2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU"

Transkript

1 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

2 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet raporumuzda; halkýmýza vaat ettiðimiz birçok þeyin, çok fazlasýný gerçekleþtirmenin mutluluðunu duyuyorum. Kütahya þantiye olacak dedik, Kütahya'mýzýn her tarafý þantiye oldu. Bütçe gelirimiz 2003 yýlý faaliyetinde YTL iken, 2006 yýlý sonunda YTL 'ye çýkardýk. Tek haneli enflasyon oranýna ulaþtýðýmýz dikkate alýndýðýnda üç yýllýk gelir artýþýnýn % 93,7 olmasý çok önemlidir. Elbette ki geliri artýrmak baþlý baþýna bir baþarý olmakla birlikte, borçsuz Belediye unvanýmýzý sürdürürken, Parayý akýlcý kullanarak, gelirimize göre yatýrým payýný her geçen yýl artýrarak % 30,7'den, % 60'a çýkardýk. Yatýrýma aktardýðýmýz öz kaynaklarýmýzýn dýþýnda; Dünya Bankasýndan içme suyu hatlarýný yenileme kredisi olarak 5 milyon EURO alýndý yýlýnda uygulamaya geçecektir. Katý Atýk Yönetim Sistemi için AB fonlarýndan 16,800,000 euro'su hibe olmak üzere; 24,200,000 EURO 'luk yatýrým projemiz, Türkiye'de projesi onaylanan üç belediye içinde yer aldý yýlýnda uygulamaya geçecektir. Merkezde yer alan 19 köyümüz mahalle yapýlarak Belediye sýnýrlarýmýz 96 km²'den, 372 km²'ye eriþmiþtir. Fiziki planlama imkânlarýmýzýn artmasýnýn yaný sýra þehrin imkânlarýnýn yeni mahallelerimize ulaþtýrýlarak, tarým, hayvancýlýk gelirlerinin artýrýlmasýnda önder olup göçü önlemek suretiyle þehirle bütünleþmelerini saðlamak öncelikli hedeflerimizdendir. Þehrimizi bir baþtan bir baþa kat eden DSÝ kanalý belediyemizce devralýnarak ýslah çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Alt yapý çalýþmalarýmýzdan; içme suyu yenilemesine devam edilmiþ, Atýk Su Arýtma Tesisinde tam kapasite ileri arýtmaya geçilmiþ, kanalizasyon çalýþmalarý planlandýðý þekilde tamamlanmýþ, doðalgaz hattý abone imkâný 'e çýkarýlmýþ, 2007 yýlýnda rakamý hedeflenmiþtir. 67,580 ton asfalt üretilerek kaplama ve yama yapýlmýþtýr. Yeni yol açýlmasý ve iyileþtirmesi için m² kilit taþý, m² doðaltaþ döþenmiþ, alternatif yolun kamulaþtýrýlmasý bitirilerek %80'i tamamlanmýþtýr yýlýnda yol trafiðe açýlacaktýr konutluk I. etap TOKÝ uygulamasý tamamlanmýþ, II.etap 1500 konutluk arsa üretimi için 2007 yýlý ilk yarýsý hedeflenmiþtir. Ýþyerleri, semt pazaryerleri, semt spor tesisleri, sosyal tesisler, hayvan bakým evi, tarihi tescilli eserlerin restorasyonu, park bahçe, yeþil kuþak uygulamalarý, mezarlýklarýmýzýn düzenlenmesi ve yeni yönetim merkezinin yapýmý tamamlanmýþtýr. Oto Terminal, 4-5 yýldýzlý Þehir Oteli, Ulu Cami Ýþ merkezi, Sevgi yolu, Kent Parký, Mezbaha, Hal gibi büyük projelerin hazýrlýklarý son aþamaya gelmiþ, finansman durumuna göre 2007 yýlýnda ihaleye çýkarýlmasý öngörülmüþtür. Türkiye de pilot il olarak seçilen Kütahya'mýzda; Turizm Destinasyonu ve Kütahya Tanýtým günleri, fuarýmýz, Ramazan eðlenceleri, konserler, sayamadýðýmýz birçok sosyal ve kültürel etkinliðin yaný sýra, yardýmlaþma faaliyetlerimiz yoðun þekilde sürdürülmüþtür. Faaliyetlerimizin baþarýlý þekilde uygulanmasýnda emeði geçen, heyecanla destekleyen halkýmýza, meclis ve encümen üyelerime, memur ve iþçilerimize, müteahhitlerimize çok teþekkür ediyorum, Kütahya her þeyin en iyisine layýktýr. Layýk olduðu her þeye kavuþacaktýr. Saygý ve sevgilerimle. Mustafa ÝÇA Kütahya Belediye Baþkaný Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Üst yönetici sunuþu... 2 Kütahya Belediyesi Meclis Üyeleri Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu... 6 I - Genel Bilgiler, II. Amaç ve Hedefler, III. Faaliyetine iliþkin bilgi ve deðerlendirmeler, örgüt yapýsý Mali Yýlý Bütçe Giderleri Sonuçlarý Mali Yýlý Bütçe Gelirleri Sonuçlarý ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ... 11/22 ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ... 23/26 YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ... 27/33 HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ... 34/40 KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ... 41/43 FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ... 44/60 HESAP ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ... 61/63 I - Genel Bilgiler, II. Amaç ve Hedefler, III. Faaliyetine iliþkin bilgi ve deðerlendirmeler BÝLANÇO FAALÝYET SONUÇLARI TABLOSU... 65/71 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GÝDERLERÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU BÜTÇE GELÝRLERÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU MÝZAN... 76/77 EK LER... 78/80 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ... 81/86 ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ... 87/99 ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ /106 ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ /115 SU VE KANALÝZASYON ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ /121 ÝÞLETME ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÐÜ /127 TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ /134 VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ /140 ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ /146 BELDE A.Þ /151 SÝMPAÞ A.Þ /154 FOTOÐRAFLARLA KISACA HÝZMETLERÝMÝZ /160 Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :3

4 Belediye Meclis Üyeleri Nejat ÖZTURAN (Belediye Baþkan Yardýmcýsý) Ertan ARIK Adalet ve Kalkýnma Partisi Raþit ARKAÇ Adalet ve Kalkýnma Partisi Doðan CEBECÝ Adalet ve Kalkýnma Süleyman ÇÝMENLER Adalet ve Kalkýnma Partisi Savaþ KILINÇ Adalet ve Kalkýnma Partisi Hatice AYLA Adalet ve Kalkýnma Partisi Sadýk CEYLAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Oðuz ATAKAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Metin ALPTEKÝN Adalet ve Kalkýnma Partisi Fikret DURSUN Adalet ve Kalkýnma Partisi M.Mustafa KALYON Adalet ve Kalkýnma Partisi Abdullah ATASEVER Adalet ve Kalkýnma Partisi Yahya DABAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Sabahat ÖZ Adalet ve Kalkýnma Partisi Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :4

5 Hüseyin ZEYBEK Adalet ve Kalkýnma Partisi Osman AKDAÞ Adalet ve Kalkýnma Partisi Bilal CÝCAVOÐLU Adalet ve Kalkýnma Partisi H.Oðuz SEÇEN Adalet ve Kalkýnma Ali KONGU Adalet ve Kalkýnma Partisi B.Muharrem AKÇÝL Adalet ve Kalkýnma Partisi Muhsin MALTAÞ Adalet ve Kalkýnma Partisi Salih Çetiner Adalet ve Kalkýnma Partisi Nedim GÜRENSOY Adalet ve Kalkýnma Partisi Mustafa MUSLU Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýbrahim BAYIR Adalet ve Kalkýnma Partisi Halil KAHRAMAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýsmail ATAGÜN Adalet ve Kalkýnma Partisi Nazife ÖZDOÐLAR Adalet ve Kalkýnma Partisi Kenan ESKÝÇUBUK Adalet ve Kalkýnma Partisi Hürdoðan ÇELÝK Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006/ Belediye Meclisi Üyeleri SAYFA :5

6 T.C. KÜTAHYA BELEDÝYESÝ GENEL BÝLGÝLER A- MÝSYONUMUZ Kütahya Belediyesi olarak misyonumuz; Kütahya'nýn tarih ve kültürüne sahip çýkarak, bilim ve teknolojinin tüm imkânlarýndan yararlanýp, halkýn yaþamaktan mutluluk duyacaðý çaðdaþ bir çevrede en iyi Belediyecilik hizmetlerini sunmaktýr. B- VÝZYONUMUZ Kütahya Belediyesi olarak vizyonumuz; herkesin gezmeyi, görmeyi ve içinde yaþamayý arzuladýðý tarih, kültür, turizm ve sanayi kenti oluþturmaktýr C- YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 5393 Sayýlý Belediye Kanununun verdiði yetki görev ve sorumluluklar dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. D-ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1-Fiziksel Yapý: Kütahya Belediyesi Zafer Meydanýndaki Belediye Baþkanlýðý binasý baþta olmak üzere, Atatürk Bulvarýnda yer alan Makine Ýkmal Tesisleri, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan asfalt þantiyesi, Ýstasyon Caddesinde yer alan Belediye Kültür Sarayý, Hava Er Eðitim Tugay Komutanlýðý yanýnda yer alan Atýk Su Arýtma, Park Bahçe, Sera, Mezbaha Tesisleri,Fuar alaný Eyvanlý Köþk, Evlendirme Memurluðu, Menderes Ýþhanýnda Belde A.Þ. ve SÝMPAÞ A.Þ. þirketlerinde ve çeþitli hizmet birimlerinde faaliyetlerini yürütmektedir. Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :6

7 2-Örgüt Yapýsý: T.C Kütahya Belediyesi Mustafa ÝÇA Kütahya Belediye Baþkaný Nejat ÖZTURAN Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ý.Cengiz ÇOBANKAYA Veteriner Müdürü Ahmet METE Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürü Muammer TEZCAN Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Rahmi ADIGÜZEL Temizlik Ýþleri Müdürü M.Ali ELBÝR Ýdari ve Mali Ýþler Müdürü Mehmet ERSAL Özel Kalem Müdürü Hasan ÇOLAK Yazý Ýþleri Müdürü H.Hüseyin TUTAR Hesap Ýþleri Müdürü Ý. Hakký TÜRKEL Ýnsan Kaynaklarý ve Eðit. Müd. Mustafa KARABACAK Hukuk Ýþleri Müdürü Bayram ÖZBAY Ýtfaiye Müdürü Muammer ÖZER Zabýta Müdürü Bülent ERKILAVUZ Teknik Baþkan Yardýmcýsý Bülent ERKILAVUZ Ýmar ve Þehircilik Müdürü Ümit TULUM Fen Ýþleri Müdürü Ý.Hakký BAHÞÝ Su ve Kanalizasyon Müdürü Hasan ÇOLAK Etüd Proje Müdürü Örgüt yapýsý Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :7

8 Teknolojik kaynaklarýmýz Belediyemizde mevcut kullanýlan 182 adet bilgisayar ve 94 Adet yazýcý bulunmaktadýr. Belediyemizde bilgisayarlar 1000 Kb/sn lik bir network aðý ile birbirine baðlýdýr. 2 Adet 10 KVK 1 Adet ÇOKVA kesintisiz güç kaynaðý mevcuttur. 4 kamera ile merkez bina güvenliði saðlanmaktadýr. Belediyemizde geniþ bir network aðý bulunmaktadýr. Bu sayede bilgisayarlar bütünleþmiþ bir yapý içerisinde çalýþabilmektedirler. Gerek personelin kendini geliþtirmesi gerekse belediye uygulamalarýnýn kullanýlmasý amacýyla merkez bina ile dýþ müdürlükler arasýnda 5 adat ADSL baðlantýsý mevcuttur. Ýnternete karþý güvenliði saðlamak üzere 1 adet güvenlik duvarý, 5 ADSL bulunmaktadýr. Belediyemizde yapýlan iþlemlerinin tamamý bütünleþmiþ bir biçimde ortak veri tabanýnda tutmak üzere tasarlanmýþ ve tüm birimlerde aktif hale getirilmiþ otomasyon yazýlýmý ile yapýlmaktadýr. Yazýlým internet tabanlý olup tüm müdürlüklerimiz de sistem kullanýlmaktadýr. 1.Ýnsan Kaynaklarý Belediyemiz hizmetleri 195 memur, 70 sürekli iþçi ve 109 geçici iþçi olmak üzere 374 personel ile yürütülmektedir. Çalýþanlarýmýzýn 29'si bayan, 345'si erkek olup 7 özürlü, 4 eski hükümlü personeldir. Norm kadro çalýþmalarýyla görev personellerin yer deðiþikliði ve kadro deðiþiklikleri yapýldý. Çalýþanlarýmýzýn, pozisyonlarýna uygun olarak görevlerinin gerektirdiði teknik ve kiþisel geliþimlerine yönelik eðitimler kurum içi veya kurum dýþýndaki eðitim, seminer ve konferanslarla saðlandý. TABLO 2 YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU STATÜ MEMUR SÜREKLÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL TOPLAM Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :8

9 2006 MALÝ YILI Mali Bilgiler GÝDER BÜTÇESÝ 2006 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Sonuçlarý 2006 Mali Yýlý Mizaný: Ekte görüleceði üzere 2006 Mali Yýlý Mizaný borç alacak toplamlarý, ,60 olarak gerçekleþmiþtir yýlýna devrolan ödenek ,00, 2006 yýlýnýn iade ödeneði ,85.dir Mali Yýlý Bilançosu: Bütçe Uygulama Sonuçlarý Tablosu Aktif Toplamý : ,09YTL Ekteki uygulama tablosunda görüleceði üzere Pasif Toplamý : ,09YTL Bütçe giderleri : ,72YTL Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu : ,33YTL Bütçe Gelirleri : ,79YTL Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ýadeler : ,58YTL Bütçe Gelir Gider Farký : ,07YTL Olarak gerçekleþmiþtir. EKONOMÝK BÜTÇE GÝDERÝNÝN TÜRÜ TUTAR (YTL) ORAN (%) KOD 1 PERSONEL MAAÞLARI ,88 18,08 2 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARINA DEVLET PRÝMÝ GÝDERLERÝ ,60 2,04 3 MAL VE HÝZMET ALIM GÝDERLERÝ ,96 7,87 4 FAÝZ GÝDERLERÝ ,70 0,09 5 CARÝ TRANSFERLER ,25 4,77 6 SERMAYE GÝDERLERÝ ,33 59,06 7 SERMAYE TRANSFERLERÝ ,00 0,48 BÜTÇE GÝDERLERÝ TOPLAMI ,72 92, Mali Yýlý Bütçesi : 50,00 YTL 2005 Yýlýndan Devreden Ödenek : ,00 YTL Toplam : ,00 YTL 2006 Yýlý Gider Gerçekleþme Tutarý : ,72 YTL 2007 Yýlýna Devreden Bütçe Ödeneði : ,00YTL Ýptal Edilen Ödenek : ,28 YTL 2006 Yýlý Bütçe Gerçekleþme Oraný : %92,39 Olarak gerçekleþmiþtir. Personel maaþlarý Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet alým Giderleri Faiz gideleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri NOTLAR: 2006 Mali Yýlý Mizaný, 2006 Mali Yýlý Bilançosu, 2006 Yýlý Bütçesi Faaliyet Sonuçlarý Tablosu, Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sýnýflarýndýrýlmasý Tablosu ve Bütçe Uygulama Sonuçlarý Tablosuna ait ayrýntýlar Hesap Ýþleri Müdürlüðü Faaliyet Raporu Ek indedir. Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :9

10 2006 MALÝ YILI GELÝR BÜTÇESÝ GELÝRÝN KODU BÜTÇE BÜTÇE ÝLE GERÇEKLEÞME ORAN GELÝRLERÝNÝN TÜRÜ TAHMÝN EDÝLEN (%) 1 VERGÝ GELÝRLERÝ , ,42 91,68 2 MERKEZÝ ÝDAREDEN AL. ÝLLER BANKASI PAYI , ,72 88,91 3 DÝÐER VERGÝ GELÝRLERÝ , ,70 101,75 4 VERGÝ DIÞI GELÝRLER , ,25 90,48 5 SERMAYE GELÝRLERÝ 3.006, ,82 159,24 6 ALINAN BAÐIÞ VE YARDIMLAR 20, , ,50 7 ALACAKLARDAN TAHSÝLAT 109, ,40 747,83 8 RET VE ÝADELER (-) -50, ,58 279,19 BÜTÇE GELÝRLERÝ TOPLAMI 50, ,21 96,85 Vergi Gelirleri Ýller Bankasý Payý Diðer Vergi Gelirleri Vergi Dýþý Gelirler Sermaye Gelirleri Alýnan Baðýþ ve Yardýmlar Alacak Tahsilatlarý 2006 Yýlý Gelir Bütçesi : 50,00 YTL 2006 Yýlý Tahakkuku Toplamý : ,36 YTL 2005 Yýlý ve Önceki Yýllardan Gelen Tahakkuk : ,60 YTL Toplam Tahakkuk : ,96 YTL 2006 Yýlý Tahakkuklarýndan Tahsilat : ,73 YTL 2005 Yýlý ve Öncesi Tahakkuklardan Tahsilat : ,06 YTL Toplam Tahsilat : ,79 YTL 2007 Yýlýna Devreden Tahakkuk : ,17 YTL Vadesi 2006 Yýlý Olan Tahakkuk Alacaðý : ,47 YTL Vadesi 2007 ve Sonrasý Yýllar Olan Tahakkuk A. : ,64 YTL Vadesi 2005 ve Öncesi Olan Tahakkuk Alacaðý : ,06 YTL Vadesi Yýlý ve öncesi olan alacaklardan akide baðlý ücret türü tahakkuklar Belediye Hukuk Ýþleri Müdürlüðümüze intikal ettirilmiþ olup, takibi yapýlmaktadýr Sayýlý A.A.T.U.K kapsamýna giren ve vadesi 2006 yýlý ve öncesi takipli alacaklarýn takibi Hesap Ýþleri Müdürlüðümüze baðlý Ýcra Takip Servisi tarafýndan yapýlmaktadýr. Red ve Ýadeler NOTLAR: 2006 Mali Yýlý Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sýnýflandýrýlmasý Tablosu, 2006 Yýlý Faaliyet Sonuçlarý Tablosu ve 2006 Yýlý Bütçe Uygulama Sonuçlarý Tablosuna ait detaylar Hesap Ýþleri Müdürlüðü Faaliyet Raporu Ek indedir. Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :10

11 A) Yetki, Görev Ve Sorumluluklar a) Köklü bir tarihsel mirasa sahip olan Kütahya'nýn tarihi mekânlarýný aslýna uygun olarak korumak, tarihi Kütahya'da ikameti teþvik etmek, tescilli binalarý imkânlar doðrultusunda tarihteki haliyle yaþatmak, tarihsel ve kültürel dokuyu gün ýþýðýna çýkarmak. (Kütahya Evleri, Külliyeleri, Sokaklarý ve Türbeleri ile diðer tarihi mekânlarý, çeþmeleri, çinileri, porselenleri ve kaplýcalarý ile gümüþ iþlemeciliði gibi.) Bu tarihi mekânlarda rehberlik hizmetleri vermek, tanýtýcý yayýnlar ve diðer çalýþmalarý yapmak. b) Milli, yerel ve kültürel deðerlerin iþlendiði "Kültür Sanat ve Edebiyat Yayýnlarý"ný hazýrlamak. Halkýn kültür düzeyini yükseltecek çalýþmalar yapmak. (Konferans, panel, etkinlikler vb) c) Belediye sýnýrlarý içerisinde her türlü Kültürel etkinliklerde bulunmak. Öðrenci, öðretmen ve halka yönelik eðitsel ve kültürel içerikli konferans, seminer, sohbet, anma günü, sempozyum, söyleþi, panel, sinema, multivizyon - sinevizyon, slayt gösterimi, fuarlar, geziler, þenlikler, þölenler, spor etkinlikleri, yarýþmalar, tanýtýcý ve bilgilendirici belgesel filmler, kurslar, tanýtýcý pano ve kitaplar ile rehber hazýrlamak, sanat sergileri açmak, kermesler ve festivaller düzenlemek. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ Mehmet ERSAL Özel Kalem Müdürü d) Kütahya'nýn tarihi dokusunu canlý tutacak, gündemde kalmasýný saðlayacak kültür ve turizme yönelik tanýtýcý, markalaþtýrýcý planlarý uygulamaya koymak ve yürütmek. Bu konularla ilgili basýn-yayýndaki geliþmeleri izlemek raporlandýrmak ve Baþkanlýðý bilgilendirmek. e)kütahya'daki yerele ait tüm tarihi, kültürel, sanatsal bilgi,belge vebulgularý modern ve bilimsel yöntemlerle müzelerde toplamak, kütüphanemizde bu bilgi ve belgeleri gelecek kuþaklara aktarýcý çalýþmalarýn yaný sýra bilim ve sanat çevrelerini bu bilgilerle tanýþtýracak çalýþmalar yapmak. Kültür evleri, sanat galerileri v.b. açmak ve bu merkezleri halkýn istifadesine sunmak. f) Kütahya'mýza ait tarih ile kültür deðerlerinin üniversitelerde tez, seminer ve araþtýrma konusu olabilmesi için üniversitelerle iþbirliði yapmak. Tarihe mal olmuþ Evliya Çelebi, Gaybi Sunullah gibi isimlerin yaný sýra Kütahya Evleri, Çini, Porselen, Gümüþ Ýþçiliði, Sim Ýþçiliði, Þifalý Kaplýcalar v.b. üzerine araþtýrma derleme yapmak, yaptýrmak, eser haline getirerek þehri tanýtýcý faaliyetleri zenginleþtirmek. Ulusal ve uluslararasý düzeyde bu deðerleri iþlemek. Festival, sempozyum, fuar, televizyon yayýnlarýna katýlarak bu ve benzeri deðerleri tanýtarak toplumun kültür birikimine katký saðlamak ve þehrin turizmine yönelik çalýþmalarý geliþtirmek. g) Belediye bölgesindeki eðitim kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile (dernek, kulüp, vakýf, birlik, oda ve meslek kuruluþlarý gibi.) iþbirliði yaparak toplumu bilgilendirici, bilinçlendirici etkinliklerde bulunmak, yayýn, konferans v.b. aktiviteleri planlamak sekretaryalýklarý ve çalýþtaylarý yürütmek. h) Taký tasarýmý, gümüþ ve çini, porselen, gibi el sanatlarýný yaþatmak amacýyla kurslar, seminerler düzenleyip uygun mekân ve zamanlarda sergilenmesini saðlamak. ý ) Spor kompleksleri ve semt sahalarýný oluþturup gençlerin beden ve ruh saðlýðýný geliþtirici programlarý yürürlüðe koyarak, gelecek nesilleri zararlý ortam ve alýþkanlýklardan korunmasýný saðlamakla beraber spor ve kültür etkinliklerine teþvik etmek. i) Belediyemiz sýnýrlarýnda yer alan her türlü amatör ve profesyonel spor kulüplerimize ödül vererek, turnuva ve yarýþmalar düzenleyerek kulüplerin aktiviterini desteklemek ve bu çalýþmalarýn sürekliliðini saðlamak. J) Halkýmýzýn spor faaliyetlerine ilgi ve katýlýmýný saðlamak amacýyla yayýnlar yapmak, teþvik edici projeler geliþtirmek, spor kulüpleriyle dayanýþma içinde bulunarak kitle sporunu özendirici yarýþma, turnuva, festival, þenlik ve organizasyonlar yapmak, yaptýrmak k) Topluma mal olmuþ bilim-fikir, kültür-sanat adamlarýný, þairleri, sporcularý, sanatçýlarý, devlet adamlarýný, önceden belirlenmiþ dönem dahilinde ele almak ve bu þahýslarla ilgili anma toplantýlarý düzenlemek. Tarihi, kültürel, turistik ve edebi deðerlerimize yönelik çeþitli konularda yarýþmalar düzenlemek ve ödüller daðýtmak. l) Yapýlan hizmetlerin, projelerin iþlerliðini artýrýcý tanýtým çalýþmalarýný yürütmek, sesli, görüntülü ve yazýlý yayýnlarla ( kitap, broþür, CD-rom, video, kýsa metrajlý film ve belgesel gibi.) ulusal ve uluslararasý platformlarda kamuoyu oluþturmak. m) Kütahya Belediyesi sýnýrlarý içerisinde yer alan kamuya ait müþterek mekânlarda (eðitim kurumlarý, okul, külliye, camii, sosyal tesisler, müze, türbe, tarihi meydanlar v.b.) bahçe ve çevre peyzaj mimarisine uygun bir þekilde düzenleme çalýþmalarýna katkýda bulunmak, yýprananlarý koruma altýna almak, tescil edilmesi gerekenleri tescil ettirmek, restore etmek ve yýkýlanlarý aslýna uygun biçimde yeniden yapmak, yaptýrmak. Halkýmýzý bilgilendirmek. n) Kütahya Belediye Konservatuarý çalýþmalarýný yürütmek. Müzik ve sanat topluluklarýný oluþturmak. Konservatuar eðitim programýný þekillendirip yürütmek. Konservatuar yapýsýnda; Geleneksel ve çaðdaþ müzik topluluklarý, sahne sanatlarý, süsleme ve el sanatlarý, enstrüman kurs programlarý, musiki topluluklarý, ses ve estetik eðitimi, sahne ve oyunculuk eðitimi, diksiyon, yaratýcý drama, korolar, kurs, eðitim programý, ana sanat dalý, araþtýrma enstitüsü v.b. programlarý kurmak, geliþtirmek, yurtiçinde ve yurtdýþýnda sahnelemek, turne düzenlemek, temsil gerçekleþtirmek, kamuoyuna yansýtmak ve bu çalýþmalarý ilgili kurum ve kuruluþlarla paylaþarak müþterek çalýþmalar yürütmek. o) Belediyemizin, kardeþ þehir, kültür, sanat, turizm, sosyal ve spor alanlarýnda iþbirliði çalýþmalarýný yürütmek. ö) Engellilere yönelik proje ve programlar geliþtirmek rehabilitasyon ve eðitim sürecine katký saðlamak. B)Ýdareye Ýliþkin Bilgiler 1.Fiziksel Yapý Müdürlüðümüz, Belediye Baþkanýna baðlý olarak Belediye binasýnda görevini yürütmektedir. Ýdari bürolar ile Konservatuar T.H.M., T.S.M., Tiyatro, Halk Oyunlarý çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :11

12 2.Örgüt Yapýsý 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüðümüzde çalýþan tüm personelimizin kendi kullanýmýna yönelik internet baðlantýlarý açýk bilgisayar, yazýcý, Fotoðraf makinesi, kamera, projeksiyon, VHS Video, ses sistemleri mevcuttur. 4. Bilgi Kaynaklarýmýz: 5393 Sayýlý Belediye kanunu, 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalýþma Yönetmeliði (09 Ekim 2005 tarih Özel Kalem Servisi Özel Kalem Sekreteryasý ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Evlendirme Memurluðu Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Ser. Medya Servisi Ýlan Servisi Danýþma, Beyaz Masa, Santral ve Tanýtým Bilgilendirme Servisi Belediye Konservatuarý Belediye Tiyatrosu ve Sayýlý Resmi Gazetede Yayýmlanan), 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Yazýþmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkýndaki Yönetmelik( 02 Aralýk 2004 tarih ve sayýlý resmi gazete yayýmlanan), "Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Ýliþkin Esaslar",ile diðer yayýmlanan kanun, yönetmelik, tüzük, teblið ve genelgeleridir. FAALÝYET RAPORU; ve Sayýlý Resmi Gazete ve 5393 sayýlý Belediye kanunun 56. maddesine göre Belediye Faaliyet Raporlarý Nisan ayý Meclis Toplantýsýnda sunulur. HOPARLÖR ÝLANI; Tarih ve B.19,0.ÇEY/ Sayýlý Çevre Bakanlýðý. Çevre Eðitimi ve Yayýn Dairesi Baþkanlýðýnýn yazýlarý ile gürültünün azalmasýna yönelik hoparlör sisteminde küçük deðiþiklikler yapýlarak huzur ve sükûn, beden ve ruh saðlýðýný gürültüyü bozmayacak þekilde saðlanmýþtýr. YAZIÞMA KURALLARI; Tarih ve ÝLG /YÝB sayýlý Yazý Ýþleri Müdürlüðümüzün yazýlarý Tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak Resmi yazýþmalarda uygulanacak esas ve usullere göre yapýlmaktadýr. FUAR; TOBB Yönetim Kurulunun Tarih ve 158 sayýlý kararýyla Tarihinde Yurt içinde Fuar düzenlemesine dair usul ve esaslar yürürlüðe girmiþtir. KARDEÞ ÞEHÝR ÝLÝÞKÝLERÝ; Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün, gün ve sayýlý gün ve 233 sayýlý gün ve sayýlý Genelgeleri ve 5393 sayýlý Belediye Kanunun 74. Maddesi gereði Kardeþ Þehir Ýliþkileri kurulabilir Tarih ve 298 sayýlý Belediye Meclis kararý ile Kütahya ile Tataristan Cumhuriyeti Bavlý Þehri ile kardeþ Þehir kabul edilmesine karar verilmiþtir. KENT KONSEYÝ; Yerel Yönetimler Yasalarýnýn mecburiyetleri doðrultusunda Kütahya Belediyesi öncülüðünde Belediye Meclisinin Tarih ve 163 sayýlý kararý ile Kant Meclisi kurulmuþtur sayýlý Belediye Kanunun 76. Maddesi gereði iþlemlerini yürütmeye devam etmiþtir. Kurum, Kuruluþ ve Sivil Toplum Örgütlerinden oluþup ve Kütahya Kent Meclisi Kütahya'nýn bütünlüðünü temsil eden Emekliler, Kadýn, Gençlik, Çocuk ve Engelli Meclisinden oluþmaktadýr. Y.G.21 (YEREL GÜNDEM 21);1992 BM RÝO Yeryüzü Zirvesinde baþlatýlan Y.G.21 çalýþmalarý Türkiye'de 1997 yýlý sonunda baþlamýþtýr. TÝYATRO; Tarih ve 858/04 sayýlý Encümen Kararý ile Belediye Tiyatrosu kurulmuþtur. KONSERVATUAR; Tarih ve 937/04 sayýlý Encümen Kararý ile Belediye Konservatuarý kurulmuþtur. BÝLGÝ EDÝNME; Tarih ve 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu ve Tarihli Bilgi Edinme hakký uygulamasýna iliþkin Esas ve Usuller hakkýnda yönetmelik gereði Müdürlüðümüz bünyesinde Tarihinde Bilgi Edinme birimi oluþturulmuþtur Tarihleri arasýnda 184 adet baþvuru yapýlmýþtýr bunlardan BEYAZ MASA; Beyaz Masa Tarihinde kurulmuþtur Tarihleri arasýnda 308 adet müracaat yapýlmýþtýr Sayýlý Medeni Kanunun 134. maddesinde belediye bulunan yerlerde evlendirme memurluðu belediye baþkaný veya bu iþle görevlendireceði memur tarafýndan yürütülür.evlendirme memurluðu yetkisi Medeni Kanunun 134. Maddesi 'ne göre belediye baþkanýnca görevlendirilen memur tarafýndan yerine getirilir. Evlendirme memurluðu 4721 Sayýlý Medeni Kanunun 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134, 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144.Maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülmektedir. 5. Ýnsan Kaynaklarý Özel Kalem Müdürlüðü bünyesinde Belediyenin üst yönetim organý Belediye Baþkaný olmak üzere Baþkan Vekili ve Teknik Baþkan Yardýmcýsý Vekili 1 Müdür, 14 Personel, 21 Tiyatro ve Konservatuar Kurslarýnda konusunda uzman 5 sözleþmeli Öðretmen (Saat ücretli) görev almaktadýr. B)Sunulan Hizmetler Sunulan hizmetler süreç mantýðý ile bir grupta toplanýr. Bu faaliyetler yada projeler 2,3 cümle ile özetlenir. Süreç, faaliyet tanýmlamasý yapýlýr. Müdürlüðümüz bünyesinde genel olarak; Ýlgili mevzuatlar doðrultusunda sosyal ve kültürel hizmetleri yürütülmektedir. Yürütülen faaliyetler; 1.Kültürel Faaliyetler; Bölgemizde ikamet eden vatandaþlara rutin belediyecilik dýþýnda kültür alanlarýnda da hizmet götüren belediyemizin kültürel alanlarda yapmýþ olduðu Konser, Panel, Fuar, Gösteri, Özel gün ve Kutlamalardýr. 2.Sosyal Yardýmlar; Bölgemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn çocuklarýnýn sünnet edilmesi. Yerel Gündem 21 etkinlikleri çerçevesinde; Gýda ve Giyim Bankacýlýðý yapýlmaktadýr. 3.Tiyatro ve Konservatuar kurslarý adý altýnda açýlan; Müzik, tiyatro ve halk oyunlarý kurslarýdýr. 4.Ýdari Ýþlemler; Müdürlüðümüzün, Belediye içi ve dýþýndaki Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile yapmýþ olduðu iþ ve iþlemlerdir. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :12

13 5.Toplantý-Fuar-Tanýtým; Belediyemizin tanýtýmý amacýyla yapýlan toplantý, fuar ve tanýtým organizasyonlarýdýr. 6.Sportif faaliyetler; Spora ve sporcuya destek sloganý ile yola çýkan Belediyemizin bu konularda yapacaðý her türlü faaliyeti içermektedir. C)Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi Müdürlüðümüz, doðrudan Belediye Baþkanýna baðlý olarak hizmet vermektedir.5393 Sayýlý Belediye Kanununun 25. Maddesi gereði Belediye Meclisleri içinden oluþturulan Denetim Komisyonu tarafýndan kontrol edilmektedir. Ayrýca, Müdürlüðümüzde görev yapan personel kendi sorumluluklarý altýndaki iþ ve iþlemleri kanunlar çerçevesinde yürütmektedir. Mali iþlemler ilgili iþ ve iþlemleri gerçekleþtirme görevlisince yapýlmaktadýr. D)Diðer Hususlar II.AMAÇ VE HEDEFLER A)Ýdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik planlama çalýþmalarý 2006 yýlý Temmuz ayýnda sonuçlanmýþtýr. Stratejik Plana baðlý olarak sorumlu olduðumuz hedeflere ulaþmak için gerekli hazýrlýklarý ve tedbirleri 2006 yýlýnda almaya çalýþtýk. B)Temel Politikalar Ve Öncelikler Eðer yöneticinin özellikle bir politikasý ya da ilkesi varsa 2006 yýlýna ait bunu ekleyebilir. "Kütahya bölgesinin turizm mastýr planýna katký saðlamak. "Sit bölgesini turizme kazandýrmak ve bu bölgenin tanýtýmýný yapmak. "Tarih, kültürel ve saðlýk turizmini canlandýrmak için iþbirliklerini artýrmak. "Saðlýklý Kentler Birliðinin faaliyetlerini etkinleþtirmek. "Yerel yönetimde sosyal katýlýmý en üst düzeye getirmek. "Sosyal refahý ve istihdamý artýrmaya yönelik eðitim çalýþmalarýný sürdürmek. "Yardýma muhtaç insanlara yardým yapmak.(sünnet, Gýda, Giyim) "Kültürel faaliyetleri geliþtirmek. "Türk el sanatlarýný yaþatmak ve gelecek kuþaklara aktarmak. "Spora katýlýmý saðlamak. "Halkýn kültür düzeyini yükseltecek çalýþmalar yamak ( panel, konferanslar, sanatsal ve kültürel yayýnlar) C)Diðer Hususlar Faaliyetlerimizi; kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uygun olarak en hýzlý bir þekilde ekip çalýþmasý içerisinde yapmak müdürlüðümüzün temel ilkeleri arasýnda yer almaktadýr. III.FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER A)Mali Bilgiler 1)Bütçe Uygulama Sonuçlarý Müdürlüðümüzün bütçe uygulama sonuçlarý EK1'de belirtildiði gibidir. 2)Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar 3)Mali Denetim Sonuçlarý Meclis Denetim Komisyonu tarafýndan mali denetimden geçilmiþtir. Komisyonun öneri ve tenkitleri doðrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiþtir. 4)Diðer Hususlar B)Performans Bilgileri 1)Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Kültürel Faaliyetler; Belediyemizin 2006 yýlý içerisinde yapmýþ olduðu kültürel etkinlikler kapsamýnda Müdürlüðümüz tarafýndan Fuar, Konser, Panel, Gösteri ve Özel Gün ve Kutlama yapýlmýþ olup yapýlan etkinlikler aþaðýda belirtilmiþtir. *Belediye Baþkanýmýzýn özel, kamu kurumu, iþadamlarý, basýn kuruluþlarý v.b. türde gelen bütün telefonlarýn ilgili kiþilerle görüþtürülmesi titizlikle gerçekleþtirilmiþ; ziyaretçi ve randevularý düzenlenmiþ, Baþkanýmýzýn talimatýyla toplantýlar tertip edilmiþtir. *Bizi hedeflerimize ulaþtýracak hizmet anlayýþý ile Müdürlüðümüz; Baþkanlýða ulaþan gerek belediyemizi gerekse diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ilgilendiren vatandaþ talep ve þikâyetlerini titizlikle deðerlendirip, prosedürlere uygun olarak çözümlenmesinde yardýmcý olmuþtur. Buna baðlý olarak, belediye birimleri arasýnda koordinasyonu kurarak Baþkanýmýzýn havale ettiði evrak ve talimatlarýn bu birimlere kýsa sürede ulaþmasýnýn takibi yapýlarak, sonuçlarý Baþkanýmýza bildirilmiþtir. *Müdürlüðümüz Baþkanýmýzýn þehir içi ve þehir dýþý seyahatlerinde iletiþim ve gidiþ-geliþle ilgili hizmetleri yerine getirmiþtir. Belediyemize gelen özel ve resmi misafirlerin karþýlanmasý, aðýrlanmasý gibi protokol çalýþmalarý yapýlarak gelen misafirlerin belediyemizden güler yüzle ve memnun ayrýlmasý saðlanmýþtýr. *Baþkanlýðýmýza duyulan güven Müdürlüðümüz açýsýndan çok önemli olup, vatandaþlarýmýz yada diðer kurum ve kuruluþlardan gelen, Baþkanýmýz ile görüþme talepleri titizlikle kaydedilerek gerek telefon gerekse randevu yoluyla görüþmeler saðlanmýþtýr. *2006 yýlý iç ve dýþ yazýþmalar itina ile yapýlmýþtýr adet giden, 1982 adet gelen evrak 104 defa basýn açýklamasý iþlem görmüþ, ilgili defterlere ve bilgisayara kaydedilerek muntazam olarak dosyalanmýþtýr. *Her türlü tebrik, teþekkür ve benzeri yazýþmalar; faks, telgraf ve posta yolu ile ilgili yerlere ulaþtýrýlmýþtýr. Ayrýca; Sayýn Baþkanýmýz adýna, Ramazan Bayramý, Kurban Bayramý ve 2007 yeni yýl tebrik kartlarý; Protokol, Sendikalar, Ege Belediyeler Birliði, Ýþadamlarý vb kurum/kuruluþ ve kiþilere gönderilmiþtir. *Meclis Toplantýlarý, açýlýþ vb. faaliyetler Belediye Meclis Üyelerinin cep telefonlarýna mesaj olarak gönderilerek katýlýmcýlarýn bilgilendirilmesi saðlanmýþtýr. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :13

14 *Belediyemizin düzenlediði kültürel faaliyetlere, Ulusal ve Dini Bayramlar ile toplumun önemli saydýðý Anneler Günü, Öðretmenler Günü gibi organizasyonlara ve belirli periyotlarda gerçekleþtirilen Belediye Encümen Toplantýsý, Ýmar Komisyonu Toplantýsý, Belediye Meclis Toplantýsý ve Grup Toplantýlarýna Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi ile birlikte çalýþýlýp aktif görev üstlenilmekte ve tüm aþamalarda bulunulmaktadýr. Belediyemiz dýþýnda yapýlan diðer organizasyon ve açýlýþlara da Belediye Baþkanýmýz, Yardýmcýlarý ve Belediye temsilcilerimizin katýlýmý saðlanmýþtýr. *Özel Kalem Müdürlüðü olarak yazýlý ve görsel medya kuruluþlarýna, bülten, faks ve telefon ile duyuru yapýlarak programlarý izlemelerinin saðlanmasý ve çalýþmalarýnýn kolaylaþtýrýlmasý için her konuda yardýmcý olunmuþtur. *Günlük ulusal ve yerel gazetelerde çýkan Belediyemiz ile ilgili haberler Baþkanýmýzýn ilgisini çekebilecek hale getirilerek makamýna sunulmuþtur. * / 11 Eylül 2006 tarihinde DTV, 20 Mayýs 2006/ 11 Aðustos 2006/05 Kasým 2006 tarihinde tarihlerinde BTV, tarihinde Meltem TV, 09 Aðustos 2006/16 Kasým 2006 tarihlerinde Best FM, 18 Ekim 2006 tarihinde KTV ve 27 Kasým 2006 tarihinde TRT gibi saygýdeðer basýn kuruluþlarýyla Sn Baþkanýmýzýn canlý yayýn konuðu olarak katýlmýþ olduðu ve röportaj verdiði programlarý için lazým gelen dökümanlar geniþ araþtýrma ve derleme sonucu titizlikle dosyalanmýþ, açýklamaya hazýr hale getirilmiþ ve görüþmeler süresince herhangi bir aksiliðe meydan verilmemiþtir. *Kültür Sarayýnda gerçekleþtirilen Sunullah Gaybi Sempozyumuna Belediye Baþkanýmýz Baþkanlýðý'nda; Türkiye genelindeki Ýl Belediye Baþkanlarýmýz Müdürlüðümüzce hazýrlanan program dahilinde karþýlanmýþ, konaklama/yeme-içme/gezi imkanlarý hassasiyetle saðlanmýþ ve aplikasyon süresince herhangi bir aksaklýða meydan verilmemiþtir. *Ýlimiz Halk Oyunlarý Yarýþmasýnda dereceye giren okullara Belediye Baþkanýmýzýn takdim etmesi için teþekkür hediyeleri özenle Müdürlüðümüzce hazýrlanmýþ, belirlenen uygun saatlerde okullara ziyaret programlarý düzenlenmiþtir. *Açýlýþýnda Kültür ve Turizm Bakanýmýz Sayýn Atilla KOÇ' un katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen Kütahya Tanýtým Haftasý etkinlikleri programý esnasýnda Sayýn Bakanýmýza özenle refakat edilmiþ ve Tanýtým Günleri'nde Müdürlüðümüz büyük rol üstlenmiþ; Belediye Baþkanýmýzýn ve temsilcilerimizin program çerçevesinde aplikasyon ve yönlendirmeleri saðlanmýþtýr. *Þehrimizi ziyaret eden Tarým Bakaný Mehdi EKER ile kurulan diyalog içinde geçen süre zarfýnda, Sn Baþkanýmýzýn, Sn Bakanýmýzýn ilgili olduðu Bakanlýða sunacaðý proje, belge ve evraklar hazýrlanmýþ, yazýlý ve görsel medya kuruluþlarýna, bülten, faks ve telefon ile duyuru yapýlarak programlarý izlemeleri saðlanmýþ ve kent içindeki muhatap kamusal kuruluþlarla organizasyon esnasýnda pürüz çýkmamasý adýna etütler sürdürülmüþtür. *Tugay Komutanýmýz Mehmet BALÝ' nin görevden ayrýlýþý nedeniyle düzenlenen programa ilgili kurum ve kuruluþlarla gerekli komünikasyonun kurulmasý ardýndan Belediye Baþkanýmýzýn ve eþinin katýlýmlarý saðlanmýþtýr. *Belediyemizin yoðun çalýþmalarýnýn ardýndan doðalgaza geçmesi nedeniyle düzenlenen Çinigaz Kombi Daðýtým Törenine ilgi kurum ve kuruluþlarla gerekli komünikasyonun kurulmasý ardýndan Belediye Baþkanýmýzýn ve Belediyemiz temsilcilerinin katýlýmlarý saðlanmýþtýr. *Ýlimize gelen Milletvekillerimiz ile birlikte Baþkanýmýzýn belirlenen; Kütahya Dernek ve Odalara ziyaretleri organize edilerek, ilgili kurum ve kuruluþlarla komünikasyona geçilmiþtir. *Ýlimizin sanayi, turizm ve ekonomisini geliþtirmek amacýyla organize edilen Dumlupýnar El Sanatlarý ve Ticaret Fuarýnýn, 11 Ekim 2006 tarihinde KÜSERA'nýn; gerekli etüt ve çalýþmalarýn yapýlmasý ardýndan saðlýklý bir þekilde açýlýþý saðlanmýþtýr. Fuar organizasyonlarý süresince herhangi bir aksaklýða meydan verilmemiþ olup aplikasyon hakkýndaki durum Belediye Baþkanýna ve Yardýmcýlarýna bildirilmiþtir. *06 Mart 2006 tarihinde Yunanistan Büyükelçisinin, 14 Mart 2006 tarihinde Macar Büyükelçisinin, 15 Mayýs 2006 tarihinde Macar Konsolunun Belediyemizi ziyaretleri sýrasýnda hediye seçimi özenle yapýlmýþ ve takdim etmek üzere hazýr hale getirilmiþtir. *24 Mart 2006 tarihinde þehrimizi ziyaret eden Devlet Bakaný Nimet ÇUBUKÇU ile kurulan diyalog içinde geçen süre zarfýnda, Sn Baþkanýmýzýn; Sn Bakanýmýzýn ilgili olduðu Bakanlýða sunacaðý proje, belge ve evraklar hazýrlanmýþ, yazýlý ve görsel medya kuruluþlarýna, bülten, faks ve telefon ile duyuru yapýlarak programlarý izlemeleri saðlanmýþ ve kent içindeki muhatap kamusal kuruluþlarla organizasyon esnasýnda pürüz çýkmamasý adýna etütler sürdürülmüþtür. *06 Mayýs 2006 tarihinde Kütahya'nýn fetih günü nedeniyle Fuar Eyvanlý Köþkte yapýlan Fetih ile Hýdrellez Bahar ve Kültür Þenlikleri münasebetiyle düzenlenen kutlama programýna Sn Baþkanýmýzýn ve Yardýmcýlarýnýn katýlýmlarý saðlanarak, aplikasyon süresince herhangi bir olumsuzluða meydan verilmemiþtir. *Ýlimizin tarihi, turistik yerlerinin, termal kaynaklarýnýn, turizm tanýtýmýnýn amaçlandýðý Kültür Bakanlýðý Destinasyon Toplantýsý Tahya Otel'de yapýlmýþtýr. Bu hususta hassasiyetle etüt ve çalýþmalar oluþturularak, program Baþkanlýk Makamýna sunulmuþtur. *01 Eylül 2006 tarihinde Belediyemiz iþbirliði ile çalýþmalarýn ardýndan Gýdacýlar Sitesi üyeleri ile ortaklaþa etütler sonucu Gýdacýlar Sitesi Temel Atma Töreni Belediye Baþkanýmýz ve Yardýmcýlarýnýn katýlýmý saðlanarak gerçekleþtirilmiþtir. Programýn gerçekleþeceði mekan ve yapýlacak ikramlar için özel ve kamusal kiþilerle muhabere edilerek, aplikasyon problemsiz þekilde son bulmuþtur. *13 Eylül 2006 tarihinde Kütahya'mýzýn sevilen ismi Dünyaca ünlü Ressam Ahmet Yakupoðlu için Çiniciler Gezeði iþbirliði ile hazýrlanan gecede Sn Baþkanýmýzýn Deðerli Ressama sunmasý için plaket hazýrlanmýþ ve program akýþýnda herhangi bir aksaklýða meydan verilmemiþtir. *25 Eylül 2006 tarihinde Bayrampaþa Belediye Baþkanlýðý iþbirliði ile "Anadolu'da Ramazan" ismiyle düzenlenen Ramazan Ýftar Programý için programýn gerçekleþeceði mekan ve yapýlacak ikramlar titizlikle oluþturulmuþ, þehir içi ve þehir dýþýndan gelen konuklar hassasiyetle aðýrlanmýþ, program iþleyiþi sistemli bir þekilde sürdürülmüþ ve sonlandýrýlmýþtýr. *11 Ekim 2006 tarihinde 125. Yýl Atatürk Parký, 06 Aralýk 2006 tarihinde Þehitler Parkýnýn ve 25 Aralýk 2006 tarihinde Maltepe Spor Kompleksinin açýlýþ törenleri için; programýn gerçekleþeceði mekan ve yapýlacak ikramlar özenle hazýrlanmýþ, uygulama pürüzsüz izlenmiþtir. *02 Kasým 2006 tarihinde Belediyemiz bünyesinde kurulan Tiyatro Kulübünün hazýrlayýp sunduðu tiyatro gösterisi için düzen- Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :14

15 lenen Kokteyl ve Gösterim Gecesi için özenle ikramlar hazýrlanmýþ, oturma planý düzenlenmiþ, konuþma ve sunumlar programýn akýþý dahilinde takdim edilmiþtir. *11 Kasým 2006 tarihinde Belediyemiz ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði iþbirliði ile uzun süre zarfýnda yapýlan çalýþmalar neticesinde Belediye Baþkanýmýz ve Belediyemiz temsilcilerinin katýlýmlarý ile ilimizde gerçekleþtirilen Ýdil Ural Araþtýrmalarý Sempozyumu'na davetliler özenle aðýrlanmýþ, program salonu ve zamanlama planlý bir þekilde hazýrlanmýþ, aplikasyon sistemli bir þekilde sürdürülmüþtür. *14 Aralýk 2006 tarihinde halkýmýzý þehrimizde doðalgaz hk bilgilendirmek amacýyla Belediye Baþkanýmýz baþkanlýðýnda düzenlenen ve halkýmýzýn yoðun katýlýmýyla icra edilen toplantý için mekan ve zamanlama ayarlanmýþ, program takip edilmiþtir. *10 Kasým Atatürk'ü Anma Programý, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle diðer kamusal kurum ve kuruluþlarla ortak komünikasyon yapýlarak, teknik konularda Belediyemiz birimlerinin hazýrlýklarýnýn kontrollerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, program akýþýna deðin Baþkanlýk Makamý bilgilendirilmiþtir. *Kütahya Ýli Merkez Ýlçeye baðlý 19 Köy'ün tüzel kiþilikleri fesh edilerek Kütahya Belediye sýnýrlarýna katýlmasý 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 11. maddesi uyarýnca tarih ve 2006/8186 sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanmasý nedeniyle oluþturulan devir teslim komisyonunun sekreteryasý, her türlü yazýþma, toplantý ve görüþmeler Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr. *Belediyemiz öncülüðünde merkezimize baðlý köylerimizle birlikte Kütahya Merkez Süt Birliði'nin Müdürlüðümüz tarafýndan kuruluþ iþlemleri çalýþmalarý devam etmektedir. *Belediye Baþkanýmýzýn farklý tarihlerde Belediyemiz hizmetlerini geliþtirmek ve istihdamý artýrýcý giriþimlerde bulunmak amacýyla Ankara, Ýstanbul, Ýzmir vb illerde yapýlacak olan inceleme ve araþtýrma gezilerinin organizasyonu yapýlmýþ, ilgili kiþi/kuruluþlarla ortak programa geçilmiþ ve program çerçevesinde katýlým ve görüþmeler saðlamýþtýr. *Üstlendiðimiz sorumluluðun bilinciyle ihtiyaç ve beklentilere en üst düzeyde, titiz bir hizmet anlayýþý ile cevap verilmiþ, yapýlan çalýþmalarýn ve verilen hizmetin kaliteli ve kalýcý olmasý saðlanmýþtýr. *Kurum içi ve dýþý iliþkiler kapsamýnda, yapýlan organizasyonlarda basýlý yayýnlar ve sertifikalarýn hazýrlanmasýnda yeterli destek saðlanmýþtýr Adet Yasalarýmýz, Kadýnlarýmýz ve Halklarýmýz, 1500 adet Erguniyye Mevlevihanesi, 2500 Adet Tarih ve Kültür Kenti Kütahya Kitap ve Dergilerinin basýmý yapýlmýþtýr. *Basýn yada iletiþim araçlarýyla belediyemize ulaþan þikayet, istek ve öneriler ilgili birimlere aktarýlmýþ, konularýn yanýtlanmasý saðlanmýþ ve belediye ile vatandaþ arasýnda köprü görevi üstlenilmiþtir. "Aþure Gününde; Belediyemizce 10 kiþilik Aþure hazýrlandý ve Kültür Sarayý önünde halkýmýza daðýtýldý. "GSM Teþekkür Belgelerin daðýtýmý yapýldý. Teþekkür Belgeleri Trabzon Ekmek Fýrýný, Osmanlý Kebap ve Antepli Seyfi'ye verildi. "Circus Macar Sirki'nin gösterisi (Sakatlar Derneði ve Belediyemiz organizesiyle) Çiniciler Çarþýsý Otoparkýnda yapýldý "Beylik Düzü Migros Alýþveriþ merkezi Sponsorluðunda Kütahya Tanýtým günleri yapýldý; Kültür ve Turizm Bakaný Atilla KOÇ'un açýlýþýný yaptýðý alýþ veriþ merkezinde bir de Kütahya Kreasyonu Defilesi düzenlendi. "23 Nisan Milli Egemenlik Haftasý nedeniyle; Belediye Tiyatromuz Kültür Sarayýnda Çocuklara yönelik oyun sergiledi. "Atakent Ý.Ö.Okulu ile Azot Ý.Ö.Okulu ve Þair Þeyhi Ý.Ö.Okulunda; Belediye Tiyatromuz Oyuncularý Tiyatro, Kitap, Bayram ve benzeri konularda Öðrencilerle sohbet ettiler. "Turizm Haftasý Etkinlikleri kapsamýnda; Belediye Tiyatrosu 3 Oyunu "Kýsa Oyunlar" Kültür ve Turizm Müdürlüðü davetlilerine sundu. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle; Belediye Tiyatromuz Çocuk Oyunlarý sergiledi ve Kütahya'mýzdaki tüm Okullardan 20'þer öðrenci katýldý. "Belediyemiz Konservatuarý; Türk Musikisi Korosu, Konservatuar Uygulama Salonunda (Eski Tüðsaþ Sinema Salonu) Konser düzenledi. "Belediyemiz Tiyatrosu; Büyük oyunu "Bir Madonna'nýn Portresi" oyun gösterimi ve galasý Kültür Sarayý Tiyatro Salonunda yapýldý. "Mayýs ayýnda; Gençlik Haftasý nedeniyle düzenlenen Evliya Çelebi 11. Satranç Turnuvasýnýn Kültür Sarayýnda açýlýþý yapýldý ve Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Meclis Salonunda düzenlenen törenle verildi. "Sakatlar Derneði ve Belediyemizin birlikte düzenlediði Akülü sandalye daðýtým töreni Kapalý Spor Salonunda yapýldý. "19 Mayýs Gençlik Haftasý etkinlikleri nedeniyle; Belediyemiz Tiyatrosu,Kültür Sarayýnda,Tenessa Williams oyununu sergiledi. ""Kütahya Tanýtým Günleri" açýlýþ korteji ile baþladý. Daha sonra Mesleki Teknik Eðitim Fuarý (METEF) açýlýþý yapýldý. "Ortaoyuncular "Aþkýmýzýn Son Duraðý" adlý oyunu, Sadri Alýþýk Tiyatrosu "Selvi Boylum Al Yazmalým" adlý oyunu, Ýstanbul "Tepetaklak" adlý Tiyatro oyunu, Devlet Tiyatrolarý "Siz Ne Dersiniz" adlý çocuk oyunu ve Tiyatro Esek "27 Numara" adlý oyunlarýný Kültür Sarayýnda sergilediler. "Kültür Bakaný Atilla KOÇ; Kütahya Tanýtým Günleri etkinlik nedeniyle, Þehrimizi ve Belediye Baþkanýmýzý ziyaret etti. Bakan Atilla KOÇ tarafýndan; "Cumhuriyet Caddesinin; Sanat Caddesi olarak açýlýþý yapýldý. "Germiyan Sokaðý ile Konaklarýn açýlýþý yapýldý. "Ýstasyon Caddesinde ve Kültür Sarayýnda okul sergileri açýlýþlarý yapýldý. "Konya Türk Tasavvuf Musikisi Topluluðu ve Sema Gösterisi Kültür Sarayýnda yapýldý. "Kütahya Tanýtým Günleri etkinlik nedeniyle Valilik önünde; Zeynep CASALÝNÝ, KIRAÇ, Nadide Sultan, Funda Arar, AKATAY Kardeþler, Özcan DENÝZ, YAÞAR ve Sertab ERENER halkýmýza konser verdiler. "Kütahya Tanýtým Günleri etkinlik nedeniyle Aizanoi'den; Ulusal TV lerden canlý yayýn olarak borsa açýlýþý; Valimiz Osman AYDIN, Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA, Baþaran ULUSOY ve Kütahya Protokolünün katýlýmý ile yapýldý. "Kütahya Tanýtým Günleri etkinlik nedeniyle, Cemil ÝPEKÇÝ tarafýndan Bedesten'de düzenlenen defilede Tan SAÐTÜRK ve ASENA 'nýn gösterileri yer aldý. "Kütahya Tanýtým Günleri etkinlik nedeniyle, Türk Yýldýzlarý Gösterisi Hava Er Eðitim Tugay Komutanlýðýnda sergilendi. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :15

16 "Kütahya Tanýtým Günleri etkinlik nedeniyle, Hayme Ana Yemek Yarýþmasý Hotaþ Otelde yapýldý. "Kütahya Tanýtým Günleri etkinlik nedeniyle, Devlet Halk Danslarý Topluluðu Gösterisi ve Belediyemiz Konservatuarý Türk Musikisi Konseri Kültür Sarayýnda yapýldý. "Kütahya Tanýtým Günleri etkinlikleri kapanýþý nedeniyle; Zafer Meydanýnda Havai Fiþek gösterileri düzenlendi. "Ýstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pistinde; 11. Yýlmaz Sazak Uluslararasý Yaþ Gruplarý Atletizm Yarýþlarýnda 1.Mil yarýþýnda 1. olan Kütahyalý Halil AKKAÞ' a; 'lük Derecesiyle 24 yýldýr kýrýlamayan Türkiye rekorunu kýrdý ve kendisine Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA tarafýndan hediye olarak altýn verildi. "Belediyemiz Konservatuarý ve Tiyatrosu tarafýndan; Her yaþ ve meslek grubuna yönelik Tiyatro ve Konservatuar Yaz kurslarýmýz ücretsiz olarak düzenlenmiþtir. "Belediyemiz Tiyatrosu Büyük Oyun ( Kendini Yazan Þarký ) gösterimi halka açýk olarak yapýldý. "30 Aðustos Zafer Bayramý ve Kütahya'nýn Kurtuluþu nedeniyle; Fuar Amfi Tiyatroda Kültür Bakanlýðý sanatçýlarý; Selahattin ALPAY, Necmettin AKBEN (sunucu), Nazlý ÖKSÜZ, Taner CAN ile Mehter takýmý ve havai fiþek gösterileri yapýldý. "Domaniç'te düzenlenen; Hayme Ana'yý Anma ve göç þenlikleri Baþbakan Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN, Valimiz Osman AYDIN, Milletvekilleri ve Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA ile halkýmýzýn katýlýmlarýyla yapýldý. "Belediyemiz tarafýndan; Çinili Camide, Camii ve Okul çevre Temizlik programý yapýldý. "Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA ile Belediyemiz Daire Müdürleri ve Belediye Ýþ Sendikasý Ýþçilerine Ýftar yemeði verdi. "Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA; Daire Müdürleri, iþçi, memur, þirket çalýþanlarý,belediyemiz ile iþ yapan Müteahhitlere, Özürlülere, Huzurevi Sakinleri, Yetiþtirme Yurdu Çocuklarý, Sivil Toplum Örgütleri, Gönüllü Kuruluþlar, Meclis ve Ýl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtarlar, Basýn, Þehit Aileleri, Gaziler, Belediyemizden emekli olan iþçi ve memurlar ile Daire Müdürleri, Sporculara, Hakemlere, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü çalýþanlarý ile Müftülük ve Din Görevlilerine, Üniversite Öðrencileri ile Halkýmýza Kültür Sarayýnda Ýftar yemeði verdi. "Belediyemiz tarafýndan eski SLÝ Lojmanlarý alanýnda organize edilen 1. Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde; Zeynel SAÐ ve Hayrettin TERZÝ, Tavþanlý Tasavvuf Müziði Korosu tarafýndan halkýmýza Konser düzenlendi. "Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde; Belediyemiz tarafýndan düzenlenen "Kütahya'nýn Tarihteki yeri" adlý Konferansa Prof. Dr. Mustafa Çetin VARLIK Konuþmacý olarak katýldý. "1.Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde; Belediyemiz tarafýndan Nurdan TORUN Konseri Kapalý Spor Salonunda yapýldý. "Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde Kültür Sarayý Tiyatro Salonunda Prof. Dr. Aygün ATTAR ( D.P.Ü Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Baþkaný ) "Tarihte Kütahya" Konulu Konferans verdi. "Belediye Tiyatromuzun gösterime hazýrladýðý "Kaç Baba Kaç" Oyununun Galasý ve Kokteyli yapýldý. "Sakatlar Derneði ve Almanya'da yaþayan Türklerin iþbirliði ile tekerlekli Sandalye daðýtým töreni Çiniciler Çarþýsý 1. No' lu Çarþý No:52 önünde Belediye Baþkanýmýz tarafýndan yapýldý. "Belediye Baþkanýmýz; Kütahya Gazetesi Sahibi Ahmet YAYLIOÐLU ile 3 Yýllýk çalýþmalarýn deðerlendirmesini yaptý. "Belediyemiz ile Kültür Araþtýrmalarý Derneðinin ortaklaþa düzenlediði Uluslar arasý ÝDÝL URAL Araþtýrmalarý Sempozyumu Kültür Sarayýnda yapýldý. "Þehir ve Çevre Gazetesi Belediye dergisinden Volkan ÖZTÜRK ile çalýþmalar ve Kütahya'mýz hakkýnda röportaj yapýldý. "Kütahya Yaþam Gazetesi, Belediye Baþkanýmýz ile Doðalgaz hakkýnda röportaj yaptý. "Dünyaca ünlü Çocuk Kitaplarý yazarý Gülten DAYIOÐLU; Belediye Baþkanýmýzý ziyaret etti ve Konferans verip kitaplarýný imzaladý. "Deniz Feneri Derneði; Belediye Baþkanýmýzý ziyaret ettiler. "Kütahya Yaþam Gazetesinden Gülsüm Haným; Belediye Baþkanýmýzý Makamýnda ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. "Zaman Gazetesi temsilcisi Murat Bey; Belediye Baþkanýmýzý Makamýnda ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. "Türkiye Belediyeler Birliði ve Belediyemiz arasýnda yapýlan görüþmeler sonucunda hizmet içi Eðitim Seminerleri düzenlendi. "Belediyemiz Tiyatrosu; Kaç Baba Kaç Oyununu, Tiyatro Salonunda Kütahya Cezaevi Mahkumlarýna gösteri yaptý. "Belediyemiz Konservatuarýnda Eðitim görecek kursiyerler için; imtihan yapýldý. "Cihan Haber Ajansýdan Cemil Beyle Zaman Gazetesinin Sektörel eki için; Belediye Baþkanýmýz ile röportaj yapýldý. "Belediye Baþkanýmýz tarafýndan; Amatör Spor Kulüplerine Malzeme yardýmý Kültür Sarayý Yemekhanesinde yapýldý. "Belediye Konservatuarý Halk Musikisi ve Halk Oyunlarý gösterisi Belediye Tiyatro Salonunda yapýldý. "Belediyemiz ve Kazan Kültür Derneði iþbirliði ile Mevlana Haftasý Tasavvuf Etkinlikleri Belediye Kültür Sarayý Nikah Salonunda Yapýldý.Konuþmacý olarak Kütahya Senatörü Av. Fevzi ERGUN, Kütahya Erguniyye Mevlevihanesi Kitabý Yazarý Abdurrahman DOÐAN katýldýlar, ayrýca Doç. Dr. Oruç GÜVENÇ ve ekibi Sema gösterisi yaptý. "Tellal Gazetesi ile Baþkanýmýz Makamýnda çalýþmalar ile ilgili röportaj yaptý. "Belediye Baþkanýmýz tarafýndan; Kurban ve Evcil Hayvanlar hakkýnda Basýn açýklamasý yapýldý. "Ekspres Gazetesi muhabiri Ömür Bey ile 2006 Yýlý Kýsa Deðerlendirmeleri hakkýnda Belediye Baþkanýmýz ile görüþme yapýldý. "Valilik ve Belediye Personeli ile Halkýmýzýn Ramazan ve Kurban Bayramý; Bayramlaþmasý Kütahya Valiliði ve Kütahya Belediyesi Organizasyonunda Belediye Kültür Sarayýnda yapýldý. "Sivil Savunma günü kutlamalarý nedeniyle; Yapýlan Törenlere Belediye Baþkanýmýz katýldý. "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Y.G.21 Üyeleri Belediye Baþkanýmýzý ziyaret ettiler. "Macaristan Özgürlük Savaþýnýn 158. Yýl dönümü anma programý nedeniyle (Macar Evi) Kossuth Müzesine Belediye Baþkanýmýz tarafýndan çelenk sunumu yapýldý. "18 Mart Þehitleri anma günü nedeniyle; Belediye Baþkanýmýz tarafýndan Þehitliðe çelenk sunma Töreni yapýldý ve Anma günü etkinliklerine katýldý. "Dünya Ormancýlýk Haftasý ve Aðaç Bayramý nedeniyle; Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan vatandaþlara yapýlan ücretsiz Fidan daðýtýmýna Belediye Baþkanýmýz da katýldý. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :16

17 "24 Mart Atatürk'ün Kütahya'yý ziyaretinin 83. Yýlý kutlama programý nedeniyle yapýlan etkinliklere Belediye Baþkanýmýz da katýldý. "Orman Haftasý ve Aðaç Bayramý kutlamalarý nedeniyle Kýzýlcaören Beldesinde yapýlan etkinliklere Belediye Baþkanýmýz da katýldý. "23 Nisan Milli Egemenlik Yürüyüþü nedeniyle Atatürk Anýtýna Çelenk Sunumu yapýldý.halk Yürüyüþü Dönenler Meydanýndan baþlayýp Valilikte son buldu. Yürüyüþe Belediye Baþkanýmýz ve Belediye Tiyatromuz da Kostümleri ile katýldý. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýna Belediye Baþkanýmýz tarafýndan çelenk sunuldu ve yapýlan törenlere katýldý. Kutlama Etkinlikleri nedeniyle Ümran Aygen Ý.Ö.Okulundan Öðretmen ve Öðrenciler Belediye Baþkanýmýzý makamýnda ziyaret ettiler. "Dünya Çevre Günü ve Haftasý Kutlama programý nedeniyle Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan Atatürk Anýtýna çelenk sunuldu ve Ortaklaþa yapýlan Organizasyon ile Çevre Yürüyüþü yapýldý. "30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle Zafer Meydaný ve Dumlupýnar da kutlamalar yapýldý. Çelenk sunumlarý yapýldý. Fuar alanýnda etkinlikler yapýldý. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýna Çelenk sunumu yapýldý, Bando gösterileri düzenlendi ve Hisardan 21 Pare Top atýþý yapýldý.dumlupýnar Stadýnda Tören yapýldý. Akþam'da Havai Fiþek gösterileri yapýldý. "10 Kasým Atatürk' ün Ölümünün 68. Yýl dönümü nedeniyle Çelenk sunma ve Kültür Sarayýnda anma Programý düzenlendi. Programlara Belediye Baþkanýmýz katýldý. "24 Kasým Öðretmenler günü nedeniyle Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan çelenk sunumu ve Kültür Sarayýnda anma Programý düzenlendi. Programlara Belediye Baþkanýmýz katýldý. "Atatürk'ün Doðumunun 125.Yýlý nedeniyle; Anadolu Efsanesi Türk Yýldýzlarý Atatürk Çaðdaþ Moda ve Sanat Defilesi Dumlupýnar Spor Salonunda yapýldý. Programa Belediye Baþkanýmýz katýldý. " KESTAÞ'da Cafe ve Satýþ Reyonun açýlýþý yapýldý. "Maltepe Parký Balýk Resturantý açýlýþý Belediye Baþkanýmýz tarafýndan yapýldý. "Ilýcadaki Tuvaletlerin açýlýþý Belediye Baþkanýmýz tarafýndan yapýldý. "Polis Haftasý nedeniyle yapýlan törenlere Belediye Baþkanýmýz katýldý. "Umut Evi Açýlýþ Töreni; Özel Eðitime Muhtaç Çocuklarý Koruma Derneði ve Belediyemizin katkýlarýyla, Azot Sitesi Sosyal Tesislerinde yapýldý. "Evliya çelebi Müze Evinin (Devlet Hastanesi Yokuþundaki) açýlýþý Belediye Baþkanýmýz ve Valimiz tarafýndan yapýlmýþtýr. "Belediyemiz El Sanatlarý Eðitim Merkezlerinin kurs dönemi sene sonu sergi açýlýþý Kültür Sarayý tiyatro Salonunda Belediye Baþkanýmýz tarafýndan yapýlarak, Kursiyerlerimiz tarafýndan defile düzenlenmiþtir. "Belediyemiz ve Çini gaz tarafýndan 10 nci aboneye Çini gaz binasýnda ödül töreni düzenlendi. "Gýdacýlar Sitesinin Temel Atma Töreni Belediye Baþkanýmýz tarafýndan yapýldý. "Linen Tekstil iþyeri açýlýþý yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA açýlýþa katýldý. "Aiozonai Otel açýlýþýna Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA katýldý. "Halk Otobüsleri Benzinliði açýlýþýna; Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA katýldý. "Milli Prodüktivite merkezinin verimliliði artýrma projesi tanýtýmý ve imza töreni Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonunda yapýldý imza Törenine Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA katýldý. "Y.G.21 Gýda Bankasý açýlýþý Belediye Baþkanýmýz tarafýndan yapýldý. "Atatürk'ün 125'ci Doðum Yýlý Kutlamalarý etkinlikleri çerçevesinde Belediyemizce tanzim edilen Park açýlýþý Yunus Emre Mahallesi Tugay Yolu Tekel Ý.Ö.Okulu yanýnda yapýldý. "Ziraat Mahallesi Semt Pazar Yeri ve Kale Pazar Yeri açýlýþý Belediye Baþkanýmýz tarafýndan yapýldý. "Belediyemizce tanzim edilen "Þehitler Parký" açýlýþý yapýldý. "Çini gar Ýþletme Birliði Finansmanýnda Kütahya Belediyesi Proje ve uygulamasýnda yapýlan "Maltepe Spor Kompleksi" açýlýþý yapýldý. "Kurban Bayramý nedeniyle; Çocuk Yuvasý, Huzur evi ve Yetiþtirme Yurdu ziyaret edilerek Bayramlarý kutlandý. "Kütahya Belediye Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri; Kayseri Büyük Þehir Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ettiler. "Yeni Kütahya, Ekspres ve Ufuk Gazetelerini Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA yerlerinde ziyaret etti. "Belediye Baþkanýmýz Muhtarlarý Makamlarýnda ziyaret etti. "18-24 Mart Yaþlýlar Haftasý nedeniyle Huzur evi sakinleri; Belediye Baþkanýmýzý Makamýnda ziyaret ettiler. Belediye Baþkanýmýz da iadei ziyarette bulundular. "Halk Otobüsleri Derneði Baþkaný Basri KAMALI ve Yönetim Kurulu, Belediye Baþkanýmýzý Makamýnda ziyaret ettiler. "BUDAPEÞTE' de yapýlan Tarihi Kentler Birliði Toplantýsýna Belediye Baþkanýmýz katýldý. "Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþ Ýþleri Bakaný Sn. Abdullah GÜL Belediye Baþkanýmýzý Makamýnda ziyaret etti. "Anadolu Ajansý (Muharrem CÝN), TGRT; Türkiye Gazetesi (Hüseyin EFE), Kütahya Zafer Gazetesi (Kamil ULUDOÐAN) Cihan Haber Ajansý (Cemil Türkmen); Gündem Gazetesi (Hasan OKÇU), Akis Gazetesi (Alaattin AKKAÞOÐLU), Tellal Gazetesi(Mustafa Dönmez) Belediye Baþkanýmýz tarafýndan Makamlarýnda ziyaret edildi. "Alayunt Köyü, Aydoðdu, Çalca, ve Yeni Bosna, Siner, Ýkizhüyük, Zýðra, Kýrgýllý, Ýnköy, Parmakören, Bölcek, Dumlupýnar, Kirazpýnar, Okçu, Sofu, Kumarý ve Göveçci Köyleri Belediye Baþkanýmýz tarafýndan ziyaret edildi. "2500 kiþilik Kýrtasiye yardýmý Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA tarafýndan okullara yapýlan ziyaret sýrasýnda daðýtýmý yapýldý. "Pekmez Pazarý Esnafý Belediye Baþkanýmýza, Makamýnda teþekkür ziyaretinde bulundular. "Belediye Baþkanýmýz; Altýntaþ Belediye Baþkanýný Makamýnda ziyaret etti. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :17

18 EVLENDÝRME MEMURLUÐU Evlendirme Memurluðumuz özveri içerisinde halkýmýza hizmet vermektedir. Memurluðumuz tarafýndan 2006 yýlýnda 1430 çiftin nikahý kýyýlmýþtýr. 2.Sosyal Yardýmlar; *Ramazan ayý nedeniyle halkýmýzýn ve öðrencilerimize Kültür Sarayýnda iftar sofralarý kuruldu. Özellikle öðrenciler ve iþten çýkýp evine yetiþemeyen halkýmýz ile maðdur vatandaþlarýmýzýn yoðun ilgi gösterdiði iftar sofralarýnda günlük 9450 kiþiye sýcak yemek verildi. *Ýhtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn hayatlarýný kolaylaþtýrmak ve hayýrsever vatandaþlarýmýzýn gerçek ihtiyaç sahiplerine daha rahat ulaþmalarýný saðlamak amacýyla Nisan 2006 tarihinde Ýdari ve Mali Ýþler Müdürlüðü bünyesinde kurulan Paylaþým *Merkezi, Norm Kadro Çalýþmalarý kapsamýnda Müdürlüðümüze baðlandý. *2006 Yýlý içerisinde; Belediyemiz ve Yerel Gündem Kadýn Kollarý iþ birliði tarafýndan hizmete sunulan gýda ve giyim bankasý tarafýndan ihtiyaçlarý doðrultusunda yiyecek ve 1.el ve 2.el olmak üzere giysi ve eþya yardýmý yapýldý. * eðitim ve öðretim yýlýnda "Eðitime Destek Projesi" çerçevesinde Belediyemiz, 59 adet mahallemizde bulunan lise ve ilköðretim okullarýna 2500 adet kýrtasiye yardýmý yapmýþtýr. 3.Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarý; 3-1 Konservatuar; * Konservatuar tarafýndan 2006 yýlý birinci dönem eðitiminin bitmesi nedeniyle dönem sonu sýnavlarý yapýldý. * Konservatuar kurslarý Ýkinci dönem öðrenci kayýtlarý yapýldý. *Belediyemiz Konservatuarý yýlýnda TSM. Korosu 24 kiþi, THK. Korosu 17, Ney 10, Halk Oyunlarý 34, Tiyatro 20 toplam 105 öðrenci katýlým belgelerini alarak yaz tatiline girildi. *Belediye Konservatuar Eðitim Öðretim sezonu nedeniyle Tiyatro, T.H.M, T.S.M, Halk Danslarý kayýtlarý baþlatýldý. Belediye Konservatuarý, öðretim yýlý Tiyatro Bölümü, Müzik Bölümü ve Halk danslarý Bölümü eðitimlerine baþladý. *Belediyelerin yeniden yapýlandýrýlmasý ve yönetimlerin verimli çalýþmalarýnýn saðlanmasý amacýyla Merkezi yönetim tarafýnda hazýrlanan kanunlar çerçevesince 2006 Norm kadro uygulamasý ile Basýn Yayýn ve Halkla iliþkiler Müdürlüðü olan Müdürlüðümüzün adý Özel Kalem Müdürlüðü olarak deðiþtirildi. 4.Toplantý-Fuar-Tanýtým; KÜSERA 2006 Fuarý Kütahya Belediyesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ile ortaklaþa gerçekleþtirdiði ve SHOW Fuarcýlýðýn organize ettiði 1. Seramik, Porselen, Banyo Ürünleri, Doðal Taþ, Madencilik ve Teknolojileri Fuar açýlýþý yapýldý Temmuz 2006 Tarihleri arasý; 1.Kütahya El Sanatlarý ve Ticaret Fuarý Kütahya Belediyesi ile REM Fuarcýlýk iþbirliði ile düzenlendi.açýlýþ konserini Nuray HAFÝFTAÞ yaptý. Fuara katýlan yabancý ülkeler ise; Tayland 2 firma, Birleþik Arap Emirlikleri 1 firma, Rusya 4 firma, Türkistan 1 firma, Doðu Türkistan 3 firma, Mýsýr 1firma, Çin 2 firma, Filipinler 1 firma, Hindistan 1 firma, Pakistan 3 firma, Kýrgýzistan 1 firma, Moðolistan 1 firma(ulusal Gösteri Sirki olarak), Fuarýmýza 12 ülkeden toplam 21 firma katýlmýþtýr. "Fuar Anfi tiyatroda MELTEM TV Canlý Yayýný, (Deniz Feneri) Uður ASLAN, Hasan SIÐINDIK, Oðuz YILMAZ, Ahmet YENÝLMEZ, Zafer ÝÞLEYEN, FÝRDEVS, Gökhan TEPE, ARZU Konserleri yapýldý. "15-31 Aðustos arasý; 32. Kütahya Dumlupýnar El sanatlarý ve Ticaret fuarýn açýlýþý ve Amfi Tiyatroda KADER konseri yapýldý. "Fuar Amfi Tiyatroda Hayrettin TERZÝ, HAMÝYET, AYÞEN, Miraç Gecesi nedeniyle Dursun Ali ERZÝNCANLI, Murat BAÞARAN, Latif DOÐAN, Asuman ONGUN, Grup NAZAR, Ankaralý Yasemin, Türk Ocaðý Mehteri ve Konservatuar Folklor Ekipleri gösterileri ve Konserleri düzenledi. Gelibolu ve Ateþten Günler Belgeseli gösterimi yapýldý. "Tarihinde Abdurrahman DOÐAN ile birlikte "Kütahya Erguniyye Mevlevihanesi " kitabý tanýtýmý Belediye Baþkanýmýz tarafýndan yapýldý. "Kültür Sarayýnda Sünnet çocuklarýnýn kýyafet daðýtýmý yapýldý. "Fuar Anfi Tiyatroda, Sünnet þöleni nedeniyle Mevlüt okutuldu. Sünnet Kýna Gecesinde Zafer ORUÇ (tiyatrocu) gösteri düzenledi. Kýna gecesinde (53 Sünnet çocuðu) Devlet Hastanesi ve Evliya Çelebi Hastanesinde sünnet ettirildi. "Belediye önünde BTV, Belediye Baþkanýmýz ile Canlý yayýn programý düzenledi. "Eyvanlý Köþk'te Atatürk ve Dumlupýnar konulu resim sergisi açýlýþý ve kokteyl yapýldý. 5.Sportif faaliyetler; *Spora ve sporcuya olan desteðini sürdüren belediyemiz genç yeteneklerin ortaya çýkarýlmasý ve sportif faaliyetlerle gençlerin disipline edilerek zararlý alýþkanlýklardan uzaklaþmalarýný saðlamak amacýyla parklarda spor sahalarý ve 2006 Fuarýnda Kik Boks Turnuvasý düzenlemiþtir. Baþarýlý olan sporcular ödüllendirilmiþtir. Ayrýca Amatör spor kulüplerini desteklemek amacýyla kahvaltý düzenleyerek Kulüplerimize; 16 adet eþofman,16 adet yaðmurluk,8 adet futbol topu yardýmý yapýlmýþtýr. Belediyespor kulübümüzde Basketbol Bölgesel Erkekler ve Bayanlar ligi, Voleybol Erkekler 2. liginde mücadelelerine devam etmektedirler. Özel Kalem Müdürlüðü olarak yýlýnda 12/120 nolu Meclis Kararý ile kurulan müdürlüðümüz, ve 21/192 sayýlý Meclis Kararý ile Belediyemiz teþkilatýnda yapýlan Norm Kadro Esaslarý çerçevesinde Özel Kalem Müdürlüðü olarak çalýþmalarýna devam etmektedir Sayýlý Belediyeler Kanununun 41.Maddesinde belirtilen yýllýk performans programý, 07 Temmuz 2006 tarihinde Belediye Meclisimizce onaylanmýþtýr yýlýnda kurulan ve 2006 yýlý içerisinde çalýþma alanlarý geniþletilerek diðer müdürlüklerden müdürlüðümüze baðlanan birimlerle ilgili rakamsal verilerin karþýlaþtýrýlacaðý veriler mevcut olmadýðý için performans deðerlendirmesi yapýlmamýþtýr. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :18

19 2)Performans Sonuçlarý Tablosu Belediyemiz Stratejik Planýn 2006 yýlýnda hazýrlanmasýndan dolayý 2006 yýlýna ait performans programý hazýrlanmamýþtýr. Bu yüzden deðerlendirmeye tabi tutulacak performans sonuçlarý yoktur. 3)Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi Performans sonuçlarý oluþmadýðý için deðerlendirme yapýlamamýþtýr. 4)Performans Bilgi Sisteminin Deðerlendirilmesi Performans bilgi sisteminin oluþturulmasý için gerekli ön hazýrlýklar tamamlanmýþtýr. Diðer Hususlar IV.KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A)ÜSTÜNLÜKLER 1- Müdürlüðümüzle ilgili iþler tecrübeli personeller tarafýndan gününde yapýlmaktadýr. 2- Müdürlüðümüz personeli esnek çalýþma saatleriyle çalýþmaktadýr. 4-Personelimizin yüksek öðretim mezunu oraný ortalamanýn üzerindedir. 5- Müdürlüðümüz Zafer Meydaný Belediye Binasýnda hizmet vermektedir. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :19

20 EK: 1 BÜTÇE GÝDERLERÝ VE ÖDENEKLER TABLOSU I II III IV YILI KURUMU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ Adý Kodu Muhasebe Biriminin ÖDEMELER E ko F in Ödenek Üstü Harcamalar Mahsup Dönemi içindeki Ödemeler TOPLAM 2006 içindeki Ödemeler Yapýlan Tenkisler 2006 yýl içinde Alýnan Ödenekler K od Giderin Çeþidi a ns KALAN Fonksiyonel YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr I II III IV I I II 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 23,00 1,00 47,21 36,32 12, ,00 MEMURLAR DÝÐER PERSONEL MEMURLAR TÜKETÝME YÖNELÝK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GÝDERLERÝ HÝZMET ALIMLARI TEMSÝL VE TANITMA GÝDERLE MENKUL MAL, GAYRIMADDI HA GAYRÝMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVÝ VE CENAZE GÝDERLER KURUMSAL TOPLAM 404, , , , , Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2006 SAYFA :20

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK,

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU FAALÝYET RAPORU Genel Yayýn Yönetmeni Namýk ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Hazýrlýk Veli KILIÇ Mesut BAL Fotoðraflar Zafer OKTAY Tasarým Muammer EKMEKÇÝ Baský Elif Ofset - Elazýð

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Sosyal İşler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2)

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2011 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2011 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ CETVELÝ - A 6 6 BELEDYE BALKESR GONEN BELEDYES ÖZEL KALEM GENEL KAMU HÝZMETLERÝ AÇKLAMA Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri Hizmetleri Yasama ve yürütme

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2011 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KURUCUSU 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 GEBZE BELEDÝYESÝ ABDULLAH GÜL CUMHURBAÞKANI

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖDENEK CETVELÝ - A I , ,00 14 GONEN BELEDIYESI ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ,00 01 GENEL KAMU HÝZMETLERÝ

ÖDENEK CETVELÝ - A I , ,00 14 GONEN BELEDIYESI ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ,00 01 GENEL KAMU HÝZMETLERÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ AÇKLAMA 0 YL ÖDENEK V 6 V.000.000,00 6 0.000.000,00 GONEN BELEDYES.000.000,00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ 6.600,00 0 6.600,00 Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri

Detaylı