Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010

4 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut Belediye Baþkanlýðý Stratejik Planlama Ekibi koordinatörlüðünde hazýrlanmýþtýr. Hamit YAVUZ Cemal SATILMIÞ Recai UÇAR Hamza YANIK Yusuf KOÇSOY Mustafa MURAT Baþkan Üye Üye Üye Üye Planlama Danýþmaný Baský : YESD Yayýnevi Tel : Faks : Adres : Belören Sk. No:1/12 Keçiören Ankara Web :

5 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardir. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Ne Mutlu Türküm Diyene

6

7 Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaþkaný

8

9 Recep Tayyip ERDOÐAN T.C. Baþbakaný

10

11 Ý. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný

12

13 Enver DEMÝREL Etimesgut Belediye Baþkaný

14 SUNUÞ Hizmet etmek gönül ve bilgi iþidir. Hizmet sunmak ekip ve planlama iþidir. Doðru hizmetlerin sunulmasý, hizmet alanýnýn tanýnmasýyla, ihtiyaçlarýn doðru tespit edilmesiyle, sahip olunan kaynaklarýn akýllý, basiretli ve adil kullanýlmasýyla mümkündür yýllarý arasýnda ilçemize yakýþýr bir þekilde yönettiðimiz belediyeyi 5 yýl aradan sonra vatandaþlarýmýzýn teveccühü ile yönetmek üzere tekrar devraldýk. Kaynaklarýn ve imkânlarýn ihtiyaçlara uygun olarak yönlendirilmesi, hizmetlerin saðlayacaðý toplumsal faydanýn iyi hesaplanmasý ve geleceðin bugünden öngörülebilmesi; ciddi bir birikime ve tecrübeye, çevreyi ve yöreyi tam anlamýyla tanýmaya baðlýdýr. Baþarýlý yöneticilik vizyoner lider olmayý gerektirir. Büyüyen ve geliþen Etimesgut'un önünü açmak için göreve geldiðimiz andan itibaren geçmiþ tecrübemizden aldýðýmýz güçle ve halkýmýzýn desteði ile yýllarý hizmet döneminin çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Geçen dokuz aylýk süre içerisinde önemli geliþmelere imza atýlmýþtýr. 33 Trilyon TL tutan borç birikiminin büyük kýsmý ödenmiþtir. Belediyemize ait olan alýþveriþ merkezi problemi çözülmüþ, 980 konutluk SÝMGEKENT Kentsel Dönüþüm Projesinde iyileþtirilmeye gidilmiþ, hak sahibi vatandaþlarýmýz lehinde kazanýmlar saðlanmýþtýr. Tasarruf tedbirlerine azami önem verilerek, kaynaklarýn yerinde, þeffaf ve ekonomik koþullarda kullanýlmasýnýn altyapýsý oluþturulmuþtur. Kültürel ve sosyal belediyecilik anlayýþý içerisinde "Uluslararasý Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nin isim patenti Türk Patent Enstitüsünden alýnarak uygulamaya konulmuþtur. Temizlik ihalesi baþta olmak üzere yaptýðýmýz tüm ihalelerde bir önceki ihalelere nazaran kaynaklar daha da korunarak, hizmet artýrýmlarýna gidilmiþ ve faaliyet alanlarý geniþletilmiþtir. Deðerli Meclis Üyeleri; Yöneticilik anlayýþýmýzda baþladýðýmýz iþleri sonuna kadar takip etme, baþarýya odaklanma, kýlý kýrk yararak, zorluklar karþýsýnda yýlmadan hizmet üretme gibi özellikler bulunmaktadýr. Halkýmýzýn saðduyusunun bilincinde olarak onlarýn güvenine tam anlamýyla layýk olma baþlýca sorumluluðumuzdur.

15 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi gereðince hazýrlanmasý zorunlu olan faaliyet raporlarý bizim için bir performans deðerlendirmesi niteliði taþýmaktadýr. Bu açýdan Belediyemizin "2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu" kamuoyunun doðru olarak bilgilendirilmesi için hedef-faaliyet-maliyet iliþkisini belirtecek þekilde Belediyemiz bünyesinde oluþturulan uzman bir ekip tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Saygýdeðer Meclis Üyesi Arkadaþlarým; Etimesgut'u ve tüm hemþehrilerimizi çok seviyoruz. Ankara'nýn en hýzlý geliþen metropol ilçelerinden biriyiz. Ortalama her beþ yýlda bir nüfusumuz ikiye katlanmaktadýr. Etimesgut bizden çok þey beklemektedir. Etimesgut için ne gerekiyorsa onu yapmaya kararlýyýz. Gerçekçi olmak, hayallere kapýlmamak vatandaþlarýmýzla gerçekleri paylaþmak ve ayaðý yere basacak þekilde bugünkü deðerlerimizi kullanarak geleceðimizi oluþturmak boynumuzun borcudur. Cumhuriyetimizin 100. yaþý olan 2023 yýlýnda 1 milyon nüfuslu Etimesgut'un Belediye Hizmetleri ihtiyacýna cevap verecek þekilde kurumsal yapýmýzý oluþturmak, akl-ý selim Halkýmýzýn saðduyusunun bilincinde olarak onlarýn güvenine tam anlamýyla layýk olma baþlýca sorumluluðumuzdur. planlamayý yapmak önceliðimizdir. Bizim sorumluluðumuz geleceðin Etimesgut'unu Ankara'ya yakýþýr þekilde öngörmek, planlamak ve inþa etmektir. Kuþkusuz bu çalýþmalar sizlerin desteði ile gerçekleþtirilecektir. Bu anlayýþla hazýrlanan ve bizim için büyük önem taþýyan 2009 mali yýlý faaliyet raporunun hayýrlý olmasýný diler en içten saygýlarýmý sunarým. Enver DEMÝREL Etimesgut Belediye Baþkaný

16

17 MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝ Asým GÜRBÜZ Cemal SATILMIÞ Cemalettin DÝNÇ Cennet ÖZCAN Dilek KOÇ Emine ÜNAL Hacý Murat BAL Hamit YAVUZ Mehmet KUNDAKÇI Metin ÇEVRÝM Recep KARAKOÇ Seyit SARP

18 ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝ Bahadýr Ersagun AVCI Bayram KAYA Eyüp GÖZGEÇ Fuat YILDIRIM Halil HOTAMAN Hüseyin YALINKILIÇ Makbule SEVÝNÇ Mesut ÞAHÝNGÖZ Niyazi KANTAR Nuri SOYLU Orhan KILIÇ Oya IÞIK Recep DOÐAN Þevket YETER Turgut KAYMAK Yavuz DEMÝRCÝ

19 CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝ Ayhan YILMAZ Günal US Ýlyas ERCAN Sevgi Þahin DOKUYUCU Memet YULA Mustafa TÝNÇ Zülfikar ASLAN Aydýn ÖZEL Tugay SANCAR

20 Enver DEMÝREL Belediye Baþkaný Ýç Denetim Birimi Özel Kalem Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Müdürlüðü Hamit YAVUZ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cemal SATILMIÞ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alaattin SONAT Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ayhan ÜNAL Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Yazý iþleri Müdürlüðü Fen Ýþleri Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü Plan ve Proje Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmanlýðý Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü

21 BÝRÝM MÜDÜRLERÝMÝZ Murat YILMAZ Özel Kalem Müdürü Adem AKSU Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü Adil KURT Mali Hizmetler Müdürü Adnan SEZER Destek Hizmetleri Müdürü Ayhan KARAKAPTAN Ýmar ve Þehircilik Müdürü Hacý Osman MERMER Temizlik Ýþleri Müdürü Hüsnü Bengin EFETÜRK Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Ýdris DEMÝREL Fen Ýþleri Müdürü Ýsmail ÜRESÝN Plan Proje ve Emlak Ýstimlak Müdürü Ali Ýhsan BAYKURT Zabýta Müdürü Kenan ÇALIMLI Bilgi Ýþlem ve Yazý Ýþleri Müdürü Orhan ARSOY Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Lütfü MERCAN Strateji Geliþtirme Müdürü Mehmet ÜNAL Saðlýk Ýþleri Müdürü Selma YURDDAÞ Park ve Bahçeler Müdürü Yusuf KOÇSOY Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Ömer SAVAÞ Veteriner Ýþleri Müdürü Recai UÇAR Hukuk Ýþleri ve Teftiþ Kurulu Müdürü Suat KARTAL Sivil Savunma Uzmaný Neþe DOÐAN Ruhsat ve Denetim Müdürü

22

23 ÝÇÝNDEKÝLER I.GENEL BÝLGÝLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- Ýdareye Ýliþkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapý 2- Teþkilat Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ýnsan Kaynaklarý 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER A- Ýdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politika ve Öncelikler III. FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçlarý 2- Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar 3- Mali Denetim Sonuçlarý B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçlarý Tablosu 3- Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A- Üstünlükler B- Zayýflýklar C- Deðerlendirme V. ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI 225

24

25 I. GENEL BÝLGÝLER

26 Misyonumuz Etimesgut'ta ikamet eden mevcut hemþerilerimiz ile gelecekte hemþerimiz olacak binlerce insanýn birlik, bütünlük, beraberlik ruhu etrafýnda kaynaþmasýný saðlamak. Herkesi kucaklayan, herkesin Belediyesi olduðumuzu hissettiren, hesabýný verebilen ve hesap sorabilen bir yönetim anlayýþýna sahip, mevcut kaynaklarýyla en iyi hizmetleri Ýlçe halkýna sunan Belediye olmak. 24

27 Vizyonumuz Ýlçemizi Ýnsanlarýn Huzur Duyduðu ve En Çok Tercih Ettikleri Bir Kent Haline Getirmek. 25

28 Deðerlerimiz Gerçekçilik ve Güvenilirlik Farkýndalýk ve Kalýcýlýk Hesap Verilebilirlik ve Þeffaflýk Verimlilik ve Süreklilik Sosyal Sorumluluk Çevrecilik ve Duyarlýlýk 26

29 Ýlkelerimiz Hizmet sunumunda gerçekçi ve güvenilir deðerlere baðlý kalýnmalýdýr. Ýlçe gereksinimlerinin farkýnda olunmalý ve sunulan hizmetlerin kalýcýlýðý saðlanmalýdýr. Hesap verilebilir ve þeffaf bir yönetim anlayýþý benimsenmelidir. Faaliyetlerin verimliliði ve sürekliliðinin saðlanmasý esas alýnmalýdýr. Sosyal sorumluluk ve katýlýmcýlýk anlayýþý benimsenmelidir. Belediye olarak çevreciliðe önem verilmeli ve ilçe halkýnýn her ihtiyacýna karþý duyarlý olunmalýdýr. 27

30 B. YETKÝ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin kuruluþunu, organlarýný, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklarý ile çalýþma usul ve esaslarýný düzenleyen 5393 Sayýlý Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde, Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarý, 15. maddesinde ise Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarý düzenlenmiþtir. Belediyemiz kendi yerel bölgesinin rekabet gücünün geliþimine katký açýsýndan aþaðýdaki görevleri üstlenmektedir. Stratejik planýný, performans programýný, yýllýk hedeflerini, yatýrým programlarýný ve bunlara uygun olarak bütçesini hazýrlamak, Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak. Kanunlarýn verdiði yetki çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, belediye yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek. Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatý vermek. Özel kanunlarý gereðince belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma paylarýnýn tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan kaldýrýlmasý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri yapmak veya yaptýrmak. Mahallî müþterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde taþýnmaz almak, kamulaþtýrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesis etmek. Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýrmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarýn faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri alýnmayan gýda maddelerini gýda bankalarýna, cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri alýnmayan gýda dýþý mallarý yoksullara vermek. Reklam panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirmek. 28

31 Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný; inþaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taþýmalarda çevre kirliliði oluþmamasý için gereken tedbirleri almak. Kanunlarla münhasýran Büyükþehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fýkrada sayýlanlar dýþýnda kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Otopark, spor, dinlenme ve eðlence yerleri ile parklarý yapmak; yaþlýlar, özürlüler, kadýnlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eðitim ve beceri kurslarý açmak; saðlýk, eðitim, kültür, tesis ve binalarýnýn yapým, bakým ve onarýmý ile kültür ve tabiat varlýklarý ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin geliþtirilmesine iliþkin hizmetler yapmak. Büyükþehir katý atýk yönetim planýna uygun olarak, katý atýklarý toplamak ve aktarma istasyonuna taþýmak. Ýmar, coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk, zabýta, acil yardým, kurtarma ve ambulans, aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar, kültür ve sanat, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrmak. Ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Okul öncesi eðitim kurumlarý açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayabilir; saðlýkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve isletebilir; kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlayabilir; bu amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa edebilir. Gerektiðinde, öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verebilir ve gerekli desteði saðlayabilir, her türlü amatör spor karþýlaþmalarý düzenleyebilir, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün basarý gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararýyla ödül verebilir. 29

32 C. ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1. Fiziksel Yapý: Baþkanlýk ve Ana Hizmet Binasý Baþkanlýk Binasý (A Blok) Yerleþim Tablosu Etimesgut Belediye Baþkanlýðý ve Ana Hizmet Binasý 2000 yýlý Temmuz ayýnda hizmete açýlmýþtýr. Baþkanlýk binasý ve ana hizmet binasý bünyesinde Baþkanlýk Makamý, Meclis ve Encümen Salonu, Meclis ve Encümen Salonlarýnýn hizmet birimleri ve tüm belediye birimleri bulunmaktadýr. Yönetim ve hizmet ünitelerinin ayný yerde bulunmasý, alýnan kararlarýn isabetli olmasýný ve hizmetlerin vatandaþlara daha çabuk intikalini saðlamakta, vatandaþýmýza doðrudan hizmet sunumunu kolaylaþtýrmaktadýr. BÝNADAKÝ YERÝ Giriþ Altý Giriþ Kat 1nci Kat 2nci Kat 3ncü Kat 4ncü Kat HÝZMET BÝRÝMÝ Belediye Evlendirme Memurluðu Nikah Salonu Güvenlik, Danýþma, Siyasi Partiler Grup Odalarý Fuaye Salonu Baþkan Yardýmcýlarý Odalarý (2 Adet) Danýþman Odalarý (2 Adet) Belediye Meclis Salonu Baþkan Yardýmcýlarý Odalarý (2 Adet) Danýþman Odasý Baþkanlýk Makamý Özel Kalem Müdürlüðü Baþkanlýk Makamý Toplantý Salonu Çalýþma Odalarý 30

33 ANA HÝZMET BÝNASININ (B BLOK) YERLEÞÝMÝ MERKEZ BÝNADAKÝ YERÝ HÝZMET BÝRÝMÝ Giriþ Altý-2 Belediye Garajý Morg-Gasilhane Giriþ Altý-1 Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Etimesgut Belediyesi Saðlýk Merkezi Giriþ Kat Genel Evrak Halkla Ýliþkiler/Güvenlik/Danýþma Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü 1 nci Kat Mali Hizmetler Müdürlüðü 2 nci Kat Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü 3 ncü Kat Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Plan ve Projeler Müdürlüðü 4 ncü Kat Kültür ve Sosyal iþler Müdürlüðü Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü 5 nci Kat Fen Ýþleri Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü 6 ncý Kat Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Ýç Denetim Birimi 7 nci Kat Yazý Ýþleri Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü 8 nci Kat Mali Hizmetler Müdürlüðü Arþivi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Arþivi 9 ncu Kat Strateji Geliþtirme Müdürlüðü Yemekhane/Lokal 31

34 32

35 Hizmet Binalarý Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasý Temmuz 2000 yýlýnda dönemin Belediye Baþkaný tarafýndan temeli atýlan fabrika, 200 gr ekmeðe göre adet/gün kapasiteli olarak kurulmuþtur. Son teknolojiyle donatýlan fabrika Temmuz 2002 yýlýndan bugüne kadar Etimesgutlulara hizmet vermiþtir. Halen 300 gr ekmeðe göre adet/gün kapasiteli olarak faaliyet göstermekte olup yaklaþýk 1/3 kapasiteyle çalýþmaktadýr. Kapasite yükseltme çalýþmalarýmýz sürdürülmektedir. 33

36 Fabrikamýzda; halk ekmek, ruþeymli ekmek, kepekli ekmek, çavdar ekmeði, köy ekmeði, mýsýr ekmeði, bazlama, yufka üretimleri devam etmekte olup, yakýnda tost ekmeði, sandviç ekmeði, hamburger ekmeði gibi çeþitlerimiz halkýmýza sunulacaktýr. Ürünlerimiz 105 daðýtým noktasýnda vatandaþlarýmýza sunulmaktadýr yýllarýnda ihmal edilen Etimesgut Halk Ekmek fabrikasýnýn hem mali yapýsýnýn hem de hurda haline gelen makinelerinin revizyon çalýþmalarý sürdürülmektedir. Bahse konu makinelerin revizyonu kapsamýnda Flaplar, hava ile çalýþan pistonlar, sýcaklýk ve buhar düzenli makinelerin çalýþmayan otomatik sistemleri çalýþýr duruma getirildi. Ara dinlendirme, haftada bir bant yýrtan þekil makinesi özellikle de nihai dinlendirme adýný verdiðimiz mayalandýrma tüneli yeniden dizayn edilerek istenen fermantasyon deðerlerine ulaþýlmýþtýr. Yapýlan bu çalýþmalar sonucu piþirme sorunlarý çözülmüþ ve doðal maya ile ekmeðe lezzet verilmiþtir. Yapýlan revizyon çalýþmalarý sonucu 2008 yýlý ýskarta ekmek sayýsý ortalamasý 1100 iken 2009 ortalamasý 380 e düþmüþtür rakamlarý ise 100 ün altýnda beklenmektedir. Halk Ekmek Fabrikasýnýn mali yapýsýnýn düzenlenmesi çerçevesinde 04/04/2009 tarihinde devralýnan toplam borç ,00 TL iken tarihinde ,12 TL'ye düþürülmüþtür. ödenen borçlarýn ,00 TL'si yapýlan sermaye artýþýndan yararlanýlarak gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca elektrik, doðalgaz, su ve maya giderlerimiz düþürülerek maliyet aþaðýya çekilmeye çalýþýlmýþtýr. Fabrikayý büyük zararlara sokan taþýmacýyla olan hukuki mücadeleler devam etmektedir. Belediye Oteli Ýlçemizin tek oteli olma niteliði taþýyan Belediye Oteli, ilk hizmet dönemimizde projelendirilmiþ, temeli atýlmýþ ve görev dönemimiz içerisinde %70'i tamamlanmýþtýr. Bugün itibariyle ilçemize gelen ziyaretçiler için hizmet vermekte ve büyük bir boþluðu doldurmaktadýr. Belediye otelinde 44 oda mevcut olup, ayrýca toplantý salonlarý, hamam, sauna, restoran ve diðer sosyal birimler yer almaktadýr. Belediye otelimiz kira yoluyla özel sektör tarafýndan iþletilmektedir. 34

37 Etimesgut Belediye Konservatuarý Bir önceki dönemimizde, 6 eylül 2002 de kurduðumuz konservatuar ara dönemde konservatuar olma özelliðini kaybederek koro þekline dönüþmüþtür. Yeni dönemde gerçek bir okul olarak yeniden 16 kiþilik eðitim öðretim kadrosu ve 504 öðrencisi ile eðitimini yapmaktadýr. Kent Konseyi Binasý'nda çalýþmalarýný sürdüren Konservatuar'da, öðrencilerimize TRT ve Kültür Bakanlýðý sanatçýlarýmýzdan oluþan eðitim ve öðretim kadromuz tarafýndan nota, solfej, repertuar, halk oyunu, halk bilimi, Türk müziði, tarih, edebiyat, iletiþim, tiyatro, diksiyon dallarýnda teorik ve pratik eðitim verilmektedir. Ýsteyen öðrenciler baðlama, keman, kanun, ney ve ud eðitimi alabilmektedir Ayrýca Konservatuarýmýz THM, TSM, Türk Tasavvuf Müziði, Çocuk Korosu ve Halk Oyunlarý branþlarýnda da eðitimini sürdürmektedir. Þan, nota-solfej eðitimi de alan öðrencilerimizi meslek edindirilerek Türk Kültürü'ne de büyük katký saðlanmaktadýr. Mezun olan öðrencilerimize mezuniyet ve usta öðreticilik belgesi verilmektedir. Etimesgut Belediyesi Konservatuarý, Türk Müziðine yeni sesler, yeni yetenekler kazandýrmaya büyük önem vermekte olup ayrýca Ankara'nýn ilk Türk Müziði konservatuarý olma özelliðine sahiptir. 35

38 Etimesgut Týp Merkezi Belediye Týp Merkezimiz kapsam ve içeriði bakýmýndan yeniden düzenlenerek 1999 yýlýnda faaliyete geçirilmiþtir. Belediyemiz hizmet binasý yanýnda yer alan Týp Merkezimiz' de bölgemiz halkýna 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup, aþaðýdaki bölümler bulunmaktadýr. 1. Genel Poliklinik, 2. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum 3. Göz Hastalýklarý, 4. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý, 5. KBB Hastalýklarý, 6. Radyoloji ve Röntgen, 7. Biyokimya ve Bakteriyoloji, 8. Dahiliye Ýç Hastalýklarý 9. Laboratuar Hizmetleri Belediye Týp Merkezimiz tarafýndan Ýlçe halkýna ücretsiz Ambülans hizmeti verilmektedir. 36

39 Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Aðýz ve diþ hastalýklarý ile ilgili tüm hizmetlerin verildiði Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezimiz, Ýlçemizde yaþayan tüm hemþehrilerimize hizmet vermektedir. Haným Faaliyetleri Binasý yýllarý arasýndaki hizmet sürecinde Belediyemiz tarafýndan bölgede yaþayan vatandaþlarýmýza ucuz alýþveriþ yapabilmeleri için "Ýþ Merkezi ve Hal Binasý" olarak planlanmýþ ve tamamlanmýþtýr. 37

40 Bu bina, arasýndaki belediye yönetimi tarafýndan "Haným Faaliyetleri Lokali" þekline dönüþtürülmüþtür. Halen Haným Faaliyetleri Lokali olarak hizmet veren binada Bayan hemþehrilerimize yönelik, hobi ve meslek kurslarý ile kiþisel geliþim kurslarý verilmektedir. 38

41 Yarý Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu Belediyemiz tarafýndan yapýlan, Ýstasyon Mahallesinde bulunan Yarý Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu ve bünyesindeki tesislerde halkýmýza spor yapma imkâný saðlanmaktadýr. Yüzme havuzumuz çocuklara ve yetiþkinlere yönelik hizmet vermektedir. Ayrýca sauna, fin hamamý, fitness salonlarý bilardo, tenis vb. oyun odalarý da bulunmaktadýr. 39

42 Kent Konseyi Binasý 5393 sayýlý Kanun gereði kurulmasý zorunlu olan Kent Konseyi, Belediyemiz Bünyesinde kurulmuþ olup Piyade Mahallesinde özel þahsa ait kiralýk bir binada faaliyet göstermektedir. Binanýn 2009 Yýlý yýllýk Kira Bedeli: TL'dir tarihinde sözleþme gereði 1 yýl daha uzatýlmýþtýr. Binanýn, Kent Konseyi Binasý olarak hizmet verebilmesi için önceki dönemde yaklaþýk 3 Milyon TL tutarýnda harcama yapýlmýþtýr. Bu süreç hakkýnda hukuki inceleme çalýþmalarý devam etmektedir. Kent Konseyi Binasý beþ katlý olup, Toplantý, Konferans ve Sergi Salonlarý, Etüt Eðitim Merkezi, Kütüphane, Hanýmeller Üretim Merkezi bulunmaktadýr. Ayrýca çeþitli kurslar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Ýlçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarý, Hemþeri Dernekleri ve Vakýflar için konsey binasýnda çalýþma ofisleri tahsis edilmiþtir. Bu ofislerin her türlü (elektrik, su, doðalgaz vb.) masraflarý belediyemiz tarafýndan karþýlanmaktadýr. 40

43 Mevlana Kültür Merkezi Mevlana Kültür Merkezimiz m² alana sahip olup içerisinde 3 adet nikah salonu bulunmaktadýr. Göreve geldiðimizde iþletme açýsýndan gayri resmi; hukuk dýþý bir þekilde belediye ile iliþkisi olmayan kiþiler tarafýndan iþletiyordu. Bu hukuksuzluða tarafýmýzdan son verilerek uygun þartlarda bir ihale yapýlarak özel sektör tarafýndan iþletilmeye baþlatýldý. Ýhale öncesi belediye tarafýndan iþletilirken aylýk yaklaþýk ,00 TL Belediye bütçesine ilave yük getirmekte iken, ihale edilerek özel sektöre verilmesini müteakip ayda yaklaþýk ,00 TL kira geliri saðlanmýþtýr. Bu çerçevede yapýlan tasarruflarla (doðalgaz, su, elektrik, personel) yýllýk ,00 TL tasarruf saðlanmýþtýr. Bordo Salon Lila Salon Altýn Salon 41

44 Fen Ýþleri Tesisleri 2002 yýlýnda faaliyete geçirilen tesislerimizin içerisinde belediyemiz araç parký, bakým onarým atölyeleri, akaryakýt istasyonlarý, depolama sahalarý, idari hizmet binalarý bulunmaktadýr. Huzurevi Ýstasyon mahallesinde bulunan Mülkiyeti belediyemize ait olan tesis, hayýrsever vatandaþýmýz Orhan Tan tarafýndan yapýlarak belediyemize hibe edilmiþtir. 52 yatak kapasiteli tesisimizde yaþlýlarýmýza barýnma hizmeti yanýnda saðlýk, sosyal, kültürel her türlü hizmet verilmektedir. 42

45 Göreve geldiðimizde hizmet alým ihale bedeli aylýk yaklaþýk 70 bin TL iken Aðustos 2009 tarihinde yapýlan yeni hizmet alým ihalesi ile ayný firmaya, hizmette kalitenin arttýrýlmasýnýn yaný sýra aylýk yaklaþýk 35 bin TL'ye ihale edilmiþ olup bir önceki hizmet alýmýna nazaran belediye bütçesine yýllýk ,00 TL tasarruf saðlanmýþtýr. Diðer Hizmet Binalarýmýz: 1. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri 2. Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi 3. Eryaman Spor Tesisleri 4. Eryaman Evcil Hayvanlar Kliniði 5. Sera Alaný 6. Zabýta Karakol Binalarý (Fikret Akçay Merkez Karakolu, Oto sanayi, Elvankent, Eryaman ) Ýþ Makinesi ve Araçlar Belediyemiz bünyesinde toplam 108 adet iþ makinesi ve araç bulunmaktadýr. Tüm araç-gereç ve iþ makinelerinin tamir, bakým ve onarýmlarý Fen Ýþleri Müdürlüðümüzce yapýlmaktadýr ÝÞ MAKÝNESÝ VE ARAÇLAR Taþýtýn Cinsi Sayý Taþýtýn Cinsi Sayý Binek Araç 22 Silindir 5 Minibüs 3 Dozer 2 Ambulans 1 Greyder 3 Cenaze Aracý 4 Tanker 5 Otobüs 2 Vinç 1 Kamyonet 23 Çekici 2 Kamyon 24 Asfalt Finiþeri 1 Beko Loder 3 Eskavatör 2 Traktör 2 Kepçe 3 Toplam 84 Toplam 24 Genel Toplam

46 44

47 Belediyemize 5 yeni kamyon kazandýrdýk. 45

48 2. Teþkilat Yapýsý: Belediyemizin teþkilat yapýsý katýlýmcý ve çaðdaþ hizmet anlayýþýmýza paralel olarak yapýlandýrýlmýþtýr Sayýlý Belediye Kanuna dayanarak, Belediye Baþkaný; Belediye teþkilatýnýn en üst amiri olarak belediye teþkilatýný sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazýrlamak ve uygulamak, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve deðerlendirmek, bunlarla ilgili raporlarý meclise sunmak, Ýlçe belediye meclisi ve encümenine baþkanlýk etmek, bu organlarýn kararlarýný uygulamak, Kanunla ilçe belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir þekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak, Ýlçe belediyesinin ve baðlý kuruluþlarý ile iþletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini saðlamak, Ýlçe belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, Belediye personelini atamak, Belediye ve baðlý kuruluþlarýný denetlemek, Gerektiðinde bizzat nikâh kýymak, Belediye ve Baðlý kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Dair Yönetmelik tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Belediyemiz ve Baðlý Kuruluþlarý Mahalli Ýdare Birlikleri tasnif cetvelinde C-13 grubundadýr. Buna istinaden tarihi itibariyle Belediyemiz bünyesinde Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim, Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler, Strateji Geliþtirme, Emlak ve Ýstimlâk, Veteriner Ýþleri ve Destek Hizmetleri birimleri oluþturulmuþtur. Belediyemiz organizasyon yapýsýna son olarak 2009 yýlý içinde yapýlan deðiþiklikle, Plan ve Proje, Ruhsat ve Denetim, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü olmak üzere 3 müdürlük daha eklenmiþtir. Halen Belediyemizde 22 birim Müdürlüðü ve Sivil Savunma Uzmanlýðý ile Ýç Denetim Birimi olmak üzere 24 birim görevini sürdürmektedir. 20 Harcama Birimi 4 Baþkan Yardýmcýlýðýna paylaþtýrýlmýþtýr. Görevleri ve sorumluluklarýndan dolayý 4 Harcama Birimi doðrudan Baþkanlýk Makamýna baðlanmýþtýr. Belediyemiz bünyesinde iç denetim ve iç kontrol birimi oluþturularak stratejik planlamanýn etkin uygulanmasýna ortam hazýrlanmýþ ve iç denetim birimi de doðrudan Baþkanlýk Makamýna baðlanmýþtýr. Belediyemizin teþkilat yapýsý oluþturulurken hizmetlerimizin gereklerini en etkin ve hýzlý þekilde yerine getirme hususu dikkate alýnmýþtýr. Diðer kanunlarýn belediye baþkanlarýna verdiði görev ve yetkilerden ilçe belediyesi görevlerine iliþkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmakla görevlidir. 46

49 Enver DEMÝREL Belediye Baþkaný Ýç Denetim Birimi Özel Kalem Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Müdürlüðü Hamit YAVUZ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cemal SATILMIÞ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alaattin SONAT Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ayhan ÜNAL Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Yazý iþleri Müdürlüðü Fen Ýþleri Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Müdürlüðü Mali Hizmetler Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü Plan ve Proje Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmanlýðý Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü 47

50 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi çaðýna geçiþ sürecinde ivme kazanan teknolojik geliþmeler ile birlikte, organizasyonlarda bilgi ve uzmanlýk temelinde yoðunlaþmanýn saðlandýðý gözlemlenmektedir. Dolayýsýyla, bilgi çaðýnda yönetimlerin, kurumsal deneyimlerden dersler çýkarma, günü kapsamlý biçimde analiz etme ve geleceðin belirsiz ekonomik ve teknolojik koþullarý içinde olasý geliþmeleri olabildiðince doðru öngörebilme zorunluluklarý vardýr. Bu baðlamda, vatandaþýn gereksinim ve beklentilerini tam olarak tespit edilmekte, hizmet kalitesi ölçütlerini geliþtirmekte ve vatandaþ memnuniyeti üst düzeyde saðlanabilmektedir. Geliþen teknolojide, hizmetlerde verimliliði arttýrmak ve kaliteyi yükseltmek için 2005 yýlýnda Belediyemiz bünyesinde Akýllý Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) projesi baþlatýlmýþtýr. E-Devlet çalýþmalarý kapsamýnda önemli bir yere sahip olan MERNÝS projesi de belediyemizde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bir diðer E-Devlet projelerinden olan, Belediyelerde e-vergi projesinde pilot belediye olan belediyemiz, bu proje ile TAKBÝS(Tapu Kadastro Sistemi), NVÝ(Nüfus Vatandaþlýk Ýþleri), GÝB (Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý) ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile on line entegrasyon saðlama yönünde adýmlar atmaktadýr. Yürütülmekte olan elektronik hatýrlatma (e-hatýrlat)projesi sayesinde ise vergi mükelleflerimiz, vergi dönemlerinde, borçlarýný hatýrlatan SMS ya da elektronik posta mesajlarý almaktadýrlar. E-belediye uygulamalarýmýz ise, vatandaþlarýmýzýn, belediye ile ilgili birtakým iþlemlerini internet üzerinden gerçekleþtirmelerini saðlamaktadýr. Teknik Servis Belediyemiz ana hizmet binasýndaki tüm bilgisayar ve çevre donanýmlarý 120 KVA Kesintisiz Güç Kaynaðý (KGK) ile elektrik kesintilerine ve dalgalanmalara karþý korunmaktadýr. Bunun haricinde sistem odamýzý destekleyen 15 KVA'lýk bir KGK daha bulunmaktadýr. Sistem odamýzda 2 adet klima ve otomatik FM-200 gazlý yangýn söndürme sistemi bulunmaktadýr. 9 katlý belediye binamýzda ana omurgasý CAT-6, uç noktalarý CAT-5 olan að altyapýsý mevcuttur. Birimlerin zaman içerisinde kullanmakta olduðu cihazlar ile ilgili olarak yaþadýklarý teknik çapta küçük büyük arýzalar, bilgi iþlem bünyesinde oluþturulan teknik servisimizce onarýlmakta, zaman kaybý ve kaynak israfý önlenerek ilgili birimin iþlerinin devamý saðlanmaktadýr. 48

51 BÝLGÝSAYAR VE YAZICI DAÐILIMI MÜDÜRLÜK ADI YAZICI BÝLGÝSAYAR DÝZÜSTÜ BÝLGÝSAYAR Ýç Denetim Özel Kalem Müdürlüðü ve Baþkan Yardýmcýlarý Sivil savunma Uzmanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü 58 1 Basýn Yayýn Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Akos 57 1 Yazý Ýþleri Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü 1 7 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü 2 4 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Belediye Meclis Üyeleri 9 Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü 510 Fen Ýþleri Müdürlüðü 6 25 Mali Hizmetler Müdürlüðü Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Park ve Bahçeler Müdürlüðü 517 Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Zabýta Müdürlüðü Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü 1 13 Plan ve Proje Müdürlüðü Strateji Geliþme Müdürlüðü 5 Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü 3 8 TOPLAM Baðlý Birimler Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi 3 40 Haným Faaliyetleri 2 24 Etimesgut Kent Konseyi Yüzme Havuzu 2 51 TOPLAM GENEL TOPLAM

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU FAALÝYET RAPORU Genel Yayýn Yönetmeni Namýk ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Hazýrlýk Veli KILIÇ Mesut BAL Fotoðraflar Zafer OKTAY Tasarým Muammer EKMEKÇÝ Baský Elif Ofset - Elazýð

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2014 www.elazig.bel.tr Abdullah GÜL Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Recep Tayyip ERDOÐAN Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný M. Süleyman SELMANOÐLU Elazýð Belediye Baþkaný T.C.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. GEBZE BELEDÝYESÝ 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2011 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KURUCUSU 2012 MALÝ YILI ÝDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 GEBZE BELEDÝYESÝ ABDULLAH GÜL CUMHURBAÞKANI

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ www.yekud.org.tr Eðitimdir ki, bir milleti ya özgür, baðýmsýz, þanlý, yüksek bir topluluk halinde yaþatýr; ya da esaret ve sefalete terkeder. Atatürk 1 Eðitim, toplumun deðer yargýlarý ile bilgi ve beceri

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı