ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi."

Transkript

1 SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002

2 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç k ilk kurulufllar ndan biri olan Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl n kurdu Yasalar uyar nca, sermaye piyasas faaliyetlerinin ba ms z bir kurulufl taraf ndan yürütülmesi gere i ile Eczac bafl Menkul De erler kuruldu Eczac bafl Yat r m Ortakl hisselerinin yaklafl k yüzde 80 i halka arz edildi Sermaye piyasas faaliyetlerine Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl bünyesinde bafllanarak, Eczac bafl Menkul De erler in temelleri at lm fl oldu Eczac bafl Yat r m Ortakl 250 milyar TL sermaye ile kuruldu Eczac bafl Toplulu u'nun 60. y l nda, sviçre'nin portföy yönetimi alan nda uzmanlaflm fl en büyük kuruluflu Union Bancaire Privée (UBP) ile yüzde ortakl kla Türkiye'nin ilk yabanc ortakl portföy yönetimi kuruluflu olan Eczac bafl -UBP Portföy Yönetimi müflterilerine hizmet vermeye bafllad. çindekiler K saca Eczac bafl Toplulu u 01 Bafll ca Finansal Göstergeler 02 Yönetim Kurulu 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Y l Faaliyetleri Y l nda Türk Sermaye Piyasalar ve Eczac bafl Yat rm Holding Ortakl 10 Mali Performans 11 Yat r m Portföyü 13 Borsa Performans 16 Y ll k Çal flma Raporu 17 Ayr nt l Bilanço 20 Ayr nt l Bilanço Dipnotlar 22 Ayr nt l Gelir Tablosu 33 Ayr nt l Gelir Tablosu Dipnotlar 34 Kâr Da t m Tablosu 37 Fon Ak m Tablosu 38 Nakit Ak m Tablosu 39 fltirakler 40 fltirak Gelirleri 41 Denetleme Kurulu Raporu 42 Ba ms z Denetim Raporu 43

3 01 K saca Eczac bafl Toplulu u Dr. Nejat F. Eczac bafl taraf ndan 1942 de temelleri at lan Eczac bafl Toplulu u, sanayi alan ndaki ilk giriflimini, 1952 de stanbul da kurulan Türkiye nin ilk modern ilaç fabrikas ile gerçeklefltirmifltir. "Eczac bafl " bugün, temel olarak ilaç, yap malzemeleri ve tüketim ürünleri üretimi alan nda, ulusal ve uluslararas pazarlara yönelik olarak çal flan bir sanayi kurulufllar toplulu udur. Topluluk yap s nda, bu temel sektörler d fl nda finans, bilgi teknolojileri ve kaynak teknolojileri alan nda etkinlik gösteren kurulufllar da yer almaktad r. Toplulu un sermayesi halka aç k kurulufllar n E S Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi., Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi., Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi., Eczac bafl Yat r m Ortakl A.fi. ve ntema nflaat ve Tesisat Malzemeleri Yat r m ve Pazarlama A.fi. oluflturmaktad r. Eczac bafl, 2002 y l sonu itibariyle, 10 u yabanc ortakl olmak üzere 37 kuruluflu, 1,4 milyar ABD Dolar n aflan cirosu ve e yaklaflan çal flan ile Türkiye'nin önde gelen sanayi topluluklar aras nda yer almaktad r. Dr. Nejat F. Eczac bafl ( ) Eczac bafl Toplulu u Kurucusu Topluluk, günümüzün en ileri teknolojisi ile donat lm fl bir ilaç üretim kompleksine ve dünyan n tek çat alt nda toplanm fl en büyük seramik sa l k gereçleri fabrikalar ndan birine sahip bulunmaktad r. Türkiye deki toplam üretim kapasitesinin yar s ndan fazlas na sahip olan Eczac bafl, temizlik ka tlar pazar nda liderli i elinde tutmaktad r.

4 Bafll ca Finansal Göstergeler (milyon TL) Dönen Varl klar Yat r m Portföyü Aktif Toplam K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar Özkaynaklar Net Gelirler Net Dönem Kâr / (Zarar )

5 2002 y l nda sermaye piyasalar nda yaflanan olumsuzluklar, kaç n lmaz olarak Kuruluflumuzu da etkiledi. 03

6 Yönetim Kurulu Görev Süresi den itibaren üç y l Bülent Eczac bafl Baflkan Faruk Eczac bafl Baflkan Yard mc s Öztin Akgüç Üye Z. Fehmi Özalp Üye

7 y l n n sermaye piyasalar aç s ndan daha iyi olmas n n, sadece ülke içindeki koflullara de il, uluslararas geliflmelere de ba l oldu u gerçe inden hareketle, ümidimiz dünya ekonomilerini sarsan yeni hareketlerin ortaya ç kmamas, Irak Savafl n n k sa sürmesi ve etkisinin az olmas, ekonomimizi sa l a kavuflturacak önlemlerin süratle ve kararl l kla al nmas d r. Sezgin Bayraktar Üye H. Toker Alban Üye Atila Nizamo lu Üye

8 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Ekonomimiz bak m ndan inifl ç k fllarla ve belirsizliklerle dolu bir y l daha geride b rak yoruz y l, olumlu beklentilerle bafllad ve ilk yar s bu beklentileri do rulayan geliflmelere sahne oldu; döviz kurunda istikrar ve faizlerde gerileme sa land. Ancak y l n ikinci yar s ndan itibaren politik geliflmelere ba l olarak piyasalara yans yan belirsizlik, faiz ve dolay s yla enflasyon oran üzerinde yeniden bask oluflturdu, ekonomideki olumlu gidifl de tersine döndü. Erken seçim karar piyasalarda rahatlama sa larken, tek parti hükümetine olanak sa layan sonuçlar, umutlar art rd. Avrupa Birli i ne uyum yasalar n n süratle meclisten ç kmas ndan sonra yeni hükümetin, Avrupa Birli i ne üyelik görüflmelerine bafllama tarihi al nmas sürecindeki kararl ve srarl tutumu da piyasalar üzerinde olumlu etki yaratt. Ne var ki, bu kez de ABD nin Irak a askeri müdahalede bulunmas olas l, 2003 y l na yeni endiflelerle girmemize yolaçt. Bankac l k

9 07 Eczac bafl Toplulu u içindeki kârl ve gelece i parlak kurulufllara yat r m yapmay ilke edinen Kuruluflumuz, Türk ekonomisinde süregelen krizin sermayeye olan olumsuz etkilerini en düflük düzeyde tutabilmek için, bu geliflmenin ilk sinyalleri al nd andan itibaren nakit pozisyonda kald. sektörünün geçirilen krizden sonra kaynak yaratma ve aktarma ifllevlerini henüz tam anlam yla yerine getirecek yap ya kavuflamamas da, ekonomimizin önündeki önemli engellerden birini oluflturdu. Eczac bafl Toplulu u içindeki kârl ve gelece i parlak kurulufllara yat r m yapmay ilke edinen Kuruluflumuz, Türk ekonomisinde süregelen krizin sermayeye olan olumsuz etkilerini en düflük düzeyde tutabilmek için, bu geliflmenin ilk sinyalleri al nd andan itibaren nakit pozisyonda kald. Kriz süresince etkin bir TL- Döviz sepeti oluflturarak nakit varl klar m z n de erini korumay amaçlad k ve do ru zamanda tekrar ifltirakler yapmay planlad k. Bilançomuzun likiditesini yüksek tutmaya çal flmam z n sonucu olarak, 2002 y l nda, Kuruluflumuzun kârl l nda bir azalma meydana geldi. Bunda 2002 y l nda faizlerin düflük seyretmesi ve Türk Liras n n de erini önemli ölçüde korumas da etken oldu y l nda sermaye piyasalar nda yaflanan olumsuzluklar, kaç n lmaz olarak Kuruluflumuzu da etkiledi. Hisse senedimizin 2001 y l sonunda TL olan MKB ifllem fiyat, 2002 y l sonunda yüzde 33 lük bir gerilemeyle TL oldu. Ayn dönemde MKB Ulusal-100 Endeksi nin yüzde 25 düfltü ü gözönünde tutulacak olursa, böylesine zor bir y lda elde edilen sonucu, daha iyimser bir biçimde de erlendirmek olana da bulunacakt r y l n n sermaye piyasalar aç s ndan daha iyi olmas n n, sadece ülke içindeki koflullara de il, uluslararas geliflmelere de ba l oldu u gerçe inden hareketle, ümidimiz dünya ekonomilerini sarsan yeni hareketlerin ortaya ç kmamas, Irak Savafl n n k sa sürmesi ve etkisinin az olmas, ekonomimizi sa l a kavuflturacak önlemlerin süratle ve kararl l kla al nmas d r. Bülent Eczac bafl Yönetim Kurulu Baflkan

10 2002 Y l Faaliyetleri Krizin etkilerini asgari seviyede tutmak amac yla 2002 y l boyunca likit pozisyon muhafaza edilmifltir. Bu nedenle, Kurulufl un dönen varl klar y l sonu bilanço toplam n n yüzde 70 ini oluflturmaktad r.

11 09

12 2002 Y l Faaliyetleri 2002 YILINDA TÜRK SERMAYE P YASALARI VE ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I MKB de ifllem gören flirketlerin 2001 y l n n son ifllem günündeki kapan fl fiyatlar na göre 47,7 milyar ABD Dolar olan toplam piyasa de eri, 2002 y l sonunda 34,4 milyar ABD Dolar na gerilemifltir y l nda yaflanan büyük finansal krizin ard ndan uygulanmaya bafllanan "Güçlü Ekonomi ye Geçifl Program " 2002 y l nda da devam etmifltir. Hat rlanaca gibi, al nan tüm tedbirlere karfl n 2001 y l sonlar nda, finansal piyasalardaki güven eksikli inin giderilememesi ve özellikle kamu borçlar n n sürdürülebilirli i konusundaki flüphelerin devam etmesi sonucu kriz koflullar n n tekrar derinleflme e ilimine girdi i görülmüfl ve bu geliflme ancak IMF in sa lad 16 milyar ABD Dolar ek yard m paketi ile durdurulabilmifltir. Ek yard m paketinin devreye girmesi ekonomik tabloyu bir anda de ifltirmifl ve en az ndan 2002 y l ile ilgili kayg lar n ortadan kalkmas n sa lam flt r. Kurlar ve faizler 2001 in son ay nda h zla gerilemifltir. Böylece 2002 y l, baflta bankac l k kesiminde gerçeklefltirilen yeniden yap land rma ve kamu kesimindeki tasarruf tedbirleri gibi ek tedbirlerin de etkisiyle oldukça iyimser bir atmosferde bafllam flt r. Bu iyimserli in etkileri reel sektör üzerinde k sa sürede kendisini göstermifl, 2001 y l nda yüzde 9,4 küçülen ekonomi, y l n ikinci çeyre inden itibaren tahminleri aflan bir büyüme göstermeye bafllam flt r. Ancak May s ay ndan itibaren Türkiye, koalisyon hükümeti içinde beliren görüfl ayr l klar nedeniyle hiç beklenmedik flekilde yeni bir siyasi krize sürüklenmifl ve bu süreç erken seçim karar n n al nmas ile sonuçlanm flt r. Politik geliflmelerin yaratt belirsizlik, ekonomik göstergeleri olumsuz yönde etkilemeye bafllam fl, döviz kurlar n n ve reel faizlerin önemli oranlarda yükselmesine neden olmufltur. Erken seçimler sonucunda oluflan tek parti iktidar piyasalar taraf ndan oldukça olumlu alg lanm fl ve yeni hükümetin Avrupa Birli i ne üyelik için müzakerelere bafllama tarihinin al nmas konusundaki çabalar da y l sonunda iyimserlik havas n n yeniden oluflmas n sa lam flt r. Ancak ABD nin Irak a yönelik askeri harekât planlar, dünya ekonomisinin genelde durgun seyreden görüntüsü, yeni hükümetin ekonomik yaklafl mlar n n test edilmemifl olmas ve ekonominin temel sorunu haline gelen kamu borç yükünde olumlu bir geliflme sa lanamam fl olmas gibi faktörler y l n baz endiflelerle kapat lmas na yol açm flt r y l n n ekonomik performans genel olarak de erlendirildi inde, de iflken ve belirsiz ortama karfl n hedeflerin alt nda bir enflasyon ve hedeflerin üstünde bir büyüme oran na ulafl ld, bankac l k sistemindeki yeniden yap land rman n büyük ölçüde baflar ld görülmektedir. Buna karfl l k özellikle politik sorunlar nedeniyle kamu mali yönetiminde arzu edilen hedeflere ulafl lamam flt r. Kamu faiz d fl fazlas hedefin oldukça alt nda kal rken, kamu borcunda bir iyilefltirme sa lanamam fl ve reel faizler yüksek seyretmeye devam etmifltir. Dolay s yla yüksek risk ortam devam etmektedir. Türkiye ekonomisi, özellikle 2002 y l n n ikinci çeyre inden itibaren büyümeye bafllam fl ve ilk üç çeyrekte GSMH da yüzde 6,2 büyüme sa lanm flt r y l n n genelinde GSMH büyüme oran n n yüzde 7 yi aflaca tahmin edilmektedir y l nda toptan eflya fiyatlar endeksi (TEFE) yüzde 30,8, tüketici fiyatlar endeksi (TÜFE) ise yüzde 29,7 artm flt r. Hükümetin y ll k enflasyon hedefinin TEFE de yüzde 31 ve

13 11 Türkiye ekonomisi, özellikle 2002 y l n n ikinci çeyre inden itibaren büyümeye bafllam fl ve ilk üç çeyrekte GSMH de yüzde 6,2 büyüme sa lanm flt r puana göre yüzde 24,6 oran nda düflüfl göstererek, 2002 y l n puanla kapatm flt r. MKB Ulusal-100 Endeksi, ABD Dolar baz nda da, 0,95 cent ten 0,62 cent e gerileyerek, yüzde 34 oran nda azalm flt r. MKB de ifllem gören flirketlerin 2001 y l n n son ifllem günündeki kapan fl fiyatlar na göre 47,7 milyar ABD Dolar olan toplam piyasa de eri, 2002 y l sonunda 34,4 milyar ABD Dolar na gerilemifltir. Türk Liras baz nda hesapland nda ise, toplam piyasa de eri ayn dönemde 68,6 katrilyon TL den 56,3 katrilyon TL ye düflmüfltür. TÜFE de yüzde 35 oldu u dikkate al nd nda, her iki endeks itibariyle enflasyonun hedeflerin alt nda kald görülmektedir. Türk Liras Hazine araçlar n n faiz oran, 2002 y l nda, yüzde gibi oldukça genifl bir banda yay lm flt r. Y l n ilk aylar nda yüzde 70 ler düzeyinde olan iç borçlanma faizleri, beflinci aya kadar kademeli olarak yüzde 50 li seviyelere inmifltir. Y l n ikinci yar s ndan itibaren yükselme e ilimi içinde olan faizler, Temmuz ay nda yüzde 80 lere ulaflm flt r. Seçimlerden sonra oluflan tek parti hükümetinin sa lad iyimserlik sonucunda faizler yüzde 45 li seviyelere kadar gerilemifltir. Uygulanan dalgal kur rejimi kapsam nda TCMB, 2002 y l nda, sadece afl r kur dalgalanmalar na müdahale etmifltir y l nda, Türk Liras karfl s nda ABD Dolar yüzde 13,3, Euro ise yüzde 34,2 oran nda de er kazanm flt r. MKB Hisse Senetleri Piyasas ortalama günlük ifllem hacmi 2001 y l nda 375,5 trilyon TL den 2002 y l nda 421,8 trilyon TL ye yükselmifltir. Hisse senedi toplam ifllem hacmi bir önceki y l 93,1 katrilyon TL olan düzeyinden, 2002 y l nda 106,9 katrilyon TL ye yükselmifl, ABD Dolar baz nda ise, bir önceki y l 75,8 milyar ABD Dolar olan düzeyinden, 70,9 milyar ABD Dolar na inmifltir y l nda MKB Ulusal-100 Endeksi, 2001 y l n n son ifllem günündeki de eri olan MAL PERFORMANS 2001 fiubat ay nda devalüasyonla bafllayan ve Türkiye yi derinden etkileyen krizin gerek finans sektörü, gerekse reel sektör üzerindeki olumsuz etkileri 2002 y l nda da devam etmifltir. Faaliyet konusu gelece i parlak ve sa lam mali yap ya sahip s nai ve ticari flirketlerin sermayelerine ifltirak ederek ortaklar na getiri sa lamak olan Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl da bu olumsuzluklardan etkilenmifltir. Krizin etkilerini asgari düzeyde tutmak amac yla 2002 y l boyunca likit pozisyon muhafaza edilmifltir. Bu nedenle, Kurulufl un dönen varl klar y l sonu bilanço toplam n n yüzde 70 ini oluflturmaktad r. Yine ayn nedenlerle, dönen varl klar içinde, döviz varl klar n a rl da yüksektir y l nda yeni ifltirakte bulunmamas ve sadece daha önce ifltirak etmifl oldu u kurulufllar n sermaye

14

15 Y l Faaliyetleri Devam Teknoloji destekli da t m kanallar ile yat r mc lara daha h zl, daha ucuz ve hatas z hizmet sunabilen Eczac bafl Menkul De erler, modern arac l k ve dan flmanl k hizmetlerini etkin bir flekilde sürdürmektedir. art fllar na kat lmas nedeniyle Kurulufl un ifltiraklerinde önemli bir art fl olmam flt r. Uzun y llard r izledi i finansal politikalar n sonucu olarak Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl n n borcu bulunmamaktad r. Likiditeyi yüksek tutmas, buna karfl l k, 2002 y l nda gerek faizlerin düflük olmas, gerekse TL nin de erini önemli ölçüde korumas nedeniyle, Kurulufl un kârl l nda bir azalma meydana gelmifltir. YATIRIM PORTFÖYÜ Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl n n ifltirakleri a rl kl olarak Eczac bafl Toplulu u kurulufllar ndan oluflmaktad r. Kurulufl un yüzde 10 un üzerinde ifltiraki bulunan kurulufllarla ilgili bilgi ve geliflmeler afla da özetlenmifltir. Eczac bafl Menkul De erler 1982 y l nda kurulan ve Türkiye nin ilk arac kurumlar ndan biri olma özelli ini tafl yan Eczac bafl Menkul De erler, sermaye piyasas faaliyetlerine Mart 1983 te bafllam flt r. Ankara ve zmir deki flubeleri ile hizmet a n geniflleten Kurulufl, bu amaçla daha sonra Kad köy de bir flube, Ankara-Beypazar, Afyon ve Bursa da irtibat bürolar ve 2002 y l nda Antalya da bir irtibat bürosu açm flt r. Teknoloji destekli da t m kanallar ile yat r mc lara daha h zl, daha ucuz ve hatas z hizmet sunabilen Tele Yat r m 24, Net Yat r m 24, Net Analist ve Net Mesaj sistemleri ile Eczac bafl Menkul De erler, modern arac l k ve dan flmanl k hizmetlerini etkin bir flekilde sürdürmektedir. Eczac bafl Menkul De erler in, sviçre nin önde gelen finansal kurumlar ndan biri olan Union Bancaire Privée ile eflit ortakl kla 2001 y l sonunda kurdu u ve Türkiye nin ilk yabanc ortakl portföy yönetim kuruluflu olan Eczac bafl -UBP Portföy Yönetimi, 2002 y l n n bafl nda faaliyete geçmifltir. Eczac bafl -UBP Portföy Yönetimi, yurtiçinde ve yurtd fl nda bireysel ve kurumsal yat r mc lara fon yönetimi hizmeti vermekte, önceleri Eczac bafl Menkul De erler bünyesinde yer alan portföy ve yat r m fonu yönetimi hizmetleri de bu yeni çat alt nda geniflleyerek sürmektedir. Eczac bafl Menkul De erler in 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi 6 trilyon TL dir. E-Kart Elektronik Kart Sistemleri E-Kart Elektronik Kart Sistemleri, 1999 y l nda Eczac bafl Toplulu u taraf ndan kurulmufl ve 2001 y l nda yüzde 50 hissesi, kendi alan nda dünyan n üçüncü büyük kuruluflu olan Giesecke & Devrient GmbH a sat lm flt r. Günümüz ifl yaflam flekli olarak beliren "eticaret" ve "e-ifl"in yak n bir gelecekteki yüksek güvenlik, yetki belirleme ve tan mlama, ucuz veri saklama ve yönetimi beklentilerini karfl layacak ak ll kart çözümleri gelifltirmek ve üretmek amac yla kurulmufl olan E-Kart Elektronik Kart Sistemleri, bu alanda Türkiye nin ilk ve tek yüksek teknoloji kurulufludur.

16 2001 y l nda üretime bafllayan Türkiye nin ilk Visa/Europay onayl kredi kart /ak ll kart üretimi ve personalizasyonu yapabilen tesisi olan E-Kart, bafllang ç olarak y ll k 30 milyon kredi ve/veya ak ll kart üretebilecek kapasitededir. ABD, Fransa ve Belçika Savunma Bakanl klar ve bu ülkelerin kara kuvvetlerinin patinaj zincirleri y llard r Atl taraf ndan üretilmektedir. Atl n n patentli markas Takmatik, bugün bir ürün ad haline gelmifltir y l nda üretime bafllayan Türkiye nin ilk Visa/Europay onayl kredi kart /ak ll kart üretimi ve personalizasyonu yapabilen tesisi olan E-Kart, bafllang ç olarak y ll k 30 milyon kredi ve/veya ak ll kart üretebilecek kapasitededir. Visa/Europay uluslararas güvenlik sertifikasyonu gereksinimlerinin yan s ra, Milli Savunma Bakanl ve NATO nun güvenlik standartlar da göz önünde bulundurularak düzenlenen tesisler "birinci derece kozmik güvenlik" seviyesinde kart, yaz l m ve personalizasyon yapabilecek bir altyap ya sahiptir. E-Kart Elektronik Kart Sistemleri nin 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi milyar TL dir. Atl Zincir ne ve Makina Türkiye nin en büyük zincir fabrikas olan Atl, 1951 de Topkap da halen faaliyetine devam etti i tesiste üretime bafllam flt r de 50. üretim y l n kutlayan Atl, son 10 y lda yapt modernizasyon ve yenileme yat r mlar ile bugün dünyada kendi konusunda en ileri teknolojileri kullanan bir kurulufl haline gelmifltir. Topkap daki metrekare kapal alanda halen ton/y l olan üretim kapasitesinin önümüzdeki befl y lda ton/y la yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ayn dönemde halen yüzde 40 olan d flsat m n toplam sat fllar içindeki pay n n da yüzde 60 a ç kmas planlanmaktad r. Yurtiçi pazar n yüzde 60 na hakim olan Atl, ABD, Fransa, Almanya, ngiltere, talya ve Yunanistan a d flsat m yapmaktad r. ABD, Fransa ve Belçika Savunma Bakanl klar ve bu ülkelerin kara kuvvetlerinin patinaj zincirleri y llard r Atl taraf ndan üretilmektedir. Atl n n patentli markas Takmatik, bugün bir ürün ad haline gelmifltir. Atl n n 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle ödenmifl sermayesi 1 trilyon TL dir. Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri 1991 y l nda kurulmufl olan Eczac bafl Mutfak ve Banyo Gereçleri San. ve Tic. A.fi. ile yine 1991 y l nda kurulmufl olan Eczac bafl Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret A.fi., mutfak ve banyo ürünleri alan nda sinerji sa lanmas, yetkinli in ve verimlili in art r lmas amac yla, 29 Haziran 2001 tarihinde birleflerek Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. ad n alm flt r. Kurulufl un Mobilya Grubu, yüksek üretim kalitesiyle mutfak ve banyo mobilyalar üretiminde Türkiye lideridir. Müflteri sipariflleri do rultusunda, konusunda yetkin mimar kadrosu taraf ndan gelifltirilen projelerle üretim yapan Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri, genifl bir renk, ölçü ve tamamlay c ürün yelpazesine sahip olman n getirdi i avantajlar kullanarak ürün kalitesini, tasar m n ve çeflitlerini sürekli olarak gelifltirmektedir. Kendi markalar olan Vitra banyo mobilyalar ve Interline mutfak mobilyalar n n yan s ra, Alman Bulthaup firmas n n mutfak mobilyalar na iliflkin üretim, pazarlama ve sat fl lisans na da sahip olan Mobilya Grubu, pazardaki öncülü ünü sürdürmektedir.

17 Y l Faaliyetleri Devam Tüketici taleplerine cevap verebilecek esneklik ve büyüklükte üretim kapasitesine sahip olan Kurulufl un Küvet Grubu da akrilik küvet ve dufl tekneleri üretiminde Türkiye lideridir. Yurtiçi pazardaki liderli inin yan s ra, d flsat mda da giderek yükselen bir trend gösteren Küvet Grubu nun d flsat m n n yar dan fazlas Avrupa Birli i ülkelerine yap lmaktad r. Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri nin 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi milyar TL dir. Eczac bafl laç Sanayi Lüleburgaz daki modern üretim tesisinde teknolojinin en son olanaklar ndan yararlanan ve Eczac bafl Toplulu u nun en büyük kuruluflu olan Eczac bafl laç Sanayi, dünyan n önde gelen ilaç kurulufllar yla iflbirli ini ve yurtiçi pazarda önderli ini sürdürmektedir. Yurtd fl nda a rl kl olarak Avrupa Birli i Ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Irak ve Vietnam a sat fl yapan Kurulufl, son y llarda, yeni pazarlar yaratma konusundaki çal flmalar na öncelik vermektedir. Eczac bafl laç Sanayi nin 31 Aral k 2002 itibariyle, kay tl sermaye tavan ve ç kar lm fl sermayesi ,4 milyar TL dir. ntema ntema, Eczac bafl Toplulu u ve Vitra yetkili bayileri taraf ndan 1978 y l nda kurulmufl ve 1990 y l nda halka aç larak MKB de kote olmufltur. ntema, kuruluflundan bu yana banyo ve mutfaklarda kullan lan ürün ve hizmetlerin proje ve tasar m ndan bafllayarak tan t m, teflhir, dan flmanl k, sat fl ve sat fl sonras hizmetlerinin gerçeklefltirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. ntema, kifliye özel çözüm yaklafl m n sürdürerek projeden uygulamaya bir süreç bütünlü ü içinde, üçü stanbul da olmak üzere toplam dokuz ma azas ile hizmet vermektedir. ntema n n ayr ca, Türkiye nin farkl bölgelerindeki tüketicilerin eflit kalitede hizmet alabilmelerini sa lamak amac yla 76 adedi "Münhas r Yetkili Sat c " olmak üzere toplam 110 adet yetkili sat c s bulunmaktad r. ntema n n 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi 972 milyar TL, kay tl sermaye tavan ise 1 trilyon TL dir. Eczac bafl Holding 1969 sonunda kurulan Eczac bafl Holding, Eczac bafl Toplulu u nun stratejik planlama, mali yönetim, denetim ve yeni proje de erlendirmelerini gerçeklefltirmekte ve yönlendirmektedir. Topluluk kurulufllar n n organizasyon ve insan kaynaklar çal flmalar na da dan flmanl k yapan Holding ayr ca, Toplulu un kurumsal iletiflim faaliyetlerini de yürütmektedir.

18 Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl, 1973 y l nda kurulmufl ve 1974 y l nda sermayesinin yüzde 50 si halka arz edilmifltir li y llarda Eczac bafl Toplulu u nun üretim ve çal flma alanlar nda bütünleflmesini daha ileri aflamalara ulaflt ran Holding, küreselleflen dünyaya tümüyle aç k yeni yat r mlar ve uluslararas ortakl klar hedeflemektedir. Eczac bafl Holding in 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi ,2 milyar TL dir. Kaynak Tekni i Kaynak ifllerinde gereksinim duyulan her çeflit elektrodlar ile gazalt ve tozalt kaynak tellerini üreten Kaynak Tekni i, 1974 y l nda üretime bafllam flt r. Kendi ürünlerinin yan s ra Lincoln Electric kaynak makinelerinin ve donan mlar n n da sat fl n gerçeklefltiren Kurulufl un yüzde 50 hissesi, 1998 y l nda Eczac bafl Toplulu u taraf ndan dünyan n kendi alan ndaki en büyük kurulufllar ndan biri olan The Lincoln Electric Company e sat lm flt r. Yeni ortakl k yap s n n da etkisiyle özellikle d flsat m alan nda önemli bir geliflme sa layan Kurulufl, ürünlerini Askaynak ve Kobatek ad yla pazarlamaktad r. Kaynak Tekni i nin 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi 3 trilyon TL dir. BORSA PERFORMANSI Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl, 1973 y l nda kurulmufl ve 1974 y l nda sermayesinin yüzde 50 si halka arz edilmifltir. Mevcut durumda halka aç kl k oran yüzde 43,74 dür. Y l n tamam dikkate al nd nda, Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl hisse senedinin birim pay de eri yüzde 33 oran nda düflmüfltür. MKB Ulusal-100 Endeksi nin yüzde 25 oran nda düfltü ü göz önüne al nd nda, Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl n n de erindeki düflüflün büyük ölçüde piyasadaki geliflmelere dayal oldu u görülmektedir. Hisse senedi fiyatlar n n y l içinde gösterdi i geliflme ay sonu de erleriyle flöyledir: Hisse Senedi Fiyatlar Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL

19 Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi. Y ll k Çal flma Raporu 2002

20 Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi. Y ll k Çal flma Raporu 2002 I. G R fi 1. Raporun Dönemi Bu rapor çal flma dönemini kapsamaktad r. 2. Ortakl n Unvan Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi. 3. Dönem çinde Görevli Kurullar Yönetim Kurulu Bülent Eczac bafl Baflkan Faruk Eczac bafl Baflkan Yard mc s Sezgin Bayraktar Üye Dr. Öztin Akgüç Üye Z. Fehmi Özalp Üye H. Toker Alban Üye Atila Nizamo lu Üye Yönetim Kurulu Üyeleri, 18 Nisan 2001 tarihli Ola an Genel Kurul toplant s nda üç y l için seçilmifllerdir ve 2004 y l nda yap lacak Ola an Genel Kurul toplant s na kadar görevlidirler. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme ile özellikle Genel Kurul a verilmifl yetkiler d fl nda kalan bütün ifller hakk nda karar vermeye yetkilidir. Denetleme Kurulu Esat Berksan Oktay Tulpar Denetçi Denetçi Denetleme Kurulu Üyeleri, 26 Nisan 2002 tarihli Ola an Genel Kurul toplant s nda bir y l için seçilmifllerdir ve Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme de yaz l görevleri yapmakla yükümlüdürler. 4. Ana Sözleflme de Meydana Gelen De ifliklikler Dönem içinde Ana Sözleflmemizin 4. maddesi Sermaye Piyasas Kurulu tebli leri do rultusunda de ifltirilmifltir. 5. Sermayede Meydana Gelen De ifliklikler Dönem içinde sermayemizde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Kuruluflumuzun kay tl sermaye tavan 50 trilyon TL, ç kar lm fl sermayesi 19,8 trilyon TL dir. Ortak Say s Kuruluflumuzun yaklafl k orta bulunmaktad r. Son Üç Y lda Da t lan Kâr Pay Oranlar y l na ait kâr sermayeye eklenmifl ve hisse senedi olarak ortaklara da t lm flt r y l na ait kâr, ola anüstü yedek akçeye aktar lm flt r y l na ait kâr, ola anüstü yedek akçeye aktar lm flt r. Ortakl k Sermayesinin %10 undan Fazlas na Sahip Ortaklar Ortak Ad Pay Tutar (TL) Pay Oran (%) Eczac bafl Holding A.fi ,26 II. ÇALIfiMALAR Yat r mlarda Geliflmeler Dönem içinde ifltirakler portföyümüzde bulunan; Eczac bafl -Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi TL olan sermayesini dönem içinde önce TL ye daha sonra TL ye art rm flt r. Her iki art r mda rüçhan hakk kullan larak TL lik k sm bedelsiz, TL lik k sm bedelli olmak üzere toplam adet hisse edinilmifltir.

21 19 Eczac bafl Yat r m Ortakl A.fi. sermayesini TL den TL ye art rm flt r. Bu art r mda rüçhan hakk kullan larak tamam bedelli adet hisse edinilmifltir. E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. ye rapor döneminden sonra sermaye art r lmas yönünde ald karar uyar nca, yap lacak sermaye art r m na karfl l k TL sermaye avans ödenmifltir. Ekom Eczac bafl D fl Ticaret A.fi. sermayesini TL den TL ye art rm flt r. Bu art r mda rüçhan hakk kullan larak TL lik k sm bedelsiz, TL lik k sm bedelli olmak üzere toplam adet hisse edinilmifltir. EBM Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sermayesini TL den TL ye art rm flt r. Bu art r m n nakdi bölümüne k smen ifltirak edilerek TL lik k sm bedelsiz, TL lik k sm bedelli olmak üzere toplam adet hisse edinilmifltir. Bu kurulufltaki %29,91 olan ifltirak oran m z ise %26,93 e inmifltir. EKS Eczac bafl Karo Seramik Sanayi ve Ticaret A.fi. sermayesini TL den TL ye art rm flt r. Bu art r mda rüçhan hakk kullan larak TL lik k sm bedelsiz, TL lik k sm bedelli olmak üzere toplam adet hisse edinilmifltir. Eczac bafl Holding A.fi.; Finsan S nai ve Ticari Yat r mlar A.fi. ve Dasa Da t m ve Sat fl A.fi. ile birleflmesi sonucu sahip oldu u bu flirketlerdeki kendi hisselerini yok ederek, ayn miktarda nakit sermaye art r m yapm flt r. Bu ifllem nedeniyle %8,47 olan ifltirak oran m z %11,54 e yükselmifl ve rüçhan hakk karfl l adet hisse al nm flt r. Yönetim Çal flmalar Üst Yönetim De iflikli i Mali fller Müdürü Süleyman Timarc 27 May s 2002 tarihi itibariyle emekliye ayr lm flt r. Yerine, Mali fller Yöneticisi unvan yla Onur Do usan atanm flt r. Halen görev bafl nda bulunan yönetici kadro: Toker Alban Genel Müdür A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü mezunu, Oxford Üniversitesi Ekonomi konusunda lisansüstü e itimi Onur Do usan Mali fller Yöneticisi stanbul Üniversitesi, ktisat Fakültesi mezunu Personel Hareketleri 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle Kuruluflumuzda maafll dört kifli görev yapmaktad r. Yönetim hizmetleri önceki y llarda oldu u gibi hizmet sat n alma yoluyla yap lmaktad r. Toplu Sözleflme Uygulamalar Kuruluflumuzun toplu sözleflmeye tabi personeli yoktur. K dem Tazminat Yükümlülük Durumu Y l sonu itibariyle personelin k dem tazminat yükü TL dir. Personele Sa lanan Hak ve Menfaatler Personele her ay sosyal yard m bedeli verilmekte, y ll k dört maafl tutar nda ikramiye ödenmekte, ayr ca çocuk, do um, ölüm, evlenme yard m yap lmaktad r. III. KÂR DA ITIM ÖNER S VE SONUÇ Kâr da t m tablosunda görülen "Da t labilir Kâr" n tamam n n ola anüstü yedek akçeye aktar lmas n önermekteyiz. YÖNET M KURULU

22 Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi. 31 Aral k 2002 ve 2001 Ayr nt l Bilanço (milyon TL) AKT F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Haz r De erler Kasa Bankalar Di er Haz r De erler - - B. Menkul K ymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Di er Menkul K ymetler Menkul K ymet De er Düflüklü ü Karfl l (-) - - C. K sa Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Di er K sa Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Senetleri Reeskontu (-) fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) - - D. Di er K sa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar fltiraklerden Alacaklar Ba l Ortakl klardan Alacaklar K sa Vadeli Di er Alacaklar Alacak Reeskontu (-) fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) - - E. Stoklar lk Madde ve Malzeme Yar Mamuller Ara Mamuller Mamuller Emtia Di er Stoklar Stok De er Düflüklü ü Karfl l (-) Verilen Siparifl Avanslar - - F. Di er Dönen Varl klar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Di er Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Reeskontu (-) fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) - - B. Di er Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar fltiraklerden Alacaklar Ba l Ortakl klardan Alacaklar Uzun Vadeli Di er Alacaklar Alacak Reeskontu fiüpheli Alacaklar Karfl l - - C. Finansal Duran Varl klar Ba l Menkul K ymetler Ba l Menkul K y. De. Düfl. Karfl l (-) fltirakler fltiraklere Sermaye Taahhütleri (-) (1.642) 5. fltirakler De er Düflüklü ü Karfl l (-) - 6. Ba l Ortakl klar Ba l Ortakl klara Sermaye Taahhütleri (-) 8. Ba l Ortakl klar De er Düflüklü ü Karfl. (-) Di er Finansal Duran Varl klar - - D. Maddi Duran Varl klar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeralt Düzenleri Binalar Makine, Tesis ve Cihazlar Tafl t Araç ve Gereçleri Döfleme ve Demirbafllar Di er Maddi Duran Varl klar Birikmifl Amortismanlar (-) (56) (56) 9. Yap lmakta Olan Yat r mlar Verilen Siparifl Avanslar - - E. Maddi Olmayan Duran Varl klar Kurulufl ve Teflkilatlanma Giderleri Haklar Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar Verilen Avanslar - - F. Di er Duran Varl klar AKT F TOPLAMI

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç k ilk kurulufllar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına li kin Dipnotlar

30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına li kin Dipnotlar 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri le tfa ve Tükenme Payları amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a a ıdaki gibidir (milyon TL) : a) Amortisman giderleri 1,450,310 1,077,068 aa) Normal amortisman

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL)

AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 A. Brüt Satı lar 31.833.637 19.540.382 1. Yurtiçi

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

H SSE SENETLER MKB DE filem

H SSE SENETLER MKB DE filem mali ÇÖZÜM 217 H SSE SENETLER MKB DE filem GÖREN filetmelerde KAR PAYI DA ITIM POL T KASI Dr. Adem ANBAR Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

2004 çal flma raporu Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi.

2004 çal flma raporu Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi. 2004 çal flma raporu Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi. Ç NDEK LER K saca Eczac bafl Toplulu u 01 Yönetim Kurulu 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 2004 Y l Faaliyetleri 06 2004 Y l nda Türk Sermaye

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı