Hacýbektaþ hak ettiði deðeri görecek...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ hak ettiði deðeri görecek..."

Transkript

1 YIL:2 SAYI: YKR 10 TEMMUZ 2007 SALI Hacýbektaþ hak ettiði deðeri görecek... verilmediðini belirten ÖDEMÝÞ, 23 Temmuz seçimleri sonrasý Hacýbektaþ'ýn deðerlerini tüm dünyaya gösterecek projelere sahip olduklarýný belirterek bu projeler ile Hacýbektaþ'ý ve hoþgörü kültürünü tüm dünyaya tanýtacaðýz dedi. Hacýbektaþlýlar projesi Radyo HACIBEKTAÞ CHP Milletvekili Adayý Bekir Ödemiþ, Kültürüyle, insanýyla, hoþgörüsüyle tüm Dünya'ya örnek olan Hacýbektaþ'ýn artýk hak ettiði deðeri göreceðini söyledi. Yüzyýllardýr süregelen Hacý Bektaþý Veli düþüncesi ile tüm dünyaya örnek olmuþ hoþgörüsüyle tam bir kültür mozaiði olan Hacýbektaþ insanýna hak ettiði deðerin bir türlü CHP Nevþehir Milletvekili Adayý Bekir ÖDEMÝÞ Hacýbektaþ'a yönelik olarak sahip olduklarý projeler arasýnda Hacý Bektaþý Veli Külliyesi'nin düzenlenerek tüm dünyaya tanýtýlmasý olduðunu belirtti. Her yýl Aðustos tarihlerinde yapýlan Hacýbektaþ þenliklerinin daha kapsamlý bir þekilde yapýlacaðýný belirten ÖDEMÝÞ, bu doðrultuda Hacýbektaþ'ý ve Hoþgörü dokusunu görmek için heryýl çok daha fazla insaný Hacýbektaþ'a çekmeði amaçladýklarýný söyledi. Ödemiþ, bu kapsamda Hacýbektaþ ile Kapadokya turizmini birbirine entegre etmek üzere Hacýbektaþ'a 5 yýldýzlý bir tesis yaptýracaklarýný söyledi. internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor AKP TARÝKATLARI (1) Sivas katliamý tanýklarý: Ayný zihniyet þimdi bu ülkeyi yönetiyor! Nevþehir de hububat hasadý baþladý >2 DE Arazi yangýnlarý arttý >6 DA Ýyot kullanýmýný arttýrmak için çalýþmalar hýzlandýrýldý Nevþehir de hububat hasadý KÜBA'DA ÝNSANLAR 1962'DEN BERÝ PAYLAÞARAK BESLENÝYOR 7 DE 6 DA >7 DE >4 DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 AKP TARÝKATLARI (1) 10 Temmuz 2007 Salý Nakþibendi Tarikatý'nýn Ýskenderpaþa Dergahý Þeyhi Prof. Dr. Mahmut. Esad Coþan sýnýfýnýn, Ýslam'daki yeri, bir mantýk ile saðlanmak istenmiþtir. Tarikatlarda bir de Rabýta denen bir kavram vardýr. «Þeyhin þeklini zihinde canlandýrmaktýr» diye tanýmlanabilir. Nakþibendiliðin de savundu ðu "Rabýta" kavramýnýn özü. Müridin þeyhe canfedâ bir þekilde baðlanmasýný saðlamaktýr. Müritlik sýfatýný kazanan kiþiye sürekli þekilde rabýta yaptýrýlýr. Recep Tayyip: Nakþibendi Ýskenderpaþa Dergahý müridi Abdullah Gül: Büyük Doðu ekolünden geliyor. Necip Fazýakþibendi þeyhi Abdülhakim Arvasi'nin dergâhýnýn etkisiyle tarikat-cemaat iliþkilerine katýldý. Abdulkadir Aksu: Nakþibendi tarikatýnýn M.Ali Þahin: Nakþibendi tarikatýnýn Beþir Atalay: Nakþibendi tarikatýnýn Ali Babacan: Korkut Özal'ýn yetiþtirmesi. Nakþibendi tarikatýnýn Ýskenderpaþa Dergâhý müridi Vecdi Gönül: Ýskenderpaþa Dergahýna yakýn Ali Coþkun: Nakþibendi tarikatýnýn Kemal Unakýtan: Nakþibendi tarikatýnýn Recep Akdað:Nakþibendi tarikatýnýn Binali Yýldýrým: Nakþibendi tarikatýnýn Sami Güçlü: Nakþibendi tarikatýnýn Hilmi Güler: Nakþibendi tarikatýnýn Zeki Ergezen Nakþibendi tarikatýnýn Murat Baþesgioðlu: Said-i Nursi'nin öðrencilerinden. Hüseyin Çelik: Nur tarikatý müridi Mehmet Aydýn: Nurcularýn Fettullahçý kolundan Bülent Arýnç: Nur tarikatý müridi Abdüllatif Þener: Tarikat kökeni belli deðil TARÝKATLAR Tarikat yol ve usul manasýndadýr. Tarikat bir din ve mezhep deðil, dini anlama ve yaþama þeklidir. Farklý yorumlamalar dinlerin farklý uygulama biçimlerini ortaya koymuþtur.bu farklý yorumlama-uygulama anlayýþlarýndan "Mezhep"ler doðmuþtur. Ýslami tarikatlar "tasavvuf"tan doðmuþtur. Kimi tasavvufçulara göre dinin açýk anlamlarý bilgisizler içindir. Onlara göre dinin bilgili kiþiler için gizli anlamlarý vardýr. Bu gizli anlam, ancak büyük bilgililerin yorumlarýyla açýða çýkarýlabilir. Ruhban Rabýtanýn en önemli þartý, þeyhin þeklini zihinde canlandýrmak ve sanal alemde hep onunla yaþamaktýr. Tarikat þeyhinin, ibadet ve inanç sistemi içindeki son derece baskýn yapýsýný ortaya çýkaran kavram da iþte bu Rabýta'dýr. Rabýta, Allah'a deðil, þeyhe "kul" yetiþtirmekte dir. Ayrýca þeyhin gözde adamlarý tarafýndan müritlere sürekli olarak þeyhin «keþif ve kerametleri, manevi üstünlükleri, yüce ahlâký ve Allah katýndaki mertebesi» hakkýnda telkinler yapýlýr. Bu telkinler o kadar sürekli ve etkilidir ki, anlatýmlar esnasýnda bazý müritler dayanamayarak baygýnlýk geçirir, bazýlarý acaip sesler çýkarýr ; ; bazýlarý ise kendilerini yere atarlar. Buna da tarikat dilinde «cezbeye kapýlmak» denir. Mürit uzun süre bu telkinler altýnda artýk þeyhin bir kulu ve kölesi haline gelir. Ýslam dinini yorumluyoruz diye ortaya çýkan birçok þeyh, þýh ve hocaefendi gibi adamlar kendilerini ulaþýlmaz yerlere koymuþ, kendileri ne biat edilmesini istemiþ Ýslam'da hiç yeri olmayan bin türlü sahtekarlýk ile masum insanlarý kandýrabilmiþlerdir. Nakþibendilik. Ýslam dininin en önemli tarikatlarýndan biridir. Hoca Ahmet Yesevi'nin düþüncelerini yorumlayan Bahaeddin Nakþibend tarikatýn kurucusudur. Tarikat da ismini, Farsça "nakýþ yapan" anlamýna gelen Nakþibend'den alýr. Nakþibendiliðin 7 kolu vardýr. Türkiye'de günümüze deðin gelebilen ve gücünü koruyabilen sadece Nurculuk ve Süley mancýlýktýr. Nurculuk, Said-i Nursi tarafýrýndan kurulmuþtur. Süleymancýlýk da Süleyman Hilmi Tunahan ( ) tarafýn dan kurulmuþtur.nakþilerin en etkin olaný, Saidi Nursi Nurculuðunun bir uzantýsý olan Fettullahçýlýktýr. "Merkez"de yer alan Nakþiliðin en yobaz uzantýsý, Tayyip Erdoðan'ýn da müridi bulunduðu Ýskenderpaþa Dergahý'dýr. Kurtuluþ savaþýna karþý Nakþibendiler Anadolu'daki "bazý tarikatlarýn", "Aydýnlýða yönelik düþmanlýklarý" çok eskilere dayanýr. Ama en belirgin düþmanlýk lar, II. Abdülhamit'in bu tarikatlarý "ilericiler" üstüne salmasýyla belirginleþir. Nakþibendiliðin, devletin içine sýzmasý da bu süreçte olur. II. Abdülhamit'in oluþturduðu 4 bin kiþilik jurnalci ordusunun nüfusunu tarikatlar oluþturmuþ; Abdülhamit'in halka uyguladýðý zulmün, taþeron luðu nu yapmýþlardýr. Osmanlý'nýn halk üzerin deki sömürüsünü perdeleyen tarikatlarýn en önemli gerici ayaklanmasý 1909'da olur. II. Meþrutiyet ile hesaplaþma, Ýngilizlerin tahriki ve maddi yardýmýyla Ýstanbul'da gericile rin ayaklanmalarýyla sonuçlanýr. Tarihte, 31 Mart gerici ayaklanmasý olarak bilinen bu irtica olayýnda, Ýngilizler ile iþbirlikçilerin rolünün üstü hep örtülmüþtür. Özellikle Cumhuriyet dönemindeki Nakþibendi Þeyh Sait'in isyanýnda ise, emperyalizmin iþbirlikçiliði utanç belgeleri olarak su yüzüne çýkmýþtýr. Kurtuluþ Savaþýmýz devam ederken, "Hilafet ordusu" örgütlenmesine yine iþbirlikçi-gerici tarikatlar öncülük eder. Tarikatlardan medrese hocalarýna, Þeyhülislama, Galata Bankerlerinden Sultana kadar bütün iþbirlikçiler, Anadolu Halký'nýn dini inançlarýný istismar ederek henüz çekirdek halindeki baðýmsýzlýk savaþýný boðmak için iþgal güçleri ile "iþbirliði" yapmaktaydýlar. Çeþitli tarikatlardan da yüzlerce iþbirlikçi mürit Anadolu'ya daðýlýyordu. Sultan ve din adamlarýnýn ferman ve fetvalarýyla halkýn karþýsýna çýkýyorlar halký kýþkýrtmaya, ayaklan malar örgütlemeye çalýþýyorlardý. Emperyalist açýk iþgalin Anadolu halkýnda yarattýðý tepkiyi örtbas etmeye ve bu tepkinin Ulusal Kurtuluþ Savaþý'na destek oluþturmasýný engelleme ye çalýþýyorlardý. Hilafet Ordusu'nun kurulmasý döneminde çýkarýlan " Þeyhülislam Dürrizade Fetvasý" olarak tarihe geçen ihanet ve utanç belgesinde baðýmsýzlýk savaþýna katýlan herkes "halifeye isyan"la suçlanýyor ve halifenin düþmaný, Ýslam dinine karþý suçlu ilan ediliyordu. Fetvada tüm inanmýþ Müslümanlara, Allah adýna, baðýmsýz lýktan yana olanlarý acýmasýzca yok etmeleri emrediliyordu. Nihayetinde Fetva þu soru ve cevapla bitiriliyordu: "Asilerin katli caiz midir? El cevap vaciptir" Bu fetvanýn daðýtýlmasý için Ýngiliz uçaklarý kullanýlýr. Halkýn çoðunluðu vatan hainlerinin bu tür çaðrýlarýna cevap vermese de iþbirlikçi gericiler, Baðýmsýzlýk Savaþýmýz sýrasýnda irili-ufaklý gerici ayaklanma baþlatýrlar. Bunlarýn belli baþlýlarý: Þeyh Eþref, Birinci- Ýkinci Bozkýr, Konya, Birinci -Ýkinci Anzavur, Ali Batý, Birinci - Ýkinci Düzce, Birinci - Ýkinci Yozgat ve Zile Ayaklanmalarýdýr. Özellikle de Nakþibendi Tarikatý, bu ayaklanmalarda ön plana çýkýyordu. Konya ve Düzce yörelerinde yaþanan ve "Bozkýr Ayaklan malarý" olarak bilinen ayaklanmalar Nakþibendi lerce yönetilir. "Din elden gidiyor" diyerek bayrak açan Nakþibendilere, hem Sultan hem de Ýngilizler silah baþta olmak üzere her türlü desteði sunarlar. Ayaklanmalarýn amacý, padiþahý ve halifeyi korumak, Anadolu'da baþlayan Baðýmsýzlýk Savaþýmýzýn önünü kesmektir. maxclubin.com/akp-tarikatlari DEVAM EDECEK GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts S.S 35 nolu Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 9 Temmuz 2007 Pazartesi Vali Hacýmustafaoðlu ndan Boksörlere ödül NEVÞEHÝR Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, Manisa da yapýlan Minikler Türkiye Boks Þampiyonasýnda derece elde eden Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks Takýmý sporcularýný çeþitli hediyelerle ödüllendirdi. Minik boksörler, beraberlerinde Belediye Baþkaný Hasan Ünver ile birlikte Vali Hacýmustafaoðlu nu ziyaret etti. Ziyarette, Manisa da 6 gün boyunca 61 kentten 790 boksörün 150 kulüp ile temsil edildiði Minikler Türkiye Boks Þampiyonasýnda Türkiye birincilikleri elde eden 35,5 kilogramda ringe çýkan Samet Türk, 44,5 kilogramda Saim Soner ile 32 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Fehmi Menevþe de hazýr bulundu. Vali Hacýmustafaoðlu, Türkiye dereceleri elde eden sporcularý tebrik ederek, çeþitli hediyeler ile ödüllendirdi. Sporun bölge ve ülke tanýtýmýnda da oldukça önemli olduðunu belirten Vali Hacýmustafaoðlu, Nevþehir de iyi bir spor alt yapýsýnýn olduðunu, bunda Nevþehir Belediyesi ile Spor Ýl Müdürlüðünün de büyük katkýsý olduðunu kaydetti. Vali Hacýmustafaoðlu, spora ve sporculara her türlü desteði de vermeye hazýr olduklarýný ifade etti. Kapem de eðitim kurslarý devam ediyor Nevþehir de son iki yýldan beri etkili ve verimli bir çalýþmayý sergileyerek kurumsallaþan bir yapý ortaya koymayý baþaran Kapadokya Eðitim Merkezi(KAPEM) 8. eðitim dönemine baþladý.3 ay süreli eðitim çalýþmalarýnda 10 farklý daldaki toplam 20 kursta 482 kiþinin eðitimine baþlandý yýlýnda Nevþehir Belediyesi tarafýndan hazýrlanan bir proje ile 1 yýl boyunca AB nin karþýlýksýz hibe yardýmý ile oluþturulan KAPEM,2006 yýlýndan beri Nevþehir Belediyesi çatýsý altýnda eðitim çalýþmalarýný sürdürüyor. Örgün eðitimin kalite ve verimlilik yönü ile toplumun tüm kesimlerini içine alabilecek þekilde yaykýn ve etkin hale getiren KAPEM da 7. eðitim dönemi de geride býrakýlarak 8. eðitim dönemi baþladý. Uzan eðiticilerin gözetiminde gerçekleþtirilen Bilgisayar,Diksiyon,Giyim,Makine Nakýþý,Mefruþat,Ýngilizce,Ýstihdam Danýþmanlýðý ve Proje Eðitimi, Halk Oylunlarý,Baðlama ve Çocuk Bakýcýlýðý dallarýnda açýlan 20 kurs, 3 ay süre ile devam edecek. Kurs çalýþmalarýnýn özellikle bilgisayar öðrenilmesine yönelik oldukça büyük bir ilginin gösterilmesiyle 9 ayrý sýnýf oluþturuldu.bunlardan 4 kursta 8-14 yaþ grubundaki çocuklara yönelik Yaz Okullarý kapsamýnda gerçekleþtiriliyor. Sergi: "Seramik Sanatýnda Yeni Arayýþlar" AVANOS Avanos Sanat ve Kültür Derneði 01 Temmuz 10 Temmuz 2007 tarihleri arasýnda Avanos ta V. Uluslararasý Avanos Uygulamalý Seramik Sempozyum sonuçlarý sergisine vatandaþlarý davet etti. Konuyla ilgili olarak Avanos Sanat ve Kültür Derneði vatandaþlarý düzenlemiþ olduklarý etkinliðe davet ederek þu bilgilere yer verdi: Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Avanos Sanat ve Kültür Derneði ve Avanos Belediyesi tarafýndan 01 Temmuz 10 Temmuz 2007 tarihleri arasýnda Avanos ta düzenlenen V. Uluslararasý Avanos Uygulamalý Seramik Sempozyum sonuçlarý sergisinde sizide aramýzda görmekten mutluluk duyarýz. Sergi: "Seramik Sanatýnda Yeni Arayýþlar" Tarih: Temmuz 2007 Sergi Açýlýþý Ve Kokteyl: 10 Temmuz 2007 Saat: 17:00 Yer: Hacýnuri Bey Konaðý. Taþköprü Karþýsý / Avanos Avanos Sanat ve Kültür Derneði

4 10 Temmuz 2007 Salý Gýda az dayanýþma çok... ANITA SNOW* Küba'da bugün hiç kimse açlýktan ölmüyor ama insanlar yeterince beslenebilmek için her ay, yýllardýr uygulanan bir yiyecek istihkaký programýný izlemek durumunda... Küba'ya gittim ve otuz gün boyunca ben de ayný programý uyguladým. Sonuçta, aylýk beslenmem için 17 dolara yakýn bir para harcadým, yaklaþýk 4.5 kilo verdim ve Kübalýlar gibi, mecburen "planlý" beslenmeyi, sadece gerekli olaný satýn almayý ve yiyecek israf etmemenin ne demek olduðunu iyice öðrenerek geri döndüm. En önemlisi de, Kuzeyli Amerikalýlar gibi caným istediði zaman istediðim her þeyi alamayacaðýmý öðrendim. BÝR SONRAKÝ ÖÐÜNÜ HESAPLAMAK Küba'da istihkak uygulamasý 1962'de, Birleþik Devletler'in adayla ticari iliþkisini kesmesiyle ve Küba'nýn da Doðu Bloku'na yönelmesiyle baþlamýþ. Bugün, Küba'da halkýn temel gýda maddeleri olan pirinç, baklagiller, patates, ekmek, yumurta ve et için yýlda 1 milyar dolar devlet yardýmý yapýlýyor. Bu da her Kübalý'nýn günlük kalori ihtiyacýnýn ancak üçte birini karþýlayabiliyor. Ben de bu sisteme uydum. Haziran ayý boyunca çok az hayvani protein, bir yýlda tükettiðimden çok daha fazla pirinç ve fasulyeyle, meyve ve sebzeyle beslendim. Ýstihkakýn dýþýnda da dolar harcadým. Sýnýrlý beslenme sözkonusu olunca, insan bir sonraki öðünde ne yiyeceðini düþünmek ve planlamak durumunda kalýyor. Mesela, ay sonunda acaba sebze alabilecek param kalacak mý, diye düþünüyorsunuz. Konuþtuðum insanlar bana çiftçi pazarlarýnda fiyatlarýn yüksek olduðunu söylediler. Örneðin iri bir papaya, bir günlük yevmiyeden çok daha pahalý. Bu durumda yaratýcýlýk devreye giriyor ve komþular kendi aralarýnda ufak çaplý ticaret ya da takas yapýyor. Þöyle: Süt satýn alýyorlar, tereyaðý ve yoðurt satýyorlar, elbette yasal deðil bu... Ben de 6 yumurtaya karþýlýk 1 kiloluk bir kalamar alarak ya da kahvem bittiðinde fazladan meyve karþýlýðýnda takas yaparak bu iþe karýþtým!.. DAYANIÞARAK VE PAYLAÞARAK... Küba'da akrabalar, komþular, arkadaþlar kendi aralarýnda gayet baþarýlý bir 'dayanýþarak ve paylaþarak beslenme' sistemi kurmuþlar. Çevremdeki pek çok Kübalý, KÜBA'DA ÝNSANLAR 1962'DEN BERÝ PAYLAÞARAK BESLENÝYOR istihkaklarýnýn bir bölümünü benimle paylaþtý. Üstelik karþýlýðýnda para almayý ya da yiyecek takasý yapmayý da kesinlikle reddederek... Bir keresinde de Kübalý bir meslektaþým ev yapýmý spagettisini benimle paylaþtý. Tüm cömertliklerine karþýn, kimi Kübalýlar yine de yeterli beslenme konusunda kaygýlý olabiliyorlar, özellikle de Sov-yetler'in daðýldýðý, büyük kriz dönemini hatýrlayanlar... Zira, o yýllarda ülkede hakiki bir açlýk yaþanmýþ, insanlar çok az beslenebilmiþ, aylarca et ya da taze gýda bulmak mümkün olmamýþ. Ama istihkak uygulamasý, kimsenin açlýktan ölmemesini saðlamýþ. 1993'te kriz sona ermiþ. Çünkü devlet çiftlikleri, küçük kooperatiflere ve bireysel çiftliklere dönüþtürülmüþ, iþyerlerinde, okullarda ve sokakta ucuz öðünler devreye girmiþ... 'MECBURÝ KÜBA DÝYETÝ'! Ay sonunda, Kübalý arkadaþlarýma son derece mütevazý bir akþam yemeði verdim. Yemekte soslu ve domatesli fasulye çorbasý, kendi ellerimle piþirdiðim mýsýr ekmeði, sutereli domatesli ve avokadolu salata vardý, bir de kabak tatlýsý yapmýþtým... Þu anda Küba'da deðilim. 'Mecburi Küba diyetim'e, biraz balýk ve tavuk ekleyerek, yoðurtla ve bol sebze meyveyle devam ediyorum. Baklagiller, ana protein kaynaðým oldu. Mikrodalga fýrýnda patlatýlmýþ mýsýrla çok sevdiðim cipsten uzak duruyorum. Ve elbette gýda israfýndan kaçýnýyorum... ""Associated Press yazarý, 2 Temmuz 2007 EZLN'den Meksika ve dünya halklarýna ZAPATÝST Ulusal Kurtuluþ Ordusu (EZLN), Zapatist halkýyla dünya halklarýnýn, Temmuz'daki Ýkinci Buluþma'sýna iliþkin bir bildiri yayýnladý. "MEKSÝKA halkýna, dünya halklarýna, 6. Deklarasyon yandaþlarýna! Companeros y Compafieras, Hermanos y Hermanas!" diye baþlayan 1 Temmuz tarihli bildiride, Zapatistlerin denetiminde düzenlenecek Ýkinci Buluþma'nýn etkinlik programýna ve katýlýmcýlarýn uymasý gereken kurallara yer veriliyor: "BU buluþmanýn baþlýca amacý, Meksika'da ve tüm dünyada neo-liberalizme karþý mücadele eden bireylerin, gruplarýn, kolektiflerin ve organizasyonlarýn, Ocak ayýndaki Birinci Buluþma'da da duyurulduðu üzere; Chiapas'ýn Zapatist yerli komünlerinde otonom bir yapýnýn oluþturulmasý sürecine destek olmada seslerini duyurmalarýdýr." BÝLDÝRÝDE, ayrýntýlý etkinlik programýnýn yaný sýra, çalýþma alanlarýna da yer veriliyor. Baþlýca temalarýn saðlýk, eðitim, komünlerin organizasyonu, kadýnlarýn mücadelesi, otonomi, otonomi sürecinin geliþimi olarak belirlendiði Ýkinci Buluþma'da, her tema için ayrý ayrý sunumlar yapýlacak. Verilen bilgiye göre, Ýkinci Buluþma'nýn konuklarý arasýnda Brezilya Topraksýz Emekçiler Hareketi, Kore Köylü Hareketi, Madagaskar Köylü Hareketi, Birleþik Devletler Köylü Hareketi temsilcileriyle, Avrupa, Asya ve Afrika'dan çeþitli emek örgütleri yer alacak NEDÝR Kimi Aymara yerlileri, bir Ýnka mirasý olarak 'cocada' adý verilen bir ölçüm birimi kullanýr. Buna göre, aðýz dolusu koka yapraðýyla bir yerden bir yere yürünür. Belirli bir hýzda çiðnenen koka yapraðý bitti buna eþdeðer bir mesafe de katedilmiþ olur; örneðin, "üç çiðnemlik koka kadar gittim" derler.

5 10Temmuz2007 Salý Hamiyet Yüceses Annesi Kadriye Haným, babasý marpuç tüccarý Halil Efendi'dir. Küçük yaþlarda sesinin güzelliði ile dikkat çekti. hayraný idi. Haseki'deki Hacý Kadýn Ýlkokulu'nda okudu. Babasýnýn iþlerinin bozulmasi nedeniyle 11 yaþýnda sahnede þarký söylemeye baþladý. 4-5 yýl boyunca 'nun birçok þehrinde çalýþtýktan sonra 'te uzun bir süre kaldý. Þöhreti Ýstanbul'a kadar geldi yýlýnýn baþlarýnda 'nda ünlü Londra Birahanesinde 'nýn kadrosunda gazino çalýþmalarýný baþlattý.,,, Mýsýrlý Ýbrahim ve Bimen Þen'den özel dersler aldý yýlý Temmuz ayýnda Mýsýrlýoðlu Bahçesi'nde düzenlenen yarýþmada Türkiye Ses Kraliçesi seçildi yýlýnda eski Ýstanbul Radyosu'nda programlara çýktý. Sahibinin Sesi, Columbia ve Odeon firmalarýna plaklar doldurdu. Soyadý kanunu çýktýðýnda Sadettin Kaynak ve Selahattin Pýnar'ýn ýsrarý ile "Yüceses" soyadýný aldý. Sadettin Kaynak Hamiyet'in sesine göre besteler yaptý: O Dudaklar, Yasemen, Kirpiklerinin Gölgesi gibi. Bu plaklar devrinde satýþ rekorlarý kýrdý yýlýnda deniz astsubayý Fethi Bey ile evlendi. Eþini 1942 yýlýnda 'nda kaybetti. Bu acýyla söylediði "Gitti de Gelmeyiverdi" þarkýsý çok meþhur oldu yýlýnda Kemal Mollaoðlu ile evlendi. Ayný dönemde Türk Müziði Ýcra Heyeti'nde görev aldý. 1946'da 'in Bakmýyor Çeþm-i Siyah þarkýsýný araya bir gazel ilave ederek okumasý çok ilgi çekti yýlýnda bu þarkýyý Odeon plaklarýna okudu. Rekoru bugün bile kýrýlamayan býr satýþ yaptý yýlýnda açýlan yeni Ýstanbul Radyosu'nda 1953 yýlý sonlarýna kadar emisyon aldý yýlýnda radyodan aldýðý ücreti Üniversýte Talebeleri'ne baðýþladý. Üniversite Talebe Birliði'de her yýl düzenledikleri Edebiyat Yarýþmasý'nda "Hamiyet Mükafatý" adý ile ödüller daðýttý. Efsuncu Baba, Affet Beni Allahým, Kanun Namýna,Soygun, Ýncili Çavuþ, Mahallenin Namusu, Saz Ve Caz filmlerinde þarký söylerken göründü.,,,, ve 'de konserler verdi. Radyosu'nda da program yaptý. Maksim,Küçük Çiftlik,Kristal gibi dönemin Ýstanbul'un en ünlü gazinolarýnda as solist olarak sahneye çýktý. Marcel Proust ( ) Marcel Proust 10 Temmuz 1871'de Auteuil'de doðdu. Bütün yaþamýný etkileyecek astým krizlerinin ilkini 1881'de geçirdi. 1890'da Hukuk Fakültesi'ne ve Siyasal Bilgiler Okulu'na kaydoldu. Ayný yýl Maupassant'la tanýþtý. Arkadaþlarýyla birlikte Le Banquet dergisini kurdu; burada edebiyat eleþtirileri yayýmladý. 1893'te, Swann'ýn Bir Aþký'nýn "eskizi" olabilecek nitelikte bir metin yazdý. 1894'te Dreyfus olayý baþladý. Marcel Proust, Dreyfus yanlýlarý arasýnda yer aldý. 1895'te felsefe lisansý diplomasýný aldý. 1898'te Dreyfus olayý büyüdü. Ayný yýl Zola'nýn "J'accuse" adlý açýk mektubu L'Aurore gazetesinde yayýmlandý. Proust 1908'de büyük yapýtýný (Kayýp Zamanýn Ýzinde) yazmaya koyuldu. 1914'te Guermantes Tarafý'ný Grasset'ye hazýrlamaya baþladý. 30 Kasým 1918'de Çiçek Açmýþ Genç Kýzlarýn Gölgesinde yayýmlandý. 10 Aralýk 1919'da bu kitap Goncourt ödülü aldý. 30 Nisan 1921'de Guermantes Tarafý II ile Sodom ve Gomorra yayýmlandý. Ayný yýl Proust, Gallimard'a Sodom ve Gomorra II ile Sodom ve Gomorra III'ün elyazmalarýný verdi. 1922'de Mahpus ile Albertine Kayýp (Sodom ve Gomorra III) daktiloya çekilmeye baþlandý. Proust, Ekim ayý baþýnda bir bronþit krizi geçirdi, bunu zatürree izledi. Yazar, 18 Kasým 1922'de öldü. Jaroslav Seýfert Jaroslav Seifert, 23 Eylül 1901'de Prag'da doðdu, 10 Ocak 1986'da ayný kentte öldü yýlýnda Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Çekoslovak þair ve gazeteci. Ýlk þiir kitabý Mesto v slzách (Gözyaþlarý Ýçinde Kent) 1920 yýlýnda yayýmlanmýþtý yýlýna dek yaþamýný gazetecilikle kazandý. Baþlangýçtaki "proleter" þiirleri SSCB'de komünizmin geleceðine iliþkin umutlarýný yansýtýyordu. Sonradan siyasal temalara daha az yer vermeye baþladý.1929'da Komünist Parti'den ayrýldý. 1966'da Ulus Þairi ilan edildi. 1968'deki Sovyet iþgalini kýnadý, ama daha sonra susturuldu. Seifert Prag kentini þiirlerinin temel izleði olarak seçmiþ ve kent ile bütünleþen tarihi yakýcý imgelerle örmüþtür. Anýlarý 1981 yýlýnda gün ýþýðýna çýktý. KÜÇÜK KIZLARIN TÜRKÜSÜ Daha güzel ne var dünyada küçük kýzlardan baþka doðar doðmaz elma kokarlar ballý süt karýþýmýyla. Küçücüktür hepsi birer gonca tenleri yaldýzlanýr üç yaþlarýnda belli belirsiz bir gölge çizer saflýklarýný. Tertemiz gülerler ve vücutlarýndan geçen dalga durur kalýr doruklarda sonsuza kadar. O zaman kýzarýr yüzleri Ama bebekleri oynar onlarla çocuk düþlerinde ve gözlerinden öpmeye zorlarlar. Artýk ezilmiþ akaðaç yapraklarý kokar tenleri burcu burcu ve biraz çevirseler baþlarýný yürekleri küt küt atar Paris metrosu açýldý Ta Hronika gazetesi sorumlu yazý iþleri müdürü Madam Mihailidi "Türklüðe hakaret" iddiasýyla 3 yýl hapse mahkum oldu Kaðýt stoklarýnýn azaldýðý gerekçesiyle gazetelerin sayfa sayýlarýný sýnýrlandýrmaya karar verildi Hindistan'ýn ikiye ayrýlmasýyla oluþan Pakistan'ýn genel valiliðine Muhammed Ali Cinnah getirildi Ýstanbul Tekstil ve Örme Sanayii Ýþleri Sendikasýiþçi ücretlerini protesto etti. Sendika Meclis'teki iþçi kökenli 4 milletvekiline soðan ve ekmek gönderdi Galatasaraylý milli futbolcu Metin Oktay Ýtalya'nýn Palermo takýmýna 660 bin liraya transfer oldu Dünya Saðlýk Örgütü, Dünyada çocuk felci artýþýnýn en çok Türkiye'de yaþandýðýný açýkladý Bahama Adalarý 300 yýllýk Ýngiliz egemenliðindensonra baðýmsýzlýðýný ilan etti Türkiye Amerika Birleþik Devletleri'nden üsler için kira isteyeceði açýkladý Meclis ilk kez bir ölüm cezasýný reddetti. Sað görüþlü Mehmet Onur Mimar'ýn idamýnda "kamu adýna herhangi bir yarar olmadýðý" görüþüne varýldý bin kadýn, Uluslararasý Kadýn Konferansý için Nairobi'de toplandý. Ayný gün Greenpeace'e ait "Rainbow Warrior" gemisinde iki patlama oldu, gemi battý. Eylül ayýnda Fransa gemiyi gizli ajanlarýn batýrdýðýný kabul etti Halkýn Emek Partisi Diyarbakýr Ýl Baþkaný Vedat Aydýn'ýn cenaze törenine katýlan on binlerce kiþinin üzerine ateþ açýldý; resmi rakamlara göre 3, HEP' lilere göre 10 kiþi öldü. Vedat Aydýn'ýn iþkenceyle öldürülmüþ bedeni 6 Temmuz'da Elazýð- Maden yolunda bulunmuþtu. Ayný gün Türkiye Avrupa Topluluðu bünyesindeki bilgisayar iþbirliði aðý PC-Net'e katýldý Sosyalist Parti kapatýldý Ýstanbul Gazi mahallesinde bir kahveye ateþ açýlmasýyla baþlayan olaylar nedeniyle Ýstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir hakkýnda "görevi ihmal"den soruþturma açýlmasý istendi. Görevli 20 polis hakkýnda dava açýldý basýna promosyon sýnýrlamasý getirildi. Ayný gün, Türksat uydusu, Fransýz Guyanasý'ndan uzaya fýrlatýlarak geçici yörüngesine yerleþti Suriye Devlet Baþkaný Hafýz Esat'ýn ölümünden sonra tek aday Hafýz Esat'ýn oðlu Baþar Esat referandumla Devlet Baþkanlýðý'na seçildi. Bugün Doðanlar: Proteston reformist, Fransýz teologt John Calvin. 1871Geçmiþ zamanpeþinde romanýyla tanýnan Fransýz yazar Marcel Proust "Carmina Burana" orotoryosunun bestecisi Carl Orff. Bugün Ölenler: Beþiktaþ'ýn eski milli futbolcusu ve Milliyet gazetesi spor yazarý Þükrü Gülesin Yazar, þair, edebiyat araþtýrmacýsý ve eleþtirmen Cevdet Kudret Türk Halk Müziði sanatçýsý Þemsi Yastýman Türkiye sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden, kapatýlan Türkiye Ýþçi Partisi'nin (TÝP) eski lideri ve Sosyalist Devrim Partisi kurucusu Mehmet Ali Aybar. Aybar, "Türkiye'ye özgü sosyalizm", "güler yüzlü sosyalizm" þeklinde ifade ettiði sosyalizm anlayýþýný savundu; Aybar ABD'nin Vietnam'daki savaþ suçlarýný soruþturan Russel Mahkemesi'nin üyesiydi arasý Türkiye milli atletizm takýmýnda yer alan bir sporcu olan Aybar, 100 ve 200 metre bayrak yarýþlarýnda Türkiye rekorlarý da kýrmýþtý Türk Sanat Müziði sanatçýsý Hamiyet Yüceses. bianet

6 Sivas katliamý tanýklarý: Ayný zihniyet þimdi bu ülkeyi yönetiyor! Arazi yangýnlarý arttý NEVÞEHÝR 9 Temmuz 2007 Pazartesi Sivas'ta 35 kiþinin diri diri yakýlmasý sýrasýnda Madýmak Oteli'nde bulunan ve son dakikada mucize eseri kurtulanlar, Ankara'da bir toplantýda bir araya gelerek yýllar önce yaþadýklarý büyük faciayý anlattýlar. "O günü bir dakika olsun unutmadýk" diyen Murtaza Demir, Ali Rýza Koçyiðit, Cevat Giray, Lütfiye Aydýn, Rýza Aydoðmuþ ve Ýlhan Cem Erseven'in konuþmalarý duygusal anlarýn yaþanmasýna neden oldu, dinleyiciler gözyaþlarýna boðuldu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði eski Baþkaný Murtaza Demir, "O gün orada bir naklen adam yakma olayý yaþandý. Devletin, tüm yetkililerin, güvenlik güçlerinin önünde arkadaþlarýmýz yakýldý. Sivas'ta naklen insan yakma olayýyla karþý karþýya kaldýk. Arkadaþlarýmýzý yakan zihniyet, bugün ülkeyi yöneten zihniyettir. Ama her þeye raðmen bu ülkeyi yaþanabilir bir ülke haline getirmemiz, bir tarafýmýz yanýk da olsa üzerimizdeki karabasaný daðýtmamýz gerekir" dedi. Betül Kansu Ankara Cevat Geray: Madýmak yangýnýndan bu yana Sivas'a gidemiyorum. Ben sürekli olarak olayda devletin suçlu olduðunu söylemeye çalýþtým. Ama dönemin Cumhurbaþkaný 'devletle halký karþý karþýya getirmeyin' diye demeçler verdi. Devlet, üzerine düþeni yapmamýþtýr. A. Rýza Koçyiðit: Otelde beklerken, bizi yakmaya gelen insanlara öncelikle hiç anlam verememiþtim. Çünkü ne onlar beni tanýyordu, ne de ben onlarý tanýyordum. Onlar içimizden sadece Aziz Nesin'i biliyorlardý. Þimdi geriye baktýðýmda, onlarýn derdinin Cumhuriyet rejimiyle olduðunu anlýyorum. Rýza Aydoðmuþ: Madýmak'ta birçok can yanýp yok oldu, bu kayýplar yüreklerimizi daðladý. Geçen yýllar acýmýzý azaltmadý. Bunu belirttikten sonra olayýn ardýndan hukukçularýn verdikleri mücadeleyi de þükranla anmak istiyorum. Gerçekten örnek bir çaba gösterdiler. Lütfiye Aydýn: Madýmak yangýnýndan sonra ciddi bir travma yaþadým. Baþlangýçta, eþimden baþka hiç kimseyi tanýmýyordum. Belleðim yaþadýðým bu kötü anlarý reddetmiþti. Bu yangýn hayatýmý deðiþtirdi. Her sabah aynaya baktýðýmda, gördüðüm yanýk izinde kaybettiðimiz insanlarý görüyorum. Ýlhan Cem Erseven: Ben Sivas'a semah ekibinin hocasý olarak gitmiþtim. Orada kaybettiðimiz gençler, aradan 14 yýl geçmiþ olmasýna raðmen hala gözlerimin önünden gitmiyor. Þenlik için oraya gidenler diri diri yakýldý. Peþimi býrakmayan bir þok oldu bu olay benim için. Nevþehir de yaz sýcaklarýnýn etkisini artýrmasýyla orantýlý bir þekilde arazi yangýnlarýnda gözle görülür bir artýþ meydana geliyor.aþýrý sýcaklar nedeniyle çeþitli etkenlere baðlý olarak meydana gelen arazi yangýnlarýna Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri kýsa sürede müdahalede bulunup söndürmesine karþýn,arazilerdeki doðal uyumun ciddi manada zarar görmesi de tüm Nevþehir lileri yakýndan ilgilendiren temel bir konu haline geliyor. Nevþehir de mevsim normallerinin biraz üzerinde seyir eden hava sýcaklýðý nedeniyle arazi yangýnlarýndaki artýþ dikkat çekiyor.nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri özellikle hafta sonlarýnda birbiri ardýna çýkan arazi yangýnlarý ile ciddi bir mücadele veriyor.günde 7-8 farklý merkezde arazi yangýnýn çýktýðý Nevþehir de, aþýrý sýcaklarýn özellikle kuru otlarýn cam þiþelerinin bir mercek görevi görmesiyle de arazi yangýnlarýnýn çýkabildiðine dikkat çeken yetkililer,aileleri bu konuda daha dikkatli hareket etmeleri konusunda uyarýyorlar. Bu alanlarda özellikle sigara izmariti ile cam parçalarýnýn rast gele çevreye býrakýlmamasý gerektiðini kaydeden ilgililer,topraðýn ana yapýsýnýn daha saðlýklý bir sistem mekanizmasý içerisinde olmasýný saðlayan tüm canlýlarýn kýsa sürede yok olmasýna neden olan arazi yangýnlarý ile herkesin etkin bir mücadele içerisinde olmasý gerektiði hatýrlatmasýnda bulunuyorlar. Doðal dengenin saðlanmasýnda toplumun her kesimine görevler düþtüðünü belirten ilgililer,her konuda büyük duyarlýlýk örneði gösteren vatandaþlarýn,özellikle arazilerde daha dikkatli olmalarý gerektiðini söylediler. OSMAN ÇOBAN A Bir sýrra sokulur gibi, Sokulurduk birbirimize. Þimdi hayat, kederli Ve Hüzünlü bir yazgýyla Yüzleþtiriyor bizi. Ne yapsak nafile. Sorgusuz sualsiz Gömdük sesimizi içimize. Hayýflanýyoruz seni bizden söken hastalýðýna. Anladýk ki; þakan yok gidiyorsun. Hüzünlü bir yazgýyla þimdi ancak ortak anýlarýmýza sýðýnabiliyoruz. Ýnan ki, kýr saçlým inan seni asla unutmayacaðýz HACIBEKTAÞ TAN YOL ARKADAÞLARIN Murat Demirci Aliye Okur,Ali Kaim,Ahmet Ateþ,Aydýn Þimþek, Naci Özçelik,Leyla Taþdemir, Veli Kýndýþ,Gülümser Göçer,Uður Taþdemir,Iþýk Altuð, Þadiye Altuð, Þener Sümer, Aysel Sümer, Naci Altuð, Cuma Kuzu, Köksal Kaya,Zafer Kaya,Recai Altuð,Recai Aksu, Halil Salmanlý,Suavi Cesur,Yaþar Özçelik,Mustafa Ýncesu,Haydar Kaya,Uður Eroðlu, Yadigar Eroðlu,Yüksel Çevik,Fahrettin Okur,Nemci Göçer,Sabri Dündar, Ali Cafi Erdem, Mustafa Atkaya,Naci Danacý,Hüseyin Kaim,Doðan Yýlmaz,Sefa Akyürek, Bedia Eðer, Metin Kaya,Metin Kýlýç,Canip Göçer,Barbaros Altuð,Ömür Göçer,Sertaç Danacý, Sulucakarahöyük Gazetesi çalýþanlarý BEKTAÞ SOFRASI RESTAURANT HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Geniþ kahvaltý, çorba, ýzgara, sote, soðuk meze Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Karayalçýn Parký Hacýbektaþ Tel:

7 9 Temmuz 2007 Pazartesi Nevþehir de hububat hasadý baþladý Nevþehir de hububat hasadý NEVÞEHÝR Nevþehir Ýl tarým Müdürlüðü yapmýþ olduðu açýklamada hububat hasadýnýn baþladýðýný belirtti. Yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: Nevþehir Ýlinde yýlý ekim sezonunda hektar alanda hububat ekimi yapýlmýþtýr. Hububat ekim sahasýnýn yaklaþýk % 90 ý biçerdöverle hasat edilmesi beklenmektedir. Dane kaybý hedefi her yýl olduðu gibi % 3 alýnmýþtýr. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Organizasyonu ile Kontrollerde Takip Edilecek Esas ve Usulleri uygulama talimatýnca bu yýlda da hububat hasat sezonunda biçerdöverler Tarým Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri kontrol ekiplerince devamlý kontrol edilecektir. Ýl Merkezinde ve Ýlçelerde kontrol ekipleri oluþturulmuþtur. Bu ekiplerde görevli teknik elemanlar eðitilerek kontrolör kartý verilmiþtir. Biçerdöverle hububat hasadýnda dane kayýp oraný azami % 3 olarak belirlenmiþtir. Bu oranýn üzerinde dane kaybýna neden olan biçerdöverlerin kontrol ekiplerince tespiti halinde 5326 Sayýlý Kabahatler Kanunun 32.'inci maddesi kapsamýnda ilgililer hakkýnda yasal iþlem yapýlacaktýr. Hasat esnasýnda dane kaybýna sebep olan biçerdöverler operatörlerini çiftçilerimiz derhal Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerine bildirmeliler. Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin yerine getirilmesinde Kabahat olarak deðerlendirilecek durumlar ise þunlardýr; Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Teþkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüðünce 1989 yýlýnda hazýrlanarak Ýl Müdürlüklerine gönderilen "Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Organizasyonu ile Kontrollerde Takip Edilecek Esas ve Usullere" ait uygulama talimatýnda yer alan: 1-Biçerdöver Operatör Belgesi bulunmayan biçerdöver sürücüsü çalýþtýran biçerdöver sahipleri ve belgesiz biçerdöver kullanan biçerdöver operatörlerine, 2-Valiliklerce/ Ýl Tarým Müdürlüklerince tespit edilen kayýp oranýndan fazla dane kayýplarýna asebep olan Biçerdöver sahipleri ve operatörlerine, 3-Hasat olgunluðuna gelmemiþ, çiðili ürünler hasat eden biçerdöver sahipleri ve operatörlerine, 4-Yangýn söndürücüsüz biçerdöver çalýþtýran biçerdöver sahiplerine, 5-Yatýk ürünleri baþak kaldýrýcýsýz hasat eden biçerdöver sahipleri ve operatörlerine, 6-Ziraat Odasý Plakasý bulunmayan biçerdöver çalýþtýran biçerdöver sahiplerine, 7-Domuz burnu/sap ayýrýcýsý/ baiak kaldýrýcýsý vb. parçalarý bulunmayan ve teknik özellikleri yetersiz biçerdöver çalýþtýran biçerdöver sahiplerine, 8-Tescil Ýþlemleri yapýlmamýþ biçerdöver çalýþtýran biçerdöver sahiplerine, 9-Biçim yaptýðý arazide biçilmemiþ tarla býrakarak o bölgeyi terk eden biçerdöver sahiplerine ve operatörlerine, 10-Valilikçe istiþare mahiyette belirlenen biçim ücretinden fazla ücret talep eden biçerdöver sahiplerine, 11-Kimliðini bildirmeyen biçerdöver sahibi ve biçerdöver kullanýcýlarýna, Hububat sahipleri hasatta dane kaybýna sebep olan operatörleri Belediye Baþkanlýklarý veya Muhtarlýk kanalýyla en yakýn Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerine bildirecektir. Belediye Baþkanlýklarý ve Muhtarlýklar kanalýyla biçerdöverle ilgili hazýrlanan bildiriyi umumi vasýtalarla ilan ederek çiftçilerimize duyuracaklardýr. Yetkili Kontrolörler, Bakanlýk Talimatýna ve konuyla ilgili Valilik Tebliðine uymayan biçerdöver sahip ve operatörlerini hasattan men etmeye, biçerdöverlerini baðlamaya yetkilidir. Ülkemiz genelinde 25 milyon ton hububat biçerdöverlerle hasat edilmektedir. Hasat sýrasýnda müsaade edilebilir dane kayýp oraný %3 olarak kabul edilmekte olup, yapýlan eðitim çalýþmalarý sonucunda bu oran 2004 yýlýnda %2.13 e düþürülmüþtür. %0.87 lik bir azalmanýn Milli Ekonomiye katkýsý yaklaþýk 70 milyon YTL olmuþtur. Bu örneðe göre; hasat yaptýran çiftçilerimiz hasat esnasýnda biçerdöverin biçtiði yeri devamlý kontrol etmesi gerekmektedir. Her dökülen danenin hem kendi ekonomisi hem de ülke ekonomisi için büyük kayýp olduðunun bilincinde olmasý gerekir Ýyot kullanýmýný arttýrmak için çalýþmalar hýzlandýrýldý NEVÞEHÝR Ýnsan saðlýðý açýsýndan vazgeçilmez bir mineral olan Ýyotun kullanýmýnýn daha yaygýn hale getirilmesi amacýyla çalýþmalar yapan Nevþehir Belediyesi,Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Ýyot kullanýmýný artýrmak amacýyla hazýrlanan broþürün baský ve daðýtým iþlemlerini üstlendi.nevþehir kent merkezindeki tüm içme suyu abonelerine daðýtýlacak olan 30 bin broþürün de bu amaçlý daðýtýmýna baþlanýlacak. Nevþehir Belediyesi AR-GE Stratejik Planlama Müdürlüðü nün hizmet sunumunu gerçekleþtirdiði Kapadokya Eðitim Merkezi nde, Nevþehir Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Ýyotlu Tuz kullanýmýna yönelik broþürün tanýtýmý bir toplantý ile yapýldý. Nevþehir Ýl Tarým Müdür Yardýmcýsý Kenan Þahin yaptýðý açýklamada, Nevþehir Belediyesi iþbirliði ile hazýrlanan bu broþür ile insan hayatýnda vazgeçilmez bir öneme sahip Ýyot un ne denli önemli bir mineral olduðunun yansýtýldýðýný belirtti.þahin,insan vücudunda az miktarda bulunmasýna karþýn,büyüme ve geliþme için oldukça önemli bir mineral olduðunu belirterek Günlük hayatta bir gün için toplu iðne baþý kadar olan iyot yaþamýmýz için son derece önemlidir.besinlerin yetiþtiði toprak ve Su daki iyot yetersizliði nedeniyle kiþilerin günlük Ýyot ihtiyaçlarýný karþýlamalarý için mutlak surette Ýyotlu kuz kullanmalarý gerekmektedir. dedi. Nevþehir Belediyesi AR-GE Stratejik Planlama Müdürü Mustafa Alevli de,nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in giriþimleri ile 30 bin adet olarak bastýrýlan broþürlerinin daðýtým çalýþmalarýnýn Nevþehir Belediyesi tarafýndan içme suyu abonesi vatandaþlarýna verilen faturalarla birlikte daðýtýmýnýn yapýlacaðýný belirtti.

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C 34 En Düþük 0 C 15 DYBD Platformu 4. yaþýnda: Hak mücadelesine eklemlenen bir hareket [Sesonline] 8 Temmuz 2004 tarihinde, gazeteci-yazar Yalçýn Ergündoðan tarafýndan kurulan doða koruma ve hayvan haklarý platformu "Dünya Yalnýz Bizim Deðil Platformu (DYBD) dördüncü yaþýna girdi. Platformun kurucusu ve sözcüsü Yalçýn Ergündoðan; Dünya Yalnýz Bizim Deðil (DYBD)Platformu ( "The World Does Not Belong to Us Alone" )'nun 4.yýlýna girmesi nedeniyle yaptýðý açýklamada; Platformumuzun sürekli olarak ifade ettiði Doðanýn da hayvanlarýn da ne kendini savunacak avukatlarý, ne çýkarlarýný koruyacak sendikalarý, ne de oy haklarý var. Ama, bunun bilincinde olarak, tüm canlýlarýn yaþam hakkýný savunan, yaþamý eþit ve adil paylaþmak için türcülüðü reddeden bir noktadan baský ve sömürüye karþý çýkan duyarlý insanlarýn oy haklarý var" þeklindeki görüþleri ve yaklaþýmý, seçimlere gitmekte olan ülkemizde bugünlerde daha bir anlam kazanýyor. Bu seçimlerde, geçmiþ dönemlerin tersine hayvan haklarý fikriyatý artýk gündeme gelebiliyor. Bu fikriyatý savunan adaylar ortaya çýktý çýkýyor. Bunu önemli buluyorum dedi. Ergündoðan açýklamasýný þöyle sürdürdü: Ben, BirGün gazetesinde adýyla doða ve hayvan haklarý sayfasýný yayýnlamaya baþladýðým 13 haziran 2004'te ve ardýndan 8 Temmuz 2004'te 'nu kurduðumda Türkiye'de henüz hayvan haklarý ile ilgili yayýn sayýsý çok sýnýrlý idi. Türkçe'de tek tük kitap bulunabiliyordu. Þimdi hayvan haklarý üzerine kafa yormuþ düþünürlerin, çalýþmalarý peþ peþe yayýnlanýyor. Dergiler, broþürler çýkýyor. Ýleriye doðru umut veren bir geliþme saðlanmýþ, biraz yol alýnmýþ demek ki, düþünsel anlamda bu alanda. Bu geliþmeye katkýmýz oldu ise, seviniriz. Biz günlük pratik 'hayvan koruma' faaliyetlerinin dýþýnda daha çok 'haklar' ve 'özgürlükler' temelinde faaliyet gösterdik. Þimdi örgütsel anlamda daha geliþkin þeyler yapýlmasý gerekiyor artýk. Hayvan korumacýlar ve hayvan haklarý savunucularý arasýnda tutarlý bir 'dil birliði' saðlamaya çalýþtýk. Uluslararasý alanda yýllardýr yürütülmekte olan hayvan haklarý mücadelesinin, Türkiye'de de doðru fikrî temeller üzerine oturtularak hak ve özgürlük savunuculuðunun bir parçasý haline dönüþtürülmesi için çaba gösterdik. Aslýnda biz bunu yaparken, doðrudan baský ve sömürüye karþý çýktýk tabii. Hayvanýn haklarýnýn savunulmasý, gözetilmesi için mutlaka þirin, insanlara yararlý ya da soyu tükenme tehlikesi içinde olmasýnýn ya da herhangi bir insanýn onlarý sevmesinin gerekmediðini sürekli vurguladýk, vurguluyoruz. Platform olarak çeþitli etkinliklere katýldýk. Hayvan haklarý ile ilgili mitinglere, doða koruma etkinliklerine, barýþ ve nükleer karþýtý etkinliklere etkin olarak destek verdik ve katýldýk. Toplumda, hayvanlarýn da ayný insanlar gibi haklarý olduðunu, bu haklarýna saygý gösterilmesi gerektiðine vurgu yaptýk ve bir farkýndalýk yaratmaya çalýþtýk, çalýþýyoruz. Platformumuzun özgün çalýþmalarý ve tutumu toplumun deðiþik kesimlerinde de ilgi uyandýrdý, ses getirdi. Bu nedenledir ki, DYBD Platformu hýzla üye sayýsýný ve etki alanýný çok geniþletti. "SANAYÝ TÝPÝ ÜTETÝMDEKÝ EZÝYET VE SÖMÜRÜ" "Bizim platformumuz (DYBD) kitlesel bir yapýlanma. Çok yakýn çalýþma içinde olduðumuz oluþumlar da var. Hepsi farklý olan "hayvanseverler", "hayvan korumacýlar", "hayvan haklarý savunucularý", "hayvan özgürleþmecileri", dindarlar, ateistler hep bir aradayýz. Tabii, türcülük, türcülüðün paraleli ýrkçý, 'cinsiyetçi' ve 'milliyetçi' görüþler ise; hak mücadeleleri ( hayvan haklarý / insan haklarý ) ile hiç baðdaþmayacaðýndan, platformumuzda temsil edilemiyorlar. Bunu önemsiyorum, ortak paydamýz "hayvan haklarýna saygý" temelinde faaliyet yürütmek. Bizden önce faaliyet gösteren dernek ve oluþumlar genellikle "hayvansever" ya da "hayvan korumacý" olarak kendini tanýmlayanlardan oluþuyordu. Genellikle de köpeklere yönelik örgütlenmelerdi. Biz ise, hayvanlarýn ve canlýlarýn tümünü kucaklayan bir yaklaþýmla, doðaya, bitkilere yaþamýn bütünlüklü olarak tüm unsurlarýna sahip çýktýk. 'Ekonomik çýkarlar' adý altýnda, "sanayi tipi üretim" olarak en aðýr, dayanýlmaz koþullarda, eziyet altýnda üretilip, yenilmek için öldürülen hayvanlara sürekli dikkat çekiyoruz. Bu zalimane baský ve açýk sömürünün ortadan kalkmasý gerektiðine vurgu yapýyoruz... 'Ýnsan türünün' diðer canlý türleri üzerindeki egemenliðinin hepimizi, toptan bir felakete sürüklediðini ifade ettik sürekli. Bu görüþü ifade edenlerin ne denli haklý olduðu her geçen gün ortaya çýkýyor. Ýnsan türü kendi elleriyle yarattýðý yönetim biçimlerinden, sistemlerden sorumlu elbette. Dünyayý yok etme noktasýna getiren, her þeyi kâr daha fazla kâr döngüsü üzerine kuran, bu çok akýllý (!) türün ortaya çýkardýðý bulduðu ve sürdürdüðü yönetim biçimi deðil mi kapitalizm? Akýllý insan türünün kendisi ile birlikte diðer türleri, tüm canlýlarý sürükleyerek gezegenimizi yok etmesi sürecini yaþadýk, yaþýyoruz. Þu seçim döneminde, bu süreci tersine çevirmek için, bu yýkýmý durdurmak için Türkiye den çok güçlü bir þekilde yükselmesi gereken sesten baþka bir ses, inanýn hiçbir þey ifade etmiyor artýk... 'Live Earth' ile dünyalýlar 'küresel felaket'e karþý uyarýldý [Sesonline] Küresel ýsýnmayla mücadelede bilinçlendirmeyi ve insanlarý durumun ciddiyetinden haberdar etmeyi amaçlayan dünyanýn 9 kentinde düzenlenen Live Earth (Yaþayan Dünya) konserleri yapýldý. Madonna, Red Hot Chilli Peppers, The Police, Roger Waters, Shakira, Bon Jovi baþta olmak üzere 150 den fazla grup ve þarkýcý konserlerde sahneye çýktý. Live Earth konserlerinin saat farký nedeniyle ilki olanavustralya, Sydney ayaðýnda gösteri, vücutlarý beyaza boyanmýþ Avustralya yerlileri Aborjinlerin Hoþgeldiniz mesajýyla baþlatýldý. Daha sonra ABD nin eski baþkan yardýmcýsý Al Gore un, küresel ýsýnmayla mücadeleye katýlým çaðrýsýnda bulunduðu video görüntüleri oynatýldý. Al Gore un açýklamasýndan sonra müzik ziyafeti, Funk grubu Blue King Brown ile baþladý. Japonya nýn baþkenti Tokyo nun hemen doðusundaki Makuhari Messe salonunda düzenlenen konser, Genki Rockets ýn solisti Lumi nin sanal görüntüsüyle baþladý. 10 bin kiþinin doldurmasý beklenen salonda herkesi, küresel ýsýnmayla mücadeleye davet etti ve kendisini dünya dýþýndan 17 yaþýnda genç olarak tanýtarak, Dünya mavi bir yýldýz gibi parlýyor dedi. Lumi, daha sonra yine kendisi gibi sanal görüntüsüyle ortaya çýkan ABD nin eski baþkan yardýmcýsý, konser organizatörlerinden Al Gore u takdim etti. Al Gore, dünyayý kurtarma zamanýnýn geldiðini söyledi ve Avustralya da baþlayan ve Rio de Janeiro da sona erecek konser serisinin küresel ýsýnmayla mücadelede bilinçlendirme kampanyasýnýn baþlangýcý olduðunu belirtti. HAMBURG DA SHAKIRA FIRTINASI Konserlerinin Hamburg ayaðýnda Latin pop þarkýcýsý Shakira sahneye çýktý. Birçok Alman sanatçýnýn da sahneye çýktýðý konserde pop þarkýcýlarý Enrique Iglesias ve Yusuf Ýslam da þarkýlar söyledi. Londra da da ünlü Wembley Stadý nda Red Hot Chili Peppers tan Chad Smith, Queen den Roger Taylor ve Foo Fighters dan Taylor Hawkins tarafýndan açýlan dev konser, Metallica, The Beastie Boys, Snow Patrol ve Duran Duran gibi ünlü gruplarla sürdü. HEDEF 2 MÝLYAR KÝÞÝYE ULAÞMAK Etkinlik kapsamýnda New York, Londra, Hamburg, Tokyo, Þangay, Johannesburg, Rio de Janeiro ve Sidney de konserler düzenlendi. Müzik dünyasýnýn aðýr toplarý, aðýrlýklý olarak New Jersey ile Londra da sahneye çýktý. Konserler, 120 ülkenin TV kanalý tarafýndan yayýnlandý. LIVE EARTH ÜN SLOGANI: ÇAÐRIYA CEVAP VER "Ýklim Koruma Birliði" (The Alliance for Climate Protection) ve sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan yürütülen Live Earth ; bireylerin, kurumlarýn, hükümetlerin küresel ýsýnma ile ilgili hareket geçmelerini ve mücadele etmelerini saðlamak amacýyla uzun yýllar sürmesi planlanan bir kampanya. Eski ABD Baþkan Yardýmcýsý Al Gore da, Ýklim Koruma Birliði Baþkaný ve Live Earth ün ortaklarýndan. MADONNA DAN ÖZEL ÞARKI Konserler dizisi için Madonna Hey You adlý özel bir þarký yapmýþtý. Þarký kýsa bir süre için organizasyonun basýn sponsorlarýndan MSN in download adresinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı