CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU"

Transkript

1 CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU SEROPREVALENCE OF HIV, HEPATITIS B AND HEPATITIS C OF PATIENTS REFERRED TO CUMHURYET UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY AND THEIR STATUS OF HEPATITIS B VACCINE Defne YALÇIN YELER * Feridun HÜRMÜZLÜ * Di%dem IIN * Özden ÖZEL * Ziynet ÇINAR ** ÖZET Amaç:Bu çalmann amac Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesine bavuran hastalarn hepatit B, C ve HIV seroprevelanslarn ve Hepatit B alanma skln aratrmaktr. Gereç ve Yöntem: Aratrma zamana göre kesitsel, tanmlayc niteliktedir. Di Hekimlii Fakültesi Konservatif Di Tedavisi kliniine Ocak-Temmuz 2006 tarihlerinde bavuran ya aras toplam 522 saydaki hastay kapsad. Hastalarn kan örneklerindeki olas HBsAg, anti-hbs, anti-hcv ve anti-hiv serolojik göstergeleri mikro-el8za yöntemi ile deerlendirildi. Bulgular: Hastalarn %6.5 unda Hepatit B virüsü, %0.4 ünde Hepatit C virüsü taycl tespit edildi. Bu hastalarn %18.7 sinde Hepatit B virüsüne kar doal baklk saptanm olup, %13 ünün Hepatit B as yaptrd tespit edildi. Alanma açsndan adölesanlar ve genç erikin ya grubunda dier gruplara göre farkllk anlaml bulundu. Aratrmada HIV taycs tespit edilemedi. Sonuç: Geçen yllara oranla Hepatit B tayclnda ve alanma düzeylerinde bölgemizde art tespit edildi. Anahtar kelimeler: Hepatit B, hepatit C, HIV, hepatit B as, seroprevelans. GR Gelimekte olan ülkelerde hepatit enfeksiyonlar ortak bir salk problemidir. 1 Bu gruba giren hastalarn bir ksm hepatit antijenlerinin kronik tays ve potansiyel bulacs olmaktadr. 2 Dünya Salk Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun 1/3 ünün (yaklak 2 milyar insann) HBV ile enfekte olduu ve bunlarn da %5 inde kronik enfeksiyon gelitii, kronik olgularn bir ksmnda ise siroz, karacier kanseri gibi önemli SUMMARY Purpose: The purpose of this study was to detect seroprevalence of HIV, Hepatitis B and Hepatitis C of patients referred to Cumhuriyet University Faculty of Dentistry and their status of to be vaccinated of Hepatitis B. Material and Methods: The study was cross sectional and descriptive depended on time. A number of 522 patients were included to the study which referred to school of Dentistry Department of Conservative Dentistry clinic from the January to July in HBsAg, anti-hbs, anti-hcv and anti-hiv values were analyzed by micro-elisa method. Results: 6.5% of patients were detected as a porter of Hepatitis B and 0.4% of patients were porter of Hepatitis C. Among these 18.7% of patients were found to have natural immunity of Hepatitis B, on the other hand 13% of patients were detected to be vaccinated to Hepatitis B. Number of vaccinated patients were significantly higher in teenager and young adults compared to the other groups. Among the patients any HIV porter was not detected in this study. Conclusion: In porting of Hepatitis B and prevalence of to be vaccinated, an increasing was determined in our region compared to the last study done in our department. Key words: Hepatitis B, hepatitis C, HIV, hepatitis B vaccine, seroprevalence. sorunlarn ortaya çkabilecei bildirilmitir. 3 Bulama yollar vertikal (anneden çocua veya nesilden nesile yakn temas ve hijyen alkanlklar), erken yaam horizontal (srklar, yaralar ve hijyen alkanlklar) ve erikin horizontal (cinsel iliki, intravenöz ilaç kullanm ve medikal ilemlerdeki kontaminasyonlar) eklindedir. 4 Hepatit B virus (HBV) enfeksiyonunun dünyadaki dalm ise corafi bölgelere göre farkllk gösterir ve düük, orta ve yüksek endemik bölgeler olarak * Cumhuriyet Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Di Hastalklar ve Tedavisi Anabilim Dal, S%VAS. ** Cumhuriyet Üniversitesi, Tp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal, S%VAS. 87

2 3 e ayrlr. 5 Yaplan aratrmalardan elde edilen verilere göre ülkemiz orta endemik bölge snflamasna girmektedir. 6 Tüm enfeksiyon hastalklarnda olduu gibi HBV enfeksiyonunu da kontrol altna almann en etkin ve ekonomik yolu alamadr ylndan beri dünyada etkin HBV as kullanlmaya balanmtr. 7,8 Türkiye de ise Dünya Salk Örgütünün (WHO) önerisi dorultusunda 1998 ylndan itibaren HBV as rutin alama takvimine alnmtr. 9 Hepatit C virüs (HCV) viral hepatitlerin büyük çounluundan sorumlu 6 virüsten biridir. 10 HCV daha düük prevelansa sahip olmakla birlikte kronik hepatit havuzundaki yeri her geçen gün artmaktadr. Gelimi ülkelerde kronik hepatitlilerin %70 kadarn HCV li hastalar oluturmaktadr. 11 Türkiye de HCV prevelans açsndan bölgeler arasnda belirgin farkllk gözlenmemektedir. 12 Edinilmi Yetersiz Baklk Sistemi Sendromu olarak dilimize çevrilmi olan AIDS 21. yüzyln en kompleks salk problemlerinden biridir ve dünya popülasyonunu tehdit eden pandemik bir hastalk olarak karmza çkmaktadr. Tedavisi olmayan bu hastalk, alarm düzeyinde bir hzla yaylmaya devam etmektedir Türkiye de ilk AIDS vakas 1985 ylnda tehis edilmitir. Rapor edilen HIV pozitif ve AIDS vakalarnn toplam says Ekim 1985-Aralk 2006 tarihleri arasndaki dönemde 2544 e ulamtr. Bu rakam, 623 AIDS vakasn ve 1921 HIV taycsn içine almaktadr. Sürveyans sistemindeki ve salk bilgi andaki sorunlara bal olarak, resmi rakamlar vakalarn gerçek saysn yanstmamaktadr. 16 Hepatit infeksiyonlar ve HIV, kan ve tükrükle bula yoluna katks olmas yönünden di hekimlii açsndan ayrca önemlidir. Bu yüzden di hekimlerinin her hastann anamnezini titizlikle almas ve üphelenilen hastalardan test istemesi bula yolunun azaltlmas açsndan önem arz etmektedir. Bildiimiz kadaryla Sivas yöresinde hepatit ve HIV seroprevelanslarnn aratrld çok az çalma mevcuttur Bu çalmann amac di tedavisi için kliniimize bavuran hastalarn hepatit B,C ve HIV seroprevelansn ve hepatit B alanma skln saptamaktr. GEREÇ ve YÖNTEM Aratrma, Cumhuriyet Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Di Hastalklar ve Tedavisi Anabilim Dalna bavuran toplam 522 hasta üzerinde yürütüldü. Hastalar, kanlarnda hepatit B, C, HIV ve hepatit B baklk durumlarnn tespiti için Cumhuriyet Üniversitesi, Tp Fakültesi, Kan Laboratuarna sevk edildi. HBV enfeksiyonunun kandaki tespitinde, bu virüsün yüzey antijeni olan HBsAg ye, baklkta ise bu antijene kar olumu antikor olan anti-hbs göstergelerine, HIV ve HCV enfeksiyonunun tespitinde ise bu virüsle karlaan kiilerde oluan antikorlar (srasyla anti-hiv 1/2 ve anti-hcv) bakldndan 20 yaplan bu çalmada EL%SA testleri istenerek, hastalarn kanlarnda bu serolojik göstergeler aratrld. Hastalarn ya, cinsiyet gibi demografik özellikleri ve HBV alanma durumlar da kayt edildi. Elde edilen veriler SPSS 11.5 for Windows programna girilerek, istatistiksel analizlerde X 2 testi uyguland. BULGULAR Çalma kapsamnda incelenen 522 hastann 203 ü (%38.8) erkek, 319 u (%61.1) kadn olup yalar arasndadr. Ya gruplarnn dalm ve yüzdeleri Tablo I de gösterilmitir. Tablo I. Ya gruplar ve HBV alanma durumlar Ya Gruplar A yok A var n % n % Toplam X 2 =12.30 p=0.031 p<0.05 Hastalarn %6.5 unda (34) HBV taycl (HBsAg) (+) saptanmtr. Cinsiyet açsndan HBV taycl karlatrldnda farkllk önemsiz bulundu (Tablo II). 88

3 Tablo II. Cinsiyetlere göre HBV, HCV ve HIV tayclk durumlar Erkek Bayan Toplam n % n % n % Hepatit B p>0.05 Hepatit C p>0.05 HIV X 2 =0.08 p=0.777; p>0.05 Ya gruplarna göre HBV taycl karlatrldnda gruplar aras farkllk önemsiz bulundu (p>0.05). Alanma durumu açsndan bakldnda ise hastalarn %13 ünün al olduu tespit edilmi olup, cinsiyete göre a olma durumu incelendiinde farkllk önemsiz bulundu (p>0.05) (Tablo III). %lk 15-24, ile ya grubu, üst ya gruplardaki bireylere göre alanma yönünden farkllk gösterdi. %lk üç grup ve son üç grup arasnda a olma yönünden farkllk önemsiz bulundu (Tablo I). Tablo III. Cinsiyetlere göre HBV alanma yüzdeleri Cinsiyet A yok A var n % n % Erkek p>0.05 Bayan p>0.05 X 2 =2,35 p=0.086 p=0.05 Hastalarn HBV yönünden %18.7 si (98) doal bak olup, kadn ve erkeklerde farkllk önemsiz bulundu (Tablo IV). Tablo IV. HBV doal baklk yüzdeleri Cinsiyet n % Erkek Bayan Toplam X 2 =1,52 p=0.542 p> ve ya gruplarndaki birer erkek hastada olmak üzere toplam 2 hastada (%0.4) HCV (anti-hcv) (+) saptand. Çalmaya katlan hastalarn hiçbirinde HIV tayclna rastlanmad (Tablo II). TARTIMA Viral hepatitlere neden olan etkenlerin skl bölgeler arasnda, deiik yalarda, olgularn farkl sosyo-ekonomik yaam koullarnda farkllk göstermektedir. 21,22 Leblebiciolu ve arkadalar 23 serolojik göstergelere göre yaptklar çalmada batda bu orann %6, dou ve güneydou bölgelerinde ise % olduunu rapor etmilerdir. %lgüy ve arkadalarnn 1 Yeditepe Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesine bavuran hastalarda, anamnez ile aldklar verilerde bu oran %2.3 olarak bildirilmitir. Poyraz ve arkadalarnn 17 Sivas yöresinde 1995 ylnda yapt bir aratrmada, HBV oran %7.5 olarak rapor edilmitir ylnda Cumhuriyet Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesine bavuran 15 ya ve üzeri hastalarda yaplan serolojik aratrmada bu oranlar da düü tespit edilmi olup %5.4 olarak rapor edilmi ve bu sonuçlarla hastalarn daha önce ameliyat geçirmi olmalar arasndaki iliki anlaml olarak rapor edilmitir (p<0.005) ylnda ayn merkezde yürütülen bu çalmada ise HBV seropozitiflik oran %6.5 olarak bulundu. Türkiye de HBV için en sk geçi yolunun kan kontaminasyonu, geçirilmi cerrahi müdaheleler, di tedavileri ve çekimleri ve heterosexuel iliki yoluyla olduu düünülürse, 23 oranlardaki bu artta, her ne kadar hastalarn medikal müdahele anamnezi alnmadysa da operatif giriimlerde yeterli önlemler alnmyor mu? sorusunu akla getirmektedir. Ayrca burada unu belirtmekte de yarar var ki; sonuçlarmz yalnzca akut ya da kronik B hepatitinin ya da taycln göstergesi olan, HBsAg pozitifliine dayandrlarak verilmitir. Oysa ki baz akut olgularda pencere dönemi olarak adlandrlan dönemde HBsAg ve anti-hbs negatif olarak belirlenebilmektedir. 20 Bu dönemde anti-hbc-igm testinden pozitif sonuç alnmaktadr. Bununla birlikte çalmamz kapsamndaki olgular adölesan ve yetikin gruplara ait olup 15 yan altndakilere ilikin herhangi bir sonuç bildirme ansmz olamamtr. Çalma grubumuzdaki doal baklk orann ise %18.7 olarak tespit ettik, bu deerlere tayclk orann da eklersek yöremizde her 10 kiiden yaklak 3 ünün hayatnn belli bir döneminde bu virüsle karlat ortaya çkar. Sonuç 89

4 olarak HBV ile karlama riskinin azmsanmayacak bir düzeyde olduu açktr. HBV nin görülme sklna göre dünyadaki bölgeler; prevelans %2 den az ise düük, %2-10 arasnda ise orta, %10 dan fazla ise hepatit B açsndan yüksek endemik bölge olarak tanmlanmaktadr. 6 Ülkemizde ise 1972 ylndan günümüze kadar donörler, donör d normal populasyon, çocuklar ve risk gruplar gibi çeitli gruplarda HBsAg seroprevelansnn aratrld çok sayda çalma yaynlanmtr. Bu aratrmalardan elde edilen verilere göre, Türkiye deki HBsAg seroprevelans EL%ZA yöntemi ile, bölgeden bölgeye deimek üzere, % olarak belirlenmitir. Buna göre orta endemik bir bölgede olduumuz ortaya çkmaktadr. 24 Bölgemizde yaptmz çalmada da saptadmz oran, bu sonucu desteklemektedir. Bu snflamann dorultusunda Türkiye de toplumun çok önemli bir ksmnn HBV tehditi altnda olduu ve HIV e göre 100 kat, HCV ye göre de 10 kat daha enfeksiyöz olduu düünüldüünde 25 alamann önemi bir kez daha ortaya çkmaktadr ylndan itibaren HBV as yurdumuzda rutin alama takvimine alnm da olsa adölesan ve adult bireylerin alanmas büyük oranda bireysel duyarllk veya zorunluluk sonucu gerçeklemektedir. Ayn merkezde 2001 ylnda yaplan bir önceki aratrmada alanma oran %3.5 iken, da yaplan bu çalmada %13 olarak bulunmu; adölesan ve genç adultlarn alanma duyarllnnn daha fazla olduu gösterilmitir (p<0.05). Sonuçlardaki bu art bölgemizdeki bireylerin duyarllnn arttn göstermesi açsndan sevindiricidir. HBV ye benzerlik gösteren fakat bu virüsten daha fazla kronikleme eilimi olan HCV ile dünyada kronik olarak enfekte 170 milyondan fazla insann bulunduu bildirilmektedir. 26 HCV daha sk olarak enfeksiyöz kanlarla, direkt perkutan temas yoluyla insanlara geçebilmektedir. HCV ile yeni enfekte olmu kiilerin sadece %20-30 unda akut hepatit semptomlar görülür. Bulama sonras kronikleme 45 yan üzerindeki kiilerin %75-85 inde, gençlerin ve genç yetikinlerin ise %50-60 nda görülmektedir. 25 WHO nun 131 ülkeyi kapsayan 1999 verilerine göre, dünyada HCV nin en prevalan olduu ülkelerin Msr (%18.1), Kamerun (%12.5), Bolivya(%11.2), Brundi (%11.1), Guinea ve Mongolia (%10.7); en az prevelan olduu ülkelerin ise %sveç (%0.003), %ngiltere (%0.02), Belize ve Kanada (%0.1) olduu görülmektedir. Türkiye için HCV prevelans %1.5 olarak verilmitir. 27 Türkiye de HCV prevelans açsndan bölgeler arasnda önemli bir farkllk yoktur. Türkiye ortalamas %1 in altndadr ylnda bu çalmayla ayn merkezde yürütülen bir önceki aratrmada anti-hcv oran %1 olarak bulunmutur ylnda yaplan bu çalmada ise bu deerde düü tespit edilmitir (%0.4). Bulunan bu oran, sonuç itibariyle ülke ortalamas ile uyumludur. Yeni epidemiyolojik verilere göre dünyada milyon kiinin HIV/AIDS vakas olduunu tahmin edilmektedir. 14,15,28 Ülkemizdeki vakalarn her geçen yl artt rapor edilmitir. Bu çalmada ise anti-hiv (+) vakasna rastlanmamtr. Bu sonuç netice itibariyle sevindiricidir. Ancak bu tür hastalarn, merkezimiz gibi hasta potansiyeli yüksek olan ve üphelenilen durumlarda serolojik tetkiklerin istenebildii merkezlerde tedavi anslarn deerlendirmeyebilecei ihtimali, bu sonuçlarn gerçekleri yanstmasndaki üpheleri arttrmaktadr. Sonuç olarak bölgemizde HBV tayclnda ve alanma düzeylerinde geçen yllara oranla art tespit edilmi olup, konuyla ilgili epidemiyolojik çalmalarn daha geni ve sürekli yaplmasnn yararl olacan düünmekteyiz. KAYNAKLAR 1. %lgüy D, %lgüy M, Dinçer S, Bayrl G. Prevalence of the patients with history of hepatitis in a dental faculty. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2006; 11: Sonis ST, FazioRC. Principles and practice of oral medicine. Philadelphia: WB Saunders; p Lai CL, Ratziu V, Yuen MF, Poynard T. Viral hepatitis B. Lancet 2003; 362: Custer B, Sullivan SD, Hazlet TK, Iloeje U, Veenstra DL, Kowdley KV. Global epidemiology of hepatitis B virus. J Clin Gastroentrol 2004; 38: Zuckerman JN, Zuckerman AJ. The Epidemiology of Hepatitis B. In: Clinics in Liver Disease Philadelphia: W.B.Saunders; p Erden S, Büyüköztürk S, Çalangu S, Karde BA, Kays A. Poliklinik hastalarnda HBsAg, antihbs ve anti-hcv prevelans. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2000; 30: Chin J. An official report of American Public Health Association Control of Communicable Diseases Manuel.17. bask

5 8. Aksakolu G, Ellidokuz H. Bulac Hastalklarla Sava %lkeleri. %zmir: Hepatit B Hastal Hakknda Genelge. Temel Salk Hizmetleri Genel Müdürlüü. Tarih: 04/06/98 Say: age&pid= Keskinler DÜ. Erzurum Kzlay Kan Merkezine bavuran kan donörlerinin HBV ve HCV yönünden serolojik deerlendirilmesi. %nönü Üniversitesi Tp Fakültesi Dergisi 2003; 10: Ökten A. Hepatit C-giri. Selim Badur, Kaya Klçturgay, Viral Hepatit Viral %stanbul: Hepatitle Savam Dernei; 2001, Dursun M, Gül K, Ylmaz [, Canoruç F, Ayyldz O, Deertekin H: Diyarbakrda kan merkezlerine bavuran gönüllü kan vericilerinin HBsAg ve HCV pozitiflik oranlar. Akademik Gastroentroloji Dergisi 2003; 3: Tumer A, Unal S: Epidemiology of HIV infection in the World and in Turkey. AIDS: Modern medical seminars. Unal S, Ankara: Gunes Publishers; p UNAIDS/WHO: Report on Global HIV/AIDS Epidemic Tavoosi A, Zaferani A, Enzevaei A, Tajik P, Ahmadinezhad Z: Knowledge and attitude towards HIV/AIDS among Iranian students. BMC Public Health. 2004; 4: sk=view&id=55&itemid=1 17. Poyraz Ö, Sümer H, Öztop Y, Sayg G, Sümer Z. Sivas yöresinde genel toplum hepatit A, B ve C virüs belirleyicilerinin aratrlmas. Infect Derg 1995; 9: Yalçn D, Yeler H, Tufan N, Gedik R. Sivas C.Ü. Di Hekimlii Fakültesine bavuran hastalarda Hepatit B, Hepatit C sklnn saptanmas. CÜ Di Hek Fak Derg 2001; 2: Özdemir L, Alim A, Arslan S, Nur N, Kaya S, Demirel Y, Özyazc G. Sivas ilinde berber ve kuaförlerde HBV, HCV ve HIV seroprevalans. CÜ Tp Fakültesi Dergisi 2004; 26: Uyank MH, Kuzucu Malçok H, Akta O. Kan donörlerinde Hepatit B, Hepatit C ve HIV-1/2 seroprevelans. AÜTD, 2004; 36: Sakarya S, Tuncer G, Yaa G, Çiçek C, Kadköylü G, Yükselen V. Aydn bölgesindeki kan donörlerinde HBsAg ve anti-hcv prevalans ve ya ve cinsiyetle ilikisi. Klinik Dergisi 2001; 14: Hazar S, %lkit M, Akan E, Girmen A. Gönüllü ve asker kan vericilerinde HBsAg, Anti-HCV ve anti-hiv1/2 antikorlarnn aratrlmas. Infekt Derg 1998; 12: Leblebiciolu H, Erolu C. Acute hepatitis B virus infection in Turkey: Epidemiology and genotype distribution. Clin Microbiol Infect 2004; 10: Yenen O[. Hepatit B. Wilke Topçu A, Söyletir G, Doanay M. %nfeksiyon Hastalklar. 1. Bask. %stanbul: Nobel Tp Kitabevleri; p Weinbaum C, Lyerla R, Margolis HS. Prevention and control of infections with hepatitis viruses in correctional settings. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep 2003; 52: Poynard T, Yuen MF, Ratziu V, Lai CL. Viral Hepatitis C. Lancet; 2003; 362: WHO. Hepatitis C global prevalence (update). Wkly Epidemiol Rec 1999; 74: UNAIDS-WHO: Improving estimates. Report on the global HIV/AIDS epidemic Yaz=>ma Adresi: Dr. Defne YALÇIN YELER Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Di Hastalklar ve Tedavisi Anabilim Dal Kampüs / S%VAS Tel: / 2797 Faks:

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I Vesile Meltem ENERG N 1, fiefika ELMAS 2, Ahmet SERT 2 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 55 Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV

Detaylı

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES THE ANALYSIS OF THE DENTAL FEAR LEVELS OF THE PATIENTS ATTENDING SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu 2

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH AMELİYATHANE VE SERVİS ÇALIŞANLARINDA HEPATİT B, HEPATİT C VE HİV SEROPREVALANSININ KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF HEPATITIS B, HEPATITIS C AND HIV SEROPREVALENCE

Detaylı

STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI

STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI ARAfiTIRMALAR (Clinical Investigations) STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI Olus AP 1, Murat BEKTAfi 1, Aybala AKIL 1, Murat AP 2, Ayfle BATIREL

Detaylı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Özgün Araşt rma / Original Article 95 Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Seroprevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis

Detaylı

AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA Cilt 58, No 2, S : 61-66 Türk Hij Den Biyol Derg 2001 AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Mustafa ALTINDİŞ 1 Funda KOÇOĞLU 2 ÖZET Ülkemizde kan merkezlerinde

Detaylı

Ortopedik cerrahi uygulanan olgularda hepatit B ve hepatit C prevalansı: 10 yıllık retrospektif çalışma

Ortopedik cerrahi uygulanan olgularda hepatit B ve hepatit C prevalansı: 10 yıllık retrospektif çalışma Ortopedik cerrahi uygulanan olgularda hepatit B ve hepatit C prevalansı: 10 yıllık retrospektif çalışma Mithat Öner, Ahmet Güney, Mehmet Halıcı, Mahmut Argün, İbrahim Kafadar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı *

Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı * The Seroprevalence of B and C Hepatitis in Hospitalized Psychiatric Patients S.

Detaylı

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi JOPP Derg (3):13-141, 2013 doi:10.222/jopp.2013.13 Araştırma Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of 10-Year Screening Test Results in Blood Donors

Detaylı

Üçüncü basamak bir hastanedeki gebe ve/veya jinekolojik hastalıklı kadınlarda HBsAg, anti-hcv ve anti-hiv sıklığı

Üçüncü basamak bir hastanedeki gebe ve/veya jinekolojik hastalıklı kadınlarda HBsAg, anti-hcv ve anti-hiv sıklığı 166 JCEI / Özlü ve ark. Kadınlarda HBsAg, anti-hcv ve anti-hiv sıklığı 2013; 4 (2): 166-170 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0258 RESEARCH ARTICLE Üçüncü

Detaylı

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Cumhuriyel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2,2001 SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Dt. Defne YALÇIN* Dt. Nevin

Detaylı

Seroprevalence of HBsAg, Anti-HBs, anti-hdv and HDVAg in İnönü University Medical Faculty Hospital, 2012

Seroprevalence of HBsAg, Anti-HBs, anti-hdv and HDVAg in İnönü University Medical Faculty Hospital, 2012 Seroprevalence of HBsAg, Anti-HBs, anti-hdv and HDVAg in İnönü University Medical Faculty Hospital, 2012 Yücel Duman 1, Mehmet Sait Tekerekoğlu 2, Selma Ay 2 1 Afşin Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Türkiye

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Elçin YOLDAfiCAN 1, Serap BANAK 2 1 Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim Dal, 2 Adana l Sa l k Müdürlü

Detaylı

Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl:

Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: 10 Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: Kronik Viral Hepatitli Hastaların Serumlarında Holo-Transkobalamin (Aktif B12 Vitamin) İncelenmesi Fatma SIRMATEL, Öcal SIRMATEL, Güler BUĞDAYCI, Fatma NUR ERİŞ, Sevim DİNÇER Hatay

Detaylı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Bahadır Feyzioğlu 1, Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1 1 Necmettin

Detaylı

Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl:

Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl: 10 Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2005-2009 Yılları Arasında Takip Edilen Çocuk Kronik Hepatit B Hastalarının Özelliklerinin İncelenmesi Süda TEKİN KORUK, Fazilet

Detaylı

Yüksekokul Ö rencilerinin Cinsel Yolla Bulaflan Hastal klar Hakk nda Bilgi Düzeyleri #

Yüksekokul Ö rencilerinin Cinsel Yolla Bulaflan Hastal klar Hakk nda Bilgi Düzeyleri # Yüksekokul Ö rencilerinin Cinsel Yolla Bulaflan Hastal klar Hakk nda Bilgi Düzeyleri # Turan GÜNDÜZ 1, Saliha ALTIPARMAK 2, Gülten KARADEN Z 2 1 Celal Bayar Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal AIDS Üniversite Ö rencilerinin /AIDS Hakk ndaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlar n n De erlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent

Detaylı

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı

Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 549-556 Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı [Measles, Rubella, Mumps and Hepatitis B

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Özgün Araşt rma / Original Article 11 HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of 36 HIV/AIDS Cases Selçuk Kaya, Gürdal Yılmaz, Şükrü Erensoy, Mustafa Arslan, İftihar Köksal Karadeniz

Detaylı

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI T.C. Salık Bakanlıı Haseki Eitim ve Aratırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinii ef Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Yeni Tp Dergisi 2014;31:31-36 Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Karlatrlmas (Comparison of the effects of the sevoflurane-nitrous

Detaylı

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 43-5 Türk Hij Den Biyol Derg 22 KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI Abbas Yousefi RAD 1 Tansel ERKE 2 Ahmet ARSLANTÜRK

Detaylı