F A A L Y E T R A P O R U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F A A L Y E T R A P O R U"

Transkript

1 2004 FAAL YET RAPORU

2 1 Atatürk Köflesi çindekiler 2 çindekiler Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır Yönetim Kurulu 3 Baflkan n n Sunuflu Yönetim Kurulu ve 5 Denetim Kurulu Genel Müdür ün 7 Sunuflu Yurtiçi Talep Projeksiyonu 11 Petkim Yurtiçi Pazar Pay 12 Üretim Faaliyetleri 13 Ak m fiemas Pazarlama, hracat, Yat r m ve Di er Faaliyetler 29 Finansal Durum Petkim in Geliflimi Genel Müdürlük 9 Son Befl Y lda 10 fiirketimiz 10 Fabrikalar Petkim Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 61

3 3 Yönetim Kurulu Baflkan n n Sunuflu Yönetim Kurulu Baflkan n n Sunuflu 4 Petrokimya Sektörü yirminci yüzy l n ikinci yar s ndan sonra h zla geliflerek, gerek teknolojisiyle, gerek durmadan yeni halkalar n eklendi i üretim zinciri ile dünyan n geliflimi ve de ifliminde önemli rol oynam flt r. Do al ham madde yerine ikame edilebilen genifl üretim yelpazesi, ürünlerinin kullan m, dayan m ve maliyet üstünlükleri sayesinde 21. yüzy l n en önemli endüstrilerinden biri haline gelmifltir. Türkiye de petrokimya sanayini kurmak ve gelifltirmek misyonu ile temelleri at lm fl olan PETK M, kuruluflunda ilk ve tek, bugün ise en büyük petrokimya kuruluflu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak, Petkim kuruluflunda kendisine yüklenmifl olan petrokimya sanayini gelifltirme misyonunu yeterince yerine getirememifltir. Karl l n büyük oldu u y llarda yat r mlar ihmal edilmifl ve yurt içi pazar pay y ldan y la azalm flt r. Son y llarda ülkemizde sa lanan güven ve istikrara ba l olarak 2004 y l, Petkim in küllenen bu misyonunun yeniden alevlendirilmeye baflland bir y l olmufltur. Müflterilerimizle ve yöneticilerimizle, önce kendimizi sorgulayarak ifle bafllad k, Petkim olarak güçlü ve zay f yönlerimizi belirledik. Güçlü yönlerimizi harekete geçirdik, zay f yönlerimizi ise iyilefltirmeye aç k alanlar olarak ilan ettik. Sürekli, iyilefltirme felsefesini kurumsal bir kültür olarak benimsedik. Ça m z art k bilgi ça d r. Akl n ve bilimin gerekli k ld davran fl modellerini gelifltirmemiz gerekiyor. Sorunlar karfl s nda pratik çözümler üretmek, ben merkezli yönetim anlay fl yerine, nsan ve ilke merkezli yönetim anlay fl n benimsemek durumunday z. Baflar bir tak m oyunudur. Ekip ruhu ve tak m çal flmas olmayan, kurumsal bir kültür üzerine oturmayan hiçbir baflar kal c olmaz. Biz Petkim ailesi olarak ülkemizin gelece ini infla etmede, flimdiye kadar oldu u gibi, bundan sonra da üzerimize düfleni fazlas yla yapaca z. Petkim, gerek konusunda uzmanlaflm fl personel yap s yla, gerek mevcut alt yap imkanlar yla, gerekse finansal güç olarak gelece i kuflatmak ad na muhteflem bir potansiyele sahiptir. Dünyan n en pahal topraklar nda sürekli bedel ödeyerek yaflayan bir ülke olarak, gelecekte kald ramayaca m z bedelleri ödememek için, el ve gönül birli i ile çal flmak zorunday z. Paydafllar m zla, ortak paydalar m zda bütünleflerek geçmiflten ald m z emanetleri büyüterek ve gelifltirerek gelece e aktarmak mecburiyetindeyiz. Osman LTER Yönetim Kurulu Baflkan Yönetim Kurulu Baflkan n n Sunuflu Geliflimin ard ndaki büyük güç En yüksek katma de eri yaratan sektörlerin bafl nda gelen petrokimya sektörünün ülkemiz ihtiyaçlar na cevap verebilecek kapasitelere ulaflt r lmas n n ülke ç karlar aç s ndan bir zorunluluk oldu unu düflünüyorum.

4 5 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu a Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Yönetim kurulu Osman LTER Baflkan Prof. Dr. M.Ali GÜRKAYNAK Baflkan Vekili Kenan YAVUZ Üye-Genel Müdür Birol AYDEM R Üye Halit ÖCAL Üye M. Fikret USLU Üye Erkan GÜRKAN Üye a Mehmet Akif ULUSOY Denetçi

5 7 Genel Müdür ün Sunuflu Genel Müdür ün Sunuflu 8 Ülkemiz sanayinin temel tafllar ndan biri olan Petkim in mensubu olmak gerçekten çok gurur verici ancak, bir o kadar da a r bir sorumluluk. Bizlere emanet edilen bu güzide kurumu, mutlaka daha ileri mevzilere tafl mak mecburiyetindeyiz y l n de iflime haz rl k y l olarak ilan etmifltik, 2005 y l ise de iflim y l olacak. De iflimden kastetti imiz fley, kurumun evrensel de erlerle bütünleflmifl, sonsuza dek korumas gerekti i kimli inin üzerine oturan, sürekli iyileflme, verimlili i art rma, rekabeti izleme ve kendisini sorgulayarak eksikliklerini tespit etme ve d fl dinamiklerin zorlamas yla de il, kendi iç dinamiklerini harekete geçirerek sürekli kendisini yenileyen bir organizasyon haline gelmesi. De iflim y l nda flirketimizin 2000 li y llarda bafllatt Petkam projesini kademeli olarak hayata geçirece iz. Bu dönemde tüm fabrikalar m zda çok önemli iyilefltirmeler, modernizasyon faaliyetleri ve kapasite art r mlar gerçeklefliyor. Petrokimya sektörü dünya ekonomisinde en yüksek katma de er yaratan bir özelli e sahip ve petrokimya ürünlerine yönelik talep her geçen gün artmaktad r. Çünkü, modern yaflamda plastik giderek daha yayg n olarak kullan l yor ve hayat n her alan nda yer al yor. Tamamlanacak Petkam projesinin haricinde 2005 y l için 100 milyon dolarl k ilave yat r m programlad k ve bu projeleri h zla hayata geçirece iz. Kendisini gelece e odaklamayan ve yar nlar bugünden planlamayan hiçbir organizasyon ayakta kalamaz. Üstelik gelece e odaklanmak ve planlamak yetmez, gelecekteki geliflmeleri nas l kendi menfaatleriniz do rultusunda yönlendirebilece inizi ve nas l kontrol edebilece inizi de düflünmeniz gerekir. Rakiplerinden geri kalmamay ummak, daha bafllang çta yenilgiyi kabullenmek anlam na gelir. Lider ve öncü olabilmenin yolu, farkl l k yaratmaktan geçer. Sahip oldu umuz üstünlükleri ve avantajlar kullanarak, kimsenin yapamad n yapabilme becerisine sahip olmak gerekiyor. Kendimize özgü yeteneklerimizi öne ç kararak, enerjisini kendi bünyesinde tüketmek yerine, d fl dünyaya ve gelece e odaklayan bir stratejiye sahip olmad kça, içinde bulundu umuz yüzy l skalamak durumunda kalabiliriz. Türk toplumunun bünyesinde mevcut olan zenginlikler, günümüz ça dafl yönetim felsefelerine fl k tutacak düzeydedir. Birlikte olmak, birlikte üretmek, birlikte gurur duymak, birlikte üzülmek ve sevinmek. flte günümüz toplam kalite yaklafl m n n tak m ruhu olarak tan mlad davran fl modeli. Bu modeli biz Türk toplumu olarak yüzy llar öncesinden harman yel ile, dü ün el ile atasözü ile dillendirmifl ve sosyal hayat m z n her safhas na yerlefltirmifliz. fiimdi bu güzellikleri kurumsal platformlara sistematik olarak aktarmam z, üretim ve rekabet gücümüzü yükseltmek için kullanmam z gerek. Kendi ayaklar üzerinde durmam z gerek, kendimize güvenmemiz, birbirimize inanmam z gerek. Bireysel korkular m zdan s yr larak ülkemiz ve flirketimiz için do ru olan yapmam z gerek. Petkim ailesi olarak, flimdiye kadar oldu u gibi, bundan sonra da ülkemize olan borcumuzu ödemeye devam edece iz. Büyüyen, yat r m yapan, kar eden ve yaratt katma de eri ülkesiyle paylaflan bir organizasyonun ad d r Petkim Tüm bunlar gerçeklefltirmek için en büyük güvencemiz ise çal flanlar m z, müflterilerimiz, imalatç lar m z k sacas Petkim zincirinin tüm halkalar d r y l nda da, kamuoyumuza aç klad m z üretim, sat fl ve kar hedeflerini gerçeklefltirmek için var gücümüzle çal flaca z. Buna mecbur ve mahkumuz. Kenan Yavuz Genel Müdür Sanayinin Temel Tafl Genel Müdür ün Sunuflu Nisan 2005 ten itibaren yeni kapasitesi, yeni fabrikalar, bak m sürecinden geçmifl tüm üretim prosesleri ile yepyeni bir Petkim olarak ülkemizin hizmetinde olaca z. Ülke ekonomisi için yaratt m z katma de er, gururla dile getirebilece imiz kadar büyük boyutlarda.

6 9 Genel Müdürlük Son Befl Y lda fiirketimiz 10 Son Befl Y lda fiirketimiz Milyar TL NET SATIfiLAR HRACAT (Milyon $) ÜRET M DE ER YATIRIMLAR AMORT SMANLAR KIDEM TAZM NATI FONU DÖNEM KÂRI Vergi Öncesi (5.876) ( ) Net Kâr veya (Zarar) (10.477) ( ) Net Kâr veya (Zarar) (Milyon $) (15) (7) (1) (183) 46 ÇIKARILMIfi SERMAYE F NANSAL BORÇLAR TOPLAM AKT FLER PERSONEL SAYISI (YIL SONU) BRÜT DÖV Z TASARRUFU (Milyon $) M LL EKONOM YE KATKI Tüm rakamlar aksi belirtilmedikçe milyar TL dir. 31/12/2004 itibariyle 1 US $= TL dir. Net Kar/ Zarar 100 Trilyon TL Genel Müdürlük Kenan YAVUZ Genel Müdür Lütfi DO AN Genel Müdür Yard mc s (Plan-Proje-Yat r m) Abdulkadir TUNCER Genel Müdür Yard mc s ( flletmeler) M. Hayati ÖZTÜRK Genel Müdür Yard mc s (Mali-Ticari) Hatice KAYGIN Genel Müdür Yard mc s ( nsan Kaynaklar ve Kalite Sistemi) Ali Öztürk Daire Baflkan (Sat n alma) Oca04 fiub04 Mar04 Nis04 May04 Haz04 Tem04 Agus04 Eyl04 Eki04 Kas04 Ara04 SPK Seri XI No 20 say l Tebli Hükümlerine Göredir.

7 % Talep Projeksiyonu GSMH VE PLAST K TALEP ARTIfi HIZLARININ KARfiILAfiTIRMASI TERMOPLAST K TALEP ARTIfiI GSMH ARTIfiI Petkim Yurtiçi Pazar Pay Petkim Yurtiçi Pazar Pay 12 % TERMOPLAST KLER PVC AYPE YYPE PP PS 14 8 ELYAF HAMMADDELER ACN MEG PTA LAST K HAMMADDELER SBR CBR KS D ERLER BENZEN O - X P - X FTAL K ANH DR T GENEL TOPLAM Petrokimyasal Ürünler Yurtiçi Talep Projeksiyonu Bin Ton 2004 TALEP TAHM N * ÜRÜNLER F L YILLIK A B TALEP DE fi M % HIZI,% HIZI,% POL MERLER , ,3 PVC , ,7 AYPE , ,1 L NEER AYPE , ,4 YYPE , ,7 PP , ,2 PS , ,1 ELYAF HAMMADDELER , ,6 ACN , ,6 MEG , ,6 PTA , ,6 LAST K HAMMADDELER , ,0 SBR , ,1 CBR , ,5 KARBON S YAHI , ,3 D ERLER , ,6 PA , ,6 p - X , ,3 GENEL TOPLAM , ,7 KG/K fi /YIL Y l Kifli Bafl na Termoplastik Tüketimi KANADA A.B.D BATI AVRUPA TÜRK YE DÜNYA BREZ LYA H ND STAN PVC AYPE YYPE PP PS ABS (*) A: aras fiili ortalama y ll k büyüme h z n n, 2004 fiili talebine uygulanmas ile yap lan tahmin. B: aras fiili ortalama y ll k büyüme h z n n, 2004 fiili talebine uygulanmas ile yap lan tahmin.

8 Üretim Faaliyetleri Üretim Faaliyetleri nsana ve Çevreye Sayg l Yüksek Kapasitede Üretim

9 Ürün gruplar na göre sat labilir üretim Bin Ton TERMOPLAST KLER ELYAF HAMMADDELER LAST K HAMMADDELER D ER ÜRÜNLER Üretim Faaliyetleri Petkim; Türkiye de büyük ölçekli tek petrokimya üreticisi, dünya standartlar üzerinde kapasite kullan m ve teknolojik yap s, sürekli kapasite art r m na dönük yat r mlar yla sanayinin temel tafllar ndan biridir Y l üretim ve bak m faaliyetleri normal operasyonda devam etmifl, fabrikalar program kapasitelerinde çal flt r larak toplam kalite anlay fl içerisinde ve öngörülmüfl standartlarda üretimler gerçeklefltirilmifltir. Planl bak m faaliyetleri ve Kestirimci Bak m Yöntemi ile fabrikalar n periyodik bak m süreleri ve ar zi bak m durufl sürelerinin asgariye indirilmesine yönelik çal flmalara devam edilmifltir. Fabrikalar n ilk devreye al n fl tarihlerinden bu yana toplam üretim baz nda en yüksek üretim de erine ulafl lm flt r. Benzen, VCM, PVC, YYPE, Kostik de rekor üretimler gerçeklefltirilmifltir. AYPE, VCM, ACN, PVC, Benzen, PP ve PA üretimlerinde y ll k dizayn kapasitelerine ulafl lm flt r. Kapasite kullan m oranlar Termoplastiklerde %100, Etilen de tevsi duruflu nedeniyle %94 olmufltur. Elyaf hammaddeleri üretimi ise iflletme darbo azlar nedeni ile %94 seviyesinde gerçekleflmifltir. Fabrikalar n kapasite ve verim art r c iyilefltirme faaliyetleri sürmektedir. Etilen, PP Fabrikalar tevsi yat r mlar ve yeni kurulmakta olan AYPE-T fabrikas n n devreye al nmas 2005 y l n n ilk yar s nda tamamlanacakt r. Yard mc flletme Üniteleri de fabrikalar n ihtiyac olan utiliteleri kesintisiz karfl lam flt r. At k Giderme, Ortak Boru ve Liman Yükleme- Boflaltma faaliyetleri ile Kompleks te üretimin devaml l sa lanm flt r. PETK M, Yüksek Ürün Kalitesi, Son On Y lda Ortalama %97 Kapasite Kullan m Oran ile Ülke Ekonomisinin Hizmetinde Üretim Kapasiteleri 2004 Y l Üretimi Üretim Faaliyetleri TON/YIL ÜRÜNLER TERMOPLAST KLER PVC AYPE YYPE PP ELYAF HAMMADDELER ACN PTA MEG D ER ÜRÜNLER ET LEN BENZEN PA GAZ KLOR VCM TOPLAM TON KAPAS TE SATILAB L R ÜRÜNLER KAPAS TE KULLANIMI % BRÜT ÜRET M ÜRET M ET LEN TERMOPLAST KLER PVC AYPE YYPE PP ELYAF MADDELER ACN PTA MEG D ER ÜRÜNLER DEG PA BENZEN o - X p - X C 5 KARIfiIMI PROP LEN (KS) PROP LEN (PS) C HAM BENZ N AROMAT K YA KLOR SUDKOST K (% 100) VCM EDC HCI (%27) MASTERBATCH TORBA D ERLER (*) GENEL TOPLAM (*) Low Polimer, Ataktik Polimer, TEG, Sülfürik Asit ve Hipoklorit sat labilir üretimlerdir. 16

10 17 Üretim Faaliyetleri Üretim Faaliyetleri 18 Y llar tibariyle Sat labilir Üretim TON ÜRÜNLER ET LEN TERMOPLAST KLER PVC AYPE YYPE KUZEY PP D PS ELYAF HAMMADDELER ACN PTA C MEG LAST K HAMMADDELER SBR CBR KARBON S YAHI D ER ÜRÜNLER DEG PA BENZEN B X Y o - X p - X TOLUEN 48 A C 5 KARIfiIMI İzmir 60 km. PROP LEN (KS) PROP LEN (PS) C HAM BENZ N LPG AROMAT K YA SUDKOST K (%100) SIVI KLOR 14 Alia a Yerleflim Plan ve Üniteler EDC HCI (%27) ET LEN 8 EO&EG 15 At k Gaz Yakma Bacas A. Sosyal Konutlar MASTERBATCH PVC 9 AROMAT KLER 16 Buhar ve Enerji Üretimi B. Petkim+Vak f PLAST K MAMÜLLER D ERLER * GENEL TOPLAM AYPE YYPE PP ACN VCM Klor Alkali Demi Su So utma Kulesi Hava, Azot, Oksijen C. Orman Sahas D. Çaya z X. Petrol Ofisi (*) Alia a da Low Polimer, Ataktik Polimer, TEG, Sülfürik Asit, Hipoklorit; Yar mca da, Organik Yan Ürün sat labilir üretimlerdir. 6 PA 13 Liman 20 At k Giderme Y. Tüprafl Not: Yar mca Kompleksi nin Tüprafl a devri nedeniyle, 2002 y l ndan itibaren miktarlar sadece Alia a Kompleksi ne aittir. 7 PTA 14 Etilen Tank Sahas 21 Su Ar tma

11 19 Ak m fiemas Ak m fiemas 20 NAFTA HAF F+A IR Ton / Y l ASET K AS T AMONYAK PROP LEN ET LEN VCM TUZ A IR NAFTA HAF F NAFTA AROMAT KLER AROM. NAFTA BENZ N ET LEN KLOR KLOR ALKAL (KA) PARAKS LEN ORTOKS LEN Benzen Paraksilen Ortoksilen C 5 kar fl m Arom Nafta F.Gas,A.Arom F.Gas,A.Arom iç tük PROP LEN PSP KSP PSP Etilen K.S. Propilen P.S. Propilen C Ham Benzin Arom Ya Fuel Gas,H ç tük ET LEN ET LEN ET LEN Kompleks içi AYPE ET LEN ET LEN ET LEN V N L KLORÜR MONOMER (VCM) EDC VCM VCM VCM ARTI I KLOR KOST K (%100) Kompleks içi SAF TEREFTAL K AS T (PTA) FTAL K ANH DR T (PA) AKR LON TR L (ACN) POL PROP LEN (PP) ET LEN GL KOL (EG) MEG YÜKSEK YO UNLUK POL ET LEN (YYPE) PLAST K fileme Masterbatch Bask l Torba ALÇAK YO UNLUK POL ET LEN AYPE ye AYPE AYPE-T POL V N L KLORÜR (PVC) (HCI) HCI% Kompleks içi PTA PARAKS LEN PA C 5 KARIfiIMI BENZEN ACN PP C HAM BENZ N AROM.YA DEG MEG YYPE BASKILI TORBA MASTERBATCH AYPE PVC KOST K (%100) SIVI KLOR Tevsi Sonras Kapasiteler Esas Al nm flt r. Ak m fiemas Petrol ürünlerinin daha de erli ürünlere dönüfltürüldü ü petrokimya sanayii, katma de eri yüksek, genifl bir ürün yelpazesine sahiptir.

12 21 Fabrikalar Fabrikalar Fabrika, 8 Ortak Tesis Liman ve Baraj yla Güçlü Bir Petrokimya Kompleksi

13 23 Fabrikalar Fabrikalar Fabrikalar 1 ET LEN FABR KASI Ton/Y l Lisansör Firma Stone & Webster Eng. Ltd.- NG LTERE Müh. ve Tedarik Müteahhidi Stone & Webster Eng. Ltd.- NG LTERE Tekfen - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 21-Mar Y l Üretimi Ton Personel Say s 189 flgücü Verimlili i (Direkt) 899 Kg / Adam - saat ET LEN / Nafta Dönüfl.Oran % 30 Kapasite Kullan m Oran % 94 2 AYPE FABR KASI Ton/Y l Lisansör Firma Imperial Chemical Ind. Ltd. NG. Müh. ve Tedarik Müteahhidi SIM - Chem Ltd. NG LTERE Kutlutafl - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 19-Nis-85 Tevsii Tarihi 1992 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 201 flgücü Verimlili i (Direkt) 475 Kg / Adam - saat AYPE / Etilen Dönüflüm Oran % 95 Kapasite Kullan m Oran %101 5 ACN FABR KASI Ton/Y l Lisansör Firma Vistron Corp. - ABD Müh. ve Tedarik Müteahhidi Badger Pan America - NG LTERE Entes - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 15-A us-85 Tevsii Tarihi 1994 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 81 flgücü Verimlili i (Direkt) 496 Kg / Adam -saat ACN/(Prop.+Amonyak) Dön.Oran %62 Kapasite Kullan m Oran %98 6 ET LEN GL KOL FABR KASI Ton/Y l MEG Lisansör Firma Shell Research Ltd. - HOLLANDA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Mitsui Eng.Shipbuilding Co.Ltd.& Mutsui Co. Ltd. JAPONYA AEA - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 12-Ara Y l Üretimi Ton Personel Say s 73 flgücü Verimlili i (Direkt) 538 Kg / Adam - saat MEG / Etilen Dönüflüm Oran % 158 Kapasite Kullan m Oran % 93 3 YYPE FABR KASI Ton/Y l Lisansör Firma Mitsui Petrochemical Co.- JAPONYA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Mitsui Eng.Shipbuil.Co.Ltd.&Mitsui Co.Ltd. JAPONYA Koray - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 23-T em-85 Tevsii Tarihi 2001 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 111 flgücü Verimlili i (Direkt) 383 Kg / Adam - saat YYPE / Etilen Dönüfl.Oran % 97 Kapasite Kullan m Oran % 94 4 POL PROP LEN FABR KASI Ton/Y l Lisansör Firma Mitsubishi Petrochemical Co.- JAPONYA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Chiyoda Eng. Ltd.& Mitsubishi Co.- JAPONYA AEA - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 4-A us-85 Tevsii Tarihi 1994 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 114 flgücü Verimlili i (Direkt) 323 Kg / Adam - saat PP / Propilen Dönüfl.Oran % 91 Kapasite Kullan m Oran % 97 7 AROMAT KLER FABR KASI Ton/Y l Benzen Lisansör Firma Universal Oil Products (UOP) - ABD Müh. ve Tedarik Müteahhidi JGC Corp.Nissho Iwai Corp.- JAPONYA Enka - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 22-Mar Y l Üretimi Ton Personel Say s 122 flgücü Verimlili i (Direkt) 487 Kg /Adam -saat BENZEN/(Nafta+Ham Benzin) Dön. Oran %19 Kapasite Kullan m Oran %107

14 25 Fabrikalar Fabrikalar Fabrikalar 8 PTA FABR KASI 9 PA FABR KASI Ton/Y l Ton/Y l Lisansör Firma Standart Oil Co. (Indiana) - ABD Lisansör Firma Atochem - FRANSA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Technipetrol S.P.A. - TALYA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Krebs & Cie S.A.- FRANSA Alarko - TÜRK YE Atilla Do an - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 28-Nis-87 flletmeye Al n fl Tarihi 19-Ara Y l Üretimi Ton 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 114 Personel Say s 89 flgücü Verimlili i (Direkt) 263 Kg / Adam - saat flgücü Verimlili i (Direkt) 186 Kg / Adam -saat PTA/Paraksilen Dönüflüm Oran % 146 PA/Ortoksilen Dönüflüm Oran % 99 Kapasite Kullan m Oran % 91 Kapasite Kullan m Oran % PVC FABR KASI 13 TORBA ÜRET M ÜN TES Ton/Y l Adet / Y l Lisansör Firma ICI, Solvay - NG LTERE / BELÇ KA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Windmöller & Hölscher - ALMANYA Müh. ve Tedarik Müteahhidi CTIP S.P.A - TALYA Windmöller & PETK M Alarko - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 24-Nis-86 flletmeye Al n fl Tarihi 19-Mar Y l Üretimi Adet Tevsii Tarihi 1995 Personel Say s 51 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l TORBA/AYPE Dönüflüm oran % Y l Üretimi Ton Kapasite Kullan m Oran % 95 Personel Say s 150 flgücü Verimlili i ( Direkt ) 482 Kg / Adam - saat PVC / VCM Dönüflüm Oran % 98 Kapasite Kullan m Oran % KA FABR KASI 11 VCM FABR KASI Ton/Y l Klor Gaz Ton/Y l Lisansör Firma Oronzio De Nora - TALYA Lisansör Firma ICI, Solvay - NG LTERE / BELÇ KA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Catalytic.Int.Inc.U.K.Oronzio De Nora Permelec Müh. ve Tedarik Müteahhidi CTIP S.P.A. - TALYA S.P.A- TALYA Alarko - TÜRK YE Entes - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 9-Tem-86 flletmeye Al n fl Tarihi 4-May-85 Tevsii Tarihi 1995 Tevsii Tarihi 2002 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l 2004 Y l Üretimi Ton 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 112 Personel Say s 131 flgücü Verimlili i (Direkt) 537 Kg / Adam -saat flgücü Verimlili i (Direkt) 335 Kg / Adam - saat VCM/(Etilen+Klor+EDC) Dön.Oran % 86 GAZ KLOR / Ham Tuz Dön.Oran %39 Kapasite Kullan m Oran % 99 Kapasite Kullan m Oran %89 14 MASTERBATCH ÜN TES Ton / Y l Müh. ve Tedarik Müteahhidi JSW - JAPONYA Atilla Do an -TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 14-Nis Y l Üretimi Ton Personel Say s 28 Kapasite Kullan m Oran % 40

15 27 Yard mc flletme Üniteleri Yard mc flletme Üniteleri Yard mc iflletme üniteleri 1 3 GÜZEL H SAR BARAJI Müh. ve Tedarik Müteahhidi D.S. Palet - TÜRK YE Ya fl Alan 450 km 2 Y ll k Ortalama Ya fl (2004) 453 kg / m 2 Minimum Su Seviyesi 63 m. Normal Su Seviyesi 104 m. Maksimum Su Seviyesi 107 m. Ölü Hacim 13 Milyon m 3 Aktif Hacim 137 Milyon m 3 Toplam Depolama Hacmi 150 Milyon m 3 Petkim ile di er sanayi tesislerinin su ihtiyac n sa lamak amac yla Petkim taraf ndan inflaat montaj yap lm fl, iflletme hakk D.S..'de olan temel su kayna d r. DEM ÜN TES Ton / saat Lisansör Firmas Lurgi - ALMANYA Permutit - NG LTERE Müh. ve Tedarik Müteahhidi Lurgi - ALMANYA Permutit - NG LTERE Alke - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 1984 Tevsii Tarihi 1988 Tevsii Sonras Kapasite Ton / saat 2004 Y l DM Üretimi Ton Personel Say s SU ÖN ARITMA m 3 /h max. debi, m 3 /h normal debi Müh. ve Tedarik Müteahhidi Lurgi - Enka TALYA - TÜRK YE Alke - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 1983 Ham Su Havuzlar Depolama Kapasitesi m 3 Kullan m Alanlar Yang n suyu, Hamsu, Proses Suyu, So utma Suyu ve çme Suyu 2004 Y l Proses Suyu Üretimi Nm 3 Personel Say s 65 BUHAR ÜRET M ÜN TES Ton/h XHS (HHS, HS, MS, LS'de Üretilir.) Müh. ve Tedarik Müteahhidi Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. - JAPONYA Tokar - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 1984 Tüketilen Yak t Cinsi Fuel Oil (% 90-95), Fuel Gas, Hidrojen, Vent Gas 2004 Y l XHS Üretimi Ton Personel Say s 84 5 ELEKTR K ÜRET M - DA ITIM (80 MVA+80 MVA+25 MVA 6 HAVA AZOT 26,000 Nm 3 / h Gaz Azot +27 MVA) 4 Turbo jen. Lisansör Firma (Ünite-1,2), (Ünite-3) Nuovo Pignone- TALYA; Mitsubishi - JAPONYA Toplam Üretim Gücü 170 MW Müh. ve Tedarik Müteahhidi Nuovo Pignone - TALYA; Nippon Sanso - JAPONYA Lisansör Firma ABB - SV ÇRE (Ü-1,2), (Ü-3) Alarko - TÜRK YE, Timsan - TÜRK YE Müh. ve Tedarik Müteahhidi ABB - SV ÇRE flletmeye Al n fl Tarihi (Ü-2, Ü-1; Ü-3) , ; Tokar - Koray - TÜRK YE Tevsii Tarihi 17-Oca-94 ( Ünite - 3) flletmeye Al n fl Tarihi Tevsii Sonras Kapasite Nm 3 / h Gaz Azot 2004 Y l Üretimi MWh 2004 Y l Azot Üretimi Nm 3 Personel Say s 46 Personel Say s 48 Üretilen Elektrik/Tük. Top. Elektrik % 86 7 ATIK G DERME ATIK SU ARITMA 550 m 3 / h Ya l At k Su 120 m 3 / h Evsel At k Su m 3 / h Kimyasal At k Su O.T.V. - FRANSA Tekser - TÜRK YE Lisansör Firma Müh. ve Tedarik Müteahhidi Koray - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 1984 Ar t m Verimlili i % 90 BOD 5, % 60 COD KATI-SIVI ATIK YAKMA 0,85 Ton / saat Kat At k 1,07 Ton / saat Ar tma Çamuru 0,34 Ton / saat At k Ya Vinci- FRANSA Sistem Yap - TÜRK YE Lisansör Firma Müh.ve Ted. Müteahhidi Sistem Yap - TÜRK YE flletmeye Aln fl Tarihi 2003 Personel Say s 64 (At k Su Ar tma personeli dahil) 8 L MAN FAAL YETLER Kullan m Amac skele Say s skele Boyutlar fiirketimiz ve 3. fiah slar ad na gelen gemilere liman hizmeti vermek 3 Adet Tanker R ht m, 2 Adet Kuru Yük R ht m + 1Adet Tuz skelesi 1 nolu iskele 163 m. boy, 6,50 m. derinlik 2 nolu iskele 175 m. boy, 9,50 m. derinlik TUZ skelesi 190 m. Boy, 5,50 m. derinlik 5 nolu iskele 219 m. boy 10 / 17 m. derinlik Kuru Yük skelesi 163 m. boy, 6,50 m. derinlik Kuru Yük skelesi 175 m. boy, 9,50 m. derinlik 2004 Y l Gelen Gemi Say s 364 -Yüklemelerin Gemilere Göre Da l m 222 -Tahliyelerin Gemilere Göre Da l m 142 Liman Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir $ karfl l Milyon TL

16 29 30 Müflteri Memnuniyetini lke Edinen Teknolojisini Sürekli Yenileyen PETKAM la Büyüyen PETK M

17 Pazarlama Faaliyetleri Pazarlama Faaliyetleri TON Son Befl Y lda Sat fl Gelirleri Milyon $ AL A A Ç SATIfi AL A A HRACAT YARIMCA Ç SATIfi YARIMCA HRACAT Kaliteli Ürün ve Müflteri Odakl Pazarlama Petrokimyasal ürün piyasas nda 2003 y l n n sonlar nda bafllayan canlanma e ilimi 2004 y l nda artarak devam etmifltir. Petrokimya sektörü 1987 ve 1995 deki alt n y llar gibi olmasa da 2004 y l nda yüksek karl l k y llar ndan birini yaflam flt r. Petrokimya sektöründe 2004 y l nda yaflanan canlanma; sektörün konjonktür yap s, dünya genelinde talebin arzdan yüksek olmas, ham petrol fiyatlar ndaki art fl, baflta Çin olmak üzere geliflmekte olan ülkelerde talebin h zla artmas gibi faktörlerle aç klanmaktad r y l n n bir baflka özelli i de, petrokimya sektöründeki yön de ifliminin daha keskin bir hale gelmesidir. Nitekim, petrokimya sanayinin do du u geliflmifl ülkelerde üretim ve tüketim nispi olarak azal rken, sektörün yönü; üretimde Ortado u bölgesine, tüketimde Asya bölgesine kaym flt r. Dünya petrokimya sanayinde yaflanan canlanma, Türkiye ye de olumlu yans m flt r. Türkiye petrokimya sanayi, bir yandan genel ekonomideki yüksek büyüme h z n arkas na alarak talep h zla artm fl, PETK M in üretim kapasitesini art racak PETKAM projesi tevsii yat r mlar son aflamas na gelmifltir. Bu yat r mlar tamamland nda Petkim in %30 civar nda olan pazar pay, % 40 düzeyine ç kacakt r. Petkim, sektörde son y llarda giderek yo unlaflan rekabet ortam nda, rekabet üstünlü ünü sa lamak için 2004 y l nda sat fl sistemini yeniden yap land rm flt r. Pazarlama ve müflteri odakl yeniden yap lanma stratejisi; pazar pay n artt rma, rekabette üstünlük ve müflterileriyle ifl orta temelinde uzun vadeli stratejik iflbirli ine dayanmaktad r. Bu çerçevede öncelikle Sat fl Müdürlü ü kald r larak yerine Sat fl ve Pazarlama Müdürlü ü ile Sat fl Sonras Hizmetler ve Sevkiyat Müdürlü ü kurularak organizasyon yap s n yeniden düzenlemifltir y l nda 204 müflteri ziyareti gerçeklefltirilmifltir. Sektör temsilcilerinden seçilen ifl ortaklar ve Petkim yöneticilerinin kat l m ile Petkim in gelece ini yeniden tan mlamak ve sat fl sistemini sorgulamak amac yla toplant lar düzenlenmifltir. Ayr ca, müflterilerin yo un olarak bulundu u stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Gaziantep illerinde toplant lar düzenleyerek ifl ortaklar n n taleplerini, ihtiyaçlar n ve beklentilerini alm fl, sorunlar na yönelik çözümler üretmifltir. Sat fl ve pazarlama süreçlerinin sorgulanmas ve yeniden tan mlanmas çal flmalar devam etmektedir. Müflteri talep ve ihtiyaçlar n n karfl lanmas na öncelik veren Petkim, kendi üretimi ile karfl layamad talepleri ithalat yoluyla karfl lamay hedeflemifltir. Böylece üretici kimli i yan nda, ticari kimli ini de ön plana ç karm flt r y l nda bin ton yurtiçi, 174 ton ihraç kay tl ve 264 bin ton do rudan ihracat olmak üzere toplam bin ton ürün sat lm flt r. ç sat fltan vergisiz trilyon TL, ihraç kay tl sat fltan 40 milyar TL ve do rudan ihracattan 279 trilyon TL olmak üzere toplam trilyon TL gelir elde edilmifltir. Petkim, vizyon ve misyonu do rultusunda müflterilerinin memnuniyetini artt rmak amac yla dünya standartlar nda ürünler ve sat fl sonras etkin destek sa layan hizmet anlay fl yla, yönetim sistemini sürekli gelifltirerek toplam kaliteyi hedeflemifltir. Son Befl Y lda Sat fllar ÜRÜNLER ET LEN TERMOPLAST KLER PVC AYPE YYPE PP PS ELYAF HAMMADDELER ACN PTA MEG LAST K HAMMADDELER SBR CBR KARBON S YAHI D ER ÜRÜNLER YYPE LOW POL MER PP ATAKT K POL MER PA. TAR DEG TEG SUDKOST K (% 100) H POKLOR T SIVI KLOR 14 SÜLFÜR K AS T ( % 80) EDC HCI ( % 27 ) PA BENZEN o - X p - X C 5 KARIfiIMI PROP LEN (KS) PROP LEN (PS) C AROMAT K YA HAM BENZ N LPG H DROJEN MASTERBATCH PLAST K MAMÜLLER D ERLER (*) GENEL TOPLAM (*) Ağır arom, Çeşitli malzeme Not: Yarımca Kompleksi nin Tüpraş a devri nedeniyle, 2002 yılından itibaren miktarlar sadece Aliağa Kompleksi ne aittir

18 hracat Faaliyetleri Yat r m Faaliyetleri Geliflmifl Pazarlara hracat PETKAM la %19 Kapasite Art fl 2004 YILI BÖLGELERE GÖRE HRACAT DURUMU %13 %1 %1 %9 %76 AB ÜLKELER % 76 AMER KA % 13 ASYA - UZAKDO U % 9 ORTADO U- AFR KA % 1 D ER ÜLKELER % 1 Petrokimya sektöründe 2003 y l sonunda bafllayan yükselifl trendi 2004 y l boyunca artarak devam etti. Ham madde fiyatlar n n ve enerji maliyetlerinin yükselmesi bu art fl n tetikleyicisi oldu. Dünya genelinde görülen ekonomik geliflmeler ve iyileflmelerden kaynaklanan talep art fl fiyatlar n yükselmesini sa layan en önemli etken oldu. Ürün fiyatlar n n ham madde fiyatlar ndan daha fazla artmas ve ekonomik büyüme sonucu yüksek sat fl hacimlerine ulafl lmas kar marj n n yükselmesini sa lad. Çin de talebin durgunlaflmaya bafllamas yla birlikte 2004 y l boyunca yüksek seviyesini koruyan polimer fiyatlar Uzakdo u da y l n son çeyre inde geriledi. Uzakdo u da y l sonunda yaflanan fiyat düflüflleri ve durgunluk global olarak etkili oldu. fiirketimiz sat fl politikas ; öncelikle yurtiçi talebin azami ölçüde karfl lanmas oldu undan ve flirketimiz yurtiçi pazar pay giderek azald ndan özellikle plastik ham maddelerinde ihracat imkanlar k s tl olmaktad r. Buna ra men, izlenen rekabetçi bir ihracat fiyatland rmas stratejisi sonucunda, 2004 y l nda; - toplam ihracat miktar Ton ve - toplam ihracat tutar da Bin $ olarak gerçekleflmifltir. Ülkemizde son y llarda termoplastik ürün talebi h zla artmaktad r. Buna karfl l k fabrikalar m z n kapasiteleri bu talebin çok gerisinde kalm flt r. fiirketimiz, termoplastik ürünlerinde Türkiye ihtiyac n n ancak küçük bir bölümünü karfl layabilmektedir. fiirketimizin azalan pazar pay n artt rmak, pazarda daha rekabetçi bir hale gelmek ve üreticilere uygun koflullarda hammadde temin edebilmek amac yla ithalat çal flmalar na bafllanm flt r. lk ba lant 3000 mtonluk YYPE olarak gerçeklefltirilmifltir. Günümüz h zla de iflen ve geliflen piyasa koflullar na paralel olarak, gerek ihracat ve gerekse flirketimizin di er faaliyetleri için, ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve haberler abonesi oldu umuz uluslararas yay nlar n takibi yoluyla, etkin ve güncel bir flekilde temin edilmifltir. fiirketimiz çal flanlar na, gerek global ekonomik ve gerekse sektörel piyasa hareketlerinden etkin ve zaman nda haberdar edebilmek amac yla, uluslararas yay n kurulufllar n n yetkilileri taraf ndan verilen seminerler organize edilmifltir. Petkim, yeniden yap lanma faaliyetlerine paralel olarak, orta ve uzun vadede ülke ihtiyac n karfl lamaya yönelik yat r mlar na devam etmektedir. fiirketimizin 2000 li y llarda bafllatt PETKAM (Petkim Kapasite Art r m ve Modernizasyon) projesi peyderpey hayata geçirilmektedir. Hemen tüm fabrikalar m zda çok önemli iyilefltirmeler, kapasite art r mlar ve modernizasyon faaliyetleri gerçeklefltirilmektedir. Bu kapsamda Etilen Fabrikas kapasitesini 120 bin ton/y l, PP (Polipropilen) Fabrikas kapasitesini 64 bin ton/y l, AYPE ( Alçak Yo unluk Polietilen) Fabrikas kapasitesini 120 bin ton/y l artt racak tevsi ve modernizasyon yat r mlar n n devreye al nma çal flmalar na aral k ay ortalar nda bafllanm flt r. Böylece, Nisan 2005 tarihinden itibaren yeni kapasitesi, yeni fabrikalar, bak m sürecinden geçmifl tüm üretim Önemli Yat r m Projeleri prosesleri ile yepyeni bir Petkim olarak ülkemizin Yat r m Harcamalar hizmetinde olaca z. Milyon $ y l nda yat r mlar na kendi özkaynaklar ndan karfl lamak suretiyle 78 milyon $ harcayan Petkim, y l için de önemli yat r m projelerini programa alm flt r. Bu projelerin en önemlilerinden birisi, proje 60 bedeli 84 trilyon TL. olan Buhar Üretim Ünitesi Darbo az Giderme projesidir. Bu projenin 50 tamamlanmas ile fuel-oil ile çal flan kazanlar n do al gaz kullan m mümkün olacak, dolay s yla önemli 40 oranda tasaruf sa lanacakt r. Ayr ca, bu proje kapsam ndaki bir adet 50 MW gaz türbini ilavesiyle, 30 elektrik üretimindeki kurulu gücümüz 220 MW a ç kar lm fl olacakt r. 20 YATIRIM PROJES PROJE TUTARI KAPAS TE ARTIfiI BAfiLAMA-B T fi (M LYON $) (TON/YIL) TAR H KA FABR KASI MEMBRAN KLOR ( ) CELL LERE KADEMEL GEÇ fi 35, KOST K ( ) VCM FABR KASINA 13, EDC OKS KLORLAMA HATTI LAVES (TÜM ÜN TEN N YEN LENMES ) Y l hracat Durumu D REK HRACAT HRAÇ KAYITLI TOPLAM ÜRÜNLER TON 000 $ TON 000 $ TON 000 $ PVC AYPE YYPE PP ACN MEG DEG PA PTA KOST K % PROP LEN ( KS ) HAM BENZ N C BENZEN PARAKS LEN YYPE LOW POL MER TOPLAM E.Ü. ÜN TES NE 20 MW L K K NC 56 MW KONDENSERL T-G TES S / 12,1 (95 MW 151 MW) SO UTMA KULES LAVES PVC FABR KASI 4. ÜRET M HATTINA 17. REAKTÖR LAVES 0,8 ( ) YYPE FABR KASI 2. TEVS 18, ( ) ATIK G DERME ÜN TES N N TON/YIL ATIK YAKMA MODERN ZASYONU VE YEN B R 20,2 11,5 TON/SAAT BUHAR ÜRET M SIVI-KATI ATIK G DERME ÜN TES N N LAVES SU ÖN ARITMA ÜN TES TEVS 7, M 3 /SAAT (4.500M 3 /SAAT-7.500M 3 /SAAT) VCM FABR KASI REHAB L TASYONU VE ,8 HCI ÜRET M ( ) ET LEN FABR KASI TEVS 98, ( ) AYPE FABR KASINA 3. HAT LAVES 76, ( ) PP FABR KASI 2.TEVS 30, ( ) MEVCUT KAZANLARDA KAPAS TE ARTIfiI BUHAR ÜRET M ÜN TES DARBO AZ G DERME 48,1 VE FUEL-OIL N YANISIRA DO AL GAZ KULLANIMI Ç N GEREKL MOD F KASYONLARIN YAPILMASI SO UTMA SUYU MEVCUT SO UTMA SUYU S STEM REHAB L TASYONU 11,4 S STEM N N KAPAS TE ARTIfiI DEM NERAL ZE SU MEVCUT DEM NERAL ZE SU 4,8 S STEM REHAB L TASYONU S STEM N N KAPAS TE ARTIfiI TOPLAM 397,4

19 Di er Faaliyetler Di er Faaliyetler Araflt rma-gelifltirme (AR-GE) Kalite Sistemi Petrokimya sanayii gibi teknoloji yo un ve geliflmeye aç k bir sanayi dal nda Petkim, teknolojik geliflmeleri desteklemek üzere kuruluflunun ilk y llar nda bir araflt rma merkezi kurmufltur. Bu merkez y llar içinde bilimsel ve teknik seviyesini gelifltirerek ülkenin en önemli araflt rma merkezlerinden biri haline gelmifltir. Merkezde, kurulufl amaçlar çerçevesinde, iflletme sorunu ve darbo azlar na çözümler bulmak, üretimde kullan lan ham madde, kimyasal madde ve katalizörlere teknik ve ekonomik aç dan daha üstün alternatifler gelifltirmek, yan ürünlere daha ekonomik kullan m alanlar bulmak, detayl incelemeler gerektiren müflteri problemlerine çözümler getirmek, flirket içi ve d fl istekler do rultusunda çeflitli test, analiz, tan mlama ve dan flmanl k hizmetleri vermek, yerli teknoloji ve know-how gelifltirmek gibi konularda çal flmalar yap lmaktad r. Ayr ca, Bilgi Merkezi yolu ile fiirketin çeflitli birimlerine ve Petkim müflterilerine e-yay n lar da dahil olmak üzere teknik enformasyon hizmetleri verilmifl, yurtiçi dergilerde çeflitli makaleler yay nlanm flt r. fiirketimizde, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesi kapsam nda birinci Gözetim Tetkiki Ekim 2004 tarihleri aras nda gerçeklefltirilmifl ve baflar yla tamamlanm flt r. Çal flanlar m z n özgün, yarat c fikir ve düflüncelerinden daha fazla yararlanarak sürekli iyilefltirmeyi sa lamak, bilgi ak fl n gelifltirmek ve çal flanlar m z n süreçlere kat l m na olanak sa layan bir ortam oluflturmak amac yla Petkim Öneri Sistemi (PETÖS) oluflturulmufl ve uygulamaya al nm flt r. Genel Müdürümüz baflkanl nda, Genel Müdür Yard mc lar ve Daire Baflkanlar n n kat l m yla oluflturulan Yönlendirme Komitesi düzenli olarak her ay toplanarak Toplam Kalite Yönetimi çerçevesindeki afla daki faaliyetlerin flirketimizde gelifltirilmesini sa lay c tedbirleri almaktad r. - Kalite Yönetim Sistemi, - Performans Yönetim Sistemi, - Öneri Sistemi, - flgücü Planlamas, - yilefltirme Çal flmalar, - Kurumsal Kültür Oluflturma v.b Toplam Kalite Yönetimi anlay fl n n yerlefltirilmesi ve bu yönetim anlay fl n n kurumun tümünde derinlik kazand r larak yayg nlaflt r lmas amac yla fiirketimiz 22 Kas m 2004 tarihinde Türkiye Kalite Derne i nin (KalDer) tüm ülke çap nda kalite bilincinin yayg nlaflt r lmas amac yla sürdürdü ü Ulusal Kalite Hareketi ne yi Niyet Bildirgesi ni imzalayarak kat lm fl bulunmaktad r. fiirketimizin hedeflerini sürekli gelifltirmek; etkin bir yönetim flekline ve ça dafl, ihtiyaçlar m za h zl çözümler üretebilen bir organizasyon yap s na sahip olmak amac ile; Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile 1 Aral k 2004 tarihinde bafllamak ve 6 ayda tamamlanmak üzere Yeniden Yap lanma Projesi Dan flmanl k Hizmet Sözleflmesi imzalanarak çal flmalara bafllanm flt r. Petrokimya sanayii gibi teknoloji yo un ve geliflmeye aç k bir sanayi dal nda Petkim, teknolojik geliflmeleri desteklemek üzere ülkenin en önemli Araflt rma Merkezlerinden birine sahiptir. fiirketimizde, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalar n gelifltirmek, yayg nlaflt rmak hedeflenmifl ve bu çerçevede Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Yönetimi çal flmalar na h z verilmifltir. Bilgi Teknolojileri Fark E itimle Yarataca z 2004 y l Petkim de bilgi teknolojileri alan nda at l m y l olmufltur. fiirketimizde Ofis Otomasyonu ve Yönetim Bilgi Sistemi ni gerçeklefltirebilmek için gerekli donan m ve yaz l m altyap s oluflturularak çal flmalara bafllanm fl ve örnek projeler y l içinde tamamlanm flt r y l nda bu uygulamalar n tüm sistemlere yayg nlaflt r lmas hedeflenmektedir. Ana Bilgisayar, IBM in 2004 y l Nisan ay nda tüm dünyaya duyurdu u yeni modeli Z 890 serisi makine ile de ifltirilmifltir. HATS yaz l m ile Müflterilerin internet üzerinden Ana bilgisayara ulaflarak kendi bilgilerini görme olana sa lanm flt r. DSTS Do rudan Siparifl ve Tahsilat Sistemi ile ilgili çal flmalar bafllat lm flt r. DSTS, Petkim müflterisinin siparifl, ödeme ve borçlanma talebini internet üzerinden yapmas n elektronik ortamda sa layacakt r. Petkim, müflterisinin borçlanma limitini ve limit bofllu unu bankadan gelen eflzamanl limit bilgisi ile izleyebilecek, peflin siparifl bedeli ile vadeli alaca n sistemden tahsil edecektir. Petkim Web sitesi dinamik hale getirilmifl, Müflteri Memnuniyeti uygulamas devreye al nm fl olup E itim Takip Sistemi ve Bak m Takip Sistemi (PETR S) yaz l mlar tamamlanarak test çal flmalar na bafllanm flt r. Network a sistemi yedekleme ve iyilefltirilme çal flmalar tamamlanm fl ve tüm sahaya yayg nlaflt r lm flt r Personelimizin, hizmetteki verim ve etkinliklerinin artt r lmas n, geliflmeye yol açan bilgi, beceri ve tutumlar n n zenginlefltirilmesini amaç edinen ve flirketimizin genel çal flma düzenini sürekli olarak etkileyen hizmet içi e itim faaliyetleri, 2004 y l nda yo un olarak gerçeklefltirilmifltir. E itim Plan kapsam nda yer alan e itimler uygulan rken, flirketimizde yeniden yap lanma çal flmalar kapsam nda, ihtiyaç olarak ortaya ç kan e itimlere, ilgili personelimizin ifltirak etmesi sa lanm flt r. dari, Sat fl, Ticari, Al m, Mali, Teknik, Bilgisayar ve Bak mla ilgili konu bafll klar ndan oluflan hizmet içi e itimler, 40 ayr programdan oluflmufltur. 454 kat l mc e itimlere kat lm fl, toplam 5407 saatlik hizmet içi e itim gerçeklefltirilmifltir. Ünitelerimizin kendi bünyelerinde uygulad klar Bünye çi E itimler, fiirketimizin Y ll k E itim Plan kapsam nda gerçeklefltirilmifltir. Toplam saat olarak uygulanan e itimler, ünitelerimiz taraf ndan kendi personeline, Çevre Birimi ile Teknik Emniyet Müdürlü ü taraf ndan fiirket geneline uygulanm flt r. fiirketimiz ile e itim kurumlar aras nda artan iflbirli ine paralel olarak, Teknik Liselerden 27, Meslek Yüksek Okullar ndan 84 ve fakültelerden 156 olmak üzere toplam 267 ö renciye staj konular ile ilgili olarak, ünitelerimizde yaz dönemi staj yapt r lm flt r say l Ç rakl k ve Meslek E itimi Yasas gere i, ö retim y l nda, 14 meslek grubundan 186 Endüstri ve Meslek Lisesi ö rencisi, fiirketimizde mesleki e itimlerini tamamlam flt r ö retim y l nda ise, 98 ö renci mesleki e itime bafllam flt r.

20 37 Di er Faaliyetler Di er Faaliyetler 38 nsan Kaynaklar Personel Say s (Y l Sonu) AL A A KAPSAM DIfiI KAPSAM Ç GEÇ C fiç YARIMCA KAPSAM DIfiI 217 KAPSAM Ç GEÇ C fiç 442 PETK M KAPSAM DIfiI KAPSAM Ç GEÇ C fiç Çevre Bilinci Y ll k 2,5 milyon tonu aflan üretim kapasitesine sahip olan PETK M, ham madde kullan m ndan, teknolojisine, iflletim faaliyetlerinden, yönetim biçimine kadar her alanda çevreye duyarl üretimi benimsemifl bir kurumdur. fiirketimiz, Üçlü Sorumluluk Program, at k giderme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çal flmalar, çevresel yat r mlar, e itim çal flmalar ve kurum d fl çevre çal flmalar na verdi i destek ile çevresel de erleri ön plana alan örnek bir flirket olmay hedeflemektedir. Sürdürülebilir kalk nman n öneminin bilincinde olan Petkim, yaln zca yasal gereklilikleri yerine getirmeyi de il, çevre performans n sürekli iyilefltirecek giriflimlerde bulunmay amaçlamaktad r. Bunun için çevre yönetimini sa l k ve güvenlik alanlar ile bütünlefltiren Üçlü Sorumluluk Program n benimsemifl ve 2000 y l nda gönüllü taahhütte bulunarak Üçlü Sorumluluk uygulamas na bafllam flt r. fiirketimiz, faaliyetlerinde çevreye iliflkin uygulamalar n Çevre Politikas na göre yürütmektedir. At k su ar tma tesisi, S v kat at k yakma tesisi gibi at k bertaraf ünitelerimiz, Klor Alkali üretiminde cival proseslerin b rak larak, membran teknolojisine geçilmesi, enerji tasarrufu için, yanma verimlili inin art r lmas, çevre mevzuat gere i yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin takibini ve denetimini yapacak Çevre biriminin oluflturulmas, çal flanlar m za yönelik çevre kurslar ÇEVRE POL T KAMIZ gere i gerçeklefltirdi imiz faaliyetlerden baz lar d r , KAPSAM DIfiI KAPSAM Ç GEÇ C fiç TOPLAM 4,000 2, Sürdürülebilir kalk nman n öneminin bilincinde olan Petkim, yaln zca yasal gereklilikleri yerine getirmeyi de il, çevre performans n sürekli iyilefltirecek giriflimlerde bulunmay amaçlamaktad r. fiirketimizde 13 birim kapat lm fl Genel Müdür Yard mc l 6 dan 4 e düflürülmüfl, Yönetim Kurulu Üyeleri 9 dan 7 ye, Denetim Kurulu Üyeleri 3 den 2 ye indirilmifl baz birimlerde kadro say s düflürülmüfltür. Ayr ca Yat r m ve Finansman Kararnamesinde de öngörüldü ü üzere fiirketimiz personel ihtiyac n n öncelikle kurulufl içersinde giderilmesi gerekmekte olup, iflgücü verimlili inin yükseltilmesi esaslar ndan hareketle, flgücü Planlama Proje ekibi kurulmufl ve proje ekiplerinin çal flmalar, iflgücü ve verimlili in yükseltilmesi ve fiirket bünyesindeki iflgücünün ihtiyaca göre do ru bir flekilde da l m n n yap labilmesi için kesintisiz sürmektedir Y l Temmuz ay nda bafllayan flgücü Planlamas çal flmalar sonucu, bu güne kadar iflgücünden daha iyi yararlan labilmesi amac yla 843 personelin yerleri de ifltirilmifl, ihtiyaç fazlas personelden önemli bir k sm çeflitli e itimlere tabi tutularak flirket içerisinde verimli bir flekilde de erlendirmeye çal fl lm fl ve çal flmalar devam etmektedir. fiirketimizde Kamu Kaynaklar n n verimli kullan lmas, kamu hizmetlerinin gerektirdi i unvanlarda, nitelikte ve say da personel istihdam n n sa lanabilmesi ve sa l kl bir organizasyon yap s na kavuflturulmas için iflde erlendirmesi ve ifl tan m na dayal bir norm kadro çal flmas n n yap lmas amac yla Milli Prodüktivite Merkezi ile anlaflma yap larak çal flmalara bafllanm flt r. Petrokimyan n özelli i gere i flirketi gelece e tafl yacak nitelikli ifl gücünün temini için norm kadro çal flmas sonucuna göre gerekli ifllemlere bafllanacakt r. Sa l k Petkim, üretim süreçlerinin do as ndan kaynaklanabilecek her türlü duruma karfl personelinin sa l n korumay prensip edinmifl bir kurulufltur. Bu amaçla kuruluflumuz, bünyesinde tam teflekküllü sa l k servisi bulundurmakta, sa l k personelleri ve teknik donan m yla çal flanlar ve ailelerine her türlü durumda ilk müdahaleyi yapabilmektedir. fiirketimiz sa l k servisinde üçü belirli günlerde olmak üzere toplam alt iflyeri hekimi hizmet vermektedir. Bunun yan s ra bir radyoloji uzman ve bir kulak, burun, bo az uzman görev yapmaktad r. Poliklinik hizmetlerinin yan s ra, akci er taramalar ve gerekli t bbi tahliller gibi hizmetler y l boyunca sürdürülmüfltür. flyerinde verimlili in sa l kl personel ile sa lanaca n n bilincinde olan fiirketimiz, tüm personelini y l içerisinde periyodik muayenelere tabi tutmaktad r. Bütün bu çabalar, Petkim in insan unsuruna verdi i de erin en önemli göstergeleridir.

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

Global Reports LLC FAALİYET RAPORU

Global Reports LLC FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU Deneyimli Petkim 41. yılında Ege ve Türkiye nin gurur kaynağı... Lider Üretim, Satış ve İhracat ta rekor... Şeffaf Türkiye nin en şeffaf 5 şirketinden biri Yenilikçi Teknolojiyle değişen

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU USTOS 2012

TOFA ANAL ST SUNUMU USTOS 2012 TOFA 30.06.2012 ANAL ST SUNUMU USTOS 2012 1 GÜNDEM 2012 Q2 Öne Ç kan Konular 30.06.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ... 1 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 2.1. Başvurunun

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Global Reports LLC PETKİM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER. Global Reports LLC PETKİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Sunuşu 2 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 4 Genel Müdür ün Sunuşu 6 Genel Müdürlük 8 Son Beş Yılda PETKİM 9 Yurt İçi Talep Projeksiyonu 10 Yurt İçi Pazar Payı 11

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014 TOFA 30.06.2014 ANAL ST SUNUMU 1 06 A ustos 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 30.06.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Petkim 41. yılında Ege ve Türkiye nin gurur kaynağı...

Petkim 41. yılında Ege ve Türkiye nin gurur kaynağı... FAALİYET RAPORU Deneyimli Petkim 41. yılında Ege ve Türkiye nin gurur kaynağı... Lider Üretim, Satış ve İhracat ta rekor... Şeffaf Türkiye nin en şeffaf 5 şirketinden biri Yenilikçi Teknolojiyle değişen

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

İÇİNDEKİLER PETKİM FAALİYET RAPORU 2007 1

İÇİNDEKİLER PETKİM FAALİYET RAPORU 2007 1 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Sunuşu 2 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 4 Genel Müdür ün Sunuşu 6 Genel Müdürlük 8 Son Beş Yılda PETKİM 9 Yurt İçi Talep Projeksiyonu 10 Yurt İçi Pazar Payı 11

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR.

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. TUTAR KALAN BORÇ ALACA K BORÇ ALACAK 100 KASA 50.000 39.000 103 VERĠLEN

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı