T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜT ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜT ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜT ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU NĠSAN 2012

2 Çubuk Barajı 7 Mayıs 1938 Türkiye, elektriği aydınlatmada ve sanayide kullanacak bir memleket olmalıdır. Bunun için de bir Elektrik İşleri İdaresi kurulmalıdır.

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BAKAN SUNUġU 1 GENEL MÜDÜR SUNUġU 2 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- Misyon ve Vizyon.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler.. a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler. b) Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler.. c) Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler.. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 21 C- Diğer Hususlar.. 21 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri A. Faaliyet ve Proje Bilgileri B. Danışma ve Denetim ile Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Yürütülen Destek Hizmetleri.. 2- Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 46 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 47 A- Üstünlükler 47 B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER. 47 EKLER Ek-1 İç Kontrol Güvence Beyanı Ek-2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek-3 Performans Sonuçları Tabloları

4 BAKAN SUNUġU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların ve ülkelerin başarısı; mal veya hizmet üretimlerini artan miktarlarda, yükselen kaliteyle, en düşük maliyetle ve zamanında yapabilmeleri ile mümkün olmaktadır. Konuya bu çerçeveden baktığımızda, enerjiye olan talebi, yerli kaynaklarımıza üretiminden nihai kullanımına kadar her safhasında enerji verimliliğine öncelik vererek ve çevre etkilerini de göz önünde tutarak, kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve rekabet edilebilir fiyatlardan zamanında karşılamak; aynı zamanda da, doğunun zengin enerji kaynaklarının batı piyasalarına taşınmasında Türkiye yi enerji terminali konumuna getirmek, Bakanlığımın enerji politikasının temel direği olmuştur. Ülkemizde hızla büyüyen sanayi sektörü, nüfus artışı ve buna paralel olarak gelişen sosyo-ekonomik kalkınma enerjiye olan talebin artmasına neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyel olarak kömürden sonra ikinci sırada gelmektedir. Hidrolik, rüzgâr, güneş, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi yenilenebilir enerji kaynak potansiyelimizin yanı sıra enerji tasarruf potansiyelimizin değerlendirilerek hizmete sunulması, hem sosyo-ekonomik yapının iyileştirilmesine katkıda bulunacak hem de ülke ekonomisi açısından büyük yarar sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin ve enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasının küresel ısınmayı önleyeceği gerçeğinden hareketle, Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji potansiyelinin geliştirilmesi ve enerji tasarruf potansiyelinin ekonomiye kazandırılması konusu, 02/11/2011 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) ile yine aynı kararnameyle kurulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün öncelikli olarak ele aldığı konulardandır. Mülga EİE bugüne kadar, ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin %65 ini projelendirmiş olup çalışmalarını pompajlı HES leri de kapsayacak şekilde sürdürmüştür. Ayrıca, hidrometrik araştırma ve etütler yapmış ve 2005 yılında başlattığımız linyit arama seferberliğine sondaj imkanları ile katkıda bulunmuştur. Sanayi, konut ve hizmetler ile ulaşım ve çevrim sektörlerinde enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması için, etüt, eğitim, tanıtım bilinçlendirme, teşvik/destekleme, yetkilendirme, sertifikalandırma gibi çalışmaları yapmaktadır. Ülkemizin enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığının azaltılması, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla enerji verimliliği konusunda ihtiyaç duyulan mevzuat altyapısı ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde oluşturulmuş ve uygulamalar başlatılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine ve enerji bilişim ve teknolojilerine odaklanan Mülga EİE de enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılması doğrultusunda başarılı çalışmalar yürütülmüş, örnek ve öncü uygulamalar yapılmıştır. Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 1

5 GENEL MÜDÜR SUNUġU 1935 yılında 2819 sayılı Yasa ile kurulan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Ülkemizin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli tüketilmesine yönelik hidrolik, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyellerini belirlemekte, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamakta, tanıtım amaçlı pilot sistemler geliştirmekte, etüt, eğitim ve bilinçlendirme hizmetlerini yürütmekte iken 02/11/2011 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılarak bazı görevler DSİ ye devredilmiş geri kalan görevler aynı kararname ile kurulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne atfedilmiştir sayılı Kanun kapsamında yapılan hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi santrallerinin tesis, işletme denetimi ve danışmanlık hizmetleri, 4628 sayılı Kanun kapsamında başvurulan HES projelerinin değerlendirilmesi ve kamulaştırma işlemleri tarafımızca gerçekleştirilmiş; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve uzmanlık alanı içindeki etüt ve araştırma işleri bedeli karşılığında yapılmıştır yılı sonu itibariyle işletmede olan MW kurulu gücünde olan HES lerin proje hizmetlerinin % 65 i (425 adet) Genel Müdürlüğümüzce üretilmiş olup bu projelerin yıllık ortalama enerjisi GWh tir. Ayrıca günümüze kadar ilk etüt seviyesinde 18 adet Pompaj Depolamalı HES projesi tamamlanmış olup, bu projelerin toplam kurulu gücü MW tir Tüm Türkiye yi kapsayan Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) projesi kapsamında hazırlanan REPA verilerine göre Ülkemizin ekonomik olabilecek rüzgar enerjisi potansiyeli en az MW dır. Karar vericiler, rüzgar yatırımcıları ve enerji planlamacıları ihtiyaç duydukları bilgiyi REPA dan temin edebilmektedirler. Önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi konusunda Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. GEPA verilerine göre yatay yüzeye gelen global güneş radyasyonu ortalama değeri 4,17 kwh/m2-gün ve ortalama güneşlenme süresi ise 2740 saat civarındadır. Termik güneş enerjisi teknolojilerinin kullanılması durumunda ülkemizin güneş elektriği potansiyelinin 380 milyar kwh/yıl olabileceği değerlendirilmektedir. Genel Müdürlüğümüzün yönlendirmesi ile TÜBİTAK a bağlı Marmara Araştırma Merkezi nde yürütülen AR-GE projeleri kapsamında, bitkisel atıklardan elektrik ve ısı üretebilen pilot tesislerin geliştirme çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Ayrıca, düşük kalorili linyit ve bitkisel atık karışımlarının gazlaştırılarak sıvılaştırılması yoluyla sentetik akaryakıt üretimini hedefleyen AR-GE projesi ile Biyoyakıt ve biyokütle kaynaklarının değerlendirilebilmesi konusunda da çalışmalara devam edilmektedir. Ülkemiz su kaynaklarının hidroelektrik enerji potansiyelinin belirlenmesinde kullanılan verileri Genel Müdürlüğümüzce çalıştırılmakta olan Ulusal Hidrometrik Gözlem Ağı ile temin edilmiştir. Özellikle 4628 sayılı Kanun kapsamında lisans alma niyetinde olan veya lisans sahibi olan firmalar ile diğer su yapısı amaçlı faaliyet gösteren firmalara münferit akarsu akım ölçümü, akarsu gözlem istasyonu tesisi yapımı ve işletmesi konularında hizmet verilmiş, kamu ve özel sektöre yapılan projelerde ihtiyaç duyulan hidrolojik datalar sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz 1997 yılından bu yana endüstriyel işletmelere, 2006 yılından bu yana ise bina ve hizmet sektörüne yönelik enerji yöneticisi eğitimleri düzenlemektedir. Enerji verimliliği konusunda bölgesel bir eğitim merkezi haline gelen Genel Müdürlüğümüz tarafından, ülkemizdeki bilgi ve birikimin bölge ülkeleri ile paylaşılmasına yönelik olarak 2002 yılından bu yana her yıl Asya, Karadeniz, Ortadoğu ve Doğu Avrupa 2

6 ülkelerine yönelik uluslararası enerji yöneticisi eğitimleri düzenlenmektedir.2009 yılında ise özellikle enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin personel altyapısında yer alacaklara yönelik olmak üzere Eğitim-Etüt-Proje eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yürürlüğe konulması öngörülen mevzuatın tamamı, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.genel Müdürlüğümüz Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında kurum/kuruluşlar ile Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinin yetkilendirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, 2009 yılında başlatılan endüstriyel işletmelerin verimlilik artırıcı projelerinin desteklenmesi ve gönüllü anlaşmalar yoluyla endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğunun azaltılmasının teşvik edilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine ve teknolojilerine odaklayan Genel Müdürlüğümüzün 2011 Yılı Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda düzenlenmiştir. Yusuf YAZAR Genel Müdür 3

7 I- GENEL BĠLGĠLER A- MĠSYON VE VĠZYON MĠSYONUMUZ Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere, enerji kaynaklarının değerlendirilmesine, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına ve enerji teknolojilerinden yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapmak. VĠZYONUMUZ Yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesinde, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasında, enerji teknolojilerinden yararlanılmasında yönlendirici ve öncü bir kuruluş olmaktır. 4

8 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kuruluş Kanunu ile birlikte Enerji Verimliliği Kanununda düzenlenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan görevlendirme kapsamında Mülga EİE Genel Müdürlüğünce yürütülen görevler aşağıda sayılmıştır. a) Kuruluş Kanununda belirtilen görevleri şunlardır: 1) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek, 2) Sanayide ve binalarda enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve eğitim hizmetleri vermek, üniversiteleri, meslek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri verebilmeleri için yetkilendirmek ve denetlemek, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun sekretaryasını yürütmek, 3) Ulaşımda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde enerjinin etkin ve verimli kullanılması yönünde ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaları izlemek, değerlendirmek, önlem ve/veya proje önerileri geliştirmek, 4) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini, araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek, 5) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazırlamak, 6) Ülkede ve dünyada enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma, geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak, 7) Enerji ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak, ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji bilgi yönetim merkezi kurmak ve işletmek, 8) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar, öneriler geliştirmek, 9) Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması amacıyla faaliyette bulunmak, 10) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordinasyonu sağlamak, 11) Enerji ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak, 12) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, 13) 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgâr enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak, 14) Hidrometrik ölçüm istasyonları kurmak, işletmek ve sondajlar yapmak, 15) Görevleri kapsamında her türlü bilgiyi gerçek ve tüzel kişilerden istemek, 16) Kuruluş Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci paragrafının (b) bendi kapsamında proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip personel temin etmek. b) Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında verilen diğer görevler şunlardır: 1) Verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi, gönüllü anlaşma uygulamaları ile ilgili çalışmaları yapmak ve bunlara ilişkin destek ödemelerini gerçekleştirmek, 2) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasının takibi ile ilgili çalışmaları yürütmek, 3) Her yıl kasım ayında danışma kurulu toplantısı, aralık ayında ise 5

9 yetkilendirilmiş kurumların ve şirketlerin katılımı ile koordinasyon toplantısı düzenlemek, 4) Televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmak üzere bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı eğitim programları, yarışmalar, kısa süreli film ve/veya çizgi filmler hazırlamak veya hazırlatmak, 5) Her yıl ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri düzenlemek, 6) Ülke genelinde, endüstriyel işletmelerde ve binalardaki enerji verimliliğinin gelişimini bölge ve sektör bazında ortaya koyan envanter ve geleceğe yönelik projeksiyonları yetkilendirilmiş kurumların işbirliği ile hazırlamak ve yayımlamak, 7) Kamu kesimi ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından periyodik olarak gönderilen bilgiler çerçevesinde yıllık raporlar hazırlamak ve yayımlamak, 8) Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat hazırlıklarını ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütmek, mevzuat uygulamalarını izlemek, dar boğazları tespit edip iyileştirici tedbir önerileri hazırlamak ve kanun kapsamındaki idari yaptırımları uygulamak. c) Bakanlık tarafında yapılan görevlendirmeler kapsamında görevler şunlardır: 1) 04/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hidroelektrik santraller ile rüzgâr santrallerinin işletmesinde teknik denetim yapmak, 2) Birecik Baraj ve HES ile Yamula Baraj ve HES projelerinin kamulaştırma çalışmalarını yapmak. 3) Bakanlığın vereceği diğer görevleri yapmaktır. 6

10 C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1- Fiziksel Yapı Mülga EİE Genel Müdürlüğü, kampüs içinde yer alan hizmet binalarından oluşmaktadır. Hidrometrik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 11 ilde Hidrometrik Etüt Merkezleri bulunmaktadır. Merkezlerden üçünün mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait olup diğerleri ise kiralama yöntemi ile temin edilmiştir. Tamamı kullanımda olan 31 adet personel lojmanı ile muhtelif tür ve yaşta 73 adet taşıt bulunmaktadır. Tablo 1: EĠE YerleĢkesinde Kullanılmakta Olan Hizmet Binaları Binanın Adı Adet Genel Müdürlük Binası A Blok 1 Genel Müdürlük Binası B Blok 1 Genel Müdürlük Binası C Blok 1 Su Deposu 1 Trafo Binası 1 Müracaat Binası 1 Atölye ve Ambar Tesislerindeki Muhtelif Binalar 20 a- İdare Binası 1 b- Yemekhane Binası 1 c- Büyük Atölye(Tamir Atölyesi+UETM+Biyodizel Tesisi) 1 ç- İmalat Atölyesi(İmalat+Matbaa) 1 d- Küçük Atölye 1 e- Marangoz Atölyesi 1 f- Isı Merkezi 1 g- Yıkama Yağlama ve II. Kademe Tamir Atölyesi 1 h- Şoförler Odası 1 ı- Muhtelif Ambar (5 Adet) 5 i- Trafo Binası 1 j- Örnek Bina 1 k- Nöbetçi Memurluğu 2 l- Sera Binası 1 m- Güneş Evi 1 Toplam 26 Genel Müdürlüğümüze ait toplam 73 adet aracın 29 si Ankara da, 28 i Hidrometrik Etüt Merkezlerinde, 15 i Sondaj Kamplarında ve 1 adeti ise Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezinde kullanılmaktadır. Ayrıca Hidrometrik Etüt Merkezlerinde proje çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 24 adet araç kiralanmıştır. 7

11 Tablo 2: TaĢıt Araçları Sayı ve Dağılımı Mevcutlar/Bulunduğu Yer Adet Kiralık Taşıt Aracı 24 Kurum Aracı 73 a- Merkez (İşletmede) 29 b- Hidrometrik Etüt Merkezleri 28 c- Sondaj Kamplarında 15 ç- Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi 1 Toplam 97 Tablo 3: TaĢıtların Türlerine Göre Dağılımı Türü Özelliği Adet A Binek 4x2 2 KA Binek(Kiralık) 4x2 4 B Binek Stw 4x2 7 4x4 2 C Pikap 4x2 18 4x4 31 D Minibüs 4x2 6 E Midibüs-Otobüs 4x2 2 F Kamyon 4x2 3 F Kamyon 6x2 2 KC Pikap(Kiralık) 4x4 20 Toplam 97 Tablo 4: ĠĢ Makinelerinin Sayı ve Türleri ĠĢ Makinesinin Türü Adet Enjeksiyon,Su ve Çamur, Motopomp, Santrifüj Pompaları 65 Sondaj Makinesi 39 Jeneratör 21 Kompresör 4 Lastik Tek. Traktör ve Yükleyici 9 Mikser Köken Hm Deniz Motoru 11 Kar Motosikleti 5 Toplam 155 8

12 Tablo 5: ÇeĢitli Malzemeler Türü Adet Ozalit Makinesi 1 Fotokopi 33 Televizyon 46 Kamera(ses ve görüntü kaydedici) 5 Fotoğraf Makinesi 36 Tepegöz (slayt cihazları) 9 Faks Cihazı 29 Projeksiyon 16 Planimetre 48 Curvimetre 8 GPS 38 Ploter A0(çizici-yazıcı) 2 Elektronik total station 5 Telsiz 83 Debimetre 6 Vibrasyon Ölçer 1 Gürültü Ölçer 1 Modem Örgüt Yapısı Genel Müdürlüğümüzde görevlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile aşağıda belirtilen birimler bulunmaktadır. Ana Hizmet Birimleri a) Proje Dairesi Başkanlığı b) Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı c) Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı ç) Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı DanıĢma ve Denetim Birimleri d) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı e) Teftiş Kurulu Başkanlığı f) Hukuk Müşavirliği Yardımcı Hizmet Birimleri g) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ğ) İdari İşler Dairesi Başkanlığı h) Makina-İkmal Dairesi Başkanlığı 9

13 EĠE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Mülga) ORGANĠZASYON ġemasi GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ANA HĠZMET BĠRĠMLERĠ DANIġMA- DENETĠM BĠRĠMLERĠ YARDIMCI BĠRĠMLER PROJE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PERSONEL VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI JEOLOJĠ VE SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI ĠDARĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HĠDROLĠK ETÜTLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ MAKĠNA ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ENERJĠ KAYNALARI ETÜT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının yürütülmesi sırasında karar ve işlem süreçlerinin hızlandırılması ile etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla bilgi ve teknolojik kaynaklardan büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Bu kapsamda; 25 Mb/s hızında metro ethernet teknolojili internet bağlantısı ve bu bağlantının kopması durumunda devreye alınan yedek kablosuz internet bağlantısı kullanılmaktadır. Bu internet bağlantısı üzerinden hidroelektrik (HEPA), rüzgâr (REPA) ve güneş (GEPA) potansiyel atlas bilgilerini de içeren Genel Müdürlüğümüz ana web sitesi, enerji verimliliği portalı, uzaktan eğitim portalı yayını ile e-posta sunucularının hizmetleri Kurumumuz bünyesinde sürdürülmektedir. İnternetten gelebilecek tehlikelere karşı Genel Müdürlüğümüz internet bağlantı noktalarında ve yerel bilgisayar ağında bulunan güvenlik sunucuları Kurumumuz bünyesinde bulunmaktadır. Kullanılır durumda bulunan 450 adet bilgisayardan oluşan yerel bilgisayar ağımızda tüm bilgisayarların merkezi olarak yönetimini sağlayan domain controller sunucuları ile veri tabanı sunucuları Kurumumuz bünyesinde bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olan giden-gelen evrak takip yazılımı ile personel sorgulama, maaş kesintileri, izin, merkezi telefon rehberi, kan grupları, görevler ve performans vb. bileşenlerden oluşan intranet (yerel web) sayfası personelin yetki seviyelerine göre kullanılır durumda bulunmaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki kurumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek ve bu kapsamdaki işlemleri hızlandırmak amacıyla kurulmuş Enerji Verimliliği Portalı (EnVer.eie.gov.tr) bünyemizde hizmet vermektedir. 10

14 Genel Müdürlüğümüz birimlerinde mevcut olan bilgisayar (dizüstü,pc) yazıcı, tarayıcı ve server sayılarına ilişki bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 6: Birimler Bazında Bilgisayar, Yazıcı ve Server Dağılımları Bilgisayar Birim Dizüstü PC Toplam Yazıcı Tarayıcı server Genel Müdürlük Proje Dairesi Başkanlığı Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Hidrometrik Etüt Merkezleri Sondaj Kampları Didim Rüzgar ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi Toplam * Envanter kayıtları baz alınmıştır. 11

15 4-Ġnsan Kaynakları 02 Kasım 2011 itibariyle Genel Müdürlüğümüzün merkez ve geçici işyerlerinde 410 memur, 304 daimi işçi ve 657-4/C ye tabi 2 geçici personel olmak üzere toplam 715 personel görev yapmıştır. Tablo 7: Yıllar Ġtibariyle Personel Statü ve Sayı Tablosu Yıllar Memur Daimi ĠĢçi 657-4/C Geç.Pers. SözleĢmeli Personel Toplam * *662 Sayılı KHK gereğince Mülga EİE Genel Müdürlüğünden 22 Kasım 2011 tarihinde 22 memur ETKB ye, 22 Aralık 2011tarihinde 251 memur ETKB ye, 31 Aralık 2011 tarihinde177 işçi,dsi ye, 03 Ocak 2012 tarihinde 126 işçi ETKB ye, 09 Ocak 2012 tarihinde ise 136 memur DSİ ye devredilmiştir. Personelin Statülerine Göre Dağılımı Daimi ĠĢçi % 42 Memur % 58 Grafik 1: 02/11/2011 Tarihi Ġtibariyle Personelin Statülerine Göre Dağılımı 02 Kasım 2011 itibarıyla Kurumumuz personelinin %58 i memur, %42 si işçi %0,3 ü ise 657-4/C geçici personel olup toplam personelin %75 i merkez teşkilatımızda %25 i ise geçici işyerlerimizde çalışmaktadır. Ayrıca personelimizin %57 si ana hizmet birimlerinde, %41 i danışma-denetim ile yardımcı birimlerde, %2 si ise diğer kurumlarda geçici görevli olarak çalışmaktadır. Tablo 8: 2011 Yılı Ġtibariyle Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Adet Teknik Hizmetler 233 Genel İdari Hizmetler 170 Avukatlık Hizmetleri (AH) 1 Sağlık Hizmetleri (SH) 4 Yardımcı Hizmetler (YH) /C Geçici Personel 2 Daimi İşçi 303 Toplam

16 Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 657-4/C % 0,3 ĠĢçi % 42 Teknik Hizmetler % 33 Diğer % 1 Genel Ġdari Hizmetler % 24 Grafik 2: 2011 Tarihi Ġtibariyle Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Genel Müdürlüğümüz personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Personelin % 74 lük kısmı 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesine sahiptir. Tablo 9: 2011 Tarihi Ġtibariyle Personelin Hizmet Yılı Dağılımı Hizmet Yılı Memur Daimi ĠĢçi 657 4/C Geçici Personel Toplam Toplam Personelin Hizmet Yılı Dağılımı 30+ yıl %8 0 5 yıl % yıl % yıl % yıl % 25 Grafik 3: 2011 Tarihi Ġtibariyle Memur ve ĠĢçilerin Hizmet Yılı Dağılımı 13

17 Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 10: 2011 Tarihi Ġtibariyle Memur ve ĠĢçilerin Eğitim Durumu Dağılımı Eğitim Durumu Memur Daimi ĠĢçi 657 4/C Geçici Toplam Personel İlkokul Ortaokul Lise Ön lisans Lisans Yük. Lisans Doktora Toplam Personel Eğitim Durumu Yük.Lisans % 3,4 Doktora % 0,7 Lisans % 38,8 Ġlkokul % 12,3 Ortaokul % 6,1 Ön lisans % 8,1 Lise % 30,6 Grafik 4: 2011 Tarihi Ġtibariyle Personelin Eğitim Durumu Dağılımı 2011 yılında çeşitli nedenlerle 32 personel Kurumumuzdan ayrılmış, 34 personel ise naklen ve açıktan atama yoluyla göreve başlamıştır. Söz konusu personel hareketlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilmiştir. 14

18 SINIFI AÇIKTAN NAKLEN DĠĞER TOPLAM (A) EMEKLĠ ÖLÜM ĠSTĠFA NAKLEN DĠĞER TOPLAM (B) A-B Tablo 11: 2011 Yılında Ayrılan/Atanan Memur, ĠĢçi ve SözleĢmeli Personel Sayıları ATANAN PERSONEL SAYISI AYRILAN PERSONEL SAYISI NET GĠRĠġ- ÇIKIġ UNVANI Genel Müdür GİH Mali Hizmetler Uz.Yrd. GİH Araştırmacı GİH VHKİ GİH MEMUR GİH Sekreter GİH Çocuk Eğitimcisi GİH Aşçı YH MÜHENDİS TH MİMAR TH TEKNİSYEN TH Matematikçi TH TOPLAMI DAİMİ İŞÇİ /4-C GEÇİCİ PERS GENEL TOPLAM

19 5. Sunulan Hizmetler a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Proje Dairesi BaĢkanlığı Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet birimleri arasında yer alan Proje Dairesi Başkanlığı, hidrolik, rüzgâr, güneş biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyellerinin belirlenmesi ve bu potansiyellerden yararlanılması amacıyla ilk etüt, master plan ve fizibilite aşamasındaki mühendislik hizmetleri çalışmalarını yürütmek, ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 3096 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret yöntemi ile gerçekleştirilen hidroelektrik enerji tesislerinin teknik denetimi ile Birecik ve Yamula Barajlarının kamulaştırma işlemlerini Bakanlık adına yapmakla görevlidir. Baraj ve HES projeleri için ihtiyaç duyulan 1/1000, 1/5000 ve daha büyük ölçekli topografik harita üretimi, en kesit, boy kesit, aplikasyon vb. harita mühendislik hizmetleri ile 4628 sayılı Kanun kapsamındaki baraj ve hidroelektrik santral projelerine ilişkin başvuru ve fizibilite raporlarının incelenerek görüş bildirilmesi, rüzgâr enerjisine dayalı lisans başvurularının teknik değerlendirilmesi ve görev alanı ile ilgili konularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına teknik danışmanlık hizmeti verilmesi yerine getirilen diğer faaliyetlerdir. Jeoloji ve Sondaj Dairesi BaĢkanlığı Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet birimleri arasında yer alan Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı, Ülkemizin hidrolik enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılması gereken jeolojik-jeoteknik etütleri gerçekleştirmek ve jeotermal enerji kaynaklarının elektrik üretimine yönelik planlama-fizibilite çalışmalarını yapmak örnek fizibilite tip projeleri hazırlamakla görevlidir. Jeoloji ve Sondaj Dairesi Başkanlığı biriktirmeli (baraj) ve/veya biriktirmesiz (nehir tipi) hidroelektrik santral (HES) ile pompajlı HES tesislerinin yer seçiminden inşaat aşamasına kadarki istikşaf, master plan, yapılabilirlik aşamalarındaki mühendislik hizmetlerinin verilebilmesi için proje alanındaki temel zemin koşulları, duraylılık ve geçirimlilik gibi özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla jeolojik-jeoteknik araştırmalar yapmaktadır. Projeler kapsamında planlanan mühendislik yapı yerlerindeki araştırmalarda gerektiğinde jeofizik etüt ve/veya mekanik sondaj işlemleri yapmakta; her türlü yerinde ve laboratuvarda çeşitli deneyler uygulamakta; inşaatta gerekli doğal yapı gereçleri için arazide ve laboratuvarda araştırmalar yapmaktadır. Elektrik üretimine uygun jeotermal kaynakların değerlendirilmesi konusunda yeni mevzuattaki belirsizlikler nedeniyle bekleme sürecine girilmiştir. Diğer yandan bazı kamu kurum ve kuruşları ile özel sektör kuruşlarına ücreti karşılığı değişik amaçlı mühendislik yapı yerlerinin temel etütlerine yönelik jeolojik-jeoteknik etüt hizmetleri vermektedir. Hidrolik Etütler Dairesi BaĢkanlığı Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet birimleri arasında yer alan Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı akarsu gözlem, göl gözlem ve kar gözlem istasyonlarının kurulması, işletilmesi bu istasyonlardan elde edilen hidrometrik verilerin (su seviyesi, akım, sediment, su kalitesi, su sıcaklığı vb.) değerlendirilmesini ve analizlerini yaparak yayın haline getirilmesi, mühendislik hidrolojisi çalışmalarını, arazide diğer etüt işlerini yürütmekle görevlidir. Kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğretim kurumları ile özel firmalardan gelen talepler doğrultusunda hidrolojik veriler kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel firmalara istekleri doğrultusunda ücreti karşılığında akım ölçüsü yapılmakta ve Akarsu Gözlem İstasyonu tesisi kurarak istasyonun işletilmesi sağlanmaktadır. Enerji Kaynakları Etüt Dairesi BaĢkanlığı Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet birimleri arasında yer alan Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı, üretimden nihai tüketime her safhasında enerjinin ve enerji kaynaklarının rasyonel ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda, toplumda enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik 16

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Tablo 1: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (31.12.2007 itibariyle) Sınıfı Adet Yüzde (%) Teknik Hizmetler 230 29 Genel İdari Hizmetler 139 18 Daimi İşçi 412 51 Sözleşmeli Personel (657 4/B) 8

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Türkiye, elektriği aydınlatmada ve sanayide kullanacak bir memleket olmalıdır. Bunun için de bir Elektrik İşleri İdaresi kurulmalıdır.

Türkiye, elektriği aydınlatmada ve sanayide kullanacak bir memleket olmalıdır. Bunun için de bir Elektrik İşleri İdaresi kurulmalıdır. www.eie.gov.tr ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUġ Elektrik İşleri Etüt İdaresi; ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün Türkiye, elektriği aydınlatmada ve sanayide kullanacak bir memleket

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarihli ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 28 Eylul 2010 Ġstanbul TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ POLĠTĠKALAR & UYGULAMALAR Erdal ÇALIKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Sunum Planı Enerji Kullanımında Eğilimler Enerji Yoğunluğunun Gelişimi Potansiyel Yasal

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı