Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor"

Transkript

1 Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürüttüðünü belirterek, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandýðýný söyledi. Önümüzdeki hafta Aðrý'dan ayrýlacaðýný ifade eden Baþak, eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýnýn baþýndan itibaren Kocaeli'deki görevine baþlayacaðýný kaydetti. 7 DE "Diyalog ayný zamanda dinlemek demektir" Ocak 2014 tarihlerinde12. Olaðan Genel Kurulunu gerçekleþtiren Türkiye Otel, Lokanta ve Eðlence Yerleri Ýþçileri Sendikasý (Oleyis) Sendikasý Yönetim Kurulu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. 3 TE 40 KURUÞ Memur Sen'den Kafkas'a ziyaret Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Memur Sen Ýl Teþkilatý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret etti. Ziyarete Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Toç Bir Sen Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Osman Yüztgenç ve Bayýndýr Memur Sen Ýl Temsilcisi Elvan Yalçýn katýldý. Sendikacý kökenli olan Kafkas'ýn Çorum'un ve Çorumlu kamu çalýþanlarýnýn sýkýntýlarýný bildiðini ve bu konuda hassas davrandýðýný dile getiren Ahmet Saatçi, "Sizinle Çorumlu olarak gurur duyuyoruz. 3 TE Yangýnda ineðini kurtamak isterken yaralandý Milletvekili Köse, Bakan Müezzinoðlu'na Saðlýk'ta Dönüþümü sordu CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse tarafýndan TBMM'ye verilen "Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýndaki uygulamalara'' iliþkin yazýlý soru önergesine Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu cevap verdi.tufan Köse'nin, "Saðlýkta Dönüþüm Programý'mn ilk dört yýlýnda vatandaþ tarafýndan yapýlan ödemelerin % 91 oranýnda arttýðý iddia edilmektedir. Bu artýþýn nedenleri nelerdir? yýllan arasýnda, saðlýk için yapýlan toplam harcamalarýn yüzde kaçý vatandaþ tarafýndan ve yüzde kaçý devlet tarafýndan yapýlmýþtýr? Saðlýkta Dönüþüm Programý'rnn beklenen gemilerinden biri de. özel hastanelerin vatandaþlar tarafýndan eþit olarak... Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2013 yýlý Aralýk ayýnda, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre %4,9 artarak 13 milyar 220 milyon dolar, ithalat %16,7 artarak 23 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ihracat 2013 yýlý Aralýk ayýnda, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre %16,7 artarak 19,6 milyon dolar, ithalat %105,12 artarak 16,1 milyon dolar olarak gerçekleþti. DIÞ TÝCARET AÇIÐI %37,3 ARTTI Aralýk ayýnda dýþ ticaret açýðý %37,3 artarak 7 milyar 222 milyon dolardan 9 milyar 917 milyon dolara çýktý. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2012 Aralýk ayýnda %63,6 iken, 2013 Aralýk ayýnda %57,1'e düþtü. Turizm ve Seyehat Acentelerinden Çorum'a üç önemli tavsiye 3 TE 5 TE 4 TE Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 49'ncu Sokakta meydana gelen yangýnda Mustafa Saçmacý (72) isimli vatandaþ yaralandý. Mustafa Saçmacý'nýn evinin yanýnda bulunan kömürlükte nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten yangýn çýktý. Yangýn, daha sonra kömürlüðün yan tarafýnda bulunan ahýra sýçradý. Bu sýrada ahýrda bulunan büyük baþ hayvanýný kurtarmak isteyen Þaçmacý, yanan ahýra girdi. 7 DE Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi 25 Nisan'da baþlayacak Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi'nin 2.si için geri sayým baþladý Nisan 2014 tarihlerinde yapýlacak olan "2.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" için hazýrlýklarýnýn son safhasýna geldi. Ön kayýtlarý 28 Ocak'ta biten kongrenin, sunum özeti kabulleri ise 7 Þubat'a kadar devam edecek. 2 DE AK Parti'den MHP'ye taziye AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýstanbul Esenyurt seçim bürosuna yapýlan silahlý saldýrýda hayatýný kaybeden Cengiz Akyýldýz için MHP Ýl Baþkanlýðý'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partililer katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MHP Ýstanbul Esenyurt basýn sorumlusu olan Cengiz Akyýldýz için MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'e baþsaðlýðý diledi. Ceylan, rahmetli Cengiz Akyýldýz'ýn ailesine de baþsaðlýðý dilediklerini ve saldýrada yaralananlara da acil þifalar dilediklerini iletti. 5 TE Hitit Üniversitesi, North American Üniversitesi ile iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi North American University ile iþbirliði protokolü imzaladý. Hitit Üniversitesi, Amerika Birleþik Devletleri'nin Houston kentinde bulunan North American University ile akademik iþbirliði protokolü imzaladý. 2 DE CHP, Kenan Nuhut'u araç konvoyu ile karþýlayacak 3 TE Sungurlu esnafý Gündem Gazetesi'ni anlattý 4 TE

2 2 Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi 25 Nisan'da baþlayacak Ýmsâk : 05:15 Güneþ : 06:43 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:39 Akþam : 17:06 Yatsý : 18:27 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 5. Hafta Hitit Üniversitesi, North American Üniversitesi ile iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi North American University ile iþbirliði ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: protokolü imzaladý. Hitit Üniversitesi, Amerika Birleþik Devletleri'nin Houston kentinde bulunan North American University ile akademik iþbirliði protokolü imzaladý. 5 yýl geçerli olacak bu protokol ile ortak bölümlerdeki 2. ve 3. sýnýf öðrencileri için deðiþim, ortak araþtýrma çalýþmalarý ve ortak dersler, özel kýsadönem akademik programlar düzenlemesi mümkün olacak. Haber Servisi SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi'nin 2.si için geri sayým baþladý Nisan 2014 tarihlerinde yapýlacak olan "2.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" için hazýrlýklarýnýn son safhasýna geldi. Ön kayýtlarý 28 Ocak'ta biten kongrenin, sunum özeti kabulleri ise 7 Þubat'a kadar devam edecek.hitit Üniversitesi bünyesinde faliyetlerini yürüten Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organizasyonu yapýlan kongrede bu sene açýlýþ konuþmasýný kimin yapacaðý ise merak konusu. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Semih Kýzýldað konu hakkýnda yaptýðý deðerlendirme de, "Geçtiðimiz sene kongre ile alakalý aldýðýmýz geri dönüþler bizi çok mutlu etti. Hem eksilerimizi hem artýlarýmýzý gördük, Aktif Yaþam Kulübü olarak öðrenci kulüplerinin ne kadar büyük projeler yapabileceðini yaptýðýmýz farklý projelerle gösterdiðimize inanýyorum. Bu sene hedefimiz 60 farklý üniversiteden baþvuru almaktý. 28 Ocak'ta biten ön kayýtlarýn sonuçlarýna baktýðýmýzda 65 farklý üniversiteden baþvuru aldýðýmýzý görüyoruz. Demek ki geçen sene yaptýðýmýz kongre herkesin üzerinde olumlu bir etki býrakmýþ. Sayýn Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn verdiði destekler bizim özgüvenimizi en üst seviyede tutmamýzda önemli etkenlerden birisi, inþallah adýna yakýþan güzellikte bir kongreyi 2.kez düzenleyeceðiz. Bir de geçen sene katýlan arkadaþlarýmýzdan bu sene oturumlarýn açýlýþýnda hangi konu tartýþýlacak gibi sorular geliyor, bu sene de geçen sene olduðu gibi Türkiye'nin gündemini uzun süre meþgul eden bir konu ile ve bu konu hakkýnda açýk,net bilgileri bize verebilecek sorulan her soruya cevap verebilecek birini Çorum'da aðýrlamak istiyoruz bunun içinde çalýþmalarýmýz tüm hýzý ile devam ediyor ve nihayete erme aþamasýnda" dedi. Yasin YÜCEL Eðitim Denetmenleri Baþkaný Akbaþ'tan Bakan Avcý'ya ziyaret Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitim Denetmenleri Baþkaný Mehmet Akbaþ, farklý illerden gelen on eðitim denetmenleri baþkaný ile birlikte Milli Eðitim Bakaný Prof. Dr. Nabi Avcý ve Müsteþar Doç. Dr. Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Eðitim denetiminde yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýna katkýlarýndan dolayý Milli Eðitim Bakaný Prof. Dr. Nabi Avcý ve Bakanlýk Müsteþarý Doç. Dr. Yusuf Tekin'e teþekkür için yapýlan ziyarette, yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýnýn yaný sýra eðitim-öðretim konularýnda da görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Haber Servisi Allahýn sevdiði ev, yetim bulunduran ve ona iyilik yapýlan evdir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÝSTANBUL ÜÇLEMESÝ III Üçlemenin üçlemesi mi? Hemen yazacaðým, þöyle gezeceðim Ýstanbul u. Aðýrbaþlý Haydarpaþa da trenden ineyim. Vapuru kaçýrmadan hemen bineyim. Yaza bilir miyim bilmem? Üçlemenin üçlemesini... Ben Ýstanbul u daha doya doya gezmedim ki! Dünya nýn deðeceði bir taþýna basýp Bir çimini ezmedim ki! Lâlelerine doya doya bakýp Emirðan da gezmekten bezmedim ki... Galata Kulesi nden uçmadan, Kanlýca da þöyle bir ayran içmeden, Kýzkulesi nde sevdama ömür biçmeden, Üçlemenin üçlemesini yazamam... Sazlar çalýnýr mý þimdi bilmem Çamlýca nýn Bahçeleri nde Galamýþ ta bir tatlý huzur kaldý mý ki Kapalý Çarþý dan bir seccade alabilsem Param yetse de... Topkapý yý dolaþýrým,piyer Loti yi de Bir yudum çayla nefeslenirim orda Param yetse de,yetmese de... Þükran Uçkaç Yargý NÜRNBERG Dolaþmaktan Yerebatan Sarnýcý gibi terlerim, Tünel gibi serinlerim... Ýki çekmece oluveririm,büyük küçük... Galata Köprüsü nde balýk tutarým, Tutulurum Haliç in altýn boynuzuna belki... Bebek te herkes bebek gibi mi gezer? Ortaköy de niye kalabalýk birbirini ezer? Yeþilçam da sevgililer hep birbirini mi üzer? Ah Ýstanbul ah! Seni doyasýya yaþamayanýn gözü açýk gider... Bakýköy,Macunköy,Vaniköy,Þarköy,Çengelköy... Sütlüce,Ýstinye, Çamlýca.Kanlýca,Çatalca... Fatih,Taksim,Ümraniye,Üsküdar... Yine sen gönlüme düþtün yâr... Seni gözlerini açýp dinlemek de var... Sultanahmet te bir ezan vakti Þöyle gönlünü arýlayýp durulamak da var... Galata Mevlevihanesi ni semazen gibi turlamak da var... Þimdi Ýstanbul da olmak var... Hele yâr, hele yâr... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,222 0,223 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ TEL: ABALI ECZANESÝ TEL: ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: Müracaat: Önemli Telefonlar- Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 2695 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Memur Sen'den Kafkas'a ziyaret Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Memur Sen Ýl Teþkilatý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret etti. Ziyarete Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Toç Bir Sen Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Osman Yüztgenç ve Bayýndýr Memur Sen Ýl Temsilcisi Elvan Yalçýn katýldý. Sendikacý kökenli olan Kafkas'ýn Çorum'un ve Çorumlu kamu çalýþanlarýnýn sýkýntýlarýný bildiðini ve bu konuda hassas davrandýðýný dile getiren Ahmet Saatçi, "Sizinle Çorumlu olarak gurur duyuyoruz. Sizin duyarlý çalýþmalarýnýz sayesinde Çorumlularýn yüzü güldü. Bize desteklerinizden dolayý teþekkür ederiz" dedi. Kafkas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Çorum için çalýþan herkese Çorum'un yüzünün deðiþmesinde katkýsý olan sizlere elimizden geleni yaparýz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2013 yýlý Aralýk ayýnda, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre %4,9 artarak 13 milyar 220 milyon dolar, ithalat %16,7 artarak 23 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ihracat 2013 yýlý Aralýk ayýnda, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre %16,7 artarak 19,6 milyon dolar, ithalat %105,12 artarak 16,1 milyon dolar olarak gerçekleþti. DIÞ TÝCARET AÇIÐI %37,3 ARTTI Aralýk ayýnda dýþ ticaret açýðý %37,3 artarak 7 milyar 222 milyon dolardan 9 milyar 917 milyon dolara çýktý. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2012 Aralýk ayýnda %63,6 iken, 2013 Aralýk ayýnda %57,1'e düþtü. MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝLERÝNDEN ARINDIRILMIÞ SERÝYE GÖRE ÝHRACAT %2,3 AZALDI Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2013 Aralýk ayýnda bir önceki aya göre ihracat %2,3 azaldý, ithalat %1,9 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2013 yýlý Aralýk ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %4,9, ithalat %12,5 arttý. AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÝHRACAT %6,6 ARTTI Hýrvatistan'ýn 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliði'ne (AB) üye olmasý nedeniyle AB ülke grubu 28 ülkeyi içerecek þekilde hazýrlandý. Önceki yýl verileriyle karþýlaþtýrma yapýlabilmesi için 2013 yýlýna ve geriye dönük olarak tüm yýllara iliþkin veriler 28 ülkeyi içerecek þekilde revize edildi. AB'nin ihracattaki payý 2012 Aralýk ayýnda %39,3 iken, 2013 Aralýk ayýnda %39,9'a yükseldi. AB'ye yapýlan ihracat, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre %6,6 artarak 5 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleþti. -EN FAZLA ÝHRACAT YAPILAN ÜLKE IRAK OLDU- Irak'a yapýlan ihracat 2012 yýlý Aralýk ayýna göre %19,4 artarak 1 milyar 224 milyon dolar olurken; bu ülkeyi sýrasýyla Almanya (1 161 milyon dolar), Ýngiltere (719 milyon dolar) ve Ýtalya (571 milyon dolar) takip etti. ÝTHALATTA ÝLK SIRAYI ALMANYA ALDI Almanya'dan yapýlan ithalat, geçen yýlýn ayný ayýna göre %17,6 artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleþti. Bu ülkeyi sýrasýyla Rusya Federasyonu (2 milyar 434 milyon dolar), Çin (2 milyar 145 milyon dolar) ve Ýtalya (1milyar 126 milyon dolar) izledi. ÝHRACATTA MOTORLU KARA TAÞITLARI VE AKSAM PARÇALARI ÝLK SIRADA YER ALDI Fasýllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi "motorlu kara taþýtlarý ve bunlarýn aksam parçalarý" (1 milyar 482 milyon dolar) olurken, bu fasýlý, "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler ile bunlarýn aksam ve parçalarý" (1 milyar 170 milyon dolar), "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazlarý ve bunlarýn aksam parça aksesuarlarý" (912 milyon dolar) ve "demir ve çelik" (869 milyon dolar) izledi. ÝTHALATTA MÝNERAL YAKITLAR VE YAÐLAR ÝLK SIRADA YER ALDI Aralýk ayýnda, ithalatý en yüksek fasýl, "mineral yakýtlar ve yaðlar" (5 milyar 218 milyon dolar) oldu. Bu fasýlý, "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunlarýn aksam ve parçalarý" (3 milyar 130 milyon dolar), "demir ve çelik" (1 milyar 804 milyon dolar), "motorlu kara taþýtlarý ve bunlarýn aksam parçalarý" (1milyar 665 milyon dolar) ve "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazlarý ve bunlarýn aksam parça aksesuarlarý" (1milyar 647 milyon dolar) izledi. Çorum'da ise 2002 yýlý Kasým ayýnda 1 milyon 709 bin dolar, Aralýk ayýnda ise 2 milyon 574 bin dolar olan ihracat 2012 Kasým ayýnda 13 milyon 888 bin dolara, Aralýk ayýnda ise 16 milyon 796 bin dolara yükseldi. Ýhracat rakamlarý geçen yýlýn son iki ayýnda da önceki yýla göre büyük artýþ gösterdi Kasým ayýnda 19 milyon 409 bin dolar Aralýk ayýnda ise 19 milyon 600 bin dolar ihracaat gerçekleþti. Çorum'un ithalatý ise 2013'te bir önceki yýla göre %105,12 artarak 16 milyon 137 bin dolar oldu yýlý Kasým ayýnda 796 bin dolar, Aralýk ayýnda ise 637 bin dolar olan ithalat, 2012 yýlý Kasým ayýnda 8 milyon 947 bin dolara, Aralýk ayýnda 7 milyon 867 bin dolara yükseldi yýlýnda ise Kasým ayýnda 8 milyon 669 bin dolar, Aralýk ayýnda da 16 milyon 137 bin dolarlýk ithalat gerçekleþti. Fatih AKBAÞ CHP, Kenan Nuhut'u araç konvoyu ile karþýlayacak Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut Çorum'daki siyasi çalýþmalarýna yarýndan itibaren baþlayacak. Kenan Nuhut 2 Þubat Pazar günü saat 14.00'da OSB önünde karþýlanacak ve araç konvoyu ile þehir turu atacak.sosyal paylaþým sitelerinden duyuru yapan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut tüm Çorum'lularý konvoya davet ettiler. Haber Servisi "Diyalog ayný zamanda dinlemek demektir" Ocak 2014 tarihlerinde12. Olaðan Genel Kurulunu gerçekleþtiren Türkiye Otel, Lokanta ve Eðlence Yerleri Ýþçileri Sendikasý (Oleyis) Sendikasý Yönetim Kurulu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Oleyis Sendikasý Genel Baþkaný Vedat Böke ziyarette, yapýlan genel kurul hakkýnda bilgiler vererek, "Demokrasiye uygun ve saðduyulu bir genel kurul yaptýðýmýzý düþünüyoruz. Genel Kurulson derece barýþçýl, huzur içerisinde geçti ve bizlere büyük bir sorumluluk yükledi. Oleyis Sendikasý olarak delegelerimizden ve üyelerimizden aldýðýmýz güçle daha büyük ve güçlü bir Oleyis hedefini önümüze koyduk ve bu amaçla daha fazla çalýþacaðýz. Örgütlenmenin yanýnda eðitime daha çok önem vereceðiz. Bu hedeflerimizle köhne sendikacýlýðý deðiþtirebileceðimize inanýyoruz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, Oleyis yönetimine hayýrlý olsun diyerek bazý tavsiyelerde bulundu. Uslu, "Önemli ve zor kararlar aldýnýz. Ýki tarafý da bildiðim için söylüyorum. Sendikacýlýkta, siyasette zor iþ. Bu tamamen demokrasi ve hoþgörü kültürüyle ilgili bir sorun. Çok iyi bildiðiniz bir konuda bile muhatabýnýzdan tepki alamazsanýz iþiniz zor demektir. Onun için çaðýmýzýn sihirli sözcüðü diyalogdur. Diyalog demek karþýlýklý masaya oturmak demektir. Karþýnýzdakinin sizi anlýyor olmasý lazým. Anlamak için de seni muhatap almasý gerekir. Türkiye'de var olan sosyal kabul sorunu aþýlmalýdýr" þeklinde kaydetti. Sendikalarýn üçüncü taraf olarak herkesin görmesi ve kabullenmesi gerektiðini vurgulayan Uslu, "Bunu yasa ile saðlanmasý mümkün deðil, bu kültür meselesidir. Bir iþçiyi sendikalý oldu diye iþten çýkartmanýn, sendikayý hesaba katmadan iþ yapmanýn, tasarrufta bulunmanýn ayýp sayýldýðý yeni bir anlayýþa ihtiyaç var. Bunun adýna sosyal kabul diyoruz. Ön yargýlardan, kabullerden, retlerden, komplekslerden uzak masaya oturabilmeniz gerekir. Emek nasýl bilgiye dayalý hale geldi ise sendikacýlýkta o hale geldi. Bilgiye dayalý bir sendikacý olarak masaya oturduðunuz zaman karþýnýzdakilerde saygýnlýk uyandýran, "bizim bilmediðimiz ne söylüyor" dedirten bir donanýmla oturmalýsýnýz. Diyalog ayný zamanda dinlemek demektir. Karþýnýzdakini dinleyeceksiniz ki ne dediðini anlayacaksýnýz. Sonra esneyeceksiniz. "Bu görüþleriniz dinledim ve bazý konularda hak verdim. Bu konuda ben görüþlerimi esnetiyorum." Demek durumundasýnýz. Aksi halde yeniçeri yaklaþýmýyla "istemezük" dedin mi o, bilgiye dayalý uzlaþmacý sendikacýlýk olmuyor. Uzlaþmanýn temelinde bilgi ve adalet vardýr. Sendikacýlar asla örgütlülüðe karþý çýkamazlar. Örgütlü toplumu savunurlar ve olduklarý yerde örgüt var mý? Yok mu? Yoksa var olmasý için uðraþýrlar" dedi.ziyarette Oleyis Sendikasý Yönetim Kurulu Üyeliðine seçilen, Mehmet Ali Akpýnar, Erdoðan Yýlmaz, Mehmet Ali Örs, Nihat Þahin ve Ali Çaðlayan'- da katýldýlar. Haber Servisi

4 4 Milletvekili Köse, Bakan Müezzinoðlu'na Saðlýk'ta Dönüþümü sordu CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse tarafýndan TBMM'ye verilen "Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýndaki uygulamalara'' iliþkin yazýlý soru önergesine Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu cevap verdi. Tufan Köse'nin, "Saðlýkta Dönüþüm Programý'mn ilk dört yýlýnda vatandaþ tarafýndan yapýlan ödemelerin % 91 oranýnda arttýðý iddia edilmektedir. Bu artýþýn nedenleri nelerdir? yýllan arasýnda, saðlýk için yapýlan toplam harcamalarýn yüzde kaçý vatandaþ tarafýndan ve yüzde kaçý devlet tarafýndan yapýlmýþtýr? Saðlýkta Dönüþüm Programý'rnn beklenen gemilerinden biri de. özel hastanelerin vatandaþlar tarafýndan eþit olarak kullanýlabilecek ve herkesin istediði doktor tarafýndan muayene edilebilecek olmasýdýr. Fakat özel hastanelerin vatandaþlardan aldýklarý ilave ücretler hastaneden hastaneye deðiþildik göstermektedir. Bu farklýlýk neye göre belirlenmektedir? Ve bu farklýlýða raðmen, özel hastanelerde eþit saðlýk hizmetinden söz edilebilir mi?" þeklinde ki sorularýna Bakan Müezzinoðlu þöyle cevap verdi: "Saðlýkta Dönüþüm Programý vatandaþýn cebinden çýkan parayý arttýran deðil azaltan bir programdýr. Cepten ödemelerin arttýðma dair kabul edilebilir bir kaynak yoktur. Kaynaðý olmayan bir iddianýn deðerlendirmesi olamaz sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunun 73 üncü maddesinde özel hastaneler ile vakýf üniversite hastanelerinin alabilecekleri ilave ücret tavaným belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kýlýnmýþtýr. 12/10/2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan. 16/09/2013 tarih ve 20 Ý 3/5385 sayýlý Bakanlar Kurulu karan ile kamu idaresi saðlýk hizmeti sunuculan dýþýndaki vakýf üniversiteleri dahil sözleþmeli saðlýk hizmeti sunucularýnýn. Saðlýk Hizmetleri Fiyatlandýrma Komisyonunca belirlenen saðlýk hizmetleri bedelinin en fazla iki katma kadar ilave ücret alabilecekleri belirtilmiþtir. Özel hastaneler ile vakýf üniversite hastanelerinin Genel Saðlýk Sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerden belirlenen ilave ücret oranlarýndan daha yüksek oranda ücret talep etmeleri kesinlikle yasaktýr. Sigortalýlardan daha yüksek oranda ilave ücret talep edilmesinin tespiti halinde sözleþme hükümlerine cezai müeyyideler uygulanmakta, bakanlýðýmýza yapýlan ihbar ve þikayetler ise derhal deðerlendirilerek konunun incelenmesi ve araþtýrmasý yapýlmaktadýr." Haber Servisi Sungurlu esnafý Gündem Gazetesi'ni anlattý Mahir ODABAÞI SÝZ HÝÇ ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUNUZ MU? (7) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 29. Mesaj: Evinizin yedek anahtarýnýn önemi : Hakkari'de askerliðini yapan oðlunuzu yolcu etmeye hazýrlanýyorsunuz. Servis gelmek üzere.valizleri kapýya yaklaþtýrdýnýz.asansörü çaðýrmak için siz dýþarý çýktýnýz. O anda rüzgarýn etkisiyle dýþ kapý kapandý. 'Eyvah, anahtar içerde kaldý' dediniz ama iþ iþten geçti. Evinizin yedek anahtarý da yok. Kapýnýn kapandýðýna üzülmüyorsunuz ama valizler içeride. Otobüsü kaçýrabilirsiniz. Bayram haftasý olduðu için, bilet bulma imkanýnýzda yok.tek anahtar oðlunuzda var oda ilçeye görevli gitmiþ. Acep yakýnda mý diye hemen telefona sarýldýnýz ama nafile. Çünkü ulaþýlmýyor. Çilingir çaðýrsanýz zaman daraldý. En iyisi bayram haftasýnda otobüsü kaçýrmaktansa, kapýyý kýrmaya karar verdiniz.siz kapýyý tekmelerken o anda oðlunuz eve geldi. Çocuðunuz otobüsü kaçýrmaktan ve siz kapýyý kýrmaktan _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 30. Mesaj : Direklere çýkarken önce emniyet tedbiri : Göreviniz icabý; elektrik, telefon veya baþka amaçla kullanýlan direklere çýkmak zorundasýnýz. Bu sizin mesleðiniz olduðu için zor gelmiyor. Mesainin sonuna doðru son bir direðe de týrmanmak zorunda kaldýnýz. Ve acemi deðilim ya þimdi emniyet kemerini baðlamakla mý uðraþayým. Bir þey olmaz diye düþündünüz. Ve gerekli güvenlik tedbirlerini almadan direðe týrmandýnýz.tam zirveye geldiðinizde birden baþýnýz döndü ve pat diye yere düþtünüz. Kolu bacaðý kýrdýnýz. Ölmekten _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! Sungurlu Gündem, yaklaþýk 1 aydýr Küçük Sanayi Sitesi esnaflarýna düzenli olarak her gün daðýtýlýyor. Ýlçe merkezine 3 kilometre uzaklýkta olan Küçük Sanayi Sitesi esnaflarý, gazetenin düzenli olarak daðýtýlmasýndan memnun olduklarýný belirterek, gazetenin yýllardýr sanayi sitesine giden ve düzenli daðýtýlan tek yerel gazete olduðunu vurguladýlar. Esnaflar, Sungurlu Gündem sayesinde ilçe gündemini yakýndan takip etme imkaný bulduklarýný söylediler. Küçük Sanayi Sitesinin yaný sýra Buðday Pazarý esnaflarýna da ulaþmaya baþlayan Sungurlu Gündem Gazetesi, son günlerde yaptýðý yeniliklerle ilçe halký tarafýndan beðeni topluyor. Özalbesan Mobilya sahibi Salim Þakar, "Bugüne kadar hiçbir gazete sanayiye gelmedi. Ýlçedeki olaylardan ve geliþmelerden haberdar olmamýzý Sungurlu Gündem'e borçluyuz. Gazeteniz sanayiye gelen ilk ve tek gazete. Yýllardýr çýkan yerel gazeteler var ama hep sanayiyi yok saydýlar" dedi. Konfor Mobilya yetkilisi Oðuz Navruz, "Gazete düzenli olarak günlük geliyor ve bu sayede ilçe gündemini yakýndan takip etme imkaný buluyoruz" dedi. Örnek Mobilya çalýþaný Murat Akboða, "Gazetemiz günlük düzenli geliyor. Ýlçeden haberdar olmak güzel. Bugüne kadar hiçbir yerel gazete gelmedi. Sungurlu Gündem'e hassasiyetinden dolayý teþekkür ederim" þeklinde kaydetti. Gizem Mobilya yetkilisi Sadýk Yakýn, "Yerel gazeteler içinde, ilk defa düzenli ve günlük olarak, Sungurlu Gündem sanayiye geliyor. Gazete sayesinde Ýlçe gündemini takip ediyoruz" ifadelerini kullandý. Saray Kebap sahibi Cengiz Kaleli de, "Seçim sürecinde adaylarýn açýklamalarýný takip ediyoruz. Gazetemizi müþterilerimiz merakla okuyor ve sanayide gazetenin olmasý müþterilimizle birlikte bizi de mutlu ediyor. Bu mutluluðu bize yaþatan Sungurlu Gündem'e sonsuz teþekkürler" þeklinde kaydetti. Þükür Market sahibi Bekir Körpe, "Sungurlu Gündem Gazetesi günlük ve düzenli biçimde bize ulaþýyor. Sadece bizim deðil müþterilerimizin de gündemden haberdar olmalarýný saðlayan tek yerel gazete olma ünvanýna sahip durumda. Gazete sahibi ve çalýþanlarýna teþekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL 31. Mesaj : Vücudunda Platin olanlar elektrik direðine týrmanýrken daha çok dikkat: Futbol hastasýsýnýz. Saatleriniz televizyon baþýnda maç izlemekle, yorum takip etmekle geçse sýkýlmýyorsunuz. ÇORUM SPORU fanatik manada tutuyorsunuz. Sizin takýmla karþý takýmýn oynayacaðý çok önemli bir maç var.sizin takým þampiyon oldu. Sizde takýmýnýza destek vermek amacýyla dev bayraðýný sizin balkonla karþýdaki elektrik direði arasýna asmaya karar verdiniz. Ýpin bir ucunu balkon demirine baðladýnýz, diðer ucunu elektrik direðine baðlamak için týrmandýnýz. Daha önceden de bir ameliyat olmuþtunuz ve vücudunuza platin takýlmýþtý. Elektrik direðinde belirli yüksekliðe gelince, platinin etkisiyle elektrik akýmýna kapýldýnýz ve kendinizi yerde buldunuz. Aðýr yaralandýnýz. Sonuç, ölümden _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 32. Mesaj : SEÇÝMLERDE GAZETECÝLERÝN, KAMERAMANLARIN BÝRAZ DAHA DÝKKATLÝ OLMASI: Kameramansýnýz, muhabirsiniz Her mesleðin kendine has zor yönü vardýr. Bunu icra edenler bilir. Bir seçim dönemi ve xxx siyasi parti liderinin mitingi var. Ýlk defa geldiðiniz bu þehirde, mitingi seçim otobüsü üzerinden takip ediyorsunuz. Omzunuzda kamera veya elinizde fotoðraf makinesi var.tek bir amacýnýz var, o da görevinizi en güzel þekilde yapmak ve kamuoyuna en iyi, en ilginç görüntüleri aktarabilmek için çalýþýyorsunuz. Ýlgili lider þehir turu yapýyor ve seçim otobüsünün içinden halký selamlýyor. O anda çok ilginç bir görüntü yakaladýnýz ve onu kaçýrmadan kayýt altýna almaya çalýþýyorsunuz. Aman Allah'ým o da ne? Yoðun çalýþma temposu içinde bir anlýk dikkatsizlik nedeniyle üst geçiti fark edip eðilmediniz ve çarptýnýz Sonuç yiyecek ekmeðiniz, içecek suyunuz varmýþ. Ölümden _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! ( Geçmiþte Adana da 2 gazeteci üst geçide çarpýp öldü) Belediyespor'dan Sinpaþ'a teþekkür Alaca Ziraat Odasý çiftçileri bilgilendirdi Alaca Ziraat Odasýnda Danýþmanlýk Sistemi kapsamýnda çiftçi toplantýsý düzenlendi.alaca Ziraat Odasý'nda görevli Ziraat Mühendisleri Ezgi Fatma Açýkgöz ve Ali Rýza Bektaþ'ýn da katýldýðý toplantýda, ilçe merkezi ve köylerinden çiftçilere bilgi verildi. Danýþmanlýk sistemi kapsamýnda düzenlenen toplantýda, "Hububatta Toprak Ýþlemenin Önemi, Tohum Yataðýnýn Hazýrlanmasý, Ekim Yöntemleri, Gübre Kullanýmý ve Üst Gübrenin Verilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar"la birlikte, ülkemizde son yýllarda tarýmsal üretimde alternatif bir yað bitkisi olarak önem kazanan 'Aspir' bitkisinin yetiþtiriciliði konusunda çiftçilere bilgiler verildi.alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz konu hakkýnda verdiði bilgide, "Alaca Ziraat Odasý bünyesindeki tarýmsal danýþmanlýk hizmetleri, çiftçi ziyaretleri ve çiftçi toplantýlarý kapsamýnda bütün hýzýyla devam etmek olup, tüm faaliyetler üreticilerimize çeþitli tarýmsal konularda sunulan çiftçi mektuplarýyla desteklenmektedir" dedi. Uður ÇINAR 18. Emitt Fuarý kapsamýnda Çorum standýný ziyaret eden ÇEKVA Müdürü Erdal Karslý'ya, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül tarafýndan Sinpaþ'a iletilmek üzere Çorum Belediyespor Profesyonel Futbol Takýmýnýn 'Sinpaþ' yazýlý formalarla çekilmiþ çerçeveli foroðrafý verildi. Zeki Gül fotoðraf takdiminde yaptýðý kýsa konuþma da, Erdal Karslý nezdinde Sinpaþ'a Çorum Belediyespor'a vermiþ olduðu destekler nedeniyle teþekkür ederek desteklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Erdal Karslý ise Sinpaþ adýna almýþ olduðu emaneti en kýsa sürede Sinpaþ' a ulaþtýracaðýný belirterek Zeki Gül'e Sinpaþ adýna teþekkür etti. Haber Servisi

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı