Yeni Y lda Birlikte Umut ve Mutluluk çinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Y lda Birlikte Umut ve Mutluluk çinde"

Transkript

1 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 1 OCAK SAYI: 2014 / 01 F YATI: 4 TL Türkiye, lk karaci er naklinin 25 inci y l n dünyan n ünlü uzmanlar ile kutlad Sh:5 Cengiz Özak nc : 380 dilin konufluldu u Amerika da ortak ve resmi tek dil var Sh:13 Ali Serdar Bolat: "Atatürkçe Alfabe"nin Bilimsel Üstünlü ü Sh:34 S tk Ayd nel: Kuvayi Milliye nin Sessiz Kahramanlar Sh:19 Yeni Y lda Birlikte Umut ve Mutluluk çinde

2 Bir zamanlar n stanbul u ve az nl klar, Ermeni meselesi ve K pçak kültürü, Puflkin ve ünlü Rus flairlerden, Naz m Hikmet ile Necip Faz l a uzanan, hareketli, ak c bir dönem roman... Haydarpafla dan kalkan Do u Ekspresi nin iki yolcusu Hayat n sillesini yemifl ve engebeli yokufllarda yürümek zorunda kalm fl, y llar sonra Erzurum daki köyüne dönen Recep Anna Karenina tutkunu, genç ve gizemli Kara K z Geriye dönüfllerle ilerleyen roman, Recep in yan ndan hiç ay rmad, ana yadigâr bir semaverin y llar içindeki öyküsü etraf nda flekilleniyor. BÜTÜN K TAPÇILARDA

3 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 OCAK Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni Mete Akyol Görsel Yönetmen ve Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Turgut Keskin Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Gülçin Orkut Akyol Teknik Yap m Yönetmeni: Faruk Güney Yay n Dan flman : Yaflar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma Ataman Düzeltme Sorumlusu: Nükhet Aliciko lu Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, Ankara adresindeki Aküm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k Ajans Sanayi ve Ticaret A. fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, Ankara adresindeki tesislerinde bas lm flt r. Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (An sal Baflkan) Prof. Dr. Ahmet Mumcu Prof. Dr. Solmaz Do anca Prof. Dr. Sevil Öksüz Prof. Dr. Ender Varinlio lu, Prof. Dr. Okay Eroskay Prof. Dr. Fuat Çelebio lu, Prof. Dr. Sedefhan O uz, Prof. Dr. Levent Peflkircio lu, Gürbüz Atabek, Necmi Tanyolaç, Mete Tizer, Kaya Karan, Alaettin Giray, Ayhan Erten, lhan Banguo lu, Ahmet Aydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel Aksoy, Pelin Hazar Aliabbasi, Sabriye Afl r, Dr. Sıtkı Aydınel, Nuray Bartoschek, Sadi Bülbül, Haluk Cans n, Y lmaz Da deviren, Haluk Erdemol, Sema Erdo an, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, lyas Halil, Mümtaz dil, Muzaffer zgü, Sinan Meydan, Mehmet Muhsino lu, Filiz Lelo lu Oskay, Cengiz Önal, Sebahat Önen, Cengiz Özak nc, Saniye Özden, Tekin Özertem, Bekir Özgen, Nergis Öztürk, Yaflar Öztürk, Sezin San, R fat Serdaro lu, Mete Tizer, zlen fien Toker, zmir Tolga, Suat Türker, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeo lu, Mustafa Y ld z Yönetim Merkezi: 10. Sokak No: 45, Bahçelievler, Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) letiflim Adresi: Sedef Cad Ada, 1. Parsel, A Blok, Kat: 3, Da: 16, Ataflehir, stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Da t m: Yaysat Bas m Tarihi: 24 / 12 /

4 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 2000 YIL:17 SAYI: Bir Mesle in lk Ö retisi Mete Akyol 5Türkiye de Karaci er Naklinin 25. Y ldönümü Kongresi B.D. Yaz flleri 9 Nar-Tugan fienli i Arif Vidinli 13 Amerika Birleflik Devletleri nde Tek Ortak Dil ngilizce Cengiz Özak nc 19 Kuvâ-yi Milliye Döneminde Unutulan Kahramanlar Dr. S tk Ayd nel 23 Hakimiyeti Milliye Yaz lar 25 Atatürk ün Kiflili i Cengiz Önal 30 Nelson Mandela, Fani Madida ve Yüce Atatürk Metin Gören 34 Qwx Harfleri ve Atatürk Alfabesinin Eflsizli i Ali Serdar Bolat 39 Atatürk ün Fabrikalar Sinan Meydan 45 Ahmet Vefik Pafla Konur Ertop 51 stanbul fiehir Tiyatrosu 100 Yafl nda Tekin Özertem 56 Annesi, Sokullu nun Sadrazam Olaca n Rüyas nda Görmüfltü Gürbüz Evren 61 Bir Mandalina Hikayesi Can Pulak Ç NDEK LER 63 Odysseus un Truva dan Dönüflü ve Odysseia Haluk Erdemol 67 Giuseppe Verdi Mete Tizer 69 Yaln z Adam Yahya Aksoy 73 Viola Organista Sabriye Afl r 77 Yaprak Dökümü Orhan Velidedeo lu 81 Kral Ç plak Nuray Bartoschek 85 Seyirci Koltu u Meral A abey Ak nc 88 Direnmenin Gücü Nergis Öztürk 91 Te men G yas ve Sahra Pilleri Musafa Tokyay 95 Simon Bolivar Mümtaz dil 101 stanbul un Trafik Sorunu Suat Ayt n 106 Kim Kimdi? Sabriye Afl r 111 Neler Olmuyor ki Dünyada Sezin San 118 Pompei zlen fien Toker 123 Guguk Kuflu Muzaffer zgü 127 Rekabetin En Güzeli Yücel Aksoy 129 Hay rs z Bekir Özgen 135 Bir Kar Masal Mehmet Ünver 140 Ömür Diye Giydi imiz Mehmet Uhri 145 Hababam S n f n n Ö rencileri Sema Erdogan 50 F rçalayarak 72 lk Dersimiz Türkçe 76 Bilginizi Denetleyin 116 Ufak Tefek Bilgiler 151 Çözümler 152 Yar n n Büyükleri 154 Bulmaca 156 Satranç 158 Ay n Kitaplar 160 Bir Fotograf Bin Sözcük 2

5 Bir Mesle in lk Ö retisi Türkiye, Orta Do u ve Kuzey Afrika y kapsayan önemli büyüklükteki bir co rafyada ilk karaci er naklini, 8 Aral k 1988 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Haberal gerçeklefltirmifltir. Kendinden baflar lar beklenen bir t p insan aç s ndan s radan bir görev alçakgönüllü- üyle tan mlanabilecek bu olay, hasta aç s ndan yaflamsal de erde bir cankurtaran, t p bilimi aç s ndan önemli bir aflamayd. Türkiye Organ Nakli Derne i, bu önemli olay n 25 inci y ldönümü nedeniyle geçen ay Ankara da uluslararas düzeyde bilimsel bir kongre düzenledi. Dünya Organ Nakli Derne i nin flimdiki baflkan ve önceki baflkanlar yan s ra, dünyaca ünlü organ nakli cerrahlar n n kat ld klar Geçmifli, Bugünü ve Gelece iyle Karaci er Nakli konulu uluslararas bu kongreye 21 ülkeden 62 uzman ayr ca, bildirileriyle bilimsel katk da bulundular. Her biri dünyan n çeflitli köflelerinden gelen uzmanlar, kürsüde bildirilerini aç klamadan önce, dörtbuçuk y l hiç haketmedikleri bir a rl kla çektikleri Özgür Mehmet özlemlerinin s n rs zl yla kollar n açt lar, dostlar ve meslektafllar Prof. Dr. Mehmet Haberal n boynuna sar larak hem özlemlerini giderdiler, hem sevgileriyle ve dostluklar yla, eskimeyen bir eski dosta yeniden kavuflmalar n n sevincini paylaflt lar, sonra da ona takdir ve hayranl klar n dillendirdiler. Bu sevgi seli karfl s nda Dost Mehmet in eli kolu dondu, bo az dü ümlendi, gözleri nemlendi. Binlerce sözcü e bedel bir teflekkür duygusunu, zorlukla da olsa, en az üç kez yineleyerek ve hecelerini tüm yüre iyle vurgulayarak Hepinize çok teflekkür ederim diyebildi, fakat yine de, dörtbuçuk y l n her dakikas nda onlar n herbiri için yüre inde biriktirdi i minnet ve flükran duygular n gönlünce boflaltamad. Yapabilece ime sizin inanama- 3

6 BD OCAK 2014 yaca n z, yapabildi ime benim inanamad m birfley yapt m kongrenin sonunda. Ben de söz ald m ve dünyan n en ünlü organ nakli cerrahlar na hitaben ben de bir konuflma yapt m: Yakamdaki kimlik kart mda Türkiye yazmas na karfl n içinizde en yabanc kifli benim diye bafllad m konuflmaya ve kendimi en k sa yoldan flöyle tan tt m: Ben bir t p adam de ilim dedim. Ve gerisi, çorap sökü ü gibi geldi: Bir t p adam, bir doktor de ilim ama sizin sat r sat r bildi iniz Hipokrat Yemini nin flu maddesini ben de biliyorum: Doktorluk mesle inizin tüm inceliklerini, t p ö rencilerine ve genç meslektafllar n za ö retmek, hepinizin baflta gelen görevleriniz aras ndad r. Yemininizin bu maddesini, son dörtbuçuk y l içinde büyük bir yetkinlikle uygulad n za gözlerimle ve yüre- imle tan k oldum. Yaln zca t p ö rencilerine ve yaln zca genç meslektafllar n za de il, ö rencilik y llar n da, genç doktor kimliklerini de uzun y llar n ötesinde b rakm fl meslektafllar - n za da ö rettiniz, mesle inizin inceliklerini. Sizin, Prof. Jeremy Chapman, Dünya Organ Nakli Derne i Baflkan oldu unuz y llarda tan d n z meslektafl n z ve dostunuz Prof. Mehmet Haberal a destek vermek için dünyan n öteki ucundaki Sydney den kalk p, Silivri ye gelmenizi unutam yorum 4 Sizin, Prof. Francis Delmonico, Dünya Organ Nakli Derne i Baflkan olman z n sorumlulu undan da önce, Mehmet benim dostumdur yürek ac n zla Amerika dan geldi iniz Silivri den, Üzüntü sözcü ü yetersiz kal r, yas tutuyorum diyerek ayr l - fl n z, gözlerimin önünden hiçbir zaman gitmeyecek Sizin, Prof. Nadey Hakim, sabah uça yla geldi iniz Londra ya kalkacak akflam uça na son dakikada yetiflmeden önce çerde Mehmet e aynen flöyle söyledim: D flarda senin yapaca n çok ifller var. Senin yerine burada ben yatsam, seni d flar ç karmazlar m? derken sesinizin titremesini hâlâ koruyorum kulaklar mda Bu davran fllar n zla siz, hepiniz, Türkiye deki üstelik kimbilir ne deneyimler sahibi meslektafllar n za, bir doktorun t p bilgisinden önce insanl k bilgisi ö renmesi gerekti ini, uygulamal olarak göstermifl oldunuz. Prof. Haberal dan dörtbuçuk y l boyunca esirgemedi iniz deste iniz nedeniyle oldu u kadar, mesle inizin bu çok önemli inceli ini bizim doktorlar m zdan esirgemedi iniz için de size çok teflekkür ederiz. Onlar beni alk fllarken, ben de içimden kendi kendime m r ldan yordum: Umar m ve dilerim onlar bu ö retinizden yararlanm fllard r, mesleklerinin bu çok önemli inceli ini geç de olsa, ö renebilmifllerdir

7 BD OCAK 2014 Türkiye'de Karaci er Naklinin 25'inci Y ldönümü Kongresi Ad Bilimseldi ama Özünde vefa dostluk, flükran bütünleflmesiydi. Prof. Dr. Mehmet Haberal, kongreye kat lan ABD li biliminsanlar ile ABD nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone yi tan flt rd ve birlikte fotograf çektirdiler Türkiye de ilk karaci er nakli yap l fl n n 25 inci y ldönümü nedeniyle geçen ay Ankara da düzenlenen Geçmifli, bugünü ve gelece iyle karaci er nakli konulu kongre, t pta ulafl lan en yeni bulgular n aç kland bir bilimsel kongre özelli inin ötesinde, dünyan n en üst düzeydeki biliminsanlar n n önce insanl k ilkelerini bir kez daha an msatt klar ve kan tlad klar bir ortam kimli iyle de Türk ve dünya t p tarihine geçti. Kongreye 21 ülkeden kat lan ve bireysel baflar lar yla, t p dünyas n n göklerinde 'yüksekten uçan birer kartal' konumundaki 62 biliminsan nın tek tek tümü bilimsel bildirisini aç klamak 5

8 BD OCAK 2014 Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kongrenin açılıfl na kat lan ABD nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone yi karfl l yor için kürsüye ç kt nda önce, insanl k sorumlulu u nu yerine getirdi, Seni yeniden aram zda ve mesle inin bafl nda görmek ne büyük bir mutluluktur, Mehmet diyerek hem kendi, hem meslektafllar n n duygular n aç klad. Yak n dostlar n n kendisine Mehmet diye hitap ettikleri evsahibi Prof. Dr. Mehmet Haberal ise üç gün süren kongrede bambaflka bir mutluluk yafl yor, Türkiye de ilk karaci er naklini yapt 8 Aral k 1988 tarihinin 25 inci y ldö- 6

9 nümünü kutlad bu uluslararas kongreyi dünyada ilk karaci er naklini yapan hocas Prof. Dr. Thomas E. Starzl n onuruna düzenleyerek, ad yla bütünleflen kendine özgü vefa duygusu nun yeni bir örne ini veriyordu. Prof. Haberal kongre salonunu dolduran meslektafllar na üstüste Hepinize çok teflekkür ederim, çok teflekkür ederim, çok teflekkür ederim derken onlara bu duygusunu gerçekte Kongreye kat ld klar için de il, dört buçuk y ll k zorunlu yaln zl nda kendisine, asla yaln z olmad - n duyumsatt klar için minnet ve flükran duygular n yüre iyle yineleyerek ve ses tonuyla vurgulayarak aç kl - yordu. Kimi Avustralya dan, kimi Güney kimi Kuzey Amerika dan, kimi Asya dan, Afrika dan, Avrupa dan kalk p, Silivri ye gelerek, kimi mektuplar, yeni y l mesajlar göndererek, kimi ülkesindeki üst düzey yöneticilerle Prof. Dr. Haberal kongrenin aç l fl konuflmas n yaparken görüflerek dostlar ve meslektafllar Prof. Haberal, dört buçuk y l yaln z b rakmayan dünyan n ünlü biliminsanlar, 25 inci Y ldönümü Kongresi ne kat l mlar yla yaln zca bilimsel üstünlüklerini sergilemekle kalmad lar, dört buçuk y l sonra özgürlü üne kavuflan bir meslektafllar n n mesle ine dönmesi mutlulu unu paylaflarak, insansal üstünlüklerini de bir kez daha kan tlad lar. Sa l k sorunu nedeniyle kongreye gelemeyen hocalar n hocas Prof. Dr. Thomas E. Starzl n, salonun iki Prof. Haberal meslektafllar na üst üste Hepinize çok teflekkür ederim derken onlara gerçekte Kongreye kat ld klar için de il, dört buçuk y ll k zorunlu yaln zl nda kendisine, asla yaln z olmad n duyumsatt klar için minnet ve flükran duygular n yüre iyle yineleyerek ve ses tonuyla vurgulayarak aç kl yordu. 7

10 BD OCAK 2014 yan ndaki dev ekrandan görüntülü yay nlanan ve eski ö rencisi Prof. Haberal a verdi i Aferin de erindeki bir diploma özellikli aç fl konuflmas, kendisini dinleyen öteki eski ö rencileri taraf ndan da içtenlikle alk flland. Özellikle Orta Do u ve Afrika dan gelen biliminsanlar, Prof. Thomas E. Starzl n konuflmas nda yer alan Türkiye ve bölge, Profesör Haberal n tarihi rolü sayesinde, organ naklinde baflar y erken yakalad için flansl - d r sözünü onaylarcas na, ülkelerinin Organ Nakli Derne i ad na Prof. Haberal a çeflitli ödüller verdiler. Prof. Haberal, ABD nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone yi kongreye kat lan Amerikal biliminsanlar yla tan flt rd. Geçmifli, Bugünü ve Gelece iyle Karaci er Nakli konulu kongrenin aç l fl na kat lan ABD nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone yi Prof. Haberal, kongreye kat lan Amerikal biliminsanlar yla tan flt rd. Büyükelçi Ricciardone nin, Gördü üm kadar yla siz biliminsanlar, birbirinizle politikac ve diplomatlardan daha iyi anlafl yorsunuz ve ayr ca birbirinizle çok yak n dostsunuz sözü Amerikal biliminsanlar aras nda kahkahalara neden oldu. 8 Organ nakli cerrah Roma Belediye Baflkan Prof. Dr. gnazio Marino kongrede konuflmas n yapmak üzere geldi i Türkiye de ancak ikibuçuk saat kalabildi. Eski bir organ nakli cerrah olan Roma Belediye Baflkan gnazio Marino nun ö le yeme i için Roma ya dönmek zorunda olmas nedeniyle, kongrede konuflmas n yapt ktan sonra sabah geldi i Ankara dan iki saat sonra ayr lmas da, kongrenin ilginç bir an s yd. Türkiye'de ve bölgede organ naklinin 25'inci y ldönümünü nedeniyle geçen ay Ankara'da düzenlenen uluslararas bilimsel kongre, d fl görünümü aç s ndan bir bilimsel kongre olmas na karfl n, özünde bir vefa, dayan flma, destek ve flükran, k saca, insansal bir "bütünleflme" idi. Bütün Dünya YAZI filer

11 BD OCAK 2014 Bir Türk Gelene i Nar-Tugan fienli i Türklerin tek tanr l dinlere girmesinden önceki inançlar na göre, yerin göbe i say lan yeryüzünün tam ortas nda bir akçam a ac bulunuyor. Bu a ac n tepesi de gökyüzünde oturan tanr Ülgen in saray na kadar uzuyor ve buna hayat a ac diyorlar. Bu a ac, motif olarak bugün bizim bütün hal, kilim ve ifllemelerimizde görebiliyoruz. Ülgen, Yazan: AR F V D NL insanlar n koruyucusu; sakall ve kaftan giymifl olarak saray nda oturuyor ve geceyi, gündüzü, günefli yönetiyor. Türklerde günefl çok önemli. nançlar - na göre, gecelerin k sal p gündüzlerin uzamaya bafllad 22 Aral k ta gece, gündüzle savafl yor. 9

12 BD OCAK 2014 Uzun ve çekiflmeli bir savafltan sonra da gün, geceyi yenerek zafer kazan - yor. Ve günefl eskisinden daha fazla yeryüzünü ayd nlatmaya bafll yor. Bu, güneflin yeniden do uflu; bir yeni do um olarak alg lan yor Türklerde. Bayram n ad Nardugan. Nar=günefl, tugan/dugan da do an anlam na geliyor. Astronomik olarak o günden itibaren geceler k salmaya, günler uzamaya bafll yor. flte bu güneflin zaferini ve yeniden do uflunu Türkler, büyük flenliklerle akçam a ac alt nda kutluyorlar. Günefli geri verdi diye iyilik tanr s Ülgen e dualar ediyorlar. Dualar tanr ya gitsin, diye a ac n alt na hediyeler koyuyorlar; dallar na bezler ve kurdeleler ba layarak o y l için dilekler diliyorlar. nanca göre, bu dileklerin mutlaka yerine gelece i söyleniyor. Bu bayram için evler temizleniyor ve güzel giysiler giyiliyor; a ac n etraf nda flark lar söylenip oyunlar oynan yor. Yafll lar ziyaret ediliyor, aileler bir araya gelerek birlikte yiyip içiyorlar. (Yedikleri, yafl ve kuru meyveler yan nda, özel bir yemek ve bir tür de flekerleme.) Bayram, aile ve dostlar bir araya gelerek kutlan rsa ömrün ço alaca na, u ur gelece ine inan - yorlar... Anlat lanlara göre, akçam a ac sadece Orta Asya da yetifliyor ve örne- in, Filistin de bu a aç bilinmiyor. O nedenle, bu olay n Türklerden Hristiyanlara geçti i; Hristiyanlar n, Hunlar n Avrupa ya gelifllerinden sonra Hayat a ac temal çini panolar 10

13 Hayat a ac desenli kilim onlardan görerek bu töreni ald klar belirtiliyor. Türkler Gök Tanr inanc n kabul ettikten sonra dahi, Nar-Tugan y l n en büyük bayram olarak kutlam fllard. Türklerin bu milli bayram, daha sonra Bat kültürüne geçti ve daha sonra da Hristiyanlaflt. Çünkü bu kutlaman n sa n n do umuyla ise hiçbir ilgisi yok. Do um, güneflin yeniden do uflunu temsil ediyor; ve Hz. sa n n do um tarihinin 6 Ocak oldu u sa evrenin nuru, günefli olarak alg lan yor ve bu kutlama pagan halklardan al n p sa n n do umu olarak 24 Aral k a al n yor ve buna da Noel Bayram deniyor BD OCAK 2014 iddia ediliyor. Kaynaklara göre, sa evrenin nuru, günefli olarak alg lan yor ve bu kutlama pagan halklardan al n p sa ya yak flt r l yor. mparator Konstantin ( ) znik te toplanan konsülde, 22 Aral k ta güneflin do umu için yap lan bu pagan bayram, sa n n do umu olarak 24 Aral k a al n yor ve buna da Noel Bayram deniyor. (Bat kilisesi yani Katolikler ise, bunu 25 Aral k ta kutluyorlar.) Çam süsleme ise yine, ilk olarak 1605 te Almanya da görülüyor ve oradan Fransa ya ve di er Hristiyan ülkelere geçiyor. Di er yandan, Nar-Tugan bayram nda Türklerin Ülgen i bekledikleri ve geyi e binmifl Ülgen in evin bacas ndan içeri girerek çam a ac na hediyeler b rakaca na inand klar da günümüze ulaflan bilgiler aras nda yer al - yor. Bu yönüyle asl nda Avrupa n n Noel Baba s, Ülgen in de iflik bir versiyonu olarak görülüyor. Bu figürün, uzun kaftan, aya ndaki çizmeleri, bafl ndaki börkü ve k yafetleri de, bu kan y güçlendiriyor. Çünkü o y llarda etekli elbise ve sandalet giyen Avrupal lar n, bu giysilerle ilgisini bulabilmek mümkün de il. Ayr ca, at ehlilefltirip en uygun binici k yafet olarak pantolonu Bat ya arma an ettiklerini an msamak gerekir. Denilebilir ki, Bat Nar-Tugan bayram n sa yla, Ülgen i de Noel Baba ile özdefllefltirerek kendine bir Noel Bayram ç kar yor. Yani Bat, en büyük bayram n Türklerden ediniyor. Kaynaklar: *Muazzez lmiye Ç * Prof. Dr. Erhan Ar kl 11

14 Ey Türk gençli i! Birinci görevin, Türk ba ms zl n, Türk Cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmakt r.(...) Zorla ve aldatmacayla sevgili vatan n bütün kaleleri zaptedilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve ülkenin her köflesi fiili olarak ele geçirilmifl olabilir. Bütün bu koflullardan daha ac kl ve daha korkunç olmak üzere, ülkenin içinde iktidara sahip olanlar aymazl k ve sapk nl k ve hatta hainlik içinde bulunabilirler. (...) Ey Türk gelece inin evlad! flte, bu durum ve koflullar içinde bile görevin, Türk ba ms zl k ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un güç, damarlar ndaki soylu kanda mevcuttur! BÜTÜN K TAPÇILARDA

15 Otopsi Cengiz Özak nc 380 Ayr Anadilin Konufluldu u Amerika Birleflik Devletleri nde Tek Ortak ve Resmi Dil: NG L ZCE 1990 y l nüfus say m nda ABD yurttafllar na soruldu: Etnik rk, soy kökeniniz nedir? V erilen yan tlar ABD yurttafllar n n 500 dolay nda de iflik soy ve rklardan geldiklerini ortaya ç kard. (Belgelerini geçen ayki yaz mda yay mlad m.) Ayn say mda ABD yurttafllar na flu da sorulmufltu: Evinizde hangi dili konufluyorsunuz? Verilen yan tlar, ABD yurttafllar - n n, evlerinde ngilizce d fl nda 380 dolay nda ayr anadil konuflmakta olduklar n ortaya ç kard. ABD resmi raporlar nda hangi eyalette kaç de iflik anadil konufluldu- u da saptan yor nüfus say m na göre: 4,779,736 nüfuslu Alabama da 114 ayr dil; 710,231 nüfuslu Alaska da 109 ayr dil; 6,392,017 nüfuslu Arizona da 152 ayr dil; 2,915,918 nüfuslu Arkansas da 89 ayr dil; 37,253,956 nüfuslu California da 13

16 BD OCAK ABD nüfus say m nda evde konuflulan anadil sorusuna verilen yan tlar. (Sayfa1) 213 ayr dil; 5,029,196 nüfuslu Colorado da 128 ayr dil; 3,574,097 nüfuslu Connecticut da 107 ayr dil; 897,934 nüfuslu Delaware de 81 ayr 14 dil; 18,801,310 nüfuslu Florida da 162 ayr dil; 9,687,653 nüfuslu Georgia da 141 ayr dil; 1,360,301 nüfuslu Hawaii de 104 ayr dil; 1,567,582

17 nüfuslu Idaho da 107 ayr dil; 12,830,632 nüfuslu Illinois da 140 ayr dil; 6,483,802 nüfuslu Indiana da 114 ayr dil; 3,046,355 nüfuslu Iowa da 113 ayr dil; 2,853,118 nüfuslu Kansas da 111 ayr dil; 4,339,367 nüfuslu Kentucky de 109 ayr dil; 4,533,372 nüfuslu Louisiana da 99 ayr dil; 1,328,361 nüfuslu Maine da 86 ayr dil; 5,773,552 nüfuslu Maryland da 145 ayr dil; 6,547,629 nüfuslu Massachusetts de 142 ayr dil; 9,883,640 nüfuslu Michigan da 141 ayr dil; 5,303,925 nüfuslu Minnesota da 123 ayr dil; 2,967,297 nüfuslu Mississippi de 85 ayr dil; 5,988,927 BD OCAK 2014 nüfuslu Missouri de 133 ayr dil; 989,415 nüfuslu Montana da 80 ayr dil; 1,826,341 nüfuslu Nebraska da 106 ayr dil ayr dil; 2,700,551 nüfuslu Nevada da 114 ayr dil; 1,316,470 nüfuslu New Hampshire da 83 ayr dil; 8,791,894 nüfuslu New Jersey de 136 ayr dil; 2,059,179 nüfuslu New Mexico da 114 ayr dil; 19,378,102 nüfuslu New York ta 173 ayr dil; 9,535,483 nüfuslu North Carolina da 136 ayr dil; 672,591 nüfuslu North Dakota da 77 ayr dil; 11,536,504 nüfuslu Ohio da 128 ; 3,751,351 nüfuslu Oklahoma da 131 ayr dil; 3,831,074 nüfuslu Oregon da ve 2000 y llar nda ABD nüfus say m nda evde konuflulan anadil sorusuna verilen yan tlar n karfl laflt rmas. 15

18 BD OCAK 2014 ayr dil; 12,702,379 nüfuslu Pennsylvania da152 ayr dil; 1,052,567 nüfuslu Rhode Island ta 81 ayrı dil; 4,625,364 nüfuslu South Carolina da 105 ayr dil; 814,180 nüfuslu South Dakota da 79 ayr dil; 6,346,105 nüfuslu Tennessee de 117 ayr dil; 25,145,561 nüfuslu Texas da 170 ayr dil; 2,763,885 nüfuslu Utah da 123 ayr dil; 625,741 nüfuslu Vermont da 78 ayr dil; 8,001,024 nüfuslu Virginia da 135 ayr dil; 6,724,540 nüfuslu Washington da 166 ayr dil; 1,852,994 ABD de U.S.English vakf n n yay mlad Census American Community Survey raporu. 16 nüfuslu West Virginia da 84 ayr dil; 5,686,986 nüfuslu Wisconsin de 124 ayr dil; 563,626 nüfuslu Wyoming de 61 ayr dil ve 601,723 nüfuslu District of Columbia da 94 ayr dil konuflulmakta oldu u; yap lan say m sonucu resmen belirlenmifl bulunuyor y l say m nda, ABD nüfusunun yüzde 16,3 ünü oluflturan 50,500,000 (elli milyon beflyüz bin) kiflinin evlerinde anadil olarak Hispanic ( spanyolca) konufltuklar ; bunlar n ço unun 1960 lardan bafllayarak ve say s her y l katlanarak büyüyen göç dalgalar yla Meksika dan, Küba dan, vs. AB- D ye göçmen olarak geldikleri; k rk y l sonra 2050 y l na do ru ABD nüfusunun yüzde 30 unu oluflturacaklar ; bunlar n Amerikan yurttafll na girmifl olmalar na karfl n, ezici ço unlu unun Amerikan ulusuyla kaynaflmad klar ve ülkenin ortak dili ngilizce yi ö renmedikleri, konuflmad klar resmen saptanm fl durumda 2008 de ölen ABD li akademisyen Samuel P. Huntington, Foreign Policy dergisinin 2004 Mart say s nda yay mlanan Hispanic Challenge bafll kl yaz s ve ayn y l yay mlanan Biz Kimiz? (Who Are We?) adl kitab nda, Ame-

19 rikan ulusuyla kaynaflmayan yüzde 16,3 lük Hispanic nüfusun, bu ço alma h z yla 2050 y l na do ru ABD yi etnik bölünmeye sürükleyebilece ini; bunu önlemenin biricik yolunun ise, onlar n rüyalar n bile ngilizce görecekleri düzeyde ngilizce konuflmalar n sa lamak oldu unu savunuyordu. Bundan sonra Amerika - da pek çok köfle yazar 2050 öngörülerini yazmaya bafllad. Türk Huntington u diyebilece imiz kimi yerli Bat papa anlar da Huntington a ait olan ABD nin 2050 y l nda Hispanic ler taraf ndan parçalanaca kehaneti ni sanki kendi bulufllar ym fl gibi sunan yay nlar yapt lar. Çeflitli etnik kökenlerden gelen anadilleri farkl topluluklar n bir ulus oluflturabilmesinin, ortak bir dil kullanmalar na ba l oldu u, ABD nin yaflayarak ö rendi i bir gerçeklik. Huntington un de inmedi i bir gerçek de flu: ABD nin geçmiflinde, bugünün yüzde 16 l k Hispanic lerinden çok daha a r, 1890 larda ABD nüfusunun yüzde 53 ünü oluflturan Alman kökenli yurttafllar sorunu vard. O y llarda, sokaktaki her iki ABD yurttafl ndan biri Alman kökenliydi. Bunlar, ABD de bütün derslerin Almanca okutuldu u okullar aç yor, Almanca gazeteler, dergiler, kitaplar yay ml yor; Alman tiyatrolar, Alman kabareleri, Alman birahaneleri, Alman flirketleri BD OCAK 2014 ABD nin anadili spanyolca olan Hispanic nüfusunun artmas sonucu 2050 ye do ru parçalanabilece i öngörüsünde bulunan Samuel P. Huntington, 2004 y l nda Dünya Ekonomik Forumu nda. aç yor; ve caddeleri, sokaklar Almanca iflyeri tabelalar yla donat lan Amerika, h zla Almanlafl yordu. Dahas, 1890 larda ABD nüfusunun ço unlu- unu oluflturan bu Alman kökenliler d fl politikay bile etkiliyor, ABD ye Almanya n n düflman na düflman, dostuna dost bir politika izlemesini dayat yorlard. Ancak, bu durum 1890 lar n ikinci yar s nda de iflecek ve ABD nüfusunun ço unlu unu oluflturan Alman kökenliler, 1896 da ABD deki Alman kanaat önderlerinin önerisiyle, ABD nin ortak dili olan ngilizce yi ö renip günlük yaflamlar nda kullanarak Amerikan ulusunun ayr cal ks z yurttafllar olmaya yöneleceklerdi. Bu yöneliflten yüz y l sonra yap lan ABD nüfus say mlar nda, etnik kökenini Alman olarak tan mlayan ABD yurttafllar n n say s tüm nüfusa oranla yüzde 25 lere 17

20 BD OCAK 2014 ABD Senatosu na sunulan ngilizce Dil Birli i Yasa Tasar s. 18 gerilemifl, ngilizce bilmeyen Alman kökenli Amerikal say s ise yok denecek ölçüde azalm flt larda ABD nüfusunun ço unlu unu oluflturan Alman kökenlileri ortak dil ngilizce ile Amerikanlaflt ran ABD nin, bugünün %16 l k Hispanic lerini ayn yöntemlerle Amerikan ulus potas nda kaynaflt rmas olanaks z de il Nitekim, Tek Dil ngilizce Ak m (English-Only Movement) ngilizce nin ABD de hem tek ortak dil ve hem de tek resmi dil olarak benimsenmesi için çal flmakta lar Türkiyesi nde Vatandafl Türkçe Konufl kampanyalar na benzer kampanyalar; bugün ABD de ulusal dil ngilizce için yürütülüyor y l nda Kongre ye sunulan ngilizce Dil Birli i Yasa Tasar s (English Language Unity Act) yasalaflma yolunda çeflitli aflamalardan geçerek, 5 Mart 2013 günü ABD Senatosu na, 6 Mart 2013 günü Temsilciler Meclisi ne sunuldu. Yasa tasar - s, ABD de resmi dil ngilizce dir maddesiyle bafll - yor. Tasar ya göre, tüm AB- D yurttafllar Ba ms zl k Bildirgesi nin özgün ngilizce metnini, ABD Anayasas n ve yasalar n okuyup anlayacak ölçüde ngilizce bilecekler; bu düzeyde ngilizce bilmeyen göçmenler, ABD yurttafll na al nmayacak; devlet dairelerindeki bütün ifllemler ngilizce olacak; yurttafllar özel yaflamlar nda ise diledikleri dili kullanabilecekler Evet, ABD de Mart 2013 itibariyle son durum bu. Peki, Türkiye de son durum ne? ABD de Tek Resmi Dil: ngilizcedir, Vatandafl ngilizce Konufl! demek, Demokratik Cumhuriyetçiliktir; buna karfl l k Türkiye de Tek Resmi Dil Türkçedir, Vatandafl Türkçe Konufl! derseniz, birileri sizi an nda Irkç Faflist olarak damgalayacakt r. ABD ve di er Bat ülkelerinde Demokratik say lan n, Türkiye de Irkç Faflizm say lmas ; Bat da Anarfli olarak tan mlanacak türden görüfl ve uygulamalar n, Türkiye de Demokrasi olarak yutturulmas ; bence, ülkemizin tüm sorunlar ndan çok daha önemli bir sorundur.

21 Y lmadan Yorulmadan Dr. S tk Ayd nel KUVÂ-Y M LL YE DÖNEM NDE UNUTULAN KAHRAMANLAR Cumhurbaflkanl Arflivinden buldu umuz on bir belgede flunlar yaz lmaktad r: Mütareke mevad n n (Mondros) düflmanlar taraf ndan tatbikine baflland ilk günden I. nönü Muharebesine tekaddüm eden zamana kadar, Rumeli ve Anadolu da muhtelif cephelerde vücud bulan -merkez m nt kas ndaki Merkez ordusu teflkilat hariç- Kuvâ-yi Milliye teflkilat ile bu meyanda k taat- askeriye taraf ndan al nan tertibat ve teflkilat sureti umumiyede bundan ibarettir. Vesaik olmad ndan bu cephelerin o zamanki kuvvetleri tespit edilememifltir. Bu ifadeden sonra bu belgelerde Güney de, Bat da, Trakya da kurulan bütün cepheler, bunlara komuta edenler, bafllang ç ve bitifl 19

22 BD OCAK tarihleri ve kuvvetleri ile karfl lar ndaki Yunan kuvvetlerinin miktarlar belirtilmifltir. Önce bu belgelerin teyide ihtiyaç duyulmayacak kadar sa lam oldu unu ifade etmeliyiz. Sonra da bu belgelerin yorumuna geçebiliriz: Bu belgeler Kurtulufl Savafl - m z n iki safhaya ayr ld n aç kça göstermektedir. Gotik harfleriyle ifade edilen belgelerde Kuvâ-yi Milliye Teflkilat terimi geçmekte ve ad geçen savafl n birinci dönemi olan Kuvâ-yi Milliye dönemini ifade etmektedir. Bu döneme ait belgeler olmad için kurulan cephelerin mevcutlar tespit edilememifltir denmektedir. Gerçekten de bu oluflumlara kat lan milis kuvvetleri gönüllülerden oluflmakta ve her gün yeni katk larla mevcutlar de iflmektedir. Düflmanlar taraf ndan iflgal edilen bölgelerde, Türklerin tarih sahnesine ç k fllar ndan beri geleneksel olarak yurtlar n n iflgaller karfl s nda gösterdikleri direnifl ruhu ve gösterdikleri kahramanl k bu durumda da flahlanm flt r ve Kurtulufl Savafl m z n kazan lmas na öncülük etmifllerdir. Bu güne kadar Kuvâ-yi Milliye ruhu sözü s k s k gündeme gelmifl ancak yavafl yavafl bu ruhun kaybolmakta oldu u gözlenmifltir. Oysa bu ruh Türk ün öz varl na ve geleneklerine uydu u için devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu belgelerden sonraki belgelerde bütün cephelerde düzenli ordu ile yap lan muharebelere ait detaylar belirtilmifltir. Bu safhaya da düzenli ordu safhas diyebiliriz. fiimdi de as l konumuza Kuvâyi Milliye Döneminde Unutulan Kahramanlar a dönebiliriz. Hiç flüphe yok ki bu kahramanlar birkaç kifliden ibaret de ildir. simleri bilinenler d fl nda da simsiz Kahramanlar daha da çoktur. simleri bilinenleri de bu yaz - da saymak ve her birinin özgeçmifllerini ve yapt klar n da belirtmek kitaplar doldurur. Nitekim yaz lm flt r da. zmir Tepeköylü Esad Hoca-1921 (Mehmet Esad leri)

23 Buna bir örnek: Ayd n n Yunanlar taraf ndan 2000 kifliye yak n bir kuvvetle iflgalinden sonra Ayd n n güneyindeki Balta köylülerin tümüyle Yunanlara karfl muharebe etmeye kalk flmalar ve bu muharebe devam ederken köyün kad nlar n n da erkeklere su ve ayran tafl malar tarihimizin alt n sayfalar ndan birini teflkil etmektedir. Bu ismi bilinmeyen kahramanlara bir örnektir. Mehmet Esad Bey Kurtulufl Savafl nda Ayd n Cephesinde önemli yararlar göstermifl, I ve II. Dönem TBMM de milletvekilli i yapm fl bir din ve siyaset adam d r. MEHMET ESAD BEY smi bilinenlerden biri de Mehmed Esad leri dir. Mehmet Esad Bey 1882 de Gümülcine de do mufltur. Babas Müderris Mehmet Hilmi Efendidir. lk, orta ve yüksek ö renimini do um yerinde yapm flt r. Medresede müderrislik ve dadi Mektebinde ö retmenlik görevlerinde bulunmufltur. Mehmet Esad Bey Kurtulufl Savafl nda Ayd n Cephesinde önemli yararlar göstermifl, I ve II. Dönem TBM- M de milletvekilli i yapm fl bir din ve siyaset adam d r. Balkan Savafl nda BD OCAK 2014 Gümülcine nin iflgali üzerine stanbul a göç etmifl burada Bat Trakya Derne i ni kurmufltur te kurulan Bat Trakya Türk Cumhuriyeti için baflar l çal flmalar yapm fl; ancak Bat Trakya Osmanl Devleti taraf ndan feda edilince memleketine dönmeyerek bir müderrisli e tayinini istemifltir. Mehmet Esad Bey in talebi uygun görülerek Ayd n Sultaniyesi ne atanm flt r. Müderrislik görevini I. Dünya Savafl süresince devam ettirmifltir. zmir de Yunan iflgalinin bafllamas üzerine (15 May s 1919) gençlerden toplad gönüllüler ve zeybekler ile Ayd n-köflk cephesinde Kuvâ-yi Milliye ye kat lm flt r. 16 Nisan 1920 tarihli Ankara Fetvas n Çine de Milli Ordu Müftüsü Esad ismiyle imzalam flt r. TBMM I. Dönemi için 10 Ekim 1920 de yap lan seçimlerde Ayd n milletvekili olarak meclise girmifltir. Mecliste fieriye Evkaf, rflad ve Milli E itim Komisyonlar nda çal flm flt r. 26 Ocak 1922 de ordu geri hizmetlerine yard m için yurdun çeflitli yerlerine gönderilen milletvekilleri aras nda Ayd n bölgesinde görev yapm fl, ordunun çeflitli ihtiyaçlar n n giderilmesinde yararl olmufltur. TBMM nin II. Döneminde Mu la milletvekili seçilmifltir. Lozan Antlaflmas n n TBMM de görüflülmesi s ras nda en çarp c elefltirileri yapm fl, anlaflman n oylanmas s ras nda 13 milletvekiliyle birlikte k rm z oy kullanm flt r. II. Dönem milletvekilli i sona erince zmir in Torbal ilçesine yerleflmifltir. 21

NG L ZCE. 380 Ayr Anadilin Konufluldu u Amerika Birleflik Devletleri nde Tek Ortak ve Resmi Dil:

NG L ZCE. 380 Ayr Anadilin Konufluldu u Amerika Birleflik Devletleri nde Tek Ortak ve Resmi Dil: Otopsi Cengiz Özak nc 380 Ayr Anadilin Konufluldu u Amerika Birleflik Devletleri nde Tek Ortak ve Resmi Dil: NG L ZCE 1990 y l nüfus say m nda ABD yurttafllar na soruldu: Etnik rk, soy kökeniniz nedir?

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

ATATÜRK ÜN FABR KALARI

ATATÜRK ÜN FABR KALARI Sakl Tarih Sinan Meydan ATATÜRK ÜN FABR KALARI 1923-1938 aras nda kurulan binlerce fabrikan n öyküsü Geçen ay bafllad m z; geri kalm fl Osmanl Devleti sanayisinin geliflmifl Bat ülkeleri ile iliflkisinin

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

sar lmak için tek kol da yeterlidir!

sar lmak için tek kol da yeterlidir! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Yaflama sar lmak için tek kol da yeterlidir! azalar bir çok engelli için hayatlar n n dönüm noktas d r. Kemal Özdemir geçirdi i kazay de il, onun izlerini silmeye bafllad an yaflam

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

"Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t

Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu Yalan na Yan t Sakl Tarih Sinan Meydan "Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t A Atatürk ün kurdu u 1 ba ms z Türkiye Cumhuriyeti nin yerine kurulmas planlan Yeni Osmanl ya uygun yeni bir tarih kurgulamakla

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Cumhuriyet in E itim Mucizesi

Cumhuriyet in E itim Mucizesi Sakl Tarih Sinan Meydan Cumhuriyet in, yokluk ve yoksulluk günlerinde yarat lan baflar öyküsü Cumhuriyet in E itim Mucizesi 3 Mart 1924 te ç kar lan 430 say l E itim Ö retim Birli i (Tevhid-i Tedrisat)

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Atatürk ün Yurt Gezileri

Atatürk ün Yurt Gezileri Sakl Tarih Sinan Meydan Atatürk ü Anlama Yöntemlerinden Biri Atatürk ün Yurt Gezileri Atatürk ü anlamak hem zor hem kolayd r. Zordur, çünkü Atatürk bir dahidir ve dâhilerin kendilerine özgü bir düflünce

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu.

Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu. Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu. Yazan: METE AKYOL 12 Haziran 2011 gecesi, partilileri, partisizleriyle, iktidar yanl lar, iktidar karfl tlar yla, fiunlar bir

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı