Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com"

Transkript

1 Maraþ'taki yangýnýn nedeni öðrenilememiþ henüz... Öðrenilemeyecek de... Faili meçhullere yazdýk bunu da. Ama siz yine de faili "meþhurlar" diyebilirsiniz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4918 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AKINCI'NIN KARÝZMASINI ÝÞTE BÖYLE ÇÝZDÝLER l 2. sayfada Kapalý Maraþ'taki yangýnýn bir kez daha yüzümüze çarptýðý acý gerçek: Siyasi irademiz yok! Baþkomutan olan Cumhurbaþkaný'nýn sözü geçmiyor, TC'li generallerin sözü geçiyor! CTP-BG Kurultayý bugün n Genel baþkanlýk için Talat ve Oduncuoðlu, 40 kiþilik parti meclisi içinse 117 aday yarýþacak n Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda yer alacak olan kurultayda açýlýþ konuþmasýný Kutlay Erk yapacak l 2. sayfada Akýncý'ya Maraþ darbesi n Mustafa Akýncý güneyin yardým teklifini reddetmemesine raðmen yardým istenmedi ve her zamanki gibi yine Türkiye'ye baþvuruldu... Akýncý'nýn Ulusal Güvenlik Danýþmaný Halil Sadrazam'a göre, güneyden yardýmý hükümet reddetti... n Yangýnda 4,5 kilometrelik alan içinde bulunan bitki örtüsü, kuru otlar ve sayýsý henüz tespit edilemeyen eski binalar yandý... n Bazý çevreler yangýnda sabotaj ihtimalinin olduðunu ileri sürüyor. Akýncý, "Yorum yaparak spekülasyonlara katký koymak istemiyorum" dedi... n "Çatýþma kültürünün yerini yardýmlaþma kültürü almalý" diyen ve Rumlarýn düþmanýmýz deðil, ortaðýmýz olduðunu yineleyen Akýncý, "Ancak bu sadece benim söylememle olmuyor" dedi... l 3. sayfada Cemal Özyiðit n 6. sayfada Lefkoþa fotoðraflarda birleþti Bugün gazetemizle birlikte... Maðusa limanýnýn ölüsü bile kâr ediyor... n 4. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... BÝR YANDA ÝÞGAL, BÝR YANDA ABESLE ÝÞTÝGAL "Yangýný bir tabii afet kabul ederek söndürülmesi için yardýma hazýr olan Kýbrýs'ýn güneyindeki yangýn söndürme ekiplerini sayýn Akýncý'nýn ikazýna raðmen reddedenlerin yanlýþ yaptýðýna inanýyorum. Yardýma ret kararý alan devlet ve hükümet yetkililerini kýnýyorum " Ýddiaya bakýn da esas duruþa geçin Kim söylüyor bunu? Halil Sadrazam. Emekli albay. Mustafa Akýncý'nýn güvenlik ve savunma danýþmaný. Kimlerdir güneyden yangýn söndürme ekiplerinin kuzeye geçiþini engelleyenler? Belli deðil Sadrazam kimlerin yanlýþ yaptýðýna inanýyor? Belli deðil Güneyden yardýma ret kararý alan "devlet" ve "hükümet" derken, kimleri kastediyor? O da belli deðil Öyle bir açýklama yapmýþ ki sayýn Sadrazam, kurduðu cümlelerin içinden geçen bütün özneler "gizli", fiiller kayýp Bu açýklama emekli bir asker tarafýndan yapýlýnca daha bir komik duruyor tabii Yangýnlar doðal afetse, KKTC makamlarýnda oturan bütün þahsiyetler de doðal olmayan afettirler aslýnda Bu açýklama da bunu çok iyi aþikar ediyor Emekli albay bize resmen Silihtar'dan lololo okuyor Emekli albay General'in çektiði çizgiyi görmezden gelerek, General'in Akýncý'nýn kalesine attýðý golü yok sayarak, topu hükümete ve devlete atýyor -Hükümet ve devlet ne demekse artýk.- Bu açýklamayý okuyan da Akýncý'nýn "Rum yardýmýný kabul edelim" dediðini, buna karþýlýk Yorgancýoðlu'nun da "yok olmaz Ruma muhtaç olamayýz" diyerek yardýmý reddettiðini sanacak Belki, General'in Akýncý ile Anastasiadis'in Leymosun buluþmasýna fena halde caný sýkýlmýþtýr Belki, Akýncý'nýn güneyde gördüðü ilgiden rahatsýz olmuþtur Velhasýl yangýn vesile olmuþtur, General çizmesini aþarak Akýncý'nýn karizmasýný çizmek istemiþtir belki de Akýncý, Anastasiadis'le buluþup kahve içebilir, zivaniya içebilir, tiyatroya gidebilir Generalin sýnýrý budur Belki de bunlarýn hiçbiri deðil de, sadece Onuncu Madde'yi hatýrlatmak istemiþtir Vaziyet bundan ibaretken, iþgal apaçýk ortadayken abesle iþtigale lüzum yok Kýbrýslýtürkler Türkiye ile restleþmeden bu meselede deðil "özne", zarf bile olamazlar Kolordu Komutaný'nýn yetkisi Cumhurbaþkaný'nýn üzerinde olduðuna göre, ki öyledir Bu durumda müzakerelere de Komutan katýlsýn... Heyet meyet de istemez hani CTP-BG'NÝN KURULTAYI BUGÜN GENEL BAÞKANLIK ÝÇÝN TALAT VE ODUNCUOÐLU; 40 KÝÞÝLÝK PARTÝ MECLÝSÝ ÝÇÝNSE 117 ADAY YARIÞACAK Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler'in (CTP-BG) 25'inci kurultayý, bugün olaðanüstü toplanýyor. Bin 108 delegenin oy kullanacaðý, CTP- BG'nin genel baþkaný ile parti meclisi üyelerinin belirleneceði kurultay Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda saat 10.00'da baþlayacak. Partinin basýn bürosundan verilen bilgiye göre, kurultayda genel baþkanlýk için Mehmet Ali Talat ve Yaþar Oduncuoðlu, 40 kiþilik parti meclisi için ise 117 kiþi yarýþacak. Yoklamanýn ardýndan CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk'in açýlýþ konuþmasýyla baþlayacak kurultayda saygý duruþunda bulunulacak ve divan Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye kayýplarla ilgili çaðrý Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Türkiye'ye kayýplar ve AÝHM kararlarýndan doðan yükümlülükleri konusunda "net mesaj" gönderdiði öne sürüldü. Fileleftheros gazetesi; "Askeri Bölgeler ve Arþivler Açýlsýn - Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Kayýplar Konusunda Net Mesaj" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Perþembe günü benimsediði bir kararda Türkiye'ye Kýbrýs'taki kayýplar konusunun aydýnlatýlmasýna daha fazla katký koymasý ve AÝHM kararlarýný uygulamasý mesajý verdiðini yazdý. oluþturulacak. CTP-BG Genel Baþkaný ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun kurultaya hitabýnýn ardýndan genel baþkanlýða aday olan isimler de delegelere hitap edecek. Konuþmalarýn ardýndan oylama iþlemine geçilecek. Genel baþkanlýk ve parti meclisi seçimlerinin sonuçlarýnýn saat 19.00'dan sonra açýklanmasý bekleniyor. CTP-BG'de Nisan ayýndaki cumhurbaþkanlýðý seçiminin ardýndan Kasým ayýnda yapýlmasý gereken kurultay erkene alýnmýþ; Genel Baþkan ve Baþbakan Yorgancýoðlu ise genel baþkanlýða aday olmayacaðýný açýklamýþtý. Habere göre, söz konusu kararda; Türkiye'ye, kayýplar konusunda araþtýrma yapýlabilmesi için daha fazla askeri bölgeye giriþ izni vermesi, askeri arþivlere eriþimi saðlamasý, "Hacipandeli ve Varnava davalarýndaki cezai soruþturmanýn ve diðer yedi kayýp hakkýndaki araþtýrmalarýn nasýl gittiði hakkýnda komiteye bilgi vermesi" ve AÝHM tarafýndan Mayýs 2014 tarihinde verilen karadaki tazminatlarý hemen ödemesi çaðrýsýnda bulundu. Gazete, Türkiye'nin söz konusu karara iliþkin birçok düzenleme önerisinde bulunduðunu ancak baþarýlý olamadýðýný da iddia etti. MOTORLU TAÞITLARA EGZOZ EMÝSYON DENETÝMÝ 25 TAÞIT STANDART DIÞI BULUNDU Çevre Koruma Dairesi, 9-12 Haziran tarihleri arasýnda Gazimaðusa, Girne ve Güzelyurt'ta 67 motorlu taþýtýn egzoz emisyon denetimlerini gerçekleþtirdi. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, sözkonusu denetimlerde, 25 taþýtýn Motorlu Taþýt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüðü'nde belirtilen standartlarý saðlamadýðý tespit edilerek, bu taþýt sahiplerine 18/2012 sayýlý Çevre Yasasý'nýn 28. maddesinin 3. fýkrasý kurallarýný ihlal ettikleri gerekçesiyle egzoz emisyon ölçümlerini verilen süre içerisinde yaptýrmalarý ve belirtilen limit deðerleri saðlamalarý teblið edildi. Açýklamada, verilen süre sonunda standartlara uyulduðunu gösteren rapor saðlanmazsa, yasanýn 31(2) maddesi uyarýnca uyumu gösteren sözkonusu raporlar saðlanana kadar ilgili araçlarýn trafiðe çýkmaktan men edilmeleri için Çevre Koruma Dairesi'nin, Polis Genel Müdürlüðü'ne talepte bulunacaðý ve aylýk asgari ücretin yarýsý kadar idari para cezasý verileceði belirtildi. Açýklamada, trafikteki motorlu taþýtlardan kaynaklanan hava kirliliðini kontrol altýna almak için Çevre Koruma Dairesi elemanlarýnca ülkenin çeþitli güzergahlarýnda gerçekleþtirilen egzoz emisyon ölçüm denetimlerinin düzenli olarak sürdürüleceði de kaydedildi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý deli, elli yýldýr bir daha buralara ayak basmayan yeðenim Hasan'ýn... Leymosun'a giden yollarda, bir daha çalsýn isterim o türkü þoförün radyosunda: Leymosun dedikleri Cümbezdir yedikleri Çok hoþuma gidiyor "Nerdesin be yeðen" dedikleri... Leymosun... Minnoþ'un çöreði gibi... Mustafa da Leymosunlu... Nikos da... Rialto Tiyatrosu'nda Rumca barýþacaklar, Türkçe sarýlacaklar... Manolis çekecek resimlerini mutlaka... Bir hatýradýr bu da, elli sene sonraki kuþaklara... "NATO'ya hayýr, enosise evet" ve "Ya taksim ya ölüm" diye haykýran kalabalýklarýn yanýna koyacaðýz bunu da... Ve bir Aysergi meyhanesinin duvarýndaki bu fotoðrafýn altýnda raký içecek eski Larnakalýlar... Olacaksa New York barýþý deðil, Leymosun barýþý olsun... Baf barýþý... Lefkoþa, Maðusa, Girne barýþý... Ne tango, ne halay... Hiçbiri Kýbrýs tütmez... Baþka seçenek yoksa, varsýn tango olsun... Aþk iki kiþiliktir ey Mustafa...

3 Mustafa Akýncý'dan yangýn açýklamasý Yangýnýn çýkýþ nedeni konusunda kesin bilgi yok Akýncý: Çatýþma kültürünün yerini yardýmlaþma kültürü almalý "Yangýnýn çýkýþ nedeniyle ilgili elime kesin bilgi ulaþmadý Yorum yaparak spekülasyonlara katký koymak istemiyorum " Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, iki taraf arasýnda çatýþma kültürünün yerini yardýmlaþma kültürünün almasý gerektiðine inandýðýný, ancak bunun pratikte karþýlýðýný alabilmek için daha zamana ihtiyaç olduðunu belirtti. Kapalý Maraþ'ta önceki gün meydana gelen yangýnýn çýkýþ nedeninin henüz tespit edilmediðini söyleyen Akýncý, bu konuda kesin bilgi olmadan yorum yaparak, spekülasyonlara katkýda bulunmak istemediðini kaydetti. Mustafa Akýncý, dün Limasol Türk Kooperatif Bankasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Kemaler ve Genel Müdür Ýlkin Yoðurtçuoðlu'nu kabul etti. Kabulde Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Gürdal Hüdaoðlu da hazýr bulundu. Limasol Türk Kooperatif Bankasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Kemaler, bankanýn bu yýl 76'ncý kuruluþ yýlýný kutladýðýný belirterek, yapýlan çalýþmalar ve projelerle ilgili Cumhurbaþkanýna bilgi verdi. Kemaler, bankanýn "Limasol Sosyal Sorumluluk" çatýsý altýnda farklý alanlardaki çeþitli projelerle sosyal sorumluluk hizmeti verdiðini söyleyerek, son olarak bir yýl sürecek barýþ temalý bir fotoðraf yarýþmasý düzenlemeyi planladýklarýný kaydetti. Akýncý da Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nýn halkýn baðrýndan çýkmýþ, çok insanýn emek verdiði bir banka olduðunu, sosyal sorumluluk alanýnda hizmet üretmesinin çok önemli olduðunu, buna deðer verdiðini ifade etti. Çözüm olgusunun sadece siyasetin baþaracaðý bir olgu olmadýðýna iþaret eden Akýncý, bunu saðlamada tüm paydaþlarýn çabalarýnýn ve rolünün bulunduðunu belirtti. "YANGININ ÇIKIÞ NEDENÝ KONUSUNDA KESÝN BÝLGÝ YOK" Bir gazetecinin, Gazimaðusa'da Kapalý Maraþ'ta önceki gün yaþanan yangýnýn çýkýþ Maraþ'taki yangýn kontrol altýnda Yangýnda 4 buçuk kilometrelik alan içinde bulunan bitki örtüsü, kuru otlar ve sayýsý henüz tespit edilemeyen eski ve kullanýlmayan bazý binalar yandý Yangýnýn çýkýþ nedeni henüz tespit edilemedi Gazimaðusa'nýn Derinya bölgesinde önceki gün öðleden sonra çýkan ve Kapalý Maraþ'a da sýçrayan yangýnýn kontrol altýnda olduðu ve soðutma çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan alýnan bilgiye göre, yangýn sonucu 4 buçuk kilometrelik alan içinde bulunan bitki örtüsü, kuru otlar ve sayýsý henüz tespit edilemeyen eski ve kullanýlmayan bazý binalar yandý. Polis, Ýtfaiye, Sivil Savunma ekipleri ve askeri birliklerin bölgedeki çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtilirken, yangýnýn çýkýþ nedeni henüz bilinmiyor. Yangýný söndürme çalýþmalarýna katýlmak üzere Türkiye'den önceki akþam saatlerinde yangýn söndürme uçaðý da gelerek yangýna müdahale etmiþti. nedeninin kundaklama olduðu yönündeki iddialarla ilgili düþüncesini sormasý üzerine, Akýncý, yangýnýn çýkýþ nedeni ile ilgili eline kesin bir bilgi ulaþmadýðýný, dolayýsýyla yorum yaparak spekülasyonlara katký yapmak istemediðini kaydetti. Yangýn meydana geldiði andan itibaren konuya ilgi gösterdiðini söyleyen Akýncý, bilgi sahibi olmak için ilgili makamlarla sürekli temas içinde bulunduðunu ifade etti. Akýncý konuyla ilgili dün; yangýnýn bir felaket olduðu, önüne geçilebilmesi için ülkenin kendi imkanlarýnýn kullanýlmasý ancak gerekmesi halinde BM, Ýngiliz üsleri ve Güney Kýbrýs ile her türlü iþbirliðine tereddütsüz açýk olunmasý gerektiði mesajýný verdiðini vurguladý. "DÜÞMAN DEÐÝL GELECEÐÝN ORTAÐI " Güney'deki yönetimin hükümet sözcüsünün, Cumhurbaþkanlýðý sözcüsü Barýþ Burcu'yu arayarak yardýma hazýr olduklarýný söylediðini anýmsatan Akýncý, þöyle devam etti: "Bu konuda sosyal medyada çeþitli eleþtiriler var. Seçildiðim ilk günlerde söylediðim bir sözü anýmsatmak istiyorum; diðer tarafý düþman deðil geleceðin ortaðý olarak görme anlayýþýna sahibim. Diðer tarafýn da bizi ayný þekilde görmesinin doðru olacaðýný düþünüyorum. Ancak bu anlayýþlarýn geliþmesi zaman alýyor. Ülkemiz yýllardýr bir çatýþma kültürü içinde bugünlere geldi. Yardýmlaþma kültürümüz daha yeterince geliþmedi. Dolayýsýyla çatýþma kültüründen yardýmlaþma kültürüne geçmek sadece benim, bu konuda açýk olduðumuzu, tereddüt etmememiz gerektiðini söylememle olmuyor. Bu anlayýþlarýn deðiþmesini gerekli kýlýyor. Bu iki taraf için de geçerlidir" "YARDIMLAÞMA KÜLTÜRÜNÜ GELÝÞTÝREBÝLME ANLAYIÞINA SAHÝBÝM" Ortaya koyduðu anlayýþýn gelecekte, pratikte de kendini göstermesini dileyen Akýncý, "Bize gerekli olan budur. Bu ülkede çatýþma kültüründen çýkýp diðer tarafý düþman deðil, geleceðin ortaðý olarak görebilme ve yardýmlaþma kültürünü geliþtirebilme anlayýþýna sahibim. Bunun pratikte karþýlýðýný alabilmek için daha zamana ihtiyacýmýz var" dedi. Akýncý, dünkü geliþmeler karþýsýnda siyaseten bir çerçeve çizdiðini ancak yangýn söndürmekle görevli kurumun kendisi olmadýðýný, hangi noktada yardým isteneceði kararýný, o görevi üstelenen makamlarýn vermesi gerektiðini belirtti. Yangýnýn büyük bir facia yaþanmadan kontrol altýna alýnarak söndürüldüðünü söyleyen Akýncý, bundan memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Yangýn Rum basýnýnda Rumlar dumanlarý endiþeyle izledi Maðusa'da Derinya bölgesinde önceki gün saat sýralarýnda çýkan ve Kapalý Maraþ'a yayýlan yangýn Rum basýnýnda da yanký buldu. Haberlere göre Rumlar yangýdan çýkan dumaný endiþeyle izlediler. Fileleftheros gazetesi "Alevler Ýçindeki Maraþ Ýçin Endiþe" baþlýðýyla ön sayfadan verdiði ve iç sayfasýnda ayrýntýlarý aktardýðý haberinde, Rum Ýtfaiye Teþkilatý'nýn yangýna yardým etmelerinin istenmesi durumunda müdahalede bulunak için akþam saatlerine kadar teyakkuzda bulunduðunu yazdý. Rüzgarýn yön deðiþtirmesi durumunda yangýnýn güneye yayýlmasý ihtimalinin de olduðunu aktaran gazete, yangýnýn saat civarlarýnda kýsmen kontrol altýna alýnmasýnda baþarýya ulaþýldýðýný yazdý. Bilgilere göre yangýnda Rum Baþpiskoposluðuna ait "Sun Hall" adlý otel, büyük miktarda yabani bitki örtüsü v.s yandýðýný kaydeden gazete haberinde, Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Barýþ Burcu'nun açýklamalarýna da yer verdi. Yangýn haberinin, Maraþlý Rumlarý da harekete geçirdiðini kaydeden gazete, Güney Kýbrýs'ýn her tarafýndan Rumlarýn yangýný mümkün olduðunca yakýndan izlemek için Derinya'ya gittiðini aktardý. Gazete ayrýca Derinya'ya giden Maraþlýlar için dünün, göç yolunu tutuklarý günün ardýndan belki de hayatlarýndaki en sarsýcý gün olduðunu yazdý. "GÝZEMLÝ YANGIN" Simerini gazetesi ise haberi "Gizemli Yangýn Maraþ'ý Yaktý Hayalet Þehir Alevlere Teslim Oldu Sebep Bilinmiyor Kýbrýslý Türkler Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Yardýmýný Reddetti Kýbrýslý Türkler UNFICYP'e Dahi Yardým Ýçin Kapalý Bölgeye Girmesine Ýzin Vermedi" baþlýklarýyla manþetten verdi. Kapalý Maraþ'ta dün "devasa büyüklükte gizemli bir yangýnýn" çýktýðýný yazan gazete, KKTC makamlarýnýn, dün geç saatlere kadar, ne elektrik akýmý, ne de yangýna sebep olacak baþka bir þeyin bulunmadýðý bölgede çýkan yangýnýn sebebini açýklamadýðýný belirtti. Rum makamlarýnýn yardým teklifinde bulunduðunu, fakat "reddedildiðini" kaydeden gazete, "Birleþmiþ Milletler'in de yardýmlarýnýn reddedildiðini, ancak Ýngiliz Üsleri'nin yadýmlarýnýn kabul edildiðini" aktardý. Diðer gazeteler yangýn haberini þu baþlýklarla verdi: Alithia: "Devasa Boyuttaki Yangýn Maraþ'ý Tehdit Etti Terk Edilmiþ Otel, Kuru Otlar ve Yabani Bitki Örtüsü Yandý" Haravgi: "Kapalý Maraþ'taki Yangýn Kontrol Altýna Alýndý Akýncý Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Yardýmlarýný Kabul Etmeye Hazýr" Politis: "Herkes Teyakkuzda Kapalý Maraþ'ta Büyük Yangýn" existence Elvan Levent MARAÞ'LA YANAN UMUTLAR Televizyon haberlerinde 'Seni Düþünmek' isimli sergiden bir kare Yemyeþil bir alanda sýra sýragerilmiþ iplerde asýlý beþ binden fazla kadýn elbisesi Bu elbiseler Kosova Savaþý'nda Sýrplarýn tacizine ve tecavüzüne uðramýþ kadýnlarýn baðýþladýklarý elbiseler Ve Priþtine'dekibu sergi de onlarýn anýsýna açýldý. Kosovasavaþýnýn üzerinden 16 yýl geçti. 16 yýl Acýlarýn dinmesine, yaralarýn sarýlmasýna yeter miydi? Yetmezdi elbette. Ama bir yerden baþlamak gerekirdi acýyla yüzleþmeye. Dýþa vurmak, baðýrmak, ifade etmek gerekirdi. Yoksa acý bir düþmana dönüþür, esir alýrdý onu içinde tutaný. Týpký Kýbrýs'ta bize olduðu gibi Az deðil, kýrk yýldýr bastýrýlmýþ bir acýylayaþýyoruz ne de olsa biz burada. Katillerin, tecavüzcülerin, soyguncularýn hesap vermediði Kimsenin de kendilerinden suçlarýnýn hesabýný sormadýðý koskoca kýrk yýl geçti. Yakýnlarýný arayan kayýp ailelerine bile yýllarca 'unutun', dediler buradaki bu düzende... Unutun Ýçinize gömün acýnýzý ve yaþayýn bununla Yaþayabilirseniz eðer Burada acýnýn iki taraflý yaþandýðýný bile inkar edecek kadar kendinden geçmiþ olanlar var halâ. Hatýrlarsýnýz herhalde, bir milletvekili olarak Doðuþ Derya geçtiðimiz yýlýn sonunda meclis kürsüsünden Kýbrýs'ta kaybedenin yalnýzca Kýbrýslý Türkler olmadýðýný Kýbrýslý Rumlarýn, Ermenilerin ve Maronitlerin de kaybettiklerini, onlarýn da evlerinden, yerlerinden, olduklarýný Onlarýn da tecavüze uðradýklarýný Hatta kilisenin salt bu yüzden ilk kez 1974 yýlýnda kürtajý serbest býraktýðýný söylediðinde akýl almaz saldýrýlara maruz kalmýþtý. Býrakýn suçlarla hesaplaþmayý, acýyla yüzleþmeyi, suçun üzerine suç eklediler böylelikle. Ve iþte þimdi kýrk yýl sonra, yapýlan onca hesap kitap, pazarlýk, görüþme, yanan ve sönen onca umudun ardýndan vardýðýmýz nokta gözümüzün önünde alev alev yanan bir Maraþ oldu. Yýllardýr, kimsenin adým atamadýðý, yasak, kapalý, etrafý tel örgülü, askerin nöbet beklediði, otlara, farelere, yýlanlara teslim olmuþ Maraþ Masa baþý pazarlýklarýn biricik gözbebeði Yandý. Yaþanan onca yangýn faciasýna karþýn neden halâ bir yangýn söndürme helikopterimizin olmadýðýný biliyorum. Yok, çünkü gelmiþ geçmiþ bütün hükümetlerin böyle hayati önem taþýyan bir helikopteri alma sözü vermesine karþýn hiçbiri de bu sözü tutmadý. Nasýl olsa birisi yardým eder, diye düþündüler herhalde. Bu yüzden öðleden sonra saat üç civarýnda baþlayan yangýn ancak gece saat sekiz civarýnda kontrol altýna alýnabildi. Rum tarafýnýn yaptýðý yardým teklifini kabul etmeyerek, Türkiye'den gelecek yangýn söndürme uçaðýný beklediler çünkü. Tam olarak kabul etmediklerini söylemediler elbette, "Rum tarafýndan ihtiyaç olmasý halinde katký alabilmek için alarm durumuna geçip hazýr olmalarýný rica ettik", dediler Ýhtiyaç olmasý halinde Acaba oturduklarý makamdan bakýnca, bu kadar aptal mý görünüyoruz biz? En azýndan çýkýp açýk açýk söylesinler, burada hepimiz yanýp kül olsak da, Rum tarafýndan yardým alma yetkimiz yok, desinler. Çözüm mözüm, barýþ, uzlaþý diye de kandýrmasýnlar bizi. Bilsinler ki, yeþeren son umutlar da Maraþ'la birlikte yandý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bize yar olmayaný kimseye yar etmeyiz Bilmiyor muydun Maraþ þimdi de yan cayýr cayýr Yakarýz yýkarýz ama Ruma yedirmeyiz Kanla aldýk, duysun sesimizi dað, ova, bayýr Kalay ESKÝDEN NEYSE, ÞÝMDÝ DE ÖYLE OLDU Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü sevgili Barýþ Burcu, Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis'e "Yardýma ihtiyacýmýz kalmadý" derken, ayný anda da Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, "Türkiye'den uçak bekliyoruz" diyordu. Yani Maraþ hala cayýr cayýr yanýyor, ama iki adým öteden deðil, kýrk mil ötedeki Türkiye'den yardým bekleniyordu... Daha önce de çok yangýnlar gördük, baþka liderlerin döneminde... Rum yardým teklifi hep reddedildi... Bu kez olsun farklý bir þey görmeyi dilerdik... Ne yazýk yine göremedik! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik IÞÝD'Ý ALKIÞLAYALIM MI? "Guardian" gazetesi IÞÝD'le ilgili bir haberinde El-Kaide'yi parçalayýp yok ettiðini yazdý. Ve bunu dünyaya duyurdu... El-Kaide 1988 yýlýnda kuruldu. Afganistan'a giren Sovyet ordularýna karþý direniþ örgütledi ve þüphesiz Amerika gibi ülkelerden de büyük destek gördü. Usame Bin Ladin'i hatýrlayacaksýnýz... Sovyetler'e karþý baþlatýlan Ýslami terör hareketinin liderlerindendi. Yine ABD, Çin, Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafýndan desteklendi. "Afganiler" olarak isimlendirilirlerdi. Sovyetler Birliði daðýldýktan sonra boþta kalan örgüt El-Kaide olarak yeniden toparlandý ve kendi kurucularýna karþý da eylemlere giriþti. Ancak bu örgütle iþi biten ülkeler, ki baþta ABD gelmektedir, örgütü targete koydu! Lideri Usame Bin Ladin'in öldüðünü söyleyenler olduðu gibi hala yaþadýðýný iddia edenler de vardýr. Usame Bin Ladin'den sonra El- Kaide'nin liderliðini Eymen el-zevahiri isimli kiþi aldý. El-Kaide'nin Ýkiz Kuleler, Bali saldýrýlarý yanýsýra IÞÝD'in yaptýklarýna benzer eylemleri de oldu. "Guardian" gazetesi Perþembe günkü sayýsýnda El-Kaide'nin IÞÝD tarafýndan yok edildiðini yazdý... Örgütte sadece liderleri El-Zevahiri ile yakýn birkaç kiþinin kaldýðýný yazan gazete, örgütün bitirildiðini ýsrarla vurguladý. Yani yeni bir terör örgütü eski terör örgütünü yok etti demektir bir baþka deyiþle... Ki IÞÝD'in kurucusunun ABD olduðu daha geçen gün bir Cumhuriyetçi Parti senatörü tarafýndan açýklandý... IÞÝD bana göre El-Kaide'yi yok etmedi, kendi içine aldý. Aslýnda bu yapýlanlar bana eski bir örgütlenmeyi hatýrlattý. Ýngiliz sömürge döneminde kurulan EOKA'ya karþý Kýbrýslýtürklere de yeraltý örgütleri kurduran Ýngilizin yaptýklarý geldi aklýma... Gördüðüm deðil, duyduðum, dinlediðim, okuduklarýma bakarak deðerlendirdiðim bir örgütleme... Kara Çete vardý... Volkan vardý... Bazý bölgesel örgütler vardý... Ýngiliz bunlarý bilmez miydi? Bilirdi ama "böl yönet"in ustasý Ýngiliz emeline ulaþmak için hareketlerine göz yumuyordu... Bir müddet sonra KTMT kuruldu... Bu örgüt kurulduðu zaman Volkan gibi, Kara Çete gibi örgütler tarihe karýþtý ve elemanlarý da KTMT içerisinde yerlerini aldýlar. Ve 1957'de kurulan KTMT 1958'de Ankara'nýn eline geçti. En baþtaki "Kýbrýs" yani "K" harfi atýldý ve TMT oldu. Amerika Ortadoðu coðrafyasýnda belli aralýklarla kurdurduðu iki terör örgütünden birisini diðerinin içerisine absorbe ettirdi sadece... "Guardian" da bunu IÞÝD'in El- Kaide'yi yok ettiðini yazarak duyurdu... IÞÝD'i alkýþlayalým mý yani? Özyiðit: Maðusa Limaný'nýn ölüsü bile kâr ediyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, yýllardýr gereken yatýrýmlar yapýlmayan, popülist, günübirlik kararlar ve siyasi çýkar amacý ile yönetilmeye çalýþýlan Maðusa Limanlar bölgesinin gerçekten kötü durumda olduðunu, düzensizliðin hakim olduðunu bölgede sürdürülebilir bir yapý bulunmadýðýný söyledi. Altyapý açýsýndan çok yetersiz olan bölgede, çok ciddi saðlýk riski de bulunduðuna dikkat çeken Özyiðit, Liman içerisindeki kirli sanayi bölgesinin mutlaka yerleþim alanlarý dýþýna çýkarýlmasý gerektiðini vurguladý. Olasý çözümle birlikte tarihi ve kültürel öneme sahip Maðusa Limaný nýn çok daha önemli bir konuma geleceðini belirten Özyiðit, devlet-yerel yönetim iþbirliðinde, ilgili sivil toplum örgütlerinin de paydaþ olacaðý bir yapýda hazýrlanacak Master Plan çerçevesinde, bölgenin kirli sanayiden kurtarýlarak turizm ve ticaret limaný haline gelebileceðini kaydetti. Genel Baþkan Cemal Özyiðit, milletvekili Hüseyin Angolemli, Ýlçe Baþkaný Mustafa Emiroðlularý ile Çevre, Þehircilik ve Ulaþtýrma Komitesi Baþkaný Ercan Hoþkara dan oluþan TDP heyeti Maðusa Limanlar bölgesinde incelemelerde bulundu. Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (Güç Sen) Baþkan ve üyeleri, Limanlar Dairesi Müdürü ve Liman Ýþçileri Þirketi yetkilileri ile ayrý ayrý görüþmeler gerçekleþtirerek bilgi alan, sorunlarý dinleyen heyet, bölgede incelemelerde de bulundu. Ciddi saðlýk tehdidi var Güç Sen yetkililerinden aldýklarý bilgilere göre, yýllar önce serbest bölge olmasýna karar verilen limanda, tam bir yaðmanýn hakim olduðunu, bazý alanlarýn iþgal edildiðini, atýklarýn denize döküldüðünü ve saðlýk açýsýndan son derece riskli bir hale geldiðini belirten Özyiðit, baþta orada çalýþanlar olmak üzere, bölge halkýnýn saðlýðýnýn gerçekten ciddi tehdit altýnda olduðuna dikkat çekti. Çok baþlýlýk hakim Özellikle serbest liman içerisinde var olan çok baþlýlýðýn karmaþaya neden olduðunu, bunun da var olan sorunlarýn artmasýný saðladýðýný belirten Özyiðit, siyasetin muhtemel olumsuz müdahalelerinden arýnmýþ özerk bir yapý kurularak karmaþaya son verilebileceðini söyledi. Ölüsü bile kar ediyor TDP Genel Baþkaný Özyiðit, altyapýsý bu kadar eksik, çok ciddi sorunlarý bulunan, düzensizliðin hakim olduðu bir yapýnýn bile kar ettiðini, Limanlar Dairesi Müdürlüðü nden aldýklarý bilgiye göre yýllýk milyon TL lik kar elde edildiðini açýkladý. Elde edilen karýn genel bütçe içerisine gitmesinden dolayý ne eksik aletlerin alýnabildiðini, ne de tamir yapýlabildiðini belirten Özyiðit, bunlarýn yapýlamadýðý yerde yatýrým yapýlmasýnýn zaten imkansýz olduðuna vurgu yaptý. Bu kadar önemli bir potansiyele sahip limanlar bölgesine, yýllar içerisinde yatýrým yapýp kar oranlarýnýn çok yükseklere çýkarýlmasý yerine, batýrýlarak özelleþtirilmeye çalýþýlmasýnýn topluma yapýlan en büyük kötülüklerden biri olduðunu vurgulayan Özyiðit, Bu tür stratejik öneme sahip yerler maalesef özelleþtirme adý altýnda peþ keþ çekilmektedir dedi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Sayýn Hasan Taçoy'un, Limanlarýn özelleþtirileceði, öncelikli olarak da Maðusa Limaný nýn özelleþtirileceði yönündeki açýklamasýnýn asla kabul edilemeyeceðini belirten Özyiðit, Hasan Taçoy un Limanlarý özelleþtirmek istemesindeki amacýný da açýklamasýný istedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YANGIN Verildiydi... Verilecekti... Açýldýydý... Açýlacaktý... Bütünlüklü çözümün bir parçasýydý... Deðildi... Derken... Maraþ'ý yaktýlar! Neron koca Roma'yý yaktý! Biz bir Maraþ'ý yakamayacak mýydýk?! Türkün elinden ne kurtuldu ki þimdiye kadar, Maraþ da kurtulsun?! Yanmaktan korkusu mu var hayalet kentin? Ateþten dumandan korkusu mu var? O zaten 1974 yýlýnda yandý da yandý! Kýrk yýldýr toz duman içinde! Çaldýlar, çýrptýlar, soydular... Gemilerle Türkiye'ye taþý taþý bitiremediler! Kimse görmesin diye kapýlarýný kapattýlar! Cumhurbaþkanýnýn girmesine bile izin vermediler! Uzaktan fotoðrafýný bile çektirmediler kimseye. Orasý AB topraðý... Ama hiçbir AB milletvekilini de bir günden bir güne sokmadýlar oraya! Kaçak köçek girmeyi baþaranlarý tutuklayýp içeri attýlar! Kýrk yýldýr insan ayaðýnýn basamadýðý bu hayalet kentin her karýþýnda yýlanlar, çýyanlar, fareler özgürce dolaþtý sadece! Ve sonunda... Ýçindeki cümle mahlûkatla birlikte... Onu yaktýlar! Maraþ'ý mý istiyorsun Nikos? Avucunu yala! Türk yakar ama vermez! Yoksa sen bunu öðrenemedin mi hâlâ?! Baksana... AB bile kabul etti artýk... Bütünlüklü çözümün parçasý diyor o da! Yoksa sana söylemediler mi?! Yananý Allah görürmüþ... Görür mü gerçekten? Neye yarar? Yakaný görmedikten sonra!.. Ya da görüp es geçtikten sonra? Yanandan çok daha önemlidir yakaný görmek... Yoksa yaþamýn her alanýndaki bu yanmalar biter mi? Yangýn çok büyük bir faciaya doðru ilerlerken, Mustafa Akýncý, tam bir sorumluluk duygusu içinde "Gerekirse Güney Kýbrýs'tan da yardým alýnsýn" dedi. Bir Akýncý tarzý, Akýncý farkýydý bu. Barýþ ve çözüm sürecinin ruhuna da çok uygundu. Adamýzý birlikte sahiplenme sorumluluðunun yansýmasý ve paylaþýmýydý. Ama ne yazýk ki malûm çevreler, bu son derece iyi niyet ve sorumluluða gözlerini ve kulaklarýný týkadýlar! Öylesine büyük bir facianýn eþiðinde bile Rum tarafýnýn yardým teklifini reddettiler! Yardým için Derinya barikatýnda uzun süre bekleyen Rum itfaiyecilere geçiþ izni vermediler. Ve güneyin katkýsýyla 1-2 saat içinde kontrol altýna alýnabilecek yangýn 5 saatte durdurulabildi! Cumhurbaþkanýnýn önerisine itibar etmemek cüretini gösterebilen apoletliler, bunun hesabýný nasýl verecek?

5 5 14 Haziran 2015 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Maraþ'ýn yanmasýna üzülmem Zaten enkaz Diðer terk edilmiþ bütün bölgeler gibi Ben telef olan hayvanlara yandým! MÝÞ-MIÞLAR *Avrupa Parlamentosu kararýndan sonra Maraþ'ta yangýn çýkmýþ. - Ben bekliyordum zaten! Ateþle oynamalarýndan belliydi Yazýk oldu.! * TDP Genel Baþkaný Özyiðit; "Lefke baþka bir macerayý kaldýrmaz" demiþ. - Akýl var, yakýn var Bu sese kulak verin, zararlý çýkmayýn. * Akýncý "mal fakiri" çýkmýþ. - Sen anlaman Gönlü zengindir de ondan *KIB-TEK'in fatura daðýtýmý özel bir þirkete veriliyormuþ. - Bal veren çiçek elden çýkarýldýktan sonra, gerisini özelleþtirsen ne, kendine saklasan ne! * Corendon þirketi bürokrasiyi aþamayýnca, KKTC'deki iþlemlerini durdurmuþ. - Yanlýþ yapmýþ Bürokrasiyi deðil, bürokratlarý aþmayý deneyecekti * Maraþ'ta yangýn çýkmýþ. - Maraþ'ta, hatta Kýbrýs'ýn tümünde yangýn bitmez ki Ýçin için yanar durur sürekli. * CTP milletvekili Akansoy, halkýn %85'i Türkiye'nin garantisini istiyor" demiþ. - Doðruya doðru En ufak bir abartma yok! * Ekonomi Bakaný Gündüz; "Bankalardan borçlanma süresinin uzatýlarak, taksitlendirmenin düþürülmesini" istemiþ. - Ev sahiplerinden, dükkan sahiplerinden de, bir ayýn güne çýkarýlmasýný da istemiþ midir. Ýstememiþse nedeennnnnnn! Lefke'de yumruklarýn konuþmasý büyük talihsizlik Tatlý yiyelim, tatlý konuþalým diye bize yedirdikleri ceviz macunlarýný kendileri neden yemiyor ki Kýrmýzý çizgisiz BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Nikah memuru formaliteleri tamamladýktan sonra genç çifte döndü: - Sizi karý-koca ilan ediyorum Büyük bir alkýþ koptu davetliler arasýnda.. Analarýn, ablalarýn, teyzelerin, halalarýn gözlerindeki mutluluk gözyaþlarý biraz daha irileþti, biraz daha hýzlý döküldü. Ve elbette babalarýn, amcalarýn, dayýlarýn da gözleri doldu ama kendilerini tuttular aðlamamak için. Arada kaçýveren bir iki damlayý da hýzla sildiler. Oysa Aðla be Her yerde aðlanýyorsun da, burada niye gizlemeye çalýþýyorsun gözyaþlarýný! Aðla Yakýþýklý damat, güzeller güzeli gelini elinden tuttu ve piste doðru yürüdüler. Bir alkýþ dalgasý daha yükseldi. Pistin ortasýna gelince durdular Gelin, yerde sürünen gelinliðinin kuyruðunu düzeltti Birbirine döndüler Ellerini bellerine doladýlar Ve birbirinin gözlerine baktýlar Delercesine Yakarcasýna Güç, cesaret Umut, güven verircesine, baktýlar Ben gördüm. Sevgi ile muhabbetle baktýlar Baktýkça da heyecandan titrediler, ayýramaz oldular bakýþlarýný. Ýþte o anda, tam gözleri birbirine kenetlenmiþken, cennetten çýkýp gelmiþçesine Kayahan'ýn büyülü sesi döküldü genç çiftin üstüne: "Seninle her þeye varým ben." Ýrkildim Gerildim Tüylerim diken diken oldu Bir daha baktým genç çifte Ah be çocuklar Bu kadar mý çok seviyorsunuz Saygý duydum, koþup sarýlasým geldi. "Seninle her þeye varým ben " ha. Bravo size. Seninle her þeye varým ben Bu ne demektir bilir misiniz? Bilirsiniz elbet de, hiç söylediniz mi? Koþulsuz, kýrmýzý çizgisiz ama Baþka türlüsünün anlamý yok ki...

6 GÜNLÜK LTB ve Lefkoþa Rum Belediyesi çalýþanlarýnýn fotoðraflarý ara bölgede sergileniyor Lefkoþa fotoðraflarda bütünleþti Lefkoþa Türk Belediyesi ile Lefkoþa Rum Belediyesi çalýþanlarýnýn hem KKTC hem de Güney Kýbrýs'ta çektiði 40'ar fotoðraf ara bölgede sergileniyor. LTB'den verilen bilgiye göre, Lokmacý bölgesinde oluþturulan "Belediyeci Gözüyle Lefkoþa" isimli sergi, Birleþmiþ Milletler himayesinde LTB ile Lefkoþa Rum Belediyesi iþbirliðinde düzenlendi. Sergide her iki belediye baþkanýnýn çektiði birer fotoðraf da sergileniyor. Fotoðraflarýn bir hafta sergileneceði serginin açýlýþýna, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, Lefkoþa Rum Belediye Baþkaný Konstantinos Yorgacis ve BM Sivil Ýþler Bölümü Sorumlusu Feylene Woolley de katýldý. HARMANCI LTB Baþkaný Mehmet Harmancý açýlýþta yaptýðý konuþmada iþbirliðinin önemini vurguladý. Harmancý, "Birçok medeniyete evsahipliði yapmýþ çok kültürlü bir þehirde yaþýyoruz. Bunu anlayarak ona göre yaþamalý ve hizmet politikamýzý ayarlamalýyýz. Çözüm görüþmelerinin tekrar baþladýðý ve çözüm umudunun arttýðý bu zamanlarda her alanda iþbirliði yapmalýyýz, çünkü bu þehir bizimdir ve birdir" dedi. YORGACÝS Lefkoþa Rum Belediyesi Baþkaný Konstantinos Yorgacis de, serginin, hem çalýþanlarý ortak çalýþmalara yönelttiðini hem de yakýnlaþmaya katký koyduðunu söyledi, ortak sanatsal etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu. DÝYARBAKIR BOMBACISI IÞÝD'CÝ ÇIKTI HDP'nin 5 Haziran'da Diyarbakýr'daki mitingine iki ayrý bombalý saldýrý düzenlendi. Patlamanýn etkisi ile 3 kiþi hayatýný kaybetti, 400'den fazla kiþi yaralandý. Seçimleri gölgede býrakan olayýn kimler tarafýndan yapýldýðý tartýþma konusu olurken, basýnda ÝÞÝD ile baðlantýsý olan Orhan G'nin Gaziantep'te yakalandýðý haberi yer aldý. Taraf''ýn haberine göre, oðlunun aniden 8 ay önce ortadan kaybolduðunu anlatan baba M.G., Emniyet'e kayýp ilaný verdiklerini söylüyor. M.G., "Emniyetten, valiliðekadar birçok yere baþvurdum. Çocuðumuzun kayýp olduðunu bildirdim ancak bir sonuç elde edemedim" dedi. Kayýp ilaný verdikten 4-5 ay sonra, Orhan'ýn bir defa evi aradýðýný anlatan M. G þöyle konuþtu: "Çocuðumuz aradý 'Bana dua edin' dedi. Bu olaydan sonra Emniyet bize, 'IÞÝD'e katýlmýþlar. Suriye'deler' dedi. Bildiðimiz tek þey bu. Bombalama olayý olana kadar baþka hiç bir haber alamadýk. Bombadan sonra 'Oðlunuz Gaziantep'te yakalandý' dediler. Ýfadelerimiz alýndý. Baþkada bir þey bilmiyorum." CTP KURULTAYI Gözler bugünkü CTP kurultayýnda... Özkan Yorgancýoðlu gidiyor, yerine Mehmet Ali Talat geliyor... Cumhurbaþkanlýðýndan sonra parti baþkanlýðý... Talat yeniden iðneyle kuyu kazacak! FAÝLÝ MEÞHUR Maraþ'taki yangýnýn nedeni öðrenilememiþ henüz... Öðrenilemeyecek de... Faili meçhullere yazdýk bunu da... Ama siz yine de faili "meþhurlar" diyebilirsiniz onlara! KIBRIS YANGINI Eðer Maraþ'taki yangýný iki toplum birlikte söndürseydi, çözüm ve barýþ için en ciddi adýmlardan biri olurdu... Ölü bir kentteki yangýný birlikte söndüremediysek, Kýbrýs yangýnýný nasýl söndüreceðiz? HEMFÝKÝR MÝSÝNÝZ? Federal Kýbrýs'ýn ille de iki bölgeli olmasý gerekmez... Ýki toplumlu olmasý yeter. Siz de hemfikir misiniz? SÝHÝRLÝ DEÐNEK Mustafa Akýncý "Halk deðiþim bekliyor, bunda da haklý" diyor. Elinde sihirli deðnek olmadýðýný unuttular galiba! Týrnak... "Rum tarafýna yapýlan çaðrýya yanýt geldiði, Rumlarýn da müdahaleye hazýr olduklarý bildirilmiþti. Çok þükür buna gerek yoktu! Ta Rum tarafýndan destek geleceðine, Türkiye'den uçak gelmiþti bile. Daha yakýn yerden. Burnumuzun ucu... Maraþ'ýn gündemde olduðu bir sýrada. Keþke buraya birlikte müdahale edilebilseydi." Ahmet OKAN (Havadis) "Cep telefonlarý sürüyü yaratmadý, fakat bulunduðu durumda -sürü halinde- kalýnmasýna katkýda bulunuyorlar. Sürü kendisine hizmet etmeye meraklý Nokia'larý, Iphone'lar veya Samsung'larý beklemektedir." Hare ERGEN (Detay) "Türkiye yeni Navtex ilan etti. 'Barbaros' yeniden Doðu Akdeniz'e gönderiliyor. Bahse tutuþulabilir mi? Hani 'Nikos Anastasiadis görüþme masasýndan yine kaçar mý, kaçmaz mý?' konusunda..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Bu coðrafyada kurulu düzen, insaný yaþatmak ve yaþamýn üzerine titremek ilkesiyle deðil; maddi ve siyasi rant üzerine þekillenen, insaný bu uðurda 'kurban eden' bir düzendir... Gerçekten 'kazayla ölünen' deðil, 'kazayla hayatta kalýnabilen' acýmasýz bir oligarþik rejimdir..." Ali TEKMAN (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný AKINCI: HALK DEÐÝÞÝM BEKLÝYOR. BUNDA DA HAKLI Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, halkýn ülkede deðiþim beklediðini, bu konudaki beklentilerinin yüksek olduðunu söyleyerek, "Halk bu konuda haklý" dedi. Akýncý; halkýn temiz bir çevre, saðlýklý gýda, adaya barýþ ve huzurun gelmesini, gelecek belirsizliðinden kurtulmak istediðini vurgulayarak, halkýn bu yöndeki beklentilerinin yüksek görünse dahi normal olduðunu kaydetti. Akýncý, dün Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu'nu kabul etti. Görüþmede Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Gürdal Hüdaoðlu da hazýr bulundu. Kabulde Mustafa Akýncý'yý 3 Temmuz'da baþlayacak 47'nci Geleneksel Ýskele Festivali'ne davet eden Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu, festivalin uluslararasý boyutta olacaðýný belirtti. Mustafa Akýncý da konuþmasýnda, 47'nci Geleneksel Ýskele Festivali'ne katýlmaktan mutluluk duyacaðýný ifade etti. Lefkoþa Türk Belediyesi baþkanlýðý görevinde de bulunmasýndan dolayý yerel yönetim konularýna ilgisinin devam ettiðini kaydeden Akýncý, Cumhurbaþkaný olarak yerel yönetimlerle ilgili her türlü katkýyý koymaya hazýr olduðunu belirtti. Sadýkoðlu'na Ýskele Belediye Baþkanlýðý görevinde baþarýlar dileyen Akýncý, "Bir yýllýk süre içerisinde eðer verdiðiniz sözlerin yüzde 75'ini tuttuysanýz bu çok çok büyük bir baþarý" dedi. Halkýn beklentilerinin yüksek olduðunu söyleyen Akýncý, "Halk deðiþim bekliyor, beklentileri de yüksektir, belki aceleci oluyor ama bunda haklýdýr; çünkü istek ve beklentileri büyük gibi görünse de normal taleplerdir. Ýnsan gibi, temiz bir çevrede yaþamak ister, saðlýklý gýda tüketmek ister, adaya barýþ ve huzurun gelmesini ister, gelecek belirsizliðinden kurtulmak ister" dedi. CEMAL ÖZYÝÐÝT Mehmet Çakýcý'dan sonra Toplumcu Demokrasi Partisi'nin baþýna geçen Cemal Özyiðit'in henüz bir genel seçim baþarýsý yok, ama yüzünü güldürem baþka geliþmeler var. Mehmet Harmancý Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý'ný, Mustafa Akýncý ise Cumhurbaþkanlýðý'ný kazandý. Dolayýsýyla önümüzdeki genel seçimlerde TDP'nin þansý açýk... Partinin bölgesel örgütlenmelerini tamamlamaya çalýþan Özyiðit dün yaptýðý bir açýklamada, "Maðusa limanýnýn ölüsü bile kâr ediyor" dedi ve özelleþtirmeye karþý çýktý... Popülist yaklaþýmlardan kaçýnan Özyiðit doðru bir tavýr sergiliyor, Türkiye karþýsýnda biraz daha dik durursa, baþarýlý olmamasý için hiçbir sebep yok...

7 14 Haziran 2015 Pazar MAÐUSA'DA UYUÞTURUCUDAN 7 KÝÞÝ TUTUKLANDI, BÝR KÝÞÝ ARANIYOR Gazimaðusa'da, toplam 212 gram sentetik cannabinoid türü uyuþturucu bulundurduklarý gerekçesiyle 7 kiþi tutuklandý,1 kiþi ise aranýyor. Gazimaðusa'da önceki gün 14:20-15:40 saatleri arasýnda, M.H.W.S.(E-23), S.K.(E-20) ve F.N.A.(E-20)'nýn kaldýðý evde, polis tarafýndan yapýlan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan 22 gr aðýrlýðýnda madde ile içerisinde uyuþturucu madde olduðuna inanýlan iki adet ucu yanýk sarma sigara bulundu. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruþturmada, olayla baðlantýsý olan H.G.(E- 34)'nin tasarrufunda ise içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan toplam 190 gr aðýrlýðýnda madde ele geçirildi. Bahse konu þahýslar ve mesele ile baðlantýsý olduðuna inanýlan S.G.(K-20), F.D. (E-27) ve O.C. (E-23) tutuklandý, H.G.(E-36) ise aranýyor. MAÐUSA'DA BARDA VAHÝM ZARAR Gazimaðusa'da, faaliyet gösteren "Seasons Bar" isimli iþ yeri içerisinde, dün 01:00 sýralarýnda, düðünde kendisini havuza attýðý için Mehmet Çavuþ'un baþýna sandalye ile vurarak burun kemiðini kýrdýðý gerekçesiyle T.Ö.(E-29) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Soruþturma devam ediyor. YEDÝDALGA'DA KASTÝ HASAR Ýsminin baþ harfleri A.B.(E-23) olan bir kiþi, önceki gün saat 03:00 sýrlarýnda Yedidalga'da Ecevit Caddesi üzerinde, kendisini iþten attýrdýðý gerekçesiyle park halinde bulunan Nusret Çavuþ'un sorumluluðundaki ER 137 plakalý salon aracýn; kýz arkadaþý hakkýnda dedikodu yaptýðý gerekçesiyle de Cabir Sevindi'ye ait EV 056 plakalý salon aracýn lastiklerini býçakla deldi. Söz konusu þahýs tutuklandý, soruþturma devam ediyor. KIBRIS TÜRK GÖRMEZLER DERNEÐÝ BAÞKANI YENÝDEN DERVÝÞ YÜCETÜRK Kýbrýs Türk Görmezler Derneði (KTGD) Baþkanlýðý'na yeniden Derviþ Yücetürk getirildi. KTGD 14. Olaðan Genel Kurulu dün derneðin merkez binasýnda gerçekleþtirildi. Divan Baþkaný Eray Beyazbayram tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, genel kurulda baþkanlýða Derviþ Yücetürk, asbaþkanlýða Raþit Kenan, sekreterliðe Eray Beyazbayram, mali iþler sorumluluðuna Fikri Gürpýnar, sosyal iþler sorumluluðuna Mehmet Ozanoðlu, basýnyayýn sorumluluðuna Ýbrahim Koþucu ve halkla iliþkiler sorumluluðuna Namýk Kale getirildi. Baþkanlýðýný Menteþ Bürsev'in yapacaðý denetim kurulunda ise Tolga Bilinçli ve Kemal Kahvecioðlu görev yapacak. Disiplin kurulu baþkanlýðýna Zehra Yücetürk getirilirken, kurulda Özen Koþucu ve Müjgan Çengel görev yapacak. Genel kurulda faaliyet raporu ile mali rapor da aklandý. RANDEVULU TAÞIMA HÝZMETE BAÞLADI Engellilere hizmet saðlamak amacýyla Mayýs ayýnda kurulan Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) "Engellemeyen Lefkoþa Birimi", özel gereksinimli kiþilere belli bir program dahilinde taþýmacýlýk hizmeti vermeye baþladý. LTB Basýn Birimin'den verilen bilgiye göre, randevulu taþýma hizmeti sunmaya baþlayan birime üye olmak için doktor raporu ve kimlik fotokopisi aranýyor. Birim Sorumlusu Þafak Alibaba, taþýmacýlýk hizmetinden yararlanmak isteyen özel gereksinimli kiþilerin numaralý telefondan Birim'e üyelik konusunda bilgi alabileceðini kaydetti. Alibaba, Birim üyelerinin Lefkoþa Belediye Tiyatrosu, Galeria, Mýsýrlýzade ve Avenue Sinemalarý'ndan indirimli bilet alma hakkýnýn bulunduðunu söyledi. GÝRNE VE YAKIN ÇEVRESÝ ÝÇÝN ÝMAR PLANI SÜRECÝ BAÞLATILIYOR Ýçiþleri Bakanlýðý Ülkesel Fizik Plan'ýn son onay için Bakanlar Kurulu'na sunulduðunu açýkladý. Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Sýnýrlý bütçe olanaklarý ve insan kaynaðý ile, mümkün olan uzmanlýk desteði saðlanarak, elde edilebilir her türlü bilgi ve veri kullanýlarak ve mümkün olan her türlü kurumlar arasý iþbirliði yapýlarak, eriþilebilen tüm toplum kesimlerini kapsayarak, mümkün olan her türlü katýlým ve danýþma süreçleri çalýþtýrýlarak, uzlaþý zemininde yakýnlaþtýrýlmýþ görüþ ve önerileri içeren bir plan hazýrlanmýþtýr" denildi. Mayýs 2010'da Avrupa Birliði uzman desteði ile baþlatýlan, Aralýk Temmuz 2013 döneminde tartýþýlan ve gözden geçirilerek olgunlaþtýrýlan Ülkesel Fizik Plan tasarýsýnýn, 10 Kasým 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun onayýna sunulduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Bakanlar Kurulu, yapmýþ olduðu deðerlendirmeler sonucunda almýþ olduðu, 11 Aralýk 2014 tarihli kararý ile, Ülkesel Fizik Plan Tasarýsý'ný; çeþitli meslek ve sivil toplum örgütleri ve bakanlýklara baðlý dairelerden gelen yeni görüþ ve öneriler dikkate alýnarak ve bunlarý tamamlayýcý görüþler göz önünde bulundurularak gözden geçirilmesi; Reel Sektör Danýþma Kurulu tarafýndan çalýþmalarý yeni tamamlanan Yüksek Öðretim Stratejisi, Turizm Strateji ve Eylem Planý ile ÜFP'nin uyumlaþtýrýlmasý; amacý ile yeniden düzenlenmek üzere planlama makamýna geri göndermiþti." Açýklamada, tasarý planýn, Planlama Makam'ýna geri gönderilmesinden sonraki son altý aylýk süreçte, Ýçiþleri Bakanlýðý ile Þehir Planlama Dairesi'nin desteði ve koordinasyonuna dayalý olarak, Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB) hakemliðinde, Reel Sektör Danýþma Kurulu iþbirliði ile tasarý planýn geliþtirilmesi amacýyla, ekonomi ve çevre alanýnda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý (STK) ve meslek odalarýnýn farklýlaþan görüþleri arasýnda yakýnlaþtýrma ve uzlaþý saðlamaya yönelik bir dizi çalýþma gerçekleþtirildiði belirtildi. Bu süreçte yürütülen çalýþmalar sonucunda, belirtilen görüþ, tavsiye ve öneriler dikkate alýnarak, deðiþiklik düzenlemelerinin yapýldýðýnýn kaydedildiði açýklamada, böylece hazýrlanmaya baþlayalý beþinci yýlý tamamlanan Ülkesel Fizik Plan'ýn onaylanarak yürürlüðe girmesi için son aþamaya gelindiði vurgulandý. Açýklamada, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti topraklarýnýn tamamýnýn ve kentlerin fiziki planlamadan yoksun oluþunun ülkenin en ciddi eksikliklerinden olduðu ifade edildi. GAÜ MEZUNLARI - Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 29'uncu dönem mezunlarý Girne Amfi Tiyatro'da gerçekleþen törenle diplomalarýný aldý. GAÜ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, törende 100 ülkeden yaklaþýk 900 mezun diploma aldý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÝSMET AKÝM'E ÇAÐRI... Lefkoþa Barýþ Manço Parký yakýnlarýndan yaþayan bir vatandaþýmýz çürüyen bir elektrik direðini yaptýðý tüm ikazlara raðmen deðiþtirmediði için Elektrik Kurumu'nu eleþtirdi. "Ben Lefkoþa'da yaþayan bir vatandaþým. Emekliyim. Oturduðum bölge Barýþ Manço Parký civarýdýr. Parký giriþinde Hasan Hüseyin Çinko Sokaðý vardýr. Bu sokakta buluna nbir elektrik direði çürüdü. Ha koptu ha kopacak. Bunu Elektrik Kurumu'nun ilgili birimine gidip þikayette bulundum. Hem de bir kez deðil. Defalarca. Tamam gelip halledeceðiz demelerine raðmen gelip hiçbir þey yapmadýlar. Tam altý aydýr bu durum böyle. Cuma günü Elektrik kurumu'ndan bir grup çalýþan bölgedeki elektrik direklerinde bulunan sokak lambalarýný deðiþtirmekteydiler. Lambalarý deðiþtirmek için de direklere çýkmak gerekir. Tüm direklere çýktýlar, sadece þikayette bulunduðum direðe çýkamadýlar. Ben de rastgele oradaydým ve neden çýkmadýklarýný sordum. Tehlikeli olduðunu ve direðin yýkýlabileceðini söylediler. O nedenle çýkýp lambayý deðiþtirmediler. Ben onlara da durumu anlattým. Direk düþerse ne olacak? Oradan birileri geçerse tellerdeki elektrik sayesinde ölecekler... Dahasý birisi olmasa bile elektrik yüklü teller direk yere düþtüðü zaman kopacak ve etrafta yangýn çýkaracak, belki de yine ölüme sebebiyet verecek. Bunu mu bekliyor Elektrik Kurumu? Ben bu kadar þikayet etmeme raðmen, onlar bunu yakýndan görmelerine ve tespit etmelerine raðmen hiçbir önlem almadýklarýna göre son olarak basýna duyurmak zorundayým ki belki birþeyler olur. Ýsmet Akim bu durumu gazetelerden okur da gerekeni yapar." GÜLDÜRMEYÝN BENÝ... Bir vatandaþýmýz telefonla gazetemize þunlarý söyledi... "KKTC Dýþiþleri Baklanlýðý Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili aldýðý karara tepki gösterdi. Ne alaka demeyin. Avrupa Parlamentosu yaptýðý açýklamada asker çekilmesi, bazý yerleþim yerlerinin iadesi ile ilgili aldýðý karara KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý kýzdý! Kýzarsa soðuk su var diyeceðim ama gülmekten söyleyemedim. Yahu siz kim Avrupa Parlamentosu kim? Ýþgal altýnda deðil miyiz? Kýrk bin asker ve yüzbinlerce Türkiyeli yok mu burada? CTP'li bir hükümetin dýþiþleri bakanlýðýdýr bu açýklamayý yapan... Anlayýn gelinen noktayý..." BÝZÝM DUVAR YANGINI FARELERÝN ÇIKARDIÐINA HALA ÝNANMIYOR MUSUNUZ? Bizim Mandra Maraþ yangýnýnda Güney Kýbrýs'ýn yardým teklifinin Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'nýn olumlu ve son derece iyi niyetli önerisine raðmen, mandradaki militarist rejim tarafýndan reddedilmesi ve salt bu nedenle 1-2 saatte kontrol altýna alýnabilecek yangýnýn 5 saat sürmesi, mandra yönetiminin hâlâ siyasi iradeden yoksun olduðunun bir kez daha ýspatý olarak deðerlendirilir. Sokaktaki adam "Bir yangýný bile birlikte söndürme iradesi olmayanlar barýþý nasýl yapacak?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 14 Haziran 2015 Pazar Faize Özdemirciler Leymosun'daki buluþmayý sindiremeyenler, Maraþ'taki yangýný çok güzel sindirdiler. Afiyet olsun! Þimdi muhtemelen Ruma muhtaç olmamanýn gururu içindedirler... Ne mide ama... Mahmut Anayasa Maraþ yangýný bir gerçeði bir kez daha tokat gibi suratýmýza vurmuþtur... Komutan "Höst ulan" dedi mi, senin ne Baþbakanlýðýn, ne Cumhurbaþkanlýðýn, ne de GYÖ kalýr, göt üstü yere düþersin... Hep derim, KKTC denen bu ceberrutun hükmü, Generalin omuzuna kadardýr... Ýþte bu yüzden "Ýþgal" dediðimiz zaman kýzmayacaksýnýz... Özgün Kutalmýþ Bunlarýn ar damarlarý çatlamýþ be facebook. CTP Kurultayý'na yönelik istihdamlarda Ýrsen'e dur orda dediler. Yasaya raðmen, kamuya deðil de, kamu kurum ve kuruluþlarýna istihdam yapýyorlar. Bir taraftan hesap adamý (!) Akim, köy köy gezip delegelere istihdam sözü verirken, diðer taraftan ayni Akim, önlem alýnmazsa yýl sonu Kýb Tek batar diye hükümete göndermede bulunuyor. Ne kadar ayýp. Perþembe gün ise Meclis Bileþiminde CTP Milletvekili Tufan Erhürman "Geçicilerin yasaklanmasýna raðmen gayri yasal istihdamlar delikler bulunarak yapýlýyor. Bu þark kurnazlýðýdýr. Adaleti tesis edemediðimiz için ülkede adalet ve demokrasi çöktü. Ceza Yasasý tüm kamu bankalarýný, kurumlarýný ve yerel yönetimleri kapsýyor. Usulsüz istihdamlar için polise baþvurunuz. Sevgili Tufan'ýn bu açýklamalarýndan sonra sonra ben ne diyebilirim. Yazýklar olsun Halil Paþa "Savaþ kazananýn, kýlýç da kuþananýndýr" zihniyetiyle malul olan, haliyle "mal da kan döküp fethedenindir" diyecek. Kristal berraklýðýndaki denizine nazýr çok minik bir kýsmýnda, subay ve assubay ailelerinin ve emeklilerin yýllardýr tatil yaptýklarý, görkemli bir otel var sanýrým. Bir de öðrenci yurduna dönüþtürülmüþ bina. Tabii Maraþ sadece Kýbrýslýrumlara deðil, kurtarýlan Kýbrýslýtürklere ve yabancý gazetecilere de yasak. Ama zaten Denktaþ'ýndan Eroðlusuna saðýcýlarý ve milliyetçileri "çakýl taþýndan büyük" olduðu için "Maraþý vermeyiz!" de karar kýlmýþlar. Öncelinde Talat ve þimdisinde de Akýncý gibi "sol" liderleri de, "Maraþ'ý veririz ama karþýlýðýnda..." diye baþlayan cümleler kurarak, ayný zihniyeti yumuþak bir tonda dillendirmekteler. Kimsesi de, savaþta kan dökerek alýnan ganimetin hurdasýný bile (binalarýn mermerlerine ve fayanslarýna kadar yaðmalanmýþ-hp) öyle bedava vermeye yanaþmýyor. Yine de her olumsuz iþte bir hayýr var deyip; "belki yanmýþ kýsýmda "tapusu olan sahiplerine bir gommadi olsun verirler" diye bekleyip barýþ için bir adým daha atýlmýþ olmasýndan dolayý umutlanmalý mý?. Eh tabiii Türk müteahitlerinin inþa edeceði, parasýný vermeye ve KKTC kontrolünde yaþamaya gönüllü Kýbrýslýrumlarýn da ortaya çýkmasý kaydýyla... Mý acaba? Maraþ tartýþmasýnýn bir daha "alevlenmesi" için illa da yangýn mý çýkmasý gerekirdi? Sanýrým... Ertan Birinci Kýbrýs Genç TV nin gecesini onurlandýran birbirinden deðerli o muhteþem insanlarýmýzla beraber... Baþta Sayýn Cumhurbaþkaný, eþi ve Meclis Baþkaný, Baþbakan, Bakanlar, Beledýye Baþkanlarý ile eþleri... Çok önemli sanatçýlar da vardý... Tolga Ahmet Raþit Nedendir bilmem bugün seni yazmak geldi içimden.yoðun bakýma girdiðin gün seni görebilmek için ne kadar uðraþ verdiðimi hatýrladým bir an. Doktorlar seni görmeme izin verdiklerinde ne kadar mutlu olmuþtum. Halbuki ne acýlar içindeydin o anda kim bilir. Þuurunu, bilincini yitirmiþ bir halde bulmuþtum seni. Sadece ismini söylediklerinde tepki veriyordun. Tugberk, Tugberk diye seslenmiþtim sana bir, iki kez..bana doðru bilinçsizce bakýþýný bir ömür boyu unutamam. Tanýmamýþtýn beni caným kardeþim.. Yatak da ki can çekiþen haline baktým çaresizce. Elimi alnýna koydum ve bir an rahatladýðýný hissetmiþtim.. Her halinden belliydi huzur bulduðun. Gözlerini kapatmýþtýn o anda, kim bilir belki de hissetmiþtin benim Süleyman Tosun- Larnaka'da yemek piþiren kadýnlar. Yýl yanýnda olduðumu. O anda hiç ayrýlmak istememiþtim yanýndan. Hemþirenin çýkmanýz gerek çaðrýlarýný duymak bile istemiyordum. Ayrýlýrken son bir kez bakmýþtým sana, her zaman yanýndayýz Tugberk kendine iyi bak, iyileþeceksin diye seslenmiþtim son kez. Þuursuzca bakýþýn yine çok acý vermiþti. Tam arkamý dönüp gideceðim anda elini uzatmýþtýn bana..büyük bir heyecanla ve mutlulukla tutmuþtum elini. O anlarýn hayatta seni son görüþüm olacaðýný nasýl bilebilirdim.. O günden sonra bir daha seni göremedim kardeþim...seneler geçti unutamadým seni ve yoðun bakýmdaki son halini..kýsacýk ömrüne ne kadar büyük acýlar sýðdýrmýþtýn. Yaþadýðýn sürece ne kadar yanýnda oldum, olamadým hiç bilemiyorum ama sen benim yanýmdaydýn her zaman. Senin gibi bir abim olduðu için hep gurur duydum ve gurur duyacaðým.. Ethem Durak Yani bizde trafik mi var? Gidin baþika ülkelerde insana sürücüye hürmeti, saygýyý görün... Bu ülkede trafik diye birþeyin olduðuna inanmýyorum... Olsa idi bu kadar kaza olmazdý... Trafiðin deðiþmez kuralý, Difencive Drive yani koruyucu sürüþ yapma... Önce kendini, sonra baþkalarýný düþünüp korumaktýr... Hayýrlýsý olsun... Mehmet Onur Yeni bir moda çýktý bizim imamlardan, hacýlardan, hocalardan... Ebediyete uðurlayanlardan... Evet... Topraða verilenler için bakýn ne yapýyorlar: Hoca okurken mefta için... Bir de Denktaþ'ýn, Dr. Küçük'ün ruhuna da okuyorlar... Yani her ölünün yanýnda onlarada okuma yapýlýyor ruhlarýnýn huzuru için... Burada o ölen yakýn ailelerden izin alýnýyor mu? Evet... Böyle bir þeyi burada ilk defa yaþýyorum... Meðerse Türkiye'den dolayý burada da böyle uygulanmaktadýr. Sanýyorum AKP'nin yeni bir dini icadý olsa gerek! Her neyse... Sadece mefta topraða verilirken deðil, bir de mevlüt okunurken ayni þekilde, Denktaþ'a ve Küçük'e okunuyor... Peki, siz böyle bir þeyi onaylýyor musunuz? Ölen bir ailenin birinci derece yakýný olarak, kabul edip onaylar mýsýnýz? Ben, kesinlikle onaylamam! Harper Orhon DÖVÝZE MÜDAHALE... Maliye Bakaný Sn. Zeren Mungan dövizdeki artýþa müdahale ederek e çýkan sterlini ve e çýkan euro yu düþürdü. yapýlan müdahalelerle bugünün Cumaartesi olmasý dolayýsý ile istenilen noktaya gerilemeyen dövizin yinede sterlin de ve euro da %50 düþüþ yaptýðýný pazartesi günüde hedeflenen rakama sterlinin 1.50 seviyelerine düþmesini beklediklerini açýkladý. Bu düþüþler üzerine Ýngilterede bakanlar kurulunun acil toplanmasý sonucunda 10 numara yaptýðý açýklamada Ýngiltere olarak yapabilecekleri birþey olmadýðýný sadece piyasalarýn daha çok etkilenmemesi için KKTC maliye bakanýndan baþka bir müdahale yapýlmamasýný rica edeceklerini açýkladýlar.

9 14 Haziran 2015 Pazar Tünel 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ALINTI KÝMSE HDP'YÝ YOK SAYMASIN Türkiye, 7 Haziran'da Erdoðan'la baþkanlýk sistemini oyladý ve reddetti.böylece, demokrasi açýsýndan çok kritik bir eþik aþýlmýþ oldu.diktatörlük yolunda emin adýmlarla ilerlemekte olan Erdoðan'a kýrmýzý ýþýk yakýldý.ve bu halkýn oylarýyla gerçekleþti.düðümün millet iradesiyle sandýkta çözülmeye baþlamasýyaþamsal bir geliþmedir.türkiye erken seçim ve koalisyon tartýþmalarýna dalarken, bu kritik noktayý hiç akýldan çýkarmasýn.erdoðan'a kýrmýzý ýþýk yakýlýp demokrasi ve barýþ yolunda çok önemli bir dönemeç alýndýysa, bu baþarýda en büyük, en belirleyici pay, Selahattin Demirtaþ'la HDP'nindir, yüzde 10 barajýnýn yýkýlmasýdýr.türkiye, Demirtaþ ve HDP ile demokratik deðiþim ve barýþ noktasýnda büyük bir þans yakalamýþ bulunuyor.türkiye istikrar diyorsa Hukukun üstünlüðü diyorsa Kürt sorununda çözüm süreci diyorsa O zaman, Demirtaþ ve HDP ile yakalanmýþ olan þansý iyi deðerlendirmek gerekir.demirtaþ ve HDP'yi kimse yok saymaya kalkýþmasýn. Hasan CEMAL (t24.com) DÝPNOT Müstakil Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Baþkaný Nail Olpak, ilk tercihlerinin AKP-MHP koalisyonu olduðunu açýkladý. ARÞÝV TARÝH 23 MAYIS 2014 Dün Lefkoþa'da Biden fýrtýnasý esti... Biden'in kuzeye geçiþi nedeniyle þimdiye dek görülmemiþ olaðanüstü güvenlik önlemleri alýndý... Cumhurbaþkanlýðý Sarayý çevresinde yollar trafiðe kapatýldý. Yüksek binalara keskin niþancýlar yerleþtirildi... Yerli ve yabancý medya mensuplarý çok sýký kontrolden geçirildi... Son hatýra... Gözden kaçmayanlar... SÝYASÝ ÝRADEMÝZ HALA SIFIR Maraþ'taki yangýnýn bir sabotaj olduðunu ileri sürenler var... Ancak bu sabotajý kimlerin yapmýþ olabileceði hakkýnda bir fikir yok. Mustafa Akýncý, "spekülasyonlara katký yapmak istemem, önemli olan gerçeðin ortaya çýkmasý" dedi. Evet, o da ortaya çýkmalý, ama ortaya çýkmýþ olan da var... Onu konuþalým... Rum tarafýnýn yardým teklifi neden reddedildi de Türkiye'den yardým istendi? Akýncý "güneyden yardým alýnabilir" dediði halde, buna kulak asan yoksa, siyasi irademiz hala sýfýr demektir! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýslý Türkler çözüm iradelerini bir kez daha kanýtladý " Armaðan Candan CTP Milletvekili Memleketimden manzaralar Bu hükümetin kurulma ihtimali AKP'nin þartlarýna baðlý. Yolsuzluðun örtülmesi bir þart olacak mý? 13 senedir buzdolabýna, son 4 senedir de buzluða konan parlamenter rejim yeniden doðdu. Þaþkýnlýk, buzlar çözülürken hareketlerde acemilik, beklenen ancak olumsuz olmayan iþaretler. Düne kadar Cumhurbaþkaný ve Baþbakan'ýn aðýzlarýna hakaretsiz hatta neredeyse küfürsüz almadýklarý partilere davranýþlarý nasýl deðiþti? Nerede kaseti diline dolayan, "Neresi özel, bu genel bir ahlaksýzlýktýr" diyen Erdoðan, nerede sahaya dönmek için Baykal'a sarýlan Erdoðan? Camiler ahýra çevriliyordu, bunlar Zerdüþttü, hepsi ýrkçýydý, bir üst akýldan talimat alýyorlardý, Haçlý ittifakýydýlar. Neredeyse hepsi kestirmeden "vatan hainiydi". Bugün Erdoðan, "egolarýn býrakýlmasýndan", Davutoðlu baþkanlýk sisteminin olmayacaðýndan bahsediyor. Erdoðan'ýn bir hafta içinde hayalinden vazgeçeceðine inanmak saflýkla dahi açýklanamaz. Cumhurbaþkaný hâlâ parlamenter rejimdeki rolünü anlamýþ deðil. Koalisyon temaslarýna Baykal'la baþlamasý da bunu gösteriyor. Parlamenter rejimlerde partiler bir araya gelir,koalisyon kurarlar, cumhurbaþkaný ise buna sadece saygý duyar. AKP'nin Erdoðan vesayeti altýnda olmasý hâlâ parlamenter rejim üzerindeki en büyük tehlike. Seçmen bu seçimde iki þeyi oyladý. Birincisi Erdoðan tarafýndan gayri resmi olarak yaptýrýlan bir baþkanlýk referandumuydu. Bu açýdan seçim sonuçlarý Erdoðan için bir hayli aðýr bir hezimet. Ýkincisi genel seçimlerdi. Bunda da seçmen 13 senelik iktidar partisine hükümet kuracak kadar milletvekili vermedi. Erdoðan, bu ülkeyi hasta etmiþtir. Fiiliyatta deðiþtirdiði rejimi bu seçimle mühürlemek istedi. Ancak baþaramadý. Parlamenter rejimin tekrar dönmesi için bu fiili baþkanlýk rejiminin tasfiyesi þart. Diðer türlü sadece Erdoðan'ýn hayali bir süre ertelenmiþ olur. Fiili baþkanlýk rejiminin tasfiyesi ve demokratikleþme için yapýlmasý gereken birçok kanuni düzenleme var. Dýþarýdan destekli bir CHP hükümeti bunun yapýlmasý ve ilk pansumaný yapýlmýþ bir sistemin bir buçuk ya da iki sene sonra seçimle güçlendirilmesi bakýmýndan en iyi tercih gibi görünüyor. Bu, MHP sebebiyle gerçekleþmezse geriye AKP'li hükümet seçenekleri kalýyor. Bu hükümetin parlamenter sisteme dönüþ ekseninde kurulma ihtimali ise AKP'nin þartlarýna baðlý. Yolsuzluðun örtülmesi bir þart olacak mý? Erdoðan'ýn parti üzerindeki vesayeti bir þart olacak mý? Bu þartlarý kabul eden AKP'nin baþkanlýk projesine hizmet eder ve intihar eder. AKP'nin bu þartlarý ileri sürmemesi Erdoðan'ýn vesayetinden kurtulmasýyla mümkün. Hâlâ bir talimatýyla beþ gazeteye ayný manþeti attýran ve hükümet ihtimallerinde aðzýnýn içine bakýlan biri olmaktan çýkarýlmalý. CHP ilk hatasýný Baykal görüþmesiyle yaptý. Ama asýl sýnav AKP'nin. AKP þartlarýný ortaya koyana kadar diðer partilerin acele etmesine gerek yok. Yolsuzluklarýn soruþturulmasý CHP, MHP ve HDP'nin þartý deðil. Yolsuzluklarýn örtülmesi AKP'nin þartý. Erdoðan'ýn Aksaray'dan Çankaya'ya geçmesi de üç partinin þartý deðil. Orada kalmasý AKP'nin þartý. Ýflas etmiþ Suriye politikasýnýn sürdürülmesi de öyle. Bu þartlarý kabul eden bir partiye seçmeni nasýl yaklaþýr? Onu da herhalde söz konusu partiler etraflýca düþünecektir. (Bu yazý Özgür Mumcu'nun "Cumhuriyet"te yyaýmlanan "AKP'nin koalisyon þartlarý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr ) VÝRGÜL... FOTOÐRAFLARDA DUVARLARI YIKTIK Haberiniz var mý? Fotoðraflarda birleþtirdik Lefkoþa'yý... Bunu olsun baþardýk. Her iki tarafýn belediye çalýþanlarýnýn çektikleri fotoðraflar Lokmacý'daki ara bölgede sergilendi... Bize pranga vurabilirler, ama hayallerimize dokunamazlar deðil mi? Þimdi bol bol fotoðraf çekme mevsimi... Hele de elinizde dijital bir makine varsa, ki vardýr mutlaka... Çýkýn dolaþýn Lefkoþa'nýn daracýk sokaklarýný... Tampon otlarý, harabeleri ve hala silinmeyen kurþun deliklerini çekin... Sergi açýn sonra... Siz de birleþtirin Lefkoþa'yý! CUMHURÝYET Musa Kart ÝSTEYENÝN BÝR YÜZÜ KARA HOCAM "Kýbrýs'ýn birleþmesi gerekliliktir, müzakerelerin bu temelde tamamlanmasýný istiyoruz..." Þener Elcil

10 10 14 Haziran 2015 Pazar GÜNEYDEN... TAHTAKALE'DEKÝ RESTORASYON TAMAMLANDI Lefkoþa Surlariçi'nin güneyde kalan kýsmýnda Tahtakale bölgesindeki restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlandýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, çalýþma çerçevesinde binalarýn ön cephelerinin restore edildiðini, yollar, kaldýrýmlar ve açýk alanlarýn yeniden düzenlendiðini, aydýnlatma direkleri yerleþtirildiðini, su sisteminin geliþtirildiðini ve bölgeye çeþitli ekipmanlarýn yerleþtirildiðini yazdý. Habere göre restorasyon dolayýsýyla önümüzdeki hafta Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos'un da hazýr bulunacaðý bir açýlýþ töreni gerçekleþtirilecek. "3. FONE FÝLM FESTÝVALÝ"NDE ÖDÜLLER SAHÝPLERÝNÝ BULDU Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýletiþim Fakültesi Radyo TV ve Sinema (RTVS) Bölümü tarafýndan, "3. Fone Film Festivali", DAÜ Ýletiþim Fakültesi'nde yapýlan ödül töreniyle sona erdi. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Uluslararasý Yarýþma Kategorisi jürisi; Elvan Toprak'tan "Yusuf"; Ýbrahim Eren'den "Cýzýrtý"; Mutaz Qanabita'dan "Beauty of the Sea (Denizin Güzelliði)" adlý filmlerine mansiyon verdi. Üçüncülük ödülünü iki film arasýnda paylaþtýran jüri; bu ödülü Soner Sert'in yönettiði "Burdayým Buradayým" ve Onur Çýnar'ýn yönettiði "We are Watching" adlý filmlere verdi. Deniz Özden'in yönettiði "Bir Maç Günlüðü" filmi ikinciliðe layýk görülürken, birinciliði Soner Sert'in yönettiði "Ses" filmi aldý. Lise kategorisindeki yarýþmadaysa birincilik ödülünü Oðuzhan Çakmak ve Bedirhan Atlýhan'ýn yönettiði "Daraðacý" filmi kazandý. Ýkinciliði Zeynep Naz Ercan'ýn "Döngü" filmi; üçüncülüðü ise Yusuf Faruk Tunç'un "Komþu" filmi aldý. Fone Film Festivali'nin bu yýlki temasý "Benim Meselem"di. Üç yýldýr Halkbank sponsorluðunda gerçekleþtirilen festivalin uluslararasý kategorisinde, birincilik ödülü 4 bin TL; ikincilik ödülü 2 bin 500 TL ve üçüncülük ise bin 500 TL olarak açýklanmýþtý. Lise kategorisinde ise birinciye iki bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye ise bin TL para ödülü verildi. ALÝEFENDÝOÐLU: "BU YIL DAHA ÇOK FÝLM YARIÞTI" DAÜ RTVS Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Hanife Aliefendioðlu, katýlým sayýsýndan ve katýlýmcýlarýn çeþitliliðinden ve baþka festivallerde iþbirliði yapýlmýþ olmasýndan memnun olduklarýný belirtti. Aliefendioðlu, üçüncü yaþýna gelmiþ Fone Film Festivali'nin amacýnýn, KKTC'de bir kýsa film kültürü oluþturmak, kýsa film yapmayý özendirmek olduðunu kaydetti. Festival Komitesi'nden, RTVS Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, 23'ü lise kategorisinden olmak üzere toplam 100 filmin festivale baþvurduðunu, bu ilginin gelecek yýllarda artarak devam etmesini umduklarýný belirtti. Üçüncü Fone Film Festivali'nde "Uluslararasý Yarýþma Kategorisi"nde ön elemeden geçmiþ filmleri Kýbrýslý Türk Sinema Yönetmeni Derviþ Zaim, sanatçý Anber Onar, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi ve Radyo TV ve Sinema Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara, kýsa filmci ve gazeteci Vasvi Çiftçioðlu ile aktivist ve antropolog Olga Demetriou'dan oluþan jüri deðerlendirdi. "Liselerarasý Yarýþma Kategorisi"nde yarýþan filmler ise, DAÜ Ýletiþim Fakültesi RTVS Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Mashoed Bailie, kýsa filmci ve köþe yazarý Elvan Levent ve DAÜ Ýletiþim Fakültesi RTVS Bölümü öðretim görevlisi Ahmet Goran'dan oluþan jüri tarafýndan deðerlendirildi. "KADIN EMEÐÝNÝN EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI PROJESÝ" - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Ýþ Kadýnlarý Derneði'nin iþbirliðinde düzenlediði "Kadýn Emeðinin Ekonomiye Kazandýrýlmasý Projesi" kapsamýnda, giriþimci kadýnlara yönelik düzenlenen eðitimler devam ediyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar ile Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Semral Erel, eðitim çalýþmalarýný dün, Ýþ Kadýnlarý Derneði binasýnda devam eden eðitimlere katýlarak yerinde inceledi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Semral Erel, projenin 6 bölgede kadýn giriþimcilere yönelik eðitimlerle devam ettiðini kaydederek, farkýndalýkla ilgili birinci bölüm eðitimlerin tamamlandýðýný, giriþimcilikle ilgili ikinci bölüm eðitimlere geçildiðini anlattý. 64 YAÞINDAKÝ KADIN BOÐAZINA TAKILAN LOKUM YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTÝ Baf'ta ikamet eden 64 yaþýndaki bir Rum'un, boðazýna takýlan lokum nedeniyle hayatýný kaybettiði bildirildi. Kadýnýn kocasýyla birlikte yemek yediði sýrada aniden bayýldýðýný; kocasýnýn, kalp krizi geçirdiðini sandýðý karýsýný hemen hastaneye götürdüðünü yazan Politis, ancak kadýnýn kalp krizinden deðil, boðazýna takýlan lokum nedeniyle nefes alamamasýndan dolayý öldüðünün tespit edildiðini yazdý. AKEL'DEN HDP'YE TEBRÝK MESAJI AKEL'in, Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Baþkaný Selahattin Demirtaþ'a, HDP'nin Türkiye'deki seçimde elde ettiði baþarýdan dolayý tebrik mesajý yolladýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, AKEL'in tebrik mesajýnda, HDP'nin seçim barajýný geçerek 79 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesinin, "Kürtlerin maruz kaldýðý baskýnýn sona ermesi, saygý görmesi ve adalete eriþmesi için" verdiði mücadeleye olumlu yansýyacaðýnýn kaydedildiðini yazdý. Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun imzasýný taþýyan mektupta, HDP'nin TBMM'ye girmesinin, "Türkiye'de baský altýna olan kesimlerin temel hak ve özgürlükleri için" verdiði mücadeleye olumlu katký yapacaðý ifade edildi. "CHILD ABDUCTION ALERT" SÝSTEMÝ Güney Kýbrýs'ta, kayýp çocuklarýn tespit edilmesi amacýný taþýyan "Child Abduction Alert" (Çocuk Kaçýrma Alarmý) adlý sistem kurulduðu haber verildi. Haravgi gazetesi, olan Avrupa yardým hattýný destekleyen bu sistemle, basýna ve sosyal aðlarda kayýp çocuklarla ilgili bilgiler verilebileceðini, radyoda duyurularýn yapýlabileceðini ve özel uygulamalarla cep telefonlarýna bildirimler yollanabileceðini yazdý. Simerini gazetesi ise sistemin, "Hope For Children", Aile Ýçi Þiddeti Önleme ve Mücadele Derneði (SPAVO), Polis ve Adalet Bakanlýðý'yla iþbirliði içerisinde oluþturulduðunu kaydetti. BÜTÜN EV YARDIMCILARI ÝSTÝSMAR KURBANI Akdeniz Sosyal Cinsiyet Araþtýrmalarý Enstitüsü (MIGS) isimli sivil toplum örgütü, bugün Güney Kýbrýs'ta bulunan bütün (yabancý uyruklu) ev yardýmcýlarýnýn istismar kurbaný olduðunun söylenebileceðini açýkladý. Simerini'nin haberine göre, MIGS politika koordinatörü Josie Hristodulu, Avrupa Parlamentosu'nun Güney Kýbrýs'taki ofisi organizatörlüðünde Güney Kýbrýs, Yunanistan ve Litvanya'da yapýlan "ev iþlerinde istismar edilmek maksatlý kadýn ticareti" konulu araþtýrma sonuçlarýný düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý.

11 14 Haziran 2015 Pazar 11

12

13

14 14 14 Haziran 2015 Pazar BULMACA Soldan Saða: 1-Sürekli olmayan, kýsa süreli (iki kelime). 2-Halk dilinde "Boðaz, gýrtlak". Radon'un kýsaltmasý. Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. 3-Arýtýlmýþ, saflaþtýrýlmýþ. Sodyum'un kýsaltmasý. 4- Ýridyum'un kýsaltmasý. Ýlgisiz, kayýtsýz, aldýrmaz. 5-Daha çok Afrika'nýn daðlýk bölgelerinde yaþayan, uzun veya kýsa kuyruklu maymunlara verilen ad. Ters okunuþu "Eðilimli olan". 6-Taklit etme, taklit. 7-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi. Bir nota. 8-Kuzey Atlantýk Paktý Teþkilatý'nýn uluslararasý kýsa yazýlýþý. Hayret bildirir. 9-Vurgusuz þart eki. Karþýlýklý iki kiþi tarafýndan söylenen þarký. 10-Þapka yerine kullanýlan, kýrmýzý, kalýn çuhadan yapýlmýþ, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde baþlýk. Dolaylý anlatma. 11-Bir kilidi açýp kapamak için kullanýlan araç, açar. Tekerleklerin merkezinden geçen ve taþýtýn altýna enlemesine yerleþtirilmiþ mil, dingil. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Kuzey Eczanesi: Rauf Denktaþ Cad. No:35/5 Göçmenköy (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Yolu) Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: Maðusa Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No:2 Sema Hotel Karþýsý Tel: Girne Ýlgen Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Iþýl Sok. No:2/ C Þekerbank Karþýsý Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kendi kendine iþ, uðraþ yaratabilen, müteþebbis. Bir nota. 2-Ýz, belirti. Akdeniz ülkelerinde yetiþen, tüylü ve yapýþkan yapraklý, reçinesi hekimlikte kullanýlan bir bitki. 3-Yýkanmak için kullanýlan bitki telleri demeti. Bir kimsenin egemenliðini tanýma. Vurgusuz þart eki. 4-Ýnsaný istenmeyen seçeneklerden birini izlemeye zorlayan tartýþma, sorun veya usa vurma durumu. Osmiyum'un kýsaltmasý. 5-Birikmiþ hazýr para. Ýlgilendiren, ilgili. 6-Eski Yunanlý. Üç yaþýna kadar olan at yavrusu. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 7-Geniþlik. Ýlgili. 8-Ters okunuþu "Bir kadýn ismi". Alfabenin 26 ve 6. harfleri. 9-Hayvan yuvasý. Üç yaþýna kadar olan at yavrusu. Ticaret malý, sermaye. 10-Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. Kýrmýzý ile mavinin karýþmasýndan oluþan renk. Türk Maarif Koleji'nin kýsa yazýlýþý. 11-Duyuru. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. Notada duraklama iþareti. Rum polisler çeteler arasý savaþa karýþtý... Üç çeteci KKTC'ye kaçmýþ Larnaka'da rakip çete üyeleri için yapýlan cinayet planýna karýþan çete üyesi, üç Rum polis yardýmýyla kaçtý Larnaka'da faaliyet gösteren yeraltý çetelerinden birinin, rakip çetenin baþkan ve iki adamýnýn "kellesini almak" için planladýðý, ancak polise ihbar edilmesi üzerine bozulan üçlü cinayet planýna karýþtýklarý için aranan üç Rum'un polis yardýmýyla kaçtýðý haber verildi. Simerini haberi; "Polisler Kaçmalarýna Yardým Etti... Polis Mensuplarý Aranan Üç Kiþiye Tutuklanacaklarýný Haber Verdi... Polis Bilgileri Doðrulamýyor Ama Yalanlamýyor Da" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazeteye göre, Rum Polis Teþkilatý'ndan bazý memurlarýn; Athos Eftimiu (E/38), Lazaros Filippu (E/37) ve Kiriakos Prastitis (E/45) isimli Rumlara, rakip çete baþý ve iki adamýnýn öldürülmesi için bir de Yunan tetikçi Elcil: Kýbrýs'ýn birleþmesi gerekliliktir, müzakerelerin bu temelde tamamlanmasýný istiyoruz Sizopulos: Uygulanmaya çalýþýldýðý þekliyle iki bölgeliliðin temel çözüm ilkesini ve ana arzumuzu desteklemediði ortak tespitine vardýk Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ve EDEK'in "uygulanmaya çalýþýldýðý þekliyle iki bölgeliliðin temel çözüm ilkesini ve ana arzuyu desteklemediði" ortak tespitine vardýðý bildirildi. Fileleftheros "EDEK'in Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'yla Görüþmesi... 'Tek Bir Kýbrýs Cumhuriyeti Var Ve Onu Göz Bebeðimiz Gibi Korumalýyýz'" baþlýklý haberinde, KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ve Uluslararasý Ýliþkiler Sekreteri Mine Kanol'dan oluþan heyetin dün EDEK binasýnda, EDEK Baþkaný Marinos Sizopulos ve Eðitim Sekreteri Maria Vasiliadu ile görüþtüðünü yazdý. Gazete dünkü görüþmenin KTÖS ve EDEK arasýndaki ilk görüþme olduðuna vurgu yaparak, Elcil'in "KTÖS Kýbrýs'ýn birleþmesinin bir gereklilik olduðuna inanýyor, bütün Kýbrýslýlarýn insan haklarý temelinde bir çözüm arzu ediyor ve sorunun çözümü için baþlayan müzakerelerin derhal bu temelde tamamlanmasýný istiyor" dediðini yazdý. Habere göre EDEK Baþkaný Sizopulos da görüþmelerinde, Kýbrýs sorununu ve "bölünmüþlüðün son bulmasý ve Kýbrýslý Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in dün basýnda yer alan bazý ifadelerine iliþkin, "Türkiye'nin Kýbrýs meselesine adil, kalýcý ve yaþayabilir bir çözüm bulunmasý hedefine?baðlýlýðýnýn sorgulanmaya yeltenilmesinin maksatlý bir taktik manevra olduðu" deðerlendirmesinde bulunuldu. Açýklamada, Anastasiadis'in dün basýnda yer alan, adadaki kapsamlý çözüme yönelik müzakere sürecini Türkiye'deki hükümet kurma çalýþmalarýyla baðlantýlandýrmaya yönelik ifadelerinin "hayretle karþýlandýðý" belirtildi. Rum Yönetimi liderinin öncelikle çözüme yönelik mevcut fýrsatý iyi deðerlendirerek, çabalarýný Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ile Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütülen müzakerelerin sonuca varmasýna odaklamasýnýn gerektiði ifade edilen açýklamada, Türkiye'nin Kýbrýs'ta iki liderin tutulan cinayet planýna karýþtýklarý gerekçesiyle tutuklanacaklarýný haber verdiði yolunda bilgiler var. Bu bilgilerin sorulduðu Rum Polis Basýn Sözcülüðü'nden Nikoleta Tirimu'nun bilgileri ne doðruladýðýný ne de yalanladýðýný vurgulayan gazete, haklarýnda Avrupa Tutuklama Emri çýkartýlan 3 Rum'un "KKTC'ye kaçtýðýný" da iddia etti. Habere göre, tetikçiye iki tabanca saðlamayý teklif eden - ancak tetikçinin iz býrakmamak için tek tabanca kullanacaðýný söyleyerek reddettiði belirtildi - 55 yaþýndaki Larnakalý Rum iþadamý Yoannis Yoannu tutuklanýrken, aranmakta olan üç kiþinin evlerinde yapýlan aramada cinayet planýnda kullanýlmasý planlanan silahlar (kalaþnikof ve skorpion tipi silahlar ve iki tabanca) bulunamadý. Rum polisi, haklarýnda cinayet planý hazýrlanan Çikito lakaplý Yorgos Yeorgiu, Andreas Arapis ve Pambos Tirimos'un ifadelerine baþvuracak. KTÖS-EDEK ortak tespit ve kararlarý... "Tek bir Kýbrýs Cumhuriyeti var onu göz bebeðimiz gibi korumalýyýz" Türkler, Rumlar ve Kýbrýs'ýn bütün daimi sakinlerinin barýþ içerisinde birlikte yaþayacaðý uygun þartlarýn oluþturulmasý için arzu edilen çözüm þeklinin ne olduðunu" ele aldýklarýný söyledi. "Uygulanmaya çalýþýldýðý þekliyle iki bölgeliliðin temel çözüm ilkesini ve ana arzumuzu desteklemediðini saptadýk" diyen Sizopulos (KTÖS ile) görüþmelerini sürdürmeye, eðitim ve kültürle ilgili ortak etkinlikler düzenlemeye karar verdiklerini açýkladý. Gazetecilerin, KTÖS ile görüþmek için KKTC'ye gelip gelmeyeceðini sormasý üzerine Sizopulos "bunu görüþecek ve karar alacaðýz" diyerek baþladýðý sözlerini þöyle sürdürdü: "Bugüne kadar EDEK'in iþgal bölgelerini ziyaret etmemesinin ana nedenlerinden birinin, pasaport veya Avrupa kimliði ibraz etme zorunluluðu aracýlýðýyla Kýbrýs'ta Kýbrýs Cumhuriyeti'nden baþka devlet makamlarý bulunduðunu kabul etmek ve tanýmak istememesi olduðu iyi biliniyor. Tam da bu noktada Kýbrýs'ýn bir, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin tek olduðu ve onu göz bebeðimiz gibi korumamýz gerektiði noktasýnda anlaþmaya vardýk." Sizopulos'a KTÖS ile görüþmenin EDEK'in Kýbrýslý Türklerle doðrudan temas kurmak ve Kýbrýslý Türk ve Rum siyasi partilerin (Ledra Palace) görüþmelerinden ayrýlma kararý çerçevesinde mi gerçekleþtiði soruldu. Ledra Palace görüþmelerinden ayrýlmalarýnýn söz konusu olmadýðýný belirten Marinos Sizopulos "Maalesef EDEK yetkililerinin bile, ne olduðunu bildikleri halde bu kararý tahrif etmeye çalýþtýklarýný üzüntü ve hayal kýrýklýðýyla tespit ediyorum" dedi. TÜRKÝYE DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI'NDAN "ANASTASÝADÝS" AÇIKLAMASI 11 Þubat 2014 tarihinde kabul ettikleri ortak açýklamada genel çerçevesi çizilen, iki tarafýn siyasi eþitliði ve iki eþit kurucu devletin oluþturacaðý yeni ortaklýk temelinde, Kýbrýs meselesine adil, kalýcý ve yaþayabilir bir çözüm bulunmasý hedefine baðlýlýðýnýn sorgulanmaya yeltenilmesinin maksatlý bir taktik manevra olduðunun deðerlendirildiði vurgulandý. Açýklamada, þunlar kaydedildi: "Türkiye uzun bir devlet geleneðine sahiptir ve uluslararasý taahhütlerinin gereðini her zaman titizlikle yerine getirmiþtir ve getirmeye de devam edecektir. Bu baðlamda, Kýbrýs'ta adil ve yaþayabilir kapsamlý bir çözüme en kýsa zamanda ulaþýlmasýný, Kýbrýs Adasý ve Doðu Akdeniz'in bir barýþ, istikrar ve iþbirliði alaný haline gelmesini temenni etmekte, bu yönde gösterilen gayretlere her zaman olduðu gibi desteðini sürdürmektedir."

15 15 14 Haziran 2015 Pazar GÝRNE BELEDÝYESÝ'NDEN HALKA DUYURU Girne Belediyesi hudutlarý içerisindeki bölgede, düzenli geliþmeyi saðlamak, yaþayanlara saðlýk, huzur, sosyal refah saðlayacak þekilde yaþanabilir bir çevre yaratmak amacý ile 55/1989 Ýmar Yasasý'nýn 7'inci maddesi kurallarý uyarýnca, Planlama Makamý olarak Þehir Planlama Dairesi tarafýndan belediyemiz iþbirliði ile Ýmar Planý çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Belediyemiz, Ýmar Planý çalýþmalarýnda dikkate alýnmak üzere, Planlama Makamý olarak Þehir Planlama Dairesi'ne ileteceði, bölgemizin gelecekte saðlýklý ve dengeli bir biçimde geliþmesini saðlayacak proje ve programlarýný hazýrlayabilmek amacý ile, halkýmýzýn yaþadýðý çevreye iliþkin þikayetlerini ve planlamaya yönelik beklentilerini öðrenmek istemektedir. Bu amaçla, 55/1989 Ýmar Yasasý'nýn 7'inci maddesinin (3)'üncü fýkrasýnýn (A) bendi uyarýnca, yaþadýðýnýz çevreye iliþkin þikayetlerinizin ve planlamaya yönelik beklentileriniz ile ilgili görüþlerinizi, bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren altý (6) haftalýk süre sonu olan en geç 25 Temmuz 2015 tarihine kadar, Belediyemize yazýlý olarak bildirmenizi önem ve saygýyla rica ederiz. GÝRNE BELEDÝYE BAÞKANLIÐI. MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: SATILIK DAÝRE KÝRALIK EV Girne-Beylerbeyi Savyon Sitesi'nde 3+1 eþyalý-havuzlu ev. Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: SATILIK Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. * Meriç'te 1 dönüm Türk malý arsa içerisindeki evle birlikte Stg. * Kanlýköy'de 3+1 ikiz villa Stg. Tel: SAVAÞAN: KAN BAÐIÞI CAN BAÐIÞIDIR Kýbrýs Saðlýk Turizmi Konseyi Baþkaný Ahmet Savaþan,14 Haziran'ýn gönüllü, karþýlýksýz kan baðýþçýlarýný kutlamak ve onlara teþekkür etmek için özel bir gün olduðunu, milyonlarca insanýn hayatýný, kanlarýný özgürce ve hiçbir karþýlýk beklemeksizin baðýþlayan tanýmadýðý insanlara borçlu olduðunu kaydetti. Savaþan, "Kan baðýþý can baðýþýdýr" dedi. Savaþan 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Baðýþçýlarý Günü vesilesiyle yaptýðý açýklamada, bilimsel verilerin, gönüllü karþýlýksýz kan veren baðýþçýlarýn güvenli kan kaynaðýnýn esas kýsmýný oluþturduðuna dikkat çekti. Savaþan, kanýn acil deðil sürekli bir ihtiyaç olduðunu vurgulayarak, milyonlarca insanýn hayatýný kurtarmak için, kanlarýný özgürce ve hiçbir karþýlýk beklemeksizin baðýþlayan duyarlý kiþilere teþekkür etti. Günümüzde dünya nüfusunun çok büyük bir kýsmýnýn güvenli kana ulaþamadýðýný söyleyen Savaþan, "Dünyada her yýl toplanan yaklaþýk 81 milyon ünite kanýn ancak 27 milyonu dünya nüfusunun %82'sinin yaþadýðý düþük ve orta gelirli ülkelerde toplanmaktadýr. Orta gelirli ülkelerde üç kat, yüksek gelirli ülkelerde on iki kat fazla kan toplanmaktadýr. Yüksek gelirli ülkelerde kan baðýþlarýnýn % 94'ü gönüllü ve karþýlýk beklemeyen kan baðýþçýlarýndan karþýlanmakta, orta ve düþük gelirli ülkelerde ise % 43'den fazla kan baðýþý hala paralý ya da aile, yakýn akraba ile replasman baðýþçýlardan saðlanmaktadýr" dedi. YDÜ HASTANESÝ'NE KALÝTE ÖDÜLÜ Ýsviçre merkezli Avrupa Topluluðu Kalite Araþtýrma Kuruluþu (European Society For Quality Research-ESQR) tarafýndan Londra'da düzenlenecek Uluslararasý Kalite Konvansiyonu Zirvesi'nde YDÜ Hastanesi'ne saðlýk hizmetlerinde sürdürülebilir kalite konusundaki baþarýsý için Kalite Ödülü veriliyor. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Avrupa Topluluðu Kalite Araþtýrma Kuruluþu tarafýndan organize edilen ve Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Avustralya kýtalarýndan dünya çapýnda farklý sektörlerde faaliyet gösteren 79 saygýn kurum ve kuruluþun katýlacaðý Kalite Konvansiyonu Zirvesi'nde YDÜ Konusu ne olursa olsun, hiçbir kitabý çöpe atmayýn. Ýrtibat No: Hastanesi'nin layýk görüldüðü ödül, YDÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Doç. Dr. Ýrfan S. Günsel'e takdim edilecek. Günsel, zirvede bir de konuþma yapacak. Yakýn Doðu Üniversitesi'nin baþta saðlýk ve eðitim alanlarýndaki hizmetlerinin bugün dünyanýn beþ kýtasýna ulaþtýðýný vurgulayan Doç. Dr. Ýrfan S. Günsel, hizmet kalitesi dünyaca kabul gören YDÜ Hastanesi'nin kalitede sürdürülebilirliði yakaladýðýný kaydetti. Günsel, alýnan ödüllerin manevi deðeri bulunduðunu, ödül törenlerinin en önemli katkýsýnýn ise dünyadaki saygýn paydaþlar ile KKTC arasýnda iþbirliði kurulmasý þansýný yaratmasý olduðunu belirtti. Devren Kiralýk Lefkoþa da çalýþýr durumda devren kiralýk cafe&bar. Tel:

16 FIFA'dan Hüseyin Göçek'e görev Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, FIFA kokartlý hakem Hüseyin Göçek, bugün Ýsveç ile Karadað arasýnda oynanacak 2016 Avrupa Futbol Þampiyonasý elemeleri G Grubu maçýnda görev alacak. Doðan, futbolcularý ile görüþecek n DTB'nin 22 Haziran Pazartesi günü mali genel kurul yapacak. Baþkan Piskobulu, 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren futbolcularý ile görüþmeye baþlayacaðýný belirtti. Bu görüþmeler ve mali genel kurul sonrasý harekete geçeceklerini söyleyen Piskobulu, "Futbolcularýmýzýn isteklerini, kulübümüzün gelirlerini masaya koyacak ve Futbol Sezonunu planlamaya baþlayacaðýz" dedi... Üç sezon öncesi gençleþmeye baþlayan Doðan Türk Birliði, üç sezon önce ortaya konan hedefe göre Futbol Sezonu'nda þampiyonluk mücadelesi verecek. Bu hedefin devam edip etmediðini sorduðumuz DTB Kulüp Baþkan Baþkaný Bayar Piskobulu, "Önce mali portreyi göreceðiz" cevabýný verdi. DTB'nin 22 Haziran 2015, Pazartesi günü mali genel kurulu olduðunu anýmsatan Baþkan Piskobulu, 15 Haziran 2015, Pazartesi gününden itibaren futbolcularý ile görüþmeye baþlayacaðýný belirtti. Bu görüþmeler ve mali genel kurul sonrasý harekete geçeceklerini söyleyen Baþkan Piskobulu, "Futbolcularýmýzýn isteklerini, kulübümüzün gelirlerini masaya koyacak, baþka bir deðiþle mali portremizi göreceðiz ve Futbol Sezonunu planlamaya baþlayacaðýz" dedi. Mali portrenin iyi olmamasý halinde küçülmeye devam edeceklerini, iyi olmasý halinde ise tabi ki þampiyonluðu hedefleyeceklerini söyleyen Piskobulu, gerçek planlamayý 22 Haziran 2015 tarihinden sonra yapacaðýz" þeklinde konuþtu. Teknik Direktör Caner Oshan ve ekibinden oluþan teknik heyete güvenlerinin tam olduðunu da sözlerine ekleyen DTB Baþkaný Bayar Piskobulu þöyle konuþtu, "Yeni sezonda ayni ekip ile çalýþacaðýz. Hatta yeni sezonun planlamasýný teknik heyetimizle birlikte yapacaðýz." 21 rallici yarýþacak KKTC 2015 Yýldýray Debreli Týrmanma Þampiyonasý'nýn ikinci ayaðý, "2.Oðuz Özyalçýn Týrmanma Yarýþý", bugün Boðaz - St.Hilarion yolunda yapýlýyor. Boðaz - St.Hilarion yolu üzerinde hazýrlanan 2.5 kilometre uzunluðundaki parkurun 1 antreman, 2 zamana karþý olacak þekilde, 3 kez geçilmesi ile yapýlacak olan yarýþýn baþlama saati 12:00 olarak belirlendi. Ralli için 21 araba kayýt yaptýrdý. Minderde 32 sporcu güreþti Kortlarda Melin/Saadet çifti galip Tenis Federasyonu tarafýndan düzenlenen Puanlý Yaþ Tenis Turnuvasý'nda bugün karþýlaþma yok. Turnuvanýn final karþýlaþmalarý 15 Haziran 2015, Pazartesi günü oynanacak. Tenis Federasyonu Kortlarý'nda devam eden Puanlý Yaþ Tenis Turnuvasý'nýn Baþhakemi deðiþti. Ercüment Ferhat Çakmak'ýn yerine Baþhakemlik görevine Ýzzet Kanaða getirildi. Puanlý Yaþ Tenis Turnuvasý'nda dün oynanan 18 Yaþ Çift Kýzlar grup karþýlaþmasýnda Melin Önkaya/ Saadet A.Aktuðlu ikilisi rakipleri Tanem Yalkýç/Sude Aktaþ ikilisi 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 maðlup etti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK n Üç kulüpten toplan 32 sporcunun mindere çýktýðý Rauf Raif Denktaþ Serbest Güreþ Turnuvasý'nýn birincisi Doðu Akdeniz Üniversitesi oldu... Güreþ Federasyonu'nun düzenlediði 2015 Büyükler Güreþ Ligi'nin 5'inci Ayak müsabakasý olan Rauf Raif Denktaþ Serbest Güreþ Turnuvasý dün gerçekleþti. Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ); Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Yükseliþ Spor olmak üzere üç kulübün katýlýmý ile gerçekleþen Rauf Raif Denktaþ Serbest Güreþ Turnuvasý'nda toplan 32 sporcu mindere çýktý. DAÜ ve YDÜ'nün baþa baþ mücadele ettikleri turnuvada rakibine bir puan fark yapan DAÜ, birincilik kupasýnýn sahibi oldu. Rauf Raif Denktaþ Serbest Güreþ Turnuvasý'nýn sýralamasý ve takýmlarýn elde ettikleri puanlar þöyle: 1.DAÜ 76 Puan, 2.YDÜ 75 Puan, 3.Yükseliþ 8 Puan. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4917 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yakarýz ama

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4917 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yakarýz ama Kapalý Maraþ'taki yangýnýn Avrupa Parlamentosu kararýndan sonra çýkmasý bir raslantý mý? Yýlanlardan baþka canlýnýn yaþamadýðý ölü kentte kim çýkardý bu yangýný? Þeytanlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Temmuz 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4946 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GAZETELERDEN. Ali Osman.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Temmuz 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4946 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GAZETELERDEN. Ali Osman. Talat "Özgür basýn özgür toplum demektir" derken, Akýncý da, "Özgür basýnýn olmadýðý yerde özgür toplum olamaz" dedi... Bize göre ise özgür toplumun olmadýðý yerde özgür basýn olamaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Lazerle uçak düþürme yalaný

Lazerle uçak düþürme yalaný Maraþ'taki yangýnýn nasýl çýktýðý önemli deðil. Önemli olan bizim yardým için Rum tarafýna izin vermememiz... General 2000 yýlýnda çizmeyi aþtý da þimdi aþmadý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4911 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Su deðil

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4911 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Su deðil Ýsviçre bankalarýnda 5 milyon TL'si olan siyasetçimiz varmýþ... Türkiye tarafýndan tespit edilmiþ ve uyarýlmýþ... Ne dersiniz, kim bu þanslý siyasetçi acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 2015

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ocak 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4764 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ocak 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4764 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney özgür, kuzey ise iþgal bölgesi, ama ikisinin de havayollarý ardarda battý... Neden acaba? Sürünmek için doðanlar uçamazlar da ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ocak 2015 Pazar YIL: 14 SAYI:

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN AVRUPA- AFRÝKA DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı