EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin yenilenmesi ve sýkýþtýrýlmasý, imar uygulamalarýna iliþkin çalýþmalar (ifraz, tevhit, imar kanununun 16. ve 18. maddelerine iliþkin uygulamalar) imar uygulamalarýna esas teþkil edecek olan etüd çalýþmalarý, mevcut mülkiyet durumlarýnýn yürürlükteki imar planlarýna iþlenmesi, belediyemizin yatýrým programlarýný gerçekleþtirmek için kamulaþtýrma haritalarýnýn hazýrlanmasý, çeþitli kurumlarýn talepleri üzerine çok geniþ alanlarý içeren mülkiyet taramalarýnýn yapýlmasý sürekli yürütülen çalýþmalarýmýzdýr. Ayrýca, 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüðe giren 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu kapsamýnda yaklaþýk hektar alan içerisinde imar mevzuatýna iliþkin görev ve iþlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimi saðlamaktýr. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 49 Proje/Faaliyetin Adý: KÖY YERLEÞÝK ALANLARININ TESPÝTÝ VE HARÝTALARININ YAPIMI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Nejat GÜÇLÜ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 2006 / 2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :- Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Köy planlarýnýn yapýlabilmesi için 1/25000 Ölçekli nazým imar planý onayýndan sonra eksik olan köy yerleþik alanlarýnýn tespit edilerek ihtiyaç doðrultusunda sayýsal haritalarýnýn yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý:Köy Yerleþik Alanlarýnýn Tespit Edilerek Haritalarýnýn Yapýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 tarihinde baþta Nazým Plan Þube Müdürlüðümüz olmak üzere diðer müdürlüklerimizden gelen talepler doðrultusunda belde ve köy bölgelerimizde ihale yolu ile halihazýr haritalar yaptýrýlmýþtýr.ancak bu projemizin konusunu 50 nolu proje kapsamaktadýr.50 nolu proje tamamlandýðýnda 49 nolu proje de tamamlanacaktýr. Belediyemiz Müdürlüklerinden gelecek taleplere göre Belde ve köy bölgelerinde halhazýr harita yapýmýna devam edilecektir Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Donaným, personel yetersizliði, elveriþsiz hava koþullarý, çalýþma ortamýnýn yersel olarak yetersizliði, araç ve teknik alt yapý yetersizliði ile Ýhale yasasýndan kaynaklanan zorunlu gecikmeler. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: Yukarýda da belirtildiði üzere Bu proje ile 50 nolu proje ile ayný konuyu içermektedir tarihi itibarýyla yetki sýnýrýmýz içerisinde kalan alanda yapýlacak harita çalýþmalarýnýn ihale aþamasýnýnsonuna gelinmiþtir.2008 tarihinin ilk yarýsýnda ihalesi tamamlanacaktýr. Sonuç: Projenin tamamý 2007 de ihale edilememiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 50 Proje/Faaliyetin Adý: YERSEL TESÝS OLUÞTURULMASI VE YENÝ KATILAN ALANLARIN HARÝTALARININ YAPIMI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Nejat GÜÇLÜ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 2006/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : - 304

2 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:1996 ve 2001 yýllarýnda yapýlmýþ olan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli fotogrametrik sayýsal haritalarýn güncelliðini korumasýný ve geliþtirilmesini saðlamak, planlama çalýþmalarý doðrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarýn 1/1000 ve 1/5000 ölçekli haritalarýnýn yapýlmasýný saðlamak, GPS yüzey nirengi aðýnýn ve Ýzmir nivelman aðýnýn korunmasýný ve geliþtirilmesini saðlamak Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir genelinde yapýlacak ve harita gerektiren tüm projelerin ve uygulamalarýn en saðlam, doðru ve hýzlý yapýlabilmesi için altlýk oluþturmak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý içerisinde yapýlacak olan ihale öncesinde, projenin büyüklüðü ve bilimselliði açýsýndan Harita Mühendisliði bölümü bulunan bir Üniversitenin danýþman olarak projeye katýlmasýnýn uygun olacaðý düþünülmüþtür. Eylül 2007 tarihinde, Bu konuda bilimsel çalýþma yapmýþ olan Ýstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü yöneticileri ile görüþülmüþ ancak bir sonuca varýlamamýþtýr. Daha sonra yine bu konuda bilimsel çalýþma yapmýþ olan Yýldýz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü yöneticileri ile görüþülmüþ ve tarihinde imzalanan protokol ile ihale dosyasý hazýrlýklarý baþlamýþtýr. Projenin Ýhalesinde son aþamaya gelinmiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Donaným, personel yetersizliði, elveriþsiz hava koþullarý, çalýþma ortamýnýn yersel olarak yetersizliði, araç ve teknik alt yapý yetersizliði ile Ýhale yasasýndan kaynaklanan zorunlu gecikmeler. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: 2008 Mart tarihi itibarýyla ihaleye çýkacak projenin ilk önce yersel tesis kýsmý yani Jeodezik Referans Sistemini oluþturan arazi çalýþmalarý (jeodezi) tamamlanýp daha sonra alanýn tamamýnda hava fotoðrafý alýmý (fotogrametri) yapýlýp, sayýsal fotogrametrik haritalar ile renkli ortofoto haritalar üretilecektir. Sonuç: Ýller Bankasýndan yapýlan talebe cevap gelmemesi, protokol ve teknik þartname oluþturma çalýþmalarý nedeniyle 2007 tarihinde proje ihale edilememiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 51 Proje/Faaliyetin Adý: ÞEHÝR REHBERÝNÝN YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Nejat GÜÇLÜ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi :2006/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :- Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:2001 Yýlýnda yapýlan 1/1000 ölçekli sayýsal haritalar ve uydu görüntüleri baz alýnarak Ýzmir'in metropolitan alanýn tamamýnýn (9 ilçenin tamamý) kapsayacak þekilde 1/10000 ölçeðinde Þehir Rehberinin hazýrlanmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Öncelikle Ýzmirde yaþayan Vatandaþlarýmýzýn,tüm resmi kamu kurum ve kuruluþlarýn,özel teþebbüsün,kentimize gelen yerli ve yabancý turistlerin,þehri mekansal olarak tanýmalarýný saðlamak,bu anlamda her türlü ihtiyaca cevap vermek Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Bu proje için 1998 tarihinde Müdürlüðümüz ve Harita Genel Komutanlýðý'nýn ortak çalýþmasý ile gerçekleþtirilmiþ olan Rehber ve Kent Planýnýn altlýðý olan, veri üretim setinin bir protokol kapsamýnda alýnabilmesi için 2007 tarihinde Harita Genel Komutanlýðý ile bir dizi görüþme yapýlmýþtýr yýlý içerisinde bahse konu veri üretim setinin alýnmasý aþamasýna gelinmiþtir. Müdürlüðümüz personeli tarafýndan bu projenin arazi çalýþmalarý baþlatýlmýþ olup veri üretim seti nin alýnmasýyla beraber büro çalýþmalarý ile proje devam edecektir. Projenin matbaa aþamasý haricindeki tüm aþamalarý Müdürlüðümüz imkanlarý dahilinde gerçekleþtirilecektir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Donaným, personel yetersizliði, araç yetersizliði, Rehberin altlýðýný oluþturacak verilerin toplanmasý sýrasýnda diðer resmi kurumlarla yaþanabilecek sorunlar (verilerin zamanýnda ulaþtýrýlamamasý, eksik veri ulaþtýrýlmasý). 305

3 Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: Müdürlüðümüz personeli tarafýndan bu projenin arazi çalýþmalarý baþlatýlmýþ olup veri üretim seti nin alýnmasýyla beraber büro çalýþmalarý ile proje devam edecektir. Projenin matbaa aþamasý haricindeki tüm aþamalarý Müdürlüðümüz imkanlarý dahilinde gerçekleþtirilecektir. Sonuç:Önceki Kent Rehberinin altlýðýný oluþturan veri üretim setinin olmamasý nedeniyle 2007 tarihinde çalýþmalar tamamlanamamýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu:.. Proje/Faaliyetin Adý: HARÝTA UYGULAMALARINA YÖNELÝK FAALÝYETLER Proje/Faaliyet Sorumlusu: Nejat GÜÇLÜ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Görev kapsamýndaki faaliyetlerin yürütülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Kamulaþtýrma Haritalarý 1.Uzundere mevkiinde Toki tarafýndan yapýlan konutlara ulaþýmý saðlayan 20 metre geniþliðinde ki imar yolunun kamulaþtýrma haritalarý yapýlmýþtýr. 2.Konak Güney Mah adalarýn zemin ve zemin üstü kamulaþtýrma haritasý yapýlmýþtýr. 3.Buca Hasanaða Bahçesi ile otoyol kavþaðý arasýnda kalan parsellerin zemin ve zeminüstü kamulaþtýrma haritasý yapýlmýþtýr. 4.Karþýyaka Dedebaþý ada 20 parselin kamulaþtýrma haritasý hazýrlanmýþtýr. 5.Þemikler Cumhuriyet Mah.Örnekköy Girne güzergahý zemin zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 6.Bornova Atatürk Mh.Yzb.Ýbrahim Hakký Cd. üzerinde kalan mülkiyetlerin kamulaþtýrma haritalarý, 7.Çiðli eski havaalaný caddesi zemin, zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 8.Konak Bahçelievler Mah.1698 Ada 1,4,5 zemin zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 9.Balatçýk ova kesimi Harmandalý baðlantýsý 35mt.lik imar yolu kamulaþtýrma haritalarý, 10.Konak Güney Mah.8130 ada 4 parsel zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 11.Aliaða Menderes metro depo sahasý kamulaþtýrma haritalarý, 12.Ýzmir Aliaða HRS Þemikler kavþaðý üst geçit imar yolu kamulaþtýrma haritalarý, 13.Karþýyaka Dedebaþý Ada 6, ada 10,12,13,14,15,19 parsel kamulaþtýrma haritalarý, 14.Bornova, Pýnarbaþý K.Sanayi alaný K.paþa Cd. 109 Sk. imar yolu kamulaþtýrma haritalarý, 15.Karþýyaka Bayraklý ada 28, 29, 30 parsellerin kamulaþtýrma haritalarý, 16.Gaziemir Ada 20 metrelik imar yolu zemin zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 17.Karþýyaka Bayraklý Höyüðü Smyrna Antik kenti Arkeolojik sit alaný batý giriþ yolunun zemin,zeminüstü kamulaþtýrma haritalarý, 18.Narlýdere 62 Ada 3 parsel atýksu tesisi için kamulaþtýrma haritalarý, 19.Çiðli Balatçýk 22 pafta 5051,5052,5053,5054 parsellerin ifraz ve kamulaþtýrma haritalarý, 20.Karþýyaka Bayraklý 25NIc pafta Ada 8.9 parsel kamulaþtýrma haritalarý, 21.Çamdibi 8 pafta 1405, parsellerin kamulaþtýrma haritalarý, 22.Balatçýk ada parsellerde kamulaþtýrma haritalarý hazýrlanmýþtýr. 306

4 Ýmar Uygulamalarý 1.Balçova Olimpiyat köyünde bulunan 5 adet trafonun ihdas haritasý hazýrlanmýþtýr. 2.Balçova 671 ada 96 parselde araç bakým istasyonu yapýmý amacýyla imar uygulamasý yapýlmýþtýr. 3.Gürçeþme Güney mah.343 pafta 2241 ada 12 parselin 18.madde uygulamasý yapýlmýþtýr. 4.Buca Menderes mahallesi 673 ada 34 parselin 16.madde uygulamasý yapýlmýþtýr. 5.Bornova Naldöken Asfalt Þantiye Ýhdas ilemi dosyasý hazýrlanarak 16.madde uygulamasý yapýlmýþtýr. 6.Urla Denizli Mh. 7 pafta 955 parselin parselin 16.madde uygulamasý yapýlmýþtýr. Halihazýr Harita Üretimi ile Kontrollarý 1.Urla Ýlçesi Balýklýova kýyý kesimi L17a07b4c-L17a07c4d paftalarýn halihazýr harita kontrolü, 2.Seyrek Belediyesi Tuzçullu Mahallesini kapsayan Halihazýr Haritalarýn kontrolü, 3.Kemalpaþa Baðyurdu Beldesi Halilbeyli halihazýr harita 1/ 5000 halihazýr kontrolü, 4.Gün Sazak Bulvarý üzerine yapýlmýþ olan üst geçit alýmý, 5.Alaybey Güney Deniz Saha Kom. önü Halihazýr alýmý, 6.Torbalý da atýksu binasý halihazýr harita üretimi, 7.Kemalpaþa L18b05c pafta 609 parselde Katý Atýk Transfer istasyonu için halihazýr üretimi, 8.AOSB ile Kuþ Cenneti yolunun projesi amacýyla alýmý, 9.Bayýndýr Havuzbaþý köyü Halihazýr Harita Kontrolü, 10.Kemalpaþa Baðyurdu Beldesi Halilbeyli halihazýr harita kontrolü, 11.Bornova Hükümet Konaðý arkasý Halihazýr alýmý, 12.Kemalpaþa Armutlu 296 Ada 5 parsel için yapýlmýþ 1/5000 harita kontrolü, 13.Menemen Günerli köyü bölgesinde yapýlan halihazýr harita kontrolü, 14.Torbalý Karakuyu Beldesi Halihazýr Kontrolü, 15.Foça Baðarasý Ambartepe mevkii 1038,1039 parseller yapýlan harita kontrolü yapýlmýþtýr. Kot Krokisi ve Plankote alýmlarý 1.Ulukent beldesi kültür tesisi inþaatý için plankote alýmý yapýlmýþtýr. 2.Seyrek Beldesinde Ýtfaiye Grup Bina inþaatý için plankote alýmý yapýlmýþtýr. 3.Eski Ýzmir Cd ada 1 parsel için plankote alýmý yapýlmýþtýr. 4.Çýrpý beldesinde çok amaçlý salonun plankote alýmý yapýlmýþtýr. 5.Koyundere Gümüldür ve Baðyurdu Beldelerinde plankote alýmý, 6.Yeni Foça Beldesinde ada 3 parselde plankote alýmý, 7.Agora Arkeolojik alanýna kot verme iþlemi, 8.Güzelbahçe Yelki BHZ alaný için plankote alýmý, 9.Konak Ýlçesi Þato Restaurant etrafý kot krokisi halihazýr ve plankote alýmý, 10.Kemalpaþa Ören Beldesi BHZ alaný plankote alýmý, 11.Kemalpaþa Ýlçesi Ýtfaiye Alaný Plankote alýmý, 12.Soðukkuyu 25MIa-26M4d Ýmar planýnda iþaretli yerlerin plankote alýmý, 13.19L3b nolu Ýmar Planýnda iþaretli alanda plankote alýmý, 14.Buca Týnaztepe 7590 ada 4 parselde aplikasyon iþlemi, 15.Ürkmez Çok amaçlý salon halihazýr harita ve kot krokisi iþlemi, 16.Toros Ýtfaiye Eðt. Tesisleri çevre duvarý imalatýnýn yapýlmasý için plankote ve kot krokisi iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. 307

5 Mülkiyet Tespit Ýþleri 1.24-N-2d Ýmar Planýnda Mülkiyet durumunun incelenmesi 2.Konak, Mersinli, 296 pafta, 3324 parsel 75 parsel el atýlýp atýlmadýðý tespiti, 3.Bozyaka, 433 Pafta, 3424 Ada, 706 parsele el atýlýp atýlmadýðý tespiti, 4.Bornova, Altýndað Köyü, 6255 parsele el atýlýp atýlmadýðý tespiti, 5.Bozyaka, Ada, 1 parsele el atýlýp atýlmadýðý tespiti, 6.Konak, Selvili Mh Adanýn ana arter de olup olmadýðýnýn belirlenmesi 7.Bornova Altýndað 6257 Ada parsele el atýlmadýðý tespiti iþlemleri gerçekleþtirilmiþtir. KAMULAÞTIRMA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Belediyemiz imar programýnda bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli taþýnmazlarýn, Kamulaþtýrma Yasasýna göre kamulaþtýrma iþlemlerinin yapýlmasý ile görevlendirilmiþtir. Yýlý : Ödenen Kamulaþtýrma Bedeli (YTL) : , , , ,48 Toplam : ,08 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu:52 Proje/Faaliyetin Adý: ÝMAR PLANLARINA GÖRE PROGRAMA ALINMIÞ ALANLARIN KAMULAÞTIRMA ÇALIÞMALARININ YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: N. Erkan ÖZGÖRGÜLÜ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Görev kapsamýndaki faaliyetlerin yürütülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 1 ) Bornova Sanayi Cad. 18 mt lik yol : Toplam 4 adet parselde 2967,54 m2 için kamulaþtýrma kararý alýndý. 1 adet parselin ½ hisse ( m2) tapusu alýnarak ,75-YTL bedel ödendi, diðer parseller için açýlan davalar devam etmektedir. 2 ) Hamdi Dalan Kavþaðý : Toplam 8 adet parselde kamulaþtýrma kararý alýndý. 7 adet parselde toplam 7.760,76 m2 tapusu alýnarak ,95-YTL bedel ödendi. 1 adet parsel tescil aþamasýndadýr. Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ diðer parsellerden 2 sinin davasý devam etmektedir. 3 )Agora Arkeoloji ve Tarih Parký 1.Etap : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup, davasý sonuçlanan 9 adet parselde 1436,26 m2 tapusu alýnarak ,02-YTL kamulaþtýrma bedeli ödenmiþtir, diðer parseller için açýlan davalar devam etmektedir. Agora Arkeoloji ve Tarih Parký 2.Etap: Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup, davasý sonuçlanan 6 adet parselde 1568,10 m2 alan kamulaþtýrýlarak ,07-YTL bedel ödenmiþtir, 3 adet parsel için ara karar gereði ,87-YTL bedel ödenmiþ olup tescilleri yapýlacaktýr. Diðer parseller için açýlan davalar ve malik araþtýrmalarý devam etmektedir. Agora Arkeoloji ve Tarih Parký 3.Etap: Toplam 19 adet parselde 2819 m2 kamulaþtýrma kararý alýndý. 2 adet tam parselin, 3 adet hisse parselin olmak üzere 512,15 m2 tapusu alýnarak, ,68-YTL bedel ödendi, diðer parseller için açýlan davalar ve malik araþtýrmalarý devam etmektedir. 308

6 4 ) Abdi Ýpekçi Caddesi (zeminüstü) : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup, uygulama ile zemin terki yapýlan 3 adet zeminüstü taþýnmazýn davasý devam etmekte olup, 1 adet zeminüstü için ara karar gereði ,14-YTL ödeme yapýlmýþtýr. 5 ) Buca Metro Ýnkýlap Ýstasyonu : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 2 adet parselde m2 hisse tapusu alýnarak 5.454,36-YTL bedel ödendi. Diðer hissedarlarýn tapu kaydýnda soyadlarý iþli olmadýðýndan kamulaþtýrma iþlemleri yapýlamadý. 2 adet parsel malikinin davasý devam ediyor. 6 ) Gaziemir Fuar Alaný : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 2007 yýlýnda 3 hisse, 6 tam parselde ,34 m2 kamulaþtýrýlarak ,67-YTL bedel ödenerek, 2 hisse parselde tapu alýndý. Diðer davalý parsellerin davalarý ve malik araþtýrmalarý devam ediyor. 7 ) Yavuz Caddesi : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 13 tam, 3 hisse parselde 2124,67 m2 ve 5 adet zeminüstü için ,68-YTL bedel ödenmiþ olup, 3 hisse 11 tam parselin tapusu alýndý. Diðer davalý olan parsellerin davalarý ve malik araþtýrmalarý devam ediyor. 8 ) Ordu Bulvarý : Ordu Bulvarý 1. ve 2. Etaplar için daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 9 tam, 1 hisse parselde 1028 m2 için ,24-YTL bedel ödenmiþ, 8 tam parselin tapusu alýnmýþtýr. Diðer parsellerin davalarý devam ediyor. Ordu Bulvarý 3.Etabýn kýymet takdir ve malik araþtýrmasý çalýþmalarý devam etmektedir. 9 ) Çorakkapý zeminüstü kamulaþtýrmasý : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup, taþýnmazlarýn tapu kayýtlarýnda eski eser þerhi olduðunun tespit edilmesi nedeniyle araþtýrmalarý devam etmektedir. 10 ) Karþýyaka Alaybey Nergiz Ýstasyonlarý ile Bostanlý Deresi Arasý Demiryolu Güzergahýnda Kalan Taþýnmazlar : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 10 tam, 3 hisse parselde 1.735,45 m2 tapusu alýnarak ,03-YTL bedel ödenmiþtir. Diðer parsellerin davalarý devam etmektedir. 11 ) Eski Havaalaný Caddesi : 7 adet zemin ve zeminüstü taþýnmazýn kamulaþtýrma kararý alýndý. 6 adet parselde ,93 m2 tapusu alýnarak ve 1 adet zeminüstü taþýnmaz kamulaþtýrýlarak toplam ,14-YTL bedel ödenmiþtir. 12 ) Bayraklý Smyrna Giriþi : 1.Etap: 22 tam parsel + 26 adet zeminüstü taþýnmazýn kamulaþtýrma kararý alýndý. 12 tam, 1 adet hisse parsel ve 1 adet zeminüstü için 1.822,75 m2 alan kamulaþtýrýlarak ,09-YTL bedel ödenmiþ olup, 7 tam 1 adet hisse parselin tapusu alýnmýþtýr. Diðer parseller için açýlan davalar ve adres araþtýrmalarý devam etmektedir. 2.Etap: 3 adet zemin+zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýnmýþtýr. Yapýlan pazarlýk görüþmelerinde anlaþma saðlanamamýþ olup, davalarý devam etmektedir. 3.Etap: 43 zemin ve 45 adet zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýnmýþtýr. Kýymet Takdiri yapýlýyor, malik araþtýrmasý devam ediyor. 13) Evka-5 Giriþi Kavþak ve Yol Güzergahý: 1. ve 2. etaplarda toplam 49 adet zemin+zeminüstü ve 5 adet zemini uygulama gören zeminüstü taþýnmaz için Kamulaþtýrma kararý alýndý. 16 adet parselin ve 4 adet zeminüstü taþýnmaz malikleriyle anlaþma saðlandý yýlýnda 1 tam parselin m2 tapusu alýnarak ,88-YTL bedel ödenmiþtir. 14 ) Cicipark Alaný : 57 adet zemin ve 56 adet zeminüstü taþýnmazýn kamulaþtýrma kararý alýndý. Malik adresleri araþtýrmasý için ilgili kurumlara yazýlar hazýrlanýp gönderildi. Kýymet Takdiri yapýldý. Maliklerin bir kýsmý pazarlýk görüþmelerine davet edildi. Baþkanlýk talimatý nedeniyle bekletiliyor. 15) Uzundere ( Toki ) Yolu : 1 adet parsel için kamulaþtýrma kararý alýndý / hissenin tapusu alýnarak ,00-YTL bedel ödenmiþtir / hisse maliki davasý devam ediyor / hisse maliki araþtýrýlýyor. 16) Hasanaða Bahçesi ve Otoyol Kavþaðý Arasý Yol: 2 adet zemin, 1 adet zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýndý. 2 adet parselde 287 m2 ve 1 adet zeminüstü taþýnmaz için ,50-YTL bedel ödenmiþ olup, 1 adet parselin tapu alýnmýþtýr. 309

7 17 ) Buca Gediz Karayolu Alt Geçit Projesi : Toplam 4 adet zemin,17 adet zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýndý. 4 adet parselde hisse malikleriyle anlaþma saðlanarak 3166,73 m2 tapusu alýnarak ,62-YTL bedel ödenmiþtir. Diðer hisse parseller için açýlan davalar devam ediyor. 18) Cuma Ovasý Depolama Alaný : 1 adet tam, 6 adet kýsmi parselin kamulaþtýrma kararý alýndý. Maliye hazinesi 2503 m2, Menderes Belediyesi 7190,18 m2, tahsis talebinde bulunuldu. 2 tam, 1 hisse parselde 4.666,06 m2 alan kamulaþtýrýlarak ,97-YTL bedel ödendi. 3 adet parsel için dava açýldý, 1 adet kýsmi parsel malikinin soyadý tescil iþlemleri devam ediyor. 19) Çiðli Balatçýk Ova Kesimi Harmandalý Baðlantýsý 35 mt'lik yol: 8 adet zemin ve 1 adet zemin+zeminüstü taþýnmaz için kýsmi kamulaþtýrma kararý alýndý. 4 tam parsel ve 1 adet hisse parselin 407,16 m2 nin tapusu alýnarak ,15-YTL bedel ödendi. 1 hisse parselin ve 1 adet zemin+zeminüstü taþýnmazýn davasý devam ediyor. 2 adet parselin, uygulama ile terk iþlemleri malikler tarafýndan yaptýrýldý.1 adet parsel tescil aþamasýnda. 20) Karþýyaka Þemikler Ýçi Bostanlý-Dedebaþý Baðlantý Yolu ( 6026 sokak ) : 1.Etap: 8 adet zemin ve 17 adet zeminüstü taþýnmazýn Kamulaþtýrma kararý alýndý. 5 tam, 2 hisse parselde 826 m2 ve 10 adet zeminüstü taþýnmaz için ,80-YTL bedel ödendi, 4 tam, 1 hisse parselin tapusu 2007 de alýndý. 2.Etap: Kamulaþtýrma haritalarý Harita Þube Müdürlüðünce hazýrlanmaktadýr. 21) Þemikler-Cumhuriyet-Örnekköy-Girne baðlantý yolu : 14 adet zemin, 20 adet zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýndý. 11 adet tam, 1 adet hisse parselde 2285 m2 tapusu alýnarak ,21-YTL bedel ödendi. 2 adet parselde hisse maliklerinin araþtýrmasý ve 1 parsel için dava devam ediyor. 22) Gürçeþme Toplu Konut Projesi: 30 adet zemin, 41 adet zeminüstü taþýnmaz için kamulaþtýrma kararý alýndý. Kýymet takdiri yapýldý. Baþkanlýk talimatý nedeniyle bekliyor. 23) Menemen Ýtfaiye Alaný: 1 adet parsel için daha önceki yýllarda kamulaþtýrma kararý alýnmýþ olup, 319/1625 hisse tapusu alýnarak ,00-YTL bedel ödenmiþtir. 1306/1625 hisse için açýlan dava devam etmektedir. 24) Eþrefpeþe Hastanesi Geliþme alaný: 5 adet parselin kamulaþtýrma kararý alýndý. Kýymet takdiri yapýldý tarihinde pazarlýk görüþmeleri için malikler davet edildi tarihinde yapýlan pazarlýk görüþmeleri maliklere ulaþýlamamasý nedeni ile araþtýrmalarý devam ediyor. 25) Þemikler Bostanlý-Dedebaþý Baðlantý Yolu (684 ve 726 parseller) : 2 adet zemin +11 adet zeminüstü taþýnmazýn için kamulaþtýrma kararý alýndý. 726 parselde 2452,96 m2/ 3824,35 m2 tapusu alýnarak ve 6 adet zeminüstü taþýnmaz için ,28-YTL bedel ödenmiþtir. 684 parselde 1/3 hisse tapusu alýnarak ,00-YTL bedel ödenmiþtir. 2/3 hisse parsel için dava devam etmektedir. 26) Pýnarbaþý Küçük Sanayi Alanýný Kemalpaþa Cad. Baðlayan Yol: Bornova- Pýnarbaþý 20 mt'lik yol güzergahýnda kalan 13 adet parselin tamamý ile 1 adet uygulama ile zemin terki yapýlan zeminüstü taþýnmazýn kamulaþtýrma kararý alýnarak haritalarý hazýrlanmýþ, Kýymet Takdiri yapýlmýþtýr. 27)Hýfzýsýhha-Yaþayanlar Ýlköðretim Okulu arasý 25 mt'lik Yol ( 189 adet parsel ) :189 adet zemin+zeminüstü (tamamý kamulaþtýrma) taþýnmazýn Encümen kararý alýndý. Kýymet takdir aþamasýnda. 28) Gaziemir Karayolu Altgeçit Projesi (1 adet zeminüstü ): Kamulaþtýrma kararý alýndý. Yapýlan pazarlýk görüþmelerinde anlaþma saðlanamadý, dava açýldý. 29) Çiðli Belediyesi Semt Garajý ( BHA ) Ada 1 parselin Kamulaþtýrýlmasý: 1 adet parsel için kamulaþtýrma kararý alýndý. Kýymet takdiri yapýldý. 30) Çiðli Evka-2 -Güzeltepe Baðlantý yolu : Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 5 adet parselde 227 m2 tapusu alýnarak ,27-YTL bedel ödenerek 2007 yýlýnda kamulaþtýrma iþlemi tamamlanmýþtýr. 310

8 31) Buca Su Kuyularý Koruma Alaný: Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 2007 yýlýnda 245,58 m2 alan kamulaþtýrýlarak ,70-YTL bedel ödenmiþtir. 32) Erzene Topçu Tugayý Evka 3 Giriþi: Daha önceki yýllarda kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanmýþ olup 2007 yýlýnda 652 m2 alan kamulaþtýrýlarak ,00-YTL bedel ödenmiþtir yýlýnda yukarýda bahsi geçen projeler dýþýnda Kamulaþtýrmasýz El Atma davalarý sonucunda 17 adet parsel için 3.070,35 m2 tapu alýnarak ,74-YTL bedel ödenmiþtir. Kentsel Dönüþüm ve Yeni Yerleþmeler Þube Müdürlüðü'nce yürütülen Konak Kentsel Dönüþüm Yenileme(Gecekondu Dönüþüm) projesi kamulaþtýrma bedelleri Müdürlüðümüz bütçesinden karþýlanmasý nedeniyle tahakkuk iþlemleri tarafýmýzca yürütülmüþ olup toplam ,96-YTL bedel ödenmiþtir. Emlak Þube Müdürlüðü'nce gerçekleþtirilen Toki 924 adet konut bedeli ve Eski DGM Binasý üzerindeki vakýf þerhinin kaldýrýlmasý bedeli olmak üzere toplam ,00-YTL bedel Müdürlüðümüz bütçesinden karþýlanmýþtýr. KENTSEL DÖNÜÞÜM VE YENÝ YERLEÞMELER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Kentin geliþmesine paralel olarak gereksinim duyulan yeni yerleþmeler saptanmasý, imar ve altyapý çalýþmalarýnýn yapýlmasýný saðlayarak, ucuz, güvenli ve birden çok seçenekli konut projeleri geliþtirilmesi ve halka sunulmasý. Gereksinim duyulan yeni sanayi ve ticaret amaçlý arazilerin saptanmasý, yine bu konuda da projeler geliþtirilmesi. Toplu Konut Ýdaresi ile ilgili yürütülen projelerin koordinasyonu, yeni projeler için iþbirliði yapýlmasý. Mevcut Gecekondularýn ýslahý, tasfiyesi, yeni gecekondu yapýmýnýn önlenmesi amacýyla önlemler alýnmasý, arsa üretilmesi, üyeleri dar gelirli olan konut yapý kooperatiflerine ve dar gelirli vatandaþlara arsa tahsisi. Jeolojik yönden yapý yasaðý bulunan alanlarda yapýlmýþ yerleþimlerin saptanmasý, ýslahý, yeni yerleþim bölgeleri saptanarak, bahsi geçen bölge sakinlerinin bu bölgelerde yapýlacak güvenli, imarlý, alt yapýsý tamamlanmýþ konutlara naklinin saðlanmasý. Kamulaþtýrma, satýn alma, ilgili kooperatiflere arsa tahsis iþlemlerinin koordinesi. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 53 Proje/Faaliyetin Adý: ÝZMÝR KONAK KENTSEL YENÝLEME PROJESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu: : Hasan KARAKILINÇ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: Ocak 2007 / Aralýk 2008 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: Mayýs 2006 / Aralýk 2008 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Konak Belediyesi sýnýrlarý içersinde yer alan, Bakanlar Kurulu Kararý ile Afete Maruz Bölge ilan edilen, Ýmariye, On Dokuz Mayýs, Veziraða, Hasan Özdemir, Yeþildere, Kosova, 1. Kadriye, Altay, Kadifekale Mahallesi ile Bayraklý Heyelan Bölgesinde yer alan gecekondu ve kaçak yapýlarýn yýkýlarak tasfiyesi, Konak Kentsel Yenileme Alanýnýn oluþturulmasý, Afete maruz bölgede yaþayan hak sahiplerine Uzundere Toplu Konut alanýnda yapýlan konutlarýn tahsis edilmesi. Proje /Faaliyetin Amacý: Afete maruz alanlarýn ve heyelan bölgesindeki gecekondularýn tasfiye edilerek, Kentsel Dönüþümün saðlanmasý 311

9 Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Kadifekale Heyelan Bölgesindeki taþýnmazlarýn tespitlerinin yapýlmasý Hak sahiplerinin belirlenmesi Taþýnmazlarýn kýymet takdirlerinin yapýlmasý Hak sahipleri görüþmek amacýyla Uzlaþma komisyonlarýnýn kurulmasý Sözleþmelerin yapýlmasý Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Halkýn projeye tepkisi, Kentsel Dönüþüm Yasasýnýn olmamasý ve siyasi tepkiler Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Kadifekaledeki hak sahiplerine konut tahsis edilmesi Uzundere Toplu Konutlarýnýn hak sahiplerine teslim edilmesi Hak sahiplerinin Uzundere Toplu Konutlarýna taþýnmasý Kadifekale Heyelan Bölgesinin tasfiye edilmesi Uzlaþma saðlanamayan hak sahipleri için kamulaþtýrma kanunu gereði mahkeme süreci için çalýþmalarýn yapýlmasý Boþaltýlan Kadifekale Heyelan bölgesi için afete maruz bölge olmasý dikkate alýnarak proje geliþtirilmesi Sonuç: Ýzmir Konak Kentsel Yenileme Projesi yönelik Stratejik Planda hedeflenen çalýþmalar gerçekleþtirilmiþtir. 312

10 Proje /Faaliyet Kodu: 58 Proje/Faaliyetin Adý: LÝMONTEPE TOPLU KONUTLARI (CENNETÇEÞME KENTSEL DÖNÜÞÜM PROJESÝ) Proje/Faaliyet Sorumlusu: : Hasan KARAKILINÇ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 / Aralýk 2008 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Konak Belediyesi sýnýrlarý içersinde yer alan Limontepe- Cennetçeþme Bölgesinde yer alan gecekondu ve kaçak yapýlarýn yýkýlarak tasfiyesi, Limontepe Toplu Konut Alanýnýn oluþturulmasý, bölgede yaþayan hak sahiplerine konut tahsis edilmesi. Proje /Faaliyetin Amacý: Kentsel yenilemeye ve dönüþüme yönelik toplu konut üretiminin saðlanmasý, gecekondu bölgelerindeki kaçak yapýlarýn temizlenmesi ve dönüþtürülerek kente kazandýrýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Cennetçeþme bölgesinde gerekli analiz, veritabaný ve anket çalýþmalarýnýn yapýlmasý Cennetçeþme Bölgesindeki taþýnmazlarýn tespitlerinin yapýlmasý Limontepe Toplu Konutlarýnýn vaziyet planý ve konut tiplerinin projelendirilmesi Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Halkýn projeye tepkisi, Kentsel Dönüþüm Yasasýnýn olmamasý ve siyasi tepkiler Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: Hak sahiplerinin belirlenmesi Taþýnmazlarýn kýymet takdirlerinin yapýlmasý Hak sahipleri görüþmek amacýyla Uzlaþma komisyonlarýnýn kurulmasý Sözleþmelerin yapýlmasý Cennetçeþme gecekondu bölgesindeki hak sahiplerine konut tahsis edilmesi Konutlarýn hak sahiplerine teslim edilmesi Hak sahiplerinin tahsis edilen konutlara taþýnmasý Bölgenin tasfiye edilmesi Uzlaþma saðlanamayan hak sahipleri için kamulaþtýrma kanunu gereði mahkeme süreci için çalýþmalarýn yapýlmasý Sonuç: Limontepe Toplu Konutlarý (Cennetçeþme Kentsel Dönüþüm Projesi) 2007 yýlýnda Stratejik Planda hedeflenen fizibilite çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. EMLAK ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Emlak Þube Müdürlüðü, Emlak Yönetimi Dairesi Baþkanlýðýnýn temel stratejik amacý olan; Ýzmir kentsel bölgesinde, kentsel geliþmenin ulaþtýðý yoðunluk ve sorunlarýn çözülmesi, sosyoekonomik ve mekansal hedeflerin yeniden tanýmlanmasý, yatýrým ve geliþme eðilimlerinin ve taleplerin planlý olarak yönlendirilmesi, altyapý geliþmesi ve hizmet sunumunda rasyonellik ile planlý ve sürdürülebilir geliþmenin saðlanmasý çerçevesinde; tüm kentin planlý ve saðlýklý geliþmesini saðlamak için kentin saðlýksýz yapýlaþmýþ, çarpýk kentleþmiþ bölgelerinin yenilenmesi ve Belediye taþýnmazlarýnýn deðerlendirilmesi hedefleri doðrultusunda faaliyet göstermektedir. Müdürlüðün görev tanýmý, yetki ve çalýþma alaný mülkiyeti belediyemize ait taþýnmazlarýn deðerlendirilmesi, korunmasý, tasarrufunun ve denetiminin saðlanmasý; Belediyemiz tarafýndan yürütülen kamu hizmetleri için gerekli taþýnmazlarýn tahsis, kiralama iþlemlerinin takibidir. 313

11 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 346 Proje/Faaliyetin Adý: GECEKONDU BÖLGELERÝNDE ARSA TAHSÝSÝ YAPILMASI Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Gecekondu bölgelerinde arsa tahsisi yapýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):2007 yýlý içinde arsa tahsisi yapýlmamýþtýr Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda programlanan arsa tahsisi yoktur Proje /Faaliyet Kodu: 347 Proje/Faaliyetin Adý: KAMULAÞTIRMA YASASINA GÖRE DÝÐER KAMU KURUMLARINA AÝT TAÞINMAZLARIN DEVÝR ALINMASI Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Kamulaþtýrma Yasasýna göre diðer kamu kurumlarýna ait taþýnmazlarýn devir alýnmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):2007 yýlýnda talep olmamasý nedeniyle devir alma iþlemi yapýlmamýþtýr. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :Talebe baðlý olarak gerçekleþtirilecektir. Proje /Faaliyet Kodu: 348 Proje/Faaliyetin Adý: KAMULAÞTIRMA YASASINA GÖRE BELEDÝYE TAÞINMAZLARININ VATANDAÞ TAÞINMAZLARI ÝLE TAKASI Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý Kamulaþtýrma Yasasýna göre belediye taþýnmazlarýnýn vatandaþ taþýnmazlarý ile takasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Talebe baðlý deðerlendirildiðinden, 2007 yýlýnda bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :Talebe baðlý olarak deðerlendirilecektir. Proje /Faaliyet Kodu: 349 Proje/Faaliyetin Adý: GECEKONDU YASASINA ÝSTÝNADEN GECEKONDU ARSA VE KONUT TAHSÝSÝ Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Gecekondu yasasýna istinaden gecekondu arsa ve konut tahsisi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlýnda programlanan arsa ve konut tahsisi iþlemi yoktur. 314

12 Proje /Faaliyet Kodu: 350 Proje/Faaliyetin Adý: ÝMAR PLANINDA YOL VE YEÞÝL ALAN GÝBÝ KAMU HÝZMETÝ ÝÇÝN AYRILAN HAZÝNE ARAZÝLERÝNÝN ÝMAR YASASI UYARINCA BELEDÝYEYE BEDELSÝZ TERKÝN ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMASI Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Ýmar planýnda yol ve yeþil alan gibi kamu hizmeti için ayrýlan Hazine arazilerinin Ýmar Yasasý uyarýnca Belediyeye bedelsiz terkin iþlemlerinin yapýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 1 adet terk iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. (Ýzmir ili Buca ilçesi 673 ada 34 parsel) Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Ýmar durumu, yasal iþlemler Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :Talebe baðlý faaliyet gösterilecektir. Sonuç: 1 adet terk iþlemi sonuçlandýrýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu: 351 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYE TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KAMU HÝZMETLERÝ ÝÇÝN ÝMAR PLANINDA AYRILAN HAZÝNE ARAZÝLERÝNÝN BELEDÝYE ADINA TAHSÝS ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMASI Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Mülkiyeti Hazineye ait olan ve imar planýnda kamu hizmetine ayrýlan taþýnmazlarýn Belediyemize tahsisinin saðlanmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Kamu hizmetlerine ayrýlan alanlarýn kentin gereksinimlerini karþýlamasý, belediye taþýnmazlarýnýn deðerlendirilmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Baþkanlýk talimatý veya ilgili müdürlük talimatý üzerine imar planý ve kullaným amacý bildirilerek Defterdarlýk Milli Emlak Dairesi Baþkanlýðýndan tahsis talebinde bulunulmaktadýr.tahsis talebinin uygun bulunmasý durumunda taþýnmazýn teslim alýmý ve ilgili birime teslimi yapýlmaktadýr. Buca 7549 ada 1 parsel su deposu alaný olarak, Menemen 224 ada 6 parsel hayvan bakým ünitesi, Torbalý 270 ada 5-8 parsel ve 63 ada 35 parsel atýk su arýtma tesisi, Çiðli parsel aðaçlandýrma yapýlmak üzere, 2 Karaburun (devletin hüküm ve tasarrufu )17000 m lik alan atýk su arýtma tesisi, Urla 55 pafta 247 ada 2 parsel BHZ (toplu taþýma hizmetleri), Menderes 26 pafta 1556 parsel itfaiye alaný olarak, Çiðli 5860 parsel depo alaný ve baðlantý hattý güzergahý olarak Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Ýmar durumu, yasal iþlemler Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda devam eden 12 adet talep bulunmaktadýr. Talebe göre faaliyet gösterilecektir. Sonuç:2007 yýlýnda öngörülen tahsis iþlemleri sonuçlandýrýlanlar yukarýda ayrýntýlý olarak belirtilmiþ olup, kalan tahsis taleplerinin takibi yapýlmaktadýr. 315

13 Proje /Faaliyet Kodu: 352 Proje/Faaliyetin Adý: ÝLÇE BELEDÝYELERÝN MÜDÜRLÜK FAALÝYET KONUSU ÝLE ÝLGÝLÝ MECLÝS KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Ýlçe belediyelerin müdürlük faaliyet konusu ile ilgili meclis kararlarýnýn deðerlendirilmesi.kararlarýn özelliðine göre Hukuk Müþavirliði kanalý ile yürütülmektedir. Sonuç:Kararlarýn özelliðine göre Hukuk Müþavirliði kanalý ile yürütülmektedir. Proje /Faaliyet Kodu: 361 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYE GAYRÝMENKULLERÝNÝN SAYISAL (CAD) ORTAMA AKTARILMASI Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Belediye gayrimenkullerinin sayýsal (CAD) ortama aktarýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):-- Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :Coðrafi Bilgi Sistemleri Þube Müdürlüðünce koordine edilen proje kapsamýnda deðerlendirilecektir. Sonuç:Coðrafi Bilgi Sistemleri Þube Müdürlüðünce koordine edilen proje kapsamýnda deðerlendirilecektir. Proje /Faaliyet Kodu: 362 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYEMÝZE AÝT TAÞINMAZLARIN ÝHALE YOLUYLA VEYA KAT KARÞILIÐI YOLUYLA DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Belediyeye ait taþýnmazlarýn denetimi ve deðerlendirilmesi, Belediyemize ait bulunan ve üzerinde imar affý müracatý olan taþýnmazlarýn satýþý, Belediyemize ait hisseli taþýnmazlarýn diðer hissedarlara satýþý Proje /Faaliyetin Amacý: Kamu mallarýnýn kontrol ve denetiminin saðlanmasý, Belediyenin yapacaðý hizmetlere kaynak oluþturmasý ve vatandaþlarýn mülkiyet sorunlarýnýn çözülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 17 adet taþýnmazýn hisse satýþý ve taksitli satýþý gerçekleþtirilmiþtir.1 taþýnmazýn kat karþýlýðý yoluyla deðerlendirilmesi iþleminden encümen kararý ile vazgeçilmiþtir. Kentsel dönüþümde deðerlendirilebilecek taþýnmazlar ilgili birimlere bildirilmiþtir. Ýzmir ili, Balçova ilçesi, Limontepe mevkiinde bulunan 1486 ada, 1 parsel üzerindeki ticari ve sosyal amaçlý yapýnýn (Olimpiyat Köyü Ticaret Merkezi) 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'na göre satýþ iþlemleri devam etmektedir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Satýn alma talepleri Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda talebe göre faaliyet gösterilecektir. Olimpiyat Köyü'nde bulunan iþyerlerinin satýþ yoluyla deðerlendirilmesi düþünülmektedir. 316

14 Yýl Tahsil Edilen Satýþ Bedeli(YTL) , , , ,31 Sonuç:2007 yýlý taþýnmaz satýþ geliri ,31 YTL'dir. Hisse satýþlarýna talep doðrultusunda devam edilecektir. Proje /Faaliyet Kodu: 363 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYE MÜLKÜ OLAN TAÞINMAZLARIN ENVANTERÝNÝN DÜZENLENMESÝ Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu kapsamýnda yýllýk icmal cetvellerinin hazýrlanmasý, envanter kayýtlarýnýn düzenli tutulmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Belediye taþýnmazlarýnýn deðerlendirilmesi, tasarrufu, korunmasý, idaresi, güncel bilgilerin tutulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Belediye taþýnmazlarýnýn tapu kayýtlarýnýn tapulardan araþtýrýlarak müdürlük kayýtlarý ilekarþýlaþtýrýlmasý, hatalý ve eksik kayýtlarýn düzeltilmesi, taþýnmazlarýn imar durumlarýnýn araþtýrýlmasý, emlak bilgisayar program kayýtlarýnýn düzenlenmesi, icmal cetvellerinin yýl sonunda hazýrlanmasý ve hesap iþleri daire baþkanlýðýna gönderilmesi yýl içinde yapýlan iþlemlerdir.17 tapu sicil müdürlüðünün 12'sinden tapu bilgileri alýnmýþ, deðerlendirmeleri yapýlanlarýn kayýtlarý girilmiþ, 5 tapu müd. kayýtlarý henüz gelmemiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Tapu müdürlüklerinde iþlem takibinde karþýlaþýlan zorluklar Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda yeni gayrimenkullerin kayýtlarý sisteme girilecektir. Sonuç:2007 yýlýnda 2902 adet gayrimenkulün giriþ kaydý yapýlarak envanter sistemi kontrol edilmiþtir. Yeni gelen tapu kayýtlarýnýn sisteme giriþi saðlanmaktadýr. Proje /Faaliyet Kodu: 364 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYE TAÞINMAZLARININ KAMU KURUMLARINA TAHSÝSÝ Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Kamu kuruluþlarýnýn faaliyet konusuna giren, deðerlendirilecek Belediye taþýnmazlarýnýn tahsis amacýnda kullanýlmak þartýyla kamu kuruluþlarýna tahsis iþlemlerinin yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Belediye taþýnmazlarýnýn deðerlendirilmesi, tasarrufu; kamu hizmetlerinin görülmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):kurum ve kuruluþlarýn taleplerinin alýnmasý; imar durumu, tapu kaydý, belediyemizin ihtiyacý olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý; dosyanýn meclise gönderilmesi, uygun meclis kararý üzerine kuruma yazý ile bilgi verilmesi yýl içinde yapýlmaktadýr. 317

15 Çiðli ada 6 parsel-eðitim alaný-ýl Özel Ýdare Müdürlüðü Çiðli ada 8 parsel-saðlýk tesisi-saðlýk Bakanlýðý Konak ada-7 parsel-üniversite alaný-dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüðü Güzelbahçe- 653 ada 1 parsel-pazar yeri-güzelbahçe Belediye Baþkanlýðý Bornova- 109 ada 120 parsel-pazar yeri-bornova Belediye Baþkanlýðý Karþýyaka parseller katlý pazar ve pazar alaný olarak Karþýyaka Belediye Baþkanlýðýna tahsis edilmiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Baþkanlýk görüþü, Meclis kararý, imar durumu Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :Talebe göre faaliyet gösterilecektir. Sonuç:2007 yýlý içinde talebe baðlý olarak, Meclisimizce 8 adet taþýnmaz kamu kurumlarýna tahsis edilmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 365 Proje/Faaliyetin Adý: KAMU ÝDARELERÝNDEN BELEDÝYEMÝZE KÝRALANAN VEYA TAHSÝS EDÝLEN MALLARIN GÝDERLERÝNÝN ÖDENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu: : Barýþ KARCI Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Kamu idarelerinden belediyemize kiralanan veya tahsis edilen mallarýn (kira bedellerinin, elektrik, su, telefon vb.) giderlerinin ödenmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):kira bedelleri, elektrik, su, telefon giderlerinin ödenmesi için tahakkuk evrakýnýn hazýrlanmasý;evraklarýn hesap iþleri daire baþkanlýðýna gönderilerek ödeme bilgilerinin dosyada saklanmasý yýl içinde yapýlmýþtýr. Ýzmiroðlu Ýþhaný kira ve aidat bedelleri, TCDD aylýk kira bedelleri, Balçova Teleferik ve Yasemin Kafe kira bedelleri ödenmiþtir. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda tahakkuk eden giderler ödenecektir. Sonuç:2007 yýlýnda toplam ,91 YTL kira bedeli, ,76 YTL aidat bedeli ödenmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 366 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYEMÝZ LOJMANLARININ BELEDÝYEMÝZ, ESHOT VE ÝZSU GENEL MÜDÜRLÜÐÜ PERSONELÝNE TAHSÝSÝ, ÝLÇE BELEDÝYELERÝNÝN KULLANIMINDA BULUNAN LOJMANLARIN SÖZLEÞME ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMASI VE 634 SAYILI KAT MÜLKÝYETÝ KANUNU GEREÐÝ ÝÞLEMLER Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Belediyemiz Lojmanlarýnýn Belediyemiz, ESHOT ve ÝZSU Genel Müdürlüðü Personeline Tahsisi, Ýlçe Belediyelerinin Kullanýmýnda Bulunan Lojmanlarýn Sözleþme Ýþlemlerinin Yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Yýllýk ortalama 40 lojmanýn memur personele tahsisi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Yazýþma iþlemlerinin takibi yapýlmaktadýr. Süresinde tahliye etmeyenler için tahliye yazýlarý ilgiliye, birimine, kaymakamlýklara yazýlýr. Teslim tutanaðý ile lojman teslim edilir. Lojmanda oturma süreleri dolanlarýn maaþ servisine kira artýþlarýný bildiren yazý yazýlýr. Sözleþme düzenlenir. Ýzsu ve Gediz AÞ'ye abonelik iþlemleri için yazý yazýlýr. Teslim tutanaðý ile lojman teslim edilir. 318

16 Çoðunluk payý belediyemize ait apartmanlara yönetici atanmaktadýr. Lojman tahsis komisyonunun sekreterya iþlemleri yapýlmaktadýr. Azýnlýk payý belediyemize ait apartmanlarýn yönetim kurulu toplantýlarýnda belediyemiz temsil edilmektedir. Boþ olan lojmanlarýn aidatlarý ödenmektedir. Ýlçe belediyelerin kullanýmýnda bulunan konutlarýn kira bedellerinin yatýrýlýp yatýrýlmadýðý kontrol edilmektedir. Kira gelirlerinin bilgisayar ve ödeme makbuzlarý üzerinde takibi yapýlmaktadýr. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda faaliyete iliþkin çalýþmalar devam ettirilecektir. Sonuç:2007 yýlý içinde 50 adet lojman tahsisi ve 36 adet tahliyesi yapýlmýþtýr. Yýl içinde ,92 YTL lojman kira geliri elde edilmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 367 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYEMÝZE AÝT SOSYAL KONUTLARIN DAR GELÝRLÝ VATANDAÞLARA TAHSÝSÝNÝN SAÐLANMASI Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Belediyemize ait sosyal konutlarýn dar gelirli vatandaþlara tahsisi Proje /Faaliyetin Amacý: Dar gelirli vatandaþlarýn konut ihtiyacýnýn karþýlanmasý, yýllýk ortalama 10 sosyal konutun dar gelirli vatandaþlara tahsisinin saðlanmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Vatandaþtan gelen sosyal konut talebi deðerlendirilip vatandaþa bilgi verilmektedir. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sosyal Konut Tahsis ve Kiralama Yönetmeliði kapsamýnda sosyal konut talebinde bulunanlar sýralama listesine dahil edilmektedir. ÝBB Sosyal Konut Tahsis Ve Kiralama Yönetmeliði kapsamýnda gerekli evraklar hazýrlanarak encümene sunulmuþtur. Konutta oturanlara süre uzatýmý ve tahliyeleri encümene sunulmuþtur. 308 sýra sayýlý Milli Emlak Genel Tebliði doðrultusunda sosyal konut ve 2 lojman kira bedelleri m üzerinden ayrý ayrý hesaplanýp bilgisayara iþlenmiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Sosyal konut sayýsýnýn yetersiz olmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda faaliyete iliþkin çalýþmalar devam ettirilecektir. Sonuç:2007 yýlý içinde 8 adet sosyal konut tahsisi, 9 adet sosyal konut tahliyesi yapýlmýþtýr ,31 YTL sosyal konut kira geliri elde edilmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 368 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYE MÜLKLERÝNÝN KÝRAYA VERÝLMESÝ, DEÐERLENDÝRÝLMESÝ, KÝRALAMA ÝLE ÝLGÝLÝ TAHAKKUK VE TAKÝP ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: : Barýþ KARCI Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Belediye mülklerinin kiraya verilmesi, deðerlendirilmesi, kiralama iþlemleri ile ilgili tahakkuk ve tahsilat iþlemlerinin yapýlmasý ve kiracý taleplerinin deðerlendirilmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için):kiralama taleplerinin deðerlendirilmesi, ihale süreci ve encümen kararýnýn alýnmasý, kira sözleþmesinin yapýlmasý, bedellerin tahsilinin takibi, ödenmeyenlerin hukuk müþavirliðine aktarýlmasý yýl içinde yapýlmaktadýr yýlýnda; 319

17 ,87 YTL kira bedeli tahsilatý yapýlmýþtýr. 63 adet taþýnmaz ihaleye çýkarýlmýþtýr. 33 adet dosyanýn kiracýlýk iþlemleri yapýlmýþtýr. 290 adet taþýnmazýn yerinde tespiti yapýlmýþtýr. 257 adet dosyaya alacak takibi açýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri:Ýhaleye çýkarýlacak yerlere talep olmamasý. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar :2008 yýlýnda faaliyete iliþkin çalýþmalar devam ettirilecektir. Sonuç:2007 sonu itibariyle 544 adet dolu, 111 adet boþ ve 33 tahsisli kiralýk taþýnmaz bulunmaktadýr.2007 yýlýnda ,61 YTL kira tahakkukunun %98.3'ü tahsil edilmiþtir. Tahsil edilemeyen kira alacaklarýna Hukuk Müþavirliði kanalý ile icra takibi açýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu: Proje/Faaliyetin Adý: TOKÝ' YE AÝT 924 KONUTUN SATIN ALINMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: : Barýþ KARCI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2016 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý:Kentsel dönüþüm ve kamulaþtýrmalarda kullanýlmak üzere TOKÝ' ye ait 924 konutun satýn alýnmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý ana ödenek kalemi Kamulaþtýrma ödeneðinde bulunmaktadýr. Aylýk taksitin ödenmesi, ipotek iþlemi ile ilgili yazýþmalar birimimizce yapýlmaktadýr yýlýnda ,16 YTL bedel ödenmiþtir. Uzundere mahallesi, 11251, 11252, 11253, 11255, 11259, 11260, 1264, 11265, 11266, adalar üzerinde Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan inþa ettirilmiþ bulunan konutlarýn ,00-YTL bedelle satýn alýnmasý uygun görülmüþ, peþinat ve 1, 2, 3. taksitleri toplamý olan ,31-YTL 2006 yýlýnda; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. taksitleri toplamý ,16-YTL 2007 yýlýnda Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýna yatýrýlmýþ olup iþlemler devam etmektedir yýllarýnda ana ödenek kalemi Kamulaþtýrma Þube Müdürlüðünde bulunmaktadýr.toký Ýzmir ili Uzundere mevkiinde 3080 adet konut üretmektedir. Bu proje bir "Kentsel Dönüþüm Projesi"dir. Belediyemizce satýn alýnan 924 adedinin dýþýndakiler heyelan bölgesindeki hak sahiplerinin kullanýmýna býrakýlacaktýr. Belediyemizce satýn alýnan 924 konut Ýzmir ilinde gerçekleþtirilecek olan kentsel dönüþüm projelerinde ve kamulaþtýrma iþlemlerinde kullanýlacaktýr.gerçekleþtiðinde, heyelan bölgesinde yaþayan vatandaþlar Uzundere'de inþa edilen konutlara taþýnacaktýr. Proje ayný zamanda sosyal ve kültürel bir kimlik de taþýmaktadýr. Proje bittiðinde Kentimiz 40.5 hektarlýk bir rekreasyon alaný kazanacak, bölgenin tarihi dokusu açýða çýkacaktýr. Bu kapsamda yapýlan çalýþmalar Emlak Yönetimi Daire Baþkanlýðýnca yürütülmektedir. 320

18 Buca'da Belediyemize ait arsa üzerinde yapýlan 578 daire kentsel dönüþüm ve kamulaþtýrma projelerinde takas amacýyla kullanýlacaktýr. Sonuç:2007 yýlýnda ,16 YTL bedel ödenmiþtir. 321

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, imar planında Kamu hizmetlerine ayrılmış taşınmazların 3030 sayılı yasa çerçevesinde Belediyemiz adına tahsis işlemlerine devam edilmiştir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD PROJE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Baþkanlýk makamýndan gelen talimatlar,hemþehri Ýletiþim Merkezinden ve Muhtarlar Masasýndan,muhtelif birimlerden gelen talepler

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün görevleri; 3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyemiz yetki

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 Grafik - Tasarım : ivme (312) 230 67

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İçerik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Numarataj Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Emlak ve Kamulaştırma Şefliği ve 2010

Detaylı

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 02.06.2008 Pazartesi günü Saat 18.00 de Đzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.01.2013 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(245/12)-Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği hk. (Bilgi İşl.Md.)

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DUYURU KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

DUYURU KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 04/04/2011 Çarşamba günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ (02/03/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ (02/03/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 07.03.2011 Pazartesi Saat:18:00 (02/03/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1-Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (25/2011)-Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilat, görev ve

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün çalışma esaslarını belirlemek

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 04/12/2012 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 04/12/2012 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 07 /12 / 2012 Cuma Saat:18.00 04/12/2012 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI 1 Komisyonlardan Gelen Raporlar 9. (122/2012)-İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 22M-IVd pafta,

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı