kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu"

Transkript

1 CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn Onur Öymen i yanýna oturtmasý Öymen e sahip çýkýyorum mesajý olarak yorumlandý. Öte yandan Onur Öymen i Dersim Katliamý yla ilgili söylediði sözlerden dolayý istifaya çaðýran Grup Baþkan Vekili Kemal Kýlýçdaroðlu, dünkü CHP Grup Toplantýsýna katýlmadý. Baykal: Konuyu Kapattýk Baykal ýn grup toplantýsýndaki konuþmasý sýrasýnda bir dinleyici, Ben bir Alevi vatandaþýyým. Onur Öymen in söyledikleriyle ilgili hiç bir þey söylemeyecek misiniz? sorusunu yöneltti. Salonda yaþanan kýsa süreli þaþkýnlýðýn ardýndan, Meclis görevlileri partili kiþinin aðzýný kapatmaya çalýþýnca Baykal, Býrakýn kapatmayýn aðzýný. Býrakýn konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Kamu emekçilerinin KESK ve Kamu- Sen in çaðrýsýyla 25 Kasým da yapacaðý greve az bir süre kaldý. Bir yandan çalýþmalar da sürüyor. Hemen her kamu kurumunda 25 Kasým greviyle ilgili genel bir duyuru ve bilgilendirme yapýlmýþ. Çalýþmanýn yapýldýðý iþyerlerinde greve ciddi bir katýlým saðlanacak örgütlenme de yapýlýyor. Ancak eylemin nasýl olacaðý konusunda tereddütler yaþanmaya devam ediyor. Eðitim Sen Ýstanbul 7 No lu Þube ye baðlý iþyerlerinde yaptýðýmýz görüþmelerde, iki konfederasyonunun grevi ortaklaþtýrmasýnýn yarattýðý olumlu havayla karþýlaþýyoruz. Ancak eylemin grev yerine iþ býrakma olarak ele alýnmasý halinde katýlýmýn daha yüksek olacaðý yönünde görüþ bildirenlerin sayýsý oldukça fazla. Grev kararý ortaklaþtýrýlsa da iki konfederasyona üye emekçilerin ortak çalýþmasý henüz yakalanamamýþ. Kamu emekçileri bu durumu þöyle açýklýyorlar: Geçmiþten gelen bir ayrýþma var, henüz bunu terk edemiyoruz. Sorunlar Ayný Konfederasyonlarýn isimleri farklý olsa da iþ yerlerinde ayný sorunlarýn yaþandýðýna dikkat çeken öðretmenler, hemen her okulda kadrolu çalýþanlarla ücretli ve sözleþmeli çalýþanlarýn sayýsýnýn eþitlendiðini belirterek, iþ güvencesinin kaldýrýlmasý kaygýsýný yaþadýklarýný aktarýyorlar. Bu nedenle mücadelenin de ortak olmasýný istiyorlar. Kamu-Sen in de grev kararýna katýlmasýnýn okullarda olumlu bir hava yarattýðýný, iþyerlerinde sorunlarý ortak tartýþmaya baþladýklarýný ifade eden öðretmenler, bunun bir ilk adým olmasý gerektiðini ve geliþtirilmesinin önemli olduðunu vurguluyorlar. 3 DE 3 DE 6 DA Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý bu yýl üretilen hububat ve benzeri ürünlerin destekleme primlerini açýkladý yýlý ürünü buðday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine destekleme primi ödenmesine iliþkin usül ve esaslar belirlendi. Buna göre, 2009 yýlý içinde üretilen buðday için kilogram baþýna 5 kuruþ, arpa, çavdar ve yulaf için 4 kuruþ, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 10 kuruþ destekleme primi ödenecek. 8 DE 5 DE

2 2 O kadar iyi bir adamdý ki... Ama iyilik de böyle bir þey iþte. Tam her þeye, bütün dünyaya yettiðine, iyiliði kuþanarak her yere gidilebileceðine, iyiliðini kuþanarak her yere gidebileceðine inandýðýnda, iyiliðinin seni açtýðý her yerden kötülük kuþatýr seni. Kuþatýlmýþtýn iþte sen de o gece orada kötülükle. Geç de olsa, gelmiþti iþte kötülük, tanýmýþtý seni iyiliðinden. Ýyiliðin yüzünden. Yüzündeki iyilikten. Kuþatmýþtý. Çünkü iyilik açar, kötülük kuþatýr. Kapatýr. Ama ne yaparsýn ki iyilik de böyle bir þey iþte. Böyle bir þeydir. O kadar iyisindir ki, ihanet ve cinayet hep beklemediðin bir þeydir ve beklemediðin anda gelir. Beklemezsin. Güvenle konuþur, güvenle dolaþýrken sokaklarda iyiliðin, iyiliðinin o kýrýlgan avareliðiyle. Ýyiliðin sana saatini þaþýrttýðýný bilemezsin, anlayamazsýn seni zamansýzlýklara düþürdüðünü, seni erkenci, hep erkenci kýldýðýný. Kötülük oysa dakiktir ve geç de olsa gelir. Zamanlýdýr. Ve tam zamanýdýr kötülüðün ama sen bilemezsin. Sen bu kadar iyiydin iþte Ahmet Kaya. Ah, unutulur mu o gülüþün. O çelebi halin. Sesindeki o samimiyet. Buydu, bunlardý faþizmin karanlýk günlerinde söylediðin kahraman þarkýlarý sadece solcularýn, sadece Kürtler in deðil, herkesin, bir toplumun, faþizmin karanlýk sokaklarýndan geçen bütün bir toplumun diline dolayan. Yol arkadaþý yapan. Ve buydu, kötülüðün böyle gününü beklemesine neden olan. Senin en korkutucu yanýn iyiliðindi, bu toplumsallaþmýþ iyiliðindi faþistler nezdinde. Ve hâlâ o kadar korkutuyor ki o iyiliðin bu faþistleri, suçu birbirlerinin üzerine atýyorlar. Kaçarken olay yerinden, ceketleri ve etekleri kapýlara sýkýþýyor ama, gazetelerinin uçlarý kalýyor arþiv çekmecelerinin dýþýnda. Dosyalar tozlansa da yeniden açýlýyor. Çünkü þarkýlar da böyle bir þey iþte. Yeniden ve yeniden dinlenebilirler ve yeniden ve yeniden hatýrlanýrlar. Hatýrlatýrlar. Senin iyiliðin de böyle bir þey iþte. Tekrarlanan. Yeniden ve yeniden. Kalbin durduðundan beri tekrarlana tekrarlana, þarkýlarýnla bir iyilik temrinine dönüþtün sen bu toplumda. Böylece senin ölümünü bir ülke nihayet bir kolektif suç olarak algýlamaya baþladý. Ýyiliðin bir seni yolda býraktý. Bizim ise hala yol arkadaþýmýz. Bir ülke kendini iyileþtirmek için çabalarken þimdi, bak bu ülkenin yol arkadaþý oldu senin iyiliðin. Þarkýlarýn. Ah, senin gibiler, sizin gibiler az geliyor ama öz geliyor. Pir geliyor. Ve bir sema, bir semahta gibi dönüyor anýlarýnýz vicdanlarda, zihinlerde. Ve bize bu ülkede ne çok acý biriktiðini hatýrlatýyorlar. Bazen korkuyoruz, bunca acýdan mutluluða yer kalmamasýndan bu ülkede. Sanki bundan korkmayalým istermiþsin gibi, sanki acýný unutalým da mutluluða yer kalsýn istermiþsin gibi, Gülten in deyimiyle ev in baþka bir ülkede þimdi. Ama ne mümkün seni unutmak. Sizleri unutmak. Ýyileþtikçe daha çok hatýrlayacak bu ülke sizi. Seni. BirGün Öymen e Sahip Çýkýyorum CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn Onur Öymen i yanýna oturtmasý Öymen e sahip çýkýyorum mesajý olarak yorumlandý. Öte yandan Onur Öymen i Dersim Katliamý yla ilgili söylediði sözlerden dolayý istifaya çaðýran Grup Baþkan Vekili Kemal Kýlýçdaroðlu, dünkü CHP Grup Toplantýsýna katýlmadý. Baykal: Konuyu Kapattýk Baykal ýn grup toplantýsýndaki konuþmasý sýrasýnda bir dinleyici, Ben bir Alevi vatandaþýyým. Onur Öymen in söyledikleriyle ilgili hiç bir þey söylemeyecek misiniz? sorusunu yöneltti. Salonda yaþanan kýsa süreli þaþkýnlýðýn ardýndan, Meclis görevlileri partili kiþinin aðzýný kapatmaya çalýþýnca Baykal, Býrakýn kapatmayýn aðzýný. Býrakýn konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. Baykal Onur una sahip çýktý! Dersim Katliamý yla ilgili yaptýðý açýklamadan dolayý tüm yurtta tepki toplayan CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Öymen e CHP Genel Baþkaný Baykal sahip çýktý. Grup toplantýsýna Öymen le katýlan Baykal, bir yurttaþýn protestosuna ise "Biz o defteri kapattýk" yanýtýný verdi CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, yardýmcýsý Onur Öymen i korumaya devam ediyor. Baykal, dünkü grup toplantýsýna Öymen le birlikte katýldý. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen in Dersim açýklamasý grup toplantý salonuna da yansýdý. Bazý partililer tarafýndan protesto edileceði haberleri yayýlan Öymen, grup toplantýsýnýn yapýlacaðý salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda CHP Lideri Deniz Baykal ý bekledi. Baykal gelince Öymen ile birlikte Grup salonuna girdi. Baykal ýn Onur Öymen i yanýna oturtmasý "Öymen e sahip çýkýyorum" mesajý olarak yorumlandý. Kýlýçdarðolu Katýlmadý Öte yandan Onur Öymen i Dersim Katliamý yla ilgili söylediði sözlerden dolayý istifaya çaðýran Grup Baþkan Vekili Kemal Kýlýçdaroðlu, dünkü CHP Grup Toplantýsýna katýlmadý. Toplantýyý Bitirdi Baykal, toplantýda CHP üyesi olduðu bildirilen bir kiþinin protestosu sonucu toplantýyý aceleyle bitirdi. Öymen Ýstifasý CHP Genel baþkan Yardýmcýsý Onur ymen in Dersim katliamý ile ilgili sözlerine tepki gösteren Bingöl Ýl Genel meclisinin CHP li 3 üyesi partilerinden istifa etti. Bingöl de, CHP li il Genel Meclis üyeleri Hüseyin Negüzel, Daimi Korkar ve Ali Çimen in CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen e tepki göstermek için partiden istifa ettikleri bildirildi. 3 il Genel meclis üyesinin istifasý ile Bingöl de il Genel meclisinde CHP nin üyesi kalmadý. Ali Balkýz: CHP gereðini yapmalý Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) Genel Baþkaný Ali Balkýz, Sayýn Öymen istifa etmez ise CHP yönetimi gereðini yapmalý, parti yapmaz ise CHP de bu düþünceyi savunmayanlar istifa ederek gereðini yapmalýlar dedi. Ali Balkýz, Öymen in bu açýklamasýnýn ardýndan CHP de kesinlikle barýnmamasý gerektiðini belirterek, Öymen in istifasýnýn ya da ihracýnýn olmamasý halinde kendisiyle ayný düþünceleri benimsemeyen CHP lileri partiden istifaya çaðýrdý. Balkýz, Öymen in Atatürk ün arkasýna sýðýnmaktan vazgeçmesini ve istifa etmesini isteyerek, bunun olmamasý halinde CHP yönetiminin ayný düþüncelere sahip olmadýðýný göstermek için Öymen i ihraç etmesi gerektiðini bildirdi. Ýstifa ya da ihracýn olmamasý halinde ise Balkýz, bu konuda duyarlý CHP yöneticileri ve milletvekillerine seslenerek, Öymen ya da parti gereðini yapmaz ise siz yapýn çaðrýsýný yineledi. Türk: istifa bile olsa CHP aklanamaz DTP Eþbaþkaný Ahmet Türk de partisinin grup toplantýsýnda CHP'yi eleþtirdi. Türk, Öymen'in sözlerini 'nazi söylemi' olarak niteledi. Türk þöyle konuþtu:»cumhuriyet Halk Partisi adýna konuþan sözcü, devletin kuruluþundan bugüne kadar, Kürtler ve Aleviler þahsýnda, tüm farklý kimlik ve kültürlere karþý ayrýmcý yaklaþýmýný açýk seçik ortaya koydu.»bu bir gaf deðil! Niyetini aþan, kazara edilmiþ bir söylem hiç deðil! Kürtleri ve Alevileri düþman olarak tanýmlýyor. Korkunç Dersim katliamýný meþru görüyor.»chp Genel Baþkan Yardýmcýsý olan zat, yükselen demokratik tepkiler karþýsýnda istifa da edebilir, görevinden de alýnabilir. Fakat bunlar olsa bile; CHP bu þekilde aklanamaz. CHP nin bu konuþmada açýða çýkan zihniyeti, çaðdaþ dünyanýn en az 60 yýl önce mahkûm ettiði ýrkçý bir zihniyettir.»bu kadar fütursuzca ve cüretkârca dile getirilen bu zihniyeti, hep birlikte sorgulayalým, çözümleyelim ve mahkûm edelim diyoruz. Toplantýda Protesto Baykal'ýn 'Kapadýðý defteri' protestocu açtý: Susacak mýsýnýz? CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen ve Baykal Öymen'in Dersim Katliam'ýyla ilgili "biz bu defteri kapattýk" dedi. Fakat, dünkü CHP Grup Toplantýsýnda yaþanan protestoyla Aleviler açýsýndan konunun kolay kapanmayacaðý anlaþýldý. Bir dinleyici, Baykal'ýn konuþmasý sýrasýnda "Ben bir Alevi vatandaþýyým. Sayýn Genel Baþkan, bu Onur Öymen in söyledikleri ile ilgili hiç bir söylemeyecek misiniz?" Salonda yaþanan kýsa süreli bir þaþkýnlýðýn ardýndan, Meclis görevlileri partili kiþinin aðzýný kapatmaya çalýþýnca Baykal, "Býrakýn kapatmayýn aðzýný. Býrakýn konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu kapattýk" dedi. Gösterici Tartaklandý Bu arada Öymen'in sözlerini ve Baykal'ýn suskunluðunu protesto eden kiþi partililer tarafýndan tartaklandý. Edinilen bilgiye göre salonda protestoyu gerçekleþtiren kiþi de CHP üyesi. BirGün

3 Hacý Bektaþ Veli kültür derneðinin kasýmdaki yapmýþ olduðu etkinliðin düþünce ve hazýrlýk safhalarýný anlatmak isterdim ancak Çarþamba günü dernek sekreterimiz Ali Kaim e belediyeden muhtarlýk aracýyla Taahhütlü olarak gelen bir yazý, yazacaðým yazýnýn konusunu deðiþtirdi kasýmda yapmýþ olduðumuz etkinliðe katýlmak için 13 kasým gecesi Yalova Hacý Bektaþ Veli derneðinden baþkan ve yönetim kurulu olarak 4 kiþi katýldý, gece saat 1 gibi Hacýbektaþ a geldiklerinde bizlerde panelist olarak gelen konuklarla ilgileniyorduk. Yalova dan gelen arkadaþlarý öðretmen evine yerleþtirdik ve bir çorba içmeleri için Akçaoðlu resturanta davet ettik. Sohbet derneklerin maddi gücüne, dernek binalarýna gelince Yalova da derneðinizin binasý kiralýk mý diye sordum ve aldýðým yanýt beni þaþýrttý evet 2 yýl içerisinde AKP li belediye baþkaný 1500 m2 arsayý baðýþlayarak ve cem evi ve kültür kompleksi inþaatýnýn %70 ini belediye olarak yapýp(% 30 da dernek baðýþlarýyla) derneðe teslim etmiþler ve geçtiðimiz günlerde dernek binasý ve kültür kompleksinin açýlýþýný yapmýþlar. Tabii bu örnekleri daha da çoðaltabiliriz, Ankara dikmendeki tüm Alevi toplumunun gururu olan, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfýnýn yerini de zamanýnda Çankaya belediyesi Doðan Taþdelen döneminde baðýþlamýþtý, yine Kuþadasý nda ki Hacý Bektaþ Veli Kültür derneðine Kuþadasý belediyesi yer verdi ve inþaatýna yardým etti, bu örnekleri daha da çoðaltabiliriz, Mersin de, Çorum da, Eskiþehir de, Ýzmir de. Daha da yakýndan örnek istiyorsanýz çilehanedeki çam aðaçlarýný kim dikmiþti AKP li Kocaeli belediye baþkaný, sokaklardaki çöp bidonlarýnda Þiþli belediyesi yazýyor, parklardaki banklarda Bakýrköy belediyesi yazýyor, bunlarý niçin yazýyorum; Hacýbektaþ taki Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði zor þartlarda yaþayan ve tüm engellemelere raðmen kültürel faaliyetini sürdüren bir dernektir, son olarak kasýmdaki Doðumunun 800. yýlýnda Hacý Bektaþ Veli yi anýyoruz etkinliði ile rüþtünü ispat etmiþ gelecekte daha güzel etkinlikler düzenleyecek yapýya ve tecrübeye kavuþmuþtur. Ama ne yazýk ki bu baþarý bazý çevreleri övünecekleri, sevinecekleri yerde rahatsýz etmiþtir. Soðuk kasým ayýnda Tekirdað ý Þarköy den, Sivas Ýmralý dan, Ordu Fatsa dan, Silifke den Hacýbektaþ a gelen yüzlerce dernek ve vakýf yöneticisi birilerini rahatsýz etmiþ ki Çarþamba günü belediyeden gelen yazý aynen þöyle; 24 kasým Salý gününe kadar dernek binanýzýn arkasýndaki belediyemize ait yeri boþaltýn, boþaltmadýðýnýz taktirde duvarý yýkarak arkadan gireceðiz ve arkaya açýlan kapýyý tuðla ile öreceðiz. Evet aynen böyle inanmayan yazýyý dernekte görebilir. Evet sevgili dostlar dernek binasýnýn arkasýn kapalý bir alana bakýyor alt katý pide fýrýný oraya bir þey yok üst kat yaklaþýk m2 lik bir oda derneðin arka duvarýna merdiven kuracaklar ve çýkarak deneðin duvarýný yýkacaklar ve derneðin arka odaya açýlan kapýsýný öreceklermiþ. Þimdi buradan sormak istiyorum; dernek o binada kiracý niçin mal sahibine deðil de dernek yönetimine yazýyorsunuz? 1994 te Ýstanbul büyük þehir belediye baþkaný Tayip Erdoðan ýn Karacaahmet derneðini yýktýðý gibi sizde Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin duvarýný yýkarak tarihe mi geçmek istiyorsunuz? Þöyle söylemeniz gerekmez miydi? güzel bir etkinlik oldu tebrik ederim yerel yönetim olarak yapacaðýmýz bir þey var mý? her zaman yanýnýzdayýz.! Gibi Fazla hayalci oldu galiba ama aklýmýzdan geçen buydu yada dernek baþkanýný çaðýrarak orasý belediyenin size verelim daha etkin çalýþmalar yapýn.! Yada en kötü senaryo olarak arkadaþlar arka taraf taki 25 m2 lik yer belediyeye ait cüzi bir kira verinde oturun evet en kötü senaryo bu ama yinede yýkacaðýz, deleceðiz, kapatacaðýz gibi söylemlerden veya resmi yazýlarda iyidir. Buradan Hacýbektaþ halkýna da Alevi toplumuna da sesleniyorum 24 kasým da (ki öðretmenler günü) dernek binasýnýn önüne gelin belki belediyenin ihtiyacý olur duvarý delerken yorulan elemanlara yardým edersiniz aslýnda þiþli belediyesinin zabýtalarý olsa daha iyi olur onlar sökme, kazýma iþlerinde Hacýbektaþ belediyesine bayaðý katký sunuyorlar, Kocaeli belediyesine haber verilse arka tarafa aðaçta dikerler. Evet dostlar durum bundan ibaret birileri artýk ben deðiþtim bende senin gibi dernek binasý yýkýyorum diye Tayyibe mesaj gönderiyor umarým sayýn baþbakan mesajý alýr. Bende 24 kasým da dernek binasýnda olacaðým elimde kameramla beraber Hacýbektaþ Mustafa ÖZCÝVAN Ýnþ. Mühendisi Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði 2. Baþkaný Seyit Aslan Kamu emekçilerinin KESK ve Kamu- Sen in çaðrýsýyla 25 Kasým da yapacaðý greve az bir süre kaldý. Bir yandan çalýþmalar da sürüyor. Hemen her kamu kurumunda 25 Kasým greviyle ilgili genel bir duyuru ve bilgilendirme yapýlmýþ. Çalýþmanýn yapýldýðý iþyerlerinde greve ciddi bir katýlým saðlanacak örgütlenme de yapýlýyor. Ancak eylemin nasýl olacaðý konusunda tereddütler yaþanmaya devam ediyor. Eðitim Sen Ýstanbul 7 No lu Þube ye baðlý iþyerlerinde yaptýðýmýz görüþmelerde, iki konfederasyonunun grevi ortaklaþtýrmasýnýn yarattýðý olumlu havayla karþýlaþýyoruz. Ancak eylemin grev yerine iþ býrakma olarak ele alýnmasý halinde katýlýmýn daha yüksek olacaðý yönünde görüþ bildirenlerin sayýsý oldukça fazla. Grev kararý ortaklaþtýrýlsa da iki konfederasyona üye emekçilerin ortak çalýþmasý henüz yakalanamamýþ. Kamu emekçileri bu durumu þöyle açýklýyorlar: Geçmiþten gelen bir ayrýþma var, henüz bunu terk edemiyoruz. Sorunlar Ayný Konfederasyonlarýn isimleri farklý olsa da iþ yerlerinde ayný sorunlarýn yaþandýðýna dikkat çeken öðretmenler, hemen her okulda kadrolu çalýþanlarla ücretli ve sözleþmeli çalýþanlarýn sayýsýnýn eþitlendiðini belirterek, iþ güvencesinin kaldýrýlmasý kaygýsýný yaþadýklarýný aktarýyorlar. Bu nedenle mücadelenin de ortak olmasýný istiyorlar. Kamu-Sen in de grev kararýna katýlmasýnýn okullarda olumlu bir hava yarattýðýný, iþyerlerinde sorunlarý ortak tartýþmaya baþladýklarýný ifade eden öðretmenler, bunun bir ilk adým olmasý gerektiðini ve geliþtirilmesinin önemli olduðunu vurguluyorlar. Toplantýlarýn yapýldýðý okullarda katýlýmýn yüksek olacaðýný ifade eden öðretmenler, yapýlmayan okullarda ise eksiklik yaþandýðýna dikkat çektiler. Eðitim Sen Þubesi nin çalýþmalara geç baþladýðýný anlatan eðitimciler, çalýþmalarýn sadece Eðitim Sen üyelerine deðil, tüm öðretmenlere yönelik olmasýný istiyorlar. Eðitimciler, sendikalarýn tüm eðitim emekçilerinin sendikasý olmasý gerektiði konusunda eleþtirilerde bulunuyorlar. Ortak Davranacaklar Avcýlar ve Beylikdüzü Vergi Dairesi nde çalýþan kamu emekçileri iþ býrakarak alanlara çýkacaklarýný anlatýyorlar. BES Ýþyeri Temsilcisi Mutlu Tuncer, yapacaklarý eylemin yaný sýra 25 Kasým da çocuklarýný okula göndermeyeceklerini, hastanelere gitmeyeceklerini söylüyor. Ýþyeri hakkýnda bilgi veren Tuncer, Burada 300 çalýþan var, bunun büyük bir bölümü iþ býrakacak ve alana gelecek diye konuþtu. Emekçiler açýsýndan çok sessiz bir dönemden geçildiðine dikkat çeken Tuncer, 25 Kasým da bu sessizliði bozacaklarýný söylüyor. Ýþyerinde Kamu-Sen ile ortak davranacaklarýný kaydeden Tuncer, sözlerini þöyle sürdürdü: Hepimiz ayný iþyerinde çalýþýyoruz, ayný sorunlarý yaþýyoruz, ayný baskýlara maruz kalýyoruz. Ortak davranmak kadar doðal bir þey olamaz. Biz eylemin güçlü geçmesi için uðraþýyoruz. Alanlara çýkarak seslerini duyuracaklarýný belirten Tuncer, 25 Kasým dan sonrada da birlikte davranacaklarýný ve mücadele sürecini örgütleyeceklerini bildirdi. Bütün Hizmetler Duracak Avcýlar Belediyesi Tüm Bel-Sen Ýþ yeri Temsilcisi Ali Erdoðan da iþyerinde herhangi bir ayrým yapmadan çalýþmalarýný sürdürdüklerini bildirdi. Belediyede örgütlü iþçi sendikasý Belediye- Ýþ in de kendilerine destek vereceði bilgisini veren Erdoðan, 25 Kasým da sabah belediyeye gelip bu iþyerinde grev var pankartýmýzý asýp, oradan alana gideceðiz. Burada taþeron, sözleþmeli, hizmetli ve iþçi ayrýmý yapmadan bir çalýþma var. Kamu-Sen de eyleme katýlacak. Ýþyerinde ortak toplantý yaparak, birlikte davranacaðýz. Burada eyleme katýlým yüksek olacak. 25 Kasým da belediye hizmetleri duracak, içerde bürokratik iþlemler olmayacak diye konuþtu. (Ýstanbul/EVRENSEL) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 ARAÞTIRMA Bölgede Cizre nin yeri nedir? Cizre ve Musahibin Kürtlerin yaþadýðý ve soðuk savaþýn en yoðun olduðu, birbirlerine çok yakýn iki ilçe. 90 lý yýllarda benim çocukluðum Musahibinde geçti. O dönem cenazelerin en sýk geldiði, polis panzerleri tarafýndan sürüklenip halk içersinden ibret olsun diye gösterilip, cenazelerin helikopterden atýldýðý korkunç bir süreçti. Diðer katliamlar da sýrada»bu belgeselle senelerce inkâr edilen JÝTEM yapýlanmasýný da açýða çýkartýyorsunuz. Yýllarca söylenenin tersine devlet terörünü tüm çýplaklýyla orta koyuyorsunuz. Tiyatrocu Aydýn Orak doðduðu acýlý topraklarda politik bilinçsizlikten halka yaþatýlan baský ve sürgünlere tanýklýk ederek iþkencelerden geçip politikleþen genç bir Kürt kadýnýn baþkaldýrýsýný anlatýyor. Orak, 1990 lý yýllarda, 92 Cizre Newroz kutlamalarý sýrasýnda küçük yaþýna raðmen kendini halkýna adayan Berivan Cizre nin destanýný beyaz perdeye taþýyor. Belgesel, kafasýna geçirdiði beyaz kefiyeyle kurþunlara siper olan 17 yaþýndaki Berivan nýn kahramanlýk öyküsüyle beraber arþivden alýnmýþ gerçek görüntüleriyle belgeleniyor. Ýster taþ atarak ister siper olarak ölüm karþýsýnda kendini savunmaktan baþka çaresi olmayan bir halkýn dramýný gözler önüne seriyor. Senelerce inkâr edilen JÝTEM gerçeðine de açýklýk getiren Orak, genç bir kadýnýn baþkaldýrýsý üzerinden Kürt halkýnýn yaþadýðý acýlarý BirGün ile paylaþtý.»bu proje nasýl filizlendi? Belçika da bir toplantý sýrasýnda Berivan ý görmemle filizlendi. Onu karþýmda görünce çok heyecanlandým, etrafýma onun yaþayýp yaþamadýðýný sordum, evet cevabýný almamla hemen harekete geçtim. Görüntü arþivlerinden simasý aklýmdaydý, çünkü Berivan Cizre, Kürt kadýný için bir simge haline gelmiþ. O, bizim gözümüzde de bir kahramandý. O anýn tarihe not düþülmesi gerektiðine inandým ve onunla konuþup Senin belgeselini yapacaðým, bu konuda hiç itiraz istemiyorum dedim. Bu bölgesel sayesinde de Cizre olaylarýný tüm çýplaklýðýyla vermiþ oluyorum.»bu belgesel sizce nasýl bir tepki yaratacak? Onunla tanýþtýktan sonra hakkýnda araþtýrmalara baþladým, meðer 1 yýl önce Özgür Politika gazetesinde ve bir iki televizyon programýna katýlmýþ olduðunu öðrendim. Yani, Berivan ýn yaþadýðý benden önce belgelenmiþ oldu. Tepkiye gelirsek, bana kalýrsa çok olumlu olacak, çünkü Berivan Cizre zaten Kürt halkýnýn beyninde bir kadýn kahraman. Berivan ýn gösterdiði cesaret nedeniyle baþ onurlandýrýlmasý gerektiðini düþündüðüm için bu belgesele imza attým.»berivan Cizre ilk Kürt kadýn kahramanlarýndan biri mi sizin için? Yok, ondan önce de bu mücadelede sembolleþmiþ kadýnlar var tabii ki Kürt özgürlük hareketinde ama Berivan ýn yüzü bize hep tanýdýk geldi. Geçmiþ kahramanlardan farklý kýlan Cizre Newroz u sýrasýnda vurulan Berivan baþýndaki beyaz kefiyesini çýkartýp yaralý koluna sarýp mücadelesini sürdürmesiydi. Daha 17 yaþýnda bir genç kýzken korkusuzca arkasýnda on binlerce insaný sürükleyip devlete karþý bir ayaklanma yaratmasý hakikaten tanýmlanabilecek bir þey deðil. Dünyanýn neresinde olursa olsun 17 yaþýndaki bir genç kýzýn bütün halka siper olmasý ilginç bir durum. Böyle kahramanlýk destanlarý belki yüz yýlda bir ortaya çýkýyor. Sadece Kürt kadýný açýsýndan deðil dünya kadýný açýsýndan da bir örnek bence. Kapitalizmin kadýna dayattýðý ikinci sýnýf muameleyi reddedip kadýnýn öncü de olabileceði gerçeðini açýða çýkartýyor.»kürt özgürlük hareketinde kadýnýn yeri nasýl okunmalý? Kürt hareketi bence özgür bir kadýn kimliði yarattý. Kadýna biçilmiþ bir rol var. Çocuk yapar, yemek yapar, güzellik/cinsellik simgesidir vesaire. Kadýn ve erkeði eþit göstermemek de güce baðlanmýþ, erkek kalýplýdýr, güçlüdür mazereti yaratýlmýþ. Ýþte tüm bu önyargýlarýn tersine Kürt hareketi kadýna bu açýdan farklý bir bakýþ getiriyor. Çünkü Kürtlerin özgürlüðünü ayný zamanda kadýnýn özgürlüðüne baðlanmýþ. Dünya özgürleþecekse kadýn özgürleþtikten sonra özgürleþir diye bir tezle harekete geçilmiþ. Dünyanýn hiçbir yerinde silahlý kadýn hareketi yok, bu bir tek Kürt hareketinde mevcut. Kadýnlar erkeklerle eþit zeminde. Dikkat etiysen bu DTP de de böyledir. Parti içinde kadýnlarý bilinçlendiren kadýn hareketi var. Çünkü Kadýn öncüdür. Berivan da bu mücadelenin en büyük simgesidir.»berivan bir örnek teþkil ediyor ama feodal yapý yüzünden hâlâ kadýnlar üzerinde baskýlar sürmekte. Kadýnýn feodal yapýda ezilmesinin altýnda sistemin sorunu yatýyor. O sorunun çözülmesini istemeyen bilinçli bir politika var. Maalesef halen aþiretler var. Ama þu anda Kürt kadýný altýn çaðýný yaþýyor. Onlarca Kürt kadýn Diyarbakýr dan kalkýp Ýstanbul a gelerek eylemlerini yapabiliyor, kimse onlara nereye gidiyorsun diye sormuyor. Mesela annem 1 Mayýs a katýlmak için otobüse binip Ýstanbul gibi kocaman bir þehre kendi inisiyatifini kullanýp gelebiliyorsa bu onun beyin özgürlüðünü de gösterir. Yine de OHAL hapishaneleriyle toplum feodalizm örtüsünden tam olarak kurtulamadý. Umarým bu da zamanla aþýlacak.»berivan ýn belgeselde bir sözü var: Namusum bedelim deðil, benim namusum topraðýmdýr. Feodalizmin en aðýr biçimde yaþandýðý 1992 sürecinde Berivan ýn iþkencecisine söylediði bir sözdü. Aslýnda bu sözü erkeðe söylerken baskýyý dayatan sisteme de söylüyor. Berivan bir nevi insanlarýn kafasýndaki namus kavramýný orada yýkýyor. Bu sözle, topraðýn militarizm tarafýndan tecavüz edilen bir toprak olduðuna dikkat çekiyor. Egemen olan cinsiyet kavramýný ortadan kaldýrýp toplumsal bir konuya iþaret ediyor.»belgeselde Berivan ýn öyküsü Cizre olaylarýyla iç içe geçmiþ. Bu belgeseli izledikten sonra artýk kimse Türk askeri, Türk polisi veya özel tim bunu yapmadý diyemez. Çünkü kamera belgeli. Ýnsanlarýn nasýl kafalarýný panzere vurulup panzere bindirildiði, nasýl üzerlerine ateþ açýldýðý yazýlý deðil direkt kamera yoluyla gösteriliyor. Devlet bu yüzleþmediði sürece toplum normalleþemez. Bu belgeseli izleyen herkes, evet burada katliam oldu diyebilmeli. Devlet özür dileyebilmeli.»gelecek projelerinizde yaþanan diðer katliamlara da ýþýk tutmayý sürdürecek misiniz? Berivan Cizre belgeseli için bir baþlangýç diyebilir miyiz? Tabii, Berivan belgeseli spontane bir giriþti ama bugüne kadar yaþanan tüm katliamlarý iþlemeyi düþünüyorum. Dersim katliamýný birçok kiþi alýp belgesel yaptý o yüzden Zilan katliamýný ele almak istiyorum. Bence hepsinin belgeseli olmalý. Çünkü sanat gerçeðe ayna tutmalý. Bir daha yaþanmamasý adýna her sanatçýnýn yapmasý gereken bir görev olduðuna inanýyorum. BirGün

5 Modern Sanat kitabýnýn Fransýz yazarý Michel Ragon un tabiriyle 20. yüzyýl insaný, hem 19. yüzyýl romantizminin büyüsü altýnda hem de 21. yüzyýlýn görüntüleri tarafýndan karþý konulmaz þekilde kendine çekiliyor. Vivet Kanetti nin ustalýkla çevirdiði kitap, 20. yüzyýl bireyinin bu makûs talihini gözler önüne seriyor doðumlu Michel Ragon, avangard sanat üzerine uzmanlaþmýþ, Paris te ilk Cobra sergisini düzenlemiþ, Venedik ve Sao Paulo gibi bienallerde Fransa pavyonu küratörlüðü yapmýþ, modern sanat olarak tabir edilen sanatý yerinde ve zamanýnda gözlemlemiþ bir eleþtirmen. 20. yüzyýl sanatý, mimarisi üzerine Fransýzca ve Ýngilizce pek çok kitabý bulunan yazarýn Türkçedeki ilk kitabý... Modern Sanat yazarýn yirmi beþ yýllýk sanat eleþtirisinin ürünü kitap, öncelikle iyi eleþtiriyi iyi eleþtirmek sorunuyla karþý karþýya býrakýyor bu 'Soyut'un serüveni 'Modern Sanat', Michel Ragon'un soyut sanatý merkeze alarak 20. yüzyýlýn ilk çeyreðinden baþlayýp, aþaðý yukarý 1960'larýn sonlarýna dek süren sanat anlayýþlarýný sanatçýlar ekseninde ele aldýðý, söz konusu dönemlerde yazýlmýþ yazýlarýnýn derlemesinden oluþuyor Elif Dastarlý satýrlarýn yazarýný. Thomas Bernhard ýn Eski Ustalar kitabýnda kahramaný Reger e söylettiði sanat tarihçileri sanat üzerine onu öldürene kadar gevezelik ederler sözünü, Ragon a öykünürcesine saygýyla reddedebilmek için bütün çaba! Kitap, Ragon un soyut sanatý merkeze alarak 20. yüzyýlýn ilk çeyreðinden baþlayýp, aþaðý yukarý 1960 larýn sonlarýna dek süren sanat anlayýþlarýný sanatçýlar ekseninde ele aldýðý, söz konusu dönemlerde yazýlmýþ yazýlarýnýn derlemesinden oluþuyor. Soyut Sanatýn Serüveni ni anlatan yazar, Tarihsel Sýralama da toplumcu gerçekçilikten yeni gerçekçiliðe varýyor,...avangard bir salonun varlýðý olasý mý? diye soruyor. Yeni Figürasyon un yaný sýra Londra Okulu ve New York Okulu nu anlatýyor, Amerikan resmi nedir? veya Amerikan resmi Avrupa sanatýnýn bir kolu mudur? gibi sorular ortaya atarak yanýtlarýný arýyor. Bir baþka bölümde 60 lý yýllarýn baþlarýndaki buhranýn gerçekliðini piyasa iliþkilerini tartýþarak sorguluyor, Sanat ve Bilim ve Sanatýn Demokratikleþtirilmesine Doðru ile dönem sanatýný farklý boyutlarda ele alýyor. Kitabýn bir yerinde alýntýlandýðý gibi, Eski ressamlar iþe anlamla baþlarlar, sonra anlama iþaretler bulurlardý. Yeniler, iþaretle baþlýyor, geriye onlara bir anlam yüklemek kalýyor. Kitap, 20. yüzyýlýn baþýndan sayýsýz kýrýlma ile sonrasýna, alýntýdaki eksenin izini sürüyor. Yer verilen çok sayýda sanatçý portresi, yazarýn kendisinin de belirttiði gibi karþýlaþmalarýna, beðenilerine, dostluklarýna dayanýlarak yapýlmýþ. Modern Sanat, benzeri birçok sanat tarihi kitabý gibi oturup tek seferde geçmiþe bakýlarak yazýlmýþ olmamasý nedeniyle, bahsedilen ne sanatçý ne de sanat biçimleri/akýmlarý konusunda tartýþmaya açýk bir kitap. Dolayýsýyla yazarýn özgür seçimini sorgulayarak onu taraf olmakla veya arkadaþ kayýrmakla suçlamak oldukça anlamsýz! Modern sanat baþlýðýnýn kapsayýcýlýðý yanýlgýsýna kapýlmadan, soyut sanatý pek seven Ragon un samimi satýrlarýný okumak, tercih edilebilecek en iyi yaklaþým olacaktýr. Nazi kýyýcýlýðý olmasaydý... Akademik dilden uzak, akýmlar, üsluplar kronolojisine boðulmadan, serbest yazým tarzýyla çaða tanýklýk eden yazýlar, anýn havasýný vermesi için kitapta deðiþtirilmeden yer almýþ. Bu durum, tekrar olmasý gibi bazý problemlere yol açsa da okuyucuyu minör bir okumaya teþvik ediyor. Böyle bakýldýðýnda örneðin yazarýn, Royal Academy yi ziyareti sýrasýndan pop art yapan gençleri destekleyen akademi hocalarý karþýsýndaki þaþkýnlýðýna gülümsemek; Sovyetler in avangardý tasfiyesine bir sanatçý isyaný olarak anlattýðý, 1935 te ölen Maleviç in, tabutsuz ve kollarý haç biçiminde gömülmek istemesine veya bir Fransýz olarak özeleþtiri niteliðinde aktardýðý Rauschenberg in büyük umutlarla geldiði Paris te eleþtirmenlerce yerden yere vurulmasý nedeniyle sokak ortasýnda hüngür hüngür aðlamasýna hüzünlenmek; yine yazarýn, Nazi kýyýcýlýðý olmasa, dünyadaki sanatsal yaratý merkezi bugün Almanya olurdu iddiasýna þaþýrmak olasý. Metinler az da olsa sanatçý söyleþileriyle desteklenirken, Eleþtirmen ve Okurlarý bölümündeki mektuplar da kitabý zenginleþtiren yine farklý türde yazýlar. Ragon un mektuplara yer veriþi, kendi tabiriyle sanat eleþtirmeninden ne çok þey beklendiðini, dualarý gerçekleþtirmeyince sövülen, güzel hava estirmesi doðal karþýlanýp dolu ve fýrtýna zamaný lanetlenen bir tanrý bellendiðini gösterecek olmasý nedeniyle. Kitabýn sonundaki kronolojik döküm de faydalý nitelikte. Plastik sanatlar alanýndaki her ciddi yayýncýlýðýn takdir edilmesi gerektiðinin altýný bu yazýnýn yazarý olarak itinayla çizmekle birlikte, kitaptaki tarihsel bilgi eksikliðinin yarattýðý karmaþayý ve belki daha önemlisi dizgideki teknik hatalarý görmek istemediðimi bir okuyucu olarak istirham ediyorum. MODERN SANAT Michel Ragon Çeviren: Vivet Kanetti Hayalbaz Yayýnlarý 236 sayfa 30 TL. Radikal Kitap Ýnsanlar ikiye ayrýlýr: Küçük Kara Balýk ý okuyarak büyüyenler ve okumadan bugüne gelenler... desek çok mu abartmýþ oluruz. Kitaplarý dünyanýn birçok diline çevrilen, Ýran þahlýk rejiminin muhalif yazarý Samed Behrengi nin en ünlü kitabý Küçük Kara Balýk. Kitap 12 Eylül de Türkiye de yasaklandý! Ýran da hâlâ yasaklý kitaplar listesinde bulunuyor! Çocuk kitabý da yasaklanýr mý yahu diyeceksiniz. Belki hatýrlarsýnýz Çaðan Irmak, Çemberinde Gül Oya dizisinin bir bölümünü Çocukluðumun masalcýsý Samed Behrengi ye diyerek yazara armaðan etmiþti. Ayný bölümde Küçük Kara Balýk sakýncalý kitaplar arasýnda görülüyordu. Yaþam nedir? Okuyanlar bilir ki Küçük Kara Balýk, çocuklar için yazýlan bir masal kitabý olmanýn ötesinde, adalet, eþitlik ve özgürlük üzerine yazýlmýþ bir baþyapýttýr. Küçük Kara Balýk çevresinin tüm baskýlarýna karþýn, yaþadýðý derenin sonunu, denizi bulmak üzere yola çýkar. Bu dünyada baþka türlü yaþamak mümkün mü, onu bilmek istiyordur. Annesine Örneðin balýklarýn pek çoðunun yaþlandýklarýnda, Hiçbir þey yapmadýk, boþ bir hayat geçirdik diye þikâyet ettiklerini biliyorum. Bense yaþam nedir onu öðrenmek istiyorum. Yaþam, ufacýk bir yerde yaþlanana kadar hep ayný þeyleri yapmak olamaz der. Nice engellere, baskýlara göðüs gerer, direncini hiç yitirmez ve sonunda büyük zorluklarý yenerek denize ulaþýr, mutluluðu elleriyle tutar... Versus Kitap, Küçük Kara Balýk ý, Senta Urgan ýn çizimleriyle resimleyerek tekrar yayýmladý. Behrengi çocuklara yazdýðý bir mektupta þöyle demiþ: Toplumu tanýmanýn birkaç yolu vardýr. Bu yollardan biri kitap okumaktýr. Kitaplarýn hem en iyisini seçmeliyiz, hem de bizim çeþitli sorularýmýza yanýt verenlerini. Kitap toplumumuzu bilgilendirmek ve bize toplumsal hastalýklarý göstermek zorundadýr. Öyküler bizlere, toplumumuzun gerçek bir resmini çizebilir; sorunlarýný ve nedenlerini açýklayabilir. Öyküler, okuyanlarý yalnýzca eðlendirmez. Bu yüzden ben de akýllý çocuklarýn öykülerimi yalnýzca hoþ vakit geçirmek için deðil, öðrenip bilgilenmeleri için okumalarýný istiyorum. Küçük Kara Balýk tam da Behrengi nin arzuladýðý gibi çocuklarýn renkli rüya ve tatlý hayallerini içeren dünyasýyla, karanlýk, üzücü acý gerçeklere gömülü büyüklerin ortamý arasýnda bir köprü oluþturuyor. Bu köprüyü gerçeklerle yüzleþerek geçen dünün çocuklarý, bugün daha güzel bir dünya özlemiyle yüzlerini okyanuslara çevirmiþ hiç durmadan yüzüyorlar. Küçük Kara Balýk her yaþtan çocuðun ufkunu açacak, hayal dünyasýný geniþletecek renkli çizgilerle okunmayý bekliyor. Masalýn sonundaki gibi Küçük Kara Balýk ýn etkisinden kurtulamayýp, bir türlü uyuyamayan gece boyunca denizi düþünüp duran küçük kýrmýzý balýklara... KÜÇÜK KARA BALIK Samed Behrengi, Çeviri: Deniz Kara Resimleyen: Senta Urgan Versus Kitap, sayfa, 8 TL. Radikal Kitap

6 T.C. Örnek No: 64 HACIBEKTAÞ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No: 2007/ 110 Esas TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi Evsafý: Taþýnmazýn Tapu Kaydý : Nevþehir ili, Hacýbektaþ ilçesi, Bala Mah. Kangallý mevkii, 70 ada, 47 parsel sayýlý tarla vasýflý; Savat Mah. Kýzýlkýrma mevkii, 221 ada, 140 parsel sayýlý tarla vasýflý; Savat Mah. Çayýrbaðý mevkii, 242 ada, 1 parsel sayýlý avlulu kerpiç ev vasýflý taþýnmazlar. Taþýnmazlarýn Özellikleri : Dosyada mevcut bilirkiþi raporlarýna göre; Hacýbektaþ, Savat Mah. Çayýrbað mevkiinde kain 242 ada 1 parsel sayýlý 926 m2 alanlý avlulu kerpiç ev vasýflý taþýnmazda m2 iki katlý kerpiçten yapýlmýþ bina, 66 m2 oturumunda üstü çatýlý kerpiç bina, 24 m2 briketten yapýlmýþ basit bir garaj ve m2 oturumunda ahýr bulunmaktadýr m2 oturumundaki bina kerpiçten yapýlmýþ olup iki katlýdýr. Giriþ, yani zemin kat, kiler depo ve kömürlük olarak kullanýlmaktadýr. 1.kat ise ev olarak kullanýlmaktadýr. Bina kapý ve pencereleri ahþap doðramadan yapýlmýþ olup, dýþ cephe çamur harçlý sýva olup kireç badana ile boyanmýþtýr. Binanýn iç cephesi ise çamur sýva olup çorak ile badana yapýlmýþtýr. Binanýn tabaný beton harcý ile kaplýdýr. Binanýn üstü kara örtü olup, kiremit ile kaplýdýr. Binanýn elektrik ve su tesisatý çalýþýr durumda olup, kanalizasyon ise fosseptik çukuruna akmaktadýr. 66 m2 oturumundaki tek katlý bina kerpiçten yapýlmýþ olup çok eski bir binadýr. Kapý ve pencereleri ahþap doðramadan yapýlmýþ, dýþ cephesi çamur ile sývanmýþtýr. Binanýn üstü kara örtü olup, kiremit ile kaplýdýr. Elektrik tesisatý bulunmaktadýr. 24 m2 oturumundaki garaj briketten yapýlmýþ olup kapý ve pencereler ahþap doðramadan yapýlmýþ, üstü çatýlý olup basit bir binadýr. 180 m2 oturumundaki ahýr briketten yapýlmýþ olup, üstü kiremit ile kaplýdýr. Kapý ve pencereler demir doðramadan yapýlmýþtýr. Hacýbektaþ ilçesi, Bala Mah. Kangallý mevkiinde kain 70 ada 47 parsel sayýlý 8200 m2'lik ve Savat Mah. Kýzýlkýrma mevkiinde kain 221 ada 140 parsel sayýlý m2'lik tarla vasýflý taþýnmazlar III.sýnýf kadim kültür arazisidir sayýlý kanuna göre kuru tarým arazisidir. Taþýnmazlar üzerinde herhangi bir bitki örtüsüne rastlanmamýþtýr. Takdir Olunan Kýymetleri ve Satýþ Günü : 1. satýþ günü : Pazartesi 2. satýþ günü : Perþembe Ada/Parsel Cinsi Takdir olunan Deðerleri Satýþ Saati 242/1 Avlulu kerpiç ev TL arasý, 70/40 Tarla TL arasý, 221/ 140 Tarla TL arasý, Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmazlar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1-Satýþ yukarýda belirtilen gün ve saatlerde Hacýbektaþ Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonunda açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ ile yukarýda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttýrmaya çýkýlacaktýr. Bu arttýrmada bu miktar elde edilememiþ ise taþýnmaz en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere arttýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok arttýrana ihale edilecektir. Þu kadarki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. 2-Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ pesin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV, damga vergisi, ½ tapu harcý ve masraflarý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. Taliye ve teslim giderleri ihale alýcýsýna aittir. 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemize tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenleri þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/ 110 Es. Sayýlý dosya numarasý ile müdürlüðümüze baþvurmalarý iþbu ilanýn tebligat yapýlamayan ilgililere tebliði yerine kaim olacaðý ilan olunur ( Ýc.Ýf.K. 126) Ýcra Müdürü Ýmza (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 ( B 313 ) Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Kayseri Büyükþehir Belediyesi'nin bu yýl uluslararasý boyutta gerçekleþtireceði Liselerarasý Tiyatro Festivali'ne baþvurular sürüyor. Farklý ülkelerden de katýlýmýn olacaðý festivale bu yýl Ankara, Sakarya, Denizli, Elazýð, Adýyaman, Hatay ve Ordu'dan da çeþitli okullar davet edildi. Büyükþehir Belediyesi 5. Liselerarasý Tiyatro Festivali'ne katýlmak isteyen okullarýn, 11 Aralýk'a kadar Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý ile Büyükþehir Belediye Konservatuarý'na baþvuru yapabilecekleri kaydedildi. Mayýs ayý içinde düzenlenecek olan festivale hazýrlanacak okullarýn tiyatro kulüplerine, Büyükþehir Belediyesi tarafýndan oyun seçimi, teknik donaným, tanýtým, salon, dekor ve kostüm gibi konularda destek saðlanýrken, Türkiye de önde gelen tiyatro sanatçýlarý da gerek oyunculara gerekse yönetmenlere sanatsal konularda eðitim verecek. Okullar ayrýca genel provalarýný ve oyun gösterilerini Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nda yapabilecekleri ifade edilen açýklamada, dört yýldýr düzenlenen ve büyük ilgi gören 'Liselerarasý Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlarý 60 bin kiþinin izlediði bildirildi. Ýki yýlda toplam 96 okulun katýldýðý festivalde, 2000'e yakýn öðrenci de oyuncu ya da teknik ekip olarak görev Kent Haber 9 ayda bin kiþi ameliyat oldu Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir Özel Aþýkpaþa Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Cahit Uzunsoy, 9 aylýk süreçte 62 bin hastaya baktýklarýný ve bunlardan da binin ameliyat edildiðini söyledi. Kýrþehir Özel Aþýkpaþa Hastanesi yetkilileri, hastanenin 9 aylýk çalýþmalarý hakkýnda bir toplantý düzenleyerek, basýn mensuplarýna bilgiler verdi. Burada konuþan Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Cahit Uzunsoy, hastanenin kuruluþundan bu yana geçen 9 aylýk süreçte, yaklaþýk 62 bin hastaya baktýklarýný söyledi. Bu sürede bin civarýnda ameliyat yaptýklarýný ifade eden Uzunsoy, Hastanemizi açtýðýmýzdan beri Kýrþehir halkýna elimizden geldiðince güzel hizmetler vermeye çalýþýyoruz. Bu hizmetlerimizin de ilerleyen zamanda daha iyi olacaðý düþüncesi ile hareket ediyoruz. Bu hasta bakým hizmetleri dýþýnda sosyal faaliyetlerimizde devam ediyor. Bunun bir örneðini geçtiðimiz ay gerçekleþtirdik. Þehrimizde bulunan huzurevi, erkek ve yetiþtirme yurtlarý, özel kreþleri ziyaret ettik. Doktor ekibimizle beraber, buralarda saðlýk taramasý yaptýk" dedi. Kýrþehir'de bulunan huzurevinin de hastane ile ayný zamanda açýlan bir kurum olduðunu hatýrlatan Uzunsoy, "Huzurevinin 70'e yakýn misafiri var. Geçtiðimiz ay doktor ekibimizle ziyaretlerimizi yaptýk ve huzurevinin 70 misafirini muayene ettik. Týbbi yardýmýmýzý saðladýk. Bunlarýn 25 tanesinin de birtakým rahatsýzlýklar olduðunu tespit ettik ve uygun polikliniklere yönlendirdik. Bunun yanýnda erkek yetiþtirme yurdu müdürlüðünde 37, kýz çocuk yuvasýnda 23 ve kýz yetiþtirme yurdunda ise 25 öðrenci, Aþýkpaþa Gülen Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'nde 250'ye yakýn öðrenci hastane ekibimiz tarafýndan muayene edildi ve saðlýk taramasýnda geçirildi. Doktorlarýmýz bunlarýn daha ileri tetkik yapýlmasý gerekenleri hastanemize ve diðer hastanelere sevk etti. Toplam olarak 472 hasta muayene etmiþiz. 245 adedi normal bulunmuþ, fakat geri kalan vatandaþlarýmýz hasta olarak deðerlendirilmiþ ve gerekli yerlere yönlendirilmiþ. 62 bin hastadan bin kiþiye ciddi ameliyatlar yapmýþýz. Daha önce Kayseri ve Ankara'ya giden hastalarýmýza Kýrþehir'de güler yüzlü ve temiz hizmet sunmanýn gururunu yaþýyoruz" þeklinde konuþtu. Kent Haber

7 7 Web de Eðitim Kurumlarý Müdür ve Müdür Yardýmcýlýðý Seçme Sýnavý sorularýnýn iktidarla yakýn iliþki içinde olduðu söylenen Eðitim Bir Sendikasý tarafýndan önceden edinildiðini ima eden haberler dolaþýyor. Ýddiaya göre, sendikanýn kendi üyeleri için açtýðý sýnava hazýrlýk kurslarýnda yaptýðý deneme sýnavlarýndaki çok sayýda soru, 31 Ekim ve 1 Kasým da yapýlan Eðitim Kurumlarý Müdür ve Müdür Yardýmcýlýðý Seçme Sýnavlarýnda aynen yer almýþ. Haberin yayýmlandýðý WEB sitelerine eklenen ve e-posta gruplarýnda dolaþan yorumlara bakýlýrsa öðretmenler bu durumdan oldukça rahatsýz olmuþlar. Bunlardan en iyimser düþünenin yorumu þöyle: Bu kadar tesadüf þaþýrtýcý deðil mi? Türkiye de soru hazýrlama uzmanlarý bile bir sýnavda 1-2 soru yakalamakta zorlanýrken ilk bakýþta bu kadar sorunun bire bir ayný, ya da soru kökü ve verilmek istenen cevaplarýn ayný olmasý bize biraz garip geldi. Takdir siz deðerli eðitimcilerin... Zamaným elverdiði ölçüde sendikanýn yayýmladýðý habere konu olan deneme sýnavý sorularýný Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü nün hazýrladýðý sorularla ben de karþýlaþtýrdým. Büyük bir rastlantý sonucu karþýlaþtýrdýðým sorularýn birebir örtüþtüðünü gördüm. Bana gelen e-postada adý geçen sendikanýn MEB sorularýyla ayný olan 20 sorusuna yer verilmiþti. Bunlardan birkaçý þöyle:»5442 sayýlý Ýl Ýdaresi Kanunu na göre köy adlarýnýn deðiþtirilmesi, köylerin birleþtirilmesi ve ayrýlmasý aþaðýdakilerden hangisi ile yapýlýr? A) Kanun B) Ýçiþleri Bakanlýðýnýn kararý ve Cumhurbaþkanýnýn tasdiki C) Bakanlar Kurulu kararý D) Ýçiþleri Bakanlýðýnýn tasvibi (A kitapçýðý 45. soru)»meb Personelinin Aylýkla ödüllendirilmesi hakkýndaki yönergeye bir mali yýl içinde ödüllendirileceklerin sayýsý kurumun yýl baþýndaki serbest kadro mevcudunun eðitim-öðretim hizmetleri sýnýfýnda binde kaçý geçmez? A) binde 20 B) binde 10 C) binde 5 D) binde 8 (A kitapçýðý 99. soru)»222 sayýlý Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu na göre mecburi öðrenim çaðýný bitirdiði öðretim yýlý sonuna kadar ilköðretim okulunu bitiremeyen çocuklara öðrenimlerini tamamlamak üzere ne kadar ek süre tanýnýr? A) En çok 1 öðretim yýlý daha okula devamlarýna izin verilir. B) En çok 2 öðretim yýlý daha okula devamlarýna izin verilir. C) En az 2 öðretim yýlý daha okula devamlarýna izin verilir. D) En çok yarým dönem daha okula devamlarýna izin verilir. (B kitapçýðý 80. soru)»millî Eðitim Bakanlýðý Sicil Amirleri Yönetmeliði ne göre, büyükelçilikte görev yapan eðitim ataþesinin 1. sicil amiri aþaðýdakilerden hangisidir? A) MEB Müsteþar Yardýmcýsý B) MEB Müsteþarý C) Eðitim Müþaviri D) Büyükelçi (B kitapçýðý 71. soru)»5442 sayýlý Ýl Ýdaresi Kanunu na göre valilerin teftiþte denetleme yetkileri çerçevesinde vali, bakanlýklar ve tüzel kiþiliðe haiz genel müdürlüklerin il teþkilatýnda çalýþan memurlarýn, Memurin Kanunu ndaki usulüne göre savunmasýný aldýktan sonra kaç günlüðe kadar aylýktan kesme cezasý verir ve uygular? A) On beþ B) On C) Yedi D) Beþ (B kitapçýðý 94. soru) Milli Eðitim Bakanlýðý iddialarý inceleyip kamuoyuna bir açýklama yapmak durumunda. Aksi halde sadece yönetici adaylarý deðil, tüm öðretmenler arasýnda huzursuzluða neden olan olayý kabullenmiþ olarak düþünülür. El altýndan soru transferi yapýlmamýþsa, sýnav sonucunu etkileyecek kadar soruyu tam isabetle üyelerine ileten bu sendikayý kutlamak gerek. Yok eðer iþin içinde bit yeniði varsa durum vahim demektir. O zaman, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn kurum içi sýnavlarýný niçin ÖSYM ye yaptýrmadýðýný sorgulamak gerek. MEB, geçen ay yapýlan Polis Meslek Yüksek Okulu sýnavýnda sorularýn çalýnmasý olayýnda haklý olarak sýnavý ÖSYM yapýyor diyerek kedini savunmuþtu. Bu sýnavda benzer sonuç çýkarsa Eðitim Kurumlarý Müdür ve Müdür Yardýmcýlýðý Seçme Sýnavýný yapan EGÝTEK i nasýl savunacak? Baþbakan masrafý azaltmak için mi aþýya karþý çýkýyor? Saðlýk bakanlýðý, Baþbakana raðmen domuz gribinden korunmanýn tek yolunun aþýlanmak olduðunda ýsrar ediyor. Baþbakana nispet yapar gibi 250 bin kiþinin aþýlandýðýný, bunlar arasýnda hayatý tehdit edici ciddi yan etkilere rastlanmadýðýný, pandemik gripten korunmanýn bilinen en etkili yolunun aþýlanmak olduðunu belirtiyor. Ancak, aþý olmamasýný yurttaþlarý caydýracak bir ifadeyle açýklayan Baþbakan ýn etkisini kýramýyor. Okullardan gelen raporlar Baþbakan ýn amacýna erdiðini gösteriyor. Öðrencilere daðýtýlan aþý için veliden istenen izin dilekçelerine olumsuz yanýtlar geliyor. Baþbakan mutlu olacaksa kendisine 41 mevcutlu bir sýnýfta sadece bir öðrenci velisinin çocuðunun aþý olmasýna izin verdiðini, onun da tüp bebek yöntemiyle doðmuþ bir çocuk olduðu haberini verelim. Bu haber, bir milyar üçyüz milyon nüfuslu Çin de Domuz Gribinden 40 kiþi ölürken 72 milyon nüfuslu Türkiye de niçin 60 kiþinin öldüðünü de açýklayabilir. BirGün Dev Saðlýk-Ýþ Sendikasý bugün saat da Çapa Kýzýlay Kan Merkezi önünde bir basýn açýklamasý yaparak iþten atýlan saðlýk emekçilerin hukuksal kazanýmlarýnýn bir an önce yerine getirilmesini istedi. Yaðan yaðmura raðmen yapýlan basýn açýklamasýnda Kýzýlay da Yargýtay kararýný uygulasýn, iþimize geri döneceðiz yazýlý pankart açýldý. Basýn açýklamasý iþten atýlan saðlýk emekçisi ve Dev Saðlýk-Ýþ Sendikasý üyesi Funda Keleþ okudu. Hukuki süreci saðlýk emekçileri kazandý Kýzýlay ýn çeþitli birimlerinde ve Çapa Kýzýlay Kan Merkezi nde Dev Saðlýk-Ýþ Sendikasýna üye olduklarý gerekçesiyle 10 saðlýk emekçisi 22 Ekim 2008 de iþten atýlmýþtý. Daha sonra iþten atýlan saðlýk emekçiler için yapýlan eylemlere destek verdikleri gerekçesiyle 6 kiþi sürgüne gönderilmeye çalýþýlmýþ, sürgünler kabul edilmeyince 5 saðlýk çalýþaný daha 17 Kasým 2008 de iþten atýlmýþtý. Ýþçiler, sendikayla birlikte iþten atýlmalara karþý dava açmýþ, 13 Mayýs 2009 tarihinde ilk davayý kazanmýþtý. Daha sonra mahkeme Yargýtay a gitmiþ, iþçiler Yargýtay 9. Hukuk Dairesi nde devam eden davayý 05 Ekim 2009 yeniden kazanmýþtý. Funda Keleþ: Kýzýlay ýn öz kýzlarý ve cefakar personeli olarak iþ yerlerimize dönmek istiyoruz Funda Keleþ, sýk sýk sloganlarla kesilen konuþmasýnýn baþýnda yaþanan hukuki süreci anlattý. Sendikalý olmanýn Anayasal bir hak olduðunun altýna çizerek konuþmasýna devam eden Keleþ, Dev Saðlýk-Ýþ e üye olarak amacýmýz, emeðimizin karþýlýðýný alabilmek, baþta iþ güvencesi olmak üzere en temel haklarýmýzý, geleceðimizi ve çocuklarýmýzýn geleceðini güvence altýna alabilmektir dedi. Kýzýlay Yönetimini Ýþ Mahkemesi nin ve Yargýtay ýn verdiði kararlarý uygulamaya davet eden Keleþ Kýzýlay ýn öz kýzlarý ve cefakar personeli olarak iþ yerlerimize dönmek, Kýzýlay ý yine alnýmýzýn akýyla temsil etmek istiyoruz diyerek konuþmasýný sonlandýrdý. Arzu Çerkezoðlu: Kýzýlay sizin özel mülkünüz deðil Funda Keleþ in ardýndan kýsa bir konuþma yapan Dev Saðlýk-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu, Kýzýlay çalýþanlarýnýn yaklaþýk bir yýldýr yürüttükleri onurlu mücadelede hukuksal olarak kazaným elde ettiklerini belirterek, Kýzýlay da sendikalarýnýn örgütlenmesine karþý yapýlan tüm baskýlara raðmen örgütlenmeye devam ettiklerini söyledi. Kýzýlay yönetimine de seslenen Çerkezoðlu, artýk sendika düþmaný tavrýnýzdan vazgeçin uyarýsýnda bulunarak Kýzýlay sizin özel mülkünüz deðil dedi. Kazanýlan hukuksal kazanýmýn sonucu olarak Kýzýlay yönetiminin iþ hakkýný kazanan saðlýk emekçilerini tazminatlarýný da ödeyerek iþten çýkarabileceðini anlatan Çerkezoðlu, yapýlan baðýþlarla yürüyen bir kurumda yöneticilerin halktan topladýklarý paralarý bu þekilde hesapsýz harcamaya hakký olmadýðýný söyledi. Basýn açýklamasýna destek veren DÝSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün de kýsa bir açýklama yaparak hukuksal kazaným elde eden saðlýk emekçilerinin bir an önce iþe alýnmasý gerektiðini belirtti. Görgün reklamlarla bir milyon iyi insan aradýðýný belirten Kýzýlay yönetiminin iyiliði çalýþanlarýn sendika haklarýný tanýyarak kendilerinden baþlatmalarý gerektiðini söyledi. Yapýlan basýn açýklamasý esnasýnda polisin Çapa Kýzýlay Kan Merkezi kapýsýnda barikat oluþturduðu gözlendi. Kan Merkezi çalýþanlarýndan açýklamaya destek verenler olurken çoðunluðun ise pencereden izlemeyi tercih ettiði görüldü. Yapýlan açýklama alkýþlarla son buldu. Sendika.Org / Ýstanbul

8 Kanada dan gelen kýrmýzý mercimek GDO lu çýktý Türkiye de üretilende GDO yok, rekabet artýk adil oldu Genetiði deðiþtirilmiþ organizma içeren gýda ürünlerinin tespiti için numuneler birbiri ardýna laboratuvarlara gönderilirken, analiz sonuçlarý da ortaya çýkmaya baþladý. Son analizlerde Toblerone çikolatasýnda GDO tespit edilmedi, Kanada menþeli kýrmýzý mercimek ise GDO lu çýktý Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizma (GDO) içeren ürünlerle ilgili teblið sonrasý baþlatýlan analizlerden ilk sonuçlar gelmeye baþladý. Ýlk 20 analizden 8'i GDO lu çýkarken, dün de kýrmýzý mercimekte GDO tespit edildi. Tarým Bakam Mehdi Eker, GDO sadece 4 üründe, mýsýr, soya, kanola ve pamukta kullanýlýyor demiþti. Son analiz sonuçlarýna göre Türkiye ye ithal edilen Toblerone marka çikolatalarda ise GDO ya rastlanmadý. Kadanadan geldi GDO lu kýrmýzý mercimeðe Adana laboratuvannda yapýlan analizlerde rastlandý. Kanada dan gelen gemilerden en büyük kuru bakliyat firmalarýndan Reis in Yönetim Kurulu Baþkam Mehmet Reis, kendilerinin tamamen yerli ürerim bakliyat kullandýklarým, bu nedenle ürünlerinde GDO olma olasýlýðýnýn bulunmadýðým söyledi. Türkiye de üretilen pirinçte, mercimekte GDO yok, bunlar asýrlardýr bizim topraklarýmýzda üretilen ürünler diyen Reis, ithal edilen GDO lu mercimeðin boyutundan belli olduðunu, daha iri taneli ve farklý lezzette olduðunu belirtti. Reis þöyle konuþtu: Bundan önce GDO lu ürünler rahatça ülkemize giriyordu. GDO savunucularý açlýðý azaltacak eliyor ama GDO kullanýmý tamamen maliyetleri düþürmeye yöneliktir ve insanoðluna yöneltilmiþ en büyük silahtýr. Biz doðal üretim yaptýðýmýz için GDO lu üretimle rekabette zorlanýyorduk. O nedenle bu yönetmelikle en azýndan GDO nun tartýþýlmaya baþlanmasýný bile olumlu buluyorum. alman numunelerde, bu ülkeden ithalat yapan iki firmanýn mercimeði temiz çýkarken, iki firmanýn ithal ettiði mercimekte ise GDO tespit edildi. Bu ürünlerin Türkiye ye sokulmasýna izin verilmezken, ithal edilen þirket de yönetmelik uyarýnca riskli firmalar iþteþine konuldu. Limanlarda yer yok Bu arada Mersin baþta olmak üzere pek çok limanda gemi yanaþacak yer kalmadý. Analiz sonuçlarým bekleyen ürünlerin olduðu gemilerin yarattýðý yoðunluk ciddi sýkýnti yaratýrken, ithalatçý þirketler ise analiz süresinin uzamasýndan ve TL den baþlayan analiz maliyetlerinden yakmýyor. Halen GDO analizi Bursa, Adana ve Ankara da bulunan 3 kamu laboratuvannda yapýlýyor. Özel laboratuvarlarýn analiz için akreditasyon baþvurusu yaptýðýna dair haberimizle ilgili ise talebimize karþýn Tarým Bakanlýðý ndan yapýlmýþ herhangi bir açýklama bulunmuyor. Kaynak: Vatan ORLANDO - Kansas City deki Orta Amerika Kalp Enstitüsünde görevli kardiyolog doktor Randall Thompson, fast food, sigara ve egzersiz yapýlmamasýnýn, kalp hastalýklarýna yol açan modern faktörler olduðunu düþündüklerini belirtirken, "Ancak bulgular, salt bunlarýn, atardamarlardaki týkanmanýn nedenleri olmadýðýný gösterdi" dedi. Thompson ve ekibinin, Ulusal Mýsýr Tarihi Eserler Müzesindeki 22 mumyayý bilgisayarlý tomografi (CT) yöntemiyle inceledikleri mumyalarýn MÖ 1981 ve MS 334 yýllarý arasýnda yaþayan kiþilere ait olduðu, yarýsýndan fazlasýnýn 45 yaþýn üzerinde öldüðünün sanýldýðý ve bu dönemde ortalama yaþam süresinin 50 nin altýnda olduðu belirtildi. Mumyalardan 16 sýnýn incelenmeye uygun kalbe ve damar dokusuna sahip olduðu, bunlardan 9 unun atardamarlarýnda açýk ya da olasý sertleþme gözlendiði kaydedildi. San Diego daki California Üniversitesinde görevli doktor Michael Miyamoto da, mumyalardakiyle günümüz Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý bu yýl üretilen hububat ve benzeri ürünlerin hastalarýndaki vasküler kalsifikasyonun benzer görüntüye sahip olmasý karþýsýnda hayrete düþtüklerini ifade ederek, "Belki de damar sertliðinin geliþimi, insan olmanýn bir parçasý" diye konuþtu. Araþtýrmada, mumyalardan birinin, muhtemel kalp krizi geçirdiði yönünde kanýt elde edildiði, ancak bu krizin ölümcül olup olmadýðýnýn ise bilinmediði, mumyalamanýn su kaybýna yol açmasý nedeniyle bu kiþilerin o dönemde kaç kilo olduklarýný söylemenin de mümkün olmadýðý belirtildi. Mumyalarý incelenen bu kiþilerin yaþadýklarý dönemde yüksek statüye sahip olduklarý ifade edilirken, doktor Randall Thompson, zengin insanlarýn, et ve tuzlu et yediklerini, bu nedenle yüksek tansiyon hastasý da olabileceðini, ancak bunun spekülasyon olduðunu kaydetti. Kalp hastalýðý iþaretleri gösteren en yaþlý mumyanýn, Kraliçe Ahmose Nefertari nin dadýsý Lady Rai olduðu bildirildi. Radikal destekleme primlerini açýkladý yýlý ürünü buðday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine destekleme primi ödenmesine iliþkin usül ve esaslar belirlendi. Buna göre, 2009 yýlý içinde üretilen buðday için kilogram baþýna 5 kuruþ, arpa, çavdar ve yulaf için 4 kuruþ, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 10 kuruþ destekleme primi ödenecek. Bu konudaki bakanlýk kararý 14 Kasým tarihli Resmi Gazete de yayýnlanarak yürülüðe girdi. Destekleme primi fiyatlarýndan yararlanmak isteyen üreticilerin, 1 Mayýs 2009 ve sonraki tarihte düzenlenmiþ ürün satýþ belgeleriyle birlikte 30 Nisan 2010 tarihine kadar baþvurmalarý istendi. Karasaban

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı