7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE"

Transkript

1 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine son sloganlarý Devlet erklerinin kadýn erkek eþit deðildir söylemleri, yargýnýn kadýn katillerini destekler nitelikte "haksýz tahrik", "iyi hal" adý altýnda ceza indirimi uygulanmalarý ve sözde imzalanan sözleþmelerle erkek þiddeti devam ediyor. Kadýnlar diyor ki; biz meclisiyle, hükümetiyle, yargýsýyla, içinde bulunduðumuz bu sistemin kadýný koru(ya)mayacaðýný biliyoruz. Bu haykýrýþlar yalnýzca Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü dolayýsýyla deðil Türkiye de son sekiz yýlda þiddet %1400 artarken, dünya sýralamasýnda 6. sýrada yer alýyorken ve her gün 3 kadýn erkek sevgisinin aþýrýlýðýna maruz kalýyorken; kadýnlarýn yalnýzca dün sokaða çýktýðýný söylemek haksýzlýk olur. 7 DE Anadolu Grubu tarafýndan Gerze'nin Yaykýl Köyü'nde yapýlmak istenen termik santrala karþý bir araya gelen Gerzeliler, Cezaevi önünden buluþarak Gerze meydanýna kadar yürüdü. Burada bir araya gelen topluluk, Gerze'de Termik istemiyoruz, Termiðe Ýnat Yaþasýn Hayat sloganlarýyla tepkilerini dile getirdi. Miting alanýnda, Hopa'da öldürülen çevre direniþçisi Metin Lokumcu'yu selamlayan pankartlar da yerini aldý. Köylülerin ve Yeþil Gerze Platformunun kortejin önünde yer aldýðý yürüyüþte coþku hakimdi. Yaykýl köylülerinin yaný sýra, toplanma alanýnda ÖDP, TKP, EHP, Halkevi, Derelerin Kardeþliði Platformu, Karadeniz Ýsyandadýr Platformu, Gençlik Muhalefeti de yer aldý. Antalya Kültür ve Cemevi ziyaretinde; Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Antalya Þube Baþkaný Müslüm Turgut ve Alevi Kültür Dernekleri Baþkaný Hakverdi Çelik ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüþen Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný Nafiz Ünlüyurt ve beraberindeki Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Antalya Kültür ve Cemevi hakkýnda bilgi aldýlar. Birlikte Kültür ve Cemevini gezdiler, toplantý salonunda Alevi toplumunun sorunlarý, Kültürün yaþatýlmasý önündeki engeller ve örgütlere düþen görevler hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulundular. Ülkenin ve bölgenin içerisinde bulunduðu sorunlar ve Alevilerin olaylara bakýþý üzerine deðerlendirmede yaptýlar. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný Nafiz Ünlüyurt Hacýbektaþ ta yaptýrýlacak Hacý Bektaþ Veli Kültür Kompleksi ve Cemevi projesi için Antalya Kültür ve Cemevi projesi ve deneyimleri hakkýnda bilgi 3 DE...Adnan hoca diye birisi sahtekar. Cem televizyonunda geçen akþam ulan yanlýþ kanalýmý açtým dedim. Almýþ yanýna yedi tane güzel kýz. Bende aldým fotoðraf makinemi elime tak tak fotoðraflarýný çektim. Mustafa Sütlaþ sevgili ayfer tunç'la yazý üzerinden tanýþýyorum. geçen yýl "bir deliler evinin yalan yanlýþ anlatýlan kýsa tarihi"ni okumuþtum. bu yýl kitapçýda "suzan defter"i görünce hemen aldým. çok hýzlý olmasa da okuyup bitirdim. son söyleyeceðimi baþtan söyleyeyim: çok sevdim, çok beðendim. ekmel beyi, derya hanýmý, suzan'ý, derya'nýn abisini, tüm diðerlerini. ama daha da çok onun bu romanýný yazma þeklini sevdim. birbirine bakan karþýlýklý her sayfada ayný olaylar eþ zamanlý olarak iki ayrý insan tarafýndan, iki ayrý insanýn... Ekosistemin vazgeçilmezi olan sudan, potansiyel enerji kinetik enerjiye çevrilerek, elektrik enerjisi elde edilir. Bu dönüþüm hidrolik santrallerle gerçekleþtirilir. Hidrolik santraller (HES ler) su biriktirmeli (barajlar) ve biriktirmesiz (nehir tipi) olmak üzere ikiye ayrýlýr. 8 DE

2 Türkiye nin de üyesi olduðu Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü (OECD) bugünlerde 50. Yýlýný kutluyor. Kökleri Marshall Planýna kadar uzanan OECD nin Batýlý kapitalist ülkeler yanýnda geliþmekte olan ekonomilerden de üyeleri var. Türkiye OECD nin kurucularýndan ve 34 üyesinden biri. OECD, Türkiye ye sosyal güvenlik ve iþçi haklarý konusunda sýk sýk piyasacý, neoliberal reçeteler sunmasýyla da biliniyor. OECD piyasacýlýðýn mabedlerinden biri. Her þey bir yana OECD nin çeþitli alanlarda kapsamlý istatistiki serileri var. Zaman zaman bakmakta yarar var. Bugün OECD nin sendikalaþma istatistiklerine göz atmak istiyorum. Oldukça detaylý sendikalaþma serileri var. Sendikalaþma oranlarýna iliþkin istatistiki veri setleri oluþturmanýn, veri derlemenin zorluklarý bilinir. O nedenle bu veriler oldukça kýymetli. Bakalým Türkiye 34 OECD ülkesi içinde sendikalaþma açýsýndan nerede? OECD nin son sendikalaþma verilerine bakýlacak olursa Türkiye nin durumu içler acýsý. Türkiye OECD nin en kötüsü. Evet en kötüsü. Türkiye yüzde 5.9 luk (yazýyla beþ nokta dokuz) sendikalaþma oranýyla OECD ülkeleri arasýnda sonuncu durumda. Hayýr hata filan yok. Sendikalaþma oraný öyle Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nýn istatistiklerindeki gibi yüzde 59 deðil, sadece yüzde 5.9. Takke bir kez daha düþtü kel göründü. Türkiye OECD sonuncusu. Ýstatistiklere biraz daha yakýndan bakalým. Bir baþka çarpýcý nokta Türkiye de sendikalaþmanýn son yýllarda giderek hýzla düþmesi. OECD verilerine göre 2001 yýlýnda yüzde 10 olan sendikalaþma oraný 2009 da 5.9 a gerilemiþ. Zaten düþükmüþ ama iyice düþmüþ. Sendika üyeliði 2000 li yýllarda yüzde 40 tan fazla düþmüþ. Kim bilir, bu OECD nin savunduðu politikalar açýsýndan baþarý bile sayýlabilir! Ne kadar az sendika, piyasa için o kadar iyi! Büyüklerimiz bunu ileri bir baþarý olarak da sunabilir. Sendikalaþma oranlarý her yerde geriliyor, bizde de gerilediyse ne olmuþ denebilir. Ama kazýn ayaðý öyle deðil. Türkiye sendikalaþma oranlarýnda yerlerde sürünmekle kalmýyor, sendikalaþmanýn gerilemesi konusunda baþa güreþiyor. Evet OECD de de sendikalaþma oraný gerilemiþ arasýnda yüzde 20.4 ten yüzde 18.4 e gerilemiþ. Özetle OECD de yüzde 10 luk bir düþüþ var. Türkiye de ise yüzde 40 lýk. Ne diyelim! Bu performansa nazar deðmesin. Peki, Türkiye nin bu sýralar hiza vermeye çalýþtýðý, krizle boðuþan ülkelerde durum ne? Önce Yunanistan gibi mi olalým denen komþuya bakalým. O da ne! Sendikalaþma oraný yüzde de yüzde 25 imiþ. Neredeyse yerinden kýpýrdamamýþ. Eee sende kriz olmasýn da kimde olsun komþu! Ne kadar sendika, o kadar kriz. Bir de Ýtalya ya bakalým: Sendikalaþma oraný yüzde 35. Ýnanýlýr gibi deðil de yüzde 34 imiþ. Olacaðý budur, sendikalaþma oraný artarsa kriz de artar! Bir de Þili nin durumu var. Orada da sendikalaþmada küçük bir artýþ eðilimi var. Bizden söylemesi derhal tedbir alsýnlar. Yoksa Þili de yakýnda krize girebilir! Þimdi anlaþýldý mý Türkiye nin neden Yunanistan gibi Ýtalya gibi krize saplanmadýðý ve ekonomisinin týkýr týkýr iþlediði. Ne kadar az sendika, o kadar çok istikrar! Yukarýda OECD nin en kötüsü diyerek abesle iþtigal etmiþim. Aslýnda Türkiye OECD nin en iyisi! Sendikalaþmayý önleyerek istikrarlý bir ekonomi gerçekleþtirmiþ. Yunanistan olmamýþ, Ýtalya olmamýþ... Mazallah, bizde de sendikalaþma oranlarý yüzde larda olsaydý nice olurdu halimiz. (Birgün) YAÞAR AYDIN/BÝRGÜN - GERZE Anadolu Grubu tarafýndan Gerze'nin Yaykýl Köyü'nde yapýlmak istenen termik santrala karþý bir araya gelen Gerzeliler, Cezaevi önünden buluþarak Gerze meydanýna kadar yürüdü. Burada bir araya gelen topluluk, Gerze'de Termik istemiyoruz, Termiðe Ýnat Yaþasýn Hayat sloganlarýyla tepkilerini dile getirdi. Miting alanýnda, Hopa'da öldürülen çevre direniþçisi Metin Lokumcu'yu selamlayan pankartlar da yerini aldý. Köylülerin ve Yeþil Gerze Platformunun kortejin önünde yer aldýðý yürüyüþte coþku hakimdi. Yaykýl köylülerinin yaný sýra, toplanma alanýnda ÖDP, TKP, EHP, Halkevi, Derelerin Kardeþliði Platformu, Karadeniz Ýsyandadýr Platformu, Gençlik Müdafilerinin boykot etmesinin ardýndan avukatsýz Ýstanbul 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 41'i avukat 43 kiþinin mahkeme sorgusu tamamlandý. 10 kiþi serbest býrakýlýrken Gazeteci Cengiz Kapmaz dahil olmak üzere 29'u avukat 34 kiþi tutuklandý. Diyarbakýr'da da "KCK" adý altýnda düzenlen ev baskýnlarý sonrasý gözaltýna alýnan 43 kiþiden aralarýnda BDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Ömer Önen'in de bulunduðu 36 kiþi tutuklandý. Tutuklanma talebiyle Ýstanbul 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen PKK Lideri Abdullah Öcalan'ýn 41 avukatýnýn müdafiliðini üstlenen 100'ü aþkýn avukatýn mahkemeyi boykot etmesinin ardýndan avukatsýz süren mahkeme sona erdi. 10 kiþi serbest býrakýldý, 29'u avukat 34 kiþi ise tutuklandý. Tutuklananlar arasýnda Özgür Gündem yazarý Cengiz Kapmaz da var. BDP'YE GÝDEN BDP'LÝLER TUTUKLANDI! Diyarbakýr'da Kürt siyasetçilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamýnda gözaltýna alýnan 43 kiþiden 36'sý mahkeme tarafýndan "Örgüte üye olmak" ve "Örgüt faaliyetleri içinde bulunmak" iddialarýyla tutuklandý. Aralarýnda BDP il, ilçe baþkanlarý, DTK Daimi Meclis üyeleri, Eðitim Sen üyeleri, mahalle meclis üyelerinin de bulunduðu kiþiler hakkýnda iddia edilen suçlamalarla ilgili sorulan sorular arasýnda öne çýkan en ilginç soru ise, "BDP'ye neden gidiyorsun?" oldu. Þu ana kadar "KCK" adý altýnda sürdürülen ve öncesinde de binlerce kiþinin yargýlanmasýna neden olan operasyonlarda aðýrlýkta teknik ve fiziki takibin yaný sýra "gizli" tanýk beyanýna Muhalefeti de yer aldý. Mitingin açýlýþ konuþmasýný yapan Gerze Belediye Baþkaný Osman Belovacýklý, sonucu ne olursa olsun termik santrale izin vermeyeceklerini söyledi. Belovacýklý, "Ýlçemizde, þehrimizde hayatýn sürmesi için direniþimize devam etmeliyiz. Bugüne kadar ortaya koyduðumuz direniþi devam ettirmeliyiz" diye konuþtu. Gerze Belediye Baþkaný mitinge katýlan Gerzelilere direniþe devam sözü vererek kürsüden ayrýldý. DÝRENÝÞÝMÝZ BÜYÜYEREK SÜRECEK Yeþil Gerze Çevre Platformu Sözcüsü Þengül Þahin konuþmasýnda, termik santralin sadece Gerze'yi deðil tüm yer verilirken, bu soruþturma için de savcýnýn teknik takip kararýný 23 kez uzattýðý ortaya çýktý. Savcýlýk aþamasýnda ve sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafýndan sorulan sorular arasýnda parti faaliyetleri olduðu öðrenilirken, yine aralarýnda husumet bulunan ailelerin barýþtýrýlmasýnýn ise PKK Lideri Abdullah Öcalan'ýn 4 ayaklý paradigmasýnýn "hukuk komisyonu" içinde yer aldýðýnýn ve bunun da suç sayýldýðý kaydedildi. Partileri tarafýndan organize edilen, toplantý, gösteri ve yürüyüþ etkinlikleri, cenaze törenleri ile ilgili de suçlanan 43 kiþiden 36'sý tutuklandý. BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Ömer Önen, Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Derya Tamriþ, DTK Daimi Meclis Üyesi Bedia Akaya, BDP Baðlar Ýlçe Baþkaný Ali Yüce, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Þafi Hayme ile Fatma Kýzýlkaya, Baðlar Belediye Meclis Üyeleri Kadri Göktimur ile Ahmet Doðan, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi Aktivisti Sinoplularý ilgilendirdiðini söyledi. Þahin in ardýndan Yaykýl Köyü muhtarý Ahmet Tiryaki konuþma yaptý. Daha sonra da Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði(TMMOB) Baþkaný Mehmet Soðancý konuþmasýný gerçekleþtirdi. Konuþmalardaki temel vurgu, "Termik santralin insan ve çevre saðlýðýna zararlarý ve mücadele kararlýlýðý" oldu. KÝM NE DEDÝ? ÖDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Önder Ýþleyen: "Emeðin ve doðanýn daha çok sömürülmesine dayanan kapitalizmin yeni saldýrýlarý ile dünya bir yýkýma doðru sürükleniyor. Ekonomik krizle sarsýlan kapitalizm, krizi doðayý daha fazla sömürerek aþmaya çalýþýrken ekolojik krizi de derinleþtiriyor. Kapitalizm kendi sonu ile birlikte yaþamýn da sonunu hazýrlýyor. AKP, sermayenin doðayý metalaþtýrmasýnýn önündeki engelleri kimi zaman yasalarla, kimi zaman polis ve jandarma ile aþarak gökyüzünü, dereyi, suyu, topraðý satýyor. Ancak kimse bunun öyle sessiz sedasýz gerçekleþeceðini, halkýn bunu kuzu kuzu kabul edeceðini beklemesin. Gerze, bunun baþka yerlere de umut veren en güzel örneklerinden birisidir. Evet, Gerze halký direndi, direnerek güç kazandý. Ýþte burada Yaykýl Köyü'nün giriþinde bir direniþ nöbeti çadýrý var. Bunlarý aþmak öyle kolay deðil. Bugün de burada direnen onurlu Gerze halkýnýn sesine ses katmak için Ankara'dan ve Karadeniz'in dört bir yanýndan geldik. Ne Gerze'de, ne de baþka bir yerde santral istemiyoruz. Hopa'dan Gerze'ye, halkýn geriletilemeyen iradesi ve direniþi bugün de yeni bir güç kazanýyor. Hopa'nýn, Solaklý'nýn sesiyle Gerze halkýnýn sesi birleþiyor. Halkýn birleþik mücadelesi karþýsýnda AKP de, polisin-jandarmanýn korumaya aldýðý þirketler de duramayacaktýr" dedi. Yüksel Barut, Belediye çalýþaný Abdullah Yalçýn, BDP çalýþanlarý M. Cevat Aydýn, Gülþen Çelik, Ýrfan Çelik, Ýbrahim Mercan, Canan Güler, Latif Ýpek, Bilal Alantar, Þefik Yýldýrým, M. Ali Adsýz, Felemez Tekel, Þahin Seyyar, Nurettin Karataþ, Emin Açýkgöz, Ömer Gülcü, Ömer Filiz, Fikret Çelik, Bilal Alantar, Canip Akan, Azize Aslantaþ, Tahir Baran, Seyfettin Yakut, Recep Gümüþ, Kemal Onur, Mehmet Kaya, Ýhsan Edip ve Heybet Yüce, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt faaliyetleri içinde bulunmak" iddialarý ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Okur, Garip Demir, Nebile Þafak ve soyadý öðrenilemeyen Zelal isimli yurttaþ ise savcýlýk aþamasýnda, Eðitim Sen Üyesi Yusuf Eminoðlu, BDP Baðlar Ýlçe Yöneticisi Erdal Þenadam ve M. Seydoþ Ýçier ise, mahkeme aþamasýnda tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. (Evrensel)

3 Tunceli millet vekili Hüseyin Aygün ün Dersim de yapýlan katliamda olan açýklamalarý hem CHP yi hem de AKP yi harekete geçirdi. Baþbakan Erdoðan ýn Dersim de yapýlan katliamdan dolayý özür dilemesi ülkemiz için iyi bir olgudur ama özürde bile polemik yapýyor. Onu siyasi malzeme olarak kullanýyor. Dersim i AKP ile CHP arasýnda bir hesaplaþma malzemesi olarak kullanmasý hiç hoþ deðildir. Oysa ki Dersim katliamýnýn sorumlularýný açýklarken o dönemin CHP yöneticileri ve Ýnönü ile sýnýrlandýrýyor. Oysa ki katliamda birinci derecede aktif rol alan dönemin baþbakaný Celal Bayar ve ekibini es geçiyor. Bütün bu bilinirliklere raðmen CHP nin susmasý, konuþmamasý AKP nin ekmeðine yað sürüyor. Baþbakan Erdoðan da fýrsatýný buldukça saldýrýyor. Dersim katliamýnda birinci derecede aktif rol alan Celal Bayar, Fevzi Çakmak, general Alpdoðan aþýrý dindar yönleri olan kiþilerdir. Asýl açýlmasý gereken arþivler açýlmýyor. Baþbakan toplumun bildiði bilgileri söylüyor. Cumhurbaþkanlýðý ve genelkurmay arþivlerinin açýlmasýyla yeni bilgiler ýþýðýnda Dersim katliamýnýn kimler tarafýndan yapýldýðý netleþebilir. Bu arþivlerde görev alacak askerlerin toplumun hangi kesiminden seçildiði gerçeði var. Seçilen bu askeri kýtalar, bugünkü Türkiye nin sýkýþmýþlýðýný da açýklar. Ötekine karþý þartlanmýþ bir Ýslami kesim var. Dersim e gönderilen askerler bu kesimden seçildi. Dersim arþivlerini açýlýyorum derken bu katliam içerisinde yer alan Ýslami kesimi de aklamayý düþünüyor. Bu son derece vahim ve üzücüdür. Muhavazakar kesimin Türkiye ayaðýndaki iktidarlarýn yapmýþ olduðu hatalarý görmezden gelmesine yol açar yýlýnda yapýlan bu katliamda tek partili dönem CHP vardýr. Ýktidar da o devlet de o. Ama CHP içerisinde saðcýsý, solcusu,milliyetçisi, muhavazakarý hepsi CHP içerisinde siyaset yapmaktadýr. Yani AKP nin kökleri ta o zamanki CHP nin içerisindedir. Bu katliamý sadece CHP ye yüklemek ucuz bir politikadýr. Baþbakan Erdoðan ýn Dersim yaklaþýmý Madýmak olayýna bakýþ açýsýyla neredeyse ayrýlýk taþýyor. Madýmak katliamý yapanlarla yüzleþmesi gerekir. Madýmak katliamý sorumlularý ellerini kollarýný sallayarak meclisin içinde dolaþýyor. Kazanýz mübarek olsun diyen kiþi de AKP nin milletvekili yýlýndan bu yana gelen iktidarlar toplumun nasýl Ýslamileþtirileceði nasýl asimilasyonlaþtýrýlacaðý politikalarýyla yönetiliyor. Düþünceleri hala içinde bulunduðumuz iktidar, aydýnlarý, yazarlarý, konuþan, düþünen insanlarý ayný yöntemlerle sindirmeye çalýþýlýyor. Celal Bayar, Fevzi Çakmak siyaseten de zihniyet olarak da bugünkü AKP nin kökleridir. Katliamýn sorumlusu devlettir. ACINASI ÖÐRETMENLERÝMÝZ Kusura bakmayýn öðretmen kökenli olduðum halde içimden öðretmenler gününü kutlamak gelmiyor. Nerede sorunlu kesimler varsa onlarý mutlu etmek, teselli etmek için bir gün tespit edilmiþ. Atamasý yapýlmayan binlerce öðretmen, geçim derdine düþüp ikinci bir iþ arayan, saygýnlýðý kalmayan bin bir dertlerle baþ baþa kalan öðretmenlerimiz. Yüzde 57 sinin ruhsal bunalým içinde olduðu, yüzde 75 i borç içinde olduðu, yüzde 52 si sinema konser gibi etkinliklere hiç katýlmadýðý, yüzde 85 i günlük gazete okumadýðý bir ülkede ancak öðretmenler gününde eline birer karanfil tutuþturarak gelecek seneler yine bekleriz yolunuz açýk olsun denilir. Sulucakarahöyük/ANTALYA Geçtiðimiz hafta Antalya Hacýbektaþlýlar Sosyal Yardýmlaþma derneði 15. Açýlýþ yemeðine katýlan Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Pazar günü Antalya Kültür ve Cemevi ni ziyaret ettiler. Antalya Kültür ve Cemevi ziyaretinde; Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Antalya Þube Baþkaný Müslüm Turgut ve Alevi Kültür Dernekleri Baþkaný Hakverdi Çelik ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüþen Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný Nafiz Ünlüyurt ve beraberindeki Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Antalya Kültür ve Cemevi hakkýnda bilgi aldýlar. Birlikte Kültür ve Cemevini gezdiler, toplantý salonunda Alevi toplumunun sorunlarý, Kültürün yaþatýlmasý önündeki engeller ve örgütlere düþen görevler hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulundular. Ülkenin ve bölgenin içerisinde bulunduðu sorunlar ve Alevilerin olaylara bakýþý üzerine deðerlendirmede yaptýlar. Hacý Resmi bitirdim. Cemevi ne götürdük. Güzel bir tören yapýldý. Lokma yedik, konuþmalar yapýldý. Resim þimdi nerde duvar damý? Naci Özçelik: Hacý Bektaþ Veli Vakfý odasýnda duvarda. Fikret Otyam: Güzel! oraya mý asmýþlar? Oradakilere; Bakýn beni Cemevi nden kaldýracaksýnýz. Aðlamak yok. Baðýrmak yok. Türküler söyleyeceksiniz, Deyiþler söyleyeceksiniz, lokma yiyeceksiniz. Gerisini onlar bilir. Yerini bilen var onlar götürecek. Varýnca görürüz. Mustafa Özcivan: Gelince görürsün hocam. Fikret Otyam: Ya kýsmet. Geçende Cemevinde yine yemek yapýlýyordu. Çalýþtýðým resimlerden birini 20 milyara satmýþlar. Daha öncede resmimin biri 25 milyara satýldý. Diyarbakýr dan biri 30 milyar vermiþ. Kitap baskýlarýna, Cemevine veriyorum. Geçen bi gece daha yapýn size 20 milyar daha resmin birini satarýz. Dedim. Efendim buraya çocuklar geliyor gece için. Broþür çýkacak. O kadar çok çalýþma var ki bilgisayarda. Çocuklar, hocam þunu da yaz, bunu da imzala kitaplar yaðma yaðma. 100 tane istedim. Düþtü 60 a derken para verip bastýran adamada kalmamýþ. 30 u da ona gitti. Lan kim dedim bu parayý veren? Geldi boynuma sarýldý. Törende bana çay getiren adam. Çorumlu müteahhitmiþ. Mustafa Özcivan: Geçen geldiðimde sen beni aradýn ya havaalanýndaydým, Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný Nafiz Ünlüyurt Hacýbektaþ ta yaptýrýlacak Hacý Bektaþ Veli Kültür Kompleksi ve Cemevi projesi için Antalya Kültür ve Cemevi projesi ve deneyimleri hakkýnda bilgi alma sorusuna; Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Antalya Þube Baþkaný Müslüm Turgut, Antalya Kültür ve Cemevi üzerinden deðerlendirerek, kültürel amaçlý bu tür projelerin yer sorunu yoksa mutlaka yatay projeler olmasý gerektiðini belirtti. Çok katlý yapýlarýn maliyet, dayanýklýlýk ve hizmet verme açýsýndan tam olarak deðerlendirilemeyen atýl alanlarýn fazla olduðu oysa yatay yapýlaþmada kullaným, dayanýklýlýk ve maliyetin daha verimli olacaðý yönünde yaptýklarý çalýþmalarla karþýlaþtýrmalý bilgi verdi. Alevi Kültür Dernekleri Antalya Þube Baþkaný Hakverdi Çelik, Antalya Kültür ve Cemevi nde verdikleri hizmetleri anlattý. Hakverdi Çelik, Cemevi nde kültürel çalýþmalar, toplantýlar, sempozyumlar yanýnda semah ve baðlama kurslarý verdikleri ve ayrýca Alevi Sünni ayýrýmý havaalanýnda tam uçaða bineceðim, telefon etti hocam ya Özcivan kitabýný unutmuþsun burada bir dahaki geldiðimde alýrým dedim. Þimdi alacak var. Fikret Otyam: Vermedim mi? Þimdi aldýn mý ya? Mustafa Özcivan: Dediniz ya kitabýný burada unutmuþun diye. Evet, hocam bana Gazipaþada iken bir kitap birde bant göndermiþti. Onu kim aldýysa aldý vermedi. Bulamadým. Mahzuni ile ilgili sohbetleri filan vardý. Onlarý ne yaptýn? CD ye filan kaydettirseydin bozulmaz kaybolmazdý hocam. Fikret Otyam: Sana Almanya yý anlatayým. Ben Mahzuni nin, Ruhi Su nun tüm eserlerini topladým. Bu halkýn malý. Ruhi Su zamanýnda geldi bir danýþmaný; Ruhi aðbi ben bunu nasýl satarým. Tekirdaðlý sattý derler. Ýnsan orda aðlamaya baþladý tepki koydu. O istiyo bu istiyo ben dedim bunlar hepsi CD ye çekilecek ben yaþarsam bunlarý paraylan satmak yok. Eser sahibine telif haklarý verilecek. Bir de madde koyduk bir yýl içinde bitirilmediði takdirde aynen gerisin geriye iade edilecek. Derken birileri sahip çýktý. Buraya geldi çocuklar büyük bir makine getirmiþler bir saat çalýþýyor iki saat duruyor. Koca Almanya dan yuvarlak tenekelere yapacak bir makine bulamamýþlar. Ben yezidim alýn bunlarý ben öldükten sonra ne olacak yahu. Yakacaðým hepsini dedim. 5 tanesini yaktýlar. Devam ederiz dediler o da olmadý. En nihayet bantlarý Aþýk Daimi nin kýzýna evladým al þunlarý dedim. Filiz Otyam: O yediemin diye ona verdiler. Fikret Otyam: Þahkulu na verildi. Güvenilir namuslu insanlar. Filiz Otyam: Seyfi Oktay filan onlarýn üyesi. Fikret Otyam: Bunda ne var ya sen geleceksin türkü isteyeceksin parayý bastýracaksýn eser sahiplerine süper olur. Öldüyse varislerine. Çok ölü var. Mezarlýk gibi birader. Mustafa Özcivan: Evet hocam. yapmadan her vatandaþýn cenaze hizmetlerini yaptýklarý örnek temiz bir morg bölümlerinin olduðu, dede ve analarýn cenaze yýkama ve kefenleme iþlemlerini yaptýklarýný gülbenklerle, türekçe dualarla cenaze kaldýrdýklarýný bu hizmetten Alevi olmayan vatandaþlarýnda çok memnun kaldýklarýný anlattý. Lokma sunumlarýn hemen hergün gerçekleþtiðini söyledi. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Yönetim Kurulu, Cemevi 2.Katta bulunan Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Salonunda Sanatçý Fikret Otyam ýn; Kültür ve Cemevi açýlýþýnda açýk artýrma ile satýþa sunduðu, liraya satýlan ve gelirin Fikret Otyam tarafýndan Kültür ve Cemevi ne baðýþlandýðý Hacý Bektaþ Veli tablosu önünde fotoðraf çektirdiler. Antalya Kültür ve Cemevi nde lokma ikramý sonrasý Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Baþkaný Nafiz Ünlüyurt, Yönetim Kurulu adýna, Antalya Kültür ve Cemevi nde bulunan tüm yönetici ve üyelerini 10 Aralýk 2011 Uluslararasý Hacýbektaþ Aþure Günü ne davet etti. Bir ve beraber olma dilekleri ile heyet Antalya Kültür ve Cemevi nden ayrýldý. Fikret Otyam: 1956 da Dünya gazetesinde Mahzuni bir kaset yaptý, Arif Sað, Musa Eroðlu ya biz A diyemezken adamýn biri Alevi diye tutturdu. Adnan hoca diye birisi sahtekar. Cem televizyonunda geçen akþam ulan yanlýþ kanalýmý açtým dedim. Almýþ yanýna yedi tane güzel kýz. Bende aldým fotoðraf makinemi elime tak tak fotoðraflarýný çektim. Bu arada Arif Sað televizyonda sarhoþ. Onu da çektim. Bu alevi televizyonunda ne iþi var bu Adnan hocanýn. Mahkemeye verip Televizyonun ismini deðiþtirtmek lazým dedim. Mustafa Özcivan: Hocam gelenlerde var, aþaðýda arkadaþlarýmýzda var. Hacýbektaþ a gidiyoruz, hoþça kalýn. Fikret Otyam: Öylemi neden gelmediler? Mustafa Özcivan: Kalabalýk olmasýn diye. Fikret Otyam: Olmaz öyle. (Naci Özçelik e dönerek) Sen gençsin git çaðýr. Gelsinler. Mustafa Özcivan: Sað ol, hocam Hacýbektaþ a gideceðiz yolumuz uzak. Fikret Otyam: Olmaz bi kahve içmeden göndermem. Nafiz Ünlüyurt: Çok sað olun buraya gelirken Antalya Kültür ve Cemevi ne uðradýk bize Cemevini gezdirdiler. Bizi aðýrladýlar, lokma yedik. Fikret Otyam: Bitirmiþler mi? Çok güzel oldu. Nafiz Ünlüyurt: Büyük bölümü bitmiþ. Fikret Otyam: Valla çok sevindim, çok sevindim. Güle güle gidin. (Fikret Otyam Mustafa Özcivan a verdiði kitabýný imzalarken) Naci Özçelik: Ne yazdýnýz hocam? Fikret Otyam: 1990 da en güzel en deðerli armaðaný veren ve bana Hacýbektaþ ta en güzel yeri hazýrlayan Özcivan cana sevgiyle, saygýyla ve minnetle. Fikret Otyam Naci Özçelik: Çok teþekkürler, sevgiyle saðlýkla kalýn. (Bitti)

4 GÜRKAN HAYDAR KILIÇARSLAN Bilim dünyasýnýn kadim sorularýndan birisi, þu koskoca alemde acaba yalnýz mýyýz? sorusudur. Aslýna bakarsanýz, bütün bilim dünyasý ilgilenmez bu soruyla. Daha çok astronomlarýn, uzay bilimcilerinin derdidir bu. Bir patalog veya antropologun ilgisi, popüler bilimlere ilgi duyan sade vatandaþlardan hallicedir. Elbette pozitif bilimciler dýþýnda bir kýsým felsefecilerin de ilgi alanýnda olan bir konudur bu. Ne var ki, ortalama sade insanlarýn dünyasýnda o kadar önemi yoktur bu sorunun. Amerikan ve Avrupa kökenli sayýsýz belgeselde döne döne araþtýrýlan bir konudur evrende yalnýz olup olmadýðýmýz. Bütün o belgesellerde özellikle astronomlarýn bu soru karþýsýnda kendilerinden geçtikleri görülür. Hemen hemen hiçbir astronom, evrende yalnýz olduðumuza inanmaz. Bu da doðaldýr. Çünkü sade olasýlýk hesaplarýyla evrende çok ama çok sayýda canlýlýðýn olabileceði düþünülür. Hatta sadece canlýlýk deðil, çok sayýda uygarlýk kurabilecek zeki canlýlarýn varlýðý konusunda bile güçlü bir inanýþ vardýr. Ýþin doðrusu yalnýzlýk Allah a mahsus olduðuna göre canlýlýðýn sadece dünya gezegeninde olabileceðine inanmak gerçekten güçtür. Baþka güneþ sistemleri bir yana, kendi güneþ sistemimiz içinde dahi canlýlýðýn olabileceðine dair güçlü iþaretler vardýr. Güneþe en yakýn gezegen olan Merkür ün bu konuda pek bir þansý yoktur. Demir bir leblebiye benzettiðim Merkür ün canlýlýða izin verecek bir atmosferi yoktur. Merkür e gelen vurmuþtur, giden vurmuþtur. Zaten güneþin burnunun dibinde canlý olmak için baþka türlü bir þey olmak gerekir. Merkür ün ötesinde Venüs e baktýðýmýzda durum biraz daha karmaþýklaþýr. Binyýllar boyunca hem akþam hem sabah pek parlak bir gezegen olarak dünyalýlara ýþýk saçan Venüs, adýný bile güzellik tanrýçasýndan almasýna raðmen güneþ sisteminin en çirkin gezegenidir. Ýnsanlarýn Venüs hakkýndaki hayallerini Sovyetler Birliði yýkmýþtýr. Sovyet biliminsanlarý inat etmiþ ve sayýsýz denemeden sonra Venüs ün atmosferinin dünyanýnkinden yüz kat fazla basýnca sahip olduðunu, sülfürik asit yaðmurlarýyla dolu gerçek bir cehennem olduðunu ispatlamýþtýr. Eti budu olan bir canlý, o gezegende birkaç saniye içinde yanmýþ bir fýrýn yemeðine dönecektir. Bununla beraber Venüs te þu anda yaþanan korkunç boyutlardaki küresel ýsýnmaya raðmen geçmiþte bu gezegende canlýlýk olmadýðý, hatta atmosferinde mikroorganizma seviyelerinde canlýlýk olmayacaðý söylenemez. Mars gezegeni ise Venüs ün tersine soðuk bir gezegendir. Atmosferi dünyanýnkinin yüzde biri kadar basýnç deðerine sahiptir. Uzay elbisesi olmayan bir insan anýnda patlar o gezegende. Manyetik alaný olmadýðý için güneþten gelen radyasyonu olduðu gibi bünyesine katar ve birkaç saat içinde sizi kanser edecek kadar bronzlaþmanýza yol açar. Ancak, Mars ta da geçmiþte yaþam var olmuþ olabilir. Çünkü buz olarak su bulunmuþtur. Daha önemlisi, gelecekte tekrar var olmasý bir bilim-kurgu hikâyesi olmasýnýn ötesinde bir projeksiyondur. Astreoid kuþaðýnýn ötesinde yer alan gezegenler yýldýz olmayý becerememiþ devasa gaz gezegenlerdir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün de ayak basacak bir yer olmadýðý için bu gezegenlerde canlýlýk aramanýn bir alemi yoktur. Geriye kala kala bu dev gezegenlerin irikýyým uydularý kalmaktadýr. Söz konusu uydularý küçümsememek gerekir. Birçoðu neredeyse Ay ile boy ölçüþecek boyutlardadýr. Ama konu canlýlýða geldiðinde elde sadece birkaç seçenek kalmaktadýr. HERKESÝN FAVORÝSÝ TÝTAN! Jüpiter in uydusu Ýo nun durumu sakattýr. Burada canlýlýk olmasý mümkün olsa bile her dakika volkanlarýn patladýðý, sürekli depremlerin olduðu bir uydudan hayýr gelmeyeceði açýktýr. Galilei nin keþfettiði 4 büyük uydudan bir diðeri olan Europa ise güneþ sisteminde canlýlýðýn olabileceði en kuvvetli adaydýr. Bütün uydu, kalýn bir buz tabakasýyla kaplýdýr. Bu tabakanýn altýnda ise bildiðimiz sudan oluþan bir okyanusun gizlendiði düþünülmektedir. Elbette bir okyanus varsa canlýlýðýn olabileceði düþünülebilir. Ancak henüz bir spekülasyondur. Bu uyduya bir sonda göndermeden bu soruya yanýt bulmak sadece geyik yapmakla eþdeðerdir ve bili insanlarý bu geyiði yýllardýr çevirmektedir. Jüpiter in dört büyüklerinden Ganymede ve Callisto ise bizim Ay gibi daha çok Jüpiter de mehtap etkisi yaratmaktadýr. Ay gibi her tarafý kraterlerle kaplý uydulardýr onlar. Bir cacýk çýkmaz o uydulardan. Satürn uydularý arasýnda da canlý bulunabilecek adaylar mevcuttur. Eðer bir gün bu uydularda canlýlýk geliþirse hiç þüphesiz o canlýlarýn en þanslý canlýlar olacaklarý düþünülebilir. Çünkü Güneþ Sisteminin en güzel gezegeni her gün ve her gece tepelerinde olacaktýr. Ancak canlýlýk yavaþ geliþir ve büyük olasýlýkla Titan veya Enceladus ta zeki canlýlar evrimleþene dek Satürn ün halkasý kalmayacaktýr. Benim favorim Titan dýr. Zaten NASA nýn ve Avrupa Uzay Ajansý nýn da favorisi Titandýr. Atmosferi olan bir uydudur. Yerçekimi uygun ölçülerdedir. Dünyadaki gibi hava koþullarý vardýr. Titan ýn yüzeyi rüzgârlar ve yaðmurlarla þekillenmiþtir. Tek sorun, çok soðuktur. Eksi 180 lerde gezinen bir hava mevcuttur. Bu yüzden gölleri doðal gaz gölleri, yaðmurlarý metan yaðmurlarýdýr. Fakat bütün o soðukluðuna raðmen insanlýðýn sonda indirdiði en uzak gök cismidir. Elbette koca uydunun bir doðalgaz cenneti olmasýnýn bunda bir rolü olduðu düþünülebilir. Ama ben NASA nýn yalnýz mýyýz acaba saplantýsý yüzünden metan kasýrgalarý olan bir uyduya sonda indirdiðine eminim yine de. Uranüs uydularý arasýnda pek bir aday yoktur. Neptün uydularý arasýnda sadece Triton enteresan bulunur. Ama -235 derecede hayat aramak pek anlamlý görünmemektedir. Pluton geçtiðimiz yýllarda gezegenlikten atýlmasýna raðmen NASA nýn ilgisini korumaktadýr da fýrlatýlan New Horizons denilen bir uydu geçtiðimiz aylarda Uranüs ü sollamýþ ve 2015 ortalarýnda Pluto ya varacaktýr. Fakat, büyük olasýlýkla bulduðu bulacaðý daha soðuk bir gök cismi olacaktýr. Güneþ Sistemi Pluto ile bitmez. Aslýnda Pluto nun dahil olduðu ve Pluto gibi çok sayýda gökcisminin olduðu Kuiper Kuþaðý baþlar orada. Bu kuþak çok ama çok büyüktür. New Horizons uydusunun bu kuþaðý geride býrakýp çok daha büyük olan ve kuyrukluyýldýz deposu olan Oort Kuþaðý na ulaþmasý 2029 u bulacaktýr. Ooort Kuþaðý ný terk etmek ise muhtemelen yüz küsur sene sürecektir. Oort Kuþaðý ný aþan bir cisim gerçek anlamda güneþ sistemini terk etmiþ demektir. En yakýn yýldýz 4 ýþýk yýlý uzaklýkta Alfa-Century dir. Bir yapay uydunun en üstün teknoloji ve þans yardýmýyla oraya ulaþmasý on binlerce yýldan fazla bir zaman gerektirir. Güneþ sistemi dýþýnda gezegenler keþfedilmeye baþlanmýþ olsa da büyük bölümü dev gaz gezegenleridir. Yine de, az da olsa dünya tipi gezegenler de birer birer ortaya çýkmaktadýr. Bu gezegenlerde hayatýn olup olmadýðý sorusu burnumuzun dibindeki Mars ta hayat olup olmadýðý sorusunu cevaplanmaktan þüphesiz daha zordur. Peki, evrende yalnýz olup olmadýðýmýzý cevaplamak için geriye ne kalmaktadýr? DÜNYALIDAN BAÞKA DOSTUMUZ YOK Geriye kalan, bu soruya bizzat uygarlýk kurmuþ uzaylýlarýn gelip bize cevap vermesidir. Bilindiði üzere, biliminsanlarý koskoca güneþ sisteminde yalnýz olup olmadýðýmýzý araþtýrmak için milyarlarca dolarlarý altý üstü üç beþ tane mikrop bulmak için harcarlarken UFO meraklýlarý neredeyse tek bir kuruþ harcamadan bu soruya çoktan yanýt vermiþtir. Bir UFO meraklýsýna göre acaba yalnýz mýyýz sorusu anlamsýzdýr. Onlar daha çok uzaylýlarýn dost veya düþman olup olmadýklarýyla ilgilidir. UFO cular biliminsanlarýnýn aksine uzaya UFO göndermek yerine, uzaydan gelen uçan dairelerle ilgilenir. Öte yandan, evrende yalnýz olup olmadýðýmýz geniþ halk kitlelerinin pek umurunda deðildir. Ýster bilim kanalýyla mikrop dahi olsa bir çeþit uzaylý bulunsa mutlu olacak meraklýlardan olun, ister ufoculuk kanalýyla koca kafalý uzaylý hayali kuranlardan olun, neticede yalnýz olup olmadýðýmýz sorusunu araþtýran veya cevapladýðýný sananlar, bütün dünya halklarý arasýnda küçük bir azýnlýktýr. Türkiye ye bakalým söz gelimi yýlýnda Satürn uydusu Titan a Huygens adýnda bir sondanýn indirildiðini büyük olasýlýkla her kiþiden sadece bir kiþi bilecektir. Neticede doðru veya yanlýþ, Anadolu insaný UFO lardan inmiþ uzaylýlarý taþla kovalamýþ bireylere sahiptir. Öte yandan, uzaylýlara kümesine giren tilki, tarlasýna dadanmýþ bir karga muamelesi yapan köylüleri olan ayný Türkiye nin dünyanýn 4. büyük UFO müzesine sahip olmasý da Anadolu nun barýndýrdýðý diyalektik hallerden bir haldir. Yalnýz mýyýz, deðil miyiz? Bu sorunun yanýtý belki bir gün verilecektir. Hatta önümüzdeki sene içinde bile verilebilir. Elbette bu sorunun cevabý çok büyük olasýlýkla evrende yalnýz deðiliz, bilmemne uydusunda þu çeþit mikroplar bulundu þeklinde olacaktýr. Bilim dünyasýnýn þenliklerle karþýlayacaðý böyle bir yanýt, büyük olasýlýkla dünya halklarý için Kaddafi nin ölüm haberi kadar kýymet taþýmayacaktýr. Ben, dünya halklarýnýn bir gün Hollywood filmlerindeki gibi gökyüzünün yabancý uzay gemileriyle dolu olmasý halinde bile bu sorunun yanýtýný pek umursayacaðýný sanmýyorum. Bunun da nedeni her þeyin temelinde yatan neden ile ilgilidir. Ekonomiktir. Neticede, ha yalnýz olmuþuz, ha olmamýþýz, her gün ayný dertten muzdarip bir hayat sürüyoruz. Acaba bugün ne yesek sorusu ile meþgul milyarlarca insanýn yeryüzüne inecek dost veya düþman uzaylýlarla ilk an yaþanacak ha bi de bunlar varmýþ duygusundan sonra bir iþi olacaðýný düþünmüyorum. Kýt ve kýsýtlý kaynaklara mahkûm býrakýlmýþ insanlar için lüks bir sorudur, acaba yalnýz mýyýz?. Fakat yine de bilmekte fayda var. Aslýnda pek yalnýz deðiliz. Ýki milyondan fazla canlý ile ayný gezegeni paylaþýyoruz. Dindar insanlarýn inandýklarý cinleri, perileri, þeytanlarý, metafizik sevenlerin inandýklarý hayaletleri saymýyorum bile. Dünya halklarýnýn çok büyük bir çoðunluðunun, ekmek yemez su içmez, bilinen anlamda canlý dahi olmayan masalsý metafizik varlýklara inanýyor olmasý, bu dünya insanlarýnýn yalnýzlýðý fazlasýyla hak ettiklerini gösteriyor. Kim bilir, bütün evrendeki canlýlýk bu gezegenden türeyecek belki ve ancak bir milyar yýl sonraki zeki canlýlar acaba yalnýz mýyýz sorusuna yanýt bulacak. Ama bu evren o kadar büyük ki, iki ayrý gezegende oluþmuþ iki zeki uygarlýðýn teknolojik olarak geliþip birbirlerini keþfetmeleri neredeyse olanaksýz. Çünkü, bir diðeri ötekini bulasýya kadar her iki uygarlýðýn da sonu gelir bu alemde. Baþka bir ifadeyle, korkarým yalnýzýz. O yüzden, birbirimizi yemek yerine dünyalýlarýn dünyalýlardan baþka bir dostu yoktur demek en iyisi. Fakat kimsenin þüphesi olmasýn, pek yakýnda mikroplar bulunacak dünya dýþýnda. Zaten uçan dairelerle deðil, göktaþlarýyla her gün geliyorlar aramýza. Ýlk canlý atalarýmýz gibi. USTA ÝLE ÇEKÝRGE - Ustacým demokratik laik sosyal hukuk devleti ne demek? - Burjuvazinin ve kuklalarýnýn diðer sýnýflara vergi ve ceza yaðdýrmasýdýr çekirge. - Baþka nedir ustacým? - Yüzyýlýn palavrasýdýr çekirge! BirGün Pazar

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı