ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3860 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3860 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Vaktiyle elçilik Zekâ Bey'e 'çekil' dedi, çekildi. Berberoðlu'na 'çekil' dedi, çekildi. "Benim etim düdüklüde bile kaynamaz" diyen Dr. Küçük de çekildi! Bakalým Ahmet Kaþif ne yapacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3860 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TAKSÝME GÖNÜL VERENLER ANASTASÝADÝS'Ý BEKLÝYOR 2. sayfada KKTC'nin içiþlerine Ankara'dan kaba bir müdahale daha... Akça'dan Kaþif'e elçilikte baský: Çekil UBP Kurultayýnda Ýrsen Küçük'e karþý baþkanlýða aday olan Ahmet Kaþif iki kez TC Büyükelçiliði'ne çaðrýlarak Halil Ýbrahim Akça tarafýndan ciddi biçimde uyarýldý: Adaylýktan çekil!.. Ankara'dan gelen talimat üzerine yapýldýðý anlaþýlan bu uyarýdan sonra Ahmet Kaþif'in tavrýnýn ne olacaðý merak ediliyor... Kaþif'e elçilikte yapýlan baský, kýrk yýl önce Zeka Bey ile Ahmet Mithat Berberoðlu'na yapýlan baskýyý hatýrlatýyor... Ýrsen Küçük'e destek veren UBP'li belediye baþkanlarý da elçiliðin talimatýyla hareket ediyor. Destek verenler arasýnda bulunan Cemal Bulutoðlularý için Küçük, "Belediye'ye dönüþü muhteþem olacak" dedi sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Belediye Tiyatrosu'na geçici Dana yönetiminden saldýrý... Dananýn kuyruðu kopacak "Tiyatro kimin umurunda" diyen Kemal Deniz Dana, belediyenin kültür-sanat faaliyetlerini çökertmeye çalýþýyor... Maddi sýkýntýyý gerekçe göstererek tiyatronun gereksiz olduðunu söyleyen Dana sanatçýlara, "Bundan sonra size ne iþ verirsem onu yapacaksýnýz" diyor... Kýbrýs Türk tiyatrosuna yýllarca emek verenlere ve onu yüceltenlere karþý Dana'nýn baþlattýðý saldýrýya toplumumuz izin vermeyecek sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Darbenin kod adý "Cumhurbaþkaný operasyonu" idi 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Yunanistan'da iktidarý darbe ile ele geçiren Cunta "hükümetinde" resmen görevli olmamasýna raðmen " ülkede gerçek iktidar sahibi Yuannidis idi". Dimitris Yuannidis, Yunan ordusunda askeri güvenlik ve istihbaratýn baþkanýydý. "Cunta lideri ile (Yuannidis) haberleþmede sadece CIA kullanýlýyordu". "CIA'nýn ülkede 60 ajaný vardý". Yuannidis'in Kýbrýs'taki EOKA-B ile "doðrudan iliþkileri vardý" ve cunta "hükümeti" "Yuannidis'in planlarýndan habersizdi". "Darbenin hazýrlýðý yapýlan haftalarda Atina'daki CIA örgütü, Kýbrýs'ta hükümetin Yuannidis'in adamlarý tarafýndan devrileceði konusunda Washington'u defalarca uyardý". "Bu mesajlar Büyükelçi Tasca'ya ulaþmadý". (darbeye karþý olmasý nedeniyle). "3 Haziranda (1974), Ege'deki petrol haklarý konusunda cuntanýn sinirlerini sýnamak amacýyla Türkiye, Yunan sularýna bir araþtýrma gemisi gönderdi". "Birkaç gün sonra Yuannidis'in Makarios'a karþý bir eylem üzerinde çalýþtýðý uyarýsý ortaya çýktý". "Yuannidis, EOKA-B'nin yardýmý olmaksýzýn Makarios ve destekçilerini, bir miktar kan dökülse de, 24 saat içinde iktidardan indirme gücüne sahip olduðunu öne sürdü. Türkler, önemli bir düþman olan Makarios'un ortadan kaldýrýlmasýný sessizce kabulleneceklerdi". "New York Times" gazetesine göre, Yuannidis Atina'daki bir CIA görevlisinedoðruluðu onaylanmamýþ olan bir habere göre CIA istasyon þefine-20 Haziran civarýnda Makarios'a karþý askeri bir operasyon tasarladýðýný söylemiþti. Sonra, 27 Haziran'da Dýþiþleri yetkilileri darbenin kesin olduðunu öðrendiler. Ama Tasca'ya hiçbir þey söylenmedi ve Dýþiþleri Bakanlýðý (darbe planlarýna karþý) hiçbir þey yapmadý". "Bütün istihbarat raporlarýna en üst derecede eriþimi olan Kissinger, Kýbrýs konusuyla ilgili bir þey yapmadan, Brüksel ve Moskova'daki görüþmelerine katýlmak üzere 25 Haziranda ülkeden ayrýldý". Büyükelçi Tasca darbe konusunda devre dýþý býrakýldý. Býrakýlmamýþ olsaydý "ortalýðý birbirine katardý yýlýnda buna benzer darbe uyarýlarý aldýðýnda Papadopulos hükümetini (Yuannidis'ten önceki lider) engellemiþti". Darbe kararý Dýþiþleri yetkililerinden gizli tutuldu ve "karar Kissinger'e en yakýn olan yetkililerin elinde kalmýþ oldu". "Makarios 2 Temmuzda Yuannidis'e ( ) bir açýk mektup gönderdi ve Kýbrýs'taki Yunanlý subaylarýný geri çekmesini talep etti. Mektup, Kýbrýs'taki izleme istasyonlarýný yöneten ABD'nin Yabancý Yayýnlar Birliði Servisi (FBIS) tarafýndan tüm dünyaya duyuruldu. Kýsa bir süre sonra, Kýbrýs'ta darbe yapýlmasýna karþý olduklarý bilinen üç Yunan Dýþiþleri görevlisi istifa etti". 12 Temmuz günü "Makarios Lefkoþa'daki SAHTE PASAPORTLA YAKALANDILAR M.B (E-28) ve Ö.B (E-25) isimli þahýslar Beyarmudu kara giriþ kapýsýnda muhaceret iþlemi yaptýrýp Ýngiliz üsler bölgesine geçiþ yapmak isterken, el bagajlarýnda yapýlan aramada sahte Bulgaristan pasaportu bulundu. Önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olay sonrasýnda zanlýlar tutuklanarak, pasaportlar emare olarak alýndý. HIRSIZLIK Maðusa'da Ö.G'nin (E-31) evinde, elektrik sayacýndan TL'lik elektrik akýmý çaldýðý tespit edildi. Serhatköy'de ise Özel Kaymakamtorunlarý'na ait aðýldan 10 kuzu çalýndý. LEFKOÞA'DA 10 SAAT ELEKTRÝK YOK Þebekede yapýlacak çalýþmalar nedeniyle Küçük Kaymaklý bölgesinin bir bölümüne bugün 10 saat elektrik verilemeyecek saatleri arasýndaki kesintiden Öztek Sitesi, Jetgaz ve Hz. Ebubekir Camii civarý etkilenecek. Darbe ve istila günlüðü (3) Darbenin kod adý "Cumhurbaþkaný operasyonu" idi... Kod adý "Cumhurbaþkaný operasyonu"nun iki gün öncesinde... ABD büyükelçisine Yuannidis'in planlarýndan söz etti" "13 Temmuzda analistlerin özetle Makarios'a karþý bir darbe hazýrlandýðýna dair alýþýlmýþlýktan daha fazla ve açýk uyarýlarý vardý. Darbenin zamanýný tahmin edemedik, ama bir darbenin hazýrlandýðýný açýkça belirttik, demiþlerdi". "Sorulmasý gereken soru þudur ki, Yuannidis'in Makarios'a karþý planlar hazýrladýðýna dair bu kadar çok kanýt varken, Kissinger neden cunta liderini caydýracak bir harekette bulunmamýþtý?" Türkiye, 20 Temmuz çýkarmasýnýn hazýrlýklarýný darbeden ve Makarios'un devrilmesinden önce yapmaya baþlamýþtý. "Bu hareketlilik, Türkiye ve Kýbrýs'taki izleme tesisleri tarafýndan fark edilmiþ olmalýydý". "Tasca, Makarios 15 Temmuzda devrildi 25 bin adamý, uçaklarý, gemileri ve tanklarý 3-4 gün içinde hazýrladýðýnýzý söylemeyin bana bunu baþaramazdýnýz, diyordu". Kissinger, darbe uyarýlarý karþýsýnda "aþýrý bir kayýtsýzlýkla" davranýyordu. "Uyarýlardan haberdar olan Sovyetler de, ABD Dýþiþleri ile görüþerek, olasý bir darbeyi önlemek için ABD ve Ýngiltere ile ortak hareket etmeyi önermiþler, ama önerileri sýcak karþýlanmamýþtý". "Daha sonralarý Yuannidis, ABD'nin vazgeçirmek bir yana, darbeyi yapmasý için kendisini teþvik ettiðini ýsrar ederek söyledi". "Tasca bir CIA raporunda Yuannidis'in bir arkadaþýna 'Amerika'ya ve bana göre her þey yolunda' dediðini görmüþtü". "Yuannidis'e en yakýn CIA ajaný olduðu söylenen Peter Koromilas, Yuannidis ile görüþmek üzere 15 Temmuz darbesinden hemen önce Atina'ya gönderilmiþti". "Darbeden bir gün önce, sivil giyimli yüzden fazla Yunanlý ordu mensubunun, tarifesiz bir uçuþla Lefkoþa'ya gelen bir Boeing 727 uçaðýna bindikleri görülmüþtü". Darbenin kod adý "Cumhurbaþkaný operasyonu" idi. Newsweek'e göre "ABD istihbaratý, Lefkoþa'da darbenin baþlamasýndan bir saat sonra Kýbrýs'tan Atina'ya gönderilen 'Baþkan operasyonu yolunda ve tam zamanýnda' mesajýný yakalamýþtý". Darbe ve istila ile ilgili sinyaller Kýbrýs'taki casus tesislerden izleniyordu. (Brenden O'Malley-Ian Graig, Kýbrýs Komplosu, s , "Darbe iþaretleri, CIA önceden biliyordu" baþlýðý). (Devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TAKSÝME GÖNÜL VERENLER ANASTASÝADÝS'Ý BEKLÝYOR Dünkü yazýmdan sonra bazý okurlar arayýp sordu: -Anastasiadis baþkan olursa Kýbrýs'ta taksim olur, diyorsun. Neye dayandýrýyorsun bunu? Neye mi dayandýrýyorum? Görünen köy kýlavuz mu ister? Anastasiadis Amerika'nýn ve Ýngiltere'nin gözdesi... Annan Planý'ný desteklediyse zaten bunun için desteklemedi mi? Talimat öyleydi... Öyle yaptý. Amerika ve Ýngiltere Kýbrýs'ta kimden yana? Türkiye'den! Türkiye ne istiyor? Taksim... Ayrý devlet! Anastasiadis'in baþkan olmasýyla bu güçlerin sadýk bir müteffik daha kazanacaklarýndan hiçbir þüphem yok... Amerika ve Ýngiltere Türkiye'den yana dedim gerçi, ama tersidir aslýnda daha doðru olan... Türkiye, Amerika ve Ýngiltere'den yana... Kýbrýs'ta taksimin asýl fikir babasý onlar... Türkiye istediði için deðil, asýl onlar istediði için adada böyle oldu... Bugünkü statüko onlarýn eseri... Adayý fiilen Türk askeri iþgal etti, ama bu iþgalin arkasýnda duran asýl onlar 'te kýsmen böldüler bizi 'te de coðrafik olarak ikiye ayýrdýlar... Nüfus mübadelesi de onlarýn eseri, toprak yaðmasý da, kuzeyde daðýtýlan sahte koçanlar da yýldan beri iþgalci iþgalini sürdürüyorsa, onlar böyle istediði için sürdürüyor. Çözüm olmuyorsa, onlar istemediði için olmuyor. Maraþ bunca yýldýr eski sahiplerine teslim edilmediyse, onlar yüzünden edilmedi. Faþist Türk cuntasý döneminde, 1983'te ilan edilen Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin de fikir babasý yine onlar... Onlar bütün istemiyorlar Kýbrýs'ý... Ýki yarým istiyorlar... Tarih boyunca kolonize ettikleri tüm ülkeleri ancak ikiye böldükten sonra hep oralardan ayrýldýlar... Onlar çözüm ister görünürler, hatta zaman zaman bunun için önümüze bazý planlar koyarlar, sonra da 'Kýbrýslýlar kendi aralarýnda anlaþamadýlar' diyerek sorumluluðu bize yýkarlar, ama aslýnda bu çözümü istemeyen onlar... Nasýl anlatsam daha size, nasýl söylesem bilmem ki... Kýbrýs'a cumhurbaþkaný olmaya hazýrlanan Nikos Anastasiadis bu sinsi güçlerin gözdesi iþte... Kýbrýslýrum toplumunda taksim isteyenler için bulunmaz bir lider... Ama birleþik Kýbrýs isteyenler için asla! Göreceksiniz... Anastasiadis baþkan olduktan sonra adada Türk önerileri yönünde hýzlý adýmlar atacak... Ercan Havaalaný yasallaþacak... Yerleþik denilen Türkiyelilerin buradan gidiþi ile ilgili itirazlar geri çekilecek... Mülkiyet konusunda ilk söz sahibinin malýn ilk sahibi olmasý þartýndan vazgeçilecek, takas ve tazminat kabul edilecek. Maraþ eski sahiplerine iade edilecek belki, ama bunun karþýlýðýnda KKTC'nin dünya ile direkt baðlantýsý saðlanacak... Garantörlerin ebediyen adada kalmasý karara baðlanacak. Türkiye'nin iþgalci olarak suçlanmasýndan da vazgeçilecek ve AB'deki vetolar geri çekilecek. Tüm bunlarýn anlamý nedir bilir misiniz? Taksim! Ýki ayrý devlet... Buna gönül verenler seve seve Anastasiadis'i destekleyebilirler ve onu Kýbrýs'ýn yeni cumhurbaþkaný seçebilirler... Türk tarafý ellerini ovuþturuyor þimdiden... Burada da taksime gönül verenler dört gözle bekliyor Anastasiadis'i... Saðcýmýz da ve ne yazýk dar kafalý solcumuz da bundan çok memnun... Karar senin Rum kardeþ... Hristofyas seni hayal kýrýklýðýna uðratmýþ olabilir... Nefretle dolmuþ olabilirsin ona karþý... Öfkelisin... Cezasýný keseceksin... Ancak unutma ki, taksim adada hala tescil edilemediyse, Hristofyas ve partisi sayesinde edilemedi...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝRSEN KÜÇÜK KAZANIRSA DA ARTIK KAZANMIÞ SAYILMAYACAK Hepimiz için bir kere daha ibret olmasý gereken bir oyun sahneleniyor yine siyaset arenamýzda... Bildiðimiz bir oyun... Daha önce birkaç kez gördüðümüz bir film... 'Kýrýk Plak' gibi eski siyah-beyaz bir melodram... O plak kýrýldý sanmýþtýnýz deðil mi? Kýrýlmadý... Hala sapasaðlam... Ve çalýyor hala eski bir gramofonda... Zeka Bey... Ahmet Mithat Berberoðlu... Ve Dr. Fazýl Küçük'ten kalma... * Þimdi de sýrada Ahmet Kaþif... UBP kurultayýnda Ýrsen Küçük'e karþý adaylýðýný açýkladý ya, kýyamet koptu... Kýyamet ki ne kýyamet... Demokrat Büyükelçi Kaya Türkmen apar topar görevinden alýndýktan sonra yerine oturtulan Halil Ýbrahim Akça bir kere daha ispat etti rüþtünü... Size çok söyledik, ama anlatamadýk ki... Vali bu vali! UBP baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladýktan sonra iki kez çaðýrdý huzuruna Ahmet Kaþif'i... Ýki kez baský yaptý... "Adaylýktan çekil" dedi... Umarýz Ahmet Bey olsun kefeni yýrtar... Ve çekilmez... Zekâ Bey çekildi... Berberoðlu çekildi... "Benim etim düdüklüde bile kaynamaz" diyen Dr. Fazýl Küçük de çekildi... Birkaç kez gördüðümüz bu filmi bir kere daha mý göreceðiz þimdi? * Büyükelçiliðin ardarda yaptýðý baskýlardan sonra, þu ana kadar Ahmet Bey'den adaylýktan çekildiðine dair herhangi bir açýklama gelmedi... Gelmemeli de zaten... Yetti be yetti... Koskoca bir parti kurultayýna, bir parti baþkaný seçimine müdahale etmesine bile izin mi vereceðiz Ankara'nýn? Buna da izin verirsek yatýp da ölelim... Kimse gelmesin kabrimize... Uþaklýktan öldü... Yalakalýktan öldü desinler... Bir mücadele baþlayacaksa tam baþlamalý... Öyle talimat yaveri belediye baþkanlarýyla deðil hem... Bu uþaklara da yer olmamalý aramýzda... Yeyip içmiþler ve Küçük'e tam destek vermiþler... Sizi gidi sizi... Elçi "Kaþif'i destekleyin" deseydi Kaþif'i desteklerdiniz deðil mi? Hey gidi hey... Sizde hiç onur, þeref denilen bir þey yok mu? * Ne olursa olsun... Baský kimden gelirse gelsin... Çekilmemeli Kaþif... Zaten bu aþamadan sonra kurultayda kaybetse de kaybetmiþ sayýlmayacak... Ýrsen Küçük de kazansa da kazanmýþ sayýlmayacak... Kazanýrsa Ankara kazanmýþ sayýlacak... O deðil... * Amcasý Dr. Küçük'ün ruhuna selam olsun... O, Ankara'nýn baskýsý ile kaybetmiþti... Kýrk yýl sonra yeðeni Ankara'nýn baskýsý ile mi kazanacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bakanlýðý ve polisi göreve çaðýrýyoruz... Hem maaþýný ödemedi, hem pasaportunu gaspetti 'Erno nova' þirketi patr tron onu Kor oral Senova, þirketinde çalýþan Türkmenistanlý Orunbay'ýn hem iki aylýk ücretini ödemedi, hem pasapor portuna el koydu, hem iþten durdur durdu, du, sonra da tehdit etti Afrika (Özel)- Çalýþmak için Türkmenistan'dan ülkemize gelen kardeþlerimize bazý iþyeri sahipleri tarafýndan reva görülen haksýz ve kötü muameleler o kadar ayyuka çýktý ki, Çalýþma Bakanlýðý ile polisin bunlara karþý hala ciddi bir önlem almamasý hayret uyandýrýyor. Bu konuda gazetemize yapýlan yoðun þikayetlerden biri de, Lefkoþa'da faaliyet gösteren 'Ernova' þirketi ve patronuyla ilgili... Temizlik, hastabakýcý ve ilaçlama konularýnda devletin de hizmet satýn aldýðý özel þirketlerden biri olan 'Ernova'da yaklaþýk 14 aydan beri çalýþmakta olan Türkmenistanlý Orunbay'a þirket hem iki aylýk maaþýný ödemedi, hem pasaportunu gaspetti ve hem de onu iþten durdurdu. Barýþ ve Ruh Hastanesi'nin kronik bölümünde çalýþan Orunbay, haklarý gaspedilen birkaç arkadaþýyla birlikte Çalýþma Bakanlýðý Dairesi'ne baþvurduklarý halde bir sonuç alamadýlar bundan. Bu þikayetten dolayý onlarý iþten durdurarak cezalandýran þirket sahibi Koral Senova, dün kendisiyle kurduðumuz temasta da, sorularýmzýa yanýt vermek yerine bize küfretmeyi tercih etti. Gazetemizle görüþtüðü için Orunbay'a da telefon açan Senova hem tehdit savurdu, hem de küfür etti... Pasaportunu vermeyerek kendisini burada kaçak iþçi durumuna getirmeye çalýþan patronu Koral Senova'dan þikayetçi olan Orunbay, 4 Mayýs'ta süresinin dolduðunu ve 4 Aðustos'a kadar iþlemleri yapýlmadýðý takdirde 'kaçak' sayýlacaðýný söyledi... Çalýþma Bakanlýðý ile polisi göreve çaðýrýyoruz... Gazete olarak biz bu olayýn peþini býrakmayacaðýz ve takipçisi olacaðýz... JUDY'NÝN ÖLÜM NEDENÝ "BOÐULMA" Güneþköy'de bir tatil köyünün havuzunda ölü bulunan 24 yaþýndaki Judy Nafwele'in "boðulduðu" belirtildi. Polis bültenine göre genç kadýn, "yüzerken suyu kirli havuzun içine batarak, havuzun dibinde ölü bulundu". Dün sabah saat sýralarýnda meydana gelen olay üzerine cesette yapýlan otopside, ölüm nedeninin "suda boðulma" olduðunun tespit edildiði kaydedildi. KTÖS: DAYATILAN PAKETLER KIBRISLI TÜRKLERÝ GÖÇ ETTÝRMEYÝ HEDEFLÝYOR Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), ülke ekonomisi için hazýrlanan 2-3 yýllýk programlarýn "Türkiye tarafýndan dayatýlan ve Kýbrýslý Türklerin adadan göç etmesini hedefleyen programlar olduðunu" vurguladý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "Adamýzýn kuzeyini kolonize etmeyi hedef seçen AKP hükümeti, dayattýðý ekonomik paketlerle kararlýlýkla Kýbrýslý Türkler'i yok oluþa sürüklemektedir. Kýbrýslý Türkler'i üretimden koparan siyaseti dayatan mantýk, "ürettikçe batan" bir düzen yaratmýþtýr. Dayatma yasalarla Kýbrýslý Türkler fakirleþtirilip göçe zorlanýrken, Türkiye'den nüfus aktarýlýp vatandaþlýk daðýtma devam etmektedir. Ucuz ve kaçak emek sömürüsüne göz yuman iþbirlikçi hükümetler dürüst çalýþan iþ çevrelerini de batýrmýþtýr. 1974'ten beri Türkiye'nin dayattýðý ekonomik paketlerin tamamý asimilasyon ve entegrasyon politikalarýna hizmet ettiði için Türkiye'ye baðýmlýlýðý daha da artýrmýþ ve Kýbrýslý Türkler'in fakirleþtirilip göç etmesini getirmiþtir. TC yardým heyetinden beslenen bazý örgütler, son günlerde yeni paketin hazýrlanmasý ile ilgili çýðýrtkanlýða soyunmuþlardýr. Hazýrlanan yeni paketin reklamý için kendilerine verilen talimatlar çerçevesinde açýklamalarda bulunan bu çevrelerin kendi çýkarlarý için topluma ihanet içinde olan iþbirlikçi UBP hükümeti ile hiçbir farklarý yoktur. Hazýrlanan yeni paketin reklamý için yapýlan bu söylemlerin içimizden çýkan çevreler tarafýndan yapýlmasý, toplumsal bir acýdýr. Hesap ortadadýr, dayatýlan paketler TC tarafýndan verildiði söylenen paralar, baðýmlýlýðý artýrmaya, Kýbrýslý Türkler'in topraklarýný gasbetmeye ve göç ettirmeye hizmet etmektedir. Sonucu belli dayatma paketlerini görüþmek için çaðrý yapmak toplumsal kurtuluþa deðil, rejime ve entegrasyoncu Ankara hükümetlerine hizmettir." existence Elvan Levent CÝNNET Sýcaktý... Sýcaklar insanýn baþýna vururdu. Top gibi mi vururdu? Yýldýrým gibi mi çarpardý? Bunu kaymakam beye sormak gerekirdi bir ihtimal. Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana'ya... Lefkoþa yanýyordu dün. Kýzgýn bir kazan gibi kaynýyordu. Kalbinde koskoca bir yangýn çýkmýþtý, ayný büyük ormanlar, kocaman aðaçlar gibi yanýyordu... Bir yandan yanýyor, bir yandan kanýyor, bir yandan da aðlýyordu. Can damarýna büyük bir darbe yiyen bir insanýn caný nasýl yanýyorsa, Lefkoþa'nýn caný da öyle yanýyordu dün... Çünkü Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Lefkoþa'nýn can damarlarýndan biriydi ve bu damarý kesmeye giriþmiþlerdi. Söylemeye dilim varmýyordu. Utanarak, sýkýlarak söylüyordum bunu. Kaymakam beyefendi, burada tiyatroya ihtiyacýmýz olmadýðýna karar vermiþ... Sadece kendi adýna da vermemiþ bu kararý, bizim yani, halkýn adýna da konuþmuþ, 'halkýn da ihtiyacý yok tiyatroya' demiþ... Malum, Lefkoþa Belediyesi çalýþanlarý iþlerinden aþlarýndan olalý, sorunlar bir çýð gibi büyüyüp çöp þeklinde sokaða taþalý, Lefkoþa kokalý çok olmuþtu... Anlaþýlan zorunlu izne çýkarýlan Bulutoðullarý'nýn yerine geçici olarak Lefkoþa Belediyesi'nin baþýna getirilen Dana'nýn belediyedeki sorunlarýn üstesinden gelmek için aklýna tiyatroyu kapatmaktan baþka bir çare gelmemiþti... Acý... Hem de ne acý... Ama açýk açýk tiyatroyu kapatacaðýný söylemiyordu kaymakam beyefendi. Ne diyordu? Tiyatro Derneði'ne verilen aylýk 30 bin Türk Lirasý hakkýnda savcýlýktan görüþ istediklerini ve hukuki görüþü beklediklerini, söylüyordu. Tiyatroya para mara yok, demek istiyordu kýsacasý... Sanata ihtiyacýmýz yok, diyordu... Yanlýþ okumadýnýz, yanlýþ anlamadýnýz... Önceliðimiz tiyatro deðil, çöptür, diyordu baþýmýzdaki kaymakam... Sýradaki oyunlarý da iptal edin, diyordu... Gözleriniz dolmuþtur, sinirden patlamak üzeresinizdir þimdi... Herþeyi geçin, adam 'Tiyatro Derneði' diyordu... Gaf zaten daha bu noktada baþlýyordu yýllýk Lefkoþa Belediye Tiyatrosu ne zamandan beri Tiyatro Derneði olarak anýlýyordu? Utanarak ve sýkýlarak yazýyordum bütün bunlarý... Bir baþkentin kaymakamýnýn çýkýp, "tiyatroya ihtiyacýmýz yok", diyebileceðini ne aklýmýn, ne ruhumun, ne de vicdanýmýn hiçbir köþesine sýðdýramýyordum. Söyleyecek bir söz bulamýyordum. Ne denirdi ki? Koyun deðiliz biz, Dana beyefendi... Adanýn kuzeyi günlerdir yanýyordu... Ýþte Lefkoþa da büyük ormanlar, koca aðaçlar, daðlar nasýl yanarsa öyle yanýyordu dün... Aðýr yaralanmýþ bir hastanýn haberini alýnca hastaneye nasýl koþarsa insan, biz de öyle koþmuþtuk dün Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'na... Tam kadro oradaydý bütün tiyatro ekibi... Çocukluðumuzdan beri sahneledikleri oyunlarla büyüdüðümüz ustalar bu kez bir oyun için çýkmamýþlardý sahneye. Acý haberler veriyorlardý bize... Acý... Hem de ne acý... Kaymakam beyefendi, "Koltuðun bu yanýna oturur, Belediye Baþkaný olarak sözleþmeyi iptal eder, koltuðun diðer yanýna oturur Kaymakam olarak tüzüðü iptal ederim", diyormuþ... "Gidin, yüzünüzü görmek istemiyorum", diyormuþ sanatçýlarýmýza... "Devlet büyüklerine karþý saygýlý olacaksýnýz", diyormuþ yýllarýn tiyatro ustalarýna, "içeri girdiðimizde, ayaða kalkacaksýnýz, ayaða kalkmasanýz da oturduðunuz yerde poponuzu kaldýracaksýnýz", diyormuþ... "Odadan, arkanýzý dönüp çýkmayacaksýnýz, kapýya kadar geri geri yürüyerek, kapýda da selam vererek çýkacaksýnýz"... Gözlerinize inanamýyorsunuz bu satýrlarý okurken, deðil mi? Ben de kulaklarýma inanamadým duyduðumda... Geldiðimiz son nokta buydu iþte... Bu adada sahip olduðumuz en büyük sanatsal deðeri kaybetmekle karþý karþýyaydýk... Tiyatroya yýllarýný vermiþ sanatçýlarýmýza kul köle muamelesi yapan, sanatý hiçe sayan kaymakamlar vardý baþýmýzda... Çöpsüz bir Lefkoþa'ya kavuþmak için tiyatroyu feda etmeye giriþecek ve bizim de buna seyirci kalacaðýmýzý sanýyorlardý. Asla!

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Eþek hoþaftan ne anlar ki Dana da sanattan anlasýn Durdurun bu zihniyeti ki Danalarý bostana salmasýn Kalay SÝZÝ GÝDÝ TÜRK YANGININI RUM SUYUYLA SÖNDÜRMEK ÝSTEMEYEN KURU KAFALILAR Beþparmaklarýn eteklerinde binlerce aðaç cayýr cayýr yanarken, yangýný söndürmek için gelecek olan suyun "milliyeti"ne takýlan bir "zeka"dan hiçbirþey beklemeyin. Böyle bir "vatan sevmek" görülmemiþtir dünyada. Bu ülkenin tepesinde yýllardýr Türk yangýnýný Rum suyuyla söndürmemeyi marifet sayan kuru kafalý köle ruhlular oturuyorsa ve yapýlan seçimlerin hiçbiri bu gerici borazanlarýn defterini düremiyorsa, seçime de gitmeyin bir daha. Bu manzara içinde barýþtan, çözümden sakýn söz etmeyin, sakýn ha!.. Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KOMEDÝ TÝYATROSU ÇARESÝ BELLÝ... Eksik olsun sizin 20 Temmuz'larýnýz da, 30 Aðustos'larýnýz da... Yalan üstüne yalan... Dolan üstüne dolan... Baþka bir bildiðiniz yok zaten. Beþparmak daðlarý kaç kezdir yanýyor... Kaç defadýr önlemlerden bahsedip duruyorlar... "Anavatanlarý" izin vermiyor Kýbrýs'ýn "ciðerlerinin" yanýp yakýlmasýna karþý önlem alýnmasýna yýlýnda bir askerin yaktýðý ateþ az kalsýn Girne'i yakacaktý... Ne aðaç kaldý, ne orman, ne yaban hayvaný... Yandý kül oldu her taraf... Kýbrýs Cumhuriyeti yangýnýn söndürülmesi için yardým teklifinde bulundu ancak "kahramanlar" reddettiler... Askere söz geçirmeleri mümkün mü? Askerin yangýnda yaptýðý tek þey Beþparmak daðlarýnýn altýnda bulunan cephanelerinin kurtarýlmasýydý... Aðaçlar yanmýþ, orman yanmýþ, yaban hayatý bitmiþ kimin umurunda? Geçen günkü yangýn da, güneyin teklif ettiði yardýmý kabul etselerdi, bu kadar zayiata sebep olmayacaktý. Kuzeydekiler yalanlýyor, ancak Hristofyas yangýný söndürmek için yardým teklifini yaptýklarýný ancak reddedildiklerini söylüyor. Çoðu inanmayacak belki de buna, ama ben inanýyorum. Doðruyu söyleyen Hristofyas'týr... Neden mi? Baþbakanýnýzý alýn ve söylediklerini, kayýt altýna alýnanlarý, attýðý imzalarý nasýl reddettiðini izleyin... Ersin mi daha farklýdýr veya diðerleri... Al birini vur ötekine... Söyledikleri sözlerin arkasýnda durmayanlarýn Hristofyas'ý yalanlamalarýna ben asla inanmam... O nedenle doðruyu söyleyenin Hristofyas olduðuna kalýbýmý bastýðýmý söylüyorum. "Düþman"dan yardým almazlar! Büyük kahramanlar... Memleket cayýr cayýr yanarken, anavatanlarýnýn Kahramanmaraþ'tan üç buçuk saat sonra gönderdiði bir helikopterle iþi kurtarmaya çalýþtýlar... Üslerden gelen iki Ýngiliz helikopteri imdada yetiþti de aðaçlar yandýktan sonra olsun soðutmayý baþardýlar! Þimdi baþka alem var... Yangýn için için yanmaya devam ederken Ýrsen Küçük Türkiye'ye onore edilmeye gitti... Bir üniversitede ünvan alacakmýþ! Birkaç bakan da var Türkiye'de dolaþýp duran! Buradakilerin de son günlerde bolca ziyaretçileri oldu... Güzellik yarýþmasý yapýlacakmýþ, Beþparmaklarýn kapkara olmuþ yüzü suyu hürmetine.. Utanmazlýðýn daniskasý deðil de nedir? Kimse de kusuruma bakmasýn... Ne bu tür "eðlencelikleri" hazýrlayan organizatörler, ne de onlarý destekleyenlerin toplumsal bir dertleri yoktur... Çatlamýþ darý gibi görürler dünyayý Temmuz törenlerinde göðüslerini kabartacaklar ve tanklarla toplarla geçen askerleri alkýþlayacaklar. Þövenist duygularý bir kere daha kabaracak... Çare bu... Rus donanmasý, Ýsrail donanmasý, Amerika Altýncý Filosu Akdeniz'de cirit atýyor. Savaþýn eli kulaðýnda! Ve bu savaþýn göbeðinde yer alan bu adacýkta mastürbasyon yapýp duruyoruz! Býrakýn olumlu hareket etmeyi, eylem düzenlemeyi... Ýçtekilerden ve dýþtakilerden hesap sormayý... Oyalanýyoruz iþte... Hepsi bu... Ve bunlarý kamuoyuyla paylaþýyoruz... Kasap Ahmet buna Namýk Kemal'in þiirinden bir cümle ile cevap verir: "Ne utanmaz köpekleriz." Cami'nin baðýþ kutusunu çaldý, 2 ay cezaevine gönderildi (Evrim Kamalý) - Lefkoþa Surlariçi'nde Yeni Cami'nin baðýþ kutusunu, bilgisayarýný ve görevlinin odasýndaki 80 TL'yi çaldýðý iddiasý ile tutuklanan Mehmet Aslan isimli genç dün tekrardan teminata baðlanmak üzere Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý adýna Savcý Damla Güçlü ve zanlý þahsen hazýr bulundu. Ýddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren Lefkoþa Adli Þube'de görevli polis memuru Mehmet Emin Doða olayla ilgili bulgularý aktardý. Doða, zanlýnýn 14 Temmuz 2012 tarihinde saatleri arasýnda Surlariçi'nde bulunan Yeni Cami'nin tahta olan ana giriþ kapýsýný açýp içeriye girerek, duvara monte edilmiþ tahta baðýþ kutusunu söküp çaldýðýný belirtti. Doða, zanlý Mehmet Aslan'ýn görevli odasýnda muhafaza edilen 80 TL nakit para ile masa üzerindeki markasý meçhul bilgisayar kasasý ve ekranýný da çaldýktan sonra binaya girdiði yerden çýkýþ yaptýðýný ifade etti. Mehmet Emin Doða zanlý aleyhindeki soruþturmanýn tamamlandýðýný ve zanlýnýn TC vatandaþý olduðunu ülkede çalýþma izinli annesinin bulunduðunu davalarýnda hazýr bulunabileceði uygun bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer zanlý Mehmet Aslan'ýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi için 2 ay süre ile merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasýna emir verdi. Serena soyguncularý teminata baðlandý (Evrim Kamalý) - Lefkoþa Taþkýnköy bölgesindeki Serana Butik'te 28 Mayýs tarihinde meydana gelen "bina açma, sirkat, kasti hasar, çek sahteleme, sahtelenmiþ çeki tedavüle sürme ve sahtekârlýkla para temini" suçlarýyla ilgili gözaltýna alýnan zanlýlar Özay Hayat ve Ahmet Erata dün teminata baðlanmak üzere tekrardan mahkemeye çýkarýldý. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer huzurunda görüþülen davada Ýddia Makamý adýna Savcý Damla Güçlü ve zanlýlar Özay Hayat ile Ahmet Erata hazýr bulundu. Ýddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Genel Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Aykut Özkan, olayla ilgili bulgularý aktardý. Zanlýlarýn, Lefkoþa'da Taþkýnköy bölgesinde faaliyet gösteren Serana Butik'te meydana gelen "bina açma, sirkat, kasti hasar, çek sahteleme, sahtelenmiþ çeki tedavüle sürme ve sahtekârlýkla para temini" suçlarýndan methalder olduklarýný kaydeden Özkan, zanlýlardan Özay Hayat'ýn 10 Temmuz'da teslim olduðunu, Ahmet Erata'nýn da 11 Temmuz da tespit edilerek tutuklandýðýný belirtti. Özkan, olayla ilgili yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný ve zanlýlarýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi için uygun bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer zanlýlarýn 5 bin TL nakdi teminat yatýrmalarýna, yurt dýþýna çýkýþlarýnýn yasaklanmasýna ve 2'þer kefilin imzalayacaðý 50 bin TL'lik kefil kefaleti koþulu ile davalarý görüþülünceye dek serbest kalmalarýna emir verdi. Ne son Beþparmak yangýný... Ne bu yangýnda bin dönüm arazinin ve bu arazi içindeki 5000'den fazla aðacýn kül olmasý... Ne KKTC makamlarýnýn bu felâketi tam 3.5 saat elleri kollarý baðlý, gözleri gökyüzünde Türkiye'den gelecek helikopteri bekleyerek sadece seyretmesi... Ne göz göre göre binlerce aðacýn cayýr cayýr yanmasý... Öyle fazlaca bir dert olmadý muhterem ve muteber basýnýmýza UBP kurultayýndan ziyade! Bölgedeki taþ ocaklarýnýn yýllardýr canýna okuduðu Beþparmaklar bir kez daha karalar giyindi! Dinamitlerle zaten delik deþik oyulmuþ sinesi kan aðlýyor þimdi. Ama kimsenin gaylesinde deðil UBP kurultayý kadar! Varsa da yoksa da UBP kurultayý. Memleket cayýr cayýr yanýyor. Onlar Küçük mü Kaþif mi gaylesinde! Eðer yaþadýðýmýz bunca rezillik ve kepazelik içinde þu UBP kurultayýna, þu Ýrsen mi Kaþif mi totosuna zýrnýk kadar önem veriyorsa bu halk, kendisine yaþatýlan rezillik ve kepazeliðe daha beter müstahaktýr! Hiçbir þeyden þikâyet etmeye de zerre kadar hakký yoktur. Bu konu ile ilgili kalem oynatmak, sütun harcamak, kelimenin tam anlamýyla abesle iþtigaldir. Küçük gidip Kaþif ya da bir baþkasý gelse ne yazar, ne deðiþir? Hiçbir þey... Ali gider Veli gelir. Ýrsen'ciler kalkar bu han-ý yaðma sofrasýndan... Ahmet'çiler oturur! Memleketi bu kez onlar yemeye baþlar! Memleketin yenecek tarafý kaldý mý demeyin... Onlar ne yapar eder, yaðmalayacak, hortumlayacak birþeyler bulur! Bütün mesele, Ankara'nýn önünde elpençe divan durmak! Bütün mesele maaþýn kaç diye sorulduðunda þakýr þakýr söylemek! Bütün mesele takla at dendiðinde takla atmak, puþap çek dendiðinde puþap çekmek, göbek at dendiðinde göbek atmak! Eh, bizim siyasilerimizin hangisinde bu üstün meziyetler yok ki?! Haklarýný yemeyelim... Hepsinin de maþallahý var bu konuda! Ali gidip Veli gelse ne olur? Hiçbir þey olmaz. Hiçbir þey deðiþmez kurtlar sofrasýndaki kurtlardan baþka. Ve siz, bu kurtlara yem olan kuzular olarak kalýrsýnýz hep! Bu tiyatro bir kukla tiyatrosudur. Bütün kuklalar can atar kuklacýnýn ipini boynuna geçirmeye! Kukla Ali gider, kukla Veli gelir! Ama kuklacý da taklacý da hiç deðiþmez! Emirler, talimatlar, replikler hep onlardan gelir. Siz istediðiniz kadar dert edin kendinize o kurultayý... Onun için besteler yapýn... Sütunlar doldurun... Her biri 24 ayar altýn deðerinde olan yorumlar yapýn! Kargalarý bile gülmekten kýrýp geçiren bu komedi tiyatrosu siz de olmasanýz nasýl dönecek?

5 5 19 Temmuz 2012 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Mangal yakmak yasaklandý Bu iþin kolay olaný. Zor olaný, sigara yakmayý yasaklamak. Sabýkalý olan "mangal" deðil, "sigara." Yurdum insanýný da, siyasetçisini de iyi tanýrým MÝÞ-MIÞLAR * Ateþli piknik yasaklanmýþ. - Gördünüz mü, döndü dolaþtý çanak yine kasaplarýn baþýna patladý. * Tatar, yangýnýn taþocaklarý ile ilgisi olmadýðýný söylemiþ. - Taþocaðý düþmanlarýnýn iftiralarý... * Maden Dairesi Müdürü ve Patlayýcý Maddeler Müfettiþi Alkaravalý, "Tarafýmýza ulaþan bilgiler yangýnýn patlamadan kaynaklanmadýðý yönündedir" diye açýklamýþ. - Cýk!.. Ben böyle açýklamayý sevmem Hem nala vuruyor, hem mýha. Ne demek tarafýmýza ulaþan bilgiler? Doðru da olabilir, yanlýþ da Doðruluðuna inanmýyorsan açýklamazsýn. Ýnanýyorsan da "tarafýmýza ulaþan bilgiler" demezsin * Yangýnda 3 bin aðaç yanmýþ. - Ya kuþlar, böcekler, yýlanlar, tavþanlar, kirpiler, sýçanlar ne olacak Onlarýn hesabýný kim çýkaracak? * Taþocaklarý Birliði Baþkaný Metin Uluð, yangýnýn taþocaklarýndan çýkmadýðýný söylemiþ. - Bir þey daha söyledi Daha önceleri, yüksek gerilim hatlarý kývýlcým attý ve yangýnlar çýktý, dedi. Yani suçluyu ihbar etti sizin anlayacaðýnýz. * Facebook'ta kendini aldatan eþine boþanma davasý açmýþ. - Bizim bildiðimiz aldatma yatakta olur Facebook'ta nasýl olabilir ki Mümkün deðil! * Havalar ýsýnacakmýþ. - Üþümek nasýl bir þeydi yahu Var mý hatýrlayanýnýz. * 2 Güney Koreli, çiftçilerin sýkýntýlarýna dikkat çekmek için traktörle dünya turuna çýkmýþ. * Ýzolasyonlara dikkat çekmek için, 2 Kýbrýs eþeði ile dünya turuna çýkacak arkadaþ aranýyor. Lütfen arayýn. Baþbakan Küçük'ün bugünlerde en çok sevdiði þarký: "Ne vermedim, ne yetmedi Ýnkar etmeyin ne olur " Bir Belediye Baþkaný Bir þirket sahibi ile Baþbakaný ziyarete gitti Ve kahvesini bile içmeden Yumruðunu masaya vurarak: - "Bu þirket, bu ihaleyi almazsa hükümet bozulur" diye baðýrdý. Gören var mý? Yok Ama Baþbakanlýk penceresinin altýndan geçen birisi, bu konuþmayý duydu! Þimdi söyleyin ey halkým: - "KKTC denilen bu ülkede, bir belediye baþkanýnýn, bir baþbakaný, bu þekilde tehdit etmesi mümkün mü?" - "Böyle bir olay yaþanmýþ olabilir mi?" "Asla " "Hayýr olamaz, mümkün deðil " demenizi beklemiyordum zaten. Beni yanýltmadýðýnýz için teþekkür ederim. Evet aþkým Ben yurdum insanýný da, yurdum siyasetçisini de çok çok iyi tanýyorum. Keþke tanýmaz olsaydým. BU MEMLEKET BÝZÝMSE "Bu Memleket Bizim Platformu"nun ruhunun diriltilmesini isteyenler var. Mümkün deðil. Ve doðru da deðil. Platformcularamlatformculara boþverin Hedef ve amaç; sadece platformculara deðil, tüm bu ülke insanýna "Bu Memleket Bizim" inancýný yaymak. BÖYLE TEPKÝ OLMAZ YAHU!.. Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, bir süre önce, "KKTC sendikalar cumhuriyetidir" gibilerden bir laf etti. Büyük ayýp etti. Üstelik ilk defasý da deðil. Tabii ki; "Sana ne kardeþim, ikide bir sen ne karýþýn" deme hakkýmýz vardýr. Tabii ki; ayaða kalkmamýz ve "hayýr asla" deme hakkýmýz da vardýr. Ama bunu yaparken, hep birden ayaða kalkmalý ve hep bir aðýzdan BÖYLE BÝR ANDI tepkimizi ortaya koymalýyýz. Aradan günler geçti, sendikalarýmýz tepkilerini dile getiriyor hala Adam nerdeyse ikincisini yumurtlayacak, biz hala birinciyi yanýtlayamadýk. Gazeteler de "Atalay'a Tepkiler Sürüyor" diye baþlýk atýyor Lütfen beyler Tepki dediðin; anýnda, gününde olacak, hep birlikte olacak. Gerisi davulcu osuruðu Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu O GÜN (Ýstanbul)- O gün çok sýcaktý bugün olduðu gibi Havada bulut yoktu Yaðmur beklemiyorduk yani Deniz her zamanki gibi alýmlý Her zamanki gibi mavi Ve karýnca uzansa içecek kadar durgundu Aðaçlarýn, hafifçe esen rüzgârla ufak bir hýþýrtý geliyordu sallanan yapraklarýndan Gölgeleri bazýlarýnda koyu, bazýlarýnda alacalýydý. Güneþ ise yakýcýydý. "Yat" diyordu kaba gölgeler, koru kendini güneþten Üzerimizde hep kýsa kollu gömlek, altýmýzda ince kumaþ pantolon. Gözümüz hemen dibimizde duran ancak gidemediðimiz denizdeydi. Mevsim de tam deniz mevsimiydi hani. Alacaksýn mayonu. Vuracaksýn sýrtýna dalýþ elbiselerini Çekip gideceksin denizin koynuna doðru Balýk vuracaksýn Mangalý yakacaksýn kýyýda Kuma uzanacaksýn. Akþama kadar içeceksin Anglia'yý, yiyeceksin kömürde piþen taze çýkmýþ balýklardan Ve sarhoþ olacaksýn Sohbete dalacaksýn sonra arkadaþlarýnla. Gelecekten, geleceðinizden bahsedeceksin. Birkaç yýl görüþememekten açýlacak Üniversite bittikten sonra yine o bölgelere açacaðýnýz iþ yerinizden, kuracaðýnýz istikbalinizden bahsedeceksiniz Belki çocuklardan. Belki torunlardan açýlacak konu Böyle giderse artacak nüfusun hangi topraða ev yapabileceði konusu sizi rahatsýz edecek. Ýleride patlayacak turizmden söz edip ne okursanýz okuyun kurulacak iþ kimbilir turizm üzerine olabilecek laflarý dolaþtýracaksýnýz Ülkede baðcýlýðýn iyi olduðu þarapçýlýðýn dünyada geliþeceðini Ülke olarak þarapçýlýkta ön sýralara geçileceðine... Ve þarapçýlýk da yapýlabileceði üzerine tartýþma yapacaksýnýz. O gün hava çok sýcaktý Akþama "Papatya" açýk hava sinemasýnda Türkân Þoray ile Ediz Hun'un filmi gösterime girecekti... Elimizde Keo bira, yanýmýzda biraz leblebi, gözyaþlarý içinde o filmi izlemeye gidebilirdik deniz dönüþü Ne de güzel serin olacaktý uzaktan da olsa Baf limaný manzarasýnda, gökteki sayýsýz yýldýzýn eþliðinde sinema Oysaki Hayal olmamasý gereken yazdýklarýmýn hepsi de hayal oldu. Bugün malum günün bir gün öncesi Ve yarýn daðlar patlayacak. Denizler hýrçýnlaþacak Deniz dibindeki balýklar bile kafalarýnda patlayan bombalarla þaþýrýp kalacaklar. Fareler kediden korkmadýklarý kadar korkacaklar Ve köpekler uluyacaklar gürültü karþýsýnda Bu gün, hafta sonu gezdiðim Çatalca'dan bahsedecektim Bereketli topraklardan, ayçiçeklerinden söz edecektim RTE'nin Kanal Ýstanbul diye yok etmek istediði zenginliklerden açacaktým Ýçimden gelmedi Yarýn ise kimbilir ne yazmak gelir içimden bilemem. Ama bugün güzellikle ilgili hiçbir konu gelmedi aklýma O gün çok sýcaktý bugünkü gibi Ve denize gitmek varken, ellerimizde (Kýbrýs halkýnýn) dünya savaþýndan kalma piyade tüfekleri Savaþmak için topraktan mevzilerde nöbetteydik Kýbrýs bölünmüþlüðüne miydi nöbetimiz? Anayasa Mahkemesi belediye ile ilgili ara emri görüþmesini 3 Aðustos'a erteledi Anayasa Mahkemesi, Lefkoþa Türk Belediyesi için çýkarýlan yasa gücünde kararnamenin iptali için CTP ile TDP tarafýndan yapýlan ara emri baþvurusunun görüþülmesini 3 Aðustos Cuma gününe ertelediði bildirildi. CTP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, "Anayasa Mahkemesi yasa gücünde kararnamenin yürütmesinin durdurulmasý için açýlan davanýn dünkü oturumunda savcýlýk itiraz dosyalama arzusunda olduðunu bildirdi ve savcýlýðýn itiraz dosyalamasýna olanak saðlamak amacýyla dava 3 Aðustos tarihine ertelendi" denildi. CTP ve TDP, Lefkoþa Belediye Baþkaný ve Meclis üyelerinin 90 gün süreyle izne çýkarýlmasýna iliþkin kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvurmuþtu. ÇAKICI: FÝTRELERÝ KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEÐÝ'NE VERÝNÝZ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin kapanma noktasýna geldiðine iþaret ederek, vatandaþlardan, bu yýlki fitrelerini derneðe vermelerini istedi. "Eðer, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði kapanma noktasýna gelmiþse, dýþarýya yapýlan yardýmlarýn ne anlamý olur" diye soran Çakýcý, TDP olarak derneðe, ellerinden gelen her türlü katkýyý koymaya çalýþacaklarýný söyledi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Raziye Kocaismail baþkanlýðýndaki Kanser Hastalarýna Yardým Derneði heyetini kabul ederek görüþtü. TDP Genel Merkezi'nde gerçekleþen görüþmede, TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit de hazýr bulundu. Haber neden iptal edildi Türk Ajansý Kýbrýs'tan açýklama Türk Ajansý Kýbrýs'a (TAK), elektronik posta adresinden dün gelen ve altýnda "Ulusal Birlik Partisi Belediye Baþkanlarý" ifadesi yer alan açýklamanýn haberi; sehven yayýnlanmýþ olup açýklamada kaynak, belediye baþkanlarýnýn isimleri ve imza olmayýþý sebebiyle iptal edildi. TAK, haberin iptalinin ardýndan, haber unsurlarýndaki sözkonusu eksikliklerin giderilmesi amacýyla haber ilkeleri temelinde gereðini yaparak, söz konusu açýklamayý teyit etmek için telefonla ulaþabildiði UBP'li belediye baþkanlarý Mehmet Zafer (Lefke Belediye Baþkaný), Halil Orun (Ýskele Belediye Baþkaný), Fuat Namsoy (Lapta Belediye Baþkaný), Yücel Atakara (Alsancak Belediye Baþkaný), Mehmet Kerimoðlu (Serdarlý Belediye Baþkaný), Adem Ademgil (Akdoðan Belediye Baþkaný) ile Bakanlar Kurulu'nun aldýðý yasa gücünde kararnameyle izne çýkarýlan Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ndan aldýðý açýklamalara ve ayrýca Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy'dan faks aracýlýðýyla gelen ve "UBP Belediye Baþkanlarý adýna Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy" imzalý açýklamaya dayanarak yeni bir haber yayýnladý. BÜRO-ÝÞ'TEN EYLEM UYARISI Büro, Banka, Ticaret Çalýþanlarý Sendikasý (Büro-Ýþ), Mehmetçik Belediyesi'nde iki yýldýr sorunlarýn çözüm beklediðini, çalýþanlarýn da yarým maaþ aldýðýný belirterek, ay sonunda maaþlarýn ödenmeyeceðini savundu ve eylem uyarýsý yaptý. Büro-Ýþ Baþkaný Hüseyin Akyön yazýlý açýklamasýnda, Mehmetçik Belediyesi'nde kangren olmuþ sorunlarýn iki yýldýr çözüm beklediðini kaydederek, Belediye Baþkaný'nýn toplu iþ sözleþmesine uymadýðýný, çalýþanlarýn yarý maaþ aldýðýný belirtti. Akyön, Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarýnýn temmuz sonunda yarý maaþlarýný da alamayacaðýný ileri sürerek, "Bunun sorumlusu kim?" diye sordu. GÜNLÜK LIBERATION: "FAZIL SAY AKP ÝKTÝDARININ YOBAZ BASKISININ KURBANI" Libération gazetesi Tayyip Erdoðan iktidarýnýn "yobaz baskýsýna" uðradýðýný vurguladýðý dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazýl Say'ýn tam sayfa portresini yayýmladý. Fransa'nýn en saygýn gazetelerinden biri olan Libération, ateistliðini açýkça duyuran ünlü piyanistin "hýzla Ýslamcýlýða kayan Türkiye'de dine hakaretten yargýlanacaðýný" yazdý. Sanatçýnýn duruþunu ise "Say, Mustafa Kemal'in Osmanlý Ýmparatorluðu'nun kalýntýlarý üzerine kurduðu Cumhuriyetin laiklik ilkesine olan baðlýlýðýný tutkuyla savunuyor. Klasik müzik konservatuarlarý kuran ve Nazizmden kaçan Yahudileri kucaklayan bir Türkiye'yi özlüyor. Yobazlýðýn arttýðý bir Türkiye'de ateizmini alenen ilan ediyor" sözleriyle özetledi. AKP iktidarýnýn klasik müzik ve bazý sanat dallarýnýn bütçelerini nasýl yonttuðunu da aktaran gazete, Türkiye'nin bir bölümünün Ýtalya'da gibi yaþarken, bir bölümünün de Suudi Arabistan'a imrendiðini belirterek Fazýl Say'ýn hayatýný, tanýnmýþ solcu müzikolog babasý Ahmet Say'dan baþlayarak kýzý Kumru'yla olan iliþkilerine kadar özetledi. DÖNÜÞÜ MUHTEÞEM OLACAK Siyaset sahnemizde tam bir þenlik... Ýrsen Küçük kendisine destek veren Cemal Bulutoðlularý için "Dönüþü muhteþem olacak" dedi. Önce tükür, sonra yala... Sonra bir daha tükür ve bir daha yala! MAÞALLAH BES eylemlerinde öne çýkan Mustafa Yalýnkaya belediyede þube amiri oldu, yanýna da bir sekreter aldý... Maþallah! Hayýrlý ve uðurlu olsun! KÜÇÜK DEÐÝL, 'BÜYÜK'... Gücünü partisinden deðil, halktan da deðil, sadece Ankara'dan alan ve elçiliðin korumasýna sýðýnan Ýrsen Küçük, parti baþkanlýðý yarýþýný kazanýrsa küçük olmadýðýný mý ispatlayacak topluma? BU NE TERSLÝK Ne garip bir tarih tecellisi bu... Ýrsen Küçük'ün amcasý Dr. Fazýl Küçük, Ankara'nýn baskýsý üzerine Denktaþ'a karþý adaylýktan çekilmiþti. Þimdi ise Ýrsen Küçük, Ankara'nýn rakibine yaptýðý baský sayesinde koltuðuna tutunmaya çalýþýyor! Týrnak... "Bu mafya türevcikleri öyle sadece sokak kabadayýlýðý tavýrlarýyla tanýnmazlar. Genelde herbiri bir siyasi partinin, özellikle de UBP ve CTP'nin, ya da duruma göre her ikisinin birden beslemeleridir. Kimin iktidara geldiðine göre duruþlarý da deðiþebilir, çýkar meselesine baðlý olarak..." Ediz TUNCEL (Star) "Ýç talebin daraldýðý satýþlarýn asgari düzeye düþtüðü, devlet yatýrýmlarýnýn olmadýðý 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda baz etkisiyle dahi olsa büyümenin olmadýðýný gerçekçi rakamlarla ortaya koyabiliriz." Mahmut SEZÝNLER (Havadis) "Memleket yanadursun. Kurultay alevi, Deðirmenlik'teki yangýnýn alevini ve ýsýsýný nerede ise sollamýþ vaziyette. Mindere, þimdiden iki pehlivanýn çýkacaðý kesinleþti." Yalçýn CEMAL (Vatan) " Onlarda Mari felaketi sonrasýnda 3 aðýr top istifa etti... Bizde Beþparmaklar yok edildi, halen de ediliyor... Ama istifa eden olmuyor... Lefkoþa 3 ay pisliðin içinde yüzdü yine istifa eden olmadý... Bu nasýl bir siyaset kültürü?.. Bu nasýl bir yönetim þekli?.. Anlamakta zorlanýyoruz..." Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný HALÝL ÝBRAHÝM AKÇA Apar topar görevinden alýnan Büyükelçi Kaya Türkmen'in yerine atandýðý günden beri içiþlerimize çok daha aktif bir biçimde müdahale etmeye baþlayan Halil Ýbrahim Akça bir kez daha kendini gösterdi ve UBP'deki baþkanlýk yarýþýnda taraf oldu. Küçük'e karþý adaylýðýný açýklayan Ahmet Kaþif'i iki kez elçiliðe çaðýrarak adaylýðýný geri çekmesini talep eden Akça'nýn, bu davranýþýndan sonra Ýrsen Küçük'ün kazanmasýnýn da bir önemi kalmadý. Kazanýrsa hakkýyla kazanmamýþ olur çünkü... Tabii eðer siyasi bir lider olarak içine sindirirse, o baþka...

7 19 Temmuz 2012 Perþembe 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Çanakkale Göleti kurutuluyor Gamze BAYKUR - Aylardýr Haspolat Arýtma Tesisi'nden taþan ve Maðusa'da çevre felaketine neden olan laðým sularýnýn biriktiði Çanakkale Göleti, Maðusa Belediyesi tarafýndan kurutulmaya çalýþýlýyor. Maðusa'da özellikle Sosyal Konutlar Bölgesi'nde hakim olan laðým kokusunun sebebinin ise gölette yapýlan kurutma çalýþmalarýndan dolayý su seviyesinin azalmasý olarak tahmin ediliyor. Kayalp: "Ne devlet ne de Kaymakamlýk ilgilenmedi " Maðusa Belediyesi Baþkaný Oktay Kayalp, yaþanan çevre kirliliðinin devlet sorunu olduðunu ancak devletin bu konuyla ilgilenmediðini belirtti. Kayalp, söz konusu laðým sularýnýn Maðusa Kazasýný dolaþarak Çanakkale Göleti'ne geldiðini anýmsatarak, dere yataklarýný yönlendirmenin Kaymakamlýðýn görevleri arasýnda olduðunu ancak Maðusa Kaymakamý Beran Bertuð'un da bu konuyla hiç ilgilenmediðini dile getirdi. "Çevre kirliliðinin son noktasý " Haspolat Arýtma Tesisi'ndenMaðusa'ya gelen laðým sularýnýn geliþini engellemek için dere yataklarýný toprakla doldurduklarýnýn altýný çizen Maðusa Belediyesi Baþkaný Oktay Kayalp, "Bu, kirliliðin son noktasýdýr" dedi. Kayalp, þimdi göleti kurutmaya çalýþtýklarýný vurgulayarak, göletteki su seviyesinin düþtüðünü ve çevreye yayýlan laðým kokularýnýn bundan dolayý oluþtuðunu tahmin ettiklerini belirtti. Glapsides denizinde sürekli tahlil yapýlýyor Oktay Kayalp, "Çanakkale Göleti'nde biriken laðým sularý Glapsides denizine akmaya baþladý" yönündeki söylentilerin gerçek dýþý olduðunu belirterek, böyle bir þeyin söz konusu olmadýðýný kaydetti. Kayalp, Glapsides denizinden sürekli olarak numune alýnýp tahlil yapýldýðýný vurgulayarak, Glapsides denizinde sorun olmadýðýný açýkladý. BKP HEYETÝ RUM MECLÝS BAÞKANI OMÝRÝU ÝLE GÖRÜÞTÜ Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan baþkanlýðýndaki bir heyetin dün saat 09:00'da Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Meclis Baþkaný ve EDEK Genel Baþkaný Yannakis Omirou'yu ziyaret ettiði bildirildi. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, görüþmede Kýbrýs sorununda yaþanan son geliþmeler ele alýndý. BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada, yararlý bir görüþme gerçekleþtirdiklerini belirterek, Kýbrýs sorunu, müzakere süreci ve AB dönem baþkanlýðý konularýnda görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný kaydetti. "Çözümsüzlük tüm Kýbrýslýlarýn aleyhinedir" diyen Ýzcan, federasyon temelinde erken çözümün tüm Kýbrýslýlarýn çýkarlarýný gözeten tek çýkýþ yolu olduðunu savundu. Kýbrýs sorununa bulunacak çözüm zemininin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarýnda da belirtildiði þekliyle tek egemenliði, tek vatandaþlýðý ve tek uluslararasý temsiliyeti olan iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eþitliðe dayalý federasyon olduðunu ifade eden Ýzcan, bunun dýþýnda arayýþlara girmenin macera olduðunu belirtti. Erken federal çözüme ulaþmak için Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum siyasi partilerin ortak çabalarýnýn þart olduðunu, EDEK ve diðer partiler ile her türlü diyaloða ve çözüm yönünde birlikte çalýþmaya devam edeceklerini kaydeden Ýzzet Ýzcan, "Çözüme giden yolun taþlarý yabancýlara býrakýlmamalý Kýbrýslýlar tarafýndan döþenmelidir. Çözüm yönündeki ortak istencimizi, ortak iradeye dönüþtürmeli ve Kýbrýslýlarýn çýkarlarýný gözeten kapsamlý bir çözüme ulaþmalýyýz" dedi. Müzakere sürecinin kaldýðý yerden devam etmesi gerektiðini, müzakerelere ara verilmesi veya sonlandýrýlmasý çabalarýnýn kabul edilemez olduðunu ifade eden Ýzcan, Rum Yönetimi'nin AB dönem baþkanlýðýnýn müzakere sürecinin ilerlemesine engel oluþturmadýðýný, aksine çözüm için önemli fýrsatlar yaratabileceði görüþünü ortaya koydu. Ýzcan, BKP olarak çözüm yönünde atýlacak her türlü adýma destek olmaya devam edeceklerini ekledi. EÐER POLÝS BUYSA Serkan Çakýr isimli vatandaþýmýz þikayet köþemizde yayýnlamamýz için elindeki belgelerle gazetemize geldi ve þikayetini yaptý. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Tanýdýðým bir polis memuru vardý. Þimdi Maðusa'da görev yapýyor. Bir gün bana geldi ve 'Mazbatam var ödemezsem içeri atacaklar. Meslekten de çýkarýlacaðým' diyerek benden para istedi. Bankadan borç para alýp kendisine verdim. Mazbatasýný ödedi ve kurtuldu. Altý ay önce yine benden borç para istedi. Ediz Manici'yi notere götürdüm ve parayý vereceðimi ancak arabasýný da alacaðýmý söyledim. Bu paralarý bana geri öderse arabasýný kendisine vereceðimi noter huzurunda belirtim. Kabul etti. Orada imzalý mühürlü kaðýt yaptýk. Ben arabanýn evraklarýný ve imzalanan devir teslim kaðýdýný alarak Araç Kayýt Dairesi'ne gittim. Arabanýn üzerime çevrilemeyeceðini öðrendim. Meðer Tekjen Ltd.'e de borcu varmýþ ve arabasý da baþka mal veya eþyalarý da ipotekliymiþ... Yalvardým yakardým. Durumu anlattým. 5 Temmuz 2012 tarih ve 756/11 sayýlý hukuk davasýna istinaden verilen hükmü Tekjen Ltd., HL 087 plakalý 2003 model Honda Civic Ferio salon araba üzerinden kaldýrttý. Oradan aldýðým kaðýdý da götürerek arabayý üzerime geçirdim. Devraldým yani. Polis Ediz Manici'yi daha sonra aradým. Durumu anlattým. Bana birkaç gün sonra arabayý verebileceðini söylemesine raðmen hiç oralý olmadý. Daha sonra tekrar aradýðým zaman da ' Arabayý yakarým da sana vermem' dedi. O halde paramý vermesini söyledim. Bulduðumda demez mi? Girne Trafik Þube Amirliði'ne gittim. Durumu anlattým. Oradaki görevli beni mahkemeye gönderdi. Araba benim... Polisin Ediz Manici'nin elinden arabamý alýp bana vermesi gerekirdi. Eðer itiraz ederse mahkemeye gidecek olan da Ediz Manici idi. Bana göre polis görevini yapmýyor. Lefkoþa Genel Müdürlüðü'ne de gidip ifade verdim. Koçanlý malýmýn kullanýlmasýna iznim olmadýðýný söyledim. Malýmýn Ediz polis tarafýndan gaspedildiðini anlattým. Yeni polis müdürü atandý. Çaðrým onadýr. Ahmet Zaim Bey ilk beyanatýnda güzel þeyler söylemiþti. Acaba icraata geldiðinde de öyle mi? Hele de arabama el koyan bir polis memuruysa..." BÝZÝM DUVAR HUZUR ÝSLAM'DA DEÐÝL ÝSYANDADIR Bizim Mandra Ve Dana Ýrsen Küçük hükümetinin kendisine hukukdýþý olarak verdiði yetkiye dayanarak, ülkenin en güzide tiyatrosu olan Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nu kapatmaya karar verir! Baþta LBT sanatçýlarý olmak üzere tüm sanat ve sanatsever çevrelerinde þok etkisi yaratan karar mandrayý sarsarken tiyatro sanatçýlarý ile sanatseverlerin þiddetli tepkisi ile karþýlanýr. Vatandaþlar böylesine örümcek kafalý bir zihniyetin yalnýz belediye baþkanlýðý görevinden deðil, asli görevi olan kaymakamlýk görevinden de derhal alýnmasý gerektiðini belirtirken, sokaktaki adam "Bildiðin dana" diye imalý imalý söylenir.

8 8 19 Temmuz 2012 Perþembe Lefkoþa Belediyesi'ndeki geçici Dana yönetimi Belediye Tiyatrosu'nu etkisizleþtirmeye çalýþýyor "Sanata dokunan yanar" Lefkoþa Türk Belediyesi bünyesindeki kültür-sanat kurumuna baðlý sanatçýlar, Lefkoþa Kaymakamý ve 8 kiþilik komisyonunun Belediye'nin kültür-sanat faaliyetlerini çökertmeye ve iþlevsizleþtirmeye çalýþmakla suçlayarak "Sanata dokunan yanar" sloganýyla giriþim baþlattý. Sanatçýlar, tüm olanaksýzlýklara raðmen faaliyetlerine devam edeceklerini, eylül ayýnda da "Uluslararasý Tiyatro Festivali"nin yapýlacaðýný açýkladýlar. Lefkoþa Belediyesi Kültür-Sanat Koordinatörü Yaþar Ersoy ve diðer sanatçýlar, LBT'de dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek, kültür-sanat biriminin etkisizleþtirilerek iþlevsiz hale getirilmeye çalýþýlmasýný kýnadý. ERSOY Yaþar Ersoy konuþmasýnda, kendilerine yapýlan kötü muamele ve sanata karþý sergilenen aþaðýlayýcý tavýrdan dolayý mevcut belediye yönetimini kýnadý. Belediye yönetimini devralan Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana ve ekibini "20 Temmuz geliyor, önceliðimiz çöplerdir, sanat kimin umurunda" demekle eleþtiren Ersoy, söz konusu kiþilere itiraz etmek için gittiklerinde "Gidin ve bir daha sizi görmeyelim" dendiðini ifade etti.. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu nun yayýnlanan basýn bildirisinin tam metni þöyle: "Kýbrýs Türk kültür sanat hareketi içinde 32 yýldýr ortaya koyduðu nitelikli etkinliklerle, sanatsal üretimi, düzenlediði festivaller, demokrasi ve barýþ mücadelesi ile toplumun hizmetinde olan ve Kýbrýs Türk Belediyecilik tarihinin ilk sanat kurumu olan Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'na yönelik çökertme, etkisizleþtirme ve iþlevsiz býrakmaya yönelik uygulamalar baþlatýldý. Anayasa'ya aykýrýlýðý tartýþýlan Yasa hükmünde kararname ile Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ve Belediye Meclis'nin 90 gün izne çýkartýlmasý ile yetkilendirilen Lefkoþa Kaymakamý ve 8 kiþilik komisyonu Lefkoþa Türk Belediyesi'nde çözüm bekleyen birçok sorun varken, muhalif duruþu, söylemi ve eleþtirel sanat anlayýþýyla iktidarýn pek hoþlaþmadýðý ve zaman zaman hedefleri durumuna gelen Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nu intikam duygularýyla ve siyasi bencil çýkar hesaplarýyla çökertmeye Ersoy, belediyenin yönetimini devralanlarýn bir an önce kendi makamlarýna dönmelerini ve yerlerini seçilmiþ kiþilere býrakmalarýný isteyerek, "LBT'nin kapatýlacaðý" haberlerinin sanal ortama yayýlýr yayýlmaz Türkiye, Almanya ve Ýngiltere'den olaya tepkiler yaðdýðýný söyledi. Yapýlanlarýn demokrasi ayýbý olduðunu çalýþýyorlar. Gelmiþ geçmiþ tüm Belediye Baþkanlarý ve Belediye Meclisleri ile 32 yýl topluma hizmet veren ve yurtiçinde, yurtdýþýnda birçok baþarýya ve ilke imza atan LBT, 90 günlüðüne kararname ile atananlar tarafýndan katledilmeye, iþlevsizleþtirilmeye çalýþýlýyor. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun, sanatýn evrensel disiplinleri ve iþleyiþi içinde çalýþmasý ve üretmesi gerektiðini her zaman ortaya koyduk ve buna aksi durumlarýn demokrasi kültürüne ters olduðunu vurguladýk. Bu düþüncelerle özerk bir yapý ve sanatýn kendi özüne uygun bir iþleyiþ saðlayabilmek için önerilerimiz doðrultusunda Belediye Meclisi'nin M.K. No: 2/2007 kararý ile "Lefkoþa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu" oybirliði ile kurulur. "Lefkoþa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu" Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun özerkliðini pekiþtirmek, sanatýn disiplinleri çerçevesinde çalýþmasýný ve verimliliðini artýrmak için kurulur. "Kurum" kpsamýnda Lefkoþa Belediyesi'nin diðer kültür sanat faaliyetleri ve festivalleri de yürütülür. Bu faaliyetlerin söyleyen Ersoy, sanatýn ilk çaðlardan bu yana en büyük erdeminin demokrasi olduðunu ve "Sanata dokunanlarýn yanacaðýný" bildirdi. KARABÝBER Basýn toplantýsýnda Sanat Yönetmeni Kýymet Karabiber de hazýrlanan yazýlý açýklamayý okudu. Karabiber, önerileri doðrultusunda Belediye yürütülebilmesi için yine Belediye Meclisi'nin M.K. No: 23/2007 sayýlý oybirliði ile aldýðý kararla bütçesi de oluþturulur. Bu doðrultuda, Baþsavýcýlýktan görüþ alýnarak Belediye Meclisi'nin hazýrladýðý "Lefkoþa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu" tüzüðü Ýçiþleri Bakanlýðý ve Lefkoþa Kaymakamlýðý tarafýndan da onaylanýr. Kurum tüzüðünün amaçlarý doðrultusunda çalýþmalarýný yürüten Lefkoþa Belediye Tiyatrosu verimliliðini artýrýr ve yurtiçinde ve yurtdýþýnda bir çok baþarý kazanýr. Yine tüzük kapsamýnda az sayýda bulunan sanatçý ve teknik eleman sýkýntýsýný aþmak ve etkinlik yapabilmek için, memur anlayýþýndan uzak, sanatýn emekliliði olmaz ilkesiyle ülkemizde çok az sayýda bulunan tecrübeli, birikimli ve tiyatromuzun duayeni olan sanatçýlarýmýz ve sayýlarý 4-5 olan konservatuvar mezunu ama kadroya giremeyen genç yetenekli sanatçýlardan hizmet alýmý yapýlarak çalýþmalarýmýzý yürütürken kararname ile Belediye yönetimine el koyanlar, büyük emeklerle saðladýðýmýz çalýþma düzenini ortada oybirliði ile alýnmýþ Meclisi'nin 2/2007 sayýlý kararý ile Kültür Sanat Kurumu'nun oybirliðiyle kurulduðunu, yine Belediye meclisinin 23/2007 kararýyla bütçesinin oluþturulduðunu anlattý. Karabiber büyük emeklerle oluþturulan çalýþma düzeninin kararname ile Belediye yönetimini devralanlar tarafýndan "iþlevsiz, verimsiz, memurlaþtýrýlmýþ ve kuþaklar arasý kopukluk yaratýlmýþ" hale getirilmeye çalýþýldýðýný savundu. Yapýlan toplantýlarda "tiyatro kimin umurunda", "tiyatro olmuþ olmamýþ ne fark eder" þeklinde tavýr sergilendiðini savunan, tüzük ve Meclis kararlarý hatýrlatýldýðý zaman "hepsini iptal ederim" gibi söylemlerde bulunulduðunu ifade eden Karabiber, Belediye Tiyatrosu'nun 32 yýllýk geçmiþiyle Lefkoþa'nýn ve ülkenin tek düzenli ve nitelikli sanat kurumu olduðunu; çökertilmesine izin verilmeyeceðini ifade etti. Basýn toplantýsýnýn sonunda tüm siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine ve belediye tiyatrosu seyircilerine harekete geçme çaðrýsý yapan Yaþar Ersoy, "Aksi halde bu ayýp hepimizin olur" þeklinde konuþtu. Basýn toplantýsýna Türk Müziði Korosu, Belediye Orkestrasý, Belediye Tiyatrosu sanatçýlarý yanýnda görevinden izne çýkarýlan Belediye Meclisi üyeleri de hazýr bulunarak görüþlerini dile getirdi. "Ülkenin En Nitelikli Sanat Kurumu Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Çökertiliyor" Belediye Meclis kararlarýna ve tüzük hükümlerine raðmen Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nu iþlevsizleþtirmek, verimsizleþtirmek memurlaþtýrmak ve kuþaklar arasý kopukluk yaratarak çökertmek niyetiyle uygulamalara girdiler. Bunu da çok açýk ifade etmektedirler, hem de yapýlan toplantýlarda "kimin umurunda tiyatro", "tiyatro olmuþ, olmamýþ ne farkeder" tüzük ve Meclis kararlarý hatýrlatýldýðýnda ise "hepsini iptal ederim" gibi söylemlerle LBT hakkýndaki niyetlerini açýkça ortaya koymaktadýrlar. Bir toplumsal proje olarak kurulan Lefkoþa Belediye Tiyatrosu 32 yýldýr baþkent Lefkoþa'nýn ve genelde ülkenin tek düzenli, nitelikli sanat kurumudur. Bu sanat kurumunun iþlevsizleþtirilmesine ve çökertilmesine asla izin vermeyeceðiz. Her türlü engele inat oyunlarýmýzý sahneleyeceðiz, festivalimizi de yapacaðýz! En büyük gücümüz; seyircimiz, her zaman iþbirliði yaptýðýmýz tüm sivil toplum örgütleri, basýnýmýz ve halkýmýzdýr."

9 19 Temmuz 2012 Perþembe Tünel ALINTI ULUDERE RAPORU'NA ERDOÐAN ENGELÝ Uludere raporunda Baþbakan engeli var. Erdoðan'ýn Mayýs ayýnda "Uludere hakkýnda kimse konuþmasýn" sözleri raporun seyrini belirledi. Baþbakan 'bu saatten sonra kimse konuþmasýn' dedikten sonra komisyon fiilen laðvedildi. Komisyonun AKP'li üyeleri, devletin kurumlarý bilgi ve belge vermekten imtina etti. Kurumlar suskunluða büründü. Uludere komisyonunun toplanmasý için yaptýðýmýz baþvurular sonuçsuz kaldý, 'vur emrini kimin verdiði' sorusunun yanýtý için Genelkurmay'dan bir yetkilinin dinlenilmesi taleplerimiz dikkate alýnmadý. Uludere raporuna nokta Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn açýklamasýyla konuldu Ortaya çýkacak rapordan umutlu deðilim. Bu raporu da Baþbakan hazýrlayacak sonuçta. O ne derse öyle rapor hazýrlama eðiliminde olacaklar. AKP'lilerin hazýrlayacaklarý bu rapor, suya sabuna dokunmayacak. Malik Ecder ÖZDEMÝR (CHP milletvekili/ t24) DÝPNOT FBI internet sitesinde (http:// "Houston sosyal yardým programý" adý altýnda iþbirliði yaptýklarý kurumlarý sýraladý. Bunlar arasýnda Gülen Cemaati de bulunuyor. ATANMIÞLARIN DA LÜTFU BÝR BAÞKA OLUYOR ARÞÝV TARÝH 16 HAZÝRAN 2011 Doðu Akdeniz Ýlkokulu'nun karne gününde de dün DAÜ'de gerginlik yaþandý. Eylemciler Rektör Abdullah Öztoprak ile Doða yetkilisi Okan Dilik'in aracýnýn önünü kestiler ve "Doða seni istemiyoruz, Doða dýþarý" diye slogan attýlar... Gözden kaçmayanlar... SANAT DANA'LARDAN SORULSAYDI "Þimdi sanat zamaný deðil, sanat kimin umurunda" diyormuþ. "Þimdi 20 Temmuz için temizlik iþleriyle uðraþýyoruz. Benim memurumsan görevini bil ve o þekilde davran" diyormuþ Belediye Tiyatrosu'ndaki sanatçý dostlarýmýza. Kim? UBP Hükümeti'nin darbeyle Lefkoþa Türk Belediyesi'nin baþýna getirdiði Kaymakam Kemal Deniz Dana. Atanmýþlar seçilmiþlerden daha kahraman oluyor haliyle. Ancak þu da var: Sanat Dana'lardan sorulsaydý, Kýbrýslýtürkler öküzün tirene baktýðý gibi bakacaktý bugün tiyatroya. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Þafak Nöbeti, kendi içimizden çýkan, siyasi ve askeri baðý olmayan, verdiðimiz mücadelenin simgesi haline gelen bir törendir." Fevzi TANPINAR (Þafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Baþkaný) VÝRGÜL... AKP'NÝN YAVRUSU OLMAK Bir tarafta yangýnlarý ve sularý "Türk", "Rum" diye ayýran; "Türk" yangýnýný "Rum suyu"yla söndürmek istemeyen kuru kafalýlar. Bir yanda da, milyonlarca sterlinlik yolsuzluklarýn örtbas edildiði ülkemizde, Lefkoþa Türk Belediyesi Tiyatrosu bünyesinde kurulan "Tiyatro Derneði"ne aktarýlan "çerez parasý"na göz dikerek, sanatçýlarýn emeðini sýfýrla çarpmaya cüret eden cüce fikirliler. "Yavruvatan" olmak yüzünden baþýmýza gelmeyen kalmadý, sýra "AKP'NÝN YAVRUSU" olmaya mý geldi? "Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nu kapatmak gibi bir düþüncemiz yok." Kemal DENÝZ DANA (Lefkoþa Türk Belediyesi'nin atanmýþ geçici baþkaný) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Ayrýmcýlýk yok, gaz ve cop herkesin hakký" Van'da ölen Yunus Geray'ýn resmi tebessümler içinde Erdoðan'a takdim edildi. Pervin Buldan'ý ayaðý yaralý gösteren fotoðraf da ayný akýbeti paylaþýr mý dersiniz? Dünkü gazetelerin ilk sayfalarý þu net ayrýmý ortaya koyuyor: Bazýlarý gazete, bazýlarý ise propaganda bülteni. Ayrým bu kadar kesindir. Önceki gün Diyarbakýr bir savaþ alanýna döndü. 12 bin polis, bir mitingi engellemek için þehri muhasaraya aldý. Seçilmiþ milletvekillerine, belediye baþkanlarýna gaz ve tazyikli su ile saldýrýldý. BDP milletvekili Pervin Buldan gaz bombasý ile ayaðýndan vuruldu. Ayaðý kýrýldý. Diyarbakýr Belediye Baþkaný Osman Baydemir coplandý. Bir bütün gün boyunca koca Diyarbakýr þehrinde panzerler, tomalar, gaz bombalarý resmi geçit yaptý. Ertesi gün gazeteler ne yaptý? Çoðu Diyarbakýr'da olanlarý görmezden geldi. Hükümete yakýn olanlara kalsa hiçbir þey olmamýþtý. Haberi verenin de 'Miting inadý, huzuru bozdu' diye baþlýk atýp Myanmar'daki Müslümanlarýn maðduriyetini manþete çýkardýðý görülüyordu. Suriye konusunda çýðýrtkanlýk yerine gazetecilik yapan Radikal, dün de 'Böyle mi çözülecek Kürt sorunu' manþetiyle baþarýlý bir sýnav verdi. Miting yapmak isteyen insanlarý coplayarak, üzerlerine gaz bombasý atarak, seçtikleri milletvekilleri ve belediye baþkanýnýn üzerine tazyikli su sýkýp, ayaklarýný kýrýp aþaðýlayarak mý Kürt meselesini çözeceksiniz? Aman iktidarýn uyduluðundan çýkmayalým, maazallah uzayda kaybolur gideriz diye korkarak, memleketin en önemli haberini görmezden gelerek mi mesleðinizi soranlara "Gazeteciyim" diyeceksiniz? Diyarbakýr'da polis halký muhasara altýna almýþken, Kocaeli'nde yeni hobisi olduðu üzere yine bir stadyumdan baðýrýrken þöyle diyordu Baþbakan:"Diðer partilerin ruhunda ayrýmcýlýk var, biz herkesi kucaklýyoruz." Doðru söylüyordu. Ayrým yapmadan Hopa'da, Ankara'da, Diyarbakýr'da herkesi ayný þekilde coplatarak, gazla bombalayarak ayrým yapmadýðýný gösteriyordu. Hopa'da Metin Lokumcu, Ankara'da Halkevleri'nden Dilþat Aktaþ, Sivas davasýnda mahkeme önünde Zeynep Altýok, Rakel Dink, Diyarbakýr'da Pervin Buldan. Ayrýmcýlýk yok, gaz ve cop herkesin hakký. Neticede hepimizin vergileriyle alýnmýþ, hepimize eþit þekilde kullanýlacak. Þimdilik Kürtlere biraz daha fazla kullanýlýyorsa da ileride o eþitsizliði de giderecektir Baþbakan. Pervin Buldan'ý ayaðý yaralanmýþ biçimde gösteren bir fotoðraf var. Bir sene sonra Diyarbakýr AKP Ýl Kongresi'nde bu fotoðrafýn bir tablosunun Erdoðan'a takdim edilmesini bekleyebiliriz. Nasýl olsa Van'da, Van depreminde ölen Yunus Geray'ýn resmi tebessümler içinde mutlu bir Baþbakan'a sunulmadý mý? Devletin denetlemediði çürük bir binada, zamanýnda kurtarýlamadýðý için ölen Yunus'un resmini bir baþarý niþaný gibi gururla teslim alan bir anlayýþa, gaz bombasýyla kýrýlmýþ ayaðýyla Pervin Buldan'ýn resmi de yakýþýr. Ýdris Naim Þahin, Baþbakanýma ne de güzel yaraþýr! (Bu yazý ÖZGÜR MUMCU'nun "Pervin Buldan'ýn resmi" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 19 Temmuz 2012 Perþembe GÜNEYDEN... MARKOS BAÐDATÝS EVLENDÝ Rum tenisçi Markos Baðdatis'in geçtiðimiz Cumartesi günü Hýrvatistan'da, sadece aile yakýnlarýnýn katýldýðý bir düðünle, yine tenisçi olan Karolina Sprem ile evlendiði belirtildi. Alithia gazetesi, düðünün, Sprem'in doðduðu yer olan Hýrvatistan'ýn Varatzin kentindeki Trakoscan kalesinde basýndan uzakta yapýldýðýný belirtirken, Karolina Sprem'in hamile olduðuna da dikkati çekti. BAF'TAKÝ OSMANLI HAMAMINDA KAHVEHANE AÇILDI Ýrsen Küçük UBP'li belediye baþkanlarýna destekleri için teþekkür etti Küçük: Cemal'ýn dönüþü muhteþem olacak Baþbakan Ýrsen Küçük, UBP'li belediye baþkanlarýna kendisine verdikleri destek için teþekkür etti. Baþbakan Küçük, UBP'li 12 Belediye Baþkaný ile dün öðle yemeðinde bir araya geldi. Lefkoþa'da Niazi's Mirage Restorant'ta yer alan yemekli buluþmaya, Geçitkale Belediye Baþkaný Kývanç Buhara yurt dýþýnda bulunduðu için katýlmazken; Beyarmudu Belediye Baþkaný Ýlker Edip de yurt dýþýna gideceði için Baþbakan ile kapýda kýsa süreliðine görüþerek ayrýldý. Bakanlar Kurulu kararýyla izne çýkarýlan LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da dahil diðer tüm UBP'li belediye baþkanlarýnýn hazýr bulunduðu yemek sonrasýnda Baþbakan Küçük, basýna açýklama yaparak sorularý yanýtladý. Yemekte þu belediye baþkanlarý hazýr bulundu: LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun, Alsancak Belediye Baþkaný Yücel Atakara, Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, Akdoðan Belediye Baþkaný Adem Ademgil, Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan, Serdarlý Belediye Baþkaný Mehmet Kerimoðlu, Büyükkonuk Belediye Baþkaný Sezai Sezen, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci ve Paþaköy Belediye Baþkaný Habil Tülücü. "BELEDÝYE BAÞKANLARI TAVIRLARINI BELÝRLEME ÝHTÝYACI DUYDU" Baþbakan, dün kendisi Ankara'da bulunduðu sýralarda Lefkoþa'da UBP'li belediye baþkanlarýnýn, yaklaþan parti kurultayýna yönelik tavýrlarýný belirleme ihtiyacý duyarak bir araya geldiklerini, kurultayda kendisini destekleyeceklerini açýkladýklarýný anýmsattý. UBP kurultayý hazýrlýklarý çerçevesinde þu ana kadar kendisinin ve Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif'in adaylýðýný açýkladýðýný anýmsatan Baþbakan ve UBP Genel Baþkaný Ýrsen Küçük, dün yapýlan toplantýya ülke genelindeki 14 UBP'li belediye baþkanýndan 10'unun katýldýðýný; 2'si yurt dýþýnda bulunduðu için; diðer ikisinin ise mazaretli olarak katýlmadýðýný ancak telefonla 4'ünün de onayý alýnarak bu destek açýklamasýný yaptýklarý bilgisini aldýðýný aktardý. "BAZI SPEKÜLASYONLAR YARATILDI" Söz konusu destek açýklamasýyla ilgili bazý spekülasyonlar yaratýldýðýný belirten Baþbakan Küçük, þöyle konuþtu: "Bu haber basýna düþtükten sonra bazý spekülasyonlar yaratýldý. Ben de Ankara'dan dönüþümde bu konularda bilgi sahibi olabilme imkaným oldu. Ama dün akþamüzeri yine gerekli açýklamalar basýnýmýza düþmüþtür." Baþbakan Küçük, bugün gerek belediye baþkanlarýna teþekkür etmek, gerekse kurultay çalýþmalarý kapsamýnda bölgelerinde yapacaklarý hazýrlýklar ve bu arada Ankara gezisindeki izlenimlerini paylaþmak düþüncesiyle belediye UBP'nin her kademesi, partimiz için duyarlý kiþilerle, arkadaþlarla görevinin baþýndadýr. Bu duyarlýlýðýn en güzelini baþta belediye baþkanlarýmýz göstermiþtir. Tabii ki benzer çalýþmalarý da diðer kademelerden göreceðimizi bekliyorum." "CEMAL BEY SESSÝZCE ÝZNE ÇIKTI AMA DÖNÜÞÜ MUHTEÞEM OLACAK" Baþbakan Küçük, dünkü haberler arasýnda en fazla spekülasyon yapýlan kiþilerden birinin de, Bakanlar Kurulu kararýyla izne çýkarýlan LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý olduðuna iþaret ederek, "Cemal Bey böyle sessizce izne çýktý ama zannedersem dönüþü muhteþem olacak" ifadesini kullandý. Baþbakan'ýn bu sözleri belediye baþkanlarý tarafýndan alkýþlandý. Baþbakan Küçük, þöyle konuþtu: "Cemal bey de aramýzda; görüyorsunuz. Sayýn Bulutoðlularý ile arkadaþlar telefon görüþmesi yapmýþ, saðolsun; o da onayýný vermiþtir bize. Tabii ki Sayýn Cemal Bulutoðlularý kýsa bir süre görevinin dýþýndadýr; biliyorsunuz bakanlar kurulu kararýmýzla Bu süre azami, yasada da belirtildiði gibi 90 günü geçmemesi lazým. Kaldý ki biz, 90 günden önce de, belediyemizin çalýþmalarýnýn tamamlanmasý ve hazýrlýklarýn yapýlmasý için gerekli talimatlarý ve çalýþmalarý ilgili komiteden talep ettik. Dolayýsýyla Cemal Bey de böyle sessizce izne çýktý ama zannedersem dönüþü muhteþem olacak " "KAÞÝF'ÝN ADAYLIÐINI AÇIKLAMASINA ÝTÝRAZIM YOK " Basýnýn sorularýný da yanýtlayan Küçük, Kaþif'in adaylýðýný nasýl deðerlendirdiðinin ve "aday olacak bir kiþinin bakanlýk görevinde olmasý halinde bu görevinden istifa etmesi gerektiðine" iliþkin sözlerinin hala geçerli olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine, Kaþif'in adaylýðýný açýklamasýna bir itirazý olmadýðýný, UBP'de kurultay delegesi kademesine gelen her partilinin aday olabileceðini söyledi. Küçük, "Sayýn Kaþif'in adaylýðýný hiç yadýrgamadým" dedi. baþkanlarýna yemekte buluþma ihtiyacý duyduðunu anlattý. "BAÞKANLARIMIZA TEÞEKKÜR EDERÝM AMAÇ UBP'NÝN BÝRLÝK BÜTÜNLÜÐÜ" Bu yemeðe 13 belediye baþkanýnýn geldiðini, ancak birinin uçaða yetiþmek üzere kapýda kendisine seslenerek ayrýldýðýný, 14. baþkanýn ise yurt dýþýnda bulunduðunu kaydeden Küçük, 12 belediye baþkanýyla buluþtuðunu ifade etti ve tümüne destekleri için teþekkür etti. Baþbakan þunlarý kaydetti: "Sayýn belediye baþkanlarýmýza çok teþekkür ederim. Amacýmýz hep UBP'nin birlik bütünlüðüdür. Belediye baþkanlarýmýzýn 14'ü de bu birlik bütünlüðü göstermiþlerdir. Tabii ki "ÝSTÝFA TALEP EDÝLMEZ; SUNULUR" Daha önce söylediklerinin de arkasýnda olduðunu vurgulayan Baþbakan Küçük, "bakanlýktan istifa etmesini isteyecek misiniz" sorusuna, "Ýstifa talep edilmez; sunulur" yanýtýný verdi. "GÖREVDEN ALMADIM DEÐERLENDÝRECEÐÝM" Baþbakan, Kaþif'i görevden aldýðýna dair söylentilere atfen "görevden alýp almadýðý" sorusuna karþýlýk da, "Bu ana kadar öyle bir iþlem yapmadým" derken, "bundan sonra yapmayý düþünür müsünüz" diye sorulunca da "Deðerlendireceðim" dedi. Baþbakan Küçük, "Ülke bu kadar sýkýntý içindeyken UBP'nin kurultayý neden bu kadar gündem oluyor" þeklindeki eleþtirilerin hatýrlatýlarak deðerlendirmesinin sorulmasýna karþýlýk da, "Gündemi ben yaratmadým" diyerek bazý çevrelerin gündemi UBP üzerinde yoðunlaþtýrmaya çalýþtýðýný; bunda medyanýn da rolü bulunduðunu ifade etti. Ülkedeki her partinin içinde bazý geliþmeler bulunduðunu ancak iktidarda olduðu için daha fazla UBP üzerinde yoðunlaþýldýðýný belirten Küçük, "Kurultaya daha zaman var. Kamuoyu biraz erken hareketlendirildi. Belki bazý çevrelerin bundan çýkar ümitleri olabilir ama biz yolumuza devam ediyoruz. Saðlýklý ve saðlam zeminde gittiðimizi biliyoruz. Biz partimize, partililerimize güveniyoruz" þeklinde konuþtu. Baþbakan Küçük, partisinin duyarlý, deneyimli tabanýnýn her türlü sýkýntýyý aþacak güçte olduðunu da ekledi. Baf'taki tarihi Osmanlý hamamýnda kahvehane açýldý. Fileleftheros'da yer alan habere göre, Baf Kaymakamlýðý karþýsýndaki bodrum katýnda bulunan hamamda açýlan kahvehane bugünlerde hizmet vermeye baþladý. LAKATAMYA TUTUKEVÝNDE AÇLIK GREVÝ Lefkoþa Rum kesiminde Lakatamya'daki tutukevinde bulunan 15 yabancý uyruklunun, uygun olmayan þartlarda süresiz tutukluluklarýný protesto ederek 6 gün önce açlýk grevine baþladýðý belirtildi. Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Lakatamya'daki tutukevi hiçbir durumda uzun süreli tutukluluða hizmet etmiyor ve burada uluslararasý modellere uyulmuyor. "300 BEBEK KIBRIS DIÞINDA ÖLDÜ" Dikelya ve "Episkopi"deki (Yalova) Ýngiliz mezarlýklarýnda gömülü olan 300 bebeðin "Kýbrýs Cumhuriyeti egemenliði" ve adanýn Ýngiliz Üslerinin dýþýnda öldüðü iddia edildi. Fileleftheros gazetesi "300 Bebek Kýbrýs Dýþýnda Öldü... Gizli Ýngiliz Sýrrý, Üslerde Hiçbir Belge Yok... Ýki Yýl Önce Fileleftheros'un Ýfþa Ettiði Sarsýcý Konuyla Ýlgili Yeni Unsurlar" baþlýklarýyla verdiði haberinde, gazetenin konuyu, gerek Kýbrýs gerekse Ýngiliz kamuoyunu sarsarak, 27 Ekim 2010 tarihinde açýða çýkardýðýný anýmsatarak, konuyla ilgili bazý geliþmeleri aktardý. Gazete, güvenilir kaynaklardan edindiði bilgilere dayanarak, Kýbrýs'taki üsler idaresi tarafýndan yapýlan araþtýrmalarýn, bebeklerin ölümünün yurtdýþýnda olduðunu ve bilinmeyen sebeplerden ötürü adaya getirilerek gömüldüklerini gösterdiðini savundu. Ayný araþtýrmanýn, 1957 dönemi ve günümüze kadarki hiçbir arþivinde bu konulara deðinilmediðini ortaya çýkardýðýný ileri süren gazete, Ýngiliz kamuoyunun da bu görülmemiþ konunun arkasýnda tam olarak neyin gizli olduðunu en azýndan önümüzdeki yýllarda öðrenmesinin söz konusu olmadýðýnýn görüldüðünü belirtti. Haberde, bunun nedeni olarak açýklamanýn muhtemelen, Kýbrýs'taki "üsler sivil idaresinin" ve Ýngiliz devletinden baþka hiçbir kurumun müdahilliði olmadan konuyu ele alan Ýngiliz ordusunun belgelerinde yer aldýðý kaydedildi. Gazete bilgilere göre Kýbrýs'ta Ýngilizler tarafýndan yapýlan araþtýrmada Dikelya'daki Ýngiliz askeri hastanesinin uzun arþivinin de ayrýntýlarýyla araþtýrýldýðýný, ancak konuyla iliþkili en küçük bir belge bile bulunmadýðýný öne sürdü. Gazete haberinde, konuyla ilgili önceden yayýmladýðý bazý geliþmeleri de aktardý. AKEL MERKEZ KOMÝTE MALAS'I ÖNERECEK AKEL Merkez Komite'nin, yüzde 95 "evet", yüzde 5 "çekimser" oyla, cumartesi günü yapýlacak AKEL olaðanüstü kurultayda Rum Baþkanlýk seçimleri adaylýðý için Saðlýk Bakaný Stavros Malas'ý önermeye karar verdiði belirtildi. Haravgi gazetesi ve diðer gazeteler, AKEL Merkez Komitesi'nin dün toplandýðýný ve Genel Sekreter Andros Kiprianu tarafýndan parti tabanýnda yapýlan gizli oylamanýn sonuçlarý konusunda bilgilendirildiðini yazdý. Habere göre toplantýda, Merkez Komite üyesi olarak Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas da yer aldý.

11 19 Temmuz 2012 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "Ne mutlu sana büyük usta!" AKP Van Ýl Kongresinde Ýl Baþkaný Abdullah Aras tarafýndan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a hediye ettiði depremin simgesi Yunus'un fotoðrafý Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu. Kimi medya organlarý hediyeyi anlamlý bulup manþetlerine taþýrken, kimileri tepki gösterdi. Aras tabloyu hediye etmesini; "Yunuslar ölmesin diye hediye ettim" diye açýklarken, Radikal Gazetesi yazarý Yýldýrým Türker ise; "Ne mutlu sana büyük usta" yazýsýyla tepki gösterdi. 13 yaþýndaki Yunus Geray, 23 Ekim 2011'deki 7,2'lik depreme Van Erciþ'te internet kafede yakalanmýþ, enkaz altýndan 12 saat sonra sað olarak çýkarýlmýþtý. Yunus, hastaneye geç götürüldüðü için hayata veda etmiþti. YILDIRIM TÜRKER: NE MUTLU SANA BÜYÜK USTA! Türker 15 Temmuz'da köþesinde þöyle yazdý: "Yüzünde gurur ve þükran karýþýmý bir BDP Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan hastaneden twitter üzerinden þunlarý yazdý: "International Hospital'dayým. Yan tarafta Çýnar Oteli var. Eþimin kaçýrýlýp katledildiði otel. Yýl 1994, Tansu Çiller dönemi. Aradan 19 yýl geçti. Çiller dönemi Ýle Erdoðan dönemi arasýnda fark yok gibi. 90'larde tek tek ölümler, 2012'de toplu katliamlar. Ýki dönemde de Kürtler hedefte. Ama deðiþmeyen bir þey daha var. Kürtler özgürlük mücadelesinde direniyor." Pervin Buldan'ýn eþi Savaþ Buldan 2 Haziran 1994'te Ýstanbul Çýnar Oteli'nde silahlý þahýslarca kaçýrýlmýþ, 4 Haziran 1994'te Bolu yolunda ölü olarak bulunmuþtu. "ÝNSAN OLAN DÝYARBAKIR'DA YAÞANANLARA TEPKÝ GÖSTERÝR" Pervin Buldan, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn "Orada ne iþiniz var? Milletvekili misiniz, eylemci mi?" sözlerine karþýlýk, "Ýnsan olan o gün yaþananlara tepki gösterir" dedi. "DÝYARBAKIR VALÝSÝ YA MÝLLETVEKÝLÝ OLUR, YA BAKAN" Buldan, BDP hakkýnda soruþturma açýlmasý ile ilgili þunlarý söyledi: gülümseme, pehlivan duruþuna yakýþýr bir ifadeyle Baþbakan'a armaðanýný sunuyor. Baþbakan, yüzünde açýkça kibirli ama güneþ vurduðundan mýdýr bilinmez, gizli zalim bir ifadeyle tabloyu devralýyor. Bu vahþet tiyatrosuna rahmet okutacak sahne büyük ihtimalle alkýþlarla taçlanýyor." "ONLARI MUTLU EDEN NEDÝR?" "Yunus'un o bakýþlarý, 'Son bakýþ' diye sunulmuþtu. Yunus, müdahalenin gecikmesi sonucu aramýzdan uçup gitmiþti. O bakýþý bir küfür gibi ardýnda býrakarak. Ölü çocuk resmini alan da kibirle gülümsüyor. Bizim bilmediðimiz hangi zaferin niþanesi oluyor ölü Yunus'un bakýþlarý. Onlarý mutlu eden nedir? Sizce bu fotoðrafta bütün sýnýrlarý zorlayan bir tuhaflýk yok mu? Kime danýþsak da yaptýrsak bu resmin okumasýný? Psiko-patoloji uzmanlarý elimizden tutmaz mý? Nörologlar, sosyologlar, siyaset bilimciler, el aman! Aklýmýzý korumak zorundayýz." Pervin Buldan: Hastanedeyim, karþýmda eþimin kaçýrýldýðý otel "Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadýðý açýk. Dayak yiyen, gaza ve tazyikli suya maruz kalan bizleriz ama yargýlanacak olanlar da bizleriz. Þiddet uygulayanlar terfi ettirilir. Diyarbakýr Valisi ileride ya milletvekili ya bakan olur. 14 Temmuz'da yapmýþ olduðu 'baþarýlý' operasyon nedeniyle ödüllendirileceðinden þüphem yok." "VALÝNÝN MÜHRÜ AYAÐIMDA" Buldan Vali Toprak'ýn, "Belki ayaðýna taþ isabet etti" açýklamasýna ise þu karþýlýðý verdi: "Ayaðýmda kimyasal yanýk izi var. Fotoðrafýný çekip sayýn Vali'ye gönderebilirim. Ayaðýmda mührü var. Polisle aramda uzak mesafe yoktu. Hedef gözeterek atýldý." "ZAVALLI ÞAHÝN" Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin BDP'nin Diyarbakýr mitingi ile ilgili "Lanetli bir yapýya hizmet eden Diyarbakýr'da zavallý 18 tane milletvekili var" diye konuþtu. Buldan, Þahin'in sözlerine karþýlýk "Nefretten baþka bir þey düþünmüyor. Zavallý olan kendisi. Bu açýklamalar suçluluk duygusundan. Baþbakanýn ve bakanýn resmen özür dilemesi gerek" dedi. (t24/radikal/bianet.org) Protesto amacýyla KKTC vatandaþlýðý için baþvuracaklar Ýhtiyaç 15 milyar Euro'yu bulabilir! Güney Kýbrýs'ýn AB Destek Mekanizmasý'ndan almasý gereken kredinin, beklenenin üstünde, 15 milyar Euro olabileceði iddia edildi. Politis ve diðer gazeteler, uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu "Standard and Poor's" tarafýndan yayýmlanan bir rapora dayandýrdýklarý haberlerinde, Güney Kýbrýs'ýn ihtiyaç duyacaðý maddi yardýmýn düþünüldüðü gibi 11 milyar Euro'dan daha fazla olabileceði, hatta 15 milyarý geçebileceðini yazdý. Habere göre raporda, Güney Kýbrýs'taki bankalarýn, en iyimser deðerlendirmeyle 4,5 milyar, devletin ihtiyaçlarý için ise 6,6 milyar Euro'ya ihtiyaç duyulacaðý belirtildi. Bu rakamýn, Yunanistan, Ýrlanda ve Portekiz'de yaþanan ekonomik krizin etkileriyle 15 milyarý geçebileceði vurgulandý. Raporda ayrýca, Güney Kýbrýs'taki ekonomik koþullarýn, mevcut düþük þirket vergilerinin sürdürülebilirliðini de zora sokacaðý öngörüsünde bulunuldu. Öte yandan gazetenin bir diðer haberinde, Güney Kýbrýs'taki iki büyük bankanýn hisse senetlerine sahip kiþilerin, 'sahip olduklarý paralarýný, yanlýþ bilgilerle ve yönlendirmelerle, yüksek faizlerle senetlere yatýrmaya teþvik edildikleri' gerekçesiyle protesto eylemlerine hazýrlandýklarý kaydedildi. Bu eylemler arasýnda, KKTC vatandaþlýðý için baþvuruda bulunmanýn da olduðu yazýldý. Gazeteyle iletiþime geçerek, þikayetlerini aktaran söz konusu iki bankanýn senetlerine sahip kiþilerin, bankalardaki yatýrýmlarýnýn ana parasýný kaybetme korkusuna kapýldýklarý belirtildi. Habere göre bu kiþiler, yatýrýmlarýndan geriye kalanlarý kurtarmak için hukuki yollara baþvurduklarýný ancak Rum hükümetinin dikkatini çekmek ve protestoda bulunmak amacýyla, otobüslerle KKTC'ye gelerek vatandaþlýk baþvurusu yapmadý düþündüklerini söylediler. Rum kayýp yakýnlarýnýn, ifade vermek için KKTC'ye çaðýrýlmasý Baþsavcý verme tavsiyesinde bulundu Rum kayýplar listesinde bulunan kiþilerin, Türkiye aleyhine AÝHM'de dava açan ailelerinin Kýbrýs Türk makamlarca telefonla aranarak, kayýp akrabalarýnýn akýbetlerinin belirlenmesi çalýþmalarýnýn baþlayabilmesi için KKTC'de ifade vermeye çaðýrýldýklarý iddia edildi. Fileleftheros gazetesinin "Etkileme Oyunlarý - Sahte Devlete Ýfade Vermeleri Ýçin Onlarca Kayýp Yakýnýna Telefonlar" baþlýðýyla verdiði haberinde, 1974 Barýþ Harekatý'nda ölen ve kimlikleri DNA yöntemiyle tespit edildikten sonra defnedilen 3 Kýbrýslý Rum'un yakýnlarýnýn, KKTC makamlarý tarafýndan telefonla arandýðýnu ve ifade vermeye çaðýrýldýðýný iddia etti. Gazete, Ýoannis Yannaku, Hristakis Andonas ve Vasilios Sinesis Çundaru isimli Kýbrýslý Rumlarýn yakýnlarýnýn son 24 saat içerisinde telefonla arandýklarýný ve KKTC Polisine baþvurarak, yakýnlarýnýn ölümüne iliþkin ifade vermeye çaðýrýldýklarýný öne sürdü. KKTC makamlarýnýn söz konusu kiþilerin telefon numaralarýna, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) Türkiye aleyhine yaptýklarý baþvuru dosyasýndan ulaþtýklarýný yazan gazete, bu kiþilerle "bozuk bir Yunancayla" temasa geçen KKTC polisinin, bu ifade sürecinden ötürü eziyet çekmeyecekleri konusunda kayýp yakýnlarýný ikna etmeye çalýþtýðýný savundu. Habere göre, söz konusu KKTC yetkilisi, polis arabasýnýn bu þahýslarý sýnýr kapýsýnda teslim alacaðýný, ifade verecekleri yere götüreceðini ve yine sýnýr kapýsýna geri getireceðini söyledi. Gazeteye göre, Hristakis Andonas'ýn erkek kardeþin, kendisini telefonla arayan polise tepki gösterdi. Gazete, kayýp yakýnlarýnýn bu durum karþýsýnda ikilem içerisinde kaldýklarýný ve ifade vermemeleri durumunda Türkiye ve belki de AÝHM tarafýndan, iþbirliði yapmamakla suçlanmaktan da korktuklarýný yazdý. BAÞSAVCI KLÝRÝDÝS ÝFADE VERME TAVSÝYESÝNDE BULUNDU Gazete, ölenler arasýnda bulunan Ýoannis Yannaku'nun iki kardeþinin konu hakkýnda Rum Baþsavcýsý Petros Kliridis'ten görüþ istediklerini, Kliridis'in de telefon aracýlýðýyla verdiði yanýtta, KKTC'ye gelerek ifade vermelerini öðütlediðini yazdý. Haberde, bazý hukukçularýn ise bu konudaki endiþelerini aileye ilettikleri vurgulandý. Simerini gazetesi ise haberi, "Kayýp Yakýnlarý Arasýnda Ýnfial - Ýþgal Bölgelerine Giderek Ýfade Vermeye Çaðýrýldýlar" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, KKTC makamlarýnýn telefonla aradýklarý kayýp yakýnlarýný, 30 Temmuz tarihinde ifade vermeye çaðýrdýklarýný iddia etti. Temmuz ayý "Kýbrýs Barometresine" Rumlar hükümetten memnun deðil Güney Kýbrýs'ta, halkýn, hükümetin performansýndan hayal kýrýklýðýna uðradýðý, politikasýndan da memnun olmadýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Hükümetin Performansý ve Ekonomiye Ýliþkin Vatandaþlarýn Hayal Kýrýklýðý... Yönetim Konusunda Baþkanýnýn Düþük Oraný" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Temmuz ayý "Kýbrýs Barometresine" göre barometrenin sorularýný yanýtlayanlarýn yüzde 65,6'sýnýn Rum Hükümetinin performansýndan hiç memnun olmadýðýný dile getirdiðini kaydetti. Gazete geriye kalan yüzde 16,9'un "az memnunum", yüzde 12,4'ün "oldukça memnunun", yüzde 4,8'in de "çok memnunum" dediðini aktardý. Rum Hükümetinin iç yönetimine iliþkin memnuniyet sorgulandýðýnda, barometreye katýlanlarýn yüzde 66,8'inin "hiç memnun deðilim", yüzde 13,5'inin "az memnunum", yüzde 9,7'sinin "oldukça memnunum", yüzde 5,7'sinin de "çok memnunun" þekilde görüþ bildirdiklerini belirten gazete, son milletvekilliði seçimlerinde AKEL'e oy verenlerin yüzde 17'sinin bu soruya "hiç memnun deðilim" dediðine dikkat çekti. Gazete ekonomiyle ilgili bir soru karþýsýnda ise, katýlýmcýlarýn 10'da 8'inin kendileri ve aileleri için ekonomilerinin bir yýla önceye göre daha kötü olduðunu belirttiklerini de aktardý. ANASTASÝADÝS ÖNDE Gazeteye göre "Önümüzdeki Pazar günü baþkanlýk seçimleri olsaydý kime oy verirdiniz?" sorusuna katýlýmcýlarýn yüzde 34,3'ü, DÝSÝ Baþkaný olan ve önümüzdeki baþkanlýk seçimleri için adaylýðýný açýklayan Nikos Anastasiadis'in adýný verdi. Anastasiadis'i yüzde 19,3 ile þimdiki Rum Saðlýk Bakaný ve AKEL'in baþkanlýk seçimlerindeki adayý Stavros Malas'ýn takip ettiðini belirten gazete, katýlýmlarýn yüzde 17,2'sinin de baþkanlýk seçimleri için adaylýðýný açýklayan bir diðer kiþi olan baðýmsýz Yorgos Lillikas'a oy verirdim dediðini aktardý. SÝYASÝLERÝN POLÜLERLÝKLERÝ Siyasi parti liderlerinin popülerliklerine bakýlacak olursa barometreye katýlanlarýn görüþleri þu þekildedir: DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis: yüzde 55,6 "olumlu", yüzde 36,6 "olumsuz" EDEK Baþkaný Yannakis Omiru: yüzde 42,3 "olumlu", yüzde 44 "olumsuz" AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu: yüzde 41,2 "olumlu", yüzde 50,1 "olumsuz" EVROKO Baþkaný Dimitris Silluris: yüzde 48,8 "olumlu", yüzde 40,2 "olumsuz" DÝKO Baþkaný Marios Karoyan: yüzde 36,7 "olumlu", yüzde 49,7 "olumsuz" Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Genel Sekreteri: yüzde 35,5 "olumlu", yüzde 38,9 "olumsuz".

12 12 19 Temmuz 2012 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gadife saplý býçak Sapýndan dutulacak Oðlannarýn günahý Gýzlardan sorulacak Edebiyattan Pek Anlamam Kenneth C. Davis/ Jenny Davis NTV YAYINLARI "Konuþmak ihtiyaç olabilir, fakat susmak bir sanattýr." Goethe Sen bir kamýþ gibi narinsin Öyle ince ki parmaklarýn Okþasan kýrýlýr Öpülsen halsiz düþersin Sen sabahlar kadar tazesin Pembesin beyazsýn yeþilsin Tarlalarda bulutlarýn gölgesi gibi Güzelsin Cahit Külebi "Resim" adlý þiirinden Yazarlarýn bilinmeyen yönleri Shakespeare tefecilik de yapmýþ Birçok yazarýn farklý ve sýra dýþý bir yaþam sürdüðü söylenir. Büyük Yazarlarýn Gizli Hayatlarý isimli kitap bu yaþamlara dair ipuçlarý veriyor Robert Schnakenberg Büyük Yazarlarýn Gizli Hayatlarý kitadýnda Shakespeare den Franz Kafka ya, Balzac dan Tolstoy a, Mark Twain den Oscar Wilde e kadar bir çok yazar hakkýnda bilinmeyenleri kaleme aldý. Yazar kitabýnda Shakespeare in tefeci olduðunu yazdý. Büyük Yazarlarýn Gizli Hayatlarý adlý kitapta yer alan bilgilerden bazýlarý þu þekilde: Karanlýk hikâyelerin ustasý Edgar Allan Poe nun karanlýktan çok içkiyle baþý dertteydi. Ömrü boyunca alacaklýlarýndan bir adým önde, alkoliklikten bir adým gerideydi. Büyük Umutlar ýn yazarý Charles Dickens dünyanýn belki de en tuhaf uyku alýþkanlýðýna sahipti. Yatarken yüzü mutlaka kuzey kutbuna bakacak þekilde uzanýrdý. En fazla vakit geçirdiði yer de kimsesizler morguydu. Walt Whitman eþcinseldi. En büyük aþký ABD Baþkaný Abraham Lincoln dü. Þiir yazmadýðý veya Abraham Lincoln e duyduðu aþký anlatmadýðý zamanlarda banyo küvetinde içki içerek baðýra baðýra þarkýlar söylerdi. Balzac öldüðünde 51 yaþýndaydý ama arkasýnda onlarca ölümsüz eser býrakmýþtý. Günde yaklaþýk 50 fincan kahve içtiði söylenen Balzac, kahve yapacak birisi olmadýðýnda kahve çekirdeklerini çiðnerdi. Tolstoy un 13 çocuðu vardý. 48 yýllýk evliliðinin ardýndan karýsýna Benim yaþýmdaki insanlarýn sýkça yaptýklarý bir þeyi yapýyorum. Son günlerimi tek baþýma ve sükunet içinde geçirebilmek için dünyadan vazgeçiyorum yazan bir not býrakarak evini terk ettiðinde 82 yaþýndaydý. Birkaç gün sonra bir tren istasyonunda öldü. Tolstoy, çaðdaþý Ývan Turgenyev i düelloya davet etti. Hatta tabancalar bile geldi ama araya giren hatýrlý dostlar sayesinde düello yapýlmadý. Bu olayýn ardýndan ikili uzun yýllar boyunca hiç görüþmedi. Ýrlanda asýllý yazar Oscar Wilde, ABD ziyareti sýrasýnda gördüðü Piyanisti vurmayýn. Elinden geleni yapýyor yazýsýnýn hayatý boyunca gördüðü tek mantýklý sanat eleþtirisi olduðunu söyledi. Wilde ýn Hemingway le en büyük ortak özelliði ikisinin de çocukluklarý boyunca annelerinin isteði üzerine kýz kýyafetleri giymesidir. Jack London tam bir kitap kurduydu. Þahsi kütüphanesinde 15 bin kitap vardý. Virginia Woolf konuþmayý çok severdi. Bir seferinde 48 saat aralýksýz konuþmuþtu. Bütün eserlerini ressam olan kýz kardeþinin çalýþma biçimden ilham alarak, ayakta durarak yazmýþtýr. James Joyce ve Marcel Proust bir kez biraraya geldi. Her iki yazarýn da yaþý ilerlemiþti. Bir parkta tesadüfen yan yana gelmiþ iki ihtiyar gibi hastalýklarýndan bahsettiler. Bir müddet sonra biraz sýkýlarak da olsa birbirlerinin kitaplarýný okumadýklarýný itiraf ettiler. Franz Kafka, et yemeyi cinayetle bir tutuyordu. T.S. Eliot aðýrbaþlý görünümüne raðmen eþek þakalarýna bayýlýrdý. Agatha Christie, 1926 yýlýnda 36 yaþýndayken ortadan kayboldu. Yerel polis, halk ve istihbaratçýlar her yerde onu aradý. 10 gün sonra sahte bir kimlikle bir otelde bulundu. Soranlara ne olduðunu hatýrlamadýðýný söyledi. Gerçekte ne olduðu ise bir sýr olarak kaldý. Ernest Hemingway, kendisi hakkýnda aðýr bir yazý yazan eleþtirmeni ilk karþýlaþtýðý yerde tutup yere devirdi. Bir yazarýn eleþtirmene karþý en sert hareketi bu oldu. Shakespeare yazdýklarýndan kazandýðýndan daha fazla geliri tefecilik yaparak kazanýyordu. Ölüm onu unutmadý Yeþim Ustaoðlu'nun 'Pandora'nýn Kutusu' filminde de rol alan Fransýz oyuncu Tsilla Chelton hayatýný kaybetti. 21 Haziran 1918'de Paris'te doðan Chelton kariyerine ilk adýmýný 1948 yýlýnda Fransýzlarýn ünlü mim oyuncusu Marcel Marceau'nun eþliðinde attý yýlýndan itibaren Eugene Ionesco'nun oyunlarýný canlandýrmaya baþladý. Adamov, Beckett, Audiberti, Brecht gibi çaðdaþ yazarlarýn kaleme aldýðý birçok oyunda rol aldý. Sinema alanýnda ise Yves Robert, Claude Chabrol, Christian de Chalonge, Gérard Our ve Peter Hyams gibi yönetmenlerle çalýþtý. Ancak popülerlik kazanmasý 70 yaþýndayken rol aldýðý Etienne Chatiliez'in yönettiði 'Tatie Danielle' (1989) isimli filmde canlandýrdýðý unutulmaz yaþlý kadýn karakteriyle oldu. Bu filmdeki performansýyla Cesar ödüllerine aday gösterildi. 'Pandora'nýn Kutusu'nda Alzheimer hastasý Karadenizli bir kadýný canlandýran Chelton, bu filmdeki oyunuyla San Sebastian Film Fesitvali'nde en iyi kadýn oyuncu ödülünü kazanmýþtý. Filmin Türkiye'deki galasýna gelemeyen Chelton, rolü neden kabul ettiði sorusuna ise "Ölmeyi unutmak için" cevabýný vermiþti. 'Hababam Sýnýfý'nýn müfettiþi' Ergin Orbey hayatýný kaybetti 1960'lý yýllardan günümüze kadar Eskiþehir'de tiyatro sanatýnýn geliþimi adýna büyük bir özveri ile çaba harcayan Türk tiyatrosunun duayen ismi Ergin Orbey hayatýný kaybetti. 14 Aðustos 1936'da dünyaya gelen Ergin Orbey, konservatuar eðitiminin ardýndan girdiði Devlet Tiyatrolarýnda çok uzun yýllar oyuncu yönetmen ve idareci olarak görev yaptý. Ýlk olarak 1960'lý yýllarda Eskiþehir'de kurulan Belediye Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmenliði görevine gelerek Eskiþehir'de tiyatro çalýþmalarýna baþlayan büyük usta, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarý oyunculuk bölümünün kuruluþunda da aktif rol oynamýþtýr. 27 Mart 2001 tarihinde Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarýnýn Kurucu Genel Sanat Yönetmenliði görevini üstlenen Ergin Orbey, Þehir Tiyatrolarýnýn birçok repertuar oyununun da rejisörlüðünü gerçekleþtirmiþtir. Oðuz Atay, Sevim Burak gibi yazarlara Devlet Tiyatrolarýnýn kapýsý ilk kez Ergin Orbey'in genel müdürlüðü zamanýnda açýldý. Türk tiyatro tarihinde özel bir yere sahip olan, Devlet Tiyatrolarý sanatçýsý ve Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarýnýn Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Ergin Orbey'i son yolculuðuna uðurlamak için düzenlenecek olan tören, bugün Ankara Devlet Tiyatrosu Büyük Tiyatro Sahnesinde gerçekleþtirilecek. Büyük ustanýn naaþý Ankara Karþýyaka mezarlýðýnda defnedilecek. Madonna'ya Fransýz usulü savaþ! Fransýz milliyetçiler, liderleri Marine Le Pen'i konserlerinde "Hitler"e benzeten ünlü pop yýldýzý Madonna'ya savaþ ilan etti Fransa'nýn aþýrý saðcý ve milliyetçi partisi Milli Cephe (FN), partinin lideri Marine Le Pen'in, Madonna'nýn 14 Temmuz'daki Paris konserinde seslendirdiði "Nobody Knows Me" adlý þarký için kullanýlan klipte, alnýnda gamalý haç ve Hitler görünümlü yansýtýldýðý gerekçesiyle sanatçý hakkýnda Fransýz mahkemeleri önünde "hakaret" davasý açacaðýný duyurdu. Dava baþvurusunun hafta içinde yapýlacaðý açýklandý. Marine Le Pen, Madonna'nýn "MDNA" turnesi kapsamýnda geçen ay Haziran ayýnda Ýsrail'den baþlattýðý konserlerde kullandýðý klibe daha önce de tepki göstermiþ ve klibin Fransa'da 14 Temmuz ve 21 Aðustos'ta verilecek konserlerde kullanýlmasý halinde kendisinden davacý olacaðý uyarýsýnda bulunmuþtu. Le Pen, bu çerçevede, "Madonna bunu Fransa'da yaparsa intikamýný alýrýz. Kendilerinden söz ettirmeye ihtiyaç duyan yaþlý þarkýcýlarýn neden böyle aþýrýlýklara baþvurduðu þimdi anlaþýlýyor" ifadelerini kullanmýþtý. Fransýz milliyetçiler Madonna'ya savaþ ilan ederken, Fransýz ýrkçýlýkla mücadele örgütü SOS RACISME'den ünlü sanatçýya destek geldi. Örgütün Paris'teki merkezinden yapýlan açýklamada, sanatçýnýn 14 Temmuz akþamý Paris'te 70 bin kiþi önünde verdiði konserdeki "ýrkçýlýk karþýtý ve feminist söylem"den övgüyle söz edildi. "Nobody Knows Me" adlý parça sýrasýnda gösterilen klipte Marine Le Pen'in yaný sýra Papa 16. Benedikt, Çin lideri Hu Jintao ve Amerikalý aþýrý muhafazakar politikacý Sarah Palin gibi isimlerin görüntülerine de yer veriliyor.

13 19 Temmuz 2012 Perþembe 13 Kalem Yalçýn Okut FÝKÝR ÝLE ZÝKÝR Kofi Annan. Bir zamanlar Kýbrýs'ta birçoðuna barýþ umutlarý daðýtan ünlü Kofi Annan... Birleþmiþ Milletler ve Arab Birliði adýna Suriye Özel Temsilcisi ünlü politikacý ve diplomat, Fransýz Le Mond gazetesine verdiði bir söyleþide, Suriye'deki planlarýnda Libya'da, Irak'ta, Afganistan'da olduklarý gibi baþarýlý olamadýklarýný ifade etti. "Baþarý" dedikleri petrolü ve diðer zenginlikleri ele geçirmek için bomba yaðdýrmak, kan akýtmak ve bu ülkeleri parçalamak ise, evet "baþardýlar". Adam açýkça söylüyor, Suriye planlarý Libya, Irak ve Afganistan'daki gibi baþarýlý olamadý diyor. Böylece de, kimin için çalýþtýðýný, misyonunun ne oduðunu da açýklamýþ oluyor. Zaten bilinmeyen bir þey deðildi ama bu itirafýn kendi aðzýndan çýkmasý önemli. Eskiden bir deyiþ vardý, 'derviþin fikri ne ise zikri de odur' derdi. O hesap... Herifler hem vuruyor, hem soyuyor, hem de demokrasi ve özgürlük götürdük diyorlar. Rezilliðin, ikiyüzlülüðün daniskasý... Emperyalizmin karakteri budur iþte. Kendi çýkarlarý için yapmayacaðý kötülük, söylemeyeceði yalan yoktur. Tam bu yazýyý yazarken ansýzýn büyük bir gürültüyle irkildim, gök yarýldý sandým. Bir savaþ uçaðý çok alçaktan uçarak Girne üzerinde turlar atmaya baþladý. Sadece çýkardýðý ses bile insaný sarsmaya yetiyor. Ya bir de, 74'te Kýbrýslýlara, yýllardýr da Kürtlere ve Araplara yaptýklarý gibi bombalar atýp ateþ yaðdýrsalar... Fakat, iþte o savaþ uçaklarýnýn ne sesinden ne ateþinden korkmayan ve yýllardýr direnenler vardýr. Vaktiyle, ABD de yýllarca vietnamý bombalamýþtý. Sonuçta ne oldu?.. Direnenler kazandý. Dünyanýn en büyük silah gücüne ve teknolojisine sahip ABD, Vietnamlýlarýn o kahraman direniþi karþýsýnda tasý taraðý toplayýp evine gitmek zorunda kalmýþtý. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu kapatýlýyor mu?.. Belediyenin içinde bulunduðu ekonomik krizden dolayý Lefkoþa Belediye Tiyatrosunun kapatýlmasý isteniyor. Ekonomik kriz bahane, çocuk mu kandýrýyorlar, asýl amaçlarý kültür sanata darbe vurmaktýr. Tiyatro emekçilerini sokaða atmakla ne kadar tasarruf edilecek?.. O tasarrufla mý kurtarýlacak LTB?.. LTB'nin içine düþürüldüðü durumun UBP içinde uzun zamandýr süren ve ankara'ya kadar uzanan güç dengeleri ve trilyonlarý aþan bölüþüm kavgalarýndan kaynaklandýðýný bilmeyen mi var?... Zenginlerden toplanmayan trilyonlar dururken tiyatro emekçilerini sokaða atmakla o sorunlar çözülecek mi?.. Bu "tedbir" Dana Efendi'nin fikri mi, yoksa Ankara'nýn emri mi?.. Türkiye'de de tiyatrolara aylardýr saldýrýlar olduðu hemen hergün basýnda çýkmaktadýr. Oysa, Nazileri yenip Berlin'e kýzýl bayraðý dikenlerin o yýkýntýlar içinde Berlin' i yeniden inþa etmek için aldýklarý ilk kararda þöyle deniyordu: Fýrýnlar çalýþacak, su þebekesi onarýlacak, tiyatrolar açýlacak... Ýþte tiyatroya böyle önem verilir... Tiyatro emekçilerine ayrýlan fonun yüz katý, bin katý her yýl yapýlan 20 Temmuz gösterilerinde su gibi akýtýlmaktadýr. Az önce Girne üzerinde turlar atan savaþ uçaðýnýn, ve o turlarýn maliyeti kaç milyon dolardýr kimbilir?.. Tiyatro; yenilikçidir, ilericidir, devrimcidir. Tiyatroya karþý çýkmak ise gericiliðin daniskasýdýr... UKÜ ÖÐRENCÝLERÝNDEN TOPLUMA HÝZMET Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Eðitim Fakültesi Okul Öncesi Öðretmenliði Bölümü öðrencileri "Topluma Hizmet Uygulamalarý" dersi kapsamýnda lösemili çocuklar, görme engelli çocuklar ve yaþlý hastalarý kapsayan çeþitli sosyal sorumluluk projeleri hazýrladý. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Okul Öncesi Öðretmenliði Bölümü öðrencilerinin "Topluma Hizmet Uygulamalarý" dersi kapsamýnda hazýrladýklarý projeler her yýl olduðu gibi bu yýl da gösterime sunuldu. Çevik Uraz Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Okul Öncesi Öðretmenliði Bölümü 3.sýnýf öðrencileri "Topluma Hizmet Uygulamalarý" dersinin yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mahire Arslan ile birlikte hazýrladýklarý projeleri tanýtarak projeyi gerçekleþtirme aþamalarýný ve uygulamalarýný katýlýmcýlar ile paylaþtý. On yedi projenin CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, parti olarak 20 Temmuz nedeni ile yapýlacak bütün devlet törenlerinde hazýr bulunacaklarýný ancak halkýn sýkýntýlarý büyürken yemekli ve benzeri etkinliklerde yer almayacaklarýný bildirdi. Yorgancýoðlu, "Tavrýmýz her geçen gün daha da bozulan düzene tepki ve halkýmýza duyduðumuz saygýnýn gereðidir" dedi. Yorgancýoðlu yazýlý açýklamasýnda, Kýbrýs Türk halkýnýn, adadaki varlýðýný geleceðe taþýmak için uzun yýllardýr ekonomik geliþme, demokratik yapýlanma ve politik eþitlik temelinde çözüme ulaþmak için zorlu koþullarda sürdürdüðü mücadelenin, UBP iktidarlarýnýn yasalarý, sunulduðu etkinlikte öðrencilerin "lösemili çocuklar, görme engelli çocuklar, kapak toplama kampanyasý, özel eðitim rehabilitasyon merkezleri ve huzurevi ziyaretleri" konularýnda hazýrladýklarý sosyal sorumluluk projeleri yer aldý. Anayasa'yý ve toplumsal varlýk ile deðerleri hiçe sayan uygulamalarý nedeni ile henüz sonuçlanmadýðý, görüþünü savunarak "Kýbrýs Türk halkýnýn bugün hak ettiði bir yaþam düzeyinden çok uzakta olduðu apaçýk ortadadýr" dedi. TDP Toplumcu Demokrasi Partisi de, parti yetkililerinin, 20 Temmuz kutlamalarý çerçevesinde düzenlenecek olan resmi tören dýþýndaki, tüm yemekli toplantýlar ile kokteyllere katýlmayacaðýný açýkladý. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý baþkanlýðýnda dün Projelerin sunumunun ardýndan Okul Öncesi Öðretmenliði Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Mehmet Yýldýzlar bir konuþma yaparak þunlarý kaydetti: "Ýddia ediyorum projelerin birçoðu bugün uluslararasý konferanslarda yer alacak potansiyele sahip. Topluma Hizmet Uygulamalarý dersi geleceðe umutla bakmamýzý, toplumumuzun her kesimini sevgiyle kucaklamamýzý,bütünleþtirmemizi, geleceðe dair kaygýlarýmýzý atmamýz açýsýndan önemli bir etken." Sunumlarý izlerken sürekli boðazýnýn düðümlendiðini ve hüzünlendiðini de söyleyen Yýldýzlar "Demek ki bizde duygu var, yürek var, beyin de var ama iþ sadece onu kullanmamýza kalýyor. Onu da kullanabilecek güçte olduðunuzu görüyorum" diyerek bu bölüme baþkanlýk yaptýðý ve bu bölümde var olduðu için çok mutlu olduðunu ifade etti. CTP VE TDP'DEN YEMEKLÝ TOPLANTILARA VE KOKTEYLLERE BOYKOT akþam toplanan TDP Merkezi Yönetim Kurulu (MYK), Kýbrýs Türk halkýnýn içinde bulunduðu kötü ekonomik koþullar nedeniyle, 20 Temmuz kutlamalarý çerçevesinde düzenlenecek yemeli-içmeli toplantýlara katýlmama kararý aldý. Açýklamada, "Kýbrýs Türk halkýnýn ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiði, insanlarýn iþten atýldýðý ve iþsizliðin arttýðý, maaþ ödemelerinde sýkýntý çekildiði, kurumlarýn batma noktasýna geldiði, yangýnlara müdahale edecek bir yangýn söndürme helikopteri almaktan aciz kalýndýðý bir dönemde, kokteylli ve yemekli toplantýlara katýlmama kararý alýnmýþtýr" denildi. SURLARÝÇÝ NÝN TEMÝZLÝK ÝÞLERÝNÝ YÜRÜTEN DORMAN LTD'TEN DANA'YA TEPKÝ... "ÝPLER KOPTU, ÝÞ YAVAÞLATMASINA GÝDÝYORUZ" Lefkoþa Surlariçi'nin temizlik iþlerini yürüten Dorman Ltd. ile Bakanlar Kurulu'nun yasa gücünde kararnamesiyle Lefkoþa Türk Belediye Baþkanlýðý görevi ile yetkilendirilen Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana arasýnda huzursuzluk baþ gösterdi. Dorman Ltd. Direktörü Fikret Dorman dün zoraki ve vaatlerle Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'nda toplatýlmýþtýr. Ýþçilerden 'ifade alýnýrken' LTB haber ajanslarý tarafýndan temizlik yapýlamayan ve çöpleri alýnmayan yer ve bölgeler görüntülenerek basýna daðýtýlmýþ ve firmanýn iþ yapmadýðý ve sözleþme kurallarýna uyulmadýðý iddialarýnda bulunulmuþtur." sözleþmemizi fesh edip teminatýmýza el konulacaðý tarafýmýza bildirildi. Ben de kendilerine UBP MYK kararlarý gereði 'Surlariçi Temizlik Ýhalesi'nin fesh edileceðini saðýr sultanýn dahi duyduðunu, ancak uygulanacak yöntemlerin bu olmamasý gerektiðini, çalýþanlarýmýn ve þirketimim akþam saatlerinde yaptýðý açýklamada, LTB Dana'ya yaptýðý eylemin þýk olmadýðýný, haklarýna halel getirilmesine göz Baþkanlýðýna atanan Kemal Deniz Dana ile yapýlan bir seri görüþmelerin sonucunda uzlaþma imkaný kalmadýðýný belirtti.kemal Deniz Dana'nýn 15 Temmuz'dan itibaren þirketi aleyhine adeta karalama kampanyasý baþlattýðýný savunan Dorman, þunlarý kaydetti: þirket olarak 4 aydan beri tek kuruþ almadan hizmetlerini sürdürdüklerini anlattýðýný ve teþekkür beklerken bu yapýlanlarý hak etmediðini söylediðini ifade eden Dorman, bu olay sonrasýnda iþ yavaþlatmasý kararý aldýklarýný belirtti ve þu ifadelere yer verdi: yummayacaðýmý bildirdim. Bu konuda derhal hukuk savaþý baþlatacaðýmý yüce makamlarýna arz ettim. Þirket yönetim kurulu olarak çözüm bulununcaya kadar iþ yavaþlatýlmasýna gidilmesine ve Surlariçin'de yaþayan vatandaþlarýmýzý salgýn ile karþý karþýya "Pazar günü 08.00'de iþbaþý yapan iþçilerimiz "Sayýn Dana tarafýndan 2 yöntem olduðu; býrakmamak amacýyla çöp toplama ve araçlarýmýz çöp toplama ve temizlik hizmetlerini sürdürürken, ( iþin baþýnda) LTB ve Kaymakamlýk çalýþanlarý tarafýndan adeta birinci yöntemin karþýlýklý sözleþmenin fesh edilebileceði, ikinci yöntemin ise þartname ve sözleþme kurallarýnýn ihlal edilmesinden hizmetlerinin devamýna ve bu konuda teferruatlý açýklamalarý yarýndan itibaren yapmaya karar vermiþ bulunuyoruz."

14 15 19 Temmuz 2012 Perþembe THALASSAEMÝA MERKEZÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÝDDÝALAR BAKANLIÐA GÖRE DOÐRU DEÐÝLMÝÞ Lefkoþa Saðlýk Bakanlýðý, "Thalassaemia Merkezi'nde görevli hekimin izinli olmasý nedeniyle düzenli kan transfüzyonu ve tedavi alan hastalara kan takýlmadýðý ve gerekli tedavilerinin verilmediðine" iliþkin Thalassaemia Derneði'nin açýklamasýnýn gerçekleri yansýtmadýðýný öne sürdü. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamada, Thalassaemia Merkezi'ndeki görevli hekim Dr. Begüm Sadýkoðlu'nun önceden belirlenmiþ bir sýnavýnýn olduðu, ancak sýnavdan dolayý hastalarýn tedavilerinde herhangi bir aksaklýk yaþanmamasý için gerekli tedbirlerin alýndýðý belirtildi. HASTALARIN TEDAVÝLERÝ YAPILDI Thalassaemia hastalarýnýn yarýsýnýn sýnavdan bir gün önce, diðer yarýsýnýn da sýnavdan bir gün sonra ilgili tedavilerini almalarý için programlama yapýldýðý belirtilen açýklamada, "hekim izinli olduðu için hastalar tedavi alamadý" þeklindeki iddianýn gerçekleri yansýtmadýðý vurgulandý. ASILSIZ ÝDDÝALAR YIPRATIYOR Açýklamada, "özverili bir þekilde görev yapan saðlýk kurumlarýnýn asýlsýz iddialarla yýpratýlmamasý" da istendi. GÜRCAFER: KAMU ÝHALELERÝ BÝZE AÇILMIYOR Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer, "birliðin bazý söylemlerinden dolayý kamu ihalelerinin kendilerine açýlmadýðýný" ileri sürerek, "Açlýkla, iþsizlikle cezalandýrýlýyoruz" dedi. Gürcafer yazýlý açýklamasýnda, "Kýbrýs Türk müteahhitinin dizlerinin üzerine çökmesi, istenilen noktaya gelmesi, kýsaca biat etmesi hedeflenmektedir" diyerek, "sektöre, firmalara, ülkeye ve toplumsal varlýða sahip çýkma adýna konuþmaya, gerçekleri söylemeye devam edeceklerini" vurguladý. Ekmeði silah olarak kullanan diktatör bir zihniyetle karþý karþýya olduklarýný savunan Gürcafer, "Hem yap-sat sektörümüz, hem taahhüt firmalarýmýz isyan noktasýna gelmiþ durumdadýr. Ýþimize, aþýmýza ve en önemlisi toplumsal varlýðýmýza sahip çýkmak için sokaða çýkmaya hazýrlanýyoruz" diye ekledi. SAÐLIK BAKANLIÐI'NDAN UYARI: SAATLERÝ ARASINDA DIÞARIYA ÇIKMAYIN Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürlüðü, ülkeyi etkisi altýna alan aþýrý sýcak havalar ve beraberinde getirdiði etkenlerden korunmalarý için vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamada vatandaþlara, güneþ ýþýnlarýnýn çok dik geldiði saatleri arasýnda mümkün olduðunca dýþarýya çýkmamalarý için çaðrýda bulunuldu. Özellikle yaþlý, kalp ve astým hastalarý, hamileler ve çocuklarýn sýcak havalarda korunmalarý gerektiðine vurgu yapýlan açýklamada, havanýn aþýrý sýcak olduðu ile saatleri arasýnda da mutlaka dýþarýya çýkmasý gerekenlerin de açýk renk giysileri tercih edip, þapka veya þemsiye kullanmalarý önerildi. Açýklamada, sýcak havalarda hafif gýdalarýn tüketilmesi gerektiðine iþaret edilerek, vatandaþlara aðýr yaðlý, kýzartmalar yerine, haþlanmýþ hafif yiyeceklerin tüketilmesi ve bol sývý almalarý önerildi. BAÞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA Baþbakanlýk, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün 20 Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý kutlamalarý çerçevesinde adaya gelen konuk heyetleri yoðun kabul programý nedeniyle, dünkü programa Bakanlar Kurulu toplantýsý alýnmadýðýný açýkladý. Toplantýnýn Baþbakan'ýn konuk heyetlerle yoðun programý nedeniyle gerçekleþtirilmediði belirtilerek, "Bu durum bilindiðinden dolayý Baþbakan'ýn bugünkü basýn gündeminde Bakanlar Kurulu toplantýsý zaten yer almamýþtýr" denildi. Açýklamanýn, "kamuoyunun saðlýklý ve doðru bilgilendirilmesinin saðlanmasý amacýyla" yapýldýðý da ifade edildi. TATAR: MÜLKÝYETTE TAKASIN KABUL EDÝLMESÝ ÖNEMLÝ Maliye Bakaný Ersin Tatar, Taþýnmaz Mal Komisyonu'yla ilgili açýklamasýnda, Güney Kýbrýs hükümetinin çeþitli noktalarda farklý direniþler gösterdiðini ancak kýsa bir süre önce takas mekanizmasýnýn kabul edilmesinin de son derece önemli olduðunu kaydederek, "Bu karar bana göre AB nezdinde de bir aþama kaydedilmesi demektir" dedi. Bakan Tatar, Komisyonun merkezini ziyaret etti ve yetkililerle görüþtü. Taþýnmaz Mal Komisyonu Baþkaný Güngör Günkan, Tatar'ýn ziyaretinden mutluluk duyduklarýný ifade ederek, Komisyonun problemleri ve ihtiyaçlarý konusunda görüþ alýþveriþinde bulunacaklarýný söyledi. Günkan, AÝHM tarafýndan da tanýnan Komisyonu, Maliye Bakaný Tatar'ýn da katkýlarýyla daha iyi duruma getireceklerine inandýðýný belirtti. Maliye Bakaný Ersin Tatar ise, Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun KKTC için çok önemli bir kurum olduðunu belirterek, bu kurumun en iyi þekilde çalýþarak kararlar üretmesinin KKTC'ye büyük katkýlarý olduðunu söyledi. Komisyonun idari anlamda daha etkin çalýþmalar yapabilmesi için neler yapýlabileceðini deðerlendirmek üzere geldiðini ifade eden Tatar, Komisyonun yaþanan bir dizi sýkýntýnýn ardýndan uluslararasý alanda kabul gören bir noktaya gelmesinin çok önemli olduðunu vurguladý. Tatar, Güney Kýbrýs hükümetinin çeþitli noktalarda farklý direniþler gösterdiðini ancak kýsa bir süre önce takas mekanizmasýnýn kabul edilmesinin de son derece önemli olduðunu kaydederek, "Bu karar bana göre AB nezdinde de bir aþama kaydedilmesi demektir" dedi. Kurumlarýn etkin çalýþmasýnýn KKTC'nin ekonomisine de katký saðlayacaðýný dile getiren Tatar, AB tarafýndan da tanýnan ve kabul edilen Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun iyi çalýþmasýnýn ileriki yýllarda KKTC'nin güçlenmesine de yarýmcý olacaðýna inandýðýný belirtti.

15 19 Temmuz 2012 Perþembe 19 ÝTÝRAZ SÜRELERÝ UZATILDI GENEL TARIM SÝGORTASI FONU ÝLKBAHAR PATATES ALANLARI ÝÇÝN ÝTÝRAZ SÜRESÝNÝ SON KEZ OLMAK ÜZERE 24 TEMMUZ SALI GÜNÜNE KADAR UZATTI Suriye'deki intihar saldýrýsý dünyada þok yarattý Saldýrýda Savunma Bakaný Racha, Genelkurmay Baþkan Yardýmcýsý ve Esad'in eniþtesi Þevket öldü. Ulusal Güvenlik Konseyi Baþkaný Hiþam Bahtiyar da yaralandý Þam, Suriye'nin baþkenti Þam'da Ulusal Güvenlik Kurulu binasýna yönelik saldýrýnýn, üzerinde patlayýcý bulanan intihar eylemcisi tarafýndan düzenlendiði bildirildi. Adýnýn açýklanmasýný istemeyen bir güvenlik kaynaðý, intihar eylemcisinin Ulusal Güvenlik Kurulu toplantýsý sýrasýnda üzerindeki bombalarý patlattýðýný belirtti. Bu arada, saldýrýda aralarýnda Savunma Bakaný Davud Racha ve Genelkurmay Baþkan Yardýmcýsý ve Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esed'in eniþtesi Asýf Þevket'in de aralarýnda bulunduðu 5 kiþinin öldüðü belirtiliyor. Öte yandan Ýran'a baðlý Arapça yayýn yapan El-Alem kanalý ise saldýrýda Suriye Ulusal Güvenlik Konseyi Baþkaný Hiþam Bahtiyar'ýn yaralandýðýný öne sürdü. Saldýrýyý Özgür Suriye Ordusu'nun üstlendiði iddia ediliyor. Daha önce üst düzey katýlýmýn olduðu güvenlik toplantýsý esnasýndaki intihar saldýrýsýnýn bomba yüklü araçla düzenlendiði öne sürülmüþtü. Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esed'in geçen yýl savunma bakanlýðýna atadýðý, 65 yaþýndaki eski general Davud Racha, Suriye hükümetinin en üst düzey Hristiyan yetkilisiydi. Suriye'nin baþkenti Þam'da 1947 yýlýnda doðan Racha, 1967 yýlýnda mezun olduðu askeri akademide aðýr silahlar uzmanýydý. Racha, 1998 yýlýnda korgenerallik rütbesi aldý, 2004'te Genelkurmay Baþkan Yardýmcýlýðý'na atanýrken, 2005'de orgeneral rütbesine yükseldi. Ali Habib Mahmud'un 2009 yýlýnda savunma bakanlýðýna getirilmesinden sonra Genelkurmay Baþkaný olarak görev yapan Racha, 8 Aðustos 2011'de Mahmud'un yerine Genelkurmay Baþkanlýðý'na atandý. ESAD, YENÝ SAVUNMA BAKANI ATADI Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad, yeni savunma bakaný atadý. Devlet televizyonu, Esad'ýn Fehd Casim El Feric'in yeni savunma bakaný olarak atandýðýný duyurdu. Savunma Bakaný Davud Racha, Suriye'nin baþkenti Þam'da düzenlenen intihar saldýrýsýnda ölmüþtü. SURÝYE'DEN KATAR, ARABÝSTAN, TÜRKÝYE VE ÝSRAÝL'E ÝHTAR Suriye Enformasyon Bakaný Umran ez-zuabi Þam'da meydana gelen intihar saldýrýsýnýn dýþ istihbarat örgütlerinin iþi olduðunu iddia etti. Umran ez-zuabi patlamalarla ilgili olarak "Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ýsrail istihbaratýnýn düzenlediði bu saldýrý cevapsýz kalmayacaktýr" þeklinde konuþtu. Suriye devlet televizyonuna yaptýðý açýklamada, 4 milyon askeri bir araya getirecek güce sahip olduklarýný ifade eden Zuabi, Þam'daki 4. Tümen karargahýnda herhangi bir patlamanýn söz konusu olmadýðýný belirtti. KRÝTÝK SAATLER Özgür Suriye Ordusu Komutaný Riyad Esad, baþkent Þam'ýn yarýsýnýn kontrolleri altýnda olduðunu öne sürdü. Riyad Esad, sosyal paylaþým sitesi Twitter'daki hesabýndan yaptýðý açýklamada, baþkent Þam'da "büyük savaþ"ýn baþladýðýný belirterek, "Þam'ýn yüzde 50'si kontrolümüzde. Önümüzdeki saatlerde Suriye ordusuna yönelik operasyonlar düzenleyeceðiz" ifadesini kullandý. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürlüðü, 2012 Ýlkbahar Patates Üretim Dönemi'nde Genel Tarým Sigortasý Fonu'na beyan edilen ilkbahar patates alanlarý için itiraz süresini son kez olmak üzere 24 Temmuz Salý gününe kadar uzattý. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan yaptýðý açýklamada, aský listelerindeki komite bulgularýna itirazý olan üreticilerin 24 Temmuz Salý günü mesai bitimine kadar Genel Tarým Sigortasý Fonu'na itirazda bulunmalarýný istedi. Burancan açýklamasýnda þöyle dedi: "Ýtirazda bulunmak durumunda olan beyan yapan patates üreticilerinin ne þekilde itirazda bulunabilecekleri Aský Listeleri üzerinde bulunan Duyuru'da belirtilmiþtir. Ýtirazlar Lefkoþa Merkez'de Genel Tarým Sigortasý Fonu'na yapýlacaktýr. Aský Listelerine itiraz edilmemesi halinde Aský Listelerindeki bulgular doðru kabul edilecektir. Komite tarafýndan patates olarak saptanan parseller üretim yýlýnda münavebe yapýlmýþ alan kabul edilerek tahýl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacaktýr" Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan, 2012 Ýlkbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarým Sigortasý Fonu'na beyan edilen sonbahar patates alanlarý ve 2012 yýlý ilkbahar patates alanlarý için "Don"dan zarar gören patates alanlarý için itiraz süresi üreticilerin gerekli evraklarýný tamamlayamadýklarý dikkate alýnarak 24 Temmuz Salý gününe kadar uzatýldýðýný da açýkladý. Aský listelerindeki komite bulgularýna itirazý olan üreticilerin 24 Temmuz Salý günü mesai bitimine kadar Genel Tarým Sigortasý Fonu'na itirazda bulunmalarýný isteyen Burancan þöyle dedi: "Ýtirazda bulunmak durumunda olan beyan yapan patates üreticilerinin ne þekilde itirazda bulunabilecekleri Aský Listeleri üzerinde bulunan Duyuru'da belirtilmiþtir. Ýtirazlar Lefkoþa Merkez'de Genel Tarým Sigortasý Fonu'na yapýlacaktýr. Aský Listelerine itiraz edilmemesi halinde Aský Listelerindeki bulgular doðru kabul edilecektir. Komite tarafýndan patates olarak saptanan parseller üretim yýlýnda münavebe yapýlmýþ alan kabul edilerek tahýl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacaktýr." BAKICI ARANIYOR Lefkoþa'da 2 yaþýndaki bebeðe bakacak yatýlý bakýcý aranýyor. Tel: AYZER EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da full ekstralý, bahçeli, garajlý lüks villa Gönyeli'de kat yeni daire Stg. Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý Gönyeli'de bahçeli, garajlý Türk malý villa Yenikent Levent Sitesi'nde 3+1 zemin kat daire Stg / Satýlýk minibüs TDB 756 plakalý minibüs Girne-Lefkoþa "T" izniyle birlikte satýlýktýr SATILIK GÝTAR Bass Gitar, Yamaha TRB Cuse ile beraber 1000 Euro. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: Bayan Grafik tasarým iþi yapacak eleman aranýyor. Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Ýnþaat ustasý aranýyor. Tel: "Wedding by Arkadaþ" isimli bahçemizde niþan, nikah, sünnet ve tüm müzikli toplantýlarýnýzda hizmetindeyiz BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg

16 Hasan Kolcu anýsýna turnuva Futbolcu Derviþ Kolcu'nun merhum babasý Hasan Kolcu düzenlenecek halý saha futbol turnuvasý ile anýlacak. Bayraktar Türk Maarif Koleji Halý Sahasý'nda düzenlenecek olan üçüncü aný futbol turnuvasý için kayýtlar baþladý. Turnuvaya katýlmak için kayýtlar numaralý telefondan Derviþ Kolcu'ya yaptýrýlabilecek. Süper Lig ekiplerinden Cihangir Türkiye'li oyuncusu Ferda ile yeniden anlaþýrken üçüncü ülke vatandaþý iki futbolcu için görüþmeler yapýyor Cihangir, Afgan ve Kamerunlu deneyecek n Cihangir önümüzdeki sezona yönelik bir TC ve iki üçüncü ülkeden futbolcu transferi yapacaðý açýklanmýþtý ve TC'li futbolcu Ferda ile anlaþýldýktan sonra þimdi sýra yabancýlara çevrildi. Cihangir iki yabancý için Afgan kökenli ve Kamerunlu futbolcu deneyecek Telsim Süper Ligi'nin baþarýlý takýmlarýndan belirtilmiþti. Cihangir kulübü yetkilileri bu futbolcu ile 1 Kamerunlu futbolcuyu Cihangir eski futbolcusu Ferda ile anlaþarak açýklamalarýn ardýndan ilk transferlerini eski denenmek üzere adamýza getireceklerini TC kontenjan hakkýný yine eski futbolcularý Ferda ile anlaþarak gerçekleþtirdi belirtti. Karavezirler mevcut kadrodan hiçbir futbolcusundan yana kullanýrken gözünü ve geçtiðimiz sezon takýmda TC futbolcuyu satmak istemediklerini ancak yabancý oyuncularýna çevirdi. Cihangir kontenjanýndan oynayan baþarýlý savunmacý kaptan Ersin'in Deðirmenlik'le, Nasuh'un ise kulübü baþkaný Aytaç Karavezirler ve teknik önümüzdeki sezon da tercih edilmiþ oldu. Küçük Kaymaklý ile görüþtüðünü ve bu direktör Fýrat Canova tarfýndan daha önce Takýma alýnacak yabancý futbolcularla ilgili futbolcularýn belirlenen bonservis ücretini basýna verilen bilgiler doðrultusunda bu olarak da bilgi veren Cihangir kulübü baþkaný getirmeleri halinde satýlabileceðini söyledi. sezon sadece TC ve 2 yabancý kontenjan Aytaç Karavezirler önümüzdeki hafta Cihangir Futbol takýmý yeni sezonu 24 haklarýný kullanarak transfer yapýlacaðýný içerisinde Ýngiltere'den Afgan kökenli 2 Temmuz tarihinde açacak. Atýcýlar 20 Temmuz Kupasý'ný bekliyor Bilim adamlarý atletizmde kýrýlan rekorlarý ele aldý ve ilginç bir saptamada bulundu... Dünya rekoru kýrýlamayacak Ýlk modern olimpiyatlarýn düzenlendiði 1896 yýlýndan bu yana kýrýlan rekorlarý mercek altýna alan Geoffroy Berthelot adlý bilim adamý, atletlerin, insan limitlerinin yüzde 99'una kadar dayandýklarýný ve performans arttýrýcý ilaçlar ya da genetik müdahaleler devreye girmezse, atletlerin yakýn gelecekte dünya rekoru kýramayacaðýný savundu... "Daha hýzlý. Daha yükseðe. Daha güçlü". Olimpiyatlarýn sloganý böyle. Ancak bilim insanlarýna bakýlacak olursa, bu slogan yakýn gelecekte geçerliliðini yitirecek. Zira birçok bilim insaný, dünya rekorlarýnýn artýk kýrýlamayacak noktaya çok yaklaþtýðý görüþünde. Bazý rekorlar da onlarý doðruluyor. Örneðin Mike Powel'a ait erkekler uzun atlama rekoru 1991 yýlýndan bu yana kýrýlamýyor. Efsanevi sýrýkla yüksek atlamacý Sergey Bubka'ya ait rekor da, 17 yýldýr kýrýlmayý bekliyor. Ýlk modern olimpiyatlarýn düzenlendiði 1896 yýlýndan bu yana kýrýlan rekorlarý mercek altýna alan Geoffroy Berthelot adlý bilim adamý, ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Atýcýlýk Federasyonu, 20 Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý kutlamalarý çerçevesinde "3. Beþparmak Dayanýklýlýk 20 Temmuz Kupasý"ný gerçekleþtiriyor Temmuz tarihlerinde yapýlacak yarýþmalarda, serbest tip havalý tüfekler kullanýlacak. Atýþlar yarýn öðleden sonra saat 18:00'de Atatürk Stadyumu'nda baþlayacak. Müsabakalarýn 2. günü olan 21 Temmuz Cumartesi günü ise atýþlar Alayköy Avcýlýk Atýcýlýk Kulübü tesisinde gerçekleþtirilecek. Kayýtlar federasyon sekreterliðine veya 20 Temmuz günü müsabaka atýþlarý baþlamadan önce federasyon yetkililerine yapýlacak. Kullanýlacak olan havalý tüfekler 177 veya 22 kalibre olacak. Müsabaka atýþlarý erkekler ve kadýnlar klasmanlarýnda gerçekleþtirilecek. Atýcýlýk Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre, derecelendirme büyükler ve gençler kategorilerinde yapýlacak. Açýk alan atýþlarý 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90 ve 150 metre mesafelerde çeþitli kart ve çelik hedeflere, farklý atýþ pozisyonlarýnda yapýlacak. Uluslararasý Atýcýlýk Sporlarý Federasyonu atýcýlýk sporlarýnýn geliþimini ve sosyal yönünün geniþletilmesi amacýyla baþlatmýþ olduðu yeni atýcýlýk branþlarý çerçevesinde düzenlenecek olan 3. Beþparmak Dayanýklýlýk 20 Temmuz Kupasý müsabakalarýnýn dünyada olduðu gibi ülkemizde de ilgi toplamasý bekleniyor. atletlerin, insan limitlerinin yüzde 99'una kadar dayandýklarýný savunuyor. Berthelot'a göre performans arttýrýcý ilaçlar ya da genetik müdahaleler devreye girmezse, atletler yakýn gelecekte dünya rekoru kýramayacak. Bloomburg Üniversitesi'nde görev yapan Rýza Nubary de, bir süredir dünya rekorlarýnýn daha ne kadar yenilenebileceði üzerine çalýþmalar yapýyor. Sporseverlerin fazlasýyla ilgisini çeken 100 metre yarýþýndan örnek veren Nubary, insan fizyolojisinin, 100 metreyi 9.40'tan daha hýzlý koþmaya elvermeyeceði görüþünde. Ancak Nubary ve onun gibi düþünenler katýlmayanlar da var. Týpký Brock Üniversitesi insan kinetiði bölümünde görevli ian Ritchie gibi. Bolt gibi sýradýþý atletlerin her zaman insan mantýðýný aþan baþarýlarýn altýna imza atacaðýný düþünen Ritchie; "1954'te, 1 milin, 4 dakikanýn altýnda koþulmasý imkansýz görünüyordu. Ancak Roger Bannister bunu baþardý. Ýnsanoðlu artýk 1 mili 3 dakika 43 saniyede koþabiliyor. Bu yüzden her rekor kýrýlmaya mahkumdur. Ancak yakýn gelecekte bu rekorlar büyük olasýlýkla 1 saliseden bile az farklarla kýrýlabilecek" dedi Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Temmuz 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3861 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Temmuz 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3861 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Geldi yine 20 Temmuz, atýldý ayaðýmýza yine bir muz! Düþe-kalka, ite-kaka, kör-topal 38 yýldýr ilerliyoruz... Horozlar öttü diye uyandýk sanmayýn, hala horlayýp duruyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3858 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HELÝKOPTER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3858 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HELÝKOPTER. Yangýn tehlikesinden dolayý tüm piknik alanlarýnda ateþ yakmak yasaklandý. Mangal keyfine son! Helikopter almayanlar, sonunda mangalda kül býrakmadýlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2012 Salý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ankara Zaim'i istedi

Ankara Zaim'i istedi Üniversite ve hastaneden sonra bir müjde daha var Suat Hoca'dan hepinize... Kýbrýs'ýn en büyük camisini yapacak. Temeli 20 Temmuz'da atýlýyor... Þükranlarýnýzý esirgemeyin siz de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!..

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Ahmet TAKAN ahttakan@gmail.com Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Yunanistan, Ege'de 18 ada ve 1 kayalığımızı işgal etti. Baktı, Türkiye'den ses seda çıkaran yok!.. Bu adaların hepsini ağır bir şekilde

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KAFA AYNI OLDUKÇA... (2) NOSTALJÝK TAKILMA... Dolgun Dalgýçoðlu

KAFA AYNI OLDUKÇA... (2) NOSTALJÝK TAKILMA... Dolgun Dalgýçoðlu 'No passaran' eylemlerine geçemedik bir türlü. 'For a few dollars more' eylemlerindeyiz hala... 10 TL'lik banknotlarda Atatürk var... Ah, bir de Clint Eastwood'umuz olsaydý keþke! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com Maraþ'taki yangýnýn nedeni öðrenilememiþ henüz... Öðrenilemeyecek de... Faili meçhullere yazdýk bunu da. Ama siz yine de faili "meþhurlar" diyebilirsiniz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4077 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BU GAZETECÝLÝK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4077 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BU GAZETECÝLÝK. Ýrsen Küçük son çare olarak delegelere Kuran'a el bastýrmaya ve yemin ettirmeye baþlamýþ... Küçük'e oy vermeyenler cehennemde cayýr cayýr yanacaklar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013

Detaylı

Yüzyýllar önce KKTC mi vardý?

Yüzyýllar önce KKTC mi vardý? TC'nin Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, çaðlayanlar gibi çaðladý... Güney Kýbrýs ekonomisi iflas ederken KKTC ekonomisi 2.8 büyümüþ! Demek baþbakanýmýz Küçük, ama Zafer'imiz büyük! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman

TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman Belediyeden alacaðýnýz varsa, su faturanýzý ödemeyin... Devletten alacaðýnýz varsa, verginizi vermeyin... Karþýlýklý masaya oturup mahsuplaþýn! Siz de Suat Hoca gibi yapýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Temmuz 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3493 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNMEZ O BAYRAK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Temmuz 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3493 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNMEZ O BAYRAK. Eroðlu'nun Brüksel'deki "Tek uluslararasý kimliði olan devlet" açýklamasýndan sonra paniðe kapýlanlar var. Merak etmeyin, 20 Temmuz'da yine "KKTC sonsuza dek yaþayacak" diyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı