...den sonra konuþulmaz! Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "...den sonra konuþulmaz! Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün"

Transkript

1 Kurslar için gerekli makinalar getirildi Hey Tekstil, Hacýbektaþ ta kuracaðý fabrikada çalýþtýracaðý elemanlarý eðitmek için makinalar getirdi. Overlok, dikiþ, kesme ve ütü makinalarýndan oluþan 33 adet dikiþ makinasý düzenlenecek kurslarda kullanýlacak. Ýþe girmek için baþvuruda bulunan 546 kiþinin Þakir Þenol Spor deyince akla ilk gelen, hep futbol olmuþtur bu ülkede. Oysa, kulüpler tarafýndan bir çok spor dalýnda faaliyet gösterilmesi gerekir. Eðer öyle olsaydý, mevcut spor tesisleri yetmezdi zaten. Alt yapý istemeyen, iki taþtan ya da sopadan kale, bir de top ile baþlayan futbol ne de masumdur sokak aralarýnda. Para iliþkisi yoktur. Yenen yenilen arasýnda tatlý bir rekabet sürer gider. Ancak yaþlar ve klasmanlar büyüdükçe ve de para iliþkileri futbolun güzelliðini de bozar. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün Hacýbektaþ taki ilköðretim okullarý ögrencileri sergi açýyor. Hacýbektaþ ta bulunan ilköðretim okullarý öðrencilerinin resim, iþ eðitimi ve tarým dallarýnda ortaklaþa düzenledikleri sergi bugün saat: da Kültür Merkezi Sergi Salonu nda açýlýyor. tamamýna yakýnýnýn bayanlarýn oluþturduðu baþvuru listeleri incelenip, ön eleme yapýldýktan sonra 3 aylýk kurs dönemi baþlatýlacaðý belirtildi Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak mülakat sonrasý iþe kursa girecek olanlar belirlenecek. Kurslar Hacýbektaþ Kapalý Spor Salonu'nun yanýda bulunan ek binada verilecek. Karýncalar Dünya yý ele geçiriyor! Mutfaklardan tropik ormanlara dünyanýn her köþesinde 20 bin karýnca türü var. Peki 60 milyon yýllýk kýsa Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran Adýyaman'da önceki gün, ellerinde AKP bayraklarýyla çocuklar partinin il kongresine katýldýlar. Bir sürü ilköðretim çocuðu, imam hatipli ablalarýnýn ve aðabeylerinin attýðý "Baþörtüsüne uzanan eller kýrýlsýn" sloganýný tekrar ettiler. Muhtemelen dünden itibaren Bu deyiþlerde Pir olduðu, Mürþid olduðu söylenen ve zatýný görmeye eteðini tutulmaya gelindiði açýkça belirtilen bir kiþiye hitap edilmektedir. Bu eteðini tutmaya gelinen Pir kimdir? Anadolu Alevilerinin baðlý bulunduðu en büyük mürþidlik, yani pirlik makamýnýn Hacý Bektaþ ocaðý olduðunu konuyla bir evrim sürecinde, karýncalar tüm dünyaya yayýlmayý nasýl baþardý? soruþturma zincirleri baþlamýþ, bakanlýk müfettiþleri yola koyulmuþtur. Ama yine muhtemelen ayný esnada o çocuklar büyüklerinden aferinlerini almýþlardýr. Meþruiyetin bayraklarýný salladýklarý için sýrtlarý sývazlanmýþtýr. ilgili olan herkes bilir. Dolayýsýyla, burada hitap edilen Pir in yine o dönemde mürþidlik makamýnda oturan ve eylemiyle bir anda o dönem Alevi toplumunun en temel gündemi haline gelen Kalender Çelebi den baþkasýnýn olamayacaðý açýktýr....den sonra konuþulmaz! Demokrasi Ali Püsküllüoðlu na ait 2004 yýlý basýmý Türkçede Yabancý Sözcükler Sözlüðü nde þöyle açýklanmaktadýr: Siyasal Denetimin doðrudan doðruya halkýn yada düzenli aralýklarla halkýn özgürce seçtiði temsilcilerin elinde bulunduðu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaþlarýn eþit sayýldýðý yönetim biçimi dir. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý 11. Sadri Alýþýk Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Tiyatro dalýnda ödül alan sanatçýlar arasýnda Müge Akyamaç, Hüseyin Köroðlu, Berna Laçin, Ali Poyrazoðlu ve Özgü Namal var. Geçici vergi beyanname verme süresi uzatýldý Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yýlý Ocak-Mart dönemine iliþkin ilk üç aylýk geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 15 Mayýs pazartesi günü akþamýna kadar uzatýldý yýlý ilk üç aylýk geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatýlmasýna iliþkin sirküler Maliye Bakaný Kemal Unakýtan imzasýyla yayýmlandý. HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞLER 11 Mayýs 2006 Perþembe...den sonra Kýrþehir Spor Futbol Takýmý Þimdilik 2. Ligde Spor deyince akla ilk gelen, hep futbol olmuþtur bu ülkede. Oysa, kulüpler tarafýndan bir çok spor dalýnda faaliyet gösterilmesi gerekir. Eðer öyle olsaydý, mevcut spor tesisleri yetmezdi zaten. Alt yapý istemeyen, iki taþtan ya da sopadan kale, bir de top ile baþlayan futbol ne de masumdur sokak aralarýnda. Para iliþkisi yoktur. Yenen yenilen arasýnda tatlý bir rekabet sürer gider. Ancak yaþlar ve klasmanlar büyüdükçe ve de para iliþkileri futbolun güzelliðini de bozar. Eðer, bir çok dalda spor yapmaya zorlansa (teþviklerle) kent takýmlarý, amatör ruh belki canlanýr. Belki,mahalle maçý tadýnda ya da halý saha zevkinde izleyeceðiz müsabakalarý. 7 coðrafi bölgemizde alt yapýlar da geliþtirilerek, teþvikler ve primler ödenerek deplasmanlý olarak kent takýmlarý arasýnda yapýlabilecek her dalda müsabakalar düzenlense; hemi de amatörce ve amatörlerle;inanýn çok daha güzel iþler yapýlmýþ olur. Spor yapan insan nüfusunun artmasý ülkeyi de kentleri de güzelleþtirir. Kentlerin birbirleriyle kavga yapmasýna da gerek kalmaz. Belki de her ilin baþka,baþka spor dallarýnda uzmanlýðý geliþir böylelikle. En kolayýný en kurnazca seçmiþiz yine.belki geçmiþte yapýlamýyordu ama þimdi bu ülke her þeyin en güzelini yapmaya muktedirdir. Geçmiþte alt yapýsýný kurup, koruyup, geliþtirmemiþiz hiçbir spor dalýnýn. Gençlerimizi özellikle de kýzlarýmýzý yönlendirmemiþiz, yüreklendirmemiþiz onlarý. Ne öðretmen ne de malzeme ve de tesis yok demiþiz. Okul spor salonlarý ve bahçelerini Beden Eðitimi dersleri dýþýnda men etmiþiz çocuklarýmýza. Geriye yalnýzca sokak aralarý ve boþ arsalarda futbol oynamak kalmýþ çocuk ve gençlerimize. Yalnýzca, 22 kiþinin oynadýðý binlerin seyrettiði futbol yaygýnlaþmýþ ülkemizde. (Ýnsanlýk düþmaný Franko da 50 yýl 3-F( futbol, faþing, fiesta) ile yönetmiþti Ýspanya yý) Kentimizin yokluklarla mücadele ederek madalya kazanan onlarca(karate, tekvando, king-boks)birysel baþarýlý sporcusunu görmemiþiz. Spor = futbol mantýðý ne zaman deðiþir bilinmez. O deðiþimi yakalarsak her tür spor müsabakasýný da, izlemeyi de takým taraftarlýðýný da öðreniriz sanýrým. Futbol ile yatýp futbol ile kalkmanýn sonucu ortada. Ýþte Aksaray Spor, Kýrþehir Spor futbol maçý ve yaþananlar. Kentimizin futbol takýmýnýn ligde kalmasýna gerçekten sevindim. TEÞEKKÜRLER futbolcular, idareciler, seyirciler, büyüðünden küçüðüne bürokratlar.yaralanan insanlarýmýza geçmiþ olsun. Görüntüler ürkütücü idi. Kayseri-Sivas(maç katliamý), Kýrþehir, Nevþehir, Kýrýkkale gibi yakýn kent futbol takýmlarý maç ve seyirci kavgalarýný hatýrladým çocukluðumun. Þiddetin kutsandýðý bir toplumda, müsabakalarda olay çýkmasýna þaþýrmamalýyýz. Þiddet kültüründen hýzla uzaklaþmadan, bu tür istenmeyen LÝNÇ giriþimleri hayatýn her alanýnda sürecektir( ) Kýrþehir Spor Futbol Takýmý na gelince: (Bir müsibet bin nasihattan evladýr)diyelim ve yaþananlardan bir hisse çýkaralým. Kentli takýmlarýný sahiplenmelidir. Þimdilik ligde kaldýk. Gelecek yýllar ne olacak? Kaynak sorunu ne olacak? (yalnýzca futbolcularýn YTL alacaðý varmýþ.)yine varsýl insanlarýmýzýn insafýna mý terk edilecek Kýrþehir Spor? Öz kaynaktan futbolcu yetiþtirilmesi düþünülecek mi? Beþiktaþ Jimnastik Kulübü nün ÇARÞI grubu gibi haksýzlýklara, kötü tezahürata, savaþlara,siyonizme, anti-semitizme, þiddete, nükleer enerjiye, ýrkçýlýða ve hatta zaman, zaman kendisine bile karþý olabilen üretken, yaratýcý bir ÇARÞI da Kýrþehir de yaratýp yeni seçilecek yöneticilere ve takýma yardýmcý olabilecek gerektiðinde eleþtirecek seyirci var mý Kýrþehir de.(çarþýyý izleyelim en azýndan internet ortamýnda) Eðer bu sorularým yanýtsýz ise; kaygýlarým yersiz deðildir. O zaman þampiyonluk þiarý ile baþlayan yarýþýmýz ligde kalma sevinciyle son bulur. (Tanrý, fukaraya eþeðini kayýp ettirir de, çulsuz olarak, geri buldurur, sevindirirmiþ derler.) Her spor dalýnda amatörce mücadele edebilen geleceðin KIRÞEHÝR SPOR KULÜBÜ dileklerimle saygýlar sunarým Demokrasi Ali Püsküllüoðlu na ait 2004 yýlý basýmý Türkçede Yabancý Sözcükler Sözlüðü nde þöyle açýklanmaktadýr: Siyasal Denetimin doðrudan doðruya halkýn yada düzenli aralýklarla halkýn özgürce seçtiði temsilcilerin elinde bulunduðu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaþlarýn eþit sayýldýðý yönetim biçimi dir. Gazetemizin 9 Mayýs 2006 günkü sayýsýnda iri puntolarla manþetten verdiði.sonra konuþulmaz konulu haberin, kendi içerisinde taþýdýðý antidemokratik, statükocu, otoriter yapýsý ve gazetenin haberi veriþ biçimi ile de oldukça üzüntü verici öðeler içermektedir. Bilindiði gibi ben bu bir avuç fedakar insanýn özveri ve inatla yaþatmaya çalýþtýðý gariban yerel basýnýn katýlýmcýlarýndan ve destekleyicilerinden birisiyim. Bir o kadarda içeriden birisi olarak bu gazeteyi eleþtirme hakkýna sahip olduðumu düþünüyorum. Eleþtiririz ve yolumuza devam ederiz. Çünkü bu gazete gerçeðe, özgürlüðe ve hoþgörüye adanmýþtýr. Ýlk önce haberin anlamýný irdelemeye çalýþalým den sonra konuþulmaz özellikle noktalama ile boþ býraktýðým bu bölüme neler yazýlmaz ki? Babadan sonra konuþulmaz, hocadan sonra konuþulmaz, reisten sonra konuþulmaz. Ýþte insanlýðýn bütün konuþulmaz! demokrasi macerasýnýn sýðabileceði bir boþluk. O boþlukta insanoðlunun ortaçaðdan bugüne getirdiði erdemli demokrasi, eþitlik, özgürlük, baðýmsýz birey olabilme mücadelesi vardýr. Bugünkü çaðdaþ demokrasi anlayýþýyla tamamen ters bir anlayýþý simgeleyen bu statükocu, otoriter zihniyetin Avrupa Birliði kapýsýndaki bir ülkenin üst düzey yetkilisi tarafýndan dile getirilmesi ayrýca düþündürücüdür. Çok sevindiricidir ki bu ülkede Cumhurbaþkaný ndan sonra da, baþbakandan sonrada konuþulabilmektedir. Yeter ki, hakaret ve kiþilik haklarýna, yasalara aykýrý bir durum olmasýn. Orada konuþulmasýna tahammül edilmeyen kiþi bu ilçenin demokratik oylarý ile seçilmiþ bir belediye baþkanýdýr. Adý ne olursa olsun, ilçenin kendini çok aþan anlamý ile de açýk oturumlara, söyleþilere davet edilen görüþlerine baþvurulan insanýdýr. Bu geçmiþte böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktýr. Sayýn Belediye Baþkaný nýn adý geçen etkinlikte konuþmasý yetkililer tarafýndan saygýyla karþýlanmalýydý. Onun yerinde bir baþka insan o makamda olabilirdi, görüþlerim yinede deðiþmezdi. Gazetemizin haberi veriþ biçimi de bu haklýlýðý destekler nitelikte olmalýydý. Haber sadece haber deðildir. Kendi içinde ve dýþýnda taþýdýðý anlam yine haber niteliðine helal getirmeden haberi veriþ biçimimiz ile demokratik ilkelere olan baðlýlýðýmýz ve tarafýmýz tayin edilebilirdi. Ve bunu da yapmak zorunda idik. Yani þöyle verilebilirdi haber; yine iri puntolarla ve manþetten. " den sonra konuþulmaz(!)" O ünlem iþareti çok þey anlatýrdý ve gazetemize çok yakýþýrdý. Bu demokrasi fýrsatý deðerlendirilmeliydi. Nasýl ki geçenlerde yayýnlanan Siyaset Meydaný nda Sayýn Belediye Baþkaný nýn sözünün kesilmesine içten içe sevinmek yanlýþsa, hiçbir kiþinin hiçbir gerekçe ile sözünün kesilmesine de sevinmemek gerekir idi. Ancak söz ister istemez doðaldýr ki þu noktaya gelecektir. Gazetemize hoþgörü ile bakmayan, onun belediye içerisinde daðýtýmýna engel ve yasak koyan Sayýn Belediye Baþkaný na Oh olmuþ demeyecek olgunluktayýz. Demokrasi herkese eþit miktarda ve bol bol lazýmdýr. Kayseri de Aþure günlerinde kaybedilen irtifa içimizi acýtmýþtýr. Siz baþkalarýnýn söz söyleme ve ifade özgürlüðüne saygý göstereceksiniz ki, baþkalarýndan da ayný saygýyý bekleyelim. Bunun aksi ve haklý gerekçesi olamaz. Sizi protesto eder mahiyette o etkinliði terk eden yetkilinin tavrýný ben bir sade Hacýbektaþlý olarak kendime ve Hacýbektaþ halkýna yapýlmýþ saygýsýzlýk olarak görüyor ve protesto ediyorum. Bu konuda Sayýn Belediye Baþkaný nýn yanýnda olmak gerektiðini düþünüyorum. Bu gazetenin içinden biri olarak, bu tavrýmýn taraflarca doðru anlaþýlmasý dileðiyle GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 11 Mayýs 2006 Perþembe HABER 3 Kurslar için gerekli makinalar getirildi Hey Tekstil, Hacýbektaþ ta kuracaðý fabrikada çalýþtýracaðý elemanlarý eðitmek için makinalar getirdi. Overlok, dikiþ, kesme ve ütü makinalarýndan oluþan 33 adet dikiþ makinasý düzenlenecek kurslarda kullanýlacak. Ýþe girmek için baþvuruda bulunan 546 kiþinin tamamýna yakýnýnýn bayanlarýn oluþturduðu baþvuru listeleri incelenip, ön eleme yapýldýktan sonra 3 aylýk kurs dönemi baþlatýlacaðý belirtildi Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak mülakat sonrasý iþe kursa girecek olanlar belirlenecek. Kurslar Hacýbektaþ Kapalý Spor Salonu'nun yanýda bulunan ek binada verilecek. HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþa kurulmasý planlanan Hey Tekstil 'in kuracaðý tekstil fabrikasýnýn altyaý çalýþmalarý devam ediyor.. Hacýbektaþlý iþ adamý Süreyya Bektaþ ve eþi Aynur Bektaþ'ýn giriþimleriyle kurulacak olan tekstil fabrikasýna baþvurular tamamlandý. Kurulacak tekstil fabrikasý için eðitim-kurs amaçlý Ovarlok, Singer, Kesme ve Ütü makinalarýn dan oluþan 33 adet dikiþ makinasý Hacýbektaþa getirildi. Ýþe girmek için baþ vuruda bulunan 546 kiþinin tamamýna yakýnýnýn bayanlarýn oluþturduðu baþvuru listeleri incelenip,ön eleme yapýldýktan sonra 3 ANKARA Merkezi Ankara'da bulunan Hayokoder'li gençler kurduðu Hacýbektaþ Gönüllüleri, dernekte Gönül ve Gönüllülük konulu bir konferans düzenlediler. Dr. Tülay Üstündað'ýn verdiði konferansla ilgili olarak Hayokder'in yaptýðý açýklama þöyle: 30 Nisan Pazar günü Dr. Tülay Üstündað ýn Gönül ve Gönüllülük konulu konferansý derneðimizde gerçekleþtirildi. 'Bireylerin bilgi, duygu ve hareket deðerleriyle birbirlerinden farklý olduklarýný, ilginç öykü ve deðiþik aylýk kurs dönemi baþlatýlacaðý belirtildi Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak mülakat sonrasý getirilen makinalarla iþe girecek olanlara kurs vermek için Hacýbektaþ Kapalý Spor Salonu'nun yanýda bulunan ek binada verilecek kurs için altyapý çalýþmalarýnýn devam ettiði açýklandý. Bu amaçla; mülakatýn ve kursun yapýlacaðý salonda eðitim amaçlý getirilen makinalarýn kurulumuna baþlandýðý söylendi. Konuyla ilgili olarak Hey Tekstil'in teknik sorumlusu Ümit Yücel ve eðitim sorumlusu Turan Hergüner þu açýklamalarda bulundular Bugün 33 makinayý getirdik. Bunlar Ovarlok, Singer, Kesme ve Ütü makinalarýdýr. Bu benzetmelerle, zaman zaman katýlýmcýlarýn da görüþlerini dikkate alarak anlatan Dr. Tülay Üstündað ; sivil toplum kuruluþlarý altýnda sorumluluk almayan bireylere Goethe nin Çözümde görev almayanlarýn, problemin bir parçasý olacaðý ve benzemezliklerine karþýn bir araya geliþlerinde tat olan karýþým olabilmek için gönüllülere Kýzýlderili atasözü Bana söylersen unutabilirim, Gösterirsen anýmsayabilirim, Ama beni de katarsan, anlarým. sözlerini hatýrlatmýþtýr. Farklýlýklara saygý duyarak, imece üretim, ortak akýl ve baþarýyý paylaþma deðerleriyle, eleþtirmek deðil deðiþtirmek için birlik makinalarla çalýþmaya hak kazananlara eðitim amaçlý kurs verilecek. Kurs üç ay sürecek. Alýnacak kiþileri yönetim kurulu belirleyecek. Baþ vurularý deðerlendirecektir.deðerlendirme sonrasý çalýþacak kiþilere pratik eðitimi burada vereceðiz. Bu projeye Hacýbektaþlýlarýn sahip çýkmasý önemlidir. Önemli olan Hacýbektaþtýr. dediler. Hayokderli gençlerden konferans olabileceðimizi anlatan Dr Tülay Üstündað a çok teþekkür ediyor, çözümün birer parçasý olabilmek için herkesi göreve davet ediyoruz. Çadýrkent Nostalji dendiði zaman aradan en az 20 yýl geçmesi gerekir ki insanlarýn yaþamlarýnda geçmiþ tatlar yada anýlar nostalji olsun. Gençken çocukluðunun, yaþlý iken gençliðinin geçtiði yer ve mekanlarý yada olaylarý gözlerinde canlandýrýrken biraz, duygulanýr biraz hüzünlenir, bazen gülümser beklide o an geçmiþi yaþar bir an için. Bunlarý düþünürken 1995 yýlýna gittim,kültür bakanlýðý müsteþarý sayýn Emre Kongar la Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri nasýl birkaç gün fazla tutabiliriz, ziyaretçileri Aðustos ayýnýn sýcaðýndan, gece soðuðundan nasýl koruyabilirizi tartýþýrken hayalimdeki projeyi anlattým ve sayýn müsteþarla birlikte dönemin kültür bakanlarý sayýn Fikri Saðlar a daha sonra bakan olan sayýn Ercan Karakaþ ile sayýn Ýsmail Cem e projeyi anlatýp desteklerini aldýðým günleri anýmsadým. Hacýbektaþ a gelen ziyaretçiler birkaç gün daha fazla nasýl konaklatabiliriz ki, ilçenin ekonomisine ve esnafýna katký saðlasýn, ayrýca gelen ziyaretçilerin memnun ayrýlmasý ve her yýl daha da artmasýnýn Hacýbektaþ ýn yararýna olacaðýnýn hesaplarýný yapmýþtýk ve ismini bulmuþtuk ÇADIR KENT.. nasýl olacaktý, ilk iþimiz önce araziyi bulmak ve bakanlýða kamulaþtýrýlaçak arazi bulundu. Cumhurbaþkaný'nýn da devreye girmesi ile kamulaþtýrýldý. Arazi teraslanarak idare binasý, kesimhane,yemekhane, mutfak, duþ,wc ler ve küçük seyirlik bir anfi tiyatro ile 4 adet 10 ar kabinlik tuvaletler, teraslara çeþmeler ve aydýnlatma ve elektirik kullanýmý için direkler dikildi. Ayrýca çadýr kent ile çilehane nin su ihtiyacýný karþýlayacak hanbaðýnýn en yüksek noktasýna su deposu ile Hacýbektaþa hava yolu ile gelecek konuklar için helikopter pisti yapýldý ve sonunda bir hayalimizide gerçekleþtirmiþ olduk. Çadýr kent 1997 den 2004 e kadar yedi yýl boyunca arsýnda çadýr kurularak Hacýbektaþ a gelen ziyaretçilerin konaklama sorunlarýnýn çözümüne yardýmcý olduðu gibi ilçeye ekonomik katký saðlamýþtýr. Son iki yýlda çadýr kent iþlevini yerine getirmedi da da iptal edilerek konut alanýna açýldý ve nostalji oldu. Bunlarý niçin anlattým; Hacýbektaþ ýn tabela nüfusu 7284 dür ilçede yaþayan yerleþik nüfus 5-6 bin civarýndadýr. Hacýbektaþ ýn en son yaptýrdýðýmýz çevre yolunu da içine alan imar planý 20 bin nüfusa göre projelendirilerek onanmýþtýr, Hacýbektaþ ýn rakýmý (deniz seviyesinden yüksekliði) en düþük yer Bengiler 1250 metre en yüksek yer Hanbaðý 1400 metredir. Alt kademe su deposunun bulunduðu yer in( Bala mah) yüksekliði 1334 metredir.üst kademe su deposunun bulunduðu yerin (Çoraklýk) yüksekliði 1377 metredir. Ýlçemize suyun geldiði yalnýz aðýl mevkii nin rakýmý 1165 metredir. Su terfi hattý (kuyulardan ilçeye gelen su boru hattý) uzunluðu 9800 metre olup iki adettir.biri 200 lük ( çapý 20 cm) diðeri 250 lik (çapý 25 cm ) tir. Bu borularýn maksimum taþýyacaðý su miktarý kayýplar hariç 40 lt/sn (saniyede 40 lt) dir. Bu bilgileri þunun için verdim, konutlar ve konut alanlarý projelendirilirken yol, su, kanalizasyon gibi temel alt yapý tesisleri deðerlendirilir ve hesap edilir, bir yerleþim bölgesinin en üst noktasýnýn da üzerine konut yapýlmaz, çünkü su problemi yaþanýr. Çevre görüntü kirliliði, (Hanbaðý, Çoraklýk, Çilehane nin mistik ufuk çizgisi ve Çilehane yi gölgeleyen yapýlaþma) su sorunu, ýsýnma sorunu, rüzðar sorunu gibi temel sorunlar yaþanýr ve dünyanýn hiçbir yerinde su deposun dan yükseðe konut yapýlmaz. Bilmiyorsanýz bir bilene sorarsýnýz. 20 bin nüfusa göre imar planý hazýrlanmýþ ilçemizde ev sahibi olacaklarýnda rahat edeceði çok güzel alanlar vardý, kaldýki toplu konutlar imar planý dýþýnada yapýlabilirdi. Peþinat olarak ödenen paranýn üzerine tüm hak sahipleri 500 er YTL ödeseler idi, toplam 480 hak sahibi nin 240 bin YTL (240 milyar lira) ederdi ki, Hacýbektaþ ta alýnmayacak yer yoktu. Ýlla hazine arazisi olacak diye ileride sorun yaþanacak yere konut yapmanýn bir anlamý olmadýðý gibi ÇADIR KENT gibi kamuya mal olmuþ bir alanda yok edilmeyecekti. Bu konuyu toplu konutla ilgilenen ve gerçekten büyük emeði geçen belediye meclis üyesi sayýn Erol Ünlüyurt a iletmiþtim, buradan bir kez daha yineliyorum; hiç deðilse ikinci etap 330 adet konut zaman varken daha uygun bir yere yapýlabilir 330 hak sahibi 300 er YTL verse 100 bin YTL (100 milyar lira) eder ki, Hacýbektaþ ýn en güzel yerinden arazi alýnýr, gelecekte herkes rahat eder diye düþünüyorum.

4 4 ARAÞTIRMA 11 Mayýs 2006 Perþembe Bu deyiþlerde Pir olduðu, Mürþid olduðu söylenen ve zatýný görmeye eteðini tutulmaya gelindiði açýkça belirtilen bir kiþiye hitap edilmektedir. Bu eteðini tutmaya gelinen Pir kimdir? Anadolu Alevilerinin baðlý bulunduðu en büyük mürþidlik, yani pirlik makamýnýn Hacý Bektaþ ocaðý olduðunu konuyla ilgili olan herkes bilir. Dolayýsýyla, burada hitap edilen Pir in yine o dönemde mürþidlik makamýnda oturan ve eylemiyle bir anda o dönem Alevi toplumunun en temel gündemi haline gelen Kalender Çelebi den baþkasýnýn olamayacaðý açýktýr. Çünkü Pir Sultan ýn yaþadýðý dönem olan 16. yüzyýlda Balým Sultan ýn bu türden eylemlere karýþmadýðý ve Kalender Çelebi sonrasý Hacý Bektaþ postunun uzun süre yýlýna kadar- boþ kaldýðý bilinmektedir. Bu durumda geriye bir tek olasýlýk kalmaktadýr; o da Kalender Çelebi dir. Belgelerden de açýkça görüldüðü gibi Pir Sultan ýn köyünün yakýnýna kadar geldiði kesin olarak bilinen ve belki de kýsa süre için de olsa görüþmeler için Pir Sultan ýn köyüne, taliplerinin yanýna uðrayan ve Yýldýz daðý çevresinde epeyce konaklayan baþka bir eylemci Þah henüz belgeli bir biçimde bilinmiyor. Ayrýca Pir Sultan ýn aþaðýda sunduðumuz deyiþlerde geçen Pir ile birlikte seyrangâha çýkmasý motifi önemlidir. Buradaki pir herhangi biri olamayacaðýna göre Yýldýz daðýyla bir ilintisinin bulunmasý gerekir. Yýldýz daðý motifinin Pir Sultan ýn deyiþleri içerisine Þah olgusuyla birlikte girmesinin bir nedeni bu anlamda yörede yaþanan geliþmeler ve Þah Kalender in Yýldýz daðýnda konaklamasý olmalýdýr. Yücesinden Þah ilinin görünmesi motifi sanýyorum bu durumu anlatmaktadýr. Bu anlamda Pir Sultan ýn burada sunduðumuz Yýldýz daðý deyiþi ve baþka bir deyiþinden aldýðýmýz dörtlük Âþýk Ýsmail in deyiþinde anlattýðý olaylarý bütünüyle tamamlamaktadýr. Bu anlamda bütün bu ayrýntýlarý gözden kaçýrmadan Þah Kalender isyanýnýn Pir Sultan ýn deyiþlerine yansýmasýnýn boyutlarýný ve yansýma þeklini çok iyi irdelemek gerektiðini düþünüyoruz. Bu yaklaþým belki karanlýkta kalan bir çok sorunun çözümü için anahtar olacaktýr. Yýldýz daðýna söylenen aþaðýdaki deyiþ ve baþka bir deyiþteki dörtlük konuyu biraz daha derinleþtirmektedir. Gelmiþ iken bir habercik sorayým Gerçek erenlere yüzler süreyim Konuyla ilgili olarak sunduðumuz aþaðýdaki dörtlükte Pir Sultan ýn Yýldýz daðýna Piriyle birlikte seyrangâh a çýktýðýna iliþkin net bilgi içermektedir.... Pir Sultan Abdal ým coþkun akarým Akar akar dost yoluna bakarým Pirim aldým seyrangâha çýkarým Daha Yýldýz daðýn yaylamasýnlar Bu verilerden anlýþýlmaktadýr ki, Pir Sultan ýn yaþamýnda Yýldýz daðý, Þah/Pir, ve seyrangâh motifleri önemli bir yer tutmaktadýr. Bize kalýrsa düðümün çözümünün bir ucu bu noktada bulunmaktadýr. Bu anlamda taþlarý yerli yerine koyduðumuzda ve yeterli veriyle donanmýþ tarihsel bir altyapýyla beslediðimizde deyiþler birbirini tamamlayarak konunun anlaþýlmasýnda ve çözümlenmesinde önemli bir iþlev görmektedir. Kalender Çelebi olayýyla güçlü bir biçimde iliþkilendirebileceðimiz Pir Sultan ýn elimizde bir deyiþi daha bulunmaktadýr. Bu deyiþte Pir Sultan açýk bir eylem çaðrýsý yapmakta ve Þah ýn korusunun Sarýkaya olduðunu söylemektedir. Bundan anladýðýmýz kadarýyla Osmanlý güçlerini de püskürtmüþ olmanýn verdiði güvenle Sarýkaya civarýnda Kalender Çelebi saflarýna ciddi bir katýlým olsa gerektir. Bugün Sivas bölgesinde Banaz a yakýn Yýldýzeli - Direkli bucaðýna, diðeri Yýldýzeli Merkeze baðlý olmak üzere Kalender Çelebi güzergâhýnda -biri biraz mesafeli- iki Sarýkaya, ayrýca Tokat-Turhal a baðlý Pir Sultan ýn deyiþlerinde geçen Kazova ve Mahmut Paþa nýn arzýnda geçen Kazgöli ne çok yakýn yine Kalender Çelebi güzergâhýnda bir Sarýkaya daha vardýr.[52] Bunlardan, Yýldýzeli Merkeze baðlý olan Sarýkaya büyük çatýþmanýn yaþandýðý Karaçayýr a ve Banaz köyüne, Kazova ya yakýn diðer Sarýkaya ise Osmanlý ordusunun aðýr yenilgiye uðradýðý Cincife ye çok yakýn yerlerdir ve her ikisi de doðrudan yürüyüþ güzergâhý ve hareket alaný içerisinde bulunmaktadýr. Dolayýsýyla Þah Kalender yoðun hareketlilik döneminde yol üstü olmasý dolayýsýyla buralarda konaklamýþ olmalýdýr. Deyiþte konu edilen Sarýkaya bunlardan biri olmasýna karþýn, bugün için hangisi olduðunu kesin olarak belirlemenin olanaðý yok. Ýkisi de mümkün, çünkü biri Banaz yakýnýnda, diðeri Kazova, Kazgöli ve Cincife yakýnýnda. Anlaþýlýyor ki, Kalender Çelebi bu Sarýkaya lardan birinde konakladý ve Mahmut Paþa nýn da bahsettiði gibi -Pir Sultan ýn gaziler olarak andýðýkatýlýmcýlarýn geliþini bekledi. Ayaklanmaya katýlanlardan çoðunun ellerinden timarlarý alýnan gaziler ve yakýn çevresi olduðu düþünülürse sanýrým deyiþin anlamý daha iyi açýklýða kavuþur. Göründüðü kadarýyla Kalender Çelebi saflarýna katýlým çaðrýsýný da içeren bu deyiþin, Pir Sultan tarafýndan Osmanlý güçlerini geriletmenin verdiði coþkuyla söylendiði anlaþýlmaktadýr. Deyiþte geçen ipuçlarý, Mahmut Paþa nýn arzda belirttiði þekilde Kalender Çelebi nin yöreye geliþi ve yöredeki çalýþmalarýyla bütünüyle örtüþür niteliktedir. Pir Sultan açýkça kapýyý çaldý kýrklarýn birisi demektedir ki, bu dizeyle kanýmýzca doðrudan belli kiþiler aracýlýðýyla Kalender Çelebi saflarýna yapýlan katýlým çaðrýsýný kastettiði söylenebilir. Bu çaðrýya uyarak baþta Dulkadirli ve Bozoklu Türkmen aþiretleri olmak üzere Rum eyaletinde birçok insanýn bu eyleme yýðýnlar halinde katýldýðý bilinmektedir. Bu açýklamadan sonra þimdi deyiþi görelim. Gece gündüz arzumaným Kerbelâ Duralým gaziler Ýmam aþkýna Serden baþka benim sermayem yoktur Verelim gaziler Ýmam aþkýna Kapýyý çaldý kýrklarýn birisi Birinden mest oldu kalan gerisi Sarýkaya derler Þah ýn korusu Varalým gaziler Ýmam aþkýna Böyle öter bu yerin bülbülleri Mana verir hakikatýn dilleri Taze açmýþ dost baðýnýn gülleri Derelim gaziler Ýmam aþkýna Tâlib rehberini huzura götür Noksan iþlerini tamama yetir Rýza lokmasýný meydana getir Görelim gaziler Ýmam aþkýna Pir Sultan ým der yol uludur deyu Cümlemiz hakikat kuludur deyu Muhammed çaðýrýr Ali dir deyu Soralým gaziler Ýmam aþkýna Aþaðýdaki deyiþte ise eylem öncesi bu gaziler olarak anýlan çevrelerle cem âyini þeklinde toplantý yapýldýðýný ve bu toplantýda sözler verildiðini gösteren ciddi ipuçlarý bulunmaktadýr. Aslýnda ilgili çevrelerin böylesine büyük bir eylemin hazýrlýk evresinde görüþme ve durum deðerlendirmesi yapmýþ olmalarý da doðal bir davranýþtýr. Þimdi deyiþi görelim. Derildi ayn-ý cem kuruldu erkân Erenler oturmuþ potu postuna Niyaz edip Hakk a açýldý meydan Meydancýlar çerað aldý destine... Erenlerin gazileri geldiler Kabul edip cur asýndan aldýlar Ýçip ab-ý kevser sermest oldular Mâil oldum gözlerinin mestine Zikr ettiler erenlerin nefesin Cûþ ettiler taliblerin hepisin Cümle gönüllerin sildiler pasýn Özlerin teslim ettiler dostuna (SÜRECEK) Alçaðýnda al kýrmýzý taþýn var Yükseðinde turnalardan eþin var Ben de bilmem ne talihsiz baþýn var Benim þahým al kýrmýzý bürünür Dost yüzün görmeyen düþman bilinir Yücesinden Þah ýn ili görünür El ettiler turnalara kazlara Daðlar yeþillendi döndü yazlara Çiðdemler takýnsýn söyle kýzlara Þah ýn bahçesinde gonca gül biter Anda garip garip bülbüller öter Bunda ayrýlýk var ölümden beter Bende bildim bu daðlarýn þahýsýn Gerçek erenlerin nazargâhýsýn Abdal Pir Sultan ýn seyrangâhýsýn

5 10 Mayýs 2006 Çarþamba Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý 11. Sadri Alýþýk Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Tiyatro dalýnda ödül alan sanatçýlar arasýnda Müge Akyamaç, Hüseyin Köroðlu, Berna Laçin, Ali Poyrazoðlu ve Özgü Namal var. 11. Sadri Alýþýk Sinema ve Tiyatro Ödülleri sahiplerini buludu. Türker Ýnanoðlu Maslak Gösteri Merkezi nde düzenlenen gecenin sunuculuðunu, Sadri Alýþýk ýn oðlu Kerem Alýþýk ve Ýpek Tuzcuoðlu yaptý. Sinema dalýnda ödül alan sanatçýlar arasýnda Beste Bereket, Tolga Çevik, Beyazýt Öztürk, Ayþen Gruda ve Cem Yýlmaz bulunuyor. TÝYATRO ÖDÜLLERÝ Gecede, Tiyatro Dalý nda En Ýyi Kadýn Oyuncu ödülüne, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý nda sahnelenen Ýhtiras Tramvayý oyunundaki rolüyle Yeþilçam'ýn en eski ve tutarlý karakter oyuncularýndan biridir Sadri Alýþýk. 5 Nisan 1925 Ýstanbul da dünyaya geldi Mehmet Sadrettin Alýþýk... Çocukluk yýllarýnda Naþit Özcan Tiyatrosu'nu seyrettikten sonra baþlayan tiyatro aþký, okul piyeslerinde, Caðaloðlu Halk Evi'nde ve þimdiki adý Sadri Alýþýk Tiyatrosu olan Küçük Sahne'de devam etmiþtir.. Ýlk filmi ''Günahsýzlar''ý 1946 yýlýnda çeviren Sadri Alýþýk þöhret basamaklarýný hýzla çýkmaya baþlamýþ ve caný kadar sevdiði tiyatrodan Yeþilçam'a adýmýný SOLDAN SAÐA : 1) yýllarý arasýnda Ýstanbul'da yaþadý. Devrinin bir çok ünlü hocasý ile çalýþtý. Radyonun yanýsýra ses sanatçýsý olarak plaklara kendi þarkýlarýný da okuyan bestecimiz. 2) Rusya'da bir akarsu. -Düzey. 3) Yontu. -Ticaret eþyasý. 4) Öðütülmüþ tahýl. - Kürkü deðerli bir yaban kedisi. 5) Sýnav. -Ýskambil kaðýtlarýnda oðlan, bacak, vale. 6) Nörolojik bir hastalýk. -Sýk gözlü að. 7) Ateþli silahlarýn içini temizlemekte kullanýlan çubuk. -Ýskambilde, birli. 8) Ýngiliz birahanesi. -El iþleri için kullanýlan seyrek dokunmuþ keten bezi. 9) Piston. -Üstü kapalý olarak anlatma. 10) Kesin. - Üstün bilgili. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1) Baklagillerden, bol niþastalý bir bitki. -Destansý. 2) Düzenli olarak ekim yapýlan arazi. -Japon haik türküleri. 3) Þaþma anlatýr. -Söyleþi. 4) Çoðunlukla bir direkli, randasý olan, ince gövdeli yelkenli. - Kimyada, Nikel'in simgesi. 5) Gece bekçisi. -Enerji. 6) Yok etme, öldürme. -Azerbaycan'ýn baþkenti. 7) Yabani hayvan vurma sporu. -Ýtalya'da yaþamýþ antik bir halk. 8) Geniþ Müge Akyamaç deðer görüldü. En Ýyi Erkek Oyuncu ödülü de Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Tiyatrolarý nda sahnelenen Dördüncü Murat oyunundaki performansý dolayýsýyla Hüseyin Köroðlu na sunuldu. En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu ödülü, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý nýn Danton un Ölümü adlý oyunundaki rolüyle Nergiz Çorakçý ya verildi. Komedi ve Müzikalde En Ýyi Kadýn Oyuncu ödülünü, Tiyatro Ýstanbul da sahnelenen Dönme Dolap oyunundaki rolüyle Berna Laçin, En Ýyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Ali Poyrazoðlu Tiyatrosu nda sahnelenen Ben Eskiden atmýþtýr yýlýnda çevrilen '' Yalnýzlar Rýhtýmý'' adlý filmde 38 yýllýk hayat arkadaþý Çolpan Ýlhan'a aþýk olmuþ ve ayný sene evlenmiþlerdir... ''Turist Ömer'' tiplemesi Sadri Alýþýk'ýn oyunculuk kariyerinin en önemli adýmý olmuþ ve sanat yaþamýnda yepyeni kapýlar açmýþtýr yýlýnda son filmi olan Yavuz Özkan'ýn yönettiði Yengeç Sepet'i filminde oynar ve Altýn Portakal En Ýyi Erkek Oyuncu ödülünü alýr yýlýnýn 18 Mart'ýnda yetmiþ yaþýnda iken, ailesine, sevenlerine, caný kadar sevdiði Ýstanbul'una ve sinemasýna veda eder Küçüktüm oyunundaki rolüyle Ali Poyrazoðlu aldý. Komedi ve Müzikalde En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu ödülü Orta Oyuncular Tiyatrosu nda sahnelenen Kiralýk Oyun daki rolüyle Özgü Namal a, En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu ödülü ise Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý nda sahnelenen Kantocu adlý oyundaki rolüyle Mert Turak a verildi. Tiyatro Gençlik Özel Ödülü Bartu Küçükçaðlayan a, Tiyatro Onur Ödülü de Dilek Türker e layýk görüldü. Beyazýt Öztürk SÝNEMA ÖDÜLLERÝ Sinema Dalý nda ise En Ýyi Kadýn Oyuncu ödülü Türev filmindeki rolüyle Beste Bereket e sunuldu. Bu dalda En Ýyi Erkek Oyuncu ödülünü Organize Ýþler filmindeki rolüyle Tolga Çevik ile Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmindeki rolüyle Beyazýt Öztürk paylaþtý. En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu ödülünü Babam ve Oðlum filmindeki rolüyle Özge Özberk ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmindeki rolüyle Ayþen Gruda paylaþtý. En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu ödülünü ise Organize Ýþler filmi ile Cem Yýlmaz kazandý. Sinema Dalý nda Onur Ödülü nü Ekrem Bora ve Rekin Teksoy un aldýðý gecede, Sinemada Umut Vaat Eden Oyuncu Ödülü de Ýki Genç Kýz filmindeki rolüyle Feride Çetin e verildi. (SESONLINE) kollu, Japon ulusal giysisi. -Ýliþkin, deðgin. 9) Elin iç tarafý. - Dýþtan mekanik bir tepki sonucu oluþan yerel yara. 10) Rüzgarlý. -Zamaný gösterir Cezzar Ahmet Paþa komutasýndaki Osmanlý ordusu, Akka'da Napoleon Bonaparte'ýn komutasýndaki Fransýz ordusunu yenilgiye uðrattý Bugünkü adý Danýþtay, olan Meclis-i Vala-yi Ahkamý Adliye kuruldu Basýna sansür getirildi Anneler Günü, ilk kez Amerika Birleþik Devletleri'nin Philadelphia kentinde kutlandý Kadýn iplik iþçileri Bursa'da greve çýktý Ýstanbul'da tramvay iþçileri greve baþladý Ayný gün Amerikan Komünist Partisi kuruldu Naziler Almanya'da Heinrich Mann, Upton Sinclair, Erich Maria Remarque gibi yazarlarýn kitaplarýný yakmaya baþladýlar. Ayný gün New York'da mültimilyarder iþ adamý Nelson Rockefeller, sahibi olduðu binanýn ön cephesine Meksikalý ressam Diego Rivera'nýn yaptýðý duvar panosunda Lenin resmi olduðu için, ressamý kovdu, panoyu parçaladý Ýstanbul'da görülmemiþ balýk akýný. Lüferin kilosu 4 kuruþa düþtü Winston Churchill, Chamberlain'ýn istifasý üzerine Ýngiltere Baþbakaný oldu. Ayný gün Naziler Belçika ve Hollanda'ya saldýrdý Alman uçaðý Londra'yý bombaladý, 1400 sivil öldü. Ayný gün, Adolf Hitler'in yardýmcýsý Rudolf Hess, barýþ görüþmesi için Ýngiltere'ye uçtu. Ýngiltere'de tutuklandý, ömür boyu hapse çarptýrýldý. 1987'de öldüðünde, halen Berlin'deki Spandau cezaevindeydi Türkiye Büyük Millet Meclisi nispi temsil seçim sistemini kabul etti Ünlü rock grubu Rolling Stones'un üç üyesi uyuþturucu kullanma iddiasýyla 10 yargýlanmaya baþladý Milli Birlik Grubu eski Demokrat Partililerin siyasi haklarýnýn iadesi için çalýþacaðýný açýklayan CHP lideri Ýsmet Ýnönü ve Cumhurbaþkaný Cevdet Sunay'a birer muhtýra verdi Üniversite öðrencileri Ýstanbul Sultanahmet alanýndaydý. Mitingte gençler özel okullarýn devletleþtirilmesini istedi Sýkýyönetim yasasýnda deðiþiklik yapýldý. Gözaltý süresi 30 güne çýkarýldý Sait Faik Hikaye Ödülünü "Can Parasý"yla Fakir Baykurt aldý Ýstanbul Beyoðlu'ndaki tarihi Çiçek Pasajý çöktü. 12 kiþi öldü François Mitterrand, üçüncü kez katýldýðý seçimlerde Fransa cumhurbaþkaný oldu. Mitterrand 1988 seçimlerini de kazanarak cumhurbaþkanlýðýný sürdürdü Bakanlar Kurulu, Baþbakan Turgut Özal'ýn annesi Hafize Özal'ýn Ýstanbul'daki Süleymaniye Camii avlusuna defnedilmesine izin verdi. Mezar, Nakþibendi Þeyhi Mehmet Zaid Kotku'nun yanýnda yýl süren 723 sanýklý Devrimci-Yol davasýnýn gerekçeli kararý 9 yýl önce bugün açýklandý. Yazýlýþý 2,5 yýl süren gerekçeli kararda 7 ölüm, 37 ömür boyu hapis cezasý var Güney Afrika'nýn ilk Siyah devlet baþkaný Nelson Mandela göreve baþladý Doðru Yol Partisi Genel baþkaný Tansu Çiller'in baþbakanlýktan ayrýlmadan 22 gün önce örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiði açýklandý. Bugün Doðanlar: ABD'li sinema oyuncusu, dansçý ve þarkýcý Fred Astaire. Bugün Ölenler: ABD'li sinema oyuncusu Joan Crawford Gazeteci, yazar Semih Tuðrul Sinema oyuncusu Necdet Tosun. Komedi filmlerindeki sevimli þiþman rolleriyle tanýnan Necdet Tosun 300'den fazla filmde rol almýþtý Tiyatro sanatçýsý Belkýs Dilligil. Ayrýntý için:

6 6 Karýncalar Dünya yý ele geçiriyor! Mutfaklardan tropik ormanlara dünyanýn her köþesinde 20 bin karýnca türü var. Peki 60 milyon yýllýk kýsa bir evrim sürecinde, karýncalar tüm dünyaya yayýlmayý nasýl baþardý? Bilim insanlarý, halen Dünya da 20 bin farklý karýnca türü bulunduðunu düþünüyor. Böcek bilimciler, karýncalarýn þimdiye dek bilinen tüm böcek popülasyonunun yüzde 30 unu oluþturduðunu varsayýyor. Örneðin, sadece Amazonlar daki karýnca popülasyonunun tüm memeli hayvanlar, kuþlar, sürüngenler, amfibyenlerin popülasyonlarýnýn toplamýnýn 4 katý olduðu tahmin ediliyor. Bilim insanlarý karýncalarýn kalabalýklar halinde yaþamalarýný ve bulunduklarý bölgelerde koloniler kurarak yayýlmalarýný bir tür ekolojik hüküm hali olarak niteliyor. 60 MÝLYON YILLIK BÝR EVRÝM Bilim insanlarý karýncalarýn son 120 milyon yýl içinde bugünkü halini aldýðýný düþünüyor. Ancak bulunan fosiller, karýncalarýn 120 milyon yýl önce, bugün olduðu gibi kalabalýklar halinde toprakta yer kapabilen bir tür olmadýklarýný gösteriyor. Araþtýrmalar, karýncalarýn en erken 60 milyon yýl öncesinden itibaren, bitkilerin ortaya çýkmasýyla beslenme rejimlerini deðiþtirdikleri ve kalabalýklaþarak bugünkü özelliklerini kazanmaya baþladýklarýný gösteriyor. Karýncalarýn bu derece kalabalýklaþmasý, bu hayvanlarýn beslenme rejimi ve fabllara da konu olan çalýþkanlýðý ile Ürgüp'te kýsa film gösterisi ÜRGÜP Mart 2006 tarihleri arasýnda 18.'si düzenlenen Uluslararasý Ýstanbul Kýsa Film Festivali'nde gösterilen filmler 22 Mayýs 2006 tarihinde Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi'nde Ürgüplü sinemaseverlerin gösterimine sunulaçaðý açýklandý. Alman Goethe Enstitüsü'nün 18. Ýstanbul Kýsa Film Festivali'nde gösterilen ve 27 filmden oluþan "Kýsa ve Ýyi" baþlýklý kýsa film programý çerçevesinde 22 Mayýs 2006 tarihinde Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi'nde gösterilecek filmler "SEN ve BEN" (aþk temasýný ele alan 5 kýsa filmden oluþuyor), "Yakýn ve Uzak" (belgesel ile kurmaca film arasýndaki geleneksel sýnýrlarý sorgulayan 8 kýsa filmden oluþuyor), "Kaçmak ya da Kalmak" (Almanya'daki yaþamýn olumsuz yönlerini gösteren 7 kýsa filmden oluþuyor) ve "Yaþlý ve Genç" (Farklý kuþaklarýn ortak yaþamlarýndaki mutluluklarýný ve zorluklarýný ele alan 7 kýsa filmden oluþuyor.). Filmlerin 22 Mayýs 2006 Pazartesi Günü 13:00-15:30-18:00-20:30 Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi'nde Ücretsiz olarak izlenebilenebileçeði belirtildi. açýklanýyor. HER KÜLTÜRDE KARINCALI BÝR DEYÝM VAR Karýncalarýn arasýnda da geniþ bir biyo-çeþitlilik var. Örneðin, 1 millimetre büyüklüðündeki Oligomyrmex Atomus ile 4 cm lik Dinoponera türleri gibi. Karýncalar sarýdan siyaha farklý renklerde, çölden yaðmur ormanlarýna, bataklýktan evlerin mutfaklarýna kadar birçok coðrafyalarda yaþýyor. Bu nedenle de, her kültürde ve her dilde karýncalarla ilgili bir deyim bulmak mümkün. Karýncalar besinleri için gerekirse dövüþüyor; kafalarýndaki antenler karýncalarýn diðer karýncalara karþý kullandýklarý en büyük silahlarý. Örneðin, Odontomachus türü öldürücü çenelerini öyle sert bir þekilde kapýyor ki, laboratuvar ortamýnda insan kulaðýyla iþitilebiliyor. Karýncalar, bitkilerin karbohidratlarýyla besleniyor. Kimi karýncalar, gerek diðer hayvanlardan korunmak gerekse besinlerini saklamak için kendilerine bitkilerin köklerinde sýðýnaklar inþa ediyor. Sýcak ve kurak ortamlarda yaþayan karýncalar ise bu koþullara alýþtýklarýndan besinlerini yer altýnda biriktiriyor. Kimi türlerse besinlerini sürekli üstlerinde taþýyarak saklýyor. SOSYAL ÖRGÜTLENME YETENEÐÝ Karýncalar aralarýnda kraliçe, bahçevan gibi çeþitli iþlevlere ayrýlýyor, her bir karýnca görevinin karþýlýðý olarak belirli yetenekler geliþtiriyor. Karýncalarýn diðer hayvanlarý kýskandýracak görev bölüþümü ve toplumsal örgütlenme, içindeki birey lerin yaþlarý ve cinsiyetlerine göre bir hiyerarþi ile düzenleniyor. (Sesonlýne) 11 Mayýs 2006 Perþembe Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün HACIBEKTAÞ - Hacýbektaþ taki ilköðretim okullarý ögrencileri sergi açýyor. Hacýbektaþ ta bulunan ilköðretim okullarý öðrencilerinin resim, iþ eðitimi ve tarým dallarýnda ortaklaþa düzenledikleri sergi bugün saat: da Kültür Merkezi Sergi Salonu nda açýlýyor. Geçici vergi beyanname verme süresi uzatýldý HABER MERKEZÝ - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yýlý Ocak-Mart dönemine iliþkin ilk üç aylýk geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 15 Mayýs pazartesi günü akþamýna kadar uzatýldý yýlý ilk üç aylýk geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatýlmasýna iliþkin sirküler Maliye Bakaný Kemal Unakýtan imzasýyla yayýmlandý. Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yýlý Ocak-Mart dönemine iliþkin ilk üç aylýk geçici vergi beyannamelerini verme süresi 15 Mayýs 2006 pazartesi günü akþamýna kadar uzatýldý. Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak-Mart 2006 dönemine ait geçici vergi beyannamelerini verme süresi bugün sona eriyordu. Beyannamesini 15 Mayýs tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi ise 17 Mayýs 2006 günü akþamýna kadar ödemeleri gerekiyor. 250 dekar, 8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý:

7

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Çarþý içi Esnaf Kefalet Koop. binasý kat: 2 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Bala Mah. Bektaþ Efendi Sk. No: 38 Hacýbektaþ Tel-Faks: Pazar günleri yayýnlanmaz. Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Aman komünist olmasýn da... Adýyaman'da önceki gün, ellerinde AKP bayraklarýyla çocuklar partinin il kongresine katýldýlar. Bir sürü ilköðretim çocuðu, imam hatipli ablalarýnýn ve aðabeylerinin attýðý "Baþörtüsüne uzanan eller kýrýlsýn" sloganýný tekrar ettiler. Muhtemelen dünden itibaren soruþturma zincirleri baþlamýþ, bakanlýk müfettiþleri yola koyulmuþtur. Ama yine muhtemelen ayný esnada o çocuklar büyüklerinden aferinlerini almýþlardýr. Meþruiyetin bayraklarýný salladýklarý için sýrtlarý sývazlanmýþtýr. "Türkiye'de on sekiz yaþýnýn altýnda olanlar, düþünmesin, kafasý çalýþmasýn, 'solcu-molcu' olmasýn diye az mý karnýný çatlattý muktedirler yýllarca. Alýn iþte size 'zararsýz' çocuklar! Allah'a þükürler olsun, solcu-molcu olmadýlar. Herhangi bir ideolojileri yok. Bu dünyada hiçbir þeyi deðiþtiremeyeceklerine, 'Sakýn ha!' fazla soru sormamaya iyice ikna edildiler. Mutsuz hallerini gördükleri anne ve babalarý gibi olmaktan baþka seçenekleri olmadýðýna, hayatýn bu olduðuna, deðiþtirmeye kalkanýn 'anarþik' olacaðýna inandýrýldýlar. Soru sormalarý deðil, sorulan sorulara seçenekler arasýndan bir cevap vermeleri gerekiyordu zaten. O deli kan nereye akacak peki? Ýnsanoðlunun yaratýcý enerjisini bu derece engellerseniz sonunda böyle iþte kendi kendini imha eden, deli, kýrýcý, dövücü bir karanlýða dönüþür 'delikanlýlýk'." Okullardaki þiddet haberlerinin verilmeye baþlandýðý günlerde, 1 Nisan'da böyle yazmýþým. Þimdi kendi yazýmý "görüyorum" ve "artýrýyorum": Ey muktedirler! Kitaplarý yakarken, ezilenin yanýnda saf tutan öðretmenlere sürgün cezasý verirken, ölüm kültünden baþka her türlü düþünceyi yasaklarken bir gün "kitapsýz" çocuklarýn býçaklarýný size doðrultacaðýný bilemezdiniz, deðil mi? En kahraman Milli Eðitim Dünkü gazetelerde Ankara'daki Hýdýrlýktepe Ýlköðretim Okulu'nun haberleri vardý. Polisin bile giremediði bir okul olarak gösteriliyordu. Uyuþturucu, býçak, þiddet... Öðretmenler okula topluca gelip topluca gidiyorlarmýþ okuldan. Ve bu kez baþarýlý öðrenciler "sürgüne" uðruyor, baþka okullara gönderiliyormuþ. Milli Eðitim yetkilileri "Polisin bile giremediði okula Milli Eðitim giriyor!" diye övünüyordu haberlerde. Komik mi, deðil mi, siz söyleyin? Milli Eðitim'in girmekle övündüðü yer bir okul! Þimdiii... Bu çocuklarýn hepsi doðuþtan mý kötü? Bu çocuklar sapýk mý doðmuþlar annelerinden? Böyle bir þey mümkün mü? Bu çocuklar kendi kendilerine taammüden mi çevirmiþler bu okulu bir "þiddet gettosuna"? 80 Darbesi'nden sonra özenle kurulan "mankafa eðitim sistemi"nin þaheseri, þimdi niye "suçlu çocuklar" miti yaratýlarak halledilmeye çalýþýlýyor? Tek meþru varoluþ durumunun "dini bütün bir Polat Alemdar" olduðu bir ülkede çocuklar tam da muktedirlerin istediði gibi davranýyor diye niye aniden herkes celalleniyor? 80 Darbesi hepimize gücün esas deðer olduðunu, naif olanýn, ezilenin yanýnda saf tutanýn anasýndan emdiði sütün burnundan getirileceðini öðretmedi mi? Bütün hikâyelerin sonunda yenenler onlar olmadý Ece Temelkuran mý? Çocuklar yenilmek istemiyorsa haklý deðiller mi? Onlar bu sistemin, bu deðerler sisteminin muzaffer çocuklarý olmak istiyorlar. Haklarý deðil mi? Ýdeolojili çocuklar Adýyaman'da önceki gün, ellerinde AKP bayraklarýyla çocuklar partinin il kongresine katýldýlar. Bir sürü ilköðretim çocuðu, imam hatipli ablalarýnýn ve aðabeylerinin attýðý "Baþörtüsüne uzanan eller kýrýlsýn" sloganýný tekrar ettiler. Muhtemelen dünden itibaren soruþturma zincirleri baþlamýþ, bakanlýk müfettiþleri yola koyulmuþtur. Ama yine muhtemelen ayný esnada o çocuklar büyüklerinden aferinlerini almýþlardýr. Meþruiyetin bayraklarýný salladýklarý için sýrtlarý sývazlanmýþtýr. Niye çocuklara yalan söylüyorsunuz? Beðendiðiniz, istediðiniz çocuklar bunlar. "Dini bütün Polat Alemdarlar"! Þimdi niye öyle deðilmiþ de baþka türlüymüþ gibi yapýyorsunuz? Niye çocuklarýn kafalarýný karýþtýrýyorsunuz? Zengin çocuklarý daha sonra memleketin finans kurumlarýný yönetmek üzere ABD'de eðitim alsýn, yoksul çocuklarý da giderek aptallaþtýrýlan ideolojisiz kafalarýyla ellerinde býçak deli gibi dolansýn, muktedirlere soru soramayacak kadar cahil kalsýn, hapse týkýlacak kadar suçlu olsun istemiyor muydunuz? Ýþte her þey istediðiniz gibi oldu. Þimdi niye sinirleniyorsunuz? Ah! "Dünyanýn bütün çiçeklerini" ve dünyanýn bütün çocuklarýný isteyen, baþka da bir þey istememesine raðmen yýllarca aforoz edilen öðretmenler geliyor aklýma! (Alevihaber.org) Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C 20 En Düþük 0 C 6 'Yaþamak istiyorum mitingi düzenleniyor Barýnak Gönüllüleri Derneði nin giriþimiyle, çok sayýda Hayvan Korumacý ve Hayvan Haklarý savunucusu örgütün katýlýmýyla 12 Nisan da Ankara da gerçekleþtirilen Katilim Kim? mitinginden sonra, 12 Mayýs'ta, yine Ankara da bu kez DOÐÇEV tarafýndan Yaþamak Ýstiyorum temalý bir miting düzenleniyor. Bilindiði üzere, Ankara Mamak ve Kutludüðün Belediyesi sýnýrlarý içindeki alanlarda sokak köpeklerine yönelik gerçekleþtirilen toplu kýyým büyük tepki yaratmýþtý. Yükselen toplumsal protesto üzerine, 12 Nisan da Ankara Tandoðan Meydaný nda gerçekleþtirilen miting ve sonrasýndaki giriþimler, gerek Türkiye, gerekse de dünya çapýnda büyük yanký yapmýþtý. HAYVANLARI KORUMA YASASI TBMM'YE ÝADE 12 Mayýs 2006 Cuma günü saat:12.00 de Ankara, Sýhhiye Abdi Ýpekçi Parký nda gerçekleþecek miting öncesi DOÐÇEV Baþkaný Behiye Eryýlmaz tarafýndan yapýlan çaðrýda þöyle denildi: AB uyum yasalarý çerçevesinde çýkarýlan, eksiklikleri çok 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu nu kullanýlmadýðý için Meclise iade etmek ve son günlerde sýkça yaþanan itlaflara ve zulümlere hayýr demek amacýyla, Milletvekillerini, Çevre Bakanýný, Ýçiþleri Bakanýný, Parti Baþkanlarýný, Belediyeleri, Hayvanseverleri, Sivil Toplum Örgütlerini 12 Mayýs saat de Sýhhiye Abdi Ýpekçi Parký na davet ediyoruz Anýmsanacaðý üzere, daha önce 26 Nisan da gerçekleþmesi planlanan miting, ayný tarihte ABD Dýþiþleri bakaný Condoleezza Rice'ýn Ankara ya gelmesi üzerine 12 Mayýs a ertelenmiþti (Sesonline)

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı