İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman?"

Transkript

1 İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman? Prof. Dr. Mehmet Baykara Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2 Prostat kanseri heterojen bir yapıyan sahip olup hormona duyarlı ve duyarsız hücrelerden oluşmaktadır. Prostat kanserinde standart hormon tedavisinin amacı, testesteron düzeyini medikal yada cerrahi olarak kastrasyon düzeyinde tutmak ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmektir.

3 Hormon Tedavi Yöntemleri Androjen Deprivasyonu Cerrahi Kastrasyon Medikal Kastrasyon Androjen Blokajı Antiandrojen Monoterapi Minimal Androjen Blokajı AA+5-ARİ Maksimal Androjen Blokajı Aralıklı Hormon Tedavisi Sekonder Hormon Tedavisi

4 Cerrahi Kastrasyon Bilateral orşiektomi En ucuz kastrasyon yöntemi Dezavantajları: Geri dönüşümsüz kastrasyon Psikolojik etki

5 Medikal Kastrasyon LHRH Agonistleri Uygulamayı izleyen 2-3 gün içerisinde başlayan ve yaklaşık 1 hafta süren testesteron artışına neden olur. (Alevlenme Fenomeni) Yüksek volümlü veya semptomatik kemik metastazı olan olgularda alevlenme fenomeni, spinal kord kompresyonu ve akut üriner retansiyonuna neden olabilir. Bu olgularda 2 haftalık eş zamanlı antiandrojen tedavisi verilmelidir. 2-4 hafta içinde testesteron seviyesi kastrasyon düzeyine düşer (20 ng/dl) Agarwall DK BJU.2000

6 LHRH Agonistleri Leuprolide asetat Goserelin asetat Bir meta-analizde LHRH agonistlerinin birbirine benzer ve bilateral orşiektomi kadar etkin olduğu belirtilmiştir. Kanıt Düzeyi 1A Seidenfeld J. Ann İntern Med.2000

7 LHRH monoterapi (Zoladex), bilateral orşiektomiye eşdeğer testesteron baskılanması ve genel sağkalım sağlamaktadır. Fig. 2 Zoladex monotherapy achieves similar testosterone suppression to surgical castration, maintaining testosterone levels to below the castrate level (2.0 nmol/l) [6]. Reproduced with kind permission from Peeling WB. R Soc Med Services Int Congress Symp Series 1987;125: Fig. 3 Zoladex monotherapy is as effective as castration in terms of overall survival [8]. Reproduced with kind permission from Kaisary AV, et al. Br J Urol 1991;67:502 8.Copyright 1991, Blackwell Publishing

8 LHRH Antagonistleri Testesteron seviyesinin alevlenme fenomenine yol açmadan hızlı bir şekilde düşmesinin istendiği hastalar için uygun ajanlardır. Bu grupta, degarelix in leuprolide ile karşılaştırıldığı bir faz III çalışmasında, kastrasyon düzeyinde testesteron düşüşü saptanmış, ancak injeksiyon yeri allerjisi daha sık görülmüştür. (%40 vs %1) 2008 de FDA onayı almıştır. Van poppelt Eur Urol.2008

9 Antiandrojenler Steroidal Siproteron Asetat Megestrol Asetat Non-Steroidal Nilutamide Flutamide Bicalutamide

10 Antiandrojen tedavisinde LH seviyesi düşmez ve androjen üretimi baskılanmaz. Uygun evreli ve genç potens olgularda alternatif bir monoterapi yöntemidir. Bicalutamide 150 mg ile iki geniş serili randomize prospektif çalışmada (M1 ve PSA<400 altında olan olgularda) kastrasyona benzer sağkalım bildirilmiştir. Kaisary AV Prostate Cancer Prostatic Dis.2001

11 Minimal Androjen Blokajı (Periferal Androjen Blokajı) Yaşam kalitesi ve seksüel performansın korunmasına yönelik kaygı nedeniyle önerilmektedir. Flutamide ve finasterid kombinasyonu ile yapılan faz II çalışmaların olumlu sonuçları yayımlanmıştır. Ancak standart bir tedavi olarak kabul edilebilmesi için faz III ve daha ileri çalışmalar gereklidir.

12 Maksimal Androjen Blokajı(MAB) (LHRH+Antiandrojen) MAB ın tek başına LHRH agonistine ya da orşiektomiye karşı etkinliğini araştıran çalışmaların meta-analizinde 5 yıllık takip sonunda MAB alanlarda sağkalımın çok az da olsa arttığı (<%5) bildirilmektedir. Kanıt seviyesi 1A Prostate Cancer Trialist Colloborative Group Lancet 2000

13 Standart Başlangıç Tedavisi Seçenekleri Nelerdir? LHRH Agonistleri ASCO nun 2007 yılında yeniden değerlendirmesinde, LHRH agonistleri ile orşiektomi arasında bir tercih yapılamayacağı, tedavi seçeneklerinin hasta ile birlikte değerlendirilmesinin gerekliliği belirtilmektedir.

14 Antiandrojenler Diğer Kastrasyon Tedavileri Kadar Etkin midir? Fiziksel performans ve libidoyu daha az etkileyen antiandrojen monoterapisinin popülaritesi son zamanlarda artmıştır. ASCO seksüel yaşam kaygısı olan olgularda alternatif olarak önerilebileceğini belirtmiştir. EAU 2009 rehberinde düşük PSA lı metastatik prostat kanserli hastalar için yüksek doz bicalutamide(150 mg), kastrasyon tedavilerine bir alternatif olarak önerilmiştir.

15 Maksimal Androjen Blokajı Tek Başına Kastrasyon Tedavisinden Daha İyi midir? Prostate Cancer Trialist Group un veri analizlerine göre MAB tek başına LHRH agonistine göre küçük, ancak anlamlı bir avantaj sağlamaktadır. (%75.3 vs %72.4, 5 yıllık mortalitede azalma %2.9) Ancak MAB da abdominal ağrı, diare, osteopeni ve anemi daha sık rastlanmaktadır.

16 Klotz ve ark.,mab ın mortaliteyi, cerrahi yada medikal kastrasyona göre %20 oranında düşürdüğünü belirtmişlerdir. Klotz L BJU Int 2004 Fig. 5 Combined androgen blockade is predicted to reduce mortality by 20% compared with surgical or medical castration [28]. Reproduced with kind permission from Klotz L, et al. BJU Int 2004;93:

17 746 ürolog katılımı ile yapılan bir değerlendirmede, ileri evre Prostat kanserinde başlangıç tedavisi olarak MAB %35 Antiandrojen monoterapi %27 Kastrasyon (Cerrahi/Medikal) %19 Diğer yöntemler %19 oranıda önerilmiş. Gillatt D Eur Urol Suppl 2007

18 Erken Androjen Deprivasyonu Geciktirilmiş Tedaviye Göre Daha İyi Sonuç Verir mi? ASCO 2007 değerlendirmesinde metastatik PCa lı olgularda androjen deprivasyonuna hemen başlanılanlar ile semptomatik olduğunda başlananlar karşılaştırıldığında hastalığa özgü mortalite riskinde hafif bir azalma olurken, genel sağkalımda bir fark bulunmamıştır. EORTC çalışmasında ise daha çok yüksek PSA lı genç hastaların yarar görebileceği belirtilmiştir. Genel sağkalımda hafif bir artış gözlenirken hastalığa özgü sağkalımda ise fark saptanmamıştır. Messing çalışmasında RP yapılan N+ olgularda 11.9 yıllık otalama izlemde erken androjen deprivasyon yapılan grupta mortalite %15, progresyonda tedaviye başlanan grupta %49 bulunmuştur.

19 EAU 2009 ve ASCO 2007 rehberlerinde asemptomatik ileri evre prostat kanserinde mevcut veriler ile bir tedavi zamanlaması önerisinde bulunulamayacağı bildirilmektedir. Bunda en önemli neden bu çalışmalarda PSA ikilenme zamanı, gleason derecesi gibi kriterlerin kullanılmamış olmasıdır.

20 MAB ne zaman uygulanmalı? MAB uygulama zamanı tartışmalıdır. 746 ürolog katılımı ile yapılan değerlendirmede PSADT < 6 ay olduğunda başlanmalı; %56 İlk PSA yükselmesinde; %22 PSADT <1 yıl olduğunda; %13 Ürologlar arasındaki bu farklı görüş zamanlama açısından daha fazla araştırmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gillatt D Eur Urol Suppl 2007

21 Aralıklı Androjen Deprivasyonu Yaşam kalitesini arttırmak, tedavi maliyetini düşürmek ve hormon tedavisinin etki süresini attırmak için önerilmiştir. 626 olguluk Portekiz çalışmasında aralıklı ve devamlı MAB randomize edilmiş. 51 ay sonunda genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Calais Da Silva FM. 42nd Annual Meeting ASCO, Atlanta

22 M1 ya da N+ 478 hastanın alındığı randomize prospektif çalışmada PSA<4 olduğunda tedavi kesilmiş, PSA>10 olduğunda yeniden başlanılmış. Ortalama 50 aylık izlem sonunda progresyonsuz geçen sürelerin aralıklı ve sürekli tedavi alan gruplar arasında fark bulunamamıştır. Miller K. J Clinic Oncol 2007

23 Baccon-Gibod ya göre aralıklı tedavi önerileri; Başlangıç tedavi süresi 6-9 ay olmalıdır İyi bilgilendirilen ve progresyon riski olmayan hastalar seçilmelidir. 3-6 ay ara ile klinik değerlendirme ve PSA takibi yapılmalıdır. Klinik progresyon ve nonmetastatik olgularda PSA >4, metastatik olgularda ng/ml den yüksek olduğunda tedaviye yeniden başlanılmalıdır. Baccon-Gibod L. BJU Int 2007

24 Hormona Dirençli Prostat Kanserinde Tedavi (HDPK) Prostat kanserinin bu evresinden sonra hastanın ortalama yaşam süresi 12 aydır. (9-27 ay) HDPK tanımı için aşağıdaki kriterlerle birlikte ikincil hormon tedavisi yapılmış olması şartı aranmalıdır. Kastre düzeyinde serum testesteron seviyesi olmalı Takipte en düşük PSA düzeyini %50 aşacak şekilde PSA düzeylerinde en az 2 kere artış olmalıdır. Antiandrojen çekilmesi en az 4 hafta olmalı Uzak metastazlarda ilerleme olmalı

25 MAB Tedavisi Altında Progresyon Antiandrojen Çekilmesi Antiandrojen Değiştirilmesi Alternatif Hormon Tedavisi Kemoterapi Deneysel Tedaviler

26 İkincil Hormon Tedavi LHRH agonisti kullanılan metastatik olgularda progresyon sonrası antiandrojen tedavisi ile %54 oranında PSA da %50 üzerinde düşüş rapor edilmiştir. Ryan CJ Current Oncol Reports 2005 Androjen çekilmesinde PSA düşüşü 4-6 hafta sonra görülmekte ve 3-5 ay sürmektedir. Kelly WK J Urol.1993

27 Destek Tedavileri HDPK de kemik lezyonlarının neden olduğu ağrıya yönelik destek tedavileri önemlidir. Bifosfonat Denosumab Radyonüklid Tedavi Radyoterapi

28 Kemoterapi Yeni kemoterapik ajanların kullanımı ile HDPK ortalama yaşam süresi 1 yıldan 2.5 yıla çıkmıştır. Metastatik HDPK de kemoterapi 3 haftada bir 75 mg/m 2 docetaxel den(taxotere) oluşmaktadır siklus (30-36 ay) uygulanır. Kanıt düzeyi 1A Stenberg CN BJU Int 2007 Petrylak DP N Engl JMed 2004 Tannock IF N Engl JMed 2004 Asemptomatik yaygın matastazı ve semtomatik metastazı olan HDPK hastalarda kemoterapiye başlanmalıdır. PSAV,PSADT ve Nomogramlar önemli belirleyici parametrelerdir.

29 HDPK hastalarında kemoterapinin yaşam süresine katkısı: SWOG Tax 237 Hasta Sayısı Docetaxel PSA yanıt oranı % Mitoxantron PSA yanıt oranı % Docetaxel genel sağkalım (ay) Genel Sağkalımda İyileşme (ay) Hazard Ratio For Death (Docetaxel Rejimi vs Mitoxantrone prednisone) p

30 Sonuç HT, ileri evre PCa da standart tedavidir. Etkinlik >%85, ancak direnç gelişimi kaçınılmazdır. MAB bazı olgular için düşünülmelidir. Aralıklı tedavi sonuçları ümitlendiricidir, ancak daha fazla klinik çalışmalar gereksinim vardır. Antiandrojen monoterapi lokal ileri ve N+ kanserler için önemli bir seçenektir. HT ne başlama zamanını belirlemek için iyi dizayn edilmiş çok merkezli çalışmalar gereklidir. PSAV, PSADT ve Nomogramlar tedavi planlamasında önemli parametrelerdir. HDPK de kemoterapi 18 aylık sağkalım sağlamaktadır.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Derleme Review 115 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Chemotherapy in NonSmall Cell Lung Cancer: Current Status Dr. Hande TURNA İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT SAĞLIĞI Bilindiği gibi prostat kanseri sıklığı yaşla birlikte artan ve erkeklerde ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Kırklı yaşlarda çok nadir olsa da görülür, 50 yaşından itibaren insidansı artar.

Detaylı

Kadınlarda androgenetik alopesi

Kadınlarda androgenetik alopesi Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.48.s7 31 Female pattern hair loss Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Özet Kadında

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):77-85 Derleme / Review İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış A

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 161-166 Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri Doç. Dr. Fa zi

Detaylı

Hepatit B Tanı ve Tedavisinde Maliyet Etkin Uygulamalar

Hepatit B Tanı ve Tedavisinde Maliyet Etkin Uygulamalar güncel gastroenteroloji 17/3 Hepatit B Tanı ve Tedavisinde Maliyet Etkin Uygulamalar Fatih Oğuz ÖNDER 1, Gökhan KABAÇAM 2, Mehlika TOY 3 1 Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 40

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 10 ml

Detaylı

Prostat Kanseri Tedavisinde Nanoteknoloji Uygulamaları

Prostat Kanseri Tedavisinde Nanoteknoloji Uygulamaları Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.375 Üroonkoloji Bülteni 2015;14:150-155 Bulletin of Urooncology 2015;14:150-155 Nanotechnology Applications in the Treatment of Prostate Cancer Dr. Ali Furkan Batur 1,

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması

Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):335-340 335 Laparoskopi Laparoscopy Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması Comparison

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AFINITOR 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AFINITOR 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AFINITOR 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Everolimus 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 9.80 mg Susuz laktoz 287.50 mg Yardımcı

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012 1 Turkish Guideline for the Treatment of Psoriasis-2012 Sibel Alper, Melih Akyol*, Nilgün Atakan**, Emel Bülbül Başkan***, Mehmet Ali Gürer****, Erol Koç*****, Nahide Onsun******, Güzin Özarmağan*******,

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı