Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002"

Transkript

1 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile makro ekonomik deikenler arasındaki ilikileri ortaya koyan çalımaların çok olmasına ramen, kullanılan verilerin özellii ve zaman aralıının boyutu, çalıma sonuçların farklı olmasına neden olmutur. Örnein Solnik (987) sekiz sanayi ülkesinde aylık ve üç aylık verileri kullanarak dönemi için hisse senedi getirileri ile döviz kurlarındaki deiim arasında ters yönlü anlamlı bir iliki ortaya koyarken, veri setini dönemi için oluturduunda, zayıf ancak pozitif yönlü bir ilikinin varlıını ortaya koymutur. Aynı ülkeler üzerinde dönemine ilikin Solnik modelini kullanarak Soenen ve Aggawal (989) tarafından yapılan çalımada ise, döviz kurları ile hisse senedi getirileri arasında üç ülke için pozitif yönlü, be ülke için ise negatif yönlü bir ilikinin olduu ortaya konmutur. Döviz kurları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilikilerin farklı dönemlerde deiik sonuçları sergileyen bir baka örnek, Aggarwal (98) ve SoenenHennigar (988) tarafından ortaya konulan çalımalarda görülmektedir. ABD aylık verileri üzerinde gerçekletirilen bu iki çalımanın ilki, dönemini kapsamakta olup, kurlar ile hisse senedi getirileri arasında pozitif yönlü bir ilikinin varlıını tespit ederken, ikinci çalıma, dönemini içermekte olup, bu deikenler arasında negatif yönlü iliki olduunu ortaya koymutur. Ajayi vd. (998), gelimi sanayi ülkelerine ait ve gelimekte olan sekiz Asya ülkesinin dönemlerine ait günlük verilerin nedensellik analizi sonucunda, gelimi ülke ekonomileri için hisse senedi ve döviz piyasalarının karılıklı nedensellik ilikisi içerisinde olduunu, buna karın gelimekte olan ekonomilerde ise, bu ilikinin tek yönlü veya hiç olmadıını ortaya koymutur. Bu çalıma, Türkiye'de Kasım 2000 ve ubat 200 krizi olarak yer alan dönemi de içine alan bir zaman diliminde, döviz kurları, faiz oranları ve hisse senedi getirileri arasındaki ilikilerinin nasıl bir gelime sergilediini "Granger Nedensellik Testi" ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalıma dört bölümden olumaktadır. kinci bölümde aratırmanın veri seti ve uygulanan ekonometrik yöntemler tanıtılmıtır. Bu bölümde ayrıca veri setinin belirlenmesinde etkin olan kriz döneminin özet tarihsel süreci verilmitir. Üçüncü bölümde çalımanın bulguları yer almaktadır. Son bölümde ise, sonuçlar yorumlanmıtır. Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem Çalıma, 2000 sonrası günlük veriler üzerinden gerçekletirilmitir. Kasım 2000 ve ubat 200 tarihlerini içerisine alan dönem Kriz Dönemi olarak tanımlanmıtır. Bu dönemin balangıcı olarak farklı tarihler ortaya konsa da, MKB endeksinde %7. lik bir dümenin yaandıı 20 Kasım 2000 krizin balangıç tarihi olarak analize alınmıtır. Krizin * Yrd. Doç. Dr., OMÜ Ünye BF letme Bölümü, Ordu. ** Yrd. Doç. Dr., OMÜ Ünye BF ktisat Bölümü, Ordu.

2 2 hemen ardından 2 Kasım 2000 de TCMB nın mevduat munzam karılıklarını 2 Ocak 200 tarihinden itibaren %6 dan %4 e düürmesi, 22 Kasım 2000 de API ile piyasaya.688 trilyon fon salaması ve bankalara disponibilite uygulamalarında bazı kolaylıklar getirmesi krizi etkisini azaltamadı. 29 Kasım 2000 de TCMB nın yıl sonu rakamı olarak hedeflenen 3.5 Milyar dolarlık net rezerv deerine inmesinden bir gün sonra net iç varlıkları sabitleyerek para politikasında eski uygulamaya döneceini ve likiditenin sadece döviz karılıında piyasaya sürüleceini açıkladı. Buna yabancı yatırımcıların portföylerini likiditeye çevirmesi de eklenince piyasa yapıcılarından biri olan Demirbank TMSF na devredildi (TCMB 200:9394). 20 ubat 200 öncesinde ise, Hazinenin yüklü iç borç itfası, yaanan siyasi gerginlik ve Merkez Bankasının aırı iç döviz talebini karılamak için 7.6 milyar dolarlık bir gün valörlü satı gerçekletirmesi ve bunun 6. milyar dolarlık kısmının Bankanın sıkı para politikasından dolayı iptal edilmesi Bankalararası Para Piyasasında faiz oranlarının %2300 e yükselmesine sebep olmutur. 2 ubat ta artan döviz talebini karılamak için Merkez Bankasının 3.5 milyar dolarlık döviz satıı, piyasadaki likidite krizinin boyutunun daha da artmasına sebep olmutur. Buna bazı küçük bankların kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmek için likidite talebi de eklenince Bankalararası Para Piyasasında faiz oranları %4000 e çıkmıtır. Derinleen krizin finans sistemi üzerindeki etkisini hafifletebilmek için 22 ubat 200 de Türk Lirası yabancı para birimleri karısındaki deeri dalgalanmaya bırakılmıtır. Piyasalarda yaanan bu gelimeler Uluslararası kredibiliteyi olumsuz etkiledi ve Standart and Poor s Türkiye nin uzun vadeli kredi notunu B(+) dan B ye, Kısa vadeli notunu da B den C ye düürdü (TCMB 2002:89). Kriz döneminin ok etkisinin geçmeye balaması ile ekonomi yönetiminde bazı deiikliklere gidilmi ve yeni ekonomik program ile IMF ile 3 Mayıs 200 de Niyet Mektubu imzalanmıtır. Bu yeni dönemde Merkez Bankası, temel amacını fiyat istikrarı olarak belirledi ve Para Politikası Kurulu ile bunu alayacaını açıkladı. 5 Mayıs 200 de yeni para programının ilan edilmesi ve IMF Yönetim Kurulu nun bunu onaylaması ve 8 Mayıs 200 de 3.9 milyar dolar tutarındaki ilk kredi dilimini açması, Kasım 2000 de fiili olarak balayan kriz döneminin bittiini göstermitir. Bu süreçten dolayı çalımadaki kriz döneminin biti tarihi olarak 8 Mayıs 200 alınmıtır (TCMB 2002:90). Türk finansal piyasalarında yaanan en son kriz dönemindeki döviz kurları, faiz ve hisse senedi getirileri arasındaki ilikilerin nasıl bir gelime gösterdiini ortaya koymak için, kriz öncesi ve sonrası dönemin de analiz edilmesi gerekmektedir. Bu dorultuda çalıma kapsamına ele alınan kriz dönemine, öncesi ve sonrası dönemlere ilikin yaklaık altı aylık bir zaman periyodu eklenmitir. Analizin zaman periyodu aaıdaki ekilde belirlenmitir; Kriz Öncesi Dönem : Mayıs 2000 ~ 7.Kasım 2000 (40 gözlem) Kriz Dönemi : 20 Kasım 2000 ~8 Mayıs 200 (5 gözlem) Kriz Sonrası Dönem : 2 Mayıs 200 ~8 Kasım 200 (48 gözlem) Çalımada döviz kuru olarak Merkez Bankası nın ortalama günlük TL/ABD Doları kuru (KUR) alınmıtır. Çalımadaki dier zaman serileri Merkez Bankası nın gerçekleen gecelik faiz oranları (FAZ) ve MKB00 endeksi (MKB) ne ait günlük veri setidir. Çalımada FAZ deikeni hariç, dier deikenler logaritmik dönüümlü olarak analize dahil edilmitir. Veri seti, TCMB nın web sitesinde yer alan elektronik veri daıtım sisteminden alınmıtır.

3 3 Çalımada kullanılan veri seti zaman serisi olduundan ele alındıkları dönem içerisinde duraan olup olmadıklarının incelenmesi gerekmektedir. Duraan olmayan serilerin denklemlere konulması gerçekte olmayan ilikilerin varmı gibi görünmesine neden olmaktadır (Granger ve Newbold 974). Bundan dolayı analize alınan serilerin ilk önce duraanlıkları test edilmi, duraan olmayan serilerin duraan hale getirilmesi ve analize duraan ekilde katılması salanmıtır. Bu çalımada ele alınan zaman serilerinin duraanlıkları DickeyFuller (979;98) tarafından gelitirilen Geniletilmi DickeyFuller (ADF) testi ile ortaya konmutur. ADF testi () nolu regresyon denkleminin koulmasını gerektirmektedir. Yt = α + γtrend + ρy + δ Y + ε k t i t i t () i= ADF testinin salıklı sonuç vermesi, tahmin edilen regresyon denkleminin ardıık baımlılık probleminden arındırılmasına balıdır. Bu denklemde ardıık baımlılık probleminin giderilmesi, baımlı deikenin birinci devresel farkının "k" dönemlik gecikmesinin açıklayıcı deiken olarak modele dahil edilmesini gerekli kılmaktadır. Denklemde "k" olarak ifade edilen gecikme uzunluu, Akaike (969) tarafından gelitirilen AIC (Akaike Information Criterion) yöntemi kullanılarak tespit edilmitir. ADF testi, yukarıda tahmin edilen regresyon denkleminde ρ=0 olup olmadıını test eder. H 0 hipotezi (ρ=0) reddediliyor ise, Y deikeninin orijinal seviyesinde duraan olduu, H 0 hipotezinin kabulünde ise, duraan olmadıı belirlenmi olur. Orijinal seviyede duraan olmayan bir zaman serisinin duraanlıı bulununcaya kadar birinci, ikinci ve gerekiyorsa üçüncü devresel farkları için bu ilemler yinelenir. Gecikme uzunlukları belirlenen denklemlerin ADFt istatistii McKinnon (990) kritik deerleri ile karılatırılarak, deikenin test edilen seviyede duraan olup olmadıının belirlenmesi salanır. Çalımada ele alınan zaman serilerinin koentegrasyon analizini yapabilmek için serilerin en az birinci derecede ve aynı düzeyde duraan olması gerekmektedir. Çalımada EngelGranger (987) tarafından gelitirilen koentegrasyon testi kullanılmıtır. Bu test, duraan olmayan iki seriden birinin dieri üzerine Denklem 2'deki gibi koulmasından elde edilecek hata terimleri serisinin (Denklem 3) duraan olup olmadıı sonucuna dayanır. Eer hata terimleri serisi duraan ise, bu iki serinin uzun dönemde birlikte hareket ettii sonucuna varılır. log Y t = α + β log X t + RES t (2) k RESt = η + γ i RESt i + λres + i= t εt (3) Çalımada, deikenler arasındaki nedensellik ilikisinin tespitinde ise Granger Nedensellik Analizi kullanılmıtır. Granger (988) a göre koentegre deikenler arasında tek yönlü dahi olsa nedensellik ilikisi bulunmaktadır. X ve Y gibi koentegre olan iki seri düünüldüünde, bu iki seri arasındaki nedensellik analizinde kullanılacak olan model (4) ve (5) nolu denklemlerde görüldüü gibi olacaktır.

4 4 k m X t = α 0 + αs X t s + α 2m Yt m + ε t s= i= (4) n p Yt = β 0 + β j X t j + β 2h X t h + ε 2t j= h= (5) Granger nedensellik testi uygulanırken, tahmin edilen (4) nolu denklemde α 2m lar grup halinde sıfıra eit bulunmusa, Y nin Granger anlamda neden ve X in sonuç deikeni olmadıı eklindeki sıfır hipotezi reddedilemez. Aksi durumda X in neden Y nin de sonuç olduuna karar verilir. Aynı ekilde, (5) nolu denklemde β 2h lar bir grup halinde sıfıra eit bulunmusa, X in Granger anlamda Y ye neden olmadıı sonucu çıkarılır. Tersi durumda ise, X in neden ve Y nin sonuç deikeni olduuna karar verilir. Aratırmanın Sonuçları Tablo, modele alınana deikenlerin her üç döneme ilikin ADFtest sonuçlarını sunmaktadır. Tablo iki kısımdan olumaktadır. lk kısımda deikenlerin kendi doal seviyelerinde duraan olup olmadıını ortaya koymaktadır. Kendi seviyesinde duraan bulunmayan serilerin birinci devresel farklarında duraan olup olmadıı ise tablonun ikinci kısmında yer almaktadır. Tablodaki parantez içi deerler Denklem de ifade edilen gecikme uzunluklarını vermektedir. Köeli parantez deerleri ise, McKinnon %5 kritik deerlerdir. Tablodaki deikenlerin kendi seviyelerindeki duraanlıkları incelendiinde, FAZ deikeninin kriz öncesi ve kriz döneminde duraan olduu görülmektedir. MKB ve DOLAR deikenlerinin her üç dönem için, FAZ deikenin ise kriz sonrası dönem için hesaplanan ADF deerleri, mutlak deer olarak McKinnon kritik deerinden büyük deildir. Bu sonuç, ilgili dönemlerde deikenlerin kendi seviyelerinde duraan olmadıını ortaya koymaktadır. Duraan olmayan serilerin birinci devresel farklarının duraanlıına ilikin sonuçlar tablonun ikinci kısmında yer almaktadır. Tablo deerleri deikenlerin tamamının birinci devresel farklarında duraan yani I() olduunu ortaya koymaktadır. Tablo : Birim Kök Sonuçları ADFt istatistii (Doal Düzeyinde) Deikenler Kriz Öncesi Dönem Kriz Dönemi Kriz Sonrası Dönem MKB () [3.4428] () [3.4497] ().428 [3.44] DOLAR () [3.4428] (3) [3.4504] ().659 [3.44] FAZ () [3.4428]* () [3.4497]* () [3.44] ADFt istatistii (Birinci Devresel Farkı) () [3.4430]* () [3.450]* () [3.443]* () [3.4430]* (3) [3.4508]* () [3.443]* () 8.00 [3.443]* Not: * Üst indisi ilgili serinin duraan olduunu, parantez içi deerler ise gecikme uzunluklarını göstermektedir. Çalımada ele alınan deikenlerin en az birinci devresel farklarında ve aynı düzeyde duraan olması, bu deikenlerin ele alınan dönemlerde aynı stokastik trendi paylaabileceklerini yani koentegre olabileceklerini ortaya koymaktadır. Bu dorultuda aynı seviyede duraan olan MKB ve DOLAR deikenleri için tüm dönemlerde FAZ deikeni için ise sadece kriz sonrası dönemde birbirleri ile koentegrasyon ilikisi içerisinde olup

5 5 olmadıkları EngelGranger testi ile ortaya konmutur. Test, Denklem 2'de verildii gibi bir serinin dieri üzerine regres edilmesi sonucunda elde edilecek hata terimlerinin (Denkle 3) duraan olup olmadıını irdeler. Tablo 2, EngelGranger koentegrasyon test sonuçlarını özetlemektedir. Tabloda hata terimleri serisinden hesaplanan ADF deerlerinin hiçbirinin mutlak deer olarak McKinnon kritik deerin üzerinde olmadıı görülmektedir. Bu sonuç, ele alınan dönemlerde deikenler arasında herhangi bir koentegrasyon ilikisinin olmadıını ortaya koymaktadır. Tablo 2: EngleGranger Koentegrasyon Test Sonuçları ADFt istatistii Deikenler Kriz Öncesi Dönem Kriz Dönemi Kriz Sonrası Dönem MKB ~DOLAR [2.4428] [3.4494] [3.44] DOLAR ~ FAZ.4497 [3.44] MKB ~FAZ.293 [3.44] Not: Tablodaki köeli parantez deerleri McKinnon %5 kritik deerlerini göstermektedir. Deikenler arasında herhangi bir koentegrasyon ilikisi bulunmadıından, ele alınan dönemlerdeki nedensonuç ilikisi, deikenlerin duraan oldukları seviyeler dikkate alınarak "Granger Nedensellik Testi" ile gerçekletirilmitir. Tablo 3'te sunulan test sonuçlarına göre kriz öncesi dönemde DOLAR ile MKB arasında iki yönlü bir nedensellik ilikisi mevcut iken (F MKBDOLAR : ; p:0.00 ve F DOLARMKB :7.3532; p:0.0075), kriz ve kriz sonrası dönemde MKB 'nin sonuç, DOLAR 'ın neden olması yönündeki iliki boyutu kaybolmutur (Kriz dönemi için: F DOLARMKB :2.940; p:0.44 ve Kriz sonrası dönem için: F DOLARMKB :.426; p:0.2343). Granger testi soncunda kriz sonrası dönem için FAZ ile MKB arasında nedensellik ilikisi bulunamazken, FAZ ile DOLAR arasında FAZ deikeninin neden DOLAR 'ın sonuç olduu yönünde istatistiki olarak anlamlı bir iliki tespit edilmitir (F FAZDOLAR :2.205; p:0.0026). Tablo 3: Granger Nedensellik Test Sonuçları Nedensellik Yönü Kriz Öncesi Dönem Kriz Dönemi (4,) *** (,) *** (2,4) *** (,2) Kriz Sonrası Dönem (,) *** (,).426 (,) (,3) (,) (,28) 2.205*** Not: *, ** ve *** üst indisleri, ilgili deikenin sırasıyla; %0, %5 ve % düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduunu; parantez içi deerlerin ilki VAR modelindeki neden deikeninin, ikincisi ise sonuç deikeninin gecikme uzunluunu göstermektedir Sonuç EngleGranger nedensellik testi sonucunda, ilgili deikenler arasında herhangi bir koentegrasyon ilikisine rastlanmamıtır. Bu sonuç MKB, DOLAR ve FAZ deikenlerinin ikili olarak ele alınan dönem içerisinde aynı trendi paylamadıını ortaya koymaktadır. Granger (988) a göre, koentegre deikenler arasında tek taraflı da olsa bir nedensellik

6 6 ilikisinin bulunması gerekmektedir. Ancak, bu önerme, koentegre olmayan deikenler arasında nedensellik ilikisinin de olmayacaı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, çalımada, koentegre olmayan deikenlerin duraan oldukları seviyeler dikkate alınarak nedensellik analizi gerçekletirilmi ve özetle u sonuçlar bulunmutur : (i) (ii) (iii) MKB deikeni, gerek kriz öncesi, gerek kriz dönemi ve gerekse kriz sonrası, bütün dönemlerde, DOLAR deikenini etkilemitir. (ii) Kriz öncesi dönemde DOLAR deikeni MKB yi etkilemi olsa da, bu etki krizle birlikte kaybolmu ve kriz sonrası dönemde de tekrar kurulmamıtır. (iii) Kriz öncesinde aralarında hiçbir nedensellik ilikisi bulunmayan FAZ ve DOLAR deikenleri arasında, kriz sonrası dönemde, FAZ den DOLAR a yönseyen bir nedensellik ilikisi tespit edilmitir. Elde edilen bu sonuçlar, son dönemlerde uygulamaya konulan istikrar programları ile tutarlı bir görünüm arz etmektedir. Nitekim, son dönemlerde uygulamaya konulan istikrar programlarının ana hatları incelendiinde, programların en belirgin hedeflerinin, döviz kuru dengesini tesis etmek olduu kolayca görülmektedir. Nitekim, döviz kuru dengesini tesis etmek ve oluturulan dengede kalmak arzusunda olan bir politika uygulayıcısının, politika aracı olarak kullanılabilecek dier ekonomik deikenleri, döviz kuru üzerinde bir etki oluturmak amacıyla kullanması da kaçınılmazdır. Bu balamda, döviz kuru üzerinde kriz öncesi dönemlerde zaten etkisi bulunan bir ekonomik deikenin kriz dönemi ve kriz sonrası için de söz konusu etkiyi sürdürmesi; veya, kriz öncesinde döviz kuru üzerinde hiçbir etkisi olmadıı halde, kriz dönemi ya da kriz sonrası dönemde döviz kurunu etkilemeye balayan bir deikenin ortaya çıkması son derece doal karılanmalıdır. Çünkü, politika uygulayıcısının amacı zaten budur. Elinde bulunan bütün politika araçlarını etkin hale getirerek döviz kurunda istikrar salamak asıl hedeftir. Bu nedenle, kriz sonrası dönemde DOLAR deikenini etkileyen politika deikenlerinin sayısında bir artı olmusa, bu normal karılanmalıdır.

7 7 Kaynakça Aggarwal, R. (98). Exchange rates and stock prices: A study of U.S. capital markets under floating exchange rates, Akron Business and Economics Review, 22(2), 72. Ajayi, R. A., J. Friedman ve S. M. Mehdian (988), On the relationship between stock returns and exchange rates: Tests of Granger causality", Global Finance Journal, 9(2), Akaike, H., (969), Fitting autoregressions for predictions, Annals of the Institute Statistical Mathematics, 2, Dickey, D.A. ve W.A. Fuller (979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, 74, Dickey, D.A. ve W.A. Fuller (98), Likelihood ratio statistics and autoregressive time series with a unit root, Econometrica, 49, Engle, R.F. ve C.W.J. Granger, (987), Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing, Econometrica, 55:2, Granger, C. W. J., (988), Some recent developments in a concept of causality, Journal of Econometrics, 39, Granger, C.W.J ve P. Newbold, (974), Spurious in Econometrics, Journal of Economics, 2, 20. MacKinnon, J.G., (990), Critical values for cointegration tests, UC San Diego Discussion Paper, 904. Seonen, L.A. ve R. Aggarwal, (989), Financial prices as determinants of changes in currency values, Paper Presented at the 25 th Annual Meetings of Eastern Finance Association, Philadelphia, 989. Seonen, L.A. ve E.S. Hennigar (988), An analysis of exchange rates and stock prices: The US experience between 980 and 986. Akron Business and Economic Review, 9(4), Winter, 76. Solnik, B. (987). Using financial prices to test exchange rate models: A note, Journal of Finance, 42(l), 449. TCMB (200), Yıllık Rapor TCMB (2002), Yıllık Rapor 200.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 67, ss. 47-58 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ H. Aydın OKUYAN * Erman ERBAYKAL ** Özet Bu çalışmada, doğrudan yabancı

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Atakan Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Arş. Gör. Menkul Kıymetler R. Đlker Gökbulut Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç.

Detaylı

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI)

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) Doç. Dr. Bora SÜSLÜ Muğla Üniversitesi

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 8 Sayı: 32. Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 8 Sayı: 32. Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki İMKB Dergisi Yıl: 8 Sayı: 3 ISSN 3-65 Yıl: 8 Sayı: 3 İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki Saadet Kırbaş Kasman... Türkiye de Ödeyememe

Detaylı

Türkiye de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı S. BOLAT, M. BELKE, O. ARAS Türkiye de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı Süleyman BOLAT Murat BELKE Ozan ARAS Özet Bu çalışma, 1998:1-2010:4 döneminde Türkiye de ikiz açık hipotezinin

Detaylı

Farklı Para Politikası Rejimlerinde Enflasyon Belirsizliği ve Enflasyon İlişkisi

Farklı Para Politikası Rejimlerinde Enflasyon Belirsizliği ve Enflasyon İlişkisi Farklı Para Politikası Rejimlerinde Enflasyon Belirsizliği ve Enflasyon İlişkisi Bülent DOĞRU * Özet Bu çalışmanın amacı enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasındaki ilişkiyi 1990:1-2012:12 periyodunda

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique Bu makalede 1 Dr. Ferhat Başkan ÖZGEN ** Dr. Bülent GÜLOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-2004.3)

TÜRKİYE DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-2004.3) Ekonometri ve İstatistik Sayı:4 26-12-28 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-24.3) Prof. Dr. Recep

Detaylı

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ +

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat

Detaylı

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Journal of Yasar University 2010 20(5) 3320 3330 TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENTS IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav

Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav Bu bildiride ilk önce dünya ekonomisinin son yıllarda sürüklenmekte olduu dengesizliklere ilikin veri ve bilgiler sunulacak, tartıılacak

Detaylı

Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi: Bir Başarı Hikâyesi mi?

Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi: Bir Başarı Hikâyesi mi? Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi: Bir Başarı Hikâyesi mi? Ergun ERMİŞOĞLU* Özet Bu çalışmada Türkiye de enflasyon hedeflemesi öncesi ve sonrası dönemler enflasyon performansları açısından karşılaştırılarak

Detaylı

Beklenen Kuyruk Kaybı ve Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ile Riske Maruz Değer Öngörüsü: Faiz Oranları Üzerine Bir Uygulama

Beklenen Kuyruk Kaybı ve Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ile Riske Maruz Değer Öngörüsü: Faiz Oranları Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 27 Beklenen Kuyruk Kaybı ve Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ile Riske Maruz Değer Öngörüsü: Faiz Oranları Üzerine Bir Uygulama Atilla Çifter * - Dr. Alper Özün ** - Sait Yılmazer

Detaylı

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 68 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 213 Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama Volatility Modelling

Detaylı

TÜRKiYE'DE BÜTÇE AÇıKLARININ TEMEL MAKROEKONOMIK DECIşKENLER ÜZERINE ETKiSi [1981-2003 VAR, ETKI-TEPKi ANALIzI, VARYANS AYRIŞTIRMASIl

TÜRKiYE'DE BÜTÇE AÇıKLARININ TEMEL MAKROEKONOMIK DECIşKENLER ÜZERINE ETKiSi [1981-2003 VAR, ETKI-TEPKi ANALIzI, VARYANS AYRIŞTIRMASIl TÜRKiYE'DE BÜTÇE AÇıKLARININ TEMEL MAKROEKONOMIK DECIşKENLER ÜZERINE ETKiSi [1981-2003 VAR, ETKI-TEPKi ANALIzI, VARYANS AYRIŞTIRMASIl Doç, Dr, Salih Barışıll Zonguldak Karaelmas Üniversitesi iktisadi ve

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt*

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* Erol BULUT** Z. Banş GÜL*** ABSTRACT Risk is a st at e, w hi ch is likely to emerge of los s or damage. It s management

Detaylı

MKB Sektör Endeksleri Aras ndaki fiok ve Oynakl k Etkileflimi

MKB Sektör Endeksleri Aras ndaki fiok ve Oynakl k Etkileflimi MKB Sektör Endeksleri Aras ndaki fiok ve Oynakl k Etkileflimi Ekin TOKAT* Özet Bu çal flmada stanbul Menkul K ymetler Borsas ( MKB) hisse senetleri sektör endeksleri aras ndaki flok ve oynakl k etkileflimi

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Working Paper Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/109

Working Paper Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/109 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Özcan,

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

I. ORTA ANADOLU KONGRESİ

I. ORTA ANADOLU KONGRESİ I. ORTA ANADOLU KONGRESİ KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları Organize Eden Kurum Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 18 21 Ekim 2001 Nevşehir TÜRKİYE DE EKONOMİK

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı