otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi."

Transkript

1 Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. SAYFA TE Önce eski niþanlýsýný sonra kendini öldürdü Çorum'da cinnet geçirdiði iddia edilen genç, eski niþanlýsýný öldürdükten sonra kendi canýna kýydý. Olay Üçtutlar Mahallesi Ilýca Caddesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre Safa Ö. () isimli genç ay önce ayrýldýðý niþanlýsý Hanife A. () ile nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple telefonda tartýþtý. SAYFA TE ARALIK ÇARÞAMBA KURUÞ Üniversite ve SMMMO iþbirliði yapacak Cengiz Atlas'tan "Ýnsan Haklarý Günü" açýklamasý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas "Ýnsan Haklarý Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Açýklamasýna, "Ýnsan doðmuþ olmaktan kaynaklanan ve uluslararasý sözleþmelerle güvence altýna alýnmýþ haklarý; baþta yaþama hakký olmak üzere; saðlýk, barýnma, eðitim, çalýþma, sanat ve bilim, düþünme, düþüncelerini özgürce ifade etme gibi konularda uluslararasý sözleþmelere aykýrý düþmeyecek biçimde, iç hukuk ile de garanti ve güvence altýna alýnmalý ve bu güvence yazýlý metinde kalmamalý hayata geçirilmelidir" diyerek baþlayan Cengiz Atlas... DA Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. "Engelliler tek tek hak mücadelesi yerine stk aracýlýðý ile daha etkili olurlar" Ziyarette TESMER Sekreteri Türkay Yýldýrým, TES- MER üyeleri Naz Bulut, Yusuf Damar ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Kendirli hazýr bulundular. "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn ikincisi Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlendi. Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonunca düzenlenen "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn ikincisi Aralýk Pazartesi günü saat.'da Alaca Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleþtirildi. SAYFA DA SAYFA DA Faturalarda yeni düzenlemeye dikkat! DE Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Vergi Usul Kanunu ile ilgili uyarýlarda bulundu. Türk Ticaret Kanunu kapsamýnda faaliyetini yürüten iþletmeler için Ocak 'den itibaren kullanacaklarý faturalara da yeni düzenlemeler getirildiðini ifade eden Muzaffer Yýldýrým, ".. tarihinden önce kullanýlan faturalarýn düzeni ve faturada bulunmasý gereken bilgiler... Hikmet Göktepe, tekrar aday Ýskilip Belediyesinden su indirimi yýlýnda su kaynaklarýnýn artýrýlmasý, yer altý barajýnýn devreye girmesiyle Ýskilip'te suda bolluk yaþanýyor. Belediye Baþkaný Numan Sezer'in göreve geldiði yýlýnda yapýlan yüzde 'luk zamdan sonraki yýllýk süreçte suya zam yapýlmadý. yýlýnda suyun metreküp fiyatý. iken suya zam yapýlmamasý, su kaynaklarýnýn bollaþmasý ve indirimlerle birlikte suyun metreküp fiyatý. TL'ye düþürüldü. SAYFA TE Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, odaya tekrar aday olduðunu açýkladý. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte istiþare ederek, tekrar aday olduðunu Rektör Prof. Dr. Musa Duman'dan mezun olduðu Ýmam Hatip Lisesine ziyaret kamuoyu ile paylaþan Göktepe, dönemdir baþkanlýðýný yaptýðý Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý üyelerine. dönemde daha iyi hizmet vermek istediðini söyledi. SAYFA DA Ýnþaat Mühendisliði Bölümüne YÖK onayý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde "Ýnþaat Mühendisliði" Bölümünün açýlmasý için YÖK'e yapýlan teklif kabul dildi.hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle: "Ülkemizde son yýllarda meydana gelen depremler, Ýnþaat Mühendisliði bölümünün önemini bir kez daha öne çýkarmaktadýr. DE "Uçan Elma" TE sahnelendi TE DA SAYFA SAYFA SAYFA Zirai Don uyarýsý!

2 ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn :-: arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 8 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý m si peþin=. TL Kredi kartlarýna taksitli. TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: ARALIK ÇARÞAMBA HABER Faturalarda yeni düzenlemeye dikkat! Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde "Ýnþaat Mühendisliði" Bölümünün açýlmasý için YÖK'e yapýlan teklif kabul dildi.hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle: "Ülkemizde son yýllarda meydana gelen depremler, Ýnþaat Mühendisliði bölümünün önemini bir kez daha öne çýkarmaktadýr. Bu kapsamda çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaþam kalitesini arttýracak güvenli yapýlar tasarlamak; inþaat yapým iþlerini planlamak, yönetmek ve inþa etmek üzere kaliteli mühendisler yetiþtirmek amacýyla gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarýmýz neticesinde açýlan Ýnþaat Mühendisliði bölümümüz ile yýlýnda olan bölüm sayýmýz yüzde 'lik bir artýþla bugün itibariyle 'ye ulaþmýþtýr." Haber Servisi Yýl: Sayý: ARALIK ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: - YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Vergi Usul Kanunu ile ilgili uyarýlarda bulundu. Türk Ticaret Kanunu kapsamýnda faaliyetini yürüten iþletmeler için Ocak 'den itibaren kullanacaklarý faturalara da yeni düzenlemeler getirildiðini ifade eden Muzaffer Yýldýrým, ".. tarihinden önce kullanýlan faturalarýn düzeni ve faturada bulunmasý gereken bilgiler, Vergi Usul Kanununun. ve. maddeleri gereðince en az aþaðýdaki bilgilerin olmasý zorunlu idi. Bunlar; Faturanýn düzenlenme tarihi, seri ve sýra numarasý, Faturayý düzenleyenin adý, varsa ticaret unvaný, iþ adresi, baðlý olduðu vergi dairesi ve hesap numarasý, Müþterinin adý, ticaret unvaný, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasý, Malýn veya iþin nevi, miktarý, fiyatý ve tutarý, ( sayýlý Kanunun?uncu maddesiyle deðiþen bent) Satýlan mallarýn teslim tarihi ve irsaliye numarasý. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüðe girmesiyle birlikte,. maddenin ikinci fýkrasýnda yapýlan düzenlemeye göre, aþaðýdaki bilgilerin de yer almasý zorunluluðu getirilmiþtir. Tacir, iþletmesiyle ilgili olarak düzenlediði ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapýlan kayýtlarýn dayandýðý belgelerde; Sicil numarasý, Ticaret unvaný, Ýþletmesinin merkezi, Tescil edilen internet sitesinin adresi (Sadece internet sitesi oluþturma yükümlülüðüne tabi olanlar -baðýmsýz denetime tabi olanlar-için). Ocak itibaren faturalarda sadece Vergi Usul Kanunu'nun da sayýlan bilgiler deðil, ayný zamanda yeni TTK düzenlemelerinde yer alan bilgilerin de bulunmasý gerekiyor. Bu bilgilerin sadece faturalarda deðil, ayný zamanda iþletmeyle ilgili mektuplarda ve örneðin lerde de yer almasý gerekiyor. Diðer taraftan ticari defter kayýtlarýna dayanak teþkil eden fatura haricindeki, irsaliye, dekont vb. belgeler de en az bu bilgileri içerecek þekilde düzenlenecek. Aralýk tarihinden önce bastýrýlan mevcut belgelerin kullanýmýna devam edilebilecek, bu tarihten sonra kullanýlan faturalarda ise yukarýda belirttiðimiz ilave bilgilerin de yer almasý gerekecek. Önceden basýlý faturalarýný tüketemeyecek firmalarýn, fatura üzerine, ilave bilgileri içeren 'etiket' yapýþtýrmak suretiyle israf etmeden eski faturalarýný da kullanabileceði kanaatindeyiz" dedi. Haber Servisi Okul müdürlerine TÜBÝTAK yarýþmasý bilgilendirmesi Ortaöðretim öðrencilerine yönelik TÜBÝ- TAK projeleri hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yapýldý.ýl Milli Eðitim Müdürlüðü konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýda TÜBÝTAK tarafýndan 'te düzenlenmesi planlanan ". Ortaöðretim Öðrencilerarasý Proje Yarýþmasý"na yönelik Matematik ve Fen Bilimleri proje çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Toplantýya konuþmacý olarak Gazi Üniversitesi, Polatlý Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve ayný Ýnþaat Mühendisliði Bölümüne YÖK onayý zamanda TÜBÝTAK Proje Yarýþmalarý Ankara Bölge Koordinatörü olan Prof. Dr. Þeref Okuducu katýldý. Toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri ve tüm lise müdürleri katýlýrken ortaöðretim öðrencilerinin TÜBÝTAK projelerine teþvik edilmesinin gerektiðini belirten Okuducu, baþvurunun nasýl ve hangi adrese yapýlacaðý, baþvuru þartlarý ve tarihleri, ödüller gibi konularda bilgiler verdi. Haber Servisi YÝTÝK Ankara Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayhan kýzý doðumlu Ayþe Ataseven TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( 8 8) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL. TL Baský yapýldýðý yer:. TL. TL. TL. TL. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz KR Ýmsâk : : Güneþ : : Ýþrak : Öðle : : Ýkindi : : Akþam : : Yatsý : : Ahmet Hamdi TANPINAR Bu yekpâre akýþ, durgun, derinden... Her aynada yalnýz kendi görünen Bu yüz ve þifasýz hüznü eþyanýn Kendi cevherinde mahpus bir ânýn Daðýttýðý dünya hep yaprak yaprak, Dalgýn, unutulmuþ sesleri uzak Bir uykudan bana tekrar dönenler, Ýçimde, dýþýmda hep ayný çember! Bin elmas parýltý oyun ve halka Küçük ve hiç deðiþmez dalgalarla Bende bana meçhul akþamlar yoklar! Gülen ve gömülen gölge ufuklar Acayip davetlerin rüzgârýnda Her lâhza yine kendi sularýnda!... Uzakta, aya çok yakýn bir yerde, Çýlgýn ve muhteþem harabelerde, Büyük sükûtlarýn fýrtýnasý var. Mermer duvarlarda kýrýlmýþ sazlar, Çok genç uçuþunda ve hangi haþin Yýldýza gülerek çarptýðý için Alnýnda bir siyah nokta geceden Kovulanlar ýþýk bahçelerinden, Bütün ayrýlýklar hepsi orada Bu çýplak, ümitsiz ve saf duada. Ve bir kadýn beyaz, sakin, büyülü Göðsünde kanýyan bir zaman gülü Mahzun bakýþlarla dinler derinde Olup olmamanýn eþiklerinde. AJANDA... Ay, Gün,. Hafta Bir kimse, dünyada din kardeþinin ýrzýný korursa, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azabýndan korur. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri EÞÝK HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,, EUR,8, STERLiN,, JPY YENi,, SAAT:. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 8/A - NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI BOSTANCI ECZANESÝ TEL: 8 8 GÜLABÝBEY MH. ATA C.NO:/A - METROPOL ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik.... Belediye... 8 Emniyet Müd.... Kültür ve Turizm Müd... 8 Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý... Müftülük... - Meteoroloji Müd.... Telekom Müd.... PTT Müd.... D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd.... Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar... Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza...8 Su Arýza...8 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi...

3 ARALIK ÇARÞAMBA HABER "Hükümetimizin demokratikleþme adýmlarý takdirle izleniyor" Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý " Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý. Mesajýna, "8 yýlýnda insanlarýn doðuþtan ve eþit bir biçimde sahip olduklarý haklarý ifade eden uluslararasý bir belge olan ve Ýnsan Haklarýnýn Anayasasý olarak kabul edilen Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nca kabul ediliþinin. yýldönümü olan bu gün, yüzyýllar boyunca süren bir mücadelenin ürünü olarak, insanlarýn doðuþtan ve eþit bir biçimde sahip olduklarý haklarýn ifade ediliþinin kutlandýðý bir gündür. Bugünü, insan haklarýnýn güvence altýna alýnmasý, geliþtirilmesi, tüm dünyada insanlarýn bilgilendirilmesi ve insan haklarý bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý açýsýndan anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaþýlmasý amacýyla Dünya Ýnsan Haklarý Günü olarak kutluyoruz" diyerek baþlayan Milletvekili Cahit Baðcý, "Ýnsan haklarý sorunu, bu gün bütün ülkelerin gündemindedir. Bütün ülkelerin hükümetleri, insan haklarý ihlallerine meydan vermemeyi baþlýca görev olarak kabul etmek durumundadýr. Biz de AK Parti Hükümetleri olarak bu konu üzerine titizlikle çalýþarak, halkýmýz, STÖ'ler ve tüm kurum ve kuruluþlar ve medya iþbirliði ile insan haklarý konusunda bilinçlendirmeler yapýlmasý için çalýþýlmakta ve çaba gösterilmekteyiz. yýlýnda AK Parti Hükümetleri olarak göreve geldiðimiz günden beri her türlü etnik ve dini ayrýmcýlýða karþý çýkarak, demokratik, þeffaf, sorumluluk bilincine sahip, hukukun üstünlüðü ilkesine gönülden baðlý bir yönetim biçimi benimsedik. Milli zenginliðimiz olan etnik farklýlýklarýmýzý sorun gibi gösterip, bundan siyasi kazanç elde etmeye çalýþanlara karþý; demokratik çabamýz, halkýmýzýn birlik ve bütünlüðünü korumaya yönelik çalýþmalarýmýz, halkýmýz tarafýndan da görülmekte ve bu siyasi oyunlara pirim verilmemektedir. Ýnsan haklarýnýn ve hukukun üstünlüðünün güvence altýna alýndýðý, halkýmýzýn refah ve huzurunun garanti altýna alýndýðý ve muasýr medeniyet seviyesine ulaþtýðýmýz, demokratik bir ülke inþa etmek için yoðun mesai harcýyoruz. Demokratikleþme konusundaki Hükümetimizin bu çalýþmalarý tüm dünya tarafýndan ilgiyle ve takdirle izlenmektedir" dedi. Baðcý mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Büyük deðer verdiðimiz bu anlamlý yýldönümü vesilesiyle; Aralýk gününün, insanlarýn insan haklarý konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliþtirilmesine yönelik bir fýrsat olarak görülmesini; insan hak ve özgürlüklerinin hayata geçirildiði bir dünyaya ulaþýlmasýný ve her bireyin eþit olarak doðduðu bu dünyada kiþi hak ihlallerinin son bulmasýný temenni ediyor, tüm hemþerilerimin Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Gününü kutluyorum." Uður ÇINAR Rektör Prof. Dr. Musa Duman'dan mezun olduðu Ýmam Hatip Lisesine ziyaret "Uçan Elma" sahnelendi Fatih Sultan Mehmet Vakfý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman 8 yýlýnda mezun olduðu Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Hitit Üniversitesi ile Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan birlikte organize edilen "Dil ve Ýdeoloji" konulu konferansa katýlmak için kente gelen Prof. Dr. Musa Duman, -8 yýllarý arasýnda eðitim gördüðü Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesini ziyaret ederek sýnýflarý gezdi. Duygulu anlarýn yaþandýðý ziyarette Prof. Dr. Duman, hayatýnýn anlamý yýllarýnýn burada geçirdiðini söyledi. Öðrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Musa Duman tavsiyelerde bulunarak, "Önünüzde hiç bir engel kalmadý, yarýnlarýnýzý en güzel bir þekilde kazanmak için çalýþmaktan baþka hiç bir þeye ihtiyacýnýz yok" dedi. Öðrenciler de okullarýndan mezun olmuþ böyle bilim adamlarýný gördüklerinde moral ve motivasyonlarýnýn en üst seviyelere çýktýðýný ifade ederek, böyle örnek kiþilerin okulu sýk sýk ziyaret etmelerinin çok faydalý olduðunu belittiler. Okul Müdürü Hüseyin Kýr ise Prof. Dr. Musa Duman'a ziyaretten dolayý teþekkür etti ve kütük defterindeki kayýt bilgilerini ve eski fotoðrafýný içeren bir tabloyu hediye etti. Haber Servisi Engelli vatandaþlara karþý duyarlýlýk oluþturmak amacýyla hazýrlanan "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi kapsamýnda "Uçan Elma" isimli tiyatro oyununun galasý yapýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlü Destek Projesi (ÖDES) kapsamýnda finanse edilen ve yürütücülüðünü Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nun üstlendiði "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi kapsamýnda engellilere yönelik duyarlýk oluþturmak amacýyla "Uçan Elma" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Devlet Tiyatro Salonundaki "Uçan Elma" adlý tiyatro oyununa, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, diðer protokol üyeleri, davetliler ve öðrenciler ile aileleri katýldý. Devlet Tiyatro Salonunu dolduran Çorumlu tiyatro severler tarafýndan büyük beðeni toplayan "Uçan Elma" tiyatro oyunu, tiyatro severlere engelli vatandaþlarla "hayatý paylaþmak için engel yok" dedi. Ayrýca "Uçan Elma" adlý tiyatro oyunu sonunda "Gönül Elçisi Projesi"nin Ýl Koordinatörü olan Fatma Baþköy ve "Uçan Elma" yazarý Erdal Þahin ile emeði geçenlere teþekkür plaketleri ve belgeleri Vali Sabri Baþköy ile diðer protokol üyeleri tarafýndan verildi. Yasin YÜCEL "Demokrasinin önünü açan yeni anayasaya geçiþ hýzlandýrmalý" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Aralýk "Dünya Ýnsan Haklarý Günü" dolayýsýyla yayýnladýðý mesajýnda, "Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunca "Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi"nin Aralýk 8 tarihinde kabul edilmesi münasebetiyle, her yýl Aralýk "Dünya Ýnsan Haklarý Günü" olarak kutlanmaktadýr. Memur Sen, kurulduðu günden itibaren üyelerinin sosyal, ekonomik, mesleki hak ve menfaatlerini korumanýn yaný sýra dünyanýn neresinde olursa olsun insana ve insanlýða dair her sorunu önemseyen, çözümü önceleyen bir anlayýþla her türlü haksýzlýða ve hukuksuzluða karþý çýkmayý temel bir amaç edinmiþtir" dedi.ýnsan haklarýyla ilgili Memur Sen'in yaptýðý çalýþmalar ve verdiði mücadeleler hakkýnda da bilgiler veren Saatçi, "Memur Sen de üyelerinin ve kamu görevlilerinin haklarýnýn korunmasý ve artýrýlmasýnýn yaný sýra tüm insanlarýn temel hak ve özgürlüklerin geniþletilmesi, her türlü vesayetin ve ötekileþtirmenin ortadan kaldýrýlmasý için büyük mücadeleler vermiþtir, vermeye devam edecektir. Memur Sen, toplu sözleþmeye de toplumsal sözleþmeye de 'evet' diyerek yaptýðý 'Ortak Akýl Mitingleri' baþta olmak üzere, kamu görevlilerinin karþýlaþtýðý kýlýk-kýyafet yasaðýnýn sona erdirilmesi, 'Çözüm Süreci'nde bizatihi aktör olarak birçok projenin ya öncüsü ya da paydaþý oldu. Memur Sen, sadece Türkiye'de deðil dünyanýn ve Ýslam coðrafyasýnda yaþanan her türlü zulüm ve baskýnýn da sona ermesi için mücadele etti. Baþta Mýsýr, Suriye, Arakan, Doðu Türkistan ve Irak olmak üzere insanlýðý yakýndan ilgilendiren tüm meselelerde öncülük etti. Memur Sen, sadece bugün deðil her zaman, insanlar arasýnda ýrk, din, renk, yaþ, cinsiyet ayýrýmý yapmadan sevgi, saygý, dostluk duygularýný geliþtirmenin toplum olarak herkesin görev ve sorumluluðunda olduðunun bilincindedir. Hukukun üstünlüðünün kabul edildiði tüm yönetim biçimlerinde insanlar için olmazsa olmaz haklar vardýr. Ýnsanoðlu için hürriyet, eþitlik, yaþama hakký, din ve vicdan özgürlüðü hakký, adil yargýlanma hakký, özel hayatýn masuniyeti, þeref ve haysiyetin korunmasý her þeyden daha önemlidir" ifadelerini kullandý. Hukuk devleti ilkesini benimseyen tüm sistemlerde kiþisel haklarýn koruma altýna alýndýðýný kaydeden Saatçi, "Yine, yüce dinimiz Ýslam da bin sene önce insan haklarýný garanti altýna almýþtýr. Haksýz yere adam öldürmek bütün insanlarý öldürmek, bir caný kurtarmak da bütün insanlarý kurtarmak gibi kabul edilmiþtir. Hz. Peygamber de insanlarýn can, mal ve ýrzlarýnýn mukaddes olup her türlü tecavüzden korunduðunu bütün insanlýða ilan etmiþtir. Ýnsanlarý alaya almak, kötü lakapla çaðýrmak, onlar hakkýnda kötü zanda bulunmak, onlarýn kusurlarýný araþtýrmak ve kiþileri çekiþtirmek de yasaklanmýþtýr. Ýnsan haklarý konusunda bizleri ýsrarla uyaran Hz. Peygamber (s.a.s) kiþilik haklarýna saygýlý olmayý öðütlemiþ, aykýrý davrananlarý kýnamýþ ve kul hakkýnýn hak sahibi tarafýndan affedilmedikçe Allah tarafýndan da affedilmeyeceðini belirtmiþtir. Ülkemizde de insan haklarýnýn korunmasý amacýyla son yýllarda önemli adýmlar atýlmýþ, atýlmaya da devam edilmektedir. Yapýlan hukuki düzenlemelerle devlet ve vatandaþ arasýnda kaynaþmanýn saðlanmasý, ötekileþtirme anlayýþýna son verilmesi, dil, din, vicdan ve düþünce hürriyetinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý amaçlanmýþ ve büyük oranda baþarýlý olunmuþtur" ifadelerini kullandý.saatçi sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Memur Sen olarak, kaklarýn sýralanýp, sýnýrlandýrýldýðý darbe Anayasasý'ndan özgürlüklerin ve daha çok demokrasinin önünü açan yeni anayasaya geçiþin biran önce saðlanmasý en önemli talebimizdir. Ýnsan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi konusunda devletin, sivil toplum kuruluþlarýnýn, medyanýn ve toplumun bütün fertlerinin iþbirliði yapmasýnýn önemini bir kez daha anýmsatýyoruz. Bu vesileyle bütün insanlýðýn daha özgür, daha eþit ve insan onurunun daha fazla korunduðu bir zeminde Ýnsan Haklarý Günü kutlamak istiyor ve çalýþýyoruz." Yýlmaz MERT

4 ARALIK ÇARÞAMBA HABER Gökhan Baþaran Çorum'da Ýstanbul baþta olmak üzere birçok yerde konserler veren, Doða Ýçin Çal projesine gitarýyla, Doða Ýçin Çal 'e sesiyle eþlik eden ve Arýnma isimli solo albüm çýkaran baþarýlý sanatçý Gökhan Baþaran, bilgi ve deneyimlerini Çorum'da yetiþtireceði yeni öðrencilerine aktaracak. Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu karþýsýnda bulunan Güven Saz Evinde gitar eðitmenliðine baþlayan baþarýlý sanatçý Gökhan Baþaran, 8 yýlýnda Çorum'da doðdu. - yýllarýnda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Hafif Batý Müziði Bölümünden mezun olan sanatçý, ayný zamanda Master Class Gitar Teknikleri ve Armonisi üzerine Eðitim aldý. - yýllarý arasýnda Birey Kolejleri, Etiler Yamaha Ýskilip Belediyesinden su indirimi Class Müzik Eðitim Kurumlarý ve Dünya Gençlik Kamp Hizmetlerinde gitar eðitmenliði yapan Gökhan Baþaran, " yýlýndan beri Ýstanbul'da çok çeþitli yerlerde sahne aldým. Doða Ýçin Çal Projesi baþta olmak üzere birçok çevre projelerine gitarým ve sesimle destek verdim. Yaptýðým çalýþmalar Kral TV baþta olmak üzere müzik kanallarýnda yayýnlanmaktadýr. Bildiðiniz gibi müzik çalýþmalarý son derece yoðun ve yorucu bir çalýþma gerektirmektedir. Bu nedenle biraz dinlenmek ve yeni albüm çalýþmalarým nedeniyle memleketim olan Çorum'a döndüm. Bu süre içerisinde de bilgi ve deneyimlerimi genç müziksever arkadaþlarýmla paylaþmak istiyorum" dedi. yýlýnda su kaynaklarýnýn artýrýlmasý, yer altý barajýnýn devreye girmesiyle Ýskilip'te suda bolluk yaþanýyor. Belediye Baþkaný Numan Sezer'in göreve geldiði yýlýnda yapýlan yüzde 'luk zamdan sonraki yýllýk süreçte suya zam yapýlmadý. yýlýnda suyun metreküp fiyatý. iken suya zam yapýlmamasý, su kaynaklarýnýn bollaþmasý ve indirimlerle birlikte suyun metreküp fiyatý. TL'ye düþürüldü. Belediyecilik tarihinde ilk sayýlacak bu indirim uygulamasýyla su ücretlerindeki indirimle önemli maddi rahatlama saðlanýrken, yýldýr su çýkmayan bölgelere de su iletimi saðlandý. Tüm bu çalýþmalar yapýlýrken yýlýnda baþlatýlan kaçak su ile mücadele kapsamýnda 8 kaçak su kullanan yakalandý. Haber Servisi Osmancýk DED "Bu Ülke"yi konuþacak Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin Çarþamba günleri düzenlemiþ olduðu olduðu "Düþünce Seminerleri " devam ediyor. Aralýk Çarþamba akþamý saat.'da Osmancýk Öðretmenevi Çok Amaçlý Salonu'nda Türk düþünce dünyasýnýn yetiþtirmiþ olduðu büyük üstad Cemil Meriç'in "Bu Ülke" adlý eserini Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmeni Fatma Aksu Comba tanýtacak. Haber Servisi DES, Sungurlu Ýlçe Temsilciliðini açtý Demokrat Eðitimciler Sendikasý Sungurlu Ýlçe Temsilciliðini açtý. Sungurlu Ýlçe Temsilciliði görevine ise Ýbrahim Býçak getirildi. Yönetim kurulu üyeleri Yüksel Say, Gazi Gevþek, Kenan Taþkýn, Ömer Faruk Alkan ve Mesut Çetinoðlu'nun hazýr bulunduðu basýn açýklamasýnda DES Ýl Baþkaný Nihat Örs Sungurlu ilçe temsilciliðini faaliyete geçirerek teþkilatlanma çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi. Demokrat Eðitimciler Sendikasý'nýn emin adýmlarla yolunda yürümeye devam ettiðini söyleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Sungurlu'da teþkilatlanma çalýþmalarýnýn neticesinde ilçe temsilciliðini faaliyet geçirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Örs þöyle dedi: "Ýbrahim Býçak'ýn Sungurlu ilçe baþkanýmýz olmasý ile sendikamýz güçlenerek yoluna devam edecek. Ýbrahim Bey, eðitimde olanlarý yakýndan takip eden, samimi ve üretken bir arkadaþýmýz. Kendisi ile beraber DES çatýsý altýnda olmaktan mutluyuz. Sungurlu'da sendikamýzýn sesini duyuracaðýna yürekten inanýyoruz. Kendisine her konuda destek olacaðýmýzý belirterek baþarýlar diliyoruz." Nihat Örs bütçesi hakkýnda da deðerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yýlý eðitim bütçesinin, milyar lirayla Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçesi olmasýna raðmen OECD ve AB ortalamasýnýn oldukça altýnda kaldýðýný söyleyen Örs, eðitim bütçesinin yüzde 8'i personel maaþlarýna ve SGK primlerine ayrýlmýþ durumda olduðunu ve eðitim bütçesinin, Türkiye'nin kalabalýk genç nüfusa sahip olmasý, öðretmen, okul, derslik açýðýnda önemli sýkýntýlarý bulunmasý ve nitelikli eðitim baþta olmak üzere eðitimde fýrsat ve kalite eþitliði ile ilgili ciddi eksiklikleri nedeniyle yýlýnda da gelenekselleþmiþ sorun ve problemleri yaþamaya devam etmesinin mukadder olduðunu söyledi. Herkese eþit, kaliteli ve parasýz eðitim hakký için eðitime daha fazla pay ayrýlmasý gerektiðini ifade eden Örs, okullarda para toplanmasý ayýbýna son verilmesini ve buna baðlý olarak okullara yeterli ödenek ayrýlmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýnýn önemine dikkat çekti. Öðretmen, hizmetli, güvenlik görevlisi ve yardýmcý personel açýðýnýn kapatýlmasý ve iþ güvencesiz çalýþtýrýlan vekil öðretmen uygulamasýnýn kaldýrýlmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasý gerektiði kaydeden Örs, "Üniversitelerin nitelikli, demokratik, özerk, Ýbrahim Býçak bilimsel, çaðdaþ, öðrenci merkezli bir yapýya kavuþturulmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz. Temel ve anayasal bir hak olan eðitim hakkýnýn eþit ve nitelikli bir þekilde her çocuðumuza sunulmasý için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz. Yoksulluk sýnýrýnda bir ücrete talim ettirilen, yüzde - 'lük zamlarla canýndan bezdirilen öðretmenlerimize ve tüm eðitim çalýþanlarýna insan onuruna yakýþýr bir ücret ödenmesi için eðitime daha fazla pay ayrýlmasýný istiyoruz" dedi. DES Sungurlu Ýlçe Temsilciliði görevine getirilen Ýbrahim Býçak ise Demokrat Eðitimciler Sendikasý'nýn samimiyetle faaliyet gösteren bir sendika olduðunu söyleyerek DES çatýsý altýnda olmaktan mutluluk duyduðunu ifade etti. Niceliðin önemsenmesinden çok niteliðin ön plana çýkmasý gerektiðinin altýný çizen Býçak "DES bunun en güzel örneklerini veren bir sendika. Sendikanýn bütün imkânlarýný üyelerinin menfaatine kullanan, zor zamanlarýnda onlarýn yanýnda olan, adaletin hâkim olmasý için çalýþan bir sendika. En önemlisi de bu sendikada samimiyet, birlik ve beraberlik havasý var. Bunun için DES çatýsý altýnda olmaktan mutluyum. Ýnþallah Sungurlu'da eðitim adýna güzel faaliyetler yapmaya gayret edeceðim. Çalýþma hayatýnýn zorluklarýna çözüm önerileri getirerek adaletin hâkim olduðu bir ortamýn oluþmasýna katkýda bulunacaðým" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL "Standart Kadro Uygulamasý"na yargýdan ayar Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, standart kadro uygulamasýndaki keyfiliðe mahkeme tarafýndan son verilmesiyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Eþ durumu mazereti nedeniyle Yozgat'tan Kayseri'ye atanma talebinde bulunan ancak standart kadro fazlasý nedeniyle talebi reddedilen saðlýk memurunun baþvurusu üzerine Saðlýk Sen Genel Merkezimiz tarafýndan açýlan dava sonuçlandý. Yozgat Ýdari Mahkemesi, 'standart kadro bulunmadýðý gerekçesinin' tayin isteminin reddine neden oluþturmayacaðýna hükmetti" dedi. Kararla ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, "Yozgat ilinde görev yapan saðlýk memurunun eþ durumu özrü nedeniyle Kayseri'ye tayin istemi, Kayseri ilinde Saðlýk Memuru unvanýnda çalýþanlarýn standart kadro sayýsý olmasý gerekirken mevcut kadro sayýsýnýn ise 8 olduðu, dolayýsýyla kadro artýrýmýna gidilemeyeceði gerekçesi ile reddedilmiþti. Saðlýk-Sen tarafýndan açýlan davada Yozgat Ýdare Mahkemesi verdiði kararda söz konusu tayin talebinden sonra Kayseri iline saðlýk memuru kadrosunda farklý tarihlerde personelin atamasýnýn yapýldýðý belirtilerek standart kadro bulunmadýðý gerekçesinin tayin isteminin reddine neden oluþturmayacaðýna hükmetti" ifadelerini kullandý. "Devlet aile bütünlüðünü saðlamakla yükümlüdür" diyen Saatçi, "Saðlýk memurunun eþi ile farklý yerlerde görev yapmasýndan dolayý çocuðundan da ayrý yaþadýðýný dikkate alan Ýdare Mahkemesi verdiði kararda, Anayasa'nýn. Maddesine atfen; devletin aile biriminin bütünlüðünü saðlamak ve bunun korunmasýný temin etmek sureti ile kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir þekilde yürütülmesi için gerekli ortamý saðlamakla yükümlü olduðunu belirterek atamanýn yapýlmasý gerektiði ifade edildi. Ayrýca, Saðlýk Bakanlýðý Atama Nakil Yönetmeliði'nin. Maddesinin. Fýkrasýnda yer alan "Ancak, baþka kurumda çalýþan eþin, Bakanlýk personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakýmýndan üst olmasý veya zorunlu yer deðiþtirmeye tabi personel olmasý halinde eþ durumu atamasý deðerlendirilerek yapýlýr." ibaresine kararda yer veren Ýdare Mahkemesi, ön lisans mezunu Saðlýk Memuru'nun eþinin öðretmen olmasý nedeniyle lisans mezunu olduðu,. dereceli bir kadroda görev aldýðýný dikkate alarak, kadro, görev ve unvan bakýmýndan eþinden üst bir pozisyonda görev aldýðýný ve atanma hükümlerine aykýrý bir durum olmadýðýna karar verdi" þeklinde kaydetti. Çok sayýda eþ durumu tayin talebinin standart kadro uygulamasýna takýldýðýný belirten Saatçi, "Mahkeme kararý sonrasý bu tür maðduriyetlerin sona ermesini bekliyoruz. Yozgat Ýdare Mahkemesi'nin verdiði karar Saðlýk Sen'in görüþünü destekliyor. Eþinden, çocuklarýndan ayrý bir þekilde görev yapan kamu görevlisinden üst düzey verim beklemek, gerçekçi olmaz. Devletin görevi, çalýþanlarýnýn sorunlarý çözmek ve vatandaþa hizmet için uygun ortam oluþturmaktýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi

5 ARALIK ÇARÞAMBA HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: - Gsm: - Gsm: - Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:8 ÇORUM Babasý araba almayýnca evi yaktý Önce eski niþanlýsýný sonra kendini öldürdü Çorum'da cinnet geçirdiði iddia edilen genç, eski niþanlýsýný öldürdükten sonra kendi canýna kýydý. Olay Üçtutlar Mahallesi Ilýca Caddesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre Safa Ö. () isimli genç ay önce ayrýldýðý niþanlýsý Hanife A. () ile nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple telefonda tartýþtý. Cinnet geçirdiði iddia edilen genç evinde bulunan pompalý tüfeði alarak Hanife A.'nýn evine gitti. Kapýya el ateþ ederek açan Safa Ö. balkona kaçan Hanife A'yý vurarak öldürdü. Daha sonra silahý kafasýna dayayan genç kendi canýna da kýydý. Genç kýzýn çýðlýklarýna uyanan mahalleli durumu hemen ve polise bildirdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipler kiþinin de olay yerinde öldüðünü tespit etti. Polis apartman ve evde olayla ilgili incelemesini tamamlamasýnýn ardýndan Cumhuriyet Savcýsý'na haber verdi. Olay yerindeki ilk incelemenin ardýndan, þahýslarýn cesetleri otopsi yapýlmak üzere Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Morgu'na kaldýrýldý. Olayý haber alan gençlerin yakýnlarý ise sinir krizleri geçirdi. Hastaneye gelen genç kýzýn annesi, fenalaþýnca saðlýk ekipleri tarafýndan yapýlan ilk müdahalenin ardýndan müþahede altýna alýndý. Bu arada Safa Ö.'nün bir hastane de çalýþtýðý, yýl önce niþanlandýðý Hanife A. ile ay önce nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple ayrýldýklarý öðrenildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. Haber Servisi Hitit Üniversitesi "Travel Turkey"de tanýtýldý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Evin yandýðýný gören baba M. K., hemen itfaiye ve polisi arayarak yardým talep etti.olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýna müdahale ederek kýsa sürede söndürdüler. Evde maddi hasar meydana geldi. Bahadýr YÜCEL Kongolu iþadamlarýndan Baþkan Külcü'ye ziyaret Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin baþkenti Kinþasa'dan gelen iþadamlarý Çorum'da incelemelerde bulundu. Çorum gezisi kapsamýnda Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christian Knayiki Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Beraberinde Ticaret Odasý Baþkan Yardýmcsýý Partick Sunzu Matala ve Çorum da faaliyet gösteren Prodi Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Koldaþ ile birlikte Baþkan Külcü'yü ziyaret eden Christian Knayiki, Çorum'da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Knayiki, Kongo'nun iþ hayatýnda yeni partnerler, güçlü takým arkadaþlarý aradýðýný belirterek "Kongo'nun kültürünü tüm dünyayla paylaþmak, ticari iliþkilerle güçlü baðlar kurmak istiyoruz. Kongo'da uluslararasý düzeyde ticaret yapan Türk iþadamlarýný aðýrlamak istiyoruz" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyarette yaptýðý konuþmada Kongolu misafirleri Çorum'da aðýrlamaktan mutlu olduklarýný belirtti. Bu tür ziyaretlerin hem toplumlarýn birbirlerini tanýmasý hem kiþilerin birbirlerini tanýmasý hem de ekonomik ve ticari iliþkilerin geliþmesi açýsýndan çok önemli olduðunu vurgulayan Baþkan Külcü, "Türkiye'nin yeni vizyonu ve mensubu bulunduðum AK Parti'nin anlayýþý da, olabildiðince farklý ülkeler ve milletlerle görüþmek üzerine kurulu bir diplomasi anlayýþýna dayanmaktadýr" þeklinde kaydetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christian Knayiki'ye günün anýsýna iþlemeli cam vazo hediye etti. Haber Servisi Hitit Üniversitesi "Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý"na katýldý. ülkeden, 'ý aþkýn ilden, 8'nin üzerinde kurumun/firmanýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen "Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý"nda Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Üniversite ve Çorum'daki otel iþletmecilerinin bir arada bulunduðu stantta, Çorum çatýsý altýnda kültür-medeniyet, turizm ve eðitim alanlarý ziyaretçilere tanýtýldý. Fuar alanýnda oluþturulan workshop alaný ile yabancý satýn alýcýlar stant sahibi turizmcilerle bir araya getirilerek yüz yüze görüþmeleri saðlandýðý etkinlikte bu sayede oluþturulan iþ platformu ile yerli ve yabancý turizmcilerin profesyonel bir ortamda iþ baðlantýlarý yapmalarý saðlandý. Türkiye'nin yaný sýra Almanya, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Endonezya, Etiyopya, Fransa, Güney Kore, Hýrvatistan, Hindistan, Kosova, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Litvanya, Makedonya, Malezya, Mýsýr, Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün, Yunanistan'ýn çeþitli turizm firma ve kuruluþlarýnýn katýlýmcý olarak yer aldýðý etkinlikte Hitit Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi personellerinden Satý Altýntaþ ve Mustafa Alpdoðan Boduç görev aldý. Yýlmaz MERT

6 ARALIK ÇARÞAMBA Futsal'da 8. Gün Bugün sona erecek grup maçlarý öncesinde gruplarda ki son karþýlaþmalar oynanýyor. Pazartesi günü oynanan karþýlaþmalarla Futsal Turnuvasý'na devam edilirken, oynanan karþýlaþmalar sonrasýnda RE-AL, Uður Grup, Buhara AK Gençlik ve Alaca Belediyesi günün galip gelen takýmlarý oldular. Grup Maçlarý Sona Buhara AK Gençlik 'te yaptý kýmýn mücadelesi izleyenlere keyifli bir maç seyrettirirken, maç sonunda gülen taraf -'lük sonuçla Buhara AK Gençlik oldu. Buhara AK Gençlik grubunda tüm maçlarý yenerek elemelere grup birincisi olarak katýlmaya hak kazandý. BUHARA AK GENÇLÝK: YEDAÞ: SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Mahmut Selçok, Müjde Arca Buhara Ak Gençlik BUHARA AK GENÇLÝK: Ali Þentürk, Ender Damar, Furkan Eser, Furkan Nebi Güler, Gökhan Çimen, Hilmi Ardanuslu, Mehmet Þahinbaþ, Nurettin Biçer, Samet Aksoy, Serdar Ercan, Tugay Doðan, Yusuf Karakaþ YEDAÞ: Asým Þenkaya, Beytullah Bolat, Ejder Subaþý, Emre Aykaç, Emre Ceylan, Emre Erbaþ, H. Ali Tercan, Ýbrahim Yýlmaz, Muhammet Said Kaya, Mustafa Kýlçak, Nurettin Keyvanoðlu, Süleyman Cýlýz SARI KARTLAR: Muhammed YEDAÞ Said Kaya, Nurettin Keyvanoðlu (YEDAÞ), Ender Damar (Buhara Futsal Turnuvasý'nda. Grupta yer alan ve iyi mücadeleler ortaya koyan Buhara AK Gençlik takýmý gru- GOLLER: Furkan Nebi Güler (), Ender Damar, AK Gençlik) bun bir diðer favorisi YEDAÞ'ý da yenmeyi baþardý. Pazartesi günü ikinci maçta karþý karþýya gelen bu iki talik), Süleyman Cýlýz (), Emre Ceylan Mehmet Þahinbaþ, Yusuf Karakaþ (Buhara AK Genç- (YEDAÞ) Eriyor Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan gerçekleþtirilen Futsal Turnuvasý yaklaþýk gündür devam ederken, bugün oynanacak karþýlaþmalarla grup maçlarý sona erecek. Bugün ilk olarak saat.'de. Grup takýmlarýndan Kent Ajans ve Blok Tuðla takýmlarý karþý karþýya gelecek. Yine ayný gruptan Esnaf Kefalet- TSO karþýlaþmasý ise saat.'de baþlayacak.. Grup takýmlarýnýn karþý karþýya geleceði günün son iki maçýnda ise saat.'de Hayat Hukuk-Uður Grup, saat.'de ise Orman Ýþletme- YEDAÞ maçlarý oynanacak. Uður Grup ilk galibiyetini aldý Uður Grup Orman Ýþletme Müd.. grupta yer alan Uður Grup, son maçýnda galibiyet almayý baþardý. Pazartesi günü Orman Ýþletme Müdürlüðü ile karþý karþýya gelen ve grupta istediði sonuçlarý bir türlü alamayan Uður Grup, dördüncü ve son karþýlaþmasýnda rakibini - yenerek turnuvaya galibiyetle veda etti. UÐUR GRUP: ORMAN ÝÞL. MÜD.: SALON: Atatürk Spor Salonu UÐUR GRUP: Çetin Koçak, Doðancan Yalçýn, Erdal Çoban, Ferdi Yandým, Ýlker Uslugüzel, Mehmet Övüç, Oktay Kaynak, Ömer Farýk Kýlçarslan, Ali Yaman, Volkan Yýldýz, Yüksel Tayfur Düvenci, Yüksel Torun ORMAN ÝÞLETME MÜDÜR- LÜÐÜ: Halil Ömer Kaya, Volkan Aksoy, Hamza Keskin, Mahmut Çaðýran, Tamer Ölçer, Serhat Önal, Faruk Güney, Hüseyin Gülek, Uður Battal SARI KARTLAR: Volkan Yýldýz, Ali Yaman (Uður Grup), Serhat Önal (Orman Ýþletme Müdürlüðü) GOLLER: Çetin Koçak (), Ömer Faruk Kýlçarslan (), Volkan Yýldýz (), Ali Yaman, Hamza Keskin (kk) (Uður Grup), Serhat Önal (), Mahmut Çaðýrgan (), Volkan Aksoy

7 ARALIK ÇARÞAMBA.GRUP ÝÞKUR ÇESOB BEÞÝR DERNEÐÝ AK GENÇLÝK 8 -.GRUP AHÝ EVRAN ÖZTÜRK ELEKT. SSK GENÇLÝK SUNG. BLD GRUP GRUPLARDA SON DURUM Ýþ-Kur grup lideri, ÇESOB. olarak eleme gruplarýna kaldý Ahi Evran grup lideri, Öztürk E.. olarak eleme gruplarýna kaldý AKER ELEKTRÝK EMNÝYET MÜD. VOTORANTÝM MARANGOZLAR Aker E. grup lideri, Emniyet M.. olarak eleme gruplarýna kaldý -8 RE-AL. Tur biletini aldý RE-AL. grupta yer alan takýmlardan RE-AL, pazartesi gününün son maçýnda Üniversite Hastanesi ile karþý karþýya gelirken, bu maça kadar tek galibiyeti olan her iki takýmýnda puaný 'tü. Puanlarýn eþit olmasý nedeniyle grupta oynanan bu son karþýlaþma elemelere çýkacak ikinci takýmý belirleyeceði için maç bir hayli çekiþmeli geçti. Karþýlaþmanýn sonlarýna doðru açýlan RE-AL takýmý Üniversite Hastanesi'ni - yenerek bir üst tura çýkmayý son maçýnda baþardý. REAL: - ÜNÝVERSÝTE HASTANESÝ: SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Yüksel Basar, Lütfi Ekici RE-AL: Adem Turna, Arda Eker, Arif Yeþil, Emre Emir, Erkan Çapa, Gökhan Karataþ, Mehmet Aydar, Murat Öz, Onur Dastarlý, Samet Baykal, Þükrü Sýrçalý ÜNÝVERSÝTE HASTANESÝ: Adem Düþgün, Barýþ Hüneröz, Bülent Dizman, Emre Özmüþ, Hidayet Türe, M. Cihangir Doðan, Mevlüt Ercan, Mustafa Tekkeþin, Nurettin Kavukçu, Salih Melendiz, Tuncay Özdemir, Ümit Akkuþ SARI KARTLAR: Barýþ Hüneröz (Üniversite Hastanesi) GOLLER: Gökhan Karataþ (), Murat Öz (), Adem Turna (RE-AL), Mustafa Tekkeþin, Tuncay Özdemir (Üniversite Hastanesi) Üniversite Has. Alaca Belediyesi hükmen galip.grup ACÝL GÖÐÜS HST.HAS SGK KAMU HST.BÝR. Acil grup lideri, Göðüs H.. olarak eleme gruplarýna kaldý -8.GRUP HÝTÝT ÜNÝVERS. ÖZEL ÝDARE YGT MEDYA MUHASEBECÝLER Hitit Ün. grup lideri, Özel Ýdare. olarak eleme gruplarýna kaldý - -8.GRUP.GRUP GÖKGÖZ HUKUK MOSTAR S.K. HALK SAÐLIÐI SUNG.DEV.HST GRUP MÝLLÝ EÐÝTÝM Ç.BLOK TUÐLA KENT AJANS TSO ESNAF KEFALET KARÞIYAKA O.O. GÜVEN YEM ÝSKÝLÝP BLD. ÝL SAÐLIK MÜD. 8 8 Milli Eðt. grup lideri,... olarak eleme gruplarýna kaldý Gökgöz H. grup lideri, Mostar. olarak eleme gruplarýna kaldý 8 K.Yaka grup lideri, Güven Yem. olarak eleme gruplarýna kaldý GRUP BUHARA AK G. YEDAÞ ORMAN ÝÞLETME UÐUR GRUP HAYAT HUKUK Buhara AK grup lideri,.... olarak eleme gruplarýna kaldý Alaca Belediyesi. grupta yer alan Alaca Belediyesi oynamadan kazandý. Grubun ve turnuvanýn favorilerinden Alaca Belediyesi, pazartesi gününün ilk maçýnda Çorum AK Gençlik Mahalle ile karþýlaþmasý gerekirken, rakibin grupta iddiasý kalmadýðý için sahaya çýkmamasý üzerine - hükmen galip geldi..grup ALACA BLD. RE-AL ÜNÝVERSÝTE HST AK GENÇ.MAH. 8 Alaca Bld. grup lideri, RE-AL. olarak eleme gruplarýna kaldý - -.GRUP ÞATO LOJÝSTÝK DÝL DÜNYASI ÇORUM PARK EKMEKÇÝOÐUL. Gruptan çýkacak takýmlar son maçlarýnda belli olacak. - -.GRUP ÇORUM BAROSU TÝCARET BORS. ARDA ORM.ÜRN. NOT: SUNGURLU AK GENÇLÝK ÝHRAÇ EDÝLDÝ Çorum Barosu eleme gruplarýna kaldý - Tüm takýmlara baþarýlar dileriz

8 ARALIK ÇARÞAMBA YAÞAM 8 Baþ aðrýnýz nörolojik olmayabilir Siz Baþlattýnýz Adamýn biri iþ baþvurusunda bulunmuþ. Görüþmeye çaðýrmýþlar. Görüþme sonuna doðru ortalama bir tip olan adama yöneticisi sormuþ; -Peki beklentilerin ne? Seni ne tatmin eder? Arkadaþ saymaya baþlamýþ;-öncelikli olarak bir araba istiyorum, ayrýca þu anda bulunduðum dairenin kirasý biraz fazla onu da þirketin karþýlamasý iyi olur, maaþ olarak da $'dan aþaðý çalýþmam.þirket yöneticisi, dinler ve:-biz sana son model bir Cherokee ve Tarabya'da bir villa vereceðiz. Ayrýca bizim bu pozisyonumuz için planladýðýmýz maaþ $'dý, demiþ.bizim elemanýn gözleri fýrlamýþ:-þaka yapýyorsunuz, demiþ. Þirket yöneticisi yapýþtýrmýþ;-önce siz baþlattýnýz. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Turgut Özal Üniversitesi Týp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Gözdemir, toplumda sýk rastlanan yakýnmalardan biri olan baþ aðrýsýnýn, nörolojik hastalýklarýn yaný sýra sistemik hastalýklara da eþlik edebilen bir belirti olduðunu açýkladý. Doç. Gözdemir, "Bu bakýmdan baþ aðrýsý bireysel, toplumsal, ekonomik birçok probleme neden olabilir." dedi.doç. Dr. Muhammet Gözdemir, baþ aðrýlarý ile ilgili çeþitli bilgiler verdi. Gözdemir, doktora baþvuru nedenleri arasýnda ilk sýrada yer alan baþ aðrýsýnýn, nörolojik hastalýklarýn yaný sýra sistemik hastalýklara da eþlik edebilen bir belirti olduðunu söyledi. Doç. Dr. Muhammet Gözdemir, "O yüzden tanýnmasý ve tedavisi oldukça önemlidir. Boyun aðrýsý ise; baðlar, kaslar, bað dokusu gibi yumuþak dokulardan kaynaklanacaðý gibi, sinirlerden veya eklemlerden de kaynaklanabilir. En sýk görülen boyun aðrýsý nedeni çeþitli etiyolojik faktörlere baðlý olarak ortaya çýkan yumuþak doku hasarýdýr. Daha seyrek olarak enfeksiyon, tümörler boyun aðrýsýna yol açabilir. Ayrýca boyun aðrýsý yansýyan aðrý þeklinde, yani sýrtýn üst bölümünün, omuzlarýn, kollarýn problemlerinin yansýmasý olarak da gözlenebilir." ifadelerini kullandý.boyun aðrýsýnýn tedavisinin tanýya yönelik olduðunu vurgulayan Doç. Gözdemir, þöyle devam etti:"yani boyun aðrýsýnýn altta yatan nedeni belirlendikten sonra bu nedene yönelik fizik tedavi yöntemleri, boyun eklemlerine enjeksiyon, boyun kaslarýna enjeksiyon, cerrahi gibi yöntemler ile kimi zaman bu yöntemlerin basitten zora doðru basamak þeklinde uygulanmasý ile tedavi uygulanabilir."baþ aðrýlarýnýn ise doktora baþvuru nedenleri arasýnda ilk sýrayý aldýðýný kaydeden Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Bahadýr Baykal, burun týkanýklýðýnýn çoðu zaman önemli bir saðlýk sorunu gibi görülmediðini ancak beraberinde pek çok problemi getirdiðini söyledi. Baykal, "Uyku bozukluðu, horlama, þiddetli baþ aðrýsý, kalp rahatsýzlýðý, hipertansyon ve tat-koku bozukluklarý burun týkanýklýðýnýn sebep olduðu rahatsýzlýklardan bazýlarýdýr." dedi.op. Dr. Bahadýr Baykal, Burun týkanýklýðýnýn sebepleri hakkýnda bilgi verdi. Burun týkanýklýðýnýn farklý farklý nedenleri olduðunu söyleyen Baykal, "Bazen basit bir kemik eðriliði bazen de burun eti þiþmesi bu duruma sebep olabilir. Burun içinde olmamasý gereken kitlesel oluþumlara da (polip) sýk rastlýyoruz. Tabii alerji ve hava kirliliðini de unutmamak gerekir.temiz olmayan ortam havasý, konka adýný verdiðimiz burun etlerinin ve burun mukozasýnýn þiþmesine neden olur. Ayný þekilde sigara içenlerde de burun týkanýklýðý sýktýr. Özellikle burun ameliyatý geçirdikten sonra kiþi sigara içmeye devam ederse bir süre sonra burnu týkanmaya baþlar." ifadelerini kullandý.sigara dumanýnýn burun ve sinüslerdeki temizleme hareketini direkt olarak bozduðunu belirten Baykal, "Temizleme iþlemi iyi olmazsa partiküller, tozlar ve zararlý maddeler burnun içinde kalýr ve burun etlerinin þiþmesine, mukozal dokunun ödemlenmesine neden olur. Bir süre sonra týkanýklýk artar, sinüslerin fonksiyonlarý da etkilenir. Eðer sigara içimi kesilirse kýsa zamanda burun saðlýklý yapýsýna kavuþur." diye konuþtu.burun kemik eðriliðinin toplumda burun týkanýklýðýnýn en sýk nedeni olarak bilindiðini aktaran Baykal, þunlarý kaydetti: "Konka adý verilen burun etlerinin büyümesi ya da þiþmesinin burun týkanýklýðý þikayetlerine Gözdemir, "Böylece aðrý kesiciler, antibiyotiklerden sonra en sýk reçete edilen ilaçlar olmaktadýr ve aðrý kesiciler içinde en çok steroid olmayan iltihabý önleyen ilaçlar (NSAÝ) kullanýlmaktadýr. Toplumda NSAÝ kullaným sýklýðý yüzde olarak hesaplanmaktadýr. Kullaným tarihi çok eskilere dayanan aðrý kesiciler, günümüzde en sýk kullanýlan ilaçlar arasýndadýr. Aðrý algýlanmasýna ait anatomik ve fizyolojik yolaklarýn anlaþýlmasýndaki ilerlemeler, ilaç farmakolojisindeki geliþmeler ve aðrý biliminin ortaya çýkmasý ile aðrý kesiciler konusunda birçok geleneksel bilgi geride býrakýlmýþtýr. Yeni bilgi ve deneyimler ile aðrý kesiciler daha doðru kullanýlýr hale gelmelerine raðmen, yine de en yanlýþ kullanýlan ilaçlar arasýnda yer almaktadýrlar." AÐRI KESÝCÝ DE BAÞ AÐRISINA NEDEN OLUR Aþýrý aðrý kesici kullanýmýnýn da baþ aðrýsýna neden olabileceðini ifade eden Doç. Dr. Muhammed Gözdemir, "Aðrý kesici seçimi aðrýnýn þiddetine göre basamak prensibi doðrultusunda yapýlmalýdýr. Aðrý kesici seçiminde aðrýnýn nedenive niteliði dikkate alýnmalýdýr. Uzun süre aðrý kesici kullanacak hastalarda hasta için en basit yol olan oral yol tercih edilmelidir. Aðrý kesici dozu her hasta için ayrý deðerlendirilmelidir. Aðrý kesicilerin etkin dozu hastadan hastaya farklýlýk gösterir. Kiþiye özel olan doz, en az yan etki ile ilacýn farmakolojik parametrelerine sadýk kalýnarak, en iyi etkiyi saðlayan en düþük doz demektir. Aðrý kesiciler diðer ilaçlar gibi kanda belirli yarýlanma süresine sahiptirler.bu nedenle belirli zaman aralýklarý ile verilerek, kesintisiz aðrý giderilmesi saðlanmalýdýr. Yan etki için týbbi önlemler alýnmalý ve tedavisi yapýlmalýdýr." diye konuþtu. Burun týkanýklýðý, birçok hastalýðýn nedeni daha fazla yol açýyor. Öncelikle burun eti büyümesi tek baþýna mý? Yoksa deviasyon denilen kemik eðriliðiyle birlikte mi? Bunu deðerlendirmek gerekir. Çoðu zaman deviasyon ameliyatýnda baþarý için ayný anda þiþmiþ konkalarý küçültme cerrahisi yapýyoruz. Bazen radyofrekans ile küçültme yeterli olabiliyor zaman zaman da endoskopik konka redüksiyonuna yani cerrahiye gereksinim duyabiliyoruz. Burun eðriliðinin bulunmadýðý hastalarda sadece burun etlerine giriþim yeterlidir. "Burun týkanýklýðýnýn çoðu zaman önemli bir saðlýk sorunu gibi görülmediðini ancak beraberinde pek çok önemli problemleri getirdiðini vurgulayan Baykal, "Mesela uyku bozukluðu ve horlama, þiddetli baþ aðrýsý, kalp rahatsýzlýðý, hipertansyon ve tat-koku bozukluklarý burun týkanýklýðýnýn sebep olduðu rahatsýzlýklardan bazýlarýdýr. Koku ve tat alamama problemine hastalar çok fazla önem vermiyor, belki de tedavi edilemeyeceðini düþündüðü için doktora geç baþvuruyor. Yapýlan çalýþmalar gösteriyor ki; tat ve koku duyularýnýn körelmesi sýklýkla çocukluk döneminde tedavisi yapýlmamýþ kronik burun týkanýklarý sonucu geliþiyor. Kokularýn tanýnarak koku hafýzasýnýn oluþturulmasý çocukluk döneminde baþlýyor, bu nedenle çocuklarda burun týkanýklýðýna yol açan nedenleri araþtýrýp tedavilerini yapmak çok önemli." þeklinde konuþtu. Burun týkanýklýðýnýn insanoðlunun en eski þikayetlerinden olduðunu aktaran Baykal, sözlerine þöyle devam etti: "Kimisi için sorun olmayan bu durum çoðu zaman hayatýmýzý kabusa dönüþtürebiliyor. Baþýmýz aðrýyor, uyku kalitemiz bozuluyor, tat ve koku duyumuz köreliyor, aðýzdan nefes almaya baðlý olarak sýk üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmemize sebep olabiliyor." : Eski Hikaye Mete, hayatýný babasýný öldüren ve aile onurunu zedeleyen insanlara karþý mücadele üzerine kurmuþtur. Ancak hiç beklemediði bir yola girecek, Türkan'ýn aþký ve arkadaþlarýnýn desteði ile büyük bir deðiþim geçirecektir. Mete'nin psikolojik gerilimi ve yolculuðu, adalet ve intikam kavramlarýnýn tartýþýlmasýný saðlayacaktýr. Mete, intikam yolculuðunda tahmin dahi edemeyeceði pek çok sýrla karþýlaþacaktýr. Ortada sanýlandan çok daha büyük bir entrika ve suç iliþkisi vardýr. Böyle bir dünyada Mete, acaba intikamý mý yoksa aþký mý seçecektir.oyuncular : Buðra Gülsoy, Funda Eryiðit, Damla Debre, Tuðçe Kumral Yönetmen : Bahadýr Ýnce : Sevdavluk BKM Film in yapýmcýlýðýný üstlendiði, iki ünlü isim Erdal Özyaðcýlar ve Demet Akbað ýn ekranda ilk kez bir arada yer alacaðý Sevdaluk, Çarþamba akþamý Show TV ekranlarýnda izleyicileriyle buluþmaya hazýrlanýyor.çamlýhemþin in Þenyuva Köyü, her yýl düzenlenen müzik festivalinin heyecaný içindedir. Bir yandan Ali Ýhsan ýn dedesine hürmeten köye dikilen heykelinin açýlýþý, bir yandan festivalin organizasyon hazýrlýðý Þenyuva nýn duraðanlýðýný bozarken, Muhtar ýn eþi Hilmiye, kavuþamamýþ iki eski sevdalý Ali Ýhsan ve Adalet i bir araya getirmek için ant içer. : Doksanlar Hiç beklenmedik bir anda kalp krizi geçiren Nuri, tüm sevenlerini telaþlandýrýr. Mahalleye giren bir ambulans mahalleliyi ayaða kaldýrýrken, Nuri nin durumu merak konusudur. Kalp krizi geçiren Nuri yi çok zor günler beklemektedir. Öte yandan bu durumu Mustafa dededen saklamak her zamanki gibi Nuri nin kardeþi Bekir ve ailesine düþer. Özlem ve Atilla yý bir araya getirmeye çalýþan arkadaþlarý, yine büyük bir plan yapar. Özlem i kýskanan Atilla nýn tüm mahallenin ortasýnda Görkem hocayý dövmesi, görenleri þaþkýna çevirir. Oyuncular : Arif Erkin, Renan Bilek, Sinem Yener Ekþioðlu, Esra Dermancýoðlu Yönetmen : Müfit Can Saçýntý, M. Uður Yaðcýoðlu Türkân Þoray Türkân Þoray, (d. 8 Haziran, Ýstanbul), Türk oyuncu, senarist ve yönetmen. Türk sinemasýnda Sultan lakabýyla anýlmaktadýr.'larda sinema ile tanýþmýþ, ilk sinema ödülü Antalya Altýn Portakal Film Festivali'nde "Acý Hayat" filmiyle en baþarýlý kadýn oyuncu ödülünü olmuþtur. Dünyanýn en çok film çeviren kadýn oyuncusudur.[] Þoray, Mart tarihinde Unesco Türkiye iyi niyet elçisi seçilmiþ ve "Sevgiyle yapýlamayacak bir þey yoktur diye düþünüyorum. Gücü sevgiyle birleþtirirsek, birçok sorunun üstesinden gelebiliriz" demiþtir.[] Ayrýca Þoray'ýn kendi adýný taþýyan bir ilkokul vardýr.hülya Koçyiðit, Filiz Akýn ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasýnýn bir dönemine damgasýný vurmuþ dört önemli kadýn oyuncudan biri kabul edilir. Bu dörtlü içerisinde, yönetmenlik yapan tek sinema oyuncusudur. Baþrolünde kendisine eþlik eden Kadir Ýnanýr ile oynadýðý yapýmlý Dönüþ[], yapýmlý Bodrum Hakimi, yapýmlý Azap'ýn tek baþýna yönetmenliðini ve 8 yapýmlý Yýlaný Öldürseler filminin Þerif Gören ile birlikte yapmýþtýr.ýstanbul'un Eyüp ilçesinde doðan Türkân Þoray memur bir ailenin ilk çocuðudur. Nazan ve Figen adýnda iki kýzkardeþi daha olan Þoray'ýn babasý vefat etmiþti. Annesi Meliha Þoray (-8)'ýn desteðiyle sinemaya adým atan Þoray, yýlýnda Galatasaray eski Asbaþkaný Rüçhan Adlý (-) ile yýl bir birliktelik yaþadý. Bu süre içinde birkaç defa ayrýlýp barýþan çift, Rüçhan Adlý'nýn eþinden bir türlü boþanamamasý yüzünden yollarýný ayýrdý. Türkân Þoray, Aðustos'unda hastaneye kaldýrýlan Adlý'yý son anlarýna kadar yalnýz býrakmadý. Tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile 8'te evlenmiþ 8'de ayrýlmýþ ve bu evlilikten Yaðmur adlý bir kýzlarý olmuþtur.oturduklarý Karagümrük'teki ev sahiplerinin kýzý olan sinema oyuncusu Emel Yýldýz ile bir film setine giden Türkân Þoray, Türker Ýnanoðlu'- nun teþviki ile Yeþilçam'a adým atar. Emel Yýldýz'ýn yerine Þoray'ýn da kariyerinin baþlangýcý anlamýna gelen yýlý yapýmlý "Köyde Bir Kýz Sevdim" filminde baþrol oynar. PEMBE KALPLÝ KURABÝYE Malzemeler Yarým kg un Yarým su bardaðýndan bir parmak fazla toz þeker 8 çorba kaþýðý margarin adet yumurta Bir buçuk su bardaðý toz badem / çay kaþýðý vanilya tatlý kaþýðý kabartma tozu Glasür malzemesi : adet yumurtanýn aký su bardaðýndan bir parmak eksik Pudra þekeri Yarým limonun suyu Pembe þeker boyasý Yemeðin Tarifi Unu bir kaba eleyin. Þekeri, margarini, yumurtalarý, toz bademi, vanilyayý ve kabartma tozunu ekleyin. Malzemeler özleþene dek yoðurun. Yoðurduðunuz hamuru merdane ile düz bir zeminde mm kalýnlýðýnda açýn. Hamurlarý kalp þeklinde bir kalýpla kesin. Hafifçe yaðlanmýþ bir fýrýn tepsisine dizin. Önceden ýsýtýlmýþ 8 derece fýrýnda dakika piþirin. Bu arada pembe ve beyaz glasürü hazýrlayýn. Yumurta aklarýný kar gibi olana dek iyice çýrpýn. Pudra þekerini sürekli çýrparak, ekleyin. Limon suyunu ilave edin. Karýþýmýn yarýsýna dilediðiniz miktarda pembe þeker boyasý ekleyin ve iyice karýþtýrýn. Bisküviler soðuduktan sonra üzerine pembe glasürü sürün. Beyaz glasürü ise çok ince uçlu duyu olan bir krema torbasýna doldurun. Pembe glasür kuruduktan sonra bisküvilerin üzerine beyaz glasür ile çeþitli þekiller çizin. Kuruduktan sonra servis yapýn. Ýdealler yýldýzlara benzer. Onlara ulaþamazsýnýz, Ama size yol gösterirler. Waldo Emerson : Haber Saati 8:Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor :Müge Anlý ile Tatlý Sert : Kýzlar ve Anneleri : Alemin Kýralý : Zahide ile Yetiþ Hayata : Ana Haber : Doksanlar : Kim Milyoner Olmak Ýster? 8. Zeynep. Kýz Taþý. Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli. Nil in Dünyasý Gezi. Ankara da Yedim Taze Meyveyi. Kader Baðlayýnca 8: Hayat Dediðin : Türk Filmi : Haber Saati : Tokatçý. Hayata Gülümse. Show Kulüp. Doktorlar. Adýný Feriha Koydum. Eve Düþen Yýldýrým : Ateþli Çingene : Kelime Oyunu : Ana Haber : Sevdaluk : Güldür Güldür : Rüzgarlý Sokak : Doktorum. Umutsuz Ev Kadýnlarý. Bana Her Þey Yakýþýr. Evim Þahane. Arka Sokaklar 8: Koca Kafalar. Ana Haber Bülteni : Spor : Vicdan : Merhamet : Seksenler : Ýyi Fikir : Dakika : Hava Durumu : Avrupa Avrupa : Aileler Yarýþýyor : Mantý : Cevap Soruda : Ana Haber : Hava Durumu : Eski Hikate : Tam Zamaný Yarýþma Zamaný 8. Hayatýn Nabzý. Türk Sinemasý. Kendimize Doðru. Ýki Dünya Arasýnda. Sýrlar Dünyasý. Yeþil Elma : Tv filmi 8. Ýki Dünya Arasýnda : Ýki Dünya Arasýnda : Hýyanet Sarmalý : Ötesiz Ýnsanlar

9 ARALIK ÇARÞAMBA HABER Cengiz Atlas'tan "Ýnsan Haklarý Günü" açýklamasý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas "Ýnsan Haklarý Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Açýklamasýna, "Ýnsan doðmuþ olmaktan kaynaklanan ve uluslararasý sözleþmelerle güvence altýna alýnmýþ haklarý; baþta yaþama hakký olmak üzere; saðlýk, barýnma, eðitim, çalýþma, sanat ve bilim, düþünme, düþüncelerini özgürce ifade etme gibi konularda uluslararasý sözleþmelere aykýrý düþmeyecek biçimde, iç hukuk ile de garanti ve güvence altýna alýnmalý ve bu güvence yazýlý metinde kalmamalý hayata geçirilmelidir" diyerek baþlayan Cengiz Atlas, "Son yýllarda toplu yargýlamalarda görüldüðü üzere savunma hakký ihlalleri, temel hak ve özgürlükleri sözle dahi olsa idare örselememeli taciz edilmemelidir. Bireyler evrensel hukukun temel ilkelerine uygun haklarýný, kendilerinin uygun görecekleri biçimde tasarruf edebilmelidir" dedi. "Ýnsanlarýn özel yaþam tercihlerine yönelik tehditler, kaç çocuk sahibi olacaðýndan, nasýl doðuracaðýna, nasýl inanýp, nasýl inanmayacaðýna, dair siyasi hükümetin öngörü ve yönlendirme çabalarý, dayatmalarý bireyleri zorlayan ihlaller olarak anlaþýlabilir" ifadelerini kullanan Atlas, "Yurttaþlar, ödevlerini yerine getirirken kamu yönetimi onlarýn hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldýrmakla yükümlenmektedir. Kamu yönetimi bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altýna alýnabilmesi için azami çabayý harcamalý, engel çýkarmak þöyle dursun hak ve özgürlüklerini bilince çýkarma ve kullanýlmasýný yaygýnlaþtýrýcý önlemlerini almalýdýr. Yalnýz benim özgürlüðüm, yalnýz benim haklarým anlayýþý demokrasiyle ve. Yüzyýlýn çaðdaþ yönetim anlayýþý ile baðdaþmaz. Ýnsanlarýn haklanmadýðý günler dileklerimle insanlýðýn ulusumuzun ve hemþerilerimizin Ýnsan Haklarý Günü' nü kutluyorum" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL T.C. ÇORUM. ÝCRA DAÝRESÝ /8 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. //.Ýhale Tarihi : // günü, saat : - : arasý..ýhale Tarihi : // günü, saat : - : arasý. Ýhale Yeri : Çepni mah. fen lisesi cad.n: Can Otoparký /Çorum No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)., % aj8 Plakalý, Model, HYUNDAI Marka, GETZ. GLS HY KLM Tipli, Kýrmýzý renkte, öncam patlak, arka cam komple yok, kýrýk.muhtelif yerlerde ezik ve çizik var, kyp stepne var. sað ayna çatlak lastikler normal (ÝÝKm.l /,/) Basýn: Resmi ilanlar de Üniversite ve SMMMO iþbirliði yapacak Hikmet Göktepe, tekrar aday Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette TESMER Sekreteri Türkay Yýldýrým, TESMER üyeleri Naz Bulut, Yusuf Damar ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Kendirli hazýr bulundular. Üniversite ve SMMMO ile birlikte yapýlacak çalýþmalarý ve iþbirliklerin ele alýndýðý görüþmede Oda Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, üniversite ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik Staja Baþlama Kursu düzenlenmesini ve oda mensuplarýna yönelik akademik çalýþmalarýn yapýlmasýný istediklerini ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektörü Prof. Dr. Alkan da, "Bilgi birikimimizi ilimizdeki tüm ilgililerle paylaþmak istiyoruz" diyerek birlikte pek çok çalýþmalar yapýlabileceðini ve SMMMO'nun da bu anlamda büyük bir iþbirliði potansiyeline sahip olduðunu vurguladý. Bir süre önce hýzlandýrýlmýþ olarak verilen Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik Staja Baþlama Kursu'nun saatlik yeni dönemini baþlatabileceklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, diðer iþbirliði taleplerinin de üniversite deðerlendirerek en kýsa zamanda somut adýmlar atmak için gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný sözlerine ekledi. Haber Servisi Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, odaya tekrar aday olduðunu açýkladý. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte istiþare ederek, tekrar aday olduðunu kamuoyu ile paylaþan Göktepe, dönemdir baþkanlýðýný yaptýðý Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý üyelerine. dönemde daha iyi hizmet vermek istediðini söyledi. Baþkanvekili Erol Güngör, Yönetim Kurulu üyeleri Taki Çifçi, Vedat Candemir, Ziya Beyaz, Erol Uysal ve Bektaþ Deringül, Denetim Kurulu Baþkaný Zeynal Öncel ve Denetim Kurulu üyesi Mehmet Þamlý ile bir araya gelen Hikmet Göktepe, Genel Kurulu Ocak tarihinde saat.'de Afra Nolu Düðün Salonu'nda yapýlmasýna karar verdiklerini, Genel Kurul'un tüm elektrikçi ve su tesisatçýsý esnafýna hayýrlar getirmesini temenni etti. Kubilay Kaan YÜCEL YEDAÞ, rol model KSS projelerini paylaþýyor YEDAÞ, yýlýnda baþlattýðý KSS Projeleri'nde ilerlediði yolu deðerlendirdi. Genel Müdür Türkoðlu, "Uygulamada kaðýt üzerindeki hedefin çok ilerisindeyiz. KSS Takvimi, aktif olarak iþliyor" dedi. Bölgesinde gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla müþterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), paydaþlarýyla birlikte belirlediði Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) projeleriyle de 'rol model' þirket olma yolunda hýzla ilerliyor. yýlýnda baþlattýðý ve 'Bir Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi' çatýsý altýnda adet KSS Projesi'ne hayat veren YEDAÞ, bölge insanýyla yerinde ve zamanýnda doðru iletiþim kurarak, bölgesinde 'sorumluluk sahibi' olduðunu aldýðý KSS ödülleriyle belgelendirdi. Sosyal Sorumluluk projelerini 'Sürdürülebilir, uzun vadeli bir model' olarak gören YEDAÞ, Samsun Büyük Otel'de 'KSS Stratejisi Workshop Çalýþmasý' düzenledi. YEDAÞ Genel Müdür Nurettin Türkoðlu'nun liderliðinde þirketin üst yöneticilerinin ve KSS uygulamalarý ekiplerinin katýldýðý toplantýda, - yýlýnda gerçekleþen KSS Projeleri'nin deðerlendirilmesi ve - yýllarý arasýnda gerçekleþtirilecek olan projelerin alt yapýsýnýn oluþturulmasý masaya yatýrýldý. KSS uygulamalarýnda kaðýt üzerindeki hedeflerin üzerinde olduklarýný belirten Genel Müdür Türkoðlu, "KSS Takvimi, þu an itibariyle beklediðimizden de hýzlý bir þekilde aktif olarak iþliyor" dedi. "Kurumsal Sosyal Sorumluluk, bir þirket için var oluþ þeklidir" diyen Türkoðlu, "KSS, sürdürülebilir, uzun vadeli bir model olmaktýr. Þu anda YEDAÞ markasý oluþtu. Ýnteraktif bir þekilde bu sürekliliðin devamý için bu çalýþtayda fikir alýþveriþinde bulunuyoruz. - yýllarýnda gerçekleþen KSS projelerimizle, milyon müþterimize ulaþtýk. Web sitemiz dahil olmak üzere, sosyal medya, elektrik faturalarý ve çeþitli etkinliklerle bölge insanýna ulaþmayý baþardýk. Bölge insanýmýz dýþýnda Türkiye'de ve hatta Avrupa dahil, YEDAÞ'ýn KSS'deki baþarýsýný ayakta alkýþlýyor. projeyi 'sürdürülebilir' bir þekilde yönetiyoruz. Aldýðýmýz birincilik ödülleri de bizim tacýmýzdýr. Baþarýnýn bir hedef deðil, bir yolculuk olduðunu biliyoruz" diye konuþtu. -"YEDAÞ'IN BÝLGÝ VE BÝRÝKÝMÝNÝ YATIRIMCIYLA PAYLAÞACAÐIZ"- - yýllarýnda bölgenin ekonomisine katkýda bulunacak bir projeyi hayata geçirmeye hazýrlandýklarýný belirten Türkoðlu, "- yýllarýnda gerçekleþtirdiðimiz projelerimiz devam edecek. Bu sýrada yeni projelerde 'hayat' bulacak. Bölgenin de ihtiyacý olan bir proje üzerinde YEDAÞ olarak titiz bir þekilde çalýþýyoruz. projeden biri olan 'Bölgesel Ekonomi Toplantýlarý' baþlýðý altýnda bölgemizdeki ekonomik kalkýnma modeline destek olmayý hedefliyoruz. Bölgeyi en iyi tanýyan, analiz eden bir þirket olarak YEDAÞ'ýn bilgi ve birikimi, yatýrýmcýnýn bölgeye getirilmesinde etkin rol olacaðýný biliyoruz. Þu anda projenin altyapýsýný geniþ kitlelere ulaþacak þekilde hazýrlýyoruz. Amacýmýz tüm paydaþlarýmýzla birlikte, bölgenin kalkýnmasýnda 'verimlilik' saðlamak" ifadelerini kullandý. Haber Servisi KESK'ten bütçesine tepki! KESK Çorum Þubeler Platformu yaptýðý basýn açýklamasýnda yýlý Merkezi Yönetim Bütçesine tepki gösterdi. PTT önünde dün yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan SES Þube Baþkaný ve KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek, "Bugün Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü. Ýnsan haklarý evrensel bildirisinin Aralýk 8'de kabulünden günümüze yýl geçti. Ve bizlerde Türkiye'sinde bugün burada insanca yaþam koþullarýna ulaþabilmek için bütçeden hakkýmýz olan payý istemek için toplandýk" diyerek sözlerine baþladý. TBMM Genel Kurulu'nda görüþülmeye baþlanacak olan Yýlý Merkezi Yönetim Bütçesi'nin, emekçilerin ve halkýn deðil, savaþýn, rantýn, sermayenin, muhafazakârlýðýn bütçesi olduðunu iddia eden Kocatüfek, "Tüm yükün yine emekçilerin omuzlarýna yýkýldýðý bir bütçedir. Savaþýn, sömürünün, gerici düzenine karþý mücadelesinden bir an bile geri adým atmayan emekçiler olarak bugün buraya bu düzenin bütçesine karþý sesimizi yükseltmeye geldik! Gasp edilen haklarýmýzýn, iþimizin, aþýmýzýn, eþitlik ve özgürlük mücadelemizin sonuna kadar savunucusu olan biz emekçiler, buradan Meclis'e sesleniyoruz: Ülkemizi daha karanlýða sürükleyecek bu bütçeyi derhal geri çekin! yýldýr AK Parti hükümeti kaynaklarýn kimlerden nasýl toplanacaðýna tek baþýna karar veriyor, bu kaynaklarý kurmaya çalýþtýðý yeni düzeni güçlendirecek alanlara aktarýyor. Emekçilerin birikimlerine el koyarak, aðýr vergilerle toplanan bu kaynaklar, bugün emperyalizmin taþeronluðuna, toplumun tüm ezilenlerini baský altýnda tutacak þiddet mekanizmalarýna, toplumsal yaþamý yeniden dizayn etmeye aktarýlýyor. Bu kaynaklar, daha fazla istihdam yaratacak, toplumsal refahý arttýracak yatýrýmlara deðil, bir avuç rantiyeci sermayenin cebine aktarýlýyor. Bizler, savaþýn, rantýn, dinselleþtirme projelerinin maliyetlerini ödemeyi reddediyoruz! Bizlere dayatýlmaya çalýþýlan bu bütçeyi kabul etmiyoruz" dedi. Kocatüfek sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Taleplerimizin yaþama geçmesi için bugün ülke genelinde sokaða çýktýk. Ýþyerlerinde kamu emekçilerinin haklarýna sahip çýkmasý için yoðun bir çalýþma sürdürüyoruz. Meclis'teki muhalefet partilerinin taleplerimize sahip çýkmasý için giriþimlerde bulunuyoruz. AK Parti hükümeti kamu emekçilerinin haklý taleplerine hala olumlu cevap vermezse, Aralýk Perþembe günü AK Parti hükümetini uyarmak için grevde olacaðýz. Tüm kamu emekçilerini haklarýmýz ve geleceðimiz için mücadelemize güç vermeye çaðýrýyoruz." Yasin YÜCEL

10 HABER ARALIK ÇARÞAMBA Zirai Don uyarýsý! Meteoroloji. Bölge Müdürlüðü Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezinden yapýlan açýklamada tarýmla uðraþanlara zirai don uyarýsýnda bulunuldu. Konuyla ilgili yapýlan açýklama þöyle: "Yapýlan son meteorolojik analiz ve tahminlere göre önümüzdeki gün boyunca (-- Aralýk günleri) Karadeniz kýyý kesiminde hafif, iç kesimlerde kuvvetli don olayý beklenmektedir. Don olayýnýn yol açabileceði olumsuzluklara karþý, tarýmsal faaliyette bulunan üreticilerimiz baþta olmak üzere, ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekmektedir." Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Okullar Hayat Olsun" projesine destek Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile ortaklaþa yürüttüðü "Okullar Hayat Olsun" projesine bir destek de Ýnönü Anadolu Lisesi'nden. Ýnönü Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürü Ahmet Güngör'ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen fidan dikim töreni okul aile birliði üyelerinden Sami Doðan, Muhterem Aydýner, Þefika Kuzu, Ali Türksal, Ayhan Kuzu ve çok sayýda öðrenci velisinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Orman Ýþletme Müdürlüðü görevlilerinin gözetiminde okul bahçesine yaklaþýk fidan dikildi. Dikim töreninin ardýndan konuþan Ahmet Güngör, "Fidan dikmemizdeki amaçlarýmýz öðrencilerimizde ve yetiþkinlerde çevre, orman ve aðaç sevgisini kazandýrmak bu konularda bilinçli olan bireyler yetiþmesini saðlamaktýr. Ayrýca okul bahçelerinin aðaçlandýrýlmasý ile okul ormanlarýnýn oluþturulmasýna da yardýmcý olmak istiyoruz. Biz okul olarak da bakanlýðýmýzýn yürüttüðü bu projeyi destekliyoruz bizlerin en büyük hedefi de öðrencilerimizin, velilerimizin, okul çalýþanlarýmýzýn da dikili bir fidaný olmasýný saðlamaktýr bunu velilerimiz ve öðrencilerimiz ile birlikte yapacaðýz. Bugün buraya gelerek bu projede bize destek olan okul aile birliði üyelerimize, sayýn velilerimize ve siz sevgili öðrencilerimize teþekkür ediyoruz" dedi. Haber Servisi "Engelliler tek tek hak mücadelesi yerine stk aracýlýðý ile daha etkili olurlar" "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn ikincisi Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlendi. Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonunca düzenlenen "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn ikincisi Aralýk Pazartesi günü saat.'da Alaca Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleþtirildi. Etkinlikte Alaca MYO Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Eren Çete, engellilik farkýndalýðý hakkýnda bir sunum yaparak üniversitenin engelli kiþilerin yaþamýndaki önemi üzerinde bilgiler verdi. Öðr. Gör. Çete konuþmasýnda, toplumdaki yanlýþ algýlayýþlarýn engellilere nasýl güçlükler yaþattýðýna da dikkat çekti. Alaca Engelliler Derneði Baþkaný emekli Hakim Av. Ahmet Görür ise engellilerin yaþamlarýnda güçlükleri deneyimlerinden yola çýkarak örneklerle aktardý. Engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrmada insan haklarý temelli bir yaklaþýmýn izlenmesi gerektiðini, eþit bir yaþamý uygulamaya geçirmenin böylelikle kolaylaþacaðýný vurgulayan Av. Görür, engellilerin de tek tek hak mücadelesi yerine stk aracýlýðý ile daha etkili sonuçlar alabildiklerini hatýrlatarak engellilerin ilgili bir derneðe vakfa üye olmalarýný dilediðini belirtti. Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat da Hitit Üniversitesi'nin her akademik biriminde bir akademisyenin bu konuda görevlendirildiðini belirterek engelli öðrencilerin daha iyi bir eðitim alabilmeleri için destek olduklarýný ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Nur Þat öðrencilerden, faaliyetlere katýlarak sosyal yaþamda engellilere destek olmalarýný istedi. Etkinlik, Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya'nýn, Av. Ahmet Görür ve Yrd. Doç. Dr. Nur Þat'a teþekkür belgesi takdimiyle sona erdi. Haber Servisi Cumhuriyet Ortaokulunda Kan Baðýþý kampanyasý Cumhuriyet Ortaokulunda Kan Baðýþý kampanyasý düzenlendi. Cumhuriyet Ortaokulu gerçekleþtirilen kan baðýþý kampanyasýna öðretmenlerin yanýnda bazý velilerde destek verdiler. Okulun bir bölümünde Çorum Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan oluþturulan alanda öðretmen ve velilerin kan baðýþlarý alýndý. Haber Servisi

11 ARALIK ÇARÞAMBA SPOR Çoroff - Çorum Off Road Derneði ilk karý kutladý Antalya'da düzenlenen toplantýda ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran'da bir konuþma yaptý Arduç EN' ödülünü aldý Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu. Baþkanlar Toplantýsý -8 Aralýk tarihlerinde Antalya'da yapýldý. Toplantýya Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran ve bu yýlýn Çorum Amatör Sporu'na hizmette 'EN' ödülüne layýk görülen Mehmet Arduç katýldý. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konfederasyon Genel Baþkaný Ali Düþmez ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 8 ilin ASKF Baþkaný ve illerin 'EN'leri katýldý. Toplantýda bölge baþkanlarý adýna konuþmayý Çorum ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran yaptý. Kurtaran, yaþadýklarý sorunlar ve sýkýntýlar konusunda genel bir deðerlendirme yaptý. Kurtaran'ýn konuþmasýnda öncelik Bölgesel Amatör Lig oldu. Kurululuþ amacý kulüplere alt yapý oluþturmak ve genç futbolculara forma þansý verilmesi olan BAL'ýn bugün tam tersine üst liglerden düþen futbolcularýn forma giydiði bir hale geldiðini belirten Baþkan Kurtaran, BAL'da yaþ sýnýrlamasýnda yeni düzenlemeler gerektiðini söyledi. Bölgesel Amatör Lig maçlarýnýn çok olmasý nedeniyle bu maçlarda görev yapan hakemlerin her hafta maça gittiðini bununda illerdeki amatör maçlarda hakem kalitesini düþürdüðünü belirten Kurtaran bu konuda daha duyarlý olunmasýný istedi. Amatör kulüplerin zor þartlar altýnda ayakta kaldýðýný ancak lisans ücretlerine her yýl zam yapýldýðýný belirten Kurtaran, 'Futbol Federasyonu ve Konfederasyon'un yapacaðý çalýþma ile lisans ücretlerinde indirime gidilmesi büyük yarar saðlayacaktýr. Futbol Federasyonu BAL takýmlarýna ekonomik olarak katký saðlýyor. Bu güzel ancak illeri temsilen grup maçlarýna giden takýmlarý verilen ücret hiç deðiþmedi ve bin lira veriliyor. BAL takýmlarýna yapýlan yardým gibi amatör kulüplere özellikle gruplara giden takýmlara yapýlan yardýmýn artýrýlmasý gerekiyor' dedi. Kurtaran, geçtiðimiz aylarda Ýstanbul'da yapýlan malzeme yardýmýnda tüm illerdeki amatör kulüplere malzeme yardýmý konusunda ise Baþbakanlýk tarafýndan hazýrlanan bu projenin ihale aþamasýnda olduðunu ve önümüzdeki ay içerisinde projenin detaylarýnýn daha netlik kazanacaðýný belirtti. Törende Çorum Amatör Sporu'na hizmette yýlýn 'EN'i seçilen Mehmet Arduç ödülünü Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konfederasyon Genel Baþkaný Ali Düþmez'in elinden aldý. SPOR SERVÝSÝ Çoroff-Çorum Off Road Derneði Çorum'a yaðan ilk karý kutladý. Yaðan ilk karýn ardýndan ÇOROFF Çorum Off Road Derneði üyelerinin adet arazi donanýmlý araçlarý ile yola çýkarak Ýskilip yolu üzeriden baþlayan yolculuklarý Çanakçý yol ayrýmýndan devam etti. Kösedað sýrtlarýndan müthiþ kýþ manzarasý eþliðinde vericilere ulaþýldý. Bulutlarýn içinde devam eden gezide görüþ mesafesi - metreye kadar inerken sert tipiye maruz kalýndý. Çatak Tabiat parkýna ulaþýldýðýnda ise ekibi sakin ve karlý bir hava karþýladý. Gezi kar üzerinde sucuk mangal ve semaver keyfi ile devam derken soðuk havada üþüyen ekip yakýlan kamp ateþinde ýsýndý. civarýnda katýlýmcý ile gerçekleþen gezide araç sahipleri kadar misafirlerde keyifli anlar yaþadýlar. Müthiþ tabiat manzaralý gezilere herkesin ücretsiz olarak davetli olduðu dernek tarafýndan bir kez daha hatýrlatýldý. Þaka gibi puan kayýplarý yaþýyoruz Cafer Aydýn Balçova Belediyespor yenilgisini deðerlendirdi. Spor Toto.lig.grupta.hafta maçýnda kendi evinde Balçova Belediyespor'a uzatma dakikalarýnda yediði golle - maðlup olan Orhangazispor'da teknik direktör Cafer Aydýn, - bitecek maçý - kaybetmek çok acý. Þaka gibi puan kayýplarý yaþýyoruz dedi. Orhangazispor Teknik Direktörü Cafer Aydýn, ligde ilk yarý boyunca hem hakem hatalarýndan hem de kaçan gollerden dolayý en az puan kaybý yaþadýklarýný belirterek, Balçova Belediyespor maçýnda þaka gibi iki gol yedik. Bizim kalitemizdeki bir takýmýn asla yememesi gereken golden sonra toparlandýk. Eþitliði de bulduk. Ancak ondan sonra yine gol kaçýrma yarýþýna girdik. Ayný hastalýðýmýz yine ortaya çýktý. Sadece stoper oyuncumuz dahi net gol pozisyonu harcadý. Tahir, Tunahan, Yaþar gibi futbolcularýmýzýn ilk yarý boyunca kaçýrdýklarý gol sayýsý 8. ikinci yarýda da durum deðiþmedi. Rakip puaný kurtarmak isterken kapandý. Buna raðmen yine gol pozisyonlarýmýz var. Ancak golü bulamadýk. Son dakikada da yine tedbir almamýz gereken bir pozisyonda golü kalemizde gördük ve maçý kaybettik. Þaka gibi puan kayýplarý yaþýyoruz dedi. Teknik Direktör Cafer Aydýn, deplasmanda oynayacaklarý Batman Petrolspor maçýný kazanýp devre arasýna girmek istediklerini belirterek, oyuncumuz ile yollarýmýzý ayýrdýk. Buna ilave olarak imkanlarýmýz dahilinde devre arasýnda en az - oyuncu takviyesi yapmak istiyoruz. Eðer takviyelerimizi yaparsak ikinci yarýda yine de bu ligi þampiyon bitirme þansýmýz var dedi. Cafer Aydýn Orhangazi halkýnýn, siyasetçisinin, ilçe dinamiklerinin bu takýma mutlaka sahip çýkmasý gerektiðini de belirterek, biz gecemizi gündüzümüzü takýma harcýyoruz. Yönetimdeki birkaç arkadaþýmýz tüm mesaisini takýma harcýyor. Eðer Orhangazi biraz bu takýma sahip çýkarsa ikinci lig bizim için zor deðil dedi. SPOR SERVÝSÝ Bayan güreþçilerimiz, Türkiye Þampiyonasý'nda Çorum Gençlikspor kulübünden Ceren Ýlayda Sönmez ve Kübra Daðlamaz Antalya' yapýlacak Büyükler Türkiye Güreþ Þampiyonasý'nda mindere çýkarak Çorum'u temsil edecekler. Ýlimizin ilk bayan güreþçileri olan Ceren Ýlayda Sönmez ve Kübra Daðlamaz geçen yýl Ankara'da yapýlan Bayanlar Türkiye Güreþ Þampiyonasý'nda ilimizi baþarýlýyla temsil etmiþlerdi. Bayan güreþçilerimiz Ceren Ýlayda Sönmez Kg, Kübra Daðlamaz ise kg'da Çorum Gençlikspor Kulübü adýna þampiyonada yarýþacaklar. Ýlimizi temsil edecek olan bayan güreþçilerimiz yarýn mindere çýkarak þampiyon olabilmek için ter dökecekler. SPOR SERVÝSÝ Çýksalýnspor ilk kez kazandý Spor Toto.Lig.Grup'ta Çýksalýnspor, profesyonel ligdeki ilk galibiyetini hafta sonrasýnda sahasýnda Elibol Sandýklýspor'a karþý aldý.- Teknik Direktör Hazan Vezir'in Çýksalýnspor'un baþýna gelmesinden sonra geçtiðimiz hafta Çorum Belediyespor ile deplasmanda - berabere kalan Beyoðlu temsilcisi, þeytanýn bacaðýný kýrdý ve galip geldi. Maçta - geriye düþmesine raðmen sarý yeþilliler Semih Göçmen'in iki golüyle maçý kazanmasýný bildi. GALÝBÝYET 'DA GELDÝ Mücadelenin.dakikasýnda Emircan ile konuk takým - öne geçti ve ilk yarý bu skorla sona erdi. Ýkinci yarýda 8.dakikada Semih penaltýdan skoru eþitledi..dakikada bir kez daha sahneye çýkan Semih Çýksalýnspor'u galibiyete taþýdý. Böylelikle Çýksalýnspor puanýný 'e yükseltirken maçta galibiyet, 8 beraberlikle ligde kalma mücadelesine devam etti. SPOR SERVÝSÝ

12 ARALIK ÇARÞAMBA Adýyamanspor Büyükergun'a emanet! Spor Toto. Lig'de mücadele eden Adýyamanspor'da, sözleþmesi feshedilen Osman Gürkan'ýn yerine teknik direktörlük görevine Soner Büyükergun getirildi. Kulüp Baþkaný Abdullah Erdem, gazetecilere yaptýðý açýklamada, takýmlarýnýn üzerinde bir talihsizlik olduðunu, bunun da teknik direktör Osman Gürkan'ýn dönemine denk geldiðini söyledi. Erdem, " Takýmýn baþýna getirdiðimiz Büyükergun ile gün önce Ankara'da görüþmüþtük. Kendisi bugün geldi ve Belediye Bingölspor maçýný tribünden seyretti. Aksilik olmazsa Bergama maçýna yeni hocamýz ile beraber çýkacaðýz" diye konuþtu. Belediyespor, Oltan Karakullukçu'yu araþtýrýyor Celal Bayraklý Ahmet Ecevit Belediyespor Baþkaný Zeki Gül 'Çorum Düþmaný' dediði Celal Bayraklý ile Ahmet Ecevit geleceðin hakem adaylarý olarak Çorum'u temsil etti Spor Toto. Lig. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyespor'da ikinci yarý öncesi kadroya takviye çalýþmalarý þimdiden baþladý.belediyespor transfer komitesinin Derince Belediyespor'da forma giyen doðumlu Oltan Karakullukçu'yu kadrosuna katmak için giriþimlerde bulunduðu iddia edildi. Genç futbolcuyu forvet hattý için düþünen Belediyespor yönetiminin bu futbolcu için ikinci transfer dönemi baþlamadan giriþimlere baþladýðý gelen haberler arasýndan yer aldý. Özellikle hava toplarýnda son derece etkili, ön alanda topu tutan, gücü ve teknik kapasitesi ile dikkat çeken Oltan'ýn devre arasýnda Çorum Belediyespor'a gelme ihtimalinin yüksek olduðu iddia edildi. ÜNYESPOR'DAN BAZI FUTBOLCULARDA GELMEK ÝSTÝYOR MUÞ! Öte yandan Çorum Belediyespor ile ayný grupta mücadele eden ve sezona þampiyonluk parolasý ile giren ancak ligin ilerleyen haftalarýnda þampiyonluk potasýndan iyice uzaklaþan Ünyesporlu bazý futbolcularýn da Çorum Belediyespor'a gelmek istediði öðrenildi. Bu futbolcular hakkýnda kesin bir isim belirtilmezken eski Çorum Belediyesporlu Ýbrahim Ethem'in bu futbolcular arasýnda olduðu bilgisine ulaþýldý. ADNAN YALÇIN Bayraklý ile Ecevit Geliþim Kampý'ný tamamladý Merkez Hakem Kurulu'nun geleceðin hakemlerini þimdiden tespit etmeyi, eðitmeyi, yönlendirmeyi ve geliþim süreçlerinin takibini hedeflediði Hakem Geliþim Kampý sona erdi. Kampta Çorum'u temsilen iki genç hakemimiz Celal Bayraklý ve Ahmet Ecevit'te Zeki Gül yer aldý. Ýki hakeminde geliþim kampýný baþarý ile tamamladýðý öðrenildi.uefa'nýn da uyguladýðý programýn benzeri olan ve - Aralýk tarihlerinde Limak Otel'deki düzenlenen Hakem Geliþim Kampý'na katýlan 8 hakem, yardýmcý hakemden oluþan toplam 8 trio fiziksel testleri, psikolojik çalýþmalarý, teknik sunumlarý ve saha uygulamalý eðitimleri bir arada aldý. hakem, eðitimlerin tatbiki amacýyla - Aralýk'ta da Ýstanbul Amatör Ligi maçlarýnda görev aldý. Bu maçlar kamera sistemi ile kaydedilerek, hakemlerin performans takibi gerçekleþti. Hakem Geliþim Kampý'nda hakem koçlarýnýn ve TFF-MHK eðitimcilerinin izlediði maçlardan klip haline getirilen görüntüler, MHK Eðitim Direktörü Oðuz Sarvan, eðitimciler, hakem koçlarý ve hakemlerin kendileri tarafýndan yorumlandý. SPOR SERVÝSÝ Sedat Özbað, yýllarca ekmeðini yediði Çorumspor'a henüz ziyarette bulunmamýþ! Özbað'da vefasýz çýktý! Çorumspor taraftarý ve camiasý Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað'a kýrgýn. Cami daha önceden Çorumspor'da çalýþan Sedat Özbað'ýn Belediyespor'da göreve gelmesinden itibaren Çorumspor antrenmanýna hiç ziyarette bulunmamasýný yadýrgýyor. Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ'in, Sedat Özbað'ýn Belediyespor'un baþýna geçmesinin hemen ardýndan Özbað'ý kutlamak için Belediyespor antrenmanýna ziyarette bulunmasýna raðmen Sedat Özbað'ýn Çorumspor antrenmanýna bir kez bile gelmemesini kulüp ve camia vefasýzlýk olarak yorumluyor. ADNAN YALÇIN Darýca Gençlerbirliði deplasmanýndan puanla dönerek lig ikinciliðindeki yerini koruyan Çorum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda karþýlaþacaðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Sunay Güneþ, Merzifonspor'un antrenmanýna çýktý Erzurum hazýrlýklarý baþladý Nazmi Avluca Sahasý'nda saat.'da baþlayan antrenmana sakatlýklarý nedeniyle ilk yarýyý kapattýklarý açýklanan Oðuzhan Saraçoðlu ve Okan Avcý katýlmazken, Darýca maçýnda sakatlanan Murathan ve Furkan ve grip olan genç Emre'de antrenmana katýlmadý. Isýnma hareketlerinin ardýndan 'e çalýþmasý ile baþlayan antrenman oldukça soðuk havada gerçekleþtirilirken antrenman yarý alanda çift kale çalýþmasý ile tamamlandý.erzurum maçýna büyük önem veren kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý çalýþma ile hazýrlýklarýna devam edecek.adnan YALÇIN Sunay Güneþ Merzifonsporla anlaþtý Çorumspor'da ani geliþmeler dikkat çekiyor. Bölgesel Amatör Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor'da teknik direktör Sunay Güneþ ile yollar ayrýlýyor. Edinilen bilgilere göre, Bölgesel Amatör Lig'de. Grup'ta mücadele eden Amasya temsilcisi Merzifonspor'dan teklif alan teknik direktör Sunay Güneþ, Merzifonspor yönetimi ile yaptýðý görüþmelerde anlaþma saðlarken Güneþ, kýrmýzý siyahlý kulüp baþkaný Rumi Ispanak ile de görüþerek anlaþarak Çorumspor ile yollarý ayýrdý. Teknik Direktör Sunay Güneþ dün Merzifon'a giderek yeni takýmýna ilk çalýþmasýný yaptýrdýðý öðrenildi. Teknik adamýn antrenmandan sonra Çorum'a dönüp kulüp yönetimi ve futbolcularla vedalaþtý. ÇORUMSPOR'U KÝM ÇALIÞTIRACAK? Sunay Güneþ ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan en çok merak edilen sorularýn baþýnda kýrmýzý siyahlý takýmý kimin çalýþtýracaðý gelirken þimdilik yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ'un takýmý maça hazýrlayacaðý ve en kýsa süre içinde takýmýn baþýna bir teknik adamýn getirileceði belirtildi. Öte yandan Çorumspor'u çalýþtýrmasý için bazý yöneticilerin Yetkin Özbey'i ikna etmeye çalýþtýðý öðrenildi. ADNAN YALÇIN Kýrmýzý siyahlýlar Karakuþ idaresinde çalýþtý Bölgesel Amatör Lig. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor dün yaptýðý tek antrenmanla Gölbaþý Belediyespor maçý hazýrlýklarýný baþlattý.ankara ekibinin maçlarýný sentetik sahada oynamasý nedeniyle hazýrlýklarýný Nolu Sentetik Saha'da baþlatan kýrmýzý siyahlýlar dün yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ nezaretinde ilk çalýþmasýný yaptý. Osman Seçgin ve Arif'in okul nedeniyle katýlamadýðý antrenmana Bartýnspor maçýnda burnuna aldýðý darbe nedeniyle sakatlanan Moubarak'ta çýkmadý. Yardýmcý antrenör Karakuþ idaresinde ýsýnma hareketleri ile baþlayan haftanýn ilk çalýþmasý 'er dakikalýk iki seri olarak yapýlan tempolu koþular ile devam etti. Tempolu koþularýn ardýndan esneme çalýþmalarý ile aktif dinlenme yapan kýrmýzý siyahlýlar antrenmaný çabukluk çalýþmasý ile tamamladý. Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý tek antrenmanla Gölbaþý Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

69. þubesini Çorum'a açtý

69. þubesini Çorum'a açtý ÝHH'dan Gazze için yeni kampanya ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Gazze'ye yönelik yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý tarafýndan düzenlenen 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı