ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4099 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞÝMDÝ MÝ ÖÐRENDÝNÝZ BEYLER, GÜNAYDIN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4099 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞÝMDÝ MÝ ÖÐRENDÝNÝZ BEYLER, GÜNAYDIN!"

Transkript

1 Sýnýrlarda Türk askeri, gece kulüplerinde ise Moldovalý dilberler... Emniyet de, namus da tamam! Ne yapalým þimdi? 40 bin asker bizi halletmediyse, yatýp kalkýp o þahane dilberlere mi dua edelim? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4099 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KÝMDÝR BE BUNLAR? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Baþbakan kadýn tavlamaya çalýþýyor! Erdoðan Baybars ÞÝMDÝ MÝ ÖÐRENDÝNÝZ BEYLER, GÜNAYDIN! Ülker Fahri KÝMÝN EVLATLARI BUNLAR? Ali Osman Maðusa Serbest Limaný Özgün Kutalmýþ BÝR SEÇÝM AFÝÞÝNÝN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ Mehmet Levent Ertuðrul Hasipoðlu'ndan gece kulüpleriyle ilgili þok yaratan sözler bin asker, 40 bin de öðrenci var... Beni mi halletsinler? Tabipler Birliði'nde yaptýðý konuþmada gece kulüplerine deðinen Hasipoðlu, CTP'li eski bir bakanýn bu konuda kendisine söylediklerini aktarýnca kýyamet koptu... Hasipoðlu'na þiddetli bir tepki gösteren 9 örgüt ortak bir basýn açýklamasý yaparak, "Önce kadýnlardan özür dileyin, sonra da istifa edin" dedi... Kudret Özersay, Hasipoðlu'nu kýnayarak ismini vermediði bakanýn kim olduðunu açýklamasýný istedi... Yoðun tepkiler üzerine Hasipoðlu da bir açýklama yaptý daha sonra ve o sözlerin kendisine aitmiþ gibi yansýtýlmasýndan þikayetçi oldu. Hasipoðlu "Ben eski bir bakana ait bir anekdotu anlattým" dedi... 3 ve 19. sayfalarda Hasipoðlu: Ana muhalefetten bir arkadaþ her oturumda çýkar, "Lefkoþa'dan Güzelyurt'a kadar fabrikalarý dizdiniz" der. Gece kulüpleri fabrika! Allah ne büyük Allah! Döndü o bakan oldu. Gittim, "kapattýn mý o fabrikalarý?" dedim. "Neyi kapatacaðým yahu, 40 bin asker, 40 bin de öðrenci var. Beni mi halletsinler?" dedi... Bu ne panik Ýrsen Bey? Geçiciler zorla UBP binasýna toplandý UBP kurultaydaki baský ve tehditlerini belediye seçimlerinde de sürdürüyor. Ýstihdam edilen geçicilerden Lefkoþa'da ikamet edenler dün apar topar UBP merkez binasýna toplandý... Toplantý için saat 16.00'da herkese özel izin çýkartýldý. Toplantýya katýlmayanlara iþten atýlacaklarý bildirildi... Bununla ilgili dün gazetemize þikayet dolu telefonlar yaðdý. Zorla toplantýya götürülenlerin yakýnlarý "Ýnsan onuru ile bu kadar oynanmaz" diyerek, bu memlekette artýk yaþanmaz olduðunu ifade ettiler sayfada Serbest liman yönetimi: Kaçakçýlýk yok! Serbest Liman ve Bölge Müdürü Curcioðlu "Olay karasularýmýz dýþýnda gerçekleþti... Sahte belge durumu var, vergi kaybý yok" dedi sayfada Þener Elcil: Antrepo farfeleri yine korunuyor "Çaldýðý beþ paket sigara için vatandaþý hapse gönderenler, antrepo farelerini korumayý bir görev biliyor sayfada Serdar Denktaþ ETÝ kapalý kapýlar ardýndaki pazarlýklarla satýþa çýkarýldý sayfada

2 KANUNSUZ AVLANAN 3 KÝÞÝYE YASAL ÝÞLEM Þener LEVENT Açý Güzelyurt'da önceki gün 54 numaralý ava kapalý bölgede avlanan 3 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, A.K.(E-28), Ö.E.(E-44) adýna kayýtlý av tüfeði ile geçerli ateþli silah tasarruf ve avlanma ruhsatý olmadan avlandýðý, M.B. (E-66) ise kendi adýna kayýtlý av tüfeði ile kanunsuz avlandýðý sýrada suçüstü tespit edildi ve haklarýnda yasal iþlem baþlatýldý. KÝMDÝR BE BUNLAR? BAÞKASININ KÝMLÝÐÝNE BÜRÜNEN KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da "Macila Rent A Car" isimli iþ yerine 7 Mart'ta araba kiralama gerekçesi ile giden N.N.(E-24), baþka bir þahýs adýna düzenlenmiþ sürüþ ehliyetini verip onun kimliðine büründü. Polis, N.N'nin tespit edilerek tutuklandýðýný açýkladý. 2 TRÝLYON TL'LÝK BÜYÜK ÝKRAMÝYENÝN TALÝHLÝSÝ KKTC'DE Türkiye Milli Piyango'nun 9 Mart çekiliþinde 2 trilyon TL'lik büyük ikramiyesi KKTC'de çýktý. Yarým bilete çýkan ikramiye, Girne'de Turgut Çeken tarafýndan satýldý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Milli Piyango Birimi Piyangolar ve Bahisler Sorumlusu Mustafa Özgür Piro'nýn açýklamasýna göre, Türkiye Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi bir kez daha KKTC'den çýktý. Yarým bilete çýkan biletin sahibi 1 trilyon TL alacak. Girne'de Turgut Çeken tarafýndan satýlan biletin kim tarafýndan alýndýðý henüz bilinmiyor. Piro, Lefkoþa'da Halil Selçuk tarafýndan satýlan tam bilete de 25 bin TL isabet ettiðine iþaret ederek, "Geçtiðimiz yýl Kýbrýs Milli Piyango'nun talihlileri konusunda oldukça þansý bir dönem yaþamýþtý. 9 Mart çekiliþinde büyük ikramiyenin yine Kýbrýs'a çýkmasý talih kuþunun yine ada semalarýnda olduðunu gösteriyor" ifadesini kullandý. ÝSRAÝL HELÝKOPTERLERÝ TRODOS'TA TATBÝKAT YAPTI Ýsrail Hava Kuvvetleri'ne baðlý helikopterlerin, Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) ile iþbirliði içerisinde, Trodos sýradaðlarýnda tatbikat yaptýklarý haber verildi. Haberi "Ýsrail Helikopterleriyle Trodos'ta Tatbikat Lefkoþa ve Tel Aviv'den MEB'i Korumaya Kararlý Olduklarý Konusunda Mesaj" baþlýklarýyla yayýmlayan Politis, Ýsrail'den Güney Kýbrýs'a önceki gün 6 helikopter geldiðini, bugün de 8 helikopter geleceðini yazdý. Tatbikatýn, Güney Kýbrýs ile Ýsrail arasýnda arama-kurtarma alanýnda yapýlan anlaþmalar çerçevesinde icra edildiðini belirten gazete, "askeri kaynaklardan" elde ettiði bilgilere dayanarak, iki ülke arasýnda gerçekleþtirilen tatbikatýn önemli olduðunu ifade etti. Haberde, tatbikatýn önemli olduðu ve Güney Lefkoþa ile Ýsrail'in, MEB'deki tesislerin korunmasý konusundaki kararlýlýklarýyla ilgili yanlýþ anlamalar olmamasý için; özellikle Türkiye'ye yönelik mesajlar göndermeyi hedeflediði anlatýldý. Gazete, buna paralel olarak, tatbikatýn Ýsrail helikopterlerinin personeli tarafýndan oldukça yararlý bulunduðunu; çünkü coðrafi yapýdan dolayý Ýsrail'de uygun yer bulunmadýðýndan, personelin bu alanda eðitilebildiðini ekledi. UBP baský ve tehditle seçime hazýrlanýyor Geçiciler zorla UBP binasýna toplandý Afrika Özel - UBP baský ve tehditlerle seçim sürecinde de Kýbrýslý Türkler üzerinde baský oluþturmaya devam ediyor. Dün öðleden sonra geçici istihdam statüsünde kamu görevine alýnan personel, UBP'nin baský ve tehditleriyle Lefkoþa Sarayönü'ndeki UBP binasýnda toplantýya getirildi. UBP, Kurultay döneminde uyguladýðý baský ve tehdit uygulamalarýný seçim döneminde de sürdürüyor. Geçici personel için mesai saatleri içerisinde özel izin çýkartan UBP, toplantýya katýlmayacak olanlarýn görevlerine son verileceðini duyurarak çalýþanlar üzerinde baský kurmaya çalýþtý. Gün boyunca gazetemizi arayan vatandaþlar, pek çok kiþinin UBP'li olmamasýna raðmen, istemeye istemeye toplantýya gittiðini ifade etti. Çiziktir di Çiziktirdi Tam da "Kimdir be bunlar" diye saða sola bakýnýp dururken, Ertuðrul Gazi patlattý kabaðý... Týp Bayramý ya... Saðlýk Nazýrý konuþmayýp da kim konuþacak? Saðlýk alanýndaki son mucizelerimizi anlatacak bize... MR ne alemde? Tomografi... Röntgen... Ultrason... Tamam mý? Anavatanýmýz yeni bir ambulans hibe etti mi bize? Et ve týrnaðýn bununla alakasý üzerine yeni bir master tezi var mý? Ama o ne? Gece kulüpleri bir þeytan gibi nasýl sýzdý böyle bir konuþmanýn içine? Korumalar nasýl da farketmedi... Merminin girdiði yeri parçaladýðýný ve çýktýðý yerde sadece bir delik açtýðýný söyleyen otopsi uzmanlarý da mý görmedi? Gece kulübünün gündüz sofrasýnda iþi ne? AIDS... Frengi... Belsoðukluðu mu vurdu milleti? Ne gam?.. Rum-Yunan ikilisinin oyunudur hepsi de... Herkese lololo, Ertuðrul Gazi'ye de mi lololo? Yemezler... Ya sabýr diyerek çekti kýlýcýný, yürüdü üstüne... Gece kulübü ha... Fuhuþ ha... Kadýn ticareti ha... Kimdir be bunlar? Kimdir be bu þikayet sahipleri? Kavþaklarda yeþil pankartlarýný sallayýp duranlar mý? Yoksa bu topraðýn kara baðrýnda sýra daðlar gibi duranlar mý? Açtý aðzýný, yumdu gözünü gazimiz... Artýk tut tutabilirsen adamý... Eski bir nazýr varmýþ... Ana muhalefetten... 'Fabrika' dermiþ hep gece kulüplerine... Teknecik gibi... Filtresiz... Filtre iþi mühim... Takmayanýn nanedir vaziyeti bu 'fabrika'da... Sanayi bölgesi organize olduðu için hep sular altýnda, ama Omorfo bayýrlarýndaki 'fabrika'larýmýz maþallah sapasaðlam... 'Uçuyoruz' diyen Tatar da haklý... 'Night Flights'... Gece uçuþu! Sadede geleyim, çünkü iþin püf noktasý bu... Gece kulüplerine 'fabrika' adýný uygun gören o eski bakan var ya... O bakanlýk koltuðuna kurulunca Ertuðrul Gazi yapýþmýþ yakasýna... Ve sormuþ: "Kapattýn mý o fabrikalarý?" Bakanýn þu olmuþ cevabý: "Neyi kapatacaðým yahu? Kýrk bin asker, kýrk bin de öðrenci var. Beni mi halletsinler?" Bravo doðrusu! Namus meselesi bu! Kýçýný da düþünmeli adam bu dünyada... Kýçýný düþünmeyen adam bakan mý olur? Aferin adama... Tedbir almýþ... Yataðýnda rahat uyuyor... Sýnýrlarda Türk askeri, uçuþlarda ise Moldovalý dilberler... Emniyet tamam! Gece kulüpleri olmasa hapý yuttu... Beytambalýný sokacak yer bulamayan azgýn askerlerin saldýrýsýna mý uðrasýn?.. Þakasý yok, kýrk bin asker... Omorfo bayýrlarý bile dar gelir hepsine... Ne halt ederiz Moldovalý, Ukraynalý dilberler bu diyardan giderse... Söyle bakan efendi... Haykýr... Namusumuzu kurtarmanýn yolunu anlat þu salaklara! Türkiye bizi Rumdan kurtardýysa, þu dilberler de namusumuzu kurtardý deðil mi? Söyle... Muhalefette 'fabrika' derler onlara... Hükümette ise 'gece kulübü'! "Kapatýn þu fabrikalarý" derler muhalefette... Hükümette ise, "Kapatayým da kýrk bin asker beni mi halletsin?" diye kýçlarýný kurtarmaya bakarlar... Sonra bir sabah kavþaklara dizilirler pankartlarýyla... Paraya kýyarak sekiz gazeteye birden tam sayfa renkli seçim ilaný basarlar... Ve sorarlar... -Kimdir be bunlar, diye... Sahi... Kimdir be bunlar? Namusunu gece kulüplerinin varlýðýna borçlu olanlar mý? Varlýðýmýz Omorfo bayýrlarýna armaðan olsun öyleyse... Amin...

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... SEKS AÇLIÐI VE 40 BÝN ASKER KORKUSU... Bir zamanlar Kýbrýs'ta böyle gece kulüpleri yoktu. 'Umumhane' denilen evler vardý... Ve de kabareler, barlar... Ortam çok farklý idi þimdikinden... Öyle yurtdýþýndan kadýn getirmek, pasaportlarýna el koymak ve bir köle gibi kilit altýnda tutmak, yalnýz baþýna sokaða çýkmalarýna bile izin vermemek söz konusu deðildi. Bunlarýn hepsi de 1974 sonrasýnýn eseri... Merak etmeyin, güneyde de ayný þey var... Orada da çeteler... Yine de bizim taraftaki gibi deðil... Onlar Avrupa Birliði muktesebatýna dahil olduklarý için denetleniyorlar... Bizde ise herþey çetelerin elinde... Zaman zaman gece kulüplerine yapýlan polis baskýnlarý yanýltmasýn sizi... Bu da sanki toplumla alay... Emniyet makamlarýnýn oralarda neler yapýldýðýný bilmezmiþ gibi davranmasýna ne gerek var? Bu baskýnlarla gözümüzü boyadýklarýný mý sanýyorlar? * Ancak madalyonun bir yüzü bu sadece... Bir de diðer yüzü var... Ve galiba daha da trajik... En aklý baþýnda görünenlerimizde bile garip bir anlayýþ yaygýn... Gece kulüplerindeki kadýnlar olmasa, toplumun müthiþ bir seks açlýðýna uðrayacaðýna ve bu yüzden de burada muazzam bir tecavüz dalgasýnýn meydana geleceðine inanýyorlar... Ertuðrul Hasipoðlu, sözlerini aktardýðý eski CTP'li bakanla ilgili konuþmasýnda çok ciddi aslýnda... Þiddetli tepkileri görünce 'anekdot' falan demeye kalkmýþ buna, ama anekdot manekdot yok! Ne ilgisi var anekdotla? Herkesi salonda güldürmek için mi anlattý yani bunu? Ne münasebet... Kendi anlayýþýna bir destek olarak gördüðü için... Yani "bakýn, muhalefet de böyle düþünüyor" demek için... Eski bakanýn o malum sözlerine karþý çýkmýyor ki... "Þu bakanýn ettiði lafa bakýn, böyle þey söylenir mi?" demiyor. Sadece muhalefette baþka söylediðini, hükümette ise baþka yaptýðýný göstermeye çalýþýyor bize... * Yýllar önce, halen de aktif siyasette olan gözde politikacýlarýmýzdan biri, ayný þeyi söylemiþti bize de... "Ne yapacaðýz þu gece kulübü rezaletini?" diye sorduðumuz zaman þöyle demiþti: "Eðer bu kadýnlar olmasa, burada birbirimizi düzecektik"... Ne tuhaf, 1974'ten önce böyle bir gayle yoktu. Þimdi ise var... Ve kýrk bin askerden, kýrk bin de öðrenciden söz ediliyor... Yani biz toplum olarak onlarýn seks açlýðýna karþý korunmak zorundayýz deðil mi? Onlarýn þeyinin hesabý da bize kalmýþ demek... Düþünün... Ne haller bu haller... Siz 'düzen' mi dersiniz buna? Ýnsanca yaþamak mý dersiniz? Hasipoðlu'nun Tabipler Birliði'nde gerçekleþtirdiði konuþma pek çok kesimin tepkisine neden oldu. Gece Kulüpleri ile ilgili bir anekdot anlatan Hasipoðlu'nun onaylar bir biçimde eski bir bakanýn sözlerini aktarmasý olay oldu. Hasipoðlu konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Ana muhalefetten bir arkadaþ her oturumda çýkar 'Lefkoþa'dan Güzelyurt'a kadar fabrikalarý dizdiniz' der. Gece kulüpleri fabrika! Allah ne büyük Allah. Döndü o bakan oldu. Gittim 'kapattýn mý o fabrikalarý?' dedim. 'Neyi kapatacaðým yahu dedi 40 bin asker 40 bin de öðrenci var. Beni mi halletsinler!' dedi." Pek çok örgüt ortak bir basýn açýklamasý yayýnlayarak Hasipoðlu'nu istifaya çaðýrdý: "Daha önceki bir konuþmada kendisine söylendiðini iddia ettiði "Gece Kulüplerini kapatalým da asker ve öðrenci bizi mi halletsin" cümlesini örnek vererek ýrkçý ve cinsiyetçi yaklaþýmýný pervasýzca dile getirmiþtir" Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu'nun 14 Mart Týp Haftasý dolayýsýyla yaptýðý açýklamalar güne damgasýný vururken, 19 örgüt de ortak bir basýn açýklamasý yayýnlayarak Hasipoðlu'nu sert bir dille eleþtirdi. Tabipler Birliði'nde gerçekleþtirdiði konuþmada Hasipoðlu'nun eski bir bakan ile yaþadýðý diyaloðu aktarmasý sýrasýnda Gece Kulüpleri ile ilgili kullandýðý ifadeler tepki çekti. Hasipoðlu konuþmasýnda aynen þu ifadeleri kullandý: "Hiç unutmam biri gece kulüplerini açtý onu söyleyeyim. Beni baðýþlasýn! Ana muhalefetten bir arkadaþ her oturumda çýkar 'Lefkoþa'dan Güzelyurt'a kadar fabrikalarý dizdiniz' der. Gece kulüpleri fabrika! Allah ne büyük Allah. Döndü o bakan oldu. Gittim 'kapattýn mý o fabrikalarý?' dedim. 'Neyi kapatacaðým yahu dedi 40 bin asker 40 bin de öðrenci var. Beni mi halletsinler!' dedi." Örgütlerin ortak açýklamasý: " Derhal istifa et!" Baraka Kültür Merkezi, BKP Kadýn Meclisi, CTP-BG Kadýn Örgütü, DAÜ-SEN, DAÜ BÝR SEN, EMMA, Feminist Atölye, KAYAD,Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý,Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý,Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý, Kuir Kýbrýs Derneði, Mülteci Haklarý Derneði, Sosyal Riskleri Önleme Vakfý, TDP Kadýn Örgütü, Toplumsal Cinsiyet ve Azýnlýklar Enstitüsü, YKP-Fem, Yurtsever Kadýnlar Birliði tarafýndan yapýlan açýklamanýn tam metni þöyle: "Doktorluk mesleði ve týp etiði, insanlar arasýnda sosyal durum, dil, din, ýrk, millet, cinsiyet, yaþ toplumsal ve ekonomik durum ayrýmý yapmaksýzýn herkese adil, eþit ve demokratik davranmayý gerektirir. Ýnsan hak ve özgürlükleri, bir toplum içinde yaþayan tüm bireylerin kamusal faydasý için çalýþan doktorlarýn temel þiarýdýr. 14 Mart Týp Bayramý da, saðlýk alanýnda emek verenlerin ortaya koyduðu hizmetler kadar, insan hak ve özgürlüklerini yeniden hatýrlamanýn da bir vesilesidir. Bu yýl gerçekleþen Týp Bayramý etkinliklerinde konuþma yapan Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, tüm demokrasi deðerlerini ayaklar altýna alarak ülkemizde devlet eliyle yürütülen seks köleliðini meþrulaþtýrmaya çalýþmýþtýr. Daha önceki bir konuþmada kendisine söylendiðini iddia ettiði "Gece Kulüplerini kapatalým da asker ve öðrenci bizi mi halletsin" cümlesini örnek vererek ýrkçý ve cinsiyetçi yaklaþýmýný pervasýzca dile getirmiþtir. Hasipoðlu'nun bu sözleri, sadece gece kulüplerinde insanlýk dýþý koþullarda çalýþtýrýlýp sömürülen kadýnlarý deðil, tüm kadýnlarý ötekileþtirmekte ve aþaðýlamaktadýr. Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan insanlar olarak, ülkemizde devlet eliyle yürütülen seks köleliðinin son bulmasý ve ýrký, milliyeti ve ekonomik durumu fark etmeksizin her kadýnýn insanca yaþama ve çalýþma koþullarýna sahip olmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bu baðlamda, kadýn bedenini nesneleþtiren ve aþaðýlayan Ertuðrul Hasipoðlu'nun biz kadýnlardan derhal özür dilemesini beklediðimizi, kadýnlarý ikinci sýnýf vatandaþ olarak gören siyasetçilere tahammülümüz kalmadýðýný ve Hasipoðlu'nun derhal istifa etmesini istediðimizi kamuoyunun bilgisine sunarýz" Kudret Özersay: "Ayýp " Toparlanýyoruz hareketi sözcüsü Kudret Özersay ise yaptýðý açýklamada Hasipoðlu'nu eleþtirdi ve þunlarý kaydetti: "Bu durumda, yukarýdaki AYIP bir yana akla þu sorular gelmektedir: 1- Saðlýk Bakaný bu sözleri, bugünkü durumu haklý çýkarmak için mi "naklediyor"? Ya da bir TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Eski bakandan Hasipoðlu'na; Hasipoðlu'ndan da halka "40 bin asker 40 bin de öðrenci var. Beni mi halletsinler!" baþka ifadeyle bugünkü durumun rasyonel, makul ve açýklanabilir bir durum olduðunu göstermek için mi söylüyor? 2- Yok eðer bugünkü durumu doðru bulmuyorsa, bu gece kulüplerininin kapatýlmasý için neden adým atmýyor? 3- Saðlýk Bakaný kendisine bu sözleri söylediðini ima ettiði eski Saðlýk bakanýnýn adý ne? Bunu neden açýklamýyor? Saðlýk Bakaný önce bu sorulara cevap vermelidir. Bence bu sözler, madem ki hükümet gece kulüpleri açýsýndan mevcut durumun devamýndan yana bir tercihte bulunuyor, Gaf falan deðil, düpedüz "derviþin fikri neyse zikri de odur" durumudur. Bu arada Saðlýk Bakanýnýn bu hükümetin politikalarýný temsil ettiðini de unutmamalýyýz elbet..." Hasipoðlu: "Sözler eski bir bakana ait" Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla açýklama yapan Hasipoðlu, 14 Mart Týp Bayramý dolayýsýyla düzenlenen törendeki konuþmasýnda, "muhalefetteyken, icraatlarý eleþtirmenin kolay olduðuna dikkat çekmek için eski bir bakana ait anekdotu anlattýðýný" belirtti. Hasipoðlu, þunlarý kaydetti: "Muhalefetteyken, Alayköy yolundaki gece kulüplerini fabrikaya benzeten bir milletvekili söz konusu gece kulüplerinin derhal kapatýlmasýný savunuyordu. Daha sonra kendisi bakan oldu. Kendisine, muhalefetteyken gece kulüplerine dair sözleri hatýrlatýlýnca, 'memlekette 40 bin asker var, býrakalým da bizi mi halletsinler' dedi. Ben de muhalefetteyken eleþtirmenin kolay ama icraatta iþlerin böyle yürümediðine örnek vermek için bu anekdotu anlattým". Eski bir bakana ait anekdotu medyada kendisi söylemiþ gibi yansýtmanýn gerçekleri çarptýrmak olduðunu belirten Hasipoðlu, asýlsýz yayýnlarla saðlýðý yýpratmanýn kimse yarar saðlamayacaðýný ekledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Nerde benim söyle yasemin kokulu þeherim Ki lâðým kokularýna teslim oldu nicedir Ki nefes aldýkça karardý akciðerim Þimdi yanan yasemin kokulu günlere özlemdir Kalay SAÐCI BAKAN, SOLCU BAKAN YOK, ERKEK BAKAN VAR UBP'li Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, CTP'yi kastederek, muhalefetin saðlýk bakanýnýn kendisine söylediði "Gece Kulüplerini kapatalým da 40 bin asker ve öðrenci bizi mi halletsin" sözlerine atýfta bulunurken, kendi fikrini söylüyordu. Ne ki, "solcu" bir bakanýn arkasýna sýðýnarak yapýyordu bunu. Sonuçta UBP'li Saðlýk Bakaný da "erkek"ti, CTP'li Saðlýk Bakaný da Demek ki "erkeklik" mevzubahis olunca parti rozetleri de, saðcýlýk solculuk da bir kenara atýlabilirdi. Yontulmamýþ "erkek" zihniyeti buydu iþte Bir erkeðin baþýna gelebilecek en kötü þey Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÝMÝN EVLATLARI BUNLAR? Aslandýrlar bunlar aslan! Yaptýklarý icraatlarýn perde gerisinde, mutlaka halk için bir düþündükleri vardýr! Halkýn yararýndan baþka birþey düþünmezler... Varsa da halk, yoksa da halk... Halkýn derdini düþünmekten aðýzlarýna yemek girmez... Vekillik kolay deðil... Aldýn mazbatayý hakkýný vereceksin... Onlar öyle yapýyorlar... Gün 24 saat, halkýn refahý için, mutluluðu için çalýþýyorlar... Askerlik yapanlar bilirler... Aklýmda kaldýðý kadarýyla, astlarýn üstlere verdiði bir tekmil vardý... "Asil Türk milletimin can, mal ve namusunu korumak maksadýyla..." Asaleti bir kenara býrakýrsak vekillerimiz, bakanlarýmýz... Saðcýsý da, solcuyum diyeni de önce bizim canýmýzý düþünürler... Ayný askeri tekmildeki gibi... Bunun için bizi 40 bin kiþilik Türk askeri, ayrýca 5-10 bin kiþilik polis ve GKK personeliyle koruyamadýklarýndan, özel güvenlik ekipleri de yaratarak emniyetimizi saðlayacaklar! Onlara ne kadar þükran çeksek az... Olursa bu kadarý olur! Hangi ülkenin vekilleri, bakanlarý halk için böyle fedakarlýðý göze alabilir ki? Mal konusuna gelince... Yasalar çýkarýp bizim olmayan mallarý satýp rant elde etmemizi saðladýlar... Rumlardan ganimetlenen bu mallarý geriye verme ihtimaline karþý yabancýlara satýp peþinen mangýrlarý ceplerimize atmamýz için yasalar çýkaran, bize bu rantý saðlayan vekillerimize, bakanlarýmýza ve devletimize hamdolsun! Bunu söylemezsek alimallah kör oluruz! Tekmile göre hareket edecek olursak, sýrada namus kavramý var... Rumun bize tecavüz etmesi ve sonra öldürmesi faraziyesine karþý kahraman Türk askerleri gelip bizleri kurtardý ve korudu... Denildiðine göre Ýnönü ile Kýbrýslýtürk liderlerden birisi arasýnda bir konuþma geçmiþ... Bizimkisi Ýnönü'ye, "Efendim gelip bizleri kurtarýn" demiþ... Ýnönü de, "O mühim deðil, gelip sizi Rumlardan kurtarýrýz ama sizi bizden kim kurtaracak" cevabýný vermiþ... Tam da ona benzer iþte þimdi yazacaklarým... Aslanlarýmýz, vekillerimiz, bakanlarýmýz oturmuþlar ve düþünüp taþýnarak askerlerin ve sonradan ithal edilen yabancý öðrencilerden bizleri korumanýn çarelerini aramýþlar... Bulmak zor mu? Kimin evlatlarýdýr onlar? Gece kulübü altýnda kerhane izinleri vermeye baþlamýþlar... Bazý münafýklar, kökü dýþarda olan bazý kiþiler bunu bile kötüye yorup KKTC'nin pezevenkliðini pankartlara yazýp sergilediler... Hasipoðlu açýkça ortaya koydu... CTP döneminde de gece kulüplerinin önüne geçemediklerini söyledi ve dönemin CTP'li bakanýnýn kendisine söylediklerini 14 Mart Týp Bayramý'nda açýkladý... Gece kulüpleri kapatýlýrsa ne olurmuþ? 40 bin asker ve öðrenci bizleri halledermiþ! Ýþte her þeye bizim için göðüs geren CTP'li ve UBP'li bakanlarýmýzýn bu yaptýklarýný unutmayýn... Bizim kýçlarýmýzý kurtarmak için neler katlanýyorlar bir bilseniz! Hüdaoðlu yarýþý önde götürüyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkan adayý Dr. Suphi Hüdaoðlu, temiz ve saðlýklý çevrede yaþamanýn tüm insanlarýn en doðal hakký olduðunu, ancak, Lefkoþa halký ile çalýþanlarýn bundan mahrum býrakýldýðýný belirtti ve temiz, saðlýklý bir çevre ile iþ ortamý yaratacaklarý sözünü verdi. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Hüdaoðlu ile Belediye Meclis üyesi adaylarý 7 Nisan'da gerçekleþtirilecek seçimlere yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Hüdaoðlu ve ekibi dün sabah Maliye Bakanlýðý ile bakanlýða baðlý daireleri, ardýndan Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ-SEN)'i ziyaret etti. ÖZYÝÐÝT TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit ziyarette yaptýðý konuþmada, kurulduðu günden beri ortak hedefler doðrultusunda mücadele verdikleri GÜÇ-SEN ile halen Toplumsal Varoluþ Hareketi'nde "Kýbrýs'ta barýþ, demokrasi ve insanca yaþam için" birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Son günlerde 3 gümrük çalýþanýnýn yargýsýz infaz edilmeye çalýþýlmasýný doðru bulmadýklarýný belirten Özyiðit, soruþturmanýn neticesinde gerçeklerin ortaya çýkacaðýna inanç belirtti. Özyiðit, ülkede hiçbir þeyin karanlýkta kalmamasý gerektiðini söyledi. Tek tanýnmýþ kamu kurumu durumundaki LTB'yi de içinde düþürüldüðü durumdan ve karanlýk iliþkilerden kurtarmak için yola çýktýklarýný belirten Özyiðit, GÜÇ-SEN Baþkan ve Yönetim Kurulu ile üyelerinden Dr. Suphi Hüdaoðlu ve ekibine destek talebinde de bulundu. HÜDAOÐLU TDP LTB Baþkan adayý Dr. Suphi Hüdaoðlu da, gümrük çalýþanlarýnýn ülkenin dýþa açýlan veya dýþarýdan gelecek olan birçok etkinin birincil þahýslarý olduklarýný belirterek, "Yasadýþý kirliliklerin yaný sýra hava, toz, toprak ve yer altý sularý kirliliðinden birincil olarak etkilenen gümrük çalýþanlarýdýr" dedi. Hüdaoðlu; gümrük çalýþanlarýnýn çaðdýþý koþullarda çalýþtýklarýný, saðlýk yönünde ciddi tehlike altýnda olduklarýný, asbest ve boya kalýntýlarýna maruz kaldýklarýný belirtti. GÜÇ-SEN'in vermiþ olduðu "aydýnlýk toplum" ve "aydýnlýk ortam" mücadelesini desteklediklerini, mafyayla bulaþmýþ kim varsa soyutlanmasý gerektiðine inandýklarýný belirten Hüdaoðlu, "Savcý, yargýç ve cellat ayný kiþi olmamalýdýr. Þu anda bakanlýk görevlileri hem savcýlýk, hem yargýçlýk hem de cellatlýk yapýyorlar. Bu onaylanacak bir durum deðildir" dedi. Gazimaðusa Serbest Limaný, Petrol Dolum Tesisi, Lefkoþa'daki hava kirliliði, okullarda saðlýk ve güvenlik konularýnda GÜÇ-SEN'i paydaþ örgüt olarak gördüklerini belirten Hüdaoðlu, bundan tüm toplumun fayda saðlayacaðýný ekledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝR SEÇÝM AFÝÞÝNÝN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi? LTB Baþkanlýðý için seçim kampanyalarý ve propagandalarýna baktýðýmýzda, en zengin partinin "emeðin partisi" CTP olduðu görülür. Bu amaçla en yoðun harcamalar da "emek" partisinden yapýlýyor! Birçok gazetenin arka kapaðý ve ön sayfanýn tepesi, 7 Nisan'a kadar CTP tarafýndan rezerve edildi galiba. Az para deðil... Yoksa darphanesi mi var diye düþünmeden edemiyor insan! Allah versin... Gözümüz yok... Olanýn da gözü çýksýn... "Emeðin partisinin" bu kadar zengin olmasýný kim istemez?! "Emeðin" de sermaye gibi katmerli ensesi, þiþkin göbeði olmasýný kim istemez?! Öyle mi sevgili Hazal? Sokaðýnýn güzelliðine el koyanlarýn kim olduðunu mu soruyorsun sen? 1974'ten beridir öðrenemedin mi hâlâ? Ki sorup duruyorsun gazete sayfalarýnda, reklâm panolarýnda? "Kimdir be bunlar?" diye! Onlar kimliðine göz koyanlardýr... Onlar kültürüne göz koyanlardýr... Onlar yaseminlerine göz koyanlardýr... Onlar ekmeðine göz koyanlardýr... Onlar iradene göz koyanlardýr... Onlar kendi yurdunu kendin idare etme hakkýna göz koyanlardýr... Onlar, çocuklarýmýzýn ve torunlarýmýzýn geleceðine, bu geleceði kendimizin tayin etme hakkýna göz koyanlardýr... Onlar, düþünce ve anlatým özgürlüðümüze, vicdanlarýmýza, inançlarýmýza göz koyanlardýr... Onlar daðlarýmýza, ovalarýmýza, denizlerimize, zeytinlerimize, makilerimize, þinyalarýmýza, tülümbelerimize, alýçlarýmýza, harnýplarýmýza göz koyanlardýr... Onlar köylerimize, caddelerimize, sokaklarýmýza, parklarýmýza, tarihi ve kültürel deðerlerimize göz koyanlardýr... Onlar, Lefkoþa'yý Lefkoþe, Maðusa'yý Magosa, Çaðlayan Parkýný Ankara Çaðlayan Parký, Hürriyet Caddesi'ni Yaþar Büyükanýt Caddesi yapanlardýr... Onlarý sana daha nasýl anlatayým sevgili Hazal?.. Ki sorup durmayasýn hâlâ "Kimdir be bunlar?" diye! Ya sen sevgili Ahmet... Þehrini bu hale getirenlerin kim olduðunu mu soruyorsun sen de? Biliyorum çok gençsin daha... Yaþadýðýn kentin düþürüldüðü hallere baðrýn yanýk... Yüreðin isyanlarda... Þehrini bu hale getirenlerin kimler olduðunu parti büyüklerin de gizliyorsa senden kimden öðreneceksin? Öyle olunca da sorup duruyorsun iþte böyle gazete sayfalarýnda, reklâm panolarýnda. "Kimdir be bunlar?" diye! Ama mesele, bu soruyu öyle orta yere fýrlatmak deðil sevgili gençler... Mesele, bunlarýn kim olduðunu onurlu ve yürekli bir sesle haykýrmaktýr. Mesele binbir türlü dayatmayla elimizden zorla alýnan tüm deðerlerimizin simgesi olan yaseminlerimizi bunlarýn elinden kurtarmaktýr...

5 5 15 Mart 2013 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Belki de vataný bu kadar çok sevmesek, bu kadar çok çekiþtirmezdik diye düþündüðüm de oluyor. Baþbakan kadýn tavlamaya çalýþýyor! MÝÞ-MIÞLAR * Sahte fatura düzenleyip devletten aldýklarý paralarý futbolculara daðýtýyorlarmýþ. - Sporumuzun temiz olduðunu iddia eden yoktu zaten. Tüm kurumlarýmýz paçalarýna kadar kirli. *+ Türkler en çok burun düzelttiriyormuþ. - Gayet doðal. Çünkü burunlarý her yere sokmaktan, sonunda çarpuk çurpuk hale getiriyorlar. * DP Lefkoþa Belediye Baþkan Adayý Arabacýoðlu, "Siyasete ve siyasetçiye olan güvenin yeniden tesisini saðlamak için yola çýktýk" demiþ. - Yolda kalacaðýný sanmýyorum! Çünkü yol çok iniþ ve çok kaygan. Ýnþallah yuvarlanmazlar. *+ Tayland'a herþey dahil seks turlarý 1500 dolarmýþ. - Cennete gitmek çok ucuz desenize. + Daha yapacak çok iþ varmýþ. - Biz unumuzu eledik, eleðimizi astýk. Gayleyi siz çekin * "Akaryakýta Yönelik Kaçakçýlýkla Mücadele Komitesi" kurulmuþ. - Hangi komite iþ gördü de yenilerini kuruyorsunuz Bunlar mücadeleyi yokuþa sürmekten, polisi uzakta tutmaya çalýþmaktan baþka bir amaca hizmet edemez... Polis neyimize yetmiyor ki yetkileri daðýtýyorsunuz? *+ Homoseksüellik Rum halkýnýn baþýna bela olmuþ. - Keþke bizim de bütün derdimiz homoseksüellik olsaydý. * Lefkoþa Belediye Baþkan adaylarý çeþitli projeler açýklamaya devam ediyormuþ. - Kulak asmayýn! Göreceksiniz, hangisi kazanýrsa kazansýn Cemal'ýn kaldýðý yerden baþlayacak. * Maliye Bakaný Tatar, dilek aðacýna çaput baðlayýp dilek tutmuþ. - Çaputu baðladýktan sonra baþýný okþamasýndan anladým Saçlarýnýn yeniden çýkmasýný diledi Zaten baþka ne derdi olabilir ki! Kendinizi boþlukta hissediyorsanýz, ayaklarýnýzýn yere basýp basmadýðýný kontrol edin... Baþbakan kilo mu aldý ne Son fotoðraflarýna baktýðým zaman bana öyle geldi. Yanaklarý ve gerdaný dolmuþ gibi. Eee Hurmadan indi, kolay mý? Olacak o kadar. Yüzü de daha çok gülüyor Þimdi daha neþeli. Henüz seçim stresine girmedi anlaþýlan. Ya da "ben kazandým ya, varsýn Lefkoþa gitsin" diyordur belki! Yok caným, o kadar sorumsuz deðil. Baksanýza kadýn tavlamaya çalýþýyor! Son kadýnlar birliði toplantýsýnda "siyasette daha çok kadýn olmalý" demiþ. Mavi boncuk daðýtmaya baþlamýþ anlayacaðýnýz! Ben hak veriyorum Baþbakana. Siyaset mutfaðýnýn hali ortada. Çok kirlendi, leþ abbana oldu. Mutlaka bir kadýn eli deðmeli artýk! ÖÐRENMENÝN BEDELÝ... 1 kalça kemiði kýrýðý... 4 kaburga kemiði kýrýðý. 1 köprücük kemiði kýrýðý... 1 burun kemiði kýrýðý... Bir kafa kýrýðý... Sað ayak bilek kýrýðý. Bu sýraladýklarým, iki aracýn tokuþmasýndan sonra, yolcularda meydana gelen tahribat! Çene kemiðinizin kýrýldýðýný düþünün... Aman tanrým! Allah düþmanýmýn baþýna vermesin. Çene, aylarca çivili kalacak... Ekmek yiyemeyeceksin... Elmayý ýsýramayacaksýn... Konuþamayacaksýn Öpemeyecek, öpüþemeyeceksin... Biberonla besleneceksin... Ya da bir kalça kemiði kýrýðýný düþünün. Mýhlanýp kalacaksýn yatakta. Tuvalete bile gidemeyeceksin. 24 saat baþýnda birisi bekleyecek. Koca adam, ya anan deðiþecek altýný, ya niþanlýn (yanaþýrsa tabii). Ýþinden de olacaksýn. Milyarlarca liran gidecek doktorlara ilaçlara... Makinistlere, kaportacýlara vereceðin de cabasý. Ama deðer doðrusu. Bunca acýdan sonra, trafik kurallarýna uymayý öðreneceksin! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Günlerdir, günlük gazetelere bakan her insanýn nasýl bir ülkede yaþýyoruz diye sabah sabah içi kararýyor. Olur iþ deðil! Bir gün, m u h a c e r e t polislerinin de karýþtýðý, sýnýrda insan kaçakçýlýðý; Bir diðer gün, anlý þanlý þirketlerin gümrükçülerle iþbirliði içerisinde ülkeye milyonlarca liralýk kaçak mal sokmasý veya antrepolardan kayýtsýz mal çekmeleri; Bir baþka gün, polislerin de içinde olduðu sahte kaza raporu ve belge düzenleyerek sigorta þirketlerinden yapýlan dolandýrýcýlýklar; Ve... Uyuþturucu, fuhuþ, kumar, insan kaçýrma, zorla çek imzalattýran silahlý çeteler, çek senet tahsilatý ile uðraþanlarýn yaptýðý tehditler, ev ve iþyeri kurþunlamalar, cinayetler, rakip gruplarýn silahlý baskýnlarý, sopalý silahlý sokak kavgalarý, ev basmalar, zorla ýrza tecavüzler; En son... Maðusa limanýnda, milyonlarca karton kaçak sigara dolu iki gemi... Buraya aktaramadýðým, daha yüzlerce benzeri gayrý yasal olay. Aklý olan herkes bilir ki... Bu tür olaylar meydaný boþ bulan çetelerin, korkusuzca at oynatmasý ndan baþka bir þey deðil. Hatta... Yine herkes bilir ki... Bu çetelerin korkusuzca at oynatabilmesi için, yukarýlardan bir yerlerden iþbirlikçi ve kollanma ile meydan boþaltýlýyor ve onlara kalýyor. Yoksa, o kollama olmadan bu iþler kolay kolay dönmez. Ve... Herkes yine bilir ki... Her ne hikmetse, polis ÞÝMDÝ MÝ ÖÐRENDÝNÝZ BEYLER, GÜNAYDIN! DÖRDÜNCÜ MURAD'IN RUHU ÞAD OLUYOR operasyonlarýnda babalar hiç yakalanmaz, hiç ceza almaz, hatta bazý siyasilerin çok yakýnýnda bulunmaktan da çekinmezler. Tutuklanan ve ceza alanlar hep babalarýn adamlarý olur ve onlar da hiç konuþmazlar!... Yazýnýn ortasýnda çerçeve içine alýnmýþ birkaç Bakanlar Kurulu kararý ile Maðusa serbest liman bölgesinde, adres olarak Posta Kutusu izni verilen ve verilen izinle düþünün. Ya mazot ticareti, ya alkollü içki ticareti, ya içki yapýmýnda kullanýlan ham alkol ticareti, ya elektronik eþya, cep telefonu iþi... Þimdi þunu düþünün... Ve... Kendi kendinize sorunuz bu iþler yukarýdan bir taraftan kollanmadan olur mu diye... Ýþte iþ ap açýk meydanda, polis Türkiye'de AKP'nin "ileri demokrasi"si her gün biraz daha ileriye gidiyor, biraz daha haddini aþýyor. Açýk alanlarda alkol yasaðý ilk önce Isparta Valiliði tarafýndan hayata geçirilmiþti. Isparta Valiliði'nin bu kararýndan sonra yasak geniþleyerek 9 ilde daha uygulamaya konuldu. Þimdilik Afyonkarahisar, Kayseri, Þanlýurfa, Konya, Erzurum, Rize, Trabzon, Balýkesir ve Bilecik'te Valilikler aracýlýðýyla uygulanan yasaklarýn nerelere kadar uzanacaðý merak ediliyor. Huzur ve güvenliði saðlamak bahanesiyle getirilen bu yasaklar, Tayyip Erdoðan'ýn ecdadýnýn, en çok da 1V.Murad'ýn ruhunu þad ediyor. Ýnsanlar nerede alkol alacaðýna Valiliklerin karar verecek, yasaða uymayanlar hakkýnda Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesine göre para cezasý uygulanacak. Gelin de böyle kýytýrýk mevzularla uðraþan bir zihniyetten Kürt Sorunu'nu veya Kýbrýs Sorunu'nu çözmesini bekleyin YAÞANMAZ OLDU ne iþ yapacaklarmýþ bakýnýz; Bakýnýz ve gazetelerde okuduðunuz, son iki gemide yakalanan sigaranýn 66 milyon paket olduðunu ve her hafta serbest limana bir gemi geldiðini düþünerek, kazanýlan kaçak paranýn boyutlarýný KTHY'NÝN ÝHTÝYAT SANDIÐI'NA BORCU 15 MÝLYON TL Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) tasfiye edilen Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) çalýþanlarýnýn Ýhtiyat Sandýðý primlerinin ödenemediði gerekçesiyle, eski KTHY direktörleri ve yasalarýn gereklerini yerine getirmeyen kurum yetkilileri hakkýnda yasal iþlem baþlatacaðýný açýkladý. KTAMS yetkilileri, söz konusu Ýhtiyat Sandýðý borçlarýnýn ödenmemesinden sorumlu taraflar hakkýnda henüz yasal iþlem baþlatýlmadýðý gerekçesiyle Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde dün bir eylem düzenleyerek Bakanlýðý protesto etti. Sendika, Ýhtiyat Sandýðý'nýn, eski KTHY direktörleri hakkýnda dava açýlmasý için gereken çalýþmayý yaptýðýný ancak dava açýlmasýnýn Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan engellendiðini iddia ediyor. KTHY'nin Ýhtiyat Sandýðý'na yaklaþýk 15 milyon TL borcu bulunduðuna dair bir kurum raporunun da daðýtýldýðý GÜNLÜK GÜNLÜK eylemde, KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan basýna konuþtu. Eski KTHY çalýþanlarýndan Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigorta primleri kesilmesine raðmen Ýhtiyat Sandýðý'na yatýrýlmadýðýný, hükümetin kesilen sosyal sigorta primlerinin karþýlýðýný ödediðini ancak Ýhtiyat Sandýðý primlerini ödemediðini anlatan Kaptan, "KTHY'deki çalýþanlarýn maaþlarýndan bu paralar týkýr týkýr kesilmiþtir. Ama ne yapýldý? Üstüne yatýldý" dedi. Raporda belirtilen meblaðý ödemenin "Devletin yükümlülüðü" olduðunu da iddia eden Kaptan, borcun 5 milyon TL'lik kýsmýnýn gecikme faizi olduðuna dikkat çekti. Bazý eski KTHY çalýþanlarýný temsil eden KTAMS'ýn, Ýhtiyat Sandýðý Dairesi tarafýndan ilgililer hakkýnda dava açýlacaðý söylenerek oyalatýlmaya çalýþýldýðýný da iddia eden Kaptan, "Kim kimi koruyor? Nereye kadar korunacaklar bu Kýbrýs Türk Hava Yollarý direktörleri? " diye sordu. açýkladý, gemilerde düzenlenen evraklar hep düzmece ve sahte. Ne geldikleri liman doðru, ne de gidecekleri liman... Peki... Nereye, hangi ülkeye gitti o kadar milyon karton sigara, o kadar milyon kasa alkollü içki, o kadara litre ham alkol, o kadar milyon adet elektronik eþya (cep telefonu, mini bilgisayar) o kadar ton akaryakýt ve diðerleri? Kimin ve kimlerin cebine gitti o kadar milyon rüþvet ve pay... Kimin ve kimlerin? Ve... Þimdi düþünün bakalým... Avrupa nýn içinde ancak Avrupa hukuk sistemi ve denetimni dýþýnda rahatlýkla yapýlan kaçak ticaretten milyonlar, milyarlar kazananlar Kýbrýs sorununun çözülmesini ister mi? Nerde öyle bolluk... O nedenle... Bilin ki... Bu iþi yapanlar, bu iþin arkasýnda olanlar, bu iþten pay alanlar asla ve asla Kýbrýs sorununun çözümünü istemezler. Çözülmemeli, hukuk dýþý ve denetim dýþýndaki durum devam etmeli ki onlar kazanmaya devam etmeli. Bu ülkenin vatandaþlarý, yani sizler, ülkeyi yönetenlerin söylediklerine deðil yaptýklarýna deðil, aldýklarý kararlara bakmalýsýnýz... Niye, serbest liman bölgesi? Niye, ofisi bile olmayan þirket tescili ve adres olarak Posta kutusu numarasý? Niye, serbest bölgede sigara, içki, alkol, mazot ticareti? Niye, niye, niye... Ve... Cevap verilmesi gereken soru, bu ticaretin ülkeye ve ülke ekonomisine katkýsý ne, kaçakçýlarýn ve iþbirlikçi kollayýcýlarýn kazancýndan baþka da Bakanlar Kurulu bu izinler veriyor. Üstelik... Bu iþi yapan insanlar; Kýbrýs sorunu söz konusu oldu mu da en büyük milliyetçi kesiliyorlar. Kahpe dünya... Nelere kadirsin... Dünkü manzarayý gördükten sonra, bu düzende büsbütün yaþanmaz hale geldiðini bir kere daha anladýk. Kurultay sýrasýnda geçici olarak istihdam edilenler zorla UBP merkez binasýna toplandýlar. Gelmeyenin iþine son verileceði söylendi... Ýnsan onuru ile bu kadar oynanmaz Ýrsen Bey... Ne oluyoruz yahu? EMNÝYET VE NAMUS Sýnýrlarda Türk askeri, gece kulüplerinde ise Moldovalý dilberler... Emniyet de, namus da tamam! Ne yapalým þimdi? 40 bin asker bizi halletmediyse, yatýp kalkýp o þahane dilberlere mi dua edelim? ANTREPO FARELERÝ "Çaldýðý beþ paket sigara için vatandaþý hapse gönderenler, vurguncularý, kaçakçýlarý ve antrepo farelerini korumayý bir görev sayýyor." Bu sözler Þener Elcil'e ait... Yaþadýðýmýz düzen baþka nasýl tarif edilebilir ki? BU NASIL ÝÞ? Günlerdir serbest limandaki sigara kaçakçýlýðý konuþuluyor her yerde... Basýnýn manþetlerinden düþmüyor. Derken serbest liman yönetimi çýkýp "Ortada kaçakçýlýk falan yok" diyor. Sahte belge iþi var, ama kaçakçýlýk yokmuþ! Nasýl bir iþ bu? Týrnak... "Bu þartlar altýnda, bu toplumun seçim sandýðýna giderken hangi deðer yargýlarýna sahip olduðunu da bildiðimiz için, TDP'nin adayý Suphi Hüdaoðlu'nun öteki adaylardan en azýndan bir adým ilerde olduðunu varsaymak, sanýrým fazla iddialý bir öngörü olmaz." Ediz TUNCEL (Star) "Türkiye'de 'yasal' dinleme ve izlemeleri yapan devlet kurumlarýndan bir ekip þimdi KKTC'de görev yapýyor. Ne dersiniz belki de Ankara'nýn hoþlanmadýklarýnýn peþinde koþturuyordur!" Ayþemden AKIN (Yenidüzen) "Fert baþýna düþen milli gelir yüksekliði bizleri aldatmasýn. Reel anlamda gerçekleri yansýtmayan milli gelir, bir eli yaðda, bir eli balda olanlara kýsmet olan harcamalarýn garip vatandaþýmýz gibi gösterilmesi hesaplamasýndan baþka bir þey deðildir." Adnan IÞIMAN (Halkýn Sesi) "Sanki hiçbir þey olmadý: Lefkoþa Belediyesi batmamýþ, onca mafyadan olumsuzluklar olmamýþçasýna normal ve hiçbir olumsuzluk görülmemiþ gibi medyalarda birileri çýkýyor ve birþeyler anlatýyor. Hele þu reklam afiþleri ve gazete televizyon ilanlarý!" Özkan YIKICI (Ortam) Günün Kahramaný ERTUÐRUL HASÝPOÐLU Dünkü Týp Bayramý töreninde Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu'nun kullandýðý ifadeler güne damgasýný vurdu ve bir bomba etkisi yarattý. Duyanlar inanmak istemediler önce ve bizim gibi doðrulatmaya çalýþtýlar haberi... Doðru olduðu çýktý sonunda ortaya... Ne var ki tepkileri gördükten sonra bir açýklama yaptý Hasipoðlu ve yumuþatmaya çalýþtý iþi... O sözlerin kendisine aitmiþ gibi yansýtýldýðýndan yakýnan Hasipoðlu "Ben eski bir bakana ait bir anektodu anlattým" dedi. Ne biçim bir anektod bu? Þahýslar gerçek, aðýzlarýndan çýkanlar gerçek... Nasreddin Hoca mý bu?

7 15 Mart 2013 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ UNUTMAYALIM KÝ HESABINI SORALIM (Ýstanbul)- Bugün sabahýn ilk ýþýklarý ile ötüþen kumrulara baktým Çýlgýn gibiydiler. Neyi paylaþamadýlar, neyin peþindeler diye çýktým Meðer yumurtalarýný býrakacaklarý bir düzlük arýyorlardý. Telaþlýydýlar. Biliyorlar ki zaman durmuyor. Isýnan havalarýn ertesinde yine soðuma olacak. Yavrular büyüyüp yuvadan uçmalýlar ki soðuklar bastýrmadan ikinci karýn yavrularý da kýþa kadar eriþkinliðe ulaþabilsinler. Beraber uçabilsinler. Telaþ bu. Burasý Ýstanbul. Aðaç yok sokaklarýnda. Yuva yapýlacak en uygun yerler apartman balkonlarý. O da insanlarýn insafýna kalmýþ. Geçen sene nerden gelmiþ, nasýl bulmuþsa balkonda duran, duvara dayalý, üst tarafý ince merdiveni buldular. Oraya yumurtladýlar. Dalgýn günümde merdiveni almaya gitmiþtim. Tam çekecektim, yumurtalarý gördüm Sessizce geri çekildim ve diðerlerini uyardým, "Aman dikkat, korkutmayýn, bir daha gelmezler". Çünkü birkaç yýl önce baþýma gelmiþti. Ýkinci karýn yumurtalarýný açýkta býrakýp gitmiþti hayvanlar. Kýrlangýçlar var bir de, göçmenlerden. Onlarýn yaþamlarý baþka Çýlgýn gibi uçuþarak gelirler Etrafý keþfederler. Onlar daha doðal ve özgür yaþarlar. Kumrular gibi derme çatma birkaç samandan oluþan yuva yerine Emin gördükleri bir köþeye günlerce toprak taþýyýp, topraðý çamurlaþtýrýp, beton gibi saðlam yuva yaparlar. Sonra yumurtlarlar. Sonra büyütürler. Günü geldi mi; yavrularý da kendileri de kaybolurlar. Ormana, daðlara, denize, diðer canlýlara, kýsaca doðaya girdim mi çýkmak bilmem oradan. Yeþili, maviyi düþünürüm. Yeþille maviye bir de kahverengi kattým mý Ýþte size harika bir doða fotoðrafý. Resim de yaparsýnýz bu üç renkten. Ýçinde uçuþan, koþuþan canlýlarla birlikte Neyse Zaman çok çabuk geçiyor. Hýzý yaþamýmýzdan daha çok Geçmeden, güneþ batmadan ve en önemlisi unutmadan Unutmak Sahi unutmak ne? Alzheimerli hastalar unuttuklarýný da unuturlar. Onlar çoðu þeyleri bilmezler. Yaþarlar sadece Oðlunu, gelinini, eþini hatýrlamayanlar vardýr. Biz ise alzheimer deðiliz ama unutabiliyoruz çok þeyi. Mesela Lefke'deki doða katliamýný CMC'nin yaptýðýný Mesela sahillerimizin betonla doldurulmadan önceki halini Mesela iþgalden önceki huzurlu hayatýmýzý Beyin kötüleri siler güzellikleri hatýrlar. Örneðin Ýstanbul. Arkadaþým Antalya'ya bir haftalýðýna gitti Havuz, deniz, temiz hava ve sessizlik Mesaj attý,"gürültüsünü bile özledim". Kýrlangýç bir yýl önceki yuvasýný unutmaz Gelir bulur Kurular da öyle. Temizse, tehlike görmezse yeniden oraya yuvalarýný kurarlar Biz de unutmayalým Bize verdikleri zararlarý, dün denizimize boþaltýlan petrolden sonra yaþayacaðýmýz tahribatý unutmayalým Ki hesabýný sorabilelim. YKP ADAYLARI PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Belediye Baþkan ve meclis üyesi adaylarý Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Derneði'ni ziyaret etti. YKP'den yapýlan açýklamaya göre, ziyarette, Belediye Baþkan Adayý Murat Kanatlý, Belediye Meclis üyesi adaylarý Faika Deniz Paþa, Mehmet Karadal, Mehmet Özyücekök, YKP Parti Meclisi üyesi Gülay Kaþer ve Lefkoþa Ýlçe Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Öncel Polili'den oluþan YKP delegasyonunda yer aldý. Ziyarette Dernek Baþkaný Orçun Kaya, Gençlik Kollarý Baþkaný Hasan Öcal ve Semah Sorumlusu Talip Kýsa ile dernek üyeleri de hazýr bulundu. Þener Elcil: Antrepo yolsuzluðu gizleniyor mu? KTÖS, "antrepo yolsuzluðu ile gündeme gelen olayda yargýsýz infazla 3 gümrük memurunun suçlu gösterildiðini" savunarak, bu konuda mücadele baþlatan Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý'na dayanýþma belirtti. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: Tarih boyunca korsanlar tarafýndan kullanýlmýþ adamýzda korsanlýk, Türkiye'nin kontrolündeki kuzey Kýbrýs'ta hala daha devam etmektedir. Kuzey'deki limanlarý mesken tutan kaçakçýlar ve ganimet zenginleri, adanýn kuzeyindeki makamlarýn gözleri önünde her türlü vurgun ve yaðmaya devam etmektedirler. Uluslar arasý uyuþturucu, sigara, akaryakýt ve insan kaçakçýlarý adamýzýn kuzeyinde cirit atmaktadýr. On binlerce askerin ve güvenlik görevlisinin bulunduðu bir yerde ilgili makamlarýn bu yapýlanlarý görmezlikten gelerek, sadece üç gümrük memurunu hiçbir yasal gerekçe ortaya koymadan basýnda suçluymuþ gibi göstermeye çalýþmalarý olayýn gerçek boyutunu gizlemeye dönük bir giriþim olduðu açýktýr. Ýþbirlikçi UBP hükümeti, TC makamlarýnýn onayýnda devlet eli ile adam zengin etme politikalarýna baðlý olarak yýllarca ganimetle beslediði sermayeye þimdi de yasalarýn üzerinde avantalar saðlama peþindedir. Son günlerde antrepo yolsuzluðu ile gündeme gelen olay iþbirlikçi UBP hükümeti ve TC makamlarýnýn adanýn kuzeyinde kurdurduklarý korsan siyasi düzen içindeki iliþkileri bir kez daha açýða çýkarmýþtýr. Vatandaþýn ödenmeyen bir kuruþluk vergi borcu için boðazýna sarýlan, iþlenen küçük suçlarý büyütüp kamuoyunu yanýltan zihniyet, çaldýðý beþ paket sigara için vatandaþý hapse gönderip "hýrsýz" damgasýný vururken, vurguncularý, kaçakçýlarý "antrepo farelerini" korumayý bir görev bilmektedir. Anlaþýlan odur ki, siyasi partilere seçim dönemlerinde yapýlan baðýþlarýn diyet borcu bu þekilde ödenirken, iþbirlikçi UBP yetkilileri de vurguncu ve kaçakçýlarýn koruyucusu durumunda olduðu açýktýr. Yargýsýz infazla gümrük memurlarýný suçlu göstererek bu vurgundan kurtulacaklarýný sananlar yanýlmaktadýrlar. Bu noktada adanýn kuzeyinde vurguncu ve kaçakçýlarý koruyan iþbirlikçi UBP hükümeti güvenlikten sorumlu TC yetkililerini þiddetle kýnarken Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý'na dayanýþmamýzý ifade ederiz. Kukla yönetimler devlet olma erdemini gösteremez!.. "MEVZUAT HAZIRLAMA TEKNÝKLERÝ" Devlete baðlý kurum ve kuruluþlarda hukuk iþlerini yürüten personele "Mevzuat Hazýrlama Teknikleri" konusunda eðitim verildi. Ýki aþamalý eðitimi tamamlayanlara sertifikalarý takdim edildi. Baþbakanlýk Personel Dairesi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Daire'nin Avrupa Birliði (AB) Koordinasyon Merkezi ile birlikte organize ettiði eðitim, Uluslararasý Kamu Yönetimi Merkezi (PAI)'nin katkýlarýyla gerçekleþti. Ýlk aþamasý Þubat, ikincisi Mart tarihleri arasýnda verilen "Mevzuat Hazýrlama Teknikleri" konulu eðitim, Kamu Yönetimi Reformu Projesi Kýdemli Danýþmaný Dr. Hans-Achim Roll ile emekli Meclis Genel Sekreteri Mehmet Öner Ekinci tarafýndan verildi. ALO AFRÝKA HATTI KARAOÐLANOÐLU'NDA KAPORTACI... Girne Karaoðlanoðlu'nda otel inþaatý yapan Hüseyin Hasizmirli isimli vatandaþýmýz yaptýðý aile otelinin yakýnýna kaportacý atölyesi açýlmasýný þikayet etti. "Þu Girne Belediyesi'nin iþine akýl erdirmek gerçekten güç. Belediye Baþkaný bir yandan Girne'yi, turizm baþkenti yapacaðýný söylüyor, diðer yandan da turizmi baltalayacak kararlar alýyor. Bu tür konular gazetelerin þikayet köþelerinde sýk sýk vurgulanýyor. En çok þikayet edilen belediye de Girne Belediyesi olmakta. Benim ismim Hüseyin Hasizmirli. Karaoðlanoðlu'nda oturmaktayým. Soyadýmýn Hasizmirli olmasýna bakmayýn, Ýzmirle uzaktan yakýndan bir alakam yok. Zamanýnda babam bu soyadýný aldý. Ben Leymosun'un Kandu köyünden gelmekteyim. Karaoðlanoðlu'nda Mutlu Sokak'ta 4 katlý bir aile oteli inþa etmekteyim. Otelin iki katý çýkmýþ durumda. Tüm izinler alýnmýþ halde. Ancak ben bu konudan çok rahatsýzým. Otelin yanýna bir kaportacý atölyesi yapýlmasý için bazý kiþilere Girne Belediyesi tarafýndan izin verildi. Bu durumu öðrendiðimiz zaman þok oldum. Bir turistik otelin yanýna nasýl böyle bir izin verilebilir ki... Bu iþler için sanayi bölgesi yok mu? Bir vatandaþ gidip de sanayi bölgesine bir turistik otel yapmak istemeyeceði gibi, bir otelin yanýna da kaportacý dükkaný izni verilmemeli. Turistler her Allah'ýn günü atölyeden gelecek taktuk çekiç seslerini, gürültüleri duyacaklar. Böyle bir oýtele gelen turist ertesi gün kaça kaça bir olacak... Oteli baþlattýðýma bin piþmaným. Bu oteli yapmak için ne teþvik aldým ne de yardým. Kendi imkanlarýmla yapýyorum. Tabiri caizse kendi yaðýmla kendi ciðerimi kavuruyorum. Baþkalarý her taraftan yardým almaya çabalarlar. Ben Avrupa Birliði'nden dahi yardým talep etmedim. Amacým da çocuklarýma kimseye muhtaç olmayacaklarý bir gelecek hazýrlamaktýr. Bu gayret içerisindeyim. Neden böyle davranýyorlar anlayamýyorum. Hiçbir siyasi parti ve düþünceye baðlý deðilim. Dayým da olmadýðý için haklarýmýzý almanýn yolunu bir türlü bulamýyorum... Bu konuyu kime þikayet edeyim? Girne Belediye Baþkaný'na aktardým... Ýlgilenen yok." BÝZÝM DUVAR ERKEKLÝÐÝN SAÐI SOLU YOK Bizim Mandra Kalecik Körfezi'nde meydana gelen petrol kazasý, Kuzey Kýbrýs'ta petrol dolum tesisleri kurulmasýna þiddetle karþý çýkan tüm kesimlerin ve bu konudaki uzman görüþlerinin haklýlýðýný hiçbir kuþkuya yer býrakmayacak þekilde ortaya koyar. Vatandaþlar, dünyadaki en geliþmiþ petrol dolum tesislerinde bile yüzde yüz önlenemeyen petrol kazalarýnýn yarattýðý çevre felâketlerinin boyutlarý ortadayken, basit bir petrol aktarýmýný bile yüzlerine gözlerine bulaþtýranlarýn, bu kazadan ciddi dersler almalarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu belirtmektedirler.

8 8 15 Mart 2013 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Maðusa Serbest Limaný KKTC'ne sözde yabancý sermaye ve teknoloji çekmek, ekonominin girdi ihtiyacýný daha ucuza temin etmek ve dýþ ticaret ile dýþ finans kaynaklarýndan daha çok yararlanmak için Maðusa Limaný'nýn bir kýsmý serbest bölge ilân edildi. Serbest bölgelerde dýþ ticaret rejimi uygulanýr. Yani Maðusa Serbest Limandan KKTC'ne giriþ yapan mal ve hizmetler ithalât, KKTC'den Serbest Limana giriþ yapan mallar da ihracat sayýlýr. Bundan dolayý Serbest Limanda faaliyette bulunan özel veya tüzel kiþiler KKTC'den aldýklarý mal ve hizmetler için KDV ödemezler. Serbest Limanda elde edilen her türlü kazanç vergiden muaftýr ve bölgede bulunan mükellefler de incelemeye tabi deðildir. KKTC'de uygulanan dolaylý vergilerden de muaf olduklarý için serbest limanda faaliyette bulunan bir firma, ayni malý KKTC'de üreten yerel firmaya haksýz rekabet yapabilmektedir. Ayni imkânlar fazlasý ile Türkiye'de bulunan 20'yi aþkýn serbest bölgede de yatýrýmcýya sunulmaktadýr. Üstelik baþta iþçilik olmak üzere birçok girdi Türkiye'den daha kolay ve ucuza temin edilebilinir. Mersin KKTC'den sadece 40 deniz mili uzaklýktadýr. Mersin Serbest Bölgesinin hemen arkasýnda koskoca bir kýta uzanmaktadýr. Türkiye'deki ulaþým imkânlarý sayesinde Mersin Serbest Bölgede üretilen her türlü mal kolaylýkla alýcýsýyla buluþturulabilinir. Tanýnmamýþ, uluslararasý hukukun dýþýnda, ulaþým sorunlarý olan KKTC'ndeki bir serbest bölgeye Mersin dururken niye bir yatýrýmcý yatýrým yapsýn? Amaç kaçakçýlýk ve kara para aklamaysa Maðusa Serbest Bölge elbette Mersin'e tercih edilecektir. Maðusa Serbest bölgede yatýrýmlarý bulunan dürüst firma ve kiþileri tenzih ederim. Ancak basýna yansýyan haberlere göre Maðusa Serbest Bölge üzerinden yüz milyonlarca dolarlýk sigara kaçakçýlýðý yapýlmýþ. Þu anda iki gemi kaptaný tutuklu olup soruþturmalar devam ediyormuþ. Bu denizin içindeki buzdaðýnýn sadece görünen uç kýsmýdýr. Bugüne kadar bakalým daha nice kaçakçýlýk operasyonlarý Maðusa Serbest Liman üzerinden icra edilmiþtir. Þimdi Maliye ve Ekonomi Bakanlarý üzerinden hükümet ettiðini sanan UBP Hükümetine soralým. Þu anda Maðusa Serbest Liman'da kaç kiþi ve firma yer kiralayýp faaliyettedir? Bunlarýn kaçý KKTC vatandaþý, kaçý yabancý uyrukludur? Faaliyet alanlarý nelerdir? Serbest Liman üzerinden KKTC'nin yýllýk geliri nedir? Maðusa Limaný'nýn bir kýsmý serbest bölge ilân edilirken amaçlanan hedef neydi ve o hedefe ulaþýlmýþ mý? Serbest Bölgede istihdam edilen KKTC vatandaþlarýnýn sayýsý nedir? Serbest bölgede faaliyet gösteren ve zaman zaman basýna da yansýyan þekilde bu firma faaliyetleri çevre için zararlý olmakta mýdýrlar? Hulâsa Maðusa'da serbest bölge yaratýlmasý KKTC için kazanç mý, kayýp mý? Eðer serbest bölgenin getirisi götürüsünden azsa, ki bana göre öyledir, Maðusa Serbest Limanýný ne zaman kapatmayý düþünüyorsunuz? SEÇÝM PANOLARINA SALDIRI - CTP Lefkoþa Türk Belediyesi baþkanlýk ve meclis üyelikleri seçimi için baþlayan propaganda sürecinde, hem CTP-BG'nin, hem de diðer partilerin seçim ilan panolarýndaki ilanlarýnýn saldýrýya uðradýðýný açýkladý. CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy bugün yaptýðý yazýlý açýklamada, özellikle Haspolat'daki ve þehir içindeki pankartlarýn, reklam panaolarýndaki ilanlarýn bazý kiþiler tarafýndan parçalandýðýný, söküldüðünü belirtti. Serdar Denktaþ: Bizi kaos ortamýna sokamayacaksýnýz Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, hükümetin iradesizliðinin ve kararsýzlýðýnýn Lefkoþa Türk Belediyesi'nde kavga ve kaos ortamýnýn oluþmasýna neden olduðunu, 8 Nisan'dan itibaren belediyenin kavgayla deðil uzlaþýyla yönetilen bir yer olacaðýný kaydetti. Denktaþ yazýlý açýklamasýnda, "Yine ayný partilerin pankartlara saldýrarak kavga ve kaos ortamýný yaratmaya yönelik hareketler içerisine BKP: KALECÝK'TEKÝ SIZINTI BÜYÜK ÇEVRE FELAKETÝ YARATTI Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), Kalecik Elektrik Santrali'nde denize sýzan sývý yakýtýn "büyük bir çevre felaketi" yarattýðýný iddia etti ve sorumular hakkýnda yasal iþleme gidilmesini istedi. BKP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Salih Efendi yaptýðý yazýlý açýklamada, "sýzýntýnýn sorumsuzluk nedeniyle meydana geldiðini ve büyük bir çevre felaketi yarattýðýný" savundu. Efendi, yaþanan olayý, Kalecik bölgesine yapýlmasý öngörülen sývý yakýt ve petrol dolum tesisinin ne kadar tehlikeli olduðunun göstergesi UBP ORTAKÖY BÝNASI AÇILDI - Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoþa Ortaköy'deki yeni örgüt binasý önceki akþam hizmete açýldý. Baþbakan Ýrsen Küçük, bakanlar ve milletvekilleri yanýnda UBP Ortaköy Örgütü üyelerinin katýldýðý törende, UBP'nin 7 Nisan'da yapýlacak Lefkoþa Türk Belediyesi baþkan ve meclis üyesi seçimlerindeki adaylarý da tanýtýldý. Küçük, konuþmasýnda, Ortaköylülere "sevgili köylülerim" diye hitap etti ve UBP'nin geniþ kadrolarýyla her platformda halka hizmet etmeyi sürdürdüðünü söyledi. CTP, ÝLK SEÇÝM BÜROSUNU DEREBOYU'NDA AÇTI Lefkoþa'nýn en iþlek caddesi Dereboyu, 7 Nisan'da yapýlacak Lefkoþa Belediyesi ara seçimlerine ev sahipliði yapmaya baþladý. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)'den yapýlan açýklamaya göre, cadde üzerindeki parti seçim bürosu açýlýþý ve ilk etkinlik önceki akþam yapýldý. CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun da hazýr bulunduðu açýlýþta, Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Kadri Fellahoðlu katýlýmcýlara girmesi, 1 Eylül 2012'de ortaya koyduðumuz uzlaþmacý, þeffaf ve adaletli siyaset vizyonumuzun ülkemiz için ne kadar gerekli olduðunu bir kez daha halkýmýza göstermiþtir" dedi. "Buradan açýk ve net söylüyorum, pankartlara saldýrarak Lefkoþamýzý yeniden ayný kaos ortamýna sokamayacaksýnýz" diyen Denktaþ, "Lefkoþa için en iyisinin bu kaos ortamý olduðunu düþünüyorsanýz, yanýlýyorsunuz" ifadelerini kullandý. diye niteledi. BKP'nin Kýbrýs'ta sývý yakýt ve petrol dolum tesisine karþý olduðunu belirten Efendi, "Küçük bir ihmal sonucu gerçekleþen bu olay karþýsýnda bile gereken müdahaleyi yapamayan, gerekli önlemleri alamayan ve çevrenin katledilmesine seyirci kalanlar, devasa bir tesiste arýza veya her hangi bir sorun karþýsýnda nasýl çözüm üretecekler?" diye sordu. Efendi, dünkü kazaya sebebiyet verenler hakkýnda derhal yasal iþlem baþlatýlmasýný da istedi. teþekkür etti. Fellahoðlu, gece gündüz demeden çalýþan partili gençlerin kendisini heyecanlandýrdýðýný söyledi. Lefkoþa Belediyesi'nin uzun zamandýr kötü dönemler geçirdiðine iþaret eden Fellahoðlu, "Biz bunu düzeltmek için bu yola hep birlikte çýktýk. Göreve geldiðimizde belediyeyi en iyi yerlere getirmek için yine hep birlikte tüm gücümüzle çalýþacaðýz" dedi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir TALAT'IN HRÝSTOFYAS NEFRETÝ Talat seçimi kaybedeli 3 yýl oldu ama Hristofyas'a karþý öfkesi hala bitmedi Seçimi onun yüzünden kaybettiðine kendini inandýrmýþ durumda Ne Ankara, ne Eroðlu, ne de Kýbrýslýtürkler Tek suçlu Hristofyas Talat'a göre Hristofyas yeterince cesaret gösterememiþ Bunun nedeni de "Türk dostu, ateist ve komünist olarak suçlanacaðýndan korkmak" olduðunu söyledi. Dün sosyal paylaþým sitesinde Nikos Moudouros dostum, Talat'a cevap niteliðinde bir yazý yazdý. Bu yazýyý sizinle paylaþmak istiyorum: Birinci nokta: Bana göre "Türk dostu", "ateist", "komünist" gibi terimler suçlama deðildir. Ýkinci nokta: Diyelim ki gerçekten Hristofyas "korkak" bir siyasetçidir. O zaman EDEK ve DÝKO'nun hükümetten çekilmesini de anlatmamýz gerekiyor. Çünkü Hristofyas "korkak" ise, niye EDEK- DÝKO'nun istediklerini yapmayýp müzakere masasýndaki dönüþümlü baþkanlýk gibi teklifleri geri çekmedi? "Korkak" ise ve geri çekmiþ olsa, daha "rahat" hükümet edecekti deðil mi? Bu yorum baþka bir sonuca da varýyor. Korkak sýfatý Hristofyas'ýn Baþpiskopos'a karþý duruþunu da anlatmýyor. Sadece bir tane örnek: Rum toplumunda maalesef 2008'e kadar Devlet Baþkaný Eðitim Bakaný'ný kiliseyle görüþmeden açýklamýyordu. Yani kilisenin kabulünü istiyordu ve bu gelenek kamusal alandan gizleniyordu. Bu gerici gelenek 2008'de kaldýrýldý. (Maalesef þimdi tekrar döndü) Üçüncü nokta: Þimdi diyelim ki Anastasiadis gerçekten cesur, dürüst ve barýþsever bir siyasetçidir. Tamam, o zaman þunu da açýklamamýz lazým, Sayýn Anastasiadis DÝKO ve EVROKO ile ittifak kurmak amacýyla "federasyon" kelimesini bile koymadý programýna. Yani býrakýnýz müzakere masasý, baþkan seçilmeden taviz veriyor. Ayný zamanda kiliseyle açýk bir þekilde, hem eðitimde, hem de ekonomik konularda ayný çizgiyi sürdürmek istiyor. Nihayet Dördüncü nokta: Sýradan insanlar apolitik kriterlerle eleþtiri, ya da deðerlendirme yapabiliyor, yanlýþ ama anlaþýlan bir durum. Fakat en yüksek makamlarý talep eden kiþi yüzeysel argümanlar söylüyorsa ve yanýndaki toplumunun gerçek dinamiklerini hiç bilmiyorsa (bu tabii ki Kýbrýslýrum siyasi erki için de geçerli) o zaman bahane yok! Vay halimize! Artýk hepimizin bilmesi gereken bir þey var. Ciddi ve nitelikli bir deðerlendirme yapmak istiyorsak, siyasal-sýnýfsal kriterlerle yapabiliyoruz. (Mesela Türkiye'de olsaydým AKP'ye oy vermezdim. Kötü bir parti olduðundan deðil, benim hayata olan görüþlerim ile ters olduðundan dolayý). En son not: Çok sevdiðim Kýbrýslýtürk kardeþlerim belki beni yanlýþ anlayabilir, fakat beni iyi tanýyan biliyor ki, nasýl Kýbrýslýrum toplumunu eleþtiriyorsam ayný þekilde Kýbrýslýtürk aktörleri de eleþtiriyorum. Gerçekten ümit ederiz ki, yeni seçilen Rum lider önceki liderin federal çözüm konusunda yapamadýðýný yapsýn (Nikos Moudouros)

9 9 15 Mart 2013 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ZEYTÝN DALINDA ZEYTÝN GÖRMEK PKK, elindeki esirleri býraktý. Bu, elbette sevindirici bir geliþme; týpký 2009 Ekim'inde PKK'lilerin Habur'dan geçip topraklarýna gelmeleri gibi. (Sonrasý malum; bazýlarý tutuklanmýþ, bazýlarý geri gitmek zorunda kalmýþtý.) Ýnsanlar ölmeden ailelerine kavuþuyor, buna sevinmemek mümkün mü? Ancak bunlar, asýl meselenin türettiði meseleler. Yani bu geliþmeler çözüm yolunda ancak iyiniyet ifadeleri olarak anlam taþýyabilir. Çünkü tutuklamaktutuklanmak, zaten Kürt sorununun çözümsüzlüðünün bir sonucu. Mesela insanlar soruyor: "Eline silah almamýþ bunca insan hâlâ tutukluyken, hangi barýþ?" Çünkü insanlar barýþtan, acýlarýna son vermesini bekliyor. Uzatýlan zeytin dalýnda zeytin görmek istiyor insanlar. Her gün onlarca uçak neden havalanýyor? Ýnsanlar bunu da sorguluyor. Ýyi þeyler umalým ama çok taze kýrýlmalar var hatýrlarda. Bedri ADANIR (binet.org) TARÝH 13 ÞUBAT 2012 Zor durumda olduðu ve kaçýnýlmaz olan yeni zamlarýn yine halkýn sýrtýna yükleneceði söylenen Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'na yeni istihdamlar yapýldý... Teknecik Elektrik Santralý ve bölge amirliklerinde görevlendirilecek 36 kiþi için yapýlan sýnava 302 kiþi baþvurdu... Gözden kaçmayanlar... BAKAN SÝZSÝNÝZ, BAKINIZ VE GÖRÜNÜZ Lafý dolandýrmadan konuþamaz mýsýnýz siz? Velev ki, CTP'li Saðlýk Bakaný "gece kulüplerini kaldýralým da 40 bin asker bizi mi halletsin" demiþ olsun. Siz niye oralarda geziniyorsunuz sayýn Hasipoðlu? Bu sefil sözlere katýlýyor musunuz, katýlmýyor musunuz? Baþkasýnýn sözlerini býrakýp bir zahmet sadede geliniz. Bugün bakan olan sizsiniz, bakýnýz ve baktýðýnýzý görünüz, gördüðünüzü söyleyiniz. Tamam bu sözleri siz söylemediniz, anladýk da, sizin söylediðiniz ne? DÝPNOT Ýngiltere merkezli Save the Children adlý yardým örgütüne göre, Suriye'de 2 milyon çocuðun yardýma ihtiyacý var, 2000'den fazla okul, savaþta ya hasar gördü ya da evlerini kaybedenler için barýnak olarak kullanýlmaya baþlandý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ CTP'nin yerel yönetimler vizyonu ülkede bir markadýr... Kadri Fellahoðlu CTP Lefkoþa Türk Belediye Baþkan adayý VÝRGÜL... NE OLACAK BU ERKEKLERÝN HALÝ? Saðcýsý savunur, solcusu savunur, okumuþu savunur, cahili savunur. Erkeklerin çoðunluðu savunur, icabýnda kadýnlar da savunur. Velhasýl þurada insan ticareti en rezil haliyle sürerken, dingili boþalmýþ gayleler dolaþýr durur ortalýkta: Yok "gecekulüpleri kapatýlýrsa erkekler kadýnlara saldýracak", yok "gecekulüpleri kapatýlýrsa 40 bin asker ne yapacak?" Gecekulüplerini kapatmadan anlayamayýz ki bunlarý. Siz KKTC Meclisi'nde yan gelip yatanlar!!! Eðer gücünüz yetiyorsa, buyurun yapýn bir "kahramanlýk", kapatýn gecekulüplerini de görelim bakalým ne olacak bu erkeklerin hali? "Saðlýk Bakaný bugünkü durumu doðru bulmuyorsa, gece kulüplerinin kapatýlmasý için neden adým atmýyor?" ÖLÜ GÖZÜNDEN YAÞ BEKLERSAN, NASIL TOPRALANACAYIG? Kudret ÖZERSAY (Toparlanýyoruz Hareketi) "Artýk Örümcek Adam için namaz kýlmama özgürlüðünü tartýþacaðýz" 'Namaz Kýlan Örümcek Adam' resimleriyle çocuklara 'namaz sevdiren' mümin kardeþlerimizden sonra, hikaye kitabýnda 'Baþörtülü Penguen Teyze' mevzuu çýktý. Bundan sonra Mandrake abdest almayý öðretir, Mister No içkiyi býrakýp tövbe eder, Barbie bebekler de tesettüre girer ve konu kapanýr!.. Kafasýný bunlara yoran, bu tür iþler yaparak haz alabilen bir kýsým insan var. Ve iktidardalar!.. Kimileri, "Ýnsanlarýn türbanýyla uðraþmayýn" diyor ya, ben de öyle düþünüyorum. Kim ne istiyorsa giysin, taksýn, çýkarsýn. Ýstediði yere istediði kýyafetle girebilsin insanlar. ( )Lakin hayat öyle ideal bir güzergahtan ilerlemiyor. Bir kýsým haným kardeþimiz 'Baþörtüsüne özgürlük' sloganýyla ortaya çýktýklarýnda, naçizane, "Biz türban takma 'özgürlüðü'nü tartýþacak kadar ahmak deðiliz, biz türban takmama özgürlüðünü tartýþýrýz. Zira türban taktýðý için üniversitelere alýnmayan genç kadýnlarýn sayýsý, zorla örtülen, evden çýkmalarýna bile müsaade KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu edilmeyen, genç yaþta evlendirilen ve yine baþka bir eve týkýlan yüz binlerce kadýnýn yanýnda devede kulak kalmaktadýr. Esas özgürlük sorunu zorla örtülenlerin özgürlüðüdür" mealinde bir yazý yazmýþtým. Ne yazýk ki haklýymýþým. Boðaziçi Üniversitesi'nin kýzlýerkekli 'duyarlý' öðrencileri kafalarýna ne buldularsa baðlayarak 'türbana özgürlük' eylemi yapýyordu, aradan birkaç sene geçti, 'türbana özgürlük' isteyenlerin iktidarýnýn bir bakaný, "Boðaziçi'nde kýzlar erkekler yan yana oturuyordu, nefsime hakim oldum, o okula gitmedim" diye beyanat verdi. Þimdi Afyon'da 'hanýmlara mahsus' otobüs seferleri düzenliyorlar. Artýk iktidarýn sahipleri, her bir tarafta türban meselesini 'çözmüþ' vaziyettedir. 'Türbana özgürlük' hayata geçmiþtir. Genel olarak toplumun, emekçilerin, hele hele kadýnlarýn özgürlüðü ise tepetaklak aþaðý gitmektedir. Ýktidar sahipleri, önce '3' olarak baþladýklarý 'yavrulatma' sevdasýnda çýtayý '5'e yükselttiler. Kadýnýn kendi bedeni üzerinde söz söyleme hakkýný, kürtaj hakkýný tartýþma konusu yapýyorlar. Danýþmanlarý çýkýyor, "Kocalarýnýza daha fazla kadýn alabilmeleri konusunda hoþgörülü yaklaþýn" diye telkinlerde bulunuyor. Ýktidar partisinin kadýn milletvekilleri Meclis'e morarmýþ gözlerle geliyor. Ýktidar sahipleri 'dindar ve kindar bir nesil' yetiþtireceklerini alenen ilan ediyor. Eðitim sistemini 'bilimsellik' kriterinden, 'dinsellik' kriterine doðru zorla sürüklüyorlar. Tüm bir toplum hurafeler etrafýnda yeniden þekillendiriliyor. Bundan sonra 'özgürlük' dediðimizde, kadýnlarýn toplum içinde var olma özgürlüðü gibi bir sorundan ya da çocuklarýmýz için bilimsel eðitim özgürlüðü sorunundan bahsedeceðiz. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Türkiye Ýstatistik Kurumu'na sipariþ ettiði "Hangi mezheptensiniz?" sorusunu da içeren saçma sapan anketini cevaplamama hakkýmýz var mý, onu konuþacaðýz... Artýk Örümcek Adam için namaz kýlmama, Penguen Teyze için türban takmama özgürlüðünü tartýþacaðýz... ( Bu yazý HAKAN GÜLSEVEN'in "Yurt" gazetesinde yayýmlanan "Örümcek Adam nasýl kurtulur?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 15 Mart 2013 Cuma GÜNEYDEN... RUM FUTBOL KULÜPLERÝNÝN RUM YÖNETÝMÝNE 13 MÝLYON EURO BORCU VAR Güney Kýbrýs'taki futbol kulüplerinin Rum Yönetimi'ne yaklaþýk 13 milyon Euro borcunun olduðunu haber verildi. Alithia gazetesi "Futbol Kulüplerinin Devlete Borçlarý 13 Milyon Euro" baþlýðýyla verdiði haberinde, futbol kulüplerinin futbolcu almaya ve onlara büyük ödemeler yapmaya paralarýnýn olduðu, ancak devlete olan 13 milyon Euro'ya varan borçlarýný ödemeye paralarýnýn olmadýðý eleþtirisinde bulundu. Haberde kulüplerin borçlarýný ödemesi için bazý önlemlerin alýndýðý, ancak bunlarýn sonuç vermediði anlatýldý. YOÐUN BAKIMDAKÝ 7 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTÝ KÜÇÜK, DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ Ýrsen Küçük, Dr. Fazýl Küçük'ün 107. doðum günü ve Halkýn Sesi Gazetesi'nin 71. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Lefkoþa'daki Dr. Fazýl Küçük Müzesi'ni ziyaret etti. Dr. Fazýl Küçük Müzesi Müdürü Altay Sayýl, Halkýn Sesi Gazetesi Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Küçük ve gazete yöneticileri eþliðinde müzeyi dolaþan Baþbakan Küçük, hatýralarýnýn canladýðýný ifade etti. Küçük, Dr. Küçük'ün þu an müze olan tarihi binada yarým asra yakýn süre saðlýk, mücadele yýllarýnda ise halka ümit daðýttýðýný anýmsattý. Küçük'e müzeyi ziyaretinde Maliye Bakaný Ersin Tatar, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, UBP milletvekilleri Zorlu Töre, Tahsin Ertuðruloðlu, UBP Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkan Adayý Hasan Sertoðlu, belediye meclis üyesi adaylarý, aday yakýnlarý, UBP Yeniþehir Kadýn Kollarý üyelerinin yer aldýðý bir heyet eþlik etti. Müze müdürü Altay Sayýl, ziyaretçilere tarihi bina hakkýnda bilgi vererek, Dr. Küçük'ün o yýllarda Halkýn Sesi Gazetesi'nin baþyazarý, hekim ve toplum lideri olarak üstlendiði önemli görevlerden söz etti. Halkýn Sesi Gazetesi'nin, Lefkoþa'nýn Girne Caddesi'nde yeþerdiðini ifade eden Küçük, gazetenin mücadele yýllarýnda önemli rol üstlendiðini söyledi. Arabacýoðlu: Tren Yolu Polikliniði yeniden açýlacak Demokrat Parti (DP) LTB Baþkaný adayý Mustafa Arabacýoðlu ve belediye meclis üyesi adaylarý, Hataylýlar Bütünleþme ve Yardýmlaþma Derneði'ni ziyaret ederek, Dernek Baþkaný Mustafa Bük ve yönetim kurulu üyeleriyle görüþtü. DP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, görüþmede, Lefkoþalýyý hak ettiði baþkente kavuþturmak için neler yapýlabileceði konusunda görüþ alýþveriþinde bulunulmasýnýn yaný sýra, Arabacýoðlu Dernek Baþkan ve yetkililerinin sorularýný yanýtladý. Mustafa Arabacýoðlu burada yaptýðý konuþmasýnda, Lefkoþa'ya baþkent kimliðini yeniden verecek þekilde nasýl bir düzenleme yapacaklarýnýn çalýþmasýný hazýrladýklarýný ve bu çalýþmayý en kýsa sürede halkýn bilgisine sunacaklarýný söyleyerek, özellikle Surlariçi'ne yönelik önemli projelerinin olduðunu anlattý. "Surlariçi'nde yapacak çok iþimiz var" diyen Arabacýoðlu, öncelikleri arasýnda Tren Yolu Polikliniði'ni yeniden vatandaþýn hizmetine sunarak, buradaki vatandaþýn saðlýk hizmeti için Domuzcular Burnu'na gitmesini engellemek olduðunu söyledi. Fellahoðlu: CTP nin belediyedeki vizyonu marka oldu CTP Lefkoþa Türk Belediye Baþkan adayý Kadri Fellahoðlu ve Belediye Meclis üyesi adaylarý, belediyeyi ve belediyeye ait fidanlýðý ziyaret ederek çalýþanlarla görüþtü. CTP'den yapýlan açýklamaya göre Fellahoðlu, göreve geldiklerinde öncelikle belediye çalýþanlarýna, sonra da Lefkoþalýya güven verecek bir yönetim anlayýþý sergileyeceklerinin sözünü verdi. Son iki dönemdir yaþananlarý çok iyi bildiðini kaydeden Fellahoðlu, artýk bu kaderin deðiþeceðini söyledi. Belediyenin düþürülebileceði en dip noktaya düþürüldüðünü ifade eden Fellahoðlu, kendisinin ve ekibinin belediyeyi sürdürülebilirlikten uzak bu yapýdan kurtarmak için kollarý sývadýklarýný belirtti. CTP'nin yerel yönetimler vizyonunun ülkede bir marka olduðunu belirten Fellahoðlu, partisinin yönettiði kurumlara gözü gibi baktýðýný, aldýklarý sorumluluklarýn farkýnda olduklarýný ve göreve geldiklerinde ahbap-çavuþ iliþkisi ile deðil yasalarýn rehberliðinde belediyeyi adil bir þekilde yöneteceklerini kaydetti. Belediyenin son iki dönemde popülist yönetim anlayýþý çerçevesinde ekonomik akýldan uzak birçok uygulamaya gittiðini kaydeden Fellahoðlu, borçlanmalar yüzünden belediyenin mali yapýsýnýn sürdürülebilir olmaktan çýktýðýný, ilk iþlerinin bunu düzeltmek olacaðýný söyledi. Lefkoþa Rum kesimindeki Makarios Çocuk Hastanesi yoðun bakým servisinde tedavi gören 7 aylýk bebeðin, doktorlarýn tüm çabalarýna raðmen kurtarýlamadýðý, önceki sabah hayatýný kaybettiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi bebeðin, ilk baþka, Larnaka Hastanesi'nde "A Gribi"yle tedavi edildiðini, ancak ateþ ve zatürreeyle mücadele yönünde verilen tedaviye raðmen durumunda bir iyileþme olmadýðýný, solumun yetmezliðinden Makarios Hastanesi'ne kaldýrýldýðýný yazdý. Bebeðin kalp rahatsýzlýðýyla doðduðu ve bu nedenle Yunanistan'da ameliyat geçirdiði bilgisini veren gazete, doktorlarýn þüpheleri üzerine bebekten alýnan bazý örneklerin Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'ne gönderildiðini ve nadir görülen bulaþýcý "gangliozid" (Gangliosidose) saptandýðýný da kaydetti. KKTC MENÞELÝ ÇATAPAT ÝDDÝASI Ahna (Düzce) Koruluðu bölgesinde, önceki sabah büyük miktarda KKTC menþeli çatapat bulunduðu iddia edildi. Üsler polisinin bir çiftliðe baskýn yaptýðýný ve iki Rum'u suçüstü yakaladýðýný yazan Simerini, Rumlarýn tasarrufunda, Paskalya öncesinde piyasa sürülmek için tutulan 4 bin 160 adet çatapat ele geçirildiðini kaydetti. Gazeteye göre, Dikelya Ýngiliz Üsleri Polisi Sözcüsü açýklamasýnda, iki zanlýnýn tutukluluk istemiyle dün Dikelya Üssü Bölge Mahkemesi'ne çýkarýlacaklarýný belirtti. FOTÝU BARIÞ ÝÇÝN ALMANYA'NIN DESTEÐÝNÝ ÝSTEDÝ Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu, Almanya'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Gabriela Guellil ile dün yaptýðý görüþmede, Güney Kýbrýs'ýn Barýþ Ýçin Ortaklýk'a (BÝO) katýlým baþvurusu yapma konusunda Almanya'nýn desteðini istedi. Alithia gazetesine göre Fotiu, Guellil'e, temel önceliklerinden biri olan Rum Hükümetinin BÝO'ya katýlým baþvurusu yapma niyeti konusunda bilgi verdiðini ve bu çerçevede Almanya'nýn yardým ve desteklerini istedi. Gazete, görüþmede Kýbrýs sorunundaki son geliþmeler ve Güney Kýbrýs'ýn tek yanlý ilan ettiði "Münhasýr Ekonomik Bölgesi" içerisindeki "egemenlik haklarýnýn" korunmasý ve savunulmasý konularý, Ortadoðu'daki geliþmeler ve diðer konularýn ele alýndýðýný aktardý. TARIM BAKANI: HELLÝM DOSYASI AB'DEN GERÝ ÇEKÝLMEYECEK Rum Tarým, Doðal Kaynaklar ve Çevre Bakaný Kuyialis, "hellim dosyasýnýn" Avrupa Komisyonu'ndan geri çekilmesinin söz konusu olmadýðýný söyledi. Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, hedefinin "hellim" dosyasýnýn daha da güçlendirilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafýndan doðru bir þekilde deðerlendirilmesi için, gerekli tüm unsurlarla tamamlanmasý olduðunu dile getiren Kuyalis, bu hedefe yönelik olarak, herkesi memnun edecek bir anlaþmaya varýlmasý için, tüm ilgili taraflarla temaslarda bulunmayý isteyeceðini söyledi. Kuyalis, bu anlaþma temelinde, kimsenin dosyanýn Avrupa Komisyonu'ndan geri çekilmesini talep edemeyeceðini sözlerine ekledi.

11 11 15 Mart 2013 Cuma DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Kýbrýslý Türklere yönelik yardýmlar kontrol edilmiyor n Güney Kýbrýs'a yerleþen 300 Kýbrýslý Türk'e gerekli araþtýrma yapýlmadan ev ve yardým verildiði öne sürüldü Milliyet'in yarým asýrlýk emektarýna ettiðine bakýn Baþbakan'ýn "Batsýn senin gazeteciliðin"?diyerek hedef aldýðý Milliyet, Hasan Cemal ve Can Dündar'ýn ardýndan 59 yýllýk gazeteci Hasan Pulur'un "Ýmralý" yazýsýný da "sakýncalý" bularak yayýnlamadý. 55 yýldýr Milliyet gazetesinde görev yapan Hasan Pulur, T24'ten Hazal Özvarýþ'a konuþtu. Pulur, "Ýmralý'yla ilgili yazýmý basmadýlar. 80 yaþýmda 3 kuruþluk arabamý aldýlar; kovacaklarsa kovsunlar!" dedi. Pulur þöyle konuþtu: "Geçen hafta, cumartesi günü Yayýn Koordinatörü Tahir Özyurtseven telefon etti. 'Yazýnýzda sakýnca var' dedi. 'Ne sakýncasý' diye sorunca, anladým ki patron, hükümetten Ýmralý zabýtlarý ile ilgili yazýlmamasý için eðilim almýþ. Yazýmda Apo'nun (Öcalan) tavrýný anlatýyordum. 'Sözleþmeye göre, istediðiniz yazýyý koyar, istemediðinizi koymazsýnýz. Ben yazýmý geri alamam, istersen sen koymazsýn' dedim. Tahir, 'Yedek yazýn yok mu? Aile çok periþan, patron çok üzgün' dedi, ben de 'Patron üzgünse, benim de kendi üzgünlüðüm var, ne yapalým' dedim. Yedek yazýmý verdim, onu da koymadýlar. Hasan Cemal'in yazýsýný da koymamýþlar, Can'ýnkini (Dündar) taramýþlar, sakýncalý bölümleri çýkarmýþlar. Ama onlar beni ilgilendirmez. Çünkü Tayyip Erdoðan'ýn ne olduðunu bilmeleri gerekirken bilmiyorlardý. Hasan Cemal hükümetle baþlangýçta birbirlerini tuttular, içli dýþlýlardý. Can için ayný þeyi söyleyemem. Ama bugün önemli olan bu deðil. Patron, 'Yazma' diyormuþ. Hasan Cemal þu an cezalýymýþ. Bu onur kýrýcý." "HASTA BÝR ADAMIN ALTINDAN ARABASI ALINMAZ" "Yazarlara iþe gidip gelsinler diye araba verilmiþti, rahatsýzlýðým nedeniyle çok elveriþli olmuþtu. Tasarruf gerekçesiyle çekip aldýlar. Sözleþmede 'Araba verilir' diye bir kural yok, alabilirler ama yaptýklarý þýk deðil. Hasta, yürüyemeyen bir adamýn arabasý yoksa araba verilir, altýndan arabasý alýnmaz. Meral Tamer'in, Güneri Cývaoðlu'nunkini de almýþlar. Tuhaf olan, bana yazýyla 'Gazetemiz zarar ediyor, arabalarýnýzý almak zorundayýz' dedikleri pazartesi günü, Milliyet Yazý Ýþleri, Beyoðlu'nda gece kulübünde eðlence yaptý. Bu nasýl zararsa " "BUGÜN BANA, YARIN SANA" "Derya Sazak'ý aramadým, o da beni aramadý. Ben 20 küsur sene Abdi Ýpekçi'nin yanýnda yazý iþleri müdürlüðü yaptým. Bu gibi hallerde genel yayýn müdürü, yazý sahibini arar, konuþur. 15 gün Milliyet'in yakýnýndaki bir hastanede yattým, bana uðramadý. Bugün bana, yarýn sana. Tehlikeli bir gidiþ var. Yayýn yönetmeni öyle davranmamalý. Ben her sabah çýkýþ mektubumu bekleyerek giderim gazeteye. 40 senedir bu hiç þaþmadý. Her an, her þey olabilir." (sol) Nedim Þener'den eski gazetesi Milliyet'e sitem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) Geleneksel Türkiye Gazetecilik Baþarý Ödüllerini kazananlar belirlendi. 6 Eylül 2012 tarihinde Posta Gazetesi'nde yayýmlanan "O Þimdi Öðretmen" baþlýklý haberiyle gazeteci Nedim Þener eðitim kategorisinde ödüle deðer bulundu. Posta gazetesi yazý iþleri müdürü Mehmet Coþkundeniz twitter adresinden, Nedim Þener'i þu mesajla tebrik etti: "'O þimdi öðretmen' haberiyle TGC'nin eðitim dalýndaki haber ödülünü kazanan?nedim Þener, Posta'nýn gururusun :)" Coþkundeniz'in mesajýna Nedim Þener þu imalý mesajla yanýt verdi: "Gurur duyulacak bir þey varsa o da, hapisteyken beni iþten çýkaran Milliyet'ten sonra hapisteyken bana kucak açan POSTA ailesidir" Gazeteci Nedim Þener Odatv davasý kapsamýnda tutukluyken uzun yýllar çalýþtýðý Milliyet gazetesinden çýkarýlmýþtý. Þener, tahliye olduktan sonra Posta gazetesinde haberlerine ve köþe yazýlarýna devam etti. (Odatv.com) Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nin, Kýbrýslý Türklere yönelik yardýmlarýn, Rum devleti tarafýndan kontrol edilmediðini iddia ettiði belirtildi. Alithia gazetesi ve diðer gazeteler, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nin, dünkü toplantýsýnda Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi Fonu'nun bütçesini ele aldýðýný yazdýlar. Gazete Komite toplantýsýnda, Güney Kýbrýs'a yerleþen ve kendilerine ev ile yardým verilen 300 kadar Kýbrýslý Türk'ün bulunduðu ve bunlara verilen ev ve yardýmlarýn, Güney Kýbrýs'ta gerçekten ikamet edip etmedikleri veyahut taþýnmaz mal sahibi olup olmadýklarýnýn araþtýrýlmadan verildiðinin dile getirildiðini belirtti. Gazete toplantý sýrasýnda ayrýca hükümet yetkilileri tarafýndan, Güney Kýbrýs'ta þimdiye kadar 3 bin 550 dönüm Kýbrýs Türk topraðýnýn satýldýðý ve 490 parsele denk gelen 333 devrin yapýldýðýndan da bahsedildiðini yazdý. Gazete ayrýca toplantýda ele alýnanlara dayanarak 6 bin Kýbrýs Türk evinin bulunduðu, 812 tanesinin tamir edildiðini de belirtti. TMK'YA 4 BÝN 500'Ü AÞKIN BAÞVURU Kýbrýslý Rumlarýn KKTC'deki Taþýnmaz Mal Komisyonu'na yönelik baþvurularýnýn 4 bin 500'ü aþtýðýnýn da toplantýda dile getirildiðini yazan gazete DÝSÝ Milletvekili Kiriakos Hacýyannis'in, Kýbrýs Türk mallarýnýn bakýmýnýn pahalýya mal olduðundan da bahsettiðini belirtti. Habere göre Hacýyannis, tamir ücretlerinin yýllýk 6 veya 6.5 milyon Euro'ya mal olduðunu söyledi. DÝKO Milletvekili Sofoklis Sofokleus ise konuþmasýnda Kýbrýs Türk topraklarýnýn (3 bin 550 dönüm) satýlmasýna iliþkin verilerin de endiþeye neden olduðunu dile getirirken hatýr için belediyelere, kurumlara ve partilere verilen Kýbrýs Türk mallarýnýn listesini de talep etti. VASÝLÝKO'DAKÝ KIBRIS TÜRK MALLARININ ÝSTÝMLAK EDÝLMESÝ Simerini gazetesine göre Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Baþkaný Skevi Kukuma, doðalgaza yönelik terminal inþasý için Vasiliko'daki Kýbrýs Türk mallarýnýn istimlak tazminatýna iliþkin olarak 37 milyon Euro ödenmesinin önemli olduðunu söyledi. Kukuma konu hakkýnda yaptýðý açýklamada bu ödemenin henüz yapýlmadýðýna dikkati çekti ve yaþanan gecikmeye iliþkin izahat talep ettiklerini ifade etti. Anastasiadis'in mektubu Eroðlu'nun elinde n Fileleftheros, Anastasiadis'in Eroðlu'na mektubunda, "kredi anlaþmasýna yönelik manzara netleþene dek kýbrýs sorunuyla meþgul olamayacaðýný" ilettiðini yazdý Nikos Anastasiadis'in, Kýbrýs sorununa iliþkin niyetlerini ortaya koyduðu mektubunun, Derviþ Eroðlu'nun elinde olduðu belirtildi. Fileleftrheros gazetesi, "Ankara Yol Haritasý Hazýrlýyor- Eroðlu, Anastasiadis'in Karþýlaþtýðý Zorluklarý Anlýyor Ancak Israr Ediyor" baþlýklý haberinde Anastasiadis'in, Cumhurbaþkaný Eroðlu'na gönderdiði mektupta, þu aþamada ve kredi anlaþmasýna yönelik manzaranýn netleþmesine deðin, Kýbrýs sorunu ile meþgul olamayacaðýný açýkça dile getirdiðini yazdý. Habere göre Anastasiadis, Kýbrýs sorununda yeni bir sürecin baþlamasýndan önce bir hazýrlýðýn olmasý gerekeceði üzerinde de durdu. Rum tarafýnýn bu görüþlerine, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in anlayýþ gösterdiðinin görüldüðünü yazan gazete, Downer'in buradaki temaslarýnda Anastasiadis'e destek verdiðini ve ayný zamanda sürecin müteakip zamanda, büyük bir ihtimalle Eylül ayýnda baþlamasýna yönelik görüþünü de kabul ettiðini belirtti. Gazete Downer'in bugün gideceði New York'ta, her iki tarafýn görüþlerini BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a aktaracaðýný da anýmsattý. Habere göre Downer ve grubu, adaya döneceði Nisan ayý sonuna kadar, sürecin yeniden baþlamasýna yönelik zemini hazýrlayacak. Gazete ayrýca KKTC Cumhurbaþkanlýðý'nda dün yapýlan "Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Rum Yönetimi yeni lideri Nikos Anastasiadis'ten aldýðý yanýt mektubun bir teþekkür niteliðinde olduðu ve erken bir görüþme önerisine yanýt teþkil ettiði" þeklindeki açýklamaya da yer verdi. Gazete KKTC Cumhurbaþkanlýðý'nýn açýklamasýnda ayrýca iki liderin en yakýn zamanda Kýbrýs sorununa iliþkin yol haritasýný ele almak için görüþmesi temennisinin de bulunduðunu yazdý. Simerini gazetesi "Eroðlu Downer'a Kýbrýs Sorununa Ýliþkin Yol Haritasý Sundu" baþlýklý haberinde KKTC Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya yer verdi. Gazete söz konusu açýklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer ile yapýlan görüþmeye deðinildiðini ve burada, Türk tarafýnca hazýrlanan Kýbrýs sorunun çözümüne iliþkin bir yol haritasýnýn Downer ile ele alýndýðýnýn ifade edildiðini yazdý. Haravgi gazetesi haberi "Eroðlu Downer ile 'Yol Haritasýný' Görüþtü" baþlýðýyla verdi. Politis gazetesi ise "Eroðlu 'Sakinleþti'" baþlýklý haberinde, KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, 24 saat içerisinde Kýbrýs sorunundaki geliþmeleri yorumlamak amacýyla ikinci kez yazýlý açýklama yaptýðýna dikkati çekti. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun, geçtiðimiz Salý günü yaptýðý açýklama çerçevesinde kullandýðý üslubun, Anastasiadis'e karþý sinirlendiðini gösterdiðini yazan gazete Eroðlu'nun, ilk yaptýðý açýklamada, Anastasaidis ile bir an evvel görüþmesi önerisinin hemen yanýtlanmamasý ve ayrýca (Anastasiadis'in) yanýt mektubunun içeriðini Rum basýnýndan öðrenmesi dolayýsýyla duyduðu rahatsýzlýðý dile getirdiðini belirti. Eroðlu'nun dün yaptýðý açýklamanýn ise daha ýlýmlý ve yapýcý olduðunu ayrýca Anastasiadis'e yönelik eleþtirileri içermediðini belirten gazete Eroðlu'nun bu açýklamasýnda Anastasiadis'e sorunlarýn bir an önce aþýlmasý temennisinde bulunduðunu yazdý. DOWNER ANKARA, ATÝNA VE LONDRA'YA GÝDECEK Gazete elde ettiði bilgilere dayanarak Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in önüne, bir zaman takviminin gerekli olduðunu yineleyerek yeni sürece iliþkin Kýbrýs Türk tarafýnýn tezlerini koyduðunu yazdý. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun, Kýbrýs Rum tarafýnýn ve BM'nin, müzakerelerin baþlamasýna kadar önemli güven yaratýcý önlemlerin ileriye götürülmesi tezi karþýsýnda, Kýbrýs Türk tarafýnýn doðalgaz ve onun paylaþýlmasý konusunu bir çeþit güven yaratýcý önlem olarak yeniden gündeme getirdiðini belirtti. Gazete yine ayný bilgilere dayanarak Downer'in, New York sonrasýnda Londra, Ankara ve Atina'yý ziyaret ederek muhtemelen görüþmelerin geniþletilmesi modelini görüþeceðini de yazdý. Gazete Downer, ayrýca liderlerin, Mayýs ayýnda bir araya gelmesinin mümkün olduðu yönünde teyit aldýðýnýn da görüldüðünü belirtti.

12 12 15 Mart 2013 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Bugün ayýn onbeþi Bitirdik biz bu iþi Benim yarim bir tane Dünyada yogdur iþi Tahir Sami Bey'in Özel Hayatý Mustafa Kutlu DERGAH YAYINLARI "Kendi düþen adamý býrak düþsün, baþkasý tarafýndan itilmiþse onu tut." Machiavelli Ellerin "gel" diyor en koyu aðaçlarýn altýna... sonra unut geçmiþi. Saatler düþlerin uzayan çanýna asýlýyor ve birer birer, bir kuþ konup göçüyor uzak tepelere doðru Tuðrul Tanyol "Arada bir" adlý þiirinden Pablo Neruda 8 Nisan'da otopsi yapýlmak üzere mezarýndan çýkarýlacak TÜRKÝYE YAYINCILAR BÝRLÝÐÝ "Kitaplar Hiçbir Gerekçeyle Yasaklanmamalý" Pablo Neruda, Pinochet rejimi tarafýndan zehirlendiði iddiasýyla açýlan davada otopsi tarihi belli oldu... Þili'li komünist þair Pablo Neruda'nýn Pinotchet rejimi tarafýndan 1973 yýlýnda zehirlendiði iddialarýyla açýlan mahkeme ünlü þairin mezardan çýkarýlacaðý tarihi 8 Nisan olarak belirledi. Neruda'nýn, General Augusto Pinochet'in iktidara geldiði askeri darbeden sadece 12 gün sonra 23 Eylül 1973'te ölmesinin ardýndan, Pinochet rejimi tarafýndan zehirlendiði iddialarýnýn gündeme gelmesiyle Þili Komünist Partisi Baþkaný Guillermo Teillier, olayýn soruþturulmasý için mahkemeye baþvurmuþtu. Ýddiaya göre, prostat kanserinden öldüðü açýklanan þair, kanser tedavisi gördüðü hastanede, doktoru tarafýndan yapýlan ne olduðu belirsiz bir enjeksiyonun ardýndan kalp krizi geçirerek öldü. Neruda'nýn sekreteri ve þoförü Manuel Araya da, þairin Pinochet'nin ajanlarý tarafýndan zehirlendiðini iddia etmiþti. Pablo Neruda, zehirlenip zehirlenmediðinin tespiti için 8 Nisan'da otopsi yapýlmak üzere mezarýndan çýkarýlacak. Timaþ Yayýnlarý'ndan çýkan "Paytak Penguenler ile Tanýþalým" kitabýnýn çizimlerinde diþi penguenlere baþörtüsü takýldýðýna iliþkin haberle ilgili Türkiye Yayýncýlar Birliði açýklama yaptý. Açýklamada "Kitaplar baþta politik sebepler olmak üzere hiçbir gerekçeyle yasaklanmamalýdýrlar" dendi. "Haber kitap okunmasýný engellemeye yönelik" "2 Mart Salý gününden itibaren hafta boyunca çeþitli yayýnlarda yer alan, sosyal medyada yaygýn olarak duyurulan ve asýlsýz gerekçelere dayandýrýlan 'Penguen'e Baþörtüsü' baþlýklý haberde, bu çocuk kitabýnýn öðrencilere okutulmamasý, okullara sokulmamasý talep edilmiþtir. "Haberde ve haberde yer verilen uzman görüþlerinde, çeviriye müdahale edildiði, kitapta yer alan resimlere baþörtü takýlarak çocuklara belli fikirler aþýlanmaya çalýþýldýðý iddia edilmiþtir. "Timaþ Yayýnlarý'nýn çýkardýðý 'Paytak Penguenler ile Tanýþalým' adlý hikaye kitabý bir çeviri eserdir. Yayýnevinin yaptýðý açýklamaya göre Hindistan menþeli, Virginia merkezli Amerikan Kapps Books tarafýndan Ýngilizce yayýnlanan kitap 'orijinal dilinden eksiksiz bir þekilde ve ayný görsellerle' Türkiye'de yayýnlanmýþtýr. "Yayýnevinin açýklamalarýna raðmen bazý yayýn kuruluþlarý bu yanlýþ ve tek taraflý haberle ilgili olarak gerekli düzeltmeyi halen yapmamýþtýr. "HAVVA ÖZAY ANISINA" MÝNÝK YÜZLER ÇOCUK FOTOJENÝ YARIÞMASI DÜZENLENÝYOR Gazimaðusa'da faaliyet gösteren Foto Özay, "Havva Özay Anýsýna", Minik Yüzler Çocuk Fotojeni yarýþmasý düzenliyor. Foto Özay'dan verilen bilgiye göre, yarýþmaya baþvurular 31 Mart'a kadar sürecek. Yarýþmaya katýlan çocuklarýn çekimleri, Gazimaðusa'da Foto Özay Stüdyolarý'nda yapýlabilecek. Daha fazla bilgi numaralý telefondan alýnabilecek. 'Derin Nefes Al' filmine ödül New Directors/New Films'a seçilen 'Derin Nefes Al' filminin yönetmenine Mor Kamera Umut Veren Kadýn Sinemacý Ödülü verildi... Nesrin Cavadzade, Celal Kadri Kýnoðlu, Ercan Kesal ve Mine Tüfekçioðlu'nun baþrollerini paylaþtýðý 8 dakikalýk kýsa film 'Derin Nefes Al' New York'ta Film Society of Lincoln Center ve Museum of Modern Arts iþbirliði ile düzenlenen New Directors/New Films'a seçildi. Uluslararasý Gezici Filmmor Kadýn Filmleri Festivali'nin bu yýl ilk kez vereceði Mor Kamera Umut Veren Kadýn Sinemacý Ödülü de 'Derin Nefes Al' ile yönetmen Baþak Büyükçelen'e lâyýk görüldü. Film, modern bir ailede yetiþmiþ genç bir kýz, ailesi tarafýndan zorla bekâret kontrolüne götürülmesiyle baþlýyor. Psikolojik ve fiziksel olarak çok travmatik olan bu muayene, kýzýn kendi vücudu üzerinde kontrol sahibi olmadýðýný fark etmesine neden oluyor... BEÞPARMAKLAR TÝYATRO FESTÝVALÝ 21 MART'TA Çatalköy Belediyesi'nin düzenlediði 3. Beþparmaklar Tiyatro Festivali'nin baþlama tarihi 21 Mart olarak deðiþtirildi. Çatalköy Belediye Baþkanlýðý ile Dedeman Olive Tree Otel Müdürlüðü'nün ortak açýklamasýna göre, oteldeki gösteri çadýrýnýn fýrtýnadan zarar görmesi nedeniyle festivalin baþlama tarihi 18 Mart'tan Mart'a alýndý. Açýklamada, gecikme için sanatseverlerden özür dilenirken, Lefkoþa Sanat Tiyatrosu'nun "Kadýn Oyunlarý" ile baþlayacak festivalde yurt içi ve yurt dýþýndan bir çok oyunun sahne alacaðý anýmsatýldý.

13 15 Mart 2013 Cuma 13 MARJÝN Celal Özkýzan Baraka Aktivisti / SOLUN OYLARINI BÖLMEK Seçim dönemi yaklaþtý Kendini solda tanýmlayan iki büyük parti, seçime soldan giren küçük partileri ve belediye meclisine aday gösterenleri "solun oylarýný bölmekle" suçlayacaklar her zamanki gibi. Hatta oy oraný açýsýndan birinci sýrada olan sol parti, ikinci büyük sol partiyi bile solda oylarý bölmekle suçlayacak. Öncelikle belirtmemiz lazým; Baraka Kültür Merkezi olarak, bu seçimde ne olursa olsun DP'ye ve UBP'ye oy verilmemesi gerektiðini düþünüyoruz. Bunun nedeni açýk; LTB'yi borçlandýran, mafyalaþtýran, batýran ve baþta LTB çalýþanlarý ve Lefkoþa halký olmak üzere Lefkoþa ile ilgili her þeye kabus dolu günler yaþatan Cemal Bulutoðlularý, önce DP'den, sonra da UBP'den aday olarak belediye baþkaný seçilmiþti Cemal Bulutoðularý'na ve AKP'nin iþbirlikçisi UBP'ye karþý belediye emekçilerinin baþlattýðý ve gittikçe toplumsallaþan ve Bulutoðlularý'nýn istifasý ile kýsmi de olsa bir kazaným elde eden bu mücadele, Bulutoðlularý'ný belediye baþkaný yapan iki partiden biri yeniden belediye baþkanlýðý seçimini kazanýrsa, bu kýsmi kazanýmý biraz da olsa kaybetmiþ olacak. Biraz da olsa kaybetmiþ olacak dedik çünkü belediye emekçilerinin güçlü duruþu ve kararlý mücadelesi ile toplumsal muhalefetin bu duruþa ve mücadeleye sahip çýkmasýnýn yarattýðý atmosfer, bundan sonra gelecek olan baþkan UBP'li veya DP'li olsa bile, bu baþkanýn, Bulutoðlularý yönetimindeki gibi mafya ve patronlar yararýna keyfi adýmlar atmasýný zorlaþtýracak. Yine de, her þeye raðmen, DP'li veya UBP'li bir belediye baþkanýnýn seçilmesi, bugüne kadar verilen mücadelenin moralini olumsuz yönde etkileyeceðinden, mutlaka sol baþkan adaylarýndan birine oy verilmeli. Peki sol baþkan adaylarýndan birine oy verilmeli dediðimizde, mevcut dört baþkan adayýna da eþit mesafede mi yaklaþýyoruz demektir? Elbette öyle deðil; çünkü soldaki dört farklý baþkan adayý da kendi içinde farklýlaþmakta. Kimisinin rejim ve sistem ile hiçbir derdi yokken, kimisi rejime ve sisteme karþý da tavýr alýp Kýbrýslý Türk halkýnýn bugün AKP'nin temsil etmekte olduðu Türkiye baskýsýndan kurtulmasý için mücadele etmekte. Peki o zaman neden belli bir sol adayý iþaret etmek yerine, "sol adaylardan birine" deme ihtiyacý hissetti Baraka? Baraka, ilkelerini ve söylediklerini tutarlý bir þekilde savunmak için çabalar. Belediyede istifalar yaþandýðýnda ve erken seçim önümüze çýktýðýnda, söylediðimiz ilk þey, solun ortak aday için sonuna kadar çabalamasýydý. Günün sonunda bu baþarýlamadý. Bunun baþarýlamamasýnýn en büyük payý da, kendi baþkan adaylarý ile seçime katýlmayý tercih eden sol partilerdir. Ýþte Baraka, "solun ortak adayý" olan temel çaðrýsýna (ve çabasýna) yanýt alamadýðý için, bu temel çaðrýsýna sýrt çeviren partilerden birini destekleseydi, o zaman kendi çaðrýsý ile çeliþmiþ olurdu. Bu yüzden Baraka, hem DP ve UBP'nin seçilmemesi için solu daha fazla bölmemek adýna bir baþkan adayý çýkarmadý, hem de solun bu hayalkýrýklýðý yaratan tavrýna cevap olarak kendi belediye meclis üyesi adayýný, yani Merter Refikoðlu'nu gösterdi. Yazýnýn baþlýðýna dönecek olursak Solun iki büyük partisinden hemen "solun oylarýný bölüyorsunuz" yakýnmalarý geldi. Ne þaþýrtýcýdýr ki, solun oylarýnýn bölünmesinden korkan partilerden biri sürecin en baþýndan itibaren "biz kendi adayýmýzý çýkaracaðýz" demiþ, sonra da, dostlar alýþveriþte görsün misali, soldan sadece bir parti ile ortaklýk için görüþmüþ ve diðer tüm sol yapýlarý görmezden gelmiþtir; ki günün sonunda, görüþtüðü tek parti ile de anlaþamamýþtýr. Ýkinci büyük sol parti ise,içinde bizim de bulunduðumuz solun tamamý ile görüþmelere baþlamýþ, ciddi anlamda sözler vermiþ, toplantýlar yapmýþtýr; ama daha sonra anlaþýlmýþtýr ki, bu parti, kendinden kitlece büyük olan diðer sol parti karþýsýnda bizleri bir koz olarak kullanabilmek için bizlerle görüþmüþtür. Bu kozundan sonuç alamayýnca, kendi baþkan adayýný çýkarmýþtýr. Diðer iki parti de, ortaklýk yapmaya gönüllü baþka sol yapýlar olmasýna raðmen, kendi adaylarýný çýkarmýþlardýr. Durum gayet açýktýr. Solun kitle ve oy açýsýndan iki büyük partisinin derdi, "solun oylarýnýn bölünmemesi" deðil, "kendi oylarýnýn bölünmemesi"dir. Eðer niyetleri gerçekten solun oylarý ve bütünlüðü olsaydý, solun ortak adayý için ciddi anlamda çalýþýrlardý. Halbuki, bir tanesi sürecin en baþýndan kendi adayýný çýkaracaðýný ilan etmiþ, diðeri de ortak aday görüþmelerini taktik icabý yürütüp iþi bittiðinde bundan vazgeçmiþtir. Solun ortak adayý için en ufak bir çaba sarf etmemiþ olan bu iki partinin "solun oylarýnýn bölünüyor olmasýndan" þikayet etmeye zerre kadar haklarý yoktur. "Birlik, mücadele ve dayanýþma" sloganýndan anladýklarý þey, kendi partilerinin birliðidir, dayanýþmadan anladýklarý þey, köprüyü geçene kadar dayanýþmadýr. Ancak Kýbrýslý Türk halkýnýn, ortak aday konusunda yaþanan hayalkýrýklýðýna gösterdiði tepki de bize þunu göstermektedir: O köprünün ayaklarý artýk tutmuyor. Maðusa Serbest Liman Yönetimi iddialarý reddetti Curcuoðlu: Ortada kaçakçýlýk durumu yok "Olay karasularýmýz dýþýnda gerçekleþti, Serbest Liman'ýn sorumluluðu ve yaptýrým gücü yok" "Sahte belge durumu var. Vergi kaybý da sözkonusu deðil" Gazimaðusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüðü yönetimi, Gazimaðusa Limaný'nda iki gemi kaptanýnýn tutuklanmasýnýn ardýndan gündeme gelen sigara kaçakçýlýðý iddialarýný yalanladý. Serbest Liman ve Bölge Müdürlüðü Yönetim Kurulu Baþkaný Alkýn Güncel, Serbest Liman ve Bölge Müdürü Hasan Curcioðlu, Yönetim Kurulu Üyesi Yýltan Özkýraç, Ambar Amiri Efgan Kahraman ve Kamu-Ýþ Temsilcisi Hüseyin Aylanç'ýn katýlýmýyla dün basýn toplantýsý düzenlendi. Serbest Liman ve Bölge Müdürlüðü'ndeki basýn toplantýsýnda Flamingo isimli Sierra Leone bandýralý yük gemisiyle Togo bandýralý Sirena isimli geminin karýþtýðý olayda, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüðü'nün herhangi bir sorumluluðu ve hatasý olmadýðý, suç teþkil edebilecek gemiden gemiye yük aktarýmýnýn (limbo) KKTC karasularý dýþýnda Suriye'nin 30 deniz mili uzaðýnda gerçekleþtiði ve bunu Sahil Güvenlik Komutanlýðý botlarýnýn tespit ettiði vurgulandý. Basýn toplantýsýnda, söz konusu iki geminin kaptanýnýn Gazimaðusa Limaný'nda tutuklanma nedenlerinin kaçakçýlýk deðil, sahte evrak düzenlenmesi olduðu da vurgulandý. Basýn toplantýsýnda, iki geminin Gazimaðusa Limaný'nda sunduðu manifesto ile belgeler basýn mensuplarýyla paylaþýldý. Olayda sorumluluðu olmadýðý halde Serbest Liman'ýn yýpratýldýðý, yýpratmanýn da Serbest Liman'ýn özelleþtirmeye zemin hazýrlamak amacýyla yapýldýðý þüphelerine de yer verildi. Basýn toplantýsýnda ayrýca, basýnda yer alan vergi kaybý iddialarýna da yer verilerek, olaydaki yükün transit yük olmasý nedeniyle devletin bundan vergi veya fon almasý gibi bir durumun zaten söz konusu olmadýðý, Serbest Liman'da KKTC'ye ithal edilen yüklerin gümrüðe tabi olduðu ve vergi alýndýðý ifade edildi. CURCÝOÐLU Basýn toplantýsýnda konuþan Serbest Liman ve Bölge Müdürü Hasan Curcioðlu, olayla ilgili geniþ bilgi akardý. Curcioðlu, Togo bandýralý sigara gemisinin 24 Þubat'ta Serbest Liman'dan yük almadan ayrýldýðýný, Flamingo'nun ise 18 Þubat'ta 2550 karton sigara yükleyerek hareket ettiðini, limbo denilen yük aktarýmýnýn bu iki geminin arasýnda KKTC karasularý dýþýnda gerçekleþtiðini ve Sahil Güvenlik botlarý tarafýndan da görüntülendiðini, olayýn kedilerine intikal ettiðini ve müdahil olduklarýný ancak Serbest Liman'ýn yasalar çerçevesinde konuyla ilgili yaptýrým gücü bulunmadýðýný ifade etti. Konuyla ilgili toplantýlarýn yapýldýðýný kaydeden Curcioðlu, Serbest Liman'a tekrar uðrayan bu iki geminin kaptaný ve mürettebatýnýn tutuklandýðýný, yasal sürecin de devam ettiðini söyledi. "BASINDA SORUMLU GÖSTERÝLDÝK" Curcioðlu, olayýn basýna yansýmasýnda Serbest Liman ve Bölge Müdürlüðü Yönetim Kurulu, Müdürlüðü ve çalýþanlarýnýn sorumlu gibi gösterilmesi ve "Serbest Liman Bölge Müdürlüðü Kaçakçýlýk Yuvasý Oldu" gibi haberler nedeniyle rencide olduklarýný belirtti. Curcioðlu, basýn toplantýsý yapma amaçlarýnýn "kötü imajý" ortadan kaldýrmak ve yasal süreçle ilgili evraklarý sunmak olduðunu kaydetti ve iki geminin yük manifestosuyla ilgili belgelerini basýnla paylaþtý. Curcioðlu, KKTC karasularý dýþýnda yapýlan limbo iþlemiyle ilgili olarak bir hukuk bürosundan aldýklarý görüþü de paylaþtý. Hukuki görüþte, limbo iþleminin belirli þartlar ve yasal prosedür çevresinde yapýlabileceði, yasal olmayan bir þekilde yapýlsa dahi Serbest Liman ve Bölge Müdürlüðü'nün böyle bir fiilden sorumlu tutulmasýnýn mümkün olmadýðýna yer verildi. Curcioðlu da, limbo yapýlan sigaranýn yasal olmayan bir þekilde tekrar KKTC'ye kaçak yollarla girmesi halinde kaçakçýlýk gibi bir durumun söz konusu olabileceðini, ancak bu fiilin gerçekleþmesi halinde dahi Serbest Liman Bölge Müdürlüðü'nü deðil olayýn faillerini baðladýðýný ifade etti.curcioðlu, "Ortada bir kaçakçýlýk gözükmüyor, doðmayan çocuða isim koymaya çalýþýyoruz" dedi. Curcioðlu, Maliye Bakaný ve Gazimaðusa Gümrük Dairesi Sorumlusu'nun kaçakçýlýk yapýldýðý ve Fiyat Ýstikrar Fonu'nun da zarara uðratýldýðý açýklamalarý yaptýklarýna dikkat çekerek, söz konusu sigaralarýn KKTC'de satýlmayan sigaralar olduðunu ve piyasada görülmediðini ifade etti. Curcioðlu, ülkeye girmeyen bir sigaradan vergi kaybý olmasý gibi bir durumun mümkün olamayacaðýný vurguladý. Serbest Liman'ýn ülkenin kurumu olduðunu ifade eden Curcioðlu, yanlýþ haberlerle Serbest Liman'ýn "cehennem ateþinin içine atýldýðýný", akýllara özelleþtirmeye zemin hazýrlama þüphelerini getirdiðini kaydetti.curcioðlu, basýndan da, haber yapýlýrken kurumlara ve çalýþanlara zarar vermeyecek þekilde ciddi evrak ve reel deðerlerle hareket edilmesini istedi. "MALÝYE BAKANLARININ AÇIKLAMALARI ÜZÜCÜ" Bir televizyon programýnda Maliye Bakaný ile iki eski Maliye Bakaný'nýn Serbest Liman'ýn zarar ettiði yönündeki açýklamalarýný üzüntüyle karþýladýklarýný da söyleyen Curcioðlu, göreve geldiklerinde Serbest Liman'ýn kar eden bir durumda olmadýðýný, devlet katkýsýyla ayakta durduðunu, 6 milyon 740 bin TL olan zararýn 6 milyon 550 bin TL'sini çalýþanlarýn kýdem tazminatlarýnýn oluþturduðunu, yaptýklarý etkin çalýþmalar neticesinde bu açýðýn yüzde 55 oranýnda kapandýðýný söyledi. Curcioðlu,"Buna göre Serbest Liman kazanýyor, doðru yoldadýr" dedi.son olayla Liman'ýn imajýnýn sarsýldýðýný söyleyen Curcioðlu, kamuoyunda Serbest Liman'ýn kötü gösterilerek özelleþtirmeye zemin hazýrlanmasý gibi bir durumun söz konusu olabileceðini yineledi. Curcioðlu, Serbest Liman'ýn yaklaþýk yarýsýnýn þu anda özel olduðunu, ancak özel sektörün bugüne kadar ne yatýrým yaptýðýnýn sorgulanmasý gerektiðini kaydetti. GÜNCEL: "VÝCDANSIZ SALDIRI" Serbest Liman ve Bölge Müdürlüðü Yönetim Kurulu Baþkaný Alkýn Güncel de, "Bu vicdansýzca saldýrýyý bu liman hak etmemiþtir" dedi. Güncel, sigara olayýyla ilgili ne yönetimin, ne müdürlüðün, ne de çalýþanlarýn hiçbir ilgi ve alakasý olmadýðýný söyledi. Güncel, Serbest Liman'ýn kuruluþunun amacýnýn ülkenin tanýtýlmasý, yabancý iþadamlarýný ülkeye yatýrým yapmalarýný saðlamak ve transit ticareti kullanmak olduðunu söyledi. Güncel, söz konusu sigaranýn da KKTC piyasasýna girmeyen transit bir yük olduðunu vurgulayarak, "Sigara olayýnda hiçbir çalýþanýn suçu yoktur" dedi. Güncel, limandan ayrýlan ve uluslararasý karasulardaki gemilerin faaliyetlerinden Serbest Liman Bölge Müdürlüðü'nün sorumluluðu olmadýðýný yineledi.

14 14 15 Mart 2013 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Serol Eczanesi: Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:7 Küçük Kaymaklý Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Gönyeli Eski Medikent Hastanesi Karþýsý Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: TV'DE BU AKÞAM SHOW Alacakaranlýk (Twilight) Saat : 20:00-22:30 (150 dakika) Tür : Sinema (Fantastik, Dram) Oyuncular : Kristen Stewart, Sarah Clarke, Robert Pattinson Yönetmen : Catherine Hardwicke Bella Swan, her zaman için diðerlerinden farklý olmuþtur. Phoenix kolejindeki moda meraklýsý yaþýtlarýndan biri gibi olmaya çalýþmamýþtýr. Annesi yeniden evlenir ve Bella'yý babasýnýn yanýnda yaþamasý için Washington'daki Forks kasabasýna gönderir. Uzun süre geçmeden gizemli, yakýþýklý ve daha önce tanýdýðý erkeklere hiç benzemeyen Edward Cullen ile tanýþýr. Edward, zekasýyla kýzýn adeta ruhunu okur. Çok geçmeden Bella ve Edward, tutkulu ve alýþýlmýþýn dýþýnda bir romantizme kapýlýrlar. Edward dað keçisinden bile hýzlý koþup, seyir halinde olan bir arabayý elleriyle durdurabilme gibi yeteneklere sahiptir ve 1918'den beri biraz olsun yaþlanmamýþtýr. Tüm vampirler gibi o da ölümsüzdür. Fakat ne kurt gibi sivri diþleri vardýr ne de insan kaný içer. Edward ve ailesi yaþam tarzlarýndaki seçimleriyle vampirler arasýnda eþi görülmemiþ bir ailedir. Edward için Bella 90 yýldýr beklediði o ruh eþidir. Fakat aralarýndaki yakýnlaþma arttýkça, Edward'ý kontrolden çýkarabilecek o eski koku güdüsüyle savaþmak daha zor bir hal alacaktýr. KANALTURK Vay Anam Vay 2 BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Suda eriyiði 1 menekþe renginde olan bir mikrop 1 öldürücü. 2-Ýsteklisi bulunma. Iþýk, 2 aydýnlýk. 3-Kýbrýs 3 Rum resmi televizyonu. 4 Lefkoþa'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin 5 kýsa yazýlýþý. Bir þeyin yere bakan 6 yaný. 4-Eriþilmek 7 istenilen sonuç, maksat. Bir kadýn 8 ismi. 5-Toplumda kadýnýn 9 yararlanacaðý haklarý çoðaltmak 10 ve erkeðinkine eþit 11 kýlmak amacýný güden düþünce akýmý. Harf okunuþu. 6-Ýlave. Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgý. 7-Titan'ýn kýsaltmasý. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 8-Ters okunuþu "Öðrenci". Dolaylý anlatým. 9-Yapý, heykel gibi þeylerin taslak durumundaki küçük örneði. Hastalýk, illet. 10-Acý, üzüntü, dert, keder. Amerikan para birimi. 11-Deðerinden çok aþaðý bir fiyata alýnan veya alýnabilecek olan þey. Halk dilinde "Dilsiz". Dünün çözümü Saat : 20:00-21:50 (110 dakika) Tür : Sinema (Komedi, Aksiyon) Oyuncular : Martin Lawrence, Nia Long, Michelle Parylak Yönetmen : John Whitesell FBI Ajaný Malcolm Turner'ý tehlikeli bir görev daha beklemektedir. Bu sefer ulusal güvenlik risk altýndadýr. Zira bir virüs, ülkenin gizli istihbarat dosyalarýný tehdit etmektedir. Ulusal krizin çözümü ise virüsün yaratýcýsý Tom Fuller'ýn ellerindedir. Ona yakýn olmanýn yolu ise Fuller Ailesi'nden geçmektedir. Fullerlar'ýn üç çocuðu vardýr. Dolayýsýyla onlara bakacak bir dadýya ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu görevi üstlenecek kiþi ise Koca Ana'dan baþkasý deðildir. TV8 Soðuk Nefes Yukarýdan Aþaðýya: 1-Adýnýn ve soyadýnýn yalnýz baþ harfleriyle imzalamak. 2-Mecazi anlamda "Çok zayýflamak". Belli hafif figürlere, adým atýþlara ve müziðe dayalý gösteri türü. 3-Sayý. Bir malýn yapýmýnýn tek kuruluþun elinde bulunduðu durum, monopol. 4-Manganez'in kýsaltmasý. Dimdik ve ayak üstü bir durumda denize atlama. 5-Gözü görmeyen, kör. Nikel'in kýsaltmasý. Binek hayvaný. 6-Taþýma iþleri, taþýmacýlýk. Belirli geçmiþ zaman eki. 7-Akaryakýt olarak kullanýlan ham petrolün damýtma ürünlerinden biri. Kýrmýzý ile mavinin karýþmasýndan oluþan renk. 8-Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. Bir dilin belli kurallarla yazýya geçirilmesi, yazým. Kýrmýzý. 9-Ters okunuþu "Bulunan, olan". Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. 10-Ýþsiz, boþ gezen, avare. Ters okunuþu "Bir þeyi bulmaya çalýþma". 11-Lezzet. Yýkýntý, döküntü, çöküntü. Saat : 20:45-22:30 (105 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Dram) Oyuncular : Steven Seagal, Kelly LeBrock, William Sadler, Andrew Bloch Yönetmen : Bruce Malmuth Mason Storm, dürüst ve onurlu bir polistir. Þahit olduðu politik bir cinayet olayýnýn kaydý yüzünden baþý belaya girer. Olaydan sonra onun evine girerek, ateþ açan caniler, karýsýný öldürürler. Herkes, oðluyla birlikte, Mason'un da öldüðünü sanýr. Mason, gizlice hastaneye kaldýrýlýr ve yedi yýl komada kalýr. Bu sýrada oðlu büyümüþtür. Ýntikam hýrsýyla dolu Mason hastaneden çýktýðýnda, artýk herkes tehlike altýndadýr. TV2 Dünyayý Kurtaran Adamýn Oðlu Saat : 21:30-23:30 (120 dakika) Tür : Sinema (Bilimkurgu, Komedi) Oyuncular : Cüneyt Arkýn, Mehmet Ali Erbil, Deniz Seki, Pascal Nouma Yönetmen : Kartal Tibet 1982 yapýmý kült film Dünyayý Kurtaran Adam ýn devamýnda, 2055 yýlýndayýz. Kayýp astronot Gökmen i arayan Kaptan Kartal ile Korsan Zaldabar mücadele ediyorlar. Nerede olduðu, yaþayýp yaþamadýðý bilinmeyen, asla görülüp dokunulamayan bir varlýk olan Dünyayý Kurtaran Adam, uzayda bir ýþýk olarak dolaþýr ve dünyayý korur. Bir uzay yürüyüþü sýrasýnda düþmanýn saldýrýsý sonucu uzay boþluðunda yitip giden Gökmen i kurtardýðý sýrada kendini gösterir. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ MOSKOVA'DA SÝRK GÖSTERÝSÝNE ÇIKAN KENYALI AKROBAT YERE ÇAKILDI Rusya'nýn baþkenti Moskova'daki Büyük Moskova Devlet Sirki'nde gösteriye çýkan Kenyalý akrobat delinen emniyet aðýndan düþerek yere çakýldý. Aðýr yaralanan 22 yaþýndaki Karo Christopher Kazungu hastaneye kaldýrýlýrken yetkililer, kazanýn nedenlerini araþtýrmaya koyuldu. Genç akrobatýn defalarca denemesini yaptýðý atlayýþta emniyet aðý üzerinde zýplayýp yükselerek gösterisine devam etmesi gerekiyordu. Ancak Rus televizyonlarýnda yayýnlanan amatör video görüntülerine göre, Çarþamba akþamý yapýlan gösteri sýrasýnda 26 metre yükseklikten atlayan Kazungu, emniyet aðýndan gösterinin yapýldýðý zemine düþtü. Kenyalý ve Ruslardan oluþan bir grupla gösteriye çýkan Kazungu'nun tedavisinin yoðun bakýmda sürdüðü belirtildi. FRANSA'DA BÝR KADININ ÇARÞAFINI YIRTAN SALDIRGAN MAHKUM EDÝLDÝ Fransa'nýn batýsýndaki Nantes kenti yakýnlarýnda bir kadýnýn çarþafýný yýrtan ve polise yanlýþ kimlik veren saldýrgan, 5 ay tecilli hapis cezasýna çarptýrýldý. Mahkeme, ismi açýklanmayan 30 yaþlarýndaki saldýrgana, "dini görünüþ yüzünden bir þahsa þiddet uygulamak" suçundan 4 ay tecilli, polise yanlýþ kimlik vermek suçundan da 1 ay tecilli hapis cezasý verdi. Duruþmalarda Fransýz avukat, iþsiz olduðu belirtilen müvekkillinin suçunu kabul ettiðini ve yaptýðý eylemden piþman olup özür dilediðini söyledi. HÝNDÝSTAN'DA BÝR MAHKUM DAHA KENDÝNÝ ASTI Hindistan'da bir mahkumun daha kendini asarak intihar ettiði bildirildi. Yetkililer, baþkent Yeni Delhi'deki yüksek güvenlikli hapishanede kalan kadýn mahkumun kendini asarak intihar ettiði ve bunun birkaç gün içinde yaþanan ikinci benzer vaka olduðunu belirtti. Hapishane sözcüsü Sunil Gupta, 2 yýldan fazla süredir adam kaçýrma suçundan yargýlanan kadýnýn, hücre arkadaþý odadan ayrýldýðý sýrada kendini uzun bir atkýyla astýðýný söyledi. Hindistan'da geçen yýl genç bir kadýna otobüste toplu tecavüz etmek ve ölümüne yol açmakla suçlanan 5 sanýktan biri olan Ram Singh, ayný hapishanede kýyafetlerini kullanarak kendini Pazartesi günü asmýþtý. RUSYA'DA REHÝNELERDEN BÝRÝ SERBEST Rusya'da bir kolejde kimliði belirsiz kiþi tarafýndan rehin alýnan 5 kiþiden biri serbest býrakýldý. Rusya Ýçiþleri Bakanlýðý Astrahan bölge basýn sözcüsü Pyotr Rusanov, söz konusu rehinenin Volga-Kaspiyskiy koleji öðretmenlerinden biri olduðunu bildirdi. Detaylar hakkýnda bilgi vermeyen Rusanov, saldýrganýn yemek ve içecek istediðinin yerine getirildiði ve görüþmelerin devam ettiðini kaydetti.

15 15 Mart 2013 Cuma AVTEPE MEDOÞ LALESÝ FESTÝVALÝ 24 MART'TA Yenierenköy Belediyesi tarafýndan düzenlenen "9. Avtepe Medoþ Lalesi Festivali", 24 Mart Pazar günü gerçekleþtirilecek. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, saat 11.00'de Avtepe Köy Meydaný'nda baþlayacak festivalde þiir dinletileri, kültürel tanýtým, YEB Halk Danslarý Ekibi gösterisi, Sultan Durusular konseri yer alacak; çeþitli stantlar kurulup satýþ yapýlacak. DAÜ'DE TIP BAYRAMI - 14 Mart Týp Bayramý, Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazýl Küçük Týp Fakültesi'nde düzenlenen törenle kutlandý. Marmara Üniversitesi'yle ortak program dahilinde bu yýl kurularak eðitime baþlayan Dr. Fazýl Küçük Týp Fakültesi'nin ilk 40 öðrencisi, beyaz önlük giydi. Derviþ Eroðlu, Ýrsen Küçük, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan'ýn da katýldýðý törenle Týp Fakültesi'nin resmi açýlýþý da gerçekleþtirildi. Geleneksel ilk dersi ise Dr. Fazýl Küçük'ün hayatý ve anýlarýndan derlemesiyle Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Rifat Siber ile "Doktor Olmak" isimli Ýngilizce sunumuyla Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Pemra Ünalan verdi.törende organizasyona katkýlarýndan dolayý Siber ve Ünalan'ýn yaný sýra, Dr. Fazýl Küçük'ün oðlu Mehmet Küçük, Dr. Fazýl Küçük Müzesi Müdürü Altay Sayýl ve Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý Baþkaný Cemal Mert'e plaket takdim edildi. Kamu-Ýþ: Kýdem tazminatlarý kaldýrýlýyor Üye, delege ve temsilcilerini bugün toplantýya çaðýran sendika "kýdem tazminatlarý asla kaldýrýlmayacak" eylemi hazýrlýðýnda Kamu Ýþçileri Sendikasý (Kamu-Ýþ) Genel Baþkaný Sami Dilek, yýllardan beri kazanýlmýþ bir hak ve çalýþanlarýn güvencesi olan kýdem tazminatlarýnýn kaldýrýlmak istendiðini ve "kobay" olarak Kamu-Ýþ'in seçildiðini ileri sürdü. Tüm üyeleri, delege ve temsilcileri bugün saat 10.00'da Kamu-Ýþ Merkez Binasý'nda toplantýya çaðýran Dilek, "'Kýdem Tazminatlarý Asla Kaldýrýlmayacak' eylemi yakýnda" dedi. Sami Dilek yaptýðý yazýlý açýklamada, yasalarla belirlenmiþ bir hak olarak deðil de, Toplu Ýþ Sözleþmeleri ile hak haline getirilen kýdem tazminatlarýnýn, baþta Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Kýbrýs'ta bir hak olduðunu ve iþçilere güvence saðladýðýný söyledi. Türk Metal Sendikasý'nýn XVIII. Kadýn Ýþçileri Büyük Kurultayý'nda konuþan, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, "Kýdem Tazminatlar ile alakalý olan her þey spekülasyondur, sadece iktidarý yýpratmaya yönelik yalan haberlerdir" yönünde açýklama yaptýðýna iþaret eden Dilek, "Memur ve iþçi haklarýnýn geliþtirilmesi konusunda reform niteliðinde düzenlemeler yaptýklarýný, ancak kýdem tazminatlarý konusunda herhangi bir çalýþmalarý olmadýðýný belirtmiþti. Türkiye Cumhuriyeti'nde hal böyleyken ve kýdem tazminatlarý milyonlarca iþçiye uygulanýrken, bir avuç Kýbrýs Türk iþçisinin güvencesi olan kýdem tazminatlarýnýn kaldýrýlmasý büyük haksýzlýktýr" dedi. HASTANELERE ÇEKYAT - Girne Özgürada Lions Kulübü ile Maðusa Kale Lions Kulübü, 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Lefkoþa Barýþ Sinir ve Ruh Hastanesi ile Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümüne iki çek-yat hediye etti. Her iki kulüp adýna yapýlan ortak açýklamada, çekyatlarýn Dr. Ýnci Taþyürek ile Ramadan Kamiloðlu'na teslim edildiði kaydedildi. KATOLÝK DÜNYASININ YENÝ PAPA'SI Arjantinli Kardinal Bergoglio, Katolik dünyasýnýn yeni lideri oldu. Dinlerarasý Diyalog Kurulu Baþkaný ve "Protodiacono" sýfatýný taþýyan Fransýz Kardinal Jean-Louis Tauran, Aziz Petrus Bazilikasý'nýn büyük locasýndan Latince "Habemus Papam (Bir papamýz var)" diyerek 266. papayý takdim etti. 115 kardinalin üçte ikisinin (77) oyunu alarak papa seçilen Bergoglio, "Francis" adý ile anýlmak istediðini söyledi. 76 yaþýndaki yeni papa, 1998 yýlýnda Buenos Aires baþpikoposu seçilmiþ, 2001 yýlýnda ise kardinalliðe yükselmiþti. Ýtalyan bir demiryollarý iþçisinin beþ çocuðundan biri olarak Buenos Aires'te dünyaya gelen Bergoglio, 1958'te kiliseye katýlmýþtý. Felsefe, psikoloji ve edebiyat eðitimi alan Bergoglio, 1969'da papaz olmuþtu. Bergoglio, alçakgönüllülüðü ve sade yaþamý ile tanýnýyor. Katolik aleminin 266. Papasý seçilen ve kendisine "Francis" ismini alan Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio, papa olmasýyla birlikte birçok ilke imza attý. GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ KARPAZ'A ÝNCELEME GEZÝSÝ DÜZENLÝYOR Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB), 16 Mart Cumartesi günü Karpaz'a inceleme gezisi düzenliyor. Birlikten yapýlan açýklamaya göre gezi, bir ay önce düzenlenen Karpaz ile ilgili sohbet toplantýsýnda ortaya çýkan görüþler doðrultusunda gazetecilerin Karpaz'daki tartýþmalý yol yapýmýný, Altýnkumsal'ý ve Apostolos Andreas Manastýrý'ný yerinde görmesi ve ilgili taraflarýn görüþlerini öðrenmesi için organize edildi. Geziye katýlmak isteyen gazetecilerin numaralý telefondan birliðe baþvurarak kayýt yaptýrmasý ve cumartesi sabah 08.30'da birlik lokalinde bulunmasý istendi. DIÞTAN BÝTÝRME SINAVLARI 24 NÝSAN- 15 MAYIS'TA Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Öðretim Yýlý Yaz Dönemi Dýþtan Bitirme Sýnavlarý, 24 Nisan ile 15 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda yapýlacak. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, ilkokullarýn dýþtan bitirme sýnavlarý ise 6 Mayýs Pazartesi saat 10.00'da Lefkoþa'daki Atatürk Ýlkokulu'nda yapýlacak. Açýklamada dýþtan bitirme sýnavlarýna baþvurularýn 1-5 Nisan (her iki tarih dahil) tarihleri arasýnda sýnav merkezlerine yapýlmasý gerektiðine iþaret edilerek, sýnav programýnýn baþvuru sýrasýnda öðrenilebileceði kaydedildi. Yazýlý açýklamada sadece Lefkoþa'da yapýlacak sýnavlarýn yerleri ve hangi tür okula yönelik olduðu ise þöyle sýralandý: "Ýlkokul Dýþtan Bitirme/Atatürk Ýlkokulu; Ortaokul Dýþtan Bitirme/Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu; Lise Dýþtan Bitirme/Lefkoþa Türk Lisesi; Endüstri Meslek Lisesi Dýþtan Bitirme/Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi; Meslek Lisesi Dýþtan Bitirme/Atatürk Meslek Lisesi; Ticaret Lisesi Dýþtan Bitirme/ Haydarpaþa Ticaret Lisesi." MAÐUSA ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZÝ'NDEN ÖZEL EÐÝTÝM SEMÝNERLERÝ Özel gereksinimli bireyler ve eðitim ortamlarýnda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar konusunda farkýndalýðý artýrmak için Ýlköðretim Dairesi Müdürlüðü'ne baðlý Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi tarafýndan 15, 22 ve 29 Mart tarihlerinde seminer düzenlenecek. Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'nden yapýlan açýklamaya göre, seminerler Gazimaðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacak ve saat 14.00'de baþlayacak. "Geliþimi tehlike altýnda olan çocuklar" ve "Duygu-Davranýþ Bozukluklarý" konularýnýn yer alacaðý seminer, yarýn Uzman Psikolojik Danýþman Melih Burak Özdemir ve Uzman Zihinsel Engelliler Öðretmeni Ahmet Doðan tarafýndan verilecek. Etkinlikler çerçevesinde 22 Mart Cuma günü;"ýþitme Engelliler ve Konuþma Bozukluðu", "Zihinsel Engelliler" ve "Yaygýn Geliþimsel Bozukluk (Otistik Spektrum Bozukluðu)" konularýnda Ýþitme Engelliler Öðretmeni Ayhan Ertürk, Zihinsel Engelliler Öðretmeni Gökhan Ýþbakan ve Özel Eðitim Uzmaný Emirali Evcimen bilgi verecek. TEPEBAÞI (YORGOZ) LALE FESTÝVALÝ CUMARTESÝ BAÞLAYACAK Tepebaþý Kültür Sanat ve Doðayý Koruma Derneði tarafýndan bu yýl 9'uncusu gerçekleþtirilecek Tepebaþý (Yorgoz) Lale Festivali, cumartesi günü açýlacak. Dünyada sadece Kýbrýs'ta yetiþen ve Medoþ Lalesi olarak da bilinen Yorgoz Lalesi'nin tanýtýlýp korunmasýný hedefleyen festival süresince 6 kez lale yürüyüþü düzenlenecek.

16 16 15 Mart 2013 Cuma

17 15 Mart 2013 Cuma 17

18 18 15 Mart 2013 Cuma

19 15 Mart 2013 Cuma ONUR BELGESÝ SÝVÝL SAVUNMA RADYOLARINA Avrasya'nýn Türk dili konuþan coðrafyasýnda dili, tarihi ve kültürü ortak olan halklar arasýnda kardeþliði güçlendirmek amacýyla kurulmuþ olan uluslararasý kültür ve sanat teþkilatý TÜRKSOY, Türk diline ve TÜRKSOY faaliyetlerine her ülkede en fazla katkýda bulunan basýn yayýn kuruluþlarýna, bu yýl dördüncüsünü düzenlediði törenle, basýn onur belgelerini verdi. KKTC adýna onur belgesi Sivil Savunma Radyolarýna verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi salonlarýnda düzenlenen tören 11 Mart Pazartesi günü gerçekleþtirildi. Mehmet Özkardaþ: 3 memur açýða alýndý, peki ya çalanlar? Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen) Baþkaný Mehmet Özkardaþ, hükümet yetkililerini, çok azý su yüzüne çýkan ve basýna da yansýyan yolsuzluklarla ilgili somut hiçbir adým atmamakla eleþtirdi. Gümrüðün kontrolündeki yüzlerce antrepodan, devlete vergileri ödenmeden ve gizlice mallarýn kaçýrýlýp piyasaya sürüldüðünü, bunlardan bazýlarýnýn tesadüfen ortaya çýkartýldýðýný ileri süren Özkardaþ, " hükümet yetkilileri sadece 3 gümrük memurunu suçlu ya da kusurlu bulup, açýða alýyor. Ya peki çalanlar, devleti soyup soðana çevirenler ne olacak? Onlar yine bir yollarýný bulup, biraz para cezasý ödedikten sonra aynen yola devam mý edeceklerdir?" dedi. Özkardaþ yazýlý açýklamasýnda, Gümrük Dairesi'nde görev yapacak memur sayýsýnýn azaldýðýný, yüzün üzerinde boþ kadronun bulunduðunu, Gümrük Dairesi ve baðlantýsý olan Ticaret Dairesi, Sanayi Dairesi, Limanlar Dairesi, Vergi Dairesi gibi önemli kurumlarda hâlâ otomasyona geçirilmediðini ve bu dairelerde çalýþanlarýn yarýdan fazlasýnýn kadrosuz olduðunu da ileri sürdü. "Maliye Bakanlýðý ve hükümet ise, gümrükte DP: ETÝ, KAPALI KAPILAR ARDINDAKÝ PAZARLIKLARLA SATIÞA ÇIKARTILDI Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, ETÝ iþletmelerinin, kapalý kapýlar ardýnda yürütülen pazarlýklarla satýþa çýkartýldýðýný iddia etti. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Denktaþ, 10 gün süreli ihalenin, göstermelik olduðunu ileri sürdü. Denktaþ, ETÝ'ye ait çok deðerli arazilerin birilerine peþkeþ çekilmeye çalýþýldýðýný savundu. Denktaþ, "Þartnamede talep edilen 'teklif bedelinin yüzde 5'i oranýnda teminat mektubu' meydana gelen ve buzdaðýnýn sadece üstü olan bu vurgunlarý; yalnýzca üç memuru günah keçisi yaparak örtbas etmeye çalýþmaktadýrlar. Oysa asýl sorumlu kendileridir" diyen Özkardaþ, siyasilerin, özellikle vergi ve gümrük konusunda, kamu görevlilerine müdahale ettiklerinin bir gerçek olduðunu savundu. Güç Sen'in "baskýcý siyasilerle" ilgili "gerekirse açýklarýz" þeklindeki açýklamalarýný hatýrlatan Özkardaþ, gümrük memurlarýna siyasi baskýlar yapýldýysa ve bu baskýlar sonucu devleti zarara uðratacak iþlemler olduysa; Güç- Sen bunlarý kamuoyuna açýklamasý gerektiðini de belirtti. Akaryakýt kaçakçýlýðý ile ilgili olarak Baþbakan'ýn talimatýyla kurulan "Akaryakýt Kaçakçýlýðýný Önleme Komitesi"nin olumlu bir adým olabileceðini ancak komitenin yetkisinin ne olacaðýnýn ve özerk hareket edip edemeyeceðinin önemli olduðunu belirten Özkardaþ, "Mevcut yasalarla ve sistemle ülkemiz içine düþtüðü bu pislikten kurtulamayacaktýr. Bu pislikten çýkmak için önce siyasi kirliliði sona erdirip, Meclis'in yapýsýný deðiþtirebilecek cesaretli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekir" dedi. talebi bile ihaleye fesat karýþtýrýlacaðýnýn göstergesidir. Ýhaleye teklif vermek isteyenlerin bankalardan alacaðý teminat mektubu teklif bedelini zaten ortaya çýkartacaktýr" dedi. Serdar Denktaþ, þöyle devam etti: "Geçmiþ yýllarda ETÝ hisselerini satýn almýþ olan vatandaþlarýmýz ise konudan hiçbir þekilde haberdar edilmemiþtir. Yýllar önce vatandaþýn bu þirkete yaptýðý yatýrým göz önünde tutulmamýþtýr. Hükümeti bu ihaleyi derhal iptal etmeye davet ediyoruz" ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor Hasipoðlu açýklama yaptý... Ben söylemedim, eski bakan söyledi "Muhalefetteyken eleþtirmenin kolay olduðuna dikkat çekmek için eski bir bakanýn söylediklerini anlattým. Ben söylemiþim gibi yansýttýlar " Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, 14 Mart Týp Bayramý dolayýsýyla Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nde dün düzenlenen törende yaptýðý konuþmanýn bir bölümünün, bazý medya kuruluþlarýnda maksatlý ve yanýltýcý olarak amacýný aþan þekilde yansýtýldýðýný kaydetti ve tepki gösterdi. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla açýklama yapan Hasipoðlu, 14 Mart Týp Bayramý dolayýsýyla düzenlenen törendeki konuþmasýnda, "muhalefetteyken, icraatlarý eleþtirmenin kolay olduðuna dikkat çekmek için eski bir bakana ait anekdotu anlattýðýný" belirtti. Hasipoðlu, þunlarý kaydetti: "Muhalefetteyken, Alayköy yolundaki KUTALMIÞ: HALKIN KURUMLARI PEÞKEÞ ÇEKÝLÝYOR Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin Kýbrýs Türk halkýna ait kurumlarý "peþkeþ" çekmeye devam ettiðini ileri sürerek, ETÝ'nin bunun en son örneði olduðunu kaydetti. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, 1973 yýlýnda kurulan ve piyasada bugün bile bir denge unsuru olan ETÝ Teþebbüsleri için önce Maliye Bakanlýðý internet sitesi kanalýyla ihaleye çýkýldýðýný, ardýndan da gelen eleþtiriler üzerine ihalenin basýn yoluyla duyurulduðunu belirten Kutalmýþ, "Kimin malýný kime satýyorsunuz. Halk size bunun için mi yetki verdi" diye Ticaret Odasý üzüntülerini belirtti "Son günlerde gümrük antrepolarý, sigara ve akaryakýtla ilgili basýna yansýyan iddialarý üzülerek takip ediyoruz" Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), kayýt dýþý faaliyetlerdeki artýþýn birey ve iþletmeler arasýnda haksýz rekabetin doðmasýna, devletin ciddi gelir kaybýna uðramasýna, gelir daðýlýmýnýn bozulmasýna, toplumdaki vergi bilincinin azalmasýna yol açtýðýný kaydetti. Odadan yapýlan yazýlý açýklamada, "KTTO olarak son günlerde gerek gümrük antrepolarý, gerekse sigara ve akaryakýt ile ilgili basýna yansýyan iddialarý üzülerek takip ediyoruz" denildi. Açýklamada, kayýt dýþý faaliyetlerin yaygýnlaþmasýnýn kayýt dýþýlýk sorununun toplum nezdinde normalleþmesine, gece kulüplerini fabrikaya benzeten bir milletvekili söz konusu gece kulüplerinin derhal kapatýlmasýný savunuyordu. Daha sonra kendisi bakan oldu. Kendisine, muhalefetteyken gece kulüplerine dair sözleri hatýrlatýlýnca, 'memlekette 40 bin asker var, býrakalým da bizi mi halletsinler ' dedi. Ben de muhalefetteyken eleþtirmenin kolay ama icraatta iþlerin böyle yürümediðine örnek vermek için bu anekdotu anlattým". Eski bir bakana ait anekdotu medyada kendisi söylemiþ gibi yansýtmanýn gerçekleri çarptýrmak olduðunu belirten Hasipoðlu, asýlsýz yayýnlarla saðlýðý yýpratmanýn kimse yarar saðlamayacaðýný ekledi. sordu. Kutalmýþ, ihale için teklif verme süresinin 10 gün gibi kýsa bir süreyle sýnýrlandýrýlmasýnýn da maksatlý olduðunu ifade etti ve Kýbrýs Türklerinin mülksüzleþtirilmek istendiðini savundu. ETÝ þirketine ait taþýnmaz mallarýn deðerinin yýllar öncesi saptanan defter kayýtlarýna göre belirlendiðini ifade eden Kutalmýþ, "Yapýlan tam anlamýyla peþkeþ çekmektir" dedi. Kutalmýþ, Eti'nin çalýþanlara devri sözkonusuyken "peþkeþ" çekilmesinin yerli iþbirlikçiler kanalýyla Kýbrýslý Türk varlýklarýnýn elden çýkarýlmasý olduðunu ekledi. meþruiyet algýsýnýn güçlenmesine ve toplumsal deðerlerin zedelenmesine neden olduðu belirtildi. Yazýlý açýklamada, kayýt dýþý ekonomiyle mücadelede hatasý saptanan kurum ve/veya kiþilere ceza uygulamanýn yaþanan maðduriyetleri ortadan kaldýrmaya yetmediði de ifade edilerek, þöyle denildi: "Bu nedenle kayýt dýþý ekonomi ile mücadelede baþarý kazanýlmasý ve kayýt dýþýlýðýn azaltýlmasý; bu konuda siyasi ve toplumsal iradenin oluþmasý, kurumlar arasý iþbirliði ile eþgüdümün saðlanmasý ve etkin bir denetim sisteminin oluþturulmasýnda yatmaktadýr." Satýlýk daire Çaðlayan'da 4. kat 3+1 Türk koçanlý daire. Tel: BAÞSAÐLIÐI Sendikamýzýn varlýðýnda ve yetkili kurullarýnda emeði olan, deðerli eðitimci Sn. CEMAL ATAÇ ý kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaþýr, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 2+1 beyaz eþyalý daire 700 TL * Yaman bölgesinde 2+1 ve 3+1 daireler * Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Yeniþehir'de 2+1 eþyalý daire Satýlýk Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Göçmenköy'de 3+1 full tadilatlý göçmen evi Stg. * Alayköy de 1 evlek 1400 ayakkare eþdeðer arsa * Taþkent te 3 evlek 1475 ayakkare eþdeðer arsa * K. Kaymaklý da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu

20 Devler Liginde Ýngilizlerin hayal kýrýklýðý sezonundan bu yana ilk kez futbolseverler çeyrek finallerde Ýngiliz takýmý izleyemeyecek. Premier Lig'in son þampiyonu Manchester City gruptan çýkmayý baþaramadý. Devler Ligi'nin son þampiyonu Chelsea de grup sürecinde hüsran yaþadý. Manchester United ve Arsenal'in Þampiyonlar Ligi macerasý da çeyrek final öncesi son buldu... Zürih'e gidiþ hayal mi oldu? KTFF Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Orçun Kamalý "KOP yetkililerinin UEFA komitelerinde görevleri var ve þu sýralar çok yoðun bir çalýþma temposu içerisindedirler. Bu nedenle KOP'tan gelen talep üzerine Zürih'e Mart'2013 sonu veya Nisan'2013 baþý gidilebilir. Ancak henüz net bir tarih yok " Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kýbrýs Futbol Federasyonu (KOP) arasýnda gerçekleþtirilen görüþmelerin Mart'2013 ayýnda Zürih'te devam etmesi bekleniyordu. Ancak yoðun iþlerini ileri süren KOP nedeniyle, Zürih'te ne zaman bir araya gelineceði henüz belli deðil. 17 Ocak 2013 tarihinde KTFF Lokali'nde gerçekleþen ve KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu, Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Orçun Kamalý, KTFF Danýþmaný Jerome Champagne, KOP Baþkaný Kostakis Koutsokoumnis, Baþkan Yardýmcýsý Nikos Nikolau, FIFA Gözlemcisi Primo Cornaro ve UEFA Gözlemcisi Mark Essetti'nin de katýldýklarý 40 dakikalýk toplantý sonrasýnda görüþmelerin "olumlu" geçtiði açýklanmýþtý. KOP Baþkaný Koutsokoumnis'in "Artýk tünelin ucundaki ýþýðý gördüm" dediði toplantý sonrasýnda KTFF ve KOP yetkililerinin Mart'2013 ayýnda Zürih'te FIFA ve UEFA yetkilileri ile birlikte yeniden buluþacaðýný da açýklamýþtý. Toplantýya gözlemci sýfatý ile katýlan Dünya Futbol Federasyonu (FIFA) yetkilisi Primo Kornaro, toplantýnýn oldukça olumlu geçtiðini ve her iki tarafýn anlaþmasý halinde FIFA olarak gereken her þeyi yapmaya hazýr olduklarýný söylemiþti. Ocak'2013 ayýnda yapýlan "olumlu" açýklamalara raðmen taraflarýn Mart'2013 ayýnda yapýlmamasý gereken toplantýyý henüz gerçekleþtirememeleri futbol severlere hayal kýrýklýðý yarattý. TARÝH BELLÝ DEÐÝL KTFF Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu olarak KOP yetkilileri ile hemen her gün görüþtüklerini belirten Orçun Kamalý, Zürih'te yapýlmasý gereken toplantý tarihinin henüz netleþmediðini söyledi. "Görüþmenin tarihini KTFF ile KOP belirleyecek" diyen Kamalý þöyle devam etti, "KOP yetkililerinin UEFA komitelerinde görevleri var ve þu sýralar çok yoðun bir çalýþma temposu içerisindedirler. Bu nedenle KOP'tan gelen talep üzerine Zürih'e Mart'2013 sonu veya Nisan'2013 baþý gidilebilir. Ancak henüz net bir tarih yok." Hamitköy'de GG maçý öncesi moraller yüksek Hamitköy basýn sözcüsü Ýsmail Çetinsoy, Gençlik Gücü ile oynayacaklarýný kritik maçý taraftarlarýnýn da desteði ile kazanacaklarýný iddia etti... Telsim Süper Lig'de yarýn Gençlik Gücü'nü kendi evinde aðýrlayacak olan Hamitköy'de, basýn sözcüsü Ýsmail Çetinsoy, maçla ilgili iddialý açýklamalar yaptý. Ýsmail Çetinsoy, Gençlik Gücü ile oynayacaklarýný kritik maçý taraftarlarýnýn da desteði ile kazanacaklarýný söyledi. Gençlik Gücü'nün son haftalardaki çýkýþýnýn ve kaliteli kadrosunun farkýnda olduklarýný söyleyen Ýsmail Çetinsoy, çok zor bir maçýn kendilerini beklediðini belirtti. Kendi takýmlarýnýn da çok kaliteli bir takým olduðuna vurgu yapan Ýsmail Çetinsoy, Gençlik Gücü'nü maðlup ederek yollarýna devam edeceklerini sözlerine ekledi. Bu maçta taraftarlara da büyük görev düþtüðüne vurgu yapan Ýsmail Çetinsoy, tüm Hamitköy'lülere tribünlere gelerek takýma destek verme çaðrýsýnda bulundu. Sezonun ilk rallisinde ilkler yaþanacak 7 yýl aradan sonra düzenlenen 2'nci Hyundai Asok Rallisi gece start alacak, ilk kez ikili start alýnacak, uzun zamandan sonra Dikmen Yolu, Dumlupýnar, Balýkesir Köprü Altý ve Alevkayasý Çeþme özel parkurlarý kullanýlacak... KKTOK 2013 Ralli Þampiyonasý'nýn ilk yarýþý olan 2'nci Hyundai Asok Rallisi dün düzenlenen basýn toplantýsý ile spor basýnýna tanýtýldý. 7 yýl aradan sonra düzenlenen 2'nci Hyundai Asok Rallisi birçok ilke sahip. Ralli gece start alacak, ilk kez ikili start alýnacak, uzun zamandan sonra Dikmen Yolu, Dumlupýnar, Balýkesir Köprü Altý ve Alevkayasý Çeþme özel parkurlarý kullanýlacak. Lefkoþa'daki Hyundai Asok'ta düzenlenen basýn toplantýsýnda KKTOK Baþkaný Hasan Macila, Hyundai Asok Satýþ Müdürü Ramadan Uzun, Ralli Komitesi Baþkaný Tigin Kiþmir, Hyundai Asok WRC Takým Pilotu Cem Aytaç, Copilotu Hakan Keskiner ve tek kadýn pilot Tuðçe Eskimuhtaroðlu hazýr bulundular. KKTOK Baþkaný Hasan Macila kazasýz belasýz bir yarýþ dileyip, katkýda bulunanlara teþekkür ederken; ilk kez bu yarýþta kullanýlacak mobil araç sayesinde derecelerin sporculara anýnda ulaþtýrýlacaðýný açýkladý. Hyundai Asok Satýþ Müdürü Ramadan Uzun ise, 7 yýl aradan sonra yeniden rallinin destekçisi olmaktan dolayý duyduklarý memnuniyet ifade etti. Yapýlan katkýnýn sorulmasý üzerine ise Uzun, "Maddi ve manevi, araç ve gereç desteði olarak, yarýþ süresince her türlü desteði veriyoruz" cevabýný verdi. Yarýþa 16 arabanýn katýlacak olduðunu ancak kayýrlarýn henüz tamamlanmadýðýný belirten Ralli Komitesi Baþkaný Tigin Kiþmir, bu sayýnýn artýrýlmasý için çalýþmalarýnýn devam edeceðini sözlerine ekledi ve bu yarýþta güneyden herhangi bir yarýþçýnýn bulunmadýðýný belirtti. 7 yýldýr yarýþmadýðýný belirten Cem Aytaç, kendisinden "Eski Kurt" diye söz edilmeye baþlandýðýný ifade etti ve "Eskimediðimiz bu yarýþta göstereceðiz. Copilotum ile birlikte en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz. Þampiyonada ise, 1990 yýlýndan beri olduðu gibi hedefimiz birinciliktir" dedi. Þampiyonanýn tek kadýn pilotu olan Tuðçe Eskimuhtaroðlu, "En büyük dileðim, sezon içinde kadýn yarýþçý sayýsýn artmasýdýr" dedi ve firmalarýn kadýn yarýþçýlara destek vermesini diledi. Telsim Basketbol Liglerinde Levent Spor, YDÜ ve DAÜ rakiplerini maðlup etti Basketbolda yoðun tempo devam ediyor Basketbol Federasyonu tarafýndan organize edilen Telsim Basketbol Liglerine oynanan 3 karþýlaþma ile devam edildi. Yakýn Doðu Üniversitesi Spor Salonunda oynanan gecenin ilk karþýlaþmasýnda, Yakýn Doðu Üniversitesi ile Levent Spor Yýldýz Kýzlar ligi mücadelesine çýktý. Þampiyonluðun favorilerinden Levent Spor baþtan sona üstün oynadýðý bu karþýlaþmadan gibi açýk farkla galip ayrýldý. Ayni salonda saat 20.00'de baþlayan karþýlaþmada ise Yakýn Doðu Üniversitesi, genç erkekler ligi maçýnda Maðusa Gençlik Merkezi'ni konuk etti. Çok zevkli ve çekiþmeli geçen bu karþýlaþmayý ev sahibi Yakýn Doðu Üniversitesi kazanmasýný bildi. Gecenin son karþýlaþmasý Necati Taþkýn Spor salonunda Çetinkaya ile Girne Amerikan Üniversitesi takýmlarý genç erkekler ligi maçýnda karþýlaþtý. Konuk Girne Amerikan Üniversitesi daha üstün oynadýðý bu karþýlaþmadan galip ayrýldý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı