Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları"

Transkript

1 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili Sadık YAKUT KÂTP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Suat KILIÇ(Samsun) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birlii Uyum ve Adalet Komisyonları raporlarının görümelerine balayacaız. X Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birlii Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/632) (S. Sayısı: 248) BAKAN Komisyon?.. Birleime 10 dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: KNC OT URUM Açılma Saati : BAKAN : Bakanvekili Sadık YAKUT KÂTP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Suat KILIÇ (Samsun) BAKAN Sayın milletvekilleri, 4 üncü Birleimin kinci Oturumunu açıyorum. Bilgi E dinme Hakkı Kanunu T asarısı ile Avrupa Birlii Uyum ve A dalet Komisyonları raporlarının görümelerine balıyoruz. X Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birlii Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/632) (S. Sayısı: 248) ( X ) BAKAN Komisyon?.. Yerinde. Hükümet?.. Yerinde. Komisyon raporları, 248 sıra sayısıyla bastırılıp daıtılmıtır. T asarının t ümü üzerinde, Cumhuriyet Halk P artisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart; buyurun. CHP GRUBU ADINA ATLLA KART (Konya) Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; görüülmekte olan Bilgi Edinme Hakkı K anunu T asarısıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almı bulunmaktayım; Grubum ve ahsım adına Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Deerli arkadalarım, demokratik bir yapıyı benimsemi her siyasî yapılanmanın temel amacı ve varlık sebebi, hesap verme ve denetim sorumluluuyla doruda n balantılıdır. Saydam ve katılımcı bir demokrasi anlayıının gelimesi, siyasî yönetimlerin, ilemlerini yurttalarının bilgi ve denetimine açmasıyla m ümkündür. Bilgi edinme hakkı, doaldır ki, beraberinde idarî ilemlerin v e kamu harcamalarının denetimi gereini de getirmektedir. Sayın milletvekilleri, bu yaklaım içinde deerlendirme yapıldıında, getirilen tasarıyı elbette olumlu karılıyoruz; ancak, bu deerlendirmenin dıında, bu tasarının ilgili mevzuatla balantısı kurulduu zaman, önemli eksiklik, yetersizlik ve tutarsızlıkların olduunu görüyoruz. Bunları, hemen, somut örnekleriyle açıklamak istiyorum. T erörle Mücadele Y asasının 8 inci m addesinin Altıncı Uyum Paketiyl e Kaldırılması, 7 nci maddenin de Yedinci Uyum Paketiyle k aldırılması ve deitirilmesi, getirilen bu tasarıyı, yani Bilgi E dinme Hakkı K anunu Tasarısını tamamlayan özellikler içerdii için, olumlu bir düzenleme mahiye tinde olmutur. Keza, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 316 ncı maddesinde yapılan deiiklikle, cumhuriyet savcılıı teblinamesinin taraf vekillerine tebli edilmesi z orunluluunun getirilmi olması da, bu anlamda olumlu bir deime olmutur; ancak, RTÜK Yasasında, Küçükleri Muzır Neriyattan Koruma Y asasında v e Sermaye Piyasası Yasasında paralel düzenlemeler yapılmadıı ve en önemlisi hak arama pratii ve özgürlüü alanında somut gelimeler salanmadıı takdirde bu tasarıyla yapılmak istenen düzenlemelerin fazla önemi v e etkinlii olmayacaktır. (X) 248 S. Sayılı Basmayazı tutanaa eklidir.

2 Sayın milletvekilleri, bilindii gibi, 3984 s ayılı Yasanın 5 inci maddesi RTÜK le ilgili üst kurulun oluumu esaslarını düzenlemi olup, bu oluum A nayasa Mahkemesine intikal etmi durumdadır. 5 inci maddedeki düzenleye göre üst kurulun oluumunda yasama organı dorudan yetkilidir. Yürütme ilevini gören bir kurulun, RTÜK ün yasama organı t arafından belirlenmesi parlamenter sistemin esası ve özüyle hiçbir ekilde badamaz. Kitle iletiim araçları arasında önemli bir ilevi olan radyoların ve televizyonların faaliyetlerini denetleye cek ve balı olarak haber verme v e doru bilgilendirme misyonunu özerk olarak üstlenen bir kurulun oluumunda yasama organının siya sî deerlendirmelerle bu derece etkin olması kabul edilebilir bir hal olamaz. Üstelik v e maalesef, 4756 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesinin deitirilmesi yolunda temmuz ayında alelacele yapılan deiiklik siyasî iktidarın bu noktada da samimi ve tutarlı olmadıını ve özünde bilgi edinme hakkını k ontrol altına almak istediini gösteren somut bir gelime niteliinde olmutur. Siyasî iktidarın bu yapılanmada ısrarlı olacaı anlaılmaktadır. Yasama yetkisinin devri anlamına gelen böyle bir yapılanma hukuk devleti ve kuvvetler ayr ılıı ilkesiyle hiçbir ekilde badaamaz. Deerli arkadalarım, benzer bir yapılanmayı Küçükleri Muzır Neriyattan Koruma Kanunu uyarınca oluturulan k urulun yapılanmasında da görüyoruz. Bu k urul da yürütme organı t arafından oluturulmakta ve yargının baımsızlıı açısından olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bir evvel verdiim örnekte, yasama yetkisinin yürütme organına devrini görüyoruz. Burada ise, bu yasal düzenlemede ise, yargı yetkisinin yürütme organına devrini görüyoruz. in pratiinde, bu kurul bilirkii yerine geçiyor ve kurulun verecei rapora göre, sözü edilen yasaya v eya Ceza Kanunun 426, 427 v e 428 inci maddelerine aykırılık bulunup bulunmadıı tespit ediliyor. Bu sebeple, bu yasa ve bu k urulun ilevi de mutlaka gözden geçirilmeli ve kurulun olumasında, yargı müdahale nitelii taımayacak kriterler yaratılmalıdır. Sayın milletvekilleri, benzer bir düzenleme, bilgi edinme hakkının özünü etkileyecek yanlılıklar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası K anununda da vardır. B u yasanın 47 nci m addesinin ilgili bendine göre, sermaye piyasası araçlarının deerini etkileyecek yalan, yanlı bilgi veren, haber yayan -tekrar ifade ediyorum, haber yayan- yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü olduu bilgileri açıklamaya n gerçek kiiler ile tüzelkiilerin yetkilileri v e bunlarla birlikte hareket edenler cezalandırılmaktadır. Bu yasayla getirilen sınırlama özel bir sınırlama niteliinde olmasına ramen, haber yaym ak gibi fiillerin tanımı v e unsurları belirtilmeden, objektif ve hukukî ölçütler getirilmeden c ezalandırmaya yol açan bir yöntem gelitirilmitir. Basın-yayın mevzuatı ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri arasında bir tutarlılık ve balantı m utlaka salanmalıdır. Aksi takdirde, tanımı yapılmamı ve karılıı açıklanmamı olan fiiller sebebiyle bilgi edinme hakkı ihlal edilmi olacaktır. T akdir olunur ki, bu düzenleme, yönetim birimleri tarafından da kötüye kullanılabilecek bir haldir. Görüldüü gibi, ana hatlarıyla açıklamaya ç alıtıım bu hususların tamamı, özü itibariyle, sansürü çarıtıran ve özünde bilgi edinme hakkını zedeleyen hükümlerdir. Bir dier önemli eksiklik, bu tasarının dorudan balantılı olduu darî Yargılama Usulü Y asasıyla balantısını k uran herhangi bir düzenleme yapılmamıtır deerli arkadalarım. O ysa, bu tasasıyla getirilmek istenilen düzenlemede, muhatap alınacak idarî birimlerin yargılama usulünü düzenleyen darî Yargılama Usulü Yasasıyl a bu yasa arasındaki balantının ve özelliklerin m utlaka tasarıda düzenlenmi olması gerekirdi; bu da, yine çok temel bir eksiklik mahiyetinde olmutur. Deerli arkadalarım, Bilgi Edinme Hakkı K anunu T asarısı ile ilgili ihtilafların nihaî çözüm yeri, her halükârda, yargı mercileri olacaktır. Yargının temel v e öncelikli sorunlarını çözümleyemediimiz takdirde, yapılacak çalımaların pratik bir sonuç vermeyeceini bir defa daha vurgulamak istiyorum. Sayın milletvekilleri, Avrupa Birlii sürecinde hep bir ikilemi ve çelikiyi yaıyoruz. Bir taraftan Avrupa Birlii normlarına uygun genel düzenlemeler yapıyoruz, en azından böyle bir gayr etin içerisindeyiz. Böyl e bir gayretin içerisinde görünüyo ruz demek istemiyorum, çok haksız bir deerlendirme yapmak istemiyorum; ama, en azından böyle bir gayret içerisindeyi z ve bunun devamında da hemen önemli olan uygulamadır diye ifade diyoruz. Elbette v e gerçekten, uygulama iin esasını ve özünü t ekil etmektedir. Bu konudaki yanlı ve eksik uygulamaların sorumluluunu da, s iyasî iktidar olarak kendimizde aramak yerine, hep baka k urumlarda arıyoruz. Bu yanlılıı da, en bata, maalesef, üzülerek ifade ediyorum, Sayın Adalet B akanımız yapıyor. Sayın Adalet Bakanının hükümet adına yaptıı açıklamalarda, idarî birimlerin bu noktadaki yanlılarını ve yargının ileyiindeki aksaklıkları ifade ediyor. Bu arada dier kurumların idarî alt birimlerinin ve yargı mercilerinin eksik ve yanlı uygulamalarının bulunduu da bir gerçek; ancak, bu s üreçte de s iyasî iktidarın temel çelikilerini m utlaka öne ç ıkarmamız, gözardı etmememiz gerekiyor.

3 En bata -biraz evvel bir örneini yaadık- sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasındaki -en hafif ifadesiyle aktarıyorum- duyarsızlıı hemen ifade etmek istiyorum. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Soru önergelerinin ne z aman cevaplandırılacaı, gündemde çok açık bir ekilde belirtilmitir. Siz, denetim hakkına saygılıys anız, programınızı buna göre yaparsınız; ama, bunu umursamayıp nasıl olsa bunlar üç birleim içerisinde cevaplandırılmadıı zaman yazılı s oru önergesine dönüüyor deyip geçitirmeye kalkarsanız, orada, k amunun denetim hakkına saygı göstermediiniz anlaılır, ortaya çıkar. B unu, bir defa daha, önemle ifade etmek istiyorum. Bir dier önemli k onu da u: bakıyoruz deerli arkadalarım, siyasî iktidar, bir taraftan bilgi edinme hakkı gibi olumlu bir düzenlemeyi getiriyor, dier taraftan da, yukarıda açıkladıımız eksiklik ve yanlılıkların dıında, bazı yasama faaliyetleri v e uygulamalarıyla bilgi edinme hakkı ve denetim faaliyetini özünden ihlal ediyor, daha da ötesi, ortadan kaldırıyor. Bunu da, somut örnekleriyle elbette açıklayacaım. Kamu hale Yasası... Biliyorsunuz, bu yasanın temel amacı, temel fonksiyonu, kamu harcamalarının denetimini salamak, Hazine kaynaklarının nasıl harcandıını denetlemek. Kamu hale Y asasında özenle ve kararlılıkla s iyasî iktidar tarafında n deiiklik yapılarak, kamu harcamalarının ve kamu kaynaklarının denetim alanının daraltılmaya çalııldıını görüyoruz; daha da ötesi, kamu ihalesiyle ilgili sözlemelerde noter tasdiki zorunluluu kaldırılarak, yurttaın, vatandaın v e k amunun bilgilenme ve denetim hakkına ciddî bir sınırlama getiriliyor; ekonominin âdeta kayıt dıına ç ıkarılması tevik ediliyor. O ysa, biliyoruz k i, noterlik k urumları, bu anlamda hem hukukî ihtilaflar ı azaltan ve hem de k amu adına kaynaında tahsilat yapan bir ileve s ahip olmakla T ürkiye de belki de u anda ilerliini koruyan birkaç kurumdan birisi. Devam ediyorum; siyasî iktidar, söylem ve uygulamalarıyla, maalesef, yine tutarsız v e inandırıcı olmayan tavrını s ürdürmeye devam ediyor, t ıpkı ticarî sırla ilgili çtüzük deiiklii teklifimize duyarsız kaldıı gibi. Kamuoyunun, toplumun v e yasama organının en önemli denetim ve bilgi edinme yöntemlerinden birisi olan Meclis aratırması komisyonlarının önündeki bu en büyük engelin kaldırılması yolunda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan uyarı ve taleplere bugüne kadar hiçbir destek verilmemitir. Bu s ebeple, s iyasî iktidarı tutarlı olmaya, sorumluluunu üstlenmeye v e kamuoyunu doru bilgilendirmeye bu vesileyle bir defa daha davet ediyoruz. Sayın milletvekilleri, bir dier örnek, çok s omut bir örnek, çok önemli olduuna inandıım bir örnek: Özelletirme süreçleri, yine kamunun denetiminden ve k amuoyunun bilgilendirilmesi sürecinden kaçırılarak ve ulusal çıkarlarımızı ihlal etmek pahasına birtakım hukuka ayk ırı ilikiler içinde gerçekletirilmektedir. Ö ylesine cüretkâr uygulamalar yapılabilmektedir ki, soru önergemize verilen cevaplarda 4 Mart 2003 tarihi itibariyle v e Haziran-Temmuz 2003 tarihli s öylemler itibariyle, ilgili tesisin özelletirme kapsamına alınmasının ve yabancı ortak arayıının söz konusu olmadıı ifade edilmekteyk en, daha s onra tarafımıza ulaan bilgilerden, bu çalımaların; yani, o tesisle ilgili çalımaların 25 ubat 2003 tarihinde balatılmı olduunu ve kapalı kapılar ardında, birtakım esrarengiz ilikilerle belli bazı irketlere bilgi odası k apsamındak i maliyet bilgilerinin verilebildiini görüyoruz. Neden s öz ediyorum biliyor m usunuz deerli arkadalarım; daha da somut ifade edeyim: Seydiehir Alüminyum Tesislerinin özelletirilmesinden s öz ediyorum. Ben, bir milletvekili olarak, bırakın milletvekili olarak sade bir vatanda olarak, T ürkiye Cumhuriyeti Devleti bakanının v ermi olduu c evaba inanmak istiyorum, inanmam gerektiine inanıyorum; ancak, bir siyasî iktidar ki, resmî ve yasal ortamlarda da hi gerçee aykırı beyanda bulunuyo r ve cevap veriyor ise, bu iktidarın uygulamalarından veya yasama faaliyetlerinden nasıl emin olabilirsiniz?.. Aslında, sorunun özü ve esası deerli arkadalarım, s iyasî iktidarın, Avrupa Birlii sürecine ve uygulamalarına bir amaç olarak bakmaması ve bu süreci hukuka aykırı sonuçlar ve gizlenmi amaçları için bir yöntem ve araç olarak kullanmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Kamu yönetimi anlayıı v e kültüründeki tutarsızlık v e yetersizlikler ister istemez bu sonucu yaratmaktadır. Bir siyasî iktidar ki, bir taraftan, Yolsuzlukları Aratırma Komisyonu kurup, kendince k amuoyuna yolsuzlukların üzerine gidiyoruz izlenimi vermeye çalımakta; dier taraftan ise, hakkında son derece ciddî v e belgeli suçlamalar bulunan Ankara v e stanbul büyükehir belediyelerinin denetimden kaçmasına, denetim dıı tutulmasına özel bir gayret gösteriyorsa, burada üzerinde durulması ve sorgulanması gereken çok eyler var demektir. Orada, siz, hangi bilgi edinme hakkından s öz edebilirsiniz? Herhalde, bunun devamında da, dokunulmazlıkların ardına sıınıp, kamuoyuna ve topluma hesap vermekten kaçınan bir anlayıı sorgulamamız gerekiyor. Bitmedi deerli arkadalarım. Konumuz bilgi edinme hakkı. Bilgi edinme hakkından söz ediyoruz. Çok somut örnekler veriyorum deerli arkadalarım. Bunlara demagoji yapmadan kalkıp somut bir ekilde cevap verirsiniz. Tepki vermek yerine, somut bir ekilde bu anlattıklarıma cevap verirsiniz.

4 Bakıyoruz, bir tarafta neyi görüyoruz; Sayın Babakanın, kendisine balı olarak, hiçbir hukuk devleti yapılanmasında örnei görülmeye cek bir ekilde, idarî ve adlî denetim mekanizmalarımızın dıında, özel tim kurma arayıına girdiini görüyoruz. Yani, yürütme gücü ve fonksiyonu yetmiyor, yargıyı da kendi bünyenizde toplamak istiyorsunuz, ondan sonra da topluma bilgi vermekten söz ediyorsunuz. Bir çileri Bakanı k i, kendi Bakanlıında yıllar içinde oluturduu, uzun yıllar içinde oluturduu, teknik ve objektif ölçülere göre oluturduu kıdem ve liyakat listesini bir tarafa bırakıp, kendi sübjektif, kiisel ölçülerine göre terfi listesi düzenliyorsa, bırakın orada bilgi edinme hakkını, orada, artık, kazanılmı temel özlük haklarının korunup korunmayacaının endiesini yaamaya balıyoruz. Deerli arkadalarım, baka bir örnek daha vermek istiyorum. Çok uzaa gitmiyorum, dünden söz ediyorum. Dün yapılan kapalı oturumdan s öz ediyorum. Balantılı olarak 23 Haziran tarihinde B akanlar Kurulunun insanî yardım adı altında Irak a yönelik olarak yapmaya baladıı uygulamaları hatırlamanızı istiyorum ve en nihayet 8,5 milyar dolarlık kredi olayı v e Irak a asker gönderilmesi tezkeresi deerli arkadalarım. NURETTN AKTA (Gaziantep) Hukuken suçtur; onu açıklayamazsınız. ATLLA K ART (Devamla) Deerli arkadaım, bir hukukçu olarak, neyi açıklayacaımı, neyi açıklamayacaımı çok iyi biliyorum. Ondan emin olabilirsiniz.. O konuda, hangi noktada açıklamalar yapacaımı, hangi noktada duracaımı ben çok iyi biliyorum; siz müsterih olun, rahatsız olmayın! Ülkemizin ve bölgenin geleceini ilgilendiren ve etkileyen böylesine sosyal, ekonomik v e tarihî boyutları olan gelimelerden, bırakın kamuoyunu ve sade vatandaı, yasama organını dahi bilgilendirmiyorsak v e yapılan uyarılara r amen bunun gereini yapmıyorsak, orada sorgulanacak çok ey var demektir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAKAN Buyurun Sayın Kart; konumanızı toparlayabilir misiniz. ATLLA KART (Devamla) Sayın Bakanım, kiisel olarak da konuma hakkım var; o sebeple, izninizle, konumama devam edeceim. BAKAN Buyurun. ATLLA KART (Devamla) - Asker t ezkeresinin temel unsurlarını yasama organına dahi açıklamıyorsak, orada, elbette, durup düünmemiz, sorgulamamız gereken çok ey var demektir. Bu anlamaların ve gelimelerin dayanaını tekil eden s iyasî mutabakatların, bütün unsurlarıyla, en bata T ürkiye Büyük Millet M eclisine v e devamında da k amuoyuna açıklanması gerekir. Bu tezkerenin bütün unsurlarının bir a n evvel açıklanması, bilgi edinme hakkının ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sorumluluunun temel gereidir. Esasen, bütün bu bilgilerin verilebilmesi ve kamuoyunu bilgilendirme görevinin yerine getirilebilmesi için, bu tasarının yasalamasına da gerek yok. Mevcut mevzuata v e denetim mekanizmalarımıza göre, bu bilgilerin hemen verilmesi gerekir. Böylesine önemli ve hayatî konularda T ürkiye Büyük M illet Meclisini bilgilendirmeyen, bilgilendirmekten ısrarla kaçınan bir s iyasî iktidarın, demokratikleme v e hukuk devleti konularında samimî ve tutarlı olduunu hiç kimse ileri süremez. Bütün bu açıklamalarımız, bütün bu anlattıklarımız, arka bahçe saplantısıyla ve psikolojisiyle dile getirdiimiz hususlar deildir deerli arkadalarım, somut uygulama v e gerçeklerden söz ediyo rum. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAKAN Sayın Kart, önce gruplara söz v ermemiz gerekiyor; sizin ahsî söz talebiniz de üçüncü sırada. Eer, sizden önceki iki arkadaımızdan birisi... ATLLA KART (Devamla) Efendim, ben, onu, izninizle konumamla birlikte bitirmek istiyorum; yani, buna, arkadalarımızın itirazının olacaını zannetmiyorum. BAKAN Sayın Kart, T üzük gerei önce gruplara söz vermemiz gerekiyor; s öz sıranız gelince, tekrar vereceim. ATLLA KART (Devamla) Peki efendim, toparlıyorum. Deerli arkadalarım, görüntüyle ve ekli anlamda yasal düzenlemeler yapmakla, Avrupa Birliine girmek veya belirli evrensel normları yakalamak mümkün olmuyor. Bunu, izninizle, kiisel k onumamda biraz daha açmak istiyorum. Kiisel k onumamın devamında, dier mesajlarımı v e sonuç olarak söyleyeceklerimi aktaracaım. Bu aamada, Genel Kurulu, Grubum ve ahsım adına bir defa daha saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkılar) BAKAN Teekkür ediyorum Sayın Kart. AK Parti Grubu adına s öz talebinde bulunan stanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu; buyurun. (AK Parti sıralarından alkılar) Konumanız 20 dakikadır. AK PART GRUBU ADINA ZEYNEP KARAHAN USLU (stanbul) S ayın Bakan, deerli milletvekilleri; günümüz dünyasında, alternatifleri arasında insan hak v e özgürlüklerini en ç ok güvence altına alan ve vatandaların kamunun aldıı kararlara v e

5 uygulamalara aktif k atılımını en çok salayan yönetim biçimi demokrasidir. B u nedenlerden dolayı demokrasi, en ç ok arzulanan yönetim m odeli haline gelmitir. Özellikle k üreselleme sürecinin etkisiyle bu olgu, s on dönemlerde hızla ya ygınlamı v e evrensel bir boyut kazanmıtır. Toplumlararası etkileim arttıkça, bireyler, iktisadî refah düzeylerinin artması k adar, insan hak ve özgürlüklerini ilgilendiren konularda da, daha talepkâr bir tutum benimsemilerdir. Kısaca ifade etmek gerekirse, bugün içinde yaadıımız dünyada, demokrasi, evrensel bir deer konumuna ulamıtır. Demokratiklemeye paralel ve ayn ı z amanda, demokrasinin doal s onucu olarak gelien ve yine, evrensel bir deer haline gelen bir dier ilke de yönetimin açıklıı ve effaflııdır. T oplumlar sadece katılımcılık için deil, aynı z amanda, yönetimleri denetleyebilmek ve idarenin t oplumla arasına koyduu k alın perdenin arkasında gerçekletirilmesi muhtemel yolsuzlukların önüne geçebilmek için de yönetimlerin effaf olmasını istemektedir. Hızla dünyaya açılan ve Avrupa Birlii üyesi olma hedefine kilitlenen T ürkiye toplumu da bu yönelilerden nasibini almıtır. Bugün demokratikleme ve effaf yönetim isteinin en güçlü biçimde dile getirildii ülkelerden biri Türkiye dir. Sevinerek belirtelim k i, bu talepler dorultusunda ülkemizde son dönemlerde önemli adımlar atılmıtır. Özellikle halihazırda görev yapmakta olan Y üce Meclis bu konuda tarihî iler baarmıtır. Birkaç yıl önce bile birçok insanın hayal da hi edemeyecei konularda, bu Meclis, reform mahiyetli deiiklikleri yasalatırmı ve ülkemizi tarihinin en olgun demokrasi düzeyine eritirmitir; fakat, üzülerek belirtelim ki, yönetimin effaf olmaması nedeniyle en aır yolsuzluk f aturalarının ödendii ülkelerden biri de T ürkiye dir. Bu durum, toplumu v e siyaseti harekete geçirmi ve ülkemizde bun a karı bir m ücadele balatılmıtır. Bugüne kadar atılan adımlarla ülkemizde önemli iler hayata geçirilmi olmasına ramen, açık v e gelimi bir demokrasi haline gelebilmek, hepimizin bildii gibi, çok boyutlu yasal düzenleme ve uygulamaları gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin en önemli unsurlarından biriyse, k amu ile vatanda arasında ina edilmi ve içerinin görünmesini engelleye n duvarların kaldırılmasıdır. Ülkemiz, uzun yıllardır bu duvarların arkasından yönetilmitir. Halkın sesi, çou zaman, duvarların arkasında, ötede bolukta bir yerlerde yankılanmıtır v e duvarların arkasında halk adına ne yapıldıı, gerçekte ne olup bittii bir muamma olarak kalmıtır. T oplumsal denetim kanalları özgürce kullanılamamı, kutsal ve sorgulanamaz devlet anlayıının en nadide örnekleri bu c orafyada sergilenegelmi ve bu anlayı, âdeta, dogmalatırılarak korunmutur. T oplum, devletin yapıp ettikleriyle ilgili olarak bilgi sahibi olmasının engellenmesinin faturasını, insan hakları ihlalleri, kamu yönetiminin verimsizlii, görevin kötüye kullanılması, ihmali ya da büyük yolsuzluklar olarak ödemek zorunda kalmıtır. Ancak, artık, hiçbir ey eskisi gibi deildir. Devlet, toplumuyla bulumak ve açık olmak zorundadır; çünkü, tüm kamu kurum ve kuruluları, toplum için, onun talep ve beklentilerini karılamak için vardır. Bu hedefe ulamanın birinci adımı ise, açıklık ilkesinin her alanda uygulanmasıdır. darenin yapıp etmelerini, k urum, kurulu ya da kiilerin, kısaca sivil inisiyatifin bilgi edinebildii ve dolayısıyla da denetleye bildii bir yapıya ulamasını s alayacak tüm düzenlemeler demokratikleme yo lunda önemli adımlar salayacaktır. AK Partinin siyasî ilkelerini k amuyla paylatıı temel metin olan parti programımızda yer verdiimiz v e hükümet programında da gerçekletirileceini teminat altına aldıımız ve bugün Y üce Meclisin önüne getirilen s öz konusu kanunla, vatandalarımızın k amuya ait karar mekanizmalarına katılım hakkını teslim etmek amaçlanmaktadır. Demokratik rejim, yöneten v e yönetilenler arasında iki yönlü bir etkileimin gereine iaret eder. Bu yönüyle, siyasal s isteme k atılım hakkı sadece oy vermeyle sınırlanmamalı, toplum, kendisiyle ilgili kararların alınması, uygulanması v e denetlenmesinde de etkin olabilme hakkıyla donatılmalıdır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, bu açıdan, toplumsal denetim m ekanizmalarının oluturulmasında önemli açılımlara olanak s alayacaktır. Bir baka söyleyile, bu kanun, demokratik dönüüm projesinin önemli ayaklarından birini oluturmaktadır. Demokrasinin retorikten gerçeklie dönümesinde, devlette bürokrasinin mutlak hâkimiyetinin toplumla paylaılmasının salanmasında, bu kanunun getirecei düzenlemeler bir teminat ilevi üstlenmektedir. T ürk hukuk sistemi açısından, Genel Kurulun takdirine sunulan bu kanunla alakalı açık bir anayasal s ınırlama olmadıının da altı bir kez daha çizilmelidir. Konuyla ilgili olarak, sadece Anayasanın 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında düünceyi açıklama ve yaym a hürriyetinin hangi ölçülere göre sınırlandırılabilecei açıklanmakta ve bu hürriyetlerin kullanılması, devlet sırrı olarak usulünce belirtilmi bilgilerin açıklanmaması amaçlarıyla sınırlandırılabilir ifadesine yer v erilmektedir. Yine, 28 inci maddede, devlete ait gizli bilgilere ilikin bulunan her türlü haber v eya yazıyı yazanların, bastıranların veya aynı amaçla basanların, bakasına v erenlerin, bu suçlara ait kanun hükümleri

6 uyarınca s orumlu olacakları belirtilmitir. Daha açık bir söyleyile, Anayasamız, bilgi edinme hak ve hürriyetini güvence altına almadıı gibi, yasaklamamıtır da. Bu nedenle, buradaki boluun giderilmesi gereklidir. En temel insan haklarından biri olan bu hakkı tanıya n ve kullanımına ilikin hükümleri içeren bir yasaya, gerek toplumun demokratikleme t alepleri gerekse Avrupa Birliine adaylık sürecinde olmamız açısından özellikle ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet yönetiminin kamu ile toplum arasında karılıklı etkileim ve karar almada payda olmak eklinde t anımlayabileceimiz yönetiime dayalı olması, katılımcı demokrasinin yaratılabilmesi için gerekli unsurların baında yer almaktadır. Bu üslubu hâkim kılmanın temel koulu da, yurttalarına bilgi ve hesap veren bir yönetim anlayıını getirmektir. Bunu bir hak olarak belirlemek ise, sadece, bireyi deil, devleti de korumak anlamına gelecektir. Keyfi ve s orumsuz uygulamaların önüne bir set çekilebilecektir. Kısaca, bu kanunun yürürlüe girmesiyle birlikte, devlet bürokrasiye karı, vatanda da devlete karı korunacaktır. Gücün yanlı k ullanımı olarak ifade edebileceimiz insan faktöründen kaynaklanan sorunlar azaltılacaktır. Bu kanun, bireys el hak ve özgürlüklerin yeni ve güçlü bir teminatı olacaktır. Hakikî ve doru bilgilere dayanılarak salanacak toplumsal denetim, kamu bürokrasisinin objektif davranma reflekslerini güçlendirecektir. darenin kararlarının, toplumsal denetime açık olması, bir dalgakıran gibi, caydırıcılık ilevi üslenecektir. Sistemin tahrip edilmesinin k arısına dikilecek, yeni bir enstrüman a sahip olma imkânına, Türkiye, bu kanunla birlikte maruz kalacaktır. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun, v atandalarca, sadece, gerçekleen ilemlerle ilgili olarak deil, gerçekletirilmekte olan ilemlerle ilgili olarak da kullanılabilecek olması, karar alma sürecinde, elde edilecek bilgi ile sivil inisiyatifin, sürece, düzeltici müdahalede bulunmasını da beraberinde getirecektir. Böylelikle, hatalı ya da eksik uygulamaların önüne geçilecek, bir yandan kamuda verimlilik artıına katkı salanırken, öte yandan yargının ilem sonrası duruma el k oym ası azaltılarak, yargı üzerindeki yük de hafifletilecektir. T asarıda, hakkın nitelii, idarenin yükümlülüü, bavuru yöntemi, istenilen bilgi veya v erinin nitelii gibi hak kullanımının nasıl gerçekletirileceini, son derece açık bir biçimde tanımlanmı olması da, uygulamanın kolaylıını salamak bakımından olumludur. A yr ıca, tasarıda, kamu kurumlarına yapılacak bavuruların cevaplandırılma süresi onbe, gerekli durumlarda otuz günle sınırlandırılarak, hem taleplerin sürüncemede bırakılmasının önüne geçilmi hem de Avrupa Birliinin ilgili mevzuatına uyum salanmıtır. Dier taraftan, tasarıyla birlikte, bilgi edinme hakkı salt T ürk vatandalarına tanınmamı, karılıklılık ilkesi gözetilerek, ülke sınırları içinde yaayan yabancı kii ve tüzelkiilere de faaliyet alanlarıyla ilgili olarak aynı hak tanınmıtır. Böylece, t asarının, dıpolitikada izlenen dünya toplumlarıyla entegrasyon sürecine hız verici yaklaımları destekler mahiyette bir biçimle çerçevelenmesi de, son derece gelimi bir adalet v e demokrasi anlayıının karinesi olarak karımıza ç ıkmakta ve bu bakımdan da gurur v erici bir tasarı olarak telakki edilmesinde bir sakınca görülmemektedir. Genel Kurulda sizlerin onayına sunulan bu tasarıyla sistem açısından getirilen temel yenilik, vatandalarımızın herhangi bir konuda bilgi almak için bavuru haklarına dayanarak deil, bilgi edinme haklarına dayanarak talepte bulunabilmeleridir. Artık, tanımlanmı, çerçevesi belirlenmi, denetim mekanizmaları oluturulmu bir hak kullanımı söz konusu olacaktır. Burada, elbette, hakkın verilmesi kadar, sırlar istisnasının sınırlarının belirlenmesi de çok önemlidir. Dünyadaki birçok ülkede bu hak çeitli zeminlerde sınırlandırılmıtır. Üyesi olmayı hedeflediimiz Avrupa B irliinin de, bilgi edinme hakkına ilikin olarak 30 Mayı s 2001 tarihli çıkardıı bir tüzükte Kamu yararı balıı altında çeitli s ınırlandırmalara yer verilmitir. Millî güvenlik, savunma v e askerî k onularda; ayr ıca, Birliin ya da üye ülkelerin finansal, ekonomik ve parasal politikalarıyla ilgili konularda sınırlandırmalara yer verilmitir. Yine, bireylerin özel yaamını ve onurlarını zedeleyebilecek açıklamalar da bu sınırlandırmaların içerisinde yer almıtır. Adlî ve idarî soruturmalara ilikin sınırlandırmalara da cevaz verildii ayrıca eklenmelidir. Ancak, bu sınır ç izilirken göz önüne alınması gereken temel art, devletin çıkarları ile vatandaın haklarının birlikte ele alınmasıdır ki, kanun özelinde bu anlayıın hâkim olduunu açıkça ifade edebiliriz. Kanun, tasarının 4 üncü bölümünü sınırlandırmalara ayırmı, k ii ve k urumların hakları ile ülke çıkarlarının zedelenmemesinin üzerinde hassasiyetle durmutur; ancak, devlet s ırrı olarak kastedilen alanın geniletilmesi v eya istenilen her bilginin devlet sırrı kapsamına sokulmasına da olanak tanınmamıtır. T asarı, bu konuda oluabilecek s uiistimallerin önüne geçebilmek amacıyla, baımsız bir bilgi edinme deerlendirme kurulu oluturmutur. Bu kurul, itiraz halinde k arar verecek ve böylece, bu k onudaki k aygıların giderilmesine katkıda bulunacaktır.

7 öyle ki, k anun tasarısının 16 ncı ve 17 nci maddelerinde belirtilen devlet s ırrı olarak telakki edilen konularda ve devletin ekonomik menfaatları açısından problem tekil ettii öne sürülen bavuru konularının reddinde adlî yargı yolu kapatılmaksızın, bavuru, kurul tarafından deerlendirilecek ve k onunun uzmanları tarafından talebin yerinde olup olmadıına karar verilecektir. ayet, kurul tarafından talebin yerindelii kararı verilirse, bavurusu sahibi talep ettii bilgiyi elde edebilecektir. Dier taraftan tasarıyla, bilgi edinme deerlendirme kurulu, tüm kamu kurumlarından ilgili hakkın k ullanımına ne ölçüde olumlu ya da olumsuz cevap verildii, taleplerin mahiyetiyle ilgili verileri toplama, bu v erileri kendi raporuyla birlikte, her yıl halk iradesinin tecelli ettii en yüce m akam olan Türkiye B üyük Millet Meclisine aktarımının salanması göreviyle de donatılmıtır. Bu uygulamayla, âdeta, hak kullanımının teminatı olarak, Yüce Meclis gösterilmi v e uygulamanın salıklı ilemesi için bir denetim mekanizması daha oluturulmutur. Deerli milletvekilleri, güçler ayrılıı esasına dayanan yönetim anlayıımızla ilgili, önemli gördüüm bir hususu da sizlere hatırlatmak istiyorum: Hepimizin bildii gibi, devlet erki yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üçe ayrılmıtır. Bu erklerden Y üce Meclisimizin ifa ettii yasama f aaliyetleri, bazı istisnaî durumda gerçekleen kapalı oturumlar hariç olmak üzere, tamamen toplumun gözü önünde gerçekletirilmektedir. Yasama organının toplantıları basın tarafından takip edilmekte ve hatta, televizyondan canlı ya yınlanmak suretiyle k amuya açılmaktadır. A lmı olduumuz k ararlar da yasaların öngördüü biçimde topluma ilan edilmektedir. Dier t araftan, çok s ınırlı istisnalar dıında, yargı organları da tüm faaliyetlerini açık olarak yapmaktadır; toplumdan kendisini perdelerin arkasına saklamamaktadır. Yargılama süreci de ahitler ve basın huzurunda gerçekletirilmektedir. Dosya üzerinde n karara balanan davalarda dahi alınan kararlar, bildiiniz gibi, ilan edilmek suretiyle kamusallatırılmaktadır. Ülkemizde sadece yürütme organı kapalı kapılar ardında faaliyet gösteregelmitir. Bu durum, güçler ayr ılıı prensibinin salıklı uygulanması açısından büyük mahzurları beraberinde getirmektedir. T amamen, yürütme organının yasama v e yargıdan farklı olarak kapalı olması, bu iki güce karı, yani, yasama ve yargıya karı bazı üstünlükleri elde etmesine yol açmaktadır. Bu kanun sayesinde mevcut durum deiecek, idare artık herkese kapılarını açacaktır ve böylelikle, güçler ayr ılıı rejiminin daha salıklı iledii bir ülkede yaama imkânıyla hepimiz donanmı olacaız. Yapılan düzenlemeyi, s ayılan nedenlerden ötürü olumluyo r, iktidarımızın aydınlık ve özgürlükleri destekleyen yüzünü bir k ez s ergiledii için, T ürkiye ye demokratikleme sürecinde önemli bir katkı saladıı için desteklerimi belirtiyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkılar) BAKAN Teekkür ederim Sayın Uslu. T asarının tümü üzerinde, ahsı adına s öz isteyen M alatya Milletvekili S ayı n Münir Erkal, buyurun. Konuma süreniz 10 dakikadır. (AK Parti sıralarından alkılar) AHMET MÜNR ERKAL (Malatya) Sayın B akan, deerli milletvekilleri; Bilgi Edinme Hakkı Kanunu T ürkiye de bir otokontrol sisteminin kurulmasında, yani sistemin kendi kendini kontrol etmesinde atılacak en büyük adımdır. Yolsuzluun, çürümenin, kirlenmenin olmadıı toplumlarda, bunun olmamasının en büyük sebebi, devletin effaflııdır. Bu effaflık lafla salanmaz. Bu effaflık, sivil topluma, devleti denetleyecek yo lları ve imkânları açmakla olur. O zaman ulaılabilir devlet, ikâyet edilebilir Meclis iktidarı ve muhalefetiyle mümkün olacaktır. Bilgi E dinme Hakkı Kanunu ite bu yolları açacak, dolayısıyla sivil topluma çok önemli bir güç, bu güçle beraber mesuliyet ve yeni bir rol yükleyecektir. Hükümetimiz iddialarını sloganla sürdürmek yerine, bunları rasyonel bir zeminde kanunlatırarak, uygulamalarını yaparak ve bunları hayata geçirerek, slogan üreten deil, çözüm üreten bir yapıyı Türkiye nin önüne koymutur. Sivil toplumun üçüncü sektör olarak güçlenmesini isteyenler, sivil toplumun, hatta dünyada yeni ortaya atılan bir kavramla gönüllü sektörün etkin olmasını isteyenler, slogan siyaseti yerine onların taleplerini, onların denetleme imkânlarını, kontrol imkânlarını merkezî yönetime aktaracak k analları açık tutmalıdır, onlara bu imkânları salamalıdır. O zaman, ısrarla bizim ortaya koyduumuz, hükümetimiz programında

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2 çindekiler Giri... 4 10. Madde konusunda genel düünceler...

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

YENİ SAYIŞTAY KANUNU NU YASALAŞMA SÜRECİNİN; BASINDA YER ALAN HABERLER VE TBMM DE YAPILAN GÖRÜŞMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ SAYIŞTAY KANUNU NU YASALAŞMA SÜRECİNİN; BASINDA YER ALAN HABERLER VE TBMM DE YAPILAN GÖRÜŞMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ SAYIŞTAY KANUNU NU YASALAŞMA SÜRECİNİN; BASINDA YER ALAN HABERLER VE TBMM DE YAPILAN GÖRÜŞMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet IŞIN Sayıştay Denetçisi Bu çalışma iki kısımdan oluşmakta olup, ilk

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR. Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu. Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L.

KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR. Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu. Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L. KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L. Wildhaber, G. Bonello, V. Stráznická, M. M. Fischbach, M. Tsatsa-Nikolovska,

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama Austos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında ttihat ve Terakki Örnei The Negotiations Conducted on The Community Law Dated August

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y. hacettepe.edu.tr. omur@hacettepe

HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y. hacettepe.edu.tr. omur@hacettepe TÜRKYE DE ETK K KAMU YÖNETY NETMNN HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI Doç.Dr.Dr.. Uur U Ömürgönülen omur@hacettepe hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y BölümüB 1 Etik Kamu

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

Yeni Anayasaya Doğru. Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Yeni Anayasaya Doğru. Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni Anayasaya Doğru Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. I. Giriş 2010 yılında Anayasada yapılan kapsamlı değişiklik

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 AK PARTİ TÜZÜĞÜ... 9 TEŞKİLAT İÇ YÖNETMELİĞİ... 95 YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ... 183 DEFTERLER YÖNETMELİĞİ... 219 ARŞİV YÖNETMELİĞİ... 233 KONGRE YÖNETMELİĞİ...

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı