T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜT ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜT ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜT ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU NĠSAN 2012

2 Çubuk Barajı 7 Mayıs 1938 Türkiye, elektriği aydınlatmada ve sanayide kullanacak bir memleket olmalıdır. Bunun için de bir Elektrik İşleri İdaresi kurulmalıdır.

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BAKAN SUNUġU 1 GENEL MÜDÜR SUNUġU 2 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- Misyon ve Vizyon.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler.. a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler. b) Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler.. c) Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler.. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 21 C- Diğer Hususlar.. 21 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri A. Faaliyet ve Proje Bilgileri B. Danışma ve Denetim ile Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Yürütülen Destek Hizmetleri.. 2- Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 46 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 47 A- Üstünlükler 47 B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER. 47 EKLER Ek-1 İç Kontrol Güvence Beyanı Ek-2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek-3 Performans Sonuçları Tabloları

4 BAKAN SUNUġU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların ve ülkelerin başarısı; mal veya hizmet üretimlerini artan miktarlarda, yükselen kaliteyle, en düşük maliyetle ve zamanında yapabilmeleri ile mümkün olmaktadır. Konuya bu çerçeveden baktığımızda, enerjiye olan talebi, yerli kaynaklarımıza üretiminden nihai kullanımına kadar her safhasında enerji verimliliğine öncelik vererek ve çevre etkilerini de göz önünde tutarak, kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve rekabet edilebilir fiyatlardan zamanında karşılamak; aynı zamanda da, doğunun zengin enerji kaynaklarının batı piyasalarına taşınmasında Türkiye yi enerji terminali konumuna getirmek, Bakanlığımın enerji politikasının temel direği olmuştur. Ülkemizde hızla büyüyen sanayi sektörü, nüfus artışı ve buna paralel olarak gelişen sosyo-ekonomik kalkınma enerjiye olan talebin artmasına neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyel olarak kömürden sonra ikinci sırada gelmektedir. Hidrolik, rüzgâr, güneş, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi yenilenebilir enerji kaynak potansiyelimizin yanı sıra enerji tasarruf potansiyelimizin değerlendirilerek hizmete sunulması, hem sosyo-ekonomik yapının iyileştirilmesine katkıda bulunacak hem de ülke ekonomisi açısından büyük yarar sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin ve enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasının küresel ısınmayı önleyeceği gerçeğinden hareketle, Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji potansiyelinin geliştirilmesi ve enerji tasarruf potansiyelinin ekonomiye kazandırılması konusu, 02/11/2011 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) ile yine aynı kararnameyle kurulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün öncelikli olarak ele aldığı konulardandır. Mülga EİE bugüne kadar, ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin %65 ini projelendirmiş olup çalışmalarını pompajlı HES leri de kapsayacak şekilde sürdürmüştür. Ayrıca, hidrometrik araştırma ve etütler yapmış ve 2005 yılında başlattığımız linyit arama seferberliğine sondaj imkanları ile katkıda bulunmuştur. Sanayi, konut ve hizmetler ile ulaşım ve çevrim sektörlerinde enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması için, etüt, eğitim, tanıtım bilinçlendirme, teşvik/destekleme, yetkilendirme, sertifikalandırma gibi çalışmaları yapmaktadır. Ülkemizin enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığının azaltılması, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla enerji verimliliği konusunda ihtiyaç duyulan mevzuat altyapısı ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde oluşturulmuş ve uygulamalar başlatılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine ve enerji bilişim ve teknolojilerine odaklanan Mülga EİE de enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılması doğrultusunda başarılı çalışmalar yürütülmüş, örnek ve öncü uygulamalar yapılmıştır. Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 1

5 GENEL MÜDÜR SUNUġU 1935 yılında 2819 sayılı Yasa ile kurulan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Ülkemizin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli tüketilmesine yönelik hidrolik, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyellerini belirlemekte, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamakta, tanıtım amaçlı pilot sistemler geliştirmekte, etüt, eğitim ve bilinçlendirme hizmetlerini yürütmekte iken 02/11/2011 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılarak bazı görevler DSİ ye devredilmiş geri kalan görevler aynı kararname ile kurulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne atfedilmiştir sayılı Kanun kapsamında yapılan hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi santrallerinin tesis, işletme denetimi ve danışmanlık hizmetleri, 4628 sayılı Kanun kapsamında başvurulan HES projelerinin değerlendirilmesi ve kamulaştırma işlemleri tarafımızca gerçekleştirilmiş; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve uzmanlık alanı içindeki etüt ve araştırma işleri bedeli karşılığında yapılmıştır yılı sonu itibariyle işletmede olan MW kurulu gücünde olan HES lerin proje hizmetlerinin % 65 i (425 adet) Genel Müdürlüğümüzce üretilmiş olup bu projelerin yıllık ortalama enerjisi GWh tir. Ayrıca günümüze kadar ilk etüt seviyesinde 18 adet Pompaj Depolamalı HES projesi tamamlanmış olup, bu projelerin toplam kurulu gücü MW tir Tüm Türkiye yi kapsayan Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) projesi kapsamında hazırlanan REPA verilerine göre Ülkemizin ekonomik olabilecek rüzgar enerjisi potansiyeli en az MW dır. Karar vericiler, rüzgar yatırımcıları ve enerji planlamacıları ihtiyaç duydukları bilgiyi REPA dan temin edebilmektedirler. Önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi konusunda Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. GEPA verilerine göre yatay yüzeye gelen global güneş radyasyonu ortalama değeri 4,17 kwh/m2-gün ve ortalama güneşlenme süresi ise 2740 saat civarındadır. Termik güneş enerjisi teknolojilerinin kullanılması durumunda ülkemizin güneş elektriği potansiyelinin 380 milyar kwh/yıl olabileceği değerlendirilmektedir. Genel Müdürlüğümüzün yönlendirmesi ile TÜBİTAK a bağlı Marmara Araştırma Merkezi nde yürütülen AR-GE projeleri kapsamında, bitkisel atıklardan elektrik ve ısı üretebilen pilot tesislerin geliştirme çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Ayrıca, düşük kalorili linyit ve bitkisel atık karışımlarının gazlaştırılarak sıvılaştırılması yoluyla sentetik akaryakıt üretimini hedefleyen AR-GE projesi ile Biyoyakıt ve biyokütle kaynaklarının değerlendirilebilmesi konusunda da çalışmalara devam edilmektedir. Ülkemiz su kaynaklarının hidroelektrik enerji potansiyelinin belirlenmesinde kullanılan verileri Genel Müdürlüğümüzce çalıştırılmakta olan Ulusal Hidrometrik Gözlem Ağı ile temin edilmiştir. Özellikle 4628 sayılı Kanun kapsamında lisans alma niyetinde olan veya lisans sahibi olan firmalar ile diğer su yapısı amaçlı faaliyet gösteren firmalara münferit akarsu akım ölçümü, akarsu gözlem istasyonu tesisi yapımı ve işletmesi konularında hizmet verilmiş, kamu ve özel sektöre yapılan projelerde ihtiyaç duyulan hidrolojik datalar sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz 1997 yılından bu yana endüstriyel işletmelere, 2006 yılından bu yana ise bina ve hizmet sektörüne yönelik enerji yöneticisi eğitimleri düzenlemektedir. Enerji verimliliği konusunda bölgesel bir eğitim merkezi haline gelen Genel Müdürlüğümüz tarafından, ülkemizdeki bilgi ve birikimin bölge ülkeleri ile paylaşılmasına yönelik olarak 2002 yılından bu yana her yıl Asya, Karadeniz, Ortadoğu ve Doğu Avrupa 2

6 ülkelerine yönelik uluslararası enerji yöneticisi eğitimleri düzenlenmektedir.2009 yılında ise özellikle enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin personel altyapısında yer alacaklara yönelik olmak üzere Eğitim-Etüt-Proje eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yürürlüğe konulması öngörülen mevzuatın tamamı, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.genel Müdürlüğümüz Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında kurum/kuruluşlar ile Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinin yetkilendirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, 2009 yılında başlatılan endüstriyel işletmelerin verimlilik artırıcı projelerinin desteklenmesi ve gönüllü anlaşmalar yoluyla endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğunun azaltılmasının teşvik edilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine ve teknolojilerine odaklayan Genel Müdürlüğümüzün 2011 Yılı Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda düzenlenmiştir. Yusuf YAZAR Genel Müdür 3

7 I- GENEL BĠLGĠLER A- MĠSYON VE VĠZYON MĠSYONUMUZ Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere, enerji kaynaklarının değerlendirilmesine, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına ve enerji teknolojilerinden yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapmak. VĠZYONUMUZ Yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesinde, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasında, enerji teknolojilerinden yararlanılmasında yönlendirici ve öncü bir kuruluş olmaktır. 4

8 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kuruluş Kanunu ile birlikte Enerji Verimliliği Kanununda düzenlenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan görevlendirme kapsamında Mülga EİE Genel Müdürlüğünce yürütülen görevler aşağıda sayılmıştır. a) Kuruluş Kanununda belirtilen görevleri şunlardır: 1) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek, 2) Sanayide ve binalarda enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve eğitim hizmetleri vermek, üniversiteleri, meslek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri verebilmeleri için yetkilendirmek ve denetlemek, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun sekretaryasını yürütmek, 3) Ulaşımda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde enerjinin etkin ve verimli kullanılması yönünde ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaları izlemek, değerlendirmek, önlem ve/veya proje önerileri geliştirmek, 4) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini, araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek, 5) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazırlamak, 6) Ülkede ve dünyada enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma, geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak, 7) Enerji ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak, ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji bilgi yönetim merkezi kurmak ve işletmek, 8) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar, öneriler geliştirmek, 9) Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması amacıyla faaliyette bulunmak, 10) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordinasyonu sağlamak, 11) Enerji ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak, 12) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, 13) 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgâr enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak, 14) Hidrometrik ölçüm istasyonları kurmak, işletmek ve sondajlar yapmak, 15) Görevleri kapsamında her türlü bilgiyi gerçek ve tüzel kişilerden istemek, 16) Kuruluş Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci paragrafının (b) bendi kapsamında proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip personel temin etmek. b) Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında verilen diğer görevler şunlardır: 1) Verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi, gönüllü anlaşma uygulamaları ile ilgili çalışmaları yapmak ve bunlara ilişkin destek ödemelerini gerçekleştirmek, 2) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasının takibi ile ilgili çalışmaları yürütmek, 3) Her yıl kasım ayında danışma kurulu toplantısı, aralık ayında ise 5

9 yetkilendirilmiş kurumların ve şirketlerin katılımı ile koordinasyon toplantısı düzenlemek, 4) Televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmak üzere bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı eğitim programları, yarışmalar, kısa süreli film ve/veya çizgi filmler hazırlamak veya hazırlatmak, 5) Her yıl ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri düzenlemek, 6) Ülke genelinde, endüstriyel işletmelerde ve binalardaki enerji verimliliğinin gelişimini bölge ve sektör bazında ortaya koyan envanter ve geleceğe yönelik projeksiyonları yetkilendirilmiş kurumların işbirliği ile hazırlamak ve yayımlamak, 7) Kamu kesimi ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından periyodik olarak gönderilen bilgiler çerçevesinde yıllık raporlar hazırlamak ve yayımlamak, 8) Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat hazırlıklarını ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütmek, mevzuat uygulamalarını izlemek, dar boğazları tespit edip iyileştirici tedbir önerileri hazırlamak ve kanun kapsamındaki idari yaptırımları uygulamak. c) Bakanlık tarafında yapılan görevlendirmeler kapsamında görevler şunlardır: 1) 04/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hidroelektrik santraller ile rüzgâr santrallerinin işletmesinde teknik denetim yapmak, 2) Birecik Baraj ve HES ile Yamula Baraj ve HES projelerinin kamulaştırma çalışmalarını yapmak. 3) Bakanlığın vereceği diğer görevleri yapmaktır. 6

10 C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1- Fiziksel Yapı Mülga EİE Genel Müdürlüğü, kampüs içinde yer alan hizmet binalarından oluşmaktadır. Hidrometrik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 11 ilde Hidrometrik Etüt Merkezleri bulunmaktadır. Merkezlerden üçünün mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait olup diğerleri ise kiralama yöntemi ile temin edilmiştir. Tamamı kullanımda olan 31 adet personel lojmanı ile muhtelif tür ve yaşta 73 adet taşıt bulunmaktadır. Tablo 1: EĠE YerleĢkesinde Kullanılmakta Olan Hizmet Binaları Binanın Adı Adet Genel Müdürlük Binası A Blok 1 Genel Müdürlük Binası B Blok 1 Genel Müdürlük Binası C Blok 1 Su Deposu 1 Trafo Binası 1 Müracaat Binası 1 Atölye ve Ambar Tesislerindeki Muhtelif Binalar 20 a- İdare Binası 1 b- Yemekhane Binası 1 c- Büyük Atölye(Tamir Atölyesi+UETM+Biyodizel Tesisi) 1 ç- İmalat Atölyesi(İmalat+Matbaa) 1 d- Küçük Atölye 1 e- Marangoz Atölyesi 1 f- Isı Merkezi 1 g- Yıkama Yağlama ve II. Kademe Tamir Atölyesi 1 h- Şoförler Odası 1 ı- Muhtelif Ambar (5 Adet) 5 i- Trafo Binası 1 j- Örnek Bina 1 k- Nöbetçi Memurluğu 2 l- Sera Binası 1 m- Güneş Evi 1 Toplam 26 Genel Müdürlüğümüze ait toplam 73 adet aracın 29 si Ankara da, 28 i Hidrometrik Etüt Merkezlerinde, 15 i Sondaj Kamplarında ve 1 adeti ise Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezinde kullanılmaktadır. Ayrıca Hidrometrik Etüt Merkezlerinde proje çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 24 adet araç kiralanmıştır. 7

11 Tablo 2: TaĢıt Araçları Sayı ve Dağılımı Mevcutlar/Bulunduğu Yer Adet Kiralık Taşıt Aracı 24 Kurum Aracı 73 a- Merkez (İşletmede) 29 b- Hidrometrik Etüt Merkezleri 28 c- Sondaj Kamplarında 15 ç- Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi 1 Toplam 97 Tablo 3: TaĢıtların Türlerine Göre Dağılımı Türü Özelliği Adet A Binek 4x2 2 KA Binek(Kiralık) 4x2 4 B Binek Stw 4x2 7 4x4 2 C Pikap 4x2 18 4x4 31 D Minibüs 4x2 6 E Midibüs-Otobüs 4x2 2 F Kamyon 4x2 3 F Kamyon 6x2 2 KC Pikap(Kiralık) 4x4 20 Toplam 97 Tablo 4: ĠĢ Makinelerinin Sayı ve Türleri ĠĢ Makinesinin Türü Adet Enjeksiyon,Su ve Çamur, Motopomp, Santrifüj Pompaları 65 Sondaj Makinesi 39 Jeneratör 21 Kompresör 4 Lastik Tek. Traktör ve Yükleyici 9 Mikser Köken Hm Deniz Motoru 11 Kar Motosikleti 5 Toplam 155 8

12 Tablo 5: ÇeĢitli Malzemeler Türü Adet Ozalit Makinesi 1 Fotokopi 33 Televizyon 46 Kamera(ses ve görüntü kaydedici) 5 Fotoğraf Makinesi 36 Tepegöz (slayt cihazları) 9 Faks Cihazı 29 Projeksiyon 16 Planimetre 48 Curvimetre 8 GPS 38 Ploter A0(çizici-yazıcı) 2 Elektronik total station 5 Telsiz 83 Debimetre 6 Vibrasyon Ölçer 1 Gürültü Ölçer 1 Modem Örgüt Yapısı Genel Müdürlüğümüzde görevlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile aşağıda belirtilen birimler bulunmaktadır. Ana Hizmet Birimleri a) Proje Dairesi Başkanlığı b) Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı c) Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı ç) Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı DanıĢma ve Denetim Birimleri d) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı e) Teftiş Kurulu Başkanlığı f) Hukuk Müşavirliği Yardımcı Hizmet Birimleri g) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ğ) İdari İşler Dairesi Başkanlığı h) Makina-İkmal Dairesi Başkanlığı 9

13 EĠE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Mülga) ORGANĠZASYON ġemasi GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ANA HĠZMET BĠRĠMLERĠ DANIġMA- DENETĠM BĠRĠMLERĠ YARDIMCI BĠRĠMLER PROJE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PERSONEL VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI JEOLOJĠ VE SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI ĠDARĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HĠDROLĠK ETÜTLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ MAKĠNA ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ENERJĠ KAYNALARI ETÜT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının yürütülmesi sırasında karar ve işlem süreçlerinin hızlandırılması ile etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla bilgi ve teknolojik kaynaklardan büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Bu kapsamda; 25 Mb/s hızında metro ethernet teknolojili internet bağlantısı ve bu bağlantının kopması durumunda devreye alınan yedek kablosuz internet bağlantısı kullanılmaktadır. Bu internet bağlantısı üzerinden hidroelektrik (HEPA), rüzgâr (REPA) ve güneş (GEPA) potansiyel atlas bilgilerini de içeren Genel Müdürlüğümüz ana web sitesi, enerji verimliliği portalı, uzaktan eğitim portalı yayını ile e-posta sunucularının hizmetleri Kurumumuz bünyesinde sürdürülmektedir. İnternetten gelebilecek tehlikelere karşı Genel Müdürlüğümüz internet bağlantı noktalarında ve yerel bilgisayar ağında bulunan güvenlik sunucuları Kurumumuz bünyesinde bulunmaktadır. Kullanılır durumda bulunan 450 adet bilgisayardan oluşan yerel bilgisayar ağımızda tüm bilgisayarların merkezi olarak yönetimini sağlayan domain controller sunucuları ile veri tabanı sunucuları Kurumumuz bünyesinde bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olan giden-gelen evrak takip yazılımı ile personel sorgulama, maaş kesintileri, izin, merkezi telefon rehberi, kan grupları, görevler ve performans vb. bileşenlerden oluşan intranet (yerel web) sayfası personelin yetki seviyelerine göre kullanılır durumda bulunmaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki kurumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek ve bu kapsamdaki işlemleri hızlandırmak amacıyla kurulmuş Enerji Verimliliği Portalı (EnVer.eie.gov.tr) bünyemizde hizmet vermektedir. 10

14 Genel Müdürlüğümüz birimlerinde mevcut olan bilgisayar (dizüstü,pc) yazıcı, tarayıcı ve server sayılarına ilişki bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 6: Birimler Bazında Bilgisayar, Yazıcı ve Server Dağılımları Bilgisayar Birim Dizüstü PC Toplam Yazıcı Tarayıcı server Genel Müdürlük Proje Dairesi Başkanlığı Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Hidrometrik Etüt Merkezleri Sondaj Kampları Didim Rüzgar ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi Toplam * Envanter kayıtları baz alınmıştır. 11

15 4-Ġnsan Kaynakları 02 Kasım 2011 itibariyle Genel Müdürlüğümüzün merkez ve geçici işyerlerinde 410 memur, 304 daimi işçi ve 657-4/C ye tabi 2 geçici personel olmak üzere toplam 715 personel görev yapmıştır. Tablo 7: Yıllar Ġtibariyle Personel Statü ve Sayı Tablosu Yıllar Memur Daimi ĠĢçi 657-4/C Geç.Pers. SözleĢmeli Personel Toplam * *662 Sayılı KHK gereğince Mülga EİE Genel Müdürlüğünden 22 Kasım 2011 tarihinde 22 memur ETKB ye, 22 Aralık 2011tarihinde 251 memur ETKB ye, 31 Aralık 2011 tarihinde177 işçi,dsi ye, 03 Ocak 2012 tarihinde 126 işçi ETKB ye, 09 Ocak 2012 tarihinde ise 136 memur DSİ ye devredilmiştir. Personelin Statülerine Göre Dağılımı Daimi ĠĢçi % 42 Memur % 58 Grafik 1: 02/11/2011 Tarihi Ġtibariyle Personelin Statülerine Göre Dağılımı 02 Kasım 2011 itibarıyla Kurumumuz personelinin %58 i memur, %42 si işçi %0,3 ü ise 657-4/C geçici personel olup toplam personelin %75 i merkez teşkilatımızda %25 i ise geçici işyerlerimizde çalışmaktadır. Ayrıca personelimizin %57 si ana hizmet birimlerinde, %41 i danışma-denetim ile yardımcı birimlerde, %2 si ise diğer kurumlarda geçici görevli olarak çalışmaktadır. Tablo 8: 2011 Yılı Ġtibariyle Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Adet Teknik Hizmetler 233 Genel İdari Hizmetler 170 Avukatlık Hizmetleri (AH) 1 Sağlık Hizmetleri (SH) 4 Yardımcı Hizmetler (YH) /C Geçici Personel 2 Daimi İşçi 303 Toplam

16 Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 657-4/C % 0,3 ĠĢçi % 42 Teknik Hizmetler % 33 Diğer % 1 Genel Ġdari Hizmetler % 24 Grafik 2: 2011 Tarihi Ġtibariyle Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Genel Müdürlüğümüz personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Personelin % 74 lük kısmı 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesine sahiptir. Tablo 9: 2011 Tarihi Ġtibariyle Personelin Hizmet Yılı Dağılımı Hizmet Yılı Memur Daimi ĠĢçi 657 4/C Geçici Personel Toplam Toplam Personelin Hizmet Yılı Dağılımı 30+ yıl %8 0 5 yıl % yıl % yıl % yıl % 25 Grafik 3: 2011 Tarihi Ġtibariyle Memur ve ĠĢçilerin Hizmet Yılı Dağılımı 13

17 Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 10: 2011 Tarihi Ġtibariyle Memur ve ĠĢçilerin Eğitim Durumu Dağılımı Eğitim Durumu Memur Daimi ĠĢçi 657 4/C Geçici Toplam Personel İlkokul Ortaokul Lise Ön lisans Lisans Yük. Lisans Doktora Toplam Personel Eğitim Durumu Yük.Lisans % 3,4 Doktora % 0,7 Lisans % 38,8 Ġlkokul % 12,3 Ortaokul % 6,1 Ön lisans % 8,1 Lise % 30,6 Grafik 4: 2011 Tarihi Ġtibariyle Personelin Eğitim Durumu Dağılımı 2011 yılında çeşitli nedenlerle 32 personel Kurumumuzdan ayrılmış, 34 personel ise naklen ve açıktan atama yoluyla göreve başlamıştır. Söz konusu personel hareketlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilmiştir. 14

18 SINIFI AÇIKTAN NAKLEN DĠĞER TOPLAM (A) EMEKLĠ ÖLÜM ĠSTĠFA NAKLEN DĠĞER TOPLAM (B) A-B Tablo 11: 2011 Yılında Ayrılan/Atanan Memur, ĠĢçi ve SözleĢmeli Personel Sayıları ATANAN PERSONEL SAYISI AYRILAN PERSONEL SAYISI NET GĠRĠġ- ÇIKIġ UNVANI Genel Müdür GİH Mali Hizmetler Uz.Yrd. GİH Araştırmacı GİH VHKİ GİH MEMUR GİH Sekreter GİH Çocuk Eğitimcisi GİH Aşçı YH MÜHENDİS TH MİMAR TH TEKNİSYEN TH Matematikçi TH TOPLAMI DAİMİ İŞÇİ /4-C GEÇİCİ PERS GENEL TOPLAM

19 5. Sunulan Hizmetler a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Proje Dairesi BaĢkanlığı Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet birimleri arasında yer alan Proje Dairesi Başkanlığı, hidrolik, rüzgâr, güneş biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyellerinin belirlenmesi ve bu potansiyellerden yararlanılması amacıyla ilk etüt, master plan ve fizibilite aşamasındaki mühendislik hizmetleri çalışmalarını yürütmek, ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 3096 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret yöntemi ile gerçekleştirilen hidroelektrik enerji tesislerinin teknik denetimi ile Birecik ve Yamula Barajlarının kamulaştırma işlemlerini Bakanlık adına yapmakla görevlidir. Baraj ve HES projeleri için ihtiyaç duyulan 1/1000, 1/5000 ve daha büyük ölçekli topografik harita üretimi, en kesit, boy kesit, aplikasyon vb. harita mühendislik hizmetleri ile 4628 sayılı Kanun kapsamındaki baraj ve hidroelektrik santral projelerine ilişkin başvuru ve fizibilite raporlarının incelenerek görüş bildirilmesi, rüzgâr enerjisine dayalı lisans başvurularının teknik değerlendirilmesi ve görev alanı ile ilgili konularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına teknik danışmanlık hizmeti verilmesi yerine getirilen diğer faaliyetlerdir. Jeoloji ve Sondaj Dairesi BaĢkanlığı Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet birimleri arasında yer alan Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı, Ülkemizin hidrolik enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılması gereken jeolojik-jeoteknik etütleri gerçekleştirmek ve jeotermal enerji kaynaklarının elektrik üretimine yönelik planlama-fizibilite çalışmalarını yapmak örnek fizibilite tip projeleri hazırlamakla görevlidir. Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı biriktirmeli (baraj) ve/veya biriktirmesiz (nehir tipi) hidroelektrik santral (HES) ile pompajlı HES tesislerinin yer seçiminden inşaat aşamasına kadarki istikşaf, master plan, yapılabilirlik aşamalarındaki mühendislik hizmetlerinin verilebilmesi için proje alanındaki temel zemin koşulları, duraylılık ve geçirimlilik gibi özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla jeolojik-jeoteknik araştırmalar yapmaktadır. Projeler kapsamında planlanan mühendislik yapı yerlerindeki araştırmalarda gerektiğinde jeofizik etüt ve/veya mekanik sondaj işlemleri yapmakta; her türlü yerinde ve laboratuvarda çeşitli deneyler uygulamakta; inşaatta gerekli doğal yapı gereçleri için arazide ve laboratuvarda araştırmalar yapmaktadır. Elektrik üretimine uygun jeotermal kaynakların değerlendirilmesi konusunda yeni mevzuattaki belirsizlikler nedeniyle bekleme sürecine girilmiştir. Diğer yandan bazı kamu kurum ve kuruşları ile özel sektör kuruşlarına ücreti karşılığı değişik amaçlı mühendislik yapı yerlerinin temel etütlerine yönelik jeolojik-jeoteknik etüt hizmetleri vermektedir. Hidrolik Etütler Dairesi BaĢkanlığı Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet birimleri arasında yer alan Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı akarsu gözlem, göl gözlem ve kar gözlem istasyonlarının kurulması, işletilmesi bu istasyonlardan elde edilen hidrometrik verilerin (su seviyesi, akım, sediment, su kalitesi, su sıcaklığı vb.) değerlendirilmesini ve analizlerini yaparak yayın haline getirilmesi, mühendislik hidrolojisi çalışmalarını, arazide diğer etüt işlerini yürütmekle görevlidir. Kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğretim kurumları ile özel firmalardan gelen talepler doğrultusunda hidrolojik veriler kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel firmalara istekleri doğrultusunda ücreti karşılığında akım ölçüsü yapılmakta ve Akarsu Gözlem İstasyonu tesisi kurarak istasyonun işletilmesi sağlanmaktadır. Enerji Kaynakları Etüt Dairesi BaĢkanlığı Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet birimleri arasında yer alan Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı, üretimden nihai tüketime her safhasında enerjinin ve enerji kaynaklarının rasyonel ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda, toplumda enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik 16

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

Tablo 1: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (31.12.2007 itibariyle) Sınıfı Adet Yüzde (%) Teknik Hizmetler 230 29 Genel İdari Hizmetler 139 18 Daimi İşçi 412 51 Sözleşmeli Personel (657 4/B) 8

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

2011 Yılı Faaliyet Raporu* Strateji Geliştirme Bakanlığı Mayıs 2012. * ETKB merkez teşkilatı birimlerinin faaliyetlerini içermektedir.

2011 Yılı Faaliyet Raporu* Strateji Geliştirme Bakanlığı Mayıs 2012. * ETKB merkez teşkilatı birimlerinin faaliyetlerini içermektedir. 2011 Yılı Faaliyet Raporu* Strateji Geliştirme Bakanlığı Mayıs 2012 * ETKB merkez teşkilatı birimlerinin faaliyetlerini içermektedir. 02 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 03 Yerli ve yenilenebilir enerji

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU 2013 İDARE FAALİYET RAPORU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa No ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı