ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan verilen yetki doðrultusunda il içerisinde hava kirliliðinin önlenmesi ve mevcut kirliliðin en aza indirilmesi konusunda denetim ve proje çalýþmalarýný yürütmektedir. Kent içinde konut ýsýnmasýndan kaynaklanan mevcut kirliliðin en aza indirilmesi konusunda rutin ve þikayet kaynaklý denetimler: Þehir içinde gerek kalitesiz yakýt kullanýlmasý gerekse kazan-baca bakým ve temizliklerinin yapýlmayýþý hava kirliliðini arttýrýcý etki yapmaktadýr. Bu nedenle her yýl Mahalli Çevre Kurul Kararlarýyla þehir içinde kullanýlacak yakýt kalitesi ve yakma saatleri belirlenmektedir. Belirlenen kararlar doðrultusunda her yýl yaz aylarýndan baþlayarak þehir içi devriye ekipleri gece gündüz ve hafta sonlarý da dahil olmak üzere; kazan-baca bakým ve temizliklerinin yapýlmasý, yakma saatlerine uyulmasý, kazanlarýn ateþçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yakýlmasý, kaloriferli apartmanlarda ve kömür depolarýnda bulunan kömürlerin "Satýþ Ýzin Belgeleri"nin kontrollerinin yapýlmasý ve bu kömürlerin kalite kontrollerinin yapýlmasý amacýyla numuneler alýnmasý gibi çalýþmalarý yürütmektedir. Yapýlan uyarýlara raðmen gerekli tedbirleri almayan apartmanlar ve satýcýlar, cezai iþlem uygulanmak üzere Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü'ne bildirilmiþtir tarihinden itibaren 5491 sayýlý Çevre Kanunu kapsamýnda denetim ve idari yaptýrým yetkisi Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'na verilmiþtir. Ýþlemler bu kapsamda yürütülmektedir. Kent içinde sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliðin önlenmesi konusundaki denetimler: 2 Kasým 1986 tarihinde yürürlüðe giren Hava Kalitesinin Korunmasý Yönetmeliði kapsamýnda gerekli tedbirleri aldýðý ve yükümlülüklerini yerine getirdiði tespit edilen iþletmelere emisyon izinleri Müdürlüðümüzce verilmekte idi. Ancak tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren ve 4856 sayýlý Çevre ve Orman Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri hakkýnda kanun gereði mevcut ve yeni kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni verme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlýðý'na verilmiþtir. Þikayetler sonucu yapýlan denetimlerde gerekli inceleme ve deðerlendirmeler yapýlarak Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü'ne gereði için bildirilmektedir. Kent içinde hava kirliliðinin tespiti amacýyla hava kirliliði ölçüm istasyonlarýnýn kurulmasý ve iþletilmesi: Ýzmir ili hava kirliliðinin ölçümü için kurulan 3 adet (Bornova, Karþýyaka, Güzelyalý olmak üzere) tam otomatik cihazlardan oluþan (kükürtdioksit ve tozluluk) hava kirliliði ölçüm istasyonlarý 1997 Ocak ayýndan itibaren 24 saat sürekli olarak çalýþmaktadýr. Ayrýca 1998 yýlý Temmuz ayýnda mevcut 3 ölçüm istasyonuna ilave olarak kükürtdioksit ve tozluluk ölçümlerinin yanýnda azotoksitler, karbonmonoksit ozon ve meteorolojik parametrelerinin de ölçümünün yapýldýðý bir istasyon Alsancak bölgesinde faaliyete geçirilmiþtir yýlýnda Kükürtdioksit (SO ), Partikül Madde (PM), Karbonmonoksit (CO), Azot oksitler 2 (NO, NO, NO), Ozon (O ), Hidrokarbon (VOC) ölçüm parametrelerini içeren mobil gezici hava x 2 3 kalitesi izleme istasyonu alýnmýþ ve faaliyete geçirilmiþtir. 114

2 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje/Faaliyet Kodu:28 Proje/Faaliyetin Adý:BÜYÜK KENT MERKEZLERÝNDE KARAYOLU TRAFÝÐÝNDEN KAYNAKLANAN HAVA KÝRLÝLÝÐÝNÝN BELÝRLENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi :Eylül 2006 Ekim 2008 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :Eylül Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý :Ýzmir Kent merkezindeki karayolu trafiðinden kaynaklanan hava kirliliði seviyelerinin belirlenmesi Proje/Faaliyetin Amacý : Trafik kaynaklý hava kirliliðinin tespiti Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : 1 adet mobil hava kirliliði ölçüm istasyonu alýndý. 20 ana caddede 40 ölçüm yapýldý. Hava kirliliði denetim ekibince yýllarý arasýnda yapýlan denetimler ve sayýlarý Sanayi Tesisi Sayýsý Sanayi Tesislerine Verilen Uyarý Verilen Emisyon Ýzni Küçük Sanayi + Konut + Kömür Deposu Denetim Küçük Sanayi + Konut + Kömür Deposuna Verilen Ýhtar Görüþ Verilen Ruhsat Dosyasý Sayýsý Sanayi Tesisleri, Kömür Satýcýlarý ve Apartmanlar Hakkýnda Çevre Ýl Müdürlüðü ne Bildirilen Cezai Ýþlem Sayýsý Uygulanan Toplam Para Cezasý Yýllara göre Kýþ Sezonu ortalama Kükürtdioksit deðerleri Sýnýr Deðer:250 g/m 3 Kýþ Sezonu (Ekim- Mart)Kükürtdioksit Deðerleri 115

3 Yýllara Göre Ortalama Tozluluk Deðerleri ÝZMÝR ÝLÝNE AÝT YILLARA GÖRE AYLIK TOZLULUK ÖLÇÜM DEÐERLERÝ ( g/m 3 ) Sýnýr Deðer:200 g/m 3 Kýþ Sezonu (Ekim- Mart) Tozluluk Deðerleri AYLAR OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN TEMMUZ AÐUSTOS EYLÜL EKÝM KASIM ARALIK YILLIK ORTALAMA AYLIK ORTALAMA SINIR DEÐERÝ 300 g/m 3 YILLIK ORTALAMA SINIR DEÐERÝ 150 g/m 3 116

4 Yýllara göre Ortalama Kükürtdioksit deðerleri AYLAR OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN TEMMUZ AÐUSTOS EYLÜL EKÝM KASIM ARALIK YILLIK ORTALAMA AYLIK ORTALAMA SINIR DEÐERÝ 400 g/m 3 YILLIK ORTALAMA SINIR DEÐERÝ 150 g/m 3 Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Proje TÜBÝTAK destekli olarak planlanmýþ olup bu kurumun onayýnýn alýnamamasý, kamera sistemi ile araç sayýmlarýnda teknik arýzalarýn oluþmasý Sonuç:Hedef gerçekleþmiþtir. Proje/Faaliyet Kodu:247 Proje/Faaliyetin Adý:ÝZMÝR, ALÝAÐA ENDÜSTRÝ BÖLGESÝNDE HAVA KÝRLÝLÝÐÝNE NEDENOLAN ORGANÝK VE ÝNORGANÝK KÝRLETÝCÝLERÝN DÜZEYLERÝNÝN, KAYNAKLARININ VE SAÐLIK ETKÝLERÝNÝ BELÝRLENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Kasým 2005 Temmuz 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Kasým Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý : Aliaða bölgesinde kurulan 2 sabit ölçüm istasyonundan alýnan sürekli ölçümler ile noktada pasif ölçümleme yöntemi ile belirlenen ölçüm sonuçlarý deðerlendirilerek risk tahminleri yapýlacak ve bir Hava Kalitesi Yönetim Planý oluþturulacaktýr. Proje/Faaliyetin Amacý :Aliaða Bölgesi hava kirliliði tespiti, yönetim planý oluþturulmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : 50 noktada ölçüm yapýlmýþtýr. Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Cihazlarýn çalýþmasýnda olasý arýzalar risk faktörüdür. Sonuç:Ölçümler tamamlanmýþtýr. Proje/Faaliyet Kodu:29 Proje/Faaliyetin Adý:HAVA KÝRLÝLÝÐÝ ÖLÇÜM AÐININ GENÝÞLETÝLMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi :Haziran 2007 Mayýs 2008 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :Haziran

5 Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Hava kirliliði ölçüm istasyonlarýnýn sayýsýnýn arttýrýlmasý ve izleme aðýnýn geniþletilerek iþletim, bakým ve onarýmlarýnýn düzenli olarak yapýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý : Hava kirliliði tespiti Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için): Þartname hazýrlandý. Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Cihazlarýn çalýþmasýnda olasý arýzalar risk faktörüdür. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: Cihaz alýmlarýna devam edilecek, ölçüm istasyonlarý iþletilecek. Proje/Faaliyet Kodu :31 Proje/Faaliyetin Adý :KÖMÜRLÜ SOBA VE KAZAN YAKMA SÝSTEMLERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRME AMAÇLI KULLANICI EÐÝTÝM PROGRAMLARININ YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Aralýk 2006 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : (Proje durduruldu, daha sonra doðal uygulamasý ile birlikte yapýlacak) Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Kömürlü soba kullanýlan konutlarda, konut sakinlerine uygulamalý olarak soba yakýlmasý, temizliði, bakýmý ve tasarruf saðlayýcý, hava kirliliðine etkisini azaltacak þekilde eðitim verilmesi, broþür daðýtýlmasý, merkezi sistem kaloriferli binalarda kalorifer kazaný görevlilerinin, kazanlarýn bakýmýndan kullanýmýna kadar ki süreçte dikkat edilmesi gerekli konularda eðitim programlarý düzenlenmesi, broþür daðýtýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý : Yakma sistemlerinin iyileþtirilmesi, halkýn bilinçlendirilmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : - Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Konut sakinlerinin uygulamayý kabul etmemesi, eðitimlere katýlýmlarýn az olmasý Proje/Faaliyet Kodu:248 Proje/Faaliyetin Adý :MAHALLÝ ÇEVRE KURUL KARARLARI DOÐRULTUSUNDA MERKEZÝ SÝSTEM ISITMALI APARTMANLARIN DENETÝMLERÝNÝ YAPMAK Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Eylül 2006 Nisan 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Eylül 2006 Nisan 2007 Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý: Merkezi sistem ýsýtmalý apartmanlarýn hava kirliliðini önlemeye yönelik denetimlerin yapýlmasý ve gerekli tedbirlerin aldýrýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý: Hava kirliliðinin önlenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) 2500 adet apartman denetlendi. 118

6 Proje/Faaliyet Kodu: 249 Proje/Faaliyetin Adý:MAHALLÝ ÇEVRE KURUL KARARLARI DOÐRULTUSUNDA KÖMÜR DEPOLARININ DENETÝMLERÝNÝ YAPMAK Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Eylül 2006 Nisan 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Eylül 2006 Nisan 2007 Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Hava kirliliðini önlemeye yönelik olarak kömür depolarýnda bulunan kömürlerin Satýþ Ýzin Belgelerinin ve kalitelerinin kontrollerini yapmak Proje/Faaliyetin Amacý: Hava kirliliðinin önlenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için): 600 adet kömür deposu denetlendi. GÜRÜLTÜ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý 2872 sayýlý Çevre Kanunu'nun(5491 sayýlý Çevre Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun, tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.) 14. maddesi çerçevesinde; kiþilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh saðlýðýný gürültü ile bozmayacak þekilde gürültü kirliliðinin kontrol alýnmasýna iliþkin düzenleme ilk 1986 yýlýnda Gürültü Kontrol Yönetmeliði ile yürürlüðü girmiþ olup daha sonra revize edilerek, Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði adý altýnda tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. Ekibimizce yapýlan deðerlendirmeler, bu yönetmelik kapsamýnda sürdürülmektedir. Halkla iliþkilerden veya dilekçe ile gelen þikayetlerin Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'ne göre yerinde deðerlendirilmesi Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'nce yapýlan deðerlendirmeler sonucunda Yönetmeliðe uyanlar hakkýnda Olumlu Rapor hazýrlanýr. Yönetmeliðe uymayanlar hakkýnda ise Çevre Kanunu'na göre idari para cezasý uygulanýr, idari para cezasý uygulanmasýna müteakip, bu hususta belirtilmek üzere, Türk Ceza Kanunu'nun 183. maddesine göre Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulunulmaktadýr. GSM(Gayri Sýhhi Müessese)'ye esas olmak üzere iþyerleri hakkýnda Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'ne göre Gürültü Ölçüm Raporunun hazýrlanmasý Kiþi ve kurumlarýn yazýlý talebi üzerine, GSM'ye tabii iþletmeler Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'nce deðerlendirilerek iþletmeler hakkýnda hazýrlanan Olumlu ya da Olumsuz Raporlar GSM Ruhsatýna esas teþkil edecek þekilde Ekibimizce deðerlendirilir. Gürültü Ölçüm Raporlarýnda; Gürültülü yapý ve alanlardan çevreye yayýlan gürültü düzeyinin mevcut arka plan gürültüsüne olan etkisini ve gürültüden etkilenen konut ya da iþyerinin iç mekan gürültü düzeylerini deðerleri, Yakýn çevresine olan etkisi bakýmýndan gürültü kaynaðýndan kaynaklanan titreþim, Yakýn çevresine olan etkisi bakýmýndan faaliyetten kaynaklanan darbe gürültüsü, gibi parametrelerin bir kýsmý ya da tamamý yer alýr. 119

7 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje/Faaliyet Kodu : 30 Proje/Faaliyetin Adý : ÝZMÝR ÝLÝ GÜRÜLTÜ HARÝTASININ HAZIRLANMASI VE GÜRÜLTÜ EYLEM PLANLARININ OLUÞTURULMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu : Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Aðustos Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Aðustos Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Ýzmir ilinin Gürültü Haritasý çýkarýlarak; belirlenen alanlarda Gürültü Eylem Planlarýnýn oluþturulmasý Proje/Faaliyetin Amacý : Ýzmir ilinin Trafik Kaynaklý Gürültü Haritasý yapýlarak Eylem Planlarýnýn oluþturulmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için): Proje ile ilgili ekipmanlar temin edildi. Araç sayýmlarý yapýldý, SoundPlan programýna Proje ile ilgili veriler girildi. Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Meteorolojik faktörler(ölçüm sonuçlarýný etkileyebilmesi) Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: 1. Etap için Eylem Planý oluþturulmasý, diðer etaplar çalýþmalara baþlanmasý Sonuç: 1. Etap Gürültü haritasý yapýldý Proje/Faaliyet Kodu:250 Proje/Faaliyetin Adý:ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE YÖNETÝMÝ YÖNETMELÝÐÝ'NE GÖRE ÝÞLETMELERÝN, KLÝMA, KALORÝFER TESÝSATLARI VB KULLANIMLARIN, UMUMA AÇIK ÝSTÝRAHAT VE EÐLENCE YERLERÝNÝN FAALÝYETLERÝ ESNASINDA OLUÞAN GÜRÜLTÜ KÝRLÝLÝÐÝNÝN TESPÝTÝ VE ÖNLEM ALDIRILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Ýlimizde gürültü kirliliðini önlemeye yönelik gerekli denetimlerin yapýlmasý ve tedbirlerin aldýrýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý: Gürültü kirliliðinin tespiti ve önlenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : 120

8 Gürültü Kontrol Denetim Ekibinin(Motor Kaynaklý +Eðlence Yerleri) Yýlý Ýçinde Yapmýþ Olduðu Çalýþmalar YAPILAN ÇALIÞMA Yapýlan denetim * Verilen Ýhtarname Cezai iþlem için tanzim edilen Tutanak sayýsý Olumlu yazýlan rapor sayýsý Olumsuz rapor sayýsý Motor Ruhsatý verilen iþletme sayýsý Gürültü Ölçüm Raporu düzenlenen iþletme sayýsý Gürültü yönünden deðerlendirilen Ruhsat Dosyasý sayýsý sayýlý Çevre Kanunu çerçevesinde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na bildirilen iþletme sayýsý * Konak, Bornova ve Aliaða Belediye Baþkanlýklarý, Aralýk 2006 yýlýndan itibaren Çevre ve Orman Bakanlýðý'ndan ilçelerinde denetim ve izleme yetkisi almýþlardýr. Bu nedenle, ilçelerindeki denetim ve izlemeleri kendi ekiplerince yapmaktadýrlar. Eðlence Yerleri Denetim Ekibi nin 2007 Yýlý Ýçinde Yapmýþ Olduðu Çalýþmalar YAPILAN ÝÞLER 2007 Denetim Sayýsý 181 Monitör Mühürleme Sayýsý sayýlý Çevre Kanunu çerçevesinde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na 5 bildirilen iþletme sayýsý Canlý Müzik Rapor Sayýsý 51 Ýçkili Yer (Müziksiz) Rapor Sayýsý 11 Deðerlendirilen Þikayet Evraðý Sayýsý 60 Motor Kaynaklý Gürültü Kontrol Ekibi nin 2007 Yýlý Ýçinde Yapmýþ Olduðu Çalýþmalar YAPILAN ÇALIÞMA 2007 Yapýlan denetim 282 Verilen Ýhtarname 25 Cezai iþlem için tanzim edilen Tutanak sayýsý 12 Olumlu yazýlan rapor sayýsý 79 Olumsuz rapor sayýsý 27 Gürültü Ölçüm Raporu düzenlenen iþletme sayýsý 6 Gürültü yönünden deðerlendirilen Ruhsat Dosyasý sayýsý 5 121

9 Kahvehane ve Ýnternet vb. Yerlerden Kaynaklanan Gürültü Kontrolü Çalýþmalarý YAPILAN ÝÞLEM Baþvuruya Göre Yapýlan Denetim Sayýsý Yapýlan Tespit Tutanaðý Verilen Eksik Bildirme Formu Olumlu Yazýlan Rapor Olumsuz Yazýlan Rapor Ýlk Kademe ve Ýlçe Belediyesinin, Kahvehane, internet cafe, oyun salonlarý vb için 2872 sayýlý Çevre Kanunu'nun 14. maddesi uyarýnca hazýrlanan Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'nin 27.maddesinin (a) göre istemiþ olduðu gürültü deðerlendirme raporlarý Gürültü Denetim Ekibince yerinde incelenerek verilmektedir. HAÞERE MÜCADELE EKÝBÝ Görev Tanýmý:. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðýna baðlý Haþere Mücadele Þefliði geniþletilmiþ mücavir alaný içerisinde her türlü haþereye karþý kapalý ve açýk alanlarda her mevsim belirli bir program dahilinde ilaçlama yaparak, etkin mücadele yapmaktan sorumludur. Haþere mücadelesinde 3 teknik personel (Biyolog ve Ziraat mühendisi), 37 filit iþçisi, 12 ekipbaþý, 1 baþþoför (kadrolu iþçi), 12 þoför (5'i kadrolu), 1 atölye personeli çalýþmaktadýr. Filit iþçileri 9 metropol ilçede bölgelerin konumuna göre 12 ayrý ekipten oluþmuþtur. Her bölgede bir sabit ekip mevcuttur. Söz konusu ekipler yýl boyunca sivrisinek, karasinek, hamamböceði, bit, pire, fare v.b gibi haþerelere karþý ilaçlama çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Ayrýca insan saðlýðý için tehlike oluþturan her türlü bakteri, virüs, mantar v.b gibi mikroorganizmalarla mücadele yapýlmaktadýr. Acil þikayetleri anýnda deðerlendiren iki hazýr ekibimiz mevcuttur. Dere, kanal PTT menholü, sulu bodrum, foseptik gibi yerlerde periyodik kontroller yapýlmýþ, gerekli yerlerde ilaçlama yapýlmýþtýr sayýlý yasayla mücavir alanýmýz içerisinde olan ilk kademe belediyelerine ilaç, ekipman, teknik bilgi desteði saðlanmýþtýr. Bu belediyelerde özellikle sivrisinek üreme alanlarýnýn belirlenmesi, mücadelesi ve çalýþacak ekip oluþturmasýnda yardým ve destek verilmiþtir. Okul, hastane, öðrenci yurtlarý, askeri kýþla, dispanser v.b gibi tüm resmi kurumlarda istekte bulunduklarýnda ücretsiz olarak haþereye karþý ilaçlama yapýlmýþtýr. Ayrýca toplum açýsýndan risk oluþturan genelev ve sinemalar ücret karþýlýðýnda ayda bir zorunlu olarak dezenfekte edilmektedir. 122

10 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje/Faaliyet Kodu:36 Proje/Faaliyetin Adý:SÝVRÝSÝNEK, KARASÝNEK, HAMAMBÖCEÐÝ, FARE VB. HAÞERELERÝN ÜREME ALANLARININ PERÝYODÝK OLARAK KONTROL ETMEK VE ÝLAÇLAMA YAPMAK Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý:Metropol alanda her türlü haþarat kontrolünün yapýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý:Haþere kontrolünün yapýlmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : Yaz aylarýnda mevcut çalýþmalara ilaveten sinek populasyonunun artýþ gösterdiði durumlarda araç üstü ULV cihazýyla ilaçlama çalýþmasý yapýlmýþtýr. Yakarca ve ot sineði için uygun ortam oluþturan tüm yeþil alanlarda sisleme cihazýyla ilaçlanmýþtýr ve 2007'nin bahar ve yaz aylarýnda 5216 sayýlý kanýnla metropol alanlarýnýn geniþletilmesi nedeniyle çalýþmalarýn daha verimli olmasý için Buca, Balçova, Güzelbahçe, Narlýdere, Gaziemir, Karþýyaka, Çiðli, Bornova ve Konak bölgelerinde vektör mücadelesinde 60 iþçiyi kapsayan hizmet alýmý yapýlmýþtýr. Hizmet alýmýmýz 2008 yýlý içinde yapýlacaktýr. Mücavir alanlarýmýz içerisindeki meskun mahal dýþýnda kalan sivrisinek üreme alanlarý mayýs ayýndan baþlayýp eylül ayýnýn sonuna kadar ayda bir kez helikopter ile havadan ilaçlanmýþtýr. Havadan ilaçlamada hedef canlý dýþýnda hiçbir canlýya zarar vermeyen biyolojik larvasit kullanýlmýþtýr. Bu yöntemle Menemen ve Küçük Menderes ovalarýndaki yaklaþýk 500 hektarlýk alan ilaçlanmýþtýr. Uygulamada kullandýðýmýz ilaç ve cihazlar uluslararasý standartlara uyan teknik ve bilimsel çerçeve içinde uygulanmaktadýr. Zaman zaman çalýþanlara eðitim seminerleri, ilaçlarla ilgili etkinlik testleri teknik ekibimizce yapýlmaktadýr. Haþere Mücadele Çalýþmalarý için Alýnan Malzemeler Ve Maliyetleri ALINAN MALZEMELER ve HÝZMETLER MALÝYETÝ (TL) ULV, sýcak sisleme cihazlarý ve pulverizatörlerin muhtelif yedek 292,79 parçalarý Larvasit ,00 Eriþkin sinek ilacý ,00 Fare ilacý ,00 Dezenfektan 766,00 Kapalý Alan Ýlacý ,00 Hizmet Alýmý (61 iþçi ile vektör mücadelesi) ,74 Havadan Ýlaçlama Kullanýlan Larvasit ,00 Toplam ,53 123

11 Haþere Mücadele Çalýþmalarýnda Kullanýlan Ýlaç Miktarlar 2007 Ekiplerimizce Ýlk/ilçe Bld. e Kullanýlan Miktar Verilen miktar TOPLAM Larvasit 3.686,72 lt 2.495,00 lt 6.181,72 lt Eriþkin Ýlacý 5.810,19 lt 9.240,00 lt ,19 lt Fare Ýlacý 5.678,1 kg 656 kg 6.334,1 kg Kapalý Alan Ýlacý 157,1 lt - 157,1 lt Dezenfektan(Sývý) 137,8 lt - 137,8 lt Havadan Ýlaçlama Kullanýlan Larvasit 1.775,00 kg ,00 kg Kapalý Alan ve Deðerlendirilen Þikayet Ýlaçlamasý CÝNSÝ ADEDÝ TUTARI (TL) SÝNEMA ,00 DÝSPANSER ,00 KONUT ,00 OKUL, RESMÝ KURUM 293 Ücretsiz Ýlaçlama DEÐERLENDÝRÝLEN ÞÝKAYET 5642 Mücadele Çalýþmasý TOPLAM ,00 YILLARA GÖRE KULLANILAN ÝLAÇ MÝKTARLARI 1- HAÞERE MÜCADELE ÞEFLÝÐÝNE BAÐLI EKÝPLERÝN KULLANDIÐI ÝLAÇLAR YILLAR ÝLACIN ADI MÝKTARI MÝKTARI MÝKTARI MÝKTARI MOTORÝN BENZÝN FARE ZEHÝRÝ LARVASÝT ÝNSEKTÝSÝTLER REZÝDÜEL ÝLAÇLAR HELÝKOPTERLE ATILAN LARVASÝT HELÝKOPTERLE ATILAN ÝNSEKTÝSÝT DEZENFEKTAN METROPOL VE ÇEVRE BELEDÝYELERE VERÝLEN ÝLAÇLAR YILLAR ÝLACIN ADI MÝKTARI MÝKTARI MÝKTARI MÝKTARI LARVASÝT ÝNSEKTÝSÝTLER FARE ZEHÝRÝ

12 YILLARA GÖRE HEMÞEHRÝ ÝLETÝÞÝM MERKEZÝNDEN VE HEMÞEHRÝLERÝMÝZDEN GELEN ÞÝKAYETLER YILLAR ÞÝKAYET NEDENÝ FARE SÝVRÝSÝNEK KARASÝNEK HAMAM BÖCEÐÝ PÝRE KENE ARI YAKARCA DEZENFEKTAN ÇALIÞMASI TOPLAM YILLARA GÖRE ÝLAÇLANAN SÝNEMA, DÝSPANSER (GENELEV), ÖZEL VE ÜCRETSÝZ ÝLAÇLAMA YAPILA N RESMÝ KURUMLAR YILLAR SÝNEMA DÝSPANSER KONUT RESMÝ KURUM Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Eksik personel, eksik ekipmanlar ve meteorolojik þartlar Proje/Faaliyet Kodu:37 Proje/Faaliyetin Adý:ÇOK GENÝÞ ULAÞILAMAYAN ÜREME ALANLARINDA HAVADAN (HELÝKOPTER) LARVA VE UÇKUN SÝNEK MÜCADELESÝ YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Eylül 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Eylül 2007 Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý: Meskun mahaller dýþýndaki çok geniþ ulaþýlamayan üreme alanlarýnda havadan(helikopter) larva ve uçkun sinek mücadelesi yapýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý: Ulaþýlamayan alanlarda haþere kontrolünün yapýlmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için): Ulaþýlamayan alanlarda helikopter ile ilaçlama yapýldý. Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Kanunlar, uçak veya helikopter arýzasý, meteorolojik etkenler 125

13 KÖRFEZ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Körfez Denetim Ekibi faaliyetlerine 1987 yýlýnda Çevre Kanunu uyarýnca deniz kirliliðini önlemek ve bu konudaki faaliyetleri koordine etmek amacýyla kurulmuþtur. Ekip kurulduðu tarihten tarihine kadar Çevre Kanununca Büyükþehir Belediyelerine verilen yetki üzerine Ekibin kullanýmýnda bulunan Mavi Körfez 1 Denetim botu ve diðer vasýtalarla düzenli denetimlerle Ýzmir Körfezi'nde gemilerden kaynaklanan kirliðin önlenmesi ve kirliliðin oluþtuðu durumlarda kirliliðin ortamdan kaldýrýlmasý ve kirleten hakkýnda yasal iþlemlerin yürütülmesi konularýnda çalýþmakla birlikte bu tarihte yayýnlanan genelge üzerine yetkisini Liman Baþkanlýklarýna ve Sahil Güvenlik Komutanlýðýna devredilmiþtir PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje/Faaliyet Kodu:33 Proje/Faaliyetin Adý:ÝZMÝR KÖRFEZÝ ARAÞTIRMA PROJESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :. Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Ýzmir Körfez dibinin Biyolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Araþtýrýlmasý Proje/Faaliyetin Amacý:Ýzmir Körfez kalitesinin izlenmesi Sonuç: ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce benzer bir proje yapýldýðýndan proje iptal edildi. Proje/Faaliyet Kodu:34 Proje/Faaliyetin Adý:KÖRFEZ TEKNESÝ ALIMI Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Eylül 2006 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ekim Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý: Körfez temizliðinde kullanýlmak üzere çöp teknesi temini Proje/Faaliyetin Amacý:Yüzer çöplerin toplanmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için): Deniz yüzeyinden yýllardýr toplanmayan yüzer haldeki atýklarý görüntü kirliliðini ortadan kaldýrmak amacýyla toplanmaya baþlamýþtýr. Bu iþ daha sonra 2000 yýlýnda düzenli hale gelmiþ ve daha önceleri sadece gerektiðinde toplanan çöplerin toplanmasý için ayrý bir birim oluþturulmuþtur. Günümüzde Belediyemizin Çevre 1 teknesi ve denizden katý ve sývý atýklarý toplamak üzere kiralanan Deniz Temizlik Teknesi ve deniz aracý ile toplanmasý mümkün olmayan iskele köþeleri ve kýyýlarda biriken çöpleri toplamak üzere kara personeli görevlendirilmesiyle yüzeysel çöplerin toplanmasý titizlikle sürdürülmektedir yýllarýný kapsayan dönemde Körfezden 1477 ton yüzer halde katý atýk toplanmýþtýr. Yapýlan çalýþmalardan edinilen tecrübeler sonucunda Ýzmir Körfezi'ne özel bir temizlik teknesinin gerekliliði görülerek; Gemi Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi ile tarihinde protokol yapýlarak Ýzmir Körfezi'nin þartlarýna uygun özel bir model projesi geliþtirilmiþtir. Geminin de ihalesi yapýlmýþ ve þu anda teknenin inþasý ile ilgili hazýrlýk aþamasý baþlamýþtýr. Gemi, Kasým 2008 tarihinde hizmete girecektir Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri Teknede oluþabilecek arýzalar Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Teknenin yapým ve teslimat iþlemleri 126

14 Proje/Faaliyet Kod:252 Proje/Faaliyetin Adý:1 ADET KONTROL BOTU ÝLE KÖRFEZ DENETÝMLERÝ YAPILARAK KÝRLÝLÝK YARATAN KÝÞÝ YADA KURULUÞLARI TESPÝT EDEREK HAKLARINDA YASAL ÝÞLEM YAPMAK Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý: Ýzmir iç körfezde rutin kirlilik kontrolleri yapmak Proje/Faaliyetin Amacý: Körfez kirliliðinin önlenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin YapýlanÇalýþmalar(2007 yýlý için) : tarih ve 2006/13 sayýlý Genelge ile deniz yetki alanlarýnda denetim yetkisi, Ýzmir Körfezi'nde Denizcilik Müsteþarlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý'na verildiðinden gemi denetimleri yapýlmaktadýr. Ýzmir Körfezi'nde yüzer çöplerin toplama vb temizlik ile ilgili denetim ve kontroller yapýlmaktadýr. Göreve Çýkýlan Gün Sayýsý : 364 Toplanan Çöp Miktarý : 450 ton/yýl Yýllarý Arasýnda Toplanan Çöp Miktarlarý YILLAR TOPLANAN ÇÖP ( TON) sayýlý kanun kapsamýnda geniþleyen Büyükþehir Belediye Sýnýrlarý içinde bulunan Aliaða Gemi Söküm tesisleri söküm atýklarýnýn uygun bertarafý, ve deniz kirliliðinin önlenmesi için denetim altýna alýnmýþtýr. Gemi Söküm iþlem aþamalarý tarafýmýzca takip edilmektedir. Gemi Söküm Tesisleri atýk yaðlar açýsýndan ve deniz kirliliði ihtimali açýsýndan denetlenerek, atýk yaðlarýn bertaraf noktasýna kadar takibi yapýlmaktadýr yýlýnda 59 adet, 2007 yýlýnda ise 72 adet gemi sökümü denetlenmiþtir Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Kanunlar, meteorolojik faktörler, tekne arýzasý 127

15 Proje/Faaliyet Kodu:35 Proje/Faaliyetin Adý:KÖRFEZ SU KALÝTESÝNÝN ÝZLENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý : Büyük kanal projesinin devreye girmesinden sonra ÝzmirKörfezindeki su kalitesinin izlenmesi Proje/Faaliyetin Amacý:Ýzmir Körfez kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : Büyük Kanal Projesinin baþlamasý ve Ragýp Paþa Dalyanýnýn yýkýlmasýyla birlikte Ýzmir Ýç Körfez' deki su kalitesinin deðiþimini incelemek için ayda 1 kez olmak üzere 2001 yýlýndan itibaren, Ýzmir iç körfezinde sabit istasyonlardan yüzeyden ve dipten deniz suyu numuneleri alýnarak( 11 istasyondan 2 ayda bir su numunesi alýnmýþtýr.)askýda Katý madde, Bulanýklýk ve Koli basili düzeylerini incelemek amacýyla baþlatýlan proje sürdürülmektedir. Numuneler Hýfzýsýhha Enstitüsü Müdürlüðü Laboratuarlarýnda analiz ettirilmektedir yýllarý analiz sonuçlarýnýn AB yüzme suyu standartlarýna uygun olduðu görülmüþtür ve 2007 yýllarýnda DenizTemiz/TURMEPA Derneði ile protokol yapýlmaktadýr. Bu protokol kapsamýnda Derneðe ait olan Deniz Süpürgesi kiralanarak; deniz ve sahillerimizin kirlenmesini önlemek ve mevcut kirliliðin temizlenmesi hususunda katkýda bulunmak, yapýlan çalýþmalarý teþvik etmek, geliþtirmek ve çeþitli hedef kitlelere eðitim seminerleri düzenleyerek konuyla ilgili bilinçlenmeyi saðlamak amacýyla çalýþma baþlatýlmýþtýr. Konuyla ilgili afiþ ve broþürler hazýrlatarak okullarda ve ilgili kuruluþlarda eðitim seminerleri düzenlenmektedir yýlýnda 51 okulda 6200 öðrenciye, 2007 yýlýnda ise 60 okulda 4950 öðrenciye deniz kirliliðinin önlenmesi konusunda eðitim verilmiþtir. Bu konuda çalýþmalarýmýz 2008 yýlýnda da devam etmektedir. Ayrýca mümkün olduðu sürece Ýzmir'de yaþamasýna raðmen deniz görmemiþ öðrencileri denizle tanýþtýrmak ve çevre bilincini vermek amacýyla kiraladýðýmýz deniz temizleme teknesine götürülerek çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgiler verilmektedir. Çevre bilincinin ve deniz temizliðinin önemini vurgulamak ve deniz kirliliðini önlemek amacýyla Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, gönüllüler ve okullarýn katýlýmýyla; kýyýlarda biriken çöplerin toplanmasý için zaman zaman çeþitli organizasyonlar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Bu kapsamda özellikle Uluslar arasý Kýyý Temizliði Günü ve diðer ilgili günlerde gerekli yazýþma ve çaðrýlar yapýlarak, okullardaki öðrenciler Belediyemizce tahsis edilen araçlarla aktivite yapýlan kýyýlara nakilleri saðlanarak kýyýlardaki çöplerin temizlik faaliyetleri yapýlmýþtýr. Proje/Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Meteorolojik etkenler, ekipmanlarda eksiklik ve olasý arýzalar 128

16 Proje/Faaliyet Kodu: Proje/Faaliyetin Adý:ÇEVRE YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu:Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ocak 2007 Aralýk 2007 Proje/FaaliyetinTanýmý ve Kapsamý:Çevre Koruma ve Kontrol Þube Müdürlüðü'nce gelengiden evraklarýn ve yapýlan iþlemlerin kayýtlarý, yazýþmalarý, arþivleme iþlemleri. Proje/Faaliyetin Amacý:Müdürlük çalýþmalarýnýn kayýt altýna alýnmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar(2007 yýlý için) : Yapýlan Ýþ Adet Gelen Evrak 2168 Giden Evrak sayýlý Çevre Kanunu çerçevesinde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na bildirilen 6 iþletme sayýsý(gürültü Kirliliði hk) Encümen e para cezasý uygulanmasý için sunulan iþletme sayýsý(hava kirliliði hk) 13 Deðerlendirilen þikayet neticesinde þikayetçiye ve ilgili yerlere bilgi verilen evrak 470 sayýsý RUHSAT VE DENETÝM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Görev Tanýmý: Çevre ve toplum saðlýðýnýn korunmasý, kýrsal ve kentsel alanda doðal kaynaklarýn en iyi biçimde kullanýlmasý ve kirlenmesinin önlenmesi, gürültü ve benzeri olumsuz etkilerinin engellenmesi, çevreye doðrudan ya da dolaylý olarak zarar ve rahatsýzlýk veren tüm etkenlerin yok edilmesi ya da en az düzeye düþürülmesi açýsýndan çok önemli olan Gayri Sýhhi Müesseselerin ruhsatlandýrýlmasý ve denetlenmesini amaçlar. Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerlerinin gýda siciline esas denetimlerini yürütür. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 253 Proje/Faaliyetin Adý:1.SINIF GSM'LERÝN, LPG ÝKMAL VE AKARYAKIT ÝSTASYONLARININ RUHSATLANDIRILMASINA YÖNELÝK DENETÝMLERÝN YAPILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý vekapsamý: 1. Sýnýf GSM'lerin, LPG ikmal ve akaryakýt istasyonlarýnýn ruhsatlandýrýlmasýna yönelik denetimlerin yapýlarak iþletmelerin ruhsatlandýrýlmalarýnýn saðlanmasý Proje /Faaliyetin Amacý: 1. Sýnýf GSM'lerin, LPG ikmal ve akaryakýt istasyonlarýnýn ve belediyemiz kiracýsý olan sýhhi müesseselerin ruhsatlandýrýlmasý, deneme izinlerinin deðerlendirilmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar : 121 adet iþletme ruhsat baþvurusunda bulunmuþ 103 adet iþletmenin denetimi yapýlmýþtýr. 129

17 GSM Ýnceleme Kurulunun yýllarý çalýþma özeti: Yýl içinde yapýlan toplam denetim sayýsý Ruhsat Verilmesine Esas Rapor Yazýlan (Açýlma Raporlarý ve Olumlu Deðerlendirme Rapor yazýlan) Dosya Sayýsý Olumsuz Deðerlendirme Raporu düzenlenen dosya sayýsý Rapor Düzenlenen Evrak Sayýsý Tesis Ýzni Verilen Dosya Sayýsý Sonuç: Ruhsat baþvurusunda bulunan iþletmelerin denetlenmesine yönelik yýllýk vermiþ olduðumuz % 90 hedefi, yýlsonu itibariyle % 95 olarak gerçekleþmiþ ve hedef saðlanmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu: 254 Proje/Faaliyetin Adý: 1.Sýnýf GSM olan gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerlerinin gýda siciline esas denetimleri yapýlmasý Proje/Faaliyet Sorumlusu : Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý vekapsamý: 1. Sýnýf GSM olan gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerleri teknik ve hijyenik yönden denetlenerek gýda sicil belgeleri düzenlenmesi Proje /Faaliyetin Amacý: 1. Sýnýf GSM olan gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerlerine gýda sicili düzenlenmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulunun tarih ve 2005/254 sayýlý kararýna istinaden Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü tarihli genelgesi ile 1. sýnýf GSM kapsamýnda kalan Gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemelerin üretildiði iþyerlerine gýda sicili verilmesi yetkisi Belediyemize verilmiþtir. Bu kapsamdaki iþletmeler teknik ve hijyenik açýdan denetlenmekte ve Gýda Sicil Belgeleri düzenlenmektedir. 6 adet iþletme gýda sicili müracaatýnda bulunmuþ 9 adet iþletmenin gýda siciline esas denetimi yapýlmýþtýr. (2006 yýlýndan devir) Sonuç: Gýda sicili baþvurularýna yönelik yapýlan denetimlerde yýllýk vermiþ olduðumuz % 95 hedefi, yýlsonu itibariyle % 158 olarak gerçekleþmiþ ve hedef saðlanmýþtýr. 130

18 Proje /Faaliyet Kodu: 255 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDÝYEMÝZE BAÐLANAN 57 ÝLÇE/ÝLK KADEME BELEDÝYESÝ SINIRLARI ÝÇÝNDE YER ALAN 1. SINIF GSM'LERÝN AKARYAKIT/LPG ÝKMAL ÝSTASYONLARININ RUHSAT TAKÝPLERÝNÝN TAMAMLANARAK KAYIT ALTINA ALINMASI, RUHSATSIZ FAALÝYET GÖSTEREN ÝÞLETMELERÝN RUHSAT MÜRACAATLARININ ALINARAK RUHSATLANDIRILMASI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yýldýz SEZGÝN Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Belediyemize baðlanan 57 ilçe/ilk kademe belediyesi sýnýrlarý içinde yer alan 1. Sýnýf GSM'lerin akaryakýt/lpg ikmal istasyonlarýnýn ruhsat takiplerinin tamamlanarak kayýt altýna alýnmasý, ruhsatsýz faaliyet gösteren iþletmelerin ruhsat müracaatlarýnýn alýnarak ruhsatlandýrýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý: 1. Sýnýf GSM'lerin, LPG ikmal ve akaryakýt istasyonlarýnýn ve belediyemiz kiracýlarýnýn ruhsatlandýrýlmasý, deneme izni verilmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için) : 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu tarihinde yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Kanunla birlikte, 57 ilçe/ilk kademe Belediyesi, Belediyemize dahil edilmiþ olup, Belediyemiz sýnýrlarý ve yetki alanlarý geniþlemiþtir. Bu alanlardaki 1.Sýnýf GSM'ler ile 5393 sayýlý Belediye Kanunu gereði Akaryakýt ve LPG ikmal istasyonlarýnýn (Yönetmelikte 2.Sýnýf GSM kapsamýnda kalmasýna raðmen) ruhsatlandýrma yetkisi Belediyemize verilmiþtir. 121 adet ruhsat baþvurusu yapýlmýþ. 93 adet iþletme ruhsatlandýrýlmýþtýr.(gsm ve Sýhhi Müessese, Deneme Ýzni) Sonuç: Yapýlan ruhsat baþvurularý doðrultusunda verilen ruhsat sayýsýnýn yýllýk % 80 hedefi, yýl sonu itibariyle % 96 olarak gerçekleþmiþ ve hedef saðlanmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu: 256 Proje/Faaliyetin Adý: ÇEVRE VE ÝNSAN SAÐLIÐI AÇISINDAN SAKINCA YARATAN ÝÞLETMELERE KAPATMA KARARI ALINARAK FAALÝYETLERÝN ÖNLENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý vekapsamý : Çevre ve insan saðlýðý açýsýndan sakýnca yaratan iþletmelere önlem alýnýncaya kadar kapatma kararlarýnýn alýnmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Ýþletmelerin ruhsatsýz faaliyetlerinin önlenmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için) : 36 adet iþletmeye kapatmaya esas tutanak tutulmuþ 20 adet iþletmeye kapatmaya esas encümen kararý teblið edilmiþtir. Sonuç: Kapatmaya esas yapýlan denetimlere yönelik alýnan kapatma kararlarýnda yýllýk vermiþ olduðumuz % 70 hedefi, yýlsonu itibariyle % 79 olarak gerçekleþmiþ ve hedef saðlanmýþtýr. 131

19 Proje /Faaliyet Kodu:.. Proje/Faaliyetin Adý: RUHSAT VE DENETÝM YÖNETÝM HÝZMETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarih : / Proje /Faaliyetin Tanýmý vekapsam : Ruhsat ve Denetim Þube Müdürlüðü'ne gelen-giden evraklarýn kayýtlarý, yazýþmalarý ve arþivleme iþlemleri ile birlikte ruhsatla ilgili müracaatlarýn alýnmasý, ruhsat düzenlenmesi ve ruhsatsýz faaliyet gösteren iþletmelerin yazýþma iþlemlerini yürütülmesi. Proje /Faaliyetin Amacý: Müdürlük iþlemlerinin kayýt altýna alýnmasý, evrak akýþýnýn saðlanmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için) : Gelen evrak sayýsý Giden evrak sayýsý HÝM e ve Þikayetçiye Yazýlan Bilgi Yazýsý 70 Encümene Kapatma Teklif Edilen Ýþletme Sayýsý 16 Mühür Fekki yapmasý nedeniyle Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na bildirilen iþletme sayýsý Verilen Gýda Sicili Sayýsý yýllarýnda Ruhsat Müracaatý ve Verilen Ruhsat Sayýsý: Yýl Ruhsat Müracaatý Verilen Ruhsat Sayýsý Harç Tutarý (Ytl) , * , , ,76 * 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununun yayýmlanarak yürürlüðe girmesi ile müracaatlarý alýnan 2. Sýnýf GSM Ruhsat dosyalarý deðerlendirilmek üzere ilgili ilçe Belediyesine gönderilmiþtir. 132

20 Proje /Faaliyet Kodu:.. Proje/Faaliyetin Adý: RUHSAT VE DENETÝM YÖNETÝM HÝZMETLERÝ (ÇEVRE ZABITA DENETÝMLERÝ) Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yýldýz YILMAZ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý vekapsa Çevre Zabýtasýnca iþletmelerin ruhsat kontrollerinin yapýlmasý. Proje /Faaliyetin Amacý: Ruhsatsýz faaliyet gösteren iþletmelerin tespitlerini yaparak ruhsat baþvurularýnýn saðlanmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin YapýlanÇalýþmalar : * Denetlenen Ýþyeri Sayýsý Verilen Ýhtar Sayýsý Gelen Evrak Sayýsý Uygulana Encümen Kararý Sayýsý(Mühürleme) Tanzim Edilen Mühür Fek ki Sayýsý Düzenlenen Tespit Tutanaðý ve Rapor Sayýsý Düzenlenen Ceza Tutanaðý Sayýsý Duyuru Belgesi (Sulu bodrum, LPG vb.) Kontrol Amaçlý vb. Denetim Sayýsý * 5216 sayýlý kanun kapsamýnda 2. ve 3. Sýnýf GSM'leri denetleme ve ruhsatlandýrma yetkisi ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilmiþtir. 133

ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞEFLİĞİ Yapılan İş Adet Gelen Evrak 3152 Giden Evrak 2512 Encümen'e GSM ruhsatının bulunmaması nedeni ile kapatılması için teklif edilen işletme sayısı

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre ASD Üyeleri ÝZAYDAÞ taydý Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýzaydaþ ýn bu yýl sanayi ile daha yakýn temasta olmak için ASD gibi önemli

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı