otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi."

Transkript

1 Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. SAYFA TE Önce eski niþanlýsýný sonra kendini öldürdü Çorum'da cinnet geçirdiði iddia edilen genç, eski niþanlýsýný öldürdükten sonra kendi canýna kýydý. Olay Üçtutlar Mahallesi Ilýca Caddesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre Safa Ö. () isimli genç ay önce ayrýldýðý niþanlýsý Hanife A. () ile nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple telefonda tartýþtý. SAYFA TE ARALIK ÇARÞAMBA KURUÞ Üniversite ve SMMMO iþbirliði yapacak Cengiz Atlas'tan "Ýnsan Haklarý Günü" açýklamasý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas "Ýnsan Haklarý Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Açýklamasýna, "Ýnsan doðmuþ olmaktan kaynaklanan ve uluslararasý sözleþmelerle güvence altýna alýnmýþ haklarý; baþta yaþama hakký olmak üzere; saðlýk, barýnma, eðitim, çalýþma, sanat ve bilim, düþünme, düþüncelerini özgürce ifade etme gibi konularda uluslararasý sözleþmelere aykýrý düþmeyecek biçimde, iç hukuk ile de garanti ve güvence altýna alýnmalý ve bu güvence yazýlý metinde kalmamalý hayata geçirilmelidir" diyerek baþlayan Cengiz Atlas... DA Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. "Engelliler tek tek hak mücadelesi yerine stk aracýlýðý ile daha etkili olurlar" Ziyarette TESMER Sekreteri Türkay Yýldýrým, TES- MER üyeleri Naz Bulut, Yusuf Damar ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Kendirli hazýr bulundular. "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn ikincisi Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlendi. Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonunca düzenlenen "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn ikincisi Aralýk Pazartesi günü saat.'da Alaca Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleþtirildi. SAYFA DA SAYFA DA Faturalarda yeni düzenlemeye dikkat! DE Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Vergi Usul Kanunu ile ilgili uyarýlarda bulundu. Türk Ticaret Kanunu kapsamýnda faaliyetini yürüten iþletmeler için Ocak 'den itibaren kullanacaklarý faturalara da yeni düzenlemeler getirildiðini ifade eden Muzaffer Yýldýrým, ".. tarihinden önce kullanýlan faturalarýn düzeni ve faturada bulunmasý gereken bilgiler... Hikmet Göktepe, tekrar aday Ýskilip Belediyesinden su indirimi yýlýnda su kaynaklarýnýn artýrýlmasý, yer altý barajýnýn devreye girmesiyle Ýskilip'te suda bolluk yaþanýyor. Belediye Baþkaný Numan Sezer'in göreve geldiði yýlýnda yapýlan yüzde 'luk zamdan sonraki yýllýk süreçte suya zam yapýlmadý. yýlýnda suyun metreküp fiyatý. iken suya zam yapýlmamasý, su kaynaklarýnýn bollaþmasý ve indirimlerle birlikte suyun metreküp fiyatý. TL'ye düþürüldü. SAYFA TE Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, odaya tekrar aday olduðunu açýkladý. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte istiþare ederek, tekrar aday olduðunu Rektör Prof. Dr. Musa Duman'dan mezun olduðu Ýmam Hatip Lisesine ziyaret kamuoyu ile paylaþan Göktepe, dönemdir baþkanlýðýný yaptýðý Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý üyelerine. dönemde daha iyi hizmet vermek istediðini söyledi. SAYFA DA Ýnþaat Mühendisliði Bölümüne YÖK onayý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde "Ýnþaat Mühendisliði" Bölümünün açýlmasý için YÖK'e yapýlan teklif kabul dildi.hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle: "Ülkemizde son yýllarda meydana gelen depremler, Ýnþaat Mühendisliði bölümünün önemini bir kez daha öne çýkarmaktadýr. DE "Uçan Elma" TE sahnelendi TE DA SAYFA SAYFA SAYFA Zirai Don uyarýsý!

2 ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn :-: arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 8 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý m si peþin=. TL Kredi kartlarýna taksitli. TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: ARALIK ÇARÞAMBA HABER Faturalarda yeni düzenlemeye dikkat! Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde "Ýnþaat Mühendisliði" Bölümünün açýlmasý için YÖK'e yapýlan teklif kabul dildi.hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle: "Ülkemizde son yýllarda meydana gelen depremler, Ýnþaat Mühendisliði bölümünün önemini bir kez daha öne çýkarmaktadýr. Bu kapsamda çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaþam kalitesini arttýracak güvenli yapýlar tasarlamak; inþaat yapým iþlerini planlamak, yönetmek ve inþa etmek üzere kaliteli mühendisler yetiþtirmek amacýyla gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarýmýz neticesinde açýlan Ýnþaat Mühendisliði bölümümüz ile yýlýnda olan bölüm sayýmýz yüzde 'lik bir artýþla bugün itibariyle 'ye ulaþmýþtýr." Haber Servisi Yýl: Sayý: ARALIK ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: - YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Vergi Usul Kanunu ile ilgili uyarýlarda bulundu. Türk Ticaret Kanunu kapsamýnda faaliyetini yürüten iþletmeler için Ocak 'den itibaren kullanacaklarý faturalara da yeni düzenlemeler getirildiðini ifade eden Muzaffer Yýldýrým, ".. tarihinden önce kullanýlan faturalarýn düzeni ve faturada bulunmasý gereken bilgiler, Vergi Usul Kanununun. ve. maddeleri gereðince en az aþaðýdaki bilgilerin olmasý zorunlu idi. Bunlar; Faturanýn düzenlenme tarihi, seri ve sýra numarasý, Faturayý düzenleyenin adý, varsa ticaret unvaný, iþ adresi, baðlý olduðu vergi dairesi ve hesap numarasý, Müþterinin adý, ticaret unvaný, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasý, Malýn veya iþin nevi, miktarý, fiyatý ve tutarý, ( sayýlý Kanunun?uncu maddesiyle deðiþen bent) Satýlan mallarýn teslim tarihi ve irsaliye numarasý. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüðe girmesiyle birlikte,. maddenin ikinci fýkrasýnda yapýlan düzenlemeye göre, aþaðýdaki bilgilerin de yer almasý zorunluluðu getirilmiþtir. Tacir, iþletmesiyle ilgili olarak düzenlediði ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapýlan kayýtlarýn dayandýðý belgelerde; Sicil numarasý, Ticaret unvaný, Ýþletmesinin merkezi, Tescil edilen internet sitesinin adresi (Sadece internet sitesi oluþturma yükümlülüðüne tabi olanlar -baðýmsýz denetime tabi olanlar-için). Ocak itibaren faturalarda sadece Vergi Usul Kanunu'nun da sayýlan bilgiler deðil, ayný zamanda yeni TTK düzenlemelerinde yer alan bilgilerin de bulunmasý gerekiyor. Bu bilgilerin sadece faturalarda deðil, ayný zamanda iþletmeyle ilgili mektuplarda ve örneðin lerde de yer almasý gerekiyor. Diðer taraftan ticari defter kayýtlarýna dayanak teþkil eden fatura haricindeki, irsaliye, dekont vb. belgeler de en az bu bilgileri içerecek þekilde düzenlenecek. Aralýk tarihinden önce bastýrýlan mevcut belgelerin kullanýmýna devam edilebilecek, bu tarihten sonra kullanýlan faturalarda ise yukarýda belirttiðimiz ilave bilgilerin de yer almasý gerekecek. Önceden basýlý faturalarýný tüketemeyecek firmalarýn, fatura üzerine, ilave bilgileri içeren 'etiket' yapýþtýrmak suretiyle israf etmeden eski faturalarýný da kullanabileceði kanaatindeyiz" dedi. Haber Servisi Okul müdürlerine TÜBÝTAK yarýþmasý bilgilendirmesi Ortaöðretim öðrencilerine yönelik TÜBÝ- TAK projeleri hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yapýldý.ýl Milli Eðitim Müdürlüðü konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýda TÜBÝTAK tarafýndan 'te düzenlenmesi planlanan ". Ortaöðretim Öðrencilerarasý Proje Yarýþmasý"na yönelik Matematik ve Fen Bilimleri proje çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Toplantýya konuþmacý olarak Gazi Üniversitesi, Polatlý Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve ayný Ýnþaat Mühendisliði Bölümüne YÖK onayý zamanda TÜBÝTAK Proje Yarýþmalarý Ankara Bölge Koordinatörü olan Prof. Dr. Þeref Okuducu katýldý. Toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri ve tüm lise müdürleri katýlýrken ortaöðretim öðrencilerinin TÜBÝTAK projelerine teþvik edilmesinin gerektiðini belirten Okuducu, baþvurunun nasýl ve hangi adrese yapýlacaðý, baþvuru þartlarý ve tarihleri, ödüller gibi konularda bilgiler verdi. Haber Servisi YÝTÝK Ankara Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayhan kýzý doðumlu Ayþe Ataseven TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( 8 8) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL. TL Baský yapýldýðý yer:. TL. TL. TL. TL. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz KR Ýmsâk : : Güneþ : : Ýþrak : Öðle : : Ýkindi : : Akþam : : Yatsý : : Ahmet Hamdi TANPINAR Bu yekpâre akýþ, durgun, derinden... Her aynada yalnýz kendi görünen Bu yüz ve þifasýz hüznü eþyanýn Kendi cevherinde mahpus bir ânýn Daðýttýðý dünya hep yaprak yaprak, Dalgýn, unutulmuþ sesleri uzak Bir uykudan bana tekrar dönenler, Ýçimde, dýþýmda hep ayný çember! Bin elmas parýltý oyun ve halka Küçük ve hiç deðiþmez dalgalarla Bende bana meçhul akþamlar yoklar! Gülen ve gömülen gölge ufuklar Acayip davetlerin rüzgârýnda Her lâhza yine kendi sularýnda!... Uzakta, aya çok yakýn bir yerde, Çýlgýn ve muhteþem harabelerde, Büyük sükûtlarýn fýrtýnasý var. Mermer duvarlarda kýrýlmýþ sazlar, Çok genç uçuþunda ve hangi haþin Yýldýza gülerek çarptýðý için Alnýnda bir siyah nokta geceden Kovulanlar ýþýk bahçelerinden, Bütün ayrýlýklar hepsi orada Bu çýplak, ümitsiz ve saf duada. Ve bir kadýn beyaz, sakin, büyülü Göðsünde kanýyan bir zaman gülü Mahzun bakýþlarla dinler derinde Olup olmamanýn eþiklerinde. AJANDA... Ay, Gün,. Hafta Bir kimse, dünyada din kardeþinin ýrzýný korursa, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azabýndan korur. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri EÞÝK HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,, EUR,8, STERLiN,, JPY YENi,, SAAT:. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 8/A - NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI BOSTANCI ECZANESÝ TEL: 8 8 GÜLABÝBEY MH. ATA C.NO:/A - METROPOL ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik.... Belediye... 8 Emniyet Müd.... Kültür ve Turizm Müd... 8 Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý... Müftülük... - Meteoroloji Müd.... Telekom Müd.... PTT Müd.... D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd.... Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar... Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza...8 Su Arýza...8 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi...

3 ARALIK ÇARÞAMBA HABER "Hükümetimizin demokratikleþme adýmlarý takdirle izleniyor" Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý " Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý. Mesajýna, "8 yýlýnda insanlarýn doðuþtan ve eþit bir biçimde sahip olduklarý haklarý ifade eden uluslararasý bir belge olan ve Ýnsan Haklarýnýn Anayasasý olarak kabul edilen Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nca kabul ediliþinin. yýldönümü olan bu gün, yüzyýllar boyunca süren bir mücadelenin ürünü olarak, insanlarýn doðuþtan ve eþit bir biçimde sahip olduklarý haklarýn ifade ediliþinin kutlandýðý bir gündür. Bugünü, insan haklarýnýn güvence altýna alýnmasý, geliþtirilmesi, tüm dünyada insanlarýn bilgilendirilmesi ve insan haklarý bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý açýsýndan anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaþýlmasý amacýyla Dünya Ýnsan Haklarý Günü olarak kutluyoruz" diyerek baþlayan Milletvekili Cahit Baðcý, "Ýnsan haklarý sorunu, bu gün bütün ülkelerin gündemindedir. Bütün ülkelerin hükümetleri, insan haklarý ihlallerine meydan vermemeyi baþlýca görev olarak kabul etmek durumundadýr. Biz de AK Parti Hükümetleri olarak bu konu üzerine titizlikle çalýþarak, halkýmýz, STÖ'ler ve tüm kurum ve kuruluþlar ve medya iþbirliði ile insan haklarý konusunda bilinçlendirmeler yapýlmasý için çalýþýlmakta ve çaba gösterilmekteyiz. yýlýnda AK Parti Hükümetleri olarak göreve geldiðimiz günden beri her türlü etnik ve dini ayrýmcýlýða karþý çýkarak, demokratik, þeffaf, sorumluluk bilincine sahip, hukukun üstünlüðü ilkesine gönülden baðlý bir yönetim biçimi benimsedik. Milli zenginliðimiz olan etnik farklýlýklarýmýzý sorun gibi gösterip, bundan siyasi kazanç elde etmeye çalýþanlara karþý; demokratik çabamýz, halkýmýzýn birlik ve bütünlüðünü korumaya yönelik çalýþmalarýmýz, halkýmýz tarafýndan da görülmekte ve bu siyasi oyunlara pirim verilmemektedir. Ýnsan haklarýnýn ve hukukun üstünlüðünün güvence altýna alýndýðý, halkýmýzýn refah ve huzurunun garanti altýna alýndýðý ve muasýr medeniyet seviyesine ulaþtýðýmýz, demokratik bir ülke inþa etmek için yoðun mesai harcýyoruz. Demokratikleþme konusundaki Hükümetimizin bu çalýþmalarý tüm dünya tarafýndan ilgiyle ve takdirle izlenmektedir" dedi. Baðcý mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Büyük deðer verdiðimiz bu anlamlý yýldönümü vesilesiyle; Aralýk gününün, insanlarýn insan haklarý konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliþtirilmesine yönelik bir fýrsat olarak görülmesini; insan hak ve özgürlüklerinin hayata geçirildiði bir dünyaya ulaþýlmasýný ve her bireyin eþit olarak doðduðu bu dünyada kiþi hak ihlallerinin son bulmasýný temenni ediyor, tüm hemþerilerimin Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Gününü kutluyorum." Uður ÇINAR Rektör Prof. Dr. Musa Duman'dan mezun olduðu Ýmam Hatip Lisesine ziyaret "Uçan Elma" sahnelendi Fatih Sultan Mehmet Vakfý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman 8 yýlýnda mezun olduðu Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Hitit Üniversitesi ile Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan birlikte organize edilen "Dil ve Ýdeoloji" konulu konferansa katýlmak için kente gelen Prof. Dr. Musa Duman, -8 yýllarý arasýnda eðitim gördüðü Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesini ziyaret ederek sýnýflarý gezdi. Duygulu anlarýn yaþandýðý ziyarette Prof. Dr. Duman, hayatýnýn anlamý yýllarýnýn burada geçirdiðini söyledi. Öðrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Musa Duman tavsiyelerde bulunarak, "Önünüzde hiç bir engel kalmadý, yarýnlarýnýzý en güzel bir þekilde kazanmak için çalýþmaktan baþka hiç bir þeye ihtiyacýnýz yok" dedi. Öðrenciler de okullarýndan mezun olmuþ böyle bilim adamlarýný gördüklerinde moral ve motivasyonlarýnýn en üst seviyelere çýktýðýný ifade ederek, böyle örnek kiþilerin okulu sýk sýk ziyaret etmelerinin çok faydalý olduðunu belittiler. Okul Müdürü Hüseyin Kýr ise Prof. Dr. Musa Duman'a ziyaretten dolayý teþekkür etti ve kütük defterindeki kayýt bilgilerini ve eski fotoðrafýný içeren bir tabloyu hediye etti. Haber Servisi Engelli vatandaþlara karþý duyarlýlýk oluþturmak amacýyla hazýrlanan "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi kapsamýnda "Uçan Elma" isimli tiyatro oyununun galasý yapýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlü Destek Projesi (ÖDES) kapsamýnda finanse edilen ve yürütücülüðünü Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nun üstlendiði "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi kapsamýnda engellilere yönelik duyarlýk oluþturmak amacýyla "Uçan Elma" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Devlet Tiyatro Salonundaki "Uçan Elma" adlý tiyatro oyununa, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, diðer protokol üyeleri, davetliler ve öðrenciler ile aileleri katýldý. Devlet Tiyatro Salonunu dolduran Çorumlu tiyatro severler tarafýndan büyük beðeni toplayan "Uçan Elma" tiyatro oyunu, tiyatro severlere engelli vatandaþlarla "hayatý paylaþmak için engel yok" dedi. Ayrýca "Uçan Elma" adlý tiyatro oyunu sonunda "Gönül Elçisi Projesi"nin Ýl Koordinatörü olan Fatma Baþköy ve "Uçan Elma" yazarý Erdal Þahin ile emeði geçenlere teþekkür plaketleri ve belgeleri Vali Sabri Baþköy ile diðer protokol üyeleri tarafýndan verildi. Yasin YÜCEL "Demokrasinin önünü açan yeni anayasaya geçiþ hýzlandýrmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Aralýk "Dünya Ýnsan Haklarý Günü" dolayýsýyla yayýnladýðý mesajýnda, "Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunca "Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi"nin Aralýk 8 tarihinde kabul edilmesi münasebetiyle, her yýl Aralýk "Dünya Ýnsan Haklarý Günü" olarak kutlanmaktadýr. Memur Sen, kurulduðu günden itibaren üyelerinin sosyal, ekonomik, mesleki hak ve menfaatlerini korumanýn yaný sýra dünyanýn neresinde olursa olsun insana ve insanlýða dair her sorunu önemseyen, çözümü önceleyen bir anlayýþla her türlü haksýzlýða ve hukuksuzluða karþý çýkmayý temel bir amaç edinmiþtir" dedi.ýnsan haklarýyla ilgili Memur Sen'in yaptýðý çalýþmalar ve verdiði mücadeleler hakkýnda da bilgiler veren Saatçi, "Memur Sen de üyelerinin ve kamu görevlilerinin haklarýnýn korunmasý ve artýrýlmasýnýn yaný sýra tüm insanlarýn temel hak ve özgürlüklerin geniþletilmesi, her türlü vesayetin ve ötekileþtirmenin ortadan kaldýrýlmasý için büyük mücadeleler vermiþtir, vermeye devam edecektir. Memur Sen, toplu sözleþmeye de toplumsal sözleþmeye de 'evet' diyerek yaptýðý 'Ortak Akýl Mitingleri' baþta olmak üzere, kamu görevlilerinin karþýlaþtýðý kýlýk-kýyafet yasaðýnýn sona erdirilmesi, 'Çözüm Süreci'nde bizatihi aktör olarak birçok projenin ya öncüsü ya da paydaþý oldu. Memur Sen, sadece Türkiye'de deðil dünyanýn ve Ýslam coðrafyasýnda yaþanan her türlü zulüm ve baskýnýn da sona ermesi için mücadele etti. Baþta Mýsýr, Suriye, Arakan, Doðu Türkistan ve Irak olmak üzere insanlýðý yakýndan ilgilendiren tüm meselelerde öncülük etti. Memur Sen, sadece bugün deðil her zaman, insanlar arasýnda ýrk, din, renk, yaþ, cinsiyet ayýrýmý yapmadan sevgi, saygý, dostluk duygularýný geliþtirmenin toplum olarak herkesin görev ve sorumluluðunda olduðunun bilincindedir. Hukukun üstünlüðünün kabul edildiði tüm yönetim biçimlerinde insanlar için olmazsa olmaz haklar vardýr. Ýnsanoðlu için hürriyet, eþitlik, yaþama hakký, din ve vicdan özgürlüðü hakký, adil yargýlanma hakký, özel hayatýn masuniyeti, þeref ve haysiyetin korunmasý her þeyden daha önemlidir" ifadelerini kullandý. Hukuk devleti ilkesini benimseyen tüm sistemlerde kiþisel haklarýn koruma altýna alýndýðýný kaydeden Saatçi, "Yine, yüce dinimiz Ýslam da bin sene önce insan haklarýný garanti altýna almýþtýr. Haksýz yere adam öldürmek bütün insanlarý öldürmek, bir caný kurtarmak da bütün insanlarý kurtarmak gibi kabul edilmiþtir. Hz. Peygamber de insanlarýn can, mal ve ýrzlarýnýn mukaddes olup her türlü tecavüzden korunduðunu bütün insanlýða ilan etmiþtir. Ýnsanlarý alaya almak, kötü lakapla çaðýrmak, onlar hakkýnda kötü zanda bulunmak, onlarýn kusurlarýný araþtýrmak ve kiþileri çekiþtirmek de yasaklanmýþtýr. Ýnsan haklarý konusunda bizleri ýsrarla uyaran Hz. Peygamber (s.a.s) kiþilik haklarýna saygýlý olmayý öðütlemiþ, aykýrý davrananlarý kýnamýþ ve kul hakkýnýn hak sahibi tarafýndan affedilmedikçe Allah tarafýndan da affedilmeyeceðini belirtmiþtir. Ülkemizde de insan haklarýnýn korunmasý amacýyla son yýllarda önemli adýmlar atýlmýþ, atýlmaya da devam edilmektedir. Yapýlan hukuki düzenlemelerle devlet ve vatandaþ arasýnda kaynaþmanýn saðlanmasý, ötekileþtirme anlayýþýna son verilmesi, dil, din, vicdan ve düþünce hürriyetinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý amaçlanmýþ ve büyük oranda baþarýlý olunmuþtur" ifadelerini kullandý.saatçi sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Memur Sen olarak, kaklarýn sýralanýp, sýnýrlandýrýldýðý darbe Anayasasý'ndan özgürlüklerin ve daha çok demokrasinin önünü açan yeni anayasaya geçiþin biran önce saðlanmasý en önemli talebimizdir. Ýnsan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi konusunda devletin, sivil toplum kuruluþlarýnýn, medyanýn ve toplumun bütün fertlerinin iþbirliði yapmasýnýn önemini bir kez daha anýmsatýyoruz. Bu vesileyle bütün insanlýðýn daha özgür, daha eþit ve insan onurunun daha fazla korunduðu bir zeminde Ýnsan Haklarý Günü kutlamak istiyor ve çalýþýyoruz." Yýlmaz MERT

4 ARALIK ÇARÞAMBA HABER Gökhan Baþaran Çorum'da Ýstanbul baþta olmak üzere birçok yerde konserler veren, Doða Ýçin Çal projesine gitarýyla, Doða Ýçin Çal 'e sesiyle eþlik eden ve Arýnma isimli solo albüm çýkaran baþarýlý sanatçý Gökhan Baþaran, bilgi ve deneyimlerini Çorum'da yetiþtireceði yeni öðrencilerine aktaracak. Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu karþýsýnda bulunan Güven Saz Evinde gitar eðitmenliðine baþlayan baþarýlý sanatçý Gökhan Baþaran, 8 yýlýnda Çorum'da doðdu. - yýllarýnda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Hafif Batý Müziði Bölümünden mezun olan sanatçý, ayný zamanda Master Class Gitar Teknikleri ve Armonisi üzerine Eðitim aldý. - yýllarý arasýnda Birey Kolejleri, Etiler Yamaha Ýskilip Belediyesinden su indirimi Class Müzik Eðitim Kurumlarý ve Dünya Gençlik Kamp Hizmetlerinde gitar eðitmenliði yapan Gökhan Baþaran, " yýlýndan beri Ýstanbul'da çok çeþitli yerlerde sahne aldým. Doða Ýçin Çal Projesi baþta olmak üzere birçok çevre projelerine gitarým ve sesimle destek verdim. Yaptýðým çalýþmalar Kral TV baþta olmak üzere müzik kanallarýnda yayýnlanmaktadýr. Bildiðiniz gibi müzik çalýþmalarý son derece yoðun ve yorucu bir çalýþma gerektirmektedir. Bu nedenle biraz dinlenmek ve yeni albüm çalýþmalarým nedeniyle memleketim olan Çorum'a döndüm. Bu süre içerisinde de bilgi ve deneyimlerimi genç müziksever arkadaþlarýmla paylaþmak istiyorum" dedi. yýlýnda su kaynaklarýnýn artýrýlmasý, yer altý barajýnýn devreye girmesiyle Ýskilip'te suda bolluk yaþanýyor. Belediye Baþkaný Numan Sezer'in göreve geldiði yýlýnda yapýlan yüzde 'luk zamdan sonraki yýllýk süreçte suya zam yapýlmadý. yýlýnda suyun metreküp fiyatý. iken suya zam yapýlmamasý, su kaynaklarýnýn bollaþmasý ve indirimlerle birlikte suyun metreküp fiyatý. TL'ye düþürüldü. Belediyecilik tarihinde ilk sayýlacak bu indirim uygulamasýyla su ücretlerindeki indirimle önemli maddi rahatlama saðlanýrken, yýldýr su çýkmayan bölgelere de su iletimi saðlandý. Tüm bu çalýþmalar yapýlýrken yýlýnda baþlatýlan kaçak su ile mücadele kapsamýnda 8 kaçak su kullanan yakalandý. Haber Servisi Osmancýk DED "Bu Ülke"yi konuþacak Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin Çarþamba günleri düzenlemiþ olduðu olduðu "Düþünce Seminerleri " devam ediyor. Aralýk Çarþamba akþamý saat.'da Osmancýk Öðretmenevi Çok Amaçlý Salonu'nda Türk düþünce dünyasýnýn yetiþtirmiþ olduðu büyük üstad Cemil Meriç'in "Bu Ülke" adlý eserini Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmeni Fatma Aksu Comba tanýtacak. Haber Servisi DES, Sungurlu Ýlçe Temsilciliðini açtý Demokrat Eðitimciler Sendikasý Sungurlu Ýlçe Temsilciliðini açtý. Sungurlu Ýlçe Temsilciliði görevine ise Ýbrahim Býçak getirildi. Yönetim kurulu üyeleri Yüksel Say, Gazi Gevþek, Kenan Taþkýn, Ömer Faruk Alkan ve Mesut Çetinoðlu'nun hazýr bulunduðu basýn açýklamasýnda DES Ýl Baþkaný Nihat Örs Sungurlu ilçe temsilciliðini faaliyete geçirerek teþkilatlanma çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi. Demokrat Eðitimciler Sendikasý'nýn emin adýmlarla yolunda yürümeye devam ettiðini söyleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Sungurlu'da teþkilatlanma çalýþmalarýnýn neticesinde ilçe temsilciliðini faaliyet geçirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Örs þöyle dedi: "Ýbrahim Býçak'ýn Sungurlu ilçe baþkanýmýz olmasý ile sendikamýz güçlenerek yoluna devam edecek. Ýbrahim Bey, eðitimde olanlarý yakýndan takip eden, samimi ve üretken bir arkadaþýmýz. Kendisi ile beraber DES çatýsý altýnda olmaktan mutluyuz. Sungurlu'da sendikamýzýn sesini duyuracaðýna yürekten inanýyoruz. Kendisine her konuda destek olacaðýmýzý belirterek baþarýlar diliyoruz." Nihat Örs bütçesi hakkýnda da deðerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yýlý eðitim bütçesinin, milyar lirayla Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçesi olmasýna raðmen OECD ve AB ortalamasýnýn oldukça altýnda kaldýðýný söyleyen Örs, eðitim bütçesinin yüzde 8'i personel maaþlarýna ve SGK primlerine ayrýlmýþ durumda olduðunu ve eðitim bütçesinin, Türkiye'nin kalabalýk genç nüfusa sahip olmasý, öðretmen, okul, derslik açýðýnda önemli sýkýntýlarý bulunmasý ve nitelikli eðitim baþta olmak üzere eðitimde fýrsat ve kalite eþitliði ile ilgili ciddi eksiklikleri nedeniyle yýlýnda da gelenekselleþmiþ sorun ve problemleri yaþamaya devam etmesinin mukadder olduðunu söyledi. Herkese eþit, kaliteli ve parasýz eðitim hakký için eðitime daha fazla pay ayrýlmasý gerektiðini ifade eden Örs, okullarda para toplanmasý ayýbýna son verilmesini ve buna baðlý olarak okullara yeterli ödenek ayrýlmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýnýn önemine dikkat çekti. Öðretmen, hizmetli, güvenlik görevlisi ve yardýmcý personel açýðýnýn kapatýlmasý ve iþ güvencesiz çalýþtýrýlan vekil öðretmen uygulamasýnýn kaldýrýlmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasý gerektiði kaydeden Örs, "Üniversitelerin nitelikli, demokratik, özerk, Ýbrahim Býçak bilimsel, çaðdaþ, öðrenci merkezli bir yapýya kavuþturulmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz. Temel ve anayasal bir hak olan eðitim hakkýnýn eþit ve nitelikli bir þekilde her çocuðumuza sunulmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz. Yoksulluk sýnýrýnda bir ücrete talim ettirilen, yüzde - 'lük zamlarla canýndan bezdirilen öðretmenlerimize ve tüm eðitim çalýþanlarýna insan onuruna yakýþýr bir ücret ödenmesi için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz" dedi. DES Sungurlu Ýlçe Temsilciliði görevine getirilen Ýbrahim Býçak ise Demokrat Eðitimciler Sendikasý'nýn samimiyetle faaliyet gösteren bir sendika olduðunu söyleyerek DES çatýsý altýnda olmaktan mutluluk duyduðunu ifade etti. Niceliðin önemsenmesinden çok niteliðin ön plana çýkmasý gerektiðinin altýný çizen Býçak "DES bunun en güzel örneklerini veren bir sendika. Sendikanýn bütün imkânlarýný üyelerinin menfaatine kullanan, zor zamanlarýnda onlarýn yanýnda olan, adaletin hâkim olmasý için çalýþan bir sendika. En önemlisi de bu sendikada samimiyet, birlik ve beraberlik havasý var. Bunun için DES çatýsý altýnda olmaktan mutluyum. Ýnþallah Sungurlu'da eðitim adýna güzel faaliyetler yapmaya gayret edeceðim. Çalýþma hayatýnýn zorluklarýna çözüm önerileri getirerek adaletin hâkim olduðu bir ortamýn oluþmasýna katkýda bulunacaðým" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL "Standart Kadro Uygulamasý"na yargýdan ayar Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, standart kadro uygulamasýndaki keyfiliðe mahkeme tarafýndan son verilmesiyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Eþ durumu mazereti nedeniyle Yozgat'tan Kayseri'ye atanma talebinde bulunan ancak standart kadro fazlasý nedeniyle talebi reddedilen saðlýk memurunun baþvurusu üzerine Saðlýk Sen Genel Merkezimiz tarafýndan açýlan dava sonuçlandý. Yozgat Ýdari Mahkemesi, 'standart kadro bulunmadýðý gerekçesinin' tayin isteminin reddine neden oluþturmayacaðýna hükmetti" dedi. Kararla ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, "Yozgat ilinde görev yapan saðlýk memurunun eþ durumu özrü nedeniyle Kayseri'ye tayin istemi, Kayseri ilinde Saðlýk Memuru unvanýnda çalýþanlarýn standart kadro sayýsý olmasý gerekirken mevcut kadro sayýsýnýn ise 8 olduðu, dolayýsýyla kadro artýrýmýna gidilemeyeceði gerekçesi ile reddedilmiþti. Saðlýk-Sen tarafýndan açýlan davada Yozgat Ýdare Mahkemesi verdiði kararda söz konusu tayin talebinden sonra Kayseri iline saðlýk memuru kadrosunda farklý tarihlerde personelin atamasýnýn yapýldýðý belirtilerek standart kadro bulunmadýðý gerekçesinin tayin isteminin reddine neden oluþturmayacaðýna hükmetti" ifadelerini kullandý. "Devlet aile bütünlüðünü saðlamakla yükümlüdür" diyen Saatçi, "Saðlýk memurunun eþi ile farklý yerlerde görev yapmasýndan dolayý çocuðundan da ayrý yaþadýðýný dikkate alan Ýdare Mahkemesi verdiði kararda, Anayasa'nýn. Maddesine atfen; devletin aile biriminin bütünlüðünü saðlamak ve bunun korunmasýný temin etmek sureti ile kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir þekilde yürütülmesi için gerekli ortamý saðlamakla yükümlü olduðunu belirterek atamanýn yapýlmasý gerektiði ifade edildi. Ayrýca, Saðlýk Bakanlýðý Atama Nakil Yönetmeliði'nin. Maddesinin. Fýkrasýnda yer alan "Ancak, baþka kurumda çalýþan eþin, Bakanlýk personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakýmýndan üst olmasý veya zorunlu yer deðiþtirmeye tabi personel olmasý halinde eþ durumu atamasý deðerlendirilerek yapýlýr." ibaresine kararda yer veren Ýdare Mahkemesi, ön lisans mezunu Saðlýk Memuru'nun eþinin öðretmen olmasý nedeniyle lisans mezunu olduðu,. dereceli bir kadroda görev aldýðýný dikkate alarak, kadro, görev ve unvan bakýmýndan eþinden üst bir pozisyonda görev aldýðýný ve atanma hükümlerine aykýrý bir durum olmadýðýna karar verdi" þeklinde kaydetti. Çok sayýda eþ durumu tayin talebinin standart kadro uygulamasýna takýldýðýný belirten Saatçi, "Mahkeme kararý sonrasý bu tür maðduriyetlerin sona ermesini bekliyoruz. Yozgat Ýdare Mahkemesi'nin verdiði karar Saðlýk Sen'in görüþünü destekliyor. Eþinden, çocuklarýndan ayrý bir þekilde görev yapan kamu görevlisinden üst düzey verim beklemek, gerçekçi olmaz. Devletin görevi, çalýþanlarýnýn sorunlarý çözmek ve vatandaþa hizmet için uygun ortam oluþturmaktýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı