GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :"

Transkript

1 GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda ilan edilerek kurulmuþ bir þirkettir.daha sonra 26 NÝSAN 1999 Tarih 4777 sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin ve 183.sayfalarýnda ilan edilerek Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Grand Plaza Otelcilik ve Turizm Ýþletmeleri Anonim Þirketi olarak tadil edilmiþtir. Kuruluþ Amacý: Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde turizme elveriþli tesisler kurmak,otel,tatil köyü,konaklama tesisleri açmak inþa etmek, Kiralamak veya iþletmek. Turistik eþya satýmýna elveriþli maðazalar açmak,iþletmek,iþlettirmek Turistik eþya satýn almak,bunlarý yuriçinde satmak,yurdýþýna ihraç etmek. Turizm ve seyahat acentalarý kurmak,kurulmuþ olanlarla daimi veya geçici ortaklýklar kurmak. Cafe,restaurant,lokanta ve çay bahçesi iþletmek. Yukarýdaki belirtilen konularý yapmak için gerekli tüm ekipmanlarý ithal etmek,inþa etmek,finansman saðlamakamacýyla kýsa ve uzun vadeli krediler almak,sýnai ve ticari faaliyetlerde bulunmaktýr. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : 1.Bostanlý Yasemin Cafe Ýþletmeleri 2.Ahmet Priþtina Kent Arþiv ve Müzesi Lokanta Ýþletmesi 3.Balçova Teleferik Hat Ýþletmesi 4.Tarihi Asansör Kule Ýþletmesi 5.Urla Yassýcaada Plaj ve Cafe Ýþletmesi 6.Bornova Peterson Köþkü Çay Bahçesi Ýþletmesi 7. Balýk Hali Kafeteryasý Ýþletmesi 8. Eþrefpaþa Hastanesi Kafeteryasý Ýþletmesi 9. Catering ve Prolange Hizmetleri 10.Tabldot hizmeti verdiðimiz kurumlar(eþrefpaþa Hastanesi,Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý) Sermaye Yapýsý : Þirketin ortaklarý ve hisse oranlarý aþaðýdaki gibidir: Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Hisse Oraný % 50 Ýzfaþ Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri A.Þ. Hisse Oraný % 17 Ýzelman Genel Hizmet Ýþl.Özel Eðitim Reklam ve Taþýma Tic.Ltd.Þti. Hisse Oraný % 16 Ýzbeton Ý.B.B.Beton,Asfalt,Enerji Üretim ve Daðýtým Tesisleri A.Þ. Hisse Oraný % 16 Ege Þehir Planlamasý Enerji Teknoloji Ýþbirliði Merkezi A.Þ. Hisse Oraný % 1 453

2 Sunulan Hizmetler Grand Plaza Turizm, Ýzmir Büyükþehir Belediye'sine ait bulunan aþaðýda adlarý yazýlý tesislerin iþletilmesi ve kiraya verilmesi ile yetkili bulunduðu alanlarda verdiði hizmetler: Kiraya verilen iþletmeler: Asansör Restaurant Teleferik Tesisleri Bostanlý Barýnak Kafe Ýzmir Sanat Cafe Fuar Ýhtisas Alaný nolu Holler MTK Kafe (Behçet Uz Kafe) denetimimizde olmasý itibariyle faaliyet dönemi boyunca HÝM tarafýndan yönlendirilen ve direk merkezimize gelen müþteri þikayetleri doðrultusunda bilgilendirilmiþ ve yapýlmasý gereken iþlemler takip edilmiþtir. Yönetimimizde Bulunan Ýþletmeler: 1. Yasemin Kafe; Bostanlý rekreasyon alanýnda spor tesisleri içerisinde yer almaktadýr. Spor, gezi, yürüyüþ yapan ve dinlenmek amacýyla gelen kent halkýna kafe ve restaurant hizmetleri sunmaktadýr. Haccp ve Iso 9001:2000 belgelerine sahiptir. Kablosuz internet hizmeti verilmektedir. 2. Kent Müzesi(Ýtfaiye) restaurant; müze ziyaretçileri ve çevre iþ yerlerindeki çalýþanlara sabah kahvaltýsý ile öðle yemeði hizmeti sunulmaktadýr. Kablosuz internet hizmeti verilmektedir. 3. Ý.B.B. Yemekhanesi; Büyükþehir Belediye hizmet binasýnda çalýþan personele tabldot ve açýk büfe öðle yemeði hizmeti vermektedir. Ayrýca Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý birimlerine, Eþrefpaþa Hastanesi personeline ve Sasalý Arýtma Tesisleri(2008 itibariyle Sasalý tesislerine yemek hizmeti þirketimiz bünyesinde olmayacaktýr) personeline tabldot yemek servisi hizmeti verilmektedir. Ýþletmemiz protokol ve meclis toplantýlarýna cafe break hizmeti sunmaktadýr. 4. Ýnciraltý Engelliler Kafe; Kültürel Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý bünyesinde olmakla birlikte, özellikle engelli vatandaþlarýmýz baþta olmak üzere müþterilerine kafeterya hizmeti sunmaktadýr. 5. Balýk Hali Kafeteryasý; Balýk Halinde bulunan esnaf ve müþterilerine Sabah ile öðlen saatleri arasýnda kafeterya hizmeti vermektedir. 6. Eþrefpaþa Hastanesi Yemekhane ve Kafeteryasý; Hastane personeline Tabldot yemek hizmeti verilmekle birlikte, personel, hasta ve ziyaretçileri için yeni açýlan hastane binasýnda kafeterya hizmeti verilmektedir. 7. Yassýca ada tesisleri; Urla açýklarýnda bulunan adadaki tesisimizde plaj ve kafeterya hizmeti günübirlik tatil için halkýmýza sunulmaktadýr. Adaya ulaþým hizmeti Ýzdeniz þirketi tarafýndan yapýlmaktadýr. 8. Teleferik Hat Ýþletmesi; Makine Mühendisleri Odasý bilirkiþi tarafýndan verilen rapor doðrultusunda Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý kararý ile uzun süreli bakýma alýnarak hizmete ara verilmiþtir. 9. Asansör Hat Ýþletmesi; Dario Moreno Sokaðýnda bulunan tarihi asansör halkýn kullanýma açýk olarak iþletilmektedir. 10. Peterson Kafe; Tarihi Peterson Köþkünün bahçesi içerisinde yer alan kafeteryamýz sezonluk olarak halka hizmet vermektedir. 11. Banquet Hizmetleri; Baþta Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Protokol Hizmetleri olmak üzere Belediye þirketleri ve kamuya catering hizmetleri verilmektedir. 454

3 FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER Þirketimiz halen 10 iþletme ile hizmet vermekte olup, bunun iki tanesi sadece yaz aylarýnda (YASSICAADA ve PETERSON CAFE) sezonluk olarak hizmet sunmaktadýr. Ayrýca "BANQUET BÝRÝMÝ bünyesinde baþta Ý.B.B.ve þirketlerine, resmi kurumlara ve halka catering hizmeti sunulmaktadýr. Grand Plaza Turizm A.Þ. Uluslararasý Gýda Güvenliði (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgelerini almýþ ve bu sistemler doðrultusunda personel, altyapý ve hizmet kalitesi çalýþmalarýna devam etmektedir. Grand Plaza Þirketi Marka Tescil Belgesi almak için resmi iþlemlerini tamamlamýþtýr. Sonuç beklenmektedir. Ýzmir Enternasyonal Fuarý bünyesinde 'Dünya Mutfaklarý Festivali' organizasyonu yapýlmýþtýr Aralýk ayýnda Ýzmir' de ilk kez düzenlenen 'Travel Turkey Ýzmir' fuarýnda Grand Plaza Turizm A.Þ. standý açýlmýþtýr. Müþteri odaklý bir þirket olmamýz nedeni ile; * Müþteri Memnuniyeti * Çalýþan Memnuniyeti * Çalýþanlarýn yönetime katýlmasý amaçlý 'Öneri Sistemi' * HACCP ve ISO 9001:2000 çalýþmalarý doðrultusunda yýllýk eðitim planý hazýrlanmýþ ve uygulamaya konuþmuþtur. Kalite hedeflerimiz doðrultusunda müþteri ve personele yönelik iþletmeler ve catering organizasyonlarýnda anketler yapýlmýþtýr. Sosyal Faaliyetler Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' nin çalýþmalarý doðrultusundaki faaliyetlere destek verilmiþtir. Þehit ailelerinin evlerinin taziye paketlerinin daðýtýlmasý, Trafik kazasýnda canlarýný kaybeden çocuklarýn ailelerine kumanya daðýtýmý, Orman yangýnlarý sýrasýnda Ýtfaiye erlerine ve maðdur köylülere yiyecek içecek daðýtýmlarý gibi sosyal sorumluluk görevleri yerine getirilmiþtir. Þirketimizin daha önce belirlemiþ olduðu Stratejik Plan kriterleri doðrultusunda Ý.B.B. turizm ve sosyal politikalarýna katký koymak amaçlanmaktadýr. Bu hedefler doðrultusunda þirketimizin yazýlý olarak yayýnlanmýþ Kalite Politikasý bulunmaktadýr. Kalite Politikamýz: ''Grand Plaza Turizm A.Þ. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý bir kamu þirketidir. Bu nedenle özel sektörden farklý olarak hizmet verdiði iþletmelerde, sadece kar etme deðil ayný zamanda ekonomik ve kaliteli ürünü güler yüzlü hizmetle sunma görev ve sorumluluðunu taþýmaktadýr. Hizmet anlayýþýmýzýn temelindeki sosyal adalet, eþitlik ve yasalara uygunluk çalýþmalarýmýzýn ana hedefidir. Bu görev ve sorumluluk anlayýþý yönetim kurulumuz, yöneticilerimiz ve tüm çalýþanlarýmýzýn ortak paydasýdýr. Þirketimiz Grand Plaza, hizmet verdiðimiz müþterilerimiz için olduðu kadar, hizmet aldýðýmýz kurumlar ve hizmet veren personelimizin arasýnda da karþýlýklý güven ve anlayýþý kalite yönetim sistemi ile geliþtirmek için çaba sarf eder. Grand Plaza, tüm yönetici ve çalýþanlarý ile güçlerini odakladýklarý, ekip ruhu ile el ele çalýþtýklarý hedef sektörün en iyilerinden biri olmak, müþteri memnuniyeti ve kaliteyi sürekli kýlmaktýr. Bu hedef doðrultusunda, Ulusal Yasal Mevzuatlar ile Uluslararasý Gýda Güvenliði ve Kalite Yönetim Sistemleri Belgelerini alarak ve bu kriterler doðrultusunda sürekli iyileþtirme ve geliþtirme çabasýný bir kurum karakteri haline getirmeyi taahhüt ederiz.'' 455

4 Bu doðrultuda faaliyet gösterdiðimiz iþletmeler ve faaliyetleri: 1.Yasemin Kafe, HACCP Gýda Güvenliði Sistemi kurulduktan sonra,üst Yönetimimizin kararlarý, Kalite Yönetim sistemi gereði yapýlan iç denetimlerle ve çalýþan personelimizin verdiði öneri sonucunda yapýlan iyileþtirme projeleri çerçevesinde ; Algida Satýþ Büfesinde sýcak ve soðuk içecek satýþýnýn yapýlarak self servis hizmetinin hýzlanmasý saðlanmýþtýr. TUBORG Bira Bahçesine armut minderleri konulmuþtur. Çatýnýn yenilenmiþtir. Mutfak araç ve gereçlerinin bir kýsmý yenilenmiþtir. Mutfak bölümünün gýda iþlenmesine uygun klima sistemi yaptýrýlmýþtýr. Gýda ve diðer malzemelerin saklanmasý amacýyla iþletme içindeki tüm uygun alanlar deðerlendirilerek depo haline getirilmiþ ve gýdalarýn yerle temasý engellenmiþtir. Gýdalarýn uygun sýcaklýklarda saklanmasý amacýyla yeni soðuk oda depolarý yaptýrýlmýþtýr. Gýda üretim alanlarýnýn tüm giriþ ve çýkýþlarýna hava perdeleri yaptýrýlarak toz, küçük haþere vb. giriþi engellenmiþtir. Tüm üretim alanlarý mermer, fayans, ekipman ve tesisata ait eksiklikler giderilmiþtir. 2.Kent Arþiv Müzesinde, Tarým Ýl Müdürlüðü denetim kriterlerine uygun hale gelebilmesi için; Gýda Güvenliði kriterlerine uygun olacak þekilde alt yapý çalýþmalarý gerçekleþtirildi. Depo giriþ ve çýkýþ kayýt sistemi çalýþtýrýlmaya baþlandý. Gýdalarýn iþletmeye kabul iþlemleri girdi kontrol planlarý ve teknik þartnameler doðrultusunda yapýlmaya baþlandý. Depolar gýdalarýn saklanmasýna uygun hale getirildi. Personele Hijyen, kalite yönetim sistemi, müþteri memnuniyeti eðitimleri verildi. 3.Ý.B.B Yemekhanesi' nin iþletilmesinin Þubat 2007'de Grand Plaza'ya verilmesi ile birlikte, VIP Salonunun dekorasyonu yapýldý. Personel tabldot yemek hizmetiyle birlikte 'Açýk Büfe' seçenekli yemek hizmeti uygulamasý baþlatýldý. Gýda Güvenliði Sistemi ile ilgili ön koþul programýna göre alt yapý çalýþmalarý gerçekleþtirildi. Çalýþan Personelimize Hijyen, Ýþ Güvenliði, Kalite Yönetim Sistemi, Müþteri Memnuniyeti eðitimleri verildi. TS 8985 Ýþ yerleri - Yemek fabrikalarý - Toplu yemek mutfaklarý ve yemek servisleri - Genel kurallar standardýna uygun olarak TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alýnmasý için baþvurusu yapýldý ve gerekli yasal mevzuatlar tamamlanmak üzeredir. Baþvuru için gerekli olan; Ruhsat Kapasite Raporu Marka Tescil Belgesinin ihtiyaç olmasý nedeniyle eksik olan bu belgelerimizin çýkarýlmasý için gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr. EBSO' dan 'Kapasite Raporu' belgesi alýndý. Çalýþma Bakanlýðý'ndan 'Ýþletme Belgesi' alýndý. Ýþletmede anlaþmalý gýda mühendisi istihdam edildi. Ý.B.B. Çevre Saðlýðý Daire Baþkanlýðý' na GSM Ruhsatý baþvurusunda bulunulmuþ ve 456

5 2. Urla Yassýca ada Tesisimizde eksik bulunan soyunma kabinleri ve gölgelikler yaptýrýlmýþtýr. Þezlong, minder, þemsiye vb. malzeme eksiklikleri giderilmiþtir. 3. Tarihi Asansör ile ilgili teknik sorunlar Makine Mühendisleri Odasý tarafýndan tespit edilmiþ, eksiklikler önem sýrasýna göre düzeltilmektedir. 4. Teleferik Tesisi Makine Mühendisleri Odasý bilirkiþisi tarafýndan incelettirilmiþ, bunun sonucunda çalýþmasýnýn sakýncalý olduðu rapor edilmiþtir. Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'na bilgisi verilmesiyle iþletme uzun süreli yenilenme ve onarým için hizmete kapatýlmýþtýr. 5. Eþref paþa Hastanesi Bünyesinde kantin iþletmeye girmiþtir. 6. Tarihi Asansör de Kirada bulunan Ceneviz Meyhanesi'nin iþletmecisi ile ihtilaf devam etmektedir. Konu mahkeme sürecindedir. 7. Balýk Hali kafeteryasý:buca Balýk hali Kafeterya inþaatý gerçekleþtirilerek,500litrelik bir su deposu ve dekorasyonu yapýlarak Eylül ayý sonunda hizmete girmiþtir. 8. Kültürpark Arkeoloji Müzesi kantini kiracýsý tahliye edilmiþtir. 9. Catering organizasyonlarýmýz, aðýrlýklý olarak Ýzmir Büyük Þehir Belediyesi Protokol Müdürlüðü, Belediye Þirketleri ve Meslek odalarý olmak üzere 2007 yýlýnda Kiþiye hizmet vermiþtir.catering Hizmetlerimiz için 2 kiþi Grand Plaza'ya katýlmýþtýr. (Catering hizmetleri: Cafe break, sabah kahvaltýsý, öðle ve akþam yemekleri, kokteyller, kumanya ve özel organizasyon hizmetleri verilmektedir.) 457