PANTOLON. Erdoðan Baybars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PANTOLON. Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3195 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BARÝKATTA OLAY l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Hava gerçekten kurþun gibi aðýrdý ve Nâzým, Genco aracýlýðýyla baðýr baðýr baðýrýyordu Faize Özdemirciler KIRK KATIR... Ali Osman PANTOLON GÝTTÝ DON GÝTTÝ SIRA GÖTE MÝ GELDÝ!.. Erdoðan Baybars BUNLAR MI CUNTACILARI YARGILAYACAKLAR? Yalçýn Okut HUZUR, GÜVEN VE REFAH ÝÇÝNDEYMÝÞÝZ! Mehmet Levent Yollar yine kana bulandý... Kazada 3 ölü n Tüyler ürpertici bir trafik kazasý daha yaþandý dün ülkemizde... Alayköy yakýnlarýnda meydana gelen kazada, anayola çýkan araçla karþýdan gelen araç çarpýþtý. Kazadan kimse sað kurtulamadý. Metin Erdönmez, Yalçýn Yarkýn ve Mustafa Erinçoðlu hayatlarýný kaybettiler... l Haber ve diðer resimler 3. sayfada Lakabý Arap n Ýsminin baþ harflerinin H.C. olduðunu duyurduðumuz çetelerin Kýbrýs'taki 'baba'sý ile ilgili bilgilere ulaþtýk. Tanýþtýðý yeni kiþilere kendini Hasan ya da Mehmet diye sahte isimle tanýtan 'baba'nýn lakabýnýn 'Arap' olduðu öðrenildi... n Genellikle kiralýk arabada seyahat etmeyi tercih eden 'baba', KK008-X6, siyah cip BMW olan eski aracýný elden çýkardý... n Her zaman þýk giyimi ile dikkati çeken ve lüks restoranlarda bol bol bahþiþ býrakmakla bilinen 'baba'nýn Ýsmet Felek ve çevresi ile Maðusa'daki 'Temel Reis'te sýk sýk biraraya geldiði söyleniyor... n Bir ihbar olarak kabul edilmesi gereken yayýnýmýzdan sonra polisin ne gibi araþtýrma yaptýðý merak ediliyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ben geçemezsem, siz de geçemezsiniz n Kuzeye geçiþ için kendisine ve ailesine sudan bir nedenle izin verilmeyen Kostas Haralambidis, dün Metehan Kapýsý'nda ortalýðý birbirine kattý... Haralambidis yolu kapatarak uzun bir süre Kýbrýslý Türklerin güneye geçiþine izin vermedi... Yazý Þener LEVENT, haber ve fotoðraflar 7. sayfada AFRÝKA Pazar Eki Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Atatürk devri Atatürk ölmeden bitti n2. sayfada

2 Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin ATATÜRK DEVRÝ ATATÜRK ÖLMEDEN BÝTTÝ Þener LEVENT Açý DÜNYANIN EN KISASI DA EN UZUNU DA TÜRK "Dünyanýn En Kýsa Kadýný" Elif Kocaman ile "Dünyanýn En Uzun Adamý" Sultan Kösen, Forum Ýstanbul'da "Guinness Rekorlar Kitabý 2011"in tanýtýmý için bir araya geldi. Tanýtýmda, çocuklarýn hayal gücünü geliþtirmeyi, onlarý eðlendirerek kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmayý ve dünyanýn dört bir yanýnda gizli kalmýþ bilgileri açýða çýkarmayý hedefleyen Guinness Rekorlar Kitabý'nýn 2011 basýmýnýn 16 ayrý bölümden oluþtuðu belirtildi. "Guinness Rekorlar Kitabý 2011"de çok sayýda Türk rekortmenin yer aldýðý ifade edilerek, bu rekortmenlerden ikisinin 8.8 santimetrelik burnuyla "Dünyanýn En Uzun Burunlu Adamý" unvanýna sahip Mehmet Öz ile santimetre boyuyla "Dünyanýn en uzun boylu adamý", 36.5 santimlik ayaklarýyla "Dünyanýn en uzun ayaklý kiþisi" ve 27.5 santimlik elleriyle "Dünyanýn en büyük elli kiþisi" unvanlarýnýn sahibi Sultan Kösen olduðu kaydedildi. Bu arada "Dünyanýn En Kýsa Kadýný" unvanýný aldýðý halde kitabýn 2011 basýmýnda yer almayan Elif Kocaman, sertifikasýný Sultan Kösen'in elinden aldý. 22 yaþýndaki Elif Kocaman'ýn, 72.6 santimlik boyunun, Guinness Rekorlar Kitabý yetkilileri tarafýndan, tüm dünyada yapýlan araþtýrmanýn ardýndan belirlendiði kaydedildi. KALP YETMEZLÝÐÝNDEN HAYATINI KAYBETTÝ Girne Beylerbeyi'nde önceki sabah ikametgahýnda ölü olarak bulunan Brian J. Fitzpatrick'in (E-63) "kalp yetmezliðinden" yaþamýný yitirdiði tespit edildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre ayný gün Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde müteveffanýn cesedi üzerinde yapýlan otopside ölüm sebebinin "kalp yetmezliði" sonucu olduðu belirlendi. ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan Devlet Havalimaný'nda önceki gün ülkeye giriþ yaparken üzerinde uyuþturucu bulunan 2 yolcu tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre dün saat sýrlarýnda Ercan Devlet Havalimaný'ndan KKTC'ye giriþ yapan O.E.'ye (E-33) narkotik detektör köpeðinin tepki vermesine üzerine yapýlan aramada 1 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri bulundu. Yine dün saat sýralarýnda Ercan Havalimaný'nda ülkeye giriþ yapan M.G.'ye (E-32) narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi üzerine yapýlan aramada yaklaþýk 5 gram aðýrlýðýnda "ham afyon" ele geçirildi. Sanýklarý tutuklayan polis, uyuþturucuya da emare olarak el koydu. Bazýlarýna göre 12 Eylül 2010'da Türkiye'de yapýlan Anayasa oylamasýyla "Atatürk Devri" bitti. Öyle mi? Bana sorarsanýz Atatürk Devri çoktan bittiydi. Ama bittikten sonra da Atatürk, Ýttihat ve Terakkiciler için, Türkçüler için, tutunulacak bir dal olmaya devam etti. Atatürk gücünü, büyük oranda arkadaþlarýný yanýndan uzaklaþtýrdýktan ve onlarý Ýstiklal Mahkemesine verdikten sonra kaybetti. Bir Kazým Karabekir'i, bir Ali Fuat Cebesoy'u -ki bunlar olmasaydý Anadolu'ya gitmek gibi bir düþüncesi bile yoktu Atatürk'ün, geçseydi de bunlarýn desteði olmadan bir gün bile tutunmasý mümkün deðildiastýrmaya kalkýþmasý kendini büyük oranda yalnýzlaþtýrdý, güçsüzleþtirdi. Onu uzun süre ayakta tutan Ýsmet Paþa oldu. Mareþal Fevzi Çakmak dahil, ki Genelkurmay Baþkaný idi, tüm Ýstiklal Savaþý kahramanlarýna karþý Atatürk'e kalkan olan Ýsmet Paþa idi. Atatürk, yazýlanlara bakýlýrsa, iki kere çok partili sisteme geçmeyi denedi. Ama kýsa zamanda gördü ki, bir seçimde halk kendini haritadan silecek. O nedenle bu partileri kapattý. Sonunda Ýsmet Paþa ile da bozdu kafasýný. Ýstanbul'da bulunduðu bir sýrada, bir akþam sofrasýna Baþbakan Ýsmet Paþa'yý da çaðýrdý. Ýsmet Paþa'ya karþý doldurulmuþtu. Ýsmet Paþa'yý herkesin önünde haþlamaya kalkýþtý. Ýsmet Paþa bunu kabullenmedi. Ve Atatürk'e "Paþam, ne zamandan beri memleket meselelerini içki masalarýnda görüþmeye baþladýk" þeklinde bir cevap verdi. Atatürk orada bitti bana sorarsanýz. Ýsmet Paþa'nýn yerine Celal Bayar'ý Baþbakanlýða atadý. Bu Atatürk'ün son faslý idi. Öldü. Cumhurbaþkanlýðý'na Ýsmet Paþa getirildi. Ýsmet Paþa Atatürk'ün öldürtmeye kalkýþtýðý tüm Kurtuluþ Savaþý kahramanlarýný onurlandýrdý. Hikaye uzundur. Ýsmet Paþa Ýkinci Dünya Savaþý'na girmedi ama Atatürk'ün tarafsýzlýk politikasýný sürdüremedi. Amerika'nýn himayesine girdi. Kabul edildi ama, çok partili demokratik sisteme geçmek koþuluyla... Ýlk seçim 1946'da oldu. Yalan-dolan bir iþ. Ýsmet Paþa Halk Partisi ile seçimi yalan-dolanla aldý. Ama 1950 yýlýnýn 14 Mayýs'ýnda ayný yalan yapýlamadý. Ve Demokrat Parti açýk farkla seçimi aldý. Böylece görüldü ki, Atatürk'ün vurduðu aþý tutmadý. Bir baþka deyiþle Ýttihatçýlýk tutmadý. Okadar baskýya raðmen Türkçülük, Müslümanlýðýn önüne geçemedi. Artýk Atatürk'ün partisi bir kez daha, herhangi bir seçimde çoðunluðu saðlayamadý. Evren Cuntasý diðer partiler gibi Atatürk'ün partisini de kapattý. Atatürk'ün Halk Partisi'ne miras býraktýðý gelire de el koydu. 1960'da 27 Mayýs'ta Türkiye'de askeri darbeyi yapanlarýn yazdýklarýna göre darbe hazýrlýðý Ýsmet Paþa'ya karþý baþladý. Ancak Demokrat Parti iktidara gelince askýya alýndý. Demokrat Parti döneminde büyük generaller Menderes'in emrindeydi. Darbeci genç subaylar emekliye ayrýlmýþ olan Cemal Gürsel'i darbeden sonra ikna edip darbe lideri ilan ettiler. Gördüðünüz gibi Atatürk Devri daha Atatürk hayatta iken bitti. Yaptýklarýný Türkiye'nin büyük çoðunluðu içine sindirmedi. Ve her fýrsatta Ýttihat ve Terakki temelli Atatürkçülüðü reddetti. Batýcýlýk zaten Osmanlý padiþahlarýnýn baþlattýðý bir iþti... Türklük, Müslümanlýðýn karþýsýnda, her türlü baskýya raðmen galip gelemedi. Bir-iki yýl oldu her halde. Türkiye'de bir anket yapýldý. Sen kimsin nesin sorusuna ankete katýlanlarýn %60'ýndan fazlasý "ben Türkiyeliyim" dedi. Sonra "ben Müslümaným" deyenler vardý sýrada. "Ben Türküm" deyenler, sonuncu geldi. Aklýmda %10'larda bir þeydi "ben Türküm" deyenler. Belki da altýnda... Esasen, dediðimiz gibi, 1950'den sonra herþey aleniyete döküldü. Ýslam hep önde oldu. Atatürkçülüðü reddettiðini, Türkiye ahalisinin büyük çoðunluðu zaten, Atatürk hayatta olduðu zamanda da gösterdi. Çiziktirdi BARÝKATTA OLAY Haksýzlýða uðradýðýna inanan bir adamýn müthiþ bir isyanýna tanýk oldum dün... Kýbrýslý bir Rumun... Kostas Haralambidis'in... Nerde patlak verdi bu isyan? Metehan kapýsýnda... Gün ortasýydý ve kuyruk vardý her iki tarafta... Türk kapýsýnda yalnýz bir polis kulübesi çalýþýyordu her zamanki gibi... Kulübede iki memur... Birdenbire koptu kýyamet... Baðrýþmalar tartýþmalar... Adýnýn Kostas olduðunu daha sonradan öðrendiðim orta yaþlardaki Kýbrýslý bir Rum, baðýra çaðýra halini anlatmaktaydý bizim polise... Ýngilizce olarak... Çok öfkeliydi... Bir haksýzlýkla karþý karþýya kaldýðý bu isyanýndan belliydi... -Sebep gösterin sebep, diye haykýrýyordu... Sesi gýrtlaðýndan geliyordu adeta... Adamýn yanýnda eþi, bir genç adamla bir kadýn ve ve iki de küçük çocuk vardý. Kapýnýn önünde trafik týkandý... Güneye gitmeye hazýrlananlarýn kuyruðu ileriki çembere kadar sarktý... Kargaþa daha da büyüdü giderek ve içinden çýkýlmaz bir hal aldý. Arabadan çýkýp durumu izlemeye ve anlamaya çalýþtým. Adam hem polisle tartýþýyor, hem de bana bakýyordu... Tanýmýþ beni... -Biliyorum, sen Rumca biliyorsun, sor onlara, neden yapýyorlar bunu, dedi... Rumca söylemiþti bunu ama o kadarýný anlamýþtým... Adamýn bu sözlerinde, duruma müdahale etmediðim için bir de sitem vardý sanki... Rumca bilmediðime ikna olunca, -Ben senin yazýlarýný okuyorum Politis'te... Demokrat birisin sen, dedi... Sonra baþladý anlatmaya... Çoluk çocuk hep birlikte Maðusa'ya gitmeye hazýrlanmýþlar... Bir yerlerde oturup birþeyler yiyeceklerdi... Ay. Demet kapýsýna gelince olan olmuþ... Türk polisi sudan bir bahane ile izin vermemiþ geçiþlerine... Sebep bile göstermemiþ hatta... -Geçemezsiniz, demiþ... Ýþte o kadar... Ama asýl sebep, adamýn kuyrukta sabýrsýzlanýp korna çalmasýymýþ... Ýnanýlmaz bir þey... Ama öyle iþte... Bu kadar keyfilik olur mu? Hiç bundan dolayý bir adama yurdunun bir yarýsýndan diðer yarýsýna geçmesi yasaklanabilir mi? O kapýda tek baþýna ortalýðýn altýný üstüne getirdi Kostas... Ne yaptý, bilir misiniz? Öndeki Rum araçlarýný Türk araçlarýndan ayýrarak onlara geçit verdi, Türk araçlarýnýn önüne ise oradaki bariyerleri dikti... -Orda sizin sözünüz geçerse, burda da benim sözüm geçer, dedi... Güneye akýþ birdenbire durdu. Araçlar yýðýldýkça yýðýldý... Kýbrýslýtürkler, "Bizim günahýmýz ne?" diye homurdanmaya baþladý. Rum polisi geldi... Bariyerleri kaldýrmasý için Kostas'ý ikna etmeye çalýþtý... Ýkna edemedi ancak... Kostas'ýn öfkesi o kadar büyüktü ki, bariyerleri kaldýrmaya kendi de cesaret edemedi polis... Ara bölge olduðu için Türk polisi de bu durum karþýsýnda etkisiz kaldý. Kostas eylemini baþarýyla sürdürdü böylelikle... Ta ki Barýþ Gücü ekibi gelene kadar... Þu memleket hiçbir zaman iflah olmaz diye düþündüm oradan ayrýlýrken... Ne kadar müzakere olursa olsun, ne kadar plan gelirse gelsin, yine olmaz... Yeniden kuzeye döndüðümde ortalýk yatýþmýþtý, ama kuyruk yine uzundu ve yine tek bir polis kulübesi çalýþýyordu... Ben daha þanslýydým demek Kostas'ýn ailesinden... O tarafa gidip gelebilmiþtim hiç olmazsa... Onlar ise bu tarafa hiç geçememiþti... Bizim kapýdaki görevli polislere sordum: -Neden izin vermediniz adama? Korna çaldýðýný ve küfrettiðini söylediler... "Bu adanýn tümü de bizim" demiþ ayrýca. Küfretmesin de ne yapsýn adam... Kendi yurdunda elini kolunu sallayarak serbestçe dolaþamadýktan sonra...

3 AFRÝKA dan mektup... KURTLAR VADÝSÝNÝN KURTLARI Toplumumuzdaki çetelerin kökünü kazýya kazýya 'Afrika' mafya inine girdi... Ve orada 'babalarýn babasý'ný, yani 'süper baba'yý da buldu... Ýsminin baþ harflerini herkese duyurdu... Hangi bölgede ikamet ettiðini yazdý... Güvenlik makamlarýnýn bu yayýnýmýzý ihbar kabul edip etmediðini bilmiyoruz... Bu konuda herhangi bir duyum almadýk ve elimize herhangi bir bilgi ulaþmadý... Siz de bilirsiniz ki sevgili okurlar, böyle bir yayýný eli yüzü düzgün bir memlekette yapmýþ olsaydýk, polis hemen ilgilenir ve bizi arayýp elbette daha çok bilgi edinmeye çalýþýrdý... Burada öyle bir þey yok... Sanki duvara konuþuyoruz... * Bugün sizlere, 'süper baba' ile ilgili elimize ulaþan yeni bilgileri de sunuyoruz... Merak etmeyin... Günü gelince kim olduðunu açýklayan da yine biz olacaðýz... Ne demiþtik? Ýsminin baþ harfleri H.C. Girne bölgesinde ikamet ediyor. Lakabý ise 'Arap' yaþlarýnda... Þýk giyiniyor... Düzgün konuþmayý seviyor... Ve gittiði lüks restoranlarda bol bol bahþiþ býraktýðý söyleniyor... Yeni tanýþtýðý kiþilere gerçek ismini açýklamaktan kaçýnýyor... Hasan veya Mehmet gibi sahte isimler kullanýyor... Kullandýðý eski aracýný elden çýkarmýþ... Eski aracý ne? Onu da yazalým... KK008-X6, cip, siyah BMW... Bu aracý, Ýsmet Felek Çangar'dan 7-8 BMW'yi almadan önce kullanýyormuþ... Felek ve diðer çete üyeleriyle Maðusa'da, Sakarya'daki caminin karþýsýnda bulunan 'Temel Reis'te biraraya gelirmiþ en çok... Kiralýk araba kullandýðý da söyleniyor... * Sevgili okurlar, Ýsmet Felek Türkiye'de tutuklu ve eroin suçlamasýyla yargýlanýyor, ancak kardeþi Oðuz Felek'in de telefonda bize övünerek söylediði gibi, "Kýbrýs'ta en az 100 Ýsmet Felek var"... Oðuz Felek bir gün bunlarýn hesabýný mutlaka bizden soracaðýný da söylüyor... "Özür dileyeceksiniz" diyor... "Bizi mahkemeye mi vereceksiniz?" diye sorduðumuzda ise, Kurtlar Vadisi'nin postuna bürünüyor... "Bizim mahkemelerle iþimiz olmaz" diye hava atýyor... "Ne yaparsýnýz peki? Vurur musunuz bizi?" diye sorduðumuzda ise gerinerek karþýlýk veriyor: "Yüzleþeceðiz... Tanýþacaðýz sizinle" diyor... * Güvenlik makamlarýmýz tüm bunlarý görmezlikten geliyor... Çetelerin eli-kolu serbest... Hasan Bulliler gibi daða çýkmalarýna da gerek yok... Çýkarlardý belki... Osmanlý polisi deðil, Ýngiliz polisi devriye gezseydi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Alayköy yakýnlarýnda feci trafik kazasý... 3 kiþi hayatýný kaybetti! Alayköy yakýnlarýnda dün saat 17:30 sýralarýnda meydana gelen feci trafik kazasýnda 3 kiþi hayatýný kaybetti. TAK muhabirinin Polis Basýn Subaylýðý'ndan aldýðý bilgiye göre iki Alayköy kavþaðý arasýnda yer alan kaza, Freedom Gece Kulübü kavþaðýndan anayola çýkan Yalçýn Yarkýn (E-51) yönetimindeki EY 529 plakalý jeepin, Güzelyurt'tan Lefkoþa'ya doðru gelmekte olan Metin Erdönmez (E-33) yönetimindeki LE 710 plakalý arabanýn önünü týkamasý sonucu meydana geldi. Araçlarýn parçalarýnýn tarlaya da savrulduðu kaza sonucu jeep aracýn sürücüsü Yalçýn Yarkýn ile ayný arabada yolcu olarak bulunan Mustafa Erinçoðlu (E-59) olay yerinde, LE 710 plakalý Mercedes arabanýn sürücüsü Metin Erdönmez ise hastaneye kaldýrýlýrken yolda yaþamýný yitirdi. Kaza nedeniyle Lefkoþa-Güzelyurt yolu uzun süre trafiðe kapatýldý. Yaklaþýk bir saat sonra trafik Güzelyurt yönüne polis kontrolünde tali yoldan verilmeye baþlandý. Lefkoþa Polis Müdürü Pervin Gürler ile diðer polis amirleri de kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. MERKEL OCAK'TA KIBRIS'TA Almanya Þansölyesi Angela Merkel'in, 2011 yýlýnýn Ocak ayýnda adaya resmi bir ziyaret yapmayý planladýðý bildirildi. Alithia gazetesi Merkel'in, Ocak ayýnýn ilk yarýsýnda adaya gelmeyi planladýðýný yazdý ve Merkel'in; Kýbrýs sorunuyla baðlantýlý olarak, Türkiye'nin AB'ye yönelik gidiþatýna iliþkin çok önemli bir dönemde adada bulunacaðýný kaydetti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL 20 bin dolar milli gelirimiz varmýþ ama Açlýk sýnýrýnda yaþýyormuþuz yine Baðýþ efendi ne der acep bu melodrama? Kim inanýr 20 bin dolar hikâyesine? Kalay EROÐLU: BEN HRÝSTOFYAS'TAN DAHA FAZLA ÇÖZÜME SUSAMIÞIM BM Genel Sekreteri Ban ki Mun, Hristofyas ile 20 dakika görüþecek, Hristofyas'ýn 20 dakikada Ban ki Mun'a Eroðlu'yla yaptýklarý mülkiyet müzakerelerine iliþkin görüþlerini anlatacak. Sonra Hristofyas gene Eroðlu ile görüþecek. Sonra Eroðlu da bu konuda bir þeyler söyleyecek. Bu arada Rumlar panik olacak. Akabinde Türkler telaþlanacak. Ansýzýn Eroðlu "Ben Hristofyas'tan daha çok çözüme susadým" diyecek. Hristofyas "Sen susadýysan ben da acýktým" diyecek. Film böyle sürüp gidecek... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KIRK KATIR... Perþembe gün, Radyo Mayýs'ta sendikacýlarýn belli sendikal konulardaki görüþlerini açýkladýklarý ve tartýþtýklarý bir program var. Yanýlmýyorsam program yöneticisi veya yapýmcýsý, Þener Elcil'dir. Dinleyebildiðim kadarýyla konu aðýrlýklý olarak Sosyal Sigortalar'dý... Türkiye ile yapýlan bir anlaþmadan bahsedildi... Hatta bu anlaþmanýn ilk adýmýnýn 1978 yýlýnda yapýldýðý da söylendi... Amaç Türkiye'de çalýþan Kýbrýslýtürklerin Kýbrýs'taki sosyal sigorta yatýrýmlarýnýn Türkiye'deki çalýþma sürelerine ilave edilmesi imiþ... Ancak baþka bir konu daha var... Kaç tane Kýbrýslýtürk KKTC'deki çalýþmýþlýklarýný daha doðrusu buradaki sigorta yatýrýmlarýný Türkiye'deki çalýþma sürelerine ilave edebildi... Oysa Türkiye'de yýllarca çalýþtýktan sonra KKTC'ye gelen ve burada yasal bir iþ bulduktan sonra yatýrýmlarýný da yapan bir TC vatandaþý, Türkiye'deki çalýþma yýllarýný da buraya aktarýp emekli olduðu zaman Türkiye'de alacaðý emekliliðinin iki katýný almaktadýr... Kârlý çýkan Kýbrýslýtürk deðildir... Türkiye buraya verdiði aylýk katkýnýn iki katýný geri almaktadýr. Sadece bin kaçak iþçi, ailelerine ayda 10 TL gönderse, Türkiye'nin buraya gönderdiði para geri gider demektir... Daha sonraki yýllarda... CTP döneminde de "devrim" diye yapýlan lafazanlýklarýn gerisinde yatan gerçek, Türkiye'nin, Sosyal Sigortalarý tümden çýkmaza sokmak için yaptýðý veya uþaklarýna yaptýrdýðý yasalar, tüzüklerle bu kurumu da özelleþtirmeyi amaçladýðýdýr. Burada kayýt altýna alýndý denen iþçilerin Türkiye'deki eþ ve çocuklarýnýn da sosyal sigortalardan yararlanmasý, zaten can çekiþen sigortalarýn bitkisel hayata girmesini getirdi. Konuþmacýlar edindikleri bilgileri de dinleyicilerle paylaþýrken Türkiye'nin bilhassa sigortalarda dayatmaya çalýþtýðý yeni sistem sayesinde, bitkisel hayattadýr dediðimiz kurum özelleþmek zorunda kalacaktýr... Kendi toplumunun yükünü zor çeken bir kuruma bin TC'li ve ailesinin de eklenmesine yenileri de ilave edilmeye çalýþýlmaktadýr... Burada çalýþan bir TC'li iþ azlýðý nedeniyle iþten durursa ve Türkiye'ye giderse, Sosyal Sigortalarýn altý ay onlara iþsizlik maaþý vermesi için çalýþmalar yapýlmaktadýr. Türkiye buradaki kurumlarý bitirmek için vargücüyle çalýþýyor... Aylar önce ortalýða yayýlan bir iddiaya göre ki sanýrým artýk iddia olmaktan çýkmýþtýr, Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerini ödeyemeyecek hale geldiði zaman Türkiye Garanti Bankasý'na devredilecek... KTHY'nin Atlasjet'e devredilmesi gibi... Kurumu devralan banka ilk iþ Þili sistemini uygulayacak... Ya emekli maaþý, ya da emeklilikte saðlýk hizmeti... Yani yatýrýlacak paranýn karþýlýðýnda bankanýn uygun göreceði bir emekli maaþý mý istersiniz, ya da yaþlýlýkta saðlýk hizmeti almayý mý? Ya kýrk satýr, ya kýrk katýr gibi yani... GEÇÝCÝ ÖÐRETMENLÝK SIRALAMA SINAVI YAPILDI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn " ders yýlýnda gereksinim duyulacak geçici öðretmen atamalarý" için düzenlenen geçici öðretmenlik sýralama sýnavý Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan yapýldý. Komisyon, sýnavýn ardýndan kýsa bir süre sonra kesin olmayan sýnav sonuçlarýný açýkladý. Komisyondan verilen bilgiye göre 971 kiþinin katýldýðý yazýlý sýnav, bugün Lefkoþa'da Türk Maarif Koleji ile Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda gerçekleþtirildi. Ýlköðretim Dairesi'ne baðlý okullarda doldurulamayan münhal öðretmen kadrolarýna, Öðretmenler Yasasý uyarýnca Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca geçici Westmýnster Üniversitesi'nden Türk öðrencilere burs n Rektör Petts: Gelecek 3 yýl içinde Türk öðrencilere verilmek üzere toplam 250 bin Sterlin burs bütçesi ayýrdýk... Ýngiltere'nin köklü eðitim kurumlarýndan Westminster Üniversitesi, Türk öðrencilere burs imkaný saðlayacak. Westminster Üniversitesi, Ýngiltere'nin Ýstanbul Baþkonsolosluðunda, yükseköðretim alanýndaki fikir liderleri, eðitim profesyonelleri ve akademisyenlere özel bir davet verdi. Gecede konuþan Rektör Geoffrey Petts, Westminster Üniversitesinin Türkiye ile uzun yýllara varan bir çalýþma ve iþbirliði geçmiþi görevlendirmeler, sýnav sonucunda ortaya çýkan baþarý sýralamasýna göre yapýlacak. Sýnav sýralama sonuçlarýna göre yerleþtirilme listesine girilebilmesi için 600 ve üzeri puan alýnmasý öngörülürken, Kamu Hizmeti Komisyonu Sýnav Ýþleri Müdürlüðü optik okuyucularýyla yapýlan deðerlendirmeler sonucunda belirlenen geçici sýnav sonuçlarý, KHK Resmi Web Sitesi'nden yayýnlanarak, sýnava girenlerin bilgisine getirildi. Yayýnlanan listedeki puan ve sýralama "Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar" olup, 5 günlük itiraz süresi sonrasýnda yapýlacak itirazlarýn deðerlendirilmesiyle son þeklini alarak "Kesin Sýnav Sonuçlarý" olarak duyurulacak. olduðunu belirterek, var olan iliþkileri geliþtirmek ve farklý alanlara yaymak istediklerini söyledi. Türkiye'deki eðitim otoriteleriyle birlikte daha fazla iþbirliði imkaný yaratmak ve ortak projelere imza atmak istediklerini vurgulayan Petts, üniversitelerinde her yýl yaklaþýk 75 Türk öðrencinin eðitim aldýðýný, Ýngiltere'de eðitim görmek isteyen çok sayýda Türk öðrencinin ilk tercihleri arasýnda yer almaktan mutluluk duyduklarýný aktardý. KANALÝZASYON GÝRÝÞLERÝ HÂLÂ AÇILMADI! Afrika (Özel)- Resimde gördüðünüz sokak Taþkýnköy'de Mete Adanýr Sokaðý. Yerel seçimlerden bir gün önce, gece geç saatlere kadar çalýþýlarak yolu çok bozulmuþ olan bu sokaða asfalt döküldü. Ancak bu iþlem sýrasýnda, kaldýrým kenarýnda bulunan kanalizasyon giriþleri de küçük plakalarla iþaretlenerek, daha sonra açýlmak üzere asfaltla kapatýldý. Seçimin üzerinden 3 aya yakýn bir zaman geçmesine raðmen, logarlarýn aðýzlarý hâlâ açýlmadý. Gerek sokak sakinlerinin, gerekse basýnýn belediyeye defalarca yaptýðý uyarýlara raðmen henüz hiçbir iþlem yapýlmýþ deðil. Vatandaþlar, þiddetli deðil, normal bir yaðýþta bile sular altýnda kalma endiþesi içinde þikâyetlerini dile getirip, logar giriþlerinin yaðmur bastýrmadan açýlmasýný talep ettiler. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HUZUR, GÜVEN VE REFAH ÝÇÝNDEYMÝÞÝZ! UBP azýnlýk hükümeti, Ankara'nýn da durmaksýzýn dayattýðý talimatlarla, ülkenin içler acýsý hal-i pür melâlinin ortaya dökülmesini istemiyor. Tam aksine Ankara'daki kuklacýdan buradaki kuklalarýna kadar hepsi de tamamen sahte olduðunu bile bile, toz pembe tablolar çizmeye çalýþýyorlar milletin gözüne. Derviþ Eroðlu, geçtiðimiz günlerde, bir törende yaptýðý konuþmada, yýllardýr hamasi galeyanlarla dillendirmekten býkmadýklarý o ünlü teraneyi yinelemiþti yine. "Türkiye'nin güvencesinde huzur, güven ve refah içinde yaþýyoruz." (!) Mafya çeteleri, devletin en yüksek, en saygýn kurumlarýna kadar sýzmýþ. Sýzmýþ demek yanlýþ olur hatta. Çünkü sýzmak, gizlice girmek anlamýna gelir. Oysa onlar ellerini kollarýný sallayarak girdiler! Oralarda derin bir hüsn-ü kabul gördüler. Ve en yüksek, en saygýn makamlarla bu hüsn-ü kabul anlarýný ebedileþtiren ayný fotoðraf karelerinde yanyana yer almak þerefine nail oldular! Demek öyle Derviþ bey... Demek "Türkiye'nin güvencesinde, huzur, güven ve refah içinde yaþýyoruz" ha... Mâþallah... Kýrkbir kere mâþallah... Allah baðýþlasýn size bu huzur, güven ve refahýnýzý!.. Ama anlatýn da anlayalým bari... Anlayalým ve sýrrýna varalým bu iþin... Nasýlmýþ þu "Türkiye'nin güvencesinde huzur, güven ve refah içinde yaþamak"? Vatandaþ huzur, güven ve refah içinde yaþadýðý için mi, evlerinin, iþyerlerinin tüm kapý ve pencerelerini çifte çifte pekiler, kilitlerle kapatýyor? Pencerelerini demir parmaklýklarla örüyor? Huzur, güven ve refahtan dolayý mý evine, iþyerine bekçi köpekleri alýyor? Geceleri belli saatlerde, belli yerlerde sokaða çýkmaktan korkuyor? Gençlerimiz, huzur, güven ve refahtan dolayý mý uyuþturucu bataklýðýna saplanýyor? Tecavüzcüler, sapýklar, katiller, adam vurmalar, gasplar, darplar, býçakla kesip doðramalar... "Türkiye'nin güvencesindeki huzur, güven ve refahýn" eseri midir? Geceleri insanlarýmýzýn yattýktan sonra bile rahat etmeyerek, kalkýp kapý ve pencerelerinin sýký sýkýya kapalý olduðunu kontrol etmeleri... Dýþarýda birþey týk dese dapdiri yataktan fýrlamalarý, "Türkiye'nin güvencesindeki huzur, güven ve refah" nedeniyle midir? Ne efsunkâr bir huzur, güven ve refahmýþ ki bu... Ýnsanýn gözüne uyku girmiyor... Hiç sonu gelmeyecekmiþ gibi duran karanlýklarýn içinde, yaþama tutunabilmek, bir güne daha uyanabilmek baþarý sayýlýyor... Eroðlu'na göre, "Türkiye'nin güvencesinde huzur, güven ve refah içinde yaþýyoruz" (!) Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ahmet Kalkan'a göre ise "Kýbrýs Türk toplumu çok ciddi ve karanlýk günlerin eþiðinde bulunuyor" Bu adada "Türkiye'nin güvencesinde huzur, güven ve refah içinde yaþadýðýmýzý" söylemek, bunca zehir zýkkým gerçeðe sýrt çevirip, koltuk uðruna Türkiye'ye yalakalýktan baþka birþey deðildir. Devletin tüm güvenlik makamlarýnýn, kurum kuruluþlarýnýn ve medya organlarýnýn mafya çetelerine tavla teslim olduðu bu mezbelede... Siz hangi huzur, güven ve refahtan bahsediyorsunuz Derviþ bey?

5 19 Eylül 2010 Pazar 5 Þaziye nin Görüþü: Türkiye'den gelen sanatçýlardan býrakýn ne kadar vergi alýndýðýný, vergi alýnýp alýnmadýðý bile açýklanmadý Dedik ya, bunlarýn gücü emekliye yeter sadece. * Apostolos Andreas Manastýrýný Ýstanbullu müteahhitler restore edecekmiþ. - Ne o? Ýstanbulun restorasyonu bitti mi? * Sakin'e için Ban'a mektup gönderilmiþ. - Sakine'nin kurtulmasý için, aramýzda da çýrpýnanlarýn bulunduðunu görmek çok hoþ. Ama keþke þu Ýran Büyükelçiliðinin kapýsýný da bir çýtlatsalardý. * Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA) Direktörü Ayþe Dönmezer istifa etmiþ. - Bir çuval inciri daha berbat ettik sayýn! * Üreticilere düþük faizli kredi saðlanacakmýþ.. - N'olurdu birileri de çýkýp tüketicileri düþünse. Mesela Kredi Kartlarýný ödemek için kredi saðlansa n'olur yani. * Cumhurbaþkaný Eroðlu, yemekli bir toplantýda eski cumhurbaþkanlarýna Kýbrýs konusunda bilgi vermiþ. - Bir sonraki toplantýyý yemeksiz yapsýn bakalým katýlacaklar mý? Sanýrým katýlmazlar Kýbrýs sorununa karýnlarý tok çünkü. - Bizim onda canýmýz sýkýldýðýnda; tünel var, geçerik tünelden, giderik Fransa'ya bir yemek yerik, dönerik geri sýkýntýmýz geçer. - Biz da canýmýz sýkýldýðýnda, barikatlarýmýz var, geçerik barikatlardan giderik Güney'e bir McDonald yerik, keyfimiz yerine gelir. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI PANTOLON GÝTTÝ DON GÝTTÝ SIRA GÖTE MÝ GELDÝ!.. Tatar, medyada en çok yer alan bakanlardandýr. Aðzý durmuyor çünkü.. Habire konuþuyor. Eh, gazeteciler ne yapsýn. Söylenenlerde bir keramet var sanýp, yayýnlýyorlar. Tatar'ýn son açýklamasý, hem teselli, hem umut doluydu yine! "Karamsarlýða gerek yok" dedi Tatar o her zamanki güler yüzüyle. Duyarsýnýz da kulaklarýnýza inanamazsýnýz. "Nasýl böyle konuþur" diye þaþar kalýrsýnýz.. Karamsarlýða gerek yokmuþ.! Bak sen Ma nasýl yokdur be efendi. Ýnsanlar hastanede muayene olabilmek için, gece saat üçte kalkýp yollara düþmek zorunda kalýyor artýk. Bu gidiþinan, "hastanede yatmaya" baþlayacaklar. Nasýl karamsar olmasýnlar.. Nasýl? Kamu çalýþanlarý.. Emekliler Daha iyi bir yaþam beklerken, maaþlarýndan kesintiye gidiliyor. Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak gibi bir þey Nasýl karamsar olmasýnlar Nasýl? Üstelik "korkmayýn da yanýnýzdayýz" diye söz verenler yapýyor bunu. Umduðu daðlara kar yaðarken, nasýl karamsar olmasýn insanlar Nasýl? Ýnsanlara umut vermek Ýnsanlara güzel günlerden bahsetmek kolay Hele sýrtýný koltuða yaslamýþ ir bakan için "Karamsar olmaya gerek yok" demek çocuk oyuncaðý Ama her defasýnda dað fare doðurdukça, nasýl karamsar olmasýn bu insanlar Nasýl? Evet. Karamsar olmaya gerek yok. Bet ofisler, kumarhaneler emrimizde 1 koy, 11 al. Elbet bize de þans gülecek bir gün. Ama þimdi, pantolon gitti, don gitti, sýra götte. Nasýl karamsar olmasýn insanlar? Nasýl? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ýþ isteyenlere "Biraz daha sabredin" diyormuþ bakanlar Ama hiçbir tarih veremiyormuþ. Ada da geç yani. Kalem Yalçýn Okut BUNLAR MI CUNTACILARI YARGILAYACAKLAR? Aþaðýdaki resme iyi bakýn. Bugün Çankaya yý iþgal eden zat faþist darbeci General Evren önünde iki büklüm sýrýtarak þefaat dileniyor. Bunun benzeri daha birçok fotoðraf var. Evren kurdele keserken baþta Bülent Arýnç olmak üzere Akepenin aðýr toplarýnýn faþist Generalin etrafýnda yalaka yalaka poz vermeleri var. RT Erdoðan ýn Fetullah Gülen Aðasýnýn yanýnda süklüm püklüm oturduðu fotoðraf var. Var oðlu var Hür basýn bertaraf edilme korkusuyla bunlarý yayýmlamýyor. Fotoðraflar yalan söylemez; o zamanlar Akepe CIA tarafýndan yeni dizayn edilmiþ, bunlar her kapýya gidip her muktedirin önünde salya-sümük destek dileniyorlar Aðustos ayýnda Star gazetesinde manþetti: AKP den Evren Paþaya askerle aramýzý bul ricasý Bunlar mý faþist darbecileri yargýlayacaklar?.. Her türlü hile ve desiseye baþvurarak ve devlet parasýný oluk gibi akýtarak; bir yandan iftar sofralarýný ve ortaçað fikriyatýný kullanarak, öteyandan faþist cuntanýn idam ettiði devrimci gençlerin sözlerini kullanarak her türlü sahte kýlýða girerekten; ve de bitaraf olan bertaraf olur tehditleriyle, haktan hukuktan yurttaþlýk haklarýndan hatta insanlýk hakký bilincinden bihaber milyonlarýn evet oylarýný topladýlar seçimlerinde, faþist rejiminin -yüzde 10 barajlý seçim sistemiyle- yüzde 34 oy alýp Meclis sandalyelerinin yüzde 66 sýný kapattýlar. Ondan sonra Okyanus ötesi Tanrý sýnýn açýk kapalý her türlü desteðiyle ve yürü ya kulum ihsanlarýyla yürüdüler. Yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler Hem yürüdüler, hem küplerini doldurdular; devlet olanaklarý ve bir sürü alavere-dalavere ile yandaþlarýný Kaarun, çocuklarýný gemicik sahibi yaptýlar Referandumdan kýsa bir süre önce, yeni Padihaþýmýz þöyle buyuruyordu: Ýstanbul sermayesi bizimle para kazanmada anlaþtý ama siyasette anlaþamadý. Çok da önemsemiyorum Türkiye de sermaye ciddi manada el deðiþtirmeye baþladý. Bu bizim için çok önemli bir güven kaynaðý. Türkiye nin dört bir yanýnda yatýrýmlar ve ihracat, 3-5 yýl öncesiyle mukayese edilemeyecek oranda arttý. Bu da Ýstanbul sermayesini rahatsýz ediyor. (*) Bu sözlerdeki, Türkiye de yatýrým ve ihracatýn çok büyük oranda arttýðý palavrasýný geçelim; ayný anda hem yatýrýmlar hem de iþsizlik nasýl artar?.. Ýþsizlik ve yoksulluk artýyorsa yatýrýmlar yetersizdir gerçeði iktisadýn alfabetik gerçekliklerindir. Ýstihdamsýz yatýrýmlar ise sadece spekülatif finansal yatýrýmlardýr ki, o da Türkiye nin kanýný emen yerli ve yabancý sermayedarlarýn parasal düzenbazlýklarýdýr. Bu sözleriyle Erdoðan, kendi dinci sermaye gruplarý ile TÜSÝAD arasýndaki (kapitalistler arasý) çeliþkilerin hýzla arttýðýný itiraf etmektedir. 8 senede Türkiye nin en kaymak, yýllýk en kodaman sermayedarlarýna kafa tutacak kadar palazlanan Akepe ciler yargýlayacak faþist generalleri ha?.. Bunlar mý Kuzey Kýbrýs ta çetesizuyuþturucusuz-pezevenksiz bir gelecek hazýrlayacaklar ha?.. Komik bile deðil Yetmez ama Evet çi liberal solcularýn, özellikle de Ufuk Uras gibi, Baskýn Oran gibi sol kökenden gelenlerin referandumda Akepe yi desteklemeleri, Akepe ye çalýþmalarý ise, Türkiye demokratlarýnýn nasýl ve nekadar döndürek olduklarýný ve Türkiye de demokrasinin neden yerlerde süründüðünün hazin bir tablosudur Akt. Koç Üniversitesi Ýktisat Kürsüsü Profesörü Ahmet Tonak, 18 Eylül 2010, Birgün.

6 MEHMETÇÝK, GAYRETKÖY VE AÞAÐI BOSTANCI'DA YANGIN Mehmetçik, Gayretköy ve Aþaðý Bostancý'da önceki gün çýkan yangýnlarda birçok zeytin, harnup, narenciye ve çeþitli meyve aðaçlarý ile 4 bin 500 adet balya yandý. Önceki gün öðle saatlerinde Mehmetçik'te, "Olamandýra Mevkinde" henüz tespit edilemeyen sebepten dolayý çýkan yangýn sonucu 15 zeytin, 5 harnup ve 4 çam aðacý ve maki bitkisi örtüsü yandý. Gayretköy'de yine önceki gün öðle saatlerinde henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayý çýkan yangýnda Nurcan Çelik'e ait 4 bin 500 adet balya ve Halil Yýlmaz'a ait 1.5 dönümlük arazi içerisinde ekili bulunan börülceler tamamen yandý. Aþaðý Bostancý'da da önceki gün öðle saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayý meydana gelen yangýn sonucunda ise üç ayrý þahsa ait 65 narenciye aðacý, 6 selvi, 2 asma, 1 mandalina fidaný, 1 akasya aðacý, 30 mandalina aðacý ile Elektrik Kurumu'na ait 1 elektrik direði kýsmen, 15 narenciye aðacý ile 100 metrelik damlama lastiði ise tamamen yandý. Çýkan yangýnlar itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, polis soruþturmasý devam ediyor. LEFKOÞA'DA HIRSIZLIKLAR Lefkoþa'da yapýlan hýrsýzlýklarda yaklaþýk 5 bin 500 TL nakit para çalýndý, bu hýrsýzlýk olaylarýndan birinin zanlýsý olarak 16 yaþýndaki bir genç tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre 8 Temmuz'da Lefkoþa'da Mustafa Þanverdi'ye ait ikametgahtan yapýlan hýrsýzlýkla ilgili Ý.G.(E-16) tutuklandý. Soruþturma sonucunda ortaya çýkarýlan hýrsýzlýkta Ý.G.'nin söz konusu evden bir para cüzdaný, 100 TL nakit para, bir kimlik kartý, bir sürüþ ehliyeti, bir kredi kartý ve bir cep telefonunu çaldýðý tespit edildi. Lefkoþa'da Ayþe Savaþan'a ait olan ve önceki gün saat saatleri arasýnda Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi avlusu içerisinde park halinde bulunan salon aracýn kelebek camý kýrýlarak araç içerisinden Ayþe Savaþan'a ait bayan çantasý, cüzdan, kredi kartý, çek defteri, iki kimlik kartý, 120 TL nakit para, Mücessem Savaþan'a ait bir bayan çantasý, sürüþ ehliyeti, iki kimlik kartý, çek defteri, 5 bin TL nakit para ve Þöhret Öngideren'e ait bayan çantasý ve toplam 160 TL nakit para çalýndý. YENÝERENKÖY'DE HIRSIZLIK Yenierenköy'de Yenierenköy Limaný'ndan 6-16 Eylül tarihleri arasýnda Ahmet Tanil'e ait balýkçý teknesi içerisinden 2 parçadan oluþan 200 metre uzunluðundaki balýk aðlarý çalýndý. Hýrsýzlýklarla ilgili baþlatýlan soruþturmalar devam ediyor. 19. ULUSAL EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ KURULTAYI Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde (UKÜ) gerçekleþtirilen "19. Ulusal Eðitim Bilimleri Kurultayý" dün düzenlenen "Eðitimin Güncel Sorunlarý" konulu panelle tamamlandý. Kurultayýn son gününde düzenlenen panelde konuþan Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, eðitimdeki sorunlarý deðerlendirdi ve bir öðrencinin baþarýlý olmasýnýn; okul yönetimi ve öðretmen kadar ailelerden de geçtiðine iþaret etti. Panelde, bakan Çavuþoðlu'nun yaný sýra bakanlýk müsteþarý Ali Yönel, TC Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Genel Müdürü Ýbrahim Er, Eðitimci Ömer Balýbey birer konuþma yaparak, eðitim sistemiyle ilgili sorunlara deðindi, bakanlýðýn çalýþmalarýný ve hedeflerini anlattý. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ'NE EK GÝRÝÞ SINAVI YAPILDI Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Haziran ayýnda gerçekleþtirilen sýnava giremeyen, fikir deðiþtiren ve yurt dýþýnda olmasý nedeniyle katýlamayan öðrencilere þans vermek için bugün ek sýnav yapýldý. Bu çerçevede Müzik bölümüne baþvuran 21 ve Resim bölümüne baþvuran 3 öðrenci sýnava katýldý. Sýnav sonucunda 60 puanýn üstünde not alan öðrencilerin kesin kayýt hakký kazanacaðý belirtildi. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Aþlýk Mene sýnav konusunda TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, çocuklarýn doðru alanlarda yeteneklerine göre yönlendirilmesi için Haziran ayýnda sýnavý kaçýran öðrencilere ikinci bir fýrsat vermek için bugünkü sýnavýn düzenlendiðini söyledi. Okula baþvurularýn sadece baþlangýç sýnýflarý için deðil, 10, 11 veya 7'inci sýnýf için de kabul edildiðini belirten Aþýk Mene, yapýlan seviye sýnavý sonucunda baþarýlý olanlarýn okula kayýt yapma hakký kazanmakta olduðunu söyledi. KAZANANLAR 6. SINIF MÜZÝK BÖLÜMÜNÜ KAZANANLAR S NO ADI SOYADI PUANI 1 Muazzez ÇEKÝCÝ 85,8 9. SINIF MÜZÝK BÖLÜMÜNÜ KAZANANLAR S NO ADI SOYADI PUANI 1 Hazal CÝHAN 65,0 2 Ýlkin FABRÝKACI 64,8 3 Yarin ÖNEL 64,6 4 Bahar ÞENER 60,2 5 Altan MACÝLA 60,0 10. SINIF MÜZÝK BÖLÜMÜNÜ KAZANANLAR S NO ADI SOYADI PUANI 1 MELÝSA UYANOÐLU 96,6 9. SINIF RESÝM BÖLÜMÜNÜ KAZANANLAR S NO ADI SOYADI PUANI 1 Ýremsu KARAKEÇÝ 63,25 2 Sultan KIRANER 62,25 GÜNLÜK ÜÇ BAÞ BÝRADADA 12 EYLÜL CUNTASI Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Ýnsan Haklarý Derneði'nin, 12 Eylül cunta yönetiminin hayatta olan üç generalinin yargýlanmasý için yaptýðý suç duyurusu üzerine 2010/605 hazýrlýk numarasýyla resmen soruþturma baþlattý. Ankara'da yapýlan suç duyurularý tek dosyada birleþtirilecek ve savcýlýk dava açýlýp açýlmayacaðýna karar verecek. Dönemin Genelkurmay Baþkaný Kenan Evren, Deniz Kuvvetleri Komutaný Nejat Tümer ve Hava Kuvvetleri Komutaný Tahsin Þahinkaya hakkýnda dava açýlabileceði gibi takipsizlik kararý da verilebilir. Bu arada halen netleþmeyen "zamanaþýmý" ile ilgili sorular da yanýtlanmýþ olacak. Þu ana kadar Ýnsan Haklarý Derneði'nin yaný sýra "Yetmez Ama Evet Platformu", Mazlum-Der, 12 Eylül döneminde iþkence gören bazý ülkücüler ve BDP'li Kürt milletvekilleri suç duyurusunda bulundu. Tayyip Erdoðan dahil, AKP yetkililerinden hiçbirinin henüz suç duyurusunda bulunmamýþ olmasý dikkat çekiyor. ESKÝMEYEN BAÞLIKLAR Bir baþlýk gazetede: "Eðitimde kaos!" (Kaos olmadýðý zaman mý var?) Bir baþlýk daha: "Yeni eðititm yýlý sorunlarla açýlýyor." (Sorunlarla açýlmadýðý zaman mý var?) CTP'YÝ ÝLGÝLENDÝRMÝYOR Gazetemiz "Afrika"nýn devlet-mafya-iþadamý üçgeni ile ilgili ortaya çýkardýðý gerçekleri meclise taþýyan tek parti TDP oldu. Yalnýz Mehmet Çakýcý konuþtu bu konuda... Neden? CTP'yi mafya hiç ilgilendirmiyor mu? Bizim bilmediðimiz iliþkiler mi var yoksa? BULMACA Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! AH OBAMA AH! Obama Kýbrýs'taki çözüm sürecine destek belirtmiþ. Hayret! Desteklemiyor diye ona bir þey söyleyen mi oldu? Sürece karþý olduðunu söylese haber olurdu... Böyle olmaz... Deniz Kuvvetleri Komutaný Nejat Tümer Týrnak... Genelkurmay Baþkaný Kenan Evren Hava Kuvvetleri Komutaný Tahsin Þahinkaya "Gazeteciliði gerektiði þekilde yapmadýðýmýzýn ben altýný çiziyorum. Örneðin son dönemde Afrika ve Volkan gazetelerinin gündeme taþýdýklarý Felek haberleri konusunda benzer bir duyarsýzlýk içerisindeyiz. Bunlarýda görmek ve duymak istemiyoruz." Mete Tümerkan (Havadis) "Mahkemelerimiz, yargý, ne alemde? Adli yýl protestolar, açýklamalar, eleþtiriler, resepsiyonlar, törenlerle açýlýrken, yargýçlarýmýz, baromuz, avukatlarýmýz, savcýlarýmýz çok mu huzur içinde zannediyorsunuz. Kolay mý yüzlerce davaya bakmak, kafa patlatmak, kararlar yazmak, adaleti tam anlamý ile uygulamak? Cürümde patlama, uyuþturucuda görülmemiþ, iþitilmemiþ geliþmeler, fena gidiþat, vurma-kýrma, darp, dolandýrýcýlýk, ýrza tecavüz, fuhuþ, çek mafyasý, derken emlak mafyasý da türemiþ." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Politikacý size cep telefonunun numarasýný verdiðinde kendinizi ayrýcalýklý sanmayýn sakýn... Bir süre sonra onu aradýðýnýzda size ayrýcalýklý olmanýn keyfini yaþatan o numaranýn deðiþtiðini görürsünüz..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) Günün Kahramaný TRAFÝK CANAVARI Trafik canavarý dediðimiz canavar her neyse, bugün günün kahramaný seçtik onu. Yollar yine kana bulandý dün ve 2 kiþi feci biçimde can verdi. Ýki araçta bulunanlardan hiçbiri bu kazadan sað kurtulamadý. Gazetemizdeki bugünkü resimlere bakýnca siz de göreceksiniz zaten. Anayola çýkan araç da, karþýdan gelen araç da paramparça olmuþ... Parçalarý tarlalara savrulmuþ... Trafik hakkýnda söylenenler hep havada kalmýþ bir kez daha... Bu kazalarý önlemek imkansýz hale gelmiþ adeta... Can verenler can veriyor... Hayatýnýn sonuna dek yasý tutanlar kalýyor onlarýn ardýnda...

7 19 Eylül 2010 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Ben geçemezsem, sen de geçemezsin... Afrika (Özel)- Kostas Haralambidis isimli Kýbrýslý bir Rum, kendisine ve ailesine kuzeye geçiþ izni verilmediði için dün Metehan Kapýsý'nda olay çýkardý ve ortalýðý birbirine kattý... Maðusa'ya gitmek için ailesi ile birlikte yola çýkan Haralambidis'e Metehan Kapýsý'ndaki kuyrukta beklerken, sabýrsýzlanarak korna çaldýðý için geçiþ izni verilmediði öðrenildi. Büyük bir öfkeye kapýlan Haralambidis kapýdaki Türk görevlilerle bir süre tartýþtýktan sonra, Türk araçlarýnýn güneye geçiþini engellemeye kalktý ve yolu bariyerlerle kapattý. Haralambidis'e Rum polisi de engel olamadý. Sonuçta görevliler Barýþ Gücü'nün yardýmýna baþvurdu. Ve týkanan yol ancak onlarýn müdahalesiyle yeniden açýldý... LTB VÝZESÝZ ÝNÞAAT PROJESÝ KABUL EDECEK n LTB Meclisi izin makamýnýn LTB olmasý nedeniyle projenin ilk aþamasýndan son aþamasýna kadar sýký bir denetiminden geçirilerek ruhsat verileceði kararýný aldý... Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Meclisi, vatandaþýn inþaat izni prosedürlerini daha kolay hale getirmek amacýyla yasanýn kendisine verdiði yetki uyarýnca vizesiz proje kabul etme kararý aldý. LTB'den verilen bilgiye göre Meclis ayrýca izin makamýnýn LTB olmasý nedeniyle projenin ilk aþamasýndan son aþamasýna kadar sýký bir denetiminden geçirilerek ruhsat verileceði kararýný aldý. "Yollar ve Binalar Yasasý" ile "Belediyeler Yasasý"nýn emrettiði kurallar doðrultusunda inþaat projeleri, Þehir Planlama Dairesi'nden planlama onayý almasýnýn ardýndan izin almak için belediyeye dosyasýný sunmak durumunda olacak. Geçmiþ dönemlerde Mimarlar Odasý'ndan ve Ýnþaat Mühendisleri Odasý'ndan alýnan vize uygulamasý belediyenin yetkisi doðrultusunda kaldýrýldý, ancak ruhsat verilirken projeyi hazýrlayan mimarlarýn ve mühendislerin ilgili odalarýna kaydýnýn olmasý kararý verildi. EKÞÝYE "EÞKÝ" DÝYENLER... Güzelyurt'tan arayan ismi yanýmýzda saklý UBP'li bir vatandaþýmýz "Güzelyurt" tabelasýnýn yanlýþ yazýlmasýndan yola çýkarak eleþtirilerde bulundu. Vatandaþýmýzýn telefonla söyledikleri þöyle: "Ben Güzelyurt'ta ikamet eden bir vatandaþým. Güzelyurtlular adýna, geçen gün bir gazetede çýkan ve çýktýktan sonra düzeltilen tabelayla ilgili konuþmak istiyorum. Bu tabelayý kim, kimlere yaptýrdý? Söylemiyorlar...Bilen var mý? Güzelyurt bölgesi halký olarak bazý sorular sormak istiyoruz... Bu bölgedeki milletvekilleri her gün bu yollarý gidip geliyorlar... Farkýnda deðiller mi? Düðün, tören, cenaze býrakmayan bakanlarýmýz var bu bölgede... Nasýl farkedemediler bu tabelanýn yanlýþlýðýný? Yoksa farkettiler de tabelayý yapana ayýp olmasýn diye mi sustular... Bunu sormak hakkýmýzdýr. Ben UBP'liyim. Bölgenin UBP milletvekilleri sadece Meral Haným'ýn elini öpmeyi milletvekilliði yapmak sanýyorlar. Bölge halký seçtiði milletvekillerini Meral Eroðlu'nun elini öpsünler diye seçmedi. Ama öpmeyenin de iþi zor partide... Gelelim sözümün baþýnda söylediklerime... Bu tabelalarý kim yaptý? Hangi firma, hangi þirket? Güzelyurt yazmasýný bile bilmeyen bir þirket, deðil mi?.. Aklýma yýllar öncesi geldi. Türkiye hayranlýðý... Bizimle Türkiyeliler arasýndaki fark önemlidir... Türk Ocaðý Limasol spor kulübüne ezelden beri TOL derler. Kulübün adýnýn ilk harflerini.. Siz bunu hecelerken nasýl hecelersiniz? Te-O-Le þeklinde deðil mi? Türkiyeliler böyle hecelemezler... Neyse TOL kulübü yöneticileri iyi iliþki kurduklarý Türkiyeli bazý þirketler sebebiyle takýmýn giyeceði üniformalarý Türkiye'de yaptýrmak istediler. Kýbrýslýlarýn suyu çýkmýþtý çünkü... Sipariþi verdiler ve üniformalarýn önüne de TOL yazýlmasýný istediler. Bunu da telefonun ucundaki þahsa heceleyerek söylediler... Para gönderildi, üniformalar geldi... TOL takýmý o üniformalarý antreman maçlarýnda giydi sadece... Neden mi? Üniformalarýn göðüslerinde TEOLE yazýyordu da ondan... Bu tabelalarý yapan þirket elemaný kimse 'ekþi'ye 'eþki' diyenlerdendir. Benim söylemek istediðim bu örneklemelerden sonra en azýndan bizim partimizin milletvekilleri el etek öpmeyi býraksýnlar, saðlarýna sollarýna da dikkat etsinler... Hem onlar rezil olmasýn, hem de biz partililer olarak rezil olmayalým..." YOKSULLUK SINIRI Bir süre önce köþemizde yayýnlanan bir þikayete konu vatandaþýmýz yoksulluk sýnýrýnýn 800 TL olduðunu okuyunca bizi aradý ve þunlarý söyledi: "Bir müddet önce þikayet köþesinde ismim verilmeden bir yazý yayýnlanmýþtý. Ben basýnda çalýþan bir elemandým. Ýþyerimde bir süreden beri asgari ücretle çalýþmaktaydým. Bir ara iþyeri sahibi beni çaðýrarak KKTC'ye yeni gelen bazý TC'lilerin 800 TL'ye çalýþtýklarýný söyledi ve benim de çalýþmadýðým takdirde iþi býrakmamý istedi. Ben de býraktým. Bugün de öðrendim ki 800 TL meðer yoksulluk sýnýrýymýþ. Patronumuzun bizi yoksulluk sýnýrýnýn altýnda çalýþtýrmak istediði yazýldý çizildi ama kimse ilgilenmedi. Bundan sonra da ilgilenmeyecek kimse... Amaç yoksulluk sýnýrýnda alacaðýn para ile sadece zeytin ekmek alabilmektir hedef... Kirada isen o da yetmez ama... KKTC'de ilk defa açýklanmýþ yoksulluk sýnýrý... Okuyunca aklýma geldi. Aradým..." BÝZÝM DUVAR RUMU "BAN"A, TÜRKÜ "BAN"A, AL SANA Bizim Mandra Karþý þeride geçme þeklinde meydana gelen kazalarda her geçen gün artýþ olmasýna raðmen, yetkililerin hâlâ önlem almamakta inat etmeleri vatandaþlarýn derin hayret ve öfkesine neden olmaktadýr. Böyle kazalarda yitirilen bunca insan, yaralanýp sakat kalan bunca vatandaþ varken, çift þeritli yollarýn aþýlmaz beton bariyerlerle ayrýlmasýný herkes kaçýnýlmaz bir önlem olarak görmektedir. Sokaktaki adam, "Trafik canavarýný biraz da kendilerinde arasýnlar" diye tepkisini dile getirir.

8 8 19 Eylül 2010 Pazar GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... ANASTASÝADÝS BÝLGÝLENDÝRDÝ Rum Anamuhalefet DÝSÝ'nin Yürütme Bürosu'nun toplandýðý ve DÝSÝ Baþkaný Anastasiadis'in üyelere Dimitris Hristofyas tarafýndan müzakere masasýnda ortaya konulan; Rum tarafýnýn mülkiyetle ilgili önerileri hakkýnda bilgi verdiði bildirildi. Alithia gazetesi, Anastasiadis'in yakýn zamanlarda Brüksel'de gerçekleþtirdiði ve "önemli" olarak nitelediði temaslarla ilgili olarak da üyeleri bilgilendirdiðini yazdý. GIDA FUARINA KATILDILAR Güney Kýbrýs'ýn, 27 katýlýmcýyla Avustralya'nýn Uluslararasý Gýda Fuarý'na katýldýðý bildirildi. Alithia gazetesi Melbourne'da düzenlenen fuarda "Kýbrýs'ýn geleneksel lezzetlerinin tanýtýmýnýn yapýldýðýný ve baþarýlý bir katýlýmýn gerçekleþtirildiðini" yazdý. IMF EKONOMÝ HAKKINDA UYARDI Güney Kýbrýs'ý bir süre önce ziyaret eden ÝMF heyeti tarafýndan birkaç hafta önce hazýrlanan raporda Rum ekonomisiyle ilgili çok sayýda tehlike çaný çalýndýðý; ihtiyaç olmasý halinde mali sisteminin desteklenebilmesi için kamu maliyesinin düzene sokulmasý gereðine dikkat çekildiði bildirildi. ÇAKICI-HRÝSTOFYAS ÝLE GÖRÜÞTÜ... ÇÖZÜMÜN ANAHTARI MÜLKÝYET Güney Kýbrýs'ta yayýmlanan gazeteler, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ile beraberindeki heyetin, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la dün Rum Baþkanlýk konutunda yaptýðý görüþmeye yer verdi. Haber gazetelerde þu baþlýklarla yer aldý: Alithia: "Hristofyas Çakýcý'yý Gördü... Çözümün Anahtarý Mülkiyet..." Politis: "Çakýcý Baþkanlýkta... Hristofyas'la Görüþme" Fileleftheros: "Kýbrýslý Türkler Kiracýlara Dönüþecek... Yerleþiklerin Çocuklarý Ýçin Özgür Dolaþým" Haravgi: "Mülkiyet'in Derinlemesine Görüþülmesi... Baþkan Hristofyas ile M. Çakýcý Ýki Saatlik Bir Görüþme Gerçekleþtirdiler" MEDVEDEV'ÝN ZÝYARETÝYLE ÝLGÝLÝ ÜST DÜZEY GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ 7-8 Ekim'de Güney Kýbrýs'a resmi ziyarette bulunacak olan Rusya Devlet Baþkaný Dimitri Medvedev için, yakýn zamanlarda adayý ziyaret eden Katolik Dünyasýnýn Ruhani Lideri Papa 16'ýncý Benedikt'tinkine benzer üst düzey güvenlik önlemlerinin alýnmasýnýn planlandýðý bildirildi. Haberi veren Fileleftheros, geçtiðimiz gün Rum Polis müdürlüðünde sýrf bu amaç için Moskova'dan adaya gelen Rus yetkililerin ve elçilik mensuplarýnýn katýlýmýyla bir ilk toplantý gerçekleþtirildiðini yazdý. Görüþmede plan tatbikatlarý yapýldýðýný ve Medvedev'in gideceði mekânlarýn yerinde denetlendiðini ifade eden gazete, Medvedev'e yaklaþýk 200 kiþiden oluþan bir heyetin eþlik edeceðini ve Rus baþkanýn Güney Lefkoþa'daki bir otelde konaklayacaðýný kaydetti. Rum polisinin gerek gezilecek yerlerde, gerek otelde büyük güvenlik önlemleri alacaðýný haber veren gazete, her þeyin olaðan seyretmesi için Rus yetkililerle iþbirliðinde bulunulacaðýný belirtti. Þimdiden özel bir güvenlik planý hazýrlandýðýný kaydeden gazete, Rum Polis Müdürlüðünde bir kriz masasý oluþturulacaðýný, öte yandan Medvedev'in havadan izlenmesi için helikopter görevlendirileceðini bildirdi. Medvedev için 400'den fazla polisin seferber edileceðini ve önümüzdeki günlerde Rus yetkililerle yeni bir toplantý yapýlacaðýný ifade eden gazete, Medvedev'e resmi yetkililerin yanýnda kiþisel korumalarýnýn eþlik edeceðini de ifade etti. Gazete, bunun Rus bir baþkanýn adaya gerçekleþtireceði ilk ziyaret olduðunda da vurgu yaptý. KIBRISLI RUM-RUS ÝÞADAMLARI FORUMU 8 EKÝM'DE LÝMASOL'DA Bu arada gazete baþka bir haberinde, Rusya Devlet Baþkaný Dimitri Medvedev'in adada bulunacaðý süre içerisinde, 8 Ekim'de; Limasol'da iki ülkeden iþadamlarýnýn katýlýmýyla bir iþadamlarý forumu düzenleneceðini belirti. Gazete, elde ettiði bilgilere dayanarak, iþadamlarý forumuna iki ülkeden 400'den fazla kiþinin katýlmasýnýn beklendiðini kaydetti. GÝRNE KÖKENLÝ RUMLAR HRÝSTOFYAS'A SERT ÇIKTI Girne kökenli Rumlarýn örgütlü bulunduðu sözde "Özgür Girne" isimli örgüt Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn mülkiyetle ilgili önerilerinin "36 yýldýr mallarýný geri alacaklarý yalanýyla yaþayan göçmenlere hakaret demek olduðu" görüþünü belirtti. Fileleftheros "Özgür Girne: Göçmenlere Hakaret" baþlýklý haberinde "Baþkan Hristofyas'ýn önerileri Kýbrýs'a ve Kýbrýs halkýna karþý 4'üncü Attila'dýr" ifadesine yer verildiðini yazdý. CTP ÝLE DÝSÝ BÝRARAYA GELDÝ Ferdi Sabit Soyer baþkanlýðýndaki ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) ile Rum ana muhalefet DÝSÝ partisinin önceki gün Güney Lefkoþa'nýn Pindaru semtinde bulunan DÝSÝ merkezinde bir araya geldikleri bildirildi. Rum gazetelerinden Fileleftheros, "Yeni Çýkmaza Ýliþkin Tedirginlik ve Endiþeleri Paylaþtýlar... DÝSÝ'nin Ferdi Soyer'le Pindaru'daki Görüþmesi -Çýkmaz Çözüm Deðil" baþlýklý haberinde, dün bir araya gelen iki partinin, "iki toplum liderini, Kýbrýs sorununun iþlevsel ve yaþayabilir çözümünün mümkün olan en kýsa zamanda baþarýlmasý için; çabalarýna devam etmeye teþvik etme" konusunda uzlaþtýklarýný yazdý. KSENÝDÝ-ARESTÝ DAVASI DA ETKÝLENDÝ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Dördüncü Devletlerarasý Baþvuru'nun kapanmasý konusunun görüþülmesini sonraki bir toplantýya ertelemesi sebebiyle, Türkiye'nin AHÝM'nin Kýbrýslý Rum Aresti davasýndaki kararý uygulamasýnýn da ertelendiði bildirildi. Politis gazetesi, Bakanlar Komitesi'nin, Türkiye'nin Aresti davasýna iliþkin kararlarý uygulayýp uygulamadýðý konusunu ileriki bir toplantýsýnda yeniden ele alacaðýný duyurduðunu yazdý.

9 19 Eylül 2010 Pazar 9 Tünel ALINTI ERMENÝLERÝ ANLAMAK Çok çetrefil bir olay, çok büyük bir trajedi. Ermenilerin ne hissettiðini anlamaya çalýþmak gerek. 1915'te olanlar modern Ermeni kimliðinin parçasý haline gelmiþ. Bu Ermeniler için psikolojik boyutu olan bir kimlik sorunu. Çoðumuzun ailesinde Balkanlardan, Kafkaslardan göç eden insanlar var, onlarýn yaþadýklarý trajediler var; ama travma atlatýlmýþ durumda. Ermenilerde travma devam ediyor. Sorunun halli çok zor. Bunun Türkiye'nin gündemine gelmesi ASALA'nýn 70'lerde Türk diplomatlarýný katletmesiyle oldu. Bu adamlar bunu niye yapýyor diye sorulmasý ve bilgilenmeye baþlanýlmasý çok yakýn bir tarihtir. Komisyon kurar, konuþur, kýsa sürede anlaþýrýz zannedersek yanýlýrýz. Uzun uzun konuþmaya, tartýþmaya, karþý tarafý dinlemeye hazýr olmalýyýz. Prof. Þükrü HANÝOÐLU (Princeton Üniversitesi/ Türk Araþtýrmalarý Bölümü Baþkaný) DÝPNOT Seçimlerde UBP ve Eroðlu'nu destekleyen Ýsmet Felek'in kullandýðý BMW'nin plakasý "FELEK" idi. ARÞÝV TARÝH 12 AÐUSTOS 2009 Ek mesai savaþý en çok hastalarý vurdu. Hükümetle hekimler arasýnda hala uzlaþma yok... Hastanede acil hastalar dýþýndaki hastalara hizmet verilmiyor. Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC vatandaþý çalýþacak eleman bulamýyoruz. Devletin kazandýðý parayla bir okul kurmasý gerekiyor. Benim 'kurpiyer akademisi' diye bir rüyam var." Erol MERDOÐLU (Casinocu) Aklýnýzda bulunsun Aksiyon oyunlarý zihni geliþtiriyor Amerikalý uzmanlar, aksiyon içeren bilgisayar oyunlarýnýn zihne "kývraklýk" kazandýrdýðýný belirtti. ABD'deki Rochester Üniversitesi'nde yaþ arasý gençler üzerinde yapýlan araþtýrmaya göre, aksiyon oyunu oynayanlar bir konu üzerinde daha çabuk düþünüp daha hýzlý karara varýyor. Uzmanlar, ilk gruba hýz içeren "Call of Duty 2" adlý oyunu oynatýrken, ikinci gruba ise daha sakin bir strateji oyunu olan "The Sims 2"yi oynattý. Oyunlarýn ardýndan verilen testlerde aksiyon oyunu oynayanlarýn daha az zamanda daha hýzlý karar verebildikleri saptandý. Hýzlý düþünme gerektiren oyunlar esnasýnda gösterilen çabukluðun gerçek hayata da yansýdýðý kaydedildi. CHP'NÝN OYU %35 BÝTEVÝYE KURTULUÞ SAVAÞI Kutlamalara bayýlýrýz. 19 Eylül 1921'de Atatürk'e Gazilik ve Mareþallik rütbesi verilmiþ ya, biz ne yapar eder bunu da kutlarýz. Bu günü KKTC'de Gaziler Günü olarak ilan eder yine kutlarýz. Yan gelip yatmýþýz bu topraklarda senelerdir, hayattan izinli gibiyiz ama buna raðmen Atatürk'ün izindeyiz. Bugünlere nasýl geldiðimizi güya bize unutturmamaya çalýþanlarýn bizzat kendileri bugüne bir gelebilseler, yarýn'a birlikte yürüyeceðiz ama yok çakýlýp kalmýþlar bir kere oralarda. Bu kadar da biteviye "Kurtuluþ Savaþý" olmaz ki... "Kýlýçdaroðlu tek baþýna CHP oylarýný Türkiye genelinde %35'lere taþýdý. CHP bu haliyle gireceði bir seçimde ancak AKP ile hükümet ortaðý olur." Hikmet ÇETÝNKAYA Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... BÝZE SÝVÝLLEÞME YOK MU? Mesele polisi sivile baðlamak deðil, bütün mesele tepeden týrnaða KKTC'yi sivilleþtirmektir. Türkiye'de demokratikleþmeden söz ediliyor, sivilleþme sözcüðünü AKP iktidarý aðzýndan düþürmüyor. Eeee... AKP iktidarýyla birlikte yürüyorsanýz, neden sormuyorsunuz ikide birde sizi azarlayan AKP yetkililerine, "Bize sivilleþme yok mu kardeþ?" diye... Neden olmasýn? Din kardeþi deðil miyiz? Ermeni yazar Edmond Azadyan "Mirror Spectator"de yazdý: 'Türkiye, Ermenileri birbirine düþürdü' Türkiye hükümeti, Ermenilere zarar verecek yeni bir balon uçuruyor. Türkiye kýsa sürede Ermeniler arasýnda karmaþa yaratacak üç hamle yaptý. Ermenilerde yarattýðý kafakarýþýklýðýna bakýlýrsa, hamlelerinin meyvelerini topluyor. Birinci balon protokoller meselesiydi; bu, bazý Ermenileri umutlandýrdý ve uluslararasý toplumu kandýrdý. Ýkinci balon, Ýstanbul'daki patrik yardýmcýsýnýn seçilmesiydi. Türkler, Dini Konsey ve Seçim Komitesi adýnda iki komitenin oluþturulmasýný teþvik ederek Ýstanbul Ermenilerini iki karþý kampa Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... böldü ve Piskopos Aram Ateþyan'ýn 'Patrik Genel Vekili' (Ermeni Patrikliði'nin tarihinde görülmemiþ bir mevki bu) seçilmesini manipüle etti. Bu 'seçim' aleyhinde dava açýldý ama Piskopos Ateþyan da Türk yetkililerin telinden çalýyor. Þimdi üçüncü balon ortaya çýktý: Van'daki Ahtamar Adasý üzerindeki Kutsal Haç Ermeni Katedrali'nde ayin düzenlenmesi önerisi. Uysal Piskopos Ateþyan Türkiye hükümetinin bu isteðini kabul etti, 19 Eylül'de ayini yapmaya hazýr. Ankara, katedrali ibadet yeri olarak kabul etmiyor, Batý'ya bunu dinsel hoþgörü olarak gösteriyor ve turist çekmek için ayini kullanmayý amaçlýyor. Fakat en çok da Ermenilerin birbirine girdiðini seyretmek istiyor. Ortaya Shakespeareyen bir ikilem çýkýyor: Gitmek ya da gitmemek. Ermeniler birbirleriyle tartýþýyor, birbirlerini suçluyor ve Türkiye'nin çevirdiði dolaplarý görmüyor tarihli Lozan Anlaþmasý uyarýnca katedral Ýstanbul Patrikliði'ne ait ama biz mabedin Ermenilere ait olduðunu istediðimiz kadar söyleyelim, Türkiye hükümeti burayý devlete ait bir müze olarak görüyor. 17 Aðustos'ta Türk polisi, mabette dua edip mum yakmaya çalýþtýðý için Hay Aspet (Ermeni Þövalyesi) adlý bir gençlik grubunun üyelerini kiliseden attý. Gerekçe þuydu: Hükümet anýtýn üzerine o kadar titriyordu ki, mumlardan çýkan is duvarlarý kirletebilirdi. Türkiye'de 2 bin Ermeni kilisesinin yýkýlmasý veya ahýra dönüþtürülmesi hiç önemli deðil tabii. Ankara bir yandan dýþ dünyaya gülümserken, Van bölgesinde hacýlarý barýndýrmak isteyen ailelerin Ermeni kökenli olup olmadýðýna dair Nazi tarzý incelemeler yapýyor. Türkiye hükümetinin 19 Eylül'de iyi niyet jesti olarak sýnýrý bir günlüðüne açabileceði söylentileri dolaþýyordu, fakat bu umutlar Türkiye'nin Eylül'de Ermenistan'da düzenlenecek NATO tatbikatý için bile sýnýrý açmama kararýyla boþa çýktý. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu önceki tutumundan çark etti. Türk devlet adamlarý gayet uyanýk, Ermeni tepkisini ölçmek için hesaplý hamleler yapýyorlar. Ermeni Soykýrýmý'ný tanýmak zorunda kalacaklarýný biliyorlar. Anlaþýlan o ki, Türkler düþmanlarýný parçalanmýþ görmekten memnun. (ABD'de Ýngilizce yayýn yapan Ermeni gazetesi, 16 Eylül 2010)

10 10 19 Eylül 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Vahþi Vahþi Batý Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :50 Çekici ve yetenekli gizli ajan James T. West ve mekanik aletler konusunda uzman kaþif gizli ajan Artemus Gordon, þeytani Dr.Arliss Loveless'ý izlemek ve planlarýný engellemek için devlet tarafýnda gönderilmiþlerdir. Loveless Tarantula isimli dev silah ve taþýma aracýlýðýyla A.B.D Baþkaný'na bir suikast düzenlemeyi planlamaktadýr. West ve Gordon bu kovalamacaya rakip olarak baþlarlar fakat yetenekleri kýsa sürede onlarý bir takým haline gelmeye zorlar. Güzel ve gizemli Rita Escobar bu ikilinin Loveless'ý yakalama çabalarýna kendisini karýþtýrarak durumu onlar için daha karmaþýk bir hale getirir. Türü : Aksiyon - Macera, 1999 Orijinal Adý : Wild Wild West Yönetmen : Barry Sonnenfeld Oyuncular : Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh, Salma Hayek, Ted Levine, M. Emet Walsh Cine-5 Zaman Polisi Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :45 Zaman yolculuðunun icadýyla birlikte zengin olmak isteyen pek çok suçlu geçmiþe yolculuk yaparak bunu denemektedir. Hükümet, örtülü ödenekten T.E.C. adý verilen özel bir zaman polisi birimi kurar. Max Walker (Jean- Claude Van Damme) da bu birimin baþarýlý memurlarýndadýr. Senatonun bu birimden sorumlu komisyonunun baþkaný olan Senatör McComb (Ron Silver), baþkanlýk yarýþýný destekleyecek finansman bulabilmek için zaman yolculuðunu kendi menfaatine kullanmaya baþlamýþtýr. McComb, bunu engellemeye çalýþan Walker'ýn karýsýný öldürünce aralarýndaki savaþ artýk kaçýnýlmaz olmuþtur... Yönetmen : Peter Hyams Oyuncular:Jean-Claude Van Damme, Ron Silver, Mia Sara, Bruce McGill TV 8 Ölümüne Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :15 Güney Los Angeles'da, þartlý tahliye olan eski bir suçlu O2, oðlu Junior'ý okuldan eve götürürken, ona her zaman yanýnda olacaðýna ve onu asla yalnýz býrakmayacaðýna dair söz verir. Ancak arabasý kaçýrýlýr ve oðlu artýk bir rehinedir. Hiçbir ipucu yokken, arabanýn nerede parçalarýna ayrýlýp sökülebileceði konusunda yardýmcý olmasý sokak satýcý Coco'yu ikna eder. Yönetmen : Vondie Curtis-Hall Oyuncular : Tyrese Gibson, Shawn Parr, Henry Hunter Hall, Johnny Pruitt, Meagan Good. Yapým : 2006 Aksiyon 24 Kýrmýzý Adamlarýn Topraðý Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :30 Beyaz toprak aðalarý, Brazilya'nýn Mato Grosso do Sul eyaletinde refah içinde bir yaþam sürdürmektedirler. Fazendorio'larýn dev tarlalarý vardýr ve buraya kuþ sürülerini gözlemlemek için akýn akýn turist gelmektedir. Gelirlerini, hem inanýlmaz boyutlardaki tarlalarýnda yetiþtirdikleri genleri deðiþtirilmiþ bitkilerle, hem de turistler için yapýlan kuþ gözlemleme turlarýyla saðlamaktadýrlar. Topraklarýn yerlisi ve asýl sahibi Guarani - Kaiowa halký ise, bir zamanlar kendilerine ait olan bu verimli plantasyonlardan uzak, periþan bir hayat sürdürmektedirler. Emekleri sömürülen yerlilerden küçük bir grup, iki genç kýzýn intiharý üzerine topraklarýna dönüp kamp kurarlar. Artýk isyan baþlamýþtýr. Nadio ve bir þaman önderliðinde harekete geçen bir grup Guarani, protesto için sýnýrda kamp kurar ve topraklarýný geri isterler. Ýki karþýt dünya yüz yüze gelir ve kýyamet kopar. Bu kargaþa içerisinde Þamanýn genç çýraðý Osvaldo ile bir toprak aðasýnýn kýzý arasýnda baþlayan yakýnlaþma, gün geçtikçe derin bir sevgiye dönüþür.. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Hitler'in arabasý turist gezdirecek Asya ülkesi Nepal, ilginç bir restorasyon iþlemine ev sahipliði yapýlýyor. Alman lider Adolf Hitler'in 1940'da dönemin Nepal Kralý Tribhuvan'a hediye ettiði 1939 model Mercedes otomobil onarýlýyor. Bir süre mühendislik fakültesi öðrencileri tarafýndan makine aksamýný öðrenmek için kullanýlan otomobil, son 5 yýldýr Katmandu'daki Narayanhiti Sarayý'nýn garajýnda duruyordu. Ülkede Maocularýn egemen olduðu meclis, 2008'de yapýlan oturumda 239 yýllýk monarþiyi kaldýrýp Hindu çoðunluðun olduðu ülkeyi laik bir cumhuriyet yapmýþtý. O tarihten sonra Kral Gyanendra'nýn sarayý müze yapýldý. Ülkenin ilk otomobili olan bu Mercedes, zamanýnda yol olmadýðý için saraya elde taþýnarak getirilmiþti. Kültür Bakanlýðý yetkilileri, otomobilin onarýlarak sarayýn bahçesinde turistlerin hizmetine sunulacaðýný belirtti. Yetkililer hem otomobili hem de Kral Tribhuvan tarafýndan kullanýlan bir at arabasýný restore etmek için devletten 537 bin dolar istediklerini belirtti. Sivilceli gençler intihara daha yatkýn Ciddi sivilce sorunu olan gençlerin intihar etme riski daha yüksek... Norveç'in Oslo Üniversitesi'nden Jon Anders Halvorsen ve ekibinin yaptýðý araþtýrma, ciddi sivilce sorunu olan yaþýndaki erkeklerin, böyle bir sorunu olmayan akranlarýna göre 3 kat, kýzlarýn ise 2 kat fazla intiharý düþündüðünü gösterdi. 3 bin 775 kiþinin katýldýðý araþtýrma, bu sorunla uðraþan gençlerin arkadaþ bulamama ya da okulda kötü notlar alma riskiyle de karþý karþýya olduklarýný ortaya koydu. Araþtýrma, "Journal of Investigative Dermatology" dergisinde yayýmlandý. Hastanede katliam yaptý ABD'nin dünyaca tanýnmýþ hastanelerinden John Hopkins Hastanesi'nde annesinin hastalýðýný öðrenen bir kiþi, doktoru vurduktan sonra annesini öldürüp intihar etti. Maryland eyaletindeki hastane yetkilileri olayla ilgili ayrýntýlý bilgi vermezken, basýna yansýyan haberlerde, Warren Davis adýndaki 50 yaþýndaki hasta yakýnýnýn, annesinin hastalýðý ve aldýðý tedavi konusunda konuþtuðu doktoru, üzerinden çýkardýðý yarý otomatik bir silahla karýn bölgesinden vurduðu belirtildi. Polis açýklamasýnda, doktorun annenin yattýðý odanýn dýþýna doðru düþtüðü, Davis'in silahýný annesine doðrultarak odaya koþarken görüldüðü, 3 saat kadar odaya kimseyi sokmadýðý ifade edildi. Polisin müdahale biriminin 3 saatin sonunda odaya girdiði bildirilen açýklamada, Davis'in annesini öldürdükten sonra intihar ettiðinin anlaþýldýðý kaydedildi. Vurulan doktorun ameliyata alýndýðý, hayati tehlikesinin bulunmadýðý bildirildi 30 yýl sonra masum olduðu anlaþýldý ABD'nin Mississippi eyaletinde, bir kadýna tecavüz ve cinayetten 30 yýldýr mahkum olan 2 hükümlü, DNA testleriyle masum olduklarý kanýtlanýnca serbest býrakýldý. Hükümlüler, çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan salýverildi. Bir kadýnýn 1979 yýlýnda tecavüze uðramasý ve öldürülmesiyle ilgili, 3 kiþi mahkum olmuþtu. Cinayete 4 yaþýndayken tanýk olan kurbanýn oðlunun, sürekli bir saldýrgan olduðunu söylemesine raðmen mahkum edilen 3 kiþi de ilk baþta itirafta bulunmuþ, sonra da itiraflarýný geri çekmiþti. Mahkumlardan 2'si, 2002'de cezaevinde ölen üçüncü hükümlünün tecavüzden ve cinayetten bizzat sorumlu olduðu yönünde ifade vermiþti. DNA testleriyle ilgili giriþimde bulunan Masumiyet Projesinin avukatý Emily Maw, son olayla ilgili yaptýðý açýklamada, bu örnekte görüldüðü gibi ülkede sahte suç itiraflarýnýn hiç de nadir olmadýðýný belirtti. Maw, 1990 yýlýndan bu yana ülke çapýnda DNA testleriyle 63 sahte suç itirafý tespit edildiðini söyledi. Aklanan mahkumlardan biri de gaz odasýna gitmek istemediði için suçu üstlendiðini bildirdi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Þampiyona tazminat Ýngiltere'de kariyerinin baþýndayken trafiðe kapalý yolda aþýrý hýzlý giden aracýn çarpmasýyla sað kolunu kaybeden eski bisiklet þampiyonu Manny Helmot, 13 milyon 750 bin sterlin tazminat kazandý. Guernsey þehrinde 1998 yýlýnda meydana gelen kazada aþýrý hýz yaparak araç trafiðine kapalý yola giren Dylan Simon isimli sürücü, bisikletiyle tur atan Manny Helmot'a çarptý. Kazada aðýr yaralanan þampiyon kaldýrýldýðý hastanede 36 hafta yaþam mücadelesi verdi. Beyni darbe alan, sað kolunu kaybeden, kýsmen kör olan þampiyonun spor kariyeri de bitti. Ýngiliz Milletler Topluluðu Oyunlarý'nda þampiyon olan Helmot'ýn ailesinin açtýðý tazminat davasý sonuçlandý. Mahkeme, sürücü Simon'ýn sigorta þirketi Tradex'in 13 milyon 750 bin sterlin (32 milyon TL) ödemesine karar verdi. Bu rakam bugüne kadar ödenecek en büyük tazminat miktarý. Kadýnlar hiç sýr saklayamýyor Ýngiltere'de bir araþtýrmaya göre, kadýnlar gerçekten sýr saklamasýný bilmiyor. Kadýnlarýn yüzde 40'ý, partnerlerini aldattýklarýný en az bir arkadaþýna anlatýrken, yüzde 15'i birden fazla kiþiye sýrrýný açýyor. Britanya Danýþmanlýk ve Psikoterapi Birliði uzmanlarýndan Phillip Hodson, kadýnlarýn aksine erkeklerin yakalanmaktan kaygý duyduklarýný ve dörtte üçünün baþlarýndan geçeni kimseye anlatmamayý tercih ettiklerini söyledi. Hodson, "Erkekler aldatma konusunda kadýnlar kadar açýk deðil" dedi. Uzaya sefer 10 yýl sonra Ýngiliz Reaction Engines þirketi 1.6 milyar liraya uzaya turist taþýyacak ticari uzay uçaðý geliþtirdi. Dünyada herhangi bir havaalanýndan kalkacak ve uzaya turist taþýyacak "Skylon" ismi verilen 82 metrelik uzay aracý sesten beþ kat hýzlý uçabiliyor. Uzayýn 18 kilometre derinine çýkabilen, 24 yolcu kapasiteli pilotsuz uçakla uzaya yolculuklar 10 yýl içinde baþlayacak. 'Kuðu Hannibal' 15 kuðuyu öldürdü ÝngÝltere'dekÝ Pembroke Kalesi'nin sýnýrlarýndaki gölette 'Hannibal' ismi verilen kuðu, bugüne dek 15 kuðuyu gagasý, kanatlarý ve ayaklarýyla saldýrarak veya suda boðarak öldürdü. "Kurbanlarýný" öldürdükten sonra kanatlarý havada gururlu bir þekilde gölette yüzen Hannibal, daha sonra yavrusu ve eþini çaðýrýp onlara cesedi gösteriyor. Gölette çalýþan hayvan bakýcýsý Maria Evans, göletin suyunun tuzlu ve kirli olduðunu, kirlilik ve besin eksikliðinin kuðularda agresif davranýþlara yol açabildiðini söyledi. Parký ziyaret eden çocuklarýn vahþi sahnelere þahit olabileceði korkusuyla göletten uzaklaþtýrýlan kuðuya çeþitli testler uygulanarak þiddet eðilimli davranýþlarýnýn nedeni araþtýrýlacak. Posta güvercini internetten hýzlý! Ýki bin yýl önce Romalýlarýn kullandýðý posta güvercinleri günümüz internetinden daha hýzlý olabilir mi? Ýngiltere'nin kýrsal kenti Yorkshire'da yaþayan bir adam, 300 mb'lýk bir videoyu internete yüklemeye baþladýðý anda, ayaklarýna USB disk baðlanmýþ 10 adet posta güvercinini serbest býraktý. Güvercinler USB diskin içindeki videoyu 75 dakika içinde 120 kilometre uzaklýktaki Skegness'e ulaþtýrdýklarýnda, internet üzerinden yüklenen videonun sadece yüzde 24'ü aktarýlmýþtý. Deneyi yapan adam, ülkenin bazý kesimlerinde internetin yavaþlýðýna dikkat çekmek istediðini söyledi.

11 19 Eylül 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Pýnar baþý serindir Deniz gibi derindir Cebim deligdir ama Benim göynüm zengindir FRANKENSTEIN Mary Shelley Çizen: Declan Shalvey Çeviren: Duygu Akýn NTV Yayýnlarý, 2009 "Büyük düþünceler, büyük iþler gibidir; onlarýn da davula ihtiyaçlarý yoktur." P.J. Bailey Soframda erik rakýsý pilaki Senin içeteklerin iç denizlerin Resim defterinde istavrit ve midye Gel otur yanýbaþýma hülya Terleyen mevsimlere yürüyelim Tozan Alkan "Eksik düðme" adlý þiirinden Fransýz yönetmen hayatýný kaybetti Sinemada yeni dalga akýmýnýn öncülerinden biri olarak kabul edilen Fransýz yönetmen Claude Chabrol 80 yaþýnda yaþama veda etti. "Beau Sevrge", "Violette Noziere", "Ceremonie" ve "Merci pour le chocolat" gibi filmlerin yönetmeni ve yapýmcýsý Chabrol'un 24 Haziran 1930'da Paris'te doðdu. François Truffaut ve Jean-Luc Godard ile birlikte Yeni Dalga akýmýnýn temsilcilerinden mizah ve iyi yaþam amatörü Chabrol, 2009 Berlin Film Festivali'nde yaþam boyu onur ödülü aldý. Chabrol Fransýz sinemasýnýn önde gelen ve filmlerinde yeni ýþýk ve montaj teknikleri kullanýlan önetmenleri Francois Truffaut ve Jean Luc Godard ile birlikte, 1950'lerin Fransa'sýnda siyasi ve sosyal hareketleri yeni bir anlayýþla beyaz perdeye aktaran akýmýn öncülerindendi. Chabrol'un en ünlü filmleri arasýnda Les Bitches-Kötü Kýzlar, Les Cousins-Kuzenler ile Story of a Woman-Bir Kadýnýn Hikayesi yer alýyor. 50 yýl sonra rüya tablolarýyla Miró Tate Modern, retrospektif bir Miró sergisi düzenliyor. Sergi, 50 yýldan bu yana Londra'da düzenlenen en geniþ ölçekli Miro sergisi olmasý bakýmýndan büyük öneme sahip... Tate Modern, retrospektif bir Miró sergisi düzenliyor. Sergi, 50 yýldan bu yana Londra'da düzenlenen en geniþ ölçekli Miro sergisi olmasý bakýmýndan büyük öneme sahip. "Bu, 1964 yýlýndan bu yana Miro'nun ilk retrospektif sergisi olacak" diyen Tate Modern'in baþ küratörü Sheena Wagstaff, onu yüzyýlýn en iyi ressamlarý arasýna sokan uzun bir kariyerden sonra 150'yi aþkýn eserini biraraya getirmeyi planladýklarýný ifade etti. The Ladder of Escape adýný taþýyacak olan sergi, nisan ayýnda açýlacak. Miro'nun 'rüya' tablolarý ve deneysel teknikleri soyut ekspresyonizm üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Müzede sergilenecek eserler arasýnda bir zamanlar ünlü romancý Ernest Hemingway'in sahip olduðu bir tablo da bulunacak. Sergi, ayrýca, Miro'nun hayatý süresince, çeþitlilik gösteren ilgi alanlarýna ýþýk tutmasý bakýmýndan da düzenlenen diðer sergilere göre farklýlýk gösteriyor. 12 Eylül darbesine '13 Eylül'den bakýþ Diyarbakýr Sanat Merkezi'nde açýlan '13 Eylül' sergisi darbeyle ilgili iþlerine yer veriyor. Locarno'da prömiyer yapan '12 Eylül' videosu da sergide 12 Eylül'e bir gün sonrasýndan bakan "13 Eylül" sergisi darbenin acýlarýnýn en aðýr biçimde yaþandýðý Diyarbakýr'da sergileniyor. 13 Ekim'e kadar Diyarbakýr Sanat Merkezi'nde açýk olacak sergi, geçen yýl Outlet'te gerçekleþen 'Darbe' sergisinin bir devamý niteliðinde. Küratörlüðünü Azra Tüzünoðlu'nun üstlendiði sergide Halil Altýndere, Canan, Aslý Çavuþoðlu, Köken Ergun, Bengü Karaduman, Þener Özmen, Özlem Sulak ve MSGSÜ Toplumsal Hafýza Grubu'nun son iki yýlda ürettikleri darbeye iliþkin iþleri yer alýyor. '13 Eylül' sergisi birkaç temel üzerine inþa edildi. Ýlki belgesel niteliði yüksek, hafýza tazeleyici iþler. Özlem Sulak'ýn 12 Eylül maðduru 13 kiþiyle görüþmelerini içeren ve geçen ay Locarno Film Festivali'nde prömiyeri yapýlan '12 Eylül' videosu. Türkiye genelinde farklý sýnýfsal katmanlar, farklý cinsiyet, eðitim düzeyi ve ideolojik yapýlardan gelen 250 kiþiyle yaptýklarý görüþmeleri bir ses iþine dönüþtüren ve arasýnda taradýklarý gazetelerden kolektif bir 'bellek kaþýyýcýsý' üreten MSGSÜ Toplumsal Hafýza grubu, serginin tanýklýðý yüksek kýsmýný oluþturuyor. Bireysel tarih anlatýsýný, toplumsal tarihe paralel bir seyirde sunmayý tercih edenler ise Canan ve Bengü Karaduman'ýn çalýþmalarý. Serginin gerçeklikten beslenen kurgusal çalýþmalarýný Köken Ergun ve Aslý Çavuþoðlu gerçekleþtiriyor. Ergun, Danimarka'nýn Jyderup kasabasýna, sakinlerine haber vermeden bir tank sokuyor. Çavuþoðlu ise darbe sonrasý TRT tarafýndan yasaklanan 205 kelimenin 191'i ile þarkýlar besteliyor, rapçi Fuat'ýn sesiyle sözcükler bir albüme dönüþüyor. Halil Altýndere ve Þener Özmen'in çalýþmalarý serginin üçüncü katmanýný, müstehzi kanadýný oluþturuyor. Özmen, ilk fotoðrafýnda asit kuyusuna bakan bir çifte bir ajaný gösterirken diðerinde, boyunluklarýyla bayrak törenine katýlan sarkastik memurlarý gösteriyor. Altýndere ise, zaman zaman bir silah gibi kullanýlmýþ, Karl Marx'ýn Das Kapital kitabýnýn içine gerçek bir silah saklýyor. Aþk mektuplarý açýk artýrmada Dünya edebiyatýnýn en önemli figürlerinden Oscar Wilde'ýn el yazýsýyla yazdýðý aþk mektuplarý ortaya çýktý... Ýrlandalý yazar, mektuplarýn bir kýsmýnda eþcinsel olduðu için hapse atýlmasýndan dolayý yaþadýðý sýkýntýlarý anlatýyor. Yeni bulunan belgeler arasýnda, Wilde'ýn daha önce yazarlýk yaptýðý Londra'daki "Society Magazines" isimli derginin editörü Alsager Vian'a yazdýðý mektuplar da var. 24 Eylül'de Ýngiltere'de yapýlacak açýk artýrmada 10 bin sterline alýcý bulmasý bekleniyor. Walter Scott'ýn gizli þiiri bulundu Ýskoçya'nýn en önemli yazarlarýndan biri olan Sir Walter Scott'ýn yayýmlanmamýþ bir þiiri su yüzüne çýktý... Önümüzdeki hafta kamuoyunca ilk kez okunacak þiirin adý ise The Hills of Killearn. Þiir, Callender yakýnlarýnda bulunan Cambusmore House'da bulundu. Sir Walter, genç bir avukatken birçok yaz tatilini bu evde geçirmiþti. Sir Walter'ýn orada yaþayan dostuna yazdýðý mektuplarýn arasýna gizlenen þiir, Baillie Hamilton ailesi tarafýndan ortaya çýkarýldý. Þiirin okunmasý ve sergilenmesi, Sir Walter Scott'ýn ünlü The Lady and the Lake Poem þiirinin 200'üncü yýldönümünün kutlanacaðý 'ScottsLand' programýný kapsamýnda gerçekleþtirilecek. "Yayýmlanmamýþ þiirin ve mektuplarýn bulunmasý heyecan verici" diyen ScottcLand Direkötörü Elspeth McLachlan, "Baillie- Hamilton ailesi Scott'un muhteþem yazý örneklerine ulaþmamýzý saðladýðý için çok þanslýyýz. Mektuplar, Trossachs'ýn Scott'ýn üzerinde ne kadar güçlü etkisi olduðunu ve popüler çalýþmalarýndan bazýlarýný yaratmak için ona nasýl da ilham verdiðini gösteriyor" dedi. Þiirin, Sir Walter'ýn bölgeye yaptýðý ziyaretler esnasýnda yazýldýðý anlaþýlýyor. Çünkü Scott, Aberfeldy ve Callander gibi yer isimlerinden bahsetmiþ þiirde. Þiirin ilk okumasý 14 eylülde Callander'deki Roman Camp Country House Otel'de yapýlacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Ölümden Sonra ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Machette ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Ölümsüz ( Cuma- Cumartesi Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Baþlangýç ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Cehennme Melekleri ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 19 Eylül 2010 Pazar

15 19 Eylül 2010 Pazar BULMACA Soldan Saða: 1-Maronitlerin yaþadýðý Koruçam köyünün orijinal adý. Bir nota. 2-Baba. Oruç tutulan ay. 3-Halk dilinde "Kir". Ters okunuþu "Ýlgi". 4-Bir kimsenin kendinden yaþça büyük olan erkek kardeþi. Namus. 5-Titan'ýn kýsaltmasý. Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adý. 6-Çatýlarda iki eðik yüzeyin birleþtiði bölüm. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Bir gýda maddesi. 7-Soyda temel olarak babayý alan ve ailede çocuklarý baba soyuna mal eden topluluk düzeni (iki kelime). "O yer" anlamýnda kullanýlýr. 8-En kýsa zaman. Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sýraya göre dizilmiþ harflerin bütününe verilen ad. 9-Belirli bir süre çalýþtýktan sonra kanunlar gereði iþ ile ilgisi kesilerek kendisine aylýk baðlanan kimse. Yað kýzdýrmak, yiyecek kýzartmak gibi iþlere yarayan uzun saplý yayvan kap. 10-Bir nota. Binek hayvanlarýnýn kýllarýný, derisini temizleme. "Olur peki" veya "fena deðil" anlamýnda kullanýlýr. 11-Müzikte sesin yankýlanmasý. Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne. "Yazýklar olsun" anlamýnda kullanýlýr. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Oba Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacý Ali Apt. B Blok Lemar ve China Bazaar Karþýsý Kermiya Tel: Serpin Onay Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. No:84 K. Kaymaklý (Reis Süpermarket Karþýsý) Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Basketbolda elinde top olmayan bir oyuncunun ilerlemesine engel olma. Zeybek. 2-Büyük ve süslü çadýr. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 3-Gözlem evi. 4-Bir tür kumaþ. Alfabenin 14 ve 24. harfleri. 5-Baþa "P" konursa "Küçük, biçimli tahta parçalarýnýn belirli bir düzene göre yerleþtirilmesiyle yapýlan döþeme" olur. Yýlýn sonuncu ayý. 6-Kalsiyum'un kýsaltmasý. Harf okunuþu. Ýklimleme aracý. 7-Dolaylý anlatým. Bir erkek adý. En kýsa zaman. 8- Azarlama, baþa kakma. Ters okunuþu "Ýki uçtan eþit uzaklýkta olan yer". 9-Ters okunuþu "Hastalýk belirtileri, semptom". Göçebelerin konak yeri. 10-Aðacýn gövdesinden çýkan kollardan her biri. Üzerine þilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan tahtadan seki, sedir. 11-Uygun bulma, tasdik. Uzaklýk bildirir. Ceylan. SATILIK EÞYALAR 1 adet LCD ekran bilgisayar ve klasik model fiskos grubu koltuk takýmý (1500 TL) Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg SATILIK ARABA 1992 model, kýsa þasi Mitsubishi Pajero Göçmenköy festivalinde spor heyecaný Dart turnuvasýnda birinciliði elde eden Cemal Gingi, üç özel ödülden ikisini En Yüksek Sayýda Bitiren ve En Az Dartsta Bitiren ödüllerini de almayý baþardý... Göçmenköy-Taþkýnköy Kültür Derneði ve Göçmenköy Ýdman Yurdu Spor Kulübü nün iþbirliðinde düzenlenen, Lefkoþa Türk Belediyesi nin (LTB) katký koyduðu GÖÇTAÞ Kültür ve Spor Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan sporlar etkinlikleri tamamlanýyor. Göçmenköy Ýdman Yurdu Spor Kulübü nde gerçekleþen dart turnuvasýnda, birinciliði Cemal Gingi elde etti. Birincilik kupasý ile de kalmayan Gingi, üç özel ödülden ikisini de almayý baþardý. Badmintonda ise, büyük erkeklerde Savaþ Dursun, büyük bayanlarda Ülviye beþe ve genç erkeklerde ise, Barýþ Dursun birinci oldular. Göçmenköy - Taþkýnköy Kültür ve Spor Festivali spor turnuvalarýnda alýnan Kasap Balkan Oyunlarý için Yunanistan'da piste çkýyor... Kuzey Kýbrýs Turkcell sponsorluðunda 4 yýldýr dünya pistlerinde yarýþan Master Milli Atletlerimizden Hasan Kasap bu kez Yunanistan'ýn Larissa Kentinde pistlere çýkýyor. Larissa'da dün baþlayan " 20'nci Balkan Ülkeleri Masterler Atletizm Þampiyonasý" nda bugün piste çýkacak Hasan Kasap 3 Adým Atlamada hedefini Balkan Rekoru olarak belirledi. Yarýþlarla ilgili Lha'na açýklama yapan Kasap, þu anda cm olan Balkan Rekorunu kýrmak için son iki haftadýr yoðun bir þekilde çalýþtýðýný, hava þartlarýnýn da uygun olmasý durumunda rekoru kýracaðýndan emin olduðunu kaydetti. Kuzey Kýbrýs Turkcell'e þahsýnda Kýbrýs Türk Sporuna 4 yýlý aþan bir süredir sürdürdüðü katkýlar nedeniyle teþekkür eden Hasan Kasap, 4 yýl önce yine Kuzey Kýbrýs Turkcell formasýyla Atina'da yapýlan Balkan Masterler Atletizm Þampiyonasý'nda 400 mt engelli koþuda le rekor kýrdýðýný hatýrlattý. sonuçlar þöyle: Darts Turnuvasý 1. Cemal Gingi 2. Mustafa Awwad 3. Afþin Kanatlý En Yüksek Sayý Atan: Afþin Kanatlý (180 Sayý) En Yüksek Sayýda Bitiren: Cemal Gingi (160 Sayý) En Az Dartsta Bitiren: Cemal Gingi (15 Darts) Badminton Turnuvasý Sonuçlarý Tek Erkek Büyükler Savaþ Dursun Hüsnü Mercan Nihat Arifoðlu Tek Bayan Büyükler Ülviye Beþe Mine Özçimen Hazel Aksular Tek Erkek Gençler Barýþ Dursun Murat Harper OTOBÜS TURU Ayanapa, Ayanapa Müzesi, Larnaka, Hala Sultan Tarih: 19 Eylül Pazar Saat: Ýrtibat Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa TEMÝZLÝKÇÝ BAYAN Evlerde ve iþyerlerinde güvenli temizlik

16 Türkiye'de ilk derbi bugün Spor Toto Süper Ligi'nde sezonun ilk derbisi bu akþam oynanýyor. Kadýköy Stadý'nda Fenerbahçe Beþiktaþ'ý konuk edecek. Bu maçý Cüneyt Çakýr yönetecek. Karþýlaþma saat 20.0'de baþlayacak. KTSYD Kupasý Doðan'ýn oldu n Küçük Kaymakllý ile Doðan Türk Birliði arasýnda oynanan Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Kupasý karþýlaþmasýnýn 90 dakikasý 1-1 beraberlikle tamamlandý. Penaltý atýþlarýnda Doðan maçý 6-5 kazandý... Futbolda Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Kupasý'ný Doðan Türk Birliði kazandý. Yeni futbol sezonunun baþlamasýna kýsa bir süre kala takýmlar hazýrlýklarýný turnuvalarla sürdürüyor. Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Kupasý mücadelesinde dün geçen sezonun Birinci Lig þampiyonu Doðan Türk Birliði ile sezonu üçüncü sýrada tamamlayan Küçük Kaymaklý karþýlaþtý. Lefkoþa Þehit Hüseyin Ruso Stadý'nda oynan karþýlaþmanýn normal süresi 1-1 berabere tamamlandý. Penaltý atýþilarý sonunda Doðan Türk Birliði rakibi karþýsýnda 6-5 üstünlük saðladý. Karþýlaþma sonunda düzenlenen ödül töreninde Doðan Türk Birliði'ne kupasýný Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile Kýbýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Baþkaný Ogün Genç Kaçmaz, Ýkinci Küçük Kaymaklý'ya ise Maliye Bakaný Ersin Tatar ve Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý birlikte verdi. "7'inci Osman Perçinkardeþler Aný Turnuvasý" ilk gün karþýlaþmalarý oynandý Finalin adý Tatlýsu ve Cihangir Tatlýsu ile Düzkaya arasýnda oynanan karþýlaþmayý kazanan Tatlýsu ve Türk Ocaðý ile Cihangir arasýnda oynanan karþýlaþmayý kazanan Cihangir finalde karþý karþýya gelecekler... Tatlýsu Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen "7'inci Osman Perçinkardeþler Aný Turnuvasý" dün baþladý. Tatlýsu, Düzkaya, Türk Ocaðý ve Cihangir'in Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadý'nda mücadele ettiði turnuvanýn ilk maçýnda Tatlýsu ile Düzkaya takýmlarý karþý karþýya geldi. Karþýlaþmadan 3-2 galip ayrýlan Tatlýsu adýný finale yazdýran ilk takým oldu. Günün ikinci karþýlaþmasýtürk Ocaðý ile Cihangir arasýnda oynandý. Karþýlaþmayý 6-1 kazanan Cihangir finale yükselerek Tatlýsu'nun rakibi oldu. Bugün tamamlanacak olan turnuvada Düzkaya-Türk Ocaðý takýmlarý üçüncülük, Tatlýsu-Cihangir takýmlarý ise þampiyonluk mücadelesi verecek. Günün Programý: Düzkaya-Türk Ocaðý (Üçüncülük Maçý) Tatlýsu-Cihangir (Final Maçý) Bostancý Baðcýl'ýn Kýzýlcahamam Kampý sürüyor Beþiktaþ'lý Yasin Baðcýl'da (Niyazi Ergülen) Yeni sezon hazýrlýklarý için Ankara Kýzýlcahamam'da bulunan Bostancý Baðcýl önceki sabah ilk antrenmanýný gerçekleþtirdi. Bin 400 metre yüksekte ilk çalýþmasýný gerçekleþtiren Baðcýl'da futbolcularýn neþeli olduklarý görüldü. Ýlk antrenman düz koþu, açma-germe, kültür fizik ve toplu çalýþma þeklinde geçti. Kampýn ikinci gününde kampa katýlan Beþiktaþ'ýn eski futbolcusu Yasin Sülün de çalýþmalara baþladý. Antrenman öncesi futbolculara konuþan Teknik Direktör Ahmet Soðukpýnar, disiplinin þart olduðunu söyledi ve futbolcularýn belirlenen saatte hazýr olmalarý için ikazda bulundu. Antrenman sonrasý bir açýklama yapan Soðukpýnar, sabahleyin ilk antrenmanlarýný gerçekleþtirdiklerini, 20 futbolcu ile baþlayan antrenmana daha sonra Yasin Sülün'ün de katýldýðýný, çalýþmalarýn ilk 20 ve son 10 dakikasý düz koþu olmak üzere, bir saat açmagerme, kültür fizik toplu çalýþma yaptýklarýný söyledi metre yükseklikte futbolcularýn bol, bol oksijen depolama þansý olduðuna dikkat çeken Soðukpýnar bu nedenle toplamda 30 dakika koþu yaptýrdýðýný belirtti. Gol kralý Ertaç ile Yasin Sülün'ün antrenman sahasýnda yakýnlýðý ve kafile baþkaný Selahattin Arslan ile iyi diyalog kurmasý gözlerden kaçmadý. Bir açýklama yapan Yasin Sülün, Kýbrýs'a ilk kez geleceðini ve bunun heyecanýný yaþadýðýný söyledi. Çok hamlaþtýðýný, kampta bunu gidereceðini, Baðcýl'da oynamak ve Baðcýl'ý þampiyonluða taþýmak için çalýþacaðýný belirten Sülün, takým arkadaþlarý ile çabuk kaynaþtýðýný ifade etti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı