SÜMERCE VE TÜRKÇEDE AD DURUM EKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜMERCE VE TÜRKÇEDE AD DURUM EKLERİ"

Transkript

1 SÜMERCE VE TÜRKÇEDE AD DURUM EKLERİ Süleyman ERATALAY Adlar bulundukları sözcede başka dil birimleriyle ilişki içindedirler. Bu birliktelik onları birbirinden değişik durumlarda bulunmaya iter. Eklemeli bir dil olan Türkçede bu görevi doğal olarak ekler üstlenir. Ad durum ekleri diye andığımız bu yapıların benzerlerine Sümercede de rastlanmaktadır. İki değişik eklemeli dilin ad durumlarını nasıl gösterdiğini anlamamız için Türkçenin çeşitli tarihsel kullanılış biçimleri ile Sümerce kullanılış şekillerinin karşılaştırılması uygun olacaktır. Doğasında ad durumu bulunan dillerde, bu görevin hangi eklerle yerine getirildiği konusu tartışmalıdır. Bu nedenle dilciler Türkçedeki ya da başka bir dildeki ad durumları konusunda değişik görüşler sunabilmektedir. Sümercede de böyle birbirinden değişik düşünceler olmakla birlikte, genellikle değinilen on adet ad durumu bulunmaktadır 1. Bunlar; yalın, eş işlevsel, ilgi, bulunma, yönelme, birliktelik, çıkma, varış, yön gösterme, eşitlik olarak sıralanabilir. Türkçede ise eş işlevsel durum dışındaki ad durumlarına rastlanmaktadır. Sümercede ve Türkçede eril dişil ayrımı bulunmamaktadır. Bu nedenle ad durum eklerinin bu ayrımı gözetmesi gerekmez. Fakat Sümercede insan (insan adları, tanrı adları, hizmetçi/köle adları) insan olmayan (eşya/nesne adları, hayvan adları) ayrımı yapılmaktadır. Bu ayrım bir çeşit belirteçtir. Eğer bir ad insan adı değilse yönelme, yön gösterme, çıkma ve bulunma durumlarında ad durumu değişik bir ek kullanılarak oluşturulur. Bu sayede Sümercenin temel özelliği olan ve anlamayı kolaylaştıran belirteçlere yardımcı bir yapı oluşmuş olur. lugal-ø muĝen-ø 1. Yalın Durum: Türkçede ve Sümercede ek almadan oluşturulan bu durum her dilde bulunmaktadır. Eş işlevsel bir dil olan Sümercede yalın durum geçişsiz eylemin bulunduğu sözcedeki ek almamış özne veya geçişli eylemin bulunduğu sözcede görülen nesnenin durumudur. Sümerce Türkçe Açıklama Kral (lugal) geldi. (mu-ĝen) Geçişsiz eylem: özne (lugal) yalın durumda 1 Edzard, O., D., Sumerian Grammar Handbook of Oriental Studies, Part One: The Ancient Near East and Middle East, Brill Academic Publishers, Leiden, s.35

2 lugal-e bad-ø i-n-sig-ø Sümercede bazı ad durumları, durum eki olmadan yani yalın olarak ifade edilir. Bu durumlar: a) Geçişsiz veya edilgen eylemin bulunduğu sözcelerin öznesi b) Geçişli eylemin bulunduğu tamamlanmamış sözcelerin öznesi c) Seslenme durumu d) Belirtme durumu 2 şeklinde özetlenebilir. Kolaylıkla yalın durumla karıştırılabilecek bu durumlar sözce içinde anlamlanırlar. Bunları birbirinden ayıran sözce içindeki yerleri ve anlamlarıdır. Bu özellik Sümercenin eş işlevsel bir dil olmasından kaynaklanmaktadır. 2. Eş İşlevsel Durum: Sümerce, Baskça, Kafkas dilleri, Tibet-Burma dilleri, Sibirya dilleri, Eskimo dilleri, Maya dili ile birçok Papua ve Avustralya dilinde bulunan bir durumdur. Hatta durumdan da öte bir ad durumu düzenidir. Bu sistemde geçişli sözcenin ereği 3 (patient) ile geçişsiz sözcenin ad tamlaması aynı biçimdedir. Belirtili sisteme sahip olan dilimizde ise geçişli cümlenin kılıcısı 4 (yapıcı = agent) ile geçişsiz cümlenin ad tamlaması aynı şekilde oluşturulur. Kısacası geçişli eylemin bulunduğu sözcelerde yalın halde bulunması gereken öznenin ek alması durumudur. Bu durum cümlenin anlamını da etkileyerek edilgenlik unsurları verir. Türkçeni hiçbir döneminde görülmeyen bir özellik olan eş işlevsellik Sümercede -/e/ ekiyle yapılır. Böyle bir durum Türkçenin yapısı dolayısıyla hiçbir döneminde kullanılmamıştır. Sümerce Türkçe Açıklama Kral (lugal-e)duvarı (bad) yıktı (i-n-sig-ø) Geçişli eylem: özne (lugal-e) Eş İşlevsel durumda, nesne (bad) yalın durumda 2 Falkenstein, A., Das Sumerische. Brill-Verlag Leiden, s.38, Patient: Bir eylem aracılığı ile vurgulanan iliģkinin amacıdır. Sözce içerisinde genellikle belirtili nesne olarak gerçekleģir. Örn: Ahmet çiçekleri suladı. 4 Agent: Yapıcı, Kılıcı; Sözcede bir iģi veya iliģkiyi taģıyanı anlatan birim.

3 EĢ iģlevsel durum eski Sümercede düzenli bir Ģekilde kullanılmıģ, M.Ö. 2. bin yıldan sonra Akkadların nüfuzu ile kullanımında özensizlikler göze çarpmaya baģlamıģtır 5. EĢ iģlevsel durum eki olan -/e/ bundan sonraki zamanlarda kendinden önce gelen sözcüğün son seslemine göre değiģmeler göstermiģtir. Eğer sözcenin son sesi /a/ ise ek -/a/ (anne = ama, ama-a), /u/ ise ek -/u/ (kiģi = lu, lu-u) olarak kullanılmıģtır. Bu durum bir çeģit ünlü uyumudur ve bu ekin çoğu zaman gösterilmediği görülür 6. < > = = ( * ) 7 Zi-dingir-gal-gal-e-ne-ke Zi - dingir -galgal - ene - (a)k - e Yemin Tanrı büyük ÇOĞ. ĠLGĠ Eġ.ĠġL.. Büyük tanrıların yemini Ad eğer tamlayan durumunda ise eģ iģlevsel durumun farklı bir kullanımı söz konusu olur. Addan sonra gelmesi gereken eģ iģlevsel durum eki -/e/ tamlamanın sonuna itilir. 3. İlgi Durumu: Adlar arasındaki iliģkiler, ilgiler Sümercede -/ak/ eki ile yapılan bu durumla belirtilir. Ġnsan insan olmayan ayrımı bu durumda gözetilmez. Sözce ister geçiģli eylemle ister geçiģsiz eylemle yapılsın bir farklılık görülmez. Adın türü de ekin Ģeklini değiģtirmez. Sümerce Türkçe Açıklama e 2 lugalla(k) ev (e 2 ) Kral-ın (lugal-la) ad (lugal-la) ilgi durumunda, ad (e 2 ) yalın durumda e 2 lugal-laka Ev (e 2 ) kral-ın-da ( lugal-la-ka) Ad ( lugal-la-ka)ilgi durumunda, tamlananın bulunma durumu ekini de almış halde, ad (e 2 ) yalın durumda. 5 Edzard, D., O., a.g.e., s Edzard, D., O., a.g.e., s Tosun, M., Yalvaç, K., Sumer Dili ve Grameri, TTK Basımevi, Ankara, 1981, s.46. (Ġki Dilli Bir Büyü Metni, 35.satır.)

4 Sümerce söz diziminde çok önemli bir fark göze çarpmaktadır. Bu fark ad tamlamalarının dizimiyle ilgilidir. Adlara gelebilecek ekler Ģu Ģekilde sıralanır: 1 Tamlama kökü Ad, bileşik sözcük, adıl; adlaşmış eylemlik Y u2 Niteleyici/Ortaç niteleyici; eylemlik k3 a4 Sayı adı Niteleyici tamlama Bu sıra dolu ise 7. sıra boş kalır. İlgi durumundaki ad tamlamaları r5 İlgi tümcesi Açıklayıcı tümce ı 6 İyelik öğesi Kişi adılı d a7 Çoğul eki Çoğul eki /-ene/ k8 i9 Koşuntu(Apposition Durum eki Ad tamlamaları Durum eklerinden uygun olanı örnekler incelendiğinde bu özellik açıkça görülmektedir. Ġkinci örnekte ev ve kral dan sonra kral adına ait ilgi eki -/ak/ ve ev e ait -/a/ bulunma ekinin sıralandığı görülmektedir. Sümercede ilgi eki adlara; a) ünsüz ve ünlü arasında ise -/ak/ b) ünlü ve ünlü arasında ise -/k/ c) ünsüzden sonra ise -/a(k)/ d) ünlüden sonra ise -/(k)/ gibi değiģik Ģekillerde eklenmektedir 8. Ġlgi durumu Sümercede kiģi adıllarını da etkilemektedir. Eğer /ĝu/ (ben), /zu/ (sen), /(a)ni/ (o) (insan sınıfı için) ve /bi/ (o) (insan olmayan sınıfı için) ilgi durumunda iseler, son harfleri ilgi eki olan -/ak/ ın etkisinden dolayı /a/ ya dönüģür ve /ĝá/, /za/, /(a)na/ ve /ba/ Ģeklinde kullanılır 9. S Ü : ü Ö r? ;! 7 10 d Nin-gir-su-ka-ke igi-zi-bar-ra d Ningirsu - k - ak - e igi-zi-bar-ra Tanrı Bel. Ningirsu - YRD.S. - ĠLGĠ - Eġ.ĠġL. keģif yapmak 8 Edzard, D., O., a.g.e., s Edzard, D., O., a.g.e., s Tosun, M., Yalvaç, K., a.g.e., s.28 (Gudea Statue B, kol. 2, satırlar.)

5 Tanrı Ningirsu nun keşfettiği, Türkçede de Sümercede olduğu gibi tümcenin sonunda eylem bulunur ve sözcenin diğer tüm elemanları eylemden önce gelir fakat her ek ait olduğu sözceyle birleģtirilir. Türkçede ilgi durumu -/In/ 11 ekiyle elde edilir. Ekin bu iki biçimde kullanılmasının sebebi Türkçenin ünlü uyumu özelliğidir. Ek eğer ünlü bir harften sonra kullanılmıģsa -/nın/, -/nin/ Ģeklinde karģımıza çıkmaktadır. Bu ek Türkçenin her döneminde ufak değiģikliklerle kullanılmıģtır. Orhun Türkçesinde -/Iŋ/, -/niŋ/ Ģeklinde görülen ek ŋ nin özelliğinden dolayı bazı yerlerde -/Ig/, -/g/ Ģeklinde kullanılmıģtır. AMGZDU:gisik:Züy:ity 12 AMGuZuDU:GİŞİK:ZÜY:İTiY Yiti yüz kişi - g ud - uz - u - gma Yedi yüz kişi - İLGİ yol göstermek - ETT.ÇATI - YRD.S - SIF.FİİL Yedi yüz kişinin yol göstereni Daha sonraki dönemlerde yine ufak değiģikliklerle karģılaģırız. Eski Anadolu Türkçesinde ilgi eki -/uŋ/, -/nuŋ/ Ģeklindedir 13. Oġlanı iki talusınuŋ arkasında urup çakdı. Oġ(u)l - an - ı iki talu - sı - nuŋ arka - sı Oğul - YAP.E. - BEL. iki dal - 3.TġĠE. - ĠLGĠ arka - 3.TġĠE. - n - da ur - up çak - dı. - YRD.S. BUL vurmak - Z.FĠĠL. çakmak - GGZE. Oğlanı iki dalının (omzunun) arkasından vurup yumrukladı. 4. Yönelme Durumu: Eylemin yönünü veya eyleme herhangi bir yaklaģmayı belirtmek için, adların büründüğü durumdur. Sümercede bu durum -/ra/ ekiyle yapılır. Fakat ek sadece insan sınıfındaki adlarda kullanılır. Ġnsan olmayan sınıfında hiçbir ek kullanılmaz. 11 Ekin kalın sesli ve ince sesli olmak üzere iki türünün bulunduğunu belirtir. 12 Köl Tigin Beñgü TaĢi Yüz. (Güney Yüzü) 13 Gülsevin, G., Eski Anadolu Türkçrsinde Ekler, Türk Dil Kurumu Yayınları :673, Ankara, 1997, s.25.

6 a b c d e f g h i j 14 Tukum-bi dumu ad-da-na-ra Tukum-bi dumu adda - (a)na - ra Eğer oğul baba - 3.TġĠE. - YÖN. Eğer oğul babasına. Bu ek karģımıza her zaman -/ra/ Ģeklinde çıkmaz. Sözce eğer ünlü bir harf ile bitiyorsa ekin sonundaki -/a/ kullanılmaz. l m n o 15 Lugal-a-ni-ir Lugal - ani - i - r(a) Kral - 3.TġĠE. - YRD.S. - YÖN. (Kendi) Kralına Eski Sümercede d en-lil-la Ģeklinde -/r/ nin düģtüğünü, ama-ŋu Ģeklinde (daha sonra ama-ŋu-ra biçimine dönüģmüģtür) hiçbir yönelme ekinin kullanılmadığını da görmekteyiz 16. Türkçede bu durum (y)/a/ ekiyle oluģturulur. Tarihi geliģimi içerisinde bu iģlevi yerine getirebilmek için bir çok ek kullanılmıģtır. Kullanılan bu eklerden bazıları bugün hala bazı Türk lehçelerinde varlığını sürdürmekteyse de bir çoğunun zaman içinde kullanımdan kalktığı görülmektedir. Orhun Türkçesinde yönelme durumu Ģahıslara göre farklılık göstermektedir. Birinci ve ikinci tekil Ģahısta -/ka/ eğer sözcük iyelik eki almıģsa -(y)/a/ veya üçüncü tekil Ģahıs ekinden sonra -/ŋa/ ekiyle yapılmıģtır. Eski Anadolu Türkçesinde -(y)/a/ eki yaygınlığını sürdürmekle birlikte -/ka/ ve -/ga/ eklerinin de zaman zaman kullanıldığı görülmektedir. Bu ekler varlıklarını Karahanlı Türkçesinde de sürdürmelerine rağmen günümüze kadar kullanımına devam edilen yönelme eki (y)/a/ olmuģtur. Bunun yanında üçüncü tekil Ģahıs eki olan -/I/, -/si/ den sonra -/na/ Ģeklinde kullanımına da devam edilmiģtir. Mdmgt:gçik:AKYULT Tosun, M., Yalvaç, K., Sumer, Babil, Asur Kanunları ve Ammi-ġaduqa Fermanı, Türk Tarih Kurumu Yay., s. 44 (Ana Ġttišu, lev.vii, kol.iii, 23. satır.) 15 Tosun, M., Yalvaç, K., a.g.e., s.20 (Gungunum, kol.i, 7.satır.) 16 Falkenstein, A., a.,g.,e., s.38-39, Köl Tigin Beñgü TaĢi Yüz. (Güney Yüzü), 3.satır

7 MiDeMGeT:GiÇİK:AKYULaT Taluy - ka kiçig teg - me - di - m. Deniz - YÖN. kadar değ- - OLUMS. - GGZE. - 1.TġĠE. Denize kadar ulaşmadım.. 5. Yön Gösterme Durumu: Eylemin yapıldığı yönü belirtmek için sözcelere getirilen eklerdir. Sümerce yön gösterme durumu eki -/e/ dir. Bu ek sadece insan olmayan sınıfındaki sözcelere getirilir. Ġnsan sınıfındaki kelimelere bir önceki baģlıkta da değinildiği gibi yönelme durumu eki olan -/ra/ getirilir. Gábor Zólyomi 18 ye göre -/e/ eki aslında yönelme durumu ekidir. Zólyomi yön gösterme ve yönelme durumu arasında herhangi bir ayrım yapmazken, Otto Dietz Edzard 19 bu iki durumu ayırır. -/ra/ ekinin yönelme, -/e/ ekinin ise yön gösterme durumu eki olduğunu belirtir. Adam Falkenstein 20 ise yön gösterme durumuna yani -/e/ ekine hiç değinmez. Ģ ġ l ğ Ğ Ġ é 21 é-e Lugal-bé gu-ba-dé é - e Lugal - bé gu - ba - dé Tapınak - YÖN.G. Kral - 3.TġĠE. söyle- - BUL. - GGZE. Tapınağa Kralı söyledi. Bu farklı görüģleri, Yön Gösterme durumu ile Yönelme durumunun birbirine yakınlığı beraberinde getirmiģtir. Bizce de böyle bir ayrımın yapılmasında yarar vardır. Sümercede bu durum bir nesneye olan hareketin yani söz konusu nesneyle bir buluģmanın gerçekleģmesini ifade eder. ÇağdaĢ Türkçede görülmeyen bu durum Türkçenin tarihsel geliģimi içerisinde önce Orhun Türkçesinde görülür. -/garu/, -/ŋaru/, -/ArU/, - /ra/ ekleriyle oluģturulan bu durum yönelme durumundan farklı bir yapı arz eder. -/garu/ eki yalın durumdaki sözcelere 22, -/ŋaru/ eki 3. kiģi 18 Zólyomi, G., Topicalized and external possessors in Sumerian, Leipzig, s.2, Agustos 2004, 19 Edzard, D., O., a.g.e., s.53, Falkenstein, A., a.g.e., s.38-39, Tosun, M., Yalvaç, K., a.g.e., s.24 (Gudea Cyl. A, kol.i, 10.satır.) 22 Tekin, T., Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri AraĢtırmaları Dizisi:9, s.116, Ankara, 2000.

8 iyelik eki almıģ sözcelere, -/ArU/ eki 1. kiģi iyelik eki almıģ sözcelere eklenir. -/ra/ eki ise sadece birkaç örnekte görülebilmektedir. Bunlar aynı ekin değiģkenleridir. ZMDYY:IDU:ARDS:sUDRT 23 ZıMıDYaY:IDU:ARDaŞ:ŞUDRaT TarduĢ ġad - ra ud - ı yay - dı - mız. TarduĢ Ģad - YÖN.G. sür- - Zarf-fiil yay- - GGZE. - 2.ÇġĠE. Tarduş Şad a doğru sürüp yaydık. Orhun Türkçesinde kullanılan bu yön gösterme durumu ekleri Karahanlı Türkçesinde de varlığını sürdürmüģtür. Karahanlı Türkçesinde -/garu/, -/karu/, -/ArU/, -/ra/ ve -/ru/ ekleri yön gösterme durumu eki olarak kullanılan ekler olmuģlardır 24. rrök:ahm:pok:ndob:ikrçi:aj 25 RüRÖK:AÑaM:POK:NuDOB:İKeRÇİ:ADNa A - n -da iç - re - ki bod - un kop K.AD. BAĞ.S. BUL. iç YÖN.G. - ĠLGĠ Ad kökük a.a.y.ç.e Ad kökü mañ - a kör - ür kiģi.adl. yön.e eyl.kökü Gen.z.e onların içindeki bodun(lar) hep bana (iş) görür. Orhun Türkçesinde durum eki olarak kullanılmıģ olan bu ek artık çekim eki özelliğini kaybetmiģ ve bazı sözcelerde yapım eki Ģeklinde kalıplaģıp kalmıģtır 26. ÇağdaĢ Türkçede hala kullanılan son-ra, taģra, üze-re v.s. gibi sözceler bu yapılara örnek teģkil etmektedir 27. Bu yapıları oluģturan ek, Sümerce yönelme durumu eki olan -/ra/ ile aynıdır. 6. Bulunma Durumu: Bulunma durumu da adı eylemle iliģkilendiren eklerdendir. Eylemin oluģtuğu yeri göstermek için kullanılır. Sümercede -/a/ ekiyle yapılır. -/a/ 23 Bilge Tonyukuk TaĢ Yüz. (Batı Yüzü) 24 Hacıeminoğlu, N., Karahanlı Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları :638, Ankara, s Bilge Kağan Beñgü TaĢi Yüz. (Kuzey Yüzü) 15 Dizi, 2.Satır. 26 Ergin, M., Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, s , 27 Ergin, M., a.g.e., s.242

9 eki sadece insan olmayan sınıfındaki sözcelere getirilir. Bu ekte diğerlerinde olduğu gibi herhangi bir değiģme gözlenmez. Sadece eğer sözcenin son sesi -/a/ ise bu ek onunla birleģir 28. q r s m t r u v w x 29 Nibru ki -a d En-lil-li mu-pa-da ki d Nibru - a Enlil - i mu - pa - da Ad kökü kent Bel. BUL. Tanrı Bel. Ad kökü Eġ.ĠġL. çek. Ön eki - seç- - mast. Nippur kentinde tanrı Enlil (tarafından) seçilen Bu durum eki kiģi adılıyla birleģtiğinde onu biçimsel olarak değiģtirir. Örneğin Sümerce birinci tekil kiģi adılı olan -/ŋu/, ile bulunma durumu eki -/a/ birlikte kullanıldığında birleģerek -/ŋa/ Ģeklini alır. Çok nadir olarak -/ŋu-a/ Ģelinde kullanımı da bulunmaktadır. Birinci tekil kiģi ekinin -/ĝu/ Ģeklinde kullanımı da vardır. Etki bu ekte de göze çarpmaktadır. Sümerce ikinci tekil kiģi adılı ise -/zu/ dur. Bu kiģi adılı da bulunma ekiyle kullanıldığında -/za/ Ģekline dönüģmektedir. Sümerce üçüncü tekil kiģi adılı olan -/bi/ eki de bu etkiye maruz kalarak değiģim gösterir ve -/ba/ Ģeklini alır 30. Kişi adılı Bulunma & Birleşmiş İlgi eki biçim 1.tekil kişi ĝu a, a(k) ĝa 1.tekil kişi ŋu a, a(k) ŋa 2.tekil kişi zu a, a(k) za 3.tekil kişi bi a, a(k) ba 3.tekil kişi a-ni a, a(k) a-na, na Aynı durum yukarıda görüldüğü gibi ilgi eki eklendiğinde de gözlenmektedir. Tablodan da anlaģılacağı üzere /a/ sesi kendinden önce gelen sesi düģürme eğilimindedir. 28 Falkenstein, A., a.g.e., s Tosun, M., Yalvaç, K., a.g.e., s.18 (Amar-Suen, kol.i, 2-4.satırlar.) 30 Edzard, D., O., a.g.e., s.58.

10 P Q R S Ü U V W 31 Ġm-dub-ba d Nin-gir-su-ka d Ġm - dub - ba Ningirsu - k - a(k) Kil yazıt BUL. Tanrı belirt. Ad kökü YRD.S. - ĠLGĠ Tanrı Ningirsu nun kil yazıtında Türkçede bulunma durumu -/da/, -/ta/ ekleriyle yapılmaktadır. Türkçenin her döneminde aynı ek kullanılmıģtır. Orhun Türkçesinde de bu ek kullanılmakta fakat bulunma durumunun yanında çıkma durumunu da bu ek ifade etmektedir. IVOB:RUK:AHM:edry:UB 32 IDLOB:RUK:AÑaM:EDRiY:UB Bu yir - de mañ -a kur bol - dı ĠĢ.sıf. yer - BUL. kiģ.ad. - YÖN. kul ol- - GGZE. Bu yerde (burada) bana kul oldu. 7. Ayrılma-Araç Durumu: Durumun Sümercedeki iģlevi, birinin veya bir Ģeyin geldiği yerin baģlangıç noktasını veya bir Ģeyin ne aracılığıyla gerçekleģtirildiğini yada yapıldığını belirtmektir 33. -/ta/ ekiyle belirtilen bu durum da insan olmayan sınıfındaki adlara getirilir. Bu ek Eski Sümercede de Yeni Sümercede de tamamen kaybolabilir. Yani hiç belirtilmeyebilir. Nadiren -/t/ kendinden önceki -/r/ ile benzeģebilir veya birliktelik durumu ekiyle yer değiģtirebilir 34. r S 7 A X 35 é-dingir-ra-na-ta é - dingir - r - an(i) - a(k) - ta ev - tanrı YRD.S. - 3.TġĠE. - ĠLGĠ - AYR. Tanrısının evinden 31 Tosun, M., Yalvaç, K., a.g.e., s.7 (Entemena, kol.ii, satırlar.) 32 Bilge Kağan Beñgü TaĢı Yüz. (Doğu Yüzü) 41 Dizi, 36.satır. 33 Edzard, D., O., a.g.e., s Falkenstein, A., a.g.e., s Tosun, M., Yalvaç, K., a.g.e., s.37 (Gudea Cyl. B, kol.ix, 15.satır.)

11 Türkçede Tümce içerisinde eylemin konu olduğu hareketteki uzaklaģmayı anlatmak için ayrılma, eylemin yaptığı iģin kendisi sayesinde yapıldığını belirtmek içinse araç durumu kullanılmaktadır 36. Bu iki durum birlikte kullanılmaz. Orhun Türkçesinde ayrılma ve bulunma durumu aynı ekle gösterilir. Buna karģılık araç durumunu belirtmek için daha değiģik bir ek kullanılır. Ayrılma ve bulunma durumu ekleri olan -/da/, -/ta/ ve nadiren -/tan/ ekleriyle oluģturulurken, araç durumu için -/(x)n/ eki kullanılmıģtır 37. lişmr:qy:idi:giy:adşiy:nxtö 38 ŞiMRe:KOY:İDİ:GİY:ADŞIY:NeKÜTÖ Ötüken yıģ - da yig id - i yok er - miģ Ötüken orman - AYR. yeğ iyi - 3.TġĠE. yok i- - DGZE. Ötüken ormanından yeğ(i), iyi(si) yok imiş. PR:niG:KŞMIy 39 PıRa:NIGa:KaŞMIY YımĢak Ag - ı - n Ar - ıp YumuĢak ipek - BEL. - ARÇ. Aldat- - ZRF.F. Yumuşak ipeği ile aldatıp Karahanlı Türkçesinde ayrılma durumu -/da/, -/ta/, -/din/, -/tin/, - /dun/ ekleriyle, araç durumu -/n/, -/la/ ekleriyle oluģturulur. Eski Anadolu Türkçesinde ise -/dan/, -/din/ ve -/da/ ekleri ayrılma durumunu; -/(I)n/, -/la/ ve -/(I 2 )la/ ekleri ise araç durumunu belirtmek için kullanılmıģtır 40. Görüldüğü gibi Orhun Türkçesinden Eski Anadolu Türkçesine ulaģıldığında eklerde çeģitlilik artmıģtır. Ayrılma durumu ÇağdaĢ Türkçede -/dan/ ve -/tan/ ekleriyle, araç durumu ise -/n/ ve -/la/ ekleriyle yapılmaktadır. -/la/ ekleģmiģ bir ortaç olduğundan diğer durum eklerinin aksine ilgi ekinin ardına da getirilebilir. Türkçenin tarihsel süreci içinde ayrılma durumu için kullanılan -/ta/ eki Sümercede de kullanılmıģtır. Tek farklılık ekten aynı zamanda araç durumunu anlatmak için de yararlanılmıģ olmasıdır. Bu durumlar için 36 Ergin, M., a.g.e., s.235, Tekin, T., a.g.e., s Köl Tigin Beñgü TaĢı Yüz. (Güney Yüzü) 4.satır. 39 Bilge Kağan Beñgü TaĢi Yüz. (Kuzey Yüzü) 15 Dizi, 4.Satır. 40 Gülsevin, G., a.g.e., s

12 ÇağdaĢ Türkçeye gelinceye kadar çeģitli ekler kullanılmıģ, bazılarının kullanımına devam edilmiģ, bazıları ise kullanımdan kalkmıģtır. Bu, dilin geliģimi açısından zorunlu bir değiģimdir. 8. Eşitlik Durumu: Bir eģitliği, benzerliği veya bir karģılaģtırmayı anlatabilmek için kullanılan durumdur. Sümercede -/gin(gim)/ eki kullanılmak suretiyle oluģturulur. Hem insan hem de insan olmayan sınıfı için aynı ek kullanılır. Bu ek Sümercenin tüm dönemlerinde aynı biçimde değildir. Sümercenin eski dönemlerinde -/gi/, -/gé/ ekleriyle yapılmıģ daha sonra Eski Babil döneminde -/gi-in/ ve -/gi-im/ Ģeklinde kullanılmıģtır 41. Eğer -/gin/ durum ekinden sonra -/ám/ bildirme eki gelirse, eģitlik durumu eki -/gim-nam/ veya -/gin-nam/ Ģekline dönüģür 42. Yeni Sümerce döneminde ek -/gim/, -/gin/ Ģeklinde kullanılmıģtır. tug y G Z z 43 tug ma 6 -zu-gim ma 6 - zu - gim Giyisi bel. - ayin - 2.TġĠE. - EġĠT. Seninki gibi ayin elbiseli EĢitlik durumu eki Türkçenin iģlek eklerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Orhun Türkçesinde -/ça/ eki ile oluģturulan eģitlik durumu, izleyen dönemlerde de hiç değiģmeden kullanılmıģtır. -/leyin/ eki Eski Anadolu Türkçesinde bu ekin yanında oldukça sık kullanılmıģtır. Buna rağmen varlığını sürdürememiģ sadece birkaç sözcükte kalıplaģmıģ bir Ģekilde kullanılmaktadır 44. IDTY:AÇGT:hüXhüs:itrgüy:AÇBUS:GNK 45 IDTaY:AÇGaT:ÑÜKÜÑÜS:İTRüGÜY:AÇBUS:NıNaK Kan - ın sub - ça yügür - ti süñük - üñ tag - ça Kan - 2.TġĠE su - EġĠT ak- - GGZE. kemik - 2.TġĠE. dağ - EġĠT yat - dı. 41 Falkenstein, A., a.g.e., s Edzard, D., O., a.g.e., s Tosun, M., Yalvaç, K., a.g.e., s.44 (Tanrıça Inanna ya Ġlahi, Arka Yüz, 30.satır.) 44 Ergin, M., a.g.e., s Köl Tigin Beñgü TaĢi Yüz. (Doğu Yüzü) 40 Dizi 24.satır.

13 yığıl- - GGZE. Kanın suca aktı. Kemiğin dağca yığıldı. -/gin/ ekine benzer bir yapı Türkçenin hiçbir döneminde ad durum eki olarak rastlanmamıģtır. Ancak bu ek Türkçedeki eģitlik bildiren gibi bağlacına olan benzerliğiyle dikkatimizi çekmiģtir. 9. Varış Durumu: EĢ iģlevsel durum gibi bu duruma da Türkçede rastlanmamaktadır. Birinin ya da birģeyin amacına ulaģtığını göstermek için kullanılan durumdur 46. Ekin temel biçimi -/eše/ Ģeklindedir. Bu biçimden ekin normal hali olan -/šè/ ve çok seyrek olarak kullanılan -/éš/ geliģmiģtir 47. Kısacası Sümerce varıģ durumu eki -/šè/ dir. K L M D N O 48 An-šè-mi-ni-íb- íla [sag] An - šè - mi - ni - íb- íla [baģ] Gök - VAR. ġükran kendi kaldır- Göğe doğru şükranla baş kaldırdı. Kullanım Ģekline bakılırsa yönelme eki ile tam bir benzerlik göze çarpar. Yani bu ek de karģımıza -/šè/ Ģeklinde çıkmaz. Genellikle bu ekle sonda bulunan /è/ sesi düģmüģ olduğu halde karģılaģılır. Eğer kendisinden önce /a/ sesi yer alıyorsa varıģ durumu eki karģımıza - /š/ģeklinde çıkar 49. Yer adlarıyla birlikte kullanıldığında anlam olarak ayrılma durumunun tam tersini ifade eder. Bunun dıģında zamansal kullanımı ve muhakemenin kısa yolunu göstermek için kullanımı da söz konusudur. 10. Birliktelik Durumu: Sümercede ad durumuyla gösterilen bu yapı Türkçede bağlaçlar yardımıyla oluģturulur. Sümercedeki bu durumun genel iģlevleri Ģöyle sayılabilir; herhangi bir birlikteliği belirtmek, bir Ģey yapmak ya da biriyle veya bir Ģeyle olmak, bir Ģeyin içinde olmak, zihinsel ortaklık, herhangi bir Ģeyi yapmada ortaklık, komģuluk v.s. Birliktelik durumu 46 Edzard, D., O., a.g.e., s Falkenstein, A., a.g.e., s Tosun, M., Yalvaç, K., a.g.e., s.23 (Gudea Cyl. A, kol.i, 2.satır.) 49 Edzard, D., O., a.g.e., s

14 söz içeriği yan, taraf olan anlamındaki da adından türetilmiģ -/da/ ekiyle oluģturulur Umma ki -da dam-ha-ra e-da-ag ki Umma - da damhara e-da-ag Ad kökü kent belirteci BĠRL. SavaĢ yapmak Umma kenti ile savaş yaptı. Bu durum ekinde diğer birkaç örnekte olduğu gibi herhangi bir değiģme gözlenmez. Ek birleģtiği addan etkilenmez. Orhun Türkçesinde birliktelik durumu için kullanılan bir ek bulunmakla beraber sık kullanılmıģ olduğu söylenemez. Bu ihtiyacın Orhun Türkçesinde daha çok birle edatından faydalanılarak karģılandığını görmekteyiz. -/ligu/ eki ise yazıtlarda karģımıza sadece bir iki yerde çıkar. :RSMNGZK:UYLŞB:ACUB:üglni:nm 52 :RaSaMNaGZaK:UYaLŞaB:AÇNUB:ÜGiLiNİ:NeM Men ini - ligü bu - n - ça baģ - la - yu KiĢi ad. kardeģ - BĠRL. iģ.ad. - A.n si - EġĠT. baģ - Adı eyl.y.e. zarf-fiil kazgan - ma - sar kazan- OLUMS. ġart. Ben kardeşimle böylece başa geçip kazanmasam Orhun yazıtları Türkçenin bilinen en eski yazılı kaynaklarındandır. Bu yazıtlardaki Türkçe ile günümüzde kullanılan Türkçe arasında bir takım farklılıklar gözlense de, aradan geçen yaklaģık 1400 yıla rağmen bir kaç ses özelliği öğrenildiğinde kolaylıkla anlaģılabilmektedir. Yaptığımız çalıģmada hem Türkçenin ad durum eklerindeki tarihsel değiģme ve geliģmeyi, hem de Sümercede bu durumu belirtmek için kullanılmıģ olan ekleri irdeledik. Temelleri milattan önce 3500 lü yıllara dayanan ve milada kadar varlığını sürdürdükten sonra ölü bir dil durumuna gelen Sümerce ile en eski yazılı kaynağı yılları arasındaki Türk Kağanlığı döneminde yazılan ve dikilen Orhun 50 Edzard, D., O., a.g.e., s Tosun, M., Yalvaç, K., a.g.e., s.6 (Entemena, kol.i, satırlar.) 52 Bilge Kağan Beñgü TaĢi Yüz. (Doğu Yüzü) 41 Dizi, 33.satır.

15 yazıtlarına 53 dayanan Türkçe arasında bir takım benzerlikler bulunduğunu gözlemledik. Sümercedeki bazı ekler sözcüğün son sesine göre değiģim göstermekte, bazı ad durum ekleri ise Türkçede aynı görev için kullanılmıģ ya da kullanılmakta olan eklere benzemektedir. Ural-Altay dil ailesine özgü bir özellik olan kökün değiģmemesi ve eklerle türetimin gözlendiği Sümercede böyle Ģekilsel ve iģlevsel benzerlikler göz ardı edilmemelidir. Bunun yanında ad durumlarını karģılaģtırdığımız iki dilin birbirinden ayrıldığı noktalarla da karģılaģtık. Sümercede belirtme durumunu ifade eden bir ek bulunmamaktadır. Bir diğer farklılık ise Sümercede eģ iģlevsel bir yapı kullanılmasıdır. Tarihsek geliģimi incelendiğinde Türkçenin böyle bir yapıyı hiçbir zaman kullanmadığı anlaģılmaktadır. Bilinen en eski yazıtta bile son derece geliģmiģ dil özellikleri gösteren Orhun Türkçesinin erken dönemleriyle ilgili herhangi bir kaynağın bulunmamıģ olması, iki dil arasındaki iliģkinin veya iliģkisizliğin ispatlanması konusundaki en büyük engeldir. 53 Tekin, T., Orhon Yazıtları (Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk), Yıldız Dil ve Edebiyat 1, Ġstanbul, s.10.

16 KAYNAKLAR Edzard, Dietz Otto. Sumerian Grammar (Handbook of Oriental Studies) Society of Biblical Literature, 28 Januar Ergin, M., Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, İstanbul, Falkenstein, A., Das Sumerische. Brill-Verlag, Leiden, Gülsevin, G., Eski Anadolu Türkçrsinde Ekler, Türk Dil Kurumu Yayınları :673, Ankara, Hacıeminoğlu, N., Karahanlı Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları :638, Ankara, Homberger, v., D., Sachwörterbuch Zur Sprachwissenschaft, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, Kausen, E., Die Sumerische Sprache, :H9MbJN6Rp4sJ:homepages.fh-giessen.de/kausen/wordtexte/Sumerisch. doc+kausen,+e.,+die+sumerische+sprache,&hl=tr&ct=clnk&cd=1&clie nt=opera. Labat, R., Manuel D épigraphie Akkadienne (Signes, Syllabaire, Idéogrammes), Librairie Orientalisle Paul Geuthner, Paris, Tekin, T., Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:9, s.116, Ankara, Tekin, T., Orhon Yazıtları (Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk), Yıldız Dil ve Edebiyat 1, İstanbul, Tosun, M., K. Yalvaç, Sumer Dili ve Grameri I. Cilt Sumerce den Örnekler, Türk Tarih Kurumu Yayınları VI. Dizi Sa. 21, Ankara, Tosun, M., K. Yalvaç, Sumer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şaduqa Fermanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Dizi Sayı 672, Ankara, Zólyomi, G., Topicalized and external possessors in Sumerian, Leipzig, s.2, Agustos 2004.

Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş. -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş. -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1. Giriş -DIktAn/-DUktAn sonra zarf-fiili çeşitli araştırmalarda birçok kez ele alınmıştır.

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ ÖZET TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ Semra ALYILMAZ * Türkçe dil bilgisi kitaplarında ve konuyla ilgili diğer çalışmalarda Türkçede fiillerin olumsuz şekillerinin yapımında kullanılan

Detaylı

TAKISIZ AD TAMLAMASI TARTIŞMASI VE TÜR ÖBEK İLİŞKİSİ Caner KERĠMOĞLU

TAKISIZ AD TAMLAMASI TARTIŞMASI VE TÜR ÖBEK İLİŞKİSİ Caner KERĠMOĞLU - International Periodical For The Languages, Literature, p. 1442-1456, TURKEY TAKISIZ AD TAMLAMASI TARTIŞMASI VE TÜR ÖBEK İLİŞKİSİ Caner KERĠMOĞLU ÖZET Takısız ad tamlaması tartışması Türkçe dil bilgisi

Detaylı

Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu Yavuz TANYERİ www.bilgicik.com Sayfa:

Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu Yavuz TANYERİ www.bilgicik.com Sayfa: Sayfa: Ö N S Ö Z Değerli Türkçe sevdalıları, Bu kılavuz, Türkçenin ilk yazılı belgelerinde kullanılan Orhun (Göktürk) yazısını, Türkiye TÜRKlerine basit düzeyde öğretebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzdan

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN Giriş : İnsan hayatı ve evren birbirini tamamlayan zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Biri olmadan diğerinin varlığını ve değerini anlamamız mümkün olmaz. Erkek-dişi,

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE Gürer GÜLSEVİN Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kiplerin Birleşik Çekimi üzerine gramerlerimizde yazılanlar dolayısı ile kendi kendimize

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI?

ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI? ORHUN ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI? Caner Kerimoğlu Özet Türk dili literatüründe tartışılagelen konulardan birisi, 3. kişi iyelik ekinin yapısı ve bu eki alan

Detaylı

Bülent ÖZKAN Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Balcalı/ADANA

Bülent ÖZKAN Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Balcalı/ADANA Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13/1 (2004), 167-182., Adana METİNDİLBİLİMİ, METİNDİLBİLİMSEL BAĞDAŞIKLIK VE HALDUN TANER İN ONİKİYE BİR VAR ADLI ÖYKÜSÜNDE METİNDİLBİLİMSEL BAĞDAŞIKLIK

Detaylı

-AN, -EN SIFAT-FİİL EKİNİN DİLBİLGİSEL İÇLEMİ, DÖNÜŞMÜŞ YAPILAR KURMA VE Kİ BAĞLAYICISI TABANINDA DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRME İŞLEVİ * ÖZET

-AN, -EN SIFAT-FİİL EKİNİN DİLBİLGİSEL İÇLEMİ, DÖNÜŞMÜŞ YAPILAR KURMA VE Kİ BAĞLAYICISI TABANINDA DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRME İŞLEVİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1625-1637, ANKARA-TURKEY -AN, -EN SIFAT-FİİL EKİNİN DİLBİLGİSEL İÇLEMİ, DÖNÜŞMÜŞ YAPILAR KURMA VE Kİ BAĞLAYICISI

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER 1 TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER Cahit BAŞDAŞ * Türkçede anlamlı kelimelerin yanında, doğrudan kavram karşılığı bulunmayan pek çok görevli ses veya ses birliği kullanılmaktadır. Evrendeki nesne, kavram,

Detaylı

Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme

Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme Nergis Pilaslı Lisansüstü Eğitim Öğretim ve AraĢtırma Enstitüsüne Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Türkiye Türkçesindeki Kendi Biçimbiriminin İşlevlerinin Tarihsel Gelişimi Üzerine

Türkiye Türkçesindeki Kendi Biçimbiriminin İşlevlerinin Tarihsel Gelişimi Üzerine 43-72 Türkiye Türkçesindeki Kendi Biçimbiriminin İşlevlerinin Tarihsel Gelişimi Üzerine Mine Güven Öz Bu çalışmada 8.-18. yüzyıllarda üretilmiş, Eski Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi ni

Detaylı

CONFUSION OF PRONOMINAL /n/ AND INTERVOCALIC EUPHONIC CONSONANT /y/: SHOULD IT SAY KIRKLARELİ NE OR KIRKLARELİ YE

CONFUSION OF PRONOMINAL /n/ AND INTERVOCALIC EUPHONIC CONSONANT /y/: SHOULD IT SAY KIRKLARELİ NE OR KIRKLARELİ YE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2761-2777, ANKARA-TURKEY ZAMİR /n/ si VE /y/ YARDIMCI ÜNSÜZ KARIŞIKLIĞI: KIRKLARELİ

Detaylı

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı.

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. AD NEDĠR? 1 Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. Yukarıdaki tümcede geçen adam, ümit, karar, torun, sağ, sol, gökyüzü sözcükleri,

Detaylı

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV SİNEMA ANA BİLİM DALI RADYO TV SİNEMA BİLİM DALI BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI Nurcan Pınar EKE YÜKSEK

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

Ancak sesli harfler bir hece olusturur., 11/H-11/C

Ancak sesli harfler bir hece olusturur., 11/H-11/C Ancak sesli harfler bir hece olusturur., 11/H-11/C BAġAK KESKĠN BENAN GÜRBÜZ BERĠL ADIKUTLU BĠLGE GENÇOĞLU-CAN FENERCĠ- DAMLA AYKUT DENĠZ BAKKALCI EDA NAZLI GENÇ BĠLGE GENÇOĞLU EKĠN GÜNER- ELĠF TOPÇU EZGĠ

Detaylı

AVRUPA DA GELİŞEN MODERNLİK VE MODERNLEŞME ANLAYIŞLARI VE BU ANLAYIŞLARIN TÜRKİYE YE YANSIMALARINA TARİHÎ SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ * ÖZET

AVRUPA DA GELİŞEN MODERNLİK VE MODERNLEŞME ANLAYIŞLARI VE BU ANLAYIŞLARIN TÜRKİYE YE YANSIMALARINA TARİHÎ SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 55-79, ANKARA-TURKEY AVRUPA DA GELİŞEN MODERNLİK VE MODERNLEŞME ANLAYIŞLARI VE BU ANLAYIŞLARIN TÜRKİYE YE YANSIMALARINA

Detaylı

THE WAY THAT REACHES THE SOURCE OF LITERARY TEXT AND CREATIVITY: PSYCHOANALYTIC LITERARY CRITISM

THE WAY THAT REACHES THE SOURCE OF LITERARY TEXT AND CREATIVITY: PSYCHOANALYTIC LITERARY CRITISM - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 257-273, ANKARA-TURKEY EDEBİ METNİN VE YARATICILIĞIN KAYNAĞINA ULAŞAN YOL: PSİKANALİTİK

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 2012 Manas Journal of Social Studies Vol.: 1 No: 3 2012 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ Yrd. Doç. Dr. Yusuf AVCI Kırgızistan-Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 1 525MT0274 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

J.J. ROUSSEAU DA GENEL İRADE KAVRAMI

J.J. ROUSSEAU DA GENEL İRADE KAVRAMI J.J. ROUSSEAU DA GENEL İRADE KAVRAMI Özgüç ORHAN ÖZET Bu makale Rousseau nun genel irade kavramını incelemektedir. Eserlerinde özgürlüğü temel bir mesele olarak ele alan Rousseau ya göre, toplum içinde

Detaylı

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ

BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ALT EKSTREMĠTE ORTEZĠNĠN KĠNETĠK VE KĠNEMATĠK ANALĠZĠ BĠTĠRME PROJESĠ Mürüvvet ĠMRENK Projeyi Yöneten Prof. Dr. Seçil

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER HUKUK KAVRAMI. Prof.Dr.Fahrettin Korkmaz

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER HUKUK KAVRAMI. Prof.Dr.Fahrettin Korkmaz HEDEFLER İÇİNDEKİLER HUKUK KAVRAMI Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırılması Hukuk Terimi ve Hukukun Çeşitli Anlamları HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı