ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan verilen yetki doðrultusunda il içerisinde hava kirliliðinin önlenmesi ve mevcut kirliliðin en aza indirilmesi konusunda denetim ve proje çalýþmalarýný yürütmektedir. Kent içinde konut ýsýnmasýndan kaynaklanan mevcut kirliliðin en aza indirilmesi konusunda rutin ve þikayet kaynaklý denetimler: Þehir içinde gerek kalitesiz yakýt kullanýlmasý gerekse kazan-baca bakým ve temizliklerinin yapýlmayýþý hava kirliliðini arttýrýcý etki yapmaktadýr. Bu nedenle her yýl Mahalli Çevre Kurul Kararlarýyla þehir içinde kullanýlacak yakýt kalitesi ve yakma saatleri belirlenmektedir. Belirlenen kararlar doðrultusunda her yýl yaz aylarýndan baþlayarak þehir içi devriye ekipleri gece gündüz ve hafta sonlarý da dahil olmak üzere; kazan-baca bakým ve temizliklerinin yapýlmasý, yakma saatlerine uyulmasý, kazanlarýn ateþçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yakýlmasý, kaloriferli apartmanlarda ve kömür depolarýnda bulunan kömürlerin "Satýþ Ýzin Belgeleri"nin kontrollerinin yapýlmasý ve bu kömürlerin kalite kontrollerinin yapýlmasý amacýyla numuneler alýnmasý gibi çalýþmalarý yürütmektedir. Yapýlan uyarýlara raðmen gerekli tedbirleri almayan apartmanlar ve satýcýlar, cezai iþlem uygulanmak üzere Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü'ne bildirilmiþtir tarihinden itibaren 5491 sayýlý Çevre Kanunu kapsamýnda denetim ve idari yaptýrým yetkisi Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'na verilmiþtir. Ýþlemler bu kapsamda yürütülmektedir. Kent içinde sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliðin önlenmesi konusundaki denetimler: 2 Kasým 1986 tarihinde yürürlüðe giren Hava Kalitesinin Korunmasý Yönetmeliði kapsamýnda gerekli tedbirleri aldýðý ve yükümlülüklerini yerine getirdiði tespit edilen iþletmelere emisyon izinleri Müdürlüðümüzce verilmekte idi. Ancak tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren ve 4856 sayýlý Çevre ve Orman Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri hakkýnda kanun gereði mevcut ve yeni kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni verme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlýðý'na verilmiþtir. Þikayetler sonucu yapýlan denetimlerde gerekli inceleme ve deðerlendirmeler yapýlarak Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü'ne gereði için bildirilmektedir. Kent içinde hava kirliliðinin tespiti amacýyla hava kirliliði ölçüm istasyonlarýnýn kurulmasý ve iþletilmesi: Ýzmir ili hava kirliliðinin ölçümü için kurulan 3 adet (Bornova, Karþýyaka, Güzelyalý olmak üzere) tam otomatik cihazlardan oluþan (kükürtdioksit ve tozluluk) hava kirliliði ölçüm istasyonlarý 1997 Ocak ayýndan itibaren 24 saat sürekli olarak çalýþmaktadýr. Ayrýca 1998 yýlý Temmuz ayýnda mevcut 3 ölçüm istasyonuna ilave olarak kükürtdioksit ve tozluluk ölçümlerinin yanýnda azotoksitler, karbonmonoksit ozon ve meteorolojik parametrelerinin de ölçümünün yapýldýðý bir istasyon Alsancak bölgesinde faaliyete geçirilmiþtir yýlýnda Kükürtdioksit (SO ), Partikül Madde (PM), Karbonmonoksit (CO), Azot oksitler 2 (NO, NO, NO), Ozon (O ), Hidrokarbon (VOC) ölçüm parametrelerini içeren mobil gezici hava x 2 3 kalitesi izleme istasyonu alýnmýþ ve faaliyete geçirilmiþtir. 114

2 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje/Faaliyet Kodu:28 Proje/Faaliyetin Adý:BÜYÜK KENT MERKEZLERÝNDE KARAYOLU TRAFÝÐÝNDEN KAYNAKLANAN HAVA KÝRLÝLÝÐÝNÝN BELÝRLENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi :Eylül 2006 Ekim 2008 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :Eylül Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý :Ýzmir Kent merkezindeki karayolu trafiðinden kaynaklanan hava kirliliði seviyelerinin belirlenmesi Proje/Faaliyetin Amacý : Trafik kaynaklý hava kirliliðinin tespiti Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : 1 adet mobil hava kirliliði ölçüm istasyonu alýndý. 20 ana caddede 40 ölçüm yapýldý. Hava kirliliði denetim ekibince yýllarý arasýnda yapýlan denetimler ve sayýlarý Sanayi Tesisi Sayýsý Sanayi Tesislerine Verilen Uyarý Verilen Emisyon Ýzni Küçük Sanayi + Konut + Kömür Deposu Denetim Küçük Sanayi + Konut + Kömür Deposuna Verilen Ýhtar Görüþ Verilen Ruhsat Dosyasý Sayýsý Sanayi Tesisleri, Kömür Satýcýlarý ve Apartmanlar Hakkýnda Çevre Ýl Müdürlüðü ne Bildirilen Cezai Ýþlem Sayýsý Uygulanan Toplam Para Cezasý Yýllara göre Kýþ Sezonu ortalama Kükürtdioksit deðerleri Sýnýr Deðer:250 g/m 3 Kýþ Sezonu (Ekim- Mart)Kükürtdioksit Deðerleri 115

3 Yýllara Göre Ortalama Tozluluk Deðerleri ÝZMÝR ÝLÝNE AÝT YILLARA GÖRE AYLIK TOZLULUK ÖLÇÜM DEÐERLERÝ ( g/m 3 ) Sýnýr Deðer:200 g/m 3 Kýþ Sezonu (Ekim- Mart) Tozluluk Deðerleri AYLAR OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN TEMMUZ AÐUSTOS EYLÜL EKÝM KASIM ARALIK YILLIK ORTALAMA AYLIK ORTALAMA SINIR DEÐERÝ 300 g/m 3 YILLIK ORTALAMA SINIR DEÐERÝ 150 g/m 3 116

4 Yýllara göre Ortalama Kükürtdioksit deðerleri AYLAR OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN TEMMUZ AÐUSTOS EYLÜL EKÝM KASIM ARALIK YILLIK ORTALAMA AYLIK ORTALAMA SINIR DEÐERÝ 400 g/m 3 YILLIK ORTALAMA SINIR DEÐERÝ 150 g/m 3 Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Proje TÜBÝTAK destekli olarak planlanmýþ olup bu kurumun onayýnýn alýnamamasý, kamera sistemi ile araç sayýmlarýnda teknik arýzalarýn oluþmasý Sonuç:Hedef gerçekleþmiþtir. Proje/Faaliyet Kodu:247 Proje/Faaliyetin Adý:ÝZMÝR, ALÝAÐA ENDÜSTRÝ BÖLGESÝNDE HAVA KÝRLÝLÝÐÝNE NEDENOLAN ORGANÝK VE ÝNORGANÝK KÝRLETÝCÝLERÝN DÜZEYLERÝNÝN, KAYNAKLARININ VE SAÐLIK ETKÝLERÝNÝ BELÝRLENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Kasým 2005 Temmuz 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Kasým Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý : Aliaða bölgesinde kurulan 2 sabit ölçüm istasyonundan alýnan sürekli ölçümler ile noktada pasif ölçümleme yöntemi ile belirlenen ölçüm sonuçlarý deðerlendirilerek risk tahminleri yapýlacak ve bir Hava Kalitesi Yönetim Planý oluþturulacaktýr. Proje/Faaliyetin Amacý :Aliaða Bölgesi hava kirliliði tespiti, yönetim planý oluþturulmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : 50 noktada ölçüm yapýlmýþtýr. Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Cihazlarýn çalýþmasýnda olasý arýzalar risk faktörüdür. Sonuç:Ölçümler tamamlanmýþtýr. Proje/Faaliyet Kodu:29 Proje/Faaliyetin Adý:HAVA KÝRLÝLÝÐÝ ÖLÇÜM AÐININ GENÝÞLETÝLMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi :Haziran 2007 Mayýs 2008 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :Haziran

5 Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Hava kirliliði ölçüm istasyonlarýnýn sayýsýnýn arttýrýlmasý ve izleme aðýnýn geniþletilerek iþletim, bakým ve onarýmlarýnýn düzenli olarak yapýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý : Hava kirliliði tespiti Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için): Þartname hazýrlandý. Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Cihazlarýn çalýþmasýnda olasý arýzalar risk faktörüdür. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: Cihaz alýmlarýna devam edilecek, ölçüm istasyonlarý iþletilecek. Proje/Faaliyet Kodu :31 Proje/Faaliyetin Adý :KÖMÜRLÜ SOBA VE KAZAN YAKMA SÝSTEMLERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRME AMAÇLI KULLANICI EÐÝTÝM PROGRAMLARININ YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Aralýk 2006 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : (Proje durduruldu, daha sonra doðal uygulamasý ile birlikte yapýlacak) Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Kömürlü soba kullanýlan konutlarda, konut sakinlerine uygulamalý olarak soba yakýlmasý, temizliði, bakýmý ve tasarruf saðlayýcý, hava kirliliðine etkisini azaltacak þekilde eðitim verilmesi, broþür daðýtýlmasý, merkezi sistem kaloriferli binalarda kalorifer kazaný görevlilerinin, kazanlarýn bakýmýndan kullanýmýna kadar ki süreçte dikkat edilmesi gerekli konularda eðitim programlarý düzenlenmesi, broþür daðýtýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý : Yakma sistemlerinin iyileþtirilmesi, halkýn bilinçlendirilmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : - Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Konut sakinlerinin uygulamayý kabul etmemesi, eðitimlere katýlýmlarýn az olmasý Proje/Faaliyet Kodu:248 Proje/Faaliyetin Adý :MAHALLÝ ÇEVRE KURUL KARARLARI DOÐRULTUSUNDA MERKEZÝ SÝSTEM ISITMALI APARTMANLARIN DENETÝMLERÝNÝ YAPMAK Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Eylül 2006 Nisan 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Eylül 2006 Nisan 2007 Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý: Merkezi sistem ýsýtmalý apartmanlarýn hava kirliliðini önlemeye yönelik denetimlerin yapýlmasý ve gerekli tedbirlerin aldýrýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý: Hava kirliliðinin önlenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) 2500 adet apartman denetlendi. 118

6 Proje/Faaliyet Kodu: 249 Proje/Faaliyetin Adý:MAHALLÝ ÇEVRE KURUL KARARLARI DOÐRULTUSUNDA KÖMÜR DEPOLARININ DENETÝMLERÝNÝ YAPMAK Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Eylül 2006 Nisan 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Eylül 2006 Nisan 2007 Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Hava kirliliðini önlemeye yönelik olarak kömür depolarýnda bulunan kömürlerin Satýþ Ýzin Belgelerinin ve kalitelerinin kontrollerini yapmak Proje/Faaliyetin Amacý: Hava kirliliðinin önlenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için): 600 adet kömür deposu denetlendi. GÜRÜLTÜ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý 2872 sayýlý Çevre Kanunu'nun(5491 sayýlý Çevre Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun, tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.) 14. maddesi çerçevesinde; kiþilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh saðlýðýný gürültü ile bozmayacak þekilde gürültü kirliliðinin kontrol alýnmasýna iliþkin düzenleme ilk 1986 yýlýnda Gürültü Kontrol Yönetmeliði ile yürürlüðü girmiþ olup daha sonra revize edilerek, Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði adý altýnda tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. Ekibimizce yapýlan deðerlendirmeler, bu yönetmelik kapsamýnda sürdürülmektedir. Halkla iliþkilerden veya dilekçe ile gelen þikayetlerin Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'ne göre yerinde deðerlendirilmesi Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'nce yapýlan deðerlendirmeler sonucunda Yönetmeliðe uyanlar hakkýnda Olumlu Rapor hazýrlanýr. Yönetmeliðe uymayanlar hakkýnda ise Çevre Kanunu'na göre idari para cezasý uygulanýr, idari para cezasý uygulanmasýna müteakip, bu hususta belirtilmek üzere, Türk Ceza Kanunu'nun 183. maddesine göre Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulunulmaktadýr. GSM(Gayri Sýhhi Müessese)'ye esas olmak üzere iþyerleri hakkýnda Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'ne göre Gürültü Ölçüm Raporunun hazýrlanmasý Kiþi ve kurumlarýn yazýlý talebi üzerine, GSM'ye tabii iþletmeler Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'nce deðerlendirilerek iþletmeler hakkýnda hazýrlanan Olumlu ya da Olumsuz Raporlar GSM Ruhsatýna esas teþkil edecek þekilde Ekibimizce deðerlendirilir. Gürültü Ölçüm Raporlarýnda; Gürültülü yapý ve alanlardan çevreye yayýlan gürültü düzeyinin mevcut arka plan gürültüsüne olan etkisini ve gürültüden etkilenen konut ya da iþyerinin iç mekan gürültü düzeylerini deðerleri, Yakýn çevresine olan etkisi bakýmýndan gürültü kaynaðýndan kaynaklanan titreþim, Yakýn çevresine olan etkisi bakýmýndan faaliyetten kaynaklanan darbe gürültüsü, gibi parametrelerin bir kýsmý ya da tamamý yer alýr. 119

7 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje/Faaliyet Kodu : 30 Proje/Faaliyetin Adý : ÝZMÝR ÝLÝ GÜRÜLTÜ HARÝTASININ HAZIRLANMASI VE GÜRÜLTÜ EYLEM PLANLARININ OLUÞTURULMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu : Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Aðustos Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Aðustos Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Ýzmir ilinin Gürültü Haritasý çýkarýlarak; belirlenen alanlarda Gürültü Eylem Planlarýnýn oluþturulmasý Proje/Faaliyetin Amacý : Ýzmir ilinin Trafik Kaynaklý Gürültü Haritasý yapýlarak Eylem Planlarýnýn oluþturulmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için): Proje ile ilgili ekipmanlar temin edildi. Araç sayýmlarý yapýldý, SoundPlan programýna Proje ile ilgili veriler girildi. Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Meteorolojik faktörler(ölçüm sonuçlarýný etkileyebilmesi) Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: 1. Etap için Eylem Planý oluþturulmasý, diðer etaplar çalýþmalara baþlanmasý Sonuç: 1. Etap Gürültü haritasý yapýldý Proje/Faaliyet Kodu:250 Proje/Faaliyetin Adý:ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE YÖNETÝMÝ YÖNETMELÝÐÝ'NE GÖRE ÝÞLETMELERÝN, KLÝMA, KALORÝFER TESÝSATLARI VB KULLANIMLARIN, UMUMA AÇIK ÝSTÝRAHAT VE EÐLENCE YERLERÝNÝN FAALÝYETLERÝ ESNASINDA OLUÞAN GÜRÜLTÜ KÝRLÝLÝÐÝNÝN TESPÝTÝ VE ÖNLEM ALDIRILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Ýlimizde gürültü kirliliðini önlemeye yönelik gerekli denetimlerin yapýlmasý ve tedbirlerin aldýrýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý: Gürültü kirliliðinin tespiti ve önlenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : 120

8 Gürültü Kontrol Denetim Ekibinin(Motor Kaynaklý +Eðlence Yerleri) Yýlý Ýçinde Yapmýþ Olduðu Çalýþmalar YAPILAN ÇALIÞMA Yapýlan denetim * Verilen Ýhtarname Cezai iþlem için tanzim edilen Tutanak sayýsý Olumlu yazýlan rapor sayýsý Olumsuz rapor sayýsý Motor Ruhsatý verilen iþletme sayýsý Gürültü Ölçüm Raporu düzenlenen iþletme sayýsý Gürültü yönünden deðerlendirilen Ruhsat Dosyasý sayýsý sayýlý Çevre Kanunu çerçevesinde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na bildirilen iþletme sayýsý * Konak, Bornova ve Aliaða Belediye Baþkanlýklarý, Aralýk 2006 yýlýndan itibaren Çevre ve Orman Bakanlýðý'ndan ilçelerinde denetim ve izleme yetkisi almýþlardýr. Bu nedenle, ilçelerindeki denetim ve izlemeleri kendi ekiplerince yapmaktadýrlar. Eðlence Yerleri Denetim Ekibi nin 2007 Yýlý Ýçinde Yapmýþ Olduðu Çalýþmalar YAPILAN ÝÞLER 2007 Denetim Sayýsý 181 Monitör Mühürleme Sayýsý sayýlý Çevre Kanunu çerçevesinde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na 5 bildirilen iþletme sayýsý Canlý Müzik Rapor Sayýsý 51 Ýçkili Yer (Müziksiz) Rapor Sayýsý 11 Deðerlendirilen Þikayet Evraðý Sayýsý 60 Motor Kaynaklý Gürültü Kontrol Ekibi nin 2007 Yýlý Ýçinde Yapmýþ Olduðu Çalýþmalar YAPILAN ÇALIÞMA 2007 Yapýlan denetim 282 Verilen Ýhtarname 25 Cezai iþlem için tanzim edilen Tutanak sayýsý 12 Olumlu yazýlan rapor sayýsý 79 Olumsuz rapor sayýsý 27 Gürültü Ölçüm Raporu düzenlenen iþletme sayýsý 6 Gürültü yönünden deðerlendirilen Ruhsat Dosyasý sayýsý 5 121

9 Kahvehane ve Ýnternet vb. Yerlerden Kaynaklanan Gürültü Kontrolü Çalýþmalarý YAPILAN ÝÞLEM Baþvuruya Göre Yapýlan Denetim Sayýsý Yapýlan Tespit Tutanaðý Verilen Eksik Bildirme Formu Olumlu Yazýlan Rapor Olumsuz Yazýlan Rapor Ýlk Kademe ve Ýlçe Belediyesinin, Kahvehane, internet cafe, oyun salonlarý vb için 2872 sayýlý Çevre Kanunu'nun 14. maddesi uyarýnca hazýrlanan Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'nin 27.maddesinin (a) göre istemiþ olduðu gürültü deðerlendirme raporlarý Gürültü Denetim Ekibince yerinde incelenerek verilmektedir. HAÞERE MÜCADELE EKÝBÝ Görev Tanýmý:. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðýna baðlý Haþere Mücadele Þefliði geniþletilmiþ mücavir alaný içerisinde her türlü haþereye karþý kapalý ve açýk alanlarda her mevsim belirli bir program dahilinde ilaçlama yaparak, etkin mücadele yapmaktan sorumludur. Haþere mücadelesinde 3 teknik personel (Biyolog ve Ziraat mühendisi), 37 filit iþçisi, 12 ekipbaþý, 1 baþþoför (kadrolu iþçi), 12 þoför (5'i kadrolu), 1 atölye personeli çalýþmaktadýr. Filit iþçileri 9 metropol ilçede bölgelerin konumuna göre 12 ayrý ekipten oluþmuþtur. Her bölgede bir sabit ekip mevcuttur. Söz konusu ekipler yýl boyunca sivrisinek, karasinek, hamamböceði, bit, pire, fare v.b gibi haþerelere karþý ilaçlama çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Ayrýca insan saðlýðý için tehlike oluþturan her türlü bakteri, virüs, mantar v.b gibi mikroorganizmalarla mücadele yapýlmaktadýr. Acil þikayetleri anýnda deðerlendiren iki hazýr ekibimiz mevcuttur. Dere, kanal PTT menholü, sulu bodrum, foseptik gibi yerlerde periyodik kontroller yapýlmýþ, gerekli yerlerde ilaçlama yapýlmýþtýr sayýlý yasayla mücavir alanýmýz içerisinde olan ilk kademe belediyelerine ilaç, ekipman, teknik bilgi desteði saðlanmýþtýr. Bu belediyelerde özellikle sivrisinek üreme alanlarýnýn belirlenmesi, mücadelesi ve çalýþacak ekip oluþturmasýnda yardým ve destek verilmiþtir. Okul, hastane, öðrenci yurtlarý, askeri kýþla, dispanser v.b gibi tüm resmi kurumlarda istekte bulunduklarýnda ücretsiz olarak haþereye karþý ilaçlama yapýlmýþtýr. Ayrýca toplum açýsýndan risk oluþturan genelev ve sinemalar ücret karþýlýðýnda ayda bir zorunlu olarak dezenfekte edilmektedir. 122

10 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje/Faaliyet Kodu:36 Proje/Faaliyetin Adý:SÝVRÝSÝNEK, KARASÝNEK, HAMAMBÖCEÐÝ, FARE VB. HAÞERELERÝN ÜREME ALANLARININ PERÝYODÝK OLARAK KONTROL ETMEK VE ÝLAÇLAMA YAPMAK Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý:Metropol alanda her türlü haþarat kontrolünün yapýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý:Haþere kontrolünün yapýlmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : Yaz aylarýnda mevcut çalýþmalara ilaveten sinek populasyonunun artýþ gösterdiði durumlarda araç üstü ULV cihazýyla ilaçlama çalýþmasý yapýlmýþtýr. Yakarca ve ot sineði için uygun ortam oluþturan tüm yeþil alanlarda sisleme cihazýyla ilaçlanmýþtýr ve 2007'nin bahar ve yaz aylarýnda 5216 sayýlý kanýnla metropol alanlarýnýn geniþletilmesi nedeniyle çalýþmalarýn daha verimli olmasý için Buca, Balçova, Güzelbahçe, Narlýdere, Gaziemir, Karþýyaka, Çiðli, Bornova ve Konak bölgelerinde vektör mücadelesinde 60 iþçiyi kapsayan hizmet alýmý yapýlmýþtýr. Hizmet alýmýmýz 2008 yýlý içinde yapýlacaktýr. Mücavir alanlarýmýz içerisindeki meskun mahal dýþýnda kalan sivrisinek üreme alanlarý mayýs ayýndan baþlayýp eylül ayýnýn sonuna kadar ayda bir kez helikopter ile havadan ilaçlanmýþtýr. Havadan ilaçlamada hedef canlý dýþýnda hiçbir canlýya zarar vermeyen biyolojik larvasit kullanýlmýþtýr. Bu yöntemle Menemen ve Küçük Menderes ovalarýndaki yaklaþýk 500 hektarlýk alan ilaçlanmýþtýr. Uygulamada kullandýðýmýz ilaç ve cihazlar uluslararasý standartlara uyan teknik ve bilimsel çerçeve içinde uygulanmaktadýr. Zaman zaman çalýþanlara eðitim seminerleri, ilaçlarla ilgili etkinlik testleri teknik ekibimizce yapýlmaktadýr. Haþere Mücadele Çalýþmalarý için Alýnan Malzemeler Ve Maliyetleri ALINAN MALZEMELER ve HÝZMETLER MALÝYETÝ (TL) ULV, sýcak sisleme cihazlarý ve pulverizatörlerin muhtelif yedek 292,79 parçalarý Larvasit ,00 Eriþkin sinek ilacý ,00 Fare ilacý ,00 Dezenfektan 766,00 Kapalý Alan Ýlacý ,00 Hizmet Alýmý (61 iþçi ile vektör mücadelesi) ,74 Havadan Ýlaçlama Kullanýlan Larvasit ,00 Toplam ,53 123

11 Haþere Mücadele Çalýþmalarýnda Kullanýlan Ýlaç Miktarlar 2007 Ekiplerimizce Ýlk/ilçe Bld. e Kullanýlan Miktar Verilen miktar TOPLAM Larvasit 3.686,72 lt 2.495,00 lt 6.181,72 lt Eriþkin Ýlacý 5.810,19 lt 9.240,00 lt ,19 lt Fare Ýlacý 5.678,1 kg 656 kg 6.334,1 kg Kapalý Alan Ýlacý 157,1 lt - 157,1 lt Dezenfektan(Sývý) 137,8 lt - 137,8 lt Havadan Ýlaçlama Kullanýlan Larvasit 1.775,00 kg ,00 kg Kapalý Alan ve Deðerlendirilen Þikayet Ýlaçlamasý CÝNSÝ ADEDÝ TUTARI (TL) SÝNEMA ,00 DÝSPANSER ,00 KONUT ,00 OKUL, RESMÝ KURUM 293 Ücretsiz Ýlaçlama DEÐERLENDÝRÝLEN ÞÝKAYET 5642 Mücadele Çalýþmasý TOPLAM ,00 YILLARA GÖRE KULLANILAN ÝLAÇ MÝKTARLARI 1- HAÞERE MÜCADELE ÞEFLÝÐÝNE BAÐLI EKÝPLERÝN KULLANDIÐI ÝLAÇLAR YILLAR ÝLACIN ADI MÝKTARI MÝKTARI MÝKTARI MÝKTARI MOTORÝN BENZÝN FARE ZEHÝRÝ LARVASÝT ÝNSEKTÝSÝTLER REZÝDÜEL ÝLAÇLAR HELÝKOPTERLE ATILAN LARVASÝT HELÝKOPTERLE ATILAN ÝNSEKTÝSÝT DEZENFEKTAN METROPOL VE ÇEVRE BELEDÝYELERE VERÝLEN ÝLAÇLAR YILLAR ÝLACIN ADI MÝKTARI MÝKTARI MÝKTARI MÝKTARI LARVASÝT ÝNSEKTÝSÝTLER FARE ZEHÝRÝ

12 YILLARA GÖRE HEMÞEHRÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝNDEN VE HEMÞEHRÝLERÝMÝZDEN GELEN ÞÝKAYETLER YILLAR ÞÝKAYET NEDENÝ FARE SÝVRÝSÝNEK KARASÝNEK HAMAM BÖCEÐÝ PÝRE KENE ARI YAKARCA DEZENFEKTAN ÇALIÞMASI TOPLAM YILLARA GÖRE ÝLAÇLANAN SÝNEMA, DÝSPANSER (GENELEV), ÖZEL VE ÜCRETSÝZ ÝLAÇLAMA YAPILA N RESMÝ KURUMLAR YILLAR SÝNEMA DÝSPANSER KONUT RESMÝ KURUM Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Eksik personel, eksik ekipmanlar ve meteorolojik þartlar Proje/Faaliyet Kodu:37 Proje/Faaliyetin Adý:ÇOK GENÝÞ ULAÞILAMAYAN ÜREME ALANLARINDA HAVADAN (HELÝKOPTER) LARVA VE UÇKUN SÝNEK MÜCADELESÝ YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Eylül 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Eylül 2007 Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý: Meskun mahaller dýþýndaki çok geniþ ulaþýlamayan üreme alanlarýnda havadan(helikopter) larva ve uçkun sinek mücadelesi yapýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý: Ulaþýlamayan alanlarda haþere kontrolünün yapýlmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için): Ulaþýlamayan alanlarda helikopter ile ilaçlama yapýldý. Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Kanunlar, uçak veya helikopter arýzasý, meteorolojik etkenler 125

13 KÖRFEZ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Körfez Denetim Ekibi faaliyetlerine 1987 yýlýnda Çevre Kanunu uyarýnca deniz kirliliðini önlemek ve bu konudaki faaliyetleri koordine etmek amacýyla kurulmuþtur. Ekip kurulduðu tarihten tarihine kadar Çevre Kanununca Büyükþehir Belediyelerine verilen yetki üzerine Ekibin kullanýmýnda bulunan Mavi Körfez 1 Denetim botu ve diðer vasýtalarla düzenli denetimlerle Ýzmir Körfezi'nde gemilerden kaynaklanan kirliðin önlenmesi ve kirliliðin oluþtuðu durumlarda kirliliðin ortamdan kaldýrýlmasý ve kirleten hakkýnda yasal iþlemlerin yürütülmesi konularýnda çalýþmakla birlikte bu tarihte yayýnlanan genelge üzerine yetkisini Liman Baþkanlýklarýna ve Sahil Güvenlik Komutanlýðýna devredilmiþtir PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje/Faaliyet Kodu:33 Proje/Faaliyetin Adý:ÝZMÝR KÖRFEZÝ ARAÞTIRMA PROJESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :. Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Ýzmir Körfez dibinin Biyolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Araþtýrýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý:Ýzmir Körfez kalitesinin izlenmesi Sonuç: ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce benzer bir proje yapýldýðýndan proje iptal edildi. Proje/Faaliyet Kodu:34 Proje/Faaliyetin Adý:KÖRFEZ TEKNESÝ ALIMI Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Eylül 2006 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ekim Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý: Körfez temizliðinde kullanýlmak üzere çöp teknesi temini Proje/Faaliyetin Amacý:Yüzer çöplerin toplanmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için): Deniz yüzeyinden yýllardýr toplanmayan yüzer haldeki atýklarý görüntü kirliliðini ortadan kaldýrmak amacýyla toplanmaya baþlamýþtýr. Bu iþ daha sonra 2000 yýlýnda düzenli hale gelmiþ ve daha önceleri sadece gerektiðinde toplanan çöplerin toplanmasý için ayrý bir birim oluþturulmuþtur. Günümüzde Belediyemizin Çevre 1 teknesi ve denizden katý ve sývý atýklarý toplamak üzere kiralanan Deniz Temizlik Teknesi ve deniz aracý ile toplanmasý mümkün olmayan iskele köþeleri ve kýyýlarda biriken çöpleri toplamak üzere kara personeli görevlendirilmesiyle yüzeysel çöplerin toplanmasý titizlikle sürdürülmektedir yýllarýný kapsayan dönemde Körfezden 1477 ton yüzer halde katý atýk toplanmýþtýr. Yapýlan çalýþmalardan edinilen tecrübeler sonucunda Ýzmir Körfezi'ne özel bir temizlik teknesinin gerekliliði görülerek; Gemi Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi ile tarihinde protokol yapýlarak Ýzmir Körfezi'nin þartlarýna uygun özel bir model projesi geliþtirilmiþtir. Geminin de ihalesi yapýlmýþ ve þu anda teknenin inþasý ile ilgili hazýrlýk aþamasý baþlamýþtýr. Gemi, Kasým 2008 tarihinde hizmete girecektir Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri Teknede oluþabilecek arýzalar Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Teknenin yapým ve teslimat iþlemleri 126

14 Proje/Faaliyet Kod:252 Proje/Faaliyetin Adý:1 ADET KONTROL BOTU ÝLE KÖRFEZ DENETÝMLERÝ YAPILARAK KÝRLÝLÝK YARATAN KÝÞÝ YADA KURULUÞLARI TESPÝT EDEREK HAKLARINDA YASAL ÝÞLEM YAPMAK Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý: Ýzmir iç körfezde rutin kirlilik kontrolleri yapmak Proje/Faaliyetin Amacý: Körfez kirliliðinin önlenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin YapýlanÇalýþmalar(2007 yýlý için) : tarih ve 2006/13 sayýlý Genelge ile deniz yetki alanlarýnda denetim yetkisi, Ýzmir Körfezi'nde Denizcilik Müsteþarlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý'na verildiðinden gemi denetimleri yapýlmaktadýr. Ýzmir Körfezi'nde yüzer çöplerin toplama vb temizlik ile ilgili denetim ve kontroller yapýlmaktadýr. Göreve Çýkýlan Gün Sayýsý : 364 Toplanan Çöp Miktarý : 450 ton/yýl Yýllarý Arasýnda Toplanan Çöp Miktarlarý YILLAR TOPLANAN ÇÖP ( TON) sayýlý kanun kapsamýnda geniþleyen Büyükþehir Belediye Sýnýrlarý içinde bulunan Aliaða Gemi Söküm tesisleri söküm atýklarýnýn uygun bertarafý, ve deniz kirliliðinin önlenmesi için denetim altýna alýnmýþtýr. Gemi Söküm iþlem aþamalarý tarafýmýzca takip edilmektedir. Gemi Söküm Tesisleri atýk yaðlar açýsýndan ve deniz kirliliði ihtimali açýsýndan denetlenerek, atýk yaðlarýn bertaraf noktasýna kadar takibi yapýlmaktadýr yýlýnda 59 adet, 2007 yýlýnda ise 72 adet gemi sökümü denetlenmiþtir Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Kanunlar, meteorolojik faktörler, tekne arýzasý 127

15 Proje/Faaliyet Kodu:35 Proje/Faaliyetin Adý:KÖRFEZ SU KALÝTESÝNÝN ÝZLENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Büyük kanal projesinin devreye girmesinden sonra ÝzmirKörfezindeki su kalitesinin izlenmesi Proje/Faaliyetin Amacý:Ýzmir Körfez kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : Büyük Kanal Projesinin baþlamasý ve Ragýp Paþa Dalyanýnýn yýkýlmasýyla birlikte Ýzmir Ýç Körfez' deki su kalitesinin deðiþimini incelemek için ayda 1 kez olmak üzere 2001 yýlýndan itibaren, Ýzmir iç körfezinde sabit istasyonlardan yüzeyden ve dipten deniz suyu numuneleri alýnarak( 11 istasyondan 2 ayda bir su numunesi alýnmýþtýr.)askýda Katý madde, Bulanýklýk ve Koli basili düzeylerini incelemek amacýyla baþlatýlan proje sürdürülmektedir. Numuneler Hýfzýsýhha Enstitüsü Müdürlüðü Laboratuarlarýnda analiz ettirilmektedir yýllarý analiz sonuçlarýnýn AB yüzme suyu standartlarýna uygun olduðu görülmüþtür ve 2007 yýllarýnda DenizTemiz/TURMEPA Derneði ile protokol yapýlmaktadýr. Bu protokol kapsamýnda Derneðe ait olan Deniz Süpürgesi kiralanarak; deniz ve sahillerimizin kirlenmesini önlemek ve mevcut kirliliðin temizlenmesi hususunda katkýda bulunmak, yapýlan çalýþmalarý teþvik etmek, geliþtirmek ve çeþitli hedef kitlelere eðitim seminerleri düzenleyerek konuyla ilgili bilinçlenmeyi saðlamak amacýyla çalýþma baþlatýlmýþtýr. Konuyla ilgili afiþ ve broþürler hazýrlatarak okullarda ve ilgili kuruluþlarda eðitim seminerleri düzenlenmektedir yýlýnda 51 okulda 6200 öðrenciye, 2007 yýlýnda ise 60 okulda 4950 öðrenciye deniz kirliliðinin önlenmesi konusunda eðitim verilmiþtir. Bu konuda çalýþmalarýmýz 2008 yýlýnda da devam etmektedir. Ayrýca mümkün olduðu sürece Ýzmir'de yaþamasýna raðmen deniz görmemiþ öðrencileri denizle tanýþtýrmak ve çevre bilincini vermek amacýyla kiraladýðýmýz deniz temizleme teknesine götürülerek çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgiler verilmektedir. Çevre bilincinin ve deniz temizliðinin önemini vurgulamak ve deniz kirliliðini önlemek amacýyla Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, gönüllüler ve okullarýn katýlýmýyla; kýyýlarda biriken çöplerin toplanmasý için zaman zaman çeþitli organizasyonlar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Bu kapsamda özellikle Uluslar arasý Kýyý Temizliði Günü ve diðer ilgili günlerde gerekli yazýþma ve çaðrýlar yapýlarak, okullardaki öðrenciler Belediyemizce tahsis edilen araçlarla aktivite yapýlan kýyýlara nakilleri saðlanarak kýyýlardaki çöplerin temizlik faaliyetleri yapýlmýþtýr. Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Meteorolojik etkenler, ekipmanlarda eksiklik ve olasý arýzalar 128

16 Proje/Faaliyet Kodu: Proje/Faaliyetin Adý:ÇEVRE YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý:Çevre Koruma ve Kontrol Þube Müdürlüðü'nce gelengiden evraklarýn ve yapýlan iþlemlerin kayýtlarý, yazýþmalarý, arþivleme iþlemleri. Proje/Faaliyetin Amacý:Müdürlük çalýþmalarýnýn kayýt altýna alýnmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : Yapýlan Ýþ Adet Gelen Evrak 2168 Giden Evrak sayýlý Çevre Kanunu çerçevesinde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na bildirilen 6 iþletme sayýsý(gürültü Kirliliði hk) Encümen e para cezasý uygulanmasý için sunulan iþletme sayýsý(hava kirliliði hk) 13 Deðerlendirilen þikayet neticesinde þikayetçiye ve ilgili yerlere bilgi verilen evrak 470 sayýsý RUHSAT VE DENETÝM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Görev Tanýmý: Çevre ve toplum saðlýðýnýn korunmasý, kýrsal ve kentsel alanda doðal kaynaklarýn en iyi biçimde kullanýlmasý ve kirlenmesinin önlenmesi, gürültü ve benzeri olumsuz etkilerinin engellenmesi, çevreye doðrudan ya da dolaylý olarak zarar ve rahatsýzlýk veren tüm etkenlerin yok edilmesi ya da en az düzeye düþürülmesi açýsýndan çok önemli olan Gayri Sýhhi Müesseselerin ruhsatlandýrýlmasý ve denetlenmesini amaçlar. Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerlerinin gýda siciline esas denetimlerini yürütür. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 253 Proje/Faaliyetin Adý:1.SINIF GSM'LERÝN, LPG ÝKMAL VE AKARYAKIT ÝSTASYONLARININ RUHSATLANDIRILMASINA YÖNELÝK DENETÝMLERÝN YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý vekapsamý: 1. Sýnýf GSM'lerin, LPG ikmal ve akaryakýt istasyonlarýnýn ruhsatlandýrýlmasýna yönelik denetimlerin yapýlarak iþletmelerin ruhsatlandýrýlmalarýnýn saðlanmasý Proje /Faaliyetin Amacý: 1. Sýnýf GSM'lerin, LPG ikmal ve akaryakýt istasyonlarýnýn ve belediyemiz kiracýsý olan sýhhi müesseselerin ruhsatlandýrýlmasý, deneme izinlerinin deðerlendirilmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar : 121 adet iþletme ruhsat baþvurusunda bulunmuþ 103 adet iþletmenin denetimi yapýlmýþtýr. 129

17 GSM Ýnceleme Kurulunun yýllarý çalýþma özeti: Yýl içinde yapýlan toplam denetim sayýsý Ruhsat Verilmesine Esas Rapor Yazýlan (Açýlma Raporlarý ve Olumlu Deðerlendirme Rapor yazýlan) Dosya Sayýsý Olumsuz Deðerlendirme Raporu düzenlenen dosya sayýsý Rapor Düzenlenen Evrak Sayýsý Tesis Ýzni Verilen Dosya Sayýsý Sonuç: Ruhsat baþvurusunda bulunan iþletmelerin denetlenmesine yönelik yýllýk vermiþ olduðumuz % 90 hedefi, yýlsonu itibariyle % 95 olarak gerçekleþmiþ ve hedef saðlanmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu: 254 Proje/Faaliyetin Adý: 1.Sýnýf GSM olan gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerlerinin gýda siciline esas denetimleri yapýlmasý Proje/Faaliyet Sorumlusu : Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý vekapsamý: 1. Sýnýf GSM olan gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerleri teknik ve hijyenik yönden denetlenerek gýda sicil belgeleri düzenlenmesi Proje /Faaliyetin Amacý: 1. Sýnýf GSM olan gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerlerine gýda sicili düzenlenmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulunun tarih ve 2005/254 sayýlý kararýna istinaden Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü tarihli genelgesi ile 1. sýnýf GSM kapsamýnda kalan Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemelerin üretildiði iþyerlerine gýda sicili verilmesi yetkisi Belediyemize verilmiþtir. Bu kapsamdaki iþletmeler teknik ve hijyenik açýdan denetlenmekte ve Gýda Sicil Belgeleri düzenlenmektedir. 6 adet iþletme gýda sicili müracaatýnda bulunmuþ 9 adet iþletmenin gýda siciline esas denetimi yapýlmýþtýr. (2006 yýlýndan devir) Sonuç: Gýda sicili baþvurularýna yönelik yapýlan denetimlerde yýllýk vermiþ olduðumuz % 95 hedefi, yýlsonu itibariyle % 158 olarak gerçekleþmiþ ve hedef saðlanmýþtýr. 130

18 Proje /Faaliyet Kodu: 255 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYEMÝZE BAÐLANAN 57 ÝLÇE/ÝLK KADEME BELEDÝYESÝ SINIRLARI ÝÇÝNDE YER ALAN 1. SINIF GSM'LERÝN AKARYAKIT/LPG ÝKMAL ÝSTASYONLARININ RUHSAT TAKÝPLERÝNÝN TAMAMLANARAK KAYIT ALTINA ALINMASI, RUHSATSIZ FAALÝYET GÖSTEREN ÝÞLETMELERÝN RUHSAT MÜRACAATLARININ ALINARAK RUHSATLANDIRILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yýldýz SEZGÝN Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Belediyemize baðlanan 57 ilçe/ilk kademe belediyesi sýnýrlarý içinde yer alan 1. Sýnýf GSM'lerin akaryakýt/lpg ikmal istasyonlarýnýn ruhsat takiplerinin tamamlanarak kayýt altýna alýnmasý, ruhsatsýz faaliyet gösteren iþletmelerin ruhsat müracaatlarýnýn alýnarak ruhsatlandýrýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý: 1. Sýnýf GSM'lerin, LPG ikmal ve akaryakýt istasyonlarýnýn ve belediyemiz kiracýlarýnýn ruhsatlandýrýlmasý, deneme izni verilmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için) : 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu tarihinde yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Kanunla birlikte, 57 ilçe/ilk kademe Belediyesi, Belediyemize dahil edilmiþ olup, Belediyemiz sýnýrlarý ve yetki alanlarý geniþlemiþtir. Bu alanlardaki 1.Sýnýf GSM'ler ile 5393 sayýlý Belediye Kanunu gereði Akaryakýt ve LPG ikmal istasyonlarýnýn (Yönetmelikte 2.Sýnýf GSM kapsamýnda kalmasýna raðmen) ruhsatlandýrma yetkisi Belediyemize verilmiþtir. 121 adet ruhsat baþvurusu yapýlmýþ. 93 adet iþletme ruhsatlandýrýlmýþtýr.(gsm ve Sýhhi Müessese, Deneme Ýzni) Sonuç: Yapýlan ruhsat baþvurularý doðrultusunda verilen ruhsat sayýsýnýn yýllýk % 80 hedefi, yýl sonu itibariyle % 96 olarak gerçekleþmiþ ve hedef saðlanmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu: 256 Proje/Faaliyetin Adý: ÇEVRE VE ÝNSAN SAÐLIÐI AÇISINDAN SAKINCA YARATAN ÝÞLETMELERE KAPATMA KARARI ALINARAK FAALÝYETLERÝN ÖNLENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý vekapsamý : Çevre ve insan saðlýðý açýsýndan sakýnca yaratan iþletmelere önlem alýnýncaya kadar kapatma kararlarýnýn alýnmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Ýþletmelerin ruhsatsýz faaliyetlerinin önlenmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için) : 36 adet iþletmeye kapatmaya esas tutanak tutulmuþ 20 adet iþletmeye kapatmaya esas encümen kararý teblið edilmiþtir. Sonuç: Kapatmaya esas yapýlan denetimlere yönelik alýnan kapatma kararlarýnda yýllýk vermiþ olduðumuz % 70 hedefi, yýlsonu itibariyle % 79 olarak gerçekleþmiþ ve hedef saðlanmýþtýr. 131

19 Proje /Faaliyet Kodu:.. Proje/Faaliyetin Adý: RUHSAT VE DENETÝM YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý vekapsam : Ruhsat ve Denetim Þube Müdürlüðü'ne gelen-giden evraklarýn kayýtlarý, yazýþmalarý ve arþivleme iþlemleri ile birlikte ruhsatla ilgili müracaatlarýn alýnmasý, ruhsat düzenlenmesi ve ruhsatsýz faaliyet gösteren iþletmelerin yazýþma iþlemlerini yürütülmesi. Proje /Faaliyetin Amacý: Müdürlük iþlemlerinin kayýt altýna alýnmasý, evrak akýþýnýn saðlanmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için) : Gelen evrak sayýsý Giden evrak sayýsý HÝM e ve Þikayetçiye Yazýlan Bilgi Yazýsý 70 Encümene Kapatma Teklif Edilen Ýþletme Sayýsý 16 Mühür Fekki yapmasý nedeniyle Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na bildirilen iþletme sayýsý Verilen Gýda Sicili Sayýsý yýllarýnda Ruhsat Müracaatý ve Verilen Ruhsat Sayýsý: Yýl Ruhsat Müracaatý Verilen Ruhsat Sayýsý Harç Tutarý (Ytl) , * , , ,76 * 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununun yayýmlanarak yürürlüðe girmesi ile müracaatlarý alýnan 2. Sýnýf GSM Ruhsat dosyalarý deðerlendirilmek üzere ilgili ilçe Belediyesine gönderilmiþtir. 132

20 Proje /Faaliyet Kodu:.. Proje/Faaliyetin Adý: RUHSAT VE DENETÝM YÖNETÝM HÝZMETLERÝ (ÇEVRE ZABITA DENETÝMLERÝ) Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý vekapsa Çevre Zabýtasýnca iþletmelerin ruhsat kontrollerinin yapýlmasý. Proje /Faaliyetin Amacý: Ruhsatsýz faaliyet gösteren iþletmelerin tespitlerini yaparak ruhsat baþvurularýnýn saðlanmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin YapýlanÇalýþmalar : * Denetlenen Ýþyeri Sayýsý Verilen Ýhtar Sayýsý Gelen Evrak Sayýsý Uygulana Encümen Kararý Sayýsý(Mühürleme) Tanzim Edilen Mühür Fek ki Sayýsý Düzenlenen Tespit Tutanaðý ve Rapor Sayýsý Düzenlenen Ceza Tutanaðý Sayýsý Duyuru Belgesi (Sulu bodrum, LPG vb.) Kontrol Amaçlý vb. Denetim Sayýsý * 5216 sayýlý kanun kapsamýnda 2. ve 3. Sýnýf GSM'leri denetleme ve ruhsatlandýrma yetkisi ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilmiþtir. 133

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD PROJE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Baþkanlýk makamýndan gelen talimatlar,hemþehri Ýletiþim Merkezinden ve Muhtarlar Masasýndan,muhtelif birimlerden gelen talepler

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI ÝZMÝR METRO A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZMÝR METRO A.Þ., yolcularýn metro ile taþýnmasýnda gereksinim ve beklentilerini 'hýzlý, güvenilir, konforlu yolculuk' anlayýþýna uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ.

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝZBETON ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzbeton 18.10.1990 tarihinde kurulmuþtur. Kuruluþ amacý Ýzmir Büyükþehir

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE OTOGAR ÝSTASYONU YÖNLENDÝRME ÝÞARETLERÝ ÝNCELEME RAPORU YOLCU HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME ÞEFLÝÐÝ KALÝTE VE KURUMSAL GELÝÞÝM MÜDÜRLÜÐÜ ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4. Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4. Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý . ISBN: 975-19-3752-3 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Temmuz 2004 Ýþyeri Açma ve

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný GERÝ SAYIMIN BAÞLAMASINA ÇOK AZ KALDI: Ambalaj Atýklarýnýn 2010 yýlý bildirimlerinde son gün 28 Þubat

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ ve RUHSAT ŞEFLİĞİ Görev Tanımı: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Ataşehir Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü; 14.04.2009 tarihinde kurulmuş olup, 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİKAYET KONULARI 1. GÜRÜLTÜ 2. ŞEHİR İÇİNDE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 3. ATIKSU VE KANALİZASYONA BAĞLANTI PROBLEMLERİ 4. FIRINLAR 5. APARTMANLARDAN KAYNAKLI BACA GAZI ŞİKAYETLERİ

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI G.S.M. (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsat Şubesi Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 Grafik - Tasarım : ivme (312) 230 67

Detaylı

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yazı İşleri Şf ve GSM Ruhsat Şb-İnceleme Kurulu YAZI İŞLERi ŞEFLİĞİ 2004 YILI FAALiYETLERİ Yapılan iş Adet Gelen Evrak 2936

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı