Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr"

Transkript

1 Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr. Ali Emre Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý 2009 Cilt 5 Sayý 2-3 ISSN TÜRK HPB DERGÝSÝ NÝN YAYIN HAKLARI TÜRK HEPATO PANKREATO BÝLÝER CERRAHÝ DERNEÐÝ NE AÝTTÝR. Yasalar uyarýnca, bu yapýtýn basým haklarý Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk Ltd. Þti.'ye aittir. Yazýlý izin alýnmadan ve kaynak olarak gösterilmeden, elektronik, mekanik ve diðer yöntemlerle kýsmen veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir, baský ve diðer yollarla çoðaltýlamaz. Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk Ltd. Þti. Ereðli Mah., Turgut Özal Cad., Börekçi Veli Sok., No. 4/A, 34104, Çapa - ÝSTANBUL Tel: (0212) (3 hat) Faks: (0212) Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk Yayýna Hazýrlayan / Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk Ltd. Þti. Redaksiyon ve Düzelti / Prof. Dr. Yaman Tekant, Prof. Dr. Ýlgin Özden Sayfa Düzeni / E. Recai Tosun (0212) / Kapak / Özlem Arabacý (0212) /13 Baský ve Cilt / Baský ve Cilt /?????????????????????????????? Türk HPB Dergisi 3 ayda 1 yýlda 4 sayý yayýnlanmaktadýr Türk HPB Dergisi nin basýmýnda asitsiz kaðýt kullanýlmaktadýr

2 Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI Türk HPB Dergisi Türk Hepato-Pankreato- Bilier Cerrahi Derneði yayýn organýdýr. Yazým dili Türkçe dir. Derlemeler, özgün makaleler, klinik ve deneysel notlar, vaka sunumlarý, hýzlý yayýnlar ve editöre mektuplar yayýnlar. Dergi yýlda dört kez (Ocak - Nisan - Temmuz - Ekim) yayýnlanýr. Daha önce herhangi bir dilde özet dýþýnda yayýnlanmadýklarý veya deðerlendirme aþamasýnda olmadýklarý bildirilen yazýlar yayýn kurulu tarafýndan ele alýnýr ve hakem deðerlendirmesine sunulur. Haberleþme Yazýnýn asýl metni ve üç kopyasý (asýl metni içeren CD ile beraber) aþaðýdaki adrese gönderilmelidir: Prof. Dr. Ali Emre Türk HPB Dergisi Editörü Ýstanbul Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý, Karaciðer Safra Yollarý Cerrahisi Birimi, Monoblok, K:7 Çapa ÝSTANBUL. Gönderilen yazýlarla ilgili olarak aþaðýdaki telefon, faks, e-postalara baþvurulabilir: Telefon: / /31259 Faks: Yazým kurallarý Yazarlar "Biyomedikal Dergilere Gönderilen Yazýlar Ýçin Tek Tip Kurallar dan yararlanmalýdýrlar (Ann Intern Med 1997;126:36-47, JAMA 1997;277:927-34). Bu belge adresinde de bulunabilir. Yabancý kökenli sözcüklerin Türk Dil Kurumu tarafýndan önerilen karþýlýklarý esas alýnmalýdýr. Gönderilen bütün yazýlara, yazarlarýn tümü tarafýndan imzalanan, okunup onaylandýðýný belirten bir mektup eklenmelidir. Yazý kabul edildiði takdirde bütün baský haklarý (copyright) dergiye geçmiþ olur. Eðer metindeki malzeme, ilaç ve aletlerden yazarlarýn yarar saðlamasý durumu veya böyle bir olasýlýk varsa bu durum belirtilmelidir. Dergi bu bilgiyi yayýnlayýp yayýnlamama hakkýna sahiptir. Ýnsan denekleri üstündeki çalýþmalar 1975 Helsinki Bildirgesinin 1983 te düzenlenmiþ þekline uygun olmalý, her denekten bilgilendirilmiþ onam alýnmalýdýr. Metin kategorisi Derleme Yazar ilgili konuda yayýnlanmýþ çalýþmalarý ile tanýnmýþ olmalýdýr. Bir konu geniþ literatür taramasý ile birlikte detaylý bir biçimde ele alýnmalýdýr. Bir özet verilmelidir. Özgün makaleler Metin her biri ayrý sayfalarda baþlayan bölümler þeklinde gönderilmelidir: Özet (Türkçe ve Ýngilizce, en fazla 200 sözcük)-giriþ-gereç ve yöntemler-bulgular-sonuçlar-kaynaklar-þekil veya resim alt yazýlarý bulunmalýdýr.

3 Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Klinik veya deneysel notlar Özgün gözlemler, bir yöntemin yararlý varyasyonlarý, sýk rastlanan teknik güçlükler için pratik çözümler bildirilebilir. Altýyüz kelimeyi aþmamalý, kýsa bir özet verilmelidir. Vaka sunumu 500 kelimeyi geçmemeli, kýsa bir özet verilmelidir. Hýzlý yayýnlar Araþtýrýcýlar çabuk iletmek istedikleri özgün bulgularý kelimelik ön raporlar halinde bu bölümde deðerlendirebilirler. Kýsa bir özet verilmeli, bu kategorinin seçilme nedeni açýklanmalýdýr. Editöre mektuplar Yayýnlanan herhangi bir yazý hakkýnda görüþler bu bölümde iletilebilir. Ayrýca özgün makale boyutlarýnda olmayan yazýlara yer verilebilir. Bu yazýlar toplam 1200 kelime, 10 kaynak, 2 adet resim, þekil veya tabloyu aþmamalýdýr. Tablo, resim ve þekiller Kullanýlan gereç özgün olmalýdýr. Alýntý yapýldýðýnda ilgili yayýnevinin yazýlý izni gereklidir. Her tablo veya þekil ayrý sayfada verilmelidir. Resmin arkasýna aþaðýdaki bilgiler kaydedilmelidir: 1. Üst taraf okla gösterilmelidir. 2. Tablo, þekil veya resmin numarasý yazýlmalýdýr. 3. Ýlk yazarýn ismi belirtilmelidir. 4. Fotoðraflar kaliteli olmalýdýr. Renkli basým, masraf yazarlar tarafýndan karþýlandýðý takdirde mümkündür. Baþlýk sayfasý 1. Makalenin baþlýðý (Türkçe ve Ýngilizce) 2. Yazarlarýn isim ve soyisimleri 3. Çalýþmanýn yapýldýðý kurum veya kurumlar 4. Haberleþme adresi (telefon, faks ve e-posta) 5. Mali destek kaynaklarý 6. Metin kategorisi 7. Anahtar sözcük (3-10 kelime) Özet Her yazýda en fazla 200 sözcük içeren Türkçe ve Ýngilizce özet olmalýdýr. Özet þu þekilde yapýlandýrýlmalýdýr: amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar. Kaynaklar Metinde geçiþ sýralarýna göre numaralandýrýlmalýdýr. Dergi adlarý Index Medicus sistemine göre kýsaltýlmalýdýr. Kaynaklara atýflar "tek tip kurallar"a uygun olmalýdýr. Kaynaklarýn doðruluðu yazarýn sorumluluðundadýr. Örnek Makale: Hermanek P, Sobin L, Wittekind C. How to improve the present TNM staging system. Cancer 1999;86: Kitap: Büchler M, Malfertheiner P, Friess H, Senn T, Beger H.G. Chronic pancreatitis with inflammatory mass in the head of the pancreas.: a special entity. Chronic pancreatitis (Beger HG, Büchler M, Ditschuneit H, Malfertheiner P, eds). 2 nd -ed. Springer-Verlag, Heidelberg 1990:41-7.

4 Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Editör Ali Emre, Ýstanbul Yardýmcý editörler Yaman Tekant, Ýstanbul Ýlgin Özden, Ýstanbul Onursal üye OrhanArýoðul, Ýstanbul Bilimsel danýþma kurulu Osman Abbasoðlu, Ankara Koray Acarlý, Ýstanbul Bülent Acunaþ, Ýstanbul Ethem Alhan, Trabzon Aydýn Alper, Ýstanbul Hüseyin Astarcýoðlu, Ýzmir Ýbrahim Astarcýoðlu, Ýzmir Fuat Atalay, Ankara Sema Aydoðdu, Ýzmir Orhan Bilge, Ýstanbul Mehmet Çaðlýkülekçi, Mersin Yýlmaz Çakaloðlu, Ýstanbul Saadettin Çetiner, Ankara Ahmet Çoker, Ýzmir Aydýn Dalgýç, Ankara Alper Demirbaþ, Antalya Haluk Demiryürek, Adana Þükrü Emre, New Haven Sadýk Ersöz, Ankara Ertuðrul Göksoy, Ýstanbul Haldun Gündoðdu, Ankara Alihan Gürkan, Antalya Sedat Karademir, Ýzmir Hamdi Karakaya, Ankara Zeki Karasu, Ýzmir Kaan Karayalçýn, Ankara Selim Karayalçýn, Ankara Cüneyt Kayaalp, Malatya Sabahattin Kaymakoðlu, Ýstanbul Murat Kýlýç, Ýzmir Sadýk Kýlýçturgay, Bursa Vedat Kýrýmlýoðlu, Malatya Atilla Ökten, Ýstanbul Durkaya Ören, Erzurum Yýlmaz Özen, Bursa Yalçýn Polat, Erzurum Ýzzet Rozanes, Ýstanbul Ýskender Sayek, Ankara Özlem Süoðlu, Ýstanbul Ýbrahim Taçyýldýz, Diyarbakýr Hasan Taþçý, Ýstanbul Yaman Tokat, Ýstanbul Nurdan Tözün, Ýstanbul Özgür Yaðmur, Adana Cumhur Yeðen, Ýstanbul Hasan Yersiz, Los Angeles Sezai Yýlmaz, Malatya Zeki Yýlmaz, Kayseri Cihan Yurtaydýn, Ankara Yýldýray Yüzer, Ýstanbul

5 Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Ýçindekiler 51 Periampuller Bölge Tümörlerinde Pilor Koruyucu Pankreatoduodenektomi Deneyimimiz; 37 Olgu Oðuz Koç, Yavuz Selim Sarý, Vahit Tunalý, Hasan Bektaþ, Esin Erkan, Güngör Üzüm 60 Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi Metehan Gümüþ, Feyzullah Uçmak, Akýn önder, Murat Kapan, Sadullah Girgin, M. Salih Kolakan, Celalettin Keleþ 65 ERCP'nin Pankreas Fistülleri Tedavisindeki Rolü ve Önemi Gökhan Adaþ, Oðuzhan Karatepe, Emin Gürbüz, Aþkýn Kadir Perçem, Servet Karahan Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Posterleri Kasým 2009 Bursa

6

7 Türk HPB 2009 Cilt 5 Sayý 2-3 Periampuller Bölge Tümörlerinde Pilor Koruyucu Pankreatoduodenektomi Deneyimimiz; 37 Olgu Türk HPB Oðuz Koç, Yavuz Selim Sarý, Vahit Tunalý, Hasan Bektaþ, Esin Erkan, Güngör Üzüm SB. Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniði, Ýstanbul Özet Giriþ ve Amaç: Periampuller bölge tümörlerinin tedavisinde pankreatoduodenektomi halen kür þansý saðlayan tek yöntemdir. Pilor koruyucu pankreatoduodenektomi saðladýðý avantajlarý nedeniyle son yýllarda tercih edilen ameliyat yöntemi olmuþtur. Mortalite oranlarý birçok büyük hacimli merkezde <%5 oranlarýna düþmüþtür. Buna karþýn morbidite oranlarý, ameliyat öncesi taný yöntemlerindeki geliþmelerle uygun hasta seçimi, gerek cerrahi teknik-periopertif bakýmdaki düzelmeler ve gerekse ameliyat sonrasý yoðun bakým koþullarýnýn saðladýðý avantajlarlara raðmen hala oldukça yüksektir (%30-60). Biz bu çalýþmada 37 olguluk pilor koruyucu pankreatoduodenektomi serimizden elde ettiðimiz sonuçlarý tartýþtýk. Gereç ve Yöntem: Hastalarýn yaþ ve cinsiyet daðýlýmlarý, ameliyat öncesi dönemdeki semptomlar, yandaþ hastalýklar, tümör lokalizasyonu, ameliyat öncesi hematolojik ve tümör belirteç deðerleri, uygulanan cerrahi giriþimler, ameliyat sonrasý erken ve geç dönemde geliþen komplikasyonlar ve mortalite, ameliyat sonrasý hastanede kalým süreleri, patolojik tanýlar ve TNM sýnýflamasý, yapýlan geniþletilmiþ lenfatik diseksiyon ve saðkalým süreleri kaydedilmiþtir. Ana pankreatik kanal geniþliði <3 mm olan hastalara pankreato-jejunostomi geliþtirilen yeni bir teknikle yapýlmýþ ve bu tekniðin ameliyat sonrasý mortalite/morbidite üzerine olan etkisi araþtýrýlmýþtýr. Bulgular: Ocak 2004 ve Temmuz 2009 tarihleri arasýnda, periampuller bölge tümörü nedeniyle 48 olgu ameliyat edilmiþtir. Hastalarýmýzda kadýn erkek oraný 15/33 ve yaþ ortalamasý da 57/61 olarak bulundu. Toplam 37 (%77,1) hastaya pilor koruyucu pankreatoduodenektomi yapýlýrken, diðer 11 (%22,9) hasta eksplorasyonda inoperabl bulunarak, 9 hastaya hepatikojejunostomi þeklinde pasaj ameliyatý ve 2 hastaya ise sadece biyopsi yapýlmýþtýr. Toplam 27 (%72,9) hastada Wirsung geniþliði "mukozakaval" anastomozuna uygun bulunurken, 10 (%27,1) hastada Wirsung geniþliði <3 mm bulunarak yeni teknikle anastomoz yapýlmýþtýr. Hiçbir hastamýzda mortalite geliþmemiþtir. Toplam 12 (%32,4) hastaya standart pilor koruyucu pankreatoduodenektomiye ilave olarak geniþletilmiþ lenfatik diseksiyon yapýlmýþtýr. Yara yeri enfeksiyonu 6, pankreas fistülü 3, ameliyat sonrasý kanama 2 ve mide boþalma güçlüðü 3 hastada görülmüþtür. Ameliyat sonrasý ortalama hastanede kalýþ süresi ortalama 11,1 gün olarak saptanmýþtýr. Ameliyat edilen hastalarda ortalama yaþam 36,4 ay olarak bulunurken, geniþletilmiþ lenfatik diseksiyon ve tümör yerleþim yerinin uzun süreli yaþam üzerine etkisi saptanmamýþtýr. Tartýþma ve Sonuç: Gerçekleþen %0 mortalite oranýmýz üzerinde etkili faktörlerin; nispeten genç yaþa sahip hasta grubumuz, ameliyatlarýn ayný cerrahi ekip tarafýndan yapýlmýþ olmasý, geliþmiþ ameliyat sonrasý bakým desteðimiz ve ameliyat zamanlamamýzýn iyi olmasý olarak düþünmekteyiz. Çalýþmamýz devam eden prospektif bir çalýþmanýn erken sonuçlarýný içermektedir. Bu nedenle yaþam süresi üzerine etkili olarak bizim bulduðumuz faktörlerin neler olduðunu ancak uzun dönemde verebiliriz. Bununla birlikte mortalitesiz ve kabul edilebilir ameliyat sonrasý komplikasyonlara sahip 37 olguluk pilor koruyucu pankreatoduodenektomi serimiz, gelecek için ümit vericidir. Anahtar kelimeler: pilor koruyucu pankreatoduodenektomi, periampullar tümörler, Whipple ameliyatý Pylorus Preserving Pancreaticoduodenectomy in Periampullary Tumors: our experience in 37 cases Summary Background: Pancreaticoduodenectomy is the only method which provides a chance of cure in periampullary tumors. Recently pylorus preserving pancreaticoduodenoctomy has become the method of choice because of postoperative advantages. Mortality rates are reported to be less than 5% in high volume centers but morbidity rates are still quite high (30-60%), despite improvements in peri and postoperative patient care, proper patient selection criteria and advances in surgical techniques. In this study we report the results of patients with periampullary tumors treated by pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Material and Methods: The age and gender of patients, preoperative symptoms, additional diseases, location of the tumor, preoperative tumor markers, surgical methods, early or late complications, mortality, hospital stay, pathological diagnosis, TNM classification, lymph node dissection and survival rates were all recorded. Pancreaticojejunostomy was performed by our new anastomosis technique if the pancreatic duct was found to be smaller than 3 mm in diameter and the effects of the technique on mortality / morbidity rates were questioned. Oðuz Koç, SB. Ýstanbul Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniði, Ýstanbul 51

8 Oðuz Koç ve ark. Findings: Between January/2004 and July/2009, 48 patients with periampullary tumors were operated. The female/male ratio was 15/33 (and mean ages were 57/61). While pylorus preserving pancreaticodoudenectomy was performed in 37 patients, 11 patients were found to be inoperable and hepaticojejunostomy was performed in 9 of these patients for palliation. In two other patients only biopsy was undertaken for histopathological diagnosis. Whereas totally 27 (%73) patients were subjected to the duct to mucosa type of pancreaticojejunostomy anastomosis, the remaining 10 (27%) patients with pancreatic duct smaller than 3 mm were subject to the new above-mentioned anastomosis technique. Mortality rate was zero and paraaortic lymph node disection was added in 12 (32%) cases to pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Wound infection, pancreatic fistula, postoperative bleeding and delayed gastric emptying were encountered in 6, 3, 2 and 3 patients respectively. Mean postoperative hospital stay was 11.1 days. Mean survival time was 36.4 months in the operated cases. Lymph node dissection was found the have no impact on long time survival. Discussion: We consider that younger patient population, advanced postoperative care, and team approach and played an important role for the success rate. Our results are encouraging for the future of this technique in a teaching hospital. Key words: pylorus preserving pancreaticoduodenectomy, periampllary tumors, Whipple procedure Giriþ Periampuller tümörler; pankreas baþý, distal koledok, duodenum ve ampulla Vater tümörlerini içermektedir. Ampullar karsinomlar erken bir semptom olarak sarýlýða neden olarak, erken taný konulmasýyla daha iyi bir prognoza sahip olmalarýna raðmen, genel olarak periampuller bölge tümörlerinde prognoz kötüdür, cerrahi sonrasý beklenen 5 yýllýk yaþam %10-29 olarak bidirilmektedir 1-3. Pankreatoduodenektomi (PD) periampuller bölgenin malin hastalýklarýnda iyileþme saðlayan tek tedavi seçeneði olma özelliðini halen günümüzde sürdürmektedir. Ancak, hastalarýn çoðu taný konulduðunda (yaklaþýk hastalarýn %80 ni), lokal ileri hastalýk, uzak metastazlar ve önemli yandaþ hastalýklar nedeniyle cerrahi rezeksiyona uygun deðildirler 4-7. Allen Oldfather Whipple 1940 yýlýnda tek aþamalý pankretikoduodenektomi ameliyatýný gerçekleþtirmiþ 8, birçok modifikasyonu bildirilmiþ olsa da pilor koruyucu PD Watson tarafýndan 1944 yýlýnda tarif edilmiþtir 9. Whipple ameliyatýnýn pilor koruyucu olarak yapýlmasý, klasik ameliyatta olduðu ölçüde kür saðlayýcý olmasýnýn yaný sýra, ameliyat sonrasý dönemde yaþam konforunu artýrýcý birçok üstünlüðe sahip olduðu bildirilmektedir 10. PD ameliyatýna baðlý mortalite ve morbidite oranlarý, ameliyat öncesi taný yöntemlerindeki geliþmelerle uygun hasta seçimi, gerek cerrahi teknik-perioperatif bakýmdaki düzelmeler ve gerekse ameliyat sonrasý yoðun bakým koþullarýnýn saðladýðý avantajlarla büyük oranda düþmüþtür. Mortalite oranlarý büyük hacimli hasta potansiyeline sahip merkezlerde %5 ten daha az, hatta bazý merkezlerde %0 olarak bidirilmektedir PD sonrasý mortalite oranýndaki bu keskin düþüþe raðmen, yine bir çok büyük hacimli merkezde morbidite oraný halen çok yüksek oranlarda ortaya çýkmakta, %30-%60 gibi komplikasyon oranlarý bildirilmektedir. Major komplikasyonlar; pankreatik fistül, kanama ve gecikmiþ mide boþalýmý ile ilgili komplikasyonlardýr Biz bu çalýþmada; periampuller bölge tümörü tanýsý nedeniyle ameliyat ettiðimiz ve pilor koruyucu PD uyguladýðýmýz hastalarda mortalite, morbidite ve saðkalým üzerine etkili olabilecek parametreleri araþtýrýp sonuçlarýmýzý tartýþtýk. Gereç ve Yöntem Hastalarýn yaþ ve cinsiyet daðýlýmlarý, ameliyat öncesi dönemdeki semptomlar, yandaþ hastalýklar, tümör lokalizasyonu, hematolojik faktörler ve tümör belirteçleri deðerleri, uygulanan cerrahi giriþimler, ameliyat sonrasý erken ve geç dönemde geliþen komplikasyonlar ve mortalite, ameliyat sonrasý hastanede kalým süreleri, patolojik tanýlar ve TNM sýnýflamasý, yapýlan geniþletilmiþ lenfatik diseksiyon ve saðkalým süreleri kaydedilmiþtir. Bütün hastalara pankreato-jejunostomi uç-yan olarak yapýlmýþtýr. Pankreas kanalý geniþliði >3 mm olan hastalara klasik duct-to-mucosa tekniði ile anastomoz yapýlýrken, ana pankreatik kanal geniþliði <3 mm olan hastalara yeni geliþtirilen anastomoz tekniði kullanýlmýþtýr. Hastalar ameliyat olduklarý gün yoðun bakýmda kalmýþlar ve ameliyat sonrasý 1. gün kliniðe alýnmýþlardýr. Pankreatoduodenektomi yapýlan tüm hastalara postoperatif oktreotid 0,4 mg/gün, 4 gün süreyle verildi ve daha sonra her gün 0,1 mg/gün azaltýlarak kesildi. Bütün hastalara 48 saat süreyle ampisilin+sulbaktam antibiyotik proflaksisi uygulandý. 52

9 Periampuller Bölge Tümörlerinde Pilor Koruyucu Pankreatoduodenektomi Deneyimimiz; 37 Olgu Resim 1. Anastomozun ilk aþamasý. Bu aþamada pankreas remmantý arka kapsülü ile jejunum arasýna 1. kat arka duvar dikiþleri separe olarak konulmakta, 2. kat arka duvar dikiþleri pankreas kesit yüzeyinde pankreas parankiminden ve jejunuma yapýlan kesi kenarýndan tam kat geçilerek oluþturulmakta Resim 2. Anastomozun tamamlanmýþ hali Pankreato-jejunostomi anastomozlarýnda kullanýlan yeni cerrahi teknik Anastomozlar uç-yan olarak yapýlmýþtýr. Birinci basamakta pankreas remmantýnýn posterior kapsülü ile jejunum arasýna 4/0 polydiaxanone (PDS) ile seromusküler separe dikiþler konulmuþtur. Sonraki aþamada jejunum anti mezenterik yüzde, pankreas kanalýnýn bulunduðu yere uygun olarak 1 cm uzunlukta bir kesi yapýldý. Bu aþamada anastomoz, pankreas artýðýnýn kesik yüzü ve jejunum arasýnda olacak þekilde, 5/0 PDS dikiþ materyali ile, önce arka duvar ve sonra ön duvar oluþturulacak þekilde, yaklaþýk 2-3 mm aralýklarla konulan separe dikiþlerle oluþturuldu. Önce pankreasýn kesik yüzeyinde, pankreas parankiminden geçildi ve sonra dikiþler jejunuma yapýlan kesi kenarýndan tam kat alacak þekilde geçilerek baðlandý (Resim-1). Böylece ortada pankreas kanalý olacak þekilde, 5 mm yarýçapýnda, pankreas parankimi ile jejunum arasýnda yapýlmýþ bir anastomoz elde edildi. Son aþamada pankreas ön duvar kapsülü ve jejunumdan seromusküler geçen aralýklý dikiþlerle, yine 4/0 PDS dikiþ materyali ile ön duvar oluþturuldu (Resim 2). Teknikte süturlar Wirsung kanalýndan geçilmemekte, bu amaçla feding kateter ya da stile ile pankreatik kanal kanüle edilmektedir. Ýstatistiksel analizlerde iki grup arasýnda normal daðýlým göstermeyen sürekli deðiþkenler için Mann Whitney U test, kesikli deðiþkenler için kikare test ve Fisher kesin ki-kare test kullanýldý. Tüm grupta saðkalým analizleri için Kaplan Meier yöntemi ve gruplar arasýnda saðkalým süreleri arasýndaki farklýlýk Logrank testi ile deðerlendirildi. Analizler NCSS Pass paket programý kullanýlarak yapýldý. Ýstatistiksel anlamlýlýk p<0,05 ve iki yönlü olarak kabul edildi. Bulgular Ocak 2004 ve Temmuz 2009 tarihleri arasýnda periampuller bölge tümörü nedeniyle toplam 48 hasta ameliyat edilmiþtir. Hastalarýn yaþ ve cinsiyetleri tablo-1 de verilmiþtir. Tablo 1. Hastalarýn cinsiyete göre daðýlýmý ve ortalama yaþlarý Sayý Yüzde Ortalama Standart Yaþ Deviasyon Kadýn 15 31,3 56,9 21, Erkek 33 68,8 60,7 9,57 Toplam ,1 53

10 Oðuz Koç ve ark. Tablo 2. Hastalarda en sýk karþýlaþýlan semptomlar Semptom Sayý Yüzde (%) Sarýlýk 40 83,3 Karýn Aðrýsý Kaþýntý 16 33,3 Kilo Kaybý 9 18,8 Halsizlik 9 18,8 Ýþtahsýzlýk 8 16,7 Tablo 3. Hastalarýn tanýlarý Taný Sayý Yüzde Pankreas baþý tm Ampulla Vater tm 17 35,4 Distal Koledok tm 4 8,3 Duodenum tm 2 4,2 Toplam En sýk karþýlaþýlaþýlan yandaþ hastalýk 13 (%27,8) olguda hipertansiyon, 12 (%25) olguda diyabet ve 3 (%6,25) olguda ise iskemik kalp hastalýðýydý. Hastalarda en sýk karþýlaþýlan semptomlar sarýlýk, karýn aðrýsý ve kaþýntýydý (Tablo-2). Toplam 37 (%77,1) hastaya pilor koruyucu pankreatoduodenektomi yapýlýrken, diðer 11 (%22,9) hasta eksplorasyonda inoperabl bulunarak, 9 hastaya hepato-jejunostomi þeklinde pasaj ameliyatý ve 2 hastaya ise sadece biyopsi yapýlmýþtýr. Hepato-jejunostomi yapýlan 2 hastaya gastro-jejunostomi de eklenmiþtir. Ýnoperabilite nedenleri; 4 hastada portal ven invazyonu, 3 hastada karaciðer metastazý, 2 hastada superior mezenterik ven (SMV) ve arter invazyonu (SMA), 1 hastada SMV, SMA ve arteria kolika media invazyonu ve 1 hastada ileri evre karaciðer sirozu olmasýydý. Yalnýzca biyopsi uygulanan hastalar ameliyat öncesi ERCP+stent uygulanan hastalardý ve uzun süreli yaþam beklenmediðinden pasaj ameliyatý yapýlmadý. Hastalarýn tanýlarý tablo- 3'de verilmiþtir. Pilor koruyucu pankreatoduodenektomi yapýlan hastalarda operasyon süresi dakika (ortalama 325 dakika) arasýnda gerçekleþmiþtir. Geniþletilmiþ lenfatik diseksiyon yapýlmasý ameliyat süresini yaklaþýk 20 dakika uzatmýþtýr. Peroperatif kan transfüzyonu oraný 0- Tablo 4. Komplikasyonlar ve yüzdeleri Komplikasyon Sayý Yüzde Yara yeri enfeksiyonu 6 12,5 Pankreas fistülü 3 6,3 Kanama 2 4,2 Mide boþalým güçlüðü 3 6,3 Toplam 14 29,2 Birikimli saðkalým olasýlýðý Takip Süresi 3 ünite arasýnda (ortalama 1.2 ünite) deðiþmiþtir. Bir hastamýzda iatrojenik olarak karaciðer hilus diseksiyonu sýrasýnda sað hepatik arter baðlanýp kesildi. Ameliyat sonuna kadar karaciðer gözlendi. Ameliyat sonunda karaciðerde herhangi bir renk deðiþimi geliþmemesi üzerine hepatik arter reanastomozuna gerek görülmedi. Baþka hiçbir hastamýzda ameliyat öncesi komplikasyon ve mortalite geliþmemiþtir. Sadece 2 olguda ameliyat sonrasý erken kanama geliþti ve bu olgular ameliyat sonrasý 1. ve 2. günlerde yeniden ameliyata alýndý. Ýki olguda da belirgin kanama odaðý saptanmazken, safra kesesi yataðýndan sýzýntýlarýn olduðu görüldü ve hemostaz saðlandý. Üç olgumuzda geliþen fistüller yüksek debili deðildi ve konservatif tedavi ile kapandý. Hastalarýmýzda geliþen komplikasyonlar ve yüzdeleri tablo-4'te verilmiþtir.hastalarýmýzýn ameliyat öncesi laboratuar deðerleri týkanma sarýlýðý bulgularýna paralellik göstermekteydi. Ca19.9 tümör belirteçi 21 hastada 100 U/L üstünde bulunmuþtur (ortalama: 542,6 U/L). Ameliyat öncesi laboratuar paramet- Opere olan ve olmayan inop op inopcensored opcensored Resim 3. Hastalarýn sað kalým süreleri 54

11 Periampuller Bölge Tümörlerinde Pilor Koruyucu Pankreatoduodenektomi Deneyimimiz; 37 Olgu Tablo 5. Preoperatif ortalama kan deðerleri, Wirsung geniþliði ve komplikasyon geliþimi. Komplikasyon n Ortalama Standart Mann - Wilcoxon Z Anlamlýlýk Sapma Whitney U W AST Yok ,3 88,4 111,5 147,5-0,17 0,868 Var 8 86,5 45,4 ALT Yok ,8 176,4 108,5 543,5-0,28 0,782 Var 8 143,1 80,8 GLÝKOZ Yok , ,50 147,50-0,17 0,868 Var 8 137,8 67,8 ALP Yok , , ,07 0,285 Var 8 636,6 544 TOT. BÝL Yok , ,37 0,712 Var 8 9,4 6 D.BÝL Yok , ,11 0,912 Var 8 4,6 2,7 ALB Yok 29 3,5 0, ,85 0,395 Var 8 3,7 0,6 CA 19-9 Yok ,2 350, ,25 0,210 Var 8 78,6 84,9 CEA Yok 29 4,5 4, ,52 0,605 Var 8 3,7 1,4 PT Yok ,5 534,5-0,61 0,541 Var 8 12,7 2 INR Yok 29 1,1 0,2 106,5 541,5-0,35 0,726 Var 8 1,1 0,2 GGT Yok ,7 520, ,37 0,712 Var 8 222,1 86,2 ÜRE Yok 29 36,2 19, ,52 0,605 Var 8 47,5 35,4 LDH Yok , ,70 0,090 Var ,6 WÝRSUNG >3 mm ,4 114,5 549,5-0,06 0,953 <3 mm 10 2,1 1,2 releri ile ameliyat sonrasý major komplikasyon geliþimi arasýndaki iliþki, pilor koruyucu PD yapýlan gruptaki hastalar, komplikasyon geliþen ve geliþmeyen þeklinde ayrýlarak yapýlan istatistiksel analizde; ameliyat öncesi hematolojik deðerlerin her biri için ayrý analiz edilmiþ, ancak istatistiksel anlamlýlýk bulunamamýþtýr (p>0,05). Pankreatoduodenektomi yapýlan toplam 27 (%72,9) hastada Wirsung geniþliði "duct to mucosa" anastomozuna uygun bulunurken, 10 (%27,1) hastada Wirsung geniþliði <3 mm bulunarak yukarda tanýmlanan anastomoz yapýlmýþtýr. Ayný þekilde Wirsung geniþliðinin 3 mm'den ince/geniþ oluþu ve uygulanan anastomoz tipine 55

12 Oðuz Koç ve ark. Tablo 6. Lenf nodu ve metastazlarýn sayýlarý n Minimum Maksimum Ortalama S. Sapma Lenf nodu sayýsý 32* ,3 9,96 Met sayýsý ,7 2,33 *Kronik pankreatit (2 hasta), aðýr displazi (2 hasta) ve psudopapiller tm (1 hasta) çýkartýlmýþtýr. göre hastalar sýnýflandýrýlarak yapýlan istatistiksel analizde; gruplar arasýnda ameliyat sonrasý komplikasyon geliþimi yönünden anlamlýlýk bulunamamýþtýr (P>0,05) (Tablo-5). Histolojik taný; 2 olguda kronik pankreatit, 2 olgu papillada aðýr displazi, 1 olgu solid pseudopapiller tümör, 1 olgu duodenum kaynaklý gastrointestinal stromal tümör ve 1 olgu iyi diferensiye nöroendokrin tümör, 30 olguda adenokarsinomdu. En sýk tümör diferasyasyonu "orta derecede diferansiye" olarak bulundu (17 olgu). Olgularýmýzýn %50'si evre III olarak rapor edildi. Toplam 12 (%32,4) hastaya standart pilor koruyucu pankreatoduodenektomiye ilave olarak geniþletilmiþ lenfatik diseksiyon yapýlmýþtýr. Çýkartýlan toplam lenf nodu sayýsý ve metastazlarýn sayýsý tablo-6'da verilmiþtir. Pilor koruyucu pankreatoduodenektomi yapýlan hastalarda ameliyat sonrasý ortalama hastanede kalýþ süresi 11,1 gün (8-44 gün) olarak gerçekleþirken, inoperabl koledoko-jejunostomi yapýlan hastalarda bu süre 8,2 gün (7-13 gün) ve biyopsi yapýlan hastalarda ise 6 gün olmuþtur. Pilor koruyucu pankreatoduodenektomi yapýlan olgularda ortalama saðkalým süreleri 36,36 ay (medyan: 26 ay) olarak bulunmuþtur. Ýnoperabl bulunarak pasaj ameliyatý ya da sadece eksploratif laparotomi + biyopsi yapýlan hastalarda ortalama saðkalým 13,7 ay (medyan:12 ay) olarak bulunmuþtur. Ýki grup arasýndaki saðkalým süreleri istatistiksel olarak anlamlýdýr (P=0,012). Bunun yaný sýra opere olan grupta 24 üncü ayda birikimli saðkalým olasýðýlý 0,52 iken, bu oran opere olmayan grupta ise 12 ayýn sonunda 0,11 bulunmuþtur (Tablo-7) (Resim 3). Geniþletilmiþ lenfatik diseksiyonun uzun süreli sað kalým üzerine olan etkisinin araþtýrýlmasý amacýyla yapýlan istatistiksel analizde; olgular diseksiyon yapýlan ve yapýlmayan þeklinde gruplandýrýlýp yaþam süreleri karþýlaþtýrýldý ve iki grup arasýnda istatistiksel anlamlý farklýlýk bulunamadý. Geniþletilmiþ lenfatik diseksiyon grubunda saðkalým süreleri 43,5 ay (medyan: 24 ay) bulunurken, lenfatik diseksiyon yapýlmayan hasta grubunda ortalama saðkalým 30,7 ay olarak bulunmuþtur (P=0,29). Bunun yaný sýra diseksiyon yapýlan grupta 24. ayda birikimli saðka- Tablo 7. Olgularýn saðkalým sonuçlarý Ortalama Ortanca Saðkalým S.Hata %95 Güven Saðkalým S.Hata % 95 Güven süresi aralýðý aralýðý Alt Üst Alt Üst Operabl 36,3 4,71 27,03 45, ,05 8,26 43,74 Ýnoperabl 13,7 3,70 6,41 20, ,80 6,52 17,48 Tüm grup 31,8 4,10 23,79 39, ,66 16,83 31,17 Ki-kare df Anlamlýlýk Log Rank 6,34 1 0,012 (Mantel-Cox) 56

13 Periampuller Bölge Tümörlerinde Pilor Koruyucu Pankreatoduodenektomi Deneyimimiz; 37 Olgu Birikimli saðkalým olasýlýðý LENFATÝK DÝSEKSÝYON, ,00-censored 1.00-censored Birikimli saðkalým olasýlýðý Taný Tipi Ampulla Vater Distal Koledok Duodenum Pankreas baþý Ampulla Vater censored Distal koledokcensored Duodenumcensored Pankreas baþýcensored Takip Süresi (AY) Resim 4. Diseksiyon yapýlmasý ve saðkalýma etkisi Takip Süresi (AY) Resim 5. Tümör yerleþim yeri ve saðkalým lým olasýlýðý; 0,4 iken, bu oran diseksiyon yapýlmayan grupta ise 9. ayýn sonunda 0,5 bulunmuþtur (Tablo-8) (Resim 4). Tümör yerleþim yerine göre olgular gruplandýrýlýp tümör yerleþiminin saðkalým süreleri üzerine etkisi istatistksel olarak araþtýrýldýðýnda; anlamlý farklýlýk bulunmamýþtýr (Resim 5). Tartýþma ve Sonuç Batýlý ülkelerde; ortalama 10 yeni olgu/ kiþi-yýl periampuller bölge kanseri tanýsý konulmaktadýr 16,17. Bu hastalar için temiz cerrahi sýnýrlarla radikal cerrahi (R0 rezeksiyon) ancak PD ile mümkün olabilmekte ve tek kür saðlayan tedavi yöntemini oluþturmaktadýr 4,7,18. Ne yazýk ki, taný konulduðunda sadece %10-20 olgu potansiyel olarak rezaktabýldýr ve prognoz ise hemen daima tam bir hayal kýrýklýðý olup, rezaktabl evrede yakalanýp PD yapýlmasýna raðmen 1 ya da 2/10 olguda 5 yýllýk yaþam beklentisi mevcuttur 19. Whipple ameliyatý klasik veya pilor koruyucu olarak yapýlabilmesinin yaný sýra, günümüzde laparoskopik teknikle minimal invaziv olarak da bazý merkezlerde, kabul edilebilir mortalite ve morbidite oranlarýyla baþarýlý þekilde yapýlabilmektedir 20,21. Ancak laparoskopik teknik oldukça yenidir ve çok sýklýkla klasik tekniklerle bu ameliyat yapýlmaktadýr. Yapýlan prospektif randomize çalýþmalarda; klasik Whipple ameliyatý ve pilor koruyucu PD arasýnda, ameliyatýn süresi, kan kaybý, kan transfüzyonu ihtiyacý, mortalite, morbidite ve ameliyat sonrasý yaþam beklentisi arasýnda anlamlý farklýlýklar bulunmamýþtýr. Ancak pilor koruyu- Tablo 8. Geniþletilmiþ lenfatik diseksiyon yapýlmasýnýn sað kalýma etkisi Ortalama Ortanca Saðkalým S.Hata % 95 Güven Saðkalým S.Hata % 95 Güven süresi aralýðý aralýðý Alt Üst Alt Üst Yok 30,7 4,76 21,39 40, ,13 4,15 43,85 Var 43,5 8,63 26,58 60, Overall 36,3 4,71 27,03 45, ,05 8,26 43,74 Ki-kare df Anlamlýlýk Log Rank 1,12 1 0,29 (Mantel-Cox) 57

14 Oðuz Koç ve ark. cu PD sonrasý gastrointestinal fonksiyonlarýn daha hýzlý düzeldiði, ameliyat sonrasý kilo alýmýnýn daha hýzlý olduðu, daha az peptik ülser ve dumping görüldüðü bildirilmektedir. Ancak gecikmiþ mide boþalýmý insidansýnýn pilor koruyucu PD sonrasý daha sýk karþýlaþýldýðý bildirilmektedir 10, 22,23. Günümüzde PD sonrasý mortalite oraný; uygun hasta seçimi, uygun cerrahi teknik seçimi, ameliyat sonrasý yoðun bakým ve giriþimsel radyoloji desteðinin üst düzeyde saðlanmýþ olmasý sonucunda birçok büyük hacimli merkezde <%5 ve hatta %0 olmuþtur. Aksine morbitede oranlarý hala çok yüksek olarak gerçekleþmekte, büyük hacimli merkezlerde dahi %30 ve üzerinde rapor edilmektedir 11,12,24,25. En sýk karþýlaþýlan ameliyat sonrasý komplikasyonlar; gecikmiþ mide boþalýmý, pankreatik fistül ve kanamadýr. Bu komplikasyonlara ait oranlar sýrasýyla; %19, %13 ve %7 o- larak bildirilmektedir 10. Batýn içi abseler, kanama ve sepsis hayatý tehdit edici komplikasyonlar olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ameliyat sonrasý komplikasyon geliþimi üzerine etkili spesifik pre ve intraoperatif nedenlerin neler olduðu konusunda kesin bir görüþ birliði yoktur. Ancak PD sonrasý yüksek oranda mortaliteyle sonuçlanabilen en önemli komplikasyon olan pankreas fistülü geliþimi üzerine etkili faktörler; yumuþak pankreas parankimi, ince ana pankreatik kanal ve intraoperatif kanama olarak bidirilmektedir 24,26,27. Pankreas fistülü geliþimini azaltmak amacýyla çok çeþitli cerrahi teknikler ya da farmakolojik tedavi seçenekleri ortaya atýlmýþtýr. Bunlar çeþitli pankreatogastrostomi ve pankreato-jejunostomi teknikleri, pankreatik kanala stent uygulama, oktreotid ve fibrin sealant kullanýmý gibi yöntemleri içermektedir. Ancak bu yaklaþýmlarýn hiç birinin randomize klinik çalýþmalarda fistül oranýnda ciddi azalmaya neden olduðu gösterilememiþtir 28,29. Bizim çalýþmamýzda tüm olgularda pilor koruyucu PD yapýlmýþtýr. Gerçekleþtirilen 37 ameliyatta mortalite geliþmemiþtir. Sahip olduðumuz %0 mortalite oraný üzerinde etkili faktörlerimizin; nispeten daha genç bir yaþa sahip hasta serisine sahip olmamýz, tüm olgularýn ayný cerrahi ekip tarafýndan yapýlmýþ olmasý, ameliyat sonrasý yoðun bakým koþullarýmýzýn üst düzeyde týbbi bakým saðlamasý, hastalarýn cerrahiye alýnýþ zamanlamasýnýn optimum zaman aralýðýnda olmasý ve fistül geliþiminde azaltýcý bir faktör olan farmako terapiyi rutin olarak kullanmamýz olduðu kanaatindeyiz. Morbidite oranýmýz literatür verileri ile uyumlu olarak, kümülatif %29 olarak gerçekleþmiþ olmasýna raðmen gerek gecikmiþ mide boþalýmý ve gerekse pankreas fistül geliþme insidansý düþük seviyede gerçekleþmiþtir. Yine intraabdominal abse ve sepsis gibi gerçek anlamda hayatý tehdit edici komplikasyonlar serimizde hiç geliþmemiþtir. Kullandýðýmýz anastomoz tekniði sýklýkla, uçyan, duct-to-mukosa anastomoz tekniði olmakla birlikte, Wirsung kanalý geniþliði <3 mm olan hastalarda, pankreato-jejunostomi kendi geliþtirdiðimiz anastomoz tekniði ile yapýlmýþtýr. Geliþtirdiðimiz bu anastomoz tekniði ile toplam 10 olguda pankreatik kanal geniþliði duct-to-mukosa anastomozuna izin vermeyecek ölçüde ince olduðu için yeni teknik kullanýlmýþtýr. Yaptýðýmýz istatistiksel analizlerde; genel olarak ameliyat sonrasý komplikasyon geliþimi üzerine ve özel olarak pankreas fistülü geliþimi üzerine etkili faktör, preoperatif hematolojik deðer ya da anastomozda kullanýlan cerrahi teknik, saptanmamýþtýr (p>0,05). Ameliyat sonrasý uzun yaþam beklentisi üzerine etkili kötü prognostik faktörler literatürde genel olarak; rezeksiyon materyalinde sýnýr pozitifliði, lenf nodu metastazý, tümör çapý, damar invazyonu ve kötü tümör diferasyasyonu olarak bildirilmektedir 30,31. Geçtiðimiz on yýlda, standart lenfadenektomi ve geniþletilmiþ lenfadenektomiyi karþýlaþtýran 4 prospektif randomize çalýþmanýn sonuçlarý yayýnlandý. Ýki çalýþma çok merkezliydi, bunlar biri Japonya'dan ve diðeri Ýtalya'da yapýlan çalýþmaydý. Adjuvan tedavi kullanýlmadý. Diðer 2 çalýþma Johns Hopkins ve Mayo Clinic çalýþmasýydý, adjuvan tedavi kullanýldý. Bu 4 çalýþmanýn sonucu; ameliyata geniþletilmiþ lenfadenektominin eklenmesi ameliyat sürsesini 25 dakika ile 2 saat uzatmaktaydý, benzer morbidite ve mortaliteye sahip olmalarýydý ve uzun süreli yaþam üzerine etkide fark bulunmamasýydý 32. Bizim çalýþmamýzda; inoperabl hasta grubu ile ameliyat edilen hasta grubu ameliyat sonrasý yaþam süresi açýsýndan deðerlendirildiðinde istatistiksel olarak büyük anlamlýlýk saptanmýþtýr (p=0,012). Toplam 12 olguya (%32,4) geniþletilmiþ lenfatik diseksiyon yapýlmýþ ve bu iþlem ameliyat süresini ortalama 20 dakika uzatmýþtýr. An- 58

15 cak ameliyat sonrasý yaþam süresi üzerine lenfatik diseksiyonunun etkisi saptanamamýþtýr (p>0,05). Yine tümör yerleþim yerine göre olgular gruplandýrýldýðýnda ve tümör yerleþiminin saðkalým süreleri üzerine etkisi istatistiksel olarak araþtýrýldýðýnda; anlamlý farklýlýk bulunmamýþtýr (p>0.05). Sonuç olarak; mortalitesiz ve kabul edilebilir ameliyat sonrasý komplikasyonlara sahip 37 olguluk pilor koruyucu pankreatoduodenektomi serimiz, gelecek için ümit vericidir. Kaynaklar 1. Yeo CJ, Cameron JL, Lillemoe KD, et al. Pancreaticoduodenectomy with or without distal gastrectomy and extended retroperitoneal lymphadenectomy for periampullary adenocarcinoma, part 2: randomized controlled trial evaluating survival, morbidity, and mortality. Ann Surg 2002;236: Smeenk HG, Erdmann J, van Dekken H, et al. Long-term survival after radical resection for pancreatic head and ampullary cancer: a potential role for the EGF-R. Dig Surg 2007;24: Riall TS, Cameron JL, Lillemoe KD. Resected periampullary adenocarcinoma: 5-year survivors and their 6- to 10-year follow-up. Surgery 2006;140: Katz MH, Wang H, Fleming JB, et al. Long-term survival after multidisciplinary management of resected pancreatic adenocarcinoma. Ann Surg Oncol 2009;16: Mayo SC, Austin DF, Sheppard BC, Mori M, Shipley DK, Billingsley KG. Evolving preoperative evaluation of patients with pancreatic cancer: does laparoscopy have a role in the current era? J Am Coll Surg 2009;208: Katz MH, Hwang R, Fleming JB, Evans DB. Tumor-node-metastasis staging of pancreatic adenocarcinoma. CA Cancer J Clin Mar-Apr;58(2): Ramacciato G, Mercantini P, Petrucciani N, et al. Does portalsuperior mesenteric vein invasion still indicate irresectability for pancreatic carcinoma? Ann Surg Oncol 2009;16: Whipple AO. Pancreaticoduodenectomy for islet carcinoma. Ann Surg 1945;121: Watson K. Carcinoma of the ampulla of Vater. Successful radical resection. Br J Surg 1944;31: Tran KT, Smeenk HG, van Eijck CH, et al. Pylorus preserving pancreaticoduodenectomy versus standard Whipple procedure: a prospective, randomized, multicenter analysis of 170 patients with pancreatic and periampullary tumors. Ann Surg 2004;240: Cameron JL, Pitt HA, Yeo CJ, Lillemoe KD, Kaufman HS, Coleman J. One hundred and forty-five consecutive pancreaticoduodenectomies without mortality. Ann Surg 1993;217: Nikfarjam M, Sehmbey M, Kimchi ET, et al. Additional organ resection combined with pancreaticoduodenectomy does not increase postoperative morbidity and mortality. J Gastrointest Surg 2009;13: Grobmyer SR, Pieracci FM, Allen PJ, Brennan MF, Jaques DP. Defining morbidity after pancreaticoduodenectomy: use of a prospective complication grading system. J Am Coll Surg 2007;204: DeOliveira ML, Winter JM, Schafer M, et al. Assessment of complications after pancreatic surgery: A novel grading system applied to 633 patients undergoing pancreaticoduodenectomy. Ann Surg 2006;244: Pratt W, Joseph S, Callery MP, Vollmer CM Jr. POSSUM accurately predicts morbidity for pancreatic resection. Surgery 2008;143: Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer statistics, CA Cancer J Clin 2006;56: Black RJ, Bray F, Ferlay J, Parkin DM. Cancer incidence and mortality in the European Union: cancer registry data and estimates of national incidence for Eur J Cancer 1997;33: Wagner M, Redaelli C, Lietz M, Seiler CA, Friess H, Büchler MW. Curative resection is the single most important factor determining outcome in patients with pancreatic adenocarcinoma. Br J Surg 2004;91: Morganti AG, Massaccesi M, La Torre G, et al. A systematic review of resectability and survival after concurrent chemoradiation in primarily unresectable pancreatic cancer. Ann Surg Oncol 2009; Oct 24. [Epub ahead of print]. 20. Palanivelu C, Rajan PS, Rangarajan M, et al. Evolution in techniques of laparoscopic pancreaticoduodenectomy: a decade long experience from a tertiary center. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16: Gagner M, Palermo M. Laparoscopic Whipple procedure: review of the literature. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16: Tani M, Kawai M, Hirono S, et al. Pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy versus conventional pancreaticoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma. Surg Today 2009;39: Lin PW, Lin YJ. Prospective randomized comparison between pylorus-preserving and standard pancreaticoduodenectomy. Br J Surg 1999;86: Kawai M, Tani M, Hirono S, Ina S, Miyazawa M, Yamaue H. How do we predict the clinically relevant pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy?-an analysis in 244 consecutive patients. World J Surg 2009; Sep 23. [Epub ahead of print]. 25. Su Z, Koga R, Saiura A, Natori T, Yamaguchi T, Yamamoto J. Factors influencing infectious complications after pancreatoduodenectomy. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009 Jun 11. [Epub ahead of print]. 26. Adam U, Makowiec F, Riediger H, Schareck WD, Benz S, Hopt UT. Risk factors for complications after pancreatic head resection. Am J Surg 2004;187: Aranha GV, Aaron JM, Shoup M, Pickleman J. Current management of pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy. Surgery 2006;140: Kennedy EP, Brumbaugh J, Yeo CJ. Reconstruction following the pylorus preserving whipple resection: PJ, HJ, and DJ. J Gastrointest Surg 2009 Oct 20. [Epub ahead of print]. 29. Sari YS, Koç O, Tunali V, Tomaoðlu K. Choice of the optimal pancreaticojejunal anastomosis technique: how can we improve patient safety in pancreatic surgery? J Hepatobiliary Pancreat Surg 2008;15: van Roest MH, Gouw AS, Peeters PM, et al. Results of pancreaticoduodenectomy in patients with periampullary adenocarcinoma: perineural growth more important prognostic factor than tumor localization. Ann Surg 2008;248: Garcea G, Dennison AR, Ong SL, et al. Tumour characteristics predictive of survival following resection for ductal adenocarcinoma of the head of pancreas. Eur J Surg Oncol 2007;33: Evans DB, Farnell MB, Lillemoe KD, Vollmer C Jr, Strasberg SM, Schulick RD. Surgical treatment of resectable and borderline resectable pancreas cancer: expert consensus statement. Ann Surg Oncol 2009;16:

16 Türk HPB 2009 Cilt 5 Sayý 2-3 Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi Metehan Gümüþ 1, Feyzullah Uçmak 2, Akýn önder 1, Murat Kapan 1, Sadullah Girgin 1, M. Salih Kolakan 1, Celalettin Keleþ 1 Türk HPB Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý, Diyarbakýr 1 Dicle Üniversites, Týp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalý, Diyarbakýr 2 l Özet Akut pankreatit (AP) potansiyel olarak ölümcül bir hastalýktýr ve etiyolojisinde en sýk biliyer nedenler saptanmaktadýr. Biliyer AP'li olgularda pankreatitin yatýþmasý sonrasýnda mümkün olan en kýsa sürede kolesistektomi uygulanmalýdýr. Akut Fizyoloji ve Kronik Saðlýk Deðerlendirmesi II (APACHE II) hastalýðýn þiddetini belirlemek için düzenlenmiþ bir sýnýflamadýr. Atlanta kriterlerine göre APACHE II skorunun 8 veya üzeri olmasý þiddetli AP'yi göstermektedir. Hafif AP'de mortalite %1'den az iken þiddetli AP'de %10-30 arasýndadýr. Bizim çalýþmamýzda hafif AP'li hastalarýn mortalite oraný %0,4 bulundu, þiddetli AP'de ise mortalite oraný %11 olarak hesaplandý. Çalýþmamýzda APACHE II skoru 8 veya üzeri olan hastalarda mortalite anlamlý yüksek bulundu (p<0.001). Ayrýca APACHE II skoru ile hastanede yatýþ süresi arasýnda istatistiksel anlamlý iliþki mevcuttu (r=0.161, p<0.001). APACHE II skoru yüksek hasta grubunun daha yakýn takibinin gerektiði ve bu hastalarýn hastanede daha uzun süreli kalabileceði sonucuna varýldý. Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, APACHE II, mortalite, hastanede yatýþ Pylorus Preserving Pancreatoduodenectomy in Periampullary Tumors: our experience in 37 cases Summary Acute pancreatitis (AP) has a potentially high mortality rate and gallstones are the most common etiological factors. In gallstoneassociated AP, cholecystectomy should be performed as soon as the patient has recovered. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) is a classification system designed to measure the severity of a disease. APACHE II scoring system determines the severity of the disease. According to the Atlanta criteria APACHE II scores being 8 and above indicate severe AP. In mild AP, mortality rate is less than 1 percent, whereas the death rate for severe AP can be 10 to 30 percent. In our study, patients with APACHE II score of 8 or above were associated with a significantly higher mortality rate (p<0.01). In addition, there was a significant correlation between APACHE II score and duration of hospital stay (r=0.161, p<0.001). In conclusion, AP patients with high APACHE II scores must be more closely monitored and these patients may need longer hospitalization periods. Key Words: acute pancreatitis, APACHE II, mortality hospital stay Giriþ AP (AP); karýn aðrýsý, kanda ve idrarda pankreatik enzimlerin yükselmesi ile karakterize pankreasýn bakteriyel olmayan inflamasyonudur. AP'de diðer çevre organlar ve/veya uzak organ sistemleri de deðiþik derecelerde etkilenebilir. AP; sadece karýn aðrýsýnýn belirgin olduðu kendi kendini sýnýrlayan hafif dereceli hastalýk tablosundan; þiddetli sývý kaybýna, metabolik dengesizliklere, hipotansiyon, sepsis ve ölüme neden olabilen aðýr hastalýk tablosuna kadar varabilen deðiþik þiddette hastalýk spektrumuna sahiptir 1. Metehan Gümüþ Dicle Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Diyarbakýr. 60

17 Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi K/E: 1.7/1 CÝNSÝYET Kadýn Erkek 20 Hasta Sayýsý K/E: 1.1/1 APACHE II skoru Taþ Taþ Dýþý Nedenler Etiyoloji N- 383 Mortalite yok 18 Mortalite var Þekil 1. Etiyolojik nedenlere göre cinsiyet daðýlýmý Þekil 2. APACHE II skoru ile mortalite iliþkisi Etiyolojik neden ve sýklýk açýsýndan büyük bölgesel farklýlýklar olmasý nedeniyle AP'nin gerçek sýklýðýný belirlemek zordur. Fakat AP'nin sýklýðýnýn son yýllarda arttýðý görülmektedir. Mortalite oranýnda ise bu artýþýn tersine azalma mevcuttur 2. Alkol ve safra taþlarý, AP'nin iki en sýk etiyolojik nedenlerindendir. AP'nin diðer nedenleri endoskopik retrograd pankreatografi, cerrahi, ilaçlar, HIV enfeksiyonu, hiperlipidemi ve biliyer anomalilerdir 3-5. Ýdiyopatik AP ise nedenin ortaya konamadýðý durumlarý tanýmlar ve idiopatik AP oraný hastanýn baþvuru yaptýðý merkezin taný koymadaki yeterliliðine baðlý olarak %10-20 arasýnda deðiþir 6. AP de önceleri aðrý, bulantý ve kusma gibi semptomlarýn þiddetine göre sýnýflandýrma yapýlýrken, daha sonralarý psödokist, apse ya da ölüm gibi komplikasyonlarýn varlýðý þiddet tanýmlayýcýsý olmuþtur. Daha sonralarý Ranson ve Imrie baþta olmak üzere bazý prognostik kriterler ile APACHE ya da sepsis skorlama sistemleri de ortaya atýlmýþtýr 1,7. APACHE II skoru mortalite tahmininde kullanýlan en önemli skorlama sistemlerindendir 8. Ancak en önemli dezavantajý yaþýn çok fazla dikkate alýnmasýdýr; bu nedenle yaþlý hastalarda þiddetli olmayan ataklarda dahi yüksek skorlar elde edilmektedir 9. Bu çalýþmada amacýmýz AP'li hastalarýn demografik özelliklerini, tedavi yaklaþýmýmýzý irdelemek ve APACHE II skorlama sistemi kullanarak hastanede kalýþ sürelerinin ve mortalite oranlarýnýn önceden tahmin edilebilirliðini araþtýrmaktýr. Gereç ve Yöntem 2006 Temmuz Temmuz tarihleri arasýnda Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ne müracaat eden ve AP tanýsý alan 401 hastanýn yaþ, cinsiyet, etiyolojik neden, tedavi þekli, mortalite oranlarý, hastanede kalýþ süreleri ve APACHE II skorlarý geriye dönük olarak incelendi. AP tanýsý; bu hastalýða özgü karýn aðrýsý tipi ve serum amilazýnýn normal deðerlerinin üst sýnýrýnýn 3 katýndan fazla olmasý ile konuldu. Etiyolojik nedeni ortaya koymak için safra kesesi ve yollarýna yönelik karýn ultrasonografisi yapýldý. Safra taþlarý dýþýndaki nedenler için; rutin incelemelere ek olarak alkol - ilaç kullanýmý sorgulandý ve kan lipid deðerlerine bakýldý. Hastalýk þiddeti APACHE II kriterlerine göre 8'in altý hafif AP, 8 ve üzeri þiddetli AP olarak sýnýflandýrýldý. Ýstatistiksel analizler için SPSS 11.5 programý kullanýldý. Tanýmlayýcý istatistikler yapýldý. Sayýmla elde edilen verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda chi-square testi kullanýldý. Ölçümle elde edilen deðerler arasýndaki baðýntý Pearson korelasyon analizi ile araþtýrýldý. Ýstatistiksel farklýlýk için p<0.05 anlamlý kabul edildi. Bulgular Hastalarýn 163 ü (%40,6) erkek, 238 i (%59,4) kadýndý ve yaþ ortalamasý 58,6 (19-107) yýl idi. Yaþ ortalamasý þiddetli AP'de 67,5 yýl iken hafif AP'de 52,8 yýl idi. Hastalardan 304 (%75,8)'ünde AP nedeni safra taþýna baðlanýrken 97 (%24,2) hastada 61

18 Metehan Gümüþ ve ark. safra taþý saptanmadý. Hastalardan 385 i (%96) ilk atakta müracaat ederken, 16 sý (%4) tekrarlayan ataklarla müracaat etti. Safra taþýna baðlý olmayan AP olgularýnda cinsiyet farký gözlenmezken, safra taþýna baðlý AP'lerde kadýn cinsiyetinde (E/K: 1/1.7) istatistiksel olarak önemli oranda fark saptandý (p<0.05) (Þekil 1). Atlanta kriterlerine göre, 244 (%61,8) hasta hafif, 157 (%39,2) hasta þiddetli AP olarak deðerlendirildi. Hastalardan 27'si acil ameliyata alýndý. Kolesistektomi+drenaj 15 hastaya uygulandý, kolesistektomi+t-tüp+drenaj 7 hastaya, sadece drenaj ise 5 hastaya uygulandý. Diðer tüm hastalarýmýzýn tedavisi medikal olarak yapýldý. Tedavi sonrasý düzelme gözlenen hastalardan safra kesesinde taþ olan 44 (%11,0) hastaya ayný yatýþta kolesistektomi iþlemi uygulanýrken diðer hastalara ameliyat randevusu verilerek taburcu edildi. Ameliyat edilenlerden 7 (%25,9) hastada mortalite gözlenirken tüm AP'li hastalar deðerlendirildiðinde; 18 (%4,5) hastada mortalite gözlendi. Ýstatistiksel olarak mortalite deðerlendirildiðinde; mortalite oranýnýn APACHE II skoru 8 ve üzerinde olan hastalarda anlamlý olarak daha yüksek olduðu gözlendi (p<0.001) (Þekil 2). APACHE II skoru ile mortalite iliþkisi þekil 3'de gösterilmiþtir. Yaþ arttýkça mortalitenin arttýðý gözlendi (P<0.05). Mortalite gözlenen sadece bir hastada APACHE II skoru 8'in altýndaydý ve bu hastanýn mortalite nedeni daha önceden var olan kardiyak problemlerine baðlýydý. Hastanede kalýþ süreleri þiddetli AP'li hastalarýn 14,8 gün, hafif AP de 9,8 gün ve ortalama 11,8 gün olarak bulundu. Hastanede yatýþ süreleri ile APACHE II skoru arasýndaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlýydý (r=0.161, p<0.001) (Þekil 4). Tartýþma AP tanýsý; çalýþmalarýn çok büyük kýsmýna göre bu hastalýða özgü karýn aðrýsý seyri ve pankreatik enzimlerin normal deðerlerinin üst sýnýrýnýn 3 katýndan fazla olmasý ile konur. Az sayýda çalýþmada ise pankreatik enzim deðerlerinin 3 katýndan daha fazla artýþý taný kriteri olarak kabul edilmiþtir 10. Serum lipaz deðeri daha spesifiktir ve serumda aktivitesi daha uzun süre devam eder 11,12. Batý toplumlarýnda safra taþý iliþkili AP %40-60 arasýndadýr 11,13, Ayten ve ark. 3 çalýþmalarýnda bu oraný %64,3 olarak hesaplamýþlar ve bizim çalýþmamýzda ise %75,8 oraný ile daha yüksek bulunmuþtur. Biliyer AP kadýnlarda erkeklerden daha fazla görülmüþ ve bir çalýþmada K/E oraný 1.3/1 olarak saptanmýþtýr 6, bizim çalýþmamýzda da kadýnlar lehine olan fazlalýk daha belirgindir (K/E:1.7/1). Safra taþý dýþý nedenlerle ortaya çýkan AP'de ise cinsiyet farký saptanmadý. Þiddetli AP; vakalarýn yaklaþýk %20'sini oluþturur 2,8,13 ve tedavide birçok zorluklara sahiptir. Kaya ve ark. 6 çalýþmasýnda þiddetli AP oraný %32 olarak belirtilmiþtir. Bizim çalýþmamýzda APAC- HE II skoru 8 ve üzeri olan hastalar þiddetli AP olarak deðerlendirilmiþ olup, þiddetli AP oraný %39 hesaplanmýþtýr Hasta Sayýsý Mortalite var yok APACHE II skoru <8 >8 APACHE II skoru Þekil 3. Hafif ve þiddetli akut pankreatitte mortalite 0 N Hastanede Yatýþ Süresi (gün) Þekil 4. APACHE II skoru ile hastanede yatýþ süresi iliþkisi 62

19 Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi AP potansiyel olarak ölümcül bir hastalýk olup, mortalite oraný %2,1 ile %7,8 arasýnda bildirilmektedir 3. Tüm AP'li hastalar birlikte deðerlendirildiðinde bizim çalýþmamýzda mortalite oraný %4,5 olarak hesaplandý. Hastalýðýn þiddetine göre deðerlendirilirse hafif AP de mortalite oranlarý %1'in altýnda, þiddetli AP de ise %10-30 arasýnda bildirilmiþtir 12,13. Bizim çalýþmamýzda hafif AP'li hastalarýn mortalite oraný %0,4 bulundu, þiddetli AP de ise mortalite oranlarý %11 olarak hesaplandý. Her iki durumda da mortalite oranlarý literatürde bildirilen deðerlerin alt sýnýrýna daha yakýndý. Günümüzde AP tedavisinde mümkün olduðunca konservatif yaklaþým tercih edilmektedir. AP'li hastalarda þikayetlerin baþlamasýndan sonraki ilk 14 gün içerisinde spesifik bir endikasyon olmadýðý sürece operasyon önerilmemektedir. Daha sonraki dönemde sepsisin klinik belirti ve bulgularý mevcut olan infekte nekrotizan pankreatitli hastalarda cerrahi veya radyolojik giriþimler düþünülmelidir. Ayrýca yoðun bakým tedavisine raðmen ilerleyici organ yetmezliði ile giden fulminan AP de ilk 72 saat içerisinde cerrahi müdahale düþünülebilir. Fulminan AP'li hastalarýn cerrahi müdahale yapýlsa bile prognozu kötüdür 13. Yapýlan bir çalýþmada ilk 72 saat içerisinde yapýlan cerrahi müdahalenin intraabdominal basýncý azaltarak mortaliteyi azalttýðý belirtilmiþtir 14. Kaya ve ark. 6 AP de hastalarýnýn acil ameliyat edilme oranlarýný %18 olarak belirtmiþlerdir, bu oran bizim çalýþmamýzda %7 olarak hesaplandý. Bizim hasta serimizde ameliyat edilen hastalarda mortalite oraný %25,9 hesaplandý ve bu oranýn literatürle uyumlu olduðu gözlendi. Safra taþlarýna baðlý AP de tekrarlayan ataklarý engellemek için kolesistektomi yapýlmalýdýr. Tedavisi yapýlmayan hastalarýn %29-63 oranýnda tekrarlayan ataklarla müracaat ettiði bildirilmiþtir. Yaþlý hastalarda ek patolojilerin mevcudiyeti nedeniyle ameliyat riskinin yüksek olduðu durumlarda endoskopik sfinkterotomi alternatif yöntemdir. Operasyon zamaný hafif pankreatiti olan hastalarda hasta düzelir düzelmez mümkünse ayný seansta hasta taburcu edilmeden önce, þiddetli pankreatitte ise inflamatuar cevabýn ve klinik durumun tamamen düzelmesini takiben önerilmektedir 13) Çalýþmamýzda 44 hastaya ayný seansta kolesistektomi iþlemi uygulandý, diðer safra taþý olan hastalar ise 15 gün içerinde operasyon randevusu verilerek taburcu edildi. Ranson, Ýmrie, APACHE II gibi birçok skorlama sistemlerinde yaþ önemli bir parametre olarak yer almaktadýr. Özellikle APACHE II skorlama sistemi 75 yaþ üzeri hastalara 6 puan vermekte ve bu skorlama sisteminin en önemli dezavantajý olarak düþünülmektedir. Yapýlan bir grup çalýþmada yaþýn mortaliteyle iliþkisi gösterilememiþ olsa da, birçok çalýþmada yaþ ile mortalite arasýnda anlamlý iliþki saptanmýþtýr 2. Sandblom ve ark yaþ üzeri AP'li hastalardaki mortalite oranýnýn diðer hastalara göre daha yüksek olduðunu belirtmiþlerdir. Bizim çalýþmamýzda da bununla uyumlu olarak ilerleyen yaþla birlikte mortalite oranýnýn giderek arttýðýný gözlemledik. Hastalarýn yaþlarý ile APACHE II skoru arasýnda da istatistiksel anlamlý korelasyon saptanmasýna raðmen, hastalarýn yaþlarý ile hastanede kalýþ süreleri arasýnda anlamlý iliþki saptanmadý. Bazý çalýþmalarda APACHE II skorunun mortalite tahmininde daha geri planda olduðu saptansa da, çoðu çalýþmada mortalite tahmininde kullanýlabilecek en iyi skorlama sistemi olduðu tespit edilmiþtir 8. Bizim çalýþmamýzda da APACHE II skorlama sistemini kullandýk ve mortal seyreden hastalarýmýzda APACHE II skorunun diðer hastalara göre daha yüksek olduðunu gördük. Hafif AP nin birkaç gün içerisinde kendini sýnýrlayan, þiddetli AP nin ise uzamýþ hastanede kalýþ süresi, organ yetmezlikleri ve yüksek mortalite oranlarýyla seyreden AP þekli olduðu bilinmektedir. APACHE II skorlama sistemine göre hafif ve þiddetli AP ayrýmý hastalýðýn seyrinin önceden tahmin edilmesini saðlamaktadýr 16. Bu skorlama sisteminin hastalýðýn morbidite ve mortalite tahmininin yanýnda hastanede kalýþ süresinin öngörüsünde de kullanýlabilmesi yatak kapasitesinin kullanma planýnda yol gösterici olabilir. Bizim çalýþmamýzda APACHE II skoru ile hastanede kalýþ süresi arasýnda istatistiksel anlamý korelasyon saptandý. Sonuç olarak; mortalite oranlarý ve hastanede kalýþ süreleri APACHE II skoru 8 ve üzeri hastalarda anlamlý derecede yüksektir. APACHE II skoru mortalite tahminin yanýnda hastanede yatýþ süresinin tahmininde de kullanýlabilir. Bu tah- 63

20 Metehan Gümüþ ve ark. minler özellikle APACHE II skoru yüksek ve yaþlý hasta grubunda uyarýcý olmalýdýr. Ayrýca bu tahminler yatak kapasitemizi daha etkin planlamamýza da katkýda bulunacaktýr. Daha net deðerlendirmeler için daha geniþ serilerle yapýlmýþ prospektif çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Kaynaklar 1. Zeytunlu, Akyýldýz M, Tekeþin O, ve ark. AP olgularýnýn kanýta dayalý týp kýlavuzlarý rehberliðinde incelenmesi. Akademik Gastroenterol Derg 2005;4: Pitchumoni CS, Patel NM, Shah P. Factors influencing mortality in acute pancreatitis: can we alter them? J Clin Gastroenterol 2005;39: Ayten R, Çetinkaya Z, Yeniçerioðlu A. Akut pankreatitli olgularýmýzýn retrospektif deðerlendirilmesi FÜ Sað Bil Derg 2007;21: Wang GJ, Gao CF, Wei D, Wang C, Ding SQ. Acute pancreatitis: Etiology and common pathogenesis. World J Gastroenterol 2009;28: Sekimoto M, Takada T, Kawarada Y, JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis: epidemiology, etiology, natural history, and outcome predictors in acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2006;13: Kaya E, Derviþoðlu A, Polat C. Evaluation of diagnostic findings and scoring systems in outcome prediction in acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2007;14: Liu CL, Lo CM, Fan ST, Acute biliary pancreatitis: Diagnosis and management, World J Surg 1997;21: Gravante G, Garcea G. Ong SL, et al. Prediction of mortality in acute pancreatitis: A systematic review of the published evidence Pancreatology 2009;9: Gürleyik G, Çýrpýcý ZO, Aktekin A, Saðlam A. Akut pankreatit þiddetinin erken tanýsýnda Ranson ve APACHE II skorlarýnýn, serum IL-6 ve C-reaktif protein düzeylerinin rolü. Ulus Travma Derg 2004;10: Bollen TL, van Santvoort HC, Besselink MG, et al. Dutch Acute Pancreatitis Study Group. The Atlanta classification of acute pancreatitis revisited. Br J Surg 2008;95: Carroll JK, Herrýck B, Gýpson T. Acute pancreatitis: diagnosis, prognosis, and treatment. Am Fam Physician 2007;75: Smotkin J, Tenner S. Laboratory diagnostic tests in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol 2002;34: Uhl W, Warshaw A, Imrie C, et al. International Association of Pancreatology. IAP guidelines for the surgical management of acute pancreatitis pancreatology. 2002;2: Yang DJ, He YL, Cai SR, Peng JJ, Zhang CH, Zhan WH. Early operation for fulminant acute pancreatitis: a possible way to decrease mortality. Chin Med J (Engl) 2009;5;122: Sandblom G, Bergman T, Rasmussen I. Acute pancreatitis in patients 70 years of age or older. Geriatrics 2008;1: Papachristou GI, Clermont G, Sharma A, Yadav D, Whitcomb DC. Risk and markers of severe acute pancreatitis Gastroenterol Clin North Am 2007;36:

Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi. Our Experience in Acute Pancreatitis: Analysis of 401 Cases

Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi. Our Experience in Acute Pancreatitis: Analysis of 401 Cases Türk HPB 29 Cilt 5 Sayý 2-3 Akut Pankreatit Deneyimimiz: 41 Vakanýn Analizi Metehan Gümüþ 1, Feyzullah Uçmak 2, Akýn önder 1, Murat Kapan 1, Sadullah Girgin 1, M. Salih Kolakan 1, Celalettin Keleþ 1 Türk

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanseri %90 ductal adenokanser Kanser tanısında 10. sırada Kanser ölümünde 4. sırada Pankreas Kanseri Tanı sırasında %20 rezektabl

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Mezenkimal Stromasýz Biliyer Kistadenomun Habis Deðiþimi: Vaka Sunumu

Mezenkimal Stromasýz Biliyer Kistadenomun Habis Deðiþimi: Vaka Sunumu Türk HPB 2005 Cilt 1, Sayý 2 Mezenkimal Stromasýz Biliyer Kistadenomun Habis Deðiþimi: Vaka Sunumu Türk HPB Neþet Köksal 1, Mehmet Ali Uzun 1, Tolga Müftüoðlu 1, Önder Peker 2, Kemal Demir 3 Haydarpaþa

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 220-23 Nisan 2012,

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Bilimsel Programý

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Bilimsel Programý Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Bilimsel Programý 6. Mayýs. 2005 9: 00-9. 30 :Açýlýþ Töreni 9. 30-10. 30 : Konferans: Canlýdan Karaciðer

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı 19 Kasım 2011 İstanbul Tıp Fakültesi, 14 Mart Anfisi Giriş

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi Özen Kaçmaz Baþoðlu, 1 Feza Bacakoðlu, 1 Sinan Ersin, 2 Mehmet Erikoðlu, 2 Timur Köse

Detaylı

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR Prof Dr Hedef ÖZGÜN Enteral beslenme mümkün olduğunda başlanmalıdır, ama zamanlama nedir? Erken! Ne kadar erken? Hastaya yarar sağlayacak

Detaylı

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Simge Bardak, Kenan Turgutalp, Gizem İşgüzar, Ezgi Payas, Esra Akgül, Merve Türkegün, Serap Demir, Kaan Esen, Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi İç

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. 09:20-09:40 İleri evre HCC de Karaciğer Nakli: Sınırları ne kadar zorlayabiliriz? Sezai Yılmaz

BİLİMSEL PROGRAM. 09:20-09:40 İleri evre HCC de Karaciğer Nakli: Sınırları ne kadar zorlayabiliriz? Sezai Yılmaz 3 Mart 2017 08:00-08:30 Açılış Konuşmaları BİLİMSEL PROGRAM 08:30-09:00 Cerrahide Ultrason Kullanımı Masatoshi Makuuchi 09:00-10:45 Hepatosellüler Karsinom Sezai Yılmaz, Cumhur Yeğen, Fulden Yumuk 09:00-09:20

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi

Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi RETROSPECTIVE RISK ANALYSIS OF MORTALITY AND MORBITIDY IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT REOPERATION

Detaylı

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Skorlama sistemleri Hasta tanımlanması Mortalite ve Morbidite hızı Prognoz tahmini Hasta seçimi Karşılaştırılabilir

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürolojik Cerrahi Derneği Böbrek Tümörü ve BPH Toplantısı,

Detaylı

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Safra kese taşı sıklığı yüksek Sekonder biliyer siroz CCA KC S ERCP HCC Alkol..Pankreas

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Op. Dr. Necdet GÜLER. Doğum Tarihi ve Yeri: 11-06-1975 Bursa. İlköğrenim: Bandırma Evyapan İlkokulu

Op. Dr. Necdet GÜLER. Doğum Tarihi ve Yeri: 11-06-1975 Bursa. İlköğrenim: Bandırma Evyapan İlkokulu Op. Dr. Necdet GÜLER Doğum Tarihi ve Yeri: 11-06-1975 Bursa İlköğrenim: Bandırma Evyapan İlkokulu Orta ve Lise Öğrenimi: Bandırma Ortaokulu- Bandırma Şehit Mehmet Gönenç- Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi

Detaylı

KRONİK PANKREATİTTE AĞRI YÖNETİMİ VE KANSER TARAMASI

KRONİK PANKREATİTTE AĞRI YÖNETİMİ VE KANSER TARAMASI KRONİK PANKREATİTTE AĞRI YÖNETİMİ VE KANSER TARAMASI DR.ORHAN KOCAMAN KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAHÇELİEVLER MEDİKAL PARK HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ AĞRININ TARİHÇESİ SUNU PLANI 1-)

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Pankreas Kanserinde Adjuvan Radyoterapi Uygulanmamalı. Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Pankreas Kanserinde Adjuvan Radyoterapi Uygulanmamalı. Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Pankreas Kanserinde Adjuvan Radyoterapi Uygulanmamalı Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Pankreas Kanserinde Adjuvan KRT? Hayır Pankreas kanserinde görülme sıklığında

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar

Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar OUTCOMES OF (EUROPEAN SYSTEM FOR CARDIAC OPERATIVE RISK EVALUATION)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

ed by trial version, http://www.pdf-convert.com

ed by trial version, http://www.pdf-convert.com ed by trial version, http://www.pdf-convert.com ed by trial version, http://www.pdf-convert.com YAZARLARIN DÝKKATÝNE 1-Kadýn Doðum Dergisi yýlda 4 kez olmak üzere üç ayda bir yayýnlanýr. Kadýn Hastalýklarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi H. Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Þahin, Nurcan Özaydýn, Ahmet Akkaya Göðüs Hastalýklarý AD, Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Mehmet Gülen *, Muzaffer Akıncı *, Barış Aşıcı *, Ahmet Kocakuşak *, Muammer Kaya *, Ahmet F. Yücel * Özet

Mehmet Gülen *, Muzaffer Akıncı *, Barış Aşıcı *, Ahmet Kocakuşak *, Muammer Kaya *, Ahmet F. Yücel * Özet ANREZEKTABL PERİAMPULLER KANSERLERİN CERRAHİ VE CERRAHİ DIŞI YÖNTEMLERLE PALYASYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI (The Comparison of Palliation of Surgical and Nonsurgical Methods of Unresectable Periampullary

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE ADJUVANT KEMOTERAPİ. Doç. Dr. Özcan YILDIZ İstanbul Medipol Üniversitesi

PANKREAS KANSERİNDE ADJUVANT KEMOTERAPİ. Doç. Dr. Özcan YILDIZ İstanbul Medipol Üniversitesi PANKREAS KANSERİNDE ADJUVANT KEMOTERAPİ Doç. Dr. Özcan YILDIZ İstanbul Medipol Üniversitesi Sunum Akışı GITSG EORTC 40891 ESPAC-1 ve ESPAC-1 plus ESPAC-3(v1) ve (v2) CONKO-001 RTOG-9704 Periampuller ESPAC-3

Detaylı

BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN. Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN, Hakan ERPEK,

BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN. Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN, Hakan ERPEK, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : 5-9 Klinik Araþtýrma BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN RÝSK FAKTÖRLERÝ Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Tokyo Guidelines for acute cholangitis-2007 *Background: Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007;14(1):1-10.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Cerrahi İlkeler ve Türkiye de Durum Dr. Dursun Buğra Mide Tümörleri Sempozyumu 17-18 Aralık 2004, İstanbul TNM Sınıflaması 2002 T Tümör Tis Karsinoma in situ (lamina

Detaylı