İL ÖZEL İDARE si HARCAMALARı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL ÖZEL İDARE si HARCAMALARı: 1925-1990"

Transkript

1 İL ÖZEL İDARE si HARCAMALARı: Birgül GÜLER Türkiye'de yerel yönetimler, yılları arasında gayri safi milli hasılanın belediyeler % 1.5, özel İdareler %1.2 olmak üzere toplam 2.7'sİ büyüklüğünde kaynağa sahip olmu lardır. Genel bütçe gelirlerine oranla bakılırsa, belediyeler %9.3, özel idareler %7.4 olmak üzere yerel yönetim gelirlerinin toplamı, genel bütçe gelirlerinin % 16.7'sİ büyüklüğünde gerçekle mi tir. Belediyeler ile özel idareler arasındaki bu payla ım, zaman ilerledikçe özel idareler aleyhine dönmü tür. Cumhuriyet'in ilk yıllarında genel bütçe gelirlerinin zaman zaman %20'sine yakın büyüklükte bir kaynak kullanan özel idareler, 1940 yılından sonra %10'un, 1965 yılından sonra ise %5'in altına dü en büyüklüklerde kaynaklar ile yetinmek zorunda kalmı lardır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, rakamlar özel idarelerin giderek küçüldüklerini, zamanla yatırımcı-harcamacı kurulu olmaktan uzakla mı olduklarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte rakamlar temelinde varılan bu sonucun, "özel idareler gereksiz hale gelmi tir" eklinde bir yargıya varmak için yeterli olamayacağını belirtmek gerekir. Çünkü meclis ve encümenleri ile birlikte bu kurum, doğrudan harcamaya yol açmayan kimi konularda sahip olduğu görü me ve karar yetkileri nedeniyle gözden kaçırılmaması gereken yetkilere sahiptir. Bir köyde pazar kurulması ya da bir köyün belediye olup olamayacağı gibi konularda karar alma yetkileri yeterli örnek sayılmalıdır. Mülki amirler dahil, uygulamacıların genellikle "çok sıradan, günlük" diye nitelendirdikleri bu tür yetkiler, gerçekte yerle meler arası sosyo-ekonomik bölü üm ili kilerine yön verme tekelinin kullanılması anlamına gelir. Meclis ve encümenleriyle özel idarelerin "gereksiz hale gelip gelmedikleri", görev ve harcama kapasitelerindeki deği melerin ötesinde, ancak sosyo-ekonomik bölü üme değen yetki alanı incelenerek sonuçlandırılabilecek bir tartı madır. Özel idareler yerel yönetim yazınında gölgede kalmı konularından birisidir. Buna kar ın, yeniden düzenlenmesine ili kin pekçok öneri geli tirilmi tir. Bu makale, gerçekçi reform önerileri geli tirilebilmesi için, sahip olunması zorunlu sayılan verilerin bir kısmını daha ı kullanıma sunmak amacıyla hazırlanmı tır. Dr., TODAİE Ötretim Üyesi. ı Aynı zaman dilimi için özel idare gelirleri incelenmi ve yine bu dergide yayımlanmı tır: Birgül Güler, "tı Özel İdaresi Gelirleri: ", Çağda, Yrl YönetiIDIr Dergisi, Cil t 3, Sayı 3, Mayıs 1994, Çsğdaf yı Yo"dimlu, Cik 4, Sayı 3, Mayıs 1995,

2 12 ÇAGD YEREL YÖNETIMLER BÜTÇE SiSTEMi HAKKINDA AÇIKLAMA Burada verilen ve üzerinde çalışılan rakamlar, Devlet İstatistik Enstitüsü yayınlarından derlenmiştir , 1952, ve 1983 yıllarına ilişkin rakamlar bulunamamıştır. Kullanılan rakamlar bütçe değil, kesin hesap rakamlarıdır. Rakamlar, eklerde üç sayfa halinde verilmiştir. Bütçe sisteminin yapısına sadık kalınarak, ilk ek sayfada , ikinci ek sayfada , üçüncü ek sayfada yılları kesin hesap rakamları yer almaktadır. Özel idare büte sistemi, benimsenen sınıflandırma bakımından üç farklı döneme ayırılabilir. Ilk dönemi oluşturan yılları arasında harcamalar, faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu dönemin başlangıç yıllarında yalnızca dört kalemden oluşan oldukça basit bir sınıflandırma yapılmıştır: Bayındırlık Giderleri, Ödenekler, Eğitim Giderleri, Çeşitli Giderler yılları arasında bütçe sistemi biraz daha ayrıntılandırılmıştır. Tarım, sağlık, sosyal yardım alanları ile ilgili harcamalar ayrıca gösterilmeye başlanmış, ödenekler için ayrı bir sütun açılmıştır. Bir başka yeni sütun, özel idare yönetim-hizmet giderleri ile personeline ait giderleri içeren "hususi idare muhasebesi" sütunudur. Ancak bu, ödemesi özel idarece yapılan tüm aylık ve ücretleri kapsamamıştır. Örneğin öğretmen maaşları "eğitim harcamaları" başlığında, veterinerlere yapılan ödemeler "tarım işleri" başlığında, bu alanlarda yapılan sermaye yatırımları ve makine alımları gibi yatırım harcamaları ile birlikte gösterilmiştir. Bir başka deyişle bütçe sisteminde görevalanları bakımından çeşitlendirmeye gidilmiş, ancak harcamalar ekonomik niteliklerine göre (cari-yatırım-transfer ya da "üretim harcaması-tüketim harcaması" gibi) ayrıştırılmamıştır. İkinci dönemi oluşturan yıllarına ilişkin rakamlar, önceki dönemin sınıflandırma mantığına uygun bir yapıya sahiptir. Bir başka deyişle harcamalar yine faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Ancak ek olarak bu dönem, harcamaların ekonomik niteliklerine göre izlenmesine de olanak vermektedir. Bu olanağı sağlayan yenilik, her kalemin kendi içinde bir de "adi gider"-"olağanüstü gider" şeklinde ayrıntılandırılmış olmasıdır. Harcamaların "adi-olağanüstü gider" ayırımı, kısmen de olsa ekonomik sınıflandırmaya denk düşmektedir. Adi giderler, yönetim-hizmet-personel giderleri ile yatırımların bakım ve onarımı için kullanılan kaynakları göstermektedir. ı Bakım ve onarım harcamalarının burada yer alması bir geçişmeye yol açmakla birlikte, adi gider, 1964 sonrası sistemin "cari gider"ine denk düşünülebilir. Olağanüstü giderler ise ı İlgili yıllarda adi bôtçede gösterilen giderler unlan kapsamı tır: ÖZel idare personeli giderleri, mecliseencümen üyeleri ödenekleri, özel idarenin görev alanında bulunan youann bakım-onanm giderleri ve bu i,le görevli personelin giderleri, ilkokullann bakım-onanm ve hizmetji giderleri, özel idareye ait ta ınmaz mallann bakımonanm ve sigorta giderleri, yönetim ve hizmet giderleri. İsmail Hakkı Dıkmen, Mahalli idareler MaliyesI, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Faklıltesi, Yayın No: 103/85, Ankara, 1960, s

3 İL ÖZEL İDARESİ HARCAMALARI: yeni gerçekltiri1en yatırımlar ile makine, araç-gereç alımlarını kapsamı tır. 3 Olağanüstü gider, yine 1964'den günümüze geçerli olan sistemde "yatırım gideri"ne denk dü mektedir. Dönemin bütçe sisteminde yer alan "çe itli ve birlik giderler" ba lığı ise, transferler ile mülki amirlerin konut ve makam otomobili gibi harcamalarını göstermektedir yılından itibaren, günümüzde uygulamada bulunan program bütçe sisteminin harcamaların ekonomik niteliklerine dayanan (cari-yatırım-transfer ayırımı) sınıflandırması gelmi tir. Bu sistem, harcamaların faaliyet alanlarına dağılımını inceleme olanağı vermemektedir. Bütçe sistemindeki deği melerin, yetmi yıllık zaman dilimi üzerinde çalı mayı oldukça zorla tırdığı açıktır. Deği en sistem nedeniyle rakamlar güvenilir olmaktan çok, kaygan bir zemin olu turmaktadır. Öte yandan, örneğin harcamaların hangi faaliyet alanlarına nasıl payla tırıldığı sorusu, ancak 1964 yılına kadar izlenebilmektedir. Yine örneğin, harcamaların ne kadarının yatırımlara yöneltildiği sorusu, 1953 yılına kadar izlenememektedir. Kısacası hemen hiçbir soru, zaman serisinde kopu la kar ıla madan cevaplanamamaktadır. Bununla birlikte durum çok da kötü değildir. Çünkü rakamları, adeta ilk dönemi son döneme bağlayan bir geçi dönemi özelliği ta ımakta ve değerlendirmelere bir süreklilik kapısı açmaktadır. Bu dönemin rakamları, faaliyet alanlarına göre cari-yatırım harcaması ayırımını sunduğu için hem ilk dönemin rakamlarına, hem de son dönemin rakamlarına ı ık tutmaktadır. Böylece yetmi yıllık bütün birbirine kapanmayan, tersine bağlanan dönemler halinde incelenebilmektedir. GELİR-GİDER DENGESİ iı özel idareleri, zaman diliminde genellikle fazla veren kurulu lar olmu lardır. Yıllık gelirlerden harcanamayan miktar izleyen yıla devredilmi tir. Gelecek yıla devredilen miktarın, özellikle siyasal çalkantı ve askeri darbe dönemlerinde arttığı söylenebilir. (Ek: 1) Kurumun ülke genelinde açık verdiği tarihler yılları arası, 1958, 1967 ve 1978 yıllarıdır. Bu yıllarda ortaya çıkan açıkların miktarları da, gelirin % 1 ve 5'i gibi önemsiz sayılabilecek büyüklüklerde olmu tur. Diğer tüm yıllarda gelirler giderlerden daha fazla gerçekle mi tir yılları arasında, her yıl o yılki gelirin ortalama % 15'i harcanamayarak bir sonraki yıla devredilmi tir. Aynı oran 1950'li yıllarda dü mü, yılda ortalama %5'e doğru gerilemi tir. Bu özellik bakımından ilk sırayı 1960'h yıllar almı tır arasında devir miktarı yakla ık %25 olarak gerçekle mi tir yılları arasında devredilen miktar gerilemi, yıllık gelirin ortalama %2'si olmu tur diliminde ise 1960'h 3 ıı Özel ıdaresi Kıınunu, md:83. Uygulamada 1965 yılından bu yana anlamı kalmamı olan bu ayınmda olalanüstli giderler yle t3nımlanml tır: "Olalanüstü bütçenin gider kısmı, özel idareye ait her türlü yeni yapım ve lesis giderleri ile adi bütçeyle ilgili sürekli giderler dı ıoda yapılacak geçici giderlerden olu ur."

4 14 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETİMLER yılların ilk yarısına yakın bir devir miktarı ortaya çıkmı tır. Bu son dilimde her yıl gelirin yakla ık %20'sİ ertesi yıla devredilmi tir. GÖREV ALANI ve IIARCAMA YAPıSı iı özel İdarelerinİn kurucu yasası 1913 tarihlidir. O tarihte bu yasa, getirdiği görev çerçevesi ile kolluk ve yargı hariç, illerde adeta birer "mikro-devlet" taslağı çizmi tir. Kurucu yasa özel idarelere asıl olarak ekonomik-ticari nitelikli görevler vermi, bunları ula ım, eğitim ve sağlık gibi üç toplumsal nitelikli görev grubu ile tamamlamı tır. Yasaya göre il meclisleri ekonomik ya amda tarım, ticaret ve hizmet sektörlerinin (sanayi sektörü özel bir konuma sahip değildir) her biri için merkezi bir öneme sahip kılınmı tır. Meclisler uygun yerlerde ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları kurmak, sergiler açmak, pazar-panayır yerleri olü turmak yoluyla ticaret i lerinin geni letilmesini-kolayla tırılmasını sağlamak ve yerel servetin arttırılması için gerekli önlemleri almak ile yetkili kılınmı tır. Bu kimlik, kredi kurumları kurmak ve bu tür özel giri imlere izin vermek ("vilayete mahsus yerli iktisat ve itibar sandıkları te kili veya kü adına ruhsat itası") yetkisi tanınarak mali boyut ile çerçevelenmi tir. Öte yandan yasa otobüs i letmeciliği, elektrik-gaz üretim ve dağıtımı, sınai üretim faaliyetlerinde bulunacak irketlere ruhsat verme tekelini de il meclislerine vermi tir. Bir ba ka deyi le özel idareler, hizmet sektöründe izin-ruhsat makamı niteliği kazanmı lardır. Tarım sektöründeki yetkiler de son derece geni tutulmu tur. Yasaya göre özel idareler tarımın ilerlemesi için gerekli önlemleri almak, örnek çiftlikler kurmak, tarım okulları açmak, makine kiralamak, irketler kurmak, fidan-tohum dağıtmak... gibi görevler yüklenmi lerdir. Tarım, ticaret ve hizmet sektörü ile ilgili görevler, Cumhuriyet'in ilanından sonra hızla uzman bakanlıklara doğru kaydırılmı tır. Tarım ile ilgili görevler, 1925 yılında Tarım Bakanlığı'na devredilmi tir. Ticari ya ama iji kin düzenleyici yetkiler, aynı tarihlerde kurulan Ticaret Bakanlığı'nın görevalanına çekilmi tir. Kredi kurumları kurmaya ili kin mali yetkiler de bu bakanlığa geçmi tir. Hizmet sektörü çerçevesinde tanınan izin-ruhsat verme yetkileri ise 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu ile ası] olarak belediyelere geçirilmi, fabrika ruhsatları konusu Hıfzısıhha Kanunu ile merkezile tirilmi tir. Böylece özel idareler, kurucu yasa ile kendilerine verilen ekonomik nitelikli görevlerde en fazla bir tür "yardımcı kurulu " kimliğine gerilemi lerdir. Özel idarelere kalan asıl görevalanı, bayındırlık ve eğitim alanları olmu tur tarihli yasa, özel idareleri il içinde eytamhane, hastahane, tımarhane ve dü künler evi gibi kurumları kurmak ve yönetmek ile görevli kılmı tır yılında bu kurumların denetimi ve çalı acak personelin atanması ile ilgili İ ler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na verilmi tir. Daha sonra 1953 yılında kabul edilen bir yasa ile, isteyen özel idarelerin hastahaneleri bedelsiz olarak ilgili

5 İL ÖZEL İDARESİ HARCAMAI.ARI: bakanlığa devretmeleri yolu açıld1l tır yılında "sağlık i lerinin toplumsall8 tınlmasl" ile birlikte, özel idarelerin sağlık alanındaki varlıkları hemen hemen ortadan kalkmlitır. Bayındırlık alanı, uzun yıllar yol yapımı ile özdqlqen bir görev olmu tur. Kurucu yasaya göre "liva, kaza ve nahiyeleri birbirine bağlayan il yollarınnın planlanması, yapımı ve onarımı özel idarenin görevidir. İl yolları yapımına, bu i için ayn bir vergi kaynağı yaratılmasından anl8 llacağl gibi büyük önem verilmi tir. "Yol yükümlülüğü vergisi" olarak anılan bu gelir türü, 1952 yılında akaryakıta bağlanarak dolaylı bir vergiye dönü türülünceye kadar varlığını korumu tur. Yol yapımının hemen hemen üçte ikilik finansmanı doğrudan bu kaynaktan kaf ılanmı tır. Özel idarelerin ağırlığı 19S0'de Karayoııarı Genel Müdürlüğü'nün kurulması ile birlikte deği meye b8 laml tır. Yine kurucu yasaya göre özel idareler, okulla madan öğretirnin sürdürülmesine kadar ilköğretim alanında, "Iivalarda idadi tesisi" görevi ile ortaöğretim alanında ve "amcle ve fukaraya gece okuııarı açılması" yoluyla halk eğitiminde yetkilere sahiptirler. Aynı yıl (1913) çıkarılan "Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkati", ilkokul öğretmenleri ile diğer memurların atanma ve görevden alınmalarını valilerin yetkisine vermi, bunların ma8 ödemelerini ve eğitim yatırım harcamalarını özel idare bütçesine bağlamı tır. Aynı yol yapımında olduğu gibi, eğitim i leri için de ayrı kaynaklar yaratılml tır. 5 Bu alanda deği me, 1926 ve 1948 yıllarındaki uygulamalarda somutl8 maktadır yılında ilkokul açılması Eğitim Bakanlığı iznine bağlanmı, 1948 yılından itibaren ilkokul müfetti leri ve öğretmen aylıkları ödemeleri Bakanlığa devredilmi tir. Günümüzde eğitim görevi okul-derslik yapımı, bir b8 ka deyi le yatırım boyutu ile sınırlı kalml durumdadır. Bu deği ikliklere kaf ın özel idarelerin bayındırlık ve eğitim görevleri, ekonomik nitelikli görevlere oranla varlıklarını daha fazla korumu lardır. Çizelge 1 Temel Görev Alanlanna Yapılan Harcama Oranlan (%) 1920'ler 'lar 19S0'ler 1960'lar Bayındırlık Eğitim Tarım Sağlık Yardım Özel idare bütçe sistemi, yılları arasında özel idarelerin hangi faaliyet-görev alanlarına ne kadar harcama yaptıklarını izleme olanağı vermektedir. Buna göre, anılan.dönem boyunca özel idareler bir bayındırlık ve eğitim hizmetleri kurumu olmu tur. Sağlık-sosyal yardım alanı, 19S0'li yıllara.. İsmail Hakkı Ülkmen,...k., s Birgül Güler...

6 16 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER kadar özel idareler için önemli sayılabilecek bir faaliyet alanıdır tarihleri arasında toplam harcamaların ortalama % 10'u bu alana ayrılmı tır yılında, toplam harcamaların %8'i hala bu alana ayrılmaktadır. Ancak hemen 1954 yılında sağlık-sosyal yardım alanının devreden çıktığı görülmektedir. Aynı oran 1954 yılında yüzde 1'e dü mü, izleyen yıllarda sistemli olarak daha da daralmı tır. Bu alanda "yatırım" değil, "cari" nitelikte harcamalar yapılmı tır.' yıllarına ait rakamlar incelendiğinde (Ek:2), bu yıllarda ma3, ücret ve ödenekler b3 lığı altında, harcamaların yakl3 lk yüzde 4O'ının cari gider olduğu görülmektedir. Toplam harcamanın yüzde 45'lik bölümü, bayındırlık ve eğitim alanlarında yatırım harcaması eklinde gerçekle tirilmi tir. Geriye kalan yüzde 15'lik bölüm, "çe itli gider" ba lığı altında "tarım", "sağlık", "sosyal yardım" alanlarındaki giderler ile yönetim-hizmet gibi cari giderlerden olu mu tur yılları arasında bayındırlık harcamalarının yakla ık üçte İkisi yol vergisinden, eğitim harcamalarının yarısı "maarif vergisi"nden kat ılanmlır. Dönemin faaliyetleri yol ve okul yapımına hasredilmi görünmektedir. Ote yandan finansmanın yerel nitelik ta ıyan vergilerden olu ması nedeniyle, bu alanlarda gerçekle tirilen harcamalar ilden ile önemli farklılıklar sergilemi tir.' 'lı yıllarda eğitim; harcamaları ön plana çıkmı tır. Bayındırlık harcamalarının da büyük bir bölümü okul yapımı ya da onarımına ayırılmı, diğer gider alanları yol yapım-onarımının yanısıra hastahaneler olmu tur. 8 Bu dönem, özel idarelerin daha sonraki yıllarda hemen tümü ile geri çekilecekleri sağlık ve tarım alanında varlık gösterdikleri yılları kapsaması ile dikkat çekmektedir. 1950'li yıllarda ana faaliyet alanı deği mi, ağırlık eğitimden bayındırlık alanına kaymı tır. Bu dönemin ilk yıllarında "olağanüstü giderlerilin, yani yatırım harcamalarının üçte ikiye yakın bölümü yol yapımına ayırılmı, bu oran dönemin sonlarına doğru okul yapımı lehine deği mi tir. Örneğin, 1954 yılında yatırım harcamalarının yüzde 65'i yol, yüzde 28'i okul, yüzde O.4'ü sağlık yatırımlarına ayırılmı ken, 1959 yılında payla tırma sırası ile yüzde 45, 48 ve 0.7 olmu tur yılından itibaren oranlar tersine dönmü, yatırımlarda yol yüzde 33, okul yüzde 64, sağlık yüzde 0.8 oranında pay alml lardır. Aynı oranlar 1964 yılında yol yüzde 25, okul yüzde 77, sağlık yüzde 0.2 olarak gerçekle mi tir. Bütçe sistemi, 1964 sonrasından günümüze geçen sürede, özel idare harcamalarını faaliyet alanlarına göre izlemeye olanak vermemektedir. HARCAMALARIN GENEL YAPıSı Devlet harcamaları, kabaca "gerçek harcamalar" ve "transfer harcamaları" olarak ikiye ayırılabilir. Gerçek harcamalar, devletin mal ya da hizmet biçiminde, 1953 saııık harcamalannın yakla ık be te dörtlük bir bölümü, personel-yönetim ve onanm harcaması anlamına gelen "adi giderler" içinde yer almaktadır., Dıa ilgili yıllar istatistikleri, ekler, Dıa

7 tl ÖZEL İDARESİ HARCAMALARı: doğrudan bir kaqılık elde ettiği giderlerdir. Transfer harcamaları ise genel olarak böyle bir kaqılık elde etme ile sonuçlanmayan, kaynağın kurum ya da ki i1er arasında el deği tinnesi ile sonuçlanan giderlerdir. Devlet harcamalarının önemli bir bölümünü gerçek harcamalar olu turur. Bunlar, tüketim niteliği t3 lyan cari giderler ile üretici nitelik t3 ıyan yatırım giderlerinden olu ur. Cari harcamalar doğrudan üretim arttıncı etki yaratmazken, yatırım harcamaları sermaye mallarında artışlar sağlayarak "ekonominin üretim gücünü doğrudan arttırmaya yönelik" etkiler yaratmaktadır.' yılları arasında gerçeklqen rakamlara göre, özel idare harcamalarının yüzde 8O'i gerçek, kalan yüzde 20'si transfer harcamaları olmu tur. Toplam giderler içinde cari giderler yüzde 33, yatırım giderleri yüzde 50, transfer giderleri yüzde 17 civarında yer tutmu lardır. Çizelge 2 Harcamalann Oransal Yapısı ( ) (%) Yıllar Cari Yatınm Transfer Toplam Ortalama Cari harcamalar ödenek, personel, yönetim, hizmet, kunım giderleri ile çeşitli giderler olmak üzere altı alt ba hktan olu ur. Alt ba lıkların ağırlıkları 1981 yılından itibaren deği mi görünmektedir. Bu tarihe kadar, cari harcamaların yarısından fazlası personel giderleridir yılı ba langıç olmak üzere, izleyen yıllarda personel giderleri sürekli daralmı tır 'li yıllarda personel giderleri cari harcamaların yüzde 6O'ından, hatta zaman zaman üçte ikisinden fazla iken, 1981 yılında yüzde 41 'ine gerilemi ve bu eğilim sürmü tür. 198O'li yıllarda yüzde 20'nin altına dü mü, 1990'da dörtte bir olmu tur. 1981'den itibaren yükselen kalem "yönetim harcamaları"dır. Bir b3 ka deyi le özel idare, giderek daha fazla tüketici hale gelmi görünmektedir. 1980'li yıllarda cari harcamaların yarısından fazlası bu kaleme ayırılmı tır. Dikkat çeken bir b3 ka özellik, "ödenekler" alt kalemindedir. Bu kalemde mülki idareye ait harcamaların yanısıra il genel meclisi ve il daimi encümeni üyelerine yapılan ödeme1er yer almaktadır. Personel giderleri kaqısında mütevazı oranlara sahip olan ödenekler, yılında nominal olarak dü mü tür 'de yüzde 900 oranında, 'de yüzde 50 oranında, 'da yüzde 200 oranında sıçramalı artı lar göstermi tir. Sonuçta, 1990 yılına gelindiğinde, personel gideri bütün harcamalar içinde yüzde 5 paya sahip iken, ödenekler yüzde 2'den fazla paya sahip olma noktasına gelmi lerdir. (Cari gider toplamında personel %26, ödene % 12)., Özhan Uluatam. Ka.u Maliyesi, S Yayınlan, İkinci Baskı, Anbra. taribs

8 18 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Yatınm harcamalan etüd-proje, yapı-tesis-büyük onanm ve makine-tesisat alımı bcl lıklı üç alt kalemden olu ur. Burada en ağırlıklı olan, İll 88t harcamalarını olu turan ikinci kalemdir yılından bu yana her dönemde, yatırım gideri toplamının %90'dan fazlası (1979 ve BO'de %98'i) ill aat faaliyetlerine gitmi tir. Etüd-proje giderleri genellikle % 1 'in altında kalml tır. Ancak bu kalemde bazı yıllarda büyük artl lar gözlemlenmektedir. Örneğin, , 1978, 1981 ve 1988 yılları artl yıllarıdır. Sennaye teşkili ve transfer harcamalan kattjma paylan, kamulaştırma giderleri, iktisadi transferler, mali transferler, sosyal transferler ve borç ödemeleri bcl lıklarından olu maktadır. 19BO'li yıllara kadar "sosyal transferler" önemli bir konuma sahip olm U lardır. 1960'lı yıllarda transfer harcamalarının %25'ini olu turan bu kalem, 1970'li yılların sonlarında daralarak %10'a, 19BO'li yıllarda ise % 1 civarına gerilemi tir. ilk yıllarda önemli bir bcl ka alt kalem olan "mali transferler" ise önemini arttırarak korumu tur. Mali transferler 1960'lı yıllarda transfer harcamalarının %35'lik bir kısmını olu tururken, 1970'li yıllardan günümüze %50'den fazlasını kaplamaya bcl lamı tır. Borç ödemelerine gelince, bu kalem özel idare leri n finansmanında borçlanmanın giderek önemini yitirdiğine i aret etmektedir. 1960'lı yıllarda özel idareler transfer harcamalarının %20'sinden çoğunu borç ödemelerine ayırmı ken, bu oran 19BO'1i yıllarda %10 düzeyine gerilemi tir. 1980'li yıllarda toplam giderler içinde borç ödemeleri oranı yalnızca % 1-3 civarındadır. SONUÇ Yerel yönetimler tarafından yapılan harcamalar, ilgisini asılolarak "gelirler"e çevirmi olan maliye disiplininde pek ilgi görmemi tir. Yerel yönetim yazınında ise konuya yakl8 lm, yerel yönetim/toplam devlet harcamaları oranlaması ve harcamalarda personel giderlerinin payının saptanması ile sınırlı kalmı tır. Yetmi trilyonluk ulusal bütçe içinde 1-2 trilyona yön veren kurulu lar, incelemeye değer bulunmamı görünmektedir. oysa toplam devlet harcamaları içindeki payı ne olursa olsun, devlet kurulu larının harcamaları siyaset felsefesi kavramları ile "devlet-toplum" ili kisine, Marksist kavramlar ile "devlet-sınıf' ili kilerine, yeni-sağ ideolojinin kavramları ile de "devlet-pazar" ili kilerine açıklık getirmek için kullanılabilecek elveri li ampirik verilerdir. Rakamlar amaca göre çe itli açılardan yorumlanabilir. Burada, 1980'li yıllarda ortaya çıkan iki özelliğe dikkat çekmekle yetinilecektir. 19BO'li yıllarda sergilediği büyüme ile öne çıkan "yönetim harcamaları" ve personel giderinin yarısı kadar bir büyüklük olu turan "ödenekler", özel idarelerin günümüzdeki konumuna ı ık tutan önemli göstergeler durumundadır. Ülke genelinde civarında meclis üyesi ve civarında personele sahip olan bu kurum, bir yönüyle seçilmi ler ile mülki personelin finansörü durumunda, bir yönüyle de "ihaleci kurulu " konumundadır.

9 Ek: 1 Özel İdare Giderleri (Kesin hesap rakamlan ve cari fiyatlar ile) -t"""4 Yıllar Bayındırlık Eğıtım Ma...Üc-Öde Çqltll Topla... O O t""" i Tan.. Sajlık soıı. Yrd. Ödenekler Ö.. Mu i \o

10 VIII.r,.ndırlık Elltl. T.rua Sait.., so.. Vni. Ödenelder 0.1 Mu"'" fmltll Topl t.08uj i i i ::E i Z :o i ı-j Q >c!) «ü' Gider bqhklannın oıjinal biçimi: Bayındırlılı:: Nafıa, Ödenekler: Medisi Umumi, Daimi Endmen ve Kalemleri Masraflan; Etitim: Maarif ıileri; Tanm: Ziraat İlleri; Sallılı:: Sıbhat ı leri; Sosyal Yardım: Cemiyet ve Hayır ıileri; Çetidi: Muhtelif ve Ml terelı: Masraflar OıE, VI..,.t HWlWlI ıdarelerı V.rldat ye M...rtr.t ı...t.iaijil, 1924j-1928, Ankara, 1931, Yayın No:10. Kayıaalı:: OıE, vı..,.t HWlusl ıdarelerı F llyeu ı...uıtiii. Yayın No: 109; ote, Iı 0.1 ıdareler ı...u.1jii, , Yayın No: 262

11 Özel İdare Giderleri (Kesin hesap rakamlan ve eari fiyatlar ile) Ba)'lndll'lIk Ejd. T.n. Sat+So..V. V.rdı.lar Öde.+A,lık ÇetltU 1953 Adı B OIajanÜlltü l.l Topı '7 1& : & ıo.124.1" 1954 Adı B OIajanÜlltü Topla. 7U U66.ısı 4.71& IJ.6U 1955 Adı B OIajaniietü S0.5.so Topı Z !J46."l 1956 Adı B OIapniielü TopI &ZI6.865 LO. 7Il.t.ıl Z9.Z36.Z Adı B OIajanÜlltü Topla. ııo.ıtı Z A Adı B m OIajanÜlltü Topla & & _ T "1._ l ZI1.617.'" Z6'7.Z1I.134ri ,.16U03 -t:""" O t:""" Ô - :':::1 ::il! "'"". "'"" 8 N "'""

12 Özel İdare Giderleri (Kesin hesap rabmlan ve cari fıyatlar ile) "'yı_tt* qltt. T.n. s.j+sae.v. V.rd...r Öde.+A,hk QırIIdI Topla Adı B SS &5.9S S &S OIaIanWi S6.ıOS.937 S S S7. 8SS -g Topla 'll..tıl '.132.INZ 1Z77." '.1Jl.6M) 47."'." 3I.ıeı.771 JQ ZI O LM1 Adı B s SS S s S6.000 otapniiılti SS Topla " 1...,1._,...-, ım1.. 3l5.7Jl..,:; tr1 ı"ı Adi B S S S3.000 SI S r"" OIaIa-ti.o.7S S S t6.000 Topla. 6ı._._.493._ _ ljui'._ Z 1962 AdiB. 3O.94S.000 6S.2ı S.3S S S.000 OIajaniiılti S6.SII.OOO S7&.OOO 7.90t !: r"" Topaa _ zı2.9z '.938._ 7.0t I.Z '.37&000 ot3i tr1 ı963 AdiB..S S S I.1SS s S OIaIaniiılti S S ot7.S Topla. lu13i no.ooo 7.'09._ _ 11.1".000 IUZ'7." S4M2.000 _ Adı B IS t SS..t6&.OOO OIaIanWl S S S.sı.OOO Topla. ı _ 341"' '.,.000 ı' '_ _ 6'7l.4ı7._

13 Bin 11. Özel İdare Giderleri (Kesin hesap rakamlan ve cari fıyatlar ile) Cari H.rc...I.r V.tan. H.rc...n Se...ye Tetidil ye Tnt...rer H.rca...n TOPlAM VıI"r ödenek Penonel VÖReU. Hlzaet Kum. Çetdl Etüd V.PI M.ldne K.P.YI Ka.ul., ıkt.l..t. M.II T. SOIa,.1 T. Öde Cl _ J " " O ı ı.m.w S' ı m HHO ı.ıe.ıı, '"- ım ' Rakamyok O ım ı ı1'.75O ",ı11.l53 ı9lo rṉ,. tl, ı ı",m ı ()41 ı'.14ı.- ı983 Rakamyok Milyon TL ı984 22s ı ı", ı65 ı _.$U 1, ı,., Iı.U ı

14 24 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Ele 2 Özel İdare Gelir ve Gider Yapısı: Yıllar Gelirler Giderler Açık-Fazla O O O O 'l Rakamyok

15 İL ÖZEL İDARESİ HARCAMALARı: 192$ $ Yıllar Gelirler Giderler Açık.Fazla BiN LL BiN LL 196$ 70$ $ $ " " Rakam yok " $ Rakam yok: "

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Türkiye de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ Arş.Gör. Emre ATSAN Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi Motorlu

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

ÖZET. Haziran 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Haziran 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 HAZİRAN ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 3,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 4,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Maliye Bakanlığı 15/01/2015 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Kapsam. Raporlar. 2 Döner Sermaye Nedir?.. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

İçindekiler. Giriş. Kapsam. Raporlar. 2 Döner Sermaye Nedir?.. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri İçindekiler Giriş Misyon Vizyon. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Nedir?.. 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri 3 Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesisleri 3 Genel Bütçe İşlemleri 4 Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

MaliİzlemeRaporu. İstikrar Enstitüsü. Ekim Kasım 2010. Bütçe Sonuçları. Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış

MaliİzlemeRaporu. İstikrar Enstitüsü. Ekim Kasım 2010. Bütçe Sonuçları. Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış MaliİzlemeRaporu İstikrar Enstitüsü Ekim Kasım 2010 Bütçe Sonuçları Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış 2011 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Stratejik Hedef 3.1.1 - Gelirlerin artırılması 1 Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahakkuk Tahsil %89,02 %90 %92 karşılaştırması 2 Güncellemenin artırılması - Ayda %80 %82 %85 Güncellenen bilgi sayısı

Detaylı

ARALIK 2014 DÖNEMİ 2013 YILI ARALIK AYINDA 17,3 MİLYAR TL OLAN BÜTÇE AÇIĞI, 2014 YILI ARALIK AYINDA 11,3 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.

ARALIK 2014 DÖNEMİ 2013 YILI ARALIK AYINDA 17,3 MİLYAR TL OLAN BÜTÇE AÇIĞI, 2014 YILI ARALIK AYINDA 11,3 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. ARALIK 214 DÖNEMİ 213 YILI ARALIK AYINDA 17,3 MİLYAR TL OLAN BÜTÇE AÇIĞI, 214 YILI ARALIK AYINDA 11,3 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. 213 YILI ARALIK AYINDA 15,3 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Güncelleme Notu. Nurhan Yentürk

Güncelleme Notu. Nurhan Yentürk Ağustos 2015 Türkiye de Đç Güvenlik Harcamaları: 2006-2014 Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında geçtiğimiz yıllarda gençlik,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI 26 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 20 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 iç denetim hizmetleri 0 0 MEMURLAR 5 DIĞER PERSONEL MEMURLAR MEMURLAR MEMURLAR

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Bursa Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Bursa Bölge Müdürlüğü SAĞLIK HARCAMALARI ĠSTATĠSTĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Sağlık harcamaları konusunda veri derleme ve analiz çalışmaları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından geliştirilen Sağlık Hesapları Sistemi

Detaylı

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15.1. Cari Fiyatlarla Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı (%) - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla 2007 2008 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Gayrisafi katma

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2012 Dönem 01.01.2012-31.12.2012 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2013 - ANKARA ÖNSÖZ Bu çalışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU 2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.03.2016 RAPOR Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Şubat ayında Tüketici

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı