XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI. Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera. Sanat Kitabevi. Sahaf / antiquarian bookseller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI. Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera. Sanat Kitabevi. Sahaf / antiquarian bookseller"

Transkript

1 XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera Sanat Kitabevi Sahaf / antiquarian bookseller Yöneten: Sami Önal - Suavi Aydýn 25 Haziran 2006 Pazar Saat: Mülkiyeliler Birliði Konur Sokak No: 1 Kýzýlay ANKARA Mezada sunulan kitap, dergi, haritalar mezat öncesi hergün saat arasý Karanfil Sok. 5/60'daki (3. kat) kitabevimizde görülebilir. Daha fazla bilgi için Tel: (312) Faks: (312) Internet: -

2 DAHA FAZLA BÝLGÝ ÝÇÝN: Tel: (312) Faks: (312) KATALOGUMUZA INTERNET SÝTEMÝZDEN DE ULAÞABÝLÝR VE PEY SÜREBÝLÝRSÝNÝZ Internet Katalog Yazýmý Kebîkeç Yayýn Grubu Katkýlarýndan dolayý Ali Rýza Koçyiðit'e ve Mülkiyeliler Birliði ne teþekkür ederiz

3 MEZAT KOÞULLARI 1. Sanat Kitabevi'nin düzenlediði XII. Ankara Eski Kitap Mezadýna katýlanlar aþaðýdaki koþullarý kabul ederler: 2. Mezada konulan kitaplar, harita, dergi ve belgeler, satýþtan önce sergilenmiþ, mezat kataloðunda içerikleri ve fiziki özellikleri ayrýntýlý biçimde anlatýlmýþtýr. Mezada katýlanlarýn, satýþa sunulan eserler hakkýnda tam bilgi sahibi olduðu kabul edilmektedir. 3. Mezada katýlacak olanlar, mezat günü saat 'den itibaren kayýt masasýndaki görevliye adlarýný ve adreslerini yazdýrarak arttýrma bayraðý alacaklardýr. 4. Fiyatlara KDV dahil deðildir. Satýlan eserlerden KDV ve diðer yasal kesintiler toplamý olarak ayrýca %10 tahsil edilir. Diplomatik istisna sahibi olanlar, ödeme sýrasýnda mavi kartlarýný ibraz etmelidirler. 5. Çekiç fiyatýna satýþ komisyonu ilave edilmez. 6. Arttýrmalar bayrak kaldýrýlarak yapýlýr. Arttýrma bayraðý almadan mezada katýlýnmaz. 7. Fiyat arttýrma usülleri aþaðýdaki gibidir: 1.- YTL'ndan 10.- YTL'na kadar her seferinde 2.- YTL 11.- YTL'ndan 30.- YTL'na kadar her seferinde 2,5.- YTL 31.- YTL'ndan 50.- YTL'na kadar her seferinde 5.- YTL 51.- YTL'ndan YTL'na kadar her seferinde 10.- YTL YTL'ndan YTL'na kadar her seferinde 25.- YTL YTL'ndan sonraki arttýrmalar için her seferinde 50.- YTL Mezat yöneticisi, mezat sýrasýnda, gerekli gördüðü takdirde, önceden bildirerek bu limitlerde deðiþiklik yapabilir. 8. Mezat sýrasýnda bayrak kaldýranlar, yukarýdaki limitleri kabul etmiþler demektir. Bayrak kaldýrarak bir kez pey süren, kendisininkini meþru biçimde aþan bir baþka pey kabul edilene kadar kendi peyinden sorumludur. 9. Satýn alýnan eserlerin bedeli en geç beþ gün içinde def'aten ödenir. Bu süre zarfýnda ödeme yapýlmadýðý takdirde firmamýz hukuki yollara baþvurarak ödeme gününden itibaren iþleyecek gecikme faizi talep etme hakkýna sahiptir. Ödemeler nakit veya kiþisel çekle yapýlabilir. Kredi kartý ile yapýlacak ödemelerde toplam tutara %3,5 banka komisyonu eklenir. Gönderi ücreti alýcýya aittir. 10. Satýn alýnan eserler için ödeme yapýldýðýnda fatura verilecektir. Faturalar, özel olarak belirtilmedikçe, bayrak numarasý ile kaydedilen ad ve adreslere göre verilir. 11. Mezadýmýzda çok sayýda eser yer aldýðýndan, mezat hýzýný engelleyeceði düþüncesinden hareketle, mezadýmýza telefonla katýlmak mümkün olamayacaktýr. 12. Mezatta satýlmayan eserlerin mezat sonrasý satýþýnda açýlýþ fiyatýna %20 eklenir.

4 Sanat Kitabevi / antiquarian bookseller Pey Formu / Bidding Slip Satýþýn adý /Sale title Tarih/ Date XII. Ankara Eski Kitap Mezadý Sanat Kitabevi, mezat koþullarý çerçevesinde ve herhangi bir kanunî taahhüde girmeden, aþaðýdaki kalemler için belirttiðim limitlere kadar benim adýma pey sürmeye yetkilidir. Sanat Kitabevi is authorised to bid on my behalf the below listed items up to the indicated limits. I agree to comply with the conditions of sale as printed in your Auction Catalogue. Kat. no/lot no Eser veya yazar adı/title or description Nihai pey/ Bid price Adý ve Soyadý / Name and Surname... Adres / Address Tel No Tarih / Date... Ýmza / Signed...

5 1. [ATATÜRK] GAZÝ MUSTAFA KEMAL, a) Nutuk; Ankara, 1927, 544 s.+ 1 fotoðraf. b) Nutuk Muhtevasýna Aid Vesaîk; Ankara, 1927, 306 s.+ 10 katlanan renkli plan ve harita. Atatürk ün Ekim 1927 tarihlerinde toplanan C.H.F. ikinci kongresinde 6 günde okuduðu tarihi nutku. Belgeleriyle birlikte Türk devrim tarihinin temel kaynaðý. Ýlk baskýsý, metin, vesikalar, plan ve haritalar ayrý ayrý olmak üzere basýlmýþtýr. Sadece Nutuk, lüks kaðýda, protokol için ayrýca basýlmýþ, Vesikalar ýn ise lüks baskýsý yapýlmamýþtýr. Elimizdeki bu halk tipi baský ise binlerce basýlarak, Halkevleri tarafýndan daðýtýlmýþtýr. Plan ve No: 1 haritalar ise Viyana da Elbemühl- Graphische Industrie matbaasýnda bastýrýlmýþtýr. Haritalarý eksiksiz, Osmanlýca hurufatlý sýrtý deri cildinde 75.-YTL 2. GASI KEMAL PASCHA, Der Weg Zur Freiheit ; Verlag Von K. F. Koehler, Leipzig, 1928, xx+424 s. + 3 katlanýr renkli harita, 15x22. Nutuk un ilk baskýsýnýn hemen ardýndan yapýlmýþ Almancasý. Gayet temiz bir nüsha. Yayýncýsýnýn bez cildinde 35.-YTL 3. Reisicümhur Atatürk ün Kamutayý Açýþ Nutuklarý I-XI-1937/ Baþvekil Celâl Bayar ýn Program Nutku 8-XI-1937; [b.y.y.], [b.t.y.], Türkçe: s., Ýngilizce: s., Fransýzca: s., metne ek olarak Atatürk ve C. Bayar ýn resimleri mevcut, 26x YTL 4. DAMAR ARIKOÐLU, Hâtýralarým; Tan Gazetesi ve Matbaasý, Ýstanbul, 1961, viii+375 s., 16,5x24. Damar Arýkoðlu tarafýndan Ýnkýlap arkadaþým... imzalý. 5

6 Kurtuluþ Savaþý anýlarý içinde en önemlilerden olan Arýkoðlu nun kitabý, aile tarihinden baþlar, II. Meþrutiyetin ilaný ve Adana 1909 olaylarýyla devam eder, Hatay ýn Türkiye ye katýlmasý ve Atatürk ün sofra arkadaþlarýndan olduðu için, Ankara ve Çankaya hatýralarý ile biter. Çukurova ve Kurtuluþ Savaþý tarihinin kaynaklarýndan. Orijinal bez cildinde 90.- YTL 5. DR. FETHÎ TEVETOÐLU, Atatürk le Samsun a Çýkanlar; Atatürk ve Çevresi Yayýnlarý:1, Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1971, 300 s., 16,5x24. Yazarýndan imzalý. No: 5 Milli Mücadele sýrasýnda Atatürk ün yanýnda olan, gerek silah arkadaþlarýný gerekse yakýn çevresini Atatürk ün ideolojilerini tanýmak adýna anlatan bu kitap, fotoðraflarla ve önemli belgelerle Türk gencine yol gösteriyor YTL 6. HAFIZ YAÞAR OKUR, Atatürk le On Beþ Yýl Dini Hatýralar; Sabah Yayýnlarý, Ýstanbul, 1962, 40 s., 12x16, yýlýnda Ýstanbul da doðan Hafýz Yaþar Okur, emekli binbaþý olmasýnýn yanýnda Atatürk ün de ölünceye kadar hafýzlýðýný yapmýþtýr. Bu kitapta kimi cenahlar tarafýndan dine karþý kayýtsýz olduðu öne sürülen Atatürk ün yazar tarafýndan Ýslam dinine karþý görüþleri aktarýlmaktadýr. Siyah beyaz resimler içermektedir. 20.-YTL 7. ZÝYA ORANLI (Anlatan: Atatürk ün Emir Çavuþu Ali Metin), Atatürk ün Þimdiye Kadar Yayýnlanmamýþ Anýlarý; Alkan Matbaasý, Ankara, 1967, 173 s., 12x16. Ýlginç anekdotlar ve pek bilinmeyen olaylarla Büyük Atatürk ü daha iyi tanýyacaksýnýz. 15.-YTL 6

7 8. ENVER BEHNAN ÞAPOLYO, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi; Berkalp Kitabevi, Ýstanbul, 5 levha+415 s., 15x22,5. Döneminin cildinde 20.-YTL 9. Ulus un Milli Yas Sayýlarý; a) 10 Sonteþrin 1938, Kurtarýcýný ve En Büyük Evlâdýný Kaybettin. Türk Milleti Sen Saðol! b) 11 Sonteþrin 1938, Kurtarýcýný ve En Büyük Evlâdýný Kaybettin. Türk Milleti Sen Sað Ol! c) 12 Sonteþrin 1938, Bütün Cihan Türk Milletinin Matemine Ýþtirâk Ediyor d) 13 Sonteþrin 1938, Ulus; Dünya Büyük Yasý Paylaþýyor, Ýç sayfada Ratip Tahir Burak ýn nefis bir illüstrasyonu ile. No: 9 e) 14 Sonteþrin 1938, Tören Programý Hazýrlandý f) 15 Sonteþrin 1938, Kamutay da Atatürk Günü g) 16 Sonteþrin 1938, Millî Cenaze Töreni Baþlýyor h) 17 Sonteþrin 1938, Büyük Ölünün Cenazesi Önünde Ýstanbul un Tâzim Geçidi Baþladý i) 18 Sonteþrin 1938, Ebedi Ata nýn Önünde j) 19 Sonteþrin 1938, Büyük Ölünün Cenazesi Bugün Törenle Ýstanbul dan Kaldýrýlýyor k) 20 Sonteþrin 1938, Ata Bugün Ankara da l) 21 Sonteþrin 1938, Ebedi Þef Ankara da m) 22 Sonteþrin 1938, Büyük Türk Milletine Atatürk ün ölüm haberini en ayrýntýlý biçimde yansýtan, siyah baþlýk ve grafiklerle okuyucunun karþýsýna çýkan, gazetenin verdiði adla Milli Yas Sayýlarý nýn tam koleksiyonu. Bir sayýda küçük hasar mevcuttur. 13 adet Ulus gazetesi, tam koleksiyon 130.-YTL 10. Tan ýn Milli Yas Sayýlarý; a) 15 Ýkinci Teþrin 1938, Atamýza Son Veda Resmi 7

8 b) 16 Ýkinci Teþrin 1938, Büyük Ölüye Son Ýhtiram Ziyareti Bu Sabah Saat 10 da Baþlýyor c) 17 Ýkinci Teþrin 1938, Ata yý Son Tavaf, Haliyle. d) 19 Ýkinci Teþrin 1938, Atamýz Gidiyor e) 20 Ýkinci Teþrin 1938, Ýstanbul, Ulu Kurtarýcýya Eþsiz ve Hazin Bir Teþyi Merasimi Yaptý f) 22 Ýkinci Teþrin 1938, Atamýz Ebedi Medfeninde 6 adet Tan gazetesi 60.-YTL 11. Cumhuriyet in Milli Yas Sayýlarý; a) 14 Ýkinciteþrin 1938, Gençliðin Muazzam Mitingi b) 15 Ýkinciteþrin 1938, Mecliste Çok Hazin Bir Gün c) 16 Ýkinciteþrin 1938, Cenaze Merasimi d) 17 Ýkinciteþrin 1938, Atatürk ün Manevi Huzurunda e) 19 Ýkinciteþrin 1938, Elveda Büyük Atatürk f) 20 Ýkinciteþrin 1938, Ýstanbul un Atatürk e Vedaý g) 22 Ýkinciteþrin 1938, Atamýz Yurdun Kalbinde h) 23 Ýkinciteþrin 1938, Kemalist Türkiye nin Kemalizm Enstitüsü 8 adet Cumhuriyet gazetesi 80.-YTL 12. Ulus un Milli Yas Yýldönümleri; a) 10 Sonteþrin 1939, 1. inci Ölüm Yýlý b) 10 II. Teþrin 1940, 2 nci Ölüm Yýldönümü c) 10 Sonteþrin 1941, 3 üncü Ölüm Yýldönümü, Haliyle. d) 10 Sonteþrin 1942, 4 üncü Ölüm Yýlý e) 10 Sonteþrin 1943, Beþinci Ölüm Yýlý f) 10 Kasým 1946, Ölümünün Sekizinci Yýlý g) 10 Kasým 1947, Ölümünün IX uncu Yýlý h) 10 Kasým 1948, Ölümünün Onuncu Yýlý 8 adet Ulus Gazetesi 80.-YTL 8

9 13. SAFÝ, Türkün Yeni Âmentüsü; Hakimiyeti Milliye Matbaasý, Ankara, 1928, 60 s., 12,5x19. Yeni alfabeye geçiþ döneminin tanýðý, Osmanlýca ve ilk sayfasý Latin harfli Yeni amentü YTL 14. SADÝ KOÇAÞ, Atatürk ten 12 Mart a Anýlar; 1.cilt: Atatürk ten 27 Mayýs a ; 2. cilt: 27 Mayýs ; 3.cilt : 27 Mayýs tan Ýkinci Cumhuriyet e ; 4.cilt : Ýkinci Cumhuriyet ten 12 Mart a. Doðuþ Matbaasý (1 ve 2.ciltler) ve Tomurcuk Matbaasý (3 ve 4.ciltler), Ýstanbul, 1977, 1,2,3,4 ciltler toplam 1998 s. + sayfa indeksleri, 20 x 13,5. Orijinal karton kapaklarýnda, 4 ciltlik takým 40.-YTL No: SADÝ KOÇAÞ, 12 Mart Anýlarý; Tomurcuk Matbaasý, Ýstanbul, 1978, 703 s., 19,5 x YTL 16. ÖZEK ÞAHÝNGÝRAY (Toplayan), Atatürk ün Nöbet Defteri ; Türk Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü Yayýnlarý, Ankara, 1955, viii+750 s., 17x24. Sayfalarý açýlmamýþ, orijinal karton kapaðýnda 20.-YTL 17. PAR LOUÝS DOLLOT, Ankara Metropole de la Turquie Moderne; Publié par la Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme, Doðuþ Matbaasý, Ankara, 1954, 28 s.+36 adet siyah-beyaz resim, 14,5x YTL 18. SEMÝHA BAÞBUÐ, Türk Ýþlemeleri; Ceylan Yayýnlarý Matbaasý, Ýstanbul, 1964, 62 s.+40 adet renkli þekil, 14x19. 9

10 Resim öðretmeni olan yazarýn bu çalýþmasý, asýrlardýr süre gelen Türk iþlemeleri hakkýnda bilgiler yansýtmasý açýsýndan büyük önem taþýr YTL 19. M. TAHÝR ALANGU, Kalevala - Finlerin Kahramanlýk Destaný; Marmara Basýmevi, Ýstanbul, 1945, 41+2 s., 13,5x20. Tahir Alangu dan imzalý. 15 YTL 20. M ÞEVKÝ YAZMAN, Mehmetçik Avrupa da; Ýstanbul Muallim Ahmet Halit Kitapevi, 3. baský, Ýstanbul, 1942, 228 s., 14,5x20. Yazarýndan imzalý. Ýlk baskýsýný 1928 de yapan bu kitap, Türk köylüsünün Avrupa seyahatlerini, Mehmetçiklerin kahramanca savaþtýklarý muharebeleri, ilginç, kimi zaman da komik olaylara dayandýrarak anlatýyor. Döneminin cildinde 20.-YTL 21. ERHAN TIÐLI, Halkýmýz Gülen Ayvamýz Aðlayan Narýmýz; Yaba Yayýnlarý, Ankara, 1980, 68 s., 14x19,5. Halk Edebiyatý nýn mizahi incelemesi olan bu kitap, manilerle, fýkralarla, taþlamalarla, deyiþ ve þiirlerle Anadolu halk kültürüne dair ilginç örnekler veriyor. 10.-YTL 22. TÜRK TRAKTÖR FABRÝKASI, Traktörün Ýmali; Ankara, 25 Aralýk 1971, 9 s., 22x31. No: adet siyah-beyaz orijinal fotoðraftan oluþan albüm traktörün üretilmesinin anýsýna hazýrlanmýþ Yapýþtýrma orijinal fotoðraflardan oluþtuðuna bakýlýrsa çok az sayýda hazýrlanmýþ olmalýdýr. Orijinal cildinde 50.-YTL 10

11 23. ORHAN KEMAL, 72. Koðuþ; Kurtuluþ Matbaasý, Ýstanbul, 1967, 116 s., 14x20. Orhan Kemal den Ýmzalý. Ýki perdeden oluþan Orhan Kemal in bu mühim oyunu, toplum düzensizliðinin 72. Koðuþ uçurumuna düþürdüðü insanlarýn sefaletini, haysiyetsizliðini ve biraz da dünyanýn adaletsizliðini anlatýyor. 15.-YTL 24. MEHMED ALÝ AYNÝ, Hayat Nedir Bayan Kârman Anýl ve Selma Kýrcan a Açýk Mektup; Ýstanbul Ahmet Sait Matbaasý, Ýstanbul, 1945, 112 s., 14,5x21. Yazarýndan imzalý. Yazar, hayatýn anlamýný, gayesini, maddimanevi güçlükleri, ölümü, kýsacasý insaný farklý bir bakýþla ele alýyor. No: YTL 25. ÖMER BEDRETTÝN UÞAKLI, Sarýkýz Mermerleri Þiirler; Titaþ Basýmevi, Ankara, 1942, 140 s., 14,5x20,5. Þairinden imzalý. 20.-YTL 26. NECDET EVLÝYAGÝL, Edebi Konuþmalar; Ajans Türk Matbaasý, Ankara, 1959, 191 +xii s., 14x19. Yazarýndan bir büyüðümüze imzalý. Bu kitap, yazarýn yýllarý arasýnda Ýstanbul Radyosu nda yaptýðý sohbetleri, birbirine baðlý konularý içermektedir. 25.-YTL 27. SAFÝYE EROL, Ciðerdelen; Becid Basýmevi, 1946, s., 14,5x21. Yazarýndan imzalý. Geçmiþten günümüze unuttuðumuz tatlarý taþýyan harika bir roman 25.-YTL 11

12 28. HÜSEYÝN KÂZIM KADRÝ (Yayýnlayan: Osman Ergin), Ýnsan Haklarý Beyannamesi nin Ýslâm Hukukuna Göre Ýzahý; Sinan Matbaasý ve Neþriyat Evi, Ýstanbul, 1949, iv+96 s., 15x21. Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu tarafýndan ilân edilen 31 maddelik Ýnsan Haklarý Beyannamesi ni ve bu beyannameye farklý açýlardan getirilen yorumlarý içeren ilginç bir kitap. 15.-YTL 29. OSMAN NURÝ [ERGÝN], Beledî Bilgiler; Matbaacýlýk ve Neþriyat T.A.Þ., Ýstanbul, 1934, Ýkinci basým, 196 s.+5 levha, 16x23,5. Bez cildinde 40.-YTL 30. [OSMAN NURÝ ERGÝN], Ýstanbul Þehri Rehberi; Ýstanbul Belediyesi, Ýstanbul, 1934, pafta + 4 katlanýr harita, 12x20. Vilayet Mektupçusu Ergin, 1927 nüfus sayýmýna dolayýsýyla Ýstanbul un sokak adlarý yeniden düzenlemiþ bu çalýþmaya dayanarak da elimizdeki bu mükemmel rehberi meydana getirmiþtir. Rehber, sadece cadde, sokak, mahalle, semt adlarý vermekle yetinmemiþ; Ýstanbul þehir tarihinin kaynaðý olabilecek her bilgiyi yerli yerinde araþtýrmacýya sunmuþtur. Orijinal bez cildinde 50.-YTL 31. OSMAN NURÝ [ERGÝN], Ýstanbul Þehreminleri; Þehremaneti Neþriyatý, Þehremaneti Matbaasý, Ýstanbul, , s., 16x24,5. Osman Nuri nin belediyecilik ve belediye baþkanlarý hakkýndaki klasik eseri. Döneminin bez cildinde 150.-YTL 32. Ýstanbul Abideleri; Yedigün Neþriyatý, s., resimli, 16,5x24. Ýstanbul cami, çeþme, türbe ve köþklerinin tarihi, kitabeleri ve sanat tarihi açýsýndan tanýtýldýðý muhtasar bir eser. Kapaðý yüzüne vurulmuþ yeni bez cildinde 35.-YTL 33. NÝHAT ÖZCAN, Kara Avcýlýðý Avcýlýk ve Atýcýlýk; Yaylacýk Matbaasý, Ýstanbul, 1971, 222 s., 14x20, resimli. Avcýlýk hakkýnda her þey bu kitapta 10.-YTL 12

13 34. NÝHAT KEKLÝK (Prof. Dr.), Felsefe Mukâyeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar; Kültür Kitaplarý I, Çaðrý Yayýnlarý, Ýstanbul, 1978, xiii+335 s., 14x19,5. Yazarýndan imzalý YTL 35. BAHA VEFA KARATAY, Mehmetçik ve Anzaklar; Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, Ankara Doðuþ Matbaacýlýk, Ankara, 1987, 255 s., 13,5x20. Yazarýndan imzalý. 15.-YTL 36. ABDÜLKADÝR GÜROL, Eskiþehir Kýlavuzu; Sesýþýk Basýmevi, Eskiþehir, 1949, 276 s.+88 s. reklam, 13x17, lý yýllardan tam bir Eskiþehir Salnamesi!... Döneminin bez cildinde 20.-YTL 37. SUAT TAÞER, Binbir Gece Masallarý; Emek Basým-Yayýmevi, Ankara, 1957, 363 s., 12,5x17,5. Ankara ve Kýbrýs Radyolarýnda yayýnlanan ve Vatan gazetesinde tefrika edilen masallarýn ilk kitabý. 20.-YTL 38. ETÝENNE VACHEROT, Çev.: Hüseyin Cahit [Yalçýn], Demokrasi; Cilt 1-2, Ýstanbul Kanaat Kütüphanesi, Ýstanbul, 1931, s., 11,5x18,5. Orijinal karton kapaklarýnda, iki cilt birlikte 25.-YTL 39. MUALLÝM FUAT GÜCÜYENER, Sina Çölünde Türk Ordusu; Ýstanbul, 1943, 4. baský, 239 s., 15x YTL 40. CEMAL PAÞA, Hâtýrât ; Ahmed Ýhsan ve Þürekâsý Matbaacýlýk Osmanlý Þirketi, Ýstanbul, 1922, 282 s.+1 katlanýr levha, 16x24. Filatolu yeni cildinde 70.-YTL No: 39 13

14 41. CEMAL PAÞA (Tamamlayan ve Tertipleyen: Behçet Cemal), Hatýralar Ýttihat-Terakki ve Birinci Dünya Harbi ; Selek Yayýnlarý, M. Sýralar Matbaasý, 1959, 383 s., 14x19,5. Elimizdeki nüsha M. Behçet Cemal tarafýndan imzalýdýr. 35.-YTL 42. Âliye Divân-ý Harb-i Örfisinde Tedkik Olunan Mesele-i Siyasiye Hakkýnda Ýzahat; Ýstanbul; 1332 / 1916; Tanin Matbaasý; s. belgeler, 18x26. Cemal Paþa nýn Suriye de Dördüncü Ordu komutanlýðý sýrasýnda yaþanan olaylar ve ayrýlýkçý Arap örgütleri liderlerinin yargýlandýðý davalardan bahseder YTL 43. LÝMAN VON SANDERS, Çev: Naci Bey baþkanlýðýnda heyet, Türkiye de Beþ Sene; Matbaa-i Askeriye, Ýstanbul, 1337 [1921], s.+ 3 katlanýr kaðýt üzerinde toplam 14 harita ve kroki, 309. sayfadan itibaren kitap hakkýnda Tarih-i Askerî Encümeninin Mütalâalarýný ihtiva eden zeyl vardýr, 16x23. Döneminin bez cildinde 75.-YTL No: LÝMAN von SANDERS, Çev.: M. Þevki Yazman, Türkiye de Beþ Yýl; Burçak Yayýnevi, Ýstanbul, 1968, 360 s., 14x20. Alman Generali Liman Paþa nýn tanýklýk ettiði Balkan Harbi nden I. Dünya Savaþý yenilgisine kadar olan olaylar ve kahramanlar ile ilgili yorumlarý, hatýralarý. 25.-YTL 45. HÝKMET FERÝDUN, Bugün de Diyorlar ki Harpten Evvelkiler Harpten Sonrakiler; Remzi Kitaphanesi, Ýstanbul, 1932, 232 s., 14,5x20. 14

15 Harpten öncekilere ve sonrakilere, daha doðrusu dönemin edebiyatçý ve gazetecilerine belgesel tadýnda bir bakýþ 25.-YTL 46. ÞEYH SÂDÝÝ ÞÝRAZÝ, Tercüme: Kilisli Rifat, Gülistan; Ýstanbul Muallim Ahmet Halit Kitabevi, 3. baský, Ýstanbul, 1943, 156 s.+ 2 s. siyah-beyaz resim, 14,5x20,5. Yazarýndan Osmanlýca güzel bir hat ile ithaflý imzalý. Þeyh Sâdii nin Bostan dan bir yýl sonra yazdýðý bu kitap, þiirle nesrin, öðütle iç konuþmanýn bir arada verildiði, önemli bir eserdir. Döneminin cildinde 25.-YTL 47. FUZULÝ, Haz.: Prof. Necmettin Halil Onan, Leylâ ile Mecnun; Maarif Basýmevi, Ýstanbul, 1956, xix+305 s., 16,5x23,5. No: 46 Fuzuli nin bu eþsiz mesnevisini Prof. Necmettin Halil Onan, diðer eserlerle karþýlaþtýrarak ve bu kitaba bir önsöz hazýrlayarak gelecek kuþaklara aktarma görevini layýkýyla yerine getirmiþtir. 20.-YTL 48. ENÝS BEHÝÇ KORYÜREK, Vâridât-ý Süleyman Çedikçi Süleyman Çelebi (Ruhundan Ýlhamlar); Pulhan Matbaasý, Ýstanbul, 1956, 125 s., 16,5x24,5. Yazarýndan imzalý. 15.-YTL 49. Yeni Türk Alfabesi Ýmlâ ve Tasrif Þekilleri; Devlet Matbaasý, 1928, 40 s., 15x YTL 50. ÞERAFEDDÝN EREL, Daðýstan ve Daðýstanlýlar; Ýstanbul Matbaasý, Ýstanbul, 1961, 265 s., 17x25, siyah-beyaz resimli. Yazarýndan imzalý. 15

16 Türk tarihi açýsýndan önemli bir yer olan Daðýstan ve o yöre insanlarý hakkýnda yapýlmýþ geniþ açýlý önemli bir çalýþma. 35.-YTL 51. HAMDULLAH SUPHÝ, Günebakan; Türk Ocaklarý Ýlim ve San at Heyeti Neþriyatýndan Sayý: 1, Türk Ocaklarý Merkez Heyeti Matbaasý, Ankara, 1929, 213 s., 16,5x24. Yazarýndan imzalý. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda ve Cumhuriyet in ilk yýllarýnda yazdýðý yazýlardan oluþan bu eser yazarýn renkli kiþiliðinden de ipucular vermektedir. 25.-YTL 52. ASAF TANRIKUT, Yemen Notlarý; Güzel Sanatlar Matbaasý, Ankara, 1965, 177 s., 16,5x24. Yazarýndan imzalý. Bu kitap, Rüþtü Paþa nýn bilgileri ile Yemen üzerine yazýlmýþ eserlerden, Arapça gazeteler ve tarih kitaplarýnda görülen yazýlar ile fýkralardan derlenerek oluþturulmuþ önemli bir kaynaktýr. 20.-YTL 53. E. TÜMERTEKÝN, F. MANSUR P. BENEDICT, Türkiye - Coðrafi ve Sosyal Araþtýrmalar; Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coðrafya Enstitüsü, Çaðlayan Matbaasý, Ýstanbul, 1971, XIV+458 s., 17x25. Türkiye üzerine sosyal bilimler dalýnda yapýlmýþ araþtýrmalarý içeren bu kitap, önemli istatistikî verileri de ihtiva eden önemli bir kaynaktýr. 20.-YTL No: DR. C. H. EMÝLÝE HASPELS, Çev: Aþkýdil Akarca, Eski Yunan Boyalý Keramiði; Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayýnlarý: 299, Ýstanbul Üniversite Matbaasý, Ýstanbul, 1946, 304 s.+80 adet levha, 17,5x24,5. 16

17 Eski Yunan Sanatýyla ilgilenenler için Grek keramiðine dair ilk Türkçe kitap Kapaðý yüzüne vurulmuþ yeni bez cildinde 35.-YTL 55. DR. O. A. TAÞYÜREK (Önsöz: Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Fotoðraflar: Dr. O. A. Taþyürek, Çizimler: Rýfat Ergeç), Urartu Kemerleri; Adana Eski Eserleri Sevenler Derneði Yayýnlarý I, Dönmez Ofset, Ankara, 1975, 28 figür+67 siyah-beyaz resim, 19,5x27,5. Urartu uygarlýðýndan günümüze ulaþan ve Adana Bölge Müzesi nde toplanan tunç eserlerden oluþan bu önemli koleksiyon bilim dünyasýnýn mühim eserlerindendir. 20.-YTL 56. TÜ.*. MAAÞ.*. A.*. I, Çýrak Derecesine Mahsûs Talimât; Türkiye Maþrýk-ý Azamý, Constantinople, Matbaa-i Fazilet, Ýstanbul, 1926, s., 13x19,5. Kalfalýk derecesine yükselmek için yapýlacak imtihanýn nizamnamesi ve çýraðýn bilmesi gerekenler hakkýnda, Masonluðun teþkilat ve teþrifatýyla ilgili orijinal kaynak. Kapaðý yüzüne vurulmuþ, yeni bez cildinde 30.-YTL 57. S.A.K.Þ.G U.T.O.S.A.G.I., Türkiye Þurayi Âlîsi Supréme Conseil de Turquie 30 Haziran 1929 Tarihindeki Vaz iyeti Gösterir Muamelat Yýllýðýdýr; Alâeddin Matbaasý, Ýstanbul, b.t.y., 58 s., 14,5x daki mason isimleri ve bazý konuþma metinleri ile enteresan bir kitap. Bazý satýrlarýn altý çizilmiþ, önemli bir hamiþ düþülmüþ. 30.-YTL 58. LA TURQUIE MODERNE, Revue D actualités; Sahip ve Müdürü:Yusuf Ziya Mardan, Þubat- No: 57 17

18 Aralýk 1947, Sayý 2-12 (sayý 7 ve10 eksik), 17x larýn Modern Türkiye sini tanýtmaya yönelik, dolayýsýyla her þeyden bahis, ciddi ve eðlenceli konular birarada. Her konuda bol bol reklamlar, renkli ve siyah-beyaz fotoðraflar, yapýþtýrma resimler. Döneminin bez cildinde 60.-YTL 59. OTHMAR PFERSCHY (Fotoðraflar), Fotoðrafla Türkiye / La Turquie en Image /Turkey in Pictures,/ Die Turkei im Bild; Matbuat Umum Müdürlüðü, Ankara, [1930?], 4 No: 58 s. Türkçe + 4 s. Fransýzca + 4 s. Ýngilizce + 4 s. Almanca metin + 1 s s. Ankara + 24 s. Ýstanbul + 23 s. Þehirler ve Manzaralar + 21 s. Arkeoloji ve Ar + 44 s. Ekonomi ve Ýnþa + 15 s. Kültür ve Ýnsan albüm, 34x25. Kitabýn baþýnda: Bu eserden lüks kaðýda 20 nüsha basýldý Sayý: 36 þeklinde hoþ bir ibare vardýr. Othmar ýn objektifinden Cumhuriyet in ilk yýllarýnda baþta Ankara ve Ýstanbul olmak üzere enfes þehir fotoðraflarý. Fotoðraflarýn kalitesini Münih teki özel F. Bruckmann AG nin teknolojisine borçluyuz. Yayýncýnýn orijinal komple beyaz deri cildinde 150.-YTL 60. SUNGAR TAYLANER, Ýþte Ankara; Ankara Gazeteciler Cemiyeti Kültür Yayýnlarý No: 1, Baylan Matbaasý, Ankara, b.t y., s., 16,5x24. Ankara hakkýnda Türkçe, Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca olmak üzere dört dilde yazýlmýþ bir çeþit gezi rehberi. Kitap, birçok güzel siyah-beyaz fotoðraf içermektedir. 15.-YTL 61. [NURETTEN CAN GÜLEKLÝ], Çev.: Kâmuran Þerif Saru, Ankara Rehberi / The Guide of Ankara; Ankara Kulübü, 1949, s.+haritalar, 13,5x YTL 18

19 62. BESÝM ATALAY, Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme; TDK, Matbaai Ebüzziya, Ýstanbul, 1942, 383 s., 17x25. Yazarýndan Ýshak Refet Iþýkman a imzalý. Tamir görmüþ, yayýncýsýnýn orijinal cildinde 40.-YTL 63. Türk Madencisine Rehber No:1 Türkiye de Bulunan Bazý Minerallerin Renkli Tablolarý; Türkiye Ticaret Odalarý Sanayi Odalarý ve Ticaret Borsalarý Birliði, Maden Yardým Komisyonu, Ankara, 1965, 40 s. renkli tablo+95 s.+1 adet harita, 16,5x23,5. Maden arayýcýlarý ve müteþebbisleri için hazýrlanmýþ olan bu kitap, konusunun önemli bilimsel kaynaklarýndan. No: YTL 64. AHMET MÂLÝK [SAYAR], Madeniyât ve Arzýyât; Türkiye Cumhuriyeti Nafýa Vekaleti Mühendis Mektebi Kütüphanesi, Ýstanbul, Milli Matbaa, 1926, 464 s. + metin içinde kalýn kaðýda basýlý Ýstanbul Boðazý Mýntýkasýnýn Jeoloji Haritasý + kitabýn sonunda katlanýr 66x88 boyutlarýnda, xerox ile tamamlanmýþ Türkiye Madeniyât ve Arziyât Haritasý, 20x28. Madeniyât (Mineraloji) ve Arziyât (Jeoloji) konusunu bilimsel olarak ele alan, Türkiye de ilk yüksek madencilik öðretimini 1924 de baþlatan, Maçka daki Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi nde ders kitabý olarak okutulan, içinde 669 þekil bulanan bu kitap, özellikle Anadolu nun maden yataklarý ve jeolojik yapýsý hakkýnda ayrýntýlý bilgi ve fotoðraflara yer vermektedir. Döneminin Osmanlý bez cildinde 45.-YTL 65. KEMAL LOKMAN, Türkiye Petrol Madenleri; Kitap Yazanlar Kooperatifi, Ankara, 1933, 134 s., 14x20, YTL 19

20 Aptullah Ziya nýn Tarihî Romanlarý 66. APTULLAH ZÝYA [KOZAN- OÐLU], Gültekin / Orhun Barký Kahramaný; Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, Ýstanbul, 1936, 96 s., 20x28. Münif Fehim imzalý orijinal karton kapaðýnda 10.-YTL 67. APTULLAH ZÝYA KOZAN- OÐLU, Büyük Türk Romaný - Kýzýl Tuð; Türkiye Yayýnevi, Beþinci baský, Ýstanbul, 1944, 224 s., 14x21. Büyük Türk Romaný serisinin ilki olan bu kitap Türk neslinin doðuþu ve Türkçülük No: 66 meselesini ele alýyor. Kitap olarak yayýnlanmadan evvel Resimli Mecmua da on yedi sene önce tefrika edilen bu roman üç yabancý dile çevrilmiþtir. Çizgi resimler ihtiva etmektedir. 10.-YTL 68. APTULLAH ZÝYA KOZANOÐLU, Büyük Türk Romaný Lâle Devrinde Patronalýlar; Türkiye Yayýnevi, Ýstanbul, 1943, 232 s., 15x21. Ýlk defa 1930 da Politika da yayýnlanan bu roman, serinin en heyecanlý maceralarla dolu kitaplarýndan Çizgi resimler ihtiva etmektedir. 10.-YTL 69. APTULLAH ZÝYA KOZANOÐLU, Büyük Türk Romaný Atlý Han; Türkiye Yayýnevi, Dördüncü baský, Ýstanbul, 1946, 186 s., 14x21. Tarihte Atilla diye tanýnan Koyunlu Devleti Hakaný nýn Atlý Han denilerek yazýlan bu romaný Türk ün Avrupa daki destanlarýndan birini daha okuyucuyla buluþturuyor. Çizgi resimler ihtiva etmektedir. 10.-YTL 70. APTULLAH ZÝYA KOZANOÐLU, Büyük Türk Romaný Bizans ta Türk Þehzadeleri Savcý Bey; Türkiye Yayýnevi, Ýstanbul, b.t.y., 196 s., 14x21. 20

21 Birinci Murad ýn oðlu Þehzade Savcý Bey in Bizans saraylarýndaki maceralarýný anlatan bu roman çizgi resimlerle süslenmiþtir. 10.-YTL 71. Hasan Hüseyin Korkmazgil in imzalý Kitaplarý a) HÜSEYÝN KORKMAZGÝL, Öhhööö!; Sosyal Adalet Yayýnlarý, Ankara, 1964, 80 s., 14x20. Korkmazgil in çeþitli dergi ve gazetelerde yayýmlanmýþ hikâyelerinden oluþan bu kitap, þairin mizahi yönünü de gözler önüne seriyor. b) HASAN HÜSEYÝN, Temmuz Bildirisi Þiirler; Toplum Yayýnlarý, No: 171/a Ankara, 1965, 64 s., 14x20. Ýç desenlerini Balaban ve Abidin Dino yapmýþtýr. c) HASAN HÜSEYÝN, Kýzýlýrmak; Bizim Yayýnlar, Baþnur Matbaasý, Ankara, 1966, 63 s., 14x20. Ýlk baský. d) HASAN HÜSEYÝN, Kýzýlýrmak; Tisa Matbaacýlýk, Ankara, 1970, 87 s., 14x20. Ýkinci baský. e) [HASAN HÜSEYÝN] KORKMAZGÝL, Made In Turkey; Tek Yayýnlarý, Tisa Matbaacýlýk, Ankara, 1970, 230 s., 12x20. Mizahi öyküler. f) HASAN HÜSEYÝN, Kýzýlkuðu (Þiirin Uyanýþý); Doðan Yayýnlarý, Ankara, 1971, 84+4 s., 12x19,5 Kýzýlýrmak þiirlerinden sonra yayýmlanan bu kitap, ayný zamanda TRT 1970 Þiir Ödülü nü almýþtýr. g) HASAN HÜSEYÝN, Kavel; Ýþ Matbaacýlýk ve Ticaret, 3. baský, Ankara, 1972, 80 s., 13x18. Þairin yayýmlanmýþ ilk þiir kitabý olan Kavel, adýný 1963 teki Kavel Grevi nden almýþtýr. h) HASAN HÜSEYÝN, Aðlasun Ayþafaðý; Doðan Yayýnevi, Ankara, 1972, 211 s., 12x19,5. Þairin Kýzýlýrmak yapýtý gibi bu eseri de tek bir bütün þiirden oluþmaktadýr. i) HASAN HÜSEYÝN, Temmuz Bildirisi; Bilgi Yayýnevi, Ankara, 1974, 98+6 s., 10x19. ikinci baský. j) HASAN HÜSEYÝN, Kelepçemin Karasýnda Bir Ak Güvercin; Bilgi Yayýnevi, Ankara, 1974, s., 11x19. 21

22 Þair Hasan Hüseyin in belli baþlý bu bütün kitaplarý, çoðu uzun ve þairane ithaflarla yakýn bir arkadaþýna imzalýdýr. 10 kitap, hepsi orijinal karton kapaklarýnda 90.-YTL Can Yücel den imzalý yazma 72. CAN YÜCEL, Yazma; Ýstanbul, 1950, 48 s., 16x23. Kitap, Can Baba dan hem imzalý hem de kendi el yazýsý ile -belki de hiç yayýnlanmamýþ- iki þiirini havidir. Orijinal þömizli karton kapaðýnda 30.-YTL 73. BEDRÝ RAHMÝ EYUBOÐLU, Kara Dut; Þiirler ve 24 Resim, , Ýstanbul, 1948, s., 14,5x20, YTL 74. BEDRÝ RAHMÝ EYUBOÐLU, Tuz; Ýstanbul, 1952, 48 s., Bedri Rahmi nin resimleriyle, 12x17. Yazarýndan imzalý. 10.-YTL No: 74 Yüksek Ziraat Enstitüsü Yayýnlarýndan 75. MÝTHATALÝ TOLUNAY(Doçent Dr.), Ýnsanlara En Yakýn Zararlý Hayvanlar; Ders Kitabý Sayý:8, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1940, 112 s., 17x25. Ýnsanlarla iç içe yaþayan ve günlük hayatta bazen farkýna bile varamadýðýmýz, bize yakýn zararlý hayvanlara ait detaylý bilgi ve fotoðraflarý bu kitapta bulabilirsiniz. 15.-YTL 76. R: BERNHARD (Prof.), Çev.: Nihad Basri Somel, Türkiye Ormancýlýðýnýn Mevzuatý, Tarihi ve Vazifeleri; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1935, x+178 s. (Türkçe kýsým)+xii+198 s. (Almanca kýsým)+50 s. siyah-beyaz resim+7 harita,17x24,5. 22

23 Türkiye de tarým ve ormancýlýk üzerine yapýlmýþ çok geniþ kapsamlý bir araþtýrma kitabý. Ýçerdiði haritalar açýsýndan da önemli bir eser. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 35.- YTL 77. ERWIN SCHMITSCHEK (Prof. Dr. Ing.), Türkiye de Orman Korumasý ve Orman Entomolojisi Hakkýnda Görüþler Ayancik-Gök Irmak-Gökçeaðaç-Kastamoni-Küre- Dadai-Ilgaz Daðý-Çankiri-Ankara; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1937, 49 s. (Türkçe kýsým)+46 s. (Almanca kýsým)+40 adet siyah-beyaz þekil, 17x24,5. Önem arzeden orman korunmasý hakkýnda görüþlere yer veren bu kitap ayný zamanda ormanda yaþayan böcekleri de yakýn takibe alýyor. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL No: ALÝ KEMAL YÝÐÝTOÐLU (Dr. Ýng. habil.), Türkiye Ýktisadiyatýnda Ormancýlýðýn Yeri ve Ehemmiyeti; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1941, vii+250 s.+1 harita, 18x25. Bu kitapla Türk ekonomisinde göz ardý edilmiþ ormancýlýk yeniden ele alýnýyor. Kitabýn son yedi sayfasý Almancadýr. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL 79. ASAF IRMAK, Belgrat Ormaný Toprak Münasebetleri; Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1940, 52 s s. Fotoðraf+55 s. Almanca çeviri, 17x23,5. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL 80. FÝKRET VURAL, Belgrad Ormanýnda Meþenin Silvikültürce Tabi Olacaðý Muamele, Ekolojik Esaslar ve Teknik Teklifler; Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1940, Türkçe: VIII+144-Almanca: VI+92 s., 17x23,5. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL 23

24 81. NAÝL ORAMAN (Dr.), Ankara Vilâyeti Baðcýlýðý ve Ankara da Yetiþen Baþlýca Üzüm Çeþitlerinin Ampelografisi; Sayý: 61, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1937, 206 s.+siyah-beyaz resimler ve çizimler, 17,5x25. Ankara da üzüm yetiþtirebilmenin jeolojik, klimatolojik þartlarýný ve birçok üzüm çeþidini bu kitapta bulabilir, konuyu bilimsel açýdan daha yakýn takibe alabilirsiniz. Sayfalarý açýlmamýþ, orijinal bez cildinde 25.-YTL 82. SADRÝ ARAN, Evedik Köyü / Bir Köy Monografisi; Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1938, VII+159 s.+34 ek harita, çizelge vb., 17,5x24,5. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 20.-YTL 83. BURHANETTÝN ÖKTEM (Dr. Med. Vet.), Türkiye de Nalbantlýk; Sayý: 68, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1939, 72 s. (Türkçe kýsým)+58 s. (Almanca kýsým)+15 s. þekil, 18x25. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 20.-YTL 84. UBEYDULLAH ESAD (Tab ý ve Nâþiri), Haftalýk Harb Panoramasý / Panorama de Guerre; Numero:1-2 [Bu kadar çýkmýþtýr], Resimli Kitab ýn Ýlavesi, Harekat-ý Askeriye ve Vak a-i Harbiyeye Aid Hususi Fotoðraflarý Ýhtiva Eder, Resimli Kitap Matbaasý, Ýstanbul, 1328 [1912], 16'þar s., 28x19. No: 83 Balkan savaþýna dair birbirinden ilginç ve önemli fotoðraflar bir arada. Türkçe - Fransýzca - Arapça., iki albüm 60.-YTL 85. Balkan Muhaberatý Tesaviri; Panorama 1, Avrupa-i Osmanî Bulgaristan, Sýrbistan, Karadað, Yunanistan, Album de la guerre Balkanique, Turquie, Bulgarie, Serbie, Grece et Montenegro, Kütübhane-i Ýslam ve Askeri, Ýbrahim Hilmi, Librairie Militaire I. Hilmi, Ýstanbul, 1325 / 1909, 12 s., 25x37. Kapaðý yüzüne vurulmuþ bez cildinde 30.-YTL 24

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre)

KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre) KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre) Abdülhâmid ve Þarlok Holmes 147 Adana Borsasýnýn Kitabý 1955 1956 231 Aforizma, Dr. Âkil Muhtar Özden Vecîzeleri 183 Afyon/Yurdumuza Has Cevher-Mahsülümüzü Kurtarma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

219. SADIK ATAK (Em. Kur. Alb.), Bir Komutan dan Anýlar Orgeneral Yakup Þevki Sübaþý; Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1977, 27 s., 14x19,5.

219. SADIK ATAK (Em. Kur. Alb.), Bir Komutan dan Anýlar Orgeneral Yakup Þevki Sübaþý; Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1977, 27 s., 14x19,5. 218. ÝFFET HALÝM, Yeni Türkiye de Kadýn; Hakimiyeti Milliye Matbaasý, Ankara, 1933, 60 s., 14x20. Yazar, kitabýnda kadýnýn Türkiye deki yerini, Yeni Türkiye de Kadýn, Bir Hak Üzerinde Düþünceler ve Kadýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI T A R T I Ş M A L I İ L M Î T O P L A N T I -Program / Davetiye- 22-23 Ekim 2016 Cumartesi - Pazar Cumartesi Sabah: Düzce Ü. Cumhuriyet Konferans Salonu

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 VIII. BÖLÜM HAT SAN ATINDAN ÖRNEKLER 107 Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 Resim 115- Hattat Halim Bey e ait Azapkapý Sokollu Camii kubbe yazýsý. Resim

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 111-117 Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Birsen Yanar * Kurumsal Misyon Atatürk Araþtýrma Merkezi (ATAM), Anayasa nýn 134. maddesi uyarýnca 2876 sayýlý kanunla Atatürk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı