Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli"

Transkript

1 Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç ve kullaným, 5 Fýrýný çalýþtýrmak Timer/zamanlayýcý kullanýmý Elektronik Piþirme Programlayýcýsý, 6 Saat ayarý Fýrýný çalýþtýrmak Piþirmenizi programlama Piþirme Türleri 79 Piþirme türleri Pratik piþirme önerileri Piþirme önerileri tablosu Önlemler ve ipuçlarý, 0 Genel güvenlik Fýrýnýn sökülmesi Çevreyi korumak Teknik yardým Bakým ve koruma, Cihazýn kapatýlmasý Cihazýn temizlenmesi Fýrýn kapýsýnýn temizlenmesi Fýrýn lambasýnýn deðiþtirilmesi Hareketli (sliding) raflar paketi kurulumu

2 Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn güvenli kullanýmý, kurulumu ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.! Lütfen bu kullaným kýlavuzunu gelecek için saklayýn ve cihazýn yeni sahiplerine verin. Yerleþtirme Havalandýrma Düzgün hava dolaþýmýný saðlayabilmek için fýrýnýn yerleþtirildiði dolap ya da kabinin arka paneli çýkarýlmalýdýr. Fýrýnýn düz bir zemin üzerinde iki tahta çýta üzerine yerleþtirilmesi tavsiye edilir. Yanlarýnda ve arkada en az 5x560 mm.lik boþluk olmalýdýr (þekle bakýnýz).! Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzakta tutunuz. Yutulmalarý durumunda boðulma tehlikesi yaratabilir. (önlemler ve ipuçlarý bölümüne bakýnýz) 560m m. 5 mm.! Bu cihaz yalnýzca uzman personel tarafýndan, üreticinin saðladýðý talimatlara uygun olarak kurulmalýdýr. doðru olmayan montaj insanlara, hayvanlara ya da cihazýn kendisine zarar verebilir. Cihazýn kabine yerleþtirilmesi Cihazýn düzgün çalýþmasýný saðlamak için uygun bir kabin kullanýnýz. Fýrýna bitiþik paneller ýsýya dayanýklý malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. Kaplama yüzeyli kabinlerde kullanýlan yapýþtýrýcýlar 00 derece sýcaklýða dayanýklý olmalýdýr. Fýrýný tezgah altýna (þekle bakýnýz) ve bir mutfak ünitesi içine yerleþtirmek isterseniz kabin boyutlarý aþaðýdaki gibi olmalýdýr. Fýrýný sabitleme Fýrýný kenarlarýndaki adet çýkýntýyý fýrýn desteðindeki deliklere denk gelecek þekilde yerleþtiriniz. Çýkýntýlarý aþaðýda görüldüðü gibi kabin yan panelinin kalýnlýðýna göre ayarlayýn. Þekil: 0 mm kalýnlýðýnda ise; çýkýntýnýn ayrýlabilen parçasýný tamamen çýkartýn. (þekle bakýn) Þekil: 8 mm kalýnlýðýnda ise; ilk oyuðu kullanýn, bu zaten fabrika ayarýdýr. (þekle bakýn) 595 mm. mm. 5 mm. 567 mm. 5 mm mm. 59 mm. Þekil: 6 mm kalýnlýðýnda ise; ikinci oyuðu kullanýn (þekle bakýn) mm. 55mm. mm.! Geçerli güvenlik standartlarý çerçevesinde, fýrýn kurulduktan sonra elektrik akýmý olan bölgelere temas etmemesi gerekmektedir. Veri plakasýndaki elektrik tüketimi deðerleri bu tür bir kurulum için hesaplanmýþtýr. Fýrýn kapýsýný açýp adet vidayý dýþ çerçevedeki deliðe takarak cihazý sabitleyin.! Fýrýnýn güvenli çalýþmasýný saðlayan bütün parçalar uygun araç gereç yardýmýyla çýkarýlmalýdýr.

3 Elektrik baðlantýsý Üç damarlý besleme kablosu olan fýrýnlar veri plakasý (cihaza takýlý olan) üzerinde belirtilen voltaj ve frekans deðerleriyle çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Güç kaynaðý kablosunu takma. Bir tornavida kullanarak terminal kapaðýnýn kenar çýkýntýlarýný kaldýrýn; tornavidayý bastýrarak kapaðý kaldýrabilirsiniz (þekle bakýnýz) Elektrik prizinin veri plakasýnda belirtilen cihazýn maksimum kapasitesini kaldýrabileceðini (aþaðýya bakýnýz); Voltajýn veri plakasýnda belirtilen deðerler arasýnda olduðunu (aþaðýya bakýnýz); Prizle cihazýn fiþi uyumlu olmalýdýr. Cihazýn fiþiyle priz uyumlu deðilse bir teknisyen tarafýndan prizin uygun þekilde deðiþtirilmesini saðlayýnýz. Çoklu priz ya da uzatma kablosu kullanýmý tavsiye edilmemektedir.! Cihaz kurulduðunda fiþ ve priz kolay ulaþýlabilir yerlerde olmalýdýr.! Kablo bükülmemeli ya da basýnç altýnda olmamalýdýr.! Kablo düzenli olarak kontrol edilmeli ve yetkili teknisyen tarafýndan deðiþtirilmelidir. (teknik yardým bölümüne bakýnýz)! Üretici firma bu güvenlik talimatlarýna uyulmamasýndan kaynaklanacak sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir N L. Güç saðlayýcý kabloyu LN tellerini tutan temas vidasýný gevþeterek yerleþtiriniz. Mavi (N), Kahverengi (L)ve sarýyeþil ( ) renkli kablolarý renklerine uygun olarak vidalarýn altýna yerleþtiriniz ve baðlayýnýz.. Güç kaynaðý kablosunu sýkýþtýrarak yerine baðlayýnýz. Terminal kutusunun kapaðýný kapatýnýz. Güç kaynaðý kablosunu ana enerji kaynaðýna baðlama Veri plakasý üzerindeki yük deðerine tekabül eden standartlara uygun bir fiþ takýn (yan tarafa bakýn). Bu þekilde prize takabilirsiniz veya kabloyu doðrudan ana enerji kaynaðýna baðlarken, cihaz ve ana enerji kaynaðý arasýnda minimum mm'lik bir temas açýklýðý býrakarak çok kutuplu bir devre kesici yerleþtirin. Çok kutuplu devre kesicinin boyutu yük deðerine uygun olmalýdýr ve bu konu ile ilgili geçerli yönetmeliklere uymalýdýr. (topraklama hattý devre kesici ile kesilmemelidir) Güç kaynaðý kablosu 50 derecenin üzerindeki sýcaklýklarda olan yüzeylerle temas etmemelidir.! Baðlantýyý yapan kiþi güvenlik düzenlemelerine uygun elektrik baðlantýsýnýn yapýldýðýný garanti etmelidir. Baðlantýyý yapmadan önce aþaðýdakileri kontrol ediniz: Topraklamanýn yapýlmýþ olduðunu ve fiþin standartlara uygun olduðunu; VERÝ PLAKASI Boyutlar Fýrýnýn iç hacmi Elektrik baðlantýlarý ENERJÝ ETÝKETÝ Geniþlik:,5 cm Yükseklik: cm Derinlik:,5 cm 58 litre 0 Volt 50/60 Hz ya da 50 Hz (veri plakasýna bakýnýz) kullanýlan maksimum güç 800 Watt 00/0/EC direktifi, EN500 normuna uygundur. Enerji tüketimi fansýz fýrýn konumunda: Statik programda Beyan edilen enerji tüketimi fanlý fýrýn konumunda Pastatatlý programýnda ölçülmüþtür.

4 Cihazýn Tanýtýmý Genel görünüm Kontrol paneli Raf girintileri Izgara raf Fýrýn damlama tepsisi konum 5 konum konum konum konum Kontrol Paneli SEÇÝM düðmesi ELEKONÝK Programlayýcý SICAKLIK AYARLAMA düðmesi SICAKLIK GÖSTERGE ýþýðý

5 Baþlangýç ve Kullaným! Fýrýnýnýzý ilk kez kullanýrken, termostatý en yüksek dereceye ayarlayarak en az yarým saat içinde baþka bir þey olmadan ve kapýsý kapalý olarak çalýþtýrmanýzý öneriyoruz. Daha sonra fýrýnýn kapýsýný açarak bulunduðunuz odayý havalandýrýnýz. Bu iþlem sýrasýnda oluþan koku fýrýnýn depolanma süresinde korunmasý için kullanýlan maddelerden kaynaklanmaktadýr. Fýrýnýn çalýþtýrýlmasý. PROGRAM SEÇÝM düðmesini çevirerek istediðiniz piþirme türünü seçin.. SICAKLIK düðmesiyle istediðini sýcaklýðý ayarlayýn. Önerilen piþirme tablosu ve sýcaklýklar için Piþirme önerileri tablosuna bakabilirsiniz (Piþirme türleri bölümüne bakýnýz).. SICAKLIK gösterge ýþýðý yanýksa, bu fýrýnýn ayarlanan ýsýsýnýn ayarlanana yükselmekte olduðu anlamýna gelir.. Piþirme sýrasýnda aþaðýdakileri yapabilirsiniz: PROGRAM SEÇÝM düðmesiyle piþirme türünü deðiþtirebilirsiniz. SICAKLIK düðmesiyle sýcaklýðý deðiþtirebilirsiniz. piþirmeyi durdurmak için PROGRAM SEÇÝM düðmesini 0 konumuna getirebilirsiniz.! Emaye kaplamaya zarar vermemek için hiçbir zaman fýrýnýn tabanýna herhangi bir þey koymayýnýz.! Piþirme kaplarýný her zaman raflarýn üzerine koyunuz. Soðutucu havalandýrma Fýrýnýn dýþ yüzeyindeki ýsýnmayý engellemek için fýrýn kapýsýyla kontrol paneli arasýndan sesi duyulabilen vantilatör faný bir hava akýmý saðlamaktadýr.! Piþirme iþlemi bittiði zaman fan soðuma tam olarak gerçekleþene kadar açýk kalacaktýr. Fýrýn Iþýðý Iþýk, SEÇÝM düðmesini konumuna getirince yanýk kalacaktýr. Bir piþirme türü seçildiðinde de yanacaktýr. 5

6 Elektronik piþirme programlayýcý Bu özellik fýrýný þu þekillerde programlamanýzý saðlar: belirli bir zaman için ertelene piþirme zamaný belirli bir zaman için piþirmenin hemen baþlatýlmasý timer/zamanlayýcý Düðme fonksiyonlarý : Saat ve dakika olarak timer / zamanlayýcý : piþirme zamaný : piþirme süre sonu : manuel deðiþtirme : piþirme süresini ayarlama (geri sayým) : piþirme süresini ayarlama (0'dan baþlayarak) Dijital saatin ayarlanmasý Fýrýn elektriðe yeni baðlandýðýnda ya da bir kesintiden sonra gösterge 0:00 þeklinde yanýp sönecektir. Sýrasýyla ve düðmelerine basýn ve saati sýfýrlayýn ( saniye içinde). Bunu ve düðmelerini kullanarak yapabilirsiniz. Zaman þu iki yolla da deðiþtirilebilir:. yukarýdakileri tekrarlayýn. düðmesine basýn ve sonra ve düðmelerini kullanarak zamaný sýfýrlayýn. Fýrýnýn manuel olarak kullanýlmasý zaman ayarlandýðýnda, programlayýcý otomatik olarak manuel duruma geçer. Not: her otomatik piþirmeden sonra manuel duruma dönmek için düðmesine basýn. Belirli bir zaman için ertelenmiþ piþirme Toplam piþirme süresi ve piþirmenin ne zaman biteceði ayarlanmalýdýr. Eðer göstergede 0:00 yazdýðýný kabul edersek:. Kontrol düðmesini istenen piþirme türü ve sýcaklýðýna ayarlayýn (örnek: statik fonksiyon, 00 derece). düðmesine basarak ve tuþlarýyla piþirme süresini ayarlayýn. Piþirme süresinin 0 dakikaya ayarlandýðýný varsayalým. Bu durumda gösterge aþaðýdaki gibi olacaktýr: düðmeye basmayý býraktýktan saniye sonra göstergede auto sözcüðüyle birlikte sembolü görünecektir.. düðmesine basarak ve tuþlarýyla piþirmenin sona ereceði zamaný ayarlayýn. Bu saatin öðlen olduðunu varsayalým.. Düðmeye basmayý býraktýðýnýzda saniye içinde normal zaman görünecektir. Auto ýþýðý yanýkken bu piþirme süresi ve süre sonunun otomatik olarak ayarlandýðý anlamýna gelir. Bu durumda fýrýn :0da çalýþmaya baþlayýp yarým saat sonra duracaktýr. Fýrýn çalýþmaya baþladýðýnda sembolü piþirme süresi boyunca yanýk kalacaktýr. Piþirme süresini istediðiniz zaman düðmesine basarak, kalan süreyi de düðmesine basarak ekranda görebilirsiniz. Piþirme bittiðinde sinyal sesi duyulacaktýr. Bunu kapatmak için ve dýþýnda herhangi bir düðmeye basmanýz yeterlidir. Belirli bir zaman için piþirmenin hemen baþlatýlmasý Belirli bir zaman için ertelenmiþ baþlangýç adýmlarýnýn ve.sini kullanarak sadece piþirme zamanýný ayarladýðýnýzda piþirme hemen baþlayacaktýr. Programlanmýþ bir piþirmeyi iptal etmek düðmesine basýn ve düðmesini kullanarak saati 0.00'a getirin. Daha sonra düðmesine basarak manuel piþirme seçeneðine geçin. Timer/zamanlayýcý özelliði Timer özelliðiyle belli bir zamaný ayarlayýp geri sayým yaptýrabilirsiniz. Bu özellik fýrýný açmaz ya da kapatmaz, sadece ayarlanan süre sonunda alarm verir. Düðmesine basýldýðýnda gösterge þöyle görünecektir: istediðiniz süreyi ayarlamak için ve düðmelerini kullanýnýz. Düðmelere basmayý býraktýðýnýzda timer geri sayýma baþlayacak ve saat göstergede görünecektir. süre dolduktan sonra sinyal sesi duyulacaktýr. Bu sesi herhangi bir düðmeye basarak kapatabilirsiniz ( ve dýþýnda). Bu durumda sembolü de artýk yanmayacaktýr. Bilgilerin düzeltilmesi/iptali Programlama yaparken girdiðiniz bilgiler herhangi bir zamanda ilgili fonksiyon düðmesiyle ve düðmelerine basýlarak deðiþtirilebilir. Piþirme süresi bilgisini iptal ettiðinizde, piþirme süre sonu bilgisi de otomatik olarak iptal edilecektir. Bunun tam tersi de geçerlidir. Fýrýn zaten programlandýysa, geçerli baþlangýç zamanýndan önce olan bitiþ zamanlarýný kabul etmeyecektir. 6

7 Piþirme Seçenekleri Piþirme Seçenekleri! BARBECUE/IZGARA ve GRATIN/ÇÝFT IZGARA seçenekleri dýþýnda tüm piþirme seçeneklerinin sýcaklýk aralýðý otomatik olarak 60 derece ve maksimum arasýnda seçime elveriþli biçimde ayarlanmýþtýr. BARBECUE (Maksimum güce ayarlanmasý önerilir); GRATIN (00 dereceyi geçmemesi önerilir) MAYALAMA fonksiyonu Fýrýn SICAKLIK düðmesinin konumundan baðýmsýz olarak 0 derecede çalýþýr. Hamur yapýmý için ideal bir seçenektir. STATÝK piþirme fonksiyonu Fýrýnýn üst ve alt ýsýtma elemanlarý devreye girer. Bu seçenekte, en iyisi sadece bir rafý kullanmaktýr. Bir raftan fazlasý kullanýldýðýnda ýsý eþit daðýlmayacaktýr. PASTATATLI fonksiyonu Yan ýsýtma elemanlarý ve fan fýrýnýn her tarafýnda hassas bir ýsý daðýlýmýný garanti ederek devreye girer. Bu seçenek kabarmasý istenen kekler gibi hassas yiyecekler ve üç rafta ayný zamanda turta piþirebilmek için idealdir. PÝZZA fonksiyonu Alt ve dairesel ýsý elemanlarýyla fan devreye girer. Bu birleþim yüksek sýcaklýk vererek fýrýný kýsa sürede, daha çok alt kýsýmdan ýsýtýr. Eðer ayný anda birden çok raf kullanýrsanýz, piþirmenin ortasýnda raflarýn yerini deðiþtirin. BARBECUE/IZGARA fonksiyonu Üst ýsýtýcýlar devreye girer. Izgaranýn yüksek ve direkt sýcaklýðý yüksek ýsý gerektiren yiyecekler için önerilmektedir. Bu fonksiyonda fýrýnýn kapýsýný her zaman kapalý tutunuz. ÇÝFT IZGARA fonksiyonu Üst ýsýtýcý ve fan devreye girer. Bu özelliklerin birleþimi indirekt termal yayýlýmýn ve fýrýn içinde güçlü ýsý daðýlýmýnýn etkinliðini arttýrýr. Bu da yiyeceklerin yüzeyleri yanmadan ýsýnýn içlerine kadar girmesini saðlar. Bu fonksiyonda fýrýnýn kapýsýný her zaman kapalý tutunuz. Çevirme Þiþi (sadece bazý modellerde) Çevirme þiþini kullanmak için aþaðýdakileri uygulayýnýz: HIZLI PÝÞÝRME fonksiyonu Isýtma elemanlarý ve fan fýrýnýn içinde sürekli bir ýsý daðýlýmýný garanti ederek devreye girer. Bu piþirme seçeneðinde ön ýsýtmaya gerek yoktur. Bu seçenek özellikle önceden piþirilmiþ ve paketlenmiþ gýdalarla donmuþ yiyecekler için önerilmektedir. En iyi sonuçlar tek raf kullanýlarak elde edilir. TURBOBÝRDEN FAZLA RAFTA PÝÞÝRME fonksiyonu Tüm ýsýtma elemanlarý (üst, alt ve dairesel) ve fan devreye girer. Isý tüm fýrýnda eþit olarak daðýlacaðý için, bu yiyecekleri düzgün olarak piþirir ve kýzartýr. Ayný zamanda en fazla iki raf kullanýlabilir.. Damlama tepsisini. rafa koyunuz.. Çevirme þiþi tutucusunu. rafa koyun ve þiþi fýrýnýn arkasýndaki deliðe yerleþtiriniz.. Çevirme þiþini ya da düðmelerine basarak çalýþtýrýnýz.! seçeneði açýk olduðunda kapý açýlýrsa çevirme þiþi duracaktýr. 7

8 Pratik piþirme önerileri! Fan çalýþan programlarda yiyecekleri ve 5. raflara koymayýnýz. Doðrudan gelen yoðun sýcaklýk hassas yiyeceklerin yanmasýna neden olabilir.! BARBECUE/IZGARA ve ÇÝFT IZGARA seçeneklerinde artýklar ve yaðlarýn toplanmasý için damlama tepsisini. konuma yerleþtiriniz. BÝRDEN FAZLA RAFTA PÝÞÝRME Daha çok ýsý gerektiren yiyeceði.'ye koyarak ve. raflarý kullanýnýz. Damlama tepsisini alt rafa koyunuz. BARBECUE/IZGARA Rafý ya da. konuma koyun. Yiyeceði tepsinin ortasýna yerleþtirin. En yüksek güç derecesini ayarlamanýzý öneriyoruz. Üst ýsýtýcý termostata baðlýdýr ve yeterince sýcaklýk olmadýðý zaman devreye girmeyebilir. PÝZZA SEÇENEÐÝ Hafif, alüminyum pizza tepsisi kullanýnýz. Pizzanýn gevrek olarak piþmesini istiyorsanýz damlama tepsisini kullanmayýn (piþirme süresini uzatacaðý için pizzanýn gevrek olmasýný önleyebilir). Pizzanýzda çok çeþitli malzeme varsa mozzarella peynirini piþirmenin yarýsýnda eklemenizi öneriyoruz. 8

9 Piþirme önerileri tablosu Yapýlan Ayar Yemek Türü Kg Raf No. (Alttan) Ön ýsýtma süresi (dakika) Termostat Ayarý Piþirme Süresi (dakika) Mayalama Yulaf ya da kabartma tozlu hamurlarýn mayalanmasý (ekmek, tatlý pielar vb) Statik Ördek Rosto veya et Bisküviler Tartlar TatlýPasta Hýzlý Piþirme Birden fazla rafta piþirme Pizza Izgara Çift ýzgara Turtalar Meyveli kekler Meyveli kekler Kek Pankek ( rafta) Küçük kek ( rafta) Peynirli puf( rafta) Kremalý puf ( rafta) Bisküvi ( rafta) Kurabiye ( rafta) Donmuþ gýdalar Pizza Dolmalýk kabak Ispanaklý pay Meyveli turta Lazanya Tavuk rulo / Ön piþirmeli yiyecekler Tavuk kanat Taze yiyecekler Bisküvi Meyveli kek Peynirli Puf Pizza (iki rafta) Lazanya Kuzu eti Tavuk Rosto ve Patates Uskumru Meyveli kek Puf (iki rafta) Bisküvi ( rafta) Sünger Kek ( rafta) Sünger Kek ( rafta) Tuzlu pastalar Pizza Dana Rosto, biftek Tavuk Dil Balýðý ve ahtapot Karides, kalamar Morina Fileto Izgara Sebze Dana eti Sosis Hamburger Uskumru Tostlar Izgara tavuk Ahtapot +.5 / n..5.5 ya da

10 Önlemler ve Ýpuçlarý! Bu cihaz uluslar arasý güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Aþaðýdaki uyarýlar güvenliðiniz içindir, dikkatlice okumanýzý tavsiye ediyoruz. Genel Güvenlik Bu cihaz, profesyonel olmayan, ev içi kullanýmý için tasarlanmýþtýr. Cihaz üstleri kapalý olsa da dýþ mekanlara kurulmamalýdýr. Cihazý yaðmur ve fýrtýna altýnda býrakmak çok tehlikelidir. Cihazý taþýrken, taþýyanlara ya da cihazýn kendisine zarar verilmemesi için yanlardaki tutamaçlarý kullanmanýzý öneriyoruz. Cihaza vücudunuzun ýslak kýsýmlarýyla ve çýplak ayakla dokunmaktan kaçýnýnýz. Cihaz sadece yetiþkinler tarafýndan, kullaným kýlavuzuna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Cihaz kullanýlýrken ýsýtma üniteleri ve fýrýnýn bazý parçalarý çok sýcak olabilir. Bu kýsýmlara dokunmayýnýz ve çocuklarý uzak tutunuz. Diðer küçük ev aletlerinin elektrik kablolarýnýn fýrýnýn sýcak kýsýmlarýna temas etmediðinden emin olunuz. Fýrýný soðutan ya da havalanmasýný saðlayan açýklýk kýsýmlar örtülmemelidir. Fýrýn kapýsýný yan taraflarý sýcak olabileceðinden her zaman ortasýndan tutunuz. Fýrýna yiyecekleri koyarken ya da çýkarýrken her zaman fýrýn eldiveni kullanýnýz. Fýrýnýn alt kýsmýnda alüminyum folyo kullanmayýnýz. Fýrýna yanýcý maddeler koymayýnýz. Cihaz yanlýþlýkla çalýþtýrýlýrsa bunlar alev alabilir. Fýrýn kullanýlmadýðý zaman düðmelerin / konumunda olduðundan emin olunuz. Cihazý prizden çýkarýrken kablodan deðil fiþten tutunuz. Cihazýn fiþini çekmeden hiçbir zaman bakým ya da temizlik iþlemleri yapmayýnýz. Hiçbir arýza durumunda cihazý kendiniz tamir etmeye çalýþmayýnýz. Deneyimsiz kiþilerce yapýlan tamiratlar yaralanmalara ya da daha büyük arýzalara neden olabilir. Yetkili servisler baðlantý kurunuz (yardým bölümüne bakýnýz). Fýrýn kapaðý açýkken üstüne aðýr cisimler koymayýnýz. Cihazýn elden çýkarýlmasý Cihazýn ambalaj malzemelerini ya da kendisini elden çýkaracaðýnýz zaman çevre koruma düzenlemelerine uygun davranýnýz. Atýklarýn tahliye edilmesi için yerel sorumlularla baðlantý kurunuz. Cihazý elden çýkaracaðýnýz zaman tekrar kullanýlmasýný önlemek için ana enerji kablosunu kesiniz. Çevreyi korumak Cihazýnýzý sabah erken ya da akþam geç saatlerde kullanarak genel elektrik sistemindeki yükün azalmasýna katkýda bulunabilirsiniz. Piþirme zamaný ayarlarý ya da ertelenen piþirme baþlangýcý fonksiyonlarý bunu yapmanýza olanak verecektir (piþirme türleri bölümüne bakýnýz). En iyi sonucu almak ve enerji tasarrufu yapmak (yaklaþýk %0) için çift ýzgara seçeneðini kullanýrken her zaman fýrýnýn kapýsýný kapalý tutunuz. Fýrýn kapaðýnýn çevresinde yalýtýmý saðlayan lastik kýsýmlarý düzenli olarak kontrol edip temizlerseniz kýrýntýlarýn yapýþarak ýsý kaybýný neden olmasýný engellemiþ olursunuz. Teknik yardým Ýletiþim: cihaz modeli (mod.) seri numarasý (S/N) bu bilgiler cihazýn üzerinde ya da ambalajda yer alan veri etiketinde bulunmaktadýr. Cihazýn ömrü 0 yýldýr. 0

11 Bakým ve Koruma Cihazý kapatmak Herhangi bir iþlem yapmadan önce cihazýn elektrik baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn temizlenmesi Paslanmaz çelik ya da emaye kýsýmlara zarar verecek aþýndýrýcýlý toz ya da maddeler kullanýlmadan ýlýk suyla yýkanmalýdýr; Paslanmaz çelik kýsýmlar lekelenebilir. Eðer bu lekelerin çýkarýlmasý zorsa, marketlerde bulunabilen özel ürünlerden kullanýnýz. Temizledikten sonra, tamamen durulayýp kurulamanýz önerilir. Aþýndýrýcý deterjanlar kullanmaktan kaçýnýnýz Fýrýnýn içi tercihen kullanýldýktan hemen sonra, henüz ýlýkken, sýcak su ve sabunla temizlenmeli, sabun durulanmalý ve iç kýsým tamamen kurulanmalýdýr. Aþýndýrýcý deterjanlar kullanmayýnýz. Fýrýnýn aksesuarlarý günlük bulaþýklar gibi yýkanabilir (bulaþýk makinenizde de yýkayabilirsiniz). Fýrýn kapýsýnýn temizlenmesi Cam kapýyý aþýndýrýcý olmayan sünger ve temizleyicilerle silip, yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Daha derin bir temizlik için fýrýn kapýsýný çýkarabilirsiniz.. Fýrýn kapýsýný tamamen açýn.. Kapýyý yukarý kaldýrarak iki menteþenin yanýndaki manivelalarý çevirin (þekle bakýnýz) F Fýrýn lambasýný deðiþtirme Fýrýn lambasýný deðiþtirmek için:. Lamba tutucunun cam kapaðý tornavida kullanarak çýkarýnýz;. Lambayý çýkarýp 5W, cap E özelliklere sahip bir lambayla deðiþtirin..cam kapaðý yerine tam olarak oturduðundan emin olarak takýn. (þekle bakýnýz) fýrýný tekrar enerji kaynaðýna baðlayýnýz. Hareketli/sliding raflarýn kurulumu Hareketli raflarý kurmak için: A A.Þekildeki iki vidayý gevþetin. Eðer fýrýnýn kendini temizleme özelliði varsa bu geçici bir süre için devre dýþý kalacaktýr.. Vidalarý kurulum paketinde saðlanan B ve C vidalarýyla deðiþtirin. C B F Contalarý kontrol etmek.kapýyý iki yanýndan tutarak yarým kapalý konuma getirin ve F menteþelerine bastýrarak kapýyý kendinize doðru çekin. Kapýyý yerine takmak için bu iþlemleri geriye doðru yapabilirsiniz. Fýrýnýn açýklýðýný çevreleyen kauçuk contayý düzenli olarak kontrol edin. Bu conta hasar görürse, size en yakýn Ariston Yetkili Servisine baþvurun (teknik yardým bölümüne bakýnýz). Conta tamir olana kadar fýrýnýnýzý kullanmamanýzý tavsiye ederiz.. B ve C'yi sýkýþtýrýn ve temizleme ünitesini tekrar takýn. D 5. Son olarak rayý C'ye takýn.. Þekilde görüldüðü gibi D baðlantýlarýný fýrýn duvarlarýndaki deliklere denk gelecek þekilde saðlamlaþtýrýn. Sað ray delikleri yukarýda, sol ray delikleri aþaðýdadýr.

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN Türkçe, 1 CX64ST T/HA CX64ST6 T/HA Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý arklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

BO243EA Touch Serisi!

BO243EA Touch Serisi! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1 # Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243EA Touch Serisi Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın,

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu!

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243CB Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın, yemek tariflerinizi

Detaylı

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu!

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. 1. Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243DB Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın, yemek tariflerinizi

Detaylı

Içindekiler. Giriþ. Ýlkžçalýþtýrma. Öneriler

Içindekiler. Giriþ. Ýlkžçalýþtýrma. Öneriler Içindekiler Giriþ Giriþ... 85 Ýlkžçalýþtýrma... 85 Öneriler... 85 Yakýndanžgörünüm... 86 Kullanýmžþekli... 8 Piþirmežalternatiflerižtablosu... 9 Fýrýnýnžtemizlenmesižvežbakýmý... 9 TeknikžServis... 9 Güvenlikžuyarýlarý...

Detaylı

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın A2RW-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ŞARAP KIRMIZISI ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108953 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10.

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10. Manuel yemek kitabı İçindekiler Manuel pişirme 3 Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4 Fırında pişirme 5 Yumurtalar 10 Balık 11 Sebze ve garnitürler 13 Patatesler ve garnitürler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu!

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. 1. Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243SF Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın, yemek tariflerinizi

Detaylı

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) CS20-6 KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108656 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog LED elektronik

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

Pişirmeye genel bakış

Pişirmeye genel bakış ye genel bakış Bu genel bakış, Otomatik kullanımı sırasında yemekleriniz için doğru pişirme ayarlarını bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bir pişirme kategorisi seçmek için sensör alanlarına dokunun.

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) A2PY-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108960 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, PİROLİTİK TEMİZLEME

Detaylı

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM EAN13: 8017709130060 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 592 x 597 x 570 Fırın kapasitesi: 68 litre 9 farklı yemek programı + 3 hafıza Pirolitik temizleme (500 C de yoğun temizleme)

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243VG PyroTouch Serisi

Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243VG PyroTouch Serisi MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. 1 Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243VG PyroTouch Serisi Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi buluşturan bu fırın,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 I6GTAG/T Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

TR4110BL. Victoria. 110cm "Victoria" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA

TR4110BL. Victoria. 110cm Victoria Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA TR4110BL 110cm "" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA EAN13: 8017709166670 OCAK: 7 gözlü gazli ocak Ön sag: 1.80kW Arka orta: 1.80kW Ön orta: 3.00kW Arka orta: 1.00kW Ön sol:

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 334. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 22 484 48 00 Faks : 0 22 48 40 08 ) Ýç baca 4 2) Sac baca 3) Kumanda paneli 4) Cam 5) Kenardan

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

TR93P. Victoria. 90cm "Victoria" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B

TR93P. Victoria. 90cm Victoria Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B TR93P 90cm "" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B EAN13: 8017709181703 OCAK: 6 gözlü ocak Ön sag: 1.8 kw Arka sag: 2.9 kw Ön orta: 1.0 kw Arka orta: 1.8 kw Arka sol: 1.0 kw Ön

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

EasyCook Combair SE SEP. Fırın

EasyCook Combair SE SEP. Fırın EasyCook Combair SE SEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

Tehlike! Uyarıyı dikkate almamanız, elektrik çarpması sonucunda hayati risk taşıyan yaralanmalara neden olabilir.

Tehlike! Uyarıyı dikkate almamanız, elektrik çarpması sonucunda hayati risk taşıyan yaralanmalara neden olabilir. GİRİŞ Bir De'Longhi ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinizi tehlikeye atma ya da cihaza zarar verme riskinden kaçınmak için lütfen birkaç dakikanızı ayırarak bu talimatları okuyunuz. Bu talimatlarda

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

! Mikrodalga Kullanma Kılavuzu!

! Mikrodalga Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. BO243MW A. Kullanma Talimatları 1. Saati Ayarlama: Mikrodalga ilk çalıştırıldığı zaman, ekran 0:00 ı gösterecek ve bir kez sinyal sesi duyulacak.

Detaylı

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu!

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. 1. Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243UH - PYRO Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın, yemek tariflerinizi

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 18.07.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312

Detaylı

EasyCook Combair HSE. Fırın

EasyCook Combair HSE. Fırın EasyCook Combair HSE Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates... 0

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın EasyCook Combair XSE XSEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Miwell-Combi XSL Ayar önerileri. Mikrodalga

Miwell-Combi XSL Ayar önerileri. Mikrodalga Miwell-Combi XSL Ayar önerileri Mikrodalga İçindekiler Simgelerin açıklamaları 3 Çalışma modları 4 Uygun aksesuar 5 Ayarlar 7 Isıtma... 7 Buz çözme... 8 Aynı zamanda buz çözme ve pişirme... 9 Et, tavuk,

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 4. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 5. KURULUM 6. KULLANIM 7.

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 4. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 5. KURULUM 6. KULLANIM 7. x Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Kullanma

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı