ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi."

Transkript

1 SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002

2 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç k ilk kurulufllar ndan biri olan Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl n kurdu Yasalar uyar nca, sermaye piyasas faaliyetlerinin ba ms z bir kurulufl taraf ndan yürütülmesi gere i ile Eczac bafl Menkul De erler kuruldu Eczac bafl Yat r m Ortakl hisselerinin yaklafl k yüzde 80 i halka arz edildi Sermaye piyasas faaliyetlerine Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl bünyesinde bafllanarak, Eczac bafl Menkul De erler in temelleri at lm fl oldu Eczac bafl Yat r m Ortakl 250 milyar TL sermaye ile kuruldu Eczac bafl Toplulu u'nun 60. y l nda, sviçre'nin portföy yönetimi alan nda uzmanlaflm fl en büyük kuruluflu Union Bancaire Privée (UBP) ile yüzde ortakl kla Türkiye'nin ilk yabanc ortakl portföy yönetimi kuruluflu olan Eczac bafl -UBP Portföy Yönetimi müflterilerine hizmet vermeye bafllad. çindekiler K saca Eczac bafl Toplulu u 01 Bafll ca Finansal Göstergeler 02 Yönetim Kurulu 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Y l Faaliyetleri Y l nda Türk Sermaye Piyasalar ve Eczac bafl Yat rm Holding Ortakl 10 Mali Performans 11 Yat r m Portföyü 13 Borsa Performans 16 Y ll k Çal flma Raporu 17 Ayr nt l Bilanço 20 Ayr nt l Bilanço Dipnotlar 22 Ayr nt l Gelir Tablosu 33 Ayr nt l Gelir Tablosu Dipnotlar 34 Kâr Da t m Tablosu 37 Fon Ak m Tablosu 38 Nakit Ak m Tablosu 39 fltirakler 40 fltirak Gelirleri 41 Denetleme Kurulu Raporu 42 Ba ms z Denetim Raporu 43

3 01 K saca Eczac bafl Toplulu u Dr. Nejat F. Eczac bafl taraf ndan 1942 de temelleri at lan Eczac bafl Toplulu u, sanayi alan ndaki ilk giriflimini, 1952 de stanbul da kurulan Türkiye nin ilk modern ilaç fabrikas ile gerçeklefltirmifltir. "Eczac bafl " bugün, temel olarak ilaç, yap malzemeleri ve tüketim ürünleri üretimi alan nda, ulusal ve uluslararas pazarlara yönelik olarak çal flan bir sanayi kurulufllar toplulu udur. Topluluk yap s nda, bu temel sektörler d fl nda finans, bilgi teknolojileri ve kaynak teknolojileri alan nda etkinlik gösteren kurulufllar da yer almaktad r. Toplulu un sermayesi halka aç k kurulufllar n E S Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi., Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi., Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi., Eczac bafl Yat r m Ortakl A.fi. ve ntema nflaat ve Tesisat Malzemeleri Yat r m ve Pazarlama A.fi. oluflturmaktad r. Eczac bafl, 2002 y l sonu itibariyle, 10 u yabanc ortakl olmak üzere 37 kuruluflu, 1,4 milyar ABD Dolar n aflan cirosu ve e yaklaflan çal flan ile Türkiye'nin önde gelen sanayi topluluklar aras nda yer almaktad r. Dr. Nejat F. Eczac bafl ( ) Eczac bafl Toplulu u Kurucusu Topluluk, günümüzün en ileri teknolojisi ile donat lm fl bir ilaç üretim kompleksine ve dünyan n tek çat alt nda toplanm fl en büyük seramik sa l k gereçleri fabrikalar ndan birine sahip bulunmaktad r. Türkiye deki toplam üretim kapasitesinin yar s ndan fazlas na sahip olan Eczac bafl, temizlik ka tlar pazar nda liderli i elinde tutmaktad r.

4 Bafll ca Finansal Göstergeler (milyon TL) Dönen Varl klar Yat r m Portföyü Aktif Toplam K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar Özkaynaklar Net Gelirler Net Dönem Kâr / (Zarar )

5 2002 y l nda sermaye piyasalar nda yaflanan olumsuzluklar, kaç n lmaz olarak Kuruluflumuzu da etkiledi. 03

6 Yönetim Kurulu Görev Süresi den itibaren üç y l Bülent Eczac bafl Baflkan Faruk Eczac bafl Baflkan Yard mc s Öztin Akgüç Üye Z. Fehmi Özalp Üye

7 y l n n sermaye piyasalar aç s ndan daha iyi olmas n n, sadece ülke içindeki koflullara de il, uluslararas geliflmelere de ba l oldu u gerçe inden hareketle, ümidimiz dünya ekonomilerini sarsan yeni hareketlerin ortaya ç kmamas, Irak Savafl n n k sa sürmesi ve etkisinin az olmas, ekonomimizi sa l a kavuflturacak önlemlerin süratle ve kararl l kla al nmas d r. Sezgin Bayraktar Üye H. Toker Alban Üye Atila Nizamo lu Üye

8 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Ekonomimiz bak m ndan inifl ç k fllarla ve belirsizliklerle dolu bir y l daha geride b rak yoruz y l, olumlu beklentilerle bafllad ve ilk yar s bu beklentileri do rulayan geliflmelere sahne oldu; döviz kurunda istikrar ve faizlerde gerileme sa land. Ancak y l n ikinci yar s ndan itibaren politik geliflmelere ba l olarak piyasalara yans yan belirsizlik, faiz ve dolay s yla enflasyon oran üzerinde yeniden bask oluflturdu, ekonomideki olumlu gidifl de tersine döndü. Erken seçim karar piyasalarda rahatlama sa larken, tek parti hükümetine olanak sa layan sonuçlar, umutlar art rd. Avrupa Birli i ne uyum yasalar n n süratle meclisten ç kmas ndan sonra yeni hükümetin, Avrupa Birli i ne üyelik görüflmelerine bafllama tarihi al nmas sürecindeki kararl ve srarl tutumu da piyasalar üzerinde olumlu etki yaratt. Ne var ki, bu kez de ABD nin Irak a askeri müdahalede bulunmas olas l, 2003 y l na yeni endiflelerle girmemize yolaçt. Bankac l k

9 07 Eczac bafl Toplulu u içindeki kârl ve gelece i parlak kurulufllara yat r m yapmay ilke edinen Kuruluflumuz, Türk ekonomisinde süregelen krizin sermayeye olan olumsuz etkilerini en düflük düzeyde tutabilmek için, bu geliflmenin ilk sinyalleri al nd andan itibaren nakit pozisyonda kald. sektörünün geçirilen krizden sonra kaynak yaratma ve aktarma ifllevlerini henüz tam anlam yla yerine getirecek yap ya kavuflamamas da, ekonomimizin önündeki önemli engellerden birini oluflturdu. Eczac bafl Toplulu u içindeki kârl ve gelece i parlak kurulufllara yat r m yapmay ilke edinen Kuruluflumuz, Türk ekonomisinde süregelen krizin sermayeye olan olumsuz etkilerini en düflük düzeyde tutabilmek için, bu geliflmenin ilk sinyalleri al nd andan itibaren nakit pozisyonda kald. Kriz süresince etkin bir TL- Döviz sepeti oluflturarak nakit varl klar m z n de erini korumay amaçlad k ve do ru zamanda tekrar ifltirakler yapmay planlad k. Bilançomuzun likiditesini yüksek tutmaya çal flmam z n sonucu olarak, 2002 y l nda, Kuruluflumuzun kârl l nda bir azalma meydana geldi. Bunda 2002 y l nda faizlerin düflük seyretmesi ve Türk Liras n n de erini önemli ölçüde korumas da etken oldu y l nda sermaye piyasalar nda yaflanan olumsuzluklar, kaç n lmaz olarak Kuruluflumuzu da etkiledi. Hisse senedimizin 2001 y l sonunda TL olan MKB ifllem fiyat, 2002 y l sonunda yüzde 33 lük bir gerilemeyle TL oldu. Ayn dönemde MKB Ulusal-100 Endeksi nin yüzde 25 düfltü ü gözönünde tutulacak olursa, böylesine zor bir y lda elde edilen sonucu, daha iyimser bir biçimde de erlendirmek olana da bulunacakt r y l n n sermaye piyasalar aç s ndan daha iyi olmas n n, sadece ülke içindeki koflullara de il, uluslararas geliflmelere de ba l oldu u gerçe inden hareketle, ümidimiz dünya ekonomilerini sarsan yeni hareketlerin ortaya ç kmamas, Irak Savafl n n k sa sürmesi ve etkisinin az olmas, ekonomimizi sa l a kavuflturacak önlemlerin süratle ve kararl l kla al nmas d r. Bülent Eczac bafl Yönetim Kurulu Baflkan

10 2002 Y l Faaliyetleri Krizin etkilerini asgari seviyede tutmak amac yla 2002 y l boyunca likit pozisyon muhafaza edilmifltir. Bu nedenle, Kurulufl un dönen varl klar y l sonu bilanço toplam n n yüzde 70 ini oluflturmaktad r.

11 09

12 2002 Y l Faaliyetleri 2002 YILINDA TÜRK SERMAYE P YASALARI VE ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I MKB de ifllem gören flirketlerin 2001 y l n n son ifllem günündeki kapan fl fiyatlar na göre 47,7 milyar ABD Dolar olan toplam piyasa de eri, 2002 y l sonunda 34,4 milyar ABD Dolar na gerilemifltir y l nda yaflanan büyük finansal krizin ard ndan uygulanmaya bafllanan "Güçlü Ekonomi ye Geçifl Program " 2002 y l nda da devam etmifltir. Hat rlanaca gibi, al nan tüm tedbirlere karfl n 2001 y l sonlar nda, finansal piyasalardaki güven eksikli inin giderilememesi ve özellikle kamu borçlar n n sürdürülebilirli i konusundaki flüphelerin devam etmesi sonucu kriz koflullar n n tekrar derinleflme e ilimine girdi i görülmüfl ve bu geliflme ancak IMF in sa lad 16 milyar ABD Dolar ek yard m paketi ile durdurulabilmifltir. Ek yard m paketinin devreye girmesi ekonomik tabloyu bir anda de ifltirmifl ve en az ndan 2002 y l ile ilgili kayg lar n ortadan kalkmas n sa lam flt r. Kurlar ve faizler 2001 in son ay nda h zla gerilemifltir. Böylece 2002 y l, baflta bankac l k kesiminde gerçeklefltirilen yeniden yap land rma ve kamu kesimindeki tasarruf tedbirleri gibi ek tedbirlerin de etkisiyle oldukça iyimser bir atmosferde bafllam flt r. Bu iyimserli in etkileri reel sektör üzerinde k sa sürede kendisini göstermifl, 2001 y l nda yüzde 9,4 küçülen ekonomi, y l n ikinci çeyre inden itibaren tahminleri aflan bir büyüme göstermeye bafllam flt r. Ancak May s ay ndan itibaren Türkiye, koalisyon hükümeti içinde beliren görüfl ayr l klar nedeniyle hiç beklenmedik flekilde yeni bir siyasi krize sürüklenmifl ve bu süreç erken seçim karar n n al nmas ile sonuçlanm flt r. Politik geliflmelerin yaratt belirsizlik, ekonomik göstergeleri olumsuz yönde etkilemeye bafllam fl, döviz kurlar n n ve reel faizlerin önemli oranlarda yükselmesine neden olmufltur. Erken seçimler sonucunda oluflan tek parti iktidar piyasalar taraf ndan oldukça olumlu alg lanm fl ve yeni hükümetin Avrupa Birli i ne üyelik için müzakerelere bafllama tarihinin al nmas konusundaki çabalar da y l sonunda iyimserlik havas n n yeniden oluflmas n sa lam flt r. Ancak ABD nin Irak a yönelik askeri harekât planlar, dünya ekonomisinin genelde durgun seyreden görüntüsü, yeni hükümetin ekonomik yaklafl mlar n n test edilmemifl olmas ve ekonominin temel sorunu haline gelen kamu borç yükünde olumlu bir geliflme sa lanamam fl olmas gibi faktörler y l n baz endiflelerle kapat lmas na yol açm flt r y l n n ekonomik performans genel olarak de erlendirildi inde, de iflken ve belirsiz ortama karfl n hedeflerin alt nda bir enflasyon ve hedeflerin üstünde bir büyüme oran na ulafl ld, bankac l k sistemindeki yeniden yap land rman n büyük ölçüde baflar ld görülmektedir. Buna karfl l k özellikle politik sorunlar nedeniyle kamu mali yönetiminde arzu edilen hedeflere ulafl lamam flt r. Kamu faiz d fl fazlas hedefin oldukça alt nda kal rken, kamu borcunda bir iyilefltirme sa lanamam fl ve reel faizler yüksek seyretmeye devam etmifltir. Dolay s yla yüksek risk ortam devam etmektedir. Türkiye ekonomisi, özellikle 2002 y l n n ikinci çeyre inden itibaren büyümeye bafllam fl ve ilk üç çeyrekte GSMH da yüzde 6,2 büyüme sa lanm flt r y l n n genelinde GSMH büyüme oran n n yüzde 7 yi aflaca tahmin edilmektedir y l nda toptan eflya fiyatlar endeksi (TEFE) yüzde 30,8, tüketici fiyatlar endeksi (TÜFE) ise yüzde 29,7 artm flt r. Hükümetin y ll k enflasyon hedefinin TEFE de yüzde 31 ve

13 11 Türkiye ekonomisi, özellikle 2002 y l n n ikinci çeyre inden itibaren büyümeye bafllam fl ve ilk üç çeyrekte GSMH de yüzde 6,2 büyüme sa lanm flt r puana göre yüzde 24,6 oran nda düflüfl göstererek, 2002 y l n puanla kapatm flt r. MKB Ulusal-100 Endeksi, ABD Dolar baz nda da, 0,95 cent ten 0,62 cent e gerileyerek, yüzde 34 oran nda azalm flt r. MKB de ifllem gören flirketlerin 2001 y l n n son ifllem günündeki kapan fl fiyatlar na göre 47,7 milyar ABD Dolar olan toplam piyasa de eri, 2002 y l sonunda 34,4 milyar ABD Dolar na gerilemifltir. Türk Liras baz nda hesapland nda ise, toplam piyasa de eri ayn dönemde 68,6 katrilyon TL den 56,3 katrilyon TL ye düflmüfltür. TÜFE de yüzde 35 oldu u dikkate al nd nda, her iki endeks itibariyle enflasyonun hedeflerin alt nda kald görülmektedir. Türk Liras Hazine araçlar n n faiz oran, 2002 y l nda, yüzde gibi oldukça genifl bir banda yay lm flt r. Y l n ilk aylar nda yüzde 70 ler düzeyinde olan iç borçlanma faizleri, beflinci aya kadar kademeli olarak yüzde 50 li seviyelere inmifltir. Y l n ikinci yar s ndan itibaren yükselme e ilimi içinde olan faizler, Temmuz ay nda yüzde 80 lere ulaflm flt r. Seçimlerden sonra oluflan tek parti hükümetinin sa lad iyimserlik sonucunda faizler yüzde 45 li seviyelere kadar gerilemifltir. Uygulanan dalgal kur rejimi kapsam nda TCMB, 2002 y l nda, sadece afl r kur dalgalanmalar na müdahale etmifltir y l nda, Türk Liras karfl s nda ABD Dolar yüzde 13,3, Euro ise yüzde 34,2 oran nda de er kazanm flt r. MKB Hisse Senetleri Piyasas ortalama günlük ifllem hacmi 2001 y l nda 375,5 trilyon TL den 2002 y l nda 421,8 trilyon TL ye yükselmifltir. Hisse senedi toplam ifllem hacmi bir önceki y l 93,1 katrilyon TL olan düzeyinden, 2002 y l nda 106,9 katrilyon TL ye yükselmifl, ABD Dolar baz nda ise, bir önceki y l 75,8 milyar ABD Dolar olan düzeyinden, 70,9 milyar ABD Dolar na inmifltir y l nda MKB Ulusal-100 Endeksi, 2001 y l n n son ifllem günündeki de eri olan MAL PERFORMANS 2001 fiubat ay nda devalüasyonla bafllayan ve Türkiye yi derinden etkileyen krizin gerek finans sektörü, gerekse reel sektör üzerindeki olumsuz etkileri 2002 y l nda da devam etmifltir. Faaliyet konusu gelece i parlak ve sa lam mali yap ya sahip s nai ve ticari flirketlerin sermayelerine ifltirak ederek ortaklar na getiri sa lamak olan Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl da bu olumsuzluklardan etkilenmifltir. Krizin etkilerini asgari düzeyde tutmak amac yla 2002 y l boyunca likit pozisyon muhafaza edilmifltir. Bu nedenle, Kurulufl un dönen varl klar y l sonu bilanço toplam n n yüzde 70 ini oluflturmaktad r. Yine ayn nedenlerle, dönen varl klar içinde, döviz varl klar n a rl da yüksektir y l nda yeni ifltirakte bulunmamas ve sadece daha önce ifltirak etmifl oldu u kurulufllar n sermaye

14

15 Y l Faaliyetleri Devam Teknoloji destekli da t m kanallar ile yat r mc lara daha h zl, daha ucuz ve hatas z hizmet sunabilen Eczac bafl Menkul De erler, modern arac l k ve dan flmanl k hizmetlerini etkin bir flekilde sürdürmektedir. art fllar na kat lmas nedeniyle Kurulufl un ifltiraklerinde önemli bir art fl olmam flt r. Uzun y llard r izledi i finansal politikalar n sonucu olarak Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl n n borcu bulunmamaktad r. Likiditeyi yüksek tutmas, buna karfl l k, 2002 y l nda gerek faizlerin düflük olmas, gerekse TL nin de erini önemli ölçüde korumas nedeniyle, Kurulufl un kârl l nda bir azalma meydana gelmifltir. YATIRIM PORTFÖYÜ Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl n n ifltirakleri a rl kl olarak Eczac bafl Toplulu u kurulufllar ndan oluflmaktad r. Kurulufl un yüzde 10 un üzerinde ifltiraki bulunan kurulufllarla ilgili bilgi ve geliflmeler afla da özetlenmifltir. Eczac bafl Menkul De erler 1982 y l nda kurulan ve Türkiye nin ilk arac kurumlar ndan biri olma özelli ini tafl yan Eczac bafl Menkul De erler, sermaye piyasas faaliyetlerine Mart 1983 te bafllam flt r. Ankara ve zmir deki flubeleri ile hizmet a n geniflleten Kurulufl, bu amaçla daha sonra Kad köy de bir flube, Ankara-Beypazar, Afyon ve Bursa da irtibat bürolar ve 2002 y l nda Antalya da bir irtibat bürosu açm flt r. Teknoloji destekli da t m kanallar ile yat r mc lara daha h zl, daha ucuz ve hatas z hizmet sunabilen Tele Yat r m 24, Net Yat r m 24, Net Analist ve Net Mesaj sistemleri ile Eczac bafl Menkul De erler, modern arac l k ve dan flmanl k hizmetlerini etkin bir flekilde sürdürmektedir. Eczac bafl Menkul De erler in, sviçre nin önde gelen finansal kurumlar ndan biri olan Union Bancaire Privée ile eflit ortakl kla 2001 y l sonunda kurdu u ve Türkiye nin ilk yabanc ortakl portföy yönetim kuruluflu olan Eczac bafl -UBP Portföy Yönetimi, 2002 y l n n bafl nda faaliyete geçmifltir. Eczac bafl -UBP Portföy Yönetimi, yurtiçinde ve yurtd fl nda bireysel ve kurumsal yat r mc lara fon yönetimi hizmeti vermekte, önceleri Eczac bafl Menkul De erler bünyesinde yer alan portföy ve yat r m fonu yönetimi hizmetleri de bu yeni çat alt nda geniflleyerek sürmektedir. Eczac bafl Menkul De erler in 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi 6 trilyon TL dir. E-Kart Elektronik Kart Sistemleri E-Kart Elektronik Kart Sistemleri, 1999 y l nda Eczac bafl Toplulu u taraf ndan kurulmufl ve 2001 y l nda yüzde 50 hissesi, kendi alan nda dünyan n üçüncü büyük kuruluflu olan Giesecke & Devrient GmbH a sat lm flt r. Günümüz ifl yaflam flekli olarak beliren "eticaret" ve "e-ifl"in yak n bir gelecekteki yüksek güvenlik, yetki belirleme ve tan mlama, ucuz veri saklama ve yönetimi beklentilerini karfl layacak ak ll kart çözümleri gelifltirmek ve üretmek amac yla kurulmufl olan E-Kart Elektronik Kart Sistemleri, bu alanda Türkiye nin ilk ve tek yüksek teknoloji kurulufludur.

16 2001 y l nda üretime bafllayan Türkiye nin ilk Visa/Europay onayl kredi kart /ak ll kart üretimi ve personalizasyonu yapabilen tesisi olan E-Kart, bafllang ç olarak y ll k 30 milyon kredi ve/veya ak ll kart üretebilecek kapasitededir. ABD, Fransa ve Belçika Savunma Bakanl klar ve bu ülkelerin kara kuvvetlerinin patinaj zincirleri y llard r Atl taraf ndan üretilmektedir. Atl n n patentli markas Takmatik, bugün bir ürün ad haline gelmifltir y l nda üretime bafllayan Türkiye nin ilk Visa/Europay onayl kredi kart /ak ll kart üretimi ve personalizasyonu yapabilen tesisi olan E-Kart, bafllang ç olarak y ll k 30 milyon kredi ve/veya ak ll kart üretebilecek kapasitededir. Visa/Europay uluslararas güvenlik sertifikasyonu gereksinimlerinin yan s ra, Milli Savunma Bakanl ve NATO nun güvenlik standartlar da göz önünde bulundurularak düzenlenen tesisler "birinci derece kozmik güvenlik" seviyesinde kart, yaz l m ve personalizasyon yapabilecek bir altyap ya sahiptir. E-Kart Elektronik Kart Sistemleri nin 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi milyar TL dir. Atl Zincir ne ve Makina Türkiye nin en büyük zincir fabrikas olan Atl, 1951 de Topkap da halen faaliyetine devam etti i tesiste üretime bafllam flt r de 50. üretim y l n kutlayan Atl, son 10 y lda yapt modernizasyon ve yenileme yat r mlar ile bugün dünyada kendi konusunda en ileri teknolojileri kullanan bir kurulufl haline gelmifltir. Topkap daki metrekare kapal alanda halen ton/y l olan üretim kapasitesinin önümüzdeki befl y lda ton/y la yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ayn dönemde halen yüzde 40 olan d flsat m n toplam sat fllar içindeki pay n n da yüzde 60 a ç kmas planlanmaktad r. Yurtiçi pazar n yüzde 60 na hakim olan Atl, ABD, Fransa, Almanya, ngiltere, talya ve Yunanistan a d flsat m yapmaktad r. ABD, Fransa ve Belçika Savunma Bakanl klar ve bu ülkelerin kara kuvvetlerinin patinaj zincirleri y llard r Atl taraf ndan üretilmektedir. Atl n n patentli markas Takmatik, bugün bir ürün ad haline gelmifltir. Atl n n 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle ödenmifl sermayesi 1 trilyon TL dir. Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri 1991 y l nda kurulmufl olan Eczac bafl Mutfak ve Banyo Gereçleri San. ve Tic. A.fi. ile yine 1991 y l nda kurulmufl olan Eczac bafl Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret A.fi., mutfak ve banyo ürünleri alan nda sinerji sa lanmas, yetkinli in ve verimlili in art r lmas amac yla, 29 Haziran 2001 tarihinde birleflerek Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. ad n alm flt r. Kurulufl un Mobilya Grubu, yüksek üretim kalitesiyle mutfak ve banyo mobilyalar üretiminde Türkiye lideridir. Müflteri sipariflleri do rultusunda, konusunda yetkin mimar kadrosu taraf ndan gelifltirilen projelerle üretim yapan Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri, genifl bir renk, ölçü ve tamamlay c ürün yelpazesine sahip olman n getirdi i avantajlar kullanarak ürün kalitesini, tasar m n ve çeflitlerini sürekli olarak gelifltirmektedir. Kendi markalar olan Vitra banyo mobilyalar ve Interline mutfak mobilyalar n n yan s ra, Alman Bulthaup firmas n n mutfak mobilyalar na iliflkin üretim, pazarlama ve sat fl lisans na da sahip olan Mobilya Grubu, pazardaki öncülü ünü sürdürmektedir.

17 Y l Faaliyetleri Devam Tüketici taleplerine cevap verebilecek esneklik ve büyüklükte üretim kapasitesine sahip olan Kurulufl un Küvet Grubu da akrilik küvet ve dufl tekneleri üretiminde Türkiye lideridir. Yurtiçi pazardaki liderli inin yan s ra, d flsat mda da giderek yükselen bir trend gösteren Küvet Grubu nun d flsat m n n yar dan fazlas Avrupa Birli i ülkelerine yap lmaktad r. Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri nin 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi milyar TL dir. Eczac bafl laç Sanayi Lüleburgaz daki modern üretim tesisinde teknolojinin en son olanaklar ndan yararlanan ve Eczac bafl Toplulu u nun en büyük kuruluflu olan Eczac bafl laç Sanayi, dünyan n önde gelen ilaç kurulufllar yla iflbirli ini ve yurtiçi pazarda önderli ini sürdürmektedir. Yurtd fl nda a rl kl olarak Avrupa Birli i Ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Irak ve Vietnam a sat fl yapan Kurulufl, son y llarda, yeni pazarlar yaratma konusundaki çal flmalar na öncelik vermektedir. Eczac bafl laç Sanayi nin 31 Aral k 2002 itibariyle, kay tl sermaye tavan ve ç kar lm fl sermayesi ,4 milyar TL dir. ntema ntema, Eczac bafl Toplulu u ve Vitra yetkili bayileri taraf ndan 1978 y l nda kurulmufl ve 1990 y l nda halka aç larak MKB de kote olmufltur. ntema, kuruluflundan bu yana banyo ve mutfaklarda kullan lan ürün ve hizmetlerin proje ve tasar m ndan bafllayarak tan t m, teflhir, dan flmanl k, sat fl ve sat fl sonras hizmetlerinin gerçeklefltirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. ntema, kifliye özel çözüm yaklafl m n sürdürerek projeden uygulamaya bir süreç bütünlü ü içinde, üçü stanbul da olmak üzere toplam dokuz ma azas ile hizmet vermektedir. ntema n n ayr ca, Türkiye nin farkl bölgelerindeki tüketicilerin eflit kalitede hizmet alabilmelerini sa lamak amac yla 76 adedi "Münhas r Yetkili Sat c " olmak üzere toplam 110 adet yetkili sat c s bulunmaktad r. ntema n n 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi 972 milyar TL, kay tl sermaye tavan ise 1 trilyon TL dir. Eczac bafl Holding 1969 sonunda kurulan Eczac bafl Holding, Eczac bafl Toplulu u nun stratejik planlama, mali yönetim, denetim ve yeni proje de erlendirmelerini gerçeklefltirmekte ve yönlendirmektedir. Topluluk kurulufllar n n organizasyon ve insan kaynaklar çal flmalar na da dan flmanl k yapan Holding ayr ca, Toplulu un kurumsal iletiflim faaliyetlerini de yürütmektedir.

18 Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl, 1973 y l nda kurulmufl ve 1974 y l nda sermayesinin yüzde 50 si halka arz edilmifltir li y llarda Eczac bafl Toplulu u nun üretim ve çal flma alanlar nda bütünleflmesini daha ileri aflamalara ulaflt ran Holding, küreselleflen dünyaya tümüyle aç k yeni yat r mlar ve uluslararas ortakl klar hedeflemektedir. Eczac bafl Holding in 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi ,2 milyar TL dir. Kaynak Tekni i Kaynak ifllerinde gereksinim duyulan her çeflit elektrodlar ile gazalt ve tozalt kaynak tellerini üreten Kaynak Tekni i, 1974 y l nda üretime bafllam flt r. Kendi ürünlerinin yan s ra Lincoln Electric kaynak makinelerinin ve donan mlar n n da sat fl n gerçeklefltiren Kurulufl un yüzde 50 hissesi, 1998 y l nda Eczac bafl Toplulu u taraf ndan dünyan n kendi alan ndaki en büyük kurulufllar ndan biri olan The Lincoln Electric Company e sat lm flt r. Yeni ortakl k yap s n n da etkisiyle özellikle d flsat m alan nda önemli bir geliflme sa layan Kurulufl, ürünlerini Askaynak ve Kobatek ad yla pazarlamaktad r. Kaynak Tekni i nin 31 Aral k 2002 itibariyle ödenmifl sermayesi 3 trilyon TL dir. BORSA PERFORMANSI Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl, 1973 y l nda kurulmufl ve 1974 y l nda sermayesinin yüzde 50 si halka arz edilmifltir. Mevcut durumda halka aç kl k oran yüzde 43,74 dür. Y l n tamam dikkate al nd nda, Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl hisse senedinin birim pay de eri yüzde 33 oran nda düflmüfltür. MKB Ulusal-100 Endeksi nin yüzde 25 oran nda düfltü ü göz önüne al nd nda, Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl n n de erindeki düflüflün büyük ölçüde piyasadaki geliflmelere dayal oldu u görülmektedir. Hisse senedi fiyatlar n n y l içinde gösterdi i geliflme ay sonu de erleriyle flöyledir: Hisse Senedi Fiyatlar Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL

19 Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi. Y ll k Çal flma Raporu 2002

20 Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi. Y ll k Çal flma Raporu 2002 I. G R fi 1. Raporun Dönemi Bu rapor çal flma dönemini kapsamaktad r. 2. Ortakl n Unvan Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi. 3. Dönem çinde Görevli Kurullar Yönetim Kurulu Bülent Eczac bafl Baflkan Faruk Eczac bafl Baflkan Yard mc s Sezgin Bayraktar Üye Dr. Öztin Akgüç Üye Z. Fehmi Özalp Üye H. Toker Alban Üye Atila Nizamo lu Üye Yönetim Kurulu Üyeleri, 18 Nisan 2001 tarihli Ola an Genel Kurul toplant s nda üç y l için seçilmifllerdir ve 2004 y l nda yap lacak Ola an Genel Kurul toplant s na kadar görevlidirler. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme ile özellikle Genel Kurul a verilmifl yetkiler d fl nda kalan bütün ifller hakk nda karar vermeye yetkilidir. Denetleme Kurulu Esat Berksan Oktay Tulpar Denetçi Denetçi Denetleme Kurulu Üyeleri, 26 Nisan 2002 tarihli Ola an Genel Kurul toplant s nda bir y l için seçilmifllerdir ve Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme de yaz l görevleri yapmakla yükümlüdürler. 4. Ana Sözleflme de Meydana Gelen De ifliklikler Dönem içinde Ana Sözleflmemizin 4. maddesi Sermaye Piyasas Kurulu tebli leri do rultusunda de ifltirilmifltir. 5. Sermayede Meydana Gelen De ifliklikler Dönem içinde sermayemizde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Kuruluflumuzun kay tl sermaye tavan 50 trilyon TL, ç kar lm fl sermayesi 19,8 trilyon TL dir. Ortak Say s Kuruluflumuzun yaklafl k orta bulunmaktad r. Son Üç Y lda Da t lan Kâr Pay Oranlar y l na ait kâr sermayeye eklenmifl ve hisse senedi olarak ortaklara da t lm flt r y l na ait kâr, ola anüstü yedek akçeye aktar lm flt r y l na ait kâr, ola anüstü yedek akçeye aktar lm flt r. Ortakl k Sermayesinin %10 undan Fazlas na Sahip Ortaklar Ortak Ad Pay Tutar (TL) Pay Oran (%) Eczac bafl Holding A.fi ,26 II. ÇALIfiMALAR Yat r mlarda Geliflmeler Dönem içinde ifltirakler portföyümüzde bulunan; Eczac bafl -Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi TL olan sermayesini dönem içinde önce TL ye daha sonra TL ye art rm flt r. Her iki art r mda rüçhan hakk kullan larak TL lik k sm bedelsiz, TL lik k sm bedelli olmak üzere toplam adet hisse edinilmifltir.

21 19 Eczac bafl Yat r m Ortakl A.fi. sermayesini TL den TL ye art rm flt r. Bu art r mda rüçhan hakk kullan larak tamam bedelli adet hisse edinilmifltir. E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. ye rapor döneminden sonra sermaye art r lmas yönünde ald karar uyar nca, yap lacak sermaye art r m na karfl l k TL sermaye avans ödenmifltir. Ekom Eczac bafl D fl Ticaret A.fi. sermayesini TL den TL ye art rm flt r. Bu art r mda rüçhan hakk kullan larak TL lik k sm bedelsiz, TL lik k sm bedelli olmak üzere toplam adet hisse edinilmifltir. EBM Eczac bafl Banyo ve Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sermayesini TL den TL ye art rm flt r. Bu art r m n nakdi bölümüne k smen ifltirak edilerek TL lik k sm bedelsiz, TL lik k sm bedelli olmak üzere toplam adet hisse edinilmifltir. Bu kurulufltaki %29,91 olan ifltirak oran m z ise %26,93 e inmifltir. EKS Eczac bafl Karo Seramik Sanayi ve Ticaret A.fi. sermayesini TL den TL ye art rm flt r. Bu art r mda rüçhan hakk kullan larak TL lik k sm bedelsiz, TL lik k sm bedelli olmak üzere toplam adet hisse edinilmifltir. Eczac bafl Holding A.fi.; Finsan S nai ve Ticari Yat r mlar A.fi. ve Dasa Da t m ve Sat fl A.fi. ile birleflmesi sonucu sahip oldu u bu flirketlerdeki kendi hisselerini yok ederek, ayn miktarda nakit sermaye art r m yapm flt r. Bu ifllem nedeniyle %8,47 olan ifltirak oran m z %11,54 e yükselmifl ve rüçhan hakk karfl l adet hisse al nm flt r. Yönetim Çal flmalar Üst Yönetim De iflikli i Mali fller Müdürü Süleyman Timarc 27 May s 2002 tarihi itibariyle emekliye ayr lm flt r. Yerine, Mali fller Yöneticisi unvan yla Onur Do usan atanm flt r. Halen görev bafl nda bulunan yönetici kadro: Toker Alban Genel Müdür A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü mezunu, Oxford Üniversitesi Ekonomi konusunda lisansüstü e itimi Onur Do usan Mali fller Yöneticisi stanbul Üniversitesi, ktisat Fakültesi mezunu Personel Hareketleri 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle Kuruluflumuzda maafll dört kifli görev yapmaktad r. Yönetim hizmetleri önceki y llarda oldu u gibi hizmet sat n alma yoluyla yap lmaktad r. Toplu Sözleflme Uygulamalar Kuruluflumuzun toplu sözleflmeye tabi personeli yoktur. K dem Tazminat Yükümlülük Durumu Y l sonu itibariyle personelin k dem tazminat yükü TL dir. Personele Sa lanan Hak ve Menfaatler Personele her ay sosyal yard m bedeli verilmekte, y ll k dört maafl tutar nda ikramiye ödenmekte, ayr ca çocuk, do um, ölüm, evlenme yard m yap lmaktad r. III. KÂR DA ITIM ÖNER S VE SONUÇ Kâr da t m tablosunda görülen "Da t labilir Kâr" n tamam n n ola anüstü yedek akçeye aktar lmas n önermekteyiz. YÖNET M KURULU

22 Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi. 31 Aral k 2002 ve 2001 Ayr nt l Bilanço (milyon TL) AKT F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Haz r De erler Kasa Bankalar Di er Haz r De erler - - B. Menkul K ymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Di er Menkul K ymetler Menkul K ymet De er Düflüklü ü Karfl l (-) - - C. K sa Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Di er K sa Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Senetleri Reeskontu (-) fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) - - D. Di er K sa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar fltiraklerden Alacaklar Ba l Ortakl klardan Alacaklar K sa Vadeli Di er Alacaklar Alacak Reeskontu (-) fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) - - E. Stoklar lk Madde ve Malzeme Yar Mamuller Ara Mamuller Mamuller Emtia Di er Stoklar Stok De er Düflüklü ü Karfl l (-) Verilen Siparifl Avanslar - - F. Di er Dönen Varl klar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Di er Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Reeskontu (-) fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) - - B. Di er Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar fltiraklerden Alacaklar Ba l Ortakl klardan Alacaklar Uzun Vadeli Di er Alacaklar Alacak Reeskontu fiüpheli Alacaklar Karfl l - - C. Finansal Duran Varl klar Ba l Menkul K ymetler Ba l Menkul K y. De. Düfl. Karfl l (-) fltirakler fltiraklere Sermaye Taahhütleri (-) (1.642) 5. fltirakler De er Düflüklü ü Karfl l (-) - 6. Ba l Ortakl klar Ba l Ortakl klara Sermaye Taahhütleri (-) 8. Ba l Ortakl klar De er Düflüklü ü Karfl. (-) Di er Finansal Duran Varl klar - - D. Maddi Duran Varl klar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeralt Düzenleri Binalar Makine, Tesis ve Cihazlar Tafl t Araç ve Gereçleri Döfleme ve Demirbafllar Di er Maddi Duran Varl klar Birikmifl Amortismanlar (-) (56) (56) 9. Yap lmakta Olan Yat r mlar Verilen Siparifl Avanslar - - E. Maddi Olmayan Duran Varl klar Kurulufl ve Teflkilatlanma Giderleri Haklar Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar Verilen Avanslar - - F. Di er Duran Varl klar AKT F TOPLAMI

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Türk Hava Yollar n n Misyonu

Türk Hava Yollar n n Misyonu Y e n i u f u k l a r a d o r u Faaliyet Raporu 2003 Ç NDEK LER Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Hukuki Statü 02 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Trafik Sonuçlar 06

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 1 ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı