Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN SD KFN SD ed/cs KFN SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýcindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Çevre Korumaya Katkýnýz...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...13 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý...14 Ýlk Kullanýmdan Önce Temizlik ve Bakým...14 Cihazýn Kullanýmý...14 Cihazýn Açýlmasý...14 Cihazýn Kapatýlmasý...15 Soðutma Bölmesinin Ayrý Kapatýlmasý...15 Ayar Modu...16 Tuþ Sesinin Açýlmasý-/Kapatýlmasý...17 Kilidin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Cihazýn Uzun Süre Kullanýlmamasý...18 Doðru Isý Soðutma Bölmesinde Derin Dondurucuda...19 Isý Göstergesi Isý Ayarý...20 Isý Ayar Olanaklarý Isý Göstergesi Iþýk Gücünün Deðiþtirilmesi...21 Sesli Sinyal...22 Isý Alarmý...22 Kapak Alarmý...23 Süper Soðutma, SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý...24 Süper Soðutma...24 SüperFrost...25 DynaCool...26 Soðutma Bölmelerinden Yararlanma...27 Farklý Soðutma Bölmeleri...27 Soðutucu Ýçin Uygun Olmayan Besinler...28 Besinleri satýn alýrken þunlara dikkat ediniz:

3 Ýcindekiler Besinlerin Doðru Yerleþtirilmesi...28 Meyve ve Sebze...28 Ambalajsýz hayvansal veya bitkisel besinler...29 Protein Zengini Besinler...29 Et...29 Dolap Ýçi Düzeni...30 Raf Ayarý...30 Bölünmüþ Raflar Raf/Þiþe Rafýnýn Ayarý Standart Kutu...31 Þiþe Desteði Ayarý...31 Derin Dondurma ve Saklama...32 En Yüksek Dondurucu Kapasitesi...32 Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý...32 Gýdalarýn Dondurulmasý...33 Þunlara Dikkat Ediniz...33 Ambalaj Yerleþtirmeden Önce...34 Yerleþtirme...34 Büyük Besinlerin Yerleþtirilmesi...34 Derin Dondurma Takvimi...34 Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi...35 Buz Küplerinin Hazýrlanmasý...35 Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý...35 Soðutma Aküsünün Kullanýmý...36 Otomatik Eritme...37 Soðutucu...37 Derin Dondurucu...37 Temizlik ve Bakým...38 Dolabýn Ýçi, Aksesuarý...39 Cihazýn Kapaðý, Yan Yüzeyler Havalandýrma Kesitleri Kapak Contasý...41 Dolap Arkasý Metal Kafes...41 Aktif Kömür Filtre Aktif Kömür Filtrenin Deðiþtirilmesi

4 Ýcindekiler Ne Yapmalý, eðer...?...44 Seslerin Sebepleri...47 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...48 Elektrik Baðlantýsý...49 Yerleþtirme Bilgileri...50 Cihazýn Kurulma Yeri...50 Ýklim Sýnýfý...50 Hava Giriþ-Çýkýþý Cihazýn Yerleþtirilmesi...50 Cihazýn Ayak Ayarý Cihaz Kapaðýný Koruma...51 Cihaz Ölçüleri...52 Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi...53 Kapaklarýn Ayarý Cihazýn Montajý

5 Cihazýn Tanýtýmý a Tüm cihaz için sensörlü-tuþ ve soðutma bölmesi ve derin dondurucu için ayrý sensörlü Açma-/Kapama Tuþu b DynaCool-Sensörlü Tuþu c SüperSoðutma- ve SüperFrost-Sensörlü Tuþu d Sensörlü Isý Ayar Tuþu ( daha soðuk) e Kilitleme Kontrol Iþýklarý (sadece kilitleme devreye alýndýktan sonra görülür) f Soðutma- ve Derin Dondurucu Isý Göstergesi g Soðutma Bölmesi- ile Derin Dondurucu arasýnda Sensörlü deðiþtirme tuþu (üstte "Soðutma"-Sembolü; altta "Derin Dondurucu"-Sembolü) h Sensörlü Isý Ayar Tuþu ( daha sýcak) i Sinyal Sesi Kapatma Tuþu (sadece kapak ve ýsý alarmý için) j Aktif Kömür Filtre Deðiþim Göstergesi (sadece Aktif Kömür Filtre deðiþim zamanýnda görülebilir) 5

6 Cihazýn Tanýtýmý a Vantilatör b Ýç Aydýnlatma c Tereyaðý- ve Peynir Rafý d Þiþe Rafý e Yumurta Rafý / Servis Rafý f Active AirClean Filtre Haznesi g Raf h Eriyen buzlarýn aktýðý oluk ve çýkýþ deliði i Meyve- ve Sebze Çekmeceleri j Þiþe Desteði k Kapakta Þiþe Rafý l Takvimli Derin Dondurucu Çekmeceleri 6

7 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu soðutucu yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verebilir. Cihazýnýzý kullanmadan önce Kullanma Kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Burada montaj, güvenlik, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve icabýnda cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz! Kullaným Kurallarý ~ Bu cihaz sadece evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlabilir, örneðin: ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklar hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceðini anlayacak yaþta olmalýdýr. ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna ve dolabýn kapaðýna asýlmalarýna asla izin vermeyiniz. maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri çalýþma yerlerinde çiftliklerde otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve benzeri diðer ortamlarda. Soðutucunuzu sadece evde besinlerin soðutulmasý ve saklanmasý veya dondurulmuþ besinlerin ve taze besinlerin dondurulmasý ve buz hazýrlanmasý için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Soðutucuyu-/Derin dondurucuyu kurmadan önce dýþtan gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir soðutucu-/derin dondurucuyu kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. ~ Þebeke baðlantý kablosu hasarlý ise, kullanýcý için tehlike oluþturmamasý açýsýndan bunun yetkili Miele personeli tarafýndan yenilenmesi þarttýr. ~ Cihazýnýzda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye çok uyumlu, doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde kýsmen de olsa cihazýn motor sesini arttýrmýþtýr. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn da sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü hiçbir þekilde etkilemez. Cihaz taþýnýrken ve kurulurken, soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! ~ Cihazýn içindeki soðutucu maddenin miktarý bulunduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme, küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 g soðutucu madde için 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucunun içinde bulunan tip etiketinden soðutucu maddenin miktarýný öðrenebilirsiniz. ~ Cihaz ancak kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý þartlarýna göre monte edildiði ve elektriðe baðlandýðý takdirde güvenle çalýþabilir. ~ Soðutucuyu elektrik tesisatýna baðlamadan önce tip etiketindeki baðlantý (gerilim ve frekans) deðerlerini evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazda arýzalar meydana gelmemesi için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile uyuþmasý gerekir. Emin olmadýðýnýz durumlarda uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. ~ Gerekli güvenliðin saðlanamamasý nedeniyle dolabýn elektrik baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr(aþýrý ýsýnma tehlikesi). Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, fiþi prizden çekiniz, soðutucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz, ve servise haber veriniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir kablo sistemine baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Ayrýca bu durumu bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici, eksik veya kopmuþ bir sigorta kablosu nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan mesul tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Cihazýn montaj ve bakým iþleri sadece ana firmanýn yetki verdiði uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý montaj ve bakým iþleri veya tamirler neticesinde kiþi veya cihaz için ciddi zararlar oluþabilir ve üretici bundan sorumlu tutulamaz. ~ Cihazýn garanti süresi içindeki tamiri sadece üretici firmanýn yetkilendirdiði bir teknik servis tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkmýþ olacaktýr. ~ Montaj ve bakým iþlerinde cihazýn elektrikle olan baðlantýsý kesilmelidir. Bunun için aþaðýdaki þartlar yerine getirilmelidir: cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Bunu yaparken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. evdeki sigorta kapatýlmalýdýr. ~ Cihazýn bozuk yapý parçalarý ancak orijinal Miele-yedek parçalarý ile yenilenebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çlýþmasý saðlanmýþ olacaktýr. ~ Cihazýn kurulmasý ve montajý ev dýþýnda herhangi bir yere (tekne gibi) yapýlacaksa, o zaman cihazýn güvenli kullanýlmasý açýsýndan bu iþlerin yetkili bir servis/uzman bir personel tarafýndan yerine getirilmesi þarttýr. Doðru Kullaným ~ Derin dondurulmuþ malzemeleri ýslak elle tutmayýnýz. Elleriniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! ~ Buz küplerini ve buz parçalarýný dondurucudan çýkardýktan sonra aðzýnýza almayýnýz. Dondurulmuþ malzeme çok soðuk olduðundan dudaklarýnýz veya diliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! ~ Çözülmeye baþlayan veya çözülmüþ olan yiyecekleri tekrar dondurmayýnýz. Yiyeceklerin besin deðerlerini kaybetmeleri ve bozulmalarý nedeniyle mümkün olan en kýsa sürede tüketilmeleri gerekir. Çözülmüþ olan besinleri piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. ~ Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! ~ Yüksek oranda alkol içeren içecekleri, mutlaka dik ve aðzý sýkýca kapalý olarak soðutma bölgesine yerleþtiriniz. Patlama tehlikesi! ~ Þiþede veya kutularda bulunan gazlý içecekleri veya donabilecek sývýlarý derin dondurucuda saklamayýnýz. Kutu veya þiþeler patlayabilir. Yaralanma veya hasar görme tehlikesi! ~ Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya yerleþtirdiðiniz þiþeleri en geç bir saat sonra dolaptan çýkartýnýz. Aksi halde þiþeler patlayabilir. Yaralanma veya hasar görme tehlikesi! ~ Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Saklama süresi, besinlerin tazelik derecesi, kalitesi ve soðutma derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Besin üreticilerinin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! ~ Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, aksi halde soðutucuya zarar verebilir ve arýzalanmasýna sebep olabilirsiniz: Buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý ve donmuþ besinlerin yerinden sökülmesi gibi. ~ Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýnýz. Soðutucunun plastik bölümleri zarar görebilir. ~ Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar meydana getirebileceðinden plastik bölümlere ve besinlere zarar verebilirler. ~ Kapak lastiðine katý veya sývý yaðlar sürmeyiniz. Dolabýn kapak lastiði zamanla delinebilir. ~ Cihazda veya kapaðýndaki raflarda katý ve sývý yað saklandýðýnda, bunlarýn dolabýn plastik kýsýmlarýna dökülmemesine dikkat ediniz. Plastik çatlayabilir veya kýrýlabilir. ~ Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. ~ Bu soðutucu belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmasý gereklidir. Soðutucunun içindeki tip etiketinde iklim sýnýfý belirtilmiþtir. Oda ýsýsýnýn daha düþük olmasý soðutucunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur ve cihaz gerekli soðutma derecesine ulaþamaz. ~ Soðutucunun temizlenmesi ve buzlarýn eritilmesi için asla buhar basýnçlý bir alet kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten bölümlerine girerek kýsa devreye neden olabilir. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çelik dolaplar için þunlar geçerlidir: ~ Dolap kapaðýnýn üstüne not kaðýtlarý, þeffaf yapýþkanlý bantlar, kapatma bantlarý veya diðer yapýþkanlý ürünler yapýþtýrmayýnýz. Dolabýn üst tabakasý zarar görür ve kirlere karþý koruyucu özelliðini kaybeder. ~ Kapaðýn çok deðerli kaplamasý çiziklere karþý hassastýr. Hatta buzdolabý mýknatýslarý bile çizilmelere sebep olabilir. Soðutucu-/Derin Dondurucunun Kaldýrýlmasý ~ Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. ~ Eskiyen cihazýn artýk kullanýlmamasý için fiþini prizden çekiniz ve kablodan sökünüz. ~ Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. Güvenlik tavsiye ve uyarýlarýna dikkat edilmemesi neticesinde ortaya çýkabilecek hasarlardan üretici firma mesul deðildir. 12

13 Normal Enerji Tüketimi Yüksek Enerji Tüketimi Cihaz Kurulma Yeri Havalandýrýlabilen yerlerde. Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. korunmuþ. Termostat ýsý ayarý "Yaklaþýk-sayýlar" (kademe ayarý) Termostat ýsý ayarý "kesin derece" (Dijital gösterge) Kullaným Çözme Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Bir ýsý kaynaðýnýn yanýnda olmasý (radyatör, ocak). 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Çevre ýsýsýnýn yüksek olmasý. Havalandýrma delikleri kapatýlmamalý ve düzenli tozlarý alýnmalýdýr. 2 ile 3 arasý ortalama ýsý ayarý. Yüksek ýsý ayarý: ýsý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! Mahzen raf derecesi: 8 ile12 C arasý Soðutma rafý derecesi: 4 ile 5 C arasý PerfectFresh-Bölmesi: yaklaþýk 0 C Derin dondurucu rafý -18 C Þarap saklama bölmesi: 10 ile 12 C arasý Çekmeceler, raflar bölmeler fabrika teslimindeki gibi kullanýlmalýdýr. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinleri paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Derin dondurucu rafý 0,5 cm kalýnlýðýnda buzlandýðýnda çözülmeye býrakýnýz. Kýþ çalýþma sisteminin mevcut olduðu cihazlarda çevre ýsýsýnýn 16 C veya 18 C dereceden yüksek olmasý halinde þalterin kapalý olmasýna dikkat ediniz! Kapaðýn sýk sýk ve uzun süreli açýlmasý = Soðutma kaybý Uzun süreli arama kapaðýn uzun süre açýk kalmasý demektir. Dolaptaki sýcak yemekler kompresörün uzun süre çalýþmasýna sebep olur (cihaz daha fazla soðutmaya çalýþýr). Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. Buz tabakasý dondurulacak besinlere aktarýlacak soðuðu engeller ve dolayýsýyla enerji tüketimi yükselir. 13

14 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ýlk Kullanýmdan Önce Cihazýn nakliyesinden sonra elektrik baðlantýsýný yapmadan önce yaklaþýk 1/2 saat ile 1 saat arasý dinlenmeye býrakýnýz. Bu süre cihazýn ilerdeki çalýþmasý için çok önemlidir! Koruyucu Folyo Çelik çýtalar ve cihazýn içindeki çelik askýlar koruyucu bir folyo ile kaplanmýþtýr. Çelik bir dolapta dýþ yüzeyler de koruyucu bir folyo kaplanýr. ^ Cihazý çalýþacaðý yere kurduktan sonra koruyucu folyosunu çekip alýnýz. Temizlik ve Bakým ^ Çelik çýta ve askýlardan koruyucu folyoyu çýkarýp aldýktan sonra buralarý Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. ^ Çelik cihazlarýn yan yüzeylerini de koruyucu folyosunu çýkarýp aldýktan sonra yine Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. Cihaz kapaklarý kirlere karþý dirençli özel bir kaplama ile kaplanmýþtýr. Bu tabakayý Miele çelik bakým maddesi ile silmeyiniz! Önemli! Miele çelik bakým maddesi her kullanýmda yüzey üzerinde su ve kir barýndýrmayan koruyucu bir film tabakasý býrakýr! ^ Dolabýn içini ve aksesuarýný temizleyiniz. Bunun için ýlýk su kullanýnýz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Aktif Kömür Filtre (Aktif AirClean Filtre) ^ Cihazla verilen aktif kömür filtreleri hazneye yerleþtiriniz ve hazneyi soðutucu içinde herhangi bir yere koyunuz ( "Aktif Kömür Filtre" böl.bak.). Cihazýn Kullanýmý Bu cihazýn kullanýmýnda sensörlü tuþlara parmakla dokunmak yeterli olacaktýr. Cihazýn Açýlmasý Açma-/Kapama tuþu ile soðutucu ve derin dondurucuyu ayný anda açabilirsiniz. ^ Isý göstergesinin ýþýðý yanýncaya kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz. Soðutucunun ýsý göstergesi soðutucu içindeki ýsýyý gösterir. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi 0 C'nin üzerinde ise derin dondurucunun ýsý göstergesinde ýþýklý çizgiler görülür. Fakat ýsý derecesi 0 C'nin altýna düþer düþmez ýsý göstergesinde derin dondurucu içindeki ýsý derecesi görülür. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi yeterli seviyeye ininceye kadar "Derin Dondurucu"-sembolü ve sesli sinyal kapatma tuþunun ýþýðý yanýp söner. 14

15 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Cihaz soðutmaya baþlar ve kapaðý açýldýðýnda iç aydýnlatma lambasý yanar. Dolabýn içine besinleri yerleþtirmeden önce ýsý derecesinin yeterli seviyeye inmesi için önce birkaç saat soðumaya býrakýnýz. Ancak ýsý derecesi istenilen dereceye düþtükten sonra derin dondurucu içine yiyecekleri doldurabilirsiniz (en az -18 C). Konu hakkýnda ayrýntýlý bilgileri ilgili bölümde bulabilirsiniz. Soðutma-Aküsü* Soðutma aküsünü en üst dondurucu rafýna veya yerden kazanmak için dondurucu tabletin üzerine koyabilirsiniz. Yaklaþýk 24 saat sonra soðutma aküsü en üst seviyede soðutma gücüne ulaþýr. Cihazýn Kapatýlmasý Bu sensörlü tuþ ile soðutucu ile derin dondurucu arasýnda bir seçim yapabilirsiniz. Derin dondurucu bölümünü seçmek isterseniz (örneðin ýsý derecesini kontrol etmek için), ^ "Derin dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanýncaya kadar sensörlü tuþa basýnýz. Seçilen ýsý göstergesine göre: DynaCool fonksiyonunu seçebilirsiniz, Süper Soðutma veya SüperFrost fonksiyonlarýndan birini seçebilir veya ýsý derecesini deðiþtirebilirsiniz. ^ Bütün göstergeler sönünceye kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz. (Eðer böyle olmazsa, kilitleme fonksiyonu devrede demektir!) Daha önce soðutma bölmesi seçilmiþse, o zaman soðutucu ve derin dondurucu bölmeleri arka arkaya kapanýr. Ýç aydýnlatmanýn lambasý söner ve soðutma motoru durur. Soðutma Bölmesinin Ayrý Kapatýlmasý Derin dondurucu çalýþmaya devam ederken soðutma bölümünü ayrý olarak kapatabilirsiniz. Örneðin bunu tatile gittiðini zaman yapabilirsiniz. 15

16 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý ^ Kapatmak istediðiniz cihaz bölmesini seçiniz. "Soðutma"- ve "Derin Dondurucu"- sembolünün sarý ýþýðý yanar. Ayar Modu Cihazdaki belirli ayarlarý ancak ayar modunda yapabilirsiniz. Ayar moduna nasýl girileceði ve ayarlarýn nasýl deðiþtirileceði ilgili bölümlerde yazýlýdýr. Ayar modunda seçilebilen fonksiyonlar: ayar moduna girilir veya buradan çýkýlýr c ^ "Soðutma"- veya "Derin Dondurucu"- sembolü sönünceye kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz. Diðer bölüm çalýþmaya devam ederken, seçilen bölme kapanýr. Cihazýn bir bölmesini tekrar açabilmek için : tuþ sesi açýlýr-/kapatýlýr ("Cihazýn Açýlmasý-/Kapatýlmasý " böl.bak.) Aktif kömür filtre deðiþimi onaylanýr ("Aktif Kömür Filtre" böl.bak.) Kilitleme açýlýr-/kapatýlýr (""Cihazýn Açýlmasý-/Kapatýlmasý " böl.bak.) b ^ u ^ açmak istediðiniz bölmeyi seçiniz, kendine ait sembolün sarý ýþýðý yanar. ^ Isý göstergesinin sarý ýþýðý yanýncaya kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz veya Cihazý kapatýnýz ve yeniden açýnýz. Isý göstergesinin ýþýk gücü deðiþtirilir ("Doðru Isý" böl.bak.) Ayar modunda bulunduðunuz sürece kapak alarmý otomatik olarak devre dýþý kalýr. Cihaz kapaðý kapatýlýr kapatýlmaz kapak alarmý tekrar devreye girer. d 16

17 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Tuþ Sesinin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Eðer her tuþa basýldýðýnda bir tuþ sesi duymak istemiyorsanýz, bunu kapatabilirsiniz. ^ tuþuna dokununuz ve parmaðýnýzý tuþun üzerinde tutunuz, ^ Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Þimdi ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Kilidin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Kilitleme sistemi sayesinde cihazýn yabancýlar tarafýndan kullanýlmasý önlenmiþ olur. ^ ayrýca bir defalýðýna Açma-/Kapama-tuþuna basýnýz ( tuþu býrakmayýnýz!). ^ Göstergede c görülünceye kadar parmaðýnýzý 5 saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz. ^ Göstergede b görülünceye kadar yeniden tuþuna basýnýz. ^ Onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. ^ Tuþ sesinin kapanmasý veya açýlmasýný için tuþuna barsak ayarlayabilirsiniz: b0: Tuþ sesi kapalý b1: Tuþ sesi açýk b : Meniye dönüþ. Seçilmiþ olan ayarýn ýþýðý yanar, seçilecek olan ayarýn ýþýðý yanýp söner. ^ Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. ^ Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. ^ tuþuna dokununuz ve parmaðýnýzý tuþun üzerinde tutunuz, ^ Ayrýca bir defalýðýna Açma-/Kapama tuþuna basýnýz ( tuþunu býrakmayýnýz!). ^ Göstergede c görülünceye kadar parmaðýnýzý 5 saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz. ^ Göstergede u görülünceye kadar parmaðýnýzý tuþunun üzerinde tutunuz. ^ Onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. ^ Kilitleme sisteminin devreye girmesini veya devreden çýkarýlmasýný tuþuna basarak ayarlayabilirsiniz : u0: Kilitleme devrede deðil u1: Kilitleme devrede u : Menüye dönüþ. Seçilen ayarýn ýþýðý yanar, yeni seçilecek ayarýn ýþýðý yanýp söner. 17

18 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý ^ Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için Açma-/kapama tuþuna basýnýz. ^ Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. ^ Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Þimdi ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Kilitleme sistemi açýldýðýnda (devreye alýndýðýnda) ýsý göstergesindeki kilitleme kontrol ýþýðý X yanar. Cihazýn Uzun Süre Kullanýlmamasý Cihaz uzun süre kullanýlmayacaksa: ^ cihazý kapatýnýz, ^ fiþini prizden çekiniz, ^ cihazý temizleyiniz ve ^ koku oluþumunu önlemek için cihaz kapaklarýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun süre kullanýlmayacaðý için fiþi prizden çekilmiþ ve içinin temizliði yapýlmadan kapaklarý kapalý býrakýlmýþ ise, o zaman dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. 18

19 Doðru Isý Besinleri saklamak için ýsý ayarýnýn doðru seçilmesi çok önemlidir. Mikroorganizmalar yiyeceklerin çok çabuk bozulmasýna sebep olurlar. Seçilen doðru ýsý derecesi sayesinde gýdalarýn bozulmasý önlenir veya geciktirilir. Isý derecesi mikroorganizmalarýn büyüme hýzlarýný etkiler. Düþen ýsý sayesinde geliþmeleri yavaþlar. Cihaz içindeki ýsý derecesinin yükselme sebepleri: kapaðýn çok sýk açýlmasý ve uzun süre açýk kalmasý, dolaba çok fazla miktarda yiyecek yerleþtirilmesi, soðutucuya yeni yerleþtirilen besinlerin sýcak olmasý, cihazýn çevre sýcaklýðý. Cihaz belli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bu sýnýrlara uyulmasý gereklidir.... Derin Dondurucuda Taze gýdalarý dondurmak ve besinleri uzun süre saklamak için -18 C gibi bir soðutma derecesi gereklidir. Bu ýsý derecesinde mikroorganizmalarýn geliþmeleri önemli ölçüde durur. Isý -10 C derecenin üzerine çýktýðýnda mikroorganizmalarýn sebep olduðu ayrýþma baþlar ve besinlerin dayanma süreleri kýsalýr. Bu nedenle bir kere çözülen yiyecekleri ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. Piþirme veya kýzartma sýrasýndaki yüksek ýsýlarda çoðu mikroorganizmalar yok olurlar. Isý Göstergesi Kumanda panelindeki ýsý göstergesi cihazýn normal çalýþmasý sýrasýnda soðutma bölmesinin ortasýný veya derin dondurucunun en sýcak alanýný gösterir.... Soðutma Bölmesinde Soðutucu içerisinde 4 Cderecelik bir ýsý önerilir. 19

20 Doðru Isý Isý Ayarý Soðutma bölmesi- ve derin dondurucu ýsý derecelerini birbirinden baðýmsýz olarak ayarlayabilirsiniz. ^ Soðutma- veya derin dondurucu bölmesini seçiniz. "Soðutma"- veya "Derin Dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ Isý derecesini yanýndaki dokunmatik tuþlarla ayarlayýnýz. Bu arada aþaðýdaki tuþlara bastýðýnýzda: Tuþu: ýsý düþer Tuþu: ýsý yükselir. Ayar sýrasýnda ayar edilen ýsý derecesi yanýp sönerek gösterilir. Tuþlara basarak ýsý göstergesinde þu deðiþiklikleri yapabilirsiniz: Ýlk defa basýldýðýnda: Son istenilen ýsý deðeri yanýp sönerek gösterilir. Ondan sonraki her basýlýþta: Isý deðeri 1 C-lik dilimlerle deðiþir. Tuþa devamlý basýldýðýnda: Isý deðeri devamlý deðiþir. En yüksek veya en düþük ýsý deðerine ulaþtýktan sonra veya tuþu görülmez. Tuþa basýldýktan yaklaþýk 5 saniye kadar sonra ýsý göstergesi otomatik olarak o andaki ortalama, gerçek ýsý deðerine dönüþür. Eðer ýsý derecesini deðiþtirmiþ iseniz, o zaman dolaba az miktarda yiyecek doldurarak 6 saat sonra ve dolabý tamamen doldurarak yaklaþýk 24 saat sonra kontrol ediniz. Gerçek ýsý ayarý ancak bu sürelerin sonunda belli olur. Bu süre sonunda ýsý derecesi çok yüksek veya çok düþük olursa, ýsý derecesini yeniden ayarlayýnýz. Isý Ayar Olanaklarý Ayarlanabilen ýsý dereceleri: Soðutma bölmesinde: 2 C ile 11 C arasý. Derin dondurucuda : -14 C ile -28 C arasý. En düþük ýsý deðerine ulaþmak cihazýn yerleþtirildiði alan ve oda sýcaklýðý ile baðlantýlýdýr. Oda sýcaklýðýnýn yüksek olmasý halinde en düþük ýsý deðerine ulaþmak mümkün olmayabilir. 20

21 Doðru Isý Isý Göstergesi Iþýk Gücünün Deðiþtirilmesi Isý göstergesinin ýþýk gücünü çevreye göre ayarlayabilirsiniz. ^ Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Þimdi ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. ^ tuþuna dokununuz ve parmaðýnýzý tuþun üzerinde tutunuz, ^ buna ek olarak bir defalýðýna Açma-/Kapama tuþuna basýnýz( tuþunu býrakmayýnýz!). ^ Göstergede c görülünceye kadar parmaðýnýzý 5 saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz. ^ Göstergede d görülünceye kadar tuþuna yeniden basýnýz. ^ Onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. ^ tuþuna basarak ýsý göstergesinin ýþýk gücünü deðiþtirebilirsiniz: d0: maks. ýþýk gücü d1: düþük ýþýk gücü d -: Menüye dönüþ. Seçilen ayarýn ýþýðý yanar, yeni seçilecek olan ayarýn ýþýðý yanýp söner. ^ Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. ^ Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. 21

22 Sesli Sinyal Derin dondurucu içindeki ýsý derecesinin farkýnda olmadan yükselmesini ve dolap kapaðý açýk kaldýðýnda enerji tüketiminin artmasýný önlemek amacýyla dolabýnýz bir sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Sinyal Sisteminin Açýlmasý Sinyal sistemi otomatik olarak daima çalýþmaya hazýr durumdadýr. Ayrýca açmaya gerek yoktur. Isý Alarmý Derin dondurucu bölmesinde ýsý derecesi yükseldiðinde bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesi tuþunun kýrmýzý ýþýðý ve "Derin Dondurucu"-sembolünün ýþýðý yanýp söner. Akustik ve optik sinyal þu durumlarda devreye girer, örneðin: dondurulacak malzemeler dolaba yerleþtirilirken veya dýþarý alýnýrken dolaba çok fazla oda havasý girer, büyük miktarda gýda dondurulurken, bir elektrik kesintisinden sonra. Alarm durumu sona erdikten sonra sinyal sesi durur ve gösterge ýþýklarý söner. Isý Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. ^ Sinyal sesi kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesi kapanýr. Alarm durumu sona erinceye kadar sinyal sesi kapatma tuþunun ve "Derin Dondurucu"-sembolünün ýþýklarý yanýp söner. Isý derecesi uzun bir süre -18 C'den daha fazla ise, dondurulmuþ besinlerin çözülmeye baþlayýp baþlamadýklarýný kontrol ediniz. Eðer çözülmeye baþlamýþlarsa, bu yiyecekleri mümkün olan en kýsa sürede tüketmeye çalýþýnýz! 22

23 Sesli Sinyal Kapak Alarmý Cihaz kapaklarýndan biri yaklaþýk 2 dakikadan fazla açýk kalýrsa, bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesini kapatma tuþunun kýrmýzý ýþýðý yanar ve kapaðý açýk olan ýsý bölmesinin sembolü yanýp söner. Cihaz kapaðý kapanýr kapanmaz sinyal sesi duru ve göstergelerin ýþýðý söner. Kapak Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Cihaz kapaðý açýkken duyulan sinyal sesi sizi rahatsýz ederse, bunu önceden kapatabilirsiniz. ^ Sinyal sesi kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesi durur. Sinyal sesi kapatma tuþunun ýþýðý yanar ve kapaðý açýk olan ýsý bölmesinin sembolü kapak kapanýncaya kadar yanýp söner. 23

24 Süper Soðutma, SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý Süper Soðutma Süper soðutma fonksiyonu ile soðutma bölümü en düþük soðutma derecesi ile hýzla soðutulur (oda sýcaklýðýna baðlýdýr). Süper Soðutmanýn Açýlmasý Özellikle çok miktarda gýda maddesini ve içeceði henüz dolaba yerleþtiriyor ve hýzla soðumasýný istiyorsanýz, süper soðutmayý açmanýz tavsiye edilir. Süper Soðutmanýn Kapatýlmasý Süper soðutma fonksiyonu yaklaþýk 6 saat sonra otomatik olarak kapanýr. Cihaz tekrar normal soðutma gücünde çalýþmaya baþlar. Besinler ve içecekler yeterli derecede soðuduktan sonra enerji tasarrufu açýsýndan Süper-Soðutma fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. ^ Soðutma bölümünü seçiniz. "Soðutma"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ Soðutma bölmesini seçiniz. "Soðutma"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ Süper soðutma tuþunun sarý ýþýðýnýn yanmasý için tuþa basýnýz. Cihaz en yüksek soðutma gücü ile çalýþtýðýndan dolabýn içindeki ýsý derecesi düþer. ^ Süper soðutma tuþuna bastýðýnýzda tuþun ýþýðý açýk sarý renktedir. Cihazýn soðutma sistemi tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. 24

25 Süper Soðutma, SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý SüperFrost Taze besinleri en iyi þekilde dondurabilmek için dondurmadan önce SüperFrost fonksiyonunu açýnýz. Böylece dolaba yerleþtirilen yiyecekler hýzla donabilir ve besin deðerlerini, vitaminlerini, görünümlerini ve lezzetlerini koruyabilirler. Ýstisnalar: Daha önce dondurulmuþ yiyeceklerin dolaba yerleþtirilmesi. Günde dolaba en fazla 2 kiloya kadar gýdanýn dolaba konulmasý. SüperFrost Sisteminin Açýlmasý Derin dondurulacak besinler dolaba yerleþtirilmeden 6 saat önce SüperFrost fonksiyonu çalýþtýrýlmalýdýr. Eðer maksimum dondurucu kapasitesinden yararlanýlmak isteniyorsa, SüperFrost fonksiyonu 24 saat öncesinden çalýþtýrýlmalýdýr! Cihaz mümkün olan en yüksek soðutma gücünde çalýþtýðýndan, derin dondurucunun ýsý derecesi düþer. SüperFrost Sisteminin Kapatýlmasý Besinler dolaba yerleþtirildikten sonra SüperFrost fonksiyonu otomatik olarak yaklaþýk 30 ile 65 saat arasý kapanýr. Cihaz tekrar normal, ekonomik soðutma gücünde çalýþmaya baþlar. Derin dondurucudaki ýsý en az -18 C dereceye ulaþtýðýnda, enerji tasarrufu açýsýndan SüperFrost fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. ^ Derin dondurucu bölümünü seçiniz. "Derin Dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ Derin dondurucu bölümünü seçiniz. "Derin Dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ Açýk sarý renkteki tuþ ýþýðýnýn yanmasý için SüperFrost tuþuna basýnýz. Cihaz soðutmasý tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. ^ Sarý ýþýðýnýn yanmasý için SüperFrost tuþuna basýnýz. 25

26 Süper Soðutma, SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý DynaCool Dinamik soðutma (DynaCool) sisteminin çalýþtýrýlmadýðý durumlarda doðal hava dolaþýmý sebebiyle soðutucu içinde farklý soðutma alanlarý oluþur (soðuk ve aðýr hava aþaðýya çöker). Besinlerin saklanmasý sýrasýnda bu soðuk alanlardan uygun bir þekilde faydalanmak mümkündür ("Soðutma Bölmelerinin Kullanýmý" böl.bak.). Soðutucuya bir seferde büyük miktarda yiyecek ve içecek yerleþtirmek isterseniz (örneðin: bir toplantý için), dinamik soðutma sistemini çalýþtýrarak tüm raflarda eþit bir ýsý daðýlýmý saðlayabilir, tüm besinlerin ayný güçte soðutulmasýný temin edebilirsiniz. Isý derecesinin yüksekliði ayarlanabilir. Dinamik soðutma sistemi (DynaCool) ayrýca þu sebeplerle de açýlabilir: yüksek oda sýcaklýðý (yaklaþýk 30 C) ve yük nem oraný. Dinamik Soðutmanýn Açýlmasý ^ Sarý ýþýðýnýn yanmasý için dinamik soðutma tuþuna basýnýz. Dinamik Soðutmanýn Kapatýlmasý Dinamik soðutma sistemi çalýþýrken enerji tüketimi biraz arttýðýndan, normal þartlarda dinamik soðutma tekrar kapatýlmalýdýr. ^ Soðutma bölümünü seçiniz. "Soðutma"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ Tuþun açýk sarý ýþýðýnýn yanmasý için dinamik soðutma tuþuna basýnýz. Dolap kapaðý açýldýðýnda vantilatör geçici bir süre için otomatik olarak durur! ^ Soðutma bölmesini seçiniz. "Soðutma"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. 26

27 Soðutma Bölmelerinden Yararlanma Farklý Soðutma Bölmeleri Doðal hava dolaþýmý nedeniyle soðutucu içinde farklý ýsý bölgeleri oluþur. Soðuk ve aðýr hava dolabýn alt bölmelerine çöker. Besinleri dolaba yerleþtirirken bu farklý soðutma alanlarýndan yararlanýnýz! Bu dinamik soðutmalý bir cihazdýr. Devamlý çalýþan bir vantilatör sayesinde eþit bir ýsý derecesi elde edilir. Dolayýsýyla dolap içinde çok fazla farklý ýsýda bölgeler oluþmaz. En Sýcak Bölge Soðutucu içinde en sýcak bölme kapakta en üst kýsýmdýr. Bu bölmeye ekmeðe kolay sürülmesi için ve kokusunun kaybolmamasý için tereyaðý ve peyniri koyabilirsiniz. En Sýcak Bölge Soðutucudaki en soðuk bölge sebze çekmecelerinin üstüdür. Bu bölgeyi aþaðýda belirtilen dayanýksýz ve çabuk bozulabilen gýdalar için kullanýnýz, örneðin: Balýk, et, kanatlýlar, Salam ve sosis, hazýr yemekler, Yumurta- veya kremalý yiyecekler / -hamur iþleri Kek hamuru, pasta-, pizza-, kiþ hamuru, Peynir ve süt ürünleri, Son kullanma tarihine kadar en az 4 C ýsýda saklanabilen folyoya sarýlmýþ hazýr gýdalar ve diðer taze besinler. Dolaba patlayýcý maddeler veya alev alabilen gazlar (sprey gibi) koymayýnýz. Patlama tehlikesi! Alkol derecesi yüksek maddeleri aðzý kapalý ve dik olarak dolaba koyabilirsiniz. Soðutucunun kapýsýna sývý yað þiþesini koymayýnýz, dökülebilir. Kapak contasýnda çatlaklar meydana gelebilir. Gýdalar dolabýn içinde arka duvara deðmemelidir. Aksi halde arka duvarda donabilirler. Dolap içinde iyi bir hava dolaþýmý saðlanabilmesi için besinleri çok sýk bir arada yerleþtirmeyiniz. Arka taraftaki vantilatörün önünü kapatmayýnýz - soðutucunun çalýþmasý açýsýndan bu çok önemlidir! 27

28 Soðutma Bölmelerinden Yararlanma Soðutucu Ýçin Uygun Olmayan Besinler Her türlü gýdayý soðutucu içinde saklamak mümkün olmayabilir. Bunlarýn arasýnda aþaðýdakileri sayabiliriz: Muz, avokado, papaya, patlýcan, biber, domates ve salatalýk gibi soðuða dayanýklý olamayan meyve ve sebzeler, Olgunlaþmasý gereken meyveler, Patates, Sert peynirler (Parmesan). Besinleri satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: Besinlerin soðutucuda uzun süre dayanabilmesi onlarýn tazeliðine baðlýdýr. Yiyeceklerin soðutma zincirini mümkün olduðu kadar bozmamaya çalýþýnýz. Satýn aldýktan sonra yiyecekleri çok uzun süre sýcak arabada býrakmayýnýz. Bayatlama ve bozulma baþladýktan sonra bunu durdurmak imkansýzdýr. Soðutma zincirinde iki saatlik bir ara yiyeceklerin bozulmaya baþlamalarýna yol açar. Besinler satýn alýndýktan sonra mümkün olan en kýsa zamanda soðutucuya yerleþtirilmelidir. Besinlerin Doðru Yerleþtirilmesi Besinleri iyi ambalajlanmýþ veya üzerleri kapatýlmýþ olarak saklayýnýz. Böylece diðer yiyeceklerin kokularýnýn sinmesini, kurumayý veya þayet varsa bakterilerin bulaþmasýný önlemiþ olursunuz. Doðru ýsý ayarlamasý ve buna uygun saðlýklý bir ortam sayesinde salmonelle gibi bakterilerin üremesi geciktirilir. Meyve ve Sebze Meyve sebzeler ambalajsýz olarak sebze çekmecelerinde saklanabilir. Fakat bu arada dikkat edilecek husus bazý meyvelerin çýkardýðý tabii gazlarýn diðer meyveleri çürütme iþlemini hýzlandýrmasýdýr. Bazý meyve ve sebze türleri bu tabii gazlara karþý çok hassastýr. Bu nedenle bütün meyve ve sebze çeþitleri ayný çekmecede saklanmamalýdýr. Fazla miktarda tabii gaz çýkartan meyve ve sebzeler þunlardýr: Elma, kayýsý, armut, nektar, þeftali, erik, avokado ve incir, kavun, fasulye. Diðer meyve ve sebzelerin çýkardýðý tabii gazlara karþý çok hassas olan meyve sebzeler: Kivi, brokoli, karnabahar, lahana, mango, kavun, elma, kayýsý, salatalýk, domates, armut, nektar ve þeftali. Örnek: Brokoli elma ile birlikte saklanmamalýdýr, çünkü elma fazla miktarda doðal gaz çýkartýr ve brokoli de doðal gaza karþý çok hassastýr. Brokolinin dolapta dayanma süresi kýsalýr. 28

29 Soðutma Bölmelerinden Yararlanma Ambalajsýz hayvansal veya bitkisel besinler Hayvansal ve bitkisel besinlerin eðer ambalajlarý yoksa, o zaman bunlarý ayýrýnýz. Bunlarýn mutlaka bir arada saklanmasý gerekiyorsa, o durumda bunlarý paketleyiniz. Böylece mikrobiyolojik deðiþimleri önlemiþ olursunuz. Et Eti ambalajsýz olarak saklayýnýz. (Folyo ve kaplarýn üstünü açýnýz.) Et yüzeyinin kurumasý mikroplarýn üremesini önler ve etin daha uzun dayanmasýný saðlar. Farklý et cinsleri birbirlerine temas etmemeli ve araya bir ambalaj kaðýdý konulmalýdýr. Böylece etin hýzla bozulmasý engellenmiþ olur. Protein Zengini Besinler Protein bakýmýndan zengin olan besinlerin daha çabuk bozulduðunu unutmayýnýz. Bu da þu anlama gelir, kabuklu deniz hayvanlarý balýktan daha çabuk, ve balýk da etten daha çabuk bozulur. 29

30 Dolap Ýçi Düzeni Raf Ayarý Raflarýn yüksekliðini yiyeceklerin boyuna göre ayarlayabilirsiniz: ^ Rafý kaldýrýnýz, biraz öne doðru çekiniz, pimlerin üzerine gelen girintileri kaldýrýnýz ve rafý isterseniz aþaðýya, isterseniz yukarýya yerleþtiriniz. Saklanan yiyeceklerin dolabýn arka tarafýna temas edip de donmamasý için rafýn arka kenarý yukarý doðru durmalýdýr. Raflarda bulunan küçük engeller sayesinde raflarýn dýþarý kaymalarý mümkün deðildir. Bölünmüþ Raflar Büyük þiþe ve kaplarýn dolaba yerleþtirilebilmesi için dolap içinde bölünebilen raflar bulunmaktadýr. Bunlarýn ön kýsmý dikkatle arka kýsmýn altýna sürülebilir.: ^ Arkadaki yarým cam tablayý aþaðýdan hafifçe yukarý doðru kaldýrýnýz. ^ Ayný zamanda öndeki yarým cam tablayý hafifçe kaldýrýnýz ve dikkatle arkadaki yarýsýnýn altýna sürünüz. Bölünmüþ rafýn yerini deðiþtirmek için: ^ her iki cam rafý da dýþarý alýnýz, ^ her iki tutucu çýtayý saða veya sola istediðiniz yüksekliðe takýnýz: ^ cam raflarý arka arkaya içeri doðru sürünüz. Cam rafýn dayanma kenarý arkada olmalýdýr! Tekerlekli Meyve ve Sebze Çekmeceleri Meyve sebze çekmelerinin altýndaki tekerlekler sayesinde tamamen dýþarý çekilebilir. Tekerlek kýzaklarýný temizlemek için dýþarý çýkarýlabilir. 30

31 Dolap Ýçi Düzeni Raf/Þiþe Rafýnýn Ayarý ^ Asmalý raflarý yukarý doðru kaldýrýnýz ve çelik askýlardan çýkartýnýz. ^ Çelik askýlarý yukarý doðru itiniz ve öne doðru çýkartýnýz. ^ Çelik askýlarý herhangi bir yere tekrar takýnýz. Askýlarýn yerine iyi oturmasýna dikkat ediniz. ^ Asmalý rafý çelik askýya takýnýz. Asmalý raflarý boþaltmak veya doldurmak için tamamen dýþarý alabilir ve tekrar yerlerine takabilirsiniz. Böylece bu kaplarý doðrudan sofranýza koyabilirsiniz. Standart Kutu Standart kutu içinde saklanan yiyecekler servis amacýyla kutu ile birlikte masa üzerine konulabilir. Standart kutu derin bir kap a ve bir yassý kaptan b - meydana gelir. Her iki raf da çelik askýlý çerçevelere takýlýr. Standart kutuyu masaya servis için kullanmak isterseniz: ^ yassý kabý b çelik askýlý çerçeveye takýnýz ve derin kabý kapak a olarak kullanýnýz. Böylece standart kutuyu servis için tamamen askýlarýndan çýkartabilir ve içindeki yiyeceklerle birlikte doðrudan yemek masasýna getirebilirsiniz. Þiþe Desteði Ayarý Þiþe desteðini saða veya sola kaydýrabilirsiniz. Böylece dolabýn kapaðý açýldýðýnda þiþeler daha saðlam duracaktýr. Þiþe desteðini tamamen dýþarý çýkartabilirsiniz (temizlik için): ^ Bunun için þiþe desteðini yukarý doðru çekiniz ve yerinden çýkartýnýz. 31

32 Derin Dondurma ve Saklama En Yüksek Dondurucu Kapasitesi Besinlerin hücrelerine kadar mümkün olan en kýsa sürede donabilmeleri için, en yüksek derin dondurucu kapasitesi aþýlmamalýdýr. 24 Saat içinde en yüksek derin dondurucu kapasitesine ait bilgiyi tip etiketi üzerinde "Derin Dondurucu Kapasitesi...kg/24 h" (h=saat) olarak bulacaksýnýz. Tip etiketinde bildirilen en yüksek dondurma kapasitesi DIN ISO sayýlý Avrupa normuna uygundur. Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Taze besinlerin besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve lezzetlerinin korunmasý için mümkün olan en kýsa sürede dondurulmasý lazýmdýr. Besinler ne kadar yavaþ dondurulursa, hücrelerinden o kadar fazla sývý dýþarý çýkar. Hücreler büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzan sývýnýn ancak bir bölümü hücrelere geri döner. Bu besinlerde fazlaca sývý kaybý meydana geldiði anlamýna gelir. Besinler çözülürken etrafýnda biriken sulardan bunu anlayabilirsiniz. Yiyecekler hýzla dondurulursa, hücre sývýlarý dýþarý sýzacak zamaný pek bulamazlar. Bu nedenle hücreler daha az büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzmýþ olan çok az sývý hücrelere geri döner ve besinin sývý kaybý az olur. Çözülmekte olan yiyeceðin yanýnda az miktarda sývý görebilirsiniz! Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý Hazýr derin dondurulmuþ gýdalarý satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: ambalajýnda hasar olmamasýna, son kullanma tarihine ve satýldýðý bölümdeki soðutucunun derecesine. Soðutucunun ýsý derecesi -18 C'den sýcak ise, derin dondurulmuþ gýdanýn dayanma süresi kýsalýr. ^ Derin dondurulmuþ gýdalarý alýþ veriþinizin en sonunda alýnýz ve bir gazeteye sararak veya bir soðutucu çanta (ice-box) içinde eve götürünüz. ^ Dondurulmuþ gýdalarý evde hemen derin dondurucuya yerleþtiriniz. Çözülmüþ gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Ancak bu gýdalarý piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. 32

33 Derin Dondurma ve Saklama Gýdalarýn Dondurulmasý Taze ve iyi durumda olan besinleri kendiniz de dondurabilirsiniz! Þunlara Dikkat Ediniz Dondurulmaya uygun besinler: Taze et, kanatlýlar, av eti, balýk, sebze, otlar, ham meyve, süt ürünleri, hamur iþleri, kalan yemekler, yumurta sarýsý, yumurta aký ve hazýr yemekler. Dondurulmaya uygun olmayan besinler : Üzüm, yaprak salata, kýrmýzý ve kara turp, mayonez, kabuklu yumurta, soðan, çið elma ve armut. Renkleri, tatlarý, aromalarý ve içlerindeki C vitaminin kaybolmamasý için sebze ve meyveler derin dondurulmadan önce çok az haþlanmalýdýr. Sebzeleri porsiyonlar halinde 2-3dakika kaynar suya atýnýz. Daha sonra dýþarý alýp, akan suyun altýnda soðutunuz ve süzdürünüz. Yaðsýz et yaðlý ete oranla daha kolay dondurulur ve daha uzun süre saklanabilir. Pirzola, bonfile, þnitzel v.s. arasýna birer folyo koyarak, birbirlerine yapýþarak donmalarýný önleyiniz. Çið besinlere ve hafif haþlanmýþ sebzelere dondurulmadan önce tuz ve baharat koymayýnýz. Yemeklere ise çok az tuz ve baharat koyabilirsiniz. Bazý baharat türleri donma süresince kendi tatlarýný kaybederler. Daha önce dondurulmuþ besinlerin çözülmesini önlemek ve enerji tüketimini arttýrmamak için sýcak yiyeceklerin ve içkilerin dolaba konmadan önce dýþarýda bir müddet soðumalarý için bekletilmeleri gerekir. Ambalaj ^ Besinleri porsiyon halinde dondurunuz. Uygun Ambalaj - Plastik folyo - Polietilen folyo - Aluminyum folyo - Derin dondurucu kaplarý Uygun Olmayan Ambalaj - Ambalaj kaðýdý - Parþömen kaðýdý - Selofan - Çöp torbalarý - Kullanýlmýþ alýþ veriþ poþetleri ^ Ambalajýn havasýný tamamen alýnýz. ^ Ambalajý sýkýca - Lastikle - Plastik klipslerle - Sicimle veya - Soðuða dayanýklý bantlarla kapatýnýz. Folyo ve torbalarý folyo kaynak makinesi ile kapatabilirsiniz. ^ Ambalajýn üzerine içindekileri ve dondurulma tarihini yazýnýz. 33

34 Derin Dondurma ve Saklama Yerleþtirmeden Önce ^ 2 kg'dan fazla taze yiyecek dolaba yerleþtirilecekse, bunu yapmadan bir süre önce SüperFrost fonksiyonu açýlmalýdýr ("SüperFrost Kullanýmý" bölümüne bakýnýz). Böylece henüz yerleþtirilen gýdalar belirli bir miktar soðuðu depolamýþ olur. Yerleþtirme Besinler derin dondurucunun her tarafýnda dondurulabilir. Daha büyük miktardaki yiyecekler cam rafýn üzerine yatýrýlmalýdýr. Gýdalar özellikle burada hýzla ve korunarak dondurulur. Bunun için derin dondurucu çekmecelerini dýþarý alýnýz. Her dondurucu çekmecesi ve her cam raf en fazla 25 kg aðýrlýk kaldýrabilir. ^ Dondurulacak malzemeyi derin dondurucu çekmecelerinin veya cam raflarýn zeminine enlemesine yerleþtiriniz, böylece buraya konulan gýdalar mümkün olan en kýsa zamanda çekirdek hücresine kadar hýzla donar! ^ Birleþik ya da yapýþýk olarak donmalarýný önlemek için ambalajlarý kuru olarak koyunuz. Daha önce dondurulmuþ gýdalarýn çözülmemesi için yeni konacak malzemenin onlara temas etmemesine dikkat ediniz. Büyük Besinlerin Yerleþtirilmesi Av eti veya hindi gibi büyük malzemeleri dondurabilmek için derin dondurucu çekmecelerinin arasýndaki cam bölmeyi dýþarý çýkartýnýz. Bunun için: ^ derin dondurucu çekmeceleri dýþarý çýkartýnýz ve cam rafý hafifçe kaldýrarak öne doðru dýþarý çekiniz! Derin Dondurma Takvimi Derin dondurma çekmecesi üzerindeki bu takvim depolanmýþ farklý yiyecek maddeleri için saklama süresini ay olarak gösterir. Piyasada satýlan derin dondurulmuþ besinlerde ambalajlarý üzerindeki saklaam süresi esas alýnýr. 2-3Ay: Kek, dondurma, tencere yemeði 3-5Ay: Balýk, mantar, ekmek 6-8Ay: Domuz eti, süt danasý, kanatlýlar 34

35 Derin Dondurma ve Saklama 10-12Ay: Dana, meyve, sebze Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi Derin dondurulmuþ yiyecekleri Mikrodalga fýrýnda, Fýrýnda "Turbo" veya "Çözme" programýnda, Oda sýcaklýðýnda, Buzdolabýnda, Buharlý fýrýnda çözebilirsiniz. Yassý et ve balýk dilimlerini çözülmeye baþlarken sýcak tavaya koyabilirsiniz. Meyveler oda sýcaklýðýnda, ambalajý içinde ya da kapalý bir kapta çözülebilir. Sebzeler genelde donmuþ durumda kaynar suya atýlabilir veya sýcak yaðda buðulanabilir. Piþirilme süreleri taze sebzelere oranla daha kýsadýr. Buz Küplerinin Hazýrlanmasý ^ Buz küpü kalýbýnýn dörtte üçünü su ile doldurunuz ve derin dondurucu tabanýna yerleþtiriniz. ^ Buz kalýbýnýn yapýþmasý halinde bir kaþýk sapý ile yerinden hafifçe oynatabilirsiniz. ^ Kalýptaki buzlarý çýkartmak için kalýbý kýsa bir süre akan suyun altýna tutunuz. Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý Hýzlý soðutma için derin dondurucuya yerleþtirilen içecek þiþelerinin en geç 1 saat sonra dýþarý alýnmasý lazýmdýr. Aksi halde þiþeler patlar! Çözülmüþ veya çözülmeye baþlamýþ besinleri tekrar dondurmayýnýz. Ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. 35

36 Derin Dondurma ve Saklama Soðutma Aküsünün Kullanýmý Soðutma aküsü, elektrik kesintilerinde, derin dondurucudaki ýsýnýn hýzla yükselmesini engeller. Bu aküyü en üst çekmeceye doðrudan yiyeceklerin üzerine veya yer kazanmak için derin dondurucunun tablasýna koyunuz. Yaklaþýk 24 saatlik þarj süresinden sonra, akü maksimum soðutma randýmanýna ulaþýr. Mümkün olduðu kadar uzun bir saklama süresi saðlamak için elektrik kesintilerinde soðutma aküsünü en üst çekmecedeki besinlerin hemen üzerine koyunuz. Cihaza yeni besin koymak isterseniz, dondurduðunuz yiyeceklerin çözülmemeleri için soðutma aküsünü henüz yerleþtirilen besinlerle daha önce donmuþ olan besinlerin arasýna koyabilirsiniz. Bunun dýþýnda soðutma aküsünü yiyecek ya da içeceklerin bir soðutucu çanta içinde soðutulmasý için de kullanabilirsiniz. 36

37 Otomatik Eritme Soðutucu Soðutucunun motoru çalýþýrken, cihazýn arka duvarýnda hafif buz ve donmuþ su damlalarý görülebilir. Bunlarý temizlemenize gerek yoktur, soðutucu bu buz damlalarýný otomatik olarak eritecektir. Eriyen damlalarýn oluþturduðu sular, bir kanal ve borudan akarak buharlaþtýrma sistemine ulaþacaklardýr. Eriyen buz damlalarýnýn rahat akabilmesi için boruyu ve çýkýþ kanalýný temiz tutunuz. Derin Dondurucu Cihaz NoFrost -Sistemlidir ve buzu otomatik olarak eritir. Düþen sývý buharlaþtýrýcýya çarpar ve belli zaman aralýklarýnda eritilir ve buharlaþtýrýlýr. Otomatik eritme sayesinde derin dondurucu her zaman buzsuzdur. Bu özel sistem sayesinde besinler erimezler! 37

38 Temizlik ve Bakým Cihazýn elektroniði veya aydýnlatmasý içine su kaçmamasýna dikkat ediniz. Eriyen buzlarýn aktýðý oluk ve çýkýþ deliðine temizlik sularý kaçmamalýdýr. Buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna girerek kýsa devre yapmasýna yol açabilir. Dolabýn içindeki tip etiketi çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda gerekli olacaktýr! Çelik-cihaz kapaklarý üzerinde kir tutmayan özel bir madde ile kaplanmýþtýr. Üzerinde dalgalar meydana geleceði için bu yüzeyi çelik bakým maddesi ile silmeyiniz! Çelik yüzeylerin temizliði ve bakýmý için Miele çelik bakým maddesi kullanýnýz (yetkili servislerden alýnabilir). Bu bakým maddesinde malzemeyi koruyan vardýr, diðerlerinde olduðu gibi cila maddeleri bulunmaz. Böylelikle kirler kolayca temizlenir ve üzerinde su ve kir barýndýrmayan koruyucu bir film tabakasý býrakýr. Dolabýn yüzeyine zarar vermemesi için þu maddeleri kullanmayýnýz: soda-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü deterjanlar, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü maddeler içeren temizlik ürünleri, çelik-temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyleri, cam temizleme deterjaný, aþýndýrýcý sert sünger ve fýrçalar, kir sökücü maddeler, keskin metal kazýyýcýlar! Temizlikten Önce Cihazý kapatýnýz. ^ Fiþi prizden çekiniz ve evdeki sigortayý kapatýnýz. ^ Dolaptaki yiyecekleri dýþarý çýkartýnýz ve serin bir yerde saklayýnýz. ^ Dýþarý çýkarýlabilen tüm parçalarý temizlemek için dýþarý alýnýz. 38

39 Temizlik ve Bakým ^ Kapak içindeki þiþe ve servis rafýný çelik askýlarýndan çýkartýnýz. Tereyaðý ve peynir rafýnýn (kapak içinde üstte) çelik panelini kapaktan çýkartmak için: ^ Tereyaðý ve peynir rafýný tam olarak dýþarý alýnýz. ^ Tereyaðý ve peynir rafýnýn kapaðýný açýnýz. Çelik panel plastik kapak üzerindedir ve yerinden çýkarmak için kuvvetle tutmak gerekir. Dolabýn Ýçi, Aksesuarý ^ Soðutucuyu ayda en az bir kere temizleyiniz. Temizlik için ýlýk su ve elde yýkama bulaþýk deterjaný kullanýnýz. Aþaðýdaki parçalar bulaþýk makinesinde yýkanabilir: tereyaðý bölmesi, yumurta rafý, buz küpü kabý (modele göre bulunur) iç kapaktaki þiþe rafý ve servis rafý (çelik askýsýz) tereyaðý ve peynir rafý (çelik askýsýz) Ýç kapaktaki çelik aský çerçeveleri ve çelik panel bulaþýk makinesinde yýkanamaz! ^ Kapaðýn bir tarafýndan çelik paneli kapak kenarýndan ayýrýnýz (1.). ^ Beyaz plastik düðmelere basýnýz (2.). ^ Çelik paneli temizledikten sonra ayný iþlemi tersinden uygulayarak yerine takýnýz. Bulaþýk makinesinde seçilen yýkama programýnýn ýsý derecesi en fazla 55 C olabilir! Dolabýn plastik parçalarý bulaþýk makinesinde yýkanýrken domates, havuç gibi doðal besin maddeleri tarafýndan boyanabilirler. Bu renk deðiþtirme parçalara zarar vermez. ^ Ýç bölmedeki raf yuvalarýný ve çekmeceleri elde temizleyiniz, bunlar bulaþýk makinesinde yýkanamaz! ^ Týkanmamasý için su oluðu ve çýkýþ deliðini bir çubuk veya benzeri bir aletle daha sýk temizleyiniz. 39

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU

BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN KULLANMA KLAVUZUNU OKUYUNUZ. Mrk.- Bölgesi 100 Manisa Fabrika: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. No:1 45030-236 22 33 444 0 789

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

HUP 200 DERİN DONDURUCU

HUP 200 DERİN DONDURUCU Kullanım Kılavuzu HUP 200 DERİN DONDURUCU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu uyarılar güvenliğiniz açısından önemlidir. Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce bu uyarıları anladığınızdan emin olun. Güvenliğiniz

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

- TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürün Tanıtımı Ürün Açıklaması Gaz sensörlü sensör kafası, değişebilir. Esnek prob Kulaklık soketi, adaptör girişi Ekran Tuş takımı Yeşil ışık Kırmızı ışık Gaz

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 O Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

Taþ fýrýnýn sultaný...

Taþ fýrýnýn sultaný... Taþ fýrýnýn sultaný... Neden SULTAN taþ fýrýn? O C ÝDEALDÝR... Enerji kaynaklarý arasýnda dönüþüm yapma imkanýna sahiptir. Fuel-oil, motorin, doðalgaz, lpg ve odun gibi, temel ýsý kaynaklarýný kullanabilir.

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

Gebrauchsanweisung für Doppeltür-Kühl-Gefrier-Automaten. Operating instructions for double-door automatic refrigerator-freezers

Gebrauchsanweisung für Doppeltür-Kühl-Gefrier-Automaten. Operating instructions for double-door automatic refrigerator-freezers Gebrauchsanweisung für Doppeltür-Kühl-Gefrier-Automaten Operating instructions for double-door automatic refrigerator-freezers Consignes d'utilisation pour réfrigérateurs double-porte Gebruiksaanwijzing

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Şok Soğ./Dond. - 7/15 kg

Şok Soğ./Dond. - 7/15 kg Şok soğutma, pişmiş yemeğin sıcaklığını bakteri oluşumuna imkan vermeyecek bir süre içinde +90C'den +3C'ye düşürmektir. Electrolux şok soğutucular, yemeğin göbek ısısını +90C'den +3C'ye 90 dakikadan daha

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

CoolDimension Soðutmanın yeni boyutları

CoolDimension Soðutmanın yeni boyutları Ankastre ürünlere bir mutfak yatırımı olarak bakan Bosch, tüm ankastre ürünlerini, sadece bugünkü deðil gelecekteki ihtiyaçlarınıza da cevap verecek þekilde tasarlıyor ve üretiyor. Bosch, hayatın büyük

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı