ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DAVULCU 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝSÝKLET KÝLÝTLÝDÝR... Ali Osman MADEM KOKU ÇIKMAYA BAÞLADI, HÜKÜMET BOZULUYOR DEMEKTÝR... Erdoðan Baybars BÝR KAÞIK SUDA FIRTINA KOPARMA Sezan Artun KOMUTAN DAYAÐINDAN BAÞKA DEVRAN'LAR ÖLMESÝN Mehmet Levent MERAK ETMEZ MÝSÝNÝZ? Selma Bolayýr Türkiye'de 'Facebook' ile 'YouTube'u kapatacaðýný söyleyen Tayyip Erdoðan 30 Mart seçimlerinin sonucunu bekliyor... Seçimlerde baþarýlý olmasý halinde internet tehlikede! Kýbrýs'ta Meclisten oybirliðiyle geçen ve basýnýmýzý kýskaca alan bir yasa daha... Gazetecilere bol bol hapislik "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý Yasasý" meclisten geçti, cumhurbaþkanýnýn onayýný bekliyor... Bu yasa ile bundan sonra ses kayýtlarý, vergi listeleri veya herhangi birinin mal-mülkü veya maaþý ile ilgili haber yayýnlamak da yasaklanýyor... Yayýnlayan için 6 yýla kadar hapislik öngörülüyor... Yarýn Afrika'da Internete kýskaç KKTC Bakanlar Kurulu'nun onaylayýp meclise sunduðu 'Biliþim Suçlarý Yasa Tasarýsý' hayretle karþýlandý ve büyük endiþelere yol açtý... Bu yasa meclisten geçtiði takdirde internet eriþim saðlayýcýlarý, internette yapýlan her türlü baðlantýyý devlete sunmak zorunda býrakýlýyorlar... Yasa tasarýsýna göre, eriþim saðlayýcýlar internette her türlü eriþim ile ilgili olarak, zaman, süre, yararlanýlan hizmetin türü, aktarýlan veri miktarý ve baðlantý noktalarý gibi deðerleri en az 6 ay ve en çok iki yýl muhafaza edecekler... Eriþim saðlayýcýlar bu bilgilerin doðruluðunu, bütünlüðünü ve gizliliðini saðlamakla yükümlü kýlýnýyorlar... Bu bilgiler devlet makamlarý tarafýndan istenildiðinde kullanýlacak sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Kýbrýs Kayýp Yakýnlarý Birliði: Kayýp arþivlerini bize açsýnlar Kayýp akýbetlerinin belirlenmesi için kurulan sistemin yanlýþ olduðunu belirten Birlik Baþkaný Nalcýoðlu, güven yaratýcý bir önlem olarak kayýp arþivlerinin Ýngiltere, Yunanistan, Türkiye, Kýbrýs Rum ve Kýbrýs Türk yönetimi tarafýndan kayýp arþivlerinin kendilerine açýlmasýný talep etti... Kayýplarýn akýbetinden sorumlu olanlarýn cezalandýrýlmalarýný da talep eden Nalcýoðlu, ancak bu suçu iþleyenlerin kayýplarýn bulunmasýna katký saðlamalarý halinde cezalarýndan muaf tutulabileceklerini ifade etti sayfada BAF'IN BÝTÝRÝLÝÞ GÜNÜ Dolgun Dalgýçoðlu 7. sayfada TKP'NÝN DURUÞU- 2 Ali Kiþmir GÖLETLER YÝNE DUVARA TOSLAYIN 8. sayfada Özgün Kutalmýþ 8. sayfada Kazým Denizci 13. sayfada Gülden Plümer 2001 kayýptan 1040'ýnýn kalýntýlarýna ulaþýldý, ancak yalnýz 482'sinin kimlikleri saptandý sayfada

2 ANÝ ÖLÜM Alsancak'ta otelde kalan Abdurrahman Tunca (E-55) adlý bir þahýs önceki gün rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Yapýlan otopside cesed üzerinde darp ile cebir izine raslanmadý. Þener LEVENT Açý UYUÞTURUCU DAVULCU Lefkoþa Ercan Hava Limaný'ndan önceki gün ülkeye giriþ yapmak isteyen T.T'nin (E35) tasarrufunda, narkotik köpeðinin tepki vermesi üzerine yapýlan aramada 200 gr. hint keneviri türü uyuþturucu bulundu. T.T olayla ilgili ülkeye kanunsuz uyuþturucu madde ithal etmek suçundan tutuklandý. UYUÞTURUCU Önceki gün Lefkoþa-Girne Anayolu'nda operasyon yapan polis ekipleri E.Ç (E-37) adlý þahsýn tasarrufunda uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan 232 adet hap buldu. E.Ç olayla ilgili olarak tutuklandý. TUTUKLANDI Ülkeye önceki gün henüz tespit edilemeyen bir limandan yetkili makamdan izinsi giriþ yaptýðý tespit edilen G.F (E-32) ile A.A (E-34) adlý þahýslar tutuklandý. KAFASINI KIRDI Girne'de faaliyet gösteren "Oris" adlý barda müþteri olarak bulunan F.K (E-34) ile T.V (E-50) adlý þahýslar arasýnda dün çýkan tartýþmada eliyle T.V'nin kafasýna vurarak kafatasýný kýran F.K tutuklandý. YANGIN Girne'de faaliyet gösteren "Karadeniz Pansiyon" adlý tesisin elektrik sisteminde sigortanýn kýsa devre yapmasý sonucu önceki gün yangýn çýktý. Ýtfaiye tarafýndan söndürülen yangýnda, pansiyon odasý içerisinde bulunan çilte, ahþap kapý ve kasasý, iki adet yatak tahtasý, elektrikli soba, iki adet elektrikli battaniye, alüminyum pencere ve elektrik tesisatý yanarak zarar gördü. Olaylarla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. MISIR MÝNÝBÜS NEHRE UÇTU Mýsýr'ýn orta kentlerinden Minye'de bir yolcu minibüsünün nehre uçmasý sonucunda 11 kiþinin öldüðü, 3 kiþi yaralandýðý ve 4 kiþinin de kayýp olduðu bildirildi. Emniyet kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Aris kentine düðün için giden yolcularý alýp Minye þehrine götürmek için yola çýkan minibüs bilinmeyen bir nedenle devrilip, içindeki yolcularla birlikte Minye yakýnlarýnda Nil Deltasý þehrindeki nehre uçtuðu bildirildi. EUROVÝSÝON DANÝMARKA'YI FAS ASILLI BASÝM TEMSÝL EDECEK Bu yýl Danimarka'nýn baþkenti Kopenhag'da yapýlacak Eurovision þarký yarýþmasýnda ev sahibi ülkeyi "Cliche love song" adlý þarkýsýyla 22 yaþýndaki Fas asýllý Basim temsil edecek. Geleneksel olarak Danimarka ulusal televizyonu (DR) tarafýndan yapýlan ve Eurovision'da yarýþacak eser ve sanatçýnýn seçildiði Danimarka Melodi Grand Prix, Odense þehrindeki Arena Fyn'de yapýldý. Yarýþmada 10 ekip arasýndan Michael Rune Feat-Natascha Bessez ikilisi ve Rebekka Thornbech ile finale kalan Basim, "Cliche love song" adlý Ýngilizce þarkýsýyla finalistleri geride býrakarak 10 Mayýs'ta Kopenhag'daki BW Hallerne'de yapýlacak Eurovision finalinde Danimarka'yý temsil etme hakkýný kazandý. KIBRIS KAYIP YAKINLARI BÝRLÝÐÝ: Kayýp arþivlerini bize açsýnlar n "KAYIP AKIBETLERÝNÝN BELÝRLENMESÝ ÝÇÝN KURULAN SÝSTEM YANLIÞ" n "KAYIP ÞAHISLAR KOMÝTESÝNÝN TÜM ÇALIÞMA VE FAALÝYETLERÝ KAYIP YAKINLARININ AÇIK DENETÝMÝNE TABÝ TUTULSUN" Kýbrýs Kayýp Yakýnlarý Birliði Kýbrýs'ta kayýp akýbetlerinin belirlenebilmesi için kurulan sistemin yanlýþ olduðunu savunarak, bu yanlýþ sistem sayesinde tüm kayýplarýn bulunabilmelerinin imkansýz hale geldiðini iddia etti. Birlik Baþkaný Fuat Nesip Nalcýoðlu imzasýyla yapýlan yazýlý açýklamada, bunun Kayýp Þahýslar Komitesi (KÞK) Türk üyesi Gülden Plümer Küçük'ün basýna yaptýðý açýklamalardan da anlaþýldýðý kaydedildi. Açýklamada, Küçük'ün verdiði istatistiki bilgilerin kayýplarýn akýbetlerinin belirlenebilmesinin imkansýz olduðunu, sürecin 10 yýllarca daha devam edeceðini gösterdiði savunuldu. Kýbrýs'taki büyük trajedinin sonucunda 3 binin üzerinde insanýn trajik bir þekilde kaybolduðu ifade edilen açýklamada, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin, kurulduðu 1981 yýlýndan beri kayýp þahýslarýn sayýlarýný verirken onlarca deðiþik rakamlar vererek nasýl "siyasallaþtýðýný" gösterdiði görüþüne yer verildi. Açýklamada Birliðin önerileri þu þekilde ortaya koydu: "Kýbrýs'ta Güven Artýrýcý bir Önlem olarak, kayýplarýmýzýn kaybedilmelerinden sorumlu devletler, Ýngiltere, Yunanistan, Türkiye, Kýbrýs Rum Yönetimi ve Kýbrýs Türk Yönetimi, kayýplarýmýzla ilgili arþivlerini bize ve Kayýp Þahýslar Komitesi'ne açsýnlar. Kayýplarýmýzýn kaybedilme fiilini iþleyen þahýslar ve onlarýn arkalarýndaki devletler bu 'kaybedilme fiilinden sorumlu olsunlar' ve cezalandýrýlsýnlar. Ancak kaybettikleri insanlarýmýzýn bulunmalarýna katký saðladýklarý takdirde cezalarýndan muaf tutulsunlar. Sorumlu devletler kayýp yakýnlarýndan af dileyip, özür dilemelidirler. Belki onlarý affederiz. Kayýp Þahýslar Komitesinin tüm çalýþma ve faaliyetleri kayýp yakýnlarýnýn açýk denetimine tabi tutulsun. Kayýp Þahýslar Komitesi hiç bir ayýrým gözetmeksizin tüm kayýplarýmýzýn bulunmasý için çalýþacaðýný kamuoyu ile paylaþsýn. Kayýplarýmýzý asla kategorize etmesin. Kayýp Þahýslar Komitesi siyasi etkilerden arýnsýn, siyasi etkilerden arýnmayan KÞK üye ve çalýþanlarý bu görevlerinden ayrýlsýn." KAYIP UÇAK ROTASINA DÖNMÜÞ Malezya Hava Kuvvetleri Komutaný Rodzali Davud, askeri radarýn, Güney Çin Denizi üzerinde kaybolan Malezya uçaðýnýn geri dönmüþ olabileceðine iþaret ettiðini söyledi. Davud, düzenlediði basýn toplantýsýnda, askeri radarýn "uçaðýn muhtemel bir geri dönüþ yaptýðýna iþaret ettiðini" ifade ederken, uçaðýn rotasýndan ne kadar sapmýþ olabileceðine iliþkin ayrýntýlý bilgi vermedi. Malezya Havayollarý Üst Yöneticisi Ahmed Cuhari Yahya ise pilotun geri dönmesi halinde hava trafik kontrol yetkililerini durumdan haberdar etmesi gerektiðini ancak yetkililerin herhangi bir tehlike çaðrýsý almadýklarýný bildirdi. Bu arada dün sabah erken saatlerden bu yana kayýp uçaðý arama çalýþmalarýna ABD donanmasý da bir savaþ gemisiyle katýlýyor. Güdümlü füze destroyeri USS Pinckney'in, arama çalýþmalarýna katýlmak üzere uluslararasý sulardan Güney Çin Denizi'ne yol aldýðý kaydedildi. Destroyer, arama-kurtarma çalýþmalarýnda kullanýlabilecek 2 helikopter de taþýyor. ABD donanmasýnýn ayrýca Okinawa'daki devriye ve keþif uçaðý Orion'u arama çalýþmalarýna yönlendirdiði belirtildi. Çiziktir di Çiziktirdi Ne zaman yeni bir süreç baþlasa... Ne zaman yeni bir plan tütse... Çözümün hýzlý davulcusu kesilir birçoðu... Tokmaðý eline aldý mý, vur da vur... Yazdýðý her yazý, -Ben bu kez çözüme inanýyorum, cümlesi ile biter artýk... Ýyimserliðini ifade etmekten sonsuz haz duyar... Ýyimser olmayý çözümle eþanlamlý tutar... Ýyimser olmayanlara ve sürece þüphe ile bakanlara batýrmak için çuvaldýz taþýr cebinde... Süreçten þüphe duymayý 'statükoculuk' sayar... Bu süreçte baþkalarý karþýsýnda kesin üstünlüðünü ilan ettikten sonra beklemeye koyulur... Süreç bitene kadar mutludur... Olumlu da bitse, olumsuz da bitse, farketmez... En azýndan bu süreçte statükoya ne kadar karþý ve ne kadar çözümcü olduðunu bir kere daha kanýtlama fýrsatý bulmuþtur çünkü... Havasýný atar... Keyfine bakar... Politikacýlarýn her demecinden bir olumluluk üretir... John Kerry'nin sözlerine çok deðer verir... Ahmet Davutoðlu'nun çözüme ne kadar istekli olduðunu anlatýr bize... "Çözüm her iki taraf için büyük kazanç olur" gibi basmakalýp sözlerle çýkar her yerde karþýmýza... Ýstikrarsýzlýðýn beþiði olan bölgemizden istikrar müjdeleri verir... Bize yeni bir plan sunmaya hazýrlananlarýn niyetlerini hiç sorgulamaz ve hiç tartýþmaz... Bu plan sahiplerinin dünyanýn baþka yerlerinde ne haltlar karýþtýrdýðý ile hiç ilgilenmez... Ýlgilenenlere de kýzar... Ýþte böyle bir dönemden geçiyoruz yine... Daha önce de çok gördük ve yaþadýk bunu... Þaþýlacak bir þey yok... Kýbrýslý aydýnlar çözüm sürecinde 'katýlýmcý' deðil, 'edilgen' olduklarýný kanýtlýyorlar dünyaya bir kere daha... Yýllardan beri sloganlarla sýnýrlanan çözüm ve barýþ isteklerinden daha ileriye gidemediler... "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye haykýrdýkça engelleri yýktýklarýný ve barýþý garantiye aldýklarýný sandýlar... Rejimle çarpýþan barýþ eylemleriyle deðil, barýþ þovlarýyla beslendiler... Baþkalarýnýn bizim için yaptýðý planlar karþýsýnda sadece 'iyimser' veya 'karamsar' olmayý tercih ettiler... Aktör gibi deðil, figüran gibi davrandýlar hep... Bu halleriyle, camilerde veya kiliselerde dua edenlerden farklarý kalmadý... Her yeni süreçte liderlerin cesaretlendirilmesinden bahsederler bize... Onlarý cesaretlendirmek için garip eylemler de yaparlar... Toplanýp mum yakarlar... Müzakere sahasýna fidan dikerler... Balon uçururlar... Gerçekler kýnýna sokulur, hayaller öne çýkar... Eksiksiz bir mutluluk tablosu... Bu tabloya girmeyen aforoz edilir... Birileri bize çözüm yapacak ya, buyursun... Nerden gelirse gelsin... Ne çözüm yaparsa yapsýn... Baþýmýzýn üstünde yeri var... Kapýlarýmýz ardýna dek açýk ona... Biz birbirimize kapýlarýmýzý ve antenlerimizi kapattýk, ama ona açýk... Biz anlaþamadýk birbirimizle... O bizi anlaþtýracak... Çözümü biz yapmayacaðýz... O yapacak... Biz bu bahiste onu alkýþlayacaðýz sadece... Çok plan gelip geçti hayatýmýzdan... Acheson Planý... Marshall Planý... Gali Planý... Annan Planý... Obama Planý... Bir tek Kýbrýslýnýn kendi planý yok... Ne Kýbrýslýrum... Ne de Kýbrýslýtürk planý... Yalnýz alkýþlamak için mi yaratýldýk biz acaba?

3 AFRÝKA dan mektup... FACEBOOK'U KAPATACAKMIÞ, ORTALIKTA SANKÝ 'FACE' MÝ KALDI? CTP-DP hükümeti peþpeþe yasa tasarýlarý hazýrlayýp meclisten geçiriyor... Ancak anladýðýmýz kadarýyla bu yasalarý okuma zahmetine katlanan yok... Yasa tasarýsý hazýrlamak da, onu okuyup anlamak ve deðerlendirmek de emek ister... Emek veren yok! Mesela meclisten oybirliðiyle geçen "Özel Hayatýn ve Hayatýn Gizli Alanýnýn Korunmasý" yasasýný kaç kiþi okudu mecliste? TDP'liler de okudu mu örneðin? Okudular da mý oy verdiler buna? Sanmayýz... Basýnýmýzý kýskaca alan ve haberleþme özgürlüðüne bu kadar aðýr darbe vuran bir yasayý neden onaylasýnlar ki? Ancak bugünkü konumuz bu deðil... Yarýna býrakýyoruz bunu... Ayrýntýlarýyla birlikte yarýn okuyun 'Afrika'da... * Bugün baþka bir yasa tasarýsý var önümüzde... Baþka bir kýskaç... 'Biliþim Suçlarý Yasa Tasarýsý'... Henüz yasalaþmamýþ bu... Bakanlar Kurulu tarafýndan hazýrlanmýþ... Meclise gönderilmiþ... Yasalaþmayý bekliyor... Bunun yasalaþmasý halinde ne olur, bilir misiniz? Ýnternet kullananlar hapý yutar... Teslim alýnýr... Her eve polis girer... Bilgisayarýnýzý allem gallem eder... Sizi de yaka-paça tutup karakola sürükler herhalde... Bu yasa tasarýsýna göre her internet eriþim saðlayýcýsý, kullanýcýlarýn eriþimi ile ilgili olarak zaman, süre, yararlanýlan hizmetin türü, aktarýlan veri miktarý ve baðlantý noktalarý gibi hususlar hakkýnda bilgi vermekle zorunlu kýlýnýyor... Yani her internet eriþim saðlayýcýsý, yasaya göre, kullanýcýlarýn bilgilerini en az 6 ay, en çok 2 yýl muhafaza etmek, bu bilgilerin doðruluðunu, bütünlüðünü ve gizliliðini korumak zorunda... Neden? Ýstenildiðinde ilgili makamlara onlarý sunmak için... Kýsacasý þu: Gelecekler, bilgisayarýnýzý açacaklar ve kimlere ne mesaj yolladýðýnýza, kimlerden ne mesaj aldýðýnýza ve daha baþka neler yaptýðýnýza bakacaklar... Bu yasa onlara veriyor bu yetkiyi... * Peki, nerden çýktý þimdi bütün bunlar? Nerden olacak? Türkiye'den! Ýnternet düþmaný kesilen Tayyip'ten... Ne diyor: Facebook ile YouTube'u kapatacakmýþ! 30 Mart'ý bekliyor... Seçimleri... Bu seçimlerde umduðunu bulursa ne ala! Yandý internet! Türkiye Kuzey Kore'nin, Ýran'ýn, Çin'in hizasýna çekilir artýk... Bizim burada bu yasalarý yapanlar da iþte ondan alýyorlar ilhamý... 'Reformcu' hükümetimiz! * Adam Facebook'a kapatacakmýþ! Ortalýkta sanki 'face' mi kaldý? "Güçlü kadýn, özgür toplum" n MAKAMER 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE YÜRÜYÜÞ YAPTI oynar, kadýnlar özgür olsa", "Güçlü kadýn, özgür toplum" dövizleri ve pankartlarý taþýdý. Gazimaðusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Maðusa Kadýn Merkezi (MAKAMER) bir haftaya yaydýðý 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlamalarý çerçevesinde "Kadýn emektir, geleceðe yürümektir" temasýyla Gazimaðusa'da önceki gün bir yürüyüþ yaptý. Gazimaðusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, çok sayýda kadýnýn yanýnda erkeklerin de ilgi gösterdiði yürüyüþe Cumhur,yet Meclisi Baþkaný Sibel Siber ve Gazimaðusa Kaymakamý Þifa Çolakoðlu da katýldý. Etkinliðin ardýndan Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp Meclis Baþkaný Siber'e Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) tesislerini gezdirdi. MAKAMER'in kutlamalarýn son günü DAÜ Çemberi ile Sakarya Çemberi arasýnda gerçekleþtirdiði yürüyüþe katýlan DAÜ Kadýn Araþtýrmalarý ve Eðitim Merkezi, Maðusa Kale Lions Kulübü, DAÜ Öðrenci Ýnisiyatifli Kadýnlar ve Magem gibi örgütler, "Güçlü kadýn, özgür toplum", "Erkek vuruyor, devlet onu koruyor", "Yaþasýn 8 Mart", "Dünya yerinden Meclis Baþkaný Sibel Siber yürüyüþte yaptýðý açýklamada, MAKAMER'in etkinliðinde katýlmaktan mutluluk duyduðunu ifade ederek, kadýnlarýn bugünlerde çok konuþulduðunu, farkýndalýk yaratmak ve sorunlara dikkat çekmenin önemli olduðunu ifade etti. Siber, kadýnlarla ilgili toplumsal konulara dikkat çekilen etkinliklerle birlikte böylesi etkinliklerin yapýlmasý için yürüyüþ yollarý gibi gerekli altyapýnýn da saðlanmasýnýn önemine de deðindi. SÝBEL SÝBER SIDIKA ÖZDOÐAN Sýdýka Özdoðan da açýklamasýnda, MAKAMER olarak bir dizi etkinliðin sonunda yürüyüþ yaptýklarýný, daha eþitlikçi þiddetten uzak, kadýnýn daha özgür olduðu, toplumsal cinsiyet eþitliðinin toplumda kabul gördüðü bir yaþama yürüyüþün de devam edeceðini ifade etti. Tüm kadýnlarýn Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlayan Özdoðan, kadýnlarýn özgür ve iradeleriyle baþarýlý olabileceðini, 450 kadýna ulaþtýklarý eðitim çalýþmalarýnda bu farkýndalýðýn oluþmaya baþladýðýný belirtti. ABD'YE GÝDECEK KIBRISLI TÜRK VE RUM GENÇLER BÝRARADA- 'Cyprus Friendship' programý kapsamýnda ABD'ye gidecek Kýbrýslý Türk ve Rum gençlere ara bölgede mülakat yapýldý. Proje Koordinatörü Simge Kahvecioðlu Zekican yaptýðý açýklamada, ara bölgedeki 'Dayanýþma Evi'nde yapýlan mülakatta baþarýlý olanlarýn Temmuz ayýnda ABD'de 4 hafta geziye katýlacaðý bildirdi. Gençlerin, ABD'nin çeþitli eyaletlerinde aileler yanýnda kalacaðý ve çeþitli sosyal projeler içinde yer alacaklarýný da belirten Zekican, geziye bu yýl Türk ve Rum gençlerden en az 30'þar kiþilik iki grup göndereceklerini kaydetti.

4 "Cehennem topuzu"nuz var mý hâlâ komutan? A KAY A L A ÝL DÝRÝF Vura vura yerinden böbrek koparýp söken Duydun mu? Öldü Devran "Cehennem topuzu"ndan "Devlet" de, askerin de hepsi seyirci iken Kalay BÝR ÝNSANDA "FACE" YOKSA, O ÝNSAN "YÜZSÜZ"DÜR Tayyip Erdoðan "Facebook'u kapatýrým. Milletimi facebook'a yedirtmem" diyordu televizyonda. Bunu söylerken karþýsýnda "yandaþ" ve "yalaka" gazeteciler oturuyordu. "Yandaþ ve yalaka" sözcükleri karþýlamýyor aslýnda o sözde gazetecilerin mesleklerine yaptýklarý ihaneti, gazeteciliði ayaklar altýna alan o "yüzsüz" hallerini. Bir baþbakanýn Facebook'u kapatmaktan söz etmesi onlarý hiç þaþýrtmamýþtý. "Güçlüdür yapar" diye düþünüyorlardý muhtemelen. Gerçekten de yapabilirdi. Çünkü karþýsýnda oturan gazetecilerde de, kendisinde de "face" yoktu. Bir insanda "face" yoksa, "yüzsüzdür" Yüzsüz insanýn yapamayacaðý bir þey yoktur Ka l a y c ý AliOSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KOMUTAN DAYAÐINDAN BAÞKA DEVRAN'LAR ÖLMESÝN BÝSÝKLET KÝLÝTLÝDÝR... Türkiye "allem gallem" dediðimde bazýlarý kýzdýklar için, kýzýp da beyinsel zararlara uðramasýnlar diye "tedirginlik içerisinde" demeyi daha uygun buluyorum! Ýlgilenenler hatýrlarlar... Tayyip Erdoðan AKP'siyle iktidar koltuðuna oturduðunda, baþta solcularý yanýnda bulmuþtu. Türkiye'ye akýtýlan 7 milyar dolarýn piyasada serbestçe dolaþmasýnýn getirdiði rahatlamayý, Türkiye'nin kalkýnmýþlýðýna baðlayanlar bu gerçeði hep gözardý ettiler... Solcusundan saðcýsýna... Ekonomistinden doktoruna kadar... Türk ekonomisi o kadar geliþmiþti ki Amerika'yla, Avrupa'yla bile yarýþabilirdi... Atmak ve tutmak... Yalan dolan... Dilin de kemiði yok... Söyle gitsin... Kalkýnma dendi mi, o ülkedeki aðýr sanayiye bakýlýr... Sonra da ihracata... Memlekete külliye yapmakla ve bol minareli camiler inþa etmekle kalkýnma olmaz... Ülkede serbest dolaþan milyar dolarlarýn bir kýsmý piyasadan çektirildi. Döviz karþýsýnda Türk Lirasý'nýn ne kadar aciz kaldýðý ortaya çýktý... Bir gecede insanlarýn birçoðu battý... Görüldü ki Türkiye ekonomisi samanda çakýlý kazýk gibidir... Ardýndan son aylarda kasetler havalarda uçuþtu... Milletin parasýnýn nasýl hortumlandýðý açýk seçik bu kasetlerdeki konuþmalardan ortaya çýkýyor... Hapisanelerdeki insanlar yavaþ yavaþ serbest býrakýlýyor... Tayyip Erdoðan'ýn kurduðu korku imparatorluðundan Tayyip Erdoðan'ýn ve çevresinin de korkmaya baþladýðý az buçuk kendini belli ediyor artýk... Mitinglerde, eylemlerde Tayyip ve çevresi için "hýrsýz var" diyerek memleketi soyup soðana çevirmeleri dile getiriliyor... Türkiye'de þimdi miting zamaný ya... Partiler þehir þehir, mahalle mahalle dolaþýp propaganda yapýyorlar... CHP, MHP Tayyip Erdoðan'ýn ve etrafýndakilerin ortaya çýkarýlan ve tabiri caizse insanlýk onurunu ayaklar altýna alan davranýþ ve sözlerin bulunduðu kasetler üzerine propaganda yaparken, Tayyip de bunlarý yalanlamaya çabalayarak ve Pensilvanya'daki Fethullah Hoca'ya çatarak halktan oy toplamaya çalýþýyor... Bir çýlgýnca yarýþtýr sürüyor. Seçim propagandalarýyla, ortaya çýkan kasetler, savcýlarýn baskýnlarý sonucu dolandýrýcýlýklar ve yolsuzluklar harmanlanarak fýkralar üretiliyor. Ýþte bunlardan bir tanesi... Bana gönderildi. Ben de sizlerle paylaþmak istedim. "AKP'nin miting yapacaðý alandaki araçlar polis tarafýndan boþaltýyormuþ... Yol kenarýndaki araçlarýn da güzergahý engellememesi için anons yapýlýyormuþ. O sýralarda bir delikanlý bisikletiyle hýþým gibi gelmiþ ve bisikletini yol kenarýnda býrakarak yakýndaki kahveye girmiþ. Yol kenarýndaki bisikleti gören polis memuru hýþýmla kahveye girerek seslenmiþ. 'Bisiklet kiminse çabuk çeksin, birazdan AKP mitingi baþlayacak'... Delikanlý istifini bozmadan cevap vermiþ: 'Birþey olmaz, kilitledim'..." Fuat Mulla Salih topraða verildi Kayýp Þehit Fuat Mulla Salih dün düzenlenen askeri törenle Lefkoþa Þehitliði'nde topraða verildi. Törene Lefkoþa Kaymakam Vekili Mehmet Nurettin, Merkez Kaymakamý Salih Gökpýnar, bazý milletvekilleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Adýna 1. Piyade Alay Komutaný Kurmay Albay Ertan Ýnaltekin, Lefkoþa Polis Müdürü Barbaros Savaþçý, KTBK adýna Piyade Üsteðmen Özgür Þam, Kayýp Þahýslar Komitesi yetkilileri, dernek, kurum, kuruluþ temsilcileri, sivil ve askeri personel, Fuat Mulla Salih'in ailesi ve sevenleri katýldý. Cenaze namazýnýn ardýndan Fuat Mulla Salih'in naaþý kortej eþliðinde mezar baþýna taþýndý. Kýzý Alev Özbayrak burada bir konuþma yaptý. Özbayrak, babasýnýn hasretle hatýrlandýðýný ifade ederek, kendisini iþine ve evlatlarýna adayan yeri doldurulamayacak bir kiþi olduðunu söyledi. Faut Mulla Salih'in bugün gurur duyulacak evlat ve torunlara sahip olduðunu ifade eden Özbayrak, Fuat Mulla Salih ve tüm þehitlerin uðruna mücadele verdiði davanýn amacýna ulaþtýðýný kaydetti. Konuþmanýn ardýndan Fuat Mulla Salih'in tabutunun üzerindeki bayrak ve fotoðraf ailesine teslim edildi ve naaþý topraða verildi. Mezara çiçeklerin sunulmasý ve dua okunmasýyla tören sona erdi. Baf direniþi ve þehitleri anýldý Ne güzel... Gökyüzü baþtanbaþa gri... Güzelim bulutlar gittikçe koyulaþan gri bir çarþaf gibi örtmüþ kentin üzerini... Yaðmur geldi gelecek... Güneþin rengi deðil... Bulutun rengi vuruyor cama... Kalkýp ýþýðý söndürüyorum. Böylelikle kýþa daha yakýndan dokunabilecek, onu daha keyifli hissedebilecekmiþim gibi geliyor bana... Bugün ne yapýp yapýp daðlara çýkmalý... "Ahmakýslatan" bir yaðmur altýnda keyifle "ahmaklaþmalý." Çam aðaçlarýný kucaklamalý... Dallardan bulut toplamalýyým... Çoðumuz güneþli havalar için, kullanýrýz "güzel hava" sözcüklerini... "Beni bu güzel havalar mahvetti" diyen Orhan Veli de, o güneþli havalarý kastetmiþti büyük ihtimalle. Beni "mahveden" güzel hava da bu iþte. Bulut... Yaðmur... Ve soðuk... Kýþ aþkýný doyasýya yaþamadýk ki zaten... Ki yaz aþkýný özleyelim... Hükümetin küçük ortaðý DP/UG ile UBP iþi iyice piþirip ballandýrdý. Yerel seçimlerde ittifak iþi tamam. Yani hükümetin küçük ortaðý ile büyük muhalefet, fena halde aþna fiþne olmuþ. Yorgancýoðlu ise hâlâ net bir yanýt veremiyor bu konudaki sorulara. Gitmek mi zor kalmak mý zor bilemiyor. Bir yerlerden bir iþaret mi bekliyor ne... "Kurumsal ittifak olursa gereðini yapacaðýz" diyebiliyor en kabadayýsý. Vücudunun yarýsý "gideceðim" diye ayakta. Ama diðer yarýsý da koltuða sanki yapýþmýþ! Býrakmaya kýyamýyor! Gitmek mi zor kalmak mý zor? Sen gel de bunu CTP'ye sor! Kalmak ya da kalmamak... Ýþte bütün mesele... Yorgancýoðlu, gitmekle kalmak arasýnda bocalayýp duradursun... Ve sanki bir yerlerden imdat isteyedursun... CTP/BG milletvekili Birikim Özgür bu konuda kararýný vermiþ bile. "Ýttifak resmen açýklandýðýnda teller kopar" diyor! Kimbilir belki de hâlâ umudu var Özgür'ün... DP/UG son anda bu ittifaktan vazgeçecek sanýyor! Oysa Denktaþ'ýn partisinin Denktaþ'çý bir parti ile çok daha uyumlu bir hükümete imza atabileceðini bugün sokaktaki adam bile bilir. Etikle baðdaþmazmýþ... Bu mandra düzeninde en son itibar görecek ya da belki hiç itibar görmeyecek bir þeydir etik... Kimse takmaz bunu... Hele siyaset ve siyasiler hiç takmaz! Zamanýnda toplumun gözünün içine baka baka, aleni olarak ÖRP gibi bir acuzeyle öpüþüp koklaþýr ve gerdeðe girerken, çatýr çatýr az mý çiðnediniz zavallý etikciði? DEVRAN 9 Mart Baf Direniþi ve Þehitleri anma töreni düzenlendi gerçekleþti. Güzelyurt Þehitler Anýtý önnde saat 10.00'da yapýlan törene, Güzelyurt Kaymakamý Doðan Baðkur, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri 49. Alay Komutaný Piyade Kurmay Albay Ýlker Akbulut, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý 2. Bölge Koordinasyon Komutaný Kurmay Albay Ýbrahim Daðman, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, bölge milletvekilleri, kurum, kuruluþ ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile okullar katýldý. Tören protokol sýrasýna göre çelenklerin konmasýyla baþladý. Saygý duruþu, saygý atýþý ve istiklal marþý eþliðinde bayraklar göndere çekildi. Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Baf Türk Birliði adýna Genel Baþkan Mehmet Yulaf günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Yulaf, Baf Direniþi'nin 50. yýlýný anmak için toplandýklarýný anýmsatarak, 9 Mart 1964 yýlýnda Kýbrýs Türklerinin verdiði mücadeleyi anlattý. Þerefle ve gururla anýlan Baf Direniþi'nin gelecek kuþaklara anýmsatmak ve yaþatmakla mükellef olduklarýný belirten Mehmet Yulaf, konuþmasýný Nazým Hikmet'in "Zafer" adlý þiirden bir dörtlükle tamamladý. Tören, Þehit Turgut Ortaokulu öðrencisi Aslý Köse'nin "Ben Bir Þehidim" adlý þiiri okumasýyla sona erdi. Ve Devran'ý kaybettik! Devran öldü... Askerde komutan onu "Cehennem topuzuyla" döverek önce böbreklerini öldürmüþtü! "Devlet" tedavisi için bir kuruþ para harcamadý Devran'ýn. Annesi kendi böbreðini verdi onu bir süre daha yaþatmak için. Ama olmadý... Ölü böbreklerle buraya kadarmýþ... Komutan dayaðýndan baþka Devran'lar ölmesin artýk. Bunun çok aðýr olan bedelini Devran canýyla ödedi. Devran öldü... Katilleri ise yaþýyor!..

5 5 10 Mart 2014 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars "Emekçi kadýnlar günü" demeye hiç gerek yok. Emekçi olmayan kadýn mý var? Üstelik emeklilik de yok! MÝÞ-MIÞLAR * Kendi ayaklarý üzerinde duran bir KKTC yaratýlmalýymýþ. - Mümkün deðil. Çünkü ne zaman duruyor gibi olsa, ayaðýna kurþun sýkýyor. * Mecliste "kadýn kotasý" konmasý istenmiþ. - %51 kadýn olmalý en azýndan Ve yaþ sýnýrlamasý da getirilmeli Ýþte o zaman çok saðlýklý bir meclis oluþur. * Alayköy ve Geçitköy barajlarý tamamlanmýþ. - Ne yazýk yaðmur yok Borular da baðlanmadý. Hadi hep beraber iþemeye! * Cumhurbaþkaný Eroðlu "Biz de Kýbrýs'ýn sahibiyiz" demiþ. - Çok yerinde bir açýklama Ne zaman ki yarýsý ile yetinmeyip, bu ada bizimdir DE diyeceðiz, iþte o zaman baþaracaðýz. * Girne Belediyesi'nin KIB-TEK'e 20 milyon lira elektrik borcu varmýþ. - Aaaa Çok ayýp Girnelilere yakýþtýramadým Hiç mi elektrik parasý ödemediler bugüne kadar?! * Uçlarý açýk elektrik kablolarý tehlike yaratýyormuþ. - Sadece kablolar mý? Ucu açýk ne varsa tehlikeli Müzakereler bile. * Özdil Nami ABD'ye gidiyormuþ. - Bravo Dýþiþleri Bakaný dediðin böyle olmalý Sarayönü'nde yatan aslan olacaðýna, dünyayý gezen tilki ol daha iyi. * Yorgancýoðlu, DP ile UBP kurumsal ittifak kurarsa, gereðini yapacaðýný söylemiþ. - Maþallah, baþbakanýmýz çok serinkanlý Atý alan Üsküdarý geçti, o hala "kurarsa" diyor. PM dedikleri "Parti Meclisi"dir galiba! Bütün yan paslar buraya þutlanýr. Madem koku çýkmaya baþladý, hükümet bozuluyor demektir... BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kafalarý kurcalayan çok önemli bir soru var - Hükümet bozulur mu? Muhterem halkýmýz, bu sorunun yanýtýný çok merak ediyor ve her önüne gelene soruyor: - Hükümet bozulur mu? Bana da sordular. Çok deðiþik yanýtlar verdim. Kimisi ile dalga geçtim Kimisine ciddi ciddi görüþlerimi aktardým. Ama en ciddi yanýtým bile komikti. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Ýþte verdiðim yanýtlar. - Hükümet bozulur mu? - Nasýl bozulsun Dua etmiyorsunuz ki! - Hükümet bozulur mu? - Bozulabilir Ama koruyucu zarý olmadýðý için, bozulup bozulmadýðý belli olmaz! - Hükümet bozulur mu? - Hükümet bozulur mu, bozulmaz mý bilmiyorum ama, Baþbakanýmýzýn bu tür saçma sorularýnýza çok bozulduðunu gayet iyi biliyorum! - Hükümet bozulur mu? - Bozuk deðil mi zaten? Ben doðru dürüst çalýþtýðýný hiç görmedim Sizin göreniniz var mý? - Hükümet bozulur mu? - Kesinlikle bozulmaz Bozmak iþlerine gelseydi, bir an bile durmazlar, çoktan parça parça ederler, parçalarý da köpeklere atarlardý. - Hükümet bozulur mu? - Niye bozulsun ki kardeþim Taraflarýn birbirine bozulmasý, hükümetin bozulacaðýný göstermez. Bunlar yýllarýn kasaba politikacýsý. Dere geçerken, eþekten atlayacak kadar salak ve tecrübesiz deðiller. - Hükümet bozulur mu? - Merak etmeyin Endiþe etmeyin Size garanti ederim, madem koku çýkmaya baþladý, eninde sonunda bozulacak!

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun "Bir kaþýk suda fýrtýna koparma"ya örnek isterseniz, uzaða gitmeyin... Hem de kelimelerle deðil. Bakarak, yaþayarak Açýn televizyonlarý ve feryatlarý dinleyin. Fýrtýnalarý kendi gözünüz ile görün. Yakýnda yerel seçimler var ya Hani demokrasinin olmazsa olmazýdýr seçimler. "Yerel"leri, Haziran'da yapýlýyor KKTC'de. Böyle günler, ilkelerin, ilkesizliklerin su yüzüne çýktýðý zamandýr. Ýþte bu dönemlerde, bir kaþýk suda fýrtýnalar koparýlmaya çalýþýlýr. Malum! Genel seçimlerden sonra iktidar(!), BG'li CTP ile UG'li DP arasýnda paylaþýldý. Bu ortaklýk, iki partinin ilke, ideolojik görüþ birliðinden ziyade; kiþisel ve partisel çýkarlarý gereði kuruldu. Yine de aldýk kabul ettik. Þimdi, yerel seçimler var. Yerel seçimler denince, Belediye Baþkanlýðý seçimleri gelir akla. Bunlardan sadece 3-5 belediye önemli. Bunlarýn baþýnda da Lefkoþa. Dört yýldýr bir türlü beledi hizmet alamayan Lefkoþa'da da seçim yapýlacak. Erken seçimi geçen yýl yapýlmýþtý. Büyük umutlarla ve iddialarla atýlmýþtý Doðrudan Selma Bolayýr Ýsterseniz, karamsarlýk diyebilirsiniz Veya baþka bir þey... Denizin ortasýnda, marþý olmayan... Taþýma nüfusu... Topraðý, parasý ödünç alýnmýþ bir adacýkta.. Daha doðrusu ada yarýsýnda... Hiçbir þeyin, ama gerçekten; yargýdan, saðlýk, temizlik, eðitim sistemine kadar hiçbir þeyin hala rayýna oturmadýðý yolunda gitmediði... Adýna sistem dedikleri bu sistemsizlik içinde merak etmez misiniz? Örneðin emeklilik yaþý çoktan geçtiði halde neden bir Cumhurun baþýnýn, neden tekrar ayný göreve talip olduðunu? Ayný þekilde davranan diðerlerinin de hiç kendilerini sorgulayýp sorgulamadýklarýný merak etmez misiniz? Merak etmez misiniz? Halk için olumlu neler yaptýklarý sorusuna ne cevap verdiklerini? Hatta; kendilerini sorgulayýp sorgulamadýklarýný... Sorguluyorlarsa eðer ne kadar gerçekçi olduklarýný.. Kendi kendilerine söyledikleri yalanlarla kendilerini nasýl kandýrdýklarýný.. Çünkü insanýn kendini sorgulamasý, yaptýðý yanlýþlarýn bilincine varmasý ve kendini yenilemesi anlamýnda bir adýmdýr. Bu ise yüreklilik, cesaret ister.. Herþeyin bilincinde olup gerçekten olumlu bir þeyler yapmak için kararlýlýk ister.. Eðer sorguluyorlarsa kendilerini.. Nedir kendi kendilerine verdikleri yanýt? Her þeyi kendilerinin bildiði eski moda yorumlarla en vatansever, en milliyetçi ve bütün "en"lerin kendileri olduðu... BÝR KAÞIK SUDA FIRTINA KOPARMA ortaya BG'li. Deðiþen hiçbir þey olmadý. Çünkü sorun, o makamda oturan kiþiden kaynaklanmýyor. Sorun, düzenden kaynaklanýyor. Düzen, haksýzlýk, yolsuzluk, suistimal, göz yumma, taraftar kayýrma ve eþi dostu görme, olduktan sonra, asli görevde baþarý beklenmemeli. Yapýlan, yapanýn yanýnda kalýr, "hesap verme" diye bir müessese çalýþmaz, çalýþtýrýlmaz. Sözü dolandýrmaya gerek yok. Partilerin hedefinde, Kuzey'deki belediyelerden özellikle Lefkoþa, Maðusa ve Girne yarýþýný göðüslemek var. Ve bunun için pazarlýklar da, planlar da yapýlýr. Bu cümleden olmak üzere, DP, ayný ideolojik yolu yürüdüðü UBP ile iþbirliði kararý aldý. Alýþ, bu alýþ!.. BG'li CTP, bir dizideki Seyyar Tayyar'ýn dediði gibi, "patladý gitti." Neymiþ efendim. Hükümet ortaklýðý yaptýðý DP, "etik" davranmamýþ. Yorgancýoðlu'na göre, UBP-DP ortak miting yaptýklarýnda, BG'li adaya saldýrýda DP de olacakmýþ. Bunu kabullenmek mümkün deðilmiþ! Gerçekten de hiiiç de etik deðil!! Þunu da öðrendik bu vesile ile. KKTC'deki seçim propagandalarý, partilerin projelerini halkýn önüne koyup, onay istemelerine yönelik deðil Partilerin birbirine saldýrdýðý, MERAK ETMEZ MÝSÝNÝZ? Þimdiye kadar her þeyi çok iyi yaptýklarý ve de bu görevi hakkettikleri midir? Yoksa, idare edelim de ne onur, ne etiðin hiç bir önemi yok.. Ahbap çavuþ iliþkisi içinde nereye kadar gidersek gidelim... Çünkü kiþisel çýkarlarýmýz bunu gerektirir mi derler? Türkiye'de; baþbakan Erdoðan'ýn dinlenen ses bandý kayýtlarýnda medyanýn özgürlüðüne yaptýðý saldýrýya karþý Milliyet gazetesi sahibinin neden onurlu bir duruþ sergileyemediðini... Baþbakana, demokrasinin; yasama yürütme, yargý baðýmsýzlýðýndan sonra dördüncü gücü medyanýn olmazsa olmazý olan özgürlüðüne karýþma hakký olmadýðýný neden söyleyemediðini merak etmez misiniz? Neden aðladýðýný.. Neden gerçekleri söylemenin bu kadar zor insan onurunu ayaklar altýna almanýn bu kadar kolay olduðunu? Her ikisinin de, medya patronu ve baþbakanýn.. Ýnsan onuru adýna utanmalarý gereken bu yanlýþlarý neden yaptýklarýný merak etmez misiniz? Bu mezbelelikler içinde bir "kadýnlar günü" daha tekrar edildi... Yemeler, çiçek alýp vermelerle, yürüyüþ ve konferanslarla.. Ama neden hala kadýnlarýn, analarýn hümanist olamadýklarýný merak etmez misiniz? Adayý askersizleþtirip savaþlarý sonlandýracak çocuklarýmýzýn vicdani ret hakkýný kullanacaklarý bir vatan yaratmak için neden Rum, Türk, Kürt, Maronit, Ermeni... Partili partisiz bütün kadýnlar ayný amaç için bir araya gelemiyorlar Merak etmez misiniz? kötülediði, tu kaka dedirtmeye çalýþtýklarý "halký kandýrma" savaþýdýr. Dedik ya Seçimlerde taraflar, birbirlerinin ne mal olduklarýný ortaya dökerler. BG'li baþkan, bunu belgeledi. Bir parti, seçimde görüþ yakýnlýðý olan baþka bir parti ile iþbirliði yaparsa etik dýþý mý? Zýt görüþte olanlarýn ortaklýk kurmasý mümkün iken, ayni görüþte olanlarýn iþbirliði etik dýþý olur mu? Sonra, bir kez ortaklýk yapmak demek, süreklilik ve her konuda iþbirliðini mi gerektirir? Bunun yanýnda, bu toplum, etik olmayan nice dalaveralara tanýk olmuþtur. Bu hükümetin kuruluþunda ve icraatlarýnda, "Ankara'nýn talimatý hiç yoktur" demek etik midir? BG'li ile DP arasýnda Kýbrýs konusunda, fikir birliði yokmuþ. Biliniyordu da, Yorgancýoðlu'nun basýn toplantýsýnda resmen ilan edildi. Meclis çalýþmalarýnda da uyum yoktu. Bunu da Yorgancýoðlu'ndan öðrendik. Peki, hükümet ederken yaþanan bu sorunlar varken, iktidarý, "uyumlu çalýþýyor" göstermek etik midir? BG'li muhalefette iken, zamlara karþý çýkýyordu. Ýktidara geldikten sonra, sadece elektriðe getirilen görülmemiþ orandaki zammý savunmasý Daha önce söylediklerini unutarak, yaptýklarýna kýlýf uydurmaya çalýþmasý etik midir? Son geliþmelerdeki tuhaflýk, UBP-DP iþbirliði deðil BG'li-DP iktidarýdýr. Bu iktidarýn Kýbrýslýtürk iradesi ile, Kýbrýslýlara hizmet vermek için oluþtuðu iddiasýdýr "etik" olmayan. BG'linin, "Kýbrýslý ve emekçi hakký" savunuculuðunun arkasýna saklanarak, olmayan iktidar uðruna Diðer iþbirlikçilerin arasýna katýlmasýdýr etik dýþýlýk. Kuzey Kýbrýs'ta parlamenter sitem varmýþ. Parlamento, yürütmeden sorumlu yürütmeyi seçer. Hükümet dediðimiz yürütme, her türlü tasrruftan sorumlu ve yetkilidir. Cumhurbaþkaný yetkisiz, ama Kýbrýs sorununda görüþmeci! Ve yetkili olan hükümet, görüþmeci ekibin içine bir adam dahi sokamýyor. Görüþmelerde yürütülecek olan politikadan habersiz. Medyadan siz neyi öðrenirseniz, hükümet de onu biliyor. Ve bu hükümette bulunan BG'li yakýnýyor bu durumdan. Ama ona sorsanýz iktidardýr. Eeee Ýktidarcýlýk oyunu kandýrmacasýný topluma satmaya çalýþmak etik midir? Etik davranýþtan söz etmek istiyorsan, elini masaya vur ve: "Ýktidar benim. Pazarlýklarý da görüþmecileri de ben saptarým!" de. Bunu yapamýyorsan "etik" davran ve "bu mandrada sistem budur" de; bir þey yapamýyorsan, "eyvallah" çekerek SUS Bu "fýrtýnadan" sonra bazý kurum yetkilileri veya "siyasi otorite" kabul edilenlerin Ýki parti arasýndaki geliþmelerin, Kýbrýs görüþmelerinde olumsuzluk yaratmamasý temennileri var. Birlik beraberlik konusu. Sanki hükümetin Kýbrýs konusunda "son söz" yetkisi varmýþ da, iktidardaki çatlak, Kýbrýs görüþmelerini olumsuz etkileyecek! Kuzey'de iktidar sorunu olsa bile ne Kýbrýs konusunda ilerlemeyi, ne de ülkede çýkmasý TC tarafýndan istenen yasalarýn çýkmasýný engeller. KKTC anayasasý eþi, Ankara'nýn talimatlarýdýr. Gerisi, göstermelik oyunlardýr. Bir de, BG'li Baþkan, DP'nin UBP ile yerel seçimde iþbirliðinin, hükümet'in geleceðini gündeme getirebileceðini ima etti. Buna inanmak hayli güç. Ýktidar için, 40 yýllýk "Kýbrýslýlýk" felsefesini bir anda atan partiye hakim zihniyet Sýradan bir iþbirliði sebebine, hükümet ortaklýðýný gözden çýkarmaz. Bu iddia da, kaþýktaki fýrtýnanýn bir parçasý. GÜNLÜK "DEMEK KÝ ERDOÐAN ÝÇÝN ÝÞLER ÝYÝ GÝTMÝYOR" Gezi Parký direniþine de destek veren Oscarlý oyuncu Susan Sarandon, Tayyip Erdoðan'ýn "Facebook ve YouTube'u kapatýrým" çýkýþýna tepki gösterdi. Sarandon, Hürriyet'e þöyle konuþtu: "Gezi parký gösterileri baþladýðýnda 'Neler oluyor?' diye Berlin'deki bir arkadaþýmý aradým. Bana medyanýn olaylarý tam aktarmadýðýný anlattý. Ben de destek verdim. Beni de 'dýþ mihraklar' diye tanýtmýþlar. Beni Erdoðan'ýn ne düþündüðü hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan özgür basýndýr. Neler olduðunu doðru olarak anlamamýz gerekiyor." Türkiye'deki geliþmeleri yakýndan takip ettiðini söyleyen Sarandon þöyle devam etti: "Ben bir aktivist dünya vatandaþýyým. Benim için medya çok önemli. Çünkü dünyada olan biteni medyadan öðreniyorum. Son öðrendiðime göre Facebook ve YouTube'u da kapatabileceðini söylüyormuþ. Demek ki iþler onun için iyi gitmiyor. Basýna sansür uygulamaya baþladýðýnýz an tüm dünyayý karþýnýza alýrsýnýz." DENGE Kýbrýs'ýn kuzeyinde 2012 yýlýnda 1238 evlilik ve 803 de boþanma gerçekleþmiþ... Evlenenler ile boþananlar eþitleniyor gitgide... Bu meselede de bir denge kurulmuþ desenize... DANSÖZ 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü Maðusa'daki bir restoranda kutlayan bazý kadýnlar dansöz de oynatmýþlar... Maþallah! DESTEK CTP ile POGO Kadýn Örgütü müzakere sürecine destek belirtmiþler... Zaten kimse onlarýn bu sürece karþý olduklarýný iddia etmedi ki! KIBRIS BÖYLE YUTAR Girne antik limanda gezinti yapan bir turist kadýný dev dalgalar denize düþürmüþ... Kadýn kurtarýlmýþ ama çok korkmuþ... Kýbrýs bir canavar gibi böyle yutar insaný iþte... Kendine aþýk olanlarý bile affetmez... ZORLU Zorlu Töre CTP'ye kýrgýn... EOKA'cý DÝSÝ'yle iþbirliðine evet demiþler de, UBP'yle iþbirliðine neden hayýr diyorlarmýþ... Sen de mi sapla samaný karýþtýrdýn ey Zorlu? Týrnak... "Televizyon ekranýndan sorduk, bir daha soralým; Sayýn Atun, siz en son iktidarýnýzda Kaþif-Küçük kavgasýnýn rezaleti dýþýnda neyle uðraþtýnýz ki? Sizden öncekiler ne yaptý? Gelsin protokoller, gitsin imzalar, alýnsýn talimatlar ve göç etsin gençler! Var mý bunun baþka türlü bir izah tarzý?" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Kýsacasý, Kýbrýs'ta bireylerin ve toplumlarýn birbirlerinden özür dilemeleri bir yüzleþme süreci sonucunda gündeme gelmelidir. Aksi halde yüzeysel bir edim olarak kalmaya mahkumdur." Niyazi KIZILYÜREK (Yenidüzen) "Dün 'Aynalý beþikte bebek beleyerek' savaþlarda oðullarýný ucuza kaybedenlerin 'gitti de gelmedi' diyerek aðýt dökenlerin günü. Reisin, vekilin, vasinin, velinin, baþýn, baþkanýn karýsýnýn, kýzýnýn, þu kadarcýk pýrlantalarla sevgi ölçenlerin, 'botox'larla defo giderenlerin, güzellik tokuþturanlarýn, bacak yarýþtýran-larýn, popo kaldýranlarýn günü deðil." Bedia BALSES (Havadis) "Yani þimdi Özersay ve Mavroyannis konuþacak, Atina'ya, Ankara'ya, hatta Londra'ya, New York'a ziyaretlerde bulunacak, liderlerine bilgi verecek de... Kýbrýs sorununa çözüm bulunacak, Kýbrýs'ýn doðalgazý ve petrolleri de paylaþýlacak! Pöf, pöf, pöf. Avucunuzu yalayýn" Özcan ÖZCANHAN (Star) Günün Kahramaný KEMAL KILIÇDAROÐLU Yayýnlanan ses kayýtlarýndan sonra Tayyip Erdoðan'ýn Türkiye ve dünyada dibe vurmasý, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu daha da cesaretlendirdi ve seçim meydanlarýnda çok keyifli nutuklar atmaya baþladý. Kýlýçdaroðlu artýk Erdoðan'a 'baþbakan' demiyor, 'baþçalan' diyor. AKP'nin oylarýnda büyük bir düþüþ yaþanmasý Kýlýçdaroðlu'nun önümüzdeki dönemde baþbakanlýk ihtimalini de gündeme taþýdý... CHP bugünlerde neyi tartýþýyor, bilir misiniz? Tayyip Erdoðan'ýn Malezya'dan sýðýnma hakký isteyip istemediðini... Bu tartýþma basýna da yansýmýþ... Erdoðan için hiç de hayra alamet deðil...

7 10 Mart 2014 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BAF'IN BÝTÝRÝLÝÞ GÜNÜ (Ýstanbul)- "Son dakika" diye verdiler haberini. Lefkoþa'da gecenin bilmem kaçýnda kurþunlama olayý gerçekleþmiþ. Adam karanlýkta geldi. Arabasýndan inmedi... Veya indi Yanýnda kim vardý bilinmez. Zaten kurþunlayanýn kimliði de belli deðil. Pat, pat, pat Çekti gitti. Birilerine mesaj vermek istemek böyle bir þey Hani gidip, "bana bak" deme zamaný geçti. O eskidendi. Gidip, "arkadaþ þu iþi haletsek" demek de yok. Pat, pat, pat Ve gecenin bir yarýsýnda havada yankýlanan mermi sesleri Orada yatanlarý düþündüm. Uykularýnýn tam orta yerinde üstelik Uykunun en aðýr olduðu, hýrsýzlarýn evlere dalmak için kullandýklarý en uygun zaman. Ezan'ýn bile Saba makamýndaki naðmesine baþladýðý saatten önce. Ve geceyi yaran karga seslerinin baþlamadýðý o anlarda. Pat, pat, pat Çocuk olsa fýrlar yerinden, terleyerek. Aðlar. Büyük insanlar kendilerini yatak altlarýna atarlar. Belki daha saðlam duvarlarý vardýr diyerek tuvalete koþarlar Kör bir kurþun her zaman tehlikelidir. Adres sormaz. Gider, rastgele saplanýr bir yerlere. Pat, pat, pat Dün 9 Mart'tý Senelerden 2014 Makarayý ufak ufak geriye doðru sardým. Bir sene Beþ sene On beþ sene Ve elli sene Tam elli sene önceye gidip durdum. Geceydi. Korku dolu bekleyiþ sürüyordu. Bir þeyler patlayacaktý ya Ne olacaktý. Ýki gün evvel Baflý Türkler bandabuliyaya baskýn yapmýþlardý. Ne kadar dolaþan masum insan varsa esir diye toplayýp getirmiþlerdi. Sebep ise bir Kýbrýslýrum ile bir Kýbrýslýtürk arasýnda geçen tartýþma. Ve Türk'e sýkýlan bir kurþun. Türk'e kurþun sýkaný ortadan kaldýrmýþlardý. O baskýn günü kýyametti. Geceyi korkuyla bekliyorduk. Ve gün aðarýrken daha Pat, pat, pat Süreç yaþandý. Bitmedi. Devam ediyor. Sýkýlan kurþunlarla göçler baþladý. Ýlk göç 1963 Sonraki göçler ara ara oldu. Ve büyük göç Halk zaman geçtikçe, "yerimizi neden terk ettik" deyiþini daha güçlü söyler oldu. Ve tek kurþun arkasýndan yaþadýðýmýz gidiþle, bugünlere geldik. Son dakika diye haberini verdiler. Lefkoþa'da gecenin bilmem kaçýnda kurþunlama olayý imiþ haber. Pat, pat, pat O geceyi anýmsadým. Bandabuliya baskýný ve ertesi gün yaþanan panik Baf direniþi deriz anarken. Oysa Baf'ýn bitiriliþinin baþladýðý gündü o gün. Direniþ deðil, Baf'ýn bitiriliþ günüdür. KADINLAR GÜNÜ YEMEÐÝ- Doðancý Köy Kalkýndýrma Geliþtirme Birliði (DOKAB), Dünya Emekçi Kadýnlar Günü çerçevesinde yemek düzenledi. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, Doðancý Aile Parký'nda Kýbrýs Müzik Yolcularý eþliðinde düzenlenen yemeðe yoðun bir katýlým oldu. DOKAB Baþkaný Filiz Ustam yaptýðý konuþmada, Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nün önemine iþaret ederek, tüm kadýnlarýn Kadýnlar Günü'nü kutladý. Böbrek hastalarý nakil bekliyor EVRENSEL HASTA HAKLARI DERNEÐÝ YENÝ ORGAN NAKLÝ YASASI ÝÇÝN TÜM TARAFLARI ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPMAYA ÇAÐIRDI Evrensel Hasta Haklarý Derneði, böbrek hastalýklarý konusunda yapýlan istatistiklerin, son on yýlda, %150 oranýnda bir artýþla, KKTC'nin Avrupa ikincisi olduðunu ortaya koyduðunu bildirdi. Dernekten yapýlan açýklamada, KKTC'de bir yandan böbrek nakli bekleyen hasta ve yakýnlarýnýn, öte yandan, ülkede organ ve doku nakline iliþkin yürürlükte bir yasa olmasýna raðmen, organ ve doku nakli yapýlmamasýnýn sýkýntýlarýnýn devam ettiði kaydedildi. Mecliste AB uyum çalýþmalarý kapsamýnda organ ve doku naklinin yapýlmasýna olanak saðlayacak yeni yasa taslaðýnýn, saðlýðýna kavuþmayý dört gözle bekleyen hasta ve hasta yakýnlarý için aciliyet taþýdýðý ifade ORGAN NAKLÝ DR. AKALIN: YASANIN GEÇMESÝNÝ ÝSTÝYORUZ Diyaliz ve Böbrek Hastalarý Dayanýþma Derneði, her yýl Mart ayýnýn ikinci Perþembe gününün Dünya Böbrek Hastalarý Günü olarak kabul edildiðini hatýrlatarak, 13 Mart'ýn Dünya Böbrek günü olduðunu bildirdi. Dernek Baþkaný Dr. Zerrin Akalýn, yaptýðý yazýlý açýklamada, böbrek hastalarýnýn umudunun organ nakli olduðu ve kendi imkanlarý ile organ bulan hastalarýn Türkiye'de canlý insanlardan nakil yaptýrdýklarýný belirtti. Dünyada artýk %75 oranýnda kadavradan (ölüden) nakiller yapýldýðýný hatýrlatan Akalýn, KKTC'de organ nakli ameliyatlarýný yapabilecek kapasitede hekimler bulunduðunu, Dr. Burhan edilen açýklamada, dünyada gerçekleþtirilen organ ve doku nakillerinin, hayat kurtarýcý, yaþamý uzatan, yaþam kalitesini yükselten sonuçlar yarattýðýna iþaret edildi. Açýklamada, toplumda organ baðýþý yapma kültürünü geliþtirmek için teþvik mekanizmalarýnýn oluþturulmasýna ihtiyaç bulunduðu kaydedilerek, bunun çaðdaþ toplum anlayýþýnýn gereði olduðu ifade edildi. Evrensel Hasta Haklarý Derneði, ihtiyaç duyulan yasanýn bir an önce hayata geçirilmesi için, bilimsel ve etik ilkeler ýþýðýnda, hasta yararýna ve toplum gereksinimlerine uygun olarak sorumluluklarýný yerine getirmek üzere tüm taraflarý iþbirliði yapmaya çaðýrdý. Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde bir kaç ilave alet ve personel eðitimi ile bu ameliyatlarýn yapýlabileceðini vurguladý. Akalýn þunlarý kaydetti: "Diyaliz derneði olarak biz hastalar adýna bir an önce Organ Nakli Yasasý'nýn meclisten, tüzüðün de Bakanlar Kurulu'ndan geçmesini istiyoruz. Bu çalýþmalara paralel olarak da doktor ve hemþire eðitimlerinin bu zaman içinde saðlanmasýný, daha fazla gecikilmemesini istiyoruz. Hasta sayýsý her geçen yýl daha da artmaktadýr ve hastalarýmýzýn da daha fazla bekleyecek zamanlarý yoktur, çünkü yaþayabilmek için zamanla yarýþýyorlar." DENKTAÞ'I ZÝYARET ETTÝLER- Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) kadýn örgütü, "8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü" nedeniyle, DP-UG Genel Baþkaný Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ'ý ziyaret etti. DP-UG Kadýn Örgütü Baþkaný Esen Yalýn Aktoprak baþkalýðýndaki ziyaret, parti genel merkezinde gerçekleþtirildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI SAÐLIK PERSONELÝNE ULAÞMAK ÇOK MU ZOR? Telefonla gazetemizi arayan ve ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne küçük çocuðunu götürdüðünü ancak hizmet alamadýðýný söyledi. Vatandaþýmýz baþýndan geçenleri þöyle anlattý: "Ben sigortasýný, ihtiyat sandýðýný yatýran, yani yükümlülüklerimi yerine getiren bir vatandaþým. Bildiðim kadarýyla devlete olan yükümlülüklerini yerine getirebilen herkes devletin belli kurumlarýndan faydalanabilir. Mesela yollardan, mesela devlet okullarýndan ve de hastahanelerinden... Þikayetim de bu yöndedir. Bir çocuðum vardýr. Gece vakti elini kapýya sýkýþtýrdý. Hemen onu alýp Lefkoþa Devlet Hastahanesi'ne götürdüm. Günlerden Cuma idi ve saat da civarlarýndaydý. Hastahanenin acil servisine girdik. Çocuðumun elini sardýlar ve röntgen çektirmemizi istediler. Röntgen bölümüne gittik. Orada kimseyi bulamadýk. Geri gelip acildeki çalýþanlara durumu anlattýk. Onlar da gerek kendileri, gerekse odacýlar vasýtasýyla röntgenciyi aradýlar durdular. Çocuðum can havliyle aðlamaktaydý. Ben yabancý birisi olsa bile ilgilenirim, ki can havliyle aðlayan benim çocuðum olunca, onun aðlamalarýna dayanamadým ve çocuðumu alýp Kolon Hastanesi'ne gittim. Ve çocuðumun tedavisini para ödeyerek orada yaptýrdým. Ýlgisizlik had safhada. Görevinin baþýnda durmayan personeller, bir yere gitmiþse bile kendisine yapýlan çaðrýlara cevap vermeyen personeller oldukça ne yapýlýrsa yapýlsýn saðlýkta bir adým ileriye gidilemez. Peki ben buradan somak istiyorum. Devlete primlerimizi neden ödüyoruz? Hizmeti özelden alacak olduktan sonra devlet neden bu paralarý bizden alýyor?" YANLIÞ MI TANIDIK? Telefonla Girne'den gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben kýrmýzý CTP'lilerdenim. Girne'den arýyorum. Özker Hoca'nýn oðlu Birikim Özgür'ün bir gazetemizde çýkan ropörtajýný okudum. Kendisine liberal, Türkiyeci dedikleri için üzülüyormuþ ve babasýnýn da ismini söyleyerek onun mirasýný daha ilerilere taþýyacakmýþ diyor. Devlet mallarýný özlleþtirmek liberallik deðil mi? Ayrýca bunu Türkiye'nin talimatlarýyla yapmak da Türkiyeci olarak anýlmaz mý? Özker Hoca'ya gelince... Onun býraktýðý miras, 'davul bizim boynumuzda, tokmak Türkiye'nin elinde'dir þeklindedir. Yani kime karþý mücadele etmemiz gerektiðini de dolaylý olarak bu cümlede vurgulamaktadýr. Birikim Bey mirastan bahsederken bunu unuttu mu? Yoksa babasýnýn da Türkiyeci ve liberal olduðundan mý söz etmek istiyor. Olabilir, demek ki biz Özker Hoca'yý yanlýþ biliyormuþuz." BÝZÝM DUVAR NE KADINLAR GÖRDÜK ASLEN ERKEKTÝLER Bizim Mandra KKTC milletvekillerinin AB'ye çaðrýda bulunarak "AP"deki iki koltuðumuzu iade edin" demeleri mandrada hayretle karþýlanýrken, bazý vatandaþlar da bu çaðrýyý çok komik bulduklarýný, oradaki 2 koltuða bizim hiçbir zaman oturmadýðýmýzý, dolayýsýyla "iade edin" demek yerine, "Koltuklarýmýzý bize verin" demek gerektiðini belirtmeden edemezler. Sokaktaki adam, "Doðru olan, o koltuklarýn iadesini deðil, bize verilmesini talep etmekti. Çünkü o koltuklar bize tahsis ama biz hiçbir zaman oraya oturmadýk ki..." diye kendi kendine söylenir.

8 8 10 Mart 2014 Pazartesi Arada Bir Baðýmsýz Köþe Özgün Kutalmýþ Ali Kiþmir GÖLETLER Kurak bir coðrafyada yer alan ülkemizde bu yýl yaðýþlarýn normal deðerlerin altýnda kalmasý nedeni ile kurak bir kýþ mevsimi yaþadýk. Bunun neticesinde birçok gölette su seviyesi kuruma noktasýnda iken, bazý göletlerimiz tamamen kurumuþtur. Þerden hayýr çýkarmak için yaþanan bu kuraklýktan faydalanmak lâzýmdýr. Çünkü göletlerimizin hemen hemen hepsi de yýllar içerisinde sularla taþýnan miller yüzünden gerçek kapasitelerinin altýnda su tutmaktadýrlar. Bundan dolayý göletlerde tutulmasý gereken sular denize akmaktadýr. Ayrýca kapasitesinin yarýsý kadar su tutan göletler yüzünden su taþkýnlarýna þahit olmaktayýz. En son Kanlýköy Göletinin taþmasý sonucunca, Gönyeli Yeni Kent ile Ortaköy Marmara Bölgesinde tehlikeli su taþkýnlarý yaþanmýþtýr. Kuraklýk nedeni ile kuruyan göletlerimizde þerden hayýr çýkarmak için, yýllar içerisinde gölet yüzeyinde oluþan mil tabakasýnýn alýnarak, göletlerimizin ilk yapýldýðý yýllardaki su tutma kapasitelerine kavuþturulmalarý gerekmektedir. Aþaðýda izah edeceðim nedenlerden ötürü bunu yaparken doðamýzý da korumuþ olacaðýz. Geçtiðimiz günlerde yerel basýnýmýzda yer alan bir habere göre, tuðla fabrikasý olan tanýnmýþ bir iþ adamýmýz bir yerlerden tuðla fabrikasýnda kullanýlmak maksadý ile toprak aldýðý için o bölgede çevre sorunlarý yaþandýðýný yazdý. Yýllar önce Kanlýköy göleti kuruduðu zaman, Erel'lere ait tuðla fabrikasý için, kuruyan Kanlýköy Göleti'nin zemininde toplanan mil tabakasýný alýp tuðla yapýmýnda kullanmak üzere gölete Erel'ler kendi iþ makinelerini göndermiþler. Sadece bir kamyonluk toprak aldýktan sonra sevgili Ali Erel'in ifadesine göre ya muhtarlýk ya da Gönyeli Belediyesi bunu engellemiþ. Ben eminimki bu sözde devletin yama tutmaz bütçe imkânlarý ile kuruyan göletlerin zemininde biriken ve gölet kapasitesini azaltan mil tabakasýný kaldýrmak mümkün deðildir. Bundan dolayý devletin uzmanlarý gözetiminde, göletlere zarar vermeden, kuruyan göletlerin zemininde biriken mil tabakasý, tuðla veya kiremit fabrikalarýnýn kendi imkânlarýyla alýnabilir. Böylece hem göletler ilk yapýldýðý yýllardaki su tutma kapasitelerine yeniden kavuþmuþ olur, hem de çevreden daha az toprak alacaklarý için çevre de korunmuþ olur. Bunu yapmak için çözümcü ve reformcu (!) CTP hükümetinin yeni bir yasa yapmasý da gerekmez. Üstelik Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðü ve KKTC'ne uygulanan ambargolar da buna engel deðildir. Çevre Bakaný Bakýrcý'ya sesleniyorum. Halâ duruyor musun? Kýpýrda biraz. NOT: Geçen yýl yazdým. Bu yýl da yazmayacaðým. Yalnýz hatýrlatacaðým. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günüdür. Citroen Kavþaðýnda lüks arabalarýnda ful makyaj geçen kadýnlara çiçek daðýtacaðýnýza, sanayi bölgelerindeki fabrikarlarda, süpermarketlerde çalýþan emekçi kadýnlara çiçek verseydiniz hem daha anlamlý olurdu, hem de þov yapmadýðýnýzý düþünürdüm. Kadýna þiddete son yazan pankartlarla yürüyüþ yapacaðýnýza, manyak eþi tarafýndan öldürülen Aþkýn'ýn mezarýna çiçek býraksaydýnýz daha inandýrýcý olurdunuz. Bir de ful makyaj kadýnlarýn tertipledikleri yeme içmeleri de yapmasanýz diyorum. TKP'NÝN DURUÞU- 2 FÝDAN DÝKEREK KUTLADILAR Demokrat Parti Ulusal Güçler Kadýn Örgütü, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü fidan dikerek kutladý. DP/UG Kadýn Örgütü, dün saat 11.00'de DP Ulusal Güçler Kadýn Örgütü Koruluðu'nda fidan dikimi gerçekleþtirdi. Etkinliðe DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, torunu Müge Denktaþ ile birlikte fidan dikimine katýlýrken, Parti Genel Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve eþi Azra Taçoy, Genel Sekreter Yardýmcýsý Mehmet Erol Aktoprak, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Ozan Beysan, Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Örgütü Baþkaný Aysel Ergün, parti kadýn örgütü yetkilileri, parti meclisi ve MYK üyeleri katýldý. DP Ulusal Güçler Genel Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ, ülkede orman varlýðýnýn arttýrýlmasý, sosyal sorumluluk bilincini, aðaç ve orman sevgisini aþýlamak, fidan dikme alýþkanlýðýný kazandýrmak için bugünü organize eden duyarlý DP Ulusal Güçler Kadýn Örgütü'nü tebrik etti. ÖZDÝL NAMÝ ABD'YE GÝTTÝ n NAMÝ: "ANA KONUMUZ YENÝDEN BAÞLAYAN MÜZAKERE SÜRECÝ. BÝZÝ BEKLEYEN MUHTEMEL GELÝÞMELER. ADAMIZI ÇEVRELEYEN BÖLGEDEKÝ GELÝÞMELERÝN KIBRIS MÜZAKERE SÜRECÝNE MUHTEMEL ETKÝLERÝNÝ ELE ALACAÐIZ" Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Washington ve New York'ta üst düzey temaslarda bulunmak amacýyla heyetiyle birlikte dün ABD'ye gitti. Enformasyon Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Bakan Nami, ABD ziyareti öncesi Ercan Havalimaný'nda yaptýðý açýklamada, baþta ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri olmak üzere çeþitli üst düzey temaslarda bulunacaklarýný belirterek, büyük önem atfettikleri bu ziyaretin, devam etmekte olan müzakere sürecine olumlu etkileri olacaðýný söyledi. Nami, "Baþta ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri olmak üzere, oradaki medya ve düþünce kuruluþlarý, çeþitli uluslararasý örgütlerin yetkilileri ile bir araya geleceðiz. New York'ta da BM yetkilileri ile bir araya geleceðiz" dedi. Nami, açýklamasýnda "Ana konumuz yeniden baþlayan müzakere süreci. Bizi bekleyen muhtemel geliþmeler. Adamýzý çevreleyen bölgedeki geliþmelerin Kýbrýs müzakere sürecine muhtemel etkilerini ele alacaðýz. Karþýlýklý iliþkilerin bundan sonra geliþmesi için fikirlerimizi muhataplarýmýzla paylaþacaðýz. Onlarý da deðerlendirmelerini alacaðýz. Büyük önem atfediyoruz bu ziyarete. Ve müzakere sürecine de olumlu etkileri olacaðýný deðerlendiriyoruz. Kýbrýslý Türklerin haklý pozisyonlarýnýn uluslararasý alanda bilinmesi, algýlanmasý ve doðru bir þekilde deðerlendirilmesi bizim için son derece önemli" ifadelerini kullandý. Önemli bir sürece girildiðine dikkat çeken Dýþiþleri Bakaný Nami, hýzlý geliþmelerin beklendiðini ve buna hazýrlýklý olmak gerektiðini söyledi. Nami, "Yerinde yapacaðýmýz deðerlendirmeler, izlenimler de bundan sonra atacaðýmýz adýmlarýn iyi kurgulanmasý için önemli olacak diye düþünüyoruz" dedi. Bakan Nami'ye, ABD ziyareti sýrasýnda Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Erhan Erçin ve Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel eþlik ediyor. Heyet, temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan 16 Mart Pazar günü KKTC'ye dönecek. BÝLGÝSAYAR KURSU- Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (UKÜSEM) tarafýndan Dýþiþleri Bakanlýðý'na baðlý Enformasyon Dairesi çalýþanlarýna yeni teknolojilerin kullanýmýna yönelik bilgisayar kursu verildi. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Bilgi Ýþlem Merkezi Müdür Yardýmcýsý Emrah Argen tarafýndan, Enformasyon Dairesi çalýþanlarýna baþlangýç düzeyinde 7 dersten oluþan Microsoft Word ve Excel kursu verildi. Kursun ardýndan katýlýmcýlara UKÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Adalýer tarafýndan, katýlým belgesi verildi. Cumartesi günü bu köþeden sizlerle "TKP'nin duruþu" baþlýklý köþe yazýmý paylaþmýþtým... Ve sonuna "Pazartesi yazýnýn devamýnda görüþürüz" diye yazmýþtým... Evet, bugün Pazartesi ve "TKP'nin duruþu" yazýmýzýn devamýyla sizlerleyiz... Geçmiþte sisteme karþý muhalefet etmek, onu sorgulamak ve deðiþmesini talep etmek þimdiki kadar kolay deðildi... O nedenle geçmiþte yaþanýlan dik duruþlarýn önemi bugüne göre daha fazladýr Temmuz seçimleri öncesinde TDP "profesyonel askerlik"ten bahsetmiþti... Hatta hükümet olduklarý takdirde mecburi askerliði kaldýrýp, "profesyonel askerliðe" geçilmesini saðlayacaklarýnýn sözünü vermiþlerdi... Ve seçim bittikten sonra sahip olduklarý 3 sandalye ile askerlik konusunda deðiþiklik yasa tasarýsýný meclise sundular... Bu deðiþiklik yasa tasarýsýnýn içerisinde "vicadani ret" hakký da bulunuyor... Toplum ise sayýsý 33 olan hükümetten bu yasalarýn hazýrlanýp geçirilmesini bekliyor... Yani 3 vekilin yaptýðýný 33 vekilin niye yapamadýðýný sorguluyor... Sanýrým seçim öncesi verilen sözlerin uygulanmasý adýna ilk ciddi adýmý 3 sandalyeye sahip olan TDP'nin attýðýný söyleyebiliriz... Ve geriye kalan 47 sandalyenin de verdikleri sözleri yerine getirmelerini talep edebiliriz... Yaþanýlan bu olay bizlere ta 80'li yýllardan itibaren anayasanýn geçici 10. maddesinin deðiþmesi ve sivilleþmenin gerçekleþmesi noktasýnda TKP'nin dik duruþunun, bugün TDP'nin meclise sunduðu bu yasa önerisi ile devam ettiðini gösteriyor... Son yýllarda gündemimizin birinci sýrasýný Türkiye'den gönderilen ve harfiyen uygulamamýz istenilen "ekonomik paket" iþgal ediyor... "Ekonomik paket" konusunu yarýnki köþe yazýmýzda deðerlendireceðiz... Ancak bu paketin uygulanýp, uygulanmamasý için siyasi partiler neler demiþti geliniz hep beraber bir bakalým; CTP-BG, "ekonomik paket bu haliyle uygulanamaz, biz gelince revize edeceðiz"... UBP, "Türkiye ile imzalanan protokol partimizin ekonomik programýdýr"... DP-UG, "ekonomik paket bu haliyle uygulanamaz, biz gelince revize edeceðiz"... TDP, "ekonomik paketi tümden reddedeceðiz ve kendi ekonomik programýmýzý kendimiz hazýrlayacaðýz"... Meclise girmeyi baþaran 4 partinin bu konu hakkýnda söyledikleri ortada... Yani 1986 yýlýnda TKP'nin duruþu ne iseydi, 2013 yýlýnda da TDP duruþu oydu... Ve þimdi de ayni duruþu sergilemekten çekinmiyorlar... Meclis içerisinde Türkiye'den dayatýlan uygulamalarý tümden reddeden tek parti TDP olmuþtu... Meclis dýþýndan seçimlere katýlan BKP-TVG'de ayný duruþu sergileyerek dayatmalara karþý geleceklerini açýklamýþlardý... Ýþte bu iki parti önce yerel seçimler, sonra ise cumhurbaþkanlýðý seçimleri için "güçbirliði" konusunda anlaþtýlar... Tabii sadece bu iki parti deðil "Baraka" da onlarla beraber bu yolu yürümeye karar vermiþ durumda... Hüseyin Angolemli ile sohbetimizde bana, "Ali bak göreceksin yýllar önce Halk-Der'in bize kattýðý gücü yýllar sonra bu "Baraka" katacak ve bize enerji depolayacaklar" dedi... Sayýn Angolemli'yi yýllar sonra ilk kez bu kadar umutlu gördüm... Baraka ve genç aktivistleri sanýrým onu bayaðý bir heyecanlandýrmýþ durumda... Ýþte bu noktada hepimiz kendi kendimize "neden olmasýn" diye sormalýyýz... Evet, neden CTP, UBP ve DP'den baþkasýný denemeyelim ki? Bana göre "artýk yeter" demenin zamaný gelmiþtir... "Devrim" sadece silahla yapýlmaz, "zeka" ve "ileriyi görmekle" de gerçekleþebilir... CTP, UBP ve DP'nin dýþýndaki partilerin hükümete gelmesi demek Kýbrýslý Türklerin "pasif direniþe" baþladýðýnýn habercisi olacaktýr... Ve bir "devrim" kadar deðer taþýyacaktýr...

9 9 10 Mart 2014 Pazartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV KAN DÖKMEDEN GÝTMEYECEK Alan memnun satan memnunsa; çaldýysa, benim paramý çaldý diye düþünüyorsa hâlâ millet. Meydanlardan her sesleniþinde; toplu ayin yapýyormuþçasýna, huþû içinde binlerce insan tapýnma moduna giriyorsa. Bu duruma itiraz edenler de, yekvücut olmak yerine, itiraz gerekçelerinin farklýlýðýný, hâlâ farklý yerlerde durmanýn da gerekçesi yapýyorlarsa. Geriye tarihin söyleyeceði bir söz kalmýþtýr Hitler, iktidara böyle geldi iþte. Geldi, iktidar oldu ve dünyayý kana buladý. Dün, deneyimli eski bir milletvekili dostuma rastladým. "Bu adam, kan dökmeden gitmeyecek" dedi. Toplumsal bilinç ve tarihsel eylemliliðimiz; kendi sonlarýnýn yýkýntýlarýný, halkýn kanýnýn altýna saklamayý düþünenleri engelleyecek deneyimi saðlamadý mý bize? Ali BALKIZ (Odatv.com) TARÝH 8 ÞUBAT 2013 Çaðýner Þirketler Grubu'nun kurucusu Ünal Çaðýner'e, trafik yasalarýna aykýrý olduðu halde bu bölgede benzin istasyonu izni verilmesi Trafik Ulaþtýrma Komisyonu tarafýndan da onaylandý... Keþke herkes bizim kadar böyle muhabbetli olsa... Gözden kaçmayanlar... "EY ANNAN, ANANI DA AL GÝT!" BM eski genel sekreteri Kofi Annan, Suriye ile ilgili açýklama yaptý ve Suriye'deki krizin diyalog yollarýyla çözülmesi gerektiðine iþaret ederek, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ýn 'Suriye muhalefetini' silah ve parayla beslediklerini söyledi. Annan, ayrýca kimi bölgesel ve Batýlý devletlerin Suriye yönetimi, Rusya, Çin veya Ýran ile anlaþmazlýklarý nedeniyle Suriye'de çözüm giriþimlerini reddettiklerini de belirtti. Ýster misiniz þimdi Tayyip Erdoðan Annan'a da saldýrsýn "Ey Annan, ananý da al git!" diyebilir yani DÝPNOT Avrupa genelinde 42 bin kadýnla yapýlan görüþmelerin sonuçlarýna göre, her 3 Avrupalý kadýndan biri fiziki ya da cinsel þiddet maðduru. Bu da 61 milyon civarýnda kadýna tekabül ediyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Doðanýn devamlýlýðýný saðlama, çevreye barýþýk olma adýna fidan dikme etkinlikleri artarak devam etmeli." Hasan TAÇOY (DP/UG Genel Sekreteri) VÝRGÜL... KABLO WARSA BARIÞ DA WAR Halimiz pek komik, pek ironik. Özel olarak mizah yapmaya lüzum kalmadý, halimiz mizahýn ta kendisi. Her aðzýný açan siyasetçi "boru" diyor, "su" diyor, ardýndan da "barýþ" diyor. Her aðzýný açan siyasetçi, ister saðcý olsun, ister solcu; ister genç olsun, ister yaþlý, "kablo" diyor, "elektrik" diyor, sonra da "barýþ" diyor. Barýþýn borularla, kablolarla gelmesini bekler olduk artýk. Boru warsa barýþ da war, kablo warsa barýþ da war "LÂTÝFE" GÝBÝSÝNÝZ MAÞALLAH "Biz her zaman Atatürk Anýtý'na çelenk koyuyoruz, çünkü kadýnlara seçme seçilme hakký veren Atatürk'tür." Nükte OLGUN (UBP Kadýn Kollarý Baþkaný) Gazeteciliði yasalarla sýnýrlý tutsaydýk, dýþký yedirilen Kürt köylüleri haber olmazdý Herhangi bir hukuk devletinde bu kayýtlar gün yüzüne çýktýðýnda Savcýlýk derhal soruþturma açar. Savcýlýk makamý, bu kayýtlarýn gerçek mi, yoksa montaj mý olduðunu bilirkiþiler aracýlýðý ile ortaya çýkarýr. Telefon görüþmelerindeki kiþiler, yani Bilal Erdoðan ve adý geçen iþadamlarý ifade vermek üzere Savcýlýða davet edilir. Baþbakanýn dokunulmazlýðý olduðu için "Yargý Erdoðan'a hiçbir þey yapamaz" görüþü hâkim. Oysa ki, milletvekili dokunulmazlýðý, seçilmiþ kiþilerin suç iþleme ya da suç iþledikten sonra soruþturmadan muaf olma özgürlüðü olarak yorumlanamaz. Yargý, Erdoðan'ýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý için Meclis'e fezleke gönderebilir. Soruþturmayý Erdoðan'sýz baþlatabilir, Erdoðan'ýn görev süresi bitiminde, yani dokunulmazlýk zýrhý kalktýðýnda Erdoðan'ý da soruþturmaya dahil edebilir. Yakýn geçmiþte Fransýz Adliyesi eski Cumhurbaþkanlarý Chirac ve Sarkozy hakkýnda, görev süreleri bittiðinde, yolsuzluk nedeniyle soruþturma açmýþ ve ifadelerini almýþtý. Liste son zamanlarda kýsalýyor ama, ben yine de bazý isimler sayayým: Barlas, Þafak, Karaalioðlu, Yükselir, Kekeç, Selvi, Alçý, Kütahyalý, Bayramoðlu, Çalýþlar, Mahçupyan Eskiden beri desteklediðiniz, övdüðünüz, yere göðe koyamadýðýnýz bir insanýn KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu hýrsýz, rüþvetçi ve yalancý olduðu yolunda güçlü bir kanaat oluþtuðu zaman ne hissediyorsunuz? O kiþinin suç ortaklýðýný daha ne kadar sürdüreceksiniz? Ýlelebet iktidarda mý kalacaðýnýzý zannediyordunuz? Yoksa kefen giyip ayný geminin yolcularý olarak birlikte batmayý göze mi aldýnýz? Yalýlardan, 17 daireden, kýytýrýk televizyon programlarýndan size yapýlan milyonluk ödemeler konusunda vicdanýnýz hâlâ kösele mi? Deniyor ki, "telefon görüþmeleri mahkeme izni olmadan dinlenmiþ, yayýnlayamam!" Bir haberin yayýnlanýp yayýnlanmayacaðýna ne zamandan beri mahkemeler karar veriyor? Siz mahkeme bülteni mi çýkarýyorsunuz, gazetecilik mi yapýyorsunuz? Haber deðeri teorisinde de, pratiðinde de, haberin yayýnlanmasý için mahkeme izni söz konusu deðildir. Bir haberin yayýnlanýp yayýnlanmayacaðýna o medyanýn profesyonel yöneticileri, gazeteciler karar verir. Karar verirken bakarlar: Bu haber doðru mu? Kamu çýkarýna hizmet ediyor mu? Haberin tüm unsurlarý mevcut mu? Tüm taraflarýn görüþleri alýnmýþ mý? Uzmanlýk isteyen konularda farklý düþünen en az iki eksperin açýklamasý var mý? Mahremiyete yönelik bir saldýrý var mý? Irkçýlýk, ayrýmcýlýk, þiddet övgüsü var mý? Nefret söylemi var mý? Bizde bunlara neredeyse hiç bakýlmýyor. Bizde, egemen medyada demek istiyorum, gazetecilik-habercilik çok kolay: Bu haber Beyefendinin hoþuna mý gider, yoksa kýzar mý? Mahkeme kararý ya da yasalara uymak gerekir diye bir kural yok gazetecilikte, çünkü bazen gerçek, mahkeme kararlarýna da, yasalara da aykýrý olabilir. Gazetecilik tercihini gerçekten yana yapmak zorundadýr. Gazeteciliði mahkeme kararlarý ya da yasalarla sýnýrlý tutsaydýk, bugün Watergate haberi de çýkmazdý, bizim Celal'in (Baþlangýç) dýþký yedirilen Yeþilyurt köylüleri haberi de ( Bu yazý Ragýp Duran'ýn birdirbir.org'ta yayýmlanan "hukuk-devleti-yandaþlar-vemahkeme-gazeteciliði" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 10 Mart 2014 Pazartesi GÜNEYDEN... RUM GENÇLERÝN KKTC ÝLE OLAN BAÐLARI ARAÞTIRILDI MERAL EROÐLU'NDAN KADINLAR GÜNÜ KOKTEYLÝ- Meral Eroðlu, Kadýnlar Günü nedeniyle kokteyl verdi. Önceki akþam Arkýn Palm Beach Otel'de yoðun katýlýmla gerçekleþen kokteylde, Meclis Baþkaný Sibel Siber de yer aldý. Meral Eroðlu kokteylde yaptýðý konuþmada, kadýnlarýn böylesi günlerde dayanýþma ihtiyacý olduðunu, kokteylin, ülkenin her yöresinden katýlýmla gerçekleþmesinin de bunun bir göstergesi olduðunu söyledi. Eroðlu, Kadýnlar Günü'nün tek bir güne sýðdýrýlmasýndan rahatsýz olduklarýný ifade ederek Kýbrýs Türk kadýnýnýn her zaman ve her durumda birlik ve beraberlik içinde olmasý gerektiðini vurguladý. Eroðlu Kýbrýs Türk kadýnýnýn sevgi dolu olduðunu; ailesine sahip çýktýðý gibi topraðýna ve ülkesine de sahip çýktýðýný kaydetti. Meral Eroðlu, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun da mesajýný ileterek; "Siz nasýl O'na güvendiyseniz, O da size güveniyor" dedi. Kadýnýn olduðu her yerde mutlaka demokrasi olduðunu söyleyen Meral Eroðlu, Kýbrýs Türk kadýný olarak 1974 öncesini aratmayacak bir barýþ süreci istediklerini de sözlerine ekledi. Rum kesimindeki bir lisede yapýlan araþtýrmanýn, Rum gençliðini KKTC ile baðlamakta olan iliþkiler açýsýndan ortaya ilginç unsurlar çýkardýðý haber verildi. Habere "Gençlerimiz Derinlere Kök Salmýþ Görünüyor" baþlýðýyla yer veren Fileleftheros gazetesi, araþtýrmadan ortaya çýkan unsurlara kýsaca þöyle yer verdi; "1. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin yüzde 67'si, bir veya daha fazla kez KKTC'yi ziyaret etti, 2. KKTC'yi ziyaret eden öðrencilerin neredeyse yarýsý (yüzde 49), bunu bir kez yapmakla sýnýrlý kalmadý, 3. Öðrencilerin yüzde 79'u, köklerinin doðduðu yere olan ilgilerinden ötürü KKTC'yi ziyaret ettiler, 4. Yüzde 39'u KKTC'yi duygusal sebeplerden ziyaret etti, 5. Öðrencilerin büyük bölümü, yukarýdaki bu iki sebebi, KKTC'yi ziyaret etme güdüleri olarak birleþtirdiler, 6. Öðrencilerin yüzde 36'sý, duygusal sebeplerden ötürü KKTC'yi ziyaret etmedi, 7. Öðrencilerin yüzde 33'ü ise KKTC'yi kimlik kartýný göstermeyi reddettiði için ziyaret etmedi, 8. Öðrencilerin yüzde 26'sý KKTC'yi birkaç kez, yüzde 25'i de bir kez ziyaret etti, 9. Öðrencilerin yüzde 32'si KKTC'yi meraktan, yüzde 30'u da ibadet için ziyaret etti, 10. KKTC'yi alýþveriþ yapmak için ziyaret ettiklerini söyleyen öðrencilerin ebeveynleri yaþýndadýr, dolayýsýyla bunlar iþgalin trajik olaylarýnýn hemen akabinde doðmuþtur, 11. Öðrencilerin yalnýzca yüzde ikisi KKTC'yi ziyaret etmeyi reddetme sebebi olarak korku unsuruna atýfta bulunmuþtur, 12. Öðrencilerin yüzde 20'si ise, bu fýrsat kendilerine verilmediði için KKTC'yi ziyaret etmemiþtir." Araþtýrmada kayda geçirilen unsurlarýn, KKTC'ye geçmeyi reddetmeyi etkileyen unsurlardan biri olarak, korku unsurunun neredeyse yok olduðunu gösterdiðini de yazan gazete, korku unsurunun, zaman içinde azalmakta ve yavaþ-yavaþ kaybolmakta olduðunun görüldüðünü belirtti. Gazete, öðrencilerin, ileri sürülen "iþgal altýndaki topraklarýn" tarihini iyi bilmemelerinin ve bunun farkýnda olduklarýnýn görünmesinin, araþtýrmadan ortaya çýkan en endiþe verici þey olduðuna da dikkati çekti. "EBEVEYNLERÝNÝN TUTUMLARI ÇOCUKLARI ÝLE ORANTILI" Gazete yukarýdaki ara baþlýkla yayýmladýðý haberinde ise, öðrencilerin ebeveynleri ile ilgili unsurlara yer verdi. Buna göre, öðrencilerin göçmen olan ebeveynlerinin yüzde 82'isinin KKTC'yi ziyaret ettiklerini, etmeyenlerin oranýnýn ise yüzde 18 olduðunu yazan gazete, ebeveynlerin yarýsýnýn ise, KKTC'yi birkaç kez ziyaret ettiklerini belirtti. Ebeveynlerin yüzde 26'sýnýn birçok kez, yüzde 26'sýnýn ise bir kez KKTC'yi ziyaret ettiklerini kaydeden gazete, ibadet için KKTC'ye geçen öðrencilerle ebeveynlerin oranýnýn (yüzde 30) ayný olduðunu ifade etti. Gazete, KKTC ziyaretleriyle ilgili olarak duygusal sebeplere atýfta bulunan ebeveynlerin oranýnýn ise (yüzde 50) dikkate deðer olduðunu belirtti. MÜZAKERELER TMK'YI FRENLEDÝ TIP HAFTASINDA BÝSÝKLET TURU- Kýbrýs Türk Tabipler Birliði, Týp Haftasý kutlamalarýna dün Saðlýk Bakanlýðý önünden baþlayýp Belediyeler Birliði önünde sona eren bisiklet turuyla start verdi. Saat 09:00'da baþlayan etkinlikte, Saðlýk Bakanlýðý'ndan surlar içine pedal çeviren birlik üyesi doktorlar, halký saðlýklý yaþam için spor yapmaya, yerel yönetimleri de kentlerin alt yapýlarýný daha saðlýklý ve yaþanabilir planlamalarý yönünde göreve çaðýrdý.. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin de doktorlarla birlikte pedal çevirdiði etkinlikte, Kýbrýs Türk Tabibler Birliði Baþkaný Filiz Besim, Belediyeler Birliði önünde basýn açýklamasý okudu.. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Filiz Besim yaptýðý açýklamada, Týp Haftasý kutlamalarýna bugün baþkent Lefkoþa'da pedal çevirerek start verdiklerini belirterek, etkinliði; hareketsiz yaþam yanýnda kentlerin daha saðlýklý ve yaþanabilir alt yapýya kavuþturulmasý için yerel yönetimlere düþen görevlere dikkat çekme amacýyla düzenlediklerini kaydetti. Politis Kýbrýs müzakerelerinin, Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu (TMK) frenlediðini, çözüm ihtimali nedeniyle ödemelere ve yeni dostane anlaþmalara moratoryum (erteleme) getirildiðini iddia etti. Gazete Kritona Kapsali imzalý haberinde TMK'nýn, müzakerelerin yeniden baþlamasýnýn Kýbrýs sorununun çözümü perspektifi yaratmasý nedeniyle artýk "kýþ uykusu halinde olduðunu" öne sürdü ve KKTC'den kaynaklara teyit ettirdiðini yazdýðý bilgilere dayanarak Türkiye'nin geçen ocak ayýnda KKTC'ye ve TMK üyelerine yeni Rum taleplerinin halline ve yeni tazminat ödemelerine moratoryum getireceðini bildirdiðini yazdý.

11 10 Mart 2014 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Maraþ ve Ercan ile ilgili "çok ciddi çalýþma yapýlýyor" "Erdoðan demokratik yollarla seçildi ama demokratik bir þekilde yönetmiyor" Avrupa Parlamentosu'nun Ýngiliz Liberal Üyesi Andrew Duff, "Erdoðan'ýn orduyla mücadele ettiði zaman Gülen Cemaatini kullandýðýný" belirtti Avrupa Parlamentosu'nun Ýngiliz Liberal Üyesi Andrew Duff, demokratik seçimle iktidara gelen Tayyip Erdoðan'ýn ülkeyi demokratik þekilde yönetmediðini belirtti. "Demokratik yönetim demek sadece size destek verenleri memnun etmek deðil" diyen Duff, "sizi desteklemeyenler dahil tüm ülkeyi temsil edecek þekilde yönetmek demektir" ifadesini kullandý. Duff, 17 Aralýk yolsuzluk operasyonlarý sonrasý Erdoðan'ýn Gülen cemaatine yönelik tavrýný eleþtirerek, "Baþbakan iþine geldiðinde Gülen hareketini kullanmaktan çekinmedi. Orduyla mücadele ettiði zaman ya da Kemalistlere darbe indirmek istediðinde Gülen Cemaati'ni kullandý" dedi. Duff, "Ben bunun bir devlet krizi olduðunu düþünüyorum. 17 Aralýk'tan beri yaþanan geliþmelerin boyutu ve þiddeti gerçekten hayret verici" diye konuþtu. Andrew Duff, yolsuzluk iddialarýnýn üstüne gidilmemesinin büyük bir hata olduðunu þu sözlerle belirtti: "Eðer bir bakan oðluysanýz ve yolsuzluða bulaþmadýðýnýz halde bulaþtýðýnýz iddia ediliyorsa yapmanýz gereken iddialarýn kapsamlý ve þeffaf bir þekilde araþtýrýlmasý ve gerçeklerin olduðu gibi ortaya çýkarýlmasý için çabalamak olmalý. Ýddialarýn üstünü örtmek bir hatadýr ve demokratik sürece olan güveni azaltýr. " Duff, özellikle Türkiye'de yaþananlar için darbe giriþimi iddialarýnýn yersiz olduðunu vurgulayýp, "Elbette seçilmiþ bir siyasetçi olarak benim rakiplerimden hoþlanmamam, onlara güvenmemem ve hatta gerektiðinde onlarla savaþmam normal. Ancak darbeler ve komplolar alemine dalarsanýz gerçeklerden kopuk olduðunuzu ifþa etmiþ olursunuz" dedi (T24) Erdoðan'ýn korktuðu kayýt 'muta nikâhý' mý? Partisinin il baþkanlarý ile bir araya gelen Erdoðan'ýn kapalý oturumda, kendisiyle ilgili "muta nikahý"* iddialarýnýn gündeme getirilebileceði þeklinde AKP örgütünü uyardýðý iddia edildi. Erdoðan,"Önümüzdeki süreçte paralel yapý akla hayale gelmedik ahlaksýzlýklarla saldýrabilir" dedi. Yeni Þafak'tan Ýlhan Toprak'ýn haberine göre Erdoðan örgütünü uyardý: "Benimle ilgili muta iþini gündeme getirebilirler." Seçim hazýrlýklarý konusuna deðinen Erdoðan, "sandýklara sahip çýkýlmasýný" istedi ve "Seçimler yaklaþtýkça bu paralel yapý her türlü ahlaksýzlýðý göze aldý. Bunlar yakýnda görüntü servislerine baþlayabilirler" diyerek yeni görüntülerin geleceðini ileri sürdü. Ayný toplantýyla ilgili Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ýn haberine göre ise Erdoðan toplantýda "Benimle ilgili muta iþini gündeme getirebilirler. Bunlardan her þey beklenir. Ýran'a gittiðimde ikisinde eþim, diðerinde kýzým vardý. Bunlar her türlü ahlaksýzlýðý gündeme getirebilirler" cümleleri kullandý. Erdoðan'ýn "her akþam sosyal medya aracýlýðýyla montajlý kasetlerin tedavüle sokulduðunu" söyleyerek, ses kayýtlarýyla AKP oylarýnýn düþürülmesinin hedeflenmesine karþý AKP'lilerin seslerini yükseltmesini istediði ve "Ahlak düþmaný bu kesimleri rezil edin" dediði öðrenildi. Erdoðan'ýn "Sandýklara da sahip çýkalým. Görevli arkadaþlarýmýz oy sayma iþlemlerini titizlikle gerçekleþtirsinler. Buradaki sonuçlarý kayýt altýna alýp tutanaklarý imzalatsýnlar. Ýtirazlarda ilk olarak o tutanaklar incelenir" dediði belirtildi. Son kamuoyu araþtýrmalarýna göre AKP'nin oy oranlarýnýn yüzde bandýnda olduðunu iddia eden Erdoðan'ýn "Milletimizin AKP'ye teveccühünü hiçbir komplo deðiþtirememektedir. Bunlarýn yaptýklarý montaj, dublaj kayýtlarý ellerinde patlamýþtýr' þeklinde konuþtuðu kaydedildi. Erdoðan'ýn sözlerine raðmen, AKP'nin oylarýnýn birçok ankette yüzde 30'lara düþmüþ olduðu görülüyor. (sol) *Müt'a veya Muta nikahý;bir erkeðin, rýzasý olan bir kadýnla, bir ücret karþýlýðýnda, belirli bir süreliðine birlikte olmak üzere evlenmesi. Müt'a kelimesi ise sözlükte "kendisinden faydalanýlan þey" olarak tanýmlanýyor. Güven Yaratýcý Önlemler (GYÖ) konusunda basýna kapalý yürütülmekte olan diyalogda Maraþ ve Ercan Havaalaný'yla ilgili "çok ciddi çalýþmalar yapýldýðý" öne sürüldü. Haftalýk Kathimerini diplomatik kaynaklara dayandýrdýðý haberini "Maraþ ve Timbu (Ercan) Ýçin 'Ciddi Çalýþmalar'... Washington GYÖ Konusundaki Ýlerlemeden Cesaretlenmiþ Görünüyor, Lefkoþa ve Atina 'Sepetlerini Küçük Tutuyor'... Müzakereciler Arasýndaki Görüþmeler Esasa Girdi" baþlýðýyla aktardý. Gazeteye göre ayný kaynaklar, BM'nin iþbirliðinde komuta etmekte olan Amerikalýlarýn bu çalýþmalardan, özellikle de Ankara'nýn Maraþ konusunun müzakere masasýna konulmasýný ilk kez kabul ediyor olmasýndan cesaretlenmiþ göründüðünü söyledi. Rum ve Yunan hükümet kaynaklarý ise Ankara'dan gelen olumlu iþaretler konusunda Washington'u doðrularken, 'sepetlerini küçük tuttuklarýna' iþaret etti. Gazete her halükarda gelen bütün bilgilerin GYÖ'lerin -Maraþ'ýn açýlmasý gibi- Rum kamuoyu düzeyinde yeni bir dinamik ve bu sefer özlü bir þey oluyor inancý yaratacak kadar güçlü olmasý gerektiði kanaatinde birleþtiðini savundu. Planlamalara göre GYÖ'lerin, bazý hareketlerde bulunmasý için Türkiye'ye de bu durumda Ercan Havaalaný'nýn açýlmasý gibi bir teþvik vermesi gerektiðine iþaret eden gazete, Rum Yönetimi'nin konuyla ilgili tezlerini arabuluculara ilettiðini ve "egemenlik konusunda çizdiði kýrmýzýçizgisini çiðnemesinin hiçbir þekilde söz konusu olmadýðýný" açýkça ortaya koyduðunu yazdý. Gazeteye göre Rum Yönetimi, böyle bir þeyin (Ercan Havaalaný'nýn açýlmasý) havaalanýnýn, sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti"ne kaydedilmesi ÇÖZÜMÜN MALÝYETÝ TARTIÞILIYOR Ekonomi konusu daha müzakerelerde ele alýnmamýþken, PRIO'nun (Oslo Barýþ Araþtýrmalarý Enstitüsü) geçen hafta Brüksel'de düzenlediði kapalý seminerde, ekonomi perspektifiyle ilgili bir tartýþma baþlatýldýðý öne sürüldü. Fileleftheros "Çözümün Maliyeti Müzakerelerde Görüþülmeden Gündemde" baþlýklý haberinde, Ýskandinav ülkelerinin geliþmelerde kendilerine rol aradýklarýný ancak ekonomi konularý daha müzakereler kapsamýnda görüþülmeye baþlamadan bir seminer düzenlediklerini yazdý. Kýbrýs Türk ve Rum iþadamlarý tarafýndan, Kýbrýs sorununda varýlacak bir anlaþmadan sonra ekonominin olanaklarýyla ilgili fikirler ortaya koyduklarýný belirten gazete Ýsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya büyükelçileri tarafýndan PRIO þemsiyesi altýnda düzenlenen ve Brüksel düþünce kuruluþlarý (think tank), AB Geniþleme Genel Müdürlüðü'nün de katýldýðý seminerde güven yaratýcý önlemlerin de konuþulduðunu yazdý. Gazete seminerde konuþulduðunu iddia ettiði þartýyla BM idaresinde iþlemesi ile saðlanabileceði görüþünde. Kýbrýslý Türk Müzakereci Kudret Özersay ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasýndaki görüþmelerin, yönetim ve özellikle yürütme erki, yetkilerin paylaþýmý v.b. ele alýndýðý geçen Salý günkü son görüþmelerinde esasa girildiðini belirten gazete, iki tarafýn mülkiyet ve topraða da dayanan bazý tezler sunduðunu kaydetti. Özersay ve Mavroyannis'in uzlaþtýklarý noktalarý not ettiðini, anlaþmazlýk olan noktalarda da görüþmeyi kesip, en üst siyasi düzeyde, iki tarafýn liderleri tarafýndan verilecek direktifleri beklediðini kaydeden gazete þunlarý da yazdý: "Diplomatik kaynaklar sonuç çýkarmak için henüz erken olduðuna iþaret ediyor, ancak diyaloðun çok yakýnda daha da derine ineceðini ve iki tarafýn karþýlýklý tavizler vermede kararlý mý olduklarý, yoksa geçmiþte olduðu gibi kýrmýzýçizgilerinin arkasýna mý konuþlanacaklarý ortaya çýkmaya baþlayacaðýný deðerlendiriyor. Ayný kaynaklara göre bu müzakere prosedüründe, özellikle de 'al-ver' (pazarlýk) aþamasýnda ortaya çýkacak. Konuyla ilgili olarak Andreas Mavroyannis çabanýn, Kýbrýs Rum tarafýnýn ortaya koyduðu sýnýrlar aþýlmadan al-ver prosedürüne girilmesi olduðunu, Kudret Özersay ise Salý günü Mavroyannis'le görüþmesinden sonra iki tarafýn istediði çözümle ilgili görüntünün daha da netleþtiðini söyledi. Önümüzdeki Salý günü görüþecek olan müzakereciler, Mart sonlarýna doðru Eroðlu-Anastasiadis görüþmesi yapýlmasý ilke kararý aldýlar." güven yaratýcý önlemlere "örneðin Türkiye ile çifte vergilendirmeyle ilgili bir görüþme bir güven yaratýcý önlem olabilir. Ancak bunun olabilmesi için Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tanýmasý gerekiyor" örneðini verdi. Gazete ekonomi konusunun henüz devam etmekte olan müzakere prosedürüne getirilmemiþ olmasýna karþýn yüz yüze temaslarda görüþler ortaya konulduðunu belirterek þöyle devam etti: "Ortaya konulan mesele, çözümün maliyetini kimin yükleneceðidir. Türk tarafý 2004'te iki toplumun yaþam düzeyinde denge olmasý için destek istemiþti ve bu konu o zamanlar üçüncü taraflarýn, arabulucularýn önüne konulmuþtu. Bugün Türk tarafý bu meseleye farklý yaklaþýyor görünüyor. Taraflardan her birinin, oluþturucu devlete miras kalacak ekonomisini beraberinde getireceðini düþünüyor. Kýsacasý Kýbrýs Rum oluþturucu devleti Troyka'yý ve Memorandum'u yüklenecek. Ayný zamanda sahte devletin tek alýþveriþi, kendisini finanse eden ve kredi de veren Türkiye'yledir." Rum Ýstihbarat Teþkilatý'ndan Köþk'e iki gizli rapor Mahi gazetesi Rum Ýstihbarat Teþkilatý'nýn (KÝP) geçen sonbaharda ve bu yýlýn ilk aylarýnda Rum Baþkanlýk Köþkü'ne Barbaros'la ilgili iki gizli rapor gönderdiðini ve araþtýrma gemisinin, hidrokarbon tespit etme maksatlý araþtýrma yapmak üzere rotasýný sözde Rum "MEB"ine çevireceði bilgisini verdiðini, bunun hemen ardýndan geminin, bahse konu bölgeye rahatça girdiðini yazdý, özetle þunlarý ekledi: "Devletin 'Barbaros Hayreddin Paþa' ile ilgili geliþmeleri izlemekle görevli makamlarý gerek 12'nci parselde gerek Kýbrýs MEB'inin Türkiye'nin sahte devlete ait olduðunu savunduðu diðer parsellerinde Türk tahrikleri beklendiði endiþelerini en vurgulu þekilde ilettiler. Gazetemizin ulaþtýðý hükümet kaynaklarý, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin, özellikle yüzer devriye imkânlarý bulunmadýðýndan, Kýbrýs MEB'inde egemenliðini kullanmakta tamamen aciz olduðunu yeniden ortaya koydular. Ancak Savunma Bakanlýðý kaynaklarý meclisin, ana görevi Kýbrýs MEB'inde egemenlik haklarýný kullanmak olacak 2 adet açýk deniz karakol gemisi (Ýsrail'den) satýn alýnmasýyla ilgili ödeneði serbest býrakmayý reddettiðine vurgu yaptýlar. Bu arada gerek Ýstihbarat Teþkilatý gerek diðer yetkili birimler Türk gemisinin MEB parsellerine dayanan bölgedeki hidrokarbon arama faaliyetleri nedeniyle teyakkuzda bulunuyor." BAF'TAKÝ KIBRIS TÜRK DÜKKANLARININ YENÝDEN AÇILMASI GÜNDEMDE Baf'ýn merkezinde bulunan ve de uzun zamandýr kapalý olan Kýbrýs Türk dükkanlarýnýn, kiracýlarý tarafýndan yeniden açýlmasýnýn gündemde olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi Baf Belediyesi Piyasa Komitesi Baþkaný Nikos Konikkos'un gazeteye yapmýþ olduðu açýklamalara dayanarak, ellerinde Kýbrýs Türk dükkanlarý bulunan kiracýlarýn, bu dükkanlarý yeniden açmaya veya konu hakkýnda izahatlar istemeye baþladýðýný yazdý. Habere göre Konnikos açýklamasýnda, ellerinde Kýbrýs Türk dükkaný bulunan kiracýlarýn tutum deðiþtirmesindeki etkenin, Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos'un "Kapalý olan Kýbrýs Türk dükkanlarýnýn, piyasanýn hareketlenmesi için deðerlendirmeleri amacýyla ilgi duyanlara verileceði" þeklindeki açýklamasý olduðunu söyledi. Baf'a gerçekleþtirdiði son ziyaret çerçevesinde Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos'un yaptýðý bu konudaki açýklamanýn net olduðunu belirten Konnikos, aylardýr ve yýllardýr kapalý olan Kýbrýs Türk dükkanlarýnýn apar-topar açýlmaya baþladýðýný ifade etti. Konnikos, Hasikos'un, ilgili birimlere, Kýbrýs Türk dükkaný kiracýlarýna, dükkanlarýndan faydalanmamalarý durumunda kiralarýnýn sona erdirileceði þeklinde uyarý mektubu gönderilmesi talimatý verdiðini de belirtti.

12 12 10 Mart 2014 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Tepenin ardýndayým Harnýbýn altýndayým Zannedme ki uyurum Herþeyin farkýndayým Celile Haným Aysel Hacýr MÝNVAL "Gençliðimizde düþüncelerimizi oluþturan tüm konular sevgi ile ilgilidir. Sonralarý ise tüm sevgilerimiz düþüncelerimiz olur." A. Einstein kalbim ah kalbim ne çok atýyor ne çok çarpýyor çýrpýnýyorsun "Batsýn bu dünya" dile kolay gibi Refik Durbaþ "Þimdi ne çok çarpýyor çýrpýnýyor" adlý þiirinden "Geçmiþten Geleceðe Maðusa" kitabýnýn tanýtým ve imza günü yapýldý Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) organizasyonuyla Dr. Okan Daðlý'nýn kaleme aldýðý "Geçmiþten Geleceðe Maðusa" isimli kitabýn tanýtýmý ve imza günü yapýldý. MAGEM'den yapýlan açýklamaya göre, kitabýn tanýtýmý ve imza günü, Cuma akþamý saat 19.30'da MAGEM'in Sakarya Bölgesi'ndeki tesislerinde yer aldý. Etkinlikte, Dr. Okan Daðlý, MAGEM Baþkaný Cansu Canalp'in de eþlik ettiði bir söyleþi gerçekleþtirdi. Söyleþide konuþan Daðlý, kitabýnda 50 yýldýr biriktirdiklerini, 3 yýl içinde toparlayarak Maðusa'nýn geçmiþini anlattýðýný dile getirdi. "Geçmiþten Geleceðe Maðusa'da" Maðusa'nýn gayrý resmi tarihini ele aldýðýný ve tarihin ancak yaþanarak yazýlabileceðine iþaret eden Daðlý, kentin tarihinin de kan ve gözyaþý ile yazýldýðýnýn altýný çizdi. Kitabýn üç ayaðý bulunduðuna dikkat çeken Daðlý, bunlarýn 50 yýllýk kendi gözlemleri, yýl yaþayanlarýn gözlemleri ve birçok kaynak kitaplardan alýntýlar olduðunu dile getirdi. Daðlý, kitapta kentin geçmiþ tarihinin yaný sýra o yýllarda sýkça rastlanan hastalýklara ve tedavi þekillerine de deðindiðini belirtti. Russell Crowe'un filmine yasak Türkiye'de yeni filminin çekimlerine devam eden Russell Crowe'un yakýnda vizyona girecek filmi Ortadoðu'dan darbe aldý. ABD'li oyuncu Russell Crowe, Nuh peygamberi canlandýrdýðý yeni filmi Noah ile yakýnda yeniden beyazperdede olacak. Ancak film henüz vizyona girmeden eleþtiri oklarýnýn hedefinde. Hollywood Reporter sitesinde yer alan habere göre, Katar, Bahreyn ve Birleþik Arap Emirlikleri'ndeki temsilciler, yapýmýn daðýtýmcý þirketi Paramount'a filmi gösterime sokmayacaklarýný bildirdi. Mýsýr, Ürdün ve Kuveyt'in de benzer bir karar almasý bekleniyor. Mýsýr'da Al-Azhar adlý bir Ýslam enstitüsü filmi kýnayarak, gösteriminin yasaklanmasýný istedi. Enstitü yaptýðý yazýlý açýklamada, filmin Ýslam dininin inaç ve kurallarýna ters düþtüðü belirtildi. Darren Aronofsky'nin yönettiði filmin, 3 Nisan'da Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor. Queen sahneye dönüyor Queen hayranlarýna ABD'den haber var. Efsanevi grup, yeni bir üye ile turne hazýrlýðýnda. Efsanevi rock grubu Queen geri dönüyor. 'We Will Rock You', 'We Are The Champions' gibi dünyaca ünlü þarkýlarda imzasý bulunan grup, 19 gün sürecek bir turneye çýkmaya hazýrlanýyor. ABD'yi kapsayacak turnede gruba genç þarkýcý Adam Lambert eþlik edecek. Ülkede yayýnlanan bir yetenek yarýþmasýyla ün kazanan Lambert, 1991'de yaþamýný yitiren Freddie Mercury yerine solistliði üstlenecek. Queen hayranlarýnýn merakla beklediði turne, 19 Haziran'da Þikago'da baþlayacak. Akçay Kültür Sanat Derneði kültür gezisi düzenledi Akçay Kültür Sanat Derneði (AKDER), üyelerine "8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü" nedeniyle, Tatlýsu ve Büyükkonuk'a kültür gezisi düzenledi. AKDER Baþkan'ý Nisbet Kýzýlyürek'in yaptýðý açýklamaya göre, kadýnlarýn sadece 8 Mart'ta deðil, hayatýn her alanýndaki önemine ve emeðine dikkat çekilerek, kadýn haklarý konusunda farkýndalýk yaratmak istedikleri belirtildi. Kýzýlyürek, AKDER üyelerinin ve sanatseverlerin katýlýmý ile gerçekleþtirdikleri etkinlikte yaptýðý konuþmada, kültürüne sahip çýkmak ve bu kültürü yaþatmak adýna kadýnlara herzaman görevler düþtüðünü söyledi. Kýzýlyürek, bu uðurda büyük fedakarlýklarla çok çalýþtýklarýný ve Kýbrýs Türk kültürünü aktarmada köprü görevini çekinmeden yerine getirdiklerini ifade etti. Filmi izlemeden Oscar verdiler' Oscar'ýn sahibini belirleyen iki Akademi üyesinin, en iyi film ödülünü kazanan '12 Years A Slave' filmini izlemeden, kazanmasý için oy verdiði ortaya çýktý. 86. Oscar Ödül Töreni'nde büyük ödülün sahibi özgür bir adamken köle olarak satýlan Solomon Northup'un gerçek hikayesini anlatan '12 Years A Slave' oldu. Los Angeles Times'ýn haberine göre, Akademi'den 2 jüri üyesi filmi izlemeden oy verdi. Üyelerin filmi üzücü bulduklarý için izlemedikleri ancak yapýmýn verdiði sosyal mesajdan dolayý oy vermek zorunda hissettikleri öne sürüldü. Üyelerin isimleri ise açýklanmadý. Benzer iddialar, ödül töreninden önce de çýkmýþ, üyelerin Steve McQueen'in yönettiði filme Oscar vermek istemedikleri ancak konusundan dolayý baský hissettikleri belirtilmiþti. Gecenin sunucusu Ellen Degeneres ise törendeki açýlýþ konuþmasýnda 12 Years A Slave'in 'en iyi film' ödülünü almasý gerektiðini söyleyerek, "vermezseniz ýrkçýsýnýz" þakasýný yapmýþtý. Film, gecede En Ýyi Film dahil 3 Oscar kazandý. Akademi'nin 6 bin üyesi bulunuyor.

13 13 10 Mart 2014 Pazartesi Lefkoþa'da altyapý yatýrýmlarý sürüyor YÝNE DUVARA TOSLAYIN Yýllardýr gazetemiz Afrika'da bana ayrýlan köþede aralýklarla yazýyorum, zaman zaman katýldýðým TV programlarýnda da söylüyorum Sokakta buluþtuðumuz birçok arkadaþa da anlatýyorum ama dikkate alan yok gibi. Bu iþgal ve kokuþmuþ rejimden kurtulmak için, yurdumuzun ve insanýmýzýn kurtuluþu, özgürlüðü için insanca yaþamasý adýna bir araya gelelim, birlikte hareket edelim diye yýrtýnýyoruz ama küçük hesaplar aþamýyoruz Siyaseti insanýmýz adýna yapýyoruz diyen siyasi partiler yurtseverlik temelinde bir çatý altýnda birleþelim Varsýn partileriniz de dursun olduðu yerde. Basýn açýklamasý ve bildiriler yayýnlayarak ya da ekranlara çýkarak hava atýnýz' Halkýn partisi olduðunu iddia edenler halkýn nabzýný okumadan seçime girip kendi aralarýnda yarýþmayý tercih ediyorlar. Bu ülkenin sað partileri biliniyor. 29 Haziran'da yapýlacaðý açýklanan yerel seçimlerde, saðda birlik konusunda DPUG ile UBP'nin el sýkýþmasýnýn ardýndan gözler sol denen partilere döndü. Ve benim sözlerim de sol olduðunu iddia eden partileredir. CTP'nin kendi seçtiði yolda yalnýz yürümeyi tercih ettiðini bildiðimiz için ona da bir sözüm ve çaðrým yoktur. CTP'yi anlýyorum, onlar bu rejim içinde rejimin koyduðu þartlarda, çizdiði çember içinde düzene hizmet ederek koltuk, makam ve saðladýðý çýkarlardan nemalanmayý seçtiler Daha birçok nedeni vardýr ama baþka bir yazýya kalsýn onlar da. Þimdiki çaðrým, CTP dýþýnda kalan sol partileredir. Bir çatý altýnda toparlanýn yýlýnda bu amaçla kurulan BDH, siyasi çýkar ve kaprisler uðruna yaþamýna harakiri yaparak son verdi. BDH baþarý ile çýktýðý ilk yolculuðunda baþarýlý olsa da sonrasýnda yaþananlar kötü örnek oluþturduðu için yeni bir güçbirliði denemesinden kaçýnýlýyor. Bu süreç yaþandý ve bitti. Ancak hayat devam ediyor ve mücadele yeni koþullarý ile birlikte devam etmeli. Yaþanan geçmiþten de ders alýnarak yalnýz seçime yönelik olarak deðil toplumsal mücadelede de bu birliðe ihtiyaç vardýr. Seçimler bir amaç deðil, mücadelede bir araç olarak kullanýlabilir ve kullanýlmalýdýr da yýlýnda TDP ve BKP Toplumsal Varoluþ Güçlerini birlikte yaratma çalýþmalarýnda TDP içindeki bir takým etkin kiþilerin engellemesi sonucunda baþarýlamamýþtý. Bunun nedenlerini þimdi "kaþýma"nýn kimseye bir yararý olmadýðý için pas geçiyorum. Önümüzde vermemiz gereken mücadeleler yanýnda belediye seçimleri de gelip kapýmýza dayandý. Bir þeyleri bir an önce hýzlandýrarak yapmamýz gerekiyor. Bu baðlamda þimdi TDP ye görev düþüyor. Öncülük görevini üstlenerek diðer sol ve yurtsever güçleri toparlamak için atýlacak adýmlarý ve çalýþmalarý baþlatmalýdýr. BKP'nin her platformda birlikte hareket etme yönünde çaðrýlarý vardýr. Hatta TDP yönetimini ziyaret ederek bu yönde birlikte hareket edilmesi çaðrýsýnda bulunmuþ olduðunu biliyoruz. Yine partisel ve kiþisel çýkarlara bakýlýp karar verilmez ve bu sefer de kalýcý bir özgürlük ve kurtuluþ bloðu kurulmazsa vebali boyunlarýnda asýlý kalacaktýr. Toplumda iç dinamiklerin beklentisi bu yöndedir. Benden hatýrlatmasý. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoþa'da altyapý yatýrýmlarýna devam ediyor. LTB basýn ve halkla iliþkiler biriminden yapýlan açýklamada, belediyenin 2014 yýlýnda baþkentte altyapý yatýrýmlarýna aðýrlýk verdiði belirtilerek, "LTB Kaldýrým ve Yaðmur Suyu Drenaj Hattý Ýhalesi" kapsamýnda, Göçmenköy, Küçük Kaymaklý, Hamitköy, Marmara, Yeniþehir, Köþklüçiftlik ve Taþkýnköy bölgelerinde çalýþmalarýn sürdüðü bildirildi. Finansmanýný, T.C.Yardým Heyeti, müteahhitliðini ise Sütçüoðlu Ltd'in yaptýðý 2103 Aralýk ayýnda baþlayan çalýþmalarýn, Nisan sonunda tamamlanacaðý belirtildi. LTB Bayýndýrlýk ve Altyapý Þubesi kontrolörlüðünde yapýlan ihale kapsamýndaki çalýþmalarýn þu an Göçmenköy'deki Þht.Önay Mehmetali Sokak'ta sürdüðü kaydedildi. Ýhale kapsamýnda kaldýrým yapýlan ve yapýlacak cadde ve sokaklar þunlar: "Yýldýrým Sokak'ta yapýldý, Cengiz Topel Sokak'ta yapýlacak yapýlýyor. K.Kaymaklý'de Leylak ile Rüstemaða sokak, Hamitköy'de Kocaman Sokak, Marmara'da Dilek, Harmancý ve 9'uncu, 23'üncü, 12'inci, 15'inci, 19'uncu sokak, Yeniþehir'de Þehit.Ecvet Yusuf Caddesi, Köþklüçiftlik'te Cengiz Topel, Dede Ýsmail, Büyük Reþit sokak ve Mehmet Akif Caddesi yapýlacak." KADRÝ FELLAHOÐLU Ýhale kapsamýnda Yaðmur Suyu Drenaj Hattý yapýlan ve yapýlacak sokak ve caddeler þunlar: Göçmenköy'de Þht.Mustafa Mehmet Sokak ile Taþkýnköy'de Þehit.Kemal Ünal Caddesi, Çetin Baþar Sokakta yapýldý. Göçmenköy'de Þehit.Önay Mehmetali Sokak LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu yaptýðý açýklamada, Lefkoþa halkýna altyapý yatýrýmlarý konusunda daha fazla hizmet götürmeye çalýþtýklarýný söyledi.. Lefkoþa Belediyesi'nin normalleþme sürecini sürdürdüðünü belirten Fellahoðlu, "Çok zor bile olsa belediyeyi mali ve idari açýdan normal hizmet veren modern bir yerel yönetim seviyesine çýkaracaðýz. Bu konuda hükümetin, Lefkoþa halkýnýn, meclis üyelerinin, çalýþanlarýn ve sendikanýn el birliðiyle çok daha güzel günlere ulaþacaðýmýza inancým tamdýr " dedi.

14 14 10 Mart 2014 Pazartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Gönyeli-Kolan British Hastanesi Karþýsý Tel: Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Sezin Eczanesi: Semih Sancar Cad. No:20/3 Digiturk Karþýsý-Hürdeniz Balýkçýsý Hizasý Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Uyku sýrasýnda soluk 1 2 alýrken boðaz ve burundan gürültülü 1 sesler çýkarmak. Kalsiyum'un 2 kýsaltmasý. 2-Gözü görmeyen, kör. Onura 3 dokunacak küçültücü söz veya davranýþ. 34 Eski dilde "Feshedilmiþ, 5 daðýtýlmýþ". Harf okunuþu. 4-Avrupa 6 Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý'nýn kýsa 7 yazýlýþý. Tavla oyununda "Bir" sayýsýnýn adý. 58 Anlamlý olan, manalý. Genellikle içine sulu 9 þeyler konulan metal kap. 6-Gözde sarýya 10 çalan kestane rengi. Küçük çocuklarý 11 korkutmak için uydurulmuþ hayalî yaratýk. 7-Bir emir. Ýlgi, baðlýlýk, münasebet. 8-Tür, çeþit. Genellikle ince pamuk ipliðinden dokunmuþ, ten üzerine giyilen iç çamaþýrý. 9-Tarih öncesi tanrýlarýnýn efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluðun duygularýný, anlayýþýný ve özlemlerini göstermesi bakýmýndan deðerli olan hikayeler, mitoloji. Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk. 10-Yapýlarýn planýný yapýp bunlarýn gerçekleþmesini saðlayan kimse. Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi. 11-Eski dilde "Toplanma, birleþim". Büyük ve süslü çadýr. Dünün çözümü KAYIPLARIN ÝZÝNDE 8 YIL n KAYIP ÞAHIÞLAR KOMÝTESÝ'NÝN 2006'DAN BERÝ SÜRDÜRDÜÐÜ PROJEDE 2001 KAYIPTAN 1040'ININ KALINTILARINA ULAÞILDI n KALINTILARDAN 840'ININ ANALÝZÝ YAPILDI; 482'SÝNÝN KÝMLÝKLERÝ SAPTANARAK AÝLELERÝNE TESLÝM EDÝLDÝ n "BÝR GÖMÜ YERÝNÝ BULANA KADAR BAZEN DÖRT-BEÞ YERDE KAZI YAPIYORUZ. BU DA, ZAMANA, KAYNAÐA MAL OLUYOR FAKAT BUNA MECBURUZ" (T.A.K.-Özgül Gürkut Mutluyakalý): Kýbrýs'taki kayýp kiþilerin bulunmasý için çalýþan iki toplumlu Kayýp Þahýslar Komitesi, "Gömü Yerinden Çýkarma, Kimlik Tespiti ve Kayýp Þahýslarýn Kalýntýlarýnýn Ýadesi Projesi"nde 8 yýlý geride býrakýrken, bugüne dek 1040 kiþinin kalýntýlarýna ulaþtý. Þimdiye kadar 835 kazý yapan komite, 1508'i Kýbrýslý Rum, 493'ü Kýbrýslý Türk toplam 2001 kayýbý arýyor ve 1974 yýllarýnda yaþanan olaylarda kayýp olan 2001 kiþinin kemiklerinin bulunup kimliklendirilerek ailelerine teslim edilmesi için çalýþmalar yürüten Kýbrýs Kayýp Þahýslar Komitesi, bulunan 1040 kiþiye ait kalýntýdan 840'ýnýn analizini yaptý. Kimliklendirilip ailelerine teslim edilenlerin sayýsý ise 358'si Kýbrýslý Rum, 124'ü Kýbrýslý Türk olmak üzere toplam 482. Komitenin en büyük sýkýntýsý kazýlar için gerekli maddi kaynak... En büyük fonu AB'den saðlayan komiteye, birçok ülkeden de baðýþlar yapýlýyor ve çalýþmalar bu kaynaklarla sürdürülüyor. KAYIP ÞAHISLAR KOMÝTESÝ Nisan 1981'de Birleþmiþ Milletler himayesinde Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türk toplumlarýnýn mutabakatýyla kurulan komite, Kýbrýs'taki kurumsal tek iki toplumlu komite niteliðini taþýyor. Kayýp Þahýslar Komitesi, bir Kýbrýslý Türk, bir Kýbrýslý Rum ve bir de BM tarafýndan üyeden oluþuyor. Komite kararlarýný konsensüsle alýyor. Kýbrýslý Türk ve Rum üyeler, kendi cumhurbaþkanlarý tarafýndan; BM üyesi ise Genel Sekreter tarafýndan atanýyor. Komite, faaliyete geçmesinin ardýndan kayýplarla ilgili kiþisel dosyalarý hazýrladý yýlýnda kayýplar listesi oluþturuldu. Annan Planý döneminde ise bilimsel imkanlarýn da artmasýyla kayýplarýn bulunmasý için kazýlara baþlanmasý kararlaþtýrýldý ve 2006'da "Gömü Yerinden Çýkarma, Kimlik Tespiti ve Kayýp Þahýslarýn Kalýntýlarýnýn Ýadesi Projesi" baþlatýldý. GÜLDEN P. KÜÇÜK: "50 YILI KAZIYORUZ" Yukarýdan Aþaðýya: 1-Temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlý bir böcek (iki kelime). 2-Dünyaca ünlü bir saat markasý. Temiz olmayan. 3-Arýtýlmýþ, saflaþtýrýlmýþ. Bir erkek adý. 4-Üslup yöntemlerini ve türlerini inceleyen edebi araþtýrma ve dil bilimi dalý, anlatým bilimi. 5-Ceylan. Aðacýn gövdesinden çýkan kollardan her biri. Dolaylý anlatým. 6-Çatýlarda iki eðik yüzeyin birleþtiði bölüm. Herhangi bir konuda çok ileri gitme, aþýrý davranma. 7-Beyaz. Ters okunuþu "Buðday, nohut gibi taneleri, kuru yemiþleri þekerle kaynatarak yapýlan bir tür tatlý". 8-Baþlýk. Metal eþya üzerine vurulan renkli cam katmaný. 9-Bir nota. Suçlu sanýlan biri için yapýlan soruþturma ve araþtýrma, kovuþturma. 10-Seryum'un kýsaltmasý. Ýslamýn beþ þartýndan biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayýnda Mekke'de yapýlan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf töreni. Bulgar para birimi. 11-Gelecek. Ýslam inanýþýna göre mahþer günü üstünden yalnýz günahsýzlarýn geçebileceðine inanýlan köprü. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan komitenin Kýbrýslý Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, 2006 yýlýnda baþlayan projenin "araþtýrma, kazý, analiz, DNA, iade" safhalarýnda devam ettiðini söyledi. Antropoloji laboratuarýndaki analiz ve kimliklendirme çalýþmalarýnýn ise laboratuarlarýn inþasý ve bilim insanlarýnýn eðitimi için ihtiyaç duyulan süre nedeniyle 2007'de baþladýðýný ifade eden Küçük, Þubat 2014 itibarýyla aranan 2001 Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum kaybýn kalýntýlarýnýn 1040'ýnýn kazýlarda çýkarýldýðýný açýkladý. Küçük, bunlardan 482'sinin kimliklerinin de DNA testleriyle belirlenerek ailelere teslim edildiðini ifade etti. Gülden Plümer Küçük, özetle þöyle konuþtu: "Biz sene öncesini kazýyoruz ve 1974'ü... Bizim tek kaynaðýmýz insanlarýn verdiði bilgiler olduðu için, zaman içinde kazýlan yerlerin miktarýnda azalma olmadýðý halde, daha az sonuç alma trendine doðru gittik. Bu da normal bir trenddir. "VÝCDANI DAYANAMAYIP GELÝP PAYLAÞANLAR VAR" 8 yýlda bize gelen bilgilerde azalma yoktur. Ayný þekilde bilgi akýþý devam etmektedir. Birinci el göz þahitlerinde ölümler olmaktadýr ancak bazý kiþiler de babasýndan öðrendiði ve sakladýðý bilgileri, babasý ölünce vicdaný dayanamayýp gelip bizimle paylaþanlar vardýr. Tabi ki ilk aðýzdan alýnan bilginin doðruluk oraný daha fazladýr. Bir gömü yerini bulana kadar bazen dört-beþ yerde kazý yapýyoruz. Bu, zamana, kaynaða mal oluyor fakat buna mecburuz. Ayrýca Kýbrýs'ýn þart ve gerçeklerine bakarsak, büyük toplu mezarlarýmýz var, Murataða, Atlýlar, Sandallar, Taþkent, Paþaköy gibi büyük gömü yerlerinin çoðunu tespit edip çalýþmalarýmýzý yaptýk, yapmaktayýz. Bunlarýn yanýnda diðer gömü yerlerine baktýðýmýzda 20 üzeri az var, 5-10, 1-2 çok var. Bu ne demektir biz Bosna veya diðer ülkelerdeki gibi büyük gömü yerlerini deðil, tekli, üçlü, beþli gömü yerlerini daha çok kazmaktayýz. Bu da zamana ve paraya mal olmaktadýr." 2013'TE 64 KALINTI Gülden Plümer Küçük, istatistiklere göre, herhangi bir kazý noktasýnda yaptýklarý kazýlarda baþarý oranýnýn yüzde 40 civarýnda olduðunu ifade ederek, 2012'de 60, 2013'te ise 64 kiþinin kalýntýlarýnýn çýkarýldýðýný; bu yýl da civarýný hedeflediklerini anlattý. "270 GÖMÜ YERÝ KAZILMAYI BEKLÝYOR" Þu anda 270 civarýnda kazýlmayý bekleyen gömü yeri bulunduðunu söyleyen Küçük, yýlda civarý kazý yapan komitenin tümünü kazmasý için 2 yýllýk süreye ihtiyaç duyacaðýný belirtti. Küçük, projenin baþýnda 3-4 yýlda tamamlanacaðýný düþündüklerini ancak þu anda hedefin yarýsýnda olduklarýný ifade ederek 3-5 yýla daha ihtiyaç duyduklarýný söyledi. ÞU ANDAKÝ KAZILAR Küçük, 9 kazý ekibinin ihtiyaca göre kuzey ve güneyde, bölgelere daðýtýldýðýný; þu anda kazýlarýn Ozanköy, Lefkoþa Merkezi Cezaevi arkasýndaki bölgede, Daðyolu, Cihangir, Taþkent, Güngör, Göçeri ve Ýnönü'de devam ettiðini söyledi. Güney Kýbrýs'ta ise Taþkentlilerin ikinci toplu mezarýnýn kazýldýðýný; Limasol-Prakliþa'daki kazýnýn sürdüðünü bildiren Gülden Plümer Küçük, her yapýlan kazýdan sonuç çýkmayabileceðine dikkat çekerek, o yüzden ailelerin olumsuz etkilenmemesi için kazýlarla ilgili basýna açýklama yapmadýklarýný ifade etti. GENÇ KIZIN BEBEKKEN KAYBETTÝÐÝ BABASINA KEMÝK OLARAK SARILMASINA TANIKLIK Gülden Plümer Küçük, kayýplarla ilgili çalýþmalarda en çok etkilendiði olaylarla ilgili örnek vermesi istendiðinde, özetle þöyle konuþtu: "Bu sürecin en etkileyici kýsmý, bir kiþinin kimliklendirildikten sonra ailesine bildirilmesi, o ailenin gelip ara bölgedeki laboratuvarda aile görüþ merkezinde kalýntýlarý görmesidir. Buraya geldiðinizde, bir genç kýzýn bebekken kaybettiði babasýný kemik olarak görmesine, ona sarýlmasýna tanýk olursunuz. Bununla yüzleþmesi, acýsýna baþka bir boyut getirmesi en acý kýsýmlardýr. KAPIYI AÇAN ÇOCUÐUN HÝKAYESÝ Beni tümü çok etkiledi ama biri þöyle: Küçük bir erkek çocukken, babasýný alýp götürenlere kapýyý açtýðý için yýllardýr babasýnýn kaybýndan kendini sorumlu görüyordu. Senelerce bu acýyý çekmiþ. Babasýný bulduðumuz için o kadar mutlu olmuþtu ki, anlatýlýr gibi deðildi. Mutluluðunu gözlerinden hissedebiliyordum. Kýzkardeþini kaybeden bir baþka kadýn var. Kýzkardeþi, kendisinin kaçýþýna yardým ederken onun arkada kalýp kaybolmasýndan dolayý yýllardýr kendini affedemiyor. Henüz kýzkardeþini bulamadýk, inþallah buluruz. Böyle hikayeler çok var. Bizde de, Rumlarda da Her hikaye çok acý maalesef "

15 10 Mart 2014 Pazartesi 15 GEÇÝTKALE BELEDÝYESÝ MART DOKUZU ÞENLÝÐÝ DÜZENLEDÝ Geçitkale Belediyesi, "Geleneksel Mart Dokuzu" þenliði düzenledi. Kýbrýs Türk halkýnýn, baharýn geliþi olarak çeþitli yörelerde kutladýðý ve geleneksel hale gelen þenlik, Geçitkale'deki Mersinlik Piknik Alaný'nda gerçekleþtirildi. Hava muhalefeti nedeniyle geçmiþ yýllara oranla katýlým çok az olsa da, yine de kebaplar fýrýna kondu, bahar ateþinden atlandý, mangallar yakýldý. Çocuklar da bugünü piknik alanýndaki salýncaklarla, at binerek ve top oynayarak deðerlendirdi. Geçitkale Belediye Baþkaný Kývanç Buhara, Mart Dokuzu þenliðinin 1974 öncesi Güney Kýbrýs'ta Geçitkale'ye baðlý Türk köylerinde kutlandýðýný, 1974 sonrasý da KKTC'de geleneksel hale geldiðini kaydetti. Buhara, baharýn geliþi ve doðanýn canlanmasý ve cemrenin düþmesi nedeniyle kutlanan Mart Dokuzu'nun, her yýl yoðun katýlýmla gerçekleþmesine karþýn, hava muhalefeti nedeniyle katýlýmýn bugün az olduðunu ifade etti. ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðine bay veya bayan eleman aranmaktadýr GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: KÝRALIK DAÝRE Haspolat Belediye evlerinde 2+1 daire kiralýktýr. Tel: SATILIK DOÐAL ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým, doðal zeytinyaðý. 1 litresi 13 TL. Tel: Tel: ARANIYOR Ofiste çalýþacak bayan eleman aranýyor. Tel: TUFAD (Turizm ve Folklor Araþtýrmalarý Derneði) Genel Kurula Davet TUFAD 6. Olaðan Genel Kurulu 26 Mart 2014 Çarþamba saat 19.00'da Ayluga mahallesinde bulunan Has -Der eski çalýþma solonunda gerçekleþtirilecektir. Tüm üyelerimizin katýlýmý özlenir. Gündem 1-Divan Kurulu seçimi 2-Faaliyet raporunun okunup aklanmasý. 3-Mali raporun okunup aklanmasý 4-Yönetim Kurulu seçim. 5-Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri 5-Dilek ve temenniler 6-Kapanýþ TUFAD Yönetim Kurulu SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: RUMCA VE ÝNGÝLÝZCE DERSLERÝ Ana dilim Rumca, Türkçe bilirim, evimde Ýngilizce ve Rumca dersleri veririm. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da anayola yakýn 228 metrekare spor salonu veya kuaför salonu olabilecek mekan * Ortaköy'de 3+1 zemin kat daire 800 TL * Gönyeli'de 3+2 full eþyalý dubleks ev * Hamitköy'de full eþyalý stüdyo daire 650 TL * Lefkoþa merkezde eþyalý ofis 300 Stg. * Metropol bölgesinde 3+1 müstakil köþe ev Satýlýk K. Kaymaklý Ermataþ arkasýnda 3+1 Türk malý daire * Hamitköy'de 3+1 lüks daire * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire Stg. * Serdarlý yeni bölgede bahçeli, garajlý müstakil ev * Aþaðý Dikmen'de bahçeli, dað manzaralý dubleks ev DUYURU Sevgili okurlar, her Pazar günü Lefkoþa'daki açýk pazarda gönüllü hayvansever dostlarýmýz ikinci el eþya satýþý yapýyorlar. Bu satýþtan saðlanan gelirin tümü sokaktaki hayvanlarýn beslenme ve tedavisine harcanmaktadýr. Eðer bu güzel amaca ortak olmak istiyorsanýz, evinizdeki kullanmadýðýnýz 2. el eþyayý (kýyafet, çanta, ayakkabý, ev gereçleri vs.) gazetemize ulaþtýrabilirsiniz. Dolabýnýzýn köþesinde yýllarca tozlanan bir kazak, bir sokak hayvanýnýn hayatýný kurtarabilir. Daha fazla bilgi için facebook'taki "Sessiz Kullar-The Silent Ones" sayfasýný ziyaret edebilir veya numaralarý arayabilirsiniz.

16 16 10 Mart 2014 Pazartesi

17 10 Mart 2014 Pazartesi 17

18 18 10 Mart 2014 Pazartesi

19 10 Mart 2014 Pazartesi 19 K-Pet 1'inci Lig Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Gönyeli Lapta L.G. Birliði Binatlý Türk Ocaðý L Dumlupýnar Esentepe Düzkaya Deðirmenlik Göçmenköy Akýncýlar Türkmenköy B.Ülkü Yurdu Ozanköy Serdarlý galibiyete alýþtý Yer: Serdarlý 14 Aðustos Stadý Hakemler: Serdar Bilgimer, Serkan Topaloðlu, Yusuf Bakar Serdarlý: Çaðatay, Ýbrahim Faye, Kaan, Ýsmet, Latif, Mustafa Yorgancý, Salih, Serdar (Dk.90 Efe), Ümit (Dk.50 Hasan Mercan, Kabore, Mustafa Arnavut(Dk.74 Emrah) Doðan Türk Birliði: Okyanus, Mehmet, Koral, Ahmet Sönmez, Tunahan (Dk.90 Selim), Bayram, Kenan, Emin, Makusa, Aydýn (Dk.77 Mustafa), Ahmet Saygý(Dk.87 Onurcan) Gol: Dk. 9 Ýbrahim Faye (Serdarlý) Kartal gol olup yaðdý (7-0) K-Pet Süper Lig'in 20. haftasýnda Lefkoþa Atatürk Stadý'ndaki karþýlaþmada lider Yenicami sahasýnda aðýrladýðý Hamitköy'ü 7-0 yendi. 16. dakikada Adil'in saðdan ortasýnda Tansel'in kafa vuruþunda direðe de çarpan top filelerle gitti: dakikada Ý.Çýdamlý'nýn yaklaþýk 30 metreden þutunda top kalecinin bakýþlarý K-Pet 1'inci Lig'in hem zirve hem de dibini ilgilendiren karþýlaþmada Baf, Lapta'dan 3 puaný aldý STAT: Karþýyaka. HAKEMLER: Irmak Emin, Ali Karahasan, Hüseyin Özkan, LAPTA: Cenk Yýlmaz, Umut Göktaþ, Mustafa Avcý, Kamil Gümüþok, Mehmet Çaðan Þimþek, Ali Akbulut, Çaðlar Toklu, Hasan Sadrazam, Kemal Göktaþ (Hüseyin Haþimoðlu), Mithat Küçükkoçali (Bayram Daðgül), Cevdet Çaðer. (Teknik Direktör: Hüseyin Çaðer). BAF ÜLKÜ YURDU: Emre Saðnak, Çaðan Ayatay, Mehmet Baykent, Serkan Kimyacý, Fikri Erslan, Bahri Sönmez, Ömer E. Gül (Mehmet Alþan), Emrah Güler, Hüseyin Hürben, Darbaz Sönmezsoy (Cemal CEmsal), Hüseyin Sarro (Bilal Geri). (Teknik Direktör: K-Pet Süper Lig TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Lefke Çetinkaya Doðan T.B Hamitköy Serdarlý Cihangir Maðusa T.G B. Baðcýl Mormenekþe Y. Boðaziçi Yalova G. Gücü K-Pet Süper Lig'in 20. haftasýnda Serdarlý, Doðan Türk Birliði'ni 1-0 maðlup ederek üç puanýn sahibi oldu. 3. dakikada Serdarlý serbest vuruþunda Salih'in ceza alanýna gönderdiði topa iyi yükselen kaleci Okyanus çizgi üzerinden güçlükle önledi. 9. dakikada Serdarlý'nýn saðdan kullandýðý köþe atýþýnda Ümit'in ortasýna markaja raðmen kafa vuran Faye topu köþeden aðlara gönderdi: dakikada DTB ataðýnda Makusa'nýn ceza alaný içindeki pasýnda Emin müsait pozisyonda istediði gibi vuramayýp topu arasýnda direðin dibinden gol oldu: 2-0. Ýlk yarý 2-0 Yenicami üstünlüðünde sona erdi. 49. dakikada Ünal'ýn soldan ortasýnda Tansel arka direkte kafa ile topu indirdi. Altý pas içinde Adil kafa vuruþu ile topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptý. 57. dakikada Ünal'ýn kornerinde uzaklaþtýrýlamayan topu röveþata ile filelere Cenk Berkalp). GOL: Dk:83 Hüseyin Sarro (BÜY). K-Pet 1'inci Lig puan cetvelinin ikinci sýrasýndaki Lapta, hataya puan cetvelinin 13'üncü sýrasýnda giren Baf Ülkü Yurdu ile karþý karþýya geldi. Karþýlaþmayý konuk ekip BÜY 1-0 kazandý. 21. dakikada, geliþen Lapta ataðýnda Kemal Göktaþ'ýn yerden kaleye sert þutunda top az farkla dýþarý çýktý. 44. dakikada, soldan geliþen BÜY ataðýnda þýk çalýmlarla ceza sahasýna giren Ömer Gül'ün sert þutunda Lapta savunmasý topu kale çizgisi üzerinden çýkarttý. 60. dakikada, Kamil Gümüþok ile soldan Çaðatay'a teslim etti. Ýlk yarýyý Serdarlý 1-0 önde kapattý. 59. dakikada DTB'den Aydýn'ýn ortasýna arka direkte Makusa kafa vurdu, kaleci Çaðatay kornere çýkardý. 71. dakikada Makusa'nýn pasýnda kaleci ile karþý karþýya kalan Emin'in þutu savunmandan dönünce DTB golden oldu. 85. dakikada DTB ataðýnda Bayram'ýn kaleye gönderdiði topu Çaðatay kornere çelmek istedi, parmaklarýndan kayan top üst direkten kornere çýktý. Karþýlaþma 1-0 Serdarlý'nýn üstünlüðünde tamamlandý. gönderen Cedric takýmýný 4-0'lýk skora taþýdý. Maçýn 66. dakikasýnda Tansel'in pasýnda Cedric altý pas bölgesinden topu aðlara gönderdi: dakikada Ý.Çýdamlý'nýn kornerinde Halil kafa vuruþu ile skoru 6-0 yaptý. 90. dakikada Ünal'ýn yerden sert þutu filelerle buluþtu: 7-0. Karþýlaþma 7-0 Yenicami üstünlüðünde sona erdi. geliþen Lapta ataðýnda topla kaleci alaný içerisinde buluþan Kemal Göktaþ zayýf bir vuruþ yapýnca, top kaleci Emre Saðnak'ta kaldý. 66. dakikada, Çaðlar Toklu'nun sert ve güzel þutunda top BÜY üst kale direðinden oyun alanýna geri döndü. 83. dakikada, ani geliþen BÜY ataðýnda yaklaþýk 30 metre götürdüðü topla ceza alaný içerisine giren Hüseyin Sarro, ceza sahasýna girer girmez sert bir þutla topu köþeden kale aðlarýyla buluþturdu, Lapta:0 - BÜY:1. Karþýlaþmada baþka gol olmadý ve bu skorla haftayý üç puanla kapatan taraf konuk ekip BÜY oldu. K-Pet 2'nci Lig Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Geçitkale Görneç Denizli Vadili Tatlýsu Gaziköy Çanakale Karþýyaka Dipkarpaz Girne H.E Ortaköy Mehmetçik Çayönü Zümrütköy TOPLU SONUÇLAR K-Pet Süper Lig'de Cihangir - Maðusa T.G.: K.Kaymaklý - Mormenekþe: B.Baðcýl - Yalova: Lefke - Çetinkaya: Y. Boðaziçi - Gençlik Gücü: Yenicami - Hamitköy: Serdarlý - Doðan T.B.: K-Pet 1'inci Lig'de Binatlý - Deðirmenlik: Ozanköy - Gönyeli: Düzkaya - Dumlupýnar: Türk Ocaðý L. - L.Gençler B.: Türkmenköy - Akýncýlar: Lapta - Baf Ü.Y.: Esentepe - Göçmenköy: K-Pet 2'nci Lig'de Tatlýsu - Vadili: Karþýyaka - Denizli: Zümrütköy - Girne H.E.: Mehmetçik - Geçitkale: Gaziköy - Dipkarpaz: Çanakkale - Görneç: Ortaköy - Çayönü: Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grubu'nda Aydoðan - Ýncirli: Alayköy - Pile: Turunçlu - Paþaköy: Yeniþehir - Dörtyol: Maraþ - Haspolat: Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grubu'nda Daðyolu - Aðýrdað Boðaz: A.Yeþilova - Doðancý: Gayretköy - Þirinevler: Pýnarbaþý - Yýlmazköy: Gaziveren - Aydýnköy:

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken

Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Dr. Murat Köylü (*) Kýbrýs Adasý stratejik konumu nedeniyle, binlerce yýl Akdeniz`in en ö- nemli cazibe ve bölge güçlerinin mücadele merkezinin odaðýnda olmuþtur. Baþlangýçta

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 ORTAÖĞRETİM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 YAZARLAR Yasemin OKUR Akın SEVER Ertan AYDIN Hakan KIZILTAN Mehmet AKSOY Mehmet ÖZTÜRK DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI......:

Detaylı