Domuz Gribine dikkat!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Domuz Gribine dikkat!"

Transkript

1 Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý binasý yarýn açýlýyor Yaklaþýk 2 Bin metrekare alan içerisinde Ülkü evlerinden, kütüphane ücretsiz dersane sýnýflarýna, Mescit ve satranç gibi sosyal birimlerine kadar bölümlerden oluþan ve benzerleri Türkiye genelinde sadece bir kaç Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal yerde bulunan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl baþkanlýðý yarýn saat da Ülkü Ocaklarý Genel baþkaný Olcay Kýlavuz'un ve üst düzey yöneticilerin katýlýmý ile açýlýþý gerçekleþtirilecek. SAYFA 11 DE Halit Kýlýç Bir ÝNSAN ý kaybettik 11 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Bir süre önce rahatsýzlanarak Çorum Hitit üniversitesi eðitim ve araþtýrma hastanesinde tedavi gören daha sonra Ankara' Gata da tedavi gören Halit Kýlýç sabah saatlerinde hayatýný kaybetti. SAYFA 12 DE Domuz Gribine dikkat! 90 milyon liralýk projede kamulaþtýrma izni Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun talimatlarýyla Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým iþinin kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanýyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre... SAYFA 3 TE Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu daha önce 'Domuz Grip Salgýný' yok açýklamasýnda bulunurken, Çorum Hasanpaþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesinde vefat eden hasta ile birlikte 2'si Çorum'da olmak üzere Türkiye genelinde Domuz Gribinden ölenlerin sayýsý toplamda 40'ý aþmýþ durumda. Doktorlar Grip virüslerinin insandan insana öksürük ve hapþýrma yoluyla bulaþtýðýný en çok bu ortamlara dikkat edilmesi gerektiðini vurgulayarak, "Grip virüsü bulaþan bir yere dokunulduktan sonra, eller aðýz ya da buruna götürüldüðünde de hastalýk bulaþabilir. SAYFA 7 DE Osmancýk ÝHL'nin yer teslimi yapýldý Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý 25. Dönem Milletvekili adayý Dr. Cahit Baðcý, memleketi Osmancýk'ta inþaat edilecek olan Ýmam Hatip Lisesi'nin yer teslim törenine katýldý. Milletvekili Baðcý'nýn basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre... SAYFA 7 DE Don riskine dikkat! Kadýn çiftçiler artýk sertifikalý Türk Polis Teþkilatýnda 170.yýl coþkusu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün pazar sabah saatlerine kadar... SAYFA 6 DA "Çocuklarla saðlýklý iletiþim kurmak etkili cümlelerde gizlidir" Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Atatürk Anýtýnda kutlama programý yapýldý. Program kapsamýnda ilk olarak Anýta çelenk sundu. SAYFA 9 DA Þemsi Bayraktar Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan "Kadýn Çiftçi Eðitimi" iþbirliði protokolü kapsamýnda Düvenci Beldesi ile Ovasaray köyünde açýlan kursa katýlan 58 kadýn sertifikasýný aldý. SAYFA 10 DA AK Parti Çorum teþkilatý seçim çalýþmalarýna hazýr DA DA DE "Bölgemizde kayýt dýþý istihdam Türkiye ortalamasýnýn üzerinde" CHP Milletvekili adaylarý kadýn kollarýyla buluþtu Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen ve Dodurga Belediyesinin katkýlarýyla, Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde yapýlan "Aile Eðitimleri" devam ediyor. Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nden Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci'nin konuþmacý olarak katýldýðý eðitimde "Ebeveyn Çocuk Ýliþkileri ve Ailede Problem Çözme Yaklaþýmlarý" konusu ele alýndý. SAYFA 3 TE

2 2 AJANDA Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : 04:31 06:02 12:48 16:26 19:23 20:46 Anne öldü mü çocuk Bahçenin en yalnýz köþesinde Elinde siyah bir çubuk Aðzýnda küçük bir leke Çocuk öldü mü güneþ Simsiyah görünüyor gözüne Elinde bir ip nereye Bilmez baðlayacaðýný anne Kaçar herkesten Durmaz bir yerde Anne ölünce çocuk Çocuk ölünce anne Osmanlý Meclîs-i Mebûsaný'nýn daðýtýlmasý (1920) Þanlýurfa'nýn kurtuluþu (1920) Gültekin Samanoðlu'nun vefâtý (2003) Kalbinden Muhammed Aleyhisselâma inanan kimseye Müslüman denir. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ANNELER VE ÇOCUKLAR Sezai KARAKOÇ Polisten sürücülere Leblebi ikramý 10 Nisan Polis Günü dolayýsýyla Sungurlu Bölge Trafik ve Denetleme Ýstasyon Amirliði sürücülere leblebi ikram etti. Sungurlu Bölge Trafik ve Denetleme Ýstasyon Amirliði önünde durdurulan araçlarýn þoförlerine "Çorum Leblebisi" ve trafik kurallarý ile ilgili tanýtýcý broþür verildi. Ýstasyon Amir Vekili Baþ Polis Orhan Mercan yaptýðý açýklamada, "Teþkilatýmýzýn 170. kuruluþ yýl dönümü kutlamalarý çerçevesince Bölge Trafik ve Denetleme Ýstasyon Amirliði olarak Çorum ve Sungurlu'nun tanýtýmýna katkýda bulunmak için sürücülere leblebi ikramýnda bulunduk. Ayrýca sürücülere trafik kurallarý ile ilgili tanýtýcý broþür verdik. Bu özel günde tüm sürücülere kazasýz bir yolculuk diliyoruz" dedi. Leblebi ikramýnda bulunulan sürücüler uygulamadan memnun olduklarýný belirterek Polislerin gününü kutladýlar. Sungurlugündem Tar-Gel eylemine Çorum'dan katýlým Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr HAVA DURUMU Ýrtibat: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6293 2,6298 EUR 2,7827 2,7835 STERLiN 3,8429 3,8463 2,1847 2, JPY YENi Tar-Gel Projesi kapsamýnda Türkiye'nin dört bir yanýnda görev yapan mühendisler ve veteriner hekimler yetkili sendika Toç Bir-Sen'in Bakanlýk önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda Tar-Gel'in Projesinin bitmesini istediler. Basýn açýklamasýna Çorum'dan da katýlým oldu. Yüzlerce mühendisi ve veteriner hekimi Ankara'da buluþturan eylemde basýn açýklamasý yapan Genel Baþkan Günay Kaya, Tar-Gel Projesi'nin artýk kanayan bir yara haline geldiðini, proje kapsamýnda görev yapan çalýþanlara uygulanan haksýz ve adaletsiz uygulamanýn ise bir an önce bitirilmesi çaðrýsýnda bulundu. Basýn açýklamasýna Çorum'dan Toç Bir Sen Þube Baþkaný Arzu Özkader, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda Veteriner Hekim ve Mühendis katýldý. Haber Servisi Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL: BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: DAMLA ECZANESÝ TEL: GÖKMEN ECZANESÝ TEL: Rýfat Patýr'dan öðrencilerle söyleþi Yýl: 11 Sayý: NÝSAN CUMARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Doktor Rýfat Patýr'ýn yazýhanesinde öðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla söyleþi yapýldý. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübüyle Gezi ve Ýnceleme Kulübünün ortaklaþa düzenlediðe etkinliðe okul müdür yardýmcýlarýndan Erdinç Altun, öðretmenlerden Gülay Durukan Zarkin, Demet Armutçu, Arap Çataroðlu ve öðrenciler katýldý. Söyleþiye Çorumlu yazarlardan Fatma Nilüfer Yalçýnkaya, Muzaffer Gündoðar, Bahri Güven'de katýldýlar. Okul kütüphanesine 54 kitap baðýþlayan yazarlar kitaplarýný da imzaladýlar. YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin kýzý 1951 Çorum Doðumlu Tüler Çelik ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 "Çocuklarla saðlýklý iletiþim kurmak etkili cümlelerde gizlidir" 90 milyon liralýk projede kamulaþtýrma izni Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun talimatlarýyla Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým iþinin kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanýyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým projesinin kamulaþtýrma iþlemlerinin yapýlabilmesi amacýyla gerekli kamu yararý kararý için düzenlenen olur, Orman ve Su Ýþleri Polis Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Cumhuriyet Ortaokulu öðrencileri ve idarecileri Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret ettiler. Ziyarette 6. sýnýf öðrencisi Ýbrahim Piþkin günün anýsýna Emniyet Müdürlüðü makamýna temsili olarak oturdu. Ziyarette 6. sýnýf öðrencisi Ýbrahim Piþkin'e makamýný devreden Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, gelecek nesillerin gençler ile þekilleneceðini söyledi. Ýl Emniyet Müdürü maka- Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu tarafýndan imzalandý. Yaklaþýk 90 milyon TL'ye mal edilecek Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.Kýsým tesisi tamamlandýðýnda Osmancýk Ýlçesi taþkýnlardan korunacak. "Gazi ve Ýnönü Caddelerinde tedbirleri artýrýn" mýna bir süreliðine geçen Ýbrahim Piþkin, Çocuk Þube Müdüründen çocuklar ve gençler ile ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýktan sonra telsiz anonsu ile Asayiþ Þube Müdürü ve Trafik Þube Müdürlerine gerekli talimatlar verdi. Özellikle okul çevrelerindeki asayiþ tedbirlerinin artýrýlmasýný isteyen Piþkin, Gazi ve Ýnönü Caddelerindeki trafik tedbirlerinin de aralýksýz olarak devam ettirilmesini istedi. Ziyarete Okul Müdürü Aziz Uslu ve Okul Müdür Yardýmcýsý Pýnar Türkmen'de katýldý. Haber Servisi Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen ve Dodurga Belediyesinin katkýlarýyla, Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde yapýlan "Aile Eðitimleri" devam ediyor. Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nden Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci'nin konuþmacý olarak katýldýðý eðitimde "Ebeveyn Çocuk Ýliþkileri ve Ailede Problem Çözme Yaklaþýmlarý" konusu ele alýndý. Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci yaptýðý konuþmada, saðlýklý bir aile içerisinde büyüyen çocuklarýn daha öz güvenli ve baþarýlý bireyler olarak yaþamlarýný sürdürdüðünü ilde getirerek, ebeveynlerin yanlýþ davranýþlarýnýn çocuklarý hayatta baþarýsýzlýða ittiðini, çocuklarýn göstereceði baþarýnýn temellerinin ilk olarak aile ortamýnda atýldýðýný belirtti. Çocuklarýn hayatta daha baþarýlý olmasý için ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkýnda bilgi veren Deðirmenci, "Çocuklarýnýzý kendi zamanýnýzýn âdetlerine göre eðitmekte ýsrarcý olmayýn; çünkü onlar sizin zamanýnýzdan baþka bir zaman için yaratýlmýþlardýr... Bu nedenle alýþýlagelmiþ ebeveyn tutumlarýndan vazgeçilerek, hoþgörülü, destekleyici ve sýnýrlarý belli tutumlar geliþtirmek gereklidir. Yaygýn ebeveyn tutumlarý, otoriter-katý kuralcý, ilgisiz ve kayýtsýz, aþýrý koruyucu, tutarsýzlýk kavramlarý ile öne çýkmaktadýr. Otoriter-katý kuralcý ebeveyn tutumunda, çocuk her kurala uymaya zorlanmakta, katý ve sert bir disipline tabi tutulmakta, çocuðun her iþine karýþýlan bir yaklaþým izlenmektedir. Kýsa vadede karlý gibi görünse de, çocuk güvensiz, sessiz, uslu ve sakin görünür; küskün, silik, çekingen ve kolay etkilenir, çabuk aðlar. Zamanla isyankar, inatçý, huysuz, arkadaþlarý ile uyumsuz, hýrçýn ve kindar özellikler yüklenir. Ýlgisiz ve kayýtsýz ebeveyn tutumlarý aþýrý rahatlýk ve rol-model uyumsuzluðuna Kürþat Deðirmenci neden olur; bencil, þýmarýk, alýþýlmadýk davranýþlar sergileyen ve madde kullanýmýna yatkýn çocuklarýn varlýðýný tetikler. Aþýrý koruyucu ebeveyn tutumlarýnda, fazlaca özen ve kontrol, çocuðun iþlerinin yapýlmasý, yüksek koruma içgüdüsü gibi özelliler öne çýkar; aþýrý duygusal, baðýmlý çocuk davranýþlarý ile sonuçlanýr. Tutarsýz ebeveyn tutumlarý, genç annebabalarda sýk gözlenir. Eþler arasýndaki farklýlýk temelli davranýþlar; çocuklarda, dikkatsizlik ve odaklanamama, yalan söyleme, izinsiz ve gizli hareket etme, kiþilik bozukluklarý gibi sonuçlar doðurur. Hoþgörülü, destekleyici, sýnýrlarý belli ebeveyn, sýcak bir aile ortamýnda, evlatlarý ile vakit geçirmekten hoþlanan, istek ve ihtiyaçlara duyarlý, çocuklarýn fikirlerini dikkate alan, sorunlarýný ciddiye alýp yakýndan ilgili þefkatli anne baba vardýr. Çocuklarýnýza saygýlý davranýn, onlarla alay etmeyin, onlara hakaret etmeyin, aptal ve cahil gibi lakaplarla onlarý çaðýrmayýn. Eleþtiri ve küçük düþürmek, etiketlemek, kinaye, emir, tehdit, nasihat, önemsememek gibi kavramlar ebeveyn-çocuk arasýndaki önemli iletiþim engelleridir. Saðlýklý iletiþim yollarý, yetiþkin insanlarýn iletiþim modeli, gerçekte söylenmek isteneni söyleme becerisi, his/duygu paylaþýmý, net objektif olma, lafý uzatmama, genelleme yapýlmama kavramlarý ile yakýndan iliþkilidir. Çocukla saðlýklý iliþkiler kurmak etkili cümlelerde gizlidir." Seminer sonunda ise günün anýsýna Dodurga Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal tarafýndan, Kürþat Deðirmenci'ye plaket takdim edildi. Haber Servisi Özcan'dan, Polis Günü mesajý Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Günü ve 10 Nisan Polis Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý yýldýr her türlü zorluða ve olumsuzluða göðüs gererek Türk halkýnýn can ve mal güvenliðinin teminatý olan Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ yýlýný ve fedakârca görev yapan tüm Polislerin gününü kutlayan MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, mesajýnda þunlarý kaydetti: "Güçlü Emniyet Teþkilatýmýz, toplumun güvenliðini saðlama ve bireylerin topluma faydalý olmasý yönünde yaptýðý çalýþmalarýn yaný sýra, hazýrladýðý destek projeleriyle de görevini her zaman fedakârca yerine getirmiþtir ve getirmektedir. Emniyet Teþkilatýmýz, gerektiðinde canlarýný ortaya koyarak vatana, millete hizmette asli görevlerini ifa etmesiyle toplumun güvenini ve takdirini kazanmýþtýr. Milletimizin can ve mal güvenliðini koruyan, huzurunu temin eden ve muhafazasýný saðlayan baþarýlý çalýþmalarýyla halkýmýzýn her zaman sevgi ve takdirini kazanan Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. Kuruluþ Günü'nü kutlarken, þehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, görevi baþýndakilere baþarýlar dilerim." "Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn Kazanýmý Projesi" hayata geçiyor "Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn Kazanýmý Projesi"nin yönetici eðitimi yapýldý. Atatürk Anadolu Lisesi Konferans Salonunda ilk, orta ve lise müdürlerine "Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn Kazanýmý" projesi kapsamýnda seminer verildi. Seminere Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Sinan Güngör, Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Cabbolat katýldý.konu ile ilgili bilgi veren Þube Müdürü Sinan Güngör Ülkemizde Milli Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Kýzýlayý'nýn birlikte yürüttüðü AB Türkiye Ortak Projesinin amacýnýn Türkiye'nin ihtiyaç duyduðu kan ve kan ürünlerinin karþýlanmasý amacýyla farkýndalýk oluþturmak olduðunu kaydetti. Güngör, seminerde Çorum'da orta ve uzun vadede yapýlacak çalýþmalar ve eðitim yýlýnda Çorum'da seçilen 4 pilot okulda yapýlacak etkinliklerin paylaþýldýðýný söyledi.

4 4 Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Polis Haftasý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Kamu düzeninin ve güvenliðinin saðlanmasý, suçlarýn önlenmesi ve en önemlisi halkýmýzýn can ve mal güvenliðini muhafaza etmek amacýyla, her türlü fedakârlýðý yapan Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. kuruluþ yýl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasýný kutlamaktayýz. Mevcut yasalarýn verdiði yetkiler ve halkýmýzýn desteði, emniyet teþkilatýmýzýn baþarýlý bir þekilde görev yapmalarýnda en önemli etkendir. Emniyet teþkilatýmýz eðitime verdiði önem ve sahip olduðu teknik altyapýyla Dünyanýn en önemli güvenlik teþkilatlarýndan biri olmuþtur" diyerek baþlayan Bekir Çetin, "1845 yýlýnda kurulan emniyet teþkilatýmýz dürüstlüðü ve adaleti amaç edinerek hukukun üstünlüðüne dayanan hizmetleri takdire þayandýr. Çorum Emniyet Müdürlüðümüz Esnaf garanti fonu kurulmalý Esnafýn dükkânýný kapattýktan sonra nafýn ödeyeceði yüzde 2'lik uzun süre geçim sýkýntý çektiðine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfedediðinde bu fon kýsa zamanda prime, devlet katkýsý da eklenrasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken yazýlý açýklamasýnda, "Sigortalý güçlü bir fon olacaktýr. Belirli Ýþsizlik Sigortasý Fonu gibi çalýþanlar iþten atýldýðý zaman Ýþsizlik Sigortasý Fonundan 10 aya kadar ödenek alýyor esnaf, dükkânýný kapatmak sürelerde fona ödeme yapan ve geçimlerine katký saðlýyor. Ancak, bu ülkenin istihdamýna katký saðlayan, vergi ve- geri ödeme ile zorunlu ihtiyaçlarýný en azýn- zorunda kaldýðýnda alacaðý ren esnaf dükkâný kapanýnca açýkta kalýyor. dan bir süre karþýlayabilecektir. Adýna "Esnaf Garanti Fonu" dediðimiz fonun çalýþ- Sosyal Güvenlik Kurumu tüm kesimleri bir þemsiye altýnda toplayarak eþitlik saðlamak malarýna baþladýk, yeni yasama döneminde için kuruldu" dedi. bu fonun hayata geçirilmesi esnaf için büyük yarar saðlayacaktýr" diye konuþtu. Esnafýnda týpký iþçiler gibi, dükkânýný kapattýktan sonra toparlanana kadar geçimini "ÝÞÇÝNÝN, ÝÞSÝZLÝK saðlayacak bir fona ihtiyacý olduðunun altýný SÝGORTASI FONU VAR" çizen Palandöken, "Sosyal devletin bir gereði olarak Esnaf Garanti Fonu kurulmalý. Esðýmýzda iþsiz kalan sigortalýya aylýk 2014 yýlý iþsizlik fonu ödemelerine baktý- ortalama 535 TL ödeme yapýldýðýný açýklayan Palandöken, "Bu tür fonlar insanlarý zor gününde desteklemek için kurulmaktadýr. Sigortalý çalýþan Ýþsizlik Fonundan nasýl yararlanýyorsa Bað-Kurlu esnafta zor gününde bir fonu olsun istiyor. Geçen sene ortalama iþsiz sigortalýya ayda 535 TL ödeme yapýlmýþ, bu tutar neredeyse Bað-Kurlu emekliye ödenen emekli aylýðý tutarý kadardýr. Böyle bir gelir, insanýn zor gününde zaruri ihtiyaçlarýný karþýlar" þeklinde konuþtu. Polis eþlerinden huzur evi ziyaretleri Polis Eþleri Kaynaþtýrma Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Nadide Tarancý ile üyeler Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleþtirdiler. Polis Eþleri Kaynaþtýrma Derneði "Emniyet teþkilatýmýz Dünyanýn en önemli güvenlik teþkilatlarýndan biri oldu" Altýnlarýný Yapý Kredi'ye getiren banka müþterileri, her çeþit hurda altýnlarýný bozdurmadan deðerlendirebiliyor. Altýnlarýn çalýnma ve kaybolma riskinin ortadan kalkmasýnýn yaný sýra alým-satým iþlemi olmadýðý için kur kaybýna de, her türlü güvenlik sorununu engelleyici çalýþmalarý ve sosyal sorumluluk projeleriyle Çorum'daki vatandaþlarýmýzýn yanýnda olmaya özen göstermektedir" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak polislerin sorunlarýnýn çözümünde, sosyal haklarýnýn iyileþtirilmesinde bütün çabalarý göstereceklerine ve bundan sonra da her zaman polislerin yanýnda olacaklarýna söz veren Çetin, "Yaptýklarý baþarýlý çalýþmalar sonucunda, Çorum'un Ülkemizin en huzurlu illerinden biri olmasýnda emeði geçen tüm emniyet mensuplarýmýzýn 10 Nisan Polis Haftasý'ný kutluyor; görevi baþýnda þehit düþen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anýyor, Görevleri baþýnda olan emniyet mensuplarýmýza ve ailelerine de saðlýk, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandý. sýrasýyla Kamile Hacý Akdað Huzurevi, Atýl Uzelgün Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaþam Bakým ve Rehberlik Aile Danýþma Merkezini ziyaret ederek bu kurumlarýn sakinleri ile sohbet ettiler. Haber Servisi Ýsmail Kakaç'ta "Ev Kazalarý ve Korunma" konferansý Ýsmail Kakaç Ýlkokulunda velilerine "Ev Kazalarý ve Korunma" konulu konferans verildi.okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen programa konuþmacý olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý katýldý.ýlginin yüksek olduðu konferansta konuþan Mahir Odabaþý, "Ev kazalarý ihmale gelmez. Fýrtýna önlenemez ama çatýlar saðlam yapýlabilir. Çatýlardaki ve apartmanýn çevresindeki sonradan ilave edilen anten, tabelalar, klimalar, güneþ enerjileri vb. mutlaka periyodik kontrolden geçmeli" dedi. Haber Servisi Yapý Kredi Altýn Günleri Çorum'da uðramadan deðerleniyor, istendiði zaman nakde çevrilebiliyor. Yapý Kredi'nin müþterilerine özel olarak hazýrladýðý Altýn Mevduat Hesabý kapsamýnda düzenlenen Altýn Günleri 2015 yýlýnda da Türkiye'nin dört bir yanýnda devam ediyor. Konu hakkýnda Yapý Kredi'den yapýlan açýlamaya göre Nisan tarihlerinde Çorum'da Yapý Kredi Çorum Þubesi'nde gerçekleþecek etkinliðe kýymetli metallerin üretimi ve alým-satýmýný yapan Nadir Metal Rafineri'nin eksperleri katýlýyor. Eksperler, çeyrek, yarým ve/veya cumhuriyet altýný, bilezik, yüzük, kolye gibi ziynet eþyalarýný getiren banka müþterilerinin altýnlarýný deðerlendirecek. Þubelere getirilen altýnlarýn 24 ayar karþýlýðý saf altýn miktarý Nadir Metal eksperleri tarafýndan hesaplanarak tutanaða yazýlýyor. Yapý Kredi de altýnlarýn deðerini miligram olarak müþterinin altýn hesabýna yatýrýyor. Müþteri, fikrini deðiþtirirse ayný gün içerisinde saat 16.00'a kadar altýnlarýný geri alabiliyor. Altýnlarýn altýn olarak geri çekilmesi durumunda bu iþlem sadece 1 kg ve katlarý þeklinde yapýlabiliyor. Yapý Kredi'nin bu etkinliði sayesinde banka müþterileri altýnlarýný bozdurmadan hesaplarýnda deðerlendirebiliyor. Bu sayede altýnlar zarara uðramadýðý gibi çalýnma veya kaybolma riskleri de ortadan kalkýyor. Ýstendiði zaman nakde çevrilebilen altýnlar, alým-satým iþlemi olmadýðý için kur kaybýna uðramýyor. Yapý Kredi Altýn Hesaplarýna banka þubelerinin yaný sýra 7 gün 24 saat Ýnternet Þubesi, Telefon Bankacýlýðý, Mobil Þube ve ATM'lerden de ulaþýlabiliyor. Altýnlarýn TL'ye kadarý mevduat güvencesi altýna alýnýyor. "11 NÝSAN PARKÝNSON HASTALIÐI GÜNÜ" PARKÝNSON HASTALIÐI NASIL ORTAYA ÇIKAR? Parkinson Hastalýðýnda, beyinde önemli bir kimyasal madde olan "Dopamin" üretimi durur. Bu kimyasal madde vücudun hareket etmesine yardýmcý olur. Parkinson, yavaþ ve sinsi seyreden bir hastalýktýr. Hastalýk on yýl gibi bir süre boyunca sürekli ilerler. Baþlangýcýnda tek taraflý belirtiler görülürken daha sonra bu bütün vücuda yayýlýr. Belirtilerin þiddeti her hastada farklýdýr. Hastalýk genelde 40 yaþýndan sonra görülür ve erkeklerde görülme sýklýðý biraz daha fazladýr. Genetik yatkýnlýk ve çevresel faktörlerin birlikte bu hastalýkta rol oynadýðý düþünülmektedir. Ayrýca bulaþýcý bir hastalýk da deðildir. Bazen "Parkinson Hastalýðý" tanýsý koymak zor olabilir. HASTALIÐIN BELÝRTÝLERÝ: Tek belirti tek baþýna Parkinson hastalýðýný iþaret etmez. Birden fazla belirti varsa bir hekime baþvurmanýz gerekir. 1. Titreme: Parmaklarýnýzda, elinizde, çenenizde veya dudaklarýnýzda titreme fark ettiniz mi? Oturduðunuzda bir ortamda bacaðýnýzda titreme var mý? El ve bacaklarda titreme Parkinson Hastalýðýnýn erken belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Aðýr egzersiz ve yorgunluk sonrasý olan titreme, ilaçlara baðlý titreme ve bazý yaralanmalar sonrasýnda ortaya çýkan titreme normal insanlarda da görülebilir. Bu nedenlerle ortaya çýkan titremeler Parkinson hastalýðýna baðlý deðildir. 2. El yazýsýnda küçülme: El yazýnýzda geçen yýllara göre aniden küçülme oldu mu? Yazdýðýnýz harflerin küçüldüðünü, kelimelerin adeta sýkýþmýþ görünümde olduðunu fark edebilirsiniz. El yazýsýnda ortaya çýkan ani deðiþiklik Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Bazan yaþlanmakla, el veya parmaklarýnýzda sertleþme varsa veya görme bozukluðunuz belirginse, el yazýsý deðiþebilir. Fakat bu zaman içinde yavaþça geliþir, aniden ortaya çýkmaz. 3. Koku duyusunda kayýp: Bazý yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ettiniz mi? Eðer muz, turþu, meyan kökü gibi yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ediyorsanýz doktorunuza Parkinson Hastalýðýný sormalýsýnýz. Normal olan nedir? Koku duyusu nezle, grip, burun týkanýklýðý, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda deðiþebilir. Bu durum geçicidir, hastalýðýnýzýn düzelmesi ile birlikte düzelir. 4. Uyku sorunu: Derin uyku sýrasýnda yatakta tekmeleme, vurma, çýrpýnma gibi hareketler yapýyor musunuz? Eþiniz bundan etkilenerek ayrý yataða geçmek istiyor olabilir. Uyku sýrasýnda bu hareketler nedeniyle yataktan düþüyor olabilirsiniz. Uykuda ani hareketler Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Herkesin arada bir yatakta fazlaca dönerek uyuyamadýðý bir gün olabilir. 5. Hareket etmede veya yürümede zorluk: Gövdenizde, kol ve bacaklarýnýzda katýlýk hissediyor musunuz? Bazen hareket ettikçe bu katýlýk azalýr. Eðer azalmazsa Parkinson hastalýðýnýn bir belirtisi olabilir. Yürüdüðünüzde kollarýnýzý sallamadýðýnýzý fark edebilirsiniz veya baþka insanlar size bunu söyleyebilir. Erken belirtilerden biri omuz veya kalçada aðrý veya katýlýk hissi olabilir. Hastalar bazen ayaklarýnýn "yere yapýþmýþ gibi " olduðunu söylerler. Normal olan nedir? Eðer kolunuzu veya omzunuzu incittiyseniz, düzelene kadar o kolu kullanamayabilirsiniz. Ya da artrit gibi baþka hastalýklar da benzer belirtilere yol açabilir. 6. Kabýzlýk: Tuvalete çýkmakta zorlanýyor musunuz? Kabýzlýk, Parkinson hastalýðýnýn erken bulgusu olabilir, doktorunuzla konuþun. Normal olan nedir? Yeteri kadar su ve lifli yiyecek almazsanýz tuvalete çýkmakta zorlanýrsýnýz. Ayrýca bazen ilaçlar kabýzlýk sebebi olabilir. Eðer diyet ve ilaçlarla iliþkili deðilse kabýzlýk sorununuz için doktorunuzla konuþun. 7. Düþük tonlu konuþma: Normal sesinizle konuþtuðunuzda baþka insanlar sesinizin çok düþük veya kýsýk olduðu söyledi mi? Eðer ses tonunuzda deðiþiklik olduysa doktorunuzla görüþün. Baþkalarýnýn iþitme problemleri olduðunu zannettiðinizde, aslýnda sorun sizin fazla yumuþak ve kýsýk sesiniz olabilir. Normal olan nedir? Soðuk algýnlýðý sesinizde deðiþikliðe neden olabilir. Hastalýðýnýz düzeldiðinde sesiniz de düzelir. 8. Maske yüz: Kötü bir ruh halinde olmamanýza raðmen, ciddi, depresif, ve kýzgýn bir görünümde olduðunuz söylendi mi? Bu ciddi görünümlü yüz maske yüz olarak adlandýrýlýr. Baþkalarý boþ baktýðýnýzý veya pek göz kýrpmadýðýnýzý söylüyorsa doktorunuza Parkinson hastalýðýný sorun. Normal olan nedir? Bazý ilaçlar bu tip ciddi bakýþ ve yüz görünümüne neden olabilir, ilaç kesilince bu durum düzelir. 9. Baþ dönmesi ve bayýlma: Sandalyeden kalktýðýnýzda baþ dönmesi oluyor mu? Baþ dönmesi ve bayýlma, Parkinson hastalýðý ile iliþkili düþük kan basýncýna baðlý olabilir. Normal olan nedir? Herkesin nadiren ayaða kalktýðýnda benzer yakýnmasý olabilir. Fakat bu sürekli olan bir durumsa doktorunuzla görüþün. 10. Öne eðilmek / kamburlaþmak: Eskisi gibi ayakta dik duramýyor musunuz? Eðer aileniz, arkadaþlarýnýz vücudunuzda öne / yana doðru eðilme fark ediyorlarsa, bu Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Eðer bir aðrýnýz varsa, veya kemiklerinizde bir problem varsa duruþunuz deðiþiklik gösterebilir. PARKÝNSON HASTALIÐININ TANISI Parkinson hastalýðýna taný koymak için özel bir yöntem yoktur. Laboratuar ya da röntgen tetkikleri sonucu da bunun anlaþýlmasý mümkün deðildir. Fakat uzman bir nörologun hastadan ve hastanýn yakýnlarýndan aldýðý bilgiler, ayrýca yaptýðý muayene sonucu taný koyabilir. PARKÝNSON HASTALIÐI TEDAVÝSÝ Parkinson hastalýðýnýn tedavisinin amacý hastayý aktif, baðýmsýz, kendi baþýna iþini yapabilen hale gelmesini saðlamaktýr. Yapýlan tedavi sonucu hastanýn her þeyi düzelecek diye bir þey yoktur. Zaten Parkinson hastalýðýnda kullanýlan sýnýrlý sayýda ilaç çeþidi vardýr. Bu ilaçlar ya eksik dopamini saðlar, ya onun gibi etki yapar ya da dopaminin parçalanmasýný engelleyerek kullanýmýný arttýrýr. Tedavi de bir diðer önemli nokta psikolojik olarak hastanýn kaybettiklerini tekrar hastaya kazandýrmaktýr. Parkinson tedavisinde aile ve hekimin bir arada çaba göstermesi hastanýn kendisini daha iyi hissetmesini saðlar ve hastanýn yaþam standardýný arttýrýr. Aileden gelen desteðin katkýsý fazla olacaktýr. Bu hastalýkla nasýl yaþayacaðým diye düþünmemek gerekir. Her hastalýkla yaþanabileceði gibi, insan psikolojisi Parkinson ile de yaþamaya alýþýr. Kiþi kendi iþini kendi yapmaya özen göstermelidir. Kendinize olan güveniniz saðlam olmalýdýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

5 TEK 5 Ceylan yol haritasýný belirledi AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimlerinde en yüksek baþarýyý yakalamak için gece-gündüz, yoðun bir tempoda çalýþacaklarýný söyledi. Milletvekili adayý Ceylan, aday listesinin kesinlik kazanmasýnýn ardýndan çalýþmalarýna start verdi. AK Parti'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre haftalýk Yürütme Kurulu Toplantýsý'na baþkanlýk eden Ceylan, teþkilat yöneticileri ile birlikte istiþare yaptý. Toplantýya; AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Eyüp Arslan, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý katýldý. Milletvekili adayý Ceylan ve teþkilat yöneticileri, Çorum'da yapýlacak seçim çalýþmalarý konusunda karþýlýklý istiþare yaparak yol haritasý belirledi. Ahmet Sami Ceylan, AK Parti davasýnýn bir nesil hareketi olduðunu, bu davaya sonuna kadar hizmet etmekten gurur duyacaðýný belirterek, "Sýralamanýn yeri ve þekli ne olursa olsun, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da bu davaya olan hizmetlerim devam edecek. Nasýl bundan önceki 10 yýllýk süre içerisinde partime hizmet vermiþsem, bundan sonra da hizmete devam edeceðim. Nasýl ki merkez ilçe baþkanlýðým döneminde, il baþkanlýðým döneminde görev yapmýþ, hizmet etmiþ isek, milletvekilliði adaylýðý döneminde de, bundan sonraki dönemde de ayný þekilde hizmetlerimiz sürecektir. Nasýl ki 2 yerel seçim, 2 genel seçim, 2 referandum ve 1 cumhurbaþkanlýðý seçimleri olmak üzere girdiðimiz 7 seçimde de oy oranýný artýrmýþsak, 7 Haziran seçimlerinde de en yüksek oy oranýný ve en yüksek baþarýyý elde edeceðimize yürekten inanýyorum. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn"dedi. 4 milletvekili adayýnýn el ele, kol kola çalýþarak, birlik ve beraberlik içerisinde seçimlere hazýrlanacaðýnýn altýný çizen Ceylan, "Bu þarký burada bitmez" ifadesini kullandý. Sami Ceylan, "Görev yaptýðýmýz 10 yýllýk süre içerisinde yanýmda olan, çalýþmalarýmýza destek veren tüm teþkilat mensubu kardeþlerime, AK Parti gönüllülerine ve Çorum halkýna teþekkür ediyor, minnettarlýklarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Baðcý'dan Mustafa Dölcü'ye geçmiþ olsun Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý Osmancýk'ta tarým iþçilerini taþýrken kaza yapan ve Özel Elit Park Hastanesinde tedavi gören, Osmancýk Þoförler Odasý eski Baþkaný Mustafa Dölcü'yü ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Baðcý'nýn basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarette Baðcý'ya Osmancýklý iþ adamlarýndan Selahattin Karakaþ ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Armaðan, Cemalettin Polattaþ, Enes Uygur ve Fevzi Çelik'te eþlik ettiler. Baðcý ayrýca Özel Elit Park hastanesinde tedavi gören hasta ve yakýnlarýný da ziyaret ederek acil þifalar diledi. Yenilenen Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý seçiminden Ýlhan Yýlmaz yeniden baþkanlýðýna seçilmiþti. Ýlhan Yýlmaz yönetimi göre daðýlýmý yaptý. Yýlmaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada kendisinin Baþkanlýðýnda oluþan yönetim kurulunun þu isimlerden oluþtuðunu kaydetti: "Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Arslan, Muhasip Üye Ýlhami Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Yýldýz, Serfet Gül, Ali Güler, Sinan Uysal. Ziraat Odasý Ticari Ýþletme Yönetimi; Baþkan Vekili Yalçýn Kayýþ, Muhasip Üye Memduh Þahin, Yusuf Yýlmaz, Loman Sarý, Hasan Coþkun, Halil Kýlýç. Ziraat Odasý Baþkan Danýþmanlýðýna Zeki Dilmen, Celalettin Salýn, Veli Güngör, Hasan Oltulu, Ömer Pelit, Ulaþ Bilge, Metin Turan, Hüseyin Avuþ getirildiler. Ortaköy Temsilciðine; Celalettin Yaprak, Osman Doðan, Celal Sucu, Kenan Kaloç, Ýbrahim Ünver, Alaca Ziraat Odasý yönetimi görev daðýlýmý yaptý Serdal Akkanat, Cemal Özkan getirildiler. Meclis Baþkanlýðýna Turabi Aygün, Baþkan Vekilliðine Celalettin Yaprak getirildiler." Bu kadroyla 4 yýl çiftçilerin hizmetinde bulunacaklarýný kaydeden Ýlhan Yýlmaz, "Çiftçilere yönelik olarak yapacaðýmýz hizmetler daha aktif, dünden daha hýzlý þekilde sürdürülecek ve çalýþmalarýmýz yoðun olarak devam edecektir. Yaptýklarýmýz, yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Alaca'mýza, bütün çiftçilerimize hayýrlý uðurlu olsun. Bizlere destek veren bütün delegelerimize minnettarlýðýmýzý sunar, ekip arkadaþlarýmýzla beraber teþekkürlerimizi sunarýz" diye konuþtu. Yýlmaz açýklamasýný, "2015 yýlý üretim sezonunda bütün çiftçilerimizin ürünlerinin bol ve bereketli olmasýný Allah'tan diler, kendilerine saygýlarýmý sunarým" diyerek tamamladý. Tarancý'dan protokol ziyaretleri Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle protokol ziyaretlerinde bulundu. Tarancý sýrasýyla, Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma Garnizon Komutaný Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ü ziyaret ederek plaket takdim etti. Haber Servisi

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Don riskine dikkat! Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün pazar sabah saatlerine kadar bazý illerde kuvvetli don riski uyarýsý yaptýðýný bildirerek, "Kütahya, Afyonkarahisar, Eskiþehir'in güneyi, Isparta'nýn doðusu, Çankýrý'nýn batýsý, Bursa-Kütahya, Ankara-Bolu, Ankara-Kýrýkkale, Denizli-Muðla arasýnda bu gece, Afyonkarahisar-Uþak, Afyonkarahisar-Eskiþehir, Kütahya-Bursa, Ankara-Kýrýkkale arasýnda yarýn gece kuvvetli don yaþanmasý bekleniyor" dedi. Bayraktar, çiftçilerin don riskine karþý tedbirli olmasý, ürünlerini korumak için modern tarým tekniklerini uygulamasý gerektiðine dikkati çekti. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, meyve aðaçlarýndan badem, kayýsý, erik ve kirazda baþlayan çiçeklenmenin, Nisan ayýyla birlikte diðer meyve türlerinde de görüldüðünü belirtti. Þemsi Bayraktar, bugünlerde oluþacak kuvvetli bir donun özellikle meyve çiçeklerine zarar verebileceðini belirtti. -KUVVETLÝ DON BEKLENEN ÝLLER- Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan açýklanan verilere göre, bugün sabah saatlerinde bazý bölgelerde don riski beklendiðini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ýç Anadolu'nun büyük bölümü, Ege, Batý Akdeniz ve Batý Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde hafif ve orta kuvvette 11 Nisan 2015 Cumartesi sabah saatlerinde Ýç Anadolu'nun büyük bölümünde, Ege, Batý Akdeniz ve Batý Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde hafif ve orta kuvvette don olacaðý tahmin ediliyor. Kütahya, Afyonkarahisar, Eskiþehir'in güneyi, Isparta'nýn doðusu, Çankýrý'nýn batýsý, Bursa- Kütahya, Ankara-Bolu, Ankara- Kýrýkkale, Denizli-Muðla arasýnda bu gece, Afyonkarahisar-Uþak, Afyonkarahisar-Eskiþehir, Kütahya-Bursa, Ankara-Kýrýkkale arasýnda bu gece kuvvetli don yaþanmasý bekleniyor. Özellikle kuvvetli don riskinin beklendiði illerde erken çiçek açan Þemsi Bayraktar badem, kayýsý, erik ve kiraz gibi meyve aðaçlarý çiçeklenme döneminde olduðu için don riskinden fazlaca etkilenecek ürünlerdir. Bugünlerde oluþacak kuvvetli bir don, özellikle meyve çiçeklerine zarar verebilir. Manisa bölgesinde don, üzüm baðlarýna zarar verdi. Bazý üzüm baðlarýnda uyanan gözler karardý. Hasar tespit çalýþmalarý devam ediyor. Üreticilerimizin, aþýrý yaðýþ, don, dolu gibi tarýmsal üretime zarar verecek konularda, Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamalarý takip etmeleri ve gerekli önlemleri erken almalarý yararlarýna olacaktýr." -DONDAN KORUNMA TEKNÝKLERÝ- Ekonomik gücü yeterli olmayan çiftçilerin, don zararýndan korunmak için saman yakma, ürünlerin üzerini örtme gibi yöntemlere baþvurduðunu belirten Bayraktar, "Rüzgar pervaneleriyle havanýn karýþtýrýlmasý, su uygulamasý gibiteknikler, don riskinden korunmada etkili olan yöntemlerdir. Çiftçilerimiz don riskine karþý tedbirli olmalý, ürünlerini korumak için modern tarým tekniklerini uygulamalýdýr. Modern tarým tekniklerinin üreticilerimiz tarafýndan uygulanmasý ve kullanýmýnýn artmasý için gerekli tedbirler alýnmalýdýr. Üreticilerimiz bu konularda bilgilendirilmelidir. Ayrýca teknik olarak desteklenmelidir." Talepleri üzerine, 2015 yýlýndaki doðal afetlerden en az yüzde 30 zarar gören veya görecek çiftçilerin düþük faizli kredi borçlarýnýn bir yýl süreyle ertelendiði bilgisini de veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bilindiði üzere 2015 yýlý baþýndan buyana sel, aþýrý yaðýþ, dolu, don, fýrtýna gibi afetler zaman zaman gerçekleþti.üreticilerimizin zarar görmesine neden oldu. Birliðimizce çiftçilerimizin yaþadýðý afetler düzenli takip edildi.afetlerin zararýnýn azaltýlmasý bakýmýndan ilgili kurumlardan taleplerde bulunduk. Bu taleplerden biri de üreticilerimizin kullanmýþ olduklarý kredi borçlarýnýn afet sonrasý ödenememesi nedeniyle ertelenmesi olmuþtur. Bu konuda yapýlan giriþimler sonucu çiftçilerin Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatifleri'ne olan düþük faizli kredi borçlarýnýn ertelenmesine yönelik Bakanlar Kurulu Kararý,bugün Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bakanlar Kurulu Kararýna göre 1 Ocak Aralýk 2015 tarihleri arasýnda, yangýn, aþýrý sýcak zararý, samyeli, çýð, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskýný, fýrtýna, aþýrý yaðýþ, aþýrý kar yaðýþý, dolu, don, kuraklýk, yýldýrým düþmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler nedeniyle ekiliþleri, ürünleri, hayvan varlýklarý, tesisleri ve seralarý en az yüzde 30 zarar gören veya görecek ve bu durumlarý hasar tespit komisyonlarýnca tespit edilen Çiftçi Kayýt Sistemine kayýtlý gerçek ve tüzel kiþi üreticilerin Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerine olan düþük faizli kredi borçlarý yüzde 3 faiz ile 1 yýl ertelenecek. Ertelemeden faydalanmak isteyen kredi vadesi dolmuþ ve 90 günü geçmemiþ ve 90 günü geçen üreticilerin hasar tespit komisyon kararý tarihinden itibaren 1 ay içinde, vadesi henüz gelmemiþ ancak bir yýl içinde dolacak olan üreticilerin vade tarihinden itibaren 1 ay içinde borçlu olduklarý Ziraat Bankasý veya Tarým Kredi Kooperatifleri'ne yazýlý olarak baþvurmalarý gerekiyor. Bu ertelemeden tarýmsal amaçlý kooperatifler ve Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü (TÝ- GEM) iþletmeleri de yararlanacak." Eski oda baþkanýna geçmiþ olsun ziyareti Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Çorum'un Osmancýk Ýlçesinde 6'sý aðýr 21 kiþinin yaralandýðý trafik kazasýnda minibüsü süren eski oda baþkaný Mustafa Dölcü'yü tedavi gördüðü hastanede ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Þoförler ve Nakliyeciler Odasýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Kazada aðýr yaralanan ve tarým iþçilerini taþýyan minibüsü süren Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Odasý eski Baþkaný Mustafa Dölcü'yü tedavi gördüðü Özel Elitpark Hastanesi'nde ziyaret eden Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, eski oda baþkaný ve tüm yaralýlara geçmiþ olsun diledi. Tüm yaralýlarýn biran önce saðlýklarýna kavuþmasýný temenni eden Tahsin Þahin, kazanýn nasýl meydana geldiði hakkýnda da bilgiler aldý. Þahin'e ziyaret sýrasýnda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Recep Gökgüney'de eþlik etti. Bu arada üzücü kazada, köylere çam fidaný dikmeye giden tarým iþçilerini taþýyan 55 yaþýndaki Mustafa Dölcü yönetimindeki 27 ABT 96 plakalý minibüs, 40 yaþýndaki Hüseyin A. yönetimindeki 19 EL 187 plakalý otomobille çarpýþmasý sonucu toplam 21 kiþi yaralanmýþtý. Emniyet Müdürü Tarancý'ya 170.yýl tebrikleri Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama ziyaretleri yapýlýyor. Salih Erkan Tarancý'yý TOKÝ Ýlköðretim Okulu Müdürü Mustafa Karaca ve öðrenciler, Türkiye Emeklileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Çeþmeören Ortaokulu adýna Ýzci Lideri Halil Çiçek ve izci takýmý, Labarna Restorant Ýþletmecisi Gazi Yiðit, Boþ Sandalye isimli tiyatro oyununu organize eden Toplum Destekli Polis Büro Amirliði görevlileri ve oyuncularý, Oðuzlar Ýlçesi Kaymakamý Servet Gün, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ve Ýlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Atýlgan, Hitit Üniversitesi Mezunlarý Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer, Ýnsani Deðerler Platformu Üyeleri, Kýzýlay Kan Baðýþý Ekip Doktoru Yeþim Yýlmaz, Polis Eþleri Kaynaþtýrma Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Nadide Tarancý ziyaret ederek Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümünü tebrik ettiler. Emniyet Müdürü Tarancý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek konuklarýna teþekkür etti. Haber Servisi Milletvekili Baðcý'dan seçim için hazýrlýk Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, 25. Dönem Çorum Milletvekili adayý Dr. Cahit Baðcý seçim kampanyasýnda kullanacaðý fotoðraflarý Bir Medya Ajansýnda çektirdi. Binevlerde bulunan Ajansa sabah giden Baðcý fotoðraf çekiminin ardýndan Bir Medya Ajans'ta kendisinin çekimine yardýmcý olan ekibe teþekkür etti.

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Domuz Gribine dikkat! Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu daha önce 'Domuz Grip Salgýný' yok açýklamasýnda bulunurken, Çorum Hasanpaþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesinde vefat eden hasta ile birlikte 2'si Çorum'da olmak üzere Türkiye genelinde Domuz Gribinden ölenlerin sayýsý toplamda 40'ý aþmýþ durumda. Doktorlar Grip virüslerinin insandan insana öksürük ve hapþýrma yoluyla bulaþtýðýný en çok bu ortamlara dikkat edilmesi gerektiðini vurgulayarak, "Grip virüsü bulaþan bir yere dokunulduktan sonra, eller aðýz ya da buruna götürüldüðünde de hastalýk bulaþabilir. Ýçme, kullanma ve havuz sularýyla bulaþma gösterilmemiþtir. Belirtileri ise Ateþ, Öksürük, Boðaz aðrýsý, Yaygýn vücut aðrýsý, Baþ aðrýsý, Üþüme ve yorgunluk þeklinde baþgöstermektedir. Eriþkenlerde ve çocuklarda baþgösterme durumu farklý olabilir. " þeklinde görüþ belirtirken belirtileri ve tanýlarý ile ilgili ayrýntýlý bilgileri þu þekilde verdiler. Domuz gribi nedir? Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalýða yol açan viral bir hastalýktýr. Hastalýk ilk kez Meksika ve ABD'de görülmüþ ve daha sonra birçok ülkeye yayýlmýþtýr. Bu virüse " domuz gribi" denmesinin sebebi, domuzlar arasýnda görülen grip virüslerine çok benzediðinin gösterilmiþ olmasýdýr. Bu yeni virüs insan, domuz ve kuþ virüslerinin bir karýþýmýdýr. Domuz gribi (A/H1N1) virüsü bulaþýcý mýdýr? Domuz gribi A(H1N1) virüsü bulaþýcýdýr ve insandan insana geçmektedir. Domuz gribi (A/H1N1) nasýl bulaþmaktadýr? Domuz gribinin de yine mevsimsel griple ayný þekilde yayýldýðý düþünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapþýrma yoluyla bulaþmaktadýr. Grip virüsü bulaþan bir yere dokunulduktan sonra, eller aðýz ya da buruna götürüldüðünde de hastalýk bulaþabilir. Ýçme, kullanma ve havuz sularýyla bulaþma gösterilmemiþtir. Domuz gribinin (A/H1N1) belirtileri nelerdir? Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir. Bunlar: Ateþ, Öksürük, Boðaz aðrýsý, Yaygýn vücut aðrýsý, Baþ aðrýsý, Üþüme ve Yorgunluk gibi belirtileri içermektedir. Bazý vakalarda kusma ve ishal de görülebilmektedir. Hastalýða yakalanan kiþiler ne kadar süreyle bulaþtýrýcýdýr? Kiþiler, belirtilerin baþlamasýndan bir gün öncesi ve 7 gün sonrasýna kadar bulaþtýrýcýdýrlar. Daha çok hangi yüzeyler bulaþma kaynaðýdýr? Öksürük ve hapþýrma yoluyla, hasta kiþinin tükürük zerrecikleri havaya yayýlarak sandalye, masa gibi yüzeylere bulaþabilir. Kiþi virüsün bulaþtýðý bir yere dokunduktan sonra ellerini aðzýna, gözlerine veya burnuna sürerse virüs bulaþabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlý kalabileceðini etkileyen ýsý, nem oraný, yüzey niteliði gibi pek çok faktör söz konusudur. Hasta kiþinin temasýnýn olduðu bu yüzeylere dokunulmamalý, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller yýkanmalýdýr. Domuz gribi virüsü cansýz yüzeylerde ne kadar yaþar? Kapý kolu, masa, bardak vb yüzeylerde virüs 2-8 saat canlý kalmaktadýr. Bu yüzeylerin sýk sýk temizlenmesi ve ellerin sýk sýk yýkanmasý, bulaþma riskini de en aza indirecektir. Ev eþyalarýnýn temizliðinde nelere dikkat etmek gerekir? Grip virüsünün yayýlmasýný önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapý kollarý, banyo yüzeyleri, mutfak tezgahý, oyuncaklar vb) günlük temizlikte kullanýlan deterjanlarla temizlenmesi yeterlidir. Günlük kullandýðýmýz temizlik maddeleri dýþýnda klor, hidrojen peroksit, iyotlu antiseptikler ve alkol gibi bazý kimyasal maddeler de etkilidir. Hastalara ait çarþaf, çamaþýr, havlu ve kap kacaðýn ayrý olarak yýkanmasýna gerek yoktur. Ancak, bu eþyalar yýkanmadan baþkasý tarafýndan kullanýlmamalýdýr. Bu çarþaflar mümkün olduðunca elle temas edilmeden taþýnmalý ve yýkanmalýdýr. Hastanýn çarþaflarý, çamaþýrlarý deðiþtirildikten sonra eller mutlaka sabunlu suyla yýkanmalýdýr. Hastaya ait kap kacak ya bulaþýk makinesinde ya da elde deterjan kullanýlarak yýkanmalýdýr. Eriþkinlerde acil müdahale gerektiren belirtiler nelerdir? Zor nefes almak veya nefes darlýðý, Bilinç bulanýklýðý, Sýk ve uzun süreli kusma Çocuklarda acil müdahale gerektiren belirtiler nelerdir? Hýzlý veya zor nefes alma, Vücutta solgunluk ya da morarma, Beslenememe Uyarýlara cevapta azalma ve uykuya meyil, Huzursuzluk, Ateþle beraber döküntü görülmesi. Domuz Gribi Tanýsý Taný PCR yöntemi ile konulmaktadýr. Test bu konuda özelleþmiþ laboratuvarlarda yapýlmaktadýr. Domuz gribini tedavi eden ilaçlar var mýdýr? Evet. Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalýktan korunmak için doktor kontrolünde kullanýlabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar doktor tarafýndan önerilmedikçe, reçetesiz olarak kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Domuz gribinden kendimi nasýl koruyabilirim? Aþaðýdaki önlemleri alarak sadece gripten deðil; grip gibi solunum yoluyla bulaþan tüm hastalýklardan kendinizi koruyabilirsiniz: Öksürme ve hapþýrma sýrasýnda aðzýnýzý ve burnunuzu bir mendil ile kapatýnýz. Mendilinizi kullandýktan sonra çöp sepetine atýnýz. Öksürdükten ve hapþýrdýktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yýkayýnýz. Alkol içeren el yýkama antiseptikleri de etkilidir. Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve aðzýnýza dokunmayýnýz. Domuz gribine yakalanýrsanýz, belirtilerin baþlamasýndan 7 gün sonrasýna ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasýna kadar evde istirahat ediniz. Hastalýðýn bulaþmamasý için çevrenizdeki kiþilerden uzak durunuz. Bulunduðunuz mekaný sýk sýk havalandýrýnýz. Osmancýk ÝHL'nin yer teslimi yapýldý Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý 25. Dönem Milletvekili adayý Dr. Cahit Baðcý, memleketi Osmancýk'ta inþaat edilecek olan Ýmam Hatip Lisesi'nin yer teslim törenine katýldý. Milletvekili Baðcý'nýn basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, 3,5 milyon TL'ye mal olacak olan 24 derslikli yeni Ýmam Hatip Lisesi'nin yer teslimi Cahit Baðcý'nýn da katýldýðý törenle Z-A Firmasýna Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýldý. Törende Ýlçe Baþkaný, Ýl ve Ýlçe Yönetimi, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, Þube Müdürleri ve Okul Müdürü de hazýr bulundu. Baðcý yaptýðý burada açýklamada, "Hali hazýrda yurdu tamamlanan ÝHL'nin lise kýsmýnýn yerinin teslime dilmesinin sevincini yaþýyoruz. 360 gün içinde inþaatýnýn tamamlanarak tefriþ edilerek eðitim-öðretim yýlýnda öðretmen ve öðrencilerimizin hizmetine sunacaðýz. Ayrýca okul alaný içine 1 kapalý spor salonu ve 1 cami de yapýlacak" diyerek öðretmen ve öðrencilere bilgi verdi. Tören sonrasýnda öðretmen ve öðrencilerle sohbet eden Baðcý'ya öðretmen ve öðrenciler ilgisi ve desteði nedeniyle teþekkür ederek, Baðcý'nýn okuduðu okulda okumaktan memnuniyet duyduklarýný belirttiler. Baðcý öðretmen ve öðrencilere baþarýlar dileyerek hayýrlý olsun dedi. Baðcý daha sonra AK Parti Osmancýk Ýlçe Teþkilatý ve Çorum Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Þehit Savcý Mehmet Selim Kiraz için Osmancýk Adalet Personelinin düzenlediði mevlüt programýna katýldý. Osmancýk Ulu Caminde düzenlenen programda okutulan hatimlerin duasý yapýldý. Mahmut Alparslan'dan teþekkür MHP Çorum Milletvekili aday adayý Mahmut Alparslan düzenlediði basýn toplantýsýnda bu süreçte kendisine destek veren herkese teþekkür etti. "Yapmýþ olduðumuz ziyaretlerde bizleri onurlandýran yüreklendiren Çorum'da baþta Ülkü Ocaklarý, Kamu Sen, Kamu Çalýþanlarý Vakfý, Yaðmur Damlasý gibi sivil toplum örgütlerimize ve ilimizdeki tüm sivil toplum kuruluþlarýna yapmýþ olduðumuz ziyaretlerde bizlere teþkilatlarýný yüreklerini hatta evlerini açan teþkilat mensuplarýmýza tüm ilçe baþkanlarýmýza ve yönetim kurullarýna Ýlçelerimizde ziyaret ettiðimiz tüm ülkü ocaklý genç bozkurtlarýmýza ve kamu sen mensuplarýmýza teþekkürü bir borç biliriz" diyerek sözlerine baþlayan Alparslan, "Ayrýca bizlere destek veren deðerli hemþerilerimize ve çalýþmalarýmýza katýlan fedakar çalýþma arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Çalýþmalarýmýz esnasýnda bir kez daha gördüm ki tüm teþkilat mensuplarýmýz ilçe baþkanlarýmýzdan yönetim kurullarýna yönetim kurullarýnda ülküdaþlarýmýza kadar herkes milletimizi içine düþürüldüðü çaresizlikten sindirilmiþlik ten kurtarma azim ve kararýndadýr" dedi. AK Parti hükümetinin milletin kendine vermiþ olduðu yetki ve güveni heba ettiðini öne süren Alparslan, "Aldýðý emaneti devletin imkanlarýný kendi yakýn ve yandaþlarýn menfaatine peþkeþ çekmiþ ülkemizi yönetilemez bir hale getirmiþtir. AK Parti iktidarýnda yoksulluk artmýþ yolsuzluk artmýþ hýrsýzlýk siyasi iktidarýn göbek adý haline gelmiþtir. Bir tarafta devletin kaynaklarýný fütursuzca kullanarak oluþturduklarý milyarlarca dolar ve Eurodan oluþan servetlerini sýfýrlama derdine düþen baþbakan ve bakanlarýn oðullarý bir yandan çocuklarýnýn gelecek endiþesi ile yanýp tutuþan anne ve babalar bir yanda kollarýnda 700 milyarlýk saatlerle dolaþan bakanlar diðer yandan çöplerden yiyecek toplayan vatandaþlar, açýkçasý emeklisi memuru esnafý dul ve yetim yoksulluðun ve açlýðýn pençesinde kývranýrken ülkemizin kaynaklarýný akraba dost ve yandaþlarýyla sömüren mutlu bir azýnlýk var" diye kaydetti. Alparslan sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Yapýlanlarý yanlýþ bulabiliriz beðenmeye biliriz. Kýrýlabiliriz üzülebiliriz ne gelecek endiþesi taþýmadan menfaat kaygýsýna düþmeden fikrimizi ortaya koyarýz. Allaha þükürler olsun ki Allah'ýn verdiðine sabreden vermediðine þükredenlerden "Sizin hayýr bildiklerinizde þer, þer bildiklerinizde hayýr vardýr. Allah bilir de siz bilmezsiniz" ayetine iman edenlerdeniz. Ne nefis yapýp ne haddi aþar nede Ýkbal kaygýsýyla susarýz. Dün neye söz vermiþsek ne söylemiþsek oradayýz. Ama herkes bilsin ki asla küsmeyeceðiz darýlmayacaðýz yorulmayacaðýz. Biliriz ki þahýslar fani davamýz bakidir bu dava hak ve hakikat davasý Dün olduðu gibi bugünde lilahi kelimetullah davasý olarak inandýðýmýz davaya ve yüce Türk milletine hizmet etmeye devam etmekten asla geri durmayacaðýz. Millete hizmet etme yolunda dün olduðu gibi bugün de ülkücülerin bize vereceði her türlü görevi layýkýyla yerine getirme azim ve kararýndayýz." Yýlmaz MERT

8 YAÞAM 8 Cushing hastalýðýnda erken Öbür Dünya Temel ile Dursun öbür dünya yý çok merak ediyorlarmýþ. Sonunda anlaþmýþlar, kim erken ölürse o diðerine telefon açýp öbür dünyayý tarif edecekmiþ. Fýkra bu ya en sonunda Dursun ölüyor. 2 gün sonra Temel in telefonu çalýyor. Arayan Dursun. Biraz Kelime Avý hoþ beþten sonra Dursun þöyle der;- Ula Temel sana pi iyi pi da çötü haberum vardur?- Ula Dursun adami çatlatma önce iyi olani soyle. - Ýyi haber burda bu hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçý var. Kötü haber ise Trabzonspor un ilk onbirinde sen de varsýn Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Teþhis hayati önem taþýyor Her yýl, milyonda 1 ya da 2 kiþinin etkilendiði Cushing hastalýðý, böbreküstü bezleri tarafýndan salgýlanan bir çeþit hormon olan kortizolun normalden fazla seviyede ve kontrolsüz salgýlanmasý sonucunda ortaya çýkýyor.adýný, 1932 yýlýnda hastalýða ilk kez taný koyan Harvey Williams Cushing den alan Cushing hastalýðý, kortizolun hipofizdeki ACTH hormonunun artýþýndan dolayý gerçekleþmesiyle oluþuyor ve hipertansiyon, kýsýrlýk, kemik erimesi gibi ciddi saðlýk sorunlarýna yol açýyor. Tanýnýn zamanýnda konmamasý komplikasyonlarý aðýrlaþtýrarak ölüm riskini de beraberinde getiriyor. Vücuttaki genel hiper kortizolizm durumu ise Cushing sendromu olarak adlandýrýlýyor ve Cushing sendromuna yol açan sebeplerin baþýnda %70 oranýnda Cushing hastalýðý geliyor. Hastalýðýn tanýsýný koyan Dr. Cushing in doðumgünü olan 8 Nisan tarihi, tüm dünyada her yýl, Dünya Cushing Hastalýðý Farkýndalýk Günü olarak kabul ediliyor. Yüzün yuvarlak þekil almasý, kas gücünde azalma hastalýk belirtisi olabilir Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneði Baþkaný Prof. Dr. M. Sait Gönen, Cushing in bilinen belirtilerinin kiloda aþýrý artýþ, obezite, kan basýncýnýn yükselmesi (hipertansiyon) ve yað dokusu kaybý nedeniyle deride zayýflama olduðunun altýný çiziyor. Prof. Dr. Gönen, Kortizol, metabolizmayý düzenleyen ve vücudun strese yanýt vermesine yardýmcý olan hayati önemde bir hormondur. Kortizolun kontrolsüz artýþýyla tanýmladýðýmýz hastalýðýn tanýsý, klinik ve laboratuvar kontrolleriyle konulabiliyor. Kiloda aþýrý ve kontrolsüz artýþ, ay dede yüzü olarak tanýmladýðýmýz yuvarlak þekilli bir yüzün oluþmasý, kadýnlarda adet düzensizlikleri ve tüylenmede artýþ, deride ezik gibi kanama alanlarýnýn (ekimoz) oluþmasý, bitkinlik, karýn ve sýrtta çizgiler, kas gücünde azalma, kollarýn ve bacaklarýn zayýflamasý gibi etmenler, taný doðrulamasý için göz önünde bulunduruluyor diyor. Hastalýðýn ilerlemesi ile birlikte vücutta önemli deðiþiklikler yaþanabileceðinin altýný çizen Prof. Dr. M. Sait Gönen, Damar sertliði (ateroskleroz), boynun altýnda yað kitlesi oluþmasý (buffalo hörgücü), kan þekerinde yükselme ve diabet eðilimi gibi etkilerin yanýnda kemik erimesi, baþ aðrýsý, karýn aðrýsý gibi etkilerle karþýlaþýldýðýnda taný için mutlaka bir endokrinoloji uzmanýna baþvurulmalý uyarýsýný yapýyor.cushing tedavisinde yeni yaklaþým: Tükürük kortizolu Hastalýðýn genellikle orta yaþ grubunda görüldüðüne dikkat çeken Prof. Dr. M. Sait Gönen, Hipofizde adenomun olmasý Cushing hastalýðýnýn tanýsýnda yönlendirici oluyor diyor. Son yýllarda tükürük kortizolu nun Cushing tanýsý koymada etkili bir yöntem olarak öne çýktýðýnýn altýný çizen Prof. Dr. Gönen, hipofizde adenomun (kanserli olmayan hipofiz tümörü) tespit edilmesi durumunda adenomun cerrahi bir operasyonla alýnmasý gerektiðini vurguluyor. Cushing, tedavisi mümkün olan bir hastalýktýr diyen Prof. Dr. Gönen, Böbrek üstü bezinden aþýrý kortizol salýnýmý olduðu durumlarda bu salýnýma yönelik tedavi uygulanmalýdýr. Tedavi sonuç vermediðinde sürrenal tümörler çýkarýlabilir ya da söz konusu tümörleri devre dýþý býrakan ilaçlar kullanýlabilir diye belirtiyor. Erken teþhis hayati önem taþýyorsemptomlarýn ortaya çýkmasýnýn uzun süre almasý, hastalýðýn tanýsýný geciktirebiliyor. Bulgulara göre, Cushing görülen hastalarda ölüm riski genel popülasyona kýyasla 4 kat daha fazla. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneði Baþkaný Prof. Dr. M. Sait önen, Cushing hastalýðýnda erken taný büyük önem taþýyor. Taný geciktiði takdirde hastalýðýn sebep olduðu komplikasyonlar aðýrlaþabiliyor. Bu nedenle Cushing belirtisi olabilecek durumlarda bir endokrinoloji uzmanýna görünmek erken tanýyý kolaylaþtýrýr ifadelerini kullanýyor. Sinema 19:55 McQueen, ünlü bir yarýþ arabasýdýr. Günün birinde küçük bir kasabanýn yolunu bozan ve hasar verdiði yolu onarma cezasýna çarptýrýlan McQueen, burada geçirdiði dönem içinde oradaki arabalarýn da yardýmýyla hiç tatmadýðý duygularý yaþayacaktýr. Dostluk ve dayanýþmanýn önemini, aile kavramýnýn yüceliðini bu küçük kasabada öðrenen McQueen, bir yandan da renkli yarýþ dünyasýna dönmenin hesaplarýný yapmaktadýr... Dizi Arabalar 20:00 Beyaz Yalan Alara nýn telefonuyla dünyasýnýn baþýna yýkýlacaðýný zanneden Melek i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Zaten Melek in pasaportuyla seyahat ettiði için kimliðini ispatlayamayan Alara, sinsi bir plan yapar. Melek ten, bu oyuna devam etmesini ister. Þimdi Melek için hayat daha da zordur. Artýk kumandasý Alara nýn elindedir. Hem Korel Ailesi ne yakalanmayacak hem peþindeki Ebru ve Halil den kaçacak hem de Alara nýn bitmek bilmez isteklerini yerine getirmeye çalýþacaktýr. Melek için giderek bir kabusa dönen bu oyun içindeki tek güzel ve gerçek þey, Demir e duyduðu aþktýr. 20:00 Sinema Özel Tim: Çatýþma Özel tim uzmaný Paul Cutler, Detroit þehrindeki S.W.A.T ekibini eðitmek amacýyla bir göreve gider. Operasyon sýrasýnda rehinelerden birinin ölümü sonrasýnda, kurbanýn erkek arkadaþý olan yüksek yetkili devlet ajaný, Cutler ve ekibinden intikamýný almaya karar verir. Oyuncular : Kristanna Loken, Robert Patrick, Gabriel Macht, Carly Pope Yönetmen : Benny Boom Andy Whitfield Andy Whitfield, (17 Ekim 1971, Amlwch - 11 Eylül 2011, Sidney), Galler doðumlu Avusturalyalý model ve oyuncu. Oyunculuk kariyerine 2004'de baþlayan aktörün ilk film deneyimi Cebrail oldu. Spartacus: Blood and Sand dizisindeki Spartacus rolü ile tanýnmaktadýr. Oyuncuya "Hodgkin dýþý lenfoma" teþhisi konmuþ, bu hastalýðý yenmesine karþýn bir süre sonra hastalýk nüksetmiþtir.andy, Robert ve Pat Whitfield çiftinin oðlu olarak Amlwch'de doðmuþtur yýlýnda ise Avustralya'ya yerleþmiþlerdir.[1] Oyuncunun Laura adýnda bir de kýzkardeþi bulunmaktadýr.[2]ýlk evliliðini Terrica Smith ile 1999 yýlýnda yapmýþ ve 2003 yýlýnda boþanmýþlardýr. Þu anda iki çocuðunun[3][4] annesi olan Vashti Whitfield ile evlidir.[2] 12 eylül 2011 sabahý evinde kanser hastalýðý yüzünden hayatýný kaybetmiþtir.starz kanalýnýn dizisi Spartacus: Blood and Sandin baþrol oyuncusu Andy Whitfield'a 16 Mart 2010 tarihinde Hodgkin dýþý lenfoma teþhisi konmuþtur.[5] Ýkinci sezon hazýrlýklarý için olaðan check-up'ýný yaptýran oyuncunun hastalýðý bu sayede ortaya çýkmýþtýr ve kendisi derhal Yeni Zelanda'da tedaviye alýnmýþtýr.haziran 2010'da yapýlan resmi açýklamada Andy Whitfield'ýn aldýðý tedavinin olumlu sonuçlandýðý, ünlü oyuncunun kanseri yendiði[6] ve 2010 Kasým ayýndan itibaren Spartacus: Blood and Sand'in 2. sezonunun çekilerek yayýnlanacaðý bildirilmiþtir. Fakat 20 Eylül günü yapýlan açýklamada Whitfield'ýn kanserinin nüksettiðinden dolayý dizinin 2. sezonunda olmayacaðý bildirilmiþtir.[7] tarihinde lenf bezi kanserinin getirdiði komplikasyonlar sonucunda hayatýný kaybetmiþtir. MAYALI POÐAÇA Malzemeler 2 Su Bardaðý Un 250 gr Margarin 1 ½ çay Kaþýðý Kabartma Tozu veya Maya 1/3 Su Bardaðý Su 1 Çay Kaþýðý Tuz 2 Çay Kaþýðý Þeker Yemeðin Tarifi Hamur için unu eleyerek ortasýný havuz gibi açarak su ve maya ile ön hamur tutun.mayaya gelmesi için 15 dk bekletip,diðer malzemeleri de ilave ederek hamuru yoðurun ve tekrar 15 dk bekletin.arzu ettiðiniz boyutlarda keserek çok az un serpilmiþ tezgah üzerine aralýklý olarak yuvarlayarak biraz dinlendirin. Elinizle ortasýný yassýltarak peynir veya kýyma koyarak istediðiniz çeþidi yapýn.tavaya uygun olarak dizin ve iyice mayaya gelmesi için bir süre daha bekletin.üzerlerine yumurta sürerek derecelik fýrýnda piþirin. Baþarýlarým, gençliðimdeki hayallerimin ürünüdür. Napoleon Bonaparte 07:00 Gagguk 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:00 Ekip Sinema 20:00 Özel Tim Çatýþma 21:40 Boks Gecesi 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Hz.Yusuf 21:00 Cimri ile Cömert 23:00 Gündüz Gece 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Beyaz Yalan 23:15 Bugün Yýldýz Benim Eleme Gecesi 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güllerin Savaþý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Yerli Dizi Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:45 Arabalar 22:15 Zor Ölüm 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 17:00 G.I. Joe Kobranýn Yükseliþi Ana Haber Bülteni 19:05 Sungurlar 23:10 Ayna

9 9 Türk Polis Teþkilatýnda 170.yýl coþkusu Salih Erkan Tarancý Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Atatürk Anýtýnda kutlama programý yapýldý. Program kapsamýnda ilk olarak Anýta çelenk sundu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlanan programda Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý Anýta çelenk sundu. Törene, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý, kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri, siyasiler, meslek kuruluþlarýnýn temsilcileri, emniyet görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Törende konuþan Erkan Tarancý polisin güvenli tesis etmede canla baþla çalýþtýðýný söyledi. Tarancý "Teþkilatýmýzýn kuruluþunun 170. yýlý kutlama törenine hoþ geldiniz. Bugün yani 10 Nisan milletimizin huzur ve güvenlik adýna bizlere armaðan ettiði bir þükran günüdür. Ülkemizde huzur ve güvenliðin saðlanmasý kadar milli birlik ve beraberliði için de vazgeçilmez olan teþkilatýmýz köklü kurumlarýmýzýn ilk sýralarýnda yer almaktadýr. Teþkilatýmýz toplumda huzur ve güveni saðlama vatandaþýn can ve mal güvenliðini saðlama, kanun hâkimiyetini ve devlet otoritesini saðlama noktasýnda çaðdaþ ülkelerin kullandýðý araç gereç ve yöntemleri kullanmayý kendine amaç edinmiþ dünyada ortaya çýkan teknolojik geliþmelere ve toplumsal talep ve dinamiklere göre sürekli kendini yenilemiþtir. Denetime açýk, þeffaf ve hesap verebilirlilik gibi çaðýmýzýn gerektirdiði özelliklere sahip olan polis teþkilatýmýz halkýmýzýn kaliteli hizmet beklentilerine de hýzla cevap vermektedir. Anayasa ve yasalardan aldýðý güçle görevini yapan polisimiz temel hak ve özgürlüklerin korunmasýna hizmet eden güvenlik duygusunu tesis etmede de çok ciddi bir görevin uygulayýcýsýdýr. Polis adalete dayalý, korkulan deðil güvenilen bir güçtür. Polisimiz ülkemizin bölünmez bütünlüðünün korunmasýnda þerefli mazisinden ve milletimizden aldýðý güçle bu görevine devam edecektir. Polisimiz yüklendiði bu aðýr sorumluluðun da idraki içindedir ve bu þerefli görevin ifasý sýrasýnda çekilen zorluklarýn da bir önemi yoktur. Çorum'u huzur ve güvenlik açýsýndan örnek gösterilen iller arasýna taþýyan siz meslektaþlarýma ve bizlere destek veren baþta sayýn valimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluþlara ve Çorum halkýna teþekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlý günde görevi sýrasýnda canlarýný feda eden tüm þehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi de minnetle anýyor törenimize katýlarak bizleri onurlandýran siz deðerli konuklarýmýza þükranlarýmý arz ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Kutlama programý Kafkas Kültür Derneði folklor ekibinin gösterisinin ardýndan kortej geçiþi ile devam etti. Program Öðretmenevi'nde verilen kokteyl ile sona erdi. Yýlmaz MERT Bahçelievler MTAL'de Moda Rüzgarý "Bölgemizde kayýt dýþý istihdam Türkiye ortalamasýnýn üzerinde" Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü Giyim Üretim Teknolojileri alaný 9. sýnýf öðrencileri arasýnda Moda Rüzgarý Yarýþmasý düzenledi. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, "arkadaþýnýzýn doðum gününe giderken nasýl giyinirsiniz" konulu yarýþmaya 32 öðrenci katýldý. Öðrencilerin yaþlarýna ve konsepte uygun giyinme tarzlarýnýn deðerlendirildiði yarýþmada jüri olarak; alan öðretmenleri Seldað Köstekçi,Demat Buhranlý, Emine Yýldýrým ve El Sanatlarý öðretmeni Hacer Gülþen Kavukçu görev aldý. Yarýþma sonunda 9/C sýnýfýnda Ýrem Tirak 1. 9/C sýnýfýndan Nurcan Demirpençe 2. 9/C sýnýfýndan Gülümser Tilki ise 3 üncü oldu. Öðrenciler Okul Müdürü Halise Akay tarafýndan ödüllendirildi. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz, "Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi" kapsamýnda Çorum'da Sosyal Güvenlik Kurumu olarak basýnla bir araya geldi. Anitta Otelde saat 11.30'da düzenlen programda SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz, "Konumuz toplumsal bir konu olduðu için meydanýnda burada rolü çok önemli onun için meydanýnda sunacaðý öneriler bizler için son derece önemli. SGK ne iþ yapar. Öncelikle Sosyal Sistem bir çalýþanýn hayatta karþýlaþabileceði bazý risklere karþý çalýþanlarý koruyan bir sistemdir. Yani çalýþýrken bir iþ kazasý geçirdiðinizde meslek hastalýðýna uðradýðýnýzda artýk çalýþamaz yaþa geldiðinizde bütün bu riskleri karþýlayan bir sistemin kurulmasý gerekir ve bunun adý da sosyal sigorta sistemidir. Sizin çalýþýrken almýþ olduðunuz aylýðýnýzýn çalýþmadýðýnýz dönemlerde de hayatýnýzý idame ettirmek için bir gelirinizin olmasý zorunludur. Haliyle bu nedenle sosyal sigorta çok önemli bir konu ama maalesef kayýt dýþý istihdam diye bir sorunumuz var. Çalýþanlarýmýz bir iþe baþladýklarýnda iþverenleri tarafýndan sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi kanunen zorunludur. Ama bir konudaki bir kanunu çýkarttýðýmýzda bunun hemen uygulanmasý söz konusu olamýyor. Bununda bir takým neden ve sebepleri var. Bu neden ve sebepleri bizim araþtýrmamýz, öðrenmemiz ve çözüm üretmemiz ve uygulamamýz gerekiyor" dedi. Ahmet Açýkgöz, "TÜÝK Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'yý içerisine alan bir bölge içerisinde kayýt dýþýlýðý tespit ediyor. Burada kayýt dýþý istihdam yüzde 46 dolaylarýnda bir kayýt dýþýlýk var. Yani bu oran Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir orandýr. Bu oranlarýn yüksek olmasýnýn nedenlerinden bir tanesi bu bölge de tarýma dayalý bir istihdamýn çok daha yoðun olmasýdýr. Çünkü tarým sektöründeki kayýt dýþýlýk oraný yüzde 80'lerin üzerindedir. Böyle olunca haliyle bu bölgemizdeki kayýt dýþýlýk oraný da Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Ama 2010 yýlýnda bu oran yüzde 55 iken, 2011 yýlýnda yüzde 51 olarak gerçekleþmiþ. Haliyle buradaki kayýt dýþý istihdam oranlarýnda da bir düþme eðilimi söz konusu gibi görünüyor. Tabi bu sene bu düzeylerde de deðil" þeklinde kaydetti. Toplantýya SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve kurum yetkilileri katýldý. Bahadýr YÜCEL Vali Kara muhtarlarla istiþare yaptý Vali Ahmet Kara, mahalle muhtarlarýyla bir araya geldi. Valilik toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantý da konuþan Vali Ahmet Kara, muhtarlarýn ve mahallelerinin sorunlarýný dinlemek için toplandýklarýný kaydetti. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Fatih AKBAÞ

10 10 "Genç Kâþifler Keþifte" projesi tanýtýldý Þahin Özcan Çorum Eðitim, Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan hazýrlanan, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn 2014-II Proje çaðrýsý kapsamýnda uygulanmasý kabul edilen "Genç Kâþifler Keþifte" isimli projenin, açýlýþ töreni yapýldý. Çaðrý Vakfý önünde yapýlan törende konuþan ve proje ile ilgili bilgi veren Çorum Eðitim, Kültür ve Araþtýrma Derneði Baþkaný Þahin Özcan, "Dernek olarak gençlerimizin aktif hayata katýlýmlarýný önemsiyoruz. Hayata katýlýrken de bizi biz yapan kültürel ve tarihi mirasýmýzýn iyi bilinmesi gerektiðine inanýyoruz. Tarihinden kopuk bireylerin hayatý anlamlandýrmada zorluk çekeceklerinin farkýndayýz. Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn proje çaðrýsý kapsamýnda uygulanmasý kabul edilen projemiz ile ilimize artý deðer katmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. Proje içeriði hakkýnda bilgi veren dernek yönetim kurulu üyesi ve proje koordinatörü Seyfettin Zengin ise "Projemiz ile Çorum'da bir ilki gerçekleþtireceðiz. Aldýðýmýz bisikletler ile gençlerimize 'kral yolu' olarak ta bilinen Alaca-Ortaköy hattýnda geziler yapacaðýz. Ayný zamanda bölgede bulunan kazý bölgelerine bilgilendirme ziyaretlerimiz olacak. Ayrýca ilimizde bulunan diðer tarihi eserlerimizi de yine bisikletlerimizle gezeceðiz. Ýncesu kanyonunda hem gençler arasýndaki iletiþimi artýrmak, hem de ortak deðerler etrafýnda buluþmayý temin için çadýr kampýmýz olacak. Proje kapsamýnda toplam 10 tur halinde bu gezilerimizi Kadýn çiftçiler artýk sertifikalý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan "Kadýn Çiftçi Eðitimi" iþbirliði protokolü kapsamýnda Düvenci Beldesi ile Ovasaray köyünde açýlan kursa katýlan 58 kadýn sertifikasýný aldý. 5 gün süren eðitimlerde, kadýnlara "Kooperatifçilik, Giriþimcilik-Liderlik, Ýklim Deðiþikliði, Toplumda Cinsiyet Eþitliði, Türkiye' de Kadýn Erkek Eþitliði Alanýnda Mevcut Durum, Yasal Geliþmeler- Ulusal Geliþmeler- Kurumsal Yapýlanmalar, Kadýna Yönelik Þiddet, Kiþi Hak ve Özgürlükleri, Sosyal Güvenlik, Alo Gýda 174, Gýda Hazýrlanýrken ve Satýn Alýrken Dikkat Edilecek Hususlar, Toprak Analizi, Mikrokredi, Üreme Saðlýðý ve Güvenli Annelik, Dengeli Beslenme, Tarým Sigortasý, Ahýrlarda Hijyen ve Saðým Teknikleri, Bayat Ekmek Ýsrafýnýn Önemi, TKDK' dan Bayanlara Pozitif Ayrýmcýlýk, Süt ve Süt Ürünleri, Brucella ve Þap Hastalýðý" konularýnda bilgiler verildi. Eðitimin sonunda düzenlenen törende ise kadýnlara sertifikalarý verildi. Programa Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan,Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdür Vekili Halit Yýldýrým katýldý. Törende konuþan Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, "Üretimin baþlangýç kaynaðýnýn kadýnlar olduðunu, kadýnlarýmýzýn sabah erken saatte kalkarak üretmeye baþladýklarýný ve gece yatana kadar hep üretmeye devam ettiklerini biliyoruz. Bu yüzden biz her evi bir iþletme olarak kabul ediyoruz. Bu iþletmelerinde patronlarý sizlersiniz. Bu eðitimlerde biz sadece sizlere bilgilendirmedik ayný zaman da sizlerin bu bilgileri evinizde ve komþularýnýzla da paylaþmanýzý istiyoruz. Bu eðitimlerin devamlýlýðý sizlerden gelen taleplere baðlý sizlerin istediði konularda diðer kurumlarla gerekli çalýþmalar yapýlarak uygun þartlar saðlandýðý taktirde eðitimlere devam edilecektir" dedi. Konuþmanýn sonunda eðitimlere katýlan bayanlara sertifikalarý takdim edildi. Ýzcilerden Zehir'e ziyaret Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri faaliyetlere hýzla devam ediyor. Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü Çorum Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Sinan Zehir'i makamýnda ziyaret ettiler. Gençlerin ziyaretinden memnun kalan Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Seyfettin Zengin tekrarlayacaðýz. Her turda 35 gencimiz olacak. Dolaysýyla 350 gencimiz doðrudan proje faaliyetlerimize katýlmýþ olacaklar. Biz daha çok gencimize ulaþmanýn gayreti içinde olacaðýz" ifadelerini kullandý."genç Kaþifler Keþifte" projesinin tanýtýmý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin konseri ve kokteyl ile sona erdi.programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði Baþkaný Ayhan Boyraz, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile davetliler katýldý. Bahadýr YÜCEL AK Parti Çorum teþkilatý seçim çalýþmalarýna hazýr AK Parti Çorum teþkilatlarý, 7 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimler öncesi son hazýrlýklarýný tamamladý. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýnda yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda seçim süresince izlenecek yol haritasý masaya yatýrýldý. Görev daðýlýmýnýn da yapýldýðý toplantýya AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ve milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan'da katýldý. AK Parti'nin seçimden zaferle çýkacaðýný dile getiren Ýl Baþkaný Bekiroðlu, "Seçimde Çorum'da 4 milletvekili çýkartarak büyük bir zafer yaþayacaðýz. Bunu baþarmak için elimizden gelen her þeyi yapacaðýz. Ýnanmak baþarmanýn baþlangýcýdýr. Ýnan ki baþarabilesin düþüncesi ile çýkacaðýz bu yola ve baþaracaðýz. Buna caný gönülden inanýyorum" dedi. 7 Haziran'ýn Türkiye için bir milat olduðunu dile getiren Bekiroðlu, AK Parti'ye ve bu millete kumpas kurmak isteyenlere milletin sandýkta en güzel cevabý vereceðini belirtti. Bekiroðlu, yönetim kurulu toplantýsýna katýlan milletvekili adaylarýna teþekkür ederek, çýktýklarý yolda baþarý diledi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan ise muhalefet partisi MHP'ye yüklendi. MHP'nin yine bir oyun peþinde olduðunu ve AK Parti'yi demoralize etmek için elinden geleni yaptýðýný savunan Ceylan, bu tür hareketlere aldýrýþ etmeyeceklerini dile getirdi.milletvekili adaylýðýndan istifa ettiði yönündeki söylemlerinde iftira olduðunu dile getiren Ceylan, tüm vekil adaylarýyla birlikte AK Parti'nin baþarýsý için çalýþacaklarýný vurguladý.mhp ve CHP seçim sürecinde AK Parti'yi karalamaya yönelik çalýþmalar yapabileceðini dile getiren Ceylan, "Bunlar teþkilatlar hiçe sayýldý. Çorum merkezden aday yok. Çorum'da duran aday yok tarzýnda çalýþmalardýr. Bunlar ile oy çalmaya çalýþýp kendilerini aklamaya çalýþacaklardýr. Biz Cahit Bey ile 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesi Ramazan ayýnda adým atýlmadýk yer býrakmadýk. Biz bu milletin sevdalýlarýyýz, bu davanýn gönüllü neferleriyiz. Kimse beni bu dava þuurundan geri çeviremez" ifadelerini kullandý.ak parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ise, Çorum bölgelere ayrýlabilecek veya bölünebilecek bir þehir olmadýðýný belirterek, Çorum'un bir bütün olduðunu, her ilçenin kendileri için önemli olduðunu kaydetti.laf, söz üreten bir partinin deðil, icraat yapan bir partinin neferleri olduklarýný dile getiren Baðcý, "Yaptýðýmýz çalýþmalar ile de bunu gösteriyoruz. Bizim hedefimiz 2023 vizyonunu seçim beyannamemizde göstermek ve bunun için elimizden geleni yapmaktýr. MHP'nin karalamalarý, iftiralarý vb. þeyler yapmasý bizi ilgilendirmez býrakalým yapsýnlar millet onlara gereken cevabý sandýkta verecektir. Biz seçimlerden önce yaptýðýmýz gibi seçimlerden sonra da çalýþmalarýmýza devam etmeliyiz. Çorum'da oyumuzu yüzde 62'nin üstüne çýkartarak milletten aldýðýmýz gücümüzü daha da artýrmalýyýz" diye konuþtu. ''DEPREMDE KURTULDULAR YILAN ZEHÝRLEDÝ ÖLDÜLER!'' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Afetlerin yüzü soðuktur. Çünkü afetlerde acý vardýr, gözyaþý vardýr, trajik olaylar vardýr, vardýr da vardýr. Depremleri yaþayan her insanýn kendine göre unutamayacaðý veya baþkalarýnýn ders alabileceði farklý farklý anýlarý vardýr. Afetlerde yaþanan bu anýlarýn paylaþýmý gelecek afetlere ýþýk tutmasý yani gerekli ders alýnmasý için çok önemlidir. Tek mesele bu anýlarý gereði gibi anlayabilmek ve kuþ kafesi terk etmeden, bastýðýmýz toprak baþýmýza geçmeden, baþta kendimizin ders almasýný saðlamak. Zira ''Hatadan dönmek fazilettir. Ders alýnmýþ baþarýsýzlýk, baþarý demektir.'' Büyük afetleri yaþayan tüm insanlarda gelecek kaygýsý vardýr. Bu da gayet doðaldýr. Çünkü kurulu düzeni bir anda alt-üst olmuþ belki de akþam zengin yatmýþ, gece fakir uyanmýþ veya hiç uyanamamýþtýr. Marmara depreminde yaþanan, insaný derin derin düþündüren 7.4 þiddetindeki depremde yara almadan kurtulan ama hemen akabinde kamyonetle giderken kasasýnda akýla gelmeyecek bir sebepten dolayý hayata veda eden üç çocuðun hikayesini paylaþmak istiyorum. Bir baba 17 Aðustos depreminden çocuklarýyla beraber hasar görmeden kurtulur. Þükür der ve derin bir ohh çeker. Küçük kamyonetinin arkasýna üç çocuðunu bindiren baba, yolda eski bir araç lastiði görür. Artçý deprem korkusuyla geceyi dýþarýda geçireceklerinden ötürü, çocuklar üþürse yakar ve etrafýnda oturarak ýsýnýrýz düþüncesiyle arabasýna attýðý araç lastiðinin biraz sonra kendisini ne hangi acýya boðacaðýndan habersiz depremin vurduðu þehirden köyüne doðru yola çýkar. Lastiði arabanýn arkasýna çocuklarýn yanýna koyduktan sonra yoluna devam eden baba, yolda çocuklarýn yükselen sesini duysa da, yavaþ gittiðinden ve her hangi olumsuzluk düþünmediðinden önemsemez. Yoluna devam eder. Gidecekleri yere vardýklarýnda aracýný durdurur ve çocuklarý aracýn kasasýndan indirmek için yanlarýna gider. Aman Allahým! O da ne? Çocuklar arabanýn kasasýna uzanmýþ sessiz yatýyor Daha ne olduðunu anlayamadan kasanýn bir köþesinde kývrýlmýþ duran bir yýlan görür. Ciðer pare çocuklarýnýn bu yýlan tarafýndan zehirlendiðini anlar ve hemen hastaneye koþar. Fakat zaman geçmiþ yapýlacak bir þey kalmamýþtýr. Gece çocuklarýn üþümemesi için yakmak niyetiyle aracýn arkasýna attýðý lastiðin içine kývrýlarak saklanan bir yýlanýn çocuklarý sokarak zehirlediði anlaþýlýr Keþke yavrularýmýn çýðlýðýný duyduðumda düþünebilseydim diye kendini suçlar ama olan olmuþtur bir kere ''7.4 þiddetindeki depremden kurtuldu. Fakat bilgisizlik, dikkatsizlik yüzünden kamyonet kasasýnda ölüme gitti yavrularým!''diye aðýtlar ama nafile Halk tabiri ile eften püften, ceviz kabuðunu doldurmayan sebeplerden dolayý boþanmalarýn durmadan arttýðýný gözlemliyoruz. Doðal afetlerin, dolaysýyla depremlerin acý sonuçlarý arasýnda boþanmalarýnda olduðu bir gerçektir. Þöyle ki; 17 Aðustos depreminden sonra bazý bayanlarýn boþanma sebepleri arasýnda deprem anýnda kocalarýnýn sade kendi canlarýný düþünerek hemen dýþarý kaçtýklarýný, uzaktan ''Haným ben kaçtým, çabuk sende kaç '' diye baðýrdýklarýný ( Depremde veya diðer afetlerde önce canan diyenlerin yanýnda, bir çok insan önce can deyip panikle eþini, çoluðunu çocuðunu býrakýp, unutup kendini dýþarý attýklarýna þahit oluruz.) gerekçe göstererek boþanmak isteyenlerin olduðu gözlenirken, depremin soðuk yüzüne, tüm þiddetine, korkusuna raðmen yýllardýr ayný yastýða baþ koyduðu, iyi günde kötü günde dediði, gençliðimde hayat arkadaþý, yaþlýlýðýmda doktorum dediði eþine sýmsýký sarýlan ve bu þekilde ölüme giden yaþlý vefakâr eþlerinde olduðunu görüyoruz. Abdülrezzak K ve Halime K. birbirini çok seven karý kocadýr. Kýyameti andýran depremin þiddetine raðmen birbirlerine sýmsýký sarýlarak son nefeslerini verdikleri ancak enkaz altýndaki cesetlerine ulaþýlýnca anlaþýlabildi Birbirlerine öyle sarýlmýþlardý ki, ölülerini kimse ayýramadý. Kollarý birbirine öyle kenetlenmiþti ki, onlarý ayýrmak için koparmak gerekiyordu. Baktýlar ki olmayacak, ayrý ayrý tabuta koyamayacaklar bu karý kocayý. Çareyi beraber topraða vermekte buldular Ölmeden önce sayýlý saniyelerini nasýl geçirdiler, nasýl birbirlerine manevi destek olmaya çalýþtýlar bilinmez. Ancak bilinen bir gerçek var ki, onlarý ne deprem ayýrabildi ne de ölüm! Hayatta beraber, depremde beraber, ölümde beraber ve ölümden sonrasýna beraber yürüdüler ÖZETÝN ÖZETÝ : Evlilik cüzdanýna yaz nikah memuru: ''Gençlikte hayat arkadaþým / yaþlýlýkta doktorum olsun / ölüm kaderde var, korkmuyorum / ama yolculuðumuz beraber olsun ''

11 2 AÐUS- 11 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ 11 'Play- oof için kiritik virajdayýz' Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal Kýzýlcabölükspor Kulüp Baþkaný Osman Duran, Pazar günü Doðan Seyfi Atlý Stadý'nda oynanacak Tuzlaspor maçýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Tüm Taraftarlarý ve Denizli halkýný, Play-off yolunda çok kritik bir viraj olan Tuzlaspor maçýna beklediklerini söyleyen Baþkan Osman Duran, ' Takýmýmýz ligin ikinci yarýsý itibariyle naðmaðlup yoluna devam ediyor. Camia olarak Play-off'a kilitlenmiþ durumdayýz. Denizli' ye bu heyecaný yaþatmak istiyoruz. Kýsýtlý imkanlarla geldiðimiz bu nokta büyük bir baþarý. Hiç bir baþarý kolay kazanýlmýyor.' dedi. Osman Duran Pazar günü çok zorlu bir karþýlaþmaya çýkacaklarýný belirten Baþkan Duran, ' Bu hafta Lig lideri Tuzlaspor'u Doðan Seyfi Atlý Stadý'nda aðýrlayacaðýz. Hedefimiz bu maçtan 3 puanla ayrýlarak Play-off iddamýzý sürdürmek. Ben takýma güveniyorum. Tüm taraftarlarýmýzý ve Denizli Halkýný Play-off yolunda Kýzýlcabölükspor'a destek vermeye davet ediyorum. Kýzýlcabölükspor Denizli'nin takýmýdýr ve takýmýmýza sahip çýkalým. Pazar günü Doðan Seyfi Atlý Stadý'ný dolduralým ve Takýmýmýzý son dakikaya kadar destekleyelim.' diye konuþtu. (Spor servisi) Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý binasý yarýn açýlýyor Yaklaþýk 2 Bin metrekare alan içerisinde Ülkü evlerinden, kütüphane ücretsiz dersane sýnýflarýna, Mescit ve satranç gibi sosyal birimlerine kadar bölümlerden oluþan ve benzerleri Türkiye genelinde sadece bir kaç yerde bulunan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl baþkanlýðý yarýn saat da Ülkü Ocaklarý Genel baþkaný Olcay Kýlavuz'un ve üst düzey yöneticilerin katýlýmý ile açýlýþý gerçekleþtirilecek. Konu ile ilgili olarak bir açýklama yapan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl baþkaný Ahmet Hattab Ýmal," Çok þükür Allah bugünleri de gösterdi. Gençlerimize ve vatanýmýza sahip çýkabilme anlayýþý ile çýkýlan bu yolda Çorumda guzide bir mekan oluþturuldu. Ýl binamýzýn açýlýþý yarýn saat da sayýn Genel baþkanýmýzýn katýlýmý ile gerçekleþecek. Sonrasýnda Kapalý spor salonunda saat da Kutlu Þahlanýþ gecemiz adýna ALÝ Kýnýk ve osman Öztunç sahne alacak" dedi. Uslu, "Yeni Türkiye Stratejik Araþtýrma Merkezi" açýlýþýna katýldý Baþkanlýðýný Devlet Eski Bakaný Hasan Celal Güzel'in yaptýðý 'Yeni Türkiye Stratejik Araþtýrma Merkezi'nin açýlýþý yapýldý. Açýlýþa Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ýyimaya, Dýþiþleri Komisyon Baþkaný Ahmet Berat Çonkar, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Muþ, Öznur Çalýk, Ýçiþleri eski Bakaný Abdulkadir Aksu, Ankara Milletvekilleri Ülker Güzel, Cevdet Erdöl, Seyit Sertçelik, Bülent Gedikli ve çok sayýda davetli katýldý. Hasan Celal Güzel'in Yeni Türkiye Stratejik Araþtýrma Merkezi ile ilgili sürecinde çýkardýðý dergilerin hangi þartlarda, nerelerden nereye geldiðini, nasýl inatla bu iþi sürdürdüðünü gayet iyi bildiðini dile getiren Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Sýkýntýlar vardý. Çünkü bu iþleri malum iþin içinde olanlar bunu çok iyi bilir, öyle kolay iþler deðil. Herkes akýl verir ama destek vermeye gelince kimse destek vermez. Ortaya konan nedir, iþte bu eserlerdir. Bu eserlerde öyle kolay kolay olmuyor ve bu mücadeleyi hakikaten bir yeni Türkiye mücadelesine inanmýþ bir insan olarak tabii ki bu iþin çilesini de çeke çeke buralara geldiði için kadir kýymetini biliyordu. Hamdolsun buraya kadar geldi bu iþ. Bundan sonrada ben ayný kararlýlýkla devam edeceðine inanýyorum. Yeni Türkiye mücadelesinin ayný zamanda bizim kýzýl elmamýz. Ýnþallah bu yolda rabbim ömür verdiði sürece kararlýlýkla yürüyeceðiz" dedi. Daha sonra Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Yeni Türkiye Stratejik Araþtýrma Merkezi'nin açýlýþýn gerçekleþtirerek, araþtýrma merkezinde incelemelerde bulunuldu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu tören sonrasý, Yeni Türkiye olgusunun fikri inþasýnda büyük emeði geçen, Yeni Türkiye Stratejik Araþtýrma Merkezi Baþkaný Hasan Celal Güzel beye hayýrlý olsun dileklerini ileterek teþekkür etti. Oðuzlara proje desteði HGYD'den Tarancý'ya kutlama ziyareti Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HYGD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 170'inci yýldönümü dolayýsýyla Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya kutlama ziyaretinde bulundu. Dernek Baþkaný Birkan Demirci ile yönetim kurulu üyeleri Hacý Odabaþ, Satýlmýþ Ýnanç, Güngör Atak ve Gazi Nogay'ýn katýldýðý ziyarette Emniyet Müdürü Tarancý'nýn þahsýna Polis Teþkilatý'nýn kuruluþ yýldönümü kutlandý. Polis Teþkilatý'nýn devletin temel unsurlarýndan birisi olduðunu ifade eden HGYD Baþkaný Demirci, polisin, jandarma ile birlikte kamu düzeninin temini, halkýn huzur ve güven içinde yaþamasý, insan haklarýnýn korunmasý ve hukukun uygulanmasý görevlerini baþarýyla yerine getirdiðini vurguladý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün de baþta asayiþ ve trafik olmak üzere her alanda baþarýlý çalýþmalarda bulunduðunu belirten Demirci, "Türkiye'nin en huzurlu illerinden birinde yaþamamýzý saðladýðýnýz için þahsýnýzda tüm emniyet teþkilatýna teþekkür ediyorum. Türk Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 170'inci yýlýný kutluyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum" dedi. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, HGYD yönetimine teþekkür etti. Polis Teþkilatý'nýn kuruluþ yýldönümünü Çorum'da güzel etkinliklerle kutlamaya çalýþtýklarýný anlatan Tarancý, yapýlan etkinliklere katký saðlayan herkese teþekkür etti. Haber Servisi Yeni Mahalle Belediyesi ve Ýç Anadolu Belediyeler Birliði'nin teknik elemanlarý Oðuzlar Belediyesine teknik destek vermek üzere ilçeye geldiler. Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Oðuzlar Belediyesince faaliyete geçirmek üzere su deposu projesi, düðün salonu projesi, hamam projesi, Fýndýk Kýran mevkiine sulama suyu projesi, Asarçayý Mahallesinin alt yapý projesi, saðlýk ocaðý yerine park projesi, (OGEM) Oðuzlar Gençlik Eðitim Merkezi Projesi, Ayþe Hatun Camine minare, çevre düzenlemesi projesini ve Atatürk Caddesinin asfalt projesini yapmak üzere Ýlçemize Yeni Mahalle Belediyesi ve Ýç Anadolu Belediyeler Birliði Teknik elemanlarýndan oluþan heyet geldi. Heyette Birlik Müdürü Salim Çoruk, Ziraat Yüksek Mühendisi Gökçen Yüksel, Mimar Eda Kibar, Ýç Mimar Pýnar Ödül, Ýnþaat Mühendisi Metin Karaman yer aldý. Heyet Ýlçemizde incelemeler yaptýlar, gerekli doküman ve belgeleri alarak projeleri çizmek üzere ilçeden ayrýldýlar" dedi. Ateþ, Yeni Mahalle Belediye Baþkaný ve Ýç Anadolu Belediyeler Birliði Baþkaný Fethi Yaþar olmak üzere Birlik Müdürü Salim Çoruk ve Ziraat Yüksek Mühendisi Gökçen Yüksel, Mimar Eda Kibar, Ýç Mimar Pýnar Ödül, Ýnþaat Mühendisi Metin Karaman'a ilçe CHP Milletvekili adaylarý kadýn kollarýyla buluþtu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adaylarý Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz ve Saim Topgül, Kadýn Kollarý toplantýsýna katýlarak, 7 Haziran'a kadar sýkýlmadýk el, çalýnmadýk kapý býrakýlmayacaðý mesajý verdiler. CHP Milletvekili ve Milletvekili adayý Tufan Köse'nin Ýskilip'te teþkilat ziyaretinde olmasý nedeniyle katýlamadýðý toplantýya Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melda Özüdoðru, Kadýn Kollarý Merkez Ýlçe Baþkaný Firdevs Yalçýn, Ýl Genel Meclisi üyeleri Yýldýz Bek ve Burçin Solmaz Polat, Belediye Meclisi üyeleri ve Gençlik Kollarý üyelerinin katýldýðý toplantýda 7 Haziran'a kadar ev ev, sokak sokak gezilerek CHP'nin programýnýn anlatýlacaðý belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Türkiye'nin AK Parti hükümetinden kurtulmasýnýn zamanýnýn geldiðinin ifade edildiði toplantýda, CHP iktidarý ile birlikte hem Çorum'un hem de Türkiye'nin en iyi hizmeti göreceði bildirildi. Müftü Akman'dan, Kutlu Doðum gülü Bayat Ýlçe Müftüsü Fatih Akman, "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'yü makamýnda ziyaret etti. Bayat Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyaret sýrasýnda Ýlçe Müftüsü Akman, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'ye gül hediye ederek, düzenlenecek etkinliklere davet etti. Baþkan Ünlü ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Peygamber Efendimizi gereði gibi tanýtabilmek için Ýlçe Müftülüðü 'nün ortaya koyduðu üstün gayreti ve çalýþmalarý takdir ediyorum. Biz belediye olarak gerek Kutlu Doðum etkinlikleri, gerekse ilgili tüm etkinliklere severek katýlacaðýz. Müftümüze bu ince davranýþý için teþekkür ediyorum" dedi.

12 11 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ Belediyespor oynamadan kazanacak Çorum belediyespor gelecek hafta deplasman da karþýlaþacaðý Batman petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýný Ulukavak semt sahasýnda yaptýðý çalýþmalar ile sürdürüyor. Bu hafta sonu ligden çekilen Bozüyükspor ilemaçý olan ve oynamadan 3 puaný cebine atan Kýrmýzý siyahlýlar, haftasonunu maç yapmadan dinlenerek geçirecek ve 3 puanýn sahibi olacak. Geçtiðimiz hafta deplasmanda Tutap þekerspor'u 3-0 maðlup eden kýrmýzý siyahlýlar, play oof takýmlarý içinde yer almak adýna batman petrolspor maçýndan mutlak puan hedefliyor. Grupda hafta sonu oynanacak olan maçlar sonunda çýkacak sonuçlar ise, belediyespor'un play oof iddiasýný sürdürmek adýna büyük önem taþýyor. (Yasin Yücel) Bir ÝNSAN' ý kaybettik Halit Kýlýç Bir süre önce rahatsýzlanarak Çorum Hitit üniversitesi eðitim ve araþtýrma hastanesinde tedavi gören daha sonra Ankara' Gata da tedavi gören Halit Kýlýç sabah saatlerinde hayatýný kaybetti. Geçirdiði beyin Halit Kýlýç Anakaraya sevk edilirken kanamasý nedeniyle Çorum'da bir süre tedavi altýna alýnan daha sonra ise Ankara'ya sevk edilen Halit Kýlýç' dün sabah saatlerinde geçirdiði kalp krizi sonunda hayata gözlerini yumdu. Dün Ankara Gata'dan Çorum'a getirilen cenaze bugün Ulu camiinde kýlýnacak olan öðle namazýndan sonra Ulu mezarda topraða verilecek Yaklaþýk 1 aydýr Ankara Gülhane Týp Akademisi'nde (GATA) da tedavi altýnda tutulan Halit Kýlýç'ýn dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiði, doktorlarýn tüm uðraþlarýna raðmen hayata döndürülemediði öðrenildi. Üzücü haberi alan yakýnlarý dün Ankara'ya akýn ederken Kýlýç'ýn cenazesinin bugün Çorum'da defnedileceði öðrenildi doðumlu olan Halit Kýlýç, uzun yýllar Çorumspor da takým kaptanlýðý görevini yaparken, faal futbol hayatýný noktaladýktan sonra ise, çeþitli takýmlarda antrenör ve teknik adamlýk görevlerinde bulundu. Kýlýç Çorum Belediyespor da geçtiðimiz sezon teknik adamlýk görevinde bulunmuþtu. Tek Yýldýz Gazetesi olarak Halit Hocaya, Allahtan rahmet ailesine, yakýnlarýna ve spor camiasýna baþsaðlýðý dileriz. (Yasin Yücel) Belediyespor yönetiminden taziye mesajý Öteyandan dün belediyespor yönetim kurulu Halit Kýlýç'ýn vefatý nedeni ile bir taziye mesajý yayýnladý. Çorumun sevilen simalarýndan Halit Kýlýç yaklaþýk 2 ay önce yüksek tansiyon nedeniyle fenalaþarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan ve ardýndan Ankara GATA sevk edilen Halit Kýlýç bugün sabaha karþý hayatýný kaybetmiþtir. Spor camiasý olarak büyük üzüntü duyduðumuzu belirtmek istiyoruz. Spor camiasýnýn baþý saðolsun. Çorum Belediye spor Kulübümüz adýna Allah'tan Rahmet yakýnlarýna ve Ailesine de sabýr diliyoruz. U 17 Türkiye þampiyonasýný 2. Kademe maçlarý Çorum'da Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlemiþ olduðu sezonu U17 Türkiye Þampiyonasý 2.Kademe maçlarý Nisan 2015 tarihlerinde Sakarya, Çorum ve Malatya grup merkezlerinde 6'þar takýmlý gruplarda ve 4 takýmlý Aydýn grup merkezinde olmak üzere toplam 4 grupta 22 takýmýn katýlýmýyla oynanacak. Çorum Gurup Merkezinde Müsabakalar Ankara Keçiörenspor, Ankara Yeni Mahalle Belediyespor, Aksaray Karadenizspor, Samsun Atakum Belediyespor, Giresunspor, Trabzon Ýdmanocaðýspor kulüpleri mücadele edecek. Ýkinci kademe müsabakalarý sonunda grup birincisi olacak 4 takým final müsabakalarýný oynamaya hak kazanacak sezonu U17 Türkiye Þampiyonasý 2. Kademe müsabakalarý Birinci Kademede grup birincisi olan 22 takýmýn katýlýmýyla 6 takýmlý 3 grupta Nisan 2015 tarihlerinde ve 4 takýmlý 1 grupta Nisan 2015 tarihlerinde oynanacaktýr. Final müsabakalarý ise Ýkinci Kademede grup birincisi olan 4 takýmýn katýlýmýyla eleme usulüyle oynanacaktýr. Altý takýmlý grup merkezlerinde takýmlar 3'er takýmlý 2 gruba ayrýlacaktýr. Öncelikle ayný ilden 2'þer takýmla katýlan takýmlarýn (A ve B) gruplarýnda ayrý ayrý yer almalarý için kura çekimi yapýlacak. Daha sonra gruplara tek takýmla katýlan illerin takýmlarýnýn (A ve B) gruplarýnýn hangisinde yer alacaðýnýn kura çekimi yapýldýktan sonra müsabakalar, aþaðýda yazýlý fikstüre göre tek devre lig ve puan usulüne göre oynanacaktýr. 3 Takýmlý Gruplarýn Müsabaka Fikstürü 3 takýmlý grupta yer alan takýmlar kura ile 1, 2, 3 numaralarý çekerler. 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN Birinci müsabakanýn berabere bitmesi halinde yukarýda yazýlý fikstür aynen uygulanacaktýr. Birinci müsabaka berabere bitmez ise, ikinci müsabaka birinci müsabakanýn maðlubu ile (BAY) kalan takým arasýnda oynanýr. Üçüncü müsabaka, birinci müsabakanýn galibi ile (BAY) kalan takým arasýnda oynanacaktýr. 6 Takýmlý Gruplarda Grup Birinciliði Müsabakasý Altý takýmlý gruplarda üç gün süresince tek devreli ligve puan usulüne göre oynanacak müsabakalar sonunda (A ve B) gruplarýnda birinci olacak iki takým ertesi gün eleme usulüne göre grup final müsabakasý oynayarak grup birincisi belirlenecektir. Bu müsabakanýn normal süresinin beraberlikle bitmesi halinde müsabaka 10'ar dakikalýk iki devre halinde uzatýlacak olup uzatma süresinde de beraberlik bozulmazsa penaltý atýþlarý ile grup birincisi belirlenecektir. Penaltý atýþlarý müsabaka baþýnda verilen, müsabaka isim listesinde bulunan ihraç cezasý görmemiþ ve oyundan alýnmamýþ oyuncular tarafýndan kullanýlacaktýr Nisan 2015 tarihleri arasýnda oynanacak olan U17 Türkiye Þampiyonasýnýn Teknik Toplantýsý ise 15 Nisan 2015 Çarþamba günü saat da ASKF Toplantý salonunda yapýlacaktýr. Ýsbir'den güreþçilere destek sözü Ortaköy ilçesinde genç güreþçiler Belediye Baþkaný Taner ÝSBÝR'i makamýnda ziyaret ederek kendilerine sahip çýkýlmasýný istediler. Ziyaret esnasýnda bir konuþma yapan güreþ hocasý Mustafa Koçak þöyle dedi'' Ýlçemizdeki genç güreþçilerimizin imkanlarý siz göreve gelince daha çok arttý. Her müsabakaya gidiþ dönüþte takýmýmýza araba temin etmeniz ve masraflarýmýzý karþýlamanýz bizi son derece memnun etmektedir. Bunun için güreþçilerimle birlikte sizlere vermiþ olduðunuz detekler için teþekkür ziyaretine geldik. Ayrýca takýmýmýzýn eksiklikleri vardýr. Güreþ ayakkabýsý, tiþört, þort, koþu ayakkabýsý, güreþ formasý, kýsbet, hassas terazi gibi. Bunlarý temin etmeniz bizleri son derece memnun edecektir'' dedi. Güreþçilere hitaben bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir þöyle dedi ''Güreþ sporunun Ýslam coðrafyasýnda ve Türk töresinde ayrý bir yeri vardýr. Güreþin piri Hz. Hamza, önderlerimiz Koca Yusuf, Yaþar Doðu ve Kurt Dereli'dir. Kýsaca Ýslam inancýmýz ve Türk töremizin vazgeçilmez spor dalýdýr. Hocanýzý dinledim, sizlere desteðim sonuna kadar sürecektir. Tüm eksiklikleriniz giderilecektir. Bu topraklarda nasýl Kurt Dereli, Koca Yusuf, Yaþar Doðu çýktýysa sizlerde onlar gibi pehlivan olarak yetiþeceksiniz. Sizlerden ilçemize ülkemize yakýþýr baþarýlar bekliyorum. Ziyaretiniz beni mutlu etmiþtir'' dedi. Daha sonra Baþkan Ýsbir ziyarete gelen bütün güreþçilere hediye anlamýnda parasal destek çeki verdi. (Spor servisi) Ulukavak, Çarþamba'ya konuk olacak Ulukavak Bölgesele amatör ligde mücadele eden ulukavakspor Pazar günü deplasmanda oynayacaðý çarþambaspor maçý ile sezonunu noktalayacak. Geçtiðimiz hafta Çorum da Termespor'u 2-0 maðlup eden siyah beyazlýlar, Pazar günü deplasmanda samsun temsilcisi çarþambaspor2un konuðu olacak. Ulukavak cephesinden rahat bir maç olacak olan çarþambaspor-ulukavakspor maçýnda Ulukavakpsor maçtan maðlup ayrýlsa dahi küme düþme korkusu yaþamayacak. Ulukavakpsor gelecek sezon bölgesele amatör küme mücadele etmek vizesi almak amatör kümede Çorum þampiyonu olan Osmancýkspor ile baraj maçý oynayacak. Baraj maçýndan galip ayrýlan taraf gelecek sezonun Çorum'u bölgesel amatör küme liginde temsil etme hakkýný kazanacak. (Yasin Yücel) Çarþamba

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI Domuz gribi nedir? Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmüş ve

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI ESKEHR TCARET ODASI A(H1N1) GRP SALGINI A (H1N1) virüsü nedir? A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalıa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmü ve daha

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

domuz gribi nerelerde görülür

domuz gribi nerelerde görülür domuz gribi nerelerde görülür Article Number: 246 Rating: Unrated Last Updated: Sun, Jan 17, 2010 at 3:27 PM Genel olarak grip hastalığı etkeni bir virüstür. Yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT H1N1 A (DOMUZ GRİBİ) TÜM DÜNYADA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR Hastalık ilk kez

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýþyerlerine sýký denetim

Ýþyerlerine sýký denetim Baþkanlar, listeleri deðerlendiriyor GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçimi için hazýrlýklar devam ediyor. Siyasi partiler, kamuoyunun heyecanla beklediði AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı