Domuz Gribine dikkat!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Domuz Gribine dikkat!"

Transkript

1 Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý binasý yarýn açýlýyor Yaklaþýk 2 Bin metrekare alan içerisinde Ülkü evlerinden, kütüphane ücretsiz dersane sýnýflarýna, Mescit ve satranç gibi sosyal birimlerine kadar bölümlerden oluþan ve benzerleri Türkiye genelinde sadece bir kaç Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal yerde bulunan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl baþkanlýðý yarýn saat da Ülkü Ocaklarý Genel baþkaný Olcay Kýlavuz'un ve üst düzey yöneticilerin katýlýmý ile açýlýþý gerçekleþtirilecek. SAYFA 11 DE Halit Kýlýç Bir ÝNSAN ý kaybettik 11 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Bir süre önce rahatsýzlanarak Çorum Hitit üniversitesi eðitim ve araþtýrma hastanesinde tedavi gören daha sonra Ankara' Gata da tedavi gören Halit Kýlýç sabah saatlerinde hayatýný kaybetti. SAYFA 12 DE Domuz Gribine dikkat! 90 milyon liralýk projede kamulaþtýrma izni Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun talimatlarýyla Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým iþinin kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanýyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre... SAYFA 3 TE Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu daha önce 'Domuz Grip Salgýný' yok açýklamasýnda bulunurken, Çorum Hasanpaþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesinde vefat eden hasta ile birlikte 2'si Çorum'da olmak üzere Türkiye genelinde Domuz Gribinden ölenlerin sayýsý toplamda 40'ý aþmýþ durumda. Doktorlar Grip virüslerinin insandan insana öksürük ve hapþýrma yoluyla bulaþtýðýný en çok bu ortamlara dikkat edilmesi gerektiðini vurgulayarak, "Grip virüsü bulaþan bir yere dokunulduktan sonra, eller aðýz ya da buruna götürüldüðünde de hastalýk bulaþabilir. SAYFA 7 DE Osmancýk ÝHL'nin yer teslimi yapýldý Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý 25. Dönem Milletvekili adayý Dr. Cahit Baðcý, memleketi Osmancýk'ta inþaat edilecek olan Ýmam Hatip Lisesi'nin yer teslim törenine katýldý. Milletvekili Baðcý'nýn basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre... SAYFA 7 DE Don riskine dikkat! Kadýn çiftçiler artýk sertifikalý Türk Polis Teþkilatýnda 170.yýl coþkusu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün pazar sabah saatlerine kadar... SAYFA 6 DA "Çocuklarla saðlýklý iletiþim kurmak etkili cümlelerde gizlidir" Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Atatürk Anýtýnda kutlama programý yapýldý. Program kapsamýnda ilk olarak Anýta çelenk sundu. SAYFA 9 DA Þemsi Bayraktar Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan "Kadýn Çiftçi Eðitimi" iþbirliði protokolü kapsamýnda Düvenci Beldesi ile Ovasaray köyünde açýlan kursa katýlan 58 kadýn sertifikasýný aldý. SAYFA 10 DA AK Parti Çorum teþkilatý seçim çalýþmalarýna hazýr DA DA DE "Bölgemizde kayýt dýþý istihdam Türkiye ortalamasýnýn üzerinde" CHP Milletvekili adaylarý kadýn kollarýyla buluþtu Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen ve Dodurga Belediyesinin katkýlarýyla, Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde yapýlan "Aile Eðitimleri" devam ediyor. Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nden Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci'nin konuþmacý olarak katýldýðý eðitimde "Ebeveyn Çocuk Ýliþkileri ve Ailede Problem Çözme Yaklaþýmlarý" konusu ele alýndý. SAYFA 3 TE

2 2 AJANDA Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : 04:31 06:02 12:48 16:26 19:23 20:46 Anne öldü mü çocuk Bahçenin en yalnýz köþesinde Elinde siyah bir çubuk Aðzýnda küçük bir leke Çocuk öldü mü güneþ Simsiyah görünüyor gözüne Elinde bir ip nereye Bilmez baðlayacaðýný anne Kaçar herkesten Durmaz bir yerde Anne ölünce çocuk Çocuk ölünce anne Osmanlý Meclîs-i Mebûsaný'nýn daðýtýlmasý (1920) Þanlýurfa'nýn kurtuluþu (1920) Gültekin Samanoðlu'nun vefâtý (2003) Kalbinden Muhammed Aleyhisselâma inanan kimseye Müslüman denir. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ANNELER VE ÇOCUKLAR Sezai KARAKOÇ Polisten sürücülere Leblebi ikramý 10 Nisan Polis Günü dolayýsýyla Sungurlu Bölge Trafik ve Denetleme Ýstasyon Amirliði sürücülere leblebi ikram etti. Sungurlu Bölge Trafik ve Denetleme Ýstasyon Amirliði önünde durdurulan araçlarýn þoförlerine "Çorum Leblebisi" ve trafik kurallarý ile ilgili tanýtýcý broþür verildi. Ýstasyon Amir Vekili Baþ Polis Orhan Mercan yaptýðý açýklamada, "Teþkilatýmýzýn 170. kuruluþ yýl dönümü kutlamalarý çerçevesince Bölge Trafik ve Denetleme Ýstasyon Amirliði olarak Çorum ve Sungurlu'nun tanýtýmýna katkýda bulunmak için sürücülere leblebi ikramýnda bulunduk. Ayrýca sürücülere trafik kurallarý ile ilgili tanýtýcý broþür verdik. Bu özel günde tüm sürücülere kazasýz bir yolculuk diliyoruz" dedi. Leblebi ikramýnda bulunulan sürücüler uygulamadan memnun olduklarýný belirterek Polislerin gününü kutladýlar. Sungurlugündem Tar-Gel eylemine Çorum'dan katýlým Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr HAVA DURUMU Ýrtibat: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6293 2,6298 EUR 2,7827 2,7835 STERLiN 3,8429 3,8463 2,1847 2, JPY YENi Tar-Gel Projesi kapsamýnda Türkiye'nin dört bir yanýnda görev yapan mühendisler ve veteriner hekimler yetkili sendika Toç Bir-Sen'in Bakanlýk önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda Tar-Gel'in Projesinin bitmesini istediler. Basýn açýklamasýna Çorum'dan da katýlým oldu. Yüzlerce mühendisi ve veteriner hekimi Ankara'da buluþturan eylemde basýn açýklamasý yapan Genel Baþkan Günay Kaya, Tar-Gel Projesi'nin artýk kanayan bir yara haline geldiðini, proje kapsamýnda görev yapan çalýþanlara uygulanan haksýz ve adaletsiz uygulamanýn ise bir an önce bitirilmesi çaðrýsýnda bulundu. Basýn açýklamasýna Çorum'dan Toç Bir Sen Þube Baþkaný Arzu Özkader, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda Veteriner Hekim ve Mühendis katýldý. Haber Servisi Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL: BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: DAMLA ECZANESÝ TEL: GÖKMEN ECZANESÝ TEL: Rýfat Patýr'dan öðrencilerle söyleþi Yýl: 11 Sayý: NÝSAN CUMARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Doktor Rýfat Patýr'ýn yazýhanesinde öðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla söyleþi yapýldý. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübüyle Gezi ve Ýnceleme Kulübünün ortaklaþa düzenlediðe etkinliðe okul müdür yardýmcýlarýndan Erdinç Altun, öðretmenlerden Gülay Durukan Zarkin, Demet Armutçu, Arap Çataroðlu ve öðrenciler katýldý. Söyleþiye Çorumlu yazarlardan Fatma Nilüfer Yalçýnkaya, Muzaffer Gündoðar, Bahri Güven'de katýldýlar. Okul kütüphanesine 54 kitap baðýþlayan yazarlar kitaplarýný da imzaladýlar. YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin kýzý 1951 Çorum Doðumlu Tüler Çelik ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 "Çocuklarla saðlýklý iletiþim kurmak etkili cümlelerde gizlidir" 90 milyon liralýk projede kamulaþtýrma izni Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun talimatlarýyla Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým iþinin kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanýyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým projesinin kamulaþtýrma iþlemlerinin yapýlabilmesi amacýyla gerekli kamu yararý kararý için düzenlenen olur, Orman ve Su Ýþleri Polis Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Cumhuriyet Ortaokulu öðrencileri ve idarecileri Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret ettiler. Ziyarette 6. sýnýf öðrencisi Ýbrahim Piþkin günün anýsýna Emniyet Müdürlüðü makamýna temsili olarak oturdu. Ziyarette 6. sýnýf öðrencisi Ýbrahim Piþkin'e makamýný devreden Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, gelecek nesillerin gençler ile þekilleneceðini söyledi. Ýl Emniyet Müdürü maka- Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu tarafýndan imzalandý. Yaklaþýk 90 milyon TL'ye mal edilecek Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým tesisi tamamlandýðýnda Osmancýk Ýlçesi taþkýnlardan korunacak. "Gazi ve Ýnönü Caddelerinde tedbirleri artýrýn" mýna bir süreliðine geçen Ýbrahim Piþkin, Çocuk Þube Müdüründen çocuklar ve gençler ile ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýktan sonra telsiz anonsu ile Asayiþ Þube Müdürü ve Trafik Þube Müdürlerine gerekli talimatlar verdi. Özellikle okul çevrelerindeki asayiþ tedbirlerinin artýrýlmasýný isteyen Piþkin, Gazi ve Ýnönü Caddelerindeki trafik tedbirlerinin de aralýksýz olarak devam ettirilmesini istedi. Ziyarete Okul Müdürü Aziz Uslu ve Okul Müdür Yardýmcýsý Pýnar Türkmen'de katýldý. Haber Servisi Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen ve Dodurga Belediyesinin katkýlarýyla, Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde yapýlan "Aile Eðitimleri" devam ediyor. Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nden Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci'nin konuþmacý olarak katýldýðý eðitimde "Ebeveyn Çocuk Ýliþkileri ve Ailede Problem Çözme Yaklaþýmlarý" konusu ele alýndý. Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci yaptýðý konuþmada, saðlýklý bir aile içerisinde büyüyen çocuklarýn daha öz güvenli ve baþarýlý bireyler olarak yaþamlarýný sürdürdüðünü ilde getirerek, ebeveynlerin yanlýþ davranýþlarýnýn çocuklarý hayatta baþarýsýzlýða ittiðini, çocuklarýn göstereceði baþarýnýn temellerinin ilk olarak aile ortamýnda atýldýðýný belirtti. Çocuklarýn hayatta daha baþarýlý olmasý için ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkýnda bilgi veren Deðirmenci, "Çocuklarýnýzý kendi zamanýnýzýn âdetlerine göre eðitmekte ýsrarcý olmayýn; çünkü onlar sizin zamanýnýzdan baþka bir zaman için yaratýlmýþlardýr... Bu nedenle alýþýlagelmiþ ebeveyn tutumlarýndan vazgeçilerek, hoþgörülü, destekleyici ve sýnýrlarý belli tutumlar geliþtirmek gereklidir. Yaygýn ebeveyn tutumlarý, otoriter-katý kuralcý, ilgisiz ve kayýtsýz, aþýrý koruyucu, tutarsýzlýk kavramlarý ile öne çýkmaktadýr. Otoriter-katý kuralcý ebeveyn tutumunda, çocuk her kurala uymaya zorlanmakta, katý ve sert bir disipline tabi tutulmakta, çocuðun her iþine karýþýlan bir yaklaþým izlenmektedir. Kýsa vadede karlý gibi görünse de, çocuk güvensiz, sessiz, uslu ve sakin görünür; küskün, silik, çekingen ve kolay etkilenir, çabuk aðlar. Zamanla isyankar, inatçý, huysuz, arkadaþlarý ile uyumsuz, hýrçýn ve kindar özellikler yüklenir. Ýlgisiz ve kayýtsýz ebeveyn tutumlarý aþýrý rahatlýk ve rol-model uyumsuzluðuna Kürþat Deðirmenci neden olur; bencil, þýmarýk, alýþýlmadýk davranýþlar sergileyen ve madde kullanýmýna yatkýn çocuklarýn varlýðýný tetikler. Aþýrý koruyucu ebeveyn tutumlarýnda, fazlaca özen ve kontrol, çocuðun iþlerinin yapýlmasý, yüksek koruma içgüdüsü gibi özelliler öne çýkar; aþýrý duygusal, baðýmlý çocuk davranýþlarý ile sonuçlanýr. Tutarsýz ebeveyn tutumlarý, genç annebabalarda sýk gözlenir. Eþler arasýndaki farklýlýk temelli davranýþlar; çocuklarda, dikkatsizlik ve odaklanamama, yalan söyleme, izinsiz ve gizli hareket etme, kiþilik bozukluklarý gibi sonuçlar doðurur. Hoþgörülü, destekleyici, sýnýrlarý belli ebeveyn, sýcak bir aile ortamýnda, evlatlarý ile vakit geçirmekten hoþlanan, istek ve ihtiyaçlara duyarlý, çocuklarýn fikirlerini dikkate alan, sorunlarýný ciddiye alýp yakýndan ilgili þefkatli anne baba vardýr. Çocuklarýnýza saygýlý davranýn, onlarla alay etmeyin, onlara hakaret etmeyin, aptal ve cahil gibi lakaplarla onlarý çaðýrmayýn. Eleþtiri ve küçük düþürmek, etiketlemek, kinaye, emir, tehdit, nasihat, önemsememek gibi kavramlar ebeveyn-çocuk arasýndaki önemli iletiþim engelleridir. Saðlýklý iletiþim yollarý, yetiþkin insanlarýn iletiþim modeli, gerçekte söylenmek isteneni söyleme becerisi, his/duygu paylaþýmý, net objektif olma, lafý uzatmama, genelleme yapýlmama kavramlarý ile yakýndan iliþkilidir. Çocukla saðlýklý iliþkiler kurmak etkili cümlelerde gizlidir." Seminer sonunda ise günün anýsýna Dodurga Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal tarafýndan, Kürþat Deðirmenci'ye plaket takdim edildi. Haber Servisi Özcan'dan, Polis Günü mesajý Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Günü ve 10 Nisan Polis Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý yýldýr her türlü zorluða ve olumsuzluða göðüs gererek Türk halkýnýn can ve mal güvenliðinin teminatý olan Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ yýlýný ve fedakârca görev yapan tüm Polislerin gününü kutlayan MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, mesajýnda þunlarý kaydetti: "Güçlü Emniyet Teþkilatýmýz, toplumun güvenliðini saðlama ve bireylerin topluma faydalý olmasý yönünde yaptýðý çalýþmalarýn yaný sýra, hazýrladýðý destek projeleriyle de görevini her zaman fedakârca yerine getirmiþtir ve getirmektedir. Emniyet Teþkilatýmýz, gerektiðinde canlarýný ortaya koyarak vatana, millete hizmette asli görevlerini ifa etmesiyle toplumun güvenini ve takdirini kazanmýþtýr. Milletimizin can ve mal güvenliðini koruyan, huzurunu temin eden ve muhafazasýný saðlayan baþarýlý çalýþmalarýyla halkýmýzýn her zaman sevgi ve takdirini kazanan Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. Kuruluþ Günü'nü kutlarken, þehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, görevi baþýndakilere baþarýlar dilerim." "Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn Kazanýmý Projesi" hayata geçiyor "Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn Kazanýmý Projesi"nin yönetici eðitimi yapýldý. Atatürk Anadolu Lisesi Konferans Salonunda ilk, orta ve lise müdürlerine "Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn Kazanýmý" projesi kapsamýnda seminer verildi. Seminere Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Sinan Güngör, Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Cabbolat katýldý.konu ile ilgili bilgi veren Þube Müdürü Sinan Güngör Ülkemizde Milli Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Kýzýlayý'nýn birlikte yürüttüðü AB Türkiye Ortak Projesinin amacýnýn Türkiye'nin ihtiyaç duyduðu kan ve kan ürünlerinin karþýlanmasý amacýyla farkýndalýk oluþturmak olduðunu kaydetti. Güngör, seminerde Çorum'da orta ve uzun vadede yapýlacak çalýþmalar ve eðitim yýlýnda Çorum'da seçilen 4 pilot okulda yapýlacak etkinliklerin paylaþýldýðýný söyledi.

4 4 Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Polis Haftasý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Kamu düzeninin ve güvenliðinin saðlanmasý, suçlarýn önlenmesi ve en önemlisi halkýmýzýn can ve mal güvenliðini muhafaza etmek amacýyla, her türlü fedakârlýðý yapan Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. kuruluþ yýl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasýný kutlamaktayýz. Mevcut yasalarýn verdiði yetkiler ve halkýmýzýn desteði, emniyet teþkilatýmýzýn baþarýlý bir þekilde görev yapmalarýnda en önemli etkendir. Emniyet teþkilatýmýz eðitime verdiði önem ve sahip olduðu teknik altyapýyla Dünyanýn en önemli güvenlik teþkilatlarýndan biri olmuþtur" diyerek baþlayan Bekir Çetin, "1845 yýlýnda kurulan emniyet teþkilatýmýz dürüstlüðü ve adaleti amaç edinerek hukukun üstünlüðüne dayanan hizmetleri takdire þayandýr. Çorum Emniyet Müdürlüðümüz Esnaf garanti fonu kurulmalý Esnafýn dükkânýný kapattýktan sonra nafýn ödeyeceði yüzde 2'lik uzun süre geçim sýkýntý çektiðine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfedediðinde bu fon kýsa zamanda prime, devlet katkýsý da eklenrasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken yazýlý açýklamasýnda, "Sigortalý güçlü bir fon olacaktýr. Belirli Ýþsizlik Sigortasý Fonu gibi çalýþanlar iþten atýldýðý zaman Ýþsizlik Sigortasý Fonundan 10 aya kadar ödenek alýyor esnaf, dükkânýný kapatmak sürelerde fona ödeme yapan ve geçimlerine katký saðlýyor. Ancak, bu ülkenin istihdamýna katký saðlayan, vergi ve- geri ödeme ile zorunlu ihtiyaçlarýný en azýn- zorunda kaldýðýnda alacaðý ren esnaf dükkâný kapanýnca açýkta kalýyor. dan bir süre karþýlayabilecektir. Adýna "Esnaf Garanti Fonu" dediðimiz fonun çalýþ- Sosyal Güvenlik Kurumu tüm kesimleri bir þemsiye altýnda toplayarak eþitlik saðlamak malarýna baþladýk, yeni yasama döneminde için kuruldu" dedi. bu fonun hayata geçirilmesi esnaf için büyük yarar saðlayacaktýr" diye konuþtu. Esnafýnda týpký iþçiler gibi, dükkânýný kapattýktan sonra toparlanana kadar geçimini "ÝÞÇÝNÝN, ÝÞSÝZLÝK saðlayacak bir fona ihtiyacý olduðunun altýný SÝGORTASI FONU VAR" çizen Palandöken, "Sosyal devletin bir gereði olarak Esnaf Garanti Fonu kurulmalý. Esðýmýzda iþsiz kalan sigortalýya aylýk 2014 yýlý iþsizlik fonu ödemelerine baktý- ortalama 535 TL ödeme yapýldýðýný açýklayan Palandöken, "Bu tür fonlar insanlarý zor gününde desteklemek için kurulmaktadýr. Sigortalý çalýþan Ýþsizlik Fonundan nasýl yararlanýyorsa Bað-Kurlu esnafta zor gününde bir fonu olsun istiyor. Geçen sene ortalama iþsiz sigortalýya ayda 535 TL ödeme yapýlmýþ, bu tutar neredeyse Bað-Kurlu emekliye ödenen emekli aylýðý tutarý kadardýr. Böyle bir gelir, insanýn zor gününde zaruri ihtiyaçlarýný karþýlar" þeklinde konuþtu. Polis eþlerinden huzur evi ziyaretleri Polis Eþleri Kaynaþtýrma Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Nadide Tarancý ile üyeler Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleþtirdiler. Polis Eþleri Kaynaþtýrma Derneði "Emniyet teþkilatýmýz Dünyanýn en önemli güvenlik teþkilatlarýndan biri oldu" Altýnlarýný Yapý Kredi'ye getiren banka müþterileri, her çeþit hurda altýnlarýný bozdurmadan deðerlendirebiliyor. Altýnlarýn çalýnma ve kaybolma riskinin ortadan kalkmasýnýn yaný sýra alým-satým iþlemi olmadýðý için kur kaybýna de, her türlü güvenlik sorununu engelleyici çalýþmalarý ve sosyal sorumluluk projeleriyle Çorum'daki vatandaþlarýmýzýn yanýnda olmaya özen göstermektedir" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak polislerin sorunlarýnýn çözümünde, sosyal haklarýnýn iyileþtirilmesinde bütün çabalarý göstereceklerine ve bundan sonra da her zaman polislerin yanýnda olacaklarýna söz veren Çetin, "Yaptýklarý baþarýlý çalýþmalar sonucunda, Çorum'un Ülkemizin en huzurlu illerinden biri olmasýnda emeði geçen tüm emniyet mensuplarýmýzýn 10 Nisan Polis Haftasý'ný kutluyor; görevi baþýnda þehit düþen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anýyor, Görevleri baþýnda olan emniyet mensuplarýmýza ve ailelerine de saðlýk, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandý. sýrasýyla Kamile Hacý Akdað Huzurevi, Atýl Uzelgün Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaþam Bakým ve Rehberlik Aile Danýþma Merkezini ziyaret ederek bu kurumlarýn sakinleri ile sohbet ettiler. Haber Servisi Ýsmail Kakaç'ta "Ev Kazalarý ve Korunma" konferansý Ýsmail Kakaç Ýlkokulunda velilerine "Ev Kazalarý ve Korunma" konulu konferans verildi.okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen programa konuþmacý olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý katýldý.ýlginin yüksek olduðu konferansta konuþan Mahir Odabaþý, "Ev kazalarý ihmale gelmez. Fýrtýna önlenemez ama çatýlar saðlam yapýlabilir. Çatýlardaki ve apartmanýn çevresindeki sonradan ilave edilen anten, tabelalar, klimalar, güneþ enerjileri vb. mutlaka periyodik kontrolden geçmeli" dedi. Haber Servisi Yapý Kredi Altýn Günleri Çorum'da uðramadan deðerleniyor, istendiði zaman nakde çevrilebiliyor. Yapý Kredi'nin müþterilerine özel olarak hazýrladýðý Altýn Mevduat Hesabý kapsamýnda düzenlenen Altýn Günleri 2015 yýlýnda da Türkiye'nin dört bir yanýnda devam ediyor. Konu hakkýnda Yapý Kredi'den yapýlan açýlamaya göre Nisan tarihlerinde Çorum'da Yapý Kredi Çorum Þubesi'nde gerçekleþecek etkinliðe kýymetli metallerin üretimi ve alým-satýmýný yapan Nadir Metal Rafineri'nin eksperleri katýlýyor. Eksperler, çeyrek, yarým ve/veya cumhuriyet altýný, bilezik, yüzük, kolye gibi ziynet eþyalarýný getiren banka müþterilerinin altýnlarýný deðerlendirecek. Þubelere getirilen altýnlarýn 24 ayar karþýlýðý saf altýn miktarý Nadir Metal eksperleri tarafýndan hesaplanarak tutanaða yazýlýyor. Yapý Kredi de altýnlarýn deðerini miligram olarak müþterinin altýn hesabýna yatýrýyor. Müþteri, fikrini deðiþtirirse ayný gün içerisinde saat 16.00'a kadar altýnlarýný geri alabiliyor. Altýnlarýn altýn olarak geri çekilmesi durumunda bu iþlem sadece 1 kg ve katlarý þeklinde yapýlabiliyor. Yapý Kredi'nin bu etkinliði sayesinde banka müþterileri altýnlarýný bozdurmadan hesaplarýnda deðerlendirebiliyor. Bu sayede altýnlar zarara uðramadýðý gibi çalýnma veya kaybolma riskleri de ortadan kalkýyor. Ýstendiði zaman nakde çevrilebilen altýnlar, alým-satým iþlemi olmadýðý için kur kaybýna uðramýyor. Yapý Kredi Altýn Hesaplarýna banka þubelerinin yaný sýra 7 gün 24 saat Ýnternet Þubesi, Telefon Bankacýlýðý, Mobil Þube ve ATM'lerden de ulaþýlabiliyor. Altýnlarýn TL'ye kadarý mevduat güvencesi altýna alýnýyor. "11 NÝSAN PARKÝNSON HASTALIÐI GÜNÜ" PARKÝNSON HASTALIÐI NASIL ORTAYA ÇIKAR? Parkinson Hastalýðýnda, beyinde önemli bir kimyasal madde olan "Dopamin" üretimi durur. Bu kimyasal madde vücudun hareket etmesine yardýmcý olur. Parkinson, yavaþ ve sinsi seyreden bir hastalýktýr. Hastalýk on yýl gibi bir süre boyunca sürekli ilerler. Baþlangýcýnda tek taraflý belirtiler görülürken daha sonra bu bütün vücuda yayýlýr. Belirtilerin þiddeti her hastada farklýdýr. Hastalýk genelde 40 yaþýndan sonra görülür ve erkeklerde görülme sýklýðý biraz daha fazladýr. Genetik yatkýnlýk ve çevresel faktörlerin birlikte bu hastalýkta rol oynadýðý düþünülmektedir. Ayrýca bulaþýcý bir hastalýk da deðildir. Bazen "Parkinson Hastalýðý" tanýsý koymak zor olabilir. HASTALIÐIN BELÝRTÝLERÝ: Tek belirti tek baþýna Parkinson hastalýðýný iþaret etmez. Birden fazla belirti varsa bir hekime baþvurmanýz gerekir. 1. Titreme: Parmaklarýnýzda, elinizde, çenenizde veya dudaklarýnýzda titreme fark ettiniz mi? Oturduðunuzda bir ortamda bacaðýnýzda titreme var mý? El ve bacaklarda titreme Parkinson Hastalýðýnýn erken belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Aðýr egzersiz ve yorgunluk sonrasý olan titreme, ilaçlara baðlý titreme ve bazý yaralanmalar sonrasýnda ortaya çýkan titreme normal insanlarda da görülebilir. Bu nedenlerle ortaya çýkan titremeler Parkinson hastalýðýna baðlý deðildir. 2. El yazýsýnda küçülme: El yazýnýzda geçen yýllara göre aniden küçülme oldu mu? Yazdýðýnýz harflerin küçüldüðünü, kelimelerin adeta sýkýþmýþ görünümde olduðunu fark edebilirsiniz. El yazýsýnda ortaya çýkan ani deðiþiklik Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Bazan yaþlanmakla, el veya parmaklarýnýzda sertleþme varsa veya görme bozukluðunuz belirginse, el yazýsý deðiþebilir. Fakat bu zaman içinde yavaþça geliþir, aniden ortaya çýkmaz. 3. Koku duyusunda kayýp: Bazý yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ettiniz mi? Eðer muz, turþu, meyan kökü gibi yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ediyorsanýz doktorunuza Parkinson Hastalýðýný sormalýsýnýz. Normal olan nedir? Koku duyusu nezle, grip, burun týkanýklýðý, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda deðiþebilir. Bu durum geçicidir, hastalýðýnýzýn düzelmesi ile birlikte düzelir. 4. Uyku sorunu: Derin uyku sýrasýnda yatakta tekmeleme, vurma, çýrpýnma gibi hareketler yapýyor musunuz? Eþiniz bundan etkilenerek ayrý yataða geçmek istiyor olabilir. Uyku sýrasýnda bu hareketler nedeniyle yataktan düþüyor olabilirsiniz. Uykuda ani hareketler Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Herkesin arada bir yatakta fazlaca dönerek uyuyamadýðý bir gün olabilir. 5. Hareket etmede veya yürümede zorluk: Gövdenizde, kol ve bacaklarýnýzda katýlýk hissediyor musunuz? Bazen hareket ettikçe bu katýlýk azalýr. Eðer azalmazsa Parkinson hastalýðýnýn bir belirtisi olabilir. Yürüdüðünüzde kollarýnýzý sallamadýðýnýzý fark edebilirsiniz veya baþka insanlar size bunu söyleyebilir. Erken belirtilerden biri omuz veya kalçada aðrý veya katýlýk hissi olabilir. Hastalar bazen ayaklarýnýn "yere yapýþmýþ gibi " olduðunu söylerler. Normal olan nedir? Eðer kolunuzu veya omzunuzu incittiyseniz, düzelene kadar o kolu kullanamayabilirsiniz. Ya da artrit gibi baþka hastalýklar da benzer belirtilere yol açabilir. 6. Kabýzlýk: Tuvalete çýkmakta zorlanýyor musunuz? Kabýzlýk, Parkinson hastalýðýnýn erken bulgusu olabilir, doktorunuzla konuþun. Normal olan nedir? Yeteri kadar su ve lifli yiyecek almazsanýz tuvalete çýkmakta zorlanýrsýnýz. Ayrýca bazen ilaçlar kabýzlýk sebebi olabilir. Eðer diyet ve ilaçlarla iliþkili deðilse kabýzlýk sorununuz için doktorunuzla konuþun. 7. Düþük tonlu konuþma: Normal sesinizle konuþtuðunuzda baþka insanlar sesinizin çok düþük veya kýsýk olduðu söyledi mi? Eðer ses tonunuzda deðiþiklik olduysa doktorunuzla görüþün. Baþkalarýnýn iþitme problemleri olduðunu zannettiðinizde, aslýnda sorun sizin fazla yumuþak ve kýsýk sesiniz olabilir. Normal olan nedir? Soðuk algýnlýðý sesinizde deðiþikliðe neden olabilir. Hastalýðýnýz düzeldiðinde sesiniz de düzelir. 8. Maske yüz: Kötü bir ruh halinde olmamanýza raðmen, ciddi, depresif, ve kýzgýn bir görünümde olduðunuz söylendi mi? Bu ciddi görünümlü yüz maske yüz olarak adlandýrýlýr. Baþkalarý boþ baktýðýnýzý veya pek göz kýrpmadýðýnýzý söylüyorsa doktorunuza Parkinson hastalýðýný sorun. Normal olan nedir? Bazý ilaçlar bu tip ciddi bakýþ ve yüz görünümüne neden olabilir, ilaç kesilince bu durum düzelir. 9. Baþ dönmesi ve bayýlma: Sandalyeden kalktýðýnýzda baþ dönmesi oluyor mu? Baþ dönmesi ve bayýlma, Parkinson hastalýðý ile iliþkili düþük kan basýncýna baðlý olabilir. Normal olan nedir? Herkesin nadiren ayaða kalktýðýnda benzer yakýnmasý olabilir. Fakat bu sürekli olan bir durumsa doktorunuzla görüþün. 10. Öne eðilmek / kamburlaþmak: Eskisi gibi ayakta dik duramýyor musunuz? Eðer aileniz, arkadaþlarýnýz vücudunuzda öne / yana doðru eðilme fark ediyorlarsa, bu Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Eðer bir aðrýnýz varsa, veya kemiklerinizde bir problem varsa duruþunuz deðiþiklik gösterebilir. PARKÝNSON HASTALIÐININ TANISI Parkinson hastalýðýna taný koymak için özel bir yöntem yoktur. Laboratuar ya da röntgen tetkikleri sonucu da bunun anlaþýlmasý mümkün deðildir. Fakat uzman bir nörologun hastadan ve hastanýn yakýnlarýndan aldýðý bilgiler, ayrýca yaptýðý muayene sonucu taný koyabilir. PARKÝNSON HASTALIÐI TEDAVÝSÝ Parkinson hastalýðýnýn tedavisinin amacý hastayý aktif, baðýmsýz, kendi baþýna iþini yapabilen hale gelmesini saðlamaktýr. Yapýlan tedavi sonucu hastanýn her þeyi düzelecek diye bir þey yoktur. Zaten Parkinson hastalýðýnda kullanýlan sýnýrlý sayýda ilaç çeþidi vardýr. Bu ilaçlar ya eksik dopamini saðlar, ya onun gibi etki yapar ya da dopaminin parçalanmasýný engelleyerek kullanýmýný arttýrýr. Tedavi de bir diðer önemli nokta psikolojik olarak hastanýn kaybettiklerini tekrar hastaya kazandýrmaktýr. Parkinson tedavisinde aile ve hekimin bir arada çaba göstermesi hastanýn kendisini daha iyi hissetmesini saðlar ve hastanýn yaþam standardýný arttýrýr. Aileden gelen desteðin katkýsý fazla olacaktýr. Bu hastalýkla nasýl yaþayacaðým diye düþünmemek gerekir. Her hastalýkla yaþanabileceði gibi, insan psikolojisi Parkinson ile de yaþamaya alýþýr. Kiþi kendi iþini kendi yapmaya özen göstermelidir. Kendinize olan güveniniz saðlam olmalýdýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

5 TEK 5 Ceylan yol haritasýný belirledi AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimlerinde en yüksek baþarýyý yakalamak için gece-gündüz, yoðun bir tempoda çalýþacaklarýný söyledi. Milletvekili adayý Ceylan, aday listesinin kesinlik kazanmasýnýn ardýndan çalýþmalarýna start verdi. AK Parti'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre haftalýk Yürütme Kurulu Toplantýsý'na baþkanlýk eden Ceylan, teþkilat yöneticileri ile birlikte istiþare yaptý. Toplantýya; AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Eyüp Arslan, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý katýldý. Milletvekili adayý Ceylan ve teþkilat yöneticileri, Çorum'da yapýlacak seçim çalýþmalarý konusunda karþýlýklý istiþare yaparak yol haritasý belirledi. Ahmet Sami Ceylan, AK Parti davasýnýn bir nesil hareketi olduðunu, bu davaya sonuna kadar hizmet etmekten gurur duyacaðýný belirterek, "Sýralamanýn yeri ve þekli ne olursa olsun, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da bu davaya olan hizmetlerim devam edecek. Nasýl bundan önceki 10 yýllýk süre içerisinde partime hizmet vermiþsem, bundan sonra da hizmete devam edeceðim. Nasýl ki merkez ilçe baþkanlýðým döneminde, il baþkanlýðým döneminde görev yapmýþ, hizmet etmiþ isek, milletvekilliði adaylýðý döneminde de, bundan sonraki dönemde de ayný þekilde hizmetlerimiz sürecektir. Nasýl ki 2 yerel seçim, 2 genel seçim, 2 referandum ve 1 cumhurbaþkanlýðý seçimleri olmak üzere girdiðimiz 7 seçimde de oy oranýný artýrmýþsak, 7 Haziran seçimlerinde de en yüksek oy oranýný ve en yüksek baþarýyý elde edeceðimize yürekten inanýyorum. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn"dedi. 4 milletvekili adayýnýn el ele, kol kola çalýþarak, birlik ve beraberlik içerisinde seçimlere hazýrlanacaðýnýn altýný çizen Ceylan, "Bu þarký burada bitmez" ifadesini kullandý. Sami Ceylan, "Görev yaptýðýmýz 10 yýllýk süre içerisinde yanýmda olan, çalýþmalarýmýza destek veren tüm teþkilat mensubu kardeþlerime, AK Parti gönüllülerine ve Çorum halkýna teþekkür ediyor, minnettarlýklarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Baðcý'dan Mustafa Dölcü'ye geçmiþ olsun Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý Osmancýk'ta tarým iþçilerini taþýrken kaza yapan ve Özel Elit Park Hastanesinde tedavi gören, Osmancýk Þoförler Odasý eski Baþkaný Mustafa Dölcü'yü ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Baðcý'nýn basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarette Baðcý'ya Osmancýklý iþ adamlarýndan Selahattin Karakaþ ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Armaðan, Cemalettin Polattaþ, Enes Uygur ve Fevzi Çelik'te eþlik ettiler. Baðcý ayrýca Özel Elit Park hastanesinde tedavi gören hasta ve yakýnlarýný da ziyaret ederek acil þifalar diledi. Yenilenen Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý seçiminden Ýlhan Yýlmaz yeniden baþkanlýðýna seçilmiþti. Ýlhan Yýlmaz yönetimi göre daðýlýmý yaptý. Yýlmaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada kendisinin Baþkanlýðýnda oluþan yönetim kurulunun þu isimlerden oluþtuðunu kaydetti: "Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Arslan, Muhasip Üye Ýlhami Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Yýldýz, Serfet Gül, Ali Güler, Sinan Uysal. Ziraat Odasý Ticari Ýþletme Yönetimi; Baþkan Vekili Yalçýn Kayýþ, Muhasip Üye Memduh Þahin, Yusuf Yýlmaz, Loman Sarý, Hasan Coþkun, Halil Kýlýç. Ziraat Odasý Baþkan Danýþmanlýðýna Zeki Dilmen, Celalettin Salýn, Veli Güngör, Hasan Oltulu, Ömer Pelit, Ulaþ Bilge, Metin Turan, Hüseyin Avuþ getirildiler. Ortaköy Temsilciðine; Celalettin Yaprak, Osman Doðan, Celal Sucu, Kenan Kaloç, Ýbrahim Ünver, Alaca Ziraat Odasý yönetimi görev daðýlýmý yaptý Serdal Akkanat, Cemal Özkan getirildiler. Meclis Baþkanlýðýna Turabi Aygün, Baþkan Vekilliðine Celalettin Yaprak getirildiler." Bu kadroyla 4 yýl çiftçilerin hizmetinde bulunacaklarýný kaydeden Ýlhan Yýlmaz, "Çiftçilere yönelik olarak yapacaðýmýz hizmetler daha aktif, dünden daha hýzlý þekilde sürdürülecek ve çalýþmalarýmýz yoðun olarak devam edecektir. Yaptýklarýmýz, yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Alaca'mýza, bütün çiftçilerimize hayýrlý uðurlu olsun. Bizlere destek veren bütün delegelerimize minnettarlýðýmýzý sunar, ekip arkadaþlarýmýzla beraber teþekkürlerimizi sunarýz" diye konuþtu. Yýlmaz açýklamasýný, "2015 yýlý üretim sezonunda bütün çiftçilerimizin ürünlerinin bol ve bereketli olmasýný Allah'tan diler, kendilerine saygýlarýmý sunarým" diyerek tamamladý. Tarancý'dan protokol ziyaretleri Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle protokol ziyaretlerinde bulundu. Tarancý sýrasýyla, Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma Garnizon Komutaný Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ü ziyaret ederek plaket takdim etti. Haber Servisi

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI Domuz gribi nedir? Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmüş ve

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI ESKEHR TCARET ODASI A(H1N1) GRP SALGINI A (H1N1) virüsü nedir? A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalıa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmü ve daha

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ýþyerlerine sýký denetim

Ýþyerlerine sýký denetim Baþkanlar, listeleri deðerlendiriyor GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçimi için hazýrlýklar devam ediyor. Siyasi partiler, kamuoyunun heyecanla beklediði AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok AKP de dün temayül devredeydi Yakup Alar 25 Ocak tarihinde Yapýlacak olan il kongresi Rumi Bekiroðlu Fatih Yaðlý adýna Genel merkez aðýrlýklý Ýl Baþkan adayý belirleme süreci devam ediyor. Dün, Çorum Koordinatör

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı