2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU"

Transkript

1 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

2 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet raporumuzda; halkýmýza vaat ettiðimiz birçok þeyin, çok fazlasýný gerçekleþtirmenin mutluluðunu duyuyorum. Kütahya þantiye olacak dedik, Kütahya'mýzýn her tarafý þantiye oldu. Bütçe gelirimiz 2003 yýlý faaliyetinde YTL iken, 2006 yýlý sonunda YTL 'ye çýkardýk. Tek haneli enflasyon oranýna ulaþtýðýmýz dikkate alýndýðýnda üç yýllýk gelir artýþýnýn % 93,7 olmasý çok önemlidir. Elbette ki geliri artýrmak baþlý baþýna bir baþarý olmakla birlikte, borçsuz Belediye unvanýmýzý sürdürürken, Parayý akýlcý kullanarak, gelirimize göre yatýrým payýný her geçen yýl artýrarak % 30,7'den, % 60'a çýkardýk. Yatýrýma aktardýðýmýz öz kaynaklarýmýzýn dýþýnda; Dünya Bankasýndan içme suyu hatlarýný yenileme kredisi olarak 5 milyon EURO alýndý yýlýnda uygulamaya geçecektir. Katý Atýk Yönetim Sistemi için AB fonlarýndan 16,800,000 euro'su hibe olmak üzere; 24,200,000 EURO 'luk yatýrým projemiz, Türkiye'de projesi onaylanan üç belediye içinde yer aldý yýlýnda uygulamaya geçecektir. Merkezde yer alan 19 köyümüz mahalle yapýlarak Belediye sýnýrlarýmýz 96 km²'den, 372 km²'ye eriþmiþtir. Fiziki planlama imkânlarýmýzýn artmasýnýn yaný sýra þehrin imkânlarýnýn yeni mahallelerimize ulaþtýrýlarak, tarým, hayvancýlýk gelirlerinin artýrýlmasýnda önder olup göçü önlemek suretiyle þehirle bütünleþmelerini saðlamak öncelikli hedeflerimizdendir. Þehrimizi bir baþtan bir baþa kat eden DSÝ kanalý belediyemizce devralýnarak ýslah çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Alt yapý çalýþmalarýmýzdan; içme suyu yenilemesine devam edilmiþ, Atýk Su Arýtma Tesisinde tam kapasite ileri arýtmaya geçilmiþ, kanalizasyon çalýþmalarý planlandýðý þekilde tamamlanmýþ, doðalgaz hattý abone imkâný 'e çýkarýlmýþ, 2007 yýlýnda rakamý hedeflenmiþtir. 67,580 ton asfalt üretilerek kaplama ve yama yapýlmýþtýr. Yeni yol açýlmasý ve iyileþtirmesi için m² kilit taþý, m² doðaltaþ döþenmiþ, alternatif yolun kamulaþtýrýlmasý bitirilerek %80'i tamamlanmýþtýr yýlýnda yol trafiðe açýlacaktýr konutluk I. etap TOKÝ uygulamasý tamamlanmýþ, II.etap 1500 konutluk arsa üretimi için 2007 yýlý ilk yarýsý hedeflenmiþtir. Ýþyerleri, semt pazaryerleri, semt spor tesisleri, sosyal tesisler, hayvan bakým evi, tarihi tescilli eserlerin restorasyonu, park bahçe, yeþil kuþak uygulamalarý, mezarlýklarýmýzýn düzenlenmesi ve yeni yönetim merkezinin yapýmý tamamlanmýþtýr. Oto Terminal, 4-5 yýldýzlý Þehir Oteli, Ulu Cami Ýþ merkezi, Sevgi yolu, Kent Parký, Mezbaha, Hal gibi büyük projelerin hazýrlýklarý son aþamaya gelmiþ, finansman durumuna göre 2007 yýlýnda ihaleye çýkarýlmasý öngörülmüþtür. Türkiye de pilot il olarak seçilen Kütahya'mýzda; Turizm Destinasyonu ve Kütahya Tanýtým günleri, fuarýmýz, Ramazan eðlenceleri, konserler, sayamadýðýmýz birçok sosyal ve kültürel etkinliðin yaný sýra, yardýmlaþma faaliyetlerimiz yoðun þekilde sürdürülmüþtür. Faaliyetlerimizin baþarýlý þekilde uygulanmasýnda emeði geçen, heyecanla destekleyen halkýmýza, meclis ve encümen üyelerime, memur ve iþçilerimize, müteahhitlerimize çok teþekkür ediyorum, Kütahya her þeyin en iyisine layýktýr. Layýk olduðu her þeye kavuþacaktýr. Saygý ve sevgilerimle. Mustafa ÝÇA Kütahya Belediye Baþkaný Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Üst yönetici sunuþu... 2 Kütahya Belediyesi Meclis Üyeleri Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu... 6 I - Genel Bilgiler, II. Amaç ve Hedefler, III. Faaliyetine iliþkin bilgi ve deðerlendirmeler, örgüt yapýsý Mali Yýlý Bütçe Giderleri Sonuçlarý Mali Yýlý Bütçe Gelirleri Sonuçlarý ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ... 11/22 ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ... 23/26 YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ... 27/33 HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ... 34/40 KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ... 41/43 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ... 44/60 HESAP ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ... 61/63 I - Genel Bilgiler, II. Amaç ve Hedefler, III. Faaliyetine iliþkin bilgi ve deðerlendirmeler BÝLANÇO FAALÝYET SONUÇLARI TABLOSU... 65/71 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GÝDERLERÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU BÜTÇE GELÝRLERÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU MÝZAN... 76/77 EK LER... 78/80 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ... 81/86 ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ... 87/99 ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ /106 ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ /115 SU VE KANALÝZASYON ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ /121 ÝÞLETME ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÐÜ /127 TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ /134 VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ /140 ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ /146 BELDE A.Þ /151 SÝMPAÞ A.Þ /154 FOTOÐRAFLARLA KISACA HÝZMETLERÝMÝZ /160 Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :3

4 Belediye Meclis Üyeleri Nejat ÖZTURAN (Belediye Baþkan Yardýmcýsý) Ertan ARIK Adalet ve Kalkýnma Partisi Raþit ARKAÇ Adalet ve Kalkýnma Partisi Doðan CEBECÝ Adalet ve Kalkýnma Süleyman ÇÝMENLER Adalet ve Kalkýnma Partisi Savaþ KILINÇ Adalet ve Kalkýnma Partisi Hatice AYLA Adalet ve Kalkýnma Partisi Sadýk CEYLAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Oðuz ATAKAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Metin ALPTEKÝN Adalet ve Kalkýnma Partisi Fikret DURSUN Adalet ve Kalkýnma Partisi M.Mustafa KALYON Adalet ve Kalkýnma Partisi Abdullah ATASEVER Adalet ve Kalkýnma Partisi Yahya DABAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Sabahat ÖZ Adalet ve Kalkýnma Partisi Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :4

5 Hüseyin ZEYBEK Adalet ve Kalkýnma Partisi Osman AKDAÞ Adalet ve Kalkýnma Partisi Bilal CÝCAVOÐLU Adalet ve Kalkýnma Partisi H.Oðuz SEÇEN Adalet ve Kalkýnma Ali KONGU Adalet ve Kalkýnma Partisi B.Muharrem AKÇÝL Adalet ve Kalkýnma Partisi Muhsin MALTAÞ Adalet ve Kalkýnma Partisi Salih Çetiner Adalet ve Kalkýnma Partisi Nedim GÜRENSOY Adalet ve Kalkýnma Partisi Mustafa MUSLU Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýbrahim BAYIR Adalet ve Kalkýnma Partisi Halil KAHRAMAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýsmail ATAGÜN Adalet ve Kalkýnma Partisi Nazife ÖZDOÐLAR Adalet ve Kalkýnma Partisi Kenan ESKÝÇUBUK Adalet ve Kalkýnma Partisi Hürdoðan ÇELÝK Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006/ Belediye Meclisi Üyeleri SAYFA :5

6 T.C. KÜTAHYA BELEDÝYESÝ GENEL BÝLGÝLER A- MÝSYONUMUZ Kütahya Belediyesi olarak misyonumuz; Kütahya'nýn tarih ve kültürüne sahip çýkarak, bilim ve teknolojinin tüm imkânlarýndan yararlanýp, halkýn yaþamaktan mutluluk duyacaðý çaðdaþ bir çevrede en iyi Belediyecilik hizmetlerini sunmaktýr. B- VÝZYONUMUZ Kütahya Belediyesi olarak vizyonumuz; herkesin gezmeyi, görmeyi ve içinde yaþamayý arzuladýðý tarih, kültür, turizm ve sanayi kenti oluþturmaktýr C- YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 5393 Sayýlý Belediye Kanununun verdiði yetki görev ve sorumluluklar dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. D-ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1-Fiziksel Yapý: Kütahya Belediyesi Zafer Meydanýndaki Belediye Baþkanlýðý binasý baþta olmak üzere, Atatürk Bulvarýnda yer alan Makine Ýkmal Tesisleri, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan asfalt þantiyesi, Ýstasyon Caddesinde yer alan Belediye Kültür Sarayý, Hava Er Eðitim Tugay Komutanlýðý yanýnda yer alan Atýk Su Arýtma, Park Bahçe, Sera, Mezbaha Tesisleri,Fuar alaný Eyvanlý Köþk, Evlendirme Memurluðu, Menderes Ýþhanýnda Belde A.Þ. ve SÝMPAÞ A.Þ. þirketlerinde ve çeþitli hizmet birimlerinde faaliyetlerini yürütmektedir. Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :6

7 2-Örgüt Yapýsý: T.C Kütahya Belediyesi Mustafa ÝÇA Kütahya Belediye Baþkaný Nejat ÖZTURAN Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ý.Cengiz ÇOBANKAYA Veteriner Müdürü Ahmet METE Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürü Muammer TEZCAN Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Rahmi ADIGÜZEL Temizlik Ýþleri Müdürü M.Ali ELBÝR Ýdari ve Mali Ýþler Müdürü Mehmet ERSAL Özel Kalem Müdürü Hasan ÇOLAK Yazý Ýþleri Müdürü H.Hüseyin TUTAR Hesap Ýþleri Müdürü Ý. Hakký TÜRKEL Ýnsan Kaynaklarý ve Eðit. Müd. Mustafa KARABACAK Hukuk Ýþleri Müdürü Bayram ÖZBAY Ýtfaiye Müdürü Muammer ÖZER Zabýta Müdürü Bülent ERKILAVUZ Teknik Baþkan Yardýmcýsý Bülent ERKILAVUZ Ýmar ve Þehircilik Müdürü Ümit TULUM Fen Ýþleri Müdürü Ý.Hakký BAHÞÝ Su ve Kanalizasyon Müdürü Hasan ÇOLAK Etüd Proje Müdürü Örgüt yapýsý Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :7

8 Teknolojik kaynaklarýmýz Belediyemizde mevcut kullanýlan 182 adet bilgisayar ve 94 Adet yazýcý bulunmaktadýr. Belediyemizde bilgisayarlar 1000 Kb/sn lik bir network aðý ile birbirine baðlýdýr. 2 Adet 10 KVK 1 Adet ÇOKVA kesintisiz güç kaynaðý mevcuttur. 4 kamera ile merkez bina güvenliði saðlanmaktadýr. Belediyemizde geniþ bir network aðý bulunmaktadýr. Bu sayede bilgisayarlar bütünleþmiþ bir yapý içerisinde çalýþabilmektedirler. Gerek personelin kendini geliþtirmesi gerekse belediye uygulamalarýnýn kullanýlmasý amacýyla merkez bina ile dýþ müdürlükler arasýnda 5 adat ADSL baðlantýsý mevcuttur. Ýnternete karþý güvenliði saðlamak üzere 1 adet güvenlik duvarý, 5 ADSL bulunmaktadýr. Belediyemizde yapýlan iþlemlerinin tamamý bütünleþmiþ bir biçimde ortak veri tabanýnda tutmak üzere tasarlanmýþ ve tüm birimlerde aktif hale getirilmiþ otomasyon yazýlýmý ile yapýlmaktadýr. Yazýlým internet tabanlý olup tüm müdürlüklerimiz de sistem kullanýlmaktadýr. 1.Ýnsan Kaynaklarý Belediyemiz hizmetleri 195 memur, 70 sürekli iþçi ve 109 geçici iþçi olmak üzere 374 personel ile yürütülmektedir. Çalýþanlarýmýzýn 29'si bayan, 345'si erkek olup 7 özürlü, 4 eski hükümlü personeldir. Norm kadro çalýþmalarýyla görev personellerin yer deðiþikliði ve kadro deðiþiklikleri yapýldý. Çalýþanlarýmýzýn, pozisyonlarýna uygun olarak görevlerinin gerektirdiði teknik ve kiþisel geliþimlerine yönelik eðitimler kurum içi veya kurum dýþýndaki eðitim, seminer ve konferanslarla saðlandý. TABLO 2 YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU STATÜ MEMUR SÜREKLÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL TOPLAM Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :8

9 2006 MALÝ YILI Mali Bilgiler GÝDER BÜTÇESÝ 2006 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Sonuçlarý 2006 Mali Yýlý Mizaný: Ekte görüleceði üzere 2006 Mali Yýlý Mizaný borç alacak toplamlarý, ,60 olarak gerçekleþmiþtir yýlýna devrolan ödenek ,00, 2006 yýlýnýn iade ödeneði ,85.dir Mali Yýlý Bilançosu: Bütçe Uygulama Sonuçlarý Tablosu Aktif Toplamý : ,09YTL Ekteki uygulama tablosunda görüleceði üzere Pasif Toplamý : ,09YTL Bütçe giderleri : ,72YTL Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu : ,33YTL Bütçe Gelirleri : ,79YTL Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ýadeler : ,58YTL Bütçe Gelir Gider Farký : ,07YTL Olarak gerçekleþmiþtir. EKONOMÝK BÜTÇE GÝDERÝNÝN TÜRÜ TUTAR (YTL) ORAN (%) KOD 1 PERSONEL MAAÞLARI ,88 18,08 2 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARINA DEVLET PRÝMÝ GÝDERLERÝ ,60 2,04 3 MAL VE HÝZMET ALIM GÝDERLERÝ ,96 7,87 4 FAÝZ GÝDERLERÝ ,70 0,09 5 CARÝ TRANSFERLER ,25 4,77 6 SERMAYE GÝDERLERÝ ,33 59,06 7 SERMAYE TRANSFERLERÝ ,00 0,48 BÜTÇE GÝDERLERÝ TOPLAMI ,72 92, Mali Yýlý Bütçesi : 50,00 YTL 2005 Yýlýndan Devreden Ödenek : ,00 YTL Toplam : ,00 YTL 2006 Yýlý Gider Gerçekleþme Tutarý : ,72 YTL 2007 Yýlýna Devreden Bütçe Ödeneði : ,00YTL Ýptal Edilen Ödenek : ,28 YTL 2006 Yýlý Bütçe Gerçekleþme Oraný : %92,39 Olarak gerçekleþmiþtir. Personel maaþlarý Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet alým Giderleri Faiz gideleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri NOTLAR: 2006 Mali Yýlý Mizaný, 2006 Mali Yýlý Bilançosu, 2006 Yýlý Bütçesi Faaliyet Sonuçlarý Tablosu, Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sýnýflarýndýrýlmasý Tablosu ve Bütçe Uygulama Sonuçlarý Tablosuna ait ayrýntýlar Hesap Ýþleri Müdürlüðü Faaliyet Raporu Ek indedir. Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :9

10 2006 MALÝ YILI GELÝR BÜTÇESÝ GELÝRÝN KODU BÜTÇE BÜTÇE ÝLE GERÇEKLEÞME ORAN GELÝRLERÝNÝN TÜRÜ TAHMÝN EDÝLEN (%) 1 VERGÝ GELÝRLERÝ , ,42 91,68 2 MERKEZÝ ÝDAREDEN AL. ÝLLER BANKASI PAYI , ,72 88,91 3 DÝÐER VERGÝ GELÝRLERÝ , ,70 101,75 4 VERGÝ DIÞI GELÝRLER , ,25 90,48 5 SERMAYE GELÝRLERÝ 3.006, ,82 159,24 6 ALINAN BAÐIÞ VE YARDIMLAR 20, , ,50 7 ALACAKLARDAN TAHSÝLAT 109, ,40 747,83 8 RET VE ÝADELER (-) -50, ,58 279,19 BÜTÇE GELÝRLERÝ TOPLAMI 50, ,21 96,85 Vergi Gelirleri Ýller Bankasý Payý Diðer Vergi Gelirleri Vergi Dýþý Gelirler Sermaye Gelirleri Alýnan Baðýþ ve Yardýmlar Alacak Tahsilatlarý 2006 Yýlý Gelir Bütçesi : 50,00 YTL 2006 Yýlý Tahakkuku Toplamý : ,36 YTL 2005 Yýlý ve Önceki Yýllardan Gelen Tahakkuk : ,60 YTL Toplam Tahakkuk : ,96 YTL 2006 Yýlý Tahakkuklarýndan Tahsilat : ,73 YTL 2005 Yýlý ve Öncesi Tahakkuklardan Tahsilat : ,06 YTL Toplam Tahsilat : ,79 YTL 2007 Yýlýna Devreden Tahakkuk : ,17 YTL Vadesi 2006 Yýlý Olan Tahakkuk Alacaðý : ,47 YTL Vadesi 2007 ve Sonrasý Yýllar Olan Tahakkuk A. : ,64 YTL Vadesi 2005 ve Öncesi Olan Tahakkuk Alacaðý : ,06 YTL Vadesi Yýlý ve öncesi olan alacaklardan akide baðlý ücret türü tahakkuklar Belediye Hukuk Ýþleri Müdürlüðümüze intikal ettirilmiþ olup, takibi yapýlmaktadýr Sayýlý A.A.T.U.K kapsamýna giren ve vadesi 2006 yýlý ve öncesi takipli alacaklarýn takibi Hesap Ýþleri Müdürlüðümüze baðlý Ýcra Takip Servisi tarafýndan yapýlmaktadýr. Red ve Ýadeler NOTLAR: 2006 Mali Yýlý Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sýnýflandýrýlmasý Tablosu, 2006 Yýlý Faaliyet Sonuçlarý Tablosu ve 2006 Yýlý Bütçe Uygulama Sonuçlarý Tablosuna ait detaylar Hesap Ýþleri Müdürlüðü Faaliyet Raporu Ek indedir. Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :10

11 A) Yetki, Görev Ve Sorumluluklar a) Köklü bir tarihsel mirasa sahip olan Kütahya'nýn tarihi mekânlarýný aslýna uygun olarak korumak, tarihi Kütahya'da ikameti teþvik etmek, tescilli binalarý imkânlar doðrultusunda tarihteki haliyle yaþatmak, tarihsel ve kültürel dokuyu gün ýþýðýna çýkarmak. (Kütahya Evleri, Külliyeleri, Sokaklarý ve Türbeleri ile diðer tarihi mekânlarý, çeþmeleri, çinileri, porselenleri ve kaplýcalarý ile gümüþ iþlemeciliði gibi.) Bu tarihi mekânlarda rehberlik hizmetleri vermek, tanýtýcý yayýnlar ve diðer çalýþmalarý yapmak. b) Milli, yerel ve kültürel deðerlerin iþlendiði "Kültür Sanat ve Edebiyat Yayýnlarý"ný hazýrlamak. Halkýn kültür düzeyini yükseltecek çalýþmalar yapmak. (Konferans, panel, etkinlikler vb) c) Belediye sýnýrlarý içerisinde her türlü Kültürel etkinliklerde bulunmak. Öðrenci, öðretmen ve halka yönelik eðitsel ve kültürel içerikli konferans, seminer, sohbet, anma günü, sempozyum, söyleþi, panel, sinema, multivizyon - sinevizyon, slayt gösterimi, fuarlar, geziler, þenlikler, þölenler, spor etkinlikleri, yarýþmalar, tanýtýcý ve bilgilendirici belgesel filmler, kurslar, tanýtýcý pano ve kitaplar ile rehber hazýrlamak, sanat sergileri açmak, kermesler ve festivaller düzenlemek. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ Mehmet ERSAL Özel Kalem Müdürü d) Kütahya'nýn tarihi dokusunu canlý tutacak, gündemde kalmasýný saðlayacak kültür ve turizme yönelik tanýtýcý, markalaþtýrýcý planlarý uygulamaya koymak ve yürütmek. Bu konularla ilgili basýn-yayýndaki geliþmeleri izlemek raporlandýrmak ve Baþkanlýðý bilgilendirmek. e)kütahya'daki yerele ait tüm tarihi, kültürel, sanatsal bilgi,belge vebulgularý modern ve bilimsel yöntemlerle müzelerde toplamak, kütüphanemizde bu bilgi ve belgeleri gelecek kuþaklara aktarýcý çalýþmalarýn yaný sýra bilim ve sanat çevrelerini bu bilgilerle tanýþtýracak çalýþmalar yapmak. Kültür evleri, sanat galerileri v.b. açmak ve bu merkezleri halkýn istifadesine sunmak. f) Kütahya'mýza ait tarih ile kültür deðerlerinin üniversitelerde tez, seminer ve araþtýrma konusu olabilmesi için üniversitelerle iþbirliði yapmak. Tarihe mal olmuþ Evliya Çelebi, Gaybi Sunullah gibi isimlerin yaný sýra Kütahya Evleri, Çini, Porselen, Gümüþ Ýþçiliði, Sim Ýþçiliði, Þifalý Kaplýcalar v.b. üzerine araþtýrma derleme yapmak, yaptýrmak, eser haline getirerek þehri tanýtýcý faaliyetleri zenginleþtirmek. Ulusal ve uluslararasý düzeyde bu deðerleri iþlemek. Festival, sempozyum, fuar, televizyon yayýnlarýna katýlarak bu ve benzeri deðerleri tanýtarak toplumun kültür birikimine katký saðlamak ve þehrin turizmine yönelik çalýþmalarý geliþtirmek. g) Belediye bölgesindeki eðitim kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile (dernek, kulüp, vakýf, birlik, oda ve meslek kuruluþlarý gibi.) iþbirliði yaparak toplumu bilgilendirici, bilinçlendirici etkinliklerde bulunmak, yayýn, konferans v.b. aktiviteleri planlamak sekretaryalýklarý ve çalýþtaylarý yürütmek. h) Taký tasarýmý, gümüþ ve çini, porselen, gibi el sanatlarýný yaþatmak amacýyla kurslar, seminerler düzenleyip uygun mekân ve zamanlarda sergilenmesini saðlamak. ý ) Spor kompleksleri ve semt sahalarýný oluþturup gençlerin beden ve ruh saðlýðýný geliþtirici programlarý yürürlüðe koyarak, gelecek nesilleri zararlý ortam ve alýþkanlýklardan korunmasýný saðlamakla beraber spor ve kültür etkinliklerine teþvik etmek. i) Belediyemiz sýnýrlarýnda yer alan her türlü amatör ve profesyonel spor kulüplerimize ödül vererek, turnuva ve yarýþmalar düzenleyerek kulüplerin aktiviterini desteklemek ve bu çalýþmalarýn sürekliliðini saðlamak. J) Halkýmýzýn spor faaliyetlerine ilgi ve katýlýmýný saðlamak amacýyla yayýnlar yapmak, teþvik edici projeler geliþtirmek, spor kulüpleriyle dayanýþma içinde bulunarak kitle sporunu özendirici yarýþma, turnuva, festival, þenlik ve organizasyonlar yapmak, yaptýrmak k) Topluma mal olmuþ bilim-fikir, kültür-sanat adamlarýný, þairleri, sporcularý, sanatçýlarý, devlet adamlarýný, önceden belirlenmiþ dönem dahilinde ele almak ve bu þahýslarla ilgili anma toplantýlarý düzenlemek. Tarihi, kültürel, turistik ve edebi deðerlerimize yönelik çeþitli konularda yarýþmalar düzenlemek ve ödüller daðýtmak. l) Yapýlan hizmetlerin, projelerin iþlerliðini artýrýcý tanýtým çalýþmalarýný yürütmek, sesli, görüntülü ve yazýlý yayýnlarla ( kitap, broþür, CD-rom, video, kýsa metrajlý film ve belgesel gibi.) ulusal ve uluslararasý platformlarda kamuoyu oluþturmak. m) Kütahya Belediyesi sýnýrlarý içerisinde yer alan kamuya ait müþterek mekânlarda (eðitim kurumlarý, okul, külliye, camii, sosyal tesisler, müze, türbe, tarihi meydanlar v.b.) bahçe ve çevre peyzaj mimarisine uygun bir þekilde düzenleme çalýþmalarýna katkýda bulunmak, yýprananlarý koruma altýna almak, tescil edilmesi gerekenleri tescil ettirmek, restore etmek ve yýkýlanlarý aslýna uygun biçimde yeniden yapmak, yaptýrmak. Halkýmýzý bilgilendirmek. n) Kütahya Belediye Konservatuarý çalýþmalarýný yürütmek. Müzik ve sanat topluluklarýný oluþturmak. Konservatuar eðitim programýný þekillendirip yürütmek. Konservatuar yapýsýnda; Geleneksel ve çaðdaþ müzik topluluklarý, sahne sanatlarý, süsleme ve el sanatlarý, enstrüman kurs programlarý, musiki topluluklarý, ses ve estetik eðitimi, sahne ve oyunculuk eðitimi, diksiyon, yaratýcý drama, korolar, kurs, eðitim programý, ana sanat dalý, araþtýrma enstitüsü v.b. programlarý kurmak, geliþtirmek, yurtiçinde ve yurtdýþýnda sahnelemek, turne düzenlemek, temsil gerçekleþtirmek, kamuoyuna yansýtmak ve bu çalýþmalarý ilgili kurum ve kuruluþlarla paylaþarak müþterek çalýþmalar yürütmek. o) Belediyemizin, kardeþ þehir, kültür, sanat, turizm, sosyal ve spor alanlarýnda iþbirliði çalýþmalarýný yürütmek. ö) Engellilere yönelik proje ve programlar geliþtirmek rehabilitasyon ve eðitim sürecine katký saðlamak. B)Ýdareye Ýliþkin Bilgiler 1.Fiziksel Yapý Müdürlüðümüz, Belediye Baþkanýna baðlý olarak Belediye binasýnda görevini yürütmektedir. Ýdari bürolar ile Konservatuar T.H.M., T.S.M., Tiyatro, Halk Oyunlarý çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :11

12 2.Örgüt Yapýsý 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüðümüzde çalýþan tüm personelimizin kendi kullanýmýna yönelik internet baðlantýlarý açýk bilgisayar, yazýcý, Fotoðraf makinesi, kamera, projeksiyon, VHS Video, ses sistemleri mevcuttur. 4. Bilgi Kaynaklarýmýz: 5393 Sayýlý Belediye kanunu, 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalýþma Yönetmeliði (09 Ekim 2005 tarih Özel Kalem Servisi Özel Kalem Sekreteryasý ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Evlendirme Memurluðu Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Ser. Medya Servisi Ýlan Servisi Danýþma, Beyaz Masa, Santral ve Tanýtým Bilgilendirme Servisi Belediye Konservatuarý Belediye Tiyatrosu ve Sayýlý Resmi Gazetede Yayýmlanan), 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Yazýþmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkýndaki Yönetmelik( 02 Aralýk 2004 tarih ve sayýlý resmi gazete yayýmlanan), "Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Ýliþkin Esaslar",ile diðer yayýmlanan kanun, yönetmelik, tüzük, teblið ve genelgeleridir. FAALÝYET RAPORU; ve Sayýlý Resmi Gazete ve 5393 sayýlý Belediye kanunun 56. maddesine göre Belediye Faaliyet Raporlarý Nisan ayý Meclis Toplantýsýnda sunulur. HOPARLÖR ÝLANI; Tarih ve B.19,0.ÇEY/ Sayýlý Çevre Bakanlýðý. Çevre Eðitimi ve Yayýn Dairesi Baþkanlýðýnýn yazýlarý ile gürültünün azalmasýna yönelik hoparlör sisteminde küçük deðiþiklikler yapýlarak huzur ve sükûn, beden ve ruh saðlýðýný gürültüyü bozmayacak þekilde saðlanmýþtýr. YAZIÞMA KURALLARI; Tarih ve ÝLG /YÝB sayýlý Yazý Ýþleri Müdürlüðümüzün yazýlarý Tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak Resmi yazýþmalarda uygulanacak esas ve usullere göre yapýlmaktadýr. FUAR; TOBB Yönetim Kurulunun Tarih ve 158 sayýlý kararýyla Tarihinde Yurt içinde Fuar düzenlemesine dair usul ve esaslar yürürlüðe girmiþtir. KARDEÞ ÞEHÝR ÝLÝÞKÝLERÝ; Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün, gün ve sayýlý gün ve 233 sayýlý gün ve sayýlý Genelgeleri ve 5393 sayýlý Belediye Kanunun 74. Maddesi gereði Kardeþ Þehir Ýliþkileri kurulabilir Tarih ve 298 sayýlý Belediye Meclis kararý ile Kütahya ile Tataristan Cumhuriyeti Bavlý Þehri ile kardeþ Þehir kabul edilmesine karar verilmiþtir. KENT KONSEYÝ; Yerel Yönetimler Yasalarýnýn mecburiyetleri doðrultusunda Kütahya Belediyesi öncülüðünde Belediye Meclisinin Tarih ve 163 sayýlý kararý ile Kant Meclisi kurulmuþtur sayýlý Belediye Kanunun 76. Maddesi gereði iþlemlerini yürütmeye devam etmiþtir. Kurum, Kuruluþ ve Sivil Toplum Örgütlerinden oluþup ve Kütahya Kent Meclisi Kütahya'nýn bütünlüðünü temsil eden Emekliler, Kadýn, Gençlik, Çocuk ve Engelli Meclisinden oluþmaktadýr. Y.G.21 (YEREL GÜNDEM 21);1992 BM RÝO Yeryüzü Zirvesinde baþlatýlan Y.G.21 çalýþmalarý Türkiye'de 1997 yýlý sonunda baþlamýþtýr. TÝYATRO; Tarih ve 858/04 sayýlý Encümen Kararý ile Belediye Tiyatrosu kurulmuþtur. KONSERVATUAR; Tarih ve 937/04 sayýlý Encümen Kararý ile Belediye Konservatuarý kurulmuþtur. BÝLGÝ EDÝNME; Tarih ve 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu ve Tarihli Bilgi Edinme hakký uygulamasýna iliþkin Esas ve Usuller hakkýnda yönetmelik gereði Müdürlüðümüz bünyesinde Tarihinde Bilgi Edinme birimi oluþturulmuþtur Tarihleri arasýnda 184 adet baþvuru yapýlmýþtýr bunlardan BEYAZ MASA; Beyaz Masa Tarihinde kurulmuþtur Tarihleri arasýnda 308 adet müracaat yapýlmýþtýr Sayýlý Medeni Kanunun 134. maddesinde belediye bulunan yerlerde evlendirme memurluðu belediye baþkaný veya bu iþle görevlendireceði memur tarafýndan yürütülür.evlendirme memurluðu yetkisi Medeni Kanunun 134. Maddesi 'ne göre belediye baþkanýnca görevlendirilen memur tarafýndan yerine getirilir. Evlendirme memurluðu 4721 Sayýlý Medeni Kanunun 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134, 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144.Maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülmektedir. 5. Ýnsan Kaynaklarý Özel Kalem Müdürlüðü bünyesinde Belediyenin üst yönetim organý Belediye Baþkaný olmak üzere Baþkan Vekili ve Teknik Baþkan Yardýmcýsý Vekili 1 Müdür, 14 Personel, 21 Tiyatro ve Konservatuar Kurslarýnda konusunda uzman 5 sözleþmeli Öðretmen (Saat ücretli) görev almaktadýr. B)Sunulan Hizmetler Sunulan hizmetler süreç mantýðý ile bir grupta toplanýr. Bu faaliyetler yada projeler 2,3 cümle ile özetlenir. Süreç, faaliyet tanýmlamasý yapýlýr. Müdürlüðümüz bünyesinde genel olarak; Ýlgili mevzuatlar doðrultusunda sosyal ve kültürel hizmetleri yürütülmektedir. Yürütülen faaliyetler; 1.Kültürel Faaliyetler; Bölgemizde ikamet eden vatandaþlara rutin belediyecilik dýþýnda kültür alanlarýnda da hizmet götüren belediyemizin kültürel alanlarda yapmýþ olduðu Konser, Panel, Fuar, Gösteri, Özel gün ve Kutlamalardýr. 2.Sosyal Yardýmlar; Bölgemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn çocuklarýnýn sünnet edilmesi. Yerel Gündem 21 etkinlikleri çerçevesinde; Gýda ve Giyim Bankacýlýðý yapýlmaktadýr. 3.Tiyatro ve Konservatuar kurslarý adý altýnda açýlan; Müzik, tiyatro ve halk oyunlarý kurslarýdýr. 4.Ýdari Ýþlemler; Müdürlüðümüzün, Belediye içi ve dýþýndaki Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile yapmýþ olduðu iþ ve iþlemlerdir. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :12

13 5.Toplantý-Fuar-Tanýtým; Belediyemizin tanýtýmý amacýyla yapýlan toplantý, fuar ve tanýtým organizasyonlarýdýr. 6.Sportif faaliyetler; Spora ve sporcuya destek sloganý ile yola çýkan Belediyemizin bu konularda yapacaðý her türlü faaliyeti içermektedir. C)Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi Müdürlüðümüz, doðrudan Belediye Baþkanýna baðlý olarak hizmet vermektedir.5393 Sayýlý Belediye Kanununun 25. Maddesi gereði Belediye Meclisleri içinden oluþturulan Denetim Komisyonu tarafýndan kontrol edilmektedir. Ayrýca, Müdürlüðümüzde görev yapan personel kendi sorumluluklarý altýndaki iþ ve iþlemleri kanunlar çerçevesinde yürütmektedir. Mali iþlemler ilgili iþ ve iþlemleri gerçekleþtirme görevlisince yapýlmaktadýr. D)Diðer Hususlar II.AMAÇ VE HEDEFLER A)Ýdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik planlama çalýþmalarý 2006 yýlý Temmuz ayýnda sonuçlanmýþtýr. Stratejik Plana baðlý olarak sorumlu olduðumuz hedeflere ulaþmak için gerekli hazýrlýklarý ve tedbirleri 2006 yýlýnda almaya çalýþtýk. B)Temel Politikalar Ve Öncelikler Eðer yöneticinin özellikle bir politikasý ya da ilkesi varsa 2006 yýlýna ait bunu ekleyebilir. "Kütahya bölgesinin turizm mastýr planýna katký saðlamak. "Sit bölgesini turizme kazandýrmak ve bu bölgenin tanýtýmýný yapmak. "Tarih, kültürel ve saðlýk turizmini canlandýrmak için iþbirliklerini artýrmak. "Saðlýklý Kentler Birliðinin faaliyetlerini etkinleþtirmek. "Yerel yönetimde sosyal katýlýmý en üst düzeye getirmek. "Sosyal refahý ve istihdamý artýrmaya yönelik eðitim çalýþmalarýný sürdürmek. "Yardýma muhtaç insanlara yardým yapmak.(sünnet, Gýda, Giyim) "Kültürel faaliyetleri geliþtirmek. "Türk el sanatlarýný yaþatmak ve gelecek kuþaklara aktarmak. "Spora katýlýmý saðlamak. "Halkýn kültür düzeyini yükseltecek çalýþmalar yamak ( panel, konferanslar, sanatsal ve kültürel yayýnlar) C)Diðer Hususlar Faaliyetlerimizi; kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uygun olarak en hýzlý bir þekilde ekip çalýþmasý içerisinde yapmak müdürlüðümüzün temel ilkeleri arasýnda yer almaktadýr. III.FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER A)Mali Bilgiler 1)Bütçe Uygulama Sonuçlarý Müdürlüðümüzün bütçe uygulama sonuçlarý EK1'de belirtildiði gibidir. 2)Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar 3)Mali Denetim Sonuçlarý Meclis Denetim Komisyonu tarafýndan mali denetimden geçilmiþtir. Komisyonun öneri ve tenkitleri doðrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiþtir. 4)Diðer Hususlar B)Performans Bilgileri 1)Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Kültürel Faaliyetler; Belediyemizin 2006 yýlý içerisinde yapmýþ olduðu kültürel etkinlikler kapsamýnda Müdürlüðümüz tarafýndan Fuar, Konser, Panel, Gösteri ve Özel Gün ve Kutlama yapýlmýþ olup yapýlan etkinlikler aþaðýda belirtilmiþtir. *Belediye Baþkanýmýzýn özel, kamu kurumu, iþadamlarý, basýn kuruluþlarý v.b. türde gelen bütün telefonlarýn ilgili kiþilerle görüþtürülmesi titizlikle gerçekleþtirilmiþ; ziyaretçi ve randevularý düzenlenmiþ, Baþkanýmýzýn talimatýyla toplantýlar tertip edilmiþtir. *Bizi hedeflerimize ulaþtýracak hizmet anlayýþý ile Müdürlüðümüz; Baþkanlýða ulaþan gerek belediyemizi gerekse diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ilgilendiren vatandaþ talep ve þikâyetlerini titizlikle deðerlendirip, prosedürlere uygun olarak çözümlenmesinde yardýmcý olmuþtur. Buna baðlý olarak, belediye birimleri arasýnda koordinasyonu kurarak Baþkanýmýzýn havale ettiði evrak ve talimatlarýn bu birimlere kýsa sürede ulaþmasýnýn takibi yapýlarak, sonuçlarý Baþkanýmýza bildirilmiþtir. *Müdürlüðümüz Baþkanýmýzýn þehir içi ve þehir dýþý seyahatlerinde iletiþim ve gidiþ-geliþle ilgili hizmetleri yerine getirmiþtir. Belediyemize gelen özel ve resmi misafirlerin karþýlanmasý, aðýrlanmasý gibi protokol çalýþmalarý yapýlarak gelen misafirlerin belediyemizden güler yüzle ve memnun ayrýlmasý saðlanmýþtýr. *Baþkanlýðýmýza duyulan güven Müdürlüðümüz açýsýndan çok önemli olup, vatandaþlarýmýz yada diðer kurum ve kuruluþlardan gelen, Baþkanýmýz ile görüþme talepleri titizlikle kaydedilerek gerek telefon gerekse randevu yoluyla görüþmeler saðlanmýþtýr. *2006 yýlý iç ve dýþ yazýþmalar itina ile yapýlmýþtýr adet giden, 1982 adet gelen evrak 104 defa basýn açýklamasý iþlem görmüþ, ilgili defterlere ve bilgisayara kaydedilerek muntazam olarak dosyalanmýþtýr. *Her türlü tebrik, teþekkür ve benzeri yazýþmalar; faks, telgraf ve posta yolu ile ilgili yerlere ulaþtýrýlmýþtýr. Ayrýca; Sayýn Baþkanýmýz adýna, Ramazan Bayramý, Kurban Bayramý ve 2007 yeni yýl tebrik kartlarý; Protokol, Sendikalar, Ege Belediyeler Birliði, Ýþadamlarý vb kurum/kuruluþ ve kiþilere gönderilmiþtir. *Meclis Toplantýlarý, açýlýþ vb. faaliyetler Belediye Meclis Üyelerinin cep telefonlarýna mesaj olarak gönderilerek katýlýmcýlarýn bilgilendirilmesi saðlanmýþtýr. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :13

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı