Akyaka Kent Konseyi Kuruldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akyaka Kent Konseyi Kuruldu"

Transkript

1 Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. OKTAY AKBAL AKYAKA HALK KÜTÜPHANESÝ NÝHAYET KENDÝ YERÝNE KAVUÞTU Yýl: 2 Sayý: 12 Mart 2009 Ücretsizdir AKYAKA OKTAY AKBAL HALK KÜTÜPHANESÝ KENDÝ YERÝNE TAÞINDI Kütüphanemizin kendi yerine kavuþmasý, yaklaþýk 3 yýllýk bir mücadele Önce, Belediye'nin bir odasý Ardýndan Amerika'da yaþayan deðerli bilim adamýmýz Porf. Dr. Metin Yersel'in evinde geçici bir konaklama Süre bitti, bitecek derken, arayýþlar, öneriler, görüþmeler Zaman-zaman, sanki gerçekleþmeyecek gibi görünüyordu Umutsuzluða kapýlýyorduk Eski Su Deposu mu?... Yoksa, Jandarmanýn boþalttýðý bina mý?.. Þuradaki eski ev, oradaki boþluk, buradaki yýkýntý mý, derken günler akýp gitti Sonunda, Akyaka'nýn yeni sakinlerinden bir gurup ülke sever el attý bu belirsizliðe Geçici konukluðumuzun bitmesine saatler kala, Solmaz ve Aydýn Turunç çiftinin sanki maraton koþusunda deðilmiþ de, 100 metre koþusunun son adýmlarýndaymýþcasýna canlarýnýdiþlerine takarak depara kalkýp, eþ-dost kaynaklarýný, kendi özel harçlýklarýný ekleyerek binanýn parasýný denkleyip, tapuyu halledip, ipi göðüslemeleriyle 2008 yýlý bitmeden AKYAKA OKTAY AKBAL HALK KÜTÜPHANESÝ kendi kalýcý yerine taþýndý Sað olsun, bize her konuda olduðu gibi, bu konuda da çok destek olan deðerli dostumuz, büyüðümüz Hamdi Yücel Gürsoy'un temsilcilerinden oðlu Erdinç Gürsoy ve yetkilisi Nurullah Gencel ile Ula Tapusunda iþlemleri yaparken Tapu Müdürü, Ýlçemizde bir derneðe, bir Sivil Toplum Kuruluþuna ilk kez bir tapu veriyoruz. Ýlçemizde bugüne kadar hiçbir derneðin mülkü olmamýþtý dedi. Bu ilk de bizim derneðimizin ve Halk kütüphanemizin onurudur diye mutluluðumuzu sizlerle paylaþýyoruz. Evet, bu kutsal iþin sonuçlandýrýlmasýnda, önümüze düþerek hamilik yapan baþta Solmaz veaydýnturunç çifti olmak üzere, Nuran ve Orhan Ýskit, Zeynep ve Fahir Berker, Ayda ve Ayhan Üstündað, Sevim ve merhum Adnan Pekman ve Betül Savaþ Hanýmefendi ile çeþitli maddi, manevi katkýlarýyla kampanyamýza omuz veren, dostlarýmýza, tüm Akyakalýlar, tüm kitapseverler, tüm genç kitap kurtlarý ve kurtçuklarý adýna gönülden teþekkür, teþekkür, teþekkür Bundan daha büyük bir hayýr ne olabilir acaba?... x x x Bir süre önce, bu köþedeki yazýlarýmdan ikisine GÖKOVALI OLMAK ve GÖKOVALI OLAMAMAK diye birer baþlýk atmýþtým ve demiþtim ki; Bir yerin gerçek insaný olmak için illa da orada doðmak, orada büyümek, orada evlenip çoluða-çocuða, tarlaya-topraða, hana-apartmana kavuþmak mý gerekiyor O yerin, o yörenin insanýna, çocuðuna, gencine sahip çýkmak, tarihini, kültürünü benimsemek, yörenin deðerlerinin yücelmesine katkýda bulunmak, bizatihi oralý olmak deðil midir Bu baþlýðý biraz daha geniþletirsek, MUÐLALI OLMAK, ANADOLULU OLMAK, TÜRKÝYELÝ OLMAK ve dahasý en doðru deyiþle, en genel anlamda TÜRK OLMAK, bana göre iþte böyle bir þey Öyle hiç kimse, ben yerliyim, sen yabancýsýn gibi bir ayrýmcýlýða kalkýþmasýn Ne mutlu, vatanýna, ülkesine, yöresine, insanýna, kültürüne ve geleceðine sahip çýkan insanlarýmýza Onlarý hiç unutmayacaðýz Gelecek kuþaklar onlarýn ýþýðýnda yollarýný bulacak Akyaka Kültür ve Sanat Derneði (AKS-DER)'nin, KAMPANYAMIZADESTEK OLANLAR Akyaka'da kurduðu Oktay Akbal Halk Kütüphanesi yeni mekanýna taþýndý. Genel olarak Ýstanbul'dan ve baþka þehirlerden gelip Akyaka'ya yerleþen, baþta Solmaz ve Aydýn Turunç çifti olmak üzere, Nuran ve Orhan Ýskit, Zeynep ve Fahir Berker,Ayda veayhan Üstündað, Sevim ve merhumadnan Pekman ailelerinin ve Betül Savaþ Hanýmefendinin baðýþlarýyla önderlik ettiði ve Ayla Akbal, Suzan ve Aziz Albek, Prof. Dr. Nezahat ve Sebahat Baydur, Prof. Dr. Sadun Ersin, Dr. Fatih Ýlikli, Y. Mimar Arman Bölgen, Mine Akbaþ, Öznur Boyacýoðlu, Dr. Renan Gedikoðlu, Hülya Tuncay, Katifa Yeniocak, Nurdan ve Eberhard Grumer, Kamuran Turunç, Gülsüm Terzioðlu, Sami Karaören, Mehmet Bildirici, Erhan Merdioðlu, Ayþe ve Atalay Tuna, Savaþ Özatalay, Ýnciser Kýrlý ve Ülkü Yaraþ gibi pek çok yakýn dostumuzun maddi-manevi katkýlarýyla omuz verdiði kampanyamýz baþarýyla sonucuna ulaþtý ve Ula ilçesinde ilk kez bir Dernek mülk sahibi oldu. 5 Ocak 2009 tarihinde yapýlan törenle yeni yerinde hizmete Halihazýrda kitaplýðýmýzda 5600 kitap bulunmakta olup, giren Kütüphanemizin açýlýþýna Gazeteci Yazar Oktay 372 kütüphane üyemiz bu kitaplardan yararlanmaktadýr. Akbal ve eþi Ayla Akbal, Ula Kaymakamý Ünal Çakýcý, 2008 yýlý itibariyle okunan kitap sayýsý 3750'ye ulaþmýþtýr. Muðla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Þener Oktik, Akyaka Belediye Baþkaný Ahmet Çalca, Yücelen Tesisleri Kurucusu Hamdi Yücel Gürsoy, Muðla Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ünal Türkeþ, Muðla Mimarlar Odasý önceki Baþkaný OlcayArýkan ve çok sayýda konuk katýldý. Ýþadamý Hamdi Yücel Gürsoy'un, Akyaka Kaya Sokak'ta yaptýðý binalar gurubu içinde yer alan daire, bir gurup kitapsever dostumuzun maddi katkýlarýyla AKS-DER adýna satýn alýnmýþtýr. Akyaka Kent Konseyi Kuruldu Akyaka Kent Konseyi kuruluþ toplantýsý tarihinde proje ofisi toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Genel kurul üyelerinin belirlendiði toplantýda, yürütme kurulu üyeleri seçimi yapýldý. 16 adayýn yer aldýðý seçimde 7 asil, 7 yedek üye seçildi. AKYAKA KENT KONSEYÝ YÜRÜTME KURULU ADI SOYADI 1 NURGÜN OKTÝK 2 TEOMAN ÜNÜSAN 3 CAN GÖRGÜN 4 FÝKRET UZUNHASAN 5 SERDAR DENKTAÞ 6 AYDIN TURUNÇ 7 ÇAÐLAR BOZKURT

2 Sayfa 2 DÜÞÜNÜRLER - DÜÞÜNCELER KÖY ENSTÝTÜLERÝ Cafer Arslan Dost toplantýlarýnda. Sohbetlerde ülke sorunlarý ve çözümleri tartýþýlýrken ilk akla gelen çözüm önerilerinden biri 'KÖY ENSTÝTÜLERÝ' (KE) olur. Bu bir gerçektir. Onun içindir ki KE güncelliðini yitirmemektedir. Unutturulamamaktadýr. Ancak, KE'nin yeterince tanýndýklarýný, bilindiklerini söyleyemeyiz. KE'ne karþý yürütülen ve kapanmalarýyla sonuçlanan olumsuz kampanyalarda dikkate alýrsak, bilinenlerin doðruluðundan kuþku duyarýz. KE uygulamasýnýn baþladýðý 1935'ler Türkiye' sine nasýl gelindiðine bir göz atalým: 1912 Balkan Savaþýný ve 1876 dan baþlayan göçleri; 1914 Birinci Dünya Savaþýný; Ýstiklal Harbi (Türk Mucizesi) ni; 'lerin Ekonomik Bunalýmý'ný; Ýki çok partili hayata geçme deneyimini ve iç karýþýklýklarý yaþamýþ; Þimdi de 2. Dünya Savaþý hazýrlýklarýnýn yaþandýðý bir Türkiye. Genç Cumhuriyet Türkiye'si. Baðýmsýzlýk kazanýlmýþ, ekonomi çok zayýf. Sanayileþmekten nasibini Milletin gerçek efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. karþýsýnda konuþma yetisini kazanmalarýnda, demokrasi almamýþ, nüfusunun % 80 inden fazlasý köylük bölgelerde Saffet ARIKAN, bu amacý gerçekleþtirebilecek bir eðitici- kültürünü edinmelerinde etkili olurlar. yaþayan bir toplum. yönetici arar. Bulur da; Ýsmail Hakký TONGUÇ Ýlköðretim KE'nin eðitim programlarýnda türkçe, müzik ve askerlik KÖYLÜ: Genel Müdürü yapýlýr. dersleri aðýrlýklýdýr. Osmanlý döneminde, kazandýðýndan fazlasýný (istendiði Ancak, dünya 2. Dünya Savaþý atmosferine girmiþtir; Askerlik dersine verilen önem.dünya savaþýnýn devam kadar) aþar (vergi) vermek zorunda kaldýðý için çoðu yoksul ülkemiz öncelikle savunma gereksinimlerini etmekte olmasýna baðlanabilir. Türkçe ve müzik çiftçilikten de vazgeçen köylü karþýlamalýdýr. Eðitime ayrýlabilecek para kýsýtlýdýr. derslerinin ifade yeteneðinin artýrýlmasýna ve Topraðýn baðrýnda sýradaðlar gibi duran; bitip- Zamanda kýsýtlýdýr ama bu iþ hayatidir. Öncelikle, köye öðretmenliðe yöneliktir. tükenmeyen savaþlarda asker köylü öðretmen (KÖYÖÐRETMENÝ) yetiþtirilmelidir; Öðrenciler ikinci ders yýlýndan itibaren gidecekleri köyü ve Aþiretin ve aþiret baþýnýn isteklerini kabullenmek zorunda Devlet fakir, 2. Dünya Savaþý kapýdadýr. gereksinimlerini tanýmaya baþlarlar. Kendilerini ona göre kalan köylü Açýlacak Öðretmen Okullarýna alýnacak yeterli sayýda hazýrlarlar. Aðanýn eline bakan köylü. öðrenci yoktur. USTAÖÐRETÝCÝLER: Ýlk adým:köyeðýtmenlerý : KE'nde eðitim görevlilerinin dýþýnda kendi alanýnda üstün 1937'de çýkan yasa Nüfuslarý öðretmen gönderilmesine becerisi olan yeteneklerden, Usta Öðretici olarak elveriþli olmayan köylerin eðitim-öðretim iþlerini görmek, yararlanýlýr. Bu bir arcý veya bir balýkçý olabileceði gibi iyi tarým iþlerinin teknik bir biçimde yapýlmasý için köylere zeybek oynamasýný bilen bir efe yada Aþýk Veysel (köylülere olmasý gerekir)rehberlik etmek üzere Köy ÞATIROÐLU gibi bir saz ustasý da olabilir. Böylece Eðitmenleri görevlendirilir der. öðreniciler iþi ustasýndan öðrenmiþ ve uygulama becerisini Askerliðinde rütbe almýþ (erbaþ) kiþilerden terhis olan ve de kazanmýþ olurlar. isteyenler 6-9 aylýk bir kurstan geçerek eðitmen olurlar. Köyüne dönen eðitmen, öncelikle, okul olarak BAZI ÖZELLÝKELER. kullanabileceði bir bina (salon da olur) bulur ve okul KE Uygulamasý her yönü ile Türk Milli Eðitiminin açar. Eðitmen 4. sýnýfa kadar okutur. baþardýðý bir sistemdir. Eðitmen, çocuklarý okutmakla kalmaz; tarým alanýnda Ýþ Ýçinde Eðitimi düþünenler olmuþ, ancak bizim öðrendiði yenilikleri de köylüye öðretir. eðitimcilerimiz programlamýþ ve uygulamýþtýr. Dünya KÖY ENSTÝTÜLERÝ eðitimcilerince de takdir edilmiþ bir sistemdir. 17 Nisan 1940 tarýhýnde çýkarýlan kuruluþ yasasý Köy Enstitüye alýnan öðrenici saðlýk yada ahlaksýzlýk nedeni Öðretmeni ve köye yarayan diðer meslek uzmanlarýný dýþýnda okulca dýþlanmaz. Öðretmen olmazsa Köy Saðlýk yetiþtirmek üzere tarým iþlerine elveriþli arazi bulunan Memuru, Köy Ebesi, Kooperatifçi olur. Ya da, bir sanat yerlerde Milli Eðitim Bakanlýðýnca Köy Enstitüleri açýlýr edinir der. Ders dýþý çalýþmalar (tarým-teknik-hayvancýlýk zanaatlar) Köyüne gelen devlet görevlisini ve binitini yediripalanlarýnda birer merkez (koordinasyon merkezi ) olarak KE birbirleri ile de iþbirliði yaparlar. Öðrenciler, sýnýfça KE, bölgelerinin eðitim, ekonomi ve sosyal geliþim üretime dönüktür ve üretilenler okulca tüketilir. içirmek, barýndýrmak ve güvenlik içinde gideceði köye ulaþtýrmak zorunda olan köylü öngörmüþtür. Eðitim-öðretimin yaný sýra, tarým örgütleri yeni açýlan Enstitüye gönderilirler. Sýnýf o yaz dönemi Bilim ve teknikten yoksun,ilkel yöntemlerle üreten; bilisiz, ile iþbirliði yaparak, tarým teknikleri ve kooperatifçiliðin çalýþmasýný o okulun inþaatýnda yapar. Bu nedenlerle KE yoksul,geleneklerle yaþayan yeniliðe kapalý bir köylü... geliþtirilmesine önayak olacaklardýr. Ekonomik kuruluþlardýr. Baþka Enstitülere çalýþmaya Devletin hizmetlerinden de payýný alamayan bir köylü: 1937 yýlýnda Kýzýlçullu (Ýzmir),Çifteler /Eskiþehir), giden öðreniciler o bölgeyi, o bölgenin kültürünü (adet- % 20 insanýmýzýn yaþadýðý kentlerde öðrenci, Gölköy (Kastamonu), Kepirtepe (Kýrklareli), Köy anane) folklorunu (milli oyunlar, türküler) öðrenirler; sýnýflý ilkokul.ve öðretmen var. Öðretmen Okullarý (giderek, KE) açýlýr. Açýlýþlar, 1946 kendi bölgelerinin folklorunu da onlara öðretirler.bu yaz % 80 insanýmýzýn yaþadýðý köyün yalnýzca yýlýna kadar devam eder ve KE'nin sayýsý 21'e ulaþýr. çalýþmasýný yapan sýnýf Yurt Gezisi ne hak kazanýr 'inde (çoðu 3 sýnýflý) ilkokul, öðretmen, Tamamýnda 2. Dünya Savaþýnýn devam ettiði bu yýllarda O yýl 3 B sýnýfý Dicle (Diyarbakýr) Köy Enstitüsünün öðrenci var. Köylü çocuklarýnýn % 78 i okula in üzerinde de Ýlkokul açýlmýþtýr. inþaatýna katýlmýþtý. Gýdenlerýn anlattýðý Eskiþehir'den gidemiyor. Diyarbakýr'a..AmanAllah'ým, o ne sýcaktý. Ancak, kurulan Gökova ' da da durum farklý deðildir. Sadece Yazýlýtaþ KÖYENSTÝTÜLERÝNDE EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM arkadaþlýklar, birlikte çalýþmanýn ve baþarmanýn coþkusu mahallesinde 1928 yýlýnda açýlan üç Sýnýflý Ýlkokul vardýr. KE'ne, köy çocuklarý alýnýr. Çocuk saðlýklý ve en az üç unutturdu her þeyi. Onlar bize deliloyu, tamzarayý 4 ve 5. sýnýflarý okumak için en yakýn yer Ula'dýr. yýllýk okul, çýkýþlý olmalýdýr. Üç sýnýflý okuldan gelenler, öðrettiler bizde onlara harmandalýný, serenler zeybeðini.. O zamanda bu günkü tarýmsal ürünler üretilmektedir. ilkokulu hazýrlýk sýnýflarýnda tamamlarlar. Sonra Köy Dönüþ daha renkliydi. Önce Ankara'yý gezdirdi Ancak, önceleri yerli Rumlar tarafýndan çoðunlukla Enstitülü olur ve beþ yýllýk öðrenime geçerler. Yýlýn onbir öðretmenimiz. Hasanoðlan Yüksek Köy Enstitüsünü de adalara pazarlanan ürünleri, onlarýn yokluðunda ayý eðitim kesintisiz devam eder. Beþ yýllýk öðrenim gezdik Sonra ver elini Ýstanbul Biz (deniz görmemiþler ) pazarlamak zordur. Çünkü, ulaþým güçlükleri vardýr. süresinde; için Haydarpaþa garýný ve denizi bir arada görmek ömre Rumlarýn göçmesiyle zanaat ve ticaret yaþamý da yok 114 hafta Kültür dersleri, bedeldi doðrusu. Sonra da Topkapý Sarayý Oradan düzeyine inmiþtir. Toplumumuz zanaat ve ticarete ilgi 58 haftatarým ve Hayvancýlýk dersler, döndük. Üstümüzde boz urbalarýmýz, ayaðýmýzda göstermemiþtir aslýnda.. 58 haftateknik ders ve çalýþmalara ayrýlmýþtýr. postallarýmýz, sýrtýmýzda battaniyelerimizle uygun adým Ülkemizde, sosyal yapý da eðitim ve ekonomiden farklý Okul Yönetimi derslerin daðýlýmýný, Tarým, Hayvancýlýk Galata Köprüsü'ne. Herkes bize bakýyor. Biz de tutturduk deðildir: Aþiret düzeni, aðalýk, þeyhlik, dini baskýnýn ve Teknik derslerinin konularýnýn belirlenmesini bölgenin Ziraat Marþý'ný: isterileri yaþantýyý þekillendirmektedir. Padiþahýn tebaasý yapýsý ve gereksinimlerini dikkate alarak yapar ve Sürer eker biçeriz, güvenip ötesine henüz Cumhuriyet'in vatandaþý olamamýþtýr. uygulanmasýný saðlar. Özetle, okul yönetimi program Milletin her kazancý, milletin kesesine belirleme ve uygulamada yetkilidir. Örneðin,Aksu Toplandýk baþ çiftçinin,atatürk'ün sesine, Kurtuluþ Savaþýný verenler, Müdafaa-i Hukuk KE (Antalya) Arifiye KE ( Kocaeli)'nde balýkçýlýk, Toprakla savaþ için ziraat cephesine. Cemiyetlerini birleþtirebilmiþler ama, vatandaþlýk Çifteler KE'nde hayvancýlýk ders olarak okutulur. Biz ulusal varlýðýn temeliyiz, köküyüz. bilincini oluþturamamýþlardýr daha. Cehalet ve ekonomik KE'nde hemen bütün hizmetler, öðrenciler tarafýndan Biz yurdun öz,sahibi, efendisi köyüyüz güçsüzlük yenilmeden kurtuluþ tamamlanamayacaktýr. yapýlýr. Öðreniciler bütün hizmetlere katýlýrlar. Her Atatürk, bir silah arkadaþýný (Saffet ARIKAN) Milli haftanýn son günü yapýlan toplantýda hafta,içinde yapýlan Kaynaklar: Eðitim Bakaný yapar ve O'ndan, köylünün cehaletten iþler ve yapanlar deðerlendirilir-eleþtirilir. Eleþtiriler, 1.Gökova ile ilgili bilgiler emekli öðretmen Ali Akan'dan kurtulmasý, çaðý ve çaðýn deðiþikliklerini yakalamasý, yöneticiler dahil herkesi kapsar. Sözün özü ÝMECE edinilmiþtir. modern üretim tekniklerini öðrenmesi ve uygulamasýný ÇALIÞMASI, ELEÞTÝRÝ -ÖZELEÞTÝRÝ esastýr. Bu 2.Köy Enstitüleri Ögretim Programlarý, A. Ferhan saðlayacak bir çalýþma yapmasýný ister. O'na göre toplantýlar öðrenicilerin öz güvenlerini artýrmada, toplum Oðuzkan, Kocatepe Üniversitesi

3 Sayfa 3 BELDEMÝZ AKYAKA YEREL YÖNETÝM ÝLKELERÝ Akyaka Yerel Yönetimi, çalýþmalarýnda Akyakalýlarýn geniþ katýlýmý uyar. Yerel Yönetim, Azmaklar, kýyý, orman ve çevrenin yanýnda, tarihi ile oluþturulan 'Akyaka Vizyonu' nu temel alýr. Vizyon deðiþikliði, ve mimari deðerlerin korunmasýna yüksek önem verir. Bu konularda yerel yönetim deðiþikliði ile deðil, ancak Akyakalýlarýn demokratik uzman kurum ve kuruluþlarýn katkýsý ile yönetim planlarýnýn ve yaygýn katýlýmýnýn saðlandýðý karar alma süreçlerinde gerçekleþir. oluþturulmasýný hedefler. Zorunlu imar deðiþiklik planlan, gerekçeleri Akyaka Vizyonu «Doðaya saygýlý, mimari yapýsýný koruyan, ile birlikte mutlaka halka önceden duyurulur, uzman görüþlerine de hizmet altyapýsý güçlü, sürdürülebilir ve alternatif turizme baþvurarak kamuoyunda yeterince tartýþýlmasý saðlanýr, halk toplantýlarý odaklý, insanlarýn birlik ve beraberlik içinde ortak hareket ve anket çalýþmalar ile halkýn onayý aranýr. edebildiðiakyaka þeklinde belirlenmiþtir. Turizm: Doðal ve kültürel deðerlerimizi koruyarak, sürdürülebilir turizm Akyaka'nýn seçilmiþ yerel yönetim üyeleri, Akyaka Vizyonu'na anlayýþýný benimser. Turizm alanýnda çalýþan kuruluþlarýn birlikte ve uygun olarak, çalýþmalarýnda 'Akyakalýlarýn Ortak Aklý'nýn ifadesi ilkelere uygun projeler geliþtirmesine destek verir. Akyaka'nýn turizm olarak belirlenen aþaðýdaki ilkeleri benimser: amaçlý tanýtýmýnda yalnýzca doðal güzellikler deðil, Akyaka Vizyonu ve ortak akýl ile hareket eden Akyakalýlarýn oluþturduðu Kent Kültürü KararAlma Süreçleri: vurgulanýr. Kentsel ve bölgesel bazda yapýlan ve geleceði etkileyecek önemli projelerde halk, kent konseyi ve diðer sivil toplum kuruluþlarý, Kültür, Sanat, Spor: üniversiteler, meslek odalarý gibi uzman kuruluþlarýn görüþüne Kültür, sanat, spor etkinlikleri için ihtiyaç duyulan alt yapý eksiklerini baþvurur, kararlar en genel katýlýmla alýnýr. Kadýnlarýn, gençlerin ve gidermek için çalýþýr. Bu alanlarda çalýþan ticari ve resmi kurumlarýn, çocuklarýn karar alma süreçlerine katýlýmýný destekler. sivil toplum kuruluþlarýn birlikte projeler geliþtirmesine destek verir. Hemþerilerin kültür, sanat, spor alanlarýnda bireysel geliþimlerine Hizmet Kalitesi: destek verir. Ulusal ve uluslar arasý sanat, kültür, spor ile bilim Akyaka Yerel Yönetimi, karar alma ve bütçe harcamalarýnda alanlarýnda atölye çalýþmalarý, gençlik kamplarý, sempozyumlar, saydamlýk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimser. Kural ve konserlerin organizasyonunda etkin rol alýr. yasalarýn uygulanmasýnda, hizmetlerin sunumunda vatandaþlara eþit davranýr, ayrýmcý davranmaz. Belediye, tüm personeli ile vatandaþýn SosyalYardýmlaþma: hýzlý ve kaliteli hizmet almasýný ilke edinir. Vatandaþýn bilgi edinme Yoksul, bakýma muhtaç ve kimsesiz vatandaþlarýn yaþam kalitelerinin hakkýna saygý gösterir ve taleplerine yasal süresini geçirmeden en iyileþtirilmesine, hemþerilerin meslek, sanat ve beceri kurslarý ile kýsa zamanda cevap verir. bireysel geliþimlerine, ihtiyacý olan öðrencilerin okul-aile birlikleri aracýlýðý ile eðitimlerini daha iyi koþullarda alabilmelerine destek olur. HizmetAltyapýsý: Sokak Hayvanlarý veyaban Hayatý: Katý atýk ve çöp toplama, kanalizasyon ve arýtma sistemi, içme suyu Akyaka Yerel Yönetimi yaban ve sokak hayvanlarýnýn dostudur. þebekesi, enerji gibi temel hizmet konularýnda olabildiðince Hayvan sevgisinin insan mutluluðunu artýran önemli bir unsur yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayanan, verimli altyapýlarýn olduðunun bilincindedir. Hemþerilerin yaban hayatý konusundaki oluþturulmasýna önem verir ve uzun erimli geliþim planlan oluþturur. bilincinin yükseltilmesine önem verir. Hayvan haklarýna saygýlýdýr. Akyaka'da sokak hayvanlarýyla insanlarýn birlikte mutlu ve huzurlu bir Çevre ve Mimari: yaþama ortamý oluþturabilmeleri için sivil toplum kuruluþlarý, hayvan Çevre ve mimari ile ilgili kanun ve yönetmeliklere taviz vermeksizin dostlarý ile birlikte çalýþýr. YEREL SEÇÝMLER YAKLAÞIRKEN Daha önceki sayýlarýmýzdaki beldemizin kalkýnma geliþim ve eylem Adaylarýmýzdan bekler, baþarýlar dileriz. baþyazýlarýmýzda, Akyaka-Gökova havzasý planlarýný yerel yönetim ile birlikte Adaylarýmýzýn kýrýcý olmayan bir seçim hakkýndaki görüþlerimizi, Belediye hazýrlamak; bu planlarýn hayata kampanyasý yürüteceklerine inanmaktayýz. Baþkanlarýndan beklentilerimizi, geçirilmesine ve sürdürülmesine destek Her yarýþmanýn TEK galibi olur. Akyaka'mýzýn bizlere olumlu ve olumsuz saðlamak; yerel demokrasinin geliþim ve Hepsi Akyaka'nýn ve bu yörenin evladý olan gelen yanlarýný, defalarca, belirtmiþtik. yerleþimine katkýda bulunmak amacý ile Adaylarýmýzýn ve onlarý destekleyenlerin, Akyaka dýþýnda da daðýtýlan Bültenimizi Akyaka'lýlarýn " Ortak Aklý "ný temsil etmek farklý politik görüþlerde olsalar bile seçim okuyanlar bu görüþlerimizi bilmekte ve üzere kurulmuþtur. sonuçlarýný kendilerine yakýþýr bir olgunlukla çoðunlukla da katýlmaktadýrlar. Akyaka Kent Konseyi Yürütme karþýlayýp, seçim sonrasýnda Akyaka'mýzýn Bilindiði gibi, Akyaka Kent Konseyi, Kurulunca hazýrlanmakta olan ve daha iyiye ve güzele gitmesi için güçlerini duyurusunda da açýklandýðý gibi, Akyaka'nýn seçimlerden önce kesinleþip açýklanacak " birleþtireceklerinden eminiz. kent sorunlarýnýn çözümüne çaðdaþ bir Akyaka Yerel Yönetim Ýlkeleri'ni " þimdiden ÖNCE AKYAKA yaklaþým; karar alma süreçlerine benimseyip uymalarýný; hatta uyacaklarýný Akyaka'lýlarýn katýlýmýný saðlamak; taahhüt etmelerini, Belediye Baþkan Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Akyaka Kent Konseyi Çalýþma Gruplarý Akyaka Mimarisi, Kent Düzenlemeleri Çalýþma Grubu Sanat Sokak Çalýþma Grubu Azmak ve Kýyý Kullanýmlarý Çalýþma Grubu Çevre, Temizlik Çalýþma Grubu Sokak Hayvanlarý Çalýþma Grubu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Çalýþma gruplarý, düþüncelerin geliþtirildiði, ortak aklýn oluþturulduðu, çözüme yönelik eylemlerin ve önceliklerinin belirlendiði üretim platformlarýdýr. Çalýþma grubu üyeleri gönüllülük temelinde birlikte, belirli konu, alan ya da sorunda kapsamlý çalýþmalar yürütürler. Çalýþmalarda yer almak ya da yeni çalýþma gruplarýnýn kurulmasýný önermek için lütfen web sitemizi ziyaret edin ya da bize gönderin.ayrýca oluþturduðumuz blogda her konuda düþüncelerinizi paylaþabilirsiniz. web: blog:

4 Sayfa 4 ÇOCUK ÝKÝNCÝ YARIYIL BAÞLADI KÝTAP KURTLARI ÖDÜLLERÝNÝ ALDI kuþaklarýn yetiþmesine katký saðlamaktýr. Yine ikinci bir hedefimiz, kütüphanemize gelen, bizimle sýcacýk sevgilerini paylaþan bütün çocuklarýmýzý ödüllendirmektir. Bu konuda bugüne kadar destek veren ve bundan sonra da destek verecek olan tüm kiþi ve kurumlara þimdiden teþekkürler. HÜSNÝYEYENÝKEÇECÝ 23 OCAK Cuma günü okullar yarýyýl tatiline girdi. Biz de Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak, bu karne gününde de çocuklarýmýzýn heyecanýný paylaþmak istedik. Artýk geleneksel hale gelen 'EN ÇOK KÝTAP OKUYAN' öðrencilerimize ödüllerini verdik. Hedefimiz daha çok okuyan, araþtýran ve düþünen ÇOCUK PARKI Her sabah giderdim ben. Ýçimde bir kýpýrtý, bir heyecan. Uzaktan gelirdi sesleri çocuklarýn Baþlardý benim de kahkahalarým.. Ýþte kýrmýzý salýncaðým. Nerde benim kaykayým. Kimi tanýrým ki havalardayken Tahtýravallide yükselirken. Tam o sabah ses yoktu. Pazardý günlerden, hava bulutluydu. Her yer duman, topraktý. Sýkýca tuttum annemin elini. Yoktu artýk kýrmýzý salýncaðým. Ya kendimden geçtiðim kaykayým Yükselince kahkaha attýðým oyuncaklar Artýk hayaldi bu kaldýrdýlar parkýmý YELÝZ DEMÝR Cahit Belkýs Güneyman Ýlköðretim Okulu Sýnýf : 7 KÜTÜPHANE Onun gibisi var mý? Baþkasý uyar mý? Sevgi dolu bakýþý Yürekten yaralar mý? Arkadaþlar, aile, dost Bazýsý öðretmen, bazýsý pilot Aç, oku, yine kapat Takarlar bazýsý kravat. Ýki kapak arasýnda Bütün bilgi bir arada Kitaplarý alan koþar oraya Koþuþtururlar oraya buraya Kardeþtir oradaki kitaplar, Tek tek kelimeleri sýralar Dört köþeli odalar Birbirini kovalar ÖZLEM ÖNER TATLI YIL ÖDÜLLÜ ÞÝÝR Yýl bitti, dert gitti. Heyecanla beklediðimiz yýl, Uður, mutluluk, gelsin huzur Bütün bir yýl, Afacan gülümsemeler, mutluluk dolu kalpler, Elveda 2008, hoþ geldin Bilgi kapýsý araladýnýz güzel gülüþlerle, Mutluluktan bir eser Sýkýþýverdi kalbimiz, Bir ucuna neþe, Etrafta gülücükler, hoþ bir bahar. Çiçek kokusuyla dolmuþ bilgi yuvasý. Sorularýn cevaplarýyla aydýn yüreðimiz, Mutluluk çeþmesinden aktýnýz, Sýcacýk yüreðinizle ýsýttýnýz bizi. O kalp bütünken 6'ya böldünüz. Hepimize yetti. Masallarýnýz içinde düþlere girdik. Masal sýrlarýn dünyasý Pýrýltýlar gönlümüzde yer etsin Acý, mutsuzluk, hüzün, kalbimizin, En derininde son bulsun Tatlý yýlda, tatlý tatlý gülümseyin de kalsýn acý, hüzün, 2009'a gelsin mutluluk neþe. YENÝ YIL HERKESE MUTLU OLSUN. ECEM ÝREN SÜLLEN 5/A KAPI MAGDASZABO Yapý KrediYayýnlarý YAZAR Macaristan-Debrecen. Macaristan'ýn siyasi çalkantýlarý içinde savrulmuþtur. Macar Ed. öðretimi almýþ, 1958'de yazdýðý eseri, Fresco ile büyük baþarý saðlamýþ ve ödüller birbirini kovalamýþtýr. Eserleri otuz dile çevrilmiþtir. Kapý- otobiyografik unsurlar taþýyan ve Fransa'nýn en saygýn Femina ödülünü almýþ bir eser. KÝTAPTAN:..Baþörtüsünü gözünü gölgeleyecek biçimde baðlýyordu. Gözlerinin mavi olduðunu daha sonralarý keþfettim. Saçlarýnýn rengini de öðrenmek isterdim, ne var ki kendini bildi bileli saçlarýný hep örtmüþtü. (S- 10)..Benden bu denli farklý olmasýna karþýn nasýl oluyordu da bana bu kadar baðlanabiliyordu? Benim neyimi sevmiþti, bunu anlayamamýþtým doðrusu Daha o zamanlar gençtim, baðlýlýðýn bu denli mantýk dýþý, ölümcül ve güvenilmez bir duygu olduðunu derinlemesine incelememiþtim. (S.75) GÖRÜÞ: Bir yazar ve ona ev iþlerinde yardýmcý olan yaþlý bir kadýn. Önce birbirlerini anlamayan, ancak zamanla baþýna buyruk, kendine özgü, çözülemez gibi görünen bir yardýmcýyla, genç bir entelektüel arasýndaki tutkulu iliþkiyi, son derece akýcý bir dille anlatan çok hoþ bir eser. Bilge yardýmcý Emerenc, size yaþama, sanata, ölüme dair çok þey öðretecektir. DERLEYEN: Em. Ed. Öðr. GÜLCAN KULBUL EVÝM Benim bir evim var Ýki katlý. Üst katta ev sahibimiz, Alt katta biz Ben evimi çok severim. Banyosunu mutfaðýný, Çocuk odasýný, salonunu, Ailemle paylaþýrým. Evi paylaþmak Çok zevkli. Evde iþbirliði Hep yaparýz. Biz evimizde, Mutlu mesut yaþarýz. Ev sahiplerimizle Hep yardýmlaþýrýz. KÝTAPLARI YAÞAMAK ÖYKÜ MEYRA MAVÝ 5/A

5 Sayfa 5 GENÇLÝK SANAT VE KÜLTÜR DÜNDEN BUGÜNE KADINLAR GÜNÜ Kadýnlar tüm dünya da olduðu gibi ülkemizde de 8Mart'ta eþitlik isteklerini yüksek sesle dile getiriyorlar. Ýlk kez 1921 yýlýnda 'Emekçi Kadýnlar Günü'olarak kutlanmaya baþlayan 8 Mart,1975 yýlýnda daha yaygýn olarak kutlandý ve sokaða taþýndý. Dün olduðu gibi bugün de kadýnlarýmýz eþitlik için, baðýmsýzlýk için, politik haksýzlýklarýn ortadan kalkmasý için, daha iyi yaþama ve çalýþma koþullarý Modern eðitimin ana vurgusu zihnin tomurcuklanmasý üzerinedir. Kendimizi ve bizi kuþatan dünyanýn her ayrýntýsýný, her yönünü kurcalayýp sorular sorar, bütün bunlarý günün birinde anlayabileceðimizi umarýz. Ne var ki bu süreç, bir çocuðun masum sorgulamasýna benzemez, çünkü çevremizdeki her þey, sistemin baþarýsýnýn bir kanýtýdýr: Deðerli bir meslek, soylu bir ruh, toplumsal saygýnlýk. Bazen aklýn ve düzenin içerisinde kaybolsa da, içimizdeki bir þeyler her seferinde yeniden su yüzüne çýkmýþ, yeni sesler benzer þeyleri söylemeye baþlamýþtýr. elde edebilmek için çalýþýyor. Beldemiz Akyaka'da da 8 Mart Pazar günü saat 13'de Atatürk Meydaný'nda toplanan kadýnlarýmýz, anýta çelenk koydular, saygý duruþunda bulundular. Daha sonra kadýnlarýmýzýn her fýrsatta dile getirdikleri 'SPOR ALETLERÝ'nin açýlýþ törenini gerçekleþtirdiler. Kadýnlar Günü etkinlikleri Ottoman Otel'de yapýlan konuþma, þiir ve eðlence ile devam etti. Bence günün en keyifli yaný Muðla Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapýlan 'KADINA DAÝR' þiir gecesi idi. Bize bu olanaðý saðlayanlara teþekkürler. Savaþlar olmasýn, çocuklar ölmesin. HüsniyeYenikeçeci. MODERN TOPLUM VE KADIN Bu yüzyýlýn kadýnlarý, baský ve köleliðin hüküm sürdüðü uzun bir yer altý döneminden çýkarak kadýnlarýn ikincil önem taþýdýðýna inandýklarý bir doðal kaynaklara göre yaþama, bu yöneliþin doðal toplumsal sisteme geçmiþlerdir. Kadýnlar, çok uzun ifadelerinden bazýlarýdýr. Doðal olana geri dönüþ süre baský düzeni yaþamanýn etkisiyle, kendi deðiþim arayýþlarýnýn gerisinde, kadýnlarýn dünyevi ve ruhsal yeteneklerini unutmuþ dahi olmaktadýrlar. Bugün de alanlara egemen olduðu bir çaðýn esrarýna geri dönüþ egemen sistemlerin makul yöntemlerini arayýþlarý yer almaktadýr. Eski bir çiftçi atasözü; benimsemektedirler. Oysa daha doðal pek çok Saman biçmenin, ananýn saçlarýný taramak yaklaþým keþfedilmeyi beklemektedir. Günümüzde olduðunu ifade etmektedir. kadýnlara seslenen pek çok yazýlý ve görsel malzemenin bulunmasý, kadýnýn daha büyük bir Ýnsanlýk tarihinde kadýnlarýn önüne çýkan zorluklar özgürlük arayýþýnýn göstergesidir. Kadýn, bugün, ve fýrsatlar her zaman çok büyük olmuþtur. Dünyanýn hakkýnda aslýnda az þey bilinen esrarengiz bir güçtür. her yanýnda görülen kökten siyasal ve toplumsal Bu esrar, eski kültürlerden yakýn tarihe kadar deðiþimler, alýþýlmýþ, geleneksel kadýn rollerinin korunmuþtur. O, insanoðlunun, hayvanlarýn ve çözülmesine yol açmýþ, kadýnlarý evlerinden ve bitkilerin, yeryüzünün ve gökyüzünün, ölümün ve çiftliklerinden çýkmaya, yaþamlarýný kentlerde yeniden doðuþun anasýdýr hem ýþýk hem karanlýk, sürdürmenin yollarýný bulmaya zorlamýþtýr. Yine hem çocuk hem yaþlý, hem barýþ hem savaþtýr. tarihte hiçbir zaman bu kadar çok sayýda kadýn, olgunluk dönemine bu kadar saðlýklý girmemiþ, Kendimizi tarihin belli bir noktasýnda, þimdi kim kendi doðasýný inceleme, çevresindeki toplumsal ve olduðumuzu anlamak için geçmiþte kim siyasal yapýlarý etkileme özgürlüðüne ve olduðumuzu yeniden düþünme gereðini olanaklarýna sahip olmamýþtýr. Bu, tarihte zaman hissettiðimiz bir noktada buluyoruz. Ýnsanlýðýn zaman iþgale karþý direnen bir baðýmsýzlýk kendini yeniden tanýmlama sürecinde eski ile yeni mücadelesine bilfiil cephede yer almak þeklinde de zaman zaman bir araya gelmekte, bu eski ile yeninin olabilir, ardýndan yeni kurulan bir devletin bir araya gelmesi, günümüzde olduðu gibi birtakým meclisinde bizzat yer almak þeklinde de. karþýlaþtýrmalara yol açmaktadýr. Türk Kadýný, yerlerde sürünmeye deðil, Bu kýyaslama sürecinde son yýllarda yeryüzünün omuzlarda taþýnmaya layýktýr. özüne dönme konusu büyük ilgi çekmektedir. Mustafa KemalAtatürk Hayatlarýmýza farklý bir açýdan bakmaktayýz. Hayatý Dilek Demirel yok etmek yerine ona saygý gösterme anlayýþý hakim olmaktadýr. Saðlýklý besinler, doðal yaþam tarzlarý, Muðla Üniversitesi Doktora Öðrencisi KADINLARIMIZ Toprak öyle bitip tükenmez, /daðlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile eriþemeyecekti. Kaðnýlar yürüyordu yekpare meþaleden tekerlekleriyle Ve onlar ayýn altýnda dönen ilk tekerlekti. Ayýn altýnda öküzler baþka ve çok küçük bir dünyadan gelmiþler gibi ufacýk kýsacýktýlar ve pýrýltýlar vardý hasta kýrýk boynuzlarýnda ve ayaklarý altýndan akan toprak, toprak, ve topraktý. Gece aydýnlýk ve sýcak ve kaðnýlarda tahta yataklarýnda koyu mavi humbaralar çýrýlçýplaktý. Ve kadýnlar birbirlerinden gizleyerek bakýyorlardý ayýn altýnda geçmiþ kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadýnlar bizim kadýnlarýmýz: korkunç ve mübarek elleri ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamýz, avradýmýz, yarimiz ve sanki hiç yaþanmamýþ gibi ölen ve soframýzdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve daðlara kaçýrýp uðrunda hapis yattýðýmýz ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koþulan ve aðýllarda ýþýltýsýnda yere saplý býçaklarýn oynak, aðýr kalçalarý ve zilleriyle bizim olan kadýnlar, bizim kadýnlarýmýz þimdi ayýn altýnda kaðnýlarýn ve hartuçlarýn peþinde harman yerine kehriban baþlý sap çeker gibi ayný yürek ferahlýðý, ayný yorgun alýþkanlýk içindeydiler. Ve onbeþlik þarapnelin çeliðinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayýn altýnda kaðnýlar yürüyordu Akþehir üzerinden Afyon`a doðru. Nazým Hikmet Ran YÜKSELECEK 6. YAPITIYLA YOLDA Muðlalý olmasýna karþýn yurt çapýnda ünlenen þair Yükselecek Demirel, 6. yapýtý Baran'ý kýsa bir süre içinde yurt düzeyinde okurlarýna sunacak. Bundan önce, Ýki Elin Sesi, Dost Türküsü, Közden Küle, Küldeste ve Cansuyu adlý yapýtlarý okurlarýyla buluþan Þair Yükselecek Demirel, BARAN adlý yapýtýnýn ses getireceðine, sevileceðine inanýyor Her türlü hazýrlýk çalýþmalarý tamamlanan yapýtýn önümüzdeki iki ay içinde okurlarýn elinde olmasý bekleniyor. Yükselecek Demirel

6 Sayfa 6 SERVER DATÇA Akyaka'nýn temel direklerinden biri daha göçtü. Kýrk yýldýr tanýdýðým Server Datça'yý kaybettik. Server Datça'yý yeni kuþaklarýn gereði gibi tanýdýðýný sanmýyorum. Akyaka köy iken, köy ihtiyar meclisi üyesi ve bazen de muhtar vekili olarak onunla birlikte çalýþmak mutluluðunu tattýðým için onun hakkýnda bir þeyler yazmak gereksinimi duydum. Akyaka eskiden Gökova köyünün bir mahallesi iken Gökova'dan ayrýlýp ayrý bir köyolmasýnda en önemli paylardan biri Server Datça'nýn dýr. O günlerde yaptýðý mücadeleyi çok iyi hatýrlýyorum. Diðer köy ileri gelenleri ile beraber bu fikri gerçekleþtirmek için büyük mücadele vermiþtir. Bir yandan Gökovalýlarý ikna diðer yandan Ýl Özel Ýdaresi'ni ve Vali bey'i ikna konusunda çaba sarf etmiþtir. Krokilerin çizdirilmesinden gerekli mercilerden kararlarýn çýkartýlmasýna kadar süreçleri yorulmadan býkmadan izlemiþdir. Gökova ile sýnýrýn çizilmesinde adil bir kiþiliði olduðu için her iki köyün razý olacaðý formüller geliþtirip bu günkü sýnýrýn oluþmasýnda da en büyük hisselerden biridir. Yüksek bir eðitim almamýþtý ama Anadolu kültürünü tam olarak özümsemiþti. Çok kuvvetli bir muhakemesi vardý. Olaylara bakarken dürüst bakar, yorumlarken kendi menfaat lerine göre deðil, ülkemizin ve Akyaka'nýn menfaatlerine göre fikirler ileri sürerdi. O pozitif ýþýn yayan bir insandý. Köy dýþýndan gelenler onunla sohbet etmek için yanýna giderlerdi. Kaymakam, hakim ve savcýlar,jandarma komutanlarý ve diðer müdürler hep onuna konuþmak isterdi. Sözüne güvenilen, hiç yalan söylemeyen ve espri yapmayý seven bir insandý. Ülke sorunlarýna karþý çok hassastý ve olumsuzluklar onu çok üzerdi. Her zaman bu ülkenin nereye gittiðini araþtýrýr etrafýndaki kiþilere düþüncelerini söylerdi. Akyaka gibi küçük bir yerde yaþamasýna raðmen, ülke sorunlarýný biz Ankaradaki kiþilerden daha yakýn takip ederdi. Akyaka'ya geldiðimde bana devamlý sorular sorardý. Ülke'nin nereye gittiðine dair tespitler yapmaya çalýþýrdý. Hepimiz biliyoruz ki Akyaka'yý Akyaka yapan en önemli unsurlardan biri mimari özellikleridir. Bu mimari özelliðin oluþturan Nail Çakýrhan' a en büyük destek Hüseyin Kaya, Ömer Barza, Server Datça ile birlikte bazý köy ileri gelenlerinden de gelmiþtir. Çevrenin korunmasý konusunda da tutarlý fikirleri vardý. Nail Çakýrhan mimarisinin Akyaka'nýn geliþmesine katkýda bulunacaðýna inanmýþlardý. Bu gün Akyaka da çevrenin büyük ölçüde korunduðunu söyleyebiliyorsak eðer; bu yukarýdaki isimler ile Akyakalý ileri gelen üç beþ kiþinin halký sahiplendirmesi sonucu gerçekleþmiþtir. Peki bu insanlarý çevreci ya da mimari güzelliklerin sahibi yapan neydi? O zamanlar, çevre kavramý da ortada yoktu. Ýþte, Server Datça ve arkadaþlarý Anadolu'da binlerce yýldýr kurulmuþ çeþitli medeniyetlerin oluþturduðu Anadolu kültürünün özelliklerini taþýyan bir kiþiydi. Bu gün Akyaka bu haliyle varsa, bunda Server Datça ve arkadaþlarýnýn payý büyüktür. Akyaka'lýlar Server Datça'yý unutmamalýdýr. TEOMAN ÜNÜSAN BELDEMÝZ SUYA SABUNA DOKUNUN Evrensel boyutlarda, yer küremizin insan uzaklaþmaktadýr. En azýndan çaðýmýzýn iliþkileri, doðal geliþim ve deðiþimleri, akýþ hýzýna uyum saðlayamamaktadýr. Bu bunlarýn paralelinde yaþamýmýzýn geleceði bize ünlü bir deyimi hatýrlatmalýdýr. yorum ve düþüncelerini, bilim otoritelerine Ýlerleyemiyorsan Geriliyorsun demektir. býrakacak olursak, bize söyleyecek az söz Pozitif bilimlerin olmadýðý, az olduðu, yok kalýr. olduðu yerlerdeki toplum düzenlerine bir Bu sýnýrlamadan sonra bile, kendi bakýþ bile, bunu hemen ve herkesin çemberimizdeki dar alanlarýn eylem ve anlamasýna yeter. sorumluluðunun boyutlarýný ölçmek ve Hiçbir siyasi, etnik, dini, ekonomik vb. açýklamak zorundayýz. topluluk ya da düþünce yapýsýna sahip Bu genellemenin ýþýðýnda, bu dar alandan olmaya gerek yoktur. Gerekli olan, bu baþýmýzý kaldýrýp, kendimize, çevremize, ülkenin, bu evrenin bir bireyi olmak, bir ülke ve evrenimize baktýðýmýzda, nasýl bir insan olmaktýr. kýsýr döngünün içinde kývranarak, koca bir Öyle ise, yazýmýn baþlýðýna dönüyorum. ömrü oburca öðüttüðümüzü anlarýz. Suya Sabuna Dokunun Bu yeni bir tespit deðildir. 21. yüzyýl da moda olmuþ ve demokratik Deðiþen dünya koþullarý içinde, çaðýmýzýn sistemlerde yerini bulmuþ tüm muhalif yaþam biçimine ayak uydurmak zorunda denekler kullanýlarak zorbalýk, baský, olan ülkemiz, Cumhuriyet Rejimi ile þantaj, terör, iftira, hile ve insan olmanýn birlikte, yeni bir düzen, yeni bir yaþam yani özellikleri ile baðdaþmayan yöntemlerin devrimler evresi de yaþayarak Orta Çað dýþýnda, herkes haksýzlýklara ve düzenini yýkmaya giriþmiþ ve kýsmen de yanlýþlýklara müdahil olmalýdýr. baþarýlý olmuþtur. Herkes kendi ellerini su ve sabun ile Ne yazýk ki, son kýrk yýlý aþkýn bir süredir, yýkarsa, ancak o zaman müdahil olma bu atýlým, bu heyecan erozyona uðramýþ ve hakkýna sahiptir. Bu hak, hepimizin hakký, duraklamaya girilmiþtir. hepimizin görevidir. Bu duraklamanýn en büyük etkenlerinden Hoþgörünün dýþýndaki suskunluklar, biri, gün geçtikçe bilime sýrt çevrilmesi ve toplumlarý bitkisel yaþama götürür. geleceðe yönelik giriþimlerin yok Toplum idarecilerinin gücü ve yeteneði, edilmesidir. bireylerin aydýnlýðý ve sorunlarýna sahip Oysa bilim; öðrenilerek ve deneyerek çýkmalarýyla düz orantýlýdýr. kurallaþan ve kurumsallaþan, ayný zamanda Bu güzelim dünyada, bu güzelim ülkede, sürekli evinim ve devinime uðrayarak baþta daha güzel yaþam dilekleriyle. insan olmak üzere bütün canlýlarýn mutluluðu için savaþ veren bir kavram, bir olgu, bir realitedir. KADÝR TAVAN Ülke gün geçtikçe bu realiteden AKSD ÜYESÝ ACI KAYIPLARIMIZ Uzun süren bu kýþýn yorgunluðunu taþýyamayan yakýnlarýmýzdan iki deðerli büyüðümüzü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Akyaka'nýn yüzaký Nail Çakýrhan'ýn ardýndan, geçtiðimiz haftalarda eski muhtarýmýz, sohbet ehli Server Datça'yý, sonra da Akyaka ve Muðla'nýn deðerli giriþimcilerinden Hamdi Yücel Gürsoy Aðabeyimizin annesi Türkan Gürsoy'u kaybettik. Baþta ailesi ve yakýnlarý olmak üzere, tüm yöremiz insanlarýna baþ saðlýðý ve sabýr diliyoruz.. Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Bültenidir. Yayýnlanan yazýlardan yazarlarý sorumludur. Akyaka Kültür ve Sanat Derneði ( ) adýna sahibi: Selçuk Ýnaç (Bþk) Yazý Ýþleri Sorumlusu:Aydýn Turunç Yayýn Kurulu :Fikret Uzunhasan, Gülcan Kulbul, Erhan Merdioðlu, Kadir Tavan Vergi No: Ula Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Kaya Sokak No:4/2 Akyaka Ula MUÐLA Tel: Baský: Devrim Gazete ve Matbaasý / MUÐLA Tel:

7 Sayfa 7 ÇEVREMÝZ DÜNYA NÜKLEER ENERJÝYÝ NEDEN TERK EDÝYOR? yasaklanmasý gerekiyor. Nükleer santraller, yaklaþýk 50 yýldýr faaliyet NÜKLEER ENERJÝ HAYATLARIMIZLA gösteriyor. Ancak bu güne kadar kimse KUMAR OYNAMAKTIR nükleer atýklarýn nasýl ve nerede nihai Avrupa reaktör kazasý riski: yüzde 16. Nükleer olarak saklanabileceðini bilmiyor. santrallerde, teknik eksiklikler ve insan Nükleer santrallerin ürettiði yüksek hatalarýndan dolayý çevreye büyük ölçüde radyoaktivite taþýyan atýklarýn güvenilir radyoaktif maddelerin yayýlmasýna yol açabilecek bir þekilde bertaraf edilmesi için dünya çok ciddi, felaket düzeyinde kazalar olabilir. Resmi çapýnda bulunmuþ tek bir yöntem bile "Alman Nükleer Enerji Santaralleri Risk yok. Ýnsanlýk tarihinin çok küçük bir Araþtýrmasý" Aþama B'ye göre, 40 yýldýr faaliyet döneminde kullanýlabilecek olan gösteren bir Alman nükleer santralinde reaktör nükleer enerji, yarattýðý nükleer atýklarla patlamasý riski oraný yüzde 0,1. Avrupa Birliði dünya tarihinin çok uzun bir dönemine ülkelerinde, toplam 150'yi aþkýn nükleer enerji bela olacak bir miras býrakýyor. Dünya santrali faaliyet gösteriyor ve dolayýsýyla Avrupa'da yüzündeki ilk insanlar nükleer santraller bir reaktör patlama riski yüzde 16'yý buluyor. Bu kurmuþ olsalardý, o santrallerin yüksek ihtimal, zarla ilk atýþta 6 atma ihtimaline eþittir. TANAY SIDKI UYAR(*) radyoaktivite taþýyan atýklarýnýn bugün Dünya genelinde 440 nükleer santral faaliyette, bu hâlâ bekçiliðini yapýyor olacaktýk. da 40 yýllýk bir süre içinde reaktör patlamasý riskinin Nükleer enerji sonu olmayan bir yoldur. Uranyum yüzde 40'a çýkmasý anlamýna geliyor. Çernobil kýsa bir süre sonra tükenecek, peki ya sonra? NÜKLEER ENERJÝ BÝR 'ATOM BOMBASI'! faciasýnýndaki reaktör patlamasýnýn gösterdiði gibi Kaynaðý sýnýrlý olan fosil yakýtlar gibi nükleer enerji FABRÝKASIDIR böyle bir kaza neticesinde onbinlerce insanýn de sonu olmayan bir yoldur. Çünkü nükleer Nükleer enerji, nükleer silahlarýn yayýlmasýna ölebileceðini hesaplamak gerekiyor. santrallarda kullanýlan uranyum doðada çok az zemin saðlýyor. Son yýllarda, atom bombasý miktarda bulunan bir maddedir. Bu problemi geliþtiren ve imal eden ülkeler, baþlangýçta sivil NÜKLEER ENERJÝYEALTERNATÝFLER çözmek için ortaya atýlan, öngören teknolojik amaçlar taþýyan atom programý yürütüyorlardý. Güneþ, rüzgâr, su ve organik atýklardan elde projeler ise teknik ve ekonomik nedenlerden dolayý Fakat bu sivil programlar, çoðunlukla askeri edilecek enerji tüm ihtiyacý karþýlar yýlýnda uygulanýr duruma getirilemiyor. Birkaç on yýl amaçlarý gizlemeye yarýyordu. Sivil programlar parlamento, Almanya'nýn enerji ihtiyacýnýn 2050 içinde atom endüstrisinin yýlýnda tümüyle yenilenebilir yakýtý tükenecek. Belli bir enerjiden saðlanabileceðini belirten süre sonra uranyumunla bir plan sundu. Almanya gibi küçük beraber petrol ve doðalgaz da yüz ölçümüne sahip fakat, yoðun tükeneceði için insanlýk, nüfusu ve enerji kullanýmý olan ve enerji ihtiyacýný uzun vadede yüksek hayat standartýna ulaþmýþ bir ancak yenilenebilir ülke için mümkün olan, her yerde enerjilerle ve enerji mümkündür. Þu an, dünyada kullanýmýnda gereksiz kullanýlan toplam enerji miktarýndan kayýplarý önleyerek daha fazlasýnýn 2050 yýlýnda sadece karþýlayabilecek. yenilenebilir enerjiden elde edilebileceðini enerji sektörü NÜKLEER ENERJÝNÝN ilgilileri dahi kabul ediyorlar. ÝKLÝMÝ KORUMA Dünyanýn enerji ihtiyacý, güneþ PALAVRASI enerjisiyle ýsýtma ve elektirik üretme Nükleer enerji dünyadaki tesislerinden, rüzgâr santrallerinden, iklim deðiþikliklerini barajlardan ve organik atýklardan durduramaz. Nükleer enerji enerji üreten farklý teknolojilerden sektörü, nükleer santrallarýn karþýlanabilir. Ayný zamanda kömür, petrol ve doðalgazýn dünayanýn enerji ihtiyacýndaki artýþý yerine geçemeyeceðini kabul sýnýrlandýrmak için enerji ediyor yýlý itibarýyla, kullanýmýnda tasarrufu saðlayan fosil kökenli enerjinin sadece teknolojiler kullanýlmalýdýr. Güneþ yüzde 10'unun nükleer enerjisi sektörünün hýzla geliþmesi, enerjiden saðlanmasý planlansa bile, yaklaþýk 1000 yoluyla bu devletler, gerekli teknolojilere ve atom yeryüzünde sýnýrlý miktarda bulunan tane yeni nükleer santralin kurulmasý gerekir (þu an bombasý yapmak için gerekli bilgi birikimine petrol, doðalgaz, ve uranyum gibi hammaddeler dünya genelinde yaklaþýk 440 tane mevcut) ulaþtýlar. Sonuç: Nükleer teknoloji ihracý ve nükleer için savaþlarýn çýkmasýný engellemek yolunda yeni santralin kurulmasý mümkün olsa dahi inþa teknolojinin yaygýnlýk kazanmasý nükleer silahlarýn önemli bir adým olacak. edilmesi onlarca yýl sürer. Bu kadar çok santral yayýlmasý riskini de önemli ölçüde arttýrýyor. kurulunca da uranyum rezervleri çok kýsa sürede NÜKLEER ENERJÝ DAHA AZ ÝÞ ÝMKANI biter. Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý NÜKLEER ENERJÝYALANLARI DEMEK (IAEA)'nýn da itiraf ettiði gibi, iklim deðiþikliðini Enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasý için nükleer Rüzgâr enerjisi istihdam yaratmakta,nükleer durdurmak için hýzla müdahele etmek gerekiyor santrallere muhtaç deðiliz. Nükleer enerjinin enerjiyi geçti. Nükleer enerji yüksek sermaye, ama nükleer enerjinin bu hýzla önemini vurgulamak için atom endüstrisi, nükleer yenilenebilir enerjiler ise yoðun insan emeði yaygýnlaþtýrýlmasýnýn imkâný yok. Dünya enerjinin elektrik üretimindeki payýna dikkat gerektiriyor. Almanya örneðinde de görüyoruz ki, iklimindeki olumsuz geliþmeleri durdurmanýn çekiyor. Oysa nükleer enerjinin, dünya genelinde 2002 yýlýnda nükleer enerji sektöründe yaklaþýk 300 çaresi baþka: Dünya iklimini korumak sadece enerji tüketimindeki payýna bakýldýðýnda, insanlýðýn bin insan çalýþýrken yalnýzca rüzgâr enerjisinde yenilenebilir enerji ve bununla baðlantýlý olarak enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda hemen hemen çalýþan insan sayýsý 53 bin'i geçiyordu. Genel enerji enerjinin etkin kullanýmý ve enerji tasarrufu ile hiç öneminin olmadýðý ortaya çýkýyor yýlýnda, üretimindeki payý düþük olmasýna raðmen, tüm mümkündür. nükleer elektrik, dünya enerji gereksiniminin yüzde yenilenebilir enerji dalýnda çalýþan toplam insan 2,3 kadarýný karþýladý. Yenilenebilir enerjinin dünya sayýsý 120 bin civarýndaydý. Yenilenebilir enerji NÜKLEER SANTRALLAR NÜKLEER ATIK genelindeki ihtiyacýn karþýlanmasýna katkýsý sektöründe çalýþan insan sayýsý her gün artýyor. ÜRETÝYOR halihazýrda daha fazla. Ýnsanlýk, nükleer enerjinin Yenilenebilir enerji sektörü daha da geliþirse, dünya Kim ister böyle bir mirasý? Nükleer santraller sahip olduðu küçük bir paydan rahatlýkla çapýnda milyonlarca insana iþ imkâný saðlanabilir... uranyumu iþlerken bunu çekirdek parçalanmasý vazgeçebilir. Nükleer kaza riskleri, yüksek yoluyla yüksek radyoaktivite taþýyan nükleer atýklar radyoaktivite yayan nükleer atýklar ve bunlarýn haline dönüþtürüyor. Nükleer atýklar, yaydýklarý güvenli bir þekilde saklanmasýnýn getirdiði yüksek dozdaki radyoaktif ýþýnlar nedeniyle masraflarda göz önünde tutulursa, nükleer enerjinin (*) Marmara Üniversitesi Mühendislik insanlar için hayati tehlike taþýyor. Bu nedenle kýsa bir süre için sürebilecek olan küçücük getirisi Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü, Enerji nükleer atýklarýn yüzbinlerce yýl boyunca insanlara, hiç de ekonomik olmayacaktýr. Nükleer enerji Ana Bilim Dalý öðretim üyesi, EUROSOLAR tüm canlýlara ve bitkilere ulaþamayacak þekilde tehlikeli ve gereksizdir. Türkiye baþkaný.

8 Sayfa 8 Vehbi Baba Akyaka Saðlýk Ocaðý Hekimi Kriz ve Saðlýk 1929 da baþlayýp 30 lu yýllar boyunca devam eden dünya ekonomik buhraný sonu 2. Dünya savaþýna varan yýkýcý etkilere yol açmýþtý. Bunalým dünyada 50 milyon insanýn iþsiz kalmasýna, yeryüzündeki toplam üretimin %42 oranýnda ve dünya ticaretinin de %65 oranýnda azalmasýna neden olmuþtu. Henüz genç bir cumhuriyet olan Türkiye de dünyayý kasýp kavuran krizden nasibini almýþ, nüfusun % 80 inin geçimini saðlayan tarýmý büyük yara almýþtý.konuya 1929 tarihiyle baþlamamýn nedeni; þu anki dünya ekonomik krizinin benzerlikler taþýmasý. Ekonomistlerin görüþü yýkýcýlýk anlamýnda belki de daha zorlu ve uzun süreli olacaðý! Asýl konumuza yani saðlýða dönersek ; ekonomik krizlerin etkileri herkesin bildiði gibi gelirlerin düþmesi, gelir daðýlýmýnýn bozulmasý,iþsizliðin artmasý ve her anlamda toplumlarýn geriye gitmesidir. Saðlýk alanýnda da yansýmalarýnýn olmamasý düþünülemez. Geçmiþ deneyimler fakir ve geliþmekte olan ülkelerde krizlerin saðlýk verilerinde dramatik düþüþlerini göstermiþtir.1982 Latin Amerika,1996 Doðu Asya krizinde etkilenen ülkelerde örneðin bebek ölüm hýzlarý artmýþ,hastalýk oranlarý yükselmiþti. Türkiye de yaþanan 2001 krizi çocuklarda aþýlama oranlarýný anlamlý olarak geriletmiþti. Ekonomi uzmanlarý þu an dünyanýn yaþadýðý darboðazýn 8 ile 10 yýl süreceðini belirtmekte. Bunun doðuracaðý etkileri düþünmek bile korkutucu! Elbette bütün dünya devletleri çözüm arayýþlarý içersinde.peki bireysel olarak krizde saðlýk açýsýndan bizi neler beklemekte? Kendimiz için ve ailelerimiz için: Ne yapmalýyýz önlemlerimiz ne olmalý? Amerika'da geçtiðimiz günlerde yapýlan bir araþtýrma:katýlýmcýlarýn %16 sýnýn kronik hastalýklarýnýn tedavisini ve ameliyatlarýný ertelemeye yöneldiðini gösterdi. Çalýþmaya katýlanlarýn 1/3 i kendilerinin ve çevresindekilerin doktor muayenesi yerine ev ilaçlarý ve ucuz tezgah üstü ilaçlarla tedaviyi tercih ettiklerini belirtti. Ayrýca %19 u koruyucu saðlýk hizmetlerinden vazgeçtiðini belirtti.ekonomik krizlerde zorda kalan insanlarýn tasarrufa yöneldikleri harcamalarýn baþýnda saðlýk giderleri geliyor. Mutlu insan saðlýklýdýr Mutluluk insaný iyi hissettirdiði gibi insanýn daha enerjik olmasýný hastalýklara karþý daha dirençli olmasýný var olan hastalýklarýný çabuk atlatmasýný saðlar. Ekonomik kriz dönemlerinde gelecek korkusu endiþe duygusu var olan hastalýklarý kötüleþtirmekte özellikle kalp hastalýklarýný psikolojik rahatsýzlýklarý cinsel bozukluklarý hatta kanserleri tetiklemektedir. Özellikle böyle zor dönemlerde aile içi dayanýþmalar ;dostluklar; arkadaþlýk komþuluk dayanýþmalarý önem kazanýr. Türkiye nin bu anlamda diðer ülkelere göre avantajlý olduðunu düþünüyorum. Geçmiþ kriz deneyimleri de bizi bir bakýma aþýlanmýþ hale getirdi. Hala geçmiþten gelen sosyal dayanýþmalarýmýz mevcut(ya da öyle umut ediyorum) SONUÇ: Umutsuzluða kapýlmayalým fakat zor dönemlere hazýrlýklý olalým.ruh ve beden saðlýðýmýzý koruyalým. Alternatifler üretelim. Dayanýþmaya önem verelim. Hasta olmasak bile düzenli doktor kontrolunden geçelim. Özellikle çocuklarýmýz için ücretsiz koruyucu saðlýk hizmetlerini ihmal etmeyelim. Saðlýcakla kalýn Dr.Vehbi Baba SPOR VE SAÐLIK SMAP III AVRUPA BÝRLÝÐÝ PROJESÝ SMAP III Avrupa Birliði Projesi çerçevesinde, iki yönetim modellerinin ve Ýdare Kurulu'nun buçuk yýl kadar önce baþlanýlan, GÖKOVA ÝÇ oluþturulmasý; gerekli yönetmeliðin çýkarýlmasý; KÖRFEZÝ VE SEDÝR ADASI BÜTÜNLEÞÝK KIYI kararlarýn uygulamaya konulmasý. YÖNETÝMÝ EYLEM PLANI hazýrlanmasý 2-Gökova Ýç Körfezi'nin ve Azmaklarýn biyo çalýþmalarýnýn sonuçlarý, 6 ve 7 Mart 2009 çeþitliliðinin ve sulak alan ekosisteminin korunarak Tarihlerinde, Muðla Üniversitesi'nde, yapýlan bir iyileþtirilmesi, amaç dýþý kullanýmýna ve taþýma Çalýþtay ile ilgili bütün paydaþlara, katýlýmcýlara ve kapasitesinin üzerinde kaynak kullanýmýna son izleyicilere açýklandý. verilmesinin saðlanmasý. 3-Gökova Ýç Körfezi'ndeki ve Azmaklardaki Birinci günün sabah oturumu, Muðla Üniversitesi ekonomik faaliyetlerin doðaya uyumlu hale Rektör Yardýmcýsý ve Gökova Projesi Koordinatörü getirilmesi ve iyileþtirilmesi. Prof. Dr. Atila Yücel'in, projeyi açýklayan açýþ 4-Gökova Ýç Körfezi'nde ve Azmaklarda su rejimi ve konuþmasý ile baþladý. su kalitesinin korunmasý. 5-Gökova Ýç Körfezi'nin ve Azmaklarýn kirliliðini Daha sonra, Özel Çevre Koruma Kurulu Baþkan önlenmesi ve yönetilmesi. Vekili Ahmet Özyanýk ve Çevresel Etki 6-Sedir Adasý'nýn sahip olduðu kaynak ( tarihi, Deðerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü Fevzi kültürel ve doðal ) deðerlerinin belirlenmesi ve alanýn Ýþbilir, kendi dairelerinin projeye katkýlarýný ve kaynak deðerlerine uygun koruma, kullaným görüþlerini açýkladýlar. kararlarýnýn oluþturulmasý. Muðla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Þener Oktik, Çalýþtayýn ikinci günü sabah oturumunda, ÖÇKK þahsý ve Üniversite adýna Çalýþtaya katýlanlara ve Baþkan vekili Ahmet Özyanýk baþkanlýðýndaki projenin hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür panelde: (BKAY)'nin Yerel Yapýlanmasý edip sözü Muðla Vali Yardýmcýsý Faruk Necmi Kurt'a çerçevesinde: býraktý. Vali Yardýmcýsý Faruk Necmi Kurt'un, kýyý yönetimleri ile ilgi bu projenin önemini açýklayan Türkiye'de korunan alanlar sistemi ve kýyý alanlarý konuþmasýndan sonra Proje sunumlarýna geçildi. yerel yönetim uygulamalarý; Akdeniz havzasýnda BKAY planý ve yerel idari Sunumlar, Prof. Dr. Atila Yücel'in açýklamalarý ile yapýlanma sorunlarý irdelendi. baþladý ve Sedir Adasý ve Coðrafi Bilgi Sistemleri çalýþmalarý; Balýkçýlýk ve Su kalitesi çalýþmalarý; ÇED ve Planlama Genel Müdürü Fevzi Ýþbilir Soysa-ekonomik tespit ve bilinçlendirme çalýþmalarý; yönetimindeki öðleden sonraki panelde ise, SMAPIII Tarýmsal çalýþmalar ve Flora-Fauna çalýþmalarý ve Avrupa Ofisi yetkilisi tarafýndan bu proje açýklamalar ile Çalýþtayýn sabah bölümü tamamlandý. çerçevesinde yapýlmakta olan projelerle ilgili açýklamalar yapýldý; (BKAY) ulusal yapýlanmasý Öðleden sonraki bölüm, Prof Dr. Atila Yücel'in, sorunlarýnýn hukuki ve mali boyutu irdelendi. hazýrlanmýþ olan Bütünleþik Kýyý Alanlarý Yönetim ve Eylem Plan'ýnýn (BKAY) ana hatlarýný açýklayan Son olarak da, Prof. Dr. Atila Yücel tarafýndan konuþmasý ile baþladý ve altý ana baþlýk altýnda panellerin ortak deðerlendirilmesi yapýldý; öneriler toplanan proje, ilgili kiþiler tarafýndan açýklandý, de göz önüne alýnarak projeye son þeklinin verileceði sorular yanýtlandý ve öneriler not edildi. Projenin ana ve tercüme edilerek SMAP III ofisine gönderileceði hatlarý aþaðýda belirtildiði gibidir: belirtilip Çalýþtaya son verildi. 1-(BKAY) den sorumlu idari, teknik ve uygulama Aydýn Turunç YAÐIÞLAR TOPRAÐI DOYURDU Çocukluðumuzdaki ( Yað yað yaðmur teknede çamur yaðmurlardan sonra Köy hizmetlerinin greyderi dere ver Allahým gani gani yaðmur ) tekerlemesi son aylarda yataðýný düzeltmeden yolun açýlamadýðýný hatýrlýyor? Akyaka'da ve Gökova havzasýnda fazlasý ile gerçekleþti. Ayný þekilde, Karabörtlen'deki Akçay üzerindeki köprü Ýnsanlarýmýz yaðmurdan ve kýþtan þikâyete baþladý. yapýlmadan önce, her yaðmurda yol kapanýr ve Þirket Çünkü atmýþlý-yetmiþli yýllarýn yaðmurlarý; seksenli greyderi yolu açardý. Ula-Karabörtlen-Köyceðiz yolu yýllarýn baþýndaki fýrtýnalý, yaðýþlý günler ve 9 günlük üstünde sadece, þimdi kullanýlmayan, Namnam köprüsü elektrik kesilmesi unutulmuþtu. vardý. Bir defasýnda rahmetli Dr. Ýdris bey, Köyceðiz Bütün mühendislik hayatýmda yaðmurlardan, sellerden dönüþü, sel yüzünden Akçay'ý ve Köyceðiz çayýný ve su basmalarýndan çok çektim yýlý sonbaharýnda, geçemeyince, Þirket misafirhanesinde gecelemiþti.. stajyer mühendis olarak çalýþýrken, karþýlaþtýðým ilk sel Nakliyatýn yapýldýðý yol üzerindeki Namnam çayýndan olayý, Gökova ( Kozlukuyu ) çýkýþýnda bugünkü ilk çok çektim. O da ayrý bir hikâye. köprüden sonra, ikinci köprüden önce, þimdilerde çoðu Sonuçta son yaðmurlar normal. Normal olmayan zaman kuru olan Çaydere'nin taþmasý ve yolu götürmesi küresel ýsýnma yüzünden, 1995'den itibaren kurak bir olayý idi. Dere tarafýna ray demirleri çaktýrýp, aralarýna tel devreye girmemiz. Meteoroloji verilerine göre, Gökova halat dolatýp ve içini doldurtarak yolu açtýrmýþtým. O çanaðýnýn da bulunduðu Köyceðiz-Marmaris-Datçazamanlar Karabörtlen-Akyaka arasýndaki yolun Ula-Muðla havzasý son 24 ay için kurak bölge olarak bakýmýný, maden nakliyatýndan dolayý devamlý kullanan, kabul edilmekte ve son 3 ay için kuraklýktan kurtulmuþ Maden Þirketi yaptýrýyordu. gözükmektedir. Yetmiþli yýllarda da, yaðmurlu bir akþam üstü yükleme Kuraklýðý gösterme, yaðmurlarýn etkisini belirtme kontrolü için, Land Rover ile Akyaka'ya gelirken, bakýmýndan, Ege Bölgesinin yýllarý yaðýþ Çýtlýk'da bugün evlerin bulunduðu ve Caminin olduðu ortalamasý mm, normali 99.6 mm iken 2008 Ocak yerde çamura saplanýp kaldýðýma ve bir kamyonun gelip ayý ortalamasýnýn 24.4 mm olduðunu; son yaðýþlarla beni kurtarmasý için beklediðime bugün insanýn inanasý normale göre artýþýn % 68.6; geçen yýlýn Ocak ayna göre gelmiyor. Ayný þekilde, Köyceðiz Beyobasý-Akköprü ise % olduðunu yazmak yerinde olacaktýr. arasýnda da çamura saplanmýþ, þoförümü arabanýn Havzamýz, Ege ve Akdeniz Bölgeleri sýnýrýnda yanýnda býrakarak bir odun arabasý ile Karabörtlen'e olduðundan, Akdeniz Bölgesi deðerlerini de belirtirsek: gelmiþ ve kurtarýcý göndermiþtim. ayný yýllarýn yaðýþ ortalamasý mm, normali Ýnsanlar yollarýn eski halini unutuyor, gençler ise mm; 2008 Ocak ayý ortalamasý 50.8 mm; son bilmiyor. Acaba kaç kiþi, Köyceðiz giriþindeki köprü yaðýþlardaki normale göre artýþ % 26.7 ve 2008 Ocak olmadan önce orada beton bir kasis olduðunu, sular ayýna göre artýþ ise % dýr. yükselince vasýtalarýn iki yanda beklediðini; daha önce Normal yaðýþlý ve bereketli günlere. ise vasýtalarýn dere yataðý üstünden geçtiðini ve Aydýn Turunç

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Derneğimizin de üyesi olduğu TEP - Temiz Enerji Platformu Basın Açıklamasıdır. DOĞADER

Derneğimizin de üyesi olduğu TEP - Temiz Enerji Platformu Basın Açıklamasıdır. DOĞADER Derneğimizin de üyesi olduğu TEP - Temiz Enerji Platformu Basın Açıklamasıdır. DOĞADER 24 Eylül 2008 tarihinde Temiz Enerji Platformu Koordinatörü ve EUROSOLAR Türkiye Başkanı Tanay Sıdkı Uyar, KESK Başkanı

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı