kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu"

Transkript

1 CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn Onur Öymen i yanýna oturtmasý Öymen e sahip çýkýyorum mesajý olarak yorumlandý. Öte yandan Onur Öymen i Dersim Katliamý yla ilgili söylediði sözlerden dolayý istifaya çaðýran Grup Baþkan Vekili Kemal Kýlýçdaroðlu, dünkü CHP Grup Toplantýsýna katýlmadý. Baykal: Konuyu Kapattýk Baykal ýn grup toplantýsýndaki konuþmasý sýrasýnda bir dinleyici, Ben bir Alevi vatandaþýyým. Onur Öymen in söyledikleriyle ilgili hiç bir þey söylemeyecek misiniz? sorusunu yöneltti. Salonda yaþanan kýsa süreli þaþkýnlýðýn ardýndan, Meclis görevlileri partili kiþinin aðzýný kapatmaya çalýþýnca Baykal, Býrakýn kapatmayýn aðzýný. Býrakýn konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Kamu emekçilerinin KESK ve Kamu- Sen in çaðrýsýyla 25 Kasým da yapacaðý greve az bir süre kaldý. Bir yandan çalýþmalar da sürüyor. Hemen her kamu kurumunda 25 Kasým greviyle ilgili genel bir duyuru ve bilgilendirme yapýlmýþ. Çalýþmanýn yapýldýðý iþyerlerinde greve ciddi bir katýlým saðlanacak örgütlenme de yapýlýyor. Ancak eylemin nasýl olacaðý konusunda tereddütler yaþanmaya devam ediyor. Eðitim Sen Ýstanbul 7 No lu Þube ye baðlý iþyerlerinde yaptýðýmýz görüþmelerde, iki konfederasyonunun grevi ortaklaþtýrmasýnýn yarattýðý olumlu havayla karþýlaþýyoruz. Ancak eylemin grev yerine iþ býrakma olarak ele alýnmasý halinde katýlýmýn daha yüksek olacaðý yönünde görüþ bildirenlerin sayýsý oldukça fazla. Grev kararý ortaklaþtýrýlsa da iki konfederasyona üye emekçilerin ortak çalýþmasý henüz yakalanamamýþ. Kamu emekçileri bu durumu þöyle açýklýyorlar: Geçmiþten gelen bir ayrýþma var, henüz bunu terk edemiyoruz. Sorunlar Ayný Konfederasyonlarýn isimleri farklý olsa da iþ yerlerinde ayný sorunlarýn yaþandýðýna dikkat çeken öðretmenler, hemen her okulda kadrolu çalýþanlarla ücretli ve sözleþmeli çalýþanlarýn sayýsýnýn eþitlendiðini belirterek, iþ güvencesinin kaldýrýlmasý kaygýsýný yaþadýklarýný aktarýyorlar. Bu nedenle mücadelenin de ortak olmasýný istiyorlar. Kamu-Sen in de grev kararýna katýlmasýnýn okullarda olumlu bir hava yarattýðýný, iþyerlerinde sorunlarý ortak tartýþmaya baþladýklarýný ifade eden öðretmenler, bunun bir ilk adým olmasý gerektiðini ve geliþtirilmesinin önemli olduðunu vurguluyorlar. 3 DE 3 DE 6 DA Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý bu yýl üretilen hububat ve benzeri ürünlerin destekleme primlerini açýkladý yýlý ürünü buðday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine destekleme primi ödenmesine iliþkin usül ve esaslar belirlendi. Buna göre, 2009 yýlý içinde üretilen buðday için kilogram baþýna 5 kuruþ, arpa, çavdar ve yulaf için 4 kuruþ, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 10 kuruþ destekleme primi ödenecek. 8 DE 5 DE

2 2 O kadar iyi bir adamdý ki... Ama iyilik de böyle bir þey iþte. Tam her þeye, bütün dünyaya yettiðine, iyiliði kuþanarak her yere gidilebileceðine, iyiliðini kuþanarak her yere gidebileceðine inandýðýnda, iyiliðinin seni açtýðý her yerden kötülük kuþatýr seni. Kuþatýlmýþtýn iþte sen de o gece orada kötülükle. Geç de olsa, gelmiþti iþte kötülük, tanýmýþtý seni iyiliðinden. Ýyiliðin yüzünden. Yüzündeki iyilikten. Kuþatmýþtý. Çünkü iyilik açar, kötülük kuþatýr. Kapatýr. Ama ne yaparsýn ki iyilik de böyle bir þey iþte. Böyle bir þeydir. O kadar iyisindir ki, ihanet ve cinayet hep beklemediðin bir þeydir ve beklemediðin anda gelir. Beklemezsin. Güvenle konuþur, güvenle dolaþýrken sokaklarda iyiliðin, iyiliðinin o kýrýlgan avareliðiyle. Ýyiliðin sana saatini þaþýrttýðýný bilemezsin, anlayamazsýn seni zamansýzlýklara düþürdüðünü, seni erkenci, hep erkenci kýldýðýný. Kötülük oysa dakiktir ve geç de olsa gelir. Zamanlýdýr. Ve tam zamanýdýr kötülüðün ama sen bilemezsin. Sen bu kadar iyiydin iþte Ahmet Kaya. Ah, unutulur mu o gülüþün. O çelebi halin. Sesindeki o samimiyet. Buydu, bunlardý faþizmin karanlýk günlerinde söylediðin kahraman þarkýlarý sadece solcularýn, sadece Kürtler in deðil, herkesin, bir toplumun, faþizmin karanlýk sokaklarýndan geçen bütün bir toplumun diline dolayan. Yol arkadaþý yapan. Ve buydu, kötülüðün böyle gününü beklemesine neden olan. Senin en korkutucu yanýn iyiliðindi, bu toplumsallaþmýþ iyiliðindi faþistler nezdinde. Ve hâlâ o kadar korkutuyor ki o iyiliðin bu faþistleri, suçu birbirlerinin üzerine atýyorlar. Kaçarken olay yerinden, ceketleri ve etekleri kapýlara sýkýþýyor ama, gazetelerinin uçlarý kalýyor arþiv çekmecelerinin dýþýnda. Dosyalar tozlansa da yeniden açýlýyor. Çünkü þarkýlar da böyle bir þey iþte. Yeniden ve yeniden dinlenebilirler ve yeniden ve yeniden hatýrlanýrlar. Hatýrlatýrlar. Senin iyiliðin de böyle bir þey iþte. Tekrarlanan. Yeniden ve yeniden. Kalbin durduðundan beri tekrarlana tekrarlana, þarkýlarýnla bir iyilik temrinine dönüþtün sen bu toplumda. Böylece senin ölümünü bir ülke nihayet bir kolektif suç olarak algýlamaya baþladý. Ýyiliðin bir seni yolda býraktý. Bizim ise hala yol arkadaþýmýz. Bir ülke kendini iyileþtirmek için çabalarken þimdi, bak bu ülkenin yol arkadaþý oldu senin iyiliðin. Þarkýlarýn. Ah, senin gibiler, sizin gibiler az geliyor ama öz geliyor. Pir geliyor. Ve bir sema, bir semahta gibi dönüyor anýlarýnýz vicdanlarda, zihinlerde. Ve bize bu ülkede ne çok acý biriktiðini hatýrlatýyorlar. Bazen korkuyoruz, bunca acýdan mutluluða yer kalmamasýndan bu ülkede. Sanki bundan korkmayalým istermiþsin gibi, sanki acýný unutalým da mutluluða yer kalsýn istermiþsin gibi, Gülten in deyimiyle ev in baþka bir ülkede þimdi. Ama ne mümkün seni unutmak. Sizleri unutmak. Ýyileþtikçe daha çok hatýrlayacak bu ülke sizi. Seni. BirGün Öymen e Sahip Çýkýyorum CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn Onur Öymen i yanýna oturtmasý Öymen e sahip çýkýyorum mesajý olarak yorumlandý. Öte yandan Onur Öymen i Dersim Katliamý yla ilgili söylediði sözlerden dolayý istifaya çaðýran Grup Baþkan Vekili Kemal Kýlýçdaroðlu, dünkü CHP Grup Toplantýsýna katýlmadý. Baykal: Konuyu Kapattýk Baykal ýn grup toplantýsýndaki konuþmasý sýrasýnda bir dinleyici, Ben bir Alevi vatandaþýyým. Onur Öymen in söyledikleriyle ilgili hiç bir þey söylemeyecek misiniz? sorusunu yöneltti. Salonda yaþanan kýsa süreli þaþkýnlýðýn ardýndan, Meclis görevlileri partili kiþinin aðzýný kapatmaya çalýþýnca Baykal, Býrakýn kapatmayýn aðzýný. Býrakýn konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. Baykal Onur una sahip çýktý! Dersim Katliamý yla ilgili yaptýðý açýklamadan dolayý tüm yurtta tepki toplayan CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Öymen e CHP Genel Baþkaný Baykal sahip çýktý. Grup toplantýsýna Öymen le katýlan Baykal, bir yurttaþýn protestosuna ise "Biz o defteri kapattýk" yanýtýný verdi CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, yardýmcýsý Onur Öymen i korumaya devam ediyor. Baykal, dünkü grup toplantýsýna Öymen le birlikte katýldý. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen in Dersim açýklamasý grup toplantý salonuna da yansýdý. Bazý partililer tarafýndan protesto edileceði haberleri yayýlan Öymen, grup toplantýsýnýn yapýlacaðý salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda CHP Lideri Deniz Baykal ý bekledi. Baykal gelince Öymen ile birlikte Grup salonuna girdi. Baykal ýn Onur Öymen i yanýna oturtmasý "Öymen e sahip çýkýyorum" mesajý olarak yorumlandý. Kýlýçdarðolu Katýlmadý Öte yandan Onur Öymen i Dersim Katliamý yla ilgili söylediði sözlerden dolayý istifaya çaðýran Grup Baþkan Vekili Kemal Kýlýçdaroðlu, dünkü CHP Grup Toplantýsýna katýlmadý. Toplantýyý Bitirdi Baykal, toplantýda CHP üyesi olduðu bildirilen bir kiþinin protestosu sonucu toplantýyý aceleyle bitirdi. Öymen Ýstifasý CHP Genel baþkan Yardýmcýsý Onur ymen in Dersim katliamý ile ilgili sözlerine tepki gösteren Bingöl Ýl Genel meclisinin CHP li 3 üyesi partilerinden istifa etti. Bingöl de, CHP li il Genel Meclis üyeleri Hüseyin Negüzel, Daimi Korkar ve Ali Çimen in CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen e tepki göstermek için partiden istifa ettikleri bildirildi. 3 il Genel meclis üyesinin istifasý ile Bingöl de il Genel meclisinde CHP nin üyesi kalmadý. Ali Balkýz: CHP gereðini yapmalý Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Genel Baþkaný Ali Balkýz, Sayýn Öymen istifa etmez ise CHP yönetimi gereðini yapmalý, parti yapmaz ise CHP de bu düþünceyi savunmayanlar istifa ederek gereðini yapmalýlar dedi. Ali Balkýz, Öymen in bu açýklamasýnýn ardýndan CHP de kesinlikle barýnmamasý gerektiðini belirterek, Öymen in istifasýnýn ya da ihracýnýn olmamasý halinde kendisiyle ayný düþünceleri benimsemeyen CHP lileri partiden istifaya çaðýrdý. Balkýz, Öymen in Atatürk ün arkasýna sýðýnmaktan vazgeçmesini ve istifa etmesini isteyerek, bunun olmamasý halinde CHP yönetiminin ayný düþüncelere sahip olmadýðýný göstermek için Öymen i ihraç etmesi gerektiðini bildirdi. Ýstifa ya da ihracýn olmamasý halinde ise Balkýz, bu konuda duyarlý CHP yöneticileri ve milletvekillerine seslenerek, Öymen ya da parti gereðini yapmaz ise siz yapýn çaðrýsýný yineledi. Türk: istifa bile olsa CHP aklanamaz DTP Eþbaþkaný Ahmet Türk de partisinin grup toplantýsýnda CHP'yi eleþtirdi. Türk, Öymen'in sözlerini 'nazi söylemi' olarak niteledi. Türk þöyle konuþtu:»cumhuriyet Halk Partisi adýna konuþan sözcü, devletin kuruluþundan bugüne kadar, Kürtler ve Aleviler þahsýnda, tüm farklý kimlik ve kültürlere karþý ayrýmcý yaklaþýmýný açýk seçik ortaya koydu.»bu bir gaf deðil! Niyetini aþan, kazara edilmiþ bir söylem hiç deðil! Kürtleri ve Alevileri düþman olarak tanýmlýyor. Korkunç Dersim katliamýný meþru görüyor.»chp Genel Baþkan Yardýmcýsý olan zat, yükselen demokratik tepkiler karþýsýnda istifa da edebilir, görevinden de alýnabilir. Fakat bunlar olsa bile; CHP bu þekilde aklanamaz. CHP nin bu konuþmada açýða çýkan zihniyeti, çaðdaþ dünyanýn en az 60 yýl önce mahkûm ettiði ýrkçý bir zihniyettir.»bu kadar fütursuzca ve cüretkârca dile getirilen bu zihniyeti, hep birlikte sorgulayalým, çözümleyelim ve mahkûm edelim diyoruz. Toplantýda Protesto Baykal'ýn 'Kapadýðý defteri' protestocu açtý: Susacak mýsýnýz? CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen ve Baykal Öymen'in Dersim Katliam'ýyla ilgili "biz bu defteri kapattýk" dedi. Fakat, dünkü CHP Grup Toplantýsýnda yaþanan protestoyla Aleviler açýsýndan konunun kolay kapanmayacaðý anlaþýldý. Bir dinleyici, Baykal'ýn konuþmasý sýrasýnda "Ben bir Alevi vatandaþýyým. Sayýn Genel Baþkan, bu Onur Öymen in söyledikleri ile ilgili hiç bir söylemeyecek misiniz?" Salonda yaþanan kýsa süreli bir þaþkýnlýðýn ardýndan, Meclis görevlileri partili kiþinin aðzýný kapatmaya çalýþýnca Baykal, "Býrakýn kapatmayýn aðzýný. Býrakýn konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu kapattýk" dedi. Gösterici Tartaklandý Bu arada Öymen'in sözlerini ve Baykal'ýn suskunluðunu protesto eden kiþi partililer tarafýndan tartaklandý. Edinilen bilgiye göre salonda protestoyu gerçekleþtiren kiþi de CHP üyesi. BirGün

3 Hacý Bektaþ Veli kültür derneðinin kasýmdaki yapmýþ olduðu etkinliðin düþünce ve hazýrlýk safhalarýný anlatmak isterdim ancak Çarþamba günü dernek sekreterimiz Ali Kaim e belediyeden muhtarlýk aracýyla Taahhütlü olarak gelen bir yazý, yazacaðým yazýnýn konusunu deðiþtirdi kasýmda yapmýþ olduðumuz etkinliðe katýlmak için 13 kasým gecesi Yalova Hacý Bektaþ Veli derneðinden baþkan ve yönetim kurulu olarak 4 kiþi katýldý, gece saat 1 gibi Hacýbektaþ a geldiklerinde bizlerde panelist olarak gelen konuklarla ilgileniyorduk. Yalova dan gelen arkadaþlarý öðretmen evine yerleþtirdik ve bir çorba içmeleri için Akçaoðlu resturanta davet ettik. Sohbet derneklerin maddi gücüne, dernek binalarýna gelince Yalova da derneðinizin binasý kiralýk mý diye sordum ve aldýðým yanýt beni þaþýrttý evet 2 yýl içerisinde AKP li belediye baþkaný 1500 m2 arsayý baðýþlayarak ve cem evi ve kültür kompleksi inþaatýnýn %70 ini belediye olarak yapýp(% 30 da dernek baðýþlarýyla) derneðe teslim etmiþler ve geçtiðimiz günlerde dernek binasý ve kültür kompleksinin açýlýþýný yapmýþlar. Tabii bu örnekleri daha da çoðaltabiliriz, Ankara dikmendeki tüm Alevi toplumunun gururu olan, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfýnýn yerini de zamanýnda Çankaya belediyesi Doðan Taþdelen döneminde baðýþlamýþtý, yine Kuþadasý nda ki Hacý Bektaþ Veli Kültür derneðine Kuþadasý belediyesi yer verdi ve inþaatýna yardým etti, bu örnekleri daha da çoðaltabiliriz, Mersin de, Çorum da, Eskiþehir de, Ýzmir de. Daha da yakýndan örnek istiyorsanýz çilehanedeki çam aðaçlarýný kim dikmiþti AKP li Kocaeli belediye baþkaný, sokaklardaki çöp bidonlarýnda Þiþli belediyesi yazýyor, parklardaki banklarda Bakýrköy belediyesi yazýyor, bunlarý niçin yazýyorum; Hacýbektaþ taki Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði zor þartlarda yaþayan ve tüm engellemelere raðmen kültürel faaliyetini sürdüren bir dernektir, son olarak kasýmdaki Doðumunun 800. yýlýnda Hacý Bektaþ Veli yi anýyoruz etkinliði ile rüþtünü ispat etmiþ gelecekte daha güzel etkinlikler düzenleyecek yapýya ve tecrübeye kavuþmuþtur. Ama ne yazýk ki bu baþarý bazý çevreleri övünecekleri, sevinecekleri yerde rahatsýz etmiþtir. Soðuk kasým ayýnda Tekirdað ý Þarköy den, Sivas Ýmralý dan, Ordu Fatsa dan, Silifke den Hacýbektaþ a gelen yüzlerce dernek ve vakýf yöneticisi birilerini rahatsýz etmiþ ki Çarþamba günü belediyeden gelen yazý aynen þöyle; 24 kasým Salý gününe kadar dernek binanýzýn arkasýndaki belediyemize ait yeri boþaltýn, boþaltmadýðýnýz taktirde duvarý yýkarak arkadan gireceðiz ve arkaya açýlan kapýyý tuðla ile öreceðiz. Evet aynen böyle inanmayan yazýyý dernekte görebilir. Evet sevgili dostlar dernek binasýnýn arkasýn kapalý bir alana bakýyor alt katý pide fýrýný oraya bir þey yok üst kat yaklaþýk m2 lik bir oda derneðin arka duvarýna merdiven kuracaklar ve çýkarak deneðin duvarýný yýkacaklar ve derneðin arka odaya açýlan kapýsýný öreceklermiþ. Þimdi buradan sormak istiyorum; dernek o binada kiracý niçin mal sahibine deðil de dernek yönetimine yazýyorsunuz? 1994 te Ýstanbul büyük þehir belediye baþkaný Tayip Erdoðan ýn Karacaahmet derneðini yýktýðý gibi sizde Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin duvarýný yýkarak tarihe mi geçmek istiyorsunuz? Þöyle söylemeniz gerekmez miydi? güzel bir etkinlik oldu tebrik ederim yerel yönetim olarak yapacaðýmýz bir þey var mý? her zaman yanýnýzdayýz.! Gibi Fazla hayalci oldu galiba ama aklýmýzdan geçen buydu yada dernek baþkanýný çaðýrarak orasý belediyenin size verelim daha etkin çalýþmalar yapýn.! Yada en kötü senaryo olarak arkadaþlar arka taraf taki 25 m2 lik yer belediyeye ait cüzi bir kira verinde oturun evet en kötü senaryo bu ama yinede yýkacaðýz, deleceðiz, kapatacaðýz gibi söylemlerden veya resmi yazýlarda iyidir. Buradan Hacýbektaþ halkýna da Alevi toplumuna da sesleniyorum 24 kasým da (ki öðretmenler günü) dernek binasýnýn önüne gelin belki belediyenin ihtiyacý olur duvarý delerken yorulan elemanlara yardým edersiniz aslýnda þiþli belediyesinin zabýtalarý olsa daha iyi olur onlar sökme, kazýma iþlerinde Hacýbektaþ belediyesine bayaðý katký sunuyorlar, Kocaeli belediyesine haber verilse arka tarafa aðaçta dikerler. Evet dostlar durum bundan ibaret birileri artýk ben deðiþtim bende senin gibi dernek binasý yýkýyorum diye Tayyibe mesaj gönderiyor umarým sayýn baþbakan mesajý alýr. Bende 24 kasým da dernek binasýnda olacaðým elimde kameramla beraber Hacýbektaþ Mustafa ÖZCÝVAN Ýnþ. Mühendisi Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði 2. Baþkaný Seyit Aslan Kamu emekçilerinin KESK ve Kamu- Sen in çaðrýsýyla 25 Kasým da yapacaðý greve az bir süre kaldý. Bir yandan çalýþmalar da sürüyor. Hemen her kamu kurumunda 25 Kasým greviyle ilgili genel bir duyuru ve bilgilendirme yapýlmýþ. Çalýþmanýn yapýldýðý iþyerlerinde greve ciddi bir katýlým saðlanacak örgütlenme de yapýlýyor. Ancak eylemin nasýl olacaðý konusunda tereddütler yaþanmaya devam ediyor. Eðitim Sen Ýstanbul 7 No lu Þube ye baðlý iþyerlerinde yaptýðýmýz görüþmelerde, iki konfederasyonunun grevi ortaklaþtýrmasýnýn yarattýðý olumlu havayla karþýlaþýyoruz. Ancak eylemin grev yerine iþ býrakma olarak ele alýnmasý halinde katýlýmýn daha yüksek olacaðý yönünde görüþ bildirenlerin sayýsý oldukça fazla. Grev kararý ortaklaþtýrýlsa da iki konfederasyona üye emekçilerin ortak çalýþmasý henüz yakalanamamýþ. Kamu emekçileri bu durumu þöyle açýklýyorlar: Geçmiþten gelen bir ayrýþma var, henüz bunu terk edemiyoruz. Sorunlar Ayný Konfederasyonlarýn isimleri farklý olsa da iþ yerlerinde ayný sorunlarýn yaþandýðýna dikkat çeken öðretmenler, hemen her okulda kadrolu çalýþanlarla ücretli ve sözleþmeli çalýþanlarýn sayýsýnýn eþitlendiðini belirterek, iþ güvencesinin kaldýrýlmasý kaygýsýný yaþadýklarýný aktarýyorlar. Bu nedenle mücadelenin de ortak olmasýný istiyorlar. Kamu-Sen in de grev kararýna katýlmasýnýn okullarda olumlu bir hava yarattýðýný, iþyerlerinde sorunlarý ortak tartýþmaya baþladýklarýný ifade eden öðretmenler, bunun bir ilk adým olmasý gerektiðini ve geliþtirilmesinin önemli olduðunu vurguluyorlar. Toplantýlarýn yapýldýðý okullarda katýlýmýn yüksek olacaðýný ifade eden öðretmenler, yapýlmayan okullarda ise eksiklik yaþandýðýna dikkat çektiler. Eðitim Sen Þubesi nin çalýþmalara geç baþladýðýný anlatan eðitimciler, çalýþmalarýn sadece Eðitim Sen üyelerine deðil, tüm öðretmenlere yönelik olmasýný istiyorlar. Eðitimciler, sendikalarýn tüm eðitim emekçilerinin sendikasý olmasý gerektiði konusunda eleþtirilerde bulunuyorlar. Ortak Davranacaklar Avcýlar ve Beylikdüzü Vergi Dairesi nde çalýþan kamu emekçileri iþ býrakarak alanlara çýkacaklarýný anlatýyorlar. BES Ýþyeri Temsilcisi Mutlu Tuncer, yapacaklarý eylemin yaný sýra 25 Kasým da çocuklarýný okula göndermeyeceklerini, hastanelere gitmeyeceklerini söylüyor. Ýþyeri hakkýnda bilgi veren Tuncer, Burada 300 çalýþan var, bunun büyük bir bölümü iþ býrakacak ve alana gelecek diye konuþtu. Emekçiler açýsýndan çok sessiz bir dönemden geçildiðine dikkat çeken Tuncer, 25 Kasým da bu sessizliði bozacaklarýný söylüyor. Ýþyerinde Kamu-Sen ile ortak davranacaklarýný kaydeden Tuncer, sözlerini þöyle sürdürdü: Hepimiz ayný iþyerinde çalýþýyoruz, ayný sorunlarý yaþýyoruz, ayný baskýlara maruz kalýyoruz. Ortak davranmak kadar doðal bir þey olamaz. Biz eylemin güçlü geçmesi için uðraþýyoruz. Alanlara çýkarak seslerini duyuracaklarýný belirten Tuncer, 25 Kasým dan sonrada da birlikte davranacaklarýný ve mücadele sürecini örgütleyeceklerini bildirdi. Bütün Hizmetler Duracak Avcýlar Belediyesi Tüm Bel-Sen Ýþ yeri Temsilcisi Ali Erdoðan da iþyerinde herhangi bir ayrým yapmadan çalýþmalarýný sürdürdüklerini bildirdi. Belediyede örgütlü iþçi sendikasý Belediye- Ýþ in de kendilerine destek vereceði bilgisini veren Erdoðan, 25 Kasým da sabah belediyeye gelip bu iþyerinde grev var pankartýmýzý asýp, oradan alana gideceðiz. Burada taþeron, sözleþmeli, hizmetli ve iþçi ayrýmý yapmadan bir çalýþma var. Kamu-Sen de eyleme katýlacak. Ýþyerinde ortak toplantý yaparak, birlikte davranacaðýz. Burada eyleme katýlým yüksek olacak. 25 Kasým da belediye hizmetleri duracak, içerde bürokratik iþlemler olmayacak diye konuþtu. (Ýstanbul/EVRENSEL) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 ARAÞTIRMA Bölgede Cizre nin yeri nedir? Cizre ve Musahibin Kürtlerin yaþadýðý ve soðuk savaþýn en yoðun olduðu, birbirlerine çok yakýn iki ilçe. 90 lý yýllarda benim çocukluðum Musahibinde geçti. O dönem cenazelerin en sýk geldiði, polis panzerleri tarafýndan sürüklenip halk içersinden ibret olsun diye gösterilip, cenazelerin helikopterden atýldýðý korkunç bir süreçti. Diðer katliamlar da sýrada»bu belgeselle senelerce inkâr edilen JÝTEM yapýlanmasýný da açýða çýkartýyorsunuz. Yýllarca söylenenin tersine devlet terörünü tüm çýplaklýyla orta koyuyorsunuz. Tiyatrocu Aydýn Orak doðduðu acýlý topraklarda politik bilinçsizlikten halka yaþatýlan baský ve sürgünlere tanýklýk ederek iþkencelerden geçip politikleþen genç bir Kürt kadýnýn baþkaldýrýsýný anlatýyor. Orak, 1990 lý yýllarda, 92 Cizre Newroz kutlamalarý sýrasýnda küçük yaþýna raðmen kendini halkýna adayan Berivan Cizre nin destanýný beyaz perdeye taþýyor. Belgesel, kafasýna geçirdiði beyaz kefiyeyle kurþunlara siper olan 17 yaþýndaki Berivan nýn kahramanlýk öyküsüyle beraber arþivden alýnmýþ gerçek görüntüleriyle belgeleniyor. Ýster taþ atarak ister siper olarak ölüm karþýsýnda kendini savunmaktan baþka çaresi olmayan bir halkýn dramýný gözler önüne seriyor. Senelerce inkâr edilen JÝTEM gerçeðine de açýklýk getiren Orak, genç bir kadýnýn baþkaldýrýsý üzerinden Kürt halkýnýn yaþadýðý acýlarý BirGün ile paylaþtý.»bu proje nasýl filizlendi? Belçika da bir toplantý sýrasýnda Berivan ý görmemle filizlendi. Onu karþýmda görünce çok heyecanlandým, etrafýma onun yaþayýp yaþamadýðýný sordum, evet cevabýný almamla hemen harekete geçtim. Görüntü arþivlerinden simasý aklýmdaydý, çünkü Berivan Cizre, Kürt kadýný için bir simge haline gelmiþ. O, bizim gözümüzde de bir kahramandý. O anýn tarihe not düþülmesi gerektiðine inandým ve onunla konuþup Senin belgeselini yapacaðým, bu konuda hiç itiraz istemiyorum dedim. Bu bölgesel sayesinde de Cizre olaylarýný tüm çýplaklýðýyla vermiþ oluyorum.»bu belgesel sizce nasýl bir tepki yaratacak? Onunla tanýþtýktan sonra hakkýnda araþtýrmalara baþladým, meðer 1 yýl önce Özgür Politika gazetesinde ve bir iki televizyon programýna katýlmýþ olduðunu öðrendim. Yani, Berivan ýn yaþadýðý benden önce belgelenmiþ oldu. Tepkiye gelirsek, bana kalýrsa çok olumlu olacak, çünkü Berivan Cizre zaten Kürt halkýnýn beyninde bir kadýn kahraman. Berivan ýn gösterdiði cesaret nedeniyle baþ onurlandýrýlmasý gerektiðini düþündüðüm için bu belgesele imza attým.»berivan Cizre ilk Kürt kadýn kahramanlarýndan biri mi sizin için? Yok, ondan önce de bu mücadelede sembolleþmiþ kadýnlar var tabii ki Kürt özgürlük hareketinde ama Berivan ýn yüzü bize hep tanýdýk geldi. Geçmiþ kahramanlardan farklý kýlan Cizre Newroz u sýrasýnda vurulan Berivan baþýndaki beyaz kefiyesini çýkartýp yaralý koluna sarýp mücadelesini sürdürmesiydi. Daha 17 yaþýnda bir genç kýzken korkusuzca arkasýnda on binlerce insaný sürükleyip devlete karþý bir ayaklanma yaratmasý hakikaten tanýmlanabilecek bir þey deðil. Dünyanýn neresinde olursa olsun 17 yaþýndaki bir genç kýzýn bütün halka siper olmasý ilginç bir durum. Böyle kahramanlýk destanlarý belki yüz yýlda bir ortaya çýkýyor. Sadece Kürt kadýný açýsýndan deðil dünya kadýný açýsýndan da bir örnek bence. Kapitalizmin kadýna dayattýðý ikinci sýnýf muameleyi reddedip kadýnýn öncü de olabileceði gerçeðini açýða çýkartýyor.»kürt özgürlük hareketinde kadýnýn yeri nasýl okunmalý? Kürt hareketi bence özgür bir kadýn kimliði yarattý. Kadýna biçilmiþ bir rol var. Çocuk yapar, yemek yapar, güzellik/cinsellik simgesidir vesaire. Kadýn ve erkeði eþit göstermemek de güce baðlanmýþ, erkek kalýplýdýr, güçlüdür mazereti yaratýlmýþ. Ýþte tüm bu önyargýlarýn tersine Kürt hareketi kadýna bu açýdan farklý bir bakýþ getiriyor. Çünkü Kürtlerin özgürlüðünü ayný zamanda kadýnýn özgürlüðüne baðlanmýþ. Dünya özgürleþecekse kadýn özgürleþtikten sonra özgürleþir diye bir tezle harekete geçilmiþ. Dünyanýn hiçbir yerinde silahlý kadýn hareketi yok, bu bir tek Kürt hareketinde mevcut. Kadýnlar erkeklerle eþit zeminde. Dikkat etiysen bu DTP de de böyledir. Parti içinde kadýnlarý bilinçlendiren kadýn hareketi var. Çünkü Kadýn öncüdür. Berivan da bu mücadelenin en büyük simgesidir.»berivan bir örnek teþkil ediyor ama feodal yapý yüzünden hâlâ kadýnlar üzerinde baskýlar sürmekte. Kadýnýn feodal yapýda ezilmesinin altýnda sistemin sorunu yatýyor. O sorunun çözülmesini istemeyen bilinçli bir politika var. Maalesef halen aþiretler var. Ama þu anda Kürt kadýný altýn çaðýný yaþýyor. Onlarca Kürt kadýn Diyarbakýr dan kalkýp Ýstanbul a gelerek eylemlerini yapabiliyor, kimse onlara nereye gidiyorsun diye sormuyor. Mesela annem 1 Mayýs a katýlmak için otobüse binip Ýstanbul gibi kocaman bir þehre kendi inisiyatifini kullanýp gelebiliyorsa bu onun beyin özgürlüðünü de gösterir. Yine de OHAL hapishaneleriyle toplum feodalizm örtüsünden tam olarak kurtulamadý. Umarým bu da zamanla aþýlacak.»berivan ýn belgeselde bir sözü var: Namusum bedelim deðil, benim namusum topraðýmdýr. Feodalizmin en aðýr biçimde yaþandýðý 1992 sürecinde Berivan ýn iþkencecisine söylediði bir sözdü. Aslýnda bu sözü erkeðe söylerken baskýyý dayatan sisteme de söylüyor. Berivan bir nevi insanlarýn kafasýndaki namus kavramýný orada yýkýyor. Bu sözle, topraðýn militarizm tarafýndan tecavüz edilen bir toprak olduðuna dikkat çekiyor. Egemen olan cinsiyet kavramýný ortadan kaldýrýp toplumsal bir konuya iþaret ediyor.»belgeselde Berivan ýn öyküsü Cizre olaylarýyla iç içe geçmiþ. Bu belgeseli izledikten sonra artýk kimse Türk askeri, Türk polisi veya özel tim bunu yapmadý diyemez. Çünkü kamera belgeli. Ýnsanlarýn nasýl kafalarýný panzere vurulup panzere bindirildiði, nasýl üzerlerine ateþ açýldýðý yazýlý deðil direkt kamera yoluyla gösteriliyor. Devlet bu yüzleþmediði sürece toplum normalleþemez. Bu belgeseli izleyen herkes, evet burada katliam oldu diyebilmeli. Devlet özür dileyebilmeli.»gelecek projelerinizde yaþanan diðer katliamlara da ýþýk tutmayý sürdürecek misiniz? Berivan Cizre belgeseli için bir baþlangýç diyebilir miyiz? Tabii, Berivan belgeseli spontane bir giriþti ama bugüne kadar yaþanan tüm katliamlarý iþlemeyi düþünüyorum. Dersim katliamýný birçok kiþi alýp belgesel yaptý o yüzden Zilan katliamýný ele almak istiyorum. Bence hepsinin belgeseli olmalý. Çünkü sanat gerçeðe ayna tutmalý. Bir daha yaþanmamasý adýna her sanatçýnýn yapmasý gereken bir görev olduðuna inanýyorum. BirGün

5 Modern Sanat kitabýnýn Fransýz yazarý Michel Ragon un tabiriyle 20. yüzyýl insaný, hem 19. yüzyýl romantizminin büyüsü altýnda hem de 21. yüzyýlýn görüntüleri tarafýndan karþý konulmaz þekilde kendine çekiliyor. Vivet Kanetti nin ustalýkla çevirdiði kitap, 20. yüzyýl bireyinin bu makûs talihini gözler önüne seriyor doðumlu Michel Ragon, avangard sanat üzerine uzmanlaþmýþ, Paris te ilk Cobra sergisini düzenlemiþ, Venedik ve Sao Paulo gibi bienallerde Fransa pavyonu küratörlüðü yapmýþ, modern sanat olarak tabir edilen sanatý yerinde ve zamanýnda gözlemlemiþ bir eleþtirmen. 20. yüzyýl sanatý, mimarisi üzerine Fransýzca ve Ýngilizce pek çok kitabý bulunan yazarýn Türkçedeki ilk kitabý... Modern Sanat yazarýn yirmi beþ yýllýk sanat eleþtirisinin ürünü kitap, öncelikle iyi eleþtiriyi iyi eleþtirmek sorunuyla karþý karþýya býrakýyor bu 'Soyut'un serüveni 'Modern Sanat', Michel Ragon'un soyut sanatý merkeze alarak 20. yüzyýlýn ilk çeyreðinden baþlayýp, aþaðý yukarý 1960'larýn sonlarýna dek süren sanat anlayýþlarýný sanatçýlar ekseninde ele aldýðý, söz konusu dönemlerde yazýlmýþ yazýlarýnýn derlemesinden oluþuyor Elif Dastarlý satýrlarýn yazarýný. Thomas Bernhard ýn Eski Ustalar kitabýnda kahramaný Reger e söylettiði sanat tarihçileri sanat üzerine onu öldürene kadar gevezelik ederler sözünü, Ragon a öykünürcesine saygýyla reddedebilmek için bütün çaba! Kitap, Ragon un soyut sanatý merkeze alarak 20. yüzyýlýn ilk çeyreðinden baþlayýp, aþaðý yukarý 1960 larýn sonlarýna dek süren sanat anlayýþlarýný sanatçýlar ekseninde ele aldýðý, söz konusu dönemlerde yazýlmýþ yazýlarýnýn derlemesinden oluþuyor. Soyut Sanatýn Serüveni ni anlatan yazar, Tarihsel Sýralama da toplumcu gerçekçilikten yeni gerçekçiliðe varýyor,...avangard bir salonun varlýðý olasý mý? diye soruyor. Yeni Figürasyon un yaný sýra Londra Okulu ve New York Okulu nu anlatýyor, Amerikan resmi nedir? veya Amerikan resmi Avrupa sanatýnýn bir kolu mudur? gibi sorular ortaya atarak yanýtlarýný arýyor. Bir baþka bölümde 60 lý yýllarýn baþlarýndaki buhranýn gerçekliðini piyasa iliþkilerini tartýþarak sorguluyor, Sanat ve Bilim ve Sanatýn Demokratikleþtirilmesine Doðru ile dönem sanatýný farklý boyutlarda ele alýyor. Kitabýn bir yerinde alýntýlandýðý gibi, Eski ressamlar iþe anlamla baþlarlar, sonra anlama iþaretler bulurlardý. Yeniler, iþaretle baþlýyor, geriye onlara bir anlam yüklemek kalýyor. Kitap, 20. yüzyýlýn baþýndan sayýsýz kýrýlma ile sonrasýna, alýntýdaki eksenin izini sürüyor. Yer verilen çok sayýda sanatçý portresi, yazarýn kendisinin de belirttiði gibi karþýlaþmalarýna, beðenilerine, dostluklarýna dayanýlarak yapýlmýþ. Modern Sanat, benzeri birçok sanat tarihi kitabý gibi oturup tek seferde geçmiþe bakýlarak yazýlmýþ olmamasý nedeniyle, bahsedilen ne sanatçý ne de sanat biçimleri/akýmlarý konusunda tartýþmaya açýk bir kitap. Dolayýsýyla yazarýn özgür seçimini sorgulayarak onu taraf olmakla veya arkadaþ kayýrmakla suçlamak oldukça anlamsýz! Modern sanat baþlýðýnýn kapsayýcýlýðý yanýlgýsýna kapýlmadan, soyut sanatý pek seven Ragon un samimi satýrlarýný okumak, tercih edilebilecek en iyi yaklaþým olacaktýr. Nazi kýyýcýlýðý olmasaydý... Akademik dilden uzak, akýmlar, üsluplar kronolojisine boðulmadan, serbest yazým tarzýyla çaða tanýklýk eden yazýlar, anýn havasýný vermesi için kitapta deðiþtirilmeden yer almýþ. Bu durum, tekrar olmasý gibi bazý problemlere yol açsa da okuyucuyu minör bir okumaya teþvik ediyor. Böyle bakýldýðýnda örneðin yazarýn, Royal Academy yi ziyareti sýrasýndan pop art yapan gençleri destekleyen akademi hocalarý karþýsýndaki þaþkýnlýðýna gülümsemek; Sovyetler in avangardý tasfiyesine bir sanatçý isyaný olarak anlattýðý, 1935 te ölen Maleviç in, tabutsuz ve kollarý haç biçiminde gömülmek istemesine veya bir Fransýz olarak özeleþtiri niteliðinde aktardýðý Rauschenberg in büyük umutlarla geldiði Paris te eleþtirmenlerce yerden yere vurulmasý nedeniyle sokak ortasýnda hüngür hüngür aðlamasýna hüzünlenmek; yine yazarýn, Nazi kýyýcýlýðý olmasa, dünyadaki sanatsal yaratý merkezi bugün Almanya olurdu iddiasýna þaþýrmak olasý. Metinler az da olsa sanatçý söyleþileriyle desteklenirken, Eleþtirmen ve Okurlarý bölümündeki mektuplar da kitabý zenginleþtiren yine farklý türde yazýlar. Ragon un mektuplara yer veriþi, kendi tabiriyle sanat eleþtirmeninden ne çok þey beklendiðini, dualarý gerçekleþtirmeyince sövülen, güzel hava estirmesi doðal karþýlanýp dolu ve fýrtýna zamaný lanetlenen bir tanrý bellendiðini gösterecek olmasý nedeniyle. Kitabýn sonundaki kronolojik döküm de faydalý nitelikte. Plastik sanatlar alanýndaki her ciddi yayýncýlýðýn takdir edilmesi gerektiðinin altýný bu yazýnýn yazarý olarak itinayla çizmekle birlikte, kitaptaki tarihsel bilgi eksikliðinin yarattýðý karmaþayý ve belki daha önemlisi dizgideki teknik hatalarý görmek istemediðimi bir okuyucu olarak istirham ediyorum. MODERN SANAT Michel Ragon Çeviren: Vivet Kanetti Hayalbaz Yayýnlarý 236 sayfa 30 TL. Radikal Kitap Ýnsanlar ikiye ayrýlýr: Küçük Kara Balýk ý okuyarak büyüyenler ve okumadan bugüne gelenler... desek çok mu abartmýþ oluruz. Kitaplarý dünyanýn birçok diline çevrilen, Ýran þahlýk rejiminin muhalif yazarý Samed Behrengi nin en ünlü kitabý Küçük Kara Balýk. Kitap 12 Eylül de Türkiye de yasaklandý! Ýran da hâlâ yasaklý kitaplar listesinde bulunuyor! Çocuk kitabý da yasaklanýr mý yahu diyeceksiniz. Belki hatýrlarsýnýz Çaðan Irmak, Çemberinde Gül Oya dizisinin bir bölümünü Çocukluðumun masalcýsý Samed Behrengi ye diyerek yazara armaðan etmiþti. Ayný bölümde Küçük Kara Balýk sakýncalý kitaplar arasýnda görülüyordu. Yaþam nedir? Okuyanlar bilir ki Küçük Kara Balýk, çocuklar için yazýlan bir masal kitabý olmanýn ötesinde, adalet, eþitlik ve özgürlük üzerine yazýlmýþ bir baþyapýttýr. Küçük Kara Balýk çevresinin tüm baskýlarýna karþýn, yaþadýðý derenin sonunu, denizi bulmak üzere yola çýkar. Bu dünyada baþka türlü yaþamak mümkün mü, onu bilmek istiyordur. Annesine Örneðin balýklarýn pek çoðunun yaþlandýklarýnda, Hiçbir þey yapmadýk, boþ bir hayat geçirdik diye þikâyet ettiklerini biliyorum. Bense yaþam nedir onu öðrenmek istiyorum. Yaþam, ufacýk bir yerde yaþlanana kadar hep ayný þeyleri yapmak olamaz der. Nice engellere, baskýlara göðüs gerer, direncini hiç yitirmez ve sonunda büyük zorluklarý yenerek denize ulaþýr, mutluluðu elleriyle tutar... Versus Kitap, Küçük Kara Balýk ý, Senta Urgan ýn çizimleriyle resimleyerek tekrar yayýmladý. Behrengi çocuklara yazdýðý bir mektupta þöyle demiþ: Toplumu tanýmanýn birkaç yolu vardýr. Bu yollardan biri kitap okumaktýr. Kitaplarýn hem en iyisini seçmeliyiz, hem de bizim çeþitli sorularýmýza yanýt verenlerini. Kitap toplumumuzu bilgilendirmek ve bize toplumsal hastalýklarý göstermek zorundadýr. Öyküler bizlere, toplumumuzun gerçek bir resmini çizebilir; sorunlarýný ve nedenlerini açýklayabilir. Öyküler, okuyanlarý yalnýzca eðlendirmez. Bu yüzden ben de akýllý çocuklarýn öykülerimi yalnýzca hoþ vakit geçirmek için deðil, öðrenip bilgilenmeleri için okumalarýný istiyorum. Küçük Kara Balýk tam da Behrengi nin arzuladýðý gibi çocuklarýn renkli rüya ve tatlý hayallerini içeren dünyasýyla, karanlýk, üzücü acý gerçeklere gömülü büyüklerin ortamý arasýnda bir köprü oluþturuyor. Bu köprüyü gerçeklerle yüzleþerek geçen dünün çocuklarý, bugün daha güzel bir dünya özlemiyle yüzlerini okyanuslara çevirmiþ hiç durmadan yüzüyorlar. Küçük Kara Balýk her yaþtan çocuðun ufkunu açacak, hayal dünyasýný geniþletecek renkli çizgilerle okunmayý bekliyor. Masalýn sonundaki gibi Küçük Kara Balýk ýn etkisinden kurtulamayýp, bir türlü uyuyamayan gece boyunca denizi düþünüp duran küçük kýrmýzý balýklara... KÜÇÜK KARA BALIK Samed Behrengi, Çeviri: Deniz Kara Resimleyen: Senta Urgan Versus Kitap, sayfa, 8 TL. Radikal Kitap

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Sermaye sanatýný kazý - kazan

Sermaye sanatýný kazý - kazan Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok

3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok 8 Ali Ýsmail Korkmaz'ýn Beþik Otel önünde ikinci kez darp edildiði ihtimalini güçlendirecek delilleri Birgün ortaya çýkardý. Bozuk olduðu ileri sürülen Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnýn Jandarma Kriminal

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı