DIMENSIONS OF SOCIAL EXCLUSION IN ISTANBUL, TURKEY: EVIDENCE FROM SURVEY DATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIMENSIONS OF SOCIAL EXCLUSION IN ISTANBUL, TURKEY: EVIDENCE FROM SURVEY DATA"

Transkript

1 T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ ŞEHĐR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ DIMENSIONS OF SOCIAL EXCLUSION IN ISTANBUL, TURKEY: EVIDENCE FROM SURVEY DATA GÜLŞAH CANKAN GEBZE, KOCAELĐ 30 JULY 2008

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1.0. INTRODUCTION 2.0. SOCIAL EXCLUSION RELATION TO TRANSPORTATION 2.1. Social Exclusion Tanımı Çeşitleri 2.2. Ulaşım Zorluğundan Kaynaklı Sosyal Dışlanma Transportation Ulaşım ve Sosyal Dışlanma Đlişkisi Önlemler 3.0. ĐSTANBUL DA SOSYAL DIŞLANMA 3.1. Đstanbul ve Đstanbul da Ulaşım Đstanbul Đstanbul da Ulaşım 3.2. Đstanbul da Ulaşım ve Sosyal Dışlanma Đlişkisi Đstanbul da Sosyal Dışlanma Đstanbul da Ulaşımdan Kaynaklı Sosyal Dışlanma 4.0. ANKET VERĐLERĐ 5.0. YORUM 6.0. KAYNAKÇA 1

3 ÖZET Population growth and in relation to this, high population density in metropolitan areas has its undefeatable deficiency on infrastructure and transportation systems; e.g., capacity deficiencies on road network creates recurring traffic congestion during high travel demand periods on normal working days. And it is unanswerable truth that traffic congestion constitutes social exclusion in societies which observe high demand for urban activities that themselves create urban and traffic congestion. Social exclusion, in general, concerned with the society s economic, cultural, social components. It is also seen in all settlements but mostly in the settlements where population density is over than a national average. High density is the number one cause of urban congestion. In this paper, first of all, definition of social exclusion is made based upon a literature review. After this, dimensions of social exclusion in Istanbul such as economic and social dimensions; participating in social networks, organized and personal political activities; effect of personality and living environment; and time and mobility dimensions have been examined by a survey questionnaire distributed over the internet. In addition, we have collected data to describe the transport parameters in Istanbul regarding auto and public transport use, such as automobile ownership, transport mode choice, supply of basic transport facilities such as lane length of major and minor arterials and city streets, bus terminals, parking and intermodal transfer facilities, cost-benefit ratio of transport facilities, home-to-work travel time and vehicle-kilometer traveled. Istanbul is the largest city in Turkey with population over 12 million and where the traffic congestion is the worst of all other major cities. This large and crowded city gets some people scared away and some others get thrilled moving in. Key Words: Social exclusion, urban congestion, time and money cost of travel, public transport, Istanbul 2

4 1.0 GĐRĐŞ Büyük kentlerde gözlenen nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan nüfus yoğunluğu, beraberinde, birçok altyapı sorununun yanı sıra, ulaşım zorluğu ya da trafik sıkışıklığını da getirmiştir. Trafik sıkışıklığının ise genel anlamda toplumda bir sosyal dışlanma yaratmış olduğu günümüzde artık itiraz edilemez bir gerçek halini almıştır. 1 Sosyal dışlanma, genel anlamda bir toplumun ekonomik, kültürel, sosyal, sektörel, vb. bileşenleriyle doğrudan bağlantılıdır. Sosyal dışlanma; tabii ki tüm yerleşmelerde görülebileceği gibi, daha büyük yüzde oranlarıyla, nüfus yoğunluğu bakımından ülke ortalamasının üzerinde seyreden kentlerde görülmektedir. 2 Bunun da önemli sebeplerinden biri biraz önce belirttiğimiz gibi trafik sıkışıklığıdır. Ulaşım zorluğundan kaynaklanan sosyal dışlanma öncelikle literatür taraması ile; maliyet, araç sahipliği, konfor, süre-mesafe ilişkisi, hareketlilik, erişebilme özellikleri açısından irdelenecektir. Araştırma kapsamında: bireylerin evden işe-okula-vb. ulaşımlarında maliyetlerin ne kadar önem teşkil ettiği, araç sahipliği oranları ve bu bulgulara dayanarak bireylerin zorunlu olmayan seyahatlerden vazgeçip geçmedikleri konusunda varılacak olan sonuç; maliyet tutarlarının önemsenmediği gelir grubunda süre-mesafe olgusuna bağlı olarak seyahatlerin ertelenip ertelenmediği ayrıca araç sahipliği oranı ve bu bulgulara dayanılarak elde edilecek sonuç; ulaşımlarında birden çok taşıttan yararlananlar için iki araç arası süremesafe-mevki gibi konuların ne kadar önemsendiği, bu konforun yetkili birimce sağlanıp sağlanmadığı ve bunların sonuçları derlenerek trafik sıkışıklığının sosyal dışlanmayı ne kadar etkilediği hakkında genel bir kanıya varılacaktır. Sonuç olarak ulaşım zorluğundan kaynaklanan sosyal dışlanma ile ilgili literatür taramasının yanı sıra bu bilgiler ve bulgular ışığında getirilecek yorumlar sayesinde, genel anlamda ulaşımın bir toplumun sosyalliğini ne yönde etkilediği tespit edilebilecektir. 1 Vecdi Diker Çalışma Grubu, PAMPAL, Süleyman,

5 2.0 ULAŞIM VE SOSYAL DIŞLANMA ĐLĐŞKĐSĐ 2.1. Sosyal Dışlanma Tanımı Günümüz toplumları sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel, vb. pek çok girdinin bir araya gelmesiyle modern hale gelebilmiştir. Modern toplumlar son yüzyıllarda bu girdiler sayesinde gelişmişliğin merkezi olarak addedilmiş fakat aynı zamanda her türlü olgunun da çekim merkezi haline dönüşmüştür. Tabi bu da kentlerin gitgide daha da kalabalık yerler olması sonucunu doğurmuştur. Bu kalabalıkta tüm bireylerin her aktivite, olanak ya da fırsattan aynı oranda istifade edebiliyor olması imkânsızlaşmaktadır. Genellikle maddiyatın işin içine girmesi sonucu pek çok birey her hangi bir olanak, aktivite ya da fırsattan yararlanamamaktadır. Đşte bu durum Sosyal Dışlanma nın ta kendisidir. Sosyal dışlanma terimi ilk olarak 1980lerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve 1988 de Avrupa Birliği Komisyonu nun raporunda ilk kez resmi olarak adı geçmiştir. 3 Sosyal dışlanma statik bir yapı değildir; 4 çok boyutlu, karakteristikli ve heterojen bir konsepttir. 5 Bu durum toplumlarda sosyal dışlanmışlık oranlarının değişebileceği gibi, her bir toplumda farklı sosyal dışlanmışlık sebepleri olabileceği yargısını da doğurur. Aşağıda takip eden alt bölümde sosyal dışlanmanın kaynaklarına bağlı olarak çeşitlendirilmesi, kavramsal bir çerçeve içinde sunulmuştur Çeşitleri Fiziksel Dışlanma: Fiziki engel, bebek arabası, görme ve işitme bozukluğu olan bireylerin maruz kaldıkları dışlanmışlıktır. 3 SAMERS, M CHURCH, vd KENYON, S. vd

6 Coğrafyasal Dışlanma: Var olan gelişmiş ulaşım ağının dışında bulunan, çevre koşulları itibariyle herhangi bir sosyal etkinliğe katılımı zor olan bireylerin bulunduğu gruptur. Olanaklardan Dışlanma: Đyi alışveriş, finans, eğitim, boş zaman ve sağlık olanaklarına maddi baskılar ve zaman sıkıntısı sebebiyle rahat ulaşamayan gruptur. Ekonomik Dışlanma: Đş arama ve iş seyahati sürelerinden kaynaklanmaktadır. Britanya daki Đş bulma yardımları genellikle bu grubun ihtiyaçlarına yöneliktir. Zamansal Dışlanma: Farklı gelir gruplarının, en başta çevre baskısından kaynaklanan farklı zaman sıkıntıları bulunmaktadır. Korkusal Dışlanma: Home- office uygulaması, cinsiyet ve sosyal karakteristikler ayrıca kamusal alan kullanımı gibi sorunlar bu gruptaki bireylerin dışlanmışlık sebepleridir. Alansal Dışlanma: Metro kullanımının bilinmiyor olması, klostrofobik durumlar, metro alt geçitlerinin tanımlanmamış olması gibi durumlar alansal dışlanmayı doğuran başlıca sebeplerdir. 5

7 Ayrıca, sosyal dışlanmada potansiyel dışlanma faktörleri ve boyutları 6 olarak tarif edilen Tablo 1 de boyutlar başlığı altında sunulan maddeler de sosyal dışlanma çeşitleri olarak algılanabilmektedir. BOYUTLAR POTANSĐYEL OLARAK DIŞLANMA FAKTÖRLERĐ Ekonomik Gelir yoksunluğu Đşsizlik Kredi olanaklarına erişimde sigorta/güvenlik ağı yoksunluğu Teknolojiye erişim yoksunluğu Toplumsal Suç Aile dinamikleri Zayıf eğitim Eşitsizlik Sosyal haklardan yoksunluk Uygun/yeterli sağlık ve sosyal güvenceye erişim yokluğu Sosyal ilişkiler Formel ve enformel ağların dökümü Yalnızlık Đzolasyon Bilgi yoksunluğu Sosyal davranış/tutum Organize politika (organize edilmiş seviyede etkili karar alabilme yeteneği) Disenfranchisement( düşük katılım/kayıt) Grup ve organizasyonlarda düşük katılım Vatandaşlık hakları ve özgürlük hakkının reddi Temsil hakkından yoksunluk Otorite kullanımında katılımın yetersizliği Kişisel politika(kendi hayatı üzerinde karar alma yeteneği) Kudretsizlik Seçim tercihlerinin daraltılması 6 KENYON, S. vd

8 Kişisel Sakatlık Etnik köken Kültürel seksualite Sınıf sağlığı Beceri seviyesi/ eğitimsel başarı Yaşam alanı Komşuluk ünitesi, suç ve güven içerikli Zayıf yerel çevre Toplumsal uyuşmazlık Coğrafyasal izolasyon (erişebilirlik) Yerel hizmetler, ulaşım eğitim içerikli Zamansal Zaman yoksunluğu Hareketlilik Zayıf ya da mevcut olmayan ulaşım Sosyal ağlar, fırsatlar, ürün ve hizmetlere erişimin azaltılması TABLO 1 7 Samers, Avrupa Birliği nde Göçmenler, Etnik Azınlıklar ve Sosyal Dışlanma : Eleştirel Bakış isimli yazısında sosyal dışlanmayı farklı boyutlarıyla ele almıştır. Örneğin göçmenlerin oy kullanma hakkından ya da kamusal sektörlerde çalışabilme hakkından yoksun olmalarının ve göçmenlerin ikinci kuşağı olarak adlandırabileceğimiz, göçmenlerden daha iyi olanaklara sahip etnik azınlıkların bir nevi sosyal dışlanma yaşadığından bahseder. 8 Bu konuyla ilgili olarak son zamanlarda gündemi oldukça meşgul eden bir diğer sorun Almanya da yaşayan Türkler ve bu kişilere sağlanması gereken haklardır. Tabi ki hiç kimse Almanya yerine Fransa da çalışması durumunda 9 sınırsız haklara sahip olmayacaktır; ancak yaşadığı bölgenin olanaklarından, fırsatlarından, aktivitelerinden, vs. yararlanabilmeleri için de imkânlar mümkün olduğunca çok zorlanmalıdır. Amerika da siyah ve beyaz ırk ayrımı yapılması ve buna bağlı olarak uzun yıllar siyahîlerin sosyal olarak dışlanması durumu, ancak son dönemlerde siyahî vatandaşlara pozitif 7 KENYON, S. Vd SAMERS, M SAMERS, M

9 ayrımcılık yapılması sayesinde onların sosyal olarak topluma katılımı sağlanarak düzeltilebilmiştir. Bu durum da sosyal dışlanma türleri ve getirilen önlemlere örnek teşkil etmesi bakımından önemlidir. Bu örneği tüm ülkelere farklı konularda uygulayabiliriz. Örneğin Türkiye de Alevi ve Sünni Müslüman toplulukları ve hatta son zamanlarda tırmanan olaylar yüzünden de Hristiyan, Yahudi toplulukların maruz bırakıldığı sosyal dışlanma. Bu sosyal dışlanma durumu özellikle genç nüfus üzerinde etkilidir; şöyle ki bir birey çalıştığı işyeri ya da gittiği okula arkadaşları tarafından farklı görüldüğü için gitmek istemeyebilir. Yine aynı şekilde iş ya da okul arkadaşlarının hep birlikte organize ettiği bir sosyal etkinlik ya da aktiviteye katılım oranları daha düşük olabilir. Bu durumda alınması gereken önlem Amerika örneğinde de gördüğümüz üzere, pozitif ayrımcılıktır Ulaşım Zorluğundan Kaynaklı Sosyal Dışlanma Ulaşım Genel olarak trafikte sıkışmaların yaşandığı bölgelerin nüfus ve istatistikî verilerinden hareketle trafik akımları, yol kapasiteleri, hareketlilik oranları, maliyet, konfor, süre-mesafe ilişkisi, araç sahipliği sayı ve oranları, gelir dağılımı, yolculuk sayıları ve yolculuk sayılarının araç başına dağılımları ve benzeri konulardaki girdiler bu bölümde belirtilecektir. Özellikle Amerika da var olan sistem ve yazılımlar 10 sayesinde problemli alanlarda günün hangi saati, ne kadar ve hangi yöne yolculuk yapıldığını, yolculuk talep tahmin ölçümlerini ortaya koyan raporlamalar mevcuttur. Bu noktada Ulaşım Talep Tahmini Modellemesi nden bahsetmek yerinde olacaktır. Ulaşım Talep Tahmini Modellemesinde 4 ana yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; a) Yolculuk üretimi ve çekimi b) Yolculuk dağılımı 10 PRESTON, J. RAJE, F

10 c) Türel seçim d) Yolculuk ya da trafik ataması 11 dır. Böylece yol kapasite ölçümleri, trafiğe çıkan özel oto ve toplu taşım araç sayıları, bölgedeki araç sahipliği oranı ve bunların kullanım oranlarının belirlenmesinin ardından sorunlu bölgedeki problemlerin kaynakları tespit edilerek sosyal dışlanmaya etkisi olup olmadığı ve ne gibi düzeltmeler yapılabilineceği hakkında fikir yürütülebilir. Şekil 1 de görüleceği üzere, Amerika da ulaşım talep tahminleri, oluşturulmuş olan sistem ve yazılımlar sayesinde hem kolay hesaplanabilir hem de kolay erişilebilir durumdadır. Bu şekilde Berkshire daki doktor ve diş hekimlerinin yolculuk taleplerini görmekteyiz. Koyu taralı alan erişimin zayıf olduğu Güney batı bölgesini göstermektedir. 12 Şekil AKIN, D PRESTON,J.; RAJE,F

11 Şekil 2 ise Banbury, Bicester ve Witney bölgeleri arasında servis yapan üç hattın kapsamını tanımlar. Bu kapsam, hastane kayıtlarında bulunan 200 ü aşkın kişiyle yapılan anket çalışmaları sonucunda, Headington da merkezlenen birinci, ikinci ve üçüncü derece sağlık kurumlarına erişimin 14 nasıl sağlandığı konusunda bir grafik oluşturmuştur. Böylece hangi bölgelerde ulaşımdan kaynaklanan sosyal dışlanmanın etkili olabileceği önceden belirlenebilir olmaktadır. Şekil 2 Türkiye üzerinden konuşmak istersek Ankara da Özel Araç Sahipliliği, Özel Araç Kullanımı, Özel Araç Kullanımını Azaltıcı Önlemler başlıklı incelemede Ruhsar Kavasoğlu ve Demet Yıldız ın yapmış olduğu anketlerin sonucu şudur: Ankara da anket yapılan kişilerden %98 inin özel aracı varken %2 sinin özel aracı bulunmamaktadır. Bu durum 14 PRESTON,J.; RAJE,F

12 oldukça çarpıcıdır, çünkü anket yapılanların %5 i işsiz ve %15 i de öğrencidir. Özel aracı bulunanların %55 i araçlarında iki kişi taşırken %2,5 i ise yalnız seyahat etmektedir. %31 i daha hızlı ve konforlu olduğu için özel araç kullandığını belirtirken %22 si daha ekonomik olduğunu söylemiştir. %48 lik bir kesim trafik sıkışıklığının kendileri için sorun teşkil ettiğini, %17 lik bir kesim ise otoparkın daha büyük bir problem olduğunu vurgulamışlardır. 15 Türkiye için yapılmış olan bu tarz çalışmaların, anketlerin verileri kullanılarak ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanmanın nerelerde görüldüğü, neden kaynaklandığı ve nasıl önlenebileceği konusunda fikir yürütülebilir. 15 KAVASOĞLU, R. ; YILDIZ, D

13 Yıl Kaza Sayısı Sürücü Belge Sayısı Tescilli Araç Sayısı Nüfus (000) Yol Uzunl. (km) Araç/km Belge/Nüfus Araç/ Nüfus TABLO IŞIK, A. ; ERDEM, M

14 Belge ve Araç Sayısı y = 19274x 2-8E+07x + 8E R 2 = Sürücü Belge Sayısı Tescilli Araç Sayısı y = 10422x 2-4E+07x + 4E R 2 = Yıl TABLO 3 17 Tablo 2 ve 3 de görüleceği üzere Türkiye de araç sayısı ve buna bağlı olarak trafik sıkışıklığı ve sonucunda kaza oranları yıldan yıla bir artış göstermektedir. Ulaşıma bağlı olarak sosyal dışlanma konusunda alınabilecek önlemlerde bu hususların dikkate alınması gerektiğinden, bir bölgedeki sosyal dışlanma tespitinde o bölgede yaşayan nüfus, ehliyetli sürücü, araç sayısı, vs. gibi verilerin güncel olarak toplanması gerekecektir. Ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanma tespitinde ayrıca toplu taşıma sistemleri, taşıyabilecekleri yolcu kapasiteleri ve zamanlamaları da hesap edilmelidir. Böylece alınabilecek önlemlerin belirginleşmesi sağlanabilir Ulaşım ve Sosyal Dışlanma Đlişkisi Ulaşımın nasıl sosyal dışlanma yaratabileceği aşağıda maddelenmiş olan 8 durumdan yola çıkılarak bulunabilir. 1) Yüksek Alan Hareketliliği, Yüksek Kişisel Hareketlilik, Yüksek Erişebilirlik, 2) Yüksek Alan Hareketliliği, Düşük Kişisel Hareketlilik, Yüksek Erişebilirlik, 3) Düşük Alan Hareketliliği, Düşük Kişisel Hareketlilik, Yüksek Erişebilirlik, 4) Düşük Alan Hareketliliği, Yüksek Kişisel Hareketlilik, Yüksek Erişebilirlik, 5) Düşük Alan Hareketliliği, Düşük Bireysel Hareketlilik, Düşük Erişebilirlik, 17 IŞIK, A. ; ERDEM, M

15 6) Düşük Alan Hareketliliği, Yüksek Bireysel Hareketlilik, Düşük Erişebilirlik, 7) Yüksek Alan Hareketliliği, Yüksek Bireysel Hareketlilik, Düşük Erişebilirlik, 8) Yüksek Alan Hareketliliği, Düşük Bireysel Hareketlilik, Düşük Erişebilirlik. 18 Burada sayılan durumlar kişilerin hangi gelir grubundan olursa olsun, hangi ulaşım aracını kullanıyor olursa olsun ve kişisel özellikleri nasıl olursa olsun( beyaz-zenci, gençyaşlı, erkek- kadın, vs.) her hangi bir şekilde sosyal dışlanmaya maruz kalabileceğini göstermektedir. Yani demek istenilen şudur ki, ulaşamama ya da erişememenin maddiyat ya da yoksulluk ile hiçbir ilgisi yoktur. Sosyal dışlanma ile yoksulluk birbirinden bağımsız değil fakat farklı iki kavramsallaştırmadır. Örneğin yukarıda değinilen Ankara da Özel Araç Sahipliliği, Özel Araç Kullanımı, Özel Araç Kullanımını Azaltıcı Önlemler çalışması ve Britanya da sosyal dışlanma ve yoksulluk verilerini ortaya koyan bir makalede bunun ayrımı çok net bir biçimde yapılmıştır. Şöyle ki; Ankara da anket uygulanan kişilerin % 15 i öğrenci, %5 i işsiz olduğu halde araç sahipliği oranı % 98 dir. Diğer çalışmada, Britanya nüfusunun %26 sının yoksulluk içinde yaşadığı ve neredeyse 7,5 milyon kişinin geçerli bir sosyal aktiviteye katılamayacak kadar fakir olduğunun belirlendiği Britanya sayım verilerine ve anket sonuçlarına göre, Britanya nüfusunun %38 i bir araç varlığının gerekli olduğunu, %59 u ise araç varlığının gereksiz olduğunu vurgularken %12 si araç yok ve olmasını istemiyorum ; %10 kadarı ise araç yok çünkü karşılayamayacak durumda olduklarını belirtmişlerdir. 19 Bu şu anlama gelmektedir: Araç sahipliği her zaman hanenin zenginliğini ifade etmez. Otopark sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı merkez bölgede araç sahibi olma isteği görece daha düşüktür. Örneğin toplu taşıma ağının çok sık olduğu Londra Merkez inin bazı zengin bölümlerinde araç sahipliği nispeten daha azdır. 20 Aynı şekilde, Đrlanda da kırsal kesimde %86,2 olan araç sahipliği oranı merkez Đrlanda da %73,3 e kadar gerilemiştir. 21 Tabi bu durumda bir de şu taraftan bakmak gerekebilir. Bir yerleşmenin merkezinde yaşayan bireyin sık ve değişik alan kullanım örnekleriyle, merkeze yakın ya da merkez dışındaki bölgede yaşayan bir bireyin alan kullanım örnekleri arasında en başta ulaşım maliyetleri açısından farklılık vardır. Ayrıca merkeze yakın yaşayan ve toplumsal durumu açısından alt seviyelerde olan bir bireyin merkez-merkez arası ulaşım ağının sık ve iyi olmasından kendisinin merkez fonksiyonlarında çalışmasını sağlayabilecek bir becerisi olmaması sebebiyle faydalanamayacağı açıktır. Bu birey ancak merkez dışı fonksiyonlarda 18 PRESTON, J. ; RAJE, F GORDON, vd CHURCH, vd McDONAGH, J

16 çalışabilecek durumdadır ve merkeze yakın bölge- merkez dışı ulaşım ağı hem çok dağınık hem de merkezdekinden görece daha negatif özelliklere sahip olduğundan alt gruba mensup olan bireyin ulaşım masraflarının fazlalaşmasına, belki araç konforunun azalmasına ve tabi bu bireyin ulaşımdan kaynaklı olarak sosyal dışlanma yaşamasına sebep olacaktır. 22 Mesela, merkez dışında yaşayan ve merkezdeki bir faaliyete erişmeye çabalayan bir bireyin özel araç ya da toplu taşım kullanılması durumunda, eğer merkezde trafik yoğunluğu var ve belli dönemlerde sıkışmalar yaşanıyorsa, aralarında merkez faaliyete erişebilme açısından hiçbir fark olmayacaktır. Yine de, kırsal bölgelerde yaşayanlar için toplu taşım araçlarının sıklığı, saatleri ve güzergâhları da önemli bir meseledir. Ayrıca maddi kaynaklı olarak ulaşım imkânlarından yararlanamayacak düzeyde olan bireylerin genel eğilimi ise genellikle kendi yaşam alanlarına yakın bölgelerdeki işyerlerinde çalışma yönündedir. 23 Her ne kadar Amerika da yapılan iş mülakatlarında ulaşımın kendileri için problem yaratmayacağını ve istenilen yere seyahat edebileceklerini belirtseler de, bir şirkette çalışan bireylerin genellikle kendi yaşam alanlarına yakın yerlerde yaşadığı ve uzun ve aktarmalı seyahatlerden kaçındıkları görülmüştür. 24 Ayrıca, kırsal bölgelerde yaşayanlar için toplu taşım araçlarının sıklığı, saatleri ve güzergâhları da önemli bir meseledir. Örneğin, Amerika da 25 Đş Bulma Yardımı olarak adlandırılan ödeneğin de genellikle ulaşım masraflarına harcandığı ortaya koyulmuştur. 26 Sosyal dışlanmanın bir türü olarak olanaklardan dışlanma söz konusu olduğunda, çağımızda, kişilerin alışveriş için ya da arkadaş ve akraba gruplarıyla görüşmek için ulaşım masraflarından kurtulmasının bir yolu vardır: Đnternet. Đnternetten alışveriş, internetten akraba ya da arkadaş gruplarıyla görüşebilme, internetten toplantılara katılabilme ve işlerini internetten görebilme, vs. sayesinde evine internet ve tabi bilgisayar alabilen herkes bu olanaklardan sonuna kadar yararlanabilmektedir. 27 Hem böylece korku temelli sosyal dışlanmanın da önüne geçilerek bireylerin evlerinden dışarıya çıkmadan tüm işlerini halledebilmesine olanak sağlanmıştır. 28 Home- office olarak adlandırılan durumlar buna en iyi örnektir. 22 CHURCH, vd McDONAGH, J CHURCH, vd Amerika adı geçen yazıda UK olarak adlandırılmıştır. 26 CHURCH, vd KENYON, vd CHURCH, vd

17 Tabi bir de şunu dikkate almak gerekir ki; belirli bir sosyal grubun belirli bir erişebilme veya ulaşım ihtiyacı tercihi olmayabilir. Bu durumda sosyal dışlanmanın belirli sosyal gruplara olan etkisinden çok belirli bireylere olan etkisini tartışmak daha doğru olacaktır. Sosyal dışlanmanın ulaşımla ilişkili sayılabilecek bir diğer etkisi olarak kirlilikten bahsedilebilir. Bunlardan birisi, Güremen ve arkadaşlarının belirttiği üzere kentsel çevre üzerinde trafiğin neden olduğu sorunlardan birisi, trafik akımının yoğunluğuna ve hızına bağlı olarak artmakta olan gürültü kirliliği 29 bir diğeri de yine taşıt yoğunluğuyla bağlantılı olan hava kirliliğidir. Kişiler, özellikle trafiğin yoğun olmadığı ve dolayısıyla hava ve gürültü kirliliğinin yoğun olarak yaşanmadığı alanlarda yaşamayı ve/veya çalışmayı seçebilirler. Dahası, trafik sıkışıklığı ve buna bağlı olarak kirliliğin yoğun olduğu bölgelerdeki sosyal faaliyet ve olanaklara erişimde istekli olmayabilirler. Ya da bu bölgelerdeki olanaklara erişimde trafiğin yoğun olmadığı saat ve /veya günleri seçebilirler. Raylı sistemlerin sırf gürültü kirliliği yarattığı için özellikle yeraltı ve zeminde de üstü kapalı tünel geçişleriyle inşa edildiğini unutmamak gerekir. 30 Ve tabi bu sebeplerden dolayı klostrofobik bireylerde, alansal bilinirliği az olduğu için de bazı başka bireylerde kullanma konusunda çekinceler yaratmaktadır. Kullanımı artırmak için raylı sistemlerin girişlerinde; nasıl kullanılması, nereden bilet alınması, giriş çıkış yönleri vs. gibi açıklamaların 31 şekillerle anlatıldığı panoların oluşturulması gerekmektedir. Bir diğer husus, yaya ve motorlu taşıt etkileşimidir. Trafik akımının yoğun olduğu değil, trafik akımı ve yaya geçişlerinin profesyonel olarak düzenlenmediği ve potansiyel çatışma alanları yaratabilecek noktalar yayalar tarafından güvensiz olarak addedilmiştir. 32 Yayalar, kendileri için güvenli yürüyüş güzergâhları ve geçiş noktaları bulunmayan olanaklara erişmede isteksiz davranabilirler. Sırf bu yüzden bazı mekânların belirli bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak servis aracı koymaları anlaşılabilirdir. Ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanma ile ilgili sunulan bu veriler doğrultusunda, aşağıdaki bölümde dışlanmayı bertaraf edebilmek için bazı öneriler getirilmiştir. 29 GÜREMEN, vd PAMPAL, S CHURCH, vd AKIN, D. 16

18 Önlemler Bu bölümde ulaşım kaynakları sosyal dışlanmayı çözmek için nasıl kullanılabilir ve hangi kaynak genişliği belirli sosyal gruplar ya da özel coğrafi alanların yararına tahsis edilebilir? 33 gibi soruların cevaplarına yanıt aranacaktır. Sosyal dışlanmanın yoğun olarak yaşandığı kırsal kesimler arası erişebilirlik ve kırsal kesimlerim merkeze ve temel fonksiyonlara erişebilirliğini 34 arttırmak için ulaşım politikaları belirlenmelidir. Ama sadece toplu taşımayı geliştirmek dışlanma sorununun çözümü için yeterli değildir. Genelde ulaşımdan kaynaklı sosyal dışlanmanın çözümüne yönelik olarak kırsal alan- merkez bağlantı yolları ve ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde politikalar geliştirilir, ancak sorun her zaman kırsal alanda yaşayan vatandaşın merkez faaliyetlerine erişmesi olmayabilmektedir. Bir bölgeden diğer bir bölgeye erişimde sıkıntı yaşanıyorsa bu da bir nevi sosyal dışlanmışlıktır. Çünkü kentin kuzey bölgesindeki kırsal alanda yaşayan bir birey güney bölgesinde ya da daha başka bir yerdeki faaliyet, iş, olanak, vs. erişimlerinde zorluk yaşayabilmektedir. Belirli sosyal fırsatlara düz bir çizgide (en kısa mesafede) erişim tüm bireyler için mümkün hale getirilemez. 35 Bu yüzden bölgeler arası gelişim politikaları belirlenirken her bölgenin diğer bölgelerle dengeli bir biçimde ekonomik, fiziksel ve sosyal olarak gelişiminin sağlanması yönünde kararlar alınmalı ve bu yönde hareket edilmelidir. Bununla ilgili olarak Đrlanda da 1985 de bölgeler arası, bölgesel ve kent ulaşımıyla ilgili politikalar 36 geliştirildiği bilinmektedir. Tabi bu politikalar geliştirilirken nasıl bir kentin hem merkezi hem de bölgeleri arası ulaşımı kolaylaştırması hedeflenmişse aynı şekilde hem gençler hem yaşlılar hem de özel aracı olmayanların kullanımlarının da düşünülmesi gerekmektedir. Fiziki engeller sebebiyle sosyal dışlanma yaşayan bireyler için bazı fiziki düzeltmeler yapılarak sosyal dışlanmışlıkları engellenebilir. Örneğin yaya kaldırımlarına bebek arabası ya da engelli arabasının rahatlıkla geçebileceği şekilde belirli rampalar yapılabilir ve genişlikler sağlanabilir. Ayrıca görme ya da işitme problemi olan bireyler için de bazı özel sistemler geliştirilerek akan trafikten minimum düzeyde etkilenmeleri için çaba sarfedilebilir. Coğrafi olarak dışlanmanın önlenebilmesi için ise belirli güzergâhlarda yeni ulaşım hatları oluşturularak bu grubun dışlanmışlığı ortadan kaldırılabilir. 33 CHURCH, vd CHURCH, vd CHURCH, vd McDONAGH, J

19 Olanaklar söz konusu olduğunda, bu olanaklara maddi bakımdan erişememe ve zaman sıkıntısı ya da araç yokluğu sebebiyle erişememe gibi çeşitli türler olabileceğinden ilk etapta aktiviteye yönelik servis araçları koyulabilir, belirli günlerde belirli ekonomik indirim uygulamaları yapılabilir ya da internet üzerinden erişim olanağı sağlanabilir. Ekonomik dışlanmanın önlenebilmesi için ülke ya da bölge ekonomik politikalarında bazı düzeltmelere gidilerek ilk etapta yoksulluğun önlenmesi gerekecektir. Zamansal dışlanmanın giderilebilmesi bölgede bulunan özel araç sayısının azaltılması, toplu taşıma sistemlerinin tercih edilmesinin sağlanması ve mevcut yolların kapasiteyi taşıyabilecek düzeye getirilmesi sayesinde gerçekleşebilecektir. Ayrıca toplumun önyargılarından kurtulabilmesinin sağlanması ( belirli toplumsal grupların eve giriş ve çıkış saatleri konusunda bazı belirlemeleri bulunmaktadır; örneğin akşam ezanından önce evde olmak gibi) ve bunun için de eğitim ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi gerekmektedir Korkusal dışlanmaya gelince, bu konuda öncelikle ülke güvenlik politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Cinsiyet ve sosyal karakteristikler bakımından toplumun bilinçli davranması sağlanmalıdır. Alansal dışlanmanın önlenebilmesi için metro giriş ve çıkışlarına, metronun giriş ve çıkışını belirten tabelalar ve ayrıca metro kullanımının şekillerle anlatıldığı bir tabela koyulabilir, klostrofobisi olan bireyler için ise metro güzergahına alternatif olarak karayolu taşımacılığı yapan araçlar koyulabilir. Bu önerilere ek olarak Âlim IŞIK ve Mehmet ERDEM in Türkiye de Karayolu Trafik Kazalarına Etkili Faktörlerin Çoklu Regresyon Analiziyle Đncelenmesi başlıklı yazılarında belirtmiş oldukları bazı öneriler sosyal dışlanmanın da önlenebilmesi açısından oldukça iyi düşünülmüştür. Önerileri şu şekilde sıralamışlardır: - Daha fazla zaman kaybedilmeden alternatif taşıma ve ulaştırma sistemlerine ağırlık verilerek karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, - Mevcut karayollarının iyileştirilmesi ve karayolu ağının genişletilmesi, - Sürücü ve yayaların eğitimine önem verilmesi, - Araçların yol emniyetini sağlayan güvenlik donanımlarıyla zenginleştirilmesi, - Sürücü belgelerinin verilmesinde daha titiz ve sistemli davranmayı sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir IŞIK, A. ; ERDEM, M

20 Tabi ki alınabilecek önlemler burada yazılanlarla sınırlı kalmamalı ve alternatifler çoğaltılmalıdır. Ancak kapsam ve zaman darlığı söz konusu olduğu için, çalışmanın daha sonra yeniden ele alınarak üzerinde düşünüldüğünde, daha iyi ve çeşitli öneriler getirilebilineceğini söylemek yerinde olacaktır ĐSTANBUL DA SOSYAL DIŞLANMA 3.1. Đstanbul ve Đstanbul da Ulaşım Đstanbul ile kuzey enlemleri ve ile doğu boylamları arasında yer alan Đstanbul, coğrafi konumu açısından hem Asya hem de Avrupa kıtaları üzerinde yer almaktadır km 2 lik alana sahip olan metropolün 2007 yılı Devlet Đstatistik Enstitüsü, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, nüfusu dır yılı itibarıyla 39 ilçesi bulunan kentte km 2 ye düşen nüfus yaklaşık kişidir. 38 M.Ö yıllarında Finikeliler ve Algalidler tarafından kurulduğu varsayılmaktadır. M.S. 4. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 16 yüzyıl boyunca dünyanın en önemli ve en büyük kentleri arasında yer almış ve çeşitli uygarlıklara başkentlik yapmıştır. M.S. 395 yılında Doğu Roma Đmparatorluğu nun, 470 de Bizans Đmparatorluğu nun başkenti olan il, 1453 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir yılında Đtilaf Devletleri nin işgaline uğrayan kent ancak 1923 yılında işgalden kurtulabilmiştir. Bu dönemde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti nin başkentinin Ankara olarak ilan edilmesiyle çağlar boyunca süren başkent olma özelliğini kaybetmiştir. 38 ve ayrıca bkz: 19

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ UPİ 2030 UPİ İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme Sunum İçeriği A Çalışmanın Amacı ve Kapsamı I Ulaşım Planı İzmir (UPİ) B A Çalışmanın Süreci ve Takvimi Metodoloji II

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME

İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME 3- Ev-İş veya Ev-Okul Yolculuklarınızda Tek Yön Olarak Aşağıdaki Hangi Ulaştırma Sistemlerini Kullanıyorsunuz? Kullandıklarınızı İşaretleyiniz. Otobüs

Detaylı

kentsel ulaşım politikaları prof. dr. cüneyt elker

kentsel ulaşım politikaları prof. dr. cüneyt elker kentsel ulaşım politikaları prof. dr. cüneyt elker Aşağıdaki şekilde trafiğin tıkandığı bir kavşak görülmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi için hangi çözüm yolu en doğrusudur? a/ Kavşağa erişen yollar

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Q1 Eğer yukarıdaki bilgileri okuduysanız lütfen çalışmaya katılma isteğiniz ile ilgili kutuyu işaretleyiniz.

Q1 Eğer yukarıdaki bilgileri okuduysanız lütfen çalışmaya katılma isteğiniz ile ilgili kutuyu işaretleyiniz. Q1 Eğer yukarıdaki bilgileri okuduysanız lütfen çalışmaya katılma isteğiniz ile ilgili kutuyu işaretleyiniz. Yanıtlanan: 1.135 Atlama sayısı: 0 Evet Hayır 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yanıt

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması İçerik Nüfusa göre kent tanımı ABD Avrupa Toplu Taşıma Araç Türlerinin Karşılaştırılmaları Kentsel Yolcu Taşıma Modlarının Teorisi ABD'de

Detaylı

P1 Gebze-İzmit Hattı

P1 Gebze-İzmit Hattı Kocaeli 2020 Raylı Ulaşım Hattı Projeleri Hakkında Özet Bilgi Dr. Numan Akdoğan* *Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi P1 Gebze-İzmit Hattı Bu proje

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.11.7 Konut girişleri özel durumu olan engelli vatandaşların erişimlerine olanak sağlayacak nitelikte olmayıp

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler. Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu

Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler. Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu Başlarken... Ulaşım modlarının zayıf-güçlü yönleri... Kime göre? Neye göre? Kent içi ulaşım Karmaşık ağ yapısı

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

(ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI. MAYıS, 2015

(ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI. MAYıS, 2015 MERMER OCAKLARINDA ÇALIŞANLARA İLİŞKİN İŞ YERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE TESPİTLER (ISPARTA-SÜTÇÜLER İLÇESİ ÖRNEĞİ) -ŞUBAT-MART 2015- SUNUM PROF. DR. NAZMİ AVCI 1 MAYıS, 2015 lerinde 2 Bu araştırma

Detaylı

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : nun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti KAMUOYUNUN TÜRKİYE KARAYOLLARI FARKINDALIĞI VE MEMNUNİYETİ ANKETLERİ ANKET SONUÇLARININ BİRLİKTE

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri

Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman ODTÜ BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Açıklama notu: Bu sunumda bazı konuların daha akılda kalıcı olması için

Detaylı

Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin

Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin bulunduğu Konyamızda, neredeyse her haneye birden fazla bisiklet

Detaylı

«Raylı Teknolojiler» A.Ş. SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı. kentsel otoyol güzergahı. Ankara

«Raylı Teknolojiler» A.Ş. SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı. kentsel otoyol güzergahı. Ankara «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskovo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel: +375-17-3882020 SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı kentsel otoyol güzergahı Ankara Ön Teklif

Detaylı

ZA5214. Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA5214. Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Turkey ZA5214 Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Turkey FLASH 277 URBAN AUDIT Q1. Genel olarak, aşağıdaki konular hakkında çok mu memnunsunuz, biraz mı

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskogo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Erzurum Şehri Ön Teklif Minsk 2016 Teknik

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri

Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri Julie BABINARD Çevre ve Sosyal Kalkınma Uzmanı, Ulaşım, Dünya Bankası Özet 1. Ulaşımda erişilebilirlik niye önemlidir 2.

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK

MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK 24.02.2014 MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK (km) 1 TAKSİM - 4. LEVENT METROSU 8,5 2 **AKSARAY - HAVAALANI HAFİF METROSU 20,3 3 EMİNÖNÜ - ZEYTİNBURNU TRAMVAYI 11,2 4 İSTİKLAL

Detaylı

Yaya & Yolcu Gözüyle Ulaşım.. TRANSIST 2012 Sibel BÜLAY( Edit By Dr. Muammer KANTARCI)

Yaya & Yolcu Gözüyle Ulaşım.. TRANSIST 2012 Sibel BÜLAY( Edit By Dr. Muammer KANTARCI) Yaya & Yolcu Gözüyle Ulaşım.. TRANSIST 2012 Sibel BÜLAY( Edit By Dr. Muammer KANTARCI) Konular Yolcu İhtiyaçları Erişebilirlilik Yolcu Bilgilendirme Durak ve Aktarama İstasyonu Tasarımı İnşaat Alanı ve

Detaylı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yeni Türkiye yolunda, 2023 ulaşım hedeflerimizin yakalanmasında art arda dev adımlar atıyor, yolları bölüyor, dağları deliyor, gönülleri birleştiriyoruz. Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67 Özel Sağlık Sigortalıları Sağlık Hizmet Kullanımı Anket Değerlendirmesi Erdem ALPTEKİN Özel sağlık sigortalıların sorunlarını irdelemek ve beklentilerini belirlemek amacıyla Sigorta sektöründe faaliyet

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk, Dzerzhinskovo, 104 B,www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Çorum Şehri Ön Teklif Мinsk 2016 Teknik

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

KSUY 5117 KENTSEL SEYAHAT TALEBİ MODELLEMESİ. Doç.Dr. Darçın AKIN

KSUY 5117 KENTSEL SEYAHAT TALEBİ MODELLEMESİ. Doç.Dr. Darçın AKIN Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı KSUY 5117 KENTSEL SEYAHAT TALEBİ MODELLEMESİ Doç.Dr. Darçın AKIN UTOWN Hazırlayan Müge GÜRSOY

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ * Müge ÖRNEK, ** Hülya KARAOĞUZ ÖZET İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi, halen Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN ANKARA DA ULAŞIMIN GELECEĞİ KARANLIK! Bu raporda kullanılan tüm bilimsel veriler ve görsel materyaller TMMOB DR. SAVAŞ Şehir ZAFER Plancıları ŞAHİN Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanan Ankarada Uygulanan

Detaylı

Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite

Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite Güzin AKYILDIZ ALÇURA Mustafa GÜRSOY Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu 2013 erusis 14-15 Haziran 2013 Sunum Planı Giriş Toplu Taşıma Sistemlerinin

Detaylı

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI Kadir GURBETCİ 1 Abdullah DEMİR 2 Ömer ÇALIŞKAN 3 1 Genel Müdür, İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 41

ÖĞRENME FAALİYETİ 41 ÖĞRENME FAALİYETİ 41 AMAÇ: RAYLI SİSTEMLER ALANI Bu öğrenme faaliyeti sonucunda Raylı Sistem alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Ülkemiz demiryolu tarihi üç dönem

Detaylı

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ KSUY 5119 KAMUSAL

Detaylı

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN..

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN.. DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN.. ÇİĞDEM ÇÖREK ÖZTAŞ KENTSEL GELİŞİM VE ERİŞİLEBİLİRLİK PROJELERİ YÖNETİCİSİ WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi tarafından hazırlanmıştır ULAŞIM VE KENTSEL ARAZİ KULLANIMI

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR?

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? Hızlı kentleşme ve buna bağlı nüfus yoğunluğu ve tüketim ihtiyacındaki artışın ve bu ihtiyaçların çağın gereksinimlerine uygun olarak giderilmesi için etkin bir şehir yönetimine

Detaylı

KADIKÖY KUŞDİLİ ÇAYIRI YERALTI OTOPARKI PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ

KADIKÖY KUŞDİLİ ÇAYIRI YERALTI OTOPARKI PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ KADIKÖY KUŞDİLİ ÇAYIRI YERALTI OTOPARKI PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ 1. Kentsel Ulaştırmada Otopark Sorunu Otopark sorunu, kent ulaştırmasında otomobil kullanıcılarını ve yerel yönetimleri en çok meşgul eden

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

İstanbul İli. Trafik Eğilimleri Anketi

İstanbul İli. Trafik Eğilimleri Anketi LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İstanbul İli Trafik Eğilimleri Anketi Şubat, 2014 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan Tuna (Koordinatör-Raportör)

Detaylı

1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF

1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF İSTANBUL DA ENGELLİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN UYGULAMALAR 1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF Topkapı Trafik Eğitim Parkında engelliler için özel tasarlanmış sınıfta her hafta düzenli

Detaylı

Kentlerde İklim Dostu Ulaşım Zorunluluğu. Önder Algedik

Kentlerde İklim Dostu Ulaşım Zorunluluğu. Önder Algedik + Kentlerde İklim Dostu Ulaşım Zorunluluğu Önder Algedik + İklim, Karbondioksit, Sıcaklık ilişkisi 394 ppm* * 2012 ortalaması, Mauna Loa + Daha fazla ısıtsak ne olur? 3 2 C İklimin Devrilme Noktası Kutup

Detaylı

Doç.Dr. Serhan TANYEL Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Doç.Dr. Serhan TANYEL Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Serhan TANYEL Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ulaşım Ana Planında Genel Yaklaşımlar Planlama ve Ulaşım Ulusal, bölgesel ve kentsel

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI. EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI. EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu nun 1987 yılı tanımına göre: "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ServisCell Okul Servisi Çağrı ve Bilgilendirme Sistemi Nedir?

ServisCell Okul Servisi Çağrı ve Bilgilendirme Sistemi Nedir? ServisCell Okul Servisi Çağrı ve Bilgilendirme Sistemi Nedir? ServisCELL, velilerin belirlediği mesafe doğrultusunda, okul servis aracının geldiğini, veli telefonlarına sesli arama ile haber veren, öğrencilerin

Detaylı

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Haluk GERÇEK İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Anabilim Dalı, 34469 Maslak,

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ 1. MALTEPE ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI Maltepe ilçesi 400.000 den fazla nüfusu ile İstanbul un en büyük

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm - 1 GARDEN CITY (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAHÇE ŞEHİR Ebenezer Howard Tomorrow: A peaceful path to reform

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Adana Toplu Taşıma Eğilimleri

Adana Toplu Taşıma Eğilimleri Adana Toplu Taşıma Eğilimleri Doç. Dr. Mustafa Gök Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı 13.06.2014 Doç. Dr. Mustafa Gök (Ç. Ü.) Adana Toplu Taşıma Eğilimleri 13.06.2014

Detaylı

Northumberland Park'ın Geliştirilmesi Görüşlerinizi Bildirin. Değişim Prensipleri. İstişare/Danışım Geri Bildirim Formu

Northumberland Park'ın Geliştirilmesi Görüşlerinizi Bildirin. Değişim Prensipleri. İstişare/Danışım Geri Bildirim Formu Park'ın Geliştirilmesi Görüşlerinizi Bildirin Değişim Prensipleri İstişare/Danışım Geri Bildirim Formu Yaz döneminde kuzey Tottenham Park bölgesinin geleceği ile ilgili görüşlerinizi almak için sizinle

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şubesi SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Anketi Hazırlayan: Meryem TER İstatistik: Nurgül GİRGİN 1 Statistics TOPLAM CİNSİYETİ N Valid 123 123

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

Özürlülerin Bilgiye Erişimi. AB 2012 Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ

Özürlülerin Bilgiye Erişimi. AB 2012 Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı E-Mail : aanac@ozida.gov.tr eniyihoca@hotmail.com Telefon : 0 (533) 636 90 99 Judith Butler Hangi hayatlar korumaya, kollamaya,

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.6.2 Mahallede yer alan mahalle içi ve mahalleye girişi sağlayan yollar 8-10 m civarında olup, kullanım açısından

Detaylı

Bölünmüş yollar Otoyollar

Bölünmüş yollar Otoyollar Bölünmüş yollar Otoyollar Kapasite Analizleriyle Geometrik Standartların Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım 1 1 Verilen bu format; Ön Proje Raporu, Trafik Erişim Yönetim Raporu, Trafik Güvenliği Raporu

Detaylı

ulaşımda karar zamanı prof. dr. cüneyt elker

ulaşımda karar zamanı prof. dr. cüneyt elker ulaşımda karar zamanı prof. dr. cüneyt elker çağdaş politikaların gerekçesini oluşturan bazı temel bilgiler: otobüs ve otomobilin yolcu taşıma kapasiteleri v enerji tüketimi / yolcu-km v yatırım-işletme

Detaylı

OUTBOARD ile AÇIK HAVADA ERİŞİM - 2015

OUTBOARD ile AÇIK HAVADA ERİŞİM - 2015 OUTBOARD ile AÇIK HAVADA ERİŞİM - 2015 Outboard, bünyesinde bulunan mecraların sunduğu avantajla, İstanbul da büyük kitlelere ulaşma 9rsa: sunuyor. İstanbul da İETT bünyesindeki 400 adet Metrobüs, 2.446

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014. Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ

BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014. Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014 Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ YOL GÜVENLİĞİ Küresel çapta etkiler (Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü) Dünyada

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Bu anket Şubat 2011 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Orman

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler? a) 4 saat b) 6 saat c) 4.5 saat d) 3 saat 2. Tek şoför 24 saatlik

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı