İL ÖZEL İDARE si HARCAMALARı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL ÖZEL İDARE si HARCAMALARı: 1925-1990"

Transkript

1 İL ÖZEL İDARE si HARCAMALARı: Birgül GÜLER Türkiye'de yerel yönetimler, yılları arasında gayri safi milli hasılanın belediyeler % 1.5, özel İdareler %1.2 olmak üzere toplam 2.7'sİ büyüklüğünde kaynağa sahip olmu lardır. Genel bütçe gelirlerine oranla bakılırsa, belediyeler %9.3, özel idareler %7.4 olmak üzere yerel yönetim gelirlerinin toplamı, genel bütçe gelirlerinin % 16.7'sİ büyüklüğünde gerçekle mi tir. Belediyeler ile özel idareler arasındaki bu payla ım, zaman ilerledikçe özel idareler aleyhine dönmü tür. Cumhuriyet'in ilk yıllarında genel bütçe gelirlerinin zaman zaman %20'sine yakın büyüklükte bir kaynak kullanan özel idareler, 1940 yılından sonra %10'un, 1965 yılından sonra ise %5'in altına dü en büyüklüklerde kaynaklar ile yetinmek zorunda kalmı lardır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, rakamlar özel idarelerin giderek küçüldüklerini, zamanla yatırımcı-harcamacı kurulu olmaktan uzakla mı olduklarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte rakamlar temelinde varılan bu sonucun, "özel idareler gereksiz hale gelmi tir" eklinde bir yargıya varmak için yeterli olamayacağını belirtmek gerekir. Çünkü meclis ve encümenleri ile birlikte bu kurum, doğrudan harcamaya yol açmayan kimi konularda sahip olduğu görü me ve karar yetkileri nedeniyle gözden kaçırılmaması gereken yetkilere sahiptir. Bir köyde pazar kurulması ya da bir köyün belediye olup olamayacağı gibi konularda karar alma yetkileri yeterli örnek sayılmalıdır. Mülki amirler dahil, uygulamacıların genellikle "çok sıradan, günlük" diye nitelendirdikleri bu tür yetkiler, gerçekte yerle meler arası sosyo-ekonomik bölü üm ili kilerine yön verme tekelinin kullanılması anlamına gelir. Meclis ve encümenleriyle özel idarelerin "gereksiz hale gelip gelmedikleri", görev ve harcama kapasitelerindeki deği melerin ötesinde, ancak sosyo-ekonomik bölü üme değen yetki alanı incelenerek sonuçlandırılabilecek bir tartı madır. Özel idareler yerel yönetim yazınında gölgede kalmı konularından birisidir. Buna kar ın, yeniden düzenlenmesine ili kin pekçok öneri geli tirilmi tir. Bu makale, gerçekçi reform önerileri geli tirilebilmesi için, sahip olunması zorunlu sayılan verilerin bir kısmını daha ı kullanıma sunmak amacıyla hazırlanmı tır. Dr., TODAİE Ötretim Üyesi. ı Aynı zaman dilimi için özel idare gelirleri incelenmi ve yine bu dergide yayımlanmı tır: Birgül Güler, "tı Özel İdaresi Gelirleri: ", Çağda, Yrl YönetiIDIr Dergisi, Cil t 3, Sayı 3, Mayıs 1994, Çsğdaf yı Yo"dimlu, Cik 4, Sayı 3, Mayıs 1995,

2 12 ÇAGD YEREL YÖNETIMLER BÜTÇE SiSTEMi HAKKINDA AÇIKLAMA Burada verilen ve üzerinde çalışılan rakamlar, Devlet İstatistik Enstitüsü yayınlarından derlenmiştir , 1952, ve 1983 yıllarına ilişkin rakamlar bulunamamıştır. Kullanılan rakamlar bütçe değil, kesin hesap rakamlarıdır. Rakamlar, eklerde üç sayfa halinde verilmiştir. Bütçe sisteminin yapısına sadık kalınarak, ilk ek sayfada , ikinci ek sayfada , üçüncü ek sayfada yılları kesin hesap rakamları yer almaktadır. Özel idare büte sistemi, benimsenen sınıflandırma bakımından üç farklı döneme ayırılabilir. Ilk dönemi oluşturan yılları arasında harcamalar, faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu dönemin başlangıç yıllarında yalnızca dört kalemden oluşan oldukça basit bir sınıflandırma yapılmıştır: Bayındırlık Giderleri, Ödenekler, Eğitim Giderleri, Çeşitli Giderler yılları arasında bütçe sistemi biraz daha ayrıntılandırılmıştır. Tarım, sağlık, sosyal yardım alanları ile ilgili harcamalar ayrıca gösterilmeye başlanmış, ödenekler için ayrı bir sütun açılmıştır. Bir başka yeni sütun, özel idare yönetim-hizmet giderleri ile personeline ait giderleri içeren "hususi idare muhasebesi" sütunudur. Ancak bu, ödemesi özel idarece yapılan tüm aylık ve ücretleri kapsamamıştır. Örneğin öğretmen maaşları "eğitim harcamaları" başlığında, veterinerlere yapılan ödemeler "tarım işleri" başlığında, bu alanlarda yapılan sermaye yatırımları ve makine alımları gibi yatırım harcamaları ile birlikte gösterilmiştir. Bir başka deyişle bütçe sisteminde görevalanları bakımından çeşitlendirmeye gidilmiş, ancak harcamalar ekonomik niteliklerine göre (cari-yatırım-transfer ya da "üretim harcaması-tüketim harcaması" gibi) ayrıştırılmamıştır. İkinci dönemi oluşturan yıllarına ilişkin rakamlar, önceki dönemin sınıflandırma mantığına uygun bir yapıya sahiptir. Bir başka deyişle harcamalar yine faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Ancak ek olarak bu dönem, harcamaların ekonomik niteliklerine göre izlenmesine de olanak vermektedir. Bu olanağı sağlayan yenilik, her kalemin kendi içinde bir de "adi gider"-"olağanüstü gider" şeklinde ayrıntılandırılmış olmasıdır. Harcamaların "adi-olağanüstü gider" ayırımı, kısmen de olsa ekonomik sınıflandırmaya denk düşmektedir. Adi giderler, yönetim-hizmet-personel giderleri ile yatırımların bakım ve onarımı için kullanılan kaynakları göstermektedir. ı Bakım ve onarım harcamalarının burada yer alması bir geçişmeye yol açmakla birlikte, adi gider, 1964 sonrası sistemin "cari gider"ine denk düşünülebilir. Olağanüstü giderler ise ı İlgili yıllarda adi bôtçede gösterilen giderler unlan kapsamı tır: ÖZel idare personeli giderleri, mecliseencümen üyeleri ödenekleri, özel idarenin görev alanında bulunan youann bakım-onanm giderleri ve bu i,le görevli personelin giderleri, ilkokullann bakım-onanm ve hizmetji giderleri, özel idareye ait ta ınmaz mallann bakımonanm ve sigorta giderleri, yönetim ve hizmet giderleri. İsmail Hakkı Dıkmen, Mahalli idareler MaliyesI, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Faklıltesi, Yayın No: 103/85, Ankara, 1960, s

3 İL ÖZEL İDARESİ HARCAMALARI: yeni gerçekltiri1en yatırımlar ile makine, araç-gereç alımlarını kapsamı tır. 3 Olağanüstü gider, yine 1964'den günümüze geçerli olan sistemde "yatırım gideri"ne denk dü mektedir. Dönemin bütçe sisteminde yer alan "çe itli ve birlik giderler" ba lığı ise, transferler ile mülki amirlerin konut ve makam otomobili gibi harcamalarını göstermektedir yılından itibaren, günümüzde uygulamada bulunan program bütçe sisteminin harcamaların ekonomik niteliklerine dayanan (cari-yatırım-transfer ayırımı) sınıflandırması gelmi tir. Bu sistem, harcamaların faaliyet alanlarına dağılımını inceleme olanağı vermemektedir. Bütçe sistemindeki deği melerin, yetmi yıllık zaman dilimi üzerinde çalı mayı oldukça zorla tırdığı açıktır. Deği en sistem nedeniyle rakamlar güvenilir olmaktan çok, kaygan bir zemin olu turmaktadır. Öte yandan, örneğin harcamaların hangi faaliyet alanlarına nasıl payla tırıldığı sorusu, ancak 1964 yılına kadar izlenebilmektedir. Yine örneğin, harcamaların ne kadarının yatırımlara yöneltildiği sorusu, 1953 yılına kadar izlenememektedir. Kısacası hemen hiçbir soru, zaman serisinde kopu la kar ıla madan cevaplanamamaktadır. Bununla birlikte durum çok da kötü değildir. Çünkü rakamları, adeta ilk dönemi son döneme bağlayan bir geçi dönemi özelliği ta ımakta ve değerlendirmelere bir süreklilik kapısı açmaktadır. Bu dönemin rakamları, faaliyet alanlarına göre cari-yatırım harcaması ayırımını sunduğu için hem ilk dönemin rakamlarına, hem de son dönemin rakamlarına ı ık tutmaktadır. Böylece yetmi yıllık bütün birbirine kapanmayan, tersine bağlanan dönemler halinde incelenebilmektedir. GELİR-GİDER DENGESİ iı özel idareleri, zaman diliminde genellikle fazla veren kurulu lar olmu lardır. Yıllık gelirlerden harcanamayan miktar izleyen yıla devredilmi tir. Gelecek yıla devredilen miktarın, özellikle siyasal çalkantı ve askeri darbe dönemlerinde arttığı söylenebilir. (Ek: 1) Kurumun ülke genelinde açık verdiği tarihler yılları arası, 1958, 1967 ve 1978 yıllarıdır. Bu yıllarda ortaya çıkan açıkların miktarları da, gelirin % 1 ve 5'i gibi önemsiz sayılabilecek büyüklüklerde olmu tur. Diğer tüm yıllarda gelirler giderlerden daha fazla gerçekle mi tir yılları arasında, her yıl o yılki gelirin ortalama % 15'i harcanamayarak bir sonraki yıla devredilmi tir. Aynı oran 1950'li yıllarda dü mü, yılda ortalama %5'e doğru gerilemi tir. Bu özellik bakımından ilk sırayı 1960'h yıllar almı tır arasında devir miktarı yakla ık %25 olarak gerçekle mi tir yılları arasında devredilen miktar gerilemi, yıllık gelirin ortalama %2'si olmu tur diliminde ise 1960'h 3 ıı Özel ıdaresi Kıınunu, md:83. Uygulamada 1965 yılından bu yana anlamı kalmamı olan bu ayınmda olalanüstli giderler yle t3nımlanml tır: "Olalanüstü bütçenin gider kısmı, özel idareye ait her türlü yeni yapım ve lesis giderleri ile adi bütçeyle ilgili sürekli giderler dı ıoda yapılacak geçici giderlerden olu ur."

4 14 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETİMLER yılların ilk yarısına yakın bir devir miktarı ortaya çıkmı tır. Bu son dilimde her yıl gelirin yakla ık %20'sİ ertesi yıla devredilmi tir. GÖREV ALANI ve IIARCAMA YAPıSı iı özel İdarelerinİn kurucu yasası 1913 tarihlidir. O tarihte bu yasa, getirdiği görev çerçevesi ile kolluk ve yargı hariç, illerde adeta birer "mikro-devlet" taslağı çizmi tir. Kurucu yasa özel idarelere asıl olarak ekonomik-ticari nitelikli görevler vermi, bunları ula ım, eğitim ve sağlık gibi üç toplumsal nitelikli görev grubu ile tamamlamı tır. Yasaya göre il meclisleri ekonomik ya amda tarım, ticaret ve hizmet sektörlerinin (sanayi sektörü özel bir konuma sahip değildir) her biri için merkezi bir öneme sahip kılınmı tır. Meclisler uygun yerlerde ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları kurmak, sergiler açmak, pazar-panayır yerleri olü turmak yoluyla ticaret i lerinin geni letilmesini-kolayla tırılmasını sağlamak ve yerel servetin arttırılması için gerekli önlemleri almak ile yetkili kılınmı tır. Bu kimlik, kredi kurumları kurmak ve bu tür özel giri imlere izin vermek ("vilayete mahsus yerli iktisat ve itibar sandıkları te kili veya kü adına ruhsat itası") yetkisi tanınarak mali boyut ile çerçevelenmi tir. Öte yandan yasa otobüs i letmeciliği, elektrik-gaz üretim ve dağıtımı, sınai üretim faaliyetlerinde bulunacak irketlere ruhsat verme tekelini de il meclislerine vermi tir. Bir ba ka deyi le özel idareler, hizmet sektöründe izin-ruhsat makamı niteliği kazanmı lardır. Tarım sektöründeki yetkiler de son derece geni tutulmu tur. Yasaya göre özel idareler tarımın ilerlemesi için gerekli önlemleri almak, örnek çiftlikler kurmak, tarım okulları açmak, makine kiralamak, irketler kurmak, fidan-tohum dağıtmak... gibi görevler yüklenmi lerdir. Tarım, ticaret ve hizmet sektörü ile ilgili görevler, Cumhuriyet'in ilanından sonra hızla uzman bakanlıklara doğru kaydırılmı tır. Tarım ile ilgili görevler, 1925 yılında Tarım Bakanlığı'na devredilmi tir. Ticari ya ama iji kin düzenleyici yetkiler, aynı tarihlerde kurulan Ticaret Bakanlığı'nın görevalanına çekilmi tir. Kredi kurumları kurmaya ili kin mali yetkiler de bu bakanlığa geçmi tir. Hizmet sektörü çerçevesinde tanınan izin-ruhsat verme yetkileri ise 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu ile ası] olarak belediyelere geçirilmi, fabrika ruhsatları konusu Hıfzısıhha Kanunu ile merkezile tirilmi tir. Böylece özel idareler, kurucu yasa ile kendilerine verilen ekonomik nitelikli görevlerde en fazla bir tür "yardımcı kurulu " kimliğine gerilemi lerdir. Özel idarelere kalan asıl görevalanı, bayındırlık ve eğitim alanları olmu tur tarihli yasa, özel idareleri il içinde eytamhane, hastahane, tımarhane ve dü künler evi gibi kurumları kurmak ve yönetmek ile görevli kılmı tır yılında bu kurumların denetimi ve çalı acak personelin atanması ile ilgili İ ler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na verilmi tir. Daha sonra 1953 yılında kabul edilen bir yasa ile, isteyen özel idarelerin hastahaneleri bedelsiz olarak ilgili

5 İL ÖZEL İDARESİ HARCAMAI.ARI: bakanlığa devretmeleri yolu açıld1l tır yılında "sağlık i lerinin toplumsall8 tınlmasl" ile birlikte, özel idarelerin sağlık alanındaki varlıkları hemen hemen ortadan kalkmlitır. Bayındırlık alanı, uzun yıllar yol yapımı ile özdqlqen bir görev olmu tur. Kurucu yasaya göre "liva, kaza ve nahiyeleri birbirine bağlayan il yollarınnın planlanması, yapımı ve onarımı özel idarenin görevidir. İl yolları yapımına, bu i için ayn bir vergi kaynağı yaratılmasından anl8 llacağl gibi büyük önem verilmi tir. "Yol yükümlülüğü vergisi" olarak anılan bu gelir türü, 1952 yılında akaryakıta bağlanarak dolaylı bir vergiye dönü türülünceye kadar varlığını korumu tur. Yol yapımının hemen hemen üçte ikilik finansmanı doğrudan bu kaynaktan kaf ılanmı tır. Özel idarelerin ağırlığı 19S0'de Karayoııarı Genel Müdürlüğü'nün kurulması ile birlikte deği meye b8 laml tır. Yine kurucu yasaya göre özel idareler, okulla madan öğretirnin sürdürülmesine kadar ilköğretim alanında, "Iivalarda idadi tesisi" görevi ile ortaöğretim alanında ve "amcle ve fukaraya gece okuııarı açılması" yoluyla halk eğitiminde yetkilere sahiptirler. Aynı yıl (1913) çıkarılan "Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkati", ilkokul öğretmenleri ile diğer memurların atanma ve görevden alınmalarını valilerin yetkisine vermi, bunların ma8 ödemelerini ve eğitim yatırım harcamalarını özel idare bütçesine bağlamı tır. Aynı yol yapımında olduğu gibi, eğitim i leri için de ayrı kaynaklar yaratılml tır. 5 Bu alanda deği me, 1926 ve 1948 yıllarındaki uygulamalarda somutl8 maktadır yılında ilkokul açılması Eğitim Bakanlığı iznine bağlanmı, 1948 yılından itibaren ilkokul müfetti leri ve öğretmen aylıkları ödemeleri Bakanlığa devredilmi tir. Günümüzde eğitim görevi okul-derslik yapımı, bir b8 ka deyi le yatırım boyutu ile sınırlı kalml durumdadır. Bu deği ikliklere kaf ın özel idarelerin bayındırlık ve eğitim görevleri, ekonomik nitelikli görevlere oranla varlıklarını daha fazla korumu lardır. Çizelge 1 Temel Görev Alanlanna Yapılan Harcama Oranlan (%) 1920'ler 'lar 19S0'ler 1960'lar Bayındırlık Eğitim Tarım Sağlık Yardım Özel idare bütçe sistemi, yılları arasında özel idarelerin hangi faaliyet-görev alanlarına ne kadar harcama yaptıklarını izleme olanağı vermektedir. Buna göre, anılan.dönem boyunca özel idareler bir bayındırlık ve eğitim hizmetleri kurumu olmu tur. Sağlık-sosyal yardım alanı, 19S0'li yıllara.. İsmail Hakkı Ülkmen,...k., s Birgül Güler...

6 16 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER kadar özel idareler için önemli sayılabilecek bir faaliyet alanıdır tarihleri arasında toplam harcamaların ortalama % 10'u bu alana ayrılmı tır yılında, toplam harcamaların %8'i hala bu alana ayrılmaktadır. Ancak hemen 1954 yılında sağlık-sosyal yardım alanının devreden çıktığı görülmektedir. Aynı oran 1954 yılında yüzde 1'e dü mü, izleyen yıllarda sistemli olarak daha da daralmı tır. Bu alanda "yatırım" değil, "cari" nitelikte harcamalar yapılmı tır.' yıllarına ait rakamlar incelendiğinde (Ek:2), bu yıllarda ma3, ücret ve ödenekler b3 lığı altında, harcamaların yakl3 lk yüzde 4O'ının cari gider olduğu görülmektedir. Toplam harcamanın yüzde 45'lik bölümü, bayındırlık ve eğitim alanlarında yatırım harcaması eklinde gerçekle tirilmi tir. Geriye kalan yüzde 15'lik bölüm, "çe itli gider" ba lığı altında "tarım", "sağlık", "sosyal yardım" alanlarındaki giderler ile yönetim-hizmet gibi cari giderlerden olu mu tur yılları arasında bayındırlık harcamalarının yakla ık üçte İkisi yol vergisinden, eğitim harcamalarının yarısı "maarif vergisi"nden kat ılanmlır. Dönemin faaliyetleri yol ve okul yapımına hasredilmi görünmektedir. Ote yandan finansmanın yerel nitelik ta ıyan vergilerden olu ması nedeniyle, bu alanlarda gerçekle tirilen harcamalar ilden ile önemli farklılıklar sergilemi tir.' 'lı yıllarda eğitim; harcamaları ön plana çıkmı tır. Bayındırlık harcamalarının da büyük bir bölümü okul yapımı ya da onarımına ayırılmı, diğer gider alanları yol yapım-onarımının yanısıra hastahaneler olmu tur. 8 Bu dönem, özel idarelerin daha sonraki yıllarda hemen tümü ile geri çekilecekleri sağlık ve tarım alanında varlık gösterdikleri yılları kapsaması ile dikkat çekmektedir. 1950'li yıllarda ana faaliyet alanı deği mi, ağırlık eğitimden bayındırlık alanına kaymı tır. Bu dönemin ilk yıllarında "olağanüstü giderlerilin, yani yatırım harcamalarının üçte ikiye yakın bölümü yol yapımına ayırılmı, bu oran dönemin sonlarına doğru okul yapımı lehine deği mi tir. Örneğin, 1954 yılında yatırım harcamalarının yüzde 65'i yol, yüzde 28'i okul, yüzde O.4'ü sağlık yatırımlarına ayırılmı ken, 1959 yılında payla tırma sırası ile yüzde 45, 48 ve 0.7 olmu tur yılından itibaren oranlar tersine dönmü, yatırımlarda yol yüzde 33, okul yüzde 64, sağlık yüzde 0.8 oranında pay alml lardır. Aynı oranlar 1964 yılında yol yüzde 25, okul yüzde 77, sağlık yüzde 0.2 olarak gerçekle mi tir. Bütçe sistemi, 1964 sonrasından günümüze geçen sürede, özel idare harcamalarını faaliyet alanlarına göre izlemeye olanak vermemektedir. HARCAMALARIN GENEL YAPıSı Devlet harcamaları, kabaca "gerçek harcamalar" ve "transfer harcamaları" olarak ikiye ayırılabilir. Gerçek harcamalar, devletin mal ya da hizmet biçiminde, 1953 saııık harcamalannın yakla ık be te dörtlük bir bölümü, personel-yönetim ve onanm harcaması anlamına gelen "adi giderler" içinde yer almaktadır., Dıa ilgili yıllar istatistikleri, ekler, Dıa

7 tl ÖZEL İDARESİ HARCAMALARı: doğrudan bir kaqılık elde ettiği giderlerdir. Transfer harcamaları ise genel olarak böyle bir kaqılık elde etme ile sonuçlanmayan, kaynağın kurum ya da ki i1er arasında el deği tinnesi ile sonuçlanan giderlerdir. Devlet harcamalarının önemli bir bölümünü gerçek harcamalar olu turur. Bunlar, tüketim niteliği t3 lyan cari giderler ile üretici nitelik t3 ıyan yatırım giderlerinden olu ur. Cari harcamalar doğrudan üretim arttıncı etki yaratmazken, yatırım harcamaları sermaye mallarında artışlar sağlayarak "ekonominin üretim gücünü doğrudan arttırmaya yönelik" etkiler yaratmaktadır.' yılları arasında gerçeklqen rakamlara göre, özel idare harcamalarının yüzde 8O'i gerçek, kalan yüzde 20'si transfer harcamaları olmu tur. Toplam giderler içinde cari giderler yüzde 33, yatırım giderleri yüzde 50, transfer giderleri yüzde 17 civarında yer tutmu lardır. Çizelge 2 Harcamalann Oransal Yapısı ( ) (%) Yıllar Cari Yatınm Transfer Toplam Ortalama Cari harcamalar ödenek, personel, yönetim, hizmet, kunım giderleri ile çeşitli giderler olmak üzere altı alt ba hktan olu ur. Alt ba lıkların ağırlıkları 1981 yılından itibaren deği mi görünmektedir. Bu tarihe kadar, cari harcamaların yarısından fazlası personel giderleridir yılı ba langıç olmak üzere, izleyen yıllarda personel giderleri sürekli daralmı tır 'li yıllarda personel giderleri cari harcamaların yüzde 6O'ından, hatta zaman zaman üçte ikisinden fazla iken, 1981 yılında yüzde 41 'ine gerilemi ve bu eğilim sürmü tür. 198O'li yıllarda yüzde 20'nin altına dü mü, 1990'da dörtte bir olmu tur. 1981'den itibaren yükselen kalem "yönetim harcamaları"dır. Bir b3 ka deyi le özel idare, giderek daha fazla tüketici hale gelmi görünmektedir. 1980'li yıllarda cari harcamaların yarısından fazlası bu kaleme ayırılmı tır. Dikkat çeken bir b3 ka özellik, "ödenekler" alt kalemindedir. Bu kalemde mülki idareye ait harcamaların yanısıra il genel meclisi ve il daimi encümeni üyelerine yapılan ödeme1er yer almaktadır. Personel giderleri kaqısında mütevazı oranlara sahip olan ödenekler, yılında nominal olarak dü mü tür 'de yüzde 900 oranında, 'de yüzde 50 oranında, 'da yüzde 200 oranında sıçramalı artı lar göstermi tir. Sonuçta, 1990 yılına gelindiğinde, personel gideri bütün harcamalar içinde yüzde 5 paya sahip iken, ödenekler yüzde 2'den fazla paya sahip olma noktasına gelmi lerdir. (Cari gider toplamında personel %26, ödene % 12)., Özhan Uluatam. Ka.u Maliyesi, S Yayınlan, İkinci Baskı, Anbra. taribs

8 18 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Yatınm harcamalan etüd-proje, yapı-tesis-büyük onanm ve makine-tesisat alımı bcl lıklı üç alt kalemden olu ur. Burada en ağırlıklı olan, İll 88t harcamalarını olu turan ikinci kalemdir yılından bu yana her dönemde, yatırım gideri toplamının %90'dan fazlası (1979 ve BO'de %98'i) ill aat faaliyetlerine gitmi tir. Etüd-proje giderleri genellikle % 1 'in altında kalml tır. Ancak bu kalemde bazı yıllarda büyük artl lar gözlemlenmektedir. Örneğin, , 1978, 1981 ve 1988 yılları artl yıllarıdır. Sennaye teşkili ve transfer harcamalan kattjma paylan, kamulaştırma giderleri, iktisadi transferler, mali transferler, sosyal transferler ve borç ödemeleri bcl lıklarından olu maktadır. 19BO'li yıllara kadar "sosyal transferler" önemli bir konuma sahip olm U lardır. 1960'lı yıllarda transfer harcamalarının %25'ini olu turan bu kalem, 1970'li yılların sonlarında daralarak %10'a, 19BO'li yıllarda ise % 1 civarına gerilemi tir. ilk yıllarda önemli bir bcl ka alt kalem olan "mali transferler" ise önemini arttırarak korumu tur. Mali transferler 1960'lı yıllarda transfer harcamalarının %35'lik bir kısmını olu tururken, 1970'li yıllardan günümüze %50'den fazlasını kaplamaya bcl lamı tır. Borç ödemelerine gelince, bu kalem özel idare leri n finansmanında borçlanmanın giderek önemini yitirdiğine i aret etmektedir. 1960'lı yıllarda özel idareler transfer harcamalarının %20'sinden çoğunu borç ödemelerine ayırmı ken, bu oran 19BO'1i yıllarda %10 düzeyine gerilemi tir. 1980'li yıllarda toplam giderler içinde borç ödemeleri oranı yalnızca % 1-3 civarındadır. SONUÇ Yerel yönetimler tarafından yapılan harcamalar, ilgisini asılolarak "gelirler"e çevirmi olan maliye disiplininde pek ilgi görmemi tir. Yerel yönetim yazınında ise konuya yakl8 lm, yerel yönetim/toplam devlet harcamaları oranlaması ve harcamalarda personel giderlerinin payının saptanması ile sınırlı kalmı tır. Yetmi trilyonluk ulusal bütçe içinde 1-2 trilyona yön veren kurulu lar, incelemeye değer bulunmamı görünmektedir. oysa toplam devlet harcamaları içindeki payı ne olursa olsun, devlet kurulu larının harcamaları siyaset felsefesi kavramları ile "devlet-toplum" ili kisine, Marksist kavramlar ile "devlet-sınıf' ili kilerine, yeni-sağ ideolojinin kavramları ile de "devlet-pazar" ili kilerine açıklık getirmek için kullanılabilecek elveri li ampirik verilerdir. Rakamlar amaca göre çe itli açılardan yorumlanabilir. Burada, 1980'li yıllarda ortaya çıkan iki özelliğe dikkat çekmekle yetinilecektir. 19BO'li yıllarda sergilediği büyüme ile öne çıkan "yönetim harcamaları" ve personel giderinin yarısı kadar bir büyüklük olu turan "ödenekler", özel idarelerin günümüzdeki konumuna ı ık tutan önemli göstergeler durumundadır. Ülke genelinde civarında meclis üyesi ve civarında personele sahip olan bu kurum, bir yönüyle seçilmi ler ile mülki personelin finansörü durumunda, bir yönüyle de "ihaleci kurulu " konumundadır.

9 Ek: 1 Özel İdare Giderleri (Kesin hesap rakamlan ve cari fiyatlar ile) -t"""4 Yıllar Bayındırlık Eğıtım Ma...Üc-Öde Çqltll Topla... O O t""" i Tan.. Sajlık soıı. Yrd. Ödenekler Ö.. Mu i \o

10 VIII.r,.ndırlık Elltl. T.rua Sait.., so.. Vni. Ödenelder 0.1 Mu"'" fmltll Topl t.08uj i i i ::E i Z :o i ı-j Q >c!) «ü' Gider bqhklannın oıjinal biçimi: Bayındırlılı:: Nafıa, Ödenekler: Medisi Umumi, Daimi Endmen ve Kalemleri Masraflan; Etitim: Maarif ıileri; Tanm: Ziraat İlleri; Sallılı:: Sıbhat ı leri; Sosyal Yardım: Cemiyet ve Hayır ıileri; Çetidi: Muhtelif ve Ml terelı: Masraflar OıE, VI..,.t HWlWlI ıdarelerı V.rldat ye M...rtr.t ı...t.iaijil, 1924j-1928, Ankara, 1931, Yayın No:10. Kayıaalı:: OıE, vı..,.t HWlusl ıdarelerı F llyeu ı...uıtiii. Yayın No: 109; ote, Iı 0.1 ıdareler ı...u.1jii, , Yayın No: 262

11 Özel İdare Giderleri (Kesin hesap rakamlan ve eari fiyatlar ile) Ba)'lndll'lIk Ejd. T.n. Sat+So..V. V.rdı.lar Öde.+A,lık ÇetltU 1953 Adı B OIajanÜlltü l.l Topı '7 1& : & ıo.124.1" 1954 Adı B OIajanÜlltü Topla. 7U U66.ısı 4.71& IJ.6U 1955 Adı B OIajaniietü S0.5.so Topı Z !J46."l 1956 Adı B OIapniielü TopI &ZI6.865 LO. 7Il.t.ıl Z9.Z36.Z Adı B OIajanÜlltü Topla. ııo.ıtı Z A Adı B m OIajanÜlltü Topla & & _ T "1._ l ZI1.617.'" Z6'7.Z1I.134ri ,.16U03 -t:""" O t:""" Ô - :':::1 ::il! "'"". "'"" 8 N "'""

12 Özel İdare Giderleri (Kesin hesap rabmlan ve cari fıyatlar ile) "'yı_tt* qltt. T.n. s.j+sae.v. V.rd...r Öde.+A,hk QırIIdI Topla Adı B SS &5.9S S &S OIaIanWi S6.ıOS.937 S S S7. 8SS -g Topla 'll..tıl '.132.INZ 1Z77." '.1Jl.6M) 47."'." 3I.ıeı.771 JQ ZI O LM1 Adı B s SS S s S6.000 otapniiılti SS Topla " 1...,1._,...-, ım1.. 3l5.7Jl..,:; tr1 ı"ı Adi B S S S3.000 SI S r"" OIaIa-ti.o.7S S S t6.000 Topla. 6ı._._.493._ _ ljui'._ Z 1962 AdiB. 3O.94S.000 6S.2ı S.3S S S.000 OIajaniiılti S6.SII.OOO S7&.OOO 7.90t !: r"" Topaa _ zı2.9z '.938._ 7.0t I.Z '.37&000 ot3i tr1 ı963 AdiB..S S S I.1SS s S OIaIaniiılti S S ot7.S Topla. lu13i no.ooo 7.'09._ _ 11.1".000 IUZ'7." S4M2.000 _ Adı B IS t SS..t6&.OOO OIaIanWl S S S.sı.OOO Topla. ı _ 341"' '.,.000 ı' '_ _ 6'7l.4ı7._

13 Bin 11. Özel İdare Giderleri (Kesin hesap rakamlan ve cari fıyatlar ile) Cari H.rc...I.r V.tan. H.rc...n Se...ye Tetidil ye Tnt...rer H.rca...n TOPlAM VıI"r ödenek Penonel VÖReU. Hlzaet Kum. Çetdl Etüd V.PI M.ldne K.P.YI Ka.ul., ıkt.l..t. M.II T. SOIa,.1 T. Öde Cl _ J " " O ı ı.m.w S' ı m HHO ı.ıe.ıı, '"- ım ' Rakamyok O ım ı ı1'.75O ",ı11.l53 ı9lo rṉ,. tl, ı ı",m ı ()41 ı'.14ı.- ı983 Rakamyok Milyon TL ı984 22s ı ı", ı65 ı _.$U 1, ı,., Iı.U ı

14 24 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Ele 2 Özel İdare Gelir ve Gider Yapısı: Yıllar Gelirler Giderler Açık-Fazla O O O O 'l Rakamyok

15 İL ÖZEL İDARESİ HARCAMALARı: 192$ $ Yıllar Gelirler Giderler Açık.Fazla BiN LL BiN LL 196$ 70$ $ $ " " Rakam yok " $ Rakam yok: "

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ Ocak 2009 I. YEREL YÖNETİMLERİN BÜTÇE

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ Arş.Gör. Emre ATSAN Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi Motorlu

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. hiz met transferi

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

Konut Kredileri Raporu Mart 2013

Konut Kredileri Raporu Mart 2013 Konut Kredileri Raporu Mart 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık %7 sini

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 2014 YILI ARALIK AYINDA 10,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 2015

Detaylı

ÖZET. Haziran 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Haziran 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 HAZİRAN ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 3,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 4,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Maliye Bakanlığı 15/01/2015 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU KASIM 2014 Maliye Bakanlığı 15/12/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. HAZİRAN 215 DÖNEMİ 214 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI HAZİRAN AYINDA 959 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ AĞUSTOS yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 19,1 artarak 37.985 milyon TL, Bütçe giderleri % 8,6 azalarak 32.38 milyon TL olmuştur. yılının ayında 3.145 milyon

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Kapsam. Raporlar. 2 Döner Sermaye Nedir?.. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

İçindekiler. Giriş. Kapsam. Raporlar. 2 Döner Sermaye Nedir?.. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri İçindekiler Giriş Misyon Vizyon. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Nedir?.. 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri 3 Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesisleri 3 Genel Bütçe İşlemleri 4 Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

Ders içeriği (11. Hafta)

Ders içeriği (11. Hafta) 11. Milli Gelir 11.1. Gayri Safi Milli Hasıla 11.2. Gayri safi Yurtiçi Hasıla 11.3. Safi Milli Hasıla 11.4. Milli Gelir 11.5. Nominal ve Reel Milli Gelir 11.6. Şahsi Gelir ve Kullanılabilir Gelir Ders

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. MAYIS 215 DÖNEMİ 214 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 215 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI MAYIS AYINDA 8,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MAYIS

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ KASIM yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 6,2 artarak 39.219 milyon TL, Bütçe giderleri % 16,8 artarak 35.618 milyon TL olmuştur. yılının ayında 6.423 milyon

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Atakum Belediye Başkanlığı, www.atakum.bel.tr Sayfa 1 İçindekiler 1- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 1.1

Detaylı

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU Mali İzleme Raporu İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU 2012 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. MERKEZİ YÖNETİM 2012 YILI MAYIS

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL Maliye Bakanlığı 15/1/ tarihinde yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri %,7 artarak 3.339

Detaylı

Güncelleme Notu. Nurhan Yentürk

Güncelleme Notu. Nurhan Yentürk Ağustos 2015 Türkiye de Đç Güvenlik Harcamaları: 2006-2014 Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında geçtiğimiz yıllarda gençlik,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Eylül Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Maliye Bakanlığı tarafından 16/10/2012 tarihinde yayımlanan 2012 yılı Eylül ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu na göre;

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU EKİM 2016 Maliye Bakanlığı 15/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Bursa Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Bursa Bölge Müdürlüğü SAĞLIK HARCAMALARI ĠSTATĠSTĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Sağlık harcamaları konusunda veri derleme ve analiz çalışmaları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından geliştirilen Sağlık Hesapları Sistemi

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN BORÇ VE HARCAMA YAPISINDAKİ SON GELİŞMELER. Ahmet ARSLAN CPA, MBA, SMMM Bağımsız Denetçi MALİYE BAKANLIĞI

MAHALLİ İDARELERİN BORÇ VE HARCAMA YAPISINDAKİ SON GELİŞMELER. Ahmet ARSLAN CPA, MBA, SMMM Bağımsız Denetçi MALİYE BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELERİN BORÇ VE HARCAMA YAPISINDAKİ SON GELİŞMELER Ahmet ARSLAN CPA, MBA, SMMM Bağımsız Denetçi MALİYE BAKANLIĞI aarslan10@hotmail.com Sunum İçeriği Harcamaların hacmi ve yapısı Harcamaların

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı