Saldýrý hukuka ve laikliðe yapýlmýþtýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saldýrý hukuka ve laikliðe yapýlmýþtýr"

Transkript

1 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý bugün HACIBEKTAÞ- 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý bugün kutlanýyor. 9 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Atatürk Anýtý na çelenk konularak baþlayacak. Anýta, resmi daire, okullar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarý çelen koyacaklar. Günün anlam ve önemini belirten Þekerin Akibeti 24 Ocak 1980 Ekonomik Kararlarý, 5 Nisan Ekonomik Kararlarý Türkiye de IMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütünün direktifleriyle ülkemiz hükümetlerine aldýrýlmýþ ekonomik yýkým ve acý reçete kararlarýydý. Yapýlan anlaþmalara göre devlet ekonomik alandan tamamen çekilecekti. Ekonomik hayat piyasa koþullarýna göre düzenlenecekti. En çok zarar eden kurumlardan baþlanarak, özelleþtirmeler yapýlacaktý. Ýþsizliðe çözüm bulunacaktý. Ýnsanoðlunun en fazla merak ettiði kayýplar arasýnda ''Nuh'un Gemisi'', ''Atlantis uygarlýðý'' ve varlýðý tartýþýlan ''Kutsal Kase'' geliyor. Dünyanýn aradýðý KAYIPLAR KAYIP KITA MU konuþmayý Çok Programlý Lise Tarih Öðretmeni Ahmet Bayar tarafýndan yapýlacak. Öðrencilerin okuyacaðý þiirler ve Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi'nin ardýndan buradaki program sona erecek. Daha sonra Çok Programlý Hacýbektaþ Lisesi bahçesinde, lise öðrencilerinin hazýrladýðý etkinlikler sunulacak. ABF Genel Baþkaný Selahattin Özel, Danýþtay a yapýlan saldýrýyý kýnadý: Saldýrý hukuka ve laikliðe yapýlmýþtýr 1 Büyük Zenci Köle-Ýþçi Ýsyanýnýn Baþlangýç Aþamasý Alexandre Popovic, Ali b.muhammed'in ilk dönemi ve bu büyük baþkaldýrýnýn baþlangýcý hakkýnda þu bilgiyi veriyor: "W. Caskel (Ali b. Muhammed'in ilk) dönemini þöyle özetliyor: Alevi Bektaþi Federasyonu, Danýþtaya yapýlan saldýrýyý kýnadý. Federasyon Baþkaný Selahattin Özel imzasýyla yapýlan açýklamada; Danýþtay a yapýlan saldýrýnýn hukuka ve laikliðe karþý yapýlmýþ bir saldýrý olduðu belirtildi. ABF açýklamasý Saldýrýlar düþündürücüdür Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü gazetemize yaptýðý yazýlý açýklamayla Danýþtay'a yapýlan saldýrýyý kýnadý. ÖDP Ýlçe Örgütü yaptýðý yazýlý açýklamada Danýþtay a yapýlan saldýrýyý ve saldýrýyý yapan zihniyeti kýnýyoruz. Yaralýlara acil þifalar, Danýþtay çalýþanlarýna geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz. 'Hicri ( ) yýllarýnda bir Alevi (Alisoylu) ya da pseudo-alevi (sahte Alisoylu) Bahreyn'de baþkaldýrdý. Önce Hacar'da, sonra Al-Ahsa'da Banu Sad ile birlikte þansýný denedi. Baþaramayýnca çöle açýldýlar. Çarþamba nýn Geliþi Olayýn baþlangýcý ellili yýllarda eðitimin yeniden iki baþlý hale getirilmesi, giriþimleri ile baþlamýþtýr. O yýllarda ateþlenen saman yýðýný içten içe sinsice, zaman zaman alevlenerek yanmaya devam etti. Geldik bu güne. Hangi olayý sayayým. Þeyh Sait gerici ayaklanmasýndan Kubilay Olayýna, 12 eylül öncesi Konya mitinginden 12 Eylül sonrasý onlarca laik, demokrat, cumhuriyetçi, devrimci aydýnlarýn katledilmesine kadar, benzer onlarca kalkýþma. Bu olaylar içten içe yanan ateþin alevlendiði dönemlerdi. Bu yangýnlar yüzeysel önlemlerle söndürüldü öyle zannedildi. Olacaðý Buydu AKP iktidara geldikten sonra þeriatçý kadrolaþmayý olanca hýzýyla sürdürdü. Bu duruma tepki gösterenleri de sürekli hedef gösterdi. Bir iktidar düþünün, Cumhurbaþkanýyla, Üniversitelerle, Danýþtay, Yargýtay ve Anayasa Mahkemesi'yle kavgalý. Yani kendi gibi düþünmeyen her kurum ve kiþiyle kavgalý. Danýþtay ikinci dairesinin türban için almýþ olduðu karara, Baþbakan'ýn tavrý þu olmuþtu: Siz kim oluyorsunuz, ona ulema karar verir demiþti. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞLER 19 Mayýs 2006 Cuma Ýnsanoðlunun en fazla merak ettiði kayýplar arasýnda ''Nuh'un Gemisi'', ''Atlantis uygarlýðý'' ve varlýðý tartýþýlan ''Kutsal Kase'' geliyor. Dünyanýn aradýðý KAYIPLAR KAYIP KITA MU Ýzlerine tarih içinde pek çok uygarlýkta rastlandýðý ifade edilen batýk Mu kýtasý, insanoðlunun en büyük kayýp meraklarýndan birisini oluþturuyor. 19. Yüzyýlda Ýngiliz araþtýrmacý James Churchward kayýp kýta için Orta Amerika'da çeþitli araþtýrmalar yaparak, konuyla ilgili eserler kaleme aldý. Bilim dünyasý Mu uygarlýðýnýn varlýðýna kuþkuyla yaklaþmasýna raðmen, kýtanýn battýðý öne sürülen tarihte dünyada büyük bir jeolojik olayýn yaþanmasý araþtýrmacýlar için her zaman dikkat çekici bulundu. Atatürk'ün, Churchward'ýn Mu kýtasýyla ilgili eserlerini Türkçe'ye çevirtmesi ve Tahsin Bey'i araþtýrma yapmak üzere Meksika'ya büyükelçi atamasý, kayýp kýta Mu'nun Türklerin kökeni açýsýndan da önemli olabileceði düþüncesinden kaynaklanmýþtý. 24 Ocak 1980 Ekonomik Kararlarý, 5 Nisan Ekonomik Kararlarý Türkiye de IMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütünün direktifleriyle ülkemiz hükümetlerine aldýrýlmýþ ekonomik yýkým ve acý reçete kararlarýydý. Yapýlan anlaþmalara göre devlet ekonomik alandan tamamen çekilecekti. Ekonomik hayat piyasa koþullarýna göre düzenlenecekti. En çok zarar eden kurumlardan baþlanarak, özelleþtirmeler yapýlacaktý. Ýþsizliðe çözüm bulunacaktý. Tam tersine, en çok kar eden, en hayati, en stratejik iþletmeleri özelleþtirmeye baþladýlar tamamen dýþa baðýmlý hale getirilmek isteniyoruz. Ekonomi düze çýktý mý? Ýþsizliðe çare bulundu mu? Hayat pahalýlýðý durdu mu? Ev ve iþ yerleri kira artýþlarý durdu mu? Asgari ücret insan onuruna yaraþýr hale geldi mi? Yanýtýnýz hep hayýr deðil mi? Ýnsanlar yýllarca özelleþtirmelerin yanlýþlýðýný söylediler. Dilimizde tüyler bitti. Yollar yürümekle aþýnmadý ama pabuçlarýmýz eskidi. Yine dinletemedik. ÝNSANLAR KENDÝ CELLATLARINA AÞIK OLDUÐU SÜRECE; birleþik kaplar misali, doldur boþalt þekliyle hep ayný özelleþtirmeci zihniyetteki siyasal organizasyonlarý hükümetlere oylarýyla taþýdýkça, sonuç hiç deðiþmeyecek. Aðlamaya mahal yok.zira, ÝNSANLAR LAYIK OLDUKLARI YÖNETÝCÝLERLE YÖNETÝLÝRLER. Bizim de Lulamýz, Cavezimiz, Moralesimiz olur mu gelecekte, derseniz? Tarihi iyi okuyup ders almamýza baðlý derim. Liberalinden, milliyetçisine; sosyal demokratýndan, siyasal Ýslamcýsýna kadar ülkeye hükümet edenler getirmedi mi arpalýk haline kamu kuruluþlarýný? Ýnsanlarýn umutlarýný kullanmadýlar mý? Kamusal alaný yaðma alaný olarak görmediler mi? Tencere, tencereye g.tün kara demiþ; diðeri bakmýþ seninki de benden kara demiþ. yok muþ aslýnda birbirinden farklarý. Almanya da Hitler dönemi. Faþizm en ýrkçý ve acýmasýz þekilde sürüyor. Dýþarýda iþgallere kýyýmlara doyamayan Hitler, içeride de kendi kafatasçý, ýrkçý emellerine nail olmak için, kendi öz halkýna en insafsýz þekilde davranmýþtýr. Ýnsanlýk suçu iþleyerek toplu katliamlar yapmýþtýr. Ýþte bu katliam ve iþkencelere tanýklýk etmiþ bir kilise papazýnýn Þekerin Akibeti söyledikleri: ÖNCE YAHUDÝLERÝ TOPLADILAR, ORALI OLMADIM; SONRA KOMÝNÝSTLERÝ TOPLADILAR, BEN YÝNE ORALI OLMADIM ; SONRA SIRASIYLA SOSYALÝSTLERÝ, SOSYAL DEMOKRATLARI TOPLADILAR GÖTÜRDÜLER BEN YÝNE ORALI OLMADIM BÝR GÜN BENÝM DE KAPIMI ÇALDILAR,ALIP GÖTÜRDÜLER.BÝR DE BAKTIM KÝ BENÝM ARKAMDAN YARDIM EDECEK, ÜZÜLECEK KÝMSE KALMAMIÞTI Bu sürece tanýklýk eden, ÖTEKÝLERÝNÝN baþlarýna iþler geldikçe susmuþ, iþ iþten geçtikten sonra anlamýþ ve tüm insanlara ders niteliðinde ki bu sözleri sarf etmiþtir. Þeker fabrikalarýnýn akýbetine gelince;petlas özelleþtirilirken Kýrþehir Þeker Fabrikasý nýn temelleri atýlýyordu. Hükümetlerce siyasal rant elde ediliyordu. Þimdiki þeker iþçileri, o zaman bir Kýrþehirli olarak Petlas çalýþanlarýnýn eylemlerinde destek vermiþ miydi? YOKSA, PAPAZ ÖRNEÐÝNDEKÝ GÝBÝ HÝÇ ORALI OLMAMIÞLAR MIYDI?,bilemiyorum. Ýnsanlar o zaman dedi ki(madem özelleþtirilecek niye devlet fabrika kuruyor? Býrakýn özel kuruluþ kendi kursun þeker fabrikasýný).yine doðru bildiklerini yaptýlar. Ýnsanlarý iþe aldýlar. Þimdi de baþa dönüldü özelleþtirme çalýþmalarý baþladý. Ýþçiyi, memuru,çiftçiyi, esnafý düþünen yok. Miting ve yürüyüþe bir Emekli-Sen üyesi olarak destek amaçlý katýldým. KIRÞEHÝR ÞEKER FABRÝKASI ÇALIÞANLARI ve aileleri, sülaleleri, komþularý, alýþ veriþ yaptýklarý esnaflar ve oy verdikleri siyasi partidaþlarýnýn sayýsý bu kadar az mý?,dedim. Üzüldüm gerçekten. Solcu, saðcý, Ýslamcý, ümmetçi,laikçi þuncu, buncu diye yapay bölünmelerle bizleri ne de güzel ayýrmýþlar kamplara. IMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütü milliyetçi, sosyalist, liberal, Ýslamcý, saðcý, solcu diye niye kamplara ayrýlmýyor ki ACEP? Her sendika kendi baþýna mücadele ediyor. Top yekün hareket edil(e)mediði için;ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Lokal eylemlerin kýymeti harbiyesi olmuyor. Sonuçta ÖZELLEÞTÝRMECÝLER kazanýyor. Ýþçi, memur, esnaf, çiftçi, aslýnda çýkarlarýmýzýn ortak; düþmanýmýzýn uluslar arasý ve uluslar üstü neo liberal kapitalistler olduðunu bilincimize kazýmadýðýmýz sürece; daha çok yürür, mitingler yaparýz. Son mitingte, geçmiþte hükümet olmuþ,siyasi partilerin Kýrþehir Ýl Örgütleri Yöneticileri hem de yan yana mitingi izlediler. Þimdi muhalefetteler, o halde çalýþanlarýn yanlarýnda olmalarýný gerektiriyor durum. Ýþçilerin attýklarý IMF defol bu memleket bizim.,direne, direne kazanacaðýz., Susma, sustukça sýra sana gelecek., Hükümet þaþýrma sabrýmýzý taþýrma., Üreten biziz yönetende biz olacaðýz., Bizi sataný bizde satarýz.,pancar çiftçisine KASIMPAÞALI, CARGÝLL e (þeker þirketi)amerikalý. Sloganlarýna katýlýp sizde baðýrabilirsiniz. Ne zamana kadar ama? Sizin de tekrar hükümet olacaðýnýz ya da hükümetlere ortak olacaðýnýz güne kadar Et-Balýk Kurumu özelleþti; Avrupa nýn ve dünyanýn en pahalý etini yiyoruz. Tüpraþ özelleþti dünyanýn en pahalý akaryakýtýný kullanýyoruz. Çimento özelleþti, en pahalý çimentoyu kullanýyoruz. Saðlýk özelleþiyor acýsýný beþ on yýl içinde çekmeye baþlayacaðýz. Þeker fabrikalarý da özelleþirse düðün ve derneklerimizde altýn yerine þeker takýsý yaparýz herhalde. Kamusal hizmetlerin, gerçek anlamda yurdumuza en yararlý halde kullanýlacaðý ve ÖZELLEÞTÝRMESÝZ güzel günler görmek dileklerimle; saygýlar sunarým. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 19 Mayýs 2006 Cuma HABER 3 ABF Genel Baþkaný Selahattin Özel, Danýþtay a yapýlan saldýrýyý kýnadý: Saldýrý hukuka ve laikliðe yapýlmýþtýr HABER MERKEZÝ - Alevi Bektaþi Federasyonu, Danýþtaya yapýlan saldýrýyý kýnadý. Federasyon Baþkaný Selahattin Özel imzasýyla yapýlan açýklamada; Danýþtkay a yapýlan saldýrýnýn hukuka ve laikliðe karþý yapýlmýþ bir saldýrý olduðu belirtildi. ABF açýklamasý þöyle: Danýþtay 2. Dairesi üyelerine toplantý yaparken gerçekleþtirilen alçakça saldýrýyý nefretle kýnýyoruz. Siyasi iktidarýn Danýþtay'ýn türbanlý bir öðretmenle ilgili verdiði kararýyla ilgili olarak ifade ettiði tepkinin alt düzeyde bu türden fanatizmi harekete geçireceði uyarýsý Danýþtay Baþkaný tarafýndan yakýn zamanda ifade edilmiþti. Yine Danýþtay Baþkaný üyelerinin ve kurumun Vakit gazetesi tarafýndan hedef gösterildiðini altýný çizerek belirtmiþtir! Cumhuriyet Gazetesi'ne gazetesine yönelen saldýrýlarýn arkasýndan faillerin bulunamamasý Danýþtay'a yapýlan Saldýrýlar düþündürücüdür HACIBEKTAÞ- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü gazetemize yaptýðý yazýlý açýklamayla Danýþtay'a yapýlan saldýrýyý kýnadý. ÖDP Ýlçe Örgütü yaptýðý yazýlý açýklamada Danýþtay a yapýlan saldýrýyý ve saldýrýyý yapan zihniyeti kýnýyoruz. Yaralýlara acil þifalar, Danýþtay çalýþanlarýna geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde yeniden bir kaos ve þiddet ortamýna doðru çekiliyor. Devletin tepesinde Cumhurbaþkanlýðý ekseninde süren laik- antilaik tepiþmesinin, iktidar kavgasýnýn yansýmalarý artýk sokaða taþýyor. Dün Cumhuriyet Gazetesi ne, bugün Danýþtay a saldýranlar ayný karanlýk tertiplerin saldýrýyý tetiklemiþtir. Bu da gösteriyor ki, saldýrý ile demokrasiye, laikliðe ve hukuka inanan insanlara gözdaðý verilmek istenmektedir. Saldýrý son dönemde týrmandýrýlan laiklik karþýtý giriþlerin geldiði noktayý göstermesi bakýmýndan manidar buluyoruz. Gerçekten de ülkemiz son günlerde hiç görülmediði kadar laiklik ve demokrasi karþýtý giriþimlerin siyasi iktidar desteði ile sürdüðü bir süreç yaþamaktadýr. Bu saldýrý özünde siyasal cinayetlerin tekrar baþlamasý endiþesini akla getirmekte ve özendirici olarak da ulemayý kaynak gösterenlerin yargýyý hedef göstermesinden kaynaklanmaktadýr. Kutlu Doðum haftasý adý altýnda laiklik karþýtý giriþimler okullara sokulmuþ, okullarda öðrencilere Kuraný Kerim Meali, Fettullah Gülen ve Adnan peþinde. Toplum laikantilaik, Kürt-Türk ekseninde kutuplaþtýrýlmak isteniyor. Toplum bu temelde parçalanýyor. Bir çatýþma ortamýna çekiliyor. Bu karanlýk tertipleri boþa çýkarmak, bu çatýþma ortamýna dur demek, toplumu eþitlik ve özgürlük talepleri etrafýnda bir araya getirmek, özgür, eþit, demokratik bir Türkiye de bir arada yaþamý savunmak en devrimci ve insani görev olarak önümüzde duruyor. Bugün toplumu parçalayan milliyetçi, gerici, ýrkçý, neo-liberal seslerin karþýsýnda baþka bir sese ihtiyaç var. ÖDP bu sesi yükseltecektir. dedi. Oktar kitaplarý daðýtýlmaya, umre ödüllü öðrenciler arasýnda yarýþmalar düzenlenmeye baþlanmýþ daha ve vahimi yerel yönetimler aracýlýðý ile laik ve demokratik deðerlere aykýrý, kadýnlarý aþaðýlayan, örtünmemeyi günahkarlýk gösteren 'evlilik rehberleri' daðýtýlmaya baþlanmýþtýr. Laiklik ve demokrasi karþýtý bu giriþlere duyarlýk gösterenlere karþý siyasi iktidarýn tepesinden baþlayarak geliþtirilmeye baþlanan saldýrýlar, Yargýnýn en tepesinde bulunan Danýþtay üyelerine silahla saldýrarak sesini susturma giriþimine kadar uzamýþtýr. Türkiye'yi bu noktaya getirip, Laikliði, din ve inanç özgürlüðünü sadece türban ile sýnýrlý kavrayan anlayýþlarýn þapkalarýný önlerine koymalarý gerekmektedir. Bu kaygý verici geliþmeler karþýsýnda tüm toplumu duyarlýlýða çaðýrýyor, ülkeyi ve toplumu karanlýða sürüklemek isteyen demokrasi ve laiklik karþýtý girimlere karþý uyanýk olmaya çaðýrýyoruz. Bahar Þenliði ve Aþure Günü HACIBEKTAÞ - Merkezi Ankara da bulunan Hacýbektaþ ve Yükseköðretim Kurumlarýna Yardým Derneði Bahar Þenliði ve Aþure Günü etkinliði yapacak. Dernek tarafýndan her yýl yapýlan Aþure Günü etkinliði bu yýl 21 Mayýs 2006 günü Dedebað'da gerçekleþtirilecek. Dernek tarafýndan Hacýbektaþ ta daðýtýlan afiþlerdeki program þöyle: Ankara'dan katýlacak katýlýmcýlar için sabah 06:30 Vedat Dolakay Nikah Salonu önünden hareket edilecek. Saat 10:30'da Hacýbektaþ'ta Beþtaþlar'a yapýlacak gezinin ardýndan Hacýbektaþ Müzesi ve Çilehane gezilecek. Katýlýmcýlarýn gezi sonrasý saat 13:00'de Dedebaðý'nda olacaklar. Aþurenin daðýtýlacaðý Dedebaðý'da programýn piknik, saz, semah ve serbest zaman olarak deðerlendirilecek. Bahar Þenliði ve Aþure Günü etkinliðinin saat 19:00'da Ankara'ya hareketle son bulacak. Ali Kaim Çarþamba nýn Geliþi Olayýn baþlangýcý ellili yýllarda eðitimin yeniden iki baþlý hale getirilmesi, giriþimleri ile baþlamýþtýr. O yýllarda ateþlenen saman yýðýný içten içe sinsice, zaman zaman alevlenerek yanmaya devam etti. Geldik bu güne. Hangi olayý sayayým. Þeyh Sait gerici ayaklanmasýndan Kubilay Olayýna, 12 eylül öncesi Konya mitinginden 12 Eylül sonrasý onlarca laik, demokrat, cumhuriyetçi, devrimci aydýnlarýn katledilmesine kadar, benzer onlarca kalkýþma. Bu olaylar içten içe yanan ateþin alevlendiði dönemlerdi. Bu yangýnlar yüzeysel önlemlerle söndürüldü öyle zannedildi. Ama asýl tehlike saman yýðýnýný içten içe yakan sinsi yangýnda saklýydý. Bunu göremediler. Daha doðrusu görmek istemediler. Görmek iþlerine gelmedi. Oysa duman hiç durmamýþtý. Neydi bu sinsi yangýn? Bu yangýn; eðitimin iki baþlý hale getirilmesiydi. Mantar gibi biten imam hatiplerdi, kuran kurslarýydý. Zorunlu din dersleriydi. Ýmamlarýn maaþlarýnýn Suudilere ödetilmesiydi. Çok daha önemlisi özellikle 12 Eylülden sonra eðitimin bilimsellikten hýzla uzaklaþtýrýlmasý, hemen bütün ders programlarýnda ve ders kitaplarýnda satýr aralarýna sinsice yerleþtirilen yönlendirmelerdi. Laik, devrimci, demokrat eðitim kadrolarýnýn tasfiye edilmesiydi. Son olaylarýn sinyalleri Kutlu Doðum Haftasý kullanýlarak verildi. Arkasýndan Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn, Danýþtay Baþkaný nýn uyarýlarý gündeme geldi. Duyarlý basýn yayýn organlarýnýn yayýnlarý, gazetemiz Sulucakarahöyük te yazýlan yazýlar, yaklaþan olaylarý adeta haber verdiler. Arkasýndan Cumhuriyet Gazetesi ne yapýlan saldýrýlar geldi. Ama yine bu uyarýlar dikkate alýnmadý.dikkate almak istemediler. Dikkate almak iþlerine gelmedi. Sonunda geçmiþteki bir çok olayda olduðu gibi o sinsi yangýn ortamýnda yetiþen bir hukukçu hem de bir öðretmen çocuðu gözünü kýrpmadan hukukçularýmýzý silahla tarayabildi. Çok üzgünüz Arkasýndan tepkiler, Anýtkabir e yürüyüþ. Oluþan insan seli. Bu tepkiler elbette olmasý gereken tepkiler ama maalesef bu tepkiler yeterli olmuyor. Unutmayalým; Sivas ta katledilen aydýnlarýn, Uður MUMCU nun, Ahmet Taner KIÞLALI NIN Cenaze törenlerinde de yüz binler ayný tepkiyi göstermiþlerdi. Yine unutmayalým 12 Eylül ve 28 Þubat ýnda amaçlarýndan en önemlisi irtica kalkýþmalarýný önlemekti. Demek ki askeri çözümlerde çözüm olmuyor. Artýk bunu, Ülkemizin aydýnlarý, demokratlarý, solcularý, sosyal demokratlarý, görmek zorundadýr. Çözüm; Sivil, demokrat, laik, bilimsel örgütlenmededir. Bu oluþumun ülke yönetimine el koymasýndadýr. Eðitimin yeniden bilimsel, demokratik, laik duruma getirilmesindedir. Ýtalya nýn Zeytin Dalý Çözümü önümüzde somut bir örnek durmaktadýr.

4 4 ARAÞTIRMA 6 1 Büyük Zenci Köle-Ýþçi Ýsyanýnýn Baþlangýç Aþamasý Alexandre Popovic, Ali b.muhammed'in ilk dönemi ve bu büyük baþkaldýrýnýn baþlangýcý hakkýnda þu bilgiyi veriyor: "W. Caskel (Ali b. Muhammed'in ilk) dönemini þöyle özetliyor: 'Hicri ( ) yýllarýnda bir Alevi (Alisoylu) ya da pseudo-alevi (sahte Alisoylu) Bahreyn'de baþkaldýrdý. Önce Hacar'da, sonra Al-Ahsa'da Banu Sad ile birlikte þansýný denedi. Baþaramayýnca çöle açýldýlar; Tamim ve batýdan gelen diðer kabilelerden oluþturduklarý bir orduyla harekete geçtiler. Al Uryan ve diðer Abd al- Kays þefleri isyaný güçlükle bastýrdýlar. Ancak çok geçmeden Basrada büyük Zenci ayaklanmasýný gerçekleþtirecekti.' "Ali b. Muhammed'in Basrada'ki Babal ve Sad kabileleri arasýndaki kavgalardan biri tarafýna geçerek yararlanýp baþkaldýrma giriþimi baþarýlamadý. Vali Muhammed b. Raja al Hidari onu ve arkadaþlarýný kentten kovdu. Ali b. Muhammed ve dört arkadaþý Bagdad'a kaçýp izlerini yitirdiler. Ona katýlmýþ olan Basra'daki yandaþlarý ve ailesinden üyelerinden karýsý, büyük oðlu kýzý ve hizmetçisi valinin buyruðuyla tutuklandýlar..." "Ali b. Muhammed, Baðdad'da kaldýðý süre içinde yandaþlarý çok sayýda artmýþ ve yeni yoldaþlar edinmiþti. Bunlarýn arasýnda Cafer b. Muhammed al-suham, Muhammed b. al-kasým, Yahya b. Abd al-rahman b.khakan'ýn iki azatlýsý Muþrik and Refik vardý; (diðer pek çok yoldaþýna yaptýðý gibi Ý.K.)Muþrik'e Hamza Abu Ahmet, Rafik'e Cafer Abu al-fadl adýný verdi..." "Ali b. Muhammed, Basra valisinin iki kabilenin kentte yarattýðý anarþiyi önleyemediði için azledildiðini öðrenir öðrenmez Basra'ya döndü önceki ve Bagdad'da kazandýðý altý yakýn adamýyla. Furat al Basra'ya gelince, oradan tuz arýtma bölgesi Amud al-muna Kanal'ý üzerindeki Bi'r Nahl'da kurulmuþ Kasr al-kurayþ'a yerleþtiler. Ali b. Muhammed burada kendisini bir iþ adamý ve Watýkh'ýn çocuklarýndan birinin adýna, Sabbakh tuzlalarýndan birinin yöneticisi gibi gösterdi. Bu durum onun Zencilerle yakýndan iliþki kurmasýný ve böylece baþkaldýrma hazýrlýklarý yapmasýný saðladý." (Alexandre Popovic, Ýngilizceye çeviren: Léon King, The Revolt of AFRICAN SLAVES in IraQ in the 3rd/9th Century, Princeton, 1999, s.35-38) Görüldüðü gibi gerçekten profesyonel bir ihtilalci kimliði taþýyan Ali b. ÝSLAM ÝMPARATORLUKLARI TARÝHÝNDE ALEVÝ HALK HAREKETLERÝ Muhammed, kabile anlaþmazlýklarýna dayandýrdýðý ilk baþkaldýrýlarýnda aldýðý yenilgilerden ders çýkarýp, en temel yöntemi, yani sýnýfsal kavgayý öne çýkartýyor; Basra tuzlalarýnda çalýþan üretici köle-iþçi sýnýfýnýn baþýna geçiyor. Bunun yolu da onlarýn arasýna girmek ve birebir, yüzyüze propaganda yapmaktýr. Beþ yýl bir Alisoylu olarak yaþadýðý ve kendisini tutan kabileler arasýnda bazý keramet gösterileriyle Peygamber/Ýmam saygýsý görmüþ olduðu Bahreyn ve çevresindeki son yenilgisinde kaçýp gizlendiði Saman kasabasýnda kuþa seslendiði þiirinin bazý dizelerinde þunlarý söylüyor: "Ey Saman kuþu, orada yalnýz baþýna ne ötüp duruyorsun? Yoksa bir kaza seni dostundan mý ayýrdý? Yanýma gel birlikte teselli bulalým..."... "Gururla baþlarýnda bulunduðum Temimli adamlarým ve Yarbu oðlu Kulayb'ýn yiðitleri atbinmiþ; Saad merkezi tutuyor, Kanatlarda Numayri ve Kilab'ýn adamlarý yalýnkýlýç direniyordu" "Eðer bir kaza engel olmazsa, onlarý öyle bir þaþýrtacaðým ki, bir yay kullanarak sabahleyin Amir ve Muharib'i delik deþik edeceðim..."... "Uryan sanýyor mu ki, hendek kenarýndaki saldýrýda düþen süvarilerimi unuttum?" Bir baþka þiirinde: "Abd al-kays, benim kendisini unutmuþ olduðumu sanmasýn sakýn! Onu asla unutmayacak ve öcümü alacaðým." Ali b. Muhammed'in Zenci köle-iþçilerin arasýna girdikten sonra öçalma duygusuyla harekete geçmenin yerini, artýk devrimci savaþým bilinci alacaktýr. Artýk Sahib al- Zenci adýyla anýlacak olan Ali b. Muhammed'den Samarra'da, Bahreyn ve Basra'da yazmýþ olduðu þiirlerden 190 dize günümüze ulaþmýþtýr. Bunlar güçlü edebi özellikleri olmamasýna raðmen Halife çevresini; kendisi, ailesi ve soyunu, Ali sevgisini ; Bahreyn'deki çarpýþmalarý ve Basra tuzlalarýndaki köle-iþçileri çevresinde toplamayý nasýl baþardýðýný dolaylý ve dolaysýz anlatan dizelerdir. (Arap kaynaklarýndan aktaran Alexandre Popovic, Çev.Léon King, The Revolt of AFRICAN SLAVES in IraQ in the 3rd/9th Century, s. 34, 151) A. Popovic oldukça dikkat çekici bulunan Zenci köleler ihtilalinin baþlangýcý anlatmayý þöyle sürdürüyor: "Bölgede ona ilk katýlan (gerçekte bilinçli olarak yüzyüze propagandayla kazanýlan Ý.K.) Reyhan b.salih adýnda bir kiþi oldu. Adam, oradaki Zenci iþçilere daðýtýlmak üzere Basra'dan un taþýma iþinde çalýþmaktaydý. Tuzla alanlarýndaki köleiþçilerin yaþamlarý ve yeme-içmeleri hakkýnda en iyi bilgileri o getiriyor ve Ali b. Muhammed adýna onlara propaganda yapýyordu. Bir süre sonra iþini býrakýp onun saflarýna katýldý..." "Bu arada Basra'ya gönderdiði Refik, oradan kendisiyle birlikte harekete kazandýrdýðý Þibli b. Selim adýnda bir þerbet satýcýsýný da getirdi. Ayrýca Ali b. Muhammed, Refik'e Basra'dan satýn almasý için kýrmýzý renkte ipek kumaþ ýsmarlamýþtý. Ondan bir bayrak dikildi ve üzerine yeþil harflerle, Kuran'dan Tevbe Suresi'nin 111.ayeti yazýldý. Ayette, 'Tanrý inananlardan satýn alacaðý canlarý ve mallarýna karþýlýk Cennetten bir ödül verecektir; çünkü onlar Tanrý yolunda savaþýr, ölürler ve öldürürler.bu alýþveriþ için sevininiz' denilmektedir. 18 Ayrýca bayrak üzerine Ali b. Muhammed, yani kendisinin ve babasýnýn adý yazýldý."( A. Popovic, agy, s.41-42) Artýk ona göre, sýra bayraðý kaldýrýp ihtilali baþlatmaya gelmiþti. Böylece bayrak üzerinde buyurucu Kuran ayetinin altýnda, Tanrýnýn nebisi (Muhammed) ve velisinin (Ali) adýný görenlerin ilk anda, onun önderin adý olduðunu düþünmesi olanak dýþýdýr. Bu akýllýca siyasetle insanlar daha kolay bu bayrak altýna çekilmiþ. Önderi tanýyýncaya dek çoktan hareketin içine girmiþ oluyorlardý. "Ýsyancýlar, önce iþlerine gitmekte olan 50 kiþilik bir köle-iþçi grubunun yolunu kestiler. Onlarýn baþlarýndaki ustabaþýnýn ellerini ayaklarýný baðladýktan sonra, onlarý yanlarýna katarak baþka bir iþ alanýna gittiler. Ayný yol izlenerek, Abu Hudayt dahil 500 kölenin onlara katýldýðý bildiriliyor. Daha sonra aralarýnda Zurayk ve Abu Hanjar'ýn bulunduðu bir 150 kiþilik ve arkasýndan bir diðer 80 kiþilik köle grubu katýldý. Sonuncusunun arasýnda Raþid al-magribi ve Raþid al-kurmati de bulunuyordu. (Yukarýda belirtildiði gibi Louis Massignon, bu anlatýlanlarýn Karmati propagandasýyla ortaya çýkan bir örgütlenme olduðu ve Ali b. Muhammed'in bir yeminle örgüte girip baþlarýna geçtiði görüþünü Faysal al-samir gibi Popovic de kabul etmiyor. I.K.) Bu eylemler sýk sýk yinelendi ve isyancýlarýn saflarý geniþlemeyi sürdürdü." (SÜRECEK) 19 Mayýs 2006 Cuma

5 19 Mayýs 2006 Cuma Müzeler Haftasý'na özel, 'ücretsiz' ziyaret Kültür ve Turizm Bakanlýðýna baðlý tüm müze ve ören yerleri, Müzeler Haftasý dolayýsýyla bugün ücretsiz ziyaret edilebilecek. Atatürk'ün doðumunun 125'inci yýlý kutlamalarý kapsamýnda yarýn da bakanlýða baðlý müzeler ücretsiz gezilebilecek mayýs tarihleri arasýnda da Kurtuluþ Savaþý Müzesi ve Cumhuriyet müzeleri ziyaretçiler tarafýndan ücretsiz ziyaret edilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, her yýl mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen 'Müzeler Haftasý'nýn bu yýl 25'incisi kutlanacak. Uluslararasý Müzeler Haftasý kutlamalarý çerçevesinde ise ilk defa 'Müzelerin Gecesi' etkinliði düzenlendi. Bu amaçla, 20 mayýs 2006 tarihinde gece 01.00'e kadar özellikle turizmin yoðun olduðu yörelerde 10 müze açýk tutulacak. 'Müzelerin Gecesi'nde yer alan müzeler: Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Antalya Müzesi, Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Müzesi, SOLDAN SAÐA : 1) yýllan arasýnda yaþadý. 12 yaþýnda 4,5 liraya sahip olduðu Ud'u ile ilk derslerini Nakiye Haným'dan aidi. Ýlk bestesini 1924 yýlýnda yaptý. Güzel ve kendine has bir Ud çalýþý vardý. Fasýllarda ve sololarda solistin en büyük yardýmcýsý idi. 70 civarýnda eseri bulunan bestecimiz. 2) Yapým iþleri. -Kars yakýnlarýndaki ünlü harabe yeri. 3) Tuzak, kapan. -Kilime benzer, renkli ve motifli uzun yolluk. 4) Utanýlacak davranýþ. -Ýki atlý kýzak. 5) Kimyada, Helyum'un simgesi. -Namaz kýldýrýr. -Bir kan grubu. 6) Tutumlu. 7) Oldukça, hayli. -Zýrhlý baþlýk. 8) Bir tür Ýngiliz birasý. -Mübalaða. 9) Japonlara özgü pirinç rakýsý. -San, makam. 10) Çözümleme, tahlil. -Karýþýk renkli. Topkapý Sarayý Müzesi, Türk ve Ýslam Eserleri Müzesi, Ýzmir Arkeoloji Müzesi, Efes Müzesi, Konya Mevlana Müzesi Muðla Bodrum Sualtý Arkeoloji YUKARIDAN AÞAÐIYA : 1) Sözel, sözlü. -Baston. 2) Emayla kaplý. -Henüz, þu anda. 3) Ulusal içkimiz. -Altýn kökü. 4) Vilayet. -Türk pizzasý. - Yabana. 5) Evre, safha. - Damýzlýk diþi hayvan. 6) Özür dileme. -Donmuþ su. 7) Yersiz, Müzesi. Bu müzelerde yerli ve yabancý ziyaretçilere ücretsiz giriþ imkaný saðlanacak. En büyük kromozomun þifresi de çözüldü Bilim insanlarý, insandaki en büyük kromozom olan ve hayatýn kitabý olarak adlandýrýlan kromozom-1'in þifresini çözdü. 1990'lardan beri yürütülen projenin baþkaný Dr. Simon Gregory, 3 bin 141 genin bulunduðu kromozom-1'in kanser, Alzheimer ve Parkinson gibi 350 hastalýkla baðlantýlý olduðunu söyledi. Gregory, insan genlerini ve DNA zincirini belirlemeyi amaçlayan proje için, "bu baþarýyla Ýnsan Genleri Projesi'nde bir cilt tam anlamýyla bitirilmiþ oluyor" dedi. ÝNSAN GENOMU Kromozom-1'in genetik þifresinin çözülmesiyle elde edilen bilgiler, kanser, otizm, zihinsel ve diðer hastalýklarýn teþhis ve tedavisinde kullanýlabilecek. Ýnsan genomunda yaklaþýk olarak bin arasýnda genin bulunduðu tahmin ediliyor. Kromozom-1'in þifresinin çözülmesiyle de binden fazla yeni gen tespit edildi. SIRADA YENÝ AÞAMA VAR Dr. Gregory, bundan sonra yeni aþamaya geçerek, genlerin yaptýklarýný ve birbirlerini nasýl etkilediklerini bulmaya çalýþacaklarýný belirtti. Kromozom-1'in genetik haritasýnýn þu anda yarýk damak ve dudak geninin bulunmasýnda kullanýldýðýný belirten Gregory, bunun yanýnda insanlarýn genetik deðiþimine neyin neden olduðunu anlamakta da kullanýlacaðýný ifade etti yurtsuz. 8) Lanetli. -Kurtçuk. 9) Maðara. -Billur. 10) Tanrý. -Saç ve elleri boyamakta kullanýlan toz. 19 Mayýs "Gençlik ve Spor Bayramý" Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi baþlatmak için, Bandýrma vapuruyla Ýstanbul'dan ayrýlarak Samsun'a çýktý. 19 Mayýs, 20 Haziran 1938 tarih ve 3466 sayýlý kanunla millî bayram olarak kabul edildi Bulgaristan'da faþistler darbeyle iktidarý ele geçirdi Ýstanbul Dolmabahçe Stadyumunun temeli atýldý Ýstanbul Üniversitesi Talebe Birliði ile Ýstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliði birleþti. Böylece, kýsa adý TMTF olan Türkiye Milli Talebe Federasyonu kuruldu Güney Kore'de yapýlan darbeden sonra, Baþkan Po Sun Yun, görevinden istifa etti Cumhurbaþkaný Cevdet Sunay, "27 Mayýs Devrimi'nin neticelerini kimsenin tasfiye etmeye gücü yetmez. Türk Silahlý Kuvvetleri ve onun komutanlarý, þu ve bu prensibin aleti deðildir," dedi Türkiye Ýþçi Partisi'nin Kayseri'deki toplantýsýna saldýrýldý; konuþmacýlar yaralandý, bayrak ve flamalar yýrtýldý Valery Giscard d'estaing Fransa cumhurbaþkanlýðýna seçildi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alpaslan Türkeþ "Katil Ecevit", "Komünistler Moskova'ya", "Elde kuran, hedef Turan" sloganlarýný yasakladý Mayýs günü sokaða çýktýklarý için tutuklanan Türkiye Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Behice Boran ve 330 partili serbest býrakýldý Türkiye, Fransa'dan Yýlmaz Güney'in iadesini istedi Kadýn Kurultayý toplandý. Ýlk kez kapalý bir salonda yaklaþýk 2 bin 500 kadýn toplandý. Ayný gün, Uluslararasý I. Ýstanbul Tiyatro Festivali baþladý Polis Kadýköy'de bir eve baskýn yaptý. Hatice Dilek Aslan ve Ýsmail Oral öldürüldü Gözaltýnda kaybedilen, 55 gün sonra ölüsü Beykoz Kimsesizler Mezarlýðýnda bulunan Hasan Ocak, binlerce kiþinin katýldýðý törenle topraða verildi. Dönemin Ýnsan Haklarýndan Sorumlu Devlet Bakaný Algan Hacaloðlu, "toplumdan hükümet adýna özür diliyorum," dedi. Bugün Doðanlar: Alman filozof Johann Gottlieb Fichte Vietnam baðýmsýzlýk hareketinin lideri Ho Chi Minh Amerikalý siyah lider Malcolm X. Bugün Ölenler: "Arabistanlý Lawrence" adýyla tanýnan, Ýngiliz arkeolog, asker, istihbaratçý ve yazar Thomas Edward Lawrence, motosiklet kazasýnda Sivil ressamlar kuþaðýnýn ilk temsilcilerinden Þevket Dað. Uluslararasý yarýþmalarda ödüller almýþ olan Þevket Dað, özellikle Ayasofya'dan çalýþtýðý resimlerle "iç mekan ressamý" olarak tanýnýyordu. Ayrýntý için:

Günay: Madýmak müze olamaz

Günay: Madýmak müze olamaz 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Enflasyon hedefine de zam geldi

Enflasyon hedefine de zam geldi Basýna ve Kamuoyuna: MÝTÝNGÝN ARDINDAN Hacýbektaþ- Öncelikle þunu belirteyim; Bu yazý geçtiðimiz Pazar Günü düzenlenen mitingle ilgili olarak yazacaðým ilk ve son yazý olacak. Çünkü Hacýbektaþ Halký arasýna

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz.

20 YKR. daðýtýlmasýný ve buna baðlý olarak velilerin tepkisini Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ'le görüþtük. Yaptýðýmýz görüþmeyi yayýmlýyoruz. YIL: 1 SAYI: 111 Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ; Suluca Karahöyük, Hacýbektaþ ve Hacýbektaþlý olmak Sevgili okurlar; yukardaki, bu sözbaþý cümlelerin, en sonundan baþlayarak bu husustaki duygu ve düþüncelerimi

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı