ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ANTALYA ĠLĠ, MANAVGAT ĠLÇESĠ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL BAġBAKANLIK ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ADÜAġ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, ÖSENEK MAHALLESĠ 577 ADA 154 PARSEL (1/3 HĠSSE) TANITIM DOKÜMANI Ekim 2014, Ankara 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNEMLĠ NOT 3 1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1.1. Genel Özellikler Tapu Kaydı TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı 6 2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ 2.1. Bolu Ġli UlaĢım Ağındaki Yeri Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları 8 3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI 3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı Su Kaynakları Toprak Kabiliyeti EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI 4.1. Ekonomik Yapı Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU 5.1. Tapu Kayıt Bilgileri Parsel Üzerindeki Takyidatlar Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu ĠMAR DURUMU /5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı /1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı HUKUKĠ DURUM EKLER 15 Ek-1: Tapu Kaydı Ek-2: Kroki Ek-3: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı Ek-4: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ek-5: Fotoğraflar 2

3 ÖNEMLĠ NOT ÖzelleĢtirme kapsam ve programına alınarak satıģ yöntemiyle özelleģtirilmesine karar verilen Bolu ili, Merkez ilçesi, Ösenek Mahallesi, 577 ada 154 parselde (1/3 hisse) kayıtlı taģınmazın satıģı için ġirketimiz Yönetim Kuruluna ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı(ÖĠB) nın tarih ve 5402 sayılı yazısı ile yetki verilmiģtir. Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Aġ (ADÜAġ) tarafından, Bolu ili, Merkez ilçesi, Ösenek Mahallesi, 577 ada 154 parselde (1/3 hisse) Tarla niteliğindeki taģınmazın özelleģtirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar (Katılımcı) için hazırlanmıģtır. Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3. kiģilere açıklanamaz veya TaĢınmazın değerlendirilmesi amacı dıģında baģka bir amaçla kullanılamaz. Bu Tanıtım Dokümanı, Bolu Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Bolu Valiliği Tapu Müdürlüğünden alınan Tapu Takyidat Durumu ve konu ile ilgili Özel Sektör temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile hazırlanmıģtır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel Kurumlardan sağlanan bütün bilgiler ve elde edilen belgeler ÖĠB ve ADÜAġ tarafından denetlenmemiģ veya bağımsız olarak doğrulanmamıģtır. ADÜAġ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat i ya da tam olmaması nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan dolayı Katılımcı ya da 3. kiģilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı ADÜAġ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez. Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması amacıyla verilmiģtir. ADÜAġ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaģımı, Tanıtım Dokümanının güncelleģtirilmesi, yanlıģlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir Ģekilde TaĢınmazın satıģı veya alıģı ile ilgili olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleģme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleģmeye temel teģkil etmezler. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet Mah. Ġnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA Tel : (312) * Faks: (312)

4 1 TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1.1. Genel Özellikler Konu taģınmaz Bolu ili, Merkez ilçesi, Ösenek Mahallesi, 577 ada 154 parselde kayıtlı olup toplam yüz ölçümü m 2 dir. TaĢınmazın 1/3 oranında hissesine isabet eden 1.252,67 m 2 si Maliye Hazinesi adına, geri kalan kısmı ise Ģahıs adına kayıtlıdır. Konu taģınmaz, Bolu Kent Merkezi ne yaklaģık 700 metre, D-100 karayoluna yaklaģık 1 km ve küçük sanayi sitesine yaklaģık 3,5 km uzaklıktadır. TaĢınmazın ana niteliği, Tarla olup arazi düzgün bir geometrik Ģekle sahip değildir. Hâlihazırda bir bölümü boģ, bir bölümü ise diğer hissedarlar ve iģgalciler tarafından kullanılmaktadır. TaĢınmazın alanının maksimum %40 ı imar uygulaması ile DOP payı olarak alınabilir. Söz konusu parselin güneydoğusunda Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu ve Bolu Kız Öğretmen Okulu yer almaktadır. Parselin kuzey, batı ve doğusunda yeni yapılan ve yapımı devam eden konut alanları bulunmaktadır. 4

5 1.2. Tapu Kaydı TANITIM DOKÜMANI Ana Gayrimenkul Bağımsız Bölüm Ġli Bolu Pafta No - Blok No - Ġlçesi Merkez Ada No 577 Kat No - Bucağı - Parsel No 154 Bağ. Böl. No - Köyü - Niteliği Tarla Niteliği - Mahallesi Ösenek Arsa Payı - Sokağı - Eklentiler - Parsel Alanı 3.758,00 m 2 Mevkii Köyaltı Malik Maliye Hazinesi (1/3) 1.252,67 m 2 Maliye Hazinesi (1/3) - Ġfraz iģlemi (TSM) Bilal DUMAN (1/12) - Ġfraz iģlemi (TSM) Yakup HEVESKER (1/160) - Ġfraz iģlemi (TSM) Emine HEVESKER (1/120) - Ġfraz iģlemi (TSM) Süleyman HEVESKER (1/160) - Ġfraz iģlemi (TSM) Hatice ÖZAK (1/160) - Ġfraz iģlemi (TSM) Ceylan ÇAKIR (5/48) - Ġfraz iģlemi (TSM) ġükran ÇAKIR (5/48) - Ġfraz iģlemi (TSM) Edinme Sebebi ve Tarihi Nazile ÇAKIR (5/48) - Ġfraz iģlemi (TSM) Arife ARABACI (1/24) - Ġfraz iģlemi (TSM) Duman BĠLAL (1/20) - Ġfraz iģlemi (TSM) Mesut DANIġAN (1/96) - Ġfraz iģlemi (TSM) Sevim DAĞDEMĠR (1/96) - Ġfraz iģlemi (TSM) ġakire ERDOĞAN (1/96) - Ġfraz iģlemi (TSM) Hüseyin DANIġAN (1/96) - Ġfraz iģlemi (TSM) Zehra HEVESKER (1/640) - Ġfraz iģlemi (TSM) Salih HEVESKER (3/1280) - Ġfraz iģlemi (TSM) Mustafa HEVESKER (3/1280) - Ġfraz iģlemi (TSM)

6 Nalan Sevgi ĠNCEOĞLU (5/96) Ġntikal Tapunun Türü Kat Mülkiyeti Kat Ġrtifakı Tarla ġerh: Ġmar ( ) Beyan: Bilal DUMAN ın 2/24 his. Muvakkat inģaat yev Bilal DUMAN ( ) Takyidat Bilgisi ( ) Beyan: 412 kütük 1 ada 15 parselin bu parsele tecavüzü vardır. ( ) ġerh: Kamu Haczi: Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğünün tarih 8654 sayılı Haciz yazısı ile borç:0 TL ġerh: Kamu Haczi: Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğünün tarih 8735 sayılı Haciz yazısı ile borç: TL ġerh: Kamu Haczi: SGK Ġl Müdürlüğü ġerh: Haciz: Ankara 8. Ġcra Müdürlüğü , Alacaklı: Mine Mağazaları 1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı Konu taģınmaz Tabaklar Mahallesi Emniyet Sokak 577 Ada 10 Parsel Merkez/BOLU adresinde yer almaktadır. Bolu Ġli Merkez Ġlçesi nin tam ortasından geçen Atatürk Bulvarı ndan devam edilerek sağ kolda bulunan Cumhuriyet Caddesi ne devam edilir, yaklaģık 500 metre ileride Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu geçildikten sonra sağ kolda kalan Emniyet Sokak a dönülür, sol kolda kalan köģe parselin komģu parselidir. 6

7 2 BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ 2.1. Bolu Ġli Bolu Ġli, Türkiye nin kuzeybatısı, Karadeniz Bölgesi nin Batı Karadeniz kesiminde yer almaktadır. Ortalama rakım 1000 m., merkez ilçe rakımı ise 725 m. civarındadır. Dünyadaki konumu itibariyle 40 derece 06 dakika ve 41 derece 01 dakika kuzey enlemleriyle, 30 derece 32 dakika ve 32 derece 36 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Kıyıya paralel olarak uzanan Kuzey Anadolu dağlarının iç sıraları arasındaki vadi oluklarına oturmuģ durumda olan Bolu ili alanının yüz ölçümü km 2 dir. Bu alan Türkiye alanının % 1,08 u kadardır. Doğu-Batı uzunluğu yaklaģık 186 km.dir. Kuzeyden Zonguldak'ın Devrek, Düzce nin Yığılca ve KaynaĢlı ve Karabük ün Eskipazar ilçeleri, kuzeybatı da Düzce ili Gölyaka ilçesi ile batıdan Sakarya ilinin Hendek, Akyazı ve Taraklı, Bilecik ilinin Yenipazar ilçeleriyle, güneyden ise Güneydoğu ve Doğudan EskiĢehir ilinin Sarıca kaya Mihalgazi; Ankara ilinin Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere ve Çankırı ilinin ÇerkeĢ ilçeleriyle çevrelenmiģ bulunmaktadır. Ġl sınır uzunluğu 621,4 km.dir. Bolu, Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasındaki geçiģ alanında bulunur. Bolu, iklimlerin kesiģtiği bir il olmasından ötürü çok çeģitli flora ve fauna özelliklerine sahiptir. Bolu'nun ekonomisi tarım ve ormancılığa dayanır. Fakat son senelerde sanayi ve turizm sektörü de oldukça geliģmiģtir. Abant ve Yedigöller tabiat parkları turizmin canlı olduğu belli baģlı noktaların baģında gelmektedir. Bolu ilinin 9 ilçesi bulunmakta olup bunlar Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa dır. Ġlin belediye sayısı 13, köy sayısı ise 511 dir.merkez ilçeye bağlı belediyeler Bolu ve Karacasu olup köy sayısı 128 dir. 7

8 2.2. UlaĢım Ağındaki Yeri Bolu ilinde ulaģımın alt yapısına bakıldığında, ülkemizin de genel bir sorunu olan mutlak tercihin karayoluna dayandığı görülmektedir. Hava, deniz ve demiryolları ile ulaģım hizmetleri bulunmamaktadır. Fakat sivil taģımacılığa kapalı bir havaalanı mevcuttur. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına giren ilin 114 km.si otoyol, 366 km.si devlet yolu, 261 km.si il yolu olmak üzere toplam Ģebeke uzunluğu 741 km. dir. Bolu, Ġstanbul'u Ankara'ya bağlayan D-100 (E-80) karayolunun kenarında, Ġstanbul'a 262 km, Ankara'ya 191 km mesafede yer almaktadır. TEM otoyolu il merkezinin kuzeyinden geçmektedir. TEM otoyoluna Abant, PaĢaköyü ve Çaydurt giriģi bulunmakta olup, Abant giriģi 12 km. batısında, PaĢaköy giriģi 3 km. batısında ve Çaydurt giriģi de 13 km. doğusundadır. Bolu Ġli, doğu-batı istikametindeki D-100 karayolunun çevresinde geliģmiģtir. Bu nedenle, kent makroform olarak kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmüģtür. Karayolu Ģehir içi trafiğinde de yoğun biçimde kullanılmaktadır Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları Kalkınma Bakanlığı tarafından "Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması nda 2003 yılında yapılan çalıģmada SEGE-2003 çalıģmasında 10 alt kategoride 58 adet değiģken kullanılmıģtı. Yeni teģvik sistemine de dayanak teģkil eden SEGE-2011 çalıģması ise demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, eriģilebilirlik ile yaģam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu yıllarına ait 61 değiģken kullanılarak hazırlandı. ÇalıĢmada kullanılan değiģkenlerin seçiminde ilin ülke içindeki ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal geliģmiģlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve sosyal geliģmiģlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge ve veri teminine iliģkin süreklilik hususları gözetildi. "Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması'na (2003) göre, Bolu Ġli, 2. derece geliģmiģ iller grubunda yer almakta olup; Türkiye'deki iller arasındaki genel sıralamada 14. sırada bulunmaktadır yılında güncellenen SEGE verilerine göre ise Bolu ili 11. sıraya yükselmiģ olup önceki çalıģmalar ile SEGE-2011 de farklı değiģken setlerinin kullanılması nedeniyle veriler karģılaģtırılabilir nitelikte değildir. 8

9 3 COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI 3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü Bolu, Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasındaki geçiģ alanında bulunur. Karadeniz kıyısındaki ilçelerde Karadeniz ikliminin özellikleri ağır basarken; iç bölgelere gidildikçe, kıyıya paralel uzanan dağların Karadeniz üzerinden gelen nemli havanın önünü kesmesiyle iklim karasallaģır. Seben, Mudurnu ve Kıbrısçık, Gerede'nin en güneyi ve Dörtdivan'ın güneyinde karasal iklim özellikleri ağır basmaktadır. Bolu, iklimlerin kesiģtiği bir il olmasından ötürü çok çeģitli flora ve fauna özelliklerine sahiptir. Kıyılardaki otsu bitkiler yıl boyu yeģil kalırken; karasal iklimin görüldüğü güney kesimlerde yaz kuraklığı ile sararırlar. Orman oranı açısından en zengin illerimizden biridir. Karadeniz iklimin görüldüğü kıyı bölgelerde kayın ve meģe, yüksek yerlerde göknar ve sarıçam türleri ağır basmaktayken; karasal olan iç bölgelerde antropojen bozkırlar görülür. Karasal yerlerdeki yüksek dağlarda yer yer karaçam ve meģe topluluklarına rastlanmaktadır Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı km 2 lik Bolu il alanının yaklaģık % 56 sı, rakımları m ye kadar çıkan dağlarla kaplıdır. Dağlar kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda sıralanan ve oluģumlarında Kuzey Anadolu fay kuģağı hareketinin etkisi bulunan ovalarla bölünmüģtür. Bu kuģağın kuzeyinde doğudan batıya Göçeler dağı, Bolu dağları ve Elmacık dağı; güneyinde ise Köroğlu dağları ve Abant dağları yer almaktadır. Yükseklikler kuzeyden güneye ve batıdan doğuya gidildikçe artmaktadır. Ġl alanının % 12 lik bir kısmı ovalarla kaplıdır. Ovaların toplam alanları ha kadar olup, en geniģleri ha ile Bolu ovasıdır. Ovalar kuzeydoğudan güneybatıya doğru, dağlık araziyi bölecek Ģekilde uzanırlar. En doğuda Gerede-Dörtdivan ovası, batıya doğru Yeniçağa ve Bolu ovaları; Bolu ovasının güneybatısında Mudurnu ovası, onun da güneybatısında Himmetoğlu ovası bulunmaktadır. Bolu arazi yapısı, iklimi, su kaynakları ve doğal bitki örtüsü gibi özellikleriyle yayla zengini illerimizden biridir. Bolu yaylaları sayı bakımından fazlalığın yanında, doğal güzellik ve uygun iklim bakımından da, Türkiye nin önde gelen yaylaları arasındadır. Sayının fazla olmasına karģın, genelde her bir yaylanın alan geniģliği fazla değildir. Yaz aylarının sadece sağlıklı serinlik içinde geçmesi değil, fazla yağıģlı olmaması da, Bolu yaylalarının kullanıģlılığını artırmaktadır. UlaĢım olanakları genelde iyi durumdadır. Ayrıca çoğu yaylalar orman kenarı, kimileri de orman içi konuma sahiptir. Bütün bu olumlu özellikler, Bolu yu yayla turizmi açısından önemli bir potansiyel bölge yapmaktadır. 320 civarında yayla veya yaylak mevcuttur. Ġl arazisinin tamamına yakını I. derece deprem kuģağı içinde kalmakta; sadece Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinin güney kesimlerinde çok dar bir alan II. dereceli deprem kuģağı içinde bulunmaktadır. Türkiye nin, hatta Dünyanın da en fazla yıkıcı deprem üreten karasal fay kuģaklarından biri olan Kuzey Anadolu fay kuģağı, Bolu il arazisini kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda ortalayıp geçmektedir. (Kaynak: Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2011 Çevre Durum Raporu) 9

10 3.3. Su Kaynakları TANITIM DOKÜMANI Genel olarak akarsu bakımından zengin gözüken Bolu ilindeki akarsular küçük akarsulardır; tek baģına nehir debisine ulaģan bir akarsu bulunmamaktadır. Ġlin akarsuları 2 havzaya aittir. Bunlardan birisi Filyos havzası, diğeri ise Sakarya havzasıdır. Bolu ilinde merkez ilçe ve diğer ilçeler genel olarak içme ve kullanma sularının önemli bir kısmını doğal kaynaklardan sağlamaktadır. Merkez ilçeye su sağlayan Kökez, BayramıĢlar ve Değirmenözü kaynakları özellikle kayda değer kaynaklar arasında bulunmaktadır. Kökez kaynağından sağlanan su, Belediye tarafından Ģehrin dört bir tarafına serpiģtirilmiģ çeģmelerle, serbestçe kullanılmak üzere halkın hizmetine sunulmaktadır. Bolu ili normal doğal kaynak suları dıģında, madensuyu kaynaklarına da sahiptir. Merkez ilçede Kokaksu, Akkaya ve Ömerler; Mengen de Ġncedere maden suları bulunmaktadır Toprak Kabiliyeti Ġlde tarım yapılan toprakların; % 69,7 sinde toprak tın tekstürlü % 77,4 ünde organik madde yetersiz % 78,2 sinde ph nötr ve hafif alkali (%15 inde ise hafif asit) % 57,2 i kireçli, bunun % 27,7 sinde kireç % 15 in üzerinde (%42,8 i ise kireçsiz) Tuz problemi yok % 51,6 sınde fosfor çok az ve az, % 18 inde ise orta düzeyde % 4,3 ünde potasyum yetersiz düzeyde olduğu belirlenmiģtir. (Kaynak: Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2011 Çevre Durum Raporu) 10

11 4 EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI 4.1. Ekonomik Yapı Bolu'nun ekonomisi tarım ve ormancılığa dayanır. Fakat son senelerde sanayi ve turizm sektörü de oldukça geliģmiģtir. Toplam brüt gelirin % 40'ı tarımdan elde edilir. Faal nüfusun % 80'i tarımla iģtigal eder. Gelirin % 10'u ormancılıktan elde edilir. Tarım: Bolu bir tarım bölgesidir ve en mühim özelliği her çeģit ürünün yetiģebilmesidir. Tahıl, tarım ürünlerinin baģında gelir. BaĢlıca yetiģen ürünler buğday, arpa, çavdar, fasulye, tütün, Ģekerpancarı, patates, pirinç ve fındıktır. Sebze ve meyve bakımından zengindir. Amasya elması, armut, kestane, üzüm ve diğer meyveler bolca yetiģir. Türkiye fındık üretiminde Bolu üçüncü sıradadır. Hayvancılık: Çayır ve mer'aların çokluğu sebebiyle hayvancılık geliģmiģtir. Koyun, sığır ve keçi beslenmektedir. Arıcılık da geliģmiģtir. Balı ve arı sütü meģhurdur. Göllerde genelde sazan, alabalık, karabalık, yayın ve turna balığı üretilir. Ormancılık: Bolu ilinin yarısından biraz fazlası ormanla kaplıdır. Türkiye'nin orman varlığının % 3'ü Bolu'dadır. Bolu ormanları ağaç bakımından çeģitli olduğu gibi, verim ve kalite bakımından da çok üstündür. Senede 850 bin metreküp inģaat odunu, m 3 yonga odunu ve 400 bin ster yakacak odunu istihsal edilir. Bolu'da ve Düzce'de kereste ve mobilya fabrikaları vardır. Madenler: Bolu ilinin yeraltı serveti de oldukça zengindir. Linyit, mermer, alçıtaģı, demir, manganez, antimon, amyant ve kurģun yatakları vardır. Bunlardan yalnız linyit ve mermer çıkarılmaktadır. Mengen, Seben, Düzce ve Göynük'ten senede tona yakın linyit istihsal edilir. Bolu-Mengen yolu üzerindeki linyitin kalitesi yüksektir. Seben'in Hıdırlar köyü ile Göynük ve Mudurnu'da mermer ocakları vardır. Sanayi: Bolu'da sanayi son 15 sene içinde oldukça geliģmiģtir. Sanayi iģ yerlerinin önemli bir kısmı orman ürünleri ile ilgilidir. Dokuma, makina ve gıda iģletmeleri ile orman ürünleri ile ilgili küçük iģletmeler bulunmaktadır Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı 2013 yılı TÜĠK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre ilin toplam nüfusu kiģi olup, bunun si erkek, ü kadındır. Ġlin 2013 yılı ADNKS sonuçlarına göre il/ilçe nüfusu oranı % 67, belde/köy nüfusunun oranı % 33 tür. Merkez ilçe nüfusu ise kiģidir. 11

12 5 MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU 5.1. Tapu Kayıt Bilgileri SatıĢa konu Bolu ili, Merkez ilçesi, Ösenek Mahallesi., 577 ada 154 parselde kayıtlı 3.758,00 m 2 yüz ölçümlü Tarla niteliğindeki taģınmazın 1/3 hissesi (1.252,67 m 2 ) ifraz iģleminden tarihinde Maliye Hazinesi adına tescil edilmiģtir. Tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aģağıda verilmiģtir: Ġl-Ġlçe Ada- Parsel No Malik Tarih Ana TaĢınmazın Niteliği Yüz Ölçümü (m 2 ) Bolu-Merkez Maliye Hazinesi (1/3) Tarla 1.252, Parsel Üzerindeki Takyidatlar TaĢınmaza iliģkin Bolu Valiliği Tapu Müdürlüğünün tarihli takyidatlı tapu kaydının beyanlar ve Ģerhler hanesinde aģağıdaki bilgiler bulunmakta olup, Tapu Müdürlüğü ile yapılan görüģmelerde 2 adet daha Ģerh bilgisi eklendiği belirlenmiģtir: ġerh: Ġmar ( ) Beyan: Bilal DUMAN ın 2/24 his. Muvakkat inģaat yev Bilal DUMAN ( ) Beyan: 412 kütük 1 ada 15 parselin bu parsele tecavüzü vardır. ( ) ġerh: Kamu Haczi: Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğünün tarih 8654 sayılı Haciz yazısı ile borç:0 TL ġerh: Kamu Haczi: Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğünün tarih 8735 sayılı Haciz yazısı ile borç: TL ġerh: Kamu Haczi: SGK Ġl Müdürlüğü ġerh: Haciz: Ankara 8. Ġcra Müdürlüğü , Alacaklı: Mine Mağazaları ġerhler bölümünde belirtilen Kamu Haczi/ Hacizlerin Maliye Hazinesi ile bir ilgisi bulunmamakta olup tamamı konu taģınmazda hisse sahibi olan Ģahıslarla alakalıdır Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu Mevcut durumda taģınmazın bir bölümü boş, bir bölümü ise diğer hissedarlar ve iģgalciler tarafından kullanılmaktadır. Diğer iģgalciler tarafından yapılmıģ arazi üzerinde tek katlı 7-8 adet ev bulunmaktadır. 12

13 . 6 ĠMAR DURUMU /5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı Bolu Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planında 577 ada 154 parsel konut alanı olarak planlanmıģtır /1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı Bolu Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden alınan bilgilere göre tarihinde Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planında, 577 ada 154 parsel konut alanı olarak planlanmıģtır. Parselin bulunduğu bölge için yapılaģma koģulları; Ayrık Nizam, 5 kat, yoldan 5 metre çekme mesafelidir. Ayrıca taģınmazın imar uygulamasından sonra oluģacak iki parsel de 12 metre geniģliğinde yoldan cephe aldığı için TAKS:0,40 ve KAKS (Emsal): 2,00+0,15 ile hmax: 15,50 metre olarak belirlenmiģtir. 13

14 7 HUKUKĠ DURUM Yapılan araģtırmalarda konu taģınmazın satıģına engel hukuki bir durumun mevcut olmadığı belirlenmiģtir. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nden elde edilen bilgilere göre, söz konusu taģınmaz mal, herhangi bir tahsis veya kiralamaya konu olmayıp, diğer hisse ve maliklerin de içerisinde yer aldığı muhtelif Ģahıslarca kullanılmakta olduğundan, Milli Emlak Müdürlüğü nce ilgililerine Hazine payını kullanımlarından dolayı ecrimisil tahakkuk ettirilmiģtir. Bolu Ġli Merkez Ġlçe Ösenek Mahallesi Köyaltı Mevkii nde yer alan 577 ada 10 parselin Maliye Hazinesi ne ait 1/3 hissesi üzerinde, Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nin tarihli kararı ve tebliğ tarihi sonucunda, kararın temyiz edilmemesi üzerine, parseldeki konu hisseye dair tarihinde KesinleĢme ġerhi konmuģtur. Ön Alım Hakkı: TaĢınmaz üzerinde diğer hissedarların ön alım (Ģuf a) hakkı bulunduğundan, TaĢınmaz a iliģkin Ġdare veya Kurul kararında yer alan, 1. sıradaki Teklif Sahibini ne ait bedel ġirket tarafından öncelikle ön alım hakkı olan hissedarlara teklif edilecektir. Ön alım hakkı olan hissedarların kendisine verilen yasal süre içerisinde teklifi kabul etmesi halinde TaĢınmaz ın satıģı ön alım hakkı olan hissedarlara yapılacaktır. Konuya iliģkin detaylar Ġhale ġartnamesinin Diğer Hususlar baģlıklı maddesinde verilmiģtir. 14

15 EK-1: TAKYĠDATLI TAPU KAYDI 15

16 16

17 EK-2: KROKĠ 17

18 EK-3: 1/5.000 ÖLÇEKLĠ NAZIM ĠMAR PLANI 18

19 EK-4: 1/1.000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI 19

20 EK-5: FOTOĞRAFLAR 20

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU YAPI KREDĠ KORAY GYO A.ġ. ANKARA -ÇANKAYA PROJE Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 2. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER... 5 3. DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER...

Detaylı

VAKIF GYO - VAKIF İŞ MERKEZİ

VAKIF GYO - VAKIF İŞ MERKEZİ ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 2. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER... 5 3. DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER... 6 3.1. GAYRĠMENKULÜN YERĠ, KONUMU, TANIMI VE YASAL DURUM VE KAYITLARINA ĠLĠġKĠN

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU ANKARA ĠLĠ ÇANKAYA ĠLÇESĠ MÜHYE MAHALLESĠ 902 PARSELDE YER ALAN ARSA PAYININ DEĞERLEMESĠ MÜLK KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A. ġ. Rapor Tarihi : 31.12.2012

Detaylı

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA 0 1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA HAZĠRAN 2007 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1. Dayanak SözleĢme

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU SĠNPAġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. MUĞLA/MARMARĠS 1598-1858-1911-1912-1913-1914 NOLU TOPLAM 6 ADET ARSA 29.12.2011 2011/104 GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ.

Detaylı

HALK GYO_HALKBANK İZMİR KARŞIYAKA ŞUBESİ

HALK GYO_HALKBANK İZMİR KARŞIYAKA ŞUBESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR BĠLGĠLERĠ...2 2. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER...3 3. DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER...4 3.1. GAYRĠMENKULÜN YERĠ, KONUMU, TANIMI VE YASAL DURUM VE KAYITLARINA ĠLĠġKĠN

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. KAVAKLI DA 1 ADET ARSA BEYLĠKDÜZÜ/ ĠSTANBUL ISO9001:2008 FS 5O9685 Tarih:15.03.2011 R. No: 2011A104 0 ÖZET TABLO RAPOR NO: 2011A104

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU ANKARA ĠLĠ SĠNCAN ĠLÇESĠ ÜCRET KÖYÜ 3229 PARSELDE YER ALAN PARSELĠN DEĞERLEMESĠ MÜLK KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A. ġ. Rapor Tarihi : 31.12.2012 Rapor No:

Detaylı

S v P. POLĠSAN HOLDĠNG A.ġ. ANKARA ĠLĠ ALTINDAĞ ĠLÇESĠ 9316 Ada, 19 Parsel, 63-64 Numaralı Bağımsız Bölümlere ĠliĢkin. Gayrimenkul Değerleme Raporu

S v P. POLĠSAN HOLDĠNG A.ġ. ANKARA ĠLĠ ALTINDAĞ ĠLÇESĠ 9316 Ada, 19 Parsel, 63-64 Numaralı Bağımsız Bölümlere ĠliĢkin. Gayrimenkul Değerleme Raporu STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. POLĠSAN HOLDĠNG A.ġ. ANKARA ĠLĠ ALTINDAĞ ĠLÇESĠ 9316 Ada, 19 Parsel, 63-64 Numaralı Bağımsız Bölümlere ĠliĢkin Gayrimenkul Değerleme Raporu 21.03.2011 SvP_11_PLSN_15

Detaylı

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU TSKB GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ÇINARLI MAHALLESĠ 1653 ADA 143 PARSEL SEYHAN/ADANA Rapor No: ADA / 11 2387/ ÖZ 95 Tarih: 29.12.2011 ARALIK 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM

Detaylı

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ĠSTANBUL - ARNAVUTKÖY- ÖMERLĠ-113 ADA, 8 PARSEL SAF GYO_ ARNAVUTKÖY ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrketġ VE

Detaylı

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU HALK GYO A.ġ., ĠSTANBUL BAKIRKÖY-OSMANĠYE REFERANS BAKIRKÖY PROJESĠ 2013_300_07 PROJE ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI

Detaylı

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIMI A.ġ. ĠSTANBUL ESENYURT-KAPADIK 382 ADA 5, 11, 12 PARSELLER 2012_300_18 ARSA ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN: Ġller Sokak No.1/2 Mebusevler- Tandoğan-Ankara Tarih : 31.12.2012 Rapor No : ABC-ÖR1123 EGS GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ÖZET TABLO RAPOR NO ABC-ÖR1123 RAPOR

Detaylı

S v P. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Gayrimenkul Değerleme Raporu

S v P. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Gayrimenkul Değerleme Raporu STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ĠSTANBUL ĠLĠ BEYOĞLU ĠLÇESĠ KEMANKEġ MAHALLESĠ 120 PAFTA 64 ADA 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ĠSTANBUL ÜSKÜDAR-ACIBADEM 2012_300_40 8 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM VE SOSYAL TESĠS DAĠRE ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ...

Detaylı

IĞDIR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ĠLĠNĠN MEKANSAL ANALĠZ RAPORU

IĞDIR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ĠLĠNĠN MEKANSAL ANALĠZ RAPORU IĞDIR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ĠLĠNĠN MEKANSAL ANALĠZ RAPORU Hazırlayanlar: ĠMAR, ĠSKAN VE KOOPERATĠFLER ġubesġ ġube Müdürü Yasin AKSOY ġehir Plancısı Demet SAVAġ Jeoloji Mühendisi Sezen

Detaylı

Diyarbakır İli Sanayi Raporu

Diyarbakır İli Sanayi Raporu Diyarbakır İli Sanayi Raporu Hikmet DENİZ 01.09.2010 i Diyarbakır İli Sanayi Raporu Hazırlayan: Hikmet Deniz 1 ÖZET SanayileĢmenin baģından sonuna planlanması gereken bir süreç olduğu, bugünkü dünya konjonktüründe

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU ANKARA ĠLĠ ÇANKAYA ĠLÇESĠ MÜHYE MAHALLESĠ 28068 ADA 6 PARSELDE YER ALAN TAġINMAZIN DEĞERLEMESĠ MÜLK KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A. ġ. Rapor Tarihi : 31.12.2012

Detaylı

HALK GYO_HALKBANK BEYOĞLU ġubesġ 2010_300_005_05

HALK GYO_HALKBANK BEYOĞLU ġubesġ 2010_300_005_05 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 2 2. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER... 3 3. DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER... 4 3.1. GAYRĠMENKULÜN YERĠ, KONUMU, TANIMI VE YASAL DURUM VE KAYITLARINA ĠLĠġKĠN

Detaylı

D E Ğ E R L E M E R A P O R U

D E Ğ E R L E M E R A P O R U Ġġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANKARA ALTINDAĞ ANKARA MERKEZ HĠZMET BĠNASI DEĞERLEMESĠ Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi ve Sayısı ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ.

VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. VAN ĠLĠ EDREMĠT ĠLÇESĠ Et Entegre Et Fabrikası 339, 342, 344, 347, 350, 357, 544, 587 ve 588 Numaralı Parsellere

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. HALK GYO_HALKBANK SALIPAZARI ġb 2010_300_005_06

ĠÇĠNDEKĠLER. HALK GYO_HALKBANK SALIPAZARI ġb 2010_300_005_06 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 2 2. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER... 3 3. DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER... 4 3.1. GAYRĠMENKULÜN YERĠ, KONUMU, TANIMI VE YASAL DURUM VE KAYITLARINA ĠLĠġKĠN

Detaylı

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIMI A.ġ. ĠSTANBUL ÜSKÜDAR-KISIKLI 2013_300_35 2773 ADA - 2 PARSEL 2774 ADA - 2 PARSEL 804 ADA 57 PARSEL ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ...

Detaylı

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ 1 İÇİNDEKİLER 1.SAKARYA (GENEL BİLGİLER)... 4 2.SAKARYA İLİ NİN GENEL ANLATIMI... 5 2.1.Coğrafi Konum, Doğal ve

Detaylı

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK 1 / 162 Aydın Belediye Meclisi nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10.12.2009 tarih, 215 sayılı kararı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

D E Ğ E R L E M E R A P O R U

D E Ğ E R L E M E R A P O R U Ġġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANKARA ÇANKAYA ANKARA KIZILAY HĠZMET BĠNASI DEĞERLEMESĠ Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi ve Sayısı ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

SĠVAS Sivas Tarım Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Grubu

SĠVAS Sivas Tarım Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Grubu SĠVAS TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIġMA GRUBU RAPORU SĠVAS 2011 Sivas Tarım Hayvancılık ve Gıda Sektörel Çalışma Grubu i SĠVAS TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIġMA GRUBU BaĢkan Özcan KARATAġ

Detaylı