Akyaka Kent Konseyi Kuruldu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akyaka Kent Konseyi Kuruldu"

Transkript

1 Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. OKTAY AKBAL AKYAKA HALK KÜTÜPHANESÝ NÝHAYET KENDÝ YERÝNE KAVUÞTU Yýl: 2 Sayý: 12 Mart 2009 Ücretsizdir AKYAKA OKTAY AKBAL HALK KÜTÜPHANESÝ KENDÝ YERÝNE TAÞINDI Kütüphanemizin kendi yerine kavuþmasý, yaklaþýk 3 yýllýk bir mücadele Önce, Belediye'nin bir odasý Ardýndan Amerika'da yaþayan deðerli bilim adamýmýz Porf. Dr. Metin Yersel'in evinde geçici bir konaklama Süre bitti, bitecek derken, arayýþlar, öneriler, görüþmeler Zaman-zaman, sanki gerçekleþmeyecek gibi görünüyordu Umutsuzluða kapýlýyorduk Eski Su Deposu mu?... Yoksa, Jandarmanýn boþalttýðý bina mý?.. Þuradaki eski ev, oradaki boþluk, buradaki yýkýntý mý, derken günler akýp gitti Sonunda, Akyaka'nýn yeni sakinlerinden bir gurup ülke sever el attý bu belirsizliðe Geçici konukluðumuzun bitmesine saatler kala, Solmaz ve Aydýn Turunç çiftinin sanki maraton koþusunda deðilmiþ de, 100 metre koþusunun son adýmlarýndaymýþcasýna canlarýnýdiþlerine takarak depara kalkýp, eþ-dost kaynaklarýný, kendi özel harçlýklarýný ekleyerek binanýn parasýný denkleyip, tapuyu halledip, ipi göðüslemeleriyle 2008 yýlý bitmeden AKYAKA OKTAY AKBAL HALK KÜTÜPHANESÝ kendi kalýcý yerine taþýndý Sað olsun, bize her konuda olduðu gibi, bu konuda da çok destek olan deðerli dostumuz, büyüðümüz Hamdi Yücel Gürsoy'un temsilcilerinden oðlu Erdinç Gürsoy ve yetkilisi Nurullah Gencel ile Ula Tapusunda iþlemleri yaparken Tapu Müdürü, Ýlçemizde bir derneðe, bir Sivil Toplum Kuruluþuna ilk kez bir tapu veriyoruz. Ýlçemizde bugüne kadar hiçbir derneðin mülkü olmamýþtý dedi. Bu ilk de bizim derneðimizin ve Halk kütüphanemizin onurudur diye mutluluðumuzu sizlerle paylaþýyoruz. Evet, bu kutsal iþin sonuçlandýrýlmasýnda, önümüze düþerek hamilik yapan baþta Solmaz veaydýnturunç çifti olmak üzere, Nuran ve Orhan Ýskit, Zeynep ve Fahir Berker, Ayda ve Ayhan Üstündað, Sevim ve merhum Adnan Pekman ve Betül Savaþ Hanýmefendi ile çeþitli maddi, manevi katkýlarýyla kampanyamýza omuz veren, dostlarýmýza, tüm Akyakalýlar, tüm kitapseverler, tüm genç kitap kurtlarý ve kurtçuklarý adýna gönülden teþekkür, teþekkür, teþekkür Bundan daha büyük bir hayýr ne olabilir acaba?... x x x Bir süre önce, bu köþedeki yazýlarýmdan ikisine GÖKOVALI OLMAK ve GÖKOVALI OLAMAMAK diye birer baþlýk atmýþtým ve demiþtim ki; Bir yerin gerçek insaný olmak için illa da orada doðmak, orada büyümek, orada evlenip çoluða-çocuða, tarlaya-topraða, hana-apartmana kavuþmak mý gerekiyor O yerin, o yörenin insanýna, çocuðuna, gencine sahip çýkmak, tarihini, kültürünü benimsemek, yörenin deðerlerinin yücelmesine katkýda bulunmak, bizatihi oralý olmak deðil midir Bu baþlýðý biraz daha geniþletirsek, MUÐLALI OLMAK, ANADOLULU OLMAK, TÜRKÝYELÝ OLMAK ve dahasý en doðru deyiþle, en genel anlamda TÜRK OLMAK, bana göre iþte böyle bir þey Öyle hiç kimse, ben yerliyim, sen yabancýsýn gibi bir ayrýmcýlýða kalkýþmasýn Ne mutlu, vatanýna, ülkesine, yöresine, insanýna, kültürüne ve geleceðine sahip çýkan insanlarýmýza Onlarý hiç unutmayacaðýz Gelecek kuþaklar onlarýn ýþýðýnda yollarýný bulacak Akyaka Kültür ve Sanat Derneði (AKS-DER)'nin, KAMPANYAMIZADESTEK OLANLAR Akyaka'da kurduðu Oktay Akbal Halk Kütüphanesi yeni mekanýna taþýndý. Genel olarak Ýstanbul'dan ve baþka þehirlerden gelip Akyaka'ya yerleþen, baþta Solmaz ve Aydýn Turunç çifti olmak üzere, Nuran ve Orhan Ýskit, Zeynep ve Fahir Berker,Ayda veayhan Üstündað, Sevim ve merhumadnan Pekman ailelerinin ve Betül Savaþ Hanýmefendinin baðýþlarýyla önderlik ettiði ve Ayla Akbal, Suzan ve Aziz Albek, Prof. Dr. Nezahat ve Sebahat Baydur, Prof. Dr. Sadun Ersin, Dr. Fatih Ýlikli, Y. Mimar Arman Bölgen, Mine Akbaþ, Öznur Boyacýoðlu, Dr. Renan Gedikoðlu, Hülya Tuncay, Katifa Yeniocak, Nurdan ve Eberhard Grumer, Kamuran Turunç, Gülsüm Terzioðlu, Sami Karaören, Mehmet Bildirici, Erhan Merdioðlu, Ayþe ve Atalay Tuna, Savaþ Özatalay, Ýnciser Kýrlý ve Ülkü Yaraþ gibi pek çok yakýn dostumuzun maddi-manevi katkýlarýyla omuz verdiði kampanyamýz baþarýyla sonucuna ulaþtý ve Ula ilçesinde ilk kez bir Dernek mülk sahibi oldu. 5 Ocak 2009 tarihinde yapýlan törenle yeni yerinde hizmete Halihazýrda kitaplýðýmýzda 5600 kitap bulunmakta olup, giren Kütüphanemizin açýlýþýna Gazeteci Yazar Oktay 372 kütüphane üyemiz bu kitaplardan yararlanmaktadýr. Akbal ve eþi Ayla Akbal, Ula Kaymakamý Ünal Çakýcý, 2008 yýlý itibariyle okunan kitap sayýsý 3750'ye ulaþmýþtýr. Muðla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Þener Oktik, Akyaka Belediye Baþkaný Ahmet Çalca, Yücelen Tesisleri Kurucusu Hamdi Yücel Gürsoy, Muðla Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ünal Türkeþ, Muðla Mimarlar Odasý önceki Baþkaný OlcayArýkan ve çok sayýda konuk katýldý. Ýþadamý Hamdi Yücel Gürsoy'un, Akyaka Kaya Sokak'ta yaptýðý binalar gurubu içinde yer alan daire, bir gurup kitapsever dostumuzun maddi katkýlarýyla AKS-DER adýna satýn alýnmýþtýr. Akyaka Kent Konseyi Kuruldu Akyaka Kent Konseyi kuruluþ toplantýsý tarihinde proje ofisi toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Genel kurul üyelerinin belirlendiði toplantýda, yürütme kurulu üyeleri seçimi yapýldý. 16 adayýn yer aldýðý seçimde 7 asil, 7 yedek üye seçildi. AKYAKA KENT KONSEYÝ YÜRÜTME KURULU ADI SOYADI 1 NURGÜN OKTÝK 2 TEOMAN ÜNÜSAN 3 CAN GÖRGÜN 4 FÝKRET UZUNHASAN 5 SERDAR DENKTAÞ 6 AYDIN TURUNÇ 7 ÇAÐLAR BOZKURT

2 Sayfa 2 DÜÞÜNÜRLER - DÜÞÜNCELER KÖY ENSTÝTÜLERÝ Cafer Arslan Dost toplantýlarýnda. Sohbetlerde ülke sorunlarý ve çözümleri tartýþýlýrken ilk akla gelen çözüm önerilerinden biri 'KÖY ENSTÝTÜLERÝ' (KE) olur. Bu bir gerçektir. Onun içindir ki KE güncelliðini yitirmemektedir. Unutturulamamaktadýr. Ancak, KE'nin yeterince tanýndýklarýný, bilindiklerini söyleyemeyiz. KE'ne karþý yürütülen ve kapanmalarýyla sonuçlanan olumsuz kampanyalarda dikkate alýrsak, bilinenlerin doðruluðundan kuþku duyarýz. KE uygulamasýnýn baþladýðý 1935'ler Türkiye' sine nasýl gelindiðine bir göz atalým: 1912 Balkan Savaþýný ve 1876 dan baþlayan göçleri; 1914 Birinci Dünya Savaþýný; Ýstiklal Harbi (Türk Mucizesi) ni; 'lerin Ekonomik Bunalýmý'ný; Ýki çok partili hayata geçme deneyimini ve iç karýþýklýklarý yaþamýþ; Þimdi de 2. Dünya Savaþý hazýrlýklarýnýn yaþandýðý bir Türkiye. Genç Cumhuriyet Türkiye'si. Baðýmsýzlýk kazanýlmýþ, ekonomi çok zayýf. Sanayileþmekten nasibini Milletin gerçek efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. karþýsýnda konuþma yetisini kazanmalarýnda, demokrasi almamýþ, nüfusunun % 80 inden fazlasý köylük bölgelerde Saffet ARIKAN, bu amacý gerçekleþtirebilecek bir eðitici- kültürünü edinmelerinde etkili olurlar. yaþayan bir toplum. yönetici arar. Bulur da; Ýsmail Hakký TONGUÇ Ýlköðretim KE'nin eðitim programlarýnda türkçe, müzik ve askerlik KÖYLÜ: Genel Müdürü yapýlýr. dersleri aðýrlýklýdýr. Osmanlý döneminde, kazandýðýndan fazlasýný (istendiði Ancak, dünya 2. Dünya Savaþý atmosferine girmiþtir; Askerlik dersine verilen önem.dünya savaþýnýn devam kadar) aþar (vergi) vermek zorunda kaldýðý için çoðu yoksul ülkemiz öncelikle savunma gereksinimlerini etmekte olmasýna baðlanabilir. Türkçe ve müzik çiftçilikten de vazgeçen köylü karþýlamalýdýr. Eðitime ayrýlabilecek para kýsýtlýdýr. derslerinin ifade yeteneðinin artýrýlmasýna ve Topraðýn baðrýnda sýradaðlar gibi duran; bitip- Zamanda kýsýtlýdýr ama bu iþ hayatidir. Öncelikle, köye öðretmenliðe yöneliktir. tükenmeyen savaþlarda asker köylü öðretmen (KÖYÖÐRETMENÝ) yetiþtirilmelidir; Öðrenciler ikinci ders yýlýndan itibaren gidecekleri köyü ve Aþiretin ve aþiret baþýnýn isteklerini kabullenmek zorunda Devlet fakir, 2. Dünya Savaþý kapýdadýr. gereksinimlerini tanýmaya baþlarlar. Kendilerini ona göre kalan köylü Açýlacak Öðretmen Okullarýna alýnacak yeterli sayýda hazýrlarlar. Aðanýn eline bakan köylü. öðrenci yoktur. USTAÖÐRETÝCÝLER: Ýlk adým:köyeðýtmenlerý : KE'nde eðitim görevlilerinin dýþýnda kendi alanýnda üstün 1937'de çýkan yasa Nüfuslarý öðretmen gönderilmesine becerisi olan yeteneklerden, Usta Öðretici olarak elveriþli olmayan köylerin eðitim-öðretim iþlerini görmek, yararlanýlýr. Bu bir arcý veya bir balýkçý olabileceði gibi iyi tarým iþlerinin teknik bir biçimde yapýlmasý için köylere zeybek oynamasýný bilen bir efe yada Aþýk Veysel (köylülere olmasý gerekir)rehberlik etmek üzere Köy ÞATIROÐLU gibi bir saz ustasý da olabilir. Böylece Eðitmenleri görevlendirilir der. öðreniciler iþi ustasýndan öðrenmiþ ve uygulama becerisini Askerliðinde rütbe almýþ (erbaþ) kiþilerden terhis olan ve de kazanmýþ olurlar. isteyenler 6-9 aylýk bir kurstan geçerek eðitmen olurlar. Köyüne dönen eðitmen, öncelikle, okul olarak BAZI ÖZELLÝKELER. kullanabileceði bir bina (salon da olur) bulur ve okul KE Uygulamasý her yönü ile Türk Milli Eðitiminin açar. Eðitmen 4. sýnýfa kadar okutur. baþardýðý bir sistemdir. Eðitmen, çocuklarý okutmakla kalmaz; tarým alanýnda Ýþ Ýçinde Eðitimi düþünenler olmuþ, ancak bizim öðrendiði yenilikleri de köylüye öðretir. eðitimcilerimiz programlamýþ ve uygulamýþtýr. Dünya KÖY ENSTÝTÜLERÝ eðitimcilerince de takdir edilmiþ bir sistemdir. 17 Nisan 1940 tarýhýnde çýkarýlan kuruluþ yasasý Köy Enstitüye alýnan öðrenici saðlýk yada ahlaksýzlýk nedeni Öðretmeni ve köye yarayan diðer meslek uzmanlarýný dýþýnda okulca dýþlanmaz. Öðretmen olmazsa Köy Saðlýk yetiþtirmek üzere tarým iþlerine elveriþli arazi bulunan Memuru, Köy Ebesi, Kooperatifçi olur. Ya da, bir sanat yerlerde Milli Eðitim Bakanlýðýnca Köy Enstitüleri açýlýr edinir der. Ders dýþý çalýþmalar (tarým-teknik-hayvancýlýk zanaatlar) Köyüne gelen devlet görevlisini ve binitini yediripalanlarýnda birer merkez (koordinasyon merkezi ) olarak KE birbirleri ile de iþbirliði yaparlar. Öðrenciler, sýnýfça KE, bölgelerinin eðitim, ekonomi ve sosyal geliþim üretime dönüktür ve üretilenler okulca tüketilir. içirmek, barýndýrmak ve güvenlik içinde gideceði köye ulaþtýrmak zorunda olan köylü öngörmüþtür. Eðitim-öðretimin yaný sýra, tarým örgütleri yeni açýlan Enstitüye gönderilirler. Sýnýf o yaz dönemi Bilim ve teknikten yoksun,ilkel yöntemlerle üreten; bilisiz, ile iþbirliði yaparak, tarým teknikleri ve kooperatifçiliðin çalýþmasýný o okulun inþaatýnda yapar. Bu nedenlerle KE yoksul,geleneklerle yaþayan yeniliðe kapalý bir köylü... geliþtirilmesine önayak olacaklardýr. Ekonomik kuruluþlardýr. Baþka Enstitülere çalýþmaya Devletin hizmetlerinden de payýný alamayan bir köylü: 1937 yýlýnda Kýzýlçullu (Ýzmir),Çifteler /Eskiþehir), giden öðreniciler o bölgeyi, o bölgenin kültürünü (adet- % 20 insanýmýzýn yaþadýðý kentlerde öðrenci, Gölköy (Kastamonu), Kepirtepe (Kýrklareli), Köy anane) folklorunu (milli oyunlar, türküler) öðrenirler; sýnýflý ilkokul.ve öðretmen var. Öðretmen Okullarý (giderek, KE) açýlýr. Açýlýþlar, 1946 kendi bölgelerinin folklorunu da onlara öðretirler.bu yaz % 80 insanýmýzýn yaþadýðý köyün yalnýzca yýlýna kadar devam eder ve KE'nin sayýsý 21'e ulaþýr. çalýþmasýný yapan sýnýf Yurt Gezisi ne hak kazanýr 'inde (çoðu 3 sýnýflý) ilkokul, öðretmen, Tamamýnda 2. Dünya Savaþýnýn devam ettiði bu yýllarda O yýl 3 B sýnýfý Dicle (Diyarbakýr) Köy Enstitüsünün öðrenci var. Köylü çocuklarýnýn % 78 i okula in üzerinde de Ýlkokul açýlmýþtýr. inþaatýna katýlmýþtý. Gýdenlerýn anlattýðý Eskiþehir'den gidemiyor. Diyarbakýr'a..AmanAllah'ým, o ne sýcaktý. Ancak, kurulan Gökova ' da da durum farklý deðildir. Sadece Yazýlýtaþ KÖYENSTÝTÜLERÝNDE EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM arkadaþlýklar, birlikte çalýþmanýn ve baþarmanýn coþkusu mahallesinde 1928 yýlýnda açýlan üç Sýnýflý Ýlkokul vardýr. KE'ne, köy çocuklarý alýnýr. Çocuk saðlýklý ve en az üç unutturdu her þeyi. Onlar bize deliloyu, tamzarayý 4 ve 5. sýnýflarý okumak için en yakýn yer Ula'dýr. yýllýk okul, çýkýþlý olmalýdýr. Üç sýnýflý okuldan gelenler, öðrettiler bizde onlara harmandalýný, serenler zeybeðini.. O zamanda bu günkü tarýmsal ürünler üretilmektedir. ilkokulu hazýrlýk sýnýflarýnda tamamlarlar. Sonra Köy Dönüþ daha renkliydi. Önce Ankara'yý gezdirdi Ancak, önceleri yerli Rumlar tarafýndan çoðunlukla Enstitülü olur ve beþ yýllýk öðrenime geçerler. Yýlýn onbir öðretmenimiz. Hasanoðlan Yüksek Köy Enstitüsünü de adalara pazarlanan ürünleri, onlarýn yokluðunda ayý eðitim kesintisiz devam eder. Beþ yýllýk öðrenim gezdik Sonra ver elini Ýstanbul Biz (deniz görmemiþler ) pazarlamak zordur. Çünkü, ulaþým güçlükleri vardýr. süresinde; için Haydarpaþa garýný ve denizi bir arada görmek ömre Rumlarýn göçmesiyle zanaat ve ticaret yaþamý da yok 114 hafta Kültür dersleri, bedeldi doðrusu. Sonra da Topkapý Sarayý Oradan düzeyine inmiþtir. Toplumumuz zanaat ve ticarete ilgi 58 haftatarým ve Hayvancýlýk dersler, döndük. Üstümüzde boz urbalarýmýz, ayaðýmýzda göstermemiþtir aslýnda.. 58 haftateknik ders ve çalýþmalara ayrýlmýþtýr. postallarýmýz, sýrtýmýzda battaniyelerimizle uygun adým Ülkemizde, sosyal yapý da eðitim ve ekonomiden farklý Okul Yönetimi derslerin daðýlýmýný, Tarým, Hayvancýlýk Galata Köprüsü'ne. Herkes bize bakýyor. Biz de tutturduk deðildir: Aþiret düzeni, aðalýk, þeyhlik, dini baskýnýn ve Teknik derslerinin konularýnýn belirlenmesini bölgenin Ziraat Marþý'ný: isterileri yaþantýyý þekillendirmektedir. Padiþahýn tebaasý yapýsý ve gereksinimlerini dikkate alarak yapar ve Sürer eker biçeriz, güvenip ötesine henüz Cumhuriyet'in vatandaþý olamamýþtýr. uygulanmasýný saðlar. Özetle, okul yönetimi program Milletin her kazancý, milletin kesesine belirleme ve uygulamada yetkilidir. Örneðin,Aksu Toplandýk baþ çiftçinin,atatürk'ün sesine, Kurtuluþ Savaþýný verenler, Müdafaa-i Hukuk KE (Antalya) Arifiye KE ( Kocaeli)'nde balýkçýlýk, Toprakla savaþ için ziraat cephesine. Cemiyetlerini birleþtirebilmiþler ama, vatandaþlýk Çifteler KE'nde hayvancýlýk ders olarak okutulur. Biz ulusal varlýðýn temeliyiz, köküyüz. bilincini oluþturamamýþlardýr daha. Cehalet ve ekonomik KE'nde hemen bütün hizmetler, öðrenciler tarafýndan Biz yurdun öz,sahibi, efendisi köyüyüz güçsüzlük yenilmeden kurtuluþ tamamlanamayacaktýr. yapýlýr. Öðreniciler bütün hizmetlere katýlýrlar. Her Atatürk, bir silah arkadaþýný (Saffet ARIKAN) Milli haftanýn son günü yapýlan toplantýda hafta,içinde yapýlan Kaynaklar: Eðitim Bakaný yapar ve O'ndan, köylünün cehaletten iþler ve yapanlar deðerlendirilir-eleþtirilir. Eleþtiriler, 1.Gökova ile ilgili bilgiler emekli öðretmen Ali Akan'dan kurtulmasý, çaðý ve çaðýn deðiþikliklerini yakalamasý, yöneticiler dahil herkesi kapsar. Sözün özü ÝMECE edinilmiþtir. modern üretim tekniklerini öðrenmesi ve uygulamasýný ÇALIÞMASI, ELEÞTÝRÝ -ÖZELEÞTÝRÝ esastýr. Bu 2.Köy Enstitüleri Ögretim Programlarý, A. Ferhan saðlayacak bir çalýþma yapmasýný ister. O'na göre toplantýlar öðrenicilerin öz güvenlerini artýrmada, toplum Oðuzkan, Kocatepe Üniversitesi

3 Sayfa 3 BELDEMÝZ AKYAKA YEREL YÖNETÝM ÝLKELERÝ Akyaka Yerel Yönetimi, çalýþmalarýnda Akyakalýlarýn geniþ katýlýmý uyar. Yerel Yönetim, Azmaklar, kýyý, orman ve çevrenin yanýnda, tarihi ile oluþturulan 'Akyaka Vizyonu' nu temel alýr. Vizyon deðiþikliði, ve mimari deðerlerin korunmasýna yüksek önem verir. Bu konularda yerel yönetim deðiþikliði ile deðil, ancak Akyakalýlarýn demokratik uzman kurum ve kuruluþlarýn katkýsý ile yönetim planlarýnýn ve yaygýn katýlýmýnýn saðlandýðý karar alma süreçlerinde gerçekleþir. oluþturulmasýný hedefler. Zorunlu imar deðiþiklik planlan, gerekçeleri Akyaka Vizyonu «Doðaya saygýlý, mimari yapýsýný koruyan, ile birlikte mutlaka halka önceden duyurulur, uzman görüþlerine de hizmet altyapýsý güçlü, sürdürülebilir ve alternatif turizme baþvurarak kamuoyunda yeterince tartýþýlmasý saðlanýr, halk toplantýlarý odaklý, insanlarýn birlik ve beraberlik içinde ortak hareket ve anket çalýþmalar ile halkýn onayý aranýr. edebildiðiakyaka þeklinde belirlenmiþtir. Turizm: Doðal ve kültürel deðerlerimizi koruyarak, sürdürülebilir turizm Akyaka'nýn seçilmiþ yerel yönetim üyeleri, Akyaka Vizyonu'na anlayýþýný benimser. Turizm alanýnda çalýþan kuruluþlarýn birlikte ve uygun olarak, çalýþmalarýnda 'Akyakalýlarýn Ortak Aklý'nýn ifadesi ilkelere uygun projeler geliþtirmesine destek verir. Akyaka'nýn turizm olarak belirlenen aþaðýdaki ilkeleri benimser: amaçlý tanýtýmýnda yalnýzca doðal güzellikler deðil, Akyaka Vizyonu ve ortak akýl ile hareket eden Akyakalýlarýn oluþturduðu Kent Kültürü KararAlma Süreçleri: vurgulanýr. Kentsel ve bölgesel bazda yapýlan ve geleceði etkileyecek önemli projelerde halk, kent konseyi ve diðer sivil toplum kuruluþlarý, Kültür, Sanat, Spor: üniversiteler, meslek odalarý gibi uzman kuruluþlarýn görüþüne Kültür, sanat, spor etkinlikleri için ihtiyaç duyulan alt yapý eksiklerini baþvurur, kararlar en genel katýlýmla alýnýr. Kadýnlarýn, gençlerin ve gidermek için çalýþýr. Bu alanlarda çalýþan ticari ve resmi kurumlarýn, çocuklarýn karar alma süreçlerine katýlýmýný destekler. sivil toplum kuruluþlarýn birlikte projeler geliþtirmesine destek verir. Hemþerilerin kültür, sanat, spor alanlarýnda bireysel geliþimlerine Hizmet Kalitesi: destek verir. Ulusal ve uluslar arasý sanat, kültür, spor ile bilim Akyaka Yerel Yönetimi, karar alma ve bütçe harcamalarýnda alanlarýnda atölye çalýþmalarý, gençlik kamplarý, sempozyumlar, saydamlýk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimser. Kural ve konserlerin organizasyonunda etkin rol alýr. yasalarýn uygulanmasýnda, hizmetlerin sunumunda vatandaþlara eþit davranýr, ayrýmcý davranmaz. Belediye, tüm personeli ile vatandaþýn SosyalYardýmlaþma: hýzlý ve kaliteli hizmet almasýný ilke edinir. Vatandaþýn bilgi edinme Yoksul, bakýma muhtaç ve kimsesiz vatandaþlarýn yaþam kalitelerinin hakkýna saygý gösterir ve taleplerine yasal süresini geçirmeden en iyileþtirilmesine, hemþerilerin meslek, sanat ve beceri kurslarý ile kýsa zamanda cevap verir. bireysel geliþimlerine, ihtiyacý olan öðrencilerin okul-aile birlikleri aracýlýðý ile eðitimlerini daha iyi koþullarda alabilmelerine destek olur. HizmetAltyapýsý: Sokak Hayvanlarý veyaban Hayatý: Katý atýk ve çöp toplama, kanalizasyon ve arýtma sistemi, içme suyu Akyaka Yerel Yönetimi yaban ve sokak hayvanlarýnýn dostudur. þebekesi, enerji gibi temel hizmet konularýnda olabildiðince Hayvan sevgisinin insan mutluluðunu artýran önemli bir unsur yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayanan, verimli altyapýlarýn olduðunun bilincindedir. Hemþerilerin yaban hayatý konusundaki oluþturulmasýna önem verir ve uzun erimli geliþim planlan oluþturur. bilincinin yükseltilmesine önem verir. Hayvan haklarýna saygýlýdýr. Akyaka'da sokak hayvanlarýyla insanlarýn birlikte mutlu ve huzurlu bir Çevre ve Mimari: yaþama ortamý oluþturabilmeleri için sivil toplum kuruluþlarý, hayvan Çevre ve mimari ile ilgili kanun ve yönetmeliklere taviz vermeksizin dostlarý ile birlikte çalýþýr. YEREL SEÇÝMLER YAKLAÞIRKEN Daha önceki sayýlarýmýzdaki beldemizin kalkýnma geliþim ve eylem Adaylarýmýzdan bekler, baþarýlar dileriz. baþyazýlarýmýzda, Akyaka-Gökova havzasý planlarýný yerel yönetim ile birlikte Adaylarýmýzýn kýrýcý olmayan bir seçim hakkýndaki görüþlerimizi, Belediye hazýrlamak; bu planlarýn hayata kampanyasý yürüteceklerine inanmaktayýz. Baþkanlarýndan beklentilerimizi, geçirilmesine ve sürdürülmesine destek Her yarýþmanýn TEK galibi olur. Akyaka'mýzýn bizlere olumlu ve olumsuz saðlamak; yerel demokrasinin geliþim ve Hepsi Akyaka'nýn ve bu yörenin evladý olan gelen yanlarýný, defalarca, belirtmiþtik. yerleþimine katkýda bulunmak amacý ile Adaylarýmýzýn ve onlarý destekleyenlerin, Akyaka dýþýnda da daðýtýlan Bültenimizi Akyaka'lýlarýn " Ortak Aklý "ný temsil etmek farklý politik görüþlerde olsalar bile seçim okuyanlar bu görüþlerimizi bilmekte ve üzere kurulmuþtur. sonuçlarýný kendilerine yakýþýr bir olgunlukla çoðunlukla da katýlmaktadýrlar. Akyaka Kent Konseyi Yürütme karþýlayýp, seçim sonrasýnda Akyaka'mýzýn Bilindiði gibi, Akyaka Kent Konseyi, Kurulunca hazýrlanmakta olan ve daha iyiye ve güzele gitmesi için güçlerini duyurusunda da açýklandýðý gibi, Akyaka'nýn seçimlerden önce kesinleþip açýklanacak " birleþtireceklerinden eminiz. kent sorunlarýnýn çözümüne çaðdaþ bir Akyaka Yerel Yönetim Ýlkeleri'ni " þimdiden ÖNCE AKYAKA yaklaþým; karar alma süreçlerine benimseyip uymalarýný; hatta uyacaklarýný Akyaka'lýlarýn katýlýmýný saðlamak; taahhüt etmelerini, Belediye Baþkan Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Akyaka Kent Konseyi Çalýþma Gruplarý Akyaka Mimarisi, Kent Düzenlemeleri Çalýþma Grubu Sanat Sokak Çalýþma Grubu Azmak ve Kýyý Kullanýmlarý Çalýþma Grubu Çevre, Temizlik Çalýþma Grubu Sokak Hayvanlarý Çalýþma Grubu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Çalýþma gruplarý, düþüncelerin geliþtirildiði, ortak aklýn oluþturulduðu, çözüme yönelik eylemlerin ve önceliklerinin belirlendiði üretim platformlarýdýr. Çalýþma grubu üyeleri gönüllülük temelinde birlikte, belirli konu, alan ya da sorunda kapsamlý çalýþmalar yürütürler. Çalýþmalarda yer almak ya da yeni çalýþma gruplarýnýn kurulmasýný önermek için lütfen web sitemizi ziyaret edin ya da bize gönderin.ayrýca oluþturduðumuz blogda her konuda düþüncelerinizi paylaþabilirsiniz. web: blog:

4 Sayfa 4 ÇOCUK ÝKÝNCÝ YARIYIL BAÞLADI KÝTAP KURTLARI ÖDÜLLERÝNÝ ALDI kuþaklarýn yetiþmesine katký saðlamaktýr. Yine ikinci bir hedefimiz, kütüphanemize gelen, bizimle sýcacýk sevgilerini paylaþan bütün çocuklarýmýzý ödüllendirmektir. Bu konuda bugüne kadar destek veren ve bundan sonra da destek verecek olan tüm kiþi ve kurumlara þimdiden teþekkürler. HÜSNÝYEYENÝKEÇECÝ 23 OCAK Cuma günü okullar yarýyýl tatiline girdi. Biz de Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak, bu karne gününde de çocuklarýmýzýn heyecanýný paylaþmak istedik. Artýk geleneksel hale gelen 'EN ÇOK KÝTAP OKUYAN' öðrencilerimize ödüllerini verdik. Hedefimiz daha çok okuyan, araþtýran ve düþünen ÇOCUK PARKI Her sabah giderdim ben. Ýçimde bir kýpýrtý, bir heyecan. Uzaktan gelirdi sesleri çocuklarýn Baþlardý benim de kahkahalarým.. Ýþte kýrmýzý salýncaðým. Nerde benim kaykayým. Kimi tanýrým ki havalardayken Tahtýravallide yükselirken. Tam o sabah ses yoktu. Pazardý günlerden, hava bulutluydu. Her yer duman, topraktý. Sýkýca tuttum annemin elini. Yoktu artýk kýrmýzý salýncaðým. Ya kendimden geçtiðim kaykayým Yükselince kahkaha attýðým oyuncaklar Artýk hayaldi bu kaldýrdýlar parkýmý YELÝZ DEMÝR Cahit Belkýs Güneyman Ýlköðretim Okulu Sýnýf : 7 KÜTÜPHANE Onun gibisi var mý? Baþkasý uyar mý? Sevgi dolu bakýþý Yürekten yaralar mý? Arkadaþlar, aile, dost Bazýsý öðretmen, bazýsý pilot Aç, oku, yine kapat Takarlar bazýsý kravat. Ýki kapak arasýnda Bütün bilgi bir arada Kitaplarý alan koþar oraya Koþuþtururlar oraya buraya Kardeþtir oradaki kitaplar, Tek tek kelimeleri sýralar Dört köþeli odalar Birbirini kovalar ÖZLEM ÖNER TATLI YIL ÖDÜLLÜ ÞÝÝR Yýl bitti, dert gitti. Heyecanla beklediðimiz yýl, Uður, mutluluk, gelsin huzur Bütün bir yýl, Afacan gülümsemeler, mutluluk dolu kalpler, Elveda 2008, hoþ geldin Bilgi kapýsý araladýnýz güzel gülüþlerle, Mutluluktan bir eser Sýkýþýverdi kalbimiz, Bir ucuna neþe, Etrafta gülücükler, hoþ bir bahar. Çiçek kokusuyla dolmuþ bilgi yuvasý. Sorularýn cevaplarýyla aydýn yüreðimiz, Mutluluk çeþmesinden aktýnýz, Sýcacýk yüreðinizle ýsýttýnýz bizi. O kalp bütünken 6'ya böldünüz. Hepimize yetti. Masallarýnýz içinde düþlere girdik. Masal sýrlarýn dünyasý Pýrýltýlar gönlümüzde yer etsin Acý, mutsuzluk, hüzün, kalbimizin, En derininde son bulsun Tatlý yýlda, tatlý tatlý gülümseyin de kalsýn acý, hüzün, 2009'a gelsin mutluluk neþe. YENÝ YIL HERKESE MUTLU OLSUN. ECEM ÝREN SÜLLEN 5/A KAPI MAGDASZABO Yapý KrediYayýnlarý YAZAR Macaristan-Debrecen. Macaristan'ýn siyasi çalkantýlarý içinde savrulmuþtur. Macar Ed. öðretimi almýþ, 1958'de yazdýðý eseri, Fresco ile büyük baþarý saðlamýþ ve ödüller birbirini kovalamýþtýr. Eserleri otuz dile çevrilmiþtir. Kapý- otobiyografik unsurlar taþýyan ve Fransa'nýn en saygýn Femina ödülünü almýþ bir eser. KÝTAPTAN:..Baþörtüsünü gözünü gölgeleyecek biçimde baðlýyordu. Gözlerinin mavi olduðunu daha sonralarý keþfettim. Saçlarýnýn rengini de öðrenmek isterdim, ne var ki kendini bildi bileli saçlarýný hep örtmüþtü. (S- 10)..Benden bu denli farklý olmasýna karþýn nasýl oluyordu da bana bu kadar baðlanabiliyordu? Benim neyimi sevmiþti, bunu anlayamamýþtým doðrusu Daha o zamanlar gençtim, baðlýlýðýn bu denli mantýk dýþý, ölümcül ve güvenilmez bir duygu olduðunu derinlemesine incelememiþtim. (S.75) GÖRÜÞ: Bir yazar ve ona ev iþlerinde yardýmcý olan yaþlý bir kadýn. Önce birbirlerini anlamayan, ancak zamanla baþýna buyruk, kendine özgü, çözülemez gibi görünen bir yardýmcýyla, genç bir entelektüel arasýndaki tutkulu iliþkiyi, son derece akýcý bir dille anlatan çok hoþ bir eser. Bilge yardýmcý Emerenc, size yaþama, sanata, ölüme dair çok þey öðretecektir. DERLEYEN: Em. Ed. Öðr. GÜLCAN KULBUL EVÝM Benim bir evim var Ýki katlý. Üst katta ev sahibimiz, Alt katta biz Ben evimi çok severim. Banyosunu mutfaðýný, Çocuk odasýný, salonunu, Ailemle paylaþýrým. Evi paylaþmak Çok zevkli. Evde iþbirliði Hep yaparýz. Biz evimizde, Mutlu mesut yaþarýz. Ev sahiplerimizle Hep yardýmlaþýrýz. KÝTAPLARI YAÞAMAK ÖYKÜ MEYRA MAVÝ 5/A

5 Sayfa 5 GENÇLÝK SANAT VE KÜLTÜR DÜNDEN BUGÜNE KADINLAR GÜNÜ Kadýnlar tüm dünya da olduðu gibi ülkemizde de 8Mart'ta eþitlik isteklerini yüksek sesle dile getiriyorlar. Ýlk kez 1921 yýlýnda 'Emekçi Kadýnlar Günü'olarak kutlanmaya baþlayan 8 Mart,1975 yýlýnda daha yaygýn olarak kutlandý ve sokaða taþýndý. Dün olduðu gibi bugün de kadýnlarýmýz eþitlik için, baðýmsýzlýk için, politik haksýzlýklarýn ortadan kalkmasý için, daha iyi yaþama ve çalýþma koþullarý Modern eðitimin ana vurgusu zihnin tomurcuklanmasý üzerinedir. Kendimizi ve bizi kuþatan dünyanýn her ayrýntýsýný, her yönünü kurcalayýp sorular sorar, bütün bunlarý günün birinde anlayabileceðimizi umarýz. Ne var ki bu süreç, bir çocuðun masum sorgulamasýna benzemez, çünkü çevremizdeki her þey, sistemin baþarýsýnýn bir kanýtýdýr: Deðerli bir meslek, soylu bir ruh, toplumsal saygýnlýk. Bazen aklýn ve düzenin içerisinde kaybolsa da, içimizdeki bir þeyler her seferinde yeniden su yüzüne çýkmýþ, yeni sesler benzer þeyleri söylemeye baþlamýþtýr. elde edebilmek için çalýþýyor. Beldemiz Akyaka'da da 8 Mart Pazar günü saat 13'de Atatürk Meydaný'nda toplanan kadýnlarýmýz, anýta çelenk koydular, saygý duruþunda bulundular. Daha sonra kadýnlarýmýzýn her fýrsatta dile getirdikleri 'SPOR ALETLERÝ'nin açýlýþ törenini gerçekleþtirdiler. Kadýnlar Günü etkinlikleri Ottoman Otel'de yapýlan konuþma, þiir ve eðlence ile devam etti. Bence günün en keyifli yaný Muðla Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapýlan 'KADINA DAÝR' þiir gecesi idi. Bize bu olanaðý saðlayanlara teþekkürler. Savaþlar olmasýn, çocuklar ölmesin. HüsniyeYenikeçeci. MODERN TOPLUM VE KADIN Bu yüzyýlýn kadýnlarý, baský ve köleliðin hüküm sürdüðü uzun bir yer altý döneminden çýkarak kadýnlarýn ikincil önem taþýdýðýna inandýklarý bir doðal kaynaklara göre yaþama, bu yöneliþin doðal toplumsal sisteme geçmiþlerdir. Kadýnlar, çok uzun ifadelerinden bazýlarýdýr. Doðal olana geri dönüþ süre baský düzeni yaþamanýn etkisiyle, kendi deðiþim arayýþlarýnýn gerisinde, kadýnlarýn dünyevi ve ruhsal yeteneklerini unutmuþ dahi olmaktadýrlar. Bugün de alanlara egemen olduðu bir çaðýn esrarýna geri dönüþ egemen sistemlerin makul yöntemlerini arayýþlarý yer almaktadýr. Eski bir çiftçi atasözü; benimsemektedirler. Oysa daha doðal pek çok Saman biçmenin, ananýn saçlarýný taramak yaklaþým keþfedilmeyi beklemektedir. Günümüzde olduðunu ifade etmektedir. kadýnlara seslenen pek çok yazýlý ve görsel malzemenin bulunmasý, kadýnýn daha büyük bir Ýnsanlýk tarihinde kadýnlarýn önüne çýkan zorluklar özgürlük arayýþýnýn göstergesidir. Kadýn, bugün, ve fýrsatlar her zaman çok büyük olmuþtur. Dünyanýn hakkýnda aslýnda az þey bilinen esrarengiz bir güçtür. her yanýnda görülen kökten siyasal ve toplumsal Bu esrar, eski kültürlerden yakýn tarihe kadar deðiþimler, alýþýlmýþ, geleneksel kadýn rollerinin korunmuþtur. O, insanoðlunun, hayvanlarýn ve çözülmesine yol açmýþ, kadýnlarý evlerinden ve bitkilerin, yeryüzünün ve gökyüzünün, ölümün ve çiftliklerinden çýkmaya, yaþamlarýný kentlerde yeniden doðuþun anasýdýr hem ýþýk hem karanlýk, sürdürmenin yollarýný bulmaya zorlamýþtýr. Yine hem çocuk hem yaþlý, hem barýþ hem savaþtýr. tarihte hiçbir zaman bu kadar çok sayýda kadýn, olgunluk dönemine bu kadar saðlýklý girmemiþ, Kendimizi tarihin belli bir noktasýnda, þimdi kim kendi doðasýný inceleme, çevresindeki toplumsal ve olduðumuzu anlamak için geçmiþte kim siyasal yapýlarý etkileme özgürlüðüne ve olduðumuzu yeniden düþünme gereðini olanaklarýna sahip olmamýþtýr. Bu, tarihte zaman hissettiðimiz bir noktada buluyoruz. Ýnsanlýðýn zaman iþgale karþý direnen bir baðýmsýzlýk kendini yeniden tanýmlama sürecinde eski ile yeni mücadelesine bilfiil cephede yer almak þeklinde de zaman zaman bir araya gelmekte, bu eski ile yeninin olabilir, ardýndan yeni kurulan bir devletin bir araya gelmesi, günümüzde olduðu gibi birtakým meclisinde bizzat yer almak þeklinde de. karþýlaþtýrmalara yol açmaktadýr. Türk Kadýný, yerlerde sürünmeye deðil, Bu kýyaslama sürecinde son yýllarda yeryüzünün omuzlarda taþýnmaya layýktýr. özüne dönme konusu büyük ilgi çekmektedir. Mustafa KemalAtatürk Hayatlarýmýza farklý bir açýdan bakmaktayýz. Hayatý Dilek Demirel yok etmek yerine ona saygý gösterme anlayýþý hakim olmaktadýr. Saðlýklý besinler, doðal yaþam tarzlarý, Muðla Üniversitesi Doktora Öðrencisi KADINLARIMIZ Toprak öyle bitip tükenmez, /daðlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile eriþemeyecekti. Kaðnýlar yürüyordu yekpare meþaleden tekerlekleriyle Ve onlar ayýn altýnda dönen ilk tekerlekti. Ayýn altýnda öküzler baþka ve çok küçük bir dünyadan gelmiþler gibi ufacýk kýsacýktýlar ve pýrýltýlar vardý hasta kýrýk boynuzlarýnda ve ayaklarý altýndan akan toprak, toprak, ve topraktý. Gece aydýnlýk ve sýcak ve kaðnýlarda tahta yataklarýnda koyu mavi humbaralar çýrýlçýplaktý. Ve kadýnlar birbirlerinden gizleyerek bakýyorlardý ayýn altýnda geçmiþ kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadýnlar bizim kadýnlarýmýz: korkunç ve mübarek elleri ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamýz, avradýmýz, yarimiz ve sanki hiç yaþanmamýþ gibi ölen ve soframýzdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve daðlara kaçýrýp uðrunda hapis yattýðýmýz ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koþulan ve aðýllarda ýþýltýsýnda yere saplý býçaklarýn oynak, aðýr kalçalarý ve zilleriyle bizim olan kadýnlar, bizim kadýnlarýmýz þimdi ayýn altýnda kaðnýlarýn ve hartuçlarýn peþinde harman yerine kehriban baþlý sap çeker gibi ayný yürek ferahlýðý, ayný yorgun alýþkanlýk içindeydiler. Ve onbeþlik þarapnelin çeliðinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayýn altýnda kaðnýlar yürüyordu Akþehir üzerinden Afyon`a doðru. Nazým Hikmet Ran YÜKSELECEK 6. YAPITIYLA YOLDA Muðlalý olmasýna karþýn yurt çapýnda ünlenen þair Yükselecek Demirel, 6. yapýtý Baran'ý kýsa bir süre içinde yurt düzeyinde okurlarýna sunacak. Bundan önce, Ýki Elin Sesi, Dost Türküsü, Közden Küle, Küldeste ve Cansuyu adlý yapýtlarý okurlarýyla buluþan Þair Yükselecek Demirel, BARAN adlý yapýtýnýn ses getireceðine, sevileceðine inanýyor Her türlü hazýrlýk çalýþmalarý tamamlanan yapýtýn önümüzdeki iki ay içinde okurlarýn elinde olmasý bekleniyor. Yükselecek Demirel

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. GELENEKSEL ANADOLU MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN 1950'li yýllarda

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz Ýnsan sevgiyi yaþayan ve yaþatan tek varlýk HÝTÝTSEM e mütevazý açýlýþ Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM) üniversite Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı