XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI. Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera. Sanat Kitabevi. Sahaf / antiquarian bookseller

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI. Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera. Sanat Kitabevi. Sahaf / antiquarian bookseller"

Transkript

1 XII. ANKARA ESKÝ KÝTAP MEZADI Antika ve Nadir Kitaplar, Harita ve Efemera Sanat Kitabevi Sahaf / antiquarian bookseller Yöneten: Sami Önal - Suavi Aydýn 25 Haziran 2006 Pazar Saat: Mülkiyeliler Birliði Konur Sokak No: 1 Kýzýlay ANKARA Mezada sunulan kitap, dergi, haritalar mezat öncesi hergün saat arasý Karanfil Sok. 5/60'daki (3. kat) kitabevimizde görülebilir. Daha fazla bilgi için Tel: (312) Faks: (312) Internet: -

2 DAHA FAZLA BÝLGÝ ÝÇÝN: Tel: (312) Faks: (312) KATALOGUMUZA INTERNET SÝTEMÝZDEN DE ULAÞABÝLÝR VE PEY SÜREBÝLÝRSÝNÝZ Internet Katalog Yazýmý Kebîkeç Yayýn Grubu Katkýlarýndan dolayý Ali Rýza Koçyiðit'e ve Mülkiyeliler Birliði ne teþekkür ederiz

3 MEZAT KOÞULLARI 1. Sanat Kitabevi'nin düzenlediði XII. Ankara Eski Kitap Mezadýna katýlanlar aþaðýdaki koþullarý kabul ederler: 2. Mezada konulan kitaplar, harita, dergi ve belgeler, satýþtan önce sergilenmiþ, mezat kataloðunda içerikleri ve fiziki özellikleri ayrýntýlý biçimde anlatýlmýþtýr. Mezada katýlanlarýn, satýþa sunulan eserler hakkýnda tam bilgi sahibi olduðu kabul edilmektedir. 3. Mezada katýlacak olanlar, mezat günü saat 'den itibaren kayýt masasýndaki görevliye adlarýný ve adreslerini yazdýrarak arttýrma bayraðý alacaklardýr. 4. Fiyatlara KDV dahil deðildir. Satýlan eserlerden KDV ve diðer yasal kesintiler toplamý olarak ayrýca %10 tahsil edilir. Diplomatik istisna sahibi olanlar, ödeme sýrasýnda mavi kartlarýný ibraz etmelidirler. 5. Çekiç fiyatýna satýþ komisyonu ilave edilmez. 6. Arttýrmalar bayrak kaldýrýlarak yapýlýr. Arttýrma bayraðý almadan mezada katýlýnmaz. 7. Fiyat arttýrma usülleri aþaðýdaki gibidir: 1.- YTL'ndan 10.- YTL'na kadar her seferinde 2.- YTL 11.- YTL'ndan 30.- YTL'na kadar her seferinde 2,5.- YTL 31.- YTL'ndan 50.- YTL'na kadar her seferinde 5.- YTL 51.- YTL'ndan YTL'na kadar her seferinde 10.- YTL YTL'ndan YTL'na kadar her seferinde 25.- YTL YTL'ndan sonraki arttýrmalar için her seferinde 50.- YTL Mezat yöneticisi, mezat sýrasýnda, gerekli gördüðü takdirde, önceden bildirerek bu limitlerde deðiþiklik yapabilir. 8. Mezat sýrasýnda bayrak kaldýranlar, yukarýdaki limitleri kabul etmiþler demektir. Bayrak kaldýrarak bir kez pey süren, kendisininkini meþru biçimde aþan bir baþka pey kabul edilene kadar kendi peyinden sorumludur. 9. Satýn alýnan eserlerin bedeli en geç beþ gün içinde def'aten ödenir. Bu süre zarfýnda ödeme yapýlmadýðý takdirde firmamýz hukuki yollara baþvurarak ödeme gününden itibaren iþleyecek gecikme faizi talep etme hakkýna sahiptir. Ödemeler nakit veya kiþisel çekle yapýlabilir. Kredi kartý ile yapýlacak ödemelerde toplam tutara %3,5 banka komisyonu eklenir. Gönderi ücreti alýcýya aittir. 10. Satýn alýnan eserler için ödeme yapýldýðýnda fatura verilecektir. Faturalar, özel olarak belirtilmedikçe, bayrak numarasý ile kaydedilen ad ve adreslere göre verilir. 11. Mezadýmýzda çok sayýda eser yer aldýðýndan, mezat hýzýný engelleyeceði düþüncesinden hareketle, mezadýmýza telefonla katýlmak mümkün olamayacaktýr. 12. Mezatta satýlmayan eserlerin mezat sonrasý satýþýnda açýlýþ fiyatýna %20 eklenir.

4 Sanat Kitabevi / antiquarian bookseller Pey Formu / Bidding Slip Satýþýn adý /Sale title Tarih/ Date XII. Ankara Eski Kitap Mezadý Sanat Kitabevi, mezat koþullarý çerçevesinde ve herhangi bir kanunî taahhüde girmeden, aþaðýdaki kalemler için belirttiðim limitlere kadar benim adýma pey sürmeye yetkilidir. Sanat Kitabevi is authorised to bid on my behalf the below listed items up to the indicated limits. I agree to comply with the conditions of sale as printed in your Auction Catalogue. Kat. no/lot no Eser veya yazar adı/title or description Nihai pey/ Bid price Adý ve Soyadý / Name and Surname... Adres / Address Tel No Tarih / Date... Ýmza / Signed...

5 1. [ATATÜRK] GAZÝ MUSTAFA KEMAL, a) Nutuk; Ankara, 1927, 544 s.+ 1 fotoðraf. b) Nutuk Muhtevasýna Aid Vesaîk; Ankara, 1927, 306 s.+ 10 katlanan renkli plan ve harita. Atatürk ün Ekim 1927 tarihlerinde toplanan C.H.F. ikinci kongresinde 6 günde okuduðu tarihi nutku. Belgeleriyle birlikte Türk devrim tarihinin temel kaynaðý. Ýlk baskýsý, metin, vesikalar, plan ve haritalar ayrý ayrý olmak üzere basýlmýþtýr. Sadece Nutuk, lüks kaðýda, protokol için ayrýca basýlmýþ, Vesikalar ýn ise lüks baskýsý yapýlmamýþtýr. Elimizdeki bu halk tipi baský ise binlerce basýlarak, Halkevleri tarafýndan daðýtýlmýþtýr. Plan ve No: 1 haritalar ise Viyana da Elbemühl- Graphische Industrie matbaasýnda bastýrýlmýþtýr. Haritalarý eksiksiz, Osmanlýca hurufatlý sýrtý deri cildinde 75.-YTL 2. GASI KEMAL PASCHA, Der Weg Zur Freiheit ; Verlag Von K. F. Koehler, Leipzig, 1928, xx+424 s. + 3 katlanýr renkli harita, 15x22. Nutuk un ilk baskýsýnýn hemen ardýndan yapýlmýþ Almancasý. Gayet temiz bir nüsha. Yayýncýsýnýn bez cildinde 35.-YTL 3. Reisicümhur Atatürk ün Kamutayý Açýþ Nutuklarý I-XI-1937/ Baþvekil Celâl Bayar ýn Program Nutku 8-XI-1937; [b.y.y.], [b.t.y.], Türkçe: s., Ýngilizce: s., Fransýzca: s., metne ek olarak Atatürk ve C. Bayar ýn resimleri mevcut, 26x YTL 4. DAMAR ARIKOÐLU, Hâtýralarým; Tan Gazetesi ve Matbaasý, Ýstanbul, 1961, viii+375 s., 16,5x24. Damar Arýkoðlu tarafýndan Ýnkýlap arkadaþým... imzalý. 5

6 Kurtuluþ Savaþý anýlarý içinde en önemlilerden olan Arýkoðlu nun kitabý, aile tarihinden baþlar, II. Meþrutiyetin ilaný ve Adana 1909 olaylarýyla devam eder, Hatay ýn Türkiye ye katýlmasý ve Atatürk ün sofra arkadaþlarýndan olduðu için, Ankara ve Çankaya hatýralarý ile biter. Çukurova ve Kurtuluþ Savaþý tarihinin kaynaklarýndan. Orijinal bez cildinde 90.- YTL 5. DR. FETHÎ TEVETOÐLU, Atatürk le Samsun a Çýkanlar; Atatürk ve Çevresi Yayýnlarý:1, Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1971, 300 s., 16,5x24. Yazarýndan imzalý. No: 5 Milli Mücadele sýrasýnda Atatürk ün yanýnda olan, gerek silah arkadaþlarýný gerekse yakýn çevresini Atatürk ün ideolojilerini tanýmak adýna anlatan bu kitap, fotoðraflarla ve önemli belgelerle Türk gencine yol gösteriyor YTL 6. HAFIZ YAÞAR OKUR, Atatürk le On Beþ Yýl Dini Hatýralar; Sabah Yayýnlarý, Ýstanbul, 1962, 40 s., 12x16, yýlýnda Ýstanbul da doðan Hafýz Yaþar Okur, emekli binbaþý olmasýnýn yanýnda Atatürk ün de ölünceye kadar hafýzlýðýný yapmýþtýr. Bu kitapta kimi cenahlar tarafýndan dine karþý kayýtsýz olduðu öne sürülen Atatürk ün yazar tarafýndan Ýslam dinine karþý görüþleri aktarýlmaktadýr. Siyah beyaz resimler içermektedir. 20.-YTL 7. ZÝYA ORANLI (Anlatan: Atatürk ün Emir Çavuþu Ali Metin), Atatürk ün Þimdiye Kadar Yayýnlanmamýþ Anýlarý; Alkan Matbaasý, Ankara, 1967, 173 s., 12x16. Ýlginç anekdotlar ve pek bilinmeyen olaylarla Büyük Atatürk ü daha iyi tanýyacaksýnýz. 15.-YTL 6

7 8. ENVER BEHNAN ÞAPOLYO, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi; Berkalp Kitabevi, Ýstanbul, 5 levha+415 s., 15x22,5. Döneminin cildinde 20.-YTL 9. Ulus un Milli Yas Sayýlarý; a) 10 Sonteþrin 1938, Kurtarýcýný ve En Büyük Evlâdýný Kaybettin. Türk Milleti Sen Saðol! b) 11 Sonteþrin 1938, Kurtarýcýný ve En Büyük Evlâdýný Kaybettin. Türk Milleti Sen Sað Ol! c) 12 Sonteþrin 1938, Bütün Cihan Türk Milletinin Matemine Ýþtirâk Ediyor d) 13 Sonteþrin 1938, Ulus; Dünya Büyük Yasý Paylaþýyor, Ýç sayfada Ratip Tahir Burak ýn nefis bir illüstrasyonu ile. No: 9 e) 14 Sonteþrin 1938, Tören Programý Hazýrlandý f) 15 Sonteþrin 1938, Kamutay da Atatürk Günü g) 16 Sonteþrin 1938, Millî Cenaze Töreni Baþlýyor h) 17 Sonteþrin 1938, Büyük Ölünün Cenazesi Önünde Ýstanbul un Tâzim Geçidi Baþladý i) 18 Sonteþrin 1938, Ebedi Ata nýn Önünde j) 19 Sonteþrin 1938, Büyük Ölünün Cenazesi Bugün Törenle Ýstanbul dan Kaldýrýlýyor k) 20 Sonteþrin 1938, Ata Bugün Ankara da l) 21 Sonteþrin 1938, Ebedi Þef Ankara da m) 22 Sonteþrin 1938, Büyük Türk Milletine Atatürk ün ölüm haberini en ayrýntýlý biçimde yansýtan, siyah baþlýk ve grafiklerle okuyucunun karþýsýna çýkan, gazetenin verdiði adla Milli Yas Sayýlarý nýn tam koleksiyonu. Bir sayýda küçük hasar mevcuttur. 13 adet Ulus gazetesi, tam koleksiyon 130.-YTL 10. Tan ýn Milli Yas Sayýlarý; a) 15 Ýkinci Teþrin 1938, Atamýza Son Veda Resmi 7

8 b) 16 Ýkinci Teþrin 1938, Büyük Ölüye Son Ýhtiram Ziyareti Bu Sabah Saat 10 da Baþlýyor c) 17 Ýkinci Teþrin 1938, Ata yý Son Tavaf, Haliyle. d) 19 Ýkinci Teþrin 1938, Atamýz Gidiyor e) 20 Ýkinci Teþrin 1938, Ýstanbul, Ulu Kurtarýcýya Eþsiz ve Hazin Bir Teþyi Merasimi Yaptý f) 22 Ýkinci Teþrin 1938, Atamýz Ebedi Medfeninde 6 adet Tan gazetesi 60.-YTL 11. Cumhuriyet in Milli Yas Sayýlarý; a) 14 Ýkinciteþrin 1938, Gençliðin Muazzam Mitingi b) 15 Ýkinciteþrin 1938, Mecliste Çok Hazin Bir Gün c) 16 Ýkinciteþrin 1938, Cenaze Merasimi d) 17 Ýkinciteþrin 1938, Atatürk ün Manevi Huzurunda e) 19 Ýkinciteþrin 1938, Elveda Büyük Atatürk f) 20 Ýkinciteþrin 1938, Ýstanbul un Atatürk e Vedaý g) 22 Ýkinciteþrin 1938, Atamýz Yurdun Kalbinde h) 23 Ýkinciteþrin 1938, Kemalist Türkiye nin Kemalizm Enstitüsü 8 adet Cumhuriyet gazetesi 80.-YTL 12. Ulus un Milli Yas Yýldönümleri; a) 10 Sonteþrin 1939, 1. inci Ölüm Yýlý b) 10 II. Teþrin 1940, 2 nci Ölüm Yýldönümü c) 10 Sonteþrin 1941, 3 üncü Ölüm Yýldönümü, Haliyle. d) 10 Sonteþrin 1942, 4 üncü Ölüm Yýlý e) 10 Sonteþrin 1943, Beþinci Ölüm Yýlý f) 10 Kasým 1946, Ölümünün Sekizinci Yýlý g) 10 Kasým 1947, Ölümünün IX uncu Yýlý h) 10 Kasým 1948, Ölümünün Onuncu Yýlý 8 adet Ulus Gazetesi 80.-YTL 8

9 13. SAFÝ, Türkün Yeni Âmentüsü; Hakimiyeti Milliye Matbaasý, Ankara, 1928, 60 s., 12,5x19. Yeni alfabeye geçiþ döneminin tanýðý, Osmanlýca ve ilk sayfasý Latin harfli Yeni amentü YTL 14. SADÝ KOÇAÞ, Atatürk ten 12 Mart a Anýlar; 1.cilt: Atatürk ten 27 Mayýs a ; 2. cilt: 27 Mayýs ; 3.cilt : 27 Mayýs tan Ýkinci Cumhuriyet e ; 4.cilt : Ýkinci Cumhuriyet ten 12 Mart a. Doðuþ Matbaasý (1 ve 2.ciltler) ve Tomurcuk Matbaasý (3 ve 4.ciltler), Ýstanbul, 1977, 1,2,3,4 ciltler toplam 1998 s. + sayfa indeksleri, 20 x 13,5. Orijinal karton kapaklarýnda, 4 ciltlik takým 40.-YTL No: SADÝ KOÇAÞ, 12 Mart Anýlarý; Tomurcuk Matbaasý, Ýstanbul, 1978, 703 s., 19,5 x YTL 16. ÖZEK ÞAHÝNGÝRAY (Toplayan), Atatürk ün Nöbet Defteri ; Türk Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü Yayýnlarý, Ankara, 1955, viii+750 s., 17x24. Sayfalarý açýlmamýþ, orijinal karton kapaðýnda 20.-YTL 17. PAR LOUÝS DOLLOT, Ankara Metropole de la Turquie Moderne; Publié par la Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme, Doðuþ Matbaasý, Ankara, 1954, 28 s.+36 adet siyah-beyaz resim, 14,5x YTL 18. SEMÝHA BAÞBUÐ, Türk Ýþlemeleri; Ceylan Yayýnlarý Matbaasý, Ýstanbul, 1964, 62 s.+40 adet renkli þekil, 14x19. 9

10 Resim öðretmeni olan yazarýn bu çalýþmasý, asýrlardýr süre gelen Türk iþlemeleri hakkýnda bilgiler yansýtmasý açýsýndan büyük önem taþýr YTL 19. M. TAHÝR ALANGU, Kalevala - Finlerin Kahramanlýk Destaný; Marmara Basýmevi, Ýstanbul, 1945, 41+2 s., 13,5x20. Tahir Alangu dan imzalý. 15 YTL 20. M ÞEVKÝ YAZMAN, Mehmetçik Avrupa da; Ýstanbul Muallim Ahmet Halit Kitapevi, 3. baský, Ýstanbul, 1942, 228 s., 14,5x20. Yazarýndan imzalý. Ýlk baskýsýný 1928 de yapan bu kitap, Türk köylüsünün Avrupa seyahatlerini, Mehmetçiklerin kahramanca savaþtýklarý muharebeleri, ilginç, kimi zaman da komik olaylara dayandýrarak anlatýyor. Döneminin cildinde 20.-YTL 21. ERHAN TIÐLI, Halkýmýz Gülen Ayvamýz Aðlayan Narýmýz; Yaba Yayýnlarý, Ankara, 1980, 68 s., 14x19,5. Halk Edebiyatý nýn mizahi incelemesi olan bu kitap, manilerle, fýkralarla, taþlamalarla, deyiþ ve þiirlerle Anadolu halk kültürüne dair ilginç örnekler veriyor. 10.-YTL 22. TÜRK TRAKTÖR FABRÝKASI, Traktörün Ýmali; Ankara, 25 Aralýk 1971, 9 s., 22x31. No: adet siyah-beyaz orijinal fotoðraftan oluþan albüm traktörün üretilmesinin anýsýna hazýrlanmýþ Yapýþtýrma orijinal fotoðraflardan oluþtuðuna bakýlýrsa çok az sayýda hazýrlanmýþ olmalýdýr. Orijinal cildinde 50.-YTL 10

11 23. ORHAN KEMAL, 72. Koðuþ; Kurtuluþ Matbaasý, Ýstanbul, 1967, 116 s., 14x20. Orhan Kemal den Ýmzalý. Ýki perdeden oluþan Orhan Kemal in bu mühim oyunu, toplum düzensizliðinin 72. Koðuþ uçurumuna düþürdüðü insanlarýn sefaletini, haysiyetsizliðini ve biraz da dünyanýn adaletsizliðini anlatýyor. 15.-YTL 24. MEHMED ALÝ AYNÝ, Hayat Nedir Bayan Kârman Anýl ve Selma Kýrcan a Açýk Mektup; Ýstanbul Ahmet Sait Matbaasý, Ýstanbul, 1945, 112 s., 14,5x21. Yazarýndan imzalý. Yazar, hayatýn anlamýný, gayesini, maddimanevi güçlükleri, ölümü, kýsacasý insaný farklý bir bakýþla ele alýyor. No: YTL 25. ÖMER BEDRETTÝN UÞAKLI, Sarýkýz Mermerleri Þiirler; Titaþ Basýmevi, Ankara, 1942, 140 s., 14,5x20,5. Þairinden imzalý. 20.-YTL 26. NECDET EVLÝYAGÝL, Edebi Konuþmalar; Ajans Türk Matbaasý, Ankara, 1959, 191 +xii s., 14x19. Yazarýndan bir büyüðümüze imzalý. Bu kitap, yazarýn yýllarý arasýnda Ýstanbul Radyosu nda yaptýðý sohbetleri, birbirine baðlý konularý içermektedir. 25.-YTL 27. SAFÝYE EROL, Ciðerdelen; Becid Basýmevi, 1946, s., 14,5x21. Yazarýndan imzalý. Geçmiþten günümüze unuttuðumuz tatlarý taþýyan harika bir roman 25.-YTL 11

12 28. HÜSEYÝN KÂZIM KADRÝ (Yayýnlayan: Osman Ergin), Ýnsan Haklarý Beyannamesi nin Ýslâm Hukukuna Göre Ýzahý; Sinan Matbaasý ve Neþriyat Evi, Ýstanbul, 1949, iv+96 s., 15x21. Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu tarafýndan ilân edilen 31 maddelik Ýnsan Haklarý Beyannamesi ni ve bu beyannameye farklý açýlardan getirilen yorumlarý içeren ilginç bir kitap. 15.-YTL 29. OSMAN NURÝ [ERGÝN], Beledî Bilgiler; Matbaacýlýk ve Neþriyat T.A.Þ., Ýstanbul, 1934, Ýkinci basým, 196 s.+5 levha, 16x23,5. Bez cildinde 40.-YTL 30. [OSMAN NURÝ ERGÝN], Ýstanbul Þehri Rehberi; Ýstanbul Belediyesi, Ýstanbul, 1934, pafta + 4 katlanýr harita, 12x20. Vilayet Mektupçusu Ergin, 1927 nüfus sayýmýna dolayýsýyla Ýstanbul un sokak adlarý yeniden düzenlemiþ bu çalýþmaya dayanarak da elimizdeki bu mükemmel rehberi meydana getirmiþtir. Rehber, sadece cadde, sokak, mahalle, semt adlarý vermekle yetinmemiþ; Ýstanbul þehir tarihinin kaynaðý olabilecek her bilgiyi yerli yerinde araþtýrmacýya sunmuþtur. Orijinal bez cildinde 50.-YTL 31. OSMAN NURÝ [ERGÝN], Ýstanbul Þehreminleri; Þehremaneti Neþriyatý, Þehremaneti Matbaasý, Ýstanbul, , s., 16x24,5. Osman Nuri nin belediyecilik ve belediye baþkanlarý hakkýndaki klasik eseri. Döneminin bez cildinde 150.-YTL 32. Ýstanbul Abideleri; Yedigün Neþriyatý, s., resimli, 16,5x24. Ýstanbul cami, çeþme, türbe ve köþklerinin tarihi, kitabeleri ve sanat tarihi açýsýndan tanýtýldýðý muhtasar bir eser. Kapaðý yüzüne vurulmuþ yeni bez cildinde 35.-YTL 33. NÝHAT ÖZCAN, Kara Avcýlýðý Avcýlýk ve Atýcýlýk; Yaylacýk Matbaasý, Ýstanbul, 1971, 222 s., 14x20, resimli. Avcýlýk hakkýnda her þey bu kitapta 10.-YTL 12

13 34. NÝHAT KEKLÝK (Prof. Dr.), Felsefe Mukâyeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar; Kültür Kitaplarý I, Çaðrý Yayýnlarý, Ýstanbul, 1978, xiii+335 s., 14x19,5. Yazarýndan imzalý YTL 35. BAHA VEFA KARATAY, Mehmetçik ve Anzaklar; Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, Ankara Doðuþ Matbaacýlýk, Ankara, 1987, 255 s., 13,5x20. Yazarýndan imzalý. 15.-YTL 36. ABDÜLKADÝR GÜROL, Eskiþehir Kýlavuzu; Sesýþýk Basýmevi, Eskiþehir, 1949, 276 s.+88 s. reklam, 13x17, lý yýllardan tam bir Eskiþehir Salnamesi!... Döneminin bez cildinde 20.-YTL 37. SUAT TAÞER, Binbir Gece Masallarý; Emek Basým-Yayýmevi, Ankara, 1957, 363 s., 12,5x17,5. Ankara ve Kýbrýs Radyolarýnda yayýnlanan ve Vatan gazetesinde tefrika edilen masallarýn ilk kitabý. 20.-YTL 38. ETÝENNE VACHEROT, Çev.: Hüseyin Cahit [Yalçýn], Demokrasi; Cilt 1-2, Ýstanbul Kanaat Kütüphanesi, Ýstanbul, 1931, s., 11,5x18,5. Orijinal karton kapaklarýnda, iki cilt birlikte 25.-YTL 39. MUALLÝM FUAT GÜCÜYENER, Sina Çölünde Türk Ordusu; Ýstanbul, 1943, 4. baský, 239 s., 15x YTL 40. CEMAL PAÞA, Hâtýrât ; Ahmed Ýhsan ve Þürekâsý Matbaacýlýk Osmanlý Þirketi, Ýstanbul, 1922, 282 s.+1 katlanýr levha, 16x24. Filatolu yeni cildinde 70.-YTL No: 39 13

14 41. CEMAL PAÞA (Tamamlayan ve Tertipleyen: Behçet Cemal), Hatýralar Ýttihat-Terakki ve Birinci Dünya Harbi ; Selek Yayýnlarý, M. Sýralar Matbaasý, 1959, 383 s., 14x19,5. Elimizdeki nüsha M. Behçet Cemal tarafýndan imzalýdýr. 35.-YTL 42. Âliye Divân-ý Harb-i Örfisinde Tedkik Olunan Mesele-i Siyasiye Hakkýnda Ýzahat; Ýstanbul; 1332 / 1916; Tanin Matbaasý; s. belgeler, 18x26. Cemal Paþa nýn Suriye de Dördüncü Ordu komutanlýðý sýrasýnda yaþanan olaylar ve ayrýlýkçý Arap örgütleri liderlerinin yargýlandýðý davalardan bahseder YTL 43. LÝMAN VON SANDERS, Çev: Naci Bey baþkanlýðýnda heyet, Türkiye de Beþ Sene; Matbaa-i Askeriye, Ýstanbul, 1337 [1921], s.+ 3 katlanýr kaðýt üzerinde toplam 14 harita ve kroki, 309. sayfadan itibaren kitap hakkýnda Tarih-i Askerî Encümeninin Mütalâalarýný ihtiva eden zeyl vardýr, 16x23. Döneminin bez cildinde 75.-YTL No: LÝMAN von SANDERS, Çev.: M. Þevki Yazman, Türkiye de Beþ Yýl; Burçak Yayýnevi, Ýstanbul, 1968, 360 s., 14x20. Alman Generali Liman Paþa nýn tanýklýk ettiði Balkan Harbi nden I. Dünya Savaþý yenilgisine kadar olan olaylar ve kahramanlar ile ilgili yorumlarý, hatýralarý. 25.-YTL 45. HÝKMET FERÝDUN, Bugün de Diyorlar ki Harpten Evvelkiler Harpten Sonrakiler; Remzi Kitaphanesi, Ýstanbul, 1932, 232 s., 14,5x20. 14

15 Harpten öncekilere ve sonrakilere, daha doðrusu dönemin edebiyatçý ve gazetecilerine belgesel tadýnda bir bakýþ 25.-YTL 46. ÞEYH SÂDÝÝ ÞÝRAZÝ, Tercüme: Kilisli Rifat, Gülistan; Ýstanbul Muallim Ahmet Halit Kitabevi, 3. baský, Ýstanbul, 1943, 156 s.+ 2 s. siyah-beyaz resim, 14,5x20,5. Yazarýndan Osmanlýca güzel bir hat ile ithaflý imzalý. Þeyh Sâdii nin Bostan dan bir yýl sonra yazdýðý bu kitap, þiirle nesrin, öðütle iç konuþmanýn bir arada verildiði, önemli bir eserdir. Döneminin cildinde 25.-YTL 47. FUZULÝ, Haz.: Prof. Necmettin Halil Onan, Leylâ ile Mecnun; Maarif Basýmevi, Ýstanbul, 1956, xix+305 s., 16,5x23,5. No: 46 Fuzuli nin bu eþsiz mesnevisini Prof. Necmettin Halil Onan, diðer eserlerle karþýlaþtýrarak ve bu kitaba bir önsöz hazýrlayarak gelecek kuþaklara aktarma görevini layýkýyla yerine getirmiþtir. 20.-YTL 48. ENÝS BEHÝÇ KORYÜREK, Vâridât-ý Süleyman Çedikçi Süleyman Çelebi (Ruhundan Ýlhamlar); Pulhan Matbaasý, Ýstanbul, 1956, 125 s., 16,5x24,5. Yazarýndan imzalý. 15.-YTL 49. Yeni Türk Alfabesi Ýmlâ ve Tasrif Þekilleri; Devlet Matbaasý, 1928, 40 s., 15x YTL 50. ÞERAFEDDÝN EREL, Daðýstan ve Daðýstanlýlar; Ýstanbul Matbaasý, Ýstanbul, 1961, 265 s., 17x25, siyah-beyaz resimli. Yazarýndan imzalý. 15

16 Türk tarihi açýsýndan önemli bir yer olan Daðýstan ve o yöre insanlarý hakkýnda yapýlmýþ geniþ açýlý önemli bir çalýþma. 35.-YTL 51. HAMDULLAH SUPHÝ, Günebakan; Türk Ocaklarý Ýlim ve San at Heyeti Neþriyatýndan Sayý: 1, Türk Ocaklarý Merkez Heyeti Matbaasý, Ankara, 1929, 213 s., 16,5x24. Yazarýndan imzalý. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda ve Cumhuriyet in ilk yýllarýnda yazdýðý yazýlardan oluþan bu eser yazarýn renkli kiþiliðinden de ipucular vermektedir. 25.-YTL 52. ASAF TANRIKUT, Yemen Notlarý; Güzel Sanatlar Matbaasý, Ankara, 1965, 177 s., 16,5x24. Yazarýndan imzalý. Bu kitap, Rüþtü Paþa nýn bilgileri ile Yemen üzerine yazýlmýþ eserlerden, Arapça gazeteler ve tarih kitaplarýnda görülen yazýlar ile fýkralardan derlenerek oluþturulmuþ önemli bir kaynaktýr. 20.-YTL 53. E. TÜMERTEKÝN, F. MANSUR P. BENEDICT, Türkiye - Coðrafi ve Sosyal Araþtýrmalar; Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coðrafya Enstitüsü, Çaðlayan Matbaasý, Ýstanbul, 1971, XIV+458 s., 17x25. Türkiye üzerine sosyal bilimler dalýnda yapýlmýþ araþtýrmalarý içeren bu kitap, önemli istatistikî verileri de ihtiva eden önemli bir kaynaktýr. 20.-YTL No: DR. C. H. EMÝLÝE HASPELS, Çev: Aþkýdil Akarca, Eski Yunan Boyalý Keramiði; Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayýnlarý: 299, Ýstanbul Üniversite Matbaasý, Ýstanbul, 1946, 304 s.+80 adet levha, 17,5x24,5. 16

17 Eski Yunan Sanatýyla ilgilenenler için Grek keramiðine dair ilk Türkçe kitap Kapaðý yüzüne vurulmuþ yeni bez cildinde 35.-YTL 55. DR. O. A. TAÞYÜREK (Önsöz: Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Fotoðraflar: Dr. O. A. Taþyürek, Çizimler: Rýfat Ergeç), Urartu Kemerleri; Adana Eski Eserleri Sevenler Derneði Yayýnlarý I, Dönmez Ofset, Ankara, 1975, 28 figür+67 siyah-beyaz resim, 19,5x27,5. Urartu uygarlýðýndan günümüze ulaþan ve Adana Bölge Müzesi nde toplanan tunç eserlerden oluþan bu önemli koleksiyon bilim dünyasýnýn mühim eserlerindendir. 20.-YTL 56. TÜ.*. MAAÞ.*. A.*. I, Çýrak Derecesine Mahsûs Talimât; Türkiye Maþrýk-ý Azamý, Constantinople, Matbaa-i Fazilet, Ýstanbul, 1926, s., 13x19,5. Kalfalýk derecesine yükselmek için yapýlacak imtihanýn nizamnamesi ve çýraðýn bilmesi gerekenler hakkýnda, Masonluðun teþkilat ve teþrifatýyla ilgili orijinal kaynak. Kapaðý yüzüne vurulmuþ, yeni bez cildinde 30.-YTL 57. S.A.K.Þ.G U.T.O.S.A.G.I., Türkiye Þurayi Âlîsi Supréme Conseil de Turquie 30 Haziran 1929 Tarihindeki Vaz iyeti Gösterir Muamelat Yýllýðýdýr; Alâeddin Matbaasý, Ýstanbul, b.t.y., 58 s., 14,5x daki mason isimleri ve bazý konuþma metinleri ile enteresan bir kitap. Bazý satýrlarýn altý çizilmiþ, önemli bir hamiþ düþülmüþ. 30.-YTL 58. LA TURQUIE MODERNE, Revue D actualités; Sahip ve Müdürü:Yusuf Ziya Mardan, Þubat- No: 57 17

18 Aralýk 1947, Sayý 2-12 (sayý 7 ve10 eksik), 17x larýn Modern Türkiye sini tanýtmaya yönelik, dolayýsýyla her þeyden bahis, ciddi ve eðlenceli konular birarada. Her konuda bol bol reklamlar, renkli ve siyah-beyaz fotoðraflar, yapýþtýrma resimler. Döneminin bez cildinde 60.-YTL 59. OTHMAR PFERSCHY (Fotoðraflar), Fotoðrafla Türkiye / La Turquie en Image /Turkey in Pictures,/ Die Turkei im Bild; Matbuat Umum Müdürlüðü, Ankara, [1930?], 4 No: 58 s. Türkçe + 4 s. Fransýzca + 4 s. Ýngilizce + 4 s. Almanca metin + 1 s s. Ankara + 24 s. Ýstanbul + 23 s. Þehirler ve Manzaralar + 21 s. Arkeoloji ve Ar + 44 s. Ekonomi ve Ýnþa + 15 s. Kültür ve Ýnsan albüm, 34x25. Kitabýn baþýnda: Bu eserden lüks kaðýda 20 nüsha basýldý Sayý: 36 þeklinde hoþ bir ibare vardýr. Othmar ýn objektifinden Cumhuriyet in ilk yýllarýnda baþta Ankara ve Ýstanbul olmak üzere enfes þehir fotoðraflarý. Fotoðraflarýn kalitesini Münih teki özel F. Bruckmann AG nin teknolojisine borçluyuz. Yayýncýnýn orijinal komple beyaz deri cildinde 150.-YTL 60. SUNGAR TAYLANER, Ýþte Ankara; Ankara Gazeteciler Cemiyeti Kültür Yayýnlarý No: 1, Baylan Matbaasý, Ankara, b.t y., s., 16,5x24. Ankara hakkýnda Türkçe, Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca olmak üzere dört dilde yazýlmýþ bir çeþit gezi rehberi. Kitap, birçok güzel siyah-beyaz fotoðraf içermektedir. 15.-YTL 61. [NURETTEN CAN GÜLEKLÝ], Çev.: Kâmuran Þerif Saru, Ankara Rehberi / The Guide of Ankara; Ankara Kulübü, 1949, s.+haritalar, 13,5x YTL 18

19 62. BESÝM ATALAY, Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme; TDK, Matbaai Ebüzziya, Ýstanbul, 1942, 383 s., 17x25. Yazarýndan Ýshak Refet Iþýkman a imzalý. Tamir görmüþ, yayýncýsýnýn orijinal cildinde 40.-YTL 63. Türk Madencisine Rehber No:1 Türkiye de Bulunan Bazý Minerallerin Renkli Tablolarý; Türkiye Ticaret Odalarý Sanayi Odalarý ve Ticaret Borsalarý Birliði, Maden Yardým Komisyonu, Ankara, 1965, 40 s. renkli tablo+95 s.+1 adet harita, 16,5x23,5. Maden arayýcýlarý ve müteþebbisleri için hazýrlanmýþ olan bu kitap, konusunun önemli bilimsel kaynaklarýndan. No: YTL 64. AHMET MÂLÝK [SAYAR], Madeniyât ve Arzýyât; Türkiye Cumhuriyeti Nafýa Vekaleti Mühendis Mektebi Kütüphanesi, Ýstanbul, Milli Matbaa, 1926, 464 s. + metin içinde kalýn kaðýda basýlý Ýstanbul Boðazý Mýntýkasýnýn Jeoloji Haritasý + kitabýn sonunda katlanýr 66x88 boyutlarýnda, xerox ile tamamlanmýþ Türkiye Madeniyât ve Arziyât Haritasý, 20x28. Madeniyât (Mineraloji) ve Arziyât (Jeoloji) konusunu bilimsel olarak ele alan, Türkiye de ilk yüksek madencilik öðretimini 1924 de baþlatan, Maçka daki Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi nde ders kitabý olarak okutulan, içinde 669 þekil bulanan bu kitap, özellikle Anadolu nun maden yataklarý ve jeolojik yapýsý hakkýnda ayrýntýlý bilgi ve fotoðraflara yer vermektedir. Döneminin Osmanlý bez cildinde 45.-YTL 65. KEMAL LOKMAN, Türkiye Petrol Madenleri; Kitap Yazanlar Kooperatifi, Ankara, 1933, 134 s., 14x20, YTL 19

20 Aptullah Ziya nýn Tarihî Romanlarý 66. APTULLAH ZÝYA [KOZAN- OÐLU], Gültekin / Orhun Barký Kahramaný; Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, Ýstanbul, 1936, 96 s., 20x28. Münif Fehim imzalý orijinal karton kapaðýnda 10.-YTL 67. APTULLAH ZÝYA KOZAN- OÐLU, Büyük Türk Romaný - Kýzýl Tuð; Türkiye Yayýnevi, Beþinci baský, Ýstanbul, 1944, 224 s., 14x21. Büyük Türk Romaný serisinin ilki olan bu kitap Türk neslinin doðuþu ve Türkçülük No: 66 meselesini ele alýyor. Kitap olarak yayýnlanmadan evvel Resimli Mecmua da on yedi sene önce tefrika edilen bu roman üç yabancý dile çevrilmiþtir. Çizgi resimler ihtiva etmektedir. 10.-YTL 68. APTULLAH ZÝYA KOZANOÐLU, Büyük Türk Romaný Lâle Devrinde Patronalýlar; Türkiye Yayýnevi, Ýstanbul, 1943, 232 s., 15x21. Ýlk defa 1930 da Politika da yayýnlanan bu roman, serinin en heyecanlý maceralarla dolu kitaplarýndan Çizgi resimler ihtiva etmektedir. 10.-YTL 69. APTULLAH ZÝYA KOZANOÐLU, Büyük Türk Romaný Atlý Han; Türkiye Yayýnevi, Dördüncü baský, Ýstanbul, 1946, 186 s., 14x21. Tarihte Atilla diye tanýnan Koyunlu Devleti Hakaný nýn Atlý Han denilerek yazýlan bu romaný Türk ün Avrupa daki destanlarýndan birini daha okuyucuyla buluþturuyor. Çizgi resimler ihtiva etmektedir. 10.-YTL 70. APTULLAH ZÝYA KOZANOÐLU, Büyük Türk Romaný Bizans ta Türk Þehzadeleri Savcý Bey; Türkiye Yayýnevi, Ýstanbul, b.t.y., 196 s., 14x21. 20

21 Birinci Murad ýn oðlu Þehzade Savcý Bey in Bizans saraylarýndaki maceralarýný anlatan bu roman çizgi resimlerle süslenmiþtir. 10.-YTL 71. Hasan Hüseyin Korkmazgil in imzalý Kitaplarý a) HÜSEYÝN KORKMAZGÝL, Öhhööö!; Sosyal Adalet Yayýnlarý, Ankara, 1964, 80 s., 14x20. Korkmazgil in çeþitli dergi ve gazetelerde yayýmlanmýþ hikâyelerinden oluþan bu kitap, þairin mizahi yönünü de gözler önüne seriyor. b) HASAN HÜSEYÝN, Temmuz Bildirisi Þiirler; Toplum Yayýnlarý, No: 171/a Ankara, 1965, 64 s., 14x20. Ýç desenlerini Balaban ve Abidin Dino yapmýþtýr. c) HASAN HÜSEYÝN, Kýzýlýrmak; Bizim Yayýnlar, Baþnur Matbaasý, Ankara, 1966, 63 s., 14x20. Ýlk baský. d) HASAN HÜSEYÝN, Kýzýlýrmak; Tisa Matbaacýlýk, Ankara, 1970, 87 s., 14x20. Ýkinci baský. e) [HASAN HÜSEYÝN] KORKMAZGÝL, Made In Turkey; Tek Yayýnlarý, Tisa Matbaacýlýk, Ankara, 1970, 230 s., 12x20. Mizahi öyküler. f) HASAN HÜSEYÝN, Kýzýlkuðu (Þiirin Uyanýþý); Doðan Yayýnlarý, Ankara, 1971, 84+4 s., 12x19,5 Kýzýlýrmak þiirlerinden sonra yayýmlanan bu kitap, ayný zamanda TRT 1970 Þiir Ödülü nü almýþtýr. g) HASAN HÜSEYÝN, Kavel; Ýþ Matbaacýlýk ve Ticaret, 3. baský, Ankara, 1972, 80 s., 13x18. Þairin yayýmlanmýþ ilk þiir kitabý olan Kavel, adýný 1963 teki Kavel Grevi nden almýþtýr. h) HASAN HÜSEYÝN, Aðlasun Ayþafaðý; Doðan Yayýnevi, Ankara, 1972, 211 s., 12x19,5. Þairin Kýzýlýrmak yapýtý gibi bu eseri de tek bir bütün þiirden oluþmaktadýr. i) HASAN HÜSEYÝN, Temmuz Bildirisi; Bilgi Yayýnevi, Ankara, 1974, 98+6 s., 10x19. ikinci baský. j) HASAN HÜSEYÝN, Kelepçemin Karasýnda Bir Ak Güvercin; Bilgi Yayýnevi, Ankara, 1974, s., 11x19. 21

22 Þair Hasan Hüseyin in belli baþlý bu bütün kitaplarý, çoðu uzun ve þairane ithaflarla yakýn bir arkadaþýna imzalýdýr. 10 kitap, hepsi orijinal karton kapaklarýnda 90.-YTL Can Yücel den imzalý yazma 72. CAN YÜCEL, Yazma; Ýstanbul, 1950, 48 s., 16x23. Kitap, Can Baba dan hem imzalý hem de kendi el yazýsý ile -belki de hiç yayýnlanmamýþ- iki þiirini havidir. Orijinal þömizli karton kapaðýnda 30.-YTL 73. BEDRÝ RAHMÝ EYUBOÐLU, Kara Dut; Þiirler ve 24 Resim, , Ýstanbul, 1948, s., 14,5x20, YTL 74. BEDRÝ RAHMÝ EYUBOÐLU, Tuz; Ýstanbul, 1952, 48 s., Bedri Rahmi nin resimleriyle, 12x17. Yazarýndan imzalý. 10.-YTL No: 74 Yüksek Ziraat Enstitüsü Yayýnlarýndan 75. MÝTHATALÝ TOLUNAY(Doçent Dr.), Ýnsanlara En Yakýn Zararlý Hayvanlar; Ders Kitabý Sayý:8, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1940, 112 s., 17x25. Ýnsanlarla iç içe yaþayan ve günlük hayatta bazen farkýna bile varamadýðýmýz, bize yakýn zararlý hayvanlara ait detaylý bilgi ve fotoðraflarý bu kitapta bulabilirsiniz. 15.-YTL 76. R: BERNHARD (Prof.), Çev.: Nihad Basri Somel, Türkiye Ormancýlýðýnýn Mevzuatý, Tarihi ve Vazifeleri; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1935, x+178 s. (Türkçe kýsým)+xii+198 s. (Almanca kýsým)+50 s. siyah-beyaz resim+7 harita,17x24,5. 22

23 Türkiye de tarým ve ormancýlýk üzerine yapýlmýþ çok geniþ kapsamlý bir araþtýrma kitabý. Ýçerdiði haritalar açýsýndan da önemli bir eser. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 35.- YTL 77. ERWIN SCHMITSCHEK (Prof. Dr. Ing.), Türkiye de Orman Korumasý ve Orman Entomolojisi Hakkýnda Görüþler Ayancik-Gök Irmak-Gökçeaðaç-Kastamoni-Küre- Dadai-Ilgaz Daðý-Çankiri-Ankara; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1937, 49 s. (Türkçe kýsým)+46 s. (Almanca kýsým)+40 adet siyah-beyaz þekil, 17x24,5. Önem arzeden orman korunmasý hakkýnda görüþlere yer veren bu kitap ayný zamanda ormanda yaþayan böcekleri de yakýn takibe alýyor. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL No: ALÝ KEMAL YÝÐÝTOÐLU (Dr. Ýng. habil.), Türkiye Ýktisadiyatýnda Ormancýlýðýn Yeri ve Ehemmiyeti; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1941, vii+250 s.+1 harita, 18x25. Bu kitapla Türk ekonomisinde göz ardý edilmiþ ormancýlýk yeniden ele alýnýyor. Kitabýn son yedi sayfasý Almancadýr. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL 79. ASAF IRMAK, Belgrat Ormaný Toprak Münasebetleri; Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1940, 52 s s. Fotoðraf+55 s. Almanca çeviri, 17x23,5. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL 80. FÝKRET VURAL, Belgrad Ormanýnda Meþenin Silvikültürce Tabi Olacaðý Muamele, Ekolojik Esaslar ve Teknik Teklifler; Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1940, Türkçe: VIII+144-Almanca: VI+92 s., 17x23,5. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 25.-YTL 23

24 81. NAÝL ORAMAN (Dr.), Ankara Vilâyeti Baðcýlýðý ve Ankara da Yetiþen Baþlýca Üzüm Çeþitlerinin Ampelografisi; Sayý: 61, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1937, 206 s.+siyah-beyaz resimler ve çizimler, 17,5x25. Ankara da üzüm yetiþtirebilmenin jeolojik, klimatolojik þartlarýný ve birçok üzüm çeþidini bu kitapta bulabilir, konuyu bilimsel açýdan daha yakýn takibe alabilirsiniz. Sayfalarý açýlmamýþ, orijinal bez cildinde 25.-YTL 82. SADRÝ ARAN, Evedik Köyü / Bir Köy Monografisi; Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1938, VII+159 s.+34 ek harita, çizelge vb., 17,5x24,5. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 20.-YTL 83. BURHANETTÝN ÖKTEM (Dr. Med. Vet.), Türkiye de Nalbantlýk; Sayý: 68, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1939, 72 s. (Türkçe kýsým)+58 s. (Almanca kýsým)+15 s. þekil, 18x25. Kapaðý yüzüne vurulmuþ döneminin bez cildinde 20.-YTL 84. UBEYDULLAH ESAD (Tab ý ve Nâþiri), Haftalýk Harb Panoramasý / Panorama de Guerre; Numero:1-2 [Bu kadar çýkmýþtýr], Resimli Kitab ýn Ýlavesi, Harekat-ý Askeriye ve Vak a-i Harbiyeye Aid Hususi Fotoðraflarý Ýhtiva Eder, Resimli Kitap Matbaasý, Ýstanbul, 1328 [1912], 16'þar s., 28x19. No: 83 Balkan savaþýna dair birbirinden ilginç ve önemli fotoðraflar bir arada. Türkçe - Fransýzca - Arapça., iki albüm 60.-YTL 85. Balkan Muhaberatý Tesaviri; Panorama 1, Avrupa-i Osmanî Bulgaristan, Sýrbistan, Karadað, Yunanistan, Album de la guerre Balkanique, Turquie, Bulgarie, Serbie, Grece et Montenegro, Kütübhane-i Ýslam ve Askeri, Ýbrahim Hilmi, Librairie Militaire I. Hilmi, Ýstanbul, 1325 / 1909, 12 s., 25x37. Kapaðý yüzüne vurulmuþ bez cildinde 30.-YTL 24

KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre)

KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre) KÝTAP ADI DÝZÝNÝ (Lot numarasýna göre) Abdülhâmid ve Þarlok Holmes 147 Adana Borsasýnýn Kitabý 1955 1956 231 Aforizma, Dr. Âkil Muhtar Özden Vecîzeleri 183 Afyon/Yurdumuza Has Cevher-Mahsülümüzü Kurtarma

Detaylı

219. SADIK ATAK (Em. Kur. Alb.), Bir Komutan dan Anýlar Orgeneral Yakup Þevki Sübaþý; Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1977, 27 s., 14x19,5.

219. SADIK ATAK (Em. Kur. Alb.), Bir Komutan dan Anýlar Orgeneral Yakup Þevki Sübaþý; Ayyýldýz Matbaasý, Ankara, 1977, 27 s., 14x19,5. 218. ÝFFET HALÝM, Yeni Türkiye de Kadýn; Hakimiyeti Milliye Matbaasý, Ankara, 1933, 60 s., 14x20. Yazar, kitabýnda kadýnýn Türkiye deki yerini, Yeni Türkiye de Kadýn, Bir Hak Üzerinde Düþünceler ve Kadýn

Detaylı

YAZILI KÜLTÜRDEN DÝJÝTAL KÜLTÜRE KIRKPINAR

YAZILI KÜLTÜRDEN DÝJÝTAL KÜLTÜRE KIRKPINAR Ender BÝLAR YAZILI KÜLTÜRDEN DÝJÝTAL KÜLTÜRE KIRKPINAR EDÝRNE-2005 Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi Yayýnlarý No:40 Yazýlý kültürden dijital kültüre kýrkpýnar / Bilar, Ender.- Edirne:Türk Kütüphaneciler

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

ESKİ KİTAP MEZADI. antika ve nadir kitaplar, dergi koleksiyonları, ünik eserler. Münâdi: Etem Çoşkun. 30 Mayıs 2010 Pazar Saat: 14.

ESKİ KİTAP MEZADI. antika ve nadir kitaplar, dergi koleksiyonları, ünik eserler. Münâdi: Etem Çoşkun. 30 Mayıs 2010 Pazar Saat: 14. ESKİ KİTAP MEZADI antika ve nadir kitaplar, dergi koleksiyonları, ünik eserler Münâdi: Etem Çoşkun 30 Mayıs 2010 Pazar Saat: 14.ºº Askeri Müze Kültür Sitesi Kocatepe Salonu Harbiye İstanbul Sahaflar Birliği

Detaylı

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I K U Þ A D A S I ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ ONUR KONUKLARI Prof. Dr. Bedia AKARSU, Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM Y. Bekir YURDAKUL KATILANLAR Zeliha AKÇAGÜNER, Zeynep ALÝYE, Erdal ATICI,

Detaylı

BABAM Muammer Þahin Ýstanbul Aðustos 2004 Vaizoðullarý Þirketler Grubu Unkapaný ÝMÇ 5. Blok. No: 5611 K. 2 Unkapaný-Ýstanbul Tel: 0212 519 00 64 Faks: 0212 519 00 38 Annemin ve babamýn aziz ruhlarýna...

Detaylı

ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER

ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER Mart 2009 Yýl: 4 Sayý: 46 ÞEHÝTLER ÖLMEZ AKÝF Ý YENÝDEN ANLAMAK ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER MODERN ÇAÐDA KADININ YERÝ baþyazý Deðerli Okuyucularýmýz! Dergimizin 46 ncý sayýsýnda sizlere

Detaylı

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi. Ýsmail Canaydýn (solda) görevine baþladý. Osmanlý Ocaklarý Çorum da teþkilatlanýyor Osmanlý kültürünü yaþamak ve yaþatmak amacýyla kurulan Osmanlý Ocaklarý, Çorum da teþkilatlanma çalýþmasý baþlattý. Çorum

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Turizme ivme kazandýracak hamle

Turizme ivme kazandýracak hamle Ýktidar partisi demokrasicilik oyunu' oynarsa MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP de Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi beklenen hareketlilik devam ediyor. Aday sýralamasýnda 7

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 4 Sayý: 16 Ocak-Mart 2010-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Müftülüðü. tarafýndan ödüllendirildi. * HABERÝ 11 DE. Recep Tayyip Erdoðan

Müftülüðü. tarafýndan ödüllendirildi. * HABERÝ 11 DE. Recep Tayyip Erdoðan Gel Bu Yaz Kur'an ý Gönlüne Yaz orum Müftülüðü tarafýndan Yaz Kur'an kurslarý için Merkez Ýmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii, Buhara Tevhit Camii ve Fatih Sultan Mehmet Camii nde açýlýþlar yapýldý. orum

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

* HABERÝ 11 DE. Rantla iþim olmaz * HABERÝ 11 DE. Sedat Canbolat

* HABERÝ 11 DE. Rantla iþim olmaz * HABERÝ 11 DE. Sedat Canbolat Tavukluk sakinlerini rahatlatan açýklama Baðlara dokunulmayacak, dere boyundaki kirlilik kalkacak * HABERÝ 11 DE CHP li aðlar ýn imar deðiþiklikleri ile ilgili eleþtirilerine cevap veren Külcü: Rantla

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

KÜTAHYA ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ www.kaol43.com Yýl : 2012 Sayý : 11 ÝÇÝNDEKÝLER 2 Atatürk'ün Öðretmenlere Hitabý 3 Sunuþ - Nihat Çelikten 4 Model Okul Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi - Ali Osman Acar

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı