Bir kitabýn düþündürdükleri. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi. Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir kitabýn düþündürdükleri. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi. Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor"

Transkript

1 Nevþehir de Haþere ile mücadele Nevþehir de halk arasýnda mucuk veya üvez olarak da bilinen Simulium spp ile etkin mücadele için çalýþmalara baþlandý. Bu amaçla Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu nun baþkanlýðýnda bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantý, Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Ýl Tarým Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Ürgüp, Gülþehir ve Avanos Kaymakamlýðý, Ürgüp, Avanos, Gülþehir, Göreme, Özkonak Belediye Baþkanlarý ile Deniz Temizlik Haþere Zirai Mücadele Ltd. Þti temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý. Toplantýda, Nevþehir sýnýrlarý içerisinde Kýzýlýrmak ýn geçtiði Avanos ve Gülþehir ilçeleri ile bu ilçelere baðlý köy ve kasalarda yoðun þekilde görülen ve halk arasýnda Mucuk veya Üvez diye bilinen, toplu yerleþim yerleri ve kýrsal kesimlerde, tarlalarda çalýþan insanlarý rahatsýz eden, açýk alanlarda oturmayý engelleyen Sayýn Carter, Yalçýn Yusufoðlu Bir kitabýn düþündürdükleri Bu mektubun tarihi olan 12 Eylül tabii ki, sizin için özel bir anlam taþýmaz, ama ayný ay ve gün halkýmýn tarihinde bir baský, gözyaþý, iþkence ve cezaevi dönemini temsil eder. Baþkent Washington da 11 Eylül 1980 akþamýnýn ileri saatleriydi, o saatler Türkiye de 12 Eylül sabahýna denk düþüyordu, siz eþiniz Rosalynn Carter la birlikte operadaydýnýz, bir Beyaz Saray görevlisi locanýza geldi ve Sizin çocuklar iþi baþardýlar, efendim dedi. Verdiði haberden dolayý görevliye teþekkür ettiniz, ama Hangi çocuklar, neyi baþardýlar, kastettiðin ne? diye sormadýnýz. Belli ki, gelen bilginin neye dair olduðunu biliyordunuz, o gece olup biteceklerden haberdardýnýz. Bu haber ABD de yayýnlanan bazý gazetelerde yer aldý. Sizin çocuklar Türk generalleriydi, Genel Kurmay Baþkaný Kenan Evren in baþýný çektiði Kara, Deniz, Hava ve Jandarma komutanlarýndan oluþan anayasa dýþý bir yönetici konseydi. >5 DE Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor Fýndýkta alým fiyatýný düþük tutan Hükümet, þimdi de Trakya Birlik eliyle ayçiçeðinde de benzer bir politika izlemeye baþladý. Trakya Birlik geçtiðimiz günlerde kilo baþýna ayçiçeði avans alým fiyatýný 0.5 YTL, yani 50 kuruþ olarak açýkladý. Geçen yýl avans fiyatý 46.5 kuruþ idi. Buna göre artýþ 3.5 kuruþ, artýþ oraný ise yüzde 7 oldu. >7 DE Alternatif ürün desteklemeleri baþlýyor simulium spp ile mücadele yöntemleri belirlendi. Nevþehir Tarým Ýl Müdürlüðü yapmýþ olduðu açýklamada aylternatif ürün desteklemelerinin baþladýðýný bildirdi. Konuyla ilgili olarak yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: Patates Siðili Hastalýðý görülen alanlara Alternatif Ürün Desteklemeleri tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan no lu Teblið ile yürürlüðe girmiþtir. Ahmet Ateþ (2) 2. AD VE ADLANDIRMA ÜZERÝNE Nevþehir tarým Ýl müdürlügü sonbahar dönemi Þap Aþýlama dönemini baþlattý. Þap Aþýlama kampanyasýný 1 Eylülde baþlattýðýný açýklayan Nevþehir Tarým Müdürlüðü kampanyanýn 31 Ekim tarihine kadar sürüceðini açýkladý. Aþýlamayla ilgili olarak Tarým Ýl Müdürlüðü þu bilgilere yer verdi: Nevþehir de sonbahar Þap Aþýlama Kampanyasýna 01 Eylül 2006 tarihinde baþlamýþ olup 31 Ekim 2006 tarihinde sona erecektir. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi >7 DE >6 DA Daha sonra da A. Caferoðlu Ýstanbul 1958-, T. Tekin Indiana University 1968-in çalýþmalarý Türkçe ve Ýngilizce olarak Orhun yazýtlarýndan bahsetmek tedir. Gürcistan/Ahýska doðumlu Muharrem Ergin yazýtlarýn tercümesini H.N. Orkun dan sonra 1970 yýlýnda Orhun Abideleri ismiyle yaptý. Sonraki çalýþmalar bahsi geçmiþ çalýþmalarýn kaynaklýk ettiði Þap aþýlamalarý baþladý >3 DE >6 DA Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Özdemir Özok, ''12 Eylül müdahalesi, ülkenin yaþadýðý bugünkü olumsuzluklar sürecinin tek nedenidir'' dedi. Özok, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'de tüm kurum ve kavramlarý alt üst eden 12 Eylül müdahalesinin üzerinden 26 yýl geçtiðini anýmsattý. Özok, þunlarý kaydetti: ''1982 Anayasasý yanýnda 24 Ocak ekonomi ve mali kararlarýyla devlet yönetimini hedefinden saptýran 12 Eylül müdahalesi, ülkenin yaþadýðý bugünkü olumsuzluklar sürecinin tek nedenidir. çalýþmalardýr. Yazýtlarda yer yer okunamayan satýr ve sözcükler bulun maktadýr. Gerek çözümleyiciler Thomsen, Radloff...-, gerekse tercüme edenler Almanca, Ýngilizce, Türkçe...tercümeler- birçok cümlede farklý anlamlar ortaya koymaktadýr. (Bugün sayýlarý yüze vuran üniversiteleri mizde bu alanda çalýþmalar yapýlýyor duysa, neden yayýnlanmýyor? >4 DE Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete 8 aydýr 20 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (7.5 ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini (35 ytl ya da 70 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan ve gazetelerini alamayan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Çelebi: "Kadýnlar Sendikacý Olmak Ýstemiyor" Çelebi kadýnlarýn sendikacýlýk yapmak istemediklerini söylüyor. Buna da ailelerin engel olduðu kanýsýnda. Çelebi'nin toplantýdaki geleceðe dönük sözleriyse gençler üzerineydi. "Sýrada gençler için sendika kurma kararýmýz var. Gençler sendikasý kurulunca onlarýn da sorunlarý görünür olacak ve çözülecek" diye konuþtu. Toplantýda emekliler sendikasýndan ve gelecekte de gençler sendikasýndan söz ettiniz. Kadýnlar sendikasý ne zaman kurulacak? Sözünü ettiðim tüm alanlarda zaten kadýnlar da var. >8 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 12 Eylül devam ediyor hâlâ Sarý Patates (SarýYaaa) Patates yetiþtirilen topraklarýn kanser olmasýyla, bazý illerde patates üretimi yasaklandý. Yakýn illerde kamyon ve traktörlerle yapýlan patates satýþ iþi de sona erdi. Satýþ sýrasýnda yapýlan anonslar insaný çileden çýkarýr cinstendi. Patates anonslarý durdu da rahatladýk mý? Hayýr, þimdi de bakýn ne anonslarý yapýlýyor. Soðan, sebze, halý overlokçusu,dershane, öðrenci servisi anonslarý sonbahar boyunca ilimizde fütursuzca yapýlmaya devam edilecek. Hasta mý var, yaþlý mý var, öðrenciler ders mi çalýþacak?, diyen yok maalesef. Bunlar yetmiyormuþ gibi birde dakika baþý ilimizin her yerinden duyulabilen belediye hoparlörlerinden yapýlan ilanlar. Ortaköy e baðlý Devedamý Köyü nden yeni tanýþtýðýmýz bir genç aynen þunlarý söyledi: Hocam bizim köy camisinin hoparlöründen sürekli duyurular yapýlýr. Belediye anonslarý bizim köyün anonslarýný da geçti. Rahatsýz oluyoruz. Burasý köy mü, kent mi? Ne olur yazýn bunu, belki yetkililer duyar, dedi. Bu gence katýlmamak elde mi? Ýlimizde yayýn yapan en az 10 tane radyo kanalý, 2 tane televizyon kanalý, onlarca yerel gazete var. Ýlin bir çok caddesi reklam panolarýyla dolu. Belki kan arama anonslarý ve ölüm ilanlarý bir kez olmak üzere hoþ görülebilir ama; ölüm ilanlarý dahi bazý cenazelerde abartýlýyor. Þimdi düþünüyorum da metropol kentlerde insanlar istek ve arzularýný ya da duyurularýný bizim gibi mi yapýyorlar? Çaðdaþ bir kentte yaþamanýn kurallarýna mý uyuyorlar? Dört yýlda bir yapýlan genel ve yerel seçimlerde yapýlan sesli propagandalar bitince herkes derinden bir oh çekiyor. Sizce neden? Ýnanýn þu yazýyý yazarken dahi bir soðancý bir overlokçu bir servisçi geçti sokaktan. Dün gece saat 24 e kadar dinlediðimiz çirkin elektro müziði ve sokak düðünlerini ve de çadýr toplumu olduðumuzu bir çok yazýmda belirttim. Birde bu sene moda olan bir yöntem geliþti. Çalgýcý emekçiler olmadan, bilgisayar yardýmýyla kýna ve düðünlerde parçalar seçiliyor. Seçilen parçalar anfi ile son ayar ses açýlarak tüm sokak ve mahalle kirletiliyor. Ayný parçalar onlarca belki yüz kere insanlara dinletilerek ruh saðlýðýmýz bozuluyor. Yetkililer düðün sezonunda hafta sonlarýný kent dýþýnda geçiriyor da haberleri mi yok olanlar dan? Þimdi saðlýkçýsýndan güvenlikçisine ve de eðitimcisine tüm etkili ve yetkililere soruyorum? Ne olacak bu ses kirliliðinin sonu? Bir çoðunu ekmek parasý caným. Ne yapalým mý diyeceksiniz? Yine (muþ) gibi mi yapacaksýnýz? Yoksa ilimizin adýný her yýl baþarýyla temsil eden öðrencilerimizden, ya da yaþlýlarýmýzdan,hastalarýmýz ve çocuklarýmýz dan yana mý tavýr koyacaksýnýz? Þiddetle umut ediyor ve bekliyorum. Ýlimizde faaliyet gösteren genellikle öðrencilerin uðradýðý kafelerde canlý müzik yapmak ve kafe ruhsatý almak o kadar güç ki. Hemen hemen imkansýz. O kafelerden öyle ahým þahým insaný rahatsýz edici seslerde yükselmez dýþarýya. Her ne hikmetse kendilerine pastane ruhsatý verilir. Bayatta olsa pasta bulundurma zorunluluðu getirilir. Gençlerin canlý müzik yapma ve dinleme istekleri ise türlü bahanelerle geri çevrilir. Ne adýna? çevrenin rahatsýz edilmemesi adýna. Böyle mi kültür kenti olacaðýz? Böyle mi turizm kenti olacaðýz? Böyle mi üniversite kenti olacaðýz? Üniversite kurulsun diye uðraþanlarýnda mý haberi yok bu uygulamalardan? Gürültüsüz bir kent dileklerimle tüm öðrencilerin ve tüm eðitim camiasýnýn yeni eðitim - öðretim yýllarýný kutlar, saygýlar sunarým. Necla Dulkadiroðlu-Çilem Kaya Bugün 12 Eylül Karanlýðýn, iþkencenin, zulmün, gözaltýnda kayýplarýn, 'faili meçhul cinayetlerin, idamlarýn, kaçarken vurulanlarýn, kendini emniyetin üst kadarýndan atanlarýn, parçalanmýþ ailelerin, açlýðýn, sefaletin, gözaltýlarýn, tutuklanmalarýn, sürgünlerin hapis cezalarýnýn 26'ýncý yýldönümü. Sivil toplum örgütleri, Türk tarihinin en karanlýk dönemlerinden birinin simgesi olan 12 Eylül'ün sorumlularýnýn yargýlanmasýný, onlardan yaptýklarýnýn hesaplarýnýn tek tek sorulmasýný istiyor. Ankara 78'liler Derneði Baþkaný Ruþen Sümbüloðlu, "12 Eylül Anayasasý laðhvedilmeli, darbeci generallerden hesap sorulmalýdýr" dedi. Sümbüloðlu, 12 Eylül'ün yarattýðý büyük acýlarý dile getirirken þu bilgileri verdi: "O dönemde 650 bin kiþi gözaltýna alýndý. 1 milyon 683 bin kiþi fiþlendi. Toplam 210 bin dava açýldý ve toplam 230 bin kiþi yargýlandý. 7 bin kiþi hakkýnda idam istemiyle dava açýldý. 517 kiþiye idam cezasý verildi. 49 kiþi idam Yargýtay 8. Ceza Dairesi Onursal Baþkaný M. Naci Ünver, darbe günlerinde Mamak'ta 2. No'lu Sýkýyönetim Mahkemesi'nde hâkim olarak görev yaptý. Ünver, Mamak günlerini anlattý: "12 Eylül sabahý darbe haberini televizyonda haberlerde öðrendim. Yargýtay'a gittim, bir yargý kuruluþunun etrafý askerlerce sarýlmýþtý. Hukuk devleti adýna beni yaralayan bir durumdu bu. Böyle bir darbenin olacaðý bekleniyordu, çünkü ülke tam bir kaos içine sürüklenmiþti. 12 Eylül'ün gerekçesindeki haklýlýðý tartýþýlýr, ama uygulamasý çok farklý oldu. Totaliter bir rejimin acýmasýz uygulamalarýný gördük. Darbeden üç ay sonra 1981 Ocak ayýnda Mamak'ta görevlendirildim. Bu, istemediðim bir görevdi. Beni stresli günlerin beklediðini, bir gün darbecilerle aramýn bozulacaðýný kesin biliyordum, çünkü ben hukukun üstünlüðüne inanan biriyim. Buna karþýn her halükârda sýkýyönetim mahkemelerinin de bir hukuku olduðunu, mademki Türkiye'de edildi. 388 bin kiþinin pasaport almasý yasaklandý. 30 bin kiþi sýkýyönetim kararýyla iþten atýldý. 14 bin kiþi vatandaþlýktan çýkarýldý. 30 bin kiþi siyasi mülteci olarak baþka ülkelere sýðýndý. 171 kiþinin iþkence altýndayken öldüðü belgelerle kanýdandý. 43 kiþi gözaltýnda ya da cezaevinde intihar etti. 14 kiþi cezaevlerindeki uygulamalarý protesto etmek amacýyla düzenlenen açlýk grevlerinde öldü. 937 film yasaklandý. 23 bin 667 dernek kapatýldý. 3 bin 854 öðretmenin, 120 üniversite öðretim görevlisinin ve 47 hakimin iþine son verildi. 7 bin 233 devlet memuru sürgüne gönderildi. 400 basýn mensubu yargýlandý. Yargýlanan gazetecilere toplam 4 bin yýl hapis cezasý istendi. 'Bugünü anlamak için 12 EYLÜL'e bakmak lazým1 TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, 12 Eylül darbesinin ABD emperyalizminin çýkarlarý doðrultusunda yaþama geçirildiðini söyledi. Türkiye'nin bugün yaþanan ekonomik ve sosyal yaþamý anlamak için 12 Eylül öncesinin anlaþýlmasý gerektiðini belirten Soðancý, " 12 Eylül dýþa baðýmlýklýktan oluþan ekonomik krizin halkýn omzuna yýkýlmasý için gündeme gelmiþtir" dedi. 12 EYLÜL AÞILMADAN ÜLKE NORMALLEÞEMEZ Makina Mühendisleri Odasý (MMO) yürürlükteki yasalar uygulanýyor, bunu olaðanüstü bir olguya dönüþtürmenin bir anlamý olmadýðýný hem dile getirdim, hem de uygulamalarýmda savundum. Örneðin Sadun Aren'in mahkûmiyetine deðil beraatýna karar verdik. Yönetimle aramý bozan iþkenceci polislerin davalarý oldu. Benim bu davalardaki ödünsüz tutumum askerleri kýzdýrdý. Ýþkence davalarýnda etraftan gelen ricacýlar beraat ettirmemi istiyorlardý. Ben de kendilerine dosyadaki kanýtlar ne diyorsa ona göre karar vereceðimizi söylemiþtim. Birçok polis þefinin ve DAL grubundan birçok kiþinin davalarý karar aþamasýna geldiði sabah elime bir yazý tutuþturarak 'Yargýtay'daki görevinize iade edildiniz' dediler. Ýki yýl üç ay kaldým Mamak'ta. Benden sonraki yargýçlar iþkenceci polislere beraat kararý verdiler, ama Askeri Yargýtay bu kararý mahkûmiyet yönünde bozdu. Beni en çok etkileyen þey gözaltýndan gelen, tutuklama istemiyle sevk edilen kiþilerin iþkence görmüþ olmalarýydý. Emniyet'ten koltuk deðneði ve bacaðý alçýyla gelenler oldu, durumlarýný tutanaða geçiriyordum. Temel hak ve özgürlüklerin yaný sýra örgütlenme özgürlüðü, yargý baðýmsýzlýðý ve yargýç güvencesini aldý götürdü 12 Eylül Baþkaný Emin Koramaz da yaptýðý açýklamada, 12 Eylül hukuku aþýlmadýkça Türkiye'nin siyasal ve sosyal yaþamýnýn normalleþmesinin mümkün olmadýðýný belirtti. Koramaz, 12 Eylül darbesinin yol açtýðý ekonomik, sosyal ve siyasal tahribatlarýn Türkiyeyi'yi kötürümleþtirdiðini ifade ederek, cuntacýlarýn yargýlanmasýný istedi. "HALKIMIZ HÝÇ BÝR ZAMAN BÖYLE ZULÜM YAÞAMADI" Çevre Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ertuðrul Ünlütürk de, "Þili, Yunanistan, Arjantin örneklerinde olduðu gibi, darbeciler yaptýklarý kýyýmýn hesabýný halka vermelidir. Kendilerini kendi yazdýklarý Anayasa'nýn geçici 15'inci maddesinin arkasýna saklayan, bu madde ile kendilerini ömür boyu dokunulmazlýk saðlayan darbeci geteraller, baðýmsýz mahkemeler tarafýndan adilce yargýlanmalý ve yaptýklarýnýn hesabýný topulm vicdanýna vermelidir." dedi. "DEMOKRATÝKLEÞMENÝN YOLU, HESAPLAÞMAK GEÇÝYOR" Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu da, 12 Eylül'ün yýldönümü dolayýsýyla yaptýðý açkýlamada, "Demokratikleþmenin yolu 12 Eylül'le hesaplaþmaktan geçiyorsa, vakit kaybetmeden bunun meþru ve yasal yollarý açýlmalýdýr. " denildi. "TOPLUMSAL BARIÞA VURULMUÞ EN BÜYÜK DARBE" SHP Genel Sekreteri Ahmet Güryüz Ketenci ise, 12 Eylül Darbesi'nin izlerinin bugün hala hissedildiðini söyledi. Ketenci" 12 Eylül, Cumhuriyet tarihinde insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye, toplumsal barýþa vurulmuþ en büyük darbedir" dedi. 'Ýþkencecileri beraat ettirmem istendi' Anayasasý. 'Devlet her þeyi yapar, devlete karþý itirazý olan ezilir' anlayýþýný getirdi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts

3 Nevþehir de Haþere ile mücadele Nevþehir de halk arasýnda mucuk veya üvez olarak da bilinen Simulium spp ile etkin mücadele için çalýþmalara baþlandý. Bu amaçla Nevþehir Valisi M.Asým Hacýmustafaoðlu nun baþkanlýðýnda bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantý, Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Ýl Tarým Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Ürgüp, Gülþehir ve Avanos Kaymakamlýðý, Ürgüp, Avanos, Gülþehir, Göreme, Özkonak Belediye Baþkanlarý ile Deniz Temizlik Haþere Zirai Mücadele Ltd. Þti temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý. Toplantýda, Nevþehir sýnýrlarý içerisinde Kýzýlýrmak ýn geçtiði Avanos ve Gülþehir ilçeleri ile bu ilçelere baðlý köy ve kasalarda yoðun þekilde görülen ve halk arasýnda Mucuk veya Üvez diye bilinen, toplu yerleþim yerleri ve kýrsal kesimlerde, tarlalarda çalýþan insanlarý rahatsýz eden, açýk alanlarda oturmayý engelleyen simulium spp ile mücadele yöntemleri belirlendi. Toplantýda ayrýca söz konusu haþere ile etkin mücadele ve kontrol konusunda iþ ve iþlemleri yürütmek, 2007 yýlý ilkbaharýndan itibaren uygulanacak yöntemleri belirlemek ve takibini yapmak üzere komisyon kurulmasýna, gerektiðinde kurulacak bir alt komisyon tarafýndan konu hakkýnda proje hazýrlanarak projenin Saðlýk, Tarým, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlýklarýna gönderilerek gerekli olan ödenek ve teknik destek talebinde bulunulmasýna, yine komisyon tarafýndan Yamula barajýndan Kýzýlýrmak yataðýna býrakýlan suyun rejiminin iyi planlanmasý konusunda bir rapor hazýrlanarak raporun DSÝ 12. Bölge Müdürlüðü, DSÝ Genel Müdürlüðü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýna gönderilmesine karar verildi. Heyet Vali Hacýmustafaoðlu'nu ziyaret etti NEVÞEHÝR- Nevþehir in Ürgüp ilçesine baðlý Mustafapaþa beldesinde kuruluþ aþamasýnda bulunan Kapadokya Üniversitesi Mütevelli heyeti üyeleri Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu nu makamýnda ziyaret etti.nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in de hazýr bulunduðu ziyarette,üniversiteleþme konusunda yapýlan çalýþmalar dile getirildi. Aralarýnda ünlü yazar Alev Alatlý nýn da bir grup aydýnýn düþüncelerinin yaþama geçirilmesi ile Ýlke Eðitim ve Saðlýk Vakfý na baðlý olarak kuruluþ çalýþmalarýný sürdüren Kapadokya Üniversitesi ne baðlý olarak eðitime baþlayan Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Ýlke Eðitim Vakfý Baþkaný Murat Þengül ve ünlü yazar Alev Alatlý Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu nu makamýnda ziyaret ettiler. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in de hazýr bulunduðu ziyarette, Üniversiteleþme konusundaki çalýþmalara deðinen Alatlý ve Þengül,Kapadokya Üniversitesi baþvurusunun bu yýl baþýnda Yüksek Öðretim Kurulu Baþkanlýðý na resmen yapýlacaðýný belirttiler. Þengül ve Alatlý,Nevþehir de kuruluþ süreci içerisindeki bir devlet üniversitesinin de kurulmasýnýn oldukça yerinde bir çalýþma olacaðýna inandýklarýný belirterek,bu konuda üzerlerine düþeni yapmaya hazýr olduklarýný kaydettiler. Ziyarette konuþan Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu, yüksek öðretimin Nevþehir in her alanda geliþmesi ve kalkýnmasýnda ana temel taþlardan biri olacaðýný belirterek,gerek devlet ve gerekse Alev Alatlý de özel üniversite çalýþmalarýna her zaman destek olduklarýný vurguladý. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de Nevþehir li vatandaþlarýn en büyük özlemlerinden birinin de Üniversite kavuþmak olduðunu dile getirerek,belediye olarak bu konuda üzerlerine düþeni her zaman için yaptýklarýný,bundan sonraki süreçte de ayný kararlýlýk içerisinde yapmaya hazýr olduklarýný kaydetti. Þeker bir kýz çocuðu krem reklamýnda. Bir baþkasýnýn çantasýnda 'Tesettürlü Barbie...' Küçükler, ebeveynlerinin hayat tarzýnýn minik modelleri ve ideoloji savaþýnýn çocuk generalleri olarak sahneye sürülüyorlar Çocuklar arasý bir film yarýþmasý... Okula baþlama çaðýnda bir kýzýn filmi... Þeker mi þeker kýz, çok bilmiþ tavýrlarla, 4 yaþýndaki "dünyalar güzeli" kardeþiyle röportaj yapýyor: "- Yüzünün nemlenmesi için hangi kremi tercih ediyorsun? "- Cildinin bakýmlý ve güzel kalmasýný neye borçlusun?" Ufaklýk, tombul parmaðýný elindeki krem kutusuna saplayarak cilt bakýmýnýn ve krem korumasýnýn önemini anlatýyor. Sonra da 26 kilo kalmasýnýn sýrlarýný veriyor. Yarýnýn karþýtlýklarý Ayný þehirde bir baþka evde, bir baþka kýz okul çantasýný hazýrlýyor. Çantanýn kapaðýnda baþý siyah örtüyle kapanmýþ bir bebek resmi var: "Tesettürlü Barbie" bu... Güzellik endüstrisinin küçük ikonasý, renkli gözleri, makyajlý yüzüyle bu topraklarda örtünüp çantalara kapak oldu da okula baþlýyor bugün... Çin malý, Ýran temalý bu bebeði neyle açýklamalý: Küreselleþmenin kendine Ýslam dünyasýnda yeni pazarlar aramasýyla mý? Yoksa Ýslam dünyasýnýn popüler kültürün tüketim tezgâhlarýna yanaþmasýyla mý? Bunu baþka bir yazýya býrakýp bugün okul yoluna koyulan bu iki kýz çocuðuna bakmak istiyorum ben: Birinin elinde güzellik kremi var, diðerinin çantasýnda çarþaflý bir bebek resmi... Birbirlerinden giderek uzaklaþan bu çocuklar, yarýnýn potansiyel karþýtlýklarýný tohumluyorlar. Kadýn ve erkek, bebek yaþtan uzaklaþtýrýlýyor NEVÞEHÝR- Kayseri Erciyes Üniversitesi Senatosu tarafýndan Nevþehir'e Sosyal Bilimler Fakültesi kurulmasý kararlaþtýrýldý. Alýnan karar, YÖK'ün onayýna sunulacak. Nevþehir Valisi Asým Hacýmustafaoðlu, Nevþehir'de üniversite kurulmasý konusunda alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýna yönelik yoðun bir çalýþma içerisinde bulunulduðuna dikkat çekerek, Nevþehir'e Sosyal Bilimler Fakültesi kurulmasý konusunda Erciyes Üniversitesi Rektörlüðü'nün onayýný aldýklarýný, konunun önümüzdeki günlerde Yüksek Öðrenim Kurumu'nda da ele alýnarak kesinlik kazanacaðýný söyledi. Þu anda sadece Erciyes Üniversitesi'ne baðlý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nin bulunduðu Nevþehir'de, üniversiteleþmenin hýzlý geliþimi açýsýndan üçüncü bir fakültenin kurulmasý konusunda da giriþimlerinin devam ettiðini kaydeden Vali Asým Hacýmustafaoðlu, bu konunun da 2006 yýlý sonuna kadar mutlaka çözülmesini istediklerini söyledi. Hacýmustafaoðlu, "Nevþehir Üniversitesi'nin kurulmasý aþamasýnda ikinci ve üçüncü fakültenin kurulmasý konusundaki çalýþmalarýmýz sürüyor. Önümüzdeki günlerde Üniversite Yaptýrma Vakfýmýz tarafýndan yaptýrýlan binalar rektörlüðe teslim edilecek. Kayseri Erciyes Üniversitesi Senatosu Nevþehir'e sosyal bilimler fakültesi kurulmasýna onay verdi. Bu kararýn ardýndan konu YÖK'te ele alýnacak. YÖK'ün kararýný bekliyoruz. Nevþehir'e fen edebiyat, güzel sanatlar ya da bir baþka fakültenin daha kurulmasý içinde giriþimlerimiz sürüyor. Bu konuyu 2006 yýlýnda mutlaka çözmeyi planlýyoruz. Öðretim üyeleri için 20 adet villa tipi lojman konusunda geçtiðimiz günlerde HABER 3 Can Dündar : Çocuklarýn üzerinden çekin elinizi birbirinden... Anneler, kýzlarýný erkeksiz plajlardan denize sokuyor. Babalar oðullarýný kýzsýz okullara yolluyor. Tavsiye ders kitaplarýnda Pinokyo hidayete eriyor, Heidi secdeye geliyor. Medeniyetler daha kundakta çatýþmaya baþlýyor. Mütedeyyin kitlelerin kaygýsý anlaþýlmaz deðil: Çocuk porno sitelerinde 2 yaþýnda bebeklerin teþhir edildiðini, bu sitelere en itibarlý isimlerin bilgisayarýndan girildiðini, liseli kýzlarýn "kusarak zayýflama"yý talim ettiðini, ekranda manken yarýþmasý adý altýnda 15'lik lolita modellere "Göðüslerin düþük, manken olmak istiyorsan, onlarý hallettirmen lazým" denildiðini gördükçe "Kýzým büyüyüp böyle mi olacak?" deyip daha bebek yaþtan baþýný baðlýyorlar. Aðustos sonu Anadolu'yu bir dolaþýn da camilerdeki mezuniyet törenlerini görün. Takkeli oðlanlar, örtülü kýzlar, yaz boyu 5 gün süren Kuran kurslarýndan sertifika almalarýný ilahiler okuyarak kutluyorlar. "Camiler arasý dini bilgiler yarýþmasý"nda derece alan öðrencilere Ýslam eserleri hediye ediliyor. Bir baþka mekânda, 4 yaþýnda bir kýz çocuðu ezbere okuduðu Ýstiklal Marþý'nýn "Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var" mýsraýna gelince aðlamaya baþlýyor. Salondaki ihtiyarlarla bir olup gözyaþýna gark oluyorlar. Ýnsanlýk ayýbý Oysa oyun çaðýnda çocuklar bunlar... Göðüsleri düþük mü, imanla mý dolu; bunu idrakten çok uzaklar... Bu yaþta, ebeveynlerinin hayat tarzýnýn minik modelleri ve bir ideoloji savaþýnýn çocuk generalleri olarak sahneye sürülmeleri insanlýk ayýbý... Daha ergen olmamýþ bir çocuðu çarþafa sokmak da yüzünü makyajlamak da çocuk haklarýna aykýrý... Gelin vazgeçelim bu sevdadan; elimizi çekelim çocuklardan... Üniversite yolunda büyük adým Nevþehir Valisi Asým Hacýmustafaoðlu Erciyes Üniversitesi Rektörü ile bir protokol imzalamýþtýk. Bu konuda da bir aylýk süre içerisinde önemli mesafeler alacaðýmýza inanýyoruz" þeklinde konuþtu. KÝRALIK DÜKKAN Atatürk Bulvarý Sarraf Albisa Apartmaný altý. 100m2 dükkan. Müracaat Resul Aydoðmuþ Ýþ Tel: Cep Tel:

4 Daha sonra da A. Caferoðlu Ýstanbul 1958-, T. Tekin Indiana University1968-in çalýþmalarý Türkçe ve Ýngilizce olarak Orhun yazýtlarýndan bahsetmektedir. Gürcistan/Ahýska doðumlu Muharrem Ergin yazýtlarýn tercümesini H.N. Orkun dan sonra 1970 yýlýnda Orhun Abideleri ismiyle yaptý. Sonraki çalýþmalar bahsi geçmiþ çalýþmalarýn kaynaklýk ettiði çalýþmalardýr. Yazýtlarda yer yer okunamayan satýr ve sözcükler bulunmaktadýr. Gerek çözümleyiciler Thomsen, Radloff...-, gerekse tercüme edenler Almanca, Ýngilizce, Türkçe...tercümeler- birçok cümlede farklý anlamlar ortaya koymaktadýr. (Bugün sayýlarý yüze vuran üniversitelerimizde bu alanda çalýþmalar yapýlýyorduysa, neden yayýnlanmýyor?) Metinler üzerine makaleler ise Türkiye den Batý üniversitelerine gitmiþ dilciler, Batýlý dilciler ve tarihçiler tarafýndan sürdürülmektedir. Adlandýrmalar, sýnýflandýrmalar, öbek oluþturmalar sonucunda Türkçe dil ailesi Ural- Altay dil ailesi olarak geçmektedir. Strahlenberg den bu yana gelen bu öbeklendirmeye epeyce çekidüzen verilmesine raðmen, Ural-Altay dil ailesinin akrabalýðý kesin biçimde kanýtlanamaz F. Bozkurt Geriye Altay dilleri kalmaktadýr. Moðolca dan Korece ye uzanan bu dillerin akrabalýðý da ne yazýk ki (!) bütün dilciler tarafýndan kabul görmemektedir. Akrabalýðý iddia eden dilbilimcilerin ortak kanýtlarýndan bazýlarý nerdeyse birçok gruba uymaktadýr. Eylem tabaný buyuru, ad tabaný tekil durumundadýr aktaran : F. Bozkurt-. (Yani gel, komm, come sözcükleri buyuru; elma, Apfel, appel tekil durumundaysa, ve Ahmet Ateþ (3) 2. AD VE ADLANDIRMA binlerce örnek verilebilecekse bu üç dil ayný aileden mi sayýlacak? Ayrýca dillerin sözvarlýðýnda birtakým üç beþ ya da on onbeþortak sözcüðün bulunmasý neden aile teþkiline kanýt olsun ki! Böyle olsa günümüz Türkçesi ile Arapça ve Farsça daðýlmamýþ aile olmaz mý? Bir sözcüðün çift ünsüzle baþlamasý kanýtý ise konuyu karýþtýrmaktan baþka neyi gösterebilir? Bu kanýt yazýyla ilgili deðil midir? Yazýsýz bir dil de aileden olamaz mý? Ýnsanlýðýn ayný dili konuþan öbeklerinin binlerce yýl yazýsýz yaþadýðý unutuluyor mu, ya da bir dilin yazýsýnýn deðiþtirilmesinin tarihi?..) Altay Ailesi de iþin ayrýntýlarýna inildiðinde, Türkiye Türkçesi açýsýndan küçülür küçülür ve Türkçe/Tatarca/Moðolca Ailesiyle = Hakaniye-Çaðatayca; Oðuzca/Türkmence ailesine iner. Bu belirlemenin onlarca kanýtýný yazýlý ve sözlü kaynaklardan bulabiliriz. Bir belirlemenin tarihe, zamanda kurulmuþ devlete, o devletlerde verilmiþ yazýlý eserlere; yazýyla barýþýk olmayan, yazýya günümüzde bile tamamen geçmemiþ/geçememiþ olan halk sýnýflarýnýn hikaye, masal, türkü, bilmece, tekerleme ve hala kullanmakta olduklarý farklý dile baðlý olduðu, bu, koþullara baðlý olmayan zaman ve mekanötesi belirlemelerle bu denemenin ilgilenmediðini belirtmeliyim. Türkçe açýsýndan yazýn Orhun, Yenisey, Turfan/Uygur metinleri paranteze alýnýrsa- Kutadgu Bilig ve Divaný Lügat it Türk le baþlar. Tarihleri 11. yüzyýlýn ikinci yarýsýdýr. KB. büyük ihtimalle Karahanlýcadýr. Hakaniye Türkçesi- Daha önceki uygur metinlerine göre daha arýdýr F. Bozkurt-. DLT ise Arapça yazýlmýþtýr. Karahanlýlar, Gazneliler, Harezmliler, Ortaasya emirlikleri, Ýran Selçuklularý, Rum Selçuklularý ve Osmanlý dönemleri dil açýsýndan hangi mantýkla Türkiye Türkçesiyle ayný hatta sayýlabilir? Bu devletlerin tabi etnilerinin budunkonuþtuklarý dilleri paranteze alýnýrsa geriye ne kalýr? O dönemlerin devletli uygarlýklarýnda verilen eserlere bugün Türkiye Türkçesi denilen dilin tahmini yansýmasý dýþýnda ne öne sürülebilir? Köken olarak aile?- ayný dil grubuna alýnsa bile devletlerin diliyle onlara tabi halklarýn dili, devletlerin egemenliðindeki farklý boylara ve etnilere ait tarihsel geliþin bir kýlýnmasý birçok sorunu günümüzde bile çözülmemiþ olan Türk Tarihi ni daha da karýþýk kýlmaz mý? Þimdi Türkçe açýsýndan anlamýn anlaþýlýrlýðýna baðlý olarak, rastgele üç dört cümlelik parçalar yazýp sorularýmý sýralayacaðým. Ýlk parça:...amga korgan kýþlap yazýnga Oguzgaru sü taþýkdýmýz. Kül Tigin ebig baþlayu kýt[t]ýmýz.oguz yagý ordug basdý. Kül Tigin (...Amga kalesinde kýþlayýp ilk baharýnda Oðuza doðru ordu çýkardýk. Kül Tigini evin baþýnda býrakarak, müdafaa tedbirleri aldýk. Oðuz düþman, merkezi bastý. Kül Tigin M. Ergin 2003, Kül Tigin Abidesi-) Ýkinci parça: ol ödin üstinki tengriler bo savýg körüp angsýz ulug mýngadýp tanglap Bodýsatva nýng antag mungadýnçýg çatýglýg iþinge iyin ögirip... ( O zaman üsteki Tanrýlar bu durumu görüp ölçüsüz ulu bunlayýp danlayýp Buda nýn o denli bunaltýcý ilahi iþine sevinip öðerek... Ceval Kayra, Uygurca Altun Yaruk-) Üçüncü Parça : saba yili koptu karanful yýdýn/ ajun barça bütpü yýpar burdu kin (Sabah yeli karanfil kokukusuyla kalktý/dünya baþtan baþa misk gibi koktu. R. R. Arat 1959, Kutadgu Bilig-) Dördüncü parça: yuwga suwýn suwulma/ Kaptý meninð Kay ýmý. (Yufka su ile sulanma/benim Kay ýmý- Kay oymaðýndan kölemi- kaptý. B. Atalay1998, DLT.-) Beþinci parça: Evvel Laz kendü hana elçi göndürdi: Gel Kösova da buluþalým ve illâ sen dahý oðlanlarýñý bile getür. didi... (Sýrp kralý önce Murad Han a elçi gönderdi ve Gel Kosova da buluþalým, sen de oðlanlarýný yanýnda getir...- Çok güzel! Dipdedesini sevmese de, Aþýkpaþazade nin dili Baba Ýlyas Oðuzcasý/Türkmencesi esiyor.- K. Yavuz 2003, Âþýk Paþazade) Altýncý parça:...sultan Alâüd-Din, sûr-i Konya yý ve Sivas ý yapup elkabýnda, en-nasýrlidîn illâh, es-sultan ül-â zam ziyade oldu... (Unat-Köymen 1995, Neþrî Tarihi) Sultan Alaüddin Konya ve Sivas surlarýný yapýp Allahýn dinine yardýmcý ünvanýný da alarak Büyük Sultan ünvanýný çoðalttý.tercüme denemesi benim. -) Yedinci parça:...rikab-ý tedbir ve tasarrufý þehristan-ý bedenden bi- tevakkuf ayak çeküp inan-ý teshir-i kiþveri zindeganiyi elden koyub...indi. (K. Ýmazawa 2000, Ýbni Kemal IV) Trc. denemesi benim: ilk önlem olarak ve büyük þehre sahip olmaktan vazgeçip oradan durmaksýzýn ayrýlýp vilayeti yönetim altýna almaya aldanmadan, bunu elden koyup...indi.- Bu yedi parça da devlete ait, ya da devletten doyan yazarlara ait olup yönetilen sýnýflarla hiçbir ilgisi yoktur. Parçalar devletler açýsýndan artsüremli olmalarýna raðmen dil açýsýndan bir sürekliliðin olduðu hemen göze çarpar. Yedinci parçada, 12 Arapça+Farsça kelimeye raðmen, 5 kelime Türkçedir. Ama dilin mantýðý, cümle yapýsýnda özne,tamlama ve yüklemin yeri ve durumu açýsýndan yukarýdaki parçalarla uyum içindedir. Bütün parçalara Türkçe denilmesinde -aralarýndaki 800 yýllýk bir zaman ve km.lik bir uzaklýk; din farklarý, siyasal örgütlenme farklarý, yönetilen etni farklarý olmasýna raðmen, metinler ayný kültür dairesinde (Kulturkreis) yer aldýklarýndan- bir haklýlýk payý vardýr. Bu kültür dairesi devletçi, haraç ve vergici, tabi baz, baðýmlý- boylara bir din ya da mezhebi dayatmacý; dil olarak Çinceci, Farsçacý, Arapçacý ve kendi kültürlerine hýzla yabancýlaþýp iktidarlarýnýn devamý için sýk sýk din, dil, boysal dünya anlayýþýný deðiþtiren bir yapýdýr. Devleti yönetenlerin kendilerine köken olarak gösterdikleriyle parça metinlerin geçtiði hiçbir dönemde ilgileri kalmamýþtýr. Eðer 13. yüzyýldan günümüze Rum a gelen Türkmenlerin kültürel bellekleri egemenler tarafýndan dumura uðratýlabilseydi ki Rum Selçuklularý ve Osmanlý tarihi baþtan sona bu etnosidi saðlamayý çok önemsemiþtir- bugün Türkiye Türkçesi olarak adlandýrýlmýþ batý Oðuzcasý- dil büyük olasýlýkla olmayabilirdi.(sürecek) SATILIK 2004 Model Fiat Maria Araba Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 600m 2 arsa Ramazan Danacý Tel:

5 Baþkaný Sayýn Jimmy Carter ABD Eski Carter Merkezi Mütevelli Heyeti Baþkaný Sayýn Baþkan, Evren ve Carter Tehlikeye Düþen Deðerlerimiz; Amerika nýn Ahlâk Bunalýmý baþlýðýný taþýyan kitabýnýzý son günlerde okudum. Adýndan da anlaþýldýðý gibi kitapta ABD halkýna sesleniyorsunuz. Türkiye den bir okur olarak yakýn tarihle ilgili bir kaç hatýrlatma yapmak istiyorum. Önce þunu söylemeliyim: Ýnsanlarýn yaþam koþullarýný iyileþtirme, bazý ülkelerdeki seçimlerde tarafsýz gözlemcilik yapma, saðlýk yardýmýna ihtiyaç duyulan toplumlardaki vahim hastalýklarla mücadeleye katýlma uðraþlarýnýza büyük saygý duymaktayým. Carter Merkezi aracýlýðýyla yürüttüðünüz bu çalýþmalar nedeniyle pek çok insanýn gönlünü kazandýnýz, uluslararasý toplumda Baþkanlýk yýllarýnýzda olduðundan fazla prestij ve sempati topladýnýz. Jimmy Carter ýn yukarýda anýlan deðerli faaliyeti yürütebilmesi ve baþkanlýk sonrasýnda yazdýðý kitaplarda tartýþtýðý önemli sorunlarda þimdiki konumunu alabilmesi için Beyaz Saray daki görevinden ayrýlmasý gerekmiþtir. Sayýn Carter, Bu mektubun tarihi olan 12 Eylül tabii ki, sizin için özel bir anlam taþýmaz, ama ayný ay ve gün halkýmýn tarihinde bir baský, gözyaþý, iþkence ve cezaevi dönemini temsil eder. Baþkent Washington da 11 Eylül 1980 akþamýnýn ileri saatleriydi, o saatler Türkiye de 12 Eylül sabahýna denk düþüyordu, siz eþiniz Rosalynn Carter la birlikte operadaydýnýz, bir Beyaz Saray görevlisi locanýza geldi ve Sizin çocuklar iþi baþardýlar, efendim dedi. Verdiði haberden dolayý görevliye teþekkür ettiniz, ama Hangi çocuklar, neyi baþardýlar, kastettiðin ne? diye sormadýnýz. Belli ki, gelen bilginin neye dair olduðunu biliyordunuz, o gece olup biteceklerden haberdardýnýz. Bu haber ABD de yayýnlanan bazý gazetelerde yer aldý. Sizin çocuklar Türk generalleriydi, Genel Kurmay Baþkaný Kenan Evren in baþýný çektiði Kara, Deniz, Hava ve Jandarma komutanlarýndan oluþan anayasa dýþý bir yönetici konseydi. O gece hükümeti devirmiþlerdi ve amaçlarýna ulaþtýklarýnda iþin planlandiði gibi sonuç verdiðine dair haber size iletilmiþti. Konuyla ilgili bir ayrýntýyý daha eklememe izin veriniz: o cuntanýn liderlerinden General Þahinkaya darbeden 72 saat önce baþkent Washington a uçmuþ, ertesi gün geri dönmüþ, ziyareti hakkýnda hiç bir resmi ya da gayrý resmi açýklama yapýlmamýþtý, ancak Yalçýn Yusufoðlu Bir kitabýn düþündürdükleri hükümet devrildikten sonra Türkiye deki (sað veya sol) bütün siyasal kesimler bu ziyaretin darbeyle ilgili olduðu hususunda görüþ birliðine vardýlar. Askeri rejim genel oyla oluþmuþ Millet Meclisi ni fesh ve anayasayý ilga etti, bütün siyasal partileri, sendikalarý, diðer çeþitli sivil toplum kuruluþlarýný kapattý, basýnýn üzerinde baský kurdu, baþbakan ve önde gelen muhalefet liderleri dahil olmak üzere çok sayýda politikacýyý, milletvekilini, sendika yöneticisini tutukladý. Askeri yönetim altýnda 650 bin kiþi tutuklandý veya gözaltýna alýndý, iþkence sistematikleþti, ilk iki yýl içinde 204 siyasi kiþi iþkencede öldürüldü, 49 kiþi idam edildi ( sizin çocuklardan General Evren Ekim 1984 teki bir konuþmasýnda Hainleri asmayýp, besleyecek miyiz? dedi ), Kürt insaný, dili, kültürü üzerindeki baský yoðunlaþtý, ülke büyük bir hapishaneye dönüþtü. Bütün bu uygulamalar sizin baþkanlýk döneminizde baþladý. Pek çok Avrupa ülkesi ilk günden itibaren o rejimi kýnadýðý, protesto ve hatta boykot ettiði halde sizden her hangi bir eleþtiri geldiðini duymadýk. Anýlarýnýzda olduðu gibi, bu kitabýnýzda da Baþkanken Latin Amerika da demokrasiyi geliþtirmeye çalýþtýðýnýzý söylüyorsunuz. Bu tüm ABD Baþkanlarýna özgü ortak söylemin bir parçasýdýr. Nitekim þimdiki halefiniz George Walker Bush Irak savaþýyla Orta Doðu ya demokrasi getirmekte. Görevi devraldýðýnýzda Þili nin ABD güdümlü General Pinochet cuntasý üçüncü yýlýný doldurmuþtu ve baþkanlýðýnýz boyunca ülkede her türlü demokratik talebi, beklentiyi ayný þiddetle ezmeye devam etti. Sizin döneminizde bir yetkiliniz BM Ýnsan Haklarý Komisyonu nda ABD nin Þili de Salvador Allende yönetimini devirmekte, Pinochet rejimini desteklemekte oynadýðý rolden dolayý en derin üzüntüleri ni dile getirdiðinde yönetiminiz hemen o sözleri tekzip etmiþti. General Videla komutasýndaki Arjantin ordusu 1976 da askeri bir yönetim kurmuþtu, diktatörü ertesi yýl davet etiniz, 7 Eylül 1977 tarihli Beyaz Saray basýn bülteninde görüþmenizi þöyle anlatýyordunuz:...uzunca tartýþtýðýmýz diðer bir gündem maddesi insan haklarý sorunuydu zira Arjantin de çok sayýda kiþi gözaltýna alýnmýþ ya da tutuklanmýþtýr, bu davalarýn hýzla görülmesi ve dünya kamu oyunun tutuklularýn durumu hakkýnda bilgilendirilimesi gereði üzerinde durduk. Baþkan Videla Arjantin deki sorunlardan söz ederken ve önümüzdeki bir kaç ay içinde bu konuda çok hýzlý ilerlemelerin kaydedileceðini söylerken çok içtendi. Arjantin in sadece kendi sözleriyle deðil, yapýlacaðýný söylediði somut ilerlemelerle deðerlendirilmesi gerektiðini belirtti. Kapsamlý bir görüþme yaptýk, sanýrým bu konuþma bugüne deðin her hangi bir devlet lideriyle yaptýðým en üretken, en samimi konuþmaydý. General Videla cinayet, insan kaçýrma, iþkence, toplu katliam gibi suçlardan 1983 te yargýlandý, ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýldý, ordudan ihraç edildi. Daha sonra Baþkan Carlos Menem ona ve generallerine af çýkardýysa da, 1998 de bir baþka mahkeme reþit olmayan insanlarý kaçýrmaktan sanýðý mahkum edip tekrar cezaevine gönderdi, eski dictator bugün saðlýk nedenlerinden ev hapsinde yaþýyor: Geçen hafta (6 Eylül 2006 da) Oyarbide adlý hakim eski Baþkan Menem in çýkardýðý özel affýn anayasaya aykýrý olduðuna karar vererek, Videla ve suç ortaklarý aleyhine yeni kovuþturmalarýn yolunu açtý. Darbenin ilk yýllarýnda 30 bin kiþi kayboldu, gözaltýnda öldürüldü veya ölüm mangalarýnca infaz edildi, kurbanlarýn anneleri, eþleri ya da kýzkardeþleri, kýzlarý 1977 den günümüze deðin her Perþembe Buenos Aires te belli bir meydanda toplanýyorlar, onlara Plaza de Mayo Anneleri deniliyor. [ Bizde de, benzer þekilde Cumartesi Anneleri vardý. ] Bir kýsým Beyaz Saray politikalarýnýzýn bazý Güney Amerika ülkelelerinde insan haklarýný geliþtirmekten yana olduðu doðrudur, ama yönetiminizin Nikaragua da Somosa diktatörlüðünü desteklediði, El Salvador hükümeti yaygýn katliamlar düzenlerken, Mayýs 1980 de Baþpiskopos Romero ile dört rahibeyi öldürürken, o kilise mensuplarýnýn ölüm emrini diktatör d Abussion un bizzat vermiþ oluðu bilinirken, hükümetinizin rejime geniþ silah ve para yardýmý yaptýðý da doðrudur. Çünkü Nikaragua da Sandinista hareketinin, El Salvador da Farabundo Marti Ulusal Kurtuluþ Cephesi nin varlýðý ABD nin bölgedeki çýkarlarýna uygun deðildi. Demek ki, devletinizin demokrasi anlayýþý ilkeleri deðil kendine faydalý olaný benimsemekten ibaretti.(sürecek) 490.Yunanlýlar Marathon savaþýnda Darius komutasýndaki Persler'i yendiler New York Birleþik Devletler'in federal baþkenti oldu Sakarya Meydan Savaþýnda yaralanan Mustafa Kemal Paþa'ya Gazi unvaný verildi Ýspanya'da General Primo de Rivera 1923'de bir darbeyle yönetime el koydu Þark Ýstiklal Mahkemesi'nde yargýlanan gazeteciler Mustafa Kemal Paþa'dan af istediler. Mustafa Kemal Paþa'nýn mektubu üzerine beraat ettiler Milli Eðitim Bakanlýðý valiliklere gönderdiði bir genelgeyle öðretmenlerin parti iþleriyle uðraþmasýný yasakladý Türk-Alman Milli Atletizm Þampiyonasýnda Türk atletleri 3 birincilik aldý Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü kuþatma altýndaki Kýbrýs, Erenköy'e yiyecek ve battaniye ulaþtýrdý Ýkinci Milliyetçi Cephe hükümeti 8 Eylül 1977'de istikrar önlemleri paketiyle birlikte zamlarý da açýklamýþtý. Uluslararasý Para Fonu, IMF 13 Eylül'de önlemleri yetersiz bulduðunu açýkladý Milli Güvenlik Konseyi Baþkaný Kenan Evren devlet baþkanlýðýný üstlendi. Ayný gün Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit Gelibolu'daki Hamzaköy askeri tesislerinde, Necmettin Erbakan Ýzmir Uzunada'da "güvence" altýna alýndý. Alparslan Türkeþ'e teslim ol çaðrýsý yapýldý Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Baþkaný Rahþan Ecevit görevinden ayrýldý. Yerine, oy birliðiyle Bülent Ecevit seçildi Sosyalist Ýktidar Partisi (SÝP) kuruldu. Filistin Kurtuluþ Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ve Ýsrail Baþbakaný Yitzak Rabin bazý konularda anlaþmaya vardýlar. Buna göre, Ýsrail Gazze ve Jeriko'dan çekilecek, Filistinliler Gazze, Jeriko ve Batý Þeria'nýn bir bölümünde kendilerini yönetme hakkýna sahip olacak. Ayný gün Ýspanya'da yapýlan Uluslararasý Asturia Film Festivali sonuçlandý. Memduh Ün, "Zýkkýmýn Kökü" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldý Polonya'da yapýlan Dünya Grekoromen Güreþ Þampiyonasý'nda Ercan Yýldýz'la Þeref Eroðlu altýn madalya kazandý. Bugün Doðanlar: Müzikteki 12 ton metodunun yaratýcýsý Avusturyalý besteci Arnold Schoenberg. Bugün ölenler: Tanzimat devri þair ve yazarlarýndan Þinasi ut ve viyolonsel virtüözü, besteci Þerif Muhittin Targan gazeteci ve tiyatro tarihçisi Refik Ahmet Sevengil Mao Zedong'un halefi ilan edilen Lin Biao, uçak kazasýnda. Ayrýntý için:

6 Alternatif ürün desteklemeleri baþlýyor NEVÞEHÝR- Nevþehir Tarým Ýl Müdürlüðü yapmýþ olduðu açýklamada aylternatif ürün desteklemelerinin baþladýðýný bildirdi. Konuyla ilgili olarak yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: Patates Siðili Hastalýðý görülen alanlara Alternatif Ürün Desteklemeleri tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan no lu Teblið ile yürürlüðe girmiþtir. Baþvurular, güzlük ekimlerde 23/9/2006 tarihinden 17/10/2006 tarihine kadar Ýl/Ýlçe Müdürlüklerine yapýlýr. Baþvurular yýlý ve dönemi içerisinde yapýlmak zorundadýr yýlýnda alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasýna ait bitkiler ile toprak parçasý taþýyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dýþýndaki bitkisel ürünleri yetiþtiren çiftçiler, Çiftçi Kayýt Sistemine (ÇKS) kayýtlý olmak þartý ile dekar baþýna 85 YTL.destekleme ödemesi yapýlacaktýr yýlýnda meyve bahçesi, çok yýllýk yem bitkisi ve bað tesis ederek alternatif ürün desteklemesinden faydalanan üreticiler destekleme kapsamý dýþýndadýrlar yýlý yazlýk alternatif ürün desteklemesine müracaat edilen parsellere güz döneminde müracaat edilmeyecektir. Yanlýþ Beyanda bulunan üreticilerin müracaat dosyalarý tamamen iptal edilir. Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlükleri, çiftçiler tarafýndan seçilen ürün veya ürünlerin çýkýþý sonrasýnda yapacaðý tarla kontrolleri sonucunda ürün ve arazi bilgilerinin ÇKS ye girilmesini saðlayacaktýr yýlý güz dönemi müracaatý yapan çiftçiler güz döneminde ; 2005 yýlý yaz dönemi müracaatý yapan çiftçiler yaz döneminde müracaat yapacaklardýr. Alternatif ürün ekimini tercih eden çiftçiler, telafi edici ödemelerden yararlanabilmek amacýyla, üretimin yapýldýðý yerdeki üreticiler müracaat edebilmek için; 1- Muhtarlarda bulunan Alternatif ürün dosyasýný muhtara onaylattýktan sonra, 2- Çiftçilik belgesi alacaklar (Ziraat Odalarýndan alýnacak ve belge ücreti ödemeyecekler) 3- Çiftçi kayýt sistemini güncelleyecekler (ÇKS) (Tarým Ýl Müdürlüðü Baðcýlýk Binasýnda yapýlacak) 4- Tarým Ýl Müdürlüðü Bitki Koruma Þube Müdürlüðüne dosyanýn teslim edilmesi ile son bulacaktýr. THM sanatçýsýnýn tepkisi KIRÞEHÝR- Kýrþehir'de uzun süre müzik okulu iþletmeciliði yapan ve ayný zamanda Türk Halk Müziði sanatçýsý Ahmet Tekkuþ, ilgisizlik nedeniyle Kýrþehir'den ayrýlma kararý aldý. Tekkuþ, 10 yýl boyunca Kýrþehir halkýna ve kültürüne hizmet ettiðini ve bu süre içerisinde beklenen ilgiyi göremediðini belirterek, "1992 yýlýnda geldiðim Kýrþehir'de, bugüne kadar 2 bine yakýn öðrenci yetiþtirdim. Ezgi Müzik Eðitim Merkezi'nde her türlü enstrüman eðitimi vererek, gençlerimizin müziðe olan ilgisinin artmasýný saðladým. Öyle ki; türkü ve bozlaðýn pýnarý Kýrþehir'de, býrakýn genç nesilleri, yetiþmiþ baðlama ustalarý dahi omuzlarýna baðlamayý ya da gitarý asýp çarþýya çýkmýyorlardý. Bu tabularý yýkmanýn haklý gururunu yaþýyorum. Bugün her evde mutlaka bir baðlama çalan ve türkü söyleyen gençlerimiz var. Bozlak ve türkü geleneðine bu anlamda büyük katký saðladýðýmý düþünüyor ve hem kendimle hem de öðrencilerimle gurur duyuyorum" dedi. Yetiþtirdiði öðrencilerin birçok üniversite ve güzel sanatlar liselerini kazandýðýný vurgulayan Tekkuþ, "Kýrþehir'deki müzik hayatým boyunca binlerce öðrenci yetiþtirdim. Öðrencilerimden birçoðu üniversitelerin konservatuar ve müzik bölümlerini kazanýrken, birçoðu da güzel sanatlar liselerinde öðrenim görüyor. Yine çok baþarýlý öðrencilerimden Ýsmail Altýnsaray ve Hüseyin Yalçýn, baþta TRT olmak üzere birçok ulusal televizyon programlarýnda ünlü sanatçýlarýn arkasýnda baðlama ve kabak kemane çalýyorlar. Öðrencilerimin baþarýlý olmasý benim en çok sevindiðim olgularýn baþýnda geliyor. Bundan sonra da asla yýlmayacak ve türkü geleneðini yeni nesillere aktarmaya devam edeceðim. Benim Kýrþehir'e ve Kýrþehir insanýna sahip çýktýðým kadar kimse bana sahip çýkmadý. Bu nedenle de Kýrþehir'den ayrýlma kararý aldým ve müzik hayatýma Kayseri'de devam edeceðim. Kýrþehir'in yüreðimde ayrý bir yeri var. Ama, bu sahipsizliði de asla unutmayacaðým" diye konuþtu.(haberkent) SATILIK Meyve ve ceviz bahçesi Hacýbektaþ a 5 km. mesafede Akçataþ Köyü Kurban Tepesi mevkiinde 20 dönüm üzerinde kurulu ev, havuz, su kuyusu, depo bulunan (emekliye uygun) arazi. Ýbrahim Altýn Cep Tel: iþ Tel: Þap aþýlamalarý baþladý Sulucakarahöyük NEVÞEHÝR- Nevþehir tarým Ýl müdürlügü sonbahar dönemi Þap Aþýlama dönemini baþlattý. Þap Aþýlama kampanyasýný 1 Eylülde baþlattýðýný açýklayan Nevþehir Tarým Müdürlüðü kampanyanýn 31 Ekim tarihine kadar sürüceðini açýkladý. Aþýlamayla ilgili olarak Tarým Ýl Müdürlüðü þu bilgilere yer verdi: Nevþehir de sonbahar Þap Aþýlama Kampanyasýna 01 Eylül 2006 tarihinde baþlamýþ olup 31 Ekim 2006 tarihinde sona erecektir. Ýlimiz genelinde kampanya döneminde Büyükbaþ hayvanýn aþýlanmasý programlanmýþtýr. Þap Hastalýðý çift týrnaklý hayvanlarda görülen bulaþýcý bir hastalýk olup büyük ekonomik kayýplara neden olan, hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz etkileyen, saf ýrk hayvanlarda ve buzaðýlarda ölüme neden olan viral bir hastalýktýr. Bakanlýðýmýz Þap Hastalýðý ile mücadele KIRÞEHÝR- Mardin'de 3 günden beri devam eden toplantýnýn son gününde Tarihi Kentler Birliði'ne (TKB) üye belediye baþkanlarý, kentin tarihi mekanlarýný ziyaret etti. "Tarihi Kentler Birliði Mardin - Midyat Buluþmasý"na katýlan yaklaþýk 200 belediye baþkaný, kentteki medrese, cami, kilise, manastýr ve çarþý gibi tarihi mekanlarý Özel Hareket timlerinin eþliðinde gezdi. TKB ve Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, belediye baþkanlarýný sýk sýk uyararak, valiliðin terör olaylarýnýn önüne geçmek için toplu halde dolaþmalarý isteðini iletti. Son günlerde bölgede artýþ gösteren terör olaylarý nedeniyle geniþ güvenlik önlemleri altýnda þehir turu atan kapsamýnda aþýlama kampanyasýný ülke genelinde ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yýlda 2 defa düzenlemektedir. Hayvan yetiþtiricilerimizin aþýlama ekiplerimize her türlü yardýmý ve kolaylýðý saðlayarak hayvanlarýný aþýlatmalarý, iþletmelerimizde ve Ýlimizde Þap Hastalýðýnýn görülmesini önleyecektir. Kýrþehir TKB'ye kabul edildi belediye baþkanlarý, son olarak Artuklu Kervansarayý'nda bir araya gelerek burada birliðin sonuç bildirisini açýkladý. Sonuç bildirisinde, Mardin'in UNESCO Dünya Kültür Mirasý listesine baþvuru isteðinin haklý bulunduðu ve bu baþvurunun destekleneceði kaydedildi. Bildiride, "Savaþ ve iþgal coðrafyasý haline getirilmiþ Ortadoðu'da insan yaþamýna ve o insanlarýn kimlik taþlarý olan 'tarih ve kültür varlýklarýna' yönelik saldýrý ve yok etme politikalarýndan duyulan ortak endiþeyi belirtiriz" ifadelerine yer verildi. Baþkanlar bildiride, TKB'nin insanlýðýn gelecek umutlarýný besleyen adil bir dünya düzeni ve onurlu bir kiþisel yaþam için Türkiye'nin örnek ve önemli birikimlere sahip bir ülke olduðu aktarýldý. Bu arada, TKB bildirisinde Nevþehir'in Kanlýca, Kayseri'nin Turan ile Yeþil Hisar, Çorum'un Osmancýk, Trabzon'un Sürmene, Mersin'in Anamur, Adýyaman'ýn Besni, Antalya'nýn Süleymaniye, Kastamonu'nun Daday, Kýrþehir, Balýkesir'in Bigadiç, Tokat'ýn Pazar, Ýzmir'in Yelki ve Hatay'ýn Payas belediyelerinin de Tarihi Kentler Birliði'ne oybirliðiyle kabul edildiði belirtildi.

7 DÝKKAT! ABD nin freni patladý Fýndýktaki oyun bu kez ayçiçeðinde oynanýyor ABD Merkez Bankasý faizleri önce yükseltti, sonra indirdi. Konut ve petrol fiyatlarýnýn olumsuz denklemi iç talebi düþürüyor; savaþ harcamalarý cari açýðý büyütüyor. ABD deki durgunluk bize kriz olarak yansýyacak ABD de konut fiyatlarý düþüyor. O zaman gidip ABD den ev alalým diye heveslenemeyeceðimize göre bizim için bu bilginin ne anlamý var? Bu bilginin bizim için anlamý þu: ABD ekonomisinin freni patlýyor. Çünkü, ABD ekonomisi, 2001 krizinin ülke içindeki etkisini, konut fiyatlarýnda bir balon yaratarak dengeledi ile 2005 yýllarý arasýnda ABD deki konut fiyatlarý yýlda ortalama %9 arttý. Bu oran arasýnda %4 tü te konut fiyatlarýnýn artýþý 1970 den bu yana en yüksek artýþý göstererek %12 ye ulaþtý. Çok düþük faizli mortgage kredileri sayesinde, satýþtaki evlerin alýcýlarý da hýzla arttý. %68 i bir eve sahip olan ABD aileleri sözkonusu dönemde gerçek ücretlerinde ciddi bir düþüþ yaþamalarýna karþýlýk, bu sayede tüketim harcamalarýný artýrabildiler. Bu dönemde ABD deki tüketim harcamalarý, Gayri Safi Milli Hasýla daki artýþýn %25 fazlasýna ulaþtý. Yani ABD yurttaþlarý, ürettiklerinden %25 daha fazlasýný tükettiler. Kiþisel tüketimi kamçýlayan tek etken ABD nin içerdeki ekonomik büyümesi deðildi; ihracata yöneltilmiþ ekonomiler, ABD iç pazarýna düþük ücrete dayanan ucuz mallar akýtarak bu eðilimi desteklediler. Asya daki üretim geniþlemesine dolayýsýyla küresel enerji talebinin artýþýna yol açan bu süreç, Irak savaþýnýn neden olduðu üretim aksamalarý ve Rusya nýn kendi enerji kaynaklarý üzerindeki kontrolünü artýrmasýndan kaynaklanan piyasa daraltýcý etkenlerle birleþince uluslararasý enerji fiyatlarý arttý. Bu geliþme ABD tekellerinin kazançlarýný doðrudan olumsuz etkilemedi; hatta karlarýnýn artmasýný dahi saðladý. Ama ABD li tüketicilerin alým gücünü olumsuz etkiledi. Ve konut fiyatlarý düþmeye baþladý. Satýlamayan evlerin oraný 2006 nýn ikinci yarýsýnda %20 nin üzerine çýktý. Buna baðlý olarak mortgage faizleri %65 arttý. Tabii ki bu durum, evlerini peþin ödemeyle alýp mortgage ile finanse eden konut alýcýlarýný çok zor bir duruma düþürdü. Bu ise ABD bankacýlýk sisteminde alarm zillerinin çalmasýna neden oldu. Yükselen risk, ABD Merkez Bankasý nýn (FED) faizleri artýrmasýna neden oluyor. Ancak, yaklaþan Kasým ara seçimleri, enflasyonu tetikleyen bu politikayý frenliyor. Kasým dan sonra FED in faiz oranlarýnda bir sýçramaya gitmesi ve dolarýn deðerini serbest býrakmasý büyük bir olasýlýk gibi duruyor. Bu geliþme, ihracat ekonomilerinin önemli bir parçasý ABD tüketici piyasasý için mal üretmek olan ülkelerin de durgunluða sürüklenmesi demek olacak. Yani ABD de kapýya dayanan durgunluðun faturasý yeni sömürge ülkelerde þiddetli bir kriz olabilir. Nebahat Bayram Fýndýkta alým fiyatýný düþük tutan Hükümet, þimdi de Trakya Birlik eliyle ayçiçeðinde de benzer bir politika izlemeye baþladý. Trakya Birlik geçtiðimiz günlerde kilo baþýna ayçiçeði avans alým fiyatýný 0.5 YTL, yani 50 kuruþ olarak açýkladý. Geçen yýl avans fiyatý 46.5 kuruþ idi. Buna göre artýþ 3.5 kuruþ, artýþ oraný ise yüzde 7 oldu. Yýllýk enflasyonun yüzde 12'ye ulaþtýðý, tarým girdilerinin yüzde 37 arttýðý bir dönemde yüzde 7'lik bir avans artýþý ayçiçeði üreticisini zor durumda býraktý. 50 kuruþluk avans fiyatýndan sermaye artýrýmý, branda, hammaliye için yapýlan kesinti 2 kuruþu buluyor. Bu koþulda verilen avans fiyat, net olarak geçen yýlkýnden ancak 1.5 kuruþluk bir fazlalýðý ifade ediyor. Trakya Birlik'in uygulamasý sadece çiftçiyi sýkýntýya düþürmekle kalmayacak, ayçiçeði ekim alanlarýnýn azalmasýný sonucunu doðurarak ülkemizin milyonlarca dolanýn Arjantin, Ukrayna, Bulgaristan gibi diðer ayçiçeði üreticisi ülkelerin çieftçilerine akmasýna yol açacak. DSP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hasan Macit, "Anlaþýlýyor ki, fýndýktaki oyun þimdi de ayçiçeðinde sahnelenmektedir. Türikye'de tarýmý bitirmeye ve tamamen dýþa baðýmlý hale getirmeye kararlý görünen Hükümet, bu kez de Trakya Birlik eliyle yok edici politikalarýný ayçiçeði çiftçisine yöneltmiþ görünmektedir " dedi. Ülkenin yaþadýðý olumsuz sürecin nedeni: 12 eylül faþist askeri darbesi [Sesonline] Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Özdemir Özok, ''12 Eylül müdahalesi, ülkenin yaþadýðý bugünkü olumsuzluklar sürecinin tek nedenidir'' dedi. Özok, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'de tüm kurum ve kavramlarý alt üst eden 12 Eylül müdahalesinin üzerinden 26 yýl geçtiðini anýmsattý. Özok, þunlarý kaydetti: ''1982 Anayasasý yanýnda 24 Ocak ekonomi ve mali kararlarýyla devlet yönetimini hedefinden saptýran 12 Eylül müdahalesi, ülkenin yaþadýðý bugünkü olumsuzluklar sürecinin tek nedenidir. Bu süreçte henüz geliþmekte olan demokratik yaþam baþta olmak üzere toplumsal yapýnýn her alanýnda baský yöntemleri uygulanmýþtýr. Uygar, çaðdaþ ve aydýnlýk düþünce temsilcilerinin yok edilmiþ, sindirilmiþ, buna karþýn tutucu, ve statükocu düþünce temsilcilerinin her alanda önü açýlarak hýzlý bir biçimde örgütlenmelerine olanak saðlanmýþtýr... Bu politikalarýn sonucu tarikat ve cemaatler geliþmeleri için serbest bir ortam bulmuþlardýr'' diyen Özok, þu görüþlere yer verdi: ''Yapýlanlarýn tümünü terörün kaynaðýnýn kurutulmasý amacýna yönelik olduðunu söylemek mümkün deðildir. Ýzlenen politikalar sonucunda PKK ve Hizbullah terörü azmýþ, Çarþamba gibi kurtarýlmýþ dini bölgeler ortaya çýkmýþ, yeþil sermaye ekonomide görülmemiþ aþamalar kaydetmiþtir. 12 Eylül'ün 26. yýlýnda bir daha darbe ve müdahaleden söz edilmeyen, eksiksiz demokrasi, insan haklarý, hukukun üstünlüðü ve bütün kurum ve kavramlarýyla yaþama geçmiþ bir hukuk devleti umut ve özlemiyle...'' MESLEK ODALARINDAN AÇIKLAMA Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý da yaptýðý yazýlý açýklamada,12 Eylül'ün, ABD emperyalizmin çýkarlarý doðrultusunda gündeme getirildiðini öne sürdü. TMMOB Makine Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Korkmaz da açýklamasýnda, 12 Eylül'ün, toplumsal bellekten silinmeyeceðini ifade ederek, ''Bu dönemin; demokratik, eþitçi ve özgürlükçü bir Anayasa, sosyal hukuk devletinin egemen kýlýnmasý, cuntacýlarýn yargýlanmasýyla aþýlabileceðini'' savundu. TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý'ndan yapýlan açýklamada da 12 Eylül ile hesaplaþmanýnýn meþru ve yasal yolunun açýlmasý gerektiði ifade edildi. SATILIK Aþýklar Yolu üzeri 800 m 2 arsa1 150 m 2 evin konumu UÐUR KILIÇ Tel: Ýmalatçý Toker Mobilye ve Dekarasyon Mutfak dolabý, banyo, yüklük, vestiyer ve dekor iþleriyle... Balon pres kapak, laminant kapak, profil kapak çeþitleriyle MDF lamdan sipariþleriniz itina ile hazýrlanýr. Kalitemiz tesadüfi deðildir. Bir telefonla yanýnýzdayýz. Taþýnmýþ olduðumuz Mucur Sanayi Sitesi nde size hizmet vermeye devam ediyoruz. Toker Mobilya ve Dekarasyon Recep Toker Cep Tel: MUCUR

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 23 En Düþük 0 C 08 Çelebi: "Kadýnlar Sendikacý Olmak Ýstemiyor" "12 Eylül sürüyor; hak aramak hâlâ suç" DÝSK Genel Baþkaný Çelebi emekliler sendikasýndan sonra sýrada gençler sendikasýnýn olduðunu müjdeledi. Ama kadýn sendikasýna gerek olmadýðý yolundaki düþüncesini, "Kadýnlar tüm sendikalarda zaten varlar" sözleriyle açýklýyor. Ayþe Durukan BÝA - Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) Baþkaný Süleyman Çelebi "Biz kadýnlarýn sendikal mücadele içinde olmasý için en fazla gayret gösteren konfederasyonuz" diyor "Sinema sektöründe çalýþma yaþamýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý" toplantýsýnda bianet'in sorularýný yanýtlayan Çelebi, emekliler için sendika kurduklarýný söyleyerek "Aktif iþ yaþamýndan uzaklaþan emeklilerin haklarýný bu þekilde korumayý baþardýk" dedi. Çelebi gençlik sendikasý müjdesi verdi Çelebi kadýnlarýn sendikacýlýk yapmak istemediklerini söylüyor. Buna da ailelerin engel olduðu kanýsýnda. Çelebi'nin toplantýdaki geleceðe dönük sözleriyse gençler üzerineydi. "Sýrada gençler için sendika kurma kararýmýz var. Gençler sendikasý kurulunca onlarýn da sorunlarý görünür olacak ve çözülecek" diye konuþtu. Toplantýda emekliler sendikasýndan ve gelecekte de gençler sendikasýndan söz ettiniz. Kadýnlar sendikasý ne zaman kurulacak? Sözünü ettiðim tüm alanlarda zaten kadýnlar da var. Kadýnlar üye olabiliyorlar ama yönetici konumundaki kadýn sendikacý sayýsý yeterli mi? Sendikacý kadýnlarýn sayýsýnýn yeterli olmadýðýný biliyoruz, ancak kadýnlar sendikacýlýk yapmak istemiyorlar. Çok istememize raðmen yönetici konusundaki kadýn sendikacý sayýsýný artýramadýk. Kadýnlar sendikacýlýk yapmak mý istemiyorlar, yoksa erkekler mi geçit vermiyor? DÝSK'te böyle bir þey söz konusu deðil. Bir örnek vereyim. DÝSK'in son genel kurulunda bir kadýn arkadaþý yönetime aday gösterdim. Ancak kadýn arkadaþýmýz önce 'evet' demesine karþýn sonra eþi izin vermediði için yönetime girmek istemediðini söyledi. Kadýnlarýn sendikacýlýk yapmamasý bizden ötürü deðil, daha çok ailevi nedenlerle oluyor. Yine de seçimlerde kota uygulamasý yapýlamaz mý? Kota konsa bile çözüm deðil ki. Kadýnlar sendikacýlýk yapmak istemiyor. Biz yine de kadýn sendikacýlarýn artmasý için çabamýzý sürdürüyoruz." Kadýn istihdamý her yýl düþüyor. Ýþverenler kadýnlarý doðum, kreþ gibi gerekçelerle iþe almak istemiyorlar. Siz Avrupa Birliði (AB) Karma Ýstiþare Komitesi'nde de (KÝK) eþ baþkanlýk yaptýnýz. Buradan çýkan raporlarda da bu vurgulanýyor. Siz ne diyorsunuz? Sizin de söylediðiniz gibi kadýn istihdamýnýn düþtüðü bir gerçek. Biz o toplantýlarda alýnmasý gereken önlemleri ve çözüm yollarýný anlatmaya çalýþtýk. Ancak hükümet ve iþverenler iki yüzlü davrandý. Bu nedenle eþbaþkanlýk görevinden çekildim. Nedenlerden biri ve en önemlisi buydu. Ekonomik ve Sosyal Konsey, istenen yapý ve iþleyiþe kavuþturuluncaya kadar, burada bulunmayacaðýz. Ýki yýla yakýn bir süredir eþ baþkanlýk görevini de üstlendiðimiz KÝK'in aldýðý kararlar hükümet tarafýndan ciddiye alýnýp hayata geçirilinceye kadar katýlmayacaðýz. Ýþverenlerle ve hükümetle her þey, sosyal iliþkiler de, diyalog da çok iyi. Ama iþ kadýnýn istihdamýna gelince, alýnacak önlemlere gelince kaçýyorlar.(ad/tk) TÝHV'den Önen 12 Eylül kendini yeniden üreterek sürüyor, dedi. "Çatýþma kültürü sivil ortama yayýlmaya çalýþýlýyor. Ýnsani duygularla feryat eden ana babalar, terör örgütünün maþasý gibi sunuluyor. Barýþçýllýðýn sindirilmesi harekatý bu. Çýkýþ solda." BÝA - Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý (TÝHV) Baþkaný Yavuz Önen, 12 Eylül darbesinin kendini yeniden üreterek, sofistike yöntemlerle sürdüðünü söylüyor. Bunun son örneði de, bugünkü Hürriyet gazetesinin Fatih Çekirge imzalý, "Bu tuzaða dikkat" baþlýklý manþeti. Önen, 12 Eylül'ün yarattýðý "pazulu demokrasi"nin, "hak aramayý suçlu, gayrý meþru ilan ettiðini" belirtiyor. "Sanki Türkiye Cumhuriyeti devleti, evrensel insan haklarý deðerleriyle buluþamazmýþ gibi bir durum yaþatýyor." Çekirge'nin haberi içinse, "Savaþ karþýtlýðýný bir terör eylemi ya da terör örgütleriyle baðlantý gibi deðerlendiriyor bu haber. Bunun tek baþýna Çekirge'nin kaleminden, derin bir sohbette çýktýðýný düþünmüyorum. Bu, 12 Eylül'den itibaren tasarlanmýþ psikolojik harekatýn bir sonucu. Bu harekat, her türlü demokratik çýkýþý, demokratik hak kullanma eylemini suç haline getirme stratejisidir" diyor. Önen: Toplumu sindirme karþý harekatý Yavuz Önen'le, 12 Eylül'ün sonuçlarýný, darbecileri, bugünü ve insan haklarý savunuculuðunu konuþtuk. 12 Eylül ve sonuçlarý, bugün insan haklarý savunuculuðunun önünde nasýl bir engel oluþturuyor? 12 Eylül hukuku kurumsallaþtý, geliþerek sürüyor. Kendini her evrede yeniden üretti. Türkiye'de hukuksal bir temel attý Demokrasi konseptini tahrip etti, deforme edilmiþ bir "maganda demokrasisi" demokrasi gibi algýlanmaya baþlandý böylece. 12 Eylül, pazulu demokrasinin, yani otoriter rejimin temelini attý. Bu, her türlü muhalefeti, özellikle -bütün adlarýyla- solu bitirme projesiydi. Bir Soðuk Savaþ yöntemiydi. Sonuçta da siyasi Ýslam'ý iktidar yaptýlar. Bu süreç devam ediyor. Önümüzdeki en büyük engel 12 Eylül Anayasasý. Yalnýz yazýlý belgeler deðil, anlayýþ da bir engel. Her þeyden önce, Anayasa'yý da deðiþtirecek ortamýn hazýrlanmasý gerek. Bugünkü 12 Eylül ürünü hükümetlerse, bu anayasaya dört elle sarýlýyor ve deðiþtirmiyorlar. Bu hukuk, hak aramayý suçlu, gayrý meþru ilan ediyor. Sanki Türkiye Cumhuriyeti devleti evrensel insan haklarý deðerleriyle buluþamazmýþ gibi bir durum yaþatýyor. Hürriyet'in manþeti de, savaþ karþýtlýðýný bir terör eylemi ya da terör örgütleriyle baðlantý gibi deðerlendiriyor. Bunun tek baþýna Çekirge'nin kaleminden, derin bir sohbette çýktýðýný düþünmüyorum. 12 Eylül'den itibaren tasarlanmýþ psikolojik harekatýn sonucu bu. 12 Eylül stratejisi, her türlü demokratik çýkýþý, demokratik hak kullanma eylemini suç haline getirme stratejisidir. Bu durum günlük yaþamda da her fýrsatta karþýmýzda. Ve 2000'de baþladýðýný sandýðýmýz demokrasi süreci de 12 Eylül'ü aþamadý. Arjantin'in Türkiye'yle benzer olduðu sýk sýk dile getirilir. Arjantin darbecilerini yargýlayabiliyor. Bu Türkiye'de niye olamýyor? Türkiye'de býrakýn yargýlamayý, aksine darbede görev alanlar ödüllendiriliyor, koruma altýna alýnýyor. Yalnýz sürekli koruma altýndaki, lüks yaþam sürdüren Kenan Evren deðil. 12 Eylül generallerinin aralarýndan en zengin paþalar çýktý. Özellikle Olaðanüstü Hal (OHAL) döneminde operasyon sürdürenlerin, köy yýkýmlarýndan sorumlu bakanlarýn nasýl konuttan sorumlu bakan yapýldýðýný, Mehmet Aðar'ýn bakan olmasýný anýmsayýn. Devlet, gerçekte bir yüzleþme sorunuyla karþý karþýya. Son 30 yýllýk kanlý bir geçmiþle yüzleþmek geriyor. Toplumun bu geçmiþle yüzleþmesi gerekiyor. Bugün, savaþ anlayýþý sivilleþtirmek isteniyor Türkiye'de. Türk Silahlý Kuvvetleri'yle PKK arasýndaki savaþýn sivilleþmesi, iç savaþa yönelmesi gibi bir tehlike var. Toplumun da aktif bir þekilde buna katýlmasý isteniyor. Çatýþma kültürünü sivil ortama da yaymaya çalýþýyorlar. Þehit cenazeleri üzerine yaþananlar da bunun ürünü. Aslýnda analar babalar, çok doðrudan, insani duygularla feryat ettikleri halde, Çekirge'nin yazýsýnda terör örgütünün maþasý gibi sunuluyorlar. Bu barýþçýl düþüncelerin, savaþ karþýtlarýnýn geriletilmesi için toplumu kuþatma ve sindirme harekatýdýr. 12 Eylül sürüyor hâlâ. Hem de kendini yeniden üreterek, sofistike yöntemlerle. Bu nedenle, dün 12 Eylül'e karþý yapýlan eylemler son derece anlamlý. 12 Eylül darbesinin bütün sorumlularýyla deþifre edilmesi, yargýlanmalarý gerektiðine dair önermeler yerinde. "12 Eylül düzeninden çýkýþ ancak solla mümkün" 12 Eylül'le kurulan bu sistemden çýkýþ yok mu? Muhalif siyasetlerin daha etkili bir dil ve program kullanmalarý gerekiyor. Siyasi örgütlerin daha fazla çalýþmalarý, ön plana çýkmalarý, halkla demokratik zeminde bir diyalog kurmalarý gerek. Çünkü "barýþ" diyenler suçlandýðý propaganda çok güçlü. Çekirge'nin bugünkü yazýsýnda, "vatanseverlik baðý" üzerine bir yorum var. Ýnsani deðerleri savunmak vatan hainliði gibi sunuluyor. Bu nedenle, siyasi bir çýkýþýn etkili propaganda süreci baþlatýlmalý. Bunu baþarabilecek olanýn sol muhalefet olduðunu düþünüyorum. Eðer bir çýkýþ gelecekse, kesinlikle soldan gelecek. Çünkü 40 yýldýr yok edilmeye çalýþýlan þey sol. Solun aktif politikada etkin olmasý gerek. Burada Türkiye Ýþçi Partisi'nin muhalefet örneðini hatýrlatmak gerek. Sivil siyaset alanýnda, örgütlü ve etkili bir ses olmak mümkün. Bunun büyük çoðunluk sahibi olmakla ilgisi yok; bir varolmak meselesi. Taleplerde yalnýz demokrasi konseptiyle yetinmemek gerek. Örneði seçim barajý ve Siyasi Partiler Yasasý'nda temsiliyeti saðlayacak koþullarý talep etmek gerek. Gündem saptýrmalardan dolayý, dikkat bu kritik sorunlardan kaçýrýlýyor. Türkiye'nin en büyük gazetesindeki bu manipülasyon, bir gazetecinin baþbakanla ve etrafýyla sohbet edip kamuoyu oluþturma giriþimi, vahim noktalarda olduðumuzun iþaretidir. 12 Eylül'ün temel amaçlarýndan biri emek hareketini sindirmek, Türkiye'yi neoliberalizme entegre etmekti. Bu durumda, insan haklarý savunuculuðunun emek haklarýnýn üzerinde durmasý gerekmez mi? Elbette. Dünyada en büyük haksýzlýk, adil olmayan ekonomik paylaþýmdan kaynaklanýyor. Açlýk, sefalet, iþsizlik, paylaþýmdaki adaletsizlik, hak ihlalleri arasýnda birinci sýrada. O nedenle insan haklarý savunuculuðu, emekçilerin haklarýnýn savunuculuðudur denebilir. Neoliberal politikalarla bu adaletsizliðin açýsý daha da büyüyor. Hak savunuculuðu klasik anlamda negatif haklarla -bireysel haklarla- sýnýrlý deðildir. Ekonomik, sosyal, kültürel haklarý içeren bir perspektifi olmalý. Biz Türkiye'de insan haklarý savunuculuðuna hep böyle baktýk

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı