EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin yenilenmesi ve sýkýþtýrýlmasý, imar uygulamalarýna iliþkin çalýþmalar (ifraz, tevhit, imar kanununun 16. ve 18. maddelerine iliþkin uygulamalar) imar uygulamalarýna esas teþkil edecek olan etüd çalýþmalarý, mevcut mülkiyet durumlarýnýn yürürlükteki imar planlarýna iþlenmesi, belediyemizin yatýrým programlarýný gerçekleþtirmek için kamulaþtýrma haritalarýnýn hazýrlanmasý, çeþitli kurumlarýn talepleri üzerine çok geniþ alanlarý içeren mülkiyet taramalarýnýn yapýlmasý sürekli yürütülen çalýþmalarýmýzdýr. Ayrýca, 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüðe giren 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu kapsamýnda yaklaþýk hektar alan içerisinde imar mevzuatýna iliþkin görev ve iþlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimi saðlamaktýr. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 49 Proje/Faaliyetin Adý: KÖY YERLEÞÝK ALANLARININ TESPÝTÝ VE HARÝTALARININ YAPIMI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Nejat GÜÇLÜ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 2006 / 2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :- Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Köy planlarýnýn yapýlabilmesi için 1/25000 Ölçekli nazým imar planý onayýndan sonra eksik olan köy yerleþik alanlarýnýn tespit edilerek ihtiyaç doðrultusunda sayýsal haritalarýnýn yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý:Köy Yerleþik Alanlarýnýn Tespit Edilerek Haritalarýnýn Yapýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 tarihinde baþta Nazým Plan Þube Müdürlüðümüz olmak üzere diðer müdürlüklerimizden gelen talepler doðrultusunda belde ve köy bölgelerimizde ihale yolu ile halihazýr haritalar yaptýrýlmýþtýr.ancak bu projemizin konusunu 50 nolu proje kapsamaktadýr.50 nolu proje tamamlandýðýnda 49 nolu proje de tamamlanacaktýr. Belediyemiz Müdürlüklerinden gelecek taleplere göre Belde ve köy bölgelerinde halhazýr harita yapýmýna devam edilecektir Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Donaným, personel yetersizliði, elveriþsiz hava koþullarý, çalýþma ortamýnýn yersel olarak yetersizliði, araç ve teknik alt yapý yetersizliði ile Ýhale yasasýndan kaynaklanan zorunlu gecikmeler. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: Yukarýda da belirtildiði üzere Bu proje ile 50 nolu proje ile ayný konuyu içermektedir tarihi itibarýyla yetki sýnýrýmýz içerisinde kalan alanda yapýlacak harita çalýþmalarýnýn ihale aþamasýnýnsonuna gelinmiþtir.2008 tarihinin ilk yarýsýnda ihalesi tamamlanacaktýr. Sonuç: Projenin tamamý 2007 de ihale edilememiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 50 Proje/Faaliyetin Adý: YERSEL TESÝS OLUÞTURULMASI VE YENÝ KATILAN ALANLARIN HARÝTALARININ YAPIMI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Nejat GÜÇLÜ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 2006/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : - 304

2 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:1996 ve 2001 yýllarýnda yapýlmýþ olan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli fotogrametrik sayýsal haritalarýn güncelliðini korumasýný ve geliþtirilmesini saðlamak, planlama çalýþmalarý doðrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarýn 1/1000 ve 1/5000 ölçekli haritalarýnýn yapýlmasýný saðlamak, GPS yüzey nirengi aðýnýn ve Ýzmir nivelman aðýnýn korunmasýný ve geliþtirilmesini saðlamak Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir genelinde yapýlacak ve harita gerektiren tüm projelerin ve uygulamalarýn en saðlam, doðru ve hýzlý yapýlabilmesi için altlýk oluþturmak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý içerisinde yapýlacak olan ihale öncesinde, projenin büyüklüðü ve bilimselliði açýsýndan Harita Mühendisliði bölümü bulunan bir Üniversitenin danýþman olarak projeye katýlmasýnýn uygun olacaðý düþünülmüþtür. Eylül 2007 tarihinde, Bu konuda bilimsel çalýþma yapmýþ olan Ýstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü yöneticileri ile görüþülmüþ ancak bir sonuca varýlamamýþtýr. Daha sonra yine bu konuda bilimsel çalýþma yapmýþ olan Yýldýz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü yöneticileri ile görüþülmüþ ve tarihinde imzalanan protokol ile ihale dosyasý hazýrlýklarý baþlamýþtýr. Projenin Ýhalesinde son aþamaya gelinmiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Donaným, personel yetersizliði, elveriþsiz hava koþullarý, çalýþma ortamýnýn yersel olarak yetersizliði, araç ve teknik alt yapý yetersizliði ile Ýhale yasasýndan kaynaklanan zorunlu gecikmeler. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: 2008 Mart tarihi itibarýyla ihaleye çýkacak projenin ilk önce yersel tesis kýsmý yani Jeodezik Referans Sistemini oluþturan arazi çalýþmalarý (jeodezi) tamamlanýp daha sonra alanýn tamamýnda hava fotoðrafý alýmý (fotogrametri) yapýlýp, sayýsal fotogrametrik haritalar ile renkli ortofoto haritalar üretilecektir. Sonuç: Ýller Bankasýndan yapýlan talebe cevap gelmemesi, protokol ve teknik þartname oluþturma çalýþmalarý nedeniyle 2007 tarihinde proje ihale edilememiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 51 Proje/Faaliyetin Adý: ÞEHÝR REHBERÝNÝN YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Nejat GÜÇLÜ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi :2006/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :- Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:2001 Yýlýnda yapýlan 1/1000 ölçekli sayýsal haritalar ve uydu görüntüleri baz alýnarak Ýzmir'in metropolitan alanýn tamamýnýn (9 ilçenin tamamý) kapsayacak þekilde 1/10000 ölçeðinde Þehir Rehberinin hazýrlanmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Öncelikle Ýzmirde yaþayan Vatandaþlarýmýzýn,tüm resmi kamu kurum ve kuruluþlarýn,özel teþebbüsün,kentimize gelen yerli ve yabancý turistlerin,þehri mekansal olarak tanýmalarýný saðlamak,bu anlamda her türlü ihtiyaca cevap vermek Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Bu proje için 1998 tarihinde Müdürlüðümüz ve Harita Genel Komutanlýðý'nýn ortak çalýþmasý ile gerçekleþtirilmiþ olan Rehber ve Kent Planýnýn altlýðý olan, veri üretim setinin bir protokol kapsamýnda alýnabilmesi için 2007 tarihinde Harita Genel Komutanlýðý ile bir dizi görüþme yapýlmýþtýr yýlý içerisinde bahse konu veri üretim setinin alýnmasý aþamasýna gelinmiþtir. Müdürlüðümüz personeli tarafýndan bu projenin arazi çalýþmalarý baþlatýlmýþ olup veri üretim seti nin alýnmasýyla beraber büro çalýþmalarý ile proje devam edecektir. Projenin matbaa aþamasý haricindeki tüm aþamalarý Müdürlüðümüz imkanlarý dahilinde gerçekleþtirilecektir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Donaným, personel yetersizliði, araç yetersizliði, Rehberin altlýðýný oluþturacak verilerin toplanmasý sýrasýnda diðer resmi kurumlarla yaþanabilecek sorunlar (verilerin zamanýnda ulaþtýrýlamamasý, eksik veri ulaþtýrýlmasý). 305

3 Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: Müdürlüðümüz personeli tarafýndan bu projenin arazi çalýþmalarý baþlatýlmýþ olup veri üretim seti nin alýnmasýyla beraber büro çalýþmalarý ile proje devam edecektir. Projenin matbaa aþamasý haricindeki tüm aþamalarý Müdürlüðümüz imkanlarý dahilinde gerçekleþtirilecektir. Sonuç:Önceki Kent Rehberinin altlýðýný oluþturan veri üretim setinin olmamasý nedeniyle 2007 tarihinde çalýþmalar tamamlanamamýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu:.. Proje/Faaliyetin Adý: HARÝTA UYGULAMALARINA YÖNELÝK FAALÝYETLER Proje/Faaliyet Sorumlusu: Nejat GÜÇLÜ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Görev kapsamýndaki faaliyetlerin yürütülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Kamulaþtýrma Haritalarý 1.Uzundere mevkiinde Toki tarafýndan yapýlan konutlara ulaþýmý saðlayan 20 metre geniþliðinde ki imar yolunun kamulaþtýrma haritalarý yapýlmýþtýr. 2.Konak Güney Mah adalarýn zemin ve zemin üstü kamulaþtýrma haritasý yapýlmýþtýr. 3.Buca Hasanaða Bahçesi ile otoyol kavþaðý arasýnda kalan parsellerin zemin ve zeminüstü kamulaþtýrma haritasý yapýlmýþtýr. 4.Karþýyaka Dedebaþý ada 20 parselin kamulaþtýrma haritasý hazýrlanmýþtýr. 5.Þemikler Cumhuriyet Mah.Örnekköy Girne güzergahý zemin zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 6.Bornova Atatürk Mh.Yzb.Ýbrahim Hakký Cd. üzerinde kalan mülkiyetlerin kamulaþtýrma haritalarý, 7.Çiðli eski havaalaný caddesi zemin, zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 8.Konak Bahçelievler Mah.1698 Ada 1,4,5 zemin zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 9.Balatçýk ova kesimi Harmandalý baðlantýsý 35mt.lik imar yolu kamulaþtýrma haritalarý, 10.Konak Güney Mah.8130 ada 4 parsel zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 11.Aliaða Menderes metro depo sahasý kamulaþtýrma haritalarý, 12.Ýzmir Aliaða HRS Þemikler kavþaðý üst geçit imar yolu kamulaþtýrma haritalarý, 13.Karþýyaka Dedebaþý Ada 6, ada 10,12,13,14,15,19 parsel kamulaþtýrma haritalarý, 14.Bornova, Pýnarbaþý K.Sanayi alaný K.paþa Cd. 109 Sk. imar yolu kamulaþtýrma haritalarý, 15.Karþýyaka Bayraklý ada 28, 29, 30 parsellerin kamulaþtýrma haritalarý, 16.Gaziemir Ada 20 metrelik imar yolu zemin zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 17.Karþýyaka Bayraklý Höyüðü Smyrna Antik kenti Arkeolojik sit alaný batý giriþ yolunun zemin,zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 18.Narlýdere 62 Ada 3 parsel atýksu tesisi için kamulaþtýrma haritalarý, 19.Çiðli Balatçýk 22 pafta 5051,5052,5053,5054 parsellerin ifraz ve kamulaþtýrma haritalarý, 20.Karþýyaka Bayraklý 25NIc pafta Ada 8.9 parsel kamulaþtýrma haritalarý, 21.Çamdibi 8 pafta 1405, parsellerin kamulaþtýrma haritalarý, 22.Balatçýk ada parsellerde kamulaþtýrma haritalarý hazýrlanmýþtýr. 306

4 Ýmar Uygulamalarý 1.Balçova Olimpiyat köyünde bulunan 5 adet trafonun ihdas haritasý hazýrlanmýþtýr. 2.Balçova 671 ada 96 parselde araç bakým istasyonu yapýmý amacýyla imar uygulamasý yapýlmýþtýr. 3.Gürçeþme Güney mah.343 pafta 2241 ada 12 parselin 18.madde uygulamasý yapýlmýþtýr. 4.Buca Menderes mahallesi 673 ada 34 parselin 16.madde uygulamasý yapýlmýþtýr. 5.Bornova Naldöken Asfalt Þantiye Ýhdas ilemi dosyasý hazýrlanarak 16.madde uygulamasý yapýlmýþtýr. 6.Urla Denizli Mh. 7 pafta 955 parselin parselin 16.madde uygulamasý yapýlmýþtýr. Halihazýr Harita Üretimi ile Kontrollarý 1.Urla Ýlçesi Balýklýova kýyý kesimi L17a07b4c-L17a07c4d paftalarýn halihazýr harita kontrolü, 2.Seyrek Belediyesi Tuzçullu Mahallesini kapsayan Halihazýr Haritalarýn kontrolü, 3.Kemalpaþa Baðyurdu Beldesi Halilbeyli halihazýr harita 1/ 5000 halihazýr kontrolü, 4.Gün Sazak Bulvarý üzerine yapýlmýþ olan üst geçit alýmý, 5.Alaybey Güney Deniz Saha Kom. önü Halihazýr alýmý, 6.Torbalý da atýksu binasý halihazýr harita üretimi, 7.Kemalpaþa L18b05c pafta 609 parselde Katý Atýk Transfer istasyonu için halihazýr üretimi, 8.AOSB ile Kuþ Cenneti yolunun projesi amacýyla alýmý, 9.Bayýndýr Havuzbaþý köyü Halihazýr Harita Kontrolü, 10.Kemalpaþa Baðyurdu Beldesi Halilbeyli halihazýr harita kontrolü, 11.Bornova Hükümet Konaðý arkasý Halihazýr alýmý, 12.Kemalpaþa Armutlu 296 Ada 5 parsel için yapýlmýþ 1/5000 harita kontrolü, 13.Menemen Günerli köyü bölgesinde yapýlan halihazýr harita kontrolü, 14.Torbalý Karakuyu Beldesi Halihazýr Kontrolü, 15.Foça Baðarasý Ambartepe mevkii 1038,1039 parseller yapýlan harita kontrolü yapýlmýþtýr. Kot Krokisi ve Plankote alýmlarý 1.Ulukent beldesi kültür tesisi inþaatý için plankote alýmý yapýlmýþtýr. 2.Seyrek Beldesinde Ýtfaiye Grup Bina inþaatý için plankote alýmý yapýlmýþtýr. 3.Eski Ýzmir Cd ada 1 parsel için plankote alýmý yapýlmýþtýr. 4.Çýrpý beldesinde çok amaçlý salonun plankote alýmý yapýlmýþtýr. 5.Koyundere Gümüldür ve Baðyurdu Beldelerinde plankote alýmý, 6.Yeni Foça Beldesinde ada 3 parselde plankote alýmý, 7.Agora Arkeolojik alanýna kot verme iþlemi, 8.Güzelbahçe Yelki BHZ alaný için plankote alýmý, 9.Konak Ýlçesi Þato Restaurant etrafý kot krokisi halihazýr ve plankote alýmý, 10.Kemalpaþa Ören Beldesi BHZ alaný plankote alýmý, 11.Kemalpaþa Ýlçesi Ýtfaiye Alaný Plankote alýmý, 12.Soðukkuyu 25MIa-26M4d Ýmar planýnda iþaretli yerlerin plankote alýmý, 13.19L3b nolu Ýmar Planýnda iþaretli alanda plankote alýmý, 14.Buca Týnaztepe 7590 ada 4 parselde aplikasyon iþlemi, 15.Ürkmez Çok amaçlý salon halihazýr harita ve kot krokisi iþlemi, 16.Toros Ýtfaiye Eðt. Tesisleri çevre duvarý imalatýnýn yapýlmasý için plankote ve kot krokisi iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. 307

5 Mülkiyet Tespit Ýþleri 1.24-N-2d Ýmar Planýnda Mülkiyet durumunun incelenmesi 2.Konak, Mersinli, 296 pafta, 3324 parsel 75 parsel el atýlýp atýlmadýðý tespiti, 3.Bozyaka, 433 Pafta, 3424 Ada, 706 parsele el atýlýp atýlmadýðý tespiti, 4.Bornova, Altýndað Köyü, 6255 parsele el atýlýp atýlmadýðý tespiti, 5.Bozyaka, Ada, 1 parsele el atýlýp atýlmadýðý tespiti, 6.Konak, Selvili Mh Adanýn ana arter de olup olmadýðýnýn belirlenmesi 7.Bornova Altýndað 6257 Ada parsele el atýlmadýðý tespiti iþlemleri gerçekleþtirilmiþtir. KAMULAÞTIRMA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Belediyemiz imar programýnda bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli taþýnmazlarýn, Kamulaþtýrma Yasasýna göre kamulaþtýrma iþlemlerinin yapýlmasý ile görevlendirilmiþtir. Yýlý : Ödenen Kamulaþtýrma Bedeli (YTL) : , , , ,48 Toplam : ,08 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu:52 Proje/Faaliyetin Adý: ÝMAR PLANLARINA GÖRE PROGRAMA ALINMIÞ ALANLARIN KAMULAÞTIRMA ÇALIÞMALARININ YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: N. Erkan ÖZGÖRGÜLÜ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Görev kapsamýndaki faaliyetlerin yürütülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 1 ) Bornova Sanayi Cad. 18 mt lik yol : Toplam 4 adet parselde 2967,54 m2 için kamulaþtýrma kararý alýndý. 1 adet parselin ½ hisse ( m2) tapusu alýnarak ,75-YTL bedel ödendi, diðer parseller için açýlan davalar devam etmektedir. 2 ) Hamdi Dalan Kavþaðý : Toplam 8 adet parselde kamulaþtýrma kararý alýndý. 7 adet parselde toplam 7.760,76 m2 tapusu alýnarak ,95-YTL bedel ödendi. 1 adet parsel tescil aþamasýndadýr. Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ diðer parsellerden 2 sinin davasý devam etmektedir. 3 )Agora Arkeoloji ve Tarih Parký 1.Etap : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup, davasý sonuçlanan 9 adet parselde 1436,26 m2 tapusu alýnarak ,02-YTL kamulaþtýrma bedeli ödenmiþtir, diðer parseller için açýlan davalar devam etmektedir. Agora Arkeoloji ve Tarih Parký 2.Etap: Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup, davasý sonuçlanan 6 adet parselde 1568,10 m2 alan kamulaþtýrýlarak ,07-YTL bedel ödenmiþtir, 3 adet parsel için ara karar gereði ,87-YTL bedel ödenmiþ olup tescilleri yapýlacaktýr. Diðer parseller için açýlan davalar ve malik araþtýrmalarý devam etmektedir. Agora Arkeoloji ve Tarih Parký 3.Etap: Toplam 19 adet parselde 2819 m2 kamulaþtýrma kararý alýndý. 2 adet tam parselin, 3 adet hisse parselin olmak üzere 512,15 m2 tapusu alýnarak, ,68-YTL bedel ödendi, diðer parseller için açýlan davalar ve malik araþtýrmalarý devam etmektedir. 308

6 4 ) Abdi Ýpekçi Caddesi (zeminüstü) : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup, uygulama ile zemin terki yapýlan 3 adet zeminüstü taþýnmazýn davasý devam etmekte olup, 1 adet zeminüstü için ara karar gereði ,14-YTL ödeme yapýlmýþtýr. 5 ) Buca Metro Ýnkýlap Ýstasyonu : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 2 adet parselde m2 hisse tapusu alýnarak 5.454,36-YTL bedel ödendi. Diðer hissedarlarýn tapu kaydýnda soyadlarý iþli olmadýðýndan kamulaþtýrma iþlemleri yapýlamadý. 2 adet parsel malikinin davasý devam ediyor. 6 ) Gaziemir Fuar Alaný : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 2007 yýlýnda 3 hisse, 6 tam parselde ,34 m2 kamulaþtýrýlarak ,67-YTL bedel ödenerek, 2 hisse parselde tapu alýndý. Diðer davalý parsellerin davalarý ve malik araþtýrmalarý devam ediyor. 7 ) Yavuz Caddesi : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 13 tam, 3 hisse parselde 2124,67 m2 ve 5 adet zeminüstü için ,68-YTL bedel ödenmiþ olup, 3 hisse 11 tam parselin tapusu alýndý. Diðer davalý olan parsellerin davalarý ve malik araþtýrmalarý devam ediyor. 8 ) Ordu Bulvarý : Ordu Bulvarý 1. ve 2. Etaplar için daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 9 tam, 1 hisse parselde 1028 m2 için ,24-YTL bedel ödenmiþ, 8 tam parselin tapusu alýnmýþtýr. Diðer parsellerin davalarý devam ediyor. Ordu Bulvarý 3.Etabýn kýymet takdir ve malik araþtýrmasý çalýþmalarý devam etmektedir. 9 ) Çorakkapý zeminüstü kamulaþtýrmasý : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup, taþýnmazlarýn tapu kayýtlarýnda eski eser þerhi olduðunun tespit edilmesi nedeniyle araþtýrmalarý devam etmektedir. 10 ) Karþýyaka Alaybey Nergiz Ýstasyonlarý ile Bostanlý Deresi Arasý Demiryolu Güzergahýnda Kalan Taþýnmazlar : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 10 tam, 3 hisse parselde 1.735,45 m2 tapusu alýnarak ,03-YTL bedel ödenmiþtir. Diðer parsellerin davalarý devam etmektedir. 11 ) Eski Havaalaný Caddesi : 7 adet zemin ve zeminüstü taþýnmazýn kamulaþtýrma kararý alýndý. 6 adet parselde ,93 m2 tapusu alýnarak ve 1 adet zeminüstü taþýnmaz kamulaþtýrýlarak toplam ,14-YTL bedel ödenmiþtir. 12 ) Bayraklý Smyrna Giriþi : 1.Etap: 22 tam parsel + 26 adet zeminüstü taþýnmazýn kamulaþtýrma kararý alýndý. 12 tam, 1 adet hisse parsel ve 1 adet zeminüstü için 1.822,75 m2 alan kamulaþtýrýlarak ,09-YTL bedel ödenmiþ olup, 7 tam 1 adet hisse parselin tapusu alýnmýþtýr. Diðer parseller için açýlan davalar ve adres araþtýrmalarý devam etmektedir. 2.Etap: 3 adet zemin+zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýnmýþtýr. Yapýlan pazarlýk görüþmelerinde anlaþma saðlanamamýþ olup, davalarý devam etmektedir. 3.Etap: 43 zemin ve 45 adet zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýnmýþtýr. Kýymet Takdiri yapýlýyor, malik araþtýrmasý devam ediyor. 13) Evka-5 Giriþi Kavþak ve Yol Güzergahý: 1. ve 2. etaplarda toplam 49 adet zemin+zeminüstü ve 5 adet zemini uygulama gören zeminüstü taþýnmaz için Kamulaþtýrma kararý alýndý. 16 adet parselin ve 4 adet zeminüstü taþýnmaz malikleriyle anlaþma saðlandý yýlýnda 1 tam parselin m2 tapusu alýnarak ,88-YTL bedel ödenmiþtir. 14 ) Cicipark Alaný : 57 adet zemin ve 56 adet zeminüstü taþýnmazýn kamulaþtýrma kararý alýndý. Malik adresleri araþtýrmasý için ilgili kurumlara yazýlar hazýrlanýp gönderildi. Kýymet Takdiri yapýldý. Maliklerin bir kýsmý pazarlýk görüþmelerine davet edildi. Baþkanlýk talimatý nedeniyle bekletiliyor. 15) Uzundere ( Toki ) Yolu : 1 adet parsel için kamulaþtýrma kararý alýndý / hissenin tapusu alýnarak ,00-YTL bedel ödenmiþtir / hisse maliki davasý devam ediyor / hisse maliki araþtýrýlýyor. 16) Hasanaða Bahçesi ve Otoyol Kavþaðý Arasý Yol: 2 adet zemin, 1 adet zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýndý. 2 adet parselde 287 m2 ve 1 adet zeminüstü taþýnmaz için ,50-YTL bedel ödenmiþ olup, 1 adet parselin tapu alýnmýþtýr. 309

7 17 ) Buca Gediz Karayolu Alt Geçit Projesi : Toplam 4 adet zemin,17 adet zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýndý. 4 adet parselde hisse malikleriyle anlaþma saðlanarak 3166,73 m2 tapusu alýnarak ,62-YTL bedel ödenmiþtir. Diðer hisse parseller için açýlan davalar devam ediyor. 18) Cuma Ovasý Depolama Alaný : 1 adet tam, 6 adet kýsmi parselin kamulaþtýrma kararý alýndý. Maliye hazinesi 2503 m2, Menderes Belediyesi 7190,18 m2, tahsis talebinde bulunuldu. 2 tam, 1 hisse parselde 4.666,06 m2 alan kamulaþtýrýlarak ,97-YTL bedel ödendi. 3 adet parsel için dava açýldý, 1 adet kýsmi parsel malikinin soyadý tescil iþlemleri devam ediyor. 19) Çiðli Balatçýk Ova Kesimi Harmandalý Baðlantýsý 35 mt'lik yol: 8 adet zemin ve 1 adet zemin+zeminüstü taþýnmaz için kýsmi kamulaþtýrma kararý alýndý. 4 tam parsel ve 1 adet hisse parselin 407,16 m2 nin tapusu alýnarak ,15-YTL bedel ödendi. 1 hisse parselin ve 1 adet zemin+zeminüstü taþýnmazýn davasý devam ediyor. 2 adet parselin, uygulama ile terk iþlemleri malikler tarafýndan yaptýrýldý.1 adet parsel tescil aþamasýnda. 20) Karþýyaka Þemikler Ýçi Bostanlý-Dedebaþý Baðlantý Yolu ( 6026 sokak ) : 1.Etap: 8 adet zemin ve 17 adet zeminüstü taþýnmazýn Kamulaþtýrma kararý alýndý. 5 tam, 2 hisse parselde 826 m2 ve 10 adet zeminüstü taþýnmaz için ,80-YTL bedel ödendi, 4 tam, 1 hisse parselin tapusu 2007 de alýndý. 2.Etap: Kamulaþtýrma haritalarý Harita Þube Müdürlüðünce hazýrlanmaktadýr. 21) Þemikler-Cumhuriyet-Örnekköy-Girne baðlantý yolu : 14 adet zemin, 20 adet zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýndý. 11 adet tam, 1 adet hisse parselde 2285 m2 tapusu alýnarak ,21-YTL bedel ödendi. 2 adet parselde hisse maliklerinin araþtýrmasý ve 1 parsel için dava devam ediyor. 22) Gürçeþme Toplu Konut Projesi: 30 adet zemin, 41 adet zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýndý. Kýymet takdiri yapýldý. Baþkanlýk talimatý nedeniyle bekliyor. 23) Menemen Ýtfaiye Alaný: 1 adet parsel için daha önceki yýllarda kamulaþtýrma kararý alýnmýþ olup, 319/1625 hisse tapusu alýnarak ,00-YTL bedel ödenmiþtir. 1306/1625 hisse için açýlan dava devam etmektedir. 24) Eþrefpeþe Hastanesi Geliþme alaný: 5 adet parselin kamulaþtýrma kararý alýndý. Kýymet takdiri yapýldý tarihinde pazarlýk görüþmeleri için malikler davet edildi tarihinde yapýlan pazarlýk görüþmeleri maliklere ulaþýlamamasý nedeni ile araþtýrmalarý devam ediyor. 25) Þemikler Bostanlý-Dedebaþý Baðlantý Yolu (684 ve 726 parseller) : 2 adet zemin +11 adet zeminüstü taþýnmazýn için kamulaþtýrma kararý alýndý. 726 parselde 2452,96 m2/ 3824,35 m2 tapusu alýnarak ve 6 adet zeminüstü taþýnmaz için ,28-YTL bedel ödenmiþtir. 684 parselde 1/3 hisse tapusu alýnarak ,00-YTL bedel ödenmiþtir. 2/3 hisse parsel için dava devam etmektedir. 26) Pýnarbaþý Küçük Sanayi Alanýný Kemalpaþa Cad. Baðlayan Yol: Bornova- Pýnarbaþý 20 mt'lik yol güzergahýnda kalan 13 adet parselin tamamý ile 1 adet uygulama ile zemin terki yapýlan zeminüstü taþýnmazýn kamulaþtýrma kararý alýnarak haritalarý hazýrlanmýþ, Kýymet Takdiri yapýlmýþtýr. 27)Hýfzýsýhha-Yaþayanlar Ýlköðretim Okulu arasý 25 mt'lik Yol ( 189 adet parsel ) :189 adet zemin+zeminüstü (tamamý kamulaþtýrma) taþýnmazýn Encümen kararý alýndý. Kýymet takdir aþamasýnda. 28) Gaziemir Karayolu Altgeçit Projesi (1 adet zeminüstü ): Kamulaþtýrma kararý alýndý. Yapýlan pazarlýk görüþmelerinde anlaþma saðlanamadý, dava açýldý. 29) Çiðli Belediyesi Semt Garajý ( BHA ) Ada 1 parselin Kamulaþtýrýlmasý: 1 adet parsel için kamulaþtýrma kararý alýndý. Kýymet takdiri yapýldý. 30) Çiðli Evka-2 -Güzeltepe Baðlantý yolu : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 5 adet parselde 227 m2 tapusu alýnarak ,27-YTL bedel ödenerek 2007 yýlýnda kamulaþtýrma iþlemi tamamlanmýþtýr. 310

8 31) Buca Su Kuyularý Koruma Alaný: Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 2007 yýlýnda 245,58 m2 alan kamulaþtýrýlarak ,70-YTL bedel ödenmiþtir. 32) Erzene Topçu Tugayý Evka 3 Giriþi: Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 2007 yýlýnda 652 m2 alan kamulaþtýrýlarak ,00-YTL bedel ödenmiþtir yýlýnda yukarýda bahsi geçen projeler dýþýnda Kamulaþtýrmasýz El Atma davalarý sonucunda 17 adet parsel için 3.070,35 m2 tapu alýnarak ,74-YTL bedel ödenmiþtir. Kentsel Dönüþüm ve Yeni Yerleþmeler Þube Müdürlüðü'nce yürütülen Konak Kentsel Dönüþüm Yenileme(Gecekondu Dönüþüm) projesi kamulaþtýrma bedelleri Müdürlüðümüz bütçesinden karþýlanmasý nedeniyle tahakkuk iþlemleri tarafýmýzca yürütülmüþ olup toplam ,96-YTL bedel ödenmiþtir. Emlak Þube Müdürlüðü'nce gerçekleþtirilen Toki 924 adet konut bedeli ve Eski DGM Binasý üzerindeki vakýf þerhinin kaldýrýlmasý bedeli olmak üzere toplam ,00-YTL bedel Müdürlüðümüz bütçesinden karþýlanmýþtýr. KENTSEL DÖNÜÞÜM VE YENÝ YERLEÞMELER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Kentin geliþmesine paralel olarak gereksinim duyulan yeni yerleþmeler saptanmasý, imar ve altyapý çalýþmalarýnýn yapýlmasýný saðlayarak, ucuz, güvenli ve birden çok seçenekli konut projeleri geliþtirilmesi ve halka sunulmasý. Gereksinim duyulan yeni sanayi ve ticaret amaçlý arazilerin saptanmasý, yine bu konuda da projeler geliþtirilmesi. Toplu Konut Ýdaresi ile ilgili yürütülen projelerin koordinasyonu, yeni projeler için iþbirliði yapýlmasý. Mevcut Gecekondularýn ýslahý, tasfiyesi, yeni gecekondu yapýmýnýn önlenmesi amacýyla önlemler alýnmasý, arsa üretilmesi, üyeleri dar gelirli olan konut yapý kooperatiflerine ve dar gelirli vatandaþlara arsa tahsisi. Jeolojik yönden yapý yasaðý bulunan alanlarda yapýlmýþ yerleþimlerin saptanmasý, ýslahý, yeni yerleþim bölgeleri saptanarak, bahsi geçen bölge sakinlerinin bu bölgelerde yapýlacak güvenli, imarlý, alt yapýsý tamamlanmýþ konutlara naklinin saðlanmasý. Kamulaþtýrma, satýn alma, ilgili kooperatiflere arsa tahsis iþlemlerinin koordinesi. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 53 Proje/Faaliyetin Adý: ÝZMÝR KONAK KENTSEL YENÝLEME PROJESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu: : Hasan KARAKILINÇ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: Ocak 2007 / Aralýk 2008 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: Mayýs 2006 / Aralýk 2008 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Konak Belediyesi sýnýrlarý içersinde yer alan, Bakanlar Kurulu Kararý ile Afete Maruz Bölge ilan edilen, Ýmariye, On Dokuz Mayýs, Veziraða, Hasan Özdemir, Yeþildere, Kosova, 1. Kadriye, Altay, Kadifekale Mahallesi ile Bayraklý Heyelan Bölgesinde yer alan gecekondu ve kaçak yapýlarýn yýkýlarak tasfiyesi, Konak Kentsel Yenileme Alanýnýn oluþturulmasý, Afete maruz bölgede yaþayan hak sahiplerine Uzundere Toplu Konut alanýnda yapýlan konutlarýn tahsis edilmesi. Proje /Faaliyetin Amacý: Afete maruz alanlarýn ve heyelan bölgesindeki gecekondularýn tasfiye edilerek, Kentsel Dönüþümün saðlanmasý 311

9 Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Kadifekale Heyelan Bölgesindeki taþýnmazlarýn tespitlerinin yapýlmasý Hak sahiplerinin belirlenmesi Taþýnmazlarýn kýymet takdirlerinin yapýlmasý Hak sahipleri görüþmek amacýyla Uzlaþma komisyonlarýnýn kurulmasý Sözleþmelerin yapýlmasý Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Halkýn projeye tepkisi, Kentsel Dönüþüm Yasasýnýn olmamasý ve siyasi tepkiler Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Kadifekaledeki hak sahiplerine konut tahsis edilmesi Uzundere Toplu Konutlarýnýn hak sahiplerine teslim edilmesi Hak sahiplerinin Uzundere Toplu Konutlarýna taþýnmasý Kadifekale Heyelan Bölgesinin tasfiye edilmesi Uzlaþma saðlanamayan hak sahipleri için kamulaþtýrma kanunu gereði mahkeme süreci için çalýþmalarýn yapýlmasý Boþaltýlan Kadifekale Heyelan bölgesi için afete maruz bölge olmasý dikkate alýnarak proje geliþtirilmesi Sonuç: Ýzmir Konak Kentsel Yenileme Projesi yönelik Stratejik Planda hedeflenen çalýþmalar gerçekleþtirilmiþtir. 312

10 Proje /Faaliyet Kodu: 58 Proje/Faaliyetin Adý: LÝMONTEPE TOPLU KONUTLARI (CENNETÇEÞME KENTSEL DÖNÜÞÜM PROJESÝ) Proje/Faaliyet Sorumlusu: : Hasan KARAKILINÇ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 / Aralýk 2008 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Konak Belediyesi sýnýrlarý içersinde yer alan Limontepe- Cennetçeþme Bölgesinde yer alan gecekondu ve kaçak yapýlarýn yýkýlarak tasfiyesi, Limontepe Toplu Konut Alanýnýn oluþturulmasý, bölgede yaþayan hak sahiplerine konut tahsis edilmesi. Proje /Faaliyetin Amacý: Kentsel yenilemeye ve dönüþüme yönelik toplu konut üretiminin saðlanmasý, gecekondu bölgelerindeki kaçak yapýlarýn temizlenmesi ve dönüþtürülerek kente kazandýrýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Cennetçeþme bölgesinde gerekli analiz, veritabaný ve anket çalýþmalarýnýn yapýlmasý Cennetçeþme Bölgesindeki taþýnmazlarýn tespitlerinin yapýlmasý Limontepe Toplu Konutlarýnýn vaziyet planý ve konut tiplerinin projelendirilmesi Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Halkýn projeye tepkisi, Kentsel Dönüþüm Yasasýnýn olmamasý ve siyasi tepkiler Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: Hak sahiplerinin belirlenmesi Taþýnmazlarýn kýymet takdirlerinin yapýlmasý Hak sahipleri görüþmek amacýyla Uzlaþma komisyonlarýnýn kurulmasý Sözleþmelerin yapýlmasý Cennetçeþme gecekondu bölgesindeki hak sahiplerine konut tahsis edilmesi Konutlarýn hak sahiplerine teslim edilmesi Hak sahiplerinin tahsis edilen konutlara taþýnmasý Bölgenin tasfiye edilmesi Uzlaþma saðlanamayan hak sahipleri için kamulaþtýrma kanunu gereði mahkeme süreci için çalýþmalarýn yapýlmasý Sonuç: Limontepe Toplu Konutlarý (Cennetçeþme Kentsel Dönüþüm Projesi) 2007 yýlýnda Stratejik Planda hedeflenen fizibilite çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. EMLAK ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Emlak Þube Müdürlüðü, Emlak Yönetimi Dairesi Baþkanlýðýnýn temel stratejik amacý olan; Ýzmir kentsel bölgesinde, kentsel geliþmenin ulaþtýðý yoðunluk ve sorunlarýn çözülmesi, sosyoekonomik ve mekansal hedeflerin yeniden tanýmlanmasý, yatýrým ve geliþme eðilimlerinin ve taleplerin planlý olarak yönlendirilmesi, altyapý geliþmesi ve hizmet sunumunda rasyonellik ile planlý ve sürdürülebilir geliþmenin saðlanmasý çerçevesinde; tüm kentin planlý ve saðlýklý geliþmesini saðlamak için kentin saðlýksýz yapýlaþmýþ, çarpýk kentleþmiþ bölgelerinin yenilenmesi ve Belediye taþýnmazlarýnýn deðerlendirilmesi hedefleri doðrultusunda faaliyet göstermektedir. Müdürlüðün görev tanýmý, yetki ve çalýþma alaný mülkiyeti belediyemize ait taþýnmazlarýn deðerlendirilmesi, korunmasý, tasarrufunun ve denetiminin saðlanmasý; Belediyemiz tarafýndan yürütülen kamu hizmetleri için gerekli taþýnmazlarýn tahsis, kiralama iþlemlerinin takibidir. 313

11 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 346 Proje/Faaliyetin Adý: GECEKONDU BÖLGELERÝNDE ARSA TAHSÝSÝ YAPILMASI Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Gecekondu bölgelerinde arsa tahsisi yapýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):2007 yýlý içinde arsa tahsisi yapýlmamýþtýr Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda programlanan arsa tahsisi yoktur Proje /Faaliyet Kodu: 347 Proje/Faaliyetin Adý: KAMULAÞTIRMA YASASINA GÖRE DÝÐER KAMU KURUMLARINA AÝT TAÞINMAZLARIN DEVÝR ALINMASI Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Kamulaþtýrma Yasasýna göre diðer kamu kurumlarýna ait taþýnmazlarýn devir alýnmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):2007 yýlýnda talep olmamasý nedeniyle devir alma iþlemi yapýlmamýþtýr. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :Talebe baðlý olarak gerçekleþtirilecektir. Proje /Faaliyet Kodu: 348 Proje/Faaliyetin Adý: KAMULAÞTIRMA YASASINA GÖRE BELEDÝYE TAÞINMAZLARININ VATANDAÞ TAÞINMAZLARI ÝLE TAKASI Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý Kamulaþtýrma Yasasýna göre belediye taþýnmazlarýnýn vatandaþ taþýnmazlarý ile takasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Talebe baðlý deðerlendirildiðinden, 2007 yýlýnda bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :Talebe baðlý olarak deðerlendirilecektir. Proje /Faaliyet Kodu: 349 Proje/Faaliyetin Adý: GECEKONDU YASASINA ÝSTÝNADEN GECEKONDU ARSA VE KONUT TAHSÝSÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Gecekondu yasasýna istinaden gecekondu arsa ve konut tahsisi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlýnda programlanan arsa ve konut tahsisi iþlemi yoktur. 314

12 Proje /Faaliyet Kodu: 350 Proje/Faaliyetin Adý: ÝMAR PLANINDA YOL VE YEÞÝL ALAN GÝBÝ KAMU HÝZMETÝ ÝÇÝN AYRILAN HAZÝNE ARAZÝLERÝNÝN ÝMAR YASASI UYARINCA BELEDÝYEYE BEDELSÝZ TERKÝN ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMASI Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Ýmar planýnda yol ve yeþil alan gibi kamu hizmeti için ayrýlan Hazine arazilerinin Ýmar Yasasý uyarýnca Belediyeye bedelsiz terkin iþlemlerinin yapýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 1 adet terk iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. (Ýzmir ili Buca ilçesi 673 ada 34 parsel) Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Ýmar durumu, yasal iþlemler Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :Talebe baðlý faaliyet gösterilecektir. Sonuç: 1 adet terk iþlemi sonuçlandýrýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu: 351 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYE TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KAMU HÝZMETLERÝ ÝÇÝN ÝMAR PLANINDA AYRILAN HAZÝNE ARAZÝLERÝNÝN BELEDÝYE ADINA TAHSÝS ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMASI Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Mülkiyeti Hazineye ait olan ve imar planýnda kamu hizmetine ayrýlan taþýnmazlarýn Belediyemize tahsisinin saðlanmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Kamu hizmetlerine ayrýlan alanlarýn kentin gereksinimlerini karþýlamasý, belediye taþýnmazlarýnýn deðerlendirilmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Baþkanlýk talimatý veya ilgili müdürlük talimatý üzerine imar planý ve kullaným amacý bildirilerek Defterdarlýk Milli Emlak Dairesi Baþkanlýðýndan tahsis talebinde bulunulmaktadýr.tahsis talebinin uygun bulunmasý durumunda taþýnmazýn teslim alýmý ve ilgili birime teslimi yapýlmaktadýr. Buca 7549 ada 1 parsel su deposu alaný olarak, Menemen 224 ada 6 parsel hayvan bakým ünitesi, Torbalý 270 ada 5-8 parsel ve 63 ada 35 parsel atýk su arýtma tesisi, Çiðli parsel aðaçlandýrma yapýlmak üzere, 2 Karaburun (devletin hüküm ve tasarrufu )17000 m lik alan atýk su arýtma tesisi, Urla 55 pafta 247 ada 2 parsel BHZ (toplu taþýma hizmetleri), Menderes 26 pafta 1556 parsel itfaiye alaný olarak, Çiðli 5860 parsel depo alaný ve baðlantý hattý güzergahý olarak Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Ýmar durumu, yasal iþlemler Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda devam eden 12 adet talep bulunmaktadýr. Talebe göre faaliyet gösterilecektir. Sonuç:2007 yýlýnda öngörülen tahsis iþlemleri sonuçlandýrýlanlar yukarýda ayrýntýlý olarak belirtilmiþ olup, kalan tahsis taleplerinin takibi yapýlmaktadýr. 315

13 Proje /Faaliyet Kodu: 352 Proje/Faaliyetin Adý: ÝLÇE BELEDÝYELERÝN MÜDÜRLÜK FAALÝYET KONUSU ÝLE ÝLGÝLÝ MECLÝS KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Ýlçe belediyelerin müdürlük faaliyet konusu ile ilgili meclis kararlarýnýn deðerlendirilmesi.kararlarýn özelliðine göre Hukuk Müþavirliði kanalý ile yürütülmektedir. Sonuç:Kararlarýn özelliðine göre Hukuk Müþavirliði kanalý ile yürütülmektedir. Proje /Faaliyet Kodu: 361 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYE GAYRÝMENKULLERÝNÝN SAYISAL (CAD) ORTAMA AKTARILMASI Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Belediye gayrimenkullerinin sayýsal (CAD) ortama aktarýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):-- Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :Coðrafi Bilgi Sistemleri Þube Müdürlüðünce koordine edilen proje kapsamýnda deðerlendirilecektir. Sonuç:Coðrafi Bilgi Sistemleri Þube Müdürlüðünce koordine edilen proje kapsamýnda deðerlendirilecektir. Proje /Faaliyet Kodu: 362 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYEMÝZE AÝT TAÞINMAZLARIN ÝHALE YOLUYLA VEYA KAT KARÞILIÐI YOLUYLA DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Belediyeye ait taþýnmazlarýn denetimi ve deðerlendirilmesi, Belediyemize ait bulunan ve üzerinde imar affý müracatý olan taþýnmazlarýn satýþý, Belediyemize ait hisseli taþýnmazlarýn diðer hissedarlara satýþý Proje /Faaliyetin Amacý: Kamu mallarýnýn kontrol ve denetiminin saðlanmasý, Belediyenin yapacaðý hizmetlere kaynak oluþturmasý ve vatandaþlarýn mülkiyet sorunlarýnýn çözülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 17 adet taþýnmazýn hisse satýþý ve taksitli satýþý gerçekleþtirilmiþtir.1 taþýnmazýn kat karþýlýðý yoluyla deðerlendirilmesi iþleminden encümen kararý ile vazgeçilmiþtir. Kentsel dönüþümde deðerlendirilebilecek taþýnmazlar ilgili birimlere bildirilmiþtir. Ýzmir ili, Balçova ilçesi, Limontepe mevkiinde bulunan 1486 ada, 1 parsel üzerindeki ticari ve sosyal amaçlý yapýnýn (Olimpiyat Köyü Ticaret Merkezi) 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'na göre satýþ iþlemleri devam etmektedir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Satýn alma talepleri Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda talebe göre faaliyet gösterilecektir. Olimpiyat Köyü'nde bulunan iþyerlerinin satýþ yoluyla deðerlendirilmesi düþünülmektedir. 316

14 Yýl Tahsil Edilen Satýþ Bedeli(YTL) , , , ,31 Sonuç:2007 yýlý taþýnmaz satýþ geliri ,31 YTL'dir. Hisse satýþlarýna talep doðrultusunda devam edilecektir. Proje /Faaliyet Kodu: 363 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYE MÜLKÜ OLAN TAÞINMAZLARIN ENVANTERÝNÝN DÜZENLENMESÝ Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu kapsamýnda yýllýk icmal cetvellerinin hazýrlanmasý, envanter kayýtlarýnýn düzenli tutulmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Belediye taþýnmazlarýnýn deðerlendirilmesi, tasarrufu, korunmasý, idaresi, güncel bilgilerin tutulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Belediye taþýnmazlarýnýn tapu kayýtlarýnýn tapulardan araþtýrýlarak müdürlük kayýtlarý ilekarþýlaþtýrýlmasý, hatalý ve eksik kayýtlarýn düzeltilmesi, taþýnmazlarýn imar durumlarýnýn araþtýrýlmasý, emlak bilgisayar program kayýtlarýnýn düzenlenmesi, icmal cetvellerinin yýl sonunda hazýrlanmasý ve hesap iþleri daire baþkanlýðýna gönderilmesi yýl içinde yapýlan iþlemlerdir.17 tapu sicil müdürlüðünün 12'sinden tapu bilgileri alýnmýþ, deðerlendirmeleri yapýlanlarýn kayýtlarý girilmiþ, 5 tapu müd. kayýtlarý henüz gelmemiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Tapu müdürlüklerinde iþlem takibinde karþýlaþýlan zorluklar Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda yeni gayrimenkullerin kayýtlarý sisteme girilecektir. Sonuç:2007 yýlýnda 2902 adet gayrimenkulün giriþ kaydý yapýlarak envanter sistemi kontrol edilmiþtir. Yeni gelen tapu kayýtlarýnýn sisteme giriþi saðlanmaktadýr. Proje /Faaliyet Kodu: 364 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYE TAÞINMAZLARININ KAMU KURUMLARINA TAHSÝSÝ Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Kamu kuruluþlarýnýn faaliyet konusuna giren, deðerlendirilecek Belediye taþýnmazlarýnýn tahsis amacýnda kullanýlmak þartýyla kamu kuruluþlarýna tahsis iþlemlerinin yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Belediye taþýnmazlarýnýn deðerlendirilmesi, tasarrufu; kamu hizmetlerinin görülmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):kurum ve kuruluþlarýn taleplerinin alýnmasý; imar durumu, tapu kaydý, belediyemizin ihtiyacý olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý; dosyanýn meclise gönderilmesi, uygun meclis kararý üzerine kuruma yazý ile bilgi verilmesi yýl içinde yapýlmaktadýr. 317

15 Çiðli ada 6 parsel-eðitim alaný-ýl Özel Ýdare Müdürlüðü Çiðli ada 8 parsel-saðlýk tesisi-saðlýk Bakanlýðý Konak ada-7 parsel-üniversite alaný-dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüðü Güzelbahçe- 653 ada 1 parsel-pazar yeri-güzelbahçe Belediye Baþkanlýðý Bornova- 109 ada 120 parsel-pazar yeri-bornova Belediye Baþkanlýðý Karþýyaka parseller katlý pazar ve pazar alaný olarak Karþýyaka Belediye Baþkanlýðýna tahsis edilmiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Baþkanlýk görüþü, Meclis kararý, imar durumu Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :Talebe göre faaliyet gösterilecektir. Sonuç:2007 yýlý içinde talebe baðlý olarak, Meclisimizce 8 adet taþýnmaz kamu kurumlarýna tahsis edilmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 365 Proje/Faaliyetin Adý: KAMU ÝDARELERÝNDEN BELEDÝYEMÝZE KÝRALANAN VEYA TAHSÝS EDÝLEN MALLARIN GÝDERLERÝNÝN ÖDENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu: : Barýþ KARCI Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Kamu idarelerinden belediyemize kiralanan veya tahsis edilen mallarýn (kira bedellerinin, elektrik, su, telefon vb.) giderlerinin ödenmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):kira bedelleri, elektrik, su, telefon giderlerinin ödenmesi için tahakkuk evrakýnýn hazýrlanmasý;evraklarýn hesap iþleri daire baþkanlýðýna gönderilerek ödeme bilgilerinin dosyada saklanmasý yýl içinde yapýlmýþtýr. Ýzmiroðlu Ýþhaný kira ve aidat bedelleri, TCDD aylýk kira bedelleri, Balçova Teleferik ve Yasemin Kafe kira bedelleri ödenmiþtir. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda tahakkuk eden giderler ödenecektir. Sonuç:2007 yýlýnda toplam ,91 YTL kira bedeli, ,76 YTL aidat bedeli ödenmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 366 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYEMÝZ LOJMANLARININ BELEDÝYEMÝZ, ESHOT VE ÝZSU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ PERSONELÝNE TAHSÝSÝ, ÝLÇE BELEDÝYELERÝNÝN KULLANIMINDA BULUNAN LOJMANLARIN SÖZLEÞME ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMASI VE 634 SAYILI KAT MÜLKÝYETÝ KANUNU GEREÐÝ ÝÞLEMLER Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Belediyemiz Lojmanlarýnýn Belediyemiz, ESHOT ve ÝZSU Genel Müdürlüðü Personeline Tahsisi, Ýlçe Belediyelerinin Kullanýmýnda Bulunan Lojmanlarýn Sözleþme Ýþlemlerinin Yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Yýllýk ortalama 40 lojmanýn memur personele tahsisi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Yazýþma iþlemlerinin takibi yapýlmaktadýr. Süresinde tahliye etmeyenler için tahliye yazýlarý ilgiliye, birimine, kaymakamlýklara yazýlýr. Teslim tutanaðý ile lojman teslim edilir. Lojmanda oturma süreleri dolanlarýn maaþ servisine kira artýþlarýný bildiren yazý yazýlýr. Sözleþme düzenlenir. Ýzsu ve Gediz AÞ'ye abonelik iþlemleri için yazý yazýlýr. Teslim tutanaðý ile lojman teslim edilir. 318

16 Çoðunluk payý belediyemize ait apartmanlara yönetici atanmaktadýr. Lojman tahsis komisyonunun sekreterya iþlemleri yapýlmaktadýr. Azýnlýk payý belediyemize ait apartmanlarýn yönetim kurulu toplantýlarýnda belediyemiz temsil edilmektedir. Boþ olan lojmanlarýn aidatlarý ödenmektedir. Ýlçe belediyelerin kullanýmýnda bulunan konutlarýn kira bedellerinin yatýrýlýp yatýrýlmadýðý kontrol edilmektedir. Kira gelirlerinin bilgisayar ve ödeme makbuzlarý üzerinde takibi yapýlmaktadýr. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda faaliyete iliþkin çalýþmalar devam ettirilecektir. Sonuç:2007 yýlý içinde 50 adet lojman tahsisi ve 36 adet tahliyesi yapýlmýþtýr. Yýl içinde ,92 YTL lojman kira geliri elde edilmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 367 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYEMÝZE AÝT SOSYAL KONUTLARIN DAR GELÝRLÝ VATANDAÞLARA TAHSÝSÝNÝN SAÐLANMASI Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Belediyemize ait sosyal konutlarýn dar gelirli vatandaþlara tahsisi Proje /Faaliyetin Amacý: Dar gelirli vatandaþlarýn konut ihtiyacýnýn karþýlanmasý, yýllýk ortalama 10 sosyal konutun dar gelirli vatandaþlara tahsisinin saðlanmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Vatandaþtan gelen sosyal konut talebi deðerlendirilip vatandaþa bilgi verilmektedir. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sosyal Konut Tahsis ve Kiralama Yönetmeliði kapsamýnda sosyal konut talebinde bulunanlar sýralama listesine dahil edilmektedir. ÝBB Sosyal Konut Tahsis Ve Kiralama Yönetmeliði kapsamýnda gerekli evraklar hazýrlanarak encümene sunulmuþtur. Konutta oturanlara süre uzatýmý ve tahliyeleri encümene sunulmuþtur. 308 sýra sayýlý Milli Emlak Genel Tebliði doðrultusunda sosyal konut ve 2 lojman kira bedelleri m üzerinden ayrý ayrý hesaplanýp bilgisayara iþlenmiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Sosyal konut sayýsýnýn yetersiz olmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda faaliyete iliþkin çalýþmalar devam ettirilecektir. Sonuç:2007 yýlý içinde 8 adet sosyal konut tahsisi, 9 adet sosyal konut tahliyesi yapýlmýþtýr ,31 YTL sosyal konut kira geliri elde edilmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 368 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYE MÜLKLERÝNÝN KÝRAYA VERÝLMESÝ, DEÐERLENDÝRÝLMESÝ, KÝRALAMA ÝLE ÝLGÝLÝ TAHAKKUK VE TAKÝP ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: : Barýþ KARCI Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Belediye mülklerinin kiraya verilmesi, deðerlendirilmesi, kiralama iþlemleri ile ilgili tahakkuk ve tahsilat iþlemlerinin yapýlmasý ve kiracý taleplerinin deðerlendirilmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):kiralama taleplerinin deðerlendirilmesi, ihale süreci ve encümen kararýnýn alýnmasý, kira sözleþmesinin yapýlmasý, bedellerin tahsilinin takibi, ödenmeyenlerin hukuk müþavirliðine aktarýlmasý yýl içinde yapýlmaktadýr yýlýnda; 319

17 ,87 YTL kira bedeli tahsilatý yapýlmýþtýr. 63 adet taþýnmaz ihaleye çýkarýlmýþtýr. 33 adet dosyanýn kiracýlýk iþlemleri yapýlmýþtýr. 290 adet taþýnmazýn yerinde tespiti yapýlmýþtýr. 257 adet dosyaya alacak takibi açýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Ýhaleye çýkarýlacak yerlere talep olmamasý. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda faaliyete iliþkin çalýþmalar devam ettirilecektir. Sonuç:2007 sonu itibariyle 544 adet dolu, 111 adet boþ ve 33 tahsisli kiralýk taþýnmaz bulunmaktadýr.2007 yýlýnda ,61 YTL kira tahakkukunun %98.3'ü tahsil edilmiþtir. Tahsil edilemeyen kira alacaklarýna Hukuk Müþavirliði kanalý ile icra takibi açýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu: Proje/Faaliyetin Adý: TOKÝ' YE AÝT 924 KONUTUN SATIN ALINMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: : Barýþ KARCI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2016 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Kentsel dönüþüm ve kamulaþtýrmalarda kullanýlmak üzere TOKÝ' ye ait 924 konutun satýn alýnmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý ana ödenek kalemi Kamulaþtýrma ödeneðinde bulunmaktadýr. Aylýk taksitin ödenmesi, ipotek iþlemi ile ilgili yazýþmalar birimimizce yapýlmaktadýr yýlýnda ,16 YTL bedel ödenmiþtir. Uzundere mahallesi, 11251, 11252, 11253, 11255, 11259, 11260, 1264, 11265, 11266, adalar üzerinde Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan inþa ettirilmiþ bulunan konutlarýn ,00-YTL bedelle satýn alýnmasý uygun görülmüþ, peþinat ve 1, 2, 3. taksitleri toplamý olan ,31-YTL 2006 yýlýnda; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. taksitleri toplamý ,16-YTL 2007 yýlýnda Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýna yatýrýlmýþ olup iþlemler devam etmektedir yýllarýnda ana ödenek kalemi Kamulaþtýrma Þube Müdürlüðünde bulunmaktadýr.toký Ýzmir ili Uzundere mevkiinde 3080 adet konut üretmektedir. Bu proje bir "Kentsel Dönüþüm Projesi"dir. Belediyemizce satýn alýnan 924 adedinin dýþýndakiler heyelan bölgesindeki hak sahiplerinin kullanýmýna býrakýlacaktýr. Belediyemizce satýn alýnan 924 konut Ýzmir ilinde gerçekleþtirilecek olan kentsel dönüþüm projelerinde ve kamulaþtýrma iþlemlerinde kullanýlacaktýr.gerçekleþtiðinde, heyelan bölgesinde yaþayan vatandaþlar Uzundere'de inþa edilen konutlara taþýnacaktýr. Proje ayný zamanda sosyal ve kültürel bir kimlik de taþýmaktadýr. Proje bittiðinde Kentimiz 40.5 hektarlýk bir rekreasyon alaný kazanacak, bölgenin tarihi dokusu açýða çýkacaktýr. Bu kapsamda yapýlan çalýþmalar Emlak Yönetimi Daire Baþkanlýðýnca yürütülmektedir. 320

18 Buca'da Belediyemize ait arsa üzerinde yapýlan 578 daire kentsel dönüþüm ve kamulaþtýrma projelerinde takas amacýyla kullanýlacaktýr. Sonuç:2007 yýlýnda ,16 YTL bedel ödenmiþtir. 321

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI EÐÝTÝM SOYAL VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Eðitim alanýnda,müdürlüðümüze baðlý 8 eðitim merkezinde halkýmýza yönelik mesleki ve teknik kurslar ücretsiz

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý ARAZÝ YÖNETÝMÝ TERÝMLERÝ SÖZLÜÐÜ ANKARA 2010 Yayýn Adý : Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüðü Hazýrlayanlar : Hüseyin ERKAN, S. Gökþin SEYLAM, Ahmet YAÞAYAN ISBN

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

Hukuk Ýþleri Müdürlüðü

Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Belediyemiz hükmi þahsiyetinin vekilleri olarak 0/ 0/008-//008 tarihleri arasýnda belediyemiz baþkanlýðý ile dairelerimizin karþýlaþtýklarý hukuki sorunlarý çözüme ulaþtýrmak, ihtiyaç

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.) FARKETTINIZ MI? Artýk, bülteninizi, mimarlýk

Detaylı