Ýþte milletvekili adaylarýmýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþte milletvekili adaylarýmýz"

Transkript

1 Cemiyet ten Çorum Haber e kutlama Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Haber Gazetesi'nin 31. yýlýný ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn 45. meslek Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Haber Gazetesi'nin 31. yýlýný ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn 45. meslek yýlýný kutladý. * HABERÝ 3 DE Hitit Gýda Alýþveriþ Merkezi Amasya Þubesi dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Hitit Gýda Amasya da * HABERÝ 8 DE ÇORUM ÝSKENDER n LAHMACUN 19 EYLÜL 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) Ýþte milletvekili adaylarýmýz 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri nde TBMM de Grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve HDP nin Çorum milletvekili adaylarý belli oldu. * HABERÝ 2 DE Çorumlular nereden aday gösterildi? 1 Kasým Milletvekilli Genel Seçimleri'nde baþka illerde de Çorumlu hemþehrilerimiz vekil adayý gösterildi. * HABERÝ 2 DE Þüphelilerden birisi Yozgat Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yaka- Kredi kartý dolandýrýcýlarýna suç üstü Yozgat'ta ATM lere yerleþtirdikleri cihazla vatandaþýn kredi kartýný kopyalama suretiyle dolandýrýcýlýk yapan iki kiþiden biri, Yozgat Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yakalandý. * HABERÝ 2 DE Eþini baþýna poþet geçirerek öldürdüðü iddiasý Çorum'da, eþinin baþýna poþet geçirerek ölümüne neden olduðu ileri sürülen kadýnýn yargýlanmasýna devam edildi. * HABERÝ 2 DE STK temsilcileri Adana Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü ye tepki gösterdi. Atýf Hoca yý tanýmasý için Sözlü ye kitap gönderdiler Çorum daki sivil toplum kuruluþlarý teröre tepki yürüyüþünde yaptýðý konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya aðýr hakaretlerde bulunan Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü ye Ýskilipli Atýf Hoca nýn eserlerini anlatan kitap gönderdiler. * HABERÝ 3 DE Hitit Rallisi bugün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün daveti üzerine Çorum'da düzenlenecek olan Çorum Belediyesi Hitit Rallisi, bugün start alýyor. * HABERÝ 5 DE Ýki ilçede enerji kesintisi Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle kapsamlý olarak enerji kesintileri gerçekleþtirecek. * HABERÝ 4 DE Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) borcunda kurtulmak için son tarih 30 Eylül Eylül'e kadar baþvurulmasý halinde Genel Saðlýk Sigortasý borçlarý faizleri ile birlikte gelire göre silinecek. * HABERÝ 2 DE KURBAN KESMEYEN KALMASIN! ÞOK FÝYAT (canlý/kg) 11 * Ücretsiz kesim Belediye ve Emniyet in bayram tedbirleri tamam Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda tüm tedbirleri aldý. Emniyet Müdürlüðü, ise, vatandaþlarýn Kurban Bayramý'ný huzur ve güven içerisinde geçirmesini saðlamak amacýyla her zaman alýnan ve uygulanan trafik ve asayiþ tedbirlerine ilave olarak Eylül 2015 tarihleri arasýnda da tedbirler alacak. * HABERÝ 6 DA GSS borcundan kurtulmak için son günler Duran Cesur Ýskilip Belediyesi ile ÇorumGaz arasýnda Doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesine iliþkin sözleþme imzalandý. Hayýrlý uðurlu olsun Ýskilip Belediyesi ile ÇorumGaz arasýnda Doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesine iliþkin sözleþme imzalandý. Ýlçede çalýþmalar 2 Ekim'de törenle baþlanýyor. * HABERÝ 3 DE Kurbanlýk küçükbaþ hayvan satýþlarýmýz baþlamýþtýr. Çetin CEYLAN Tel: Ahmet TURGUT Tel: Adres: Ovakarapýnar Köyü ÇORUM (Ç.HAK:2443)

2 2 CUMARTESÝ 19 EYLÜL 2015 Ýþte milletvekili adaylarýmýz 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimleri nde TBMM de Grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve HDP nin Çorum milletvekili adaylarý belli oldu. Siyasi partilerin YSK'ya teslim ettiði aday listeleri þöyle: AK PARTÝ 1-SALÝM USLU 2-AHMET SAMÝ CEYLAN 3- LÜTFÝYE ÝLKSEN CERÝTOÐLU KURT 4- BEKÝR HORUZ CHP 1- TUFAN KÖSE 2- MUHARREM BOZDOÐAN 3- DÝNÇER SOLMAZ 4- SAÝM TOPGÜL Salim Uslu Ahmet Sami Ceylan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Bekir Horuz MHP 1- VAHÝT DOÐAN 2- AYBÜKE TOPÇUBAÞI EKÝCÝ 3- FATÝH ÖZCAN 4- MUHSÝN KOCASARAÇ HDP 1- ÞEREF KARAKAÞ 2- MELÝHA ÜÞÜDÜR 3-ÜMÝT KÜÇÜKBAYATLI 4. HASÝBE BEYAZ Çorumlular nereden aday gösterildi? 1 Kasým Milletvekilli Genel Seçimleri'nde baþka illerde de Çorumlu hemþehrilerimiz vekil adayý gösterildi. Diðer hemþehrilerimizin aday gösterildikleri partiler, iller ve sýralarý þöyle: NACÝ AÐBAL AK Parti Bayburt 1. sýra MURAT ALPARSLAN AK Parti Ankara 1. Bölge 6. sýra FEYZULLAH KIYIKLIK AK Parti Ýstanbul 3. Bölge. 5. sýra NACÝ BOSTANCI AK Parti Amasya 1. sýra MURAT YILDIRIM Ak Parti Ankara 2.Bölge 12.sýra HAYRÝ ÇAÐIR AK Parti Ankara 1. Bölge 16. sýra ALÝ HAYDAR HAKVERDÝ CHP Ankara 1. Bölge 6. sýra MUSTAFA AKAYDIN ANTALYA 4.sýra MUSTAFA HÝDAYET VAHAPOÐLU Ankara 1. Bölge 3. Sýra EKREM DÜZGÜN MHP Ýstanbul 1. Bölge 6.sýra Þüphelilerden birisi Yozgat Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yakalandý. Kredi kartý Yozgat'ta ATM lere yerleþtirdikleri cihazla vatandaþýn kredi kartýný kopyalama suretiyle dolandýrýcýlýk yapan iki kiþiden biri, Yozgat Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yakalandý. Çorum dan kiraladýklarý araçla Yozgat a gelen L.U. ve O.I. isimli zanlýlar, Yozgat ta bir bankanýn ATM sine yerleþtirdikleri düzenekle vatandaþýn kredi kartýný kopyaladýktan sonra hesaplarý boþalttý. Hesaplarýndaki paralarýn çekildiðini fark eden vatandaþlarýn þikayeti üzerine harekete geçen emniyet ekipleri harekete geçti. Zanlýlar, mini kamera, hafýza kartý ve kart kopyalamak için tasarladýklarý cihazý ATM ye takarken ve sökerken güvenlik kameralarýna Çorum'da, eþinin baþýna poþet geçirerek ölümüne neden olduðu ileri sürülen kadýnýn yargýlanmasýna devam edildi. Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya tutuklu sanýk Yýldýz Siðiniç ile taraf avukatlarý katýldý. Duruþmaya cezaevinde yanýnda kalan iki yaþýndaki çocuðuyla gelen Siðiniç, ifadesinde, eþi Kenan Siðiniç'in kendisine eziyet ettiðini ileri sürdü. Eþiyle sorunlar yaþadýklarýný ifade eden Siðiniç, "Eþim sürekli alkol alýyordu. Bana da eziyet ediyordu. Olay gecesi horluyordu, ben de bir anda cinnet getirdim ve baþýna poþet geçirdim. Daha sonra hareketsiz kaldýðýný görünce komþulara haber verdim" dedi. yansýdý. Kameradaki görüntülerden yola çýkan emniyet ekipleri zanlýlardan L.U. isimli þahsý kýsa sürede yakalarken, O.I. kaçtý. Zanlýnýn üzerinde kopyalama cihazý, müþterilerin þifrelerini tespit etmek için otomatik para çekme makinelerine yerleþtirilen kamera, kopyalamada kullanýlan ses kayýt cihazý, ses kristali, baþka kart bilgilerinin yüklenmesi için kullanýlan manyetik þeritli kart, kart okuyucu, plastik ATM aparatý ve kopyalama iþleminde kullanýlan diðer malzemeler ile tanýnmamalarý için kullandýklarý peruk ve þapka ele geçirildi. Yozgat ta yakalanan L.Ü. emniyetteki sorgusunun ardýndan Yozgat Adliyesi'ne sevk edilirken, diðer firari O.Ý.'nin de yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý.(ýha) Eþini baþýna poþet geçirerek öldürdüðü iddiasý Mahkeme heyeti, Ankara Adli Týp Kurumundan gelen raporda maktulün boðularak öldüðünün tespit edildiðini bildirerek, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadýðý yönünde rapor alýnmasý için sanýðýn Ankara Adli Týp Kurumuna gönderilmesine karar verdi. Sanýðýn tutukluluk halinin devamýna hükmeden mahkeme, duruþmayý erteledi. Çorum'da nisan ayýnda Kenan Siðiniç, kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde hayatýný kaybetmiþ, yapýlan otopside boðularak öldüðü tespit edilmiþti. Olayýn ardýndan kocasýnýn baþýna poþet geçirdiðini söyleyen eþi Yýldýz Siðiniç, çýkarýldýðý mahkemece tutuklanmýþtý.(a.a.) Tufan Köse Vahit Doðan Muharrem Bozdoðan Aybüke Topçubaþý Ekici Dinçer Solmaz Fatih Özcan Saim Topgül Muhsin Kocasaraç GSS borcundan kurtulmak için son günler Dýþ ticaret bilgilendirme semineri Ekonomi Bakanlýðý, Çorum'da Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleþtirecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ev sahipliðinde, 7 Ekim Çarþamba günü gerçekleþtirilecek olan toplantý 09.30'da baþlayacak. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan seminerde katýlýmcýlara; ihracatta saðlanan devlet yardýmlarý, Türk ürünlerinin yurtdýþýnda markalaþmasý, Türk Malý imajýnýn yerleþtirilmesi ve TURQU- ALITY'nin desteklenmesi ile yurt dýþý birim, marka ve tasarým destekleri, Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi, Pazar araþtýrmasý ve pazara giriþ desteði, pazara giriþ belgelerinin desteklenmesi, yurt dýþýnda gerçekleþtirilen fuar katýlýmlarýnýn desteklenmesi, iþ dünyasý için ticari bilgiye eriþim, pazara giriþ engelleri ve çözüm yollarý ile Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programlarý hakkýnda bilgiler verilecek. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ekonomi Bakanlýðý'nýn düzenlediði Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri'nin, dýþ ticaret yapan ya da dýþ pazarlara açýlmayý hedefleyen iþletmelerin ufkunun geliþmesi, ayrýca bu konudaki devlet desteklerinin detaylý bir þekilde öðrenilmesi açýsýndan faydalý olduðunu söyledi. Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) borcunda kurtulmak için son tarih 30 Eylül Eylül'e kadar baþvurulmasý halinde Genel Saðlýk Sigortasý borçlarý faizleri ile birlikte gelire göre silinecek. Konuya iliþkin açýklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, 2012 yýlýnýn baþýndan itibaren Genel Saðlýk Sigortasý uygulamasýna geçilmesinin ardýndan vatandaþlar pek çok avantaja sahip olsa da bir takým sorunlar ortaya çýktý. Genel Saðlýk Sigortasý uygulamasýyla; kayýt dýþý çalýþan ve sosyal güvencesi olmayanlar ve sosyal güvencesi olmayan iþsiz vatandaþlar, lise mezunu olup üniversiteyi kanamayan 18 yaþýndan büyük ve üniversiteyi bitirip SGK çatýsý altýna giremeyen gençler saðlýk yardýmý kapsamýna alýndý. Ancak, bu uygulamanýn faturasýnýn karþýlanmasý için 'gelir testi' uygulamasý devreye girdi ve aile içinde kiþi baþýna düþen gelirin asgari ücretin üçte birinden fazla çýkanlar için prim ödenmesi þartý getirildi. Bu uygulama, Genel Saðlýk Sigortasý'nda bir takým sorunlarýn yaþanmasýna neden oldu. Kimi vatandaþ, gelir testini nasýl yaptýracaðýný bilmezken, kimisi nasýl para yatýracaðýný bilemedi ve Genel Saðlýk Sigortasý borcu olan vatandaþ sayýsý arttý. Borçlu sayýsýnýn 5.3 milyonu bulmasý, sonunda hükümeti harekete geçirdi ve Genel Saðlýk Sigortasý borcu bulunan vatandaþlarýn borçlarýný silmesi için taksitle ödeme fýrsatý tanýyan 6552 sayýlý yasa çýkartýldý. dedi. BORCUNUZDAN TAKSÝTLE KURTULUN GSS borcundan kurtulmak isteyen kiþilerin gelir durumlarýný da belgelemeleri gerektiðini dile getiren Cesur, Genel Saðlýk Sigortasý borcundan taksitle kurtulmak için 30 Eylül 2015 tarihinin son gün olduðunu söyledi. Taksitlendirme hakkýnda bilgi veren Cesur, "Saðlýk güvenceleri olmayan vatandaþlarýmýzdan hiç gelir testi yaptýrmayanlar veya gelir seviyeleri kurumumuz tarafýndan belirlenen kiþilerin bu tarihe kadar yapacaklarý baþvurular neticesinde durumlarý kapsama alýndýklarý tarihten itibaren güncellenecektir. Yapýlandýrma neticesinde borçlarýný 30 Kasým 2015 tarihine kadar peþin ödemek isteyenlerden borçlarýnýn sadece anapara tutarý tahsil edilecek, taksitlendirme seçeneðini kullanmak isteyen vatandaþlarýmýz ise veya 18 eþit taksitte ödeme yapma imkanýndan yararlanabileceklerdir. Ödemeler kurumumuz ile anlaþmalý tüm bankalardan, PTT þubelerinden ve kurumumuzun internet adresinden kredi kartý ile yapýlabilmektedir. Baþta gençlerimiz olmak üzere saðlýk güvencesi olmayan tüm vatandaþlarýmýzýn bu fýrsattan yaralanmalarýný, baþvuru süresi sona ermeden kayýtlý ikamet adreslerinin bulundu Sosyal Yardýmlaþma Vakýflarýna baþvurarak gelir testlerini yaptýrmalarýnýn ardýndan en yakýn ilçede Sosyal Güvenlik Merkezi'ne ilde de SGK Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir." diye konuþtu. GSS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIYOR? GSS (Genel Saðlýk Sigortasý), tüm vatandaþlarýn faydalanabildiði bir hizmet. Genel Saðlýk Sigortasýnýn sunduðu hizmetleri deðerlendirmek için tek yapýlmasý gereken belirli bir oranda prim yatýrmak. Ödenmeyen primlerin takibi için ise Genel Saðlýk Sigortasý borç sorgulama iþlemi yapmak yeterli. Genel Saðlýk Sigortasý Borç Sorgulama iþlemi sitesi üzerinden yapýlabiliyor. GSS borç sorgulamasý için herhangi bir PTT þubesinden E-Devlet þifresi edinilmesi ve sisteme þifre ile girilmesi gerekiyor. Devlet þifresi ile sisteme giriþ yaptýktan sonra SGK Borç Dökümü sayfasýndan sayesinde tüm Genel Saðlýk Sigortasý durumu görüntülenebiliyor. Online GSS borç sorgulamasý sayesinde vatandaþlar, Genel Saðlýk Sigortasýndan toplam borcun ne kadar olduðu ve hangi tarihlerde yararlandýðý gibi pek çok bilgiye kolayca ulaþabiliyor. GSS borç sorgulama iþlemiyle geçmiþe dair borçlar öðrenildiði gibi borçlarýn ödemesi de yapýlabiliyor. Ýþverenler için süre uzadý Duran Cesur Özel sektör iþverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumu na ödenmesi gereken aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 28 Eylül 2015 tarihine kadar uzatýldý. Konuyla ilgili SGK Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, 2015/Aðustos ayýna iliþkin düzenlenen aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken sürenin son günü olan 23/9/2015 tarihinin Kurban Bayramý arefesine rastladýðý ve Baþbakanlýk Personel ve Prensipler Genel Müdürlüðünün 16//9/2015 tarih ve sayýlý yazýsýnda 23/9/2015 tarihinde mesai süresinin yarým gününün idari izin kabul edilmesi nazara alýndýðýnda, iþverenlerimizin maðduriyetine neden olunmamasýný teminen, Kanunun Kurumumuza verdiði yetkiye dayanarak, özel sektör iþverenlerince 2015/Aðustos ayýna iliþkin düzenlenecek aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi Kurban Bayramý tatilini izleyen ilk iþ günü olan 28/09/2015 tarih, saat a kadar uzatýlmýþtýr. Diðer taraftan, özel sektör iþyerlerinde, 2015/Aðustos ayýnda imzalanan toplu iþ sözleþmelerine istinaden düzenlenen ek nitelikteki aylýk prim ve hizmet belgelerinin, 2015/Aðustos ayýnda istirahatli olan sigortalýlara iliþkin çalýþmadýðýna dair bildirim giriþlerinin ve 2015/Aðustos ayýna iliþkin Ek-10 sigortalýlarýn eksik gün bildirim formlarýnýn verilme süresinin de 23/09/2015 tarihinde sona erdiði göz önüne alýndýðýnda, aylýk prim ve hizmet belgelerine baðlý bu bildirimlerin süresi de yine 28/9/2015 tarihine kadar uzatýlmýþtýr. denildi. Çorum'un dýþ ticaret potansiyelinin geliþtirilmesinin, Çorum TSO'nun en önemli hedeflerinden bir tanesi olduðunu belirten Baþaranhýncal, "Bu hedef doðrultusunda çeþitli projeler yürütmekteyiz. Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan düzenlenecek olan bu seminer de, yürüttüðümüz projelere eþdeðer niteliktedir" dedi. Baþaranhýncal, bütün iþletmeleri seminere davet etti. Seminere katýlmak isteyen firmalarýn, en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi gününe kadar numaralý telefon ile TSO Avrupa Birliði Kalite Yönetim Sistemi ve Ak-

3 CUMARTESÝ 19 EYLÜL 2015 Atýf Hoca yý tanýmasý için Sözlü ye kitap gönderdiler EROL TAÞKAN Çorum daki sivil toplum kuruluþlarý teröre tepki yürüyüþünde yaptýðý konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya aðýr hakaretlerde bulunan Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü ye Ýskilipli Atýf Hoca nýn eserlerini anlatan kitap gönderdiler. PTT Þubesi nde bir araya gelen sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri burada Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü ye yanlarýnda getirdikleri kitaplarý gönderdikten sonra basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýna AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýskilipli Atýf Derneði Baþkaný Mustafa Lek, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýnsani Deðerler Platformu Sözcü- sü Seyfettin Zengin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Grup adýna konuþma yapan Ýskilipli Atýf Derneði Baþkan Yardýmcýsý Hasan Çalýk, Adana Büyük Þehir Belediye baþkanýnýn tarihi bilmeden, tarihi okumadan þuursuz bir þekilde Ýskilipli Atýf Hoca ya yönelik sarf ettiði kelimeleri kendisine aynen iade ettiklerini belirterek, Baþkan Sözlü ye okumasý ve bir daha bilmeden konuþmamasý için Ýskilipli Atýf Hoca nýn eserlerini de anlatan bir kitap gönderdiklerini söyledi. Ülkenin hassas bir dönemden geçtiðini belirterek, Hiçbir þey inancýmýzdan, vatanýmýzdan, milletimizden, bayraðýmýzdan daha kýymetli deðildir. Vatanýmýz, milletimiz, bayraðýmýz, adýna tek yumruk olma zamanýdýr. Maalesef, ül- kemizin birlik ve beraberliði üzerinde oluþturulmak istenen bulutlar vardýr. Bu gerçeðe raðmen, tek yumruk, tek yürek olduðumuzu ispatlamazsak, Türkiye Cumhuriyeti nin birlik ve beraberliðine karþý olanlarý sevindirmiþ oluruz dedi. Dýþ mihraklarýn boþ durmayacaðýnýn unutulmamasýný isteyen Çalýk, etnik ve mezhep temelli kývýlcýmlarýn, ideolojik ve siyasi karþýtlýklarýn alev almasý Türkiye ve Türk milletinin huzur ve güvenliðinin kaybolmasý amacýyla çok yönlü kýþkýrtmalardan medet uman vatan hainlerinin çeþitli iletiþim kanallarýndan sinsi bir þekilde çalýþtýklarýný ifade etti. Bu kapsamda her türlü ajitasyona, provokasyona, taciz ve komplolara dikkat edilmesi ve ateþle oynayanlara karþý STK temsilcileri Adana Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü ye tepki gösterdi. Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü ye Ýskilipli Atýf Hoca nýn eserlerini anlatan kitap gönderildi. son derece uyanýk olunmasýný isteyen Çalýk, Sivil toplum kuruluþlarý olarak bizler her zaman olduðu gibi saðduyu ve soðukkanlýlýk çizgisinden çýkmayacaðýz. Bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk, Kürt demeden her vatandaþýna iþ, aþ, maaþ, okul, yol, hastane ve geliþmiþ ülkeler seviyesinden daha fazla yardým ve bedel ödemektedir. Türk üyle, Kürt üyle millet olarak her zamankinden daha fazla saðduyuya ve daha fazla aklý selime ihtiyaç vardýr. Özellikle Kürt kardeþlerimize sesleniyorum. Kürt de vardýr, Türk de vardýr. Sizleri kullanan ve devlete karþý kýþkýrtan, çocuklarýnýzý zorla alýp daða götüren terör örgütüdür. Çocuklarýnýzýn okumasýný istemeyen terör örgütü okullarý yakmaktadýr. Türkçe, Kürtçe aðýtlarýn arþý titrettiði ülkemizde bir fitne ateþiyle karþý karþýyayýz. Bu fitne ateþini yok etmenin tek yolu inadýna birlik, inadýna kardeþliktir. Þu günlerde var gücünü kullanan terör örgütleri tükeniþlerini kabul etmekte zorlanmaktadýrlar ve bunun için kendilerini ispat edebilmek adýna ellerindeki tüm imkanlarý kullanmaktadýrlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Sayýlarý kaç kaldý bilemem ama öyle bin terörist ile devlet yýkýlmaz. Bu devlet ne 10 ne 50 bin terörist ne de 100 bin teröristle yýkýlmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeri, polisi ve ekonomik gücü ile büyük bir devlettir. Bizler millet olarak devletimizin ve bizler için vatan millet ve bayraðýmýz için canlarýný siper eden güvenlik güçlerimizin arkasýnda sonuna kadar varýz þeklinde konuþtu. Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Haber Gazetesi'nin 31. yýlýný ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn 45. meslek yýlýný kutladý. Cemiyet ten Çorum Haber e kutlama EROL TAÞKAN Kad. Çvs. Murat Akkuþ, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliðinden Baþ Polis Memuru Ali Cengiz, Polis Memuru Muhlis Dilek ve servis þoförleri katýldý. Yapýlan açýklamaya Sungurlu'da taþýmalý öðrenci servis þoförlerine bilgilendirme semineri verildi. Toplantý Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü konferans salonunda gerçekleþtirildi. göre toplantýda konuþan Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Þaban Atlý, bütün servis þoförlerinin taþýma yaptýðý güzergâhlarda taþýma yönetmeliðine uygun hareket etmeleri, taþýdýklarý her bir öðrenciyi bir dünya olarak görmeleri gerektiðini ve çok dikkatli olmalarýný hayati önem taþýdýðýný belirtti. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Ramazan Çýrakoðlu, yaþ gruplarý ve engel gruplarý, etkili iletiþim yöntemleri; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Saffet Darbaz ve Bölükbaþýoðlu Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi Müdürü Aydýn Bilici, servis araç þoförünün olumsuz örnek oluþturacak davranýþ modelleri; Jandarma Komutanlýðýndan Murat Akkuþ, Karayollarý Trafik Yönetmenliði hükümlerindeki öðrenci taþýma uygulamasý ile ilgili hususlarýn açýklanmasý; Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliðinden Ali Cengiz ve Muhlis Dilek ise trafik iþaretleri ve kurallarý, seyir esnasýnda uyulmasý gereken kurallar, durma ve duraklamalarda dikkat edilecek kurallar, olasý kaza sonrasýnda yapýlmasý gerekenler gibi konularda servis araç þoförlerine bilgi verdiler. (Ç.HAK:2459) Atlý, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Ramazan Çýrakoðlu, Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Saffet Darbaz, Bölükbaþýoðlu Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi Müdürü Aydýn Bilici, Jandarma Komutanlýðýndan Uz. J. V. Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Haber Gazetesi'nin 31. yýlýný ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn 45. meslek yýlýný kutladý. Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen'le birlikte Baþkan Yardýmcýlarý Sadýk Örgel, Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer ve Selahattin Ezer'in de katýldýðý ziyarette nice yýllara dileðini aktaran Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, "31. yýl ve 45. yýl nedeniyle Maþallah diyoruz ve nice yýllara dileðimizi paylaþýyoruz." dedi. Meslekte 45. yýlýný tamamlayan Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, þahsý ve gazetesi adýna yapýlan tebrikten duyduðu memnuniyetini dile getirerek, ziyaretten dolayý Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Ýskilip Belediyesi ile ÇorumGaz arasýnda Doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesine iliþkin sözleþme imzalandý. Ýlçede çalýþmalar 2 Ekim'de törenle baþlanýyor. Doðalgaz hattý üzerinde incelemelerde bulunmak ve sözleþmeyi imzalamak üzere ÇorumGaz A.Þ. Ýþletme Müdür Yardýmcýsý Ömer Yapar, Harita Þefi Halil Ýbrahim Uzun, ÇorumGaz Müteahhit Sorumlularý Sadýk Çýnar, Yunus Çýnar ve Necati Þanlý Ýskilip'e gitti. Belediye Baþkaný Recep Çatma, Fen Ýþleri Müdürlüðü, Ýmar Ýþleri Müdürlüðü ve teknik ekibin sahada yaptýklarý incelemelerin ardýndan sözleþme imzalandý. Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'e gösterdikleri ilgi ve hassasiyetlerinden dolayý baþta ÇorumGaz Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatcý ve ÇorumGaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman olmak üzere emeði geçenlere teþekkür etti. Çatma, ana artellerde Ýçme rak Ýskilip halkýný tozdan ve çamurdan kurtarmak için yoðun çaba sarf ettiklerini, çalýþma esnasýnda her türlü desteðin verileceðini belirtti. ÇorumGaz yetkilileri ise, kalabalýk bir Hayýrlý uðurlu olsun Servis þoförlerine seminer Sungurlu'da taþýmalý öðrenci servis þoförlerine bilgilendirme semineri verildi. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü konferans salonunda gerçekleþen toplantýya, Milli Eðitim Þube Müdürü Þaban 3 ÇorumGaz A.Þ. teknik heyeti sahada inceleme yaptý Ýskilip Belediyesi ile ÇorumGaz arasýnda Doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesine iliþkin sözleþme imzalandý. Suyu Altyapý Yenileme çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný ve çalýþmalarýn Ýskilip'in beþ bölgesinde aralýksýz devam ettiðini, doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesinden hemen sonra asfalt ata- Kesim : Tarým Et Kombinesinde ekiple hýzlý bir þekilde doðalgaz boru hattýný hedeflenenden daha kýsa sürede tamamlayabileceklerini belirterek, hayýrlý olmasý temennisinde bulundular

4 4 CUMARTESÝ 19 EYLÜL 2015 Sorunu Saðlýk Sen çözdü Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, eðitim durumu tayinlerinde olumlu geliþme yaþandýðýný bildirdi. Lafcý yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Baþbakanlýk Genelgesi ile durdurulan eðitim durumu mazeret tayini yaptýramayan çalýþanlarýmýzýn maðduriyeti sendikamýzýn giriþimleri sonucu giderildi. Konuyla ilgili Baþbakanlýk Genelgesi yayýnlandý. Geçtiðimiz hafta Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri ile yapýlan görüþmeler sonucunda eðitim durumu tayini isteyen ancak genelge ile durdurulan tayinlerin yeniden açýlacaðý ifade edilmiþti. Okullarýn baþlamasýna kýsa bir süre kalmasý nedeniyle durumun aciliyeti Bakanlýk yetkililerine anlatýlmýþ, sorunun bir an önce giderilmesi gerektiði ifade edilmiþti." Saðlýk-Sen olarak tüm saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yaþadýðý sorunlarý dile getirmeye, çözümü konusunda da her zaman katký sunmaya, mücadele etmeye, çözüm üretmeye bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada devam edeceðiz. Bayram öncesi güzel bir haberle çalýþanlarý mutlu ettiðimiz için kendimizde bu durumdan memnun olduk. Osmancýk ve Oðuzlar da kesinti Bayat a kapalý sebze pazarý Bayat Belediyesi, kapalý sebze pazarý yapýmýna baþladý. Baþkan Ekrem Ünlü, Bayatlýlar ýn daha rahat bir ortamda pazar alýþveriþini yapabilmesi için modern kapalý sebze pazarýn yapýmýna baþladýklarýný belirti. Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerindeki mevcut pazar yerinde yapýmýna baþlanan kapalý sebze pazarý alanýný gezen Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, burada yapýlan çalýþmalarý ve kapalý sebze pazarý projesini inceledi. Ýlçeye modern sebze pazarý kazandýrmak için çalýþmalarýn devam ettiðini söyleyen Ünlü, yapýlan kapalý sebze pazarýn ayný zamanda deðiþik faaliyetler içinde kullanýlabileceðini belirterek, yasa gereði 2017 yýlý sonuna kadar kapalý sebze pazarlarýna geçilmesinin zorunlu olduðunu söyledi. Baþkan Ünlü, Bayat halkýnýn daha rahat bir ortamda pazar alýþveriþini yapabilmesini ilke edindik. Bu nedenle sebze pazarýný kapalý yapmayý planladýk. Yapýlacak kapalý sebze pazarý 700 m2 kapalý alan þeklinde, 4 metre yüksekliðinde çelik yapýdan olacaðýný belirtti. Vermiþ olduðumuz bir sözün daha yerine getirmenin sevincini hep beraber yaþýyoruz. Yeni kapalý sebze pazarýmýz halkýmýza hayýrlý olsun. dedi. Bayat Belediyesi, kapalý sebze pazarý yapýmýna baþladý. Baþkan Ekrem Ünlü, çalýþmalarý yerinde inceledi. Bozkurt a hayýrlý olsun ziyareti Bayat ilçe sakinleri daha rahat alýþveriþy fýrsatý bulacak. Osmancýk 21 Eylül Pazartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasýnda Yeni Daniþment Köyünün Kýnalýtaþ ve Soruk mahallesi civarýna, 13:30-14:30 saatleri arasýnda Temençe mahallesi D-100 Karayolu üzeri civarýna, 15:00-18:00 saatleri arasýnda Kýrsal Girinoðlan -Karapýnar-Ambarcý Çiftliði Tarým Arazileri(Girinoðlan Yazýsý) civarýna; 22 Eylül Salý günü 09:00-18:00 saatleri arasýnda Aþýkbükü Köyü, Çaylý Mah. (Kamil), Kuzhayat köyü, Avlaðý köyü, Hanefi köyü, Konaca köyü, Alibey köyü, Kuz köy, Karalargüney köyü ve bu köylere ait mahalleleri civarýna, TRT Kuzhayat Vericisi, Turkcell Avlaðý Vericisi'ne; 23 Eylül Çarþamba günü 09:00-12:30 saatleri arasýnda Doðan köy civarýna, 05:00-18:00 saatleri arasýnda Merkez Eymir mahallesi ve Yaðsiyen Köyü Havdan Mahallesi civarýna; Oðuzlar Eylül Pazar günü 08:00-18:00 saatleri arasýnda Dikenli köyü, Derinöz köyü, Kuyucak köyü, Yeniköy ve Týrýklar köyü civarýna programlý olarak elektrik verilemeyecek. Din-Bir-Sen Çorum Þube yönetimi, Ýl Müftü Yardýmcýlýðýna atanan Selahattin Bozkurt u ziyaret etti. Din-Bir-Sen Çorum Þube yönetimi, Ýl Müftü Yardýmcýlýðýna atanan Selahattin Bozkurt u ziyaret etti. Din-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Mustafa Göncü ve Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Celep, Mustafa Kuzyaka ile Hakký Özkaya nýn katýldýðý ziyarette Müftü Yardýmcýlýðýna atanan Selahattin Bozkurt a yeni görevinin hayýrlý olmasý dileðinde bulunuldu. Bozkurt, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Din-Bir-Sen yönetimine teþekkür etti. Salim Akaydýn da kura heyecaný Bahçelievle r Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu, eðitim öðretim yýlý 5. sýnýflarýn oluþturulmasý için kura çekti. Öðrenci velileri huzurunda çekilen kuralarda 5. sýnýf öðrencilerinin þubeleri belirlendi. Okul bahçesinde düzenlenen 5. sýnýflar þube belirleme kuralarýna öðrenci velileri büyük ilgi gösterdi. Sýnýflarý belirlenen öðrenciler, sýnýflarýný gezerek okul hakkýnda bilgi aldý. Hayrettin Karaman Ýctihad, istiþare ve siyaset Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle kapsamlý olarak enerji kesintileri gerçekleþtirecek. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, Osmancýk ve Oðuzlar ilçelerini kapsayacak kesintilerin zamanlarý þöyle: 20 Eylül Pazar günü 15:00-18:00 saatleri arasýnda Yeni Mahalle civarýna, 09:00-14:00 saatleri arasýnda Çiftlikler Mahallesi, Toprak Sanayi Mevkii ve Çengele Kümeevleri Civarýna, Asya Kiremit Tuðla Fabrikasý, Filiz Tuðla Fabrikasý, Topaloðullarý Tuðla Fabrikasý, Es-Taþ Kum Eleme Tesisleri'ne; 13:00-17:00 saatleri arasýnda Karaçay köyü, Kýzýltepe köyü, Ovacýksuyu köyü, Merkez Mahallesi ve Kabala, Yoldere Mahallesi, Ardýç köyü, Baldýran köyü (merkez mahallesi hariç) Kalinse ve Kumbel Mahallesi civarýna, Derindere Dinlenme Tesisleri, Metin Solaker Mandýra, Sarpýnkavak Ýçme Suyu Tesisi, Ali Sal Dinlenme Tesisi, Avea Ýnal Vericisi, Turkcell Ýnal Vericisi, Kargý-Kýzýlýrmak HES, Küçük Ali Petrol, Deller Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Ardýç Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Meliha Göbel Taþ Kýrma Tesisi, Dalgýçlar Yapý Ýnþaat, Ganitta Turizm -Metro Tesisleri, Onur inþaat Osmancýk þantiyesi, Esma Kara Tarýmsal Sulama, Vodofon Kumbel Vericisi'ne; Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu nda kura heyecaný vardý. Veliler ve öðrenciler kuradan çýkacak sonucu heyecanla bekledi. Bütün zamanlarda ve mekanlarda insanlara yol gösterecek, hayat rehberi olacak bir dinin kitabý (vahyi) zamanlar ve mekanlar bakýmýndan da detaylara inerek kapsayýcý olma yolunu tutsaydý anlama ve uygulama bakýmýndan insanlar çýkmaza düþer, ne yapacaklarýný bilemez hale gelirlerdi. Kitabýn kuru ve yaþ her þeyi ihtiva etmesi ancak az sayýda detay, daha çok da çerçeve ve genel ilkeleri içermesi olarak anlaþýlmak gerekir. Ýlgili kaynaklarda olaylar ve meseleler çok, doðrudan meselelere cevap teþkil eden naslar ise az ve sayýlý olduðu için ilâhî iradenin keþfedilmesi ve uygulanarak kulluðun gerçekleþtirilmesi ictihadý zaruri kýlmaktadýr denir. Ýctihad naslarý anlama ve yorumlama, kýyas, faydazarar durumunu deðerlendirme (mesalih) ve Þâriin makadýný gerçekleþtirme (mekasýd) þekillerinde gerçekleþir. Geçmiþ müctehidlerin ictihadda ittifak ettikleri (icma) az, edemedikleri daha çok olmuþtur. Ýttifak edilemeyen hususlarda, büyük müctehidlerin yaþadýklarý zamanlarda taassub deðil, hoþgörü, tevazu, saygý, takdir ve farklý görüþlere meþruiyet tanýma durumu hakim olmuþtur. Ne yazýk ki bu durum böyle devam etmemiþ, takým tutar gibi mezheb tutan, kendi mezhebinden baþkasýný kavilde olmasa da fiil de dýþlayan, ictihad kapýsýnýn kapandýðýný ileri süren, ehliyetli olarak ictihad edenleri doðduðuna piþman eden kimselerin tutum ve durumu yani taassub devreye girmiþ ve uzun zaman etkili olmuþtur. Son asýrlarda hayatýn zorlamasý taassubu aþýndýrmýþ, ferdî hayatta daha az olsa da ictimai hayatta mezhebler bir bütün olarak Ýslâmî çözümü kolaylaþtran zenginlik ve imkan olarak telakki edilmiþ, ictihad kapýsýnýn da ehli olanlar için açýk olduðu ortaya konmuþ, birçok konuda ictihada dayalý ilmî çalýþmalar yapýlmýþ, hükümler ve fetvalar verilmiþtir. Ehli olanlarýn ictiadlarýnda yanýlmalarý tabîî karþýlanmýþ ve onlara da gayretlerinin karþýlýðý olan ödül (ecir, sevap) vaad edilmiþ olmakla beraber yanýlmayý asgariye indirmek için alimlerin toplanarak, istiþare ve müzakere ederek topluluk ictihadýný tercih etmeleri haklý olarak tavsiye edilmiþtir. Dinin mekasýdýný bilen, yeterince dil, usul, âyet ve hadis bilgisine sahip bulunan alimlerin, ictihad edecekleri her konuyu da bilmeleri mümkün deðildir. Bu sebeple ister ferdî, ister topluluk ictihadlarýnda, ictihada konu olan meselelerde, konusunda uzman olan kimselerin bulunmasý, onlardan yeterince bilgi alýnmasý zaruridir. Bunu yapmayanlarýn nasýl vahim hatalara düþebileceklerini gösteren tipik örnek bazý kimselerin sigara ve eroin hakkýnda verdikleri cevaz fetvalarýdýr. Bir diðer örnek enflasyonu hiçe saymak ve mesela yirmi yýl önce verilen faizsiz bir ödünç paranýn ayný cins ve rakamla geri ödenmesi gerektiði fetvasýdýr. Gelelim siyaset ve devlet yönetimi alanýna: Tamamen veya þartlarýn imkan verdiði ölçüde Ýslam'ý yönetimde uygulamak isteyen iyi niyetli kimselerin, tek baþýna edindikleri fikir, tespit ve ictihad yanýnda iki sýnýf insanla istiþare etmeleri þarttýr: 1. Konunun uzmanlarý, bilim adamlarý, 2.Din alimleri. Hakikati bulmaya ve Þâriin maksadýna en uygun olaný uygulamaya niyetli olan siyasetçilerde taassup ve istibdad olmaz; iyi niyetle ve tevazu ile dinlerler, raporlarý gözden geçirirler, ittifak hasýl olmayan konularda yetkileri içinde sorumluluðu yüklenerek tercihlerini yapar ve uygularlar. Ýslâmî sistemde muhalefet, iktidarýn hataya düþmemesi için en önemli ve deðerli bir kurumdur ve istiþare organýdýr; çünkü takva sahibi muhalif müminlerde ihtiras olmaz, tenkitlerini ortak deðerler ve erdemler içinde kalarak yaparlar, hedefleri iktidarý yýpratýp onun yerini almak deðil, yanlýþ ve zararlý kararlarý ve uygulamalarý önlemek olur. Bütün bu ilkeler, deðerler ve kurallardan günümüz siyasetçilerine, iktidarlara ve muhalefetlere bakýnca insanýn içi kararýyor, Ýslam'ýn hikmet ve rahmetini temsil bakýmýndan nerelerde olduðumuz konusunda derin düþüncelere dalýyoruz. Yakýn zamanda yine bir seçim olacak, daha þimdiden partiler ve gruplar arasýnda âdeta savaþ baþladý, kamu yararý ve erdemler yarýþmýyor, ihtiraslar, taassuplar, kinler, satýlmýþlýklar yarýþýyor. Seküler siyasette bunlar olur ve tabîîdir diyorsanýz o siyaset sizin olsun! derim.

5 CUMARTESÝ 19 EYLÜL 2015 BÜYÜK ÞOV BUGÜN SAAT 17,30 DA 5 FUAR ALANI NDA BAÞLIYOR Hitit Rallisi bugün EROL TAÞKAN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün daveti üzerine Çorum'da düzenlenecek olan Çorum Belediyesi Hitit Rallisi, bugün start alýyor. Fuar Alaný'nda saat 17,30'da düzenlenecek törenle start alan pilotlar, oluþturulan özel seyirci etabýnda Çorumlular'a adeta þov yapacak. Fuar Alaný'ndan alýnacak start ve gösteri yarýþýnýn ardýndan Çatak ve Kýrkdilim etaplarýný tamamlayacak olan pilotlar, yarýþýn ikinci günü olan yarýn da zorlu etaplarý tamamlamaya ve baþarýlarýný gözler önüne sermeye devam edecek. Çorumlu otomobil tutkunlarý tarafýndan merakla beklenen ralli Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Orga- nizasyon Komite Baþkanlýðý'nda gerçekleþtirilirken, 41 yýldýr Hitit Rallisi olarak bilinen Türkiye'nin en eski yarýþý, bundan böyle Çorum Belediyesi Hitit Rallisi olarak varlýðýný sürdürecek. Birbirinden iddialý yarýþmacýlarýn katýldýðý rallinin kupa töreni, Gazi Caddesi'nde Belediye Binasý önünde gerçekleþtirilecek. Bugün Fuar Alaný'nda düzenlenecek olan özel seyirci etabý ve pazar günü saat 17,00'de Belediye binasý önünde düzenlenecek olan kupa töreni, Çorumlu otomobil tutkunlarýný bir araya getirirken, Çatak ve Kýrkdilim (eski yol) etaplarýnýn çevreleri de yarýþlarý takip etmek isteyen Çorumlular'a açýk olacak. Doðayla kucak kucaða olan yarýþ etaplarýný gören ormanlýk alanlar, izleyicilere piknik ortamýnda, özel bir seyir zevki yaþatacak. Tüm Çorumlular'ý organizasyonun tüm adýmlarýný takip etmeye davet eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bir kez daha Ankara Otomobil Sporlarý Kulübü Baþkaný Metin Ertuðrul ve yönetim kurulu üyelerine, Çorum davetini kabul ettikleri için teþekkür ederken, yarýþmaya katýlacak olan pilotlara ve tüm organizasyon ekibine baþarýlar diledi. Erzurum Aðustos 2015 bazýnda il gelirinin gideri karþýlama oraný bakýmýndan ülke ortalamasýnýn altýnda, KUDAKA ve Kuzeydoðu istatistik Bölgesi ile Doðu Anadolu Bölgesi ortalamasýnýn ise üstünde yer aldý. Erzurum Doðu Anadolu da il gelirinde 3, kamu harcamalarý ve il gelirinin gideri karþýlama oranýnda ise 2 inci sýrada yer aldý. AÐUSTOS DÖNEMÝ GELÝR VE GÝDER ORANI Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü verileri bazýnda, 8 aylýk dönemde gelirin gideri karþýlama oraný Erzurum da yüzde 30,05, KUDAKA istatistik Bölgesi nde yüzde 27,70, Kuzeydoðu Anadolu istatistik Bölgesi nde yüzde 20,48, Doðu Anadolu Bölgesi nde yüzde 19,15, Türkiye de yüzde 100,20 olarak hesaplandý. 8 AYLIK DÖNEM DOSÝAD Araþtýrma Merkezince Maliye Bakanlýðý verileri üzerinden yapýlan analize göre, 2015 yýlýnýn ocak-aðustos ayý döneminde tahakkuk eden gelir Erzurum da 1.1 milyar, KUDAKA Ýstatistik Bölgesi nde 1,5 milyar, Kuzeydoðu Anadolu istatistik Bölgesi nde 2,4 milyar, Doðu Anadolu Bölgesi nde 7.2 milyar, Türkiye de 532,0 milyar TL olarak kaydedildi. TAHSÝL EDÝLEN GELÝR BÖLGESEL VERÝLER Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü gelirin gideri karþýlama oraný verileri bazýnda DOSÝAD Analizlerine göre, Yýlýn sekiz ayýnda tahsil edilen gelir Erzurum da 637,3 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi nde 838,7 milyon, Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi nde 1,2 milyar, Doðu Anadolu Bölgesi nde 3,0 milyar, Türkiye de 320,3 milyar TL olarak kaydedildi. LER DOSÝAD ANALÝZÝYLE KAMU GÝDERLERÝ BÖLGESEL VERÝ- Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü, Ocak-Aðustos 2015 döneminde kamu giderlerinin Erzurum da 2,1 milyar TL, KUDAKA Ýstatis- 7 BÝN YILLIK MEDENÝYETÝN TOZLU YOLLARI HÝTÝT RALLÝSÝ YLE BULUÞUYOR Ý BÝTTSÝ T E HASRT RALLÝ DA HÝTÝ Otomobil tutkunlarý saat 17,30 da Fuar Alaný nda buluþuyor M U R O Ç Vergi tahsilatý yüksek iller arasýndayýz tik Bölgesi nde 2,9 milyar TL, Kuzeydoðu Anadolu istatistik Bölgesi nde 5,2 milyar TL, Doðu Anadolu Bölgesi nde 14,4 milyar TL, Türkiye de ise 319,7 milyar TL olduðunu açýkladý. GELÝR TAHSÝLATINDA ERZURUM Ocak-Aðustos 2015 döneminde tahakkuk eden gelirin tahsilat oraný Erzurum da yüzde 54,6, KUDAKA istatistik Bölgesi nde yüzde 58,1, Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi nde yüzde 51,42, Doðu Anadolu Bölgesi nde yüzde 47,7, Türkiye de de yüzde 60,21 olarak belirlendi. ERZURUM UN PAYI DOSÝAD araþtýrma Merkezi tarafýndan yapýlan analizlerde Erzurum un gelir payý KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 77,5, Kuzeydoðu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 47,1, Doðu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,1, Türkiye de yüzde 0,21; Erzurum un gider payý KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 71,79, Kuzeydoðu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 40,0, Doðu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,68, Türkiye de yüzde 0,66 oranýnda kaydedildi. BÖLGEDE, ÝL GELÝRLERÝ SIRALAMASI Doðu Anadolu Bölgesi nde il geliri bakýmýndan Malatya ilk sýrada yer alýrken, Van 2, Erzurum 3 üncü oldu. Bölge illerinde il geliri Malatya da 1,4 milyar, Erzurum da 1,1 milyar, Elazýð da 913,3 milyon, Erzincan da 269,7 milyon, Aðrý da 420,6 milyon, Kars ta 266,5 milyon, Muþ ta 207,3 milyon, Bitlis te 217,7 milyon, Iðdýr da 211,8 milyon, Bingöl de 227,2 milyon, Ardahan da 71,0 milyon, Van da 1,3 milyar, Tunceli de 67,8 milyon, Hakkari de 439,6 milyon TL olarak kaydedildi. ÝL GÝDERLERÝ BÖLGE ÝLLERÝ DAÐILIMI Erzurum kamu giderlerinde Van ýn ardýndan ikinci sýrada yer aldý. 8 ayda il giderleri Malatya da 1.5 milyar, Erzurum da 2,1 milyar, Elazýð da 1,6 milyar, Erzincan da 598,0 milyon, Aðrý da 874,8 milyon, Kars ta 797,1 milyon, Muþ ta 723,5 milyon, Bitlis te 758,9 milyon, Iðdýr da 400,2 milyon, Bingöl de 708,3 milyon, Ardahan da 270,6 milyon, Van da 2,2 milyar, Tunceli de 543,7 milyon, Hakkari de 1,1 milyar TL olarak açýklandý. GELÝRÝN GÝDERÝ KARÞILAMA ORANI ÝLLER DAÐILIMI Erzurum Doðu Anadolu Bölgesinde il gelirinin gideri karþýlama oraný bakýmýndan Malatya nýn ardýndan ikinci oldu. Bölge illerinde il gelirinin gideri karþýlama oraný Malatya da yüzde 37,21, Erzurum da yüzde 30,05, Elazýð da yüzde 27,5, Erzincan da yüzde 26,9, Aðrý da yüzde 19,2, Kars ta yüzde 17,06, Muþ ta yüzde 16,2, Bitlis te yüzde 15,3, Iðdýr da yüzde 16,2, Bingöl de yüzde 14,3, Ardahan da yüzde 16,74, Van da yüzde 14,7, Tunceli de yüzde 9,7, Hakkari de yüzde 6,69 olarak tespit edildi YILI 8 AYLIK DÖNEM Erzurum da 2015 yýlý bazýnda il gelirinin gideri karþýlama oranýnýn en yüksek olduðu ay yüzde ile ocak ayý oldu. Maliye Bakanlýðý verileri üzerinden yapýlan tespitlere göre il gelirinin gideri karþýlama oraný Ocak ayýnda yüzde Þubat ayýnda yüzde 31.49, Mart ayýnda yüzde 31.97, Nisan ayýnda yüzde 30.04, Mayýs ayýnda yüzde 30,79, Haziran ayýnda yüzde 30,06, temmuz ayýnda yüzde 30.06, aðustos ayýnda yüzde oldu.

6 6 CUMARTESÝ 19 EYLÜL 2015 Belediye den bayram tedbirleri Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn kurbanlýk hayvanlarýný kesebileceði yerleri belirledi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, 10 bölgede yapýlacak kesim iþlemler için Çorum Belediyesi, çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Kurban kesim yerleri arefe gününden itibaren hazýr hale getirilecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle Belediyenin kurban kesim yerleri ve alýnacak olan tedbirlerle ilgili çalýþmalarda sona yaklaþýldýðýný bildirdi. Candan, alt yapýsý belediye tarafýndan hazýrlanan dokuz farklý bölgede bulunan kurban kesim yeri oluþturduklarýný dile getirerek, "Kurban kesim yerlerini Mimar Sinan Mahallesi Sevgi evleri yaný, Bahar 7. Sokak (Mahzuni Þerif Parký doðusu), Eþref Hoca Caddesi Anadolu 11. Sokak, Buharaevler 5. Cadde (Recep Yazýcýoðlu Parký kuzeyi), Ulukavak Mahallesi Çam Deðirmeni Sokak, Fevzi Çakmak3. Cadde, Ýkbal Kent Çiftlik Çayýrý 35. Sokak, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi (Hz. Ýbrahim Camii yaný) ve Hayvan Pazarý olarak belirledik. Hemþehrilerimiz ayrýca Ýskilip Yolu'ndaki Tarým Et Kombinesi'nde de kurbanlarýný kestirebileceklerdir" dedi. Belediye, kesim yerlerinde personel görevlendirecek Çorum Belediyesi, vatandaþlarýn kurbanlarýný rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel, kesim noktalarýnýn temizliði, etrafa saçýlabilecek kurban atýklarýn kaldýrýlmasý ve oluþacak diðer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacak. Çöp toplama araçlarý da kurban atýklarýný toplamak için aralýksýz olarak çalýþmalarýný sürdürecek. Belediye tarafýndan Bayram namazý çýkýþýnda vatandaþlara kurban atýklarýný koymak için poþet daðýtýlacak. Temizlik Ýþleri bayram boyunca mesaisini sürdürecek Çorum Belediyesi Özel Halk Otobüsleri bir gün ücretsiz taþýyacak. Kurban kesim yerlerinde temizlik önlemi alýndý. Kurban kesim yerleri belirlendi. Belediye ekipleri ilaçlama çalýþmasý yapýyor. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri Kurban Bayramý boyunca tam mesai ile çalýþacak. Bayram öncesi çalýþmalarýný cadde ve sokaklarýn temizliðine yoðunlaþtýran ekipler, bayram boyunca da hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alýnmasýnda aralýksýz çalýþacak. Halk otobüsleri ilk gün bedava Çorum Belediyesi, tüm dini bayramlarda olduðu gibi Kurban Bayramýnda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak amacýyla bayramýn ilk gün vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Kurban bayramýnýn birinci günü Çorumlularýn halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceklerini ifade etti. Kurban Bayramýnýn birinci günü halk otobüsü seferlerinin saat 09.00'da baþlayacaðýný belirten Turhan Candan, bayramýn ikinci günü ise saat 08.00'da, üçüncü ve dördüncü gün ise seferlerin normal seyrinde devam edeceðini söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, bayram süresince vatandaþlarýn herhangi bir maðduriyeti yaþamamasý için Çorum Belediyesi Toplu Taþýma Ýdare Amirliði'nin çalýþmalarýný ara vermeden sürdüreceðini söyledi. Mezarlýklara otobüs kaldýrýlacak Çorum Belediyesi, arefe günü mezarlýklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Belediyesi'nin Arefe günü sabah namazýndan sonra mezarlýk ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaþlar için ücretsiz olarak otobüs seferleri düzenleyeceðini ifade ederek, otobüs seferi güzergâhlarýný ve camileri ise þu þekilde açýkladý. Ulu Cami, Köroðlu Cami, Kevser Cami, Ejder Cami, Sarýlýk Cami, Selimiye Cami, Binevler Cami, Buharaevler Cami, Garantievler Cami, Ýmam Hatip Cami, Abdibey Cami, Tevhit Cami, Bilal-i Habeþ Cami, Yeþil Cami, Beytepe Cami, Kafkasevleri Cami, Mevlana Cami, Alaaddin Cami, Hicret Cami, Huzur Cami, Nadýk Cami, Esentepe Cami, Karþýyaka Cami, Ehl-i Beyt Cami, Esnafevler Cami, Altýnevler Cami, Yörükevler Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Mimar Sinan Cami ve Kýþla Cami. Belediye bayram tedbirlerini aldý Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý öncesi gereken tüm önlemlerini alýp bayram hazýrlýklarýný tamamladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorumlular ýn rahat ve huzurlu bir þekilde bayramlarýný idrak edebilmesi için Zabýtanýn bayram süresince 24 saat görevinin baþýnda olacaðýný söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüz bayram süresince tam gün hemþerilerimizin hizmetinde olacaktýr. Yine bayram süresince Su Arýza, Kanalizasyon ve Arýtma tesislerinde nöbetçi personel bulundurulacaktýr" dedi. Candan, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn olasý þikâyetlerini Alo Zabýta 153, Su Arýza 185, Ýtfaiye 110, Cenaze iþlemleri ve Temizlik-Kanal numaralý telefonlara bildirmelerini istedi. Belediyede bayramlaþma ikinci gün Her dini bayramda geleneksel hale gelen bayramlaþma merasimi Belediyede ikinci gün yapýlacak. Kurban Bayramý'nýn ikinci günü olan 25 Eylül 2015 Cuma günü saat saatleri arasýnda Baþkanlýk Makamý'nda gerçekleþtirilecek. Temizliðe çevre dostu 2 süpürge Çorum Belediyesi, özellikle dar sokaklarda ve kaldýrýmlarda kullanýlmak üzere iki adet vakumlu süpürme aracý satýn alarak hizmete sundu. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Saat Kulesi yanýnda yeni aldýklarý araçlarý inceleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediyenin temizlik anlayýþýný her geçen gün daha kaliteli hale getirmeye çalýþtýklarýný bu amaçla da her geçen gün geliþen ve yenilenen teknolojik araçlarla Çorum'a hizmet etmeye çalýþtýklarýný söyledi. Belediye'nin rutin temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürdüðünü, bu çalýþ- Ata 1. Cadde ye sathi kaplama Çorum Belediyesi yeni hizmete açýlan Ata 1. Cadde'de sathi kaplama çalýþmasý yaptý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir yaptýðý açýklamada, Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin10 metre geniþliðinde ve 900 metre uzunluðundaki Ata 1.Caddede sathi kaplama çalýþmasý yaptýðýný söyledi. Zahir, "Ata 1.Caddede yaptýðýmýz sathi kaplamanýn maliyeti 251 bin TL. Bölgede olduðunu ifade ederek, Çorum Belediyesi, örnek sosyal çalýþmalarý arasýnda yer alan evde bakým hizmetlerini Kurban Bayramý öncesi hýzlandýrdý. Bayram öncesi yaþlýlarýn evlerinde temizlik Çorum Belediyesi, örnek sosyal çalýþmalarý arasýnda yer alan evde bakým hizmetlerini Kurban Bayramý öncesi hýzlandýrdý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, yaþlý ve bakýma muhtaç insanlarýn evlerini belirli periyotlarla temizleyen Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, bayram öncesi çalýþmalarýný yoðun olarak sürdürüyor. Evde Bakým Hizmetleri ile ilgili açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 368 evin malarýný bünyesine kazandýrdýðý çevre dostu araçlarla daha modern ve yaþanabilir bir kent için yoðun tempoyla çalýþtýðýna vurgu yapan Baþkan Külcü, "Teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ediyor, bu geliþmeleri Belediyemizde uyguluyoruz. Çorum Belediyesi yeni hizmete açýlan Ata 1. Cadde'de sathi kaplama çalýþmasý yaptý. bölgede bina sayýsý daha da geliþtiðini çoðaldýðýnda alt yapýsý tamamlanarak sýcak asfalt çalýþmasý yapacaðýz." dedi. belirterek, Çorum Zahir, "Çorum'un her geçen gün temizliðini bayram öncesi tamamlayarak evde bakým hizmeti alan yaþlýlarýn bayrama huzur içinde girmelerini istediklerini söyledi. Çorum Belediyesi'nin 2009 yýlýndan beri sosyal belediyecilik alanýnda önemli çalýþmalar yaptýðýný, toplumun her kesimine yönelik hizmetler ürettiðinin altýný çizen Baþkan Külcü, "Belediyemizin sýcak yüzünü, þefkat elini toplumumuzun tüm kesimlerine olduðu gibi yaþlýlarýmýza da en güzel þekilde göstermeye çalýþýyoruz. Ziyaret ettiðimiz yaþlýlarýmýzýn evlerini temizliyor, onlarla sohbet ediyoruz. Yaþlýlarýmýzýn evlerini bayrama hazýrlýyoruz." dedi. Ýki adet vakumlu süpürme aracý hizmete alýndý TL maliyetli bulunan 2 adet elektrikli vakumlu süpürme aracýný Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüze kazandýrdýk. Çevre dostu, sessiz ve tozsuz çalýþan vakumlu süpürme aracý ile enerji tasarrufu saðlayacaðýz. Ýl genelinde Gazi ve Ýnönü Caddeleri baþta olmak üzere ana cadde ve sokaklarda kaldýrým üstlerini temizlemede kullanacaðýmýz bu araçlarla kýsa zamanda daha fazla alanýn temizlenmesini saðlayacaðýz." dedi. Baþkan Külcü, yeni alýnan araçlarýn Çorum'a hayýrlý ol- Belediyesi'nin de vatandaþlarýmýza hizmet götürme anlamýnda çalýþmalarýna devam ediyor. Kapaklý 4. Caddenin aðýr vasýtalar araçlar tarafýndan çok kullanýldýðý için yýpranan bölgelerde sathi kaplama çalýþmasý yaptýk" diye konuþtu.

7 Emniyet ten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü, vatandaþlarýn Kurban Bayramý'ný huzur ve güven içerisinde geçirmesini saðlamak amacýyla her zaman alýnan ve uygulanan trafik ve asayiþ tedbirlerine ilave olarak Eylül 2015 tarihleri arasýnda da tedbirler alacak. Bu kapsamda; halkýn yoðun olarak bulunduðu alýþveriþ merkezleri, pazar yerleri ve ana caddelerde, hýrsýzlýk kapkaç, yankesicilik ve dolandýrýcýlýk konulan ile ilgili ekip sayýsý artýrýlarak, denetim ve kontroller sýklaþtýrýlacak. Bayram süresince tatil ve ziyaretler sebebiyle vatandaþlarýn evlerinden ayrýlabilecekleri deðerlendirildiðinden evden hýrsýzlýk olaylarýna karþý motorize ve yaya devriye sayýsý artýrýlacak. Arefe günü ve bayram günlerinde vatandaþlarýn yoðun olarak ziyaretlerde bulunacaklarý þehitlik ve mezarlýklar çevresinde güvenlik önlemleri artýrýlacak. Kalpazanlarýn, Kurban Bayramý'ný fýrsat bilerek piyasaya sahte para sürebilecekleri deðerlendirilerek öncelikle kurban satýþ noktalarýndaki görevli sayýlarý artýrýlacak. Kurbanlýk hayvan satýþlarýnýn yapýldýðý hayvan pazarlarýnýn ekipler marifetiyle kontrolü yapýlmakta olup özellikle geceleri hayvan hýrsýzlarýna karþý gerekli tedbirler alýnacak. EKÝPLER GÖREVLENDÝRÝLDÝ Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonunca alýnan karara istinaden Çorum'da (10) bölge kurban kesim yeri olarak belirlendi, halkýn kurbanýný huzur içinde kesmesi için kurban kesim bölgelerinde ekip görevlendirilmesi yapýldý. Otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacaðýndan terminalde görevli personel sayýsý artýrýldý, terminal görevlilerince bagaj ve eþyalarýn yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyarýlar yapýldý. Bayram süresince þehir içerisinde ve þehirler arasýnda trafik yoðunluðu yaþanabileceðinden görevli ekip sayýlarý artýrýlacak þekilde görevlendirme yapýldý. Bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarýnýn nedenleri incelendiðinde, bu kazalarýn önemli bir bölümünün hýz ihlali, hatalý sollama, yakýn takip, cep telefonu kullanýmý, kýrmýzý ýþýk ihlali ve yorgunluk gibi nedenlerden meydana geldiði görülmekte olup, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere aðýrlýk verildi. Ýki yönlü trafiðin kullanýldýðý karayollarýnda, bayram tatilinin baþlangýç ve bitiþ günlerinde trafik yoðunluðunun önemli oranlarda artýðý tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde aðýr tonajlý araçlarýn (týr, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde kýsa sürelerle trafik akýmý normale dönünceye kadar bekletilmesi saðlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoðunluðu oluþturmayacak þekilde belli zaman aralýklarý ile trafiðe çýkarýlacak. Araç kullanýcýlarý tarafýndan yapýlan ihlallerin anýnda tespiti amacýyla, video-kameralý radar ekipleriyle yapýlan denetimlere ilaveten Binevler, Buhara, Ýskilip, Toptancýlar Sitesi, Yaydiðin ve Organize Sitesi kavþaklarýnda sivil ihbarlý denetimler yapýlacak. Trafik güvenliðini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumlarý hakkýnda basýn ve yayýn organlarýna bilgi verilecek, yol kullanýcýlarýnýn zamanýnda uyarýlmasý ve tedbirli olmalarý saðlanacak. ÞÜPHELÝ DURUMDA ARAYIN Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada ayrýca vatandaþlarýn sadece olay olduðunda deðil, olay olmadan önce de þüphelendikleri durum ve þahýslarla ilgili olarak her türlü ihbar, istek ve þikâyetlerini 155 Polis Ýmdat hattýna veya numaralý telefona bildirmeleri istendi. Çorum Samsun Tarým Fuarý nda Tarým sektöründe kullanýlan araç-gereç ve gýda malzemelerinin sergilendiði Samsun Tarým Fuarý nýn açýlýþý yapýldý. Tüm Fuarcýlýk Yapým A.Þ.(TÜYAP) tarafýndan, Türk Tarým Alet ve Makineleri Ýmalatçýlarý Birliði(TAR- MAKBÝR) iþbirliðinde, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý baþta olmak üzere, Samsun Valiliði, Samsun Büyükþehir Belediyesi, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði(TZOB), Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý, Samsun Ticaret Borsasý ve Ziraat Mühendisleri Odasý Samsun Þubesi destekleri ile hazýrlanan Samsun Tarým Fuarý TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi nde açýldý. Tarým ve hayvancýlýk sektöründeki geliþmeleri ve yenilikleri ilgililere topluca sunmayý hedefleyen Samsun Tarým Fuarý ; tarýmsal mekanizasyon, traktör, sulama sistemleri, bitki besleme, yem, ilaçlama, tohum, hayvancýlýk ekipmanlarý baþta olmak üzere bölgenin ihtiyaç duyduðu tüm ekipman ve ürün gruplarý fuarda yer almaktadýr. Ayrýca sergi salonu içerisinde oluþturulmuþ perakende satýþ noktasýnda firmalar konu ile ilgili çeþitli ürünlerin satýþlarýný gerçekleþtiriyor. Samsun Tarým Fuarý'nýn açýlýþýna; Samsun Vali Yardýmcýsý Faruk Necmi Kurt, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý(TSO) Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Samsun Ýl Müdürü Kadir Güven, Tekkeköy Belediye Baþkaný Hasan Togar, TÜYAPAnadolu Fuarlarý Genel Müdürü Ýlhan Ersözlü, firma yetkilileri ve vatandaþlar katýldý. YILMAZ: TARIMLA UÐRAÞAN BÝR AÝLENÝN ÇOCUÐUYUM Samsun Tarým Fuarý nýn; tarýma ve þehre hayýrlý olmasýný dileyen Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, "Ýçeri girerken Vezirköprü'den gelen bir muhtarýmýza rastladým. Muhtarýmýzýn 150 kilometre uzaklýktan olan Vezirköprü'den buraya gelmiþ olmasý bu fuara verilen önemin kanýtý olduðunu düþünüyorum. TÜ- YAP'a, Fuar Merkezi'nin iþletmesini aldýðý günden bu yana bütün taahhütlerini yerine getirdikleri için teþekkür ediyorum. Ben de tarýmcýyým, müstahsil bir ailenin çocuðuydum. Tütün üretip satan bir ailenin çocuðuydum. Ailemin ekonomisi tütünden gelir. Ailem, tütünden kazandýklarý parayla beni okuttu. Ýlkokul ve ortaokulu böyle okudum. Tarýmla uðraþan bir ailenin çocuðuyum. Tarýmý biraz bilirim. Ülke olarak tarým bizim için önemli. Tarým ve tarýma dayalý sanayide ihraç ürünlerimizin biraz daha fazla yer almasý gerekiyor. Türkiye'nin tarým ve tarýma dayalý sanayisi olan þehirler sýnýrlýdýr. Tarým ve tarýma dayalý sanayi bölgemiz Gelemen mevkisinde mevcut. Tarým ve tarýma dayalý sanayi bölgemiz Gelemen'de her geçen gün yapýlaþmasýný tamamlýyor. Ýkinci bir gýda sanayisini de Çarþamba'da planlýyoruz. Çarþamba'da eski þeker fabrikasýnýn olduðu yerde ikinci bir yerde yavaþ yavaþ þekilleniyor" dedi. ÝSMET AÐABEYDEN TÜTÜN DÝZMEK ÝÇÝN ÝÞ ÝSTEDÝM Çocukluk yýllarýndan bir anýsýný anlatan Yýlmaz, "1964 yýlýnda orta birden orta ikinci sýnýfa geçtim. Bizim sýnýfta orta birden orta ikinci sýnýfa geçen bütün öðrencilere aileleri saat almýþlardý. Ben de anneme 'bana da bir Tarým sektöründe kullanýlan araç-gereç ve gýda malzemelerinin sergilendiði Samsun Tarým Fuarý nýn açýlýþý yapýldý. saat alýr mýsýnýz' dedim. Annem de bana 'babana ileteyim bu isteðini' dedi. Annem isteðimi babama bildirdi. Sonra annem yanýma geldi. Babam anneme þöyle demiþ: 'Sýnýfý geçtiyse kendisi için geçti. Okursa kendisi için okuyacak. Onun baþarýsýnýn kendi hayatýna katkýsý olacak. Biz onun baþarýsýna sadece seviniriz. Saati hak etmiþ olabilir ama benim ona saat alacak param yok. Kendisi kazansýn, alsýn'. O zaman bir saat 100 lira. Saati almak için tütün dizme iþini yapmaya karar verdim. Gölceðiz köyünde Ýsmet aðabeyin yanýna gittim. Ýsmet aðabeyden tütün dizmek için iþ istedim. O da kabul etti. Ben de 1.5 ay kadar çalýþarak 100 lirayý kazandým. Ondan sonra gidip saati aldým" diye konuþtu. KURT: ÝNSANIN TOPRAÐI TANIMASI LA- ZIM Toprakla her zaman yakýnlýk içinde olunduðunu belirten Samsun Vali Yardýmcýsý Faruk Necmi Kurt, "Topraktan geldik, topraktan doyuyoruz ve topraða gideceðiz. Dolayýsýyla toprakla her zaman bir yakýnlýk içindeyiz. Her insanýn tarýmý yakýndan tanýmasý ve tarýmýn nasýl gerçekleþtiðini bilmesinde yarar var. Ýþte bu tarým fuarý bunu saðlayacak oluþumlardan birisidir" ifadelerini kullandý. MURZÝOÐLU: SAMSUN DA ARTIK KON- GRELER DE YAPILACAK Samsun Fuar Merkezi'ni tasarlarken sadece fuar alaný deðil Samsun Fuar ve Kongre Merkezi olarak tasarladýklarýný söyleyen Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, "Fuar salonlarýný yapmýþtýk ama kongre merkezlerimiz inþaat halinde TÜYAP'a devredilmiþti. Sözleþmemiz gereði kongre merkezlerini kira karþýlýðýnda TÜYAP yapacaktý. Sözleþmeye baðlý olarak yaptýlar. Samsun'da artýk sadece fuar deðil; çeþitli kongreler de yapýlacaktýr" þeklinde konuþtu. GÜVEN: SAMSUN TARIMSAL POTANSÝYELÝ OLAN NADÝDE BÝR ÝL Samsun'da önceden fuar alanlarýnýn iyi olmadýðýný ifade eden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir Güven, "Yeni binayla güzel bir Fuar Merkezi'ne kavuþtuk. Bu merkezin yapýlmasýnda öncelikli olarak eski Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýmýz ve katký sunan diðer kurumlara teþekkür ediyoruz. Samsun, Bafra ve Çarþamba ovalarýnýn bulunduðu ve büyük bir tarýmsal potansiyeli olan nadide bir il. Bu fuarýn; Samsun'a, bölgemize ve ülke tarýmýna katký saðlamasýný diliyorum" diye konuþtu. "ERSÖZLÜ: 50 BÝN ZÝYARETÇÝ HEDEFLÝYO- RUZ" Samsun Tarým Fuarý nýn Karadeniz Bölgesi nde sektörün büyük buluþmasý olduðunu ifade eden TÜYAP Anadolu Fuarlarý Genel Müdürü Ýlhan Ersözlü, þunlarý söyledi: "Tarým Fuarý'na yurt içi ve yurt dýþýndan toplam 50 bin üzerinde ziyaretçi hedeflemekteyiz. Yurt dýþýndan Azerbaycan, Gürcistan, Ýran, Irak, Kýbrýs, Ürdün baþta olmak üzere 20 ye yakýn ülkeden iþ adamlarý davet edilmiþtir. Tüm bu iþ adamlarý fuarda yer alan sektör temsilcileri ile ikili iþ görüþmeleri yaparak, bölgeden yapýlan ihracata katký saðlayacaktýr. Yurt içinden ise Amasya, Bartýn, Bayburt Bolu, Çorum, Giresun, Gümüþhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Sinop, Tokat, Rize, Yozgat, Zonguldak gibi illerden ve Samsun un tüm ilçelerinden on binlerce çiftçi fuarýmýzý ziyaret edecektir. 18 Eylül 2015 cuma günü tarým sektöründe faaliyet gösteren kadýn giriþimciler ile kadýn çiftçilerimize yönelik Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý standýnda özel etkinlikler düzenlenecektir. Bu tarihte fuarýmýz ziyaret etmek isteyen kadýn giriþimci ve çiftçilerimiz için Samsun merkez ve ilçelerinden Fuar Merkezimize ücretsiz ulaþým imkaný saðlanacaktýr." Samsun Tarým Fuarý Eylül tarihleri arasýnda , 20 Eylül günü ise saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. BURAK YALÇIN Aile Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nc e 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle þehit ve gazilerimiz için mevlidi þerif okutuldu. Cuma namazý Ulu Camii'de okunan mevlidi þerife Vali Ahmet Kara, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Müftü Dr. Ahmet Akýn, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ebediyet e intikal etmiþ gazi ve aziz þehitlerimize dua edildi. CUMARTESÝ 19 EYLÜL Þehit ve gazilerimize dua Vali Kara personelle bayramlaþtý Vali Ahmet Kara, 9 günlük bayram tatili öncesi makamýnda Vali Yardýmcýlarý, daire müdürleri ve tüm personelin Kurban Bayramý ný kutlayarak il dýþýna gidecek personelin bayram trafiði nedeniyle yollarda her zamankinden daha dikkatli olmalarýný istedi. Kutlamalarýn ardýndan kýsa bir deðerlendirme yapan Vali Kara, Kurban Bayramý nýn ilimize, ülkemize, tüm Ýslam âlemine hayýrlar getirmesini dileyerek, bayram dolayýsýyla trafiðin yoðun olacaðýný bu nedenle, þoför kardeþlerimizin trafik kurallarýna titizlikle uymalarýný istiyorum diyerek huzurlu bir bayram geçirilmesini Allahtan niyaz ediyorum. dedi. Son günlerde þehit haberlerinin milletimizin yüreðini yaktýðýný belirten Kara, Ülkemize ve milletimize karþý kötü emeller besleyen güçlerin maþasý olan terör örgütlerini lanetliyor ve kýnýyorum. Milletimiz bu belanýn her zaman üstesinden gelmiþ ve þimdi de gelebilecek birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi bilen bir millettir. þeklinde konuþtu. Gaziler Günü kutlamasý Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Gaziler Günü münasebetiyle mesaj yyaýmladý. Yýldýrým mesajýnda; 19 Eylül, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ün þahsýnda Türk kahramanlýðýnýn taçlandýðý bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvaný ile Mareþal rütbesinin 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle þehit ve gazilerimiz için mevlidi þerif okutuldu. Ebediyete intikal etmiþ gazi ve aziz þehitlerimize dua edildi. veriliþinin 94. yýldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nü kutlamanýn kývancý içindeyiz. Vatanýný canýndan aziz bilen, baðýmsýzlýðýmýzýn Mevlit vu dua Ulu Camii de okundu. Vali Ahmet Kara Muzaffer Yýldýrým korunmasý, ülkenin her köþesinde huzur ve güvenliðin saðlanmasý için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayan bir milletin evlatlarý olarak, gazilerimizin ve þehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaþýyoruz. Baþta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere, aziz þehitlerimizle, ebediyete intikal etmiþ gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet ve þükranla anarak, Gaziler Günü'nü saðlýklý uzun bir ömür dileklerimle kutluyor, deðerli ailelerine selam ve saygýlarýmý sunuyorum.

8 8 CUMARTESÝ 19 EYLÜL 2015 Hitit Gýda Amasya ya açýldý RECEP MEBET tarihçesi ve hizmet anlayýþýndan bahsetti. Hitit Gýda Alýþveriþ Merkezi Amasya Türkiye de son zamanlarda yaþanan Þubesi dün düzenlenen törenle hizmete terör hadiseleri hepimizi derinden yaraladý açýldý. ve üzdü diyen Selahattin Zelveci, Vatanýn bütünlüðü, milletin huzur ve Hacýlar Meydaný Mahallesi Kutlubey bekasý için canýný feda eden aziz Sokak Defne Evleri Sitesi numara 4/1 de þehitlerimizi birkez daha rahmet ve gerçekleþen açýlýþa Amasya ve Çorum dan minnetle anýyor, kederli aileleri ve bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu milletimize baþsaðlýðý diliyorum dedi. temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Zelveci, Yaþanan terör olaylarý, hepimize daha duyarlý, birlik adýna daha Hitit Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu sorumlu ve kardeþçe olma sorumluluðunu Baþkaný Selahattin Zelveci, Yönetim getiriyor. Ýçinde bulunduðumuz sýkýntýlý Kurulu Üyeleri Nevzat Kaya, Suat Kaya, günleri, hep birlikte kararlýlýkla Selahattin Zelveci Hasan Zelveci, Fatih Balcý ve Erdal aþacaðýmýza can-ý yürekten inanýyor, CenabÇoban ýn da hazýr bulunduðu açýlýþa Amasya halký ý Hakk tan huzurlu ve güzel günler niyaz ediyorum büyük ilgi gösterdi. diye konuþtu. Açýlýþta davetlilere hitaben bir konuþma yapan Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci, Ailenizin Marketi sloganýyla faaliyet gösteren Hitit Gýda nýn MERZÝFON A 2. ÞUBE GELÝYOR Müþterilerinin teveccühü ile hizmette 33 yýlý geride býraktýklarýný hatýrlatan Selahattin Zelveci, yeni þubeler için kollarý sývadýklarýný vurguladý. 10 þubesi bulunan Hitit Gýda nýn þubeleþme ataðýný sürdürdüðünü anlatan Zelveci, yakýnda Merzifon daki ikinci þubelerini de hizmete açacaklarý müjdesini verdi. Zelveci, þöyle konuþtu: Hitit Gýda yöneticileri ve çalýþanlarý olarak yeni atýlýmlar yapmak, kaliteyi devamlý kýlmak, yeni istihdam alanlarý oluþturmak için Amasya dayýz. Bugüne kadar sebze ve meyve ihtiyacýmýzýn önemli bir bölümünü Amasya dan karþýladýk. Yani bugünlere gelmemizde Amasya da yetiþen ürünlerin de katkýsý büyük. O nedenle Amasya ya vefa borcu olarak bu güzel þehrimize bir þube açmaya karar verdik. Bu vesile ile geçmiþten bugüne, her türlü alýþveriþimizde bizlere yardýmcý olan Amasya esnafýna ve yetiþtiricilerimize teþekkürü bir borç biliyoruz. Hitit Gýda nýn Amasya Þubesi, yapýlan dualarýn ardýndan açýldý. Yüce Allah tan dileðimiz, Amasya sebze ve meyve yetiþtiricileri ile esnafýmýzýn güvenini kazandýðýmýz gibi Amasya halkýnýn da güvenine layýk olmak. Hitit Gýda'nýn bugünlere gelmesinde emeði geçen, þu an aramýzda bulunmayan baþta Hacý Yaþar Zelveci olmak üzere tüm ortaklarýmýz ve çalýþma arkadaþlarýmýza Allah'tan rahmet diliyorum. Hitit Gýda ruhunu yaþatmak için gecesini gündüzüne katan tüm mesai arkadaþlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyorum. Hýdýrlýk Talebe Yurdu Þirket ortaklarý, açýlýþa katýlan davetlilere maðazayý gezdirerek tebrikleri kabul ettiler. Müdürü Ýsmail Boran ýn yaptýðý dua eþliðinde gerçekleþen açýlýþta kurdeleyi protokol üyeleri ve Hitit Gýda yöneticileri birlikte kesti. Renkli etkinliklerin de yer aldýðý açýlýþa katýlan protokol mensuplarý ve davetliler, Hitit Gýda yöneticilerini tebrik ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Hitit Gýda nýn 10. maðazasý olan Amasya Þubesi ni gezen davetlilere çeþitli ikramlarda bulunulurken indirim Açýlýþ nedeniyle düzenlenen indirimlere Amasya halký büyük ilgi gösterdi. kampanyalarý da tanýtýldý. Hitit Gýda nýn Amasya Þubesi nde gýda ürünlerinin yaný sýra Çorum a özel tadlar da yer alýyor. Hitit Gýda Amasya Þubesi, Hacýlar Meydaný Mahallesi Kutlubey Sokak Defne Evleri Sitesi numara 4/1 de açýldý. Bayat ta yarýn çifte tören var RECEP MEBET Bayat Müftülüðü Atýf Hoca Kýz Kuran Kursu temel atma töreni yarýn saat da Yatukçu Mahallesi nde gerçekleþecek. Atýf Hoca Yatýlý Erkek Kuran Kursu ndan mezun olan 11 hafýz için icazet merasiminin de düzenleneceði programla ilgili hazýrlýklar tamamlandý. Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi Millet Camii Ýmam Hatibi Mehmet Bilir in Kuran ziyafeti sunacaðý tören hakkýnda bilgi veren Atýf Hoca Kuran Kursu Müdürü Nevzat Cebeci, Ömer Koçer in ilahileriyle sahne alacaðý programa katýlanlara yemek ikramýnda bulunulacaðýný kaydetti. Atýf Hoca Kuran Kursu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði yöneticilerinden Kadir Kozan la birlikte gazetemizi ziyaret eden Nevzat Cebeci, 150 öðrenci kapasiteli Kýz Kuran Kursu nda hafýzlýk eðitiminin verileceðini söyledi. 550 metrekare alanda inþaa edilecek yeni Kuran Kursu nun bölgedeki ihtiyaca cevap vereceðini anlatan Cebeci, þöyle konuþtu: Kuran Kursu Öðreticilerimizden Kahraman Boz, Salih Gökçe, Mustafa Yalçýn ve Kasým Soylu nun görev aldýðý Erkek Kuran Kursu öðrencilerimizden Murat Ünlü, Enes Cebeci, Ali Çoban, Ali Uy- Nevzat Cebeci ve Kadir Kozan Çorum halkýný açýlýþa davet ettiler. sal, Ýsmail Soluk, Emre Yaman, Esat Okumuþ, Mursel Gök, Yaþar Karakan, Mahmut Aslan ve Muhammed Çoban hafýzlýk eðitimlerini baþarýyla tamamlayarak icazetname almaya hak kazandý. Bayat Müftü Vekilimiz Fatih Akman ve Dernek Baþkanýmýz Dursun Ateþ in destekleriyle düzenlediðimiz programda Atýf Hoca Kýz Kuran Kursu nun da temeli atýlacak. Pazar günü saat da baþlayacak ve manevi bir ziyafete dönüþecek olan programýmýza tüm Çorum halkýný davet ediyoruz. JFC den Çorum a yeni maðaza RECEP MEBET Erkek giyimin parlayan yýldýzý JFC Store, Çorum daki yeni maðazasýný hizmete sundu. Yeniyol Mahallesi Eðridere Sokak numara 23 te hizmete giren JFC Store, Kurban Bayramý öncesinde Çorum halkýyla buluþtu. Türkiye genelinde 20 yi aþkýn þubesi bulunan JFC Store, þýklýðýna önem veren baylarýn vazgeçilmez adresi olmayý hedefliyor. KALÝTEYÝ UYGUN FÝYATLARLA SUNUYORUZ Ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren maðaza yetkilileri, yaptýklarý açýklamada þu ifadelere yer verdiler: JFC Store, bugünün hayali ile 2007 yýlýnda hizmete açýldý. Kurulduðu ilk günden itibaren þýk kaliteli ve iddialý tasarýmlarý ile dünya modasýný yakýndan takip eden bir vizyonla hareket ederek Klasik, Spor, Casual ve Bussýnes kesimleri ile günün her saatinde þýk olmak isteyen erkeðin yeni tercihi olmayý baþardý. Ürün grubunu çeþit- JFC Store, Çorum daki yeni maðazasýný Kuyumcular Çarþýsý nda hizmete sundu. lendirerek piyasadaki renuyor. Her geçen gün gekip eden ve kendini ifade kabet gücünü ve buna baðniþleyen hizmet noktalarý etmenin yeni bir yolunu lý olarak pazar payýný arttýile müþteri beklenti ve ihtiarayan herkes için yeni bir rarak bir marka olmayý baadres olan JFC Store; farký yaçlarýný karþýlarken memþarmayý hedefleyen JFC nuniyeti ön planda tutarak, hem fiyatta hem de kalitestore; kaliteyi hem ürün kaliteyi uygun fiyata sunde yakalamak isteyen herhem de maðazacýlýk hizma gayretinde bulunuyor. kesi Çorum daki yeni mametinde farklýlaþtýrarak suðazasýna bekliyor. Modayý yakýndan ta-

9 AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Týbbi ve Aromatik Bitkiler Komitesi'nde yer aldý. Týbbi ve Aromatik Bitkiler teþvikli olduk AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Týbbi ve Aromatik Bitkiler Komitesi'nde yer aldý. Konuya iliþkin açýklama yapan Milletvekili Kurt, Týbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda uzun süredir çalýþma yaptýðýnýn bilindiðini, daha önce Tarým Bakaný ile yaptýðý görüþmeler sonunda TAGEM Genel Müdürü ile bir araya gelerek Çorum'un bu alanda teþvik kapsamýna girmesinin saðlandýðýný hatýrlattý. Þahsi giriþimleri sonucu konunun uzmanlarý ve taraflarý ile bir araya gelerek Týbbi ve Aromatik Bitkiler alanýnda ihtiyaç duyulan bir borsanýn ihtiyacýna dikkat çektiðini belirten Milletvekili Kurt, Orman Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ýbrahim Çiftçi, Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Bülent Gümüþel, Orman Bakanlýðý Odun Dýþý dairesi Baþkaný Emin Þimdi, TIT-CK Bitkisel ve Destek ileri Tedavi Týbbi ürünler Daire baþk. Aslýcan Aðca, Saðlýk Bakanlýðý Geleneksel Tamamlatýcý ve Alternatif Týp Uygulamalarý Daire Baþkaný Dr Zafer Kalaycý'nýn katýlýmlarýyla bir toplantý yaptýklarýný ifade etti. Kurt'un verdiði bilgiye göre, daha önce Afyon'da düzenlenen Týbbi ve Aromatik Bitkiler; Strateji ve Hedeflerinin Belirlenmesi Çalýþtayý'nda ortaya çýkan hedeflerin takibi amacýyla bir yönlendirme komitesi kurulmasý, bu komitede yer alan ve konunun kurumsal takiplerini yapacak olan Tarým Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Hacettepe Üniversitesi ve bu alanda yaptýðý çalýþmalarla bilinen Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt 'un komitede yer almasý kararlaþtýrýldý. Milletvekili Kurt, Çorum 'unda içinde bulunduðu ve aðýrlýklý olarak kadýn istihdamýnýn saðlandýðý bu alan da konunun takipçisi olmaya devam edeceðini vurguladý. Çorum Kent Konseyi Genel Kurulu Turgut Özal Ýþ Merkezi nde gerçekleþtirildi. Kent Konseyi nde genel kurul EROL TAÞKAN Çorum Kent Konseyi Genel Kurulu Turgut Özal Ýþ Merkezi nde gerçekleþtirildi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ýn baþkanlýðýný yürüttüðü Çorum Kent Konseyi üyelerinin katýldýðý genel kurula, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vatan Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar da katýldý. Turhan Candan ýn divan baþkanlýðýný yürüttüðü genel kurulda, konuk il baþkanlarý ve bazý Kent Konseyi üyeleri birer konuþma yaparken, gündemdeki maddelerin oylanarak genel Menderes ile millet iradesi de sehpaya çýkarýldý AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, 17 Eylül 1961 tarihinde Adnan Menderes ve arkadaþlarý ile birlikte milletin iradesinin de idam sehpasýnda asýldýðýný söyledi. Türk siyaset ve demokrasi tarihinin en önemli isimlerinden Adnan Menderes'in idamýnýn demokrasi tarihine kara leke olarak geçtiðini belirten Bekiroðlu, Halkýn büyük desteðiyle iktidara gelerek yýllarý arasýnda baþbakanlýk yapan, Ýstiklal madalyasý sahibi Adnan Menderes, 27 Mayýs darbesinin ardýndan, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edildi. 27 Mayýs'ta önce hukuk katledildi. Ortada bir suç yoktur, ceza da yoktur, cezayý verecek merci de yoktur. Aziz Menderes'in idamýnýn tek sebebi; yaþarsa kýsa sürede yine iktidara gelir korkusudur. Darbenin üzerinden 54 yýl geçti. Acýlarý hala sarýlamadý. 27 Mayýs 1960 darbesi nereden bakarsanýz bakýn, millet iradesine karþý yapýlmýþ bir müdahaledir. Ýdam sehpasýna çýkan da milletin ta kendisidir. Bürokrasinin sivil ve askeri kanatlarýyla devletin üzerine konumlandýðý bir gelenek açýkçasý demokrasiye tahammül edememiþtir. Camilerin ahýra dönüþtürüldüðü, Kur'an öðrenmenin ve Ezan-ý Muhammedi'nin yasaklandýðý, cenazeler için kefenlik bezin bulunmadýðý, jandarma dipçiði ile vergi toplandýðý bir dönem kapanmýþ; kalkýnan, zenginleþen, büyüyen, milli ve manevi deðerleri sahiplenen; NATO, CENTO, Balkan Paktý, Kýbrýs davamýzdaki baþarýlarý ile dünyada saygýn hale gelen Türkiye'nin varlýðýnda milletin kendilerine bir daha tevecüh etmeyeceðini anlayanlar, her türlü yalan iftira ve tezvirata baþvurmuþlar, 'Bu hassolar, memolar mý bizi idare edecek?' diye hazýmsýzlýkla kahrolmuþlardýr darbesi, Türkiye'de darbelerin babasý, siyasi kötülüklerin anasýdýr. 1971, 1980, 28 Þubat, balyoz, yakamoz, eldiven, adýný bir sürü þey Rumi Bekiroðlu koyduklarý giriþimlerin de ilham kaynaðý orasýdýr. diye konuþtu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1990 yýlýnda çýkardýðý yasayla, Türkiye'nin demokratikleþmesi için büyük emekler sarf eden Adnan Menderes ve onunla beraber idam edilen demokrasi þehitlerinin itibarlarýný iade ettiðini hatýrlatan Bekiroðlu, "Türkiye'nin demokrasi tarihinde çýðýr açan Adnan Menderes'i vefatýnýn 54. yýl dönümünde saygý ve rahmetle anýyoruz" dedi. Menderes in idamý kara bir leke AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Adnan Menderes'in idamýnýn tarihe kara bir leke olarak geçtiðini bildirdi. Menderes'in ölüm yýldönümü dolayýsýyla bir açýklama yapan Anaç, þöyle dedi: "Ülkemizin aðýr aksak süre gelen demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini alan idamlardan birisi belki de en önemlisidir. Merhum þehit Baþbakan Adnan Menderes, bu milletin gönlünde taht kurmuþ, aziz milletimizin içinden gelen liderlerden birisidir. Merhum Adnan Menderes ve Yaþar Anaç arkadaþlarý siyasi hayatlarý boyunca ülkenin kalkýnmasý, milletin refah seviyesinin artýrmak için zamanýn zor þartlarýna raðmen bir çok alanda büyük hizmetler etmiþ, milletimizce her zaman hayýrla yad edileceklerdir. Bugün baktýðýmýzda milletin adamlarýna karþý dün olduðu gibi hep ayný çarpýk zihniyetler iþi ihanet boyutuna vardýracak mahiyette karþý çýkmýþlar saðduyudan uzak, milli duruþu olmayan ittihat terakki artýklarý fikirleriyle toplum mühendisliðine soyunmuþlardýr. Ancak bu defa aziz milletimiz demokrasi düþmaný, kendilerini ülkenin sahibi zanneden zavallýlarýn tüm uðraþlarýna raðmen 2002 yýlýnda birlikte yola çýktýklarý lideriyle emin adýmlarla yürümüþtür. Kesintisiz ileri demokrasi, siyasi istikrar akabinde ekonomik istikrar ile ülkemizin makus tarihi deðiþmiþtir. Milletimiz belki dün sahip çýkamadýðý kendi evlatlarýna bugün sýmsýký sarýlmýþ ayný kaderi ve kederi yaþamayacaktýr. istiklal mahkemelerinin kýlýfýna dahi uydurulamayan Ýskilipli Atýf hoca gibi belki de yüzlerce hukuk cinayetleri demokrasi güneþiyle bir bir ortaya çýkmýþtýr. Cumhuriyet tarihi boyunca hak ve özgürlük mücadelesi uðruna hayatýný kaybeden baþta Ýskilipli Atýf hoca, Adnan Menderes ve arkadaþlarýný rahmetle, minnetle yad ediyoruz." CUMARTESÝ 19 EYLÜL AK Parti yöneticileri Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürlüðü ne atananyrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti den Iþýk a ziyaret AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürlüðü ne atanan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Partiden yapýlan açýklamaya göre Bekiroðlu, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan ile birlikte bir süre önce Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürlüðüne atanan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya I'ý ziyaret etti. Bekiroðlu, Zekeriya Iþýk'a yeni görevinde baþarýlar dilerken, yeni baþlayacak olan eðitim öðretim yýlýnda öðrencilere de baþarýlar temenni etti. AK Parti iktidarý döneminde Türkiye'de her alanda olduðu gibi eðitim alanýnda da çok önemli yeniliklerin hayata geçirildiðini kaydeden Bekiroðlu, her zaman öðrencilerin yanýnda olduklarýný ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Bekiroðlu, "Hükümetimizin ve partimizin gençlere önem verdiði, yapmýþ olduklarý reformlar bunlarýn göstergesidir" dedi. Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Iþýk da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve yöneticilerine teþekkür etti. Bakan Topçu ya Ýlk Çizik Karikatürist Furkan Þimþek, seçim hükümetinin Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'yu ziyaret ederek karikatür kitabýný hediye etti. Ziyarete; Furkan Þimþek, babasý Alaca Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Kadir Þimþek ve aðabeyi Ýslam Þimþek katýldý. Karikatürist Furkan Þimþek 'Ýlk Çizik' adlý karikatür kitabýný Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'ya hediye etti. Bakan Yalçýn Topçu, sürpriz hediye karþýsýnda memnuniyetini dile getirip, Furkan Þimþek'e teþekkür ederek, Þimþek'e sanat yaþantýsýnda her konuda yardýmcý olabileceðini ifade etti. Uslu teröre karþý yürüdü AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Teröre Hayýr Kardeþliðe Evet yürüyüþüne katýldý. Yurt genelinde artan terör ve gelen þehit haberlerinin ardýndan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) öncülüðünde 14 sivil toplum kuruluþu tarafýndan organize edilen ve 250'yi aþkýn sivil toplum örgütü tarafýndan da desteklenen "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet" yürüyüþünde on binler bir araya geldi. Katýlýmcýlarýn sadece Türk Bayraðý taþýdýðý, Sýhhiye'de baþlayan yürüyüþ, birlik ve beraberliðin sembolü olarak nitelenen, 1. Meclis Binasý önünde sona erdi. Kortejde organizasyonu yapan 14 iþçi ve iþveren örgütünün yöneticilerinin yanýnda; Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Manisa Milletvekili Selçuk Özdað, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekili Emrullah Ýþler, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek ve onbinler Genel kurula konsey temsilcileri katýldý. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Teröre Hayýr Kardeþliðe Evet yürüyüþüne katýldý. Karikatürist Furkan Þimþek, seçim hükümetinin Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'yu ziyaret ederek karikatür kitabýný hediye etti. katýldý. Yürüyüþte televizyonlara deðerlendirmelerde bulunan Uslu, "Bir taraftan yüreðimiz yanýyor, bir taraftan da büyük bir kitlenin demokrasiye, demokratik deðerlere, barýþa, kardeþliðe sahip, teröre de karþý çýkmak adýna bu alanlarda birlikte omuz omuza olmasý farklý görüþler, siyasal, etnik aidiyetlere raðmen ülkemizin bölünmez bütünlüðü için Al bayraðýmýzýn altýnda on binlerce insanýn bir araya gelmesi heyecan vericidir. Buradan ders almasý gerekenler alýrlar. Türkiye'nin bölünmezliðini perçinleyen çok önemli bir görüntüdür. Yürek ve güç birliði yapýlmýþtýr. Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Kuruluþlarý, Dernekler Sendikalar birbirleri ile sosyal aidiyetleri itibariyle ayrý ve karþý olmalarýna raðmen bugün ülke meselelerinde bir araya gelmiþ olmalarý son derece önemlidir. Bu tarihi günde bizlerde vatandaþ olarak buradayýz. Buradaki topluluk kendiliðinden oluþmuþtur. Sadece Bayraðýný al gel çaðrýsý yapýldý. Yürüyüþte demokratik olgunluða ve sorumluluða uygun birlik mesajý verilmiþtir. dedi. (Ç.HAK:2468) SÝMA OTOMOTÝV ANKARA YOLU 4. KM. ÇORUM

10 10 CUMARTESÝ 19 EYLÜL 2015 Mescid-i Aksa ümmetin meselesi Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi, Ýsrail in Mescid-i Aksa ya yaptýðý saldýrýlarý kýnadý. AGD den yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda terör devleti Ýsrail in, Müslümanlar a yönelik saldýrý ve kýþkýrtmalarýna sitemli bir þekilde devam ettiði belirtilerek, Yahudi takviminde yýlbaþý kabul edilen Roþ Aþana bahanesiyle, beþ gündür Mescid-i Aksa'ya yönelik yapýlan iþgal ve saldýrýlar, Filistin topraklarýný Müslümanlar dan arýndýrma politikalarýnýn bir parçasýdýr. denildi. Açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; Siyonist Ýsrail, her zaman olduðu gibi uluslararasý anlaþmalarý hiçe saymaktadýr. Mescid-i Aksa bir Ýslam mabedidir. Buna raðmen terör devleti Ýsrail, Mescid-i Aksa'yý belirli zamanlarda Yahudiler e tahsis etmek istemektedir. Mescid-i Aksa'ya Müslümanlarýn girmesini silah zoruyla engelleyerek, yine silahlý unsurlarýn eþliðinde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya sokulmasý, Mescid-i Aksa'yý Müslümanlarýn elinden almaya yönelik bir politikanýn adým adým iþletilmesidir. Bir mabede giriþin silah zoruyla yasaklanmasý, yine bir mabede o mabedin varlýk sebebine düþman sapkýn Siyonizm inancýnýn mensuplarýnýn silah zoruyla sokulmasý küstahça bir davranýþtýr Terör devleti Ýsrail'in amacý ilk fýrsatta Mescid-i Aksa'nýn hukuki statüsünü deðiþtirmek ve burayý Yahudilerle Müslümanlar arasýnda bölmektir. Terör devletinin Baþbakan'ý Neteyahu'nun "Mescid-i Aksa'nýn hukuki statüsüne saygýlýyýz" sözleri Siyonist katillerin tüm dünyanýn gözlerine bakarak yalan konuþabilme yeteneðinin bir parçasýdýr. Ýlk günden beri Ýslam coðrafyasýna bir hançer gibi saplanmýþ olan Ýsrail bilindiði üzere 1967 yýlýnda da içerisinde Mescid-i Aksa'nýn da bulunduðu Doðu Kudüs'ü iþgal etmiþtir. Yine ayný tarihte uluslararasý hukuku hiçe sayarak Doðu ve Batý tüm Kudüs'ü birleþik ve ebedi baþkent ilan etmiþtir. Filistin topraklarýný Müslümanlardan arýndýrmayý bir devlet politikasý haline getiren Ýsrail, Doðu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksayý da Ýslam'dan koparabilmek için her türlü yola baþvurmaktadýr. Doðu Kudüs'te yaþayan Müslümanlara þarta baðlý olarak þehirde ikamet izni vermekte, bu izni de sudan sebeplerle iptal edebilmektedir. Müslümanlarýn Doðu Kudüs'te imar hakkýný gasp eden Ýsrail, yine uluslararasý hukuka aykýrý olarak Doðu Kudüs'ü Yahudi yerleþimcilere açmýþtýr. 1967'den bu zamana 200 binden fazla Yahudi yerleþimci Doðu Kudüs'e taþýnmýþtýr. Müslümanlarýn evlerine zorla el konulmuþ ve bu evler Yahudi yerleþimcilere verilmiþtir. Doðu Kudüs'te yaþayan bir Müslüman buradan yedi yýl ayrýldýðýnda tekrar Doðu Kudüs'e dönme hakkýný kaybetmektedir. Ayrýca buradaki Müslümanlar Gazze'den ya da bir baþka bölgeden bir Müslüman ile evlendiklerinde ailenin Doðu Kudüs'te yaþamasýna izin verilmemektedir. Bütün bunlar terör devleti Ýsrail'in faþizan bir þekilde Filistin topraklarýnda tek bir Müslüman býrakmamaya yönelik stratejisini bir parçasýdýr. Efendimiz (sas), "Mescid-i Aksa'ya gidin ve içinde namaz kýlýn. Eðer oraya gidemez ve içinde namaz kýlamaz iseniz kandillerinde yakýlmak üzere oraya zeytinyaðý gönderin" buyurmuþlardýr. Elbette burada zeytinyaðý bir semboldür. Efendimiz (sas) henüz o zaman için fethedilmemiþ Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nýn önemini bildirmek bu hadisi beyan etmiþtir. Zeytinyaðý bir semboldür. Bize düþen tarih boyunca vahyin, tebliðin ve mücahedenin merkezi olmuþ bir beldeye sahip çýkmak, oranýn bir Ýslam þehri olmasý için her türlü desteði o topraklara vermektir. Ýþte biz bugün Mescid-i Aksanýn kandillerine zeytinyaðý damlatmak, Kudüs'ün semalarýna dua göndermek, Filistinli Müslüman kardeþlerimizin yüreklerine su serpmek için buradayýz. Mescid-i Aksa ve çevresi için, Kudüs ve civarý için, yani Filistin topraklarý için, Ýsra süresinde, çevresinin mübarek kýlýndýðý söylenmiþtir., Maide süresinde topraklarýnýn kutsallýðý vurgulanmýþtýr. Enbiya ve Araf surelerinde bereketlendirilmiþ belde olarak nitelendirilmiþtir. Mescid-i Aksa'nýn, Kudüs'ün ve Filistin topraklarýnýn mübarekliði ve Müslümanlar için kutsallýðý Ayet-i Kerimeler ile sabittir. Mescid-i Aksa gece yürüyüþünün son duraðýdýr. Efendimiz (sas)'in boykot yýllarýnýn ve hüzün yýlýnýn ardýndan bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, yani Mekke'den Kudüs'e yaptýðý o yürüyüþ karanlýktan aydýnlýða, hicretten devlete, baský ve zulüm düzeninden adil bir düzene geçiþin müjdecisi olmuþtur. Kudüs'e yürümek Müslümanlarýn yeryüzünün Firavunlarýnýn, Nemrutlarýnýn, Ebu Leheblerinin zulümlerinden kurtuluþunun en önemli sembolüdür. Mescid-i Aksa'nýn iþgal altýna olmasý sadece Filistinliler in bir meselesi deðildir. Kudüs'ün iþgal altýna olmasýný Araplarla Ýsrail arasýnda bir mesele deðildir. Mescid-i Aksa da, Kudüs de, Filistin topraklarý da tüm ümmetin meselesidir. Öte yandan ýrkçý emperyalizmin Büyük Ortadoðu Projesi iþletebilmek için Ýslam coðrafyasýný ateþe vermeye yönelik politikalarý hýz kesmeden devam ediyor. Hangi renkten ve ýrktan olursa olsun tek bir millet olan Müslümanlar, birbirlerine düþürülerek bu coðrafya kan ve gözyaþýyla sulanýyor. Bölgedeki eli kanlý silahlý unsurlar açýk bir þekilde ABD, Ýngiltere, Fransa, Almanya ve Ýsrail gibi ülkeler tarafýndan destekleniyor. Bu unsurlarla mücadele etme, öncelikle dost ve müttefik saydýðýmýz ülkelerin teröre olan desteðini görmeyi ve bu ülkelerle olan iliþkilerimizi gözden geçirmeyi gerektirir. Doðu'da ve Güneydoðu'da meydana gelen olaylar Afganistan'ýn, Irak'ýn iþgalinden, Suriye'nin, Mýsýr'ýn Libya'nýn ve Yemen'in karýþtýrýlmasýndan baðýmsýz düþünülemez. Halkýmýzýn özellikle Irak ve Suriye'de yaþanýlanlarý çok iyi analiz etmesi gerekir. Irkçýlýk ve mezhepçilikle ya da özgürlük adýna Batý ile iþbirliði yapýlarak varýlacak yol bellidir. Ülkemizde adeta rutine baðlanan terör olaylarýnda þehit olan güvenlik güçlerine ve sivillere Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyoruz. Bu süreçte de herkesi akl-ý selim ile hareket etmeye davet ediyoruz. Tüm terör olaylarýnýn amacý adeta ana haber bültenlerini bombalayarak ülkede bir kaos ortamý oluþturmak, insanlarýn temel hak ve hukuklarýnýn hiçe sayýldýðý taþkýnlýklara sebebiyet vererek toplumsal barýþ ve uzlaþmayý imha etmektir. Türk'ü ile Kürd'ü ile Arap ve Fars'ý ile tüm Müslümanlar kardeþtir. Irkçý emperyalizmin ve Siyonizm'in tuzaklarýný görmemek ve kontrolü kaybetmek terör olaylarýndan daha tehlikeli bir sürece sürüklenmektir. Bizler Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak barýþ ve huzurun Ýslam Birliði'nden geçtiðini bu coðrafyan tüm insanlarýna bir kez daha deklare ediyoruz. Müslüman olsun ya da olmasýn her insanýn temel hak ve hukukunun gözetilmesi gerektiðini de savunmaktan geri durmuyoruz. Temennilerimiz, dualarýmýz ve gayretlerimiz akan kanýn durmasý, gözyaþlarýnýn dinmesi, yapýlan ihlallerin son bulmasý ve zulmün engellenmesi Kurbanlýk hayvanda nelere dikkat etmeliyiz? Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nden, kurbanlýk kesimi ve kurbanlýk etlerin muhafazasý ve piþirilmesi ile ilgili açýklama yapýldý. Canlý hayvanýn hangi iþletmeden geldiði, kesim öncesi ve sonrasý veteriner hekim muayenesinden geçmesi, uygun hijyenik bir ortamda Ýslami usullere göre kesilmesinin önemine deðinilen açýklamada, kesim yapýlan yerin ete bulaþmasýnýn önlenmesi için zemin, duvar ve tüm sabit donanýmlarla temasýný önleyecek ve ortamda 82 C'de sýcak su veya eþdeðer bir etkiye sahip alternatif bir sistem ile aletleri dezenfekte etme olanaklarýna sahip olunmasý gerektiði belirtildi. Açýklamanýn devamýnda þu hususlar üzerinde duruldu: Evcil týrnaklý hayvanlarýn kesimi yapýlýp kaný akýtýldýktan, baþ ve ayaklarý ayrýldýktan, derisi yüzüldükten, böbrekleri ve böbrek yaðlarý, üreme organlarý ve pelvis boþluðu yaðlarý, salkým yaðlarý, idrar kesesi ve bunlarýn yaðlarý, soluk borusu, yemek borusu ve diðer iç organlarý çýkarýldýktan ve kuyruk, sakrum omuru ile birinci kuyruk omuru arasýndan kesildikten sonra elde edilen bütün haldeki gövdeye hayvan karkasý denilmektedir. Evcil týrnaklý hayvanlarýn bütün haldeki karkaslarý yarým veya çeyrek parçaya ayrýlabilir. Daha sonraki parçalama, kemiklerin ayrýlmasý, trimleme, dilimleme, zarlarýn ayrýlmasý, ambalajlama ve paketleme süresince sakatatlarýn sýcaklýðý 3 C'yi, diðer etlerin sýcaklýðýnýn 7 C'yi aþmayacak þekilde kalmasý saðlanýr. Bu durumu saðlamak üzere ortam sýcaklýðýnýn 12 C'den fazla olmamasý gerekir. ETÝN RENGÝ YANILTMASIN! Çið kýrmýzý etlerin duysal özellikleri soluk, hafif kýrmýzý ve koyu kýrmýzý arasýnda deðiþebilir. Etin rengi, hayvan türüne göre farklýlýk gösterebileceði gibi, ayný türe ait hayvanlarda da verilen yeme, hayvanýn diþiliðine, erkekliðine, yaþýna göre de farklý olabilir. Etin rengi, hemoglobin miktarýna baðlýdýr. Kasaplýk hayvanlarýn etleri, süt emdikleri sütle beslenen danalarýn etleri, hemen hemen altýncý aya kadar beyaz renkte görünürler, bunlarýn yaðlarý da çok beyazdýr. Genç ineklerin ve öküzlerin etleri açýk kýrmýzý renktedir. Boðalarýn etleri ise, hemoglobinin fazlalýðý dolayýsýyla koyu kýrmýzýdýr. Mezbahada veya dýþarýda kesilen hayvanlarda etlerin fazla kanlý bulunmasý, bir hastalýk neticesinde kalp faaliyetinin azalarak kesim esnasýnda kanýn iyi akmadýðýna iþaret eder. EN LEZZETLÝ ETLER BU HAYVANLARDA Etin ve yaðýn görünümü üzerinde yem de rol oynar. Sýðýrlar fazla miktarda ve uzun zaman yað fabrikalarý küspeleriyle beslenirse, etlerinin ve yaðlarýnýn fiziksel ve kimyasal özellikleri dolayýsýyla da lezzeti üzerinde kötü etki oluþabilir. Fiziksel ve kimyasal bileþim olarak en lezzetli et, merada beslenen hayvanlardan elde edilir. Etlerin koku ve lezzeti de kasaplýk hayvanýn cinsine has özellikler gösterir. Bazý etlerde ahýr ve süt kokusu duyulabilir. Etin yumuþaklýðý; hayvanýn türüne, yaþýna, kas ve yað dokusu miktarýna, beslenmesine, kesildikten sonraki dinlenme durumuna göre deðiþir. Ýyi beslenmemiþ hayvan eti ile çok hareket eden hayvanýn eti sert olur. Bu nedenle hayvanýn çeþitli yerlerinden elde edilen etlerde farklý piþirme yöntemi uygulanýr. Ýyi beslenmiþ hayvan eti yaðlýdýr. Yaðlý etler daha yumuþaktýr. Hayvan yaþlandýkça yaðlýlýk derecesi azalýr. Etin piþirilmesinde çeþidi ve bað dokusu içerine göre uygulanan yöntem etin lezzetini arttýrýr. Eti doðru piþirme yöntemleri olarak; Kuru ýsýda piþirmesi uygun etler: Bað dokusu az etlere uygulanýr. Izgara ve fýrýn rosto bu yöntemle piþirilmelidir. Bað dokusu fazla etler kýyma haline getirilerek köfte þeklinde kuru ýsýda piþirebilir. Izgara yaparken yüksek ýsý verilmemelidir. Bu etin hýzlýca katýlaþmasýna ve iç kýsmýnýn çið kalmasýna sebep olur. Ayrýca yüksek ateþte piþirme protein kaybýna sebep olur. Nemli ýsýda piþirme: Bað dokusu fazla olan etlere uygulanýr. Kuþbaþý etler, parça etler bu piþirme yöntemi ile az su kullanýlarak kebap, pirzola, biftek gibi yemekler yapýlabilir. Yaðda kýzartma yöntemi: Saðlýk açýsýnda önerilmeyen bu yöntem ise kýymanýn köfte haline getirilmesi veya balýk çeþitlerinde kullanýlýr. Yað çok kýzgýn olursa etin dýþ yüzeyi katýlaþýr ve içe ýsý gitmesini önler. Et piþmez ve çið kalýr. Yine etin yanýk kýsýmlarý kanserojenik maddeleri oluþturur. Az yað kullanýlmasý ise etin daha çok yað çekmesine sebep olur. ERMÝÞ TEN UYARI Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise, kasaplýk mesleðiyle ilgisi olmayanlarýn kurban kesim iþine girmemesi konusunda uyarýda bulundu. Kurban Bayramý süresince etlerin parçalanmasý, kýyma çekilmesi veya sucuk yapýlmasý gibi hizmetleri kasaplarýn görevi olduðunu ve bu iþlemlerin de kasap ve marketlerin et reyonunda, Onaylý Et Tesislerinde yapýlmasý gerektiðini söyledi. Ermiþ, Çorum halkýnýn, saðlýk ve mutluluk içerisinde bir Kurban Bayramý geçirmeleri dileðinde bulundu. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nden, kurbanlýk kesimi ve kurbanlýk etlerin muhafazasý ve piþirilmesi ile ilgili açýklama yapýldý. ÝHH, Avrupa ya gitmek üzere yola düþen mültecilere acil yardým yapýyor. ÝHH dan mültecilere acil yardým ÝHH, Avrupa ya gitmek üzere yola düþen mültecilere acil yardým yapýyor. Yüz binlerce mülteciyi Almanya nýn kabul edeceði haberini alan çoðunluðu Suriyeliler den oluþan binlerce mültecinin Avrupa ya gitmek üzere Ýstanbul otogarýndan ve TEM otoyolu üzerinden Edirne ye doðru yola çýktýðýný belirten ÝHH Çorum Þube Baþkaný Selim Özkabakçý, ÝHH ekiplerinin maðdur mültecilere acil yardým çalýþmasý baþlattýðýný söyledi. Çorum un da içinde olduðu Türkiye nin çeþitli illerinden ve Ýstanbul dan kendi imkânlarýyla 2 bini aþkýn mülteci Edirne deki Pazar Kule Sýnýr Kapýsý na doðru yürüyüþe geçti. Ýslam ümmeti destek bekliyor Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, Kurban Bayramý nýn yaklaþtýðý þu günlerde bir kez daha kurban baðýþ çaðrýsý yaptý. Ýslam ümmetinin Müslümanlar dan destek beklediðini belirten Özkabakçý, Mazlumlarýn her gün kurban verdiði bir dünyadayýz. Ýnsanlar þeytanlarý deðil þeytanlar insanlarý taþlýyor. Kimileri savaþlardan kaçarken denizde, kimi bombalarýn altýnda, kimi de kurban eti daðýtýrken taþlanarak can veriyor. Hâlbuki bir insan ölmesin diye indirilmiþti yeryüzüne Cebrail. Ýbadet için kalkýyoruz kýyama. Çorum ÝHH olarak Çorumlu hayýrseverlerin kurbanlarýný 99 ülke ve bölgedeki mazlumlara ulaþtýrýyoruz. Allah ýn imkân verdiði tüm Müslümanlarýn kurban ibadetlerini yerine getirmesi için uyarýyoruz. Çorumlu baðýþçýlarýmýz kurban baðýþlarýný, Çorum merkez PTT binasý önünde bulunan ÝHH Kurban Baðýþ Standýmýzdan, Çorum ÝHH Ofisimizden (Eþref Hoca Cad. Murat Evler 6 Sokak No. 12 Hz. Ali Cami yaný) yapabilir, danýþmak için numaralý telefonlarý kullanabilirler. Online kurban baðýþý için Kuveyt Türk Çorum Þubesi (Ýban No: TR Hesap No: Kurban Bilgi Kaydý Düþüp numaralý telefona bilgi vererek-) bize ulaþtýrabilirsiniz. Kurban baðýþlarýnýzý bayramýnýn ikinci günü ikindi vaktine kadar bizlere Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan Kurban Bayramý'nda Türkiye'nin yaný sýra 17 ülkedeki yaklaþýk 18 bin çocuða bayramlýk giysi verilecek. Vakfýn Kurban Çalýþmalarý Komisyonu Baþkaný Orhan Þefik, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, vakýflarýnýn 23 yýldýr kurban organizasyonu gerçekleþtirdiðini, dünyanýn dört bir yanýndaki mazlumlara ulaþmaya çalýþtýklarýný söyledi. ÝHH olarak Kurban Bayramý'nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti yardýmýnýn yaný sýra yetimlere de bayramlýk giysi hediye edeceklerini dile getiren Þefik, dünyada 200 milyonu aþkýn yetim çocuk bulunduðunu, buna Myanmar, Afganistan ve Irak baþta olmak üzere 52 ülkenin dahil olmadýðýna dikkati çekti. "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganýyla Türkiye dahil 54 ülkede yaklaþýk 70 bin yetimin bakýmýný üstlenerek sahip çýktýklarýný vurgulayan Þefik, dönemsel olarak 100'ü aþkýn ülkede 500 binden fazla yetime destek olduklarýný kaydetti. Selim Özkabakçý Deniz yolunu kullanan ve ölümlerin yaþandýðý kazalardan sonra karayoluna yönelen mülteciler yürüyerek Edirne ye ulaþmak ve buradan Avrupa ya geçmek istiyor. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý nýn Edirne den Yunanistan a geçmeyi bekleyen Suriyeli mülteciler için acil yardým çalýþmasý baþlattýðýný belirten Selim Özkabakçý, Sýnýr kapýsýnda ve otobanlarda Yunanistan a geçmeyi bekleyen mülteciler için ÝHH ekipleri, 1500 kiþilik sýcak çorba, 1200 kiþilik kahvaltý ve çay, çocuklar ve bebekler için süt, battaniye ve hasýr daðýtýmý gerçekleþtirdi. Bugün de devam eden yardým çalýþmalarýnda mültecilere giysi, hijyen malzemesi, süt ve bebek bisküvisi daðýtýmý gerçekleþtirildi. dedi numaralý telefondan ulaþtýrabilirsiniz. 23 yýldýr Kurban organizasyonu gerçekleþtiren ÝHH nýn bu bayram belirlemiþ olduðu kurban bedeli 550 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarýný ÝHH'ya baðýþlamak isteyen hayýrseverler, kurban çalýþmalarý için belirlenen ülkeler arasýnda dilediðinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. Kurbanlýklar ÝHH görevlilerince kesim yapýlacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satýn alýnýr. Kurbanlýklar Ýslami usullere uygun olarak kesilir. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden daðýtýlýr. Kurban kesimlerinin gerçekleþtiðine dair bilgi, kýsa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir. ÝHH ekipleri bu sene de kurban vesilesiyle yeryüzüne daðýlacak, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece kurban eti götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularýnýn, eðitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarýnýn, yetimhane binalarýnýn ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atýlacak. Kurban baðýþ süresi Kurban Bayramý nýn ikinci günü ikindi vaktine kadardýr. Çorum dan ÝHH ya yapýlacak baðýþlarýn Çorum ÝHH üzerinden yapýlmasýný öneriyoruz. Kurban ibadet, paylaþmak kardeþliktir. Allah hayatýnýzý ve kurbanýnýzý kabul etsin. Dünyadaki yetimlerin bayramlýklarý ÝHH'dan Kurban Bayramý'nda da 17 ülkedeki 17 bin 610 yetime bayramlýk giysi daðýtacaklarýný bildiren Þefik, ayrýca Türkiye dahil 10 ülkedeki 20 bin 131 çocuða da okul çantasý ve kýrtasiye yardýmý yapacaklarýný belirtti. ÝHH olarak hayýrseverlerin katkýlarýyla yetimlere sahip çýkmaya devam edeceklerini anlatan Þefik, "Ramazan Bayramý'nda olduðu gibi Kurban Bayramý'nda da yetimlerimize bayramlýk hediye ederek bayrama mutlu girmelerini saðlayacaðýz. Kampanyamýza destek vererek yetimlerimize sahip çýkan tüm hayýrseverlerimize teþekkür ediyoruz" dedi. Þefik, yetimler için isteyenlerin 80 lira karþýlýðýnda bayramlýk giysi, 40 lira karþýlýðýnda kýrtasiye yardýmýnda bulunabileceklerini dile getirerek, baðýþ yapmak veya bilgi almak isteyenlerin ÝHH merkezlerine baþvurabileceðini, ayrýca "ihh.org.tr" internet adresini ziyaret edebileceðini sözlerine ekledi.(a.a.)

11 CUMARTESÝ 19 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý ÖÐLE ÝKÝNDÝ Beslenme Uzmaný Diyetisyen Canan Aksoy, unutkanlýðý önlemek ve hafýzayý güçlendirmek için önerilerde bulundu. Unutkanlýðýn önlenmesi için bol su tüketilmesini isteyen Beslenme Uzmaný Diyetisyen Canan Aksoy, "Telefon ve mail trafiðinin oldukça yoðun olduðu, hayatýmýzýn yüzde 80 inin geçtiði iþ hayatýnda, hafýzanýn önemi yadsýnamaz bir gerçek. Aldýðýmýz notlarý, girilen ajandalarý, toplantýda konuþulanlarý 2 Zil-Hicce 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:06 Eylül 1431 Hýzýr: EYLÜL Vatan sevgisi imândandýr. Hadis-i Þerif AKÞAM YATSI Son sahâbe Ebût-Tufeyl Âmir bin Vâsile'nin vefâtý (718) - Gâziler Günü - Güz Yaðmurlarýnýn baþlamsý Bir Belgeye 102 Lira Hayat imkanlar ile devam ediyor. Tabi, devlette öyle. 3,3988 3, Tefekkür Dünyamýz hatýrlamak da iþ dünyasýnýn hayat damarlarýndan biri. Unutkanlýðýn engellenmesi için bol bol su tüketilmeli.unutkanlýk merkezi beyin olduðu için bu organýmýzý iyi beslemeliyiz" dedi. Beyni iyi beslemek için, suyun yanýnda beynimizin yakýtý olan iyi karbonhidratlarý, vitaminler ve minerallerden de almanýn önemine dikkat çeken Waternet Saðlýklý Beslenme Uzmaný Diyetisyen Canan Aksoy, 2,9898 2,9909 Raþit Yücel corumhakimiyet. net Efendim bir çoðumuz araç kullanýyoruz. Ben de kullanýyorum. Emekli maaþý ile kýt -kanaat geçiniyorum. Yýlda bir araç muayenesi, yýl da bir araç bakýmý, sigortasý ve yakýtý... Bunlar, bu nimetin külfetleri... Her yýl mecburen yaptýrýyoruz.. Yine bu yýl muayene yaptýrmaya gittiðimde, tasdik olunan sayfada onay yeri kalmadýðý için, muayeneden sonra emniyete gidip yeni belge almam gerektiði söylendi. O belgenin muayene istasyonun da neden olmadýðýný merak ettim. Emniyete geldim, iki saate yakýn beklediðim halde bir türlü sýra bana gelmedi. "Sistemde sýkýntý var" dediler. O gün öyle geçti.. Ýkinci gün bir elemaný gönderdim, kendimin gelmesini istemiþler. Ertesi gün gittiðimizde 102 lira vermem istendi. Böyle bir paranýn isteneceðinden haberim olmadýðý için tedbirsiz gitmiþtim. Neyse bir iþyerinden temin ettiðim para ile o belgeyi alabildim. Oradaki görevlilerin bir noksaný yok. Bu mecburiyet neden kaynaklanýyor bilemiyorum? Bir küçük belge için 102 lira neye istinaden alýnýyor merak ettim? Elbette devlete bir gelir lazým. Ama böyle küçük bir hizmet için altý yýlda bir 102 lira devamlý vereceðiz. Bana biraz garip geldi. Sizler ne dersiniz bilemiyorum? Mültecilerin batýlý ülkelere giderken yaþadýklarý yürek burkuyor. Dayanýlmaz bir durum bu göç. Bu, bir insanlýk imtihaný kuþkusuz. Tabii derslerle de dolu bir insanlýk hali. O hali kendimce deðerlendirirken ciðerim yanýyor. En büyük dertlerden biri vatansýzlýkmýþ. Bu acýyý mültecilerin þahsýnda yaþanýrken görüyoruz her gün. Vatan,en önemli nimetmiþ; bunu bir kez daha kavrýyorum kendi adýma. * Mültecilerle ilgili olarak milletce davranýþýmýz çok manalýdýr. Biz bir dünya milletiyiz. Buna yürekten inanýyorum. Kalbimiz herkese açýk. Kapýmýz açýk. Soframýz açýk. Zaten kalbimiz açýk olmasa, kapý ile sofranýn açýklýðý da anlam taþýmaz. Böyle olmamýz gerek. Bu bir zihniyet meselesi. Bencil ve çýkarcý deðiliz. Kanaatkarýz,saygýlýyýz,anlayýþlýyýz,cömertiz elhamdülillah. Baþka türlü olamayýz. Çünkü; inancýmýzýn,ahlakýmýzýn, kültürümüzün,tarihi birikimimizin gereði bu. Bu deðerler bizi birbirimize baðlýyor ülkemizde,coðrafyamýzda. Bizi bütünleþtiriyor; komþu, aile,eþ, akraba, hýsým, dost, arkadaþ, dünür,hemþehri haline getiriyor yerine göre. Hemen kaynaþýveriyoruz. Gönlümüzdeki deðerler bizi tanýþtýrýyor,yaklaþtýrýyor, kaynaþtýrýyor, birleþtiriyor, Geçenlerde öðretmenlerimin öðretmeni deðerli insan Metin Aþkýn Hocam aradý. Zatý alileri eli öpülesi öðretmenlerimizden biridir. Özetle dua ederek; '' 80 küsur yaþýna raðmen iki eli kanda olsa evine gelen günlük mahalli gazetede önce yazýný arýyorum ve mutlaka baþtan sona zevkle okuyorum. Bazen de kesip gelenlere de okutuyorum. Yazýlarýn diðer makalelerden çok farklý. Önemsenmeyen, unutulan, yazýlmayan deðerlerimizi farklý bir lisanla yazarak gündemde tutmaya çalýþýyorsun. Dolaysýyla çok önemli bir hizmet veriyorsun. Belki sen yazan olarak göremezsin ama unutma evladým, suyun kýymetini susayan insan daha iyi idrak eder. Her makalenden þiirinden alýnacak onlarca mesaj var. Kalemin güçlü, aman yazmaya devam et. Birde trafikte eften püften sebeplerle yapýlan kavgalara, saygýsýzlýklara dair yazý kaleme alsan. Bakýyorum adam basit kaza yapýyor, kasko aracýn masraflarýný ödüyor ama sahipleri bunun için kavgaya tutuþuyor ' dedi. Böyle bir özel okuyucu olan öðretmenimden gelen öneriye elbette hayýr diyemem. Bakalým gönülden gelenler parmaklarý klavyede hangi tuþlara dokunup kelimeler, cümleler oluþturacak ve gazetelerdeki köþeye ulaþtýracak. Trafik, günlük yaþamda en çok duyduðumuz ve mutlaka bir vesile ile içerisinde yer aldýðýmýz, üzerine eleþtiriler, öneriler, yorumlar yaptýðýmýz üç heceli bir kelimedir. Dünden bugüne toplum çok ama çok deðiþti. Küçüðün büyüðe, büyüðün küçüðe saygýsý sevgisi azaldý. Baþka bir tabirle büyük büyüklüðünü küçük küçüklüðünü unuttu. Bu gidiþ pek hayra alamet deðildir. Bunun için geç kalmadan yazarlar çizerler, eðitimciler bir þeyler yapmalýdýr. Özellikle yazýlý görsel basýn usulüne uygun þekilde konuyu iþlemelidir. Ama maalesef dizilerimiz hiç te olumlu model oluþturmuyor. 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' sözünden hareketle gerektiði tarzda örnek olamýyoruz. Çocuklarýmýzý gölge kabul edersek onlarýn nasýl eserimiz olduðunu daha iyi idrak ederiz. ABD 'da trafik iþaretinin olmadýðý yolda iki araç karþýlaþtýðý zaman sürücüler bir birlerine 'el iþaretiyle lütfen önce siz buyurun' demeyen sürücüye rastlanmaz. Bu güzel özellik Müslümanlarda olmasý gerekmez mi? (Faruk Beþer) Ama bizde böyle bir karþýlaþmada mübarek sanki acile hasta götürüyormuþ gibi arabanýn burnunu habire öne sokarak karþýdakinin yolunu kesmeye çalýþýrýz. Bunu gören araçta ki çocuklarýmýzda 'AFERÝN BABA, ÖNCE KAP- TIN' der. Sonra da büyüyüp direksiyona geçince daha fazlasýný yapmaya çalýþýr. Pimi çekilmeye hazýr bomba misali maalesef toplum günden güne geriliyor. Özellikle genç nesiller daha çok agresif konumda bulunuyor. Ýsterseniz sizlere sabah evden çýkýp akþam eve dönünceye kadar trafikte muhtemel kavgalarýn bir senaryosunu çizeyim. " Sabah saat 07.'de iþe gitmek üzere uyanacaksýnýz ama apartman önündeki bekleyen servis aracý geciken personeli uyarmak için Daaat! Daaat! diye kornaya basýyor. Hafýzamýzý güçlendirmenin yolu Mikrobiyolojik yönden içmeye uygun, aðýr metallerden arýndýrýlmýþ taze içme suyunu elde edebilmenin en saðlýklý yollarýndan biri de arýtýlmýþ içme suyudur. Bu anlamda evde arýtýlmýþ içme sularýnýn bekleme ve saklama koþullarý açýsýndan en saðlýklýsý olduðunu söyleyebiliriz. diyerek, bilinçli su tüketiminin önemli olduðunun altýný çiziyor. Aksoy, "Yoðun çalýþma temposunda, kimi zaman su içmeyi unuttuðumuz gibi, çay, kahve tüketimini de artýyoruz. Vücudun ihtiyacý olan sývý, çay ve kahve ile ne yazýk ki saðlanamýyor ve iþ yerinde konsantrasyonu artýracak besinlere ihtiyaç duyuyoruz. Peki, bu yoðun iþ temposunda, doðru su tüketimi için ve dikkatimizi toplamak için ne yapmak gerek? Masa baþýnda çalýþanlar, mutlaka masalarýnda büyükçe bir bardak su bulundurmalý. Çantada küçük bir þiþede su bulundurulmalý. Unutkanlýða karþý kuersetin antioksidaný içeren elma ve elma suyu tüketimine özen gösterilmeli.hücre yapýsýný bozan serbest radikallere karþý savaþan nar suyu, portakal suyu ve greyfurt suyu tüketilmeli.sinirlerin yatýþmasý için, rahatlatýcý etkisi olan yeþil çay tüketilmeli.masada kuru üzüm, karanfil, ahududu, bitter çikolata, fýndýk, ceviz gibi lezzetli atýþtýrmalýklar bulunmalý.haftada 2-3 porsiyon Omega-3 yönünden zengin balýk tüketilmeli" diye konuþtu. ÝHA Zihniyet ve Üslup NÖBETÇÝ ECZANELER KARTAL ECZANESÝ KÜBRA KARTAL (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO : 2 - SAAT KULESÝ YANI HABOÐLU ECZANESÝ MÜCELLA HAPOÐLU (TEL: ) DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3. SOK. NO:2 - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI DUYGU ECZANESÝ CEMÝLE DUYGU ÞAMLI (TEL: ) GAZÝ CAD. NO : 36/E - KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI kardeþ yapýyor. Tarihimiz bunu söylüyor. Kültürümüz bunu belirtiyor. Hayatýmýzýn her dokusu bu nitelikli birlikteliði örnekliyor. Bizi hayatta dayanýklý yapan deðerlerimizin baþýnda bu kültürel özelliklerimiz geliyor. Sadece sözümüz deðil, derinlikli ve yoðun olan özümüz birdir. Herkes herkesle evleniyor.mesela düðüne gelenler, cenaze evinde toplananlar birdenbire ayný ruh haline bürünebiliyor. Yýkýlan Osmanlýðý imparatorluðuyla kaybedilen maddi-manevi onca imkan ile yaþanýlan türlü sorunlara raðmen vatanýmýzý kurtarmýþýz beraberce. Yeni devletini kurarak baðýmsýzlýðýný kazanan halkýmýz, imparatorluk sonrasýnda da millet olma iradesini hayata geçirerek dünyanýn sayýlý ülkelerinden biri olmayý baþarmýþtýr çok þükür. * Yirmi ve yirmibirinci yüzyýl insanlýk tarihinin her bakýmdan köklü deðiþimleri, dönüþümleri yaþadýðý bir dönemdir. Zordur bu devirde ayak kalmak. Hýzla deðiþen modern dünya koþullarýna raðmen.. Tarým toplumundan sanayi toplumuna geçerken.. Köyden þehre göçerken yaþanýlan deðiþimlere karþýn. Dünya ile birlikte yaþadýðýmýz siyasal ve ekonomik bunalýmlarýn insanlýðý sarsan yabancýlaþtýrýcý etkileri varken. Milletçe kardeþliðimizin gereði olarak omuz omuza verdik, ayný duyarlýlýkla sýkýntýlarý gögüsledik. Milletimizi güçlü kýlan zihniyet, mülteciye kucak açan,daima Allah rýzasý için yardýmlaþmayý tercih eden zihniyettir.bu zihniyet, hoþ bir üsluba dönüþmüþtür asýrlardýr Yunus Emre'de, Mevlana'da, Hacý Bektaþ-ý Veli'de. Ýnsanýmýz; "Yaratýlmýþý, Yaratandan ötürü seven, koruyan,hoþgören" bir anlayýþtadýr. Türk milleti bu karakteristik özellikleriyle her sýkýntýsýný giderip, tarih boyunca varoluþunu güçlendirerek hayatýna devam etmiþtir. DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Al Sana, Trafikte Kavga Sebebi 1 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sizi erkenden uyandýrýyor. Al sana sana trafikte kavga sebebi. " Sabah iþe gitmeden önce çocuðunuzu okula býrakacaksýnýz. Zamanýnýzda kýsýtlý. Evden apar topar indiniz o da ne? Arabanýzýn arkasýna düþüncesizce biri park etmiþ. Çýkmanýz mümkün deðil. Sahibini de bulamýyorsunuz. Bu arada çocuðunuz ilk ders olacak yazýlýya geç kalacaðým diye sýkýþtýrýyor. Al sana trafikte kavga sebebi. * ODUN Ben odunu, Sade daðda olur sanýrdým Meðer yanýldýðýmý yeni anladým Trafikte öyle odunlar var ki, yetiþip sayamadým., Adam gelip ana giriþ kapýsý önüne park eder Sonra da rahatça bilinmedik yerlere doðru gider Ara tara bul bulabilirsen, öfkelenme yine sabýr dile sen Ben de Daaat! Daaat' diye mahalleyi ayaða kaldýrýyorum Ýstemeden hastayý rahatsýz edip, uyuyaný uyandýrýyorum Sonuç mu? Vatandaþ balkonlara, pencerelere çýkýyor, hiddetle bakýyor Bahçedeki araç çýkamýyor, dýþardakinin sahibi bulunamýyor Hadi bundan da vazgeçtim, ya Ýtfaiye, ambulans lazým olsa Bilinçsiz odunlar yüzünden, hasta ölse, apartman yansa Sahi sorumlusu kim olacak? Ah bir cevap bulunsa, Benden tavsiye, arabayý park ederken saðýna soluna bakýver Zahmet olmazsa içerden camýna bir telefon numarasý býrakýver Bunu da unuttun mu? Ben odunluk yaptým deyip, özür dileyiver Bu millet o kadar da kötü deðil, kýzsa da YÝNE DE AFFEDER Ýnþallah bu yazýlanlar anlayanlara tesir eder, kavgalar gider. CUMARTESÝ HÝTÝT ECZANESÝ HÝLAL AFACAN (TEL: ) ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SK. NO:34/A - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI ÞAHÝN ECZANESÝ EBRU GÜBEN (TEL: ) M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C - METROPOL YANI PAZAR BÝLGE ECZANESÝ BÝLGE KAKAÇ (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI VEFAT EDENLER 1-Teslim Köyü' nden gelme, YSE' den emekli; Rüþtü EKER. 2-Osmancýk Baþpýnar Köyü' nden gelme, Fatma KORKMAZ' ýn annesi, Hüseyin KORKMAZ' ýn kayýnvalidesi, Kürþat ve Emre KORKMAZ' ýn annesi; Saliha TATLI. 3-Mezbahane' den emekli Merhum Osman BAYRAK' ýn eþi, Dökümcü Osman BAYRAK, Lastikçi Adil BAYRAK ve Merhum Yusuf BAYRAK' ýn annesi, Zabýta Müdürlüðü' nden emekli Þevket TEKÝN' in kayýnvalidesi; Münevver BAYRAK. 4-Ýskilip' ten gelme, SSK' dan emekli Hasan ÖZTÜRK' ün eþi, Çorum Belediyesi çalýþaný Ufuk, Mustafa ve Hatice ÖZTÜRK' ün annesi; Cevriye ÖZTÜRK. 5-Yenice Köyü' nden gelme, Hasan AÞKIN' ýn eþi, Levent, Birol, Rukiye ve Zeliha AÞ- KIN' ýn annesi; Þengül AÞKIN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. ALIÞ Gram 109,30 SATIÞ 109,40 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: EYLÜL 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMARTESÝ 19 EYLÜL 2015 Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Eczacý Odasý yeni yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Hayýrlý olsun ziyareti Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Eczacý Odasý yeni yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. SGK Ýl Müdürü Cesur, beraberinde Çorum Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Tülay Uzel, Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüðü Eczacýlarý Ecz. Evren Dinler, Ecz. Salih Erdoðan, Ecz. Melike Serpil Erdoðan ve Kurum Yüksek Eczacý Odasý ndan kutlama Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Sönmez Çalýþkan, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayýmladý. Çalýþkan mesajýnda; Vatanýmýzýn, milletimizin birliðini, bütünlüðünü, baðýmsýzlýðýný korumak, þanlý bayraðýmýzýn göklerde sonsuza dek dalgalanmasýný, namusumuz ve þerefimizle yaþamamýzýn devamýný saðlamak için, canýný hiçe sayarak mücadele etmiþ þehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi rahmetle anýyor, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile hayatta bulunan tüm gazilerimize minnet ve þükranlarýmý sunuyorum. dedi. Hacc; yeryüzünün sahte ilahlarýna karþý tek büyük ilah Allah (cc) olduðunun mesajýný bedenen Kabe'de toplanarak göstermenin insancasý. Hacc; Ýbrahim Peygamberimizin Yüce Rabbimizden aldýðý talimat gereði millet olma, dayanýþma ve paylaþma þuurunun ilaný ve çaðrýsýna cevap vermek. Kabenin sadece Müslüman toplum için deðil tüm insanlýðýn doðru, isabetli yolu bulmasýna sebep olabilecek bir özelliðe sahip olduðu; ancak bu özelliðinin þu an için henüz keþfedilemediðinden nasýl gerçekleþeceðinin gaybi bir husus. Ýbrahim Peygamber (a.s.) döneminin küresel gücünün ilahlaþtýrdýðý putlarý; ateþe atýlmayý göze alarak tek baþýna kýrýp baltayý baþ putun kafasýna asýp Allah tan gayri ilahlaþtýrýlan her nesnenin yaratýcýlýkta aciz kalacaðýný hal ile haykýrarak, kýyamete kadar þirke isyan, tevhidi ilan etmenin adý Hacc. Yeryüzünde insanlarýn ilk olarak ikamet ettiði yerlerin sahipliði ile ilgili olarak ayný mekana sonradan gelenlerle arasýnda bir mülkiyet-misafir iliþkisi söz konusudur. Bu iliþkinin tek istisnasý Kabe nin bulunduðu yer. Yeryüzünde mekan sahipliðin veya misafirliðin söz konusu olmadýðý tek yerin içerisinde Kabenin de bulunduðu Hacca konu yerler olduðu; ziyaretlerin Allah ýn hakký için yapýlan bu yerleri hiç kimsenin mülkiyet bakýmýndan sahiplenmemesi veya kendisini misafir olarak görmemesi gerektiðidir. Cenab-ý Allah (cc) hac ziyareti için yaptýðý çaðrýyý herhangi bir din mensubunu ayýrmaksýzýn tüm insanlara yönelik olarak yaptýðýný da unutmamak gerek. Haccýn insanlarýn toplanmasýna vesile olan ve bir araya geldikleri ayný mekanda her türlü dünyevi ve felsefi zihinsel tespitlerini paylaþan ve yarýþtýran akýl sahiplerinin müþavere ederek doðru olan, hak olan yolu bulabilecekleri mesajýný veriyor. Ýnsanlarýn dünyevi uhrevi her türlü iþlerini aralarýnda danýþarak yapmalarý için toplanmalarý gerekir. Bu doðrultuda cemaat, tarikat, dernek, cemiyet, devlet gibi insan topluluklarýnýn da bu amaçla teþekkül ettirilmesi gerekir. Yeryüzünün her yerinden Kabe ye ziyarete gelen insanlarýn inanç ve ibadet birlikteliði saðlayarak dönüþlerinde kendi beldelerinde ki insanlara aktarma vazifesi yaptýðý; bu durumun silsile yoluyla kýyamete kadar ibadet þekillerinin bozulmadan sýhhatli bir þekilde intikal ettiði ve edeceði de akýldan çýkarýlmamalý. Milyonlarca Müslümanýn bir araya gelip güç birliði, gönül birliði yaptýklarý Kabe nin, güvenlikli bir ortama ve katýlanlarýn da güvende olduðu bir mekana dönüþmesinin saðlanmasý gerekir. Bedensel yapýlan ibadet þekillerinin ilk olarak yapýldýðý mekanýn Kabe olduðu ve Adem Peygamberimizden günümüze kadar yeryüzüne buradan insanlarýn ziyareti neticesinde yayýldýðý; Allah ýn (cc) atom çekirdeðinden galaksilere kadar yarattýðý tüm varlýklara ilham ederek kendi yörüngelerinde dönme hareketinin benzerini insanoðlunun isteðine baðlý ancak Kendisinin de hakký olarak kabe etrafýnda yapmasýný istemesinin ilahi buyruk olmasýna delil olacaðý; Ýnsanoðlu için mekan bakýmýndan barýnak olarak ikamet edeceði ilk örnek evin Kabe olduðu ve o gün Hemþiresi Selma Ýnceel olmak üzere Eczacý Odasý ný ziyaret etti. Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Sönmez Çalýþkan, Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Feyzullah Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Senem Deveci Aksoy un hazýr bulunduðu ziyarette SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Çorum Eczacý Odasý Yönetimine hayýrlý olsun dileklerini iletti. Ecz. Sönmez Çalýþkan bugündür insanlarýn barýnak olarak ev alýþkanlýðýnýn yerleþtiði ; Ýnsanlarýn her türlü doðal ve suni afetlerden korunmak için evlerini saðlam inþa etmeleri gerektiði; Kabenin inþasýndan günümüze kadar ibadet edenler hiç eksik olmadýðýndan, Peygamberimizin de noksan ve tahrif edilmiþ kýsýmlarýný düzeltmesi nedeniyle, namazýn þekil bakýmýndan nasýl kýlýnacaðýnýn tartýþmasýnýn anlamsýz olduðu; Dünyada bugüne kadar gelmiþ geçmiþ ve gelecek hiç bir rejim ve oteritenin; evini namazgaha dönüþtürüp ibadetini yapan hiç bir Müslümana bu tavrýndan dolayý zarar veremeyeceði ve engelleyemeyeceði; Toplum da güzel iþlere niyetlenen ve gerçekleþtiren her insanýn güvende olacaðý; (Yaptýklarýnýn güzel olduðunu zannedip iddia edenlerin deðil) Güvenlik içerisinde yaþayanlarýn da yaptýklarý icraatlarýnýn güzel olduðu; Baba ve evlatlarýn evlerinde birlikte inanç ve ibadetlerini her daim ilerletmeleri ve Allah cc için yaptýklarý her tür amellerinin de kabulü için yalvarmalarý gerektiði; Evlerimizde güzel hareketlerde bulunmamýz; bulunduðumuz mekanýn Ýbrahim makamýna dönüþmesine vesile olacaðý; namaz kýlarak da bu evde yetiþen ve yaþamakta olan kiþilerden, toplumun güvende olacaðý; Tarikat, cemaat, mezhep vb. insan topluluklarý önderlerinin Allah için kurduklarý teþkilatlarda insanlara inanç ve ibadette, Kurani manada temiz saf ve doðru olaný tercih etme ve bu yönde yönlendirme mecburiyetlerinin olduðu; Ýnsanlar tarafýndan ziyaret edilmesi için Allah ýn cc çaðrýsý bulunan, Ýnananlar tarafýndan ziyaret edilen mübarek Belde Kabe nin (bulunduðu coðrafi bölgenin güvenli olmadýðý halde) bugüne kadar Dünyanýn en güçlü devletler eliyle güvenlikli kýlýndýðý; Ýnsanýn atasý olan Hz.Adem i yarattýðýnda tüm meleklerin O na secde etmesini emreden Yüce Yaratan cc Ademoðlularýndan kendisine yeryüzünde secde edilmesini isterken fiziki mekan olarak dört duvardan ibaret olan Kabe ye yönelmesini istemesi, insanoðlunun þýmarmamasý ve büyüklenmemesi için olabileceði; Ýbrahim ve Ýsmail Peygamber aracýlýðý ile yapýlan Kabe ye ziyaret çaðrýsýnýn altýnda yatan nedenlerden birisinin de Ýnsanlarýn örgütlenme ve öðüt verme özgürlüklerine müdahale edilmemesi gerektiði; Kabeyi ziyaret eden kiþi zihinsel olarak ziyaret ettiði mekan ve yapýlarý ilahlýk seviyesinde anmamasý, tek büyük Allah'ýn c istemesinden dolayý iþaret edilen ziyaret yerlerinde kulluk amaçlý bulunduðu ve ibadet ettiði; Hac ibadeti ile Kabede bulunan ziyaretçinin niyetinden baþlamak üzere kendisini saf temiz yönde arýndýrmasý kendisine ve bütün mevcudata karþý güzel duygu, hal ve hareketlerde bulunmasý gerektiði; Kabenin bulunduðu yerde mukim ve oralarý sahiplenen otoritenin, hacýlarý ticari bir meta gibi deðerlendirip verdikleri hizmet karþýlýðýnda yüksek karlar Bayramda nasýl beslenmeli? Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Kurban Bayramý nda beslenmede dikkat edilmesi gerekenler, et saklama koþullarý ve beslenme önerilerini yazdý. Açýklamada, Kurban Bayramý nda et ve tatlý tüketiminde artýþ yaþandýðý, bu nedenle de özellikle kronik hastalýklara (kalp-damar hastalarý, diyabet hastalarý, hipertansiyon hastalarý ve böbrek hastalarý) sahip bireylerin risk altýnda olduðu belirtildi. Bayramda; saðlýklý beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarýnýn dengeli daðýlýmýna her zaman özen gösterilmesi gerektiði ifade edilerek þunlar kaydedildi: Kurban Bayramýnda Dikkat Edilmesi Gerekenler Veteriner kontrolü olmayan ve uygun koþullarda kesilmeyen kurbanlýk hayvanlardan insanlara tenya, tüberküloz, þarbon gibi hastalýklarýn bulaþma riski yüksektir. Bayramda kesilen hayvanlarýn etleri hemen piþirilmemeli, dinlendirilmelidir. Yeni kesilmiþ hayvanlarýn etlerindeki sertlik hem piþirmede, hem de sindirimde zorluk yaratýr ve midede þiþkinlik, hazýmsýzlýk gibi sýkýntýlara neden olur. Özellikle mide rahatsýzlýðý bulunan bireyler eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir. Et Saklama Koþullarý Etler; büyük parçalar þeklinde deðil, kýyma, kuþbaþý gibi küçük parçalara ayrýlýp, tek piþirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabý poþetlerine koyularak buzdolaplarýnýn buzluk kýsmýnda veya derin dondurucuda saklanmalýdýr. Buzdolabýnda Hacla Ýlgili Ayetlerden Zihnime Yansýmalar Fehmi YAÐLI (-2) santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise (-18) santigrat derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir. Piþirmek için buzluktan çýkartýlan etler, yine buzdolabýnýn alt raflarýna indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen piþirilmeli, tekrar dondurulmamalýdýr. Et hazýrlamada kullanýlan kesme tahtalarýnda çið sebze ve meyveleri doðrama iþlemi yapýlmamalýdýr. Piþirme yöntemi olarak; haþlama, fýrýnlama ve ýzgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kýzartmalardan ve kavurma yönteminden kaçýnýlmalýdýr. Bayramda Saðlýklý Beslenme Önerileri Mutlaka 3 öðün yemek yenilmeli, ikramlardan küçük miktarlarda tüketilmeli, ziyaretlerde açýk çay tercih edilmeli ve günde 1 fincan kahveyi geçmemeli, þekerlemeler ve tatlýlardan mümkün olduðunca uzak durulmalý, kebap, kuzu þiþ, pirzola gibi etleri yavaþ ve düþük ýsýda piþirilmeli ve mutlaka yanýnda çoban salata veya taze nane-maydanoz tüketilmeli, kavurma, kýzartma gibi yaðlý etlerden uzak durulmalý, bol taze sebze ve kabuklu meyve tüketilmeli, günde 6 7 su bardaðý ýlýk su tüketilmeli, tatili deðerlendirerek bol fiziksel aktivite yapýlmalý, etlerin yanýna asitli, gazlý içecekler yerine ayran-yoðurt-cacýk tercih edilmeli, etleri mutlaka az miktarda tahýllarla (kuskus, bulgur, esmer pirinç) ve bol taze sebze ile yemeðe özen gösterilmeli, kalp saðlýðýnýz ve kanserden korunmak için haftada 2 kereden fazla kýrmýzý et tüketmemeye özen gösterilmelidir. yapmamalarý gerektiði; Ýnsanoðlunun fýtratýnda bulunan bir güç ve kudrete tapýnma, teslim olma özelliðindendir ki; zamanla bu arzusunun dýþa yansýmasý olarak put veya benzer eþyalardan veya zihninde varlýðýna inandýðý soyut varlýklardan temsili olarak kendi elleriyle yaptýðý nesnelere tapýnma sapýklýðýna düþebildiði; Yaratýcýnýn, insanoðlunun zihinsel ve mekansal sapýklýklarýnýn temizliði için Peygamberler gönderdiði; Bu Peygamberlerden birisinin de Yahudi ve Hristiyanlarý da kapsamasý açýsýndan Kuranda detaylý anlatýlan Ýbrahim Peygamber olduðu; Hac ziyareti süresince fiziki yapýlarýn ve mekansal ortamlarýn deðil; Allah ý anmanýn ve O na yönelmenin vasýta yapýlarak Dünyalýk ve Ahiretlik bir takým menfaatlere ulaþýlabileceði; Hac ziyaretinde yaptýklarý sayýlý günler gibi insana tahsis edilen bir ömür Allah ý anarak ve ayrýca hem kendileri hem de fakirleri, sahip olduklarý rýzýklardan yaralandýrmak suretiyle yaþamlarýný sürdürmeleri Onlarý hem dünyalýk hem de ahretlik hayýrlara vesile kýlacaðý; Yüce Yaratýcý ya ibadet yapýlacak mekanlarýn temiz tutulmasýný; Yeryüzünün her neresinde olursa olsun Allah a ibadet için yapýlan çaðrý yerinin, temsili Makam-ý Ýbrahim olacaðý; Yeryüzünün her neresinde olursa olsun Allah a ibadet için yapýlan çaðrýya cevap veren her kimse; yaþantýsýnda sözü ile hareketlerinin, içi ile dýþýnýn uyumlu bir þekilde yaþam süreceðinin taahhüdünü vermiþ demek olduðu; Dünyada devlet otoritelerinin, Ýbrahimi çaðrýya uyan ibadet ehli inanç sahibi insanlarýn dinsel amaçlarý doðrultusunda örgütlenme özgürlüklerini saðlamalarý ve bu doðrultuda inançlarýný yaþamalarý için her türlü devlet desteði vermeleri halinde o beldenin müreffeh ve güvenli bir ortama kavuþacaðý; Petrolün keþfedilmediði ve bilinmediði bir çaðda coðrafi ve mekansal olarak deðer ifade etmeyen etrafý kayalardan ibaret çöl bir yerin kullarý tarafýndan ziyaretini istemekle yeryüzünün istisnasýz her karýþýnýn kamusal alan (Allah'ýn hakký) olarak katýnda kýymetli olduðuna iþaret olabileceði bu doðrultuda doða-insan iliþkisinde hakka hukuka ve adalete dikkat edilmesi gerektiði; Mekanlarý ve zihinleri putlardan temizleyip arýndýran Ýbrahim Peygamberin insanlarýn hidayetiyle sonuçlanan bu baþarýsýný kýyamete kadar unutturmamak için Yüce Allah bu yerlerin seyahate gücü bulunan insanlar tarafýndan ziyaretinden memnun kalacaðý; Bulunduðu ortamý mekansal ve zihinsel olarak putlardan (her türlü þirke konu husus) temizleme çaba ve gayreti içerisinde bulunan Müslüman her kimse bulunduðu ortam O nun için Makam-ý Ýbrahim olacaðý; Pak duru tertemiz bir kalple Ýbrahimi davete kulak vererek; Zihinsel, mekansal, sosyal ve kiþisel putlardan arýnarak bilinçli bir hac ziyaretinin kiþinin dünyalýk rýzkýnda hissedilir düzelmelere neden olacaðý; 27 Eylül Dünya Kalp Günü Dünyada her yýl 17.5 milyon kiþi kalp hastalýklarý nedeniyle yaþamýný yitirmektedir. Baþta yetiþkinler olmak üzere her yaþta insaný tehdit eden kalp hastalýklarýna dikkat çekmek amacýyla Eylül ayýnýn son pazar günü Dünya Kalp Günü olarak kutlanmaktadýr. Kalp saðlýðý insan saðlýðýnýn temelidir. Kalp ve damar hastalýklarýnýn yüzde 85 i insanlarýn yanlýþ yaþam tercihleri sonucunda oluþabilen hastalýklardýr. Bu nedenle; Kalp Saðlýðýnýzý Korumak Ýçin: * Saðlýklý beslenin. * Aktif olun ve kalp saðlýðýnýzý kontrol altýna alýn. * Tütüne HAYIR deyin. * Stresten uzak durun. * Alkol tüketimini sýnýrlayýn. * Saðlýklý vücut aðýrlýðýnýzý koruyun. * Kan basýncýnýzý kontrol altýnda tutun. * Kan deðerleri ölçümünüzü düzenli olarak yaptýrýn. Haydi siz de, Dünya Kalp Günü nde kendinizin ve ailenizin kalp saðlýðýný korumaya önderlik edin. Sevdiklerinizin kalp hastalýðý ve inme riskini azaltmak için evinize saðlýklý besinler alýn, tütün kullanýmýný kýsýtlayýn ve fiziksel aktiviteyi teþvik edin. Kalbinize Ýyi Bakýn. Dünya Kalp Gününüz Kutlu Olsun. Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýbrahim Peygamberimizden günümüze kadar intikal eden ve Ýslam aleminde namaz ismiyle meþhur olan ibadetin; kýyam, rüku ve secde den ibaret fiziksel hareketler ve mekansal temizlikle birlikte zihinsel olarak da Allah a ortak koþmaksýzýn o gün bugündür inananlarýn birbirinden görerek aktarma yoluyla günümüze intikal ettiði; Adýna þeytan taþlama denilen hac ziyaretinde yedi ufak taþýn sembolik olarak atýlmasý; Müslüman ýn o ana kadar yaþadýðý þeytani hal ve hareketlerinden tiksindiðini, lanet ettiðini ve o andan itibaren de bir daha yapmamak üzere terk edeceðinin hal ile beyaný olacaðý; Hac, Mekke þehrinden Hz. Muhammed in (SAV) dilinden: Canýn, malýn, kadýnýn ve inancýn korunmasýnýn Allah ýn emri olduðunun; hac ziyaretine gelen insanlara ve onlar aracýlýðý ile yeryüzü insanlýðýna ilaný ve yayýlmasý demek olduðu; Hac: Yaþadýðýn düzgün ve erdemli hayatýn taçlandýrýlmasý ve/veya hac ziyaretinden sonra ki yaþayacaðýn hayatýn düzgün ve erdemli olacaðýnýn sözü olduðu; Safa ve Merve de insana çare olan zemzem; Allah için adanmýþ ve yaþanacak bir ömürde çaresizliðe yer olmayacaðýnýn mesajýný içerdiði; Hac: Yüce Yaratýcýnýn, yeryüzü ve insanoðlunun bizatihi kendi katýnda gizli bir usul ve yöntemle sürekli takibinde olduðunun Dünya lisaný ile inananlara ifadesi olduðu; Kuran da Allah'ýn hakký ibaresinin sadece Hacda yapýlan hal ve hareketler için geçmesi yeryüzü insanlýðýnýn canýnýn, malýnýn, inancýnýn, aklýnýn ve neslinin korunmasý konularýnda hak ve adalet üzere ittifak etmeleri gerektiðine dikkat çekmek için olabileceði; Hac konulu ayetlerin tefsiri okumalarýmdan zihnime yansýdý./ Kuran oku. Kabeyi ziyaret etmenin Kiþiyi günahlardan arýndýracaðýný; Müslüman bir kimsenin detaylandýrmak için sorduðu her dini sorunun þahsýný teferruata boðacaðý, farziyyet taþýyan ibadetlerin haricinde ki benzeri isteðe baðlý ibadetleri Rabbine söz vererek taahhüt altýna girmeden fýrsat buldukça yapmasý gerektiði; Yol emniyeti ve rýzýk temini saðlanarak Hac yolculuðuna çýkýlmasý gerektiðini; Bulunduðumuz Beldede Müslümanlar olarak kalplerimiz birbirine ýsýnma emaresi taþýmýyor ve göstermiyorsa inandýðýmýz dinin Ýslam olmama ihtimalinin olabileceðini; (Mazallah) Bir kýþkýrtma neticesinde birbirleriyle çatýþma durumuna gelen iki farklý ýrktan insan topluluðunu Peygamberimizin Kurandan ayetle uyarmasý neticesinde kavga etmekten vazgeçip kucaklaþmasýna benzer bir ortamýn, günümüzde þiddetle ihtiyaç olduðu; uyarýcýnýn da bizzat Kuran ayetlerinin olabileceði; Allah ýn cc insanlar üzerinde hakký olan ve bu amaçla yapýlan hac ziyaretinin Müslümaný cehennem ateþinden koruyacaðýný; Hac ziyaretine gücü yettiði halde ve herhangi bir elinde olmayan neden haricinde gitmezse; gayri müslimlerin hacca gitmediklerinden dolayý onlardan bir farkýnýn kalmayacaðý; Günümüze intikal eden Peygamberimizin rivayetlerinden öðrendim. /Peygamberi oku.

13 CUMARTESÝ 19 EYLÜL Osmancýk Yenice de iyi baþlamak istiyor Bölgesel Amatör Lig de temsilcimiz Osmancýkspor sezonun ilk maçýnda yarýn saat de Yenice Ýlçe Sahasýnda Soðuksu Yenicespor ile karþýlaþacak. Osmancýkspor da hedef sezona puan yada puanlarla baþlamak. Bölgesel Amatör Lig de heyecan yarýn baþlýyor. Temsilcimiz Osmancýkspor sezonun ilk maçýnda yarýn Karabük Soðuksu Yenicespor ile deplasmanda karþýlaþacak. Yeni sezon hazýrlýklarýný geçen yýl þampiyonluðu getiren Teknik Direktör Lütfullah Demir yönetiminde sürdüren Osmancýkspor geçen Osmancýk ýn ilk maçýnýn hakemi Kastamonu dan Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Osmancýkspor un yeni sezondaki ilk maçýnda Yenice Yenicespor ile oynayacaðý maçý Kastamonu bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalýþkan yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre yarýn saat de Yenice Ýlçe Stadý nda oynanacak maçta Çalýþkan ýn yardýmcýlýklarýnýda ayný ilden Alper Güner ve Ýhsan Öncü yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Onur Aydemir. Maçýn gözlemcisi ise Sinop tan Murat Çilingir. yýlki kadrosundan giden isimlerin yerine yaptýðý takviyelerle lige hazýrlandý. Yoðun geçen çalýþma döneminde oynadýðý hazýrlýk maçlarý ile eksiklerini gidermeye çalýþan Osmancýkspor yirmi futbolcusuna lisans çýkartarak lige baþlamaya hazýr hale geldi. Osmancýkspor sezonun ilk maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla tamamladý. Kýrmýzý Beyazlýlar bugün öðlen saatlerinde Safranbolu ya geçerek Park Otel de kampa girecek ve akþam saatlerinde yapacaðý ter idmaný ile Yenicespor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. Yarýn saat de Yenice Ýlçe Sahasý nda baþlayacak maçta Osmancýkspor deplasmandan puan yada puanlarla dönerek sezona iyi baþlamak amacýnda. Ev sahibi Soðuksu Yenicespor ise lige katýlýp katýlmama konusunda yaþadýklarýný sýkýntýyý atlatarak geçde olsa çalýþmalara baþladý. Onlarda evlerinde oynayacaklarý Kuzey Kahramanmaraþ, Ölçer ise Pazar da görevli Emre Kaan Çalýþkan Çorum Ulusal Gözlemcilerine 2. Lig Beyaz grupta görev verildi. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesinden yapýlan En çok kitap okuyan sporculara madalya verildi açýklamaya göre bugün saat 15 de 12 Þubat S t a d ý n d a Kahramanmaraþspor ile Ümraniyespor arasýndaki maçý Konya bölgesi hakemi Mustafa Aydýn y ö n e t e c e k. Yardýmcýlýklarýnýda ayný ilden Tamer Akbaþ ve Hulusi Akýrþan yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Hasan Ertuðan. Maçýn gözlemcisi ile ilimizden Recai Kuzey. Bugün Pazar Ýlçe Stadý nda Pazarspor ile Menemen Belediyespor arasýndaki maçta Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Fahri Var düdük çalacak. Maçýn yardýmcýlarý Ýstanbul dan Yusuf Bozdoðan ve Cüneyt Taner. Maçýn dördüncü hakemi ise Melih Ortakcý. Maçýn gözlemcisi ise Çorum - Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu Yaza Veda turnuvasý sona erdi. Turnuva sonunda katýlan tüm sporculara belgeleri verildi. Geleneksel olarak her dönem sonunda düzenlenen turnuva önceki akþam oynanan üç maçla sona erdi. Son gün maçlarýnda Minik C takýmý Minik B yi 10-7, Küçük C, Küçük B yi 14-7, Yýldýz C, Yýldýz B yi Genç C ise Genç B takýmýný yenmeyi Kaymakam dan ziyaret Yarýn sezonun ilk maçýnda Karabük deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Osmancýkspor Kaymakam ýn ziyaretinde toplu halde görülüyor Yarýn Bölgesel Amatör Lig de ilk maçýna çýkacak olan Osmancýkspor a Kaymakam Celalettin Demircioðlu ndan ziyaret. Bu sezon ilk kez BAL da Çorum u temsil edecek olan Osmancýkspor un hafta içindeki antrenmanýný ziyaret eden Celalettin Demircioðlu antrenmaný ziyaretinde ilk olarak Genel Kaptan Gökhan Kent ten bilgi aldý. Ardýndan da antrenmandaki teknik kadro ve futbolcularla tanýþtý ve onlara yeni sezonda baþarýlar diledi. Kaymakam daha sonra yönetici Sezgin Kaya, Ýlçe Spor Müdürü Abdullan Küçükgöz ile birlikte antrenmaný sonuna kadar izledi. Ýyi baþlýyor kötü bitiriyoruz baþardý. Turnuvanýn son maçlarýnýn ardýndan düzenlenen törenle mücadele eden tüm sporculara katýlým belgeleri verildi. Ayrýca en çok kitap okuyan sporcular olarak belirlenen Bengisu Kayra Tunay, Koray Aksoy, Ege Berk Çakmak, Ali Yýldýrým, Abdullah Yýldýrým, Alperen Özsemerci, Ilgýn Ateþ ve Nur Sena Tuncel Osmancýkspor Teknik Direktörü Lütfullah Demir Osmancýkspor Teknik Direktörü Lütfullah Demir iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini sezonun ilk maçýnda Yenicespor deplasmanýndan puan yada puanlarla dönerek bayrama mutlu girmek istediklerini söyledi. Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden ve ligde oynadýðý 3 maçtan da puan alamayan Çine Madranspor'da Ýdari Menajer Erman Kýrmýzý, takýmýn performansý ve alýnan sonuçlarý deðerlendirdi. Ýki haftadýr, iyi futbol sergilediklerini belirten Ýdari Menajer Erman Kýrmýzý, kötü alýnan sonuçlarý þu sözlerle yorumladý: Ýki haftadýr, maça iyi baþlýyoruz ancak kötü bitiriyoruz. Sonuçlar oynadýðýmýz oyun ile ters orantýlý oluyor. Çok gol pozisyonuna girdik ancak sonunu getiremedik. Bireysel hatalardan goller yedik, bunun önlemini teknik heyetimiz ilerileyen maçlarda alacaktýr diye düþünüyorum. Ýnþallah önümüzdeki maçlarda yaptýðýmýz iyi baþlangýçlarý, maçýn sonunda skora da yansýtarak, bu kötü gidiþata son veririz. Recai Kuzey Kahraman Ölçer Yaza Veda ya belgeli kapanýþ Fenerbahçe Basketbol Okulu Yaza veda turnuvasý maçlarýn antrenörler tarafýndan madalya ile ödüllendirdiler. Sporcu velileri ise yaptýklarý deðerlendirmede çalýþmalarýn ardýndan düzenlenen turnuvanýn geliþimleri adýna son derece önemli olduðunu belirterek Fenerbahçe Basketbol Okulunun çocuklarýn sportif geliþimlerinin yanýnda sosyal ve fiziksel geliþiminede büyük katký saðladýðýný belirterek antrenörlere teþekkür ettiler. Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri turnuva sonrasýnda yaptýklarý deðerlendirmede çok verimli geçen bir organize olduðunu belirterek kýþ döneminde yapýlacak çalýþmalarla sporcularýn teknik, sosyal ve fiziksel olarak daha iyi noktaya geleceðini belirterek tüm sporcu ve velilerine Bayrama mutlu girmek istiyoruz Osmancýk Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne atanan Abdullah Küçükgöz göreve baþladý. Osmancýk Atatürk Ortaokulu nda Beden Eðitimi Öðretmeni olarak görev yapan ayný zamanda Yaðlý Güreþ Meydan Hakemlerinden Abdullah Küçükgöz Osmancýk Ýlçe Müdürü olarak makamýna oturdu. Uzun yýllardýr Osmancýk Atatürk Ortaokulu nda deðiþik branþlarda baþarýlý dereceler kazandýran Tercan-Iðdýr maçý Cýrýl ýn Yarýn oynanacak maçlarla baþlayacak olan Bölgesel Amatör Lig de ilk hafta maçlarýndan Tercan 17 Þubat ile Iðdýr Arasspor karþýlaþmasýný ilimiz Bölgesel Hakemlerinden Mehmet Ali Cýrýl yönetecek. Yarýn saat de Tercan Sentetik Saha da baþlayacak maçta Tercan 17 Osmancýkspor Teknik Direktörü Lütfullah Demir, sezonun ilk maçýndan puan yada puanlarla ayrýlarak bayrama mutlu girmek istediklerini söyledi. Bölgesel Amatör Lig de ilk maçlarýný çýkacaklarýný takým olarak bu maçýn ilk tecrübeleri olduðunu ancak kadrolarýndaki bir çok futbolcunun bu lig tecrübelerinin bulunduðunu belirten Demir Sezon hazýrlýklarýný ufak tefek aksilikler dýþýnda iyi geçirdik. Fiziksel olarak iyi noktaya geldik ancak taktiksel olarak tam olarak hazýr olmadýðýmýzý söyleyebilirim. Büyük bölümü yeni oluþmuþ kadromuzdaki uyum sorununu en kýsa sürede atmak için mümkün olduðunca hazýrlýk maçý yaptýk. Rakibimiz lige katýlýp katýlmayacaðý konusunda farklý söylemler geliyordu. Ancak kadrolarýný oluþturdular ve hafta sonunda da Boluspor alt yapýsýyla hazýrlýk maçý yaptýlar. Aldýðýmýz bilgilere göre oldukça genç ve koþan bir takým. Ligde ilk maçlar her zaman zordur. Rakibi tanýmadýðýmýz için daha zor olacak. Ýlk dakikalarda kontrolü oynadýktan sonra rakibin konumuna göre hamleler yapacaðýz. Amacýmýz sezonun ilk maçýndan puan veya puanlarla ayrýlarak lige moralli baþlamak. Tabiki hafta içinde kutlayacaðýmýz kurban bayramýnýda mutlu girmek istiyoruz dedi. Abdullah Küçükgöz göreve baþladý Abdullah Küçükgöz, edindiði tecrübelerle ilçe sporunun katkýda geliþimine bulunmaya Osmancýk Ýlçe Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz Þubatspor ile Iðdýr Arasspor maçýnda Mehmet Ali Cýrýl ýn yardýmcýlýklarý ilimiz bölgesel yardýmcý hakemleri Yüksel Basar ve Ahmet Ecevit yapacak. Dördüncü hakem de Çorum Bölgesel hakemi Mehmet Tuðluk. Maçýn gözlemcisi ise Þenol Özge. Tercan 17 Þubat -Iðdýr Arasspor maçýnda görev yapacak Çorumlu hakemler

14 14 CUMARTESÝ 19 EYLÜL 2015 Kurban vekaletinizle tüm yýl bayram Okula baþlangýç giderleri arttý Eðitim Ýþ Çorum Þubesi Mali Sekreteri Özlem Arýn Bekar, okula baþlangýç giderlerinin geçtiðimiz yýla göre % 34,61 oranýnda arttýðýný söyledi. Okullarýn açýlmasý ile birlikte birçok ailenin bütçesine okula baþlangýç giderlerinin aðýr bir yük getireceðini kaydeden Bekar, Eðitim Ýþ olarak yaptýðýmýz araþtýrma, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere baþlayacak öðrencilerin okula baþlangýç maliyetlerini objektif olarak ortaya çýkarmýþtýr. dedi. Okula baþlangýç maliyetlerindeki artýþýn yaný sýra, Türkiye deki adaletsiz gelir daðýlýmýnýn eðitim harcamalarýna da yansýdýðýný vurgulayan Bekar, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Türkiye'de her geçen gün artan gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik en fazla eðitim harcamalarýnda hissedilmektedir. Zenginler, yoksullara göre eðitime 50 kat fazla para harcamaktadýr. Eðitim harcamalarýndaki bu uçurum Türkiye'nin gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin gelecek yýllarda çok daha yüksek oranlarda artacaðýna da iþaret etmektedir eðitim öðretim yýlý geçmiþ yýllara oranla daha büyük sorunlarla baþlayacaktýr. MEB teþkilat yapýsý, Teftiþ Sistemi, Merkez Yönetim Kadrosu, Okul Yöneticileri deðiþtirilmiþ ve siyasi bir yapý oluþturulmuþtur yýlýndan buyana eðitim sistemi birçok kez deðiþtirilmiþ bunun sonucunda nitelik düþmüþtür. AKP'nin düþük gösterdiði enflasyon rakamlarý ile insanlarýmýz kandýrýlmýþ, gönenç düzeyi düþürülmüþ, halkýmýz açlýða ve yoksulluða mahkum edilmiþtir. Eðitim Ýþ olarak piyasadaki ürünlerin reel verileri üzerinden yaptýðýmýz araþtýrma, okula baþlayan bir öðrencinin veliye getirdiði yükü tüm gerçekliði ile ortaya çýkarmýþtýr. OKULA BAÞLANGIÇ GÝDERLERÝ eðitim öðretim yýlýnda; okul öncesi eðitime baþlayan bir öðrencinin baþlangýç gideri 707,71 TL, ilkokul 1. sýnýfa baþlayan bir öðrencinin baþlangýç gideri 1153,83 TL, ortaokula (5. sýnýfa) baþlayan öðrencinin baþlangýç gideri 1300,05 TLve liseye baþlayan öðrencinin ise 1426,02 TL'dir. YÜZDE 34,61 ORANINDA ARTIÞ Türk Kýzýlayý, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere çaðrýda bulunuyor. Sedat Canbolat 2007 yýlýndan bu yana Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý düzenleyen Türk Kýzýlayý, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram sloganýyla sesleniyor. Türk Kýzýlayý nýn artýk geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý nýn 2015 yýlýnda da devam ettiðini belirten Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, elde edilen etlerin, vekalet sahiplerinin adýna gerçek ihtiyaç sahiplerine saðlýk kurallarýna uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden daðýtýlacaðýný söyledi. Çorumlu hayýrseverleri de kampanyaya desteðe davet eden Sedat Canbolat, Ülkemizdeki ve dünyanýn dört köþesindeki ihtiyaç sahiplerini yalnýz býrakmayan Türk Kýzýlayý, kurban etlerini de binlerce mazlumun sofrasýna ulaþtýracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece kurban döneminde deðil, yýl boyu ete kavuþacak. dedi. AMACINA KURALINA UYGUN Türk Kýzýlayý nýn Kurban da Kýzýlay Modeli sayesinde hayýrseverlerin kurban ibadetlerini, amacýna ve kuralýna uygun olarak yerine getirebileceðini kaydeden Canbolat, þu bilgileri verdi; Bu çaðdaþ model sayesinde özenle seçilen kurbanlýklar, Et ve Süt Kurumu nun modern kombinalarýnda vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramý nýn ilk üç günü kesilecek. Ýslami þartlara uygun þekilde gerçekleþtirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eþlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlýk kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Türk Kýzýlayý Þubeleri aracýlýðýyla yýl boyunca ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. Kurban döneminin ardýndan Türk Kýzýlayý, her vekalet sahibine bir teþekkür belgesi ile birlikte bir kutu kavurma konservesi ve süreci anlatan bir DVD gönderecek. ÝYÝLÝK SINIR TANIMIYOR Türk Kýzýlayý ile iyilik sýnýr tanýmayacak. Hayýrseverler Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadað, Bangladeþ, Pakistan, Kýrgýzistan, Filistin, Suriye, Etiyopya, Somali, Senegal, Nijer, Moritanya, Çad ve Orta Afrika daki ihtiyaç sahipleri için de Türk Kýzýlayý na kurban vekaletlerini verebilecek. Hayýrseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 690 TL öderken, yurt dýþý kurban vekalet bedeli için de 435 TL ödenecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi ni (Gazi Cd. Hamoðlu Ýþ Merkezi 3/504, tel: (0364) , Þube Baþkaný , 168 Çaðrý Merkezinden 7/24 Baðýþ Bankalardaki Kýzýlay baðýþ hesaplarýný, PTT þubelerindeki Kýzýlay Posta Çeki hesabýný, internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartý aracýlýðýyla gerçekleþtirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânýndan da yararlanabilecekler. Ayrýca yukarýda belirtilen telefonlara ulaþýlmasý halinde her türlü iþlem kolaylýðý saðlanacaktýr. AKP iktidarý döneminde yaþanan hayat pahalýlýðý öðrencilerin kullandýklarý malzemelere de yansýmýþ, geçen yýla oranla % 34,61'lik bir artýþ gerçekleþmiþtir. Asgari ücretle hayatýný devam ettiren bir kiþi, okula baþlayan çocuðu için, bir aylýk maaþýndan fazlasýný, en düþük maaþ alan memur ise maaþýnýn %70'ini okul masrafý olarak harcamak zorunda kalacaktýr. Öðrencilere ücretsiz kitap vererek, giderlerin azaltýlamayacaðý açýða çýkmýþtýr. AKP iktidarý bu uygulamayý siyaseten kullanarak yaptýðý özelleþtirmelerin, fahiþ zamlarýn, özel eðitime verdiði desteðin üzerini örtmekte, adeta kamuoyunun gözünü boyamaktadýr. AKP iktidara geldiði günden bu yana eðitimde özelleþtirme kapsamýnda çeþitli adýmlar atmýþtýr. Dershanelerin kapatýlma süreci ile bu giriþimler hýzlanmýþtýr eðitim öðretim yýlýnda binden fazla dershane Temel Liseye dönüþmüþtür. Dershanelerin kapatýlmasý ile üniversiteye hazýrlýk amacý ile öðrenciler Temel Liselere yoðun bir þekilde kayýt yaptýrmýþ, üniversiteye hazýrlýk maliyeti bin TL'ye kadar yükselmiþtir. AKP hükümeti 6528 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu Ýle Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun kapsamýnda özel okullara kayýt yaptýracak olan öðrencilere 3 bin 750 TL'ye kadar destek vermektedir. Bu desteðin toplam maliyeti yaklaþýk 1 milyar 116 milyon 300 bin TL'dir. Bu ödenek devlet okullarýný geliþtirme amacý ile kullanýlmalýdýr. Ödeneðin devlet okullarýna aktarýlmasý halinde öðrenci baþýna 63,78 TL'lik bir kaynak aktarýmý yapýlacaktýr. Dolayýsýyla bin kiþilik bir okula yaklaþýk 64 bin TL kaynak verileceðinden okullarýn velilerden zorunlu olarak baðýþ toplamasýnýn da önüne geçilecektir. AKP hükümeti, çocuðunun gýda harcamalarýný karþýlamakta zorlanan velilerin, çocuklarýný özel okullara gönderemeyecekleri gerçeðini görmelidir. Öðrencileri özel okullara yönlendirme yerine devlet; kendi okullarýna sahip çýkmalý personel, fiziksel alt yapý, araç-gereç eksikliklerini gidermeli, herkese eþit nitelikli, bilimsel ve parasýz eðitim vermenin yollarýný bulmalýdýr. Kurbanlýk Büyükbaþ Satýþlarýmýz Baþlamýþtýr Et kilo 300 kð. ile 400 kð. arasýnda hayvanlarýmýz. Et kilo fiyatý Canlý et kilo Çomarbaþý Köyü Samsun Yolu 10. km. ÇORUM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 28 EYLÜL T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Kütahya ve Kocaeli Ýllerinde Ýmar Planýna Esas Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüd Raporu Hazýrlatýlmasý iþi ve Kahramanmaraþ, Çorum, Kýrýkkale, Samsun, Düzce ve Bursa Ýllerinde Zemin Etüd Raporlarý Hazýrlatýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mevlana Spor Tesisleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 740 adet (çift) muhtelif marka, model, numara ve renklerde bayan ayakkabýlarýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. No: 42 Çorum Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Öðretmenevi ve Akþam Sanat Okulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Bürosu (Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167) Saat: EYLÜL Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý bardak su alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 TN 9110 plakalý, 2011 model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 2216 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Mahalle kurs binalarý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý 5. kat Ýhale : 27.00TL : 16.50TL Dursun Durkaya Abdullah Erci Yasin Durkaya (Ç.HAK:2471) Odasý Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: EKÝM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Mezta Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat:

15 (Ç.HAK:2325) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR (Ç.HAK:2407) (Ç.HAK:2484) * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) Eleman Aranýyor Þirketimiz muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman alýnacaktýr. * Luca programýný iyi derecede bilen * Muhasebe konusunda tecrübeli * E-defter iþlemlerini takip edebilecek * En az lise mezunu * Askerliðini yapmýþ Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Serra Beton Osmancýk Yolu üzeri 3. Km. ÇORUM TOKÝ DE ACÝL SATILIK DAÝRE Full yapýlý, 3+1, 3. kat doðu-güney-kuzey cepheli daire sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:2469) Not: Araçla takas olur. ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. 1/3 Tel: (Ç.HAK:2504) SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 145 m2 * 6 oda, 1 mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 25 bin TL (Ç.HAK:2451) Mür. Ahmet Süngü Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Remzi KADÝROÐLU Hilmi oðlu 1930 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2512) YÝTÝK Profilo Verifone VX680ECR marka sicil no: BCA ödeme kaydedici cihazýmýn ruhsatý ile levhasýný ve Profilo Verifone VX680ECR marka sicil no: BCA ödeme kaydedici cihazýmýn ruhsatý ile levhasýný kaybettik. Hükümsüzdür. Akgül Soya Tarým Hayv. Tarým Ürünleri Nak. Petrol Ürünleri Sosyal Hizmetler Özel Eðitim Mad. Ýnþ. Emlak Mak. San. Tic. Ltd. Þti. Çorum Vergi No: Akkent Mah. Ticaret Borsasý Kompleksi No: 92 ÇORUM (Ç.HAK:2509) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM Kiralýk Depo Ýþyeri 450 m2 yüksek tavanlý komple kapalý merkezi konumda (Ç.HAK:2461) ÞAHÝN BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ, hakiki Kars danasý. Ücretsiz kesim yapýlýr. Selahattin Þahin Seydim Köyü/ÇORUM (Ç.HAK:2346) (Ç.HAK:2330) ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2428) Ulumezarlýk civarýnda. Mür. Tel: Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2500) (Ç.HAK:2508) Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere LOGO kullanabilen deneyimli bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn numaralý telefona yapýlmasý gerekmektedir. Sýnav Lisesi Alis Düðün Salonu Karþýsý (Ç.HAK:2387) (Ç.HAK:2308) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10, 0,25 * 2,50 pleymut 2,80 metrelik 10x10 * 2,50 metrelik ve 2,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÝLE VASIFSIZ 35 YAÞINI AÞMAMIÞ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 35 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC.A.Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : 10 ÇORUM (Ç.HAK:2466) Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 1000 m2 (Ç.HAK:2249) ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:2345) TEL : ( PBX ) FAX : ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarý þahsen yapýlmasý rica olunur. REEL MOBÝLYA DAY. TÜK. MALL. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:2487) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri ADRES: Çöplü mah. çöplü cad. no:4 TEL: villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Baþvurular için müracaat Tel: (Ç.HAK:2429) (Ç.HAK:2350) CUMARTESÝ 19 EYLÜL Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: SATILIK BÜYÜKBAÞ KURBANLIKLAR Veteriner kontrolünde kesim ve parçalama bize aittir. Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan Pazarý yanýndadýr. YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK FATÝH YILMAZ HIDIR YILMAZ PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere;. Traktör kullanmayý bilen,. Tercihen 40 yaþýný aþmamýþ,. Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli,. Çiftliðin genel bakýmýyla ve Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, DENEYÝMLÝ, BAY Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:2452) (Ç.HAK:2502) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Doðan Av Pazarý nda çalýþtýrýlmak üzere tezgahtar ve iþletme mezunu eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A (Ç.HAK:2477) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Ankara Asansör Mür. Tel: (Esnaf Kefalet Koop. Karþýsý) Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Evimizde gülmeye devam edelim Takým olma yolunda son haftalarda iyi iþler yaptýklarýný belirten Teknik Direktör Fahrettin Sayhan rakibin puan durumunun yanýltmamasý gerektiðini iyi bir kadroya sahip olduðunu belirterek daha çok istemek ve daha fazla koþmadan maç kazanýlmayacaðýný söyledi. Sayhan, bugünki maçta taraftarlarýn desteði istedi. O G B M A Y P 13. Çorum Bele Sandýklýspor Ç o r u m Belediyespor ligin 5. hafta maçýnda bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Sandýklýspor önünde üç puan arayacak. Ligin ilk dört haftasýnda bir galibiyet bir beraberlik ve iki maðlubiyet alan kýrmýzý siyahlý takým ligde ilk dört maçýndan puansýz ayrýlan Sandýklýspor önünde çýkýþýný sürdürmek amacýnda. Sezonun ilk iki maçýndan maðlubiyetle ayrýldýktan sonra ligde evinde Tavþanlýspor u K u p a d a d a Gölbaþýspor u eleyerek moral bulan Çorum Belediyespor geçtiðimiz hafta sonunda ise Dardanelspor deplasmanýnda 2-1 önde olduðu maçta rakibin on kiþi kalmasýna karþýn ikinci yarýda yediði golle maçý 2-2 berabere bitirirken çok önemli iki puan kaybetti. Ç o r u m Belediyespor da sakatlýðý Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Fatih Hakan Doðru Uður Akýn Serkan Furkan Emre Oðuzhan Kudret Berat Ali Hakan Yaðmurkaya 3. Lig 3. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün: Çorum Belediye- Sandýklý: Gürel Uzuner (Ankara) Van B. Þs-Ç. Madran: Mehmet Þükrü Közcü (Van) 24 Erzincan-Dardanelspor: Cihad Sizer (Samsun). Bayburtspor-Tavþanlý: Gökhan Özbulut (Samsun) Kastamonu-Çatalca: Salih Salar (Ankara). Niðde Bel-Dersim: Murat Erdoðan (Antalya). Darýca - K. Ýskenderun: Sezer Polat (Ýstanbul). Bergama-Batman: Hakan Ülker (Muðla) Gölcük-Manavgat: Oðuzhan Uðurlu (Ýstanbul) devam eden Gökhan ve A. Buðra ile cezalý Utku bugünki maçta forma giyemeyecekler. Kýrmýzý Siyahlý takým sahasýnda oynayacaðý bu maçýda kazanarak üç puan alarak ligdeki çýkýþýna sürdürmek istiyor. Konuk Sandýklýspor ise lige kötü bir baþlangýç yaptý. Ýlk iki haftayý puansýz kapattýktan sonra TEknik Direktör deðiþikliðine giden Sandýklýspor da Sebahattin Tekin takýmýn baþýna getirildi. Yönetim Kurulu nun toplu olarak istifa etmesiyle sýkýntýya gören Sandýklýspor kötü gidiþe son vermek için Çorum Belediyespor deplasmanýnda puan yada puanlar almak amacýnda. Bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda oynanacak maçý Ankara bölgesi genç hakemlerinden Gürel Uzuner yönetecek. Yardýmcýlarýda ayný ilden Ahmet Karapýnar ve Can Yamaç, Dördüncü hakem ise Betül Baykan. Maçýn gözlemcisi Turgay Gökal temsilcisi ise Bülent Toraman. Kaleci Onur ilk kez lig kadrosunda Merve Taþ tan erkan veda Avusturya da dün baþlayan Avrupa Gençler Judo Þampiyonasýnda Merve Taþ tan erken veda. 52 Kg da milli takýmla Avusturya da Tatami ye çýkan Merve Taþ ilk turda Kosova lý rakibi Distria Krasniqý ile karþýlaþtý. Rakibine 1-0 yenilen Merve Taþ finale yükselme þansýný kaybetti. Kosova lý sporcunun grup finalinde Fransýz rakibine kaybetmesi üzerine madalya þansýný kaybeden Merve Taþ elendi. Ayný sýklette mücadene eden diðer milli judocu Damla Çalýþkan grup finalinde Romen rakibine yenildi. Repesaj maçlarýna çýkan Çalýþkan, Portekizli rakibini yenerek Slovak Anja Stangar ile bronz madalya maçý için mücadele etmeye hak kazandý. Rakibin isminin önemli olmadýðýný belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan, rakibin bulunduðu konumun aldatýcý olduðunu iyi isimlerden kurulu bir kadroya sahip olduðunu belirterek Rakipten daha çok istemez ve koþmazsak kazanamayýz bizde bunu CUMARTESÝ 19 EYLÜL 2015 Her maç zor, hiç bir maç oynanmadan kazanýlmaz Takým olma yolunda doðru yolda olduklarýný belirten Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, rakibin isminden çok sahada kendilerinin yapacaðýnýn önemli olduðunu belirterek Sandýklý maçýnýn çok zor geçeceðini ve kazanmak için taraftar desteðine ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. yapacaðýz dedi. Yeni kurulan bir kadro ve yeni sistem nedeniyle henüz tam istedikleri düzeye gelemediklerini belirten Sayhan Kadroda taþlar yeni yeni yerine oturuyor. Kadro istakrarý oyun kalitesinide artýrýyor. Kupa maçýndaki performansýmýz ve Dardanelspor deplasmanýnda maçýn büyük bölümündeki oyunumuzun üzerine koyarak Sandýklý maçýný kazanmak istiyoruz. Futbolda hiç bir maç oynanmadan kazanýlmaz. Rakibin puan sýralamasýndaki yeri yanýltmasýn. Ýyi futbolculardan kurulu bir ve yeni teknik direktörle bizim maçýmýza çýkacaklar. Zor olacaðýný biliyoruz. Her maçta galibiyete üç puan veriyorlar takým ismi deðiþince puan deðiþmediðine göre bizde sahamýzdaki bu maçý kazanarak çýkýþýmýzý sürdürmek istiyoruz. Evimizde oynayacaðýmýz maçta hedefimiz tabiki kazanmak ve bunun içinde taraftarlarýmýzýn desteðini istiyoruz. Tribünde onlarýn vereceði destekle Sandýklýspor maçýný kazanarak onlara bayram hediyesi vermek istiyoruz dedi. Kaleci Onur Tekin Çorum Belediyespor da Sandýklýspor maçý kadrosu açýklandý. Dün sabah yapýlan ter ve taktik idmanýnýn ardýndan açýklanan maç kadrosunda genç kaleci Onur ilk kez lig kadrosuna girdi. Sandýklýspor maçý kadrosunda Fatih, Onur, Eray, Hakan Doðru, Akýn, Uður, Ýmam, Serkan, Eþref Korkmazoðlu, Emre, Furkan, Eþref Kolçak, Oðuzhan, Turgay, Kudret, Hakan Yaðmurkaya, Zafer ve Berat Ali yer aldý. Fahrettin Sayhan kadronun tek forvet elamaný olan Muhammet Fatih i ise Sandýklýspor maçýnýn kadrosuna almadý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda dün öðleden sonra açýklanan kadro iki saatlik iznin ardýndan lojmanda kampa girerek maç saatini beklemeye baþladý. Merve Taþ Görkemspor dan farklý baþlangýç: Ankara da baþlayan Bayanlar Bölgesel Lig grup maçýnda Gençlik Görkemspor ilk maçýnda Amasra Belediyespor önünde ilk yarýsýný 15-7 önde tamamladýðý maçtan lük skorla galip ayrýlarak iddialý baþladý. Görkemspor bugün Ankara Pasifikspor yarýn ise Keçörengücü ile yapacaðý maçlar sonunda 2. lige yükselen takým belli olacak. Soðuksu 11 lisans çýkardý BAL da yarýn temsilcimiz Osmancýkspor ile karþýlaþacak olan Soðuksu Yenicespor dün akþam mesai bitimine kadar sadece 11 futbolcuya lisans çýkarttý. Soðuksu takýmý Adem Yýlmaz, Bahtiyar Ekici, Berkay Akçin, Berktuð Tahmaz, Burak Çalman, Emre Akçin, Ferdi Eþsiz, Hakan Tedik, Okan Çekin, Onur Bekci ve Ömer Arslan a lisans çýkartýldý. Soðuksu takýmýnýn bugün yeni lisans çýkartamamasý halinde yarýn Osmancýkspor maçýna 11 kiþilik futbolcu kadrosuyla çýkmasý bekleniyor. SALON : Prof. Dr. Yaþar Sevim HAKEMLER : Sinan Yýldýrým, Deniz Öztürk. GENÇLÝK GÖRKEMSPOR : Erengül, Özgecen Uçar, Eda, Buse, Simge, Buket, Seyhan, Veda, Nimet, Ayça, Zuhal, Ýrem, Ceyhan, Özgecan Özbey, Nisan. Melda. AMASRA BELEDÝYESPOR : Buse Nil, Sevil, Gizem, Þeyma, Gamze, Hülya, Arzu, Seda, Leyla. ÝLK YARI : 15-7 (Gençlik Görkemspor) Bölgesel Bayanlar Hentbol Grup birinciliðinde temsilcimiz Gençlik Görkemspor ilk maçýnda Amasra Belediyespor u gibi farklý skorla yenerek iyi bir baþlangýç yaptý. Ankara da Prof Dr. Yaþar Sevim Spor Salonu nda oynanan grup maçlarýnda saat de Gençlik Görkemspor, Amasra Belediyespor ile karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk dakikadan itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Gençlik Görkemspor ilk yarýyý 15-7 önde tamamlarken maçtan da lük skorla galip ayrýlarak iyi bir baþlangýç yaptý. Gençlik Görkemspor u farklý galibiyete Simge nin 11 golle en fazla katkýyý veren isim olurken Özgecan Uçar ve Veda beþer golle takýmlarýnýn farklý galibiyetinde pay sahibi olurken Buket ve Seyhan dörder gol Buse ise iki golle katký verdi. Grupta dün oynanan ikinci maçta Ankara Gazi Pasifikspor, Keçiörengücü önünde aldýðý galibiyetle iddialý bir baþlangýç yaptý. Görkmespor grubundaki ikinci maçýnda bugün saat da Ankara Gazi Pasifikspor ile karþýlaþacak. Son maçýnda ise yarýn saat da Ankara Keçiörengücüspor ile mücadele edecek. Ankara da yapýlan ve dört takýmýn mücadele ettiði Bölgesel Grup birinciliðinde ilk iki sýrayý alan takýmlar direk olarak 2. lige yükselecekler. Üç grup merkezinde oynanan maçlar sonunda gruplarýnda üçüncü olan takýmlar arasýnda ise en iyi olan bir takým 2. lige yükselmeye hak kazanacak. Dün Ankara da ilk maçýnda Amasra Belediyespor u farklý yenen Görkemspor takýmý maçýn ardýndan toplu halde

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı