...den sonra konuþulmaz! Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "...den sonra konuþulmaz! Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün"

Transkript

1 Kurslar için gerekli makinalar getirildi Hey Tekstil, Hacýbektaþ ta kuracaðý fabrikada çalýþtýracaðý elemanlarý eðitmek için makinalar getirdi. Overlok, dikiþ, kesme ve ütü makinalarýndan oluþan 33 adet dikiþ makinasý düzenlenecek kurslarda kullanýlacak. Ýþe girmek için baþvuruda bulunan 546 kiþinin Þakir Þenol Spor deyince akla ilk gelen, hep futbol olmuþtur bu ülkede. Oysa, kulüpler tarafýndan bir çok spor dalýnda faaliyet gösterilmesi gerekir. Eðer öyle olsaydý, mevcut spor tesisleri yetmezdi zaten. Alt yapý istemeyen, iki taþtan ya da sopadan kale, bir de top ile baþlayan futbol ne de masumdur sokak aralarýnda. Para iliþkisi yoktur. Yenen yenilen arasýnda tatlý bir rekabet sürer gider. Ancak yaþlar ve klasmanlar büyüdükçe ve de para iliþkileri futbolun güzelliðini de bozar. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün Hacýbektaþ taki ilköðretim okullarý ögrencileri sergi açýyor. Hacýbektaþ ta bulunan ilköðretim okullarý öðrencilerinin resim, iþ eðitimi ve tarým dallarýnda ortaklaþa düzenledikleri sergi bugün saat: da Kültür Merkezi Sergi Salonu nda açýlýyor. tamamýna yakýnýnýn bayanlarýn oluþturduðu baþvuru listeleri incelenip, ön eleme yapýldýktan sonra 3 aylýk kurs dönemi baþlatýlacaðý belirtildi Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak mülakat sonrasý iþe kursa girecek olanlar belirlenecek. Kurslar Hacýbektaþ Kapalý Spor Salonu'nun yanýda bulunan ek binada verilecek. Karýncalar Dünya yý ele geçiriyor! Mutfaklardan tropik ormanlara dünyanýn her köþesinde 20 bin karýnca türü var. Peki 60 milyon yýllýk kýsa Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran Adýyaman'da önceki gün, ellerinde AKP bayraklarýyla çocuklar partinin il kongresine katýldýlar. Bir sürü ilköðretim çocuðu, imam hatipli ablalarýnýn ve aðabeylerinin attýðý "Baþörtüsüne uzanan eller kýrýlsýn" sloganýný tekrar ettiler. Muhtemelen dünden itibaren Bu deyiþlerde Pir olduðu, Mürþid olduðu söylenen ve zatýný görmeye eteðini tutulmaya gelindiði açýkça belirtilen bir kiþiye hitap edilmektedir. Bu eteðini tutmaya gelinen Pir kimdir? Anadolu Alevilerinin baðlý bulunduðu en büyük mürþidlik, yani pirlik makamýnýn Hacý Bektaþ ocaðý olduðunu konuyla bir evrim sürecinde, karýncalar tüm dünyaya yayýlmayý nasýl baþardý? soruþturma zincirleri baþlamýþ, bakanlýk müfettiþleri yola koyulmuþtur. Ama yine muhtemelen ayný esnada o çocuklar büyüklerinden aferinlerini almýþlardýr. Meþruiyetin bayraklarýný salladýklarý için sýrtlarý sývazlanmýþtýr. ilgili olan herkes bilir. Dolayýsýyla, burada hitap edilen Pir in yine o dönemde mürþidlik makamýnda oturan ve eylemiyle bir anda o dönem Alevi toplumunun en temel gündemi haline gelen Kalender Çelebi den baþkasýnýn olamayacaðý açýktýr....den sonra konuþulmaz! Demokrasi Ali Püsküllüoðlu na ait 2004 yýlý basýmý Türkçede Yabancý Sözcükler Sözlüðü nde þöyle açýklanmaktadýr: Siyasal Denetimin doðrudan doðruya halkýn yada düzenli aralýklarla halkýn özgürce seçtiði temsilcilerin elinde bulunduðu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaþlarýn eþit sayýldýðý yönetim biçimi dir. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý 11. Sadri Alýþýk Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Tiyatro dalýnda ödül alan sanatçýlar arasýnda Müge Akyamaç, Hüseyin Köroðlu, Berna Laçin, Ali Poyrazoðlu ve Özgü Namal var. Geçici vergi beyanname verme süresi uzatýldý Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yýlý Ocak-Mart dönemine iliþkin ilk üç aylýk geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 15 Mayýs pazartesi günü akþamýna kadar uzatýldý yýlý ilk üç aylýk geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatýlmasýna iliþkin sirküler Maliye Bakaný Kemal Unakýtan imzasýyla yayýmlandý. HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞLER 11 Mayýs 2006 Perþembe...den sonra Kýrþehir Spor Futbol Takýmý Þimdilik 2. Ligde Spor deyince akla ilk gelen, hep futbol olmuþtur bu ülkede. Oysa, kulüpler tarafýndan bir çok spor dalýnda faaliyet gösterilmesi gerekir. Eðer öyle olsaydý, mevcut spor tesisleri yetmezdi zaten. Alt yapý istemeyen, iki taþtan ya da sopadan kale, bir de top ile baþlayan futbol ne de masumdur sokak aralarýnda. Para iliþkisi yoktur. Yenen yenilen arasýnda tatlý bir rekabet sürer gider. Ancak yaþlar ve klasmanlar büyüdükçe ve de para iliþkileri futbolun güzelliðini de bozar. Eðer, bir çok dalda spor yapmaya zorlansa (teþviklerle) kent takýmlarý, amatör ruh belki canlanýr. Belki,mahalle maçý tadýnda ya da halý saha zevkinde izleyeceðiz müsabakalarý. 7 coðrafi bölgemizde alt yapýlar da geliþtirilerek, teþvikler ve primler ödenerek deplasmanlý olarak kent takýmlarý arasýnda yapýlabilecek her dalda müsabakalar düzenlense; hemi de amatörce ve amatörlerle;inanýn çok daha güzel iþler yapýlmýþ olur. Spor yapan insan nüfusunun artmasý ülkeyi de kentleri de güzelleþtirir. Kentlerin birbirleriyle kavga yapmasýna da gerek kalmaz. Belki de her ilin baþka,baþka spor dallarýnda uzmanlýðý geliþir böylelikle. En kolayýný en kurnazca seçmiþiz yine.belki geçmiþte yapýlamýyordu ama þimdi bu ülke her þeyin en güzelini yapmaya muktedirdir. Geçmiþte alt yapýsýný kurup, koruyup, geliþtirmemiþiz hiçbir spor dalýnýn. Gençlerimizi özellikle de kýzlarýmýzý yönlendirmemiþiz, yüreklendirmemiþiz onlarý. Ne öðretmen ne de malzeme ve de tesis yok demiþiz. Okul spor salonlarý ve bahçelerini Beden Eðitimi dersleri dýþýnda men etmiþiz çocuklarýmýza. Geriye yalnýzca sokak aralarý ve boþ arsalarda futbol oynamak kalmýþ çocuk ve gençlerimize. Yalnýzca, 22 kiþinin oynadýðý binlerin seyrettiði futbol yaygýnlaþmýþ ülkemizde. (Ýnsanlýk düþmaný Franko da 50 yýl 3-F( futbol, faþing, fiesta) ile yönetmiþti Ýspanya yý) Kentimizin yokluklarla mücadele ederek madalya kazanan onlarca(karate, tekvando, king-boks)birysel baþarýlý sporcusunu görmemiþiz. Spor = futbol mantýðý ne zaman deðiþir bilinmez. O deðiþimi yakalarsak her tür spor müsabakasýný da, izlemeyi de takým taraftarlýðýný da öðreniriz sanýrým. Futbol ile yatýp futbol ile kalkmanýn sonucu ortada. Ýþte Aksaray Spor, Kýrþehir Spor futbol maçý ve yaþananlar. Kentimizin futbol takýmýnýn ligde kalmasýna gerçekten sevindim. TEÞEKKÜRLER futbolcular, idareciler, seyirciler, büyüðünden küçüðüne bürokratlar.yaralanan insanlarýmýza geçmiþ olsun. Görüntüler ürkütücü idi. Kayseri-Sivas(maç katliamý), Kýrþehir, Nevþehir, Kýrýkkale gibi yakýn kent futbol takýmlarý maç ve seyirci kavgalarýný hatýrladým çocukluðumun. Þiddetin kutsandýðý bir toplumda, müsabakalarda olay çýkmasýna þaþýrmamalýyýz. Þiddet kültüründen hýzla uzaklaþmadan, bu tür istenmeyen LÝNÇ giriþimleri hayatýn her alanýnda sürecektir( ) Kýrþehir Spor Futbol Takýmý na gelince: (Bir müsibet bin nasihattan evladýr)diyelim ve yaþananlardan bir hisse çýkaralým. Kentli takýmlarýný sahiplenmelidir. Þimdilik ligde kaldýk. Gelecek yýllar ne olacak? Kaynak sorunu ne olacak? (yalnýzca futbolcularýn YTL alacaðý varmýþ.)yine varsýl insanlarýmýzýn insafýna mý terk edilecek Kýrþehir Spor? Öz kaynaktan futbolcu yetiþtirilmesi düþünülecek mi? Beþiktaþ Jimnastik Kulübü nün ÇARÞI grubu gibi haksýzlýklara, kötü tezahürata, savaþlara,siyonizme, anti-semitizme, þiddete, nükleer enerjiye, ýrkçýlýða ve hatta zaman, zaman kendisine bile karþý olabilen üretken, yaratýcý bir ÇARÞI da Kýrþehir de yaratýp yeni seçilecek yöneticilere ve takýma yardýmcý olabilecek gerektiðinde eleþtirecek seyirci var mý Kýrþehir de.(çarþýyý izleyelim en azýndan internet ortamýnda) Eðer bu sorularým yanýtsýz ise; kaygýlarým yersiz deðildir. O zaman þampiyonluk þiarý ile baþlayan yarýþýmýz ligde kalma sevinciyle son bulur. (Tanrý, fukaraya eþeðini kayýp ettirir de, çulsuz olarak, geri buldurur, sevindirirmiþ derler.) Her spor dalýnda amatörce mücadele edebilen geleceðin KIRÞEHÝR SPOR KULÜBÜ dileklerimle saygýlar sunarým Demokrasi Ali Püsküllüoðlu na ait 2004 yýlý basýmý Türkçede Yabancý Sözcükler Sözlüðü nde þöyle açýklanmaktadýr: Siyasal Denetimin doðrudan doðruya halkýn yada düzenli aralýklarla halkýn özgürce seçtiði temsilcilerin elinde bulunduðu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaþlarýn eþit sayýldýðý yönetim biçimi dir. Gazetemizin 9 Mayýs 2006 günkü sayýsýnda iri puntolarla manþetten verdiði.sonra konuþulmaz konulu haberin, kendi içerisinde taþýdýðý antidemokratik, statükocu, otoriter yapýsý ve gazetenin haberi veriþ biçimi ile de oldukça üzüntü verici öðeler içermektedir. Bilindiði gibi ben bu bir avuç fedakar insanýn özveri ve inatla yaþatmaya çalýþtýðý gariban yerel basýnýn katýlýmcýlarýndan ve destekleyicilerinden birisiyim. Bir o kadarda içeriden birisi olarak bu gazeteyi eleþtirme hakkýna sahip olduðumu düþünüyorum. Eleþtiririz ve yolumuza devam ederiz. Çünkü bu gazete gerçeðe, özgürlüðe ve hoþgörüye adanmýþtýr. Ýlk önce haberin anlamýný irdelemeye çalýþalým den sonra konuþulmaz özellikle noktalama ile boþ býraktýðým bu bölüme neler yazýlmaz ki? Babadan sonra konuþulmaz, hocadan sonra konuþulmaz, reisten sonra konuþulmaz. Ýþte insanlýðýn bütün konuþulmaz! demokrasi macerasýnýn sýðabileceði bir boþluk. O boþlukta insanoðlunun ortaçaðdan bugüne getirdiði erdemli demokrasi, eþitlik, özgürlük, baðýmsýz birey olabilme mücadelesi vardýr. Bugünkü çaðdaþ demokrasi anlayýþýyla tamamen ters bir anlayýþý simgeleyen bu statükocu, otoriter zihniyetin Avrupa Birliði kapýsýndaki bir ülkenin üst düzey yetkilisi tarafýndan dile getirilmesi ayrýca düþündürücüdür. Çok sevindiricidir ki bu ülkede Cumhurbaþkaný ndan sonra da, baþbakandan sonrada konuþulabilmektedir. Yeter ki, hakaret ve kiþilik haklarýna, yasalara aykýrý bir durum olmasýn. Orada konuþulmasýna tahammül edilmeyen kiþi bu ilçenin demokratik oylarý ile seçilmiþ bir belediye baþkanýdýr. Adý ne olursa olsun, ilçenin kendini çok aþan anlamý ile de açýk oturumlara, söyleþilere davet edilen görüþlerine baþvurulan insanýdýr. Bu geçmiþte böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktýr. Sayýn Belediye Baþkaný nýn adý geçen etkinlikte konuþmasý yetkililer tarafýndan saygýyla karþýlanmalýydý. Onun yerinde bir baþka insan o makamda olabilirdi, görüþlerim yinede deðiþmezdi. Gazetemizin haberi veriþ biçimi de bu haklýlýðý destekler nitelikte olmalýydý. Haber sadece haber deðildir. Kendi içinde ve dýþýnda taþýdýðý anlam yine haber niteliðine helal getirmeden haberi veriþ biçimimiz ile demokratik ilkelere olan baðlýlýðýmýz ve tarafýmýz tayin edilebilirdi. Ve bunu da yapmak zorunda idik. Yani þöyle verilebilirdi haber; yine iri puntolarla ve manþetten. " den sonra konuþulmaz(!)" O ünlem iþareti çok þey anlatýrdý ve gazetemize çok yakýþýrdý. Bu demokrasi fýrsatý deðerlendirilmeliydi. Nasýl ki geçenlerde yayýnlanan Siyaset Meydaný nda Sayýn Belediye Baþkaný nýn sözünün kesilmesine içten içe sevinmek yanlýþsa, hiçbir kiþinin hiçbir gerekçe ile sözünün kesilmesine de sevinmemek gerekir idi. Ancak söz ister istemez doðaldýr ki þu noktaya gelecektir. Gazetemize hoþgörü ile bakmayan, onun belediye içerisinde daðýtýmýna engel ve yasak koyan Sayýn Belediye Baþkaný na Oh olmuþ demeyecek olgunluktayýz. Demokrasi herkese eþit miktarda ve bol bol lazýmdýr. Kayseri de Aþure günlerinde kaybedilen irtifa içimizi acýtmýþtýr. Siz baþkalarýnýn söz söyleme ve ifade özgürlüðüne saygý göstereceksiniz ki, baþkalarýndan da ayný saygýyý bekleyelim. Bunun aksi ve haklý gerekçesi olamaz. Sizi protesto eder mahiyette o etkinliði terk eden yetkilinin tavrýný ben bir sade Hacýbektaþlý olarak kendime ve Hacýbektaþ halkýna yapýlmýþ saygýsýzlýk olarak görüyor ve protesto ediyorum. Bu konuda Sayýn Belediye Baþkaný nýn yanýnda olmak gerektiðini düþünüyorum. Bu gazetenin içinden biri olarak, bu tavrýmýn taraflarca doðru anlaþýlmasý dileðiyle GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 11 Mayýs 2006 Perþembe HABER 3 Kurslar için gerekli makinalar getirildi Hey Tekstil, Hacýbektaþ ta kuracaðý fabrikada çalýþtýracaðý elemanlarý eðitmek için makinalar getirdi. Overlok, dikiþ, kesme ve ütü makinalarýndan oluþan 33 adet dikiþ makinasý düzenlenecek kurslarda kullanýlacak. Ýþe girmek için baþvuruda bulunan 546 kiþinin tamamýna yakýnýnýn bayanlarýn oluþturduðu baþvuru listeleri incelenip, ön eleme yapýldýktan sonra 3 aylýk kurs dönemi baþlatýlacaðý belirtildi Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak mülakat sonrasý iþe kursa girecek olanlar belirlenecek. Kurslar Hacýbektaþ Kapalý Spor Salonu'nun yanýda bulunan ek binada verilecek. HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþa kurulmasý planlanan Hey Tekstil 'in kuracaðý tekstil fabrikasýnýn altyaý çalýþmalarý devam ediyor.. Hacýbektaþlý iþ adamý Süreyya Bektaþ ve eþi Aynur Bektaþ'ýn giriþimleriyle kurulacak olan tekstil fabrikasýna baþvurular tamamlandý. Kurulacak tekstil fabrikasý için eðitim-kurs amaçlý Ovarlok, Singer, Kesme ve Ütü makinalarýn dan oluþan 33 adet dikiþ makinasý Hacýbektaþa getirildi. Ýþe girmek için baþ vuruda bulunan 546 kiþinin tamamýna yakýnýnýn bayanlarýn oluþturduðu baþvuru listeleri incelenip,ön eleme yapýldýktan sonra 3 ANKARA Merkezi Ankara'da bulunan Hayokoder'li gençler kurduðu Hacýbektaþ Gönüllüleri, dernekte Gönül ve Gönüllülük konulu bir konferans düzenlediler. Dr. Tülay Üstündað'ýn verdiði konferansla ilgili olarak Hayokder'in yaptýðý açýklama þöyle: 30 Nisan Pazar günü Dr. Tülay Üstündað ýn Gönül ve Gönüllülük konulu konferansý derneðimizde gerçekleþtirildi. 'Bireylerin bilgi, duygu ve hareket deðerleriyle birbirlerinden farklý olduklarýný, ilginç öykü ve deðiþik aylýk kurs dönemi baþlatýlacaðý belirtildi Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak mülakat sonrasý getirilen makinalarla iþe girecek olanlara kurs vermek için Hacýbektaþ Kapalý Spor Salonu'nun yanýda bulunan ek binada verilecek kurs için altyapý çalýþmalarýnýn devam ettiði açýklandý. Bu amaçla; mülakatýn ve kursun yapýlacaðý salonda eðitim amaçlý getirilen makinalarýn kurulumuna baþlandýðý söylendi. Konuyla ilgili olarak Hey Tekstil'in teknik sorumlusu Ümit Yücel ve eðitim sorumlusu Turan Hergüner þu açýklamalarda bulundular Bugün 33 makinayý getirdik. Bunlar Ovarlok, Singer, Kesme ve Ütü makinalarýdýr. Bu benzetmelerle, zaman zaman katýlýmcýlarýn da görüþlerini dikkate alarak anlatan Dr. Tülay Üstündað ; sivil toplum kuruluþlarý altýnda sorumluluk almayan bireylere Goethe nin Çözümde görev almayanlarýn, problemin bir parçasý olacaðý ve benzemezliklerine karþýn bir araya geliþlerinde tat olan karýþým olabilmek için gönüllülere Kýzýlderili atasözü Bana söylersen unutabilirim, Gösterirsen anýmsayabilirim, Ama beni de katarsan, anlarým. sözlerini hatýrlatmýþtýr. Farklýlýklara saygý duyarak, imece üretim, ortak akýl ve baþarýyý paylaþma deðerleriyle, eleþtirmek deðil deðiþtirmek için birlik makinalarla çalýþmaya hak kazananlara eðitim amaçlý kurs verilecek. Kurs üç ay sürecek. Alýnacak kiþileri yönetim kurulu belirleyecek. Baþ vurularý deðerlendirecektir.deðerlendirme sonrasý çalýþacak kiþilere pratik eðitimi burada vereceðiz. Bu projeye Hacýbektaþlýlarýn sahip çýkmasý önemlidir. Önemli olan Hacýbektaþtýr. dediler. Hayokderli gençlerden konferans olabileceðimizi anlatan Dr Tülay Üstündað a çok teþekkür ediyor, çözümün birer parçasý olabilmek için herkesi göreve davet ediyoruz. Çadýrkent Nostalji dendiði zaman aradan en az 20 yýl geçmesi gerekir ki insanlarýn yaþamlarýnda geçmiþ tatlar yada anýlar nostalji olsun. Gençken çocukluðunun, yaþlý iken gençliðinin geçtiði yer ve mekanlarý yada olaylarý gözlerinde canlandýrýrken biraz, duygulanýr biraz hüzünlenir, bazen gülümser beklide o an geçmiþi yaþar bir an için. Bunlarý düþünürken 1995 yýlýna gittim,kültür bakanlýðý müsteþarý sayýn Emre Kongar la Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri nasýl birkaç gün fazla tutabiliriz, ziyaretçileri Aðustos ayýnýn sýcaðýndan, gece soðuðundan nasýl koruyabilirizi tartýþýrken hayalimdeki projeyi anlattým ve sayýn müsteþarla birlikte dönemin kültür bakanlarý sayýn Fikri Saðlar a daha sonra bakan olan sayýn Ercan Karakaþ ile sayýn Ýsmail Cem e projeyi anlatýp desteklerini aldýðým günleri anýmsadým. Hacýbektaþ a gelen ziyaretçiler birkaç gün daha fazla nasýl konaklatabiliriz ki, ilçenin ekonomisine ve esnafýna katký saðlasýn, ayrýca gelen ziyaretçilerin memnun ayrýlmasý ve her yýl daha da artmasýnýn Hacýbektaþ ýn yararýna olacaðýnýn hesaplarýný yapmýþtýk ve ismini bulmuþtuk ÇADIR KENT.. nasýl olacaktý, ilk iþimiz önce araziyi bulmak ve bakanlýða kamulaþtýrýlaçak arazi bulundu. Cumhurbaþkaný'nýn da devreye girmesi ile kamulaþtýrýldý. Arazi teraslanarak idare binasý, kesimhane,yemekhane, mutfak, duþ,wc ler ve küçük seyirlik bir anfi tiyatro ile 4 adet 10 ar kabinlik tuvaletler, teraslara çeþmeler ve aydýnlatma ve elektirik kullanýmý için direkler dikildi. Ayrýca çadýr kent ile çilehane nin su ihtiyacýný karþýlayacak hanbaðýnýn en yüksek noktasýna su deposu ile Hacýbektaþa hava yolu ile gelecek konuklar için helikopter pisti yapýldý ve sonunda bir hayalimizide gerçekleþtirmiþ olduk. Çadýr kent 1997 den 2004 e kadar yedi yýl boyunca arsýnda çadýr kurularak Hacýbektaþ a gelen ziyaretçilerin konaklama sorunlarýnýn çözümüne yardýmcý olduðu gibi ilçeye ekonomik katký saðlamýþtýr. Son iki yýlda çadýr kent iþlevini yerine getirmedi da da iptal edilerek konut alanýna açýldý ve nostalji oldu. Bunlarý niçin anlattým; Hacýbektaþ ýn tabela nüfusu 7284 dür ilçede yaþayan yerleþik nüfus 5-6 bin civarýndadýr. Hacýbektaþ ýn en son yaptýrdýðýmýz çevre yolunu da içine alan imar planý 20 bin nüfusa göre projelendirilerek onanmýþtýr, Hacýbektaþ ýn rakýmý (deniz seviyesinden yüksekliði) en düþük yer Bengiler 1250 metre en yüksek yer Hanbaðý 1400 metredir. Alt kademe su deposunun bulunduðu yer in( Bala mah) yüksekliði 1334 metredir.üst kademe su deposunun bulunduðu yerin (Çoraklýk) yüksekliði 1377 metredir. Ýlçemize suyun geldiði yalnýz aðýl mevkii nin rakýmý 1165 metredir. Su terfi hattý (kuyulardan ilçeye gelen su boru hattý) uzunluðu 9800 metre olup iki adettir.biri 200 lük ( çapý 20 cm) diðeri 250 lik (çapý 25 cm ) tir. Bu borularýn maksimum taþýyacaðý su miktarý kayýplar hariç 40 lt/sn (saniyede 40 lt) dir. Bu bilgileri þunun için verdim, konutlar ve konut alanlarý projelendirilirken yol, su, kanalizasyon gibi temel alt yapý tesisleri deðerlendirilir ve hesap edilir, bir yerleþim bölgesinin en üst noktasýnýn da üzerine konut yapýlmaz, çünkü su problemi yaþanýr. Çevre görüntü kirliliði, (Hanbaðý, Çoraklýk, Çilehane nin mistik ufuk çizgisi ve Çilehane yi gölgeleyen yapýlaþma) su sorunu, ýsýnma sorunu, rüzðar sorunu gibi temel sorunlar yaþanýr ve dünyanýn hiçbir yerinde su deposun dan yükseðe konut yapýlmaz. Bilmiyorsanýz bir bilene sorarsýnýz. 20 bin nüfusa göre imar planý hazýrlanmýþ ilçemizde ev sahibi olacaklarýnda rahat edeceði çok güzel alanlar vardý, kaldýki toplu konutlar imar planý dýþýnada yapýlabilirdi. Peþinat olarak ödenen paranýn üzerine tüm hak sahipleri 500 er YTL ödeseler idi, toplam 480 hak sahibi nin 240 bin YTL (240 milyar lira) ederdi ki, Hacýbektaþ ta alýnmayacak yer yoktu. Ýlla hazine arazisi olacak diye ileride sorun yaþanacak yere konut yapmanýn bir anlamý olmadýðý gibi ÇADIR KENT gibi kamuya mal olmuþ bir alanda yok edilmeyecekti. Bu konuyu toplu konutla ilgilenen ve gerçekten büyük emeði geçen belediye meclis üyesi sayýn Erol Ünlüyurt a iletmiþtim, buradan bir kez daha yineliyorum; hiç deðilse ikinci etap 330 adet konut zaman varken daha uygun bir yere yapýlabilir 330 hak sahibi 300 er YTL verse 100 bin YTL (100 milyar lira) eder ki, Hacýbektaþ ýn en güzel yerinden arazi alýnýr, gelecekte herkes rahat eder diye düþünüyorum.

4 4 ARAÞTIRMA 11 Mayýs 2006 Perþembe Bu deyiþlerde Pir olduðu, Mürþid olduðu söylenen ve zatýný görmeye eteðini tutulmaya gelindiði açýkça belirtilen bir kiþiye hitap edilmektedir. Bu eteðini tutmaya gelinen Pir kimdir? Anadolu Alevilerinin baðlý bulunduðu en büyük mürþidlik, yani pirlik makamýnýn Hacý Bektaþ ocaðý olduðunu konuyla ilgili olan herkes bilir. Dolayýsýyla, burada hitap edilen Pir in yine o dönemde mürþidlik makamýnda oturan ve eylemiyle bir anda o dönem Alevi toplumunun en temel gündemi haline gelen Kalender Çelebi den baþkasýnýn olamayacaðý açýktýr. Çünkü Pir Sultan ýn yaþadýðý dönem olan 16. yüzyýlda Balým Sultan ýn bu türden eylemlere karýþmadýðý ve Kalender Çelebi sonrasý Hacý Bektaþ postunun uzun süre yýlýna kadar- boþ kaldýðý bilinmektedir. Bu durumda geriye bir tek olasýlýk kalmaktadýr; o da Kalender Çelebi dir. Belgelerden de açýkça görüldüðü gibi Pir Sultan ýn köyünün yakýnýna kadar geldiði kesin olarak bilinen ve belki de kýsa süre için de olsa görüþmeler için Pir Sultan ýn köyüne, taliplerinin yanýna uðrayan ve Yýldýz daðý çevresinde epeyce konaklayan baþka bir eylemci Þah henüz belgeli bir biçimde bilinmiyor. Ayrýca Pir Sultan ýn aþaðýda sunduðumuz deyiþlerde geçen Pir ile birlikte seyrangâha çýkmasý motifi önemlidir. Buradaki pir herhangi biri olamayacaðýna göre Yýldýz daðýyla bir ilintisinin bulunmasý gerekir. Yýldýz daðý motifinin Pir Sultan ýn deyiþleri içerisine Þah olgusuyla birlikte girmesinin bir nedeni bu anlamda yörede yaþanan geliþmeler ve Þah Kalender in Yýldýz daðýnda konaklamasý olmalýdýr. Yücesinden Þah ilinin görünmesi motifi sanýyorum bu durumu anlatmaktadýr. Bu anlamda Pir Sultan ýn burada sunduðumuz Yýldýz daðý deyiþi ve baþka bir deyiþinden aldýðýmýz dörtlük Âþýk Ýsmail in deyiþinde anlattýðý olaylarý bütünüyle tamamlamaktadýr. Bu anlamda bütün bu ayrýntýlarý gözden kaçýrmadan Þah Kalender isyanýnýn Pir Sultan ýn deyiþlerine yansýmasýnýn boyutlarýný ve yansýma þeklini çok iyi irdelemek gerektiðini düþünüyoruz. Bu yaklaþým belki karanlýkta kalan bir çok sorunun çözümü için anahtar olacaktýr. Yýldýz daðýna söylenen aþaðýdaki deyiþ ve baþka bir deyiþteki dörtlük konuyu biraz daha derinleþtirmektedir. Gelmiþ iken bir habercik sorayým Gerçek erenlere yüzler süreyim Konuyla ilgili olarak sunduðumuz aþaðýdaki dörtlükte Pir Sultan ýn Yýldýz daðýna Piriyle birlikte seyrangâh a çýktýðýna iliþkin net bilgi içermektedir.... Pir Sultan Abdal ým coþkun akarým Akar akar dost yoluna bakarým Pirim aldým seyrangâha çýkarým Daha Yýldýz daðýn yaylamasýnlar Bu verilerden anlýþýlmaktadýr ki, Pir Sultan ýn yaþamýnda Yýldýz daðý, Þah/Pir, ve seyrangâh motifleri önemli bir yer tutmaktadýr. Bize kalýrsa düðümün çözümünün bir ucu bu noktada bulunmaktadýr. Bu anlamda taþlarý yerli yerine koyduðumuzda ve yeterli veriyle donanmýþ tarihsel bir altyapýyla beslediðimizde deyiþler birbirini tamamlayarak konunun anlaþýlmasýnda ve çözümlenmesinde önemli bir iþlev görmektedir. Kalender Çelebi olayýyla güçlü bir biçimde iliþkilendirebileceðimiz Pir Sultan ýn elimizde bir deyiþi daha bulunmaktadýr. Bu deyiþte Pir Sultan açýk bir eylem çaðrýsý yapmakta ve Þah ýn korusunun Sarýkaya olduðunu söylemektedir. Bundan anladýðýmýz kadarýyla Osmanlý güçlerini de püskürtmüþ olmanýn verdiði güvenle Sarýkaya civarýnda Kalender Çelebi saflarýna ciddi bir katýlým olsa gerektir. Bugün Sivas bölgesinde Banaz a yakýn Yýldýzeli - Direkli bucaðýna, diðeri Yýldýzeli Merkeze baðlý olmak üzere Kalender Çelebi güzergâhýnda -biri biraz mesafeli- iki Sarýkaya, ayrýca Tokat-Turhal a baðlý Pir Sultan ýn deyiþlerinde geçen Kazova ve Mahmut Paþa nýn arzýnda geçen Kazgöli ne çok yakýn yine Kalender Çelebi güzergâhýnda bir Sarýkaya daha vardýr.[52] Bunlardan, Yýldýzeli Merkeze baðlý olan Sarýkaya büyük çatýþmanýn yaþandýðý Karaçayýr a ve Banaz köyüne, Kazova ya yakýn diðer Sarýkaya ise Osmanlý ordusunun aðýr yenilgiye uðradýðý Cincife ye çok yakýn yerlerdir ve her ikisi de doðrudan yürüyüþ güzergâhý ve hareket alaný içerisinde bulunmaktadýr. Dolayýsýyla Þah Kalender yoðun hareketlilik döneminde yol üstü olmasý dolayýsýyla buralarda konaklamýþ olmalýdýr. Deyiþte konu edilen Sarýkaya bunlardan biri olmasýna karþýn, bugün için hangisi olduðunu kesin olarak belirlemenin olanaðý yok. Ýkisi de mümkün, çünkü biri Banaz yakýnýnda, diðeri Kazova, Kazgöli ve Cincife yakýnýnda. Anlaþýlýyor ki, Kalender Çelebi bu Sarýkaya lardan birinde konakladý ve Mahmut Paþa nýn da bahsettiði gibi -Pir Sultan ýn gaziler olarak andýðýkatýlýmcýlarýn geliþini bekledi. Ayaklanmaya katýlanlardan çoðunun ellerinden timarlarý alýnan gaziler ve yakýn çevresi olduðu düþünülürse sanýrým deyiþin anlamý daha iyi açýklýða kavuþur. Göründüðü kadarýyla Kalender Çelebi saflarýna katýlým çaðrýsýný da içeren bu deyiþin, Pir Sultan tarafýndan Osmanlý güçlerini geriletmenin verdiði coþkuyla söylendiði anlaþýlmaktadýr. Deyiþte geçen ipuçlarý, Mahmut Paþa nýn arzda belirttiði þekilde Kalender Çelebi nin yöreye geliþi ve yöredeki çalýþmalarýyla bütünüyle örtüþür niteliktedir. Pir Sultan açýkça kapýyý çaldý kýrklarýn birisi demektedir ki, bu dizeyle kanýmýzca doðrudan belli kiþiler aracýlýðýyla Kalender Çelebi saflarýna yapýlan katýlým çaðrýsýný kastettiði söylenebilir. Bu çaðrýya uyarak baþta Dulkadirli ve Bozoklu Türkmen aþiretleri olmak üzere Rum eyaletinde birçok insanýn bu eyleme yýðýnlar halinde katýldýðý bilinmektedir. Bu açýklamadan sonra þimdi deyiþi görelim. Gece gündüz arzumaným Kerbelâ Duralým gaziler Ýmam aþkýna Serden baþka benim sermayem yoktur Verelim gaziler Ýmam aþkýna Kapýyý çaldý kýrklarýn birisi Birinden mest oldu kalan gerisi Sarýkaya derler Þah ýn korusu Varalým gaziler Ýmam aþkýna Böyle öter bu yerin bülbülleri Mana verir hakikatýn dilleri Taze açmýþ dost baðýnýn gülleri Derelim gaziler Ýmam aþkýna Tâlib rehberini huzura götür Noksan iþlerini tamama yetir Rýza lokmasýný meydana getir Görelim gaziler Ýmam aþkýna Pir Sultan ým der yol uludur deyu Cümlemiz hakikat kuludur deyu Muhammed çaðýrýr Ali dir deyu Soralým gaziler Ýmam aþkýna Aþaðýdaki deyiþte ise eylem öncesi bu gaziler olarak anýlan çevrelerle cem âyini þeklinde toplantý yapýldýðýný ve bu toplantýda sözler verildiðini gösteren ciddi ipuçlarý bulunmaktadýr. Aslýnda ilgili çevrelerin böylesine büyük bir eylemin hazýrlýk evresinde görüþme ve durum deðerlendirmesi yapmýþ olmalarý da doðal bir davranýþtýr. Þimdi deyiþi görelim. Derildi ayn-ý cem kuruldu erkân Erenler oturmuþ potu postuna Niyaz edip Hakk a açýldý meydan Meydancýlar çerað aldý destine... Erenlerin gazileri geldiler Kabul edip cur asýndan aldýlar Ýçip ab-ý kevser sermest oldular Mâil oldum gözlerinin mestine Zikr ettiler erenlerin nefesin Cûþ ettiler taliblerin hepisin Cümle gönüllerin sildiler pasýn Özlerin teslim ettiler dostuna (SÜRECEK) Alçaðýnda al kýrmýzý taþýn var Yükseðinde turnalardan eþin var Ben de bilmem ne talihsiz baþýn var Benim þahým al kýrmýzý bürünür Dost yüzün görmeyen düþman bilinir Yücesinden Þah ýn ili görünür El ettiler turnalara kazlara Daðlar yeþillendi döndü yazlara Çiðdemler takýnsýn söyle kýzlara Þah ýn bahçesinde gonca gül biter Anda garip garip bülbüller öter Bunda ayrýlýk var ölümden beter Bende bildim bu daðlarýn þahýsýn Gerçek erenlerin nazargâhýsýn Abdal Pir Sultan ýn seyrangâhýsýn

5 10 Mayýs 2006 Çarþamba Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý 11. Sadri Alýþýk Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Tiyatro dalýnda ödül alan sanatçýlar arasýnda Müge Akyamaç, Hüseyin Köroðlu, Berna Laçin, Ali Poyrazoðlu ve Özgü Namal var. 11. Sadri Alýþýk Sinema ve Tiyatro Ödülleri sahiplerini buludu. Türker Ýnanoðlu Maslak Gösteri Merkezi nde düzenlenen gecenin sunuculuðunu, Sadri Alýþýk ýn oðlu Kerem Alýþýk ve Ýpek Tuzcuoðlu yaptý. Sinema dalýnda ödül alan sanatçýlar arasýnda Beste Bereket, Tolga Çevik, Beyazýt Öztürk, Ayþen Gruda ve Cem Yýlmaz bulunuyor. TÝYATRO ÖDÜLLERÝ Gecede, Tiyatro Dalý nda En Ýyi Kadýn Oyuncu ödülüne, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý nda sahnelenen Ýhtiras Tramvayý oyunundaki rolüyle Yeþilçam'ýn en eski ve tutarlý karakter oyuncularýndan biridir Sadri Alýþýk. 5 Nisan 1925 Ýstanbul da dünyaya geldi Mehmet Sadrettin Alýþýk... Çocukluk yýllarýnda Naþit Özcan Tiyatrosu'nu seyrettikten sonra baþlayan tiyatro aþký, okul piyeslerinde, Caðaloðlu Halk Evi'nde ve þimdiki adý Sadri Alýþýk Tiyatrosu olan Küçük Sahne'de devam etmiþtir.. Ýlk filmi ''Günahsýzlar''ý 1946 yýlýnda çeviren Sadri Alýþýk þöhret basamaklarýný hýzla çýkmaya baþlamýþ ve caný kadar sevdiði tiyatrodan Yeþilçam'a adýmýný SOLDAN SAÐA : 1) yýllarý arasýnda Ýstanbul'da yaþadý. Devrinin bir çok ünlü hocasý ile çalýþtý. Radyonun yanýsýra ses sanatçýsý olarak plaklara kendi þarkýlarýný da okuyan bestecimiz. 2) Rusya'da bir akarsu. -Düzey. 3) Yontu. -Ticaret eþyasý. 4) Öðütülmüþ tahýl. - Kürkü deðerli bir yaban kedisi. 5) Sýnav. -Ýskambil kaðýtlarýnda oðlan, bacak, vale. 6) Nörolojik bir hastalýk. -Sýk gözlü að. 7) Ateþli silahlarýn içini temizlemekte kullanýlan çubuk. -Ýskambilde, birli. 8) Ýngiliz birahanesi. -El iþleri için kullanýlan seyrek dokunmuþ keten bezi. 9) Piston. -Üstü kapalý olarak anlatma. 10) Kesin. - Üstün bilgili. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1) Baklagillerden, bol niþastalý bir bitki. -Destansý. 2) Düzenli olarak ekim yapýlan arazi. -Japon haik türküleri. 3) Þaþma anlatýr. -Söyleþi. 4) Çoðunlukla bir direkli, randasý olan, ince gövdeli yelkenli. - Kimyada, Nikel'in simgesi. 5) Gece bekçisi. -Enerji. 6) Yok etme, öldürme. -Azerbaycan'ýn baþkenti. 7) Yabani hayvan vurma sporu. -Ýtalya'da yaþamýþ antik bir halk. 8) Geniþ Müge Akyamaç deðer görüldü. En Ýyi Erkek Oyuncu ödülü de Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Tiyatrolarý nda sahnelenen Dördüncü Murat oyunundaki performansý dolayýsýyla Hüseyin Köroðlu na sunuldu. En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu ödülü, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý nýn Danton un Ölümü adlý oyunundaki rolüyle Nergiz Çorakçý ya verildi. Komedi ve Müzikalde En Ýyi Kadýn Oyuncu ödülünü, Tiyatro Ýstanbul da sahnelenen Dönme Dolap oyunundaki rolüyle Berna Laçin, En Ýyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Ali Poyrazoðlu Tiyatrosu nda sahnelenen Ben Eskiden atmýþtýr yýlýnda çevrilen '' Yalnýzlar Rýhtýmý'' adlý filmde 38 yýllýk hayat arkadaþý Çolpan Ýlhan'a aþýk olmuþ ve ayný sene evlenmiþlerdir... ''Turist Ömer'' tiplemesi Sadri Alýþýk'ýn oyunculuk kariyerinin en önemli adýmý olmuþ ve sanat yaþamýnda yepyeni kapýlar açmýþtýr yýlýnda son filmi olan Yavuz Özkan'ýn yönettiði Yengeç Sepet'i filminde oynar ve Altýn Portakal En Ýyi Erkek Oyuncu ödülünü alýr yýlýnýn 18 Mart'ýnda yetmiþ yaþýnda iken, ailesine, sevenlerine, caný kadar sevdiði Ýstanbul'una ve sinemasýna veda eder Küçüktüm oyunundaki rolüyle Ali Poyrazoðlu aldý. Komedi ve Müzikalde En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu ödülü Orta Oyuncular Tiyatrosu nda sahnelenen Kiralýk Oyun daki rolüyle Özgü Namal a, En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu ödülü ise Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý nda sahnelenen Kantocu adlý oyundaki rolüyle Mert Turak a verildi. Tiyatro Gençlik Özel Ödülü Bartu Küçükçaðlayan a, Tiyatro Onur Ödülü de Dilek Türker e layýk görüldü. Beyazýt Öztürk SÝNEMA ÖDÜLLERÝ Sinema Dalý nda ise En Ýyi Kadýn Oyuncu ödülü Türev filmindeki rolüyle Beste Bereket e sunuldu. Bu dalda En Ýyi Erkek Oyuncu ödülünü Organize Ýþler filmindeki rolüyle Tolga Çevik ile Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmindeki rolüyle Beyazýt Öztürk paylaþtý. En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu ödülünü Babam ve Oðlum filmindeki rolüyle Özge Özberk ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmindeki rolüyle Ayþen Gruda paylaþtý. En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu ödülünü ise Organize Ýþler filmi ile Cem Yýlmaz kazandý. Sinema Dalý nda Onur Ödülü nü Ekrem Bora ve Rekin Teksoy un aldýðý gecede, Sinemada Umut Vaat Eden Oyuncu Ödülü de Ýki Genç Kýz filmindeki rolüyle Feride Çetin e verildi. (SESONLINE) kollu, Japon ulusal giysisi. -Ýliþkin, deðgin. 9) Elin iç tarafý. - Dýþtan mekanik bir tepki sonucu oluþan yerel yara. 10) Rüzgarlý. -Zamaný gösterir Cezzar Ahmet Paþa komutasýndaki Osmanlý ordusu, Akka'da Napoleon Bonaparte'ýn komutasýndaki Fransýz ordusunu yenilgiye uðrattý Bugünkü adý Danýþtay, olan Meclis-i Vala-yi Ahkamý Adliye kuruldu Basýna sansür getirildi Anneler Günü, ilk kez Amerika Birleþik Devletleri'nin Philadelphia kentinde kutlandý Kadýn iplik iþçileri Bursa'da greve çýktý Ýstanbul'da tramvay iþçileri greve baþladý Ayný gün Amerikan Komünist Partisi kuruldu Naziler Almanya'da Heinrich Mann, Upton Sinclair, Erich Maria Remarque gibi yazarlarýn kitaplarýný yakmaya baþladýlar. Ayný gün New York'da mültimilyarder iþ adamý Nelson Rockefeller, sahibi olduðu binanýn ön cephesine Meksikalý ressam Diego Rivera'nýn yaptýðý duvar panosunda Lenin resmi olduðu için, ressamý kovdu, panoyu parçaladý Ýstanbul'da görülmemiþ balýk akýný. Lüferin kilosu 4 kuruþa düþtü Winston Churchill, Chamberlain'ýn istifasý üzerine Ýngiltere Baþbakaný oldu. Ayný gün Naziler Belçika ve Hollanda'ya saldýrdý Alman uçaðý Londra'yý bombaladý, 1400 sivil öldü. Ayný gün, Adolf Hitler'in yardýmcýsý Rudolf Hess, barýþ görüþmesi için Ýngiltere'ye uçtu. Ýngiltere'de tutuklandý, ömür boyu hapse çarptýrýldý. 1987'de öldüðünde, halen Berlin'deki Spandau cezaevindeydi Türkiye Büyük Millet Meclisi nispi temsil seçim sistemini kabul etti Ünlü rock grubu Rolling Stones'un üç üyesi uyuþturucu kullanma iddiasýyla 10 yargýlanmaya baþladý Milli Birlik Grubu eski Demokrat Partililerin siyasi haklarýnýn iadesi için çalýþacaðýný açýklayan CHP lideri Ýsmet Ýnönü ve Cumhurbaþkaný Cevdet Sunay'a birer muhtýra verdi Üniversite öðrencileri Ýstanbul Sultanahmet alanýndaydý. Mitingte gençler özel okullarýn devletleþtirilmesini istedi Sýkýyönetim yasasýnda deðiþiklik yapýldý. Gözaltý süresi 30 güne çýkarýldý Sait Faik Hikaye Ödülünü "Can Parasý"yla Fakir Baykurt aldý Ýstanbul Beyoðlu'ndaki tarihi Çiçek Pasajý çöktü. 12 kiþi öldü François Mitterrand, üçüncü kez katýldýðý seçimlerde Fransa cumhurbaþkaný oldu. Mitterrand 1988 seçimlerini de kazanarak cumhurbaþkanlýðýný sürdürdü Bakanlar Kurulu, Baþbakan Turgut Özal'ýn annesi Hafize Özal'ýn Ýstanbul'daki Süleymaniye Camii avlusuna defnedilmesine izin verdi. Mezar, Nakþibendi Þeyhi Mehmet Zaid Kotku'nun yanýnda yýl süren 723 sanýklý Devrimci-Yol davasýnýn gerekçeli kararý 9 yýl önce bugün açýklandý. Yazýlýþý 2,5 yýl süren gerekçeli kararda 7 ölüm, 37 ömür boyu hapis cezasý var Güney Afrika'nýn ilk Siyah devlet baþkaný Nelson Mandela göreve baþladý Doðru Yol Partisi Genel baþkaný Tansu Çiller'in baþbakanlýktan ayrýlmadan 22 gün önce örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiði açýklandý. Bugün Doðanlar: ABD'li sinema oyuncusu, dansçý ve þarkýcý Fred Astaire. Bugün Ölenler: ABD'li sinema oyuncusu Joan Crawford Gazeteci, yazar Semih Tuðrul Sinema oyuncusu Necdet Tosun. Komedi filmlerindeki sevimli þiþman rolleriyle tanýnan Necdet Tosun 300'den fazla filmde rol almýþtý Tiyatro sanatçýsý Belkýs Dilligil. Ayrýntý için:

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Kýyak emekliliðe son

Kýyak emekliliðe son YIL: 1 SAYI: 70 20 YKR 14 MART 2006 SALI KESK'e baðlý Eðtim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði hükümetin hazýrladýðý Genel Saðlýk Sigortasý ile ilgili bir açýklama yaptý Sendika ve Meslek Örgütleri referanduma

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı