Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010

4 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut Belediye Baþkanlýðý Stratejik Planlama Ekibi koordinatörlüðünde hazýrlanmýþtýr. Hamit YAVUZ Cemal SATILMIÞ Recai UÇAR Hamza YANIK Yusuf KOÇSOY Mustafa MURAT Baþkan Üye Üye Üye Üye Planlama Danýþmaný Baský : YESD Yayýnevi Tel : Faks : Adres : Belören Sk. No:1/12 Keçiören Ankara Web :

5 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardir. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Ne Mutlu Türküm Diyene

6

7 Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaþkaný

8

9 Recep Tayyip ERDOÐAN T.C. Baþbakaný

10

11 Ý. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný

12

13 Enver DEMÝREL Etimesgut Belediye Baþkaný

14 SUNUÞ Hizmet etmek gönül ve bilgi iþidir. Hizmet sunmak ekip ve planlama iþidir. Doðru hizmetlerin sunulmasý, hizmet alanýnýn tanýnmasýyla, ihtiyaçlarýn doðru tespit edilmesiyle, sahip olunan kaynaklarýn akýllý, basiretli ve adil kullanýlmasýyla mümkündür yýllarý arasýnda ilçemize yakýþýr bir þekilde yönettiðimiz belediyeyi 5 yýl aradan sonra vatandaþlarýmýzýn teveccühü ile yönetmek üzere tekrar devraldýk. Kaynaklarýn ve imkânlarýn ihtiyaçlara uygun olarak yönlendirilmesi, hizmetlerin saðlayacaðý toplumsal faydanýn iyi hesaplanmasý ve geleceðin bugünden öngörülebilmesi; ciddi bir birikime ve tecrübeye, çevreyi ve yöreyi tam anlamýyla tanýmaya baðlýdýr. Baþarýlý yöneticilik vizyoner lider olmayý gerektirir. Büyüyen ve geliþen Etimesgut'un önünü açmak için göreve geldiðimiz andan itibaren geçmiþ tecrübemizden aldýðýmýz güçle ve halkýmýzýn desteði ile yýllarý hizmet döneminin çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Geçen dokuz aylýk süre içerisinde önemli geliþmelere imza atýlmýþtýr. 33 Trilyon TL tutan borç birikiminin büyük kýsmý ödenmiþtir. Belediyemize ait olan alýþveriþ merkezi problemi çözülmüþ, 980 konutluk SÝMGEKENT Kentsel Dönüþüm Projesinde iyileþtirilmeye gidilmiþ, hak sahibi vatandaþlarýmýz lehinde kazanýmlar saðlanmýþtýr. Tasarruf tedbirlerine azami önem verilerek, kaynaklarýn yerinde, þeffaf ve ekonomik koþullarda kullanýlmasýnýn altyapýsý oluþturulmuþtur. Kültürel ve sosyal belediyecilik anlayýþý içerisinde "Uluslararasý Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nin isim patenti Türk Patent Enstitüsünden alýnarak uygulamaya konulmuþtur. Temizlik ihalesi baþta olmak üzere yaptýðýmýz tüm ihalelerde bir önceki ihalelere nazaran kaynaklar daha da korunarak, hizmet artýrýmlarýna gidilmiþ ve faaliyet alanlarý geniþletilmiþtir. Deðerli Meclis Üyeleri; Yöneticilik anlayýþýmýzda baþladýðýmýz iþleri sonuna kadar takip etme, baþarýya odaklanma, kýlý kýrk yararak, zorluklar karþýsýnda yýlmadan hizmet üretme gibi özellikler bulunmaktadýr. Halkýmýzýn saðduyusunun bilincinde olarak onlarýn güvenine tam anlamýyla layýk olma baþlýca sorumluluðumuzdur.

15 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi gereðince hazýrlanmasý zorunlu olan faaliyet raporlarý bizim için bir performans deðerlendirmesi niteliði taþýmaktadýr. Bu açýdan Belediyemizin "2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu" kamuoyunun doðru olarak bilgilendirilmesi için hedef-faaliyet-maliyet iliþkisini belirtecek þekilde Belediyemiz bünyesinde oluþturulan uzman bir ekip tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Saygýdeðer Meclis Üyesi Arkadaþlarým; Etimesgut'u ve tüm hemþehrilerimizi çok seviyoruz. Ankara'nýn en hýzlý geliþen metropol ilçelerinden biriyiz. Ortalama her beþ yýlda bir nüfusumuz ikiye katlanmaktadýr. Etimesgut bizden çok þey beklemektedir. Etimesgut için ne gerekiyorsa onu yapmaya kararlýyýz. Gerçekçi olmak, hayallere kapýlmamak vatandaþlarýmýzla gerçekleri paylaþmak ve ayaðý yere basacak þekilde bugünkü deðerlerimizi kullanarak geleceðimizi oluþturmak boynumuzun borcudur. Cumhuriyetimizin 100. yaþý olan 2023 yýlýnda 1 milyon nüfuslu Etimesgut'un Belediye Hizmetleri ihtiyacýna cevap verecek þekilde kurumsal yapýmýzý oluþturmak, akl-ý selim Halkýmýzýn saðduyusunun bilincinde olarak onlarýn güvenine tam anlamýyla layýk olma baþlýca sorumluluðumuzdur. planlamayý yapmak önceliðimizdir. Bizim sorumluluðumuz geleceðin Etimesgut'unu Ankara'ya yakýþýr þekilde öngörmek, planlamak ve inþa etmektir. Kuþkusuz bu çalýþmalar sizlerin desteði ile gerçekleþtirilecektir. Bu anlayýþla hazýrlanan ve bizim için büyük önem taþýyan 2009 mali yýlý faaliyet raporunun hayýrlý olmasýný diler en içten saygýlarýmý sunarým. Enver DEMÝREL Etimesgut Belediye Baþkaný

16

17 MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝ Asým GÜRBÜZ Cemal SATILMIÞ Cemalettin DÝNÇ Cennet ÖZCAN Dilek KOÇ Emine ÜNAL Hacý Murat BAL Hamit YAVUZ Mehmet KUNDAKÇI Metin ÇEVRÝM Recep KARAKOÇ Seyit SARP

18 ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝ Bahadýr Ersagun AVCI Bayram KAYA Eyüp GÖZGEÇ Fuat YILDIRIM Halil HOTAMAN Hüseyin YALINKILIÇ Makbule SEVÝNÇ Mesut ÞAHÝNGÖZ Niyazi KANTAR Nuri SOYLU Orhan KILIÇ Oya IÞIK Recep DOÐAN Þevket YETER Turgut KAYMAK Yavuz DEMÝRCÝ

19 CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝ Ayhan YILMAZ Günal US Ýlyas ERCAN Sevgi Þahin DOKUYUCU Memet YULA Mustafa TÝNÇ Zülfikar ASLAN Aydýn ÖZEL Tugay SANCAR

20 Enver DEMÝREL Belediye Baþkaný Ýç Denetim Birimi Özel Kalem Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Müdürlüðü Hamit YAVUZ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cemal SATILMIÞ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alaattin SONAT Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ayhan ÜNAL Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Yazý iþleri Müdürlüðü Fen Ýþleri Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü Plan ve Proje Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmanlýðý Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü

21 BÝRÝM MÜDÜRLERÝMÝZ Murat YILMAZ Özel Kalem Müdürü Adem AKSU Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü Adil KURT Mali Hizmetler Müdürü Adnan SEZER Destek Hizmetleri Müdürü Ayhan KARAKAPTAN Ýmar ve Þehircilik Müdürü Hacý Osman MERMER Temizlik Ýþleri Müdürü Hüsnü Bengin EFETÜRK Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Ýdris DEMÝREL Fen Ýþleri Müdürü Ýsmail ÜRESÝN Plan Proje ve Emlak Ýstimlak Müdürü Ali Ýhsan BAYKURT Zabýta Müdürü Kenan ÇALIMLI Bilgi Ýþlem ve Yazý Ýþleri Müdürü Orhan ARSOY Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Lütfü MERCAN Strateji Geliþtirme Müdürü Mehmet ÜNAL Saðlýk Ýþleri Müdürü Selma YURDDAÞ Park ve Bahçeler Müdürü Yusuf KOÇSOY Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Ömer SAVAÞ Veteriner Ýþleri Müdürü Recai UÇAR Hukuk Ýþleri ve Teftiþ Kurulu Müdürü Suat KARTAL Sivil Savunma Uzmaný Neþe DOÐAN Ruhsat ve Denetim Müdürü

22

23 ÝÇÝNDEKÝLER I.GENEL BÝLGÝLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- Ýdareye Ýliþkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapý 2- Teþkilat Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ýnsan Kaynaklarý 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER A- Ýdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politika ve Öncelikler III. FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçlarý 2- Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar 3- Mali Denetim Sonuçlarý B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçlarý Tablosu 3- Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A- Üstünlükler B- Zayýflýklar C- Deðerlendirme V. ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI 225

24

25 I. GENEL BÝLGÝLER

26 Misyonumuz Etimesgut'ta ikamet eden mevcut hemþerilerimiz ile gelecekte hemþerimiz olacak binlerce insanýn birlik, bütünlük, beraberlik ruhu etrafýnda kaynaþmasýný saðlamak. Herkesi kucaklayan, herkesin Belediyesi olduðumuzu hissettiren, hesabýný verebilen ve hesap sorabilen bir yönetim anlayýþýna sahip, mevcut kaynaklarýyla en iyi hizmetleri Ýlçe halkýna sunan Belediye olmak. 24

27 Vizyonumuz Ýlçemizi Ýnsanlarýn Huzur Duyduðu ve En Çok Tercih Ettikleri Bir Kent Haline Getirmek. 25

28 Deðerlerimiz Gerçekçilik ve Güvenilirlik Farkýndalýk ve Kalýcýlýk Hesap Verilebilirlik ve Þeffaflýk Verimlilik ve Süreklilik Sosyal Sorumluluk Çevrecilik ve Duyarlýlýk 26

29 Ýlkelerimiz Hizmet sunumunda gerçekçi ve güvenilir deðerlere baðlý kalýnmalýdýr. Ýlçe gereksinimlerinin farkýnda olunmalý ve sunulan hizmetlerin kalýcýlýðý saðlanmalýdýr. Hesap verilebilir ve þeffaf bir yönetim anlayýþý benimsenmelidir. Faaliyetlerin verimliliði ve sürekliliðinin saðlanmasý esas alýnmalýdýr. Sosyal sorumluluk ve katýlýmcýlýk anlayýþý benimsenmelidir. Belediye olarak çevreciliðe önem verilmeli ve ilçe halkýnýn her ihtiyacýna karþý duyarlý olunmalýdýr. 27

30 B. YETKÝ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin kuruluþunu, organlarýný, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklarý ile çalýþma usul ve esaslarýný düzenleyen 5393 Sayýlý Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde, Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarý, 15. maddesinde ise Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarý düzenlenmiþtir. Belediyemiz kendi yerel bölgesinin rekabet gücünün geliþimine katký açýsýndan aþaðýdaki görevleri üstlenmektedir. Stratejik planýný, performans programýný, yýllýk hedeflerini, yatýrým programlarýný ve bunlara uygun olarak bütçesini hazýrlamak, Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak. Kanunlarýn verdiði yetki çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, belediye yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek. Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatý vermek. Özel kanunlarý gereðince belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma paylarýnýn tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan kaldýrýlmasý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri yapmak veya yaptýrmak. Mahallî müþterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde taþýnmaz almak, kamulaþtýrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesis etmek. Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýrmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarýn faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri alýnmayan gýda maddelerini gýda bankalarýna, cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri alýnmayan gýda dýþý mallarý yoksullara vermek. Reklam panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirmek. 28

31 Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný; inþaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taþýmalarda çevre kirliliði oluþmamasý için gereken tedbirleri almak. Kanunlarla münhasýran Büyükþehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fýkrada sayýlanlar dýþýnda kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Otopark, spor, dinlenme ve eðlence yerleri ile parklarý yapmak; yaþlýlar, özürlüler, kadýnlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eðitim ve beceri kurslarý açmak; saðlýk, eðitim, kültür, tesis ve binalarýnýn yapým, bakým ve onarýmý ile kültür ve tabiat varlýklarý ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin geliþtirilmesine iliþkin hizmetler yapmak. Büyükþehir katý atýk yönetim planýna uygun olarak, katý atýklarý toplamak ve aktarma istasyonuna taþýmak. Ýmar, coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk, zabýta, acil yardým, kurtarma ve ambulans, aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar, kültür ve sanat, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrmak. Ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Okul öncesi eðitim kurumlarý açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayabilir; saðlýkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve isletebilir; kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlayabilir; bu amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa edebilir. Gerektiðinde, öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verebilir ve gerekli desteði saðlayabilir, her türlü amatör spor karþýlaþmalarý düzenleyebilir, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün basarý gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararýyla ödül verebilir. 29

32 C. ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1. Fiziksel Yapý: Baþkanlýk ve Ana Hizmet Binasý Baþkanlýk Binasý (A Blok) Yerleþim Tablosu Etimesgut Belediye Baþkanlýðý ve Ana Hizmet Binasý 2000 yýlý Temmuz ayýnda hizmete açýlmýþtýr. Baþkanlýk binasý ve ana hizmet binasý bünyesinde Baþkanlýk Makamý, Meclis ve Encümen Salonu, Meclis ve Encümen Salonlarýnýn hizmet birimleri ve tüm belediye birimleri bulunmaktadýr. Yönetim ve hizmet ünitelerinin ayný yerde bulunmasý, alýnan kararlarýn isabetli olmasýný ve hizmetlerin vatandaþlara daha çabuk intikalini saðlamakta, vatandaþýmýza doðrudan hizmet sunumunu kolaylaþtýrmaktadýr. BÝNADAKÝ YERÝ Giriþ Altý Giriþ Kat 1nci Kat 2nci Kat 3ncü Kat 4ncü Kat HÝZMET BÝRÝMÝ Belediye Evlendirme Memurluðu Nikah Salonu Güvenlik, Danýþma, Siyasi Partiler Grup Odalarý Fuaye Salonu Baþkan Yardýmcýlarý Odalarý (2 Adet) Danýþman Odalarý (2 Adet) Belediye Meclis Salonu Baþkan Yardýmcýlarý Odalarý (2 Adet) Danýþman Odasý Baþkanlýk Makamý Özel Kalem Müdürlüðü Baþkanlýk Makamý Toplantý Salonu Çalýþma Odalarý 30

33 ANA HÝZMET BÝNASININ (B BLOK) YERLEÞÝMÝ MERKEZ BÝNADAKÝ YERÝ HÝZMET BÝRÝMÝ Giriþ Altý-2 Belediye Garajý Morg-Gasilhane Giriþ Altý-1 Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Etimesgut Belediyesi Saðlýk Merkezi Giriþ Kat Genel Evrak Halkla Ýliþkiler/Güvenlik/Danýþma Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü 1 nci Kat Mali Hizmetler Müdürlüðü 2 nci Kat Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü 3 ncü Kat Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Plan ve Projeler Müdürlüðü 4 ncü Kat Kültür ve Sosyal iþler Müdürlüðü Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü 5 nci Kat Fen Ýþleri Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü 6 ncý Kat Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Ýç Denetim Birimi 7 nci Kat Yazý Ýþleri Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü 8 nci Kat Mali Hizmetler Müdürlüðü Arþivi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Arþivi 9 ncu Kat Strateji Geliþtirme Müdürlüðü Yemekhane/Lokal 31

34 32

35 Hizmet Binalarý Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasý Temmuz 2000 yýlýnda dönemin Belediye Baþkaný tarafýndan temeli atýlan fabrika, 200 gr ekmeðe göre adet/gün kapasiteli olarak kurulmuþtur. Son teknolojiyle donatýlan fabrika Temmuz 2002 yýlýndan bugüne kadar Etimesgutlulara hizmet vermiþtir. Halen 300 gr ekmeðe göre adet/gün kapasiteli olarak faaliyet göstermekte olup yaklaþýk 1/3 kapasiteyle çalýþmaktadýr. Kapasite yükseltme çalýþmalarýmýz sürdürülmektedir. 33

36 Fabrikamýzda; halk ekmek, ruþeymli ekmek, kepekli ekmek, çavdar ekmeði, köy ekmeði, mýsýr ekmeði, bazlama, yufka üretimleri devam etmekte olup, yakýnda tost ekmeði, sandviç ekmeði, hamburger ekmeði gibi çeþitlerimiz halkýmýza sunulacaktýr. Ürünlerimiz 105 daðýtým noktasýnda vatandaþlarýmýza sunulmaktadýr yýllarýnda ihmal edilen Etimesgut Halk Ekmek fabrikasýnýn hem mali yapýsýnýn hem de hurda haline gelen makinelerinin revizyon çalýþmalarý sürdürülmektedir. Bahse konu makinelerin revizyonu kapsamýnda Flaplar, hava ile çalýþan pistonlar, sýcaklýk ve buhar düzenli makinelerin çalýþmayan otomatik sistemleri çalýþýr duruma getirildi. Ara dinlendirme, haftada bir bant yýrtan þekil makinesi özellikle de nihai dinlendirme adýný verdiðimiz mayalandýrma tüneli yeniden dizayn edilerek istenen fermantasyon deðerlerine ulaþýlmýþtýr. Yapýlan bu çalýþmalar sonucu piþirme sorunlarý çözülmüþ ve doðal maya ile ekmeðe lezzet verilmiþtir. Yapýlan revizyon çalýþmalarý sonucu 2008 yýlý ýskarta ekmek sayýsý ortalamasý 1100 iken 2009 ortalamasý 380 e düþmüþtür rakamlarý ise 100 ün altýnda beklenmektedir. Halk Ekmek Fabrikasýnýn mali yapýsýnýn düzenlenmesi çerçevesinde 04/04/2009 tarihinde devralýnan toplam borç ,00 TL iken tarihinde ,12 TL'ye düþürülmüþtür. ödenen borçlarýn ,00 TL'si yapýlan sermaye artýþýndan yararlanýlarak gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca elektrik, doðalgaz, su ve maya giderlerimiz düþürülerek maliyet aþaðýya çekilmeye çalýþýlmýþtýr. Fabrikayý büyük zararlara sokan taþýmacýyla olan hukuki mücadeleler devam etmektedir. Belediye Oteli Ýlçemizin tek oteli olma niteliði taþýyan Belediye Oteli, ilk hizmet dönemimizde projelendirilmiþ, temeli atýlmýþ ve görev dönemimiz içerisinde %70'i tamamlanmýþtýr. Bugün itibariyle ilçemize gelen ziyaretçiler için hizmet vermekte ve büyük bir boþluðu doldurmaktadýr. Belediye otelinde 44 oda mevcut olup, ayrýca toplantý salonlarý, hamam, sauna, restoran ve diðer sosyal birimler yer almaktadýr. Belediye otelimiz kira yoluyla özel sektör tarafýndan iþletilmektedir. 34

37 Etimesgut Belediye Konservatuarý Bir önceki dönemimizde, 6 eylül 2002 de kurduðumuz konservatuar ara dönemde konservatuar olma özelliðini kaybederek koro þekline dönüþmüþtür. Yeni dönemde gerçek bir okul olarak yeniden 16 kiþilik eðitim öðretim kadrosu ve 504 öðrencisi ile eðitimini yapmaktadýr. Kent Konseyi Binasý'nda çalýþmalarýný sürdüren Konservatuar'da, öðrencilerimize TRT ve Kültür Bakanlýðý sanatçýlarýmýzdan oluþan eðitim ve öðretim kadromuz tarafýndan nota, solfej, repertuar, halk oyunu, halk bilimi, Türk müziði, tarih, edebiyat, iletiþim, tiyatro, diksiyon dallarýnda teorik ve pratik eðitim verilmektedir. Ýsteyen öðrenciler baðlama, keman, kanun, ney ve ud eðitimi alabilmektedir Ayrýca Konservatuarýmýz THM, TSM, Türk Tasavvuf Müziði, Çocuk Korosu ve Halk Oyunlarý branþlarýnda da eðitimini sürdürmektedir. Þan, nota-solfej eðitimi de alan öðrencilerimizi meslek edindirilerek Türk Kültürü'ne de büyük katký saðlanmaktadýr. Mezun olan öðrencilerimize mezuniyet ve usta öðreticilik belgesi verilmektedir. Etimesgut Belediyesi Konservatuarý, Türk Müziðine yeni sesler, yeni yetenekler kazandýrmaya büyük önem vermekte olup ayrýca Ankara'nýn ilk Türk Müziði konservatuarý olma özelliðine sahiptir. 35

38 Etimesgut Týp Merkezi Belediye Týp Merkezimiz kapsam ve içeriði bakýmýndan yeniden düzenlenerek 1999 yýlýnda faaliyete geçirilmiþtir. Belediyemiz hizmet binasý yanýnda yer alan Týp Merkezimiz' de bölgemiz halkýna 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup, aþaðýdaki bölümler bulunmaktadýr. 1. Genel Poliklinik, 2. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum 3. Göz Hastalýklarý, 4. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý, 5. KBB Hastalýklarý, 6. Radyoloji ve Röntgen, 7. Biyokimya ve Bakteriyoloji, 8. Dahiliye Ýç Hastalýklarý 9. Laboratuar Hizmetleri Belediye Týp Merkezimiz tarafýndan Ýlçe halkýna ücretsiz Ambülans hizmeti verilmektedir. 36

39 Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Aðýz ve diþ hastalýklarý ile ilgili tüm hizmetlerin verildiði Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezimiz, Ýlçemizde yaþayan tüm hemþehrilerimize hizmet vermektedir. Haným Faaliyetleri Binasý yýllarý arasýndaki hizmet sürecinde Belediyemiz tarafýndan bölgede yaþayan vatandaþlarýmýza ucuz alýþveriþ yapabilmeleri için "Ýþ Merkezi ve Hal Binasý" olarak planlanmýþ ve tamamlanmýþtýr. 37

40 Bu bina, arasýndaki belediye yönetimi tarafýndan "Haným Faaliyetleri Lokali" þekline dönüþtürülmüþtür. Halen Haným Faaliyetleri Lokali olarak hizmet veren binada Bayan hemþehrilerimize yönelik, hobi ve meslek kurslarý ile kiþisel geliþim kurslarý verilmektedir. 38

41 Yarý Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu Belediyemiz tarafýndan yapýlan, Ýstasyon Mahallesinde bulunan Yarý Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu ve bünyesindeki tesislerde halkýmýza spor yapma imkâný saðlanmaktadýr. Yüzme havuzumuz çocuklara ve yetiþkinlere yönelik hizmet vermektedir. Ayrýca sauna, fin hamamý, fitness salonlarý bilardo, tenis vb. oyun odalarý da bulunmaktadýr. 39

42 Kent Konseyi Binasý 5393 sayýlý Kanun gereði kurulmasý zorunlu olan Kent Konseyi, Belediyemiz Bünyesinde kurulmuþ olup Piyade Mahallesinde özel þahsa ait kiralýk bir binada faaliyet göstermektedir. Binanýn 2009 Yýlý yýllýk Kira Bedeli: TL'dir tarihinde sözleþme gereði 1 yýl daha uzatýlmýþtýr. Binanýn, Kent Konseyi Binasý olarak hizmet verebilmesi için önceki dönemde yaklaþýk 3 Milyon TL tutarýnda harcama yapýlmýþtýr. Bu süreç hakkýnda hukuki inceleme çalýþmalarý devam etmektedir. Kent Konseyi Binasý beþ katlý olup, Toplantý, Konferans ve Sergi Salonlarý, Etüt Eðitim Merkezi, Kütüphane, Hanýmeller Üretim Merkezi bulunmaktadýr. Ayrýca çeþitli kurslar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Ýlçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarý, Hemþeri Dernekleri ve Vakýflar için konsey binasýnda çalýþma ofisleri tahsis edilmiþtir. Bu ofislerin her türlü (elektrik, su, doðalgaz vb.) masraflarý belediyemiz tarafýndan karþýlanmaktadýr. 40

43 Mevlana Kültür Merkezi Mevlana Kültür Merkezimiz m² alana sahip olup içerisinde 3 adet nikah salonu bulunmaktadýr. Göreve geldiðimizde iþletme açýsýndan gayri resmi; hukuk dýþý bir þekilde belediye ile iliþkisi olmayan kiþiler tarafýndan iþletiyordu. Bu hukuksuzluða tarafýmýzdan son verilerek uygun þartlarda bir ihale yapýlarak özel sektör tarafýndan iþletilmeye baþlatýldý. Ýhale öncesi belediye tarafýndan iþletilirken aylýk yaklaþýk ,00 TL Belediye bütçesine ilave yük getirmekte iken, ihale edilerek özel sektöre verilmesini müteakip ayda yaklaþýk ,00 TL kira geliri saðlanmýþtýr. Bu çerçevede yapýlan tasarruflarla (doðalgaz, su, elektrik, personel) yýllýk ,00 TL tasarruf saðlanmýþtýr. Bordo Salon Lila Salon Altýn Salon 41

44 Fen Ýþleri Tesisleri 2002 yýlýnda faaliyete geçirilen tesislerimizin içerisinde belediyemiz araç parký, bakým onarým atölyeleri, akaryakýt istasyonlarý, depolama sahalarý, idari hizmet binalarý bulunmaktadýr. Huzurevi Ýstasyon mahallesinde bulunan Mülkiyeti belediyemize ait olan tesis, hayýrsever vatandaþýmýz Orhan Tan tarafýndan yapýlarak belediyemize hibe edilmiþtir. 52 yatak kapasiteli tesisimizde yaþlýlarýmýza barýnma hizmeti yanýnda saðlýk, sosyal, kültürel her türlü hizmet verilmektedir. 42

45 Göreve geldiðimizde hizmet alým ihale bedeli aylýk yaklaþýk 70 bin TL iken Aðustos 2009 tarihinde yapýlan yeni hizmet alým ihalesi ile ayný firmaya, hizmette kalitenin arttýrýlmasýnýn yaný sýra aylýk yaklaþýk 35 bin TL'ye ihale edilmiþ olup bir önceki hizmet alýmýna nazaran belediye bütçesine yýllýk ,00 TL tasarruf saðlanmýþtýr. Diðer Hizmet Binalarýmýz: 1. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri 2. Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi 3. Eryaman Spor Tesisleri 4. Eryaman Evcil Hayvanlar Kliniði 5. Sera Alaný 6. Zabýta Karakol Binalarý (Fikret Akçay Merkez Karakolu, Oto sanayi, Elvankent, Eryaman ) Ýþ Makinesi ve Araçlar Belediyemiz bünyesinde toplam 108 adet iþ makinesi ve araç bulunmaktadýr. Tüm araç-gereç ve iþ makinelerinin tamir, bakým ve onarýmlarý Fen Ýþleri Müdürlüðümüzce yapýlmaktadýr ÝÞ MAKÝNESÝ VE ARAÇLAR Taþýtýn Cinsi Sayý Taþýtýn Cinsi Sayý Binek Araç 22 Silindir 5 Minibüs 3 Dozer 2 Ambulans 1 Greyder 3 Cenaze Aracý 4 Tanker 5 Otobüs 2 Vinç 1 Kamyonet 23 Çekici 2 Kamyon 24 Asfalt Finiþeri 1 Beko Loder 3 Eskavatör 2 Traktör 2 Kepçe 3 Toplam 84 Toplam 24 Genel Toplam

46 44

47 Belediyemize 5 yeni kamyon kazandýrdýk. 45

48 2. Teþkilat Yapýsý: Belediyemizin teþkilat yapýsý katýlýmcý ve çaðdaþ hizmet anlayýþýmýza paralel olarak yapýlandýrýlmýþtýr Sayýlý Belediye Kanuna dayanarak, Belediye Baþkaný; Belediye teþkilatýnýn en üst amiri olarak belediye teþkilatýný sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazýrlamak ve uygulamak, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve deðerlendirmek, bunlarla ilgili raporlarý meclise sunmak, Ýlçe belediye meclisi ve encümenine baþkanlýk etmek, bu organlarýn kararlarýný uygulamak, Kanunla ilçe belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir þekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak, Ýlçe belediyesinin ve baðlý kuruluþlarý ile iþletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini saðlamak, Ýlçe belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, Belediye personelini atamak, Belediye ve baðlý kuruluþlarýný denetlemek, Gerektiðinde bizzat nikâh kýymak, Belediye ve Baðlý kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Dair Yönetmelik tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Belediyemiz ve Baðlý Kuruluþlarý Mahalli Ýdare Birlikleri tasnif cetvelinde C-13 grubundadýr. Buna istinaden tarihi itibariyle Belediyemiz bünyesinde Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim, Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler, Strateji Geliþtirme, Emlak ve Ýstimlâk, Veteriner Ýþleri ve Destek Hizmetleri birimleri oluþturulmuþtur. Belediyemiz organizasyon yapýsýna son olarak 2009 yýlý içinde yapýlan deðiþiklikle, Plan ve Proje, Ruhsat ve Denetim, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü olmak üzere 3 müdürlük daha eklenmiþtir. Halen Belediyemizde 22 birim Müdürlüðü ve Sivil Savunma Uzmanlýðý ile Ýç Denetim Birimi olmak üzere 24 birim görevini sürdürmektedir. 20 Harcama Birimi 4 Baþkan Yardýmcýlýðýna paylaþtýrýlmýþtýr. Görevleri ve sorumluluklarýndan dolayý 4 Harcama Birimi doðrudan Baþkanlýk Makamýna baðlanmýþtýr. Belediyemiz bünyesinde iç denetim ve iç kontrol birimi oluþturularak stratejik planlamanýn etkin uygulanmasýna ortam hazýrlanmýþ ve iç denetim birimi de doðrudan Baþkanlýk Makamýna baðlanmýþtýr. Belediyemizin teþkilat yapýsý oluþturulurken hizmetlerimizin gereklerini en etkin ve hýzlý þekilde yerine getirme hususu dikkate alýnmýþtýr. Diðer kanunlarýn belediye baþkanlarýna verdiði görev ve yetkilerden ilçe belediyesi görevlerine iliþkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmakla görevlidir. 46

49 Enver DEMÝREL Belediye Baþkaný Ýç Denetim Birimi Özel Kalem Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Müdürlüðü Hamit YAVUZ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cemal SATILMIÞ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alaattin SONAT Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ayhan ÜNAL Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Yazý iþleri Müdürlüðü Fen Ýþleri Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü Plan ve Proje Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmanlýðý Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü 47

50 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi çaðýna geçiþ sürecinde ivme kazanan teknolojik geliþmeler ile birlikte, organizasyonlarda bilgi ve uzmanlýk temelinde yoðunlaþmanýn saðlandýðý gözlemlenmektedir. Dolayýsýyla, bilgi çaðýnda yönetimlerin, kurumsal deneyimlerden dersler çýkarma, günü kapsamlý biçimde analiz etme ve geleceðin belirsiz ekonomik ve teknolojik koþullarý içinde olasý geliþmeleri olabildiðince doðru öngörebilme zorunluluklarý vardýr. Bu baðlamda, vatandaþýn gereksinim ve beklentilerini tam olarak tespit edilmekte, hizmet kalitesi ölçütlerini geliþtirmekte ve vatandaþ memnuniyeti üst düzeyde saðlanabilmektedir. Geliþen teknolojide, hizmetlerde verimliliði arttýrmak ve kaliteyi yükseltmek için 2005 yýlýnda Belediyemiz bünyesinde Akýllý Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) projesi baþlatýlmýþtýr. E-Devlet çalýþmalarý kapsamýnda önemli bir yere sahip olan MERNÝS projesi de belediyemizde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bir diðer E-Devlet projelerinden olan, Belediyelerde e-vergi projesinde pilot belediye olan belediyemiz, bu proje ile TAKBÝS(Tapu Kadastro Sistemi), NVÝ(Nüfus Vatandaþlýk Ýþleri), GÝB (Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý) ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile on line entegrasyon saðlama yönünde adýmlar atmaktadýr. Yürütülmekte olan elektronik hatýrlatma (e-hatýrlat)projesi sayesinde ise vergi mükelleflerimiz, vergi dönemlerinde, borçlarýný hatýrlatan SMS ya da elektronik posta mesajlarý almaktadýrlar. E-belediye uygulamalarýmýz ise, vatandaþlarýmýzýn, belediye ile ilgili birtakým iþlemlerini internet üzerinden gerçekleþtirmelerini saðlamaktadýr. Teknik Servis Belediyemiz ana hizmet binasýndaki tüm bilgisayar ve çevre donanýmlarý 120 KVA Kesintisiz Güç Kaynaðý (KGK) ile elektrik kesintilerine ve dalgalanmalara karþý korunmaktadýr. Bunun haricinde sistem odamýzý destekleyen 15 KVA'lýk bir KGK daha bulunmaktadýr. Sistem odamýzda 2 adet klima ve otomatik FM-200 gazlý yangýn söndürme sistemi bulunmaktadýr. 9 katlý belediye binamýzda ana omurgasý CAT-6, uç noktalarý CAT-5 olan að altyapýsý mevcuttur. Birimlerin zaman içerisinde kullanmakta olduðu cihazlar ile ilgili olarak yaþadýklarý teknik çapta küçük büyük arýzalar, bilgi iþlem bünyesinde oluþturulan teknik servisimizce onarýlmakta, zaman kaybý ve kaynak israfý önlenerek ilgili birimin iþlerinin devamý saðlanmaktadýr. 48

51 BÝLGÝSAYAR VE YAZICI DAÐILIMI MÜDÜRLÜK ADI YAZICI BÝLGÝSAYAR DÝZÜSTÜ BÝLGÝSAYAR Ýç Denetim Özel Kalem Müdürlüðü ve Baþkan Yardýmcýlarý Sivil savunma Uzmanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü 58 1 Basýn Yayýn Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Akos 57 1 Yazý Ýþleri Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü 1 7 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü 2 4 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Belediye Meclis Üyeleri 9 Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü 510 Fen Ýþleri Müdürlüðü 6 25 Mali Hizmetler Müdürlüðü Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü 517 Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü 1 13 Plan ve Proje Müdürlüðü Strateji Geliþme Müdürlüðü 5 Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü 3 8 TOPLAM Baðlý Birimler Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi 3 40 Haným Faaliyetleri 2 24 Etimesgut Kent Konseyi Yüzme Havuzu 2 51 TOPLAM GENEL TOPLAM

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı