Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor"

Transkript

1 Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürüttüðünü belirterek, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandýðýný söyledi. Önümüzdeki hafta Aðrý'dan ayrýlacaðýný ifade eden Baþak, eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýnýn baþýndan itibaren Kocaeli'deki görevine baþlayacaðýný kaydetti. 7 DE "Diyalog ayný zamanda dinlemek demektir" Ocak 2014 tarihlerinde12. Olaðan Genel Kurulunu gerçekleþtiren Türkiye Otel, Lokanta ve Eðlence Yerleri Ýþçileri Sendikasý (Oleyis) Sendikasý Yönetim Kurulu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. 3 TE 40 KURUÞ Memur Sen'den Kafkas'a ziyaret Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Memur Sen Ýl Teþkilatý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret etti. Ziyarete Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Toç Bir Sen Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Osman Yüztgenç ve Bayýndýr Memur Sen Ýl Temsilcisi Elvan Yalçýn katýldý. Sendikacý kökenli olan Kafkas'ýn Çorum'un ve Çorumlu kamu çalýþanlarýnýn sýkýntýlarýný bildiðini ve bu konuda hassas davrandýðýný dile getiren Ahmet Saatçi, "Sizinle Çorumlu olarak gurur duyuyoruz. 3 TE Yangýnda ineðini kurtamak isterken yaralandý Milletvekili Köse, Bakan Müezzinoðlu'na Saðlýk'ta Dönüþümü sordu CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse tarafýndan TBMM'ye verilen "Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýndaki uygulamalara'' iliþkin yazýlý soru önergesine Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu cevap verdi.tufan Köse'nin, "Saðlýkta Dönüþüm Programý'mn ilk dört yýlýnda vatandaþ tarafýndan yapýlan ödemelerin % 91 oranýnda arttýðý iddia edilmektedir. Bu artýþýn nedenleri nelerdir? yýllan arasýnda, saðlýk için yapýlan toplam harcamalarýn yüzde kaçý vatandaþ tarafýndan ve yüzde kaçý devlet tarafýndan yapýlmýþtýr? Saðlýkta Dönüþüm Programý'rnn beklenen gemilerinden biri de. özel hastanelerin vatandaþlar tarafýndan eþit olarak... Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2013 yýlý Aralýk ayýnda, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre %4,9 artarak 13 milyar 220 milyon dolar, ithalat %16,7 artarak 23 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ihracat 2013 yýlý Aralýk ayýnda, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre %16,7 artarak 19,6 milyon dolar, ithalat %105,12 artarak 16,1 milyon dolar olarak gerçekleþti. DIÞ TÝCARET AÇIÐI %37,3 ARTTI Aralýk ayýnda dýþ ticaret açýðý %37,3 artarak 7 milyar 222 milyon dolardan 9 milyar 917 milyon dolara çýktý. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2012 Aralýk ayýnda %63,6 iken, 2013 Aralýk ayýnda %57,1'e düþtü. Turizm ve Seyehat Acentelerinden Çorum'a üç önemli tavsiye 3 TE 5 TE 4 TE Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 49'ncu Sokakta meydana gelen yangýnda Mustafa Saçmacý (72) isimli vatandaþ yaralandý. Mustafa Saçmacý'nýn evinin yanýnda bulunan kömürlükte nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten yangýn çýktý. Yangýn, daha sonra kömürlüðün yan tarafýnda bulunan ahýra sýçradý. Bu sýrada ahýrda bulunan büyük baþ hayvanýný kurtarmak isteyen Þaçmacý, yanan ahýra girdi. 7 DE Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi 25 Nisan'da baþlayacak Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi'nin 2.si için geri sayým baþladý Nisan 2014 tarihlerinde yapýlacak olan "2.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" için hazýrlýklarýnýn son safhasýna geldi. Ön kayýtlarý 28 Ocak'ta biten kongrenin, sunum özeti kabulleri ise 7 Þubat'a kadar devam edecek. 2 DE AK Parti'den MHP'ye taziye AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýstanbul Esenyurt seçim bürosuna yapýlan silahlý saldýrýda hayatýný kaybeden Cengiz Akyýldýz için MHP Ýl Baþkanlýðý'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partililer katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MHP Ýstanbul Esenyurt basýn sorumlusu olan Cengiz Akyýldýz için MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'e baþsaðlýðý diledi. Ceylan, rahmetli Cengiz Akyýldýz'ýn ailesine de baþsaðlýðý dilediklerini ve saldýrada yaralananlara da acil þifalar dilediklerini iletti. 5 TE Hitit Üniversitesi, North American Üniversitesi ile iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi North American University ile iþbirliði protokolü imzaladý. Hitit Üniversitesi, Amerika Birleþik Devletleri'nin Houston kentinde bulunan North American University ile akademik iþbirliði protokolü imzaladý. 2 DE CHP, Kenan Nuhut'u araç konvoyu ile karþýlayacak 3 TE Sungurlu esnafý Gündem Gazetesi'ni anlattý 4 TE

2 2 Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi 25 Nisan'da baþlayacak Ýmsâk : 05:15 Güneþ : 06:43 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:39 Akþam : 17:06 Yatsý : 18:27 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 5. Hafta Hitit Üniversitesi, North American Üniversitesi ile iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi North American University ile iþbirliði ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: protokolü imzaladý. Hitit Üniversitesi, Amerika Birleþik Devletleri'nin Houston kentinde bulunan North American University ile akademik iþbirliði protokolü imzaladý. 5 yýl geçerli olacak bu protokol ile ortak bölümlerdeki 2. ve 3. sýnýf öðrencileri için deðiþim, ortak araþtýrma çalýþmalarý ve ortak dersler, özel kýsadönem akademik programlar düzenlemesi mümkün olacak. Haber Servisi SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi'nin 2.si için geri sayým baþladý Nisan 2014 tarihlerinde yapýlacak olan "2.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" için hazýrlýklarýnýn son safhasýna geldi. Ön kayýtlarý 28 Ocak'ta biten kongrenin, sunum özeti kabulleri ise 7 Þubat'a kadar devam edecek.hitit Üniversitesi bünyesinde faliyetlerini yürüten Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organizasyonu yapýlan kongrede bu sene açýlýþ konuþmasýný kimin yapacaðý ise merak konusu. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Semih Kýzýldað konu hakkýnda yaptýðý deðerlendirme de, "Geçtiðimiz sene kongre ile alakalý aldýðýmýz geri dönüþler bizi çok mutlu etti. Hem eksilerimizi hem artýlarýmýzý gördük, Aktif Yaþam Kulübü olarak öðrenci kulüplerinin ne kadar büyük projeler yapabileceðini yaptýðýmýz farklý projelerle gösterdiðimize inanýyorum. Bu sene hedefimiz 60 farklý üniversiteden baþvuru almaktý. 28 Ocak'ta biten ön kayýtlarýn sonuçlarýna baktýðýmýzda 65 farklý üniversiteden baþvuru aldýðýmýzý görüyoruz. Demek ki geçen sene yaptýðýmýz kongre herkesin üzerinde olumlu bir etki býrakmýþ. Sayýn Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn verdiði destekler bizim özgüvenimizi en üst seviyede tutmamýzda önemli etkenlerden birisi, inþallah adýna yakýþan güzellikte bir kongreyi 2.kez düzenleyeceðiz. Bir de geçen sene katýlan arkadaþlarýmýzdan bu sene oturumlarýn açýlýþýnda hangi konu tartýþýlacak gibi sorular geliyor, bu sene de geçen sene olduðu gibi Türkiye'nin gündemini uzun süre meþgul eden bir konu ile ve bu konu hakkýnda açýk,net bilgileri bize verebilecek sorulan her soruya cevap verebilecek birini Çorum'da aðýrlamak istiyoruz bunun içinde çalýþmalarýmýz tüm hýzý ile devam ediyor ve nihayete erme aþamasýnda" dedi. Yasin YÜCEL Eðitim Denetmenleri Baþkaný Akbaþ'tan Bakan Avcý'ya ziyaret Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitim Denetmenleri Baþkaný Mehmet Akbaþ, farklý illerden gelen on eðitim denetmenleri baþkaný ile birlikte Milli Eðitim Bakaný Prof. Dr. Nabi Avcý ve Müsteþar Doç. Dr. Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Eðitim denetiminde yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýna katkýlarýndan dolayý Milli Eðitim Bakaný Prof. Dr. Nabi Avcý ve Bakanlýk Müsteþarý Doç. Dr. Yusuf Tekin'e teþekkür için yapýlan ziyarette, yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýnýn yaný sýra eðitim-öðretim konularýnda da görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Haber Servisi Allahýn sevdiði ev, yetim bulunduran ve ona iyilik yapýlan evdir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÝSTANBUL ÜÇLEMESÝ III Üçlemenin üçlemesi mi? Hemen yazacaðým, þöyle gezeceðim Ýstanbul u. Aðýrbaþlý Haydarpaþa da trenden ineyim. Vapuru kaçýrmadan hemen bineyim. Yaza bilir miyim bilmem? Üçlemenin üçlemesini... Ben Ýstanbul u daha doya doya gezmedim ki! Dünya nýn deðeceði bir taþýna basýp Bir çimini ezmedim ki! Lâlelerine doya doya bakýp Emirðan da gezmekten bezmedim ki... Galata Kulesi nden uçmadan, Kanlýca da þöyle bir ayran içmeden, Kýzkulesi nde sevdama ömür biçmeden, Üçlemenin üçlemesini yazamam... Sazlar çalýnýr mý þimdi bilmem Çamlýca nýn Bahçeleri nde Galamýþ ta bir tatlý huzur kaldý mý ki Kapalý Çarþý dan bir seccade alabilsem Param yetse de... Topkapý yý dolaþýrým,piyer Loti yi de Bir yudum çayla nefeslenirim orda Param yetse de,yetmese de... Þükran Uçkaç Yargý NÜRNBERG Dolaþmaktan Yerebatan Sarnýcý gibi terlerim, Tünel gibi serinlerim... Ýki çekmece oluveririm,büyük küçük... Galata Köprüsü nde balýk tutarým, Tutulurum Haliç in altýn boynuzuna belki... Bebek te herkes bebek gibi mi gezer? Ortaköy de niye kalabalýk birbirini ezer? Yeþilçam da sevgililer hep birbirini mi üzer? Ah Ýstanbul ah! Seni doyasýya yaþamayanýn gözü açýk gider... Bakýköy,Macunköy,Vaniköy,Þarköy,Çengelköy... Sütlüce,Ýstinye, Çamlýca.Kanlýca,Çatalca... Fatih,Taksim,Ümraniye,Üsküdar... Yine sen gönlüme düþtün yâr... Seni gözlerini açýp dinlemek de var... Sultanahmet te bir ezan vakti Þöyle gönlünü arýlayýp durulamak da var... Galata Mevlevihanesi ni semazen gibi turlamak da var... Þimdi Ýstanbul da olmak var... Hele yâr, hele yâr... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,222 0,223 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ TEL: ABALI ECZANESÝ TEL: ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: Müracaat: Önemli Telefonlar- Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 2695 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Memur Sen'den Kafkas'a ziyaret Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Memur Sen Ýl Teþkilatý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret etti. Ziyarete Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Toç Bir Sen Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Osman Yüztgenç ve Bayýndýr Memur Sen Ýl Temsilcisi Elvan Yalçýn katýldý. Sendikacý kökenli olan Kafkas'ýn Çorum'un ve Çorumlu kamu çalýþanlarýnýn sýkýntýlarýný bildiðini ve bu konuda hassas davrandýðýný dile getiren Ahmet Saatçi, "Sizinle Çorumlu olarak gurur duyuyoruz. Sizin duyarlý çalýþmalarýnýz sayesinde Çorumlularýn yüzü güldü. Bize desteklerinizden dolayý teþekkür ederiz" dedi. Kafkas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Çorum için çalýþan herkese Çorum'un yüzünün deðiþmesinde katkýsý olan sizlere elimizden geleni yaparýz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2013 yýlý Aralýk ayýnda, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre %4,9 artarak 13 milyar 220 milyon dolar, ithalat %16,7 artarak 23 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ihracat 2013 yýlý Aralýk ayýnda, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre %16,7 artarak 19,6 milyon dolar, ithalat %105,12 artarak 16,1 milyon dolar olarak gerçekleþti. DIÞ TÝCARET AÇIÐI %37,3 ARTTI Aralýk ayýnda dýþ ticaret açýðý %37,3 artarak 7 milyar 222 milyon dolardan 9 milyar 917 milyon dolara çýktý. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2012 Aralýk ayýnda %63,6 iken, 2013 Aralýk ayýnda %57,1'e düþtü. MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝLERÝNDEN ARINDIRILMIÞ SERÝYE GÖRE ÝHRACAT %2,3 AZALDI Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2013 Aralýk ayýnda bir önceki aya göre ihracat %2,3 azaldý, ithalat %1,9 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2013 yýlý Aralýk ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %4,9, ithalat %12,5 arttý. AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÝHRACAT %6,6 ARTTI Hýrvatistan'ýn 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliði'ne (AB) üye olmasý nedeniyle AB ülke grubu 28 ülkeyi içerecek þekilde hazýrlandý. Önceki yýl verileriyle karþýlaþtýrma yapýlabilmesi için 2013 yýlýna ve geriye dönük olarak tüm yýllara iliþkin veriler 28 ülkeyi içerecek þekilde revize edildi. AB'nin ihracattaki payý 2012 Aralýk ayýnda %39,3 iken, 2013 Aralýk ayýnda %39,9'a yükseldi. AB'ye yapýlan ihracat, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre %6,6 artarak 5 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleþti. -EN FAZLA ÝHRACAT YAPILAN ÜLKE IRAK OLDU- Irak'a yapýlan ihracat 2012 yýlý Aralýk ayýna göre %19,4 artarak 1 milyar 224 milyon dolar olurken; bu ülkeyi sýrasýyla Almanya (1 161 milyon dolar), Ýngiltere (719 milyon dolar) ve Ýtalya (571 milyon dolar) takip etti. ÝTHALATTA ÝLK SIRAYI ALMANYA ALDI Almanya'dan yapýlan ithalat, geçen yýlýn ayný ayýna göre %17,6 artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleþti. Bu ülkeyi sýrasýyla Rusya Federasyonu (2 milyar 434 milyon dolar), Çin (2 milyar 145 milyon dolar) ve Ýtalya (1milyar 126 milyon dolar) izledi. ÝHRACATTA MOTORLU KARA TAÞITLARI VE AKSAM PARÇALARI ÝLK SIRADA YER ALDI Fasýllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi "motorlu kara taþýtlarý ve bunlarýn aksam parçalarý" (1 milyar 482 milyon dolar) olurken, bu fasýlý, "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler ile bunlarýn aksam ve parçalarý" (1 milyar 170 milyon dolar), "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazlarý ve bunlarýn aksam parça aksesuarlarý" (912 milyon dolar) ve "demir ve çelik" (869 milyon dolar) izledi. ÝTHALATTA MÝNERAL YAKITLAR VE YAÐLAR ÝLK SIRADA YER ALDI Aralýk ayýnda, ithalatý en yüksek fasýl, "mineral yakýtlar ve yaðlar" (5 milyar 218 milyon dolar) oldu. Bu fasýlý, "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunlarýn aksam ve parçalarý" (3 milyar 130 milyon dolar), "demir ve çelik" (1 milyar 804 milyon dolar), "motorlu kara taþýtlarý ve bunlarýn aksam parçalarý" (1milyar 665 milyon dolar) ve "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazlarý ve bunlarýn aksam parça aksesuarlarý" (1milyar 647 milyon dolar) izledi. Çorum'da ise 2002 yýlý Kasým ayýnda 1 milyon 709 bin dolar, Aralýk ayýnda ise 2 milyon 574 bin dolar olan ihracat 2012 Kasým ayýnda 13 milyon 888 bin dolara, Aralýk ayýnda ise 16 milyon 796 bin dolara yükseldi. Ýhracat rakamlarý geçen yýlýn son iki ayýnda da önceki yýla göre büyük artýþ gösterdi Kasým ayýnda 19 milyon 409 bin dolar Aralýk ayýnda ise 19 milyon 600 bin dolar ihracaat gerçekleþti. Çorum'un ithalatý ise 2013'te bir önceki yýla göre %105,12 artarak 16 milyon 137 bin dolar oldu yýlý Kasým ayýnda 796 bin dolar, Aralýk ayýnda ise 637 bin dolar olan ithalat, 2012 yýlý Kasým ayýnda 8 milyon 947 bin dolara, Aralýk ayýnda 7 milyon 867 bin dolara yükseldi yýlýnda ise Kasým ayýnda 8 milyon 669 bin dolar, Aralýk ayýnda da 16 milyon 137 bin dolarlýk ithalat gerçekleþti. Fatih AKBAÞ CHP, Kenan Nuhut'u araç konvoyu ile karþýlayacak Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut Çorum'daki siyasi çalýþmalarýna yarýndan itibaren baþlayacak. Kenan Nuhut 2 Þubat Pazar günü saat 14.00'da OSB önünde karþýlanacak ve araç konvoyu ile þehir turu atacak.sosyal paylaþým sitelerinden duyuru yapan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut tüm Çorum'lularý konvoya davet ettiler. Haber Servisi "Diyalog ayný zamanda dinlemek demektir" Ocak 2014 tarihlerinde12. Olaðan Genel Kurulunu gerçekleþtiren Türkiye Otel, Lokanta ve Eðlence Yerleri Ýþçileri Sendikasý (Oleyis) Sendikasý Yönetim Kurulu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Oleyis Sendikasý Genel Baþkaný Vedat Böke ziyarette, yapýlan genel kurul hakkýnda bilgiler vererek, "Demokrasiye uygun ve saðduyulu bir genel kurul yaptýðýmýzý düþünüyoruz. Genel Kurulson derece barýþçýl, huzur içerisinde geçti ve bizlere büyük bir sorumluluk yükledi. Oleyis Sendikasý olarak delegelerimizden ve üyelerimizden aldýðýmýz güçle daha büyük ve güçlü bir Oleyis hedefini önümüze koyduk ve bu amaçla daha fazla çalýþacaðýz. Örgütlenmenin yanýnda eðitime daha çok önem vereceðiz. Bu hedeflerimizle köhne sendikacýlýðý deðiþtirebileceðimize inanýyoruz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, Oleyis yönetimine hayýrlý olsun diyerek bazý tavsiyelerde bulundu. Uslu, "Önemli ve zor kararlar aldýnýz. Ýki tarafý da bildiðim için söylüyorum. Sendikacýlýkta, siyasette zor iþ. Bu tamamen demokrasi ve hoþgörü kültürüyle ilgili bir sorun. Çok iyi bildiðiniz bir konuda bile muhatabýnýzdan tepki alamazsanýz iþiniz zor demektir. Onun için çaðýmýzýn sihirli sözcüðü diyalogdur. Diyalog demek karþýlýklý masaya oturmak demektir. Karþýnýzdakinin sizi anlýyor olmasý lazým. Anlamak için de seni muhatap almasý gerekir. Türkiye'de var olan sosyal kabul sorunu aþýlmalýdýr" þeklinde kaydetti. Sendikalarýn üçüncü taraf olarak herkesin görmesi ve kabullenmesi gerektiðini vurgulayan Uslu, "Bunu yasa ile saðlanmasý mümkün deðil, bu kültür meselesidir. Bir iþçiyi sendikalý oldu diye iþten çýkartmanýn, sendikayý hesaba katmadan iþ yapmanýn, tasarrufta bulunmanýn ayýp sayýldýðý yeni bir anlayýþa ihtiyaç var. Bunun adýna sosyal kabul diyoruz. Ön yargýlardan, kabullerden, retlerden, komplekslerden uzak masaya oturabilmeniz gerekir. Emek nasýl bilgiye dayalý hale geldi ise sendikacýlýkta o hale geldi. Bilgiye dayalý bir sendikacý olarak masaya oturduðunuz zaman karþýnýzdakilerde saygýnlýk uyandýran, "bizim bilmediðimiz ne söylüyor" dedirten bir donanýmla oturmalýsýnýz. Diyalog ayný zamanda dinlemek demektir. Karþýnýzdakini dinleyeceksiniz ki ne dediðini anlayacaksýnýz. Sonra esneyeceksiniz. "Bu görüþleriniz dinledim ve bazý konularda hak verdim. Bu konuda ben görüþlerimi esnetiyorum." Demek durumundasýnýz. Aksi halde yeniçeri yaklaþýmýyla "istemezük" dedin mi o, bilgiye dayalý uzlaþmacý sendikacýlýk olmuyor. Uzlaþmanýn temelinde bilgi ve adalet vardýr. Sendikacýlar asla örgütlülüðe karþý çýkamazlar. Örgütlü toplumu savunurlar ve olduklarý yerde örgüt var mý? Yok mu? Yoksa var olmasý için uðraþýrlar" dedi.ziyarette Oleyis Sendikasý Yönetim Kurulu Üyeliðine seçilen, Mehmet Ali Akpýnar, Erdoðan Yýlmaz, Mehmet Ali Örs, Nihat Þahin ve Ali Çaðlayan'- da katýldýlar. Haber Servisi

4 4 Milletvekili Köse, Bakan Müezzinoðlu'na Saðlýk'ta Dönüþümü sordu CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse tarafýndan TBMM'ye verilen "Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýndaki uygulamalara'' iliþkin yazýlý soru önergesine Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu cevap verdi. Tufan Köse'nin, "Saðlýkta Dönüþüm Programý'mn ilk dört yýlýnda vatandaþ tarafýndan yapýlan ödemelerin % 91 oranýnda arttýðý iddia edilmektedir. Bu artýþýn nedenleri nelerdir? yýllan arasýnda, saðlýk için yapýlan toplam harcamalarýn yüzde kaçý vatandaþ tarafýndan ve yüzde kaçý devlet tarafýndan yapýlmýþtýr? Saðlýkta Dönüþüm Programý'rnn beklenen gemilerinden biri de. özel hastanelerin vatandaþlar tarafýndan eþit olarak kullanýlabilecek ve herkesin istediði doktor tarafýndan muayene edilebilecek olmasýdýr. Fakat özel hastanelerin vatandaþlardan aldýklarý ilave ücretler hastaneden hastaneye deðiþildik göstermektedir. Bu farklýlýk neye göre belirlenmektedir? Ve bu farklýlýða raðmen, özel hastanelerde eþit saðlýk hizmetinden söz edilebilir mi?" þeklinde ki sorularýna Bakan Müezzinoðlu þöyle cevap verdi: "Saðlýkta Dönüþüm Programý vatandaþýn cebinden çýkan parayý arttýran deðil azaltan bir programdýr. Cepten ödemelerin arttýðma dair kabul edilebilir bir kaynak yoktur. Kaynaðý olmayan bir iddianýn deðerlendirmesi olamaz sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunun 73 üncü maddesinde özel hastaneler ile vakýf üniversite hastanelerinin alabilecekleri ilave ücret tavaným belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kýlýnmýþtýr. 12/10/2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan. 16/09/2013 tarih ve 20 Ý 3/5385 sayýlý Bakanlar Kurulu karan ile kamu idaresi saðlýk hizmeti sunuculan dýþýndaki vakýf üniversiteleri dahil sözleþmeli saðlýk hizmeti sunucularýnýn. Saðlýk Hizmetleri Fiyatlandýrma Komisyonunca belirlenen saðlýk hizmetleri bedelinin en fazla iki katma kadar ilave ücret alabilecekleri belirtilmiþtir. Özel hastaneler ile vakýf üniversite hastanelerinin Genel Saðlýk Sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerden belirlenen ilave ücret oranlarýndan daha yüksek oranda ücret talep etmeleri kesinlikle yasaktýr. Sigortalýlardan daha yüksek oranda ilave ücret talep edilmesinin tespiti halinde sözleþme hükümlerine cezai müeyyideler uygulanmakta, bakanlýðýmýza yapýlan ihbar ve þikayetler ise derhal deðerlendirilerek konunun incelenmesi ve araþtýrmasý yapýlmaktadýr." Haber Servisi Sungurlu esnafý Gündem Gazetesi'ni anlattý Mahir ODABAÞI SÝZ HÝÇ ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUNUZ MU? (7) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 29. Mesaj: Evinizin yedek anahtarýnýn önemi : Hakkari'de askerliðini yapan oðlunuzu yolcu etmeye hazýrlanýyorsunuz. Servis gelmek üzere.valizleri kapýya yaklaþtýrdýnýz.asansörü çaðýrmak için siz dýþarý çýktýnýz. O anda rüzgarýn etkisiyle dýþ kapý kapandý. 'Eyvah, anahtar içerde kaldý' dediniz ama iþ iþten geçti. Evinizin yedek anahtarý da yok. Kapýnýn kapandýðýna üzülmüyorsunuz ama valizler içeride. Otobüsü kaçýrabilirsiniz. Bayram haftasý olduðu için, bilet bulma imkanýnýzda yok.tek anahtar oðlunuzda var oda ilçeye görevli gitmiþ. Acep yakýnda mý diye hemen telefona sarýldýnýz ama nafile. Çünkü ulaþýlmýyor. Çilingir çaðýrsanýz zaman daraldý. En iyisi bayram haftasýnda otobüsü kaçýrmaktansa, kapýyý kýrmaya karar verdiniz.siz kapýyý tekmelerken o anda oðlunuz eve geldi. Çocuðunuz otobüsü kaçýrmaktan ve siz kapýyý kýrmaktan _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 30. Mesaj : Direklere çýkarken önce emniyet tedbiri : Göreviniz icabý; elektrik, telefon veya baþka amaçla kullanýlan direklere çýkmak zorundasýnýz. Bu sizin mesleðiniz olduðu için zor gelmiyor. Mesainin sonuna doðru son bir direðe de týrmanmak zorunda kaldýnýz. Ve acemi deðilim ya þimdi emniyet kemerini baðlamakla mý uðraþayým. Bir þey olmaz diye düþündünüz. Ve gerekli güvenlik tedbirlerini almadan direðe týrmandýnýz.tam zirveye geldiðinizde birden baþýnýz döndü ve pat diye yere düþtünüz. Kolu bacaðý kýrdýnýz. Ölmekten _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! Sungurlu Gündem, yaklaþýk 1 aydýr Küçük Sanayi Sitesi esnaflarýna düzenli olarak her gün daðýtýlýyor. Ýlçe merkezine 3 kilometre uzaklýkta olan Küçük Sanayi Sitesi esnaflarý, gazetenin düzenli olarak daðýtýlmasýndan memnun olduklarýný belirterek, gazetenin yýllardýr sanayi sitesine giden ve düzenli daðýtýlan tek yerel gazete olduðunu vurguladýlar. Esnaflar, Sungurlu Gündem sayesinde ilçe gündemini yakýndan takip etme imkaný bulduklarýný söylediler. Küçük Sanayi Sitesinin yaný sýra Buðday Pazarý esnaflarýna da ulaþmaya baþlayan Sungurlu Gündem Gazetesi, son günlerde yaptýðý yeniliklerle ilçe halký tarafýndan beðeni topluyor. Özalbesan Mobilya sahibi Salim Þakar, "Bugüne kadar hiçbir gazete sanayiye gelmedi. Ýlçedeki olaylardan ve geliþmelerden haberdar olmamýzý Sungurlu Gündem'e borçluyuz. Gazeteniz sanayiye gelen ilk ve tek gazete. Yýllardýr çýkan yerel gazeteler var ama hep sanayiyi yok saydýlar" dedi. Konfor Mobilya yetkilisi Oðuz Navruz, "Gazete düzenli olarak günlük geliyor ve bu sayede ilçe gündemini yakýndan takip etme imkaný buluyoruz" dedi. Örnek Mobilya çalýþaný Murat Akboða, "Gazetemiz günlük düzenli geliyor. Ýlçeden haberdar olmak güzel. Bugüne kadar hiçbir yerel gazete gelmedi. Sungurlu Gündem'e hassasiyetinden dolayý teþekkür ederim" þeklinde kaydetti. Gizem Mobilya yetkilisi Sadýk Yakýn, "Yerel gazeteler içinde, ilk defa düzenli ve günlük olarak, Sungurlu Gündem sanayiye geliyor. Gazete sayesinde Ýlçe gündemini takip ediyoruz" ifadelerini kullandý. Saray Kebap sahibi Cengiz Kaleli de, "Seçim sürecinde adaylarýn açýklamalarýný takip ediyoruz. Gazetemizi müþterilerimiz merakla okuyor ve sanayide gazetenin olmasý müþterilimizle birlikte bizi de mutlu ediyor. Bu mutluluðu bize yaþatan Sungurlu Gündem'e sonsuz teþekkürler" þeklinde kaydetti. Þükür Market sahibi Bekir Körpe, "Sungurlu Gündem Gazetesi günlük ve düzenli biçimde bize ulaþýyor. Sadece bizim deðil müþterilerimizin de gündemden haberdar olmalarýný saðlayan tek yerel gazete olma ünvanýna sahip durumda. Gazete sahibi ve çalýþanlarýna teþekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL 31. Mesaj : Vücudunda Platin olanlar elektrik direðine týrmanýrken daha çok dikkat: Futbol hastasýsýnýz. Saatleriniz televizyon baþýnda maç izlemekle, yorum takip etmekle geçse sýkýlmýyorsunuz. ÇORUM SPORU fanatik manada tutuyorsunuz. Sizin takýmla karþý takýmýn oynayacaðý çok önemli bir maç var.sizin takým þampiyon oldu. Sizde takýmýnýza destek vermek amacýyla dev bayraðýný sizin balkonla karþýdaki elektrik direði arasýna asmaya karar verdiniz. Ýpin bir ucunu balkon demirine baðladýnýz, diðer ucunu elektrik direðine baðlamak için týrmandýnýz. Daha önceden de bir ameliyat olmuþtunuz ve vücudunuza platin takýlmýþtý. Elektrik direðinde belirli yüksekliðe gelince, platinin etkisiyle elektrik akýmýna kapýldýnýz ve kendinizi yerde buldunuz. Aðýr yaralandýnýz. Sonuç, ölümden _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 32. Mesaj : SEÇÝMLERDE GAZETECÝLERÝN, KAMERAMANLARIN BÝRAZ DAHA DÝKKATLÝ OLMASI: Kameramansýnýz, muhabirsiniz Her mesleðin kendine has zor yönü vardýr. Bunu icra edenler bilir. Bir seçim dönemi ve xxx siyasi parti liderinin mitingi var. Ýlk defa geldiðiniz bu þehirde, mitingi seçim otobüsü üzerinden takip ediyorsunuz. Omzunuzda kamera veya elinizde fotoðraf makinesi var.tek bir amacýnýz var, o da görevinizi en güzel þekilde yapmak ve kamuoyuna en iyi, en ilginç görüntüleri aktarabilmek için çalýþýyorsunuz. Ýlgili lider þehir turu yapýyor ve seçim otobüsünün içinden halký selamlýyor. O anda çok ilginç bir görüntü yakaladýnýz ve onu kaçýrmadan kayýt altýna almaya çalýþýyorsunuz. Aman Allah'ým o da ne? Yoðun çalýþma temposu içinde bir anlýk dikkatsizlik nedeniyle üst geçiti fark edip eðilmediniz ve çarptýnýz Sonuç yiyecek ekmeðiniz, içecek suyunuz varmýþ. Ölümden _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! ( Geçmiþte Adana da 2 gazeteci üst geçide çarpýp öldü) Belediyespor'dan Sinpaþ'a teþekkür Alaca Ziraat Odasý çiftçileri bilgilendirdi Alaca Ziraat Odasýnda Danýþmanlýk Sistemi kapsamýnda çiftçi toplantýsý düzenlendi.alaca Ziraat Odasý'nda görevli Ziraat Mühendisleri Ezgi Fatma Açýkgöz ve Ali Rýza Bektaþ'ýn da katýldýðý toplantýda, ilçe merkezi ve köylerinden çiftçilere bilgi verildi. Danýþmanlýk sistemi kapsamýnda düzenlenen toplantýda, "Hububatta Toprak Ýþlemenin Önemi, Tohum Yataðýnýn Hazýrlanmasý, Ekim Yöntemleri, Gübre Kullanýmý ve Üst Gübrenin Verilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar"la birlikte, ülkemizde son yýllarda tarýmsal üretimde alternatif bir yað bitkisi olarak önem kazanan 'Aspir' bitkisinin yetiþtiriciliði konusunda çiftçilere bilgiler verildi.alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz konu hakkýnda verdiði bilgide, "Alaca Ziraat Odasý bünyesindeki tarýmsal danýþmanlýk hizmetleri, çiftçi ziyaretleri ve çiftçi toplantýlarý kapsamýnda bütün hýzýyla devam etmek olup, tüm faaliyetler üreticilerimize çeþitli tarýmsal konularda sunulan çiftçi mektuplarýyla desteklenmektedir" dedi. Uður ÇINAR 18. Emitt Fuarý kapsamýnda Çorum standýný ziyaret eden ÇEKVA Müdürü Erdal Karslý'ya, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül tarafýndan Sinpaþ'a iletilmek üzere Çorum Belediyespor Profesyonel Futbol Takýmýnýn 'Sinpaþ' yazýlý formalarla çekilmiþ çerçeveli foroðrafý verildi. Zeki Gül fotoðraf takdiminde yaptýðý kýsa konuþma da, Erdal Karslý nezdinde Sinpaþ'a Çorum Belediyespor'a vermiþ olduðu destekler nedeniyle teþekkür ederek desteklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Erdal Karslý ise Sinpaþ adýna almýþ olduðu emaneti en kýsa sürede Sinpaþ' a ulaþtýracaðýný belirterek Zeki Gül'e Sinpaþ adýna teþekkür etti. Haber Servisi

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Turizm ve Seyehat Acentelerinden Çorum'a üç önemli tavsiye AK Parti'den MHP'ye taziye AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýstanbul Esenyurt seçim bürosuna yapýlan silahlý saldýrýda hayatýný kaybeden Cengiz Akyýldýz için MHP Ýl Baþkanlýðý'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partililer katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MHP Ýstanbul Esenyurt basýn sorumlusu olan Cengiz Akyýldýz için MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'e baþsaðlýðý diledi. Ceylan, rahmetli Cengiz Akyýldýz'ýn ailesine de baþsaðlýðý dilediklerini ve saldýrada yaralananlara da acil þifalar dilediklerini iletti. Bahar Kafeterya açýldý Bu tür saldýrý olaylarýný tasvip etmediklerini belirten Ceylan, "Ülkemizin birlik ve bütünlüðü AK Parti, MHP, CHP ayrýmý yapmadan hep birlikte saðlayacaðýz. Asýl olan ülkeye hizmet etmektir, Çorum'a hizmet etmektir" diye konuþtu. MHP Ýstanbul Esenyurt seçim bürosuna yapýlan silahlý saldýrýyý saðduyulu karþýladýklarý için Lek'e teþekkür eden Ceylan, MHP'liler tarafýndan menfi bir hareketin yaþanmadýðýný dile getirerek, "Bunlar, karþýlýklý nefreti körükleyen olaylardýr. Ýnþallah bu tür olaylarý bir daha yaþamayýz" dedi. 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinin demokratik yarýþ olduðunu ifade eden Ceylan, "30 Mart akþamý belediye baþkaný açýklanýr, hep birlikte görürüz. Sonra hep beraber Çorum için çalýþmaya devam ederiz" þeklinde konuþtu. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'in baþkanlýk görevini tebrik etmek için gelemediklerini de belirten Ceylan, Lek'e Ýl Baþkanlýðý görevinde ve seçimlerde baþarýlar diledi. Gerçekleþtirdikleri taziye ziyareti için AK Parti ÝI Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a ve AK Parti yönetimine teþekkür eden MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, "Belediye baþkanlýðýna kim seçilirse seçilsin 'bizim' belediye baþkanýmýz olacak. Sizlere de seçimde baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. Ziyarette, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve MHP'liler de hazýr bulundular. Kubilay Kaan YÜCEL Ýþletmeciliðini Ahmet Adýgüzel'in yaptýðý Bahar Kafeteryanýn açýlýþý dün düzenlenen bir törenle gerçekleþtirildi. Gazi Caddesi Sultan Lahmacunun karþýsýnda hizmet verecek olan Bahar Kafeteryanýn açýlýþýna MHP Belediye Baþkan adayý Av. Ercan Daþdan, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Esnaf Odalarý Baþkanlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Bahar Kafeteryanýn açýlýþ kurdelesini MHP Belediye Baþkan adayý Av. Ercan Daþdan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Bahar Kafeterya Sahibi Ahmet Adýgüzel kesti. Açýlýþýn ardýndan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Bahar Kafeterya Sahibi Ahmet Adýgüzel, verdiði bilgide, "Öðrencilere çok uygun fiyatlarýmýz var. Her türlü fastfood çeþidimiz mevcuttur. Kaliteli güler yüzlü ve müþteri memnuniyetini en ön planda tutan hizmet anlayýþlarýyla Çorum halkýna profesyonelce hizmet sunmak için buradayýz. Kaliteli hizmetle Çorumlu hemþerilerimizin hizmetindeyiz" dedi. Yasin YÜCEL 18. Emitt Doðu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarýnda Çorum tanýtýmý tüm hýzýyla devam ediyor. 18. Emitt Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý kapsamýnda Çorum'un tanýtýmý amacýyla Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi tarafýndan ortaklaþa açýlan stantta, Hitit kýyafetleri giyen kostümlü görevliler tarafýndan broþür, cd, kitapçýk v.b. tanýtým materyalleri daðýtýmý, sunumlar ve sýcak leblebi ikramlarý ile tanýtým faaliyetlerine tüm hýzýyla devam ediyorlar.vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ve Mavi Ocak Otel Sahibi Mustafa Mavi'den oluþan heyet fuar da stantlarý bulunan Anýtur, Jolly Tour baþta olmak üzere sektörün lider turizm ve seyahat acentelerini tek tek ziyaret ederek firma yöneticilerine Çorum'un coðrafi, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlattýlar. Gerçekleþtirilen ziyaretlerde Çorum'a kültür turlarý düzenleyen Anýtur ve Jolly Tour yetkilileri Çorum'un görülmeye deðer çok önemli zenginliklerinin olduðunu ve her geçen gün düzenledikleri turlara talebin artarak devam ettiðini belirttiler.turizm sektörüne yön veren turizm ve seyahat acenteleri yöneticileri Çorum'un tanýtýmýnýn çok daha etkin olarak yapýlmasý gerektiðini belirterek tanýtým konusunda spor, televizyon ve gezilerin çok önemli olduðunu, hiçbir tanýtým faaliyetinin spor, televizyon ve geziler kadar etkili olmadýðýný belirttiler. Turizm ve Seyehat Acenteleri yetkilileri spor, televizyon ve gezilerinin tanýtým aracý olarak kullanýlmasý konusunda þu üç projenin mutlaka gerçekleþtirilmesi gerektiðini belirttiler: "Çorum'un Süper Lig de veya en azýndan PTT 1. Ligde bir profesyonel futbol takýmýnýn bulunmasý. Televizyon program yapýmcýlarý ve yönetmenleri ile görüþmeler yapýlarak bir televizyon dizisinin Çorum'da çekilmesinin saðlanmasý. Seyahat acentelerinin özellikle müdür veya satýþ elemanlarý ile çok iyi iliþkiler kurulmasýnýn gerektiði, müdür ve satýþ elemanlarýný Çorum'a davet ederek misafir edilmesinin çok büyük katkýlar saðlayacaðý."ziyaretleri gerçekleþtiren Çorum heyetince, Çorum'a kültür turlarý düzenleyen Anýtur ve Jolly Tour'a Çorum turizmine yaptýðý katkýlardan dolayý teþekkür edildi. Çorum'da faaliyet gösteren Anitta Hotel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ile Selanik Porto Carras Hotel Sahibi Marianna Stengou arasýnda yürütülen görüþmeler sonucunda mutabakat saðlanarak ikili anlaþma yapýldý. Anlaþma kapsamýnda Çorum ve Selanik mutfaðý üzerine her iki otel arasýnda aþçýlar mutfak kültürlerini ülkeler arasýnda sergileyecek ve karþýlýklý olarak mutfak kültürlerinin her iki ülke halklarýnýn tatmasýna ve tanýnmasýna imkan saðlanacak.çorum standýna ilk gün olduðu gibi ikinci günde de ziyaretçilerin yoðun ilgisi devam ediyor. Ziyaretçileri Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan bizzat aðýrlýyorlar. Fuarýn ikinci günün de Çorum standýný ziyaret edenler arasýnda Çorum eski ve yeni Rize Valisi Nurullah Çakýr, Diyarbakýr Valisi Cahit Kýraç, Küba vize sorumlusu Blanca Nieves Garcia Cruz, Yunanistan'ýn en büyük otellerinden Hotel Olympýc Kosma' nýn sahibi Tsantekidov Evi, Türk Yunan Ticari ve Turizm Ýliþkiler Danýþmaný Sava Bilikçi ve Çorumlularda yer aldý. Haber Servisi

6 6 Tarýmda ihracat 17 milyar dolara dayandý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2013 yýlýnda genel ihracattaki yüzde 0.4 düþüþe karþýn gýda ve tarýmda ihracatýn yüzde 11.4 artarak 17 milyar dolara ulaþtýðýný belirtti. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ihracatýn ithalattan 3 kat hýzlý arttýðý tarým ve gýdada ihracatýn 2013 yýlýnda genel ihracattaki yüzde 0.4 düþüþe karþýn yüzde 11.4 artarak 17 milyar dolara dayandýðýný bildirdi. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2013 yýlýnda tarým ve gýdada ihracatýn 16 milyar 984 milyon dolara ulaþtýðý bildirildi. Tarým ve gýdada 2013 yýlýnda ithalatýn yüzde 4.33 artýþla 10 milyar 734 milyon dolardan 11 milyar 199 milyon dolara çýktýðýný, yüzde 6.4 olan genel ithalatýn altýnda arttýðýný belirtti. -GIDA VE TARIMDA ARALIK AYI ÝHRACATI- Bayraktar, Aralýk ayýnda ihracatýn, 2012 yýlýnýn Aralýk ayýna göre yüzde 20 artýþla 1 milyar 472 milyon dolardan 1 milyar 765,7 milyon dolara yükseldiðini, ithalatýn yüzde 14.3 artýþla milyon dolardan 1 milyar 64.6 milyon dolara çýktýðýný bildirdi YILINDA 5 MÝLYAR 786 MÝLYON DOLARLIK DIÞ TÝCARET FAZLASI yýlýnda tarým ve gýda ihracatýnýn 17 milyar dolarý dayandýðýný, ithalatýn 11.2 milyar dolarda kaldýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti:"tarým ve gýda, sadece Aralýk ayýnda 701 milyon dolarlýk, 2013 yýlýnýn tamamýnda ise 5 milyar 785,7 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verildi. Dýþ ticaret fazlasýndaki artýþýn sebebi ihracatýn, ithalattan 3 kat hýzlý artmasýdýr. Tarým ve gýda 5,8 milyar dolara yakýn dýþ ticaret fazlasý vererek, 99 milyar 782 milyon dolar dýþ ticaret açýðý veren ülke ekonomisine çok büyük katký yaptý." -EN FAZLA ÝHRACAT MEYVEDE- Fasýllar arasýnda 2013 yýlýnda en fazla ihracatýn 3 milyar 971,9 milyon dolarla meyve, turunçgiller, kavun ve karpuzda görüldüðünü vurgulayan Bayraktar, bunu 1 milyar 800,3 milyon dolarla sebze, meyvelerden elde edilen ürünler faslýnýn takip ettiðini belirtti. Bayraktar, geçen yýl hububat, un, pastacýlýk ürünlerinde 1 milyar 545,3 milyon, hayvansal ve bitkisel yaðlarda 1 milyar 403,1 milyon, deðirmencilik ürünleri, malt, niþasta, inülin, buðday glüteninde 1 milyar 115 milyon, yenilen sebzeler ve azý kök ve yumrularda 1 milyar 39,6 milyon dolarlýk ihracat yapýldýðýna dikkat çekti. -EN FAZLA ÝTHALAT HUBUBATTA- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, 2013 yýlýnda fasýllar arasýnda en fazla ithalatýn, 1 milyar milyon dolarla hububatta olduðunu vurgulayarak, 1 milyar milyon dolarla hayvansal ve bitkisel katý ve sývý yaðlar, yemeklik katý yaðlar, hayvansal ve bitkisel mumlarda, 1 milyar 665,1 milyon dolarla yaðlý tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve týpta kullanýlan bitkiler, saman ve kaba yemlerde, 1 milyar 574,8 milyon dolarla gýda sanayinin kalýntý ve döküntüleri, hayvanlar için hazýrlanmýþ kaba yemlerde yapýldýðýný belirtti.türk çiftçisinin her türlü zorlukla mücadele ederek, gece gündüz büyük gayretle ürettiði ürünlerin dünya pazarlarýnda yaþanan öldürücü rekabete raðmen yer bulduðunu ve genel ihracattaki düþüþe karþýn tarým ve gýdada ihracatýn çift haneli rakamlarda arttýðýný bildiren Bayraktar, "Çiftçimiz, elinden geleni fazlasýyla yaptý" dedi. Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Ölüm otururken gelir! Bakan Müezzinoðlu'ndan 2 müjde Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Balkanlarda sosyal güvencesi olmayan veya Türkiye'de tedavi olmak isteyip imkâný bulunmayanlarýn ücretsiz tedavi edilebilmesi için hazýrlanan maddenin meclisten geçtiðini açýkladý. Müezzinoðlu ayrýca Baðcýlar'a Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü hizmetine 2 ambulans vereceklerini söyledi. Batý Trakya Dernekleri Ýstiþare Programý'nda konuþan Müezzinoðlu, programýn düzenlendiði Baðcýlar Belediyesi Engelliler Sarayý'ný övdü. Saray kelimesinin Baðcýlar'da anlam kazandýðýný kaydeden Müezzinoðlu, "Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý, böyle muhteþem mekaný engelli kardeþlerimize kazandýrmýþ. Ýlçede hayata geçirilen daha bir çok projeyi biliyorum. Ancak, bu proje çok farklý. Kendisine, bu projelerinden dolayý teþekkür ediyorum." Engelliler Sarayý'nýn yalnýzca fiziki bir mekan olmadýðýna dikkat çeken Müezzinoðlu, 2002 seçimlerinden 2 gün sonra Ramazan ayýnýn baþladýðýn belirterek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 'engellilerle iftarda buluþma' alýþkanlýðýný kendilerinin de sürdürdüklerini ifade etti. Müezzinoðlu, "Ýftarda, engelli, fakir ve evinden çýkamayan ne kadar insan varsa o ilçenin 250 kiþilik en iyi restoranýnda aðýrladýk." dedi. AK Parti Milletvekili ve Baðcýlar Kurucu Belediye Baþkaný Feyzullah Kýyýklýk'a teþekkür eden Müezzinoðlu, þunlarý söyledi: "Biz, bu ay 710 ambulansýn daðýtýmýna baþladýk ambulansýn daðýtýmýný yapýyoruz. Artýk, ambulans uçaklarýmýz Londra'dan Türkiye'ye hasta getiriyor. Çok amaçlý ve gebe taþýma ambulanslarýmýz var. 18'inde amansýz hastalýða yakalanan Tekirdað'lý Refiye Yýlmaz kýzýmýzýn tedavisi Çapa Týp Fakültesi'nde yaptýrýyoruz. 10 ay önce tedavisinin devam etmesi için ABD'ye gönderdik. Þimdi 4. ameliyatýný oldu. Yakýnda 1 aylýk izin için tekrar gelecek." Konuþmasýnda bir de müjde veren Müezzinoðlu, Meclis'ten yeni çýkan bir madde ile ilgili bilgi verdi. Müezzinoðlu, Balkanlarda sosyal güvencesi olmayan, Türkiye'de tedavi olma imkaný bulunmayan, henüz vatandaþlýk alamamýþ kiþilerin ücretsiz tedavi edilebilmesi ile ilgili maddenin Meclis'ten geçtiðini ifade etti. Ofiste, televizyon karþýsýnda, bilgisayar baþýnda ya da arabada uzun süre oturuyorsanýz büyük bir risk altýndasýnýz demektir. Bu haberi okuduktan sonra hemen ayaða kalkýn ve harekete geçin. Ölüm otururken gelir! Dr. Fizyoterapist Gamze Þenbursa, uzun süre oturmanýn ölüme kadar uzanan zararlarýný çýkardý. Kalp hastalýðýndan, kolon kanserine, kan dolaþýmý bozukluðundan beyin bulanýklýðýna kadar iþte uzun süre oturmanýn zararlarý: Kalp hastalýðýna neden olur: Uzun oturma sýrasýnda kaslar daha az yað yakar ve kan akýþý daha yavaþlar. Bu da yað asitlerinin kalbi daha kolay bir þekilde týkamasýna yol açar. Uzun süreli oturma, yüksek kan basýncý ve yüksek kolesterol ile baðlantýlýdýr. Sedanter (hareketsiz) zamanlar geçiren insanlarýn kardiovasküler hastalýða sahip olma olasýlýðý normalin 2 katýdýr. Pankreas aþýrý çalýþýr: Pankreas insülini (hücrelere enerji için glikoz taþýyan hormon) üretir. Fakat çalýþmayan kaslar insüline kolayca yanýt vermez bundan dolayý pankreas daha fazla üretim yapar bu da diabet ve diðer hastalýklara sebep olabilir. Kolon kanseri yapar: Çalýþmalar göstermiþtir ki oturmak kolon, meme ve endometrium kanserleri için büyük risk oluþturur. Nedeni tam olarak belli olmamakla beraber bir teoriye göre aþýrý insülin hücre büyümesini teþvik eder. Düzenli hareket ise doðal antioksidanlarý arttýrarak serbest radikalleri, hücrelere zarar veren ve potansiyel kanser sebebi olan hücreleri öldürür. Gevþek karýn kaslarý: Ayakta duruþta, oturduðunuzda veya hareket ettiðinizde karýn kaslarýnýz sizin dik durmanýzý saðlar. Fakat eðer bir sandalyeye, koltuða yýðýlýrsanýz, kaslarý kullanmazsýnýz. Gergin bel kaslarý ve yetersiz karýn kaslarý belinizin çukurluðunun artmasý, baþýnýzýn öne doðru çýkmasý, kalçanýzýn geriye doðru hareketi, kürek kemiklerinizin kanatlaþmasý, kamburluðun artmasý gibi tamamen bozuk bir duruþa sebep olur. Gergin kalçalar: Esnek kalçalar dengenizi saðlamaya yardým eder fakat sürekli olarak oturan insanlar çok nadir olarak kalçanýn ön kýsmýndaki (fleksör) kaslarý gerer bu sebepten kaslar kýsalýr ve gerginleþir, eklem hareketini limitler ve adým uzunluðunu azaltýr. Azalan kalça hareketi yaþlý insanlarýn düþmeye eðilimli olmasýnýn 81 ilin valisi, seçim güvenliði için bugün toplanacak temel sebebidir. Gevþek kalça kaslarý: Otururken kalça kaslarýnýz neredeyse hiçbirþey yapmaz bu da buna alýþmasýna sebep olur. Yumuþak kalça kaslarý sizin dengenizi ve itme kuvvetinizi bozar böylelikle güçlü ve büyük adýmla yürüme konusundaki yeteneðinizi sürdüremezsiniz. Bacaklarda zayýf kan dolaþýmý: Uzun süre oturmak bacaklardaki kan dolaþýmýný yavaþlatýr bu da kanýn bacaklarda göllenmesine sebep olur. Problem þiþmiþ ayak bileði ve varisten, derin ve trombozuna kadar ilerleyebilir. Yumuþak kemikler: Yürüme ve koþma gibi vücutta aðýrlýk aktarmayý gerektiren aktiviteler kalça ve alt gövde kemiklerinin kalýn, yoðun ve güçlü olmasýný saðlar. Bilim adamlarý osteoporozun sebebini kýsmen aktivite eksikliðine baðlýyor. Bulanýk beyin: Kaslarýn çalýþmasý beyine temiz kan ve oksijen pompalanmasýný ve genel ruh hali üzerinde etkili kimyasallarýn salgýlanmasýný tetikler. Biz uzun süre hareketsiz kaldýðýmýzda beyin fonksiyonlarý dahil her þey yavaþlar. Gergin boyun: Eðer oturduðunuz zamanlarýn çoðunu iþteki ofisinizde geçiriyorsanýz, baþýnýzý aþýrý derecede geriye atarak bir þey takip etmek, klavye kullanmak için sürekli baþýnýzý öne eðmek veya telefonu omzunuz ile sabitleyip bir þey ile uðraþmak boynunuzdaki gerginliði arttýrýr. Esnek olmayan bir omurga: Biz hareket ettiðimizde omurgalar arasýndaki yumuþak madde kan ve besinleri týpký sünger gibi emer. Fakat biz uzun süre oturunca diskler sýkýþýr. Tendon ve baðlarý destekleyen kollojen sertleþir. Disk hasarý: Çok oturan insanlarda bel fýtýðý oluþma riski daha yüksektir. Psoas adý verilen kas abdominal boþluðu geçerek bacaða yapýþýr. Eðer bu kas kýsalýrsa bel bölgesindeki omurgalarý öne doðru çeker. Üst gövdenin aðýrlýðý bütün vücuda daðýtýlacakken tüber iskiadikum (oturma kemiði) üzerine biner. OTURMADA ÖLÜM YÜZDESÝ 8,5 yýl süren bir çalýþma göstermiþtir ki çok fazla TV izleyen kiþilerin günde 1 saatten az izleyen kiþilere göre ölüm riski %61 daha fazladýr. 81 ilin valisi, 30 Mart günü yapýlacak mahalli idareler seçimlerinin huzur ve güven ortamýnda yapýlabilmesi için bugün Ankara'da bir araya gelecek. Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'nýn da katýlacaðý toplantý, Gölbaþý ilçesindeki Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde gerçekleþtirilecek.bakan Ala, valiliklerce alýnacak tedbirlerin görüþülüp, deðerlendirileceði toplantýnýn açýlýþýnda konuþma yapacak.

7 7 Ceylan'dan, Uzunkaya'ya ziyaret Yangýnda ineðini kurtamak isterken yaralandý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya' yý makamýnda ziyaret etti. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ziyarette yaptýðý konuþmada, ''Sungurlu' da yapýlan çalýþmalarý sosyal medyadan takip etme fýrsatýmýz oluyor. Sayýn Baþkaný ve ekibini hizmetlerinden dolayý kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Ýnþallah bundan önce olduðu gibi bundan sonrada birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel çalýþmalara imza atacaðýz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürüttüðünü belirterek, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandýðýný söyledi. Önümüzdeki hafta Aðrý'dan ayrýlacaðýný ifade eden Baþak, eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýnýn baþýndan itibaren Kocaeli'deki görevine baþlayacaðýný kaydetti. Baþak, ''Ülkemizin doðusu da batýsý da bizim için ayný, görev verilen her yerde elimizden gelenin en iyisini yapacaðýz. Türkiye ekonomisine büyük katký saðlan Kocaeli'de görev yapacak olmak beni mutlu etti. Aðrý'da da güzel günler yaþadýk, güzel iþlere imza attýk. Aðrý'da görev yaptýðým sürede, birlikte çalýþtýðým mesai arkadaþlarýma teþekkür ediyorum'' dedi. Haber Servisi Ülkü Ocaðýndan, Akyýldýz için mevlid Sungurlu Ülkü Ocaðý, MHP Ýstanbul Esenyurt seçim bürosuna 26 Ocak'ta yapýlan saldýrýda hayatýný kaybeden Cengiz Akyýldýz için Ulu Cami'de mevlid okuttu.mevlid'e, MHP Ýlçe Baþkaný Musa Çoksezgin, MHP Sungurlu Belediye Baþkan adayý Abdulkadir Þahiner, Sungurlu Ülkü Ocaðý Baþkaný Dursun Kanmýþ ve çok sayýda davetli katýldý. Sungurlu Ülkü Ocaðý Baþkaný Dursun Kanmýþ, gazetemize yaptýðý açýklamada, "Herkesin malumu olduðu üzere ülkemiz zor günlerden geçmektedir. Gerek iç politika da gerekse dýþ politika da çýkmaza girmiþ olmasý pusuda bekleyen hain odaklarý harekete geçirmiþtir. Bu hain odaklar her zaman olduðu gibi yine ilk hedef olarak ülkücü hareketi seçmiþlerdir. Küçük beyinleriyle hesap yapan bu odaklar belli ki vatandan baþka derdi olmayan ülkücü hareketin sinirleriyle oynayýp onlarý meydana çekmek istemektedirler. Aziz milletimiz bilsin ki bizler bugün sabrýn ve metanetin en güzel örneðini sergileyerek bu oyunlarý bozacaðýz. Bu sabýr ve metaneti de korku yada yýlgýnlýk sananlarda bilsinler ki, bu iki kelimenin ülkücü hareketin þanlý mazisinde asla yeri olmamýþtýr. Yakýn zamanda Ýstanbul'da meydana gelen menfur saldýrýyý defterimize not ettiðimizi herkes bilmelidir. Bu saldýrýda hayatýný kaybeden yiðit dava arkadaþýmýz Cengiz Akyýldýz þeref listemize en son eklenen þehidimizdir. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet yakýnlarýna da sabýr diliyorum.cengiz Akyýldýz'ýn aziz hatýrasý için okuttuðumuz Mevlid-i Þerife katýlarak bizleri yalnýz býrakmayan tüm hemþehrilerimize teþekkür eder saygýlar sunarým" þeklinde kaydetti. Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 49'ncu Sokakta meydana gelen yangýnda Mustafa Saçmacý (72) isimli vatandaþ yaralandý. Mustafa Saçmacý'nýn evinin yanýnda bulunan kömürlükte nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten yangýn çýktý. Yangýn, daha sonra kömürlüðün yan tarafýnda bulunan ahýra sýçradý. Bu sýrada ahýrda bulunan büyük baþ hayvanýný kurtarmak isteyen Þaçmacý, yanan ahýra girdi. Ahýrýn çatýsýndan düþen kiremitlerin baþýna isabet etmesi sonucu Mustafa Saçmacý yaralandý. Çevredekiler tarafýndan olay yerine çaðrýlan 112 Acil Servis ekipleri yaralýya ilk müdahaleyi yaptýktan sonra Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Ahýrda bulunan büyükbaþ hayvan ise mahalle sakinleri ve ekipler tarafýndan kurtarýldý. Yangýnda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Bakýmsýz diþler saðlýðý tehdit ediyor Diþ hassasiyetinin sýcak, soðuk, þeker veya ekþi yiyecek-içecekler aðza alýndýðý zaman diþlerde ani bir tepki ve sýzlamanýn oluþtuðunu söyleyen Özgür, "Diþ sýzlamasý keskin, ani ve derindir. Çürük ve eski dolgular dýþýnda hassasiyet en çok diþeti çekilmesi ile açýða çýkan kök yüzeylerinden kaynaklanýr. Diþ hassasiyetinize karþý özel diþ macunu ve yumuþak kýllý fýrça kullanabilirsiniz. Ayný zamanda aldýðýnýz gýdalara da dikkat etmelisiniz. Fazla asit içeren yiyeceklerin sýk tüketilmesi sonucu mine tabakasý çözünebilir." dedi. Diþ çürüðünün Türkiye'nin en büyük saðlýk problemlerinden bir tanesi olduðu belirten Özgür, Avrupa ülkelerinde birey baþýna düþen çürük sayýsýnýn birken, Türkiye'de birey baþýna düþen çürük sayýsý altýdýr olduðunu söyledi. Özgür," Bu da büyük bir problemdir. Bunun çaresi düzenli diþ hekimi kontrolü yanýnda iyi aðýz bakýmý ve iyi beslenmeden geçmektedir. Altý ayda bir diþ hekimi kontrolü, sabah ve gece üçer dakikamýzý ayýrarak diþlerimizin her yüzeyini fýrçalamamýz ve öðünlerimizi yoðurt, peynir gibi yiyeceklerle bitirmemiz bize çürük oluþumunu sýfýra kadar indirerek saðlýklý bir aðýz sunacaktýr." önerisine bulundu. Aðýz kuruluðu sýkýntýsýnýn tükürüðün kaliteli koruma ortamýný bloke ederek her türlü aðýz içi problemi oluþturmasýna sebep olan çok ciddi bir sorun olduðunu söyleyen Özgür, Eðer ki aðýz kuruluðu problemi yaþýyorsak mutlaka bu problemi çözme yoluna gitmememiz gerektiðini söyledi. Özgür, "Çünkü bu problem arkasýndan, çürük, diþeti problemleri gibi zamanla altýndan kalkamayacaðýmýz problemlere sebep olacaktýr. Böyle bir problem yaþýyorsak mutlaka en yakýn zamanda bir uzmandan yardým almalýyýz." dedi. Bazý diþeti çekilmelerinin çözümünün olduðunu söyleyen Özgür, "Diþeti çekilmeleri belirli bir boyutu aþmadýysa bazý özel diþeti operasyonlarý ile diþeti çekilmeleri düzeltilebilir. Fakat diþeti operasyonu ile düzeltilemeyecek kadar çok çekilmiþ olan diþeti çekilmelerini de pembe renkte dolgu materyalleri ile düzeltmemiz mümkün olabilir" þeklinde HDP, Sülüklü'de semt sahasý için basýn açýklamasý yapacak Halklarýn Demokratik Partisi (HDP), Çorum'un en büyük mahallesi olan Bahçelievler Mahallesi'ndeki Sülüklü Semt Sahasý'nýn YE- DAÞ tarafýndan þantiye olarak kullanýlmasýný protesto edecek. HDP Belediye Baþkan adayý Erdoðan Bolat, yarýn saat 13.00'de Sülüklü Çeþmesi yanýnda bir araya gelerek, Bahçelievler Mahallesi'ne bir türlü yapýlmayan semt sahasý ile ilgili basýn açýklamasý düzenleyeceklerini bildirdi. konuþtu. Diþ Hekimi Cansýn Özgür konuþmasýna þöyle devam etti: "Diþ beyazlatma çok basit bir yöntemle diþ hekimleri tarafýndan kýsa sürede diþe zarar vermeden gerçekleþtirilebiliyor. Diþ hekimi korkusu olanlar için dahi garanti edebiliriz ki canlarý acýmadan diþleri daha beyaz bir tona kavuþacak. Bunun yaný sýra halk arasýnda yaygýn olarak bilinen bir diþ temizleyicisi; karbonat. Uzun vadede ideal diþ beyazlatýcýsý olmasa da kýsa vadeli olarak tercih edilebilecek bir beyazlatýcý. Diþ taþlarý, tükürüðünüzdeki minerallerin diþlerde oluþan bakteri plaklarýnýn üstüne çökmesiyle meydana gelir. Düzenli olarak temizlenmeyen diþ taþlarý görsel olarak kötü bir görünümün yaný sýra diþ eti iltihabý ve diþ eti hastalýklarýna da neden olur, aðýz kokusuna yol açar. Diþ hekiminizden alacaðýnýz yarým saatlik bir randevu ile diþ taþlarýnýzý temizlettirip hem saðlýklý hem de daha temiz görünen diþlere kavuþabilirsiniz." Aðýz kokusu hakkýnda da bilgi veren Özgür, "Bilindiði üzere soðan, sarýmsak, alkol bir numaralý aðýz kokusu nedenidir. Bunlarý tüketmek mutlaka aðýz kokusu sebebi olacaktýr. Baharatlý yiyecekler de aðýz kokusu sebebidir. Yaz aylarýnda bu ve benzeri besinlerden uzak durmak hem hafif beslenmenizi hem de aðýz kokunuzu kontrol etmemizi saðlayacaktýr. Bunun yanýnda düzenli diþ hekimi kontrolü bizi sýkýntýsýz bir yaza girmemize saðlayacaktýr. Hafif besinler ve düzenli aðýz bakýmý bizi temiz bir aðza ulaþtýracak, koku gibi tatsýz durumlardan uzak tutacaktýr." ifadelerini kullandý. Çorum'un en büyük mahallesi olan Bahçelievler Mahallesi'nde gençlerin spor yapabileceði tek bir alanýn bulunmadýðýný belirten Bolat, "Sülüklü mevkiinde bulunan açýk spor sahasý, YEDAÞ'a þantiye olarak terk edilmiþ durumda. Gençlerimiz, uyuþturucu, kahvehane, internet kafe gibi baðýmlýlýk yapan durumlara itilmesin. Belediye, Sülüklü Semt Sahasý'ný gençlerin ihtiyacýna uygun olarak yeniden düzenlesin" dedi. Haber Servisi

8 Deniz Yýldýzý Bir adam okyanus sahilinde yürüyüþ yaparken,denize telaþla bir þeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaþýnca bu Kiþinin, sahile vurmuþ deniz yýldýzlarýný denize attýðýný fark eder ve "Niçin bu deniz yýldýzlarýný denize atýyorsun?" diye sorar.topladýklarýný hýzla denize Kelime Avý atmaya devam eden kiþi, "Yaþamalarý Ýçin" yanýtýný verince, adama þaþkýnlýkla:- Ýyi ama burada binlerce deniz yýldýzý var.hepsini atmanýza imkan Yok. Sizin bunlarý denize atmanýz neyi deðiþtirecek ki? Yerden bir deniz yýldýzý daha alýp denize atan kiþi, "Bak Onun Ýçin Çok Þey Deðiþti," karþýlýðýný verir. Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Sabah ayakta oluþan aðrý, Topuk dikeni olabilir Türkiye'de sýklýkla karþýlaþýlan problemlerden biri olan topuk dikeni, hayatý olumsuz etkiliyor. Yataktan kalkýnca ilk birkaç adýmýnda ayak topuðu içinde hissedilen þiddetli aðrý, topuk dikeni belirtisi olabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Doç. Dr. Cengiz Bahadýr, topuk dikeni belirtileri ve tedavisi konusunda bilgiler verdi. Topuk dikeninin oluþumu hakkýnda toplumda yanlýþ bir kaný oluþtuðunu söyleyen Bahadýr, "Topuk dikeni, genel kanýnýn aksine aslýnda bir kemik hastalýðý olmayýp ayak tabanýnda bulunan 'plantar fasia' adlý zarýn kronik olarak zedelenmesi sonucu oluþan bir durumdur. Her insanýn ayaðýnýn iç kýsmýnda bulunan ve ayaðýn uzun arký denilen çukurluk sayesinde ayaða gelen yükler dengeli bir þekilde daðýtýlarak yumuþak dokular ve kemiklere aþýrý yük gelmesi önlenir. Ayaðýn arkýnýn çökmesi, aþýrý ayakta kalma, uzun yürüyüþler, kötü ayakkabý alýþkanlýklarý sonucu bu arký destekleyen plantar fasia adlý taban zarý aþýrý gerilir. Kronik zedelenmeye baðlý olarak plantar fasiada kalýnlaþma ve özellikle topuk kemiðine yapýþtýðý yerde yumuþak doku ödemi oluþur. Ayak taban zarýndaki bu romatizmal hadise' plantar fasiit' olarak adlandýrýlýr. Hastalýk ilerledikçe bu zar kalýnlaþmaya baþlar ve topuk kemiðine yapýþtýðý noktada kronik zedelenmeler ortaya çýkar. Vücut bu bölgede yeni kemik oluþturarak stresi azaltmaya çalýþýr. Bu oluþan kemik yapý sivri olduðunda topuk dikeni olarak adlandýrýlýr." dedi.topuk dikeninin en önemli bulgusunun aðrý olduðunu kaydeden Bahadýr, "Bu aðrý özellikle sabahlarý rahatsýz edicidir. Hasta sabah kalktýðýnda bir süre topuðuna basamaz. Hastalýk ilerledikçe sabah aðrýlarý gün içine yayýlmaya baþlar. Sert tabanlý ayakkabýlar, topuklu ayakkabýlar rahatsýz edici olabilir. Aðýr vakalarda artýk ayakta durulan her an rahatsýz edici hale gelir ve hatta aðrýlar istirahat halinde bile devam edebilir." ifadelerini kullandý. TOPUK DÝKENÝNE TANI NASIL KONUR? Topuk dikeni tanýsý hakkýnda bilgi veren Bahadýr, "Topuk dikeninin henüz oluþmadýðý plantar fasiit döneminde iyi bir muayene ile taný konabilir. Bu aþamada sadece MR ve bazen Ultrason görüntüleme ile taban zarýndaki ödem ve kalýnlaþma tespit edilebilir. Topuk kemiðinde zarýn yapýþtýðý yerde topuk dikeni oluþtuðunda artýk basit bir röntgen tanýyý koymak için yeterlidir. Unutulmamasý gereken önemli bir nokta ayak altý aðrýsý ve topuk dikeni iltahaplý omurga romatizmasýnýn ilk bulgusu olabilir. Özellikle topuk arkasýnda da aðrý varsa ve tedaviye dirençli ise bu hastalýk mutlaka araþtýrýlmalýdýr." görüþünü dile getirdi.uzman Dr. Bahadýr, topuk dikeni tedavisi konusunda ise þu bilgileri verdi: "Topuk dikenin tedavisi genelde konservatif yöntemlerle yapýlýr. Çok özel durumlar hariç cerrahinin yeri yoktur. Antiromaizmal ilaçlar, aktivite kýsýtlamasý, ayakkabý modifikasyonu hafif vakalarda yeterli olabilir. Özel tabanlýklar, topuk kýsmý delinmiþ topuk destekleri iþe yarayabilir. Ýnatçý vakalarda topuktan kortizon enjeksiyonu iþe yarar. Kýsa dönem sonuçlarý iyi olsa da yüzde 40-50'lere yaklaþan tekrarlama eðilimi vardýr. Bunda enjeksiyonun doðru yere yapýlamamasýnýn da rolü vardýr. Bu nedenle bu tip iðneler ultrason görüntüleme ile yapýlmalýdýr. ESWT olarak adlandýrýlan þok dalgasý son yýllarda sýkça kullanýlmaya baþlanmýþsa da sonuçlarý kortizon iðnesine göre daha kötüdür ve iþlem sýrasýnda hasta aðrý duyabildiðinden çok tercih edilmemektedir.prp Ýngilizce 'Platelet Rich Plasma' ifadesinin baþ harflerinin kýsaltmasý olup, "trombositten zengin plazma" anlamýna gelmektedir. Bu yöntemde ilaç hastanýn kendi kanýndan hazýrlandýðýndan doðal bir tedavi yöntemidir. PRP sývýsýnýn içerdiði yüksek orandaki büyüme faktörleri zedelenmenin olduðu plantar fasia ve topuk dikeni bölgesindeki yapýlarýn hücrelerini uyararak o bölgedeki iyileþmeyi hýzlandýrýr.yakýn tarihli araþtýrmalarda özellikle diðer tedavilerle sonuç alýnamayan topuk dikeni vakalarýnda yüz güldürücü sonuçlar bildirilmiþtir. Genelde bir bazen birer ay arayla iki kez uygulanmaktadýr. PRP tedavisi diz kalça gibi eklem romatizmalarýnda, tenisçi dirseði gibi tendon romatizmalarýnda etkili olduðu zaten ispatlanmýþ bir yöntemdir. Artýk topuk dikeni ve plantar fasiitin de PRP tedavisinin kullaným alanýna girdiðini söyleyebiliriz.tabii ki tüm tedaviler ve PRP tedavisi de aktivite modifikasyonu ve uygun egzersiz programý ile desteklenmelidir. PRP tedavisi bir çok inatçý kas iskelet sistemi hastalýðýnda yeni bir umut olmaya devam etmektedir." 19:55 19:45 8 Her þey 28 Mayýs 1453 tarihinde, yani Ýstanbul'un fethinden bir gün önce baþlar. Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. Oyuncular : Ýsmail Hacýoðlu, Vildan Atasever, Uður Çavuþoðlu, Alper Kul Osmanlý Tokadý Fatih Harbiye Uzun uðraþlar sonucu Macit i yeniden kazanan Neriman, aþklarýný doyasýya yaþamaya kararlýdýr. Macit, gölge gibi sürekli karþýlarýna çýkan Þinasi ye artýk dur deme vaktinin geldiðini düþünür. Pelin, Macit ten vazgeçmeyeceði gibi yeni planlar üzerine çalýþmaya baþlamýþtýr. Aslý, vicdanýnýn sesine doðru giderken, Þahika nýn büyük sýrrý gün yüzüne çýkýyor.saat : 19:45-22:45 (180 dakika) Tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Neslihan Atagül, Kadir Doðulu, Yunus Emre Yýldýrýmer, Dilara Öztunç Yönetmen : Sadullah Celen 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Bugünün Saraylýsý Ayþen cesaret göstererek attýðý adým karþýsýnda Ata ile arasýný düzeltmeyi baþarýr. Artýk Ata nýn isteði üzerine saklamalarý gereken bir sýrlarý vardýr. Savaþ ýn ise zafer sarhoþluðu uzun sürmeyecektir. Atýf kendisine bir çýkýþ yolu ararken, Feride hem Atýf için hem de karnýndaki bebeði için yalnýz baþýna mücadele vermektedir. Süreyya karþýlýksýz aþkýnýn aðýrlýðýný daha fazla kaldýramayarak son noktaya gelir. Fatih in Süreyya ya destek olmaktan baþka seçeneði yoktur. Neslihan ýn, Ayþen i Savaþ tan uzaklaþtýrmak için attýðý adým ayaðýna dolanýrken, Ayþen i kaybetmemek için durmadan çabalayan Savaþ, gerçeklerle karþýlaþtýðýnda kendisini iyice intikamý ve aþký arasýnda sýkýþmýþ bulur. Osman Nuri Paþa Osman Nuri (1832, Tokat , Ýstanbul), Türk asker. Gazi Osman Paþa olarak bilinir. 1832'de, Tokat'ta, Yaðcýoðullarý ailesinin bir bireyi olarak dünyaya geldi. Beþiktaþ taki Askerî Rüþtiyede ve Kuleli Askerî Ýdâdîsinde (lisesinde) okudu. Harbiye yi yirmi yaþýnda ikincilikle bitirdi. Harp Akademisine girdi. Kýrým Savaþý'nýn çýkmasý üzerine Tuna cephesine gönderildi. Burada dört yýl kalarak, Teðmenliðe yükseldi. Savaþýn sonunda ise Yüzbaþý oldu. Genelkurmay Baþkanlýðý'nda çalýþtýðý zamanlarda Osmanlý Devleti'nin nüfus sayýmý ile kadastro usulünde haritasýnýn çizilmesi kararlaþtýrýldýgýndan, Bursa ilinden baþlanmasý üzerine bu göreve askeri temsilci olarak tayin edildi. 1861'da Teselya da, Yeniþehir de ve Cebel-i Lübnan da görev aldý. Girit isyanlarý nýn baþlamasý üzerine Girit e tayin edildi da Girit'teki çalýþmalarýndan dolayý Serdar-ý Ekrem Ömer Paþa'nýn takdirini kazanarak Miralay (Albay) oldu. Yemen e gönderildi. Arkasýndan Paþa rütbesiyle 1875 yýlýnda Rumeli de bulunan 5. Ordu'ya baðlý Manastýr Fýrka (tümen) Komutanlýðýna tayin edildi. Buradaki çalýþmalarýndan dolayý Birinci Ferik (Korgeneral) oldu. 27 Haziran 1876 yýlýnda Sýrbistan'ýn, Osmanlý Devleti'ne ültimatom vermesi sebebiyle, Osman Paþa Vidin komutanlýðýna getirildi. Sýrp Ýsyanlarý baþlayýnca emrindeki birliklerle Ýzver tepelerini ve Zayçar kasabasýný geri aldý ve bu nedenle Sýrp ordusu çekilmek zorunda kaldý. Osman Paþa'nýn hedefi Belgrad'ý almaktý ancak Seraskerden izin verilmedi, zira þartlar uygun deðildi. 1876'da bu savaþýn hemen ardýndan Müþir (Mareþal) oldu. Osman Paþa'yý tanýtan, Osmanlý-Rus Savaþý'ndaki Plevne Savunmasý'dýr. FENER BALIKLI LAZANYA Malzemeler 400 gr. fener balýðý filetosu 8 adet lazanya 2 adet domates 2 adet sivri biber 1 diþ sarýmsak 1 adet küçük boy soðan 3 çorba kaþýðý zeytinyaðý Tuz, Karabiber 100 gr. kaþar peynir Galeta unu Yemeðin Tarifi Fener balýðý filetosunu ve kabuðu soyulmuþ domatesi küçük kuþbaþý doðrayýn. ince doðranmýþ soðaný zeytinyaðýnda hafif pembeleþtirin, sarýmsaðý, ince Cesaret korkunun yokluðu deðil, Korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. (Mark Twain) kýyýlmýþ biberi ve fener balýðýný ilave edip 3 dakika sote edin. Domates, tuz ve karabiber ekleyip 2 dakika daha piþirin. Lazanyayý haþlayýp, süzün. Lazanyalarý üst üste gelmemesine dikkat ederek tek sýra halinde yaðlanmýþ tepsiye dizin. Balýklý harcýn yarýsýný yayýn. Üzerine 1 kat daha lazanya yerleþtirin. Bu iþlemi er üste lazanya gelecek þekilde 1 kez daha tekrarlayýn.lazanyanýn üzerine rendelenmiþ kaþar peyniri döküp, galeta unu serpin.fener balýklý lazanyayý 200 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda üzeri kýzarana kadar piþirin. Dilimledikten sonra sýcak olara servis yapýn. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00 Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 18:20 Ana Haber 19:00 Ana Haber 20:00 Bugünün Saraylýsý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 16:50 Gezebilsem 18:00 Hafta Sonu Haberleri 19:00 Türk Filmi Yerli Sinema 20:40 Türk Filmi 22:30 Yabancý Sinema Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Güldür Güldür 17:15 Ayý Yoði Animasyon 19:00 Ana Haber 19:45 Fatih Harbiye 22:45 Adýný Kalbime Yazdým 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Küçük Aða 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:55 Osmanlý Tokadý 22:40 Harry Potter ve Ölüm Yadigarlarý Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

9 9 YÖK'ten "Öðretim üyelerine demeç yasaðý" açýklamasý YÖK, "öðretim üyelerinin demeç vermesine" getirilen yasaðýn, yetkili olmadýðý halde ilgili üniversite adýna o üniversiteyle ilgili resmi konulara iliþkin beyan ve demeç vermeyi engelleme amacý taþýdýðýný açýkladý. YÖK Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði'nden, bazý basýn yayýn organlarý ile sosyal medyada Yükseköðretim Kurulu'nca Yükseköðretim Kurumlarý Yönetici, Öðretim Elemaný ve Memurlarý Disiplin Yönetmeliðinde yapýlan son deðiþikliklere iliþkin yazýlý bir basýn açýklamasý yapýldý. Her þeyden önce iþaret edilmesi gereken hususun, medyada söz konusu edilen disiplin maddesi olan "6. Madde ö- Bilimsel tartýþma ve açýklamalar dýþýnda, yetkili olmadýðý halde basýna, haber ajanslarýna veya radyo ve televizyon kurumlarýna resmi konularda bilgi veya demeç vermek" ifadesinin yeni bir madde olarak düzenlenmediði ve zaten ayný Yönetmeliðin deðiþiklikten önceki 21 Haziran 1982 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandýðý belirtildi. Daha önce Resmi Gazete'de yayýmlanan yönetmeliðin 9. maddesinin "g" bendi olarak mevcut olduðu ve orada bu eyleme karþýlýk olarak kademe ilerlemesinin durdurulmasý cezasýnýn tayin edildiði belirtildi. -"GETÝRÝLEN YASAKLAMA MEDYADAKÝ TAR- TIÞMALARA KATILMASININ YASAKLANMASI DEÐÝL"- Ýkinci olarak ifade edilmesi gereken hususun ise þu þekilde açýklandý: "Söz konusu fýkra ile getirilen yasak, akademik ve bilimsel araþtýrma veya tartýþmalarýn yasaklanmasý, ya da öðretim elemanlarýnýn güncel konulara iliþkin medyadaki tartýþmalara katýlmasýnýn yasaklanmasý deðil, yetkili olmadýðý halde ilgili üniversite adýna o üniversiteyle ilgili resmi konulara iliþkin beyan ve demeç vermeyi engelleme amacý taþýmaktadýr. Fýkrada yer alan "resmi konularda' ifadesi buna iþaret eden bir kavramdýr. Bununla amaçlanan resmen yetkili olmadýðý halde bir yükseköðretim kurumu adýna demeç veya açýklama yapmaktýr." -"YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝK YÖNETMELÝÐÝ KANUNA UYGUN HALE GETÝRME"- "1982 yýlýnda yapýlmýþ bir düzenlemenin devamýnda niçin yarar görüldüðü?" sorusuna da cevap verilen açýklamada, buradaki etkenin, düzenlemede herhangi bir yarar görülmesi veya bu yasaðýn haklý bulunmasý deðil, 657 sayýlý devlet memurlarý kanunun amir hükümlerine uymak zorunluluðundan kaynaklandýðý belirtildi. Disiplin suç ve cezalarýnýn 2547 sayýlý kanunda ve 657 sayýlý kanunda düzenlendiði ve 2547 sayýlý kanunda hüküm olmayan hallerde 657 sayýlý kanunun uygulanmasýnýn bir zorunluluk olduðundan, 657 sayýlý kanunun ise bu tür eylemleri yasaklayan bir kanun hükmü içerdiðinden böyle bir düzenlemenin zaruri görüldüðü kaydedildi. Bu yönetmelik düzenlemesi olmasa dahi ayný eylemin öðretim elemanlarý ve memurlarca iþlenmesi halinde zaten bu kanun hükmünün uygulanacaðý aktarýlan açýklamada, "Yapýlan deðiþiklik sadece yönetmeliðin kanuna uygun hale getirilmesi þeklindedir. Bütün bu nedenlerle, yapýlan deðiþiklikte önceki metin aynen korunmuþ fakat eylemin karþýlýðý olarak tayin edilen disiplin cezasý indirilmiþ, ilgili kanunlarda bir deðiþikliðe gidilene kadar) daha aðýr olan kademe ilerlemesinin durdurulmasý deðil, daha hafif bir disiplin cezasý olan kýnama cezasý öngörülmüþtür" denildi. Sanayi kapasite raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerine göre 2013 yýlý sonu itibariyle 68 bin 443 adet geçerliliði devam eden sanayi kapasite raporu bulunuyor. Bu raporlarýn ait olduðu üretim tesislerinin yüzde 38.86'sýnda 1-9 arasýnda, yüzde 46.75'inde arasýnda, yüzde 6.76'sýnda arasýnda, yüzde 5.38'inde arasýnda, yüzde 2.25'inde ise 250'den fazla çalýþan bulunuyor. Sanayi tesislerinde 2012 yýlýnda toplam çalýþan sayýsý 2 milyon 434 bin 185 iken 2013 yýlýnda yüzde 9.43 artýþla 2 milyon 663 bin 764 oldu. TOBB, 2013 yýlý Sanayi Kapasite Raporu Ýstatistiklerini yayýmladý. Buna göre 2013 yýlý sonu itibariyle 68 bin 443 adet geçerliliði devam eden sanayi kapasite raporu bulunuyor yýlýnda 63 bin 937 olan kapasite rapor sayýsý, 2013 yýlýnda yüzde 7.05 artýþla 68 bin 443 oldu. Bu raporlarýn ait olduðu üretim tesislerinin yüzde 38.86'sýnda 1-9 arasýnda, yüzde 46.75'inde arasýnda, yüzde 6.76'sýnda arasýnda, yüzde 5.38'inde arasýnda, yüzde 2.25'inde ise 250'den fazla çalýþan bulunuyor. -TOPLAM ÇALIÞAN SAYISI 2 MÝLYON 663 BÝN 764 OLDU- Bu tesislerde 2012 yýlýnda toplam çalýþan sayýsý 2 milyon 434 bin 185 iken 2013 yýlýnda yüzde 9.43 artýþla 2 milyon 663 bin 764 oldu. Toplam çalýþanlarýn yüzde 33.25'i 250 ve daha fazla çalýþan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 21.02'si , yüzde 12.31'i 50-99, yüzde 28.06'sý 10-49, yüzde 5.36'sý ise 1-9 çalýþaný bulunan tesislerde istihdam edildi. Geçerli Raporlara göre istihdamýn en fazla olduðu ilk beþ il sýrasý ile 597 bin 808 ile Ýstanbul, 222 bin 380 ile Bursa, 171 bin 664 ile Ýzmir, 146 bin 629 ile Kocaeli ve 142 bin 845 ile Ankara oldu. En az çalýþan bulunan son beþ il 359 ile Ardahan, 642 ime Bayburt, 836 ile Tunceli, 852 ile Iðdýr ve 933 ile Hakkari olarak belirlendi. -SANAYÝ TESÝSLERÝNDE EN ÇOK MÜHENDÝS ÝSTANBUL'DA ÇALIÞIYOR- Sanayi tesislerinde en çok mühendis Ýstanbul'da çalýþýyor. Ýstanbul'da çalýþan 18 bin 319 mühendise karþýlýk, Ankara'da 14 bin 229, Bursa'da 8 bin 904, Kocaeli'nde 8 bin 633, Ýzmir'de 7 bin 952 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi. Toplam çalýþanlarýn yüzde 3.78'ini mühendis, yüzde 4'ünü teknisyen, yüzde 7.31'ini usta, yüzde 73.01'ini iþçi, yüzde 1.03'ünü diðer personel ve yüzde 10.87'sini idari personel oluþturdu SONU ÝTÝBARÝYLE SANAYÝ TESÝSLERÝNDE ORTA- LAMA 39 KÝÞÝ ÇALIÞTIÐI BELÝRLENDÝ- Sanayi tesislerinde ortalama çalýþan sayýsý 2012'de 38 iken 2013'de 39 oldu. Sanayi tesisi baþýna en çok çalýþaný olan il 87 ile Zonguldak oldu. Zongldak'ý Tekirdað 81 ile, Kýrklareli 80 ile, Karaman 74 ile, Kocaeli 74 ile izledi. -EN ÇOK KAPASÝTE RAPORU "GIDA ÜRÜNLERÝ ÝMALATI" KONUSUNDA YAPILDI- En çok kapasite raporu yüzde oranýnda "Gýda Ürünleri Ýmalatý" faaliyet grubunda düzenlendi. Daha sonra en çok kodlanan faaliyet gruplarý sýrasý ile "fabrikasyon metal ürünleri imalatý (makine ve teçhizat hariç)" yüzde 10.12, "tekstil ürünlerinin imalatý" yüzde 8.26, "baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ makine ve ekipman imalatý" yüzde 7.60, "kauçuk ve plastik ürünlerin imalatý" yüzde 6,91 oranlarýnda gerçekleþti. En az kapasite raporu düzenlenen son beþ faaliyet grubu ise þöyle: "Ormancýlýk ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi (yüzde 0.003)", "ham petrol ve doðal gaz çýkarýmý (yüzde 0.011)", "balýkçýlýk ve su ürünleri yetiþtiriciliði (yüzde 0.013)", "Tütün ürünleri imalatý (yüzde 0.03)", "diðer hizmet faaliyetleri (yüzde 0.1)" olarak sýralandý yýlý sonu itibariyle en çok Sanayi Kapasite Raporu Ýstanbul, en az Bayburt'ta düzenlenmiþtir. En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beþ il sýrasý ile Ýstanbul 16 bin 669, Bursa 4 bin 836, Ankara 4 bin 451, Ýzmir 4 bin 367 ve Konya 2 bin 521 oldu. En az kapasite raporu düzenlenen son beþ ile sýrasý ile Bayburt (21), Ardahan (43), Tunceli (46), Iðdýr (58) ve Siirt (58) oldu. -KAPASÝTE RAPORLAR- ININ BÝN 162'SÝ YÜKSEK TEKNOLOJÝ KONULARIN- DA DÜZENLENDÝ- Geçerli olan Kapasite Raporlarýna göre bin 162 kapasite raporu yüksek teknoloji ürünleri, 15 bin 67 kapasite raporu orta-yüksek teknoloji, 22 bin 391 kapasite raporu orta-düþük teknoloji ve 33 bin 922 kapasite raporu düþük teknoloji konusunda düzenlendi. -BÝN 162 YABANCI SERMAYELÝ FÝRMA KAPASÝTE RAPORU YAPTIRDI- Yabancý sermayeli firmalarýn üretim tesislerinin en çok olduðu il 183 ile Kocaeli oldu. Kocaeli'ni 174 ile Ýstanbul, 172 ile Ýzmir, 136 ile Bursa ve 86 Tekirdað izledi. Yabancý sermayeli firmalarýn kapasite raporu yaptýrdýklarý tesislerin faaliyet grubuna göre ilk beþ sýralamasý "fabrikasyon metal ürünleri imalatý (makine ve teçhizat hariç)", "kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatý", "baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ makine ve ekipman imalatý", "kauçuk ve plastik ürünlerin imalatý" "gýda ürünlerinin imalatý" biçiminde oldu. -EN ÇOK YABANCI SERMAYELÝ SANAYÝ TESÝSÝ ALMANYA SERMAYELÝ- Yabancý sermayeli sanayi tesisleri sayýsýnda 230 adetle Almanya ilk sýrada yer aldý. Daha sonra sýrasý ile Hollanda 149 ile, Fransa 98 ile, Ýtalya 95 ile, ABD 74 ile geldi. Tarýmda ihracat 17 milyar dolara dayandý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ihracatýn ithalattan 3 kat hýzlý arttýðý tarým ve gýdada ihracatýn 2013 yýlýnda genel ihracattaki yüzde 0.4 düþüþe karþýn yüzde 11.4 artarak 17 milyar dolara dayandýðýný bildirdi. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2013 yýlýnda tarým ve gýdada ihracatýn 16 milyar 984 milyon dolara ulaþtýðý bildirildi. Tarým ve gýdada 2013 yýlýnda ithalatýn yüzde 4.33 artýþla 10 milyar 734 milyon dolardan 11 milyar 199 milyon dolara çýktýðýný, yüzde 6.4 olan genel ithalatýn altýnda arttýðýný belirtti. -GIDA VE TARIMDA ARALIK AYI ÝHRACATI- Bayraktar, Aralýk ayýnda ihracatýn, 2012 yýlýnýn Aralýk ayýna göre yüzde 20 artýþla 1 milyar 472 milyon dolardan 1 milyar 765,7 milyon dolara yükseldiðini, ithalatýn yüzde 14.3 artýþla milyon dolardan 1 milyar 64.6 milyon dolara çýktýðýný bildirdi YILINDA 5 MÝLYAR 786 MÝLYON DOLARLIK DIÞ TÝCARET FAZLASI yýlýnda tarým ve gýda ihracatýnýn 17 milyar dolarý dayandýðýný, ithalatýn 11.2 milyar dolarda kaldýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Tarým ve gýda, sadece Aralýk ayýnda 701 milyon dolarlýk, 2013 yýlýnýn tamamýnda ise 5 milyar 785,7 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verildi. Dýþ ticaret fazlasýndaki artýþýn sebebi ihracatýn, ithalattan 3 kat hýzlý artmasýdýr. Tarým ve gýda 5,8 milyar dolara yakýn dýþ ticaret fazlasý vererek, 99 milyar 782 milyon dolar dýþ ticaret açýðý veren ülke ekonomisine çok büyük katký yaptý." Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Ýran'dan dönüþte, uçakta gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Erdoðan, dolaylý yollardan da olsa, sadece kendisi ve ailesinin deðil, Cumhurbaþkaný ve Meclis Baþkaný'nýn da dinlenildiðini söyledi. Erdoðan, "Cumhurbaþkaný nýn dinlenmesinden Meclis Baþkaný na varýncaya, benim dinlenmeme kadar. Ailelerimize, çocuklarýmýza varýncaya kadar herkesi dinlemiþler. Direkt dinlemesi þart da deðil zaten. Mesela kalkýyor Deniz i dinliyor, ben de telefonla Deniz le konuþuyorum. Oradan takýlýyor veya Okan ile görüþüyorsa oradan giriyor. Yolu çok" þeklinde konuþtu. Makamýnda bulunan dinleme cihazýyla ilgili son geliþmeleri de paylaþan Baþbakan Erdoðan, "Arkadaþlarým böcekle ilgili de çalýþýyorlar. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlý Aralýk ayý Dýþ Ticaret Ýstatistikleri'ni açýkladý. TÜÝK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yýlý Aralýk ayýnda, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 4.9 artarak 13 milyar 220 milyon dolar, ithalat yüzde 16.7 artarak milyon dolar olarak gerçekleþti. -DIÞ TÝCARET AÇIÐI YÜZDE 37.3 ARTTI- Aralýk ayýnda dýþ ticaret açýðý yüzde 37.3 artarak 7 milyar 222 milyon dolardan 9 milyar 917 milyon dolara çýktý. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2012 Aralýk ayýnda yüzde 63.6 iken, 2013 Aralýk ayýnda yüzde 57.1'e düþtü. MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝLERÝNDEN -EN FAZLA ÝHRACAT MEYVEDE- Fasýllar arasýnda 2013 yýlýnda en fazla ihracatýn 3 milyar 971,9 milyon dolarla meyve, turunçgiller, kavun ve karpuzda görüldüðünü vurgulayan Bayraktar, bunu 1 milyar 800,3 milyon dolarla sebze, meyvelerden elde edilen ürünler faslýnýn takip ettiðini belirtti. Bayraktar, geçen yýl hububat, un, pastacýlýk ürünlerinde 1 milyar 545,3 milyon, hayvansal ve bitkisel yaðlarda 1 milyar 403,1 milyon, deðirmencilik ürünleri, malt, niþasta, inülin, buðday glüteninde 1 milyar 115 milyon, yenilen sebzeler ve azý kök ve yumrularda 1 milyar 39,6 milyon dolarlýk ihracat yapýldýðýna dikkat çekti. -EN FAZLA ÝTHALAT HUBUBATTA- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, 2013 yýlýnda fasýllar arasýnda en fazla ithalatýn, 1 milyar milyon dolarla hububatta olduðunu vurgulayarak, 1 milyar milyon dolarla hayvansal ve bitkisel katý ve sývý yaðlar, yemeklik katý yaðlar, hayvansal ve bitkisel mumlarda, 1 milyar 665,1 milyon dolarla yaðlý tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve týpta kullanýlan bitkiler, saman ve kaba yemlerde, 1 milyar 574,8 milyon dolarla gýda sanayinin kalýntý ve döküntüleri, hayvanlar için hazýrlanmýþ kaba yemlerde yapýldýðýný belirtti. Türk çiftçisinin her türlü zorlukla mücadele ederek, gece gündüz büyük gayretle ürettiði ürünlerin dünya pazarlarýnda yaþanan öldürücü rekabete raðmen yer bulduðunu ve genel ihracattaki düþüþe karþýn tarým ve gýdada ihracatýn çift haneli rakamlarda arttýðýný bildiren Bayraktar, "Çiftçimiz, elinden geleni fazlasýyla yaptý" dedi. Erdoðan: Herkesi dinlemiþler Kendilerine yeni yeni þeyler geliyor. Bazý þeyler yeni dökülmeye baþladý. Herkes ürküyor, korkuyordu. Artýk bilgiler gelmeye baþladý. Kimler neler çekmiþ neler. Ýtiraf diyebileceðimiz þeyler geldi" dedi.erdoðan, telefon dinlemeleri konusunda yeni düzenlemeye gideceklerini de söyledi.erdoðan konuyla "Adli takip kararýný ancak Aðýr Ceza Mahkemesi oybirliði ile verebilecek, oyçokluðu ile deðil. Bunu niye getiriyoruz? Artýk böyle rastgele dinleyelim, þu olsun, bu olsun yok. Mahkemelerde dinlemelerin bir yeri, bir aðýrlýðý olacak" diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Özel Yetkili Mahkemelerin elindeki dosyalarýn Aðýr Ceza Mahkemeleri'ne devri sýrasýnda bazý davalarýn düþebileceðini belirtti. Dýþ ticaret açýðý 100 milyar dolara dayandý ARINDIRILMIÞ SERÝYE GÖRE ÝHRACAT YÜZDE 2.3 AZALDI- Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2013 Aralýk ayýnda bir önceki aya göre ihracat yüzde 2.3 azaldý, ithalat yüzde 1.9 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2013 yýlý Aralýk ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat yüzde 4.9, ithalat yüzde 12.5 arttý YILI ÝHRACATI MÝLYAR DOLAR yýlýnda ihracat bir önceki yýla göre yüzde 0.4 oranýnda azalýþla 151 milyar 869 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 6.4 oranýnda artýþla 251 milyar 651 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Dýþ ticaret açýðý 2013 yýlýnda yüzde 18.7 oranýnda artýþla 99 milyar 782 milyon dolar oldu.

10 10 Economist: Geliþen ülkelerle ilgili paniðe gerek yok Dergi ayrý bir yazýda Koç ve Sabancý gruplarýnýn son geliþmeler üzerinden mevcut durumunu ve Türkiye ekonomisi için önemini yazmýþ. Dergi geliþmekte olan piyasalarla ilgili kriz söylentilerine deðinerek 'geniþ çaplý bir geliþmekte olan piyasalar krizi için bir neden yok' yorumunu yapýyor. 'Panik yapmayýn' baþlýklý yazýda ortada böylesine bir neden olmamakla birlikte gergin yatýrýmcýlarýn neden yaratabileceðini yazýyor. Gazete özetle þu görüþleri aktarýyor: "Bir merkez bankasý gece yarýsýndaki bir acil toplantýdan sonra faiz oranlarýný ikiye katlar. Bir ülke, döviz rezervlerinin giderek azalmasýyla büyük bir devalüasyonun içine doðru zorlanýr. Türkiye ve Arjantin'deki son olaylar, 'deki geliþmekte olan piyasalar krizinin erken dönemlerinin ürkütücü yankýlarýna sahip. O felaket Tayland'da izole edilmiþ problemlerle baþladý. Ancak yatýrýmcýlarýn geliþmekte olan piyasalardaki tüm varlýklarýný terk etmesi, kurlarýn çökmesi, ekonomilerin birdenbire düþmesi ve dýþ borçlarýn ödenemezliðinin ispatlanmasýyla bu, genel bir çöküntüye dönüþtü bir tekrar getirebilir mi?" Economist: Krizle ilgili iyimserlerin tarafýndayýz"aralarýnda Uluslararasý Para Fonu'nun da bulunduðu iyimserler hayýr diyor. Geliþmekte olan piyasalarýn çoðunun 1997'de olduklarýndan çok daha az kýrýlgan olduklarýný öne sürüyorlar. Esnek döviz kurlarýna sahipler; rezervleri daha yüksek, cari açýklarý daha küçük, borçlarý daha az ve yerel kur cinsinden ifade edilmeleri daha muhtemel." Economist, kötümserlerinse, geliþmekte olan piyasalardaki varlýklarý daha az çekici hale getiren nedenlere, özellikle de ABD'deki daha yüksek faiz oraný ve Çin'deki daha düþük büyüme ihtimali üzerine eðiliyor. Dergi, birçok Amerikalý yatýrýmcýnýn, yýllarca riskli yerlerde kazanç saðladýktan sonra paralarýný evlerine getirdiðini belirtiyor. Ayrýca yýllarca kredi büyümesini artýrdýktan sonra geliþmekte olan piyasalarýn, halinden memnun politikacýlar, yüksek þirket borcu yükleri ve göründüklerinden daha riskli bankalar gibi yeni kýrýlganlýklarý olduðunu yazýyor. Yazýda daha sonra derginin kendi görüþü aktarýlýyor. Özetle þunlar belirtiliyor: "Her þeyi göz önünde tutan bu gazete iyimserlerin tarafýndan yer alýyor. Kolay para günleri sona eriyor, ama yavaþça. Birçok geliþmekte olan piyasa 15 yýl önce olduðundan daha az kýrýlgan ve savunmalarýný hýzlýca geliþtiriyor. Önceden tahmin edilemeyen þey, panik." Arjantin ve Türkiye'nin son müdahalelerini olumlu bulan Economist þu eklemeyi yapýyor: "Daha yapýlacaklar var. Birçok 'Yolsuzluk soruþturmasý, paralel devlet soruþturmasýna dönüþtürülüp kapatýlacak' CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Aydýn Milletvekili Bülent Tezcan, Ýstanbul'daki yolsuzluk soruþturmasýnýn paralel devlet soruþturmasýna dönüþtürülüp üstünün örtülmeye çalýþýldýðýný söyledi. Tezcan, Rýza Zarrab'ýn uçaðýyla umreye giden bakanýn haricinde, ayný uçaðý deðiþik seyahatler için kullanan 3 bakan daha bulunduðunu da iddia etti.yolsuzluk soruþturmalarýyla gündemin yoðun bir þekilde devam ettiðini dile getiren Tezcan, fezlekelerin düzenlendiðini, iade edildiðini ifade etti. Soruþturmalarýn kapatýlmaya çalýþýldýðýný belirten Tezcan, bir kýsým savcý ve polislerin ise iktidarýn baskýlarýna raðmen soruþturmayý yürütmeye çalýþtýðýný kaydetti. Rýza Zarrab'ýn daha evvel bir bakaný Umre'ye götürdüðünün bilindiðini hatýrlatan Tezcan, "Ancak bu soruþturmayla ortaya çýktý ki Rýza Zarrab'ýn uçaðýyla gezen sadece bir bakan deðil. Üç isim daha var. Uçaðýn bütün uçuþ kayýtlarý, tespit edilmiþ durumda. Nereye gittiði, kimleri taþýdýðý, yakýt kullanýldýðýna kadar tespit edilmiþ. Görüyoruz ki, Rýza Zarrab sanki bu uçaðý Bakanlar Kurulu'na tahsis etmiþ. Bildiðimiz sayýn bakanýn dýþýnda üç bakanýn daha, uçakla yurt dýþýna çeþitli seyahatlerde bulunduðu, bilinen bir gerçek. Bu soruþturma ile ortaya çýkan delillerin içerisinde. Her delili karartmak için, her geçen gün bir adým atýldýðýný biliyoruz. Bu bakanlarýn, kim olduðu bellidir. Bunu örtmeye çalýþanlar, doðrudan doðruya bunun sorumlusu olacaklar ve suç iþleyeceklerdir. Bakanlarýn ismini vermiyorum, önümüzdeki günlerde bunu kamuoyu öðrenecek. Baþbakan'a soruyorum, bu bakanlar kimler. Baþbakan açýklasýn. Ya da bakanlarýn kendileri cevap versin." dedi. Soruþturma savcýsýnýn iddianameyi tamamladýðýný ve tam bu sýrada görevden alýndýðý iddialarý olduðunu dile getiren Tezcan, yeni baþsavcýnýn derhal önlem almak için Celal Kara ve diðer savcýdan dosyalarý aldýðýný söyledi. Tezcan, þu sorularý yöneltti: "Rýza Zarrab 'Eðer beni korumazsanýz konuþacam' diye tehdit etti mi? Bu tehdit üzerine mal varlýðýndaki tedbir aceleyle kaldýrýldý mý? Önümüzdeki günlerde Rýza Zarrab'ýn para trafiðini önlemek üzere tehdide dikkate alarak hastalýðý da bahane edilerek tahliye edilecek mi? Böyle bir hazýrlýk var mýdýr?" Adalet Bakaný Bekir Bozdað hakkýnda hazýrlanan fezlekenin iadesiyle ilgili "Adalet Bakanlýðý Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na hangi gerekçeyle fezlekeyi iade etti?" diye soran Tezcan, ayný fezlekenin Meclis'e de gönderildiðini ve iade edildiðini belirterek Meclis Baþkaný ile Adalet Bakaný'nýn el ele verdiðini, suç ile dosyalarýn ortada kaldýðýný vurguladý. Yeni baþsavcý ve yeni heyet, 'suçu gerektirir bir þey yoktur' deyip fezleke düzenlemeyeceðini ifade eden Tezcan, yapýlmaya çalýþýlanýn bu olduðunu vurguladý. Bu soruþturmalarýn akýbetinin daha uzun süre izlenileceðini dile getiren Tezcan, þöyle devam etti: "Ýstanbul'daki yolsuzluk soruþturmasý artýk bir baþka kýlýfa sokulmaya çalýþýlýyor. Paralel devlet soruþturmasýna dönüþtürülüp, yolsuzluk soruþturmasýnýn üstü örtülmeye çalýþýlýyor. Yani ayrý bir paralel devlet soruþturmasý deðil, mevcut dosya üzerindeki çalýþma, bu soruþturmayý yürüten emniyet görevlileri ve savcýlar üzerinde bir paralel devlet soruþturmasý þekline dönüþtürülmeye çalýþýlýyor." þeklinde konuþtu. Yolsuzluðun üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Tezcan, yolsuzluðu soruþturan kamu görevlilerinin hýrpalanmasýna müsaade etmeyeceklerinin altýný çizdi. Kamu görevlilerine zulüm uygulayanlarýn hesabýný vereceðini belirtti. Yargýya müdahalenin en üst seviyede olduðu bir dönemi yaþadýklarýnýn altýný çizdi. Tezcan, iktidarýn bugüne kadar gizli dinlemeler, yasadýþý dinlemeler konusunda bir önlem almamasýnýn tek bir nedeni olduðunu ve bunun sebebinin ise suçun ortaðý olmalarý olduðunu kaydetti. geliþmekte olan piyasada reel faiz oranlarý hala negatif. Ama istikamet doðru ve birçok ülke hýzlý hareket ediyor." Economist son olarak yatýrýmcýlara gergin olmamayý tavsiye ediyor, aksi takdirde bunun olumsuz etkileri olacaðýný belirtiyor. Economist'ten Sabancý ve Koç analiziderginin yeni sayýsýnda ayrý bir yazýda Koç ve Sabancý gruplarýnýn Türkiye ekonomisi içindeki yerine deðiniliyor ve "iki büyük aile þirketi ülkedeki krizi savuþturmalý" yorumu yapýlýyor. Yazýda Koç ve Sabancý gruplarýnýn geçmiþleri, mevcut yapýlarý ve Türkiye ekonomisi içindeki konumlarý ayrýntýlý bir þekilde anlatýlýyor. Yazýnýn baþýnda Türkiye'nin en eski ve en büyük iþ hanedanlarýnýn yýllar boyunca çeþitli ekonomik ve siyasi fýrtýnalarýn üstesinden gelerek yaþamayý sürdürdüðü, ilgi alanlarýnýn bankacýlýktan ve perakendecilikten elektrik, araba ve buzdolabý üretimine kadar farklý alanlara uzandýðýna, yan kuruluþlarýnýn birçoðunun küresel firmalarla ortak giriþim türünde olduklarý, kredi derecelendirme kuruluþu Standart & Poors'un Koç grubuna Türkiye'ye verdiðinden daha yüksek not verdiði aktarýlýyor. Economist, Türkiye'deki son faiz artýrýmýyla ortaya çýkan tablonun bu iki gruba dayanýklýlýklarýný göstermek için yeni bir fýrsat sunduðunu yazýyor. Dergiye göre Türk Lirasý'nýn deðerindeki yeni düþüþler, yüksek borçlanma maliyetleri ve enflasyon artýþlarý bu gruplarýn Türkiye içindeki satýþlarýný vurabilir ama gruplarýn döviz pozisyonlarý idare edilebilir durumda. Yazýda iki grubun temsilcilerinden Mustafa Koç ve Güler Sabancý'nýn genel olarak politikanýn dýþýnda durduklarý ancak Koç holdinge ait bir otelin (Divan Otel) Gezi Parký gösterileri sýrasýnda kapýlarýný göstericilere açmasýnýn bakanlarýn tepkisine neden olduðu aktarýlýyor. Yazýnýn en sonunda þu yoruma yer veriliyor: "Bazý daha genç Türk köklü ailelerinden farklý olarak Koç ve Sabacý klanlarý gazete veya diðer haber yayýn organlarýna sahip olma gösteriþine karþý direndiler. Ayrýca kamunun sahip olduðu tesisleri inþa etmek veya iþletmeye de yaklaþmadýlar. Bu, çýkar çatýþmalarý ve rüþvet yiyen yetkililerle dolu bir alan. Geçmiþteki akýllý hükümetler bu iki hanedanýn kendileri için tehdit olmadýðýný anladýlar ve onlarý, iþlerini yapmaya devam etmelerine müsaade ettiler. Bu uzun süre devam etsin." Bu arada Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu geliþmekte olan piyasalarla ilgili artan kriz kaygýsý bugün Ýngiliz gazetelerinde geniþ yer tutuyor. Financial Times tam sayfa haberinde geliþmekte olan piyasalar içinde deðerlendirdiði altý ülkedeki son geliþmeleri tek tek ele almýþ. Bu ülkeler Türkiye, Brezilya, Arjantin, Rusya, Endonezya ve Güney Afrika. Kredi kartlarýnda yeni dönem Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) ''Banka kartlarý ve kredi kartlarý hakkýnda yönetmelik''te yaptýðý deðiþiklik, yarýndan itibaren yürürlüðe giriyor. Buna göre; 1 Þubat itibariyle kredi kartlarýnda taksitlendirme süresi 9 ayý geçemeyecek. Kredi kartýyla telekomünikasyon, yemek, gýda ve akaryakýt harcamalarýnda taksit dönemi sona erecek. Taksitle cep telefonu kesinlikle alýnamayacak. Kredi kartýyla kontör alýnabilecek ancak taksit olmayacak. Gýda harcamalarýndaki taksitlendirme yasaðý, restoranlardaki yemeði de kapsayacak. Düzenlemeyle tüketici kredilerinin vadesi 36 ayý, taþýt kredilerinin vadesi ise 48 ayý aþamayacak. BDDK tarafýndan yapýlan deðiþiklikle ilgili yönetmeliðe þu fýkra eklenmiþti: "Mal veya hizmet alýmý sonrasý belli bir ücret karþýlýðý borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiði dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarý ile gerçekleþtirilecek mal ve hizmet alýmlarý ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayý geçemez. Kredi kartlarýyla gerçekleþtirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gýda ve akaryakýt alýmlarýnda taksit uygulanamaz." AK Parti'den bir istifa daha Ýktidar partisi AK Parti'de istifalar sürüyor. Kütahya Milletvekili Ýdris Bal ile baþlayan istifalar bugün de devam etti. AK Parti'nin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettiði Ýstanbul Milletvekili Muhammed Çetin'in de partisinden istifa etmesiyle birlikte iktidar partisinden istifa ederek ayrýlanlarýn sayýsý 8 oldu. AK Parti'de "istifalar dönemi", dershane tartýþmalarýnýn ardýndan partiye muhalif açýklamalarýyla öne çýkan Kütahya Milletvekili Ýdris Bal ile baþladý. Bal, kesin ihraç istemiyle AK Parti disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine istifa etti. Dershane tartýþmalarýnýn gündemdeki yerini yolsuzluk tartýþmalarýna býrakacaðý 17 Aralýk tarihinden sadece bir gün önce ise Ýstanbul milletvekili Hakan Þükür, "dershanelerin kapatýlmasý tartýþmasý ve bu süreçte hizmet hareketiyle ilgili yapýlan eleþtirileri gerekçe göstererek" partisinden istifa etti. 17 Aralýk tarihinde, Ýstanbul merkezli baþlayan "yolsuzluk ve rüþvet" operasyonu da bazý bakanlarýn istifa etmesine sebep olurken, kabine deðiþikliði ile bu bakanlarýn yerlerine yeni isimler atandý. Ýstifa eden bakanlardan olan Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar partisinden ve vekillikten de istifa ettiðini katýldýðý bir canlý yayýnda dile getirirken, Baþbakan Erdoðan'ý da istifaya davet etti. Erdoðan Bayraktar dahil bakanlýk görevlerinden ayrýlan Gül, dinlendiði iddiasýna sessiz kaldý Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Erdoðan'ýn "Cumhurbaþkaný'ný ve Meclis Baþkaný'ný, beni; ailemize, çocuklarýmýza varana dek herkesi dinlemiþler" sözlerine iliþkin soruyu, "Bu konuda bir þey söylemek istemiyorum" diye yanýtladý. Gül, Ýtalya dönüþünde Esenboða Havalimaný'nda gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Ziyareti sýrasýnda kendilerine gösterilen misafirperverlik için Ýtalyan makamlarýna teþekkür etti. Gül, ziyareti kapsamýnda Cumhurbaþkaný Napolitano ile heyetler arasýnda ve baþ baþa geniþ görüþmeler yaptýklarýný ve bu görüþmelerde hem ikili iliþkileri hem de bölgesel meseleleri ve AB ile ilgili konularý ele aldýklarýný söyledi. Gül, Baþbakan Erdoðan'ýn "Cumhurbaþkaný'ný ve Meclis Baþkaný'ný, beni; ailemize, çocuklarýmýza varana dek herkesi dinlemiþler" sözlerine iliþkin soruyu, "Bu konuda bir þey söylemek istemiyorum" diye yanýtladý. isimlerin AK Parti üyelikleri ise devam ediyor. -ESKÝ BAKANLAR ÝSTÝFA ETTÝ- Bakanlarýn istifalarýný açýkladýðý gün AK Parti camiasý adýna dikkat çekici bir istifa haberi daha geldi. Partinin kurucularý arasýnda yer alan Eski Ýçiþleri Bakaný, Ordu Milletvekili Ýdris Naim Þahin de istifa ettiðini kamuoyuna duyurdu. Ýktidar partisini derinden sarsan Þahin'in ardýndan da devam etti. AK Parti'de Ýzmir Milletvekilleri Ertuðrul Günay, Erdal Kalkan ve Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, partiden kesin ihraç edilmeleri talebiyle Müþterek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu geliþme üzerine ilgili vekillerden de peþ peþe istifa haberleri geldi. Erdal Kalkan, Günay ve Özdalga da yaptýklarý açýklamalarla istifa ettiklerini bildirdi. AK Parti'de istifa eden isimlere Burdur Milletvekili Hasan Hami Yýldýrým da geçtiðimiz günlerde eklenirken kulislerde AK Parti içerisindeki görüþ ayrýlýklarýnýn son geliþmeler üzerine iyice arttýðý ve yeni istifalarýn da gelebileceði belirtiliyor.son olarak Muhammed Çetin'in istifasýyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayýsý 319'a indi, baðýmsýz milletvekillerinin sayýsý ise 13 oldu. Meclis'te CHP'nin 134, MHP'nin 52, BDP'nin 26, HDP'nin de 4 milletvekili bulunuyor. Gül, yeni bir adli kolluk düzenlemesinin Meclis'e geleceðinin hatýrlatýlmasý üzerine þunlarý söyledi:"meclis'e geldi mi, bilmiyorum. Meclis'e gelene kadar çeþitli taslaklar oluyor bu tip yasalarda. Nihayetinde ilk taslak komisyonlara gider, biz de komisyonlardan alýr, inceleriz. Sonra kanun yapma usulünü biliyorsunuz, komisyonlarda deðiþir, genel kurullarda deðiþir, olgunlaþýr, bütün siyasi gruplarýn fikirleri ortaya çýkar ve neticelenir. Þu an bir þey söylemem mümkün deðil, taslaðý da görmedim.

11 SPOR 11 Çorumspor, artýk kazanmak istiyor Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta bu yýl kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor, bugün Keçiören Baðlumspor'u konuk edecek. Bugün Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 13.30'da Çorumspor ile Keçiören Baðlumspor arasýndaki karþýlaþmayý Gaziantep bölgesinden Cihan Ölmez yönetecek.merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre Nazmi Avluca Sahasý'nda oynanacak maçta Ölmez'in yardýmcýlýklarýný ayný ilde Resul Esen ve Kemalettin Yusuf yaparken, maçýn dördüncü hakemi ise Sezer Kantar. Karþýlaþma öncesinde Çorumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay "Artýk kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Takýmýma güveniyorum " dedi. Kýrmýzý siyahlýlarýn, Keçiören Baðlumspor karþýsýna þu onbir ile çýkmasý bekleniliyor: Tekin, Osman Seçgin, Mehmet Ali, Moubarak, Uður, Batuhan, Veli, Orhan, Arif, Yusuf, Emre.ADNAN YALÇIN Atalay: Artýk kazanmak istiyoruz Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ikinci yarýya bir beraberlik ve bir yenilgi ile baþlayan Çorumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay, bugün kazanarak iç sahada kazanamama alýþkanlýklarýna son vermek istediklerini söyledi. Atalay, maç öncesi yaptýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi. " Kastamonuspor maçýnda skor kötü ancak yapýlan mücadele ve oynanan futbol umut vericiydi. Bu hafta yaptýðýmýz hazýrlýklarda çok daha iyi duruma gelmeye baþladýðýmýzý gördüm. Takýma yeni katýlan isimlerle birlikte rekabet ortamý arttý buda bizim faydamýza olacak. Keçiören Baðlumspor maçýný kazanarak iç sahada maç kazanamama þansýzlýðýmýzý da bitirmek istiyoruz. Kazanmak için sahada elimizden geleni yapacaðýz. Biz her zaman yanýmýzda olan taraftarýmýzýn Nazmi Avluca Sahasý'nda da yanýmýzda görmek ve verecekleri destekle birlikte 3 puan sevincini yaþamak istiyoruz. Son olarak þunu belirtmek isterim. Ýnsanlarýn yüreklerindeki renk aþký zorla deðiþtirilemez. Zorla bir þeyler yapmak veya yaptýrmaya zorlamak kimseye fayda vermez. Ýnþallah gelecekte bu sorunu aþarýz" dedi. ADNAN YALÇIN Ýskilip lidere konuk olacak HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý þu þekilde: Tosya Belediyespor maçýnda son dakikada gelen golle maðlup olmanýn üzüntüsünü atmaya çalýþan Ýskilip Belediyespor yarýn Ankara deplasmanýnda lider Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak. Etimesgut Belediye Kemal Atatürk Sahasý'nda yarýn saat 13.30'da baþlayacak olan Etimesgut Belediyespor-Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýný Hatay bölgesi hakemlerinden Hamit Basýk yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre bu karþýlaþma da Basýk'ýn bu maçtaki yardýmcýlarý ise ayný ilden Nurettin Yüksel ve Bekir Özçalýk. Dördüncü hakem ise Abdullah Çapanoðlu. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu zorlu karþýlaþmaya puan mücadelesi için çýkacaklarýný ancak iþlerinin zor olduðunu belirterek. "Vazgeçmeden mücadelemizi vereceðiz" dedi. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'nun Etimesgut Belediyespor karþýlaþmasýna þu muhtemel 11 ile çýkmasý bekleniliyor: Ýbrahim, Enes, Eray, Engin, Sadýk, Turgay, Salih, Mert, Muhammed, Burak, Mustafa Veran.ADNAN YALÇIN Armutçu: Biz herkesten puan almak zorundayýz Bölgesel Amatör Lig maçýnda yarýn deplasmanda grup lideri Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu karþýlaþma öncesi verdiði demecinde kümede kalma yolunda mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini vurgu yaparak "Rakip kim olursa olsun herkesten puan almak zorundayýz" dedi. Hafta içinde TÜFAD Þube Baþkanlarý toplantýsý için Antalya'da bulunmasý sebebiyle takýmla birlikte olamadýðýný bu nedenle yardýmcý hocasýnýn çalýþmalarý yürüttüðünü belirten Armutçu "Lider bir takýma karþý zorlu bir mücadeleye çýkacaðýz ancak biz yenildiðimizde deðil vazgeçtiðimizde kaybedeceðimizi biliyoruz. Bu bilinçle sahada mücadele edecek olan futbolcularýma güveniyorum. Bu maçta rakibimiz favori görünse de bizde futbolun sürprizlere gebe olduðunu göstermeye çalýþacaðýz. Bu maç öncesinde Ankara oturan hemþerilerimizden de destek alacaðýz. Buda futbolcularýmýza ayrý bir þevk ve hýrs verecektir. Sonuçta biz rakibimiz kim olursa olsun biz herkesten puan almak zorundayýz. Bunu da baþarmak için sahaya çýkacaðýz. Ýnþallah ilçemize mutlu bir þekilde döneriz" dedi. ADNAN YALÇIN Yarý turnuvada ikinci maçlar oynandý Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu yarý yýl turnuvasýnda heyecan devam ediyor. Geçtiðimiz Perþembe günü oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý: Genç A: 56 - Genç B: 42, Yýldýz A: 28 -Yýldýz B: 19, Küçük A: 15 - Küçük B: 25, Minik A: 16 - Minik B: 10 Birbirinden heyecanlý karþýlaþmalara sahne olan müsabakalarý tribünden heyacanla izleyen sporcu velileri turnuva hakkýnda þu görüþleri belirttiler. Oynanan maçlarý izlemeye gelen çok sayýda velilerimizden bazýlarýnýn spor okulumuz etkinlikleri hakkýndaki görüþleri þu þekilde. NURÞEN GENÇ: Kýzlarým Tuba ve Tuana Fenerbahçe basketbol okuluna baþladýklarýndan beri çok mutlular çalýþmalarý bende takip ediyorum ve çok baþarýlý buluyorum. Sosyal etkinlikler gayet güzel yarý yýl tatilinde düzenlenen bu maçlarda tecrübe açýsýndan çok yararlý oldu. Daha sýk aralýklarla yapýlmasýný istiyor ve emeði geçen hocalarýmýza teþekkürler ediyorum. SEVDA ATAK: Bir spor gönüllüsü olarak böyle bir organizasyon yapmanýzdan dolayý çok memnun oldum. Çocuklarýmýzýn kiþisel geliþimi özgüvenlerinin artmasý kendilerini ifade edebilmesi açýsýndan sportif ve kültürel faaliyetlerin ne denli önemli olduðunun farkýndayýz. Hocalarýmýza çok teþekkür ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. GAMZE SEYDÝM: Bugün oðlumun ilk maçý bir anne olarak kendisiyle gurur duydum. Oðlum ben ve babasý çok heyecanlýydýk. Fiziðinin uygun olmasý ve basketbolun elit bir spor olarak görmemden dolayý basketbolla ilgilenmesini çok istiyordum. Umarým bu bir baþlangýç olur ileride profesyonel olurda bizlerde maçlarýna gideriz inþallah. Basketbolla ilgilenmesini ve ilerlemesini çok istiyorum. Bizlere bu mutluluðu yaþattýðýnýz için hocalara çok teþekkür ediyorum. Pazartesi oynanacak maçlarýn ardýndan turnuvada ilk yarý sona ererken, ikinci yarý maçlarý Þubat'ta oynanacak ve 9 Þubat Pazar günü saat 10.00'da Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde sporcu veli ve yakýnlarýnýn katýlacaðý Kahvaltýlý toplantýnýn ardýndan yarý yýl turnuvasý sona erecek. SPOR SERVÝSÝ

12 Kazanmak zorundayýz Batman Petrolspor Futbol Direktörü Þahabattin Yanar, play-off iddialarýný güçlendirmek için Balçova Belediyespor maçýný kazanmak zorunda olduklarýný söyledi. Taraftarlarýn desteðiyle futbolculardan üç puan beklediklerini belirten Yanar: "Hedefe yürümek istiyorsak iç saha müsabakalarýný kayýpsýz geride býrakmalýyýz. Bu müsabakaya çok büyük önem veriyoruz. Taraftarýmýza çok fazla ihtiyacýmýzýn olacaðý bir sürece girdik. Balçova Belediyespor iyi bir takým ama onlarý buradan puansýz göndereceðimize inanýyoruz. Play-Off yarýþýnda geri düþmemek için buna mecburuz." dedi. Golcülerin maçý Belediyespor, için 6 puanlýk maç Çorum Belediyespor yarýn 6 puan deðerinde bir karþýlaþmada Hacettepespor'u evinde konuk edecek. Belediyespor'un yarýn Hacettepespor ile saat 13.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda karþýlaþacaðý karþýlaþmayý Sakarya Bölgesi hakemlerinden Serkan Önsal yönetecek. Sezona 2. Lig hedefi ile giren Çorum Belediyespor, puan sýralamasýnda hemen bir basamak altýnda yer alan Hacettepespor'u yenerek Kýlýç ile Tüzün, Bozüyükspor ile anlaþtý þampiyonluk hedefi için sahaya çýkacak. Ligin ilk yarýsýnda deplasmanda 0-0 berabere kaldýðý rakibini yenmek isteyen Belediyespor'da hedef 3 puan. Oðuzhan Yalçýn'ýn sarý kart cezasý nedeniyle kadroda yer almayacaðý karþýlaþmaya Çorum Belediyespor þu muhtemel onbir ile sahaya çýkmasý bekleniyor: Çaðrý, Osman Bodur, Nedim, Ýmam, Yakup, Ender, Akif, Furkan, Murathan, Murat, Gökhan. ADNAN YALÇIN Emir- Murathan Çorum Belediyespor ile Hacettepespor karþýlaþmasý golcülerin maçý olmaya aday. Her iki takýmda bulunan 5 futbolcu takýmlarý adýna gollerin büyük bölümünü kaydederken takýmlarýný da puan cetvelinde üst sýralara taþýdýlar. Çorum Belediyespor 19. Hafta maçlarý sonunda ligde 32 gol kaydederken konuðu Hacettepespor ise 31 golle Çorum Belediyespor'un 1 gol gerisinde kaldý. Çorum Belediyespor'un 32 golünde Emir 8 ve Murathan 6 golle imzasý olan futbolcular oldu. Bu iki golcü isme ara transferde Ýstanbulspor'dan alýnan Murat Akgül dahil olurken, Murat Ýstanbulspor adýna 5 gol, Belediyespor adýna attýðý 2 golle takýmýn en golcü futbolcularý arasýna girdi. Konuk ekip Hacettepespor takýmýnda Murat Akgül ise atýlan 31 golün 16'sýný iki futbolcu Berat Tosun ve Burak Çolak kaydetti. BELEDÝYESPOR'DA EMÝR, MURATHAN ve MURAT Çorum Belediyespor'da Emir 8 golle takýmýn en golcü futbolcusu unvanýný elinde bulundururken, Emir'i, ilk yarýda Ýstanbulspor adýna 5 ve Çorum Belediyespor adýna 2 gol atarak gollerini 7'ye yükselten Murat Akgül ve 6 golle Murathan Buruþ takip ediyor. Üç futbolcu Hacettepespor maçýnda Beldiyespor'un en büyük kozu olacaklar. HACETTEPESPOR'DA ÝKÝ ÝSÝM Belediyespor'un yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda konuk edeceði Hacettepespor'da Berat Tosun ve Burak Çalýk 8'er golle takýmlarýnýn en golcüleri oldu. ADNAN YALÇIN Çorumspor ve Çorum Belediyespor'un eski Teknik Direktörü Halit Kýlýç ile Çorumspor'un eski futbolcusu Maltepesporlu Yasin Tüzün Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Bozüyükspor ile anlaþtýðý öðrenildi. Önceki gün Çorum'da bulunan Teknik Direktör Halit Kýlýç'ýn akþam saatlerinde yaþanan ani geliþme ile Bozüyükspor idarecileri ile yaptýðý görüþme sonrasýnda anlaþmaya vararak dün Bozüyükspor ile ilk antrenmanýna çýktý. Teknik Direktör Halit Kýlýç'ýn Bozüyükspor ile anlaþmasýnýn ardýndan ara transferde Maltepesporla yollarýný ayýran Çorumspor'un eski futbolcusu Yasin Tüzün'ün dün noterde anlaþmaya imza attýðý öðrenildi. Öte yandan hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz günlerde Bozüyükspor Kulüp Baþkaný Cengiz Özkan ligden çekilme kararý aldýklarýný açýklamýþtý. ADNAN YALÇIN Sercan Kütmür, Ünyespor'da! Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarýya, yaptýðý transferler neticesinde önemli deðiþikliklerle giren Ünyespor, Kýrklarelispor'dan Sercan Kütmür ile 1,5 yýllýk sözleþme imzaladý. Ünyespor, 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kýrklarelispor'da sol açýk mevkiinde görev yapan Sercan Kütmür ile anlaþtý ve oyuncuyu takýma dahil etti. Futbola Kýrklarelispor altyapýsýnda baþlayan 24 yaþýndaki Sercan Kütmür, 2011 yýlýnda profesyonel oldu. 3 yýldýr profesyonel olarak Kýrklarelispor'da görev yapan Sercan Kütmür, Ünyespor'un 2. Lig'de mücadele ettiði sezonunda Kýrklarelispor formasý ile Ünyespor'a karþý forma giymiþti. Ünyespor, transferin son günü olan 3 Þubat tarihine kadar takýma iyi bir golcü transfer etmek için arayýþlarýný ve görüþmelerini sürdürüyor. SPOR SERVÝSÝ Berat Tosun Burak Çolak Kritik maçý Serkan Önsal yönetecek Çorum Belediyespor'un da yer aldýðý Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum temsilcisinin evinde Hacettepespor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Sakarya bölgesi hakemlerinden Serkan Önsal yönetecek. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 13.30'da baþlayacak maçta Önsal'nýn yardýmcýlýklarýný ise Kocaeli bölgesinden Gündoðdu Yiðit ve Sakarya bölgesinden Ahmet þanslý yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise yine Sakarya Bölgesinden Serkan Gök. ADNAN YALÇIN Darýca'yý sakatlar düþündürüyor Spor Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Darýca Gençlerbirliði, pazar günü deplasmanda yapacaðý Maltepespor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Darýca ekibinde sakat futbolcular can sýkýyor. Teknik direktör Tunahan Akdoðan, yaptýðý açýklamada, antrenmanlarda futbolcularýn moralli ve arzulu olmasýnýn kendilerini mutlu ettiðini ancak sakatlarýnda üzdüðünü söyledi. Futbolculardan Gökhan Erdöl'ün kart cezalýsý, Yusuf Atay, Fatih Gümüþel ve Aykut Sevim'in de sakat olmasý dolayýsýyla kadroda yer alamayacaðýný ifade eden Akdoðan, sahadaki futbolcularýn bu isimlerin yokluðunu aratmayacaðýný kaydetti. Akdoðan, sýralamadaki rakiplerinin bu hafta birbiriyle maç yapacaðýný anýmsatarak, "Rakiplerimizin bu maçý önemli. Biz karþýlaþmalarý tek maç üzerinden düþünüyoruz. Maç kazandýkça sýralamadaki yerimizi kendimiz belirlemiþ olacaðýz. Maltepespor, sahasýnda iyi futbol oynayan bir takým, güzel bir karþýlaþma olacak. Rakiplerimize her zaman saygý gösteriyoruz. Centilmenlik çerçevesinde maç olmasýný arzu ediyorum. Kazanmak için elimizden gelen herþeyi sahaya yansýtacaðýz" ifadesini kullandý. SPOR SERVÝSÝ

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı