XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI. Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera. Sanat Kitabevi. Sahaf / antiquarian bookseller

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI. Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera. Sanat Kitabevi. Sahaf / antiquarian bookseller"

Transkript

1 XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera Sanat Kitabevi Sahaf / antiquarian bookseller Yöneten: Sami Önal - Suavi Aydýn 25 Haziran 2006 Pazar Saat: Mülkiyeliler Birliði Konur Sokak No: 1 Kýzýlay ANKARA Mezada sunulan kitap, dergi, haritalar mezat öncesi hergün saat arasý Karanfil Sok. 5/60'daki (3. kat) kitabevimizde görülebilir. Daha fazla bilgi için Tel: (312) Faks: (312) Internet: -

2 DAHA FAZLA BÝLGÝ ÝÇÝN: Tel: (312) Faks: (312) KATALOGUMUZA INTERNET SÝTEMÝZDEN DE ULAÞABÝLÝR VE PEY SÜREBÝLÝRSÝNÝZ Internet Katalog Yazýmý Kebîkeç Yayýn Grubu Katkýlarýndan dolayý Ali Rýza Koçyiðit'e ve Mülkiyeliler Birliði ne teþekkür ederiz

3 MEZAT KOÞULLARI 1. Sanat Kitabevi'nin düzenlediði XII. Ankara Eski Kitap Mezadýna katýlanlar aþaðýdaki koþullarý kabul ederler: 2. Mezada konulan kitaplar, harita, dergi ve belgeler, satýþtan önce sergilenmiþ, mezat kataloðunda içerikleri ve fiziki özellikleri ayrýntýlý biçimde anlatýlmýþtýr. Mezada katýlanlarýn, satýþa sunulan eserler hakkýnda tam bilgi sahibi olduðu kabul edilmektedir. 3. Mezada katýlacak olanlar, mezat günü saat 'den itibaren kayýt masasýndaki görevliye adlarýný ve adreslerini yazdýrarak arttýrma bayraðý alacaklardýr. 4. Fiyatlara KDV dahil deðildir. Satýlan eserlerden KDV ve diðer yasal kesintiler toplamý olarak ayrýca %10 tahsil edilir. Diplomatik istisna sahibi olanlar, ödeme sýrasýnda mavi kartlarýný ibraz etmelidirler. 5. Çekiç fiyatýna satýþ komisyonu ilave edilmez. 6. Arttýrmalar bayrak kaldýrýlarak yapýlýr. Arttýrma bayraðý almadan mezada katýlýnmaz. 7. Fiyat arttýrma usülleri aþaðýdaki gibidir: 1.- YTL'ndan 10.- YTL'na kadar her seferinde 2.- YTL 11.- YTL'ndan 30.- YTL'na kadar her seferinde 2,5.- YTL 31.- YTL'ndan 50.- YTL'na kadar her seferinde 5.- YTL 51.- YTL'ndan YTL'na kadar her seferinde 10.- YTL YTL'ndan YTL'na kadar her seferinde 25.- YTL YTL'ndan sonraki arttýrmalar için her seferinde 50.- YTL Mezat yöneticisi, mezat sýrasýnda, gerekli gördüðü takdirde, önceden bildirerek bu limitlerde deðiþiklik yapabilir. 8. Mezat sýrasýnda bayrak kaldýranlar, yukarýdaki limitleri kabul etmiþler demektir. Bayrak kaldýrarak bir kez pey süren, kendisininkini meþru biçimde aþan bir baþka pey kabul edilene kadar kendi peyinden sorumludur. 9. Satýn alýnan eserlerin bedeli en geç beþ gün içinde def'aten ödenir. Bu süre zarfýnda ödeme yapýlmadýðý takdirde firmamýz hukuki yollara baþvurarak ödeme gününden itibaren iþleyecek gecikme faizi talep etme hakkýna sahiptir. Ödemeler nakit veya kiþisel çekle yapýlabilir. Kredi kartý ile yapýlacak ödemelerde toplam tutara %3,5 banka komisyonu eklenir. Gönderi ücreti alýcýya aittir. 10. Satýn alýnan eserler için ödeme yapýldýðýnda fatura verilecektir. Faturalar, özel olarak belirtilmedikçe, bayrak numarasý ile kaydedilen ad ve adreslere göre verilir. 11. Mezadýmýzda çok sayýda eser yer aldýðýndan, mezat hýzýný engelleyeceði düþüncesinden hareketle, mezadýmýza telefonla katýlmak mümkün olamayacaktýr. 12. Mezatta satýlmayan eserlerin mezat sonrasý satýþýnda açýlýþ fiyatýna %20 eklenir.

4 Sanat Kitabevi / antiquarian bookseller Pey Formu / Bidding Slip Satýþýn adý /Sale title Tarih/ Date XII. Ankara Eski Kitap Mezadý Sanat Kitabevi, mezat koþullarý çerçevesinde ve herhangi bir kanunî taahhüde girmeden, aþaðýdaki kalemler için belirttiðim limitlere kadar benim adýma pey sürmeye yetkilidir. Sanat Kitabevi is authorised to bid on my behalf the below listed items up to the indicated limits. I agree to comply with the conditions of sale as printed in your Auction Catalogue. Kat. no/lot no Eser veya yazar adı/title or description Nihai pey/ Bid price Adý ve Soyadý / Name and Surname... Adres / Address Tel No Tarih / Date... Ýmza / Signed...

5 1. [ATATÜRK] GAZÝ MUSTAFA KEMAL, a) Nutuk; Ankara, 1927, 544 s.+ 1 fotoðraf. b) Nutuk Muhtevasýna Aid Vesaîk; Ankara, 1927, 306 s.+ 10 katlanan renkli plan ve harita. Atatürk ün Ekim 1927 tarihlerinde toplanan C.H.F. ikinci kongresinde 6 günde okuduðu tarihi nutku. Belgeleriyle birlikte Türk devrim tarihinin temel kaynaðý. Ýlk baskýsý, metin, vesikalar, plan ve haritalar ayrý ayrý olmak üzere basýlmýþtýr. Sadece Nutuk, lüks kaðýda, protokol için ayrýca basýlmýþ, Vesikalar ýn ise lüks baskýsý yapýlmamýþtýr. Elimizdeki bu halk tipi baský ise binlerce basýlarak, Halkevleri tarafýndan daðýtýlmýþtýr. Plan ve No: 1 haritalar ise Viyana da Elbemühl- Graphische Industrie matbaasýnda bastýrýlmýþtýr. Haritalarý eksiksiz, Osmanlýca hurufatlý sýrtý deri cildinde 75.-YTL 2. GASI KEMAL PASCHA, Der Weg Zur Freiheit ; Verlag Von K. F. Koehler, Leipzig, 1928, xx+424 s. + 3 katlanýr renkli harita, 15x22. Nutuk un ilk baskýsýnýn hemen ardýndan yapýlmýþ Almancasý. Gayet temiz bir nüsha. Yayýncýsýnýn bez cildinde 35.-YTL 3. Reisicümhur Atatürk ün Kamutayý Açýþ Nutuklarý I-XI-1937/ Baþvekil Celâl Bayar ýn Program Nutku 8-XI-1937; [b.y.y.], [b.t.y.], Türkçe: s., Ýngilizce: s., Fransýzca: s., metne ek olarak Atatürk ve C. Bayar ýn resimleri mevcut, 26x YTL 4. DAMAR ARIKOÐLU, Hâtýralarým; Tan Gazetesi ve Matbaasý, Ýstanbul, 1961, viii+375 s., 16,5x24. Damar Arýkoðlu tarafýndan Ýnkýlap arkadaþým... imzalý. 5

6 Kurtuluþ Savaþý anýlarý içinde en önemlilerden olan Arýkoðlu nun kitabý, aile tarihinden baþlar, II. Meþrutiyetin ilaný ve Adana 1909 olaylarýyla devam eder, Hatay ýn Türkiye ye katýlmasý ve Atatürk ün sofra arkadaþlarýndan olduðu için, Ankara ve Çankaya hatýralarý ile biter. Çukurova ve Kurtuluþ Savaþý tarihinin kaynaklarýndan. Orijinal bez cildinde 90.- YTL 5. DR. FETHÎ TEVETOÐLU, Atatürk le Samsun a Çýkanlar; Atatürk ve Çevresi Yayýnlarý:1, Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1971, 300 s., 16,5x24. Yazarýndan imzalý. No: 5 Milli Mücadele sýrasýnda Atatürk ün yanýnda olan, gerek silah arkadaþlarýný gerekse yakýn çevresini Atatürk ün ideolojilerini tanýmak adýna anlatan bu kitap, fotoðraflarla ve önemli belgelerle Türk gencine yol gösteriyor YTL 6. HAFIZ YAÞAR OKUR, Atatürk le On Beþ Yýl Dini Hatýralar; Sabah Yayýnlarý, Ýstanbul, 1962, 40 s., 12x16, yýlýnda Ýstanbul da doðan Hafýz Yaþar Okur, emekli binbaþý olmasýnýn yanýnda Atatürk ün de ölünceye kadar hafýzlýðýný yapmýþtýr. Bu kitapta kimi cenahlar tarafýndan dine karþý kayýtsýz olduðu öne sürülen Atatürk ün yazar tarafýndan Ýslam dinine karþý görüþleri aktarýlmaktadýr. Siyah beyaz resimler içermektedir. 20.-YTL 7. ZÝYA ORANLI (Anlatan: Atatürk ün Emir Çavuþu Ali Metin), Atatürk ün Þimdiye Kadar Yayýnlanmamýþ Anýlarý; Alkan Matbaasý, Ankara, 1967, 173 s., 12x16. Ýlginç anekdotlar ve pek bilinmeyen olaylarla Büyük Atatürk ü daha iyi tanýyacaksýnýz. 15.-YTL 6

7 8. ENVER BEHNAN ÞAPOLYO, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi; Berkalp Kitabevi, Ýstanbul, 5 levha+415 s., 15x22,5. Döneminin cildinde 20.-YTL 9. Ulus un Milli Yas Sayýlarý; a) 10 Sonteþrin 1938, Kurtarýcýný ve En Büyük Evlâdýný Kaybettin. Türk Milleti Sen Saðol! b) 11 Sonteþrin 1938, Kurtarýcýný ve En Büyük Evlâdýný Kaybettin. Türk Milleti Sen Sað Ol! c) 12 Sonteþrin 1938, Bütün Cihan Türk Milletinin Matemine Ýþtirâk Ediyor d) 13 Sonteþrin 1938, Ulus; Dünya Büyük Yasý Paylaþýyor, Ýç sayfada Ratip Tahir Burak ýn nefis bir illüstrasyonu ile. No: 9 e) 14 Sonteþrin 1938, Tören Programý Hazýrlandý f) 15 Sonteþrin 1938, Kamutay da Atatürk Günü g) 16 Sonteþrin 1938, Millî Cenaze Töreni Baþlýyor h) 17 Sonteþrin 1938, Büyük Ölünün Cenazesi Önünde Ýstanbul un Tâzim Geçidi Baþladý i) 18 Sonteþrin 1938, Ebedi Ata nýn Önünde j) 19 Sonteþrin 1938, Büyük Ölünün Cenazesi Bugün Törenle Ýstanbul dan Kaldýrýlýyor k) 20 Sonteþrin 1938, Ata Bugün Ankara da l) 21 Sonteþrin 1938, Ebedi Þef Ankara da m) 22 Sonteþrin 1938, Büyük Türk Milletine Atatürk ün ölüm haberini en ayrýntýlý biçimde yansýtan, siyah baþlýk ve grafiklerle okuyucunun karþýsýna çýkan, gazetenin verdiði adla Milli Yas Sayýlarý nýn tam koleksiyonu. Bir sayýda küçük hasar mevcuttur. 13 adet Ulus gazetesi, tam koleksiyon 130.-YTL 10. Tan ýn Milli Yas Sayýlarý; a) 15 Ýkinci Teþrin 1938, Atamýza Son Veda Resmi 7

8 b) 16 Ýkinci Teþrin 1938, Büyük Ölüye Son Ýhtiram Ziyareti Bu Sabah Saat 10 da Baþlýyor c) 17 Ýkinci Teþrin 1938, Ata yý Son Tavaf, Haliyle. d) 19 Ýkinci Teþrin 1938, Atamýz Gidiyor e) 20 Ýkinci Teþrin 1938, Ýstanbul, Ulu Kurtarýcýya Eþsiz ve Hazin Bir Teþyi Merasimi Yaptý f) 22 Ýkinci Teþrin 1938, Atamýz Ebedi Medfeninde 6 adet Tan gazetesi 60.-YTL 11. Cumhuriyet in Milli Yas Sayýlarý; a) 14 Ýkinciteþrin 1938, Gençliðin Muazzam Mitingi b) 15 Ýkinciteþrin 1938, Mecliste Çok Hazin Bir Gün c) 16 Ýkinciteþrin 1938, Cenaze Merasimi d) 17 Ýkinciteþrin 1938, Atatürk ün Manevi Huzurunda e) 19 Ýkinciteþrin 1938, Elveda Büyük Atatürk f) 20 Ýkinciteþrin 1938, Ýstanbul un Atatürk e Vedaý g) 22 Ýkinciteþrin 1938, Atamýz Yurdun Kalbinde h) 23 Ýkinciteþrin 1938, Kemalist Türkiye nin Kemalizm Enstitüsü 8 adet Cumhuriyet gazetesi 80.-YTL 12. Ulus un Milli Yas Yýldönümleri; a) 10 Sonteþrin 1939, 1. inci Ölüm Yýlý b) 10 II. Teþrin 1940, 2 nci Ölüm Yýldönümü c) 10 Sonteþrin 1941, 3 üncü Ölüm Yýldönümü, Haliyle. d) 10 Sonteþrin 1942, 4 üncü Ölüm Yýlý e) 10 Sonteþrin 1943, Beþinci Ölüm Yýlý f) 10 Kasým 1946, Ölümünün Sekizinci Yýlý g) 10 Kasým 1947, Ölümünün IX uncu Yýlý h) 10 Kasým 1948, Ölümünün Onuncu Yýlý 8 adet Ulus Gazetesi 80.-YTL 8

9 13. SAFÝ, Türkün Yeni Âmentüsü; Hakimiyeti Milliye Matbaasý, Ankara, 1928, 60 s., 12,5x19. Yeni alfabeye geçiþ döneminin tanýðý, Osmanlýca ve ilk sayfasý Latin harfli Yeni amentü YTL 14. SADÝ KOÇAÞ, Atatürk ten 12 Mart a Anýlar; 1.cilt: Atatürk ten 27 Mayýs a ; 2. cilt: 27 Mayýs ; 3.cilt : 27 Mayýs tan Ýkinci Cumhuriyet e ; 4.cilt : Ýkinci Cumhuriyet ten 12 Mart a. Doðuþ Matbaasý (1 ve 2.ciltler) ve Tomurcuk Matbaasý (3 ve 4.ciltler), Ýstanbul, 1977, 1,2,3,4 ciltler toplam 1998 s. + sayfa indeksleri, 20 x 13,5. Orijinal karton kapaklarýnda, 4 ciltlik takým 40.-YTL No: SADÝ KOÇAÞ, 12 Mart Anýlarý; Tomurcuk Matbaasý, Ýstanbul, 1978, 703 s., 19,5 x YTL 16. ÖZEK ÞAHÝNGÝRAY (Toplayan), Atatürk ün Nöbet Defteri ; Türk Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü Yayýnlarý, Ankara, 1955, viii+750 s., 17x24. Sayfalarý açýlmamýþ, orijinal karton kapaðýnda 20.-YTL 17. PAR LOUÝS DOLLOT, Ankara Metropole de la Turquie Moderne; Publié par la Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme, Doðuþ Matbaasý, Ankara, 1954, 28 s.+36 adet siyah-beyaz resim, 14,5x YTL 18. SEMÝHA BAÞBUÐ, Türk Ýþlemeleri; Ceylan Yayýnlarý Matbaasý, Ýstanbul, 1964, 62 s.+40 adet renkli þekil, 14x19. 9

10 Resim öðretmeni olan yazarýn bu çalýþmasý, asýrlardýr süre gelen Türk iþlemeleri hakkýnda bilgiler yansýtmasý açýsýndan büyük önem taþýr YTL 19. M. TAHÝR ALANGU, Kalevala - Finlerin Kahramanlýk Destaný; Marmara Basýmevi, Ýstanbul, 1945, 41+2 s., 13,5x20. Tahir Alangu dan imzalý. 15 YTL 20. M ÞEVKÝ YAZMAN, Mehmetçik Avrupa da; Ýstanbul Muallim Ahmet Halit Kitapevi, 3. baský, Ýstanbul, 1942, 228 s., 14,5x20. Yazarýndan imzalý. Ýlk baskýsýný 1928 de yapan bu kitap, Türk köylüsünün Avrupa seyahatlerini, Mehmetçiklerin kahramanca savaþtýklarý muharebeleri, ilginç, kimi zaman da komik olaylara dayandýrarak anlatýyor. Döneminin cildinde 20.-YTL 21. ERHAN TIÐLI, Halkýmýz Gülen Ayvamýz Aðlayan Narýmýz; Yaba Yayýnlarý, Ankara, 1980, 68 s., 14x19,5. Halk Edebiyatý nýn mizahi incelemesi olan bu kitap, manilerle, fýkralarla, taþlamalarla, deyiþ ve þiirlerle Anadolu halk kültürüne dair ilginç örnekler veriyor. 10.-YTL 22. TÜRK TRAKTÖR FABRÝKASI, Traktörün Ýmali; Ankara, 25 Aralýk 1971, 9 s., 22x31. No: adet siyah-beyaz orijinal fotoðraftan oluþan albüm traktörün üretilmesinin anýsýna hazýrlanmýþ Yapýþtýrma orijinal fotoðraflardan oluþtuðuna bakýlýrsa çok az sayýda hazýrlanmýþ olmalýdýr. Orijinal cildinde 50.-YTL 10

11 23. ORHAN KEMAL, 72. Koðuþ; Kurtuluþ Matbaasý, Ýstanbul, 1967, 116 s., 14x20. Orhan Kemal den Ýmzalý. Ýki perdeden oluþan Orhan Kemal in bu mühim oyunu, toplum düzensizliðinin 72. Koðuþ uçurumuna düþürdüðü insanlarýn sefaletini, haysiyetsizliðini ve biraz da dünyanýn adaletsizliðini anlatýyor. 15.-YTL 24. MEHMED ALÝ AYNÝ, Hayat Nedir Bayan Kârman Anýl ve Selma Kýrcan a Açýk Mektup; Ýstanbul Ahmet Sait Matbaasý, Ýstanbul, 1945, 112 s., 14,5x21. Yazarýndan imzalý. Yazar, hayatýn anlamýný, gayesini, maddimanevi güçlükleri, ölümü, kýsacasý insaný farklý bir bakýþla ele alýyor. No: YTL 25. ÖMER BEDRETTÝN UÞAKLI, Sarýkýz Mermerleri Þiirler; Titaþ Basýmevi, Ankara, 1942, 140 s., 14,5x20,5. Þairinden imzalý. 20.-YTL 26. NECDET EVLÝYAGÝL, Edebi Konuþmalar; Ajans Türk Matbaasý, Ankara, 1959, 191 +xii s., 14x19. Yazarýndan bir büyüðümüze imzalý. Bu kitap, yazarýn yýllarý arasýnda Ýstanbul Radyosu nda yaptýðý sohbetleri, birbirine baðlý konularý içermektedir. 25.-YTL 27. SAFÝYE EROL, Ciðerdelen; Becid Basýmevi, 1946, s., 14,5x21. Yazarýndan imzalý. Geçmiþten günümüze unuttuðumuz tatlarý taþýyan harika bir roman 25.-YTL 11

12 28. HÜSEYÝN KÂZIM KADRÝ (Yayýnlayan: Osman Ergin), Ýnsan Haklarý Beyannamesi nin Ýslâm Hukukuna Göre Ýzahý; Sinan Matbaasý ve Neþriyat Evi, Ýstanbul, 1949, iv+96 s., 15x21. Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu tarafýndan ilân edilen 31 maddelik Ýnsan Haklarý Beyannamesi ni ve bu beyannameye farklý açýlardan getirilen yorumlarý içeren ilginç bir kitap. 15.-YTL 29. OSMAN NURÝ [ERGÝN], Beledî Bilgiler; Matbaacýlýk ve Neþriyat T.A.Þ., Ýstanbul, 1934, Ýkinci basým, 196 s.+5 levha, 16x23,5. Bez cildinde 40.-YTL 30. [OSMAN NURÝ ERGÝN], Ýstanbul Þehri Rehberi; Ýstanbul Belediyesi, Ýstanbul, 1934, pafta + 4 katlanýr harita, 12x20. Vilayet Mektupçusu Ergin, 1927 nüfus sayýmýna dolayýsýyla Ýstanbul un sokak adlarý yeniden düzenlemiþ bu çalýþmaya dayanarak da elimizdeki bu mükemmel rehberi meydana getirmiþtir. Rehber, sadece cadde, sokak, mahalle, semt adlarý vermekle yetinmemiþ; Ýstanbul þehir tarihinin kaynaðý olabilecek her bilgiyi yerli yerinde araþtýrmacýya sunmuþtur. Orijinal bez cildinde 50.-YTL 31. OSMAN NURÝ [ERGÝN], Ýstanbul Þehreminleri; Þehremaneti Neþriyatý, Þehremaneti Matbaasý, Ýstanbul, , s., 16x24,5. Osman Nuri nin belediyecilik ve belediye baþkanlarý hakkýndaki klasik eseri. Döneminin bez cildinde 150.-YTL 32. Ýstanbul Abideleri; Yedigün Neþriyatý, s., resimli, 16,5x24. Ýstanbul cami, çeþme, türbe ve köþklerinin tarihi, kitabeleri ve sanat tarihi açýsýndan tanýtýldýðý muhtasar bir eser. Kapaðý yüzüne vurulmuþ yeni bez cildinde 35.-YTL 33. NÝHAT ÖZCAN, Kara Avcýlýðý Avcýlýk ve Atýcýlýk; Yaylacýk Matbaasý, Ýstanbul, 1971, 222 s., 14x20, resimli. Avcýlýk hakkýnda her þey bu kitapta 10.-YTL 12

13 34. NÝHAT KEKLÝK (Prof. Dr.), Felsefe Mukâyeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar; Kültür Kitaplarý I, Çaðrý Yayýnlarý, Ýstanbul, 1978, xiii+335 s., 14x19,5. Yazarýndan imzalý YTL 35. BAHA VEFA KARATAY, Mehmetçik ve Anzaklar; Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, Ankara Doðuþ Matbaacýlýk, Ankara, 1987, 255 s., 13,5x20. Yazarýndan imzalý. 15.-YTL 36. ABDÜLKADÝR GÜROL, Eskiþehir Kýlavuzu; Sesýþýk Basýmevi, Eskiþehir, 1949, 276 s.+88 s. reklam, 13x17, lý yýllardan tam bir Eskiþehir Salnamesi!... Döneminin bez cildinde 20.-YTL 37. SUAT TAÞER, Binbir Gece Masallarý; Emek Basým-Yayýmevi, Ankara, 1957, 363 s., 12,5x17,5. Ankara ve Kýbrýs Radyolarýnda yayýnlanan ve Vatan gazetesinde tefrika edilen masallarýn ilk kitabý. 20.-YTL 38. ETÝENNE VACHEROT, Çev.: Hüseyin Cahit [Yalçýn], Demokrasi; Cilt 1-2, Ýstanbul Kanaat Kütüphanesi, Ýstanbul, 1931, s., 11,5x18,5. Orijinal karton kapaklarýnda, iki cilt birlikte 25.-YTL 39. MUALLÝM FUAT GÜCÜYENER, Sina Çölünde Türk Ordusu; Ýstanbul, 1943, 4. baský, 239 s., 15x YTL 40. CEMAL PAÞA, Hâtýrât ; Ahmed Ýhsan ve Þürekâsý Matbaacýlýk Osmanlý Þirketi, Ýstanbul, 1922, 282 s.+1 katlanýr levha, 16x24. Filatolu yeni cildinde 70.-YTL No: 39 13

14 41. CEMAL PAÞA (Tamamlayan ve Tertipleyen: Behçet Cemal), Hatýralar Ýttihat-Terakki ve Birinci Dünya Harbi ; Selek Yayýnlarý, M. Sýralar Matbaasý, 1959, 383 s., 14x19,5. Elimizdeki nüsha M. Behçet Cemal tarafýndan imzalýdýr. 35.-YTL 42. Âliye Divân-ý Harb-i Örfisinde Tedkik Olunan Mesele-i Siyasiye Hakkýnda Ýzahat; Ýstanbul; 1332 / 1916; Tanin Matbaasý; s. belgeler, 18x26. Cemal Paþa nýn Suriye de Dördüncü Ordu komutanlýðý sýrasýnda yaþanan olaylar ve ayrýlýkçý Arap örgütleri liderlerinin yargýlandýðý davalardan bahseder YTL 43. LÝMAN VON SANDERS, Çev: Naci Bey baþkanlýðýnda heyet, Türkiye de Beþ Sene; Matbaa-i Askeriye, Ýstanbul, 1337 [1921], s.+ 3 katlanýr kaðýt üzerinde toplam 14 harita ve kroki, 309. sayfadan itibaren kitap hakkýnda Tarih-i Askerî Encümeninin Mütalâalarýný ihtiva eden zeyl vardýr, 16x23. Döneminin bez cildinde 75.-YTL No: LÝMAN von SANDERS, Çev.: M. Þevki Yazman, Türkiye de Beþ Yýl; Burçak Yayýnevi, Ýstanbul, 1968, 360 s., 14x20. Alman Generali Liman Paþa nýn tanýklýk ettiði Balkan Harbi nden I. Dünya Savaþý yenilgisine kadar olan olaylar ve kahramanlar ile ilgili yorumlarý, hatýralarý. 25.-YTL 45. HÝKMET FERÝDUN, Bugün de Diyorlar ki Harpten Evvelkiler Harpten Sonrakiler; Remzi Kitaphanesi, Ýstanbul, 1932, 232 s., 14,5x20. 14

15 Harpten öncekilere ve sonrakilere, daha doðrusu dönemin edebiyatçý ve gazetecilerine belgesel tadýnda bir bakýþ 25.-YTL 46. ÞEYH SÂDÝÝ ÞÝRAZÝ, Tercüme: Kilisli Rifat, Gülistan; Ýstanbul Muallim Ahmet Halit Kitabevi, 3. baský, Ýstanbul, 1943, 156 s.+ 2 s. siyah-beyaz resim, 14,5x20,5. Yazarýndan Osmanlýca güzel bir hat ile ithaflý imzalý. Þeyh Sâdii nin Bostan dan bir yýl sonra yazdýðý bu kitap, þiirle nesrin, öðütle iç konuþmanýn bir arada verildiði, önemli bir eserdir. Döneminin cildinde 25.-YTL 47. FUZULÝ, Haz.: Prof. Necmettin Halil Onan, Leylâ ile Mecnun; Maarif Basýmevi, Ýstanbul, 1956, xix+305 s., 16,5x23,5. No: 46 Fuzuli nin bu eþsiz mesnevisini Prof. Necmettin Halil Onan, diðer eserlerle karþýlaþtýrarak ve bu kitaba bir önsöz hazýrlayarak gelecek kuþaklara aktarma görevini layýkýyla yerine getirmiþtir. 20.-YTL 48. ENÝS BEHÝÇ KORYÜREK, Vâridât-ý Süleyman Çedikçi Süleyman Çelebi (Ruhundan Ýlhamlar); Pulhan Matbaasý, Ýstanbul, 1956, 125 s., 16,5x24,5. Yazarýndan imzalý. 15.-YTL 49. Yeni Türk Alfabesi Ýmlâ ve Tasrif Þekilleri; Devlet Matbaasý, 1928, 40 s., 15x YTL 50. ÞERAFEDDÝN EREL, Daðýstan ve Daðýstanlýlar; Ýstanbul Matbaasý, Ýstanbul, 1961, 265 s., 17x25, siyah-beyaz resimli. Yazarýndan imzalý. 15

16 Türk tarihi açýsýndan önemli bir yer olan Daðýstan ve o yöre insanlarý hakkýnda yapýlmýþ geniþ açýlý önemli bir çalýþma. 35.-YTL 51. HAMDULLAH SUPHÝ, Günebakan; Türk Ocaklarý Ýlim ve San at Heyeti Neþriyatýndan Sayý: 1, Türk Ocaklarý Merkez Heyeti Matbaasý, Ankara, 1929, 213 s., 16,5x24. Yazarýndan imzalý. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda ve Cumhuriyet in ilk yýllarýnda yazdýðý yazýlardan oluþan bu eser yazarýn renkli kiþiliðinden de ipucular vermektedir. 25.-YTL 52. ASAF TANRIKUT, Yemen Notlarý; Güzel Sanatlar Matbaasý, Ankara, 1965, 177 s., 16,5x24. Yazarýndan imzalý. Bu kitap, Rüþtü Paþa nýn bilgileri ile Yemen üzerine yazýlmýþ eserlerden, Arapça gazeteler ve tarih kitaplarýnda görülen yazýlar ile fýkralardan derlenerek oluþturulmuþ önemli bir kaynaktýr. 20.-YTL 53. E. TÜMERTEKÝN, F. MANSUR P. BENEDICT, Türkiye - Coðrafi ve Sosyal Araþtýrmalar; Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coðrafya Enstitüsü, Çaðlayan Matbaasý, Ýstanbul, 1971, XIV+458 s., 17x25. Türkiye üzerine sosyal bilimler dalýnda yapýlmýþ araþtýrmalarý içeren bu kitap, önemli istatistikî verileri de ihtiva eden önemli bir kaynaktýr. 20.-YTL No: DR. C. H. EMÝLÝE HASPELS, Çev: Aþkýdil Akarca, Eski Yunan Boyalý Keramiði; Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayýnlarý: 299, Ýstanbul Üniversite Matbaasý, Ýstanbul, 1946, 304 s.+80 adet levha, 17,5x24,5. 16

17 Eski Yunan Sanatýyla ilgilenenler için Grek keramiðine dair ilk Türkçe kitap Kapaðý yüzüne vurulmuþ yeni bez cildinde 35.-YTL 55. DR. O. A. TAÞYÜREK (Önsöz: Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Fotoðraflar: Dr. O. A. Taþyürek, Çizimler: Rýfat Ergeç), Urartu Kemerleri; Adana Eski Eserleri Sevenler Derneði Yayýnlarý I, Dönmez Ofset, Ankara, 1975, 28 figür+67 siyah-beyaz resim, 19,5x27,5. Urartu uygarlýðýndan günümüze ulaþan ve Adana Bölge Müzesi nde toplanan tunç eserlerden oluþan bu önemli koleksiyon bilim dünyasýnýn mühim eserlerindendir. 20.-YTL 56. TÜ.*. MAAÞ.*. A.*. I, Çýrak Derecesine Mahsûs Talimât; Türkiye Maþrýk-ý Azamý, Constantinople, Matbaa-i Fazilet, Ýstanbul, 1926, s., 13x19,5. Kalfalýk derecesine yükselmek için yapýlacak imtihanýn nizamnamesi ve çýraðýn bilmesi gerekenler hakkýnda, Masonluðun teþkilat ve teþrifatýyla ilgili orijinal kaynak. Kapaðý yüzüne vurulmuþ, yeni bez cildinde 30.-YTL 57. S.A.K.Þ.G U.T.O.S.A.G.I., Türkiye Þurayi Âlîsi Supréme Conseil de Turquie 30 Haziran 1929 Tarihindeki Vaz iyeti Gösterir Muamelat Yýllýðýdýr; Alâeddin Matbaasý, Ýstanbul, b.t.y., 58 s., 14,5x daki mason isimleri ve bazý konuþma metinleri ile enteresan bir kitap. Bazý satýrlarýn altý çizilmiþ, önemli bir hamiþ düþülmüþ. 30.-YTL 58. LA TURQUIE MODERNE, Revue D actualités; Sahip ve Müdürü:Yusuf Ziya Mardan, Þubat- No: 57 17

18 Aralýk 1947, Sayý 2-12 (sayý 7 ve10 eksik), 17x larýn Modern Türkiye sini tanýtmaya yönelik, dolayýsýyla her þeyden bahis, ciddi ve eðlenceli konular birarada. Her konuda bol bol reklamlar, renkli ve siyah-beyaz fotoðraflar, yapýþtýrma resimler. Döneminin bez cildinde 60.-YTL 59. OTHMAR PFERSCHY (Fotoðraflar), Fotoðrafla Türkiye / La Turquie en Image /Turkey in Pictures,/ Die Turkei im Bild; Matbuat Umum Müdürlüðü, Ankara, [1930?], 4 No: 58 s. Türkçe + 4 s. Fransýzca + 4 s. Ýngilizce + 4 s. Almanca metin + 1 s s. Ankara + 24 s. Ýstanbul + 23 s. Þehirler ve Manzaralar + 21 s. Arkeoloji ve Ar + 44 s. Ekonomi ve Ýnþa + 15 s. Kültür ve Ýnsan albüm, 34x25. Kitabýn baþýnda: Bu eserden lüks kaðýda 20 nüsha basýldý Sayý: 36 þeklinde hoþ bir ibare vardýr. Othmar ýn objektifinden Cumhuriyet in ilk yýllarýnda baþta Ankara ve Ýstanbul olmak üzere enfes þehir fotoðraflarý. Fotoðraflarýn kalitesini Münih teki özel F. Bruckmann AG nin teknolojisine borçluyuz. Yayýncýnýn orijinal komple beyaz deri cildinde 150.-YTL 60. SUNGAR TAYLANER, Ýþte Ankara; Ankara Gazeteciler Cemiyeti Kültür Yayýnlarý No: 1, Baylan Matbaasý, Ankara, b.t y., s., 16,5x24. Ankara hakkýnda Türkçe, Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca olmak üzere dört dilde yazýlmýþ bir çeþit gezi rehberi. Kitap, birçok güzel siyah-beyaz fotoðraf içermektedir. 15.-YTL 61. [NURETTEN CAN GÜLEKLÝ], Çev.: Kâmuran Þerif Saru, Ankara Rehberi / The Guide of Ankara; Ankara Kulübü, 1949, s.+haritalar, 13,5x YTL 18

19 62. BESÝM ATALAY, Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme; TDK, Matbaai Ebüzziya, Ýstanbul, 1942, 383 s., 17x25. Yazarýndan Ýshak Refet Iþýkman a imzalý. Tamir görmüþ, yayýncýsýnýn orijinal cildinde 40.-YTL 63. Türk Madencisine Rehber No:1 Türkiye de Bulunan Bazý Minerallerin Renkli Tablolarý; Türkiye Ticaret Odalarý Sanayi Odalarý ve Ticaret Borsalarý Birliði, Maden Yardým Komisyonu, Ankara, 1965, 40 s. renkli tablo+95 s.+1 adet harita, 16,5x23,5. Maden arayýcýlarý ve müteþebbisleri için hazýrlanmýþ olan bu kitap, konusunun önemli bilimsel kaynaklarýndan. No: YTL 64. AHMET MÂLÝK [SAYAR], Madeniyât ve Arzýyât; Türkiye Cumhuriyeti Nafýa Vekaleti Mühendis Mektebi Kütüphanesi, Ýstanbul, Milli Matbaa, 1926, 464 s. + metin içinde kalýn kaðýda basýlý Ýstanbul Boðazý Mýntýkasýnýn Jeoloji Haritasý + kitabýn sonunda katlanýr 66x88 boyutlarýnda, xerox ile tamamlanmýþ Türkiye Madeniyât ve Arziyât Haritasý, 20x28. Madeniyât (Mineraloji) ve Arziyât (Jeoloji) konusunu bilimsel olarak ele alan, Türkiye de ilk yüksek madencilik öðretimini 1924 de baþlatan, Maçka daki Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi nde ders kitabý olarak okutulan, içinde 669 þekil bulanan bu kitap, özellikle Anadolu nun maden yataklarý ve jeolojik yapýsý hakkýnda ayrýntýlý bilgi ve fotoðraflara yer vermektedir. Döneminin Osmanlý bez cildinde 45.-YTL 65. KEMAL LOKMAN, Türkiye Petrol Madenleri; Kitap Yazanlar Kooperatifi, Ankara, 1933, 134 s., 14x20, YTL 19

20 Aptullah Ziya nýn Tarihî Romanlarý 66. APTULLAH ZÝYA [KOZAN- OÐLU], Gültekin / Orhun Barký Kahramaný; Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, Ýstanbul, 1936, 96 s., 20x28. Münif Fehim imzalý orijinal karton kapaðýnda 10.-YTL 67. APTULLAH ZÝYA KOZAN- OÐLU, Büyük Türk Romaný - Kýzýl Tuð; Türkiye Yayýnevi, Beþinci baský, Ýstanbul, 1944, 224 s., 14x21. Büyük Türk Romaný serisinin ilki olan bu kitap Türk neslinin doðuþu ve Türkçülük No: 66 meselesini ele alýyor. Kitap olarak yayýnlanmadan evvel Resimli Mecmua da on yedi sene önce tefrika edilen bu roman üç yabancý dile çevrilmiþtir. Çizgi resimler ihtiva etmektedir. 10.-YTL 68. APTULLAH ZÝYA KOZANOÐLU, Büyük Türk Romaný Lâle Devrinde Patronalýlar; Türkiye Yayýnevi, Ýstanbul, 1943, 232 s., 15x21. Ýlk defa 1930 da Politika da yayýnlanan bu roman, serinin en heyecanlý maceralarla dolu kitaplarýndan Çizgi resimler ihtiva etmektedir. 10.-YTL 69. APTULLAH ZÝYA KOZANOÐLU, Büyük Türk Romaný Atlý Han; Türkiye Yayýnevi, Dördüncü baský, Ýstanbul, 1946, 186 s., 14x21. Tarihte Atilla diye tanýnan Koyunlu Devleti Hakaný nýn Atlý Han denilerek yazýlan bu romaný Türk ün Avrupa daki destanlarýndan birini daha okuyucuyla buluþturuyor. Çizgi resimler ihtiva etmektedir. 10.-YTL 70. APTULLAH ZÝYA KOZANOÐLU, Büyük Türk Romaný Bizans ta Türk Þehzadeleri Savcý Bey; Türkiye Yayýnevi, Ýstanbul, b.t.y., 196 s., 14x21. 20

21 Birinci Murad ýn oðlu Þehzade Savcý Bey in Bizans saraylarýndaki maceralarýný anlatan bu roman çizgi resimlerle süslenmiþtir. 10.-YTL 71. Hasan Hüseyin Korkmazgil in imzalý Kitaplarý a) HÜSEYÝN KORKMAZGÝL, Öhhööö!; Sosyal Adalet Yayýnlarý, Ankara, 1964, 80 s., 14x20. Korkmazgil in çeþitli dergi ve gazetelerde yayýmlanmýþ hikâyelerinden oluþan bu kitap, þairin mizahi yönünü de gözler önüne seriyor. b) HASAN HÜSEYÝN, Temmuz Bildirisi Þiirler; Toplum Yayýnlarý, No: 171/a Ankara, 1965, 64 s., 14x20. Ýç desenlerini Balaban ve Abidin Dino yapmýþtýr. c) HASAN HÜSEYÝN, Kýzýlýrmak; Bizim Yayýnlar, Baþnur Matbaasý, Ankara, 1966, 63 s., 14x20. Ýlk baský. d) HASAN HÜSEYÝN, Kýzýlýrmak; Tisa Matbaacýlýk, Ankara, 1970, 87 s., 14x20. Ýkinci baský. e) [HASAN HÜSEYÝN] KORKMAZGÝL, Made In Turkey; Tek Yayýnlarý, Tisa Matbaacýlýk, Ankara, 1970, 230 s., 12x20. Mizahi öyküler. f) HASAN HÜSEYÝN, Kýzýlkuðu (Þiirin Uyanýþý); Doðan Yayýnlarý, Ankara, 1971, 84+4 s., 12x19,5 Kýzýlýrmak þiirlerinden sonra yayýmlanan bu kitap, ayný zamanda TRT 1970 Þiir Ödülü nü almýþtýr. g) HASAN HÜSEYÝN, Kavel; Ýþ Matbaacýlýk ve Ticaret, 3. baský, Ankara, 1972, 80 s., 13x18. Þairin yayýmlanmýþ ilk þiir kitabý olan Kavel, adýný 1963 teki Kavel Grevi nden almýþtýr. h) HASAN HÜSEYÝN, Aðlasun Ayþafaðý; Doðan Yayýnevi, Ankara, 1972, 211 s., 12x19,5. Þairin Kýzýlýrmak yapýtý gibi bu eseri de tek bir bütün þiirden oluþmaktadýr. i) HASAN HÜSEYÝN, Temmuz Bildirisi; Bilgi Yayýnevi, Ankara, 1974, 98+6 s., 10x19. ikinci baský. j) HASAN HÜSEYÝN, Kelepçemin Karasýnda Bir Ak Güvercin; Bilgi Yayýnevi, Ankara, 1974, s., 11x19. 21

22 Þair Hasan Hüseyin in belli baþlý bu bütün kitaplarý, çoðu uzun ve þairane ithaflarla yakýn bir arkadaþýna imzalýdýr. 10 kitap, hepsi orijinal karton kapaklarýnda 90.-YTL Can Yücel den imzalý yazma 72. CAN YÜCEL, Yazma; Ýstanbul, 1950, 48 s., 16x23. Kitap, Can Baba dan hem imzalý hem de kendi el yazýsý ile -belki de hiç yayýnlanmamýþ- iki þiirini havidir. Orijinal þömizli karton kapaðýnda 30.-YTL 73. BEDRÝ RAHMÝ EYUBOÐLU, Kara Dut; Þiirler ve 24 Resim, , Ýstanbul, 1948, s., 14,5x20, YTL 74. BEDRÝ RAHMÝ EYUBOÐLU, Tuz; Ýstanbul, 1952, 48 s., Bedri Rahmi nin resimleriyle, 12x17. Yazarýndan imzalý. 10.-YTL No: 74 Yüksek Ziraat Enstitüsü Yayýnlarýndan 75. MÝTHATALÝ TOLUNAY(Doçent Dr.), Ýnsanlara En Yakýn Zararlý Hayvanlar; Ders Kitabý Sayý:8, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1940, 112 s., 17x25. Ýnsanlarla iç içe yaþayan ve günlük hayatta bazen farkýna bile varamadýðýmýz, bize yakýn zararlý hayvanlara ait detaylý bilgi ve fotoðraflarý bu kitapta bulabilirsiniz. 15.-YTL 76. R: BERNHARD (Prof.), Çev.: Nihad Basri Somel, Türkiye Ormancýlýðýnýn Mevzuatý, Tarihi ve Vazifeleri; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1935, x+178 s. (Türkçe kýsým)+xii+198 s. (Almanca kýsým)+50 s. siyah-beyaz resim+7 harita,17x24,5. 22

23 Türkiye de tarým ve ormancýlýk üzerine yapýlmýþ çok geniþ kapsamlý bir araþtýrma kitabý. Ýçerdiði haritalar açýsýndan da önemli bir eser. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 35.- YTL 77. ERWIN SCHMITSCHEK (Prof. Dr. Ing.), Türkiye de Orman Korumasý ve Orman Entomolojisi Hakkýnda Görüþler Ayancik-Gök Irmak-Gökçeaðaç-Kastamoni-Küre- Dadai-Ilgaz Daðý-Çankiri-Ankara; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1937, 49 s. (Türkçe kýsým)+46 s. (Almanca kýsým)+40 adet siyah-beyaz þekil, 17x24,5. Önem arzeden orman korunmasý hakkýnda görüþlere yer veren bu kitap ayný zamanda ormanda yaþayan böcekleri de yakýn takibe alýyor. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL No: ALÝ KEMAL YÝÐÝTOÐLU (Dr. Ýng. habil.), Türkiye Ýktisadiyatýnda Ormancýlýðýn Yeri ve Ehemmiyeti; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1941, vii+250 s.+1 harita, 18x25. Bu kitapla Türk ekonomisinde göz ardý edilmiþ ormancýlýk yeniden ele alýnýyor. Kitabýn son yedi sayfasý Almancadýr. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL 79. ASAF IRMAK, Belgrat Ormaný Toprak Münasebetleri; Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1940, 52 s s. Fotoðraf+55 s. Almanca çeviri, 17x23,5. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL 80. FÝKRET VURAL, Belgrad Ormanýnda Meþenin Silvikültürce Tabi Olacaðý Muamele, Ekolojik Esaslar ve Teknik Teklifler; Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1940, Türkçe: VIII+144-Almanca: VI+92 s., 17x23,5. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL 23

24 81. NAÝL ORAMAN (Dr.), Ankara Vilâyeti Baðcýlýðý ve Ankara da Yetiþen Baþlýca Üzüm Çeþitlerinin Ampelografisi; Sayý: 61, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1937, 206 s.+siyah-beyaz resimler ve çizimler, 17,5x25. Ankara da üzüm yetiþtirebilmenin jeolojik, klimatolojik þartlarýný ve birçok üzüm çeþidini bu kitapta bulabilir, konuyu bilimsel açýdan daha yakýn takibe alabilirsiniz. Sayfalarý açýlmamýþ, orijinal bez cildinde 25.-YTL 82. SADRÝ ARAN, Evedik Köyü / Bir Köy Monografisi; Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1938, VII+159 s.+34 ek harita, çizelge vb., 17,5x24,5. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 20.-YTL 83. BURHANETTÝN ÖKTEM (Dr. Med. Vet.), Türkiye de Nalbantlýk; Sayý: 68, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1939, 72 s. (Türkçe kýsým)+58 s. (Almanca kýsým)+15 s. þekil, 18x25. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 20.-YTL 84. UBEYDULLAH ESAD (Tab ý ve Nâþiri), Haftalýk Harb Panoramasý / Panorama de Guerre; Numero:1-2 [Bu kadar çýkmýþtýr], Resimli Kitab ýn Ýlavesi, Harekat-ý Askeriye ve Vak a-i Harbiyeye Aid Hususi Fotoðraflarý Ýhtiva Eder, Resimli Kitap Matbaasý, Ýstanbul, 1328 [1912], 16'þar s., 28x19. No: 83 Balkan savaþýna dair birbirinden ilginç ve önemli fotoðraflar bir arada. Türkçe - Fransýzca - Arapça., iki albüm 60.-YTL 85. Balkan Muhaberatý Tesaviri; Panorama 1, Avrupa-i Osmanî Bulgaristan, Sýrbistan, Karadað, Yunanistan, Album de la guerre Balkanique, Turquie, Bulgarie, Serbie, Grece et Montenegro, Kütübhane-i Ýslam ve Askeri, Ýbrahim Hilmi, Librairie Militaire I. Hilmi, Ýstanbul, 1325 / 1909, 12 s., 25x37. Kapaðý yüzüne vurulmuþ bez cildinde 30.-YTL 24

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre)

KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre) KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre) Abdülhâmid ve Þarlok Holmes 147 Adana Borsasýnýn Kitabý 1955 1956 231 Aforizma, Dr. Âkil Muhtar Özden Vecîzeleri 183 Afyon/Yurdumuza Has Cevher-Mahsülümüzü Kurtarma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

219. SADIK ATAK (Em. Kur. Alb.), Bir Komutan dan Anýlar Orgeneral Yakup Þevki Sübaþý; Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1977, 27 s., 14x19,5.

219. SADIK ATAK (Em. Kur. Alb.), Bir Komutan dan Anýlar Orgeneral Yakup Þevki Sübaþý; Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1977, 27 s., 14x19,5. 218. ÝFFET HALÝM, Yeni Türkiye de Kadýn; Hakimiyeti Milliye Matbaasý, Ankara, 1933, 60 s., 14x20. Yazar, kitabýnda kadýnýn Türkiye deki yerini, Yeni Türkiye de Kadýn, Bir Hak Üzerinde Düþünceler ve Kadýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1111 KKAASSI IIM PPEERRŞŞEEMBBEE SSAAYYI II: : 992299 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Kaya, İnci. Türkiye deki kültür balıkçılığı ihracatında sektörel dış ticaret modeli uygulaması (Yüksek

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm. Şengül Pehlivan H. Aytuğ Tokur

Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm. Şengül Pehlivan H. Aytuğ Tokur Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Cezmi Eraslan Prof. Dr. Mehmet Ersan Prof. Dr. Cüneyt Kanat Prof. Dr. Selma Yel Doç. Dr. Mevlüt Çelebi Doç. Dr. Hasan Mert Doç. Dr. Kenan Olgun Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm.

Detaylı

14 Ocak 2004 Ceza Hukuku Açısından Hekim Sorumluluğu ve Hakları Doç. Dr. Yener ÜNVER

14 Ocak 2004 Ceza Hukuku Açısından Hekim Sorumluluğu ve Hakları Doç. Dr. Yener ÜNVER 2002 2003 30 Ekim 2002 Hasan Ali Yücel ve Tıp Tarihi Prof.Dr. Ahmet Güner SAYAR 20 Kasım 2002 Ölümünün 50.Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü Prof.Dr. Ethem Akif Battalgil Doç.Dr. Hüseyin BALOĞLU Prof.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ed by trial version, http://www.pdf-convert.com

ed by trial version, http://www.pdf-convert.com ed by trial version, http://www.pdf-convert.com ed by trial version, http://www.pdf-convert.com YAZARLARIN DÝKKATÝNE 1-Kadýn Doðum Dergisi yýlda 4 kez olmak üzere üç ayda bir yayýnlanýr. Kadýn Hastalýklarý

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

FELSEFE ADAY ORT SAP FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ TÜRKÇE TARÝH COÐRAFYA ADAY ORT SAP GNL GRP TÜR ADAY ORT SAP

FELSEFE ADAY ORT SAP FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ TÜRKÇE TARÝH COÐRAFYA ADAY ORT SAP GNL GRP TÜR ADAY ORT SAP OKULUN KODU VE ADI SAYILARI ÖN FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ KÇE TARÝH COÐRAFYA 11017 ADALAR HEYBELÝADA H.R.GÜRPINAR LÝSESÝ 34 1 3316 34 2914 34 4451 34 3836 34 4369 34 4378 34 4823 34 3920 34 3429 32 4184 32 3838

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

6. Bölüm. İdarî Yapı. Dünden Bugüne Antalya

6. Bölüm. İdarî Yapı. Dünden Bugüne Antalya 6. Bölüm İdarî Yapı 233 234 A L T I N C I Yat Limanı ve Kaleiçi - 2007 nın 5747 Sayılı Kanundan Önceki 14 İlçe İdari Haritası 235 A L T I N C I 236 A L T I N C I nın 5747 Sayılı Kanundan Sonraki 19 İlçe

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı