Saldýrý hukuka ve laikliðe yapýlmýþtýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saldýrý hukuka ve laikliðe yapýlmýþtýr"

Transkript

1 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý bugün HACIBEKTAÞ- 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý bugün kutlanýyor. 9 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Atatürk Anýtý na çelenk konularak baþlayacak. Anýta, resmi daire, okullar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarý çelen koyacaklar. Günün anlam ve önemini belirten Þekerin Akibeti 24 Ocak 1980 Ekonomik Kararlarý, 5 Nisan Ekonomik Kararlarý Türkiye de IMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütünün direktifleriyle ülkemiz hükümetlerine aldýrýlmýþ ekonomik yýkým ve acý reçete kararlarýydý. Yapýlan anlaþmalara göre devlet ekonomik alandan tamamen çekilecekti. Ekonomik hayat piyasa koþullarýna göre düzenlenecekti. En çok zarar eden kurumlardan baþlanarak, özelleþtirmeler yapýlacaktý. Ýþsizliðe çözüm bulunacaktý. Ýnsanoðlunun en fazla merak ettiði kayýplar arasýnda ''Nuh'un Gemisi'', ''Atlantis uygarlýðý'' ve varlýðý tartýþýlan ''Kutsal Kase'' geliyor. Dünyanýn aradýðý KAYIPLAR KAYIP KITA MU konuþmayý Çok Programlý Lise Tarih Öðretmeni Ahmet Bayar tarafýndan yapýlacak. Öðrencilerin okuyacaðý þiirler ve Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi'nin ardýndan buradaki program sona erecek. Daha sonra Çok Programlý Hacýbektaþ Lisesi bahçesinde, lise öðrencilerinin hazýrladýðý etkinlikler sunulacak. ABF Genel Baþkaný Selahattin Özel, Danýþtay a yapýlan saldýrýyý kýnadý: Saldýrý hukuka ve laikliðe yapýlmýþtýr 1 Büyük Zenci Köle-Ýþçi Ýsyanýnýn Baþlangýç Aþamasý Alexandre Popovic, Ali b.muhammed'in ilk dönemi ve bu büyük baþkaldýrýnýn baþlangýcý hakkýnda þu bilgiyi veriyor: "W. Caskel (Ali b. Muhammed'in ilk) dönemini þöyle özetliyor: Alevi Bektaþi Federasyonu, Danýþtaya yapýlan saldýrýyý kýnadý. Federasyon Baþkaný Selahattin Özel imzasýyla yapýlan açýklamada; Danýþtay a yapýlan saldýrýnýn hukuka ve laikliðe karþý yapýlmýþ bir saldýrý olduðu belirtildi. ABF açýklamasý Saldýrýlar düþündürücüdür Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü gazetemize yaptýðý yazýlý açýklamayla Danýþtay'a yapýlan saldýrýyý kýnadý. ÖDP Ýlçe Örgütü yaptýðý yazýlý açýklamada Danýþtay a yapýlan saldýrýyý ve saldýrýyý yapan zihniyeti kýnýyoruz. Yaralýlara acil þifalar, Danýþtay çalýþanlarýna geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz. 'Hicri ( ) yýllarýnda bir Alevi (Alisoylu) ya da pseudo-alevi (sahte Alisoylu) Bahreyn'de baþkaldýrdý. Önce Hacar'da, sonra Al-Ahsa'da Banu Sad ile birlikte þansýný denedi. Baþaramayýnca çöle açýldýlar. Çarþamba nýn Geliþi Olayýn baþlangýcý ellili yýllarda eðitimin yeniden iki baþlý hale getirilmesi, giriþimleri ile baþlamýþtýr. O yýllarda ateþlenen saman yýðýný içten içe sinsice, zaman zaman alevlenerek yanmaya devam etti. Geldik bu güne. Hangi olayý sayayým. Þeyh Sait gerici ayaklanmasýndan Kubilay Olayýna, 12 eylül öncesi Konya mitinginden 12 Eylül sonrasý onlarca laik, demokrat, cumhuriyetçi, devrimci aydýnlarýn katledilmesine kadar, benzer onlarca kalkýþma. Bu olaylar içten içe yanan ateþin alevlendiði dönemlerdi. Bu yangýnlar yüzeysel önlemlerle söndürüldü öyle zannedildi. Olacaðý Buydu AKP iktidara geldikten sonra þeriatçý kadrolaþmayý olanca hýzýyla sürdürdü. Bu duruma tepki gösterenleri de sürekli hedef gösterdi. Bir iktidar düþünün, Cumhurbaþkanýyla, Üniversitelerle, Danýþtay, Yargýtay ve Anayasa Mahkemesi'yle kavgalý. Yani kendi gibi düþünmeyen her kurum ve kiþiyle kavgalý. Danýþtay ikinci dairesinin türban için almýþ olduðu karara, Baþbakan'ýn tavrý þu olmuþtu: Siz kim oluyorsunuz, ona ulema karar verir demiþti. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞLER 19 Mayýs 2006 Cuma Ýnsanoðlunun en fazla merak ettiði kayýplar arasýnda ''Nuh'un Gemisi'', ''Atlantis uygarlýðý'' ve varlýðý tartýþýlan ''Kutsal Kase'' geliyor. Dünyanýn aradýðý KAYIPLAR KAYIP KITA MU Ýzlerine tarih içinde pek çok uygarlýkta rastlandýðý ifade edilen batýk Mu kýtasý, insanoðlunun en büyük kayýp meraklarýndan birisini oluþturuyor. 19. Yüzyýlda Ýngiliz araþtýrmacý James Churchward kayýp kýta için Orta Amerika'da çeþitli araþtýrmalar yaparak, konuyla ilgili eserler kaleme aldý. Bilim dünyasý Mu uygarlýðýnýn varlýðýna kuþkuyla yaklaþmasýna raðmen, kýtanýn battýðý öne sürülen tarihte dünyada büyük bir jeolojik olayýn yaþanmasý araþtýrmacýlar için her zaman dikkat çekici bulundu. Atatürk'ün, Churchward'ýn Mu kýtasýyla ilgili eserlerini Türkçe'ye çevirtmesi ve Tahsin Bey'i araþtýrma yapmak üzere Meksika'ya büyükelçi atamasý, kayýp kýta Mu'nun Türklerin kökeni açýsýndan da önemli olabileceði düþüncesinden kaynaklanmýþtý. 24 Ocak 1980 Ekonomik Kararlarý, 5 Nisan Ekonomik Kararlarý Türkiye de IMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütünün direktifleriyle ülkemiz hükümetlerine aldýrýlmýþ ekonomik yýkým ve acý reçete kararlarýydý. Yapýlan anlaþmalara göre devlet ekonomik alandan tamamen çekilecekti. Ekonomik hayat piyasa koþullarýna göre düzenlenecekti. En çok zarar eden kurumlardan baþlanarak, özelleþtirmeler yapýlacaktý. Ýþsizliðe çözüm bulunacaktý. Tam tersine, en çok kar eden, en hayati, en stratejik iþletmeleri özelleþtirmeye baþladýlar tamamen dýþa baðýmlý hale getirilmek isteniyoruz. Ekonomi düze çýktý mý? Ýþsizliðe çare bulundu mu? Hayat pahalýlýðý durdu mu? Ev ve iþ yerleri kira artýþlarý durdu mu? Asgari ücret insan onuruna yaraþýr hale geldi mi? Yanýtýnýz hep hayýr deðil mi? Ýnsanlar yýllarca özelleþtirmelerin yanlýþlýðýný söylediler. Dilimizde tüyler bitti. Yollar yürümekle aþýnmadý ama pabuçlarýmýz eskidi. Yine dinletemedik. ÝNSANLAR KENDÝ CELLATLARINA AÞIK OLDUÐU SÜRECE; birleþik kaplar misali, doldur boþalt þekliyle hep ayný özelleþtirmeci zihniyetteki siyasal organizasyonlarý hükümetlere oylarýyla taþýdýkça, sonuç hiç deðiþmeyecek. Aðlamaya mahal yok.zira, ÝNSANLAR LAYIK OLDUKLARI YÖNETÝCÝLERLE YÖNETÝLÝRLER. Bizim de Lulamýz, Cavezimiz, Moralesimiz olur mu gelecekte, derseniz? Tarihi iyi okuyup ders almamýza baðlý derim. Liberalinden, milliyetçisine; sosyal demokratýndan, siyasal Ýslamcýsýna kadar ülkeye hükümet edenler getirmedi mi arpalýk haline kamu kuruluþlarýný? Ýnsanlarýn umutlarýný kullanmadýlar mý? Kamusal alaný yaðma alaný olarak görmediler mi? Tencere, tencereye g.tün kara demiþ; diðeri bakmýþ seninki de benden kara demiþ. yok muþ aslýnda birbirinden farklarý. Almanya da Hitler dönemi. Faþizm en ýrkçý ve acýmasýz þekilde sürüyor. Dýþarýda iþgallere kýyýmlara doyamayan Hitler, içeride de kendi kafatasçý, ýrkçý emellerine nail olmak için, kendi öz halkýna en insafsýz þekilde davranmýþtýr. Ýnsanlýk suçu iþleyerek toplu katliamlar yapmýþtýr. Ýþte bu katliam ve iþkencelere tanýklýk etmiþ bir kilise papazýnýn Þekerin Akibeti söyledikleri: ÖNCE YAHUDÝLERÝ TOPLADILAR, ORALI OLMADIM; SONRA KOMÝNÝSTLERÝ TOPLADILAR, BEN YÝNE ORALI OLMADIM ; SONRA SIRASIYLA SOSYALÝSTLERÝ, SOSYAL DEMOKRATLARI TOPLADILAR GÖTÜRDÜLER BEN YÝNE ORALI OLMADIM BÝR GÜN BENÝM DE KAPIMI ÇALDILAR,ALIP GÖTÜRDÜLER.BÝR DE BAKTIM KÝ BENÝM ARKAMDAN YARDIM EDECEK, ÜZÜLECEK KÝMSE KALMAMIÞTI Bu sürece tanýklýk eden, ÖTEKÝLERÝNÝN baþlarýna iþler geldikçe susmuþ, iþ iþten geçtikten sonra anlamýþ ve tüm insanlara ders niteliðinde ki bu sözleri sarf etmiþtir. Þeker fabrikalarýnýn akýbetine gelince;petlas özelleþtirilirken Kýrþehir Þeker Fabrikasý nýn temelleri atýlýyordu. Hükümetlerce siyasal rant elde ediliyordu. Þimdiki þeker iþçileri, o zaman bir Kýrþehirli olarak Petlas çalýþanlarýnýn eylemlerinde destek vermiþ miydi? YOKSA, PAPAZ ÖRNEÐÝNDEKÝ GÝBÝ HÝÇ ORALI OLMAMIÞLAR MIYDI?,bilemiyorum. Ýnsanlar o zaman dedi ki(madem özelleþtirilecek niye devlet fabrika kuruyor? Býrakýn özel kuruluþ kendi kursun þeker fabrikasýný).yine doðru bildiklerini yaptýlar. Ýnsanlarý iþe aldýlar. Þimdi de baþa dönüldü özelleþtirme çalýþmalarý baþladý. Ýþçiyi, memuru,çiftçiyi, esnafý düþünen yok. Miting ve yürüyüþe bir Emekli-Sen üyesi olarak destek amaçlý katýldým. KIRÞEHÝR ÞEKER FABRÝKASI ÇALIÞANLARI ve aileleri, sülaleleri, komþularý, alýþ veriþ yaptýklarý esnaflar ve oy verdikleri siyasi partidaþlarýnýn sayýsý bu kadar az mý?,dedim. Üzüldüm gerçekten. Solcu, saðcý, Ýslamcý, ümmetçi,laikçi þuncu, buncu diye yapay bölünmelerle bizleri ne de güzel ayýrmýþlar kamplara. IMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütü milliyetçi, sosyalist, liberal, Ýslamcý, saðcý, solcu diye niye kamplara ayrýlmýyor ki ACEP? Her sendika kendi baþýna mücadele ediyor. Top yekün hareket edil(e)mediði için;ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Lokal eylemlerin kýymeti harbiyesi olmuyor. Sonuçta ÖZELLEÞTÝRMECÝLER kazanýyor. Ýþçi, memur, esnaf, çiftçi, aslýnda çýkarlarýmýzýn ortak; düþmanýmýzýn uluslar arasý ve uluslar üstü neo liberal kapitalistler olduðunu bilincimize kazýmadýðýmýz sürece; daha çok yürür, mitingler yaparýz. Son mitingte, geçmiþte hükümet olmuþ,siyasi partilerin Kýrþehir Ýl Örgütleri Yöneticileri hem de yan yana mitingi izlediler. Þimdi muhalefetteler, o halde çalýþanlarýn yanlarýnda olmalarýný gerektiriyor durum. Ýþçilerin attýklarý IMF defol bu memleket bizim.,direne, direne kazanacaðýz., Susma, sustukça sýra sana gelecek., Hükümet þaþýrma sabrýmýzý taþýrma., Üreten biziz yönetende biz olacaðýz., Bizi sataný bizde satarýz.,pancar çiftçisine KASIMPAÞALI, CARGÝLL e (þeker þirketi)amerikalý. Sloganlarýna katýlýp sizde baðýrabilirsiniz. Ne zamana kadar ama? Sizin de tekrar hükümet olacaðýnýz ya da hükümetlere ortak olacaðýnýz güne kadar Et-Balýk Kurumu özelleþti; Avrupa nýn ve dünyanýn en pahalý etini yiyoruz. Tüpraþ özelleþti dünyanýn en pahalý akaryakýtýný kullanýyoruz. Çimento özelleþti, en pahalý çimentoyu kullanýyoruz. Saðlýk özelleþiyor acýsýný beþ on yýl içinde çekmeye baþlayacaðýz. Þeker fabrikalarý da özelleþirse düðün ve derneklerimizde altýn yerine þeker takýsý yaparýz herhalde. Kamusal hizmetlerin, gerçek anlamda yurdumuza en yararlý halde kullanýlacaðý ve ÖZELLEÞTÝRMESÝZ güzel günler görmek dileklerimle; saygýlar sunarým. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 19 Mayýs 2006 Cuma HABER 3 ABF Genel Baþkaný Selahattin Özel, Danýþtay a yapýlan saldýrýyý kýnadý: Saldýrý hukuka ve laikliðe yapýlmýþtýr HABER MERKEZÝ - Alevi Bektaþi Federasyonu, Danýþtaya yapýlan saldýrýyý kýnadý. Federasyon Baþkaný Selahattin Özel imzasýyla yapýlan açýklamada; Danýþtkay a yapýlan saldýrýnýn hukuka ve laikliðe karþý yapýlmýþ bir saldýrý olduðu belirtildi. ABF açýklamasý þöyle: Danýþtay 2. Dairesi üyelerine toplantý yaparken gerçekleþtirilen alçakça saldýrýyý nefretle kýnýyoruz. Siyasi iktidarýn Danýþtay'ýn türbanlý bir öðretmenle ilgili verdiði kararýyla ilgili olarak ifade ettiði tepkinin alt düzeyde bu türden fanatizmi harekete geçireceði uyarýsý Danýþtay Baþkaný tarafýndan yakýn zamanda ifade edilmiþti. Yine Danýþtay Baþkaný üyelerinin ve kurumun Vakit gazetesi tarafýndan hedef gösterildiðini altýný çizerek belirtmiþtir! Cumhuriyet Gazetesi'ne gazetesine yönelen saldýrýlarýn arkasýndan faillerin bulunamamasý Danýþtay'a yapýlan Saldýrýlar düþündürücüdür HACIBEKTAÞ- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü gazetemize yaptýðý yazýlý açýklamayla Danýþtay'a yapýlan saldýrýyý kýnadý. ÖDP Ýlçe Örgütü yaptýðý yazýlý açýklamada Danýþtay a yapýlan saldýrýyý ve saldýrýyý yapan zihniyeti kýnýyoruz. Yaralýlara acil þifalar, Danýþtay çalýþanlarýna geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde yeniden bir kaos ve þiddet ortamýna doðru çekiliyor. Devletin tepesinde Cumhurbaþkanlýðý ekseninde süren laik- antilaik tepiþmesinin, iktidar kavgasýnýn yansýmalarý artýk sokaða taþýyor. Dün Cumhuriyet Gazetesi ne, bugün Danýþtay a saldýranlar ayný karanlýk tertiplerin saldýrýyý tetiklemiþtir. Bu da gösteriyor ki, saldýrý ile demokrasiye, laikliðe ve hukuka inanan insanlara gözdaðý verilmek istenmektedir. Saldýrý son dönemde týrmandýrýlan laiklik karþýtý giriþlerin geldiði noktayý göstermesi bakýmýndan manidar buluyoruz. Gerçekten de ülkemiz son günlerde hiç görülmediði kadar laiklik ve demokrasi karþýtý giriþimlerin siyasi iktidar desteði ile sürdüðü bir süreç yaþamaktadýr. Bu saldýrý özünde siyasal cinayetlerin tekrar baþlamasý endiþesini akla getirmekte ve özendirici olarak da ulemayý kaynak gösterenlerin yargýyý hedef göstermesinden kaynaklanmaktadýr. Kutlu Doðum haftasý adý altýnda laiklik karþýtý giriþimler okullara sokulmuþ, okullarda öðrencilere Kuraný Kerim Meali, Fettullah Gülen ve Adnan peþinde. Toplum laikantilaik, Kürt-Türk ekseninde kutuplaþtýrýlmak isteniyor. Toplum bu temelde parçalanýyor. Bir çatýþma ortamýna çekiliyor. Bu karanlýk tertipleri boþa çýkarmak, bu çatýþma ortamýna dur demek, toplumu eþitlik ve özgürlük talepleri etrafýnda bir araya getirmek, özgür, eþit, demokratik bir Türkiye de bir arada yaþamý savunmak en devrimci ve insani görev olarak önümüzde duruyor. Bugün toplumu parçalayan milliyetçi, gerici, ýrkçý, neo-liberal seslerin karþýsýnda baþka bir sese ihtiyaç var. ÖDP bu sesi yükseltecektir. dedi. Oktar kitaplarý daðýtýlmaya, umre ödüllü öðrenciler arasýnda yarýþmalar düzenlenmeye baþlanmýþ daha ve vahimi yerel yönetimler aracýlýðý ile laik ve demokratik deðerlere aykýrý, kadýnlarý aþaðýlayan, örtünmemeyi günahkarlýk gösteren 'evlilik rehberleri' daðýtýlmaya baþlanmýþtýr. Laiklik ve demokrasi karþýtý bu giriþlere duyarlýk gösterenlere karþý siyasi iktidarýn tepesinden baþlayarak geliþtirilmeye baþlanan saldýrýlar, Yargýnýn en tepesinde bulunan Danýþtay üyelerine silahla saldýrarak sesini susturma giriþimine kadar uzamýþtýr. Türkiye'yi bu noktaya getirip, Laikliði, din ve inanç özgürlüðünü sadece türban ile sýnýrlý kavrayan anlayýþlarýn þapkalarýný önlerine koymalarý gerekmektedir. Bu kaygý verici geliþmeler karþýsýnda tüm toplumu duyarlýlýða çaðýrýyor, ülkeyi ve toplumu karanlýða sürüklemek isteyen demokrasi ve laiklik karþýtý girimlere karþý uyanýk olmaya çaðýrýyoruz. Bahar Þenliði ve Aþure Günü HACIBEKTAÞ - Merkezi Ankara da bulunan Hacýbektaþ ve Yükseköðretim Kurumlarýna Yardým Derneði Bahar Þenliði ve Aþure Günü etkinliði yapacak. Dernek tarafýndan her yýl yapýlan Aþure Günü etkinliði bu yýl 21 Mayýs 2006 günü Dedebað'da gerçekleþtirilecek. Dernek tarafýndan Hacýbektaþ ta daðýtýlan afiþlerdeki program þöyle: Ankara'dan katýlacak katýlýmcýlar için sabah 06:30 Vedat Dolakay Nikah Salonu önünden hareket edilecek. Saat 10:30'da Hacýbektaþ'ta Beþtaþlar'a yapýlacak gezinin ardýndan Hacýbektaþ Müzesi ve Çilehane gezilecek. Katýlýmcýlarýn gezi sonrasý saat 13:00'de Dedebaðý'nda olacaklar. Aþurenin daðýtýlacaðý Dedebaðý'da programýn piknik, saz, semah ve serbest zaman olarak deðerlendirilecek. Bahar Þenliði ve Aþure Günü etkinliðinin saat 19:00'da Ankara'ya hareketle son bulacak. Ali Kaim Çarþamba nýn Geliþi Olayýn baþlangýcý ellili yýllarda eðitimin yeniden iki baþlý hale getirilmesi, giriþimleri ile baþlamýþtýr. O yýllarda ateþlenen saman yýðýný içten içe sinsice, zaman zaman alevlenerek yanmaya devam etti. Geldik bu güne. Hangi olayý sayayým. Þeyh Sait gerici ayaklanmasýndan Kubilay Olayýna, 12 eylül öncesi Konya mitinginden 12 Eylül sonrasý onlarca laik, demokrat, cumhuriyetçi, devrimci aydýnlarýn katledilmesine kadar, benzer onlarca kalkýþma. Bu olaylar içten içe yanan ateþin alevlendiði dönemlerdi. Bu yangýnlar yüzeysel önlemlerle söndürüldü öyle zannedildi. Ama asýl tehlike saman yýðýnýný içten içe yakan sinsi yangýnda saklýydý. Bunu göremediler. Daha doðrusu görmek istemediler. Görmek iþlerine gelmedi. Oysa duman hiç durmamýþtý. Neydi bu sinsi yangýn? Bu yangýn; eðitimin iki baþlý hale getirilmesiydi. Mantar gibi biten imam hatiplerdi, kuran kurslarýydý. Zorunlu din dersleriydi. Ýmamlarýn maaþlarýnýn Suudilere ödetilmesiydi. Çok daha önemlisi özellikle 12 Eylülden sonra eðitimin bilimsellikten hýzla uzaklaþtýrýlmasý, hemen bütün ders programlarýnda ve ders kitaplarýnda satýr aralarýna sinsice yerleþtirilen yönlendirmelerdi. Laik, devrimci, demokrat eðitim kadrolarýnýn tasfiye edilmesiydi. Son olaylarýn sinyalleri Kutlu Doðum Haftasý kullanýlarak verildi. Arkasýndan Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn, Danýþtay Baþkaný nýn uyarýlarý gündeme geldi. Duyarlý basýn yayýn organlarýnýn yayýnlarý, gazetemiz Sulucakarahöyük te yazýlan yazýlar, yaklaþan olaylarý adeta haber verdiler. Arkasýndan Cumhuriyet Gazetesi ne yapýlan saldýrýlar geldi. Ama yine bu uyarýlar dikkate alýnmadý.dikkate almak istemediler. Dikkate almak iþlerine gelmedi. Sonunda geçmiþteki bir çok olayda olduðu gibi o sinsi yangýn ortamýnda yetiþen bir hukukçu hem de bir öðretmen çocuðu gözünü kýrpmadan hukukçularýmýzý silahla tarayabildi. Çok üzgünüz Arkasýndan tepkiler, Anýtkabir e yürüyüþ. Oluþan insan seli. Bu tepkiler elbette olmasý gereken tepkiler ama maalesef bu tepkiler yeterli olmuyor. Unutmayalým; Sivas ta katledilen aydýnlarýn, Uður MUMCU nun, Ahmet Taner KIÞLALI NIN Cenaze törenlerinde de yüz binler ayný tepkiyi göstermiþlerdi. Yine unutmayalým 12 Eylül ve 28 Þubat ýnda amaçlarýndan en önemlisi irtica kalkýþmalarýný önlemekti. Demek ki askeri çözümlerde çözüm olmuyor. Artýk bunu, Ülkemizin aydýnlarý, demokratlarý, solcularý, sosyal demokratlarý, görmek zorundadýr. Çözüm; Sivil, demokrat, laik, bilimsel örgütlenmededir. Bu oluþumun ülke yönetimine el koymasýndadýr. Eðitimin yeniden bilimsel, demokratik, laik duruma getirilmesindedir. Ýtalya nýn Zeytin Dalý Çözümü önümüzde somut bir örnek durmaktadýr.

4 4 ARAÞTIRMA 6 1 Büyük Zenci Köle-Ýþçi Ýsyanýnýn Baþlangýç Aþamasý Alexandre Popovic, Ali b.muhammed'in ilk dönemi ve bu büyük baþkaldýrýnýn baþlangýcý hakkýnda þu bilgiyi veriyor: "W. Caskel (Ali b. Muhammed'in ilk) dönemini þöyle özetliyor: 'Hicri ( ) yýllarýnda bir Alevi (Alisoylu) ya da pseudo-alevi (sahte Alisoylu) Bahreyn'de baþkaldýrdý. Önce Hacar'da, sonra Al-Ahsa'da Banu Sad ile birlikte þansýný denedi. Baþaramayýnca çöle açýldýlar; Tamim ve batýdan gelen diðer kabilelerden oluþturduklarý bir orduyla harekete geçtiler. Al Uryan ve diðer Abd al- Kays þefleri isyaný güçlükle bastýrdýlar. Ancak çok geçmeden Basrada büyük Zenci ayaklanmasýný gerçekleþtirecekti.' "Ali b. Muhammed'in Basrada'ki Babal ve Sad kabileleri arasýndaki kavgalardan biri tarafýna geçerek yararlanýp baþkaldýrma giriþimi baþarýlamadý. Vali Muhammed b. Raja al Hidari onu ve arkadaþlarýný kentten kovdu. Ali b. Muhammed ve dört arkadaþý Bagdad'a kaçýp izlerini yitirdiler. Ona katýlmýþ olan Basra'daki yandaþlarý ve ailesinden üyelerinden karýsý, büyük oðlu kýzý ve hizmetçisi valinin buyruðuyla tutuklandýlar..." "Ali b. Muhammed, Baðdad'da kaldýðý süre içinde yandaþlarý çok sayýda artmýþ ve yeni yoldaþlar edinmiþti. Bunlarýn arasýnda Cafer b. Muhammed al-suham, Muhammed b. al-kasým, Yahya b. Abd al-rahman b.khakan'ýn iki azatlýsý Muþrik and Refik vardý; (diðer pek çok yoldaþýna yaptýðý gibi Ý.K.)Muþrik'e Hamza Abu Ahmet, Rafik'e Cafer Abu al-fadl adýný verdi..." "Ali b. Muhammed, Basra valisinin iki kabilenin kentte yarattýðý anarþiyi önleyemediði için azledildiðini öðrenir öðrenmez Basra'ya döndü önceki ve Bagdad'da kazandýðý altý yakýn adamýyla. Furat al Basra'ya gelince, oradan tuz arýtma bölgesi Amud al-muna Kanal'ý üzerindeki Bi'r Nahl'da kurulmuþ Kasr al-kurayþ'a yerleþtiler. Ali b. Muhammed burada kendisini bir iþ adamý ve Watýkh'ýn çocuklarýndan birinin adýna, Sabbakh tuzlalarýndan birinin yöneticisi gibi gösterdi. Bu durum onun Zencilerle yakýndan iliþki kurmasýný ve böylece baþkaldýrma hazýrlýklarý yapmasýný saðladý." (Alexandre Popovic, Ýngilizceye çeviren: Léon King, The Revolt of AFRICAN SLAVES in IraQ in the 3rd/9th Century, Princeton, 1999, s.35-38) Görüldüðü gibi gerçekten profesyonel bir ihtilalci kimliði taþýyan Ali b. ÝSLAM ÝMPARATORLUKLARI TARÝHÝNDE ALEVÝ HALK HAREKETLERÝ Muhammed, kabile anlaþmazlýklarýna dayandýrdýðý ilk baþkaldýrýlarýnda aldýðý yenilgilerden ders çýkarýp, en temel yöntemi, yani sýnýfsal kavgayý öne çýkartýyor; Basra tuzlalarýnda çalýþan üretici köle-iþçi sýnýfýnýn baþýna geçiyor. Bunun yolu da onlarýn arasýna girmek ve birebir, yüzyüze propaganda yapmaktýr. Beþ yýl bir Alisoylu olarak yaþadýðý ve kendisini tutan kabileler arasýnda bazý keramet gösterileriyle Peygamber/Ýmam saygýsý görmüþ olduðu Bahreyn ve çevresindeki son yenilgisinde kaçýp gizlendiði Saman kasabasýnda kuþa seslendiði þiirinin bazý dizelerinde þunlarý söylüyor: "Ey Saman kuþu, orada yalnýz baþýna ne ötüp duruyorsun? Yoksa bir kaza seni dostundan mý ayýrdý? Yanýma gel birlikte teselli bulalým..."... "Gururla baþlarýnda bulunduðum Temimli adamlarým ve Yarbu oðlu Kulayb'ýn yiðitleri atbinmiþ; Saad merkezi tutuyor, Kanatlarda Numayri ve Kilab'ýn adamlarý yalýnkýlýç direniyordu" "Eðer bir kaza engel olmazsa, onlarý öyle bir þaþýrtacaðým ki, bir yay kullanarak sabahleyin Amir ve Muharib'i delik deþik edeceðim..."... "Uryan sanýyor mu ki, hendek kenarýndaki saldýrýda düþen süvarilerimi unuttum?" Bir baþka þiirinde: "Abd al-kays, benim kendisini unutmuþ olduðumu sanmasýn sakýn! Onu asla unutmayacak ve öcümü alacaðým." Ali b. Muhammed'in Zenci köle-iþçilerin arasýna girdikten sonra öçalma duygusuyla harekete geçmenin yerini, artýk devrimci savaþým bilinci alacaktýr. Artýk Sahib al- Zenci adýyla anýlacak olan Ali b. Muhammed'den Samarra'da, Bahreyn ve Basra'da yazmýþ olduðu þiirlerden 190 dize günümüze ulaþmýþtýr. Bunlar güçlü edebi özellikleri olmamasýna raðmen Halife çevresini; kendisi, ailesi ve soyunu, Ali sevgisini ; Bahreyn'deki çarpýþmalarý ve Basra tuzlalarýndaki köle-iþçileri çevresinde toplamayý nasýl baþardýðýný dolaylý ve dolaysýz anlatan dizelerdir. (Arap kaynaklarýndan aktaran Alexandre Popovic, Çev.Léon King, The Revolt of AFRICAN SLAVES in IraQ in the 3rd/9th Century, s. 34, 151) A. Popovic oldukça dikkat çekici bulunan Zenci köleler ihtilalinin baþlangýcý anlatmayý þöyle sürdürüyor: "Bölgede ona ilk katýlan (gerçekte bilinçli olarak yüzyüze propagandayla kazanýlan Ý.K.) Reyhan b.salih adýnda bir kiþi oldu. Adam, oradaki Zenci iþçilere daðýtýlmak üzere Basra'dan un taþýma iþinde çalýþmaktaydý. Tuzla alanlarýndaki köleiþçilerin yaþamlarý ve yeme-içmeleri hakkýnda en iyi bilgileri o getiriyor ve Ali b. Muhammed adýna onlara propaganda yapýyordu. Bir süre sonra iþini býrakýp onun saflarýna katýldý..." "Bu arada Basra'ya gönderdiði Refik, oradan kendisiyle birlikte harekete kazandýrdýðý Þibli b. Selim adýnda bir þerbet satýcýsýný da getirdi. Ayrýca Ali b. Muhammed, Refik'e Basra'dan satýn almasý için kýrmýzý renkte ipek kumaþ ýsmarlamýþtý. Ondan bir bayrak dikildi ve üzerine yeþil harflerle, Kuran'dan Tevbe Suresi'nin 111.ayeti yazýldý. Ayette, 'Tanrý inananlardan satýn alacaðý canlarý ve mallarýna karþýlýk Cennetten bir ödül verecektir; çünkü onlar Tanrý yolunda savaþýr, ölürler ve öldürürler.bu alýþveriþ için sevininiz' denilmektedir. 18 Ayrýca bayrak üzerine Ali b. Muhammed, yani kendisinin ve babasýnýn adý yazýldý."( A. Popovic, agy, s.41-42) Artýk ona göre, sýra bayraðý kaldýrýp ihtilali baþlatmaya gelmiþti. Böylece bayrak üzerinde buyurucu Kuran ayetinin altýnda, Tanrýnýn nebisi (Muhammed) ve velisinin (Ali) adýný görenlerin ilk anda, onun önderin adý olduðunu düþünmesi olanak dýþýdýr. Bu akýllýca siyasetle insanlar daha kolay bu bayrak altýna çekilmiþ. Önderi tanýyýncaya dek çoktan hareketin içine girmiþ oluyorlardý. "Ýsyancýlar, önce iþlerine gitmekte olan 50 kiþilik bir köle-iþçi grubunun yolunu kestiler. Onlarýn baþlarýndaki ustabaþýnýn ellerini ayaklarýný baðladýktan sonra, onlarý yanlarýna katarak baþka bir iþ alanýna gittiler. Ayný yol izlenerek, Abu Hudayt dahil 500 kölenin onlara katýldýðý bildiriliyor. Daha sonra aralarýnda Zurayk ve Abu Hanjar'ýn bulunduðu bir 150 kiþilik ve arkasýndan bir diðer 80 kiþilik köle grubu katýldý. Sonuncusunun arasýnda Raþid al-magribi ve Raþid al-kurmati de bulunuyordu. (Yukarýda belirtildiði gibi Louis Massignon, bu anlatýlanlarýn Karmati propagandasýyla ortaya çýkan bir örgütlenme olduðu ve Ali b. Muhammed'in bir yeminle örgüte girip baþlarýna geçtiði görüþünü Faysal al-samir gibi Popovic de kabul etmiyor. I.K.) Bu eylemler sýk sýk yinelendi ve isyancýlarýn saflarý geniþlemeyi sürdürdü." (SÜRECEK) 19 Mayýs 2006 Cuma

5 19 Mayýs 2006 Cuma Müzeler Haftasý'na özel, 'ücretsiz' ziyaret Kültür ve Turizm Bakanlýðýna baðlý tüm müze ve ören yerleri, Müzeler Haftasý dolayýsýyla bugün ücretsiz ziyaret edilebilecek. Atatürk'ün doðumunun 125'inci yýlý kutlamalarý kapsamýnda yarýn da bakanlýða baðlý müzeler ücretsiz gezilebilecek mayýs tarihleri arasýnda da Kurtuluþ Savaþý Müzesi ve Cumhuriyet müzeleri ziyaretçiler tarafýndan ücretsiz ziyaret edilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, her yýl mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen 'Müzeler Haftasý'nýn bu yýl 25'incisi kutlanacak. Uluslararasý Müzeler Haftasý kutlamalarý çerçevesinde ise ilk defa 'Müzelerin Gecesi' etkinliði düzenlendi. Bu amaçla, 20 mayýs 2006 tarihinde gece 01.00'e kadar özellikle turizmin yoðun olduðu yörelerde 10 müze açýk tutulacak. 'Müzelerin Gecesi'nde yer alan müzeler: Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Antalya Müzesi, Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Müzesi, SOLDAN SAÐA : 1) yýllan arasýnda yaþadý. 12 yaþýnda 4,5 liraya sahip olduðu Ud'u ile ilk derslerini Nakiye Haným'dan aidi. Ýlk bestesini 1924 yýlýnda yaptý. Güzel ve kendine has bir Ud çalýþý vardý. Fasýllarda ve sololarda solistin en büyük yardýmcýsý idi. 70 civarýnda eseri bulunan bestecimiz. 2) Yapým iþleri. -Kars yakýnlarýndaki ünlü harabe yeri. 3) Tuzak, kapan. -Kilime benzer, renkli ve motifli uzun yolluk. 4) Utanýlacak davranýþ. -Ýki atlý kýzak. 5) Kimyada, Helyum'un simgesi. -Namaz kýldýrýr. -Bir kan grubu. 6) Tutumlu. 7) Oldukça, hayli. -Zýrhlý baþlýk. 8) Bir tür Ýngiliz birasý. -Mübalaða. 9) Japonlara özgü pirinç rakýsý. -San, makam. 10) Çözümleme, tahlil. -Karýþýk renkli. Topkapý Sarayý Müzesi, Türk ve Ýslam Eserleri Müzesi, Ýzmir Arkeoloji Müzesi, Efes Müzesi, Konya Mevlana Müzesi Muðla Bodrum Sualtý Arkeoloji YUKARIDAN AÞAÐIYA : 1) Sözel, sözlü. -Baston. 2) Emayla kaplý. -Henüz, þu anda. 3) Ulusal içkimiz. -Altýn kökü. 4) Vilayet. -Türk pizzasý. - Yabana. 5) Evre, safha. - Damýzlýk diþi hayvan. 6) Özür dileme. -Donmuþ su. 7) Yersiz, Müzesi. Bu müzelerde yerli ve yabancý ziyaretçilere ücretsiz giriþ imkaný saðlanacak. En büyük kromozomun þifresi de çözüldü Bilim insanlarý, insandaki en büyük kromozom olan ve hayatýn kitabý olarak adlandýrýlan kromozom-1'in þifresini çözdü. 1990'lardan beri yürütülen projenin baþkaný Dr. Simon Gregory, 3 bin 141 genin bulunduðu kromozom-1'in kanser, Alzheimer ve Parkinson gibi 350 hastalýkla baðlantýlý olduðunu söyledi. Gregory, insan genlerini ve DNA zincirini belirlemeyi amaçlayan proje için, "bu baþarýyla Ýnsan Genleri Projesi'nde bir cilt tam anlamýyla bitirilmiþ oluyor" dedi. ÝNSAN GENOMU Kromozom-1'in genetik þifresinin çözülmesiyle elde edilen bilgiler, kanser, otizm, zihinsel ve diðer hastalýklarýn teþhis ve tedavisinde kullanýlabilecek. Ýnsan genomunda yaklaþýk olarak bin arasýnda genin bulunduðu tahmin ediliyor. Kromozom-1'in þifresinin çözülmesiyle de binden fazla yeni gen tespit edildi. SIRADA YENÝ AÞAMA VAR Dr. Gregory, bundan sonra yeni aþamaya geçerek, genlerin yaptýklarýný ve birbirlerini nasýl etkilediklerini bulmaya çalýþacaklarýný belirtti. Kromozom-1'in genetik haritasýnýn þu anda yarýk damak ve dudak geninin bulunmasýnda kullanýldýðýný belirten Gregory, bunun yanýnda insanlarýn genetik deðiþimine neyin neden olduðunu anlamakta da kullanýlacaðýný ifade etti yurtsuz. 8) Lanetli. -Kurtçuk. 9) Maðara. -Billur. 10) Tanrý. -Saç ve elleri boyamakta kullanýlan toz. 19 Mayýs "Gençlik ve Spor Bayramý" Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi baþlatmak için, Bandýrma vapuruyla Ýstanbul'dan ayrýlarak Samsun'a çýktý. 19 Mayýs, 20 Haziran 1938 tarih ve 3466 sayýlý kanunla millî bayram olarak kabul edildi Bulgaristan'da faþistler darbeyle iktidarý ele geçirdi Ýstanbul Dolmabahçe Stadyumunun temeli atýldý Ýstanbul Üniversitesi Talebe Birliði ile Ýstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliði birleþti. Böylece, kýsa adý TMTF olan Türkiye Milli Talebe Federasyonu kuruldu Güney Kore'de yapýlan darbeden sonra, Baþkan Po Sun Yun, görevinden istifa etti Cumhurbaþkaný Cevdet Sunay, "27 Mayýs Devrimi'nin neticelerini kimsenin tasfiye etmeye gücü yetmez. Türk Silahlý Kuvvetleri ve onun komutanlarý, þu ve bu prensibin aleti deðildir," dedi Türkiye Ýþçi Partisi'nin Kayseri'deki toplantýsýna saldýrýldý; konuþmacýlar yaralandý, bayrak ve flamalar yýrtýldý Valery Giscard d'estaing Fransa cumhurbaþkanlýðýna seçildi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alpaslan Türkeþ "Katil Ecevit", "Komünistler Moskova'ya", "Elde kuran, hedef Turan" sloganlarýný yasakladý Mayýs günü sokaða çýktýklarý için tutuklanan Türkiye Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Behice Boran ve 330 partili serbest býrakýldý Türkiye, Fransa'dan Yýlmaz Güney'in iadesini istedi Kadýn Kurultayý toplandý. Ýlk kez kapalý bir salonda yaklaþýk 2 bin 500 kadýn toplandý. Ayný gün, Uluslararasý I. Ýstanbul Tiyatro Festivali baþladý Polis Kadýköy'de bir eve baskýn yaptý. Hatice Dilek Aslan ve Ýsmail Oral öldürüldü Gözaltýnda kaybedilen, 55 gün sonra ölüsü Beykoz Kimsesizler Mezarlýðýnda bulunan Hasan Ocak, binlerce kiþinin katýldýðý törenle topraða verildi. Dönemin Ýnsan Haklarýndan Sorumlu Devlet Bakaný Algan Hacaloðlu, "toplumdan hükümet adýna özür diliyorum," dedi. Bugün Doðanlar: Alman filozof Johann Gottlieb Fichte Vietnam baðýmsýzlýk hareketinin lideri Ho Chi Minh Amerikalý siyah lider Malcolm X. Bugün Ölenler: "Arabistanlý Lawrence" adýyla tanýnan, Ýngiliz arkeolog, asker, istihbaratçý ve yazar Thomas Edward Lawrence, motosiklet kazasýnda Sivil ressamlar kuþaðýnýn ilk temsilcilerinden Þevket Dað. Uluslararasý yarýþmalarda ödüller almýþ olan Þevket Dað, özellikle Ayasofya'dan çalýþtýðý resimlerle "iç mekan ressamý" olarak tanýnýyordu. Ayrýntý için:

6 6 18 Mayýs 2006 Perþembe Ateþ düþtüðü yeri yaktý yine Olacaðý Buydu AKP iktidara geldikten sonra þeriatçý kadrolaþmayý olanca hýzýyla sürdürdü. Bu duruma tepki gösterenleri de sürekli hedef gösterdi. Bir iktidar düþünün, Cumhurbaþkanýyla, Üniversitelerle, Danýþtay,Yargýtay ve Anayasa Mahkemesi'yle kavgalý. Yani kendi gibi düþünmeyen her kurum ve kiþiyle kavgalý. Danýþtay ikinci dairesinin türban için almýþ olduðu karara, Baþbakan'ýn tavrý þu olmuþtu: Siz kim oluyorsunuz, ona ulema karar verir demiþti. O zaman yargýnýn iþi ne orada hepsini kaldýrýn ülemayý oturtun oralara bunlarý yapmaya gücünüz ve yetkiniz var. Cumhuriyet gazetesine yapýlan saldýrýlar, bir deðil iki deðil üç kez gündüz yapýlan saldýrýlarýn failleri belirsiz. Sanki bu ülkede güvenlik sistemi yok, hertaraf yol geçen haný gibi. Cumhuriyet gazetesine yapýlan saldýrýyý baþbakana sorduklarýn da þöyle yanýt veriyor: AKP'nin parti binalarý da bombalanýyor. Neden AKP saldýrýya uðrayýnca genel baþkaný arayýp "geçmiþ olsun, sorumlular bulunsun" denmez? Hala bir parti baþkaný gibi davranýyor, bu gibi olaylarý çözmek aydýnlýða kavuþturmak bir iktidarýn iþi deðil de nedir? Sanki bu ülkenin baþbakaný deðil, normal bir vatandaþ!.. Böyle bir soruya yanýtý böyle olamaz. Bu ülkede iþler yavaþ yavaþ çýðrýndan çýkýyor. Bir polis memuru mini etek giydiði için bir kýz çocuðunu tartaklayabiliyor. Belediyelerde daðýtýlan el kitaplarýndaki yazýlar þeriatý öven, sanki bir þeriat devletinde yaþýyoruz. Onyedi Mayýs çarþamba günü danýþtay ikinci dayresine yapýlan saldýrý daha önceki yapýlan eylemlerin bir habercisiydi sanki... Danýþtay Baþkaný sayýn Sumru Çörtoðlu hedef gösterildiklerini söylüyordu. Baþkan koruma istiyordu ama bu ülkeyi yönetenler umursamýyordu. Onyedi Mayýs çarþamba günü, ben allahýn askeriyim deyip danýþtay üyelerinin üzerine silahýný boþaltmasý çok acý bir durumdur. Bir ölü dört yaralý olmasý Türk hukuk sisteminde tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Baþbakan yapýlan saldýrýyý açýklarken yüzündeki ifade bu olaylara biz sebep olduk der gibi bir yüz hali vardý. Bu saldýrý Türkiye Cumhuriyeti ne yapýlan bir saldýrýdýr. Laikliði, demokrasiyi, cumhuriyeti savunanlara yapýlan bir saldýrýdýr. Ýnsanlýða yapýlan bir saldýrýdýr. Bu olayý nefretle kýnýyorum. Bu iktidar bir an önce istifa etmelidir. Yoksa bunlar bu zihniyette gittikleri sürece ülkemiz daha çok böyle olaylara gebedir. Þakir Þenol KIRÞEHÝR- Þeker fabrikasýnýn kapatýlmamasý, pancar kotalarýnýn düþürülmemesi,iþçiliðin,çiftçilerin, nakliyecilerin, þekerden kazanç saðlayan herkesin maðdur olma-masý için, geniþ katýlýmlý eylem düzenlendi. Eylem geçtiðimiz hafta cumartesi günü, saat da Kapalý Spor Salonu önünde yürüyüþle baþlayýp, Ahi Parký nda yapýlan mitingle devam etti. Türkiye genelinde 25 gündür devam eden eylemlere, 12 Mayýs Cuma günü Çorum da,13 Mayýs Cumartesi günü de Kýrþehir de de devam edildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal marþýnýn okunmasýnýn ardýndan, eylem büyük bir kalabalýkla ger-çekleþti. Eyleme Ýlçe ve Belde Belediye Baþkanlarý, ANAP, CHP, EMEP, MHP, FP, DYP, ÖDP Parti Baþkan ve yöneticileri, Meslek odalarý ve dernek baþkanlarý, çiftçiler, esnaflar, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý, eþleri ve çocuklarý, Avanos ve Yozgat Þeker Ýþ Sendikasýna üye iþçiler ve yurttaþlar katýldýlar. Miting için sabah erken KIRÞEHÝR-Kýrþehir Belediyesi içme suyu kaynaklarýnýn verimliliðini artýrmak için yeni uygulama baþlattý. Uygulama çerçevesinde mevcut 14 kuyunun verimliliðini yüzde 80 artýracak revizyona gidilirken, yapýlan testler sonucunda 1 kuyudan bugüne kadar ortalama 125 metreküp / saat su üretilirken, yenilenen su pompalarý sayesinde her kuyudan 220 metreküp saatlerden itibaren geniþ güvenlik önlemlerinin alýndýðý da gözlendi. Yürüyüþ de ve mitingde Hükümet þaþýrma sabrýmýzý taþýrma,direne direnekazanacaðýz, Sermayenin imamý kaça sattýn þekeri, Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen iþçinin ayak sesleri, Söz yetki karar çalýþanlara, ÝMF defol bu memleket bizim, Vur vur inlesin hükümet dinlesin, Üreten biziz yöneten de biz olacaðýz,silkele baþkan düþecekler,bizi sataný bizde satarýz, Susma sustukça sýra sana gelecek,kahrolsun ÝMF iþ birlikçi AKP. sloganlarý atýldý. Ayrýca, Tatlandýrýcýya hayýr., Kanser olmak istemiyoruz, Esnaf þeker el ele, Emek en yüce deðerdir, Þeker vatandýr vatan satýlmaz, pancar yoksa tarým da yok, Ýþçi çiftçi el ele güzel günlere, Biz vatanýz, halkýz, topraðýz, fabrikayýz kazanan biz olacaðýz, Özelleþtirme þekeri eritiyor, /saat su verimi alýnacak. Çalýþmalarla ilgili bilgiler veren Kýrþehir Belediyesi Ýþletme Müdürü Akýn Güneþ, yýllanmýþ ve eskimiþ su pompalarýnýn yenileneceðini belirterek, Eski pompalarýn kullanýmýnda su üretmek için harcanan elektrik gideri yaklaþýk 5-60 milyar arasýnda deðiþiyordu. Ancak, su pompalarýnýn yenilenmesi Kotalarýmýzý geri verin, Pancar tarýmý daralacak, CARGÝLL kazanacak. Mücadelemiz Türkiye içindir. Pancar çiftçisine Kasýmpaþalý, CARGÝLL e Amerika lý, Þekerimiz ak bahtýmýz kara. Köylü milletin efendisidir. Pazar deðil üreten olacaðýz pankart ve dövizleri dikkat çekti. DÝSK Genel-Ýþ, Emekli Sen, TÜRK ÝÞ Petrol Ýþ sendika temsilcileri ve üyeleri destek verirken; TÜRK ÝÞ e baðlý Kýrþehir de örgütlü diðer sendikalarýn Petrol iþ dýþýnda eyleme destek vermemesi de dikkat çekti. Ahi Meydaný nda eyleme katýlanlar sonuç alana kadar mücadele vereceklerini ve yürümeye devam edeceklerini söylediler. Su kuyularý yenileme çalýþmalarý ile bu rakam sadece 20 milyar liraya düþecek. Revizyona giren bir kuyunun yaklaþýk maliyeti (pompa, çekvalf, monometre, basýnç sensörü, hidrostatik, seviye sensörü, akýþ sensörü, aktüatörlü vana ve terli vana vs.) 25 milyar liraya mal olurken; enerji tasarrufu sayesinde bu giderler 8 ay gibi bir sürede kendi kendini amorti edecek duruma gelecek dedi. Ýlhami Tunçbilek Oðullarý TARIM ÜRÜNLERÝ VE TAÞIMACILIK SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. DOÐAL GÜBRE bayii Ýthal ve Tunçbilek Kömürleri bayii Hububat ve Bakliyat alým satýmý (Arpa, Buðday, Nohut, Mercimek, Fig, Yulaf) Odun Satýþý (kýrýlmýþ sobalýk ve kaloriferlik) Taþ, Kum, Çakýl ve Harfiyat Þehirlerarasý Nakliyat Tarla, Ev, Arsa alým satýmý ve komisyon Canlý Hayvan alým satýmý ESMAK Mimzerleri bayii Düðün Niþan ve Gezilere özel minibüsle Öðretmen Evi Yaný HACIBEKTAÞ - NEVÞEHÝR Tel Ýþ: Tel Depo: Alper Tunçbilek : Ýlhami Tunçbilek : Faruk Tunçbilek : Ýstenen ölçü ve modelde sonsuz renk çeþidiyle MUTFAK DOLABI, YÜKLÜK DOLABI, VESTÝYER, LAMBÝRÝ LAMÝNAT PARKE iþleri ile balon pres kapak, laminat kapak, profil kapak, soft kapak çeþitleriyle medefe lam ve sunta lam dan itina ile hazýrlanýr. Uðrayýn, farký ve kaliteyi yaþayýn. a Mutfak Dolaplarý Yüklük / Vestiyer Lambiri Ters Tavan Amerikan Panel Kapý Dekorasyon iþleri itina ile yapýlýr HACIBEKTAÞ SANAYÝ SÝTESÝ Özgür Deniz Þeker

7

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C 22 En Düþük 0 C 8 'Ülke tehlikeli atýk Kupayý aldýlar çöplüðü haline geldi' Sinan K. BÝLGENOÐLU [Sesonline] ÇMO Bilim Danýþmanlar Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ýlhan Talýnlý, Türkiye'deki tehlikeli atýk sorununun Tuzla ile sýnýrlý olmadýðý, sanayileþmiþ bölgelerin tümünde benzer sorunlarýn yaþandýðýna dikkat çekilirken, geliþmiþ ülkelerin tehlikeli atýklarýný geliþmemiþ ülkelere gönderdiði de vurgulandý. Çevre Mühendisleri Odasý (ÇMO), Ýstanbul Tabib Odasý (ÝTO), Çevre Ýçin Hekimler Derneði ve Tarým Orkam-Sen Ýstanbul Þubesi'nin Tuzla'daki tehlikeli atýk varillerene iliþkin yaptýðý araþtýrmanýn sonuçlarý ÇMO'da yapýlan bir basýn toplantýsýyla açýklandý. "Sinop'ta depolanan Ýtalyan menþeili variller, Ýskenderun açýklarýnda batýrýlan Ulla gemisi, Ýkitelli'de hurdalýða atýlmýþ olan nükleer atýklar göstermektedir ki ülkemiz bir tehlikeli atýk çöplüðü haline getirilmektedir. Ýstanbul'da kayýtlý-kayýtsýz 30 bin sanayi tesisi olduðu ve bunlarýn 1-2 milyon ton tehlikeli atýk ürettiði bildirilmektedir. Bu atýklarýn nerede ve nasýl depolandýðý, nasýl sertaraf edildiði bilinmemekle birlikte bunlarý denetlemekle yükümlü olan kurumlar yetersizliklerini itiraf etmektedir"þeklinde konuþan Talýnlý, asýl sorunun yasadan kaynaklandýðýný söyleyerek "Yeni Çevre Yasasý'nda da 'kirleten öder' prensibi deðiþmemiþtir. Parasý olan çevreyi kirletme hakkkýna sahiptir. Bunun yerine kirletmeme prensibi uygulanmalýdýr" dedi. Açýklanan raporda, 21 Nisan 2006 günü bölgeye gittikleri söylenen ÇMO Ýstanbul Þubesi'nden Eylem Tuncaeli, Derya Koçoðlu, Ceren Tosun, Meltem Erdoðdu, Hüseyin Uður ve ÝTO'dan Dr. Seval Alkoy'un yöre halkýyla yaptýklarý görüþmeler ve gözlemleri þöyle aktarýldý;» Saðlýklý bilgi alamamaktan yakýnan halk panik içinde.» Yerel yöneticiler olayýn medya abartýsý olduðu, tehlikeli atýðýn söz konusu bile olmadýðý yönünde açýklamalar yapmýþtýr.» Sürekli olarak baþ aðrýsý ve boðaz aðrýlarýnýn arttýðý ve yerel halkýn her rahatsýzlýðý varillere atfetme eðilimi olduðu gözlemlenmiþtir.» Yerel yönetimin, evlerde kullanýlan varilleri ziyaretin yapýldýðý gün toplamaya çalýþtýðý görülmüþtür. Mahalledeki evlerin hemen hepsinde atýk varilleri mevcutken bu varillerin Tuzla'daki deri sanayiden ve mahallede oturan, firmalardan varilleri alýp içini dereye boþaltýp onlarý satan kiþilerden alýndýð söylenmiþtir.» Bölgede geçmiþte su olmadýðý için variller içme ve kullanma sularýnýn depolanmasý amacýyla kullanýlmýþtýr.» Belediye halka düzenli olarak yiyecek ve kömür yardýmý yaparken olaylardan sonra basýn açýklamalarýna katýlan hanelere yardým yapýlmadýðý söylenmiþtir.» Yöre sakýnleri varillerin bulunduðu alanda sürekli belediyeye ait iþ makinelerinin çalýþtýðýný, sorduklarýnda kendilerine piknik alaný amaçlý düzeltme yapýldýðýnýn söylendiðini ifade etmiþlerdir. Yerleþim yerlerindeki araþtýrmalarýnýn ardýndan 3 kiþilik komisyonun varillerin bulunduðu bölgeyi ziyaret ettiði söylenen raporda yoðun bir klor kokusu olduðu, kiþilerin göz, boðaz yanmasý ve baþ aðrýsý þikayetleri olduðu ifade ediliyor. Yaptýklarý araþtýrmada bölge halkýnýn saðlýk sorunlarýný da inceleyen heyet, baþ, boðaz aðrýsý, ishal, midede kasýlma, ateþ gibi þikayetlerin bir yýldan beri artýðýný ancak alýnan zehir dozuna baðlý olarak kanser vakalarý görülebileceði ve bunun gözlenebilmesi için uzun süre geçmesi gerektiðini belirtmiþtir. Yapýlan açýklamada meslek örgütlerinin tehlikeli atýklar konusundaki yaklaþýmlarýný þöyle aktarýldý;» Yurtdýþýndan ülkemize atýk girmesi önlenmelidir.» Tehlikeli atýklar 13 yýldýr uygulanmayan 'Tehlikeli atýklarýn kontrolü yönetmeliði'ne uygun depolanmalýdýr.» Mevcut depolama alanlarýndaki maddeler insan saðlýðýný tehdit etmeyecek þekilde bertaraf edilmelidir.» Bertaraf yöntemini olarak görülen 'yakma yöntemi'nden derhal vazgeçilmelidir. ÝZAYDAÞ'ýn atýk yakma tesisleri kapatýlmalýdýr. Tehlikeli atýk miktarýný düþürecek geri kazaným projeleri hayata geçirilmelidir. HACIBEKTAÞ- Nevþehir Gençlik ve Spor Ýl Baþkanlýðý'nýn sezonu Büyük Erkekler Voleybol Ýl Birinciliði müsabakalarý yapýldý. Karþýlaþmalara Ortahisar Gençlik, Nevþehir Yeni Karavezir, Karapýnar, Hacýbektaþ Gücü, Avanos ve Karaburna Spor'un katýldýðý bildirildi. Voleybol turnuvasýnda Karaburna Spor, Gülþehir Karavezir Sporla oynadýðý final maçýný3-2 'lik skorla alarak Nevþehir Ýl birincisi oldu. Voleybol Turnuvasý'nda þampiyon olan Karaburna voleybol takýmý adýna kupayý takým kaptaný ve ayný zamanda Karaburna Belediye Baþkaný olan Yusuf Koçak aldý. Takým kaptaný Koçak yaptýðý açýklamada; Turnuvaya 8 takým katýldý. Voleybol turnuvasýna biz de Karaburna Spor olarak katýldýk. Finali biz Gülþehir Karavezir Spor'la oynadýk. 3-2 'lik bir skorla rakip takýmý yendik. Ýl birincisi olduk. Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Budak tarafýndan takýmýmýza birincilik kupasý verildi. Ben hem Karaburna Voleybol takým kaptaný, hem de Karaburna Belediye Baþkaný olarak turnuvaya katýlan takýmlara teþekkür ediyorum. Ayrýca, takým arkadaþlarýmdan Berk Yurtseven, Özgür Kýrýk, Öner Tekin,Ümit Kýzýlbayýr, Ali Taþkýn Koçak, Altan Ülger,Vahap Tekin, Güner Tekin'i ortak baþarýmýzdan dolayý kutluyorum.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı