1900 lü yýllarýn. Kadýn ve uyuþturucu ticareti. Tarihte kötülükle ittifak eden gizli örgütler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1900 lü yýllarýn. Kadýn ve uyuþturucu ticareti. Tarihte kötülükle ittifak eden gizli örgütler"

Transkript

1 Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,50 Є Sayfa 3 de Almanya da kadýna yönelik þiddete karþý önlemler sertleþti Kadýna yönelik þiddet dünyanýn hiçbir yerinde engellenemiyor. Almanya da her yýl yaklaþýk 40 bin kadýn ev içi þiddetten kaçýp kadýn evlerine sýðýnýyor. Ýstatistiklere göre her üç kadýndan biri eþinin þiddetine maruz kalýyor, her yedi kadýndan biri de cinsel taciz ya da tecavüzle karþý karþýya kalýyor. Sayfa 4 de Mey Mey, müzikte nefesli bir çalgýya verilen isimdir. Ancak sözlüklerimize girmesi çok eski deðildir, Kamus-ý Türki de bile çalgý anlamýna rastlanmamýþtýr. Zaten Gazimihal de, T.D.K. sözlüklerine bu kelimeyi 1929 yýlýnda kendisinin verdiðini ve lügatlarýmýz gibi, ferhenk ve kamuslarda izine rastlanmadýðýný söylemiþtir. Sayfa 11 de Haþiþiler-II Nizari Ýsmaili lerin Kökeni Haþiþi inancýnýn herkesce anlaþýlabilir bir açýklamasý hiç yapýlmamýþtýr. Haþiþi ler kendi öðretilerini gizli tutmuþlar, düþmanlarý ise, sapkýn olduklarý gerekçesiyle, inceleme araþtýrma yapmadan onlarý neredeyse yok saymýþlardýr. Sayfa 2 de HASAN YÜKSELÝR ÝLE NAZIM ÞARKILARI Bu iþin güzelliði müzisyenlerin çok yüksek deðerde olmasý. Ve Avrupa nýn hemen hemen tanýnmýþ elemanlarý. Deðiþik milletlerden geliyorlar. Mesela piyanistimiz HIROKO NAKANO Japon. Onunla piyano eþlikli türkü konserleri yaptým. Özelliklede Köln Filarmoni salonunda. Televizyonlar canlý yayýnladýlar. Polonya asýllý kemancý BARBARA SADOWSKÝ yi bu çalýþmada tanýdým. Olaðanüstü bir kemancý, tema duygu çok yüksek. Aramýzda bir Türk ve benimle beraber TURGAY AYAYDINLI. Alto saksafoncu çalýþmaya hemen damgasýný vurdu. Flütçü arkadaþýmýz Lüxemburg, perküsyoncu arkadaþýmýz Ýstanbul Ermenisi. Sayfa 9 da ÞÝÝRLERÝYLE YERALTINDAKÝ TAÞLARI OKÞAYAN ÞAÝR METE ALP Kendimi anlatýr gibi rahatlýkla anlatabileceðim bir sanatçýdan, çaðdaþ bir þairden söz ediyorum. En zor iþ de bu zaten; kendini anlatmak. Kendimi anlatamadan þiirin Türkiyeli haþarý çocuðu Mete Alp i anlatmak da ayný külfet. Ama baþlamak bile keyifli. Sayfa 13 de Tarihte kötülükle ittifak eden gizli örgütler Tarihte kötülükle ittifak eden gizli örgütlerin günümüze kadar gelen uzantýlarý, yanlýþ bir fikri uzun bir zaman boyunca ve etkili propaganda yöntemleriyle kitlelere kabul ettirebilmiþtir. Ancak 21. Yüzyýl, Allah ýn izniyle kötü ittifaklarýn umduklarý gibi kendilerinin deðil, Ýslam ahlakýnýn yüzyýlý olacaktýr. Sayfa 6 da S P O R FUTBOL YASAÐINDAN DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜÐÜNE 1900 lü yýllarýn baþýnda Kadýköy de oturan James Lafontaine adýndaki Ýngiliz olmasaydý, Osmanlý tebasý belki futbol topuyla daha geç tanýþacaktý. o zaman da Galatasaray ýn kuruluþ yýlý 1905, Fenerbahçe nin kuruluþ yýlý 1907 olmayacaktý. Belki renkleri, belki isimleri bile baþka baþka olacaktý. Sayfa 19 de M E D YA PASHA DA KADIN VE UYUÞTURUCU TÝCARETÝ ÝDÝASI Kadýn ve uyuþturucu ticareti yapýldýðý idialarýný araþtýrmak için Stuttgart daki eðlence merkezlerinden Pasha ya giden muhabirimiz tartaklandý. Basýn kartýný gösteren muahbirimize, Paþa nýn sahibiyle birlikte, korumalarý tartakladý. Muahbirimizin sorma imkaný bulamadýðý sorularý buradan soruyoruz: 1-Ýdia edildiði gibi merkezinizde kadýn ve uyuþturucu ticareti yapýlýyor mu? 2-Elemanlarýnýzdan bu iþe bulaþanlar oldu mu? Müeseinizde cerayan ettiði idia edilen bu olaylara karþý ne gibi önlemler aldýnýz? 3-Muahbirimizin görmesini istemediðiniz þey neydi? SELDA BAÐCAN: Türkiye de dayatýlan yoz kültürden uzak kalmaya çalýþýyoruz. Bir ekol oluştu. Yani bilinçli bir şekilde yapýlmýþ bir şey yok. Tamamen halkýn yönlendirmesiyle, yýllar önceki ilk çýkýþým hapishanelere güneş doðmuyor ve adaletin bu mu dünya ile sene 1971 de oldu. Ýlk çýkýþým bu türkülerle oldu. Tamamen halkýmýzýn yönlendirmesiyle, kendimize bir mecra seçtik. Halk da o yolu açtý önümüze yani. Hani Musa ya, Hz. Musa ya nasýl kýzýl deniz açýldý ise, onun gibi halk da bize açtý. Nasýl yürümemiz gerektiðini halk bize öðretti. Sayfa 5 de NÝBELUNGEN DESTANI NIBELUNGENLIED Ren Nehri ile ilgili destanlarýn en tanýnmýþý kuþkusuz Nibelungen Destaný dýr. Destan Ren Nehri kýyýsýnda, eski Worms þehri civarýnda geçer. Destanýn en eski þekli elimize on üçüncü yüzyýldan kalma bir el yazmasý ile ulaþmýþtýr. Ancak daha önceki dönemlerde söylenen Latince baladlarda içinden bölümlerin olduðu düþünüle bilinir. Pagan inançlarý destan içinde sýk yer almaktadýr. Fakat ayný zamanda, Hristiyan inançlarý ve törenleri de destanda bulunmaktadýr. Bunun yanýnda kral-senyör-vasal iliþkisi de destanýn Orta Çað a ait izler taþýdýðýný göstermektedir. Sayfa 8 de

2 Haþiþi lerin Gizli Öðretileri (1) Düþünce Okullarý Genel olarak Ýsmaili lerin, özel olarak da Nizari Ýsmaili lerin asýl sorunu, her dönemde resmi Ýslam tarafýndan sapkýn kabul edilerek baský altýnda tutulmak istenmeleridir (Mýsýr Fatými halifelerinin yönetiminde Ýsmaili inancýnýn resmi dinsel görüþ olarak kabul edildiði dönem dýþýnda). Bu baskýnýn sonucu olarak, Haþiþi inancýnýn herkesce anlaþýlabilir bir açýklamasý hiç yapýlmamýþtýr. Haþiþi ler kendi öðretilerini gizli tutmuþlar, düþmanlarý ise, sapkýn olduklarý gerekçesiyle, inceleme araþtýrma yapmadan onlarý neredeyse yok saymýþlardýr. Edward Burman, The Assassins- Holy Killers of Islam Hasan Sabbah, sýradan kiþilerin bilgi edinmesine engel olmuþ, her kitabýn tehlikesini ve her yazarýn daðarcýðýný zaten bilenler dýþýnda, bilginlerin eski kitaplarý incelemelerine izin vermemiþtir. Yandaþlarý ile birlikte, teoloji alanýnda, Allah ýmýz Muhammedin Allah ýdýr demekten öteye geçememiþtir. Şehrestani Ýslam bir mesih dini deðildir ve bir kurtarýcý-mesih kavramýna yer vermez. Yine de, büyük olasýlýkla Hýristiyan etkisi altýnda, Ýslam da Peygamberin soyundan gelen bir kiþi ya da yeniden dünyaya gelen Ýsa kiþiliðinde, imanýn eskatolojik onarýmcýsý yani Mehdi (Tanrýsal Rehber) kavramý zamanla geliþmiþtir. Ýsa nýn ortaya çýkmasýyla, son yargý dönemi baþlayacaktýr. Ýyiler cennete giderken, kötüler cehenneme atýlacaklar; cennette ödüller, cehennemde ise cezalar olacaktýr. Böylece öngörülen Son dan önceki dönem de oldukça karamsardýr: Kabe yol olacak, Kur an larý boþ kaðýda dönüþecek, Kur an ýn buyruklarý belleklerden silinecek, Allah bile Tanrýsal Söz ü (logos-kelam) terk edecektir. Ýþte o zaman kýyamet kopacaktýr. Encyclopaedia Brittanica Çeþitli duygu yüklü isimler altýnda, Ýsa dan Kur an da tam otuz beþ kez söz edilir; Allah ýn Habercisi ve Mesih gibi... Ama, Kur an ýn hiç bir yerinde Ýsa, ölümlü bir peygamberden, Muhammed in yolunu açan kiþi ve tek yüce Allah ýn bir sözcüsü olduðundan daha farklý bir niteliðe sahip deðildir. Týpký Basilides ve Mani nin söyledikleri gibi, Kur an Ýsa nýn çarmýhta ölmediðini yazar; Onu öldürmediler, onu çarmýha germediler, öyle yaptýklarýný zannettiler. Bu pek de açýk olmayan sözler dýþýnda baþka bir yorum yoktur. Ancak Ýslam yorumcularýna göre, ölmek üzere Ýsa nýn yerine geçen bir baþkasý vardýr. Her zaman olmasa da, bu kiþinin Sirene li Simon olduðu ileri sürülür. Bazý Ýslam Yazarlarý, Ýsa nýn bir duvar girintisine gizlenerek, týpký Nag- Hammadi yazýtlarýnda da belirtildiði gibi, taklidinin çarmýhta can veriþini izlediðini yazarlar. Baigent, Leigh, Lincoln-The Holy Blood and the Holy Grail Yeniden Doðuþ öðretisi, ya da daha doðrusu ruh göçü kavramý, Ýran da geniþ kabul görmüþ ve Ýslam daki Mehdi inancýna evrimlenmiþtir. Bu öðretinin, Ýsmaili versiyonu iki ayrý düþünce okulu biçiminde ortaya çýkmýþtýr. Ýlki, Ýsmail in kendisini doðrudan ölümsüz ve dolayýsýyla Mehdi olarak kabul eder. Ýkincisi, Ýsmail in oðlu Muhammed in Mehdi olduðunu ve tüm dünyayý fethetmeden önce ölmeyeceðini ileri sürer. Dürzi ler yeniden doðuþ u kendi 2 BÝZÝM SAYFA HAÞÝÞÝLER-II Nizari Ýsmaili lerin Kökeni inançlarýnýn temel ve ayýrt edici bir ilkesi olarak benimserler. Dürzi liðin kurucusu Hakim in on ikinci imamýn ruhuna sahip olduðuna inanýrlar. Hakim in tüm dinsel yetkisi de bu olgudan kaynaklanmaktadýr. Haþiþi lere oranla daha fazla bilgi sahibi olduðumuz Dürzi lerin öðretileri aslýnda hemen hemen Haþiþi lerin öðretisiyle eþtir: tüm ruhlar hep bir anda yaratýlmýþlardýr, sayýlarý sýnýrlýdýr. Her ruh bir dizi ruh göçü ile geliþir ve mükemmelliðe doðru yükselir. Edward Burman, The Assassins- Holy Killers of Islam (2) Haka ik - Ýçrek Gerçekler Ýnsanlýðýn dinsel geliþiminin, her biri yedi yýl süren, yedi ayrý peygamber döneminde gerçekleþtiði tasavvur edilmektedir. Bu yedi peygamberin ilk altýsý: Adem, Nuh, Ýbrahim, Musa, Ýsa ve Muhammed tir. Bu Tanrý habercilerinin her biri, sýradan insanlarýn bile anlayýp yorumlayabileceði bir dinsel yasa ortaya koymuþlardýr. Buna zahir, yani dýþ görünüþ denilebilir. Ancak, bu peygamberlerin verdiði her bir mesajýn bir de, içrek, gizli gerçekleri vardýr. Bu içrek gerçekleri ancak az sayýda aydýnlanmýþ kiþi anlayýp yorumlayabilir. Buna da batýn, ya da içrek gerçek adý verilir. Haka ik (içrek gerçeklerin bütünü), bu yedi peygamberi izleyen birer Vasi (elçi) ya da Samit (suskun) tarafýndan açýklanabilir. Bu kiþinin görevi kutsal yazýlar ve kurallardaki batýný izah etmektir. Her bir vasiden sonra, ayrýca yedi tane imam dünyaya gelir. Yedinci imam bu dizgedeki yeni peygamberdir ve böylece çember tamamlanýr. Son döneme damgasýný vuracak olan Mehdi, herkese tüm içrek gerçeklerin açýklamasýný yapacak ve böylece Tanrýsal bilgi dönemini baþlatacaktýr. Ýsmaili teolojisi, iþte bu denli vahiyci (revelationary) bir nitelik taþýr. Ýnsan aklýndan aþkýn olup, insanýn anlayamayacaðý düþünülen haka ik, aslýnda gnostik öðretiden türetilmiþtir. Tümüyle Neo-platoncu deðerlerden yola çýkarak, maddi ve manevi dünyanýn ilkelerini açýklama iddiasýndadýr. Gnostikler, maddi dünyanýn ikincil bir tanrý tarafýndan yaratýldýðýný düþünürler. Bu Eski Ahit teki Yahova dýr. Yehova, gerçek Tanrýnýn dünyayý yanlýþ inançlardan temizlemek için Ýsa nýn bedeninde oðlunu göndermesine kadar, belirli bir özgürlüðe sahip olabilmiþtir. Muhammed in gnostik bir görüþ olan, çarmýhta ölen kiþinin sadece bir hayal, Romalýlarla Yahudilerin yaralayamadýklarý bir görüntüden ibaret olduðunu Ýslam a uyarlamasýyla, birçok gnostik öðenin Ýslam a geçiþ yolu açýldý. Edward Burman, The Assassins- Holy Killers of Islam Ýsmaili haka ikinin özü, Ýlk Neden olarak Tanrý nýn reddedilmesinde ve kendi içinde belirli bir akýlcýlýða yönelmesindedir. Bu öðreti ayný zamanda Ýsmaili lerin sapkýnlýðýnýn temelidir. Onlara göre Ýlk Neden evrensel akýlla birleþen Tanrýsal buyruk yani Tanrý Sözüdür (logos-kelam). Bu yüzden, Ýsmaili lerin buyruk-düzen-yasa hakkýndaki düþünceleri, içrek öðretilerinin çekirdeðini oluþturur ve Neo-platoncu felsefe ile Ýslam ýn sentezini gerçekleþtirir. Hasan Sabbah ýn gücü ve fedailerinin baðlýlýðý, Tanrý nýn aþkýn doðasý hakkýnda Ýsmaili öðretisinin kategorik ýsrarýndan kaynaklanýr. Böylesi mutlak bir Tanrý ve mutlak bir imam, mutlak bir inanç ve itaat gerektirir. 1-Ýmam (Ali ve Nizar ýn soyundan) Tam Aydýnlanmýþlar: 2-Dai d-d uat (Baş Dai) 3-Dai l-kebir (Büyük Dai) 4-Dai Yarý Aydýnlanmýþlar: 5-Refik 6-Lasik 7-Fedai Her ne kadar, aydýnlanma derecelenmelerinin ayrýntýlarý, 1332 yýlýnda Dürzi ler hakkýnda kaleme alýnmýþ tarihi bir belgeden aktarýlmýþsa da, Haþiþi ler ile asýl fark, derece sayýsýnýn Dürzi lerde, belki de dokuz göksel cisimle uyum saðlamak için, dokuza yükseltilmiþ olmasýndadýr. Edward Burman, The Assassins-Holy Killers of Islam (3) Dokuz Derece Adaylar, yaþam boyu kendilerini de öðretmenleri kadar önemli kýlacak olan, ebedi bilgelik ve gizli güç sahibi olacaklarýna inanarak örgüte katýlýrlar ve dokuz dereceden oluþan bir aydýnlanma sürecinden geçirilirler. Ýlk Derece Ýlk derecede, öðretmenler adaylarý, tüm önceden öðrenip kabul ettikleri dinsel ve siyasal düþünce ve yargýlardan kuþku duyma durumuna düþürürler. Daha önce kendilerine öðretilen her türlü bilginin önyargýlý ve sarsýlabilir olduðuna, olasý her çeþit tartýþma tekniði kullanýlarak, inandýrýlýrlar. Arap tarihçi Makrýzi nin aktardýðýna göre; bunun sonucu, öðrencilerin her sorunun en doðru yorumunu yapabilen tek gerçek bilgi kaynaðýnýn öðretmenleri olduðuna inanmalarý ve öðretmenlerinin kiþiliklerine baðýmlý duruma gelmeleridir. Öðretmenler, ayný zamanda, formel bilginin aslýnda, hazýr duruma geldiklerinde öðrenecekleri, gerçek, gizli ve güçlü sýrrýn sadece bir örtüsü olduðu hakkýnda sürekli ipuçlarý verirler. Bu akýl bulandýrma tekniði, öðrencinin bir öðretmene körü körüne baðlýlýk andý içecek hale gelmesine kadar sürdürülür. Ýkinci Derece Öðrencilere bu derecede, korunmasý Ýmama teslim edilmiþ olan içrek bilgiler olmadýkça, bu içrek öðretinin basit birer simgesi durumunda olan dinsel kurallar izlenerek Allah ýn rýzasýna ulaþmanýn imkansýz olduðu öðretilir. Üçüncü Derece Bu derecede, gelmiþ geçmiþ imamlarýn sayýsý ve kiþilikleri, yedi sayýsýnýn maddi ve manevi dünyadaki anlamý aktarýlýr. Artýk, kesinlikle Onikiimamcý inanç ve görüþlerden uzaklaþýlarak, son altý imamýn saygý duyulmaya gerek olmayan, manevi bilgilerden yoksun, sýradan insanlar olduklarý öðretilir. Dördüncü Derece Öðrenciye, yedi Natýk (bildirenpeygamber) dönemleri, onlarý izleyen altý Samit (suskun imamlar) ve her yeni natýðýn kendinden önce gelenlerin dinsel öðretisini nasýl deðiþtirdiði öðretilir. Bu eðitim, Muhammed in son peygamber ve Kur an ýn da Allah ýn son vahyi olamadýðýnýn kabul ettirilmesini içerir ki, tüm bunlar öðrenciyi Ýslam dininden çýkarýr. Bu derecede ayrýca, yedinci ve son natýk, Sahib-ul-Amr (varlýklarýn sahibi) Ýsmail in oðlu Muhammed in Eskilerin Bilimi ni (Ulum-ul Evvelin) tamamlayýp, içrek öðretinin bilimi olan Tevil bilimini (Alegorik yorum) kurduðu aktarýlýr. Beşinci Derece Bu derecede, geleneklerin tümü terk edilerek, Sayýlar Bilimi ve Tevil uygulamalarýnýn öðretimine baþlanýr. Sürekli konuþulan konu dindir. Kur an ýn sözcük anlamýna giderek daha az önem verilirken, Ýslam dininin tüm kural ve koþullarý ortadan kaldýrýlmak istenir. On iki sayýsýnýn anlamý ve on iki hucca (kanýt) öðretilir. Bu hucca lar, imamlarýn propagandasýna temel oluþturan ve onlarýn kiþisel öðretilerini yönlendiren kanýtlardýr. Ayný zamanda, hucca sözcüðü, her imam tarafýndan, baþ dai olarak atanan kiþilere de ad olarak verilmiþtir. Sonradan, on iki hücce insan omurgasýndaki on iki sýrt omuru ile baðdaþtýrýlýr; yedi kafa omuru (cervical) ise yedi peygamberi ya da yedi imamý simgeler. Altýncý Derece Ýslam dininin koþullarý (namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i þahadet) ve tüm diðer ritlerinin alegorik anlamlarý bu derecede öðrenciye aktarýlýr. Görünümde uygulanan bu koþul ve ritlerin temelde önemsiz olduðu ve bilgiye ulaþmýþ kiþilerin bunlardan vazgeçebileceði öðretilir. Çünkü bu uygulamalar, kurnaz yasa koyucular tarafýndan, cahil ve kaba halký yönetmek için konulmuþtur. Yedinci Derece Bu ve bundan sonraki derecelere, öðretinin gerçek yapýsý ve amaçlarýný kavrayabilen önde gelen kiþiler kabul edilir. Önceden varolan (Pre-existent) ve Sonradan ortaya çýkan (Subsequent) kavramlarý ve bunlarýn düalist yapýsý bu derecede öðretilir ve böylece, kiþinin Tek Tanrý öðretisine olan inancýnýn yýkýlmasý amaçlanýr. Sekizinci Derece Önceden var olan - Sonradan ortaya çýkan ikili öðretisi geliþtirilir, öðrenci tarafýndan derinlemesine kavranmasýna çalýþýlýr. Ayrýca, en önemlisi, bu iki kavramýn da üzerinde, ne adý, ne nitelikleri bilinebilen, hakkýnda hiç bir bilgi bulunmayan, tapýnmak bile mümkün olmayan bir yüce Varlýk olduðu hakkýnda ilk bilgiler verilmeye baþlanýr. Bu isimsiz Varlýk, Zerdüþt inancýndaki, Zervan Akanana yý (Sonsuz Zaman) andýrmaktadýr. Ancak, öðretinin bu noktasýnda, Ýsmaili ler arasýnda farklý anlayýþlar, çatýþma ve karýþýklýklar ortaya çýkmýþtýr. Yine de, Nuveyri bu fikirleri kabul edenlerin yeri, düalistlerin ya da maddecilerin yanýndan baþka bir yer olamaz diyerek tümünü ayný sepete yerleþtirmiþtir. Bu derecede, öðrenciye peygamber olmak için, mucizeler yaratmaktansa politik, sosyal, dini ve felsefi bir sistem yaratýp uygulamak kabiliyetini göstermek gerektiði öðretilir. Ayrýca, dünyanýn sonu, yeniden doðuþ, cennet-cehennem gibi alegorik kavramlarýn yaný sýra çeþitli kýyamet doktrinleri de aktarýlýr. Arkon Daraul, Secret Societies Dokuzuncu Derece Aydýnlanma nýn bu en son derecesinde, tüm dogmatik din kurumlarýndan sýyrýlan kiþi artýk, en saf ve basit anlamýyla, bir filozof olmuþtur. Kendi arzusuna ve keyfine uygun düþen, düþünce sistem veya karýþýmýný istediði gibi kabul etme özgürlüðüne kavuþmuþtur. Edward Granville, St Bard s Hospital Journal (Mart 1897) Yedinci derece Büyük Giz in açýklamasýný getirir; tüm insanlar ve evrendeki tüm varlýklar aslýnda bir bütündür, en basit þey bile bu bütünün bir parçasýdýr ve bu bütünün yaratma/ yok etme gücü vardýr. Bir Ýsmaili olarak birey, kendinde uyanmaya hazýr olan bu gücü kullanma þansýna sahiptir. Bu nedenle, gücün bir parçasý olduðunu kavrayan kiþi, insanlýðýn bu muazzam potansiyelinden habersiz olan diðer bilgisizleri yönetebilir. Bu güç, Zamanýn Tanrýsý (Lord of Time) adý verilen esrarlý varlýk sayesinde edinilmiþtir. Sekizinci dereceye hak kazanabilmek için, kiþi tüm dinlerin bir sahtekarlýk olduðuna inanmalýdýr. Önemli olan yalnýzca birey ve bireysel akýldýr; o da ancak, en büyük güç olan imama hizmet ederek mükemmelliðe erişebilir. Dokuzuncu derece, inanç diye bir kavramýn mevcut olmadýðý, aslýnda her þeyin eylem den ibaret olduðu sýrrýnýn açýklandýðý son derecedir. Her hangi bir eylemi düþünüp uygulamak da, tüm akýl ve mantýðýn yegane sahibi olan imamýn elindedir. Arkon Daraul, Secret Societies (4) Okült Gelenek Þeyh-ül Cebel Sinan a duyulan büyük saygýnýn hatýrý sayýlýr bir bölümü, herkesçe bilinen telepati ve duru görü gücünden kaynaklanmaktadýr. Ebu Firaz tarafýndan aktarýlan öyküde, bahçede bulunan bir kiþinin düþüncelerini okuyarak, aklýndan geçirdiði sorulara cevap verebildiði anlatýlmýþtýr. Hasan Sabbah da döneminin tanýnmýþ bir simya ustasýdýr. Haþiþi lerin günümüzde okült uygulamalar olarak bilinen, karanlýk konularla uðraþtýklarý su götürmez. Zaten, o zamanlar, simya ve astroloji felsefe eðitiminin ayrýlmaz bir parçasý olarak kabul edilirdi. Edward Burman, The Assassins- Holy Killers of Islam Avrupa da dinsel ya da din dýþý, tüm gizli örgütlerin oluþmasýna yol açan temel kavramlar Haçlýlar tarafýndan Ýsmaili lerden alýnmýþtýr. Tampliye ve Hospitalye þövalyeleri, Loyola tarafýndan kurulan Cizvit ler gibi örgütlerin tümü davalarýna kendilerini adayýþ biçimleri günümüzde asla görülemeyen özveri sahibi kiþilerden oluþmuþtur. Haþin Dominiken ler, ýlýmlý Fransisken ler ve tüm kardeþlik örgütleri, ya Kahire ye ya da Alamut a ulaþacak biçimde geriye baðlanabilirler. Özellikle Tampliye Þövalyeleri, Büyük Üstad larý, Prior larý, dinsel adanmýþlýklarý ve hiyerarþik yapýlarý ile Doðu daki Ýsmaili lerle en güçlü benzeşmeyi gösterirler. S. Ameer Ali HATÝCE ELDENÝZ Ýlkesiz toplum Günümüzde bireylerin dikkatini çeken olaylarýn baþýnda, geçim sorunu, ailevi sorunlar, kendini gerçekleþtirmek uðruna çektiði sýkýntýlar, yaþam standartýný yükseltme, toplumda yer edinme v.b. sorunlarla uðraþmaktadýr. Bunu yaparken de sorunlarý oluþturan kaynaktan alabildiðince uzaklaþmasý söz konusudur. Yaþam tarzýmýza dikkat edelim. Her birimiz bir yýðýn sorunlarla uðraþýrken sorunlara doðru dürüst çözüm getirmek için zamanýmýzý geçiriyoruz. Bir yarýmýz aile sorunlarý altýnda ezilip büzülürken ve bunlara sözüm ona çözüm bulmaya çalýþýrken, diðer yarýmýz kendimizi gerçekleþtirme uðruna çektiðimiz sýkýntýlarýn altýnda eziliyoruz. Kimimiz ekonomi sorunlarýn çözümü için uðraþýrken, diðer birimiz yarýnýmýzý nasýl deðerlendireceðimiz peþine düþüyoruz. Bütün yaþadýðýmýz sorunlar da kendimizi Allah kerimdir, yarin yeni bir gündür diye teselli ederken, bunun için yaþadýðýmýz sýkýntýlardan kurtulmak için kendimizce yöntem ve yol yaratýrýz. Kaynaktan bahis ederken, derin düþünmekten fayda vardýr. Biz bireyler evlerimizde kendi sorunlarýmýzla baþ baþa olduðumuz akþamlardan birisini düþünüyorum. Hepimizin alýþtýðý bir durum. Ýþler bittikten sonra þöyle alýþtýðýmýz yere oturur, yada uzanýrýz. Sonra Televizyonu açarýz, bir taraftan çerezlerimizi yeriz, diðer taraftan ev halkýyla konuþuruz. Ayný esnada televizyonda haberleri izleriz. Malum ya Türk TV kanallarý açýlýr. Gözlerimiz TV deyken beynimiz o günün sýkýntýlarý arasýndan bir gezinti yapar. Fakat ayný zamanda TV haberlerindeki hükümet krizini, ekonomik krizi, filan kiþi þurada intihar etti olayýný, filan bakan þuna karþý çýktý olayýný, vs. bir birini izleyen aslýnda bizi ilgilendiren fakat bizim ilgi alanýmýz dýþýndadýr diye düþündüðümüz günlük hayatýmýza alýþkanlýk olsun diye adapte ettiðimiz haberleri izler dururuz. Ýzledikten sonrada adet yerini bulsun diye ardýndan bir deðerlendirme yaparýz. Nede olsa duyarlý insanlarýz. Ve sabah uyandýðýmýzda geçen günde kalma ve bir türlü çözüm bulamadýðýmýz sorunlarýn peþinde bir daha koþarýz. Bu durum insanlarý bir ilkesizliðe ve kararsýzlýða sürükler. Ýlkesiz ve kararsýz bir toplum geleceði olmayan bir sürüye benzemez mi? Ýstem de budur ya. Ýnsanlarýn yaþamlarýný zorlaþtýrmak için alabildiðince engel, sýnýrlar konulur ve insanlar bu engel ve sýnýrlarý aþmak için uðraþýr. Bunlarla uðraþýrken bireyler, hakimiyet saðlamak isteyen güçler yeni politikalarýný hayata geçirme adýmlarý atar. Oturup da neden bu sorunlara bir türlü çözüm gücü olamýyoruz sorusunu ne kendimize sorarýz ne de doðru bir cevap buluruz diye düþünmeyiz tabi. Neden acaba? Herkes bizim hakkýmýzda karar versin dursun ve bizim bundan haberimiz olmasýn, haberimiz olsa dahi vurdum duymaz davranalým. Düþünecek olursak yasalarý. Tüm hayatýmýzý yasalar belirlemiyor mu? Attýðýmýz adým, aldýðýmýz maaþ, yaptýðýmýz alýþ veriþ, yürüme tarzýmýz, konuþma kriterlerimiz, çocuk eðitimimiz, bir iþi yapabilmemiz için alýp verdiðimiz vekaletler, evraklar, kimliðimizin tespiti için taþýdýðýmýz numaralar. Bunlar deðil mi günlük olarak çarpýþýp da bir türlü üstesinde gelemediðimiz sorunlarýn kaynaðý. Çözmeye çalýþtýðýmýz sorunlar bunlardan kaynaklý deðil mi? Sadece bu saydýklarým deðil, bireyin kendisini gerçekleþtirmesi önünde de yasal sorunlar, toplumsal sýnýrlar yok mudur. Hal böyleyken sorunlarýn doðru çözümüne girmekten yarar vardýr diye düþünürüm. Buda kuþkusuz bireylerin Bu sorun benim kendi yarattýðým sorun, kendim ettim kendim buldum düþünmesi deðil, sorunun kaynaðý olan yasalar ve bu yasalarý oluþturmada etken olan hükümet ve onun partilerini ele almasý gerekir. Burada kendi rolünü oynamasý ve karar gücünü kullanmasý gerekir. Ýlkesizlik, her þeye boþ vermiþlik ve alýþkanlýk karar gücümüzü böyle etkilemeye devam ederse, biz insanlar, asýl bizi ilgilendiren konularla deðil de, bizi bundan men edecek sorunlarla vaktimizi geçirir dururuz ki, ne sorunlara çözüm ne de yaþam da bir deðiþiklik yaratabiliriz. Bütün sorun insanca yaþamak deðil mi? O halde neden insanca yaþamak için adým atmýyoruz ve insanlarca yaþamýyoruz. Bu konuda kendi sorunlarýmýz altýnda boðulacaðýmýza, toplum da, sosyal alanda bir deðiþiklik yapmak içinde harekete geçmenin zamanýdýr diye düþünüyorum. Zamaný gelsin harekete geçelim diye düþünürken, zamanýn çoktan gelip geçtiðini fark etmez olur insan. DEM NACHRICHTEN UND WERBEAGENTUR Hack str Stuttgart Tel: / 12 Fax: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin Þükrü Yýldýz Chefredakteur Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.

3 HABER 3 eflatunî ÞÜKRÜ YILDIZ Türkiye ye kýymayýn efendiler! Fransa da Le Pen cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yüksek oy almasý baþta Fransýzlar olmak üzere bir çok kesimi harekete geçirmiþti. Yapýlan gösterilerde Fransýz olmaktan utanýyorum pankartlarý taþýndý. Fransýzlar ýrkçýlýðý içlerine sindirmediklerini sokaklardaki gösterilerle ve daha sonrasý yapýlan ikinci tur seçimlerde ortaya koydu. Tüm dünyada, uluslararasý medyada bu olay yankýsýný buldu. Avrupa da geliþen ýrkçý eðilimin yaratacaðý sonuçlar üzerinde duruldu. Alýnmasý gereken önlemler tartýþýldý. Avrupa da sað partilerinin giderek oylarýný artýrmasý, biz göçmenler için milliyetçi tehlikenin kapýda olduðu biçiminde yorumlandý. Geleceðe iliþkin kaygýlarý derinleþtirdi. Solingen i hatýrlattý. Ýçselleþmiþ milliyetçilik/ýrkçýlýk Avrupa daki milliyetçi partilerin varlýðýndan ve ýrkçý eðilimlerden en çok etkilenen göçmen kesimlerinin baþýnda gelen biz Türkiyeliler, içselleþtirdiðimiz milliyetçiliðimize ve ýrkçý düþüncelere Almanya da Ýddialý bir Türk giriþimcisi Alman ya ekonomisine Türk yatýrýmcýlarýnýn Giriþimde bulunmalarý artýk ikinci kuþaðýn öncü düþüncelerinde biri haline gelmiþtir. Bunlarýn arasýnda olan Almanya ya 1982 de Tokat ýn Almus köyünde 12 yaþýnda çýkarak Lauda ya gelen sayýn Cafer Aksoy Toruna tesviye üzerine meslek yapmýþ, 1991 de Reklam Iþýklý Tabela vb. iþ yapan bir iþletme de iþe baþlayarak baþarýsýndan dolayý bölüm þefliði yapmaya baþlamýþ, 2001 yýlýnda çalýþtýðý iþletmeyi devir almasý kararýný vererek, firmanýn sahibi olmuþtur. Sayýn Aksoy girisimcilini çöyle anlattý: iflas eden bir firmayý canlandýrdým. Bu benim ve çalýþan tüm is arkadaþlarýmýn sayesinde oldu Ümidimi kýrmadým bu firmayý su an 1 yýllýk geçmiþi olmasýna raðmen islerimizin çok iyi. Mevcut durumda komþu ülkelerle de ticareti yapmaya hazýrlanýyorum.bu benim Öncelikli düþüncelerim olacak ticaretin Avrupa da sýnýrlarý yoktur, bende bir Türk Giriþimcisi olarak Almanya da emek ve gücümü göstermek istiyorum.su an Alman piyasasýnda en son bilgisayar teknolojisiyle çalýþýyoruz, Muþamba, Bez, PVC, Branda iþleri yapýyoruz her türlü ýþýklý kasalar ve dijital baský yapmaktayýz.ben azmin elinde hiç bir þeyin yok olmayacaðýný inanarak bu ise soyundum Werbe-Team isimli isletmemi ayaða kaldýrdým ve daha da geliþtirmeyi düþünüyorum. Daha yüksek performansla çalýþma yollarýný aramaktayýz. Temel ýþýk / Heilbronn olan eðilimlerimize dönüp bakamaz duruma gelmiþiz. Almanya Almanlarýndýr sloganýyla yola çýkan partilere ateþ püskürtürken, Türkiye Türklerindir diyen kendi ülkemizde MHP gibi kardeþ partileri iktidarda görmekten bir sýkýntý duymuyoruz. En çok satan ve liberal yayýn politikasý yürüten Hürriyet gibi bir gazetenin logosu yýllardýr Türkiye Türklerindir sloganýyla süslenmekte. Ülkemizde að taþ ve bir çok þehrin giriþinde Bir Türk dünyaya bedeldir yazýlarý kimsenin dikkatini çekmemektedir. Günlük alýþkanlýklarýn bir parçasý olan bu durum, ýrkçýlýðý ne kadar içselleþtirdiðimizin göstergesi oluyor. Türkiye nin geleceði ýrkçýlara teslim edilmemeli Son günlerde Türkiye de cereyan eden olaylar, ülkemizin geleceði için kaygýlarý artýrmaktadýr. MHP ve onun diðer milliyetçi versiyonlarý Türkiye yi kendi içine kapatmak isterken, halkýn büyük bir bölümü baþta AB üyeliði olmak üzere, dünyada etkin bir Türkiye özlemektedir. Bunun düzenlemesinin yapýlmasýný beklemektedirler. Halkýn beklentilerine savaþ açmýþ olan MHP, Avrupa daki ýrkçý partilerle el ele, Türkiye nin Avrupa Birliðine alýnmamasý için çalýþmaktadýr. Avrupa daki partiler Türkiye nin Yargýtay, Gazi Olaylarý Davasý kararýný yerinde bularak onadý Yargýtay 1. Ceza Dairesi, Ýstanbul da Gazi Mahallesi nde, Mart 1995 de meydana gelen ve 9 kiþinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili olarak, Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi nin, iki polis memuru hakkýnda 5 Aralýk 2001 de verdiði toplam 4 yýl 32 ay hapis cezasýný yerinde bularak onadý. Kamuoyunda Gazi Olaylarý Davasý olarak bilinen ve Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen davada mahkeme heyeti, 4 kiþiyi öldürmek suçundan yargýlanan, ancak bu kiþilerden birini öldürdüðüne dair yeterli delil bulunmadýðý için 3 kiþiyi öldürmek suçundan, Adem Albayrak a, 3 yýl 24 ay hapis ve 9 ay süreyle kamu haklarýndan mahrumiyet cezasý alýnmamasý için kampanyalar yürütürken, MHP, Türkiye nin AB üyesi olabilmesi için gereken düzenlemelerin yapýlmamasý için çalýþmaktadýr. MHP nin iþini kolaylaþtýrmak ve söylediklerini güçlendirmek için þimdiden Avrupalý ýrkçý partilerin sözcüleri bir biri ardýna açýklamalarda bulunarak, AB de Türkiye nin yerinin olmadýðýný söylemektedirler. MHP bu söylemleri kullanarak Siz bu deðiþimleri yapsanýz da, AB ye alýnmazsýnýz diyor. Geçmiþteki MHP ve Avrupalý ýrkçýk partilerin birlikte yürüttükleri çalýþmalarý hatýrlatan bu durumun, Avrupa da yaþayan ýrkçý maðdurlarý tarafýndan onay bulmasý büyük bir çeliþki olacaktýr. Türkiye 21. yüzyýlda olmasý gereken yeri arýyor Gelenekçi, içselleþmiþ ýrkçýlýðýn kýskacýndan sýyrýlarak bir dünya devleti olmak isteyen Türkiye nin karþýsýnda, içselleþmiþ ýrkçýlýkla palazlanan milliyetçi kesim durmakta. Ülke çýkarlarýný, ýrkçý kesimin çýkarlarý olarak gören bu kesim, içerdeki egemenliklerine bir müdahale olarak gördüklerinden, AB ye girmeye karþý duruyorlar. Türkiye ya AB üyeliðiyle bir dünya devleti olma yolunda ciddi bir adým atmýþ olacak yada mevcut statüsünü koruyarak ABD nin Ortadoðu daki bir ileri karakolu olmaktan öteye gidemeyecek. (Þükrü Yýldýz) vermiþti. Ýki kiþiyi öldürmek suçundan yargýlanan Mehmet Gündoðan, bir kiþi için 1 yýl 8 ay hapis ve 3 ay süreyle kamu haklarýndan mahrumiyet cezasý ile cezalandýrýlmýþtý. Diðer maktulü öldürdüðüne dair hakkýnda yeterli delil bulunamayan Gündoðan, bu suçtan beraat etmiþti. Sanýklarýn cezalarý, 4616 sayýlý infaz yasasý hükümlerine göre ertelenmiþti. Yargýtay 1. Ceza Dairesi, daha önce Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi nin Adem Albayrak a 4 kiþiyi öldürmekten verdiði 6 yýl 8 ay aðýr hapis ve kamu haklarýndan 4.5 ay mahrumiyet, 2 kiþiyi öldürmek suçundan Mehmet Gündoðan a verdiði 3 yýl 9 ay hapis ve 2 ay 15 gün kamu haklarýndan mahrumiyet, diðer 18 polis memuru hakkýndaki beraat kararýný, söz konusu iki polis memuru hakkýnda Haklarýnda adam öldürme ile ilgili net bir açýklama olmadýðý gerekçesiyle 5 Nisan 2001 de bozarak, sanýklarýn TCK nýn 49. maddesine göre yargýlanmalarýný istemiþti. Yýllar gösterdi; nasýl dev bir imparatorluktan, Edirne den, Ardahan arasýna nasýl sýkýþtýðýmýzý. Þimdi kendimizi tekrarlýyoruz. Deðiþim zorunluluðuna Donkiþot un yel deðirmenlerine meydan okumasý gibi, meydan okuyoruz. Beslediðimiz ve baþýmýzda iktidar yaptýðýmýz ýrkçýlýðýn meyvesini topluyoruz. Beyinlerimizdeki kini, nefreti körükleyen ve bunun siyasetini yapan partilerin varlýðýndan rahatsýzlýk duymak bir yana onlarla yana yana olmanýn tadýný çýkarýyoruz. Unutuyoruz. Geliþmeye karþý yýllarca duran bir gelenekten geliyoruz. Bunun bedelini, hesabýný fazlasýyla ödediðimiz bir geçmiþe sahibiz. Þimdilerde bizleri tek sevindiren þeyin Milli Takýmýn kazandýðý üçüncülük olduðunu biliyoruz. Bu sayýmýzdaki bir yazýyla hatýrlatýyoruz. Bu topraklarda bir zamanlar futbol yasaktý ve oynayanlarýn baþý vuruluyordu. Þimdi dünya üçüncüsüyüz. Ve bir çok sýkýntý içindeki tek sevincimiz. Bunu kursaðýmýzda býrakan geliþmeyi sadece hükümet sorunda görmeyi bir körlük sayýyorum. Çok üzüldük. Zaferimizi gönül rahatlýðýyla kutlamanýn olanaðýný býrakmayan ve kameralara ýrkçý iþaretler yapan insanlarýn resmi geliyor aklýmýza. Solingen, Möln, Rostock geliyor gözlerimizin önüne, birden Maraþ, Sivas, Çorum, Gazi oluveriyor. Sevincimizi böylesine gölgeleyenlerin, Avrupa daki benzerleriyle þimdilerde Türkiye nin Avrupa Birliðine giriþini engellemek için nasýl canla baþla çalýþtýklarýna þahit oluyoruz. Bunun artýk bir son bulmasý ve bizim ülkemizde de, bu ýrkçý ve milliyetçi yapýlarýn Avrupa daki benzerleri gibi kovuþturmaya uðramasý gerekmektedir. Halký geriliðe, toplumlar arasý kin ve nefret yaratmaya çalýþan bu güruhlarýn devletin birliði ve beraberliði önünde en büyük tehlike olduklarý görülmelidir. Türkiye nin geleceðe yönelik attýðý tüm adýmlarda çýban baþý haline gelen, ayrýlýkçý, bölücü ve ýrkçý kesimin varlýðý doðal olmaktan çýkarýlmalýdýr. Nasýl ki Almanya da, Avrupa da ýrkçý ve milliyetçi partiler takibe alýnýyor ve haklarýnda davalar açýlýyorsa, Türkiye nin geleceðini karartmak isteyen, Türkiye insaný içinde ayrýmcýlýk yapan bu kesiminde yargýlanmasý gerekmektedir. Ýktidar olacak kadar eðer bir örgütlenme yapabilmiþse buna üzülmek, ülkemizde böyle bir partinin iktidarda olmasýndan utanmak gerekmektedir. Fransýzlarýn deyimiyle Fransýz olmaktan utanýyoruz sloganý, MHP gibi bir iktidar olan bizler için daha da geçerli olmakta. Baðýmsýz devlet olmaktan söz eden bu kesime hatýrlatmak gerekmez mi. Hangi baðýmsýzlýktan bahsediyorsunuz? Ýsrail le olan iliþkileri belirleyen bu halk mý? ABD ile anlaþmalar yapan onlarýn Ortadoðu daki sopasý olan siz deðil misiniz?. Hangi baðýmsýz politikanýn temsilcisi oldunuz? Kore, Somali, Afganistan, Filistin politikanýz neydi? Bunlarýn tümü efendilerinize endeksli deðil mi? Neden korkuyorsunuz? Yoksa baðýmsýzlýktan kastýnýz, Türkiye içindeki çetelerin, hortumcularýn, cinayet þebekelerinin özgürlüðü mü? Buna dokunulmasýndan mý korkuyorsunuz? Þimdiye kadar kurban verdiðiniz bu devletin onuru, kimliði ve baðýmsýzlýðý karþýlýðýnda elde ettiðiniz, Türkiye nin içinde özgürce davranma þansýnýz mý elinizden gidecek? Biliyoruz; tek korkunuz bu. Türkiye nin baðýmsýzlýðý deðil, sizlerin ýrkçý güdülerinize bunun karþýlýðýnda tanýnan özgürlük. Vazgeçemediðiniz bu efendiler. Gazeteniz DEM þimdi tüm Avrupa da Teknik eksiklik ve formalitelerden dolayý þimdiye kadar Almanya içinde daðýtýlan gazetemiz artýk tüm Avrupa da. Artýk her vatandaþýmýzýn olduðu yerde bizde varýz. Daðýtým þirketimizden her gün iyi haberler almaya devam ediyoruz. Resmi tirajýmýz elimize ulaþýr ulaþmaz sizlerle paylaþacaðýz. Þimdiden söyleyelim ki aylýk gazeteler içinde ilk sýradayýz.

4 Almanya seçimlerinde 350 bin Türk oy kullanacak Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Genel Sekreteri Kenan Kolat, Almanya da 22 Eylül de yapýlacak genel seçimlerde 350 bin Türk kökenli seçmenin önemli rol oynayacaðýný belirtti. Kolat, başkent Berlin de TBB sözcüsü Eren Ünsal ile düzenlediði basýn toplantýsýnda, Berlin de Türk vatandaþlýðýndan Alman vatandaþlýðýna geçiþin diðer eyaletlere göre çok uzun sürdüðünü belirtti. Vatandaþlýða geçiþ süresinin yasalarda öngörüldüðü gibi daha az olmasý gerektiðini ifade eden Kolat, Berlin de bazý nedenlerle bu sürenin uzun tutulduðunu belirtti. Türk vatandaþlarýnýn Alman vatandaþlýðýna geçmek için 4 yýl beklediðini söyleyen Kolat, Türkler bu kadar beklemek istemiyor. Çoðu beklemekten ve bürokrasiden býkarak müracatlarýný geri çekiyor dedi. Ünsal ise Berlin de Alman vatandaþlýðýna geçenlerin sayýsýnýn 2000 yýlýndan itibaren düþtüðünü, düþüþ nedenlerinin de görevliler tarafýndan bilindiðini söyledi. Düþüþün yeni Vatandaþlýk Yasasý ndan dolayý da gerilediðini ifade eden Ünsal, Türkler çok duygusal. Bir taraftan Türk vatandaþlýðýný kaybetmek istemiyor, diðer taraftan Almanya daki haklara sahip olmak için Alman vatandaþlýðýna geçmek istiyor dedi. Berlin de Türklerin iþsizlik sayýsýnýn son zamanlarda arttýðýna dikkat çeken Ünsal, vatandaþlardan çalýþtýklarýna dair belge istendiðini belirterek, Bu insanlar devletin ekonomisinden dolayý iþsiz kaldýlar. Bundan dolayý vatandaþlýða geçiþ dilekçelerini ret etmek doðru deðildir diye konuþtu. Ünsal, Berlin Eyaleti Ýçiþleri Bakaný Erhard Körting in (SPD) vatandaþlýða geçiþ sürecinin hýzlandýrýlmasýna iliþkin bir genelge yayýnlamasýnýn sevindirici olduðunu belirtti. Berlin Eyaleti Türk kökenli milletvekili Özcan Mutlu da, Körting in doðru yolda olduðunu belirtti, ancak bunu geç atýlan bir adým olarak deðerlendirdi. HABER 4 Almanya da kadýna yönelik þiddete karþý önlemler sertleþti Caoline Michel Kadýna yönelik þiddet dünyanýn hiçbir yerinde engellenemiyor. Almanya da her yýl yaklaþýk 40 bin kadýn ev içi þiddetten kaçýp kadýn evlerine sýðýnýyor. Ýstatistiklere göre her üç kadýndan biri eþinin þiddetine maruz kalýyor, her yedi kadýndan biri de cinsel taciz ya da tecavüzle karþý karþýya kalýyor. Ev içi þiddet hala açýkça konuþulamayan bir tabu. Almanya da bu yýlýn baþýnda yürürlüðe giren Þiddetten Korunma Yasasý ile kurbanlarýn konumu güçlendirildi ve polisin duruma müdahalesi de kolaylaþtý. Almanya da ev içi þiddete karþý yürürlüðe giren yeni yasa ile þiddet uygulayanlara karþý polis dava açabiliyor. Daha önce þiddete uðrayan kiþinin dava açmasý gerekiyordu ve bu durum çoðu kez maddi ya da manevi baðýmlýlýk yüzünden ya hiç açýlmýyor ya da geri çekiliyordu. Köln Emniyet Teþkilatý ndan Maren Leisner yeni yasa ile deneyimlerini þöyle anlatýyor: Eðer bir kiþinin bedeni ya da özgürlüðü açýsýndan tehlike mevcutsa, o zaman þiddet uygulayaný evden uzaklaþtýrabiliyoruz ve on güne kadar eve dönmesini engelleyebiliyoruz. Geçmiþte, böyle bir tehlikeye tanýk olduðumuzda, þiddete baþvuraný evden çýkarýyorduk ama ertesi gün yine eve dönebiliyordu. Büyük ihtimalle zaten uðradýðý þiddetle sinmiþ olan kadýný daha da korkutuyordu. Bu durumda kurbanlarýn kadýn evine sýðýnmaktan baþka þansý kalmýyordu. Þimdi on günlük uzaklaþtýrma ile en azýndan kadýnýn kendine gelmesini saðlayabiliyoruz. Yasa ile getirilen on günlük uzaklaþtýrma cezasý ile þiddet kurbanlarýna bu süre içinde kendini toparlama ve gelecek hakkýnda düþünme fýrsatý veriliyor. Kadýnlarýn yasal haklarý ile sosyal açýdan alabilecekleri yardým hakkýnda bilgi edinebilecekleri Kadýn Danýþma Merkezleri, bu sürede þiddet kurbanlarýna destek veriyor. Köln deki merkezden Elisabeth Fassbender, þiddet kurbanlarýna yol gösterdiklerini anlatýyor: Biz, önce þiddete uðrayan kiþinin durumunu anlamaya çalýþýyoruz. Neden þiddet ortamýna varýldý? Ýliþkiyi devam ettirmek istiyor mu? Alternatifleri neler? gibi sorulara cevap arýyoruz. Çoðu kadýn, alacaðý yardýmlarý ve yasal haklarýný öðrendikten sonra rahatlýyor ve geleceði daha kararlý planlayabiliyor. Ayný zamanda çocuklar için, örneðin eðitim konusunda yardým ediyoruz. Bundan sonra kadýnýn eþinden ayrýlmayý isteyip istememesi kendine kalmýþ bir þey. Yeni yasa, kadýnlarýn eþlerini, evin sahibi bile olsa kapý dýþarý etmelerine izin veriyor. Bu durumda erkeklerin nereye gittiði ise henüz istatistiklere geçmemiþ. Benzeri bir yasanýn 1997 yýlýndan bu yana geçerli olduðu Avusturya da yapýlan araþtýrma ise, erkeklerin çoðunun, sayýsal olarak üçte ikisinin, annesinin evine gittiðini gösteriyor. Þiddetten Korunma Yasasý nýn evden atma hakký veren bu maddesinin kötüye kullanýlmamasý için de önlem alýnmýþ. Polis olay yerine çaðrýldýðý zaman, evin ve þiddete maruz kalan kiþinin durumunu ayrýntýlý olarak raporluyor, komþularla ve tanýklarla konuþuyor, kurban için tehlikenin devam edip etmediðini araþtýrýyor. Polisler bu iþ için eðitim alýyor ya da eðitimli meslektaþlarýný olay yerine çaðýrýyor. Böylece yasanýn kötüye kullanýlmasý önlenmiþ oluyor. (DW) Almanya da hormonlu yem skandalý yayýlýyor Gurbetçiler Bulgar bürokrasisinden dertli Tatillerini geçirmek üzere Türkiye ye gelen gurbetçilerimiz, Bulgaristan da kendilerinden rüþvet alýndýðýný iddia ettiler. Avrupa nýn deðiþik ülkelerinde çalýþan iþçilerin yaz tatillerini geçirmek için Türkiye ye geliþleri sürüyor. Gurbetçiler, yollarýn güvenli olmasýna karþýn, Bulgaristan daki uygulamalardan yakýnýyorlar. Edirne nin Kapýkule Sýnýr Kapýsý ndan Türkiye ye gelen ve Almanya da iþçi olarak çalýþan Veli Altýndað, sýnýr kapýsýna ulaþana kadar geçtikleri ülkelerden yanlýzca Bulgaristan da sorun yaþadýklarýný ve burada kendilerinden Rüþvet alýndýðýný iddia etti. Güvenlik yeterli deðil Bulgaristan da yaþadýklarý sorunlar konusunda Türkiye deki yetkililerin kendileriyle yeterince ilgilenmediðinden yakýnan Altýndað, þöyle konuþtu: Türkiye ye gelecek iþçiler, Bulgaristan dan gündüzleri geçsinler. Gece geçtikleri takdirde güvenlik konusunda sorunlarla karþýlaþabilirler. Türkiye ye komþu olan Bulgaristan ýn bizlerden rüþvet almasýna bir anlam veremiyorum. Bizlere sahip çýkýlmadýðý takdirde Alman vatandaþý olmak zorunda kalacaðýz dedi. Hollandalý gurbetçi Ali Karakurt ta, eþi Emine ve 1,5 yaþýndaki kýzlarý Gizem le Türkiye ye tatil için geldiklerini belirterek, Bulgaristan da pasaport baþýna alýnmasý gereken vize ücretinin kiþi baþýna alýnmasýndan þikayetçi olduklarýný bildirdi. Hollanda da göçü durdurmak isteyen partiye göçmen bakanlýðý Hollanda da mayýs ayýnda bir suikasta kurban giden Pim Fortuyn un, ülkeye göçün durdurulmasýný isteyen partisine yeni merkez sað koalisyonda Göçmen Bakanlýðý nýn verildiði bildiriliyor. Pim Fortuyn un Listesi adlý parti, Hýristiyan Demokratlarýn liderliðindeki koalisyonda 14 bakanlýktan dördünü alacak. Koalisyon ortaklarýnýn baskýlarý sonucu partinin göçü tamamen durdurma isteðinden vazgeçtiði belirtiliyor. Ancak buna karþýlýk dil ve yurttaþlýk sýnavlarýný geçemeyen mültecilere yaptýrýmlar getiriliyor, ayrýca akrabalarýný ülkeye getirme haklarý da kýsýtlanýyor. Belçika dan bir firmanýn Almanya ya ithal ettiði hormonun bulaþtýðý yemlerle ilgili patlak veren skandal yayýlýyor. Belçika ya komþu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti nde geçici olarak kapatmasýna karar verilen çiftlik sayýsý her geçen gün artýyor. Almanya genelinde þimdiye dek bin 860 hayvan yetiþtirme çiftliði kapatýldý. Almanya genelinde yaklaþýk 1860 hayvan yetiþtirme çiftliðinin geçici olarak kapatýlmasýna karar verildi ve bu iþletmelerin bin 540 ý Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti nde. Çiftliklerin, ayný eyaletteki iki yem üreticisi firmanýn müþteri listesinde bulunmasý ise dikkat çekiyor. Üstelik bu firmanýn ürünlerini incelemeye alan Krefeld deki Veterinerlik Araþtýrma Enstitüsü, yemlerde yasaklanmýþ olan bir hormonun bulunduðunu tesbit etti. Doðum kontrol haplarýnýn yapýmýnda kullanýlan ve ilaç atýðý olan bu hormonlarýn, yemlerle karýþtýrýlmak üzere hazýrlanan þuruba eklendiði belirlendi. Haziran ayý sonunda Hamburglu bir aracý firmanýn Hollanda dan teslim aldýðý bu þurubu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ndeki yem üreticisi iki Yerel gazetecilikte baþarýlý bir örnek YENÝ POSTA Gü n e y Almanya da, Mayýs 1992 tarihinde aylýk olarak yayýn hayatýna baþlayan Yeni Posta gazetesi bir yýldýr 15 günlük olarak yoluna devam etmekte. Güney Almanya da yayýnlana ilk yerel gazetelerden olan Yeni Posta, çýktýðý günden bugüne her sayýsý yoðun ilgi ile karþýlanýyor. Yeni Posta þimdi de bir ilki deniyor. Bir Alman gazetesinde Almanca olarak haftalýk çýkýyor. Genel tirajý 490 bin olan bu gazetenin, 130 binlik çýkýyor. Bu tiraj yakýnda 200 bine çýkýyor. Yine Ýnternet te günlük olarak aktüelleþtirilen bir gazete Yeni Posta. Finansmanýný aldýðý reklamlarla karþýlayan ve bedava daðýtýlan gazeteden, -Yeni Posta nýn sahibi Mustafa Bozturgut un belirttiði gibi- okuyucu, günlük gazete iþlevini beklemek gibi bir durumu yaþýyor. Bozturgut Her yeni çýkan gazete gibi basta teknik ve buna benzer sorunlar yaþadýk. Okuyucular günlük gazetede bekleneni Yeni Postada beklediler. Günlük gazeteler burada yaþayan insanlarýmýzýn sorunlarýna fazla ilgi duymadýklarýndan yerel gazeteler bu sorunlarla ilgilenmek zorunda kaldýlar. Gazetemiz yabancýlarýn Almanya dan kaynaklanan sorunlarýný ele almak, demokratik ve çaðdaþ bir firmaya sattýðý ortaya çýktý. Bu firmalarýn da satýn aldýklarý hammadeyi iþleyerek eyalet içinde ve dýþýndaki çiftliklere sattýðý bildirildi. Yemlere el konuldu Almanya nýn bir diðer eyaletinde, Rheinland Pfalz da 290, Belçika da 18, Lüksemburg da 3 ve Hollanda da da 5 hayvan yetiþtiricisi iþletmenin bu yemleri kullandýðý belirlendi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Tarým Bakaný Bärbel Höhn yaptýðý basýn toplantýsýnda, skandaldan etkilenen bölgelerdeki veterinerlerin bilgilendirildiðini, bu iþletmelerin geçici olarak kapatýldýðýný ve tüketilmemiþ olan yemlere el konulduðunu açýkladý. Höhn test kapasitelerinin yetersiz olduðu iddialarýný þöyle yanýtladý: Elimizdeki test kapasitelerini geliþtirdik. Yaþadýðýmýz darboðaz testlerin kendisinden kaynaklanýyor. Yani artan talep karþýsýnda yeni test paketlerinin üretiminin arttýrýlmasý gerekiyor. Hukuki yollar Eyalet Tarým Bakaný Bärbel Höhn, maðdur hayvan üreticilerinin izleyebilecekleri hukuki gazete olma iddiasýndaydý. Öylede olduk. diyor. Tüm dünyada yerel gazetelerin sayýsýnýn arttýðýný belirten Mustafa Bozturgut, Bunun kaynaðý, insanlarýn birey olarak özgürleþtiði oranda basýndan beklentisi artýyor. Elindeki yeterli olmuyor ve daha geliþmiþini istiyor, bekliyor... Ne kadar özgürleþirse o kadarda talep artýyor. Gazetede böyledir, bu her alanda aslýnda böyledir.. Günlük gazeteler fazla ciddiye alýnsa da kendi formlarýnýn dýþýna çýkamaz durumundalar. Belirlenmiþ bir yapýlarý var. Beklentilere diðer gazeteler cevap veremediði için ilan gazetelerine böylesi bir misyon düþmektedir. Sadece Yeni Posta deðil, buna durumu müsait olan her gazete bu misyonu yüklenebilir. Yeni Posta nýn durumu buna müsait olduðundan bu misyonu yüklen yüklenmiþtir. Zorunluda kalmýþtýr. Derken, eskisi gibi gazetecilere ilgi ve saygý olmadýðýný söylemekte. Amatör ruhun eksilmesi, maddi amacýn daha çok ön plana çýkmasý tüm basýn dünyasýnda ettik bir erozyon a sebep olduðunu kaydeden yollarý olduðunu ifade ederek Olayýn sorumlularýna karþý bir özel hukuk davasý açmalarý gerekiyor. Hakkýnda dava açýlmasý gerereken, sadece Belçika daki iflas eden firma deðil, ayný zamanda Ýrlanda daki ilaç firmasý ile ayný ülkedeki ilaç atýklarýný yok eden þirket. Biz eyalet olarak açacaðýmýz bir örnek dava ile üreticileri hukuksal olarak destekleyip destekleyemeyeceðimize bakacaðýz. Ayrýca skandal maðdurlarýný maddi olarak desteklemenin yolunu arýyoruz. Bu kapsamda bankalarý, nitrofen skandalý sýrasýnda olduðu gibi üreticilere ucuz kredi vermeye ikna etmeye çalýþýyoruz. Kuzey Ren Vestfalya da kapatýlan iþletmelerin yüzde 60 ý sýðýr, yüzde 30 u da domuz çiftliði. Olaydan etkilenen iþletme sayýsýnýn çok yüksek olmasý Eyalet Tarým Bakaný ný gelecekte bir yardým fonunun oluþturulmasý fikrini aklýna getirmiþ. Bu fikri deðerlendirmeye aldýðýný söyleyen Bakan, böylesi bir fonun oluþturulabilmesi için özel þirketlerinin desteðine ihtiyaç olduðunu kaydediyor. Yeni Posta sahibi Mustafa Bozturgut sözlerine þöyle devam ediyor; Yeni Posta nýn haberciliði ile halka kazandýrdýðý çok olgular oldu. Örneðin ilk sayý kesin çözüm çifte vatandaþlýk O dönemde kimsenin aklýnda öyle bir þey yoktu. Oturma hakký almak dahi çok zordu. Toplu vatandaþlýða geçme kampanyalarý ilk yeni posta deðerlendirdi. Daha sonra çocuk parasý, yabancý düþmanlýðý, ýrkçýlýða karþý vb. Konular iþlenerek halký bilgilendirmede isabetli çalýþmalarý oldu. Buradaki insanlar iþçi ve emekçi olduðu için onlarýnýn haklarýný savunmaya çalýþmýþtýr. Yeni Posta yazarlarýnýn birisi DGB nýn ilk Türk isçi temsilcilerindedir. Ýsmail Kahraman. Buna benzer çok sayýda insan ile birlikte çalýþtý Yeni Posta. Son dönemlerde Yeni Posta da yaptýklarý haberlerden dolayý kimi çevreler tarafýndan hakaretlere uðradýklarýný, gazetelerine karþý kampanyanlar baþlatýldýðýna dikkat çeken Mustafa Bozturgut, gazeteciliðin ettik kurallarýna baðlý kalacaklarýný ve çalýþmalarýný sürdüreceklerini söylüyor. Mustfa Bozturgut Mustafa Bozturkgut Ortaokul yýllarýnda Adapazarý nda gazeteciliðe baþlýyor. Lise döneminde sosyalistlerin çýkardýklarý gazetelerde yer almýþ, Ýlke, Kitle gazetelerinde ve Ürün dergilerinde çalýþmýþ, zaman zaman Atýlým gazetesine yazýlar yazmýþtýr. Yeni Ortam gazetesinde gece amiri olarak görev yapmýþ olan Bozturgut, 1974, üniversite yýllarýnda profesyonel gazeteciliðe baþlamýþ. Uður Mumcu ile birlikte çalýþmýþ yýlýndan bu yana Yeni Posta gazetesini çýkaran Mustafa Bozturgut: Hala kendimi gazeteci saymýyorum ama olmaya çalýþýyorum. Benim gözümde insanlarýn ölümden sonra ulaþabileceði bir meslek, kutsal bir görev. Her meslekte olduðu gibi bu meslekte de kendisini arýndýrýr bir yere oturur. Ýyiliðin ve doðrunun her zaman üstün geleceðine inanýyorum. diyor.

5 Açlýk sýnýrý 380 milyon Sayý 16 4 kiþilik bir ailenin aylýk zorunlu gýda harcamalarýndan oluþan ve açlýk sýnýrý olarak deðerlendirilen miktar 380 milyon 646 bin liraya yükseldi. Haziran 2001 de 781 milyon 41 bin lira olan yoksulluk sýnýrý ise 1 milyar 79 milyon 185 bin liraya çýktý. Türkiye Kamu-Sen Ekonomik ve Sosyal Araþtýrmalar Merkezi, 4 kiþilik bir ailenin aylýk zorunlu gýda harcamalarýndan oluþan ve açlýk sýnýrý olarak deðerlendirilen miktarýn 380 milyon 646 bin liraya yükseldiðini bildirdi. Hazýrlanan rapora göre, 4 kiþilik bir ailenin aylýk zorunlu gýda harcamalarýndan oluþan ve Haziran 2001 de 269 milyon 506 bin lira olan açlýk sýnýrý, Haziran 2002 için 380 milyon 646 bin lira olarak belirlendi. 4 kiþilik bir ailenin, aylýk zorunlu gýda harcamalarýnýn yaný sýra konut, saðlýk, ulaþým, haberleþme, eðitim, giyim, yakýt giderlerinden oluþan ve Haziran 2001 de 781 milyon 41 bin lira olan yoksulluk sýnýrý nýn ise 1 milyar 79 milyon 185 bin liraya çýktýðý bildirildi. Daha önce araþtýrma kapsamýnda bulunan Ev Eþyasý harcamalarýnýn, ekonomik kriz dolayýsýyla vatanadaþýn alým gücünün zayýflamasý nedeniyle araþtýrma kapsamý dýþýnda tutulduðu kaydedildi. Abdurrahman Dilipak hapse mahkum Vakit Gazetesi yazarý Abdurrahman Dilipak, Cuma dergisinde çýkan Kur an Kurslarý baþlýklý yazýsýnda, halký din farklýlýðý gözeterek kin ve düþmanlýða alenen tahrik etmek suçundan 1 yýl 8 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Dilipak ýn cezasý, sabýkasýz olmasý ve ayný suçu bir daha iþlemeyeceði kanaatiyle ertelendi. Dilipak, mahkeme çýkýþýnda karara itiraz edeceðini söyledi. Uzan artýk parti baþkaný Ýþadamý Cem Uzan, GençParti adý altýnda bir parti kurdu. Uzan, partisinin kuruluþu nedeniyle Star TV, Show TV, NTV, TV8, Kanal 6, Star 2, Habertürk, NumberOne, Skytürk, M-1, Best, Flash, Bursa As TV, Ege TV, Tatlýses TV, Adana Tempo TV, Trabzon Zigana TV de canlý yayýnlanan bir konuþma yaptý. Sözlerine, Mutsuz, umutsuz, saðlýksýz yaþamak istemeyen Türk insaný adýna konuþuyorum diye baþlayan Uzan, Türkiye nin yönetiminden her Türk insaný gibi þikayetçi olduðunu söyledi. Uzan, Türkiye nin batýya, Hazine nin de yabancýlara emanet edildiðini savunarak, Türkiye nin sahip olduðu insan gücü, tarihi, kültürü ve kaynaklarýyla her þeyin üstesinden gelebileceðini belirtti. Bugünden itibaren iþadamý kimliðini bir kenara koyduðunu kaydeden Uzan, Türkiye yi, önünü týkayanlardan kurtarmak gerekiyor. Ülkenin olmasý gereken yere hýzla ulaþmasý için Türkiye nin yönetimine talip oluyorum diye konuþtu. Uzan ýn konuþmasýnýn ardýndan marþ eþliðinde, birbirine dönük iki ay ve ortasýnda bir yýldýzýn bulunduðu GençParti nin logosu ekrana geldi. è è è KONSER 5 FÝNANZBERATER SERVÝCBÜRO Inh. Hüseyin UÇURUM PRÝVAT KREDÝ EV KREDÝSÝ SATLIK DAÝRELER Almanya nýn her yerinde Bütün krediler birleþtirilerek tek kredi haline getirilerek eizene kredi verilir! STUTTGARTER STR. 6, BAKNANG Tel: Fax: Mobil: SELDA BAÐCAN: Türkiye de dayatýlan yoz kültürden uzak kalmaya çalýþýyoruz. Sevgili Selda, önce Dem gazetesi adýna Almanya ya hoþ geldiniz diyorum. Türkiye de yýllardýr müzik de aktif olarak yer alýyorsunuz. Öncellikle son dönemdeki çalýþmalarýnýzý anlatabilir misiniz? Selda Baðcan: Son dönemde bir kaset çalýþmam vardý. Son bir yýldýr uðraþýyorum. Çok vaktimizi aldý. Bütün günlerim stüdyoda geçiyor. Hafta arasý, hafta sonlarým da konserlere gidip geliyorum. Örneðin geçen hafta Ýsrail de festivale gittik, oradan geldim. Şimdi de burada Almanya da dört konserim var. Burada hep geliş gidişler oluyor. Geçen hafta gelip gittik. Bu hafta gerçi gitmeyeceðiz.. Türkiye de sizin çalýþma alanýnýzdan beðendiðiniz birisi var mý? Tarz olarak ben kendimi beðeniyorum, kendimin dýþýnda kimseyi beðenmem. Bu sorunun cevabý bu çok kesin kararlý bir cevap. Türkiye de sanat severlere göre siz bir ekol yarattýnýz. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Halkla birlikte, halka iç içe. Benim gençlik yýllarýma rastlayan günlerde, bizler yeniden Halk müziðini keşfettik. Daha sonra üniversite caðýnda Halk müziði meraký oldu. Profesyonel olduklarýný sonra da zaten iþte Halkýn talebi doðrultusunda, onlarýn seveceði şeyler yaptýk. Kendiliðinden duyusu, bir yandan da bizim saðduyumuz bir ortak noktada kesişti. Böylece bir ekol oluştu. Yani bilinçli bir şekilde yapýlmýþ bir şey yok. Tamamen halkýn yönlendirmesiyle, yýllar önceki ilk çýkýþým hapishanelere güneş doðmuyor ve adaletin bu mu dünya ile sene 1971 de oldu. Ýlk çýkýþým bu türkülerle oldu. Tamamen halkýmýzýn yönlendirmesiyle, kendimize bir mecra seçtik. Halk da o yolu açtý önümüze yani. Hani Musa ya, Hz. Musa ya nasýl kýzýl deniz açýldý ise, onun gibi halk da bize açtý. Nasýl yürümemiz gerektiðini halk bize öðretti. Sizin dilinizde aile hayatýnýz, en güzel kitap, en güzel filim ve en beðendiðiniz sinema oyuncusunu sorsak! Şimdi aile yaþantým dersen, çok mütevazý bir aile yaþantým var. Bir de plak firmamýz var. on 15 yýldýr,yani 1985 yýlýndan beri hata yýldýr, kendi işimizle ilgileniyoruz. Sabah gidiyoruz, akşam evimize geliyoruz. Hafta sonlarý konserler, bu şekilde geçiyor. En beðendiðim kitabý sorarsanýz Yaşar Kemal in kitaplarý. O eski tat yok şimdi. Yani ben Orhan Pamuk un kitaplarýný maalesef sonuna kadar okuyamam, Hep elime alýp alýp býrakýyorum. Benim gibi bir sürü insan var. Kitaplarýný okuyamamam. Ama Yaþar Kemal in kitaplarýný elimden býraktýðýmý hatýrlamam. Arada uçurumlar, tabi belki de bir kuşak farký vardýr, bilmiyorum. En beðendiðim film Doktor Şivago bir de Douglas in Spartaküs filmi. Bu iki filim beni çok etkilemişti. Türkiye de sinema derseniz, Sinema oyuncusu Halil Ergün benim arkadaþýmdýr. Benim son kasetimde benim besteme, Ahmet Erhan ýn bir şiirini bestelemişti. Şiiri okudu bir bütünüyle. Ben o þarkýyý söylerken, o da şiiri okudu. Çok güzel bir þarký çýktý ortaya. Otuz yýldýr tanýþýyoruz. Ama yani Türkiye den şu aktörü, yada bu aktörü beðenemiyorum diye bir şey söylememem. Çünkü çok fazla filim izlemiyorum. Televizyon bütün hayatýmýzý işgal etti.ama fazla da Televizyon izlemiyorum sadece haber programlarýný izliyorum, çoðu sulandýrdýlar. Artýk, Reha Muhtar haberin içine de etti. Anlayacaðýnýz haber yerine bir sürü artistin özel hayatlarýný izlettirmek durumundalar. Sanki biz bunlarý izlemek zorundaymýþýz gibi. Mankenler ve Showmenler dünyasý. Hangi manken hangi showmenle ne yapmýþ? Ne etmiş, neler yapmýþlar? Artýk býktýk onun için onu da izlemiyoruz artýk. Yani bir yabancý kanal var CNBC. Mesela o kanal filimler gösteriyor, onu izliyoruz. Diðer kanallarda hayvanlarla ilgili belgesel yayýnlar var, onlarý izliyoruz. Yani Türkiye deki bu yoz kültürden dayatýlan kültürden mümkün olduðu kadar uzakta kalmaya çalýþýyoruz. DEM Gazetemizi incelediniz nasýl buluyorsunuz? Evet gördüm gayet güzel, gayet dolu. Son derece güzel bir gazete ve gurbette böyle bir gazete çýkarmak büyük bir başarý ve böyle bir şeye adým atmak bile büyük bir baþarýdýr. Kutluyorum. Þu basýndan Allah bizi ve halkýmýzý korusun diyorum. Yani yýllardýr TRT yi eleştirdik namussuz diye şimdi o bile onlardan daha namuslu kaldý. Özel hayatýnýzda ve sanat hayatýnýzda baþarýlar diliyoruz Ben teşekkür ederim yayýn hayatýnýz da baþarýlar dilerim. 6 Aðustos 1945 Hiroþima yýkýmý 57 yaþýnda Küçük Oðlan ismi koyulan ve patlamasýnýn ardýndan 4 kilometrekarelik alanda bütün varlýklarý yok eden atom bombasý ilk aþamada 140 bin insanýn hayatýna mâl olmuþtu. Amerikalýlar üç gün sonra birinci bombadan iki misli daha etkili olan ikinci bir atom bombasýný ise Nagazaki kentine atmýþlardý. Ölümcül etkisini bugün bile hissettiren atom bombasýnýn yaydýðý radyasyonda ikinci ve üçüncü nesil de payýný aldý. Geçtiðimiz yýllarda birinci atom bombasýnýn etkisiyle hayatini kaybeden 6 bine yakýn insanla birlikte Hiroþima ölü sayýsý 208 bine çýktý. Bir küçük kýz çocuðunun çýðlýklarýnda Nazým Hikmet in yazdýðý þiir ile Hiroþima yýkýmýný söyle dile getirmiþtir: Kapýlarý çalan benim kapýlarý birer birer. Gözünüze görünemem göze görünmez ölüler. Hiroþima da öleli oluyor bir on yýl kadar. Yedi yaþýnda bir kýzým, büyümez ölü çocuklar. Saçlarým tutuþtu önce, gözlerim yandý kavruldu. Bir avuç kul oluverdim, kulum havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir þey istediðim yok. Seker bile yiyemez ki kaðýt gibi yanan çocuk. yeterki kararmasýn ÝHTÝLAL ÜZERÝNE Sorgumda bulunan ve söylediklerimi yazdýran- beni eskiden de tanýrmýþ-birkaç kere gelip, -Hazýrlanýn, neyim var? Oturduðum yerden ayaða kalkýp yürüyeceðim, o kadar... Bu polis, Milli Birlik zamanýnda yine burdaki bir sorgumda, Emniyet Müdür Muavini olan binbaþýya, -Ýhtilali biz yaptýk binbaþým... dediðimi söylüyor. Hatýrlamýyorum. -Biz yapsaydýk, böyle yapmazdýk... diye þaka ediyorum. -Evet siz kanlý yaparsýnýz... Beni bir gülme alýyor... Soruyorum: -Gerçekten, ne yapacaðýmý sanýyorsunuz? -Sen kanlý yapmazsýn, yumuþak adamsýn,ama seninkiler? Gidiyor. Az sonra yine geliyor. -Adliye gazetecilerle doluymuþ... Hadi yine popüler oldun?popülariten arttý. -Benim popüler olmaya ihtiyacým yok... Öyle bir Hadi yine popülariten arttý... diyor ki, içimden Borcumuz ne kadar? Ne ödeyeceðim? diye sormak geçiyor. Saat onbeþ... -Gidiyorsunuz... Yanýmda iki genç polisle kapýdan çýkarken,eskiden beni tanýdýðýný söyleyen polis bana büyük bir öðütte bulunuyor: -Çocuklarýný iyi yetiþtir! Bakýyorum yüzüne... -Sende çocuklarýný iyi yetiþtir! diyorum. Karþýlýklý bu birer cümlelik diyalogumuz,dünyanýn en büyük trajikomik sahnelerinden biridir bence.bunu anlayabileceðiniz için, o polisle beni yanyana görmeniz ve bana acýyarak Çocuklarýný iyi yetiþtir diyen polisle on dakikacýk konuþmanýz yeterdi. Emniyet Müdürlüðü nün merdiveninden iniyoruz. Gazete fotoðrafçýlarýnýn otuz-kýrk flaþý çakýp çakýp sönüyor. Savcýlýktayýz... Arkasýný gazetelerden az çok biliyorsunuz. Gecenin yirmiikisi... Yeni bir dramýn içindeyim, o bitmek bilmeyen, derim, etim gibi olan... Kurtuluþ kýyýsýna geçecek mutlu kuþaða bütün omuz verenlerin kahredici yaþamýný yaþamaktayýz. Yaþadýðýmýz sürece, hep böyle gelmiþ ama böyle gitmeyecek; biz o günleri görmesek de böyle gitmeyecek!... Bitakým insanlar varki, çocuklarý, onlarýn atlarýndan bile utanacaklar. Biz, yarýnlardan utanmak istemiyoruz. 6 Aðustos 1967-ÝST. AZÝZ NESÝN OLGUN ÞENSOY 1915 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kuleli Askeri Lisesinde, yükseköðrenimini Harp Okulu (1937) ve Fen Tatbikat Okulunda tamamladý (1939). Asýl adý Nusret olan Nesin, ilk ürünlerini ve Vedia Nesin takma adýyla Yedigün dergisinde yayýnlamaya baþladý yýlýnda Ordudan ayrýldý, Karagöz ve Tan gazetelerinde çalýþtý. Tan gazetesinin yaðmalanmasý ve ardýndan da kapanmasý üzerine, bakkallýk, muhasebecilik, fotoðrafçýlýk, kitapçýlýk gibi çok çeþitli iþler yaptý. Sabahattin Ali ve Rýfat Ilgaz ile birlikte Markopaþa mizah dergisini çýkardý (1946). Markopaþa da yayýmlanan bir yazýsý nedeniyle 10 ay hapis, 13 ay sürgün (1947) cezasý aldý. Ardýndan Politzer in Marksist Felsefe Dersleri adlý kitabýndan çevirdiði bir bölüm nedeni ile de 16 ay hapis cezasý aldý (1950). Dönemin bir çok gazete ve dergisinde mizah yazýlarý yazdý yýlýnda Düþün yayýnevi ni kurdu de de Zübük adlý Mizah dergisini çýkardý. Birçok kez kovuþturmaya uðradý, yazdýklarýndan, söylediklerinden dolayý yargýlandý. Ýtalya da her yýl düzenlenen uluslar arasý gülmece öyküleri yarýþmasýnda yýllarýnda Altýn Palmiye, Bulgaristan da Altýn Kirpi (1966), Moskova da Krokodil (1969), Türkiye de Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü (1970), Asya-Afrika Yazarlar Birliði Lotüs (1975), Bulgaristan Uluslararasý Gülmece Kitaplarý (1977), Yaþar Ne Yaþar Ne Yaþamaz romaný ile de Madaralý Roman (1978) ödüllerini kazandý. Yapýtlarý, Ýran, Sovyetler Birliði, Bulgaristan, Romanya, Almanya, Ýtalya,Fransa, Yugoslavya gibi ülke dillerine çevrilerek birçok kez basýmlarý yapýldý. Yapýtlarýndan bazýlarý televizyon ve sinemaya uyarlandý. Nesin Vakfý ný kurdu, kitaplarýndan elde ettiði bütün gelirleri bu Vakfa baðýþlayarak kimsesiz çocuklarýn eðitilmesine harcadý. Aziz Nesin, 2 Temmuz 1993 Sivas toplu öldürümün de yobaz kesimin baþlýca hedefi oldu. 6 Temmuz 1995 tarihinde Ýzmir de aramýzdan ayrýlan Nesin in öykü, roman, gezi, oyun, aný-deneme ve þiir türlerinden oluþan 100 dolayýnda yayýmlanmýþ kitabý vardýr. Baþlýca Eserleri: Öykü: Geriye Kalan (1948), Ýt Kuyruðu, Yedek Parça, Fil Hamdi, Kadýn olan Erkek (1955), Damda Deli Var (1956), Deliler Boþandý, Erkek Sabahat (1957), Nazik Alet (1958), Bir Koltuk Nasýl Devrilir (1961), Biz Adam Olmayýz (1962), Toros Canavarý (1963), Sosyalizm Geliyor Savulun (1965), Büyük Grev (1978), Hayvan Deyip Geçme (1980), Kalpazanlýk Bile Yapamýyoruz (1984), Nah kalkýnýrsýn (1988). Roman: Kadýn Olan Erkek (1955), Gol Kralý Sait Hop Sait (1957), Saçkýran (1959), Zübük (1961), Þimdiki Çocuklar Harika (1967), Tatlý Betüþ (1974), Yaþar Ne Yaþar Ne Yaþamaz, Dünya Kazan Ben Kepçe (1977), Tek Yol (1978).

Avrupa Birliðine girme

Avrupa Birliðine girme DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,00 Є Tel: 0711 3000 711 E-mail redaktion@dem-jans.de

Detaylı

Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung. Jahr/Yýl: 2. Ausgabe/Sayý: 13 1 Mai 02 1,00 EURO. Almanya okullarýnda Alevilik dersleri baþlýyor

Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung. Jahr/Yýl: 2. Ausgabe/Sayý: 13 1 Mai 02 1,00 EURO. Almanya okullarýnda Alevilik dersleri baþlýyor UYUÞTURUCU Acaba çocuðum uyuþturucu kullanýyor mu? Aileler, uyuþturucu kullanan çocuklarýný hangi davranýþ deðiþiklerinden anlayabilirler? sayfa 6 da Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung Jahr/Yýl:

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 326 6 Haziran 2008 2 YTL Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý Hükümet Kyoto yu imzalýyor 3 yýldýr iklim deðiþimine

Detaylı

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil

Detaylı

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ Deutschland Österrich Holland Belgien Luxemburg Frankreich 1,50 E 1,60 E 1,75 E 1,50 E 1,50 E 1,50 E England 1,20 GBR Danemark 14,- DKR Norwegen 14 NKR Schweden 17 SEK Schweiz 2,8 CHF Ausgabe:17 Monatliche

Detaylı

25 binlik ALI CENGIZ oyununa dur diyelim

25 binlik ALI CENGIZ oyununa dur diyelim Tercihli oy konusunda dikkatli olalým: 25 binlik ALI CENGIZ oyununa dur diyelim Analiz Sayfa 9 da Cumhurbaþkaný ndan Bayram Mesajý! Die besten Glückwünsche an Yeni Vatan Gazetesi Leserinnen und Leser zum

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

YA SEV, YA TERK ET! Almanya Baþbakaný Gerhard

YA SEV, YA TERK ET! Almanya Baþbakaný Gerhard AYLIK KÜLTÜR SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 2 SAYI: 12 1 Nisan 02 1,00 EURO Kýþ uykusunda uyandýðýnda, aklýna 8 Mart kadýnlar günü geldi misali Hatice Eldeniz in 8 Mart a iliþkin derlemesi Sayfa 9

Detaylı

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 290 14 Temmuz 2007 1 YTL YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Belçika nýn nabzý burada atýyor www.binfikir.be Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit

Detaylı

Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9. sosyalist isci. Ergenekon Çetesi nin hazýrladýðý darbeyi gene ayný hiyerarþi mi yoksa baþka birileri mi gerçekleþtirecek?

Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9. sosyalist isci. Ergenekon Çetesi nin hazýrladýðý darbeyi gene ayný hiyerarþi mi yoksa baþka birileri mi gerçekleþtirecek? Simone de Beauvoir Deðiþim için mücadele sayfa: 10 Yaktýn bizi benz Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Ergenekon YETMEZ BÜTÜN DARBECÝLERÝ ÝSTÝYORUZ

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 4 / 1 HAZÝRAN 01 R Baden-Würtenberg ve çevresinde hizmet veren acentalar bir araya gelerek kendi havayollarý þirketini kurdular.

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

Kansere çare. bulundu mu?

Kansere çare. bulundu mu? Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 3 / 1 MAYIS 01 Prof.Dr. Süleyman Ergün anlatýyor; Kansere çare DEM Nachrichten und Werbeagentur g e l e c e ð e i l i þ k i

Detaylı