HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ"

Transkript

1 HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ Dr. Mustafa KAPLAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Edirne

2 Serum testosteron düzeyinin kastre seviyede olmasına rağmen progresyon gösteren hastalık

3

4

5 Hormonal tedavi Medikal Cerrahi Serum testosteronu kastre düzeyde <50 ng/dl Hastalık progresyonu göstergeleri (PSA/metastaz) 1 hafta ara ile bakılan 3 PSA değerinde PSA nadir e göre %50 den fazla artış (PSA>2 ng/ml) Antiandrojen kesilmesi veya ikincil hormonal tedavilerin yapılması İkincil hormonal tedavilere rağmen PSA progresyonu Kemik lezyonlarında artış: Yeni veya daha öncekilere ilave lezyonların görülmesi Viseral lezyonların olması veya 2cm lenf nodu varlığı

6 Hormonal Tedavi Kastrasyona Dirençli Hastalık ay ay exitus Kemik metastazı olanlarda ortanca 40 ay Kemik metastazı olmayanlarda ortanca 68 ay Oefelin MG et al. Survival of patients with hormone refractory prostate cancer in the prostate specific antigen era. J Urol, 171: , 2004.

7 HORMONAL TEDAVİLERE DİRENCİN MOLEKÜLER MEKANİZMASI

8

9 Öngörülen moleküler mekanizmalar ADT 1. Adrenal steroidlerden androjen sentezi *** Androjen reseptör genindeki değişiklikler 2. Mutasyon 3. Amplifikasyon 4. Androjen reseptörünün androjenik uyarıdan bağımsız aktivasyonu (Ligand-independent) 5. Koaktivator sayısında artış 6. Alternatif sinyal yolları (Androjen Reseptörü dışı yolaklar) 7. Antiapoptotik genler 8. İntratumoral androjen yapımı ve buna bağlı Androjen Reseptör uyarısı ve aktivasyonunun devamı

10

11 Kastrasyon sonrası intraprostatik androjen ve önemi Dolaşımda kastre düzeyde testosteron Prostat içinde DHT olmaması

12 Serum T un kastre düzeyde olmasına rağmen intraprostatik DHT düzeyinin hormonal tedavi almamış kişilerdekinin yaklaşık %10-25 i kadar olduğu görülmüştür. Nishiyama T et al. The influence of androgen deprivation therapy on dihydrotestosterone levels in the prostatic tissue of patients with prostate cancer. Clin Cancer Res 10: , Bu miktarın da AR aktivasyonu ve gen ekspresyonu için yeterli olduğu ve epitelial ve stromal hücrelerde protein sentezinin doku DHT seviyesi ile doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir. Geller J et al. Relationship between human prostatic epitelial cell protein synthesis and tissue dihydrotestosterone level. Clin Endocrinol (Oxf) 26: , 1987.

13 Hipotez: Kolesterol ve progesterondan de novo intratumoral androjen sentezi. Prostat tümörü içinde steroid yapımının olduğu (intracrine steroidogenesis) ve bu şekilde intratumoral androjen varlığının devam ettiğini ve AR genlerinin aktive olabildiğini savunmaktadırlar.

14

15 Tümör derecesi ve kastrasyona cevap arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Kastrasyon sonrası doku DHT düzeyi Gleason skor 6 tümörlerde %80 azalma Gleason skor 7-10 arasında %60 azalma

16 PROGNOZ

17 Hasta ile ilgili faktörler Yaş Performans durumu Hemoglobin Tümör yükünü gösteren faktörler Kemik metastazı yaygınlığı PSA Alkalen fosfataz Dolaşımdaki tümör hücre sayısı Kanserin biyolojik davranışını gösteren faktörler Laktat Dehidrogenaz (LDH) Gleason skoru PSA ikiye katlanma süresi

18 PSA ikiye katlanma süresi PSA ikiye katlanma süresi 4.7 ayın altıda olanlarda ortalama yaşam süresi 16 ay (medyan 10.5 ay) iken 4.7 ay ve üzeri olanlarda 31.7 ay (medyan 31.4 ay) olarak bulunmuştur. PSA ikiye katlanma süresi 4.7 ayın altında olanlarda hormona direnç gelişme süresi 26.8 iken 4.7 ay ve üzerinde olanlarda 70 ay olarak bulunmuştur.

19 Hormonal tedavilere dirençli metastatik prostat kanserinde bağımsız değişken olarak önemli bir prognotik faktör olduğu gösterilmiş. PSA ikiye katlanma süresi 70 gün ve altı 70 gün üstü PSA ikiye katlanma süresi uzun olanlarda daha uzun sağ kalım süresi saptanmış.

20 Dolaşımdaki Tümör Hücre Sayısı (Circulating Tumor Cell-CTC)

21 NOMOGRAMLAR

22

23

24

25

26 TEDAVİ

27 Non-metastatik Hormonal Tedavilere Dirençli Prostat Kanseri Metastatik Hormonal Tedavilere Dirençli Prostat Kanseri PSA nüksü Metastaz yok Kemik veya yumuşak doku metastazları PSA yükselişi

28 LHRH agonisti Antiandrojen ilavesi LHRH agonisti + Antiandrojen Antiandrojenin kesilmesi

29 İKİNCİL HORMONAL TEDAVİLER

30 Adrenal enzim inhibitörleri Ketokonazol Kortikosteroidler Östrojen Dietilstilbestrol (DES)

31 KEMOTERAPİ

32 Kemoterapi yapılması gereken hastalar Nodal metastaz Visseral metastaz Kemik metastazı Lokal progresyon gösteren tümörlerde veya metastaz olmadan PSA artışı olan hastalarda kemoterapi başlanmasına gerek yoktur.

33 Kemoterapi ile ilgili sıkıntı yaratan en önemli konular; Genelde ileri yaşta hastalar Komorbid hastalıklar sık Azalmış kemik iliği rezervi

34 1990 lı yıllara kadar primer hedefi palyatif etkinlik olan faz II çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile ciddi toksik etkileri görülen siklofosfamid, doksorubisin gibi ilaçların yerini nisbeten az toksik etkisi ile Mitoksantron almıştır.

35 Mitoksantron un faz II çalışmalarından sonra kortikosteroid ajanlar ile karşılaştırmalı faz III çalışmaları yapılmıştır.

36 2004 yılına kadar önemli 3 faz III çalışma Çalışmacı ve Çalışma Yılı İlaç Hasta sayısı Hasta Özellikleri Primer Hedef Sonuç Tannock, 1996 Mitoksantron+ Prednizon vs -161 hasta, -MP koluna daha önce P alan hastalarda alındı Ağrı Palyasyonu MP= %29 P= %12 (p=0.01) Prednizon -Tümü ağrı semptomlu Kantoff, 1999 (CALGB 9182) Mitoksantron +Hidrokortiz. vs Hidrokortizon -242 hasta, -Hastaların %30 u semptomsuz Genel Sağ Kalım MH=12.3 ay H=12.6 ay p>0.05 Berry, 2002 Mitoksantron+ Prednizon vs Prednizon -120 hasta -Hastaların tümü semptomsuz Tedavi Başarısızlık Süresi (Tümör çapında artma, yeni lezyon belirmesi) MP=8.1 ay P=4.1 ay (p = 0.017) (Genel sağ kalım değişmedi)

37 Kemoterapi ile 2004 yılına kadar yapılan faz III çalışmalardan çıkan sonuçlar Kemoterapi ile ağrı azaltılabilir (%30 civarında) Yaşam kalitesi arttırılabilir PSA düzeylerinde anlamlı azalmalar sağlanabilir Yaşam sürelerinde anlamlı farklılık elde edilemez

38 2004 yılında Dosetaksel ile yapılan 2 faz III çalışmanın sonuçları hormonal tedavilere dirençli metastatik prostat kanserinde yeni bir döneme girilmesini sağladı.

39 SWOG TAX 327

40 SWOG Hormona dirençli metastatik 674 hasta Alım kriterleri; Hormonal tedavi altında lezyonlarda progresyon En az 7 günlük aralarla yapılan ölçümlerde PSA artışı Uygun renal, hepatik, kardiyak fonksiyonlar Uygun performans durumu (2 veya ağrı nedeniyle 3) Tromboflebit, tromboemboli, plevral effüzyon ve asid öyküsü olmayan LH-RH agonisti devam edildi. Bifosfonatlat kesildi.

41 SWOG R A N D O M İ Z A S Y O N Estramustin 280mg (1-5gün) + Dosetaksel 60mg/m² (2.gün ) q/21gün + (Max.12 kür) Warfarin ve Aspirin (Hergün) Mitoksantron 12mg/m² (1.gün) + q/21gün Prednizon 10mg/gün (1-21gün) (Max.144 mg/m² mitoksa.dozu)

42 SWOG Primer Hedef: Genel sağ kalım İkincil Hedef: TTP, tümör yanıtı ve PSA düşüşü Ağrı azalmasına bakılmış ancak yaşam kalitesine bakılmamış Hasta özellikleri dengeli dağıtılmış

43 SWOG 99-16

44 SWOG Diğer Sonuçlar DE MP p değeri Progresyonsuz sağ kalım %50 PSA azalması Ağrı azalması 6.3 ay 3.2 ay 0.02 %50 %27 <0.001 Değerler bildirilmemiş. Ancak anlamlı fark olmadığı belirtilmiş

45 SWOG Toksisite (DE>MP) kardiyovasküler olaylar, bulantı-kusma, infeksiyon, metabolik olaylar, nörolojik olaylar

46 SWOG Araştırıcıların sonuç yorumu Artan toksisite pahasına yaşam süresinde DE ile anlamlı uzama sağlanmıştır. Katkı ve yan etkileri iyi düşünülerek kullanılmalı

47 TAX 327 Toplam 1003 hasta Alım kriterleri; En az 7 günde 3 kez ardı ardına PSA yükselmesi Fizik muayene veya radyolojik/diğer görüntüleme ile progresyon Performans durumu uygun (Karnofsky 60 ve üstü) Beyin veya leptomeningeal tutulumu olmayan Nöropati veya diğer ciddi komorbiditeler olmayan Kalp fonksiyonları normal, karaciğer, kemik iliği ve böbrek fonksiyonları yeterli olanlar

48 TAX 327 R A N D O M İ Z A S Y O N Dosetaksel 75mg/m² (1.gün ) q/21gün + (Max.10 kür) Prednizon 10mg/gün(1-21gün) Dosetaksel 30mg/m²(1,8,15,22,29) + q/42gün Prednizon 10mg/gün(1-42gün) (Max 5 kür) Mitoksantron 12mg/m²(1.gün) + q/21gün Prednizon 10mg/gün(1-21gün) (Max.120 mg/m² mitoksa. dozu)

49 TAX 327 Birincil hedef: Genel sağ kalım süresi İkincil hedef: Tümör yanıt oranı, Ağrı düzelmesi, Yaşam kalitesi, %50 den fazla PSA düşüş oranı Hasta özelliklerinin dağılımı dengeli

50 TAX 327 TAX 327 Median OS Hazard ratio P value Doc q3w Doc weekly Mitoxantrone 16.3

51 TAX 327 Dosetaksel Dosetaksel Mitoksantron 3 Haftalık Haftalık Medyan Sağ Kalım (ay) 18.9 p= p= Tümör Yanıt Oranı %12 p=0.11 Ağrı Yanıt Oranı %35 p=0.01 %8 p=0.59 %31 p=0.08 %7 %22 Yaşam Kalitesi Yanıt Oranı %22 p=0.009 %23 p=0.005 %13 %50 den fazla PSA azalması oranı %45 p<0.001 %48 p<0.001 %32 Dosetaksel kolları birlikte değerlendirildiğinde yaşam süresi Mitoksantron kolundan daha uzun (p=0.04)

52 TAX 327 Toksisite (D) nötropeni halsizlik alopesi tırnak değişiklikleri nöropati tat değişikliği stomatit terleme perifaral ödem epistaksis Toksisite (M) kardiyotoksisite

53 TAX 327 Araştırıcıların sonuç yorumu Kemoterapi, hormona dirençli prostat kanserli hastalarda yaşam süresini uzatabilmektedir. Bu hastalarda, Dosetaksel+Prednisone tercih edilen ilaç olmalıdır

54 METASTATİK HASTALIKTA İKİNCİ SEÇENEK KEMOTERAPİ

55 YENİ GELİŞTİRİLEN İLAÇLAR

56

57 Antiandrojen ilaçlar

58 Abiraterone asetat Pregnenolone Hem adrenal hem de tümör hücrelerinin de novo androjen sentezini inhibe etmektedir. 17α -hidroksilaz 17OH Pregnenolone Abiraterone c17,20-lyase DHEA

59

60 Abiraterone asetat Faz I çalışma sonuçlarına göre farklı hormonal manuplasyonlar uygulanan, hormonal tedavilere dirençli metastatik prostat kanserli hastaların %57 sinde PSA da %50 den fazla düşme görülmüştür. Attard G et al. Phase I clinical trial of a selective inhibitor of CYP17, abiraterone asetat, confirms that castration-resistant prostate cancer commonly remains hormone driven. J Clin Oncol. 26: , 2008.

61 Abiraterone asetat Faz II çalışmaya ait ön sonuçlar açıklandı. Dosetakselli kemoterapi sonrası progresyon gösteren hastaların %48 inde PSA da %50 den fazla düşme görüldü. Hastaların %38 inde ise radyolojik bulgularda parsiyel düzelme saptanmıştır. Danila DC et al. Preliminary phase II results of abiraterone acetate in patients with castration resistant metastatic prostate cancer after failure of docetaxel-based chemotherapy (abstract 3). Presented at the ASCO 2008 Genitourinary cancers Symposium: February 14-16, Sanfrancisco, CA, USA

62 Targeting bone Endothelin-1 Rx-pharms Rank-L axis - ZD 4054, Atrasentan - Samarium - Denosumab Yeni geliştirilen ilaçlar Targeting angiogenesis Targeting IL6 Targeting AR Vitamin D analog Targeting IGF-R Alkylating agent Vaccines - Bevacizumab - VEGF-Trap - ZD Centocor Abiraterone DN-101 (calcitriol) Anti-IGF-R Satraplatin APC 8015 (Provenge) GVAX

63 TEŞEKKÜR EDERİM

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):77-85 Derleme / Review İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış A

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Prostat Kanseri Tedavisinde Nanoteknoloji Uygulamaları

Prostat Kanseri Tedavisinde Nanoteknoloji Uygulamaları Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.375 Üroonkoloji Bülteni 2015;14:150-155 Bulletin of Urooncology 2015;14:150-155 Nanotechnology Applications in the Treatment of Prostate Cancer Dr. Ali Furkan Batur 1,

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AFINITOR 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AFINITOR 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AFINITOR 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Everolimus 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 9.80 mg Susuz laktoz 287.50 mg Yardımcı

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya, Mart 2014 Aksitinib: İkinci nesil TKI Aksitinib, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 ün potent ve selektif

Detaylı

İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi

İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 17-23 / Ocak 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi Evaluation of The Response to Treatment and

Detaylı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı A JĐYOGE EZĐS Đ HĐBĐTÖRLERĐ Đ RAT MODELĐ DE E DOMETRĐAL ĐMPLA TLAR VE PERĐTO EAL SIVI VASKÜLER E DOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ ÜZERĐ

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Derleme Review 115 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Chemotherapy in NonSmall Cell Lung Cancer: Current Status Dr. Hande TURNA İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 40

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 10 ml

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

ENDOKRİN VAKALAR 2012

ENDOKRİN VAKALAR 2012 ENDOKRİN VAKALAR 2012 Derginin Sahibi Prof. Dr. Sadi Gündoğdu Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği adına Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ Meşrutiyet Cad.,

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

Kadınlarda androgenetik alopesi

Kadınlarda androgenetik alopesi Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.48.s7 31 Female pattern hair loss Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Özet Kadında

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT SAĞLIĞI Bilindiği gibi prostat kanseri sıklığı yaşla birlikte artan ve erkeklerde ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Kırklı yaşlarda çok nadir olsa da görülür, 50 yaşından itibaren insidansı artar.

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı