ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝZÝ TÜRKÝYE'YE BAÐLAYAN SENSÝN 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BAÞKA KAPIYA... Ali Osman ÝSTEMEZSEN YAPACAN BÝR ÞEYLER Dolgun Dalgýçoðlu "ANNELERÝNE VE KIZKARDEÞLERÝNE TECAVÜZ EDELÝM" Mehmet Levent 32 BÝN TL PARA MI? Elvan Levent TUT KÝ 20 TEMMUZ OLMADI 1968'DE BAÞLAYAN GÖRÜÞMELER, BUGÜNE SONUÇLANIR MIYDI DERSÝNÝZ? Erdoðan Baybars Akýllý sayaç ihalesinin yeni akýlsýzlýklarý Akýllý sayaç ihalesinin yeni akýlsýzlýklarý Kýb-Tek'in teknik iþlerden sorumlu Müdür Muavini Kulderen Canselen, ihaleye katýlan bir firma ile ilgili dýþarýya bilgi sýzdýrdýðý için görevden alýndý... Akýllý sayaç ihalesi Kelle aldý Ýhaleye katýlacak olan bir firmanýn baþka bir firmayý nasýl ihaleden safdýþý býrakabileceði yönünde Kulderen Canselen'den yazýlý tavsiye istediði ve Canselen'in de bunun için 7 sayfalýk bir rapor hazýrladýðý ortaya çýktý. Canselen görevinden geçici olarak uzaklaþtýrýldý... Uzun bir süreden beri kamuoyunun gündeminde olan ve toplumda tartýþýlan akýllý sayaç ihalesiyle ilgili mahkemenin bugün son kararýný vermesi bekleniyor... Konu dün Bakanlar Kurulu'nun gündemine de geldi, ancak herhangi bir karar alýnýp alýnmadýðý öðrenilemedi... Bilindiði gibi ihaleye katýlan 5 firmadan üçü sudan bahanelerle deðerlendirmeye alýnmadýklarý gerekçesiyle mahkemeye baþvurmuþ ve ara emri talep etmiþti sayfada Eylemcileri Yorgancýoðlu yatýþtýrdý "Havaþ'ýn hisselerini alýyoruz" 3. sayfada Elcil Eroðlu'nu istifaya çaðýrdý Kýbrýslý Türklerin Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olmadýklarýný söyleyen Derviþ Eroðlu'na Þener Elcil'den sert tepki geldi sayfada TC Cumhurbaþkanlýðý seçimi Büyükelçi Akça açýklama yaptý KKTC'de yaklaþýk 90 bin TC'li seçmen olduðunu açýklayan Halil Ýbrahim Akça nerede ve nasýl oy kullanýlacaðý konusunda bilgi verdi sayfada Þu iþe bakýn Ledra Palace Oteli'ne Amerikalýlar talip oldu sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... ÖNCE TC CUMHURBAÞKANINI SONRA BÝZÝMKÝNÝ SEÇECEKLER "KKTC'deki tüm vatandaþlarýmýz kurulacak yeni ortak devletin vatandaþý olacaktýr" deyip duran Derviþ Eroðlu, bir yandan da þöyle diyor: "Kýbrýslýtürkler Kýbrýs Cumhuriyeti'nin vatandaþý deðiller..." Sýradan bir ajansa deðil, BBC'ye söylüyor bunu... Böylelikle de tüm dünyaya öyle yayýlýyor... Ne demek Kýbrýs Cumhuriyeti'nin vatandaþý deðiliz? Cebimizdeki bu kimlik ve pasaport ne? Avrupa'daki gümrükçü bu kimliði göstermezsek geçit verir mi bize? Bu kimlik sayesinde biz güneyde de yaþama hakkýna sahip deðil miyiz? Dünya nasýl tanýyor bizi? KKTC vatandaþý olarak mý, Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olarak mý? Dünyada KKTC'yi tanýyan bir tek devlet bile yokken, Eroðlu nasýl olur da bizim Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olmadýðýmýzý söyler? Bu cumhuriyetteki vatandaþlýk haklarýmýza sahip çýkacaklarýna, bir de elimizdeki masum haklarý almaya çalýþýyorlar... Rum tarafý þimdi Eroðlu'nun bu sözlerine dayanarak, "Kýbrýslýtürkler bundan sonra vatandaþýmýz deðiller" derse ne olur? Haksýz mý? Ýtiraz etmeye kalksak, Eroðlu'nun sözlerini yüzümüze çarpacak! "Biz dýþlamadýk sizi vatandaþlýktan, sizin lideriniz dýþladý" diyecek, deðil mi? * TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça dün bir basýn toplantýsý düzenledi... TC cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili... KKTC'de yaklaþýk 90 bin TC'li seçmenin bulunduðunu söyledi... Bunun önemli bir bölümü öðrenciler, bir kýsmý da geçici olarak çalýþmak için burada bulunan çifte uyruklular imiþ... Bizim merak ettiðimiz þu: 90 bin rakamý KKTC seçimleri için de geçerli mi? Eðer öyleyse, TC'li seçmenlerin bizim seçmen sayýmýzý aþtýðý bundan da anlaþýlýr... Zaten bu konuda eli yüzü düzgün bir tasnif yapýlmadý hiçbir zaman... Ve yapýlmayacak da... Kýbrýslýtüklerin gerçek sayýsýný öðrenemeyeceðiz... Burada doðan Türkiyelilerle ayný kefede miyiz, deðil miyiz? Hiç bilemeyeceðiz bu gidiþle... Son seçimlerde yaklaþýk 175 bin olarak saptanmýþtý seçmen sayýmýz... Rumlarýn saptamalarýna göre ise seksen bin kiþiyiz... * Toplumumuz ta ezelden beri hep 120 bin olarak anýlýr... Durum pek deðiþmedi galiba... Ancak þimdi 120 bin bile olmadýðýmýz kesin... * Çifte uyruklu TC'liler TC cumhurbaþkanýný seçecekler... Gelecek yýl da bizim cumhurbaþkanýmýzý... Maþallah! Akýllý sayaç ihalesi görevden aldý GAZETE 360- Bir çok defa ertelenen Kýb-Tek in açtýðý akýllý sayaç ihalesinde bu kez ihaleye fesat karýþtýrdýðý öne sürülen Kurumun Teknik Ýþlerden Sorumlu Müdür Muavini Kulderen Canselen görevden alýndý. Kamuoyunda büyük tartýþmalara neden olan ve ara emri alýnmasýyla ilgili bazý firmalarýn mahkemeye baþvurduðu akýllý sayaç ihalesinin sonucunun ne olacaðý merakla bekleniyor. Mahkemenin bugün nihai kararý üretmesi bekleniyor. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (KIB- TEK) nun açtýðý 140 bin 300 adetlik akýllý sayaç ihalesi öncesinde bir firma yetkilisinin Kurumun Teknik Ýþlerden Sorumlu Müdür Muavini Kulderen Canselen e ihaleye katýlacak bir baþka firmanýn nasýl ihaleden ekarte edilebileceðine yönelik yazýlý tavsiye istediði, Canselen in de 7 sayfalýk bir rapor hazýrladýðý ortaya çýktý. Konu kurum yönetiminin bilgisine gelince, yönetim; ihaleye fesat karýþtýrýldýðý intibasýnýn yaratýlmasýný önlemek için yazýþmalarý ele geçirilen Kulderen Canselen i görevden alarak ihale sürecinin dýþýna attý. gunlukkibris internet sitesinin haberine göre olayla ilgili soruþturma açýldýðý öðrenildi. KONU BAKANLAR KURULU NUN GÜNDEMÝNE GELDÝ Söz konusu yazýþmalarýn dün Bakanlar Kurulu toplantýsýnda da gündeme geldiði öðrenildi. Dün toplanan Bakanlar Kurulu, kurum yetkililerinden durumla ilgili izahat aldýðý Elcil Eroðlu'nu istifaya çaðýrdý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu BBC'ye yaptýðý açýklamalarý nedeniyle eleþtirdi ve istifasýný istedi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: 20 Temmuz törenleri çerçevesinde Türkiye yetkilileri ve Kuzey Kýbrýs'taki iþbirlikçilerinin yaptýklarý açýklamalar, çözüm sürecindeki gerçek niyetin, çözüm ve adamýzýn yeniden birleþtirilmesi olmadýðýný bir kez daha göstermiþtir. Özellikle iki halk, iki devlet vurgusunun sürekli tekrar edilmesi, adamýzý bölme niyetinin devam ettiðini teyit etmiþtir. Sn. Eroðlu'nun BBC Türkçe servisine verdiði ve basýnýmýzda da çýkan açýklamalarý ise tam bir ibret belgesidir. Sn. Eroðlu Kýbrýslý Türklerin uluslararasý anlamda kazanýlmýþ haklarýný reddetmeye ve Kýbrýslý Türklerin bu haklarýný kullanmalarýna karþý olduðunu ifade etmeye devam etmektedir. Yaptýðý çeliþkili açýklamalarla ve Bakanlar Kurulu nun uzun süren toplantýsýnda konunun deðerlendirildiði öðrenilirken, ihale süreciyle ilgili bir karar alýnýp alýnmadýðý açýklanmadý. MAHKEME BUGÜN ARA EMRÝ GÜNDEMÝYLE TOPLANACAK Sayaç ihalesinin ilk hazýrlanma sürecinde oluþturulan þartnamenin bir firmayý iþaret ettiði iddialarýnýn ardýndan þartnamede yapýlan düzeltmeler sonrasýnda yeniden çýkýlan ihalede, farklý gerekçelerle teklifleri açýlmayan üç þirketin baþvurduðu ara emiri duruþmasý devam ediyor. Mahkemenin bugün ihalenin geleceðine iliþkin son sözü söylemesi beklenirken, yeni ortaya çýkan ve ihaleyle alakalý bu yazýþmalarýn mahkemenin gündemine gelip gelmeyeceði de merak konusu oldu. Kýbrýslý Türklerin Kýbrýs Cumhuriyeti'nde var olan vatandaþlýk haklarýný bile reddederek, Kýbrýslý Türkler'in Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý bile olmadýklarýný söyleyebilmektedir. Sn. Eroðlu yerel seçimlerle, öðretmen terfileri ile kimin hangi makama atanacaðýyla ilgilenmekten, görüþme sürecinde ve Kýbrýslý Türklerin haklarýnýn savunulmasýna zaman bulamamanýn ötesinde, Kýbrýs sorunu konusundaki bilgi düzeyini ortaya koymuþtur. Ýcraatlarý ile Kýbrýs Türk toplumunu temsil etmekten uzak olan Sn. Eroðlu'nun bu bilgi düzeyi ile görüþme sürecine olumlu katký deðil, engel çýkardýðý bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Görüþme masasýnda çözüm için deðil çözümsüzlük için uðraþan ve Kýbrýslý Türklerin deðil, Türkiye'nin çýkarlarýný savunan Sn. Eroðlu'nu derhal istifaya davet eder, Ankara'nýn talimatlarý ile hareket edenlerin Kýbrýs'ý birleþmeye deðil kalýcý bölünmeye götürdüðünü tüm kamuoyu ile paylaþýrýz. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÝZÝ TÜRKÝYE'YE BAÐLAYAN SENSÝN Ölü çocuk cesetlerinin hemen ardýndan Bay Kerry geliyor ekrana... Gýcýr gýcýr takým elbiseli... Kuaförden yeni çýkmýþ düzgün saçlar... Zýplayarak iniyor Telaviv'de uçaðýn merdiveninden... Telaviv onun öz vataný gibi... Suratýna ayakkabý yeme endiþesi yok... Koreli Ban Ki Moon da öyle... Kore nezaketiyle el sýkýþýyor ve ölen Ýsrail askerleri için baþsaðlýðý diliyor Bay Netanyahu'ya... "Netanyahu Netanyahu, bu ne yahu?" diyemiyor ona... Gazze'ye baþsaðlýðý yok... Varsa Ýsrail'e var... Benim bildiðim Koreliler onuruna çok düþkün insanlar... Kim Ki Duk'un filmlerinde gördüm... Þerefsizliðe asla katlanamazlar... Bay Ban katlanýyor ama... Amerika'nýn Ýsrail'e karþý bir kalkaný olmaya çekinmiyor... Ýki haftada 700'e yakýn Filistinli öldürülmüþ göz göre göre... O ise hala kemküm ediyor... Afrikalý Kofi Annan gibi o da... Annan'ýn da hesabýnda Irak ve Afganistan var... Kýbrýslý kardeþlerim onu hep bir Tanrý gibi anarlar ama, Iraklý çocuklara sorun bir de... Ban Ki Moon'da Kore onurunun zerresi olsaydý istifa ederdi çoktan... Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri... Hangi birleþmiþ milletler? Birleþmiþ millet mi var þu dünyada? Birbirinden kopan kopana... Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta ve Afganistan'da dere gibi kan akacak... Ve sen de Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri diye dolgun bir maaþla oturacaksýn koltukta... "Yeter artýk, ben sizin uþaklýðýnýzý yapamam" diyemeyeceksin Dese ve bir kenara çekilse, alkýþlardýk onu... Ama belli ki Amerika'nýn aferinini almak dünya halklarýnýn küfrünü iþitmekten daha tatlý geliyor ona... Obama'ya gelince... Kennedy'nin týrnaðý bile olamaz milyon dolar ayýrmýþ Gazze için... Yýkýlanlarý tamir edecek... Ya ölü canlarý kim geri getirecek bre efendi? Kanýn bedelini ödeyecek para mý var bu dünyada? Suriye, Irak, Gazze, Ukrayna falan derken bizim Kýbrýs büsbütün gözden düþtü... Oysa pek çoklarý sanýrdý ki, dünyanýn fena halde baþýný aðrýtýyor... Ben öyle sananlardan olmadým hiçbir zaman... Ve þu anda gündemde bile olmadýðýný biliyorum... Kýrk yýldan beri kimsenin baþýný aðrýttýðý falan da yok... Bizden baþka... Ama aramýzda hamamda þarký söylerken kendi sesine bayýlan çok... Yok ABD devredeymiþ... Yok BM el atmýþ... Yok bilmem ne Hepsi fasafiso... Sadece bir gösteri... Týpký 25 yýl önce bir BM yetkilisinin Mustafa Akýncý'ya dediði gibi... -Gösteri devam etmeli... Hepimiz de sirkteyiz... Daha anlamadýnýz mý? 20 Temmuz'un 40. yýlýnda çok tartýþmalara tanýk olduk... Birçoðumuz istila ve iþgalden þikayetçi olurken, bazýlarýmýz da þu soruyu sordu: -Türkiye adaya müdahale etmeseydi Kýbrýslýtürkler bugün ne durumda olurdu? Bu konuda söyleyebileceklerimiz hep varsayýmlara dayanýr elbette, ancak bazý gerçekler de yadsýnamaz 'ün arifesinde Kýbrýslýtürklerin durumu hiç de iç açýcý deðildi kuþkusuz... Kýbrýs Cumhuriyeti'nden koparýlan, adanýn yalnýz %3'ünü kontrol edebilen, gettolara sýðýnan ve çareyi göç etmekte bulan çaresiz bir toplum... Bir dost, -Eðer Türkiye gelmeseydi bugün hepimiz de hala mücahittik, dedi... Demek bizi önce Rum tarafý bitirdi, sonra Türkiye... Kýbrýslýtürkler Türkiye'ye bu kadar baðlandýysa, bunu da Rum toplumunun siyasileri baþardý... Güçlüyken zayýfý yok etmekten baþka bir þey düþünmediler... O siyasilerin þimdi bile akýllandýklarýný hiç sanmam...

3 x istence e Elvan Levent 32 BÝN TL PARA MI? Hava- Sen Baþbakanlýk önünde eylem yaptý Kýbrýs Türk Kamu Çalýþanlarý ve Hava Taþýyýcýlarý Sendikasý (Hava- Sen), 169 CAS çalýþanýnýn ay sonu durdurulacak olmasý nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesi Baþbakanlýk önünde eylem düzenledi. Hava- Sen'in baðlý olduðu Türk- Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, eylemde yaptýðý konuþmada, Bakanlar Kurulu'ndan, CAS çalýþanlarýnýn devlet güvencesi altýnda olduðu açýklamasýný beklediklerini kaydetti. Býçaklý, beklentilerinin, Bakanlar Kurulu'ndan "CAS çalýþanlarý falan tarihten itibaren görevlerine dönecek, herhalükarda CAS devletindir, dolayýsýyla CAS çalýþanlarý da devlet çalýþanýdýr. Bu çalýþanlar devlet güvencesi altýndadýr" þeklinde bir açýklama çýkmasý olduðunu ifade etti. Hava-Sen üyesi CAS çalýþanlarýnýn eylemine, Türk- Sen üyesi diðer sendikalarýn temsilcileri de destek verdi. YORGANCIOÐLU: EYLEM GEREKSÝZ Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, hükümetin, Cyprus Airport Services (CAS)'taki sorunu çözme çabasý içinde olduðuna iþaret ederek, Hava-Sen'in Baþbakanlýk önündeki eylemini gereksiz bulduðunu söyledi. Yorgancýoðlu, "insanýmýzýn her olayda Baþbakanlýk önüne gelmesinin bir anlamý kalmadýðýný düþünüyoruz. Biz zaten bu iþleri çözmek için elimizden geleni yapýyoruz. Buna karþý bir tavýr içinde olsak, bunun kýnanmasý adýna böyle eylem yapýlmasý daha anlamlý olur diye düþünüyoruz" þeklinde konuþtu. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu dünkü Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesinde basýna açýklamalarda bulundu. Cyprus Airport Services (CAS) çalýþanlarýnýn Baþbakanlýk önünde toplanmasýyla ilgili bir soru üzerine Yorgancýoðlu, bu konuyla ilgili deðerlendirme yaptý. Yorgancýoðlu, "Ýtirazýmýz olduðundan, rahatsýzlýk duyduðumuzdan deðil ama insanýmýzýn her olayda Baþbakanlýk önüne gelmesinin bir anlamý kalmadýðýný düþünüyoruz. Biz zaten bu iþleri çözmek için elimizden geleni yapýyoruz. Buna karþý bir tavýr içinde olsak, bunun kýnanmasý adýna böyle eylem yapýlmasý daha anlamlý olur diye düþünüyoruz. Hükümetimizin zaten bu sorunu çözmek gibi bir çabasý var. Bunu gereksiz bir eylem olarak görüyoruz" diye konuþtu. Yorgancýoðlu: Havaþ'ýn hisselerini alýyoruz n BAÞBAKAN HAVAÞ'IN HÝSSELERÝNÝN ALINMASINA KARAR VERÝLDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ VE "CAS DEVLETÝN HÝSSEDAR OLDUÐU BÝR ÞÝRKETTÝR VE ÖYLE KALACAKTIR" DEDÝ Hükümetin 169 CAS çalýþanýnýn iþsiz kalmamasý kararý alarak güvence saðladýðý açýklandý. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ve Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ Bakanlar Kurulu devam ederken, Baþbakanlýk önünde toplanan CAS çalýþanlarý ile görüþmek için dýþarý çýkarak kararlarýný açýkladýlar. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu yarýn itibarýyla Havaþ'taki hisselerin satýn alýnmasý için çalýþmalar baþlatýlýp sonuçlandýrýlacaðýný söyledi. BAYRAMDAN ÖNCE CAS ÇALIÞANLARINA ÖDEME YAPILACAK Yorgancýoðlu yaptýðý açýklamada yarýna kadar toplanan kaynaklardan CAS çalýþanlarýna bayramdan önce maaþ ödemesi yapýlacaðýný da söyledi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu Bakanlar Kurulu sonrasý Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn CAS'ýn hizmet vereceði havayollarý ile görüþme yapacaðýný ve CAS'ýn müþteri sahibi olmasý içinde çalýþma yapýlacaðýný söyledi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu açýklamasýnda "Ýnsanýmýzýn her olayda Baþbakanlýk önüne gelmesinin bir anlamý kalmadýðýný düþünüyoruz. Biz zaten bu iþleri çözmek için elimizden geleni yapýyoruz. Buna karþý bir tavýr içinde olsaydýk, bunun kýnanmasý adýna böyle eylem yapýlmasý daha anlamlý olurdu diye düþünüyoruz" þeklinde konuþtu. Bir zamanlar Londra'da film türleri üzerine sohbet ettiðimiz bir Türk oyuncu, neredeyse bütün film türleri için "Onu da severiz", dediðinde, bir an için samimiyetinden kuþkuya düþmüþtüm. 'Afrika'nýn geçtiðimiz Cumartesi günkü manþetinin ardýndaki sessizlik, bana iþte genç oyuncunun "Onu da severiz", cümlesini anýmsattý. 'Ayda 224 bin TL', diye yazmýþtýk gazetenin baþ sayfasýna geçtiðimiz Cumartesi. Bu para burada devletin her ay kasasýndan yedi özel televizyon için çýkan paranýn toplamý... Ayda her birine 32 bin TL düþüyor... Uydu yayýný yaparak KKTC'yi dünyaya tanýtmaya yardým ettikleri için, devlet de özel televizyon kanallarýna bu katký payýný veriyor her ay. Bana sorarsanýz, az bile... Hatta hiçbirþey deðil. Nedir ki bu zamanda 32 bin liracýk? Sadaka mý, çerez parasý mý, o bile anlaþýlmýyor. Yalan deðil, toplumumuzdaki bu sessizlik beni çok þaþýrttý; hayal kýrýklýðýna uðrattý hatta. Ben bu rakamý duyar duymaz herkesin isyan bayraðýný çekeceðini, "Böyle rezalet olmaz", diye baðýrýp çaðýracaðýný ve bu komik rakamýn en azýndan iki katýna çýkarýlmasý için eyleme koþacaðýný düþünmüþtüm doðrusu. Ama kimseden ses çýkmadý. Ne vatandaþtan, ne örgütlerden, ne de siyasi partilerden. Demek ki, devletin her ay özel televizyon kanallarýna 32 bin TL vermesi kimseye batmamýþ, kimse aþaðýlanmýþ hisstememiþ kendini. Adamlar koskoca bir misyon üstlendiler. Milli bir misyon... KKTC'yi dünyaya tanýtýyorlar. Ve buna karþýlýk kendilerine her ay layýk görülen katký payý ise 32 bin liracýk. Ýnsanlýk buralarda tamamen öldü anlaþýlan. Lefkoþa Belediyesi çalýþanlarýný ödemekten aciz durumda olabilir. Hayvancýlar, çiftçiler kan aðlýyor olabilir. Okullarda eksik sýra, eksik sandalye... Hastanelerde eksik cihaz, ilaç hatta eksik doktor da olabilir... Yollar karanlýk, bariyersiz ve çukur dolu... Su borularý paslý, tarihi eserler yýkýlmaya yüz tutmuþ olabilir... Lösemili küçük çocuk kanserden kývranýp ameliyat parasý bulmakta zorlanabilir. Ama bütün bunlar yine de devletin özel televizyon kanallarýna her ay çýkarýp toplamda sadece 224 bin TL saymasýný haklý çýkarmaz elbette. Televizyoncular neden susuyor, bunu da anlamýþ deðilim. Haklarýný aramalarý gerekmez mi? Sonuçta her birinin baþýnda bir iþ adamý. Ýþ adamý dediðiniz, adý üstünde, iþini bilir, hakkýný yedirmez. Alsýnlar ellerine birer pankart, düþsünler yollara, haklarýný arasýnlar. Her ay 32 bin TL'ye razý olmasýnlar. KKTC'yi tanýtmak kolay mý tüm dünyaya? Örgütler, partiler de uyumasýn, destek versinler, en azýndan bu durumu kýnayan bir bildiri yayýnlasýnlar... Maliye bakanlýðýnýn önüne siyah bir çelenk býraksýnlar ellerinden baþka hiçbirþey gelmezse. Hiç yoktan iyidir. Sanatçýlarýmýz da maket þeklinde içi boþ bir televizyon yapýp, yaratýcý bir þekilde tepkilerini dile getirebilirler, diye düþünüyorum. Hatta herkes elini vicdanýna koysun ve sesli bir þekilde sorsun: Devletin her bir özel televizyon kanalýna ayda 32 bin TL vermesine gönlü razý mý? Ama vicdanýnýz ýsrarla susuyorsa, çaresiz televizyona kulak vereceksiniz tabii.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Hukuk devleti deðil sanki guguk devleti Mahkeme kararý out, iþkenceciler in Bilen var mý acaba nedir bunun hikmeti? Öyle zor ki iþi mahkemeye düþenlerin Kalay ALIN SÝZE BM KRÝTERLERÝ Gazze'deki Ýsrail saldýrýlarýnda yüzlerce Filistinli öldürüldü, hala da öldürülüyor. Hastaneler de camiler de bombalanýyor. BM Genel Sekreteri olacak Ban Ki-moon ise çýkmýþ ne diyor: "Ýsrail topraklarýna roket fýrlatýlmasý þoke edicidir." Dünyanýn neresine giderse gitsin protestolarla karþýlaþan bu adam, bir tek Kýbrýslýlar tarafýndan beyaz güvercinlerle ve alkýþlarla karþýlanmýþtý. Bütün dünya Birleþmiþ Milletler'den umudunu kesebilir, Kýbrýs asla!!! Kýbrýslýlar "BM kriterleri"nden söz etmeden barýþtan ve çözümden söz edemiyor bile Yuh olsun bize!!! Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ANNELERÝNE VE KIZKARDEÞLERÝNE TECAVÜZ EDELÝM (!) BAÞKA KAPIYA... Muhtarlarý azalarý seçtik... Sýra KKTC'ye cumhurbaþkaný seçmeye geldi... Aðzý olan konuþuyor hesabý, Kýbrýs sorununu çözmek için herkes sýraya girdi... Ancak ustalarýndan söz eden yok... Yani Türkiye'den ki bunu taþeron olarak kabul edersek, Ýngiliz ve Ameriþka'yý da usta saydýðýmýza göre bunlardan bahseden yok... Birkaç ayda halledermiþiz... Cumcum helvasý zannediyorlar... Çözülmez demiyorum, Kýbrýs Kýbrýslýlara kalsa çözülecek, ancak Kýbrýslýlarýn elinde hiçbir þey yoktur... ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden ne demiþti? "Erdoðan cumhurbaþkaný seçilirse Kýbrýs sorunu çözülecek"... Çok geçmedi Anastasiadis de ayný sözleri sarfetti... Oysa cumhurbaþkaný bilindiði gibi protokol mevkidir, parlamenter sistemde esas güç baþbakandadýr. Yýllarca baþbakanlýk yapan Tayyip Erdoðan bu sorunu çözebilseydi çözmeyecek miydi? Ben sorunu üç ayda çözerim, ya da biz iktidar olursak Kýbrýs meselesini halledeceðiz diyenlerin bilin ki yaptýklarý osuruktan tayyaredir sadece... Bu sorunun çözülmesi emperyalist güçlerin elindedir. Çözüm onlarýn iþine gelmez... Ben inanýyorum ki, iki taraf da oturup, "tamam biz anlaþtýk, birimiz güneyde diðerimiz kuzeyde tuttuðumuz topraklarda yaþayacaðýz. Ne tazminat talep ederiz birbirimizden ne de birþey" deseler yine Kýbrýslýlarýn istediði biçimde bir çözüm yaptýrmayacaklar... Bu bölgedeki sorunlar çözümsüzlük üzerine kurulmuþtur ve ondan beslenmektedir. Çözüm bizim elimizden çýkmýþ mýdýr, diye soracak olursanýz, bunun cevabý "evet, çýkmýþtýr" olur. Ýrademizi elimize aldýðýmýzda da yabancý üslerden baþlayarak, garantörlere, garantilere kadar onlarý baþýmýzdan def edersek ancak o zaman çözümü kendimiz yapabiliriz diye konuþma hakkýmýz olur. Seçimler yaklaþtý ya, birileri konuþmak için ortaya çýkýp konuþuyor. Özdil Nami de geçen gün bu konuda bir brifing verdi. Eroðlu gibi Nami de Rumlarý suçladý... Rum tarafý da Eroðlu'nu suçluyor... Herkes birbirini suçlamakta... Böyle bir siyasi perspektif içinde, hem de iþgal altýnda çözüm yapabileceðini söyleyenlerin hayal dünyasýnda yaþadýklarýný düþünebiliriz. Nami CTP'nin adayý mýdýr, yoksa Mehmet Ali Talat'a destek atmak için mi bir anda çözüme odaklandý bilemem, ancak çözüm bir zamanlar prim yapardý. "Beni seçin bitireyim" diyenlere çözüm karþýtý dediðimiz milliyetçi kesim karþý çýkardý bir zamanlar, çünkü seçilirlerse Kýbrýs sorununu çözebileceklerini sanýrlardý... Onlar da siyasi propagandalarýný bunun üstüne kurmuþlardý... Biri çözecek, diðeri çözdürtmeyecekti... Þimdi öyle deðil ama, çözecek olanlarýn da söylediklerinin lafta olduðunu herkes anladý artýk... Onun için de Nami'ye, çözümün emperyalist güçleri iki toplumuýn birleþerek bu adadan kovmasýndan geçtiðini hatýralatalým ve soralým... Özgürlük kavgasýna varsan ne ala, yoksan baþka kapýya... Muhtaç çocuklarýn paralarýný çaldýlar Mustafa ERKAN- Yenikent bölgesinde bulunan Akkent sokak ta bulunan Kermiya Park 2. Lahmacun ve Pide salonu hýrsýzlar tarafýndan açýldý. Ýbrahim Azkal'a ait iþyerine, hýrsýzlar anahtar kullanarak girdiler. Hýrsýzlar kasayý yerinden saða sola oynatýp, tuþlarýyla oynadýlar. Ama bir hasar vermediler. Sadece SOS Çocuk Köyü'ne ait yardým kutusunu çaldýlar. Eylülden beridir 2, þubesini çalýþtýran Ýbrahim Azkal "Aylardýr azar azar biriktirilen çocuklarýn paralarý bir anda kayboldu gitti. Muhtaç çocuklarýn olan bu paralara yazýk oldu. Gelip benden isteyeydiler verirdim" dedi. Ýzinsiz dedektör ile yakalandýlar Gamze BAYKUR- Ýskele Boðaz'da tasarruflarýnda izinsiz dedektör ile yakalanan A.K ile Ý.D isimli kiþiler gözaltýna alýndý. "Kanunsuz dedektör tasarrufu" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý A.K ile Ý.D tahkikat maksatlarý bakýmýndan 2 gün süreyle poliste tutuklu kalacaklar. Meselenin tahkikat memuru Osman Gökalp, 22 Temmuz tarihinde Ýskele Boðaz'da içerisinde zanlý A.K ile Ý.D'nin bulunduðu CV 780 plakalý araçta yapýlan aramada aracýn bagaj kýsmýnda 1 adet dedektör ile fotoðraf makinesinin bulunduðunu açýkladý. Dedektör ile fotoðraf makinesinin emare olarak alýndýðýný belirten Gökalp, konu fotoðraf makinesinin inceleneceðini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Gökalp, zanlýlarýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hasan Daðlý, zanlý A.K ile Ý.D'nin tahkikat maksatlarý bakýmýndan 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. 3 evi soydu, hapse gönderildi Gamze BAYKUR- Maðusa ve Yeni Boðaziçi köyünde hýrsýzlýk yapmak için 3 ayrý eve giren zanlý Y.E almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Ev açma", "Sirkat" ve "Sahtelenmiþ evraký tedavüle sürme" suçlamalarýyla ilgili olarak mahkemeye çýkarýlan zanlý Y.E tutuklu yargýlanmak üzere 2 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Meselenin tahkikat memuru Mustafa Çebi, zanlý Y.E'nin 2010 yýlýnda Türkiye'de düzenlediði sahte kimlikle 10 Temmuz 2014 tarihinde Ercan Havaalaný'ndan KKTC'ye giriþ yaptýðýný belirtti. Zanlý Y.E'nin 13 Temmuz tarihinde Maðusa'da Seniye Yarým'a ait eve girdiðini ancak bir þey çalamadan kaçtýðýný belirten Çebi, zanlýnýn 14 Temmuz tarihinde ise Yeni Boðaziçi köyünde Mehmet Ali Özertay'ýn evinden 2 adet cep telefonu, Emsal Emirzadeoðullarý'nýn evinden ise 600 TL parayý sirkat ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Çebi, TC vatandaþý olan zanlýnýn 3 ayý geçmemek þartýyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti. Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hasan Daðlý, zanlý Y.E'nin davalarý mahkemece sonuçlanýncaya deðin 2 ayý geçmemek þartýyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesine emir verdi. Ýsrail Parlamentosu nda aþýrý saðcý kadýn milletvekili Ayelet Shaked ten sonra... Tüyler ürpertici bir barbarlýk narasý da yine Ýsrailli bir profesörden geldi! Bir kez daha kanýnýzý dondurma pahasýna hatýrlayalým... Ne demiþti Ayelet? Onlarýn hepsi bizim düþmanýmýz ve onlarýn kaný bizim elimizde olmalý. Bu, öldürülen teröristlerin anneleri için de geçerli. Annelerin oðullarýnýn peþinden gitmeleri adil molur. Onlarý da öldürmek ve evlerini yýkmak lâzým ki bir daha terörist yetiþtiremesinler (!) Gözünü böylesine kan bürümüþ Ayelet ten sonra, bu kez sahneye bir profesör çýktý. Adý Mordechai Kedar. Bir Ýsrail üniversitesinde öðretim görevlisi. Katýldýðý bir radyo programýnda, Gazze de oluk gibi Filistin kaný içen siyonist barbarlara, kendi akademik kariyerine göre, tüyler ürpertici bir tavsiyede bulundu! Ýnsan olan herkesi dehþet içinde býrakan bir tavsiye... Yahudi profesöre göre Hamas lý teröristleri caydýracak tek þey... Annelerine ve kýzkardeþlerine tecavüz etmekmiþ! Ýçinde yaþanýlan kültürün bir gereðiymiþ bu! Sunucu bu noktada þöyle demiþ Kedar a: Ama biz böyle bir eylemde bulunamayýz... Bunun üzerine, gözü kanlý profesör ýsrarýný sürdürmüþ... Ben ne yapmamýz ya da yapmamamýz gerektiðini konuþmuyorum. Ben gerçekleri konuþuyorum. Bu teröristleri durduracak tek þey, annelerine ve kýzkardeþierine tecavüz edeceðimizi bilmeleridir. (!) Ýsrail in yanýndayýz diyen Almanya Baþbakaný Merkel, herhalde o Ayelet i de, bu Kedar ý da ayakta alkýþlamýþtýr! Bu insanlýkdýþý tavýrlardan sonra bile ABD Baþkaný Obama, Ýsrail in kendini savunmasýnýn meþru bir hak olduðunu söyleyebilmiþtir! Hâlâ daha da, çocuklarýn ve sivillerin öldürülmesine karþýyýz derken, Ama Ýsrail in kendini savunma hakký vardýr diyerek çirkin yüzünü göstermekten çekinmemektedir! Herhalde bay Obama da, çocuklarýn ve kadýnlarýn öldürülmesini, hastanelerin bile bombalanmasýný, kadýnlara ve kýzlara tecavüz edilmesini, hiç dilinden düþürmediði meþru müdafaadan saymaktadýr! Ýsrail in tam bir barbarlýkla sürdürdüðü saldýrýlarda öldürdüðü Filistinlilerin sayýsý, önceki gün akþama kadar 612 ye yükselmiþ bulunuyordu. Yaralý sayýsý ise Siyonist barbarlarýn saldýrýlarý sürüyor ve ne yazýk ölü ve yaralý sayýsý da durmadan yükseliyor. Ama BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ne yapýyor bu acý tablo karþýsýnda? Mazlum Filistin in yanýnda duracaðýna yüzyýl barbarlarýnýn yanýnda duruyor! Ýsrail in sýrtýný okþuyor! Ýsrail her gün yüzlerce Filistinliyi katlederken, O, öldürülenlere deðil, öldürenlere baþsaðlýðý diliyor! Ban ýn, BM tarihine kara bir leke olarak geçecek sözleri þöyle: Hamas ýn roket saldýrýlarýný kýnýyoruz. Baþbakan Netanyahu ya hayatýný kaybedenlerden ötürü baþsaðlýðý dilemek istiyorum. Ýsrail halkýna da baþsaðlýðý diliyorum. Ban Ki Moon un þahsiyetsiz þahsýnda, insanlýk bir kez daha iþte böyle katledildi! BM, dünya durdukça bu lekeyi asla silemez...

5 5 24 Temmuz 2014 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Tekerleðin dönmesi için dua ediyorsanýz, altýnda kalmamak için önlem almanýz gerektiðini de unutmayýn. Genellikle siyasette ve rantta sýk sýk yaþanýyor bu kazalar. MÝÞ-MIÞLAR * 15 müdürlük için yeniden yapýlacak sýnavýn formaliteden ibaret olduðu iddialarý varmýþ. - Gör ey halkým gör Maalesef geldiðimiz nokta bu Hiçbir kurum, hiçbir kuruma güven duymuyor, yaptýðý icraatý taraflý buluyor Acý yaný, hepsi haklý. * CTP, Cumhurbaþkanlýðýna Siber'i aday gösterecekmiþ. - Hýmmm Bu iyi bir geliþme CTP ders çýkarmaya baþladý demektir. * KKTC'de yeni bir siyasi parti kurulmuþ. - Hayýr, bunlar baþka Kýrdað ile ilgisi yok. * Eroðlu örtülü ödeneði keyfince kullanýyormuþ. - Bence eleþtirilmesi gereken, örtülü ödeneðin kullanýlýþ þekli deðil. Ödeneðin kendisi Niye "kaldýrýn þunu" demiyorsun De, ben de alkýþlayým seni. Ama amaç baðcý dövmek. *Filistin için 3 gün yas ilan edilmiþ gün ne yapacaðýz?.. * Dünya Beyin Günü KKTC'de de kutlanmýþ. - E asýl bizde kutlanmasý gereken bir gün Maþallah çok baþarýlý beyin yýkayýcýlarýmýz var. * Emekli Cumhurbaþkaný Talat, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun görüþmeciliðini beðenmiyormuþ. - Haklý ama Kendisi daha genç, daha yakýþýklý, daha karizmatik, daha baþarýlý, daha etkili Ve nerdeyse sorunu çözmesine de ramak kalmýþtý. Kýsacasý arada, kafadaki saçlar kadar fark var! * Eroðlu, Rumlarýn zamana oynadýðýný söylemiþ. - Sadece Rum takýmý deðil, Türk takýmý da zamana oynuyor. Beraberlik her ikisinin de iþine yarýyor da ondan. Rumlarýn Gül'ü küstah bulmasýna þaþýrdým Yarýn Erdoðan kazanýnca Hanya'yý Konya'yý öðrenirler. Tut ki 20 Temmuz olmadý 1968'de baþlayan görüþmeler,bugüne sonuçlanýr mýydý dersiniz? 40 yýl Dile kolay! Ve dile kolay geldiði için de aðzýmýza sakýz oldu. Habire çiðneyip duruyoruz. Benim itirazým var!.. Söz konusu olan 40 yýl deðildir. 51 yýldýr. Ne o? Hangi hakla 74 öncesini çöpe atýyorsunuz?.. Deðil ama! Ben çocuktum Bir sabah okula gitmek için kalktým. Bugün okul yok dediler. Sevindim. O an, Niçin yok? diye sormuþ muydum hatýrlamýyorum. Bir sonraki gün de, bir sonraki hafta da okula gönderilmeyince öðrendim. Meðer Rumlar Türklere saldýrmýþ! Türkleri öldürmek istiyorlarmýþ. Her gün arkadaþlarla top oynadýðýmýz tarla, o günden sonra sýnýr oldu. Tarlanýn bir ucunda kalleþ düþman Rumlar Bir ucunda bizim kahraman mücahitler Bir an önce büyüyüp mücahit olmak istediðimi hatýrlýyorum. Ama daha küçüktüm Mücahitlik yaþýna kadar düþmanla barýþýrdýk elbet. 5 yýl gidecek deðildi ya! Barýþmadýk 5 e, 5 daha ekledik. Yýllar geçti ben büyüdüm, mücahit oldum, terhis oldum ama ne yazýk düþmanla barýþmadýk. Ve top oynadýðýmýz o tarla, hep sýnýr kaldý Avuç içi kadar bölgelerde geçti yýllarýmýz! Açýk hava hapishanelerinde yaþayan Kýbrýslý Türkler diyorlardý bizim için. Doðruydu. Ha açýk hava hapishanesi, ha mandra Farksýzdý. Yýllar böylece akýp gitti. Ama bir yandan da anlaþmak için görüþmeler yapýlýyordu. Ve çok umutluyduk. Denktaþ mutlaka kazanacaktý bu davayý! Bir sabah kalktýk, darbe oldu dediler. Hedefte Türkler de vardý. Hemen alarm durumuna geçtik. Korkuyorduk Anavatanýmýz Mehmetçiklerimiz F104 lerimiz bir an önce gelsin bizi kurtarsýn istiyorduk. Dualar ediyorduk. Ve 20 Temmuz sabahý Türkiye geldi, adayý karpuz gibi ikiye böldü. 7 den 77 ye herkes bayram etti. Herkes! Ve o günden bugüne, aradan 40 yýl geçti. 40 yýl Þimdi o 20 Temmuz a çeþitli adlar veriliyor, yakýþtýrmalar yapýlýyor. Ýsteyen iþgal diyor Ýsteyen barýþ harekatý Herkesin görüþüne, inanýþýna saygým var. Ben dün bir ara, boþ vaktimde bir daha düþündüm bu konuyu. Dedim ki kendi kendime: Eðer 20 Temmuz olmasaydý ne olurdu? Zorlanacaðýmý sanýyordum ama çok kolay yanýt verdim: Eðer 20 Temmuz olmasaydý, biz hala Larnaka da, babutsalarýn çevresinde, Maðusa da Suriçi nde, Limasol da, Baf ta ve daha diðer Türk kantonlarýnda, göçmen evlerinde yaþýyor olacaktýk. Ve hala en geçerli meslek mücahitlik olacaktý. E tabii bu arada, Kýbrýs sorununa kalýcý ve adil bir çözüm bulma çalýþmalarý da devam edecekti. Tamam 20 Temmuz oldu çözüm bulunamýyor Ama lütfen söyleyin bana. 20 Temmuz olmasaydý, bugüne kadar çözüm bulunacak, anlaþma olacak, kantonlardan çýkacak mýydýk?

6 Baflýnýn Köþesi GÜNLÜK GÜNLÜK Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÝSTEMEZSEN YAPACAN BÝR ÞEYLER (Ýstanbul)- Sene-i devriyesinde havada uçaklarý gördük. Bir kýsmý takla atýyordu Bir kýsmý arkasýndan renkli duman çýkartýyordu. Gürültüleri kötüydü ama bazýlarý keyif alýyordu. Toros'lardan geldiler Ýzleri ta uzaklardan görüldü. Trodos'lara teðet geçtiler. Girne semalarýnda eðlendiler Gittiler. Ertesi gün Kýbrýs Cumhuriyeti yetkilileri bu olayý, "hava sahamýzý ihlal ediyorlar" diye þikâyet ettiler. Demek ki hava sahamýzýn ihlalini hoþ karþýlamadýlar. Tanklar Yine sene-i devriyesinde Lefkoþa caddelerinde onlarcasý yürüdü. Paletleri asfaltý ezdi. Paslanmýþ demir gýcýrtýsý, motor gürültüsüne karýþtý. Havaya yükselen kara dumanlarý vardý. Toplanmýþ beþ on seyirci bu gürültüyü, ses ve hava kirliliðini alkýþladýlar. O arada bir jeep geçti Ýçerisinde sýfatý cumhurbaþkaný olan kiþi ayakta el sallýyordu. Sýfat dedim isim vermedim çünkü hangi sene-i devriyesi olursa olsun bu tablo aynen tekrarlanýyor Talat da oradaydý Ondan önce Denktaþ da Muhtemelen seneye seçilecek (Akýncý olursa bu tiyatroya alet olmayacak) baþkasý da aynýsýný yapacak Askerler Ordu geçti bu arada Rap, rap, rap Baþlarýnda bayraklar vardý. Türlü türlü bayrak. Kýbrýs Cumhuriyeti yasasýnda var bu madde. Her toplum Kýbrýs cumhuriyeti bayraðýnýn yanýnda ana dediði vatanýnýn bayraðýný sallayabilir Ama burada baþka bir bayrak KC yerine vardý. Baþka bir devletin bayraðý intibaý veren bir bayrak. Pakistan desem deðil. TC desem benziyor amma o da deðil. KKTC bayraðý. Hem de Kýbrýs topraklarýnda Hafif esen rüzgâr ve askerin ilerleyiþ hýzýyla sallanýyordu bayraklar. Oradaki topluluk alkýþlýyordu. Unutmadan Marþlar vardý göðe yükselen Her türlüsünden. Ve Kýbrýs'ýn güneyinde yaþayan yöneticiler bu olaya kýzýyorlardý. Haliyle tabii Ve dün Ýki görüþmeci bir araya geldiler. Güven artýrýcý önlemler þöyle olsun, böyle uygulansýn meselesinde takýlýp kaldýlar. Kýbrýslýrum görüþmeci, "böyle giderse çok zor" dedi.. Çözüm olmayabilir intibaý yarattý. Ve bizimkiler. Zaten onlar bu iþin böyle sürmesini istiyorlar. Uçaklar uçsun, tanklar yürüsün, askerse rap, rap, rap geçsin Bu düzen devam etsin diyorlar. Bu durumda Çözüm hemen diyenlerin yanýna katýlmasý gerekmez mi bu durumdan þikâyetçi olanlar? Varsýn biraz daha aza razý olsunlar. Varsýn biraz daha kendilerinden taviz versinler. Ve çözümsüzlüðü baþarý addedenleri kýzdýrsýnlar. Olmaz mý? "5 YILDIZLI OTELLERDE MUTLU POZLAR VERÝLÝRKEN DE GAZZE'YE ATEÞ DÜÞÜYORDU " GUELLÝL VEDA ETTÝ- Görevi sona eren Almanya'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Gabriella Guellil, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na veda ziyaretinde bulundu. Saat 11:00'de gerçekleþtirilen ziyarette, basýnýn sadece görüntü almasýna olanak saðlandý. MÜZAKERECÝLER BÝR ARAYA GELDÝ Liderler bugün yeniden buluþuyor Kýbrýslý Türk ve Rum müzakereciler Kudret Özersay ve Andreas Mavroyannis yeniden bir araya geldi. Ara bölgede müzakereler için tahsis edilen binada yer alan görüþme saat 09:30'da baþladý. Görüþmede her iki taraf da müzakerelerin temelini oluþturan 6 baþlýkla ilgili öneri vermeyi sonlandýracak. Kýbrýs Türk tarafý Ekonomi ve AB konularýnda öneri verecek; Rum tarafýnýn ise henüz öneri yapmadýðý güvenlik ve garantiler konularýnda öneri yapmasý bekleniyor. Bu arada Derviþ Eroðlu ile þkaný Anastasiadis müzakereler çerçevesinde bugün saat 10.00'da yeniden buluþacak. Liderler görüþmede, geçtiðimiz Cuma günü müzakerecilerin ele aldýðý konularý görüþecek. Eroðlu ile Anastasiadis, görüþmeleri öncesinde ise, kayýp þahýslarla ilgili kimlik tespitlerinin yapýldýðý laboratuvarý ziyaret edecek. LTB'den çocuklara yönelik eðlence Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Ramazan Bayramý dolayýsýyla Haspolat ve Surlariçi'nde çocuklara yönelik eðlence düzenliyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Haspolat'taki eðlence bugün; Surlariçi'ndeki ise Cuma günü gerçekleþtirilecek. "Rengarenk Bayram" adlý eðlencenin, özellikle Bayram Yeri'ne gidemeyecek çocuklar düþünülerek organize edildiði belirtilerek, Haspolat Ýlkokulu'nda ve Surlariçindeki Selimiye Meydaný'nda yer alacak olan etkinliklerin ikisinin de 19:00-23:00 saatleri arasýnda yapýlacaðý kaydedildi. Çeþitli gösteriler, oyunlar ve metrelerce uzunlukta kaðýda resim yapmanýn yaný sýra etkinlik kapsamýnda saat 21:00'de bir de Açýk Hava Sinemasý kurulacak. Kamyon kýsýtlamalarýna tepki sürüyor Ýþ Kadýnlarý Derneði, 5 tondan aðýr araçlarýn belli saatlerde trafiðe çýkýþýný yasaklayan emirnamenin rasyonel bir karar olmadýðýný savunarak, emirnamenin kaldýrýlmasýný istedi. Dernek tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Ülkemizin ekonomisinin reel sektörlerini sekteye uðratacak ve ekonomideki geliþmeleri olumsuz etkileyecek, maliyetleri artýracak sonuçlar içermesi beklenen söz konusu yasaðýn neden getirildiði anlaþýlamamýþtýr" denildi. Açýklamada, ülkenin ekonomik geliþiminin tamamen göz ardý edilerek alýndýðý ve ekonomik akýldan tamamen yoksun olduðu iddia edilen kararýn, özellikle dünyada ve bölge ülkelerinde ekonomik sýkýntýlarýn yaþandýðý dönemde alýnmýþ olmasýnýn da endiþe verici olduðu görüþü ifade edildi. YORGANCIOÐLU: FÝLÝSTÝN'E YAPILAN SALDIRILAR KATLÝAMA DÖNÜÞTÜ Baþbakan Yorgancýoðlu dün yaptýðý açýklamada, Filistin'de yaþananlara da iþaret ederek, Birleþmiþ Milletlere (BM) ve dünyada etkin olan diðer ülkelere Ýsrail'i durdurmak için müdahale çaðýrýsý yaptý. Siviller gözetilmeden yapýlan saldýrýlarýn katliama dönüþtüðünü kaydeden Baþbakan Yorgancýoðlu, "Kýbrýslý Türkler olarak Filistin halkýnýn böyle bir olayý hak etmediðini düþünüyor, saldýrýlarý ve yapanlarý kýnýyoruz. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da yapýlacak saldýrýlarda ölenler siviller, kadýnlar ve çocuklar olacak. Bu saldýrýnýn biran önce durmasý gerek..." dedi. Gazze'deki katliamdan dolayý Türkiye'de (ve ardýndan KKTC'de de ) 3 günlük yas ilan edildikten sonra ünlü yönetmen Çaðan Irmak, sosyal medyadan günlük hayatlarýndan fotoðraf paylaþanlara gösterilen tepkiyi anlamadýðý söyledi. Ve þunlarý yazdý:"5 yýldýzlý otellerde mutlu mesut pozlar verilirken de ortalýða ateþ düþüyordu ve yas vardý. Sýkýntýmýzý, üzüntümüzü ve duamýzý paylaþtýk fotoðraf altlarýnda. Þimdi birileri üç günlük yas ilan etti diye fotoðraf koymayalým öyle mi? Bir þey hatýrlatmak isterim; fotoðrafýn kendisi bazen tek baþýna bir politik söylemdir, tek baþýna bir karþý duruþtur. Böyle anlarda yokluðunuz ve kendinizi geri çekmeniz zaten hainlerin sizden istediði þeydir. Varlýðýnýz ve 'ben buradayým' demenizdir bence doðru olan. Tepkinizi dünya yansa umuru olmayan ve multimilyarder Arap þeyhlerine belirtiniz. Buradayýz, varýz ve dualarýmýz Gazze için." ORTADOÐUNUN FENERÝ Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ATALAY GELÝYOR Haberiniz var mý? Yarýn TC'nin sömürge bakaný Beþir Atalay geliyor adamýza... TC cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Erdoðan'a oy toplamak için... Ýrsen Küçük ona yardýmcý olur herhalde... Tayyip Erdoðan'ýn da kampanya için gelebileceði söyleniyor ama henüz belli deðil... ARAP AHMET Arabahmet'teki Ermeni mahallelerinin duvarlarýna Erdoðan'ýn resmini çizdiler... Arap Ahmet görürse çok kýzacak! ELCÝL VE EROÐLU Þener Elcil Derviþ Eroðlu'nu istifaya davet etti! Ne tuhaf sevgili dost, sen adamý istifaya davet ediyorsun, o ise gelecek yýl da aday olmaya hazýrlanýyor! LEDRA PALACE Þu iþe bakýn... Amerikalýlar Ledra Palace Oteli'ne talip olmuþlar... Ara bölgede hem o tarafý, hem bu tarafý idare etmek için! Týrnak... "Ama o iftar sofrasýnda üç isim var ki, gökten melekler yere inip de bana 'vallahi de billahi de oruç tutuyorlar' dese inandýramazlar... Kimler mi? Kutlay Erk, Hakan Kuntay ve Birikim Özgür... CTP'nin üç aðýr topu... Ýftar masasýnda ellerini havaya açýp iftar duasý yapýyorlar fotoðrafta... Kim ne isterse desin, 'siyasinin görevi' falan açýklamasýna giriþsin isterse... Bana ters..." Oya GÜREL (Detay) "Ortadoðu'daki yýkýmýn sona ermesi için söylediðiniz þeyler inandýrýcý olmaktan çýkýyor iþte... Kendi yaþadýðýnýz ülke içindeki sorunlarý bile çözmekten aciz bir durumdayken, Ortadoðu'daki yýkýmdan bahsetmek üzücü... Hem de tanklarý izleyerek tören alanýndan..." Çaðdaþ ÖÐÜÇ (Kýbrýs Postasý) "Televizyonda derinden gelen mistik bir ses tane tane konuþuyor: 'Bu üniversitede okuyacak dört yüz yirmi bir kahraman aranýyor.' Breh breh breh! Sakýn gaileler almasýn sizi. Savaþ çýktý da vataný kurtaracak gönüllüler aranmýyor. Bu bir üniversite reklamý." Bülent DÝZDARLI (Havadis) Günün Kahramaný KULDEREN CANSELEN SOMA ÝÇÝN BÝR IÞIK DA SEN YAK KAMPANYASI Kuzey Kýbrýs Kýzýlay Derneði'nin, Türkiye'nin Manisa iline baðlý Soma ilçesinde yaþanan maden kazasýnda yaþamlarýný yitiren ve yaralanan iþçilerin aileleri için baþlattýðý yardým kampanyasýnda yaklaþýk 80 bin TL toplandý. Kuzey Kýbrýs Kýzýlay Derneði yapýlan açýklamada, "Soma'da kararan yüreklere bir ýþýk da sen yak" sloganý altýnda düzenlenen yardým kampanyasýnda, GSM operatörlerinden yaklaþýk 80 bin TL. toplandýðý duyuruldu. Açýklamada, Turkcell abonelerinden 51 Bin 9 Yüz 15 TL, Telsim abonelerinden de toplam 28 Bin 2 yüz 45 TL sms karþýlýðý yardým yapýldýðý belirtildi. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun akýllý sayaç ihalesinden kötü kokular gelmeye devam ediyor. Dün de bu ihale KýbTek'te teknik iþlerden sorumlu Müdür Muavini Kulderen Canselen'in baþýný yedi... Sebep de bir ... Ýhaleye katýlan ve deðerlendirmeye alýnan Mors Ltd.'in mailinden Kulderen Canselen'in kurumsal mailine bir mesaj atýlmýþ... Bu mesajda ihaleye katýlan baþka bir firmanýn þartnameye uymayan eksiklikleri aktarýlmýþ... Canselen de bu eksikliklerle ilgili 7 sayfalýk bir rapor sunmuþ onlara... Ýþte bu meseleden dolayý Kulderen Canselen dün geçici olarak Kýb-Tek'teki görevinden alýndý...

7 24 Temmuz 2014 Perþembe 7 GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU Gümrüðe beyan edilmemiþ mal tasarrufu nedeniyle Lofkoþa'da isminin ilk harfleri K.K. (E-52) olan bir kiþi tutuklandý. Polisten verilen bilgiye göre Atatürk Caddesi üzerinde, söz konusu þahsýn kullanýmýnda olan ZLA 503 plakalý araçta ve kalmakta olduðu otel odasýnda yapýlan aramada, gümrüðe beyan edilmemiþ muhtelif markalarda toplam 28 adet parfüm bulundu. Soruþturma devam ediyor. ESKAD "GAZZE MEYDANLARINDA BULUÞUYORUZ" ETKÝNLÝÐÝ DÜZENLEYECEK Evrensel Sevgi ve Kardeþlik Derneði (ESKAD), "Gazze meydanlarýnda buluþuyoruz" etkinliði düzenleyecek. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, etkinlik Gazimaðusa'da 26 Temmuz Cumartesi günü saat 22.30'da baþlayacak. Etkinlikte, teravih namazýnýn ardýndan; Ýsrail saldýrýlarý sonucunda ölen Filistinliler için gýyabi cenaze namazý kýlýnacak. Osman Fazýl Polat Paþa Camii önünden Anýt Çembere kadar yürüyüþ gerçekleþtirilecek. Etkinlik basýn açýklamasý ve dua ile tamamlanacak. KAYIP OLMADIÐI HALDE KAYIP BÝLDÝRÝMÝ Lefkoþa'da isminin ilk harfleri, K.A. (E-64) olan þahýs, 16 Aðustos 2013'de Türkiye Ýþ Bankasý'nda açýlan eþi ile ortak çek hesabý için verilen çek defterinden ve seri numaralý çek yapraklarýný borcuna karþýlýk Lefkoþa'da bir þahsa vermiþ olmasýna raðmen, kayýp olduðunu söyleyip bu hususta polise kayýp bildiriminde bulunduðu kaydedildi. 31 TEMMUZ ÝDARÝ TATÝL VERÝLMEYECEK Yorgancýoðlu, basýnýn sorusu üzerine, önümüzdeki hafta kutlanacak Ramazan Bayram ile 1 Aðustos Zafer Bayramý arasýnda kalan 31 Temmuz'u idari tatil verme gibi bir düþünceleri olmadýðý kaydetti. ALÝ SANTEL, DIÞÝÞLERÝ DAÝRESÝ MÜDÜR/TEMSÝLCÝ GÖREVÝNE ATANDI Ali Santel, Dýþiþleri Bakanlýðý, Dýþiþleri Dairesi Müdür/ Temsilci mevkiine atandý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, üçlü kararnameyle yapýlan atama, bugünden itibaren geçerli oldu. SICAKLIK 3 DERECE DÜÞECEK Hava sýcaklýðý Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yaklaþýk 3 derece düþecek. Üç gün boyunca hava serin ve nemli olacak. Pazar günüden sonra sýcaklýk yine artacak. Temiz Toplum Derneði mal beyaný konusunda izahat istedi Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber Temiz Toplum Derneði Genel Sekreteri Kandemir Berova ve dernek gönüllülerini kabul etti. Cumhuriyet Meclisi'nden yapýlan açýklamaya göre, kabulde konuþan Berova "Mal Bildiriminde Bulunma Yasasý ile Mal bildiriminde bulunacak olanlarýn seçimle iþbaþýna gelen görevliler ve dýþarýdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri" olacaðýný, bunun yasada düzenlendiðini söyledi. Berova, bu baðlamda mecliste bulunan vekillerin bu yasa kapsamýnda mal Dikmen Belediyesi ücretsiz ilaçlýyor Dikmen Belediyesi Saðlýk Þubesi, yaz döneminde belediyenin profesyonel ilaçlama ekipleriyle belediye hudutlarýnda baþlattýðý ücretsiz ilaçlama çalýþmalarýna devam ediyor. Dikmen Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, çevre ve doða dostu biyolojik ve ekolojik ürünlerin kullanýmýna daha çok aðýrlýk verildiði;belediyesi sýnýrlarý içerisinde 11 köyde sürdürülen ücretsiz ilaçlama çalýþmalarý kapsamýnda tüm evlere ve aðýllara tek tek girilerek ilaçlama çalýþmalarý yapýldýðý belirtildi. Dikmen Belediye Baþkaný Yüksel Çelebi, halkýn beyanýnda bulunup bulunmadýklarýný ve eðer bulunulmamýþsa Meclisin yasal prosedür çerçevesinde iþlem baþlatýp baþlatmadýðýný içeren 12 sorudan oluþan dilekçe mektubunu Siber'e sunmak istediklerini belirtti. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber de Sivil Toplum Örgütleri'nin sorgulayan ve yasalar çerçevesinde haklarýný arayan bir pozisyonda olmasýnýn gerekliliðini vurguladý. Siber, bu taleplerinin süreðen olmasýnýn da yöneticilerin atacaðý her adýmda etken olacaðýný söyledi. saðlýðýný ilgilendiren tüm konularýn her zaman en önemli konu olduðunu vurgulayarak, Belediye hudutlarý dahilinde yaþam kalitesini arttýrmaya ve sürekli geliþtirmeye yönelik çalýþmalara yoðunlukla devam edildiðini kaydetti. Ýlaçlama iþleminin yaz boyunca devam edeceðini söyleyen Çelebi, Dikmen Belediyesi'nin profesyonel Ýlaçlama ekibi tarafýndan düzenli ilaçlama programý yapýlarak tüm köylerde bulunan evlerde ve aðýllarda her yeri ücretsiz olarak ilaçladýklarýný ve köy köy ilaçlama çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi. TOPÇUKÖY ÞEHÝTLERÝ ANILDI- Topçuköy'de, 1958, 1964 ve 1974 yýllarýnda þehit düþenler düzenlenen törenle anýldý. Topçuköy Þehitliði'nde önceki akþam yer alan törende, protokol sýrasýna göre þehitlik anýtýna çelenkler konuldu. Saygý duruþu ve saygý atýþýyla devam eden törende Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar önce göndere çekildi daha sonra da yarýya indirildi. TUZLA ÞEHÝTLERÝ ANILDI- Kýbrýs Türkü'nün varoluþ mücadelesi sýrasýnda yýllarý arasýnda þehit olan 21 Tuzlalý, düzenlenen törenle anýldý. Saygý duruþu ve saygý atýþýndan sonra Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar önce göndere çekildi, ardýndan Filistin için yas nedeniyle yarýya indirildi.tören, 4. Piyade Alay Komutanlýðý'ndan Piyade Üsteðmen Bülent Eryürek'in konuþmasý, þehitler için dua okunmasý ve þehitliði ziyaretle tamamlandý. GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KENDÝSÝ DE O KAPIYA DAYANMADI MI? Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý bir CAS çalýþanýnýn þikayeti þöyle: "Ben CAS çalýþanlarýndaným. Çarþamba günleri Bakanlar Kurulu toplantýsý vardýr. Biz iþten durdurulacak olan ve tarih bile verilen çalýþlanlar olarak Bakanlar Kurulu sýrasýnda Baþbakanlýðýn önüne gittik. Amacýmýz orada Baþbakan Yorgancýoðlu'na bizi hatýrlamasýný saðlamaktý. Ancak Yorgancýoðlu bizi kaale alacaðýna Baþbakanlýk önüne toplanmamýzý kýnadý. Açýk açýk söylemedi ama oraya toplanýlmasýnýn yanlýþ olduðunu söyledi. Gene üstü kapalý olarak bizim sorunumuzla ilgilenmekte olduklarýný açýkladý. Oysa iþin yüzü hiç de öyle deðildir. Bizi Ercan'da kendisini karþýladýðýmýz ve sorunlarýmýzý çözmesini istediðimiz zaman ay sonuna kadar bana süre verin demiþti. Ýki gün sonra ay sonudur. Çünkü araya bayram tatili girecek, arkasýndan 30 Aðustos var. Kamuya izin vermeseler de 31 Aðustos'ta bunlarýn yapacaklarý hiçbir þey yoktur. Baþka Bakanlar Kurulu da olmayacaðýna göre kendimizi bir hatýrlatalým istedik. Ancak görülüyor ki Baþbakanýmýz hiç de oralý deðil. Bize en azýndan sizler devlet çalýþanýsýnýz ve merak etmeyin devlet sizin garantinizdir demesini bekliyorduk. Anlaþýlan hiçbir þey yoktur ve bizimle sadece alay edilmektedir. Ancak bir þeyi ona hatýrlatmak isteriz. UBP döneminde kendisi kaç kez Baþbakanlýk kapýsýna dayandý söyler mi? Yoksa kendisi ve partisi olduðunda ne yaparlarsa yapsýnlar sineye çekmemizi mi bekliyordu?" AKARYAKITIN ZAMLANMASI DÖVÝZDEN DEÐÝLDÝR Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti de dövize endeksli olarak benzin fiyatlarýnýn artmasýna karþýlýk döviz düþtüðü zaman neden akaryakýt fiyatlarýnda da iyileþme olmadýðýna dair. "Ben bir vatandaþ olarak hükümete benzinlerle, daha doðrusu akatyakýtla ilgili bir soru sormak istiyorum. Hükümet her oturduðunda yani Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn hemen arkasýndan yapýlan açýklamada akaryakýta zam Bakanlar Kurulu'nun birinci maddesini oluþtururdu ve sözcü ilk açýklamaya zamlarla baþlardý. Hesap sorulduðunda da dövizin yükselmesinden söz ederlerdi. Döviz düþmeye baþladýðýnda da benzine zam yapýldý. Þimdi dövizde bir düþme var. Neden akaryakýtý düþürmüyorlar?" BÝZÝM DUVAR EZAN OKUNDU KIBRIS ÝÇÝN ÝNKAR VAKTÝ Bizim Mandra Mandra yönetimi, "Anavatanýnýn" izinden ayrýlmadýðýný bir kez daha kanýtlayarak, týpký onun yaptýðý gibi, Gazze için 3 günlük yas ilan edip, bayraklarý yarýya indirir. Bunu yeterli bulmayan vatandaþlar ise, tatilde olan milletvekillerine bir çaðrý yapýlarak, meclisin olaðanüstü bir toplantý yapmasý ve Gazze'de sürdürmekte olduðu soykýrýmdan dolayý, Ýsrail'i þiddetle kýnamasý gerektiðini belirtirken, sokaktaki adam "Bunu da mý analarýna sormalarý lâzým?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 24 Temmuz 2014 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir CUMHURBAÞKANI KÝM OLMALI? Asgari ücrette yine uzlaþý yok Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yýlýn ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Toplantý Salonu'nda saat 10.00'da baþlayan toplantýya Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar da katýldý. Gürpýnar toplantýda yaptýðý konuþmada, toplantýnýn her hangi bir yapýsal deðiþiklik içermeyeceði bilgisini verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Baþkaný, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Ýsmet Lisaniler'in baþkanlýk ettiði toplantýda, iþçi temsilcisi olarak Kýbrýs Türk Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (HÜR-ÝÞ) Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu, iþveren temsilcisi olarak Ýþverenler Sendikasý Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Aroðlu hazýr bulundu. Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanmasý için yaptýklarý çaðrýya olumlu yanýt verilmesinin kendilerini memnun ettiðini belirten Latifoðlu, önceki yýllarda taleplerinin reddedildiðini söyledi. AROÐLU Ýþverenler Sendikasý Baþkaný Mustafa Aroðlu ise konuþmasýnda, ülkenin refahý için atýlacak her adýma destek vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Öte yandan asgari ücret artýþýnýn milli gelir artýþýyla mümkün olabileceðini dile getiren Aroðlu, aksi halde artýþýn iþsizliðe neden olacaðýný savundu. Aroðlu bu baðlamda Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn kapatýlmasý sürecinden ders alýnmasý gerektiðini kaydetti. Devlet bütçesinin zor durumda olduðunu ve özel sektörün iþ yapma koþullarýnýn zorlaþtýðýný anlatan Aroðlu, ekonominin önün açacak tedbirler alýnmasýný istedi. CUMA GÜNÜ YENÝDEN Asgari Ücret Tespit Komisyonu dünkü toplantýsýný tamamladý. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Baþkaný Ýsmet Lisaniler'in yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, iþçi tarafý asgari ücretin 1,920 TL'ye çýkmasýný talep ederken iþveren tarafý asgari ücretin artýrýlmamasýný istedi. Komisyon Cuma günü yeniden toplanacak. GÜRPINAR Bugünkü toplantýyý iþçi tarafýný temsil eden HÜR-ÝÞ'in talebiyle yaptýklarýný dile getiren Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, ülkede bir süredir yaþanan ekonomik sýkýntýlara dikkat çekerek, asgari ücretin belirlenirken hem istihdamýn, hem de alým gücünün hesaba katýlmasý gerektiðine iþaret etti. Bu toplantýnýn herhangi bir yapýsal deðiþiklik içermeyeceði bilgisini veren Gürpýnar, yapýsal deðiþikliklerin yýlsonundaki toplantýda tartýþýlacaðýný kaydetti. Bakan Gürpýnar, asgari ücrette güncelleme yapýlmasý gerektiðini düþündüklerini anlatarak, son yýllarda yýl ortasýnda asgari ücret deðiþiklik çalýþmasý yapýlmadýðýný hatýrlattý. LATÝFOÐLU HÜR-ÝÞ Baþkaný Yakup Latifoðlu da, 2014 yýlý için belirlenen asgari ücretin yetersiz olduðunu düþündüklerini daha önce de ifade ettiklerine deðinerek, þu anki asgari ücretin bir ailenin insanca yaþamasý için yetersiz olduðunu söyledi. ÇOCUK VE GENÇLERE YARDIM- Lefkoþa Baþkent Lions Kulübü sosyal yardým dairesine baðlý çocuk yuvasýnda bulunan 23 çocuk ve gence giysi ve ayakkabý hediye etti. Sultan Ünsal baþkanlýðýndaki Lefkoþa Baþkent Lions Kulübü aracýlýðýyla Mirage Restoran tarafýndan ayný yuvaya 30 porsiyon yemek ve Koop-Süt tarafýndan 40 ayran verildi. Ramazan Bayramý nedeniyle Lefkoþa Mezarlýðý'nda bulunan þehitlik de Kulüp tarafýndan ziyaret edildi. PGM KAN VERDÝ- Polis Genel Müdürlüðü, Ramazan ayý dolayýsýyla artan kan ihtiyacýna katký koymak amacýyla kan baðýþ kampanyasý düzenledi. PGM'den yapýlan açýklamaya göre, kampanya dün saatleri arasýnda Polis Genel Müdürlüðü'nde yer aldý. Kampanya ilçe polis müdürlükleri ve PGM bölüm müdürlüklerinde görev yapan personelin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Kampanya sýrasýnda Thalassaemia Derneði Baþkaný Ahmet Varol, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler'e dernek adýna teþekkür belgesi takdim etti. Gürler ise toplumun ihtiyacý olan kan baðýþýna katký koymaktan gurur duyduklarýný belirtti ve kan baðýþýnda bulunan personele teþekkür etti. Süreç yavaþ yavaþ ýsýnmaya baþladý... Ve adaylar nabýz yoklamak için meydanlara çýktý... Sayýn Derviþ Eroðlu mevcut cumhurbaþkaný.. Tahminlere göre yeniden aday olacak gibi... Yaþý sanýrým 80'i bulmak üzere... Üstelik hayatý boyunca çözüme karþý olmuþ ve mevcut durumu çözüm olarak kabul etmiþ bir kiþi... Kesin aday olacaðýný düþündüðüm kiþilerden bir tanesi Sayýn Kudret Özersay... Kudret Hoca þu anda görüþme sürecine en fazla hakim olan kiþi... Üstelik genç, dinamik ve diðer aday olma ihtimali olan kiþiler içinde topluma daha yakýn bir insan... Ancak bazý "milli" duygularý topluma zaman zaman Denktaþ'ý hatýrlatýyor... Hatta Denktaþ taraftarlarý onu þimdiden adaylarý olarak lanse ediyorlar... Burada artýk karar Özersay'a kalmýþ durumda... Süreç içerisinde kendi yolunu kendi çizmek zorunda... Ve iþin kötüsü bunu bir an önce yapmak durumunda... CTP'de iþler biraz kritik... Henüz parti içinde net bir karar verilmiþ deðil... Ancak öne çýkan 3 isim var... Bunlardan bir tanesi eski cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat... Ki CTP tabanýnýn Talat'a karþý oldukça tepkili olduðunu biliyoruz... Ancak son dönemlerde parti içinde yaþanan olaylar bu tepkiyi biraz hafifletmiþ durumda... Fakat yine de, özellikle de AKP'ye karþý ortaya koyduðu söylemler nedeniyle parti tabanýnýn Sayýn Talat'a sýcak baktýðýný söyleyemeyiz... Üstelik Talat'ýn her kesimden oy alabilmesi artýk mümkün deðil... Diðer öne çýkan aday ise, Meclis Baþkaný Sibel Siber... Bana göre CTP Sibel Haným'ý aday gösterdiði takdirde hayatýnýn en büyük hatasýný iþlemiþ olur... Çünkü Sibel Haným'ýn Kýbrýs Sorunu ve müzakere süreci ile yakýndan uzaktan bir ilgisi yoktur... Yani düþünülen adaylar arasýnda bence kapasitesi o koltuk için en düþük olan aday adayýdýr... Ha kazanamaz mý? Bana göre þu andaki toplum bilinci ile bu mümkün deðildir... Ha geçmiþteki toplum bilinciyle birçok kiþi bazý mevkilere gelmiþ olabilir ama artýk toplumumuz adaylarýn öncelike niteliklerine ve dürüstlüklerine bakýyor... Üçüncü aday ise Özdil Nami... Þu anda Dýþiþleri Bakaný olarak görev yapýyor ve Kýbrýs sorunuyla yakýndan ilgileniyor... Birçok açýklamasýna katýlmasam bile bugüne kadar elinde bulundurduðu kýsýtlý yetkilerle o koltuðu gerçek anlamda kullanan ilk kiþi Özdil Nami'dir... Ondan önce bu koltuða gelen kiþilerin tek yaptýklarý þey Türkiye'nin tüm þehirlerini tek tek gezmekti... Fakat Özdil Nami bunu deðiþtirdi... Ancak onun da AKP ile olan yakýnlýðý ve sermaye kesimiyle olan iliþkisi kafalarda soru iþaretleri yaratýyor... Ancak CTP adýna baþarýlý olabilecek adayýn Özdil Bey olduðunu düþünüyorum... Ve Mustafa Akýncý... Birçok insanýn "damaðýnda" kalmýþ bir siyasetçi... "Onun tadýný alsaydýk acaba ne olurdu" diyen insan sayýsý oldukça fazla... Kimseye boyun eðmeyen, dik duruþlu, karþýsýndakine karþý düþüncelerini gözlerinin içine bakarak söyleyebilen bir halk adamý... Üstelik aday olmasý muhtemel kiþiler arasýnda çözümü en çok isteyen kiþi... Ve de önceliði... Üstelik aday olmasý için toplum genelinden oldukça büyük bir baský var... Her kesimden oy alacaðý kesin... Son olarak þampiyon Baþkan Arif Salih Kýrdað... Yeniden aday olur mu bilmiyorum... Ancak olursa seçim sürecine renk katacaðý kesin... O çok güzel bir insan... Þimdilik ihtimaller bunlar... Peki, size göre hangisi cumhurbaþkaný olmalý?

9 9 24 Temmuz 2014 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Dünyadan esintiler ARÞÝV YENÝ TÜRKÝYE'NÝN ÞAFAÐINDAYIZ "Yeni Türkiye"nin ufkunu çizen "önder", genç kýzlara þu tavsiyede bulunuyor: "Evlilik olayýný geri atmayýn. Nasibinizi bulunca kararýnýzý verin. Çok seçici olmayýn. O zaman gülistandan boþ çýkarsýnýz!" RTE'nin TÜRGEV Fatih-Mevlanakapý Kýz Öðrenci Yurdu'nun iftarýnda, kýzlara verdiði nasihat bu! "Acaba Erdoðan kendi kýzlarýna da, böyle 'armudun sapý, üzümün çöpü demeyin; gülistandan eliniz sonra boþ çýkarsýnýz!' demiþ midir?" diye düþündüm. Sümeyye Erdoðan bildiðim kadarýyla evli deðil ve 29 yaþýnda. Dýþarýdan gazel okuyan birilerinin çýkýp Baþbakan'ýn kýzýna, "Aman, þu evlilik olayýný sakýn geri atma. Çok fazla da seçici olma!" demesi hiç yakýþýk alýr mý? Ýþte Sümeyye Erdoðan Hanýmefendi'ye bu türden bir önerme ne denli yakýþýksýz olursa; Baþbakan'ýn da, henüz okul çaðýndaki kýzlara yaptýðý önerme o denli yakýþýksýz olmuþtur Nilgün CERRAHOÐLU (Cumhuriyet) TARÝH 27 HAZÝRAN 2013 Polisimizi yeniden dizayn etme peþinde olan AKP, üniformadan baþlýyor iþte! Yeni üniformalarýn bu akþam Polis Genel Müdürlüðü bahçesinde basýna tanýtýlmasý bekleniyor... Polisimize bundan sonra 'Türk kimliði' kazandýrýlacak... Gözden kaçmayanlar... AVANTALARDAN AVANTA BEÐENENLERÝN CUMHURÝYETÝ KKTC'nin çevreye bakamayan bakaný, eþini, bilumum müdürlerini yanýna alarak bir taþ ocaðý yöneticisinin katkýlarýyla, özel bir þirketin uçaðýyla ve parasýyla Fransa'ya uçtu, masraflar þirketten, yemeler içmeler gezmeler bizimkilerden. Ne var bunda!!!ýlk defa olmuyor böyle þeyler, senelerdir böyle "Avantalardan avanta beðenme" düzeninde yaþýyoruz. Ha ilk defa þaþýrýyorsak, bu da bize bu düzenin baðýþladýðý akýldandýr "Türkiye Cumhuriyeti, Ýlkay Adalý'ya olan borcunu ödemedi" Cumhurbaþkanlýðý seçimleri çalýþmalarý sýrasýnda, Baþbakan Tayyip Erdoðan, sürekli, "yeni Türkiye", "eski Türkiye" karþýlaþtýrmasý yapýyor.yeni Türkiye'nin temsilcisi olarak kedisini görürken, diðer tüm kesimleri, 'eski Türkiye'nin 'bekçileri' olarak deðerlendiriyor.'eski Türkiye' kimdir?'eski Türkiye', 1915 KARÝKATÜR / DÝPNOT Colorado Üniversitesi'nden bilim insanlarýnýn yaptýklarý bir araþtýrmaya göre olasý bir nükleer savaþ olursa, 20 yýl aralýksýz kýþ yaþanacak. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ lük Bayramý'nýn çýkýþ noktasý Mersin'dir." Zalihe ERDEN (KKTC Mersin Konsolosu) VÝRGÜL... NE KADAR PARA, O KADAR ZIRVA Bir televizyon kanalýmýzda Türkiyeli bir din adamý vaaz veriyor ve diyor ki: "Allah kullarýna zenginliði varlýðý ayný anda vermemiþtir. Çünkü zengin olan kiþinin yanýndaki ihtiyacý olan insanlara yardým ederek merhanet sahibi olmasýný, yardým gören yoksul kiþinin de þükretmeyi öðrenmesini istemiþtir." Bu televizyon kanallarý devletten aldýklarý paracýklarý sizi uyutmak için alýyorlar, ne kadar para, o kadar zýrva! Bu aptallýklarla uyumaya hazýr mýsýn ey Kýbrýs Türkü!!! Görünen o ki, hazýrsýn!.. Cennette yerin ayrýlmýþtýr. Don't worry o zaman! UFAK AT RECEPGÝLÝN BAKANI, BESLEMELER DE YESÝN! "Orta Doðu üzerindeki sömürgecileri bu bölgeden uzaklaþtýrana kadar gece gündüz çalýþacaðýz, bataklýk diye andýklarý Orta Doðu'dan büyük bir medeniyet meþalesini ayaða kaldýracaðýz, Allah'ýn izniyle." Ahmet DAVUTOÐLU (TC Dýþiþleri Bakaný) yýlýnda Ermeni ve diðer Hýristiyan halklara yönelik iþlenen, soykýrým suçu üzerine kurulmuþ bir devlettir.soykýrýmcý, iþgalci, Türk-Ýslam sentezci bir resmi ideolojisi vardýr.ermeni soykýrýmýnýn ardýndan, Kürdistan'da birçok katliam yapmýþ ve Dersim soykýrýmýný gerçekleþtirmiþtir.'eski Türkiye' Serhan Gazioðlu inkarcýdýr. Türk ve Sünni Müslüman kimliði dýþýnda, tüm etnik ve dinsel kimliklere düþmandýr.'eski Türkiye' militarist, feodal ve erkek egemendir.namus cinayetlerinin azmettirenidir. Kadýnlarýn siyasete katýlmalarýný engelleyen, onlara yönelik þiddetti meþrulaþtýran bir devlettir.'eski Türkiye', gey, transseksüel ve lezbiyen bireyleri hiç sevmez, hatta onlarý 'hasta' olarak görür.ýþgalci eski Türkiye'nin iþlediði en büyük insanlýk suçlarýndan biri de, Kýbrýs'taki askeri iþgaldir.bu iþgal nedeniyle, binlerce insan yaþamýný yitirmiþ olup, hala mezarsýz cenazeler bulunmaktadýr.'eski Türkiye'nin iþgal ettiði Kýbrýs, yýllarca Türk militarizminin ve Türk kontrgerillasýnýn merkezi olmuþtur.gazeteci Kutlu Adalý'yý hatýrlayalým!kutlu Adalý, Kýbrýs'taki Türk militarizmine karþý çýkan bir gazeteciydi yýlýnda, Türk kontrgerilla güçleri tarafýndan katledildi.eþi yýllarca derdini anlatmaya çalýþtý. Katillerini istedi. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti, Ýlkay Adalý'ya olan borcunu ödemedi.1974 yýlýnda gerçekleþtirilen Askeri Harekat'tan bu yana, tüm hükümetler, bu iþgalci politikaya destek verdiler. Bunlarýn sonuncusu da Tayyip Erdoðan'dýr.Geçtiðimiz gün, askeri iþgalin 40. yýldönümüydü.bu yýl da, Tayyip Erdoðan'ýn yakýn arkadaþý Cumhurbaþkaný Gül, Kýbrýs'taydý.Bir kez daha, 'iþgal' politikalarýna, desteklerini açýkladýlar.þimdi Tayyip Erdoðan'a sormak gerekiyor; hangi yeni Türkiye'den bahsediyorsun?yerleþik resmi ideolojinin tüm kýrmýzý çizgilerine sahip çýkan bir kiþi, hangi yüzle, yeni Türkiye'nin temsilcisi olduðunu iddia edebilir? (Eren Keskin/Eski ve yeni Türkiye!/Özgür Gündem)

10 10 24 Temmuz 2014 Perþembe Görkem Eylem Mahmut Anayasa Ýsterseniz beni asýn beynimin içindekileri buraya yazacaðým... Filistin'de akan kan yüzünden Hitler'in posterini yayýnlayýp "Geri dön" naralarý atanlarý eleþtirdiðimde, ne gizli Yahudiliðim kaldý, ne de Filistinli çocuklara karþý duyarsýzlýðým... Oysa beni bilen bilir, bir müddet önce trafik kazasýnda ölen üç genç kýz için de, Soma'daki maden faciasýnda da yas ilan edip müzik çalmayan bendim... Bugün ise RTE'nin göt korkusundan dolayý KKTC Hükümeti üç günlük yas ilan ediyor, neden? Çünkü RTE Hükümeti yas ilan etti de onun için... Bu yas kararýna ilk uyan ve canlý müzik programýný Arda ile konuþup anýnda iptal eden de gene benim... Siz bu kadar duyarlý davranýp beni ve benim gibileri eleþtireceðinize Araplarý eleþtirin... Þu ana kadar Filistin için ulusal yas ilan eden bir tek Arap ülkesi yok... Nerde ya bizim de gözlemeci(!) olduðumuz anlý, þanlý ÝKÖ? Nerde ya "Arap Baharý" diye ortalýðý velveleye veren Mýsýr? Nerde ya petrolden dünyanýn anasýný aðlatan Suudiler, Kuveytliler? Nerde ya "Ortadoðu'nun süper lüx" merkezi Dubai ve BAE? Hiçbirinin gýký çýkamaz çünkü hepsi de Amerika'nýn köpeðidir... Benim gözümden düþtüðünüz tarih, "?arb'el eyyam'es Sitte" yani 1967'deki "6 Gün Savaþýdýr"... Bütün Arap dünyasý bir avuç Yahudiye 6 gün içerisinde hem Sina Yarýmadasýný, hem Golan Tepelerini, hem de Gazze Þeridini ve Batý Þeria topraklarýný resmen hediye etti... "Gazze" problemi, çoðunuzun bildiði gibi geçen Çarþamba baþlamadý, tam 47 yýldýr devam etmekte, bilginiz olsun... - Buket Ali (Lefke'den maniler) DAHA AÐUSTOS VAR EKÝM VAR, HASDAYISAN HEKÝM VAR. BENÝM AGLIMDA SENSÝN, SENÝN,GÖÐNÜNDE KÝM VAR_? DARILMA BANA SAKIN, MISIR GIBRISA YAKIN, BEN BURALARDAN GÝDERSEM, UNUTMA,BENÝ SAKIN... DÜÞÜNÜRÜM BÝLEMEM, BEN OYUNA GELEMEM, SEVDÝÐÝMÝN ADINI, KÝMSEYE SÖYLEYEMEM... TABAÐA GOYDUM NORU, LEFKE DE ÇALAR BORU KADINLAR EVDE RAHAT, ERKEKLER ÇEKER ZORU... TABAÐA GOYDUM PAKLA, GÜVERCÝN ATAR TAKLA, BEN SENÝ ALACAÐIM, GÖÐNÜNÜ,BANA SAKLA! Ayse Öztabay 3 kuruþa köle gibi çalýþýrken, sorgusuz sualsiz iþten atýlmaya karþý yaptýðýnýz direniþlerden, çocuklarýnýzýn elindeki ekmeði çalanlara karþý açtýðýnýz grev çadýrlarý ve isyan haykýrýþlarýndan, çalýþýrken kopan kollardan, yanan bedenlerden, patronlarýn istediðiniz izinleri vermeyiþinden tanýrýz iþçimizi... Herþeyi yaratan iþçi ellere selam olsun... Haftalýk mizah dergisi Uykusuz'dan Salih Turan Katýrcýoglu Sadece bu akþam, kendime bilgisayar ortamýnda biraz vakit ayýrabildim, yârýn ve pazar günü de devam etmem gereken önemli makaleler var. Fakat, aklýma gelmiþken bu "Facebook" ortamýnda birþey sormak istedim: Yerel seçimler yapýldý, Lefkoþa'da Sn. Harmancý, var gücüyle çalýþmaya daha ilk günden basladý, ve inanilmaz proje ve atýlýmlarý ile hergün bizlere medya aracýlýðý ile yansýyor. Ki, inaniyoruz ki çok kýsa sürede gözlerle de görülecek bu atýlýmlarýn meyveleri. Þu an 42 yaþýndayým, ve o yýllarý çok genç de olsa yasayan biri olarak söylemek isterim ki, Sn. Mustafa Akýncý'dan sonra ben ilk kez þimdi tanýk oluyorum böyle bir gayret, azim, ve iyi niyete.. Fakat, diðer belediyelerde henüz seçimlerden sonra herhangi bir faaliyet duymadým. Eger varsa, bilgimize getirilirse cok memnun oluruz ve seviniriz. Ama, kesin olan birsey var, Sn. Harmanci yerel yönetimlerde, ikinci kez tarih yazmak üzere.. Bu gayret ve azmin sonucu, ülkemizin kazancýolarak geri dönecektir... Türkan Saylan'ýn fotoðrafý Janna Kýral paylaþtý, Alkolistan Cumhuriyeti'nin fotoðrafý Cemal Bektaþ Sen o resmi açýklamayý çoook beklersin sevgili Kani. Ne yazýk ki bu uyduruk devletçikte tam bir sorumsuzluk ve daha da kötüsü, tam bir cehalet denizinde yüzüyoruz. Yahu devletle iþ yapan bir yabancý (yerli de olsa farketmez) þirket nasýl olur da bakan dahil devlet görevlilerini, aileleriyle Fransa da misafir eder? Saik ne olursa olsun (ocak rehabilitesi vs) bu düpedüz rüþvet deðil mi? Yakýn geçmiþte bir eðitim taciri ülkenin yargýçlarýný uçaða doldurup Cannes'e götürdüðünde ben memlekette kýymet kopacaðýný sanmýþtým ama kimsenin kýlý kapýrdamamýþtý. Sanki yapýlan iþ son derece normal ve güzel bir iþti. Yine Deðirmenlik Lisesi'nin tabelasýna müdür beyler tarafýndan reklam alýnýyor. Uzun süre uðraþtým. Yahu devlet kurumlarýnda özel sektör reklamý yapýlamaz. Resmini de çektim koydum. Kimsenin kýlý kýpýrdamadý. Eðitim bakaný Sn Arabacýoðlu'na ulaþtým. Anýnda müdahale edeceðini sanmýþtým. Onun da kýlý kýpýrdamadý. Ýþte bakanýndan memuruna kültürel yapýmýz! Ümit Kocasakal Ya milli, ya da gayrýmilli Herkes Safýný Seçecek.. Alex Lionstone Þimdi annadým neden Erdoðan Cumhurreisi isder olsun. Mustafa Serdengecti ya zulli, ya bulli. Cenap Turgut YANLIÞ BÝLGÝ VERÝYORSUNUZ... Hasan Çatoz Kani Kanol Neyse ki, duyarlý gazeteler ve gazeteciler konuya müdahil olmaya baþladý... Bakýn, bakanýmýz Bakýrcý, eþi, bakanlýk müdürleri, özel þirket temsilcileri Marsilya'da kimin davetlisiymiþ. Levent Özadam'a yazýlan mesaj: " "Levent bey hayýrlý günler, Bakan Bakýrcý'yý Marsilya'da aðýrlayan Fransa'daki ilgili þirketin bildiðimiz kadarýyla Ýskele Kalecik'te alçý taþý ocaðý iþletmesi var. Daha önce UBP hükümeti zamanýnda 6 ay olarak ihracat izinleri uzatýlýyordu. Bunun nedeni ise rehabilitasyon iþlemlerinin denetimi yani kontrollü yapýlmasý idi. Fakat bu þirket Jeoloji ve Madencilik Dairesi müdürü ve ekibini yine davet etmiþ ve orada misafir etmiþti. Ýlgili þirket kendilerine verilen iki yýllýk izni 4 yýla çýkarmak istemektedir ve Marsilya tatili de bunun için ayarlanmýþtýr Araþtýrmalarýnýzda size yardýmcý olur düþüncesiyle bu bilgiyi sizinle paylaþmak ihtiyacý hissettim. Saygýlar sunarým " Ben yine de temkinliyim, çünkü resmi bir açýklama bekliyorum... Ama yazýlanlar doðruysa, YAÞASIN KKTC... YAÞASIN HÜKÜMETÝMÝZ... YAÞASIN BU ÜLKEDE "EVÝNÝN ÖNÜNÜ TEMÝZLEME" RÜYASI GÖREN CTP'LÝ DOSTLAR!!! Tekin Atýl Kani'ciðim çok iyi niyetlisin. Serdar Denktaþ'ýn siyasete soktuðu hangi kiþiden hayýr gördün? Bir araþtýr varsa bana da bildir.. Ha CTP mi? Onlar Serdar'dan geri deðil..

11 24 Temmuz 2014 Perþembe 11 Ilkay Adalý Atlari da vururlar Biz dortnala gideriz hep Ozgurluge Maviye Korkmadan 'EÞÞEK GÝBÝ ÇALIÞACAKLAR!'' Müdür olarak atandýðý Orman Dairesi koltuðuna oturduðu ilk günden bu yana olumsuz yönde adýndan sýkça söz ettiren Orman Müdürü Cemil Karzaoðlu, bu kez Orman Dairesi'ne yangýn müdahale ekibi için alýnan geçici iþçiler için eþþek gibi çalýþacaklar dedi... Necati Özsoy Bu müdür iþçiler için bu kelimeyi kullandýysa derhal görevden alýnmalý...ýþçiyi eþþek gören müdür önce insanlýk dersi almalýdýr?? Erhan Tünay Ohhh.ohhhh. biz eþþek olursak bunun gibiler bundan sonra daha da tüyreyecek... Kutlay Malek Bu zat deðil Müdür M bile olamayacak biridir ama gel gör ki...daha fazla yazmayým da Necati özsoy Ne söyleyeceðini tahmin ederim Kutlay abi... Kutlay Malek daha detaya inerdim ama baþým aðrýr sonra. yüzyüze olunca söylerim Ugras Beratlý Et yemek kültürel bir þey diyor arkadaþ... Cahilliðin son perdesinde... Allah akýl izan versin... Vermez bilirim ama napayým baþka ne deyim... Ataerkillik derken aslýnda arkadaþ doðrudan doðaya karþý... Doðal olana karþý... Hayvanat bahçesindeki aslanlara da mercimek verin madem... Ulaþ Barýþ Lanet olsun o Darwin'e artýk yahu Uðraþ... Nerden beladan yazdý o türlerin kökenini... Ekrem Mavigözlü kýzýn birine hayýrlý yaþlar yerine hýyarlý yaþlar yazmýþým bastý fýrçayý bastý fýrçayý ne olmuþ yani bayan haným kardeþim harflerin yeri deðiþik sadeceee Feyzi Hansel Yaslý olduðumuz için tatil uzamadý! Sahi, atalarýmýz neyin hamaratýnýn akþamüstü belli olduðunu söylerdi? Hasan Somuncuoðlu Ahmet Ersöz Haber geldi aniden Hükümet kalktý yerinden Mutlu olduk derinden CAS ile yine yeniden Elvan Levent, 1976 Moskova YUH Dediklerim Bu bir þikayet MEKTUBUDUR!!!! Hasan Somuncuoðlu Gizem hanim gondermis; LEFKOSA - Küçük Kaymaklýda "karafaki meyhanesi". Cogunuz gitmiþsinizdir belký de. Belký de gece saat 1'de kahkaha atarak gülenlerden biri de sensin. Biliyormusun ki o kahkahayý artýðýnda ÝKÝZ evde yaþayan 84 yaþýndaki babaannem ve 64 yaþýnda kanser hastasý özürlü halam uykusundan korkarak her gece uyanýyor...düþün ki ÝKÝZ evinde bir meyhane... Her gece kebap dumaný, her gece baðýrma, her gece park kavgasý hatta çoðu gece bahçende iþeyen sarhoþlar ve kusan adamlar... Bunlar da yetmezmiþ gibi Fotografta da gördüðünüz jeneratör. Eksozun yönü babaannemin mutfaðý!!! Ve gerçek bir KIBRISLI kadýn olan babaannem tüm neneler gibi gününün 3'te 2'sini mutfakta geçirir. "Polisi" arýyoruz biz bakmayýz diyor! "çevre dairesini" arýyoruz geliyor müziði sesini kýstýrýyor daha köþeyi dönmeden müzik tekrar aciliyor... "Belediyeyi" arýyoruz ilgileneceðiz diyor... Þimdi burdan açýk býr þekilde herkese sesleniyorum... Hade alýn bu yazdýðýmý da haber yapýn sayýn basýn! Sayýn Belediye Baþkaným Mehmet Harmancý bu sýze açýk bir þikayettir! Polis ve çevre dairsi hade gösterin kendinizi... Bazý þeyler çok geç olmadan... LUTFEN YARDIM EDiN!!!! ~Gizem Çeliker Akandere~ Halil Cokmez Zekeriya Ulaþ Üretmeyen, eðitimsiz, yetersiz, hedefsiz, amaçsýz, belirsiz, beklentisiz, umutsuz toplumlar parasý olsa da acýnacak haldedir. Aslýnda çok kaybettikleri vardýr. Dolu zamanlarý azdýr. Boþ zamanlarý boþ iþlerle, dedikodu, aðlama, sýzlama, þikayet, az bilgi ile fikir yürütme ile doludur. Ve günün sonunda gidip uyuma... Ümit Silman

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Emine Hür Size Yalan Söyleyemezler David J. Lieberman KORÝDOR YAYINCILIK Yakýp ettin köz beni Eritti o söz beni Aþkýna düðümlüyüm Ne olursun çöz beni 24 Temmuz 2014 Perþembe TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER Bir ülke, yarý köle, yarý özgür insanlardan oluþursa sürekli yaþayamaz." A.Lincoln sekiz yaþýnda küçücük bir kýz çocuðuyken baþýmdan aþaðý yetmiþdörtlerin en aðýr bombalarýný yaðdýran sendin anasýzlýðý, babasýzlýðý, yurtsuzluðu tadan ben gözlerimi býrakayým, istersen kulaklarýmý ellerim bana kâfi saçlarýmý býrakayým ya da kan renginde goncolozlar aldý kimliðimi uçtu da gitti Fatma Akilhoca "Kimliksizliðim armaðan olsun" adlý þiirinden Turgutreis'e yýldýz yaðacak "Sanat Engel Tanýmaz II" fotoðraf ve kýsa film yarýþmasý baþvurularý baþladý n YARIÞMAYA 17 KASIM'A KADAR BAÞVURU KABUL EDÝLECEK Kuzey Kýbrýs Turkcell'in "Sanat Engel Tanýmaz II" Fotoðraf ve Kýsa Film Yarýþmasý'na baþvurular baþladý. Yarýþmaya baþvurular bugünden itibaren veya Kuzey Kýbrýs Turkcell iletiþim merkezlerinden yapýlabilecek. Kuzey Kýbrýs Turkcell tarafýndan bugün El Sabor Restoran'da düzenlediði basýn toplantýsýnda yarýþma hakkýnda bilgi verildi. Basýn toplantýsýna Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Kuzey Kýbrýs Turkcell yetkilileri, bazý sivil toplum örgütü temsilcileri, jüri üyeleri ve basýn mensuplarý katýldý. "Engellilerin baþarýsýný yansýtmak, sorunlarýna dikkat çekmek, farkýndalýk yaratmak ve daha fazla engelliyi dýþarý çýkarmayý amaçlayan" yarýþmada, dereceye giren eseler sergilenecek. Yarýþmanýn birincisine bin, ikincisine 750, üçüncüsüne ise 500 TL hediye çeki ve ayrýca Turkcell T 50 telefon hediye edilecek. Yarýþmaya 17 Kasým tarihine kadar baþvuru kabul edilecek. Piyanist Veda Erman'ý kaybettik Devlet sanatçýsý piyanist Verda Erman, Fransa'nýn baþkenti Paris'te, kan kanserinden 70 yaþýnda yaþamýný yitirdi Ünlü piyanist Verda Erman, iki ay önce kan kanserine yakalandý. Evli, 2 çocuk annesi Erman, diplomat olan eþiyle yaþadýðý Paris'teki evinde bugün sabaha karþý yaþamýný yitirdi. Erman'ýn ölümü, yakýnlarý ve sanatçý dostlarýný yasa boðdu. Hürriyet'in haberine göre, devlet sanatçýsý, piyanist Gülsin Onay, Türkkiye'nin çok önemli ve deðerli bir sanatçýsýný kaybettiðini belirtip, "Verda Erman, sadece Paris ve Avrupa'da deðil yaþadýðý Bodrum'da da birçok hayýr konserlerinde sahne almýþ, sanatseverlerin gönlünde taht kurmuþtu. Kýsa süre önce yakalandýðý kan kanserinden kurtulamadýðýný ve yaþamýný yitirdiðini üzüntü ile öðrendik, sanat dünyamýzýn baþý saðolsun" dedi. Ayný zamanda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn solist sanatçýsý olan Verda Erman'ýn cenazesinin Türkiye'ye getirilerek defnedileceði belirtildi. Müzik öðrenimine Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'nda baþladý. Rana Erksan ve Ferdi Statzer'in öðrencisi oldu. Kýsa zamanda üstün yeteneðini belli etti ve üstün yetenekli çocuklar için çýkartýlmýþ olan 6660 sayýlý yasa gereðince 1957 yýlýnda Paris'e gönderildi. Paris Konservatuvarý'nda piyano öðrenimini sürdürdü ve Lucette Descaves'in öðrencisi oldu. Okulunu birincilikle bitirdi. Kariyerini Teoman konseri ertelendi Dün gerçekleþtirilmesi planlanan Teoman konseri 5 Aðustos'a ertelendi. ENKA Kültür Sanat tarafýndan yapýlan açýklamada bu akþam gerçekleþecek olan Teoman konseri, önceki akþam saatlerinde ilan edilen Ulusal Yas dolayýsýyla 5 Aðustos Salý akþamýna ertelendi. geliþtirmek amacýyla ayrýca ünlü piyanist ve pedagog Lazare-Levy ile çalýþtý. Noel Gallon'dan armoni ve kontrpuan dersleri aldý. Paris'te bulunduðu süre içinde baþarýlý konserler verdi. Yurda döndükten sonra Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde birçok piyano konçertosunu seslendirdi, bazýlarýnýn Türkiye'de ilk seslendiriliþini gerçekleþtirdi Kasým ayýnda Marguerite LongJacques Thibaud Uluslararasý Piyano Konkuru'nda Paris kenti ödülünü kazandý.1965'de Kanada Uluslararasý Piyano Yarýþmasý'nda ikincilik kazandý. 1971'den sonra, dünyanýn önemli müzik merkezlerine konuk sanatçý olarak davet edildi ve konserler verdi. Rudolf Serkin tarafýndan Marlboro (Vermont) Festivali'ne çaðrýldý. Müzik merkezlerindeki ünlü orkestralar eþliðinde konçertolar çaldý. Belgrad, Paris, Montreal ve Bükreþ'te baþarýlar kazandý yýlýnda Devlet Sanatçýsý unvaný aldý. Ayný zamanda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn solist sanatçýsý olan Erman, orkestranýn Avrupa turnelerine birçok kez katýldý ve verdiði konserler dýþ basýnda övgüyle karþýlandý. Bu yýl 10'uncusu gerçekleþecek olan D-Marin Turgutreis Uluslararasý Klasik Müzik Festivali'nin programý belli oldu. D-Marin Turgutreis Uluslararasý Klasik Müzik Festivali, 10. yýlýnda dünya starlarýný aðýrlamaya hazýrlanýyor. Kurucu destekçiliðini Doðuþ Grubu'nun, Sanat Yönetmenliðini Yücel Canyaran'ýn üstlendiði D-Marin Turgutreis Uluslararasý Klasik Müzik Festivali'nin programý açýklandý. 31 Temmuz, Aðustos 2014 tarihlerinde Bodrum'da düzenlenecek olan festival, 10. yýlýnda birbirinden deðerli sanatçýlarýn katýlýmýyla ve zengin repertuvarýyla müzikseverlere seslenecek. Dört gün boyunca, toplam yedi konserin gerçekleþtirileceði D-Marin Turgutreis Uluslararasý Klasik Müzik Festivali'nin açýlýþ konserinde, Þef Naci Özgüç yönetimindeki Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý (CSO), dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazýl Say'a eþlik edecek. Fazýl Say'ýn festival için Hermias Efsanesi'nin hüzünlü hikâyesinden etkilenerek yazdýðý yeni eseri 'Yunus Sýrtýndaki Çocuk'un Dünya Prömiyeri DMarin Turgutreis Klasik Müzik Festivali sahnesinde gerçekleþecek. 10. D-Marin Turgutreis Klasik Müzik Festivali, ikinci, üçüncü ve dördüncü gecesinde de dünya devlerini aðýrlamaya devam edecek. Festivalin ikinci gecesinde Türkiye'nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrasý olan Doðuþ Çocuk Senfoni Orkestrasý (DÇSO) ve CSO üyelerinden oluþan Þef Rengim Gökmen yönetimindeki karma orkestra, konserin ilk yarýsýnda DÇSO'nun genç solistlerine, ikinci yarýda ise "3 Tenor" olarak tanýnan ünlü tenorlar Þenol Talýnlý, Ayhan Uþtuk ve Aykut Çýnar'a eþlik edecek. 2 Aðustos Cumartesi akþamý dünyaca ünlü keman sanatçýsý Vanessa Mae'yi Þef Oðuzhan Balcý yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde aðýrlayacak olan festival, 3 Aðustos Pazar akþamý ise kapanýþý Þef Sergey Tararin yönetimindeki Moskova Senfoni Orkestrasý'yla sahne alacak olan dünyaca ünlü Arjantinli tenor Jose Cura ve 2012 Leyla Gencer Þan Yarýþmasý birincisi ve önceki yýl festivalin gün batýmý sahnesinde performansýyla ayakta alkýþlanan Mýsýrlý Soprano Fatma Said ile yapacak. Bozcaada'da film günleri Bozcaada Belediyesi ve BOZTÝD (Bozcaada Turizm Ýþletmeleri Derneði) tarafýndan, bu yýl ilki düzenlenecek Bozcaada Uluslararasý Ekolojik Belgesel Film Festivali BIFED 30 Ekim 2 Kasým 2014 tarihleri arasýnda Bozcaada da gerçekleþecek. Daimi temasý Çevre olan bozcaada Uluslararasý Ekolojik Belgesel Film Festivali, yaþadýðýmýz dünyanýn sorunlarý ve zenginlikleriyle ilgili sanatsal üretimlerin oluþumuna ve sunumuna yeni bir neden oluþturmak, ülkemizde ekoloji konusunda ciddi ve baðýmsýz bir platform yaratýlmasýna öncülük etmek ve bu çalýþmalarý ödüllendirmek amacýyla oluþtu. Festivalin Yönetmenliðini Ethem Özgüven ile birlikte Kum, 4857, Hakikat, Can Yelekleri Koltuklarýn Altýnda Deðildir, gibi belgesel ve kýsa filmlerin yönetmenliðini yapan; Ulusal Çevre Senaryo Ödülleri, Antalya Altýn Portakal Uluslararasý Kýsa Film Video Festivali, Karþý Sanat gibi kurumlarda ve çalýþmalarda küratör, uluslararasý iliþkiler direktörü, kurucu ve eðitmen olarak görev almýþ Petra Holzer Özgüven yürütmektedir.

13 13 24 Temmuz 2014 Perþembe TÜRKÝYE CUMHURBAÞKANLIÐI SEÇÝMÝ Büyükelçi Akça basýn toplantýsý düzenledi Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Türkiye'de alýnan kararlara dahil olmanýn önemini vurgulayarak, TC vatandaþlarýný oy kullanmaya çaðýrdý. Ýlk kez 10 Aðustos Türkiye Cumhurbaþkanlýðý Seçimlerinde, KKTC'de de sandýk kurulacaðýný kaydeden Büyükelçi Akça, geçmiþ seçimlerde gümrük kapýlarýnda sandýklar kurulduðunu ancak bunun da seçmenler için zor olduðunu, dolayýsýyla da katýlým oranýn da düþük kaldýðýný ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, Türkiye'de yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için KKTC'de oy kullanýlmasýna yönelik çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. 90 BÝN SEÇMEN Büyükelçilikte düzenlediði basýn toplantýsýnda 12. TC Cumhurbaþkaný Seçimi için yeterli seçmen sayýsý bulunan ülkelerde sandýk kurulacaðýný ifade eden Akça, yapýlan en son kütük çalýþmasýna göre KKTC'de de yaklaþýk 90 bin seçmenin bulunduðunu, bunun önemli bir kýsmýný öðrencilerin, bir kýsmýný da geçici olarak çalýþmak için KKTC'de bulunan veya çifte uyruklularýn oluþturduðunu belirtti. Seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan organize edildiðini, elçiliklerin görevinin sadece oy kullanýlmasýný ve oy zarflarýnýn Türkiye'de kurulan Yurt Dýþý Ýlçe Seçim Kuruluna iletilmesini saðlamak olduðunu kaydeden Halil Ýbrahim Akça, oylarýn KKTC'de sayýlmayacaðýný, bunun olasý bir kargaþanýn yaþanmasýný önlemek için alýnan bir karar olduðunu vurguladý. TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nde sadece oy kullananlarýn kaydedileceðini ifade eden Akça, seçmen kütüklerinin internet üzerinden güncellendiðini dolayýsýyla oy kullananlarýn da kayýtlarýnýn internet üzerinden iþleneceðini, böylece oy kullananlarýn sayýsýnýn belirleneceðini anlattý. Oy kullanabilmek için nüfus cüzdaný veya pasaport ibraz etmesinin þart olduðunu da hatýrlatan Akça, nüfus cüzdanýnda kimlik numarasý yok ise Konsolosluktan kimlik numarasý içeren nüfus cüzdaný örneðinin alýnabileceðini ifade etti. KKTC'de, TC Cumhurbaþkaný Seçimi birinci turunda 31 Temmuz-3 Aðustos, ikinci turunda ise 17 Aðustos 20 Aðustos 08:00 ile 17:00 saatleri arasýnda oy kullanýlabileceðini ifade eden Büyükelçi Akça, saat 17:00'de sýrada bekleyenlerin oy kullanabileceðini ancak oy kullanma yerine 17:00'dan sonra gelenlere oy kullandýrýlmayacaðýný belirtti. Akça 31 Temmuz 3 Aðustos döneminde oyunu kullanamayanlarýn ancak 26 Temmuz 10 Aðustos'a kadar Türkiye'de belirlenmiþ gümrük kapýlarýnda oy verebileceklerini ifade etti. SANDIKLAR 20 TEMMUZ FEN LÝSESÝ ÝLE LEFKOÞA TÜRK LÝSESÝ Oy verme iþlemi için Lefkoþa'da Büyükelçiliðin bulunduðu bölgede yer alan 20 Temmuz Fen Lisesi ile Lefkoþa Türk Lisesi'nde 33 sandýk kurulacaðýný kaydeden Büyükelçi, seçmenin hangi sandýkta oy kullanacaðýnýn okullarýn giriþinde kurulacak danýþmalardan da öðrenebileceðini söyledi. Elçi, güvenlik tedbirlerinin de KKTC Polisi tarafýndan alýnacaðýný belirtti. Seçmen kütüðünün kontrol edilmesi ve randevularýn internet üzerinden mümkün olduðundan seçmenlerde tereddütler oluþtuðunu, bunun YSK'nýn kararý olduðunu ifade eden Akça, uygulamalarýn sandýk kurulacak tüm ülkelerde de ayný olduðunu ifade etti. RANDEVU 25 TEMMUZA KADAR ALINABÝLECEK Oy kullanýmýnýn randevu ile olacaðýný vurgulayan Akça, oy kullanabilmek için 25 Temmuz'a kadar internet sitesi üzerinden randevu alýnabileceðini, randevu almayan seçmenlere ise sistemin kendisinin gün vereceðini, seçmenlerin hangi sandýkta hangi gün oy kullanabileceðini 26 Temmuz'dan itibaren site üzerinden öðrenebileceðini anlattý. SADECE RANDEVU VERÝLEN GÜNDE OY KULLANILABÝLECEK Aile fertlerine ayný gün randevu alma olanaðý tanýmak için sisteme giren bir kiþinin 5 kiþiye randevu alabileceðini anlatan Akça, seçmenin ancak kendisine randevu verilen günde oy kullanabileceðini vurguladý. Ulaþým konusunda da deðinen Akça, ilk olarak her ilçede sandýk kurulmasýnýn önerildiðini ancak YSK'nýn sadece Lefkoþa'da kurulmasýna karar verdiðini, ulaþým konusunda belediyelerin de desek vereceðine inandýðýný söyledi. Randevularýn Cuma gününe kadar alýnabileceðini, bunun aileler için kolaylýk olduðunu vurgulayan Akça, "Seçimlere katýlmak önemlidir. Bu Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna sunmuþ olduðu bir imkândýr. Oy kullanarak Türkiye'de alýnan kararlara dahil olmak önemli bir imkândýr. Dünyada tüm ülkeler bu imkâný kendi vatandaþlarýna saðlayamýyor" dedi. KONSOLOSLUKTA GÖREVLÝLER BULUNACAK GÜZELYURT YEÞÝLADA LÝONS GIDA YARDIMI YAPTI Güzelyurt Yeþilada Lions Kulübü, Ramazan ayý nedeniyle gýda yardýmý yaptý. Kulüpten yapýlan açýklamaya göre, Kulüp Baþkaný Peran Besim ve yönetim kurulu üyeleri bölgeden seçmiþ olduklarý bazý dar gelirli ailelere gýda torbasý hazýrlayýp katkýda bulundular. Konsolosluk hizmetlerinin verildiði binada seçmenlere yardýmcý olmak için görevli personellerin de bulunacaðýný söyleyen Akça, numaralý telefondan da yardýmcý olunduðunu kaydetti. Akça, tüm TC vatandaþlarýný oy kullanmaya çaðýrdý. BAÞBAKANLIK "SOMA ÝÇÝN MAAÞ KESÝNTÝSÝ" KONUSUNDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLÝYOR LTB BAÞKANI HARMANCI HAMÝTKÖY'Ü ZÝYARET ETTÝ Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Mehmet Harmancý, "þehirle Lefkoþalýlarý barýþtýrma, aradaki mesafeleri azaltma" sloganý ile baþlattýðý Lefkoþa bölge ziyaretlerinin ikincisini Hamitköy'de gerçekleþtirdi. LTB'den verilen bilgiye göre.harmancý'nýn vatandaþlarýn sorunlarýný dinlediði ziyarette LTB meclis üyeleri ve yöneticileri de hazýr bulundu. LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, Hamitköy bölgesinin çok hýzlý ve plansýz büyümesi nedeniyle altyapý sorunlarý oluþtuðuna dikkat çekerek, bazý sorunlarýn kýsa vadede çözülebileceðini söyledi. Temizlik ve altyapý hizmetleri vermenin belediyenin temel sorumluluklarý arasýnda olduðunu belirten Harmancý, Hamitköylülerin özellikle bu hizmetler konusundaki þikayetlerine çözüm bulmak amacýyla bütüncül projeler üretmek ve önümüzdeki sene hayata geçirebilmek için çalýþmalara baþladýðýný söyledi. Baþbakanlýk, Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasý nedeniyle maaþlardan yapýlan yüzde 1'lik kesinti konusunda, yardým kampanyasýna destek veren sendika ve derneklerle birlikte bugün basýn toplantýsý düzenliyor. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Müsteþar Ömer Köseoðlu tarafýndan, yardým kampanyasýna destek veren sendikalar ve emekli derneklerinin temsilcileriyle birlikte kampanya hakkýnda kamuoyuna detaylý bilgi vermek amacýyla bugün saat 10.15'te Baþbakanlýk'ta basýn toplantýsý düzenleneceði kaydedildi. Bakanlar Kurulu 18 Haziran'daki toplantýsýnda kamu çalýþanlarý ve emeklilerin brüt maaþlarýndan yüzde 1 kesinti yapýlarak Manisa-Soma'da meydana gelen maden kazasýnda hayatýný kaybeden 301 maden iþçisinin ailelerine yardým yapýlmasýný kararlaþtýrmýþtý.

14 14 24 Temmuz 2014 Perþembe DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Yusuf Tandoðan Eczanesi: Mehmet Akif Cad. Hacý Ali Apt. B Blok No:4 Toros Ticaret Yaný Dereboyu Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. No:2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný Kermiya Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No:32 Su Dairesi Yaný Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Ýki tarafý uzlaþtýrmak üzere araya girme dolayýsýyla güç 1 duruma düþmek (iki kelime). 2-Bir 2 þarkýda her kýtadan sonra tekrarlanan ve 3 bestesi deðiþmeyen parça. Ýlâç, merhem. 4 3-Konuþmasýný kesmek veya 5 konuþmaktan kaçýnmak. Bir emir. 6 4-Bir iþi yapma, yerine getirme. Kendini veya baþka 7 birini özürlü göstermek için ileri 8 sürülen sebep. 5-Bir araba markasý. 9 Dolaylý anlatým. 6-Harf okunuþu. Ters 10 okunuþu "Çeþmeden evlere 11 su taþýmayý meslek edinmiþ kimse". Selenyum'un kýsaltmasý. 7-Büyüklük, nicelik, derece bakýmýndan iki þey arasýnda veya parça ile bütün arasýnda bulunan baðýntý, nispet. Radyo ve 1-Bütün bilim, sanat dallarýný televizyonda programlarý, haberleri tek veya bir arada belli bir sunan kimse. 8-Uyuklamak, uyuklar yönteme göre inceleyen eser. gibi hareketsiz durmak. 9-Sona "K" 2-Bir erkek adý. Mecazi konursa "Bir iþin yapýlmasý için anlamda "Çok zayýflamak". harcanan beden ve kafa gücü" olur. Geri verme. Vilayet. 10-Kýsaltmasý Fe 3-Hafifçe topallayan. Kansýzlýk. olan, sanayide kullanýlmaya en 4-Dansta kavalyenin eþi. elveriþli element. Güzel kadýn. Yardým amacýyla toplanan 11-Ýnsaný istenmeyen seçeneklerden para. Vilayet. 5-Bir þeyi birini, çoðunlukla iki seçenekten bulmaya çalýþmak. Ters birini izlemeye zorlayan tartýþma, okunuþu "Bir yaz meyvesi". sorun veya usa vurma durumu. Emek 6-Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". sonucu ortaya konan ürün, yapýt. Musul'da tek bir Hýristiyan bile kalmadý! 2003 yýlýna kadar 200 bine yakýn Hýristiyan'ýn yaþadýðý Musul'da artýk tek bir Hýristiyan'ýn bile yaþamadýðý açýklandý. Hýristiyan dünyasýnýn gözlemcileri Musul'daki trajediyi 1915'teki Ermeni jenosidine benzetiyor. IÞÝD'nin Musul'u ele geçirmesiyle bölge büyük bir "etnik temizlikle" karþý karþýya. Binlerce yýldýr Musul ve civarýnda yaþayan Asuri-Süryani, Keldani, Ermeni, Þabak ve Ezidî Kürtleri IÞÝD'in tehditleri yüzünden evlerini terk etti.iþýd Cumartesi günü kentte bildiriler daðýtarak Musul'u terk etmeyen Hýristiyanlar ile diðer dini gruplarý ölümle tehdit etmiþti. Dünyada baský gören Hýristiyanlarýn haklarý konusunda çalýþmalar yapan Ýnsan Haklarý için Uluslararasý Toplum'un Sözcüsü Martin Lessenthin ise Musul'daki trajediyi 1915'teki Ermeni jenosidine benzetti. Lessenthin, kaçan Hýristiyanlarý koruma altýna alan Kürtlere ve Ürdün'e minnettar olduklarýný söyledi.saddam rejimi döneminde Hýristiyanlarýn daha güvende olduðunu savunan Lessenthin "Kürt bölgesinde Hýristiyanlar için çadýr kentler kurulmasaydý trajedi çok daha büyük olurdu" diye konuþtu. TÜRKÝYE, KATAR VE SUUDÝ ARABÝSTAN SESSÝZ! Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü (HRW)Ortadoðu Müdiresi Sarah Leah Whitson, "IÞÝD'in denetimindeki bölgede sadece bir Türkmen, bir Þabak, bir Ezidi veya bir Hýristiyan olmak, yaþamýný kaybetmek anlamýna gelebiliyor" dedi. Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ýn Musul'daki trajediye sessiz kalmalarý Hýristiyan çevreleri tarafýndan eleþtirilirken, son üç gün içinde Musul'dan büyük bir kaçýþ yaþanýyor.baðdat'taki Süryani Patrik Patriarch Sako Musul'da artýk tek bir Hýristiyan'ýn bile yaþamadýðýný dünyaya duyururken, IÞÝD'in Hýristiyan avýna çýktýðýna dikkat çekti. Kaçýþtan birkaç gün önce Hýristiyanlarýn evlerinin 'N' yani "Nazara" (Hýristiyan) harfiyle iþaretlendiðini belirten Süryani patrik, baþta Ýslam alemi olmak üzere uluslararasý camianýn harekete geçmesini istedi. HRW: EN AZ 200 TÜRKMEN, ÞABAK VE EZÝDÝ KAÇIRILDI 1.5 MÝLYONDAN 300 BÝN KALDI! 2003 yýlýnda ABD öncülüðündeki Irak savaþýnýn baþlamasýndan önce Irak'ta 1,5 milyona yakýn Hýristiyan yaþýyordu. Bunlardan 200 bine yakýn Musul'daydý. Þu anda bütün Irak'ta 300 bine yakýn Hýristiyan'ýn kaldýðý tahmin ediliyor. Hýristiyanlarýn en çok sýðýndýðý bölge ise Güney Kürdistan. (anf) Yukarýdan Aþaðýya: Dünkü bulmacanýn çözümü Hiçbir zaman, hiçbir biçimde. 7-Binek hayvaný. Ters okunuþu "Utanýlacak iþleri hiç sýkýlmadan yapan, utanmaz". 8-Ters okunuþu "Eski dilde, mavi". Birçok kimsenin toplanýp el birliðiyle bir kiþinin veya topluluðum iþini görmesi ve böylece iþlerin sýra ile bitirilmesi. 9-En küçük yerleþim birimi. Harf okunuþu. Notada duraklama iþareti. 10-Ters okunuþu "Bir meyve". Evlerin önüne oturmak için taþ ve çamurla yapýlan set. 11-Bir gýda maddesi (çoðul). Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. Ýsrail'deki barýþ yanlýlarý baský altýnda Ýsrail ordusunun Gazze'ye yönelik insanlýk dýþý saldýrýlarýna karþý çýkan kesimler büyük bir baský ile karþý karþýya kalýyor. Ýsrailli muhalif gazeteci Haaretz gazetesi yazarý Gideon Levy ülkedeki bu baskýcý ortamdan en çok etkilenenlerden. Levy, Gazze'ye yönelik bombardýmanlarýn baþladýðý ilk günlerde yazdýðý yazýsýnda Ýsrailli pilotlar için "(Pilotlar) en zayýflara, yardýma muhtaç kiþilere, uçaðý ve hava savunma sistemi olmayan insanlara karþý savaþýyorlar" diye yorum yapmýþtý. Levy, Ýsrail'in Gazze'ye yönelik saldýrýlarýný eleþtirdiði için bir nefret kampanyasýna maruz kaldýðýný söylerken, birçok tehdit mektubu aldýðýnýn altýný çiziyor. Levy, Ýsrail'deki durumun Filistin ile barýþa imza attýðý için cumhurbaþkaný Ýzak Rabin'in katledildiði 1995 yýlýndaki ortam ile ayný olduðuna dikkat çekiyor. Ýsrailli yazar David Grossman, Ýsrail'de artýk kardeþin bile kardeþe düþmanca bakabileceðini dile getirdiði yazýsýnda, "bunun için birinin düþüncelerinin diðerlerinden farklý olmasý yeterlidir" diyerek, ülkedeki aþýrý gergin havaya dikkat çekmiþti.gazzesaldýrýlarýnda Filistinlilerden kadýn ve çocuklarýn yoðunlukta olduðu sivillerin yaþamýný yitirmesine raðmen, askeri operasyonlara destek devam ediyor. Zira her üç Ýsrailliden ikisi son Gazze saldýrýsýna destek verdiðini beyan ediyor. (ANF)

15 24 Temmuz 2014 Perþembe 15 GÜNEYDEN... FIFA'DAN SAHADA ÞÝDDET YASA TASARISINA MÜDAHALE Uluslararasý Futbol Federasyonlarý Birliði'nin (FIFA), Güney Kýbrýs'ta sahada þiddetin önlenmesiyle ilgili hazýrlanan yasa tasarýsýnda deðiþiklikler yapýlmasýný istediði haber verildi. Alithia gazetesi "FIFA Deðiþiklik Ýstiyor... Þiddetle Ýlgili Yasa Tasarýsý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, FIFA'nýn Rum Futbol Federasyonu'na (KOP) gönderdiði mektupla, sahada þiddetin önlenmesiyle ilgili hazýrlanan yasa tasarýnýn FIFA tüzüðüyle uyuþmadýðýna iþaret ederek, yasa tasarýsýnda deðiþiklikler yapýlmasýný istediðini aktardý. Asým Altiok, Ramazan BK'in fotoðrafýný paylaþtý Facebook ta ve þöyle yazdý: Adem ile Havva anamýz gibi ama savaþ yok... sözde ahlak sembolü kara çarþaflý, burkalý, peçeli, haremli ama her yanda katliam var! Amerikalýlar Ledra Palace Oteli'ne talip II. HRÝSOSTOMOS OTELÝ KÝLÝSE'NÝN TEK BAÞINA TAMÝRE KALKIÞMASI HALÝNDE TÜRKLER TARAFINDAN ALINMASINDAN KORKTUÐU ÝÇÝN AMERÝKALILARA TEKLÝF ETTÝ AMERÝKALILAR KUMARHANE ÝÞLETME ÝZNÝ DE EDÝNMEK ÝSTÝYOR "BARIÞ GÜCÜ OTEL YERÝNE YANDAKÝ BÝNALARI KULLANABÝLÝR" Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, 1974'ten beridir BM Barýþ Gücü tarafýndan kullanýlmakta olan Ledra Palace Oteli için Amerikalý yatýrýmcýlarla görüþüyor. Fileleftheros, her þeyin II. Hrisostomos'un hesapladýðý gibi geliþmesi halinde Amerikalýlar ile çok yakýnda anlaþma imzalanabileceðini haber verdi. Haberi "Ledra Palace'ý Ýstiyorlar... Amerikalýlar Oteli Yeniden Canlandýrmak Ýstiyor- Baþpiskopos'la Müzakereler" baþlýðýyla manþete çeken ve Ledra Palace Otel'in uzun vadeliðine kiralanýp 15 milyon Euro harcamayla yenilenmesi ve yeniden iþletilmesinin hedeflendiðini kaydeden gazete, Amerikalýlarýn resort tipi kumarhane iþletme izni de edinmek istediklerini belirtti. Gazeteye göre II. Hrisostomos, Güney Kýbrýs'ta muhtemel yatýrým fýrsatlarýný araþtýrmak için Güney Kýbrýs'ta bulunan Amerikalý yatýrýmcýlarla geçen hafta görüþtüðünü belirterek "Hedefimiz, otelin yýkýlmasýný engellemek, tamir edip yenilemek ve mümkün olan en kýsa zamanda iþletmeye açmaktýr. Baþpiskoposluk bu amacý büyük bir yabancý þirketler grubu aracýlýðýyla baþarmaya çalýþýyor. Kilise'nin büyük hissedar olduðu Ledra Palace'daki sermaye hisselerinin satýlmasý söz konusu deðildir" dedi. "BARIÞ GÜCÜ OTEL YERÝNE YANDAKÝ BÝNALARI KULLANABÝLÝR" II. Hrisostomos, tarihi oteli 1974'ten beridir kullanmakta olan BM Barýþ Gücü konusunun Rum yönetimi ile BM arasýnda halledileceðini belirterek "Hükümetin askerlerin içeriden çýkmasýný kabul edeceðini zannediyorum. Mevzilerini dýþarýda tutabilirler, hemen yanda baþka binalar var, otel yerine onlarý kullanabilirler" dedi. Amerikalý yatýrýmcýlarla, Kilise'nin sahip olduðu sahil kesimindeki binalarýn deðerlendirilmesi konusunu da masaya yatýrdýklarýný anlatan II. Hrisostomos "otel inþasý için de kullanýlabilirler" ifadesini kullandý. Gazete, Ledra Palace Oteli'ni yansýtan bir de fotoðrafla desteklediði haberinde, fotoðraf altýnda þu ifadelere yer verdi: "Geliþmeler daha baþlangýç aþamasýnda olmasýna karþýn Amerikalý yatýrýmcýlarýn Ledra Palace'ýn yeniden iþletilmesini kumarhane izniyle birlikte mi inceledikleri öðrenilemedi. Edindiðimiz bilgilere göre Amerikalýlar, turizm alanýyla ve hükümetin önümüzdeki aylarda uluslararasý ihaleye çýkmasý beklenen, resort tipi kumarhane iþletme izni edinmekle ilgileniyor." Gazete edindiði bilgilere dayanarak, II. Hrisostomos'un geçen haftaki görüþmeleri sýrasýnda, otel inþa etmek için Kilise'ye ait deniz kenarýndaki binalarla ilgilenen Amerikalý yatýrýmcýlara, Lefkoþa'daki Ledra Palace Oteli'ni teklif ettiðini, Amerikalýlarýn teklifle ilgilenip oteli gezdiðini kaydeden gazete þunlarý da yazdý: "II. Hrisostomos gazetemize yaptýðý RÝK MUHABÝRÝNÝ LONDRA'DA HASTA VE PARASIZ BIRAKTILAR Rum Radyo ve Televizyon Kurumu (RÝK) çalýþaný Evdokia Loizu'nun, Rum Hükümeti'ndeki bürokratik engeller nedeniyle Londra'da hasta ve parasýz býrakýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Loizu'nun RÝK'deki çalýþma þartlarýndan dolayý "ensefalit" (beyin iltihabý) geçirdiðini ve bu durumun, Loizu'nun ciddi saðlýk sorunlarý yaþamasýna sebep olduðunu ve Rum doktorlarýn Loizu'nun durumunun ciddiyetinden ötürü, kurul raporuyla Londra'da tedavi görmesi açýklamada, Baþpiskoposluðun Ledra Palace Oteli'ni kendi baþýna tamir etmeye ve yenilemeye kalkmasý halinde otelin Türk ordusu tarafýndan alýnmasý tehlikesinden korktuðunu söyledi. 'Güvenimiz yok, dolayýsýyla devlet desteðine sahip büyük bir þirket istiyoruz. Bunu Amerikan þirketler grubu aracýlýðýyla baþarýrsak her þey daha kolay olacak' dedi. Kilise'nin Otel'deki sermaye hissesini satmasýnýn söz konusu olmadýðýný ancak oteli, taliplerine uzun vadeliðine kiralamayý veya ortak (joint venture) olmayý düþündüklerini kaydeden II. Hrisostomos, Amerikalý yatýrýmcýlarla yeniden görüþeceðini, otelin yýkýlmamasý için bu iþin olumlu sonuçlanmasýný istediðini söyledi ve daha önce de yatýrýmcýlarýn otele ilgi gösterilmesine karþýn daha ileri gidilemediðini hatýrlattý." gerektiðine karar verdiklerini yazdý. Loizu'nun tedavisinin 2 ay süreceðine ve 13 bin sterline mal olacaðýna deðinen gazete, Loizu'nun Londra'ya gönderilerek tedavisinin baþlatýldýðýný, ancak Rum Saðlýk Bakanlýðý'nýn, tedavinin güney Kýbrýs'ta da yapýlabileceðini belirterek, tedavi masraflarýný ödemeyi reddettiðini kaydetti. Gazete, Rum Gazeteciler Birliði'nin de bunun büyük bir suç olduðuna iþaret ederek, bu durumu kýnadýðýný yazdý. YUNANÝSTAN'A GÖRE MÜZAKERELERDE "ÇATIÞMA" VAR Yunanistan Hükümet Sözcüsü, Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun 20 Temmuz Barýþ Harekatý'nýn yýldönümü sebebiyle yaptýklarý açýklamalara atýfta bulunarak "müzakerelerde çatýþma olduðu" iddiasýnda bulundu. Alithia ve diðer gazeteler, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in 28 Temmuz Pazartesi günü Atina'ya gerçekleþtireceði ziyaret çerçevesinde Yunanistan Hükümet Sözcüsü Sofia Vultepsi'nin dün yaptýðý açýklamaya yer verdiler. POLONYALI HÜCRESÝNDE ÖLÜ BULUNDU Karnýnda küçük paketler halinde bir kiloya yakýn kokainle geçen hafta Güney Kýbrýs'a giden ve tutuklanan 50 yaþýndaki Polonyalý'nýn, tutulduðu hücrede ölü bulunduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi 17 Temmuz Perþembe günü tutuklanan ve götürüldüðü hastanede cumartesine kadar içi kokain dolu 79 paketi doðal yollardan vücudundan atan Polonyalý'nýn, ilk baþta 80 paketin görüldüðü röntgenlerde bir paketin "kaybolmasý" üzerine bir süre daha hastanede tutulduðunu yazdý. Önceki gün akþam saatlerinde hastaneden taburcu edilen ve polise götürülen Polonyalý'nýn dün polis karakolunda tutulduðu hücrede baygýn bulunduðunu ve götürüldüðü hastanede öldüðünün anlaþýldýðýný belirten gazete, Rum Baþsavcýlýðýn Polonyalý'nýn ölüm sebebinin saptanmasý için soruþturma baþlattýðýný aktardý. LAÝKÝ BANKASI YUNANÝSTAN'A DAVA AÇTI Güney Kýbrýs'ta ve Yunanistan'da faaliyet gösteren ancak ekonomik kriz sonrasýnda týraþlamaya uðrayan ve Rum hükümetinin el koyduðu Rum "Laiki Bankasý" Yunanistan'a dava açtý. Simerini ve diðer gazeteler, Rum "Laiki Bankasý'nýn", Yunanistan'da faaliyet gösteren ve ekonomik sýkýntý yaþayan diðer bankalara tanýnan, Avrupa Merkez Bankasý Acil Likidite Fonu'na (ELA) baþvurma hakkýnýn kendisine tanýnmadýðý gerekçesiyle, Uluslar arasý Yatýrým Anlaþmalarýnýn Çözüm Merkezi'ne (ICSID) baþvurduðunu yazdýlar. KASULÝDÝS GAZZE'YE YARDIM PLATFORMU ÖNERÝSÝNÝ YENÝDEN GÜNDEME GETÝRDÝ Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'in, AB Dýþiþleri Konseyi Toplantýsý'nda, Rum Dýþiþleri Eski Bakaný Markos Kiprianu'nun 2011'de yaptýðý, "Kýbrýs'ýn Gazze'ye yardým platformu olmasý" önerisini yeniden gündeme getirdiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Kasulidis'in, toplantýda yaptýðý konuþmada, geçtiðimiz günlerde Ukrayna civarýnda düþürülen Malezya uçaðýna da deðindiðini yazdý. 8 ARAÇ KUNDAKLANDI Haravgi gazetesi, Limasol'da dün gece yarýsý, bir apartmanýn park yerinde bulunan 8 aracýn kundaklandýðýný yazdý. Yanan araçlarýn alevlerinin apartmanýn birinci katýna kadar çýktýðýný kaydeden gazete, yangýnýn itfaiye ekiplerince söndürüldüðünü aktardý. Gazete, kundaklama sonucunda 6 aracýn tamamen yandýðýný, 1'inin kýsmen ve 1'inin de hafif zarar gördüðünü belirtti.

16 16 24 Temmuz 2014 Perþembe

17 60/2010 sayýlý Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasý gereði Gold Insurance Limited'in 2013 yýlýna ait Kar-Zarar Hesabý, Bilançosu ve Murakýp raporu ilan olunur. DENETÇÝLERÝN GOLD INSURANCE LTD. HÝSSEDAR- LARINA RAPORU... Hesaplara Ýlave Notlar'da belirtilen muhasebe ilkelerine ve mal oluþ bedeli esasý ile hazýrlanan ve ekte sunulan hesaplarý denetledik. Direktörler ve Denetçilerin sorumluluklarý Þirket hesaplarýnýn hazýrlanýþýndan Direktörler sorumludur. Bizim sorumluluðumuz ise yaptýðýmýz denetimi esas alarak baðýmsýz bir kanaate varmak ve söz konusu hesaplarla ilgili olarak vardýðýmýz kanaat hakkýnda sizlere rapor sunmaktýr. Kanaatimizin dayanaðý Denetimimizi, tasvip görmüþ denetim standartlarýna uygun olarak gerçekleþtirdik. Denetim, hesaplarda gösterilen miktarlar ve bilgilerle ilgili delillerin örnekleme usulü ile incelemesini içerir. Denetim ayrýca hesaplarýn hazýrlanýþýnda Direktörler tarafýndan yapýlan ve alýnan önemli tahmin ve kararlarýn deðerlendirilmesini ve muhasebe ilkelerinin þirketin bünyesine uygun olup olmadýklarýný ve bu gibi ilkelerin tutarlý olarak uygulanýp uygulanmadýklarý ile yeterli derecede açýklanýp açýklanmadýklarýný da içerir. Denetimimizi, hesaplarýn, hile, usulsüzlük veya hata neticesinde olsun veya olmasýn esasa iliþkin yanlýþ herhangi bir beyandan arýnmýþ olduklarý konusunda makul bir teminatý vermemiz için yeterli delillerin bize verilmesi hususunda gerekli gördüðümüz her türlü bilgi ve izahatý elde edecek þekilde planladýk ve gerçekleþtirdik. Kanaatimizi oluþtururken hesaplardaki bilgilerin takdiminin bir bütün olarak yeterliliðini de deðerlendirdik. Kanaat En iyi bilgi ve inancýmýza göre denetim maksatlarý bakýmýndan gerekli olan tüm bilgi ve izahatý aldýk. Kanaatimizce, denetlediðimiz defterlerden görüldüðü kadarýyla Þirket usulüne göre muhasebe defterleri tutmuþtur. Denetim konusu Bilanço ile Kar ve Zarar Hesabý, Þirket tarafýndan tutulan muhasebe defterleri ile mutabýktýr. Yukarýdaki husus ýþýðýnda, kanaatimizce ve edindiðimiz en iyi bilgi ve bize verilen izahata göre, hesaplar, Bölüm 113, Þirketler Yasasý tahtýnda gerekli bilgiyi yine söz konusu Yasanýn öngördüðü tarzda vermekte, Bilanço Þirketin 31 Aralýk 2013 tarihindeki mali durumunu, Kar ve Zarar hesabý ise 2013 yýlý karýný gerçek ve doðru olarak göstermektedir. Nalan BAYDAR 29 Nisan, 2014

18

19 24 Temmuz 2014 Perþembe Füzeyle düþürülen Malezya uçaðý ABD: Rusya'nýn doðrudan bir iliþkisi yok Amerikan istihbaratý, Ukrayna'nýn doðusunda Malezya Havayollarý'na ait yolcu uçaðýnýn düþtüðü olayla Rusya hükümetinin "doðrudan" bir iliþkisi olmadýðýný ancak ülkenin doðusundaki Rus yanlýsý ayrýlýkçýlara silah saðlayarak olayýn "koþullarýný hazýrladýðýný" belirtti. Amerikan medyasýnda yer alan haberlere göre, ABD istihbaratýnýn üst düzey yetkilileri, isimlerinin yayýnlanmamasý þartýyla gazetecilere verdiði brifingde, Malezya Havayollarý'na ait yolcu uçaðýnýn, büyük ihtimalle, Ukrayna'nýn doðusunda Rus yanlýsý ayrýlýkçýlar tarafýndan yerden havaya atýlansa-11 füzesiyle düþürüldüðünü iddia etti. Kremlin'in olayda "doðrudan" bir iliþkisi olmadýðýný ifade eden yetkililer, Rusya'nýn ayrýlýkçýlarý silahlandýrarak uçaðýn düþürülmesine "þartlarý hazýrladýðýný" düþünüyor. Deðerlendirmelerinde ihtiyatlý davranan yetkililer, ancak uçaðý düþüren füzenin Rusya'dan temin edildiðine dair de herhangi bir delile sahip olmadýklarýný kaydetti. ABD'li yetkililer, bu kanýya, kýsmen sosyal medyada yer alan görsellerle Ukrayna hükümetinin son günlerde kamuoyuyla paylaþtýðý videolara istinaden ulaþtýklarýný belirtti. Füzenin fýrlatýlýrken herhangi bir Rus görevlinin orada bulunup bulunmadýðýný bilmediklerini aktaran HEMÞÝRE ARANIYOR Tüp Bebek Merkezi'nde çalýþacak Ýngilizce bilen hemþire aranmaktadýr. Tel: Eleman aranýyor Maðusa Sosyal Konutlarda ev iþleri ve çocuk bakýmý için bayan eleman aranýyor. Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3. kat öðrenciye kiralýk daire. 350 stg. Tel: DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ yetkililer, füzeyi atmayý baþaranlarýn da Rusya'da eðitim alýp almadýklarý noktasýnda herhangi bir bilgiye sahip olmadýklarýný ifade etti. Füzeyi kimin fýrlattýðýnýn sorulmasý üzerine yetkililerden biri, "Herhangi bir isim bilmiyoruz, herhangi bir rütbe bilmiyoruz ve hatta hangi ulustan olduðundan bile yüzde 100 emin deðiliz" açýklamasýnda bulundu. Üst düzey yetkililer, uçaðýn büyük olasýlýkla "yanlýþlýkla" düþürüldüðünü, ayrýlýkçýlarýn muhtemelen uçaðýn ticari uçak olduðunu da bilmediklerini dile getirdi. Yetkililer, Rus yanlýsý ayrýlýkçýlarýn daha önce de Ukrayna ordusuna ait 12 uçaðý düþürdüðünü hatýrlattý. YUVA ARANIYOR 3.5 aylýk erkek köpek yavrularýna yuva aranýyor MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Mahkemeler yanýnda avukat ofisi olmaya müsait yerin kirasýný bölüþebilecek kiþi aranýyor. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz... SATILIK 25 lik trafo, 3 inçlik galvanize 200 ayak boru, 3 inçlik dalgýç. Tel: TAYVAN'DA UÇAK KAZASI; 51 KÝÞÝ ÖLDÜ Tayvan'da Fuxing Havayolllarý'na ait GE- 222 sefer sayýlý yolcu uçaðýnýn olumsuz hava koþullarý nedeniyle acil iniþ yaptýðý sýrada zemine sert bir þekilde çarpmasý sonucu meydana gelen kazada, 51 kiþinin yaþamýný yitirdiði bildirildi. Çin Merkez Televizyonu'nun haberine göre, uçakta bulunan dördü mürettebat, dördü çocuk 58 kiþiden 51'i yaþamýný yitirdi, 7 kiþi ise aðýr þekilde yaralandý. Tayvan Sivil Havacýlýk Ýdaresi'nden yapýlan KLEOPATRA AKTAR Kakao ve havuç yaðlarýyla bronzlaþmak... Karýþým yaðlarla selülitten, çatlaklardan, vücuttaki sarkmalardan kurtulmak, saç dökülmesini durdurmak, saçýnýzý erken uzatmak, lavanta ile sivrisinek ve bakterilerden kurtulmak ister misiniz? O zaman sizi Kleopatra Aktar a bekliyoruz... Ýrtibat tel: ve Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5(2) Maddesi Gereðince Ýlan Aþaðýda tarif edilen malýn/mallarýn, aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görünen MUSTAFA CEMAL (TEREKESÝ); Bu mala yeniden kaydýný yaptýrmak için Lefkoþa Kaza Tapu Dairesine dilekçe vermiþtir. Dilekçe No:D(ÖK)981/13 dür. Bu mallar üzerinde hak iddia eden veya bu mallarýn ipotek veya herhangi bir hacizle veya herhangi bir kiþinin, bu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten/ bu günden itibaren 30 gün içinde tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için Lefkoþa Kaza Tapu Dairesi'ne yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Tarih:18/07/2014 LEFKOÞA TAPU DAÝRESÝ ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor. Tel: SATILIK ESKÝ KÝREMÝT 1500 adet civarý iyi durumda eski oluklu kiremit satýlýktýr. Tel: MALIN TARÝFÝ açýklamada, ATR-72 tipi yolcu uçaðýnýn, yerel saatle 16.00'da Gaoþiaong kentindeki Þiaogang Havalimaný'ndan Pýnghu Magong Havalima'na doðru hareket etmesi gerektiði ancak olumsuz hava koþullarý nedeniyle uçuþunu 17.43'de gerçekleþtirebildiði aktarýldý. Uçaðýn, 19.08'de kontrol kulesinden acil iniþ için izin istediði ve ardýndan iletiþimin koptuðu aktarýldý. Yetkililer, kazada yaralananlarýn, civar hastanelere kaldýrýlarak tedavilerine baþlandýðýný kaydetti. SIRA KASABA KAYIT NO PAFTA/PLAN MEVKÝ MALIN HÝSSE ALANI NO VEYA KÖY VE TARÝHÝ PARSEL CÝNSÝ D-E-AK 1 KÝRACIKÖY XXXI/ TARLA HEPSÝ /10/1950 PARSEL:97/1 AYAK KARE KÝRALIK DAÝRE Lefkoþa Marmara bölgesinde 2+1 eþyalý kiralýk daire Tel: SATILIK ARAZÝ Lapta Týnaztepe'de bulunan 1 dönüm 1700 ayakkare ve 2 dönüm arsa nitelikli arazi sahibinden satýlýktýr. Tel:

20 Dr. Fazýl Küçük Oyunlarý yapýlýyor Dr. Fazýl Küçük Oyunlarý gerçekleþtiriliyor. Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu, geçtiðimiz aylarda spor federasyonlarý ile yaptýklarý deðerlendirmelerin ardýndan, konuyu Spor Bakaný Serdar Denktaþ'a aktardýðýný ve Bakanýn da onayýyla oyunlarýn 8-25 Ekim 2014 tarihleri arasýnda yapýlmasýna karar verdiklerini açýkladý. GG kalesi Ali Duvarcý'nýn Baþkentin yeþil-beyazlý ekibi Gençlik Gücü kalesini tecrübeli isim Ali Duvarcý'ya emanet etti. Küçük Kaymaklý ve Yenicami'de baþarýlý sezonlar geçiren Ali Duvarcý gelecek sezon 1. Lig'de Gençlik Gücü kalesini koruyacak Futbolda transfer süreci devam ederken hareketlilik sürüyor. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden baþkent ekibi Gençlik Gücü yeniden Süper Lig'e çýkabilmek için ilk iþ olarak tecrübeli kaleci Ali Duvarcý'yý renklerine baðladý. Küçük Kaymaklý ve Yenicami'de baþarýlý sezonlar geçiren Ali Duvarcý gelecek sezon 1. Lig'de Gençlik Gücü kalesini koruyacak. Gençlik Gücü Baþkaný Tekin Birinci, yönetici Osman Karamanlý dün Futbol Federasyonu'nda Ali Duvarcý ile sözleþme imzaladýlar. Ali Duvarcý Gençlik Gücü formasý ile basýna poz verdi. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda ikinci hafta son maçlarý bugün oynanacak Bankalarda mücadele devam ediyor Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda "B" grubunun ikinci hafta maçlarý bugün bugün oynanacak. Göçmenköy Halý Sahasý'nda devam eden turnuvada ilk maç saat 20.00'da baþlayacak Devlet daireleri arasý halý saha futbol turnuvasýnda ikinci hafta maçlar devam ediyor. Bu yýl dördüncüsü düzenlenen ve Göçmenköy Halý Sahasý'nda gerçekleþtirilen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda "A" grubunda 1 maç eksik ile ikinci hafta geride kaldý. Gurupta Telefon Dairesi ile Çevre Bakanlýðý takýmlarý arasýndaki karþýlaþma son haftaya ertelenirken, diðer takýmlar ikinci maçlarýný oynadý. Gurupta önceki akþam oynanan ikinci haftanýn ilk maçýnda Hazine Muhasebe Dairesi ile Devlet Hastanesi karþý karþýya geldi. Turnuvaya galibiyetle baþlayan Hazine ve Muhasebe Dairesi, ilk maçýnda maðlup olan Devlet Hastanesi ile karþý karþýya geldi ve maçý 8-5 kazanan Hazine ve Muhasebe Dairesi çeyrek finale çýkma avantajýný yakaladý. Devlet Hastanesi takýmýnýn ise çeyrek final için kalan 3 maçýndan en az ikisini kazanmasý gerekiyor. Gurupta oynanan ikinci hafta son maçýnda ise Tarým Bakanlýðý Toprak Ürünleri Kurumu, Þehir Planlama Dairesi'ni 9-4 ile geçerek bir üst tura çýkma umudunu sürdürdü. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda sonuçlar ve maç programý þöyle: "A" GRUBU Hazine Muhasebe D.-Devlet Hastanesi: 8-5 Tarým Bakanlýðý/TÜK-Þehir Planlama Dairesi: 9-4 BUGÜN "B" GRUBU : Ekonomi Bakanlýðý-Ýçiþleri Bakanlýðý : Maliye Bakanlýðý-Ýhtiyat Sandýðý : Orman Dairesi-Din Ýþleri Bþk.D. Plaj voleybolunda þampiyonlar son etapta belli olacak Voleybol Federasyonu tarafýndan organize edilen toplam 20 Bin TL ödüllü KKTC Plaj Voleybolu Þampiyonasý'nda son ayak 2-3 Aðustos'da düzenlenecek. Voleybol Federasyonu ve Gazi Maðusa Belediyesi iþbirliðinde gerçekleþecek olan bu son etapta sezon þampiyonlarý belli olacak. Voleybol Federasyonu tarafýndan sezon öncesinde açýklanan program çerçevesinde ilk iki etabýn tamamlanmasýnýn ardýndan gözler 3. etap turnuvasý olan Gazi Maðusa Belediyesi Turnuvasý'na çevrildi.2-3 Aðustos tarihlerinde Glapsides Plajý'nda gerçekleþecek olan Gazi Maðusa Belediyesi turnuvasý ile þampiyona tamamlanacak. KKTC Plaj Voleybolu Þampiyonasý'nda Sporcu Bireysel, Genel Klasmanýn belli olacaðý sezonun son etabýnýn hayli çetin geçmesi bekleniyor. Turnuva bayanlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleþtirilecek. Þampiyonanýn son etap turnuvasý için sporcu kayýt iþlemleri bugün baþlýyor. Kayýt iþlemleri 25 Temmuz Cuma günü saat 12.00'de bitecek. Turnuva için kayýt yaptýrmak isteyen takýmlar bu süre içerisinde Türk Bankasý þubelerinde kayýt iþlemlerini gerçekleþtirebilecekler. Gelecek hafta bayram tatili olmasý sebebi ile kayýtlar 25 Temmuz Cuma günü sona erecek. Plaj Voleybolu Þampiyonasý son etabý öncesinde iki etap sonunda elde ettikleri puanlar ile bayanlarda Buðra-Merve ikilisi büyük ölçüde þampiyonluðu garantilerken erkeklerde Kemal-Aliosman çifti son etapta finale yükselmesi halinde þampiyonluðunu kesin olarak ilan edecek. Erkeklerde þampiyonluðun diðer iddialý iki takýmý Umut-Ferdi ve Kemal-Devrim Ýkilisinin son etapta alacaðý derece yanýnda Kemal- Aliosman çiftinin elde edeceði derece þampiyonu belli edecek. YÜKSELME 2. LÝG HAFTANIN MAÇLARI 26 Temmuz Cumartesi Yükselme 2.Lig 1.Grup Ergazi Sahasý'nda Ergazi-Yarköy Maðusa Harika Sahasý'nda Canbulat- Yeni Erenköy Kumyalý Sahasý'nda Kumyalý-Civisil Yükselme 2.Lig 2.Grup Yeniceköy Sahasý'nda Yeniceköy- Arapköy Taþkent Sahasý'nda Taþkent- Dilekkaya Görneç Üç Þehitler Stadý'nda Düzova- Murataða-Atlýlar-Sandallar Yükselme 2.Lig 3.Grup Kozanköy Sahasý'nda Kozan-Kalkanlý Lefke 16 Aðustos Stadý'nda Yeþilyurt- Akçay Not: (Tüm karþýlaþmalar saat 17.30'da baþlayacak) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý Derviþ Eroðlu ndan cumhurbaþkanlýðý deðil, baþ muhtarlýk forsunu aldý. Þu anda cumhurbaþkaný mý, yoksa baþ muhtar mý olduðunu bugün göreceðiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýhale kutusundan teklifin çalýnmasý Kýbrýslý Türklerin direniþ tarihine geçecek. Kimbilir, belki bir gün bu yurtsever hýrsýzýn heykeli de dikilecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3529 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRISLI AYIRIMI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3529 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRISLI AYIRIMI. Casinocularýmýz çok cömert davranmýþ doðrusu... Somali'deki açlar için 100 bin TL baðýþlamýþlar... Bizim casinocular bile bu kadar baðýþ yaparsa, Las Vegas tüm Somali'yi doyurmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı