Bir kitabýn düþündürdükleri. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi. Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir kitabýn düþündürdükleri. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi. Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor"

Transkript

1 Nevþehir de Haþere ile mücadele Nevþehir de halk arasýnda mucuk veya üvez olarak da bilinen Simulium spp ile etkin mücadele için çalýþmalara baþlandý. Bu amaçla Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu nun baþkanlýðýnda bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantý, Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Ýl Tarým Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Ürgüp, Gülþehir ve Avanos Kaymakamlýðý, Ürgüp, Avanos, Gülþehir, Göreme, Özkonak Belediye Baþkanlarý ile Deniz Temizlik Haþere Zirai Mücadele Ltd. Þti temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý. Toplantýda, Nevþehir sýnýrlarý içerisinde Kýzýlýrmak ýn geçtiði Avanos ve Gülþehir ilçeleri ile bu ilçelere baðlý köy ve kasalarda yoðun þekilde görülen ve halk arasýnda Mucuk veya Üvez diye bilinen, toplu yerleþim yerleri ve kýrsal kesimlerde, tarlalarda çalýþan insanlarý rahatsýz eden, açýk alanlarda oturmayý engelleyen Sayýn Carter, Yalçýn Yusufoðlu Bir kitabýn düþündürdükleri Bu mektubun tarihi olan 12 Eylül tabii ki, sizin için özel bir anlam taþýmaz, ama ayný ay ve gün halkýmýn tarihinde bir baský, gözyaþý, iþkence ve cezaevi dönemini temsil eder. Baþkent Washington da 11 Eylül 1980 akþamýnýn ileri saatleriydi, o saatler Türkiye de 12 Eylül sabahýna denk düþüyordu, siz eþiniz Rosalynn Carter la birlikte operadaydýnýz, bir Beyaz Saray görevlisi locanýza geldi ve Sizin çocuklar iþi baþardýlar, efendim dedi. Verdiði haberden dolayý görevliye teþekkür ettiniz, ama Hangi çocuklar, neyi baþardýlar, kastettiðin ne? diye sormadýnýz. Belli ki, gelen bilginin neye dair olduðunu biliyordunuz, o gece olup biteceklerden haberdardýnýz. Bu haber ABD de yayýnlanan bazý gazetelerde yer aldý. Sizin çocuklar Türk generalleriydi, Genel Kurmay Baþkaný Kenan Evren in baþýný çektiði Kara, Deniz, Hava ve Jandarma komutanlarýndan oluþan anayasa dýþý bir yönetici konseydi. >5 DE Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor Fýndýkta alým fiyatýný düþük tutan Hükümet, þimdi de Trakya Birlik eliyle ayçiçeðinde de benzer bir politika izlemeye baþladý. Trakya Birlik geçtiðimiz günlerde kilo baþýna ayçiçeði avans alým fiyatýný 0.5 YTL, yani 50 kuruþ olarak açýkladý. Geçen yýl avans fiyatý 46.5 kuruþ idi. Buna göre artýþ 3.5 kuruþ, artýþ oraný ise yüzde 7 oldu. >7 DE Alternatif ürün desteklemeleri baþlýyor simulium spp ile mücadele yöntemleri belirlendi. Nevþehir Tarým Ýl Müdürlüðü yapmýþ olduðu açýklamada aylternatif ürün desteklemelerinin baþladýðýný bildirdi. Konuyla ilgili olarak yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: Patates Siðili Hastalýðý görülen alanlara Alternatif Ürün Desteklemeleri tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan no lu Teblið ile yürürlüðe girmiþtir. Ahmet Ateþ (2) 2. AD VE ADLANDIRMA ÜZERÝNE Nevþehir tarým Ýl müdürlügü sonbahar dönemi Þap Aþýlama dönemini baþlattý. Þap Aþýlama kampanyasýný 1 Eylülde baþlattýðýný açýklayan Nevþehir Tarým Müdürlüðü kampanyanýn 31 Ekim tarihine kadar sürüceðini açýkladý. Aþýlamayla ilgili olarak Tarým Ýl Müdürlüðü þu bilgilere yer verdi: Nevþehir de sonbahar Þap Aþýlama Kampanyasýna 01 Eylül 2006 tarihinde baþlamýþ olup 31 Ekim 2006 tarihinde sona erecektir. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi >7 DE >6 DA Daha sonra da A. Caferoðlu Ýstanbul 1958-, T. Tekin Indiana University 1968-in çalýþmalarý Türkçe ve Ýngilizce olarak Orhun yazýtlarýndan bahsetmek tedir. Gürcistan/Ahýska doðumlu Muharrem Ergin yazýtlarýn tercümesini H.N. Orkun dan sonra 1970 yýlýnda Orhun Abideleri ismiyle yaptý. Sonraki çalýþmalar bahsi geçmiþ çalýþmalarýn kaynaklýk ettiði Þap aþýlamalarý baþladý >3 DE >6 DA Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Özdemir Özok, ''12 Eylül müdahalesi, ülkenin yaþadýðý bugünkü olumsuzluklar sürecinin tek nedenidir'' dedi. Özok, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'de tüm kurum ve kavramlarý alt üst eden 12 Eylül müdahalesinin üzerinden 26 yýl geçtiðini anýmsattý. Özok, þunlarý kaydetti: ''1982 Anayasasý yanýnda 24 Ocak ekonomi ve mali kararlarýyla devlet yönetimini hedefinden saptýran 12 Eylül müdahalesi, ülkenin yaþadýðý bugünkü olumsuzluklar sürecinin tek nedenidir. çalýþmalardýr. Yazýtlarda yer yer okunamayan satýr ve sözcükler bulun maktadýr. Gerek çözümleyiciler Thomsen, Radloff...-, gerekse tercüme edenler Almanca, Ýngilizce, Türkçe...tercümeler- birçok cümlede farklý anlamlar ortaya koymaktadýr. (Bugün sayýlarý yüze vuran üniversiteleri mizde bu alanda çalýþmalar yapýlýyor duysa, neden yayýnlanmýyor? >4 DE Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete 8 aydýr 20 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (7.5 ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini (35 ytl ya da 70 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan ve gazetelerini alamayan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Çelebi: "Kadýnlar Sendikacý Olmak Ýstemiyor" Çelebi kadýnlarýn sendikacýlýk yapmak istemediklerini söylüyor. Buna da ailelerin engel olduðu kanýsýnda. Çelebi'nin toplantýdaki geleceðe dönük sözleriyse gençler üzerineydi. "Sýrada gençler için sendika kurma kararýmýz var. Gençler sendikasý kurulunca onlarýn da sorunlarý görünür olacak ve çözülecek" diye konuþtu. Toplantýda emekliler sendikasýndan ve gelecekte de gençler sendikasýndan söz ettiniz. Kadýnlar sendikasý ne zaman kurulacak? Sözünü ettiðim tüm alanlarda zaten kadýnlar da var. >8 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 12 Eylül devam ediyor hâlâ Sarý Patates (SarýYaaa) Patates yetiþtirilen topraklarýn kanser olmasýyla, bazý illerde patates üretimi yasaklandý. Yakýn illerde kamyon ve traktörlerle yapýlan patates satýþ iþi de sona erdi. Satýþ sýrasýnda yapýlan anonslar insaný çileden çýkarýr cinstendi. Patates anonslarý durdu da rahatladýk mý? Hayýr, þimdi de bakýn ne anonslarý yapýlýyor. Soðan, sebze, halý overlokçusu,dershane, öðrenci servisi anonslarý sonbahar boyunca ilimizde fütursuzca yapýlmaya devam edilecek. Hasta mý var, yaþlý mý var, öðrenciler ders mi çalýþacak?, diyen yok maalesef. Bunlar yetmiyormuþ gibi birde dakika baþý ilimizin her yerinden duyulabilen belediye hoparlörlerinden yapýlan ilanlar. Ortaköy e baðlý Devedamý Köyü nden yeni tanýþtýðýmýz bir genç aynen þunlarý söyledi: Hocam bizim köy camisinin hoparlöründen sürekli duyurular yapýlýr. Belediye anonslarý bizim köyün anonslarýný da geçti. Rahatsýz oluyoruz. Burasý köy mü, kent mi? Ne olur yazýn bunu, belki yetkililer duyar, dedi. Bu gence katýlmamak elde mi? Ýlimizde yayýn yapan en az 10 tane radyo kanalý, 2 tane televizyon kanalý, onlarca yerel gazete var. Ýlin bir çok caddesi reklam panolarýyla dolu. Belki kan arama anonslarý ve ölüm ilanlarý bir kez olmak üzere hoþ görülebilir ama; ölüm ilanlarý dahi bazý cenazelerde abartýlýyor. Þimdi düþünüyorum da metropol kentlerde insanlar istek ve arzularýný ya da duyurularýný bizim gibi mi yapýyorlar? Çaðdaþ bir kentte yaþamanýn kurallarýna mý uyuyorlar? Dört yýlda bir yapýlan genel ve yerel seçimlerde yapýlan sesli propagandalar bitince herkes derinden bir oh çekiyor. Sizce neden? Ýnanýn þu yazýyý yazarken dahi bir soðancý bir overlokçu bir servisçi geçti sokaktan. Dün gece saat 24 e kadar dinlediðimiz çirkin elektro müziði ve sokak düðünlerini ve de çadýr toplumu olduðumuzu bir çok yazýmda belirttim. Birde bu sene moda olan bir yöntem geliþti. Çalgýcý emekçiler olmadan, bilgisayar yardýmýyla kýna ve düðünlerde parçalar seçiliyor. Seçilen parçalar anfi ile son ayar ses açýlarak tüm sokak ve mahalle kirletiliyor. Ayný parçalar onlarca belki yüz kere insanlara dinletilerek ruh saðlýðýmýz bozuluyor. Yetkililer düðün sezonunda hafta sonlarýný kent dýþýnda geçiriyor da haberleri mi yok olanlar dan? Þimdi saðlýkçýsýndan güvenlikçisine ve de eðitimcisine tüm etkili ve yetkililere soruyorum? Ne olacak bu ses kirliliðinin sonu? Bir çoðunu ekmek parasý caným. Ne yapalým mý diyeceksiniz? Yine (muþ) gibi mi yapacaksýnýz? Yoksa ilimizin adýný her yýl baþarýyla temsil eden öðrencilerimizden, ya da yaþlýlarýmýzdan,hastalarýmýz ve çocuklarýmýz dan yana mý tavýr koyacaksýnýz? Þiddetle umut ediyor ve bekliyorum. Ýlimizde faaliyet gösteren genellikle öðrencilerin uðradýðý kafelerde canlý müzik yapmak ve kafe ruhsatý almak o kadar güç ki. Hemen hemen imkansýz. O kafelerden öyle ahým þahým insaný rahatsýz edici seslerde yükselmez dýþarýya. Her ne hikmetse kendilerine pastane ruhsatý verilir. Bayatta olsa pasta bulundurma zorunluluðu getirilir. Gençlerin canlý müzik yapma ve dinleme istekleri ise türlü bahanelerle geri çevrilir. Ne adýna? çevrenin rahatsýz edilmemesi adýna. Böyle mi kültür kenti olacaðýz? Böyle mi turizm kenti olacaðýz? Böyle mi üniversite kenti olacaðýz? Üniversite kurulsun diye uðraþanlarýnda mý haberi yok bu uygulamalardan? Gürültüsüz bir kent dileklerimle tüm öðrencilerin ve tüm eðitim camiasýnýn yeni eðitim - öðretim yýllarýný kutlar, saygýlar sunarým. Necla Dulkadiroðlu-Çilem Kaya Bugün 12 Eylül Karanlýðýn, iþkencenin, zulmün, gözaltýnda kayýplarýn, 'faili meçhul cinayetlerin, idamlarýn, kaçarken vurulanlarýn, kendini emniyetin üst kadarýndan atanlarýn, parçalanmýþ ailelerin, açlýðýn, sefaletin, gözaltýlarýn, tutuklanmalarýn, sürgünlerin hapis cezalarýnýn 26'ýncý yýldönümü. Sivil toplum örgütleri, Türk tarihinin en karanlýk dönemlerinden birinin simgesi olan 12 Eylül'ün sorumlularýnýn yargýlanmasýný, onlardan yaptýklarýnýn hesaplarýnýn tek tek sorulmasýný istiyor. Ankara 78'liler Derneði Baþkaný Ruþen Sümbüloðlu, "12 Eylül Anayasasý laðhvedilmeli, darbeci generallerden hesap sorulmalýdýr" dedi. Sümbüloðlu, 12 Eylül'ün yarattýðý büyük acýlarý dile getirirken þu bilgileri verdi: "O dönemde 650 bin kiþi gözaltýna alýndý. 1 milyon 683 bin kiþi fiþlendi. Toplam 210 bin dava açýldý ve toplam 230 bin kiþi yargýlandý. 7 bin kiþi hakkýnda idam istemiyle dava açýldý. 517 kiþiye idam cezasý verildi. 49 kiþi idam Yargýtay 8. Ceza Dairesi Onursal Baþkaný M. Naci Ünver, darbe günlerinde Mamak'ta 2. No'lu Sýkýyönetim Mahkemesi'nde hâkim olarak görev yaptý. Ünver, Mamak günlerini anlattý: "12 Eylül sabahý darbe haberini televizyonda haberlerde öðrendim. Yargýtay'a gittim, bir yargý kuruluþunun etrafý askerlerce sarýlmýþtý. Hukuk devleti adýna beni yaralayan bir durumdu bu. Böyle bir darbenin olacaðý bekleniyordu, çünkü ülke tam bir kaos içine sürüklenmiþti. 12 Eylül'ün gerekçesindeki haklýlýðý tartýþýlýr, ama uygulamasý çok farklý oldu. Totaliter bir rejimin acýmasýz uygulamalarýný gördük. Darbeden üç ay sonra 1981 Ocak ayýnda Mamak'ta görevlendirildim. Bu, istemediðim bir görevdi. Beni stresli günlerin beklediðini, bir gün darbecilerle aramýn bozulacaðýný kesin biliyordum, çünkü ben hukukun üstünlüðüne inanan biriyim. Buna karþýn her halükârda sýkýyönetim mahkemelerinin de bir hukuku olduðunu, mademki Türkiye'de edildi. 388 bin kiþinin pasaport almasý yasaklandý. 30 bin kiþi sýkýyönetim kararýyla iþten atýldý. 14 bin kiþi vatandaþlýktan çýkarýldý. 30 bin kiþi siyasi mülteci olarak baþka ülkelere sýðýndý. 171 kiþinin iþkence altýndayken öldüðü belgelerle kanýdandý. 43 kiþi gözaltýnda ya da cezaevinde intihar etti. 14 kiþi cezaevlerindeki uygulamalarý protesto etmek amacýyla düzenlenen açlýk grevlerinde öldü. 937 film yasaklandý. 23 bin 667 dernek kapatýldý. 3 bin 854 öðretmenin, 120 üniversite öðretim görevlisinin ve 47 hakimin iþine son verildi. 7 bin 233 devlet memuru sürgüne gönderildi. 400 basýn mensubu yargýlandý. Yargýlanan gazetecilere toplam 4 bin yýl hapis cezasý istendi. 'Bugünü anlamak için 12 EYLÜL'e bakmak lazým1 TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, 12 Eylül darbesinin ABD emperyalizminin çýkarlarý doðrultusunda yaþama geçirildiðini söyledi. Türkiye'nin bugün yaþanan ekonomik ve sosyal yaþamý anlamak için 12 Eylül öncesinin anlaþýlmasý gerektiðini belirten Soðancý, " 12 Eylül dýþa baðýmlýklýktan oluþan ekonomik krizin halkýn omzuna yýkýlmasý için gündeme gelmiþtir" dedi. 12 EYLÜL AÞILMADAN ÜLKE NORMALLEÞEMEZ Makina Mühendisleri Odasý (MMO) yürürlükteki yasalar uygulanýyor, bunu olaðanüstü bir olguya dönüþtürmenin bir anlamý olmadýðýný hem dile getirdim, hem de uygulamalarýmda savundum. Örneðin Sadun Aren'in mahkûmiyetine deðil beraatýna karar verdik. Yönetimle aramý bozan iþkenceci polislerin davalarý oldu. Benim bu davalardaki ödünsüz tutumum askerleri kýzdýrdý. Ýþkence davalarýnda etraftan gelen ricacýlar beraat ettirmemi istiyorlardý. Ben de kendilerine dosyadaki kanýtlar ne diyorsa ona göre karar vereceðimizi söylemiþtim. Birçok polis þefinin ve DAL grubundan birçok kiþinin davalarý karar aþamasýna geldiði sabah elime bir yazý tutuþturarak 'Yargýtay'daki görevinize iade edildiniz' dediler. Ýki yýl üç ay kaldým Mamak'ta. Benden sonraki yargýçlar iþkenceci polislere beraat kararý verdiler, ama Askeri Yargýtay bu kararý mahkûmiyet yönünde bozdu. Beni en çok etkileyen þey gözaltýndan gelen, tutuklama istemiyle sevk edilen kiþilerin iþkence görmüþ olmalarýydý. Emniyet'ten koltuk deðneði ve bacaðý alçýyla gelenler oldu, durumlarýný tutanaða geçiriyordum. Temel hak ve özgürlüklerin yaný sýra örgütlenme özgürlüðü, yargý baðýmsýzlýðý ve yargýç güvencesini aldý götürdü 12 Eylül Baþkaný Emin Koramaz da yaptýðý açýklamada, 12 Eylül hukuku aþýlmadýkça Türkiye'nin siyasal ve sosyal yaþamýnýn normalleþmesinin mümkün olmadýðýný belirtti. Koramaz, 12 Eylül darbesinin yol açtýðý ekonomik, sosyal ve siyasal tahribatlarýn Türkiyeyi'yi kötürümleþtirdiðini ifade ederek, cuntacýlarýn yargýlanmasýný istedi. "HALKIMIZ HÝÇ BÝR ZAMAN BÖYLE ZULÜM YAÞAMADI" Çevre Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ertuðrul Ünlütürk de, "Þili, Yunanistan, Arjantin örneklerinde olduðu gibi, darbeciler yaptýklarý kýyýmýn hesabýný halka vermelidir. Kendilerini kendi yazdýklarý Anayasa'nýn geçici 15'inci maddesinin arkasýna saklayan, bu madde ile kendilerini ömür boyu dokunulmazlýk saðlayan darbeci geteraller, baðýmsýz mahkemeler tarafýndan adilce yargýlanmalý ve yaptýklarýnýn hesabýný topulm vicdanýna vermelidir." dedi. "DEMOKRATÝKLEÞMENÝN YOLU, HESAPLAÞMAK GEÇÝYOR" Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu da, 12 Eylül'ün yýldönümü dolayýsýyla yaptýðý açkýlamada, "Demokratikleþmenin yolu 12 Eylül'le hesaplaþmaktan geçiyorsa, vakit kaybetmeden bunun meþru ve yasal yollarý açýlmalýdýr. " denildi. "TOPLUMSAL BARIÞA VURULMUÞ EN BÜYÜK DARBE" SHP Genel Sekreteri Ahmet Güryüz Ketenci ise, 12 Eylül Darbesi'nin izlerinin bugün hala hissedildiðini söyledi. Ketenci" 12 Eylül, Cumhuriyet tarihinde insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye, toplumsal barýþa vurulmuþ en büyük darbedir" dedi. 'Ýþkencecileri beraat ettirmem istendi' Anayasasý. 'Devlet her þeyi yapar, devlete karþý itirazý olan ezilir' anlayýþýný getirdi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts

3 Nevþehir de Haþere ile mücadele Nevþehir de halk arasýnda mucuk veya üvez olarak da bilinen Simulium spp ile etkin mücadele için çalýþmalara baþlandý. Bu amaçla Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu nun baþkanlýðýnda bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantý, Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Ýl Tarým Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Ürgüp, Gülþehir ve Avanos Kaymakamlýðý, Ürgüp, Avanos, Gülþehir, Göreme, Özkonak Belediye Baþkanlarý ile Deniz Temizlik Haþere Zirai Mücadele Ltd. Þti temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý. Toplantýda, Nevþehir sýnýrlarý içerisinde Kýzýlýrmak ýn geçtiði Avanos ve Gülþehir ilçeleri ile bu ilçelere baðlý köy ve kasalarda yoðun þekilde görülen ve halk arasýnda Mucuk veya Üvez diye bilinen, toplu yerleþim yerleri ve kýrsal kesimlerde, tarlalarda çalýþan insanlarý rahatsýz eden, açýk alanlarda oturmayý engelleyen simulium spp ile mücadele yöntemleri belirlendi. Toplantýda ayrýca söz konusu haþere ile etkin mücadele ve kontrol konusunda iþ ve iþlemleri yürütmek, 2007 yýlý ilkbaharýndan itibaren uygulanacak yöntemleri belirlemek ve takibini yapmak üzere komisyon kurulmasýna, gerektiðinde kurulacak bir alt komisyon tarafýndan konu hakkýnda proje hazýrlanarak projenin Saðlýk, Tarým, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlýklarýna gönderilerek gerekli olan ödenek ve teknik destek talebinde bulunulmasýna, yine komisyon tarafýndan Yamula barajýndan Kýzýlýrmak yataðýna býrakýlan suyun rejiminin iyi planlanmasý konusunda bir rapor hazýrlanarak raporun DSÝ 12. Bölge Müdürlüðü, DSÝ Genel Müdürlüðü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýna gönderilmesine karar verildi. Heyet Vali Hacýmustafaoðlu'nu ziyaret etti NEVÞEHÝR- Nevþehir in Ürgüp ilçesine baðlý Mustafapaþa beldesinde kuruluþ aþamasýnda bulunan Kapadokya Üniversitesi Mütevelli heyeti üyeleri Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu nu makamýnda ziyaret etti.nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in de hazýr bulunduðu ziyarette,üniversiteleþme konusunda yapýlan çalýþmalar dile getirildi. Aralarýnda ünlü yazar Alev Alatlý nýn da bir grup aydýnýn düþüncelerinin yaþama geçirilmesi ile Ýlke Eðitim ve Saðlýk Vakfý na baðlý olarak kuruluþ çalýþmalarýný sürdüren Kapadokya Üniversitesi ne baðlý olarak eðitime baþlayan Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Ýlke Eðitim Vakfý Baþkaný Murat Þengül ve ünlü yazar Alev Alatlý Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu nu makamýnda ziyaret ettiler. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in de hazýr bulunduðu ziyarette, Üniversiteleþme konusundaki çalýþmalara deðinen Alatlý ve Þengül,Kapadokya Üniversitesi baþvurusunun bu yýl baþýnda Yüksek Öðretim Kurulu Baþkanlýðý na resmen yapýlacaðýný belirttiler. Þengül ve Alatlý,Nevþehir de kuruluþ süreci içerisindeki bir devlet üniversitesinin de kurulmasýnýn oldukça yerinde bir çalýþma olacaðýna inandýklarýný belirterek,bu konuda üzerlerine düþeni yapmaya hazýr olduklarýný kaydettiler. Ziyarette konuþan Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu, yüksek öðretimin Nevþehir in her alanda geliþmesi ve kalkýnmasýnda ana temel taþlardan biri olacaðýný belirterek,gerek devlet ve gerekse Alev Alatlý de özel üniversite çalýþmalarýna her zaman destek olduklarýný vurguladý. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de Nevþehir li vatandaþlarýn en büyük özlemlerinden birinin de Üniversite kavuþmak olduðunu dile getirerek,belediye olarak bu konuda üzerlerine düþeni her zaman için yaptýklarýný,bundan sonraki süreçte de ayný kararlýlýk içerisinde yapmaya hazýr olduklarýný kaydetti. Þeker bir kýz çocuðu krem reklamýnda. Bir baþkasýnýn çantasýnda 'Tesettürlü Barbie...' Küçükler, ebeveynlerinin hayat tarzýnýn minik modelleri ve ideoloji savaþýnýn çocuk generalleri olarak sahneye sürülüyorlar Çocuklar arasý bir film yarýþmasý... Okula baþlama çaðýnda bir kýzýn filmi... Þeker mi þeker kýz, çok bilmiþ tavýrlarla, 4 yaþýndaki "dünyalar güzeli" kardeþiyle röportaj yapýyor: "- Yüzünün nemlenmesi için hangi kremi tercih ediyorsun? "- Cildinin bakýmlý ve güzel kalmasýný neye borçlusun?" Ufaklýk, tombul parmaðýný elindeki krem kutusuna saplayarak cilt bakýmýnýn ve krem korumasýnýn önemini anlatýyor. Sonra da 26 kilo kalmasýnýn sýrlarýný veriyor. Yarýnýn karþýtlýklarý Ayný þehirde bir baþka evde, bir baþka kýz okul çantasýný hazýrlýyor. Çantanýn kapaðýnda baþý siyah örtüyle kapanmýþ bir bebek resmi var: "Tesettürlü Barbie" bu... Güzellik endüstrisinin küçük ikonasý, renkli gözleri, makyajlý yüzüyle bu topraklarda örtünüp çantalara kapak oldu da okula baþlýyor bugün... Çin malý, Ýran temalý bu bebeði neyle açýklamalý: Küreselleþmenin kendine Ýslam dünyasýnda yeni pazarlar aramasýyla mý? Yoksa Ýslam dünyasýnýn popüler kültürün tüketim tezgâhlarýna yanaþmasýyla mý? Bunu baþka bir yazýya býrakýp bugün okul yoluna koyulan bu iki kýz çocuðuna bakmak istiyorum ben: Birinin elinde güzellik kremi var, diðerinin çantasýnda çarþaflý bir bebek resmi... Birbirlerinden giderek uzaklaþan bu çocuklar, yarýnýn potansiyel karþýtlýklarýný tohumluyorlar. Kadýn ve erkek, bebek yaþtan uzaklaþtýrýlýyor NEVÞEHÝR- Kayseri Erciyes Üniversitesi Senatosu tarafýndan Nevþehir'e Sosyal Bilimler Fakültesi kurulmasý kararlaþtýrýldý. Alýnan karar, YÖK'ün onayýna sunulacak. Nevþehir Valisi Asým Hacýmustafaoðlu, Nevþehir'de üniversite kurulmasý konusunda alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýna yönelik yoðun bir çalýþma içerisinde bulunulduðuna dikkat çekerek, Nevþehir'e Sosyal Bilimler Fakültesi kurulmasý konusunda Erciyes Üniversitesi Rektörlüðü'nün onayýný aldýklarýný, konunun önümüzdeki günlerde Yüksek Öðrenim Kurumu'nda da ele alýnarak kesinlik kazanacaðýný söyledi. Þu anda sadece Erciyes Üniversitesi'ne baðlý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nin bulunduðu Nevþehir'de, üniversiteleþmenin hýzlý geliþimi açýsýndan üçüncü bir fakültenin kurulmasý konusunda da giriþimlerinin devam ettiðini kaydeden Vali Asým Hacýmustafaoðlu, bu konunun da 2006 yýlý sonuna kadar mutlaka çözülmesini istediklerini söyledi. Hacýmustafaoðlu, "Nevþehir Üniversitesi'nin kurulmasý aþamasýnda ikinci ve üçüncü fakültenin kurulmasý konusundaki çalýþmalarýmýz sürüyor. Önümüzdeki günlerde Üniversite Yaptýrma Vakfýmýz tarafýndan yaptýrýlan binalar rektörlüðe teslim edilecek. Kayseri Erciyes Üniversitesi Senatosu Nevþehir'e sosyal bilimler fakültesi kurulmasýna onay verdi. Bu kararýn ardýndan konu YÖK'te ele alýnacak. YÖK'ün kararýný bekliyoruz. Nevþehir'e fen edebiyat, güzel sanatlar ya da bir baþka fakültenin daha kurulmasý içinde giriþimlerimiz sürüyor. Bu konuyu 2006 yýlýnda mutlaka çözmeyi planlýyoruz. Öðretim üyeleri için 20 adet villa tipi lojman konusunda geçtiðimiz günlerde HABER 3 Can Dündar : Çocuklarýn üzerinden çekin elinizi birbirinden... Anneler, kýzlarýný erkeksiz plajlardan denize sokuyor. Babalar oðullarýný kýzsýz okullara yolluyor. Tavsiye ders kitaplarýnda Pinokyo hidayete eriyor, Heidi secdeye geliyor. Medeniyetler daha kundakta çatýþmaya baþlýyor. Mütedeyyin kitlelerin kaygýsý anlaþýlmaz deðil: Çocuk porno sitelerinde 2 yaþýnda bebeklerin teþhir edildiðini, bu sitelere en itibarlý isimlerin bilgisayarýndan girildiðini, liseli kýzlarýn "kusarak zayýflama"yý talim ettiðini, ekranda manken yarýþmasý adý altýnda 15'lik lolita modellere "Göðüslerin düþük, manken olmak istiyorsan, onlarý hallettirmen lazým" denildiðini gördükçe "Kýzým büyüyüp böyle mi olacak?" deyip daha bebek yaþtan baþýný baðlýyorlar. Aðustos sonu Anadolu'yu bir dolaþýn da camilerdeki mezuniyet törenlerini görün. Takkeli oðlanlar, örtülü kýzlar, yaz boyu 5 gün süren Kuran kurslarýndan sertifika almalarýný ilahiler okuyarak kutluyorlar. "Camiler arasý dini bilgiler yarýþmasý"nda derece alan öðrencilere Ýslam eserleri hediye ediliyor. Bir baþka mekânda, 4 yaþýnda bir kýz çocuðu ezbere okuduðu Ýstiklal Marþý'nýn "Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var" mýsraýna gelince aðlamaya baþlýyor. Salondaki ihtiyarlarla bir olup gözyaþýna gark oluyorlar. Ýnsanlýk ayýbý Oysa oyun çaðýnda çocuklar bunlar... Göðüsleri düþük mü, imanla mý dolu; bunu idrakten çok uzaklar... Bu yaþta, ebeveynlerinin hayat tarzýnýn minik modelleri ve bir ideoloji savaþýnýn çocuk generalleri olarak sahneye sürülmeleri insanlýk ayýbý... Daha ergen olmamýþ bir çocuðu çarþafa sokmak da yüzünü makyajlamak da çocuk haklarýna aykýrý... Gelin vazgeçelim bu sevdadan; elimizi çekelim çocuklardan... Üniversite yolunda büyük adým Nevþehir Valisi Asým Hacýmustafaoðlu Erciyes Üniversitesi Rektörü ile bir protokol imzalamýþtýk. Bu konuda da bir aylýk süre içerisinde önemli mesafeler alacaðýmýza inanýyoruz" þeklinde konuþtu. KÝRALIK DÜKKAN Atatürk Bulvarý Sarraf Albisa Apartmaný altý. 100m2 dükkan. Müracaat Resul Aydoðmuþ Ýþ Tel: Cep Tel:

4 Daha sonra da A. Caferoðlu Ýstanbul 1958-, T. Tekin Indiana University1968-in çalýþmalarý Türkçe ve Ýngilizce olarak Orhun yazýtlarýndan bahsetmektedir. Gürcistan/Ahýska doðumlu Muharrem Ergin yazýtlarýn tercümesini H.N. Orkun dan sonra 1970 yýlýnda Orhun Abideleri ismiyle yaptý. Sonraki çalýþmalar bahsi geçmiþ çalýþmalarýn kaynaklýk ettiði çalýþmalardýr. Yazýtlarda yer yer okunamayan satýr ve sözcükler bulunmaktadýr. Gerek çözümleyiciler Thomsen, Radloff...-, gerekse tercüme edenler Almanca, Ýngilizce, Türkçe...tercümeler- birçok cümlede farklý anlamlar ortaya koymaktadýr. (Bugün sayýlarý yüze vuran üniversitelerimizde bu alanda çalýþmalar yapýlýyorduysa, neden yayýnlanmýyor?) Metinler üzerine makaleler ise Türkiye den Batý üniversitelerine gitmiþ dilciler, Batýlý dilciler ve tarihçiler tarafýndan sürdürülmektedir. Adlandýrmalar, sýnýflandýrmalar, öbek oluþturmalar sonucunda Türkçe dil ailesi Ural- Altay dil ailesi olarak geçmektedir. Strahlenberg den bu yana gelen bu öbeklendirmeye epeyce çekidüzen verilmesine raðmen, Ural-Altay dil ailesinin akrabalýðý kesin biçimde kanýtlanamaz F. Bozkurt Geriye Altay dilleri kalmaktadýr. Moðolca dan Korece ye uzanan bu dillerin akrabalýðý da ne yazýk ki (!) bütün dilciler tarafýndan kabul görmemektedir. Akrabalýðý iddia eden dilbilimcilerin ortak kanýtlarýndan bazýlarý nerdeyse birçok gruba uymaktadýr. Eylem tabaný buyuru, ad tabaný tekil durumundadýr aktaran : F. Bozkurt-. (Yani gel, komm, come sözcükleri buyuru; elma, Apfel, appel tekil durumundaysa, ve Ahmet Ateþ (3) 2. AD VE ADLANDIRMA binlerce örnek verilebilecekse bu üç dil ayný aileden mi sayýlacak? Ayrýca dillerin sözvarlýðýnda birtakým üç beþ ya da on onbeþortak sözcüðün bulunmasý neden aile teþkiline kanýt olsun ki! Böyle olsa günümüz Türkçesi ile Arapça ve Farsça daðýlmamýþ aile olmaz mý? Bir sözcüðün çift ünsüzle baþlamasý kanýtý ise konuyu karýþtýrmaktan baþka neyi gösterebilir? Bu kanýt yazýyla ilgili deðil midir? Yazýsýz bir dil de aileden olamaz mý? Ýnsanlýðýn ayný dili konuþan öbeklerinin binlerce yýl yazýsýz yaþadýðý unutuluyor mu, ya da bir dilin yazýsýnýn deðiþtirilmesinin tarihi?..) Altay Ailesi de iþin ayrýntýlarýna inildiðinde, Türkiye Türkçesi açýsýndan küçülür küçülür ve Türkçe/Tatarca/Moðolca Ailesiyle = Hakaniye-Çaðatayca; Oðuzca/Türkmence ailesine iner. Bu belirlemenin onlarca kanýtýný yazýlý ve sözlü kaynaklardan bulabiliriz. Bir belirlemenin tarihe, zamanda kurulmuþ devlete, o devletlerde verilmiþ yazýlý eserlere; yazýyla barýþýk olmayan, yazýya günümüzde bile tamamen geçmemiþ/geçememiþ olan halk sýnýflarýnýn hikaye, masal, türkü, bilmece, tekerleme ve hala kullanmakta olduklarý farklý dile baðlý olduðu, bu, koþullara baðlý olmayan zaman ve mekanötesi belirlemelerle bu denemenin ilgilenmediðini belirtmeliyim. Türkçe açýsýndan yazýn Orhun, Yenisey, Turfan/Uygur metinleri paranteze alýnýrsa- Kutadgu Bilig ve Divaný Lügat it Türk le baþlar. Tarihleri 11. yüzyýlýn ikinci yarýsýdýr. KB. büyük ihtimalle Karahanlýcadýr. Hakaniye Türkçesi- Daha önceki uygur metinlerine göre daha arýdýr F. Bozkurt-. DLT ise Arapça yazýlmýþtýr. Karahanlýlar, Gazneliler, Harezmliler, Ortaasya emirlikleri, Ýran Selçuklularý, Rum Selçuklularý ve Osmanlý dönemleri dil açýsýndan hangi mantýkla Türkiye Türkçesiyle ayný hatta sayýlabilir? Bu devletlerin tabi etnilerinin budunkonuþtuklarý dilleri paranteze alýnýrsa geriye ne kalýr? O dönemlerin devletli uygarlýklarýnda verilen eserlere bugün Türkiye Türkçesi denilen dilin tahmini yansýmasý dýþýnda ne öne sürülebilir? Köken olarak aile?- ayný dil grubuna alýnsa bile devletlerin diliyle onlara tabi halklarýn dili, devletlerin egemenliðindeki farklý boylara ve etnilere ait tarihsel geliþin bir kýlýnmasý birçok sorunu günümüzde bile çözülmemiþ olan Türk Tarihi ni daha da karýþýk kýlmaz mý? Þimdi Türkçe açýsýndan anlamýn anlaþýlýrlýðýna baðlý olarak, rastgele üç dört cümlelik parçalar yazýp sorularýmý sýralayacaðým. Ýlk parça:...amga korgan kýþlap yazýnga Oguzgaru sü taþýkdýmýz. Kül Tigin ebig baþlayu kýt[t]ýmýz.oguz yagý ordug basdý. Kül Tigin (...Amga kalesinde kýþlayýp ilk baharýnda Oðuza doðru ordu çýkardýk. Kül Tigini evin baþýnda býrakarak, müdafaa tedbirleri aldýk. Oðuz düþman, merkezi bastý. Kül Tigin M. Ergin 2003, Kül Tigin Abidesi-) Ýkinci parça: ol ödin üstinki tengriler bo savýg körüp angsýz ulug mýngadýp tanglap Bodýsatva nýng antag mungadýnçýg çatýglýg iþinge iyin ögirip... ( O zaman üsteki Tanrýlar bu durumu görüp ölçüsüz ulu bunlayýp danlayýp Buda nýn o denli bunaltýcý ilahi iþine sevinip öðerek... Ceval Kayra, Uygurca Altun Yaruk-) Üçüncü Parça : saba yili koptu karanful yýdýn/ ajun barça bütpü yýpar burdu kin (Sabah yeli karanfil kokukusuyla kalktý/dünya baþtan baþa misk gibi koktu. R. R. Arat 1959, Kutadgu Bilig-) Dördüncü parça: yuwga suwýn suwulma/ Kaptý meninð Kay ýmý. (Yufka su ile sulanma/benim Kay ýmý- Kay oymaðýndan kölemi- kaptý. B. Atalay1998, DLT.-) Beþinci parça: Evvel Laz kendü hana elçi göndürdi: Gel Kösova da buluþalým ve illâ sen dahý oðlanlarýñý bile getür. didi... (Sýrp kralý önce Murad Han a elçi gönderdi ve Gel Kosova da buluþalým, sen de oðlanlarýný yanýnda getir...- Çok güzel! Dipdedesini sevmese de, Aþýkpaþazade nin dili Baba Ýlyas Oðuzcasý/Türkmencesi esiyor.- K. Yavuz 2003, Âþýk Paþazade) Altýncý parça:...sultan Alâüd-Din, sûr-i Konya yý ve Sivas ý yapup elkabýnda, en-nasýrlidîn illâh, es-sultan ül-â zam ziyade oldu... (Unat-Köymen 1995, Neþrî Tarihi) Sultan Alaüddin Konya ve Sivas surlarýný yapýp Allahýn dinine yardýmcý ünvanýný da alarak Büyük Sultan ünvanýný çoðalttý.tercüme denemesi benim. -) Yedinci parça:...rikab-ý tedbir ve tasarrufý þehristan-ý bedenden bi- tevakkuf ayak çeküp inan-ý teshir-i kiþveri zindeganiyi elden koyub...indi. (K. Ýmazawa 2000, Ýbni Kemal IV) Trc. denemesi benim: ilk önlem olarak ve büyük þehre sahip olmaktan vazgeçip oradan durmaksýzýn ayrýlýp vilayeti yönetim altýna almaya aldanmadan, bunu elden koyup...indi.- Bu yedi parça da devlete ait, ya da devletten doyan yazarlara ait olup yönetilen sýnýflarla hiçbir ilgisi yoktur. Parçalar devletler açýsýndan artsüremli olmalarýna raðmen dil açýsýndan bir sürekliliðin olduðu hemen göze çarpar. Yedinci parçada, 12 Arapça+Farsça kelimeye raðmen, 5 kelime Türkçedir. Ama dilin mantýðý, cümle yapýsýnda özne,tamlama ve yüklemin yeri ve durumu açýsýndan yukarýdaki parçalarla uyum içindedir. Bütün parçalara Türkçe denilmesinde -aralarýndaki 800 yýllýk bir zaman ve km.lik bir uzaklýk; din farklarý, siyasal örgütlenme farklarý, yönetilen etni farklarý olmasýna raðmen, metinler ayný kültür dairesinde (Kulturkreis) yer aldýklarýndan- bir haklýlýk payý vardýr. Bu kültür dairesi devletçi, haraç ve vergici, tabi baz, baðýmlý- boylara bir din ya da mezhebi dayatmacý; dil olarak Çinceci, Farsçacý, Arapçacý ve kendi kültürlerine hýzla yabancýlaþýp iktidarlarýnýn devamý için sýk sýk din, dil, boysal dünya anlayýþýný deðiþtiren bir yapýdýr. Devleti yönetenlerin kendilerine köken olarak gösterdikleriyle parça metinlerin geçtiði hiçbir dönemde ilgileri kalmamýþtýr. Eðer 13. yüzyýldan günümüze Rum a gelen Türkmenlerin kültürel bellekleri egemenler tarafýndan dumura uðratýlabilseydi ki Rum Selçuklularý ve Osmanlý tarihi baþtan sona bu etnosidi saðlamayý çok önemsemiþtir- bugün Türkiye Türkçesi olarak adlandýrýlmýþ batý Oðuzcasý- dil büyük olasýlýkla olmayabilirdi.(sürecek) SATILIK 2004 Model Fiat Maria Araba Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 600m 2 arsa Ramazan Danacý Tel:

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

12 Eylül ve sonuçlarý

12 Eylül ve sonuçlarý YIL:2 SAYI:475 Þakir Þenol 6-7;12 Eylül Yakýn tarihimizde þu üç eylül günü hiç þýk durmuyor. Eylül ayý hazan mevsimidir aslýnda. Hazan mevsiminin de kendisine has güzellikleri vardýr. Ancak, ben daha doðmadan

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Günay: Madýmak müze olamaz

Günay: Madýmak müze olamaz 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

CHP halkýný tanýmýyor

CHP halkýný tanýmýyor Hitit te bölüm Musa Duman, Okulda bir dizi incelemelerde bulundu. FSM Rektörü anýlarý tazeledi * HABERÝ 4 DE sayýsý 5 oldu YÖK Ýnþaat Mühendisliði Bölümü nü onayladý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Kýyak emekliliðe son

Kýyak emekliliðe son YIL: 1 SAYI: 70 20 YKR 14 MART 2006 SALI KESK'e baðlý Eðtim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði hükümetin hazýrladýðý Genel Saðlýk Sigortasý ile ilgili bir açýklama yaptý Sendika ve Meslek Örgütleri referanduma

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı