençok tercih edilen meslek okulu %17.4 ile Ýlâhiyat Koleji olmuþ. Biliþim Teknolojileri %7.1, Muhasebe, Finasman ve Pazarlama ise %6.4 olarak tercih edilmiþ. Biliþim çaðýnda, bizim çocuklarýmýz, hiçbirþey öðretmeyen, müsbet ilimden uzak ilâhiyat okumayý biliþim okumaya yüzde yüzden fazla tercih etmiþler. Tabiiki bu tercihi çocuklar deðil, analar babalar yapmýþlardýr. Çünkü müsbet ilim öðreten okullara göre ilâhiyat öðreten okullar çocuklara, dolayýsý ile velilere daha çok maddi avantajlar saðlamaktadýrlar. Bizi yönetme iddiasýnda olanlar, baþta Ýlâhiyat Koleji'nin açýlýþýnda kendimi "Adeta yabancý bir yerde hissettim" diyen Eðitim Bakaný Arabacýoðlu ise seyirci konumundadýrlar. Bunun neticesinde ise Salý günkü bir yerel gazetenin de manþet haberinde "Çalýþan Yurt Dýþýndan Geliyor" haberi vardý. Yine yerel gazetelerimizin geçmiþ günlerdeki haberlerinde de "Turiste turist iþçiler hizmet veriyor" haberleri yer almýþtý. Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odalarýnýn açýklamalarýnda ise sürekli olarak ara eleman sýkýntýsý çekildiðine dair þikâyetler yer almaktadýr. Tüm bu gerçeklere raðmen, bizi yönetme iddiasýnda olanlar seyirci konumundan çýkýp, en azýndan eðitim konusunda, yönlendiren ve denetleyen konumuna geçemiyorlar. Düz liselere giriþte konan hazýrlýk sýnýflarý ile, düz liselerde okuyamayacak olanlarýn sanat okullarýna yönlendirilmeleri hedeflenmiþti. Ancak hazýrlýk sýnýflarýnda bile baþarýsýz olanlara hazýrlýðý üst üste 2 yýl tekrar etme olanaðý tanýnmýþ, 2. yýlda bile baþarýlý olamayanlara baþarýlý oluncaya kadar bütünleme sýnav hakký tanýnmýþtý. Neticede birçok genç, hazýrlýk sýnýflarýndan sonra, düz liseleri de bitirmiþler, yerel üniversitelerde de kabiliyetleri dýþýndaki bir yüksek okula kayýt yapmýþlardýr. Yüksek okuldan da mezun olarak, binlerce yüksek okul mezunu iþsiz genç ordusunu yaratmýþlardýr. Þimdi bizi yönetme iddiasýnda olanlara soralým. Bu ülkenin daha ne kadar eczacý, avukat, diþçi, ressam, heykeltraþ, diyetisyen gibi meslek grubu mezunlarýna ve ingilizce, beden eðitimi, tarih, edebiyat, müzik, ve diðer dallardaki öðretmene ihtiyacý vardýr? Bu vasýflarý taþýyan binlerce diplomalý genç iþsizken, ayni okullar ve ayni bölümlerde okuyan binlerce gence ve de bu bölümlere kayýt yaptýracak olan yüzlerce yeni gence daha ne kadar süre ile burs verip onlarý diplomalý iþsizler ordusuna katýlmak için teþvik edeceksiniz? Ben asla Ýlâhiyat Koleji'ni sanat okulu olarak kabul etmiyorum. Ýlâhiyat Kolejlerinin statüsünü yükseltmek için Erdoðan tarafýndan uydurulmuþ bir isimdir, daha doðrusu düpedüz takiyyedir. Muhammet'in hayatý ile Kuran'ýn öðretilmesinin nesi sanattýr? Bu sanat okulundan (!) mezun olacak olan kýz ve erkekleri hangi hizmet sektöründe çalýþtýracaksýnýz? Hangi fabrika veya esnaf yanýnda Ýlâhiyat mezunlarý çalýþacaktýr? Hele Ýlâhiyat okuyan kýzlarý ne yapacaksýnýz? Ýlâhiyat Koleji'nin açýlýþýnda kendisini yabancý hisseden dürüst politikacý olarak bilinen Arabacýoðlu, siz ne düþünüyorsunuz? Bizi yönetme iddiasýnda olanlara da küçük bir bilgi notu vereyim. Üç ay önce Türkiye'de Aðustos, 2015 tarihine kadar Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara'da ne þart altýnda olursa olsun eczahane açýlmasýna izin verilmiyecek. YDÜ HASTANESÝ AÇIKLAMA YAPTI "Gülle'nin açýklamalarý talihsiz" "YDÜ HASTANESÝ 2012 YILINDA ORGAN NAKLÝ YAPABÝLÝR BELGESÝ ALDI" "HASTANEYÝ DENETLEMEK ÝÇÝN GELEN HEYETÝN GERÝ ÇEVRÝLMESÝ GÝBÝ BÝR DURUM SÖZ KONUSU DEÐÝL" Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde Ýsrailli alýcýlar ile Ukraynalý vericiler arasýnda yasa dýþý organ nakli ticareti yapýldýðýna dair þüpheler olduðu duyumlarý üzerine denetim yapmak için giden bakanlýk ekibine Hastane yönetimi tarafýndan izin verilmediðini açýklamasýnýn ardýndan Yakýn Doðu Üniversitesi de basýn toplantýsý düzenledi ve açýklamalar yaptý. YDÜ Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaþan ve YDÜ Hastanesi Baþhekimi Sevim Erkmen dün düzenledikleri basýn toplantýsýnda, Hastanenin organ nakli konusundaki tüm hazýrlýklarýný tamamlayarak 2012 yýlýnda "Organ nakli yapabilirsiniz" yazýsý aldýðýný söylediler. SAVAÞAN Basýn toplantýsýnda ilk sözü alan YDÜ Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaþan, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin konu hakkýndaki açýklamalarýný "talihsiz" olarak niteledi. Yaklaþýk bir haftadýr YDÜ Hastanesi hakkýnda basýnda çeþitli haberlerin yer aldýðýna dikkat çeken Savaþan, tedavisi yurt dýþýnda yapýlabilen hastalýklarýn tedavisinin YDÜ Hastanesi kurulduðu günden bu yana ülkede yapýlabildiðini söyledi. Devletin yurt dýþýna sevk ettiði baþta kalp, travma ve kanser gibi hastalýklarýnýn tedavilerinin devletin kontrolünde olan hastanelerinde yapýldýðýný anýmsatan Savaþan, konu hakkýnda Saðlýk Bakanlýðý ile imzalanan protokol çerçevesinde hastalarýn yurt dýþý yerine ülkelerinde tedavi olabildiklerini kaydetti. "DEVLETTEN 80 MÝLYON ALACAÐIMIZ VAR" YDÜ Hastanesi ile yapýlan protokolün, Türkiye'de hizmet alýnan hastanelerle yapýlan protokollerden çok daha ucuz olduðunu ileri süren Savaþan, devletten sevk edilen hastalar dolayýsýyla devletten 80 milyon gibi bir alacaklarý olduðunu iddia etti. Savaþan, bunlarýn faturalarýnýn Saðlýk Bakanlýðý'na gönderildiðini savundu. "ORGAN NAKLÝ YAPABÝLÝR BELGESÝ" Savaþan, YDÜ Hastanesi'nin öncelikle kendi vatandaþýna, böbrek, kalp ve diðer nakillerin yapýlmasýyla ilgili tüm hazýrlýklarýný tamamlandýðýný anlatarak, hastanelerine, 2012 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan "organ nakli yapabilir belgesi" verildiðine dikkat çekti. Bugüne kadar geçen zamanda, hastanelerine devlet sevkiyle 2 defa böbrek nakli yapýlabilmesi için hasta gönderildiðini vurgulayan Ahmet Savaþan, hastanelerinde bugüne kadar 4 kez yapay kalp nakli yapýldýðýný anlattý. "Organ nakli yapabilir belgesi" alýnmasý ardýndan ilgili doktorlar, hemþire ve saðlýk çalýþanlarýnýn tümünün konu hakkýnda eðitim aldýklarýný vurgulayan Savaþan, hastanelerinin organ nakli için altyapýsýnýn uygun olduðu görüþünü dile getirdi. "BÜTÜN KURALLARA UYGUN" Yapýlmasý planlanan nakillerin uluslararasý kurallara uygun, etik deðerlere baðlý ve geçmemesine raðmen mevcut yasanýn bütün kurallarýna uygun olduðunu savunan Savaþan, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin açýklamalarýný kýnayarak, "talihsiz" olarak niteledikleri ve toplumda yanlýþ anlaþýlmalara neden olabileceðini savunduklarý açýklamalarýn düzeltilmesini istedi. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin, YDÜ Hastanesi'ni denetlemek için gelen heyeti kabul etmediði hakkýndaki açýklamalarýný da deðerlendiren YDÜ Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaþan, hastaneyi denetlemek için gelen heyetin geri çevrilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadýðýný savundu. Savaþan, hastane yetkilileri, doktorlar, konu hakkýndaki ilgili kiþilerin bazýlarýnýn ameliyatta, bazýlarýnýn yurt dýþýnda, bazýlarýnýn da hastasý olmasý nedeniyle, denetimi yapacak kiþilere makul sebepler göstererek, kendilerinin istedikleri bir saatte bir sonraki gün bütün kadroyu toplayarak görüþmeye davet ettiklerini söyledi. Savaþan, denetimi yapacak heyetin hastaneye gelmesi veya gezmesinde bir sýkýntý olmadýðýný savunarak, heyetin geldiði gün hastaneden sadece baþhekimin bulunduðunu savundu. Bunun bildirimli bir toplantý olmadýðýný, adeta "baskýn" gibi olan bir denetim olduðunu ileri süren Savaþan, denetim yapacak heyete istedikleri yeri denetleyebileceklerini, ancak tam teþekküllü bilgi için bir sonraki gün uygun bir saatte gelmelerini söylediklerini kaydetti. Savaþan, bu koþullarda heyetin kendi gönülleriyle hastaneden ayrýldýðýný ileri sürdü. Savaþan, heyetin hastane yöneticileri tarafýndan itina ile aðýrlandýðýný ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildiðini söyledi. Savaþan heyetle birlikte yoðun bakým, hemodiyaliz servisi, kan bankasý ve hastalarýn yatacaðý odalar olmak üzere gerekli olan bütün birimleri gezdiklerini belirterek, ziyaret ve denetlemeden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiklerini anlattý. Heyetle toplantý devam ederken Saðlýk Bakan Ahmet Gülle'nin, YDÜ Hastanesi için Baþsavcýlýða suç duyurusunda bulunduðunu ileri süren Ahmet Savaþan, Saðlýk Bakaný Gülle'yi eleþtirerek, bu tutumunun kabul edilemez olduðunu iddia etti. Ülkeye gelen 2 yabancý hastaya nakil yapýlmasý konusunda da deðerlendirmelerde bulunan Savaþan, nakil konusunda geniþ çaplý araþtýrmalarýn yapýldýðýný, bu hastalara nakil yapýlýp yapýlmayacaðýnýn henüz kesinleþmediðini, bunun sonucunun kamuoyuyla paylaþýlacaðýný söyledi. ERKMEN YDÜ Hastanesi Baþhekimi Sevim Erkmen de, hastanelerinin "organ nakli yapýlabilir" belgesi almasý ardýndan, böbrek nakli için devletin kendilerine hasta sevk ettiðini belirterek, devletin kendilerine hasta sevk edebildiðine göre, hastanelerinin nakil yapabileceðini onayladýðýný söyledi. Konu hastanýn yapýlan tetkiklerinde böbrek nakline uygun bulunduðunu ancak hastanýn eþinin nakilden vazgeçtiðini anlatan Erkmen, devletin daha sonra kendilerine 2 tane de yapay kalp nakli vakasý gönderdiðini ileri sürdü. Öte yandan kendilerine nakil için baþvuran iki yabancý uyruklu hastanýn tetkiklerinin devam ettiðini, gerekli yazýþmalar ve araþtýrmalarýn devam ettiðini, yasaya uygunluðunun araþtýrýldýðýný anlatan Erkmen, devletin hastaneyi denetlemeyle ilgili giriþimlerini baskýn olarak niteledi. Erkmen, ülkede 170'e yakýn böbrek hastasý olduðunu, bunlarýn bir çoðunun böbrek nakli beklediðini belirterek, bunlarýn yaný sýra ülkede organ nakli bekleyen bir çok hasta olduðunu, kendilerinin de onlara umut ýþýðý olmak istedikleri, saðlýk yönünden toplumun, halkýn refahý için çalýþtýklarýný söyledi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir CTP ÝÇÝN EN ÝYÝSÝ Þimdi bazýlarý, "sana mý kalmýþ bizim için en iyisini düþünmek" diyebilir... Sorun deðil, alýþkýnýz... Ancak ortada duran bir gerçek var, o da CTP'nin her anlamda kötüye gittiðidir... En baþta ideolojik duruþunu ve sýnýf kavramýný kaybetmiþtir... Ardýnda da doðal olarak parti disiplinini, yoldaþlýk ruhunu ve saygý kültürünü yitirmiþtir... Önümüzde duran bu gerçeði hem CTP'liler, hem de toplumun geneli kabullenmiþ durumdadýr... Hatta CTP yönetiminde bulunan ya da CTP'den vekil olarak seçilen kiþiler de bu gerçeði gizlemiyorlar... Peki, inkar edilemez bu durumun sorumlusu, ya da sorumlularý yok mu? Bu geriye gidiþin ve önlenemez deðiþimin sorumlularýndan hesap sorulamaz mý? Ve en çarpýcý soru, CTP kimin malýdýr? Ben kiþi olarak CTP'nin içindeki "çürük elmalarý" genellemiyorum... Aþaðý yukarý zaten bu kiþilerin kimler olduklarý toplumun geneli tarafýndan biliniyor... Ve bu kiþilerin derhal partiden temizlenmesi bekleniyor... Ancak CTP yönetiminde böyle bir istek ve arzu yok!.. Aksine yaþananlarý halý altýna süpürmeye devam ediyorlar... Çünkü parti içindeki bazý kiþiler kendilerini gerçekten CTP'li olarak hissetmiyorlar... Hatta iddia ediyorum, kendi geleceklerini ve çýkarlarýný CTP'den daha önde tutuyorlar... Mesela CTP'nin içinde bulunduðu krize raðmen ýsrarla cumhurbaþkaný olmak isteyen kiþiler var!.. Partinin bir bütünlüðe ve iç sorunlarýný en kýsa zamanda çözmeye ihtiyacý varken, "halk beni istiyor" safsatasý ile inceden parti yönetimine mesaj vermeye çalýþýyorlar... Resmen dayatma yapma peþindeler... Çünkü bu partiyi, ideolojisini ve kriterlerini benimsemiyorlar... Ýþola girdikleri bu partide þans eseri geldikleri mevkileri kullanarak kariyer yapma derdine düþüyorlar... Parti yönetiminde bulunan kiþiler yaþanan bu olaylar karþýsýnda oldukça basiretsiz bir tutum sergiliyorlar... Özellikle parti baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun etkisiz ve yetkisiz görünümü hiç hoþ deðil... Bu da hem partiyi, hem de partilileri olumsuz yönde etkiliyor... Hatta bazý partililer, "keþke son kurultayda deðiþim gerçekleþseydi" diyorlar... Ve olaðanüstü kurultayý gündeme taþýyorlar... Çünkü CTP yönetimi yaralý bir "kedi" gibi davranýyor... Yaptýklarý her açýklama tam bir fiyasko ile sonuçlanýyor... Gerek Yorgancýoðlu, gerekse diðer yetkili kiþilerin duruþu tüm kesimler tarafýndan sorgulanýyor... Mesela Kutlay Erk'in, "göreceksiniz Harmancý çok deðil 15 gün içinde TDP'li bazý kiþileri LTB'ye istihdam edecek" sözleri hala hafýzalarda... Peki ne oldu? Erk, hem attýðý iftiranýn arkasýnda duramadý, hem de özür dileme büyüklüðünü gösteremedi... Özkan Yorgancýoðlu, Birikim Özgür, Mutlu Azgýn, Ömer Kalyoncu ve diðerlerinin çok daha vahim açýklamalarý var... Tam bir acizlik örneði... Hezimetle sonuçlanmýþ bir seçim sonrasýnda istifa etmesi gerekenler þimdi þu anda parti yönetimini ellerine geçirmiþ durumdalar... Ancak baþarýlý olmalarý sözkonusu bile deðil... CTP'nin acilen kendisini ideolojik bir sýnýfa sokmasý ve net bir duruþ sergilemesi þart... Ve bunu yaparken de, DP'de olmasý gereken kiþileri DP'ye, UBP'de olmasý gereken kiþileri UBP'ye göndermesi, emekliye çýkmasý gerekenleri ise emekliye ayýrmasý gerekiyor... Bu sürecin bir anda gerçekleþmesi mümkün deðildir... O nedenle CTP'nin cumhurbaþkanlýðý seçimlerine aday göstermemesi ve geçmiþ yýllarda kendi gösterdiði adaylara destek veren partileri ve/veya kiþileri bu seçimlerde desteklemesi gerekiyor... Ýnanýnýz CTP için en iyisi bu olacaktýr... Hatta toplum için de öyle!.. Göreceksiniz ki, CTP bu dik duruþunun meyvelerini hem parti içinde saðlanan huzurla, hem de ilk seçimlerde yaþanacak zaferle toplayacaktýr... Önlerinde duran bu þansý kullanmazlarsa ve yanlýþ bir yol izlerlerse, parti yokoluþa doðru sürüklenmeye baþlayacaktýr... Ve toplum bu yokoluþa kimlerin sebep olduðuna þahit olacaktýr...

9 9 20 Aðustos 2014 Çarþamba Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden Manzaralar ARÞÝV AYAKLANMA YOKSA, BATSIN O ÞEHÝR Þu "bin kocadan arta kalan bilmem neyi bakir" Ýstanbul kentinin yazgýsýný haramilerin eline býrakalý kentin bir yarýsý gözyaþý döküyor, diðer yarýsý sancýlar içinde kývranýyor.dünden bugüne yaþaya gelen her tür kültürel varlýk, doymak bilmezlerin vicdansýzlýklarýna teslim olmuþ durumda.küçük bir duyarlýlýk dýþýnda artýk olup biteni yadsýmýyor, yaþanan kent talanýný umursamýyoruz! Haziran Direniþi'nden beri susuyoruz. Brecht'in haykýrýþý düþüyor aklýma: "Ne tuhaf yer burasý sizler nasýl insanlarsýnýz/ Haksýzlýk varsa bir yerde eðer, ayaklanmalý insan/ Ayaklanma olmuyorsa batsýn o þehir yerin dibine/ Yansýn bitsin, kül olsun karanlýklar basmadan." Orhan AYDIN (sol) TARÝH 24 TEMMUZ 2013 Baþbakan Sibel Siber'in elçiliðe verdiði taahhüt mektubunu görmek istediðini söyleyen TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'ya, Sibel Siber, "Elçiliðe verdim, kopyasý yok, elçiye bir sorayým" cevabýný verdi... Bir gece vakti Lefke hanýnda... Gözden kaçmayanlar... YAKIN DOÐU CUMHURÝYETÝ YDÜ Hastanesi'nde, yasa dýþý organ ticareti yapýldýðýna dair duyumlar üzerine, Saðlýk Bakanlýðý denetim yapmak için hastaneye ekip göndermiþ. Ancak hastane yönetimi ekibe izin vermemiþ. Ne bekliyordunuz? Kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz. "Organ nakli" diye diye bir haller oldunuz. Boyunuzdan büyük iþlere giriþtiniz. Uyarýlarý dikkate almadýnýz. Þimdi de sýzlanýp duruyorsunuz: Neymiþ YDÜ kendini devletin üstünde görüyormuþ E niye görmesin? Ýpleri siz teslim etmediniz mi? Kapatýn dükkaný!! KKTC'nin adý bundan böyle YDC olsun. (Yakýn Doðu Cumhuriyeti) DÝPNOT Cep telefonlarýnda ilk aramada çok yüklü manyetik alan olduðunu vurgulayan Çukurova Üniversitesi Profesörü OsmanDemirhan, telefonun ilk çaldýðýnda açýlmamasý gerektiði tavsiyesinde bulundu ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC'deki kurumlar bir bütünün parçasýdýr. Bu kurumlarýn birbiriyle uyumlu çalýþmasý verimli hizmet için önemli " Sibel SÝBER (Meclis Baþkaný) VÝRGÜL... BONZAÝ VE BEYÝN NAKLÝ Türkiye Ýstatistik Kurumu Türkiye'de bonzai kullanýmýna iliþkin araþtýrma sonuçlarýna göre, Türkiye'de bonzai kullaným yaþýnýn 11'in altýna kadar düþtü. Peki burada durum ne? KKTC Hükümeti bu konuda ne yapýyor? "Gençler arasýnda bonzai kullanýmý ne durumda?" diye sorsak en fazla Ýrsen Küçük'ün nüfus konusunda verdiði "çok kalabalýk" yanýtýna benzer bir cevap verecekler. En fazla "çok yaygýn" diyecekler Durum böyle iken "Organ nakli" gibi boylarýndan büyük iþlerle uðraþýyorlar Keþke beyin nakli mümkün olsa HAYAT SU'DAN UCUZ, HAVADAN PAHALI OLACAK "Türkiye'den su gelince her yer suya doyacak. Ama bu suyu tasarruflu kullanmayacaðýz anlamýna gelmemeli." Hamit BAKIRCI (Çevre Bakaný) Gençlerimizi öldüren yeni bir tuzak: Bonzai Son günlerde gencecik insanlarýn ölüm nedenlerinin arkasýnda yatan gizemli kelime 'bonzai.' Kimi bu maddeyi Ýsrail'in piyasaya sürdüðü, kimi biyolojik bir silah olabileceði gibi varsayýmlarda bulunuyor. Tek bir gerçek var o da öldürücü olduðu... Bir kere bile içildiðinde vücuttaki kaslarda felce yol açtýðý gibi, organlarýn kontrol mekanizmasý da kaybedildiðinden; kiþinin kendi kusmuðuyla boðulmasý, halüsinasyon görmesi, kalp atýþlarýnda hýzlanmagibi etkileri de KARÝKATÜR / var.araþtýrmalara göre bonzai sentetik cannabinoid'dir. Günümüzde bu uyuþturucu maddenin kullanýmý 12 yaþtaki çocuk grubuna kadar inmiþtir. Gün geçtikçe bu uyuþturucu illetinden ülkemizde daha çok insan hayatýný kaybetmekte, hayatlar mahvolmaktadýr. Yurt dýþýndan yasak yollarla ülkemize sokulan baþka uyuþturucu maddeler de var. Ýçinde ne olduðu belli olmayanbu maddelerinsanlarý zehirlemeye, baðýmlý kýlmaya devam ediyor. Serhan Gazioðlu Ýçlerinde böcek ilacý, fare zehiri, oda spreyi, saç spreyi ve öldürücü birçok kimyasal var ve insanlar paralarýyla bunu almaya gönüllü olabiliyor. Belki arkadaþ ortamýnda rekabet oluyor, "ben bunu da kullanýrým bir þey olmaz" diye veya uyuþturucu kullanarak bir olgunluða sahip olunduðu düþünülüyor ama sadece kendinizi öldürüyorsunuz. Yanýnýzda arkadaþlarýnýz gibi gözüken insanlarýn, size bir þey olduðunda kaçan tipler olacaðýndan hiç þüpheniz olmasýn. Olan size olacak... Kulaða kliþe gibi de gelse insan ailesinden duyduðu "aman baþkalarýnýn evinde kalma, bilmediðin þeyi içme, içeceðinin içine bir þey atarlar" gibi laflarý hatýrlamadan edemiyor. Hayatta 'hayýr'ýnýz olsun. Evet yeri geldiðinde "hayýr" diyebilin her þeye. Size uzatýlan bir þeyi kullanmak zorunda deðilsiniz, seçim þansýnýz var. Heleiçinde ne olduðunu bilmediðiniz bir þeyi... Çünkü bonzai genellikle insanlara "zararsýz bir þey, iç" diye sunuluyor... Bu kadar yaygýnlaþmasýnýn sebebi çok ucuza temin ediliyor olmasý.araþtýrmalara göre içen insanlarda ölüm tribine yol açýyor. Ýçen insanlar arasýnda; cehenneme gittiðini, Azrail'le hesaplaþtýðýnýiddia edenler var... Bir nevi size ölümü yaþatan bir uyuþturucu madde... Ýçen insanlar genellikle kendi istifrasý sonucu nefes alamayýp boðuluyor, bilinç kontrolünü yitirdiklerinden de kendilerine müdahale edemiyorlar. Bir kýsmý da halüsinasyon görüp uçtuðunu zannediyor; atladýðý yerin beton deðil de havuz olduðunu düþünüp atlayarak ölen insanlar var Çocuðunuzda sizi huzursuz eden bir þey varsa; odasýna sýk sýk kapanmasý, gözlerinde kýzarýklýk, göz bebeðinde aþýrý büyüme- çenede kasýlma ve konuþmasýnda tuhaflýk, titreme, üþüme veya soðuk ter boþalmasý, kusma, hep dýþarý çýkma isteði gibi belirtiler önemli. Çocuðunuzun eve geliþlerinde veya gidiþlerinde göz kontaðý kurun, yüz yüze konuþmaya çalýþýn, çocuðunuza zaman ayýrýn. (Bu yazý Rüzgar Erkoçlar'ýn T24'te yayýmlanan "Gençlerimizi öldüren yeni bir tuzak: Bonzai" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 20 Aðustos 2014 Çarþamba Abdullah Korkmazhan Birleþik Kýbrýs Partisi, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Birleþik Federal Kýbrýs'a inanan, Ankara'nýn belirlediði politikalarý harfiyen yerine getiren deðil Kýbrýslý Türklerin çýkarlarýný koruyan bir adayýn belirlenmesi ve en geniþ güç birliði ile desteklenmesi için çaba harcayacaktýr. Bumin Bezmen YINE KIBRIS SORUNU Yarým asýrdan fazla bir süredir devam eden Kýbrýs sorunu gün geçtikçe bir çýkmaza doðru sürüklenmekte, çözüm ümitleri her gün daha da azalmakta. Kýbrýs'ta mevcut sorunlarýn hemen hemen tamamý, bu çözümsüzlükten kaynaklanmaktadýr. Peki halkýn büyük umutlarla Kýbrýs sorununun çözümü için onay verdðið CTP çözüm noktasýnýn neresinde? Ben cevap vereyim, hiçbir yerinde. Görüþmeci Özersay'ý kimin atadýðýný herkes biliyor, kimin talimatlarýyla görüþme yaptýðýný bilmeyen yok.,eroglu'nu hiç saymýyorum, sadece orada oturup anlamadýðý konuþmalarý dinliyor. CTP'nin eline bir hükümet oyuncaðý vermiþler, onunla oynamakla meþgul, Bu oyuncak o kadar tatlý geldi ki Kýbrýs sorunu diye bir sorun olduðunu ve bütün sorunlarýmýzýn anasý olduðunu tamamýyla unutmuþa benziyor. Halk CTP'ye Kýbrýs sorununu çözmesi için onay vermiþtir. Hükümet oyuncaðý ile meþgul olmasý için deðil, sanýrým bu gidiþle de ilgileneceðý yok. Çünkü elindeki oyuncakla oynamayý, milli günlerde ulusal bayraklarla pozlar vermeyi, nutuklar atmayý çok sevmiþe benziyorlar! Mehmet Ýbrahim Öztinen profil resmini deðiþtirdi. Mehmet Onur Seneye Cumhurbaþkaný seçeceðiz. Her zaman yaptýðýmýz gibi Ankara'nýn idare ettiði memurunu mu tekrardan seçeceðiz? Yirmi Temmuz'da törenlerde halký selamlamaya devam diyenleri mi yoksa? Kadýn, çocuk, erkek demeden binlerinan öldürülen ve hatta tecavüze ugrayan kadýnlarý düþünmeyerek o savaþý bayram diye kutlamaya devam diyecekleri mi sececegiz?bize besleme, nankör, diyenlere alkýþ tutarlarý mý? yoksa Arif hocanýn o meþhur lafýný söyleyeni, "hassiktir" diyeni mi seçeceðiz? Evet, yukarýda sýraladýklarýma sahip olan ve bunlarý da seçim gününde söyleyebilen temiz ve de yürekli bir adayý tercih etmeliyiz. Kýsacasý, böyle bir aday ancak bizi temsil edebilir. Geriye kalanlar Ankara'yý temsil eder hepsi o kadar! Mustafa Serdengecti Hani, Hassiktir diyen mi var, ganimetlerin bahþedicisi ve garantörüne. Mehmet Onur Hassiktir diyeni seçegiz Mustafa. Yoksa böyle bir aday, sandýklara gitmeyecegiz. Can Kýzýlgök- Akýncý Elye'de Taner Þah Cyp Süper Tsunami Nedir? Tsunami veya deprem dalgasý, okyanuslardaki önemli miktarda suyun er geç kýyý yerleþim yerlerine ulaþan dalga cephesi ile sonuçlanan yer deðiþtirmesi olduðunda meydana gelir. Depremler þimdiye kadarki en yaygýn nedeni olsa da tsunamiye bir deprem, volkan patlamasý, yer kaymasý veya göktaþý etkisi neden olabilir. Normal bir tsunami tek baþýna oldukça etkileyici iken, türüne az rastlanan olaylar (büyük heyelan veya asteroit darbeleri) onlarýn daha küçük emsallerinden öylesine büyük ve farklý olan tsunamileri tetikleyebilir ki bu tsunamiler ayrý ayrý sýnýflandýrýlmalarý amacýyla süper tsunamiler veya mega tsunamiler olarak adlandýrýlmaktadýrlar. Normal bir tsunami dev bir dalga gibi deðil de daha çok yalnýzca yükselmeye devam eden bir gelgit gibi görünürken, süper tsunami kurbanlarýný boðmaktan çok ezerek öldüren apaçýk bir su duvarý olacaktýr. Klasik bir tsunamiler, kýyýya vurduklarýnda bir kaç metre (yaklaþýk 10 metre) yüksekliðindedir, oysa bir süper tsunami onlarca veya hatta yüzlerce metre yüksekliðinde olacaktýr. Süper tsunamiyi tetikleyecek yer deðiþtirme için gerekli su seviyesine ulaþmak, hem su üstündeki hem su altýndaki dað ve ada sýralarý göz önüne alýndýðýnda büyük fakat makul boyutta olan bir kilometre küplük kayanýn göçmesini gerektirecektir.güçsüzlük ve olasý bir yer kaymasý iþaretleri için izlenmekte olan bir lokasyon, Gulgun Vaiz, DoktorlarSitesi.NET'in fotoðrafýný paylaþtý. Kanarya Adalarý'ndan biri olan La Palma'nýn güney yarýsýndaki Vieja Cumbre yanardaðýdýr. Büyük bir patlama ya da bir patlamalar dizisi meydana gelmesi halinde 15 kilometre'den fazla uzunluktaki bir dengesiz kaya kütlesi çökebilir. Bunun sonucu, süper bir tsunaminin yaklaþýk 50 metre yükseklik ve saatte yüzlerce kilometre hýzla Amerika Birleþik Devletleri'nin doðu kýyýsýný paramparça ederek dünyanýn dört bir yanýna dalgalar göndermesi olacaktýr. Kýyý kentlerinin altyapýsýný onarýlabilir bir þekilde tahrip etmekten daha ziyade, bir süper tsunami, gökdelenleri oyuncak gibi fýrlatýr, iç kýsýmlarda kilometrelere ulaþýr ve kýyý þeridini kalýcý bir þekilde yeniden þekillendirebilir. Neyse ki, Cumbre Vieja'da, en son meydana gelen 1949'da olmak üzere yalnýzca yaklaþýk olarak her 200 yýlda bir patlamalar olmaktadýr. Ayrýca, pek çok uzman bir patlamanýn bloðu yerinden oynatmaya yeterli denge bozucu kuvvet saðlayamayacaðýna inanmaktadýr. Doðal bir yer kaymasýndan daha endiþe verici olan devasa bir kara parçasýný yerinden oynatmak ve yapay bir süper tsunami meydana getirmek için kullanýlan kasýtlý müdahale olasýlýðýdýr. Bu, büyük olasýlýkla çeþitli büyük nükleer bombalarla La Palma üzerinde saðlanabilir. Geleceðin teröristleri sýnýrlý kaynaklarla mümkün olan en büyük miktarda hasar meydana getirmeyi bir fýrsat olarak görebilir. DoktorlarSitesi.NET Bonzai içen gençler böyle bulundu! Þiþli'de "bonzai" adý verilen sentetik uyuþturucu madde kullanýrken kalbi sýkýþan iki genç merdivenlere yýðýlýp kaldý. Uzun süre yerde baygýn halde yatan gençler, bölgeye sevk edilen saðlýk görevlilerinin yoðun çabasýyla hayata döndürüldü. YONCA ÞENYÝÐÝT NÝYE EVLENÝP, NÝYE AYRILIYORUZ!!! Elde edilen bilgilere göre Kuzey Kýbrýs'ta yýlda ortalama 1350 evlilik gerçekleþtirilirken, 650 boþanma yaþanýyor. Mandýra Times evliliklerin ve boþanmalarýn sebeplerini araþtýrdý kiþinin katýldýðý anketimizin sonuçlarýný açýklýyoruz. Elde edilen bilgilere göre evliliklerin büyük bir bölümü yirmili yaþlarda yapýlýyor. Evlilik sebepleri: - Arkadaþým evlendi, lazým ben da evleneyim - Gece geç kaldýðýmda babam söylenmesin diye - Binlerce davetiye daðýtýp parayý cukkalamak isterim - Düðüne kim gelecek kim gelmeycek merak ederim, insanýn dostunu düþmanýný bilmesi lazým - Toplanan parayý gece oturup saymak gibi bir fantazim var. Boþansam bile bu parayý saymak için evlenecem - Annem dedi evlen da gonu gomþunun aðzýný kapatalým - Zorunan zor bir koca buldum, býrakýn beni - Boþandýktan sonra makasla kesmek için bol bol düðün fotoðrafý çektirmek isterim Boþanma sebepleri ise þöyle: - Caným sýkýldý, usandým genni - Ben kimseyi çekemem, þeytanlar çeksin genni - Anneminan gaynanam düðün sonrasý para kavgasý yaptý - Çok gýllýdýr, benim bütün aðdalarý bitirir - Her gece annesine gidemem, ne be bu - Ailesi bir evcik bir arabacýk bile almadý, evlenmeden öyle demezlerdi ama - Düðün parasýný alýp bana vermedi - Ayaklarý leþ gadar kokar - Osurur - Nenesi bizim arabanýn taksitciðni bile ödemedi - Her hafta sonu gaynanamda mangal yapamam - Haçana bir kafamýn yanýnda horlaycak Þener Uluþan Hayatýn bazý gerçekleri vardýr ki asla deðiþmez. Mesela zeytin yapraðýný dökmez. Erkek ölene kadar memeden kesilmez. VE CTP ASLA DOÐRUYU SÖYLEMEZ. Derman Saraçoðlu ÇOK ÝYÝI DURUMDA BÝRÝNCÝ EL..! Vallahi daha geçenlerde yaptýrdým testlerini. Elimde tapu gibi Ýngiliz onaylý belgeleri de var. BÖBREKLERIM %98 TAMAMMIÞ. BENÝM BÖBREKLER KIBRIS'IN KUZEYÝNDE KAÇA GIDER ACABA? BÝLEN VAR MI? HA... UNUTTUM, 54 YAÞINDADIRLAR AMA... GÜNDE 2-3 DEFA ANCAK KULLANILMIÞTIRLAR. HERHANGÝ BÝR ÇÝZÝÐÝ... KESÝÐÝ DE YOK. KENDÝ KENDÝNÝ TEMÝZLEYEN TÜRDEN. KUM VEYA TAÞ YAPMAZ. YENÝ DURUMDA. BEN BU PÝYASAYI BÝLMÝYORUM DA...

11 20 Aðustos 2014 Çarþamba 11 Kani Kanol Türkiye suyunun daðýtýmýnýn nasýl yapýlacaðý konusunda hükümet 3 alternatif üzerinde çalýþýyormuþ: 1- Mevcut durumun devamý. 2- Daðýtýmýn tamamen yap-iþlet-devret modeliyle özelleþtirilmesi. 3- Yarý özel-yarý devlet modeli ile daðýtýmýn saðlanmasý. Bahisler açýlmýþtýr... Sizce kaderimiz hangisi? Kudret Özersay TOPARLANIYORUZ Geçtiðimiz haftalarda Milletvekillerine, Bakanlara ve Cumhurbaþkaný'na mektup göndererek Mal Bildirimi Yasasý uyarýnca gerekli bildirimde bulunup bulunmadýklarýný sorduk. Þu ana deðin bu mektubumuza yanýt vererek "evet, gerekli bildirimde bulundum" diyen milletvekili sn. Birikim Özgür'dür. Mal bildiriminin detaylarýný kalem kalem paylaþan ise milletvekili sn. Dr. Özdemir Berova (kamuoyuna açýk þekilde) ve sn. Baþbakan Yorgancýoðlu olmuþtur. Kendilerine teþekkür ediyor, diðer mektuplarýmýza yanýt bekliyoruz.. Öte yandan LTB Baþkaný sn. Harmancý'nýn sahip olduðu taþýnýr ve taþýnmaz mallar konusunda kamuoyuna yapmýþ olduðu açýklamanýn da diðer tüm seçilmiþ ve atanmýþlar tarafýndan örnek alýnmasý gereken bir davranýþ olduðu düþüncesindeyiz. Kuþkusuz tüm bunlarýn Halkýn denetimine açýk olacak þekilde þeffaf bir usule uygun olarak yapýlmasý ve yanlýþ/yalan ya da eksik beyan durumunda denetimin bizzat Halk tarafýndan yapýlabilmesi herþeyden önemli. Sesimizi çýkaralým, talep edelim! Hasan Özder Kudret bey bu konudaki geliþme ne düzeyde. Kudret Özersay Hasan bey, Cumhurbaþkanlýðýnda bu konuda yetkili olan birim ile konuþtum, bir açýklama yapýlacak. Bunu ilgili internet sitesine cevaben mi yoksa sözlü olarak sn. Cumhurbaþkaný mý yapacak onu bu aþamada bilmiyorum. Beþer Kiþmir ADAMLAR DELÝ,MÝ AÇIKLAMA YAPACAKLAR DEVLETÝN MALI DENÝZ YEMEYEN KERÝZ MÝSALÝ GÝDER BUNLAR ÝÞTE HALK BUNLARI ARTIK GÖRÜP ONA GÖRE OY KULLANMASI GEREK.. Mustafa Kemal Tümkan Sadece seçilmiþler deðil, özellikle denetim(gümrük, Planlama Ýnþaat, KIBTEK, Karayollarý demetim memurlarý gibi), yargý, güvenlik (Güv.K.K.lýðýnda heryýl yapýlýyor), Merkezi Ýhale Komisyonu, Vergi, sayýþtaylýk memurlarý. Yani devletin her çalýþaný mal ve ilave gelir beyanlarýný yapmalý. Barýþ Refikoðlu ZaLihe SusuzLu Ercan ALLAH ALLAH! MA NASIL BÝR ÝÞDÝR YAHU! BÝR OYUN YAZARIM, HAYALÝ. MEMLEKET ÝÇÝNÝ DOLDURUR. OLUR SANA SAHÝCÝ. MA NE PLAN YAPARIM BE '' ANANIN PLANI '' OLURRRRR. Hamza Irkad Duvarýma mýh çaktým Üzerine marazýmý astým Baktým aðladým baktým aðladým Ahhh da ne geceler Ne geceler garanlýðýný godu içime Aldým yüreðime bohcaladým marazýmý Bir yarýsýnda ben Obir yarýsýnda gene ben Ümit Ýnatçý Arif Alasya, kapak fotoðrafýný deðiþtirdi. Özkan Pastýrmacýoðlu 1955 YILINDA ASMA ALTI KAHVEHANESÝNDE DEDEM BENÝ MEDDAH DÝNLEMEYE GÖTÜRÜRDÜ AKÞAMLARI.MEDDAHTA HAÞLADIÐI KESTANELERÝ BÝZE DAÐITIRDI,BÝZ KESTANELERÝ YERKEN MEDDAH TA MASALLARI OKURDU KOCAMAN KÝTABINDAN.NE GÜZELDÝ. Arif Alasya ASMAALTIN'DAKÝ BU GÖRÜNTÜYÜ ARALIKLARLA YAYINLIYORUM.BEN BU MEYDANDA BÜYÜDÜM VE BU MEYDAN KIBRIS TÜRKÜNÜN SOSYAL,SÝYASAL VE KÜLTÜREL YAÞAMINDA ÖZEL YERÝ OLAM YERLERDEN BÝRÝSÝDÝR.GÜNÜMÜZDE RESTORASYON ADI ALTINDA BU GÝBÝ MEKANLAR ASLINA YANÝ YAPILDIÐI TARÝHE GÖRE RESTORE EDÝLMEKTEDÝR.ONLARA GÖRE SONRADAN ÝLAVE EDÝLMÝÞ BÖLÜMLER YIKILMAKTADIR.AMA ASLINDA YIKILAN KIBRIS TÜRKÜNÜN BU TOPRAKLARA KÖK SALMAK ÝÇÝN VERDÝÐÝ SOSYAL,SÝYASAL VE KÜLTÜREL YAPISIDIR.UZMANLARIN RESTORASYON ANLAYIÞI ÝLE BENÝM ANLAYIÞIM ARASINDAKÝ FARK BUDUR.DEFALARCA RÝCA ETTÝM YÝNE EDÝYORUM.RESTORE EDÝLECEK BU GÝBÝ MEKANLAR ÝÇERÝSÝNDE YIKIM ÖNCESÝ DURUMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝR SERGÝ ODASI AÇSINLAR YIKIM ÖNCESÝ MAKETÝ ÝLE BÝRLÝKTE O MEKANLARA HAYAT VEREN KÝÞÝLERÝN ÝÞ,RESÝM VE BÝLGÝLERÝNÝ ÝÇEREN RESÝMLERLE ONLARI SERGÝLESÝNLER,HATTA TARÝHSEL ANLATIMLA BÝRLÝKTE BU BÝLGÝLERÝ BÝR KÝTAPCIK HALÝNE GETÝRÝP ZÝYARETÇÝLERE KÜÇÜK BÝR ÜCRET KARÞILIÐI SATSINLAR.BÖYLECE ZÝYARETÇÝLER O MEKANIN TARÝHÝ ÝLE BÝRLÝKTE KIBRIS TÜRKÜ ÝÇÝN NE ANLAMI OLDUÐU HUSUSUNDA DA BÝLGÝLENDÝRÝLMÝÞ OLURLAR.. Aydýn Hikmet Çok doðru buyuruyorsunuz. Restrasyon ne denli baþarýlý olursa olsun, binayý ilk yapýldýðý güne götürür. O günden bugüne içerisinden neler gelip geçtiðini sergileyemez. Halbuki en uyduruk bir bölmenin hatta paslý lamarinadan yapýlmýþ bir separenin bile anýmsatacaklarý vardýr. Yazýk! Arif Alasya BEN BU RESMÝ ÇOK ÇOK SEVÝYORUM...ÇOCUKLUÐUMUN ANILARI BU BURDA SAKLIDIR... Yýltan Taþçý Lirik Þiir Grubu, usta þairimiz Mehmet Kansu'nun 55. sanat yýlýna armaðan olarak "M.Kansu" þiirlerinden oluþan bir þiir CD'si çýkarmak üzere dün akþam Kamil Atik Stüdyosu'nda kayýtlara baþladý. Faize Özdemirciler ve 15 diðer kiþi ile birlikte. Mustafa Alkan, ER Meydaný Doðduðum günden beri Lefkoþalýyým. Bu þehrin ayaðýma deðmeyen taþý, hatýramýn olmadýðý yolu-sokaðý yok gibidir. Lefkoþa'ya olan sevgim ölçülemez. Ancak maalesef artýk Lefkoþa yaþanmaz bir yer oldu. Þehrin pisliði, gürültüsü, trafiði, fellahý, yazda sýcaðý, kýþta su birikintileri býktýrýr duruma geldi. Dünyanýn bölünmüþ tek baþkenti Lefkoþa.. Yazýk oldu sana.. Izlem Sönmez Allahým bizi, bu ay gelecek olan elektrik faturasýndan sen koru yarabbim! Mustafa Karadayý Klimayla çok yakýnlaþtýk ciddi düþünürük artýk Duygu Burukan Akpolat Amin glm:(((( Ces Yanis Gapsendollis Neydi olacaðý içersan bir gazan bira, dönen vurun rakýyý, tekrar dönen biraya, insan deðilsin ki!! Sonuç? Auwwww baþýmmm... Rahmetli söylerdi bir insanýn gendi gendine yaptýðý fenalýðý dünya toplansa yapamaz! Semen Yönsel Saygun, Red Dergisi'nin fotoðrafýný paylaþtý. Bu fotoðraftan sonra insan dondurma yeyemez zaten Red Dergisi Emine Þenlikoðlu, dondurma reklamlarýnýn 'fuhþýyatý' meþru gösterdiðini savunup, 'rezil' diye nitelendirdiði ürünleri alanlarýn hepsinden 'ahirette' davacý olacaðýný söyledi.kendisine RTE'nin namuslu dondurma yeme dersleri verdiði bu fotoðrafý hediye ediyoruz. Murat Hiçyýlmaz Türkiye'de, Baþbakan artýk baþbakan deðil, Cumhurbaþkaný Ama arada Baþbakanlýðý da hayrýna götürüyor Baþbakan olarak imzaladýðý hiçbir karar geçerli deðil Hükümet de, aslýnda var ama yok!..t.c. Anayasasýna göre, Türkiye þu an yasadýþý yönetiliyor Yani, bir manada darbe yönetimi... Eeeeeee?..Sayýn Ana Muhalefet nerede peki?ortalýðý ayaða kaldýrmasý lazým deðil mi?dünyayý baþlarýna yýkmasý gerekmez mi?ne için varlar?.. Efendim?Ama Kemal Kýlýçdaroðlu düzgün adam Hem çalýþkan, hem de efendi Arada kasket de takýyor Halka yakýn Yersen tabii..ah vataným, ahhh... Ulaþ Barýþ Þimdi biri bize anlatýsýn: Bakanlýk 'kapýdan çevrildik', Hastane 'çevirmedik, denetlediler' diyor. Yalancý olan kim? Osman Kalfaoðlu Bu durumda birinin kellesi gider. Kiminkinin gitmeyeceði belli ama! Evrim Benzetsel En fazla savunma yapan yalancý gerçi iki kurumun da bu özelliði takdire þayan..

12 KÜLTÜR - SANAT Aðustos 2014 Çarþamba Günün Manisi EMÝNE HÜR Hayalde düþlerdeyim Bir garip iþlerdeyim Esgittim yetmiþ sene Artýk iniþlerdeyim Kitap Dünyasý Elif Gibi Sevmek Hikmet Anýl Öztekin YAKAMOZ YAYINCILIK ÖZDEYÝÞLER "17. yüzyýl matematik çaðý, 18. yüzyýl fizik çaðý, 20. yüzyýlýmýz da korku çaðýdýr." Camus TADIMLIK sana koþtum yaþadýðým ve tükendiðim bu þehirde seninleydim ve ayak seslerim seni anlatýrdý uzak gençliðime surlar duruyor karþýmda yýllar getirmiþ gibi o surlar ki çiçekleri zaman kadar eski Hakký Yücel "Kavuþmanýn þiiri" adlý þiirinden "BANA ESMEYÝ ANLAT" ADLI MÜZÝKAL OYUN SAHNELENDÝ Gazimaðusa Belediyesi'nin bu yýl 18.'sini düzenlediði Uluslararasý Maðusa Kültür- Sanat Festivali devam ediyor. Gazimaðusa Belediyesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, festivalde, Aydan Þener ile Ýlhan Þeþen'in "Bana Esmeyi Anlat" adlý müzikal oyunu, önceki akþam, Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda sanatseverlerle buluþtu. Baþrollerini Aydan Þener ile Ýlhan Þeþen'in paylaþtýðý, Tiyatro Kedi'nin "Bana Esmeyi Anlat" adlý müzikal oyunu, Alman oyun yazarý Ludwig Fulda'nýn "Das Verlorene Paradies" adlý oyunundan uyarlandý. Hakan Altýner'in yönettiði oyunda, Aydan Þener ile Ýlhan Þeþen'in yaný sýra, Hakan Altýner, Burçin Bildik ve Damla Cercisoðlu rol alýrken, özgün besteler Ýlhan Þeþen tarafýndan yapýldý. GOLDEN HORNS BRASS PERÞEMBE, OYTUN ERSAN PROJECT PAZARTESÝ... Festivalde, 21 Aðustos Perþembe günü Golden Horn Brass, 25 Aðustos Pazartesi Oytun Ersan Project konseri gerçekleþtirilecek. Etkinlikler, Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda yer alacak. Festival'in son etkinliði olan Taksim Trio ise, Salamis Antik Tiyatro'da 26 Aðustos Salý gecesi sanatseverlerle buluþacak. Tüm etkinlikler saat 21:00'de baþlayacak. GÜZELYURT KÜLTÜREL MÝRASI YAÞATMA DERNEÐÝ I. OLAÐAN GENEL KURULU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ BAÞKANLIÐA BATUHAN BEYATLI SEÇÝLDÝ Güzelyurt'un, tarihi, kültürel, turistik ve sosyal kalkýnmasýna katkýda bulunmak amacýyla, kurulan Güzelyurt Kültürel Mirasý Yaþatma Derneði ilk genel kurul toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantýda baþkanlýða Batuhan Beyatlý seçildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Güzelyurt BEL-SEN Lokalinde gerçekleþtirilen genel kurulda, divan kurulu baþkanlýðýný Cemal Gündüz, baþkan yardýmcýlýðýný Cemre Berkalp ve divan sekreterliðini Kemal Aðýn yaptý. Genel kurula katýlan Güzelyurt Sivil toplum örgütleri insiyatifi baþkaný Þinasi Özdeþ, Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar odasý baþkaný Ulus Ese, Bel-Sen baþkaný Fikret Keleþ ve Reþat Kansoy konuþma yaptý. Faaliyet ve mali raporun okunup aklanmasýnýn ardýndan, Yönetim, disiplin ve denetleme organlarýnýn seçimine geçildi. Yetkili kurullar þu isimlerden oluþtu. "Yönetim Kurulu: Batuhan Beyatlý (Baþkan), Berk Büyükoðlu (Asbaþkan), Nilsu Talaþ (Genel Sekreter), Polen Çiftçioðlu (Mali Ýþler), Hasan Karlýtaþ (Basýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu), Hilmi Dindar (Eðitim Sorumlusu), Hüseyin Sadýkoðlu (Sosyal Ýþler Sorumlusu), Mehmet Salih Tombul (Faal üye) ve Fevziye Dindar (Faal üye). Disiplin Kurulu: Aslý Murat, Cemre Berkalp, Öykü Çetin ve Kaan Olgu. Denetleme Kurulu: Uður Hudut, Kemal Aðýn ve Palin Çiftçioðlu." Olaðan Genel Kurul sonrasýnda, resmen faaliyetlerine baþlayan Güzelyurt Kültürel Mirasý Yaþatma Derneði, Güzelyurt ile ilgili tanýtýcý yönü olan, birçok etkili kültürel faaliyet yapmayý planlanlýyor. Dernek ilk etkinliðini, 23.Aðustos Cumartesi günü, "Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü" baþlýðý altýnda gerçekleþtirecek. DENKTAÞ, YAZAR SEVÝL EMÝRZADE'YÝ KABUL ETTÝ Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, yazar Sevil Emirzade'yi kabul etti Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre Emirzade ziyarette Denktaþ'a 'Con Rifat' adlý kitabýný takdim etti. DENKTAÞ Kabulde yaptýðý konuþmada, kitapla ilgili "Altý kuþak öncesinden baþlayarak son derece önemli bir dönemin eseri" diyen Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ, Kýbrýs Türk halkýnýn varoluþ mücadelesinde yaþanýlan zorluklarýn bilinmesi ve anýlarýn tarihin tanýklarýndan öðrenilmesinin önemine dikkat çekti. Denktaþ 'Con Rifat' adlý eserin bu bakýmdan gelecek nesillere aktarýlmasýnda önemli bir rol üstleneceðini söyledi. EMÝRZADE Genç kuþaðýn, varoluþ mücadelesine emek veren deðerleri daha yakýndan tanýmasý için bu eseri geçmiþin mukavemetçilerine borçlu hissederek kaleme aldýðýna dikkat çeken Emirzade ise, "1878 doðumlu 'Con Rifat'ýn mücadelesi ve gerçeklerini genç kuþaklarýn eline verebildiðim, bu uðurda köprü görevi üstlendiðim için mutluyum" dedi.

13 20 Aðustos 2014 Çarþamba 13 Organ mafyasý Doðuþ Derya: Özel bir kurum devletin üstünde olamaz Haber: Hasan YIKICI (GAZETE360) Yasa'nýn hazýrlanmasýnda konu ile ilgili uzman doktorlar, saðlýk bakanlýðý yetkilileri, Avrupa Koordinasyon merkezi yetkilileri yanýnda Türkiye'de görev yapan çeþitli profesörlerle de görüþtüklerini ifade eden Derya, dünyadaki uygulamalara baktýklarýný ve Avrupa Birliði ülkelerinin birçoðunda Organ Nakli'nin devlet tarafýndan yapýldýðýný kaydetti. Derya "Çünkü her türlü riski önlemek ve sürecin doðru bir þekilde iþlemesini takip etmek devletin görevidir. Biz de bu konuya özen gösterdik" þeklinde konuþtu. Yoksul olduðu için organýný satmaya teþvik edilen ya da baský ve tehdit kullanma yoluyla organýný vermeye zorlanan insanlarýn olmamasý için devletin gerekli her türlü yasal ve kurumsal mekanizmayý kurmasý gerektiðinin altýný çizen Derya, sürecin "tam ve disiplinli bir denetimle yürütmesi gerekiyor" dedi. "Çünkü insan hayatý kar hesaplarý ile hareket edenlerin oyuncaðý deðildir." "Yasa'ya bir geçici madde koyup 5 yýl süre ile bu hizmetleri "özel" kurumlara kapattýk" diyen Derya, Organ Nakli gibi ciddi bir iþi birçok AB ülkesinde olduðu gibi sadece devletin yapmasý taraftarý olduðunu da belirtti. Derya þözlerine þu þekilde devam etti: "Ancak gerek birlikte çalýþtýðýmýz uzman doktorlar, gerekse bazý komite üyesi arkadaþlarýmýz hayat kurtaran böylesi bir olayýn sýnýrlandýrýlmasýnýn olumsuz sonuçlar vereceðini söylediler. Bu yüzden devletin gerekli yasal ve kurumsal alt yapýyý hazýrlayabilmesi, bu hizmeti verecek özel kurumlarý da saðlýklý denetleyebilmesi için 5 yýllýk bir süre koyduk. Çünkü insan hayatý kar hesaplarý ile hareket edenlerin oyuncaðý deðildir." "Kimse caný öyle istedi diye bir iþi kendi bildiði gibi yapamaz." Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun Yasa'yý komiteden oy birliði ile geçmesine raðmen geri gönderdiðini belirte Derya, þunlarý kaydetti: "Yasa komiteden oybirliði ile geçti, ardýndan da demektir." meclis genel kurulunda oy birliði ile onaylandý. Ancak Cumhurbaþkaný Sayýn Derviþ Eroðlu, Yasa'yý onaylamayýp 15 Haziran tarihinde geri gönderdi. Gerekçe olarak sunduðu maddelerden biri de Organ Nakli ile ilgili 5 yýl boyunca sadece devletin hizmet vermesini düzenleyen maddenin Anayasanýn 8. Maddesinde tanýmlanan Eþitlik maddesine uygun olmadýðý idi. Doðrusunu isterseniz ben Sayýn Eroðlu'nun bu tutumu karþýsýnda þaþkýnlýða düþtüm." YDÜ'nün süreç boyunca etkili olduðuna dikkat çeken Derya, "YDÜ, Yasa komiteye ilk geldiði günden itibaren çeþitli çevreleri devreye sokarak hem kamuoyunu hem de bizleri etki altýna almaya çalýþtý. Ben bir üniversite hastanesinin hizmet vermesini önemsiyorum. Ancak bu hizmet devletin koyduðu kurallar ve kaideler çerçevesinde verilir. Kimse caný öyle istedi diye bir iþi kendi bildiði gibi yapamaz" þeklinde konuþtu. "Özel bir kurum devletin üstünde olamaz" YDÜ'nün tutumunu eleþtiren Derya konuyla yasa dýþý organ nakli ticareti þüphesi ile ilgi olarak ise "Özel bir kurum devletin üstünde olamaz" þeklinde konuþarak þunlara vurgu yaptý:"organ Nakli konusunda da gerekli denetim ve düzenlemeleri yapacak olan yer Devlettir. Özel bir kurum devletin üstünde olamaz. Çünkü devlet KAMU HÝZMETÝ KOMÝSYONU BAÞKANLIÐI ÖÐRETMEN MÜNHALLERÝ ÝLANI VE ÖÐRETMEN SINAVLARI DUYURUSU 1. Öðretmen Münhalleri Genel Ortaöðretim ve Mesleki Teknik Öðretim Daireleri Öðretmen (40 Kiþi) Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði (1), Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Öðretmenliði (1), Beden Eðitimi (Bayan) Öðretmenliði (1), Kimya-Fen Bilgisi (Ýngilizce-Türkçe) Öðretmenliði (1), Fen ve Teknoloji (Ýngilizce-Türkçe) Öðretmenliði (1), Fizik-Fen Bilgisi (Ýngilizce-Türkçe) Öðretmenliði (1), Biyoloji-Fen Bilgisi (Ýngilizce-Türkçe) Öðretmenliði (1), Coðrafya-Sosyal Bilgiler (Ýngilizce-Türkçe) Öðretmenliði (3), Ýngilizce Öðretmenliði (2), Matematik (Türkçe) Öðretmenliði (1), Matematik (Ýngilizce-Türkçe) Öðretmenliði (1), Grafik Fotoðraf ve Matbaa Öðretmenliði (1), Güzellik ve Saç Bakýmý Öðretmenliði (5), Metal Teknolojisi Alan Öðretmenliði (1), Tarým Teknolojisi Öðretmenliði (2), Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Öðretmenliði (2), Fransýzca Öðretmenliði (1), Almanca Öðretmenliði (1), Bilgisayar/Biliþim Öðretmenliði (4), Tesisat ve Ýklimlendirme Alan Öðretmenliði (1), Elektrik Öðretmenliði (1), Elektronik Öðretmenliði (1), Makine Alan Öðretmenliði (1), Mobilya ve Ýç Mekan Tasarým Alan Öðretmenliði (1), Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Alan Öðretmenliði (1), Turizm Öðretmenliði (1), Resim-Ýþ/Görsel Sanatlar Öðretmenliði (1), Müzik Öðretmenliði (1). 2. Sýnav Tarihi: Genel Ortaöðretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öðretim Dairesi ne baðlý okullarda münhal bulunan öðretmen kardolarý için yazýlý seçme sýnavlarý 6, 7 ve 13 Eylül, 2014 tarihlerinde yapýlacaktýr. Hangi münhal öðretmenlik sýnavýnýn, yukarýdaki tarihlerden hangisinde yapýlacaðý baþvurular alýnmadan saptanamayacaðý cihetle, baþvurularýn tamamlanmasýndan sonra belirlenip adaylara duyurulacaktýr. 3. Sýnav Ücreti ve Öðretmenlik Sýnavlarýna Baþvuru: (1) (2) Öðretmenlik sýnav ücreti TL olup, baþvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya þubelerine yatýrýlarak, makbuzunun alýnmasý gerekmektedir. Öðretmen münhalleri için aranan nitelikleri taþýyanlarýn, 15 Aðustos-29 Aðustos, 2014 tarihleri arasýnda (her iki tarih dahil) Kamu Hizmeti Komisyonuna baþvuru yapmalarý gerekmektedir. (3) Adaylarýn, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasýndan indirecekleri veya Kurumumuzdan alacaklarý baþvuru formlarýný doldurarak, yukarýdaki tarihler arasýnda Kamu Hizmeti Komisyonu na gerekli diðer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir. (4) Birden fazla öðretmenlik münhallerine baþvuracak adaylarýn, baþvurularýný ayrý baþvuru formlarýyla yapmalarý gerekmektedir. 4. Sýnava Baþvuru Ýçin Gerekli Belgeler: (1) Baþvuru Formu (2) (3) Sýnav Ücreti Makbuzu KKTC Kimlik Kartý (Fotokopi) (4) Okul Diplomasý veya Çýkýþ Belgesi (Fotokopi) (5) (6) Pedagoji Belgesi (Fotokopi) Ýngilizce Dilinde ders verebilecek düzeyde belge (Fotokopi) (Ýngilizce dilinde branþlara baþvuracak adaylar için) (7) (8) Bir adet resim Terhis Belgesi (Fotokopi) Erkek adaylar için CTP-BG Milletvekili ve Meclis'teki Ýdari, Kamu ve Saðlýk Ýþler Komitesi'nden Doðuþ Derya, Organ Nakli Yasasý ve beraberinde gelen tartýþmalarla ilgili olarak Gazete360'a konuþtu. Derya "YDÜ hastanesi kendini devletin üstünde görmeye baþladýysa, ciddi bir sorun ile karþý karþýyayýz demektir" dedi. "YDÜ, Yasa komiteye ilk geldiði günden itibaren çeþitli çevreleri devreye sokarak hem kamuoyunu hem de bizleri etki altýna almaya çalýþtý." "Organ Nakli konusunda da gerekli denetim ve düzenlemeleri yapacak olan yer Devlettir. Özel bir kurum devletin üstünde olamaz. Çünkü devlet bütün vatandaþlarý temsil eder, özel kurum kendi çýkarlarýný. YDÜ hastanesi kendini devletin üstünde görmeye baþladýysa, ciddi bir sorun ile karþý karþýyayýz bütün vatandaþlarý temsil eder, özel kurum kendi çýkarlarýný. YDÜ hastanesi kendini devletin üstünde görmeye baþladýysa, ciddi bir sorun ile karþý karþýyayýz demektir." Derya son olarak ise "YDÜ hastanesi kendini devletin üstünde görmeye baþladýysa, ciddi bir sorun ile karþý karþýyayýz demektir" dedi. Ýþte Doðuþ Derya ile yaptýðýmýz röportajýn tam metni: "Her türlü riski önlemek ve sürecin doðru bir þekilde iþlemesini takip etmek devletin görevidir. Biz de bu konuya özen gösterdik." Biliyorsunuz, organ nakli insan hayatýný çok yakýndan ilgilendiren, oldukça hassas bir konu. Bir yandan doðru þeklide yapýldýðýnda hayat kurtaran, insanlarýn yaþam kalitesini yükselten bir uygulama, ama öte yandan da gerekli denetim ve takip mekanizmalarý oluþmadan yapýlýrsa insan hayatýný riske eden, daha da ötesi organ ticareti gibi suçlarý iþleyen mafyatik yapýlanmalara kapý açan bir þey olabiliyor. Bu yüzden biz bu Yasa ile ilgili meclis komitesinde yürüttüðümüz çalýþmalarda denetim, raporlama, ruhsatlandýrma ve cezai müeyyidelerin düzenlenmesi konularýnda oldukça titiz ve dikkatli davrandýk. Yasa, hücre, doku ve organlarýn baðýþlanmasý, tedariki, test edilmesi, iþlenmesi, korunmasý, saklanmasý, daðýtýmý ve nakli konusunda her türlü önlemi almak ile görevli bir Koordinasyon Kurulu öngörüyor. Bu kurul doku ve organ nakil ve tedarik merkezlerinin uygulama ve operasyonlarýný denetleyecek, gerekli raporlamalarý yapacak, doku tipleme laboratuarlarýnýn denetlenmesi, ruhsatlandýrýlmasý ve ruhsat iptali konusunda yetkili olacak olan bir kurul. Týbbi geliþmelere paralel olarak organ daðýtým ilkeleri ile ilgili kýlavuzlarý oluþturmak yanýnda, vericilerin bilgilendirilmesini, canlý nakillerde vericilerin güvenliðini saðlayacak her türlü önlemi alacak. Organ nakillerinde "Acil Bekleme Listeleri"nin adil ve saðlýklý bir þekilde düzenlenmesi çok önemlidir. Koordinasyon Kurulu acil organ taleplerinin tespitini yapýp bu listeleri oluþturacak, ayrýca merkezlerden, kuruluþlardan ve Doku ve Organ tedarik Merkezlerinden aldýðý bilgileri arþivlemekle görevli olacak. Koordinasyon Kurulu'nda Bakanlýk Müsteþarý, KTTB tarafýndan görevlendirilecek kamu çalýþaný bir Nefroloji uzmaný, devlet hastanelerinde çalýþan bir Kardiyo Vasküler Cerrahi uzmaný, bir Genel Cerrahi uzmaný, bir Üroloji Uzmaný, bir Anastezi ve Reanimasyon Uzmaný, bir Gmz Hastalýklarý uzmaný, bir Hematoloji Uzmaný, bir Kadýn Doðum Uzmaný ve KKTC Barolar Birliði tarafýndan görevlendirilecek bir Avukat görev yapacak. Ýþlerin saðlýklý yürümesi için Koordinasyon Kurulu altýnda 4 komitenin kurulmasý öngörülüyor. Bunlar Doku ve Organ denetleme Komitesi, Hücre ve Üremeye Yardýmcý Tedavi Denetleme Komitesi, Ruhsatlandýrma Komitesi ve Etik Onay Komitesi Bunlar yanýnda Yasa, Ýnsan Hücre Doku ve Organlarýnýn Tedariki, Nakli ve Ýmhasý ile ilgili kurallarý düzenliyor. Denetleme ve Kontrol Ölçümleri ile ilgili Ýhbar ve þikâyetlerin nasýl yapýlacaðýndan tutun da, hücre, doku ve organ karakterizasyonu ile ilgili kurallara, kayýt ve raporlama yükümlülüklerinden alýcý ve vericinin takibine, verilerin korunmasýndan hücre ve dokularýn ülkeye giriþ-çýkýþýna kadar birçok konuyu düzenliyor. (Devamý 19. sayfada) 5. Sýnav Yerleri: Adaylarýn sýnava gireceði yerler, sýnav tarihinden önce Kamu Hizmeti Komisyonu nun adresindeki web sayfasýndan, Aday Numarasý ile duyurulacak ve adaylar aday numaralarýna göre sýnav yerlerini önceden öðrenebileceklerdir. Ancak, münhal öðretmenliklere yapýlacak baþvuru esnasýnda aday numarasý verilmeyecektir. Aday numaralarý, tüm baþvurular tamamlanýp sýnava girmeye hak kazananlar belirlendikten sonra verileceðinden, bu numaralar sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn cep telefonlarýna Sms (kýsa mesaj) yoluyla gönderilecektir. Bu nedenle baþvuru formu doldurulurken, cep telefonu numaralarýnýn doðru ve güncel olmasýna titizlikle özen gösterilmelidir. Adaylara ayrýca yazýlý olarak sýnava çaðrý yapýlmayacaktýr. 6. Adaylar, aranan nitelikler, münhal olan okullar, sýnav yöntemi, sonuçlarýn açýklanmasý ve diðer konularda daha ayrýntýlý bilgiyi Komisyonumuzun adresindeki web sayfamýzdan öðrenebilecektir.

14 14 20 Aðustos 2014 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Laika Gökçekuþ Eczanesi: Evren Paþa Cad. No:45-A Yeni Gönyeli Belediyesi Binasý Karþýsý Yenikent Tel: Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Maðusa Hacer Balýkçý Eczanesi: Mustafa Kemal Bulvarý Döveç Elite Life Apt. 3 Eski Kaliland Karþýsý Universal Bank Yaný Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarý Girne Haval Market Kasrþýsý Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Yaz aylarýnda 1 2 yetiþen Kýbrýs'ýn kaktüs meyvesi. Bir 1 Kuzey Afrika ülkesi. 2-Bir davanýn 2 mahkemece nasýl bir 3 hükme baðlandýðýný gösteren resmî belge. 4 Burna çekilmek için hazýrlanmýþ toz ilâç. 5 3-Kýrým hanlarýna ve han ailesinden olan 6 prenslere verilen 7 unvan. Eski dilde "Söz". 4-Ekmek 8 ondan yapýlýr. Bir þekerleme türü. 9 5-Annenin erkek kardeþi. Ters okunuþu 10 "Kesin". 6-Ters 11 okunuþu "Bir silah türü". Namus. Yenecek kadar olgun olmayan meyve için kullanýlýr. 7-Öðrencilere ve yoksullara yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 8-Halk dilinde "Tahsil görmek, okullu olmak". Babanýn kýz kardeþi. 9-Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. Bir erkek adý. 10-Lezzet. Sinir hastalýklarý ile ilgili hekimlik kolu. 11-Ters okunuþu "Çok ince yufkadan yapýlarak arasýna ceviz, badem gibi þeyler konulan tatlý". Avrupa'da bir nehir. Dünkü bulmacanýn çözümü BM Barýþ Gücü Ledra Palace'ý boþaltýyor BM Barýþ Gücü'nün 1974'ten beri kullandýðý Ledra Palace Oteli'ni boþaltýp, Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi'nin arkasýndaki bir binaya taþýnmaya hazýrlandýðý bildirildi. Alithia, ANT1 isimli internet gazetesini kaynak göstererek, Barýþ Gücü'nün Ledra Palace'dan taþýnmasýyla ilgili açýk yarýþma usulü ihalenin 29 Aðustos'ta ilan edilmesinin beklendiðini yazdý. Rum Yönetimi Baþkanlýðý'na resmi bilgilendirme yapýlmadýðýný belirten gazete, "Ledra Palace Oteli'nin Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait olmasý" nedeniyle görüþüne baþvurulan II. Hrisostomos'un ise, BM Barýþ Gücü'nün niyetinden haberdar olmadýðýný yazdý. II. Hrisostomos'un "Bugüne kadar Ledra Palace'ýn satýþý için iki yatýrýmcýyla görüþtüm" dediðine iþaret eden gazete, tarihi otelin restore edilmesi ve yeniden iþletilmesine yoðun bir Amerikan ilgisi bulunduðunu haberine ekledi. YAZ SEZONUNDA YÜZLERCE EV SOYULDU Güney Kýbrýs'ta bu yaz sezonunda yüzlerce evin soyulduðu, ev açma ve sirkat olaylarýnýn büyük bölümünün basýna yansýmadýðý ve hýrsýzlarýn 'gittikçe daha yaratýcý yöntemler' uygulamaya baþladýðý haber verildi. Simerini, "Protara'da Halatlarla ve Akrobasiyle Soygun... Komandolar Kaçtý... Baþka Hýrsýzlar Limasol'daki Evden Para Kasasýný Kaldýrdý, 122 Bin Euro'ya Varan Zarar" baþlýklý haberinde, önceki gece hýrsýzlarýn "komando usulüyle" Limasol'a baðlý Protara'daki bir eve girmek istediklerini yazdý. Tripleks evde kurulu alarm sistemi çalýþýnca "komandolarýn" kaçmak zorunda kaldýklarýný belirten gazete, baþka hýrsýzlarýn ise Limasol'daki bir eve, rahatça girip, içerisinde 122 bin Euro deðerinde altýn ve diðer ziynet eþyasý bulunan kasayý götürdüklerini vurguladý. Gazete, araba hýrsýzlarýnýn da artýk, sahipleri tarafýndan büfe, fýrýn v.b. önlerinde motoru çalýþýr durumda býrakýlan araçlar dýþýnda, park yerinde bulunan kilitli arabalarý da çalmaya baþladýklarýný haberine ekledi. GÜNEYDE 2014'TE 244 KÝÞÝ DEVLETE BORÇLARI YÜZÜNDEN HAPÝSTE Rum kesiminde, devlete borçlarý yüzünden 2013'te 395 kiþi, 2014'te ise þu ana kadar 244 kiþinin hapse düþtüðü haber verildi. Bu kiþilerin çoðunluðunun devlete olan borçlarýnýn 500 ile 3 bin Euro arasýnda olduðunu yazan Politis gazetesi, 2014 yýlý içerisinde ise bugüne kadar 244 kiþinin hapse düþtüðünü bildirdi. Hapis cezalarýnýn çoðunlukla mahkeme cezalarý ile Sosyal Sigortalar Fonu, Gelir Vergisi ve KDV borçlarýyla alakalý olduðunu yazan gazete, devlete milyonlarca Euro'luk borcu olanlarýn hapse girmediði yorumunda bulundu. LEFKOÞA RUM BELEDÝYESÝ SURLARÝÇÝ'NÝ 13 MÝNÝBÜSLE MERKEZE BAÐLAYACAK Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kadýnlarýn saçlarýný kývýrmak için kullandýklarý, metal veya plastikten boru biçiminde küçük araç. Balýk tutma aracý. 2-Közlenmiþ patlýcan, sarmýsaklý yoðurt ve kýyma ile yapýlan bir çeþit yemek. Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi. 3-Ayaküstü içki içilen yer. Tavuklardan elde edilen bir gýda maddesi. 4-Küçük çocuklarý korkutmak için uydurulmuþ hayali yaratýk. Gözü görmeyen, kör. 5-Bir emir. Bir þeyi bulmaya çalýþmak. 6-Selenyum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Argoda, kolayca kandýrýlabilen kumar oyuncusu". Vurgusuz þart eki. 7-Herhangi bir konuda kiþilere soru yönelterek bilgi toplama iþi, sormaca. Eski dilde "Tanrý". 8-Bol, havadar, aydýnlýk ev için kullanýlýr. Eski dilde "Uyku". 9-Gemilerde bulundurulan sandal. Bir iþte emir verme yetkisi olan kimse. 10-Ters okunuþu "Yürüyerek giden kimse". Devlet gelir ve giderlerini düzenleyen kuruluþ. 11-Beygir, katýr gibi hayvanlarýn sýrtýna yerleþtirilen, üzerine yük baðlanan veya binilen, iskeleti aðaçtan yastýk. Ara sýra, kimi vakit. Lefkoþa Rum Belediyesi, Surlariçi ile kent merkezi arasýnda ulaþýmý saðlamak üzere 13 adet minibüs alýyor. Fileleftheros'un haberine göre, Belediye gelecekte Surlariçi'nde özel araç kullanýmýný azaltmak ve nihayetinde tamamen son vermek ve maksadýyla 13 araç alýmý ihalesini geçen hafta resmi internet sitesinde ilan etti. Habere göre belediyenin, bölgedeki hareketliliði artýrma planýnýn baþlangýç noktasýný Surlariçi oluþturuyor. Plan çerçevesinde, uygulama zamaný belli olmamakla birlikte, kent içinde tramvay uygulamasý, Makarios Caddesi'nde trafiðin tek yönlü hale getirilmesi de bulunuyor. Gazete, uygulamaya konulmasý halinde Lefkoþa Rum kesiminde kurulacak tramvay hattýnýn, Lefkoþa Rum Genel Hastanesi ve MALL gibi kalabalýk noktalardan geçeceðini, geliþmekte olan Lakadamya ve Strovolo gibi bölgelerin ulaþým ihtiyacýný karþýlayacaðýný yazdý. Gazeteye göre daha ekonomik görülerek açýklanan "B Planý"na göre tramvay hattýnýn kesin güzergah ise þöyle: Hat Lefkoþa Rum Genel Hastanesi'nden baþlayacak, Makarios Caddesi, Leonidu ve Omiru sokaklarý, Kosti Palma sokaðý, Dimostheni Severi Caddesi'nden geçecek, Strovolo Caddesi'ni takip ederek Lakadamya'daki Makarios Caddesi'nde son bulacak. Rum meclisi güneþ enerjisiyle iþleyecek Rum Meclisi'nin, kullanacaðý enerjiyi güneþten elde edeceði haber verildi. Alithia gazetesi "Meclis Güneþ Enerjisiyle Çalýþacak" baþlýklý haberinde, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi milletvekillerinden Yorgos Perdikis'in baskýlarýnýn sonuç verdiðini ve Meclis binasýnýn, güneþ enerjisi sistemlerinin kullanýmýyla iyileþtirileceðini yazdý. Gazete, Yunanistan ile Güney Kýbrýs arasýnda, dönemini kapsayan sýnýr ötesi iþbirliði kapsamýnda, Rum Meclisi binasýnýn enerji yükseltmelerinin gerçekleþtirileceði bina olarak seçildiðini kaydetti. Haberde, önümüzdeki sonbaharda, Meclis binasýnýn çatýsýna güneþ enerjisi sistemleri yerleþtirilmesi ayný zamanda mevcut kombisoðutucu sistemlerinin yerine, yüksek enerji verimliliðine sahip ýsýtma pompalarý yerleþtirilmesi için ihaleye çýkýlacaðý ifade edildi. BAF'TAKÝ EÐLENCE-DÝNLENCE MERKEZLERÝNÝN YARISI KAPANDI Baf kazasýnda faaliyet gösteren eðlencedinlence merkezlerinin yarýsýnýn kapandýðý, bu duruma nedenlerinden birinin de Güney Kýbrýs'ýn para birimini deðiþtirmesi olduðu bildirildi. Simerini "Eðlence Merkezlerinin Yarýsý Kapandý" baþlýklý haberinde Baf Eðlence-Dinlence Merkezleri Birliði Baþkaný Fitos Thrasivulu'nun Rum Haber Ajansý'na yaptýðý açýklamaya dayanarak, 2010'da 710 olan eðlence merkezi sayýsýnýn 380'e düþtüðünü ancak tedrici azalmanýn 2009'da baþladýðýný yazdý. Gazeteye göre Thrasivulu, 80'li yýllardan 90'lý yýllara kadar sayýlarý sürekli artan eðlence-dinlence merkezlerinin bu artýþ eðiliminin 'lar itibarýyla tedricen düþmeye baþladýðýný belirterek þunlarý söyledi: "Sorun, AB'ne giriþimizden ve Euro'ya geçiþimizden sonra, Sterlin ile Kýbrýs lirasý arasýndaki farkýn büyük bir kur farkýna neden olmasýyla baþladý. Bugün, gerek likidite sýkýntýsýndan gerek turistlerin otel dýþýna çýkmasýna olanak tanýmayan kapalý tip oteller nedeniyle eðlence-dinlence merkezleri birbiri ardýna kapanýyor."

15 20 Aðustos 2014 Çarþamba 15

16 16 20 Aðustos 2014 Çarþamba

17 20 Aðustos 2014 Çarþamba 17 7

18 18 20 Aðustos 2014 Çarþamba

19 20 Aðustos 2014 Çarþamba Doðuþ Derya: Özel bir kurum devletin üstünde olamaz (Baþtarafý 13. sayfada) Bu Yasa'nýn hazýrlanmasýnda konu ile ilgili uzman doktorlar, saðlýk bakanlýðý yetkilileri, Avrupa Koordinasyon merkezi yetkilileri yanýnda Türkiye'de görev yapan çeþitli profesörlerle de görüþtük. Dünyadaki uygulamalara baktýk. Avrupa Birliði ülkelerinin birçoðunda Organ Nakli devlet tarafýndan yapýlýyor. Çünkü her türlü riski önlemek ve sürecin doðru bir þekilde iþlemesini takip etmek devletin görevidir. Biz de bu konuya özen gösterdik. "Ýnsan Hayatý Kar Hesaplarý Ýle Hareket Edenlerin Oyuncaðý Deðildir!" "Yasa komitemize geldiði ilk günden itibaren hepimizin üzerinde durduðu en temel kaygý þuydu: KKTC nevi þahsýna münhasýr özelliklerinden dolayý bazý yasa dýþý ve mafyatik örgütlenmelerin iþtahýný kabartan bir yer. Ülkemizde insan ticareti, seks köleliði, mülteci insanlarýn dramý gibi birçok sorun var. Yoksul olduðu için organýný satmaya teþvik edilen ya da baský ve tehdit kullanma yoluyla organýný vermeye zorlanan insanlarýn olmamasý için devletin gerekli her türlü yasal ve kurumsal mekanizmayý kurarak, tam ve disiplinli bir denetimle yürütmesi gerekiyor. Bu baðlamda Yasa'nýn fonksiyonlarýný güçlendiren bitmiþ tüzükler yanýnda, yazýlmasý gereken tüzükler de var. Hem bu tüzüklerin hazýrlanmasý hem de gerekli kurumsal düzenlemelerin yapýlmasý için Yasa'ya bir geçici madde koyup 5 yýl süre ile bu hizmetleri "özel" kurumlara kapattýk. Doðrusunu isterseniz ben þahsen Organ Nakli gibi ciddi bir iþi birçok AB ülkesinde olduðu gibi sadece devletin yapmasý taraftarýyým. Ancak gerek birlikte çalýþtýðýmýz uzman doktorlar, gerekse bazý komite üyesi arkadaþlarýmýz hayat kurtaran böylesi bir olayýn sýnýrlandýrýlmasýnýn olumsuz sonuçlar vereceðini söylediler. Bu yüzden devletin gerekli yasal ve kurumsal alt yapýyý hazýrlayabilmesi, bu hizmeti verecek özel kurumlarý da saðlýklý denetleyebilmesi için 5 yýllýk bir süre koyduk. Çünkü insan hayatý kar hesaplarý ile hareket edenlerin oyuncaðý deðildir." Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun Tutumu Þaþýrtýcý! "Yasa komiteden oybirliði ile geçti, ardýndan Eleman aranýyor Maðusa Sosyal Konutlarda ev iþleri ve çocuk bakýmý için bayan eleman aranýyor. Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: SATILIK ESKÝ KÝREMÝT 1300 adet civarý eski oluklu kiremit satýlýktýr. 750 TL. Tel: da meclis genel kurulunda oy birliði ile onaylandý. Ancak Cumhurbaþkaný Sayýn Derviþ Eroðlu, Yasa'yý onaylamayýp 15 Haziran tarihinde geri gönderdi. Gerekçe olarak sunduðu maddelerden biri de Organ Nakli ile ilgili 5 yýl boyunca sadece devletin hizmet vermesini düzenleyen maddenin Anayasanýn 8. Maddesinde tanýmlanan Eþitlik maddesine uygun olmadýðý idi. Doðrusunu isterseniz ben Sayýn Eroðlu'nun bu tutumu karþýsýnda þaþkýnlýða düþtüm. Kendisi devletin en üst kademesinde olan bir kiþi olarak, devletin birincil görevlerinden birinin kamu saðlýðýný ve insan hayatýný ilgilendiren her konuda en geniþ çaplý önlemleri almak, tüm yasal ve kurumsal düzenlemeler ile ciddi tedbirleri hayata geçirmek olduðunu biliyordur. Devlet, kar amacý ile hareket eden özel kurumlarýn deðil, vatandaþlarýnýn can güvenliðini saðlamakla mükelleftir." "Özel bir kurum devletin üstünde olamaz!" "YDÜ, Yasa komiteye ilk geldiði günden itibaren çeþitli çevreleri devreye sokarak hem kamuoyunu hem de bizleri etki altýna almaya çalýþtý. Ben bir üniversite hastanesinin hizmet vermesini önemsiyorum. Ancak bu hizmet devletin koyduðu kurallar ve kaideler çerçevesinde verilir. Kimse caný öyle istedi diye bir iþi kendi bildiði gibi yapamaz. Her iþin uluslar arasý kriterleri, kurallarý vardýr, gerektirdiði bir etik çerçeve vardýr. Bizim Yasama'da görev yapan kiþiler olarak vazifemiz, toplumun ihtiyaçlarý ve çýkarlarý doðrultusunda bu çerçeveyi çizmektir. Organ Nakli konusunda da gerekli denetim ve düzenlemeleri yapacak olan yer Devlettir. Özel bir kurum devletin üstünde olamaz. Çünkü devlet bütün vatandaþlarý temsil eder, özel kurum kendi çýkarlarýný. YDÜ hastanesi kendini devletin üstünde görmeye baþladýysa, ciddi bir sorun ile karþý karþýyayýz demektir." KAYIP BELGE Kalfalýk denklik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ozan Gören MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: SATILIK ARAZÝ Lapta Týnaztepe'de bulunan 1 dönüm 1700 ayakkare ve 2 dönüm arsa nitelikli arazi sahibinden satýlýktýr. Tel: SITKIOÐULLARI CONSTRUCTION LTD. MÜNHAL Þirketimizde istihdam edilmek üzere aþaðýdaki özelliklere sahip "Kamyon Ehliyetine Sahip Operatör" alýnacaktýr. * KKTC Vatandaþý olmasý * KKTC kamyon sürüþ ehliyetine sahip olmasý * Askerlik görevini tamamlamýþ olmasý * Lefkoþa veya civar köylerinde ikamet etmesi Not: Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Þht. Arif Mehmet Ali Sok. NO: 4 Kýzýlay - Lefkoþa Tel: Fax: Kiralýk daireler Gönyeli giriþi Kolan Hastanesi karþýsýnda sahibinden kiralýk 150 metrekare daireler Tel: DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ MEVLÝDE DAVET Çok deðerli eþim/annem ECMEL ANT'ýn vefatýnýn yýldönümü nedeniyle okutacaðýmýz Mevlid-i Þerif'e tüm dost, akraba ve tanýdýklarýn katýlýmý özlenir. Tarih: 20 Aðustos 2014 (Bugün) Saat: Yer: Kýzý Þengül Ant'ýn evi (Hamitköy) GRAFÝK TASARIM ÝÞLERÝ YAPILIR Her türlü kitap, dergi, broþür, reklam tasarýmý hazýrlanýr. Tel: KAYIP DÝPLOMA Türk Maarif Koleji nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Gizem Ervandar SATILIK 25 lik trafo, 3 inçlik galvanize 200 ayak boru, 3 inçlik dalgýç. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

20 Þampiyonlar Ligi'nde bugün UEFA Þampiyonlar Liginde play-off karþýlaþmalarý bugün devam edecek. Maribor - Celtic, Aalborg - APOEL Nicosia, Slovan Bratislava - BATE, Standard Liege - Zenit, Lille - Porto karþýlaþmalarý bugün oynanacak. Ülkemiz sporcularý, Türkiye ve diðer ülkelerden gelen sporcularla birlikte mücadele ediyor Arena da heyecan baþladý Voleybol Federasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu iþbirliðinde düzenlenen ve üç gün devam edecek olan 2'nci Zafer Kupasý Plaj Voleybolu Turnuvasý baþladý Türkiye Voleybol Federasyonu tarafýndan düzenlenen TVF PRO 2014 Etaplarý içerisinde yer alan 2'nci Zafer Kupasý Plaj Voleybolu Turnuvasý'na Lefkoþa Beach Volley Arena ev sahipliði yapýyor. KKTC Voleybol Federasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu iþbirliði içerisinde düzenlenen 2'nci Zafer Kupasý Plaj Voleybolu Turnuvasý dün saat 19:00'da atýlan ilk servislerle baþladý. Türkiye ve diðer ülkelerden gelen sporcular yanýnda ülkemiz sporcularýnýn da mücadele ettiði 2'nci Zafer Kupasý Plaj Voleybolu Turnuvasý'nda; yine Türkiye hakemleri yanýnda ülkemizden de 10 hakem görev yapýyor. Lefkoþa Beach Volley Arena'da bugün de devam edecek olan 2'nci Zafer Kupasý Plaj Voleybolu Turnuvasý, yarýn (21 Aðustos 2014, Perþembe) oynanacak yarý final, üçüncülük ve final karþýlaþmalarýyla tamamlanacak. Bankalar 10. Müderrisoðlu futbol turnuvasý baþlýyor Türk Bankasý tarafýndan her yýl geleneksel olarak Aykut Zeki Müderrisoðlu anýsýna düzenlenen "Bankalararasý Halý Saha Futbol Turnuvasý"nýn 10'uncusu 1 Eylül'de baþlayacak. Türk Bankasý'na ve bankacýlýk sektörüne 50 yýl kesintisiz hizmet vermiþ olan Aykut Z. Müderrisoðlu anýsýna Türk Bankasý tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen "Bankalararasý Halý Saha Futbol Turnuvasý" bu yýl 1 Eylül 2013 tarihinde baþlayacak. Bu yýl 10.'su düzenlenecek olan turnuva için kura çekimi, takým temsilcilerinin katýlýmý ile geçtiðimiz gün Türk Bankasý Genel Müdürlük binasýnda yapýldý. Küçük Kaymaklý Muhtar Yusuf Halý Sahasý'nda gerçekleþecek ve yaklaþýk beþ hafta sürecek olan turnuvaya ilgi, bu yýl geçtiðimiz yýllara göre daha yüksek oranda. Bu yýlki turnuvada 18 takým, üç grup halinde mücadele edecek. Gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar doðrudan çeyrek finale yükselecek. Grup üçüncüleri arasýnda en yi puana sahip iki takým da çeyrek finale adýný yazdýracak. Ülkemizdeki bankacýlýk sektörünün bir buluþmasý halini de almýþ olan turnuvaya katýlan bankalar ve oluþan gruplar þu þekilde: A Grubu Limasol, TEB, Asbank, Faisal Ýslam Bankasý, Ýktisat Bankasý, Viya Bank B Grubu Creditwest, T.C. Ziraat Bankasý, KKTC Merkez Bankasý, Universal Bank, Türkiye Halk Bankasý, Þeker Bank C Grubu Türkiye Ýþ Bankasý, Türkiye Garanti Bankasý, Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý, Near East Bank, Kýbrýs Vakýflar Bankasý, Türk Bankasý Dünya Futbol Tenisi Þampiyonasý KKTC'de yapýlýyor 32 ülke sporcusu gelecek 11. Kadýnlar, Erkekler, Genç Erkekler ve 21 Yaþ Altý Erkekler Dünya Futbol Tenisi Þampiyonasý Ekim 2014 tarihleri arasýnda ülkemizde gerçekleþtirilecek. Spor Dairesi bu þampiyonaya 32 ülkeden 300 sporcu katýlacaðýný açýkladý KKTC Futbol Tenisi Federasyonu'nun giriþimiyle, 11. Kadýnlar-Erkekler, Genç Erkekler ve 21 Yaþ Altý Erkekler Dünya Futbol Tenisi Þampiyonasý Ekim 2014 tarihleri arasýnda ülkemizde gerçekleþtiriliyor. Bu baðlamda Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ'ý ziyaret eden KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Baþkaný Þevket Songur, þampiyonayla ilgili olarak Bakan Denktaþ'a bilgiler aktardý. Ziyarette Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu da hazýr bulundu. 32 ülkeden 300 sporcu katýlacak Beþ gün sürecek olan bu dev organizasyonda 32 ülkeden 300'e yakýn sporcu ve üst düzey delegelerin katýlacaðýný aktaran federasyon baþkaný Songur, tüm hazýrlýklarýný tamamladýklarýný, bu dev organizasyonu en iyi bir biçimde gerçekleþtireceklerine inandýklarýný belirtti. 2 Türk hakeme Avrupa'da görev FIFA kokartlý Türk hakemler Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Aðustos Perþembe günü oynanacak play-off turu ilk maçlarýnda görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Halis Özkahya, Finlandiya'nýn HJK Helsinki ile Avusturya'nýn Rapid Wien takýmlarý arasýnda Helsinki Stadý'nda 19.00'da baþlayacak maçý yönetecek. Özkahya'nýn yardýmcýlýklarýný Cem Satman ve Kemal Yýlmaz yapacak. Müsabakanýn dördüncü hakemliðini ise Özgüç Türkalp üstlenecek. Hüseyin Göçek ise Sýrbistan'ýn Partizan ile Azerbaycan'ýn Neftçi takýmlarý arasýnda Partizan Stadý'nda 21.15'te baþlayacak karþýlaþmada düdük çalacak. Mustafa Emre Eyisoy ve Orkun Aktaþ'ýn yardýmcý hakem olarak görev yapacaðý maçýn dördüncü hakemi ise Süleyman Abay olacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4572 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝRADESÝZ OLARAK KOLTUKTA TUTUNMA

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4572 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝRADESÝZ OLARAK KOLTUKTA TUTUNMA Türkiye'de Recep Tayyip Erdoðan cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný ilan ettiðine göre, bizim de adayýmýzý þimdiden onun karþýsýna dikmemiz lazým... Akýncý'dan baþka kim olabilir ki bu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı