Domuz Gribine dikkat!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Domuz Gribine dikkat!"

Transkript

1 Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý binasý yarýn açýlýyor Yaklaþýk 2 Bin metrekare alan içerisinde Ülkü evlerinden, kütüphane ücretsiz dersane sýnýflarýna, Mescit ve satranç gibi sosyal birimlerine kadar bölümlerden oluþan ve benzerleri Türkiye genelinde sadece bir kaç Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal yerde bulunan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl baþkanlýðý yarýn saat da Ülkü Ocaklarý Genel baþkaný Olcay Kýlavuz'un ve üst düzey yöneticilerin katýlýmý ile açýlýþý gerçekleþtirilecek. SAYFA 11 DE Halit Kýlýç Bir ÝNSAN ý kaybettik 11 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Bir süre önce rahatsýzlanarak Çorum Hitit üniversitesi eðitim ve araþtýrma hastanesinde tedavi gören daha sonra Ankara' Gata da tedavi gören Halit Kýlýç sabah saatlerinde hayatýný kaybetti. SAYFA 12 DE Domuz Gribine dikkat! 90 milyon liralýk projede kamulaþtýrma izni Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun talimatlarýyla Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým iþinin kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanýyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre... SAYFA 3 TE Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu daha önce 'Domuz Grip Salgýný' yok açýklamasýnda bulunurken, Çorum Hasanpaþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesinde vefat eden hasta ile birlikte 2'si Çorum'da olmak üzere Türkiye genelinde Domuz Gribinden ölenlerin sayýsý toplamda 40'ý aþmýþ durumda. Doktorlar Grip virüslerinin insandan insana öksürük ve hapþýrma yoluyla bulaþtýðýný en çok bu ortamlara dikkat edilmesi gerektiðini vurgulayarak, "Grip virüsü bulaþan bir yere dokunulduktan sonra, eller aðýz ya da buruna götürüldüðünde de hastalýk bulaþabilir. SAYFA 7 DE Osmancýk ÝHL'nin yer teslimi yapýldý Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý 25. Dönem Milletvekili adayý Dr. Cahit Baðcý, memleketi Osmancýk'ta inþaat edilecek olan Ýmam Hatip Lisesi'nin yer teslim törenine katýldý. Milletvekili Baðcý'nýn basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre... SAYFA 7 DE Don riskine dikkat! Kadýn çiftçiler artýk sertifikalý Türk Polis Teþkilatýnda 170.yýl coþkusu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün pazar sabah saatlerine kadar... SAYFA 6 DA "Çocuklarla saðlýklý iletiþim kurmak etkili cümlelerde gizlidir" Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Atatürk Anýtýnda kutlama programý yapýldý. Program kapsamýnda ilk olarak Anýta çelenk sundu. SAYFA 9 DA Þemsi Bayraktar Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan "Kadýn Çiftçi Eðitimi" iþbirliði protokolü kapsamýnda Düvenci Beldesi ile Ovasaray köyünde açýlan kursa katýlan 58 kadýn sertifikasýný aldý. SAYFA 10 DA AK Parti Çorum teþkilatý seçim çalýþmalarýna hazýr DA DA DE "Bölgemizde kayýt dýþý istihdam Türkiye ortalamasýnýn üzerinde" CHP Milletvekili adaylarý kadýn kollarýyla buluþtu Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen ve Dodurga Belediyesinin katkýlarýyla, Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde yapýlan "Aile Eðitimleri" devam ediyor. Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nden Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci'nin konuþmacý olarak katýldýðý eðitimde "Ebeveyn Çocuk Ýliþkileri ve Ailede Problem Çözme Yaklaþýmlarý" konusu ele alýndý. SAYFA 3 TE

2 2 AJANDA Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : 04:31 06:02 12:48 16:26 19:23 20:46 Anne öldü mü çocuk Bahçenin en yalnýz köþesinde Elinde siyah bir çubuk Aðzýnda küçük bir leke Çocuk öldü mü güneþ Simsiyah görünüyor gözüne Elinde bir ip nereye Bilmez baðlayacaðýný anne Kaçar herkesten Durmaz bir yerde Anne ölünce çocuk Çocuk ölünce anne Osmanlý Meclîs-i Mebûsaný'nýn daðýtýlmasý (1920) Þanlýurfa'nýn kurtuluþu (1920) Gültekin Samanoðlu'nun vefâtý (2003) Kalbinden Muhammed Aleyhisselâma inanan kimseye Müslüman denir. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ANNELER VE ÇOCUKLAR Sezai KARAKOÇ Polisten sürücülere Leblebi ikramý 10 Nisan Polis Günü dolayýsýyla Sungurlu Bölge Trafik ve Denetleme Ýstasyon Amirliði sürücülere leblebi ikram etti. Sungurlu Bölge Trafik ve Denetleme Ýstasyon Amirliði önünde durdurulan araçlarýn þoförlerine "Çorum Leblebisi" ve trafik kurallarý ile ilgili tanýtýcý broþür verildi. Ýstasyon Amir Vekili Baþ Polis Orhan Mercan yaptýðý açýklamada, "Teþkilatýmýzýn 170. kuruluþ yýl dönümü kutlamalarý çerçevesince Bölge Trafik ve Denetleme Ýstasyon Amirliði olarak Çorum ve Sungurlu'nun tanýtýmýna katkýda bulunmak için sürücülere leblebi ikramýnda bulunduk. Ayrýca sürücülere trafik kurallarý ile ilgili tanýtýcý broþür verdik. Bu özel günde tüm sürücülere kazasýz bir yolculuk diliyoruz" dedi. Leblebi ikramýnda bulunulan sürücüler uygulamadan memnun olduklarýný belirterek Polislerin gününü kutladýlar. Sungurlugündem Tar-Gel eylemine Çorum'dan katýlým Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr HAVA DURUMU Ýrtibat: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6293 2,6298 EUR 2,7827 2,7835 STERLiN 3,8429 3,8463 2,1847 2, JPY YENi Tar-Gel Projesi kapsamýnda Türkiye'nin dört bir yanýnda görev yapan mühendisler ve veteriner hekimler yetkili sendika Toç Bir-Sen'in Bakanlýk önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda Tar-Gel'in Projesinin bitmesini istediler. Basýn açýklamasýna Çorum'dan da katýlým oldu. Yüzlerce mühendisi ve veteriner hekimi Ankara'da buluþturan eylemde basýn açýklamasý yapan Genel Baþkan Günay Kaya, Tar-Gel Projesi'nin artýk kanayan bir yara haline geldiðini, proje kapsamýnda görev yapan çalýþanlara uygulanan haksýz ve adaletsiz uygulamanýn ise bir an önce bitirilmesi çaðrýsýnda bulundu. Basýn açýklamasýna Çorum'dan Toç Bir Sen Þube Baþkaný Arzu Özkader, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda Veteriner Hekim ve Mühendis katýldý. Haber Servisi Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL: BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: DAMLA ECZANESÝ TEL: GÖKMEN ECZANESÝ TEL: Rýfat Patýr'dan öðrencilerle söyleþi Yýl: 11 Sayý: NÝSAN CUMARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Doktor Rýfat Patýr'ýn yazýhanesinde öðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla söyleþi yapýldý. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübüyle Gezi ve Ýnceleme Kulübünün ortaklaþa düzenlediðe etkinliðe okul müdür yardýmcýlarýndan Erdinç Altun, öðretmenlerden Gülay Durukan Zarkin, Demet Armutçu, Arap Çataroðlu ve öðrenciler katýldý. Söyleþiye Çorumlu yazarlardan Fatma Nilüfer Yalçýnkaya, Muzaffer Gündoðar, Bahri Güven'de katýldýlar. Okul kütüphanesine 54 kitap baðýþlayan yazarlar kitaplarýný da imzaladýlar. YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin kýzý 1951 Çorum Doðumlu Tüler Çelik ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 "Çocuklarla saðlýklý iletiþim kurmak etkili cümlelerde gizlidir" 90 milyon liralýk projede kamulaþtýrma izni Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun talimatlarýyla Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým iþinin kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanýyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým projesinin kamulaþtýrma iþlemlerinin yapýlabilmesi amacýyla gerekli kamu yararý kararý için düzenlenen olur, Orman ve Su Ýþleri Polis Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Cumhuriyet Ortaokulu öðrencileri ve idarecileri Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret ettiler. Ziyarette 6. sýnýf öðrencisi Ýbrahim Piþkin günün anýsýna Emniyet Müdürlüðü makamýna temsili olarak oturdu. Ziyarette 6. sýnýf öðrencisi Ýbrahim Piþkin'e makamýný devreden Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, gelecek nesillerin gençler ile þekilleneceðini söyledi. Ýl Emniyet Müdürü maka- Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu tarafýndan imzalandý. Yaklaþýk 90 milyon TL'ye mal edilecek Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým tesisi tamamlandýðýnda Osmancýk Ýlçesi taþkýnlardan korunacak. "Gazi ve Ýnönü Caddelerinde tedbirleri artýrýn" mýna bir süreliðine geçen Ýbrahim Piþkin, Çocuk Þube Müdüründen çocuklar ve gençler ile ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýktan sonra telsiz anonsu ile Asayiþ Þube Müdürü ve Trafik Þube Müdürlerine gerekli talimatlar verdi. Özellikle okul çevrelerindeki asayiþ tedbirlerinin artýrýlmasýný isteyen Piþkin, Gazi ve Ýnönü Caddelerindeki trafik tedbirlerinin de aralýksýz olarak devam ettirilmesini istedi. Ziyarete Okul Müdürü Aziz Uslu ve Okul Müdür Yardýmcýsý Pýnar Türkmen'de katýldý. Haber Servisi Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen ve Dodurga Belediyesinin katkýlarýyla, Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde yapýlan "Aile Eðitimleri" devam ediyor. Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nden Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci'nin konuþmacý olarak katýldýðý eðitimde "Ebeveyn Çocuk Ýliþkileri ve Ailede Problem Çözme Yaklaþýmlarý" konusu ele alýndý. Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci yaptýðý konuþmada, saðlýklý bir aile içerisinde büyüyen çocuklarýn daha öz güvenli ve baþarýlý bireyler olarak yaþamlarýný sürdürdüðünü ilde getirerek, ebeveynlerin yanlýþ davranýþlarýnýn çocuklarý hayatta baþarýsýzlýða ittiðini, çocuklarýn göstereceði baþarýnýn temellerinin ilk olarak aile ortamýnda atýldýðýný belirtti. Çocuklarýn hayatta daha baþarýlý olmasý için ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkýnda bilgi veren Deðirmenci, "Çocuklarýnýzý kendi zamanýnýzýn âdetlerine göre eðitmekte ýsrarcý olmayýn; çünkü onlar sizin zamanýnýzdan baþka bir zaman için yaratýlmýþlardýr... Bu nedenle alýþýlagelmiþ ebeveyn tutumlarýndan vazgeçilerek, hoþgörülü, destekleyici ve sýnýrlarý belli tutumlar geliþtirmek gereklidir. Yaygýn ebeveyn tutumlarý, otoriter-katý kuralcý, ilgisiz ve kayýtsýz, aþýrý koruyucu, tutarsýzlýk kavramlarý ile öne çýkmaktadýr. Otoriter-katý kuralcý ebeveyn tutumunda, çocuk her kurala uymaya zorlanmakta, katý ve sert bir disipline tabi tutulmakta, çocuðun her iþine karýþýlan bir yaklaþým izlenmektedir. Kýsa vadede karlý gibi görünse de, çocuk güvensiz, sessiz, uslu ve sakin görünür; küskün, silik, çekingen ve kolay etkilenir, çabuk aðlar. Zamanla isyankar, inatçý, huysuz, arkadaþlarý ile uyumsuz, hýrçýn ve kindar özellikler yüklenir. Ýlgisiz ve kayýtsýz ebeveyn tutumlarý aþýrý rahatlýk ve rol-model uyumsuzluðuna Kürþat Deðirmenci neden olur; bencil, þýmarýk, alýþýlmadýk davranýþlar sergileyen ve madde kullanýmýna yatkýn çocuklarýn varlýðýný tetikler. Aþýrý koruyucu ebeveyn tutumlarýnda, fazlaca özen ve kontrol, çocuðun iþlerinin yapýlmasý, yüksek koruma içgüdüsü gibi özelliler öne çýkar; aþýrý duygusal, baðýmlý çocuk davranýþlarý ile sonuçlanýr. Tutarsýz ebeveyn tutumlarý, genç annebabalarda sýk gözlenir. Eþler arasýndaki farklýlýk temelli davranýþlar; çocuklarda, dikkatsizlik ve odaklanamama, yalan söyleme, izinsiz ve gizli hareket etme, kiþilik bozukluklarý gibi sonuçlar doðurur. Hoþgörülü, destekleyici, sýnýrlarý belli ebeveyn, sýcak bir aile ortamýnda, evlatlarý ile vakit geçirmekten hoþlanan, istek ve ihtiyaçlara duyarlý, çocuklarýn fikirlerini dikkate alan, sorunlarýný ciddiye alýp yakýndan ilgili þefkatli anne baba vardýr. Çocuklarýnýza saygýlý davranýn, onlarla alay etmeyin, onlara hakaret etmeyin, aptal ve cahil gibi lakaplarla onlarý çaðýrmayýn. Eleþtiri ve küçük düþürmek, etiketlemek, kinaye, emir, tehdit, nasihat, önemsememek gibi kavramlar ebeveyn-çocuk arasýndaki önemli iletiþim engelleridir. Saðlýklý iletiþim yollarý, yetiþkin insanlarýn iletiþim modeli, gerçekte söylenmek isteneni söyleme becerisi, his/duygu paylaþýmý, net objektif olma, lafý uzatmama, genelleme yapýlmama kavramlarý ile yakýndan iliþkilidir. Çocukla saðlýklý iliþkiler kurmak etkili cümlelerde gizlidir." Seminer sonunda ise günün anýsýna Dodurga Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal tarafýndan, Kürþat Deðirmenci'ye plaket takdim edildi. Haber Servisi Özcan'dan, Polis Günü mesajý Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Günü ve 10 Nisan Polis Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý yýldýr her türlü zorluða ve olumsuzluða göðüs gererek Türk halkýnýn can ve mal güvenliðinin teminatý olan Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ yýlýný ve fedakârca görev yapan tüm Polislerin gününü kutlayan MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, mesajýnda þunlarý kaydetti: "Güçlü Emniyet Teþkilatýmýz, toplumun güvenliðini saðlama ve bireylerin topluma faydalý olmasý yönünde yaptýðý çalýþmalarýn yaný sýra, hazýrladýðý destek projeleriyle de görevini her zaman fedakârca yerine getirmiþtir ve getirmektedir. Emniyet Teþkilatýmýz, gerektiðinde canlarýný ortaya koyarak vatana, millete hizmette asli görevlerini ifa etmesiyle toplumun güvenini ve takdirini kazanmýþtýr. Milletimizin can ve mal güvenliðini koruyan, huzurunu temin eden ve muhafazasýný saðlayan baþarýlý çalýþmalarýyla halkýmýzýn her zaman sevgi ve takdirini kazanan Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. Kuruluþ Günü'nü kutlarken, þehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, görevi baþýndakilere baþarýlar dilerim." "Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn Kazanýmý Projesi" hayata geçiyor "Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn Kazanýmý Projesi"nin yönetici eðitimi yapýldý. Atatürk Anadolu Lisesi Konferans Salonunda ilk, orta ve lise müdürlerine "Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn Kazanýmý" projesi kapsamýnda seminer verildi. Seminere Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Sinan Güngör, Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Cabbolat katýldý.konu ile ilgili bilgi veren Þube Müdürü Sinan Güngör Ülkemizde Milli Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Kýzýlayý'nýn birlikte yürüttüðü AB Türkiye Ortak Projesinin amacýnýn Türkiye'nin ihtiyaç duyduðu kan ve kan ürünlerinin karþýlanmasý amacýyla farkýndalýk oluþturmak olduðunu kaydetti. Güngör, seminerde Çorum'da orta ve uzun vadede yapýlacak çalýþmalar ve eðitim yýlýnda Çorum'da seçilen 4 pilot okulda yapýlacak etkinliklerin paylaþýldýðýný söyledi.

4 4 Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Polis Haftasý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Kamu düzeninin ve güvenliðinin saðlanmasý, suçlarýn önlenmesi ve en önemlisi halkýmýzýn can ve mal güvenliðini muhafaza etmek amacýyla, her türlü fedakârlýðý yapan Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. kuruluþ yýl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasýný kutlamaktayýz. Mevcut yasalarýn verdiði yetkiler ve halkýmýzýn desteði, emniyet teþkilatýmýzýn baþarýlý bir þekilde görev yapmalarýnda en önemli etkendir. Emniyet teþkilatýmýz eðitime verdiði önem ve sahip olduðu teknik altyapýyla Dünyanýn en önemli güvenlik teþkilatlarýndan biri olmuþtur" diyerek baþlayan Bekir Çetin, "1845 yýlýnda kurulan emniyet teþkilatýmýz dürüstlüðü ve adaleti amaç edinerek hukukun üstünlüðüne dayanan hizmetleri takdire þayandýr. Çorum Emniyet Müdürlüðümüz Esnaf garanti fonu kurulmalý Esnafýn dükkânýný kapattýktan sonra nafýn ödeyeceði yüzde 2'lik uzun süre geçim sýkýntý çektiðine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfedediðinde bu fon kýsa zamanda prime, devlet katkýsý da eklenrasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken yazýlý açýklamasýnda, "Sigortalý güçlü bir fon olacaktýr. Belirli Ýþsizlik Sigortasý Fonu gibi çalýþanlar iþten atýldýðý zaman Ýþsizlik Sigortasý Fonundan 10 aya kadar ödenek alýyor esnaf, dükkânýný kapatmak sürelerde fona ödeme yapan ve geçimlerine katký saðlýyor. Ancak, bu ülkenin istihdamýna katký saðlayan, vergi ve- geri ödeme ile zorunlu ihtiyaçlarýný en azýn- zorunda kaldýðýnda alacaðý ren esnaf dükkâný kapanýnca açýkta kalýyor. dan bir süre karþýlayabilecektir. Adýna "Esnaf Garanti Fonu" dediðimiz fonun çalýþ- Sosyal Güvenlik Kurumu tüm kesimleri bir þemsiye altýnda toplayarak eþitlik saðlamak malarýna baþladýk, yeni yasama döneminde için kuruldu" dedi. bu fonun hayata geçirilmesi esnaf için büyük yarar saðlayacaktýr" diye konuþtu. Esnafýnda týpký iþçiler gibi, dükkânýný kapattýktan sonra toparlanana kadar geçimini "ÝÞÇÝNÝN, ÝÞSÝZLÝK saðlayacak bir fona ihtiyacý olduðunun altýný SÝGORTASI FONU VAR" çizen Palandöken, "Sosyal devletin bir gereði olarak Esnaf Garanti Fonu kurulmalý. Esðýmýzda iþsiz kalan sigortalýya aylýk 2014 yýlý iþsizlik fonu ödemelerine baktý- ortalama 535 TL ödeme yapýldýðýný açýklayan Palandöken, "Bu tür fonlar insanlarý zor gününde desteklemek için kurulmaktadýr. Sigortalý çalýþan Ýþsizlik Fonundan nasýl yararlanýyorsa Bað-Kurlu esnafta zor gününde bir fonu olsun istiyor. Geçen sene ortalama iþsiz sigortalýya ayda 535 TL ödeme yapýlmýþ, bu tutar neredeyse Bað-Kurlu emekliye ödenen emekli aylýðý tutarý kadardýr. Böyle bir gelir, insanýn zor gününde zaruri ihtiyaçlarýný karþýlar" þeklinde konuþtu. Polis eþlerinden huzur evi ziyaretleri Polis Eþleri Kaynaþtýrma Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Nadide Tarancý ile üyeler Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleþtirdiler. Polis Eþleri Kaynaþtýrma Derneði "Emniyet teþkilatýmýz Dünyanýn en önemli güvenlik teþkilatlarýndan biri oldu" Altýnlarýný Yapý Kredi'ye getiren banka müþterileri, her çeþit hurda altýnlarýný bozdurmadan deðerlendirebiliyor. Altýnlarýn çalýnma ve kaybolma riskinin ortadan kalkmasýnýn yaný sýra alým-satým iþlemi olmadýðý için kur kaybýna de, her türlü güvenlik sorununu engelleyici çalýþmalarý ve sosyal sorumluluk projeleriyle Çorum'daki vatandaþlarýmýzýn yanýnda olmaya özen göstermektedir" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak polislerin sorunlarýnýn çözümünde, sosyal haklarýnýn iyileþtirilmesinde bütün çabalarý göstereceklerine ve bundan sonra da her zaman polislerin yanýnda olacaklarýna söz veren Çetin, "Yaptýklarý baþarýlý çalýþmalar sonucunda, Çorum'un Ülkemizin en huzurlu illerinden biri olmasýnda emeði geçen tüm emniyet mensuplarýmýzýn 10 Nisan Polis Haftasý'ný kutluyor; görevi baþýnda þehit düþen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anýyor, Görevleri baþýnda olan emniyet mensuplarýmýza ve ailelerine de saðlýk, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandý. sýrasýyla Kamile Hacý Akdað Huzurevi, Atýl Uzelgün Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaþam Bakým ve Rehberlik Aile Danýþma Merkezini ziyaret ederek bu kurumlarýn sakinleri ile sohbet ettiler. Haber Servisi Ýsmail Kakaç'ta "Ev Kazalarý ve Korunma" konferansý Ýsmail Kakaç Ýlkokulunda velilerine "Ev Kazalarý ve Korunma" konulu konferans verildi.okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen programa konuþmacý olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý katýldý.ýlginin yüksek olduðu konferansta konuþan Mahir Odabaþý, "Ev kazalarý ihmale gelmez. Fýrtýna önlenemez ama çatýlar saðlam yapýlabilir. Çatýlardaki ve apartmanýn çevresindeki sonradan ilave edilen anten, tabelalar, klimalar, güneþ enerjileri vb. mutlaka periyodik kontrolden geçmeli" dedi. Haber Servisi Yapý Kredi Altýn Günleri Çorum'da uðramadan deðerleniyor, istendiði zaman nakde çevrilebiliyor. Yapý Kredi'nin müþterilerine özel olarak hazýrladýðý Altýn Mevduat Hesabý kapsamýnda düzenlenen Altýn Günleri 2015 yýlýnda da Türkiye'nin dört bir yanýnda devam ediyor. Konu hakkýnda Yapý Kredi'den yapýlan açýlamaya göre Nisan tarihlerinde Çorum'da Yapý Kredi Çorum Þubesi'nde gerçekleþecek etkinliðe kýymetli metallerin üretimi ve alým-satýmýný yapan Nadir Metal Rafineri'nin eksperleri katýlýyor. Eksperler, çeyrek, yarým ve/veya cumhuriyet altýný, bilezik, yüzük, kolye gibi ziynet eþyalarýný getiren banka müþterilerinin altýnlarýný deðerlendirecek. Þubelere getirilen altýnlarýn 24 ayar karþýlýðý saf altýn miktarý Nadir Metal eksperleri tarafýndan hesaplanarak tutanaða yazýlýyor. Yapý Kredi de altýnlarýn deðerini miligram olarak müþterinin altýn hesabýna yatýrýyor. Müþteri, fikrini deðiþtirirse ayný gün içerisinde saat 16.00'a kadar altýnlarýný geri alabiliyor. Altýnlarýn altýn olarak geri çekilmesi durumunda bu iþlem sadece 1 kg ve katlarý þeklinde yapýlabiliyor. Yapý Kredi'nin bu etkinliði sayesinde banka müþterileri altýnlarýný bozdurmadan hesaplarýnda deðerlendirebiliyor. Bu sayede altýnlar zarara uðramadýðý gibi çalýnma veya kaybolma riskleri de ortadan kalkýyor. Ýstendiði zaman nakde çevrilebilen altýnlar, alým-satým iþlemi olmadýðý için kur kaybýna uðramýyor. Yapý Kredi Altýn Hesaplarýna banka þubelerinin yaný sýra 7 gün 24 saat Ýnternet Þubesi, Telefon Bankacýlýðý, Mobil Þube ve ATM'lerden de ulaþýlabiliyor. Altýnlarýn TL'ye kadarý mevduat güvencesi altýna alýnýyor. "11 NÝSAN PARKÝNSON HASTALIÐI GÜNÜ" PARKÝNSON HASTALIÐI NASIL ORTAYA ÇIKAR? Parkinson Hastalýðýnda, beyinde önemli bir kimyasal madde olan "Dopamin" üretimi durur. Bu kimyasal madde vücudun hareket etmesine yardýmcý olur. Parkinson, yavaþ ve sinsi seyreden bir hastalýktýr. Hastalýk on yýl gibi bir süre boyunca sürekli ilerler. Baþlangýcýnda tek taraflý belirtiler görülürken daha sonra bu bütün vücuda yayýlýr. Belirtilerin þiddeti her hastada farklýdýr. Hastalýk genelde 40 yaþýndan sonra görülür ve erkeklerde görülme sýklýðý biraz daha fazladýr. Genetik yatkýnlýk ve çevresel faktörlerin birlikte bu hastalýkta rol oynadýðý düþünülmektedir. Ayrýca bulaþýcý bir hastalýk da deðildir. Bazen "Parkinson Hastalýðý" tanýsý koymak zor olabilir. HASTALIÐIN BELÝRTÝLERÝ: Tek belirti tek baþýna Parkinson hastalýðýný iþaret etmez. Birden fazla belirti varsa bir hekime baþvurmanýz gerekir. 1. Titreme: Parmaklarýnýzda, elinizde, çenenizde veya dudaklarýnýzda titreme fark ettiniz mi? Oturduðunuzda bir ortamda bacaðýnýzda titreme var mý? El ve bacaklarda titreme Parkinson Hastalýðýnýn erken belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Aðýr egzersiz ve yorgunluk sonrasý olan titreme, ilaçlara baðlý titreme ve bazý yaralanmalar sonrasýnda ortaya çýkan titreme normal insanlarda da görülebilir. Bu nedenlerle ortaya çýkan titremeler Parkinson hastalýðýna baðlý deðildir. 2. El yazýsýnda küçülme: El yazýnýzda geçen yýllara göre aniden küçülme oldu mu? Yazdýðýnýz harflerin küçüldüðünü, kelimelerin adeta sýkýþmýþ görünümde olduðunu fark edebilirsiniz. El yazýsýnda ortaya çýkan ani deðiþiklik Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Bazan yaþlanmakla, el veya parmaklarýnýzda sertleþme varsa veya görme bozukluðunuz belirginse, el yazýsý deðiþebilir. Fakat bu zaman içinde yavaþça geliþir, aniden ortaya çýkmaz. 3. Koku duyusunda kayýp: Bazý yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ettiniz mi? Eðer muz, turþu, meyan kökü gibi yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ediyorsanýz doktorunuza Parkinson Hastalýðýný sormalýsýnýz. Normal olan nedir? Koku duyusu nezle, grip, burun týkanýklýðý, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda deðiþebilir. Bu durum geçicidir, hastalýðýnýzýn düzelmesi ile birlikte düzelir. 4. Uyku sorunu: Derin uyku sýrasýnda yatakta tekmeleme, vurma, çýrpýnma gibi hareketler yapýyor musunuz? Eþiniz bundan etkilenerek ayrý yataða geçmek istiyor olabilir. Uyku sýrasýnda bu hareketler nedeniyle yataktan düþüyor olabilirsiniz. Uykuda ani hareketler Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Herkesin arada bir yatakta fazlaca dönerek uyuyamadýðý bir gün olabilir. 5. Hareket etmede veya yürümede zorluk: Gövdenizde, kol ve bacaklarýnýzda katýlýk hissediyor musunuz? Bazen hareket ettikçe bu katýlýk azalýr. Eðer azalmazsa Parkinson hastalýðýnýn bir belirtisi olabilir. Yürüdüðünüzde kollarýnýzý sallamadýðýnýzý fark edebilirsiniz veya baþka insanlar size bunu söyleyebilir. Erken belirtilerden biri omuz veya kalçada aðrý veya katýlýk hissi olabilir. Hastalar bazen ayaklarýnýn "yere yapýþmýþ gibi " olduðunu söylerler. Normal olan nedir? Eðer kolunuzu veya omzunuzu incittiyseniz, düzelene kadar o kolu kullanamayabilirsiniz. Ya da artrit gibi baþka hastalýklar da benzer belirtilere yol açabilir. 6. Kabýzlýk: Tuvalete çýkmakta zorlanýyor musunuz? Kabýzlýk, Parkinson hastalýðýnýn erken bulgusu olabilir, doktorunuzla konuþun. Normal olan nedir? Yeteri kadar su ve lifli yiyecek almazsanýz tuvalete çýkmakta zorlanýrsýnýz. Ayrýca bazen ilaçlar kabýzlýk sebebi olabilir. Eðer diyet ve ilaçlarla iliþkili deðilse kabýzlýk sorununuz için doktorunuzla konuþun. 7. Düþük tonlu konuþma: Normal sesinizle konuþtuðunuzda baþka insanlar sesinizin çok düþük veya kýsýk olduðu söyledi mi? Eðer ses tonunuzda deðiþiklik olduysa doktorunuzla görüþün. Baþkalarýnýn iþitme problemleri olduðunu zannettiðinizde, aslýnda sorun sizin fazla yumuþak ve kýsýk sesiniz olabilir. Normal olan nedir? Soðuk algýnlýðý sesinizde deðiþikliðe neden olabilir. Hastalýðýnýz düzeldiðinde sesiniz de düzelir. 8. Maske yüz: Kötü bir ruh halinde olmamanýza raðmen, ciddi, depresif, ve kýzgýn bir görünümde olduðunuz söylendi mi? Bu ciddi görünümlü yüz maske yüz olarak adlandýrýlýr. Baþkalarý boþ baktýðýnýzý veya pek göz kýrpmadýðýnýzý söylüyorsa doktorunuza Parkinson hastalýðýný sorun. Normal olan nedir? Bazý ilaçlar bu tip ciddi bakýþ ve yüz görünümüne neden olabilir, ilaç kesilince bu durum düzelir. 9. Baþ dönmesi ve bayýlma: Sandalyeden kalktýðýnýzda baþ dönmesi oluyor mu? Baþ dönmesi ve bayýlma, Parkinson hastalýðý ile iliþkili düþük kan basýncýna baðlý olabilir. Normal olan nedir? Herkesin nadiren ayaða kalktýðýnda benzer yakýnmasý olabilir. Fakat bu sürekli olan bir durumsa doktorunuzla görüþün. 10. Öne eðilmek / kamburlaþmak: Eskisi gibi ayakta dik duramýyor musunuz? Eðer aileniz, arkadaþlarýnýz vücudunuzda öne / yana doðru eðilme fark ediyorlarsa, bu Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Eðer bir aðrýnýz varsa, veya kemiklerinizde bir problem varsa duruþunuz deðiþiklik gösterebilir. PARKÝNSON HASTALIÐININ TANISI Parkinson hastalýðýna taný koymak için özel bir yöntem yoktur. Laboratuar ya da röntgen tetkikleri sonucu da bunun anlaþýlmasý mümkün deðildir. Fakat uzman bir nörologun hastadan ve hastanýn yakýnlarýndan aldýðý bilgiler, ayrýca yaptýðý muayene sonucu taný koyabilir. PARKÝNSON HASTALIÐI TEDAVÝSÝ Parkinson hastalýðýnýn tedavisinin amacý hastayý aktif, baðýmsýz, kendi baþýna iþini yapabilen hale gelmesini saðlamaktýr. Yapýlan tedavi sonucu hastanýn her þeyi düzelecek diye bir þey yoktur. Zaten Parkinson hastalýðýnda kullanýlan sýnýrlý sayýda ilaç çeþidi vardýr. Bu ilaçlar ya eksik dopamini saðlar, ya onun gibi etki yapar ya da dopaminin parçalanmasýný engelleyerek kullanýmýný arttýrýr. Tedavi de bir diðer önemli nokta psikolojik olarak hastanýn kaybettiklerini tekrar hastaya kazandýrmaktýr. Parkinson tedavisinde aile ve hekimin bir arada çaba göstermesi hastanýn kendisini daha iyi hissetmesini saðlar ve hastanýn yaþam standardýný arttýrýr. Aileden gelen desteðin katkýsý fazla olacaktýr. Bu hastalýkla nasýl yaþayacaðým diye düþünmemek gerekir. Her hastalýkla yaþanabileceði gibi, insan psikolojisi Parkinson ile de yaþamaya alýþýr. Kiþi kendi iþini kendi yapmaya özen göstermelidir. Kendinize olan güveniniz saðlam olmalýdýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

5 TEK 5 Ceylan yol haritasýný belirledi AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimlerinde en yüksek baþarýyý yakalamak için gece-gündüz, yoðun bir tempoda çalýþacaklarýný söyledi. Milletvekili adayý Ceylan, aday listesinin kesinlik kazanmasýnýn ardýndan çalýþmalarýna start verdi. AK Parti'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre haftalýk Yürütme Kurulu Toplantýsý'na baþkanlýk eden Ceylan, teþkilat yöneticileri ile birlikte istiþare yaptý. Toplantýya; AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Eyüp Arslan, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý katýldý. Milletvekili adayý Ceylan ve teþkilat yöneticileri, Çorum'da yapýlacak seçim çalýþmalarý konusunda karþýlýklý istiþare yaparak yol haritasý belirledi. Ahmet Sami Ceylan, AK Parti davasýnýn bir nesil hareketi olduðunu, bu davaya sonuna kadar hizmet etmekten gurur duyacaðýný belirterek, "Sýralamanýn yeri ve þekli ne olursa olsun, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da bu davaya olan hizmetlerim devam edecek. Nasýl bundan önceki 10 yýllýk süre içerisinde partime hizmet vermiþsem, bundan sonra da hizmete devam edeceðim. Nasýl ki merkez ilçe baþkanlýðým döneminde, il baþkanlýðým döneminde görev yapmýþ, hizmet etmiþ isek, milletvekilliði adaylýðý döneminde de, bundan sonraki dönemde de ayný þekilde hizmetlerimiz sürecektir. Nasýl ki 2 yerel seçim, 2 genel seçim, 2 referandum ve 1 cumhurbaþkanlýðý seçimleri olmak üzere girdiðimiz 7 seçimde de oy oranýný artýrmýþsak, 7 Haziran seçimlerinde de en yüksek oy oranýný ve en yüksek baþarýyý elde edeceðimize yürekten inanýyorum. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn"dedi. 4 milletvekili adayýnýn el ele, kol kola çalýþarak, birlik ve beraberlik içerisinde seçimlere hazýrlanacaðýnýn altýný çizen Ceylan, "Bu þarký burada bitmez" ifadesini kullandý. Sami Ceylan, "Görev yaptýðýmýz 10 yýllýk süre içerisinde yanýmda olan, çalýþmalarýmýza destek veren tüm teþkilat mensubu kardeþlerime, AK Parti gönüllülerine ve Çorum halkýna teþekkür ediyor, minnettarlýklarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Baðcý'dan Mustafa Dölcü'ye geçmiþ olsun Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý Osmancýk'ta tarým iþçilerini taþýrken kaza yapan ve Özel Elit Park Hastanesinde tedavi gören, Osmancýk Þoförler Odasý eski Baþkaný Mustafa Dölcü'yü ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Baðcý'nýn basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarette Baðcý'ya Osmancýklý iþ adamlarýndan Selahattin Karakaþ ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Armaðan, Cemalettin Polattaþ, Enes Uygur ve Fevzi Çelik'te eþlik ettiler. Baðcý ayrýca Özel Elit Park hastanesinde tedavi gören hasta ve yakýnlarýný da ziyaret ederek acil þifalar diledi. Yenilenen Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý seçiminden Ýlhan Yýlmaz yeniden baþkanlýðýna seçilmiþti. Ýlhan Yýlmaz yönetimi göre daðýlýmý yaptý. Yýlmaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada kendisinin Baþkanlýðýnda oluþan yönetim kurulunun þu isimlerden oluþtuðunu kaydetti: "Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Arslan, Muhasip Üye Ýlhami Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Yýldýz, Serfet Gül, Ali Güler, Sinan Uysal. Ziraat Odasý Ticari Ýþletme Yönetimi; Baþkan Vekili Yalçýn Kayýþ, Muhasip Üye Memduh Þahin, Yusuf Yýlmaz, Loman Sarý, Hasan Coþkun, Halil Kýlýç. Ziraat Odasý Baþkan Danýþmanlýðýna Zeki Dilmen, Celalettin Salýn, Veli Güngör, Hasan Oltulu, Ömer Pelit, Ulaþ Bilge, Metin Turan, Hüseyin Avuþ getirildiler. Ortaköy Temsilciðine; Celalettin Yaprak, Osman Doðan, Celal Sucu, Kenan Kaloç, Ýbrahim Ünver, Alaca Ziraat Odasý yönetimi görev daðýlýmý yaptý Serdal Akkanat, Cemal Özkan getirildiler. Meclis Baþkanlýðýna Turabi Aygün, Baþkan Vekilliðine Celalettin Yaprak getirildiler." Bu kadroyla 4 yýl çiftçilerin hizmetinde bulunacaklarýný kaydeden Ýlhan Yýlmaz, "Çiftçilere yönelik olarak yapacaðýmýz hizmetler daha aktif, dünden daha hýzlý þekilde sürdürülecek ve çalýþmalarýmýz yoðun olarak devam edecektir. Yaptýklarýmýz, yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Alaca'mýza, bütün çiftçilerimize hayýrlý uðurlu olsun. Bizlere destek veren bütün delegelerimize minnettarlýðýmýzý sunar, ekip arkadaþlarýmýzla beraber teþekkürlerimizi sunarýz" diye konuþtu. Yýlmaz açýklamasýný, "2015 yýlý üretim sezonunda bütün çiftçilerimizin ürünlerinin bol ve bereketli olmasýný Allah'tan diler, kendilerine saygýlarýmý sunarým" diyerek tamamladý. Tarancý'dan protokol ziyaretleri Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle protokol ziyaretlerinde bulundu. Tarancý sýrasýyla, Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma Garnizon Komutaný Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ü ziyaret ederek plaket takdim etti. Haber Servisi

Ýþyerlerine sýký denetim

Ýþyerlerine sýký denetim Baþkanlar, listeleri deðerlendiriyor GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçimi için hazýrlýklar devam ediyor. Siyasi partiler, kamuoyunun heyecanla beklediði AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Grip vakalarý çoðalýyor

Grip vakalarý çoðalýyor Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM SIRA NO 2 CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SAYFA 4 TE Çorum HEM'den öðrencilere jest 23 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Grip vakalarý

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı