Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla"

Transkript

1 Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz. Refah toplumunu daha da geli$tirecek miyiz yoksa ortak kasamzdan vergi olarak alnan her 5 krondan birisini ortadan kaldrarak daha da kötüle$tirecek miyiz? (sveç modeli geli$tirilecek mi yoksa terk mi edilecek? (nsann bir i$inin olmas, sofrasndaki yeme+inden daha önemlidir. ($i olan insann kendine güveni, i$ arkada$lar ve toplumun kalknmasna yardm etme $ans olur. Bu nedenle herkese i$ konusu biz sosyal demokratlar için en önemli sorulardan biridir. Bu yüzden de (sveç te çal$an herkesin ko$ullarnn e$it olmas gerekir. Herkesin bir iinin olmas ve kendisini geçindirme hakk vardr. Bugün yeni i$ler yaratlmaktadr ama bu yava$ olmaktadr. Uygulamaya koyaca+mz yeni ve büyük bir i$ paketi sonucunda yeni i$, e+itim ve staj yerleri sa+lanacak. Bu paketin içine adna plus jobb denilen yeni i$ girmektedir. Bu yolla uzun zamandan beri i$siz olup çal$ma hayatndan uzak kalm$ olanlara, i$ piyasasna girme olana+ verilirken, çocuk bakm ve gözetiminin, okullarn ve ya$l bakmnn kalitesi de artacaktr. Bu paket ayn zamanda hastabakcya ö+renim yapabilme ve hem$ire olma olana+n da tanrken uzun süreden beri i$siz olan bir o kadar ki$inin hastabakclarn yerine vekâleten atanmalarn da sa+layacaktr. Daha fazla ki$iye i$ olana+ yaratmak için neler yapt+mz a$a+dadr: ; Akademisyenler için küçük i$letmelerde staj yeri. ; Ekonomik nitelikli suçlarla, hile ile alnan ekonomik yardmlara kar$ verilecek sava$m için devlet makamlarnda yeni kadro. ; Tek ki$iden olu$an küçük i$letmelerin i$e alacaklar ilk ki$i için ödeyecekleri i$veren ödentisinde bir yl boyunca yüzde 10 indirim. Daha fazla bilgi almak ya da üye olmak için ya socialdemokraterna. se adl siteyi ziyeret edebilir ya da numaraya telefon edebilirsiniz

2 Turkiska Arbete åt alla ; Okul, tedaviyle bakm evi (behandlingshem ) ve (nfaz bakm Kurumu na (kriminalvård) yönelik olarak ö+renim yapmak isteyen 500 ki$i için ö+renim olana+. ; Bu yl yeni staj yerleri sa+lanrken, 2007 ylnda ise, yeni staj yeri sa+lanacaktr. ; Yüksek okulda, yeni ö+renim yeri. ; Ya$lar 20 ila 24 arasnda olup, tam bir lise e+itimi olmayan i$sizler için çraklk yeri (lärlingsplatser). ; Kalifiye meslek e+itimi almak isteyenler için yeni ö+renim yeri. Yprandrmayan, gelitiren bir çalma yaam Kriz yllar olan 1990 l yllar iyi i$ olanaklarna ili$kin tart$malar hemen hemen tamamen devre d$ brakm$tr. Bunun yerine vekâleten olan i$ler, çal$ma $emas kötü olan i$ler ve daha fazla stresi olan i$ler söz konusu olmu$tur. Bunun arkasndan do+al olarak bireylerin hasta yazlma orannda artma olmu$tur. Yllarca sürmü$ olan bu sa+lksz çal$ma ko$ullarna ili$kin e+ilim nihayet krlm$tr. Bireylerin hasta yazlma oranlar 2008 ylna kadar bugünkü düzeyin yarsna inecek ve indirilecektir. ($verenlerin sorumlulu+una belirgin olarak dikkat çekilmi$ ve hasta yazlabilme tavan snr bu yaz döneminden itibaren yükseltilecektir. ($ sakatl+ sigortas daha da iyile$tirilmi$ olup, birçok çal$ma özürlü bireyin, yükseltilmi$ ücret yardm verilerek çal$abilmeleri sa+lanabilecektir. Güvence; hem i sahibi olan için hem de i arayan için gereklidir. Kim olursa olsun herkes i$siz kalabilir. Bu durum insan hem ruhen hem de ekonomik açdan ypratr. Bu ise insan ve ekonomik kaynaklarn kullanmnda savurgan olan bir tutumdur. Bu nedenle de i$ piyasasna açlan birçok köprüye ihtiyaç vardr. Bunun yannda ayrmclk ve keyfi davran$larla kar$la$mamak için güçlü bir i$ hukukuna ve uygun ücret almay garantileyecek toplu i$ sözle$melerine ihtiyaç vardr. ($ Güvencesi Yasas ndaki (LAS) i$çi çkarmak için sraya alnma kurallarn eski durumuna getirmek ve on ki$iye kadar i$ gücü çal$tran i$verenlerin i$ sknts durumunda iki i$çisini ayr tutup di+erlerini sraya alma kuraln da kaldrmak istiyoruz. Ana babalk iznine ayrlm$ olanlarn i$lerini kaybetmelerinin önüne geçmek için i$ güvenli+ini güçlendirece+iz. Tamgün çal$abilmenin herkesin hakk olmasn yarmgün çal$abilmenin ise bireyin kendi iste+ine ba+l olmasn istiyoruz. Kadrolu bir i$ sahibi olma olana+n daha da güçlendirmek ve i$sizlik kasasnn tavan snrn yükselterek i$siz kalm$ bireylerin bir ço+unun i$sizlik kasasndan daha önce aldklar ücretin en az yüzde 80 ini alabilmelerini sa+lamak istiyoruz. Di er seçenek ise Moderat Partinin liderli+indeki sa+c birlik (högeralliansen) (sveçli ücretlilere, önemli derecede kötüle$tirilmi$ bir i$sizlik sigortas ve silah elinden alnm$ bir i$ piyasas politikas ile meydan okumaktadr. Daha fazla bilgi almak ya da üye olmak için ya socialdemokraterna. se adl siteyi ziyeret edebilir ya da numaraya telefon edebilirsiniz

3 Turkiska Arbete åt alla ; Moderatlar i$ piyasas politikasndan 8 milyar kronluk indirim istiyorlar. Bunun anlam ise; insanlara yeni bir i$ bulma $ansn verecek olan aktif i$ piyasas politikas önlemlerinde ksntya gitmektir. ; Moderatlar bugün bir i$size verilen, son ald+ aylk ücretinin yüzde 80 i oranndaki i$sizlik ödencesinin orann yüzde 65 e dü$ürürken, ayn anda i$sizlik kasasna bireylerin kendilerinin ödeyecekleri aidat da önemli derecede artrmay istemektedirler. Sa+c partilerin i$ hukukunu kötüle$tiren ve i$ güvenini sarsan birden fazla önerileri bulunmaktadr. ; Moderatlar ile sa+c birli+in stratejisi açktr gittikçe artan güvensizlik ve güçsüzle$tirilmi$ bir ücretliler grubunun varl+ ile insanlarn üzerinde bask olu$turarak onlar, dü$ük ücretli ve daha kötü çal$ma ko$ullarndaki i$leri kabul etmeye zorlamaktadr. Onlarn önerileri insanlarn aldklar ücretlerle geçinemeyecekleri i$lerde çal$mak zorunda kalacaklarn göstermektedir. Hasta ve i$sizlere saldrmak yeni i$ olanaklar yaratmaz. Aksine güvensizlik ki$iyi snrlandrr ve engeller. Güvensiz insanlarn says arttkça özgürlük, yaratclk ve gelece+e yönelik umutlar geli$emez. Bizim (sveç imizde herkese yer var. Sen hangi (sveç i seçiyorsun? Daha fazla bilgi almak ya da üye olmak için ya socialdemokraterna. se adl siteyi ziyeret edebilir ya da numaraya telefon edebilirsiniz

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu

Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu REDE Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu Sayın Emre Kocaoğlu, Sayın Büyükelçi, Ekselansları, Sayın Milletvekilleri, Sevgili Spengler! Bu akşam Türk Demokrasi Vakfı ve Konrad Adenauer Vakfının ortaklaşa

Detaylı

Hastalık sigortası tazminatı kesildiği zaman ne olacağını belirten bilgiler

Hastalık sigortası tazminatı kesildiği zaman ne olacağını belirten bilgiler Hastalık sigortası tazminatı kesildiği zaman ne olacağını belirten bilgiler Turkiska Türkçe İsveç Parlamentosu hastalık sigortasıyla ilgili yeni kuralları içeren, hasta oldukları için tanınan maksimum

Detaylı

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ 40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ (AGH) TR 1. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) nedir? Bir sivil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde çalışmalarda bulunma. Öncelikle ve en önemlisi, gönüllü

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15.

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15. BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akparti.com.tr Ocak 2014 SAYI 15 Baflkan dan... Operasyonun Küresel Boyutu Küreselli in

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Berlin e hoş geldiniz türkisch

Berlin e hoş geldiniz türkisch Die Beauftragte für Integration und Migration Berlin e hoş geldiniz türkisch Impressum Willkommen in Berlin (türkische Version) Berlin e hoş geldiniz Herausgeber: Die Beauftragte des Berliner Senats für

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 15. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru

Detaylı

MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM.

MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM. MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM. Rennan, kamu bankalarıyla özel bankaların ne gibi farkları var? Öncelikle güven farkı oldukça fazla. İnsanlar kamu bankalarına daha çok güveniyor.

Detaylı

ALMANYA YA TÜRK VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜN 51. YILI KAZANIMLAR VE TEHDİTLER

ALMANYA YA TÜRK VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜN 51. YILI KAZANIMLAR VE TEHDİTLER ALMANYA YA TÜRK VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜN 51. YILI KAZANIMLAR VE TEHDİTLER Dr. Sedat Şahin* ÖZET Almanya daki Türk vatandaşlarının bu ülkedeki serüveni 1961 yılında başlamıştır. Misafir veya göçmen işçi

Detaylı

fiç N N YASAL HAKLARI

fiç N N YASAL HAKLARI L! B GÜVEND ili OL! MUT GÜVENDE O MUTLU OL! L! ETKiLi OL! BiRLiK OL! GÜÇLÜ OL! ETKiLi OL! GÜVENDE OL! U U OL! ETKiLi OL! MUTLU OL! ETKiLi OL! GÜÇLÜ OL! ENDE OL! GÜVENDE OL! GÜÇLÜ OL! MUTLU OL! UMUTLU OL!

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı