İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

2 Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından α hata seviyesinde artışa, diğer bir deyişle (1- α) güven düzeyinde azalmaya neden olur. Üç grubun olduğu bir çalışmada bağımsız iki grup t testi ile µ 1 = µ 2, µ 1 = µ 3, µ 2 = µ 3 şeklinde üç test yaptığımızda, α=0.05 önem seviyesi, α I =1-(1-.05) 3 =0.143 şeklinde gerçekleşir.

3 Bu nedenle, 2 den fazla grup olan çalışmalarda her bir grubu ikişerli ikişerli karşılaştırmak yerine, bu amaca uygun yöntemleri kullanmak gerekir.

4 Tek Yönlü Varyans Analizi 2 ve daha çok bağımsız grubun ortalamalarını karşılaştırma için kullanılabilecek parametrik bir analiz yöntemidir. 2 grup olduğunda, varyansların homojenliği altında uygulanan t-testi ile aynı sonucu (p) verir [t 2 =F].

5 Veri yapısı: İki değişkenimiz vardır, bunlardan bir tanesi farklı işlemleri ya da uygulamaları ifade eden grup değişkenidir [faktör, bağımsız değişken]. Bu değişken genellikle nominal skalada [A, B ve C ilaçları], bazen de ordinal skalada [evre 1, 2, 3, 4] elde edilir. Diğeri ise bağımlı değişken dediğimiz ve grup değişkeninde yer alan sınıflar arasında ortalamalarını karşılaştırmak istediğimiz değişkendir. Nümerik skalada elde dilmiş olmalıdır.

6 İncelediğimiz değişken [ortalamalarını karşılaştırdığımız] bakımından, Grup değişkeninde yer alan sınıflardaki farklılığı doğru belirleyebilmek için, ölçüm yaptığımız deneysel ünitelerin homojen olması önemlidir. Aksi durumda daha karmaşık ANOVA modelleri kullanmak gerekir.

7 Varsayımları: Tüm gruplar Normal Dağılışlı Popülasyonlardan elde dilmiş bağımsız birer şans örneğidir. Bu popülasyonların varyansı eşittir. Varyans Analiz Tablosunun Oluşturulması: H = 0 µ 1 = µ 2 = µ 3 =.= µ k = µ H 1 : En az iki popülasyonun ortalamaları arasında farklılık vardır.

8 Örnek büyüklükleri eşit olmak zorunda değildir, ancak eşit ya da en azından yakın olmalarında yarar vardır. x ij : i. grupta j. bireyin ölçülen değeri. i = 1, 2,., k (k:grup sayısı) j = 1, 2,., n i (n i : i. gruptaki örnek büyüklüğü)

9 Varyans Analiz Tablosu: k : grup sayısı n = x = k i= 1 n i n (toplam gözlem sayısı) i x i. grupta yer alan n tane gözlemin toplamı i. ij j j1 = k x = x = n tane x gözleminin toplamı.. i. ij i= 1 k n i i=1 j= 1 x 2 ij = n tane gözleminin tek tek kareleri alınıp toplanması

10 Hipotezler hakkında karar: α önem seviyesinde GuKO F h = > F[k-1;n-k; α ] H 0 reddedilir. HKO F H reddedilmez. [k-1;n-k; α ] 0 Örnekten elde edilen verilere dayanarak H 0 hipotezi reddedilemez ise [F h F t ], çalışma, gruplar arasındaki farklılık anlamlı bulunmadı [p>α] şeklinde yorumlanarak çalışma tamamlanır. Ancak H 0 hipotezi reddedilirse [F h > F t ; p<α], yani gruplar arasındaki farklılık anlamlı bulunduğunda, bu farklılığın ne şekilde gerçekleştiğini belirlemek amacıyla varyans analizi yöntemine özel geliştirilmiş testler kullanılır [Kontrast yada Post Hoc Testler].

11 Normallik ve Varyans Homojenliği varsayımlarındaki sapmalarda yapılabilecekler Varyans Analiz yönteminde veriler simetrik özellikli popülasyonlardan geldiği durumlarda Normallik varsayımı gerçekleşmese bile, fazla problem yaşanmaz. Yani, elde edilen verilerden hesaplanan F h değerini, F tablo değeri ile karşılaştırarak Hipotezleri test etmek güvenlidir. Ancak varyans homojenliği [σ 1 2 = σ 22 = =σ k2 =σ 2 ] varsayımının yerine gelmediği durumlarda F h değerine göre yorum yapmak, yanlış sonuçlara neden olur. Özellikle, grupların örnek büyüklükleri de dengesiz ise hata daha da büyür.

12 Çözümler: 1. Varyans ortalamaya bağlı olarak azalma veya artmaya eğilimli bir istatistiktir. Bu da homojenlik varsayımını doğrudan etkiler. Bu gibi durumlarda x ij gözlemlerine, x ij, xij + 1, arcsin(x ij), log(x ij), log(x ij +1) gibi dönüşümler yapılarak, varyans homojenliği incelenebilir. 2. Hipotezler hakkındaki karar ANOVA tablosundaki F h yerine, Brown-Forsythe yada Welch istatistiklerine göre yapılabilir. Bu iki test One-Way ANOVA penceresindeki Options menüsünde yer alır. 3. Parametrik olmayan Kruskal-Wallis yöntemi kullanılır.

13 Özellikle, hem varyans homojenliği olmadığında hem de örnek büyüklükleri dengesiz (eşit olmaması) olduğunda Welch istatistiği diğer ikisine göre daha güçlüdür. Varyansların Homojenliği One-Way ANOVA penceresinde Options menüsü altındaki Homogeneity of variance test kutucuğu işaretlenerek gerçekleştirilir. σ 1 2 = σ 22 = =σ k2 =σ 2 hipotezi Levene testi ile kontrol edilir.

14 H 0 Hipotezi reddedildiğinde grup farklılıklarının incelenmesi: Çalışmanın öncesinde planlanmış bazı karşılaştırmalar yapmak (Konrast): µ 1 =1/3(µ 2 + µ 3 + µ 4 ) µ 1 = µ 2, µ 3 = µ 4 gibi One-Way ANOVA penceresinde Contrasts menüsünde tanımlanırlar.

15 Range Testleri [Post Hoc Range Tests]: Bu testler, grupları kendi içinde farklı olmayan homojen alt gruplara bölerler. k-grup karşılaştırılıyor ise homojen alt grup sayısı k olur. One-Way ANOVA penceresinde Post Hoc menüsünde yer alırlar. İkili Çoklu Karşılaştırmalar [Post Hoc Pairwise Multiple Comparisons]: Tüm grupları birbirleriyle ikişerli karşılaştırarak gerçekleştirilir.

16 Range Testleri ve İkili Karşılaştırma testleri, çalışma öncesinde belirlenmemiş karşılaştırmalar için kullanılır ve her iki test tipi de Post Hoc yöntemler adı altında toplanmışlardır. Varyanslar Homojen Tukey [Tukey s honestly], Hochberg s GT2, Gabriel, Scheffe testleri hem Range hem de İkili çoklu karşılaştırmaları verir. Tukey s b, S-N-K (Student-Newman-Keules), Duncan, R-E-G-W-F (Ryan-Einot-Gabriel-Welsch F test), R-E-G- W-Q (Ryan-Einot-Gabriel-Welsch Range test) ve Waller-Duncan yöntemleri, Range Testleri için kullanılabilir [homojen alt gruplar]. LSD, Benferroni, Sidak ve Dunnetyöntemleri, İkili çoklu karşılaştırmalar için kullanılır.

17 Bu üç gruptaki testler sadece Varyans Homojenliği altında kullanılabilir. Bu testlerde en çok kullanılan ikisi Tukey ve Bonferroni dir. Karşılaştırılan çift sayısı çok olduğunda Tukey, az olduğunda Bonferroni Testi tercih edilir. Bu testlerden Dunnett testi tek yönlü karşılaştırmalara olanak verir. Ancak, grupların sadece birisinin diğer gruplarla tek tek karşılaştırılması şeklinde gerçekleştirilebilir. Diğerleri ile karşılaştırılacak gruba k grup varsa, 1 ya da k değeri vermek gerekir.

18 Varyanslar Homojen Değil: Bunlar varyans homojenliği gerektirmeyen çoklu ikili karşılaştırma testleridir; Tamhane s T2, Dunnett s T3, Games-Howell ve Dunnett s C. Dunnett s T3 ve Dunnett s C daha tercih edilebilir testlerdir.

19 Kruskal-Wallis Testi k tane (k 2) birbirinden bağımsız örneğin, gelmiş oldukları popülasyonların medyanlarının eşit olup olmadığını test etmek için kullanılan Parametrik Olmayan bir yöntemdir. Mann-Whitney U testi geliştirilerek elde edilmiştir. Nümerik skalada elde edilen verilerde Tek-yönlü varyans analizinin varsayımları gerçekleştirmediği durumlarda ya da Ordinal skalada elde edilmiş verileri karşılaştırmak için kullanılır. SPSS de Analyze>Nonparametric Tests>K Independent Samples... menüsünde yer alır.

20 Uygulama: H 0 :M 1 =M 2 =M 3 =..=M k =M H 1 :En az iki M değeri arasında fark vardır. Mann-Whitney U testindeki gibi tüm gözlemlere (x ij ) sıra değerleri verilir. Daha sonra her bir grup için (k-grup) sıra değerleri toplanarak T 1, T 2,., T k istatistikleri elde edilir. H 0 ın doğruluğu altında, 10 T k 2 i 2 H= 3 (n + 1) ~ χ[sd= k 1] [Ki Kare dağılışı] n (n+1) i= 1 ni k: grup sayısı; n i : i. gruptaki gözlem sayısı (i=1, 2,.,k ) n k = n i= 1 i T i : i. gruptaki sıra değerlerinin toplamı H H >χ χ 2 [ α ;sd= k 1] 0 2 [ α ;sd= k 1] 0 H hipotezi reddedilir. H hipotezi reddedilmez.

21 X 2 dağılış yaklaşımının iyi olabilmesi için her bir grupta yer alan gözlem sayılarının 5 ve üzerinde olmalıdır (n i 5 i = 1, 2,.,k). Aksi durumda (exact) tam olasılıkların hesaplanması gerekir. H > X 2 [α; sd=k-1], yani H 0 hipotezi reddedildiğinde, gruplar arasındaki farklılığın anlamlı olduğuna karar verilir. Bu durumda grupların Varyans analizinde olduğu gibi ikili karşılaştırılması gerekir. Grupların ikili analizleri için özel bir yöntem yoktur. Bu amaçla Mann-Whitney U testi kullanılır. Ancak Mann-Whitney U testlerinde α önem seviyesi, α ı = α / (ikili karşılaştırma sayısı) şeklinde belirlenmelidir [Bonferroni Correction]. Örnek: k=3, H 0 hipotezi reddedildi, α = 0.05, M 1 =M 2,, M 1 =M 3, M 2 =M 3 karşılaştırmaları yapılacaksa 0.05 α= olarak seçilir.

22 REGRESYON ve KORELASYON Değişkenler Arası İlişkiler

23 Regresyon analizi, bir bağımlı değişken (Y) ile bir ya da daha çok bağımsız (X1, X2,X3,...) değişken arasındaki ilişkiyi yansıtan modeli (eşitliği) bulmaya yarayan bir yöntemdir. Bağımlı değişken ile bağımsız değişken/ler arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu durumlarda, yöntem, Doğrusal Regresyon Analizi adını alır. Eğer bir Y değişkeni ile bir X değişkeni arasında doğrusal model aranıyor ise Y= β 0 + β 1 X + e eşitliğindeki β 0 ve β 1 parametre değerlerini tahmin etmek ve elde edilen modelin geçerliliğini test etmek amacıyla yapılan analiz Basit Doğrusal Regresyon Analizi olur.

24 Bağımsız X değişkeni ile bağımlı Y değişkeni arasında güçlü bir ilişki bulunursa, bu tahmin edilen model kullanılarak herhangi bir X değeri için Y nin alabileceği değer tahmin edilebilir.

25 Varsayımları: Bağımsız değişkenin her bir değeri (x i ) için, y i değişkeni normal dağılışa uyar. Bu normal dağılışlar, her bir x i değeri için,sabit bir σ 2 varyansına sahiptir. Bu iki değişken arasında doğrusal bir ilişki vardır. Gözlemler birbirlerinden bağımsız olarak elde edilirler. Basit Doğrusal Regresyon Analizinde gözlemler (x i,y i ) çiftleri şeklinde alınır.

26 Örnek: Süreye bağlı olarak, Ca salınımının incelendiği çalışmada aşağıdaki veriler elde edilmiş. X bağımsız değişkeni: Süre (saat) Y bağımlı değişkeni: Ca salınım miktarı (mg/dl) Öncelikle serpme (scatter) grafiği ile X ve Y arasında doğrusal ilişkinin varlığını incelemek gerekir.

27

28 Şekilden doğrusal ilişkinin varlığı belirlendikten sonra, En Küçük Kareler Yöntemine göre Y= β 0 + β 1 X + e modelindeki β 0 için b 0 ve β 1 için b 1 tahminleri elde edilir.

29 2 En küçük kareler yöntemi ei lerin minimize edilmesine dayanır. i= 1 b 1 : doğrunun eğimidir. ( x)( y) Aynı zamanda x deki 1 xy birim değişimin y de n oluşturduğu b = ( x) 0 1 x b = y bx n değişimin büyüklüğünü verir. b 0 : doğrunun y eksenini kestiği noktadır ve x=0 da y nin aldığı değeri gösterir. Tahmin edilen denklemin geçerliliği varyans analiz tablosu oluşturularak test edilir. n

30 Varyans Analiz Tablosu: F RKT = > HKT F h [ α,sd = 1;sd = n 2] 1 2 Elde edilen denklemin X ile Y arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklamakta önemli olduğuna karar verilir. 2 RKT R = GKT Belirleme katsayısı 1 e yakın olması model uyumunun iyi olduğunu gösterir.

31 Korelasyon Analizi Özellikle iki değişken arasındaki doğrusal ilişki incelenirken, regresyon analizinde olduğu gibi bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tam olarak belirlenemediği durumlarda, korelasyon analizinden yararlanılabilir.

32 Pearson Korelasyon Analizi (x i,y i ) çiftleri nümerik skalada elde edilmelidir. Varsayımı: Her bir gözlem çiftinin iki değişkenli normal dağılıştan gelmektedir. r = ( )( ) xy x y / n ( ) 2 ( ) x x /n y y /n İki değişkenin birlikte değişiminin ölçüsü olan korelasyon katsayısı r; -1 r 1 arasında değerler alabilir.

33 İlişki azalır r Negatif yönde y artan doğrusal ilişki: x artarken y azalmaktadır r (tersi de geçerlidir). erlidir). Pozitif yönde y artan doğrusal ilişki: x artarken y de artar (tersi de geçerlidir). erlidir).

34 r>0 r<0 r=+1 r=0 r= - 1

35 Spearman Rho Korelasyon Analizi (x i,y i ) çifti iki değişkenli normal dağılış varsayımına uymadığı durumlarda, iki tane nümerik skalada elde edilmiş değişken için kullanıldığı gibi, değişkenlerden her ikisi de ordinal ya da biri ordinal diğeri nümerik olduğu durumlarda kullanılabilir. Özellikle, iki değişken arasında düz bir çizgi şeklinde ifade edilemese bile sürekli artan ya da azalan yapıda bir ilişki olduğu durumlarda yararlıdır.

36 Uygulamada X ve Y değişkenlerine ayrı ayrı en küçüğü 1 en büyüğü n olacak şekilde sıra değerleri verilir. Daha sonra her bir (x i,y i ) i=1,2,3...,n gözlem çifti için; d i =(x i nin sıra değeri - y i nin sıra değeri) farkı ve bu farkların karesi,d i ², hesaplanır; n 2 6 di i= 1 rs = 1 n(n 2 1) formülüyle Spearman rho korelasyon katsayısı hesaplanır. Yorumu pearson korelasyon katsayısında olduğu gibidir.

37 İki Yönlü Tablolarda Yapılan Bazı Hipotez Testleri Bağımsızlık Testleri İki nominal ya da biri ordinal diğeri nominal skalada elde edilmiş değişkenin bağımsızlığını test etmek için kullanılır. H 0 : X ile Y değişkenleri birbirinden bağı ğımsızdır. H 1 : X ile Y bağı ğımlıdır.

38 n n n h c i. ij j1 =.j ij i= 1 r r c.. ij i= 1 j= 1 0 = = = G G.. G H hipotezinin doğruluğu altında; nn i..j B ij = bulunur ve, n ( ) 2 r c Gij B 2 ij 2 ~ χ h [sd = (r 1) (c 1)] i= 1 j= 1 Bij χ = χ >χ 2 2 [sd = (r 1) (c 1)] 0 H hipotezi reddedilir.

39 r=2, c=2 olan 2x2 tablolarda χ = n(g G G G ) kullanılabilir. n n n n formülü Yates Düzeltmeli Formül: 2 χ = n (G G G G ) 0.5n ( ) n n n n

40 2x2 tablolarda tüm beklenen değerlerin 5 ten büyük olduğu durumlarda Yates Düzeltmesi yapılarak kikare uygulaması önerilmektedir. Özellikle 5 ten küçük beklenen değerler olduğu durumlarda Fisher in Tam Olasılık Testi kullanılmalıdır. rxc tablolarda herhangi bir gözdeki beklenen değer 1 den küçük ise ve/veya 5 ten küçük olan gözlerin sayısı toplam göz sayısının %20 sinden çok ise, kikare testini kullanmak sakıncalıdır. Özellikle H 0 hipotezinin reddedildiği durumlarda çözüm grupları birleştirmek ya da sebep olan grupları analize almamaktır.

41 2x2 tablolarda Mc Nemar Testi 2 bağlantılı (eşleştirilmiş) dikotom değişkendeki değişimi ölçmek için kullanılan Parametrik olmayan bir yöntemdir. ( B C 1) B+ C ~ χ[sd= 1] χ = H 0 : Önce sonra arasında farklılık k yoktur. H 1 : Önce sonra arasında farklılık k anlamlıdır.

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF 1 Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF Simpson Paradoksu Erkek adayların %44 ü kabul edilirken, kadınların sadece 33% ü kabul edilmiştir. Bu ayırımcılık anlamına

Detaylı

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Özilinti Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri *

Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 139-152, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri * Elif

Detaylı

Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması

Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması Arş.Gör Mehmet Can Şahin mcsahin@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yrd. Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerini Yordayan Değişkenler

Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerini Yordayan Değişkenler DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 401 Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerini

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı