- Dr. Cansun DEMİR<"'> ÖZET Ekim 91 - Nisan 92 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları" name="description"> - Dr. Cansun DEMİR<"'> ÖZET Ekim 91 - Nisan 92 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları">

NONIMMÜN HIDROPS FETALIS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NONIMMÜN HIDROPS FETALIS"

Transkript

1 NONIMMÜN HIDROPS FETALIS Dr. Tuncay ÖZGÜNENc > - Dr. Cüneyt EVRÜKE< > Dr. Oktay KADAYIFÇI<"'>- Dr. Cansun DEMİR<"'> ÖZET Ekim 91 - Nisan 92 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Seksiyonunda yapılan 1074 Obstetrik Ultrasonografide 7 olguya Nonimmün Hidrops Fetalis (NIHF) tanısı kondu. Olgulardan biri Rekkürrent NIHF özelliği gösterirken bir olguda spontan remisyon görüldü, bir olguda ilginç bir özellik olarak Bilateral Renal Agenizi gösteriyordu. Olguların dökümü yapılarak tanı, tedavi ve prognoz tartışıldı. in Çukurova University Faculty of M edicine Obstetrics and Gynecology department perinatology section in a period covering mont/ıs October 91-April patieııts had Obstetric Ultrasonographic examination and NIHF Were diagnosed in 7 oj these cases. One ofthese cases had recurrent NIHF and in another case spontanous remission was noticed, another case had an interesting f eature, this ca- se had Bilateral Renal Agenesia. Documentation of the cases diagnosis, treatment and prognosis are discussed. Key Words: Nonimmun Hidrops Fetalis (NIHF), Obstetric Ultrasonograph SUMMARY GİRİŞ İlk kez 1943'de Potter Rh antijeni ile sensitize olmayan bir gebelikte fetal anazarka, plasental ödem ve fetal seröz * Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dala Perinatolojl Seksiyonu 113

2 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Cilt: 24 Sayı: l effüzyonlarla karakterize bir klinik antiteyi tarif etmiştir ve Nonimmün Hidrops Fetalis (NIHF) olarak isimlendirmiştir (1). O dönemde bu antite tüm hidrops olgularının % 20'sini meydana getirirken gelişmiş ülkelerde Rh izoimmunizasyonuna karşı etkili profi- laksi yapıldığı için bugün NIHF Hidrops olgularının % 90'ını meydana getirmektedir (1-2). Hutchison ve ark. NrnF insidansını 3700 gebelikte 1 olarak vermişlerse de 3000 gebelikte 1 olarak veren yayınlar mevcuttur (2). Hidropik fetus tanısı ultrasonografi ile konur. Sonografide şu parametrelere bakılır. 1) 5 mm'den faıla cilt kalınlaşması. 2) Plasentanın 4 cm'den daha kalın olması. 3) Asit. 4) Perikardial sıvı toplanması. 5) Plevral sıvı toplanması. 6) Hidramnios olması. Son yıllarda etioloj ik faktörlerin çok sayıda olması nedeniyle prenatal dönemde- ultrasonografi ile ilk tanı konduktan sonra prenatal takip ve doğum sonrası dönemdeki araştırmalar ile kesin tanı, tedavi ve prognoz açısından birçok araştırmalar mevcuttur. Prenatal değerlendirmede birçok tanısal testler çalışılmaktadır (2-3). Biz de bu araştırma ile NIHF olgularının tanı, tedavi ve prognoz açısından dökümünü yaparak araştırdık. HASTALAR VE METODLAR Bu araştırma C.U. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Peri- nataloji seksiyonunda Ekim 91 ile Nisan 92 tarihleri arasında 1074 USG sırasında tespit edilen 7 Nonimmün Hidrops Fetalis olgusunda araştırıldı. Bu olguların 6 tanesi üniversitemizde doğum yaptı, 1 tanesi halen takiptedir. Nonimmün Hidrops Fetalis tanısı Mahoney ve ark. USG kriterlerine bağlı kalarak kondu (3-4). Abdominal asit derecesi, cilt kalınlığı (;ı: Smm), Plasenta kalınlığı(:!! 6 cm), Plevral effüzyon, perikardial effüzyon durumları değerlendirildi. NIHF olgularında USG tanısından sonra detaylı bir labarotuvar çalışma yapıldı. Bunlar Hemogram, Kan grubu tayini, indirek coombs, Hemoglobin elektroferezi, TORCH titreleri (Toksoplazma, Rubela, citomegalovirus ve Herpes virus ), Kleinhauer betke testi, Delta optik dansite için Amniosentez, Antikardiolipin, Anti DNA, Romatoid faktör, Alfafetoprotein, ANA ve ölen bebeklerde karyotip ve otopsi bulguları değerlendirilerek araştırıldı. BULGULAR 7 olgumuzun yaş ortalaması 24 idi - - ve polikliniğimize ilk başvurdukları gebelik haftasında rutin USG kontrolu sırasında tanıları konuldu ve servise yatırıldı. Olgulardan 2 tanesi termine kadar izlendi. Bunlardan 1 tanesi takip sırasında spontan remisyona uğradı ve sağlıklı bir bebek doğurdu. Diğer bebek ise doğumdan sonra erken neonatal dönemde eksitus oldu. 1 bebeğimiz ise takip sırasında (Biofizik profil, NST ve Canım bebek bilgisayarlı monitorizasyon takibi) Renal Agenezi nedeniyle doğumu indüklendi. 2 tanesi erken tra- 114 '~,.),i' "W/ff/R

3 ÖZGÜNEN - EVRÜKE-KADAYIFÇI - DEMİR vay nedeniyle doğdu. Her 3 bebeğimiz de erken neonatal periodda eksitus oldu. 1 bebeğimiz ise takip sırasında intrauterin eksitus oldu ve doğurtuldu. 1 bebeğimiz ise halen takipte bulunmaktadır. Yaşayan bebeğimizi Oligohidramnios nedeniyle terminde elektif sectio ile gebeliği sonlandırdık. Diğer bebeklerimiz de Prostaglandin E2 Jel indüksiyonu ile vagina! yolla gebeliği sonlandırdık. 1 tanesi spontan vaginal doğum yaptı (Tablo 1) Olgularımızın USG bulguları Tablo 2'de gösterilmiştir. 2 olgumuzun scalp derisinde ödem, 2 olgumuzda ventrikulomegali, diğer 3 olgumuzun normal kranium bulgusu vardı. 2 olgu- muzda Akciğer Hipoplazisi, 1 olgumuzda kardiomegali mevcuttu. Tüm olgularımızda Asit mevcuttu, 1 olguda spontan remisyon gözlendi. 3 olgumuzda oligohidramnios, 2 olgumuzda polihidramnios vardı, 2 olgumuzda amnios mayi normaldi. Olgularımızın plasenta kalınlığı ve cilt kalınlığı Tablo 2'de gösterilmiştir. Takip sırasında yapılan detaylı laboratuvar testlerinde müspet bir bulgu tespit etmedik. Takip sırasında 2 fetusta fetal Ekokardiografi yaptık, bulgular normaldi. Ölen bebeklerimizden ikisine otopsi yapabildik, iki tanesinde Aile otopsiyi kabul etmedi. Tablo 3'de otopsi bulgularımızı değerlendirdik. Tablo 1. TANININ KONDUÖU DOÖUMUN OLDUÖU ULTRASON İÇİN VAKA YAŞ GEBELİKHAFfASI GEBELİKH AFfASI İNDİKASYON Sectio SONUÇ Serviprost indüksiyonu ile vaginal ölü doğum Serviprost indüksiyonu ile vagina} doğum Serviprost indüksiyonu ile vagina! doğum Spontan Vagina} Doğum Sezeryan Spontan Vagina} Doğum Klinik Takipte 115

4 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Cilt: 24 Sayı: 1 Tablo2. AMNİON PLASENTA VAKA KRANİUM THORAKS ABD O MEN MAYİ KALINLI Öl CİLT KALINLI Öl 1 Kafa derisinde Bileteral Yaygın N 4.6cm ödem AC.hipoplazisi Asit 2 N plevral effüzyon yaygın asit + 6cm 3 Kafa derisinde Cardiomegali yaygın asit 4.2cm ödem Bilateral Renal Agenezi t 4 Her iki yan yaygın asit 6.9cm ventrikill ve + 4. vent ileri derece dilate 5 N yaygın asit + 5.2cm Minimal 6 Ventrikülo Her iki Asit 6.2cm megali AC'de hipoplazi Minimal 7 N Asit N 3.1 cm t Smm 4.5mm 4mm 6mm 4.7mm Smm 2mm Tablo 3. Tablo 3. DOGUM SONRASI BULGULAR VAKA 1ntrauterin fetal ölüm 1- - Ödem ve lenfatik ektazi, Deri dokusu - İntrauterin mayi aspirasyonu, Akciğer - Artmış ekstramedüller hematopoezis Karaciğer, Dalak Ödem, tilkrük bezi, timus, tiroid, kalp, kas dokusu - Hemosiderin pigment birikimi K.C. pankreas - Konjesyon, Karaciğer Kapakla korunmuş foramen ovale açıklığı ve duktus arteriosis açıklığı, kalp - 2 arter 1 ven içeren göbek kordonu 2-4 Aile otopsiyi kabul etmedi 3- - Bilateral renal agenesis + Bilateral ilreter agenezisi - Sol gözde konjenital anoftalmi - Sol Akciğer 2 loblu ve yaygın ödem - Rudimanter mesane + urakus açıklığı - Kalp dokusunda ödem - Karaciğer, Dalak ve Sürrenallerde konjesyon - Batında asit "' - Otoliz, kalp, K.C., Dalak S- - Bebek Sağlıklı (Asit Spontan remisyona uğradı) 6- - Patolojiden sonuç henüz çıkmadı 7H H Klinik Takipte 116

5 ÔZGÜNEN - EVRÜKE - KADAYIFÇI - DEMİR TARTIŞMA Nonimmün Hidrops Fetalis olgularında çok sayıda etiyolojik faktör tespit edilmekte ve buna yenileri eklenmektedir. Bu konuda birçok merkezde etiyolojik faktörün tespiti için çalışmalar yapılmış ve tedavi kriterleri tartışılmıştır. Olguların% 40'ında tüm çabalara rağmen sebep bulunamamıştır ( 4). Biz çalışmamızda USG kriterlerine göre tanıyı koyduktan sonra gebeliğin prognozu ve etiyolojik faktörlerin araştırılması için tetkiklerimizi yaptık. Bulduğumuz sonuçlar literatürle karşılaştırılınca farklılık göstermiyordu. NIHF olgularında fetal asit karşılaşılan ilk belirtidir ve USG ile tanısı konur. Tedavi ön planda hidrops nedenine bağlıdır. Bu sendromla birlikte olan lezyonların çoğu fetus veya yenidoğan için fatal olduğu bilindiğinden sebebin bilinmesi doğum şeklinin belirlenmesinde önemlidir (1-2-3). Genelde eğer hidrops belirgin (peristan) ve fetus matür ise doğum gerçekleştirilir. Bizim olgularımızın 2. tanesinde feus matürdü ve hidrops mevcuttu. Bu olgulardan 1 tanesi spontan remisyona uğradı ve sağlıklı bebe,ği mevcut. Diğer olgunun bebeği erken neonatal dönemde eksitus oldu. Otopsi tanısında Bilateral Renal ve Ürete!r Agenezisi vardı. NIHF'de prognoz kötüdür. Perina~ tal mortalite % 50-98'dir. Fetal rel anomaliler ve inatçı plevral effüzyon varlığı kötü prognoz belirtileridir (1-5). Olgularımızda plevral effüzyorn olan fotuslardan 3 tanesi eksitus oldu. 1 tanesi in utero eksitus oldu, diğer ikisi 30 ve 33. haftalarda doğum yaptı ve erken neonatal dönemde eksitus oldu. NIHF olgularında Polihidramnios olguların % 75'inde bulunur, Oligohidramnios varlığı ise prognozun kötü olacağına işaret eder (3-4). Olgularımızın 3 tanesinde oligohidramnios mevcuttu. Her üçü de Akut Fetal Distress nedeniyle doğurtuldu. Spontan remisyon olgusunda oligohidramnios mevcudiyetine rağmen sectio ile sağlıklı bebek doğurtuldu. NIHF nedeni supraventriküler taşiaritmi ye bağlı kalp yetmezliği ise, maternal digoksin, betablokerler veya verapamil ile tedavi edilebilir. Ancak kalp yetmezliği yapısal lezyonlardan ise -prognoz daha kötü olabilir (2). Olgularımızdan 2 tanesinde fetal Ekokardiografi yapabildik ve bulgularımız normaldi. Prognostik değerlerimize katkısı olmadı. Olgularımızda maternal komplikasyon gözlenmedi. Sonuç olarak NIHF olguları perinatal mortalitesinin ve morbiditesinin yüksek olması nedeniyle önemli bir obstetrik problemdir ve perinatoloji ünitelerinin olduğu merkezlerde takip edilmelidir. Biz mevcut olan tanı ve takip kriterlerini kullanarak prognoz açısından olgularımızın asit miktarının sebat etmesi ya da artmasının, amnios mayi miktarında azalmanın, plevral effüzyon varlığının, prognostik açıdan önemli faktörler olduğu kanısına vardık. 117

6 ZEYNEP KAMİL np BOLTENİ Cilt: 24 Sayı: 1 KAYNAKLAR ı. Callen W. Peter: Ultrasound eva.. luation of hydrops fetalis, in ultrasonography in Obstetrics and Gynecology (pressed 2) Saunders Company 1988; pp Carlson D.E., Platt D.L., Medearis A.L., Horenstein J.: Prognostic indicators of the resolution of Nonimmun Hydrops Fetalis and survival of the fetus. Anı. J. Obstet. Gynecol. 1990; 163: Mahoney B.S., Filly R.A., Callen P.W., Chinn D.H., Golbus M.S.: Severe Nonimmun Hydrops fetalis: Sonographic evaluation Radyology 1984; 151: Israel M., Leavy A., Canni R., Robinson J.: Nieman-Pick Disease ass9ciated with nonimmune hydrops fetalis. Am. J. Obstet. and Gynecol. 1990; 163: Ramon Castillo, Devoe L., Hadi H., Martin S.: Nonimmun hydrops Fetalis: Clinical experience and factors related to a poor outcome. Ame. J. Obstet. Gynecol. 1986; 55: '.. 118

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap PerinatolojiDergisi Cilt: 4, Sayı: 2/Haziran 1996 69-73 69 Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap Tayfun ALPER, Ali YANIK, Erdal MALATYALIOGLU, Şennur DABAK, Arif KÖKÇÜ Ondokuz Mayıs

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri

Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri Istanbul Tıp Dergisi 2005:3;17-21 Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri Dr. Ayşe UYAR (1), Dr. Remzi ABALI (1), Dr. SinemALBAYRAK (2),

Detaylı

Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları

Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine 1 Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları Uz.Dr. A. Sadi ÇAĞDIR *, Dr. Özgür CİN*, Doç.Dr. Emre ALBEK**, Prof.Dr.

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

Neonatal Hemokromatozis

Neonatal Hemokromatozis Derleme Selçuk Üniv Tıp Derg 2011;27(4):255-259 SELÇUK ÜNİV TIP DERGİSİ Neonatal Hemokromatozis Neonatal Hemochromatosis Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Rahmi Örs Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Detaylı

Amniotik Band Sendromu:

Amniotik Band Sendromu: Perinatoloji Dergisi 1: 231-235,1993 Amniotik Band Sendromu: Bir Olgu Sunumu Murat APİ, Hüsnü GÖRGEN, Cem FIÇICIOĞLU, Cuma YORGANCI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? Derleme Fetal Ventrikulomegali Van Tıp Dergisi: 21(1): 54-59, 2014 Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? Banu Bingöl *, Zehra Kurdoğlu **, Faik Abike ***, Aydan Asyalı Biri **** Özet İzole

Detaylı

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Bu rehber, uygulamada birlikteliği sağlamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği,

Detaylı

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları JOPP Derg 4(3):106113, 2012 doi:10.5222/jopp.2012.106 Araştırma Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları Sonographic Features in Cases with Trisomy 18 and 13 Yusuf OLGAÇ *, Emel ASAR CANAZ

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal Cilt 5 Sayı 1 / Temmuz 2011 1 Önsöz Bir bilimsel çalışma ancak yayınlandığı zaman bir değer oluşturur. Böylece paylaşılır, eleştiri ortamına açılır, kaynak gösterilebilir. 2009 yılında yayınlamaya başlayan

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması doi:10.5222/iksst.2015.073 Araştırma itenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması The Effect of Obesity on Maternal and Fetal Outcomes in Term Pregnant Women: A

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Giriş Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA

BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA ÜROONKOLOJİ/Urooncology BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA Fikret ERDEMİR*, Bekir Süha PARLAKTAŞ*, Nihat ULUOCAK*, Faruk

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı

Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı doi:10.5222/iksst.2014.090 Araştırma Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı Seroprevalance of Rubella, Cytomegalovirus and Toxoplasma

Detaylı

Gebelikte ilaç maruziyeti sonrası Perinatolojik takip. Prof. Dr. Sefa KELEKÇİ İKÇÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Perinatoloji Bilim Dalı

Gebelikte ilaç maruziyeti sonrası Perinatolojik takip. Prof. Dr. Sefa KELEKÇİ İKÇÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Perinatoloji Bilim Dalı Gebelikte ilaç maruziyeti sonrası Perinatolojik takip Prof. Dr. Sefa KELEKÇİ İKÇÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Perinatoloji Bilim Dalı Embriyonik veya fetal dönemde etki ederek kalıcı yapı veya fonksiyon

Detaylı

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in pregnancy

Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in pregnancy 134 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal M. A. Yağcı ve ark. Gebelikte Akut Apandisit Cilt / Vol 37, No 2, 134-139 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı