PANTOLON. Erdoðan Baybars

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PANTOLON. Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3195 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BARÝKATTA OLAY l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Hava gerçekten kurþun gibi aðýrdý ve Nâzým, Genco aracýlýðýyla baðýr baðýr baðýrýyordu Faize Özdemirciler KIRK KATIR... Ali Osman PANTOLON GÝTTÝ DON GÝTTÝ SIRA GÖTE MÝ GELDÝ!.. Erdoðan Baybars BUNLAR MI CUNTACILARI YARGILAYACAKLAR? Yalçýn Okut HUZUR, GÜVEN VE REFAH ÝÇÝNDEYMÝÞÝZ! Mehmet Levent Yollar yine kana bulandý... Kazada 3 ölü n Tüyler ürpertici bir trafik kazasý daha yaþandý dün ülkemizde... Alayköy yakýnlarýnda meydana gelen kazada, anayola çýkan araçla karþýdan gelen araç çarpýþtý. Kazadan kimse sað kurtulamadý. Metin Erdönmez, Yalçýn Yarkýn ve Mustafa Erinçoðlu hayatlarýný kaybettiler... l Haber ve diðer resimler 3. sayfada Lakabý Arap n Ýsminin baþ harflerinin H.C. olduðunu duyurduðumuz çetelerin Kýbrýs'taki 'baba'sý ile ilgili bilgilere ulaþtýk. Tanýþtýðý yeni kiþilere kendini Hasan ya da Mehmet diye sahte isimle tanýtan 'baba'nýn lakabýnýn 'Arap' olduðu öðrenildi... n Genellikle kiralýk arabada seyahat etmeyi tercih eden 'baba', KK008-X6, siyah cip BMW olan eski aracýný elden çýkardý... n Her zaman þýk giyimi ile dikkati çeken ve lüks restoranlarda bol bol bahþiþ býrakmakla bilinen 'baba'nýn Ýsmet Felek ve çevresi ile Maðusa'daki 'Temel Reis'te sýk sýk biraraya geldiði söyleniyor... n Bir ihbar olarak kabul edilmesi gereken yayýnýmýzdan sonra polisin ne gibi araþtýrma yaptýðý merak ediliyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ben geçemezsem, siz de geçemezsiniz n Kuzeye geçiþ için kendisine ve ailesine sudan bir nedenle izin verilmeyen Kostas Haralambidis, dün Metehan Kapýsý'nda ortalýðý birbirine kattý... Haralambidis yolu kapatarak uzun bir süre Kýbrýslý Türklerin güneye geçiþine izin vermedi... Yazý Þener LEVENT, haber ve fotoðraflar 7. sayfada AFRÝKA Pazar Eki Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Atatürk devri Atatürk ölmeden bitti n2. sayfada

2 Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin ATATÜRK DEVRÝ ATATÜRK ÖLMEDEN BÝTTÝ Þener LEVENT Açý DÜNYANIN EN KISASI DA EN UZUNU DA TÜRK "Dünyanýn En Kýsa Kadýný" Elif Kocaman ile "Dünyanýn En Uzun Adamý" Sultan Kösen, Forum Ýstanbul'da "Guinness Rekorlar Kitabý 2011"in tanýtýmý için bir araya geldi. Tanýtýmda, çocuklarýn hayal gücünü geliþtirmeyi, onlarý eðlendirerek kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmayý ve dünyanýn dört bir yanýnda gizli kalmýþ bilgileri açýða çýkarmayý hedefleyen Guinness Rekorlar Kitabý'nýn 2011 basýmýnýn 16 ayrý bölümden oluþtuðu belirtildi. "Guinness Rekorlar Kitabý 2011"de çok sayýda Türk rekortmenin yer aldýðý ifade edilerek, bu rekortmenlerden ikisinin 8.8 santimetrelik burnuyla "Dünyanýn En Uzun Burunlu Adamý" unvanýna sahip Mehmet Öz ile santimetre boyuyla "Dünyanýn en uzun boylu adamý", 36.5 santimlik ayaklarýyla "Dünyanýn en uzun ayaklý kiþisi" ve 27.5 santimlik elleriyle "Dünyanýn en büyük elli kiþisi" unvanlarýnýn sahibi Sultan Kösen olduðu kaydedildi. Bu arada "Dünyanýn En Kýsa Kadýný" unvanýný aldýðý halde kitabýn 2011 basýmýnda yer almayan Elif Kocaman, sertifikasýný Sultan Kösen'in elinden aldý. 22 yaþýndaki Elif Kocaman'ýn, 72.6 santimlik boyunun, Guinness Rekorlar Kitabý yetkilileri tarafýndan, tüm dünyada yapýlan araþtýrmanýn ardýndan belirlendiði kaydedildi. KALP YETMEZLÝÐÝNDEN HAYATINI KAYBETTÝ Girne Beylerbeyi'nde önceki sabah ikametgahýnda ölü olarak bulunan Brian J. Fitzpatrick'in (E-63) "kalp yetmezliðinden" yaþamýný yitirdiði tespit edildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre ayný gün Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde müteveffanýn cesedi üzerinde yapýlan otopside ölüm sebebinin "kalp yetmezliði" sonucu olduðu belirlendi. ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan Devlet Havalimaný'nda önceki gün ülkeye giriþ yaparken üzerinde uyuþturucu bulunan 2 yolcu tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre dün saat sýrlarýnda Ercan Devlet Havalimaný'ndan KKTC'ye giriþ yapan O.E.'ye (E-33) narkotik detektör köpeðinin tepki vermesine üzerine yapýlan aramada 1 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri bulundu. Yine dün saat sýralarýnda Ercan Havalimaný'nda ülkeye giriþ yapan M.G.'ye (E-32) narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi üzerine yapýlan aramada yaklaþýk 5 gram aðýrlýðýnda "ham afyon" ele geçirildi. Sanýklarý tutuklayan polis, uyuþturucuya da emare olarak el koydu. Bazýlarýna göre 12 Eylül 2010'da Türkiye'de yapýlan Anayasa oylamasýyla "Atatürk Devri" bitti. Öyle mi? Bana sorarsanýz Atatürk Devri çoktan bittiydi. Ama bittikten sonra da Atatürk, Ýttihat ve Terakkiciler için, Türkçüler için, tutunulacak bir dal olmaya devam etti. Atatürk gücünü, büyük oranda arkadaþlarýný yanýndan uzaklaþtýrdýktan ve onlarý Ýstiklal Mahkemesine verdikten sonra kaybetti. Bir Kazým Karabekir'i, bir Ali Fuat Cebesoy'u -ki bunlar olmasaydý Anadolu'ya gitmek gibi bir düþüncesi bile yoktu Atatürk'ün, geçseydi de bunlarýn desteði olmadan bir gün bile tutunmasý mümkün deðildiastýrmaya kalkýþmasý kendini büyük oranda yalnýzlaþtýrdý, güçsüzleþtirdi. Onu uzun süre ayakta tutan Ýsmet Paþa oldu. Mareþal Fevzi Çakmak dahil, ki Genelkurmay Baþkaný idi, tüm Ýstiklal Savaþý kahramanlarýna karþý Atatürk'e kalkan olan Ýsmet Paþa idi. Atatürk, yazýlanlara bakýlýrsa, iki kere çok partili sisteme geçmeyi denedi. Ama kýsa zamanda gördü ki, bir seçimde halk kendini haritadan silecek. O nedenle bu partileri kapattý. Sonunda Ýsmet Paþa ile da bozdu kafasýný. Ýstanbul'da bulunduðu bir sýrada, bir akþam sofrasýna Baþbakan Ýsmet Paþa'yý da çaðýrdý. Ýsmet Paþa'ya karþý doldurulmuþtu. Ýsmet Paþa'yý herkesin önünde haþlamaya kalkýþtý. Ýsmet Paþa bunu kabullenmedi. Ve Atatürk'e "Paþam, ne zamandan beri memleket meselelerini içki masalarýnda görüþmeye baþladýk" þeklinde bir cevap verdi. Atatürk orada bitti bana sorarsanýz. Ýsmet Paþa'nýn yerine Celal Bayar'ý Baþbakanlýða atadý. Bu Atatürk'ün son faslý idi. Öldü. Cumhurbaþkanlýðý'na Ýsmet Paþa getirildi. Ýsmet Paþa Atatürk'ün öldürtmeye kalkýþtýðý tüm Kurtuluþ Savaþý kahramanlarýný onurlandýrdý. Hikaye uzundur. Ýsmet Paþa Ýkinci Dünya Savaþý'na girmedi ama Atatürk'ün tarafsýzlýk politikasýný sürdüremedi. Amerika'nýn himayesine girdi. Kabul edildi ama, çok partili demokratik sisteme geçmek koþuluyla... Ýlk seçim 1946'da oldu. Yalan-dolan bir iþ. Ýsmet Paþa Halk Partisi ile seçimi yalan-dolanla aldý. Ama 1950 yýlýnýn 14 Mayýs'ýnda ayný yalan yapýlamadý. Ve Demokrat Parti açýk farkla seçimi aldý. Böylece görüldü ki, Atatürk'ün vurduðu aþý tutmadý. Bir baþka deyiþle Ýttihatçýlýk tutmadý. Okadar baskýya raðmen Türkçülük, Müslümanlýðýn önüne geçemedi. Artýk Atatürk'ün partisi bir kez daha, herhangi bir seçimde çoðunluðu saðlayamadý. Evren Cuntasý diðer partiler gibi Atatürk'ün partisini de kapattý. Atatürk'ün Halk Partisi'ne miras býraktýðý gelire de el koydu. 1960'da 27 Mayýs'ta Türkiye'de askeri darbeyi yapanlarýn yazdýklarýna göre darbe hazýrlýðý Ýsmet Paþa'ya karþý baþladý. Ancak Demokrat Parti iktidara gelince askýya alýndý. Demokrat Parti döneminde büyük generaller Menderes'in emrindeydi. Darbeci genç subaylar emekliye ayrýlmýþ olan Cemal Gürsel'i darbeden sonra ikna edip darbe lideri ilan ettiler. Gördüðünüz gibi Atatürk Devri daha Atatürk hayatta iken bitti. Yaptýklarýný Türkiye'nin büyük çoðunluðu içine sindirmedi. Ve her fýrsatta Ýttihat ve Terakki temelli Atatürkçülüðü reddetti. Batýcýlýk zaten Osmanlý padiþahlarýnýn baþlattýðý bir iþti... Türklük, Müslümanlýðýn karþýsýnda, her türlü baskýya raðmen galip gelemedi. Bir-iki yýl oldu her halde. Türkiye'de bir anket yapýldý. Sen kimsin nesin sorusuna ankete katýlanlarýn %60'ýndan fazlasý "ben Türkiyeliyim" dedi. Sonra "ben Müslümaným" deyenler vardý sýrada. "Ben Türküm" deyenler, sonuncu geldi. Aklýmda %10'larda bir þeydi "ben Türküm" deyenler. Belki da altýnda... Esasen, dediðimiz gibi, 1950'den sonra herþey aleniyete döküldü. Ýslam hep önde oldu. Atatürkçülüðü reddettiðini, Türkiye ahalisinin büyük çoðunluðu zaten, Atatürk hayatta olduðu zamanda da gösterdi. Çiziktirdi BARÝKATTA OLAY Haksýzlýða uðradýðýna inanan bir adamýn müthiþ bir isyanýna tanýk oldum dün... Kýbrýslý bir Rumun... Kostas Haralambidis'in... Nerde patlak verdi bu isyan? Metehan kapýsýnda... Gün ortasýydý ve kuyruk vardý her iki tarafta... Türk kapýsýnda yalnýz bir polis kulübesi çalýþýyordu her zamanki gibi... Kulübede iki memur... Birdenbire koptu kýyamet... Baðrýþmalar tartýþmalar... Adýnýn Kostas olduðunu daha sonradan öðrendiðim orta yaþlardaki Kýbrýslý bir Rum, baðýra çaðýra halini anlatmaktaydý bizim polise... Ýngilizce olarak... Çok öfkeliydi... Bir haksýzlýkla karþý karþýya kaldýðý bu isyanýndan belliydi... -Sebep gösterin sebep, diye haykýrýyordu... Sesi gýrtlaðýndan geliyordu adeta... Adamýn yanýnda eþi, bir genç adamla bir kadýn ve ve iki de küçük çocuk vardý. Kapýnýn önünde trafik týkandý... Güneye gitmeye hazýrlananlarýn kuyruðu ileriki çembere kadar sarktý... Kargaþa daha da büyüdü giderek ve içinden çýkýlmaz bir hal aldý. Arabadan çýkýp durumu izlemeye ve anlamaya çalýþtým. Adam hem polisle tartýþýyor, hem de bana bakýyordu... Tanýmýþ beni... -Biliyorum, sen Rumca biliyorsun, sor onlara, neden yapýyorlar bunu, dedi... Rumca söylemiþti bunu ama o kadarýný anlamýþtým... Adamýn bu sözlerinde, duruma müdahale etmediðim için bir de sitem vardý sanki... Rumca bilmediðime ikna olunca, -Ben senin yazýlarýný okuyorum Politis'te... Demokrat birisin sen, dedi... Sonra baþladý anlatmaya... Çoluk çocuk hep birlikte Maðusa'ya gitmeye hazýrlanmýþlar... Bir yerlerde oturup birþeyler yiyeceklerdi... Ay. Demet kapýsýna gelince olan olmuþ... Türk polisi sudan bir bahane ile izin vermemiþ geçiþlerine... Sebep bile göstermemiþ hatta... -Geçemezsiniz, demiþ... Ýþte o kadar... Ama asýl sebep, adamýn kuyrukta sabýrsýzlanýp korna çalmasýymýþ... Ýnanýlmaz bir þey... Ama öyle iþte... Bu kadar keyfilik olur mu? Hiç bundan dolayý bir adama yurdunun bir yarýsýndan diðer yarýsýna geçmesi yasaklanabilir mi? O kapýda tek baþýna ortalýðýn altýný üstüne getirdi Kostas... Ne yaptý, bilir misiniz? Öndeki Rum araçlarýný Türk araçlarýndan ayýrarak onlara geçit verdi, Türk araçlarýnýn önüne ise oradaki bariyerleri dikti... -Orda sizin sözünüz geçerse, burda da benim sözüm geçer, dedi... Güneye akýþ birdenbire durdu. Araçlar yýðýldýkça yýðýldý... Kýbrýslýtürkler, "Bizim günahýmýz ne?" diye homurdanmaya baþladý. Rum polisi geldi... Bariyerleri kaldýrmasý için Kostas'ý ikna etmeye çalýþtý... Ýkna edemedi ancak... Kostas'ýn öfkesi o kadar büyüktü ki, bariyerleri kaldýrmaya kendi de cesaret edemedi polis... Ara bölge olduðu için Türk polisi de bu durum karþýsýnda etkisiz kaldý. Kostas eylemini baþarýyla sürdürdü böylelikle... Ta ki Barýþ Gücü ekibi gelene kadar... Þu memleket hiçbir zaman iflah olmaz diye düþündüm oradan ayrýlýrken... Ne kadar müzakere olursa olsun, ne kadar plan gelirse gelsin, yine olmaz... Yeniden kuzeye döndüðümde ortalýk yatýþmýþtý, ama kuyruk yine uzundu ve yine tek bir polis kulübesi çalýþýyordu... Ben daha þanslýydým demek Kostas'ýn ailesinden... O tarafa gidip gelebilmiþtim hiç olmazsa... Onlar ise bu tarafa hiç geçememiþti... Bizim kapýdaki görevli polislere sordum: -Neden izin vermediniz adama? Korna çaldýðýný ve küfrettiðini söylediler... "Bu adanýn tümü de bizim" demiþ ayrýca. Küfretmesin de ne yapsýn adam... Kendi yurdunda elini kolunu sallayarak serbestçe dolaþamadýktan sonra...

3 AFRÝKA dan mektup... KURTLAR VADÝSÝNÝN KURTLARI Toplumumuzdaki çetelerin kökünü kazýya kazýya 'Afrika' mafya inine girdi... Ve orada 'babalarýn babasý'ný, yani 'süper baba'yý da buldu... Ýsminin baþ harflerini herkese duyurdu... Hangi bölgede ikamet ettiðini yazdý... Güvenlik makamlarýnýn bu yayýnýmýzý ihbar kabul edip etmediðini bilmiyoruz... Bu konuda herhangi bir duyum almadýk ve elimize herhangi bir bilgi ulaþmadý... Siz de bilirsiniz ki sevgili okurlar, böyle bir yayýný eli yüzü düzgün bir memlekette yapmýþ olsaydýk, polis hemen ilgilenir ve bizi arayýp elbette daha çok bilgi edinmeye çalýþýrdý... Burada öyle bir þey yok... Sanki duvara konuþuyoruz... * Bugün sizlere, 'süper baba' ile ilgili elimize ulaþan yeni bilgileri de sunuyoruz... Merak etmeyin... Günü gelince kim olduðunu açýklayan da yine biz olacaðýz... Ne demiþtik? Ýsminin baþ harfleri H.C. Girne bölgesinde ikamet ediyor. Lakabý ise 'Arap' yaþlarýnda... Þýk giyiniyor... Düzgün konuþmayý seviyor... Ve gittiði lüks restoranlarda bol bol bahþiþ býraktýðý söyleniyor... Yeni tanýþtýðý kiþilere gerçek ismini açýklamaktan kaçýnýyor... Hasan veya Mehmet gibi sahte isimler kullanýyor... Kullandýðý eski aracýný elden çýkarmýþ... Eski aracý ne? Onu da yazalým... KK008-X6, cip, siyah BMW... Bu aracý, Ýsmet Felek Çangar'dan 7-8 BMW'yi almadan önce kullanýyormuþ... Felek ve diðer çete üyeleriyle Maðusa'da, Sakarya'daki caminin karþýsýnda bulunan 'Temel Reis'te biraraya gelirmiþ en çok... Kiralýk araba kullandýðý da söyleniyor... * Sevgili okurlar, Ýsmet Felek Türkiye'de tutuklu ve eroin suçlamasýyla yargýlanýyor, ancak kardeþi Oðuz Felek'in de telefonda bize övünerek söylediði gibi, "Kýbrýs'ta en az 100 Ýsmet Felek var"... Oðuz Felek bir gün bunlarýn hesabýný mutlaka bizden soracaðýný da söylüyor... "Özür dileyeceksiniz" diyor... "Bizi mahkemeye mi vereceksiniz?" diye sorduðumuzda ise, Kurtlar Vadisi'nin postuna bürünüyor... "Bizim mahkemelerle iþimiz olmaz" diye hava atýyor... "Ne yaparsýnýz peki? Vurur musunuz bizi?" diye sorduðumuzda ise gerinerek karþýlýk veriyor: "Yüzleþeceðiz... Tanýþacaðýz sizinle" diyor... * Güvenlik makamlarýmýz tüm bunlarý görmezlikten geliyor... Çetelerin eli-kolu serbest... Hasan Bulliler gibi daða çýkmalarýna da gerek yok... Çýkarlardý belki... Osmanlý polisi deðil, Ýngiliz polisi devriye gezseydi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Alayköy yakýnlarýnda feci trafik kazasý... 3 kiþi hayatýný kaybetti! Alayköy yakýnlarýnda dün saat 17:30 sýralarýnda meydana gelen feci trafik kazasýnda 3 kiþi hayatýný kaybetti. TAK muhabirinin Polis Basýn Subaylýðý'ndan aldýðý bilgiye göre iki Alayköy kavþaðý arasýnda yer alan kaza, Freedom Gece Kulübü kavþaðýndan anayola çýkan Yalçýn Yarkýn (E-51) yönetimindeki EY 529 plakalý jeepin, Güzelyurt'tan Lefkoþa'ya doðru gelmekte olan Metin Erdönmez (E-33) yönetimindeki LE 710 plakalý arabanýn önünü týkamasý sonucu meydana geldi. Araçlarýn parçalarýnýn tarlaya da savrulduðu kaza sonucu jeep aracýn sürücüsü Yalçýn Yarkýn ile ayný arabada yolcu olarak bulunan Mustafa Erinçoðlu (E-59) olay yerinde, LE 710 plakalý Mercedes arabanýn sürücüsü Metin Erdönmez ise hastaneye kaldýrýlýrken yolda yaþamýný yitirdi. Kaza nedeniyle Lefkoþa-Güzelyurt yolu uzun süre trafiðe kapatýldý. Yaklaþýk bir saat sonra trafik Güzelyurt yönüne polis kontrolünde tali yoldan verilmeye baþlandý. Lefkoþa Polis Müdürü Pervin Gürler ile diðer polis amirleri de kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. MERKEL OCAK'TA KIBRIS'TA Almanya Þansölyesi Angela Merkel'in, 2011 yýlýnýn Ocak ayýnda adaya resmi bir ziyaret yapmayý planladýðý bildirildi. Alithia gazetesi Merkel'in, Ocak ayýnýn ilk yarýsýnda adaya gelmeyi planladýðýný yazdý ve Merkel'in; Kýbrýs sorunuyla baðlantýlý olarak, Türkiye'nin AB'ye yönelik gidiþatýna iliþkin çok önemli bir dönemde adada bulunacaðýný kaydetti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL 20 bin dolar milli gelirimiz varmýþ ama Açlýk sýnýrýnda yaþýyormuþuz yine Baðýþ efendi ne der acep bu melodrama? Kim inanýr 20 bin dolar hikâyesine? Kalay EROÐLU: BEN HRÝSTOFYAS'TAN DAHA FAZLA ÇÖZÜME SUSAMIÞIM BM Genel Sekreteri Ban ki Mun, Hristofyas ile 20 dakika görüþecek, Hristofyas'ýn 20 dakikada Ban ki Mun'a Eroðlu'yla yaptýklarý mülkiyet müzakerelerine iliþkin görüþlerini anlatacak. Sonra Hristofyas gene Eroðlu ile görüþecek. Sonra Eroðlu da bu konuda bir þeyler söyleyecek. Bu arada Rumlar panik olacak. Akabinde Türkler telaþlanacak. Ansýzýn Eroðlu "Ben Hristofyas'tan daha çok çözüme susadým" diyecek. Hristofyas "Sen susadýysan ben da acýktým" diyecek. Film böyle sürüp gidecek... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KIRK KATIR... Perþembe gün, Radyo Mayýs'ta sendikacýlarýn belli sendikal konulardaki görüþlerini açýkladýklarý ve tartýþtýklarý bir program var. Yanýlmýyorsam program yöneticisi veya yapýmcýsý, Þener Elcil'dir. Dinleyebildiðim kadarýyla konu aðýrlýklý olarak Sosyal Sigortalar'dý... Türkiye ile yapýlan bir anlaþmadan bahsedildi... Hatta bu anlaþmanýn ilk adýmýnýn 1978 yýlýnda yapýldýðý da söylendi... Amaç Türkiye'de çalýþan Kýbrýslýtürklerin Kýbrýs'taki sosyal sigorta yatýrýmlarýnýn Türkiye'deki çalýþma sürelerine ilave edilmesi imiþ... Ancak baþka bir konu daha var... Kaç tane Kýbrýslýtürk KKTC'deki çalýþmýþlýklarýný daha doðrusu buradaki sigorta yatýrýmlarýný Türkiye'deki çalýþma sürelerine ilave edebildi... Oysa Türkiye'de yýllarca çalýþtýktan sonra KKTC'ye gelen ve burada yasal bir iþ bulduktan sonra yatýrýmlarýný da yapan bir TC vatandaþý, Türkiye'deki çalýþma yýllarýný da buraya aktarýp emekli olduðu zaman Türkiye'de alacaðý emekliliðinin iki katýný almaktadýr... Kârlý çýkan Kýbrýslýtürk deðildir... Türkiye buraya verdiði aylýk katkýnýn iki katýný geri almaktadýr. Sadece bin kaçak iþçi, ailelerine ayda 10 TL gönderse, Türkiye'nin buraya gönderdiði para geri gider demektir... Daha sonraki yýllarda... CTP döneminde de "devrim" diye yapýlan lafazanlýklarýn gerisinde yatan gerçek, Türkiye'nin, Sosyal Sigortalarý tümden çýkmaza sokmak için yaptýðý veya uþaklarýna yaptýrdýðý yasalar, tüzüklerle bu kurumu da özelleþtirmeyi amaçladýðýdýr. Burada kayýt altýna alýndý denen iþçilerin Türkiye'deki eþ ve çocuklarýnýn da sosyal sigortalardan yararlanmasý, zaten can çekiþen sigortalarýn bitkisel hayata girmesini getirdi. Konuþmacýlar edindikleri bilgileri de dinleyicilerle paylaþýrken Türkiye'nin bilhassa sigortalarda dayatmaya çalýþtýðý yeni sistem sayesinde, bitkisel hayattadýr dediðimiz kurum özelleþmek zorunda kalacaktýr... Kendi toplumunun yükünü zor çeken bir kuruma bin TC'li ve ailesinin de eklenmesine yenileri de ilave edilmeye çalýþýlmaktadýr... Burada çalýþan bir TC'li iþ azlýðý nedeniyle iþten durursa ve Türkiye'ye giderse, Sosyal Sigortalarýn altý ay onlara iþsizlik maaþý vermesi için çalýþmalar yapýlmaktadýr. Türkiye buradaki kurumlarý bitirmek için vargücüyle çalýþýyor... Aylar önce ortalýða yayýlan bir iddiaya göre ki sanýrým artýk iddia olmaktan çýkmýþtýr, Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerini ödeyemeyecek hale geldiði zaman Türkiye Garanti Bankasý'na devredilecek... KTHY'nin Atlasjet'e devredilmesi gibi... Kurumu devralan banka ilk iþ Þili sistemini uygulayacak... Ya emekli maaþý, ya da emeklilikte saðlýk hizmeti... Yani yatýrýlacak paranýn karþýlýðýnda bankanýn uygun göreceði bir emekli maaþý mý istersiniz, ya da yaþlýlýkta saðlýk hizmeti almayý mý? Ya kýrk satýr, ya kýrk katýr gibi yani... GEÇÝCÝ ÖÐRETMENLÝK SIRALAMA SINAVI YAPILDI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn " ders yýlýnda gereksinim duyulacak geçici öðretmen atamalarý" için düzenlenen geçici öðretmenlik sýralama sýnavý Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan yapýldý. Komisyon, sýnavýn ardýndan kýsa bir süre sonra kesin olmayan sýnav sonuçlarýný açýkladý. Komisyondan verilen bilgiye göre 971 kiþinin katýldýðý yazýlý sýnav, bugün Lefkoþa'da Türk Maarif Koleji ile Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda gerçekleþtirildi. Ýlköðretim Dairesi'ne baðlý okullarda doldurulamayan münhal öðretmen kadrolarýna, Öðretmenler Yasasý uyarýnca Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca geçici Westmýnster Üniversitesi'nden Türk öðrencilere burs n Rektör Petts: Gelecek 3 yýl içinde Türk öðrencilere verilmek üzere toplam 250 bin Sterlin burs bütçesi ayýrdýk... Ýngiltere'nin köklü eðitim kurumlarýndan Westminster Üniversitesi, Türk öðrencilere burs imkaný saðlayacak. Westminster Üniversitesi, Ýngiltere'nin Ýstanbul Baþkonsolosluðunda, yükseköðretim alanýndaki fikir liderleri, eðitim profesyonelleri ve akademisyenlere özel bir davet verdi. Gecede konuþan Rektör Geoffrey Petts, Westminster Üniversitesinin Türkiye ile uzun yýllara varan bir çalýþma ve iþbirliði geçmiþi görevlendirmeler, sýnav sonucunda ortaya çýkan baþarý sýralamasýna göre yapýlacak. Sýnav sýralama sonuçlarýna göre yerleþtirilme listesine girilebilmesi için 600 ve üzeri puan alýnmasý öngörülürken, Kamu Hizmeti Komisyonu Sýnav Ýþleri Müdürlüðü optik okuyucularýyla yapýlan deðerlendirmeler sonucunda belirlenen geçici sýnav sonuçlarý, KHK Resmi Web Sitesi'nden yayýnlanarak, sýnava girenlerin bilgisine getirildi. Yayýnlanan listedeki puan ve sýralama "Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar" olup, 5 günlük itiraz süresi sonrasýnda yapýlacak itirazlarýn deðerlendirilmesiyle son þeklini alarak "Kesin Sýnav Sonuçlarý" olarak duyurulacak. olduðunu belirterek, var olan iliþkileri geliþtirmek ve farklý alanlara yaymak istediklerini söyledi. Türkiye'deki eðitim otoriteleriyle birlikte daha fazla iþbirliði imkaný yaratmak ve ortak projelere imza atmak istediklerini vurgulayan Petts, üniversitelerinde her yýl yaklaþýk 75 Türk öðrencinin eðitim aldýðýný, Ýngiltere'de eðitim görmek isteyen çok sayýda Türk öðrencinin ilk tercihleri arasýnda yer almaktan mutluluk duyduklarýný aktardý. KANALÝZASYON GÝRÝÞLERÝ HÂLÂ AÇILMADI! Afrika (Özel)- Resimde gördüðünüz sokak Taþkýnköy'de Mete Adanýr Sokaðý. Yerel seçimlerden bir gün önce, gece geç saatlere kadar çalýþýlarak yolu çok bozulmuþ olan bu sokaða asfalt döküldü. Ancak bu iþlem sýrasýnda, kaldýrým kenarýnda bulunan kanalizasyon giriþleri de küçük plakalarla iþaretlenerek, daha sonra açýlmak üzere asfaltla kapatýldý. Seçimin üzerinden 3 aya yakýn bir zaman geçmesine raðmen, logarlarýn aðýzlarý hâlâ açýlmadý. Gerek sokak sakinlerinin, gerekse basýnýn belediyeye defalarca yaptýðý uyarýlara raðmen henüz hiçbir iþlem yapýlmýþ deðil. Vatandaþlar, þiddetli deðil, normal bir yaðýþta bile sular altýnda kalma endiþesi içinde þikâyetlerini dile getirip, logar giriþlerinin yaðmur bastýrmadan açýlmasýný talep ettiler. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HUZUR, GÜVEN VE REFAH ÝÇÝNDEYMÝÞÝZ! UBP azýnlýk hükümeti, Ankara'nýn da durmaksýzýn dayattýðý talimatlarla, ülkenin içler acýsý hal-i pür melâlinin ortaya dökülmesini istemiyor. Tam aksine Ankara'daki kuklacýdan buradaki kuklalarýna kadar hepsi de tamamen sahte olduðunu bile bile, toz pembe tablolar çizmeye çalýþýyorlar milletin gözüne. Derviþ Eroðlu, geçtiðimiz günlerde, bir törende yaptýðý konuþmada, yýllardýr hamasi galeyanlarla dillendirmekten býkmadýklarý o ünlü teraneyi yinelemiþti yine. "Türkiye'nin güvencesinde huzur, güven ve refah içinde yaþýyoruz." (!) Mafya çeteleri, devletin en yüksek, en saygýn kurumlarýna kadar sýzmýþ. Sýzmýþ demek yanlýþ olur hatta. Çünkü sýzmak, gizlice girmek anlamýna gelir. Oysa onlar ellerini kollarýný sallayarak girdiler! Oralarda derin bir hüsn-ü kabul gördüler. Ve en yüksek, en saygýn makamlarla bu hüsn-ü kabul anlarýný ebedileþtiren ayný fotoðraf karelerinde yanyana yer almak þerefine nail oldular! Demek öyle Derviþ bey... Demek "Türkiye'nin güvencesinde, huzur, güven ve refah içinde yaþýyoruz" ha... Mâþallah... Kýrkbir kere mâþallah... Allah baðýþlasýn size bu huzur, güven ve refahýnýzý!.. Ama anlatýn da anlayalým bari... Anlayalým ve sýrrýna varalým bu iþin... Nasýlmýþ þu "Türkiye'nin güvencesinde huzur, güven ve refah içinde yaþamak"? Vatandaþ huzur, güven ve refah içinde yaþadýðý için mi, evlerinin, iþyerlerinin tüm kapý ve pencerelerini çifte çifte pekiler, kilitlerle kapatýyor? Pencerelerini demir parmaklýklarla örüyor? Huzur, güven ve refahtan dolayý mý evine, iþyerine bekçi köpekleri alýyor? Geceleri belli saatlerde, belli yerlerde sokaða çýkmaktan korkuyor? Gençlerimiz, huzur, güven ve refahtan dolayý mý uyuþturucu bataklýðýna saplanýyor? Tecavüzcüler, sapýklar, katiller, adam vurmalar, gasplar, darplar, býçakla kesip doðramalar... "Türkiye'nin güvencesindeki huzur, güven ve refahýn" eseri midir? Geceleri insanlarýmýzýn yattýktan sonra bile rahat etmeyerek, kalkýp kapý ve pencerelerinin sýký sýkýya kapalý olduðunu kontrol etmeleri... Dýþarýda birþey týk dese dapdiri yataktan fýrlamalarý, "Türkiye'nin güvencesindeki huzur, güven ve refah" nedeniyle midir? Ne efsunkâr bir huzur, güven ve refahmýþ ki bu... Ýnsanýn gözüne uyku girmiyor... Hiç sonu gelmeyecekmiþ gibi duran karanlýklarýn içinde, yaþama tutunabilmek, bir güne daha uyanabilmek baþarý sayýlýyor... Eroðlu'na göre, "Türkiye'nin güvencesinde huzur, güven ve refah içinde yaþýyoruz" (!) Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ahmet Kalkan'a göre ise "Kýbrýs Türk toplumu çok ciddi ve karanlýk günlerin eþiðinde bulunuyor" Bu adada "Türkiye'nin güvencesinde huzur, güven ve refah içinde yaþadýðýmýzý" söylemek, bunca zehir zýkkým gerçeðe sýrt çevirip, koltuk uðruna Türkiye'ye yalakalýktan baþka birþey deðildir. Devletin tüm güvenlik makamlarýnýn, kurum kuruluþlarýnýn ve medya organlarýnýn mafya çetelerine tavla teslim olduðu bu mezbelede... Siz hangi huzur, güven ve refahtan bahsediyorsunuz Derviþ bey?

5 19 Eylül 2010 Pazar 5 Þaziye nin Görüþü: Türkiye'den gelen sanatçýlardan býrakýn ne kadar vergi alýndýðýný, vergi alýnýp alýnmadýðý bile açýklanmadý Dedik ya, bunlarýn gücü emekliye yeter sadece. * Apostolos Andreas Manastýrýný Ýstanbullu müteahhitler restore edecekmiþ. - Ne o? Ýstanbulun restorasyonu bitti mi? * Sakin'e için Ban'a mektup gönderilmiþ. - Sakine'nin kurtulmasý için, aramýzda da çýrpýnanlarýn bulunduðunu görmek çok hoþ. Ama keþke þu Ýran Büyükelçiliðinin kapýsýný da bir çýtlatsalardý. * Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA) Direktörü Ayþe Dönmezer istifa etmiþ. - Bir çuval inciri daha berbat ettik sayýn! * Üreticilere düþük faizli kredi saðlanacakmýþ.. - N'olurdu birileri de çýkýp tüketicileri düþünse. Mesela Kredi Kartlarýný ödemek için kredi saðlansa n'olur yani. * Cumhurbaþkaný Eroðlu, yemekli bir toplantýda eski cumhurbaþkanlarýna Kýbrýs konusunda bilgi vermiþ. - Bir sonraki toplantýyý yemeksiz yapsýn bakalým katýlacaklar mý? Sanýrým katýlmazlar Kýbrýs sorununa karýnlarý tok çünkü. - Bizim onda canýmýz sýkýldýðýnda; tünel var, geçerik tünelden, giderik Fransa'ya bir yemek yerik, dönerik geri sýkýntýmýz geçer. - Biz da canýmýz sýkýldýðýnda, barikatlarýmýz var, geçerik barikatlardan giderik Güney'e bir McDonald yerik, keyfimiz yerine gelir. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI PANTOLON GÝTTÝ DON GÝTTÝ SIRA GÖTE MÝ GELDÝ!.. Tatar, medyada en çok yer alan bakanlardandýr. Aðzý durmuyor çünkü.. Habire konuþuyor. Eh, gazeteciler ne yapsýn. Söylenenlerde bir keramet var sanýp, yayýnlýyorlar. Tatar'ýn son açýklamasý, hem teselli, hem umut doluydu yine! "Karamsarlýða gerek yok" dedi Tatar o her zamanki güler yüzüyle. Duyarsýnýz da kulaklarýnýza inanamazsýnýz. "Nasýl böyle konuþur" diye þaþar kalýrsýnýz.. Karamsarlýða gerek yokmuþ.! Bak sen Ma nasýl yokdur be efendi. Ýnsanlar hastanede muayene olabilmek için, gece saat üçte kalkýp yollara düþmek zorunda kalýyor artýk. Bu gidiþinan, "hastanede yatmaya" baþlayacaklar. Nasýl karamsar olmasýnlar.. Nasýl? Kamu çalýþanlarý.. Emekliler Daha iyi bir yaþam beklerken, maaþlarýndan kesintiye gidiliyor. Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak gibi bir þey Nasýl karamsar olmasýnlar Nasýl? Üstelik "korkmayýn da yanýnýzdayýz" diye söz verenler yapýyor bunu. Umduðu daðlara kar yaðarken, nasýl karamsar olmasýn insanlar Nasýl? Ýnsanlara umut vermek Ýnsanlara güzel günlerden bahsetmek kolay Hele sýrtýný koltuða yaslamýþ ir bakan için "Karamsar olmaya gerek yok" demek çocuk oyuncaðý Ama her defasýnda dað fare doðurdukça, nasýl karamsar olmasýn bu insanlar Nasýl? Evet. Karamsar olmaya gerek yok. Bet ofisler, kumarhaneler emrimizde 1 koy, 11 al. Elbet bize de þans gülecek bir gün. Ama þimdi, pantolon gitti, don gitti, sýra götte. Nasýl karamsar olmasýn insanlar? Nasýl? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ýþ isteyenlere "Biraz daha sabredin" diyormuþ bakanlar Ama hiçbir tarih veremiyormuþ. Ada da geç yani. Kalem Yalçýn Okut BUNLAR MI CUNTACILARI YARGILAYACAKLAR? Aþaðýdaki resme iyi bakýn. Bugün Çankaya yý iþgal eden zat faþist darbeci General Evren önünde iki büklüm sýrýtarak þefaat dileniyor. Bunun benzeri daha birçok fotoðraf var. Evren kurdele keserken baþta Bülent Arýnç olmak üzere Akepenin aðýr toplarýnýn faþist Generalin etrafýnda yalaka yalaka poz vermeleri var. RT Erdoðan ýn Fetullah Gülen Aðasýnýn yanýnda süklüm püklüm oturduðu fotoðraf var. Var oðlu var Hür basýn bertaraf edilme korkusuyla bunlarý yayýmlamýyor. Fotoðraflar yalan söylemez; o zamanlar Akepe CIA tarafýndan yeni dizayn edilmiþ, bunlar her kapýya gidip her muktedirin önünde salya-sümük destek dileniyorlar Aðustos ayýnda Star gazetesinde manþetti: AKP den Evren Paþaya askerle aramýzý bul ricasý Bunlar mý faþist darbecileri yargýlayacaklar?.. Her türlü hile ve desiseye baþvurarak ve devlet parasýný oluk gibi akýtarak; bir yandan iftar sofralarýný ve ortaçað fikriyatýný kullanarak, öteyandan faþist cuntanýn idam ettiði devrimci gençlerin sözlerini kullanarak her türlü sahte kýlýða girerekten; ve de bitaraf olan bertaraf olur tehditleriyle, haktan hukuktan yurttaþlýk haklarýndan hatta insanlýk hakký bilincinden bihaber milyonlarýn evet oylarýný topladýlar seçimlerinde, faþist rejiminin -yüzde 10 barajlý seçim sistemiyle- yüzde 34 oy alýp Meclis sandalyelerinin yüzde 66 sýný kapattýlar. Ondan sonra Okyanus ötesi Tanrý sýnýn açýk kapalý her türlü desteðiyle ve yürü ya kulum ihsanlarýyla yürüdüler. Yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler Hem yürüdüler, hem küplerini doldurdular; devlet olanaklarý ve bir sürü alavere-dalavere ile yandaþlarýný Kaarun, çocuklarýný gemicik sahibi yaptýlar Referandumdan kýsa bir süre önce, yeni Padihaþýmýz þöyle buyuruyordu: Ýstanbul sermayesi bizimle para kazanmada anlaþtý ama siyasette anlaþamadý. Çok da önemsemiyorum Türkiye de sermaye ciddi manada el deðiþtirmeye baþladý. Bu bizim için çok önemli bir güven kaynaðý. Türkiye nin dört bir yanýnda yatýrýmlar ve ihracat, 3-5 yýl öncesiyle mukayese edilemeyecek oranda arttý. Bu da Ýstanbul sermayesini rahatsýz ediyor. (*) Bu sözlerdeki, Türkiye de yatýrým ve ihracatýn çok büyük oranda arttýðý palavrasýný geçelim; ayný anda hem yatýrýmlar hem de iþsizlik nasýl artar?.. Ýþsizlik ve yoksulluk artýyorsa yatýrýmlar yetersizdir gerçeði iktisadýn alfabetik gerçekliklerindir. Ýstihdamsýz yatýrýmlar ise sadece spekülatif finansal yatýrýmlardýr ki, o da Türkiye nin kanýný emen yerli ve yabancý sermayedarlarýn parasal düzenbazlýklarýdýr. Bu sözleriyle Erdoðan, kendi dinci sermaye gruplarý ile TÜSÝAD arasýndaki (kapitalistler arasý) çeliþkilerin hýzla arttýðýný itiraf etmektedir. 8 senede Türkiye nin en kaymak, yýllýk en kodaman sermayedarlarýna kafa tutacak kadar palazlanan Akepe ciler yargýlayacak faþist generalleri ha?.. Bunlar mý Kuzey Kýbrýs ta çetesizuyuþturucusuz-pezevenksiz bir gelecek hazýrlayacaklar ha?.. Komik bile deðil Yetmez ama Evet çi liberal solcularýn, özellikle de Ufuk Uras gibi, Baskýn Oran gibi sol kökenden gelenlerin referandumda Akepe yi desteklemeleri, Akepe ye çalýþmalarý ise, Türkiye demokratlarýnýn nasýl ve nekadar döndürek olduklarýný ve Türkiye de demokrasinin neden yerlerde süründüðünün hazin bir tablosudur Akt. Koç Üniversitesi Ýktisat Kürsüsü Profesörü Ahmet Tonak, 18 Eylül 2010, Birgün.

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı