F A A L Y E T R A P O R U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F A A L Y E T R A P O R U"

Transkript

1 2004 FAAL YET RAPORU

2 1 Atatürk Köflesi çindekiler 2 çindekiler Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır Yönetim Kurulu 3 Baflkan n n Sunuflu Yönetim Kurulu ve 5 Denetim Kurulu Genel Müdür ün 7 Sunuflu Yurtiçi Talep Projeksiyonu 11 Petkim Yurtiçi Pazar Pay 12 Üretim Faaliyetleri 13 Ak m fiemas Pazarlama, hracat, Yat r m ve Di er Faaliyetler 29 Finansal Durum Petkim in Geliflimi Genel Müdürlük 9 Son Befl Y lda 10 fiirketimiz 10 Fabrikalar Petkim Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 61

3 3 Yönetim Kurulu Baflkan n n Sunuflu Yönetim Kurulu Baflkan n n Sunuflu 4 Petrokimya Sektörü yirminci yüzy l n ikinci yar s ndan sonra h zla geliflerek, gerek teknolojisiyle, gerek durmadan yeni halkalar n eklendi i üretim zinciri ile dünyan n geliflimi ve de ifliminde önemli rol oynam flt r. Do al ham madde yerine ikame edilebilen genifl üretim yelpazesi, ürünlerinin kullan m, dayan m ve maliyet üstünlükleri sayesinde 21. yüzy l n en önemli endüstrilerinden biri haline gelmifltir. Türkiye de petrokimya sanayini kurmak ve gelifltirmek misyonu ile temelleri at lm fl olan PETK M, kuruluflunda ilk ve tek, bugün ise en büyük petrokimya kuruluflu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak, Petkim kuruluflunda kendisine yüklenmifl olan petrokimya sanayini gelifltirme misyonunu yeterince yerine getirememifltir. Karl l n büyük oldu u y llarda yat r mlar ihmal edilmifl ve yurt içi pazar pay y ldan y la azalm flt r. Son y llarda ülkemizde sa lanan güven ve istikrara ba l olarak 2004 y l, Petkim in küllenen bu misyonunun yeniden alevlendirilmeye baflland bir y l olmufltur. Müflterilerimizle ve yöneticilerimizle, önce kendimizi sorgulayarak ifle bafllad k, Petkim olarak güçlü ve zay f yönlerimizi belirledik. Güçlü yönlerimizi harekete geçirdik, zay f yönlerimizi ise iyilefltirmeye aç k alanlar olarak ilan ettik. Sürekli, iyilefltirme felsefesini kurumsal bir kültür olarak benimsedik. Ça m z art k bilgi ça d r. Akl n ve bilimin gerekli k ld davran fl modellerini gelifltirmemiz gerekiyor. Sorunlar karfl s nda pratik çözümler üretmek, ben merkezli yönetim anlay fl yerine, nsan ve ilke merkezli yönetim anlay fl n benimsemek durumunday z. Baflar bir tak m oyunudur. Ekip ruhu ve tak m çal flmas olmayan, kurumsal bir kültür üzerine oturmayan hiçbir baflar kal c olmaz. Biz Petkim ailesi olarak ülkemizin gelece ini infla etmede, flimdiye kadar oldu u gibi, bundan sonra da üzerimize düfleni fazlas yla yapaca z. Petkim, gerek konusunda uzmanlaflm fl personel yap s yla, gerek mevcut alt yap imkanlar yla, gerekse finansal güç olarak gelece i kuflatmak ad na muhteflem bir potansiyele sahiptir. Dünyan n en pahal topraklar nda sürekli bedel ödeyerek yaflayan bir ülke olarak, gelecekte kald ramayaca m z bedelleri ödememek için, el ve gönül birli i ile çal flmak zorunday z. Paydafllar m zla, ortak paydalar m zda bütünleflerek geçmiflten ald m z emanetleri büyüterek ve gelifltirerek gelece e aktarmak mecburiyetindeyiz. Osman LTER Yönetim Kurulu Baflkan Yönetim Kurulu Baflkan n n Sunuflu Geliflimin ard ndaki büyük güç En yüksek katma de eri yaratan sektörlerin bafl nda gelen petrokimya sektörünün ülkemiz ihtiyaçlar na cevap verebilecek kapasitelere ulaflt r lmas n n ülke ç karlar aç s ndan bir zorunluluk oldu unu düflünüyorum.

4 5 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu a Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Yönetim kurulu Osman LTER Baflkan Prof. Dr. M.Ali GÜRKAYNAK Baflkan Vekili Kenan YAVUZ Üye-Genel Müdür Birol AYDEM R Üye Halit ÖCAL Üye M. Fikret USLU Üye Erkan GÜRKAN Üye a Mehmet Akif ULUSOY Denetçi

5 7 Genel Müdür ün Sunuflu Genel Müdür ün Sunuflu 8 Ülkemiz sanayinin temel tafllar ndan biri olan Petkim in mensubu olmak gerçekten çok gurur verici ancak, bir o kadar da a r bir sorumluluk. Bizlere emanet edilen bu güzide kurumu, mutlaka daha ileri mevzilere tafl mak mecburiyetindeyiz y l n de iflime haz rl k y l olarak ilan etmifltik, 2005 y l ise de iflim y l olacak. De iflimden kastetti imiz fley, kurumun evrensel de erlerle bütünleflmifl, sonsuza dek korumas gerekti i kimli inin üzerine oturan, sürekli iyileflme, verimlili i art rma, rekabeti izleme ve kendisini sorgulayarak eksikliklerini tespit etme ve d fl dinamiklerin zorlamas yla de il, kendi iç dinamiklerini harekete geçirerek sürekli kendisini yenileyen bir organizasyon haline gelmesi. De iflim y l nda flirketimizin 2000 li y llarda bafllatt Petkam projesini kademeli olarak hayata geçirece iz. Bu dönemde tüm fabrikalar m zda çok önemli iyilefltirmeler, modernizasyon faaliyetleri ve kapasite art r mlar gerçeklefliyor. Petrokimya sektörü dünya ekonomisinde en yüksek katma de er yaratan bir özelli e sahip ve petrokimya ürünlerine yönelik talep her geçen gün artmaktad r. Çünkü, modern yaflamda plastik giderek daha yayg n olarak kullan l yor ve hayat n her alan nda yer al yor. Tamamlanacak Petkam projesinin haricinde 2005 y l için 100 milyon dolarl k ilave yat r m programlad k ve bu projeleri h zla hayata geçirece iz. Kendisini gelece e odaklamayan ve yar nlar bugünden planlamayan hiçbir organizasyon ayakta kalamaz. Üstelik gelece e odaklanmak ve planlamak yetmez, gelecekteki geliflmeleri nas l kendi menfaatleriniz do rultusunda yönlendirebilece inizi ve nas l kontrol edebilece inizi de düflünmeniz gerekir. Rakiplerinden geri kalmamay ummak, daha bafllang çta yenilgiyi kabullenmek anlam na gelir. Lider ve öncü olabilmenin yolu, farkl l k yaratmaktan geçer. Sahip oldu umuz üstünlükleri ve avantajlar kullanarak, kimsenin yapamad n yapabilme becerisine sahip olmak gerekiyor. Kendimize özgü yeteneklerimizi öne ç kararak, enerjisini kendi bünyesinde tüketmek yerine, d fl dünyaya ve gelece e odaklayan bir stratejiye sahip olmad kça, içinde bulundu umuz yüzy l skalamak durumunda kalabiliriz. Türk toplumunun bünyesinde mevcut olan zenginlikler, günümüz ça dafl yönetim felsefelerine fl k tutacak düzeydedir. Birlikte olmak, birlikte üretmek, birlikte gurur duymak, birlikte üzülmek ve sevinmek. flte günümüz toplam kalite yaklafl m n n tak m ruhu olarak tan mlad davran fl modeli. Bu modeli biz Türk toplumu olarak yüzy llar öncesinden harman yel ile, dü ün el ile atasözü ile dillendirmifl ve sosyal hayat m z n her safhas na yerlefltirmifliz. fiimdi bu güzellikleri kurumsal platformlara sistematik olarak aktarmam z, üretim ve rekabet gücümüzü yükseltmek için kullanmam z gerek. Kendi ayaklar üzerinde durmam z gerek, kendimize güvenmemiz, birbirimize inanmam z gerek. Bireysel korkular m zdan s yr larak ülkemiz ve flirketimiz için do ru olan yapmam z gerek. Petkim ailesi olarak, flimdiye kadar oldu u gibi, bundan sonra da ülkemize olan borcumuzu ödemeye devam edece iz. Büyüyen, yat r m yapan, kar eden ve yaratt katma de eri ülkesiyle paylaflan bir organizasyonun ad d r Petkim Tüm bunlar gerçeklefltirmek için en büyük güvencemiz ise çal flanlar m z, müflterilerimiz, imalatç lar m z k sacas Petkim zincirinin tüm halkalar d r y l nda da, kamuoyumuza aç klad m z üretim, sat fl ve kar hedeflerini gerçeklefltirmek için var gücümüzle çal flaca z. Buna mecbur ve mahkumuz. Kenan Yavuz Genel Müdür Sanayinin Temel Tafl Genel Müdür ün Sunuflu Nisan 2005 ten itibaren yeni kapasitesi, yeni fabrikalar, bak m sürecinden geçmifl tüm üretim prosesleri ile yepyeni bir Petkim olarak ülkemizin hizmetinde olaca z. Ülke ekonomisi için yaratt m z katma de er, gururla dile getirebilece imiz kadar büyük boyutlarda.

6 9 Genel Müdürlük Son Befl Y lda fiirketimiz 10 Son Befl Y lda fiirketimiz Milyar TL NET SATIfiLAR HRACAT (Milyon $) ÜRET M DE ER YATIRIMLAR AMORT SMANLAR KIDEM TAZM NATI FONU DÖNEM KÂRI Vergi Öncesi (5.876) ( ) Net Kâr veya (Zarar) (10.477) ( ) Net Kâr veya (Zarar) (Milyon $) (15) (7) (1) (183) 46 ÇIKARILMIfi SERMAYE F NANSAL BORÇLAR TOPLAM AKT FLER PERSONEL SAYISI (YIL SONU) BRÜT DÖV Z TASARRUFU (Milyon $) M LL EKONOM YE KATKI Tüm rakamlar aksi belirtilmedikçe milyar TL dir. 31/12/2004 itibariyle 1 US $= TL dir. Net Kar/ Zarar 100 Trilyon TL Genel Müdürlük Kenan YAVUZ Genel Müdür Lütfi DO AN Genel Müdür Yard mc s (Plan-Proje-Yat r m) Abdulkadir TUNCER Genel Müdür Yard mc s ( flletmeler) M. Hayati ÖZTÜRK Genel Müdür Yard mc s (Mali-Ticari) Hatice KAYGIN Genel Müdür Yard mc s ( nsan Kaynaklar ve Kalite Sistemi) Ali Öztürk Daire Baflkan (Sat n alma) Oca04 fiub04 Mar04 Nis04 May04 Haz04 Tem04 Agus04 Eyl04 Eki04 Kas04 Ara04 SPK Seri XI No 20 say l Tebli Hükümlerine Göredir.

7 % Talep Projeksiyonu GSMH VE PLAST K TALEP ARTIfi HIZLARININ KARfiILAfiTIRMASI TERMOPLAST K TALEP ARTIfiI GSMH ARTIfiI Petkim Yurtiçi Pazar Pay Petkim Yurtiçi Pazar Pay 12 % TERMOPLAST KLER PVC AYPE YYPE PP PS 14 8 ELYAF HAMMADDELER ACN MEG PTA LAST K HAMMADDELER SBR CBR KS D ERLER BENZEN O - X P - X FTAL K ANH DR T GENEL TOPLAM Petrokimyasal Ürünler Yurtiçi Talep Projeksiyonu Bin Ton 2004 TALEP TAHM N * ÜRÜNLER F L YILLIK A B TALEP DE fi M % HIZI,% HIZI,% POL MERLER , ,3 PVC , ,7 AYPE , ,1 L NEER AYPE , ,4 YYPE , ,7 PP , ,2 PS , ,1 ELYAF HAMMADDELER , ,6 ACN , ,6 MEG , ,6 PTA , ,6 LAST K HAMMADDELER , ,0 SBR , ,1 CBR , ,5 KARBON S YAHI , ,3 D ERLER , ,6 PA , ,6 p - X , ,3 GENEL TOPLAM , ,7 KG/K fi /YIL Y l Kifli Bafl na Termoplastik Tüketimi KANADA A.B.D BATI AVRUPA TÜRK YE DÜNYA BREZ LYA H ND STAN PVC AYPE YYPE PP PS ABS (*) A: aras fiili ortalama y ll k büyüme h z n n, 2004 fiili talebine uygulanmas ile yap lan tahmin. B: aras fiili ortalama y ll k büyüme h z n n, 2004 fiili talebine uygulanmas ile yap lan tahmin.

8 Üretim Faaliyetleri Üretim Faaliyetleri nsana ve Çevreye Sayg l Yüksek Kapasitede Üretim

9 Ürün gruplar na göre sat labilir üretim Bin Ton TERMOPLAST KLER ELYAF HAMMADDELER LAST K HAMMADDELER D ER ÜRÜNLER Üretim Faaliyetleri Petkim; Türkiye de büyük ölçekli tek petrokimya üreticisi, dünya standartlar üzerinde kapasite kullan m ve teknolojik yap s, sürekli kapasite art r m na dönük yat r mlar yla sanayinin temel tafllar ndan biridir Y l üretim ve bak m faaliyetleri normal operasyonda devam etmifl, fabrikalar program kapasitelerinde çal flt r larak toplam kalite anlay fl içerisinde ve öngörülmüfl standartlarda üretimler gerçeklefltirilmifltir. Planl bak m faaliyetleri ve Kestirimci Bak m Yöntemi ile fabrikalar n periyodik bak m süreleri ve ar zi bak m durufl sürelerinin asgariye indirilmesine yönelik çal flmalara devam edilmifltir. Fabrikalar n ilk devreye al n fl tarihlerinden bu yana toplam üretim baz nda en yüksek üretim de erine ulafl lm flt r. Benzen, VCM, PVC, YYPE, Kostik de rekor üretimler gerçeklefltirilmifltir. AYPE, VCM, ACN, PVC, Benzen, PP ve PA üretimlerinde y ll k dizayn kapasitelerine ulafl lm flt r. Kapasite kullan m oranlar Termoplastiklerde %100, Etilen de tevsi duruflu nedeniyle %94 olmufltur. Elyaf hammaddeleri üretimi ise iflletme darbo azlar nedeni ile %94 seviyesinde gerçekleflmifltir. Fabrikalar n kapasite ve verim art r c iyilefltirme faaliyetleri sürmektedir. Etilen, PP Fabrikalar tevsi yat r mlar ve yeni kurulmakta olan AYPE-T fabrikas n n devreye al nmas 2005 y l n n ilk yar s nda tamamlanacakt r. Yard mc flletme Üniteleri de fabrikalar n ihtiyac olan utiliteleri kesintisiz karfl lam flt r. At k Giderme, Ortak Boru ve Liman Yükleme- Boflaltma faaliyetleri ile Kompleks te üretimin devaml l sa lanm flt r. PETK M, Yüksek Ürün Kalitesi, Son On Y lda Ortalama %97 Kapasite Kullan m Oran ile Ülke Ekonomisinin Hizmetinde Üretim Kapasiteleri 2004 Y l Üretimi Üretim Faaliyetleri TON/YIL ÜRÜNLER TERMOPLAST KLER PVC AYPE YYPE PP ELYAF HAMMADDELER ACN PTA MEG D ER ÜRÜNLER ET LEN BENZEN PA GAZ KLOR VCM TOPLAM TON KAPAS TE SATILAB L R ÜRÜNLER KAPAS TE KULLANIMI % BRÜT ÜRET M ÜRET M ET LEN TERMOPLAST KLER PVC AYPE YYPE PP ELYAF MADDELER ACN PTA MEG D ER ÜRÜNLER DEG PA BENZEN o - X p - X C 5 KARIfiIMI PROP LEN (KS) PROP LEN (PS) C HAM BENZ N AROMAT K YA KLOR SUDKOST K (% 100) VCM EDC HCI (%27) MASTERBATCH TORBA D ERLER (*) GENEL TOPLAM (*) Low Polimer, Ataktik Polimer, TEG, Sülfürik Asit ve Hipoklorit sat labilir üretimlerdir. 16

10 17 Üretim Faaliyetleri Üretim Faaliyetleri 18 Y llar tibariyle Sat labilir Üretim TON ÜRÜNLER ET LEN TERMOPLAST KLER PVC AYPE YYPE KUZEY PP D PS ELYAF HAMMADDELER ACN PTA C MEG LAST K HAMMADDELER SBR CBR KARBON S YAHI D ER ÜRÜNLER DEG PA BENZEN B X Y o - X p - X TOLUEN 48 A C 5 KARIfiIMI İzmir 60 km. PROP LEN (KS) PROP LEN (PS) C HAM BENZ N LPG AROMAT K YA SUDKOST K (%100) SIVI KLOR 14 Alia a Yerleflim Plan ve Üniteler EDC HCI (%27) ET LEN 8 EO&EG 15 At k Gaz Yakma Bacas A. Sosyal Konutlar MASTERBATCH PVC 9 AROMAT KLER 16 Buhar ve Enerji Üretimi B. Petkim+Vak f PLAST K MAMÜLLER D ERLER * GENEL TOPLAM AYPE YYPE PP ACN VCM Klor Alkali Demi Su So utma Kulesi Hava, Azot, Oksijen C. Orman Sahas D. Çaya z X. Petrol Ofisi (*) Alia a da Low Polimer, Ataktik Polimer, TEG, Sülfürik Asit, Hipoklorit; Yar mca da, Organik Yan Ürün sat labilir üretimlerdir. 6 PA 13 Liman 20 At k Giderme Y. Tüprafl Not: Yar mca Kompleksi nin Tüprafl a devri nedeniyle, 2002 y l ndan itibaren miktarlar sadece Alia a Kompleksi ne aittir. 7 PTA 14 Etilen Tank Sahas 21 Su Ar tma

11 19 Ak m fiemas Ak m fiemas 20 NAFTA HAF F+A IR Ton / Y l ASET K AS T AMONYAK PROP LEN ET LEN VCM TUZ A IR NAFTA HAF F NAFTA AROMAT KLER AROM. NAFTA BENZ N ET LEN KLOR KLOR ALKAL (KA) PARAKS LEN ORTOKS LEN Benzen Paraksilen Ortoksilen C 5 kar fl m Arom Nafta F.Gas,A.Arom F.Gas,A.Arom iç tük PROP LEN PSP KSP PSP Etilen K.S. Propilen P.S. Propilen C Ham Benzin Arom Ya Fuel Gas,H ç tük ET LEN ET LEN ET LEN Kompleks içi AYPE ET LEN ET LEN ET LEN V N L KLORÜR MONOMER (VCM) EDC VCM VCM VCM ARTI I KLOR KOST K (%100) Kompleks içi SAF TEREFTAL K AS T (PTA) FTAL K ANH DR T (PA) AKR LON TR L (ACN) POL PROP LEN (PP) ET LEN GL KOL (EG) MEG YÜKSEK YO UNLUK POL ET LEN (YYPE) PLAST K fileme Masterbatch Bask l Torba ALÇAK YO UNLUK POL ET LEN AYPE ye AYPE AYPE-T POL V N L KLORÜR (PVC) (HCI) HCI% Kompleks içi PTA PARAKS LEN PA C 5 KARIfiIMI BENZEN ACN PP C HAM BENZ N AROM.YA DEG MEG YYPE BASKILI TORBA MASTERBATCH AYPE PVC KOST K (%100) SIVI KLOR Tevsi Sonras Kapasiteler Esas Al nm flt r. Ak m fiemas Petrol ürünlerinin daha de erli ürünlere dönüfltürüldü ü petrokimya sanayii, katma de eri yüksek, genifl bir ürün yelpazesine sahiptir.

12 21 Fabrikalar Fabrikalar Fabrika, 8 Ortak Tesis Liman ve Baraj yla Güçlü Bir Petrokimya Kompleksi

13 23 Fabrikalar Fabrikalar Fabrikalar 1 ET LEN FABR KASI Ton/Y l Lisansör Firma Stone & Webster Eng. Ltd.- NG LTERE Müh. ve Tedarik Müteahhidi Stone & Webster Eng. Ltd.- NG LTERE Tekfen - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 21-Mar Y l Üretimi Ton Personel Say s 189 flgücü Verimlili i (Direkt) 899 Kg / Adam - saat ET LEN / Nafta Dönüfl.Oran % 30 Kapasite Kullan m Oran % 94 2 AYPE FABR KASI Ton/Y l Lisansör Firma Imperial Chemical Ind. Ltd. NG. Müh. ve Tedarik Müteahhidi SIM - Chem Ltd. NG LTERE Kutlutafl - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 19-Nis-85 Tevsii Tarihi 1992 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 201 flgücü Verimlili i (Direkt) 475 Kg / Adam - saat AYPE / Etilen Dönüflüm Oran % 95 Kapasite Kullan m Oran %101 5 ACN FABR KASI Ton/Y l Lisansör Firma Vistron Corp. - ABD Müh. ve Tedarik Müteahhidi Badger Pan America - NG LTERE Entes - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 15-A us-85 Tevsii Tarihi 1994 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 81 flgücü Verimlili i (Direkt) 496 Kg / Adam -saat ACN/(Prop.+Amonyak) Dön.Oran %62 Kapasite Kullan m Oran %98 6 ET LEN GL KOL FABR KASI Ton/Y l MEG Lisansör Firma Shell Research Ltd. - HOLLANDA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Mitsui Eng.Shipbuilding Co.Ltd.& Mutsui Co. Ltd. JAPONYA AEA - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 12-Ara Y l Üretimi Ton Personel Say s 73 flgücü Verimlili i (Direkt) 538 Kg / Adam - saat MEG / Etilen Dönüflüm Oran % 158 Kapasite Kullan m Oran % 93 3 YYPE FABR KASI Ton/Y l Lisansör Firma Mitsui Petrochemical Co.- JAPONYA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Mitsui Eng.Shipbuil.Co.Ltd.&Mitsui Co.Ltd. JAPONYA Koray - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 23-T em-85 Tevsii Tarihi 2001 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 111 flgücü Verimlili i (Direkt) 383 Kg / Adam - saat YYPE / Etilen Dönüfl.Oran % 97 Kapasite Kullan m Oran % 94 4 POL PROP LEN FABR KASI Ton/Y l Lisansör Firma Mitsubishi Petrochemical Co.- JAPONYA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Chiyoda Eng. Ltd.& Mitsubishi Co.- JAPONYA AEA - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 4-A us-85 Tevsii Tarihi 1994 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 114 flgücü Verimlili i (Direkt) 323 Kg / Adam - saat PP / Propilen Dönüfl.Oran % 91 Kapasite Kullan m Oran % 97 7 AROMAT KLER FABR KASI Ton/Y l Benzen Lisansör Firma Universal Oil Products (UOP) - ABD Müh. ve Tedarik Müteahhidi JGC Corp.Nissho Iwai Corp.- JAPONYA Enka - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 22-Mar Y l Üretimi Ton Personel Say s 122 flgücü Verimlili i (Direkt) 487 Kg /Adam -saat BENZEN/(Nafta+Ham Benzin) Dön. Oran %19 Kapasite Kullan m Oran %107

14 25 Fabrikalar Fabrikalar Fabrikalar 8 PTA FABR KASI 9 PA FABR KASI Ton/Y l Ton/Y l Lisansör Firma Standart Oil Co. (Indiana) - ABD Lisansör Firma Atochem - FRANSA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Technipetrol S.P.A. - TALYA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Krebs & Cie S.A.- FRANSA Alarko - TÜRK YE Atilla Do an - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 28-Nis-87 flletmeye Al n fl Tarihi 19-Ara Y l Üretimi Ton 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 114 Personel Say s 89 flgücü Verimlili i (Direkt) 263 Kg / Adam - saat flgücü Verimlili i (Direkt) 186 Kg / Adam -saat PTA/Paraksilen Dönüflüm Oran % 146 PA/Ortoksilen Dönüflüm Oran % 99 Kapasite Kullan m Oran % 91 Kapasite Kullan m Oran % PVC FABR KASI 13 TORBA ÜRET M ÜN TES Ton/Y l Adet / Y l Lisansör Firma ICI, Solvay - NG LTERE / BELÇ KA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Windmöller & Hölscher - ALMANYA Müh. ve Tedarik Müteahhidi CTIP S.P.A - TALYA Windmöller & PETK M Alarko - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 24-Nis-86 flletmeye Al n fl Tarihi 19-Mar Y l Üretimi Adet Tevsii Tarihi 1995 Personel Say s 51 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l TORBA/AYPE Dönüflüm oran % Y l Üretimi Ton Kapasite Kullan m Oran % 95 Personel Say s 150 flgücü Verimlili i ( Direkt ) 482 Kg / Adam - saat PVC / VCM Dönüflüm Oran % 98 Kapasite Kullan m Oran % KA FABR KASI 11 VCM FABR KASI Ton/Y l Klor Gaz Ton/Y l Lisansör Firma Oronzio De Nora - TALYA Lisansör Firma ICI, Solvay - NG LTERE / BELÇ KA Müh. ve Tedarik Müteahhidi Catalytic.Int.Inc.U.K.Oronzio De Nora Permelec Müh. ve Tedarik Müteahhidi CTIP S.P.A. - TALYA S.P.A- TALYA Alarko - TÜRK YE Entes - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 9-Tem-86 flletmeye Al n fl Tarihi 4-May-85 Tevsii Tarihi 1995 Tevsii Tarihi 2002 Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l Tevsii Sonras Kapasite Ton/Y l 2004 Y l Üretimi Ton 2004 Y l Üretimi Ton Personel Say s 112 Personel Say s 131 flgücü Verimlili i (Direkt) 537 Kg / Adam -saat flgücü Verimlili i (Direkt) 335 Kg / Adam - saat VCM/(Etilen+Klor+EDC) Dön.Oran % 86 GAZ KLOR / Ham Tuz Dön.Oran %39 Kapasite Kullan m Oran % 99 Kapasite Kullan m Oran %89 14 MASTERBATCH ÜN TES Ton / Y l Müh. ve Tedarik Müteahhidi JSW - JAPONYA Atilla Do an -TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 14-Nis Y l Üretimi Ton Personel Say s 28 Kapasite Kullan m Oran % 40

15 27 Yard mc flletme Üniteleri Yard mc flletme Üniteleri Yard mc iflletme üniteleri 1 3 GÜZEL H SAR BARAJI Müh. ve Tedarik Müteahhidi D.S. Palet - TÜRK YE Ya fl Alan 450 km 2 Y ll k Ortalama Ya fl (2004) 453 kg / m 2 Minimum Su Seviyesi 63 m. Normal Su Seviyesi 104 m. Maksimum Su Seviyesi 107 m. Ölü Hacim 13 Milyon m 3 Aktif Hacim 137 Milyon m 3 Toplam Depolama Hacmi 150 Milyon m 3 Petkim ile di er sanayi tesislerinin su ihtiyac n sa lamak amac yla Petkim taraf ndan inflaat montaj yap lm fl, iflletme hakk D.S..'de olan temel su kayna d r. DEM ÜN TES Ton / saat Lisansör Firmas Lurgi - ALMANYA Permutit - NG LTERE Müh. ve Tedarik Müteahhidi Lurgi - ALMANYA Permutit - NG LTERE Alke - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 1984 Tevsii Tarihi 1988 Tevsii Sonras Kapasite Ton / saat 2004 Y l DM Üretimi Ton Personel Say s SU ÖN ARITMA m 3 /h max. debi, m 3 /h normal debi Müh. ve Tedarik Müteahhidi Lurgi - Enka TALYA - TÜRK YE Alke - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 1983 Ham Su Havuzlar Depolama Kapasitesi m 3 Kullan m Alanlar Yang n suyu, Hamsu, Proses Suyu, So utma Suyu ve çme Suyu 2004 Y l Proses Suyu Üretimi Nm 3 Personel Say s 65 BUHAR ÜRET M ÜN TES Ton/h XHS (HHS, HS, MS, LS'de Üretilir.) Müh. ve Tedarik Müteahhidi Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. - JAPONYA Tokar - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 1984 Tüketilen Yak t Cinsi Fuel Oil (% 90-95), Fuel Gas, Hidrojen, Vent Gas 2004 Y l XHS Üretimi Ton Personel Say s 84 5 ELEKTR K ÜRET M - DA ITIM (80 MVA+80 MVA+25 MVA 6 HAVA AZOT 26,000 Nm 3 / h Gaz Azot +27 MVA) 4 Turbo jen. Lisansör Firma (Ünite-1,2), (Ünite-3) Nuovo Pignone- TALYA; Mitsubishi - JAPONYA Toplam Üretim Gücü 170 MW Müh. ve Tedarik Müteahhidi Nuovo Pignone - TALYA; Nippon Sanso - JAPONYA Lisansör Firma ABB - SV ÇRE (Ü-1,2), (Ü-3) Alarko - TÜRK YE, Timsan - TÜRK YE Müh. ve Tedarik Müteahhidi ABB - SV ÇRE flletmeye Al n fl Tarihi (Ü-2, Ü-1; Ü-3) , ; Tokar - Koray - TÜRK YE Tevsii Tarihi 17-Oca-94 ( Ünite - 3) flletmeye Al n fl Tarihi Tevsii Sonras Kapasite Nm 3 / h Gaz Azot 2004 Y l Üretimi MWh 2004 Y l Azot Üretimi Nm 3 Personel Say s 46 Personel Say s 48 Üretilen Elektrik/Tük. Top. Elektrik % 86 7 ATIK G DERME ATIK SU ARITMA 550 m 3 / h Ya l At k Su 120 m 3 / h Evsel At k Su m 3 / h Kimyasal At k Su O.T.V. - FRANSA Tekser - TÜRK YE Lisansör Firma Müh. ve Tedarik Müteahhidi Koray - TÜRK YE flletmeye Al n fl Tarihi 1984 Ar t m Verimlili i % 90 BOD 5, % 60 COD KATI-SIVI ATIK YAKMA 0,85 Ton / saat Kat At k 1,07 Ton / saat Ar tma Çamuru 0,34 Ton / saat At k Ya Vinci- FRANSA Sistem Yap - TÜRK YE Lisansör Firma Müh.ve Ted. Müteahhidi Sistem Yap - TÜRK YE flletmeye Aln fl Tarihi 2003 Personel Say s 64 (At k Su Ar tma personeli dahil) 8 L MAN FAAL YETLER Kullan m Amac skele Say s skele Boyutlar fiirketimiz ve 3. fiah slar ad na gelen gemilere liman hizmeti vermek 3 Adet Tanker R ht m, 2 Adet Kuru Yük R ht m + 1Adet Tuz skelesi 1 nolu iskele 163 m. boy, 6,50 m. derinlik 2 nolu iskele 175 m. boy, 9,50 m. derinlik TUZ skelesi 190 m. Boy, 5,50 m. derinlik 5 nolu iskele 219 m. boy 10 / 17 m. derinlik Kuru Yük skelesi 163 m. boy, 6,50 m. derinlik Kuru Yük skelesi 175 m. boy, 9,50 m. derinlik 2004 Y l Gelen Gemi Say s 364 -Yüklemelerin Gemilere Göre Da l m 222 -Tahliyelerin Gemilere Göre Da l m 142 Liman Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir $ karfl l Milyon TL

16 29 30 Müflteri Memnuniyetini lke Edinen Teknolojisini Sürekli Yenileyen PETKAM la Büyüyen PETK M

17 Pazarlama Faaliyetleri Pazarlama Faaliyetleri TON Son Befl Y lda Sat fl Gelirleri Milyon $ AL A A Ç SATIfi AL A A HRACAT YARIMCA Ç SATIfi YARIMCA HRACAT Kaliteli Ürün ve Müflteri Odakl Pazarlama Petrokimyasal ürün piyasas nda 2003 y l n n sonlar nda bafllayan canlanma e ilimi 2004 y l nda artarak devam etmifltir. Petrokimya sektörü 1987 ve 1995 deki alt n y llar gibi olmasa da 2004 y l nda yüksek karl l k y llar ndan birini yaflam flt r. Petrokimya sektöründe 2004 y l nda yaflanan canlanma; sektörün konjonktür yap s, dünya genelinde talebin arzdan yüksek olmas, ham petrol fiyatlar ndaki art fl, baflta Çin olmak üzere geliflmekte olan ülkelerde talebin h zla artmas gibi faktörlerle aç klanmaktad r y l n n bir baflka özelli i de, petrokimya sektöründeki yön de ifliminin daha keskin bir hale gelmesidir. Nitekim, petrokimya sanayinin do du u geliflmifl ülkelerde üretim ve tüketim nispi olarak azal rken, sektörün yönü; üretimde Ortado u bölgesine, tüketimde Asya bölgesine kaym flt r. Dünya petrokimya sanayinde yaflanan canlanma, Türkiye ye de olumlu yans m flt r. Türkiye petrokimya sanayi, bir yandan genel ekonomideki yüksek büyüme h z n arkas na alarak talep h zla artm fl, PETK M in üretim kapasitesini art racak PETKAM projesi tevsii yat r mlar son aflamas na gelmifltir. Bu yat r mlar tamamland nda Petkim in %30 civar nda olan pazar pay, % 40 düzeyine ç kacakt r. Petkim, sektörde son y llarda giderek yo unlaflan rekabet ortam nda, rekabet üstünlü ünü sa lamak için 2004 y l nda sat fl sistemini yeniden yap land rm flt r. Pazarlama ve müflteri odakl yeniden yap lanma stratejisi; pazar pay n artt rma, rekabette üstünlük ve müflterileriyle ifl orta temelinde uzun vadeli stratejik iflbirli ine dayanmaktad r. Bu çerçevede öncelikle Sat fl Müdürlü ü kald r larak yerine Sat fl ve Pazarlama Müdürlü ü ile Sat fl Sonras Hizmetler ve Sevkiyat Müdürlü ü kurularak organizasyon yap s n yeniden düzenlemifltir y l nda 204 müflteri ziyareti gerçeklefltirilmifltir. Sektör temsilcilerinden seçilen ifl ortaklar ve Petkim yöneticilerinin kat l m ile Petkim in gelece ini yeniden tan mlamak ve sat fl sistemini sorgulamak amac yla toplant lar düzenlenmifltir. Ayr ca, müflterilerin yo un olarak bulundu u stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Gaziantep illerinde toplant lar düzenleyerek ifl ortaklar n n taleplerini, ihtiyaçlar n ve beklentilerini alm fl, sorunlar na yönelik çözümler üretmifltir. Sat fl ve pazarlama süreçlerinin sorgulanmas ve yeniden tan mlanmas çal flmalar devam etmektedir. Müflteri talep ve ihtiyaçlar n n karfl lanmas na öncelik veren Petkim, kendi üretimi ile karfl layamad talepleri ithalat yoluyla karfl lamay hedeflemifltir. Böylece üretici kimli i yan nda, ticari kimli ini de ön plana ç karm flt r y l nda bin ton yurtiçi, 174 ton ihraç kay tl ve 264 bin ton do rudan ihracat olmak üzere toplam bin ton ürün sat lm flt r. ç sat fltan vergisiz trilyon TL, ihraç kay tl sat fltan 40 milyar TL ve do rudan ihracattan 279 trilyon TL olmak üzere toplam trilyon TL gelir elde edilmifltir. Petkim, vizyon ve misyonu do rultusunda müflterilerinin memnuniyetini artt rmak amac yla dünya standartlar nda ürünler ve sat fl sonras etkin destek sa layan hizmet anlay fl yla, yönetim sistemini sürekli gelifltirerek toplam kaliteyi hedeflemifltir. Son Befl Y lda Sat fllar ÜRÜNLER ET LEN TERMOPLAST KLER PVC AYPE YYPE PP PS ELYAF HAMMADDELER ACN PTA MEG LAST K HAMMADDELER SBR CBR KARBON S YAHI D ER ÜRÜNLER YYPE LOW POL MER PP ATAKT K POL MER PA. TAR DEG TEG SUDKOST K (% 100) H POKLOR T SIVI KLOR 14 SÜLFÜR K AS T ( % 80) EDC HCI ( % 27 ) PA BENZEN o - X p - X C 5 KARIfiIMI PROP LEN (KS) PROP LEN (PS) C AROMAT K YA HAM BENZ N LPG H DROJEN MASTERBATCH PLAST K MAMÜLLER D ERLER (*) GENEL TOPLAM (*) Ağır arom, Çeşitli malzeme Not: Yarımca Kompleksi nin Tüpraş a devri nedeniyle, 2002 yılından itibaren miktarlar sadece Aliağa Kompleksi ne aittir

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

İÇİNDEKİLER PETKİM FAALİYET RAPORU 2007 1

İÇİNDEKİLER PETKİM FAALİYET RAPORU 2007 1 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Sunuşu 2 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 4 Genel Müdür ün Sunuşu 6 Genel Müdürlük 8 Son Beş Yılda PETKİM 9 Yurt İçi Talep Projeksiyonu 10 Yurt İçi Pazar Payı 11

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Türk Hava Yollar n n Misyonu

Türk Hava Yollar n n Misyonu Y e n i u f u k l a r a d o r u Faaliyet Raporu 2003 Ç NDEK LER Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Hukuki Statü 02 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Trafik Sonuçlar 06

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Akkök fiirketler Grubu >08 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler >09 Tarihçe ve Geliflim >10 Yönetim Kurulu nun Mesaj >12

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Sizin için çal fl yoruz...

Sizin için çal fl yoruz... Kurum Profili 2005 içindekiler Akkök fiirketler Grubu 02 Akkök fiirketler Grubu Toplam De er Göstergeleri 03 Tarihçe ve Geliflim 04 Yönetim Kurulu nun Mesaj 06 cra Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Kimya 14

Detaylı